94402

Αριθμός τεύχους

4589

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

15/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  —'
  «αί ^
  βίς Των.
  Λ ΐοβ Τν,β,
  ««Ι·* έντ{»«
  ν*
  «IV
  εκ*
  2 Μ0Σ1Α
  Η ΟΕ«
  ΠΟΗΤΟΥ
  ου (το') ίνη
  α τΥΐΧε-,Όβφϊ].
  (ά μ ι Τ
  V
  ·ν
  λουν ότ'. ή χι
  Τουχατιίφκο
  ν καί »«ι>Γ,«έ·
  * τώ έρυβ'ώ
  των έργατώ*.
  τα
  ββέ
  έα
  είνου Ροηο»
  (άλΐν Κ«ί ΤΟν
  • Χοβιίτ.
  ίίϊι
  ίου (τού *««'
  »ς έκτοθ.^'
  &νι*ών «ι··*·
  »8ιΐ Υ·»1"**
  π
  II»
  ΙΙΙΗ
  II
  ΕΚ 0
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  -------^^^^^^^^^^^^^""ε·*—ε»»βΒΒΗΐΐΐββΐεβιβΒΒΒΗΗΗΙΗΗΙΗΗΒΒΗΗΗΗΗΒΗΗΙββ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΪΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΛΙγύπτοο
  Ιτησία λίραι 3
  ίξάμηνος >
  "Αμερίκής
  ετησία δολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατα φύλλον
  Δρ. 3
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο4ΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  ΤΙΠΗΙΟΙΙ,ΙΤ.ΚΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ Ι
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4589
  ΟΡΟΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΜΕΛΛΟΙ
  ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙ1ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΙ!
  «ρβχβεσινβ βγκ«(
  Πανελλήνιον Γεωρ
  έ τ·0 Ζ*ηηε(
  Είς τ
  νικ ΤΓ,ς
  γικίις ς (
  •ν ό ύκαυργβ; τής Γ·νρν<«ς κ. Ε«ριακ·ς ΐϋρΐ την εύκαι ρ(αν να Κάμη. τσν άπ·λ·γι ομβν τής συντελεαθείοη; γβ ΐΙ δ 1 ί ς γ ργς προοδον 11; τα ίχα τβν Ιτη τής ελευθέρας Ερατι κίς ζνβς Μ«ί Κα υπήρξεν ομολεγουμένως άρκετά ευ γλωττος ο άπ·λ·νισμός «ύ τ·ς ίσον καί α* ίΐο οόντο μ·( χαί περιεκτικό;, περιωρι οβεΐς είς γενικοτητας μονον. Καί υπήρξεν ίπΐαης «πολύ τη( Ικανοποιητικάς ^ απολο γιομος αύτάς. Ή Έλλβς χάρις είς την ενκαινιαοθεΐακν «π* τού 1928 εύρεΐαν καί φντισμινιιν γενργικην πολιτικήν, τείνει να καταστή αύτάρ*ηί είς τ· «εριοσβτερα ειδή καί ϊ κέτνχι ν' αύξήοη. σημαντικαί τάς έϊαγωγβς τας, χάρις είς την αύξησιν τής παραγωγείς. Αύΐιΐ είναι μί« ιύχάριοτο$ σαον «αί αληθής διαπίστ» α*;, κ·ρ> τα ακουόμενα πκ
  ρκχονα Μ«· τβς μερψιμοι
  (
  των αιτη
  εκτελεσθέν
  καί Ιντεδ
  τ*ν«λύσεως
  ή
  ν« γ!
  νννται σήμερον κκί βημαν
  τικαί ές«γΜν«(. Άνάλβγβς
  Οί εΐνκ» η «ύϊηοις καί οΛιιν
  τβν δλλων εί δ δ ν. Προβλέ
  ϊτ' ολίγα ίιη
  ΐξαγβιγνς
  «ΐτβι
  ·τι
  θα κάμνομεν
  ί
  ρβστίων
  κκρπβν χάρις είς τβς
  δδλλ>ί
  τι
  (
  Ή καραγνγή
  ρβν χ«ρ»ς ·Ι( *«
  τα επ* τοϋ 1929
  βεν μεγάλα ηαραγα.γι«α έρ
  γα μ«1 την εφαρμογήν νέ
  «ν ουγχρονιομένΜν επιβτη
  μονικβν μεθοδων χαλλιβρ
  γείας, ίφβαοε τεύ{ 800 χ·λ·
  τσννσυς Εναντι τβν 1100
  χιλ. τ6νν·»ν περίκευ τβν β
  ναγκβν χϋς καταναλώσεως.
  Ή καραγνγη τήί σταφίδος
  τβν βτεκρβλβν, τβν βΐνβν,
  τβν καπνβν, τβδ βαμβακος
  η&ξηοκν ίπίσι,ς σημβντικ*
  κ*ί αί Καγωγα. μας έχον οί
  Βι,ααν. Τβν ίσπεριδβΐιδβν,
  τβν χηηευτικβν, τβν πα«α
  Τβν κβΐ ντοματβν (π(οης 4
  «ύζησε τ·σ·ν ώοτε
  *λ Ι «
  ργ ζ
  ν« χαλύπτνντεη *λαι εί Ι «
  νκγκκι ιής έαωτερικής μοί
  ρϊ{>ν«ίί· Ωβ»
  η πρά·δβς είναι βαμαντικη
  είς βλβυς τβύί τομεϊς τδν
  γεωογικβν έπιδέσενν.
  Φΐίαικβ ύιτβλείπβνται &κ·
  μη ν« γίνουν κολλκ. Εαί
  ■Ιναι δυνατόν νά έκιτύχ»
  μέν αημκντιχήν «Ιοίτι «δ
  ξησιν τος γενργικη; παρα
  νϋ£ μν{. Ήμ»ϊί μάλιβτβ Ιχβ
  μ«ν την αντίληψιν ·τι καί
  ή Ι[αβφ«λισις τής οιταρκε{
  *ί μ«ί είναι απολύτως δυ
  νβτή. Άρκιί ν« τ· θελήσω
  μιν. 'Αρκεϊ κράτος καί βρ
  ν«νιβμ·1 χαί ίδιβτκι ν* έρ
  γαοθβμεν μ έ πΐοτιν καί ϊν
  θουσιασμέν, μβ ζήλον καί μέ
  μέθοδον κκί σύσιημα κρός
  τοδτ·.
  Άλλά διά την βύίησιν τής
  γεωργιχής παραγάγη;, δια
  την αναγέννησιν τή, Έλλη
  νίκης γκωργίαι; , φαίνεται
  άη·φ«αιβμ<ν·ν τβ οημερι νόν Κρβτος να διαθέεη ολ*( τάς δυνάμεις τ·». "Ηδη, ή ρύθμισις τβν χρεβν «πβτϊ λίΐ την πρώτην θκηκην προσπάθειαν .καί συμβολήν Ή έλβ»«λήρ«βις τ*.ν βυγχσι νννιακβν καί παραγνγικβν εργυν, η ·1κ·ν·μικη ί.ίο σις των γενργβν, κκί η ·π« στημονικη «β9ο5ηγΐ|βι| κ διαφάτιοίς τ»ν β' άποτελέ οη τό δεύτερον μερος τβδ προγράμματβς τβδ ·κ·(·υ η Ιφαρμογη θ« Ιχη ώ; βπβτί λεβμα της ελληνιχής ύκα( θρ·» την μεταμάρννβιν καί Ανα£ημι·νργί·ν χαί τής ν* ωργικής κκρειγανΐγής μας την σημαντικήν είοίτι ·δ£ηαιν. ΔΙΑ ΗΛ ΠΝ1 ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΣ Χβββ εγένετο ή δημ·*Ρ·>
  β(« δι» την ανάληψιν της
  κατ«οκ.υας τβν ν<»ν μΐγβ λυν ουγχρβνιομίνβίν σφβγΐί Μετ" βλίγβ φγ Μετ" βλίγβ, δημ·πρατη- Β·δν Ν'εΓΐ τ* «λλβ <δ«γι«ντι λ ΤΐΒ««ι κν τοδ Δήμευ. β* η Β* Ιργα τής «·λεωί· Τίθεται είς <φ«ρμ·γην τβ πρ·· γραμμα τβδ «ναχβινισμββ. τής μεταμόρφωσις τβΒ Η· ρακλείου είς αιίγχρβνβν ηβ- λι». Ό Δήμίί μ·δι εύτυχδί, χάρις είς χβ αυνβφΒίντβ β- 0χ«α»ς δάνβια Ιχει αρΜΒτ* οι' εκτέλεσιν λβν ίργε<ν. β' ■ ίτι ι»ριβοοτιρβν Π . εύχέρΐιά τού βργίτΐρβν «■ Οβμενβυ «τι καΐ ■! εΐσπράςιις νΐ|( έξαιρ·τιι»ηί έαοδεΐας β· «ύΕηθβδν χε,τβ τβ τρί· χβν έτος οημ·.ν«κβν «·;χ;Μνλ. •Ικονομ.κά ηβριβώρι· Δ #χη β* « μ ν« κινητ» προγρ«μμ« της ζθ γρ λΙεΓς ιιειΓχρημ«τ««- μ«τα. Καί ύηβρχιι ί εφεσβντήν «ρ·βη*β·ι-ν τ·0 Δημου Βα ίνιοχύρ ««ι τ· Ερ«τ·ς. ν* τΐββδν «ΙΙ Μμ« μιάς εύρείας *ργ«0··, *ν« δημιβυργίβς κβ» «ν·ικοδ·μή ο·*>ς, ες«γι«νσε«ς καί ζ
  •·μοθ της
  Τ·
  κ·ν, ς
  ίκαναληφιν Ιχ·μ«ν τ·νΙο«
  είναι πβλις μϊ μ«Υ« »«Ρ«λ
  * ***** μ·Υ«λώτ·
  * ίλ
  •βν καί
  ρβν καί
  λ 1
  λ«
  * μ
  «Ρ*«ρ·ν
  μίλ
  κ*.
  ζ τόν σύνχρβνβν
  κβλιτισμον.
  Τώρχ γΐνεται μ(« βρχα.
  "Ας είναι εύ·γιιμ<νη. Κ«ί κρβ παντός &ς ΐτοοχ»ρήαα η έονχσΐ· μέ βύβτημ*. μέ ρυθ μόν μέ Δημιουργικήν π«λ μόν κκί μέ τ«χύτητ· ϊχέ διον ύκκρχει. Χοήματα ύ««ρ χούν ίΐϊίβης Κ«ί ή ό δέν λΐίπει. Ν& χρ λβιπόν ή <ργ«σ(α "Ας πΐσα ή σκακκνη πρός }λ«ς τβς κατευΒύνσεις, Είναι άνάγκη νβ ανβιχθοδν ορβμοι Ν* εύ βυγρκμμισθοδν, ν« άσφκλτβ στρκθβδν. Ν 4 κατασκκυα σθοβν πλ«τεΤ«ι κ«ί κήκοι,να δημιβυργηθοδν πνΐύμβνΐς κχθκρισμβδ καί κερισμοδ της Λ Εί ί ά πβλι«ς. Είναι «νάγκη Μ»| ν' ααβκτιίβωμιν Αγοράν, ύκονάμους, Ιργχ έξ»ρ«ϊατι κβ είς την παραλίαν, έξυγι αντικα είς τ«ς απβχίντρβυς συνοικίας. Τό Ηράκλειον πρέίτει καί ειμπορεί νβ γίνη πόλις σύγχρβνβί, ύγιεινή,ανε τος, εύχάρ-στος καί δ<« τούς κατβΐκους τηε Καί δια τβύς ξένβυς ΐπιακέπτ*5 της. Κβί ελπίζομεν ίτι Ββ γίνη Αί βχβος τΐθεντκι ηδη. Πιατιύ ο μέν ν« κροχνρήαα ή έργα α(« μέχοις έλοκλη ριίσίως τοδ ώΐκϊοο δημοτικοδ προ γρ«μμ«τος. Τί γίνεται είς την Ρωσσίαν ίχει ύποχρβίσΐις τεραστίας. Χάρις είς τβ παρελθόν της, χάρις είς τβν πολιτισμόν πεύ ήκμασεν εδά καθ* ην επο¬ χήν ίλβς όάλλβς κέβμος ήΐβ βυθισμέν*; είς πυκνόν οκά τος βαρβαριομοδ καί άμαθεί άς, ουγκεντρώνει την άγά πην, την ουμπάθειαν καί την έκτίμηβιν τεΰ πολιτι- ομένου κοβμου καί πρβαελ· κύει χιλιάδας ξένων κατ' ί τος είς βμαδικβν πρβακύνη μα γοΟ μοναείου της καί των άρχαιβτήτων τβδ Μιν»»ΐ>ιβ6
  ιτβλιτισμου Χάρις είς τβ λαμ
  προν μίλλβν πού τής
  αναλΐζει Α «νβικη καί νΙΗ
  γραφικη τιΐί ΘΙοις καί 1 πλοΰ
  τβς την, βύ{άνιι καβημερι
  ν&ς είς όγκον χαί
  βμβν Καί έ{ελ(σβεται εί{ μ(
  «ν «πό τάς μεγαλυτέρας πό
  λΐις τής Ελλάδος. Είναι λβι
  κβν βνάγ«η νά «μβανίζε
  ται η πόλις αυτή άνάλογα
  μέ την θίβιν κβί την
  μησιν πβύ χαίρει είς την δι
  •θνη σ»νΐ(δηβιν καί βνάλβγα
  κρβΒ τβν ·ϊκβν τβν «ναγ
  κβν της. ηρβς τβν άριθμβν
  Τβν κατβίκβν της καί κρός
  τας ·κ«ιτάαΐ·ς τβδ βυγχρβ
  νβιι πβλιτισμβΰ.
  ΔυβΤΗχβί, μίχρι βήμερβν
  δέν ·1χ« ν·ν« τίπβτ· βχβδβν
  πρός την κατεύβ»νβιν
  τήν. Τβ Ηράκλειον Ιμΐινι
  μία Τβυρκίπβλΐί, £ν αβλιβν
  τσιγγ«νοχβρι, χωρίς
  χνρΐς κ·0«ριβτητε>, χωρΐς
  ρνΒμβν καί ίμφάνιοιν χνρίς
  καμμίαν «νεαιν χορΐς κανί
  να γνείριβμ· «Λβ τ* Χ·Ρ·
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΑΠ.ΤΕΡΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ί'ύπος-ΤΙ συμ·
  δαΐνει είς ιήν Ρββΐίανι Είς τβ
  γΐνικίν βδτό Ιρώτημ» μία άπαν
  αΐς δΐίεΐαι βκρεονύηω; ρέχρις
  <δ?α(: Μι·9ΐή;ΐον. Ό άγγλιχός χαί γαλλιχίς ιΰηος αδυνατεί νά ίγήση τό φαινόμενον τής φοβι- I α*ς έβωτιριχτ]ς ζυμύοεος, ή 6 ποία κατά τίς κ?τ)ροφερ1»ς τβθ Βιρολίνου, ττ]ς Βΐρα*6(βς καί ττ}( Ρι'γας, Ιχει πρβολάβη ίιαατάσεις ίοιι χύ|Λκτος τρεμοχρατίας χαί αυΑλήψκον. «ΈχθροΙ «Ο λαοΓ» άνακαλύπτονται, διώκοτχι, οιιλ· λβμδάνοντα', φυλαχίζονταΐ, χαθαι ΐζ ί ίλ τυφιχΐζονται ιίς ίλας τας βαθμίδας άηέ ιί)ς κοριιφής μέχρι ιή; δάυιως τ<)ς στρατκοτι τής διοιχητιχ^, τ«;ς χομμ» τιχ
  γανώαεις χοοχινΐζΐνται κυί ξε
  γ τρόπον τινά μ' Ι'β
  γιγαντιαΤιν χίσκινον καια την νέ
  αν αΰ(ήν μεγάλην έξίρμηοιν πρός
  ανανάλι ψ:ν τ»ν «Ιχθ?6ν τοθ λαοθ»
  ΕΙίωλα τοθ παριλθόντος μιταδίλ-
  λονται αΰθτορεΐ είς ϋ
  ρ
  χνλυοιεργοΰς ί) έκθρούς. Τίοον
  γοργ»! τεράστιαι είναι αί μιταβο
  λαΐ είς την βιομηχανίαν, άκο τ*ν
  ήγετ&ν αέχρι τ6ν χατηιέρην βιθ
  μ(δ«ν, ώιτι ιίνι άδύ/κτον νά τας
  παρακολουθώσι χανεΐς.
