94422

Αριθμός τεύχους

4593

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

19/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι»
  είναι
  >αφοΟν έκ Β».
  ',ς
  ·»ς τού
  > εν μετ» τό ίλ
  τενμάτων. Χ«.
  ιωτίτης
  ή πόλις
  ροφορίαι αίιι
  κιλμπίο βέν 8
  ιηοθ
  ΙΒΟΡΙΣΕ
  ινΕου (τού >ντ«
  ραφοθν «κ Μ*
  Φράνκο **8ώ'
  ίσόδου είς -ϊήν
  ν έθνιχών σ'Ρ»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ---------^ ^^βι■·-■■———■—■■Ηΐ~ΜΗΗΗΒΗΒΗΗΐΗ^ΗΙΜ^Ρ~^Ι^ΙΕ9νεεε—εε^ε—εε—ρεΜ—|
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΑΟΙ ΜΙΝΟΤλΥΡΟΥ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  ίιησία λίραι 3
  ίξαμηνος Ι
  Άμερικής
  Ιιηοία δολ. 15
  ίξάμηνος » Β
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΙΕΪΙΤΗΣ ΣΤΙΤΛΙΤΙΊ ΘΡ. Η. ΣΤΛΥΡΛΚΗΖ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — Ε*ΟΖ ΜΟΝ
  ΑΡΙΘΒ. ΦΥΔΔΟΥ 4593
  ΟΙ ΜΕΓΑΛΟ
  ΕΙ ΤΙΣ ΠΑΗΒΟΡΑΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΐΙ
  Τό κρσβλαμα τού ηή
  ρΐσμ·6 τβν επιστημσν»ν μας
  έηηβχ·ληοε κκί άλλοτε, Ι
  ην; ■κηοχαληαεν κ«ί ολ·ν$
  έχεινους ·Ι έποΐοι «σχολβδν
  τ«ι μέ τό Κοινωνικόν χαί τα
  δημ·γρ«φικον μας ζήταμα.
  Καί δέ ν καριλείψχμΐν ν α
  υποδείξωμεν τ«ύ{ κινδύνους
  •Ι οκοΐοι 2ημι·υργ·8νται έκ
  Τ·0 επιστημονικαί κληθωοι
  αμοδ καί νά τονίσωμεν την
  κ ή λήψ
  μ μ
  ■νβγκην χής λήψΐως αυντο
  ν«ν κβιί ριζικβν μέτρων
  κρό; περιορισμόν τβδ κακόν.
  Δ«βτ·νχ«ί, τ« πραγματα εί¬
  χον βφεβ$ είς την τύχην μ*
  χρι οήμερσν καί τό Κράτος
  κ·ριωρίζετβ απλώς εις τό να
  διαπιστιίνη τβύς κινδύνους
  •Ι οποίαι ανέκνπτβν έκ της
  αννιχοδς αυξήσεως τοδ αριθ
  0 β έ ί
  οβν ν' άτοδώαουν παρά
  κβλλα.
  Άλλβδια να ΒερκκευΒΑ
  τέ) κακόν, 8α κρέπ» ν' «να
  ζητηθβδν τα αΐτι* τού. Κ«ί
  ν' «ρχΐοο ή Βερκκεία
  ρχ0 ή θερπεία _.._
  την ρίζ«ν τού. Καβ' ημάς
  φνς Μ«ΐχημΐ(
  ας.Καί >μ»ς δέν έχομεν μίαν
  σχολήν Κτηνιατρικής ένώ ή
  Ητηνοτροφ(« αποτελεί απού
  δειΤβν πκράγοντ* τού (θνι
  κ·δ μ«( πλούτον! Ώιτε κκί
  Ισοι βα ήβελαν νά «χολβυβή
  αουν αλλα;έπ«γγέλμ«τα κα.
  να έκιδοΒοϋν είς άλλας απού
  δβς δι ν εΐμπορσδαπν είτε
  διατί Δέν ύπαρχουν σχολαί
  ε·ς την χώραν είτε διατί
  δέ ν είχον τβ Ακκρκίτητα
  χεφάλαια δια; να μιταβοδν
  κρός τουτο βΐς τβ εξωτερικόν,
  Ωστε δια να σταματήση.
  λοιπόν η ^φ·ρμη ταδ έκιβτη ή *«Ρ«γωγή καί νέων έαιβτη
  μονικοδ κληβνριαμοδ οφεί Μ<νν κί ά λεταί κ< ί ί μ ηβνριαμοδ οφεί λεταί κυρ<ως καί πρωτίοτως οθΟ Ι εάλψ Μ·ν μ·0 δ ξς έπιστημονων κκί νά λχμβανη. ουδέν μέ τρον κρός αντιμετώπισιν χαΐ έ,«λιιψιν τβν χινδύνων αύ· τβν. Άλλ' Α σημκρινϊ· χι νησίς φα(ν*ται (η «αί κροβλήμκτος αύτοδ θκ ρ τοδ μς Ικι διϋξο την οριοτιχην ρύθμι¬ σιν. Αύΐό τούλάχιατον έξα νεται έκ τής έγκ»κλ(ου την •Μ{«ν απηύβυνε πρός τού, έκιθεωρητνς των αχολείων τ* ύπβυργίΐβν ϊης Π«ιδΐ(ας οχετΐΜβς με τόν έηιβτημ·νι χον κληθωριβμόν καί τ·{ έ- καγγελματικ«ί έηιδβσεις καί ΜαηνΒύνοΐις τβν μαβητβν. 'Αη·τΒλΐΐ η ίγχύκλιοί ιιύτη την κρώτην κραυγήν τβΰέ πιβήμου κρείτονς κ«ΐ την κρήτην απόπειραν πρό; ά- νειχαΐτιοιν τβ6 ρεύματος τής νεέτητος η *( εύδ έ εή ς ής απεύδει ντητς η μέ ερμήν καί ,βπερισκιψΐαν κρός τί ηανίκιστήμ.α καί τί, ανωτέρας βχ·λ>( χνρίς
  ' 4λβή
  ρηνμς
  Τί κρσκκιται ν«
  λ έ
  ν
  «φοδ
  Τί ρσκκτι
  λκοφοιτηβη μέ ενα δίηλωμ»
  έκιατημ·ν·( ή 8ν κτ»χϊ·ντ·
  έιχβΤβν ίχβυν λ* βιι ΜαΙ χιλια
  δες &λλ·ι! Καί κιβτκύ·μ·ν·τι
  θε βκακολβυθήσεΐίν καί &λ
  λα πρακΐικώτερα καί ίπβτε-
  λισματικώτερα μέτρβι.
  Είς την Έλλάδβ κ«τά την
  τιλευταίαν δεκαπενταετίβν
  ηβρετηρήθπ μια κρωτονκνης
  ββ·ν κκί έκκληκτΐΜη τάσις
  πρός τάς έκιβτήμβ»(· Ύηηρ-
  («ν ίιη κατα τα οκεΐκ οί
  ν·ιτητ·1 τβθ παν«πιστημίο«
  'Αϊηνβν μσνβν ύκερίβηβ«ν
  τ.ς δέΝβι κίντε χιλιβδας. Χ«
  ' κί τούς
  ρ.ς ν' αναφέρωμεν
  φβιτητβς τ·8 Πν§
  Φλί τ·δ
  ς
  καί τούς
  ί
  Φιοβαλονίκηο τ
  χνεΐβυ, τβν Άνι«-τοΐν Εμκβ
  ρικβν χ«· Γίωκονικβν οχ·
  λβν. »Ακβιέλ«μ« ί* »«|ί
  βύτης τβν νκοιλλη
  ν«ν ύπήρϊεν ή δημι·υργ·«
  κληβους έκιβχημ·ν»ν· δΒβ«"
  ναλόγου κρ·,τ*ν κληβυσμόν
  ί ώ 1η(ωτ·9ενης
  τβν
  (π·γγελματιχη
  έπιατημονων. Ε«ί
  λβι αυταί εί έκισιή. _
  ήδύναντβ να ςήσβυν μέ
  τΐιν ελευθέραν ασκησιν τβδ
  έπαγγέλματβς των, ίβτρβφιΐ-
  οειν κρός τ· Βρ«τ·ς χ*» ΐίπ
  τβ»ν να ζήσβυν απ* βύτβ
  κ·τειατβντ·ί βλ»β·Ρ··
  ρα·, οίχτρε* ναυαγ»», θλιμμέ
  νοιΐδαλγ·* ι··*
  μ έ τόσο: όν ειρ
  χ«ί κου ·1δ«ν έν ιω μβταξύ
  τέ όνιιρε. κ·· *« βΧ«δι"
  των νέ βυντρίβΜντεει
  είς την 0Ί.*ηρ·ν *■· _- .-- .
  «ν κραγμεετι«·τ«Ι·ί·. _·» π
  ζεΐμΐα έ« τβδ ιιβκ·Β.·*«·»
  ήτο διττιί. Ζηί------
  μ·«ων χ«» τβν μ·ρ·;α*μένων
  γενιχθς οί οκοΐοι βέν εΐμπβ-
  ρβ&ν νεκ ζήβευν κ·· νέ «ρββ
  πβδήσβυν ·1κ·νβμιι«βς. Καί
  ζημΐα τοθ κ·Μω%·ικ·0 ο»ν.
  λον χαί τής χε5ρ·ί π·» Χ*
  νούν τόσας χιίρβί.5*8·6
  γ
  κ«ί ν« άντιμετω(τε
  ρως καί πρωτίοτως Ο πρέβλημα τοδ Ικιατη
  >Ις την εγκατάλειψιν τοδ Μ·νικ·δ κληΒ»ριαμοδ είναι
  χωρίου, είς την άγνοιαν καί ■καρα(τηταν νά γίνουν κατ'
  τόν πκρανχωνισμόν τ&ν κα "ρχην δύο τίνα. Πρ&τον,
  τοΐκ»ν τής ύκαίβρου κ«Ι ν· β»ντΐλέαο τό _ρ*τος δι*
  ίλων τβν έργαςομένων τα ·λ«ν τβν μέβυν καί τβν δυ
  ίεων. ΟΙ χωρικοί μας καί οί νβμεών τού είς την λ
  ί βλΐ ονν ΤΠ( ζϋε είς τ
  Ι«α«θεΙας: "Ολ· χαί άεβ»<νσυν αί «Ιιιηιστευτιχαί αποχαλίψτκ». —— 40*δ 4χ·-ύιτη<ι απϊ μίσα 3Πα τα απίτι κου σ;υ λί». —ΚϊΙ·[»ε αληθινί; —■'Αληίέιτβτβ. "ΑχβΜ βμνς ν* 053*6. ΟυΐΐλΙξι πουθενά. Με λ6 ρ χ»1 νά μ^ν 5<ουσεν ο τρΐτος τί άηεκάλυψιν ή φανή έ χεΐνη—χαμηλί) ίλϊκετι. Ώπόαβ τ) Ιχεμύθιια «ίνε αναμφΐο6ήτ-το 5π 84 τη;ηΒΐ. Μίνο κιύ δ! θΐ μείνη . χρυφδ χαμίρι τό γεγονός —>·χρι ιή; λήξεκς τοθ έπομίνου
  ιίχοσιτετραώρου: Τίτε τούλα*!
  οίον θά χροτοθ· γάρ» τού χομβχ
  λ* χαί οιΐβτρο! β ι [αχ69»υν χαί
  18*—τί νά γΐντβ;—οί
  ί χρ μς οί
  κτ«χ·ί βιοκαλαιαταΐ τβν κό ονν ζ
  λιων έζονσκν μέχρι οημι 8ρ*ν' ωα" ν"
  ρον ζ«ΐϊν βκακνιβμένην, γε Λ·υν ·ι ν*·1
  μάτην άό ή ί
  κικρΐνς.
  ά
  ς η β
  είς την &και
  βμ γ
  άκό στερήσης καί
  ρς Κβΐ ητ· φυαικόν
  νά μη θίλουν νά καταδικβ
  ί
  ·
  ·ι ν*·1 κ*τ·ιχο( της
  ωί «·λασιν. Καί νά έξνψωθφ
  τ* <*·«γν*λμ« τοδ νεωργον, η^ικβς καί ύλικνς ώΐιε νά ό μ ς ς αουν καί τβ παιδία των είς Μην τό περιφρονβΰν καί νά την Ιδίαν μαρτυρικόν ζω Ηβν τό έγκ«ταλι(κουν τα ήν Μ* χιλίους λοικον ο»νδ β β δ ά έ χς δυαομβά;, μέ ατερηοΐιβ λ ί ύ 1 Η γ ο»ν. ««ιδιβ τβν χνρΐκβν διβ ν* π#λ γίνουν έ».ιστημ·νβς, έκτός έ Ι ΐ μ; μ ρηβ π#λ γ μς λακις κκί ειύΓβΰ τοΰ 1δικ·δ ·ν Ιχουν καταφκνεΐί κνΐυ των ψ»μι·5, τα Ιστΐλλον Η«τικάς Ικανίτητας καί κλ( είς την πρωτεύουσαν νά ο»ν πρός τ«ς έκισ.ήμβς. σηβυδίαοϋν! Καί έσκούδα -«» διυηρβν θ« κρέκκι ' »» ί ζον πράγματι, Ιατρο', διχει'ν* »*Ρ«»»·>ν ηρβχτικαί γεωρ
  νοροι, καθηγηταί, φε.ρμ«χ· Υ·»·»» έκαγνελματικαί χαί τι
  ποιο', μηχανικβ', χιιμικοΐ χνιχ·ί «χ·λ«ί ·»ί ίλα{ τ«ς
  ΚαΙ πρβσετίθεντβ χαθημΐρι *««ΡΧ·«ί «·« ·λα τ« χ.ντρε»
  νδς χαί νέαι έπιατήμβνες »β» ν* «Ιν·* *ΰ«·λβς ««Ι
  «ίΛβύί ήδη ύκάρχ·ντ«, καί όλιγβδάκανβς ή φοίτησις τβν
  κρίβις
  γς φ
  -νρ·τ·««<δβίν χαΐ τβν παι διβν τβν έκ«γγ«λμ«τιβν Ρ··τ·χνβν τβν κολΐων ί ρχ ηϋς.νε ουνιχβς η τβν επ.στημένων ώς } γκλματιβν. 'Αλλ' η κληβώρί Ρ τβν έκιβτημόνων ο^είλΐτο ·>ί!"βτ*δ· . , ,
  έπίοηί κ«ί ·1ί την έλΐθρίαν Εώτυχβς «μως κρός την
  εκπαιδευτικήν πολιτικην κ«τεώΒυνοιν αυτήν ηρχιο·
  Δ ό Κ ν* «νβτειι Α οημνρινη «»
  ϊται δαμιοβρ
  καί αχολιΐα οοΜΙς μρ ότι συντόμως
  φύσεως. Δκν ϊδρυβεν ·μ»ς θ' άντιμετωπιβθΓ) ίηβτελε
  ί δό λ ί ό έβλ
  τοδ
  πολιτικην
  τοδ „**·»$. Διότι τό Κρβ ν* «νβτειι Α
  τος ΐδρυβ* παντσδ γυμνβαια βίρνηβις. Κ» ί
  καί αχολιΐα χλαοοΐΜίΙς μορ Υ»·ται η ελπίς
  ύ Δ ϊδ θ' άμετπ
  φς ρ μς
  καμμίαν σχεδόν επαγνελμα αμκτικβς καί τό κρέβλημκ
  τικήν σχολήν. Δέν ϊδρυσ· τ#δ ηεριορισμοδ τ·δ έκιστη
  κήν 'Ελλαδ» δέν ύπηρχ· μί«
  λ έλ
  κήν Ε ηρχ μ σήμερον μέ τόσην
  Ερατικη αχολη έμκο^·κλ·ι όίύτητα καί δημιβυργ·· τ·
  Έδλάλά δύ
  Ερατικη αχολη έμ^ι ίη
  βρχων.Έχομίν διπλάςοχολάς σους κινδύν·«ς.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΜΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Ο ΜΓΠΚΛΕΙΩΤΙΚΟΣ
  ΟΠΙΛΩΝ...
