94407

Αριθμός τεύχους

4590

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

16/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τ1Ν ΕΙΙΙΙ
  •δ Η
  '·«» έ χ τεδ
  >νικ·ί
  ν δι*
  χβν
  λ ν πόλιν
  Υ'Ιηι 4 χ
  >νμ«τνν κΐς τΐ)ν
  ινίου (τοβ άντ»
  αφοβν έκ Π»ρι
  των έηαναβτ*·
  ιον έκ νέον τή*
  η τ« κεντριχώ
  ιτραιτ,γός Μι»
  βιβμου τοΰιθβ
  είς Μ»6ρί«1»
  «ής οποίας «5
  ίταίω,· 4«οι«·
  «ών έθνικών.
  ΜΦ&ΝΙΙ
  ΤΟΗ ΕΑΕΓΧΟΝ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ^ΜΗΜΐ^Ηΐε'·7ε'Με'ε~ΗΗΐΜΗΗΗΙΗΗΗΜΗΒΗΙΙΐ~ΙΙΗ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ιιησία λίοαι 3
  ίξάμηνος 8
  'ΑμΒθικης
  ίνησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  ϊψή
  πατα φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  16
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ιΙΕΤΙΥΙΟΣ ΣΤΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  1ΟΡΓΑΗΟΣΙΣ ΤΗ ΕΞΑΓΟΓΗΣ
  ΤΟΗ ΗΟΠΟΝ ΣΤΑΦΥΑΟΝ
  Μετ» Ινα ηερίπσυ «ίΐινα
  «ρχίζει ή ατνφυλική κερίβ
  ί η ές*αγωγη τβν ατα-
  ί
  ς ςγγ
  φυλ&ν μας είς τιν Αίγυπτον
  Μ«ί την Ευρώπην- ΑΙ σταςρυ
  λαί βπβτελβδν πολύτιμον
  κρότον τ·ΰ τόπον μας χά)
  άη·φίρ·«ν κατ' ίτος δι* της
  έζαγωνϋς την είς την διε
  βνβ καταναλωτιχήν ανορ&ν
  κέρδη σημ«ντικ« είς την η«
  ε)«γ»γ&ν *«* αρκετόν συνάλ
  λαγμκ είς τό &ρ£τ·χ. Είναι
  έι.βμέν*>, έπιβιβλ.ημέν·ν ν«
  δείξωμεν Ιδιαίτερον έντ§·
  λβς ενδιαφέρον διά την το·
  νοίβιν κ«1 την οργάνωσιν
  τβν έζαγωγ&ν τ·0 πρ.·ΐ·ν·
  τ·( «ύΐοθ καί την κατάκτη
  βιν της διεθνβΰς βγορά,. Δι
  •η ναί μέν διαθέτωμεν την
  ύ
  μ
  ■υβικην ποιοτικην χ
  τβν οταφιιλϋν μας, άλλαι τα
  ■λλα Κράτη έχουν ολιγώτε¬
  ρα ίί·δβ παραγωγήν, κβμι
  βτρο. ΐύβηνέτίΡΜ, ουσκϊυασί
  αν Καλύτερον, Βποβτάαεις
  μικροτέρας Καί επί κλεον
  έμπ·ρι·ν ώργανωμένβν, ι τ·
  •ποίον μ! κυβέρνησις ένι
  αχύονν καί ή9ικβς κβί ύλι
  Μβς. Κβί μί τβ ·πλ« αύτοι
  Αοκσδν τ·ν συναγΜνιαμόν
  είς βέρ·ς μας. ΚαΙ φυαικ*
  μέχρις ενός σημε(·υ * ουν«
  »»νιαμ·)ς έκιτυγχκνΐι. Άλ
  λ« «Ι σταφίίλαί είπομεν απο
  τιλαδν ίνα «πό τα κυριύτκ
  ρ· λθνΐΜΜ μας προϊονΐα Καί
  η όργκνωαις τ·0 εξβνωγΐΜβΒ
  Τ«ν έμπορίου β* πρέπει να
  μας ακασχολήση σοβαρά»
  τ·. Κ«ί »1 μέν αρμοδία» ύπη
  ρεσίαι τ·δ Κεντρου είχον
  άλλοτε την αντίληψιν ίτι
  Βά ηοίπκι νβ πωλοδν οί πά
  ρ«γ»γ·ί είς εύθηνβς βπωοδή
  π·τε τιμβς δια να βΐναι δ»
  νβτα κ«1 ή πρβσφβρβ ιΐς χ·
  μηλβς ίπΐοης ημάς είς την
  διεθνη κατανβλωαιν ωβτΐ νά
  ίντεπϊς έλθωμεν . νικη«·ρνς
  είς τ·ν βακ·ώμβν·ν δικβνη
  βυναγωνισμβν. Άλλβ Α ««·
  ψις βύιη δέν είναι βυτβ η
  πλέον ουμφέρουσ» ·δξβ η
  πλέον όρβη· Δ»*τι ηβς ·Ιν«ι
  δυνατόν νβ πώλ ά χνρίς ζή
  μίαν ΐίς χύθηνβς τιμάς ·
  βΐ«β»λ·παρ«γ«ν«δ τ· «Ρ·*
  έν τού ·ταν τό κσατος τη;
  καρβγ»γης ιΙν«ι μκν«λ·-
  Φυοικβ δέ η βΰ.ησις τβν ί
  &βν πρίη«ι νβ ίκι
  χό ς §άρ*ς τβν «μ«»ί
  λουρνβν. Δβν *1μ«ορ·Βμκν
  έηομένως ν« Μβ«μ«ν Η|«ν
  τοιαύτην βββιν ί«ν δέν 4ι«
  τόχνμιν πρ·ηγ·»μ«νΜς δι*
  καταλληλων βυνδναβμβν χ«·
  διβ ΒιλτιάβΕνς μ«1 βλλαγής
  τβν ΐΜΐλλιΐργητικβν μΐβ*
  δ«ν την «λλ«ττωα.ν τοδ μ*
  οτ·»ς τϋί ΐΜΡ-ϊ-ΐηί. Μί
  χρις ότου ·μως επιτεϋχβί τ·δ
  ίί.Β«πρί««νβΙΐϊΐδιώϊ«μΐν
  την αδίηβιν τπί«1«·Υ«γϊϊίτβν
  ατ«¥υλών μβς δι' «*λ«ν μί
  β»»·; β»* "λ>«ν μ·θΛδΜν' ί1
  «λλων ολιγώτερον βδυνηρβν
  μέτρων ΚαΙ Ιϋ' «ώίβν Ιχ·
  μ·ν χρί·ς ·λ·ι νβ 86
  μέν ίφοοον ύκβρχ«
  Νβιράς.
  Εύτυχβί. 4 Ενβίρνηβι
  •βινιτβΐ διβτΐβ«ιμίν«ι ν* έ
  νιοχύση μ! ·λβς τβς δ»νβ
  μ·.ς της Α ·Κ«Υ» /β«*
  ριον τβν βτβφΐί
  μβλιατβ βη· ηίριβ
  ρωοε χρημβτικβ βρββίΐβδιβ
  ?ύ «*τ-ς ώρ»βμ*ν«ς
  ν. Ηδη
  ?.ύς «
  «.β.τητ«ς «ί ξ
  Πολωνίαν Νβ. Τ#δ
  νβι,Τκβς χώρβς.
  £1 Μβι βυντ·ν·υς «Ρ·";
  «ς δια τβν ι.ρΐββ«βν "β.
  τβν *μ«·ρ·Μβν μβς *κ·λ·ύ<- β«ν διά τ* «νβιγμβ κβί νβ «ν κβτβνβλΜΤΐκβν *γ·ρδν Αν Εύρο&ΐΜΐ· ΈηΓαηβ «βΐνιτβι ηράθνμβς ν* μ.;.ΐήαο δ»« τηνδιββΐ σιν τβν βιιβρ«»τητείν ιιλβί- μιθα είς θέσιν νά γν«ρ(ζ«. μέν προσηβθκίβς κ>) διβ την
  ίλβττωσιν τβν χσμίστρων
  κ«ί τβν νβύλων. "ΑΗβμη δέ
  έζεδήλβίσε τ· έν&ιαφέροντης
  χαί διβ την κατασκευήν τβϋ
  ψυγείον τβ& λιμ<*·ς μ«ς. Άλλβ η έπιτυχίβ τβν ίξ« γνγβν τβν ατβ·υλβν μβς ε 5«ρτ«:«ι Μβ| εκ πλείσ^ν «λλνν κβρκγόντων. Π·λύ ι»ριβαοτ>ρ·ν μνλιοτβ εφο-
  α·ν ύφίστβντβι είβέη «Ι συ
  νέκειβι τής κβγκοβμίο» ·1κβ
  νομικής Μαί ν·μιβμ«τικης
  Νρίοενς, μέ τβ χλήριγκ, τβ
  δβαμσλονικβ «Ιχη. τ* ού
  οτημβ τή; κλειβτης οίκον·
  μ(βς κβί τ·αβ αλλβ «μκοδια
  κ·ύ η«ρβκωλύ·υν την λμβ
  λην λειτ·υργ(βν κβ) διΐΕβγ»
  γήν τ·ϋ διεθν·υς έμη·ρ(·».
  Τ ο ζη<ημ« έΐχ·μίν«5 τβν Ι {βγνγβν τβν αταφυλ&ν θβ κρέκει νβ τύχο εύρυτβτης βλ·»ί τούζ δυνβμένους νβ ίχουν ννύμην ίκ' «ύτ·δ Ή βτβφυλικη έίϊιτρβΐτη ήρχισεν ή5η, £ατω κκί Μβκως βρνβ, νβ μελετα τ· ζήτημ* ©^ εΙμπ·ρ·δβ«ν έν τούτοις να είπουν επ" αύτοδ την γνώ μην των ολοι >α·ι είναι άρ
  μέδιοι Σήμερον δίδεται μ«β
  ■ύκβιρ(β ({«ιρετική νβ ρυθμι
  οβη τβ ζητημβ κβτβ τον κβ
  λύτερβν δυνβτσν τρόπον.
  Κβί την Εύκβιρΐαν αύτην κβ
  ρέχκι η έντβδθβ πβρουο'α
  τού Δι·ικητ·δ της Τρκκέζικ
  της Ελλάδος μ. Τσουδερβδ.
  Ό κ. Τσουδερίί, βκθύςς
  γνύατας τ·δ >λ·υ ζητημβτος
  ΐΐνβι είς θέσιν ιίσφκλβς νβ
  κβρίβχα πολύτιμον ουνδρο
  μην, νβ ένιαχύαα θετικβς
  κβί βκβτχλεαμβτικβς την λύ
  σιν τβδ κρ·βλημβτ·ς τής όρ
  γβνάβΐνς τβν έ{βγ»γβν τβν
  οτβφυλβν μβς. Έχει δέ έκ
  δηλύαει ηδη τό ενδιαφέρον
  τού κρός τ·δτ·· (κως κβί
  δι* δλα έν γένει τβ ζητιΐμβ
  τβ της κβρβν»γη( τ·δ τ·
  π·υ μβς ΚβΙ Ιχει δύσ«ι ηδη
  τβς σ«ν>ς τού συμβουλάς.
  Τ·δτ· δέ άηβτελεϊ κβί την
  μεγβλυτέρβν έγγύηαιν κβ)
  δημιβυργεΐ βάβ·μ·ν την έλ
  π(δ« ότι θ' ·>ρχ{αη νέβ κερ(·
  δος διβ τα έξβγ»γικ·ν Ιμπ·
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ·ΙΔ·=ΥΣΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΙ — ΕΨΟΤ ΜΟΝ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4590
  Η ΠΡΟΧβΕΣΙΝΗ ΟΡΚ&ΜΟΣΙΙΙ
  Τ-Ν ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Την παρελθούσαν Κυριακήν
  έληξεν ή επί Ινα μήνα μετε·<- παϊοβυσις τ&ν άνοκληθέντων Έφέ&ρων ΆζωαττικΛν των κλ&σεων 1924—1927. Την με· τεκηαΐ&ευσΐν των ταύτην ι κλβισαν *ο( "ΕφεΒροι Άζω ματικοΐ δια μ'ας ώοαΙαΓ, σβ· ι»χτ)ς καί έτιιβλητικής τελβττΐς, τ) ·ιο βλπΒε κώοαν είς την έν· Ιταθθί» Στρατιωτικήν Λέσχην την 11 ην π,μ. ώραν τής πα¬ ρελθούσης Κυριακάς. Άπο τής ένάτης η5η ώ¬ ρας κατα την όρισθεΐσαν.ήμέ- ραν ήοχισΐν συγτεντροομβ- νοι βΐς την Στοατ. ΛΙσχην οί "Εφε^ροι ΆξιωματικοΙ, εύρε- θησατν Βέ δλοι παοόντες κα· τα την καθορισθείσαν ώραν, Βτε ύτό τάς βύλογίας τής έ«- κλησΐας βδωσαν τόν στρατιω· μελέτης κβί ν' βη«αχ·ληβη ρι·ν τβν στβφυλβν μκς ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ Μ ΠΠΛΜ ΓΛΩΣΣΠ κηι το γτρπκλειο... Άναμνήσεις καί κρίσεις Τό τεθχος πιυ το Πβλιτιχδ Γραφείς τό (μ·> πιρ! κγροτι
  μιϋφΐρε αΐο νού τδ...
  χό ήιμ
  Είνε γρομμένο σέ γλβσαα ή
  —χαΐ ι6τ,«ι— φυαιχί—μολονότι
  6 τό Ι*υκλοφορ»}<5ΐ ι[νι ι& χράτος. Βίίαια τό τΐ(ά/μκ Η μβ γιά πρώχη φορά. Καί άλλοτε φωτιομέ^οι χρκτιχοΐ έχπρέ Ικαμαν τέ Ιδιο, Τα παρα ίείγματά τβυς ώβτέοο έμειναν πά ρίγμ Ό χαθαρευουσάνιχος ατταβιομίς Ιηανήλθε. δρ'μύτερες. Ή άτλή γλβαοα ίπαυαι νά φ» ζη τους 4μαθιΙς «αί «ύς αιλιΐ χεύς. Σιν, θέοιι,της ήλθεν πάλιν ή €ίπ!οημη». ΤΑ χβάτος Ιλε/αν «Γ. τίτΐ μεταρρυθμιατο! ϊΐν μπο παρά νά μιλ^ ΙπΙοημοτ, χρα τικά. Επανήλθομεν Ιΐοι ηλ-αί οτιοι, πρός την σχετικήν σίτυραν ς ηροηολιμιχ«]ς έποχτ);: Μ' 6ν άρθρον τού Συντάγματος αρκούντως κλασσικόν ελύθη καΐ τό ζήτημα τό γλωσσολογικόν... Έρίχειτο κερΐ δίθρου τοθ Συν ιάγματος τ6 ίποίον ιύ.ε Μγο(υ;ε πολυ χαθιί{ω %ι σχ·8όν αήν «Ηχ» κιδίδιιον γλνττχ'» ο τ* Ιπΐοημΐ ^γρφ ατά έπίοτ,μα χιίμινιι, ο την έπΐαημο τέλος πάντων άλ ηγρφΐ ΧαΙ οτά «Λριοΐίχολ λον» γενιχώτερα: "Ηγουν μπορεΐ μέν ιΐδς ρκμηός, σ" τό σττΐτι ή ο" τό καζάρι τή γλωσσα τοθ μκαμπακα τού ν' άκούτ) ή να πσρλάρτ). Μά οσοι κουβέντα έττΐσημη (!) Θα θέν μετα τοθ Κράτους δέον νά φοροθιί τα γάντιατους καί τα,,, οέλληνικά τους!..,» Σήμερα Ιρχεται κάλιν τό Ιδιον τ& χρ««ς νά έννοήοη την Βιαφο ραν τΑν Β; ών έΒ» χαι την άλ^θι ή ψ.ιχολ·γία τοθ λαοθ. Τό τε λευταΐ· φυλλαΒάχι γιά τα άγροτι χά ΧΡεΐ) νάτι ιέΐαιο φανιρώνιι: Ή γλβοοΒ—-ααχέτνς κρός τι άς γλωβσοηλάοτε;, τοος γλκοβολό γοκς, τους γλ«ααο·ρμτ,ν·οι*ί. τα έπιοτιιμονιχά χ«ί γραμμ«ιχά 8ο χΐμι». τίς γινιχντερες μεταρρυθμΐ σιΐς Βοο χάποτε χαΐ τ^ γ>»90«ή
  βρίϋθμία, φΐλλεψι βίοβι,τι*τ3ς
  χά Ι όμοιογενειβς—6π·θίτβ, χβρΐς
  βεβαία νά χάν» τέν αυθεντιχό, Βτ>
  Ιξελΐοοεται μδνη .ής πρός χά
  ποία ιέρματα. Καί τα τέρματα
  ούτά 2εν μκ·ριΙ παρά νά είναι συμ
  «βνοί μέ τή γινιχ^ ψ^χολογIα ηερΐ
  γλώοοτ,ΐ. πιυ οΕ «ΐριοοίτιροι
  ίλ &λΊ] ιθλιικϊτι χβρΐς
  γλώ,
  8ίλβ»ν &πλΊ]
  χβρΐς τβνι
  δ
  8ίλβ»ν π], ιι χρ
  χιυς ή νραοτιχιΰς «χρ&δατισμους
  χαΐ γραμματιχβΰς «4ντί»ΐ·Βεί>.
