94427

Αριθμός τεύχους

4594

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

20/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ίι
  μη,λί.
  6έ» έ.
  ί
  ου (τοθ «
  κτορεΐον Ι·ώ·
  Κνοι δή οί
  μερον μακράν
  ατηγοθ Φράν
  ώξεις ιϊ,ς Ί·
  Ό στρΜηγός
  •νέντευξιν αΰ·
  πλήρους επι-
  ναβιοργονώβη
  > έθνιχιβτινών
  «η*Λ»λογΛ·«
  εΐρήνευβιν 6
  δτΐ δέν
  σμόν τής Ί·
  ϊ «α·
  «πανικοθ
  τής
  ΓϊΙΙΙΗ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ
  ΖΥΝΔΡΟΜΛΙι
  ΑΙγΟπτοο
  Ιτησία λίραι 3
  {ξάμηνος Ι
  Άμερικής
  Ιΐησία δολ, 15
  εξαμηνο; » 8
  Τ·μή
  «ατα φύλλον
  Δρ, 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  «ΠίΤΗΪ ΗΝΤΗΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΪ ΐεΟΜ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4594
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΓΕΟΡΓΙΚΟ ΑΙΤΑΡΙΕΙΑ
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ 1ΥΝΑΤΗ
  Είς χον λόγον τί* βκοΐαν
  έϊεφώνηαεν ιΐβ την "Αρταν
  ο κ Πρνθυκουργος προχβέ-,
  οιεκήρυζβ μ(«ν μεγάλην ίέ
  λιΐθειαν «αί έκαμε μίαν ιύχύ
  ριοτ·ν διβπίοτωσιν: «ΠοέκΗ
  νβ γνωρίζετε—είπεν—οτ* τ·
  Έθνος *ύχέ, τ« οποίον ύκβ
  λ·νΙζ·μαν εί; ίί. έκαταμμύ
  ρια, πράγματι £έ φθκνει τα
  σκτβί. είνε δυνατόν να φθκ
  09 καί τα δεί&εκβ με τον
  καιρόν καίνά ζήση εύτυχισμέ
  νόν μέα« είς τα σημερινά
  τού ούνβρβ. ΆρκΐΙ να καλ
  λιεργηθΰ ή γϊ, χαΐα τρέκον
  έκιβτημονικον Μ«ί βυσΐημν
  τικόν «αί μκ βύντ·ν·ν επί
  μονον κκί διαρκή (ργασί
  «ν» Ά«·τελ·δν ·1 κρωθυ
  πουργΐΜοί αύτβί λβγοι χήρυγ
  μ« πίστεως καί αΙοιοδοςΊας.
  Πίστεως πρός τ«ς δυνάμεις
  τίς Χ»ίρ«ί· Α1αιβδο$ίας δικ
  τέ μέλλον τής φυλής. Καί ο
  τ«ν ύπαρχουν τ* δύο αύτβ
  στσιχιΐα τής δημιουργικοτη
  τος σλα είναι αυνατέ, ίλα
  εϊνβι κατβρθΜτά.
  •Η Έλλ«ς χάρις είς το «γ
  χαινινσθένκκσ τινωνκτβν γβ
  ■Φγιχίν πρ4γρ«μμα καί τβ
  έχτελΐαθίντα Ικτβτΐ «αραγώ
  γικα ΐργα, κατιίρβωσϊ νβ ε¬
  πιτύχη οΐιμ>νΐικ«$ προόδους
  1 νά 6ΐπλ*οιβθ-3 την
  |γήτ,ί Ό ·»ρ«ν·ς «ί
  |απς εύΗγ&ΐ τού; μέχθβυ;
  *αί ταν έ>ν«α[αν τβν "Ελλή
  νων γβΝργ&ν. Άπίδιιξις ή
  {««τείνη πΛυουβΐΜτάτη κσβ
  δεΐα. Ή «ύτάρκεια λβιπβν
  τή? χαρ»;, δέν αποτελεί «λε
  •ν όνειρον χιμνιρΐΜον. ΕΙμ
  ποριΐ Μκλλιβται ν« Ιπιτευ·
  χθι). Μέ μίαν καλήν, έντε
  ταμένην προβπ«θει«ν Βέ]
  μεΓ«βλη80 έντσ( όλ(γοΐ)
  είς άιλήν, ζ&βκν πραγμκ
  τικοτητα Καί πρός αύτην
  πρίπει ν« τείνουν ·λ«> αί
  ενέργει«{ μ«£, ολη η προαο
  χή μ«ς, ·λ«ι αί δυνάμεις
  γε»ρνι>(βν
  θ
  εμκοριχ&ν,
  έΐτ«γγελμ«τι
  λλ ί δό
  ρ γγμτ
  κθν τάξευν. Άλλ« κκί διό
  τι κ«1 β ϊδιβί 'καρκκολουβεΐ
  πκντοτε μέ έ{«ιρεπ«·ν έν
  διαφΐρσν κ«ί στοργήν την
  γενέτειράν τού χ«1 τα Ι χά
  στβτε αν«κύητ·ντκ ζητήμκ
  τα της.
  Δέν νμφιβκλλομιν λοικον
  βη ταχέΝς τ« προβλήμκτα
  κου κκκαχολοδν σήμερον τέ·
  Ρέθυμνον 8ά εύρουν ριζικήν
  την λύσιν των. ΆφοΟ κΐς τσ
  ένδικφίρον τίίί Κή
  θ« ρ
  μ«) η
  ή ή οτσρ
  Ιΐκριμνα τσδ μ.
  ώ ί
  ρμ τ
  Τοουδερσϋ, ώς «τίμου κσί
  ώ; ΔιοΐΗατοΰ τού μεγαλυτ!
  ρον Το«πεζιτιχο8 Ιδρύμντσς
  της χώρ«ι. Διίτι λ κ. Τασιι
  δερίς, π«ρ' όλας τάς φρσντ!
  δ«ς τσ», έκ τος διιυθύναΐΗς
  τβν σίκσνσμικβν τυχ&ν τής
  χώρας,ϊδδν παραλείπει νά με
  ριμνα κκί νά φροντίζη παν
  τση κ«ί διά την Κρήτην
  κβιί την γενέτειρίν τσν 1
  δέ
  ΟΠΩΣ ΔΚΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ί
  Ή χωρ* μ«( κερικλείκι «.
  χομη εί; τα σκλάγχνκ της
  πλούτον πολύν. Τάαον, ίσος
  άρ*ΐΐ δι* νκ διαθρ#ψθ κλη
  θυσμόν «·λύ μεγαλύτερον
  «πό τσν Ιδικόν μ«ς. Άλλβ
  χοκικζεται μέθοδο;, χοειβζ«
  ται ούατημα, χρκικζονται
  ίργκ καί χρησιμοποίησις τής
  βκιστήμης διά την εκμετάλ
  λευβιν τσδ πλβύΐ·» αύΐοΰ.
  Ή ΜΐίβΙρνηβις ήρχισεν εύτυ
  χδς νά δικθέτα Καί νά νρη
  αιμ·κ·ι|| τ« μέβχ αύτά. "Ας
  βοηθήσνμεν 8λοι μκς. Ή «ύ
  τ«ρκεΐΐ> μοτί, πρίπει νά είναι
  τα ποένΡ*μμ», τ· αύνβημ»
  κκί ο μ·ναδικό{ σκβπος μ«£.
  Ο κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  [ΑΙ ΑΙ ΑΙΑΓΙΑΙ ΤΗΣ ΡΕΟΙΜΙΟΪ
  Ή κρσχθκσινη μετάβασις
  χοΛ 4 διήμερσς παραμένη
  τοδ Διοι»ητο& τής Τραπέζης
  τίς Ελλάδος κ. Τσ·υδεροϋ
  ιί( Ρέβνμνον, ίδωσι την ΐύ-
  Ηΐηριαν νά άναχινηθοδν χ·ί
  νβ αυζητηθοδν έκ νέου τβ
  ζοτήματα π«ύ βπβαχβλοδν
  την συμπαθητιχην αύτην
  πρωτεύουσαν τοδ γείτονος
  νομοδ. Κβί είναι τβ ζητήμα
  τβ τβδ Ρεθυμνον χβί πολλβ
  χβί μεγαλβ. Τβ Ρέθυμνον
  εΐχΐ την χβλΐ,ν τύχην νβ
  χτιοββ είς μίαν ακο τβς γρβ
  φιχωτέρας πβρβλίας τής Κρη
  της. Κβί αν ίβν βΐχβ τό βτύ
  χιΐμβ νβ Εχη πβλβιοτίρβ
  ίφσύχβντβί ««· **&
  β«νην Λντίληφιν, Β*
  οήμερον η Νίχβιβ χ*ί!
  λ.δος Δ»·τι «»δ τ· Ρ
  μνσν πβρ·«βιβοΒη
  &Νη εύ*αιρ(- νά «
  είς κσαμσύκσλιν χβί «χι Η
  νσν την β·η«· νβ χββδ βλ
  λ« καί την βπίχρ·»θϊ.
  Πρό τριβχσντβΐτΐβς *«»
  ηλίσν. Ιγινβν μ(« "Ρ
  ίηέμεγβλσν »Η·λ·
  Η.φ«λβ'σύχ-ν »1ί τεύς Ρ*β
  μνίουί: Νά χβτβοκ·«βοο *
  σμιλσς δβηβναιί τ·» Ι»Υ*
  λσν λιμίνβ ίΐί την ησλιν.
  Κβί είς άντβλλ«Υμ«.νβ λί-
  β κ»ρι·.ητβ της *Φ·Ρ
  χι
  Κ·ςΐν· 8μ·ι·ν Ρ
  «Β Μίντ» -«Ρλ·»
  ίβη
  ?ΧςΛ
  διότι ΐΐ.ΐκρβτησί
  φ.5, ίτι η ϊδρ«.δ
  1 τ·δ Ε·(1
  ρ·ε»μ»ι·"» »·?■
  "
  Την »»β»·λϊ
  χβί δέν ήδύνβτ·
  ΧΒ&, Δί βύϊ· «
  ί·! ·ϊ« βχ·δ.ν Α
  τρ.βχ.ντβΐτίβς.Τ* ™
  μβλιβτα ϊτη. ηβρβ Τβς «»ντΐ
  λ **·»«££ τΆ
  μΐρσνς τσΰ Δήμσυ ίσον καί
  εκ μΐραυς τ&ν ίδιωτβν, τσ
  Ρέθυμνον καρουαΐνσβ βη
  μιΐβ μαρββμοδ χυρίως σΐκσ·
  νσμιχσϋ Κβ) η κίνηαίς τού,
  κυρίως η έμκ«ρικι>, ήτάνηβΐ.
  Είς τβδτσ £& ουνίτεινσ κα
  τα πρώτιστσν χαί κύριον λσ
  νόν χαί αί βυνεχΐϊς Ιφσρία
  τβν (λαι&ν της Ρεθύμνης.
  Άλλβ δέν ουνιτέλΐοεν ολι
  γντερον χκί η αατσργίκ χαί
  ή άδιαφορία την έκοίαν ίπί
  δεί,» το Κράτβς τα τελευ¬
  ταία ίτη Ιναντι τσδ Ριθό
  μνου.
  Είναι λσιπσν φυβικόν κα)
  ευνόητον νά £χα σήμερον
  κληθσςεκκρεμούντων ζητη
  μκτων τό Ρέθυμνον. Κ«ί
  πρώτον, σπουδαίον ζήτημα
  διά τού; ΡεθυμνΙβυς κΐνβι η
  ϊδρναις ύποχβτββτήμβτος τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος τοδ
  «κσίου την «ύεργετικίιν επί
  δρασιν ώί πρός την «αχηβιν
  της πιοΐωτικής πσλιτιχής χβί
  την ομβλκτΐραν κίνησιν τής
  οΙκονομΐΜϊ,( ζωί,ί, είναι ι υ
  κολον νά φβντβσβή κανΐίς.
  Δ*ύτερον ίπίβης σπβυδβϊ
  όν ζη<ημβ είνε η σημβντι χη βνίαχυσις τβν σΐκονομι χβν Κβί ηαρβγΝγΐχΒν ουνβ μεων της πόλεως χβί τοδ νομοδ ολόκληρον, ώβτε ν'άν τιμετωκιαθό χβί νβ ύκερνι χηβι) χνρΐς μκν«λβ$ ζημίβς ή συνεχιζομένη άπό ετβν βΐκονομική κρίσις. Τρίτον σημαντικόν ίπίσης πρέβλη μα είναι η χκτβσκιυη λιμκ νιχβν Ιργων χβί ή όλσκλή ρ»>σι$ τοδ συγκσινωνιβκοΰ
  δικιύευ τοδ νομοδ, ωστι τα
  είσβγομκνβ «μκοριύμβτβ χβί
  τα έζαγόμενα κροΐοντβ νά
  Ιηιββρύνωντβι με ολιγώτερα
  μΐτβφοριχβ χβί φορτοεκφορ
  τωτικβ. Κ«1 «χτός βύτβν ύ
  ηβρχ>ι χβί ίνα αλλο πληθος
  ζητημβτων δευτερευούβης
  σημβσ(«ί τβν οκο(«ν ίμωί
  η ίκίλυσΐί ηβρουσιάζιτβι *κι
  Τβν ζητημίτων λοιπάν
  ■ύτβν ίλββε γνβσιν ο χ.
  Τσβυδ*ρ·δ »»ΐ· την προχθε
  δήμ«Ρ·ν παραμονήν
  Τσβυδ*ρ·δ »»ΐ· την προχθε
  σινην δ»ήμ«Ρ·ν παραμονήν
  ί την ν·ννέτειράν τού
  μβλιβτα £τη. πβρ· τ·ί ·β2ΪΙΪ!ϊΓ·1β «ην γιννκτιψαν τού.