  Φωνές ενός είκοσιτετραώρου.
  "0(ΐ τδ Χ9λ&χο.!ρι Ιχιι προ παν
  τίς τίς φωνίς τού,
  Κάθε χρίνο
  !έν ιΐνε χοινο
  ι[
  ές ού
  τίς ροιρουΐιάζονται χαΐ πιιό κοι
  χ{λις. Καθε ςρ»ν«, ΙηΙ πλέον, ι[»ε
  μια ίπήχηαι άηο τίν έοβτε
  ριχον «ίομον. Κάηοτε !έ χαΐ ά
  κό τβν... ίλλεν χίσμόν.
  Φαν4ζ«υν ι( ηανχις ρ
  δίδϊΐα χαΐ χαλύτιροι ·Ε κλανέ
  δΐοι Γωλΐ]Τ>1 χαΐ άκό 6»θαί-ς
  Δεώτιροι οί πλανίδιοι ...
  οί «η«ρίδι·ι»
  γενιχβς—δκάρχει ώς γνωστόν χά
  θε χαλοχαΐρι ή γρβφιχή ο«νή
  θεια τί Ο άκδ καραθύρου είς ηαρά
  θυρον χοκβεντολογίματος. Τέιαβ
  οί β ίώνιοι μευοβτραφεις ή
  χαντϊίόροι. Πέμκτοι φωνάζ·υν
  0[,. λουόμενοΐ—ούτβν μάλ.οΐα ι Γ.
  φω>ις κια γεμίζουν χάκοτε την
  ίχρ&γ»βλιά είνε σωοτο... οταβρό-
  λεξον οτδ ούατΐ]μα ττ]ς καρατν,ρτ)
  οεως. "Εχτοι φωνάζ·υν άνθρωποι
  διίφορο', ώΐιχά κτι^νά, έ«τομα
  χά Ι τα λοικί.
  —.Τό χβλοχοΐρι οά νά λέμε
  είνε Ιας «πίραντος όμιλβν είπεν
  Ι,σς πίύ κατέγροφεν άκλβς τίί
  —>Κυριολεχτιχβ(. Κάβεααι χά
  κου—ή Βιαβαίνεις—χ>1 άχοί
  ρ(ως ά.οθς. ΟΕ φωνές τοθ
  χδομ'υ άντβΠί χρΐνονται
  σμένα Βιανοτίματα. 'Η
  Ιτοι είνε Ιΐοιμτ}. Δΐν Ιχεκ
  ήαρά νά καραχολοκβήοης τό...
  φΐλμ. '
  χατάοταοις χ«
  ι γιά την ήχψι
  Ό «λανόΒιος μα
  άκόδο
  χυ
  ο! ώ?ι
  μφ
  λ* είνε Ιν«
  χ« τοθ Βί
  >ί6ΐ)( Ιχ·« Χ μή
  οιν 'Η ν·ν* τού καίρνει Ινα αν
  χοχχινις χά
  λές ντομάτεί, φααίλες φρίακις.
  'Η διούγεια τ<)ς ναλοχχιριν^ς ς5γτ)(, ίεν συνδυάζΐται θϋ πή τε με την ποΐςοι Άλλά τί οημΐίνιι; 'Η ιιουοιχή ·1»ε έκεΕ>~ κου Ιξ«
  ροΐζει τό περιεχόμενον τβν «βλα
  θβν τοθ μανάβη. ΤιΟ ΒΙΒει Ιζεοτ·
  ριχέν κερίβ/ημκ οσκναγώνιοτεν.
  'ϋ« έ3? Η* δηάΒχει ίδ» μόνον
  δ χαραχτ^ρ ττ)ς δτιερεττιχής μου
  σικτ]ς. 'Υπάρχει χαΐ το.,. μιλόδρα
  ϋ3. Τώρα χ»1 ήϋ.ρις αχίύτο Ι"»
  βαθώφτονον. 'Η φ·νή τού μπάσα
  βαρεία ο* νά Ιχίτ^ώνη 1'% Β(β
  μα—τβ δι «μ* ττ)ς ζβ«)ς ν.Ο φτβ·
  χόχοομου χιΰ άγουροξυπ·^ διχ χον
  ίαιιύϊΐο»-. Έχ» ιήν ένύπβοιν
  Β τι αχβύβ μαθη-.^ν χβθ Σαλιάκιν
  α ή €Ϊονίμποϋλο»!
  ϊ
  ^ ή κου
  λουριτζτ] έκΐ τό ιδιαίτερον, άν·
  τηχιΐ οβν ο'λκιγγα ής δευτέρας
  ■αροια'ας. Ό ίνθ^βπος φβνάζΐι
  δ30 μποριΐ,ίυνατώτερα γιά νά ξυ
  ή ά ΗΕ 1Χ
  _ μιά ΗαργαρΕτα ϋί γειτο
  νιίς τ) όυοΐα τρέφει οιά 115η κιυ
  «ουλεΐ ίξαΐρετιχήν κ·οτ(μΐ|οιν.
  'Αφήνω χατά μέρες τί δπαΐθϊΐο
  γενιχά χουίεντοΗι. ΕΙ>ε χάθε χρό
  νο—χαί χάθε βραδυΐ—κολυκοίχι
  λον. Δεν μκοριΐ έν τοότοις <υΐε νά τό άντιγρίψ^ χανε((, Όΐε κο λο κεριοοότερον νά τδ οχτυρ(σι. Α( κροθέοεις εδβ μκορεΐ νά είναι άθωότατες. Άλλ' ι&κ Ιοτιν μετά νοια χαί γιά τί)ν... άθωόιΐ)τα οή μερά. Άντικαρερχόμεθα λαικδν έ δβ τίς δκνατές κωνές. ΚβΙ μένου με μέ τίς... χαμΐ)λές. "Αλλως τε ι Ε φωνέ( αυ έ; ιίναι χαί οί κεριο αό ιερόν άξιοχρόσεχτες. Ή μουοι χή χλΐμαξ κιθανδν νά ή μξ μή ζϊ ίάλαν, ΙΙαίζιι 5μ«Η ή χλίμαξ τ<( μή κ χλίμαξ • · Σ<* βραχάκια χοντά οίον μέγα λο Κοθλτ, μιά μητέια Ιχει καρά Βώθ5 τα παιδία τ—ς ο τή χαρά ); θκλαοβχς. 'ϋ>βΙοι Ιψτβιι,
  χαλλΐααμες κΐιδΐοκις, άφήνονται
  ο τ! χθμα μέ τέ ενδιαφέρον χαί
  την ζβηρόιητα κιΰ βΐνει ή και
  διχή νείτης χ»1 οτό συνηθέοτερο
  γεγονός,
  Μιά μιχροθλα άναδύεχαι άπο
  το χθμι. Είνε δροσερή τ} θίλαο
  ο* πιί» την περιζώνει μέ τρυφερή
  κερικαθεια. Ή Βροαιά αυτή φέρ
  νει άνοιτριχΐλες—ίνατριχΐλες Βυαα
  ρεοτες ββο χαί Ε«ανοποιητι»ές. 'Η
  μιχρεθλα άναδυομί-ΐ) 6ίζΐι τίς
  φωνίς:
  —Μχμά είνε χρύβ κολϋ το νερίΐ
  Στή κωνεθλα χ-ς Ιος ψ^χ·λό
  γος άναχα'ύ«τει τόν πρβτο τρόμβ
  άλλά χβΙ την πρώττ, Ιχαχααι μπββ
  στά οτό μυαΐήριο τής ζ«ΐ)ς. Δύΐ
  ίννοΐες δυάρχοκν έδβ: Ή μιχροθ-
  λα μέ τα χοιμιομενα Ινοχιχτα χαί
  ή Θαλασ3α ή άπίρανττ), πςϋ χατά
  τον Κύ?υ«!δ») «κλύζει καντ' άν
  θοβτκβν χαχά»: θερακεύει Βλα τα
  αήματα.
  Γβλί)νε(—■τριχκμίες— ού τέ τό
  δΕκτυχ·ν είνε τ) ζβή ώ; οΐοθημα
  χέν χαί &ίοθησ:αχ·ν οίνβλον
  Αυτά είναι χά Ι τα ουναιοθήματα
  ττ]ς μιχροδλας, άόριοτα άχβμι;,
  θβμπί, χάτι μεταξΰ φωτός χαί
  σχοτους—-έ ώ τό νερό φλοιοβΐζει
  χοΐ φρίαοει γύΐω άπό τή μιχρο
  υχοπινή τ.~ς Οΐβρξ;—3τβοτ4 μκΐμ
  πελδ σιό χαθαρό τού χρύσταλλι!
  ΞΕΙΟΝΕΣ (ΑΙ ΚΙΤΑΦΥΓΙΙ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΣ
  * ·
  Φϋνές «ιορεσμέ^Μν» γλεντι
  αιβν είνε ου>ήθ«ς «ληθινο κανδαι
  μόνιαν. έύίή τή οτιγμή—εΰτι>χ»ς
  —τίς βχοθμε άπδ τ^ν 5λλη ά«ρΐ)
  ττ,ς περιοχάς. Καί ίισι Ιχουμε την
  έντύκ(03ΐ μίνβν μχχρυνεθ... θ~ριο
  τροφείου.
  —Π;έκει χανεΐς νά ζ| μέ κκ
  ραιοθήοεις.
  Αύιή χϊ, γνώμΐ) διατυπώνει δ
  τρίτ»; τβν β»μπαραχ«θΐ)μέν(ον
  κ:ι) ήλθε χι' α&τίς νά άκολαόστ;
  την θαλαοοΐαν οΟ;αν χαΐ ζί
  την ευτυχία κου Βίνει ή γ
  χαΐ ή ά>μον!α.
  Σ' Ινα δεν« άχι—8* τό
  ψιι·;—Ιχει έγχατααταθ) Ινας
  λες χ' Ιτοι τό περιίίλλον χραχεΐ
  χάτι άκδ ιήν μβγείβν τοθ χίμττου.
  Ό ζ·ν >ϊ καραιοθτ)9εις {έν Ιχει
  καρά νά φαντααθ) οιανδήποτε κα
  ραλΐα βκου τό δί»δρο ομΕγει οχε
  δδν ίι έ ιό χθμα χαϊ ή μυ;«!ιά
  τοθ θυμχριβθ μέ τή θαλαοοινή 4?·
  ρ
  —ΑύχοΟ τοθ ιΐδβυς την καρχΕ-
  αβ-(3( δέν Ιχιις 15&: έρβα δ τί-
  ταρτος τής βιιντρρφ {ς.
  —ΝίΙ χ»Ι οχι.Άν.ίέν &π«]ρχεν
  ουτ<ί ή (Ιπτίχ-αΐς Λ-*5ς ζωής τ^ς χόλιιβς χαί Ιϊειξε πρίς τό βάθες άκδ τδ δκςΐον ή<ο6οντο άχίμη β Ε ώριιγβΐ τβν άφρόντιββν ουμκο οιασιβν, θά ι [χά την καραίοθη οιν ιοΐτ). Δυοιυχβςτας παραιαΡή αεις μου {έν ΐϋλαββθνται, ιδιε &ποχρειΟντα( φυαιχά νά ιύλαβΐ) θοθν, ί.1 χαλοΐ μου ουνάνθί»κοι. ΈχεΕνΐ] τή στιγμή τδ γειτβνι χδν ραδκ'φιονον ήλθε νά μιλήστ^ μέ την ήρεμη φανή τβν πολιτιομέ ν»ν γιά «<δ 6ιο>1 ττθ τσιγγάνου»
  —γιίι Ινα Ιαως τίονίήιχοτε διολΐ
  υ μπορεΐ άλλοθ νά συντβιριαζΐΒ
  ο τή ν ήσυχΐα τί)ς νύχτας κλασνές
  χ»1 άληΒινές εύδαιμονΕες. Καί ώ
  θαύμκτοιΙ ΚπΙ β! άντΐκερα
  γλεντΐοιές έβκ·π~9αΐν οΐν βύτό
  ματα.
  Άκβδειξις βτι χαί αΰΐβΐ εΐχαν
  άναγνβρΐση την άξία ττ]ς καραι
  οθήβιβς, κου βέν δίδει μόνον τό
  χραοΐ χαί τί ζν&δες Ινβτιχτβν
  άλλά χκΐ μεριχά... οκμβληρωμα
  τιχά μιχροκραγματάχια.