  λν ό λίγβί έΒ*
  II»
  ιΙ«
  μα. Ε(μ μίνο γιά χάκοιις Ήρα
  χλιιώτιχις άνβμνΐοεις γώρω άπό
  τό ζήτημα ουτί. "Οπως χβί γιά
  χαηοιις οΰγγρονις λαΐιές βντιλή
  ψιΐς ποΰ Ρίιοιιν ίττωσϊήποτε χ'
  ε&β τα πράγματα στή θέσι τοι/ς.
  * ·

  Ό ούλλογος «Σ??ωμο(» πΐύ
  Ε9ρ6β—νει οτά Χανιά λίγα χρδνια
  κ·ό τής λύσεως τιθ ΚρητιχοΟ ζη·
  χήματος—-ήταν σβσιή ιπίμπα
  γιά «ώς €3υνιΐ]ρΐ]τι»ςΰ(» Βλ~ς
  -ής Κρήτης. Ένα πραϊ συγχιχρι
  μέ«ιβς ή μπδμπα Ιοχααε οτό 'Η
  ράχλειο. Τιυλίχιστο αΰιή την άν
  τίλτ,ψι ίοχημάτ ζε,ν δ »υ)ώ< άπο τας ίρβταποχρίσεις τβν δμηγύρι- «ν τβν <γιρο?ύ<»ν> τής χαθα
  —Είϊες έχιΓ; Ξιφύτ^ιβοαν χβΐ
  ατίν τόπον μας οί μαλλιβροΕ.
  —Μέ τό χαλό...
  —Μέ τό χακό νά λι!.
  παιίί μου ιΐναι χαχά ο^
  Ήλθεν τ) συν τελεία τοθ χέομου.
  ΈμΐΤς άγωνιζίμεθα γιά τα πεπτιο
  μέ'α ττΟ'Εθνους χβί βδτοΐ ίρχβν
  τα ι νά χανταχώοουν τό "£βνος χαΐ
  μαζύ τού την οίκογίνεια χαΙ την
  ήΐιχή. "£ρχονται νά χβνταχώ
  αοιιν τέ ττιΧ !...
  'Υπήβχεν αχ&μη ή άπήχηαις
  τβν «ΐυχγγελιχβν» ε«ομίνω{
  χαΐ ή νοοτροπΐα — βύτουσ'α
  —ή πρβχαλίθϊθα τα «ιύιγγελι
  *ά». Ή δί«βξις εναντίον τβν
  «μαλλιαρβ>> Βοον παρήρνοντο α Ε
  ημέραι χη( ένιιίνΐΐο. 'ΥφΙατατο
  βλίκιτε παθητιχή μόνον άμιινα.
  Άνχΐσΐασις ςύαιαστιχβς Βέν δ·
  ΚαΙ Βέν δπήίχ» Βιΐτι
  5
  πβ,ίχε ήχ
  Βέν ήτο Βιίλου ιθχολο νά 5ιιά>ξτ>
  —Νέ μή ξαναπβηήϊη; τβ ,πόδι
  β9υ οτό σπίτι μου χαμένε γυιέ!
  Έφιάλτΐ] τ«}ς ζβής μου χαί... «ρ
  χα!ε 'Βφιάλτη τβν θιρμοπυλβν.
  Μβλλιαρϋ
  ΜεαυΤ(υ( πιρΐπου τιύς αφβρι
  αμςυςΙΒιβξε άκό τό οπΕτι τού Ι¬
  να βράΒα δ χα'έρας τού, πα¬
  λαιόν «φΐλ·λογβυντ?» ουμπολί·
  ι-ν, ο^μερον ?Ι διακεκριμένον ι
  ατρον τβν Άθηνβν. Ό ίνθρω-
  πος έμεινεν έχιΐνο τό βράΒιι οτό
  Βΐριθαλίοαιο. ΈχεΙ ποθ ή«ν άλ
  λ·τε τέ μεγάλο «τόπ ». ΕΙχι **■
  θήοει οί μιά πίτρα χι' έριίμβα-
  ζΐ Βλτ,τή ' ύ«α—βσέλΐ)*») χβΙ
  βδτή—άχοογοντας τιΰς ρίχθους
  τβν χυμάτβν.
  —Είμαι δ Προμΐ)8ιίις Δισμώ-
  χτςς. Ιλιγε την έπομί7), χλνμός
  χαί μαρβμμένος, βκυς «ουναγιβνι
  οτές» τού.
  ΚαΙ ϊ*ν &περέβοιλε τα πράγμα
  τα: "Αν Ιιν ήταν δ Προμ-θεος Δι
  σμώτ-ς Βλο»ς Βιδλθϋ, ήταν χάτι
  Μ·αβλ<|αι·ν: Τβν, ι(χαν2 Ιγχβτβ λί^ ΧβΙ «ΟΜΙ άχο>ι; οί,,, Βε<0 τοι—οΕ ΙιριλοχΙται τί); γλωοοι χτ]ς ΙΒίας—·χαΙ άκέμινιν α&ΐός μδ νος οτόν Καύκχσβν τ<)ς άπομονώ οΐω;, άλλά χαί τής.... αποχλτρώ αι«ς, διά νά είμεθα ούσιαοχιχώϊΐ ροΐ. * * ΟΕ χατ-Βφθανοντις «ιΐς πδρτις» χωριχβΐ έρωιοθααν τδτε μέ &φί λιιπ: —•Είναι... χοχκινογένντ)δις α&- τοΐ οί μαλλιαροίι ΚαΙ τού; άπαντοθοκν: —Δέ' Ιχουν (υτι γένει» (ϋιι μβυοτάχιαι. —Μήοχητί μοί· Κύριιΐ," 'Αμάλ λιαγοι είναι;... —Δέν είναι άμάλλιαγοι- είναι άμαλαχτει προοέθετΐν δ χαλκμ πουριατ^ι τ<)ς εποχάς έχιίντ^ς. ΚαΙ ήσαν πραγματι βμίλα χτοι |ΐέ τί) ζωή ιΕ νιανΕαι. *Ε· δλιπαν Βλα τα πράγματα υπο Ιδ« ολογιχί, Ιαο χά Ι ποιητιχά, πρί οματα: Δέν ήξιυραν άχδμτ, ιϋιι νά δράοίιιν, Δέν ήξευραν νά ψα τΐαουν τ«ϋς οχοπούς τβν νά χά θ«ρ(ο«υν τίς άκΐψιις το"ος—νά χ» ρίαουν τίς προθίσεις τους άπό χίθε χαχίφημο ή άρνητιχί. Ό χρόνος άπέοιιξεν ίτι ή α πλτ] γ)βοα« ήϊαν ούμφω>τ] χκί
  μί τίς Ιπιδιώξιις τής εποχάς Ι-
  χείν-ς— ίς έθνιχές έννοιθμιν. Τέ
  έπΐοτοποίηβιν ή «μετάφρασις τοθ
  θιυχυδΐδϋΐ», 'ΕκιΕνου π«ϋ είχεν
  άργδτεεα τό «νβτο» χά Ι σ' αυ
  τα τα ζιβτήματα. Δέν είχαν 8·
  μ»ς ιυ ε τή δύναμι νά τό προ
  βλέψβυν οί άρχάριβι τής άτλής
  γλώοοης. 'Εδιάζοντο κολύ!
  ΠροχΡές μίλις— χαί άχριββς
  έξ άφορμής τοθ φυλλαϊίοιι πιρί
  άγροτιχβν χριβν—-3* Ινα χαφι
  νεΐβ σΐό Καμαράχι Ιγινι λδγος
  πιρί γλώββης.
  —'Γπχρχιι χαλύτιρΐ) γλβοιια
  άηά τή γλβοοα τβν έφιιμερΐίω-1;
  Το έρώτημκ διεταπώθΐ) έξ δμοι
  6ι%χα(, ίπβς είπεν δ έ^ωΐήοχς,
  τής δπ' δψιν γλώοοι,ς μέ την γλβο
  οαν τβν εφημερίδων. Δεν Εέλ» νά
  πιριαυτολο^ήο» έδβ' γεγονος έ/
  πίοη περιπτώσει εί*ε Βτι ή γλβο
  α ά β. υ τή έί<ε το 6α(έμετρβν τής γλνααιχής εξελίξεως. ΚαΙ τής άιτλουατεόσιως τής γλώσσης επί ^ 6άαει τβν μεγάλων γραμμδν τής «οινής ψ^χολογΕα^. —Εμείς οί χωριίτις θίλοιιμι νά μβς τα λένε «τλ« τα πρίμ μαϊο!... Είνε τ) χοιραχτηριοτιχή άξίω αίς τβν γεωργβν μας είς χαθι ζή χημα εΚε γινιχο, είτε παραγωγι χ», ι.» χαθαρβς γεωργιχδ. Πρός τή γραμμή (ύΐή χατειιθύνετκι, μ* 6ίσι δχι ίέδχια μόνο τούς άγρδ τις, ή εφημερίδα. "Αρθρα χαί μείέιαι έχλβ ϊκιϋοντκι γλωβοιχβς, γιά νά Ιχλο ιχεκθοθν β&ΐομίτως Οΐΐιρα χαί σνντβχτιχβς χαί νοητι χβ(. Κατά χυριολεξΐαν ϊέν 6παρ χιι έδβ ιθΐι δημοτιχή,Ίδη χά σαρεύΐυοα. 'Γπάρχιι μιά γλβοβα <χαθ·μιλουμέντ,>. 'Ελληνιχή φυοι
  χά, χωρΐς αϋθκίριτους ή χκχδφβ»
  νοκς ίδιωματιομοος—γλβσσα σιρω
  τ*, οιμνή «αί έλεύθερη. 2τό πλαί
  σιδ της δρίσχιται χαί δ μ·ρφ«μέ
  νος χαί δ ί!μίρφ»τ·ς, λιΕκει ίέ
  χαθ' ολοκληρίαν τόσον δ σχολα
  οτιχος «γλβσσαμύντω;» δοο χαί δ
  ΑΧΜΟΔΑΙΟΧ
  τΐκόν δρκον είς -ό νέον Πΐλ(·
  τευμα τής ΠτττρΙβος μαο, πα·
  οουσα τοθ Μεοάοχου Κοή<η" ΣτρατηγοΟ κ. Λιλάχη, τοθ Έ πιτελάρχου αυτής κ. Σικόρ ο-τφΐυ, τοθ ΔιοικητοΟ τοθ 43 Συντάγματος κ. '^μπατζη <αΙ άιάντων τ4ν έν ένβργε'ο: Αξιωματικόν τής Φρουςβ Ήιακλεΐου. Μβτά την 6ο*ω^οσ!αν ό Δι οικητής τοθ 43 χ> Συντάγμα
  τος απηύθυνε τού; εξής λό
  γους πρός τούς νβωσΐΐ όρκι
  (σθέντας Εφέδρ. Άξωματι
  κούς:
  «Κόριοι Έφβδροι Άξιωματι
  κο'».
  Ό δοθεΐς πρό όΧίγου παρ'
  υμών σΐρστιωτικος δ?κος πρός
  τό νέον πολΐτευμα τής Πατρί
  6ος μας αποτελβΤ τό έπιστέ
  γασμα τί|<: μέχρι τοθδβ σΐρα τιωτικής ύαΛν καιαρτίσϊως κσΙ έπιχυροΐ καττά τόν έπιοη μότερον κο( Ιβρώτβρον τρθ πον την ά πό πάσης άπόψω- πλήρη υμών στρατιωτικήν ώ πόστασιν ώς Έλλήνων Άξιω ματικθν. Τό γενονός τοθτο είνε άπό διττής απόψεως άξιον προσο- χή"ς κα( εύχόρ στον- τοθΐο μέν διότι σεΐς αύτοΐ προάγε σθε άπό σήμερον ή9ικθς μέ χοις ημών των μονΐμων συνα Οέλψων σας χαί όπλΐζεσθε συγ όιως άπό σήμερον μέ την ηθικήν δύναμιν τής Ιβρότητος τοθ στρατιωτικοο βρκου, κα θιστάμενοι κστβ πάντα £τοι μοί δπως^έπιτελίσητε τό πρός την Πατρίβα καθήκον, τοθτο βέ διότι κοΐ ημείς οί ϊν Β πλοις συνάδελφοΐ σας αΐσθα νόμεθα άπό τής στιγμής ταύ της περισσότερον την ύπηρε σιακήν πλαισίωσΐν μας έκ μέ ρους υμών πλέον σοβαράν πλέον πλήρη καί Ισχυράν & στε δικα(ως νά οπερηφανεϋώ μεβα διά τάς πίρ.ξ ήμό&ν φά λαγγας τοθ ΙστορικοΟ σώμα· τος τΛν Έψέδρων Άξιωμα τικΔν, των πραγματικήν κσ( πολυτΐμων τούτων βοηθών καί συνβργατών ημών έν τβ έκτελέσβι τοθ βαρυτάτου Ερ γου τοθ Έλληνος Άξιωματι κοθ. Ώς Διοικητής τοθ Συντάγ μαΐος ε[ς <υ τάς τάξβις ύκη ρετίΐτβ βΐσέτι χσιρβτώ οως Ιδιαιτέρως τό γβγονός τής όρ κωμοσΐας σας δι' ή; τόσον τιμηπχώς καί ύκό τάς καλλι τέρας συνθήκας τής Πατρίδος μας είαέρχεσθβ άπό σήμερον είς τόν ανώτατον καί Ιερώτα τον τοθ τον ηθικόν κύκλον τοθ "Έλληνος Άξιωματικοθ κα! συγχαΐρω έγκαρ&Γως πάντας υμάς διά την εξαιρετικήν σύ την τιμήν. Δέν θά έπιχβιρήσω νά άνα πτόξθί είς υμάς την σημασίαν τής όρκωμοσιας σας κα[ τάς βαρβΐας ύποχρεώσεις υμών έκ τοθ δρκου τοθ Ιεροϋ. ύπομι μνήσκω υμίν μόνον τα μβγά λα ίργα πολιτικά τε καί στρα τιωτικά των άρχαίων ημών προγόνων, των άρχαίων Έλ ληνικών Πολιτειών καί πολι των καί ματχητών άτινα καί σήμερον εΐσέτι καταπλήττου σιν ολόκληρον την άνθρωπόΐη τα. 'Η άφετηοΐα τούτων, πάν τες γνωρίζομεν, υπήρξεν ή ήψηΧή αντίληψις παντός πολΐ τού ή οπλίτου περί τοθ πρός την ΠατρΙδα καθήκοντος άφ' ενός καί αφ'ετέρου περΐ τής αυστηράς καί συνβιδητής τη οήσεως τοθ (βροθ δρκου τοθ Έλληνος μαχητοθ. Ή σημερΐνή Έλληνική Πά τρίς μας χαί μετά πολλάς έ πικινδύνους περιπετείας έν έξελίξει της πρόσφατος καί κ(ς τό παρελθόν ίχει ανάγκην σήμερον τής αυτής δν δχι αΰ στηροτέρας αντιλήψεως επί των Ιερόν υποχρεώσεων πάν των των πολιτών της 4ν γένει καί Ιδιαίτατα ημών των στρα τιωτικον. Είμαι βεβαιος δτι πάντες Αν τιλσμβάνεσθε την σημασίαν ΟΔΡΟΜΟΙ ΑΝΕΓΥΡΟΝ· Είναι άνάν·η αήπως νά τονίσωμεν χαί πάλιν την άνάγ «ην τής έπισκβυής τής 65οθ Μεβσαρβς είς τό τμήαα τον 'Ανεγύρω; Καί ΓΪναι άποτραί τητον νά υπενθυμίσωμεν έκ νίου δα λόγω τής συσσωρβύ σβως των σ<ύρων καί είς τα ού ο μέρη τής ό&οθ, ή διάβα σις των αύτοχινήτων, δταν ( δ'ως διασταοροθνται, καθίστα ται άδύνατος «αί έξαΐρβτκά έηικίνδυνος; Άλλά φανταζόμε θατ δα δ V. α αύτά τα γνωοίζει ή μηχανΐκή ύπηρεσΐα. 'Ελπί ζομεν λοιπον δτι θά διατάξη τόν άναλαβόντα τό Εργον ερ νολάβον νά προβθ είς την άμεσον κυΧίνλρωσιν τοθ δρό μου δ9Τ8 νά τερματισθθ επί τέλους αυτή ή αθλιότης. *** ΜΕΤΑ ΕΝ Α ΜΗΝΑ* Αί εργασιαι διά την κα τασκευήν τον Εργων προσπε λάσεως έηί τής όδοθ Βίαν νού προχωροθν κα6ώ; πληρο φορούμεθα μέ έξσιρβτικήν τα χύτητα. ΎαολογΙίεται δέ βτι έντος μηνός θά είνε δυνατόν νά φθάση Μέχρι τής Βιάννου ούΐο<(νητον. ΚαΙ οί Β.αννΤται έτοιμάζονταΐ νά πανηγυρί σσυν τό γεγονός δπως άρμό ζει. Δ'ότι τό άνοιγμα τοθ δρό μου καί ή επίτευξις έπικοινω νίας δι' αύτοκινήτου, (σοδυνα μεΤ διά τούς Βιαννίιας μέ Ε ξοδον έκ τής πολιορχίας, μέ απελευθέρωσιν ε< τής φρικω δεστέρας άπομονώσεως. ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ· Καί πάλιν έπαναλαμβά νομεν την σύστασιν είς την υπηρεσίαν κτύπων καί δενδρο στοιχιον τοθ Δήμου νά λάβ{| μέριμναν διά τό τακτικόν πό τισμα τον δενδρυλλΓων πού έφυτεύθησαν εφέτος. Έχουν άνοΐξει δλα καί βΤναι μιά χά ρά. Άλλά οί ζίσιες των τε λευταίων ήμιρον τα έμάρα ναν καί άπειλοθν νά τα ξηρά νούν. Καί βμως μέ λίγο νερό ειμπορούν νά σωθοθν. Ό Δή μός μας πού τόσον ένδιαφί ρον δεικνύει διά τό πράσινον δέν θά λείψη πιστεύομεν νά σπεύση β'ΐ σωτηρίαν τον δεν δρυλλ'ων πού ό ΐ&ιος μέ τό σα Εξοδα καί τόσην στοργήν έφύΐευσεν. >«*~ι
  τον λόγων μου τούτω» καί Ε
  χω δι'ελπίδος δτι ουδείς Ο
  μόν Θ4 ΰσΐερήση (ίς βαθμόν
  αντιλήψεως τής αυστηράς τη
  ρήσεως τοθ δρχου τού τοθ ση
  μερινοθ τόσον έν τώ στρατονι
  8σον καί έκτός αύτοθ, τόσον
  έν είρήνη δσον καί έν πολέ
  μφ.
