94417

Αριθμός τεύχους

4592

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

18/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Εον, (τοβ άντ»
  ινα τηλεγριφή
  ιθ βχετικέ μϊ
  ρήβεων έν Βι
  θνικά σχρατιό
  Ή>έλαβ(ν των.
  •.«τα ό β'ραΐη
  Ο διον δι* ου
  ι ην κατάληψιν
  την πλήρη ί·
  ιρατοθ ώϊ»ί"
  ιτρ-φή άτιΐρί·
  ής.
  τπί
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  II
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0401 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΫ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  εΐησίσ λίραι 3
  εξάμηνος 8
  Άμερικής
  εΐησία δολ. 16
  ε£άμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΙΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  18
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΤΚΤΙΪΙΟΣ ΣΤΙΤ.ΚϊιΊ ΘΡ. Μ. ΣΤΛΥΡΛΚΗΖ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΚ» »|0«
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΑΟΥ 4592
  ΕΧΟΤΕΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  ΠΙΟΑΗΑΙ ΕΕΕΑΙΙΕΙ!
  1ΙΕΟΙΟΥΣ (ΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ
  Ή τρβγικη μοΐακ τβΰ
  Μκιλμκβο αιτσυ · έμφύλιβς
  κίλεμος διΐζαγετβι παντβΐε
  μέ ηρωτβφανή ακληράη,τα
  καί μ* τ· αΐαθημ* κου δή
  μιαυρνεΐ ή κυρι«ρχ(α τβδ θη
  ριώδβυς ένοτΚκτβ» ,ίς τ«(
  καρδίας τβν *νβί»ίπων είς
  δρβς χβτβ τάς οποίας β αν
  βρ«<ι«ομ*ς ύκοχωριί κκί εξα (Β«ν(ζ«ται, συνεκέντρωσεν τ·{ τελΐυτβ.ας ημέρας την κοινήν προσοχήν καί δεν άφηκαν καιρόν δια παρακο λούβηαιν τβν έντίνων οιε θνβν δικλωματικ&ν ζημώσε «ν. Κβί βμως έ* ώ τα αατα νικ· βύνεργ» τού πολέμου ήχ·δν δβιμβνιωδβς ακ·ρπ( ζοντβ τόν θανατον είς την ύραΚβν χώραν τβν Βασ κων, ■Ις τήν έλλην Ευρώπην βνα πτύασεται μ(α πρωτ·»«νηί δι κλωμβτικη δρβστηριοτης τής βκοΐβς έβν γνωρίζωμεν τβ κΐνατρα καί τβ βΐτιβ, δέν δυνβΗκβα Ιμως δυσιυχβς ν ά κροΤδωμεν κ«1 τβ άσφχλί, β κστελέσμβτβε. Καί τουτο διά τι 4 διττλωματίβ ,2 έ ν Φβνερώ νΐι «τ» τβύς οκσπού; καϊ τίς έίτιδιώζεις της. 'Αλλβ καί διατί τ' ακοτιλέσματβ τβν αυντελβυμένων ήδη δι πλνμβτικβν. ζυμώοΊων έν Εύρήπα, δέν θβ έζαρτηθοΰν έκ τβν πρβθεσβων μονον τοΒ ενός ή τοΰ άλλου ίβχυροδ ή καί 12 ων ομού τβν μεγβ λων δυνίμεων, ·λλβ καί άχό πλϋθος γενβνοΓβτ^ μοί ρειΐα Ιαως καί άσχετα βπό τήν θέλησιν των ίνθρώπων, Α έ α ΙΤ κλ·ν(ζιτβι 4 εμκιστοαύνη κρός την β{(αν τού Ρ»ββ>
  κου ««ρίγβντβς. Διότι ε*ν
  μέν ηβαν κράνμντι προδί
  ται οί τυνεκιοθέντες βτρβτι
  «πκ«ί αγετ«ι, τοτε Ββ πρέ
  πε» νβ μην ίχο κβνκΐς εμιτι
  ατββώνη κβί ί έ λ
  βρχηγοΒ τοδ έτιτελε(·υ της
  είς Παρισίους Δέν 8* είναι
  λοιπήν έκηληντικον έβν ϊ
  δωμΐν μίαν συνεννόησιν τή;
  ΆγνΜας καί Γαλλιβς μετβ
  της Γερμκνίας παρ* τάς τε
  ραατ(«ς άνηθέσεις π·ύ ύρ(
  στβντβι μ«τβς*ύ τβν χωρβν
  αύτδν, δι" «μβιβ«{ων ύηο
  χωρηαεων, έκότε μοιραίως
  θα κλονιοθρ τό Γβλλοβοβιε
  τικόν £ύμνωνβν κβί Βά χά
  λ«ρω99 ο αξ»ν Ρώμης—Βί
  ρολίνβυ Έν τοιαύτη δέ πεοι
  πτώσει θβ έχωμεν καί ριζ>
  κην μετ·β·λην τής έν Εύ
  ρύπα «ολιτιχής κ«τ*στ«σϊΜ5
  κβί πλήρη βνακβτάτβξιν τβν
  δνάμε ώ Ιέλθ
  ατβσύνη καί είς κανέ'να'αλ δυνβμεων ώιτε νβ
  λον στρατιωτικόν καρανβν ίσορρόκααις έ τί νέων έντε
  τβ τϋς ΤΡωβσίας ότι δέν £94 λβς βχσβων. 'Αλλ' αί κρο
  η0·δωση κ«ί «ύίός έν ώρα βλίψεις αυταί είπομεν δέν
  μάχης την θέσιν τού, τηνίΕίμκβρβΰν νβ γΐνωντβι μέ
  πατρίδα τβ.» κβί τού{ συμμ* αξιώσεις βεβαιότητος. Κβί
  Χ·»ς της· Έβν δέ πάλιν η τάς αναφέρομεν άιτλβς ώς
  σβν βθίβι κβί έτυφΕκΚσθη πι&βνβς μόνον κβί μη βκο
  σβν έκ λόγων ηολιτικβν ά|κλειομένβς.
  πβ τβύς χυβερνβντας, τόπ ι Ευχάριστον πάντωϊ είναι
  είς την Ρωσσίαν υπάρχη εν.(τι ώς πρός το Ίσκβνικόν.
  χβθεστώς βΐματβς κβί βγρίας φκίνεται βεβνίχ η συμφωνία
  τρβμοκρβτίάς είς" τό οποίον
  δέν ΕΐμκορΕΐ νβ έχη κβνεΐς
  καμμίαν εμπιστοσύνην. Διά
  τι ή ανβτρβπη τβυ θβ πρέκει
  νβ θΐωρηται βιβχίβ μβλις
  ■υρεθ$ είς την ανάγκην έν
  ώ,α πολέμβυ νβ οκλισα τόν
  κβί εί: την
  ϊλων των μεγάλων δυνάμκ
  ών. Κβί παρήγβρον έπίσης
  είναι ότι βί τβγβί τβν λβ
  αυνβισθβνων
  Εύθύ
  βπέναντι της ΙβτβρΙ
  χαί τής ανθρωπότητος
  Ακ· γεγ·νέ;α τα Ιιχ χ
  ρ«ββο»ν πολλάκις την π·ρΐί
  ■ν Πτ«ν άνεξκρΐητβ βπό
  τήν θέληβιν καί βύτβν αχο
  μη τβν δημισυρνβν των. Δ»
  ίτι βα·ν είναι βίβχιον 1η ·!
  Λνβρωκοι δημιουργοΰν τβ γε
  ν·νστβτ, έ{ Ιαβ» είναι έηίοης
  αλΐ,ββς Ιτι τβ γεγονότα δι
  ευϊύνβυν την μοίραν τβν
  άνθρώκΝν κβί μιτνβχλλουν
  κκταστάσεις καί προΜΒοΰν
  την ίτμβμκζβν τϋς Ιατορί
  «ςτής ίνθρωποτοτβς.
  Όπωβδήπβτε «κεΐν· τ· 1
  κοΐεν διβκρίνομεν σήμεοον
  εΐνβι Α ίντασις τβν προσπβ
  Βειβν τής διηλνμβτΐβς τής
  Εύρώηης πρός ίπβσβφήνισιν
  τής σημερινάς ββλής κβί συγ
  κεχυμένης κβτβοτβσϊως. Κβί
  ΐΐμΐιοροϋμίν μΐτβ σχετικός
  τουλάχιστον βΐββιβΐητβς ν
  ργν δέν ύηολ·γ(ζΐτβι
  σοβαράς ώς συμμαχος αμ«τβ τού «κοΐοβ κβνεΐς
  Αύτην ίί τήν ψ»χβλ·γ«βν δέν βϊναι οημκρ·ν «β?*λή;
  η οκ·ίβ δημΐουογιϊΓ.ι ήδη κβ1 β·β*ι·ς. Κβί τούτο
  τόσον έν Γαλλ'α οι·ν κβί δημιουργιΤ την μεγβλντέ
  έν Αγγλία περΐ Ρνσβΐβς, ρβν έλκΐδκ οη η κΐρηνη τού
  θβ θιλήσα ββφβλβς |νβ έκ κοσμου δέν θβ κινδυνευσο
  μβταλλΐΗθί} ή Γερμβνίβ £ι* είς τό πρβσίχές τβύλβχιοτβν
  της μκτ«βββΐ«ς τού φόν Νώ μέλλον.
  ϋρβτ β·£ Λονδίνον κβί τβδ ν»-
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ* ΙΔΕΥΣΙΣ
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ 0ΡΚ2Μ0ΣΙΑ
  ΤΒΝ ΕΦΕΔΡϋΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Συεχίζομεν σήμερον των λό
  γον των οποίον εξεφώνησε ό Αν
  θυττολοχαγές κ. Βιθάλης κατα
  την προχθεσινήν όρκωμοοίαν των
  έψέδρων αξιωματικών.
  Είς τιάσαν άλλην περίστα¬
  σιν, 'ό διάστημα τοθ μηνός
  ΘΛ ήτο άνβπα-ρκές διά νά μά'
  συμπληρώση καί νά έκαναφϊ
  είς την μνήμην μας χά βσα
  δβθή Ή ί 8
  κναμένωμεν ότι ο«»βδήπ·τε
  ούντομα θβ διε»κρινιβθβδν
  τα πράγμβτα τας Εύρώπηί
  κ·Ι θβ λβββυν την οριβτικην
  τ«ν τροπήν, αδιάφορον αν
  ιΐναι κρός την βελτίωσιν ή
  πρές την μοιρβίαν έκρηξιν
  ί ϋΐ
  ρς η μοιρβίαν έκ
  χβί την κβΐαατροφιίν ς
  την οριαηκην δβ ο»αμ·ρ«»
  αιν τής εύρωβαϊχής κατβστβ
  οε θ βθήοα «·λύ ή Κ*
  ής
  οε«ς θβ
  λί την
  μφ
  νία
  λ
  ής στ
  οηθήοα «·λύ ή Κ*
  οκοίβν θβ έχο ο
  ς κολκμος έν Ίβηα
  οπου φαίνετβι πβίζετβι
  ίλ ύ μεγάλον
  νία οπου φαίνετβι ζ
  πλέον τβ τίλος τού μεγάλον
  άδελφθΝτόνο» δρβμβτος
  Έν τω μεταζΰ 1μ»{ ίέν
  άποκλείετβ-, β! διεξαγομε
  νβι αημ*0·ν διηλωματικαΐ
  προσπαθειαι έκ μιρ·»{ 1λ_ν
  Τβν μεγάλων κρβτβν κβί
  βί ·κεΤ«ι «βρ' ίββ λέγοντβι
  «ΐρΐ εΐρήνης ίχ·»ν
  την £ημι·»ργ.βν γ
  ματων κολιμιχβν βυμμαχ·
  βν, νβ βπ·λιίς·»ν «1$ τβ*κ
  κληκτικαίτιρ· »«> τβ ηλέ·ν
  ί
  κληκτικαίτιρ· »«> τβ ηλέ·
  •ίπροβπτα βπβτελίσματβ. Ου
  τ» ένβ μίχρι «ρ·χβ«ί «»«·Ι»«.
  ίθΐι»ριΐτβ ακλόνητον το ουμ
  φ«νβν Γβλλίβς—_·βιέτ κβί
  ■πβλύτως βτβθερβς · &,νν
  Ρώμης— Βιρ·λ·νον, βδριβν
  «έν άπβλιίεται νβ Ιδνμιν
  τ·ν κλονισμόν η* την δι*
  λυαιν κβί τβν δύο «ύτβν
  ονμμβχιβν- "Ηίη ΐΐί την
  Γαλλίαν μετβ «·ν τ·»»βκ·
  έ κβί «βνΊΛΑ»ν ί-
  εχομεν διβαχθή. Ή πίστις δ
  μας μέ την 6κο!αν άπαξάπαν
  τες ένεστερνίοθημεν την απο¬
  στολήν μας ήτο τοιαύτη, ώστε
  καί ή παραμικροτέρα κίνησις
  μας ένεΐχβ ωφέλιμον έργον,
  Άπερχόμενοι είς τα βωτι
  κά Ιργά μας συναποκομΐζο
  μέν τος πλέον ζωιτανάς έλπί
  δας, δ π είς περίπτωσιν καθ'
  ή, τό Ελληνικόν Έθνος θά
  ήθελε ι ά; έμπιστευθβ την ώ
  ραίαν αποστολήν τής προσθή
  κης νέων οελίβων δόξης καί
  αύταπαρνήσεως είς τάς δσας
  Ύμϊΐς ο' παλαίμαχοι Άξιωμα
  τικοί έγρΰψατε διά τοθ τΐιιίου
  οΐματίς σας, θά σάς ιθρω-
  μέν είς τό πλευρόν μας σο
  φούς συμβιύλους καί στοργι-
  κούς παραστάτας.
  Χαίρομεν Ιδιαιτέρως διότι
  τήν σεμνήν αυτήν εορτήν τιμφ
  διά τίς παρουσίας τού καί ό
  Μέραρχος τής Κρητικής Μβ
  ραρχΐας σΐρατηγός Λβλάκης,
  καί τοθτο χάρις είς τό ενδια¬
  φέρον τό οποίον εΤχε νά πά
  ρακολουθήση την τελευταίαν
  των άσ ήσεών μας.
  Εύρΐσχω Βμως την εΰκοιρΐ-
  αν νά τονίσω δτι ή στιβαρά
  χε'ρ είς την οποίαν ήτο έμπε
  πιστευμένη ή εκτέλεσις τοθ
  προγράμματος ήτο τοιούτης
  δυνάμεως ωστε νά δίδη είς δ
  λους μας τόν άναγκαιοθντα
  παλμόν πρός επιτέλεσιν _τοο
  οπί Ο μας.
  Ή στοργή μεθ' ής μ άς π»
  ριίβολε ό Διοι«ητής τοθ Συν)
  τος κ. ΆμπατζήΓ, 11 συνεχεΤς
  κόποι ιΐς τοός όποΐίυς ύ»ε
  βλήβη κοΐ οί μελετημβναι υπο
  βιΐξεις τάς οποίας ^ άς Ικσμε
  άσφσλβς ουνετίλεσανέν πολ
  λοΤς είς τό νά επιτύχωμεν
  ο,τι επετύχομεν.
  Πρΐν τελειώσω αίοθάνομαι
  δλους "Υμάς έκ μέρους δλ-κν
  ήμον κα( νά σάς κάμω την
  ρηιήν βίβα'ωσιν 0Γι δέν θά
  π-τύσωμεν πάντοτβ καί κατά
  τό διάστημα τοθ (διωτικοθ μας
  βίου, νά παρακολουθούμεν
  πάσαν εξέλιξιν των μέσων
  τοθ πολέμου καί νά παρα·
  σκευαζώμεθα ψυχκος διά νά
  συνεχίσωμεν τό βιρύ άλλά
  ωραίον έργον τό οποίον μ άς
  [έχαράξατβ διά των θυσιων
  σ3Γ§ προσθέτοντες έν τέλει
  ώ: κατακλεΐδα καί τό γνω
  οίον.
  «"Αμες γ'έσίμϊθαι πολ) Δ κά
  ρονες».