  ΛΛΜ0ΑΑ1ΦΜ
  Ό Δήμαοχος τής Νιούσης
  μίαν ώσαίαν £μκνευσιν:
  Νί ΛνενβθθίΙ β(ς τας Αθήνας
  μβγάλος ξβν ώ» «Ις τόν όκοΤ
  όν να μ β νού ν οί μαθηταί κσ(
  οί σπουδαστσΐ Αν γένει οί ό-
  ηοϊοι θα μβταβαΐνουν £< δια¬ φόρων μερών της Έλλά&ος πρός ί.τίσκΓψ.ν τής ιτρωτΐυού σης. ΚαΙ ή ώοοι3 (Βέα φα(νε· ται δτι Θ4 τΐοογματοποιη90, συντόμως μάλιστσ, Ββδομένου δτι ή Διο(χησς τί|ς Πρωτευοό σης κροσβφέρθη ή^η νά καρά χωρήση τό οΐκόιιεδον, νά έχιιο νήσπ διά των τεχνικόν ύηηοβ σιων της τό σνίοιον καί νά καταβάλη τό ήιισυ των έξό ί διά την ανέγερσιν τοθ ξβνωνος Έτσι είς την «ρωτεό ούσα ν τής χώρας Πρό β ται 6 κρωτος μαθηη'ό; ξ«»«·ν κου θά συμβ ίλη σημαντιχα είς την καθιέρωσιν των μαθηπκων — έχπαιδΐυτικον εκ&ρομαν άλ¬ λά κα( είς την πόκνωσΐν τής κινήσεως τοθ έσωτερικοθ τού ρισμοθ. Δ ότι βίαν τό τιαιδΐ ήση άκό μαθητής τα τα ξε(&ια,θά τα συνεχίση, έφόσον θά βΐαηορθ βέβατια, καί 8ταν μεγαλώση. Ό,τι δμως ν'νβται τώρα είς τάς Αθήνας Θ4 έπρβηε «ά γίνη καί είς τάς έκαρχΐας. θί βνβ ΒηΧα&ή νά κατσβλη- προσπαθεία είς θνα ΙΒ'ως μέρη ΰηάρχει τουρισηκή κ(νη σις γ) ϊΤναι δυνατόν νά δημι¬ ουργηθή, νά Ι^ρυθοθν ξβνω νες ΐ(βικο[ (Ις τούς όποΐους νά διαμένουν δωρκαν οί μαθητα· κοΐ μ έ ελάχιστον άντΐτιμον οί κτωχο! έπισκέπτοι^ «βριηγη ταΙ. Ειδικώτερον £οω είς την Κρή·ην θά βκρβπβ νά Βημΐουρ γηθοθν τοιοθτοι ζβνωνες παν! τοθ κοΐ Ιδίως ΐ'ς την Οτια θρον βκου Οηάρχουν μάλιστα καί άρχαΐβτητβς. Είς αΧλα μέοη, είς τα βου· νά τί)ς ΛΧλης 'Ελλάβος,Ι|ουν κατασκευσσθ{) καταφύγια διά τούς όρειβάτας καί τούς κεριηγητάς. ΚαΙ «Ις τούς άρ- χαιολογικΓύς χώρους ίχουν άνεγβρθθ ξενοβοχεΐα καί είδι χά περίπτβοα. 'Εδΰ βυστυχδς δλα αϋτά λβΐτιουν. Είς τα βσυνά τί)ς Κρήτης Βίν όπάρ- 1*11 οΟτβ Ι* κατσφύγιον. ΚαΙ ϊ(ς κανέν"μέρος δέν όκάρχβι ίνας ξβ'ών,πλήν τής ΦατιστοΟ. Έν τούτοις, βέν είναι Βοσκο Χον νά δημιουργηθοθν πανχοθ ξενΛνες. Είς τοθτο θά ((μκοροθσαν νά βοηθήσουν τα μοναστήοια. Ύκάργουν μοναΐ 6κό διάλυ σιν. θΐ ήτο δυνατόν λοιπόν αντ! νά άφιθοθν νά ^έρηαω θοθν καί νά κατσστραΦοΟν τα ο(<ήματατ των μονων αό των, νά έπιοκευασθοθν, νά μβταρρυθμιοθοθν καί νά χρη σιμοκοιηθοθν ώ; χαταφύγ'α καί ξβνωνβς. Ή Κρουσταλλ* νΐσ, ή Βδανή ιΐς τό Λαιση θι, τό Βρανχήσι καί τόσαι αλ λαι αοναΙ κου ηρόκβιται νά διαλυθοθν μετά χον θάνατον των ζώντων σήμβρον καλογή ρων, θά ίαοεκε νομ'ζομβν νά χρησιμοποιηθηθν πρός έξυκη ρέτησιν τοθ ΤουρισμοΟ. 'Η έκχλησΐα Βέν φανταζόμεθα δ τι θά είχεν άντίρρησιν νά γΐ νη τοθτο, έφόσον μάλιστα θά τής εδίδετο καί μΐα σχετική άποζημίωσις διά τα άπαλλο τριοΰμβνα κτίρια μέ την σχε τικήν περιοχήν των. Ήιΐιΐς ρίτιτουβν την 15ίαν ΟΙ <6ομδ Βοι άς την μελετήσουν. Δέν είναι πιστεύομεν ο (κ β δύσκο λος ^ Οτε άδύνατος ή πραγμα τοποΐησίς της. ΡΕΘΥΜΝΟΝ-ΜΕΖΣΑΡΑ. /Ί 750 χιλιαοΕς δραχμαΙ πού βιετίθησαν διά την συνέ¬ χισιν τής κατασκευάς τής ό· ΒοΟ Σπτΐλι—Άγίας Γαλήνης, βέν είναι βιβχΐως αρκεταί διθ την πλήρη αποπεράτωσιν τοθ Εργου ούΐθθ. Είναι δμως άρ ρύτατα διά την μόρφωσιν των λοϊ<ον τάξεων καί την ίκλα Τ:ευσιν 8) ών των άνθΓωχΙ νων γνώσΐων κα( των έπιστη μων. 'Εδω μόνον καθυστκροθ μβν καί είς τό κεφάλαιον σύ τό δ^ως κα( είς τόσα αλλα. Κσιρδς λοιπόν νά χρησιμοποι ηθβ καί έδω τό ραΒιόφωνον δια την μόρφωσιν τοθ λαοθ. Καλόν δμως θά ιΤναι νά χρη· σ μοπο ηθή κο[ ό κινηματογρά κβταΐ δια ν" άποδβΓξου'ν τό ¥ος' Ταινίαι βιβακτικαΐ όπάρ ενδιαφέρον τής σημίρ.νΛς κυ· Χ°υν κατα χιλιάδας. Μέ όλΐ βή δά η ><>"« ψορητούς
  θ4 **
  ρ
  βϊρνήσβως διά την έπικοινωνί ><>"« ψορητούς κινηματογρά
  αν τοθ Ρεβύμνου μέ την Μεσ· Φ00·: θ4 *τ*ρπετο καί θά ίμορ
  σαίά^. ΚαΙ ελπίζομεν δτι τό Φώνετο ό λαός τ<}ς ύκαΐθρου ενδιαφέρον αύτδ θά συνεχισθή Χώρας. καί δ τι θά χορηγηθοθν άργό-Ι *■)(■* τερα καί άΐλαι πιστώαβις ώ- Α «Α ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ· στε νά κατασιβ βυνατή ή άπο — - "^μ·?'νΐ -υδΐρν^οις 2έν περάτωσις τής όδοθ Σιήλι'ελ»ίομ4»ΐ}σε χαί τα ζιιτήματβ τ*)ς —.'ΑγΙας Γαλήνης —Κοκκίνου Οϊ·1β« «" γείτονος νομςθ. ΚαΙ Πύργου—Τυμπακ'ου, ιΐς τό *Χορ*Τ~« «ερΐ τ_ς διαχοαίας χι- συντομώτερον δυνατόν χρονι λιίδ3|« 8ρβχμ»ν διά την εκτέλε σιν διαφόρων μιχρδέργων &5ύ3 κόν διάστημσ. Τ Ο ΝΕΟΝ ΔΙΚΑΙΤΗΡΙΟΝ θιωρητιχοθ ΔιχαστηρΙομ άνα- φορολ·- ) )ρ ρ γιχω» 6χοθ(οιων ήτο έξ ολοκλή¬ ρου Ιπ.6ι[ίλιμένι) χαί βνβγχαΐα. 'Η οχετιχή ?ε άκόφβοΐς ττ]ς Κιι- δερ^ήιεβς άνταποχρίνεται χαί κ;ος κυς κόθευς τβν Κρηιβν άλ· λ! χαί πρός τό γενιχβν ουμφίρον. Είς τδ εξής ι( Κρήτες ύ ίέ θ Ι α ή ή φ^^ μενοι ίέν θά Ιχουν ανάγκην νά κροοφιύ/,ςυν ιίς τάς Αθήνας βίαν νομίζουν δτι άδιχυθνται διά την άναθεώρΐ)3ΐν τβν έκιβλτ,θένω> είς
  τούς φό'ω< χαί φορολογιχβν κροοτίμων. ΘΙ Ιχουν τδ αρμόδιον διχαοιήριον είς τόν τόπον των. ΚαΙ θά πρεοφεΰγουν είς βύΐέ χω· ρΐς πολλάς ήμεραργίας χαί μιγά λ» Ιξοϊα. *** ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΙΑ ΜΟΡΦΡΛΕΒΣ. Ή απόφαθ.ι, της Κυβ8Ρ· νήσΐως νά χρησιμοτιο ήοη (ύ ρύτατα τό ραδιόφωνον μετά την ίδρυσιν τοθ ραδιοφωνικοθ οιν διαφόρων μιχρ«έργων &5ρε63ε· ως χαί ίςυγιανσεως πλείστων χω¬ ρίων "Η5τ] τα ποοά χβτεαμήθτ]· είς τάς κοινότητος μεν' ολί¬ γον ϋ θχ χατέλθ|| είς Λτσήθι χαί δ είδιχός μηχανιχδς τού αφυ- πουργείβυ 'Γγιεινής χ. Φλωρτ]ς διά την επίβλεψιν τής έχτε'έοΐως τβν έργων. "Ας έλκίοωμεν λοιπδν βτι ή χαλή αυτή άρχή θΐ έχη ναΐ συνέχειαν χαί Βιι άργότιρζ θά διατεθοθν χαί άλλα ουμπληβω μ»τιχά χονϊύλια διά την κατα¬ σκευήν χαί δλων τβν ίλλων Ιρ γων Οδρεύΐεως χαΐ ογεΕας τβν όπβ'ων Ιχει ανάγκην 6 νομος Λν σΐ|θ[ου. *** ΓΕΒΠΟΝΟΙ. Δακοσιοι νίοι γεωπόνοι άνωτάτων κσΐ μέσων σχολων πρόκειται νά προσληφθοθν άπό τό υπουργείον τής Γεωρ γΐας^βιά ν* άποσταλοθν ιίς την ύπαιθρον πρός διαφώτισιν των άγροτων επί των συγ χρόνων μέθοδον τής καλλιερ γβΐας. 'Υτιήρχβ δέ πράγματι άνάγκη των γεωκόνων αυτών. Ο Θΐ ελέγαμεν μάλιστα δτι θά σΐαθμοθ, πρός διαφώτισιν τΛν πολαων ίφ' δλων γενι.|£πρβπε νά σταλβ είς εκάστην κβς των ζητημάτων, είναι βε μεγάλην χοινότητα τι ε(« τρείς βαως απολύτως δρθη καΐ'ή τέσσαρας μικράς κοινότητος, άξΐζει κάθε Ιπαινον. ΆλλοθΙ ανά ·Ις γεωπόνος εάν τοό τό ραδιόοωνον κα( δ χι>ημα το βεβα'ως επί τοθ παρόντος
  τογράφοςχρησιμοιΐοιοθνταιεό'είγαι εφικτόν.
  ΕΝΩΣΙΣ ΣΟΥΑΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓηΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΗΩΗΪΗΟΣ ΓΤΑΙΡΕΙΑ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΓΈΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ 31ης ΜΑΙ ΟΥ 1937
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  ΔΡΧ.
  ΔΡΧ.
  40.207.20
  6.031.20
  74.278.40
  11.141.40
  ΑΚΙΝΗΤΑ
  Άξία αγορασθέντων οϊχοπέδων είς αννοιχίαν
  ιϊναΧϊ Κιόσκι» εκτάσεως ηερίττον 6 000 τ.μ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ χαϊ ΕΡΙΑΔΕΙΑ. ΔΡΧ.
  Άηοαβεννύμενα »
  ΕΠΤΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ
  Άηοσβε νννμενα
  ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ
  Άξία ευρισκομένων έν τρ &ηο$ήχη υλικών
  ήτοι: κενοϊ σάκκοι, κιβώιια χ.λ.τι.
  ΧΡΕΩΣΤΑΙ
  ΕΚΚΡΕΜΕ1Σ ΛΟΙ)ΜΟΙ
  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΝΟΙΜΩΝ χαϊ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟθίίΚΩΝ
  ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΜΕΤΟΧΟΙ (Όφειλόμενον ίταιρ. κεφάλαιον)
  ΦΟΡ)ΚΑΙ ΙΙΑΡ' Α.Τ.Ε. ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΙΝ
  Α.Τ.Ε. ΛΟΙ)ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘ. ΟΨΕΩΣ
  Α Τ.Ε. ΛΟΙ)ΜΟΣ ΚΑΤΑΘ. ΕΞ ΕΙ Ι. ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  ΔΡΧ.
  ΑΟΙ)ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
  Χρεωαχικοι *
  677 474.20
  34.176 —
  63 137.—
  199.
  580,
  275
  110
  146
  2.596
  1 383.
  3
  43
  318.15·
  826.—
  635.40
  000.—
  ,106 15
  151.70
  656.05
  546 —
  690.—
  6.113.716 05
  ____47.404.—
  6.161.120 65
  ΚΕΦΑΛΑΙΑ χαϊ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
  Μεχοχιχον κεφάλαιον ΔΡΧ.
  Τακτικόν άηο&εμαχιχόν »
  Έκτακτον αττοθεματικόν »
  Α Τ.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ Λ)ΣΜΟΣ ΕΠ* ΕΝΕΧΥΡΩ
  ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΟΙ)ΣΜΟΙ
  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ καϊ ΤΙΑΠΕΖΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΙΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
  Ποσοατά Διοιχ Σνμβονλίου ΔΙΧ, 35.553.—
  Ποσοατά Διευθύνσεως » 17.777.—
  Μερίαματα Μετόχων * 160.490.—
  Πρόσϋετος χαταβολη είς ηαραγωγονς
  ηωλήοαντος αονλχανίνας » 175.565.—
  5 000 000.—
  137.319.—
  _ 87.786^-- ΔΡΧ, 5.225.105.-
  » 93 637 20
  * 168 603 05
  » 215.039 40
  » 21.947.—
  389.385.—
  ΔΡΧ.
  Λ01)Μ01
  Πιστωτιχυϊ
  ΤΑΞΕΩΣ
  0.113 71ΚΓ>5
  47.40 ι.—
  6.161 120 65
  ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ «ΚΕΡΔΗ καί ΖΗΜΙΑΙ»
  ΧΡΕΩΣΙΣ
  ΠΙΣΤΩΣΙΣ
  ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ: Άντιμισ&ίαι ΔιενΦνν.
  σεως κβί Προσωπικόν, 'ΑμοιβαΙ Διοικητικόν Σνμ
  βονλίου, χαϊ 'Ενχεχαλμίϊων Σνμβούλων, Ταχνδρο
  μικά, Φόροι Δημόσιον, Τηλεγραφικά, ίξοδα δργα
  νώοεως, γραφική νλη, άμοιβαΐ 'Ελεγκχών, ίξοδα
  δειγμάτων, γενιχά ίξοδα διαχειρίσεως κ λ.π.
  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΙΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ: 'Ενοί
  χια Άηο&. Σνγχεντρώαεως,μια&οϊ, Ιργαχιχά χ.λ.π.
  ΑΠΟΣβΕΣΕΙΣ:
  'Επ'ιηλων καϊ Σκευών ΔΡΧ. 11.14140
  Μηχανημάζαν καϊ 'Εργαλείοον ί 6 031.20
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ χαϊ ΤΟΚΟΙ ΠΑΗΡΩΘΕΝΤΕΣ:
  Τόχοι Τραηεζών ηαρακράτημαΦ)χών πρός εΐσηραξιν
  μεσπεΐαιάγορών,εξοδα εΐσηράξεως φορτωχιχών χλη.
  Κα&αρά Κέρδη πρός Διά&εσιν
  ΔΙΧ. 1.015 675.55
  107.338 50
  17.172 60
  » 725.323.50
  ' 686.594 05
  » 2.552104.20
  'Εχ πωλήσεως προϊόντων
  'Από προμηθείας χαϊ τόκονς είοπραχΰένιας
  » διάφορα χίρδη
  ι Άπο&ήκεντρα εΐαηραχ&ίντα
  Δι Χ. 2 410.557 85
  42 808.25
  21.244.—
  77.494.10 » 141.546.35
  ΔΡΧ.
  2.552.104 20
  ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΛΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΧ. 686 594.05
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20 ο)ο
  Αον Μέριαμα (Τδχος) συμφώνως χφ ίΓαταστα
  χιχφ β ο)ο Ιηϊ χον χαταβεβλημένον κεφα
  λαίου Από τής ηρώτης επόμενον μηνός
  ίκάοχης χαταβολής μέχρι 31)5)37
  'Μεΐον Φ. Κ. Π. π, 19 ο)ο
  Ποσοαχά Διοιχηχιχον Συμβονλίον 43 893.—
  » Διεν&νχσεως 21.947.—
  Μεΐον Φ. Κ. Π. π, 19 ο)ο
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΙΙρόαα&εχον Μέριαμα διανεμηΰηοόμενον ώς χαϊ τύ Α'.
  Μιίον Φ, Κ, Π.
  Πρόσ&ΐχος χαταβολη εις πωλήσαντας αουλχανί
  νας ηαραγωγονς διανεμηύηαομένη ονμφώνως
  πρός απόφασιν Ιενιχής Συνελεύσεως
  ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
  Κραχήαεις διά Φ, Κ. Π. ώς Ανωτέρω
  ΔΙΧ.
  ΔΙΧ. 110.351.—
  » 20 967.— *
  » 65.840. —
  » 12.510.— »
  » 87.786.05
  » 16.680 05 »
  137.319.—
  89.384.—
  53.330.—
  21 947.—
  71.106,—
  175.565.-
  87.786.—
  50.157.05
  686,594,05
  ΟΙ 'Εντεχ. Σνμβονλοΐ
  ΙΩΑΝΝΗΣ Μ1ΤΣΟΤΑΚΗΣ
  ΙΕΩΡΙΙΟΣ ΒΛ4Χ0Χ1ΗΣΤ0Σ
  ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Τό πρός διανομήν ιίς τονς Μεχόχου: μέρισμα πρός 7,25 ο)ο Ιηϊ χον χαταβε
  βλημένον 'Εχαιριχον Κεφάλαιον άπδ τής ηρώτης χον επόμενον Αφ' Ιχάστης καταβολής μη
  νός μέχρι 31)5)37 ηληρωδήαεχαι μετά την ύηό χης Γενικης Συνελεύσεως των Μετύχων εγ
  κρίσιν χον παρόντος Ισολογισμόν, έπϊ τρ ηροοαγωγί) χών σχετικών Αηοδείξεων χαταβολής
  των δόοεων χών Μεχοχών καϊ είς ημέραν δρισ&ησομένην νη& τοΰ Διοικητικόν Συμβουλιον.