  λεοβ.ίοβς «ροοβ«ί "Ϊ/Λ
  V
  Χ.τι 6»* »*« ■*«- τοθ ώμί
  ΖδΙΠΙΤγτ"
  Κ~Ι ΑΙΠΙΤΟΛΟΓΟΙ
  ΤΑ ΣΙΜΕΡΙΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ
  Μέ εξαιρετικήν επισημότητι*
  καί μέ χόνον ποτνηγυρισμοθ
  θβ γίνουν σήιιερον τα έγκαί-
  νια τής όδοθ Ηρακλείου—Βίαν
  νού. Δια πρώτην φοράν τό
  αυτοκίνητον θα &ιαβ{| τα μέ·
  χρι χθές Απροσκέλαστα βου
  να τής Έμκάρου χαί Θ4 φθά
  σΠ μέΧΡ1· τή« νρατθ>ικί)ς κωμο
  λ Β ά ΐ θά
  ρ)
  πόλεως τής Β άννου κσΐ θά
  σταθμβόση κάτω άπό την σ<ι Αν τΛν πλαταιον κα( των μέραν Ιστορικήν ώς ίχα σταθμόν κσ( ώ; Λπσρχήν μι σς νέσς περιόΒου, μΐάς νέας βκοχής καλύτερον ημερών, γλυκυτέρας, εΰτυχεστέρσς ζω Άπό σήμερον ή Βιάννος ά καλλάσσβται άπό τα Ββσμβ τής μονώσεως. Ό χλοιός πό υ την ίκράτει μακράν άπό τόν άλλον κόσμον θρσύεται. Τα ( βέ μ ρ Τα τε(χη κβύ βέν τής έπέτρε ί Ι άς της. ΚαΙ οί Βιαννΐται εΐοι μάζσνται νά πανηγυοΐσουν _______________ τό γεγονός μέ δσην άξ'ζει με Ή ΟΙλουέττ«, 6 ΒΑκχος —1 6...-ΑΒΧ-. β525™ΛΧ5 & λά καί ευγνωμοσύνην πρός Ι καρυδεον τής ωραίας πλατεί Ι πον νά ίπικοινωνήση μό τάς Διαιτολδγ&ι χαί φυαΐολίγοι είναι αΰτό τον χαιρέ οί πλέβν ροντες των άνθρωπον*. Δ'αιτα τής σιλουέττκς, ΒΕαιτα ή άποθερΐπιυτικήν, δίπ'Τβι μ«οο· ζνΐις, ΒΕαιτα .. ευζωΐις ναΐ &&:α κχθ' έξτ](—-ί8ου τί άκααχολοθν άνδ καί γυναΤ«ας. Θ1 πτ] τε: 'Αλλ' είνε *)αγε τδοβν επεί γουοχ—χαί τοαον οχου5χΕαι—ή διαιτολογίοι; Κατά χά φαινίμινα ύλί βέίχιβν 8 τι —Τέ έμέθατι; Ή λβχανοτρο- χ είνε γενιχή αυτή τή οτιγμή ο' ΒΧη την Ανατολή ... ΆφοΟ ί· χυρΐευσε, χατεχκρΕευβε δη την Εύ:ώπτ), Ιπεχρίιησε χαΐ οτά μέ μας. Δέν είνε πολύς χειρός κου ι.ΐ·. ·α λ *» και ΐυγνωμουιονης πρός τ* απατίλεσμ»; Ιρειφκιιμερι Λ συντβλγβστας το0 Ιργου χβϋ: βείάποντας ίατρους ί) άνα αώτο0ι μΐρΐχ*ν γεγονδτω·—-· μηή μρ γγ νίβΐ)3αν χαί σΐβν τ6πον μας— Θ4 ίθ "Β ώ ή όίός δέν άπεπβ έ μ^τν'-βΤ^'ΤερΤητΐ;.:; Ρ««-βπ .«·!« τ.Χ.-.ς. Χάρις Βτέρας τΐ]ς μ(βς χχτά τάς 61*ω<. ι1« τα καΐασ«υασθέν άπ· την γενομένην δίαιταν τα κρόχειρα ίογα προσπελά δ... θά σεως ή διάβασις τοθ γογοχι |νή·ου «πιτυγχάνεΐαι καί ή τα τ<|ς νβτο(. βία ή ουμβίον. της, άποκ § ή^η τό σΐοι ΐ λ ΟΤί ί»ί« ΙαΜ «.Ο». ,« χ·ιαΜο;.ρον άν«.« «αί «ολϋ νΟϋ «λιτισμοθ. Την δι ο·» οί Β αννΤται «α»ηγϋρ! γενιχή διαπίοτωβι τ«0 γε ν!α ν4ο»ς έκ ττ,ς γονδτος αΰτοϋ παντβθ: Άπο Κων έβημείωοΐ την αυνήθη της δπβ- αταντινουιιίλεως μίχρι Πειρκιβιΐ τροκήν. Έπενίδτ) ςρυβιχά ή Έ Σία σπίτι», ατά μχγειρεΐχ, στ* πιατήμη χκΐ έπέδαλεν την οιοι -. „„·.„,„*„*„«„„„ άχίμη χ»ί οτάχβφε Χ·,ω$εστ·ρ»ν δ£αιταν-5«ν 4φβ τ^ν σημερινήν ημέραν έτβωγαν, λάχανϊ. γ^ τ',ώλ'ίχιαΐον την προνειυέ^ν' ' περίπτωσιν: 'Απογ^ άηδ ηάαηί έται τό είπαν χαί το χραοοχατανύξεω:. "Ελη Βμως πού Βιαχε'ριμένοι φυοιοθεία ή νόαοςί(είνΐ) είχε'δύο πλευράς: πειταΐ χ>1 άφοθ τό είπαν χχΐ τό Την πΐθίλογκήν χαί την δοιιλητι
  ουίοί... ίχή>: ΙΙκροατά στέ δίτβιο—-χαί
  αλιβχΕγω, έγινε θεσμός ή μίλιστα «Ο μπεκρη'—χαΐ ό φο·
  λαχΐνοτροφία. ' ,δερβτερος χ(νδιινο( είνε
  ήη μ ς
  Αλλας έπαοχΐας, μ* την πό
  λιν τοθ Ηρακλείου, βιανοΐ
  γονχαι.
  Καί αγοΐγεται έλεύθβρος ό
  Βρόμος πρός την πρόοδον,
  πρός την εξέλιξιν. ΚαΙ θα Ι
  ΧΠ πράγματι ραγδαίαν *ξ6
  λιξιν ή Β,άννος. Διότι ι
  χβί πλοθτον σημαντικόν.
  Δ'ότι συγκβντρώνει Βα τα
  προσόντα ν* άποβ(( κέν
  τρον τουοιστικης κινήσεως καί
  παραθβρισμοθ. ΚαΙ διότι κα
  τοιχεΓται άκό άνθρώπους πού
  £<ουν εμφυτον την εΟφυΤαΐν, την τΑσιν πρός την πρόοδον την αγάπην πρός τα γράμμα ττ, τας επιστήμας, τόν πολιτι σμόν. θά προοδεύση λοιπόν ή Βι άννος. Διότι £χβι δυνάμβις δή μιουργικάς. Διότι άξΐζβι ... Τής τό ευχόμεθα όλο ψύχως. ΚαΙ όκοσχόμεθα νά την συνδράμωμεν πρός τοθτο δν' δΚω' των δυνάμ'.ών μας 8 πως έπράξαμβν άΧλωστε πάν ο Ιτοτε οσάκις μ άς εδόθη μέχρι ή σήμερον εύ<αιρ(α. ΕΝΒΣΙΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΔΓΒΝ. Ό δημοσίευσις είς τό Ό δτάλογος 2έν είνε δ μίνος] ΚΕμαι ίίδΐιος δτι δραίύ'ερον μέ» ο««ς τίαους ίλλους ττ)ς χοντά οτό τεζίχι τοθ οίνοπωλεΐ- ίϊίας χατηγοίίοτς. Κ»1 εί>αι άπό ου θά Βΐεξήγετο ή εξής
  πάαης άπίψιως —πιΗανώΐατα— οΐς:
  σιδχοτά τα ουμπεραβμχτα τβν) —Περαοιιχί. ΚαΙ κβς άπό
  ΒιαιτολδγωΛ Έχιΐνκ πιΰ χρατβδν έδβ;
  ζωήν ή αυγχρατοθντήν 6γείαν —"Βτσι... γιά Ι^α μδνε ηοτη
  είναι τα περίφηιι» οτοιχεΤ» τ&ν ρίχι.
  ~ ' —Μά σέ δΧάπτεΓ.
  —Μέ βλάπτει!... Έαυ τό λές
  γιατί δέν ξέ»εις απί .. χημεία. Τέ
  χρασί έχει διταμίνιςΐ
  Είνε καρατηρημένον δ (ι άοχέ·
  τ»ς τής ευθυμογραφΐχής τού υπο
  στάσεως, δ μπεχρ^ς χρατεΐ «{τι
  από τή €9Βδΐ(ή» λογιχή χαί ψ^-
  χολογίν. θίλει νά Βιχαιολογήβη
  τό^πάθος τού χαί επιστημονικώς
  δικμινων χϊΙ οί συνδ^ασμοί τους
  Έν τοθ λίγου τούτου χαΐ ή προ
  τίμηαΐς ιίηιπμίνων φ?ούτ»ν χά! ή
  Ιπίατημονιχή'
  τήί «φρουτιχής
  ες ή; φρή η
  'Υπάρχει ϊμτβς Ινβς χέμδος 18»:
  Ή δ'κιτχ θέλει ούπημα χαί τό
  σύατ^μοτ, λιτά >ϊ* αλλί νκΐ ποι
  χίλρ, έναλλαοαίμενα γεύματα. "Αν
  προσίζωμεν μίλιοτ» 1<χ έπΐχα: ρον διαιτολόγον τα γεύμχτχ ο&:1 πρίπιι νά ιίναΐ πολλάκις τρ(α χχΐ τίοαχρα την ήιΐ!?αν! ΆρχεΙ ίϋ[σ>)ζ νά ρίξη μ!« ματΐά στβ μι
  νοθ των χαί δ κρΑτος χαΐ δ τε
  τβν συμπολίτην διά νά
  έ
  ιδ τοθ

  άπογονος
  δ
  11(α
  Ιγινε τελευταίως., δοτανολόγο:,
  ΚαΙ ξίεετε γιατί; 'Αποχλειστιχβς
  «α! μίνον διότι έφΐρμίζει ΙΜαν
  μέθ·Βαν «4π οχν«τιχή.> ΒιαΕτης.
  'ΒΒω Βέ άκριδΑς είνε τό σοβαρόν
  —δσβ χαί θλιδερέν—-ής διαιτολο
  γΐοτς. Διδτι τόν λόγον {}« Ιχουν
  χαί τβσον εί Βιαιτολδγβι περιω
  πής. Τόν έχοι»ν οί πραχτιχοί «ία
  τροΐ» τής χβλλονής, παντός φ6λου
  χαί πάσης... παραΒίσιω;. Ή πά
  μάλιατκ αποτελεί την
  !Ϊν—ς άπό αϋιό τό δότ»
  νο χέρη μου. Τό 15ιο έχανε χ«1
  ή άνιψίί μου: Άναντοανίζιι τόν
  £νθρωκβ χαί χίνει ώμορφες τίς
  κοπελλιές.
  Τώρα ποθ δπάρχ·ιιν τα Βιαιτο
  λογιχά ή φ»3ΐολογιχά ΒεΒομένα
  διον.
  —Ν»
  χά Ι
  "Οβον
  τό
  ή φ$
  ποβτο άνατρίχει οτήν τελευταία
  &}* τ*)ς "Ο
  σον φ|
  διΰει χάποτΐ
  ή
  ήη ^ &γιειντ]ς. "Ο
  τό δεύΐερο, τα μπερ
  ί δΕ ζ
  , μ
  ίέν δγαΕνει ζτ|
  λ
  γ ζ|
  μιωμίνος. "Ενας άλλος φίλος τοθ
  Βίκχ·υ έσείθτ) έκιΒειχνύνν άπί·
  χομμα Ιφ-μ«ρ(δος μέ τή γνωμά
  τευαι τοθ τελευταίον (ατροουνεΒρΕ
  ου ττ)ς ΓαλλΕας χτρυχθέντος δ-
  πέρ τής μετρ(ας χρήιιως ττ,Ο οί
  νού.
  —Π8* μέτρον άριατον. 'Αλλ' ο-
  ταν χρατήοης Ικαν χαιρέ τό μέ
  τρο ϋν δλίϋτιι χαί &* τδ... πά
  ραιτήατ^ς λιγουλάχι. "ΔντΙρωΜΐ
  εΐμχοΐε. Έξ αλλου Ιχιΐς χαιρό
  νά... ξκναρχΐοης πάλι τό μέιρο.
  Κάτι τέιοιο έλεγεν δ έπττδκι
  έύ ύ
  ος Διονυσιαχβς,, έ;μηνεύων «ιυρύ
  τερα> Βσα έγραφεν ή εφημερίδα
  χά Ι ταυτοχρόνως διχαιολβγβν
  την στάσιν τού άηέ ήίιχής νά
  ποθμε χαΐ χοινω^ιχής άπίψιως.
  • ·

  *Οΐ9 ιυιολη φαίνεται χαι' άρ
  χήν ή ΒΕαιτα τδσο δίσχολη παρου
  οιάζεται προχεψένιυ νά έφαρμο
  άπέ άΊομα τα ίκιΐχ έχουν
  Ι χθεσινόν φύλλον μας ίσολο-
  γισμός τής Ενώσεως Σουλτα·
  νοπαραγωγΛν δίδει πλήρη την
  ιΙ*όνα τής αυντελεσθίίσης έρ
  γασΐοτς καΐά τό πρώτον ίτος
  τής λειτουργΚς τής μεγάλης
  ούιής έταιρΐας έξανωγής
  τής σουλτανΐνας μας. Οί πα-
  ρατασσόμενοι Ρέ άριθμοί άπο
  τελοθν την ΐΰγλωττοτέραν α¬
  πόδειξιν" τής προόδου την ό·
  ποΐαν έοημεΐωσεν ευθύς έξ
  άρχής τής λειτουργΐας της ή
  Ένωσις. Συνε^έντρωσε ναϊ
  εξήγαγε μβγα μέρος τής πα-
  ρα^ωγής τοθ νομοθ μας κα
  τασιβσα ό ρυθμιστής τΟν τι
  μόν έν ι[) άγορά. Καί παρά
  τό άρτισύστατόν της καί χω-
  ρ!ς νά ϊΐνβ κερδοσχοπική επι
  χεΐρησις έπραγαατοποίησε ση
  ιιαντικα κέρδη. Τόσα μάλιστσ
  ώστε καί αρκετόν άποθεματι
  κόν νά μείνη καί διανομή ση
  μαντικοθ μερΐσματος νά γίνρ
  ϊ(ς τούς μετόχους τής έταιρΐ
  άς. ΔημιουργεΤται λοιπόν ή
  πεποΐθησς βτι καί είς τό μέλ
  λον θά συνεχΐσθοθν μέ την
  αυτήν επιτυχίαν α( εργασίαι
  τής "Ενώσεως, εθρυνομένου
  συνεχος τοθ κύκλου τής δρά
  σεώς της. ΚαΙ γεννάται ΐΰλο
  γος ή ελπίς δα οί διοικοθντες
  την Ένωσιν θά ρυθμΐζουν
  πάντοτε χατά τοιοθΐον τρό
  πον τβς εργασίας καί την
  δράσΐν της οστε νά άντακο
  κριθβ έξ όλοκλήοου είς τόν
  μχι θά έρωτβθν εναγωνίως ·1 έν χούν άφβμοιωθ%] μέ την ζωήν Β
  ΐ ζή &«·« <6 '°ι Φ δ «ΤΡ«Φ « ««Ι την μχι θά έρωτβθν εναγωνίως χ φ] Βιανιρομενοι, ιΐνε ζήιηΐικ &Ρ*, «·« <6 '°ι Φ Γδ «ΤΡ«Φ « ««Ι τ οτον! Άρχιΐδτι χβτά π*ράΒοβιν έχβτάλβδαν έξ ««λβν δ,ύχων. εέ ί ύθ χί { 'Κγνβριο» άνθρωηβυς — άλ ο ρ ρ ξ χ εγένετο χρησιμοποίιιοις ούτβθ χαί { 'Κγνβριο» άνθρωηβυς — άλλά 5τι χατά ηαράΒοαιν <«{«-(, ή μή«·ί «Ι» τοϋς ουναντγ χ*1 βήμε Ι δή Ι θ λί& λδ 5τι χατά ηαράΒοαιν <«{«(, ή μή γ ήμ χρηβ μοποΙ»)οις αδτή έπέτυχεν. Ι ρβν χχθε οομπολίτης—«ο& μολονδ Τό δυοτόχιαμϊ είναι χυρΐως Βτι',χι Ιχοον τό Ι-α τους κδΒι οτέν τεύς «ραχτιχους» τ«)ς πίρβΒδοι τά»9, βιιοχροδοϋν χαί την μετριο άς κιβΗΟοι* χαί μορφωφΛΐ ιω τέρβν ΒΙβιτβν. Δ5ο αράγμβτα Ι βΐβι χά! ι»-*ε·μενθ( γινικβς. Κ* Χ·«ν δκ' Ιψιν, χ^ν ζνήν χαί φ σκοπόν δι' δν συνεστήθη καί ν' άτΐςβθ έξ όλοκλήοου φργα νισμός εξυπηρετήσεως καί προ στοσ'ας τον Σουλτανοπαρα γωγον. Ε'Σ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ. Κατ' απόφασιν τοθ Συν δόσμου των ένοριακον έπιτρο παν καΙτής'Αρχιεπισκοπής,τής Ελλάδος οί σημεριναί εΐσπρά ξεις των Ναόν τής χώρας έκ τής πωλήσεως κηροθ καί τής περΐφοράς τον Β'σ^ων θά δια τεθοθν ΰτΐέθ τής Έθνικής Άβ ροηορΐας. Ή απόφασις αυτή άπηχΐΐ βαθΰτατα είς την ψυ χήν τον Έλλήνων καί είναι απολύτως σύμΦωνος πρός,τάς Λρχ·*ς καί τάς πσραδοσεις τής Έκκλησίας. Σήμερον λοι πάν, οί Έλληνβς χριστιανοΐ θά προσέλθουν ΐίς τούς Να- ούς καί ΛφοΟ προσΐυχηθοθν είς τόν Θΐόν υπέρ τής εΐρή ν ής·, τής άκεραιότητος καί τής ασφαλείας τοθ Έθνους, θά δώοουν καίτόν οβολόν των διά την ενίσχυσιν τοθ δπλου διά τοθ όποίου θά στηρίξω μέν την άμυναν μας έν πβρι πτώσει έξωθεν έπι§ρομής. ΚαΙ θά πραγματοποιηθή* ούτω, τό ρητόν: Συν Άθη<ά καΐ χείρα κΐνβ.ΐ... *** ΟΨΕΚΑΣΜΟΣ. Άηύ τβν Πΰργον τοθ Μονβ- φχταΐου μβς οκοδαλλονται Βιχκιοι λογημένα πβρίπονα Βτι τα ουνερ- ψιχββμοθ δέν έ «αμάν άχίμη έμνίνιοίν των είς την περι- φίρειαν αυτήν. Καί ι>ώ αλλοθ
  δ'αιταν. ΚαΙ ευρίσκουν Βτι ζωή μέ
  Βίαιταν Βέν είνε ζωή....