  Επηκολούθησεν βϊξίωσ ς
  πρό τής ενάρξεως ι ής όποίαο
  επανήλθεν είς την μεγάλην οί
  θοοσαν ό σφατηγός κ. Λελά
  χητ, δστις προσεφώνησβ τούς
  Έφ.'Αξΐωματικούς, τωνόποίων
  έπήνεσεν τόν ζήλον καί τό
  αδιάπτωτον ενδιαφέρον μεθ'
  ι ΰ πσρακολούθησαν βλοι τάς
  άσκήοεις καί διαλ<ξεις, οΐη νες τιεριελσμβΐνοντο είς τό πρόγραμμα τής μετβκπαιδεό σεώς των. Έν συνεχεία ό Στρατηγδς ανέπτυξεν είς τού; Έφέδρους την σημασίαν τοθ δοθέντος παρ' αυτών δρχου, εκφράσας πρός αΰτούς τό συγχαρητήριά τού Ριάτήνπροσ γενομένην μεγάλην τιμήν. Είτα ό λόγος τοθ ΣτρατηγοΟ περιεστράφη είς την λαμποάν καί ίνδοξον Ιστορίαν τοθ Έλ ληνος Έφέβρου ΆξιωματικοΟ άπό τής παλαοΐάτης έποχής μέχρι των έτβν ι ής προσφά τού ίστορΐσς, υπέμνησε δέ καί άπηρθμησεν είς τούς παρι σταμένους έν γενικαίς γραμ μαΤς τάς έξαιρετικάς ύπηρΐσΐ άς άς κατά καιρ<ύς προσέφβ ρβν ίίς ιήν Ελληνικήν Πά τρΐβα καί την Ελληνικήν Κοι ν ωνΐαν ή τάξις των Έφέδρων Άξωματικών ιΓτε ε Ο τη έμά χβτο τόνύηέρ έλειθερίσς Ιερόν άγωνα ιΓτβ έπεδΐδετο έν ι() βίκηνΐ(ΐβ προσποθε'α τής προα ληνος Έφίβρου 'Δξιωμοτι κοθ τονίσας πρός αύτούς δτι ουη ακριβώς εΤναι καί ή ά παίτηυις έκεΐνων οΐανβς ι»αοβ χώοησαν πρός αύτούς την θε σιν των καί ή άπαΐτηαις ου τη πρέηβι νά είναι σεβισΐή. Ό λόγος τοθ ΣτρατηγοΟ «. ΛεΧά^η, μϊστός έννοιων «αί πλήρης έξεζηηαένων δια- νοηαάτων καί πατριωτικών έ· ξΐρσεων, ήλέΐτρίσε κυριολε κτικως άταντας τούς παριστα αένους είς τούς όττοίους προ εκάλβσβν άληθινά όΐγητιατρι» τικοθ ένθουσιασμοθ. Είς τόν Στρατηγόν άπή'τη σεν έξ όνόματος των Έφί θρων 6 'Εφ. ΆνΡ(γός κ. Μου οέλλος ΐύχαριστήσας ο υϊόν διά τούς ώραίους λόγους τού καί τάς λαμπράς καί πατριω τι κάς αύΐοθ παραΐνίσβις, πά ρέσχβν δι* έν τέλει πρός αΰ | τ*ν την διοβ'βχΐωσιν δτι οί "Εφεδροι Άξιωματικοί, είς τούς όποίους είναι σήμερον έμπεπιστβυμένη ώς (ερά παρα καταθήκη ή ΙστορΙο τοθ Έλλη νος Έφέδρου ΆξιωματικοΟ, είναι άποφσσ^σμένοι νά δια, τηοήσουν ταύτην άπαραμείω τον χα( είναι διατεθειμένοι, Βιοομένης εύκαιρΐας, νά επι τβλέσουν άκεραΐως τό καθή κόν των έναντι τής προσφι λοθς μας Ελλάδος καί νά προσθέσουν καί αύτοΐ νέας σελίδας δόξης και ΈλληνΐκοΟ ΜδγαλεΙου βίς την Ιστορίαν τής ΠΐτρΙβος. Ακολούθως προσεφέρθησαν βιάφορα άναψ,κτικά κατά την διάρκειαν των οποίων ό Στρα τηγός κ. Λΐλάκης τ) νβιρβ ποό ποσιν υπέρ τής Α.Μ, τοθ Β α σιλίω; καί των Έφέδρων Ά ξ'ωματικον, μετ" ολίγον Ρέδ "6·. Άνθ)γός κ. Γαλενιανός ήνειρε πρόποσιν υπέρ τοθ ΣτρατηγοΟ κ. Λβλάκη καί των Μον/,ιων ΆξιωματΐΛών. Μβτά τό πέρας τής σβμνής πλήν λαμπράς ταύτης τβλετής οί Έβ(οοι ΆξιωματικοΙ προ σήλθον έν σώματι πρό τοθ μνημβίου τοθ 'Δγνώσΐου Στρα τιώτου Ενθα κατιθβσαν σΐ* φανον έ< δάφνης παρουσ'α τοθ ΣφατηγοΟ κ. Λ?λάκτ>,
  τοθ Έτητβλάρχου τής Μερσρ
  χΐας κ. Σακόοοαφου, τοθ Δι
  οικητοθ τοθ 43 Συντάγματος
  *. 'Αμπατζή καί απάντων των
  Αξιωματικών τής Φρουρδς.
  Η «ΙΑΔΙΟΡΓΑΝΟΙΙΣ ΤΟΥ ΤΑΗΕΙΟΥ
  προθεα ιής προα
  ή τοθ 'ΕλληνικοΟ Πολιτι
  σμοθ. Καταλήγων ό Στραιη
  γίς έχάλΐσιν τούς Έφέδρους
  'Δξιωμαιιβεύς νά συνεχΐσουν
  ΗΑΓΟΝΟΙ ΓΡΑΜΜΗ'
  Ή προσβπιχΐί έΓέμΐχοις τοθ
  θ ΓενιχοΟ Διοιχτ]τοΟ χ.
  ), Ιλπίζβμΐν δτι θΐ
  γ είς τήν ό?ισΐιχήν ρύθμι
  σιν τβθ ζητήμχτος τ&ν ίρομβλο^Ι
  »ν τής άγόνου γρ«μμτ]ς Κρήτ-ς.
  ΚϊΙ ι! αι άνάγχΐ) πρϊγμχτι να
  ρυθμιοΒ) τό ζήΐημ» τοθτο τέ συν
  τομώΐιρον ϊπα»; έχομεν είς έπα
  νιιλημμινβ 5?θρί μας τονίοη. Δι¬
  ατί ιΐ'αι άδικον ίαον χαΐ αχατα
  η νά ίπιδαίύνιονΐοιι τκ έμπο
  ριύματα τοθ Ν^μιΟ Αχοτ,ΘΙου μέ
  φορτοεχφορτητιχα, διά νβ
  έχτιλ^ται το δρομολόγιον τ·0 ατμο
  Κυρια>ή', ένφ ειμπορεί
  χάλλισΐα νά ηροσεγγίζη μίαν ο[·
  ανίήιχβτι (Χλλτ,ν ημέραν τής ίζΙΙο
  μάδος, εργάσιμον, 'Αλλ' είπομεν:
  Ή επέμβασις τοθ χ. Σφακιανά
  θ* συντελεί ασναλβς είς τήν
  μισιν τ·0 ζή
  Ή σημερινή Κυβέρνηβις
  προχωροδαχ Είς την έφαρμο
  γήν το5 προγραμματίς τηί,
  μελΐτά ήδη κβίτό ζήτημβ
  τίς ρ«ζ'»»ής βναδιβργβνώβε-
  ως τβν δημοσίαν ύπηρισι·
  θν ώίτε κβί η διΐκπερβΐ
  ωα.ς τβν διαφόρων ύτοθέσβ
  «ν νβ καταστή εύκολωτέρβ
  κβί τβχυτέρβ κβί ή θέσις
  τβν ύχαλλήλων νβ βελπω-
  δή. Καί ήτο πράγμκτι έκιβι
  βλημένη ή Ιναδιορνάναισις
  αύτη διβ κολλεύς κβί βοβκ
  ρούς λ<γ·»ς. Ελπίζομεν δέ Ιτι θβ έκτβθι) έφ' ίλων γε νικβς τβν κλάδων τβν δημ· οί«ν ύιτηρεαιβν. Καί ότι θα γίνη κατβτρίκον π«ύ νβ 1· κανοιτοιήσα απολύτως τό δί¬ καιον κβί νβ έ{νκηρ>τήοη
  κβί τβν λββν κβί τόν υπαλ¬
  ληλικον κάσμβν. "Εχβυν ύ·
  πββληθ$ &λλνα» ύιτο τβν
  ένδιαφΐρβμένων μβκρβ β-
  νβλυτικβ ύκβμνήμκτα Καί
  ίτσι βί ά^μάδιβι έηιτρβηαί
  κβί η Κνβέρνη9ΐ& θά κκτατο
  πισθοδν πλήρως καί θα λβ
  βευν τβς τκλικβς αποφάσΐις
  των κατόπιν λεκτβμερβνς με
  λέτης κβί κατβτ·κ(βΐω{ ίφ'
  ίλων γενικώς τβν λκπτομε
  ριιβν τβδ ζητήΗκτβς.
  Κ«Ρώ; ίέ πληροφβρούμε-
  θβ, αχΐτικόν ύπέμνημβ, ίχει
  υποβληθή πρ·ς τόν κ. κρω
  θυτΐβυργόν κβί έκ μέρους
  τβΰ κρσσ»ηικβδ τού τβμείβυ
  τηλεφωνικον βυγκβινωνιβν
  Κρήτης- Κβί ζητβΐτβι διβ
  τβδ ύκβμνήμβτβς αύτβϋ, Ι
  κως διβ τβν νέων μέτρων
  •νβδιβργχνώσίως τβν 6ϊΐμ«
  α(«ν ύπηοεσιβν. άπβφ»σισ98
  η οριβηκη ίφ' ένβς διατήρη
  βις τβό ταμΐίβΒ τούτου κ«ί
  η μβνιμβίΐβίησις βφ' ετέρου
  τβδ ύηηρετοΰντος ίκτίκτβυ
  κροσωπικοδ τού. Είναι δέ
  πρίγμβτι άηολό?ως δίκαια
  τβ βΐτήμβτβ αύΐά.
  Έν Κρήτα λΐιτβυργβδν η
  δή πβρί τβ θΗτακέαιβ κοινβ
  τικβ τηλεφωνικβ γρβφΐΐβ, έ- '·
  ςΊικηοιτβύμΐνβ διβ δικτόε»
  έναΐρίων νρβμμβν βί βκβιαι
  κβτΕσκΕυβσΒησβν κβί συντη
  ροδνται δβτταναις τοδ ταμεί
  ου τηλεφωνικον συγκοινωνι
  βν Κρήτης καί «Ι ϊιτβϊχι ύ·
  κεββχΚνουν κβτβ πβλθ το
  μήκβς χαί την πυχνέτητβ
  τβν τηλεγρβφικβν γραμμων
  τβδ Δημοσίου.
  Είναι λοιπόν ορθόν ν« δι
  βτηρηθο ο όργβνισμός^ ϊύτός
  καί είναι δίκαιον νβ μβνι-
  μβηβιη8ι3 τό έκτακτον πρβ«
  σωκικάν τού. Διατί εάν χβ·
  τβρνηβθ τό ταμείον αύτό,
  τό Δημόσιον θβ επιβαρυνθή
  μέ σοβαράς δαπάνας πρός
  συντήρησιν τοθ δικτύου δι1
  • υ έξυηηρετοΰντβι τβσαι κβί
  τόσαι άνάγκβι τού άγρβπ-
  κου μας κόσμβυ Έ ώ εάν δι
  ατηρηβθ τ· ταμεΐβν κβί μο
  |νιμ·ποιηθό τό κροσωκικόν
  'αύτβΰ, άφβδ βεβαίως γίνη
  προηγουμένως ή άκαραίτη-
  τητος έτιλβγ^, θ' βπνλλαγι)
  #ν' ενός τής δβκανης αυτής
  τό Δημόσιον καί αφ' ετέρου
  θ> έευτηοετηται καλύτερον
  | καί ή τηλκφΜνΐκη κκί τηλε-
  γραφικη συγκβινωνΐα τής ύ·
  καΐθρου. Διότι ώ; είναι φυσι
  Μόν, βί ύπάλληλοι θά έρνά
  ζννται μέ περιβσότερον ζή
  λον μετβ την μονιμοιτβίησιν
  των καί τότε η ύκηρεσία θά
  βιεξ«ν*τβι χβνονικιίΐΕρβ καί
  η εξυπηρέτησις τβϋ αγαοτι
  κοδ κοσμβυ θά είναι πληρε
  στέρβ χαί βί κίβπράξεις τοδ
  ταμείου θ' αύξηθβδν.
  'Αλλ' ίλα Ηύτά θά τα γνω
  ο(ζα ηιστεύβμεν χαλ,δς η χυ
  βέρνησ'ς κατόπιν τής ύιτοβο
  λής τοδ σχετικβΰ ύπομνήμα
  τος πρός τόν κ. Πρωθυπουρ
  γόν. Κβί έν τώ ένδιβφέροντί
  της τόσον πρός βνβδιοργάνω
  σιν τβν δημβσίων ύκηρΐβιβν
  όσον χβί κρός εξυπηρέτησιν
  κβί τοδ χοινοδ κβί τβν ύιταλ
  λήλνν, είμεθα βέβχιοι Ιτι θά
  υίβθετηαα πλήρως κάντα ίσα
  είς τό ύκόμνημβ τοδτο περι
  έχοντβι.
  έξ
  ιήν Ανάγκην νά ιύχσριστήσω φ Ινοίζον Ιστορίαν τοθ Έλ
  ***
  ΗΚΡΗΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕ2ΙΝ-
  Κατα κληρκφοριας μας
  ΒψΛν, τό περΐπτερον
  ,ί είς την Γεβργιχί^ν ϊχθισιν
  τοθ ΖχκπεΙου προξενεΐ Ιδιαιτέραν
  8)ως έντόττωιιν χαί προσελχ6ει
  ήθ:ς έπισχεπτβν. θχυμίζεται
  δέ τόσον τέ σχέδιον τοθ περιπτέ
  ρου είς σ*ΰλ Μινα>ΐ:»τ]ς άρχιτεχτο
  νινής, ίσον χαί τό περιεχόμενον
  τού μέ τα έχλεχτά προ (ίντα τής
  }ψι*11ΐ δπαίθρου. "Ετσι τα προ
  Γίντβ ι^ς Κρ^τπής γιωργΐβς χ»!
  χτΐ)νοτρο»ίας 8ιαφ-μ(ζ·ντα[ χατβ
  τόν καλύτερον τρόπον χάρις εί;
  χτ,ν συμμετοχήν μας είς τί.ν Ιχθε
  σιν τοθ Ζχππείου, μολονότι λόγω
  τ^ς έποχής έλλεΐπουν πλείστα
  δσα ιΐϊτ} τβν γεαιργιχίν μκς χαλ
  λιεργειβν. Όκ»σδτ|ποτε τοχέρΒος
  είναι καταφανές, Καί Θ4
  βέσεις νά είναι μεγαλυτέρα
  πλουσιωτέρβ έν τφ μέλλοντι.
  ***
  ΗίΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΖΙΑΖ-
  Ή απόφασις τοθ Σ>λλίγο«
  τβν ένοριαχ&ν έηιτροπΑν τής χώ
  ρα(, ίπβς αί ιΣοΛρίξεΐς τβν ν«-
  ■V
  ΧΒΤάιήν πρβσιχτ] Κυριακήν
  διατεθοθν ί>ηΙρ ι«]ς Έθ/ιχής 'Αε
  βοπορΐας, άνταποχρίνεται δ^ολο-
  γουμίννς έξ ολοκλήρου πρός τάς
  έβνιχας χβί εύγενεΐς πιραίίσιΐς
  ]ς Έλληνιχή"; έχχλησΐας. Κυΐ
  είναι άξία πασιβς Ιξίρσιιβς. Ή έχ
  λΕ πεϋ άπι:έλεοε χαΐ χαχά
  ; σ<οΐειν6θς χρένοις τής δοιι λείας τό φυτώριον τ«]ς έϋνιχ«)ς ου- νιιδήβΐως χαΐ ή δκοίκ έθέ?μχνε τ<υ; πόθους τής φυλής δέν ή ιο δυνατόν βεβαία νά δοτερήαη χαί σήμερον είς λ*Β~λα>αεΐς στορ-
  γής πρός το ελεύθερον πλέον Κ?α
  τος. Καί παρέχει ήϊΐ) την συμ
  βΐλήν της είς την έργαννσιν τής
  έθνιχτ]ς μας αμύνης. Είναι δέ ή
  σιιμβίλή ίύιή μεγαλη. Διότι έξαι
  ριτιχή είναι ή ήθιχή αξΐα της.
  ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΔΥΙΠΙΙΤΙΑ.
  Ό,τι συνίβη άλλοτε βΐς
  τόν νομόν μας παρατηριΐΐαι
  ήΐηιΐς τό Ρέθυμνον: ΟΙ έλαι
  οπαραγωγοί άντι&ροθν είς τόν
  ψϊκασμόν των έλαιοδένδρων
  διότι έχουν τήν άντΐληψ,ν δή
  βλάπτονται, δή ξΓραΐνονται
  τα δένδρα των. Είναι χαρα
  κτηρσΐικόν γνώρισμα τοθ Έλ
  ληνος ή βυσιτισΐΐα πρός την
  επιστήμην καί Ιδίως την γεωρ
  γικήν. Καί δμως ή Γυσπισΐία
  αυτή ίέν ιΤναι βικαιολογημέ
  νη καί μάλιστα είς την προ
  κειμένην περίπτωσιν. Ό ψεχα
  σμός των έλαιων απεδείχθη
  σωτήριος διά την παραγωγήν.