  Έν Ηρακλείω τή 111 Μάϊον 1937
  Εντολΐί χον Διοικητικόν Σνμβονλίου
  Ό Πρόεδρος Ό Διεν&ννχής
  ΠΑΝ. ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ Κ. ΛΙΟΠΥΡΑΚΗΣ
  Ό Λιενθ. Λογισχηρίον
  XI.
  ΔΕΛΗΙΙΑΝΝΑΚΗΣ
  Ο "ΕΝΟΧΟΣ,,
  Τό χορυφαίο 4ριστούργημα τής εφετει¬
  νήν ΓΑΛΛΙΚΗΣ παραγωγήν.
  Σήμερον Στοΰ ΠΟΥΑ %ΚΑΚΗ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Κβθ^χίν μου έκιβεβλτ,μένον Βιβρβ δπο»ς χαϊ Βτ,μοα'κ
  ■ύχαριστήσω τίοον την Γνλλ:ν.ήν 'Αοναλιοτιχ^ν Ιΐαιρΐαν
  Γαλλιχίν Λίϋϊ Κονιιναντΐλ βα«ν χαΐ τοθ έν 'Αθήναΐς χ.
  χ. Β. Φιοτήλβν χά Ι Άδελφΐΰς Έμπιβγλου Γινιχιύ; Πβά
  χτορας αύτ<;ς έν Ελλάδι, ίδιαπίρ·ς ίέ τδν Γενικόν Πρά- χτορα Κρήτης χ. ίίψΛ4 Μαρχάχην, δια ιήν προθυμίαν χαϊ την Ιμεαον άνευ δυτυπώοιβν καταβολήν την έχ Δ*»χ· 61538,45 "««ζημιάοεώζ μβυ Βιά την έπιαομ 6&3ΐν κρ·χΒ*ς Λορχβϊβν τοθ χαταα'ήματίί μου. Όμβλογβ εΐλικβινβς 8τι τοιαθται έ:βιρ(«ι χαϊ ΙΙρά- Κυκηβετοθν νά ουιιφίοβντα τ1)ς χοι«ω^(ας μας. Έν Ή)ϊ«λι(φ ις 15η ΊουνΙου 1937 Ό βύγαριοτβν ΒΑΣΙΛβΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΙΛΔΗΣ προκηρυξισ μηιοδοσιασ Ή Ένοοιακή Έπιτροπε'α τοθ χω ρ(ου 'ΑρκαλοχωρΙου προκητύσοει Οτι έκτΐθεται είς διαγωνισμόν μειο δοτικής δημοιρασΐας ουμφώ- ως πρός τας Ισχυούσας βιαταξεις τοθ νόμου 6377 τιερΐ εκτελέσεως των δηαοσϊων Ερνων καϊ τοθ έκτελεστι κοθ τούτου διατάγματος ώς ετρο¬ ποποιήθη δια μεταγενέστερον τοι¬ ούτων ή εκτέλεσις μερικων κονδυ· λίων διά την διαρρύθμισιν καϊ έπέ κτασιν τοθ Ίεροΰ ΝσοΟ «Μεταμόρ βωσις τοθ Σωτήρος» τοθ χωρίου Άρκαλοχωρίου την 11 ην Ίουλ'ου κοΐ ώραν 10 π. μ. έν τώ τεχνινω •γραφείω Ί Βαρκαράκη, Γ. Τσαντη ράκη Ηρακλείου, συμφώνως τοίς δροις τής εγκεκριμένην μελέτηςσυν ταχβεΐσης υπό τοθ Τεχν, ΓραφεΙου Ί Βαρκσράκη. Γ. Τσαντηράκη. Είς την δημοπρασίαν γίνονται δεκτοΐ έργολοβοι άνεγνωρισμένοι πάσης τόξεως δι* Εργα οΐκοδομικά. Πά ρο βολον συμμετοχης δρ. (20 000) εΤκοοι χιλιάδες, ΤΑ σχετικά τής μελέτης βΐσΐν κα τατεθειμένα είς τό γραφείον τής Ένοριακής Επιτροπείας 'Αρκαλο χωρίου καϊ είς τό τεχνικόν νραφβΐ όν Ί. Βαρκσράκη—Γ. Τσαντηράκη Ενθα προσερχόμενοι ο! βουλόμενοι δύνανται να λαμβάνωσι γνώσιν. Έν Αρκαλοχωρι* «ϋ 13)6)37 Ό Πρόεδρος τής Ένορ. Έπιτρο πεΐας ΆρκαλοχωρΙου Ο <ΕΪΧΓΟΧΟ_2 ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ | ■^■■■■■--■■■■■^■■-- ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΛΛΤΚΙΑ ΣΤΡΑΤ*λ Παρέλαβε είς μεγάλην κα) ΐΜλικτίιν Συλλο¬ γήν ύψάαμητ» δ»1 ύπ·Νάμιοα Μαί πιζ«μ·( ίκ καραγγ«λ(«. 'Ετοιμα Ζέροκΰ ύη·χάμια* Λρ·ς Δραχ. 200 ϋκαοτον. Γκραβαττες αί έζκιρετΐΜά αχέδιν, Κ«λτοε;, Φανέλλις, Τιραντκς, 2βνι, κ.λ.π. χαί αί ηολύ λ·γΐΜ<ς | ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΑΘΗΝΑΤΚΌΝ ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ 1 ΛΒΛΜΜΛΒΜ ΚΟΪΜΟΜΙΚΡ ΚΙΝΗΣΙΣ —Ληξάσης τής μηνιαΐ- άς έκπαιββυτικής ΘητεΙας τού ώς έ· Φέδρου άνθυιολοχανοθ επανήλθεν έξ "Αθηνών ό συμηολΐτης δικηγό· ρο: κ. Εύ4γ. Χρυοός. Γ Α ΜΟΙ —Ανηγγέλθησαν έ« Καϊ οου οί γάμοι τοθ «. Ήρακλή Περ δικάρη μετά τής δίδος Έλλης Βα λασκάκη. ΒΛΠιΙΣΕΙΣ.—Ό κ. Γεώρ. Δβ μιανάκης Εμττορος εβάπτισε προ· χθίς τώ άγοράκι τοθ Γεωρ. Μβ νουσακη έφημεριδοπώλου ό νομώ σας ούτό Μαρΐνον. Είς τούς γο νεϊς καϊ τόν ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση. ΘΑΝΑΙΟ1.—Σκληρα καϊ άδυσώ. ηητος μοΓρσ άνήρπααε προχθις ά πό τάς Αγκάλας προσφιλων χον*, ών τό Θυγάτριον τοθ κ. Μάνου Παπαδημητροπούλου, Πόπην, ύπ· Θηκοφθλακοΐ Νεαττόλεω». Είς τοος δεινώς πληγίντας γο· νείς καϊ οΐκβΐους τού ευχόμεθα την έξ ϋψους πσραμυΘΙαν. Γύρω στήν πάλι μας. Καϊ χθές 4 καιρός έξηκολούθηοβ δροσβρος καϊ μάλλον ευχάριστος. —Πρός τό παρόν ό άφόρητος καύσων έξέλειττε. —Μβτ' αυτήν την μεταβολήν οί έτοιμασθέντες νά έξέλθουν είς τάς έξ°χάς συμπολίται πρός παραθερι σμόν άνεβαλον τάς έξόδους των. —Άπόψε είς τό βίατρον Πουλα κάκη πραγμστοποιβΤται ή πρβαγγελ Θεΐσα υαθητική έπΐδειξις τοθ Ώ. δεΐου Ηρακλείου. -Είς την Νεάπολιν ήοχισβν ή £κ Θεστς ίργοχβΐρων μαθητριών τοθ αύτόθι γυμνσσ'ου. —Τα έκτεθέντα έργόχειρα καλλι. τεχνικώτατα καϊ ώραιότατα προ- καλοθν τόν Θαυμασμόν Των έπισκβ πτών τί)ς εκθέσεως ταύτης, —Διά την προσέχη Κυριακήν αγ. γέλλονται τα έγκαΐνκχ διανοΐξεως τής όδοθ Βιάννου—Ηρακλείου. — Είς τα έγκαΐνια ταθτα Θά παρα στβ πι9α»ώτατα καϊ ό Νομάρχης Ηρακλείου κ. Μάρκβλλος. —Ήρχισε χθίς ό δρανος πρός ενίσχυσιν διαφόρων φιλανθρωπι¬ κόν σκοττων τής ΆγΕσς Τριάδος. —Ό Ερτνος οί τος Θ4 συνεχισθή ηιθσνώτατα κοΐ σήμερον. —'ΕξακολουθοΟν οί καταβεσεις τοθ προιόντος τοθ έράνου ίργασΐ. άς τής παρελθούσης Κυριακής ύ· ττίρ τής άεροπορΐας είς τάς βιβ φόρους Τραπέζας, —Μέχρι τής στιγμής βέν συνε. κεντρώθη τό σύνολον των είσφο ρων τό οποίον ώς έλπίζεται Θά ύ περβή τάς 200 χιλ. βραχμων. —Πιθανώτατα σήμερον καταπλέ εί, καβώς άνεγράψαμβν «ρό ήμε ρων είς Σούδαν τό Χαμηοιέ».» —Τό Τουρκικόν Θωρηκτόν ουνε χΐζει οϋτω τόν έκτταιδευτικόν τού πλούν. —Άπό τής μεθβπομένης έββομά δος άρχΐζουν αί ΘεριναΙ δικαστικαΐ διακοπαΙ. —Πολύς κόσμος παραπονείται δτι ύποφέρει άπό έντερικάς καϊ κοιλιακάς ένοχλήσει,ς. —ΟΙ είδικοΐ άποΒΙδουν τό πρ·γ· μα είς την μεγάλην χρήσιν των φρουτικων. —Συνιστοθν δέ νά άποφεύγονται ταθτα κατά τό δυνατόν. "Οσον Ίταρέρχοντσι αί ημέραι τόσο άρχΐζει νά ζωηρεΰη ή κίνησις τής άγορδς. —Τουτο άναμολογοθν οί κατα¬ στηματάρχαι ολων των ίίδθν τοθ έμπορΐου οί όποΐοι πούουν όσημί- ραι νά παραπονοθνται διά την κρίσιν των παρ. μηνών. — Έπιβεβαιοθτβιι ή πλη^οφορία τής άπαγορεύσεως των κατά Τρί¬ την προσεγγ'σεων είς τούς λιμ Α νας Κρήτης τοθ ατμοπλοίου «'Ελε νη». —Ή απαγόρευσις όφεΐλεται είς απόφασιν τής διευθύνσεως "Εμπο ρικής ναυτιλΐας, δχι λόγω τοθ πεπαλαιωμένου τοθ οκάφους κα θώς ή κυκλοφορήσασα φήμη. —Άλλά διότι την αυτήν ημέραν προσεγγίζει είς τούς λιμένος μας καϊ Γό ατμόπλοιον »ΦωκΙων», ·λο χρονΐως έκτελοθν τό δρομολόγιον τού —Μέ αδιάπτωτον ενδιαφέρον πά ρηκολουθήθη είς τό σινεμά Πουλα κάκη «ό "Ενοχος». —Τό κινηματοθέατρον ήιο ώπβρ. πλπρωμένον άπό εκλεκτόν κόσμον. —Έξ ου τεκμαΐριται βτι γνωοΐ ζει τό κοινόν νά βκτψ$ τα καλά 6ργα καϊ νά ενισχοη κάθε καλήν καϊ φιλοπρόοδον προσπάθειαν. — ΟΙ έν τω τόπφ γρσμματοουλ λέυται έπρομηθεύθηοαν ήδη τα ά ναμνηστικά γραμματόσημα τής στέψτβος των "Αγγλων Βασιλέων. —Ταθτα φίρουν τό Βασιλικόν ζεθγος κοΐεΐς τό μέσον τό στέμμα τοθ ΒρεττανικοΟ λίοντος, β Ρέκβρτερ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινος Κινημα τογοάφος).-Σήμερον τό κορυφοϊο άριστούργημσ τής Γαλλικής παρα γωνής: ό *ΕΝΟΧΟΣ>, μέ τόν Πι*ρ
  Μπλανσάρ,
  θερινίς «ΑΛΚΑΖΑΡ*.-Σήμεοον
  τό πειρατικό άοιστούργημα ·ΘΛ«
  λασσες τής Κ(νας·, πρωταγωνι
  στοθν Τζΐν Χάρλοου-Κλάρκ Γκβ
  Ϊμπλ-Ούάλλας Μπήρρυ. Κατίλ
  ληλον Βι' βλους.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.- 'Εντός
  των ημερών τούτων πανηγυρική
  Ινσρξις. Έπιφυλάσσονται Ικπλή
  ζεις! >
  —Δισλέξεις.
  Είς τό Γυμνάσο») αρρενων Νεα·
  πόλεως Θά ομιλήση αυριον ίύνε·
  ν»ς ιτροσφερθε'ς ύ βικηγόρος κ.
  Γ. Λογαριαστάκης διά την "ΕΘνι·ήν
  νεολαίαν καϊ την θέσιν αυτής έ¬
  ναντι τοθ νέευ κράτους Ή όμιλΐα
  τοθ κ. Λογαριαστάκη προβλέπεται
  ένδιαφέρουσα.
  ΖΗΤΕΙΤ/»! ότισΐλΚη·ος «α
  οα τώ έντσθθτχ Ύιιο»):ι τής
  Τρα««ζης 'ΑθηνΛν. Δ Λ «
  ονας ηφρ ά
  μέ τα προσόντσ, άτΐο
  « είς τή ν Διεύθυνσιν
  'Υιιο»ι(,ος.
  ο6ς. δ.κη^
  5363*·
  «κ
  "■««τβότης,
  ««β»»" δ,βνοΙ
  ·"- Ηροκλιΐο
  •νια τοθτβ Θ4
  «Α*
  ·< ώ ϊρα*ος **Λ ♦'λανβρβΤ ' ΑγΙος Τρ»άδος. «·'Ο«βί Οϋπΐ Ο«βί Ο 1 σήμερον. >·** «Ι κατσβίοικ
  «Ο ϊρώνιυ ίργαοΐ.