  ΠιρΙ τβν ίκατανιάδβν χατ»ΐί·
  ρων άξ(»μ«'ύχιβν χά Ι χοινβν
  έργατβν, ι Ε ίποίοι χατκδίδονται
  ώς «ΙχθροΙ τβθ λα
  ΐ ά
  ημρ ς χ
  οθ», οί κυδερνηχικαΐ άρμόδιοι τη
  ροθν άκίλυτον σιγήι. Είνε άδύνα
  τβν ν* εξακριβωθή χανεΐς πίοοΐ
  Ιχουν αυλληφθϊ, άλλά δ λρΐθμίς
  τω* διαρχβς αυξίνει Οί πλιΐαΐοι
  τβν δήθεν «Ιχθρβν» χάνουν τίς δου
  λειΐς τβν αμέβνς Μερικο! έχβιώ
  χβνται βπο την χατοιχίαν των
  Π*ς Θ4
  ή
  χβοίς έργαο!αν
  ή
  ς ζ) χ ργ
  τροφήν χά Ι σιίγιςν είνε μυστήριον
  διότι ολίγοι οκό τας σημερινάς
  σι»νθήχ»ς θα τολμήουν νά βοηβή
  αουν ή νά έλθουν ίπωοδήποτε είς
  μέ «υς βκοχλήρους βδ
  ή την Ιχ Μίσχας είχδνα
  τ<|ς χαταοτίοκος ουμπλςρώνουν ίλλαι «ληροφορία', τβν ίΕ νυοιχέ, είνε άδδνατος ή έξαχρΕ βς ΟΟτ» & Στίλιν, «παλλα γεΐς τοΒ δπερδημοφΐλοθς χαί άρι οΐοχρατιχ*)ς χαταγηγ^ς οτρατάρ Τ ό ορ)ς γγ^ς ρ χου Τοϋχατοέφοχι*. συνωμολόγησε πρό *)μερβν μετά ν Ο έκιτοόκου ττ|ς 'Αμύνης οτρκτάρχ·» Βιρο λβφ ούμβωνον, δυνάμει τοθ δκοί ου 6 διύτερος θά διβδιχθϊ έν ώ α άνάγχιβΓ, τόν πρβτον. "Βνβντι β μ ως ττ]ς υκοοχέοενς σύι%ι 6 έρυ θρος βιχτατβρ Ιθεοεν ώς δρον την αμεσβν χαί οτενήν ούμηραξιν τοθ οτρβτοθ μ! τό χομμουνιστιχβν χίμ ί 9λ η ώ Τ ρ μα ιίς μ μ χώραν, Τβιο«τβ τβδπως δ μέν Σΐάλιν ώ; πολιτιχοσιρατΐωτιχίς Βιχτά χωρ μέν έξουοΕαν ιταρομείαν πεος ^ν τβν αρχηγβν των έχθριχβν κρατβν, ν1}{ ΊϊΓωνΙας χαί , Γερμανίνς. Α Ε ϊέ ρβοοιχαί έπαρ χίβι τεμβχίζοντβι είς περιφεριΕ άς τελούοας δπό τίν έλεγχον «βΐρατιιβτιχβν αυμδεκλίω'», τα 6 πε!α θά άπβρτΐζωνται άπο τόν οτρατ ωχιχέν βιοιχηΐήν χαί. Βδο μιλη κ Ο χόμματος χά Ι θά έπο εάοκν ΙΧψ την δραοτΐ)ριί~τα της περιφερείας λογοδοτοθντ» άπ' εΐθιίας είς τί ΚριμλΙνον. Ή προπαγάνδα παρουσιάζει τάς ριζιχβς βϋιάς μετοβίλσς ώ; επι βαλλομένας δπδ ττ]ς «ύξίώστ,ς δρα ηριδτητος τβν τροτοκιχβν χαί φααιστβν χατασκίπβιν. Οί άντίπα λοι βμως λέγουν δτι ί πραγματι ί λόγος είνε ή ζ«βΐ]ροτατΐ9 χαΐ γενίχτ] δυαφορΕα τβν εργατικόν μάζαν, μ έ την οπβίαν ήαχολήθη οχνείς μυοΐινήν αυνεδρίαβΐν τό συμβούλιον τβν έπιτρδΊιων τβθ λι βθ χαί το ανώτατον οιρατιωΐιχέν ουμββδλιον. Είς τον σοδιετιχον τύπον δμως ίπαναλπμβίνεται σίαθερβς ή έκω δος τβθ τροτοχιαμοθ χαί τής ξέ ς χαταοχοπεΕας. Πλήν τοθ Γκα μαρνικ, τβθ πολιτιχοθ δποεπιτρί κου τής Αμύνης, £ οποίος μετά ν «ιΰιοχειριαομίν» τού χατηγο ρεΐιαι άναφανδόν ώς προδώοας τα ίρρητχ τής ρωο3ΐκ<(ς αμύνης είς ώρισμίνας ξένας .χυβερνήοκς, με γάλσς άριθμός ατρατιατιχβν άπσ τιθ Τβυχαταέ^οχ' **1 τοθ Πούτ νκ, τοθ πρώην οτρατιωτιχοθ άκο λβύθοιι έ^ Λονδίνψ, μέχρις δκαξιω μακιχβ» ττ]ς Οοχρανίας, τβν χεν τριχβν «ρουρβν χαί τής "Απω Ά νατολη~ς οτιγματΐζοντκΐ μέ την ί βίαν φοβεράν κατηγορίαν χαί την άναηίοπχοτον χαταγγελίαν δτι άν έ υοααν άντεπαναατατιχήν δρ 8 αι ν είς τίν στρατόν. Στμεΐωτέον δΐι ο ΤουχατοΙφαχι χαΐ πελλοί έ« τβν ουλλην<έ<τιον έθεωροθντο άλλοτε θΐΒθίται τής ρωοαβγερμλνικτ,ς 3ΐρατιωτικ<)ς ουνεργασίας. 'Εντεθ θεν τ) ΠΓΟϊηλος πολιτιχή οημα οία ττ]ς έχχαθαρίοεως τβν παρα γίντων α&τ6ν άπό τάς τάξεις τοθ οτρατοθ. Ό «Έρυθράς Άοτή το δργανον τοθ ρωαοιχοθ οτρατβθ, τονίζει δτι, χατίπιν τβν άποχαλύ ψιων αί οποίαι έμφχνΐζουν οτρα τιωτιχΐϋς ήνήιορας τής χώρας ώ; έ ΐ δά πβν μΐαον διά νά γψ την χατκοχοπευτιχήν των δ[ &3ΐν πρός δφελος τ·θ έχθροθ χρειάζεται δεχαπλαοία έπαγρύ πνηοΐς ί* μέρους τβν μπολοεβί κων οτρατιωτιχβν. Οί Ιδιοι ι Ε ί βύνοντες άποχκλύπτοαν τίβον ώ μ ως την χοατοθοαν χατάοταθίν η 6 χ. Γχάρβιν προλέγει είς τον «Παρατηρητήν» διι έν περι πτώσει πόλεμον, τα οτελέχη τής Ρωοοίας θά εορεθοθν πάλιν, δπως χαί χατά τόν παγκόσμιον πόλεμον, διχαομένα χοί ή μ(κ τβν άντι καλών παραταξεων —ίν δχι χαί αί δύ·—6β θελήου πάλιν νά μπά ση τοδς Γερμβνβος είς την Ρ«ο οίαν. "Οτι ή Ρβοοία διέρχεται αύ την την στιγμήν βχθεΐαν πολιτι χήν κρίσιν 2έν χωρεΐ αμφιβολίαι. Π·(α δμω; θά ·1νε ή έκβασίς της; Ή συντηρητΐλή «Μόρνιγχ ΙΙοοτ» τοθ ΛονΒίνοκ προλέγει κατα τάς είχΒθίας ένημέρων παρατηρητβν, προσέχη έγχβθίδρυσιν στρατιεετι ή Ιί Τονΐζιι 1 ΠΙΣΤΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΥ Σ ΤΑ ΙΔΙΝΙΙΑ ΤΟΥ ΕΟΙΟΙΣ Ή προχθβσινή Κυοισκή 0- «Ιΐρξεν αναμφισβητήτως ήαέ οα νατριωτικής ίξάρσΕως χαί ψυχικής άνατάσϊως τοθ ί· θνους. 'Υπήρξε μ'α ήιιέρα ά φιρρωμένη έξ ολοκλήρου είς θυσίαν ποό τοθ βωμοθ τοΟΙδβ ώΑους τής πατρΙδος.Έκβΐ πρό τοθ (βροθ βωμοθ δι ου θεομαΐ νονται καί σφυρηλατοθνται τοθ Ιθνους ο( τιοθοι κσΙ τα [αανικα προσήλθον ττροχθές οί έογαζόμενοι Έλληνες καϊ άπέθεσαν τήμ προσΦοράν των 6 Άπ' ά<ρον είς «<ρον τής Ελλάδος την ημέραν αυτήν μία άντήγησην κραυγή Ινα ή<οόσθη σύνθημσ: Ν 5 ζήση, νά ένισχυθ(), νβ άνατΐτυχθρ ι άεροττορία μας Ι ΚαΙ οί έογαζό μβνοι τής χώρας, εργάται τοθ κάμπου κ αί των πόλεων, τοθ έρνοστσσ'ου καί τΟν νραφεΐ ών, ίί^γάσθησαν την ημέραν αότήν μέ ζήλον κα( ένθουσισ σμόν μέ συνκΐνηΐικήν προθυ μ'αν καί αύθορμητισμον διά ν' ο ύξήσουν καί να μεγαλώσουν τα Έλληνικα πτερά, ΚαΙ εβω σαν τό προΐόν τοθ μόχθου των διά ν' άγοραοθοθν νέα Αεροπλάνα, βιά νά ένισχυθβ τό βκλον τής αμύνης καί τί|ς Ασφαλείας μας. Έτσι οί εργάται καί οί Ο- πάλληλοι πού Αποτβλοθν τόν ακατάβλητον στρατόν τί)ς 8η μιουργικότητος χά Ι τβν ε(ρη νΐκΐν καί εκπολιτιστικήν ίρ νων, άνεοΒΐχθησαν Βΰνα μις συντεταγμένη καί πβιθαρ χική είς την εθνικήν ιδέαν, Βό ναμις επί της οποίας βίμπο ρβΐ Βατσΐμος νά στηρΐζπ τΛν Ασφάλειαν της ή πατρίς. Τα τριάντα κσ> πλέον έ<ατομμό οια πού θά συγκεντραθοθν ώ; προΐόν τή; προχθεσινάς εργασίας δέν είναι ^'βχια άρ κβτά διά την όλοκλήοωσιν τοθ άβροποοικοθ προγράμμα τ<5ς μαΓ. Ή τεραστία 8μως ήθι«ή άξία πού εχει ή προχθε σινή εκδήλωσις είναι άρκούν τως άρκβτή διά νά άσφαλΐση την Έλλάοα. Διότι ή έκβήλω σις σΰιή αποτελεί την καλυ τέραν άηό&ειξιν τδν Βυνά- μεων πού περικλεΐβι ή Έλλη νίκη φυλή καί συιιΒολ'ζβι την Απόφασιν τοθ Έθνους νά ζήση ελεύθερον καί νά με λή θαρ'όιητα δέ/ βΰνατατι νά έ- ξθ ύγεία. ΑΡΙΝ ΤΗΙ ΥΓΕΙΑΖ· καί τόν τριήμερον, δρθαί καί απολύτως έΦαρμόσιμον, θά πρέ"βι νά γίνουν δεκταί μέ πολλήν προσοχήν κα( νά έφαρ μοσθοθν μέ απόλυτον άκρΐβη αν, μέ σχολαστικότητα Θ4 έλέ γαμεν, άπό τούς χωρικούςμας κυρ(ως. Άλλά έκεΐ δπου θά νά συγκβντρωθβ βλη ή προσοχή μας, είναι τό ζή· τημα τής καθαριότητος. Τα περισσότβρα χωρία μας πά- ρουσισζουν βυστυχως ιίκόνα απεριγράπτου αθλιότητος άπό καθαριότητος. ΚαΙ τ»ν άριβ(·6ργημ« χατά μετάφρα οΐν χά! μέ σχοΛΐ* τοθ χ. Σαχου τρή. Τώ?* χβτδπιν παρεμδάαεως *%ι Άρχιεπιοχοπής Αθηνών ή Ιδία 'ΑχαδημΕα τό άποού;ΐι ώς... άήθ! Δέ ϋ' άλθ ημ ς ή Δέν ϋ' άσχοληθβμεν μέ την αξίαν τής έκδίοιω; (υ(ε βί δίΐα καί μέ τό έργον τβθ ΙΙλάτω νος, το ίποΤον έβεβάοθηοαν χαί δι ε^ήΐηααν ώς χορωνΕδα τής ακίφι ωςιί αίβνες. Θ1 ηθέλαμεν μόνον νά είπωμεν τιθιο: "0(1 ή Άχα δημία 'Αθηνβν υέ τίς έπιπολκιό τη τάς της χίνει τόοβν πολο ω3ΐε νά έ>θιιμΙζη τέ περίφημον
  έΐ άλ Γάλ
  θα ϊπρεκβ ν' άναληφθή δλό *["ΤνΛϊΓ®7 "ίΐ Τ
  κλήρος στσυροΦοοΐα άπό τούς Π» ν « λ ϊ% " ?' * ^ΐ*
  5552^· Ϊ!»Ϊ5 *—*.ί3Κ·«5ΤΚΪ
  διά τήν Γιατή
  καθαριότητος. Διότι χωρΐς χά,
  »^»^·»-^»^»«>-*>***+>* || ΖΥΜΠΑΗΡΒΖΙΣ ΤΗΙ ΖΧΟΑΗΖ.
  διι δ Βίροοίίωϊ», δπου έμφχνιοθς
  II
  Φ^ονοθμβν ότ» βα πρέπει
  έπευφημεΤιβι δοον δ Στάλιν χ«ι,νβ ενισχυθή όπωσδήποΐε καί
  ουνεχίζει: ί·*8 κβθβ βυνατόν τρόπον ή
  «'Κν ή περιπτώσιι οί σΐρατιω Γεωργική Σχολή Μεσσαράς
  ***
  τιχοΐ χατβιατοθν χύριοι τής βοβιε·
  τικής Ρωΐβίκς, ίέν θά βραδύνουν
  νά έπέλθουν μεταβολαί είς τό πε¬
  δίον τής έοωτεριχής χαί τής έξω·
  τεριχής πολιτιχής. Ή έξ·τεριχή
  πελιτιχή ιδίως Ηά ο'ηριχΰή επί
  βάοεως αποκλειστικώς ρεαλιοΐι-
  χή(». Τό «Νΐαίηλυ ΧίραλΓ» ά
  οχολιΐΐαι μέ τάς ανησυχίας των
  έν Παρισίοις αρμοδίων «δεδομέ·
  νού-—λέγει διι ή άξία τοθ γαλλο-
  οοίιετιχοθ ουμφώνευ έξχρΐαωι
  άπό την ισχύν τής Ρωΐοίας. ΔΕ
  έπίοημοι έχ Ρωοοίας έκθέβεις είνε
  τόοον άντιφκτιχαΐ ωαΐι είνε
  αδύνατον νέ. άποδοθ| είς ούΐίς ή
  παραμικρά πίοΐις. Τό Καί ν' Όρ
  αχΐ χαί τό γαλλικον επιτελείον
  •υν πιιοθ^ δτι ε5ριοχέμεθιχ είς
  τάς παραμονάς οΐρατιωτιχής δι·
  χτβιτορίας έν Ρωοοια».