  Οί Ρβθβμηΰται λοιπόν δχι μό
  νόν βέν πρέπει ν' άντιδροθν,
  άλλέΙ Ιχουν χρέος χαί συμφέ
  ρον νά ύποβοηθήσουν τάσυνρρ
  .-,_-_ είς τα ίργόν
  των, δπως κάμνουν ήΡη καί
  οί Ηρακλειώται.
  ***
  ΒΑΝΑΒΟΛΗ.
  Έπιζομβν δτι θά ίΤναι
  προσωρΐνή μόνον ή άναβολή
  τής συγκλήσεως τοθ Δ' Παγ.
  κρητΐου Γίωργοσυνετσιπστι
  κοθ συνεβρίου τοθ Άγΐου Νι
  χολάου καί δτι τό συνέδριον
  τοθτο θά συνέλθπ ίστω καί
  μέ καθυσΐέρησιν. Ό θεσμός
  των Συνεδρ'ων αυτών άπεδβΐ
  νθη έξτηρβτικΛς ώρίλιμος.
  Τώρα δέ όπότΒ ΰπάρχει ί<δη λον καί ζωηοόν καί τής κυββρ νήσεως τό ενδιαφέρον ύπέο των άγροτ©*, Τό εφετεινόν Συ νέδριον θ' άπέδιδβν ασφαλώς πλουσίους κατρπούς καί θά εί χβν εύβργβΐικά άιοτελβσματα Λιά την Γεωργίαν τής Κρήτης. Ας μην μαχαΐωθΒ λοιπόν όρι τΐΛδς ή ουγκ λησΐς ιΙΑΦΗΜΙΙΕΙΖ. ^ Η (οεα τής κατασκευής καί χρησιμοποιήσεως τβσσά- ρων τόπων κυτίων πυρείων 1*1 των οποίων νά ίΐκονίζων ται πρόσωπα καί σκηναΐ άπό την Ιστορίαν καί την ζωήν τής Ελλάδος ιΤνβι όμολογου μένως έπιτυχής. Άλλοθ δέ» άφήνουν κανέν μέσον άχρησι μοποίητον προκβιμένου νά δια φημΐσουν τόν τόπον των.Έβώ μόνον, πού ίΓχομεν παραμιλή. σε·, βυστυχως, ούτήν τήν διά φήμισιν τής χώρας μας. Ένφ ή Ιστορίσ, ή ζωή, ό τόπος μας έχουν ιΐκόνας ποθ θά ιίμπο ροθσον νά άποτελέσουν την χαλυτέραν καί την πλέον ζων τανήν ^ ρεκλάμαν τής χώρας '"*ς· 'Δλλ' εύτυχως γΐνβται . >η ή άρχή ά «ό τα κυτία των
  πυρε'ων. Καί ελπίζομεν νά
  συνεχισθή καί είς Αλλους το
  ΑΠΟ ΡΟΟΖΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον τό κορυφαϊο
  άριστούργημσ τής Γαλλικής τΐαρα
  γονής· ό .ΕΝΟΧΟΣ», μέ τόν Πι*ρ
  Μττλανσάρ,
  θερινος «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμεοον
  τό ττειρατικό άοιστοΰργημα ·θά·
  λασσες τής ΚΙνας., πρωταγωνι
  στ·0ν ΤζΙν Χάρλοου—Κλαρκ Γκέ
  Τμτιλ—Ούάλλσς Μπήρρυ. Κοτόλ
  ληλον δι' ολους.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Έντός
  των ημερών τούτων πανηγυρικήν
  Ιναρξις. Έπιφυλάσσονται έκττλή
  ***
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1 Ο μ. Μ-
  Η ΠΡΩΤ—Ι
  501Π Ε Ε ΟΕ ΟΑΙ,Α
  Το κορυφαΐβ άριοτβύργπμ*
  τίις Γαλλικής π«ρ<χγ»»γής: ι Νέ τβν ΙΊΙΕΡ ΜΠΑΑΝΣΛΡ Έκτβς ιτρονράμμ«τβς τα π« ρ(»ημ« Χ1ΝΕΛΚ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΣΑΡΞ ΠΡΟΣΤΛΖΕΙ Νέ την Ζ«ν Νηβυατίλ. ΠΡΟΖΚΧΟΣ: ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ Μέ την ΜΛΡΟΑ ΕΓΚΕΡ© ΑΥΤΟΚΡΑΙΟΡΙΚΟ ΡΟΜΑΗΤΖΟ Μέ τίιν Γκρέΐς Μβύρ ΕΝΑΣ ΜΕΓΙΛΟΣ ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ Μέ τβν ΧΑΡΡΥ ΝΠΟΡ. λΣΧΟΛΐΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ Νέ τίιν ΦΛΙΗ ΡΑΙΗ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)η Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΈΤΑ ΡΤΙΙΝ πρωΐ Ρέθυμνον, Χανιά,Πει ραιά, Σύρον, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τολίφ. 5-41 (ΐΝλ*Ιτ«ι είς θέσιν Μπεντεβή Κα μαρα Ηρακλείου, άμπελος σουλτα νΐ £0 περΐπου έργοτφνμετα συνε χομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλαιό δενδρα καΐ έντός οότοθ κοΐ είς χον Δημόσιον άμαξιτόν δρόμον οΐκΐα δίώοροφος. μετ* άποθήκης, πατητηρίου κ.λ.π. Πληροφορίαι ιτα ρσ. τφ Ήρακλί) ΚσραμττΙ>ϋ είς
  Μ««ντ»ρή· Καμάρα._______
  Ένβιχί*ζ·ντα» οώο δωμάτια 4
  «ιηλωμΐνα ή μή. Πληροφορίαιπαρ'
  ημίν,
  ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΔΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΙΗ
  ΒΑΣΙΛΙΪΣΑ
  1393»
  Επάνω ά~ό τα κεφάλια
  των ο( καμπάνβς έσήμαιναν,
  ιιλάΐ τους εκτυκοθσαν τα τύμ
  ισναν, εσπλβιν οί στολέςχαΐ
  μοναχα οί ψοτλαωΒΙβς των κλη
  ρικών έμβτρΐσζαν τόν πολεμι
  κό ^αρακτίΐρα ού τής τής τε-
  λ β τής, Ι» ώ συγχρόνως έπηύ-
  ξαναν την βπΐσημότητά τη<τ. Επί κεφαλής τής μακράς «ομπής —«κο| οί εσχατοι ε σοντσι πρβτο »— οί άντιπρό- σωποι τής τρΐτης τάξεως, των άστβν, έτιροχωροθσαν σέ Βυό παράλληλίς γραμμές* π(σω τους οί ιύνενβΐς, Ιπβιτα 6 κλτ) ρος. Ό τα ν «περνοθσαν, ο( τε λβυτοΐ·>ι λοιποί άντιπρσσωιοι
  κάτι σάν δυναΐό άνατάοαγμα
  μετβοόθη στό πλήθος. ΟΙ θεσ
  ταΙ έξέσπσσαν σέ φρενΐτιώββις
  ζη'ωχραυγές. ΟΙ βπευφημΐες
  έκβΤνες άτΐηυθύνοντο στόν
  δοθκα τής Όολεάνηο, τον ά
  κοστάτη τής σύλής, ό οποίος-,
  ά «ό δημαγωγικόν ΰκολογι
  σμόν, έπροτΐμησε νβ προσκολ
  ληθή στήν τρΐτη τόξι παρά νώ
  εμφανισθή άνΛμεσα στή βασ
  Κ ο(<ονένεια. Ούοέ ό^β^σι , 6 οποίος ιβάοιζβ πίσω άπό τδν ούιανό πού εσκέπαζε τό δισκάριον τοθ άνΐου άοτου —τΔ ίκρστοθσεν ό άρχιετιίσχσ πος των Πσριο'ον—6έν άνευ Φηνήθη ίσον ό άνθρω^τος ττγ ύ ε'ημοσ α. μποοστα στόν λαό, $κη»"Ο*Βη ύνέρ τοθ ίθ»ους κσΙ κατ<5 Ίής βασιλικής ίξουσΐας. θέ)οντας νά τονίσουν άκό μη περισσότερο ού τή τή κρυ Φή εχθρά εναντίον τής αύλής, μίρικο! έοιάλίξαν τΛ στιγμή δπου έπερνοΰσεν ή Μαρία— Άντουανέττα γιά >ά έπευβη
  μήσουν τόν ένθρό της καΙ νβ
  ψωνάξουν: «Ζήω ό οούξ τής
  ΌρλβάνηΟ» άντ! να Φωνά
  ξουν: «Ζή/τω ή βασΐλισσο !>
  Ή Μαρία— Άντουανέττα Ι
  νο ωσε την προσβολή, έτσρό
  χθη κ' έχλώμιασε. Μέ πολύν
  νόπο κατώρθωσε να επιβληθή
  στόν έαυτό της κα( νά συνε
  χΐσπ τΑ δρόμο της μέχρι τέ
  λους ίύθυτενής καί όπερήφα
  νη, χωρ'ς ή ταραχή της νά
  προσελκύση την προσοχή. Άλ
  λά την άνλη μίρα κι' δλσς
  νέα ταπεινώση την τιβρΐμβνε
  στήν έναρκτήριον συνεορΐσσιν
  τής Εθνοσυνελεύσεως. Έν ώ
  δλοι έζηωφθύγσσαν υπέρ
  τοθ βασιλέως καΐ τόν έχβιρο-
  κρότησαν, μόλις έμκή<β στι)ν οΤθουσσ, οθΐε ένα χϊΐλος, ου τε Ενα νέρι δέν έκουνήθηκ« μόλις ίφβασβν έκβΐνη. Σιγή ηαγβρή, έπιββικτι^ή, την ύκε· δίχθη. —Νσ τό ΘΟμσ, έμουρμούρι σεν ό Μραμτώ σ' έναν άπό τούς πσρακαθηιιένους τού. "Αοικα ενσς Άμερικανός Ι- πίσημος έττσρσκινοθσβ τούς Γάλλους φΐλους τού νά κά¬ μουν κάτι γιά νά γίνη λιγώτε ρο ύβριστική, λιγώτβρο έχθρι κή εκ,εΐνη ή σιωτιή. «Ή βΐσ! λ:σσα —σημειώνβι ό ΙΟιος σιό ήμερολόγιό τού— κλαΐβι ή φαί νεται νά κλα([|, θ) έφώνσζα ασφαλώς έγώ, έαν ήμουν Γάλ λος' άΧλά Βέν ίχω τό δικαίω μα νά έκφρόσω τα συναιοθή αατά μου καί μάταια καρά· <αλ<5> τούς γεΐτονάς μου νσ
  κάυουν ού:ο| δ,τι ί^ώ δέν
  μπορδ».
  [ουνβΧΙζεται)
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι καραλ«β«(.
  Νία ύφ«αμ«τοι.
  Νί·ι μοδίρνοι χρνμει-
  τι·μ·(.
  ΑΙ τιμαί μ«( ιΐν· «Ι
  χαλάτκρε».
  ΑΒΕΑΙΣΙλΙ
  Μεΐνβ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Οα>ιΙ««ι ΒΛΐυείμολοί, γρκνά
  ζιά. τριχ)λΓΐΓ, ίςονϊς χλκ. χα(
  νονβγν, ι(ς τιμ^ν ιύχβιρίας χά Ι
  μέ 16χολίαν πλΐ9ρωμ*)ς. Πλΐ)ροφ9
  ρΐίΐ πβ^ίχοντβι καράιφ Ίνάνν^
  'Αρμοδ'ψ ΜιβυμάϊΐΐΒ, Νιβπολιν
  Κ4
  Π)ΣΚΕΥΗ |8 1ΟΥΝ1ΟΥ
  Ανατολή ηλίου 5 05—Δύσις 7 15
  ΠΡ(ΒΙ.ΗΜΙΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
  Ή ζέστη—τα κυνικα κοΰματα
  συγκεκριμένως—είναι κάβε χρόνο
  ττρόβλημα δλυτον καί εΐδικως δια
  τούς διανοητικώς έργαζομένους,
  —Δέν λές μαρτύριον άληθινόν
  καί άτελΐιΐωτονΐ... προσέθεσεν ό έ·
  ξαιρετικώτατα έπηρεαζόμενος υπό
  τοθ καύσωνος.
  Πάντως δς κυττάξοομε μια στιγ
  μή τό πρόβλημσ:Ώριιιάζουν οί χαρ
  ποΐ λίγουν οί ορθώς— κοΐ σύθεντι·
  κως—σκεητόμενοι. Άλλα μήπως
  είναι καρποΐ αί.... κεφαλαΐ των άν*
  θρώττων; "Αλλως τε αί κεφαλαΐ βΐ·
  ναι {κείνοι οΐτινες κάθε αλλο πα¬
  ρά ... ώριμσζουν αυτήν την έπο·
  χήν·
  Τό Θερμόμετρον άιεβα(νει χωρΐς
  νΛ άνεβσίνη δυστυχ^ς ή στάθμη
  τής διανοήσεως. Ό Ιδρώς άνοβλυ
  ζει κρουνηδόν καί λεκισζει τα χει-
  ρόγραφα. Καί ό γράφων—καλυτέ¬
  ρα ό μή γράφων— διερωταται; »γ.
  τΐαρχει δικαιοσύνη είς τα ένκόσμιο;
  ΚαΙ αν όττάρχπ γιατΐ ύπαρχει τό
  ση.. Γέστη; *Αν τιαΓήρχετο λ. χ.
  μέ ολιγώτερον ζέστην ή περΐφημος
  αυτή ωρα τού Ετους, θα έχαλοθ
  σεν ό κόσμος;
  Άλλ' άς αφήσωμεν τα προΒλήμα
  τα. ΚαΙ δς παρακολουθήσωμεν τας
  λύσεις αυτών είς την καθημεοινήν
  ζωήν. Είνε περίεργον άλλ' άληθές:
  'ΑντΙ νά ύποφέρουν άπό την ζέστην
  οί βοτοσφεϊς—πού κατά τόν πολθ
  Μπετώ είναι πρανματικσ, κινοόμε-
  να δράματα την εποχήν τβν κονι
  κων κουμάτων—ύποφέρουν οί λιπό
  σαρκοι.
  —"£χω οπ' δψιν μου, μου άνέφε
  ρεν ό προσέξας εΐδικώτερατό πΓάγ
  μτ, μίαν ουμπολΐτιδα ή όποΐα έ
  φαρμόζει αυστηρώς την δίαιταν
  τής λεγομένης σιλουέττας καί 6χει
  ελαττώση τό βαρος της αρκετάς
  οκάδας αύτές ακριβώς τίς ι*μέρες
  "£ λοιπόν. είνε φοβερόν πράγμα.
  Ή ζ'στη τής Εχει προκαλέση £να
  ύστερισμόν δυνατόν. ΠαΘαΙνει νευ
  ρικές κρίσεις κίθε μέρσ, κάθε ώρα
  σχεδόν. Τ* βάίει μέ τούς πάντας
  καί τα πάντσ. ΚαΙ είτα άναλόεται
  είς δάκρυα, μολονότι ή Ιδία όλόκλη
  ρος θα πρέπει να Εχτ).,. άναλυθίί
  άττό τή ζέστη.
  Γό γεγονός ούτό μοθ ίφερε στό
  νοθ ενα αλλο: Γνωρίζω £να εύτρα
  φέστατο συμπολΙττ;ν—κάρφος είς
  τ·ύς οφθαλμούς των «λιτοδιαίτων»
  —ττού τόν συναντδτε δροσερώτα
  τον καί χαριέστατον δταν οί βοθ
  μοί Κελοίου 6χουν πάρη την
  επάνω βόλτα: ΠερπατεΤ έλεύ
  θερα, σχεδόν μέ Γί^μανικόν βά
  δισυα, κινών τα χερια τού £
  τΐ'βλητικώς καί έλάχιστα Ιδρώνων
  ΤΙ συμβοΕνει; Είνε φιλόσοφος τοθ
  Καύσωνος ό ,άνθρωπος ή όλως.
  διόλου φιλόσοφος τής ζωή^; 'Α-'
  γνοώ. Πάντως φαίνεται ότι ϊχει
  λύσει τό πτ:όβ>ημα τής έιτοχίίς
  μ έ τόν καλύτερον τρόπον: Ώριμσ·
  ζει μέ την ζέστην, επάνω κάτω β¬
  πως ώριμάζουν καί εί κσρποί.
  Ό Άλλβς
  ·τι
  VI.
  Ένώηιον ί'4ς τβν η
  «ν τοθ Λ»Β(νου θχ εμφανισή
  προσεχές δ Γαλλβς ζνγράφ^ς Μω
  ρίςθυΐίλλό Βιάνά άποϊείξι 8τι...