  οοσης Κυριακάς ο,
  ορΐας είς τας 6ι<χ Υμ ονολον των είσ*ο ώς ίλτιΐζεται 94 Ο χιλ. Βραχμθν. κ ενήμερον κατοηιΜ νοβψαυεν ΐρο ήμ ν τό Χομηλέ»,» ι* ό ν θωρη<τόν οννι ίκναιοευτκόν τού ιεβε,κομένης βμ 31 θίριναΐ οιιαστικαΙ ισμος καροπτονιΐται α«ο ιντερΗΛς «Λ (Αήσεις. άιιοοΙΒουν τό *ί·γ. ιε,ναλην χρήσιν των Μ νσ 6 ·βνατύν. ■■ρχονται αί πΜ*>«
  νά ζθί ή »ί»1'«
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  Ο1ΑΘΛΙΟΙ
  34ον
  Ή λαιμαργία πμωρβΐ τόν λαίμαργον. Ή Βυσπε-
  ψ!α ιΐν. άπδ την φύσιν τεταγμένη να τιμωοβ τοίς
  άβηφάγους στομάχους, ΚαΙ οι,μβ,ώσατε τοθτο· 6°α
  στον των παθών μας, καί ούτος 6 6ρω<·, έννοιΐται Ιχ« στόμαχον, τόν οποίον Βέν πρίπει να δπβρφορ τώνωμβν. Πρέπει §1ς κάθε τι νά λέγωμβν εγκαίρως -- ΕωςίκβΤ νά σταθβ-ς. Κα αλαμβΛνβ™, τοξιπ,ρα. ςΐα. Μ4 χαλιναγωγομεν εαυτούς. Ν4 σύρωμεν νοε! αςτυχοίσης τό τέλος επί τής όρέξεώς μος· νά πβρι ρίζωμεν την φαντασίαν μας είς την φυλακΛν. καί νά θΜκώμβθα άπ' Εξω φόλακίς της, ήμβϊς ο1 Ιθιοι. Φρόνιμος ανθρωπος εί.» εκείνον δατις, είς ώρισμέ- Υ Λ*ΑΤ1ν*4 &5αν Λβϊνβ 15ανό<: νσ θ6σΠ Ο"* κράτησιν αότός εαυτόν. Δότβ είς τούς λόγους μου κάποιαν πίστιν τί Βιάβολο: μέ τό νά έσιΐούοασα κδμποσα νομικά, κα€ώς μαρτυροθν τουλάχιστον αί έξετάσεις μου, μέ τό νά γνωρίζω τίς ή διαφορά μεταξό ύΦι- σταμένου καί έκκρεμοος ζητήματος, καί μέ τό νά μέλλω όσον οθκω νά άναγοοευθώ καί *>ώ Βόκτωρ
  Βέν Ιπεται έξ άνάγκης δτι εΤμαι βλάξ. Σάς συστήνω
  λοιπόν ιιετριότητα είς τάς επιθυμίας σα<, τό «παν μέτρον άοιστον» των άρχαΐων, καί σάς δΐδω λόγον τιμήςώς Φέλιξ θολωμτΐς, Β τι οί ΒιΒαχαί μου ιΐναι πάγκαλοι. Άμήν, 'Αμήν, μακάριος άνήρος, Βταν ση μάη ή ώρα, λαμβάνει μίαν ήρωϊκήν απόφασιν, καί ώς αΛλος Σόλλας, καί ώ; άλλος Ήριγένης.·.κατα· Ααμβάν—ε;...παρατίΐται: Ή ΦαβουρΙτη ή<ουε μετά ποοοοχής.— ΦΙλιξ! εί- «βν ωραίον δνομο! Άγαπώ ςύτό τό δνομα. Είνε Λατινικόν θά είπβ Εύτύχιος. Ό θ3λωμτ)ς επηκολούθησε: —ΝαΙ, κύριοι, μουσιοθδες, σινιόροι, ζεντιλμάνοι, καβαλλιέροι Φΐλοι μου Ι Κα( θέλετε νά σάς Βώσω μίαν συνταγήν, ά μην οίσθάνεσθε χρεΐανοθτε ύμε ναίου, οθτείρωτος; ΤΙποτε άπλούστϊρον. Ταξιπρα- ξ(α. ΛβμονάΒες πίνετε, δσκησιν κάμνετε, εργασίαν νά πηγαίνη καπνός, πέτρες κυλΐβτε μεγάλαις βσον ιίμπορεΤτε' μή κοψαοθβ, άγρυπνεΐτ*. Γεμ'ζετε την κοιλίαν μέ νιτρώβη ποτσ, μέ πτισάνας άπό νυμφαΐ- αν αυστηράν δίαιταν, πεθαίνετε τής πείνας, προσθέ τετε καί κρύα λουτρά, καί άχνΐζβσθε μέ ξυδόνε- ρον. —Προτιμώ μίαν γυναΐκσΙ άνέκραξεν ό Λ.σΐολί- —-ΓυνοΙχο! οηέλαβεν ό θ:>λωμτ]ς, γυναΤκα: προ
  φυλαχθήτβ πολύ. Ούαί ιίς έαΐνον, όστις παραδΐδε-
  ταΐ είς την άλλσπρόσαλλον καρδίαν τής γυναικός.
  Ή γυνή είνε έπίβουλος, πονηοά. 'Αποστρέφεται τόν
  δφιν έκ ζηλείας, έπειδή καί ό δφις Ιχει τό ούτά έκι·
  τήοευμα πρός αυτήν, δφις ιΐνε τό άπέναντι μαγσζΐ,
  δπου πωλοθνται τα ούΐά πράγματα.
  —θίλωμΓ), έμέθυσεςΐ άνέκραξεν ό Βλαχοβιλας.
  —Ποίος; έγώΐ είπεν ό Θ3λωμ()ς.
  —Άμ'γ'νου χοϋμίνβ ΦαιΒρότερος, προσΐθεσεν ό
  Βλαχοβιλας.
  —Φέρε λοιπόν, άνέκρας>ν ό Θολωμτ)ς. ΚαΙ πλη
  ρώσας τό ποτήριον τού, ηγέρθη τοτβ δ^θιος—Ζήτω
  ό οΐνος κόριο 1 ΝΟν ο έ &σφ "ΙϊκϊϊΙ Συγχωρεΐτε, κυ
  ρίαι μου, όμιλω ίσπανικά, καί ΐνύ ή απόδειξις. ΟΤ-
  ος λαός τοιάδε βα^έλλα. "Εν άοροβον τής Καστελ
  λΐας (Καστιλλία, έπαρχΐα τής ΊοπανΙας, οποίον θε
  λετε ίρωτήσατί) περιέχει λίτρας δεκαέξ, τό κοντάρι
  όν τήςΆλικάντηί'Αλικάντη, καί αυτή πόλιςτής'Ισπα
  ν(ά<) περιέχει δώθεκα· μ(α άλμοΟΒα των ΚαναρΙων νήσω ν περιέχει εΐκοσιπέντε* τό κουαρττνον των Βςΐ- λεαρΐϊων νήσων «Ικοσιεξ. Τό ύπόοημα τοθ Τσάρου ττ)ς Ρωσσίας Πέτρου, τριάντα. Ζήτω ό Τσάρος δστΐς ήτο μέγαςΐ *αΙ ζή'ω τό ύπόοημά τού. τό οποίον ήτο ακόμη μεγαλεΐτβρον Ι Κυρίαι μου, μίαν συμβουλήν Φιλικήν. Ελέχθη δτι τό αμαρτάνειν ανθρώπινον έ) ώ λέγω δτι τό άμαρτάνει ιΐνβ έ^ωηκόν Κυρίαι μου, έγώ 81ας σάς λατρβύω. ΤΩ Ζβφίνη, ώ ΊωσηφΙνη! Θ3 Κβουν άπαράμιλλος, αν τώ γλυ>ύτατον πρόσωπον
  σου βέν ιΤχε κάτι, ώς νά έκάβησβν έξ άπροσεξΐας
  κάποιος Ιπάνωτου. ΠΐρΙ Ρέτής Φαβουρίτης, ώ νόμ
  φαΐ καί μοθσα,ΐ Ταύτης ήοάσβη ό ψΐλος μου Βλα-
  χοβιλάς. Ό Βλαχοβιλας ό φΐλος μου παρετήρησε
  μίαν των ήμερ-ν. έ» ώ Εβρεχεν, ωραίαν τινά κόρην,
  τΐ'ΐς, Βιά νά πηβήσο τό ρυάκιον. τό έν μίσω τής ό
  Καθ ανέσυρε μέ χάριν τόν ποδόγυρόν της άρκετά
  όϋη'λά. ώστε νά (6β ό ΒΚαχοβλάς ό φίλος μου τάς
  λευκάς καί κολώς τανυσμένας καί άκηλιδώτους
  «εοικντιμΐοας της. Ί«ού. ώ ίύ,ιφαι καί ώ μοθσαι. 8
  β«ν ϊ<ετο ό εί ως τοθ Βλαχοβιλά τοθ φίλου πρός .Αν ΦοβουρΙαην τού. /Ω Φαβουρίτη, δχεις χεΐλη ί« κόΐ ΎπβΡΧ* ζωγράφος τις Έλλην, Εύφορΐου όνο αβΤόαενος, τόν ό«οΐον έπωνόμαζαν χε λεογράφον. Αήτόοβα ήτο μόνος δξιος νά ζωγραφΐσο τα χβΐλη σου Σύ. τωόντι. έπλασθης διά νά λάβη* τό μήλον, α». Α ΆβιοοΒΙτη, ή Βιά νά τό φάνης ώς ή ΕΟα. Τό κάλλος αρχΐζβ' *ήό σέ. Εΐπα ΕΟίν ού την ίπλα ακ Σύ ήξζβς ** λβΡΠς β?οβΒΪ°ν ΌΡα τής ^υβ!Ρ- νήσεως. ότι έψεθρες .ήν κομψ^ν Υοναΐκα. *Ω Φ, «« «ΐττι ποό όλίγου εΐπες περί τοθ όνόματός μου ΚΙί οϋβ*1νησ8. ΆλΚά τα όνόματα πολλάκις Χοθν Πατέ Βέν πρέπβι νά βάλλωμεν βάσιν σημασίαν των. Όνομάζομαι Φίλιξ. δηλαδή Εό ,ογ καίώς ορθώς εΐπες, καί δμως δέν εΐμαι ι υ ίυίτν- Όμοως θα έπλαιάτο μεγάλας, δσπς θά έ- ίήτει ΧΡ«σόν είς την Χ( υσούπολιν καί σαρδέλλες .ίΐ ,Αν ΣαοΒηνΙαν. Δσιιοσΐνη Δάλισ, έ>ώ είς την
  «««.ν σαθ θά έπωνομσζόμην Γσροφαλίισα. Τα δνθη
  «οΤπβΐ να* ίχευν ιύωδΐαν, καί ή γυνή πνβθμα. Ό
  σον Βιάτήν Φαντίναν, Βέν λένφ τίποτε- είνε μιά ό-
  Μΐιόλος μ'ά φαντσσιοκόποί, μιά σκβπτική, μ(α
  Μτ, μοθ απτοΐί! Φάνΐασμα μέ αχήμα νύμφης καί μέ
  μ?λ «βλονοαίας, φάντασμα τό οποίον έκτρέπετα
  ϊο τήΓζωτϊΓ τής γριζίβοί. «λλα παλΐν έπιστρέφε
  ■ΙΓ τα δνειρα καί «ροσεόχεται. καί άτενίζει είς τό
  κυανοθν τοθ ούρανοθ. χωρίς νά ξεόρηοθΓε τί βλέ-
  ,.· ου τε τί κάμνει- άλλά περιφέρειαι είς Ινα παρά
  Βεισον δπου διακρίνη «εοισσότερα πτηνά παρ' δ-
  οα όπάρχουν πράγματι. *Ω Φαντίνα, μάθ.^ β· «α
  Ι γ*. * θολωμίΐς. «ϊμαι Βν δν.,ρον. Αλλά ί«ν μέ ά
  «οόει ή ξανβή κόρη των κιμαιρικών Ιβεών. Ολα έν
  α λ λγ · Γ «ε Βρόσος είνε *β-»Α»··"
  .ΥνΤίιΤιηνεϊν-φέγγοβ γλυκύ τής αύγής.
  Γ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ
  Ό κ. Τσουδερός
  διά τόν Νομόν Ρεθύμνης.
  Άπολυμάνσεις
  άπολυμαντικαί οΰσίαι
  χεμπο*·Ια
  λττς
  ν ΙπΓοης είς τα φαρμ»
  χαΐ πασΐίλΐιο φοριιί-
  λέγοντκι (ηοχνιηέ'
  Παΐρνετε ιίτοιις πα·
  αιίλιΐς (4 χατά χυβινόν μέτρον)
  βάζετε μέοα είς Ινα μικρόν
  μετάλλιν·ν δοχείον κχΐ τέ δοχείον
  ιπάνβ ιίς χαμινίτο αναμμένον,
  ναΐ ΘερμαΙνβνται Ιτοι στιγναί,
  όκδτε χαΐ άπολύουν άτμιυς φ·ρ-
  μίλης.
  'ΥγραΙ διαλόσεις άπο-
  λυμαντικαΐ.
  ο) Διάλυσις άγοραίας άνθρκχι·
  κ«ίς σίδας ή ηοτάοοας πρός 10
  Ο ΈηΙοης τ) χοινή αλεοΐδα
  τής μπουγάδας είνε έζαΕρετον ά-
  πολυμβντικόν διά ροθχα χαΐ δλλα
  πραγμ»το(, πρό κά«τ»ν χαυττ).
  η ίΒΕαεν ενέργειαν Ιγιι χαΐ τ)
  ζμτιαιή αιπουναδα. "ΰιτε ή οί·
  χιακή μποκγάδα μέ την οποίαν 6
  βον γχρινιϊζομεν χαμμια φοοβ
  διά την «αβαρίαν ττμ, 2έν είνε
  μβνιν άιιλτ) χαθβιριδχ-(. άλλβ χαΐ
  τελεία άτΐΐλύμανσις.
  ί) Τό &ποχλ»ριωδες νίτρΐον ώς
  (μτ) διάλυσις γνβστή οττέ ιό
  δνομα Εαιι άβ Ιανεΐ. Την διά¬
  λυσιν αυτήν βραιωμενην μέ 50 φο
  ρίς άλλβ τίαον νεκό, την μεΐαχει
  ρΐζονται πρός άπο5ύμαναιν απεχ-
  χριμβΐων τοθ άρρώοτου, ρβοχων,
  αχευβν, πατ»μίτ»ν χά Ι έπίπλω».
  ν) Διάλυσις χριζυλολΐ|ς (ογ·
  βγΐοΐ βοάίςιαβ) πρίς 1 Ιβς 4
  ')'· 'ΒξβΙρεχο· απαλυμβντιχόν χαΐ
  5χι δκπανηρον, άλλά 6ρ»(ΐ^ σιν
  φαινιχον όζύ χαΐ είνε μαλλβν κα¬
  τάλληλον δι1 4ποχβρτ)τήρια χκΐ
  οδροδοχειβ.
  δ) Δΐάλυβ'ς ή γάλα κοινάς άοβέ
  ατβυ φρέσχια πρίς 20 ο)3, απολιι
  μαντιχή δι* αποχωρητήρια, δο-
  χιί», τοίχους χ»Ι πατώματα βχό·
  μτ) καμμιά φορά. Τό γάλα τής
  άοδίοτου γί^εται μέ άσβέοτι οβυ-
  αμένο, τό οποίον Ιχετε προειοιμά
  σει ώ( έξ«](: Πβίρνετε κ. χ. 4 δ
  χάδες δαβυσΐο άοδίσΐι χαΐ τό αοτ(
  ζετε οιγβ-οιγά μέ 2 δ χάδες νερό.
  Ό (αν οίύοη τελείως ή άοδεοτος
  γίνεται οχονΐ] χαΐ την φυλάγετε
  μίαχ είς χλειατον δοχείον δταν
  θά την μεταχε(ριοθτ]τε, την δια-
  λίετε είς διπλάαιβ νερό.
  ι) Τό χλνριοθχον άοίέοιιον ε((
  διάλυσιν 2 β)3, εξαίρετον δι* 4πο
  λυμκνσιν άχαθχρσιίν χαΐ άποχα-
  Γ
  α·) Διάλυσις θειί'χοθ χαλχοθ
  πρός 5 ι)», Ιξαίρετον χά Ι ·ΰθ~νον
  άπνλυμαντιχον δι' βυροδβχιΐχ
  χλπ. άν χϊ! {έν Ιχη χαΐ %6αψ 1&
  ναμιν.
  Ή τΧχν- χοθ 65ρκργδριυ(9ουμπλι
  υ έ) χαΐ τό δπερμαγγανΐχον χάλ·
  λΐον, Βσον ϊξοχα είνε ώς άντιοη-
  πτιχί, αλλο ιία·ν άχατάλληλα
  ι ίνε ώς άπολυμχντιχά, Ιιίτι άπο
  ουντΐθεται δταν έλθουν είς εή
  μέ «ργανιχάς οδοίκς. Τό
  μάλισχα ώς πόλιν δηλ^ρς
  προτιμίτερον νά μή ε&ρίσχεται πρί
  χειρον είς τό οπίτι διά χάθε ένίε
  χίμενον.