  Έπ'σης οί γαλλιχοΐ χύχλοι διε
  ρωΐώ'ται ποία ιί<ε ή άξία τοθ οημερινοθ χαθεοΐωκς τής Ρωααί άς εάν είνε άχριβές τό χκταγγελ λίμενον υ ιο τω» κρατούντων διι είς δλα τα άνωτερ» άξιώματα δ- πίρχουν κοιτάοχοποι κΐΐ χ»λ»' οιεργοΐ 6«οοχάπτοντες τό χαθε οιώς. Τέλος μέ πιχράν είρωνείαν πχρατηρεΐται Βτι έχτός τοθ λιν Ιέν ϋπίρχει σήμερον ιϋιε 8κβι μέλος τής άνωτίτης έπιτροπής τοθ χομμουνιβτΐΝοΟ χέμματος τής έποχής τοθ Δίνιν τό οποίον νά μην Ιχϊ τυφεχιοθΙ, διά νά πλουτισθβ μέ ε ν· πρό¬ τυπον έλαιουργβτον, μέ όρνιθο τρ3φεΐον καί τμήμα μβλισσοκο μίας. Θϊ έξεπαι5βύοντο είς αύτά βΐδικο! εργάται έλαιουρ γο( διά τα συνεταιρικά έλαι- οι,ργεία, κτηνοτρόφοι καί με- λισσοκόμοι. ΚαΙ ή γεωργική οίκονομΐα τοθ τόπου μας θά ώφελεΤτσ σημαντικά. Τό Γβωρ γικόν Ταμείον καί οί βλλοι άρμόβιοι 4ς μελετήσουν τό ζή ιημα. *** ΖΒΝΑΙ ΚΟΑΥΜΒΗΖΕΒΖ Ν&μιί,ομβν ότι έιτιβάλλε· ται νά ορίση τ0 λιμεναρχείον τάς ζώνας κολυμβήσεως είς τάς παραλίας μας πρίν νά θρηνήσωμεν θόματα. ΚαΙ τοθ· το διότι μέ την έκβάθυνσιν τοθ λιμένος ύπάρχουν παρά την Τρυπηΐήν σημεϊα έξαιρε- Α έπικίνδυνα οχι μόνον διά τούς ΑδαεΤς άλλά κο' διά τούς γνωρίζοντας καλώς κολύμβη· σιν, λόγφ τΓ)ς μεγάλης διαψο ράς πού εδημιουργήθη άπό ση μβΐου είς σημείον είς τό βα θος των υδάτων. Προχθές μά λιστα έκΐνδύνευσε νά κνιγβ ενα παιδΐ καί εσώθη μόνον χάρις είς την αυτοθυσίαν καί τό θάρρος τοθ κ, Ρόζενμπους ό οποίος μέ κίνδυνον τής ιδί¬ ας τού ζωης έσπευσε καί τό άνέσυρεν ήμιλιπόθυμον έκ θαλάσσης.
  Απορβαζιζ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινμα
  τογράφος).—Σήμερον «ΜΠΟΛΕΡΟ·
  μέ την Καρόλ Λομπορδ. Την Πέμ
  «την τό κορυφαΐο άριστούργημα
  τί|ς Γαλλικής παραγωγής: ό »ΕΝΟ
  ΧΟΣ». Μέ τόν Πιερ Μπλανοάρ,
  θερινός €ΑΛΚΑΖΑΡ».-Σήμβοον
  τό κοινωνικόν Εργον ή «ΤΙΜΗ».
  Πρωταγωνιστοθν Μύρνα Λόου,
  Κλάρκ Γκέΐμτιλ, Οϋιλλιαν Πόουελ.
  θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ —Λίαν προ
  σεχως Πανηγυρική Έναρξις,
  ♦**
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΗΟΥΑΑΚΑΙΠ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  *Ωρκ 1 Ο μ. μ.
  Μέ τ*ν
  ΚΑΡΟΛ Α0Η0ΑΡ4
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Η ΠΡβΤβ
  50ΙΠ1ΪΕ ϋ- Ι3ΑΙ.Α
  Τό Μβρυφαΐβ άριστούρνημα
  της Γαλλικής κ«ρβ·γείνή(:
  Μέ τβν
  ΠΙΕΡ ΙΑϋΙΣΑΡ
  ΠΡΟΖ1ΧΟΣ:
  ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ
  Νέ την ΜΑΡΟΑ ΕΓΚΕΡ©
  ΑΥΤΟΚΡΑΙΟΡΙΚΟ ΡΩΜ1ΝΤΖ0
  Νέ τίιν ΓκρΑΐς Μβύρ
  ΕΝΑΣ ΜΕΓΙΛΟΣ ΕΡΩΣ
  ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
  Μέ τον ΧΑΡΡΥ ΜΠΟΡ.
  ΣΑΡΞ ΠΡΟΣΤΙΖΕΙ
  Μέ τίιν Ζβν Μηονατίλ.
  ΔΙΑΚΒΡΪΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Σχολιχή Έφορεία τι Ο Γυ
  μνασΐου ΚαοτελλιΌυ Πεδιάδος
  Δ ιαχτ,ρδττει
  "Οτι εκτίμησιν είς φανεράν μι<Ό βοτιχήν δημοπρασίαν την έ*«έλε σιν «ΐ)ς ίβοιιδώοιως «Ο Γι/μνα οιτ)ρι««οΟ χώρβυ τ*Ό - κειμένου παραπλεύρως «Ο ΙΊ.μνβσ'ου, ώ; χβΐ πάντες Ι ίρου Ιργοκ αανιφίβς κρός την ίσ/πέδωβιν χά! διαλΒμβανομένου λεικομερ&ς έν όποχρεάοιω' τ| χ<* η έν ιφ γρανι'φ τι Ο Κοοΐίλλίου Πεδιάδος. Ή ίΐ?μοηρβα'α έ·ιρν^ί*ήα3τβι ενώπιον νής 2χολι»*Κ Έφοί·'οις τοθ Γι>μ-ασ(&υ ι ήν 2 7 ην τοθ μη
  ΥΓ*ς Ίβυν'ευ ημέραν Κιιρι*»ή
  *α! ώοϋν 10 γ. μ έ' "φ γοφ«!φ
  τεθ Γιμνοθ ου. Π; ϋτολ<.γισμ?ς Ιργεβν βραγμαί έ«αχί* ίΐχαχιλιά ίϊί (110 000) Καΐι»6λΐ)τέα έγ- ς π ές ιόν κ. Τ·μΕαν ι ής ή Έ^ορείαί δβαχ έ<ιτι) χιάδ (4:ιθ 7 000). Την ού την ήμέιαν θέλει ένιργηθφ ?Τ)ΐιο ηραοία διά ήν κατασκευήν Πιζα ΕριμΙΈυ μΐτά κλίμαχος' ε* Ι νή δυτικώς προσέψιαις ιιθ Γυμνβσια χιθ χτΐρίου ουμφώννς τιίς Βροις τοίς νατατιθειμένΐΐς έν ·ψ γρ» φεΓφ τοθ ΓυμναοΙβυ 1>θ« χαλοθν
  ταΐ οί. βουλόμενοι νά μιιοδαττ)
  Έν Καοτιλλίφ Πεδιάδος
  12 Ί»νίου 1937
  Ό Π&ό«8ρος **)ς 'ΚφοεεΙας
  Αντώνιος Γι«ναλάΝης
  'ΒνοΐΝΐάζεται
  άζό
  γειον
  καί
  είς Πόρον άνώ
  ά Πό 4 δωμά
  ΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΛΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΛΓΚΗ
  ΒΑΣΙλΙΠΑ
  135ο»
  Ένα κθμα ένθουσιασμοθ έ-
  ξεχόθη σ' δλη τή χώρα. ΟΙ έ-
  κλογές ήταν καλλαΐκό πανη
  γθρι. ΟΙ ττροβκλογίκές συγκεν
  τρώσεΐς ήσαν τόποι ίθνικής
  έζάρσεως. Καί δττως συμβαί-
  νβι πάντα πρΐν άπό τίς μβ-
  νάλβς θύελλβς, -ότε ή άνοι
  ζιάτινη φύσις 8έν παρουσΐασβ
  τόσο Φωτβινά χαΙ τόσο άπατη
  λά χαράμυατα κα( ήλιοβασι
  λέμματα. Τό μεγάλο Ιρνο μπο
  οοθσκν 4«1 τέλους νΛ Αρχίση.
  Την 5ην Μοΐχι 1789, ημέραν
  ενάρξεως τής Συνόδου, «Ί Βερ
  σσλλΐϊς, γιά ηρώτη φορά, δέν
  ήσαν μόνον ή 6δρα ενός βασι
  λ.γ,ά, άλλα ή πρωτεύουσαό έν
  κέφαλος, ή κηροια κα( ή ψυ
  χΛ δλης τής ΓαλλΙας.
  Ποτέ ή μΐκρή νολιτΕΐα 8έν
  ιΐχεν ΙΒβ τοσους άνθρώιιοος
  συγκεντρωμένους, δσους έκεΐ
  νες τίς λσμ«οές άνοιξιάτικες
  ήμέοες τοθ 1787.
  Ή ούή, βτιως συνήθως
  ονβλάμβανβ τίσσεοες χιλ>ά5ες
  πρόσωκα. Ή Γαλλια εΤχε
  στεΐληκάιου ουό χιλιά&ες άν
  τιπροσώπουτ. Κσΐ ήσαν Ανσ·
  ρΐθμητοι οί περΐεργοι πού εί
  χαν συρρΐύσο ά«6 τό ΠαρΙσ
  <α( άτιό παντοθ γιΑ νά παρα στεθν στό (στορικό έκβίνο γε- νονΟΓ. Γιά να ένοικιάση κα νεΐς ε'α δωμάτιο, μέ τιολλέο δυσχολίες·, ίχρβισζόταν μιο σακΜθύλα γιμάτη χρυσάψι Μέ μιά φούχτα »ου*ατα μό λς έζησφάλιζεν ενα σακ<1 ά χιορα. Χ λιόΛβο δνθρωηοι βέν εΤχαν β( β στέγη, έκοιμ&ν το στΐς γωνιές κσ( χάτω άκό τσ -οοστεγα «Αν μεγαρον, έ' άλοι μή θέλοντας μέ κσ
  νέναν τρύπο νά χσσουν ύό
  τό μεγάλο θίσμα άρχισϊν
  πβρατσσσωντσι, μέσα σή
  νόχτας τό σκοτά&ι κι' έώ £
  βρεχβ μ έ τό τουλοθμι, στούς
  βρόμους βιιου θά έηερνοθσεν
  ή πομηή·
  Ή τΐμή τΛν τροφίμων έτρι
  πλοσ<*σθη κ' έιβτραΐτΐλσσιά σΡη 'Η κοσαοσυρροή ΙγινΒ σ· γί—σινβ άνησυχητική. Έφαι νόταν ή*η βτι ή στενή έκε(νη πόλΐΐ 8έν αποροθσε να στεγά σΠ παρσ ε ->αν κυρΐσρχο καί δ
  χι βύο Ό ένας θα άναγκαζό
  ταν μέ τον κσιρό νά φύγη: ή
  βασιλίΐσ ή ή εθνοσυνέλευσις;
  ΣτΙς 4 Μ ΐου οί κσμπάνες
  άΐχισαν νά σηααίνουν άκό
  την ώρα τής αύγής. ΟΙ ανθρω
  τΐοι, πρΐν οίζητήσουν καί συ
  σκβφθοθν, ή3ελαν νά έτιικαλε
  σθοθν την εύλογΐα τοθ ΘϊοΟ
  γιά τό μεγάλο ίργο. Όλο τό
  ΠαρΙσι μετεφέρθη στΐς Βερσαλ
  λ(ες γιά νά μετοβ βαση σία
  παιδία καί στά έγγόνια την
  άνόμνησι τής ημέρας έκε(νης
  -ού έσημεΐωνβ την &τταρχ(Ί
  μιάς νέσς έποχής. Χιλιάδες
  κεΦάλια συνωθοθντο' στά πά
  ράθυρα Α πό τα ^όκοϊ3 έκρί
  μοντο πολότιμοι τάπητες. Πυ
  κνοΐ όρμαθοΐ Ανθρώηων ήσαν
  γαντζωμένοι σΐίς καπνοδό
  χους ύ ψηφώντσς τόν κΐνδυνο
  Κανΐΐς βέν ήθβλε νά χάση ού
  δέ μιά λεπτομέρεια τής άηε
  οάντου πομτιής.
  (συνεχΐζεται)
  ΤΡ1ΤΗ |5 ΙΟνΝίΟΥ
  Ανατολή ηλίου 5.05—Δύσις 7 15
  ΙΚΑΡΟΙ
  Έξ αΐτΐας τί|ς προχθεσινήν πο-
  νεργατικτ]ς συνεισφοραι υπέρ τής
  'ΑεροπορΙας— Λνεκινήθη γενικόν...
  άεροτΐορικόν ζήτημσ.
  —Ύπάρχει Ιστορική Κρητική
  συγγένεια μέ τόν "Ικαρον είπεν
  κάττοιος καί άξΐζει τό θέμα καΐ ίδι
  αιτέρας άκόμη συζητήσεως.
  —'ΑλλΛ γιά ποιό λόγο;
  —Άπλούστατοτ γι6 τό λόγο της
  άεροπορικής έπιδόσεως. "Η καλύτε
  ρα: τής έπιδόσεως πού σημειώνει
  ψυχικώς ό κόσμος πρός την Ιδέαν
  τής άεροτίορΐας: τώ συμβολικόν
  πέταγμα των Ίκάρων καί τό άε
  ροττλάνον είδικώτερα.
  Καί ή συζήτησις έσυνεχΐοβη
  επί ώοαν ίπΐ τοθ αύτοθ τιεδ'ου.
  Εσημειώθη βτι έοι"Ικσροι έκ Κρή
  της ύπηρβτοίν Λ 9ό ύηηρετήσουν
  μετ* όλΐνοη την άεροπορίαν είς
  εύρεϊαν άχτΐνσ. Αύτό δμως δέν
  ήμπόδισε νά ύπογραμμισθή ή ά·
  προθυμία τοτιικως των περισσοτέ¬
  ρων πρός τό άεροΐΐλάνον ώς μέ¬
  σον μεταφοράς. ΟΙ περισσότεροι
  Εχουν ττρόχβιρον, τό έπιχεΐρημα
  τού κινδύνου πού είναι άμεσος
  έδώ.
  —Όσο άμεοο: Ομως άν εΐνβ ό
  άεροτιορικός κίνδυνος είπεν ό άνα
  κινήσας τό ζήτημα τόσο άμεσος
  —έττΐσης—εΤνε καί ή ωφελεία άπό
  μεταφοριχής απόψεως. "Αλλως τε
  καί τα άλλα μέσα μεταφοράς ύ
  πόχεινται σήμερον κατ' αναλογί¬
  αν ίΐς δυστυχήματα κατ' έλάχι
  στον ύττολειπόμενα τής άναλογ!
  άς τοθ άεροκλάνου.
  Τό τελευταίον έπιχείοηιια δέν
  είνε πρόσφατον. Όπωσδήποτε ο(
  "Ικαροι πού Θά άνυψώσουν καί είς
  τόν τόΐτον μας την πολεμικήν-δ·
  σο κυρΐως την φιλειρηνικήν— απο¬
  στολήν τοθ άεροπλάνου εΤνε πρό
  παντός νίοι καί δχι όρτηριοσκλη
  ρωτικοί. Καί ιίυρΕως τβύς νέους
  ενδιαφέρει ύ κίνδυνος δσο καί ή
  άσφάλεια τού άεροπλάνου. Ό φό
  ββ<: είνε μ έ τώ μέρος τωνδευτέρων Κσΐ τό κάτω—κατω τί σημασίαν Εχει ό φόβος πρός την πλευοσν αυτήν; ΟΙ άκατόβλητοι κοΐ δημιουρ γικο> "Ικαροι οί έξυψώνοντες κυριο
  λεκτιχως τόν άνθρωπον μέχρι των
  ανωτέρων δσο καί των θετικωτέρων
  έτΐιπέδων των έπιστημονικών κατα
  κτήσεων, είναι μόνον καί αποκλει¬
  στικώς δνθρωποι τοθ μέλλοντος
  Τό μέλλον δέ φυσικά έκπροσωποθν
  οί νίοι,
  Ό Άλλος
  ΣΤΑΥΡΟΣ Η. 1ΟΓΙ11Η!
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΧ
  Πλατεΐα Αγ. Μην6
  Τηλέφωνον 433
  Ειδοποιεί την άξ. πελατείαν
  τού Οτι επανήλθεν έκ τοθ τάξει
  δΐου καί ΘΑ εέχεται 8-12 1)2
  μ. μ. κσΐ 3 1)2—7 μ, μ.