  ζ|! Είς μίαν τβν σπουδαιότερον
  πιν««β6η«βν τβθ ΛονδΕνου, την
  ΤΙτ Γ<βλ»οί, δκβρχουν δό» πΕνα χις τβθ Ουτΐλλο μέ ττ)ν έξ<|ς άς μείωσιν: «*£ργα τοθ Μβρΐς 05- τ(λ>ό, Αηοθχνόντος έξ δκκβΑι·
  κοθ άλκοολιαμοθ τό 1934»! Είς
  τόν κατάλογον έπ'σης ττ]ς
  θτ)νης δ Οϋιιλλδ «αρΙβΐαΤΛΐ ώ;
  επιδοθείς *κό ΠΛΐδΐχί); ήλιχίας
  είς τόν άλχοολΐσμόν υίχρι τοθ η
  μΐΕου ωΐτε νά πίνη ιή< δινζί νι;ν ίταν Η* »Εϊι χ^ήμχτχ ν* ίγοράση ίψίντι ή ίΧλα ποΐί. Ό ζωγράφος ήγιιρεν άγωγίν άκοζη μιώσιωί εναντίον τής ηιναχοτϊτ) κτ]; πρδΐον 8ιά την ιΠηβιν τοθ θανάτβυ τού χαΐ δΐύτ»ρον διά ^ δυοφήμησΐν τού ώ: &λχ9ολιχ3θ.'0 "Αγγλ'ς δικαατ^ς ίχύρισΐ ίγ«ν4)ν είς δύ» χαί έ«*λισε «όν Οϋπλλδ νά ίκοδε'ξη πρώτον Βΐι έν τ| *♦* —Μίανεωτέρα έκδβαις τϋ$ Ι ( τού Ρλ< "Κνας «γίόϊΤ]ζ τΑν π«ριχώρ»ν χΊ{ί Σιονοβΐτοε τής ΠβλανίβΐΓ, με τίϋδίς ιίς τδν παταμϋν Πρίζισμα διά τόν θΐριομίν τβν έχιΐ πλησίον χττ)ϋάτων τευ ή^ληαε νά διέλθη την Κυριακήν ά Μιοων διά μιχρδν διχτύων. Αίφνης άνελχύαν τί 61 χτυά τού ησθάνθη Επ ήιαν β>ρύ
  τατ«. 'Βηληα'αοε τίτε την λέμ
  βον τού είς την ίχθην χά Ι 1κ)·
  β θϊαθεϊς ή?χ σι νά ού:-η με<ά προσοχίϊς τί δίκτυα. Αίφνης Β ΐ«ν πλέον τα δΐχτυα Ιφθαοαν ιί; την ακιήν ιίδε νά έξέβχιται έκ τοθ ύδατος τό πτβμ« μιχρδς χό ρης. Έξηχυλούθιι νά σύρ^ το δίχτυβν Βίαν μετά φρίχης τού είδΐν 8τι επρόκειτο πΐρΐ τοθ πτώ μιβς μιχρβς τ«υ χδβΐ)(, όποιαν είχεν αφήση δγιεατά )ρ πέντε. ήαϊρδν ιίς τέ χω ρίον τού Ώ; απεδείχθη έκ ιήζ «ναχοίσΐίβς ή μιχρβ κα'ζ^υοα <ί)ν ηρβ ΐχν ΐτ]ς Κυριακάς παρα τας ίχθας τβθ καταιιβθ ώλίοθη αεν είς τί 0ΐοο? μκΙ έξίθ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την οδόν Σμύρνης 2 δωμάτια μετα 1 Ανευ ίηΐτΐλων. Πλοροφορΐαιπαρ' ήΓ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Καθήκον μου έηιβιβλτ,μένον θιωρβ Βπως χαΐ δημοβ'κ είιχαριστήσω τίαον την ΓβλΧικήν Άαφαλίστιχ^ν (ΐαιρΐαν Γαλλιχίν Λ'ϋϊ Κονπνβντίλ ίσον χαΐ τοθ έν Αθήναις χ. χ. Β. Φωιήλαν «αί Άδελφΐυς Έμπείγλου Γενιχκύ; Πρά χτορας αύ%ί έν Ελλαδι, Ιίιαιτέρης ϋ τον Γενικόν Πρί- χτορα Κοήτης χ. Μψ&' Μαρχάχην, διά την προθυμίαν χαΐ την άμισβν &ι%ν ϊΐϊτιιπΐτοεων χατβδολήν την έχ Δ·3βχ. 61538,45 άιβζημιώοιΐΐ); μου διά την έκισυμ- δδίαν προχΓές πυρχϊϊΐν τοθ χκταοτήματό'ς μιυ. Όμβλογδ είλΐχρινβς Βτΐ τοιαύται εταιρίαι χαί Πρά· χτορΙ(, έξυηηοετοθν τα συμφίοοντα τής χοι.ω>!ας μας.
  Έν Ή>*<λι!ψ ιή 15η Ίβ^Εου 1937 Ό Βυ/αριατβν ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ζ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ Είναι τσιγάρο εϋγευστο, σταθερό χαρ- μάνι, καί μέ συσκευασίαν αρίστην. Αευχο » >
  «βλυτ·λ·1«ς
  «Ελένη»
  Β' σερτικο
  Β
  »
  14.-
  13.—
  IX-
  14-
  ΚόΝΜΐνο
  Πρίισινβ
  Ντάμΐς
  Κο&τες Ελένη Κασΐτίνες
  Μιχρκ χντία ιΙ{ άνβλόνβ». τιμάς.
  ΖΗΤΗ£λΤΕ ΤΑ «π' ίλα τκ κ«πν#π«λεΤ*
  ΧΟΝΔΡ1ΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
  Όοός Φαιστού (ΓενΙ Τζαμί)
  Άντικρ·β»κ·ι:
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟ1
  ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ
  ΚΑΙΕΥΘΗΝΑ
  Εί·ο«οι· τους(ι*Ιιαθΐοομ*·<>υς δ«ι χά τθ-
  σο* νν«στ.ά 1ι& τή· οτ·ριό"τα καί αττο||«
  τ*>» «οΟΒλα «οθ ΈργοστααΙου μου, ««β* «0
  - — ιΐς ε;5 "-- —»-
  ιάΐα.
  ΗΔΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ!
  ΕΝΑ
  Η ΝΗΣΟΣ
  ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ
  ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ
  20ον
  —"Οχΐ, δέ» φαντάζομτΐ χι' 4
  λα χρήιΐϊτα. Κ>ί νβμΐζανώ; αύτό
  πβύ έζητοΰοαν τί Ιχ<α ατήν τοέηι; Ιλου. Κ% νά σβς π» την αλήθειαν θίλο» νά τό Ιξασφχλΐσ», —"Βχεις δίχηο, είπε, μπορβ νά τέ πάαα έγώ, άν θίλης. —ΜιΟ φ»ιν«.ται ηώς Ράΐαν χιλ λίτιρα νά το Ιχη δ γιατρος Αίδιρ οιϋ .. —Σ»οτ4, σ»3τόι«ο, μ* Βιίκο ψι. Κ αι Ι τώρα ποΰ το ·ΙπΐΓ, μοθ φχΕνετκΐ τώ; θά ήϊαν χαλλΐτερα νά κιταχβΑ μ έ ·5ογί μου «ά «3 αναφέρ» τα διατρέξοιντ» χ«θώ; χ«1 Ο τί ν χ6ριο Τ(ένιϋ τον άν χοντκ τής η»ριφερ«ίας. Κι' άν βέ· λΐ(0 Ιλχ μτζί μου. Τόν ε&χαρίαιτρ* χι' έγυρΕοαμι σ;ό χηριε ϊπου ή:αν τα άλογα. "Βτριξα κι' ιΙΒ·τχο!ηια την μη'έ β» μοιι κου επρόκειτο νά π£« χι' εγύρισα οτό μέρος ποΰ ήίαν μα· ζιυμίνοι οί τιλννοφ&λκχις έπίνω σία άλογά τους. —Νπίγχΐρ, ιΐηιν δ 4ξι«α3ΐτι κβ(, Ιαΰ ποΰ Ιχκς γερ& άλογο ηάρε ξ·κάκο«λχ τό παιϊί, Έηήϊηξα σΐό 5ογο τοθ Ν-όγ ζώνην τού χ«ί έξιχιν^αχμι μι χαλ ηασμό κρίς τό οπίτι τ·0 γιαΐροθ "Οίαν ίφθχθϊμι βρήκαμι τδ αι! τι χατοσκότεινο Ό άξΐωμϊτιχος μβθ ιί"ΐ νά «ατίδω χαΐ νά χτυ- τιήαω την η5?τν. —Είνε μΐαα δ γι«τ^(; Ιίώτη αι τ*ν 6πτ)ρέ?ρια. —"Οχι έϊιΐίγε είς τ4 βπίτι τοθ χ. Τβέλνιϋ χαί θά φάη έχιΐ ά ίψ κοιπΩΠΐκη| ΓΑΜΟΙ — Είς Κουνάβσυς έτελί σθησαν την παρελθούσαν Κυρια κήν οί γαμοι τοθ Ίωΐννου Νιργι αννάκη μετά τής Μαρίας Ψυχο νιοο. Παράνυμφος παρέστη ή "Α Θη^οΟΧ,α Χαρ. Κοσμαδάκη. ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν προχθές έξ "Αθηνών ό έμπορροράητης κ. Ιωσήφ Κουναλάκης, —'ΕπΙσης αφίκετο χθές 6ξ Άθη νών δ κ. Σπύρ. Κ. Δτφίρμις δι κηγόρος, μετά της κυρίας τού, *** Γύρω στήν πόλι μας. ψ —Τίτι ν&α Ιιι, παιδία εί- πΐ« δ άξκοματιχος. Σέ λΕγα λεπτ^ 6ρ(σχ6μικιτΐ οίον πό?γβ τγΟ αύβίνΐοΐί τής ηερι^ε οιίας. Πχρουβικαθήχαιμι δ άξ τιχος χαί έ'ώχι' Ι/ας δη ι&', ώίήγηοε άνάμναχ Απδ Ιη μ χρΰ* διάδροιιον αί μιά μϊγάλη β: 6λιοΒή«Τ). Οί τοΤχοι ή«ν οχεκη σμίνοι «πδ βιβλ(οθ«}χες χι' επάνω ιΙχ«ν διίφορις ποοτομί;. Κοντά οτό τζάχι χαθότανΐ δ οΕχοϊΐίπί της μέ τό γΐατρό ναηνίζοντας τίς ϊϊίπις τους. Τέν ριΰθΐνι^τ) 2έ^. τόν •ίχ» Εδς πό τέ ά«ό χοντά. Ήτοι ν 1*ιχς άνδρας ψ»)λδς 1»ς ΙχιΙ πά¬ ν» χαί ηβϊΰς, τό ηοίθΜΠΟ τού ή τχν φωτεινό χαί φανέ;ο)νι εΙλιχρΕ 'Ίΐα, σχοδρο χά Ι τοκχΰ 4πδ τα πβλλά ταξνΐδια. Τα φροδια τού, «ατίμιχυρα χαί πυχνί, τα έ<ινοθ3ΐ 5ιαρχ©ς χι' «ύΐδ φ νέ 3/θίωπον δχι χαχον, αλλί ρδν χαί δπΐίήρανον· —-Περάση χόριε Ν(άντς, ε!κε μέ Ορος έπΐβλτ,τιχό χαί μχζ( ιΰ- γινιχό. —Κ^λ^σπέρα, Ν'.άντς, ιίηεχαΐ δ γιατρδς χάνοντας μιά χΐν-αι τ^ς κεφαλής ΚαΙ χαλησπέρχ οου, Τζ(μ ΤΙ χαλδς ά-εμ5ς γ5; φΐρνει 4πί έδ«! Ό «ξιωϋατιχδς, σΐιχομινες είς ηροοοχ^ν Ικαμε την άναφίράν τού βάν νά άτιήγγιλλι Ινα μάθη,» χαί ήταν ένδ!«?4?βν νά βλέπη χά νεΐς κΰς ίΰο ΐΰγενεΐς νά άχούουν γέρνοντας τό σ*μα πρός τάέμκρός κοτΐ ν* άντκλλάσβουν μχτιλς πβΰ Ιφανέτωναν Ικπληξι μΐγάλη Δεν είχι ταλιΐώοη άχίμη ή φή,ς καί δ Τρέλνιϋ οηχώθηχε χι' έ5η μάτιζιν έ«ά>ω χάτ» οτο δωμίτιο
  Ινφ δ νιατρδς γιά ν' αχοδη πΐδ
  5'ΐϊα Ιβγχλι την ποαδραριουίνη
  περροθχά το« χαί ή:αν π·5ι) πά
  ράξ*ν:( Ιται μέ τέ χεφχλ: μαθρο
  «κΐ ξουρισμίνο.
  (συνεχΐζεται)
  ■0ν£Ε355^ε^5ε)νι5ε^ΒνκΒ5εΒν«κκκκκΗ^ΒΐΒ^Ει^^^^Μ^*^Ε—3Η^^^ΕΒΕϊ5Ε9^^^9ε^9Ε|^Β^9
  ΠΡΟΚΗΡΥ'ΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ή Ένοριακή "Επιτροπεία τοθ χω
  ρ(ου Άρκαλοχωρίου προκηεύσσει
  Οτι έκτΐθεται Είς διαγωνισμόν μειο
  δοτικής δημοτρασΐας συμψώως|
  πρός τας Ισχυούσας βιατοξεις τοϋ
  νόμου 5377 περΐ εκτελέσεως των
  δηαοσίων Εργων καί τοθ εκτελέση
  κοθ τούτου διαταγματος ώς ετρο¬
  ποποιήθη δια μεταγενέστερον τοι¬
  ούτων ή εκτέλεσις μερικων κονδύ¬
  λιον δια την διαρρύθμισιν καΐ έϋέ
  κτασιν τοθ Ίεροϋ ΝαοΟ «Μεταμόρ
  •ωσις τοθ Σωτήρος» τοθ χωρίου
  Άρκαλοχωρίου την 11 ην Ίουλ'ου
  καί ώραν 10 π. μ, έν τώ τεχνικφ
  γραφείω Ί. Βαρκαράκη, Γ. Τσαντη
  ράκη ΉρακλΕΐου, συμφώνως τοΓς
  δροις της έγκεκριμίνης μελέτηοσυν
  ΐαχθεΐσης ύΐτό τοθ Τεχν, Γραφείου
  Ί Βαρκσρακη, Γ. Τσανχηράκη.
  Είς την δημοπρασίαν γΐνονται
  δεκτοΐ έρν,ολόβοι άνεγνωρισμένοι
  πάσης τόξεως δι' ίργα οΐκοδομικό·,
  Παροβολον 3υμμετοχί}ς δρ. (20 000)
  είκοσι χιλιάδες,
  Τα σχετικα της μελέιης εΐσίν κα
  τατεθειμένα είς τό γραφείον της
  Ένοριακής "Επιτροπείας 'Αρκαλο
  χωρίου καί είς τό τεχνικόν νροιφ*1
  όν Ί. Βαρκαροκη—Γ. Τσαντηραχη
  Ινθα προσερχόμενοι οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν.
  ^ν'^ρκαλ°Ι 3637
  Τώ κθμα τοθ καύσωνος φαΐνεται
  να παρερχεται πρός χαράν τΟν
  συμπολιτών.
  —Άπό χθίς ήρχισε να πνέη 4λα
  φρό μελτίμι καί £τσι ή κάμινος πό
  λις έδρόσισε αίοθητως.
  —Συνεχιζονται καθοες πληροφο
  ροΰμεθα μετά σηουδης υπό τοθ Δή
  μου αί σωληνώσεις των υδάτων
  Φουντάνας καί Αρχανών.
  . —"ΕλπΙζβται μβτά την άτοπβρα·
  τω·Ιν των νά προστβθοθν είς τώ
  ΰπάρχοντα ΰδατα τοΰ όδραγωγεί
  ου Ετεραι δέκα λΐτραι.
  —Όΐτότε Θα μβτρισσθβ ή άπό τοθ
  δέ άντιμβτωπιζομβνη λειψυβρΐα,
  — Εύλογία θεοθ οί έφετβινοΐ λετ
  χανόκηιτοι ΰλων των περιφέρειαν
  τοθ νομοΰ,
  —Τα ζβρζεβατικα άπό κάθβ βλ
  λην φοράν περισσότερα, άφθονώ
  τερα καί Ικλεκτά,
  —Δια τόν φτωχόκοσμον κοΐ τούς
  έργατικούς βν γένει ή άφθονΐα
  καϊ ή φθήνπα τον άποβαΐνβι εοβρ
  γετική.
  —Πρό τού λαϊκοθ Ιατρείου Ανα
  δίδει τώρα μέ τούς καύσωνας άπο
  πνικτικήν όομήν ή ύπάρχουσα διβ
  ξοδος της αύτόθι ύττονόμβυ.