  ΠερΙ τΑν άτμ&ν τοθ θείον (θει-
  βδες οζύ) ώς μέοου άπολυμίναιως
  ώ θά χάμ» λόγον προοεχ&ς.
  (Τού Ικτροδ Ί.Α Γ)
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Ίβύνιος (τεΟ αντ»
  ΐοχραοθ μχ) — Προερχίμενος
  Ηρακλείου αφιχθη προχΒες
  την πραΐχν είς τή· πάλιν μας ό
  ιοιχ^τής τ«]ς Τοαπέζι;ς ι%ι 'Ελ-
  αδβς χ. Έμμ. Τσουδερός, ανεχώ
  —3* £έ ιήν 5«)ν απογειμττιν^ν
  ιήμε^ον διά Χινιά χαί εκείθεν
  ίς Αθήνας.
  Ό χ. Τσουδερίς εδέχθη χατά
  την ενταύθα παραμονήν τού τα
  προεδρεΤκ τβν διπφίρων αυλλό-
  «ν χαί ό;γανώαεων χαί χυρΐβς
  άς διοιχήοεις τβν οίκονομικβν
  ργχνιομβν χαί τ«υς αημαίνον·
  τας οίχονομιχιΰς παρίγοντας τοθ
  τδπου παρά τβν δκοίην χαί έζή-
  τηοε λεπτομερείς πληροφορίας
  ιχετιχβς μέ ιήν πορείαν τώ/
  αλλιεργειβν χαί ϊας προβλΐψιις
  ιβ την παραγωγήν χαί τ^ν έν
  ένει εξέλιξιν τή: οικονομικάς
  ;«ί)ς τοθ τόπβυ. 'Γπ^ρξαν £έ ο Ι
  ιληροφορΐαι τάς οποίας έλαβεν
  ίκολύταις ένθαρρυντιχκί, Βείομέ·
  ου Βτι ή , Υε»ργιχτ| παραγωγ^
  ιαί 18Γα τ) έαίίεία τοθ ελαίου
  ιροβλέπεται δχι βκλβς ίχανοποιτ)
  τιχτ|ι αλλ' έξαιρετιχβς πλυυοΐα.
  ΚαΙ τό Ρέθυμνον π«ϋ οπέοτη επί
  Ι τη τόν αντίκτυπον τβν συνεχβν
  ίφοριϋν χαί εκινδύνευσεν άπο δ-
  Ιοκληρ—τικΑν οικονομικόν μαρα·
  ιμον θε ανακτήοη χαί πάλιν τας
  ίχονβμιχάς τού δυνάμεις, θ£ ά-
  χαί αΐαθοινθϊ σημχντι·
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1 Ο μ. Ι*·.
  Τ© κορυφβΐβ άριστούρνημα
  τής Γβλλικής ηαρ«γΝγης:
  Μέ τβν
  ΠΙΕΡ ΜΠΑΑΝΣΑΡ
  Έκτβ{ προγρβμματος τα μ
  ρΐφαμοι £1ΝΕΑΚ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Νέον άριβτούρνπμ»
  ΣΑΡΞ ΠΡΟΣΤίΖΕΙ
  'Ενβ ϊργβ Μ·γ«λο, βυν«·
  τβ, άληβινέ. |) έ πρΜτβγωνι·
  βτότς τοίί{ άσοους τής Γβλλι-
  Μϋς Μΐνημ«τογρ«φ(«(:
  Την Ζάν Νκονατελ Μ«1
  τον Ζκν 1 Ηβλάν,
  ΠΡΟΖΕΧΟΣ:
  ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΡΩΣ
  ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
  Νέ τβν ΧΑΡΡΥ ΜΠΒΡ.
  ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ
  Νέ την ΜΑΡΟΑ ΒΓΕΒΡβ
  ΑΥΤΟΚτΑΤΟΡΙΚΟ ΡΩΜΑΝΤΖΟ
  Νέ την ΓκρέΤς Νβύρ
  ΑΣΧ0Λ1ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΝ
  Νέ την ΦΑΙΗ ΡΑΙΗ
  ΈβνΐΜη Τρ4ΐΜ.ζ« της Έλλ&δο;
  Ύ(τοΗ«τάστημ« Ήρβκλβίομ
  Δι«χ. Κτημάτνν έ{ 'Λ.ντ«λλ«γη{
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  'ΑναχοινοΟται 6χι Γβσα ένέρ
  γεΐΗ πρίς ίηιιιουργίαν ίμφυτευτι
  κων διχαιαμάτων επί την άνταλ
  λβξίμων άγροχτι;μάτων τβν Οπί
  την διαχείρισιν τής ΤραπΙζης ιΐ
  τε έχ μέρους μΐσθωτΑν είτε έ«
  μέρους αυθκιρϊτων χατίχων, θέλει
  αποβή άχαρΠΒς χαί &ην ουδενός
  άποτελέσματος καθ' ίσον διά *ή(
  μισθώοιως ιδΐέν έμπράγματον δι
  ΧΛΐαμχ άποχΆΐαι έπ( τοθ ζητή
  ματος ηολυ
  II
  περισσότερον παρα
  οιουδήποτε ούθΛΐρίτου χκτδχου.
  Τοΰς τοιιΰτους θέλομεν διώξει χαί
  ποινκβς.
  (Έκ τι Ο Γραφείο»)
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ ώναλαμβάνει
  ι ήν τελείαν κατόρτισιν ^μαθητων
  Λ μοθητριών ΰστεροΰντων είς τα
  Γαλλικά. Πληροφορίαι όδός ΣελΙ
  νού 9 (παρά την 'Λγροτικήν Τρά
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράδυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑ ΡΤΗΝ πρωΐ
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Σύρον, Πάρον,
  Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΕΗ
  Τηλεβ. 5-41
  Ο 2Τ0ΜΑΧ0Λ0ΓΟΖ ΙΑΤΡΟΖ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΑΥΛΑΚΗΣ
  ΕΙδικευΘεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοοήματσ Στομαχου έντε·
  ρων κσΐ "ΗτιατοΓ, δέχεται
  τοας ΐνβοχοντος έκ τοθ ττεπτι
  κοθ ουστήματος έν τφ Ιατρε'ψ
  τού (οΐκΐα κ. Χελιοώνη) Τρείς
  Καμαρες,
  Άριθμ, τηλ. 7—93
  «ήν βελτΓωιιν. Ό χ. Ταουδερίς
  έλαβε σημείωσιν Βλων βυτην τίεν
  πληρβφαριβν, εβεβαίωσε δέ τοΰς
  ένπροσΑπους των Ρεθϋΐινίων δ»
  θά παράσχη δλην την υποστήριξίν
  τουχαί την προοωηικήν «αΙτή'Τρα
  πίζης διά την κλήρη βίχονομιχήν
  άνάρρωσιν τοθ Ριθύμνου χαί την
  επάνοδον τοθ δμαλοθ ,' ρυθμοθ είς
  την έν^ γένει ζωήν χαί κίνη¬
  σιν τού. Ό χ. Τσουδερός εφάνη
  έκίοης εονιΐχβς Βιοτεθειμένος νά
  μελετήση την αίτησιν τβν Ρεθυ-
  μνίων περΙ Ιδρύσεως 5ποχ«ταστή·
  μντος τής Τραπέζης τής Ελλά¬
  δος είς Ρέθυμνον, αφήκε ,,βε
  νά εννοηθή άπέ τας έκιτροπάς
  αί οποίαι τόν επεσκέφθησαν, δτι
  δέν θά πκραλε'ψη τίποτε άκο
  8σχ εξαρ'ώντβι άπό βύταν πρβ·
  κειμένου νά συντελέσΐΒ είς την
  πρόοδον χαί την ανάπτυξιν τής
  γενιτείρας τβυ.
  Ό χ. Τοουδερίς μετέβη το ά·
  πόγευμα οήιιερον είς Μεσκμπελί*
  τισσαν χαί πρβσεχύνησε τόν πατρι
  χόν τού τάφον παντοθ δέ «πό Β·
  πευ διήλθεν εγένετο δεχτος μέ έκ-
  δηλώσεις βαθυτίτου σεβασμοθ άλ¬
  λά θερμβν συμπάθειαν χά Ι άγά·
  πης έκ"μέρους τβν Ριθυμνίων, οί
  βτοίοί ι συναισθάνονταΐι βχθύΐατα
  την τιμήν την όποιαν περιποΐεΐ
  είς τον τόπον μας 6 διαπρεπής οί
  χονομ·λίγ·ς είς χείρας τοΰ δποί
  ου Ιχει έμπιστευθ| ή Ελλάς τάς
  οικονομικάς τύχας της.
  ΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΔΣ
  Ή Σχολιχτ] Έφορεία τι Ο Γυ
  ,ναβίου Καστελλίου ϋεδια&βς
  Δ ιαχτ)ρύττει
  Οϊι έχτίθηοιν είς φανεράν μειο
  ίοτιχήν Ει;μοπραο!αν την έχτέλε
  ιιν τής ίοοκεδώσεω; τβθ Γυμνα
  ατηριακοθ χώρβυ τ·0 κειμένου
  παρϊπλεύρβς τβθ ΓυμνασΕου,
  ώς χαί πάντες έιέροιι έργου
  ιανκφοθς πρός την Ιοιπέδωαιν χαί
  ίιαλαμβανομένου λεπτομερβς έν
  % οκγγραφϊ οποχρεώοιιβν τ) χά
  τατεθειμένιο έν τφ γραφείφ ν Ο
  'υμνπσίου Εαοτελλίου ΙΙί&ιάΙος.
  Ή ίιΐμοπραοΕα ένεργ^οεται
  ενώπιον τής Σχολιχτ,ς ΈφορεΕας
  τοθ Γυμναοίου την 2Την τοθ μη
  νίς Ίουνίου ημέραν Κυριακήν
  χαί ώραν 10 π. μ. έν τώ γραφείφ
  τοθ ΓυμναοΕου. Πρΐϋιολογιομίς
  έργβον ΒραχμαΙ εκατόν δέχκ χιλιί
  δες (110.000). Κιχταβλτ,τέ» εγ¬
  γύησις τιμάς τον χ. ΤαμΕαν τής
  Σχολιχής 'Εφορείας δραχ. έκιά
  χιλιάδβς (4·ιθ 7.000). Την ού
  την ημέραν θέλει ενεργηθή Βημο
  πραοΐα Βιά την κατασκευήν Πεζο
  δρ·μ(ου μετά χλΕμαχος έκί τής
  δυτΐχτϊς προσίψιως τοθ Γυμνασια
  χιθ χτιρΐου αυμφώννς τοίς δροις
  τοίς κατατεθειμένςις έν τώ γρ»
  φι[φ τοθ Γυμνασίου έ»θ* χαλοθν
  :αι οί βουλόμενοι νά μειοΒοτή
  —Γενργικβ Ιεραπέτρας
  Πληροφορούμεθα ίτι το Διοι
  χητικόν Συμβούλιον τής Ένο»σ«-
  νς ϊυνετβιριοιιδν Ίερκπίτρβις ου
  νΐλθέν προχβές παρουσ'α τβθ
  ΔιεβθυντοΟ τοδ ΰττοκαταστπμβτος
  τής Άγροτιχής ΤρβΛέζηβ "Αγ.
  Νικολάου καΐτοθ 'Επόπτοο Συ
  νετκιρισμβν έ>αβϊ διαφόρους κ
  πβφβσεις συντΐλεστικάς τής προ
  στβσίας των νβΜργιχβν «ιροΐόν
  τειν κ«1 γενικώτερον της έςυπηρε
  τήσε»»ς τ&ν βηνΐηιρισμένιιν 4
  γροτ&ν τι Ο ΝομοΟ.
  —Τό ρβδι·φ»νον ώ{ όργα¬
  νον δημοσίας κρ··τ)·8.
  Κατ' (Ιδιίσβις ε{ 'ΑΒην&ν ή χα·
  βέρνησις άιτϊφίσιαΐ £μ« τα έ·
  νάιρ{Εΐ τής λιιτβυργ4ας τού Ρα·
  όιβφΜνΐΜου Ζτοθμου 'Αθην&ν
  νά οι«τα>ϊα &κ«ντβις τούς Δήμους
  καί τκς Κοινότητ«{ νά κρομηθβυ
  θουν ρ«βι6φ·ιν«. Πρέβΐαις τής
  κυβερνήσεως έν προκειμένω <Ιν· Α Μκθιέρΐίσις τοδ ρκδιοφάνον ώς •ρνάνου δημοαΐας προόβο» ίσον κβΐ Ιηιχοιν&ινΐβιρ, τβδ Νεον Κρ* τονς καΐΐ μέ τον τκλβυτκΤον &ηΟ· μη πολίτην τής ύπαΐθρβυ χύρας. —Δνρεα Λ«σηθι»τύν. ΕμΘ' ά πληροφορούμεθα β! έν Άμεριχή ίγκατεατημε,νοι Π. κ«1 Ι ΎΆλΛΐναχης άπΐστίΐλαν 10 λίρας Άγγλικς ϊν« ςιατίθίίαιν υπέρ τού Ίερου Ναού τού Τιμίοιι £ταυροϋ "Ιίραπέτραΐς χαΐ 5 λίρας ίνα οιατβΒΜσιν υηέρ τ&ν λεηρβν £πιναλόγκκς. Έν Καστελλίφ Πεδιάδος τ 12 Ίουνίου 1937 Ό Πρέεδρος τής ΈφορεΕας Αντώνιος Γιαγαλάκης ΕΝΟΙΚΙΑΖΐΤΑΙ ΖΓΘΪΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ Τό γννσ.όν Ζ^εστικτόριον ΚΑ¬ ΠΡΙΣ ένοιχιάζεται μετά τβν επί- πλων τού* πληροφΐρίαι πα^ά τώ Δικηγόρφ κ. 'Αθανασίφ Δκνέλλη. —Δι" ηθικήν ΒΐύΓ·υργ(αν. Συνελήφθη έν Χανίοις ό Αλί («νόρος 1«βερναρ*χη( χατηγο- ρούμκνος οτιέ(Μ6·ι μικρά παιοία *1ς κλοπήν ηρακιιμενου νά αγο ροιζουν πκρ' οιύτοϋ επί πιοτίισει ΚΚ1101ΗΣ1Σ Πληροφορούμεθα δτι τό 433ν Σ6»τ»γμα έχποιεΐ χοιρίδια είς τι μην πρίς 30 δρ. την δ ι «ν (ςων τχνί) καταλληλχ διά σφαγήν χαί χτηνοτρο'φευς. Ένοικιβζβται είς Πόρον άνώ γειον άπορτιζόμενον^άηώ 4 δωμά τια καί κουζΐνας, ηλεκτρικήν έγκβ τάστασιν καί ττόσιμο νερόφρέατος. Πληροφορίαι παρα τοθ Ι. Κυπριω τακη είς Λιμένα. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΟΪΝΩΝ ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ (λΠΟ£ΤΡΛΤΟΥ) 'Αφίχθηβκν κκΐ πνλουντβιι ι(ς τιμάς ίςαιρΐτικβς: Κρβσιά ποιλιχικ λενκά έκτά ετ6ν άρ«ιμ«τικά ρ«· , οιοϋχκ' κρααια ερυθρά βινοθιυ- . τ» έκ οταφυλης γεμάτα βιτβμϊ- , νϊ{. Κραθΐα οιαφορβι πρώτην φο- ! ρκν πΜλούμβνκ έν Ηρακλειω. Άοδμβς μυρ«ύάτ«ς. ι ΠΙνετΐ κραβιά τβθ Πρ«τηρ(ο» μ»ς θ·ρ«πευτικά, ουνβμωτικά, εάν 6έλ«τί την υγείαν β«( κ«1 να αΐσβκνοητ· τη ςνη ολβΜληρη γεμκ.α χ«ρά. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Δια τα γραφεϊα των κ. χ. Α. καί Ι. ΜΑΥΡΑΚΗ Εύτυχήσας νά ίχω άσφαλΐσπ τό κατάστημά μου είς την παρα των κ. κ. Α. καί Ι. Μαυρακη, αντιπροσωπεύομεν νην, γνωστήν "Αγγλικήν Πυρσσφάλβιαν «ΤΖΕΝίΡΑΛ» βΐσέ- πρσξα «σΡ§ οθτθν σήμεροτ ιήν χανονισοεισαν «χρφοβικαι- ώτατα ζημίαν μου έκ Δραχμών 38481 45 δυνάμει τοθ ύπ' άρ'θμ. 11391 , συμβολαΐου ι^υ -ι^ρυΛαιογράφου κ. ΕύστρατΙου Γαφΐφαλακη. Θεωρώ υποχρέωσιν μου νά ιϋχαρισιήσω καί διά τοθ τύπου τό ανωτέρω 'Δσφολιστικόν Γραφείον Δ. καί Ι. Μαυ· ράκη δ«ως χαί ιήν Άσφαλιοτικήν Έταιρΐαν «ΤΖΕΝιΤΡΑΛ» Βιά την προθυμίαν καί τό ίύγενές ένΐΐαφέρον των νά με άποζημιώσουν άμέσως διά τάς ζημίας άς όττέστη τώ κα- τάσιημά μο« έκ ιί)ς πυρκοΐάς τής 10ης τρέχοντος μηνός. •Εν Ή^ακλβ'φ ιβ 17η Ιουνίου 1937 "Ο Ευχάριστον ΒΑΣ1Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ζαχοροπλάστης
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γοπφεΐσ ίναντι Πιλ. {ί->ααονΙα<: ΑΝΟΡΘΩ ~Ι- Πρωία Σαββάτου 19 Ίουνίοο 1937 »·»^^^^ >Φτ>ΦΦ'
  ίίίΐε» ι ■■■■■» ιτεει
  ΠΛΗΡΗΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΝ ΤΗ! Μ, ΑΝΤΑΝΤ
  ΟΡΟΣ ΠΙΠΩΣ1Ν ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ!
  ΕΞΕΔΟΘΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝ
  ΙΝΑΚΟΙΝΩΒΕΝ ΤΗ! ΔΙΑ!ΚΕτΕΟ!
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πα·
  ρισίων ότι ή διάσκεψις τής Μ. Άντάντ
  ή συνελθούσα παρά τό Τούρνο—Σιβε-
  ρίνον έν Ρουμανία κατέληξεν είς πλήοη
  συμφωνίαν. Επίσημον ανακοινωθέν έκ
  δοθέν επί των συνομιλιών τούτων χά
  ύπογραφόμενον παρά των έκπροσώ
  πων τής ΑΙ. Άντάντ κ. χ. Χότζα τήι
  Τσεχοσ>οβακίας, Άντωνέσκο τής Ρου
  μανίας χαί Στογιαντίνοβιτς τής Γιουγ·
  κοσλαυΓας, τονίζεβ ότι κατά τας συνο-
  μιλίας διεπιστώθη πλήρης συνεργασία
  τ ών κρατών τής Μικράς Άντάντ πρός
  παγίωσιν τής είρήνης τόσον έν τώ κεν-
  τρι»ή όσον χαί έν ολη γενικώς τή Έύ
  ρώπη.
  Οί Βάσκοι φεύγουν διαρκώς.
  Πληρης κατάρρευσις τού μετώπου των.
  ΟΙ ΦΥΑΙΚ'ΖΟΜΕΝΟΙ .11ΧΡΕΗ
  ΚΡΑΤΟΥΗΤΑΙ ΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΕιΤΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίβ«νί·« (τβδ «ντ«π·χρι.
  τ·δ μ«ς) —Έγνοίοβη σήμερον ·τι ή Κυβίρ
  νησίς εν τ8 μιρ'μνρ της πρός ανακούφισιν
  τ·ϋ χρευμένου γενΐΜ&ς χαί δνσπραγο&ντ·(
  χ<αμ·ν «αί ίδ α τβν βφΐιλβντων πρός τό δ μοσιον άκεφάαισΐν όπως ·Ι κρατούμενοι τυχόν διά χρίη πρός τό ίημοαιον παραμέ νβ»ν είς Ιδιαιτέρας φυλακάς άν τί ν ά συναγε λάζωνται ύς οννίβεηνι μ·χρι τούδε μ έ «γ χλημκτίας τ·δ Μ·ιν·δ χ·ινιχ·δ δικαίαν. _α νονιοτι«αί λεπτομέρειαι διά χβς φυλακάς Μ«1 τ ην»ν αύτζδιοβίνοιν τ&ν χρατονμένων δια χρΐΊι 8α »ν«Μ··ν»8βοιν πιθβνίτατα έν τβν ήμ*ρβν. ΑΠΕΒΛΝΕ ΧΒΕΣ ΕΙΣ .ΙΛΛΙΑΝ Β ΤΙΟΣ ϋΡΒΕΔΡΒΣ ΝΤΒΥΜΕΡΙΚ ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίουνίου (τού άντα «τοκριτού μας).— Σημερινόν, αηλεγρά· φημα «κ Παρισίων αγγέλλει τόν θάνα «όν είς την έν τινι επαρχίαι ίδιοχτησίαν τού ιού Γκβατόν Ντουμέργκ τέως προέορου τής Γαλλικής Δημοκρατίας καί, πρωθυπουργόν. Χπμ. Ό Γκαστέν Ντβυιΐέρνκ ύηήρζεν β 12βς Π|βιδρες τής τρίτπΐ Γ«λλι>ή( Δημοκρατίας. ν«ν
  νηίιΐς τ* 1853, Εξελέγη τβ Γί&κν βουλευτάς τέ·
  1693. Άντιπρβίδρος ββυλής έ{«λέη τό 19(5-1*
  Μ«τ4 τβς εκλογάς τού 19Η παρητηϊη. Τό 1923 ε(«
  λένη η(όεορβ{ ιή{ ΓβιονσΙας χαΐ ι ην 13η ν Ίβυνί
  β» 1924 μετα την ηαραΐτηαιν τβθ Μιλλίτάν έ{ελέ
  νπ ίτροΐίρος της Δημοκρατίας. Κατά τα τελευταία
  Ι τη έχρημάτισπ πρκβυπουργβς π«ραιτηβ·Ις λόγω
  αντιδράσεως της Βονλή< <1( ώρ'σμίνα οημεοιβνβμι χά ηλτρκ αυτού. ΠΕΡΙΕΚΥΚΑΟΒΗ Π 4 Ν Τ 0Χ08ΕΝ Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ Μ ΠΙΛΜ ΠΑΟ ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίουνίου (τού άντα «ιοκριιοθ μας). —Καθ* ά αγγέλλεται έκ τού έξο>τερΐΜθΟ τό Μηιλμπάο περιεκυ-
  χλώθη παντί» χύθεν υπό των έθνικών
  ατρατευμάτων τα όηιία φέρονται ώς
  έτοιμαζόμενα νά εισέλθουν είς την «ό·
  λιν τόσον άηό τής βορειοδυτικής πλευ·
  κάς όσον χαί νοτίως ίπό ιής παραλίοις
  είς την οποίαν ήδη ευρίσκονται άποχό
  ψαντα (,ΰτω τος ονγχοινωνίας πρός
  τό Σαντάντερ.
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΠΡΟ ίΔΡΟΣ
  Τ&Ν ΒΛ-ΚΒΗ ΛΓΚΡΥΤΡΕ
  ΔβΒλΑΙ 18 Ίουνίου (τού άντα
  «ιοκριιού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πά
  ριβία-ν ότι ο Πρόεβρος τής χυβερνή
  σεως των Βάσνων Άγχουΐρε απελπι·
  οβείς δτιθά δυνηθή να σώση τό Μπλ-
  μηάο <ι&ρητήθη. Λέγεται ότι όΆγ· κουΓρε ττροτίθετβι ν» μεταβή είς Γαλ¬ λίαν δεβομένου ότι ετέθη υπό ουσμέ* νει»ν ά πό μίροος τής κυβερνήσεως τής Βοιλενθίβ·; ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου—Τη λεγραφήματα έκ Παρισίων άν γέλλουν δτι ή έκΐθϊσις^τών κυβερνητικήν είς τό μέτωπον τής Ούεσκας Βέν εφερε τα ιροσοοκώμβνα ύπ' αυτών άτΐοτελέσματα. ΟΙ κυβερνήτι κοΐ ηθέλησαν νά ά«ομονώσουν την Ούέσχαν ένερνήσαντες 4 πΐθεσιν ε(ς χον τομέα 'ΑΛέρβ καΙ ΣουμΙλας. Κατόπιν βώ ρου μάχης κα( καρά την χρη σιμοκοΐησιν υπό των χυβερνη τικό&ν τεθωραχισμένων οτύτο κινητών καΙ άβροπλάνων, ο{ θέσΕΐς των επαναστατικήν στρατβυμάτων ■ηαρβαβιναν Α μετάβλητοι. Τα κυβερνητικόν στρίίΓϊόμ'ςίτσ, τα όιιοΐα είχον αποσταλή 8ξ 'ΑΧκουβιέοβ συ νεκρά ιήθησαιν *ρό τί|ς Σ-ϊρηι γώσης. ΟΙ κυβϊρνηηκοΙ χστά τάς οΐΕξοχθεΙσας «Ις τΑ μίτω πον τουτο μάχας ύκέστησαν μεγάλας απωλείας. Τό εθνικόν στρατηγεΐον α¬ νακοινοί 8τι είς τό μ4τωΐτοντή"ς Β σ<άϊας ή προέλασις των ί •παναστοτικών σφατευμάτων συνεγΐζβται. Ή κατάρρευοις 'χων Βίσκων Βιαπιστοθτσι δ· λονέν. ΕΙδήσβις *ζ ΆγΙου Σϊ βαστΐανοθ άγγέλλου» 8π συ νβχΐζεται πυρβτ&Λως ή «χκέ νωσις τοθ Μκιλμπάο. ΟΙ φεύγοντ8^ Βάσκοι «αρέ λσβον μεθ' έ-τυτΛν «{ς Σαν τάντερ καΙ 1800 όμήρους. ΟΙ έθνικισταΐ έξ αΧλθυ συνέλα βον έζερχομενον τοθ λιμένος τούτου άτμόιιλοιον, τοθ όπο ου ίκέβαινον έξακόσια γυνα κόπαιδα καΙ τιαρήΧΐκβς τοθ Μνιλμπάο, άκοστελλόμβνοι ύ πό των Βΐσκων είς τό ρΐκδν. έξωτε Ή άνάγκη της διατηρήσεως τοϋ Είρηνοδικείου Αγ. Μύρωνος, Τόν Νομάρνην Ηρακλείου κ. Άνδρίαν Μάρκβλλον ίπβ σκεφθή χθές την 11 π. μ. πολυ μελεστάτη Έπιτροττή ίξ Αγ Μύρωνος καΙ των κβριξ χωρ! ών «αίτόν παρεκάλεσε νά έ νεργήσπ παρά ιτΐ κυβερνήσΕ· διά νά ματα ωθΠ ή έξαγγβλ θίΤσα καΙ πάλιν ώς προσ?νής, κοτάρνησις τοθ αύτόθι Είρη νοδικεΐου. Ό κ. Νομάρχης Οιιβιβςχ'ωσε την . ίπιτροπήν ταύτην, τότιλΐΐστον άπαρτιζο μίνην άπό Προέδρους νοινο ιήτων ταν ενδιαφερομένων χωρ'ων δτι τό ζήτηαα τοθτο τόν ΕΪχε άπσσχολήσίΐ καΙ ποο τοθ άχόμη τόν έπισ«εφθοΟν μάλιστα Γέ την πρωΐαν τής χθές απηύθυνε πρός τό Πολι τικόν Γραφείον τοθ κ. Πρωθυ κουρνοθ καΙ τόν έν Αθήναις παοβπιδημοθντα Γενικόν Γραμ ματβα τής Γβνίκης Διοικήσε ως Κρήτης κ. Ί απόλυτον οχε τινά τηλεγραφήματα ζητων νά παρττμβΐνη τό ΕΙρηνοδικ&ΐ όν »(ς "Αγ. Μόρωνα. Σηαειωτέον δτι οί κάτοικοι των χωρίων των έν&ιαφερομέ <ων διά την π-ριμονήν τοθ ΕΙρη' ο"3ι«Β'ου ·Ις*Άν. Μύρωνα βΤχον προβή «αί άλλοτε ι{ς παρδμοια διοβήματα άνέπτυ ξαν ίέ κσΐ τθύς λόγους διά τούς δποΐους ή κατάργησις θά ίϊει νί άποφ(υχθ{). Πάντως παρά τοθ κ. Νο αάοχου -αρκσ^έθη ή δισββ βα'ωσις δή τό ΕΙρηνοδικεΤον Αγ. Μύρωνος θά παραμείνη Οφιστάμενον καΙ έξυπηρετοθν ώ; καΙ μέχρι ιοθδε τόν άγροτ κόν καΙ γκωργικόν κόσμον της περιφερείας. Η ΧΘΕΙΙΝΗ'. 1ΥΝΕΔΡΙΑΙΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΑΗΤΗΡΙΟΥ Κατά την χθεσι> ήν τού συ
  νεθρΐοσιν τό Διοικητικόν Συμ
  βοόλιον Τ( Ο ΈμττορικοΟ κοΙ
  ΒιομηχανικοΟ 'Ετιιμελητηρίοί
  επρόκειτο καθ' ά τΐ?ηρςφοροΟ
  μΐθα νά άσχοληίή καΙ μέ τό
  ζήιημα ΐΓ]ς ιυθ·.1σεως τ©ν ά·
  γροτικΑν χρεΛν. Επ σης ίπρό
  κειτο νόΐοσχοληθβ *οΙ μέ βι βσσΐοθη ή έχιόπωσις καταλ
  Η ΔΙΑΦΟΤΙΣΙΣ ΤΒΝ Μ>ΘΗΤ0Μ
  ΕΠΙ ΤΒΝΖΗΤΗΜΑΤΟΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Κατ' ίΐίήσβΐς ίξ Αθηνών
  τό ΰπουργιΤον τ()ς Παιβιΐσς
  σιαφάσισε νό όργα^ωθοθν ιίς
  δλα τα σχολιΐα τοθ Κράτους
  εΐδικαΐ διαλ.ξβις υπό τβν κα
  θηνητών πρός διαφώτισιν τβν
  μοθητων επί τβν1 ζηιημάτων
  σεροπορΐας. ΈηΙσης άπε
  άφορα δλλα έτιεϊγοντα έμπο
  ρικά ζηιήματα.
  Η ΕΙΙΙΓΟΓΗ ΚΙΙ ΕΞίΓΩΓΗ
  ΓίΟΡΓ ΚΩΝ
  Κατά τ&ν ιιαιιλθέντα μήνα έ
  .δια τι Ο Τι}(θτεΙ<υ Ή· είς τέ ΙξβιΐΓ-ΐχεν 41. 700 χ'λιογρ. κίτριον έν <£λμ~ 135.155 οιβφ'δες οιυλτανΐνν,ς «αί 25X00 οτοςρΐδςς ξανϋ«]ς.' Κβΐβ τίν ε δ ι* ν ,τ]νβ ιίοήχΒτ,σαν 1.036.122 χιλγρ. χο.Και* οίτου ιίς χδχχιυς, 127.4Γ4 χιλγρ. β,ύ· ζης ναΐ 112.196 χιλγρ. ζοιχάρε ως.^^ ΔΙΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΙΐΝ ΙΦΡΙΓΔ9Ι ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εΐ( Χανιά σ»νι)ηΤ6η β Δημ. Δ. 1*«ρινα»ης έκ Χανίων άρρ>
  λήλου έγχεΐριδΐου προτιαγαν
  βιζοντος ιήν αγάπην πρός
  τόν όέρσ, τό οποίον θά δια
  νεμηθβιΐς τα γυμνάσισ. Τό
  υπουργείον έπΐσης άπιφάσ σε
  νά περιληφθή ιίς τό μάβημα
  τής χειροτιχνΐας των μάθη
  των κσΐ γ) ύτχ' ο ύτών καια
  σκΐυή μιχ; ών όμο ωμάτων άε
  ροηλάνων.