  ΚαΙ πάλιν σάς συγχαίρω,
  Κύριοι, καί εβχομαι δπως Κ
  καστος έξ υμών μέ άφβτηρί
  αν νέαν, τοθ σημερινοθ δρ
  κου, συντελέση πάση δυνά
  μβι άπό οίαισδήποτε θέσεως
  είς την ευημερίαν καί την
  πρόοδον τής άγαπητής μας
  Πατρίδος, καθισταμένης οδ
  τω 1<ανής δπως καί πά λιν είς τό μέλλον έπιτελέ η πρός πάσαν κατεύθυνσιν μβγάλα Εργα. Επί τούτφ άναφωνο μεθ' υμών: Ζήτω ή Πατρίς, Ζήτω ό Βασιλεύς, Ζήτω ό Έθνικός Στρατός, Ζήτω οί Έφβδροι Άξιωματι κοι». Οίλόγοιοδΐοι τοθ Συνταγ ματάρχου κ. Άμπατζή χατά την επίσημον εκείνην στιγμήν προύκάλεσαν βαθείαν συγκί νησιν τόσον είς τούς Έφέ δρους δσον καί είς τούς έν ένεργε'σ; Άξωϊαιικούς,., την οποίαν συγκίνησιν έπετεινεν ή άμέσως γενομένη ύπόκρου σις τοθ ΈθνικοΟ ."Υμνου πά ρά τής μουσικής τής Φρου ρας. ΑΥΡΙΟΝ: ΟΙ έκφωνηθεντες λό γοι 4πΙ τβ λήξει τής μετεκηαιδβδσβος ω αξιωματικών,
  απο Ρβαζιζ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινμα
  τογράφος).—Σήμερον «ΜΠΟΛΕΡΟ·
  μέ την Κσρόλ ΛομιΐσρΒ. Την Πεμ
  ιττην τό κορυφοΐο άριστούργημσ
  τής Γαλλικής παραγωνής: ό »ΕΝΟ
  ΧΟΣ». Μέ τόν Πιέρ Μπλανσάρ,
  θερινίς «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  τ* κοινωνικόν Εργον ή «ΤΙΜΗ».
  Πρωταγωνιστοθν Μυρνα Λόου
  Κλάρκ Γκέΐμπλ, Ούΐλλιαν Πόουελ,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.—Λίαν προ
  σεχως Πανηγυρική Έναρξις,
  ***
  ιΊΘΕΡΙΝ
  ΠΟΥΑΑ Ι
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  'Ωρα 10 μ. μ.
  Νέ την
  ΧΙΡΟλ ΑΟΜΟΑΡΔ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Η Β Ι» «ΤΗ
  501Π Ε Ε ΟΛ ©ΑΙ.Α
  Τ* κβρνβαΐο άριστούργημ*
  τής Γαλλικής π«ρ«γ»»γής:
  ΕΝΟΧΟΣ
  Νέ χον
  ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΚΣΑΤ
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ:
  ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ
  Νέ την ΜΛΡΟΑ, ΕΓΕΒΡ®
  1ΙΙΜΡΑΙΟΡΙΚΟ ΡΩΜΛΝΙΖΟ
  Νέ την Γκρ.ϊί Ηβυρ
  ΕΝΑΣ ΜΕΓΙΛΟΣ ΕΡΟΣ
  ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
  Νέ τον ΧΑΡΡΥ ΜΠΒΡ.
  ΣΑΡΞ ΠΡΟΣΤίΖΕΙ
  Νέ την Ζάν Μκουκτελ.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ή 2χολιχή Έφορεία «Ο Γυ
  μνβσΐου Καοτΐλλίου Πεδιάδος
  Δ ΐΗχηρΰττει
  Ό» Ικτίθτ,αΐν είς φανεράν μεκ>
  δοτιχήν δημοπρασίαν την έ*τέλ·
  σιν τί,ς ίαοκιδώσεω; τοθ Γυμνα
  βιηριαχοθ χώρου τιθ κειμένου
  παραπλιύρβς τοθ Γυμνασ'ου,
  ώ; χ»1 πάντες Μρου Ιργοιι
  οιινΐφίθς κρός την !ο ϊπέδωαιν χαΐ
  διαλαμίανομένοιι λεκτομερβς έ»
  τ) ουγγραφ^ δηοχρΐώοιω < τ) χΐ» τατεθειμένΐΒ έν ιφ γρα»ε'ω ν Ο Γυιιναοΐου ΚαοτελλΓοιι Πεδιάδος. Ή δημοηραοΐοι έ'εργηθήαιται ενώπιον η"ς Σχολικήν Έφορείας χςθ Γυμνασίου την 27~ν τοθ μη νίς ΊβυνΕαυ ημέραν Κυριακήν χά! ώραν 10 ν. μ, έν <ώ γρβφΐ'ψ τοθ ΓυμνασΐΌυ. ΠρΓ Ο τολβγιομίς Ιργβν ίρβγμαΐ εκατόν δέχα χιλιί Εις (110 000). Κατβδλητέα |γ. γδηοις πρός τόν χ. Τ «μίαν -τής 2χολιχής 'ΕφοριΤαο δραχ. ίκτά χιλιάδο-ς |>ιθ 7.000). Την ού
  την ημέραν θέλει ένιργηθ) δτ,αο
  πραοΕα διά ιήν κατασκευήν Πεζο
  ϊρβμΐαυ μετά χλίμαχος έκ Ι ιή;
  διπιχής προοίψι»ς τοθ Γομναοια
  χ·0 χτιρΓου ουμφώνβς «Τς ίρβΐς
  τοίς «ατοιτεθιιμινεις έν ιω γρα
  φείφ τοθ ΓυμναοΕου Ινθκ χβλοθν
  ται οΕ βουλόμενοι να μιιοδοτή
  0001.
  Έ* Κβατιλλ'φ Πεδιάδος τ)
  12 ΊΉΐνΕοιι 1937
  Ό Πρόεδρος τής 'Κφοοι'κς
  Αντώνιος Γιαναλάκικ
  Ένοΐϋΐάζεταΐ οί«ία έκ τριών 8ο
  ματίων μετά κουζΐνας εύαέρος καΐ
  •Οήλιος, μετ" άφθόνου οβατος καΐ
  ήλεκτροφώτιστος, όδός θεοτβκο.
  ποθλου καρ6 %φ Μπεντβνακ», Πλη
  οο|ορίσι παρ' (^Γν. ι
  ΑΠβ ΤΟΥ ©ΡΟΝβΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΪΙΑΙΣΣΑ-
  138 3»
  ΚαΙ πραγματικαί ήταν μέγα
  λειώβης έκεΐνη ή παρέλασις
  των βουλευτικΛν σωμάτω^
  ΠΑ τελευταία φορά ή αύλή
  τθν Βερσαλλιθν παρουσίασεν
  δλη την οΐγλη της, θέλοντας
  νά δείξη χτυτιητά στά μάτια
  τοθ λαοθ δτι αυτή ήταν ή ά
  ληθινή έξουσΐσ, ό μόνος κυ
  ρίαοχος.
  ΣτΙς δέ χά τό προ Τ ή βασι
  λική πομπή εξεκήνησεν «πό τό
  τιαλάτι. Οί έΦιπποι άκόλου-
  θοι, μλ άστραφτερές στολές
  «αί οί γβρακάρη ■}*;<■, μέ τα γε ράκια στό χ*ο·, επήγαΐναν ε πί κεφαλής. "Επειτα ή πολυ τελής βασιλική άμαξβ, 6λο κρύσταλλο κι' έπιχρυσωμένο πολύτιμο ξύλη, έπροχωροθσ υεγαλοτιρεπώς· την έσερνα1 άλογσ μ έ πλούσια χάμοιρατ «αί πο)ύχρωμα φτερά στό κε Φάλι. Δϊξιά τοθ βασιληα έκα θόταν β μβγάλος άδιλφός τού. Ό μΐχρότερος έκαθότα π'σω' καΙ μπροστά ήσαν το- τιοθίτημένοΐ οί νεσροΐ δοθκες της Άγχουλέμης·, τοθ Μκερ Γύ καΙ τβν Βαυρβώνων. — Ζήτω ό βασιλεύς ΟΙ ήχηρίς ζητωκραυγέ^, μ τίς όποΤεο ίχσιρετίσθη ή πρώ τη ούΐή άμοξοτ άπό τό πλή θος, έΒόνησαν την άτμέσφαι οσ. Κν' έκαμαν πιό άλγβινή την άντ!θεσι μέ τή ούσθυμη »ή σκληοή σιγή *ν μίοφ ιί όπο'σς έιιέρασΒν ή δεύτερη ά μσξβ μέ τή βσσΐλισσα καί τ'ς ιΐί·ιγ«τ)τΐιοσ8ς. "Ηοη άπό την πρωΐνή έκεΐνη ώρα ή κοινή Υ'ώμη .ξίχώριζβν έπιθεικτικό τ6ν βσσιλτά άνό τή βασίλισ σα. Μέ την Γδια βοιβζμάρα Ιγιναν δεκτα τα ά.λα όχήμσ τα πό Ο 6«υλοθσαν άρνί—-άρ γά κα! έπΐοημα κα( μετέφί ραν τα δλλα μέλη ττ)ς βασιλ κης οικογενείας κρός την Ικ· «λησία τής Παναγίας. Έκ(ΐ ο( τρείς τάξβις, 8υό χιλιάδβς ανθρωποι μέ μιά άναμμίνη λαμπάοα ό καθένας στό χέρι, ίπερίμβναν την αύλή για παρβλάσουν Βλοι μαζ', οισ μέσου τής πόλεως. (συνβχΐζετσι) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθΐται είς ι>υσικήν
  •Γ 8«σφραγ(σχΜ« κροσθο
  ρβν μιιοδοτινήν βημοκρα
  οίαν ή κρομήθεια είς την
  Ένιτρονήν Έκαεταλέ,εύσι
  ως 800 Μΐλιογράμμων ιχαλ
  κίνου άγωγοθ.
  Ή δημονρασία θέλιι λά
  βΐι χώραν την 12ην τοθ μη
  νός Ιουλίου 1937 ημέραν
  Δευτέραν «οί ώραν 11—12
  ■.ι>. καΙ έν τω Δημαρχιακω
  Καταστήματι καΙ Ινώτΐιον
  ής Έ·ιτρο«ί}ς Έκμιταλ
  λεύσΐως.
  ΟΙ δροι συγγραθής ύ«ο
  ΗΡΐώσΐΜν ΐίσΐ κατατιθιι
  μίνοι ιΐς τα γραφεΐα τής
  Ηλ,ικτρικής Έκμιταλλΐύ
  σ««ς δνόθβν οί βουλόμινοι
  δύνανται νά λοβωσιν γνβ
  σιν.
  14 Ίου
  Έν Ηρακλείω
  νίου 1937
  Ό ΠρόιΒρος τής Ένιτρο
  «ής ΈκμΐταλλιύσΐΜς
  Μην ά; Γεωργιάδης
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρίιδρβς ττ]ς Κοινίιητος
  Κ»6ροχωρ!οΐί
  Δ
  η
  "Οτι ίκϊίθηται είς φανεράν
  πλίΐοδοτιχή δί)μοπραα[αν ή ένοι
  χΕασις τοθ ΚοινοτιχοΟ φίρου 1 β)ι
  επί σταφίδος ελαίου χά Ι νβη&ν
  λ τοθ ·Ιχονομιχο9 Ιΐους
  1937-38
  Ιΐρώτ— προοφορα δρ. 50.000.
  Έγγυοδοαία δρβχ. 1 000
  Ή ΈγγυοδοοΕα χατατΕθεται διά
  γρυμαατίου ΤαμιιΌυ Οαραχατβθΐ)·
  ν Ή?κχλε!ου.
  Έ ένοιχΓοσις θε γ[ν^ φ 20
  Ίουνίου 1937 ήμίραν Κυριακήν
  ί ώ 2 μ. μ. είς το γραφείον
  τής Ε«ινοτηχβ(.
  Οί λοιποί Βρβι είοΐν χατατιθει-
  μένοΐ είς τό γραφείον ττ]ς Κοινό
  τητος Εθεν δύνανται ι Ε 6ο»λέμ·ν9ΐ
  ν* λαμβίνβσι γνββιν τούτων προ
  βε^χίμινοι.