  —Καλόν 9α ήτο νά εύρεθ() ό
  τρόττος της έξουδετερώσεώς της-
  —ΣυνεχΙζονται αί έργαοΐτι τής
  εκκαθαρίσεως τοθ καέντος κινημα
  τοθεάτρου «Απόλλων» καί τοθ 4·
  νε»ειρομένου έξωτερικοθ τεΐχους
  περΐφράξεω; τοθ χώρου λ οττου τό
  παλαιόν κινηματοθέατρον.
  —Προκειμίνου νά έγκατασταθπ
  Θερινόν τοιούτον μέ άνπκστάοτα
  σιν κοίώς λέγβται, τοθ παλαιοθ
  μηχανήματος λόγω τοθ ότι είς ά
  νοιχτόν χώρον μόνον τα νέα ειη
  χανήματα το3 όμιλοθντβς δύναν
  ται νά Εχουν την πρέπουσαν ά
  πόδοσιν.
  —Ή ύττήρεοΐα τοθ 'Υνβιονομι
  κοθ Κέντρου έξακολουθεΐ , νά πά
  ρέχη άθρόως τάς όδηγΐας της
  πρός πρόληψιν τοθ μελιταΐου πυ
  ρβτοθ.
  —Διά τόν οποίον πάντως δ*ν
  δικαιολογεΤται ό πανικδς ώρισμέ
  νόν συμττο) ιτών,
  — "Η ΜΌμαρχΓα Ηρακλείου *ρι
  σεν ώς εργασίμους 4»ρας την 8ην—
  2 μ. μ. την 12—2 μ. μ. διά τάο Λ
  κροαοεις καί την 6 1)2—8 μ, μ. δ>ά
  συμβούλια καί διαφόρους επι
  τροπάς.
  —ΑΙ ώοαι αυται Θά τηρηθσβν ά
  παοβγκλίτως καί δέον νά τό 6χουν
  όπ'δψιν των οί ένδιαφερόμενοι,
  —Τάς τελευταίας ημέρας καί έξ
  άφορμτΐς *οθ άφορήτου καύαανς
  οί ουμπ·>ϊτο.ι ένεθυμίθησαν βτι
  ύττάρχει καί παραλΐα είς τό Ήρά
  κλειον.
  —'Ετσι βλα γενικώς τα παραλια
  κά σημεΓα τοθ "Ηρακλείου Βέν 6
  στέρησαν είς κόσμον είτε #ιΐλων
  περιπατητών ή Αναζητητον δροσι
  ά? είτε καί γλεντοκόπεεν όλως διό
  λου.
  —Μέ τάς μελλοντικάς μεταρρυθ
  μίσεις καί τούς έξωραϊσμούς της
  λεωφόρου [δία Νόελ (Μπεντενάκι)
  ή ΦιλΙα των Ηρακλειωτών πρός
  τόν παραθαλάσσιον πβρΐπατον Α¬
  σφαλώς Θά γενικευθή.
  — Τό σινεμά Πουλακάκη κσΙ λό
  γω τοθ νβωτάΐου μηχανήματος
  τού καί λόγφ των έκλβκτών ταινι
  ών τάς όττο'ας έξακολουθεΐ νά πά
  ρβυσιάίρ είς τό κοινόν συγκιντρΛ
  νέ ι καθ" εκάστην εσπέραν πολύν
  καί εκλεκτόν κόσμον.
  —Ή χβεσινή ττβώτη τοθ «·Ενό
  χου» εσημείωσε ΒικαΙως πραγμα
  τικήν κοσμοσυρροήν.
  β Ρέκβρτκρ
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ αναλαμβάνη
  την τελείαν κατάρτισιν μαθητών
  η μαθητριών ύστερούντων είς τα
  Γαλλικά. Πληροφορίαι όδος Σελ!
  νού 9 (παρά την Άγροτικήν Τρσ
  πβζαν).
  Ο 2Τ0ΜΑΧ0Λ0Γ0Χ ΙΑΤΡΟΧ
  ΚΩΝΣΤ, ΕΜ. 1ΟΑΥ1ΑΙΗ!
  ΕΙδικευΘεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματσ Στομαχου Ιντέ·
  ρον καί ΉπατοΓ, δίχεται
  τούς -Λθθχοντας έκ τοθ πβπτι
  κοθ συστήματος έν τω Ιατρε'ω
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) ΤρβΓς
  Καμάρβς.
  "Αριθμ. τηλ. 7-92
  ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΙΙ!
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΖ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
  Δέχεται καθ" έκάσιην »-1
  π. μ. καί 3—7 μ. μ.
  Επί της όδοθ "Αμαλθείας
  (Πλατύ Σοχκάκι),
  Ό Πρόβδρος της Ένορ. Έιΐιτρο
  πίΐας ΆρκαλοχωρΙου
  Ι Ά>λ
  ΜΙΝΟΑΗΣΤ. Κ1ΝΙ0< ΝΕΥΡΟΛβΓΟΧ-νΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΚΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΧ ΔΗΜΟΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΙΝ Λέχεται ετ τε) ίατρεΐβ το», βοέ,ί ΠειΐΜΐεΗ ΠΙ' ΑΘΗΝΑΙ. Τολ. ·λΙ79
  ^•5,555.
  5,55
  5.
  «ου
  58
  Α «αίντος
  "Χώροο β-οο «
  «οβίστρον.
  ' νο. ίγκαΐαοτσβί
  * κ* Λντικστάοτο
  «ο., τοθ »αλοιο0
  ^Φ «Ο βτι £[ς 4
  μόνον τή νέο ιη
  ομιλοθντ.ς 5ώναν
  την ιτρεκουσον 4
  » «Ο 'Υγ,,ονομι
  ξακολουθε! να ~
  τος όοηγΐας της
  τοθ μελιταίου μ
  «οίον «όντος Ε»ν
  > πανικές ώριομέ
  ν.
  α Ηρακλείου ·ρι
  ούς *ρβς την βην—
  -2 μ. μ. δια τάο έ
  » 6 Ι)2-β μ, μ, 6'4
  ιΙ διαφόρους (κι
  ται ββ —ιρηθαβν ο
  ■Ι οίον νΑ το Εχουν
  έν&ιαοερόμενοι,
  ΐίας ημέρας «οί <£ ♦ορήτου *αύονν*ϊ · *νίθυμ^θτ|βον &τι ραλΐα είς τό 'Ηρα ινικώς τα υαρσλΐο Ηρακλείου ί·ν β κόσμον είτε ***Α» ■ ναζητητών &*« ό δ·* «4 λονττκσς μεταρρυβ 5 Ιξοραΐσμοιις τηί Νόελ <Μπενκ»4«>
  -Ιρακλειωτών «*< ΐίοτ οίον .-..ο«Τ« «α*·»» •·Αμα ,χβεΐβί Α'Π Ο ΡΟ α Ζ ΙΒ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ΩΙΑΘΛΙΟΙ 33ον ν«*«« τ/ ..««μ,-, κοϋ,ιένβ! θά έτρεχα κατόπιν σου, Θ3Ι σΙ Ι| η,αζα μ* τα νόχια μου, ΘΑ σ' έξέσχΓζά, θ? »* *«ά« ζ« στή φυλακή σ ί «>όβ·β«* π Φ ^ουρΐτη θά ε<ραζα ^ α «έ πιάσουν! "Α! θαορβΤς δτι.έγώ παΙζ«Ι ΟΒλαχοβ λάο Ιξηι,λώθη ώς έν έκσΓάσει *-1 τοθ καθίσμστός τού Οτιτιος, καΐ Ικλβσε τούς οφθαλ¬ μούς τού θχερηφάνως. 'Η Δάλισ, μασΛσα άδιακιίπωι., Ικιψκ πρό τΛν ΦχΡουοίτην καΐ ΤΓ·ς εΤπβ χαμηλβ τβ ψο ^ κ ^ Ο1 —Τόσον λο»π6ν ού τόν λατρεόεις αυτόν τόν Βλαχοβιλά σου; —"Εγώ; τόν βδελύττομαι άπεναντίας, άπβκρ'θη ή ΦϊβουρΙτΓ, καΐ σιναλ8 φωνβ είπεν, άναλοβοθσα τό τ-ρόνιόν ιης. Είναι Φυλάργυρος, 6 άχρεϊος. Κάλλιον προτιμώ τόν μκρΛν έκβΐνον, 6σ«ς κστοι κιΐ άντίκρυ μου. ΕΤνβ πολύ κο€ώ; ποίτιβι «κεΐνος 6 νέος δέν ήξεόρω άν 1ΐυχβ να τόν »*}ς, "Εχβι μβ γάλην κλίσιν να γίνη ήΐοιτοιός. Έ·>ώ άγαπΛ πολύ
  «ύς ήθοτιοιοός. "Αμα 6μβρ είς τό σπΐτι. ή μητέρα
  τού βαλλει τοίς «οναΤς. «Θ»έ μου, §βέ μοί,Ι 6χασα
  πάλιν την ήουχΐαν μου. Ποίος πάλιν κάθβται νβ
  τόν άκοόϊ] ν' άπαγγέλλΐ] <»4* ·'<: τό θέατρον Ι Μ* έζά λιοεΓ, α* ίξεκούφανες, καλάθι ίχαμες τό κεψάλι μου». Τρέχει κι' αύτός κσΙ χώνεται δπου ιθρη ιΐς τα βαθύτβρα τοθ σπιτιοθ δκου καμμιά «οντικότρυ «α, έ«άνα»ε(ς την σ-βπήν τ©ν κεραμιβιΛν, καΙ Β6ς τοο φωνοΐς, τραγούβισ, άπαγγεΧΐσιι! Τόν άκούουν άπό τόν δρόμον οί ά θρωτιοι κσΙ γυρΐζουν καΙ βλί πουν επάνω. Έν τούτοις ιΤνβ ύπάλληλος ,Ις Βνα •ςΗκογράφον άντινράφΒΐ στρΓψ38ικ[αις, κσΙ άπό τώ- ρα κβρδ,ζβι την ημέραν ιΓ<οσι σολο(α. Ό πατέρας τού ήΐον ψάλτη | "ΑΙ είνε κάλΚιστος νέος. ΚσΙ μ* λατρεοεΐ' τόσον μβ λατρεΰει, ώστε μίαν ημέραν, νά ο* κάμω νά γελάσίΐς, μέ βΤβε κ' έζθμωνα κόλλα διά ταΤς σκέπαΐΓ, ξ'ύοβις. Τί γυρ'ζει χα{ μοθ λέγει; «Δεσποσονη, κάμετε τηγανΐταις τα γβιρόκτια σσς, κι' έ%ώ νά τάς φάγω». Κατάλαβε. "ΑΙ σοθ λέγω είνε ενας νέος έξσΐρβτος. Αίσθάνομαι δτι εχω πολ- λήν κλίσιν πρός ο ο (όν, πολλήν. ΚαΙ βμω;, καΡώς • Τ'ίεΓ, λέγω ε(ς τόν Βλαχοβιλά βτι τόν λατρεύω. Τα κόφτω ή Βέν τα <όφ·ωι Ή Φαβουοίτη έσΐγησεν ολίγον, κα| πάλιν έπα- νέλοβεν.—"Ω! νά ξβόρης, άβελφή, νά ξ«ύρης 8τι ίγινα μελαγχολική. Όλον αύτό το καλοχαΤρι εβρε- χε* καΙ ανβμοςΐ—Ο άνεμος υύ πειρόζβι ((ςτά νεθρα «ο>ύ· είνε κοί ό Βλαχοβθβς έξηνταβϊλόνης- μόλις
  εύρίστει τις είς την αγοράν ολίγα π ζέλια· δέ ν ίΐξεύ
  ρετ κανεΐς τί νά Φάγρ· καταντ© ύποχονδριακή
  σπλήν καθώς λέγουν οί "Αγγλοι. Τό βοότυρο είνε
  τόσον άκοιβόΙ καΙ Ιτιβιτα, κύπαξβ ιΙ άη5(ε! τρώγο-
  μβν είς μέρος δπου βΤνβ κρεββάτι κσ( κοιμοθντθι:
  Αύτά 8λα μέ κάνουν νά βδελυχΒώ την ζωήν, σέ
  Ζ'.
  η το
  Έν τοΟτοιγ, τίνες μέν έμελπον, ,δλλοι 8* συνωμΐ
  λουν γεγωνυ α τβ φωνβ, πάντες δέ συγχρόνως κα|
  ενΐνβτο μέγας θόρυβον! Έχρβιάσθηή επέμβασις τοθ
  φ)λωμτ1
  —-ΑΙΙ άνίβόησεν εΐρήνη πάσι! Ο καθείς μας όμι
  λϊΤ δπως τ6χπ.ΑκαΙ λέγει.δ,τι τοθ κατοββ. ΧρειΛζε-
  ται μελέτη, δ» θέλωμεν νά 8ιαλάμψ»μεν. Όταν ά-
  σίάκοπα λέγει τις έκ τοθ «ροχείρου, τό πνεθμα ευ¬
  ρίσκει τόν πάτον τού. Μην τρέχομεν κύριοι, μή τρέ
  νομεν. Όλ(γην αξιοπρέπειαν νά φέρωμεν «Ις την
  εΰωχΐαν μας· άργβ βσον εΐμηοροθμεν- ή κάθε βοθ-
  κα νά έμβοΐνο είς τό στόμο μέ κάποιαν κατάνυξιν.
  ΤΛν δνοιξιν πορατηοήσατε· δταν ίλθο πρόωρα, την
  ηαθαΐνβι· «αγώνε'. Μή ύηέρμετρον ζήλον. Τό όπερ
  αβτρον τοθ ζήλου άφανίζβι ταΤς ροβακινιαΐς καΙ ταίς
  ββρυκοκΐαΐς" καταστρέφΒΐ την χάριν καΙ την φαιβρό
  τητα των καλών συμτοσων. Μ*, όπεοβάλλοντα ζή¬
  λον λοιπόν, κόριοι. Τό λέγει καΙ · Ταλλίθράνδος,
  κα( σταθΛτβ νά Ιβήτε ποίος δλλος ά<όμη ., "Ολος ό δμιλος τΛν συμποσισζόντων άνυπομόνη- σεπερμένων νά άκοόοπ ποίος άλλος άκόμη. —Τώρα θ* άνοίξωωβν τα έγχυκλοΐται&κά λεξικά "Α·ηββ ^»α^, αδελφ* ΘΛωμί», βΐο την ησυχίαν μος, βΐβεν ό Βλαχοβιλάς. —Κάτωό τόραννος! κροσίθεσεν ό Φίμαβέλης στασιαστικΛς. —Βομβ4ρδο, κσΙ β*μβατ. κοί μπάιι, κ«1 μποό^Ι Ιβόμβησεν 6 Λ στολΐρης, Ινθυμηθεΐς δ» ΒομβάρΒας ώνομάζετο ό ξενοδόχος. —-"Αφες ά^ες τον, νά ιιεράση πρώτον ή Κυρια- κτί έπανέλαββν ό φς*μαβΒλης· άκόμη βέν ίηίρασι. "Α<&β< άκόμη κσί σήμβρον νά φάγΠ ψομ(. *ψ_Χήν άλήθβια τοθ θβοθ ίϊμεθα βλοι νηφαλιώ ίί ^Γσββνό χβΓ, εμένα ΙΗ· «αμάρο^σέ με. Εΐμσι πλήρης γαλήνης, —Εί ι*Ι «Τσοί φίντιό μαρκήσιος έχΐΐνος πλή 0«ο καΙ σωστότατος άηήντησεν ό θϊλωμ,Κ Ρη·Ο μαρκήσιος Γαλήνης ήτο καχ' εκείνην την έπο νήν πσσΐγνωστος δ:ά τα σφοδρά βησιλικά φρονήαα- Ια τού Τό μέτριον τοθτο λογοπαίγνιον άπετέλεσεν » τι π*τρα ριφθΒΤσα έντός τίλματος- έσιώπησαν ά'αέσως δλοι οί βάτραχοι. μ _-Μβ συγχωρεΐτε, φΐλοι, διά τό λογοπαίγνιον, ύ πέλοβϊν ό θολωμης' 6««ν Οϋό τόν ιύρανόν. "Αλ· ?«Γγ μ χαΙ αί ίξοχοι διάνοιαι ίπαιζαν μέ τοός λό ««υΓ ίνίοτί Ό Μ* ϋ^ς ίκαμε λογοπαΐγνιον έηΐτοθ Ώ* όΑσχολοςίπΙτοΟ Πολυνείκους, ή Κλεοπά «Λ^Ι τοθ Όκτοβΐου· θέλετε δλλο; Ό Ίηοοθς Χρΐσίός ϊί»μ· λογοίαίγνιον επί τοθ ό,όματος τοθ ΠέϊΤ?ότων οδτως εχόντων, έπανέρχομαι ιΐς τό ηρο «κίΛνον Έηαναλσμβάνω λοιιιόν. μή ύπέρμετρον ΜλϊΓ/ύριο. 'Ακούσατε έμ*, δσπς κέκτημαι την !£ «Ο 'ΑμφιάρΓω καΐ την φαλάκραν τοθ ΚβΙ ΕΪ δλα τα ϊράγματα χρειάζεται βριον »,· βριον καΙ είς »β συμιιοσια αύτά. ΆγαυάΓ», Ται μου. τα ι.λα«ύ«ια „« ;μήΛα· φά κοόνΐιαμί μηλσ. άλλά μή «αραφάγετε, τ<>ξιν χα« μ* «Ρβ*"ι ήγουν μέ ταξιπρα
  " |ΜΜχ(|ε«αι,
  Γ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Άδένες καί δέκατα
  Δ'.
