94412

Αριθμός τεύχους

4591

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

17/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΡΡΗΙΙΣ
  ΜΑΖΙΗ.
  >ο« (τοθ άντ».
  νιχόν βτρΜη.
  έοωχεν χηοψι
  ά τοθ ραδιο·
  ι κατόπιν βφο·
  ξηρίί ««Ι έ·
  ΐσεως την ό·
  «ά σ«ρ*τεΰιι«·
  ιν πχνικόβλη·
  οχυρωμ,αιιχή
  ράγ») κλήρος.
  ματ-α *&ιέβη«αν
  »ύν πρός ιό
  ΡΧΙΑ
  Η βνΒΒΐρ
  λλετε» «τι
  ηκΒ,ίνκρχΙε ·4
  . _ε>τ·0τί,μ«ε
  λλε* χΐίρ·«βΐ6ν
  ;.τ·βμ·ί ?«|νι
  άλιε«η«βν τδν
  • χον λιμ·»
  ΠριΙιι
  ι β|
  ΤΘΗ 0]ϊ{
  ,,
  .
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ7?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΛΙγυπτοο
  ίτηοία λίραι 3
  εξάμηνος 8
  'Αμεοικης
  ετησία δολ. 15
  εξάμηνος » Β
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΡΜΠΤΗ
  17
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  0401 ΜΙΝΟΤλΥΡΟΥ
  ΤΙΕΤΙΤΙίΙ ΙΤΙΤΙΚΤ» ΘΡ. Η. ΣΤΛΥΡΑΚΗΣ
  II
  ΑΣΦΑΑΕΙΑ ΤΟΥ ΕΒΗΟΥΣ
  ΙΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΙΕΟΤ1ΤΟΣ
  ΟΙ λογ·ι τούς βκβίους έξ*
  •ΰνησΐν είς την "Ηπειρον ο
  κ. ΠρωΒυτιβυργός περιέχουν
  οιδ«γμ*τα διά τό "Εθνβς
  καί τ·ν λαόν ά{ιβ Ι&ιαιτέ
  ρα$ πρβσβχής Καί θά ίιτρε·
  κι νά άκβυσθοθν εί; Ισον τό
  δυνατόν ευρύτερον κύκλον
  Διατί ΐΐνι λάν·· πεύ δέ ν *·
  φορβδν τού; 'Ηπειρβτα; μ«.
  ν·ν άλλά βλ·νς τ·ύς "Ελ¬
  ληνας.
  Ιδιαιτέρως Ιμως δύβ είναι
  τα σημεία τβν πρωθυπουργι
  Μβν λόγων κου κ«ς·ι νά
  χροαέξωμιν Ιδιαιτέρως: Τβ
  |ν ·νάγΐτ«ι είς την έ£ωτΐ
  ριχην ηβλιτικην τής χώρνς
  μας Τό &λλ· αφ.ρα τό μέλ
  λ·ν, τούς σκοπούς Μαί τας
  χατιυθύνσΐις τής Ελληνικήν
  νΐότητβς.
  Εαί ώς κρός μβν την έξω.
  τΐρικην πολιτικήν, β κ. Πρω
  ίί έζίΛ
  ίιίκβυργς έζωτερίκευσενΛτΊ
  άκριββς αίαθάνιται σήμερον
  ολόκληρον τό'Εθνος: Είπεν
  ότι Α Ελλάς είναι χωρ*
  κ«τ* εποχήν ο.ιρηνόφιλβ(. Ό
  τι δέ ν ϋχει βλέψεις έναντι
  •ν ουδενός. "Οτι έκιβυμεΤ
  ν* ζήση (ν »1οήνη επί μκ
  ιερόν να μείνη «π·ρίσπ«στβς
  χαί νά διατηρηθή τας Καλ»)
  τέρας φιλικάς σχέσεις μκ
  τβύς γιΐτβνάς της. Άλλά ε·
  τόνισι συγχρόνως, ότι έηιθυ
  μιΤ. μίν Α χώρα μκς την εί
  ρήνην χαΐ άπεχθάνεται τόν
  κόλεμβν άλλ' ίχει συγχρό
  ννς άμετάτρΐκτον καί αταθε
  ρβν την βιΐάφκαιν να ύπερα
  βκΐου τή» αΜεραΐάτητα της
  άηό κ«0β κ,νθεν επιβολήν,
  >τι δέν Β* ίιΐιτρίφη κ·τκ είς
  κ«νένα νέ. την ταπεινώσο ή
  ν' ·π·ΐΗΐαα6$ να τής «πό
  οπκαη έδβφη τβληοΐνμέη·
  τκμεύς αίμάτνν άπϋλευΒέ
  ρι·οε.
  Καί δια τόν ακοκόν αυτόν
  χκρββκευβζεται δρβστηρίως.
  Όργανάνΐι στρατόν, ίνι
  βχύ« τ·ν στσλον τη Ι, τό
  ν·Ητικ·ν χαί .τ·ν «ίρβΛορι
  κσν μβ) οχνρύνκι τα συν·
  6* της· Άλλ' αί πβλΐμικαί
  πκρασκευχΙ μας ίχουν κβί ε
  να άλλον αχόμη σεσιτον,
  >!ι»ν έ κ. πρωθυπβυργος: Ν«
  ένιβχύβωμεν τ·ύς ουμμάχους
  μκς τβν Β«λκανίων ί«ν κα
  νΐΐς τούς βίζη, ϋν κανείς
  έκιτΐβή εναντίον των αδί
  ΝΗ(» Χ»Ρ«ς λίγον. Δχόη καί
  ημιΐς θάε ίχωμκν την συνδρο
  μην των &ν ύΐιβστβμεν πρβσ
  βολήν. Καί διότι ή ηονχ(«
  τβν γειτονκν μκς κ*ί η α-
  χερβιάτης τβν αννέρνν των,
  ·1«αν«λ<ς« κ«ι την Ιδικήν μ·5 ησυχίαν. "Ετσι μί «ύΐ« Τ* λβγια ΐ« άηλά, τα θετι "*> Χ«Ρ'ς ηιριβτρ·ν>ς κ·»)
  γμμίνί Π δι*·ρ·»·
  Μίνε,ς ψ9Α9%Χς δ.ίνί-ψΐ είς
  «ορ«δ ΥΡ«μμ«β τίς κατευ
  θύναει; τής ίςΜΤ·0ι»ιΙίς ηο
  λιτική; μ«« « κ, κρ»9»κοΗ0
  γές. Καί είναι ούμφωνος ή
  πολιτιπϋ «ύτή της Κνβερνή-
  αεως ιτ?·ι τα «ΙοΒήμαιτα κ«1
  τ·ύ; κέΒους τού λαόν, πρός
  τάς ανάγκας τής σημερινής
  'Ελληνικΐ,ς πρνγμκηχοτη
  τος Πολπιχή δινυνή;, αν
  Ι ταηοΜρινβμίνη πρός τα
  λραγμα;ν, πολιτική κατ' Ή·
  χην ρε«λιστι>»ή.
  Ώς πρέ-ς ταίς κατευθύναεις
  τής νκέτητ·;, μ«1 είς τ* αη
  μιίον αύτ· «πΐσης ύκήρζεν
  βαφης «αί βετικός β μ κρω
  θυηβΒογβς. Ή νεοτης ^εΐηεν
  «ηοτιλΐΐ τό μέλλον κα! την
  ΙληΙδκ τού |θν·«ς. Άπ· «ύ
  την β' «ναδ«ιχθ·δν οί ανβρω
  κ·ι πβύ θκ Κνβερνήβοιιν μ ι
  θαύρισν. Ή νκστης θ' Ινα
  λ·βο είς χείρας της τκς τό
  χας τού Ιβν·»;. Κ*ί πρέκει
  να είναι καλβς πκραακευκ
  αμένη πρ·ς τουτο. Πρέκει
  νί» έχη κκί την θΜμκτικήν
  ρύμην, κλλκ Μ«ί την ψυχι
  κήν, την δικνσητικήν, την
  φρονηακτιχην εύρωσίίβν.
  Διέτι η νεσταί κύτη κυρίυς
  θκ Μληθό να δημιβνργήοη,
  νά όλβκληρνοο τόν νΐώη
  ο·ν Έλληνικέν κολιτιβμσν.
  "Εν« κ·λιτίβμ·ν γνησίω, 'Ελ
  ληνικάν, έκπηγκζ«ντκ κπό
  τα αΐσθήμκτα κκί τ«ς βρχκς
  χαί τ·{ πκρκδέβιις τίς Έ
  θδ ψϋ
  ^ ψχ$
  'Ετοι ο κ. ΜϊΤΛζάς Ιθβοε
  χα τ«ς βάσεις τοδ Ιδκολογι
  κου πιριεχομίνβυ τβθ νέβ»
  Κράτους. Εκ) έδωκεν είς την
  νεολαίαν την βέβιν κου τής
  *ξ(ζει μ<σκ είς τό εθνικόν σύνολον καΐ τούς σκοπού; καί τκς έπιίιώ,εις πβύ πρέπει νβ ίχο Άπομένει βΐβκίως δια την πραγματοποίησιν τβν βΗβ κβν κύτδν κκί δικ την ί φκρμογην τϋς εύριίκς αύ τής ίθνικής κολιτικϋς νά ύ πκρχο καί ή 4π«ρκίτητβί κ( βτις κκί ο ϊνθουαιαομίς. Ή επίμβνος κκί μέ πεποίθησιν ίπιδίΜξίί τ«ν. Άλλκ αύτην την πίστιν κκί τόν ένθουσ» «σμόν πιστεύβμΐν ·η θκ την εμπνεύβα η Κνβέρνη 0ι8. Ό 'Ελληνικος λα·ς Ι χΐι δυνάμεις δημι·υργικβ; άκκτββλήτβ«ί. Άρκεΐ να ευρεθή Ι ·ίηνό{ καί ίμπνευ στής. Εαί η ν»λη ίνκτενί- ζσυσα αυνκχβς πρός τβ μ* γαλκ ίθνιχά ίδανικκ θα βε δ{00 πρ·ς την πραγμάτωσιν καί τβν πλέον πκρατολμων έθνικβν ίπιδιώξεων. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΜΑΕΥΣΙΣ Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙλ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚαΝ Β.' Κατα·ανής υπήρξεν καί ή έκ της 8Χης μυσταγωγίας τϋς όρκωμοσΐας καί ττ|ς ίνβκσ ταύτης βισμορφωθε'σης ψυχο λογικής βτμοσψαΐρας συγκΐνη οις τοθ στραιηγοθ κ. Λελάκη. Κατόπιν μικράς διακοπής καί άψοθ άπεχώρησαν οί άντι ϋροσωϋοι τής Έκκλησΐας καί ά*·σορθησαν προσωρινώς ο Μίραρχος καί 6 Έπιτβλάρχης 6 Διοικητής τοθ 43 η> Συντάγ-
  μβτος κ. 'Αμκαιζτ,ς «ροσεφώ
  νησεν τούς Έφέβρους »Άξιω
  ματικούς ώς εςής *—Ι τβ λή
  ίει της «εριόδου τί|ς μετεκκαι
  οεύσεώς τω>:
  «Κύριον "Βφεβροι Αξιωμα
  τικοί,
  Ή άλινοήμερος μετεκκαΐ
  βευσις όμΛν Ιληξε καί σήμε
  |ον ίπανέρχεσθε ·ί? Τ«« ·*»
  τικές σας άσχολΐας συνεχΐ
  ζοντβς τό ειρηνικόν σας ίρ-
  γον.
  Την στιγμήν ταύτην καθ
  ήν λήγει ή επί ίνα μήνα ου
  νβργασΐα μας καί άτιοχωρΐζε
  οθε καί πάλιν ημών των μόν!
  μόν συνα&έλβων σας, α(σθα
  νομαι την υποχρέωσιν νά σβς
  εύχαριστήσω διά την επί ϊ»α
  μήνα έπιοβιχθίΤσαν παρά πάν
  των ΰμον λαμπρόν διανω
  γήν καί διά τόν άμβΐω ο *
  ζήλον καί ενδιαφέρον ΰμον
  έν τβ Εκπαιοεύσει.
  Κστά την μηνιαίαν ύπηρβ
  οίαν σας καί κατά την βιβξα
  γωγήν τον άσκήσΐων συνό
  λου Φρουςάς έπε&εΐξατε «άν
  τες προθυμίαν εξαιρετικήν, ζή
  λον «η>αΐον καί αυθόρμητον,
  ενδιαφέρον ίιιαινετόν άντο
  χήν, αξίαν έ^θροιως κα| γενι
  κως προσοντα άτινα σβς τι·
  μοθν.