  ιή14Ί9ΐιν(ου 1937
  Ό Πρίεδοος
  Χ. ΡεθΐμΐΗταχης
  ΣΟΦΕΡ 20ι«ο0ς πεΐρας η
  |ργ·ο(αν. ΠΧφοφοφΐΛΐ παρά ιφ
  Ί ΙΙ^ Χφ, βι]
  ρ φ
  χ. Ί ΙΙαυρ^κι,
  ί Δ< ΤΕΤΑΡΤΗ |6 ΙΟΥΝΙΟΥ Ανατολή ηλίου 5.05—Δοσις 7 15 ΜΑΘΗΤΙΚΑ Προχθές παρηκολοόθησα Ενα δμιλον μαθητων,πβύ 6κανε κριτικήν επί των λοσεων τιού εδόθησαν είς ωρισμένα «ζητήματσ» των εξβτά- σεων, —Πόσες λΐρες, πάσα σελλίνια καΙ χΐόσες ττέννες βρήκες; Ό έρωτώμενος οιετΰπωσε την σκέψιν καΐ την λύσιν τού προβλή ματος-ττου εΐρήσθω εν παρόδφ ήτο «τρομερά» επίκαιρον δια τόν τΐρώτον... χσμτΐρόπληκτον. Ώστόσο ό αλαθητος κριτικός διεφώνησε ρι ζικώς: —Λσθος!,.. —Λάθος;,. — ΚαΙ λάθος μεγάλο ΚαΙ επηκολούθησε ή διατυπώσας τής δλλης λύσεως όρθοτέρας προ· φανως Ό δεύτερος αλλαξε χοΛ· μα. ΚαΙ εζήτει τώρα προβλ,έψεις έττΐ τής βαθμολογΐας τού Έπρό κειτο πεοί άληθινής άγωνίας—δια την ότιοΐαν ό τρΐτος, ό δσχετος μέ τοθς μαθητικοθς συλλογισμούς. έ· δοκ'μαζε λύπην άλλα καΙ συγχρό νως άποκτοθσε τα ψυνικα στοι- χεΐα πρός μια όνπροπόλησιν δχι καΐ ολιος διόλου μελαγχολικήν. Πώ€ θυμοϋμαι κάτι τέτοιες στιγ- μ6ς! *Ησαν τφ δντι τραγικές.Έγε· νΐκευαν τα πρόγματα καΙ έδημιουρ γοθσσν μίαν άπέραντη άπσισιοδο· ξ(α. "ΕκεΙ ποθ έκεοΐμενες άκέοαιο τό «αρίστα· ίκινδύνευες νσ μηδε νιστίϊς. Γ«5 δνειρά σου έγκρεμΐζον. τσ σάν Ίσπανικοΐ πΰργοι. θά Εμέ νες Τσως μετεξεταστέος—βέν θά μπορεθσες νά αΐσθανθτΐς τίς διακο τιές ώς Απόλυτη ελευθερία μεο' τή χαρα τί)ς θαλάσσας καΙ τοθ βουνοθ πού δέν Θά ήταν διόλου ε6 κολο να ηροσεγγισης δπως άλλοτε. Ή Γωή σοθ ησρουσιάζετο σάν μη τρυΐα πού δέν ήθελε διόλου τό κα λό σου. 'ΥπήΌχε Λμως καΙ μΐα άντΙΘετη άποψις μίσα στΐς άιογοητεύσεις αύτές. Ή θέλησις μέσα σου έξυ· πνοθσεν Εξαφνα σαν ώρνισμένη θεσ! ΕΤχες τό προβιβάσιμο τιαεά. γοντα; Πολύ "αλόΐ θά έπροβιβά· ζεσο Εστω μ έ μειωυένη ήθική ά- ξ(α. Δέν τόνεΤχετ; θά τόν Επερ νες τό Σεπτέμβριο. "Ετσι οέ λΐγο ήετουν καΙ ού χαρούμενος μέσα στοος χαροΰμενους — αΐσιόδοξος μέσα στούς αίσιοδόξβυς. Άφήνω την περΐπτωσι, ποΰ ή νριτική τοθ συμμαθητοΰ σου ήταν αθτή λάν- θαομένη, καΙ άλάθΓ,τη— ώς έκ Θαύ- ματ·ς—Ο Εδική οου «καταδικασμέ νη» λύσις! Ό 'Αλλβς —Τ·ύ£ έφιρΐ χύχη Α Ηίν τίος. Τρείς Σίρδοΐ, χάτοιχαι τ«)ς πό λεως Γιαχουντΐχ τής Ν. ΣιρβΕας έχέΐδιοαν τό πρ«τον λαχιΐον χά ρΐς είς Ινα... γάΐδαρον! Είς ιή' πολίχνην είχεν έμφανιοΒ^ Ινας λαχειοπώλΐ)ς παρχχινβν τού; χα τοΐχει,ς ΐ)ς ν' άγβράαευν λαχεΐ ον, βπβιι τϊν άκαιοθήχηααν, δια νά δοχιμάιουν αηό χοινοθ την τύχη τον. Δέν ήξευρα* Βμ«ς ποιο α ριθμβν ν' αγοράοουν. Ό Ι*ας έξ Ιπρίιιινι νά βαλουν τόν. τού νά τους δια?έξη τ λαχιΐβν. Έηροτειναν είς τόν χί Κέ^τιον διάφοραι λαχιΐϊ, χαΙ ο& τέ;, άφ:Ο τα ώΐφράνθη τράβηξ μέ ή μουσοθϊα Του Ινα, προ«α ν&ς γιά νά τό χατ»βϊοχθίση. Αδ τ&ν τόν αριθμόν ήγόραααν οί 3 φίλοι. ΚαΙ !έν μιτΐνίηίαν. Ό ά ριθμίς τω< πευ είχε διπλίξη νίϊδαροζ έχ?Τ)5ώθτ) ποβτοΓ. Οί τριΓς «ρίλοι έχέρδιοβιν 250 000 νάρι»! —Δέν β«ητ·υν π·τί τβύς νκ χρούς των! Μίβ πε$(«ργος ο Γοεαΐς ά>εχα
  λύφβη εντελώς τυχαΐβς είς
  πολιτείαν 05 Γ« %ζ Άμΐριχής: Ή
  οΓ;»αιςΐϊδτή άντιτΐθετατ είς τή
  τβφήν τΑν νεχρβν! Ή Οκαρξι
  τ1ζς οΕίέιι»; ού 1): ανεκαλύφθη
  τη* ιύϊαιρ'»; τοθ θ»νάτου τ$ς μίο
  σα Έντιθ ίΐέοαχ, μέλους τή( ·ν
  γανώαειβς πού τιτλεφββοιιμΐνη
  «ίστ'α %%ς «ϊηΡε'αί», 8(^5 είς τί.
  νοτιοανατολικώς έ;ημιχ&ς περιο
  χίς τ1{ς 0δ'«. Ή σορίς τί)ς γυ
  ναιχίς αόΐτ,ς !έν Ιτίφτ], ΑΙ άρ
  χ«1 δηοπτείονται Ετι τα μέλη τή"!
  α£Γέσιβ)ς χραπτουν χάπου τί
  κτβμά της. Δέν βίπτβιιν τεύς
  χεους των, διίτι πιστιδουν είς
  μετεμψύνωοιν. Τ*ν ο Γ;ιαιν αυτήν
  δποβ&ηθεΤ τό χ)ίμα αΰττ?ς ττ}{ πε
  ριοχ^Γ, Πίο. έξαΐρετιχά ξη?ίν, με
  ταβϊλλει τα πτώμαται είς μούμι
  ΐί, #μηβϊ!ζον την αποβονβεαίν
  των.
  ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ
  ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ
  Είναι τσιγάρο ευγευστο, σταθερό χαρ-
  μάνι, καί μέ συσκευασίαν αρίστην.
  Αβηκο κβυτΐ πολυτελείας —ραχ. 14.—
  Κόκκινο » «Ελένη» » 13.—
  Πρβαινο > Β' αερτΐΜβ » 12 —
  Ντάμες » 14.—
  Κο&τες Ελένη Κασΐτίνις
  Μικρά ΜβτΙκ β!{ άναλβνονί τιμάς.
  ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΑ «π' «3λ« τα κ«πν.πα.λεϊ*
  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
  ΌΒός Φαιστοΰ (ΓενΙ Τζαμί)
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ- ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΧ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είς την ξυλαποθήκην Ιωάννου Α. Άνυ
  φαντάκη έφθασαν* καστανιές Άγίου "Ορους
  είς όλας τάς διαστάσεις καΙ πάσααλοι των
  % 1 )£» μέτρων διά Κρεβατίνας καί φρά-
  κτας.
  Ι. ΑΝ ΥΦ ΑΝΤ Α ΚΗΣ
  ■ ■■■■■■■■-■■■■■■■■■■εΐηΒΒΒΗ
  ΙΣ ΝΕΑΠΟλΕΟΣ ι
  «III
  ΉΙΡΕΙΙΚΑΙΙΣΙΜΑ ΗΕΡ1 ί
  βι
  ΒΡΓΟΙΤΑΖΙΟΥ Π. ΒΑΙΙΛΕΙΑΔΟΥ
  Φέρομεν είς γνώσιν των καταναλωτων£ο( όποΤο*
  πέρυσι έχρησιμοποΐουν αποκλειστικώς τόν περιζήτη·
  τον πάγον γλυχων ποσΐμων υδάτων Νεαπόλεως
  βτι ήρχισεν ή λβιτουογΐα τοθ ίδω πρατηρΐου πωλή¬
  σεως είς την οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεστια¬
  τόριον* εΔιόνυσος».
  Ή άντοχή, ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βα-
  σιλιιάδου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  περιζήτητον,
  Γενικάς άντιπρόσωπος
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΡΔΕΣ ΕΡΓΟΝ.
  ίϊΊϊϊΓ
  ΤΟΝ ΟΗΣΑΥΡΟΙ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΠΣΟΝ
  1»ον
  —"Α! δι"χ»ς 4λλβ, αδτβΐ ικδ
  χ?υν τό πανδοχεΐβ οχβρώαανι τή
  δοιιλειά. ΈχεΤνο τέ πχλ^
  μ4; την έακάρωοε, φύναξι πάλιν
  ό οχραβίς. 'Εϊ* ήταν πρήρ
  Σάν ήοθα πρΐν βρήχα την πέρτα
  χλειστή. Εάπου γ6β» Ρα'ε' οχορ
  ττισιΐ)τΐ, παιδία, χ«1 βρήτε τους.
  —ΣΎουρ» μίλις θχ φύγανε, γι
  «τί άνήσανε έίβ τό φ6ς άναμί
  νο, εφώναξεν δ δλλος άπό τό πά
  ράθυρο.
  —Μπρός, ξαμοληθήτε χΐΐ ψάξ·
  τ», δρίατε το. Κάνετι 3νβ χάτιο
  τό οπΐτΐ, φώναζεν β οτραβίς χτυ
  πβντας τό μπαοιεθνι τού.
  'Αχοόοθηχε το<ε Ινας τρομερίς θόευβος- Ιφεοναν &«α χά τω τ4 στίτι ψίχνοντας, μ* Ινας Ινας χά τίβαινι αφ πδρτα *ι' Ιλεγε τώ; II» ηύ;ε χ«νίνα πουθενλ. ΈχΐΕνη τή στιγμή άκριδίς άχού οΒη«ε τό Ιδιο αφΰριγμπι πιΰ μ8; ιΐχι τρομάξη πρΐν, την ώραν κου ^ μη'έοα μ?ιι έμετροθαε τα χή τα. Τό σφΰρτγμα βχοδοθιςχι φ·3{Ις χαθαρά χι' έοχίϊανε απβ χά ποιο λτ5φο χβνηχ βτ* χοβριό. —Ό ΝίΙχ πάλ(, εΤπι κάποΐος άπ4 τούί χαχβύργουΓ. Δυί φορις, τΐρίπΐι νά τοθ δίνουμτ, συόφ —Ν* φ6γουμι';; τώρ», 6λά«φ θι μπορηθ
  9% νά πηγαίν» μέ τή» χαρόοι
  Δίγο θίρρος ν&χατι, 8χ τςυς 6?!
  σχατε!
  —Άη νά χριμαςτ^ί, Πίου. έ·
  μιΐς τώρα Ιχβυμε οί* χέρια τβν
  «α; Λ.
  —Κι' έχιΝοι θχ πήρκνε τδν
  —Πίρε τα λεφτί, Πιού, χαΐμή
  φ
  Σ' ούχή τή π^οατήίησι ή ό?·
  νή τοθ οΐραδΓ,Ο ϊέ» βχβτιίτανι,
  Αρχισι νί χτυΓ? ϊεξια χι' ϋη-
  οΐΐρα τό μπαοτοθιι τοιι. Χι6·
  πηοι φκΐνεται γερά χανένα-δκί,
  γΐκτΐ βχοΰοΒηκαν βογνητα χαΙ
  βλβοιήμιες χατβ τβθ βΐΒκββΟ,
  έιφ προβπαθοόσχνε νά χοθ πά-
  ρβυνε τα μπαοτοθνι άπ* τα χέρια.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ6 Θαλαμην6ν ά)τΐ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράδυ
  κατ' ευθείαν ΠΈΙ·
  ΡΑΙΑ.
  ^ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωί
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Σύρον, Πάρον,
  Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ
  Τπλίφ. 5-41
  ΕΝΟΙΚΙΛΖΟΝΤΛΙ είς την
  ύρνης Β Οαμάτια μετά Λ
  Βληροφθΐ' )
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΆφΙχΘη είς την πό-
  λιν μας, τΐροερχόμενος ίκ Καρδί.
  τσης ό Ιατρός κ, Δημήτριβς Τοου-
  ρί,ς.
  —Διήλθε τής τιόλΡώς μας μβτα
  ΒαΙνων είς Αθήνας ό έν ΆγΙοο Νι
  κολόφ νσυτικος πράκτωρ κ. ΣταΟ
  ρος Γαλανουδάκης.,
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ό Ιατρός Κ. Γ.
  Κουβίδης εβάπτισε τό ογοράκι τοθ
  Ίοάνου Σίβαστάκη έκ ΛοοτρακΙου
  ονομάσας ούτω Ελευθερίαν.
  Νά τοίς ζήση,
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- ·ερμθς
  εύχαριστω τόν μαιευρήρα κ. Γεώρ
  γιον Κρητσωτάκην έκ ΜοχοΟ Πββι
  άδος βοπς διά τής βπΐατήμονικής
  τού Ικσνότητος Εσωσε την σύζυ¬
  γον μου έκ βεβαίου Θανάτου.
  Ό ευχαριστών συζυγος
  Παβχαλίβαβ
  Γύρω στήν πόλι μας.
  •Η ζεστη ήρχισε νά μή χωρατεόπ,
  πιά.
  -Καί οί εχβροΐ της—άλλα μή-
  πως ύπσρχουν καί φ(λοι της;—νά
  Ιδρώνουν καί νά ξεφυσοϋν.
  —Έν τφ μΐιΤσξΟ οί καιροοκόποι
  ζητοθν και.. ρέστα έπιμίνοντβς
  έττΐ προοεχοθς μεγαλυτέρας άκ6·
  μη εντάσεως τοθ κύματος τοθ
  καύσωνος!
  —Χθές καί ηροχθές εγίνοντο είς
  την "Εθνικήν Τράπεζαν αί καταθβ
  σεις τοθ χρημοτικοθ τιροιόντος
  τής «έργασΙμ·υ Κυριακάς».
  —Τώ προ (όν τοθτο κατά τάς προ
  βλέψεις των εΐθικων Θά είνε υπο
  λογΐσιμον.
  —ΆτΌδεικνΰον καί αριθμητικώς
  τό πρόθυμον καί (,τΐατριωτικόν τής
  συμμβτοχής τοθ έργατοϋκολληλι
  κοθ Ηρακλείου ιΐς τόν ύπίρ τής
  έθνικής άεροηορΐας Ερανον.
  —Τα γαστρεντερικά νοσήματα
  δέν λεΐτιουν αυτήν την εποχήν.
  —Τόσον μεταξύ των μικρων Β
  σον καί μβταξϋ των μεγάλων.
  —Κατά τάς πληροφορίας μας ί
  σημειώθησαν καί σοβαραί γαστρεν
  τερίτιδες των όττο'ων δμως αί ά
  φορμσΐ 6εν καθορίζοντσι σαφθς.
  —Άλλα μήτιως δέν ύπάρχουν
  τοιαθται αφορμαί σήμερον πολλαί
  καί ποικίλαι: Διά νά μή πάθουν
  ττρέπει νά προσέχουν οί πάντες.
  —Ή σχβτική ογιεινή βλέπετε βΤ
  νέ έδω καθωρισμένη,
  — ΟΙ παραθερΐζοντες άπό συστή
  ματος ήρχισαν νά έτοιμάζωνται
  πρός Εξοδον.
  —ΜερικαΙ μάλιστα οικογένειαι έ
  ξήλθον ήδη,
  —Είτε είς χωρία είτε είς ύποστα
  τικά βπου οί οΐκογενειάρχαι —
  κτηματίαι—άπασχολοθνται ήδη μέ
  τα προηγοΰμβνα τής συγκομιδής.
  —ΚοΙ θπασχολοθνται έντατικως.
  —Ή προχθεσινή βραβυά υπήρξεν
  μ'α άπό τάς καλυτέρας τής.,, σαι¬
  ζόν.
  — ΟΟτβ ψυχρός αν?μος, οθτε ό.
  γρσοΐσ, οΟτβ καί τόση ίέστη,
  — Φεγγαράχ-ι, άστρο«ώτιστος οθ
  ρανός, ναλήνισ θαλασσα.