  Δ'ά «ΰ; μεγαλοκς πάλιν τί ϊί·
  χ*χα, β-λχδτ^ τ) έπιμονή ένίς μΐ
  χροθ πυρετίου έπανιρχομένου χά-
  χτιχά χάΒε βΒίγεομα μΐτά ή $
  νιυ ίλλιβν ένοχλήβΐω', Είν είνε
  λόγβζ τ-ρβμβχρατήοιβις, Βι6χι π»λ-
  λοΐ έ?γανισμοΙ κατόπιν ,άκό ιίαν-
  ίήκοτε ασθένειαν χά Ι Ε5Γ»ς την
  γρ£-|ΐ-ν αίν·ιιν έηΙ αρκετόν καιρόν
  δπό τ^ν επίδρασιν χάπαιαςανβιιαλΕ
  άς νοαψΛ;, ή δκοΐα ήιποριΐ χιΐ
  νά μην Ιγη σχέαιν μέϋΐενβπάθειβν.
  Πίοαι έλανραΐ χα λαθραΐαι μορ-
  ψα ίλονοα[α(·, πέοαιι ήπατιχαΐ ί)
  νιφριχαΐ ά»εηβρχειαι, κέσαι μο·
  λόνσεΐς Ι«τέρ«ν χαΙ νιφ*βν μέ
  ό χολοδαχιη?Ι8ιον (οοΐίθ&οίΐ
  Ιοεββ) χκΐ χ6ϋΛΐ χαΙ τόσαι άλ¬
  λαι ναα-ραΐ χαταατίοιΐς ά:χιτβΐ
  μέ την φ«μαΐΓ»οιν ίέν Ιχουν ώ;
  χιιριώτερβν σύμπτωμα ίλλο άπό
  αύτά τα ϊίχατα. Ό ίϊτρίς πλίον
  είνε εις θέσιν νά οΊαγνώσι πόθεν
  προίρχεται τό Ιπίμονεν έκιΤνο
  ρίκον, ή υβΧλον χαΙ αδτίς ά
  χίμη αμφδίλλει πολλίχ-ς χ»1
  ζητεί μέ Βιάφορα έργΐΐσ;ΐ]ριαχά
  6οΐ)θήμοιτα νά ?ύ?η τό παθολο¬
  γικον έ«·1νο βΐνιγμα.
  Άπολυμάνσεις
  άπολυμαντικοΐ ούσίαι
  Ή λέξις άκολύμινσις δπό ίατρ*
  χήν Ιπ'ψ:ν ι'νε σχιίίν σ^νώνυ
  μος μ έ την άντιοτ,ψ'αν, αημαΕνει
  ίέ χαταστρεφήν των πβθογίνων
  μιχροδ'ων, τϋ«ίΐχ προίρχονται
  απά ί?Γβστον Πίύ Ιπαθι μο>υ·
  σμαπχίν τι νίοηιιχ.
  Οί χυδιώτΐρβι τοίποι άπολυ-
  λίνσεβς ιΐνε (Ι έξ^ς:
  Ιον. Μέ τβν ήλιον. ΑΕ άμισβι
  άκτίνις τβθ ήλίοιι χβτκστρέφουν
  πολύ γρήγορα τα μιχροβια' ώ-
  ότι πρίπει νά άφήνωμΐν νά έμ
  βϊίνη ίσον ή>ιπορο9μεν τό ίμεαον
  ήλι»χ4ν ι^ώ; είς τό ονμχτΐον
  τοθ αρρώτϊβυ χαΙ χατά την διάρ
  χτιαν ττ]ς άοθενεΕκς χαί μετά
  την λήξιν βυτ^ς. Διοτυχβς
  II*
  ιίνε ιΰκολον πάντοτε νά τ)λια·
  οΒΐ τό Βαιμίτιον παν«0.
  29ν. Μέ τό βράζον νιρδ. Άπο-
  λυμαΐνονται χατ' ούτον τέν τρί·
  πον δ'άφυρβ πράγμβτβ, α«υτ),
  έργαλεΐ* χά Ι ρουχιχά πβύ ΐχρηαΐ
  μιιισαν διί τον δρρυιατον. Τέ 6ί·
  ζΐτε χαΙ δράζουν ίντότ χαιταλλή
  λου αχΐύΐνς έκΐ μίαν ώ?αν μέ Βυ·
  νατήν φβτιάν· χαΙ 5ιά νά δψω
  θ$ ΐ'άΐιατΒ άχόμη π«ΒΕσοίπρβν
  τ) θερμβχρασία τ^ς ζίσεως χαί
  γείνΐβ πλίιν άποτελεαματιχί) ή
  Ινέργιιαί, ηροοθέτετι είς τέ νε·
  ρον ί»ς μαγΐιρΐχον ή κνθρα
  χιχήν αίδαν (δχι εκείνην πού
  πΐνβμιν την δισανθραχιχή.).
  3>ν. Μέ δΐΒφίρους χημιχάς ού-
  οίας ρινοτάς ή βερίοϋΓ, τβν ο¬
  ποίαν νά είνε ταν,ιΐ* χαί άαφα·
  λής ή ενεργεια, ιθχολσς ή χρηαι
  μαπο(ι;σις χαΙ ιδανας ή τιμ*).
  Τβιοθται άπο?υμχντΐχαΙ ούσΕαι
  είνε πρώτον τ} φορμίλ»), δ σιινηθέ
  σΐε^ος Η τρέπος άκολιιμανσεω;
  ιίνε δ δι* άτμίν φορμίλης Βοτις
  χαί ΙχτιλεΙται χυρ[»( μέι,είβι
  χά μηχανήματα πια διοθίτουν
  αί σχιπχαΐ υκτ)ρισ!αι τβθ δημο¬
  σίου ί) ίδιωτιχβν έιτιχειρήικβν.
  Πιρΐεγρβψχ χάπου ε^α πρακτΐ-
  χον χαί άιιλ·Ον τρίπον άπολυμίν
  οιως μέ φορμίλην πού ίέν άπαι
  τιΐ εΐδιχϋς συσχιυάς. Ί5:ϋ» χαί
  ι?λλ·ι 86α τρίηοι Ιπ(ση; άιλοΐ
  Προμηθεύεοθε άγορβίαν βορμχλΕ-
  νην (ή ομΕκ ·!ι έ'οίμη διαλυ
  αίς φοπμίλΐϊς κρός 40 β) ), την
  άραιύνετε με τριπλάσιον νερό χαί
  την βάζιτε νά δράαη μεοα είς τί
  δωμάτιον έντέ; δοχε!·υ πλα'έος
  χαί ρηχοθ τοθ δκοιΌυ τό σκέπα·
  σμα νά έχη άπ' επάνω Ινα
  ά^οιγμΐ διά νά βγαίνουν οΕ άτ
  μοί. Διά χώρον 50 χϋβιχβν μέ-
  τρών χρειάζιται τοιβύτΐ) άραιωυέ-
  νι; διάλσσ ς Ιας 1 δ <Λ χαΐ 1Γ0 δράμια. (συνβχ(ζεται) Όταν άνοράζετε σαπούνι. Ζητεϊτβ άπό τόν προμηδευτήν σας μαρκασ .ΠΕΤΕΙΝΟΣ' διαπρασινο ΜλΡΚΑΣ »ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτβ- ρα καΙ άβλαβή, κατασκευαζόαενα άιτό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬ μονικώς, καΙ ο Ι κ ο ν ο μ ι ν ώ % «■ τ α είς την χρήσιν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" ΥΠΟ ΓΒΩΡΠΟΥ ΛΑΓΚΟΝΑΚΗ Βικέ»« άρι6.17 (Χ «ι τα ν Ολοί) εύίερ», εύήλι», Έκΐηλνοις καινουργή;, Καθαριότης αμεμκτο;, 'Υπιιρεβία προβνμος. Τβ νέον ΞβνοϊοχιΤον ΰιιου τό ΕΜΓΟΡ1ΚΟΝ θά χβτοσηβ τό μοναδικόν κέντρον δια μόν ής διά κάθε ξένον πού θά έρχεται στό Ηράκλειον, σωμίτων Ρεθύμνης έαιβχΕνοντις αύτοκινήτου. 'Η έχδρομή αύτη είχεν έχκαι- ίειιτικον χαρακτ^οχ, οριιλαμένη ίς την πρωιοβΐυλΐαν το5 Δ-ιυθυν τοθ ιί}ς Σχολαί χ. Βχσ. Κανελλο- π·6λοιι, λίαν επιτύχη δμολογουμί· νω:. ΤοίΊς μαθητάς τής Γίωογικ^ς ϋχολ^ς 'Αβωμίτων οπεδέχθηβαν Ι* σώματι οΕ μαθηταί %ζ Γεωργι χί)ς Σχολη'ς ΗιοσχΓβ; μέ επί χε ααλη'ς τον Δευθυντήν α&ΐτ,ς χ. Ίεώ?γ. Κάβουρκν χαί τό λιιπόν προσ»πιχίν. Είς τ«ύ; έ*δρομι!ς παρετέθυ ολίγον ποΐν τοθ όιΐοίου δ μαθητάς τ<ίς Γε*ργικ<5; Σχο)τ]ς Μεσπα;βς Ρουμπακης πρεσιφώντ)- σε δι' ώραΐου λδγου τιϋς νεοελ- θίντας συναδέλφους τού. Είς τέν λόγον τούτον έξήβθη εύ έως ή σημασία τη°ς γιωργιχτ]ς χπαιδιΰσεως ή δηοΐα πρό πάντες θ* μορφώοη προοδειιτικβύς γεω?- γους διιναμίνους νά μΐτκδώσββι τα άγαθά τής έπιατηιιονικτ]; χαλ- λιεργείας είς τον πολύν κόαμον. Είς τόν δμιλήοοιντϊ μαθητήν ζ Τ. Σ. Μισσαρβς άπήηηβε χά λλήλακ μΐίθηιής τή: Γεηργικ^ς Σχολτ]ς 'Ασομίτων. Ηιτά τέ γεδ μα χαί δλι^όωρον ανάπαυσιν εγί¬ νετο Ιπίδεΐξις μηχανιχοθ βερισμ^Ο 3ΑΠΛΑΤΤΙ Ή έφετεινή κίνησις των Γεωργικών σχολών. ΑΠΟΪ ΔΕΚ4 χοιτοθ μ«().— Τ ι ν Κυριακήν άφ(χθΐ]93ν είς την Γε «ργιχήν Σγολ$ν Ηεσσχρβ;, ιί μ«- θ Ά μέ αοτβδιτιχήν θεριατιχήν μηχανήν σκρομένην άπο πετριλιιοϊροτρον. Είτα έγίνιτο ίπίσκιψις τβν έλκι ώνω» χ%ί σχολής χαί μΐτά το9 δποατάθμου χαλλιτεριϋσιως φυτβν μέ τα ιίδίχά μηχανήοαΐα «ά δ· ποία σχετΕζβνται με την τι λευτα(αν λέξιν τ*,; μηχανικ*)ς τε λΐιοποίήσι»; χά Ι τβν' οποίων ή γεω?γιχή σημασία είνε Ιξαιρατιχ^ δι* δ>δνληρον την παραγωγιχήν
  Κρήτην.
  Συνεχίζβντες την πορείαν των
  οί ΙκδρομεΙς χά Ι ε Ι αυνοδοΕ των
  ισκέφθςσαν τβυς δελτιωμίνοιις
  άγβούς τ<)ς Σχ·λ^ς καί χβτίπιν τάς ίοχαιδτητατς τής Γόρτυνος χαί τόν (βΐοριχόν ναόν τοθ 'Αγίου Τίτου. ΟΙ μαθηταί άναχβροθντες τί|ί σχολΐ)ς έκισχέφθησχν τον Έπίακ· πον 'Αρχαί'ας χ. ΒασΕλειον τοθ ί πό (ου ή ή Ίιχήσιινδρομή—παρεχτος τ<5ς θρηανευιιχτ]( — είνε προφα- νί/ς δι* τίς «ροβδους έν γένει χά ι τ^ν τουριστιχήν ανάπτυξιν ι%ί Μισααρβς' είτα ?έ διά Ήραχλιίοιι δπου εγένετο έπΕσχιψΐς τοθ ΙΙουσιΕου χαί διά Κνωσού χαί Αρχανών «βτδπΐν, 11 μαθηταί έπέ στριψκν είς Άαωμάτους- Γενιχβς ϊζή^β- άκδ πάντας τεύς έδβ έ*8ιαφΐρ*μένους ή σχοπιμδ- τη; τ<ίς Ιχδρεμής ίύΐτ]ς έν σχέσει μέ την Ελην γπβογιχήν έκπαΐδιυ- σιν έν Κρήιη άλλά χκΐ την ανά¬ πτυξιν τής παβαγωγτ]( άπο πάσης Ι απίψιως χαί (3'α έκεΐνης ττ]ς μη χανιχή*; χαλλ;ιργεΕας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Συμφώνως τώ αοθοφ 5 τοθ άπό 31—10—1932 Νομοθβτι- κοθ Διατάγαατος καλοθμβν ά πάντας τ'ύ; ένβιαψεοομένους διά τα γεννηθέντα άορενα τό πσρελθόν ίτος 1936 έν τή πε· ρΐφερε'α τοθ Δήαου Ηρακλεί¬ ου θπως προσέλθωσιν *1ς τα νραφεΐα τοθ καθ' ημάς Δή» μου (Τμήμα Στρατολογίαι) μέ χρι τβλους ττροαεχοθς μτννής ουλίου τό βραδύτερον κα( λάβωσι γνΛσιν τοθ ^ύπό ττ\ς ωτΓβτθμίου έπιτροπής Νό μου 5521 συνταχθέντος έτησΐ- ου μητρώου αρρενων ίιους 1936 Δήμου Ήοαχλβίου, ίνα λάν έχωσιν άντήρρησιντινά έπ' σότοθ (ήτοι δι* εσφαλμένην ά ναγραφην όνόματος ή* έιτωνό- μου τινός, ή παράλεΐφ.ν, ή* ά- δικαΐολόγητον καταχώρησιν λόγφ,έπισυμβ&ντος έν τι^ με ταξύ θανάτου τοθ γεννηθέν· τος) καΙ έκιφέρωσΐν τάς -τυ χον ένστάσεις κατ' ού τοθ. Πασά βραδύτερον τής ώς ω τασσομένης προθεσμΐας ύποβολή ένστάσεων δέν θέ¬ λει ληφθή ολ' δψιν. Έν Ήοακλε'φ τβ 16^ Ίου- ν{ου 1937. Ό Δήααρχος Ηρακλείου Μπνά{ Γεωργιάδης Ό επί των μητρώων Μιχ- Τ·»τβΜντζ«κυς ΔΙΑΚΒΡΥΪΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ 'Η Σχολική 'ΕφορεΕα τεθ ,Γυ μνβα'.ου Καστελλίου Πεδιάδος Δ ιαχηρυπιι "Οτι έχτΐθησιν είς φανεράν μειο ίοτιχην δημοπρασίαν την έκτέλι σιν τί)ς ίσοιιιδώσεος τοθ Γυμνα στηριαχοθ χβρου τεθ κειμένου παραπλεύρβς τοθ Γ«μνασ'.·υ, ώς χαί πάντες ετέρου έργου συνκφοΕίς κρός την Ισ?πίδωσιν χαί διαλαμδανομένου λεπτομερώς έν τ) συγγρβφΐ υποχρεώσεων τ.| χά τατεθειμίνη έν τώ γραφείω ν Ο Γυμνασίου ΚαστελλΕου Πεδιάδος. Ή δημιπρασία ενεργηθήσεται ενώπιον τής Σχολιχτ)ς Έφορείας τ&Ο Γυμνασίου την 27ην τοθ μη νίς Ίουνΐου ημέραν Κυριακήν χαί ώ?»ν 10 π. μ. έν ι ώ γραφεΐφ τοθ Γυμνασίου. Πρ ϋ/ΐολογισμίς Ιργβν δραχμαΐ εκατόν 6έχα χιλι* δες (110.000). Καταβλητέκ εγ¬ γύησις πρός τον χ. Τ^μίαν ττ)ς Σχολιχής Έφοριίας δραχ. ίηχά χιλιάΐοτς (αριθ 7.000). Την αύ την ημέραν θέλει ένεργηθ) δημο πρασΐα διά την κατασκευήν Ώεζο δριμίου μετά χλΐμαχος έκ Ι αί]; δυτιχής προοίψΐως τοθ Γυμνασια χεθ χτιρίου αυμφώνβς τιΐς δρυις τοίς κατατεθΐιμίνίΐς έν ·ώ γρα φε(« «Ο ΓυμνασΙβυ Ι«θκ χαλοθν ται οί, βουλόμενοι νά μειοδοτή σωσι. Έν Καστελλίφ Πιδιίβος τί 12 ΊβυνΕβυ 1937 —Ό Έη(ακ·ι.