  "Ενας 'Αγγλος—κου άγακοθσε
  «αΕνεται έξ Ισιυ τόν
  χ»1 το
  — εΐχε ζωγραφίοει
  Ε
  γφ
  ώ; μελχγχολιχον κρΕγκηκκ τής
  Δϊνίκς (μ έ την οιβλήν τού άπό
  μαθρο δελοθδο χαί το άκκρκΕτη
  τον φΐλοοοφΐχον βιβλίον) Ι/η γνω
  οτον πολιτικόν τής χώρας τού πού
  είχεν &πιβλι;θ$ είς αυΐιηράν ΒΕαι
  ταν. 'Από χάτω εΐχε γραψς μδνο
  τί) ά
  —Νά ζΐ χβνεΐς ή νά μή ζ|;...
  ΚαΙ είχεν ασφαλώς βχρέση διά
  ναν τουλάχιστον έκΐ τής ΒιαΕτης
  «οθ εΐδεκς α&τοΒ—τής ΒιαΕτης ηο5
  τα άπαγβρεόει Βλχ μέ μίαν μενο
  χονδολιάν'
  ΑΙΜΟΑΑΙβΙ
  ΙνεργεΐΜΐ
  δευτέρα διαδρο-
  ρ
  χή είς την περιφέρειαν τοθ Πύρ¬
  γου Βε* έγινεν άκδμτ, ιϋΐε ή πρώ
  τί], '-ί είναι δέ φ;σ:χ*ν, ς[ έλα·
  οηαραγωγθΐ άν^ουχβθν οβδαρβς
  Βιά την τύχην τοθ πριϊίντος των.
  Τάς άνΐ]οιιχ(ας δέ αύτάς διετύπω¬
  σεν ώ; μ«ς έ«λτ)ροφίρτ)3ΐ»ν χιΐ δ
  γιωκδνας χ. ΣαχελλχρΕοΊις δ δπο!·
  ος εζήτησε Βΐά τηλεγραφήμβτδς
  τού την άμισυν άποοτολήν α*νιρ·
  γεΐου πρίς ψιχααμόν τβν έλαιο·
  ϊί^δρων. Νά οΐαλ| λοιπβν βμέβως
  χωρΐς χρονοτριβήν τό ουνεργειον.
  Διδτι θά είναι έγχλημκτιχέν νά
  χαταατραφΐ ή παραγωγή τοθ έ·
  λαίβυ, βκό άβυγχώρηΐβν Χ«1 άβι·
  χβιολδγτ,τον άμέλειβν,
  ΑΝΟΡΘύΙΙΙ
  ΘΕΗΜΗΤλ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον τδ κορυφαϊο
  άριστούργημα τής Γαλλικής τΐαρα
  γωγής: ό «ΕΝΟΧΟΣ*. μέ τόν Πιέρ
  Μπλανσάρ.
  θερινος «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμεοον
  τό ηβιρατικό άοιστούργημσ .θα·
  λσσσες τής ΚΙνσς·, πρωταγωνι
  στ·0ν ΤζΙν Χάρλοου—Κλαρκ Γκβ
  Ιμπλ—Ούάλλας Μπήρρυ. Κατόλ
  ληλον 8ι' Ολους.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— 'Εντό
  τον ημερών τούτων πανηγυρική
  Εναρξις. 'Επιφυλάσσονται έκπλή
  ξειςΐ
  ♦*♦
  ΑΥΡΙΟΝ
  "Ωρα 1Ο μ. μ.
  Νίβν «ριστθύργημα
  Η ΣΔΡ
  Η
  ΠΡΟΣΤΔΖΕΙ
  Γεμκτο β«8»ιέ{ έννβιις ποδ
  άχβιιη χ* Ι αΰτβς 4 'τβλμη
  ρέ( σχηνις τβυ περιχλεΐβυν
  την πιό μεγάλη ίνβρώηινη
  τραν«δΙ«.
  ΠρΜτοτγωνιστβΟν >1 άσββι
  τίς [Γαλλικής κινημκτογρκ
  φ.ας:
  Η ΖΙΗ ΜΟΟΥΑΤΕλ
  ΧΑΙΟ ΖΑΗ [ΚΑΜΗ
  Έχτβς ηρογραμματ«5 τα π(
  ρΐφπμ» Ϊ1ΝΕΛΚ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΕΝΑΣ ΜΕΠΛΟΣ ΕΡΩΣ
  ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
  Νέ τβν ΧΑΡΡΥ
  ΠΡΟΖΒΧΟΣ:
  ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ
  Νέ τί»ν ΜΛΡΟΛ ΒΓΚΒΡΟ
  ΑΥΙΗΡΑΙΟΡΙΚΟ ΡΩΜΑΝΙΖΟ
  Νέ τίιν Γκρεϊς Νούρ
  ΑΣΧΟΑΙΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  Νέ τίιν ΦΑΙΗ ΡΑΙΗ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Δ'ακηαύττβι βτι,
  Έκτΐθετσι είς μυσπκήν δ1
  ένσφραγΐσ ών -ροσφσρ&ν ά·
  νιυ όρΐου, δηαοηρασίαν Λ «α-
  τασκευή νέων Δημοτικόν Σφα
  γε'ων Ηρακλείου συμφώνως
  τιρός την νομίμως έγκβκριμέ
  νην μελέτην καΐ τούς βρους
  ιί)ς σχβτικτΚ διακηρύξας.
  Ό ποίϋτολογ σγμός τοθ
  ίργου άνέρχεται είς δραχμάς
  τρ(α έ<ατομαύοια διακοσίας χιλιάδας (3,200 000), ή δέ έγγύ ησις όρΐζβται 11; δραχμάς 180.000 είς γραμμάηον τοθ ΤαμβΙου Παρακαταθήκην κσΐ Δανείον. ΔβκτοΙ είς τόν διαγωνισμόν ίΐ έχοντες πτυχίον Β' τβξτως «αί &νω θι' εργα ο(<ο6ομιχά. 'Η βημοπροτσ'α όρίζβτσι τή 29 'ΓυλΙου 1937 ήιι#ί>«ν Π6μ
  -την χαΐ ώοαν 11—12 τι. μ.
  |ν -ώ Δη%οτι»ώ Καταστήματι
  κα( ενώπιον τής Δημαρχιακής
  Έπιτροιιής.
  ΤΑ σχβτικά εδρίσκονται κη
  τατβββιμένα είς τα γράφη τ
  τοθ ΤβχνικοΟ 'Επιμελη'ηοΙου
  «Τ)£ Ελλάδος καΐ την Μηχα
  νίκην 'ΥαηριοΙαν τοθ Δήμου
  δ κου οί επιθυμούντες Βύναν
  ται νά λάβωσι γν&σιν.
  Έν Ήοα«λεω ιή 18 Ίαυνΐου
  1937
  Ό Δήαοοχος Ηρακλείου
  Μηνάς, Γιωργιβδης
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ άναλαμβάνει
  την τίλείαν κατάρτισιν μαθητων
  ή μαθητριων ύστερούντων είς τα
  Γαλλία. Πληροφορίαι όδός ΣβλΙ
  νού β (παρά την Άγροτικήν Τρά
  βεζαν),
  4ΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΛ ΤΡΑΠΙΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  140ο»
  ΤρεΤς όλόχληρες ω?ες ή>αν
  ύποχρβωμβνη νά μείνη καθι
  στή μ-ροστά στούς άντικρο·
  θώκους τοθ λαοθ κατηγορου-
  μένη στό εδώλιον της, χωρΐς
  κανβΐς νά την χαιοβτΐσρ, χά
  νεΐς νά την προσέξτ> Μόνο ιιβ
  τα τόν άτελε'ω^ο λογο τοθ Νέ
  «βρ, την σπγμή κου έσηκώ
  θη γιά νά υποχωρήση, τής α
  θούσης μέ τόν βσσιληα, Μ8Ρ
  «οί άντιιτρόσωκοι, άπό οΤκτο
  κ.Ο, *ση*ώθηκαν κ* έφώναξαν
  —Ζή ω ή βασΐλισσα!
  ΟΙ ({ωνές των ήσαν άραιές
  <σΙ άοόνατβς μέσα σ:ήν γβν κήν ά^ιαφορΐα. 'Δλλα ή Μ 3 ρΐα—'Δντουηνέττα συγκινημέ νη, εύχσρΐστησβ μέ μιά νλΌ τής κεφαλής τού; λιγοστούς έκβΐνους πονετικοόΓ- κσΙ ί τέλους ή κίνησις ούτή άνοψβ τίς έτιευφημΐβς δλων τον πά Ρ'.στσμένων. Άλλά κσθώς έγύ οιζε στό παλάτι, καμμιά αύ ταπάτη βέν ΐμποροθσβ κια νά παραπλανήση τή Μαρία—Άν τουανέττα Ένοιωσε πο? ΰ κα λά τή δισφορά κου ύτΐτ)ρχ μετοζύ τοθ συνεσταλμένου κα( συμπονβηκοθ έκβΐνου χά οετισμοθ καΙ τής μβγάλης κα θβομτΐς λοΐ^ής β^ής, ικύ ήταν ού^όρμητο γέννημα ιή"ς άγά κης καΙ εΤχβ τόσο συγκινηθή την κσιδική καρδιά της τόν παληό καιρύ, δ:αν έ <« στό ΠατρΙσι. Τώρα γ ώ: αυτή εΤ*εν ^ άπό τή μεγάλη συνΒιαλλαγή τ<0 εθνους «οί τοθ θρόνου <σΙ δ τι άριτζβ μιά κάλη μί χρις εσχάτων. Σ' βΧο τόν κόσμο, τίς κρΐσ μες έκεΐνες ήμέρβΓ, 1<σμνεν ένιύτιωσι ή άνήσυχη κσΐ τσ ρογμένη έ«φρασ>ς τί}ο ΜαρΙ
  άς—Άντουανέττας. Άκόμη
  καΙ στήν εναρξι των έργασι
  Αν της Εθνοσυνελεύσεως, δ
  που ενεφανίσθη μ' ίνα μέγα
  λιβδβς φόρεμα ι ώβ καΙ ά-
  σπρο, μέ τό κεφάλι στολισμέ
  νο μ' 1*α ύπέροχο φτερό
  οτρουθοχσμήλου, πολλοΐ
  ήαν κοντά της διέκριναν στή
  στάσι της Μνα Οφος θλ ψ·ως
  καΐ Κΐτακτώσεως κου ίξάφνι
  πσεν βλους δσοι την ήξβραν
  σά μιά γυναΤ<α φιλάρεσχή, γαρουμενη κσΙ ξένοΐασΐη. Κα! ήταν άλήθεια δτι μέ πολύν «ότΐο κοΊ μέ μιά σύντονη προ σκάθεια θελήσεως βΐχβ κατσ έρη ή Μοτρίο—Άντουΐνέττσ τόν έατυτΛ της ν" άνεβή στήν έξ*δρα δηου εύρ'σκοντο ε( βασιλικο! θΛκοι. 'Αλλά ό νοθς η; καΙ ίΙάνησυ^Ιες της ήσαν άλλοθ. ΓιατΙ ήξβρε κώς την ωρα κου ούιή ήταν οκοχρεω νη νά ηαρελαύνρ μπροστά σκύ<: ΐκ σή,ιους κα( στόν λαό επί ώρβς χο( ώ?ες, νά έμψσ· (ζβται μβγαλοκρβπής καΙ έκι βλητιχή—-κέρα έκεΐ σΐό Μβν- τόν, τό μβγάλο άγόρι της, ό διάοοχος τοθ θρόνου,έξη χρό νων καιοάκι, έκονοθσε κ* ι σβυνβ στό κρβββΐτάχι τού. (ουνελΐζετσΐ) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ «ρωί Ρέθυμνον, Χανιά,Πει ραΐά, Σύρον, Ηάρον, Νάξον. Πραιιτβριΐον Λ1ΝΑΡΛΑΕΗ Ταλίφ. 5—41 ε«ε—ε—Με«επιε«επ-Ηε—_ Ένοικιαιζεται είς Πόρον άνώ 'ειον άπσρτιζομενον άκό 4 βωμά ια καΐ κουζΐνας, ηλεκτρικήν ίγκα τάστασιν καΙ πόσιμο νερόφρέατος. Πληροφορίαι παρα τοθ Ι, Κυπριω τύ«0 »1< Λιμένα, ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ Ανατολή ηλίου 5 05—Δύσις 7 15 Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ελευθερία είς τό Ενδυμα είνε «φλέγον» ζήτημα κάθε καλοκαΤρι. Είς τό προκειμένον μάλιστα ύτιάρ· χει καΙ κάττοιο παλαιόν έπΐγοσμ. μα τό οποίον Λνεσόρθη ίπικαι- ρότατα βεβαία, άπό τόν Καιαδα τής Λήθης: Σφηνωμ'νος σέ κολλάρο λαιμοδέτη, φοσκο, γάντι, σχλόβος άλυσοδβμέ·ς σάν σ' τή κόλασι τοθ Δάντη λυώνβι, σβονει, μαρτυράει στβθ συρμοθ την τυραννΐα καΙ μέ γουρλωμένα μάτια σχούζει:—Ζήτω ή έλευθερ'αΐ Ό .. δράοτης τοθ έπιγράμματος δέν Εχει όμολογουμένως κα^ένα α· δικον: Να εΤσαι κυριολεκτικώς σφη· νωμένος μίσα οτό κολλάρο κοΙ την γκροβΑτα όπό βα9μούς Κελ· οίου ουχί (ύκαταφρονήτου ποσοΰ καΐ νά όμιλρς ττερΐ άνέσεως κοΙ ε¬ λευθέρας ζωής, ούτό είναι άπό τα άνεξήγητα - κυοιολεκτικώς! —'Αλλά τί Θέλεις νά κόμβμεν; είπεν ό πρώτος κκαθώς πρέπει» ττου δέν έννοοθσε νά άποχωριοθρ, ουτε άπεχωοίσθη ττοτ#, τόσον τοθ κολλάρου 6σο καΐ τής σφικτά ,καΐ κομψά Βεμένης γκραβΛτοτς; ί Ή απάντησις 6έν ήταν διόλβυ εΰ'βλη ΠατΙ έδω ή ελευθερία τής εμφανίσεως βέν εΐνβ μόνον Ααλή έ λευθερία. ΣχετΙζεται ναΐ μέ βα· θύτερα πράγυατα τής κοινωνικάς ζωής ή μέ τοπικοθς παράγοντας τοιούτοι, ς ποο δέν μπορ{) κανεΐς νά άννοήση άτψορητεΐ. Πώς θά βγβ κανε'ς χωρΐς κολλάρο στήν πιάτσα; Βεβαία εΤνε £νας λόγος νά λέη 8τι μ-πορεΐ νά βγχ)-.. Δέν βγαΐνει ΰμως έφ' 6σον ή τριβή τού μέ την καθημερινήν ζωήν δέν Εχβι ανάλογον έταγγελματικόν χά ρσκτήρα. —Μόνον βταν Θά υπάρξη κοινή συνεννόησις μετά των άνδρων ΘΛ μποροθμε νά άπελευθε,ρωθοθμε τό Θέρος άπό ωρισμένα περιττά πράγ ματα τής ένδυμαοΐας μας. Αΰτό τό συμπέρασμα διετοττω σεν ό προλαλήσας, ΚαΙ δέν τό διε τόιτωσεν κακβς, νομΐζω. Έρωτβται δμως; ΘΛ είνε δυνατή ή συνεννόη σις αυτή; Δέν φαντάζομαι. Έκτός εάν τό πρδγμσ κ<~θιερωθή παγκο σμίως όπότβ βεβαία ώς απεδείχθη καΙ άιό άλλας εκδηλώσει ς ... φορε ματολογικάς καΙ μή, ή συνεννόησις είνε εύκολωτέρα, 'Εννοείτσι δτι ύ ρνουν καΐ είς τα σημείον ούτό οί Θαρραλέοι.. ριζοσττάσΐοι. Άλλ' 6 τι κάμνουν ούτοι τό διαπράττουν «υπό Ιδίαν ευθύνην»: Μέ ύποκάμι οβν ανοικτόν ή ά λά Μΐτόϋρβ^ μπλέχνουν κάποτε ΚαΙ μέ αυτή τήτ μαρΐδο!., Ό Άλλβς —Άντ! τής χ·ρηί την μη τίρ«. Είς τδ Ο&ίΛλιαομποβ τής Άιΐι ριχανιχτ]ς ηολιτείας «Ο ΊλλινέΙ';, ίπράχειτα νά γίν^ χκτ' αυτάς ο γάμος τ«]ς 22έ<ιδος "Ελλινβρ, χο ρης μ Λ, χήρας έργββΐαοιάρχου Κατ* την ωρισμένην ίμω; &ι<χ είς τό ληξιχρχιχδν γραφείον π» ρουβιασθΐ) ή νύμφ?] μένη χαΐ π» ρέϊωσι μίαν επιστολήν τ<5{μητρδς ττ)ί, άπδ την οποίαν εφαίνετο Βτι ή πενθιρά την προηγουμένην νύ- χτα τό εΐχε οχάαιι μαζΐ μέ τόν μνη9ττ]ραι τ^ς χδρης τη; διά την Φΐλαδΐλφΐιαν, ϊποο έυχβπευε νά τόν δαανδριυ6η' αύιή! Είς την έ πιστολήν δπήρχε χ«1 ϋ«α δστερό γράφον τοθ άπίοτου μντ,σ.ή30(· ί όπεΐος Ιζη*ς0οι συγγνώμην δια την διαγωγήν τού, άλλ' Ιτ5νιζ»ν δτι ίέ> ήιποροθσε να ζήση χάρις
  την πβρ' δλΐίον πενσκά* τι
  Κατά σύστασιν τοθ διχηγέοου
  ττ)ί, ή ίγχ1ατ«λείφθι!3« μΐς "£λ-
  λινορ ήνιιρε άγ»ιήν απεζημίωσε
  ως χατί τιθ τ.ιβς μνηοττ|ρ£ς ττ)(
  καΡώ; χαί ττ]ς μητρός της, ζητιθ
  σκ τέ πβαίν τ»ν 100.000 δολλχ
  ρίων.