  —ΟΙ «τιεριπατητικοΙ» ΐτσι τής
  νυκτός, οί ρομαντικοΐ κσΛ οί., έρω
  τευμένοι εΐχαν την ε*εργ«τικήν
  ΐους.
  —ΣυνεχΙζονται πάντοτε αί ίξοο
  τερικαΐ καί έσωτερικαΐ εργασίαι
  είς τό νέον Μουσείον μας·
  —Πού ήρχισε νά λαμβάνη μίαν
  έπιΐλητικήν δψιν συντιλεστικήν τοθ
  νά λαμβάνη κανεΐς καί μίαν αρτ Ι
  αν Ιδέαν τοθ όλοκληρωμένου κτι
  ρίου.
  —*Μτις νά τόν Ικανοποιβ άπολύ
  τως.
  —Ετοιμασθητε 6λοι διά την α*
  ριανήν πρεμιέραν τοθ κινηματοθεά
  τρου Πουλακάκη: ό "Ενοχος.
  — Είναι άπό τα ϊργα πού δόοκο·
  λα ξβχ<9ΐ κανβΐς όλλά καί άπό Ι κεΐνα τα όποΐα πρέπει νά παρακσ λουθήοη άπροφασΐστως. —'ΕξασφαλΙσετβ λοιπόν έγκαΐ ρως τάς θεσεις σας είς την συρια νήν πρεμιέραν. • Ρέκορτερ ■—ΑΙ διαλέξεις τοθ (ατροΟ Α. Τσαγάλου. Σήμερον είς τόν κινηματογρά φόν Μινώα καί ώραν 8 1)4 θά δοθή ή 3η κατά σειράν διάλεξις τοθ Διαιτολόγου φυσιοθεμαπιυτοθ ΙατροΟ κ. Άριστοτέλη Τσάγσλου, ΕΙσοδος ελευθέρα. οδόν ανευ Ο 2ΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΒΟΑΥΑΑΚΗ. ΕΙδικευΘεΙς έν Γερμανΐα είς τα νοσήμβτσ Στομαχου ίντβ· ρων καί "Ηπατοί, δέχεται τούς πάσχοντος έν τω Ιατρε'φ τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμάρες. ΕΥΑΓ. Γ. ΙΑΡΟΥΖΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Δέχεται καθ" εκάστην 9—1 η. μ. καί 3—7 μ. μ. "Επί τής όδοΰ Άμαλθείας (Πλατύ Σοκκάκι) ΣΙΑΥΡΟΣ Ν. ΛΟΓΙΑΙΗ! ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ- ΠλατεΓα Άν. Μην6 Τηλέφωνον 433 ΕΙβοποιεΓ την άξ. πελατείαν τού βτι επανήλθεν έκ τοθ τάξει 61ου καί Θά βέχεται 0—12 1)2 μ. μ. καί 3 1)2—7 μ, μ. 'Μνοιχιάςεται είς Πόρον άνω γειον άπσρτιζόμενον άκό 4 βωμά τια καί κουζΐνας, ηλεκτρικήν έγκα τάστασιν καί πόσιμο νερόορέατος, Πληροφορίαι παρά τοθ Ι, Κυπρκ» τάκη είς Λιμένα, »1 λ,
  «.»,
  ·*·
  !ν^Χ»Ρ0ΐ,
  .
  άς
  ο
  εποχ
  °» μϊγάλϋν.
  ληρο *>ρΙας μ
  σοβαραί ναο
  οΙ
  * δ*ν ύπήΜ01);
  ι σήμερον πολλαί
  ιβ να μή »4βουν
  [ουν οί «άντες
  Υ·«ινή βλίιτετε εί
  >μένη.
  Ιοντες άκο ουοτή
  νά έτοιμαζονται
  ιοτσ οικογένειαι {
  Ια είτε είς ύκοοτα
  οΐκονενειάρχαι-
  χολοθνται ήδη μέ
  τής συγκομιδήν
  οθνται ένταττκθς,
  ή βραδυά ύττήΓξεν
  ιιτέρας τής,. οαι,
  ανίμος, ςθτε ΰ-
  τόση ■ζίστη.
  ϊοτροοώτιοτος ού
  αλασσα.,
  ητικοΐ» ίτοτ τής
  γ-τικοΙ καΐ οί., έρω
  την ευεργετικήν
  «Αντότε οί ίξο
  οτερικαΐ ΙργσσΙαι
  -Ιον μας·
  να λαμβάνη μίαν
  ουντιλίστΐΝήντοΟ
  ϋεΐς καΐ μίαν ορτΙ
  οκληρωμένοο «ι
  ΙκανοηοιΟ άΐολί
  Ρ*«ορ«ρ
  1010
  θ'
  μ·
  ικι)
  Α'Π Ο Ρ6 Ω Ζ Ι 9
  ΜΕΓΆΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΧΗ» -ΞίΒΗΓΧ
  ρ11ΐ5
  Π -ί βης Τ>1ς ήλΐ"1σς ΚαΙ δι4 τΛν Λνοξ'ω
  πνεθμα συστολήν κα1 σίμνότητος. Κσττά
  ή μυ
  ΉΦ?νχΓνβ
  ς ης Εστιάδος, ·«« κοατοθσα «αρφίδα νρϋ
  σί|ν σκαλεόει την τ*·ρ*ν τοθ ί*οοΟ ποοός Καΐτο
  ϊί! ?ν"ς* *ωμβ; Κα1 ΘΛ 6ι"Ρ(8ω^ν, ,ο πρόσω"
  κ*ν ιη-, βίαν ή:ο ήσυχον, Ιψαίνβτο παρθβνικώτα·
  ΙΓ.τοΤ'Ι^Γ1 °5βΜν «ώστηοα άξωιιρ««,α έπε
  χύβτο επ αύτοθ κβτά τινάς ώρας, κα( παραδόξως Λ
  πρό μιά^οτινμιΐς Ιλαρόιτκ βλοσβτόλου άπεσβόνβ!
  το. Η μ«τοβολή εγίνετο αα-σος. Κπί τότε ή σοββ
  Ρότης τής ΦανχΙνας ώιοίαζε πρός καταφρόνησιν
  Τα μετωπον τητ, α ρ(γ, α. -ώνων, ήσαν έν τε-
  λεα ά3μονία μετα τής 6ψβως· *1ς τό καοσκτηοιστι·
  κώτατον βιάστηιισ, τό 6ιαχ©ο(ζον την βάσιν της ρι-
  νος άπδ τοθ ά-ω <εΐΑους, ιΐ(Β τή» άνετιαΐσθητον •«εΐνην χαριΐστάτην -τύχην, άιιόρρητον σημείον ά γνότητος, Ιξ ου «ύροναΐος τις στρατηλάτης τοθ μβ σαίωνος ήοάσθη άνάλμβτός τινος τής Άρτέμιδος, εΰ ρεθέ«τος είς τοθ Ί<ονΙοο τας Λνασκαφάς. Ο Ιρως βΐνβ -αραπτωμα· Ισιω' άλλ' ή Φϊντΐνα ήϊθν ή 4θ»ότης έκιηλιουσα τοθ «αρα-τώματος. Δ'. Τβοβν ευίυμεχ β Ο·λΝμϋ{, ΰβτε μιλκει «βμεττ« Ή ήμέρα ί»«1νητ|τον άηό τής μ άς άκρας της ψ«»ρι τής βλλης μΐα ού^ή Ή φύσις α*ασα ίφαΐνβ το ώς νβ ίσχόλασε κα( νά έν*λα. ΑΙ άνθηοαΐ πρα σισΐ τοθ βτσιλικοθ κήκοΐ) τοϋ Σαιγκλοόδου ίμοσχο· βόλου ν ό ζέφυρος τοθ Σηκουάνα -οταμοθ έκΐνει ήρέμα τα φόλλα' οί κλβνες τον Βένορων τρόπον τινά Ικαμνον χβιρσνομΐας, σαλευόμενοι υπό τοθ ά- ν«μου· αί μέλισσαι έλεηλάτουν «ύς όάσμους- πλή θος μηΧολονθων ίπέτων 4πΙ τ©ν τριφυλλ'ων καΐ τον σπσρτον τούς σϊβασμΐους τοθ βασιλέως τής Γαλλΐας παρα&εΐσοος έλυμαΐνβτο εσμός τυχοΒω· κτΛν, τα πτηνά. Τα περιχαρή τέσσαρα ζΐόνη, υπό τόν ήλιον, είς τούς λειμβνβς, είς τα ανθη, 6πό τα δέν&ρσ, ή<τινο β^λουν καΐ ήστραπτον. Έντός βέ τής κοινής τσότης χβρμονής, καβώς ολοι ώαΐλουν, κα( εμελπον, κσΐ Ιτρβχον καΙ έγόρβυον, καΐ έχυνήγουν τάς μηλολόνθας, καί βορεκον τάς κλημστίβας, κσ( καθύγραινον τάς τρυπητής περικνημΐθας τον έντός τ©ν χόρτων των όψηλΛν, ταν βρο σερον, των 6<ι ποσώς άκανθωδών, δλαι σχβ· *όν Ιδί,-οντο δν,ων τα φιλήματα, έκτός τής Φχν- τΐνας. "ΑΙ ή ΦϊντΙγα περιεκλε'ετο έντός τοθ χαρα κώματος τής σ<βτιτι«ής καΙ άγρωπής άντ στάσεώς της. Ήγ&ηα σηοοβαΐως αυτή. —Κίϋμένη καΐ σί τής Ελεγεν ή Φίβουρίϊη, δλο 8έν ζεύρω σάν τί φαΐνεσαι. Αυται λέγονται χατραΐ. "Οποίαι μβταμορφώσεις έν τώ έρά^, όιιοΐα οϊγλη Λκοθβώσβως, όιιοΐα ζωή έν τβ φόσεΐ ΑΙ μικραί βκβΤναι φωναί, τα κυνηγήματα έκείνα επί τής χλόη-, «■ Ι βΐς τόν άίοα συναρπαζό μβναι οϊφόϊΓ, έκεΤνοι < Ι γυβοϊσμοί ^X ινες, είς την ωοαν των, είνε γλυκεΤς ώς αβ>φ5!αι, έκεΐναι οί λα
  τρεΐαι δς πολλάκις τε<μηοιοΤ καΙ μόνος ό τρόπος τοθ προοφέρειν μίαν συλλαβή , τα κεράσ α τα 83- κνόμενα διά στόματος άπό σιάμ α τος, πάντα ταθτα εΐ*β έκλβμψβις οθρανΐας τρυφής. ΜΛΤά τό πρόγευμσ. «β τέσσαρα ζβύγη άηήΧθον ϊνβ Γδωσιν είς τόν ββσιλκόν κήπον νεον τι ββνδρύλ λιον, κομ σθβν έκ των ΊνβιΑν κατ' έ«1νας τος ήμέ ρας τοθθ* 8περ βλη ή πόλις των Παρισίων ήοχετο νά θαυμάση· Δ*ν ενθυμούμεθα ταύτην την στιγμήν τό βνομά τού, 8βν ιΐ<β φόλλα αλλά κΧάβους άνα ριθμήΓου-, λβπ«ύς ώς νήματα ουμπεριπεκλεγμέ- νους βίκην κόμης άκτενΐστσυ, καΙ κβκαλ«μμένους ώ πό μυριάδων μικρΛν ρββων λειηιΛν. 'ΑφοΟ παρετή ρησαν τό βενβρύλλιον τουτο, ό ΘΑωμής άνέ"φα £βν * —Γοϊ&4ρους προσφέρωΙ γοϊΜρους, νά πάμε β(ς τό Ίσσί. Μετέβησαν πραγματικάς ιΐς τό χωρίον τοθτο έ -( ονσρ'ων καθήμβνοι· έ<*Τ έπΕσκέφβησΐν β,τι περι- ερνότερον καΙ ίερωσότιρον, εύρόντβς β* καΙ μίαν οί ώραν, σΐοινΐον κρεμάμενον άπό βύο μβγ*λων κα- στανεων, έτρεξαν νά οίωρηβίσιν Ό ΘΑωμής. βάλλων είς κίνησιν τό σχοινιαν ίφ £ϋ αί κόραι ^· νοντο κσΙ εκάθηντο έναλλάξ, ίμβλπε συγχρόνως Ί σπανικόνΐτι βΐμσ, οθηνος ό ποιητής ιΐχεν, .ώς ΦαΙ νεται, εμπνευσθβ. ύκό ομοίας τινός πβρισιάσεως. Σόί βέ Βαδόχιος Άμόρ μέ λάμα, Τίβϊ μι' αΧμα •Ες έν μΐς β χίος, Πορχβ ένσΐνας •Α τοός περΐνας. ΤΑ» αΐοουμβνών κόρον οί έσθήτες έκυματοθντο ■Ιο τόν άίρα. ί|ν έπροξένΐι τό είς μέγα Οψος άφινό μϊνον σχοίνίον, καί έκ τούτου άοβεστοι *βαλλοντο υπό τ©ν άλλον γέλωντες. Ή ΦαντΙνα μόνη Βέν ή βέλΏ«?τα1«λίβ->ώ.«Οτά. «Τπ. μ. στρυφνότητά
  τίνα χαρΐεσσαν. Πνεται θέατρον κανεΐς,
  •ΑφοΟ παρήτησαν τούς βνους, νέα βισσκέβασις'
  ·»««όρ#μιυα*ν τόν ιιοτβρόν Σηιουάναν καί διά τοθ
  νωρίου ΠαοσΙ Ιπέστρΐψαν πεζοΐ ιίς Παρισίους, β
  που εισήλθον διά τής βρΐσμβευτι>ής άψΐδος τοθ Α
  στέρος. Ώς «^ομεν, ήσαν έπίποδός άπό τής πέμ-
  πτης πρωϊνής Δρ»ς· άλλά τί σημαίνε.ΐ «Την Κυρια
  κΑν δΐν ΰπάΡχεΓκούρασκ», Ιλεγεν ή Φαβουρίτη
  ε?ήν Κορια^ν, καί δ *6«ο« Ιχο Η*™^
  Άδένες καί δέκατα
  Β'.
  Α Ε τραεχ«,λι«α1 άίενίτιδις γεν
  νΑνται ουνήθιβςάηό χαμμΐα» φλ«γ
  ΐιονώϊ») ΐτάοΐ|3ΐν τβν άΒλ
  (&λ
  φρς, ρ
  κια χλπ )■ ή £έ ηάΒ^αις τβν λιμ·
  ςραϊίων ττ5; τρβχιΐας χαΐ τβν
  6ρογχ«ν, την όποιαν Βλος 6
  χάαμος γνβ»ρ!ζιι δπό τό δνομΐ
  τραχιιοβββγχιχή άδενοηάθειΐ», εί¬
  νε μία <ξίγκ»οις καΐ δπιρτροφ!« τβν λεμφογαγγλίβιν αΰΐβν, την ί- ποίαν παθχΕνουν συχνίτΐρον τα παιδάκια (4π4 2 Ιας 8 έτ»ν) άλ¬ λά πολλάκις χαΐ μεγαλειτέρας ή· λιχΕας καιβιά ή χαΐ ν|οι άκόμη. Πριέρχεται ίέ ή άνβμαλία αυτή 3«έ β[αν5τ)π·τε φλίγωοιν ή χατάρ ρουν ττ]ς τραχιΐβς (ιρβχιιΐϊΐς) ί) τβν βρόγχβν (βρογχϊτις χαΐ ίδίως τ) έ< γρΙππΐ)ς ί) χβχχύΐου βρογ- χΐιιΐ) τ) χαΐ τβν κνευμόνβν (τνευ μβνίοτ, βρογχοτινΐϋμονίαι, πλιυρΐ- τκ) χαΐ έπιμένει ναΐ άφϋθ κχέμι; καρέ>θουν αί «αβήαεΐς άπό τάς
  δκο'σς Ιγινιν ή α&ινοπάθιια. Π%·
  θϊΕνει π. χ. τό πβιδΐ μίαν άπο
  τάς άοθΐνιίας ηβυ άνέφερκ προ»;
  γευμίνως, κιρ α την άρρώοΐιια
  τού, γίνιται «αλί χχΐ έν τβό
  τοις τό μίλυσμα χ<)ς νοοου κιΰ μετίφιριν είς τιυ; λιμφκ&ένκς ή λεμφιχή «υνλοφορίκ μίνιι α&κθ έκΐ χβιΐόν Ι«ς διευ ή φδοις έκιοτρΗΗύουοχ τα λευχοχδτταρά χυς τί εξαλΐ'ψΐΒ τιλειητιχβς «άιοτι. 'Κν τώ μιταξα Βμβς δι- •ξάγεται έκιΤ μέοχ «Ες τούς 4- ϊίν&ς ζωηΐά άν χαΐ άθίρυδος πά λν) χα( τής κάλης αο>ής άη&ιί-
  λισ^» ιΝ· δ «ριθιοιιός χαΐ δι4γ
  χνβις τβν 4δίν»ν, ϊ»ας μΐχρβς
  έκίιΐονρς πυρετίς (ϊί«ατα) χαί δι-
  μικρά Ινοχ/ήαατα τβν ά-
  δά δτβς 6
  6ήχ«ς χλ«. Έννοείίαι Βτι χάθε
  φοράν ποϋ πάθη Ινα παιδί βρογ
  χίτιδ» ή ί\ο τι τοιοθτο !έ* ση
  μηίνει δ τι θά τοθ απομείνη χά!