·{ Ρεθύμνης είς _<αοα^ι·ν. Είς ΚΙσβκμον κνΐχώρησε προ χΒές ό ΈπΙβκοκος Ριθΰμνης ιτρο κειμένου νά π«ρακβλο«θπσα τίιν κπδΐίβν τοθ άβιμνπβτ&υ Έπισκό ηο9 Κισσαμου και Σΐλίνου Χρ» σοστβμβυ ή ό ποία χά) εγένετο έκιβλτιτιχ&ς τ ι» ν πβρελθο&βαν Τε τάρτπν άηονεμηθειοών «Ις τίιν σορόν τοδ έκλιπόντος τιμ&ν υπο στρατηγόν. —ΟΙ καλ·ύμεν·ι διτετξΐΗμβιτι κοί τβϋ νβυηκβδ. Ή Λ)3ΐς Νβοτικής Στρκτολογί- ατς χαλβϊ τούς βοολβμίνους ν* χατατ*χθ&σιν «5 ύποιιιλιυτβιΐ β' μπχανιχοΐ νά δποβάλκσιν έγκβί ρ«ς τα πιστοποιητικβ των άρμβ· δ (ως, Ό οΙκ*Ιος διοιγιινιβμίς πρβ* κπρύχβη διά τίιν 19 Ιουλίου. Πλπ ροφορίαι είς το έ&& Λιμινκβ χείβν καΙ ιΐς την Άστυνομίβν. —Ή Ένοριβχή ίιτιτρβΐιή Ά γίσυ Κνν)ν·υ ύ«6ρ τής 'Αβ ρσπορίκς. Ή Ένβριβχίι Έηιτροππ Άν. Κιινστκντίνον (Ν«κροτβΦ«Ιβν) & πέστΐιλεν είς τον κ Πρόεδρον τής Κυββρνήσευς δραχ, 2.000 υπέρ της Βασιλική; ΆβροπορΙας, —Υπέρ τής ««ρβκορίας. Ό κ. Εμμανουήλ Ίειίννου Τβρζβίκης Προβδρος της Κοινό¬ τητος , Βουλισμκνης Ν(ραμ0έλ· •ο διέθεσεν υπέρ της Έθνικής ΒχσιλΐΜής άερβπβρΐας τα έ£οδ« πβροιστβσεω£ τοθ μηνός Άηριλί· ου Π37. —Θείον Την ηροσβχϋ Ιίυριαχην 20ην τρέχοντος κ«ι χχτά την Ο«1·ν Λειτουργίαν θέλει κηρΰ{<ι τον θείον λό νόν έν τφ Ι. Ναφ α«νκ· γΐβς Ναστκμιτά ό πβριούβΰΗν «ν- τιπρόβΜηος τού θρηοκΐυτιχοθ πε ριοβικοδ «Ζωή· η, Άβά Γαλέτοις. —Τβ Έλ«ι·υργκΤ·ν Αύγΐνι- Χθές την πρωϊαν μετέβησαν Είς Αύγενικην κ«1 χατιθισχντον βιμέλιον λίθον τού Ιδρνομένου ;χ·1 συνεταιριχο» ΈλβτιουργιΙο» ό τεχνίκβς έιιιΒ«Ηρητή( τής Αγ- ροτιχης Τραπεςης μ. Ισούνηίκαι οί μοχανιχοΐ της Τραηεζης Κ. Χ, Ζαιχος χ»Ι Μυλοποταμίτης. ΟΙ α νΝτέρκ μβτίβηακν «χολοΰΒΜς είς Βορρονς »«> ί«8ΐώρπσ«ν τάς
  ουντοΐπθεΐσκν μέχρι τοϋδι έργ«
  οίας ο-νίνϊρσιως τού έ«ϊ σ»νε
  ταιρικου 'ϋλαιονργβίον
  Ό Πρόεδρος τής Βφρ,
  ΆντΛνιβί Γι«ν«λ«Να{
  Εβνικίι Τράπεξοι τής Ελλάδος
  Ύποκαταστημκ 'Ηρ«ΜλεΙομ
  Διαχ. Κτημ«τ«ν έ{ Άλλ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Άναχοινοθται διι πββκ ένέρ
  γεΐα πρτς δημιουργίαν έμφυτευτι
  χ&ν δικαιωματων επί των άνταλ
  λαξΐμβν άγροκτημίτωι* των δπό
  την διαχείρισιν τ<5ς ΤρκπΙζης ([ τε έχ μέρους μισθωιΑν εί» έκ μέρους αύθαιρέτων χβτόχων, θέλει αποβή- άκαρπος χαί ά/ευ ουδενός αποτελίσματος χηϋ' Βα9ν διά *%ς μιαθώοιως ιύδέν έμπράγματον δι χαίνμχ αποκ-αιαι επί τοθ ζητή ματος κολυ ϊέ περισσδτερον παρα οιουδήποτε αυθαιρέτου χατδχου. Τιυς τοΐίύΐους θέλομεν διώξιι χά Ι ποινκίς. ' «6
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γοαφβΐα έναντι Π*λ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Παρασκεοής
  18 Ίουίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΙΥΚΤΙΟΥ
  ΚΡΙΣΙΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΜΕΤ. ΤΙ! ΜΥΤΙΙΙ! ΔΙΚΙ!
  ΕΐΡΤΝΕΤηΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ
  ΤΟ ΧΑ1ΜΑ ΚΡΕΜΑΙΗΟΥ_ Κ ΑΙ 2ΤΡΑΤ0Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας)·—Τό Αθηναϊκον πρα< χτορείον πληροφορείται ότι μετά τας τε λευταίας δίχας καί τόν τυφεκισμόν τού Τουχατσέφσκυ χαί των αλλωνατρατηγών ή κατάστασις είς την Σοβιετικήν Ρωσσί αν έπέβη έξαιρετιχώς κρίσιμος λόγω τής εξεγέρσεως τόσον των έργαχών όσον χαί τού στρατοΰ κατά τού Στάλιν. Αί σχετικαί πληροφορίαι άναφέρουν ότι τό δημιουργηθέν χάσμα μεταξύ τού Κρεμλίνου καί τού στρατού εύρύνεται καθημερινώς. "Ηδη πλείσται στρατιωτι καί μονάοες προέβησαν είς έκδηλώσεις άπειθαρχίας είς την θέλησιν τού Στά¬ λιν. Φαίνετβι δέ ότι δέν θά αποφευχθή τελΐκώς ή σύγκρουσις Βοροσίλωφ χαί Στάλιν ή σύγκρουσις οηλαδή Στρατού χαί Κρεμλίνου. ΙΑΡΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ ΙΝΙΒίΟΡΗΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΥΠΟΒΕΙΕΟΝ Ή κατάστασις είς 'Αντεπίδεσις είς την Μαδρίτην. ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου Ι τού άντ» ποκριτού μας>. —Έκ τού ύπουργείου
  των Οικονομικωσ ανεκοινώθη ίπόψε ότι
  κα%* απόφασιν τής Κυβερνήσεως θά ι¬
  δρύθη προσεχώς άναθεωρητικόν , δΐκα
  στήριον φορολογικών ύποθέσίων έν
  ρήη.
  Τό δικαστήριον τούτο ιορύεται δια
  νά διευκολυνθοΰν οί Κρήτες ,φορολο-
  γούμενοι καί νά μην υποχρεούνται νά
  προσφεύγουν είς Αθήνας δια τάς φο·
  ρολογικάς αμφισβητήσεως.
  Η ΕΟΙΗΡΒΦΗ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞ4
  ΕΙ! ΑΘΗΝΑΣ 1Ξ
  , ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ίουνίου (τού «ντα
  ποκριτού μ*ς>.—Ό πρωθυπουργός κ
  Μεταξάς έπεθεώρηβε χθές τούς στρα
  τώνας είς την "Αρταν, ακολούθως δέ
  μετέβη είς Σαλαώραν δπου κατέθεσε
  τόν θεμέλιον λϊθον τού νέου λιμένος.
  Είς όλην την διαδρομήν τού ό κ. Με¬
  ταξάς εγένετο αντικείμενον ένθουσ'ω
  βών εκδηλώσεων έκ μέρους τού >αοΰ.
  Τό εσπέρας επανήλθεν είς Άρταν οπό¬
  θεν ανεχώρησε δι' Ίωάννινα σήμερον τό
  πρωΐ. Είς τα Ίωάννινα παρεχάθησεν
  είς γεΰμοτ, την μεσημβρίαν τό άπόγευ·
  μα δέ έπέβη όεροπλάνου έπιστρέφων
  είς Αθήνας.
  Ό κ. Μεταξάς εδήλωσεν ότι είναι
  πλήρως ίκανοποιημένος έκ τής γενομέ¬
  νης είς αύτόν,ύποοοχής υπό τού λαού
  της Ηπείρου.
  Η ΠΛΗ6ΟΡΑ ΤΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ίουνίου (τού άντα
  «ιοκριτοΰ μας) Τό Υπουργείον τής
  Παιβείας έκοινοποίησε σήμερον πρός
  τούς έπιθεωρητας των σχολείων μακράν
  εγκύκλιον μέ την εντολήν νά γνωστοποι*
  ηθή είς τούς γονείς καί κηδεμόνας των
  μαθητών.
  Έν τή έγκυκλίω, αναπτύεσονται τα
  κακα καί οί κίνβυνοι τού πληθωριβμοθ
  των ίπιστημόνων καί δίδονται συστάσεις
  σχετικώς μέ τάς έπαγγελματικάς κατευ-
  θύνβεις καί έπιοόσεις των άποφοιτούν·
  των έκ των σχολείων μαθητών. Έπίσης
  οίΐονται οδηγίαι σχετικώς κοΐ μέ διά-
  φορα άλλα βνναφή ζητήματι*.
  ΜΕΙΩΣΙ! ΤΗΠΙΜΗ! ΛΡΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ίουνίου (τού άντα
  ποχριτοΰ μας).— Τό υπουργείον της
  Άγορανομίας ανεκοίνωσεν ότι κα
  τα την σημερινήν συνεδρίασιν της άρ
  μοδίαςΐ επιτροπήν απεφασίσθη ή μείω-
  αίς τής τιμής τού άρτου χατά 41Ο λε·
  π-ϊά κατ' οκάν. Ή έπιτροπή θά παρα·
  κολουθήση την διακύμανσιν των τιμών
  τού σίτου είς την διεθνή αγοράν καί
  Θά προσπαθήοη έφ1 όσον θά είναι τούτο
  εφικτόν νά προβή καί είς μεγαλυτέραν
  είσίτι μείωβιν τής τιμής τού άρτου
  .ίςτό μέλλον. Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου—. Τη·
  λεγραφοθ* έκ Λονδίνου Θπ ό
  έν ΆντάΟ άνταιιοκοιτής τοθ
  ΠρακτορβΙου Ρώυτερ μβταδί-
  δει άνακοιχοΐέν έκ Σιλαμάν
  κάς, χαθ' δ τα έθνικα στοτ-
  τίύματσ, βκκαθαρΐσαιντα ή^η
  δΛην την πβρ! τό Μκιλμπάο
  περιοχήν, άπό σκοποθ δέ ν εί
  σέρχονται είς την πόλιν «ν ά
  ναμονή των άποτελβσμάτων
  τής οράσεως των έθνικ&ν ά
  βροπλάνων, τα όηοΤα βομβ-χρ
  ο ζουν σφοδρώς τα υπό τ&ν
  Βάσκων κατβχόμενα εισέτι ν ο
  τιοσυτιχδς χοθ Μτΐιλμτϊάο όψώ
  ματα.
  Έν τώ μεταξύ διάΦοροι άλ
  λοι ανταποκριταί άγνέλλουν
  δ τι ή ιΤσοϋος τοθ έθηκοθ σιρα
  τοθ βίς τό Μηιλμπάο δύναται
  νά θεωρηθή ώς γβγονός σνε
  δόν τετελεσμένον. Έπ!σηο ά
  λα ιηλενοαφήματα έκ Μιιιλ
  μττάο άγγέλλουν δ τι τα έ3νικο
  4βροπλανα Ιρρψιν τό Από
  γ?υμα χιλιάδας ποοχηούξβΐς
  ηαός τούς κατο'κους καλοό
  σας αότούς νά παοαδοθοθν.
  Κτΐτ' ίΐΐήσβις έκ ΜπαγιώΛ
  τό (σπανικόν έρυθρόν άτμό
  κλο.ον «Νίπίρμανθ» χατέ
  ιλβυσεν έ«βΐ προερχόμενον
  έκ Μτιιλμπάο. Τούτου έπιβαΐ
  νούν ιϊς ταγματάρχην τής ά
  στυνομ(ας τοθ Μηιλμπάο καί
  άλοι άξωματικοί.
  Κατά τηλενραφήαατα *κ
  Παρισίων τό ΠΐακτοοεΤον Χ«
  βας άγγέλλιι δ τι ο( κυβεονη
  κοΐ ανέλαβον την πρωτοβου
  λίαν των έπιχεψήσεων β(ς πολ
  λούς τομεΐς τοθ μβτώπου τής
  ΜαδρΙιης άλλ' άπεκρεύσθη
  σαν υπό των εθνικον στρατευ
  μάτων με μεγάλας απωλείας.
  Ή χορήνησις ποσών δι' έργα
  έξυγιάνσεως είς τόν γείτονα νομόν.
  Καθ* & πληροφορούμεθα έκ τ 10
  γε'τον^ς νομοθ, τί δπουργιτον 'Υγι
  εινής έγ>ώρισεν είς την Ν
  αν Λιατ)θ.'ου ίτι δι" φ
  τοθ υκοιιργοθ ν. Άλιβυζάτοιι δι
  ε-έ^τ,σ^ 188 000 έ. συνίλφ
  δροχμκΐ διά ιήν Ιχτίλεο.ν ΐξογι
  «νιιχ&ν ίιγων. Τό ποοίν τουτο
  διΐνιμήθη ώ; έξη;:
  Διά την διειιθίτΐϊοιν άποχετΐύ
  »ς χαί σιιμπλήριοαιν πλΐΛτηρίαον
  είς Κ(ψί&* δρ. 30 Ο00. Διά φ
  προσταοίαντίίς πηγής τοθ χωρί
  ου Μοναοτηράκι 'Ιιρακέτρας δρ.