  —Τα Μδμ« τ·0 κβύοωνβς ΐ{ς
  την βορειον Ευρώπην.
  Τό τελευτιΐβν »0μα τιθ
  νος Ιχιι φθάοιι ι>ϊχρι χαΐ τβν
  ΣχανδινΒΐΐ<ε«ν άχέμΐ) χωρ&ν. Είς τ$ν Κ·ηεγχάιΤ]ν ή θιρμοχραοία ιίς «υς 28 βαθμιΰς— οκανιώτατον διά τάς βο ρίΐοος χώρας ι4]ς Εύ^ώηψ. Δεχά ?ες χιλιάίβν άνθρώπων ουρρέουν ΐ!ς τα θαλίσίΐκ λουτρά ι%ι 6 λι»Γι διά νά συνΐλθουν άκα ασυνήθτ) δι' υ&ΐοΰς χαδαββνα χαί Ι»τίς μιίϊς ημέρας %αψΛ}, ττν Παρασκευήν, 2 ηερίτΐου έ<α· τομμύρικ φιαλπν παγωμίνου ζΰ θου. ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ Πληροφορούμεθα Βτι τό 43 *ν ίντβγμα έχποιιΐ χοΐρΐδια ιίς τι ,_$ν πρίς 30 δρ. την .&>&< (;ων τχνό) χατάλληλχ διά σφαγήν χά! ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Δι« τα γραφεία των κ. κ. Α. καί Ι. ΜΑΥΡΑΚΗ Εύ'υχήσας νά Ιχω άσφαλίση τό κστσστημά μευ ίΐς την παρα των κ. κ. Α. καΐ Ι. Μαυράκη. Αντι-ροσωπβυομέ· -η«, νν-στήν Αγγλικήν ΠυρασΦάλειαν «ΤΖΕΝΕΡΑΛ» ε(σέ τΐροξα ιτσρ' αότΛν σήμερον την χανονισθεΐσαν ά<ρβοδικαι· ώτατα ζημίαν μου έκ Δραχμών 38481 45 δυνάμβι τοθ ' άριθμ. 11391 συμβολαΐου τοΟ -υμβοΑα'.ογράφου κ. ΕύστοατΙου Γαφϊφαλάκη. Θεωρ© ύκοχρέωσίν μου νά (ύχσριστήσω καΙ διά τοθ ιου τό ανωτέρω 'ΔσφΓλισπκόν Γραφείον £· «αί 1 Μαυ ράκη δπως χαΤ την Άσφσλ'στικήν Έταιρ(αν «ΤΖΕΝ1ΓΡΑΛ» δ.ά την ιΐροθυμΐαν καΙ ι ό εύγενές ένΕΐαΦίρον των νά μέ άτιοζηιΐιώσουν άμέσως 8ιά τάς ζηυΐας α; υπέστη τό κα- τάσΐημά μου έκ ι ής πυρκοΐάς ιηο 10ης τρέχοντος μηνός. •Εν Ή(α»<λε'ω ιβ 17π Ιουνίου 1937 Ό Εύχαοιοι&ν ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ζττχαροπλάστης ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" ΥΠΟ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ Όόος Βΐκέλα άρι6.Ι7 (Χ«ϊτάν Όνλον) ΉράκλειονΚρητος Δωμ«τι« ΐύνκρν, κδήλιοτ, Έκίπλνοις Μαινουργής, Καθαριότης αμεμκτβς, Ύπηρεοία πράθυμος. ΤΑ νέον ΞενοδοχιΊον Οκνου τό ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ θά χστσσιβ τ* μοσδικίν κέντρον οιαμοής διά κάθε ξένον πού θά Εσεται στό Ηράκλειον, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Καθτ)κέν μου επιβεβλημένον θ(«ρ«ε Β««{ κα ημοο« σω τ ίσον την Γβλλικήν ΆθφαλΐστιχΊν ίταιρίαν Γαλιχ Λίϋ5 Κοντΐναντσλ δσ«ν χαί τοθ έν Αθήναις χ, χ. Β. Φητήλαν χοΐ 'ΑίεΙφΐυς 'Εμπείγλου Γενιχεϋ; Πρ4 χτορας οδιής έν Ελλάδι, ίϊιαιτέρβς ϊέ τόν Γενικόν Πρά- χτορα Κρήτης χ. Μτ]> 3< Ηαρχάχην, διά '.ήν προΒιιμίαν κκΐ την δμ«3ον £*■.» ϊητυπώϋων καταβολήν την έκ -3αΧ 61538 45 άπβζημιώσεώς μου ίιά την έπισυμ- 6(Χβαν κροχβές πιιρχκΐχν τοθ χαταστήματός μου. Όμολογπ είλιχρινβς Βτι τοιαύται έιαιρίαι χαί χΐερΐς, έξιιηηυετοθν τα συμφέβοντα τής χοινων(ας μας. Έν Ήραχλιίφ ^ 15η Ί^νίου 1937 Ό Ε&χαοιατΑν ΒΑ-ΤΔΒΙΟ2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕυΕΡΓΟΜ Η ΝΗΣΟΣ — ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ 2Ιον —Κ6ριι Νΐάντς, τοθ είπεν δ Τρέλνιϋ δταν έτιλείβΐι, ιΐιθε Ι νας γινν3Ϊ3ς αξΐωματικίς. "Οίον γι4 το σ<4ΐωμα τοθ ατίμου έκιΐ υ μέ τ' ολίγο οας, το θιηρβ κκβξιν νίμιμβν, σ>ν νά
  μιχ χατσαρίϊβ. Κι' ού;ό το παιδΐ
  δ Χΐχινς, χαΡώ; βλέπω, τό λέιι ή
  χαρδοόλχ τοϋ.
  —'ίίιπ, λαιπόν, ΤζΙμ, ρώτηαι1
  δ γιατρός, 'δχεις έοΰούΐο ποδ έ
  " ιτοθβιν, ιώ^εις μκζ( σοιι τώεα;
  —'Βδώ ιίνε. γιατρέ μβν, βηή'
  τη93, δίνοντάς τού τδ μΐϋ3αμ»ϊέ
  νιο αακχβθλι.
  Ό γιοΐΤίίς τό ίπήίΐ χαί τδ έ
  νύΐταζεν &πό δλες τίς μεο εί, έ ώ
  τα δάχτυλά τού φχινδτανε
  μονα νά τδ άνοΐξουν, άλλα άηί νΐ
  χίμη ς6:δ, ·ό Ιδχλι
  τοέητ] τού.
  —Τρέλνΐϋ, είπεν
  Ν(άντς θά πάη ο! λΐγο στ)) Εου
  λειά τού, ίοβ γιά τί Χ*χινς δ
  μ»ς οΐέπτομαι^ νά τδν χρατήΐω
  &π/ψι στό σπΐτι μοί
  "Οίαν Ιφυγεν δ Νΐάνκ· κι' οί
  ϊυδ μαζ( ιίΐτκν τ^υταχρίνβις:
  —ΚαΙ τώρα α; ίδοθμε τ1, τρέ
  --Σιγάαιγά ϊ·α Ι/α βά τί
  Ιξιτασΐυμ», προσΐθεσεν Ιτειτα
  γελδντας δ Λ(6ιρσ>ΰ, θ' ακβυσ ς
  οποθίτο, νά μιλβθν γιά χάποιον
  ΦλΕν;
  —θ' ίκουσί 1 εΐ'ϊεν δ
  θ' 5 «01193, λέιΐ Ό ικα
  άπω τ«υς πειρατας πιΰ (Ιδε
  ή Ιϋλχααχ. Οί ΊΐπχνβΙ τδν |;ρε
  μχν, τέοο που μκορβ νβ αοθ
  κ6 5ϊι έϊχόΐανΐ φ^ρίς, π:ύ
  Θϊ τδν έ ·υτί» μοιι 5αες.ήφχνο>
  γιβτΐ ή«αν "Αγγλος. '
  ίνβιχτά άπδ τό ντ,αΐ τ*]ς Τριάδοι-,
  τα πανι* τοθ πχραβ οθ τού χι' δ
  δειλίς δ χαπιτάνιος το3 χαρα6ιο0
  μας έγύριαε πρδς τα δπίσ», κρός
  τί 4πίσ», άχοθς;
  —"Αχοιισ* χΓ έώ νά λέν», ί·
  πιέ1.αδεν δ γιατρδς, αλλά τδ έ
  διαφέρον ιΐνι νά ξέρουμε, ιίχι χιή
  ■ίκεν δ ιϊλλος. Ξί
  ρεις την Εσταρΐα; ΤΙ 3λλί πβ ι
  βδΐαΐ βί χαχεθργοι πχ
  μενάχα χς,ήμΛΧβ: Τί ά*λκ· τού;
  νοιάζίι παρά τδ χρήμϊ-, ΓιατΙ 5
  λο παρά γιά τδ χβτ]μχ παΐζβυν
  τδ χιφαλι τους χα[ώ'βι ή γράμ
  (συναχ(ζεται)
  ΑΛΕΞ Τ. ΣΙΕΦΑΝΙΑΗΣ
  ΙΑΤΡΟ! - ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ
  Τέβ»ς Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ
  υιτουβάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω
  ίατρε'φ τού όδός (Πλατεια—
  Στράτα) ϊναντι Φαρμακε'ου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τή* όδοθ Καγισμπή.
  'Ρραι έτπσκέψεων ·; -12-4 7.
  Ι ΑΤΡΟΙ
  Ό φνοιοθιρκκιυτίις Ικτρός
  χ. Α. Τα·ν«λος πρβχειιιίνβυ
  νά άνοτχΜρησο διά Χανιά τίιν
  προσέχη Πέμπτην βεχεται έ
  πισκ,ϊψίΐς «ββινΒν καβ' έκά
  οτην βΐς το Βίνοδοχεΐβν «Μί
  Ο 2Τ0ΜΑΧ0Λ0Γ0Ζ ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΑΥΑΑΚΗ.
  ΕΙδικευΘεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήμαισ Στομα^οκ ίντέ-
  ρων καΙ 'ΗπατοΓ, δέχεται
  τοθς ι«ασχοντας έκ τοθ τιβτιτι
  κοθ συστήματος έντφ Ιατρε'φ
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμσρες,
  Άριθμ. τηλ. 7-92
  ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡ0Υ2ΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
  Δέχεται καθ* εκάστην 9-1
  π. μ. καΙ 3—7 μ. μ.
  1 Επί τής όδοθ Άμαλθείας
  (Πλατύ Σοκκάκι)
  Προ*ήρ«ίις Δημοπρβσΐβς
  όοινς ηαλαι&ν οΐχοδβμιχ&ν
  νλ&ν
  Τί)ν 21ην Ίίυλίου 1937 ήαέ
  ραν Τετάρτην χαί 6;βν 11—12
  δξ
  η
  μ. διεξαχθήσεται ^μρ
  πνλήσεαις παλαιβν ο!καδ·μιχβν
  ϋλΐχβν έν · φ δπ)ματι ιΐ)ς Έθνι
  χής Τραηέζης (τμτ^αοι Άντα))μ»ν)
  ήτοι κΐράμιβν, το6δλβ»ν, Βοχβν,
  υφη^άτων χατα τι ι); ίρευς τής
  ιχοκόλλησις 8ιαχΐ]96(ε«ς.