  Τό Σόντττνμα σβς «ΰχαρι
  στβΤ δι* αύτό καΐ σβς συγλα(
  ρω
  Έν τή δΐίξαγωνιΐ τ«<: έσω βοίβης υπηρεσίας τοθ Συντάν ματος έξβτβλέσηττβ έη(οης μετ" άκο'βϊίας ά τάσις τάς άνα ς υμίν υπηρεσίας συ νρργασθέντβς μβτά των έν έ νεογεα συνάδελφον σας έν θΐυμαστβ συμπνο'β καΐ άγά )· Οί μόνιμοι συνάδελφοΐ σας σάς βύχαριστοθν Ο4· αύτό καΐ θά σβς ενθυμούνται διά πάν τα. Γενικώς πάντες βιατη ροθμβν τάς καλλιτέραν Ιντυ καΐ λυπούμβθα πραγ ματ κως διά την σημερινήν ό πογώρηϊΐν σας. Ή επί μήνα θητβΐα σας 65ο σε τό μέτρον νά σχηματΐσω την πεπο θησιν βτι ό στρατ)ς δύναται κα[ τώοα ώς κα[ βΐς τό παρελθόν νά β·»σζβτ™ βπΙ των ΈΦέδρων ούτοθ Σ'ελε- &ν Ή Μβτά προσοχής κα( έξαι ρβτικοθ ένβιαφέρονίος παρα- ησ ς των άσκήαεων μά χης καΐ ιής 4ν γ*νει έκπαιδεό σεως όμ,Λν άποτβλοθσ ν στοι άδιάσε στα περΐ τοθ λαμ προθ ύλικοθ των Έφέβρων Αξιωματικών καΐ βικαιολογοθ σι πλήρως τας προσδοκΐας τοθ Έθνικοθ ΣτρατοΟ καΐ τοθ Εθνους επί τής συμβολής των. Τα στοιν,ιΤα έκπαιδεύσεω: ά ινα εδόθησαν υμίν κατά τό ιιικτόν τοθτο Αιάστημα βϊ-'ε έ- παρκή διά τόν προσανατολι σμόν υμών πρός τάς χοατοό σας αρχάς διεξαγωγής τοθ αγώνος τής σήμερον *αΙ παρέ χουσιν υμίν την βυνατότητα διά μελέτης υφ' υμών των Κανονισαων έκωφελοθς παρα κολουθήσεως κα[ κατανοήση- ως τούτων. Τό Σύνταγμα κρίνβι λίαν ΙκανοΒθιητικήν την επίδοσιν υμών κα( έλπ'ζει δτι έκ μέ- ρους υμών θά χατοβηθ9 κά- Θβ προσπαθεία πρός τάς 1*5 ω σας άσχολΐας δπω; δια τηρήσητε κα( πσοαγάγητε έκ Ι πλέον την επιτευχθείσαν έπί- ώ; ανωτέρω. ΑΙ άνάγκαι τοθ Έθνους <α[ τοθ ΣτρατοΟ άλλά κσΐ οί (εραΙ καΐ πολύτιμοι παραδό σες τοθ Σώματος των Έφέ 5<:ων Αξιωματικών άπαΐτοθσι την προσπάθειαν αύιήν έκ μέ ρους υμών. Ιδιαιτέρως έπιθυμω νά το ν(σω ύμΐν δπως ετανεργ,όμε νοι είς τα Ιδία έπιζητήσητβ πάση δυνάμει την διατήρησιν τής άποκτηθβΐσης ή"5η τόσον πολυτίμου έπαφής μετά των αονίμων στβλεχων κα( τοθ Στρατώνος, ήτις θά άτιοτβλέ τό μεγαλύτερον κέροος ϋ μων κα( ημών τής επί ίνα μή να έντόνου συνεργασΐας μας. Κόριοι "Εφεδροι Άξιωματι κοΐ, Έξ βλης μου τής ψυχής οβς ιθχομαι καλήν επάνοδον είς τάς έστΐας σας κα( τα έργα υμών. ΕΟχομαΐ έπΐσης άρ! στην σταβιοδρομΐαν έη' άγα θώ ύμον καΐ των οΐκογενβιων σας ώς καΐ τής άγαπηΐής μας Πατρ'δος ής μή λησμο νεΤτε δτι είσθε έπΐλεκτα τέκνα έΦ' ών σΐηοζβι την ζωήν καΐ την πρόοδον της. Ληξάσης τής περιόδου των άσχήσεων Φρου;βς καΐ μετεκ παιδεύσεως των ΈΦέδρων Αξιωματικών έκΦράζω την πλήρη εΰαρέσκειαν είς τούς έν ένβργε'α '6')«ο°ς τοθ Συν)τος διότι μβτά ζήλου καΐ προθυμ'ας μετέσχον είς αύ τάς καΐ μβτά τής άπαιτουμέ νης έπιμελεΐας καΐ μβθοβικόιη τος μετέδωσαν τάς γνώσεις αυτών βΐς τού; κληθέντος Έ Φέδρους συναδβλφους των είς τρόπον ώστε εί διβξαχθβΤσαι άσκήσεις καΐ τό έργον τής με τεκπαιδιύσβωΓ, νά άποδώσουν λίαν Ικανοποιητικά άποτελέ σματα. ΌμοΙως έπαινώ τούς όπλΐ τας τοθ Συντάγματος διότι κατά τας διεξαχθείσας ασκή σ·ις Φρου; άς επέδειξαν ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ Ι(ΟΜ ΑΡίθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4591 ντόν ενδιαφέρον, ώς κσΐ ά οθτθααστον άντοχή/ είς την έκ τούτων κόπωσιν». Είς τόν λόγον τοθ κ. Συν ταγματάρχου άπήντησβν έξ όνόματος των Έφέδρκν 'Α ξ<ωαατικΰν ό 'Λρχηγός τής Τάξεως αυτών κ. Βιδάλης διά ϊθνέζής: «Χόριε Δ'θΐκητά, Όϊ λόγοι τούς δποίους Α πηυθύνατε πρός ημάς μβς άβή νούν δ<ρως ουγκεκινημένους. "Από τής ο Οριον ό καθβΐο έξ ημών θά επανέλθη καΐ πά λιν είς τό ειρηνικόν έργον τού, είς τό έργον β κου τόν «ραιοθν α( άνάγκαι τής ζω -Απερχόμενοι Βμως διά τό Εργον μας τοθτο, βέν βυνά μεθατπαράνά αποκομίσωμεν τάς πλέον αγαθάς άνσμνή ιις έκ τοθ διαρρβύσαντος χρονικοθ διαστήματος τής μβ τβκπαιδεύσβώς μας. Ό ζήλος, ή προθυμΐα χά! ή άδάμαστος προσπαθεία των μανίμων στελβχων διά νά μβς μ^ταδώσουν δλα τα φωτα μέ τΛ δκοΐα άγώνες σκληοοΙ ιΐ πεΐρα μακρά τα έπροικο βότησαν, μάς ίδωσαν άπό τής πρώτης στιγμής τόν τό νόν τής ϋπερεργσσ'σς καΐ μβς έδρα'ωσαν την πεποίθησιν δτι οφείλομεν καΐ ημείς νά μην ΰ στερήσωμεν ποσδς τής προ σπαθεΐας διά την ένιιέλΐσ ν τοθ σκοποθ δι* βν εκλήθημεν. ΑΥΡΙΟΝ τό τίλος. ΗΠΑΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ·! Δέν γνωρίζομεν τ( πρό- κεΐται νά γίνη σχετικώς μέ τό οίκημα των γυμνασΐων. Δέν γνωρίζομεν βηλαβή,άν θβ έ πισ<βυασθ{|1 ή* άν θά μείνη ώς ιΐναι αθλιον καΐ έΐοιμόρρο πον, ή άν τέλος θΐ κατεβατ φιοθή διά ν' άνεγερθή είς την θέσιν τού ή Δημοτικη άγορά. Γνωρίζομεν βμως δ τι κάτι πρέ πει νά γίνη Γνωρίζομεν ά κόμη δή ή πρό αύτοθ πλα τ·Τα εχβι μετσβληθβ είς σταθ μόν κάρρω* καΐ εύιοκινήτων καΐ είς τόπον δπου ρΐτττεται κάθε εί5ους άκαθαρσΐα. Καΐ δμως ή πλαΐβΐα αυτή Κορνά ρου, θ3 εΐμποροθσε ν' άποβ§ πνεόμων ύγε(ας καΐ κόσμημα τής πόλεως εάν διερρυθμΐζβ το κι' έξωροΐζβτο. Καΐ δι* ού τό έπικαλούμβθα τό ένδιαψί ρον τοθ κ. Δημάρχου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΝ· Χχίρομιν Ιδιαιτέρως Βιέτι ή ιδία τ^ν δποΐοιν έρρίψχμιν πιρΐ ίδρύσΐως νοαοχομιΕου χαί 5γιιονο μιχβν αυνιταιρισμβν είς Ηασσα ουοσιηρΐζιται χαί άπα τις „. ις αυ^αδέλφους χαί εδρΐοχιι απολύτως σ^μφώνοιις χαί κυ; Μιο σχρίτας χαί τ^ν 'Αγροϊΐχήν Τραπε ζαν, "Η5- μίλιστα είς την Μισσχ ί&ι ήρχισε κίνησις μι»(υ τβν γιωργβν χαί τβν έκιοΐτ,μίνων πρός τον οκοπέν. οοτίν. Εΰχομιθΐ νά χαρποφβ^ήση ή κροοηάϋιια, Καΐ δικσχο'μιϋα ίλψ την συνδρο μην μακ;, άφβθ αλλωσιι έχομεν χαΐ την πατρίττ)τα ττ)ς Ιδίας. Αί αιήλαΐ μας θά ιΐναι πίνιοτι άνοι χταΐ χ«1 πρίθυμβι Βιά την έξυπΐ) ,_ ,»ιν χαί την επίτευξιν τοθ σχ· «οθ ττ]ς έξυγιάνοιως τ«]ς Μιοσα ρ«ς. *** ΤΟΥΡΙΪΜΟΣ· "Οψιν μβγάλης κοσμου πόλεως παρουσιόζει πάλιν τάς ημέρας αύτάς ή πόλις μας. "Αγγλοι, Γάλλοι, Σουη δο(, ΠολωνοΙ κα( Πολωνοβ βροΐοι, Γερμανο', Τσέχοι, Δΰ στριακοΙ. έκπρόσωποι κάθε Φυ λής καΐ εθνικότητος περιφκ ρονται ε(ς την πόλιν( κατα κλύζουν τούς δρόμους καΐ τα καταστήματι. Έτσι τό.'Ηρά χλιιον μέ την Φυλετικήν ού πανσπερμΐαν κ«( την βα ΜΉΆ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΑ ΕΟΙΔΙΟΙΘΗ Η ΡΥΟΗΙΣΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΙΟΙ ΑΛΛΟΝ ΙΡΕΩΝ Κατ' Ιδι«ιτίρ«ς ίζ Άθη νδν πληροφορίας μα( μετα την ρύθμιαιν τβν κγρ·τΐΜ&ν χρεδν, ή κυβέρνηαι; ήρχισε ν ά μελΐτκ χ<χί τό ζήτημ» τή« ρυθμΐοεως χα· 8λων των άλλων πάσης νύβεως χρε&ν κατα τρβπον ϊριατιχον, ριζι χον καΐ δίκαιον. "Ηδη εδόθη εντολή είς την άρμσδΐαν εκι τρόπον νά μελετήση τό ζιΐτημα Ματί νά ύηοβκλο εί$ την Μυβίρνηα.ν την ΙκθεαΙν της τ· ταχύτερον. Ό 6ί ηρωθΗττουργός μ. Με τ*{*ς εδήλωσεν είς έπιτρο παν ίίτις εζήτησε νβ καρου σι«σθ(3 ενώπιον τού, Ιτι μβ λις έκανακάμψα έκ τϋς Ή πείρβυ, θα την δΐχθ|}, θα α» ζητήση τας Αηοψκις της χβί θβ φροντίση, έφέσον'είναι δ» νατόν,διά την ρύθμισιν ίλων <ν γένει τβν χρεων. ΒεβκΙνς ίέν γνωρ.ζομαν η&$ σκέπτεται νά ρνθμίοη τ· ζήτημκ η χυβίρνησις. Οδ τι καί «ν θ« καταλήξη συν τομβ ή βρν· κΐς οριααχβς βκ·νβσΐΐ{ ΰύπ χ«) βχ·μΐν φνοικά πρόθεσιν νά άχτεθβ μέν ■!$ ύιτοδεΐξεις χαί σχΙ αια ίδικά μ«ς. Πιστεύομεν αλλνστε οιι αί κυβερνήτι καί άποφάσΐις 8« ύπαγορευ θοδν άπό την πρόθεσιν της εξυπηρετήσεως τοδ λ«οΰ χ«1 της «ΐτθδόαεως δικαιοβύνη; είς τβύς χρϊωμένβνί. Διότι αποτελεί χ«τ«φ»ρ·ν αδικίαν η εκμετάλλευσις κου γίνεται είς αύτούς σήμερον· Ή δέ έκχρεμότης αυτής τής χα,τα στίστως άηοβκίνκι είς βάρος χαί αύτβν άλλά χαί τής έν γένει έθνικής οΐκονομίας. Την πίστιν μας δέ περί τής άποδόσΐω; διχαιοσύνης την δημιβυργεΤ τό προηγοό μβνβν τής ρυΒμΙσεως τβν ■ γρβτιχδν χρε&ν. ΈκεΙνβ μό νβν τό οποίον θέλομεν νά τονίσωμεν είναι τουτο: Ότι διά τβν* νβμόν μας εΐδικββ καΐ διά την Κρητην γινικώ τεοον σνντρέχβυν είδικβΐ έν τελβς λόγοι νά έηιαπβυσθϋ ή ρύθμισις τβν χρκβν πρός την Κτηματικην χαί τα έφκ δριχά ταμεΐα. Διότι είδιχβς ό τόκος μ»;, ώ; άνκγνώρισε χαί εδήλωσε δημοσία -χαίό κ. ΠρωθΗπονργο;, ίχει ύι.· χρεωΒή πρός τεύς όργανι ομού; αυτού;. Άλλά χβίτοϋΓβ πιστεύο¬ μεν βτι βά γίνη· Ή άναγνώ ρισις τής κατκσΐάσΐως αύ τής έκ μέρους τβθ χ. Μβ τα{α χαί η ρητη ύπόσχεαίς τού ότι θά φροντίση δια την βελτίωσίν της χαί την άνα χούφισιν τβν έφειλετίν, ά ποτιλεΐ άρχετην έγγίησιν ότι ταχέως θά ρυθμισ9$ τό ζήΐημοι. Διότι πιστεύομεν (τι ό κ. πρωβϋκβυργός δέν θά Ιδιδε ποί-8 μίαν ύιχόαχβ σιν εάν δέν εΐχε την πρόβε σιν η την δύναμιν νά την πραγματοποιηθή··. βυλωνίαν των γλωσσών δίδει άμέσως την εντύπωσιν τής πόλεως μέ τή/ μεγάλην τουρι στικήν κίνησιν, Καΐ είνε έξαι ρετικΑς ιύίάριστον τό γεγο νός. Θ4 πρέπβι μόνον νά κά μωμβν οί εΐνβ δυνατόν καΐ επιβεβλημένον διά νά συγκρα τήσομΐν καΐ νά αύζήσωαεν περισσότερον ο υ την την κΐνη σιν των ξένων. *** Α ΔΑΖΗ· Λ[ν«ι ευχάριστον Βτι το 6 πουργεΐον τής Γεωργίας &ηιφϊσι αι νά ενισχύση χά Ι χρ»(ματιχβς τάς κιλοίαιιχας έπιτροπίς, Βιά νχ Βυνηθοθν ΐ.ύ[«ι τ Θο3ν καλυτέρα είς ι των. Άλλά φ?ονο9μιν δτι θά Ι- πριπιν έκ παρχλλήλου νά ληφθοθν χ»1 4^λαι μί'ρι προοταοΕχς χαί άναπτύξιως των Βιχο&ν. ρως έδί είς την Κρήτΐ|ν Θ1 Ι ρς ς η ρή| πριΐτε νά χαταβλΐ]θ1 οδντονος ποο οπαθεΐα άναδασώαεως τ»»ν άκιψ. λ β Τό Η βΐυνβν. Τό πρανμ» 84ο«λον. Χοκίζΐται ' μό νόν δλ!γτ) χαλή θέλησις. ΚβΙ πεδ ά χβι.άζΐΐαι διαφώΐιαις ώ ατι ή άγάπη πρός τα οένΒρκ χαί τα δία»} ν! γίνη τβν χωρ κβν Γθ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ. ρ διά την κατα¬ σκευήν τοθ Άιροίρομίου μας Αρο χωρβαν μέ τΐχύ'ηΐα, έλπ ζ«ται Βέ δέ έλ θ θέ χ χη Βέ δ« μέχρι τέλους τοθ θ είναι απολύτως δκνατί) ή χρη οιμοποΐτ,σ ς τού. Άν κρίνωμεν Η άπό τό ενδιαφέρον πιΰ Ιχουν έκ 5-λώαει αί ξέναι εταιρίαι χαί τάς !ΐ)λώαΐ(ς των περΐ χρ»)3ΐ μαποιήιιω; τοθ άεροδρ·μ£οα θί οχηματΐοβμΐν την άντΐλτ,ψιν δτι θχ έχωμεν «αθημερινβς άνίξιις χαΐ άναχωρήοιις άιρ·πλίνων, τό¬ σον Βιά την Ανατολήν Εαον χαί Βιά την Εύ;ώηψ. Τβθτο δμως ά χριββς τό έξαιςετικά ευχάριστον γιγβνόί, ΒημιουργεΙ χαί δποχριβ οεις είς τόν Δήμον μκς. Π;ωτ(σττ] δέ δποχρίωαΐί είναι ή άοφαλτό βΤΕΐοοΐς ττ]ς δδοθ μέχρι κθ 'Αι ροδρομίου χαί ή 6εν6ρο«6τευα(( της άργότιρα χαΓώς χαί δ έξωρϊ ομές δλων τβν μεταξυ πόλεβς χά άιροδρομΕο» χώρων. Διότι τό τμή μα αύιό, 6' άποτελ) τόν χαθρέ ηψ τοθ πβλιτισμοθ μχς Βιά τούς ξένοιις. ΠΑΛΙΝ ΜΑΑ. Από προχθές εσημειώθη σαν καΐ ε(ς την πόλιν μας τα πρΑτα κυνικά καύματα. Τό θΐρμόμετρον άνέρχεται πρός τα δψη, Καί συγχρόνως ύψώ- νουν πρδς τόν ουρανόν δτελ· πι τό βλέμμα καΐ οί δυστυχεΐς συμπολίται βιοπάλαισταΐ πού Βέν Εΐμκοροθν να φύγουνεύ » πρός τή ι) θάλασσαν, ου τε πρός τό βουνό, ΐ(ς άνσζήτη. σιν δροσ άς. ,Άλλά άς μην άπελπιζόμεθατ. Έδω ή ζέστη είναι άκόμη ύποφερϋή. Καΐ δέν εχομεν παρά νά εύχόμβ' θα νά μή χΕΐροτερεόσουν τα (τράγμαΐα. Διότι είς την Ευ¬ ρώπην, είς την Βιέννης, τό· Βερολίνον καΐ σύτήν άκόμη την νειτονεύουσ:χν σχεδόν με τόν Βορειον Πόλον, Πολωνίαν σημειώθησαν τάς τελευταίας ημέρας άΒρΑα κρούσματα ή- λιβσίως. Καΐ πολλοΐ άπέθα ναν άπό τόν άφόρητον καύσω νοΙ Άς δοξάζωμκν λοιπόν ή μεΐς τόν Θ30ν πού μάς φαί νβται τόσον εύσπλαχνικό?· ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΙΣ- 'Γηι «ί( Κυβερνήσεως ένε· έ έΐγανισμβς τοθ δπουρ· γιίου τ<5; Παιδεΐας καί ή άναδι ργάνβσΐς τής Μέιη; έκπαιΒιδ· «ως. Άπ* τοθ έιΐβμένου Βέ Ι- ούς θά τιΕή είς ίφχρμσγήν τέ νέ ν εκπαιδευτικήν ούστημα είς τα Ίΐμνάσ'α τοθ κρχτοϋ(. "Ας Ιλ- πίσωμιν βΐι τό νέον αΰτλ σώστημ» θ' άντΛΠίχρΙνιιβι πρός τίς σ^γ- ' ς άτιΐηήσιις τ«]{ Πχιδαγω* χβΐ ίΐι θ' αποδώση πλουοΕ οας τού: χαρπούς τού. Κ»ί ακέμ- ας Ιλπίσιβμεν δτι μΐτά την έφ«ρ μογή.) το3 νέου συσιήμχτος Βέν θ' ακούωνται πλέον τα συνιιθΐ βμένα, αίώνια παράπβνχ περί ά τβν γκμνίσιοπαί Η μ 6ων. ΗΠΑΗΡΒΜΗ ΤΒΝ ΟΦΕΙΛΟΝ- υ χ. 11^ωθυπ«υργος έκαμε μΐβν ό χ«ί σωττΐεΐαν σύστασιν μ ρή ΐΐαν σύιτααϊν πρός «ΰς βγρότβ(: Νά προσπαθή οΐυν μιτά την ρίβμιαιν τβν χριων νά φανιθν ουνιπιΐς κρός τάς δπο χριώΐιις των. Καΐ τοθτο πρός τα ίδιχίν των άποχλιιοτιχβς συμφέ ρον. Δτότι Ιφίσον θά πληρώβουν τα χρίη των, θχ βηβλλβγοθν απα τβν ένικλην τι Ο έχκλειστν,ρια ομοθ τβν πιριουβιβν των. θά συν τιλέσιυν Η Βιά τ«)ς ταχ.ιχ«]ς α& ι*!; χ«1 είς την επάνοδον τής πί βϊΐβς χβΐ ι2ς την χΝηβιν χ«1 την 5ιοχέτε«σιν τοθ χινχλβΐοιι πρός Φ 98
  νπο τού φρονου
  Α Γ» Ο ΡΘ&ΖΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημσ
  τογράφος).—Σήμερον τό κορυ,φαΐο
  άριστοΰργημα τής Γαλλικής τταρα
  γωγής: ο »ΕΝΟΧΟΣ», μέ τόν Πιίρ
  Μπλανοάρ,
  θερινβς «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμεοον
  τώ ττειρατικό άοΐστούργημα «θα·
  λασσες τής ΚΙνας., ττρωταγωνι
  στοθν Τζΐν Χάρλοου-Κλαρκ Γκβ
  ϊμττλ—Ούάλλας Μπήρρυ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Έντός
  των ημερών τούτων πανηγυρική
  Εξ "Εφλά έλή
  ημ
  Εναρξις.