  —Άκό Ινα χσνμπί ένΐκκλυ-
  ψε τ·ν δραατην.
  'Αλτ,θ*, θρίαμδεν χβχτ)γαγεν δ
  τυδμος τ·0 Λίνίΐνοο ΚβοΟ
  ταερ ίοαζ είχεν έκιφορπσθΙ μ*
  την άνανάλυψ ν ΐοθ δρίατου μι
  Ας χλίπής πιύ εΐχε θ
  είς μίαν έξοχιχήν Ιπχυλιν,
  ότοΕος &παυο!αζαιν εί Ιή
  ται. Ό αστυνομικάς, άφβθ έ<ήο γΐ)αι λεπτομΐρή έρευναν ένχβς ή; έπαύλιβς, ια?εν 2'α χου μπί. Έπήρι τό χουιιπί χαΙ γε ν! φ&γη είς τό γιΐτονιθαν μ| την Ιηαυλιν τιανδοχιΤαν ττ]ς κε· ρΐοχτ^· ΛΊρεαίχΜν τεϋς^ δια»4· ρους θιμ&νας παρετή^ηαεν 6ί ίπΐι τό σ«χχα<ι έ<δς Ιξ ουτ,βν Ιλιικεν Ι α κουμπί. ξ τα χβυμηιά χαΙ είδι τύ>;
  δμίΐα μέ έαΝο ηοΰ είχεν )
  είς την Ικαυλιν. Σ^νέλαβε τον
  Οιοπΐαν, έ δπ^ιας πράγματι ώμ·3
  λίγηοι ιήν Π(3ξιν τού.
  —Ταίνπς ώς πρ·0Μη(δΕ( Λ
  "Ενα νέον ιΐίος ρ
  χκτά τβν άοφυξιογδίω' άιρ'ω',
  δοχιμβοβέν είς την Αμερικήν,
  φηιίνιται νά είναι πραχτιχώτατον
  Α Ε προσβηΐδις α&Μΐ έ χούν τη
  μβρφή'. . νάιχαιΐ Ή γυναικεΐιχ
  μόϊα φχίνιται νά προοήρΐΐ)ΐεν
  είς την Αμερικήν πολλάς νέχς
  κολεμιχας χβταχτήβιις, "Ε',αι έ-
  χα»ίλλα 6ηδ «ήν μορ-
  χράνους χά Ι χραγιδαχ τβν
  χειλιβν δπ) «ήν μορφήν μΐχροαχο
  πιχβν ββμββν.
  —Ή ψυχρ«ιμ(« τ·δ
  ό π*ιδί.
  "£νις ηατέρας πεύ έχχλλιερ
  γοθσ» τόν άγρδν τού Ιξω άιιό την
  Βίλλα 05;>μχνβ, έν Ίκλ'α, ιΠιν
  Ιξαφνα !#α άετίν τκυ έηέιτι
  αι χατά τοθ ήλιχΐα 16 μη'
  ηαιδιβθ τού, χαΙ το άντ)ρηχαε
  κύς διυχ&ς τού. Ό ημέρας Ι
  αημίδιυαε ιιαΐ έπυροδό'ησε τόν
  Ιβτόν, δ δ,τοΐος «ραυμχτιοθεΐς Ι
  χανΐν δλιέ<α ϋυνΐίμε'ς χαΙ ί 6ϊΐνι χαμηλότερον Ό ηατέρας Ιτρεξε χμΙ τ,υ^ι τόν άιτδ σχοτ» μίνο, Ι φ τώ παι5ί τού, ί Ιφΐρεν ή όλ'γα έλαφρα μίνον τραΰ ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα κ«1 άντβποκριτβί είς τάς Κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος κ«1 το» Έξβτβρικοβ. έν έψΐι Δάνειβ επί ένεχώρβ έρπορβορώτ·»». Ταμιευτηριον χκταθέβεις καί επί προβΐσμία. Έχτέλΐβις παοης φύαευς ( ύ ·νμφέρ·ντα( ·ρ·υς Ιφ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚλΡΑΒΙ Μέ 'ά« τελευταίας τηςζάνακαινίσεις ή εΆκρόπολις» κατέστη τό ά- ό θλό φ όν α ττο 4 οωμά , . ,---------, " ■" , ηλεκτρικήν έγκα ,νετωτερον καί ώραιότερον θαλαμηγόν. 10 νοοΦοίατος.] ·Η «Άκρόπολις» ήρχισεν άπό τής Κυριακάς την ίκτέλίσιν των τα- * κτικών δρομολόγιον της, ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΪΔΕί ΕΡΓΟΝ- Η ΝΗΣΟΣ = ΤΩΝ Ο1ΣΑΥΡΩΙ ΤΟΥ Ρ. 2ΤΕΒΕΝΣ0Ν 17ον Πχιϋχι μβκ. πά?ε τ* χιήι» τ* χά Ι τρέχ». 'Βγώ νο:άθ« τα πί δια μβυ νά λυγΐζιυν χά Ι διν μπο- ρβ νά α' «χολ·υθ*;σ(ο. Αυΐό ή-αν τρομιρδ. Ευΐυχβ: βρΐθΐίμαστε χοντχ οέ μιά μιχοή ένρ έπίνω οΐί δβδιιο. Δι^ ξέ ο» πβς 6^ή<α τή ν ϊύ/αμι χαΙ «ήν έμ^ΐα,ν» την α6ρο) είς «ό χβντάχι «οθ δρδμβυ χαΙ νά χου· φτοθιΐι κάτβ χκο τα γενδρικ. "Κ- ται ζαρωμέ«ι δ Ινας χοντι στδν ίλλο κεριμένβμε. ΚΒΦΑΛ4ΙΟΝ Ι γ ΤΟ ΤΒΑΟΣ ΤΟΓ 2ΤΡΑΒ0Γ 'Η κεριέργειά μβυ δμ»ς σέ λί γο ένίχηαι τδν φ£6β μοί». Δέν μβ νά μι(ν» έχιΐ πιύ 6οι οκέμουν, έούρθηχα ώς τδ» δχιο τοθ δρδμου, Ικρυψχ τό χεφάλ η( οω άκό Ι «χ θάμνο χι'Ιτσι ήμπΐ ροθο» ν Κ βλέκω την κδρταΐ «οΟ απΐΐΐοθ μας που ήταν βντίχρυ χ«Ι λΕγο πϊραχιίτ». 'Η ουνοδε'α πού εΤχοιμι ί$| κοβτα πληβΐαζε «ήν ηδρταν μις. Ήΐαν τρείς πού προ χαυοΕαχν μηριστά &κο «ύς ά. λοκς χειρβπιαβμένοι χχΐ καο' δ- λτ, «ήν δμΕχλη «νιγ,νώριο* κώς δ μιοιανδς ή:»ν δ οιραδίς. Πία» έρχδτανι αλλοι πίντι. 2* λίγο ή" 9ο> ή τβυ πιύ άχούοθηχε μοθ
  Τ9 έηιβείκΐωβι.
  —Ριξτε την πόρτ»! φώνβξι.
  —Ιίάλισΐα, άφιντιχό, άηή'τη
  σιν δυο-τριις χι' έρρ(χβΐ)ΧΑν έπά
  ν» α την πίρτα.
  "Εηιιτιχ έατάθηχαν καί τού; δ·
  χοιιολ νά αϋνομιλοθν χαμ^λβφώ
  νως, οΐν νά τοΰς φχι«δΐανι κι·
  ρίΐργ·.Γώς ή πδρτα ήταν ά^οι
  χτή. 'Αλλ' ή ήακχίβ Η* έβάαΐαξι
  πολύ γιατί ξανα«οόσθΐ}<ι πίλιν ή φ»νή «οθ σΐραδοθ νά δΐνη νιις διαταγές. —Μέΐιχ, μέαχ, μΐσχ, μή χάνιτε ό λό! ηρ Τέισερις ηέντι οπή<οι>^»ν άμί
  έ·φ δυδ Ιμΐιναν αιδ δρδμο
  μέ «δ οτραδί. Έπ^χολούΒησι δ
  λίγη άχδμν, οιοπή, Ικιιτα μιά
  φ»νή Π'.ύ έφώναζιν κκό μέαα:
  Ό ΜπΙλλ ιί>ε π·βαμ|ν«ς|
  —-νϋ^ιε τον, χάηοιοςΪΛβ-θΑ;
  καληΐτδμχρα, χι' ι£ άλλαι, μιρβς,
  ηάοτι τό οεντιθίΐ.
  "Αχουα τα βαρεία βήμιτί τουί
  οΐήν Πίληί μας σχάλν χχΐ μοθ
  φαινόιανι τώ; ίλίχληοο τδ απΕ
  τι σειδτανι άηδ «ά θέμέλιά «ου
  Σέ λΕγο άκεύίθηκαν πάλιν νίι< φω>ές έχπλήξε·; χαΙ τδ παράθο
  ρβ τοθ δωματΐου τοθ χαικιτάνιοκ
  3<οιςι μ' Ινα χρδτο απϊζομένω ιζιμιβν. Σ;4 ί^οιγμχ έφίνΐ) χά «0!0{, Ιακιψι χαΐ φώ'βξεκρβςτί |ΐέ;ος τοθ οτραβοθ: —Κάηοιαι ήρθανε ηρΐν άτι* μ«; κι' έθιξαν τδ οεντοθχι, —Τέ ηήρανε δία; μοίγχριαΐ δ ατραίίς. —"Οχι, τβι λΐντά είνε δ». —Ν1 κΛ>§ σ(δ διάβολα «ά λι·
  φτά. Τό χάρΐη τοθ Φλίντ θέλα.
  —Δεί τδν δρΐοκουμι,
  βεν δ ίϊλλος αηδ επάνω.
  —"Ε! οεΐς ΟΛ Μάτν ξ
  μςύγχριοιν δ στραβδς κρέπιι &
  νέ, ψΐξτε «δν πεθαμένο.
  Καποιος βλλος ποί» χψ
  ίδ ητβμα, έβγ^χε οΐήν κδρυ.
  —Κίποιος άλλος Θ
  Διν Ιχιι «Ιποταέπά
  τοιι.
  (συνεχ(ζεται)
  Έβνικίι Τράιτβζ» τί,ς Βλλαδβς
  ΎπθΜβτάστπμ» "Ηρακλείου
  Δι»χ«ίριοΐί ΚτημάτΝν έξ Άντ«λ
  λνγης Προχιίρυ{ΐί Δπμβπραοίας
  Πωλήαιων.
  Έκτίθεται είς α'. επαναληπτικήν
  πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ενεργη
  βησομένην την 24ην Ίουν'βυ 19Ϊ7
  ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11—12
  η. μ. είς τώ Ύη)μα τής Ε. Τ. Ε.
  έκποίησις τού κάτωθι κτήματος.
  Ε. Τ 80 4 ελαιοφύτου μέ 197
  δένδρα εκτάσεως 22 στρ. Χανιαλή"
  ίε»έ μέ α'. ιτροσφοραν βρχ. 320
  250
  ΟΙ άναλυτικοΐ δροι είναι κατα
  τεθκμένοι είς Ύτι)μα τί;ς Ε. Τ, Ε.
  ίΘα δύνανται ττροοερχόμενοΐ οί
  ένδιαφερόμενοι νά λοβωοι γνώσιν.
  (Έκ τοθ ·Υπ)ΐος)
  γρβνα
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πόλει (αι αλιυρέμυλοΓ,
  να, τρ(χ>λ[ες, άξονις χλπ.
  νουρνή ι(ς τιμήν ιυ<αιρ(ας μ! ευκολίαν χλ~Εωμτ]ς. Πλ ρΐαι πκ;έχονται παρά ιφ Ί·£*νν 'Αρμοδ'φ Μιθιιμίχη, Νιίηολιν Κρήτας. Ένοιχι6ζ(τ«ι οΓκΙα έκ τριών δω ματΐων μετα κοοζΐνας εθάερος καί βύήλιος, μετ" άφβόνου Οβατος καί ήλεκτροΦώτιστος, οδός θβοτοκθ- ηούλοο παρα τφ Μπβντενακι, Πλη ρο|ορΙαι παρ' ξμ[ν. (ΚΟΙΝΩΠΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ό οτομαχολόγος ατρός κ. Κον)νος Πολυβάκης ίβα· πτισε είς 'ΑγΙα Γαλήνη τό κοοιτοά κι τού ΙατροΟ κ. Παντελή1 Γιασεΐ φάκη ονομάσας αϋτό *£λσα—Έ· ψΐλη. —Προχθές Κυριακήν ίν τφ Ιβρφ Ναφ τού Νεκροταφ6ίου ή ΔΙς Κήτ τη Μβρσα έβίτιτισε τό κοριτσάκι τοθ κ Κων)νου Τσινκάκη δώσασα β(ς αύτό τό «νομα ΕΟαν, Μά τοίς ζήση. *** Γύρω στήν πόλι μας. Πολλήν κίνησιν Εδωσαν είς την προχθεσινήν «εργάσιμον» Κυριακήν οί άφιχθέντες ξένοι περιηγηταί, —ΟΙ ξένοι αύτοΐ ήσαν ώς γνω· στόν ΠολωνοΙ καί Γερμανοί. —Ήγόρασαν δέ ώς 4πΙ τό πλβΓ- στον μικροπράγματα καί δχι δπως άλλοι πράγματα άξίας. —Ή οΐκονομολογία ΐων σημειε» τέον ήτον άντίθιτος πρός την καθ* βλου εμφάνισιν των: τΗσαν βλοι τους καί έ< των βόο φύλων ροδο* κόκκινοι καί «καλοθρεμμένοι»— κ« τα τό δή λεγόμενον! —"Η ζέστη συνεχΐζεται έντατική. —Έπομένως συνεχΐζεται καΐ ή τάσις τοθ κόσμου πρός άναψυχήν καί δροσιάν. — Είς τό γεγονόο αύτό δέον νά αποδοθή καί ή κίνησις των φΙλο#ν τής Θαλάσσης τής παρελθούσης Κυριακής Οσον καί τής χθές Δβυ τέρας. —Ό κόσμος βπωφεληθβΐς τής έρ γασΐμου προχθές Εκαμεν τάς προ μηβεΐας τού καί διά την επομένην. —Τού>άχιστον πολλοΐ εθεάθη
  σαν αγοράζοντες «αί διά τό μενοθ
  (ής Δευτερας όπότβ συνήβως οί
  δουλειές άρχΐζουν ίνο»οίτερα
  —Καί ύπάρχει τό ενδεχόμενον
  νά μή βροφθάοη κανεΐς νά ψωνΐση.
  —Πολλοΐ έφ' όσον τοίς τό βπέ
  τρεπεν ό χρόνος εξέδραμον προ·
  χθές είς τα προΐοτεια.
  —Όπου ήτο άληθινή μαγεΐα μέ
  τό ήσυχο βσο καί δροσβρό βρα
  δυνό.
  —Ιδιαιτέρως είς την ΕξοΑον αύ
  την τα πρωτεΐα πάλιν εΐχε ό κατα
  πράσινος Μασταμπας,
  —'Εννοιϊται δτι τα κέντρα τής
  πόλεως δΐν ύστερησαν βπΐο^ι;.
  —Είς μερικά μάλιστα παρουσιά
  σθη καί Ελλειψις χώρου λόγω τοθ
  πλήθους των καταπλεόντων έκεΓ.
  —ΟΙ όποΐοι ήναγκάζοντο Ετσι νο
  άπέρχωντσι άλλαχοθ.
  —·Η ΈταιρΙα Ποπαστράτος πλη
  ροφορούμεθα Οτι μεταξύ των τβλευ
  ταΐων νέων δωρεών αυτής προοέ
  φερε καί δρ, 2 000.
  —Διά τό άποπερατούμενον ήδη
  άγαλμα τής Ελευθερίας τό άν·
  γειρόμενον είς 'Ακρωτήρι.
  —Δέν λεΐπουν αοτ4ς τίς ήμερες
  οί προτιμωντβς τίς βαρκαδβς μέ
  πανί.
  —ΟΙ βαρκάδες αύτές είνε πολ
  Ης φοράς «έκδρομιχές» καθαρώς
  δεδομένου ότι ώς αντικειμενικόν
  σκοττούς Εχουν την Ντίαν καί τοος
  μακρυνούς σχετικώς γύρωθεν γρα
  φ'ΐΌ-ϋς κσ4 Ιοτορικούς κόλνους.