  Πρώ.τ, ηρεσφορΐ δρ»χ, 3.000.
  |'Βχ (
  | κοιποπικη
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Πάνταςτοώς
  ηαρευρεθέντας συγνβνεϊς καΙ φΐ
  λους είς τ· 40θήμβρον μνημόσυνον
  βτβρ έτελέσαμεν προχθίς Παρα
  σκευήν είς τόν Ιερόν ναόν τοθ νβ
  κροταοβΐου Νεαπόλεως, υπέρ ανα
  τΐαύσεοίς τής ψυχΐς τοθ λατρβυτοθ
  μας Εϋαγγέλου, εύχαρισΐοθμεν καΙ
  δημοσία,
  Οικογένειαι: ΆκβστολβΝΠ
  Μόττπ £τρ«την·>Μη,
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. — Τβλοθντες
  την προσέχη Δευτέραν 21 τρέχον
  τος καΙ ώραν 8 1)2 π. μ. ετήσιον
  μνημόσυνον έν τώ ίβρώ ναφ Αγ.
  Κωνσταντίνου υπέρ αναπαύσεως
  τής ψυχής τοθ προσψιλοθς μας ου
  ζώγου καΙ πατρός
  ΓεωργΙβυ
  παρακαλοθμεν πάντας τούς συν
  γενεΓς καΙ φίλους ΰπως εύαρεστοΰ
  μενοι ποοσέλθωσι καΙ έ^ώσωσι
  μεθ' ημών τος πρός τόν Ύψιστον
  δεήσεις των.
  Οίκογίνεια: Γ. Α. ΧτεφκνΙβου
  ΙατροΟ
  ***
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Ή άγορανομική ύπηρεσΐα πα-
  ρακολουθίΐ επισταμένως τάς τι¬
  μάς των διαφόρων τροφίμων έπ'
  άγαθω τοθ καταναλωτικοΐ κοινοθ.
  —Ποτρά τοθτο δέν λεΐπουν οί έ
  πιτήδειοι οΐτινες συστηματικώς κα
  ταστρατηγοθν τάς διατιμήσεις.
  ΚαΙ δι' αύτούς έπιβάλλονται
  πλήν τής συστηματικίΐς παρακολου
  Θήσεως παραδειγματικά μέτρα.
  —Ή απόφασις τής Κοινότητος
  Ζαρού τής διαθέσεως 10 χιλ. δρ.
  Οπερ τής άεροπορίας.
  —ΕΤνε άξ(α πάσης έξάρσ'εως.
  —Έπ' εοκαιρ'·:* τής ρυθμΐσεως
  των αύτοχινητικών ζητημάτων
  τής νήσου μας υπό τοθ εΐδικοθ
  συυβουλΐου.
  —'ΥπενΘυμΙζομεν την σύστασιν
  τής άνάγκης εκκαθαρίσεως των
  οεσΐθρωμένων καΙ έν πολλοίς
  άχρήστων παλαιών όχημάτων.
  —Όρθή καΙ έπιβεβλημένη ή πά
  ραγγελία τής Ίερδς Μητροτΐόλε.
  ως Οπως α( σημεριναί είσπραξις
  των ναών έκ πωλήσεως κηροθ καϊ
  πβρΐφορας Βίσκων.
  — ΔιατεΘΏσιν έξ ολοκλήρου ύ·
  ηέρ τής άεροπορίας.
  — θά Επρεπε μάλιστα νά Ιτιανοΐ·
  ληφθή τό μέτρον έον οί σημεριναί
  εΐσπράξεις δέν Απέβαινον Ικανο
  ποιητικαΐ.
  —Έζακολουθοθν υπό τοθ Δή·
  μου αί έργαοίαι ένισχύσεως των
  υδάτων τοθ ύδραγωγεΐου τής κό
  λεως.
  —ΑΙ εργασίαι αδται παρά την
  καταβαλλομένην Εντονον προσπά¬
  θειαν δέν Θά κατορθωθή νά πε·
  ρατωθοθν πρό τής τιαρελεθοεε»ς
  δεκαημέρου.
  —Τα τυροκομικά προϊόντα άρχΐ
  ζουν άπό τούδε νά καθίστανται ά-
  πρόοιτα.
  — θ> ϋπρεπεν έν τούτοις νά
  κρατηθοθν είς χαμηλάς ημάς κυ·
  ρίως διά τόν ιττωχόκοσμον,
  —ΚαΙ έσερβίροντο »£σωθενι> ηαρ'
  ωρισμένων όπωροπωλων πρός 16
  δραχ, μόνον,
  —"Όσον προχωροθν αί εργασίαι
  τοθ Ινεγειρομένου ΜουσβΙου,
  —Τόσον καΙ διαΦαΙνεται ή ώραι
  ότης καΙ ή μεγαλοπρεπεία των άρ
  χιτεκτονικων γραμμων τοθ νέου οί
  κοΒομήματος.
  —Τοθτο νοάγματι Θ' άττοτελέοη
  Λληθβς εγκαλλώπισμα διά την πέ)
  λιν μας.
  — θά ηθέλαμεν νά ερωτήσωμεν.
  —Είς ποίον σημείον ευρίσκεται
  τό σχέδιον ίξωραίσμοθ τοί παρα
  Θαλασσίου τής λεωφόρου Νόελ.
  —Είναι άλλιεστε πολλοΐ οί ένδια
  φερόμενοι διά τόν έξωραίσμόν ο*
  τόν καΙ πάμπολλοι οί καθημερινώς
  ερωτώντες.
  —Είς τάς εφβτεινάς συντηρήσεις
  οδώ ν περιλαμβΊνεται καθώς πλη
  ροφορουμεθα καΙ τό τμΠμα τής
  κεντρικής άρτηοΐας Κακοθ "Ορου?.
  —ΚοΙ ήτο καιρός νά γίνουν οί
  έττιδιορθώσεις τοθ τμήματος αύτοθ
  διά τό όπιϊον άπό δεκαπενταβτΐ
  άς δέν εδόθη οθτε προσοχή, ο·τ«
  μιας δραχμής πίότωσις.
  —Ό κινηματογράφος Πουλακά
  κη Εσημείωσε πραγματικά έξαιρετι
  κήν επιτυχίαν.
  — Μ* ΐόν «Ένοχον», τό &·ιστούο
  γημα αυτώ τοθ Φρανσουα Κοππ*
  πού προ04λλει κπό προχθές.
  —·'Ο "Ενοχος» προοθέτει είς τάς
  γνωστάς επιτυχίας τοθ κινηματοίβ
  άτρου τούτου άκόμη μίαν χαΐ αύ
  την άδιαφΐλονΐκητον,
  6 Ρεκορτκρ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡα
  ΣΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΓΡΑΒΙΕΡΑ
  ή πεοιφ«ρι(ας ΤβΟ Κόφινα, πεοΐ
  τάς 800 ό ■■ϊδϊς ττωΊίΓοι. Π^ββ
  πΐρΐ ·φ χ. Μϊτθϊ'φ Δ τ
  είς χωρίον Κ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ότιάΧληΧος τια
  οΛ τώ έντοθθο Ύΐιο»)α τής
  Τρα«ίζη<: ΆβηνΛν. Διά τιλβί ονας -ληοοΦορίσς, άνβψορι μέ τα προσόντσ, Αιιο " είς τή» Διεύθυνσιν ΤθΟ 'ΥΐϊΟΚ);ος. ΕΝΟΙΕΙΑΖΚΤΑΙ ΖΪΘΚΣΤΙ4ΤΟΡΙΟΝ Τό γννοα» Ζ^ιστΐατίριον ΚΑ· ΡΙ- ένοιχιάζνται μετά τβν Μ- πλβ» τβ«· πλτ)ροφ·ρ(αι παρά Δέ κ. 'ΔΒβναοΙφ Δέλ
  ν<5<6ν 0 ο 10 Γ^α ^ΊΜοτβ» °*° τοθ εΐοικοθ «ν την ούοταοιν «καβορΐοΐος τ2ιν *α' ** «ολλοΐς το οχΐμάτον. «'βίβλημένη ή „„ εί άς Μητροιΐ6λ6. ΐμεριναΐ ε(στιρά(εις λήσβως κηροθ κοΐ ών έξ ολοκλήρου 6· ρΐος. μάλιστα νβ,ίπανα. » έον οί σημεριναί Απέβαινον Ικανο >0ν 6ιτό τοθ Δή.
  ίνισχόσεως των
  ορανωγεΐου τί|ς κό
  οίται ιταρά την
  * Εντονον προοκά.
  ατορθωθβ να νε< ΐής τΐαρελεόοεβς ικα ττροιόντα άρχΐ να καθιστόνταν ά¬ ν έν τούτοις νσ. αμηΚος ημάς κυ· ιωχόκ·σμον, 3ντο «ίοωβεν» παρ' ιροττωλων πρός II ωοοθν αί εργασίαι /ου Μουσείον. 1ια·αΙνεται ή ώραι ϊλοπρετιεια τΛν άρ αμμων τοθ νέου οί ιματι θ' αποτελέση £>ιτιομα διά την «·
  πο***1
  αί
  *ο>*
  ,?„."»-«■*"
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  ιαβια. Στρ^ω χον
  /ς άνδρας.. Ταξι,οαζΙαΓ76θιοι
  Φύαα, θΑωμτΤ, «Τ«ν 6 ΒΧαχοβιλβς Κ<χΙ συν νοόνωτ συμβοηθοόαενος ύκο τοθ Λ στολΐρη καΐ τοθ τι Ιξίκεΐνων, ά:ΐνα συνήθως συνθίτουσ.ν όϊ έρνα ια'· 4κ τ°0 προχβΐοου κβνά πάσης έννοΐαο νβννώ άερα μβτΛ τοθ καιινοθ. ΟΙ πατέρες οί κοϋοχ&νοι 'ς τόν μβσΐτη τό Ρ*ηάνη Ιδωσαν φουκτιαΐς ψλουριά, να κυττάξπ τόν κύρ Τάτιατ ισως καΐ τόν κάνη Πΐτϊα μ> καμμιά τού ~ονη»Α.
  Πλήν βέν μτιόρεσβν 6 Τάτιας
  νβ γεν}) Λβχτός ώς Πάιιαχ,
  ιιοθ *έν ήταν -οΐν παιιας-
  κι' 6 Ρΐηβνη< ό κοϋαένος, στρέφει τα Φλουρι£, σκαομένος σβν άφροκοκΔν λακας. Ή απάντησις αδτη των συ>(τα(ρων τοθ θϊλω
  μί| πρός την οημηγορΐαν τού >■*» ήτο <*ύσβ»ς τοιαύ¬ τη:, ώστε να τοθ οβ·σθβ 6 ςΐαττρος. Έςέπιε τό *ο ιήοιόν τού, τδ ένέπλησεν έκ νίου, καΐ έηανέλαββ. —Έρρβ>ω ή σοφ!»5! Πβ' ο.τι βΐπα, ι[ς την λή.
  θην άς ριφθβ. Προπ(> ω όπερ ιής ίύ9υμ(ας. ΌΚοι
  ·09υμο Ι Χ·*ρβ νά πάγπ |»ς είς τα έντίοθισ. Ζήτω
  6λη ή οημιουργιο! Ένσς μέγας άΑάμΓτς είνε οϋ'ός
  6λος ό κβαμος, καλότυχα παιβι<Μ ΕΤμαι υανβυδαΐ- μων! Τα τηηνθ, τί θαυμηστά πιτοθν Ι ΠαντοΟ πονή γυρις, καΙ ι ύφροσύνηΙ Ή ψυχή μοο τιτερυγΐζει είς ά «έραντα βάση τιαρθένσ, ΛΗάιητσ. ΉλιοφΒγγεΓ τΛ ιιάντοΙ ΑΙ μέλισσαι βομβοθν ύττο τάς άκτΐνας. Ό ηΆιος ίπτβρνΐοθη, καί μίσ' άπό την μόιην τού έηέτα ξε τοθ τισροδϊΐσου τ6 πτηνόν μσζΙ μέ τα άλλο χρυ οα ιιαλοΟ ..νουλάκια, κολύβρια κα( τα λοιπά. Φ ΐν- τΐνσ. Φΐλει με. 'Η«αχήθη *ντός τής μέθης τού, καΙ άντ* έκβίνης ή?πά«θη την ΦαβουρΙιην. Ίκκου τελευτΑ. —Όμως ι(? τοθ Έδωνος τό ξενοδοχείον τρώ γει κανεΐς καλλίτερα παρά είς τοθ Βομβάρδο*, είπεν ή ΖϊψΙνη, Έ^ώ ηροτμΛ τί ν Β*μρ'«ίδ=τ1 εΤϊιβ · ΒΧαχΓβι λβς, καρά τ*ν Έ'°ω α. Έ6Ο Οκάρχει πβρ.σσοτέρα τιολυτίλβισ. ΕΤνβ άσιατΐκώτβρα τα πράγμστα. Έ κύττοξβς κάτω, ιή' οΐθοι,σΐν; ΧΐυσοΤ καθρέηται, ζωγθοφΐσι πσριστβσαι λαγούς, πέρ&ΐκιτ, ψΐρια. __Κάλλιον θά ήτον να ευρίσκοντο 8λ.α αύτά ίίι, τό τοαπίζι μβΓ, βΐϋβν ήφίβουρΐιη. Ό Βλαχοβι>άς ήθ*λησβ νά έιιιμεΐνη είς δ,τι ελε
  γβ—Παρατήρησε, *Ιιιρ, τα μαχσίρια. ίιΐς τοθ Βομ
  βάρδα βΐνοι άργυραΐοΐ λαβαΐ των. έ· ώ .[> τοθ Έ·
  βωνος βΤναι ά τι ό κόκκαλον. ΗομΙζω δτι ό αιγυρος
  είναι ιτολυτιμοτβρος τοθ κο·οιάλου.