  ζβιςΙ
  ηγρή
  "Επιφυλάσσονται έκπλή
  ***
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  1 Ο μ. μ.
  ΠΡΩΤΑΙ
  50ΙΒΕΕ
  (3 Αί. Α
  Το κορυφαίο άριοτβύργημα
  τϋ( Γαλλικής παρ«ν»νής:
  ΕΝΟΧΟΣ
  Νέ τβν
  ΠΙΕΡ ΜΙΊΛΑΝΣΑΡ
  Έκτος προγράμματβς τα κε
  ρΐφημκ ΧΙΝΕΛΚ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΣΑΡΞ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ
  Μέ τίιν 2άν Μαβνατελ.
  ΠΡΟΖ1ΧΟΣ:
  ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ
  Νέ τίιν ΜΛΡ©Α ΕΓΚΒΡβ
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ
  Νέ την Γχρέϊς Μούρ
  ΕΝΑΣ ΜΕΠΛΟΣ ΕΡΩΣ
  ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
  Νέ τβν ΧΑΡΡΥ ΜΠΒΡ.
  ΑΣΧΟΛ1ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΝ
  Μ έ την ΦΛΙΗ ΡΑ1Η
  Ο ΠΟΜΑΧΟΛΰΓΟΣ ΙΑΤΡΟΖ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΕα είς
  τώ νοοήματο- Στομαχου έντέ-
  ρων καΐ "Ηττατο', δέχεται
  τούς ,.ασχοντσς έν τω Ιατρε'ω
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμάρες.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τόθαλσμηνδν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ-
  ΡΙΑΚΗΝ βράδυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΈΤΑ ΡΤ1ΙΝ «ρωί
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, ΧύροΥ, Πάρον,
  Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΛΡΛΛΚΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΟΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  1383»
  Ο! αμαξβς Ασταμάτησα
  μπροστα σΐήν έκκλησΐα Ότα
  κατίβη<αν ό β«σιλτ|άς, ή β σΐλισσα καί ή ούή, Μνα άσ νήθιστον θέαμα τούς Ατιερ'μ νβν. Τού; άντπιροσώνους ιύγενον μέ τίς φανταχτβρέ μεταί,ω'ές σιολές των, τα χρυσά σβιρήπα, τα σκαθιά ΐά άνασηχωμένα καπέλλα μ τα ασποα φτερΑ, τούς έγνώ ρ ζαν φυσικα γιατ[ τούς ι! χαν Ιοή σέ γιορτές καί σέ χο ρούς* ίγνώριζαν έπΐσης τού «ληρικούς μ έ τα πολυτβλή β •ύματα—·τσ πορφυρα χρώμσ τα των καρδιναλίων καί τα υβνεξεδένια τον έτιισχόπων Οί δυο ούιέςτάζβΐς πβριβσΐο χιζαν πιστά τόν θρόνο έκατ χοόνΐα τώρσ, υπήρξαν πάντα 9ιά<<οσιιος των έαρτον του.'Αί λά τί ή-αν έχβϊνο τό σχοτβι νό πληθος μέ τα κατάμαυρα οοθχα τιού μόνο λΐυκές γοσ β*τες ίΦώτιζαν; Π^ιο] ήοα αύτοΐ οί ξένοι μέ τα άκλα τρ χ<οχ(% αύΐοΐ οί αγνωστοι, ^ άνώ-υμοι, πού έσχημάπζα ένα συμπαγή" δνκον μπροστύ στήν έκκληαΐσ; ΤΙ λογΐσμού ε<ρυβ:χν ούτοΐ οί άνβρβς μ το τολμηρό, τό φωτεΐνό, τό ούστηοό βλέμμσ; Ό Λουδοβΐ<ος καί ή ρΐα—Άντουανέττα έχύτταζα με τΐροσοχή καί περιέργεΐσ τεύς άντιτιάλους τον οί 6τχοΤ οί ένωμέοι καΡώ; ήσαν 6έ ύττΕκλΙθησαν σΛν σιλ'σβοι κα δέν ίξέστΐσσαν σέ εΛθουσιώ δεις ζηχωκραυγέο. άλλά μέ ά ξιοπρεττή κσΐ έτιιβ>ητική σω
  πή, επερίμεναν ίήν ώρα ϋπου
  Γσοι πρός Τσους μέ δλους έ
  χεΐνους τούς άκατάδεχτου
  ΤΓύς τιρονομιούχουΓ, τούς άν
  θρώπους μ έ τα Ινδοξα όνόμα
  τα καΐ τίς λαμπρές στολές
  θά έκατα'Βΐάνοντο μέ τώ Ιρ
  γον ι ής ανορθώσεως γιά το
  οποίον τούς είχον συγκαλ
  σει. Ή μαύρη περιβολή των
  ή αύστηρή στάσις των, ή ά
  νϊξ.χνΐοοτη έκφρασίς των τού
  εδιναν δψι δικαστων (.άλλον
  καρά ΐΕΐθηνίων ουμβούλων
  "ΐΓως 6 βσσιληάς καί ή βασ
  λιοσα—λέει ό Ιστορικός—νό
  6νο ωσαν, άπό έκεΐνη τή στι>
  μή, Ινα πένθιμο φόβο
  ίήν τύχη των...
  Άλλά ή πρώτη έκεΐνη ου
  νάνττ(σις δέν ήταν σύγκρου
  σις. Μιά ώρα όμονοίσς εμελ
  λε νά κροηγηθβ τής άναπο
  Φβύκτου πάλης. "Ηρίμοι κα
  σοβαροΙ, μέ μ άν άναμμένη
  λαμπάδα 6 χαθένσς στό χέρ
  ούτοΙ ο( Βυό χιλιάδβς Ανθρω
  ποι, διήνυσαν, σάν γιγαντιαΐα
  λιτανβίσ, τή μικρή άηόστασ
  τόν νσό τής Παναγίας
  ΒβρσαλλιΔν 6ως τδν κα
  θβδρικό νσό τχθ '^γίου Α^
  θοβ'κου, άνάμεσα οΐους δ
  πλ<;ύς στοίχους τβν ΓάλΧω^ ^αΐ τθν Έ*ββτών φρουράν των οποίων οί στολές κα( ι δπλα έλαμποκοποθσαν. (συνβλΐζ&ταΐ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣ1ΑΣ •Η Ένοριακή Επιτροπεία τοθ χω οΐου 'ΑρκαλοχωρΙου προκηρθσοει «τι έκτΐθεται είς διαγωνισμόν μειο βοτικής δημοπρασΐσς συμφώνως πρός τος Ισχυούσας διατοξεις τού νόμου &377 τιερΐ εκτελέσεως τβν δημοσίων 6ρ>ων καΐ τοθ έκτβλεστι
  κοθ τούτου διατάγματος ώς ίτρο
  τιοποιήθη διά μεταγενέστερον τοι
  0Οτ«ν ή εκτέλεσις μερικήν κονδυ
  λίων δια την διαρρύθμισιν καί βηε
  κτασιν τοθ Ίεροϋ ΝαοΟ αΜεταμόρ
  «ωσις τοθ Σωτήρος, τοθ χωρίου
  Άρκαλοχωί.1ου την 1)ην Ιουλ'ου
  καί ώραν 10 π. μ. έν τώ τεχν.^φ
  γραβεΙ» Ί. Βαρκαρόκη, Γ. Τσαντη
  ράκη ΉρακλίΙου, συμφώνως τοίς
  οροις τής έγκεκρψένης μελέτηςουν
  ταϊθΕΐοης υπό τοθ Ίεχν, Γραφείου
  •ι Βαρκσρακη, Γ. Τσαντηράκη.
  Είς την δημοπρασίαν γΐνονται
  ΟεκτοΙ έρνο^ύβοι άνεγνωρισμένοι
  πΰοης τ< ξί«ς δι" ϊργα οΐκοδομικσ, Παροβολον συμμετοχής δρ. (20 000) 6ΐ«οσι χιλιαδες, 1ύ σχετικα τής μβλέιης βΐσΐν κα τατεθειμένα είς τώ γραφείον της Ένοριακής "Ετΐιτροπειας Άρκαλο νωρ'ου καί είς τό τεχνικόν γραφίϊ όν Ί. Βατκορακη-Γ. Τσαντηράκη Ενθα προσερχόμενοι οί βουλόμενοι δόνονται να λομβά«οσι γνώσιν. Έν ΆρκαλοχωρΙί»· <η 13,6)37 Ό Πρόεδρος τής 'Ενορ. *_«ιτρο πεΐας ΆρκαλοχωρΙοο Άριοτείοπς 'ΑΡλ Ένοικιάζκται ΐ'κ~ *·« ιρι^ν δω ματΐων μετο κουζΐνας εθάβρος καί εύήλιος, μετ" άφθόνου ββατος «αί ήλεκτροφώτιοτος, όβος θβοτβκο- ποολου παρΛ ι ώ Μπβντβνβκι, Πλη ροφορίαι τΐαρ' Ρμϊν. Ένοικΐάζβνται 6ύο δωμάτια έ πιηλομίναΤ] μή. Πληροφορίαι παρ- ημίν, ] ΠΕΜΠΤΗ |7 ΙΟΥΝΙΟΥ Ανατολή ηλίου 5 05—Δύσις 7 15 ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ Τό καλοκοϊρι βλοι τα δχουν μ ε τή γόμνια. 'ΕννοβΓται 8τι έδω-βΐν άπαριθμοθνται μόνον τα εναντίον τής γύμνιας — άπαριθμοθνται κσΐ τα ύττέρ. —ΟΙ ζηλωταΐ τοθ ΧριστοΟ ποθ έξεσπάθωοαν άλλοτε ώς οργάνω¬ σις εναντίον των «τολμηρον» φορε μάτων εΐχαν μεγάλο δΙ«ΐ)θ. Καί ά- πό απόψεως ηθικάς άλλά καί άττό Απόψεως αΐσθητικής τα φορίματα αύτά είναι ενΐοτε σωστό σκάνδα¬ λον. Αυτή ήτσν ή πρώτη οθέσις» είς τό ζήτημσ, Την διετύπωσεν αόστη ρός συμπολΐτης. Άλλ' είχεν <5ρα γε δίκαιον Ολως διόλου; Βεβαία ή έπίτασις τού θεριναθ καύσωνος επιβάλλει γενίκευσιν τής ..έλαφρότητος—τή- έξωτβρικής έν- νοοθμεν— μεταζθ εί6ικως τοθ ώραι οκόσμου. Ώστόσο καί ή έλαφπό της αυτή 6χει τοΟς τρόιτους της, 'ΥπΑρχει καί έδώ Ανεζάντλητος ουθμιστής: τό γοθστο, Τό δχει ή έλαψρυνομ'νη; Δέν πεοοβάλλει ου τε την δηυοοίαν αίδώ—όπως οημει ώνοον οτερεοτοπως οί ήθικολόγοι -ου τε την δημοσίαν αΐσθητικήν, Συνεπως ή γΰμνια τα καλοκαΓρι πρέπει να ξεχωρισθη είς 60ο κατη γορΐας Καί φυσιχά καί ό εναντίον της ττόλεμος να διευκρινισ9{{,. ΑΙ- θέριαι γυμνικαΐ ή ήμιγυμνικαΐ έμ φανίσεις μέ τό τα κ τ τοθ στοιχειά» δούς συντηρητισμοθ καί τής εύσχη μοούνης 6έν είναι διόλου εύκοτα φρόνητοι μεταξύ των καλοκοϊρι των θεαμάτων. Άποκρουστικαΐ εΤ ναι αί έμφανίσεις πού παρεξηγοθν την σημασίαν τής γυμνικής έπιδε! ξεως: 'Ελεοθερώνονται, άπό τα πε ρισσότερα χωρΐς νά γνωρίζουν τα εΤ6η έν προκειμένφ ή τώ δρια τής ελευθερίας. Διότι καί έδώ ή έ?ευ 9ερΙα—δέν παραδοξολογώ—κατέχει κάποιες άπαραΐτητες «έπεξηγηματι κές» λεπτομέρειες. Άλλως τε ή ση μερινή γυναίκα Επαυσε να είνε ό λωοδιόλου τό έπιπόλαιον πλώομα τοθ άλλοτε. "Ερχεται πρώτη είς δ λα τα ζητήματα. ΚαΙ κατανοεϊ ου νηθέστατα τή θέσι της τόσο είς τό σπΐτι ΰσον καί είς τον δρόμον, •Ο "Αλλβς ΣΤ. ΚΟΝΙΒΣ ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΖ-νΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜΟΣ- ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ Δέχεται Ιν τ») Ικτρει* τον, οο«( Πειροΐι&ς 17ο" Τηλ. 53.379 —Ή Χάολοβυ εκηδεύθη μέ τραγούδια. 'Ολίκληρον τό Χίλλιιγουνι κοοίκιμψι την νιιράν γί^οατν Τζίν Χτολοου, την ίημΐο^ργοι τοθ τύπ3« μέ τα πλατινένικ μαλ λιά, είς την τελευταίαν χκτοιχΕαν της. Ή Ζχνέχτ Ιΐχκδίναλ χαΙ 6 Νέλοον "£ντυ Ιτραγ»6?ησαν χά τα την χηϊϊΐαν διάφορα αγαηι; ΐιίνα τραγούϊια τής νοήσοης ηού Ικλε'οι τα μαϊΐα. Ή αΐρές της ΚηγχνΙζιτο οχεϊον χάτω άπδ ΐϊν οοόρτον τΑν λ^υλουδιβν. Εί «α φέρετρον τής _4ρλοου ήτο * ναγεγραμμένον διά χειρίς τό β /ομα της. Είς δλ« τα ονύ'τι αθ Χίλλυγουντ έ(ηρτ)6η χχτ ιήν ώ;»ν ι^ς χηδιΕας αιωιή μι 390 λιπτοθ. *** —Τα «ρχοΐιίπρα {υράφικ & λ·Η τ·ΰ κβσμβυ. Κατά την διάρκειαν των ανα α·<αφ6εν κεΰ ί^ναν τιλευταΐχ ιί( τα ίριίπια μΐβς άρχαΕας ηό λεως ΐΐξς Μίσβηοταμίας, ευρέθη 3»ν λεπΐδες ξυραφιβν. π&ΰ είνε ϋαφαλβς οί ηαλκιοτεραι κου δ πίρχευν είς τον κόσμον. Είνε λε ηίίΐς ηίτρινκ·, Ιξαιρεπχ» λιΐις τρυπημένες είς το επάνω μίρο ^ων, ιίς τρέχον ώστι νά «ανιΐς διά τής Η%ς νά τόν οάχτυλον χαΐ να ξ "Ενας άκό τιυς αυμμετασχόντοΐ' τ&ν άναακΒίώ^ βϊχαιολόγουι ξυρίοβηχε περ(φημ« μέ Ι α &ηϊ τα ξυράφια ούΐά τ;;υ χ>ονβλο
  γοθντκι απο κέντε χιλιάδνν έ
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΟΔΕΣ ΕΡΓΟΝ.