  άεινοκάθιΐα* πρέπιι νά ήιο πολυ
  βοβχρά ή μολυνσις χαί νά Βιήοκε
  σι πολΰ διά νά δκίρχη φόβοι
  τοιαύτης έπακολούθου έκιπλο
  **·
  Έν γένει αί συχνοτερκι αίτίαι
  ως ·1νε χυρίως ή (λάρα χαΐ ό
  χιχχύτη;, άλλ' ή πλέον έπίφο·
  βος άπό Βλας είνε ή φι/ματιώ-
  8ης μόλυνσις τβν άναπνιυστιχβν
  όβγάνων, ή δκοία πρίν εντοπισθή
  είς αδτά χαί αρχίση νά τα χατα
  σΐρένη, έντοπίζιται είς νος λ«μ-
  φαδένκς αυτιυς χάρις είς την φι
  λόστοργον πρόνοιαν τής φύβιω;, ή
  όποία ΟδηγιΙ ί) ώίεΐ τόν φοβερόν
  εκείνον έπιΒρομέχ ποΰ λέγιται
  βάκιλλος ί) βαχτηρίβιον τοθ Κώ< είς τα δχυρώματα έκεΐνοτ τοθ δρ γανισμοθ, Βπου ή άμυνκ τβν λιυ χοκυττάρων άν*λαμβίνιι νά τβν έξοντώαη, άν μπαρέση. Κατ' αυτόν τον τρόπον ή φυμα τίωβις, έφ' βσ·ν εντοπισθή είς τίος άδένβί, μένιι χλιιατή, Βπως λέγομεν, χωρΐς νά βέρη είς κα· «έ» Οργανον έααισθητην βλάβην χ»Ι χωρΐς νά έχδηλοθιαι παρά μόνον με έλαφρά χαί άόρισΐα φιι ν ό μενά άδινοπαθιίας χαί Ιδίως τα πιρίφημα Βέχατα. Τότι Η άκριββς έχιι ανάγκην ή φύσις νά τής 6 πίβοη6ήιουν τό αμυντιχδν τη; έ^γον μέ Βλα έχιΐνα τα γνωστά μέσα πιύ οΰξίνουν τάς δυνάμεις τ-Ο όργανισμοθ, τονώνουν την θρέ ψιν χαί ζωτιχότητχ, ένισχύβυν την άμυναν τοθ δργανιομοθ χβτά τής μολύνσιως χά Ι κάμνουν τό ί? γανιχόν Ι5«φος άχατάλληλον διά νά χαλλιεργηΡή το μόλυσμα. Έ πομένως χ»! ή θιρακιυτική άλλα πρό πάντιοι ή διααητική καί δ γιιινή έχουν τότι δλον τόν χαι ρόν χβΐ την δύναμιν νά χοταπνΕ· ξβυν έν τ) γενέσει της τήννόιον, νά έξ«λοθ(είσουν τα άπαίσια σπέρ μ«τά της έν δίφ είνε «χιΐ φι» λαχισμένα είς τού; λιμφαδένα( χαί νά προλίβουν άποτιλισματι κως κάθι ίξάτιλωοιν χ»Ι άνάπϊα ξιν τής άοβενείας. (συνβχΐζεται) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Είναι τ· τσιγίρ· τβδ λκεΰ π·ι·τΐΜ&{ ετβυν·· γβίνιβτ· γιατί γίνκται απέ γνήσιο καπνό 'Αγρι- νί·Μ. Π Ρ ΟΙΦΕ Ρ Ε Ι Τ* πειό χρήσιμκ 4δρα χαΐ; έμολογίας. Χαρίζΐι διά μιάς 150 δ«λτί« οέ κάθι κβηνιστη το». ΖητΐΊοκτί τ* άη« τίιν κακνβπώλην σα(. Μιχρό χουτί (χόκκινο) οααχμάς β Ίχβεοις δώρνν κ«1 άντολλβτν^ ■($ το Εκτάοτημά μ«ς 'βδές Φκιατοϋ (ΓΐνΙ Τζαμί). πΑΠΑΔΑΚΗΖ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΧ ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκατοστήρατα καί άντ«ποκριτ«1 Είς τάς κορΐΛτέρας πόλεις της ΈλλΑ- δος κ«1 το» Έ§·τβρικβί. Ταμιευτηριον κβταβίσβιβ έν εΐψΐι Ι επί πρ·6εβμία. Δάνβι« επί ένεχίρ· έρπορινράτ··. Τα άρχαιολογικά εΰρήματα των Χανίων. ΧΑΝΙΑ Ίβύνιος (χντβποχριτοθ μα() — Έντολΐ τοθ δπίκργιίου τής Πχιδιΐας ένεργοθνται ένΐαθθα χά Ι ιί; τόν χβρον 5 κου άνικαλύ φβη προ χαιροθ τεμάχιον ψηφιδν τοθ (π«ρ« τα νέ» χατασιήιιχτα) ανασχαφχι δτό την έκ(βλιψ:ν τβθ Έφόρΐυ Άρχαιοτήΐην Δυτ. Κρή της χ. Βιοιλ, βιοφανίδη. 'Αηι καλυφθή ήδη όλόκληρος ή ψηφι δα»χή παράστασις ή άνήχουσχ είς δάπιβίν άρχαίο» ναβθ. Είς την έν λόγφ πβρίοιααιν ά- πιικονίζΐται δ ΠβσιιΒβν έναγκαλι ζδμινος την χόρην τοθ Βχαιλένς τοθ "Αργους ΔιναοΟ την όιχοίαν κατά την μυθολογΐαν ήιυθέρ»αεν ί»ς άπο τοθ Σχτύρου χαθ' ή"' στιγμήν ήηλιι 55<βρ έκ τής πή 3 Τό μυθολ·γιχ4ν θίμχ σιται χαλλιτεχνικ'δταια είς δύΐ ψίς: 'Αφ' έ<ος πχρίοταται δ Σίΐυρας ώς πτιρωιος δαίμων προ αθώΐ παρά την πηγήν νά άπκ· γάγη την κόρην τοθ Δχναοϋ 'Α- μυμώνην. Άφ' ετέρου ιίκονΕζιται δ Ποσιι&βν β«σ(άζ«ν την τρίαι- ναν χαΐ έ «ι!ν»ν συγχρίνβς την χείρα μέ 'πιριπάθιιαν Γνα έναγ· χαλΐσθ| την παρκχαθημένην, ήιις χρκτι! άκδμη την δδοίαν έχ ττ]ς δ «οίας έχχύ'εται τί Οϊ»ρ. Κ«τά την γνώμην τοθ χ. θιο· φονίδη, ίκτος τ<ίς χαθαρβς αρχαί ολογιχής άξίας τβν ιδρηιιάτων, δημιουργιΐτϊΐ ήΐη πρβφανης ή Α νάγχη τής σιισιηιιΐτοποιήσεβς τβν άναοκαφβν έν τ{ Δϋτΐχΐ Κρή τη ή;ις προώριαΐαι νά δώηβ είς φβς σηβυδαΐα ιδρήμαΐα άΐΐνα δραδύΐερον ένΒέχιτβι νά πρ·οδώ· οουν είς Βλην γι^ιχβς την Κρή την ενδιαφέρον αρχαιολογικήν οη μ*α!ας χαΐ νά ίξυπηριτήθουν οΤ βύ:βθ ι&ρύτιρα τόν τουρισμον χαΐ την βιομηχανίαν τβν ξένων. Έχτος τοθ δπουργιίου ττ}ς ΠχιΒιίας βρμοΒΙου Βιά τάς άνα σκαφάς, φαίνεται ίτι ενδιαφέρον θά εκδηλώση χαΐ τέ δφυπουργιΐ· όν Τουρισμοθ βπιρ χαθ' ά ιΐμαι είς θέσιν νά γνηρίζβ θα ζητήση πιθανώτκτα χαΐ έντβς δλίγ·υ έκτε νιΐς πληοαφορΐΒς διά τα ιδρήμκ τα τβν Χχνΐων χαΐ την σημασί «ν τβν. 0Ρ0ΓΡλΜΐέ4 ΠΑΒΙΣΤΗΡΙλΣΜΟΪ Καλλιόπης συζδγου Ιωάννου Ζ»χχη, κατοΕχ3ΐι Άγίου Βχσι- λείου Βιάννου. Κατά Ίωίννου Καραγιωργάκη χά Ι Κωνσταντίνου Κβραγιωργάχη χά τβίκων 'Ανω Β.ίννου. ΈπειΒή έπετίγηιαν μέν νομί¬ μως χαί προοηχόντβς οί χαθ' ώ< το παρόν μου πρόγραμμα πλιιβτη ριασμοθ διά των άπό 14 Απρι¬ λίου 1937 ακλής χαί 10 Μ?ΐβυ 1937 χατασχετη?ίου έπιταγβν αου νομίμως έπιδοθιισων αυτοίς Γνχ δυνάμει χαί πρός εκτέλεσιν τής 5π' αριθ. 26)1937 όριστι- χης καί προσωρινώς έχτελιοιής άποφίσΐης τοθ Ε ί 3*,νοδιχιίου Πιδ κου Βιάννου νομίμως χιχηρυγμέ- ν—ς έκτιλεσιής μοί πλη?«3(ΐ)3[ διά κεφάλαιον τέχους χαΙ Ιξοδχ ι( τής χατασχετηοίου έλΐταγής έν Βλφ βραχμΐς 3372,40 πλήν ά- κέσχον πρό τνθΐο. Δ'ά ταθτχ Πρός εΙσπράξιν τοθ £<β> ποσοθ
  ώ' τίνων τού άκό τής έχιτχγής
  ηλήν τοθ χονδαλΐου τβν τόκων
  ώ; χαί τβν έξέδων έκτιλέσιως έκ
  τΐθημι είς δηιιόσιον αναγκαστικόν
  «λιιστηριασμόν τα κάτωθι χ»τι·
  σχημένχ άχίνηια χτήμχτά των
  χΐίμενα ιίς την πιριφέριιαιν τοθ
  ιρίου Κίτω Β άννου τέως δή
  μου Β άννου χαί εξ ώ* τα 2)3 ά-
  νήιβυσιν είς τίν πρκΐον χα( τό
  1)3 είς τόν διατιρον τού'ω*. 1)
  Ιγρόν είς θέσιν «ϋιπέλ«> μέ 'ίι
  μι;όχιον έκ δύο ίωματίων, 8 οτβιμ
  -ωι μέ 20 έλαίας συνορ. Γεώργ.
  Μχνδαλάκη, Φωτίου Δ^υλγιβάνη,
  Ί«χ. Μχνδ^άκη, Χ. Άγγουράχη
  καί δρίμω, 2) αγρόν είς θέσιν
  €Χ«ρομύλου(» 2 στρεμμά'ω' συ¬
  νορ. 'Ανκγν. Διχχάχη, Μιχ. Βχβου
  ρανάχη, Κωνσταντϋνου 2ιΐκολογιαν
  νάχη χαί Νικολ. Βχρδάχη, 3) α¬
  γρόν είς θέσιν «Πβτρόλαιχε» 1
  στρέμμχτος μέ 3 άμυγδκ?έτς, 2
  αγρΐιλαίαί, συνορ. 'ΐαάν. Χ9«.σΐά
  χη, Μιχ. Τριυλίχη χαί Νικ.
  Μννδαλάκη, 4) αγρόν είς Βέαιν
  «'Αλιόρη» 2 στριμμάτων μ έ 80
  ελαιόδενδρα χαΐ 2 χαραυπέας συ¬
  νορ Γιω?γ. Πχπαδάκη, Μχρίας
  ϋαπαγιοιννάχη χαί Μ χ Β «βουρα
  νάχη.
  Ό πλειστηο-ασμός τβν άχινή-
  των τούτων γινήηται ενώπιον τβθ
  Σιιμβολαιογ(άνου Πιύχου Γεωργ.
  Τζαγχαράχη ή τοθ νομίμου άνα·
  πληρωκθ τού χαί έν ·ώ Πεύκφ
  γραφείφ τού την 25 Ιουλίου
  1937 ημέραν Κυριακήν χοί ώραν
  10—12 π. μ. Β» χαί Βπου χαλςθ*
  τα ι οί πλιιοΒοτήσ·ντες.
  Άρμόδιος διχίοΐΐχές χλητήρ
  ίνιργησάτω τα νόμιμα.
  Πιθχτς 12 Ίβυνίΐυ 1937
  Ό πληριξούσιος δικηγόρος
  Μ. Πολένης
  Ή Γενιχίι Διβύβυνσις φορολο·
  γίας ίι' άνακοινώΐεως της πρός
  τ* ΤιλΝνκΐα γνωρΐζβι δτι το £»««■
  δ^Φΐον 4 της δατσμ. χλ, 161)Ζ ■{«
  β ΰπάγονται τα ράμμαιτκ χιιρβυβ
  νικά παντός βϊοους κβΐ πάοπς Ιΐ-
  λη«. έ{«χολουθ«Ι Ιοχθβν υφ' ην
  προ τβθ ΆναγκβατικοΟ νόμου
  «πιρΐ τρβποποιήβϊως κλάσιϋν τι·
  νυν τββ δασμολογιον Ι
  Ιτέλει διατύπΜβιν.
  —ΑΙ πνευματικαί σχεβεις μέ
  Π·λ»ν(«ν.
  Κ«τ· ιΙδΑββις έ{ Αβην&ν έγί
  νβτο έχε! συνομιλΐα τοΰ υπουρ
  γο&της Παιδ(ί«ς κ«1 τβθ κρεσβε»
  τοθ της Πολωνίβς επί τού τρό
  κου κ«τ« τόν οποίαν θά κα&Μστκ
  το στενωτέρ» ή έπαφή τού πνιυ
  μβιτιχβθ καί κκλλιτεχνικοΰ κό
  σμοο της Πολννίας χ«1 της Έλλα< δος. Κατά την γενομένην βυζα τηοιν έξητάσβη τό δυνατόν τής διορνοινεΜΗΜ; Ηβλλιτεχνικβν έκ Βέσιβιν «Ις Βαρβββίκν χαί Ά8Α να«ί, ώς καΐ καιθκρώστω; έιησκε ψιιιν των διοινοβυμΕνειν των δοο χΜρων μέ κροοπτικήν πάντοτι τίιν μεγαλυτέραν άνάπτυςΊν τβν κνιυμβτιχ&ν δβσμΒν τής ΠολΗ νίας χαΐ τής Ελλάδος. Ώς γνε* στον την ΈλληνοπολΝνΐΜην συν (ρνβισΐαν ίπίββήβησαν «λεβτοιΐ ως πολύ αί ρ«διβφΜνιχ«Ι διάλε {εις βιακριπβν φιλΐλλΑνειν Πβ λΝν&ν. ΜΑΗΟΑΒΣ Γ Κ Β ΗΙΟΣ ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΧ-νΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜΟΙ. νΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ ΔΙχεται έν τβ Ι««μ·« τού, βδό( Πειραιεί Πβ' Α·ΗΝΑί Τηλ. 12479 —ΑΙ ίκβίσεις Μΐνήβε»$. Διετάχθησαν αρμοδίως *1 τελε* νκιακαΐ αρχ«1 νά μην υιιο0·λλΜ σιν έφε£ή{·Ις το 'Υπουργεϊον ΟΙ κονομικΝν εκθέσΐΝς κινήβιαις τ&ν γραφείον βύτίίν άς μέχρι τοϋδί εγένετο. Πρός δικυκόλυνσιν ομως τού Ιργον των Οΐκονομιχΰν Έλι Β·ειρητ&ν διον νά τηρ&σιν έν τοίς άρχ<ίοις αύτυν άντίγρβφχ των καπ» μήνα ϋποβαλλβμΐνϋν «Ις την γενικήν στ«τιστιχήν Οπη ρεσί*ν μηνιαΐΜν στ«τιστΐΝ&ν δελ τίων έ£ ών νά όύνβνται βοτβι νά άρύϋνται τα άν*γΜ«ιοΰντα στβι χεΐβ δια την συμπλήρκσιν των σχιτικ&ν κιφαλαίνν τνν έκβ*σε· ών των. —Πρόσκλησις 'Εβνΐκοϋ *ρ· γ«τεΰ(ΐ«λ)κβδ Κέντρ·υ. Το Εθνικόν Κέντρβν^'ΗροΐΜλιΙ ου κατόπιν διαταγή; τής 'ΕηιΟι» ρήσΐΝς 'Κργασίας καλεϊ &πβινταις ι ουςπροιδρους η άντικρο·όροβς η γβν. γραμι<ατβΐ( την οιβΐφόρων σιιμβτεΐΜν τβϋί έχοντας τα αρ χεΐα τούτ&ιν δπως προβέλΒνσιν β!{ τα προσωρινα γραφιΐα τοδ ΚΙντρου (ί,υλ. Έμπβρ)Αων) την προσέχη ειέμπτην 17 τρέχοντος καΐ περΐ ώραν 8ην έσιικρινήν α νυπερθίτως κρός σύσκεψιν δια την άνάοει(ιν νίκν ΔιοΐΜ)ων £υμ βουλίων, Είς την σύσκεψιν θέλει κκρευριθή ο κ. 'βπόκτΐις έργκσί «Ι όστις μμι 6α ορίσο τάς ημέρας κατα τας οποίας τα διαφορα £μ μβτεϊχ βά ιιροβο&ν ■!{ την δι>·
  νέργιιαν αρχαιρεσιών. Κατά των
  μή βυμμορφΝθηοβμινΜν πρός την
  παρούσαν θέλουσιν έν·ργη·ό τα
  νόμιμα.