  —Ή άφιξις προχθές τοθ Θαλα
  μηγοθ «'Ακρόπολις» εχαροποΐησβ
  πολύ τόν ταξειδεύοντα κόσμον.
  —Όστις άττοκτά πάλιν τό δικό
  τού καράβι-τό Κρητικό κσράβι—
  μ« τόν προσηνέστατον πλοίαρχον,
  τό καλόν προσωπικόν τού καί τό
  γνώριμον έν γένει περιβάλ>·»
  —"Ετσι ό κατάπλο^ς τής «'Λκρο·
  πόλεως» εΐχε προσλάβη προχθές
  ανάλογον πανηγυρικήν σημασίαν.
  — Κινηματογραφικόν γεγονός ΘΛ
  εΤνε ή προβολή την Πέμπτην είς
  τό Θερμόν κινημαΐοθέατρον Που·
  λακάκη τοθ άριοτουργήματος »*Ε
  νοχος» έκ των νεωτάτων καί αύ·
  τόχρημα «κ^ρυφαΐων» τής Μΐνημα
  τογραφικής ποτραγωγΓ|ϊ.
  — Πρωταγωνισΐεΐ είς τοθτο ό ά«
  λησμόνητος Π*ο Μπλ^νσάρ.
  —Έν τώ μΕταξο σήμερον προ,
  βάλλεται τό ενδιαφέρον «Μπολβ.
  ρό».
  —Τό καφενειον Παπακαλλιατάκτ}
  μί την καλήν τραγουδΐστριαν συγ
  κεντρώνει κάθε βράβυ εκλεκτόν
  κόσμον,
  6
  —Ή χββοιή Λ,άλίξις.
  Ό Ιατρός 'Αοιστοτέλης Τσάγοτ-
  λος Εδωκε χθές καί ώραν 8 1)4 μ.
  μ. είς τόν κινηματογράφον Μινώα
  την πρώτην διάλεξιν. Συνεχίζων
  οήμετβν τάς λίαν ένβιαφερούσας
  βιαλέξεις, Θά ομιλήση ι, 4 Θίμα:
  Μ(α κριΐική ε αί τής Διαΐτης τοθ
  άνθρώπου. ΕΙσοδος ελευθέρα.
  —Ή εΈοιιΙν».
  "Ηρχισεν άπό τοθ Σαββάτου τάς
  εργασίας τού τό νεον κατάσΐιιια
  εί δών νεωτερισμοθ τής κ. Καοτρι
  νονιάννη
  'Η «Έρμΐνα» παοουσιάζει τα έκ
  λβκτότερα γυναικεϊα καί άνδρικά
  εΐδη. Δικαίως δ* συνεκ&ντρωσβ
  μεγάλην καί ίκλβκτήν πελατείαν,
  'ΒνβΐΜΐάζοντνι δύο αποθήκαι
  εκτάσεως ή μέν μ(α »60 τ. μ. ή *Ά
  σλλη Ι ιθ τ μ (άκΐνητον κ. Κοκ<(4 βη1. Πληροφορίαι παρ' ημίν. Ένβιχιαζιοι οΐκΐα ήλεκτροφώ- τιστος άτταρτιζςμένη έκ πβντε εύ· ρυχώρων βωματ'ων, κουζΐνσς, αύ· Χ ής κτλ. Πληροφορίαι πσοά τ() Κα Ζωρ Τζανάκη Σελΐνου 6 παρα τβ "Λγροτικπ. ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΙΖΑΚΝΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΖ - ΟΑ0ΝΤΙΑΤΡΟ2 Δέχεται καθ" εκάστην ·-! π. μ. καί 3—7 μ. μ. Επί τής όδοθ 'ΑμαλΘεΙας (Πλατύ Σοκκάκι) ΚΡΕΜΜΥΑΙΑ ίηρ* έκλεκτίις κβι6τ«τ·< ηρέξ 4 ο««χρά( «ήν οκάν είς τ<ινάΜ ΙΑΝην ΓινΙ Τζαμί κα·α τ* νε# ΜΤΙΟΤβν Δημοτικόν *χ·λ·Ι·ν,
  (*
  *
  **♦*{
  3*22$
  «βλλοΐ &
  β1
  ιμκάς,
  ρηοαν
  κ
  αροϊιοιί
  χώρου λόγβ τοϋ
  ΐταΐίλεόντων «κεΐ
  «γκάζοηο ετοι νίί
  >χοΟ.
  Πθβαοιρβτος κλπ
  μιτσξύ των τελ«υ
  Ον αυτής ηροοί
  Ο.
  ρμ
  λ*υ*»ρίας
  ιπρωτήοι.
  α*τΚ τις
  τίς βαρΝ
  τό ά»
  ρζ
  αότές είνε «ολ
  )Ομι««ς» καθαρώς
  ς άντικειμενικοιι;
  ήν ΝιΙαν καΐ τού;
  ΐώς γύρωθεν γρο
  ιΐκους »όΑ»ους.
  κροχβες τοθ θαλα
  λιςι έχαροκο'ηοε
  ■θοντα «όσμον.
  «6«άλιν τό ίικό
  Κρητικό καράβι-
  ιτατον πλοΐαοχον,
  >«ικ6ν τού καΙ τό
  ιι —(χβαλ)ει
  «Αι:.* τής .'Λ«ρο·
  ροσλόβπ προχβες
  Ί>ρι«ήν σημασίαν.
  ι· «όν γιγονίς 61
  χήν Πίμ«την ·Ι< ι0»οθίστρον Που· ,τουρνήματος ·" εωτβτων κβΐ «μ¬ άϊον» τΐί ««"υ" ,τιϊ «Ις τοθτο ί *· 60 οήια καθερον «Ρ·1 010 »*<>
  ΑΈ Ο Ρ© β Γ11
  -0
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ_ΑΘΛΙΟΙ
  30ον
  Σπεύδομεν νβ είπωμεν δ τι τοιαύτη χαρμόσυνος
  άντπιβοΐστασις, μία καλή βιαβατιχή βρογ,ή, δέν συ·
  νέβη είς τδν φιλόγελων τοθΐαν δμιλον, καίτοι ή
  «00 τινος κα. ά,α μητρ.χοΟ^νοϋ.Ι-Π^οιόΤΤΓαα
  "αΛΐαΓ'χων^00^ ■α*Λ*Τ« ε1< *«^< Πΐλαιός τις κοιητής 4κ των κλασκθν, τόϊβ ιτβοΐ ■ος τυνώ/ κατ' εκείνην την ημέραν νβ ι-ριπατη τάς κβστανέας τοθ Σαιγκλο&βου, κσί ίβών αύ· τας Βιοβαινοόσας περΐ την δεκάτην πραϊνή» &οανι -Είνε μ(οί περιπλέον, (Τιεν ενθυμηθή τίς Χΐρ,Ι τας. Η Φαβουρΐτη, ή φιλή τοθ Βλαχοβιλά, ή γ0ατα των εί<οσιτριών έτών, 61ρβχΒν έμπρός υπό τοίς μΒ· γάλους καί πολυφύλλους κλωνας, «-ή>>- τούς λάμκ.
  κους βιβσκέλιζβ παραφίρω ποβί τούς θάμνουΓ καί
  ήτο ποοεβρεύουσα τής θαλΐας τού της οΓστρω νεα
  ί.β^*«Αμ4αΒρν4βος· *" Ζ?Φ'ντι καί ήΔάλια. οΐτινες
  σονέΒη «κ τυχης νά έχωσιν έ<άστη δλΚο εΤβος κολ λονής. συμ-λη3ουμένης διά τής άντιπσοαβίσΓως β*ν έχωοΐζοντο ποτε, έ< φιλαρβσ<β(ας μάλλον ή έκ φιλίας, διότι σιηαιζόμεναι ή μέν είς τής δέ τον Βρα- χΐονα συνβοκημάτιζον τας άγγλικάς λεγομένας θέ· σεις τοθ σώααττος καί τής κεφαλής θέσεις βνως ρω μαντικάς. Κατ' εκείνον τόν καιρόν, τό μελαγνολι- κόν ήθ3ς ή-οτοθ συρμοθ ϊίς τάς νυναΐκας, καβώς βραθύτβρον 6 βυρωνισαός ήτο τό ί|1ος τοθ συρμοθ είς «ύ; άνδρας. Ή Ζειρΐνη καί.ή ΔΛλια βΤχον την «4μην;καταρρέουσαν ιίς βοσΓΤύχους μακρούς. Ό Λ στολΐρης καί 6 Φβμοβέλης, Βια^ωνοθντες κερί τΛν καΓηγητών των, έξήνουν είς την Φιντίναν 6 πΛΐα διαφαρά 6κήρχβ ιιβταζύ τοθ β ν τιροετίμα 6 ιίς κ«( τοθ βν ΚΕθβτιμα 6 ετβρος. Ό ΒλαχοΒιλάς ενόμιζβς 6 τι έιτλάσθη έπ[τη·5ες ΐ«α κραιβ Λ«ο τοθ βρακίονός τού καθ" έ<άστην Κυριακήν τό κοικιλόχρουν έπανωφόριον τΗς Φαβου- ρ!τη^. Ό θιλωμής ή<ολοοθει, έ«ικρατ©ν πάντων, Ήτο λίαν ·αιδρό<-, άλλ* εφαίνετο ώς έκτιροσωτιΛν την κυβέρνησιν 6ηή3χε δικτατορίαν τι έντβ ιύδυμ'α Ό κύριος στολισμός τού ήτο περισ<εΧ.(ς έκ ναγκί- νας, κομμένη τόν κατήφορον κατά τό σχήμα τον σκβλων τοθ έλίφαντος, καί έχουσα ύκοιΐέβας. Έ κράτει άνά χείρας ενα καντοδόναμον κύλινδρον πβ ρΐΒκτικόν διακοσ'ων ψοάγκων, καί άλλόχοτόν τι πραγμοτ, σιγάρον χαλούμενον ϊ(ς τό στόυα. Τιποτε βέν ίσ.βϊτο αότός 6 δνθρωπος' έκάπνιζ* πλησίον των κυρίων. —Αύτός 6 θΐλομής είναι άμ(μητος, έλεγον μβ· τα τινος σεβασμοθ οί άλοι. Τί πανταλόνιε! τί ζωη¬ ρότης! Περ{ δέ τής ΦιντΙνας, ήτον εύΓΟχρημα ή χαρά Όφθαλμοφανβς, οί λσμιροί της όίόντβς Ελαβον καρά τοθ ΘεοΟ ώς κυρίαν αυτόν λβιτουρνΐαν τόν γλυ·ύν γέλωτα. Μάλλον άσμ£>ως έφερεν ΐίς την χεΤ
  ρα ή είς την κεφαλήν τό ψ άβινόν της μικρόν κατελ
  λ ι Όν μετά των μακρον καί λβυκΛν ταινίαν τού.
  Ή ζανθή κόμη της, ή ττυκνή καί συνβχΛς λυομένη
  ώς έ< τοθ βαρους της διό καί έΊτρΐτιε αδιακόπως ν' Αναδένβται, εφαίνετο πλσσμένη διά τΑν είκόνα τής ΓαλατΒΐας φευγοόσης υπό τάς (τέαΓ. Τα ροδόχροά της χεΐλη, τα λάλατ, Αιΐάγευον, Αί γωνΐαι τοθ στό ματός της, άνασυοόμβναι ήδυπαθΔς', καθώ; είς τα άρχ,οΐατ τής Ήοιγονης μορμολύ<ε;α, ^φαίνοντο ώ: ένθαρρόνουσαιι τόν & θρωκον είς τόλμας άλλ' οί μακρά Ι τη; βλεφαρίδβς, πίπτουσαι πήρεις σκ άς καί συοττολής επί τής άνασΐατικής τΐαραστάσ.ω; ταύτης τοθ κάτω μέρους τοθ προσ^του κατά τίνα τρό-ον σοΙ έλβγον «ιή περαιτέρω». Σύμπας ό Ιματι σμός της εΐχβ βέν ήξεύοω τί τό τερετΐζον, τό λαμ -αβζον. Μιανέσθήτα έφόρβι ίόχρουν μικρά ότιοφη¬ ματα χρώματος έρυθρσμέλανος* οί ταινίαι τω» έτυ λΐσσοντο χιαστί περί την λευκήν πβρικνημΐβα τηΓ, την λευκήν καί τρυκητήν συνεπλήοου δέ τ^θτα -β ριστήθιον έκ μουσελίνης, κυκλοτερΔς περικβκομμέ ο ν μίχρι τής ζώνης. ΑΙ άλλαι τρείς κόρα', ολιγώτερον τής Φίντίνας συνεσταλμέναι ώ; ηροΒίιΐομεν, είχον άνοιχτά σχεβόν τα στήθη, καί τοθτο, έν ώρα θέρους, ύκό καπελλΤ- να γέμοντα ανθέων, ήτο λίαν χαοΐβν καί ίπαθρό- βιτον άλλά πλησίον των άπρο«αλύ«των τούτων Ι ματισμων. τό περισιήθιθν τής ξανβής Φαντΐνας, βιά τβς βιαφα>£ΐς καί ποθ μέν άχρατϋς, τιοθ βέν έγ
  κρατεΤς «τονάς τού, εδά μέν τιαραΐτούσας μέρος
  τι νά βιαγε) η·ι*η·: "ΗραΓ, τόν αύχένα ύγιά καί ·0<αμ· πτον τούς ώαους στρογγόλους μετά λακκίσκων, ό ρακύς ύιΐό την μουσίλΐνην, ίλαρότητά τίνα συνε- ίομένην υπό λεπτής σκεπτικότητος- τοιαύτη ήτο ή ΦαντΙνα· γλυκύτατον πλαστικής τέχνης πρότυπον Βιόη υπό τα ύΦάσματα έκεΤνα χσί τάς ταινίας βιω ράτο άγαλμα, καί έντός τοθ άγβλματος ψυχή. Ή Φ ΐντίνα ήτο περικαλλής, καΙ ηννόει τοθτο έν μέρει. Οί βαθεΐς των πραγμάτων έξετασταΙ, ίβρο φάνται μυστικοί τοθ ώραίου. τα πάντα σ ωπηρώς ίαραβάλλοντες πρός τα τέλ«σ. έξ ακαντος θά 8ι« βλεπον υπό την παρισινήν χάριν τής μιηάς ταόιης Γργάτιβος την αρχαίον Ιεράν είκασίαν -8« ή κόρη οΟ»η τής σκιάς βέν κατήγετο έκ τοθ δχλου. Ήτο* ά· λη·ώς κατ' αμφοτέρους τούς τρόπους ώραΐα κατά τε τόν χαρακτήρσ, καί κατά τόν ρυθμόν. Ό χαρα- ρακτήρ είνε τό σ*ήμα τοθ Ιβεώδους ϊύπου· 6 ρυβ μ6ς·ΐν«το6τουήκΐνησ«. ,.,ηιΙΐΜ«0 ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Τα οΐφνΐδισ δυοτοχήματα Τί θά κάμωμεν εάν μάς δαγκάση φεϊδι Γ. Έηαινιΐται τιολύ 8ι* την βύ· την «ιρίατααιν χαΐ τέ δπερμαγ· γκνιχίν χάλΐο», τό οποίον μάλι- στα είς χ$ν Ευρώπην φίροον μα· ζ( των οί ν.ι»τ)γοΙ μίοχ είς Ινα κοιιτάκι χαΐ γιμΐζουν με τιύς μι- χροδς χρυοτάΧλους τοθ φάρμακον τας βαβςτβν ε^γμάΜον, τα δηοΐρ, χα'ώς είπα, δύναταί τις έν άνάγ κη νά Β&ρ6ν— χαΐ διά τομβν. Τώρκ, Οιτερον άηΑ δλα α&τά, θχ μ" Ιρβηήαετ» 6ί6»ια τί πρέ- πει νά προτιμήοετι άπ' 8λβ, ϊφ' ίοον οβ; ένιμιακ τό χεφάλι μέ ίδχ ολίγα θΐρΒΠίυτιχά μίσΐ. Αοιηόν θά προτιμήσετι ί,τι εδίή τε πρόχειρον χαί , 5,τι ήιΐποριΓτε νά χιίμε;ΐ τό ταγύιερον. Β,δϊίβί 6 άντιεχι3νι«4ς δρίς χαί τό &πο· χ>ωριβδες άσίέσΐιον είνι άπολυ·
  τος (Ισ^ράλιΐα χαί πρίπει μέ *ά
  θι τρίΛον νά δηά'χβϋν ή νά ι&5ΐ
  θοθν άμίσως. Άλλά χαί έν έλλεί-
  ψιι α&τβν θά χαταφύγετι είς β-
  λα τα άλλα μέσα καί πρό «άν·
  των την πΐρΐίεσιν, την χί
  οιν χαί τάς ττλοβιις. 'Μν
  τό τραθμα ήιηορι! νά ηρ
  οθ% ?«1 μ ε 6άμμα ίν&ίου, τί ο¬
  ποίον μάλιοτα χ>1 νά μιίνη δλί-
  γα /επτά επάνω ιΕς τα τραθμα.