  ΓΙΪΣΪΓ
  ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ
  ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ
  —Ξνπνητηρι μέ 20 5ιαφορΐ
  τικ·ύ; τρβπ·«ς.
  "£ν«ς ώ?ολογοποιος τής Ρλοι
  άς χατΐσκεύαοεν 2,α μονα&ηό
  ιίς το ιΐδίς τού ξκπνΐ)ΐτ]βΓ, Τώ
  ρολΐΐ ούτω μποριί νά ξκπνήαη
  τβν ένδΐΗφιρέμενον χκτά ιΙ«ο
  δ-αφορετιχους τρόκους. Την πρώ
  ΐΤ)ν φβ^άν τό ξυπνηή;! χοκ&ου
  ν Ι ζβ γ , την δευτέραν πα'ζίΐ μιί
  Ευχάριστον μΐ)ωδΕαν, την τρίτην
  ξυπ % τόν ένδΐΒφΐρίμε,νον μ) §':
  αυνατόν πυρρδυλΐσμίν την τετάρ
  την τίν ξκπ ςί μέ δϋνατί... χορνά
  ρΊσματ, ακολούθως τόν ξυπ % μέ..
  γαυγ'σματα, μέ μΐμ^οιν τοθ χρέ
  υ, χαί
  ι 'ύ ω καθ* έξ$ς, μέχρι σι»μπλ?)ρώ
  οκος ττ]ς ιίΜβ^μιλοΟς π&ΐ>
  τού.
  Ο "ΕΝΟΧΟΣ,,
  Τό κορυφαϊο άριστοΰργημα τής ΐφειει·
  νής ΓΑΛΛΙΚΗΣ παραγωγής.
  Σήμερον Στού ΠΟΙ'ΛλΚΑΚΗ.
  19ον
  Α&ττ*} ή ηάλη ήταν ή ______
  μας, γιατί ένφ α«ίμη μίνανε έ
  χιΐ ταακαινίμΐνοΐ, άκούσθηχεν &
  πό τό μέβος τ. ΰ χωβιοθ χαλπχ·
  σμος άλόγω'. Την Ιΐια οιιγμή έ-
  κρίιησιν απδ τό άντιχρυνα μέρος
  μι4 πιαΐολιά. Αύ:ά, δίχας δλλο,
  ή»ν τό τελειιταϊο οινιίλο χινδύ·
  νού. Οί χαχοθργρι έο«όρπια^ν
  Τίέχβντας ηρές 8λα τα μέδη χι'
  αφισαν μονάχο τό σΐραδό Ιΐισύ
  Δε^ ξέρω άν τόν ίφηιχν ά«ό φί
  6ο είτε ««* έ<δ(χτ,9ΐ για δα» τού ε(κε προιή·ΐρ». Γιγονός είνε τ ώ απέμεινε μόνος φωνάζοντης μ* α ΐϊλτιιαΕα τού; σαντρίφο^ς τού Στδ τέλος 1α^->« τόν άντίθιτο ά
  πί δ,τι ΪΛίΐπι δρόμί, πρός τό μέ
  ρος τοθ χωρίου φ»νάζηντα(:
  —Τζίν». Μχθρε Σ«ύλλι, Ν θ' άφήβι»! τον α^τροφί οχς
  Πιοΰ, αύ'Τροφϊί, μή μ' αφήνΐτι!
  Έχ·Νη τ$ν απγμή εί χαβχλ
  λάρηϊες πΐο ίρχό αι» &πό τδ μέ
  ρες τ«0 χω?ιοΟ φϊνήονι θ'ή>
  4ρχή τοθ δρόμον. Τίτε μονάχα δ
  Πιπυ Ικατάλΐβι τώ: είχε πί;η
  χακή δΐεόθϋνσΐ χι' Ιΐρεξΐ κρός
  την δ«ρη τοθ δρβμ^υ οΐο χαντα
  χ', δ «ου κι' Ιπιοι, άλλά γιά νά
  ξι,ναοτ] «βθ$ χψ [δια οτιγμή χά
  ν*'ί5η πάλιν οτόν δρόμο. Πρνχω
  οβν β«α χαμέ'α χά! οί ν ζαλιομέ
  νος 6ρέ8τ)«ε άπαν» οτό πρδτο &
  λογο ποΰ έρχδτανν. Ό χαβχλλα
  ρ~ς προσΐτ'ίθησι νά τ*ν άποφόγη
  αλλά Ιϊ* ήιηοριοι.ΌΠιεύ Ιηεαι
  χάτω δγάζοντβς μιά δυνιχτή χρκυ
  γή πού άντιλάλησι μίσχ α τή ν γ»
  λήνη Τα πίίΐα τοθ ίλίγου τόν
  έΐσαλκπάχησχν χαί επέρασε &
  κε έπάν» τού. Έπισε χίμι» κου
  βαρΐκο^τ]«ε χι' ιυ:ε έκινήθη Κια
  'Κτ.ήΐηξ» τότε οίον Βρέμ? χι
  έφώναξα τςύ( ίππιΐς, πιύ είχον
  σΐαμκτήοη μέ α*ρ[κ~ γι' 8,τι ιίχι
  αυμβ|. Είς τα τέλος έρχοΐανε 1*λ
  παιδΐ πιϋ ιίχε *&"%. ιίδοποιημένο
  απα μ Ας. νά φωνάξη τόν γΐαΐρέ
  ΑΙβεραιϋ. ΟΕ άλλοι ή;αν τελ«»ο
  φύλ«Μς Π(ΰ εΐχε ουνκννή^ΐ ο (ό
  δρίμο χι' εΤχε την καλήν , _
  αι νά τ«ΰς πάρη χαί νά γυρΕοη
  η{οω. Είχε χυκλοφορήση χάκοΐα
  ιΐ^οιςτω, Ι.λ χουίθίρΐχο
  φάνηχεν είς τα μέ^τ, μχς κ(%«ι>ΐέ
  ϊφαρε τιΰ£ τελ»νοτ6λα«ς ι
  τα έχιΤ, γιά νά μ£; οώσ;υν
  βεβαία ΰά'ατο.
  Ό ΙΙισύ ιίχε πεΰάνΐ- Την
  5« μου την μεταφέραμε λι.
  μιαμένη οΐό χωίδ χι' έχιΐ τή»
  α^ννφέραιμε' ΟΙ τιλω>οφ6λχχες έ
  «ΐροχώρηααν πρός τό «ντίθε.β μέ
  ρος Πίύ ιΐχαν ξεφύνη Ά χαχεθρ
  υοι χά Ι χαίϊδΛΪνονϊας άηό την
  αλλτ) μεριά τοθ λόφοιι πρίς την
  "",Λΐο* εΐβς«νε τα χουραίριχβ χά
  ι Πίυ έΐοιμλζατανε να ?5
  Ό άξ:ωμ»τιχ6ς τοΰς έφώναξι
  ιΰαΰ,ι, άλλά χίπβια φω>ή ί
  πλ&Ιί Τίύ; ^ηψχψι νά τραβη
  <8αθν* Ιξω ϋησ τώ φ»ς τοΐ φΐγγα (5ιοΟ ά< ήϋιλκν -κι,ν ζωή τους (ήν Ι5ΐ3 οιιγμή χάποια αψΛΐ{ αΐολκθ Ια^ύριζ» χοντά τους.___ άμέσως τΑ χα^αδι π.ΰ είχε ανοίξη πκνιά τα» έξι»ίηαι. Οί τελο νοφίλαχις ίχύρ'θλν πίοω.Έηήρο (όν Νΐάν-τς, τον άξιωματιχο χι'έ (α-χμε μαζΐ σιό π»δοχεΙο. Δέ» ηιριγραφετκι ή κατάστασις χά μ». Όλ» τα Ιπιπλ» σκαο,έ *λ χο Ι κεταγμένα οΐό δρόμο. Ό Νιάνΐς !εν ήμποροθοε νά χαταλί δή την άφ«μή «Ο βχν&αλιβμβθ. —Αίς ι ώ; Ιηήραν τα χρήιικτα Γόϊ», τί &) ζηι&Οσαν Χΐχινς; Κι' άλλβ! 6ηβ(έ ω. (συνεχΐζεται) ■ " Ι—β·Ι.1»ΙΙικ«κ, Ένειχιάζετβιι οΐκΐα ήλεκτροφώ ιστος άπαμτιζςμένη έκ ττέντε εύ· ιυχώρων δωματΐων, κουζΐνας, αύ· ής κτλ. Πληροφορίαι τταρά τή Κα Ζω[) Τζανάκη Σελίνου 6 ιταρά ________________________________,________________τ" 'Λγροτικη. ^ϋιΈΐιιιηΐπιιιιιιιιιιιΐίΐυ^ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΤΑΙΡ1Α ΕΤΟ8 ιδρυσε-Σ 1893 112 'Υποκαταστήιΐατα έν Ελλάδι 6 Καταστήρατα έν τω εξωτερικώ. (Έν Αγγλία, Αΐγύπτιρ καί Κύπρερ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Νβ— Υογ_—ΤΗβ Β&η- οί ΔΙΗβηβ 205 νβιί 33»"ά Βΐχοι Καταθίσβις ιίς 6ρθΗ· <ν όψει καί Α·ί ■0οθιοι>(φ. ^««,.
  Τρα««ζιτικ| Ιργασΐο Οιΐο «ούς μάλλον συμφέροντας βρους.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  Είναι τό τσιγάρ· τ·δ λβεϋ πβιοτικ&ς «βυνει·
  γώνιοτο γιατί γίνΐται βκ· γνήβιο καπνο 'Αγρι«
  νΙ·υ·
  Π ΡΟΖΦΕ Ρ Ε Ι
  Τα ιτΐιο χρήσιμα 6&(<χ καΙ όμβλογίκς- Χαρίζβι διά μικς 150 όιλτίκ σέ καθ· χκκνιοτΐΊ το». Ζητήαατί τ« άπό τβν κακνοηώλην ο«(. Μιχρό κουτί (κόχκινο) δααχμάς β "Βχθΐσις δάρβιν χαΐ άνταλλκν^ «'ί τβ Κατάστημ· μας Χδες Φ»ιοτ·ϋ (Γενί Τζαμί). ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ιιιιπιηιη ιιιπιιιηη ιιΐηΐΐΐιιιι ΙΙΙΟΐιιιιη (ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ.—Ή οΝογένβια 'Αοιστοτέλους Χατζπδάκη τβλοθσα σΰ·)ΐον »8ην ΜουνΙου ημέραν Παρα σκευήν κοΐ (οραν 3 1)2 π. υ. έν τώ Νσω 'ΑγΙου Κωνσταντίνου (Νεκρο ταψ'εΓον) τεσ*αρα<ονθήμεοον μν^ μόσυνον τοθ τΐολυκλαΟσΓθυ της υΐοϋ ΝΙκου, τιαρακαλεΐ τοΟς συγ. Υ3νεϊς καί φίλους δπως ευαρβ στοθμενοι παραστώσιν ϊΐζ αύτό καί βεηθοθν υπέρ αναπαύσεως τή"ς ψυχή^ τού. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ή Δΐς Κ. Τσοπά κ γ; άνεδέξατο τής κ->λυμβήθρας τό
  παρελθόν Σάββατον τό χαριτωμε
  νο κοριτσάκι τοθ κ. Ανδρέα Καρά
  μπελα δώσασα είς αύτό τό δνομα
  ΚαΙτη. Είς τε τοΟς γβνεΐς καί την
  ανάδοχον ευχόμεθα να τοίς ζήση.
  Σ,Λ.Β.
  —Την παρκλ. Κυριακήν είς Γαλ
  λια Καινουρίου ό κ. Μιχ. Μιχελι
  νάκης (ατρός εβάπτισε τό κ·ριτσα
  κι τοθ κ, Στρατή Σαββακη όνομά
  σας αύτό Εόκλείδην, Ευχόμεθα να
  τοίς ζήση,
  ΓΑΜΟ/,—Την παρελθούσαν Κυ
  ριακήν ετελέσθησαν οί γαμοι τοθ
  έκ Χανίων φΐλου κ, Σταύρου Κ.
  Μαραβελάκη άστυνομικοθ καί τής
  δίδος Αικατερίνης Ν. Άλεξοποό-
  λου. Παρανυμφος παρέστη ή δΐς
  Καλλιόπη Άλεξοτιοόλου. Είς τούς
  νεονομφους εΰχόμ6θαϋ κάθε ευτυ¬
  χίαν. -,_
  —Ό κ. Ιωάν, Γ. Παναγιωτβκης
  γραμματεύς τής Κοινότητος Βουλι
  σμένης καί Δΐς Ελένη Άνβρ. Βι
  δαλη ετέλεσαν τούς γάμους των
  /ν Βουλ'σμένη. Παρανυμφος πά
  ρέστηή κ. φωτεινή Ί. Καβαλόκη,
  Σ. Κ.
  *♦*
  Γόρω στήν πόλι μας.
  Τα άπογΐιύματα ήρχισοτν νά άπο
  κτοθν καθημερινώς την πολυπλη
  Θή κίνησιν που τιαρουσιάζεται κΛ
  θί Θέρος.
  —Ή συγκεκριμένως την κίνησιν
  τής έτοχής των κυ νίκων καυμβ
  των.
  —Πού ήοχισαν ώς γνωστόν,
  φαΐνεται 8ΐ δτι Θσ έξακολουθήοουν
  τοθ κόσμου άναγκετ^ομένου οΰτε»
  νί: έξέρχεται μόλις βροσΐση σχβ
  —ΑΙ προβλέψβις δια τα καλά &
  ποτελέσματτ τής ίφετεινής παρσ
  γωγίΐς συνεχΐζονται.
  —ΚοΙ μαζύ των συνεχΐζεται καί
  ή οίσιοΒοξία των συμπολίτην δια
  την οικονομικήν όπωσδήποτε άνα
  γέννησιν τοθ τόπου.
  —ΚαΙ ίήν διακοπήν των άφορή
  των «κεοατιων».
  — ΟΙ δνθοωποι τής άγορας—οί
  αγοράζοντες δηλ,—άπσσχολοθντεΐι
  αυτήν την εποχήν καί μέ την κα
  λήν διαλογήν ΐθν φρουτικών έκεΐ
  νων πού κάνουν τίς καλύτερες
  κομπόοτες καί τα λεγόμβνα σκι
  τικά γλυκά.
  -Τα γλυκά αύτά είναι βλίπετΐι
  κάθε καλοκαΓριάπαραίτητα κοΐσυν
  τελεστικά τής «ώφελΐμου διαΐτης»
  άς ύποστηοιζσυν ογ ίγιεινολόγοι
  των ημερών.
  —'Η χθεσινή ήμέρα υπεστήριζον
  την πρωΐαν οί αλληλοσυγκρουόμβ
  νοι πάντοτε «καψοοκόποι» Οτι θα
  δροσίστ).
  —Άλλ' ή δρόσος της φεθ ύπήρ
  ξβν φειδωλή ,..
  —Τάς μεσημβρινάς ειδικώτερον
  ή μεταμεσημβρινός ώρας ό καύσων
  υπήρξεν οΤος ό προχθεσινάς: Άφό
  ρητος.
  —ΚαΙ χθ*ς εσυνεχ'σθησιν οί κα
  ταθέσίΐς τοθ προίόντος τής «ίρ/ασί
  μου Κυριακής».
  —Υπό εκπροσωπών των διαφό
  ρων καταστημάτων ή έογοδοτών
  ή αυτοπροσώπως υπό των εργοδο
  ταν.
  —ΑΙ καταθίσεις οβται γίνονται
  ώς γνωστόν είς την Εθνικήν ΤρΛ
  πεζαν.
  —Δια τα άναμενόμενα νά λειτουρ
  γήσουν θαλάσσια δημοτικα λουτρά
  ήκούσσμεν τα εξής παράπονα:
  —Ότι εΤνε έροιμένα πλησίον αύ
  των καί φυσικά επί τής παραλί
  ής παντός εϊδους οίκοδομήσιμα ο
  λικά: ξόΧ,α πέτρες κλπ.
  —θά έΊτρεπε λοιπόν νακαθαρισθή
  τό ταχύτερον ό χώρος ςίτος έφ'
  ΰσον μαλιστα τα Θαλάσσια λου
  τρα δέν πρόκειται να λειτουργή
  σουν συντόμως, διά νά άφήνωνται
  τουλάχιστον έλεύθεροι οί λουόμε
  νοι.
  —Διότι εθτβ καλά-καλα Βέν μπο
  ροθν νά κολυμβήσουν οί δνβρει
  ποι
  —Ψαρι χθές καί προχθές ύπήρχβ
  άφθονον ωστβ νά ιτωλήται καί είς
  τάς όδ,ούς.