  15 000. Δ χ την ποοοταοίαν τΑν
  Πύργου καί "Αονικου ττ]ς
  Κ«λοΟ Χωρίου Μι
  ρομδίλλυ δρ. 32.000. Διά τάς
  πηγάς Βισιλΐϊή; Ίιραπέτρας χαί
  δττΐ σχοκφ προοτατιυτιχβν ίπ'οης
  Ιξυγια,ντιχών έργων δρ. 30.000
  Δα το ψ(ί%ο χ%ς χοινίιηΐος Κ^δ
  βΐυοΐβιι δρ. 9.000. Διά την έξυ·
  γίανσιν ίΰο φρεάτων δδριδοεας
  τε.0 χωρίου Κϊοτίλλι Φ;ιιρν<5ς δρ 36 000. Διά τα δύΐ φΜ»τιχ οδριύ σεβ»; τοθ χωρίου Φ;υρνή δρ. 36. 000. Σημειωτέον δ« ολόκληρον τα Χ'ίΊΥΊί·* ποαΐν διεβιβάσθη ί)ϊη πρίς ιβ δγειονομικέν Κέντρον Αι αφου. Ή έκτίλεοις ί* τίν έ? γ»ν Θά γίνη δι' αυιεπιστααΐ'ας δττά τοθ ιΙ*)ΐχο0 μηχανικοθ χ. Αίμ Ββγιαιζτ] χαΐ τ) έπβπτε'α τ&0 ΔιευΘϋκτοΟ τοθ τμήματβς μΐ) χβνιχτ)ς τής 'Γνε<ονεμιχτ]ς Σχο ■ "■ "'" 1ν χ. Χρ. ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ Γ Ε Ο ~^Ν - Ν Διά π; <χαΰζ, τοθ χ, δπβυργοθ τ*]ς Γεωργίας Εημοοιιυθιίοη; είς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ηροεχιΐίύχθΐ] διά την 30 τρέχον τος διαωνίβμό"ς προβλέψεως πεν ήχοντα γιαπόνωι κτυχιουχων ανβτέρων γιωΐΐονιχβν σχολήν καΐ εκατόν πεντήκοντα γιωπίνων πτιιχιουχβν μίαω^ γιωργικαν 2χο λβν. Αίήσιις μεχί των ιίχε'ω* πιοτοποιτ,κχβν γίνβνται δεχτβΐ μέχρι ττ]ς πρβτεραΕας τβθ διαγω νιβμοθ. ΧΥΛΑΚΨΙΣ ΙΙΠΑγ.τ-,1 ΟΙ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ Συνελήφθη χσ|«σρεπέμ4θη είς την έντοθθα ΕΙσαγγε^κήν Αρχήν κατηγορθϋμενοο διά Τέ δπ^υργεΐον τής Διχαίοσύντχ απηύθυνε ΐτεος τοΰς χ. χ. Δ·,ει θυντάς τ&ν Φ,ΑαχΒν τοθ Κράτου εγκύκλιον, δι' ή; αυνΐσ ^ δτω ι υ {οί έφοδιάζουν τού; απβλυομέ νού; χαταδίχους διά 6ιβαιώαι»ς έμφα*νο£οης τΐν Ιχτιοιν χ%ς πό ν*[ς των, ιήν 'έ<νΐ)ν -ξ» ή^κουι π;ό τής χαταδίχης τω* ή «αί ι χιΝην ή< έξέμαθ·ν Ιν τοίς φυΧο χαΐς, την διαγωγήν ή* έι*έΐειξ«' χατά τόν χρόνον τής φκλ«χ(οιώ{ των, ώ; χ%1 γενικΑς η&* σιοιχεΐίί αφβρ&ν τό ,Πϋΐον «αΙ τόν χαρ» χτ*]ρβ αυτών. Την βιβαΕωαιν τα6 την θα έπιδειχνύΐυν οί άπαφυλαχ ζίμινοι τόσον είς ηερίπτωΐιν χαθ' τ)< συλλτ)φθϊθν έκ νέου διά να έ) τΐοουν την αυτήν ποινήν, ώς χά διαν παρουαιάζωααι είς τήν'Ετα έπιζητήσας να συνάψη σχεσεις μεθ' ύΐτάνδρου γυνοι κός κατεδώχί'η υπό των συγ γεν&ν αυτής κοΐ προκεψένου ΑΙ ΕΙΧΑΓΩΓΑΙ Δι' αποφάσεως τοθ υπουρ να συλληφθβ έξεκένωσε τό πε γοοΈθνικτ1ς Ο1<ονομ(ας όρΐζε Οίστροφόν τού κατα των διω τσι 6 τι έγκρίνεται ή εΐσαγω κτών τού άνεπιτυχβς. Ετιίοης'γή εμπορευμάτων ρουμανική-ς συνελήφθη επί κλοτΗ ενός κυπροελ6ϋσεωςι τα όιτοΤα ΑΦΐ νηγετικοθ βπλου ανή<οντος'χ9ησαν μέχρι τής 31ης Μοί ου είς τόν Γεώργ. Βολοσυράχη' ^ς έλληνικοθς λιμένος καί ό Νχόλ. Ξβνικά^ηζ κβτοικος τα ο,,οϊα οβν έξετε>ω Ιοθη
  σαν λόγφ μή παρατάσεως
  τής έλληνορουμανικτίς έμττορι
  κης συμφωνίας. Ή άξία των
  θα διακανονισθή κατα τά μέ
  ΤΑ Ε'ΔΗ ΒΙ6ΜΗΧΙΝΙΑΣ
  ΑΓ άκοφνοΐΝς των υηβυργϋν
  Έβνικής θΐκονβμίος κ»Ι ΰίκβνβ
  μικϋν 6ρ(ζ(Τ«ι δτιδι' &ΐΓ«ντ«τά
  ■ΐβπ τά όηοϊ» έχβυν χαρακτπρι-
  οβό «ί πρώται ύλαι βιομηχανία;,
  ΒΜει 1ν«Ρνα>0 «ν.ιι.τ.νομΐι Α« '
  ποία θά ΙβχΑβ Ι«ηό 1πί Ίανοι».]
  1938. 'Η κο,τανο^ 6έλ<ι Ι ή χρι τοθδε (σχοοντσ· ιι ΤΗ!τ Κββ νερνπθό τδν ο,. τδν! Ι Α Ν Η ΑΠ&ΚΤΗΙΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΙΣ Διά δικτάγματβς δημοοιευθέν είς ιήν εφημερίδα ιής Κυβερνή αιως έπεχτεΐνονται α Ε διπτάζιΐς τοθ νόμοο 4202 χά Ι τβν τρβκο ί αυτόν μεταγενεβτέρων νίμω> «τιερΐ διικκο'ύ,οΐως τΑν
  ΒΕ δπαλλήλων πρός άπό
  χττ,οιν χατοιχΙο(» χαί είς τιυς
  μονΐμους δπκλλήλίυς τής προνβ
  μιοόχοΐ) «νωνΰμβυ ίΐαιρείκς Γεν ι
  χβν 'Αηοθηχβν τής Ελλάδος.
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡ0Π0Ρ1ΑΣ
  Καθ' & τ ωρίζιι πρίς τίν χ
  Νομάρχην τά Σωματείον Έργα
  τ&ν 'Αμπιλουργβν 'Αρχανών ε>{
  είς ήν δύναμίν τού δηαγόμινοι
  εργάται απεφάσισαν νά διαθέσουν
  τόπριΐίνμιβς έργασΐμου ημέρας
  τοθ μτ,νός Όχτωβρ'ου δπέρ τής
  Έθνιχ^ς Άιροπορίας δεδομένου
  βτι την παριλθοθσαν Κυριακήν
  ίί ήϊο ίυνατίν νά βανκσ^έρουν
  4
  θνιχής '
  Η ΔΗΑΗΤΗΡΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΚΟΝ
  Δι' ούα;ί}(Λς διαταγής
  τις δποδιοπ ή«Γς χαί τΐύς οΐαθ
  μοΰί χωροφυλα*ή; τι Ο νομοθ ή Δι
  οΐχτ,οις —ωροφκλαχής Ήρ«χλε(ου
  εντέλλεται την συστηματικήν δ»)
  λ-τ-ρΕισΐν πάντω' τω/ αϊ·από
  χιλ* χαί ίαα φιμώτρβυ χυνων.
  ΚΛθΠΗ ΔΙΑ ΡΗΞΕΩΣ
  "Άγνωστοι ά$ήρ*οαν ιιοο
  χθές διά ρήξεως έκ τοθ Τα
  μβΐου τοθ έν Ρ£βόμνη ζσχαρο
  ! πλαστείοι των άδβ> φώ / Γρη
  γοριάβη 1500 δραχμάς.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΣΥΜΒ1ΣΕΩΣ
  Καθ' άρμοδίαν άναχοΓνββσιν τ)
  έμποριχή ούμβαο ς μεταξΰ 'Βλλά
  3ος χαί 'Αλδανίιχί παρετάβΐ} |ΐέ·
  ' χρι ι#-ς 2 Σικτιμβρίβΐι Ι, Ι.
  ΣΤΡΑΤΟΛΟΠΚΑ
  Είς την |φτ}μιρ£δα τής Κυβερ
  νήσιω; έΐημισ.ιύβη αναγκαοιικές
  νίμος διά τοϋ δποΐου τροποποι
  οθηαι ωρισμέναι δΐατάξεΐς τοθ
  νόμοιι περΐ σιρατολογίας. Διά την
  νέων τροποποιτ|οιων ρυθμΐζιτβι δ
  τρίπος τής προσχλ^σιως των Έ
  φέδρων χαί ή διατήρησις βύτ*ν
  δκέ τά δτϊα, χαθορίζονται ΰί ποι
  νχ,Ι χά Ι δποχριώσις τίν άνυποτα
  χτων χηΐ περιορίζβνται αί ευιρ
  γβτικαΐ διαταξεις α Ε άφίρίθ
  τού; β^^ητιχβύς χκΐ τ«ϋί_ουσουλ
  μάνους.
  ΣΤΡΑΤΙΩΤίΚΟΙ Ν0Μ9Ι
  "Υ«ό τοθ δίΐουργιΐου
  χινΰ> ι άκεβΐάλτ, ι(ς την
  μΐρίδα τής Κυβερνήβιως πρίς
  δημοσίευσιν άναγχαστιχίς νομος
  διά τοθ όίκ,ίοϋ βπκλλάσσονται χά
  τά τα τρέχον έΐος ιή; χαταββλής
  τδνμηνων Μίίιυ χαί
  , ι Ε Ιξελθβντις τελευΐκίως
  εδίλπιδες. Δι' αλου νίμου προ
  δλίηεται ή έκκο(ΐ|σΐς τοθ
  δβυ σΐρατωνΐσμ-.Ο τ&Ο 143«
  τίγματος Πιζιχοϋ
  Ο ΑΗΜΑΡΧΟΣ,ΧΙΝΙΟΝ
  Επανήλθεν χθές έξ Άθη
  νόν ό Δήμαρχος Χανίων κ. Ί.
  Μουντακης. Ό κ. Μουντακης
  βΤχβ μβταβθ είς Αθήνας προ
  κειμένου να {έπεδΐωκε την λύ
  ν διαφόρων δημοτικόν ζηχη
  μάτων.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΖΩΗ
  ΑΙ έν τη άγο ? μας κυμανθεΓσαι
  χθές τιμαί των θ'αφόρων ένχωρί
  ών προΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Λίαν.
  Ελοοκ Β βαθμων 4150 45.
  κοινά 38.
  ραφινέ —
  Σάπωνες λευκοΐ α' 26. 30.
  .· Ρ'
  ττυρηνελ. α'
  .. β'
  μουρνέλ. α'
  β'
  25. 29.
  21.
  23.
  21.
  θίνβι Άρχαν. το μΐστατον
  „ ΜαλϊβυζΙου
  Μέταξα
  Κουκούλια
  ΔΙκταμος
  Δέρματα βιδέλα
  βακέτα
  βαρεία
  '
  . β'
  Προβατοδέρματα
  Άρκαλοδέρματα
  •Μβτλλια
  2δ.
  27.
  25.
  50
  6
  550
  60-120
  280
  40
  30
  24
  40—90
  10—30
  50—60
  180
  38—45
  3» «ΡΟΤΝΗ
  ^ε^Ι**^Ιε^1%^'^;ϊί·^»^—*ε^'^ΜίΡ'^εί^ε^ι^|ΐ·εε^^^Ι|ν^|^ΛΙ^
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΔΗΛΩΣΕΝ
  ΟΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΗΡΟΜΗΝ
  ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΤΗ! ΧΡΕΟΝ
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣΠΡΟΕΚΙ.ΛΕΣΕΝ
  ΕΝΤΥΠΩΣΙΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ίουνίου· (τού άντα
  ποχριτού μας).— Τηλεγρβφήματα έκ
  Λονδίνου άναφίρουν ότι ή Αγγλικη
  κυβέρνησις εδήλωσεν ότι Ιιακόπτιι κά·
  θε πληρωμήν αφορώσαν πολεμικά χρεη
  τής >χώρας διά λόγους σχετιζομένους
  μέ την νέαν αυτής οικονομικήν πολιτι·
  κήν. Κατά τά αύτά τηλεγραφήματα είς
  την δήλωσιν δέν γίνεται μνεία (εάν κ*Ι
  κατά πόσον ή πληρωμή των πολεμι·
  κων χρδών θά συνεχισθή βραδύτερον.
  Ή εντύπωσις,έκ τής Άγγλικής ,βη,
  λώσεως ιδίως :έν Ά μερική ήτις καί
  έχει κυρίως λαμβάνειν έκ μερους τής
  Αγγλίας ίχανά ποσά διά πολεμικά
  χρέη υπήρξε ζωηροτάτη.
  ΚΙΤΪαΊΜΒΛΝΟΝΤΙΙ ΤΙ 0ΧΥΡ4
  ΤΗΣΤΕΑΕΥΤΑΙΛΣΤΡΑΜΜ8ΣΤΟΥΜΟΙΛΜΠΙΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—-Τηλεγραφούν έκ Βε·
  ρολίνου ότι τά οχυρά τής τελευταίας—
  βορειοδυτικής.— όχυρώσεως τοθ Μπιλ
  πάο καταλαμβάνονται τό 'έν μετά τό άλ
  λο υπό τώ« έθνίκων στρατευμάτων. Χά-
  ρακτηρ>ατικαΙ τής κρισιμωτάτης πλέον
  θέσεως είς ήν περιήλθεν ή πόλις είναι
  καί αί έκ Βαλενθίας πληροφορίαι αΐτι¬
  νες όμολογούν ότι τό ΛΙπιλμπάο βέν βύ
  ναται νά χμυνθή τού λοιπού «ποτελε*
  σματικώς.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΚΑΘΩΡΙΣΕ
  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλσριον
  Λΐρα
  Κορώνα Σουηδίας
  Φράγκον^ Γαλλικόν
  Φράγκον Έλβετ.
  ΦιορΙνι Ό/λαν&ίκόν
  Τσεχοσλοβακίας
  Φράγκον Βελγ,
  Άγορά Πώλησις
  110 50 111.50
  546. 550.
  28.10 28.36
  4.91 4 99
  25 27 25 54
  60.60 61.20
  3.85 3.90
  £,7«
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντα
  οκριτοθ μας)— Τηλεγραφούν έχ Μα
  δρίτης ότι ό στρατηγός Φράνκο κχθώ·
  ρισε τό σχέδιον τής ιίσόδου είς την
  πόλιν τού Μπιλμπάο των έθνικών στρα
  τευμάτων ούτως ώττε νά άηοφευχθούν
  τροργιχότητες είς βάρος τού άμάχου
  πληθυσμού χαί νά εξασφαλισθή ό τελευ
  ταϊος εί δυνατόν άτό πάσης πολεμιχής
  συνεπείας ενδεχομένης νά προκύψη έξ
  άντ (στάσεως των ολίγων εναπομείναντας
  έντός τής πόλεως άναρχικών στοιχείων.
  Ο ΠΑΗΒΥΣΜΟΣ Φ ΕΥΓΕ Ι
  ΔΙΑΡΚΩΣ ΕΚ ΜΗΙΛΜΠΛΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τοθ
  έξωτερικού ότι ό πληθυσμός έκκενώνει
  διαρκώς τό Μπιλμπάο. Ό πλγ,θυσμός
  αναχωρεί ιδίως διά Θαλάσσης διά με·
  ταφορικών μέσων έκ Γαλλίας καί Αγ¬
  γλίας, καθ* ότι ή έξοδος πρός Σ αντ άν
  τερ παρεμποδίζεται υπό τού πυρός
  των άεροπλάνων άποβλέηοντος τού
  στρατηγείου των έθ^ικΐστών είς τή ν πλή
  ρη εξουδετέρωσιν τής αμύνης των έ-
  ρυθρών είς ολόκληρον την βορειοδυτι·
  «ήν Ισπανίαν.
  ΤΙ ΕΤΗΑΕΓΡΙΦΗΣΕΝ Ο ΜΙ.ΧΙΝ
  ΕΙ! ΤΟΝ ΙΡΧ]Η ΒΙΣΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τοΰ άντα·
  ποκριτού μ»ς).—-Αγγέλλεται έκ ΙΙαρι·
  σίων ότι ό άρχηγός τής αμύνης τής Μα
  δρίτης στρατηγός Μιάχαν έτηλεγράφη*
  σεν είς τόν Πρωθυπουργόν των Βα¬
  σ* ών ότι άντ Ι νά απευθύνη έχκλήσεις ά¬
  νευ άποτελέσματος καί έφ' όσον έχάθη
  κβΐ ή τελευταία ελπίς αμύνης τοθ Μπιλ
  «Απάο οφείλει νά αυτοκτονήση άμέσως,
  άτιοφεύγων κάθε συνθηκολόγησιν μ»
  τούς έθνιχιστά*. Γ
  ,ι,«ν·μ
  Ιΐΐ ν« λβ,
  «•V
  «Ρ·δ '
  ί{ίλ·»Φ»ν ι
  «ηαις »«1νι
  ρλ
  ίΐ»
  «ΙΤ8Η
  |Μί
  |κι8ι»»ρητε
  ύ
  ι
  2ιηκβς γ
  ηγνελμαι
  Μτινθύνοι
  Αη·τΐλι1
  «ιί*ίμ·Μ ι
  κρύτην ί
  νεχκίτιαιν
  νιέτητ··
  Η ορμήν
  ί ά
  φνμ
  ίΐ χροκιιτι
  ή
  νή
  •χιαΐήμον
  ·χ·Τ·ν Ιχ< &<ς &λλ·ι! Μ έπβχβλ ρκχ λΐσματΐΜοί Είς την λ »«Ρ«τηρή «ϊ·ν καί «Ρ·ί τ«ς ι «V ίΐη ι Ι·ιτιΐτ·11 Αίηνβν { ο ϊ·«ητ#, διοοαλε- υ, τί Ριχβν Μ·1 «ν. ·Αι «Ρ·»ής α ν*»ν ύΐ ήθ#υς ίί ώ μ «ι Γ «ρ <μΐ« 3· δ ς τ·