  Εο6ιις μετά την τοπιχτ,ν θερα¬
  πείαν ηρέτΐι νά ενεργήσωμεν χαί
  έοωτιριχήν τβΐοώτ-ν διά νά &πο
  (ξ ή άζή
  ή ζή
  τίς δυνάμεις τβθ π»θ6ντυ
  χάριν ταίν, τίλιο, ζαμκιθχο, συγ
  χρτ5ν»ς δέ χαί κανέν διιγιρτιχον
  ποιόκ ζεοτο (σίϊ) μέ ροθμι ή
  κονιά», βκόμη ΕΙ χαί βξιχ^ν αι»-
  μανίαν άκο την όποιαν λαμδί
  ν«ι χατά οτκγδνας έντός ηολλβν
  ώ?*ν δ Ι«ς 10 γραμμάρια. Μ&
  νόν άν Ιγινιν Ινιαις οροθ άνχι
  ιχιδνιχοθ Γεν έπιτρέπονται (Οτι
  άμμωνΐοθχα (ϋ:ι οίνοπνιυματώδτ)
  έοω?ιριχβ(. Εάν, τέλος, παρ' β·
  λα αΰτά έπέλθουν χατάκτνοις
  Βυνάμιων, ρΐγ—, λιποθυμίαι, &1χ
  τρβς πλέον ι[νι είς θέσιν νά χρί
  τί πρέι.11 νά ίξ
  Άδένες καί δέκατα
  Α'.
  Κ»Ρώ; οΛί έ(τ)γηοχ άλλοτε,
  είς Βηοιον μέρος τοθ οώμκτος
  οιιμβ^, καμμιά τραυματιχή βλ(£6~
  χαί μολυνθ^, ή είς Βκοΐον απλάγ
  χνον έ'τοπιασθς χαμμ'» γινιχή
  λοίμωξις (ιιόλυνσις ολοκλήρου τ·0
  ίργανιομιθ), ή λιμφιχή χυχλβφο
  ρ(α μιταφέρκ ουνήθβς τέ μίλιι
  σμα έχιΐνβ ιίς το6ς ηλ^αιιβτέ
  ροιις καί αχεχιχβυς πρός τό μέρος
  ■χιΤνο ιίς κάς ηληαιιοτέρβυς
  χ«1 οχιτιχιός πρίς τό μέρος έκ·!
  νο λεμφιχιύς άδένκς ή λιμφογάγ
  γλΐοτ, τα 6η<.ϊ% χαί έριθΐζονται τί τι, διογχοθνται *»1 χδποτε φθανίκν μίχρι φλογώσιως χαί ά ή (δ μς () Άπό τάς διβφίροκς αδτάς λιμ φ*δενιχσς έντοπίσιις μο?6νοεως έ χιίνΐ) πιο μα; Ινδιαφέριι πιρισ οέ'ΐρον χαί ιίνε χαί ουνι,θιοτέ ρα ι ["■ ή έντοπιζομέ'-η ιίς "ώς λεμφινευς άΓίνας τοθ τραχήλου «αί πρό πάντων ιίς έχιίνους ποΰ ιδ(ίοχονται μίοα είς την χοιλί τητα τοθ σΐήθβυς πέριξ τ^ς τραχιΐας χκί (βν δρίγχων. ,. - (βυνεΧΐζβταΐ) Ο'ΈΝΟΧΟΣ,,Ι Τό κορυφαίο ^ριστούργημα τής έφετιι- & νής ΓΑΛΛΙΚΗΣ παραγωγής. πΤ Προσεχώς Στου ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. Μ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ Είναι τσιγάρο ευγευβτο, σιαθερό χαρ· μάνι, καί μέ συσκευασίαν αρίστην. Λευχβ Μβ»τΙ πβλυτελεΐβς Δραχ. 14.— Κόχκινο » «Ελένη» » 13.— Πρβσινο » Β' βίρτιχβ » 12.— Ντίμε» » 14- Κοδτ·( Ελένη Κ«9<τ(ν(ς Μικρά Μ»τίο. ε!{ άν«λόνον( τιμάς. ΖΗΊΉΣ ΤΕ ΤΑ έη' ίλοε τα Μκι.ν·κ«λι1κ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ ΌΒός Φαιστού (ΓενΙ Τζαμί) 'Αντιπρόονπσι: ΠΑΠΑΔΑΚΗΖ—ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΖ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■ι ΤΟ ■■■■■■■■«■») ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤ*>
  Παρέλκβε είς μεγάλην μ«1 (κλεχτήν Συλλο¬
  γήν ύνάσματα δι" ύποχβμιοα χκΐ πιζείμις ΙκΙ
  ■ καραγγελΐα.
  "Ετοιμα Ζέροιΰ ύποΜαμιααι κρός Δραχ. 200
  Ικαατον.
  Γχραββττες οί Ι,αιριτικκ οχέδιν, Καλταεί,
  Φανέλλις, Τιρβντες, Ζ45νες κ.λ.η. μ«· αέ τιμίς
  λογικές.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ

  ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ .
  ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ Ι
  Τα τμήματα νεολαίας
  είς τόν γείτονα νομόν
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΑΟΣ Ίοδνιος (4ν.
  μ«ς).—Εκθ' ί χνικοι-
  η 5 χς
  χχταβίλλονται ώριομίναι ενέργειαι
  πρός Γίρκαιν τμημάτω» νιολαίας
  είς Νεάπολιν χαί ιίς βλας τάς μΐ
  άλας κ»μ·ηόλεις τοθ ΝιμοΟ μχς.
  Α Ε δϊγβνώσιις ού»ι τβν διτοΕ
  αν σ<οπίς ΘΙ ι Εί ο ουντβνιομος τβν παινταχβθ τοθ κοάτους ο»)- μιουμέναν πρβοιιαθιιεΐν διά τ^ν χαλυτίραν Ιπί έθνιχΑν 6£σ·»ν ά ναμέρ^ωαιν τής νιίτ^τος κ»Ε τής σιχής αγωγτ];, θά διοΐκοθνπχι δπο τοπιχβν ουμβουλΕων, θά ιΐ^ι ?έ α&ΐβτιλιΤς χαί άνεΕϋρτητοι αλ¬ λήλων. Είς τα σιιμββαλια διν θά δαρξη πρωτοχαθιΐρία πρός απο¬ φυγήν έρΕδων χαί προαιριβίν μι ταξα τβν διαφόρων διαμιριαμί- τω». "Οίον &^9Γ^ την σχετικήν δα¬ πάνην διά τα τμήματα ταθτα, ο Ε Δήιιοι χαί Κοινίτητες οποχριοθν- ται έξ δ^ιαταμένβυ νίμου νά δια- θίτοκν ή,ϋβυ τοίς εκατόν επί τβν έιίϊων των διά την Οργάνωσιν τβν τμτ]>1τ»ν τούτων τϊ]ς νιο-
  λαίας.
  Είς πιοΕπτωαιν Εδρδοιως τοιεύ-
  ταν τμτ^ιιάτων είς τον νομό/ Λϊ·
  οη^ίοι», β ι έν λόγφ ιίσφιραΐ δια-
  τίθενται επιτοπίως, άλλως αί κοι
  νίτητις είς την περιφίρειχν τβν
  οποίων ίέ* Ε5ρύθ~α>ν τμήματα νι-
  ολυιίαί, θά διαβίτουν τάς ιίοφοράς
  τ*ν δπέρ τβν πλΐ]9ΐέσ(ΐρον Εϊρυ-
  Θ>τιη τμηιιάτων.
  'Η Νϊμαρχία ΑιοηθΕαυ προσπα
  θοθσ» να ιΕοαγάγη τόν θεσμόν
  τοθτον ιίς την κιριφΐριιον αύττ]ς
  άκ·6λέπιι ιίς ιύγινιΤς ίμολβγευ-
  ιιέν»: οxοποδ^, διδομένου ίτι ή
  έ« τβύΐων ώχέλιια δέν ιΕνε ακλβς
  έθνικτ]ς αημτο'ας άλλ' άποβλέπιι
  χαί είς την κοινωνικήν χαί άθλη
  τιχήν έν γεν» δίαΐταιδαγώγΐ)αΐν
  τβν νίω> ηρίς ηθικόν χέρδος τ·0
  οιινίλου τοθ νομοθ, τβν προίϊων
  χαί ταθ πολιτιαμβθ τού.
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΤΗ5 ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙ ΑΣ
  Τό 'Υττοκοτάστημα τής 'Α.-
  γοοτινής Τραπέζης τής 'Ελλά
  Βος ΉρακλβΙου τΐροκηρύσσβι
  ιήν 26ην ΊσυνΙΌυ 1937 ήιιί-
  ραν Σάββατον καί ώραν 11—
  12 μειο&οτικόν διαγωνισμόν
  8ι' ένσφραγίστων προσφορών
  Ανευ δοΐου μέ εοττωσιν επί
  τοίς εκατόν έκΙ τΑν τιμών
  μονάοος τοθ τιμολογΐου πρός
  άνά&ειξιν έργολσβου δια την
  ΑνέγβΓθΐν τοθ έλαιουργείου
  τοθ Συχ)σμο0 Άποστό^ων.
  Ό &ΐαγωνισμό<: γενησεται είς τΑ έν Ήρσ^λε'φ Γραφκΐα τοθ ·Υι«)Γος ιτϊς ΑΤΕ. 'Η δαπάνη τιρΓϋτελογίσθη είς 8ρ. 550 000. Ώς εγγύησις θίλίι τιροκβτα βηθρ 5 ο)3 επί τοθ ττρεϋιτο λογισθέντος ποσοθ είς μετρτ| τα ή' γραμμάτια παρακαταθη κων καί οανβ'ων ή έγγυηη κήν επιστολήν άνεγ>ω?ιαμέ-
  νηο Τραπέζης.
  Πνονται οβκτοί έργολάβοι
  6ημοσ!ων ίργων πάσης τά¬
  ξεως.
  Μελέτη καί συγγραφή υπο¬
  χρεώσεων Ευρίσκονται κατα
  τεθβιμέναι παρά τώ Ύποκ)α
  Α.Τ Ε. Ήοακλίίου καί παρα
  ?) Κβντρικώ Καταστήματι ιήί
  Λ. Τ. Ε· (φή"μα γεωογική'ς
  μηχανι«τ]()'ΑβίΙ^αι (Άκαδη
  μ(ας 50) δπου ο( ένβιαφερόμβ
  νοι δύνανται νά λάβωσι γνΛ
  σιν προσερχόμενοι καθ' έ<ά στην 12—1. Ή έγκρισις των Αποτβλε σμάιων τοθ οιαγωνισμοθ ίνα πό κείται είς την απόλυτον κρΐ σιν τής "Αγροτικάς Τραπέζης ς Ελλάδος. Έν Ήρακλε'ω τβ 9 ΊουνΙ ου 1937 Άγροτική Τραπέζα τής Έλ λάοος 'Υποκατάσΐημα Ήρσ κλείου. —Τό ύποκατκστημα Άγρο 'ΑνεχύρηβΒ ιτρβχβέ; ■(( Άγι¬ ον Νικόλαον ϊνβ» τοπβθετιΐται ώς Διευβυντής τοδ έκιΐ υκοναοτκ στπμβτβς 6 μέχρι τοδδε ύιτοδιβυ Βυντής τής έντ*δββ Άγρβτικης Τρ»πέζηί κ. Γ. Κά —ΑΙ ύγΐι·ν·μΐΝ«1 δι«τ«{εις. Τ β Οπουργΐϊον Ύγιΐινής δι* ε· πείγοντες τηλκνρ«¥ή|>«τές τού
  ηρό; 2λ« τα Ύγειβνομικίι Κίν·
  τρκ τοΰ Κράτβνς κ«Βιστά γν»»·
  στύν βτι πβρβυοιάσβησαν είς τίνα
  λιμίνκς τβδ ίγνύί έ{ΝΤβρικβδ &
  ιτοπτβ Μρβύβματο* χβλ·ρ»ς κ»Ι
  διατάσσϊΐ δπως νΐνικ&ί είς τα
  έκ τοα έ*ωτ«ρικβΰ άτμόιτλβια γί
  νβται ;αύστηρά έηΐβλβψ'ς τόσον
  ΐΐς τό ηλήρειμ« δσον κ«1 τβ»ς
  έηιβ&τβΐί, άνακαλυΐττομίνου δέ
  παντός υπόπτου ΰποδιιχνύε·
  ται βίς τον ηλο(αρχον 2π·*ς
  όδηνήσο τ· ιτλοϊον άμέσως είς τέ
  λοιμοκκθαρτπριον τοδ Οειοαιβς,
  άφβθ έννοεΐτκι έν τω μιτα{ύ δι«
  ταχβή ή «ύατηρά τβυ άηβμοναι
  σι«.
  δι«τ«νπ{ τού κρός τα Δπ·
  μόβικ Τκμΐΐ* το ΰΐΓουβγεϊον
  των ϋίκονομικΰν εντέλλεται ν«
  6 μΐαθϋς τ&ν ΔπμοσΙων ,ΰπαλλή
  λαιν μηνός 'ίουλίο», «ρχίοη κβτ«
  βαλλύμβνος άπο της κροσ'χο0{
  αβκ Ιδής τρέχοντος.
  —Τό Ήρβον τδν πεσόντων
  •Αγ Νικολαου.