  —ΚαΙ νά άγοράζουν δλοι άηό
  αύτό.
  —Μάλιστα δια την αγοράν Εγινε
  σχεδόν.,. σκοτωμός δπως καί την
  παλαιάν καλήν εποχήν.
  — Είς την αποψινήν πρεμιέραν
  τοθ «Ένόχου» είς τό κινηματοθ»α
  τρον Πουλακάκη, προεμηνύεται πυ
  κνή κοσμοουγκέντρωσις.
  —ΚαΙ διχαίως διότι τό Εργον β!
  νέ άπό τα συγκλονιστικώτερα τοθ
  τελευταΐου κινηματογραφΐ*οΟ ρβ
  τιεοτορίου καί τα μαλον έξαιρβ·
  τικά.
  • Ρίαβρτερ
  —Ή συναυ Ια τοθ Ώϊβίου.
  Τό προσεχές Σάββατον 19 Ίου·
  νίου καί ώραν 7.15 μ. μ. δίδεται
  είς τό Θέατρον Πουλακάκη λίαν
  ενδιαφέρουσα ουναυλία τΟν μο·η
  των τοθ 'Ελλ Ώδείου. θ ι λάβη
  μέρος κσΐ ή όρχήςτρα τοθ 'Ελλ. _
  δεΐου υπό την διεύθυνσιν το3 κ,
  Νουφρακη καί ό κ. Γ, Πλάτων ώς
  σολίστ είς τό πιάνο.
  —Διαλίξεκ:.
  Σήμερον Θά δοθή ή 4η κατά σει
  ράν διάλεξις τοθ ΙατροΟ κ. Α. Τσα
  γάλου είς τόν κινηματογράφον £Μι
  νώσ ώρα β 1)1 μ. μ. μέ Θβμα: ΑΙ
  Βάσεις τής όρΘΜς βιατροφής τοθ
  Άνθρώττου. ΕΓσοδβς ελευθέρα.
  ΣΟΦΕΡ 20ιΐο0ς ηιΐρας ζψ$1
  Ιογασίαν. Πλ-ροφο·£αι καρά τ*
  χ. Ί. Μαυβά^οι καΝβηΛΧψ, «Ι
  ιν·
  1ούλου
  θ
  ·Κ.
  ■νω<: τπν κίνησ,ν κυνιχΰν κη,,,,Ι ίξακολοΤθ"οϊϋν '« ομένου οβτ. δ'α τα καλά ά ^♦"εινη-ς παρα συνεχΐζετα, κοΐ συμπολίτην 814 δΐτωοδήποτε άνα )υ. «ήν των άφορή τής άνορδς-οΙ —άπαοχολοθντειι καΐ μί την κα ν φρουτικών έ«1 ' τίς καλύτερες β λεγόμβνα οκι •ά είναι βλέπετ* αραίτητσ κοΐ συν ρελΐμου διαίτης» ο! ϋγιεινολονοι ;έρα υπεστήριζον ^ληλοσυνκρουόμι οοκόποι» δτι θσ. >ς της οεθ όιφ
  νΛς ειδικώτερον
  ς ώρας ό καύσων
  ροχθεσινός: Άψό
  ιεχΐοθησιν οί κα
  ϊνιος τήςείρ/αοΙ
  &πων των διαβό
  »ν «. έογοδοτθν
  ύτίό των ίργο'»
  : οίται γΐνονται
  [ήν Εθνικήν Τρβ

  Ι
  , ώ(
  κ. Γ.
  νο.
  ««< •Κ Λϊ! Ο Ρβ Ω Γ Ι« Ι" ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ 32ον .^ Τ/αΤην ώρβν μ"4 ^ΐμ&ρΐβν, τβ τέσσαρα ίπορεώθησον νά κρημνισθ&σ ν άπό τβν Ρωσσι υνών λεγομένων, 5ηΚα6ή νά 42 ΤΤ οθΙ λοθ πυογου· βιάχυσις ή«ς πτοοθσσ άκΐνοόνως, ρίχει τίίψν ού μικράν. ^ Άπό καιροθ είς καιρόν, ή φ ιβουοΐτη 4νβ<ραζε τ "~ α* **Ρ6οπτ<>ν δτιου μβς ύπεοχίθητε; ποθ
  εϊνβ τ6 άποόοπτον; Δβν τό ϊϊδαμεν
  -Μ* την ύ-τομονή ·, άκεκρΐνετο ό θίλο»μπ>, μέ
  την υπομονήν. *' ' μ
  Ε.'
  Παρα Βομ0«ρβα.
  ΆφοΟ έζήντΧηοαν καΐ των ρωατσιχΛν Βουνών
  την ψυχαγωγΐαν, εφρόντισαν νά γβυματΓσωσι, *οι>·
  οασθέντβς ό*ωσ8ήποτβ, .καΐ κατβστάλαζαν ϊΐς τό
  ξενοδοχείον κ Ο τότβ περΐωνόμου είς τό εΐδός τού
  Βομβάρβαί. *
  Τό οπόνβιον τοθτο Ικειτο ε(<: τάν τιερΐπατον των ΉλυσΙων. Ήτο πλήοες. κσ| μόλις ευρέθη κβνός βό ρύχωρός τιγ, άλλ' αθλιος θάλσμο»;, 64ων 8ίς τό βά θος παστάοα μετά κλίνης. Ά«ό τΛν 6ύο παραθύ- ρων τού έΦαΙνΒτο διά τ©ν βένδοων ό ποταμός κσΐ ή 6χθη «υ ό ήΛιθΓ, λαμ-ρός ηΛιος Αύγοόστου μη >ός, Ιπληττβ τα -αρόβυρα -λβγ(«( Ι 'Εντός τοθ θα·
  λάμου ΐσταντο βύο τραπέζα*, κβΐ *τιί μέν «Ο ενός
  άνίψώβη «άραυτα θρισμββιτικόν δρος καπέλλα ων
  καΐ ΛνΒρικών ηΐλων, άντμΐκτων μ»»· άνθο&εσμΐδων-
  έιιΐ δέ τοθ όλλου, περί ϋ (κάθησαν τα τέσσαρα ζβό
  γη, συνΐσσωρβάθη ίντός όΜγου χαρμόσυνος ηληθύς
  τιαρτψδων, δΐσκων, «οιηρίον καΐ φιαλών ζύθου καΙ
  0Ϊ*Όϋ
  Καταλαμββνβται, 6η ΙπΙ της τραπέζης ολίγη ε¬
  πεκράτει τάξις άλλά καί ότι" αυτήν αταξία Ικαή.
  Κατά τόν Μολιέρον.
  ΚιΙ δλ' υπό την τράπεζαν εκρότουν κρότον ξέ¬
  νον.
  Ένα άΒιάκοπον τράν, τρούκ ποδών Βαΐμονισμέ
  νων
  Οδ?ως είχον τα πράγματα περΐ την τετάρτην
  καί ήμΐσβιαν ώραν τ«ς εσπέρας. Ό ηΛιος ίκλινε
  πρός χήν δύσιν, καΐ ή δρεξις άπεχώρη.
  Ό τΐλήρης ηλίου καΐπλήθους πβρΐτιατος των Ή
  λυσΐων ίν'μβ φωτός καί κονιορτοθ' χον ούο πρσγ·
  μάτων, έξ όν ή οόξα τού άποτελεΐται. Τα όχήμα
  τα δι έβαινον κσ( άντιΒιέβαινο»·, ή λευχή σημαΐα ίκυ
  ματοθτο επί τοθ τρούλου των άνακτορων τοθ Κβρα
  μΒΐ*οΟ, λεπτάς ροΒΙζουσα καχέναντι τοθ Γόοντος ή
  λ(ου. Ή πλατεΐα τής Όμονοΐας-, ήτις, άνακτήσασα
  τό πρώτον της δνομσ, εκαλείτο εκ νέου πλατβΤσ
  ΛουΒο,βΙκου ΙΕ'. ίβριθβ περιπατητών χαιρόντων. Πολ
  λοΐ έξ ςύιών ίφερον Ι τι τό χ(]ς πολιτικάς μετοβο-
  λής άργυροθν κρίνον, κΓεμάμβνον άπό τής κομβιοδό
  χης των διά ταινΓας λευΛις. Όλοι έπαιζον, ίγέλων
  εμβλπον, Ιπινον. Τα πάντα επνβον φβι&ρότητα. 'Α-
  ναντιρρήτως ό καιρός έχεΤνος ήτο καιρός «Ιρήνης
  καί βαθυτάτης βασιλική^ ασφαλείας. ΆφοΟ ό
  τότε άρχισστυνόμος ι(ς ε»θέσιν τού πρός τόν βσσι·
  λέα περΐ τής καταστάσεως των πνευμάτων έν τοίς
  κροαστβ'οις των Παρισίων τοθ ίλβγεν «Ουδείς, Μϊ
  γαλειότατε, φέβ">ς έκ των κατοΐκων τούτων είναι
  Α φροντίδας κσΐ άποψις ώς γαλαΤ. Δύο τοιοθτοι ό
  »Γς επί τής κεφαλής τοθ άλου, Βέν ύπερτΒροΟσι τό
  0φ3ς ενός των ύμετέρων γρεναβιέί ών. Είνε άξιοπο
  ρατήρητον πώς έσμικρύνθη τό άνσστημα τοθ λαοθ
  τούτου άπό πεντσβτΐσς· *>1 κάτοικοι των ΠαίρισΙων
  εΐνβ μιχρόσωμοι, πλέο· ή πρό τής έπαναστάσΓως
  ό δίλος των έπαρχιών βΤνε Φΐλοτάραχος, άλλ' ό
  των Παρισίων οοβό) ως, <0<β κινβυνώβη ». ΟΙ άστυνόμοι Ρέ* π στεθουν ώς ουνστόν βτι ή γαλή εστίν ότε μβτοβάλλεταΐ είς λέοντα* άλλ' δμως ιίδχσβάλλετα'. καί τοθτο 8ή τό θαθμα τοθ Παρισι- νοθ λαοθ. Ό Π=φΐσινός βΤνε πρός τόν Γάλλον δ,τι πάλαι ποιέ έ) '^ηνοΐος πρός τόν "Ελληνα· ουδείς χοιμαται βαθύτερον ε ύ·οΟ, ουδείς κουΦότερος κα' δίντιρότερος κα( γάλλον αότοθ έπιλήσμων καχ επι Φάνβιαν άλλ' διωςμηόιΐς *ς έμπιστεθβ-ται είς τό Φαινόμενα τσθτο: δ Π*ρισινό<·, να», είνε καλός νβ ένκατα>8ΐι«Π έϊυτόν είς πάσαν ραθυμΐαν 8ταν β
  μως ιΒη είς τό πέησς οΰ'Ι,ς δόξαν τινά, κσ.θίσ:αται
  έξαίσιος είς ταν .Τίος μ<**(ας. Εν βόου Β6ς τού νά ίγεΐρη την επανάστασιν βός τού Ιν δ,λον καί ί· Βοό Ιχικ την έν 'ΔουστερλΙτση νίκην. Πρόκειται ττε οί πατρίδος κατατάσσεται στρατίώτης- ττρόκειται «οΙέλευθΒρίας; άνασκάπτει τας πέτρας τοθ λιθο- στ?ώτου καί έγε(ρει όβοφράγματα. Φολάτΐου κα- λώ<1 έξοργιζβαβναι οί τρΐχβς τίς κόμης τού ιΐσΐν ίπΐκαΐ, ή βλοθζά τού φορβΤται ώς χλαμός Πρόσεξβ αν ή -Λ σημάϋ, ό μικρός τό άνάσττ,μα θά έγερ- "α ιιέναο ό πυγμα.ος θβ παραθ'β γίγας· τρομερόν πβ_ αυτόν βλέμμσ, καί ή πνοή τού βά - - - · άηό τοθ στενοθ έκείνου ^^Ζ^Χ^Τ^ΟΟ περθωρίου της *- νωτέρωΛϊστυνομικτΙς έκβίσβως. ίπανβρχόμεβα ιΐς τα ίμίτερα τέσσαρα ζβύγη Ώς *Ι«ομ.ν, τό γεθμα ήν γΓζεν είς τό τίλος τοο. ^ Ε··«Α«ιβν «νβα λατεεύβνται ΟΙ λόνοι <ί»ς τραπέζης καΐ οί 'οθ ίρωτος β*ν Ι- νΟυν λσΒήν. »«ν πιάθ/τσι' άμφδτβροι είνε πτβρόβν- ?Η· οί λογοΐ τοθ Ιρωτοί,σύννε·σ· οί τής τραπέζης ΚαΚ φβμαβίλης καΙ ή Δάλ»α ««ρί,ιζον. 6 ΘΛω· . α 7.Λΐντι έκάγϊαζεν ή Φατντΐνα έμΐιδΐα. 'ν^ Ααθορμαηπαι8«ίν, δ είχεν άγοράσει είς τδΣσιγ - ϊλοΌοοϊΓ 'Η Φσβοϋρΐτη ήτ«νιζβ περιπαθβς πρός τόν - Βλαχοβι) άν καί τοθ ίλεγε: -ΐΒλαχοβιλά ο* λατριόω! ΚοΙ ό Βλαχοβιλάς «Ρθ« ο*τ^ν· , Α , -Εΐπέ μοί, τί θά ίκσμες ΦαΡουρΙτη, αν Ιπαυα νά 1*·Ε>νώΓ5ν#κρσξ.ν ή φαβοορΐτη. 'ϋ οθτε ώς ά
  - όν »*ν βέλω ού»ό να μοθ τό λές. "Αν Ιβαοες
  Ι ί.—-λ/. <ν/ τί ββ Ικαιινσι Γ ΤΗΣ 'Ζ,ς&ΈΖΖ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ρος τού Άδένες καί δέκατα Γ'. Ώϊτε ή άΒενοκάθεικ τβν 6ρόγ χ«ν χαΙ 8ταν βκίμτ) βεβχινθς μέ χάς λχτΐνας χοθ Ρ?1«χγιν Εέν δπΐοχει λίγος νά έμβ*λ^ ιίς ηχ· νικίν χά! άκέννωσιν χούς γονεΐς, 4λλ' άτλ»ί ττρέηει νά τουις χα«α· ίμελήσοκν περισΐίχερον νά λά- 6ουν έγκαΕρεις χαΙ συνχονας 6σ» δραατήρια μέτρκ έπιδάλλουν αί «α! θε ΰποίεΐξη τ) έ· 'Υΐτό χήν Ιπίψ ν αυφ ή αδενοκίθεια είνε 6 *ώ!»ν νιν- ϊύνου πού σημαίνει ή φύσις δι* έ «εΕνους π&5 έχουν «ώ-α ά«ύιι>>
  χαΙ «υς ειδοποιεί Βτι ή κατάστα¬
  σις συνορεύει μέ χά προφυμαχι-
  κέν οιάϊιον &* 8έν είνε χ»1 χαθα
  ρά πρβφκμαχΙ»αΐ(, «αί έχομένως
  ΐίίλις άπομένει χαιρος διά νά γί·
  ντί Β,τι πρέκει νά γίνη. 'ΑντΙ μα-
  ταίτον φίδβν χαΙ ασχίκου άγωνΐ-
  »ς, χό φρονιμώτερον είνε νά δια
  χανεΐς δλ·ν τού χό θίρ
  χαΙ απόλυτον χήν αισιοδοξίαν
  διά νά άναοκβιιμηνβς πρές
  άνχΐστασιν χαχά
  «Ο ΙχθροΟ, χον δίκιον χά Ι. θά έ
  χη τότε 100 χοΐς ι); πιβανέιη
  πίδειξις Ι έ 6τι χαΙ μβνΐ)
  καμμιά φορα ή φύσις χά
  χαχαφέρνει χαΙ ξεμπερ8ε6ει χον
  εχθρόν βάτάν, είνε τό γεγονβς δτι
  ίπί «ν·θ;ώπ**ν άκοθΐνίντων έξ
  5λ?ης αίτΐας σιινΐ|θέστατα τ) νέ
  χρ(ψ'α εδρΓσκει χαΙ βλάβας ά·
  χόμη τοθ πνεύμβνβς είς χήν άρ
  γήν τ»ν έκβυλιομένας πρό πολ
  Χοΰ, πρό πάντων ίέ άϊένας χβ>*
  δρίγχβν άποτεχανβεμένευς ϊηλαδ^
  ίποκλτβθένταζ μέ συσσύρευσιν α-
  αβεατούχβν άλάτβν, 5πό χά έπ^Ια
  είχβν ταφ| πρό χαιροθ χά φυμα
  τιν.* βαχτηρίδια.