  (Εθνικόν "Εργατικόν Κέντρον)
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓ.ΓΟΥΣ
  Έναναλαμβάνομιν δτι
  χό Αάβι, ή σταφίς, χό ·|α·
  ι ρού«ι, χό σανούνι, χό κρα·
  σΐ καί χά <ζαγόι>«να σία-
  φύλια καί κΐτρα 6έν «λη
  ρώνουν «Ισιρ||όμ«να βια
  ξηράς «Ις την «όλ-ΐν ΚΑΝΕ
  Να ·ημοτικον φόρον.
  Ι Έκΐσης δτι δλα τα -ροϊ-
  όνχα «Ισαγόμ·*α διά ξΐ|-
  43 άς δέ ν «·,<) ρώνουν φόρον ξυγίου. | ·ο Δφμα^ιος Ήρακΐνιί- ου Μπνάί ΜΒίι>_Νΐ*1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφΕΪα βνανπ Π »λ Ν">ιιαο*'ο^
  ΑΝΟΡΘΩΣ,ΙΓ
  Πρωία Τετάρτης
  16 ΊουνΙου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΕΞΕΡΡΑΓΗ
  ΜΕΓΑΑΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΚΡΙΣΙΣ
  ΑΠ0ΛΙ&6ΜΕΝΗ ΕΞ ΟλΟΚΑΗΡΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΚ ΠΟΑΓΠΧΗΝΤΟΥ ΜΠΑΟΥΜ
  ΨΗΦΙΣΙΣ ΝΕΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕ&ΙΩΝ
  Οί Άγγλοι διά την έν Ρωσσία
  Σταλινικην τρομοκρατίαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου Τη-
  λιγραφήματα έκ Λονΐίνου
  άνα+ιρουν δτι αί ιφημερί
  δες έξακολουθοθν τα Λε)ιε
  Οώνουν σήμερον μακρά
  σχόλια ιΐς τας Αν Μόσχα
  Ικτιλέσεις. Τ6 «Νταϊλυ
  Μαίηλ» «ληροφορεΐται έκ
  ' Μόσ^ας δτι 6ιερ«τωντο:ι ■
  κιϊ &ν είνε ή»η ή σειρά τοθ
  ΒοροσΙλω·, δστις διευθύ
  |ν«ι χον έρυθρόν στρατόν,
  ή μάλλον τοθ Μνλύχερ, δ
  όνοΐος διιυθύνιι Αν ί^ "Α
  ΑΘΗΝ£ 115 Ίουνίου (τού άντ*·
  κοκριτού μας).—Κατά τηλεγραφήματα
  πρός τό Αθηναϊκον πρακτορείον είς
  την Γαλλίαν έξερράγη αποτόμως οίκο
  νομΐκή κρίσις τής οποίας τ' άποτελέ-
  σματα προβλεπονται οδυνηρά κα.1^ διά
  τα δημοσία καί διά τα ίδιωτικά οίκονο
  μικά των Γάλλων.
  Ή κρίσις άποδ δεται είς την άστο·
  χον οικονομικήν πολιτικήν τής κυβερνή¬
  σεως Μπλούμ καί είς τούς Βπρκεϊς
  ηειραματισμούς της επί «ού οίκονομι-
  κοΰ έπιπέδου. 'ΈξεΒηΙώθη δέ τώρα
  έξ αίτίας τής καταθέαεως ωρισμένων
  ν έ ών οίκονομινών νομοσχεοίων είς την
  Βουλήν βυνεπεία των οποίων καί έοη
  μ ιουργήβη πννικός είς τό χρηματιστή
  ριον.
  «ω Ανατολή στρατόν 300,
  000 καί δστις άνικλήθη είς
  Μασκαν την ήμβοαν καθ*
  ήν ηυτοκτόνησε» δ Γκάμαρ
  νικ.
  Κατά τάς πληροφορίας
  τοθ «Νταϊλυ Μαίηλ>, δ
  Μβλύχερ Εσχεν ι(ς τό Κριμ
  λϊνον ζωηράν συζήτησιν μ*
  τα τοθ Στάλιν, 6 όνοϊος τόν
  κατηγό·ησεν δτι ΐτηζητΐϊ
  νά |«ιβ*λτι τάς θιλήσιις
  τού είς τή* Σιβηρίαν.
  Κατϊ τάς αύτάς «ληρο
  ΦορΙας άλλη μερίς τοθ
  βριττανικοθ Τύιου, 6σ)|ο
  λουμινη μή χά τελευταία
  γεγονότι τής Ρωσσίας, χά
  •ακτηρίζει ταθτα ώς λίαν
  βλιβερά καί δι" Ικείνους
  άκόμη οίτινες διάκεινται
  ευμενώς «ρδς τα Σοβιέτ.
  Ή γινική γνώμη «Ινι δτι
  ή Ρωσσία σήμερον £χ·ι
  σκιασθΒ'άνό μβλαν νέφος
  τρομοκρατΐας, «ρός την 6
  «οίαν ναρομοία είς ούδε
  μίαν χώραν υφίσταται.
  Ο ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ε: ιοιννινιιν δια
  ΙΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
  ΤΗΝ ΠΡΕΘΕΖΑΗ
  ΕΝ1ΟΥ2ΙΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Κατά τηλεγραφήματα
  έξ Ιωαννίνων, ό Πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς ανεχώρησε σήμερον εκείθεν
  μετ α τής ακολουθίαν τού διάΠρέβεζαν.
  Τόν μ.Πρωθυπουργόν προέπεμψαν χι
  λιάδες κόσμου συγχεντρωθέντος πρός
  τούτο αυθορμήτως. Τα αύτα τηλεγρα-
  φηματα άναφέρουν ότι παντου όπου
  εμφανίζετνι κα,ί «πό όπου διέρχεται 6
  κ. Μεταξάς γίνεται οικτός μέ ένθουσι
  ώδεις εκοηΐώσΐις υπό τού Ή*ΐιρωτι·
  κου λαοΰ, έκφράζοντος την έμπιστοσύ
  νην τού καί την αφοσίωσιν τού πρός
  την σημερινήν κυβέρνησιν.
  ΑΤΞΑΝ0ΝΤΑ1 ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  0ΙΦ0Ρ01ΚΑΙΤΡΧΑΡΤ0Μ6ΜΙΙΜΑ
  ΔΙΑ ΝΕΒΝ ΜΟΜΒΣΧΕΔΙΒΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Ίουνίου (τοθ άντα
  ποκριτού μας).—-Κατά ^τγ,λεγραφήματα
  έκ Παρισίων ή Κυβέρνησις τού κ.
  Μπλούμ κατέθεσε σήμερον είς ιήνΒου
  λήν σειράν νομοσχεοίων δια των ί ποί
  ωναύξάνονται αί φορολογίαι κ»Ι τόκυ
  κλοφορο&ν έν Γαλλ'α χαρτονόμιαμα.
  'Έπειοή Βέ έκ των νομοβχεδίων »ύτών
  εδημιουργήθη πανικός είς τό χρηματι
  βτήριον ή Κυβέρνησις λαμβάνει έκτα
  κτα μέτρα πρός πρόληψιν οικονομιχών
  καταστροφών.
  ΑΐθΛΥΟιιΤΔΙ ΟΙ ΚΛΗΒΕΝΤΕΣ
  ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΟ,ΜΑΤΙΚΟΙ
  ΔΙΑ ΜΗΗΙΑΙΑΗ ΜΕΤΕΚΗΑΙΑΕΥΣΙΗ
  ΑΟΗΝΑΙ 15Ίβυν(·υ υ·δ βνταπβκριτοϋ
  μ«{) — ,'Υπ· τ·,6 υπουργείον ' τ&ν αχρκηω
  «ικ&ν έ,·δ·Εη σήμεραν διάταγμα διά τβδ
  οποίον *"π·λύ·νται εί κληθέντες πρ·ς μηνι
  βίαν ιΐιτικπαΐδεύοιν £φκδρ·ι κ{ιωμ«ΐΐκ·1
  των ΜλαίσΐΜν 1924 >Ιχρι. 1935. Έπίίης τέ
  ώηονφγεΐβν έκοινοκοίηοβ ήμερηαίαν δητα
  γΛνπρβς απάσας τ·(^τρατ·ω««κβ£'με<ν«δν$ ήι* ής αϋγχαίρει τεύς έφίδρου; βςιωματικούς &■ την επίδοσιν χαί τον ζήλον ίν (πέδει ίαν βν τ 5 ένβακήσΐι τ·δ κ«Θήκ·ντ·ς των χο,τβ την μηνιαίαν ύπηρεαίβν των, Ο Κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΑ ΧΑΝΙΑ Σήμερον την «ρωΐαν αναχωρεί αΰτοχΐνη είς Χανΐα 6 Διοικητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Τσουδερός, δστις θα παρα μείνη είς Ρέθυμνον νιθηνώτατα σήμερον. "Ό κ. Τσουδερός, είνε γβγονός, 8« καϊά την ένταθθα ολιγοήμερον παραμονήν τού κα τιτου»Ισθη «λήρως μέ 8α τα ζητήματα ιοθ έμηορίου καί τί,ς το«ικΙ3< παραγωγήν, 4η" ά γα τΛν γβνικΛν συμφιροντων τοθ χόηου.
  Ή Κρήτη δα προσφέρη είς τό Κράτος
  στολίσκον πολεμικόν άεροπλάνων.
  Υπό τοθ 'Γκουργοσ Γ«νικ&0 Δ
  Κρήτης χ Μτιότη Σφαχι
  «η άπισΐάλη χΙ-ές τό χατβτ·
  ?ω τηλεγράφημχ πρός χά ινταθΗα
  5ποκαχααίήματα τ·ν Τροιπιζ*ν
  ΈθνιχτΚ, Έχδοτικ^Γ, 9Δγοοτικ«]ς,
  Ί ΆΒην6ν χαΐ Έμπορι
  «Προχειμένου οί έξέ<ε(Υ'υμένου χαΐ σιινιχιζομένου δπέί τή, Βιο λιχν^ς Άεροπορίας Παγχρΐ)τίου έράνου πραγματοποιςώμεναι ιίοφο ραΐ νά αυγκιντρβθίσιν ιΐς έκοΐίν ποσΐν χρηοιμοποιηθ»)αόμ·νον Βια φ &πο τής Κρή^ς ίοιρεάν είς τή Κράτος στολίσ*ου βεροπλάν»/, παρακοιλ&είμεν Εικός τίβ«κβαέν χά τκτιΒέμΐνον είς τα 5» )ι ήμ^τά ο»{ ποιρΌίΓ.ϋ5ήηβτε φυσικοθ ή νβμιχ&Ο προσώπβυ Εημοοίου ή Ιδιωτιχβθ Διχαίου πρός τέν α«α»τέρω σ<ο π6ν χβτατΐθιται ιΐς ανοικτόν λογ« ριασμίν καρ' υμίν έη' ονόματι τε,Ο χ. ΓινιχιΟ Διοο-^οΟ Κή διιοτίν τίτλον: «Είοφ<ρβ1 ν* άηοστέλλητε ή χαθ' Ιχκοτον ίιχαήμιρον αντίγραφον τοΕί λογαριασμοθ τού τού μετά τβν ·<ομίτ<β¥ τβν χατκ θιχβν >αΙ τού κατχτεβΐντΐς πό
  <3θΰ. Οί χ. χ. Νϊμάρνβι ηρΐς ι ο; 'ίΠΐυΡύνεται ΙχΙοης ή καρβθαχηα ραχαλοθνταιΐ νά ιίδοποιήσβαι άχι τιχβς τί υ; 6 ιυλομένους νά χιταθί πι>9ΐν ώ; άν» έ;» τας ιίοφαράς
  των ·ίς τα έγγό^είοι ϋποχατασ ή
  ματβ τ&ν Τρϊπεζβν.
  Ί'ιτοοργές Γεν. Διοιχηιής Κ^ή
  της Σφακιανάκη»,
  Καί χτές χαθ' 6η< ν ήν ήμί ρχν Ιξηχολο6θΐ)οε ή προοελιυ αίς ιίς τα γραφΐΐΐ Έκιθιιορνΐοι ως Ιργβιοΐας τβν ένδιαφΐρεμένων έργοοΌτπν κρός δπ^δΐλήν τ§ν χ» τχστάβεβν τοθ έργαοΐέντος δΐιέρ τΊ]ς Έθνι>ής Άερο«βρ[ας έργαχι
  χοθ χβΐ δπαλληλιχιθ προσβπιχοθ
  τ»ν. Κατά τίς γενομένας κρο-
  βλίψΐις τό ηριΐίν νζς εργασίας
  ·ί)ς παΓΐλθεύ:τ}ε: Κυριακάς μονον
  έκ τ*)ς πάλιβς Ήοακλιίου, θά πλ~
  σιίοη χά, 200 000 δρβχμβν.
  Ό έπέκτης εργασίας ν. Νικο
  λβηουλος βνικοίνβοι χΡές κρός
  τα Ιντοθθα έ&γατιχα^ Σωματςϊϊ
  χαΐ τα ΣβματεΙί ιδιωτικήν δπαλ
  ?ήλβν την χά,τβθι τηλεγραφ ιχή'
  1 ευχαριστηριον εγκύκλιον τοθ δ
  φυπουργοθ εργασίας χ.
  τού νρίς «ύς Νΐμ'ίχο
  «Παρακαλούμεν δεχθήτε τα ουγ
  χαρητήίϊά μου χά Ι διαβιβασθή
  σύμπαντα τόν έ;γατιχίν χόσμον
  τάς θερμάς ευχαριστίας βνη"ς Ευ
  βερ>ή?ε«ς διά την μετ* βχρά
  τού ίνθο· σ:ασμοΟ συμμετοχήν τβν
  έργατ&ν χ*Ι ί5»ιι*6εν δπίλλή
  λ«ν είς τόν χθεσινόν υπέρ
  Βΐοιλιχτίς άεροκορΕας Ιρκ>ον
  όποίοιι τ) ηλήρης ίπιτυχΕα αηέ
  Βειξιν ίτβξ |π περιτράννς ηροοτ)
  λωσιν εργατιχτ]ς τάξιως ι ι; έθνι
  χά ίϊεώδη.
  Έογαβίεις
  Δημητράτος».