  Υπο την προεδρίαν τοδ κ Νβ·
  μίρχου ΛβτσπΒΙου θά ουνήρχβτο
  την παρϊλθοδσαν Κυριακήν π
  συσταβίϊο» ΐίδική έκιτροηη ϊν«
  συσκβΦ'ήοιά την λαμπροτίρανδι*
  ίαγωνήν τ&νάποκαλυπτηρΐΝν τβΰ
  (μ(1 άποπερατ»>8·ντος Λρώβυ τβν
  ηεσόντΜν πολιμιστβν τοδ νομοδ.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Σ?αθμ4ς Μι^χανιχοθ
  Διαχΐίρύιτιι,
  Ότι χατδτιιν τ<)ς δπ" αριθ 113367)4723)26—5—37 Διατί γν,ς δπουργιΐου Στ?ατιωτιχβν έκα ναλαμ6£νετβΐ[ την Γωϊικάτην (12) Ιουλίου ημέραν Δΐυέραν χά Ι ώ ραν 11—12 δ Δημέοιος μιΐοΐακ κβς ουναγω^σμίς δι' ένβφραγί οτων προσφορβν διά την άνάθιοιν είς ίργοΛή«ΐΐ)ν ττ]ς έχτι'έοιω( τής έργαοίχς κατασκευάς Διξαμι χ)ωριάυια)ς έν τοίς Νίοις ρατώνοις τβθ 43ϊ« 2^ταγμτ«το{ ΠιζιχοΟ. Ό οιιναγωνιαμός θέλει |ν·ργ— _ έν τοίς Γ^αφιίβις^τοΟ Στ&θιΐβΟ τβϋτοχρόνβς !έ χαί έν τιΐς Γρ» φιΕσις τοθ Φροκραρχειου Ήρα χλιίου. Ό ουναγωνιομβς δπόχιιται ιίι την Ιγχριοιν τ·0 δπβιιργιίου τβν Στρκτΐωτιχβν. Είς τΑν αυναγωνι υμίν γίνωνται διχτεί έργολήκται πίοΐ)ς τάξιως δι' έργα οίκοδβμ χά ΧλΙ δίρακλι· ά. Οί διαγωνιοθτ,οίμινοι δέον νά Ιχω3ΐν έκπληρβοιι άιιάοις αυιβν τάς φοόολογιχας δτιοχριώαιις. ΟΙ διαγ»νιοβΐ)οίμενοι όφιίλουοι νά χβιτβθέαωοι γραμμάτιον ρ καταθήχης τοθ ΤαμιΕου Οκραιχκ ταβ-χαρν χ» Ι Δανιίων ί) έγγυτ,τ κήν επιστολήν ανεγνωρισμένη 6χο τοθ Κράτους Τραηέζ-ς κα τοθ άνιγνβριομίνοκ τύπου. Ό διβΥ»νΐομίς Ινιργτ,θήβι —Ό μιαθός τβν δημοσΐνν ύ κ«λλήλ»ν. —'Η <κκ«(δευ9(ς Μ«ί το «βς. Κ«τά το ηροχθισινβν ύπουργι κόν συμβούλιον ένΐκρίθπσ*ν οί άναγκαστικοΐ νόμοι πβρί ύργανι σμοδ τοδ ΰπουρνείβυ Παιδιίας κιρΐ διοικήαινς της μέαης έκηοιι δεΰαινς κκΐ π«ρΙ δι«χ«ιρίο«»ις των εκπαιδευτικήν τελδν. —'Η τιμή τ·0 α(του. Κατόπιν άποφάαϊΜί τοΰ υπουρ νικοϋ £υμβθΜλ!ου ή ΆγροτΐΜή Τρ«π«ζ« άπηύθυνϊν εγκύκλιον κρός τ* ΰποκβταστήμοΐται αυτής διά τής οποίας γνωρίζετ δτι ή τι μή τοϋ σίτου πρΐπει νά ύριοθά είς 8 80 δραχ. κ«τ' οκάν. —Όμιλία κί{ Νΐάιτολιν. Την 20ην τρίχοντβί μηνός ήμέ ρκν Κυριακην καΐ ωροιν 6 1)2 μ μ. 8ά ομιλήσο εν τφ Γυμν« οΐω ΝιακολΐΜς κατόπιν >Ισηγηο«
  ως ΤΟ& μ. Γ. ΦλωρΙδου Νομαΐρ
  χον», ό συμττολίτης κ. Γ, Λογαριιχ
  οτακης ύΐκηγοροί επί τοϋ βέμα
  τος: «η 'Κθνική Νΐβλβία ημΙ π
  βάσις τη; έναντι τοΰ Νέο»
  τβυς της μετββολπς της 4ης
  γουστβυιι. Ι-Ιβοδος δωριάν,
  Έκ τοθ γρβφεΐου τής £. Ο. Ν)
  ται ουμφώνως ιφ Κοινονισμφ Έ
  πιτιλιΐου ΜηχανικιΟ έν ιΐρήνΐ·
  Συγγραφή οποχριβοιων. δια
  γρίμμ»τα κλπ. κατατιΰιιμίνα είς
  τα Γραφείς τιθ ΣταθμοΟ Μηχανι
  χοθ Κρήτης χκΐ Φρουραρχιίοϋ 'Η
  ραχλιίου. τι6ω^ ιί δίΐιλίμινοι
  δύνανται νά λαμβάνωοι γνβσιν
  «ροοιρχίμινοι χαθ' έκάοιην 11—
  12 κ. μ.
  Χανιά τί 4 ΊβυνΙου 1937
  Ό Διιββοντής
  Μιχ» ηλ Β. Διβκάκης
  οχαγός Μηχανικ·ϋ
  ΣΩΦΕΡ 2θιΐο0ς πιΐρας ζητεί
  έργαοίκν. Ιΐληροφορίαι καρά ιω
  χ. Ί. Μακράκη χακνοπ·λην, αι
  ρΐπτερον Λόγγιας;.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γο'ϊφεΤσ "ναντι Πτλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Τρίτης
  15 Ίοιηίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΊΣ
  ΑΣΧΟΛΟΤΝΤΑΙ 1\ ΜΑΚΡΟΝ
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΑΤΣΟΙ-ΝΟΙ «ΓΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
  ΔΙΑ 10 ΜΕΛΛΩΠΟΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντ α
  ποκριτού μας).—Τό πραχτοριϊον Ρώϋ
  τερ τηλεγραφεΐ έκ Λονδίνον ότι τόσον
  6 σ'ρατάρχης Τουχατσέφσκυ όσον καΐ
  οί λοιποί χαταδικασθέν-τεο ύ«ό τού άνω
  τάτου στρατιωτικοΰ δικαστηρίου τής
  Μόσχας εξετελέσθησαν ευθύς μετά την
  έκδοσιν τής αποφάσεως.
  Τα αύτά τηλεγραφήματα άναφέρουν
  ότι ό Άγγλεκός ιύπος άσχολεΐται δια
  μακρών μέ την έν Ρωσσία κατάστασιν ό
  πως Βιεμορφώθη αυτή μετά την κατα
  Βίκν,ν · καί τ όν τυφεκισμόν τού Τουχα
  τσέφσκυ. Α ί έφημερίοες τού ΛονΒίνου
  γρ«φουότι ή κατάστασίς έν Ρωσσία εί
  ναι τελείως σκοτεινή κ*1 χβώοης αί προ
  β>ε*ψεις Ι έ δια τό μέλλο ν τού σοβιετι
  κου καθεβτώιος είναι-έξαιρετικώς δυαοί
  ωνοι.
  ΙΕΓΙΙΕΙι_ΙΙΣ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ
  ΤΟΥ ΕΡΑΜΡΥ « ΕΡΓΙΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας)—Κατα πληροφορίας δι
  αβιβασθείσας πρός την Κυβέρνησιν έχ
  των διαφόρων έπαρχιών υπό των νομαρ
  χών ή προχθεβινή έργάσιμος Κυριακή
  ύτέρτής άεροπορίας εσημείωσε μέγα·
  λειώΒη επιτυχίαν. Οί εργάται καί οί ύ·
  ηάλληλοι προσήλθον μέ πρωτοφανή έν-
  θουβιασμόν είς τας εργασίας των τό
  προϊόν Βέ τ*ς εργασίας «ύτ^ςύπολογί
  ζεται ότι θά υπερβή τα 3Ο έκατομμύ
  ρια δραχμών.
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
  ΤΟΥ! ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΡΓΑΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου («ού άντα
  Κθχριτού μας).—Ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς λαβών γνώσιν των θαυμασίων
  αηοτελεσμάτων τής προχθεσινής έργασί
  »ς ύ*έρ τής «εροπορίνς μας» απηύθυνεν
  εξ Ιωαννίνων θερμότατον τηλεγράφη-
  μα πρός την Διοίκησιν τής Γενικάς Συ
  νομοσπονδίας των εργατών δι* ού έκφρά
  ζει τάς ευχαριστίας ι ής Κυβερνήσεως
  χαΐ τού εθνους πρός ι ήν εργατικήν τα
  ξιν της χώρας.
  ΕΓΚΑΡΑΙΟΣ Η ΥΠΟΔΟΧΗ
  1ΙΤ ι. ΜΕΤΑΞΑ ΕΙΣ
  Αί έπιχειρησεις εις τό Μπιλμπάο.
  Συλλήφεις ξένων άτμοπλοίων.
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού
  «οχριτού μας).—Α ί έφημερίοες δημο
  σιΐύουν μακρά τηλεγρβφήματα έξ Ιωαν
  νίνων, περιγράφο^τα τα τής έγκαρδιω
  τα* ής ύκοΒοχής ής έτυχεν 6 κ. Πρωθυ
  πουργός ίκ μέρους τού λαοΰ τής Ή
  πειρωτικής πρωτευούσης. Τα ιηλ)μα
  τα. άναφέρουν ότι ουδέποτε είς τα Ιω
  άννινα παρετηρήθη τόσος ένθουσιαβμός
  καί ουδέποτε εγένετο τοιαύτη νποΒοχή
  |ίς κυβερνήτην τής χώρας.
  Αί έφτ,μ*ρίτ!ες σχολιάζουβαι τα τη-
  λεγραφήματα »ύτά γράφουν ότι ή γενο¬
  μένη είς "Ηπειρον ύποδοχή είς τόν χ.
  Μεταξάν αποτελεί μίαν επί πλέον έπιδο
  «ιμασίαν τού έργου τής Κυβερνήσεως ύ
  «ό τού Ελληνικόν λαού.
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΕΥΛΟΝΐί.Σ
  ΤΒΥ! ΤΛΜΟΙ! ηΠΤΐΙΙΗΤ ΙΕΡΕΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγρβφηματα έκ
  ΛονΒίνου Αγγέλλουν ότι ο ιερεύς ό εν·
  λογήσας τούς γάμους τού 'Έβονοτρ·
  δου μετά τής κυρίας Σίμψον υπέβα¬
  λε σήμερον ι ήν παράίτησίν τού άπό τού
  Ιερατΐχού άξιώματός τού. Ώς γνωστόν
  ή Άγγλικανινή έκχλησία είχεν άπαγο
  ρεύβει την τέλεοιν τού γάμου αυτού
  είς τούς "Αγγλους ίερείς. Ό ιερεύς
  δέ 6 οποίος ηύλόγησε -ϊόν γάμον τού
  Έβουάρβου, παλαιός φίλος τού τέως
  "Αγγλου Βαβιλέως, εθεωρήθη ότι *ηε·
  χείρηβΐν άνταρσίο·ν κατα τής έχχλησίας
  καί βι' βύτό έξηνα,γκάοθη προφαινώς είς
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου.—Νΐ
  ώχεραι βληροφορίαι έκ Σα
  λάρανκάς βεβαιούν δτι
  ή «ροιλσσις χ&ν ίθνικών
  σγρατιυμάτων είς τό μετ*» -
  «ο» τβν Βασ κ» ν συνεκίζι
  ται. ΟΙ κυβιρνητικοΐ όφί
  στανται άι«λείας σημαντι
  κάς. Είς τ6 μετωπον τής
  Κορδούης απεκρούσθη Α«(·
  θέσις τέΐν κυβερνητικήν,
  ώς καί είς τό μ*τ«·«ον Λε·
  όν ά Πινα Λάργκα. Είς τό
  μιχωκον τής Άραγ«νίας ή
  ϊθνική άΐροκορΐα κατιρρι
  ψι δυο κυβερνητικαί κατα
  6ι«ο«.τικά. άερονΐάνα καί
  τέσσαρα βομβαρΒιστικά.
  Κατα τάς αύτάς «Ληβο·
  θορίας τα Ιθνικα «ολιμι
  κΛ συνέλαβον Εξνθι τ·ν ά
  κτών τής Βισκάϊας α,τμό
  ■λοιον, τό δβοΐον ώδήγη
  σαν είς τόν λιμένα τοΟ
  Μ««ρ«ιεο. Τό *ν λόγω ά
  τμόνΧοιον, τό δνοϊον συνι
  λήθθη καθ* ήν στιγμήν «ό
  ρΐσκιτο «ΐρί τα 80 υιλιόμι
  τρα £κ τβν βισκικβν ά
  κτών, λΐγΐται δτιμιτβθΐριν
  άερονλάνα καί «υροβόλα
  διά τούς έρυθρούς. "Αλ,λο
  ζινονάτμό«λοιονσυν*λτ)θθη
  ότχό τβν ιθνικων «ολιμι
  κων είς απόστασιν 120 κ1
  λιομέτρων άιό τβν β κ των
  καί ώΐηγήβη είς Πασάχις.
  Έν σιίσει μέ την ναυμα
  |(αν Βασκικων άλιιυτικαν
  καί τοΟ ιθνινοθ «Ναύαρ
  Ηος θΐρβιρα» αγγέλλεται
  δ «ι Ιύο ΒχσκικΑ «λ,οϊα ξώ
  κιΐλαν ψονευθίντων των 4
  ■ιβαινόντων είς αύτά.
  ^^^!^!]^^^υ^
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ
  ΤϋΣΟΧΥΡΩΣΕΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
  ΤΑ ΕΒΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤλ
  ΕΦΒΑΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ
  ΗΥΤ0Μ0ΑΗΣ1Ν 1000 ΕΡΥΒΡΟΙ
  Ή Έλαίοπαρανωγη είς όλην την χώραν.
  Αί πληροφορίαι τού Ύπουργείου.
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντ*,
  ποκριτού μας).— Νυκτερινά τηλεγρα-
  Εοιτά τίς ουγ«ντρ«ΘιΓσχς ιι)η
  ροφιρΕας ιΐς τΑ δκοιιργιΐον τί):
  Γε»ργία€· ή «οριίβ τ&ν κριΓ!ν
  των ττ]( έλαΕας «αο' άιυσαν ι^ν
  χώραν ιδρΐσχΐ'οι ιϊς ιύχάριατον
  οηίίΐΐον. Ή 5»6ϊ;α·ς μ τ) Ιπτ)5«α
  οθιΐαα άπό καιρικάς σννβ^κατς ου
  >εηλκ(ώετ] ΙίΙνί ιϊς την Παλοΐ
  άν Ελλάδι», φ Κ^ψ, τοίς Νή
  οου( χαΐ εδρίοχεται πρ! τέ 'ελτ;;
  ι(( ι*ν θεσσαλίαν, Μανιίανίαν
  χά Ι θ;α»ΐ)ν.
  Ό κβρπί; ίυνεκρατήθΐ) ο Ε ?έ
  ίροχοΙ, β Ε δτκΐαι επισαν οπορβ
  δι»6ς δ>λον πρίίιγρι ώτε?«!βς έ
  ^ ένοντο, διότι ή βα·.6ιν.ίαοις προ
  σΐλάμβανι ολίγον να' ό!νιν ίΐο
  στάσιις. Ή τίίχοκσα ίοο?ΐί« προ
  β^έαεται ίξαιριτιχί/ιϊς ί>7]νσχεϊ£ν
  την χώραν χαΐ τίς περ φιιιΐος &
  %6ιν, Βκ»ς την Χ Όν ίπου π(1ρυ
  σιν ή Ιλαία άτέδωχι χανονι«4τς.
  Ή παραγηντ) χι>μι(νεται χιτά
  τεΰς μ*το(Μ έοους δπολογΐσμου;
  μετ: (υ 85—95 ΐ<ατομμ6:ιαι χΐ λιΐ.γρίμ^ω' «οί είς 35—55 έ<α χεμμυρ'βν ό <ί?»ν6κΐ)θ'μ»*ελαιών. Α Ι άνάγναι τ*3( έγχβρΐου >ατα
  νολώ^ως ι!(· ϋαιον άνίογονται
  ιί( 55—60 έχατομα6ρι« ·χά&α>"
  ίτκσίαις. Καιά ου έίϊΐΐΒ', εάν τη
  ρηθ&Ον ι Ε 4νίλογ&ι πρ'ϋτΐοθ/οκς
  «ο! βεηβήο— δ ναΐ(ίς, ή παραγω
  γτ)»)»!οΐί, ι& μόνον θά 1πα&>1·3)
  διά τ^ν Γχώρΐςν *ατανά)ωαιν,
  άλλά 61 άίήοτ5 ηερίσοευμα 15
  —20 πιι'πβυ έοτομμυρ!ων δ «ά
  ϊων ·λα'οι>, ιίύηιΐχ θά διατί
  θοθν πρίς ίξαγ»ΐή^.
  Δίον ν4 ο—|ΐ·ιθ9θ9 ϊτι τό αΰιέ
  »1ς Βλας τας έλαιο·
  «αραγβγας χώρας ΐτ)ς Η·οαν«(ου,
  δ κ μ; τ^ν ΊΐαλΕαν, Τύ'ΐδα
  «αί Ιΐαρέχχον. Άκέμη χαΐ
  είς την Ισπανίαν ή ηα
  ραγωγή, πΐοά τόν Ιμβύλιον πίλε
  μόν ουνεπε'α τοΟ όιχοΐου έγχατε-
  ί
  φ φ μη
  ται [χανοποιΐ)τικτ; καί φαΕνιται
  ίπ θά φθίοη τα 300 1«ατομμύ·
  ρια χιλι&γράμμ«ν. ΈΕοκρετιχνς ή
  ηαραγβγτ) ι»]ς Γαλλίας ΐιρ&βλέπε
  ται μι.αμίνη ίαέτοΓ.