  "&ΤΛ ι [νέ «ερτχτή ή τρομο-
  «ράτησις μέ τι»ς άδένας χαΐ τα
  ^<κάντα, πίώ:ον διίχι ή τραχειο- 639γχι*ή άϊενοπάθιια είνε πβλ- 'άιις χχΐ !λ»ς διόλου άνεξίρχΐ) τος τί); φυματΐώσενς, δϋνβμίιη νά προέλθη »αΙ μίνον άπ» τό μίλυσμα χ«]ς (λα(β; ή χοθ χτχκό τού χω;!ς δπίπτους συνδυασμιύ; τας χ—ς χαΙ δε6τ«5ον, χό χαΙ ρον, δίδη χ»Ι &ϊ ίικοΐί^ηοτε δ- π«τεβ| φιμ«χιώ?ους φ4αε»ς, <) χά χάστασΐς ούιή δέ ν σηιικΕνει χβί ταΒιχασΐιχτ/ν άπέφααΐν, άλλ' ά δύν<υ Β τι δ Ιχ^Ί εδρ(σ«εται ε({ τίς Βροφ»λαχϋς χβί πρέΐτεΐ νά άρ χίβΐ τ} ίμυνα. Τα συμπτώματκ χής άίενοπαθε! αςιΝε δλως διόλου άίρΐστα χά Ι πρό πάντων 2 χ ι σταθερί, έν άλ¬ λοις λίγοΓς ?ίν είνε χαΙ εθκολιν νά διαγν»αθϊ ή άσθένεια καρά μόνον μέ άκτινοσχόπησιν ή άχχι- νογραφίαν. £ιινήθ»ς βχαν είνε νάΐΐ»ς δγχήδεΐςοΕ άδένες πιέζουν χχ ιιέριξ 5;γανα χαΙ προξενοθν ΙιΊΐ βΐίθημα στενοχωρΕας χά Ι βά· ρους είς χέ σττ]θος πιύ φθάνει χάποτε μέχρι δυοπνοίας χά Ι βοθμα τι χβν παροξυσμβν. 'Γπάρχει πρέ πάντων ίνας σκχνος ξερόδηχας, συνήθ»; χαχά παροξοσμτύς πιΰ όμοιίζουν μέ κοκκόταν, χά Ι μ^ διτοχηρβν είς χκνενές ιΠους θε¬ ραπείαν, 6 έκτΐΐς περ^3 μίνος τού μέ χον καιρόν Βταν αρχίση νά διλτΐώνεται ή χατάστααις. Τας λεπτομερεΕος χ«]ς θεραπεΐ- άς χαΙ χά άπαραΕτητα φχρμακευ τιχά μέσχ 6ι6α(»ς μόνον ί Ε» χρ*ς είνε είς θέσιν νά χανονΕ- ττη άνβλόγβς χβν περιστάσιων. Γενιχβς δμ»ς τέ Ιπιΐγον εΝε νά χααφύγωμεν είς την θχυματουρ γόν ιατρικήν τής μεγά'η; χκΐ εδ εργετικ<5ς φύσεως, νά χ«τ]3ΐμΐκοι ήσιβμεν χον ζωογόνον ϋρ» χοθ δοιινοθ ή τής θαλάσσας, χαχά χας περιστασεΐΓ, χήν Ιαμΐχιχήν δύναμιν τοθ ήλιαχοθ φιοτος ή ό- οάκις λείπουν α( άκτΐνές τού χήν ενέργειαν χβν δπερΐοδβν άκχί νων, χήν άφθονον χαΙ χηταλλτ) λον χροφήν αναλόγως χτ]ς ·;έξε «ς χβΐ τ%ί πεπχιχτ]ς Εκανότητες τβϋ αρρώστου, χά άνοιχτά πβραθιι ρα νυχθημερόν χαΙ χέν δπαίθ?ιον βίον, ένχριβάς μέ βίνόπνευμα ι ά 1ε πρι Ι είς ίλον χον θώρακα χαΙ έ ποιλΐ'ψΐις ίωδίοιι χάθε βράδυ είς χήν ράχιν χαχά μτ}κος χτ]ς σκονδι» λιχ^ς, χό μουρουνέλαΐον χον χει μβνα μ έ χά βοδεστοθχα χβί τό ί ωδοταννικάν αιρόπι άοδεσΐοθχον πάλιν τέ χ-λοχοιίρΐ, δκνς θά χά χανβνίαη έ Ιχχρβς χαΙ ε Ο γ» χαθε ξί);. Πρό πανχ/ς νά μή χουράζε χαι χδ πΐιϊΐ ι Ο-ε σωμχχιχβς ιΰ τε ι>ε μαθήμκτα χκΐ νά ζ$ μ«λ
  λον άναπιυτιχά χα»ρΙς χαΙ νά χά
  χαδιχασβ^ ιίς άδρίνιιαν χαΐ δ <νη ρΐαν. (συνεχΐζεται) ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ Είναι τσιγάρο ευγευστο, σταθερό χαρ- μάνι, καί μέ συσκευασίαν αρίστην. ΝβυτΙ ιι*λυτελ«1«ς Δραχ. ιι*λυτελ«1«ς «Ελένη» Β' αέρτΐΝο μί Εοθτες Ελένη Κ>β«τίν*ς
  Μικρά κυτΐβ *1( άναλόνους τιμάς.
  Αενκο
  ΚΟΝΝΐνο
  Πραισινο
  Ν4
  14.—
  13.—

  IX—
  14-
  ΤΑ «π' ολκ τα κ«πνβπ«λεΐ«
  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
  Ό&ός Φαιστού (Γενί Τζαμί)
  Άντιπρ·σ»π·ι:
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΖ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΙ
  ■ΜΜΜ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
  Ι
  ι
  ΠΑΓΟΣ ΝΕΑΠΟΑΕΟΣ
  ΑΗΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΙΔ ΗΟΙΙΜΑ ΙΕΡΑ
  ■ΡΓΟΖΤΑΕΙΟΥ Π. ΒΑΖΙΛΒΙΑΔΟΥ
  Φέρομεν είς γνώσιν τον καταναλωτών£οΙκόποΤοι
  πέρυσι έχρησιμοτΐοΐουν αποκλειστικώς τόν περιζήτη.
  χον πάγον γλυχών ποσΐμων υδάτων Νεαπόλεως
  βτι ήρχισεν ή λειτουργΐα τοθ έΒώ πρατηρΐου πωλή¬
  σεως είς την οδόν Έβανς παραπλεύρως ζυθεστια-
  τορΐου «Διόνυσος».
  Ή άντοχή, ή έξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βα-
  σιλειάδου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πράγματι
  περιζήτητον,
  Γενικός άντιπρόσωπος
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  .4.
  Ή καταπολέμπσις
  τού δάκου είς Ρέθυμνον.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Ίβόνιος
  χριχοθ |ΐ»().—'Από χοθ
  χος Σϊδβίτου χκΐμΐνρι τίς νυχτίς
  τή; Κυρ:αν.τ]ς δ Ν3»*ρχ~ςΡ«Ρύμν-ς
  χ.Κωνστ. Κβΐββΐ &; σκνοδειιίμενος
  δπό πολλων 6ικχλλτ))ων %ζ Γι«?
  γιχ^ς &πη?εα!ας τε Ο νομΐθ ΡιΘδ-
  ιΐν—ς καί χοθ φυτοπαθίλογιχοθ
  σχΐθμοθ Κ-ή·ΐ)ς, πιριώδεκυιν είς
  ιδ?ιιχν άχτΝα χό άναχολιχον δια
  μέρισμα τής έκαρχίας Ρεθύμνης
  χκΐ το δορειβδυχιχον ττ]ς έκχρχί·
  άς Μυλοποτάμου. Είς την χελιυ
  ταίαν επαρχίαν ά^-ριικ&θ- ποία
  τις αντίδρασις εναντίον τοθ έ'ερ-
  γβυμίνοκ δαχοκτόνου άγβνος χαΐ
  ΐπεδΐλλιχο ή ταχΐοιη μιτάδαοις
  ΙΐΙ χοθ Ν^μάχου.
  Καθ* 8. πληοοφοροαμϊΐ θιτιχβς,
  α! έκ ττ)ς έπιθεβρήαιβς τοβον χβν
  ΡΒθχιυασττρίων δβον χαΐ τβν
  συνιργ«(ων έντυκώσΐΐς το9 χ.
  Νίμάρχου δπήοξοιν £«ρως ίκανο-
  ποιτ)ΐινα(. 'Βπ(σΐ]ς δ χ. Κηίβχ·
  τας ήλθεν είς ουνιννίηαιν μέ πλεί
  οΐους ίσους χχτ,μχχΕκς έλαιοκαρ»·
  ναγιχών περΐφερειβν ιΓτινες τοϋ
  διΐεσχίθτ)33ν χά Ι χτ)ν πρεσωπιχήν
  χβν άχίμι; ουνϊρομ^ είς τόν άρ-
  ξάμινον σωτήριον άγβνκ δπέρ χβς
  ϊξασφαλΕσΐιος τοθ πλουχοφδρου
  προΐδντος τΐ)ς Ιλαία;.
  Γενιχβς κρίνεται Βτι έκτος άατ)
  μάνχιβ^ ΙξκΐΕίσιτβν ή επέμβασις
  τοθ Νομαρχου ' Ρεθύμντ,ς δπ<}ρξε ά«ρ·ς ίιαφωτΐστιχή χαΐ άπετελε σμχχιχτ}. Τό συνχελούμινον Ιργον ττ}ς χαχαπολιαήΐΐνς τοθ ϊίχοιι αυνεχίζεχαι ήϊΐ) άπροαχόΉτως έκ* 4γαΒφ χοθ παραγωγιχοθ συνέλοιι χαΐ ι&* έπι&ΐωχομένων άποτελε· σμάχων, χΐν τίο:ν Ιπω^ελβν είς ιήν (διωχιχήν χαΐ εθνικήν οίχβνο· μίαν. Παρόμοιον σχεχιχβς είναι χα( «ί ένχυπάσεις χβν συνοβευσΐντων χον χ. Ν3μαρχΐ)ν γεωργικβν δπαλ λήλων εί.ινες έηΐμελήθι;σιχν τα Ι- πισΐημονιχόν χαβαρβς μίρος χ^( έβή ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ό Πρδεδρις χτ]ς Κοινότητος Καιδροχωρίου. Διαν,ηϊύττει "Οτι έκτίθηται είς φινεριν πλειοίοχιχή δημοπρασίαν τ) Ινοι χίασις τοθ Κοινοχιχοθ φίρου 1 ι)ι ίπί σταφίδος ελαίου χά Ι ννπλν σταφΐιλην τοθ βίχΐνομΐχοθ ίιους 1937-38 ϋρώτι; προσφορά δρ. 50.000. Έγγυοδοοίο» δραχ. 1.000 Ή Έγγυβίοσία χατατίβεται διά γραμααχίου Ταμείου Παρχχαταθΐ| ν Ηρακλείου. Ή ένοινίασις θχ γΕν- φ 20 ΊιυνΕου 1937 τ)μ|ραν Κυριακήν χαΙ ώ;αν 2 μ. μ. είς τό γραφιΐβν τής Κ·ινέτΐ]το(. Οί λοιποί δραι εισίν χαχαχεθΐι- μί'θΐ είς χό γραφείον τΐ)ς Κοινό τητος Εθεν δύνανχαι ι Ε δίμ νχ λαμβάνωσι γνβσιν χοΰ^ων προ αερχίμΐνοι. Καδροχβοι τί 14 Ίΐυνίου 1937 Ό Ποίεϊοοο Χ. Ρε9«μιειτ*Μης ΔΙΑΚΒΡΓΞΙΣ ΔΗΜΟϋΡΑΣΙΑΣ —Ή χπδεία τ·ΰ Έηιβκ·3ι.·υ Κιαβ«μ·υ. Χθές Τετάρτην θ« έγΕνΐτβ είς Καστέλλι Κισσάμβυ η ΜηβεΙα τβύ «{φνιβΐΗς άηβθκνόντος Έκισκό· καυ Κισβ&μθο κβΐ ΖκλΙνο» Χρυ* οοστόμβυ Άνν'λιβάχη. Ή κπ· δϊΙ« τοθ έκλιπίντος Ιβρβρχοι» «ροεβλίηετο έβλά Ή Σχολιχή ΈφοριΕα «Ο Γυ μνασΐου ΚαστελλΕου Πεδιάδος Δ ιαχηΓΟττει "Οτι εκτίθησι ν είς φανεράν μετ ο δοτιχήν δτΐμοπρασ'αν την έκτίλε σιν τής ίσοπεδώσε»; χοθ Γυμνα στΤ)ριαχοΟ χώρου χ·0 κειμένου παραπλεύρως χοθ Γι>μνασ!ου,
  ώς χαΙ πανχές έιέρου Ιργου
  συνβτφυθς πρός χήν ίσΜΐεδωσιν χαί
  διαλαρδανομίνου λεπχομερβς έν
  τ) συγγραφς δποχρεώσεων χ) χά
  ταχεθειμίνη έν τώ γρααρε·φ νΟ
  Γυανααΐου Καστελλίου Πεδιάΐβς.
  Ή ΒΊ,μοκρασΙα έκιργηθήαεχαι
  ένώκιον τής Σχολιχυς Έφοοείας
  χοθ Γυμνασ'ου χήν 21 ψ χοθ μη
  νίς Ίίυνίου ημέραν Κυριακήν
  κα! ώβαν 10 π. μ. έν τώ γραφείφ
  χοθ Γυμνβοίου. Πρτϋχολ«γΐσμίς
  έργων δραγμαΐ ίχαχον Βέχ« χιλια
  δες (110 000). Καοδλητέα έν-
  γύησ:ς πρός χον χ. Τΐμίαν τής
  Σχολ·χής Έφορείας Βραχ. έπχά
  χιλιάϊΐς (ίοιθ 7.000). Την αυ
  την ημέραν θέλει ένεργηθ| Βηιιο
  πρασΕα διά την κατασκευήν Πεζο
  Βρβμίου μετά ηλίμαχος επί ιήζ
  Β(ΐτιχτ}ς προοίψιως χοθ Γυμνασια
  χοθ χχιρίου συμφώννς χοίς Βροις
  χοΐς χαταχεθειμΐνΕΐς έν τώ γρυ
  φεί» χοθ Γυμνασίου Ινθ« χαλοθν
  χαι ο{ βουλόμενοι νά μειοδοτί)
  αωσι.
  Έν Καστελλίφ Πεδιάδος χ%
  12 Ίΐυνΐου 1937
  Ό ΠρόιΒρος χτ]ς ΈφοΒείας
  Αντώνιος
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι καραλαβαΐ.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέ·ι μ·δϊρν·ι χρΜρ«-
  τιβμ·(.
  ΑΙ τιμεΗ μεε$ ·1νΐ αί
  ΑΒΕίΙΣΙΑΙ
  'Βνοιχιάζεται είς Πόρον άνώ
  γειον άπσρτιζόμενον.άκό 4 δωμα
  χια «αί «ουζΐνα·, ηλεκτρικήν έγκσ
  τάστασιν καί ττόσιμο νεροφρεατος
  Πληροφορίαι παρα χοθ Ι. Κυπριω
  χάκΓΐ είς Λιμένα,
  —Ό Δήμχρχος Χννίων.
  Διά τβθ άτμβπλβΐου της νρ*μ·
  μης επανήλθεν αίς Χανία ό 66-
  μκρχος τής πέλΐοις κ. Νβοντ4·
  Μης δατις ιΐχε μβτββή «Ις ΆΒή·
  νας δια την λύσιν ωρισμένην
  ζητηματΜν τοθ Αήμβυ ΤΟ».
  —Οί «γωνιοταί 1895—1898.
  Είς την αίθουσαν τ&ν «Όλυμ-
  κΐνν» Χανίων ενενοντβ το πκρελ
  βον ϊββδατβν αρχαιρεσίαι τβν
  συγκεντρωθέντων έκεΐ άγιινιστών
  τής άποκληθείσπς μετκηολιτιυτΐ'
  κης έκιτρβηης 1895 μΐτονομκαθιΐ-
  σης «ργέτιρβν είς «έπαναστβτι·
  κίιν συνέλευσιν». Έξελίνα δεκοΐ
  μελές συμβούλιον μέλλο ν να δι-
  •υβύνο τα τής όργβνώβϊως ·1{
  την σΰμπη{ιν τή; οΐτοίβς προέβη
  σ«ν β ί αυνκεντρνθέντβς υπο τα
  τίτλον αΣωματεϊον Παλαι&ν Ά-
  γΝνιστ&ν 1895 98·.
  —Τ· _«Μ·υρνι·δικ·ϊ·ν Ρε·
  Βύμνπς.
  Ένάπιβν τβΰ ΚαχουρνιοδΐΜεί
  ου Ρεβύμνπς έ{(8ικασθη προχβές
  Α υπόθεσις τοδ Άνδρίου Νπου·
  τζουκ*κη χβτονβρουμίνου επί
  άποπείρ» άνβιιρίσ(Μ( εναντίον
  τοθ Παρβολομαιου Ντινριντάκη.