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΕ ΤΩΝ ΝΑΟΝ
  ΥΠϊΡ ΤΗ8 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΧ
  Ό Μτ)τρ6πολ[·,ης Κρήτης χ.
  Τιμίβιος αΓηόθυνε χήν άχίλουθβν
  ή έγ»ύχλιον πρίς τιύς
  ψ <φ»)μερΐους, χαί ένοριηχιυ( Ιπιτρίπιις τής περι »εριίβς *]ς Ίι α; Μ^τροηόλιως -(•ήτης οχετιχΑς πρίς ιτ)ν ένίσχκ σιν τ*)ς Βιοιλιχής '&,ιροηορίαί: «Οαιραγγέλλαμεν 6μ!* !κ»ς αί χβτά μιθίύ?ιον Κυριακήν ττ}ς Πεν ΥΠΕΤΙΜΗΘΗΙΑΝ ΤΑ ΙΛΕΥΡΑ ΚΙ! Ο ΛΡΤΟΣ Κατά ιήν χθισινήν συνεδρία σΐν της ή έπιτροπή επί των διατιμήσιων καθώρισε τάς κα τωτΐρω νέας τιμάς των άλεύ των καΙ τοθ Αρτου (σχυούσας άπό σήμερον: "Δλευρα λευκα και' ό αν δρ. 12 20, πι·υ?ο0χα 10,76 1)2 "Αρτος λευκός 1120, «πυροθ χος 9 30 ΤΑ ΕΝ ΤΓΑΩΝΕΙΙΚΗ «ΠΒΤΛΜΙΕΥ1ΕΙ ΠΕΤΓ ΕΛ»!ΙΕ ΔΗ Τέ υπουργείον %ς Έθνιχής ΟίκονομΙας γνωρΐζιι δι" βναχοι· νώοιώς τβΐ) πρός τας Τε)»νειαχά( αρχάς ίτι ιίς τάς ή 5η' αριθ. 120.619)36 άπβφάσεώς χβυ έμπΐπιβσι χαί τα έν ταίς επαρχίαις έη' ο ίματΕ των ί) IV ό>ίμαν τβν πραχτί^ων ή
  προοώπβν τ6ν έταιριΐεΐν
  Σίκονιι χαί Σόκεμπιλ ιδριθ
  4ν τε)ωνιιβκ| άποταμιεύοιι
  λαιοειίτ] έφ' ββον
  ό
  )
  άντ ι
  οχονται
  των
  φ
  μόνον διά
  ιιαΐρειβν.
  άναλί
  λογαριασμόν
  λϊπβιβς, διά π«ρ«ποίησιν οφραγίι . - _ ,
  «ββ τού Δημ«>ο« δι' ής εοφρ«γί]ττ)χςοι<ίς ιΐοαράξιις τβν Ιιρβν ζβντο τα *ατ«>)ηλοι ίέμματβι Ν.] Α ν έκ πβλήσκβς >τρβθ *αΙ
  πρός παρασκευήν »ρβ»λδν ™>δ|πιριφΟίβς οΊατιθαοιν ύπέ? ττ)ς
  0°6 τβδ ίοίβυημέ τάς Β«ιλιχ<ίς ' Αερο«Ορί«ς. Έχομ.ν λέ£«ΐ( ν Μεραρχίκ, αφραγιζομ* «βντες την Εεράν δποχρεβσιν νά οιιντιλίοαιμεν είς την έΊαχυοιν τ«]ς 4μύ η; τ*)ς &γαητ)τ«]ς ϋ:τρ( δβς. Τέ κάραν νά άναγνοοΗ) έη' ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ /ΕΡ6Π9ΡΙΑΣ νων διά ι, ρ ύήποτε βερμάτνν. ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΥΔΡΑΓΩΓΒΙΑ Έντβ{ τβν ήμΐρ&ν άκοικρχτοϋ τμι το υπό τοϋ έρν«λάββυ χ Φουντή Μ«τβΐβΜΐυ«ζ<)μ&ν€ν ύβρα γΜγβΙον τής κοινότη β( ΕεντρΙ Ίϊροιηίτροτς. Δι' αποφάσεως τού χοινοηοιν, θε(στ)( πρί( ιήν Νομαρχίαν το Κοινοτικόν Συμβούλιον ΖΐροΟ /ψή αν ιι ι}; Αιρβπορΐας. ΡΞΑΓΩΓ ΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Είς τό χυχλεβοριθν εήμερον ϊελτίεν ίπί ττ)ς χινή Ι Ήραχϊιίου τοθ Έμηοριχοθ χαί ΒιεμηχανιχιΟ Έ- άναγράφεται δα χά τ» τή» λήξοσαν ίβ&ομάΒα Ιξήχθις ααν 48 000 χιλγρ. χΐτροον, χοί 25 όΐΓβ^βν. ΚΑΤΑΜΗΝΥΙΕΙΙ έχχλτ]οίαις χαί άνακοινώστ)τ· έ νοριαχιΐς έηιτρόποις. ϋίΐπρά (εις νά ο.αλβσι έκ* όιδμαΐι ή μ»ν ένταθθα διά ταχι»δρομιχί)ς έηιταγτ]ς. Μητρβπολίτης Κρήτης Τιμοθε ΤΟ ΥΠ)ΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ ΙΓΡΟΤ ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ιίΐτο(ύ τε0 άναλοίόντος χαίή χοντα νέου ΔιευθϋντβΟ τοθ ένταΰ θ* Τ*)ϊος τής 'Αγροτιχής Τρα ιτΐζης χ. Ι. ΖίϋρίΙ»} χά Ι τοθ Ι'ε ωργιχοθ Έπιμελτ,ΐ-ρίου κι ριοι έπιοτβλβΐ. Ε!ς την έβίβτο λή·> τού β χ. ΖιυρΙδης τονΐζιι Βχι
  ίλπΐζιι ιίς την συνδρομήν το9 Έ
  πιμιληΐηρΐοϋ διά νά καταστή
  ρισσίτιρ·ν ι6ιργετιχή ή
  ΉραχλιΕου.
  χατιμη>66η επί χαρανέμφ χατο
  ϊ δπλοιι ί ββμδς Γεωργ. Προ
  (!τ;ς χάτοιχος Κίλλινας Μβνοφβι
  τβΐου.
  ΚΑΤΑΖΤΡΓΦΗ ΙΧ6ΥΩΝ
  Πβρά αής άγορανομι» ής δ»ιΐ)ρε τα νρησιμοποιεύμενα^ώς
  οίας χατιοτρία,ησαν χί»ς 500 ό τη Ολη ύ*ό τβν βιομηχανιών
  χάίις ίχΒίων ώς «χατβλλήίβν κατσσκευής ταινιοπλεγμάτων
  δρΐσιν. διά θερινούς «Ιλονς.
  ΑΑΙΜΟΛΟΠΚΑ
  Δι" ύίΐουργικί'ς αποφάσεως
  μετετάχθησαν είς τόν εΐσαγω
  γικόν πΐνακα Β' έκ τοθ ιιΐνα
  κος Γ' τα φύλλα σελλοφάν
  ΑΙ έν τή ά>β ςί μας
  χθές τιμαί των ο>αΦόρων ένχωρΐ
  ών πρ&ίόντων είχον ώς κάι ωθι:
  Χονδρ. Λίαν.
  5 βαθμων 41.50 45.
  κοινα
  ραφινέ
  λευκοί α'
  Έλαΐκ
  40.
  ι. β'
  πυρηνελ. α
  .. Ρ'
  μουρνέλ. α'
  Ρ'
  27.
  25.
  21.
  23.
  21.
  θΐνοι Άρχαν. το μΐστατον
  „ ΜαλεβυζΙου
  Μέταξα
  Κουκούλια
  ΔΙκταμος
  Δέρματα βιδέλα
  „ βακέτα
  „ βαρεία
  Ά^νοδέρματα α'
  'β'
  Προβατοδέρματα
  ΆρκαλοΒέρματα
  Μαλλια
  31.
  29.
  27.
  25.
  27.
  25.
  50
  6
  550
  60-120
  250
  45
  30
  24
  40—90
  10—30
  50—60
  180
  38-45
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Άγορά Πώλησις
  Δολλσριον 110.50 111.50
  ΛΙρα 546. 550.
  Κορώνα Σουηδίας 28.10 28.36
  Φράγκον Γαλλικόν 4.91 4.99
  Φράγκον Έλβετ. 25.27 25.54
  ΦιορΙνι Όλλανδικόν 60.60 61.20
  Τσεχοσλοβακίας 3.86 3.90
  Φράγκον Βελγ, 8,73 8,76
  ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑιΙϋΧΟΑΕΙ ΤΑ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ!
  ΤΗ! Α ΓίΛ Ι ΑΣ ΚΙΙ ΓΙΑΛΙΙ!
  Β'ΔΝΛΓΝΩΡϋΒΟΥΝΕΜΠΟΛΕΜΟΙ
  ΑΜΦΟΤΕΡΑΙ ΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙ!:
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίουνίου (τοθ άντβ
  ποκριτοΰ μας).— Τό Αθηναϊκον πρα¬
  κτορείον πληροφορείται έχ Παρισίων
  χαί Αονδίνου ότι αί κυβερνήσεις Αγ¬
  γλίας καί Γαλλίας άπασχολούνται όλως
  ίδιαιτέοως τάς τελευταίας ημέρας μέ
  τό Ίσπανικόν χαί την εξεύρεσιν τρόπου
  τερματιαμού τού έμφυλίου πολέμου.
  Σχετικώς ύπάρχουν πληροφορίαι ότι
  μεταξύ Αονοίνου καί Παρισίων διεξά·
  γονται σύντονοι συνεννοήσεις περί άνα
  γνωρίσεως αμφοτέρων των άντιμαγομέ·
  νων Ίαπανιχών μερίδων, ώς έμπολέ-
  μων. Όριστιχή όμως απόφασις δέ* ε¬
  λήφθη εισέτι. Πάντως ή Αγγλία χαί
  ή Γαλλία φαίνοντβι άποφασισμέναι να
  λάβουν άποφασιστικα μέτρα πρός τερ·
  ματισμόν τού Ίσπανιχου δράματος.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ
  ΤΟΝ ΧΟΡΙΣμΙΠΗ! ΙΣΗΛΝΙΑ!
  ΔΗΛΟΣΕΙ! ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑΪΜΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τό πρακτορείον Ρώ¬
  υτερ τηλεγραφεϊ έκ Αονοίνου ότι οί
  «Τάϊμς» δημοσιεύουν σήμερον μακράν
  συνέντευξιν μετα τού στρατηγόν Φράν
  κο, σχετικώς μέ τάς έπιοιώξεις ι ής Ί-
  σπανικής έπαναστάσεως. Ό στρατηγός
  «1>ράνκο τονίζει είς την συνέντευξιν αύ·
  την ότι θ' άγωνισθή μέχρι πλήρους επι-
  κρατήσεως καί ότι θ' άναβιοργανώση
  την Ισπανίαν επί ύγιών έθνικιστικών
  μένην μεσολάβησίν πρός είρήνευαιν &
  στρατηγός Φράνκο εδήλωσεν ότι βέν
  θά εδέχετο ποτέ τόν χωρισμόν τής Ί·
  σπανίας καί την υποδούλωσιν έοτω καί
  έλαχίστου τμήματος Ίβπανικού εδά·
  φους είς τούς έρυθρούς τής Βαλεν-
  θίας
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΛΜ!
  ΕΙ! ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Ίουνίου (τοθ άντα-
  ποκριτού μας).— 'Έκ Βερολίνου αγ¬
  γέλλεται ότι κβ-θ' α τηλεγρυφεϊ ό έν
  Μόσχα άνταποχριτής τού ηραχτορείου
  Τρανζόνσεαν, αί συλλήψει^ αημαινόν*
  των προσωπικοτήτων τού κομμουνισμόν
  καί τού έρυθροΰ σχρατού συνεχίζονται
  καθ' απαοαν την Ρωσσίαν. Συνεπεία
  των συλλήψεων αυτών ίχοον σημειωθή
  είς πλείστας επαρχίας «νταρσίαι κ»Ι
  στάσεις τού έρυθρού στρατοθ, ή κατά·
  στάσις δέ έχει αποβή είς άκρον Ικρυθ
  μος χαί ακοτεινή, Βέν άποχλείεται *5έ ή
  δημιουργία χαϊ άλλων σοβαρωτέρων
  γεγονότων.
  ΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑΝ ΘΑ ΚΗΡΥΧΘΗ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚρΚΤΑΤΟΡΙΙί;
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίο»ν(·υ (τβδ ένταποκριτβθ
  μ«ς) — Έπίμβναι φημβι κι·«λοφορήσ>σ*ι βή
  μΐρον είς διαφόρους πρ«τ·υβύβ»ς τής Εύρν
  ηη;, χαΙ ιΐς βύχ· τ· ΠαρτΌ), φέρουν ώς βι
  βκ(κν την Ιντος τδν ημερών ίγκαθίδρυαιν
  ατρ«τι»τικϋς διχτατορί«ς έν Ρνσο'α. 'ί2;
  β.βκιος δικτάτωρ φέρΐται · έπίτροπος τβν
  ατρατΐωτιχβν οτρβτάρχης Β·ροσ(λωφ, ο ο
  «·ϊος χαΡώς φαίνκτβι Ιχε» Ιλβη είς διάστα
  αιν τβς τιλΐΒτβίας ημέρας πρός τόν _τά
  λιν.
  ΤΟΑΜΗΡΟΗ 1ΙΙΒ8ΜΛ ΤΟ.Υ ΤΡΟΤΣΚΥ
  ΚΑΤΙίΤΕΑΑΕΙ ΕΟΙ2ΗΜΟ! ΤΟΗ ΠΑΛΙΝ
  ΑΟΗΝΑΙ 18 ΊοννΙοΗ (ϊοΰ «νταπβκριτοΰ
  μας).—Καβ' & ίγγίλλεται έκ Μεξιχοΰ βπβυ
  δι· μέν εί άηβ τινος ο Λίων Τρίτοκυ, ι υ τος
  απέστειλε ιηλενρβ«ημ« πρός τ* Συμβεύλι
  •ν τβν Έπ·τρ·πων τοϋ λ«οΰ είς Μοσχαν
  δι· τ ου ·ιτ·ί·Μ Μβτβγγέλλκι τόν £τάλιν
  ώς 4περγ«ί·μ·νον την διάλυσιν τού χ·μ
  μουνιατικβδ μ·9·οτ6τ·{ χβί ΚβΜΐζει τάς τκ
  λευταίβς βανατικβς έπτΐλέοεΐί, ώς δβλβββ
  νίας γιν·μ<ν·, χάριν έπ·ΝλιιβτΐΜβς ------" τ·» ΓΡΑί *« •Η πρβχθκ ι.! Α διΐΐ|>
  ιΓ|{ Έλλάδο(
  ιΙ; ΡίΒ»μ·
  Μΐρ(«ν νβ ί
  ιί βνζητηθ·
  η Κ
  αυμπ
  ύ
  ιιμιΰ. Ε
  η ι·δ ΡβΒύ
  «1 μΐγάλα
  ■Ιχΐ Την ΜΜ
  ιίς μ
  (τρς κι
  ».,·-■· &ν
  ηρ« νά
  «Ρ·ύχ·ντ«ς
  •ΐινήν Αντ
  ήν ί)
  ς Δι·
  ίνεν κάραν
  Ίν^ ύ
  μ
  ιίς «νι
  ή
  ^««ί» διά
  *-ζιν· «μ,
  "δ Μοντ»
  τ.ί
  55
  Αι· .
  ς