  Τί προμΐ)>6ματα τβθτα ττ|ς κα
  βιεσιάσθη.
  | Τα έθνι«α στρατεύματα προελαύνον
  τα είχον φθχσει χθές τό εσπέρας είς
  τα προέστιια τού Μπιλμπάο τα ό-
  ποία, χαί κατέλαβον όχυρωθένται έν ··
  ναμονή τής αύριανής ημέρας όπότε ή
  επίθεσις θά συνεχισθή. 'Έκ των έρυθρών
  συνελήφθησαν αίχμάλωτοι Βύο χιλιά-
  6ες. "Ετέροι 1ΟΟΟ ηύτομόλησα«
  είς τα έθνικά ατρατεύματα Βηλώσανιες
  ότι τάασονται υπό τάς διαταγάς τον
  στρατηγόν Φράνκο.
  "Απειρον πολεμικόν υλικόν περιήλ
  θεν είς χείρας των νιχητών.
  ΑΙ ΟΔΟΙ ΤΟΥ ΜΟΙΑΜΟΑΟ ΒιΪΑΟΚΤΛΙ
  1.ΙΙΑ2ΑΙ ΥΒΟ ΤΟΥ ΗΥΡΟΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  5
  τιμήν. "Αν χά Ι ή οπάνις ν
  «υ είς ΊσπανΕαν χαΐ Ίταλΐβν ήκ>
  αίαθτ,χ^, έν τιότοις, επί '■% προ
  δλ/ψιι (χανιηοιητιχτ)ς έοο&εΐσς.
  [Ι τιμαί έμεΐήθςσα» χατα 20:)}.
  Ο ΒΡΑΝΟΖ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡ0Π9ΡΙΑΣ
  ΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ΚΑΤΕΚνΡύθΗ
  Η ΜΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΖΦλΓΕΙΩΝ
  Ή Επιθεώρησις Εργασίας
  ανακοινοί πρός άρσιν τυχόν
  &μφιβο)ιΦν σχετικάς μέ τόν ύ
  πέρ τής άεροπορΐας έρανον
  'ών έργατον καί ύπαλλήλων
  γι 6 Ιρανος (διός άφο
  £ τό υπαλληλικον χαί ίργα
  τικΔν προσωπικόν άπασαν
  των βπιχε'ρήσεων βομηχανι
  κων, βιοτεχνικον καταστημά
  των πάσης φύσεως καί έργα
  σιών, κσΐ γραφείων έν γένει.
  Διά την ταχυτέραν άπόδοσ,ν
  λ)σμοθ καί αποστολήν τον ο(
  κβίων κατσσΐόσεων παρακα
  λοθνται (Ι ανωτέρω ίργοβό
  τσι όπως έπισπεύσωσι την κα
  τάθεσΐν τΛν εΐσφορον είς την
  Εθνικήν Τμάτιιζαν.
  ΑΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙΣ
  ΤΩΝ ίΧΟΛΕΏΝ ΤΗΣ ΔΚΜΟΤΙΚΗΣ
  'Αιιό τής χβές, ήοχισαν δι ε
  νρργούμεναι οί γραπταΐ έξβ
  τάοεις των μοθητων καί μα
  θητριών τον σχολβΐων Δημο
  α«ής έκπαιδεώσεως.
  ΗΕΞΙΓΟΓΝ ΒΙΙΤΒΙΚΟΣ
  Κα* ανακοίνωσιν κρός τάς
  τελωνειακόν αρχάς οί έξάγον
  βς έγχώριον έκκοκισμένον
  βάμβακα {(ς τό «ξωτερικόν
  ύνοχρεοθνται νά κατοβάλλω
  σιν διά πρόσθετον φόρον υπέρ
  τοθ Ίνσΐιτού'ου βάμβ:κος
  δρχ. μίαν κατ' ό άν. Τόν φό
  οον τοθτον οί τελωνειακοί άρ
  χαί θέλουσιν ιΐσπράττίΐ
  V
  (Μου Ριτιλοτύηου καί θέλουσι
  καταθέτει τοθτα ι(ς τό τέλος
  εκάστου μηνύς είς τα οΙκεΤα
  ΰποκατασΐήματα ή άντιπρο
  σωπεΐας τής Αγροτικάς Τρα
  τιΐζης είς λ)σμον τοθ ίνστιτού
  τού βαμβακος.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συνελήφθη καί παρεπέμφθη
  αρμοδίως καιηγοροώμβνος β τι
  έτρσυμάτισε διά περιστρόψου
  τόν ΒασΙλ. Καρκαλοθτσον 6
  "Ιωάννης Βοργ,άς κάτοιχοςΜα
  σταμπα.
  >Ι ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΓΩΝ
  Πρός τος τελωνειακάς άο
  χσς εκοινοποιήθη έκ τής Ένώ
  σ;ως των Εμπορικον καί Βι
  ομηχανικων Έπιμελητηρ'ων
  έγκύκλιος διά τΙ)ς οποίας ά
  νακοΐνοθνται οί έπελθοθσαι
  δι* υπουργικον άποφάσεων
  τοοτΐοποιήσεις κατά τον μήνα
  Μό,ΐον είς τούς πίνακας τον
  ιεριορισμΛν
  Είς τό Δημαργισκ)ν κατά
  σχημα βιιξήχθη χθές ή Βηιιο
  προ σία διά την κατασκευήν
  τον νίων σφαγβίων ΉοακλεΙ
  ου. ΤελΐυταΤος μβιο&ότης άν ε
  δεΐχθη^ό υηχανικος κ. Λαμπά
  κης, ούχ' ήττον δμως ή Δημαρ
  χισκή Έπιτροτιή έκεφύλαζεν
  είς εαυτήν τό οικσ'ωμα νά £
  παναλόβη την δημοπρασίαν
  έφ* 6σον πρός τοθτο ήθελον
  συντρέξβι άποχροντβς λόγοι.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ
  Κατ' άναχοΐνβσιν ι*ίς 'Αβτυνο
  μίας συνελήφθη διά χλβπάίς άνταλ
  λαχτιχβν βόΐοκινήταν, χά τα διάφι
  ρα χρβνιχά διβσιήματα διαπραχθεΕ
  αα{, ό Άρισι. 'Αργυράκΐ;; έ(Αν
  45 μετ«ρχόμενος τό έηίγγιλμα
  τ&Ο άμιξηλατίυ. ΈπίΌτ,ς β^εϋή
  φθΐ) διά κλοπήν 12 δοχείον 6ι>ζ·.
  ν ής ά>τ;χί»ι'ων ιίς χΐν Μύρ. Σ%
  μχριτ.οΐΗ.~ν 6 '1 Πδόλ
  ί) Κόνιαρης. Ωηύ-.ας α ή
  οαν ιίς χλιπταποδόχοι οί Χ 'Απα
  λογιάννςς, Ί». ΧβνιβδαχηΓ, Ί&.
  Πΐτ3ί, Δ Λ»γ6»ίάχΐ]ς χαΐ Έμμ.
  Τζουανάκ^ς.
  ΑΓΟΡΑΝΟΓΜΙΚΑ
  Υπό τοθ ΟφυπουργεΙου τής
  ΆγορανομΙας έξβοόθη βατα
  γή διά τής όποας ίπιτρέπβ
  ται ή σφσγή μεγά>ων ζώων
  έκτός τον Δημοτικόν ,σφαγεΐ
  ών κοθ' άς ημέρας οέν λει
  τουργοθν ταθτα.
  ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
  ΚΑΙ 0 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΊ'ΑΣ
  Δ.ά συμπλτ,ρβμιτιχτ|ς άστυνομι
  χή; διατάξεβς ι<ς Διοινήσιως χ<οροφυλ«χ<)ς Ήραχλιίου ϋκοχρε οθνται οί Διευθυνταί τβν έν ι® νοι ώ λιιτευργούντων Νοαοχομιί χαΐ χλινιχβν βπ»ς χά>ιν τ^ς ά
  οφ»λι(ας των άηό τοθ χινδόνου τοθ
  πυρίς έφοδιασϋβοιν έντός έ<βς μη νίς Βι'ουΐοματβν χαινοιιργβν «υ ροοβεοτή(«ν. ΟρΐοΙτι δέον νά μι ριμνήβασι Γ<ή τα προσωπικόν αύ τβν Βιααχοτ] ΧΒτολ)ή>«ς παρ'
  οπαλλήλου ττ^ςΐνταθθα Πιιροοβιατι
  χτ)ς δΓη;ιοίας τβν χκριομβν τ
  πυ^οοβεοτιχβν μΐ)χανΐ)μάτων τα
  δηιΐα δέον νά διεαηρβνται πάντο
  τε έν χαλ| χαταστάσεΐ.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΞΕΜΑΟΧΕΙΑ
  Δι" ύκουργικτΐς αποφάσεως
  κσθορΐζεται ή επιβάλη σταθε
  ρον τιμον είς τα μή τουριστι
  κά ξενοοοχεΐα χά άνήχοντα
  <ίς την 4η ν τάξιν. ΠΑΡΙΧΩΡΗΣΕ ΕΚΤΑΣΕΩΣ Δα διατίγμχτος Βΐ]μ<βιειιθέν τος είς τό δη' αριθ. 213 Α' τιϋχις χ*)ς εφημερίδος ττ|ς χυβερ νήοεβς έγκρΪΜ'αι ή δ»ριά πά χώρτ,αΐς ιϊς την οΙ»ι!αν σχολικήν ίφίί/ίαν χοινοτικ^ς έχτά σινς τ)ς Κοινόιη«ς Οοταμιβν τιθ Ν;μοΟ Ηρακλείου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ !ν τβ^ανορβ μα€ κυειανβ·!·· θβε.ττμαΐ τΛν.βια·6ρ·τ έΎΧ·βΙε»» ββΐόπειν >1χ·ν *< «·»··« -Μ. Ι·,Μ Ρ' ί · ■· 'ΙλβΜΙιι V Υ" Ρ' Τ' 14- *. 1*«·νε· *Ι|αι>ετιιοι
  ' ■·>·ι. „
  ((«ι». „
  »4 πΙ—. ··. ■*,_

  «*λ····Ι·· ην* «εί, ..
  ■«···—■
  Αέλι νοιοηειΑε
  ■ετ«|α
  ■θΜοολια (ι«4 , ,
  Α1·ρ«πετ Μ~ η Μ. -«.
  1πι·. Μ Η,
  «Ιτ*ν „ 4·,
  ■««· «πεΐν . Η, —»,
  „ Μ·-4.97

  I
  -Ι»·- Ι·,·
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ί·υν(·ι.(τ·& «ντειΐτβΗ
  μ$) —Νεώτερ.ι ηληροφ·οίαι έκ τού έζν
  τεριχοθ άγγέλλουν Ι α «Ι έθνιχοί «π· τβν
  νίυνθέοεων βύτβν ββλλουν δι« τβν τυφΐ
  Ν(»ν χαΐ τβν μνδραλλιοβολϋν των άκάαοτς
  τάς έ>δεύ{ τοΰ Μπιλμπαο Κατόπιν τούτου
  4 ααυνα τβν έρυθρΒν είς την πόλιν θΐνριΐ
  ται ΙννΜΚλΐ,ς Μαί πιθανολογΐ!;·! ή ταχεΐα
  εΐαοδος τβν κθνιχβν αΓρατινμάτΜν είς την
  πόλιν, ___-—________
  ΒΟΜΒλΡΔ'ΖΕΤΙΙ ΚΛΙ ΠΑΛΙΝ
  ΙΦΟΛΡϋΣ
  II
  Μ.ίΡΙίπ1
  ΑΘΗΝΑΙ 1 4 Ίουνίου (τού άντ»
  ποκριτού μας·.—-Τηλέγραφον έκ Πορι
  σίων ότι τό πυροβολικόν των έπαναατα-
  των έβαμβάρδισε σήμερον έκ νέον την
  Μαδρίτην έπενεχθεισών σημαντικών ζη·
  μιών είς την πόλιν καί δή τα κεντρικώ
  τερα σημεία ταύτης.Ό στρατηγός Μιά
  χαν κατόπιν τού βτμβαροιβμού τούτον
  επέστρεψεν έσπευσμένως είς Μαδρίτην
  <κ Γουαβαλαχάρας έκ τής οποίας ώς γνωστόν διηύθυνεν τελευταίως άποτυ· χοΰσαν επίθεσιν εναντίον των έθνΐκών. ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΩΊιΙΑ ΤΗΝ ΑΥΝΙΜΕΟΝ_ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΔΕΙΧΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 4 Ίουνίου (τοθ άντα- ποκριτού μας).— Έν ΛονΒίνου ύπήρ χεν άπόψε ή πληροφορία ότι αί Βυ· νάμεις συνεφώνησαν τελείως επί τοθ καταρτιαθέντος βχεβίου τού έλεγχον τού όποίου τάς λεπτομερείας έκτός τής έπιτροπής μή επεμβάσεως θά Βιιΐκανο νίζη ή υπό τον Ήντεν πρεσβευτιχή έ· πιτροπή. Ή ίβία έπιτροπή Θά Βιαχανο νίζη χαί τάς τυχόν άναφυομένας διαφο ράς είς την έφβρμογήν τού έλεγχον. Ό πρεσβευτής τής Γερμανίνς φόν Ρίμ πεντροπ φέρεται δηλώσας ότι ή Γερ>α
  νία είνε ίκανοποιημένη έκ τής Βοθεί-
  σης τροπής είς τα ζητήματα τού έ¬
  λεγχον.
  ΕΦΪίΕΗ ΕΚ ΜΟΙΑΜΟΑΟ« ΚΥΙΕΡνΙσ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιούνιον (τοθ άντα-
  ποκριτού μας).—Ό άρχηγός των επι·
  τιθέμενων είς την ΒισκάΚαν στρατευμά·
  των; των έθνικών στρατηγός Νταβίλα
  χαί άξιωματικοί τού επιτελείον τον επι
  βαίνοντες άεροπλάνων ηροβεγειώθη
  σαν τό άπόγευμα είς τα πρόθνρα τού
  Ιϋπιλμπάο καί έπεθεώρηβαν τας προφν
  λακάς των στρατευμάτων των Ματαλαβόν
  των τας πρό αυτού ισχυράς θέσεις. Κα·
  τα τάς αυτάς πληροφορίας ή Κυβέρνη
  σις των Βάσκων έφυγεν είς Σαντάντερ.
  Η ΠΑΡ1Α0.1Σ ΤΟΥ ΜΠίΛΜΠΔΟ
  ΑβΗΝΑΙ 14 Ί·»ν(ευ (τβθ ΒνταττοΚρι
  Τβΰ μ·ί)·—Ε«8' & αγγέλλεται έκ £αλ«μ«ν
  χας ο πλπβυβμές τβθ Μπιλμπκ· κα, γενι
  *&ς τδί Β.σοΤ.ς ζητεί «η· τ·ύς ατρβτιω
  τικεύς άρχηγβίς τού ν* κβρα,δάαβυν την
  πόλιν τό ταχύτερον. ΟΙ κρέκριτ·! μαλιβτε.
  τβν Β«βΝΜ« πρ9ί$α 1 ά 6Μ
  Φ την
  ί
  Ι
  £ΐί
  «Ρ·1

  V
  ι((·»Ι"ν
  ίν 5
  ϊν δ
  δ»1
  Κ·5*
  ρ
  .μι.·Ρ»·ν
  ιν «
  3νύ·υν
  κ*
  ϋέ ■!
  ιιλεΰν Ιν
  β.
  ρια(>ι χ*
  ίλλοτε τ
  Κ πο*τΐίΐ
  κ·τι τιμβ
  νετί. μκ·
  μαλ&ς έιχ
  ΙιΐΘνϋ χι
  ξ
  ι1{ τβν
  Μνκγωνι
  Τις βύ;ί
  χλέβν ι
  ηλίβν όρΙ
  ί»ν«τ·ν
  μ(«ν ι{{
  ·ντ·«
  » {
  (ογυγβν
  β Ι
  ργ&ν.
  •«•μέν»!
  βιλτ
  ΜΟΙ,
  βτ·»ς ι
  »»ς·τ·ι
  τ·. Θ* ής
  ί ύξ
  ρ
  ;»»ν, δι·
  4λλ
  χρ
  έφ·
  Εύτυν
  μ«ς της
  Ρ'·ν χ
  *·«·τι
  Πλ
  βν «μ
  «♦•ν δι.
  ν*
  ί β»ν