  Ή έτυμηγορίαιν τβν ένόρκνν έχ«
  ρχκτήρισκν εΐϋτβν ώς ίνοχον «
  «ροι»·λΐτπτων τραυμάτων ΜαΙ τφ
  τίιν ποινήν φυλακίσεις
  μπνών.
  —Σύλλπψις φυγσποΐνων.
  Προχθές συνελιίφθη 2 Έμμ. Γ.
  Βαρούχας κάτβιχβί Ζμκλέ Ά»*·
  ρίου φυγοτοινος ιτρβς ίκτισιν Αιε
  τοθς φυλακίσεις καί έτησίοις έκ-
  τοκίοβΗί επί ζωοκλοπο.
  —'βιτΐσπς συνελήφθη έν Βιάννω
  έκ Χβρκίων Ρεθύμνης Ι. Κ.
  Σταλίδης καταδΐΜχόμενος διάβι-
  σμόν.
  —Έπίσπς σνελήφβη ίι Μαρία
  Ν. Μουντάκη έκ Ρεθύμνης πρός
  εκτιβιν τρίμηνον φνλακΙσεΗς Ιπι
  μοιχεΐβ.
  —Ποΐοι Ιφΐδρε» α{ιωμ«τιχ·
  καί οπλίται άπβλύονται.
  "Υπο τού υπουργείον τβν ϊτρβ
  τιειτικ&ν έ{βδόθη έγχυκλΐος κρός
  άαίσας ;τάς στρατιωτικάς αρχάς.
  βια τής όπβίβς κκνονίζονταιι αί
  λεπτομερειαι τής άννιλθείσης ά-
  πβλύσβΐίς 1κ τ&ν τ»ί·ων τού στρα
  τοθ τ&ν ίφίδρων οπλιτών τ&ν
  χλίοεων 1824—1935 μβτα την αυμ
  «ληρϋσιν τριμήνου υπηρεσίας υ·
  κολογιζομένης «κο τής ημέρας
  χατατβ{εΝς έκάστβυ. Οί έχπροβ··
  βμο»ς προαελβόντβς μετ» την συμ
  πληρώσιν τής τριμήνου υπηρεσίας
  β* ύπηρϊτήσουν τάς ημέρας ά·
  γνοίας Δι'έτέραςέγκυΗλίβυ βπελυ
  Βησαν ώς γνωστόν τ6ντ»{βων το&
  στρβτοό β Ι κληβίντες τελενταίκς
  κρός έκκκίδευαιν ϊφβδροι ά{ΐΝμ«
  χικοΐ μβτά την συμπλήρωσιν έκ
  γυμνάσειις 29 ημερών,
  ΕΥΑΓ. Γ, ΚΛΡΙΥΖΙΙΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  Δέχεται καθ* έκαστην 9—1
  π. μ. καί 3—7 μ. μ.
  Επί τής όδοθ ΆμαλθεΙας
  (ΠλατΟ Σοκκάκι).,
  ιΐΜλεϊται είς θέσιν Μπεντεβί] κα
  μαρα Ηρακλείου, άμπελος σουλτα
  νί 20 ττερΐττου έργστφν μετά συνβ
  χ ομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλαιό
  οενδρα καί έντός οότοθ καί είς
  τόν Δημόσιον αμαξιτόν δρόμον
  οΕκΙα διώοροφος, μετ" άποβήκης,
  πατητηρίου κ.λ.π. Πληροφορίαι κα
  ρά τώ Ήρακλί) ΚσραμπΙνη «1α
  Μ«εντ·Ρ5 Καμάρα. τ

  Ηράκλειον— Κρήτης
  βναντι Πττλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΜΠΑΟΥΜ
  ΕΑΙΒΕ ΨΗΦΟΝ ΕΜΠΙΗΟΣΥΝΗΣ
  ΠΑΝΤΟΣ Η ΟΕΣΙ2 ΤΗΣ ΑΕΝ ΟΕΟΡΕΙΤΑΙ
  ΛΣΦΑΑΗ! ΛΟΤα ΤΗΣ ΛΝΤϋΡΛΣΕΟΣ
  1ΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΙΊΑ
  ΑΘΗΝΑ. Ι 1β Ίουνίου (τού άντ*-
  ποκριτού μαςι.— Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων «γγέ>λουν ότι μετ ά όλονύ·
  χτιον συζήτησιν έν τή Βουλή, ή Κ υ
  βέρνησις Μπλούμ έθεσε τήνθην πρω¬
  ϊνήν ζήτημα έμπιστοαύ^ης βιά τα κα·
  ταρτισθέντβ ύη' αύιής νέαι οίκονομικά
  νομοσχέδια βι' ών έπιβάλλονται νέαι
  φορολογίαι καί αύξάνετχι τό έν κυκλο
  ι φομί» χαρτονόμισμ».
  Οί κομμουνισταί είχον έκβηλωθΐ
  κατά την συζήτησιν εναντίον των μέ·
  τρών τού Μπλούμ, την τελευταίαν ό
  μως στιγμήν μεταπεισθέντες εψήφισαν
  υπέρ αυτού. Ούτω ή κυβέρνησις
  Μπλούμ έλαβε ψήφους 346 εναντί¬
  ον 947. Τό άποτέλεσμα πάντως τού
  το Βέν κρίνεται ικανοποιητικόν υπό
  των πολιτικών κύκλων οΐτινες θεωροΰν
  αμφίβολον την ανο>θερότητα τής κυβερ
  νήσεως λόγω τής όλον έν αύξανούσης άντι
  δράσεώς εναντίον των νέων οίκονομι
  χών μέτρων.
  II
  ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΙΑΑϋΝ
  ΦΑΙιΝΕΤΑΙ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙΣΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Ίουνίου- (τοθ άντα
  ποκριτού μας)·— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ τού έξωτερικοΰ φέρουν ώς ά·
  ποτραπι ίσαν την κυβερνητικήν κρίσιν
  έν Γαλλία βιά τής ψηφίσεως των «υ-
  βερνητικών νομοσχεβ'ων χβ.1 άποβίβουν
  τούτο ιία έλιγμόν τού Μπλούμ άποδε-
  χθέντος άπόψίΐς τινάς τής άκρας αριστε*
  ράς ηιις εϊχε χαρακτηρίσει άντιλαΤχά τα
  νομοσχέδια.
  ΗΜΙΚΡ11ΝΗΝΤ0ΗΗ
  ΜΕΤΗΚ ΕΝ ΡΡίΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΙΣΙΗ
  ΑΰΗΝΑΙ 16 Ίβυνίβυ (τ·δ «νταπβχριτβϋ
  μα().—Τηλεγραφοδν *μ Βιρολΐνου ίτι αί
  ουνεμιλίαι τής Μιχ; άς 'Αντίντ Ιν Β·υχ·»
  ρεβτίω ίφ·ρ·δν ιήν έζίτβοιν τής εν Ρ«σ
  ο'α κατεΐοτάακως ή οποία Θκνρεΐτβιι Ιπισφ»
  λι^ί, δ«ναμί%η δέ αργότερον νά π*ρέ(α
  ηραγματα είς την ήσνχίαν τής Εΐντριχής
  Εύρώπης χαί δή τβν γειτονιχύν πρ·ς ι ην
  Ρνααίνν χρβτβν.
  Ο Η ΝΤΕ Ν ΕΔΗΛΩΣΕΝ
  ΟΤΙ ΟΙ ΙΡ81ΜΪ6Ι ΪΟ ΜΠΙΑΜΙΙΑΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Ιουνίου (τού άντα
  «οχριτου μ«ς).— Τηλέγραφον ν έκ Αον
  δίνου ότι ό *Ηντεν ανέγνωσεν είς την
  Βουλήν των Κοινοτήτων , την έκκλησιν
  τού προέδρου τής κυβερνήσεως των Βά
  σκων καταγγέλλοντος ότι οί έθνιχοΐ
  αχοπεύουν νά καταστρέψηυν ιήν πό
  λιν καί έϊήλωσεν ότι ή Αγγλία θά
  προστατεύση τόν άμαχον πληθυσμόν·
  Συγκεκριμένως ένετάλη ό έν Άντάΰ
  "Αγγλος πρεσβευτής νά ζητήση βια
  κοπήν τού βομβαρΐισμοΰ τής πόλεως.
  Ο Ι ΟΠΟΥΙΙΟΪΡΓΟΣ ΕΚ η ΡΕ ΒΕΖ ϊ Σ
  ΑΜ[ΧΟΡΗΪΕΗ_ΕΙΣ ΤΗΗ1ΡΤΑΝ
  ■ΑΘΗΝΑΙ 1 β Ίουνίου (τού άντ»»
  ποχριτού μας).—Ανεκοινώθη έκ κυβερ
  νητιχής πηγής ότι ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς ένθουβιωβώς προπεμπόμε
  νος άνβ^ώρηβεν έκ; Πρεβέζης βι' "Αρ·
  τ»ν.
  Σημειωτέον ^οτι τόσί)ν [είς Πρέβε-
  ζαν χαί την περιοχήν ταύτης οβον χαί
  είς τα πρός,τή» "Λ ρτ»ν χωρία, ό ν.
  Μεταξάς έττεοφημήθη ζωηρότατα υπό
  των άγροτών οΐτινες Χφιπποι έχαιρέτων
  αυτόν διότι ώς Ελεγον άπήλλαξεν τού·
  τους 4πό τούς τοχογλύφους.
  Εις "Αρταν ό χ. Πρωβυηουργός
  Χτυχεν έπίβης ένθουσιώδους ύηοδοχη^,
  ψαλείσης βοξολογίας «.αί γενομένης
  •{τ« «*ρελάσε»ς τοθ στρατού καίτών
  Οί Ιταλοί καί Γερμανοί
  διά τάς συνεννοήσεις τού Λονδίνου.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου.—
  Τηλβγραφήματα Αν Βερολί
  νού «ρδς τό Αθηναϊκον
  «ρακτορεΐον μιταβίδουν
  «λήριις τάς ανακοίνωσις
  τβν ημιεπίσημον κύκλων
  6ιΛ την συμφωνίαν Αν Λον¬
  δίνω μιταξύ τβν χΐσσάρω»
  Δυνάμει* ν.
  Την συμφωνίαν ταύτη*
  οί «ν λόγω κύχλοι χαρακτη
  ρΐζουν ώς απόδειξιν τοθ δ
  τι ή βκθνης συνεργασία
  δύναται νά «ραγματονοιη
  09 Ιάν Ικικρατήσο ννιθμα
  άμοιβαίας συνεννοήσεως.
  ΆφοΟ— τονίζουν—κατ»ρ
  θώθη νά 6«ιτευχ$ σιμφ«ο
  ν(α μετ* χά £«ιισδδια τής
  Ίμνιθχ καί τί}ς Άλμίριο,
  6έν -ρε-<ι νά άνοκλΐίιται ή «ιθανότης συνβρνασΐας των Δυνάμ««ν είς τό ζήτη μ« τϊ}ς εύρωκαΐκτ^ς ιίρή νης. Έκ Πα(ρισ(»ν άγγίλλ* ται δχι τό Πρακτορείον Χά βδς μιταδίδει «κ Ρώμης περίληψιν δρθρου τής «Έ φη μερίδος χτο Ιταλίας]», είς τό όΐοΐον ό αρθρονρα φός κ. Βιρχζίνΐο Γκάΐντα ικφράζει την Ικανονοίησιν τής Ιταλίας ολοκλήρου διά τό συμνΐρασμα, είς τό ό «οίον κατέληγον αί έν Λάν βΐνω διεξαχθιΐσαι συνεννο ήσεις. Τό ΐΜΐσόσΊον τής Ισκανο—σοβιετικάς ι«ιθέ σεως κατά των ίταλικβν καί γΐρμανικΑν κολεμι κβτ—γράφει ό αρθογρά φός—διηυΐετήθη κατά τρό κον Ικανοτΐοιουντα «λήρως τάς Κυβερνήσεις Ρώμης κάΐ Βιρολίνου, αΐτινΐς Λ«α νέρχονταιιίς την ένιργόν δρασιν 4ν τ^ Έ«ιτρο«9 μή Έημβάσΐως καί έν τβ ζώ να τοθ Ή εύνοϊκή ρύθμισις των δυσχερειών διά την διάθεσιν των σταφίδων μας. Τό Υπουργόν ιής Έθνι κης ΟΙκονομΙας &ι' έγγρσφου τού πρός τόν ένταθθα Σύλ λόγον Έμποροβ ο^ηχάνων έ ζαγωγέων σταφίδων γνωρίζβι τθς ενεργείας ά ι κατίβαλβν ή έν ΒίρολΙνφ Έλληνινή Ποβ οβεΐα ώς πρός ιήν ιύνο'ί«ήν ρύθμισιν των περΙ την διάθε σιν των ελληνικήν στοφ'δων έν Γβρμαν'α άνακίψασΔν έ σχάτως Βυσχερειαν. Αναφορικώς μέ τάς δισφο ράς εκ τί|ς ύποτιμΓσεως τοθ φιορινΐου ή Έλληνική Πρε σβίία ανακοινοί δτι ήδη έπέ τυχβ την ρύθμσιν τοθ ζηή ματος κατά τό πλείστον ύ πέρ των Έλλή>ων ίξσγωγέ
  ών ο ( 8έ έλάχισται ίκχρεμοθ
  σαι σχετικαί ύκοθέσεκ ύπάρ
  χει ελπίς νά ρυθμιοθοθν εύ
  νοϊκώς λίαν προσεχώς. Τα δ
  ρια τής συντάξεως τβν τιμολο
  Ι γΐων είς χρνσύν 8έν είναι 8υ
  Ινατον νά άποδβχΘ(Ί ή Γερμα
  'νι*ή Κυβίρνηστ, εντούτοις ή
  Έλληνικη Πρεσβεΐα φρονεί
  δι κα( (ί έξαγωγεΐς σταφί
  δος Γύνσντσι νά έξασφΐΐλι
  σθοθν άπό έν&εχομένην ύ
  ποιΐμησν ξένου νομίοματος
  συντάσσοντες έφεξήςτΑ τψολό
  γιά των είς δραχμάς ώς τ)"η
  "Ράττουν πολλοί ίξσγωγεΓς
  άλ)ων ελληνικήν ττροΐόντων.
  Ή έν Ββοολΐνφ ϋοβΓννβ
  ΟΗαηβτβίοΙΙβ εδέχθη δπως
  ϋια μέν τθς σταφυλάς καί έν
  γένει τάς νωτιάς όπώρας χο
  ρηγή τάς αδείας είσαγωγής
  έξ έβ&ομάδσς πρό τής ίνάρ
  ξίως τ»Ίς ίξιγωνικής έιιοχής
  βιά δέ τούς ξηρούς καρπούς
  θά άνακοινοθνται είς την Πρε
  σβείαν όλέκληρα τα χοντε
  ζαν άτινα θά πρόκειται νά
  διανεμηθΛσιν εκάστην εποχήν.
  "ΕπΙ γενομένης σχετικής ε(
  σηγήσεως τής ήμετέρας Πρε
  σβεΐας, ή Γβρμανική κυβέρνη
  σις άπιδ&χθη οιως διά τόν
  καθορισμόν των τιμών των
  προϊόντων μας διά τα όκοΐα
  βέν ύπάρχουν βιεθνεΐς τιμαί
  (σταφυλαΐ, έσπείΐβοειοτ), τομά
  ται κλπ.) ζηιεΐται κα( ή ννώ
  μη της Πρεσβείας Ινα οί τι
  μαΐαδται όρ'ζοντοΐ άπό σομ
  Φώνου.
  Ή Έλληνική Πρεσβεΐα φρο
  νεΤ περαιτέρω δτι δέον νά
  νρατήται πάντοτε ένήαερος
  των τιμΛν τάς όκοΕας πρ»γ
  ματοποιοθν ένταθθα τα έξ"*
  γόμβνα είς Γερμανίαν προΐόν
  τα μσς ίνα αναλόγως ένερντ]
  πρός εξασφάλισιν ι ής τοποθε
  τήσβώς των είς τάς Γερμανι
  κάς άγοράς ι(ς καλώς τιμάς.
  ΤΑ ΕΣ0Δ1 ΤΩΝ Ν10Ν
  ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  "Υπό τοθ Συλλόγου των ένορια
  κ6ν Ιπιτροη&ν άπεατάλτ] Ιγχ6*}ι
  ος πρός τίς χαθ' £ιτην τό χράτος
  ένορΐκχας έπιτροπάς διά τής δκο[
  άς βλκ τα Ιαοδα τ&ν Εερδν να&ν
  ΙχτΑν δ(ο>ων χαί έχ 1]ί ηωλή
  σιβς τβν χι;ρ[β>ν ιής πρτσιχιθς
  Κυριακάς θά διατιθοθν υτε; >τ]ς
  Βασιλιχ^ς «ιρεπορίος. Είς χον Ι
  ρανον θά συνΐ'σ?ίρουν χαί ι! έκί
  τροποι τβν ναβν.