  —Έ«τός πρόςτούςδσοι Ιχασαν την μότην των,
  χα( τεύς τή* 1<αμαν άργιχβ». ·Ιιεν 6 θσλωμής Κυρίαι μου μή θαυμάσετε άν οάςεΙηΛ, δ τι στέργω άκόμη >ά ζήσω. ..,..,
  Δεν ετελείωσαν τα πάντα τί)ς γής, άφοθ βιμπο-
  ρεΤ τις άκόμη ν* λέγη κσοαλογΐας. Δοξα τοίς ά-
  θσνάτοις βεοΪΓ, λέγει τις άλλα άντ" άΧλων, άλλά
  γβΧΛ Αύ(6, «υρ*τϊΐ μου, τή κρσσΐ ενός χωρίου τής
  ΜαβέραΓ, τό όμοιον κιΐται τριακοσίας βεκαβιιΐά
  όργυιαΐς ύ«έθ την επιφάνειαν τής θαλάσσης! Προ-
  σίχβτε έν ώ τό τιΐνετι! τριακοσίας βεκαεκτσ όργυιαΐα
  καΙ δ μβγαλοβω30τατος δθϊων Βομβάρδας σας τάς
  βΐδει δλας, διά μονον χίσοαρα Φράγ«α καΙ ί)
  μ1° Πάλιν διέκοψτν ό ΒΧαχοβι>άς—θΐλωμή. κα·
  σταΙ<; ΑΙ ιισραιηρήσεις σου είναι τωόντι σοφαί. Ποίον συγνοαφέα άγαπάς περισσότερον. —Τόν ΠβρΙ... δ Ζ?Ο^°βρόμον. ΚαΙ 6 θολωμΙΚ έξηκολοθβησε- ΐΔοξά καί τιμή <ώ Βομβεί 6 Ανήρ' ούτος α - ΛΡϊαϊ ίζ την αρχαίαν Έλλάδα καί ΑΤγυτιτον θετε 6τι καί «^ '2«ι Μ*€ τό λέγει 6 'Αιιοόλλιος α κονΐλιοο Ή Χρυσοθλα άκ.βαΐνβι είς τό τρε· ^ « «λΐϋταΐον λόγον. "Εχβτβ Ιδίαν τί ήτον ή Α- *%* ΐν τΐίσίαό α συνήπτοντο τα 86ο ά«Ρα της ΧϊαΧΐϊΖΐ·"* Χ*Υ» τ6 Ισχατον α6τ.,ς έ* ,ος τις ^Αωναι^α^^^Ρρ,«στρέφοντο έστάθη καί οί τροχοΐ βιά μιβ<, Ι»φ «Ρ ν* ^ 6 Κ *!£Ζ&ηΖ*?£« *ν*ανος κα! 4χΡη. (συνεχΐζεται) ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Ήλιόλουτρα καί ήλιοθεραπεία Σας ίξήγ«;σ« άρχιτά άλλοτε πδς χαΐ διατί είνε άπαοαιτητον Βιά την 6γ·!«ν χαΐ νήί ζ«^ν τό φίί, χβ! τό δίχατον 5 ήμίρας—ϊιίτι καί Βταν είνε οκιτιασμένος δ τύρανίς την ή. μέραν, αί αχτΐνες τοθ ηλίου Βιέρ χονται πάλιν είς την άΐμίονχι- ραν—ίλλχ πρό πάντων α Ε αμίσως κροακΐητουοκ ·κί τοθ οώματος τοθ ζαογονου ϋαιρον τν)ς ήμίοβς. ΑΙ άχιΐνες αΰ:αΙ φυαιχά έ·ερ· γοθν ΙηΙ τοθ δ^γανΐομοθ τίΐφ ίν- τονώ;ερον !αφ κ?έον αμισος ι[·ε ή ίιαφή την κρός την Ιξωτιοι- κτν επιφβνειαν τε Ο οώματςς, ίτο μίνως δτως τό λουτρόν μέ 14 νι· ρ6, Ιτβι χαΐ τό ^λιόλευΐρον Π(έ ηιι νά γΐνεται νέ γυμνίν τό Βερ- μ» ή τιυλάχιστον μέ 5αον τό Βυ- νατόν μεγαλειτ|;αν 1<ταβιν τοθ ϊέτμ*τος άοχεπτ]. Τό Γονμ», καί μαλιοτα τα άλλεπάλλτΑ», ^<>ν
  χαΐ Ιί' τό οφιαμά την ι [«ι ιύ^ερ
  μαγ»γόν (βαμίαχιρο ) ή Ιπορρο
  θκμοχΐ)τοι (ίαθύχρβμο^), τί)·
  τοτΐ 11νι Ιμποδιον Βιά τάς άχιΐ-
  νας κοΐ πρό «άν«ν τίς χηιιικίζ.
  'ϊχό φ Ιη ψ.ν ο&(ήν 4, θερινή
  πιριβολτ) τοθ ώ;α!ου ψ!ιαν, ή
  ί φυαινώτατα πρίς τό ί·
  ΒείΒ«ς τβθ ψύΧΧοιι τ*]ς συχήί,
  ιί/ε ώριομίν»; ή καλλιτέρα ή-
  λιολουτρική ίνϊυμασΐα καί Εύνα-
  ται χάλλΐσΐα νά άκαλλίΓη τ<*. γυνβΐχας τοθ νίττου χαΐ τ«ν ένο· χλήαινν συστηματιχεθ ήΧιβλού- τρου. Ευχτ]ς ϊργον θά ή:ο νά Ι φηρμίζΐτο ή α&:ή λογικωτάτη & γιειντ] «ρχή χαΐ είς την πιριβο- λί/ν τβν ιιΐχρβν παιΒιΑν, τί ό Ποία μέ Ινα διχοκαμιααχι ή μέ μιά «ομπινχζον πιΰ νά βφΐνη χχΐ Ιαοθεν καί χάτβθεν αχεΒον όλίγυιινον τό οβμκ, νά 4φΝ»ν ται έλιύθεοα Βλον τό χΐλοχαΐρι νά ιτιρΐφΐρου* την χαράν χαΐ ζ<·*βδ~ια τής ήλιχΕας ι»ν δχο τον ήιον τοθ δυαίθρου μέ ΙΊ>α
  ψιθα<ι μίνον βχό χΐφίλι χά! Ινα ζε,ιιγάρι πίΐιλα ατά πϋια. ΕαΙ Ιιοι, χωρΐς νά τέ χαταλί ββιιν, γυναΐχις χαΐ παιδία ήμκο ροθν νά κάμνουν τό ήλιίλουτρόν τβν χαθ' ημέραν, άπαράλλακτα Βπως είς μίαν χβμφϊίαν τοθ Μ) λΐιρου Ικαμνι Λίποιος «χιζον λί· γον» ίμιλίν άπλούίΐατα δπιος ώ- μιλοθοι. Με δλλα λόγια, βί Βύο αοΐηΐκρονομιβθχοι τάξει; τής άν θπίιητοΓ, γυναΐχις λλΙ παιδία, Ιχουν απολύτως χαμμτνν ά νίγχΐ)ν νά ξερεψήνωνται ίηιοτΐ}· μονιχβς τό χαλοχαΐρι &πο τέ χαθμα τοθ ή1ου έν φαχιριχΐ ά χινηο'α, |ίψ ή^ποροθ^ χάλλιοτα χαΐ άκλοόατατα νά άπ»λ»μ6ί- νουν την ήλιίλουοτον χαράν ττ]( ζ»ής μ) Ιϋα άαλοθν είς ώρισμί- νας ώ?«ς ηε^Εκατον ή να«οο·»α που χαΐ μέ *£ν~ μνχάριβν ξάπλ» μα είς χανίνα ώμορφο μίρος 4) χαΐ Ιη&α είς την άμμον τοθ γιαλοθ. Την τιμήν χαΐ ιύ/βρΐοι^αιν Ι νας χαμινιύμχτος ή ήλψί τες, ώς ιΐδος τούβλων ή χμ κλίνθων, την ΒΐεχΒιχοθμεν,,.χυρΓως ήϋΐς 11 α»δρες διίτι ίπωαΒτ)π^ ή περιβολή μ*τ, δι* οψηλοΰς λέ γους αιμνότητος. ϋν μβ; έΐιτ^ί πει πό" υ ατενος αχίοιι; πρίί τεν ί έ 5α χά Ι τ·ν ήλιον, ά· χαί ιΰτυν.6·ς τώρκ ή νιολαία ήρχισεν 6πο βΰτ^ν την 1π(ψιν νά ί τάς. . ή'ίιχιίς ι ής αρχάς χβΐ άπα- Ραμβάνιι χανεΐς συχνίτατα είς ν ήν εξοχήν τό έ>θαρρυντιχέν θέα
  μα ν(ωνι ι( ίπιΐοι έκιΒεΐχνΰβυν
  καλλίτερον οκά τόν ήλιον τό άρ
  ριν»£κον κάλλος ιτ]ς μιΐ'χήζ των
  δΓΐς ,
  (συνεχίζεται)
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  Είναι τό τσιγβρο τοδ λα·ϋ π·ιοτικ6{ ΐσΗν
  γώνιατ· γιβτί γίνΐτκι ·«· γνήβι· χβπνο Αγρι¬
  νίου.
  Π Ρ ΟΖΦΕ Ρ Ε Ι
  Τ4 «ιειο χρήσιμ» οβρκ καί ίμολον'οις. Χειρίζΐι διά
  μιάς 130 δ·λτί« οέ κάβ· καπνιβτπ τού. ΖητΑοβτέ τ« ««β
  τ«ν «βικνοκώλην οβς.
  Μικρό κουτί (κόκκινο) Βααχμάς β
  Έκθεσις 4ώρ»ιν *»«1 άντοιλλαγη «Ις τό Κατνατημά μ«ς
  φβιοτοδ (Γενί Τζαμί).
  ΠΑΠΑΔΑ ΚΗΧ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΧ
  Όταν άνοράζετε
  οαπούνι.
  Ζτττεΐτβ άπό τόν προιιταδεοτήν σας
  ΜΑΡΚΑΣ «ΠΕΤΕΙΝΟΣ' ΔΙλΠΡΑΣΙΝΟ
  ΜλΡΚλΣ ««ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ
  Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτβ-
  ρα καί άβλαβη, κατασκευαζόρενο
  από τα καλλίτερα ύλικά έπιοτη-
  μονικος, καί οΐκονομι.·!·-
  τ · είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  ΑΓ1ΟΣ ΝΙΚΟΛ4ΟΣ. Ίβΰνιο;
  τοθ άντακοχοιτοθ μϊς).—
  ιΐ3ΐ Βτι 6 Ν^μάρχης
  ΦΧωϊΙδης πραγματοποΐΑν π*·
  αιάν αδτοθ &π6φχιιν, θά πιρΐο
  ύυη ίΧίκληοεν τ4ν νομίν.
  Διά τί)ς πιοΐβδεΐας τού τ»ύ;~ς δ
  μχρχι;; ΔταηθΕοιι προτίθίΐαιι
  ά Ιλθ) είς έκαφίμ μέ τού; χά
  :οΕχους άλλά χά! νά ΐξετάσς επι-
  ;οπ(»( χχΐ Ιξονυχιαπχνίς διάφβ
  α τοκιχά ζητ»)μκτβ χ»! νά έξε6
  η την ενδεδειγμένην λύοιν, ΒιΒο
  *ίνου 8τι ή Ιξεύρεαις λύβιως Βιά
  :ά χοινοτιχά ιδίως ζητήματα, είνε
  ίδχεοεοιέρα έπ( τίτυυ πΐρά έχ
  ς Ιϊρας τ·0 νοα^Ο.
  "Η5») 4 χ. Νίμίρχΐ; χάμνων
  χήν τής περιοϊεΐας τού ίττ.4 τα
  πλέον άπομιμαχρυσμινα χωΐί», Ι
  ττεακίφθ»; τον τέως Δ^ιιβν Φ:υρ
  «}(, τεν ίποίβν αημιιωτίεν πρώ
  :ψ φοράν έπιαχέκτιταΐ, είς ιδ?υ
  ίχψ άχτΐνα, «πιχος 5?χων.
  ΑΝΘΗ
  θά βρήτε τα ω¬
  ραιοτέρα τριαντάφυλ
  λα στοθ 1. Κυπραίο»
  Τα τοπικά ζητήματα
  τού Νομού Λασηθίου.
  '_{ γνηιτόν τα χωρία τοθ Δή
  μου τβατιυ δπέατΐ)αχν δαρύτερον
  τον άντίχτιικον Ιχ τί]; περυιινΐ);
  άνομβρΐας χαί των τιλΐϋΤαιων άφο
  ριβν. Είνε βέβαιον Βτι οχοκός τοθ
  χ Νομάρχου έδΒ, είνε ή επιθυμΐα
  τού νά ίλοχληκώΐΊΒ την διά τάς
  χοινό:»)ίας ταόκς διοικητιχήν
  φϊοντΐδα (0:ως ωβτε νά έκουλ»
  θοθν όριοιιχδς οί ηληγαΐ τοθ ά"λ
  λοτ», οΓΐινες παρουαιάζουν άχίμη
  μεταξδ πολλίν άγροτβν, άναπο
  φΐύ<τοιις είίονομιχίς συνεπιΕας. Γενικώς κιστεύιται δτι τ) περιο δε!α τοθ χ. Νομαρχου Λασηθίου άνά ταν νομ4ν τοθτον θά άποχομί ση οπουΒαΙα ώρελήματα διά τάς χοινίτητας Βλιον των περιφέρειαν τού. Κ>1 τοθτο διίτί απίφχσΐς
  τοθ χ. Φλωρίδη είνε νά περιέλθη
  δλας έ» γένει τάς χοινίιητχς χαΐ
  νά^μελετ^οη τάς άνάγχαςχχί τα ζή
  τήμ»τα χαί τής τιλΐυταΐας έξ «υ
  τθν.
  ς Έθνιχ-ϋ 'Εο-
  γατ·ΰι«λληλικ·δ Κ<«τρ·υ Ήρ«κλΐ{·υ. Κατά την συνκίντρ«σιν τού ΈβνιχβΟ Έρνατί ϋπκλληλικβΰ Κέντρου τής η«ριλΒούσης Πίμ πτης, παρόντΜν 23 πρβέδρνν 'Ερ ν*τοΰκαιλληλικ6ν όργανώσεων τής πόλϊώς μας υπό την προΐόρΐ «ν τοδ κ. Έπόητου ΈγρβσΙβς έλΑφβηααιν αί Ματ»8ι άηοφΐίΐ οει<: 1) "Απβντβ τα έργαικϋ παλληλικά βωματεϊ» της πόλεώς μας υκβχριοδντβι μέχρι τέλονς Ιουλίου νά διενερνπσονν έκλο ν4ς πλήν έκϊίνων άτινα ένήργπ σαν Μ«τά το τρέχον ετος. 2) Εν τίς δίχκ ημερών «ηό της ισήμβ ρον ϋπβχρεοθνται άιταντες οί κ, Κ. Πρόββροι Τ&ν διαφόρων ύργα νώσε«ν, συγκαλβΰντΐς τα υη' αϋ των συμβοΰλια νά έρίσονν ά«ρι βή ημέραν «ρχαιιρισΐΝν ουχί πέ ρ«ν της 30ης Ιουλίου έ Ι. 3) Ή ημβρκ Μαθ' Ην τα (ιαΐρορκ Ζμ μ«τεΙ« πρόκιιται νά δκνεργησ» σιν τάς άρχαιρεβΐας δέον να κοΐ νβπβιπίό έντές δικβιημέρου άηό της σήμερον είς την κρβαΗρινήν Διοικητικόν Έπιτροηίιν τού κεν τρου. 4) α μέλλοντες νά έκτ» Ββ&ν δι' εν οΙονδΑηοτβ: «(1«ιια θφΐΐλουν νά νννστβποιήββνν τβθ τβ τρείς ημέραις προ τής έΜλονής δια δηλίοβώς τκν κρός την προ σνρινην έπιτροιτην τοϋ Κΐντρου α διά τ« ά{1νμ« τβύ Προεδρου έκτιθΐμενοι όφβΐλουν να δηλώ σοβν μ* Ι τ© ουμββΰλιόν τ«ν. 3) "Αχαντα τα μελη τ&ν , οργα νίσευν Μυλΐργκτϋν -Χυσκιυκ- στ&ν Ν. ΌπΝρ&ν χκΙ Ζκχβροπλκ στών όφΐΐλουν τρείς ήμ(ροις πρό τ&ν άρχαιρίοΐΜν τ»ιν όργανώβε ών των νά ταχτοποιηβώοιν οϊκο νομικ&ς ουμφύννς τω κχταστατι κφ τειν, άλλοις δέν οα £χωβι δι- Μαίωμα ψήφ«,υ. Τα μέλη των 6 πολβίπων όργανώοβιιν όρεΐλουν αιτανται τρείς ημέρας πρό τ»ν έ¬ κλο νυν νά οιβνερνήαουν νεοις έν γρβφάς χ«ταβά>λ<ντες συνχρό- νοις^Μα) την πρώτην συνδρομήν τειν άλλως £έν θ« έχουσι έηΐσης δΐΜ«ΐΜμ« ψήφβυ έ) Αί άρχαιρ* οίαι 8α διΐνιργϊινται υπο τριμβ λονς ΙφορευτΐΜή; έπιτροπής είς Ην άπαραιτητκς τό εν μελος 8ά άντιπροσωπϊ«βται υπό τού Γρ»μ ματεως τού Κέντρου. ς Πάσαν δέ την ίποπτείαν ώς χά Ι τηναηόλυ τον δΐΜΜΐοδοβΙκν και κρίσιν έ- πΐ βΐουδηηοτε άνβφυομΐνου ζη· τήματος θά έχη β Έποκτης 'Κρ γαοίκς. 7) ΑΙ αρχαιρεσίαι θα &ρ χννται μ«1 θα λβνουν κατα την κρίσιν τού κ Έπέπτου 'Εργβσί «Ι, ίοτις θέλει βρΐίο εκάστοτε χαί το μερος είς ο θά ώ η ψοφοφορία. —Τέ) Ταμείον Ποβν·1«ς τβν δημοτικβν ύπαλλήλων. Είς την εφημερίδα τίς Κυβερ¬ νήσει εδημοσιεύθη διάταγμα διά τοθ ό πό (ου τροποποιοΰνται ΜαΙ συμκληροδνταιι β! περΐ Ιδρύσεως ΤβμϊΙου Προνοίας ΔημοτικΒν υ· παλληλοιν διατ&(ει;. Διά τοϋ δια τάγματος Μβνονίζονται τα τής συν θέσεως μ«1 θητκίας τού διοι· κητικου συμβουλιον», τα τής άν«· ννωρίοεως τής πραΰπηρβσίοτς, τής έηιατροφής των κρατήσβΜν κλπ, —£ύλληψις φυν·)>το(νων.