  Ο ΚλΤλΡΤΙΙΜΟΣ
  ΤΩΝ ΜΗΤΡΟαΝ ΑΡΡΕΚΟΝ
  Έ Νβμαρχΐα Ή;κχ>ΐ'θυ ίιά
  διαταγάς της τΐρίς ιους τιριϋρβυς
  ιβν Κ&ινοιή,βν ένιέλλετΒΐ νά
  πριβ«οι ι ίς τόν καταρτισμόν πινά
  »»ν Ιμφβινόνιων τιΰς γενντ,Ηίν
  τας άρρενας κ «τα τό Ιτες 1936
  ήτοι άηο τοϋ μιοονυχτΐου τής 31
  Δΐκεμ'ρΊου 1935 μέ) ^ί τιθ μι
  σβτυχικυ τής 31 ΔΐϋΐμίρΌυ
  1936, ιίς ένάοιην Κοινότητα.
  Ε.ΥΧΑΡΙΪΤΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥϊ ΕΜΠΟΡΟΥΙ
  ΤΟΥ κ· ΠΡΒΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  Πρ2>ς χον άντιπρέιεδρον τοδ
  Εμπορικον χά Ι ΒιβμηχβΜκού
  ΒηιμελπτηρΙβυ Ν. Δρακοντίοη «■
  πβστ«Αη χβές π άχόλουθος επι
  στβλη ποΐρα κ» κ. ϋρνθυκουρ-
  γοδ:
  Φί?β μ. Δρβιχβντίίπ,
  Σάί συγχαΐρ*» β«ρμ&$ καΐ οβς
  παρβκβλω τα βυνχαρητήρια υβυ
  νά διαββσητε είς άποιντα τα μέ
  λπ τοϋ ϊυμβϊυλιου οας διά την
  π«τριο»τι»ήν σ>( απέφαβιν, όπως
  ιτρβθφερΕΤΕ υπέρ της Βαβιλικη;
  μα{ '^βρβπβρίβς ορχ. ΙίΟ χιλια·
  ίας Εΐμαι ϊύτυχήί διά την ε!
  οχνσ ν, Ην πβςέχβι ή ήρ
  «•■γβλόνησοί είς την Εθνικήν
  Κυβέρνησιν δια τ&ν γ«ννβιΙων
  υπέρ των ένόηλΜν δυνάμ·Νν προ
  σφβρ&ν της. Άκοδεικνύβυν καΐ
  ηάλιν οί, ϋρήτϊς πατριώται, έ τι
  ιίαι ετοιμοι να προοφίρουν βΙ(
  την Έλλ«δ« μ»ί, άχι μόνον την
  περιουσίαν τ»>ν, αλλά καί την
  ζήν των «οιΐ ϊαναζωντανβύετ»
  πάλιν την Ιστορίαν τού δοϋαβμε-
  νβυ Άρκαίίου, ποδ τέσα Κρητι¬
  κή ηαλλπΗάρια προσιφΐραν την
  ζκήν των ολβχαύτΜμβ αίς ιβν β
  μόν τή( Πατρίδος, ι β ταλεγρφ
  μ« σ»ς διιβιθ·α6η βΐς τβ Υπουρ
  γεΐεν Άΐροπβρίβΐί.
  Ύμετβρββ
  1 ΜΒ
  ΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΕΞΕΤΑΙΡίΣ
  ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ 2Χ8ΛΟΝ
  ηρφ ίτι χατ' έν
  τολήν τοθ ν. 'ΥίΐοοργιΟ τής Έθνι
  χής Οίκονομ'ας έηετράηη ή ί έ,
  γεια ιΐακηρίου &ιαι»ικσμ^0 εί,
  τίς Εμπορικάς 2χολβς τβ τελΐν
  χαΐβν ίΐκβήμιρον χιθ ΊουνΙου
  Έπΐιίή τβ μαοήμ^τα τβν Δημβτι
  χε>» Σχολι ών ηαρετάβηΐίΐν ωρίσθη
  ο«ν ώς ημέραι έξιιά3«ω* δια μ έ/
  τά^ Έλληνιχά ή 29 δια ι» τα Μ*
  θηματιχά ή 30 υθ αύΐοϋ μη<ος. Οί δπιψήφιοι (έΐν νά χαταθ·α«υν ΙμπροΙίΙβμως σχεχιχήν αΐ-.ηΐΐν χαί τβν τίτλον οπου'-ής τω/ μΐτά πι σιοποιηιχοθ τιθ Δήμον ή χής χοι νόιηΐες, έν τ| δηο « είναι έ/γε γρχμμένβι. Ορ<ς~κύ(«ις πρέπιι νά ίςιΐ4θθβσιν πρι η Γβυμένβς δ«ό τοθ %. Δ'.ιυϋυνχοθ τ&ι) 'Γ^ειονομιχιΟ ΉρβχΙεΕου. ΑΙ ΑΙΤΗΖΕΙΖ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΟΧ ΑΙ ΦΙΛΟΔλΣΙΚΜ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ Ό κ. ότιουργος τής Γεωρ γΐας απεφάσισε την θΐάθβσιν χρηματικήν ένισχύσβως δι' δ λας Τάς φΐλοδασικσς έ-ιτρο πάς τοθ Κράτους. Δια τάς φι λοδασικάς έπιτροκβς Κρήτης βιατΐθβνται άνά 10.000 οραχ μ ών είς έχάσιην. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΡΗΤΟΝ Διά βιατάγματος προάγεται είς άν-θυπολοχαγόν πΐζιχοθ ό άνθυπασηισιής κ. Ι. Βαρ η. ΈπΙσης προάγονται έν β στρατολογ α είς άντισυν ταγματάρχην ώ ταγμαχάρχης Α. Μκριλλάκης) κα( έν μουσικβ ιίς λοχαγόν δ υπο λοχαγός κ.: Ν· Δ«ληγιαννά Η ΒΚΚΑΗΧΙΑ Δΐλ ΤΗΝ Ή Έτιιοκοτιή Ρ..βύμνης καί μυλοποτάμου όι' έγγρόφου της -ρός τάς ένοριακάς Επι τροπεΐος τής ττεριΦερε άς της συνισ δ νθ &ιαθ*σωσι τΟς είσττροςΐις των έκκ>ησι©ν τής
  προοεχοθς Κυριακής ϋηέρ τής
  Άιροπορΐας,
  ΑΙ Α!Κ>1Ιίϊϊ¥ΪΓΡί ΖΗΜΙΩΝ
  Τό 'Αγρονομιΐον Βιάννου
  καθώρισε τος κατωτέρω δικα
  οΐμους άγροζημιθν δια τόν
  μήνα Ιούλιον. Την 12 είς ΠεΟ
  κον, την 13 είς Καλαμι, την
  14 είς Άγιον Βασίλειον, την
  16 Είς Άμυίά καΐ την 17 ιίς
  'Ανω Βιάννον.
  ΟαρεκλΑθημεν άπο Τβ Έμκορι
  Νβν Έηΐμϊλητήριον νά φίρνμιν
  είς γνβαιν των ενδιαφερομένων
  «Ισβγωγέϋν τ&ν ηιριφερΐιβν Ή
  ρκχλεΐου. Λασηθίου χ«Ι Ρ«βύ
  μνηί ότι ή προθισμιβ πρός υπο
  βολην «ΙτΐίσβΜν καί υπβυδύνων
  ίηλώσϊων αυτών δια την άιτΟΗτη
  σιν «Ιο>ν—νΐΜίίς όυνβμικότητος
  επί έμπορενμάτΝν τελβΰντΝν ύ«β
  ιτιριβριβμόν, ποτρίτβθπ μεχρι 30
  ΊουνΙβυ έ. ι. κ» Ι ίτι νίΝΤίρα πά
  ράτατβις πέραν τής ήμιρομηνΐας
  ταιυτης δέ ν ηρ«Μΐιται νά χορη
  γηβή.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΕΜΠΟΡΟΪ
  Κατ' ΐίΕήσεις έχ Χανίων
  προχίές ηύτοκιόνησβν αύτόθι
  6 ίμπορος τιοδηλάτων Παν.
  Γλσμτιεδά·ης έ τ© ν 30, βλη
  θείς είς την κσρ&ιακην χώραν
  διά κυ-ηγετικοθ δπλου. Ώ; έ
  ξηκριβώαη ό Γλαμιΐβδάκης κα
  τβτρύχετο υπό νευραοθενεΐας.
  Η ΔΙΟΞΙΣ ΤΗΣ ΛΙΘΡ6ΘΗΡΙΑΣ
  —1' έγγρ»βου τον πρίς τβν
  πταν ΆγροφυλαΜής ΉρβκλίΙβυ
  ο προϊσταμινος τού έντκδβκ Δα
  σονβμπΐου κ«ραΐΝαλ>Ι νά δβ
  βαοβΝσι τα ο»γχ«ρητπρι· τού
  πρό$ τκ Ματώτβρα έργβν* 'Αγρ*
  φνλ«κή( δια την σύμβολον ΤΜν
  ■Ι( την δΐκξιν τής μβοτιζούοης
  την περιφέρειαν μας λαθροθηρΐας.
  Η Λ ΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Διά την ττροσβχή" Πέμπτην ι
  κληθή ιίς συνιβρΐασιν ή Λιμε
  νίκη Έπιτροπή προχειμίνου
  ν' άσχοληθβ μέ ωρισμένα ύηη
  ρεσιακά καί τρεχούοης
  ως ζηΐήματα.
  &
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζύϋ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΪ
  ΑΙ έν τβ αγορα μα< κυρανββΐ·· | ?*«■»■! τών.8ια·6ρ·ν εγΐ··^. | ·1|«·ιτι..ι .ρ χ είχον *« π4<··ι; ν χ %· β' «ο Ι' Υ ■«•ρετι ί τ -Μ. !·.■ 11— ■οί*· ». <··ΚΙ«< | ν··«·ι ♦' *·,ο*. „ Ρ8, Αρχ«ν·ν «· •«λ«ι·Ι ■Ιλι «οίον»** «ίτετξεΐ ρμ Μ „ Μ, -41. 'Δριν·»ε·|ΐεη« 4Βι·. „ Η, ■·ο|Μτ·ν «Ιγ·ν „ 4ε, ■«λλι« π«ι* 4χβν ,. |§, .„»», ?ιρ«ί Εννβλλάγρβιος ρ, Ι1Ι.Μ— ΙΙΙ,Μ Μ Η». -Η*. ε Μ.ΙΙ-Μ.4· •■1|ετ.» ·»<~·ν „ Μ· - 4 .«Τ ΦΙ 'θλλ· || 111 ■οο·να «« . λ ' ΑΓΓΕΑΑΟΝΤΑΙ ΝΕΑΙ Α8Ρ0ΑΙ ΣΥΑΑΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑΝ ΕΙΣ ΣΙΒΗΡΙΑΝ ΊξΕΤΕΑΕΣΒΗΣΔΝ 411ΣΛΜΠΟΤΙΖ 29 ΔΝΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙΚΑΤΟΤΕΡΟ1ΣΙΑΗΡΟΑΡΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 1 Κ Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).—Τηλεγρβφούν έχ Βαρ σοβίαχ ότι ό Στίλιν συνεχίζων την εκ¬ καθάρισιν είς όλοος τούς κλάδους τής διοικήσεως καθώς χαί τού^ τεχνικούς τοιούτους, έκτός το» βτρατού, &ιέτα· ξεν νέας συλλήψεως. Οϋτω χθές καί σή- μεοον συνελήφθησαν είς τας «αρά τόν Έυξεινον ιδίως πόλεις όπως χαΐ είς την Ούχρανίαν σωρεία όλόχνηρος ύηαλλή· λων χαί βαθμούχων των Σοβιέτ. Κατά τα αύχά τηλεγραφήματα είς την Σιβηρίαν τό ύφιστάμενον ανώτερον δικαστήριον κατε*βίχααεν είς θάνατον πε ρί τούς 29 άνωτέρους καί κατωτέρους ύπαλλήλους τού ύπερσιβηρικού σιδηρο δρόμου κατηγορουμένους διά σαμπο- τάζ. οί καταδικασθέ^;ες έτυφεκίσθησαν άπαντες. ΠΛΗΡΗΣ Η ΔΙΑΡΤηΖΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜλΖΙΝΩ ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Ίουνίου (τού άντα- ποχριτού μας).—Τό εθνικόν ατρατη· γεϊον τής Σαλαμάνκας εξέδωκεν άπόψε ανακοινωθέν μεταβοθέν διά τού ραδιο· φώνου δι' ου αγγέλλει ότι κατόπιν σφο- δρού βομβαρδισμού άπό ξηράς καί α¬ έρος καί σφοδράς έπιθέσεως την ο¬ ποίαν έξαπέλυσαν τα έθνιχά στρατεύμα· τα οί έρυθροί υπεχώρησαν πανιχόβλη- τοι χαί η περίφημος οχυρωματική γραμμή Μαζινώ οιερράγη πλήρως. "Ηδη τα. έθνικά στρατεύματα διέβησαν τα οχυρά καΐ προχωρούν πρός τό Μπιλμπάο. ΕΙΣ ΜΠ,ΛΜΠ.0 ΕιίΤΓρΙΤΕΙ ΠΛΙ1ΡΗΣ_ΑΝΑΡΧΙΑ >
  ΑΘΗΝΑΙ 15 'ίβυνίου (τοδ «νταχοχριτβθ
  μ·() — Έκ Βίββλίνβυ «γγέλλ«ϊβι ίτι είς
  Μπιλμπάβ έπικρκτκΐ ·ύβιαατικβςεΐν·ιρχ(« ού
  δεμάς άρχί,ς υφισταμένας. Καταοτήμκτα
  τινά ελεηλατήθησβν. Είς κβλλά ΜΤ(ρια βιβν
  ται λ(»καί αημαΐαι. Ό νεύιταθμ·{ φα(νκ
  ται Ιχ έγκατιλείφΒη, τ&ν άλιιυτικβν τβν
  ίρυθρνν κβταφΒγβντων είς τόν λιμένα
  τ·ΰ Σ»ντ«ντερ.
  Ν ΗΥΒΕΡΗΗ21Σ ΚΙΙ ΟΙ ΠΡΟΙΕΗΟΙ
  ΕΤΚΑΤΑΛΕΙΒΟΥΗ ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ιουνίου (τοθ άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλιγραφήματα έκ
  Λονδίνου καΐ Ρώμης άγγέλλουν ότι ή
  θέσις τού Μπιλμπάο κατέστη κρισιμω¬
  τάτη. "Ββη οί πρόξενοι των ξί-νων
  κρατών, βεβαιοί όντες πλέον περί τής
  «ίσόδου των έθνιχών έγχαταλείπουν την
  πόλιν αναχωρούντες κατεσπευβμίνως
  8ιβι τας χώρας των είτε βιά τό Σαντάν-
  τερ. 'Έπίσης σήμερον ανεχώρησαν έκ
  Μπιλμπάο χαί τίνες έκ των ύπουργών
  τής Βασκιχής κυβερνήσεως οί όποίοι
  είχον παραμιίνει εισέτι είς την πόλιν.
  ΜΕΓ1ΑΙ ίΜΗΜΙΤΑ ΒΔΣΚΟΝ
  ΟΑΡΕ.0ΒΪΣΙΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟΗ ΗΤΑΒΙΑΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου ι τού άντ*
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έχ Σ*-
  λαμάνκας ότι μεγάλα τμήματα τού
  στρατοΰ των Βάσ<(ων έγκατεστημένα έ· πΐ τής διαρραγείσης γραμμής Μαζι- νώ παρεδόθησαν είς τα έθνιχα στρατεύ· ματα. Ό βτραντηγός Νταβίλα εκάλεσε τούς άρχηγούς των παραοοθέντων Βα· σκικών τμημάτων πρός τούς όποίους ε¬ δήλωσεν ότι ή κυβέρνησις τού σχρατη- γού Φράνκο βιάκειται φιλικώς πρός τούς Βάβκους χ»Ι ότι οί μή βαρυνόμε- νοι έξ αυτών μέ έγκλήματοι δέν έ χούν νά φοβηθούν τίποτε έκ μέρους της. Η ΚΑΤΙΛΗϋΊΠΟΥ. ΜΠΙΑΜΠΑΟ ΑΘΗΝΑΙ 15Ί·»νΙ·» (τού κντεΐποκριτου μ«ί)ϊ—Έικίν·ντβ τηλεγραφήμβτβ έκ Πβρι ο(«ν 4ν«»ίρ·«ν «τι τα έβνικΐΐ οιρατιόματι» ιύρΐθΝ·)μ*ν. είς τ«ί πύλας τ·δ Μαιλμκ*· »ίβίρχ·ντ«ι έπ· ατιΥμι)( 1 * Ι$ ην «·λιν. ΐΛ·ρν ι»ριΡ-6 « «λ >1«ν ο
  Η
  Τ.Ν
  Ή