  ΤΑ ΝΕΑ ΚΥΤΙΑ
  ΤΩΝ ΠΥΡΒ ΙΩΝ
  Κατ' άπέφαβιν τοθ άρμοϊΐθϋ 5
  κουργιθ τα χυτΕα τβν πυρείων θά
  μκταβλτ,θοθν. 00;» ιίς την χατκνά
  λιβοιν θά δοθοθν τίοοαρα ιΐίη χυ
  τί ών. "Η«:: ο) λιΐκά χυτ(η μ έ
  καλλιτεχνικον ίτιχί.ταν επί τΐξς
  ίπείας θά παρίοΐατβι λαμηαδη
  &ρέμο(. Τα χυτΐα αδτά θά ίχοι,ν
  ανάλογον αριθμόν πυρείων μ έ τα
  β^μερινά, ί) χυτΕα 4Χΐ(ώτΐρον λοϊ
  χά μι έϊΐκΐττοιν επί ι ής όΐίβίας θά
  είκονΐζωνται τα ί(ΐίπιοι άρχαίου
  ναιθ, τ) χυτΕα πολυτελεΐσς ΙκΙ
  τβν ϊποΐων θά δπίρχη ·2 ώ* Έλ
  λτ^νίδος έκ ΜαχιδονΙας μ| τα τόπ ι
  «6ν ιτ]ς Ινίυμα χαί 2) χυτία φέ-
  ροντχ είκίνα 'Κλληνίδος μΐ Κρηϊΐ
  χί,ν ένδϋμβοΐαν.
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΖ
  Προχθές απεπειράθη είς Ρί
  ?υμνον νά αυτοκτονήση, λα
  βοΓσα μεγώλην δόσιν (οΰΐου
  1 Εϋαγγ. 'Αγγουριδάκη. Τα
  αϊιια άποδΐβονται είς οίκογε
  νειακούς λόγους.
  ΟΙ 0ΑΝΟΝΤΕΙ
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τ. Τ. Τ.
  Τό 'ΪΚθυργιΐΐν τ4{ς Σ-ιγχοινανΙ
  άς ηα^αχαλιί τας οίχογενιΕας τβν
  χατά κος πολίμουί πεσόντων ή
  δκαοδ^πατε θανέντων Τ. Τ. Τ. &
  παλλήλων 6η ως άνοφίρβσιν τό τα
  χυτερον ιί( τό γραφιΐον «0 χ.
  δφϋΠβυργοΟ τα ένίμχτα τούτων μι
  χά τοθ βαθμιθ δ« έφερον Ιν τε
  ιη* κολιτΐχ) ν αί οτρκτΐωτιχ^ &πΐ)
  ρισ'α χαί γ α «ν αλην λιπτομέ
  ριιβν δοον βφο, ^ τον τέηον, χ; ό
  νόν χαί τρόπον τιθ θανάιοι» α&
  τβν.
  ΑΙ ΕΙ£ΠΡΑ3ΕΙ£
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ! ΛΕΡςΠΟΡΙΑΕ
  ΕΠΙ Τ0 ΘΙΝΑΤΩ
  ΤΟΥ ΕΠΙΙΚ0Π8Υ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
  ΚΛΗΡΟΣΙ£ ΔλΝΕΚΥ
  Κατά φ προχθιοινήν ή
  αιν τιθ Δανιΐου τβν 20 0Γ0
  000 ηρίς 2 1)2 φ 1904, ή δ
  ποία Ιγηιν είς τό κεντρικίν χατά
  ατημα %ί Έθνιχής Τραπέζης %ς
  ΈλλίΕοί, έχλτ,ίώϋτ} δ Αριθ. 101.
  713, Εοτις χιρδίζιι 50 000 Βραχ.
  Έπίοης ανά 1Γ00 δραχ. κιρδ!
  ζ^υν οί άριθμοΐ 30 112, 143.017,
  179 498, 2Ο0.099., 103 592, 25
  684,-32 687, 57.055, 138.870,
  136 550.
  Τβ ΜΚΟ.ΡΓΙΡΑΙΚΕΙΟΝ ΜΑΣ
  Είς τό ένταθθα «αχουργΐοδιχιΐ
  «ν άρχΐζιι ιυ;ιον την ποΐΐΐχν ή
  χ«τά τι0 'Ανωνίου Ποθουλί
  Δι' Ιγγράφου της πρός τόν ν.
  Νομάρχην ή έίκιριΐκ ίκμεταλλιύ
  οΐω; τοΟ νιτ}μ»τ,ογράφ5υ Ποιιαβ
  χάχη «Χαιζηδάν-ης—Τοιλίντχ»
  γνωρίζιι δτι οί πραγματοπβ;η1ιΙ·
  άχι δίέ? ττ}ς Έθνιχ«]ς Άιροπο
  ρΐας τ$ν ηκριλθαθακν Κυριακήν
  ιίοκράξιις β^λθ'.ν ιίς δραχμάς
  3 397.50 έξω< »ί 917 χατιβλή θ*]ααν διά φίρον 6ηέρ τοθ Δ αίοιι χαί λοιπΐ ι ίλτ] Τβ Δ' ΠΙΓΚΡΗΤΙΟΝ ΓΕΟΡΓΟΠΝΕΤίΙΡΙΣΤΙΚβΝ χΐ) β». )ρφρμ ?μς δτι ή ούγχλ»)αις τιθ Δ' Πιγχιητ.(ου ΓεωργιχιΟ 2«νιδρίου ή;ις ίπρδ χιιτα νά πραγματοποιηθή εφέτος είς "Αγιον Ν.κίλαον βνι6λήθΐ| έπ' «όριοτον. ΤΑ ΟΡΚΩΤΑ Δ Ι Κ ΑΣΤ_Η Ρ Ι Α 'ΓηβτοΟ Εισαγγελέως το3 Ά ριΐου ΙΙίγου ν. Γιδοπούλου δκιβλτ) θη ιίς τό υπουργείον ή* γν»μ-.δόιη αίς ιτ)( δλομιλε'ας «0 σώμαιος έΐιί τοθ ζητήματος τ*)ς μεταβός ι]; ή μη χοθ ίβχυοντος δρκωτοθ ακοτή μ«ος. Ό χ. Γιδόίΐουλος τονΐζιι ιίς τό δικ6ιβχστιχόν ημός τό δ πευργιΐβν Ιγγραφιν δτι έκ τής έκ τίσιοος ία δικοχίψιως έκΐ τβν 1>
  β6ι<1 θιμίτιο/, δέν ένδιίχναται ώ; άσφκλής ή μιτββΐλή «0 χρακθ. τος σ^μιρον παρ' ημίν ί^χωΐβθ οκοϊήμβτος ϋ»ιυ ■ συνταγμαιτιχ^ς μιταρρυθμ σιως. ΤΑ ΕΜΠΟΡ.'ΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ οΕφνίδίον θάνατον τοθ άοιδ! μου ΈΐτΐακίπΕυ Κιβαάμου χαί ΣιλΕνοιι Χροσσ ίμευ Άγγελιδ.ί χη ή Ίιρά Μητρόπολις Κρήτης εγνώρισε τηλεγραφιχβς πρίς χο ΟΙχουμινιχαν ΠατρικχιΙον ΐη Α. Μ. τίν Βχσιλέν, τόν χ. 'Υ/ΐουρ γόν τβν θ^ησκιιιμϊτων χαί τούς θΐ'φ λισΐάτονς Έπισχάτκυ; Κρή της. Έ Α. θ. Πϊναγΐδϊης δ Οίκου- μινιχός Πατριά?χης χ. ΒινιαμΝ έξέφ?«σι την βιθιΐιν αύτοθ λύ¬ πην ιηΧιγραφιχβς χατώ; χβΙ δ ΜηιροκολΕχης 'Αθηνβν χ. Χρυσί στομβς. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΧΙΝΙΑ Πληροφορούμεθα βτι Είς Χανιά κατόπιν ένχαχικής πά ρακολουθήσεως συνελήφθησαν διάφορα ατομα κατέχονχα ( κανήν ποσόιητα χασΐς καί έμπορβυόμβνοι τό ναρκωτικόν τοθίο {Ις ιύρεϊαν κλΐμακα. Πρωία Πέμπτης 17 Ίουνίου 1937 3» ΙΊΡΟΤΙΙΙΙ Ο ΥΠΟΥΡίΟΣ ΤΟΝ ΕΞΟΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΔΝΙΔ! ΦΟΝ ΝΟΥΡ1Τ ΟΙ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΖΟΗ Δι' «Οριον εκλήθη ιΐί οονιδρία σιν τέ Διοιχητιχβν Σαμβι: ύλΐον τοθ ΊΓμκορΐχΐΟ χαί Β ομηχανιχοθ Έ πιμιλητηρίου πρ<ς σκζήτησιν χαί λήψ ν άποφάσιων έπ( ώ? σ,έ'ον ζηιημίχων τρεχούσης έμποριχ^ς ΑΙ έν τή άγο, φ μας κυμανθεΤσαι χ τιμαί των διαφόρων ένχωρί ών προϊόντων είχον ώς κάτωθι: Χονδρ. Λίαν. "Ελ«Ι« 5 βαθμων 41.50 45. „ κοινα 38. ,. ραφινέ — λευκοί α' 26. 30. ,. β' 25. 89. ., πυρηνβλ. α' 23. 27. ., β' 21. 25. „ μουρνέλ. α' 25. 27. ,. β' 21. 25. θινοι Αρχαν. το μΐοταιον 60 ,. Μαλεβυζ(ου Μέταξα Κουκούλια ΔΙκταμος Δέρματα βιδέλα „ βακέτα ., βαρεία Άμνοδέρματα α' "β' Προβατοδέρματα Άρκαλοδέρματα Μαλλιά 6 550 1^60-120 280 40 30 24 40-90 10—30 50—60 180 38—45 Τιμαί Συναλλάγματος Άγορά Πώλησις Δολλσριον 110.50 111.50 Λΐρα 046. 550. Κορώνα Σουηδίας 28.10 28.36 Φράγκον Γαλλικόν 25.29 25.54 Φράγκον Έλβετ. 25.27 25.52 Φιορίνι Όλλανδικόν 60.69 6120 Τσεχοοί οβακίσς 3.86 3 90 Φράγκον Βελγ, ρ ΠΡΟΣΕΚΑΗΘΗ Ε Π ΙΣΗΜ&Σ ΥΠΟ ΤΒΣ Α[ΜΗΣ_ΧΥΒΕΡΝΗ2ΕΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 β Ίουνίου (τού άντ· ποχριτού μας).— Κατά τηλεγραφήμα τα έκ Βερολίνου ό ύπουργό; των έ* ξωτεριχών τής Γερμανίας φόν Νώυρατ πρόκειται νά μεταβή προσεχώς είς Αον βίνον όπου θά διεξαγάγη διαπραγμα τευβεις μετ ά τής Άγγλικής Κυβερνή¬ σεως πρός διευθέτησιν των μεταξύ Αγγλίας καί Γερμανίας διαφόρων. Κατ' άλλα τηλεγραφήματα έκ Λονδί· νού ό Γερμανός ύπουργός των έξωτερι κων άναμένεται είς Λονδίνον όπου προβεκλήθη επισήμως υπό τής Άγγλι· κης Κυβερνήσεως την 23ην τρέχοντος μηνός* Είς τό ταξείδιον τούτο τοθ φόν Νώ·υ·ρ»τ άποδίδεται υπό των πό λιτικών κύκλων τής Έύρώπης ιδιαιτέ¬ ρα εντελώς σημασία. Θεωρ·ίται δέ βέβαιον ότι είς τάς συνομιλίας τού Λονδίνου θα θιγούν δλα έν .γένει τα Έύρωπα'ίκά προβλήματα.. ΕΙ ΦΡΑΝΚΟ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ Β ΟΥ Β1ΣΚΙΚ0Υ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Ίουνίου (τού άντ». ηοκριτοθ μας).—Νυκτερινά τηλεγραφή ματα έκ τού έξωτεριχού σχετικά μέ την εξέλιξιν των έπιχειρήσεων έν Βι σκάΐα άναφέρουν ότι τα έθνικά στρατεύ ματα, συνεχίζουν την προέλασίν των. Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα ό βτρατη γός 4»ράνκη έφαρμόζει σχεδιον βι' ού αποβλέπει δχι μόνον είς την κατάληψιν τού Μπιλμπάο, βλλά είς την πλήρη έ» ξόντωσιν τού Βασκικού στρατού ωστβ* νά δυνηθή κατόπιν νά στραφή άττερί- σπαστος κατά τής Μαδρίτης. ΑΗΰΙΙΠιΤίΐΓΤΑΪΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΟΧΥΡΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΠΙΑΜΠΑΟ ΑΘΗΝΑΙ 16 ΊουνΙου (τού βντ«κ·χριτ·δ μβς).—ΤϋλΕγρβφσΟν έκ Ρώμης ότι ή «ντ( οτασις είς τβ πρ· τής πόλιν; οχυρώματα τ·δ Μπιλμπα· «πεουνβτέβη. Είς τβ ατρατεύ μκτα τ·δ ΝτββΙλκ π«ρ«δόΒησ*ν σήμερον νέ« τμήμαΐα Βίαχνν. ΟΙ αίχμάλωτοι ί* γένει κνέρχονται είς «ρκκτ·; χιλιάδας. ΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΙΣ ΤΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΙ ΒΑΣΚΟΙ ΑΟΗΝΑΙ 16 Ί·υν(·» (τ·δ ρ μ«Ι).—Έκ Μχιλμπαο κγγίλλεται <τι τμ4μ· τα τίνα τβν Βκβκικβν οτρ«τε»μίΓ«ν «νβί στανται εισέτι κρ«τΐρ»ς είς τ«ς προ τ·δ Μπιλμκά· γρ«μμ«£, διε,αυομένων οχληρ· τβτων μαχ&ν. ΑΙ πρβφΐ)λακα1 τσδ Ντ«β(λ« ΐύρ(βκ·ντ«ι ΐίς αιχάατειαιν δύ» χιλιομέτρνν βκ· τίς πβλΐω£. ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑΔΙΚΑΗΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Ίουνίου (.τού άντα, ποκριτού μας).— Έκ τού όπουργείου τής Δικαιοβύνης ανεκοινώθη σήμερον & τι μεταξύ των αρμοδίων ύπηρεσιών συ· ζητείται ή ίδρυσις καί έν Ελλάδι ηα,ιδικών οιχαστηρίων. Ό θεβμός ου· τος λειτουργήαας είς πλείστας χώρας τής Έύρώπης απέδωκεν εύεργετικά ά- ηοτελέβματα, καί συνέτεινεν εις τόν περι¬ ορισμόν τής έγκληματιχότητος τής παι δΐκής ήλικίοΐς. Όριβτική απόφασις Ιέν ελήφθη ό· μως είαέτε. Πάντως δέ αί άπόψεις τοθ ύπουργείου θά τεθοβν υπό την έγκρισιν κ. Πρωθυτουργού. ΟΦΡΪΓΧΟΑΙΙ.ΤΟΥΣΙΜΑΧΟΥΣ Α Ο ΗΝ ΑΙ 16 Ίουνίβυ (τού «νταιποκριτοϋ μ«{) — Ραδι·γρ«φημ« ί* £«λ«μ«νκ«( αγ γέλλΐι ίτι φ·ρτηγ·ν μί την σημαίαν τής 'ΕΘνΐΝϋς Ίαηανίβς ναυλοχεί όλ(γ« μίλλια; {{θ τβδ Μηιλμπβ· πλί,ρες τροφΐμνν άη· βτιλλβμίννν δι* την τρ·ν·ο·οΙ«ν τ«0 «β ρρμίνε>ντ·ί ·ία|τι 4ν τι} π·λ«ι ύμέχ·» ηλ»)
  •»»βμ·0
  ,ΤβΡΐΚθΝ
  ΧΡ
  «λλι
  νη τε
  ϋ έη&ιύΙ
  ,·1 διότι τ
  (£ν. βυντκλ
  πρβί
  ή τ·ϋ
  | Μί
  Ιιιν δ»νί|
  ί
  μη Ια*»ς ι
  ι»» ΒΙλιιαιν
  ί«ί· γιγ·ν·
  ρέααουν κ·ΐ
  η |Ιτ»ν Ι
  ών θέληβιν
  |ΐι τδν δή ν
  δι
  ί
  ι»ϊύνβ«ν ι
  ίνϊράχΜν ι
  «τεσΐβαΐΐί
  4 ίά
  ΡΙΟΓΙ»
  5— Β