  Υπο τοΰ σταθμοΰ Χνροςρυλα
  κης Περαματος συνελήφθη · φυ
  γοποινος Δημήτριος Τζανικάκης.
  'Επίσηί υπό τβυ τμήματος Χιιρβ·
  φυλαχής Ρεθΰμνηΐ συνελήφθη δ
  ςρυγόΐτοινος Σπύρος Σπφάκης κά·
  τεΐΜος Ρεθύμνης. Συνελήφθη 6·
  μοί&ις ό Έμμ, ΚουτβυναλαΜης
  πρός εκτισιν ποινής 3μήνου φυλα
  κΐσεως έπιβληθείσης 6ηό τβθ Στρα
  τοδικείου Αθηνών.
  —Ό Δνοιχητάς ΧΜρβ««λ«·
  «ής Χανί«ν.
  Άφίχϊτο είς Χανιά καΐ άνέλα
  0ε τα καθήχοντά τού ο νέβς Διοι
  χηχής τής αυτόθι Διοικήσεως Χμ
  ροφυλακής κ,Παηαβόκονλο;. Τ
  ματάίχας.
  Αυριον Δευτέραν κ«1 την Τρί
  ην (21ην καί 2Ζαν) τρίχ. καί ώ
  ιαν 8 μ. μ. ό Ιβτρος Φυσιοθΐρα
  ΐκυτης μ. Α. Ταάναλος θα ομιλή
  ιςΐ είς την Λέσχην Έπιβτημθνων
  ε Βϊμβ: ή ηδίαιτα τού πολιτισμβ
  νού άνθ^ώπου είς τό εδώλιον το&
  κατηγορουμίνου». Εϊσοδος Ιλε»
  Ιβρα.
  Γενομένων έρχαιρεσιϋν τονΦι
  λανθρΜπικοΰ Σύλλογον Κυρίων
  Μαί ΔεσιτβινίδΝν «Άγια Ιριας*
  Πρόβορος ή κ. Εΰσεβία Γ. Νί
  », Άντΐίχρςεώρος ή κ. Μαρία,
  .τειακακη, Ίαμίας κ. Καλλιόπη
  Χ. Τσβμπαρλάκη, Γραμματεύς π
  οΐς Βαγγέλα Κ. Παπκοαχη. Μ·
  λη: Ή μ. Ματρία Ν. Παρασύρη, π
  μ. Μαρία Π. κριαρά, η δεσκοινΐς
  Αθηνά Κρκσαδάκη, Α κ. ϋΰριδι
  ιη Γρ. Κωνσταντινίδου, ή. κ. Άν
  ιγβνη Γιαλιτάκη, η κ. Δίβ/τω
  Βλ«χάκη
  Ε(<λενκτικη Έπιτροπη η κ. Χρ. Ψαρομκνύλη. ή κ, ΟΰρανΙα Δαμιανάκη, ή δΐ{ 'βλενη Βαρβε "ΐάκη. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ Ή Ένοριακή ΈττιτροπεΙα τοθ χω ρΐου ΆρκαλοχωρΙου προκηρύσσει δτι έκτΐθεται είς διαγωνισμόν μειο δοτικής δημοπρασΐας συμφώνως πρός τάς Ισχυοοσας Βιατόξεις τοΰ νόμου &377 περΐ εκτελέσεως τον δημοσίαν έργων κοΐ τοθ έκτελεστι κου τούτου διαταγματος ώς ίτρο. ποττοιήθη δια μεταγενεοτέρων τοι¬ ούτων ή εκτέλεσις μερικων κονβυ- λΐων δια την διαρρύθμισιν καί έπέ κταοιν τοθ Ίεροΰ ΝσοΟ «Μεταμάρ •ωοις τού Σωτήρος» τοθ χωρίου ΆρκαλοχωρΙου την 11 ην Ιουλίου κοΛ ώραν 10 π. μ. έν τφ τεχνι»φ γραφείω Ί. Βαρκαρόκη, Γ. Τσαντη ράκη Ηρακλείου, συμφώνως τοίς Οροις τής έγκεκριμένης μελέτηςουν ταχθεΐσης υπό τοθ Ίεχν, Γραφείου ΊΙ Βαρκσρακη, Γ. Τσα*τηρακη. Είς την δημοπρασίαν γίνοντα δεκτοΐ έριολόβοι άνεγνωρισμένο πάσης τάξεως δι' Εργα οίκοδομικά Παρόβολον συμμετοχής δρ. (20.000 εΐκοσι χιλιάδες, Τα σχετικα τής μβλέτης εΐσΐν κα τατεθειμένα είς τώ γραφείον τής Ένοριακής Επιτροπείας 'Αρκαλο χωρίου καί είς τώ τεχνικόν γραφε όν Ί. Βαρκαράκη—Γ. Τσαντηρακη Ινθα προσερχόμενοι οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν, Έν Άρκαλοχωρίω ι[) 13)6)37 Ό Πρόεδρος τί)ς Ένορ. Έπιτρο ηεΐας ΆρκαλοχωρΙου Αριστείδης Άρχάβλης ΕΜΟ1Κ1ΛΖΟΜΤΛ1 είς την όδό Σμύρνης 2 δωμάτια μβτα ή ανευ ίελβλων. Βληρο^ορΐαιναρ' Άνακοινοθμεν 'ΓμΙν Βτι δια τ*)ς ικ' αριθ. 10218 έ. Ι. άπο^άοιω; ,κ) Νΐμχρχου διωρίοΗη φύλαξ ί)ή ας £;λ τ^ν ηεριφέ,ειαν τοθ Σ (0 _τ>ροφΐ)λα*ή; Ιΐιδιάδας
  οεν χωρίων Κβοτίλλι, ,
  ΚαρΒουλιανο. ΑχγοΟ, ΙΙαλυΟέχ.
  Τζΐγκουν», Ξιι&α, ΣτιιριΒικνό, Κκ
  μί ΤιΙχος, 'ΔοκΗν, 'Δ·
  μαριανοθ, Βιρβαρων, Σ*λα6ερ·-
  χ, Γλλενιβινό, Ζβφόρων, Μσυ-
  κτάρβν, Άχ, Αΐαραοκευι), Λιλια-
  ό, θ^ψΛνό, Επάνω καί Κχτιο
  Κ^ρουζχνο, Άγν4{, Μπιιζ*ρια.νό,
  Αηοοιόλοι, Σμΐρι, Μβντ) Καλ·
  Λέργη. 2Λμηβ, ΜΛθ,α;, 'Δρμίχας
  *αΙ των είς ή» ηεριφίρειαν τού¬
  των ουνβιχιαμβν χαί μετοχ(ωι)
  άντΐ 8ραχ. 450 μην ιαίεβς* ,κητοιβαλ
  λομένβν υπο τβθ ταμείου βήροις
  Νίμβδ Ήραχλείου 6ραχ. 400, οιτα
  ΪΙ τοθ Σ;νδισμϊυ χυντ,γθν Πεδιά·
  δβς δραχ. 50.
  'Β/Ηρακλεΐφ ιή 15 ΊβυνΙου 1937
  Ό ΙΙβιΓβτάμενοι τοθ ΔαοονομεΙου
  Παδλος Μητρόπουλος
  ΔΗΛΏΣΙΐ
  Ή Διεύθυνσις τοδ άρτβπβιείβ»
  ΤσβυβαλΙδου ζητεί συγννάμην ά
  αο την σεβαοτήν ηελαιειαν της
  διά την παρατηρήθεισαν άννμα
  λίαν έκΐ τριήμερον λόγω ριζι
  Μή$ έκιοκενής τβδ χλιβάνβυ τού
  καί ίηλ*ϊ ότι άηβ αυριον θέλει
  καραοκεΗάζει Ικλεκτβτατβν &|!
  'τβν -ρΐοτης κοιβτατοί.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  "ναντι Π^λ Ν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  20 Ίουνίου 1937
  1ΚΙΙΣΥΧΙΛΙ ΟΤΙ Ο ΜΠΑΟΥΜ
  1Α ΚΑΤΑΨΗΦΙΪΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ
  ΟΙ ΚΥΚΑΟΙ ΤΗΣ ΗΡΧΙΣΑΝ ΗΔΗ
  ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑ! ΑΒΡΟΧΑΑΥΙΙΤΟ!
  ΕΗΑΗΤίΟΝ ΤΟΗ ΝΟΜΟΣΧΕΑΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑ 119 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—·Σημε*ρ&"*ά τηλεγραφή-
  ματα έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι οί
  ήμιεπίαημοι κύκλοι έκδηλώνουν ζωη-
  ράς ανησυχίας δια την στάσιν τής Γε·
  ρουσίας έναντι των νέων νομοσχεδιον
  τής κυβερνήσεως Μηλούμ.
  Πιθανολογείται ότι ή Γερουσία θά
  χαταψηφίση τα νομοσχέδια. Τούτο μά·
  λιατα ήρχισεν ήβη νά γίνεται φανερόν
  χαί έξ ύπευθύνων ανακοινώσεων των γε·
  ρουσιαστών τής «λειοψηφίας οΐτινες
  δημοσία καταφέρονται εναντίον των νο-
  μοσχεδίων.
  Είνε άγνωστον μέχρι τής στιγμής άν
  ή κυβέρνησις Μπλούμ θά προσπαθήση
  δια παρασκηνιακών ένεργειών νά άρη
  την δυσπιστίαν τής Γερουσίας πρός τα
  νομοσχεδιον Πάντως πτώσις αυτής Θά
  8ώση, κατά τάς υπαρχούσας ενδείξεις,
  νέαν μορφήν όχι μόνον είς την έν Γαλ
  λία κατάστασιν άλλα καί την διεθνή πο¬
  λιτικήν, β έν είνε δέ απίθανον νά προ·
  καλέση κ» Ι περιπλοκάς.
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΠΙΛΜΠΛΟ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ
  1ΝΕΑ1ΒΕΝ100 ΤΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣ
  ΕΠΙΊΡΟΠΗ ίΜΥΚΗΣ ΤΗΣ ΠϋΑΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντ·
  ποκριτού μας).— Καθ* α αγγέλλεται
  έκ τού έξωτερικού ή άναχώρησις τής κυ
  βερνήσεως έκ Μπιλμπάο έτιβιβαιού
  ται.' "Ηδη την διεύθυνσιν τού αγώνος
  έν τή πόλει άνέλαβεν ή έπιτροπή αμύ¬
  νης ήτις θά συνεχίση την άμυναν έντός
  τής πόλεως εάν δυνηθή νά τροφοδοτη
  θή επαρκώς. Έν έναντία περιπτώσει ή
  'ίϊπιτροπή Άμύνης Θά προβή είς την
  ανατίναξιν όλων των δημοσίων κτιρίων
  χαί τού Ναιυστάθμου τού Μπιλμπάο.
  Ό Εύρωπα'έκός τύπος κρίνων ν ήν νέαν
  μορφήν των έπιχειρήσεων αποδίδει ταύ
  την είς είοηγήβεΐς ε* Βαλενθίας άλλά
  καί είς την αδυναμίαν των έρυθρών νά
  «ντΐταχθοΰν αποτελεί ματιχώς εναντίον
  των περικνκ)ωβάντων τό Μπιλμπάο
  έπαναβταιτΐΜών στραιευματων.
  ΕΙΣΤΙΙΙΚΡΟΙΣΕΙΣΟΙΥηίΔΛΙΙΛΡΙ
  ΟΑ ΜΕΚΙΙΝ ΕΙΜΑ2 ΟΕΣΕΙΣ ΤΟΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 19 Ί·ννί·υ (τού αντ«ττ·*ριτβί
  μνς).—-Ό κ. Πρ«6«πο«ργ·ς διά σημερινήν
  τ·υ δΐΗΤβ.γθς πρίς βλα τ« ύη·υργΐι« π*
  ραγγέλλει ·ή»ς «πρβφβοίστας κατα τβς
  ωροτς ι£ν ί*(€άοινν τ·ϋ *οιν·5 εί ύπα>
  >η?·ι η·<;αμ·νουν ογ «οί «τόχε ιΙ( τάς θε οεΊς των- Έναντίβν τβν παραβατβν τί,$ διβίανής ταύτης Βα λβψβίΛωντβι αύβτηρί Αίσιόδοξοι είς τό Λονδινον. Τό Μπιλμπάο καί ό αγών των έδνικών, ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου__ Νεώτεραι «ληροθορίαι έκ ΛονΒίνου άναφβρουν δτι οί ήμιι>(σημοι κύκλοι βεβαι
  οθν δτι τα τελευταία γεγο
  νότα συνέβαλον είς την
  τόνωσιν τής αίσιοίοξίας, ή
  δνοία βκδηλοθται καί είς
  τό Χρηματιστήριον Ή ν(«η
  τής Κυβερνήσεως Μβέ,οΰμ
  δια την εφαρμογήν τβν ·ν
  Μν της οΙκονοιμκβνμετρ«ν,
  Ι«(σης ή άναμιομένη ι«1
  σκέψις τοθ ΓΐρμανοΟ ύιουρ
  γοθ των Εξωτερικόν βα
  ρώνου φόν Νώϋρατ. είς τό
  Λονδίνον 6«ιδρασαν κύνοΐ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΗΡΧΙΣΕΝ
  ΕΝΤΟΝΩΣ ΙίΒΝ ΠΥΡΡΒΡΑΐΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτου μας).— 'Έκ τού εξωτερικόν
  αγγέλλεται ότι είς τό μέτωπον τής Μα
  ορίτης ήρχισε αγών πυροβολικοθ. Αίς
  έσίγησεν αό πυροβολιχόν των έρυθρών.
  Οί έθνικόφρονς έπανήρχισαν χον βομ-
  βαροισμόν τό άπόγευμα έπενεγκόντες
  σημαντικάς ζημίας είς τας έγκαταστά
  «εις των έρυθρών.
  ΕΡΎΒΡΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
  ΕΤβΡΠ!ΛΛΙΣΕΤΟ ΛΕΙΨΗ,
  /4&ΗΝ/Ι 19 Ίοΐίνίεΐ) (τβθ «νταπ·κριτ·8
  μα$).—Ό βντιηρέθΜπες τής ΓΐρμανΙβς πά
  ρ« τι) ιπΐτρ·ιι|) τής ονδετεροτητβς πρε
  ιβιυιής φ·ν Ρίμπεντροη ιπέί νχε σήμερον
  εντονωτάτην διαμαρτυρίαν (Κ μέρου; τής
  Γΐ|ΐμ«ν(ε(( διότι ύπββρύχιβν τβν κρυβρβν
  Ικετέβα «τ* τ·δ Γερμανικαί) 0ε*&ηκτο&
  τοθ «βΜοδντοί τ·ν έλεγχον «Λειψΐ·» τό ·
  ποίον κ·1 άπβπιιρββΐ. ν β τερπιλλίοη χωρΐς
  1> * Ο ηρ·ΗΛϋβ9 ΐθτ«χβί {ημιβτς.
  κώτατα.
  Εύοίωνον Θιε·ρι1ται καί
  τό γεγονδς τί)ς καλής άκο
  Βόσεως τ»ν έκτακτον φο
  ρολογιβν ύ«4ρ τής Αθνικής
  αμύνης Αν Αγγλία. Έτΐίσης
  σημιιοθται μεθ' ίκανοαοιή
  σε»ς τό γεγονός τής συμ
  #»νίας διά την διινιργιι
  αν τοθ ιλίγ^ου έν Ίσκανία
  καί ή όλονέν ά«οσα·ηνιζο
  μένη α«ό τής «.λιυρδς ταύ
  της διεθιής κατάστασις.
  Έκ Σαλαμάνκας τηλΐ
  γραφοθν δτι οί εθνικόφρο
  νις θά εισέλθουν όννσδηνο
  ιΐς Μ«ιλϋ-άο. Τα μβτρα
  των βρυθρΐν κρός Αμυναν
  τής «όλΐΜς ταύτης κρΐνον
  ται άνΐλχιδατ, μη Ιυνάμι
  να δμως νά βιλτιώσουν την
  θέσιν των διά κολλούς λό
  γους. Τουναντίον οΐιρυθροϊ
  ααιιλοθνται διά ηλήβους
  καταστροφής είς εχ°ρ[«τ.ω
  σιν καθ1 ήν Θ4 θιλήσουν
  νά αντιτάξουν την γν«
  στήν μέθοδον χ&ν δυναμι
  τιστικών Ιηικειρήσιων ιΐς
  τάς ό «οίας όβιΐλΐται ή κα
  ταστροε>ή τής Γκιρνίκα καί
  άλλων νόλΐΜν τής Βισκάΐ
  άς.
  Ή ρύθμισις των άγροτικών χρεών
  καί οί όφειλέται των έψεδρικών.
  Ή ΝσμαρχΙα
  χθές ηοός τόν κ.Δήασοχον 'Η
  ρακλε(ου κο( τού; Προέβρους
  των Κοινοτήτων τοθ νομοθ
  την κάτωθι έγ>ύ*λιον δι* ή'
  έφιστβται ή κροσοχή των έπ'
  των εύθυνών κα( συνεττειΛν
  άς ύπέχουσιν έν πβριπτώσβ
  Αρνήσεως παρο^ης ΐϊληοοφο
  ριον καί άνακριβ- Ο: χορηγή
  σεως τούτων είς ένοιαφΕρομέ
  νους αγρότας εύκργετηθέντας
  διά τοθ δημοσιευθέντος προ
  σφάτως νόμου «ιερΐ ρυθμΐσε
  ως των άγροτικών χοβΛν»:
  «Κατα τό αρθρον 7 πσρ 1
  έβσφ. 1 καί 2 τοθ άναγ<οΓστ' νοθ νόμου 677(1937 περ( ρυ6 μίσεως των χρεα>» 'άς πι
  στωττϊς άγρότου ώς (δ-οι κσ
  θορ ζωνται διβ τοθ άιθρου 1
  «Ο [δ'ου νόμου όψεΐλει έντός
  τριμήνου προθεσμΐας άπό τής
  (σχύος τοθ νόμου τούτου ήτοι
  μεγ οί 14 Λύνούστου ί ! θ)
  υποβάλη, δήλωσιν ώ; <"ϋ η κα θορ ζεται όπδ τοθ ΙδΙου νό μου. Τό Ταμίΐον Έφέδρων Πό λεμιστΛν νομοθ Ηρακλείου ύτΐοχρ·=ούμενον είς ότιοβολήν τοιούτων δηλώσ?ών θέλει προ σφύγη πρός ύρας διά την βε β^'ωσιν χης κατα την έννοιαν ν>ο άναγκαστικοθ νόμου 677)
  37 ΙΛότητος άγρότου, ττ*>ν έκ
  τής περιφερείας έ ισότης κοι
  νότητος όφειλετΛν ού*οΟ.
  Τοιαύη άνάγκη τταΐέστη δια
  τόν λόγον 8τι λό><^τΓ]ς φθσβ ως 'ών εργασιών τού, τό Έ φεδρικόν Τατμεΐον Ε^ει απαι τήσεις κατα χιλιάδων άγρο τδν, δέν είνε δέ ευχερής ή ύ —6 τής ύτιηΐεσΐας τούτου έξα «ρΐβωσις ιής Ιδιότητος έ<ά σου έξ αυτών. Πρός πρόληψιν συνεπώς ζή μιον τοθ ΤσμεΙου άλλά κα' πρός αυστηράν εφαρμογήν ύ πέρ των άγροτβν τΛν διοττά ξεων τοθ «ύΕργΕΤΐκοΟ ώ; &νω νόμου, παρακαλοθμεν ύυάς 5πως χορηγήτε τιασαν οί,ου μένην υπό τοθ ΤαμβΙου ββ βα'ωαιν, έφιστΛντες συγγρό ως την προσοχήν σας επί τΑν σοβαρωτάτων συνέπειαν καί ιύθυνών τάς όκοΐας συνβ πάγεται βι' υμάς ή παοά τβς διατόξβις τοθ αρθρου 15 τοθ ΙΡίου άναγκσστικοθ νόμου άο νησίς τΐαροχΤ|ς βββσιώσεως ή ή παροχή τοιούτων άνευ τής ένβείκνυομένης ακριβείας. ΑΙ πρδς τό Ταμείον ΈΦέ δρων άπαπήσεις υμών δέον νά θίωροθντσι υπό των άστυ νομΐκων άρχών της περιφερεΙ άς. Ό Νομάρχης Άνδρί ας.Μάρχ» λλος». ΑΙ ΙΔΕΙΑΙ ΑΙΚΗΣΕΟΣ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΟΣ ΟΙΝ0Α6ΓΟΥ Ο ΠΡΒΘΥΠΟΥΡΓΟ2 κ. |. ΜΕΤΑΞΑΣ Ο κ ΝΟΜΑΡΧΗΝ ΕΙΣ ΒΙΑΝΝΟΝ Τό 'ϊπευργιίον %ς προνηιύοσει Βοχιμαοΐην οικνιρ γ~θ—σεμΐν~ν νήν 21 Ιουλίου Ιν Ά6ήνβις £,ά την χοιήγησιν άίει Αν |(ησχήοι«ς έΛαγγέλματες ί λδγου. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥΣΙΤΟΥ Καθ" & ηλιιρβφορούμεθα διπά χθησαν αρμοοίνς β Ι ένώοεις συν· ταιριομπν νά άρχίο&υν αήν προ αυγ>έντ;«οιν οίκυ ίντίς τοθ μη
  ν4ς μΐ δίοιν την χοθβομο&ιϊοαν
  προοωρινβς τιμήν βγοι α; έγχι»ρ(
  ου οΐτβυ πρός ί>αχ. 8.70 χκτ'
  έ* $λ πρός πρόλτ,ψιν αγορβν έχ
  μερους τοθ ΙμπορΙοο Ής μιχρο·ί
  ρος τιμάς ίπί ζ,~μ α τϋν παραιω
  γΑν. Έπίοης πίηροφοριύμιΒα Β.ι
  δι* ίχάονην ηιο6ψΛ ανωτέραν
  ΐής τιλειπ»ίι>ί Ιί »ατα6ίλλ»ντ(»ι
  χατά τίν ίριθίΐχίν χκθοριομίν ι ής
  πμής 15 λιπτά ίηΐ ηλέον, ι Ο α>ι
  ωιτε ή πιώΐ) η*6τα τι Ο Ιγ)ω
  ϊίΐυ ο(ιου να φβάοη τάς 9 45
  $ρ. κατ' δ* 5ν.
  ΤΟ ΣΥΡ/Β)ΥΛ!ΟΝ
  ΛΓΡΙΦΥΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δ ά ιήν π^οοεχΓ} Τρίιην έ*
  ληθή είς συνκδρΐασιν το έπο
  τιτικύν Συμβούλιον 'Αγροφυ
  λαχΓ)ς Ηρακλείου. Είς την ου
  νεδρΐαοιν , ταύτην τό έποπτι
  <6ν συμβούλιον θά άσχοληθβ μέ ύπηρεσιακά καί γενι>ωτί
  ρας Φύσεως ζηήματα.
  ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
  "Υπο τού Τριμβλβϋς Πλημμι·
  μς
  αθη ο £τυλ. Χ, £τελιδ«Μη« έ{
  ΔργυρβυπβλΒΜς ·1ς φυλάκισιν &
  μην&ν «αί , χρημεττιχην ποινήν
  3Γ00 ίραχ. επί παραβόιοΐΐ τού νβ
  μβυ πιρΐ άρχαιοτήτκν.
  ΤΟ ΚΙΚΟΥΡΠΟϋίΚΕΙβΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό Κακουργιοδικεΐον Ήρσ
  κλεΐου κατά την προχθεσινήν
  τού δικάσψον ήθώωσβ τόν κα
  ΐηγορούμενον επι ΰνεξαιρέσει
  Αντώνιον Πίθουλάκην. Την
  ρεοϊχη,Τρίτην θ* σσχοληθβ
  έ ιήν τβλευταΐαν της ίφετει
  ής δΐκσστΐκΓϊς περιιίδου Μνην.
  Κατά τούτην κατηγορΐΐται έ
  πλαστογραβία ,καΐ άά
  ό Έλιυθέριος ζ
  Ό ( ] ή
  χ. Ι. Μ*ιβ(£, ίπίστειλΐ πρός
  τόν Πρέιδρον ν.0 ΔιοιχητικοΟ
  Συ^ββυλΐου τοθ Ταμΐίου Έί
  βριον Ηρακλείου χ. Μανον Κα
  βκλλίκην την ακίλουθον έπιοτο
  λ^ν επί τ<5ς ίωριας τι Ο χ-μβίου διά ιήν &ερβηορ(αν: Φίλε χ. Πρόιϊρι, «Έλαβον το &μ·τιρον τηλεγρά φημα, δι* ιϋ μ<0 γνωρίζεπ .την ψήφισιν το6 ϊκ,βίύ τ§ν 200 χιλ. 0ραχμ6»ν παρα τοθ υμιχίρου Τα μι(.ου οτ.Ιρ ιής ΒαοιΧιχτ]( μις Ά εροπορΐΗς χαί ο άς ουγχαίρω θιρ μΰτκτα. Σ&ι ηαραχαλτΐ ί διοβι βασϋοθν αί εύχαριο;ίβι μβυ χαί είς δτΐκντα ι ά ,ί/η τιθ Ία μιΐου ο«ς 11 α ι ήν ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΟΡΕΑΝ ΤΑΜ- ΕΦΕΔΡΒΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΞΙΤΗΣ ΟΔΟΥ Συοϊ*υίμ«ν2ς «αί υπο τοθ Δή μάρχβυ Ηρακλείου χ. Μ. Γεωρ γιίϊη ένρχωριΐ σήμερον την ΠΓω ί»ν προ»ι μιγευ νά παριυρ·θ$ είς τα έγχαίνικ ττ)ς οΊανοιχθείσης ιιί χρι Βιάννου &>αξιΐτ|ς ίδβθ ό Ν»
  μίρχν,ς χ. Ανδρέας Μάρχιλλος.
  Είς τί ί^αίνια τής έ»ς άίοθ θα
  προσΐοθή πανηγυρικΐς χαραχιήρ
  διά ττ^ς αυρριύοεβς άντιηρβσωη
  ών ε« π)είοιω» χωρίαν έξυπηρε
  τουμένβν διά %ί όδιθ ταύτης.
  Η ΙΔΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙΓΟΓΕΩΝ
  (] ,μγ ^ς
  Νίκς Ελλάδος. Το νΤ(,),»« οα«
  διι6.6ιίο6η ιίς τέ 'ϊηβυργιΐβν 'Α
  εροηορ άς διά τα ηιραιτίί».
  'ΐμέτερος
  Ι. Νετα{«ς».
  0 ΕΠΙίΚΟΠΟΣ «ΡΚΙ&ΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΕΡίΠΟΡΙΙΝ
  ι
  Πρός ά πό σας τβς (βράς μο
  νάς και Ένορια*σς Έηιτρο
  τιβΐας τής Έπισ<οπής Άρκα δΐας εκοινοποιήθη υπό τ( Ο θβοφιλίστάκυ Έηισκότιου κ. Βαοιλείου έμπνιυομένη έγκύ' κλιος δι'ή, ύτιοθϊΐκνθβται ή άναγκη της συμμετοχής ιίς τόν Βιβνεργούμενον πανελλή' νιον έρανον υπέρ τής 'ΑεροΙ πορΐας καί της Έ*κλησΙας κα λοθνται 6έ ο( ΙεραΙ μοναΐ κο( αί ένοριακαΐ έπιτροτιεΤαι διτω; ωρισμένας εΐσπραξεις ούτον κστα την προσέχη Κυριακήν της Πβνΐη<οσιής ή άλλην επι σημον πανήγυριν διαθεσουν υπέρ τής Άβροτιορίας καί είδι «ώς τής παρασκευής τοθ Ιδιαι τέρου άεροηορικού Κρη.ιιοΟ στολΐσίου. ΤΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑΣΦϋΙΡΙίΤΗΡΙΑ Διά διατοΊή; τού πρές τάς ά; μιδΐοις αιχ^ς το οφυηουργιΐβν 'Α αφχλιΕας ιππρέπιι αήν προοαρι νήν λιιτοοργΐαν τβν χρονομιιρι χ»ν £ 'Η "Ε' ωσ ς Εμπορικον καί Βιομηχανικήν ΈπψελητηρΓων όιιαντίΤσα ι(ς σχετικόν ίρώιη μσ τοθ κ. τελώνου Ρεθύμνης γνωρζίΐ δτι ώς άνεγνωρισμί νος έξαγωγιύς εγχωρίων προ (οντων νοιϊίαι ό^,κοτά ι-ύριον έπάγγελμα καί συστηματικώς «ξάγων έγχώρια προϊόντα κοΐ ουχί ό συμπτωματικΑς έξά νων ή κάμνων έναρξιν <ξαγω γθν όιότε καί Γεν δύναται ιδΐος νά άκολσμβάντ] των οόΐών εύεργε^ημάτων μέ τόν άνβγνωρισμένον (ξαγωγέα έγ χωρίων τιρςϊοντων. ι(_Γ-»_)-^->_Τν_«'^-Γ'»ΓΧ_Γ>^Γ^νν6'
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΒΗ
  0 χ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Τό ίαπίρας %ι ρ}
  Πβροοχ.υΐ,ς ανεχώ^Τισιν έχ _-
  ν(»ν δι' '/^ίψαί δ Διοιχηιής νήν
  ΤραιιΙζΐ]ςΙ)ςΊ£ΑλΗ6ο( *. Έμμ.
  Τββαδερός.
  ΑΙ έν ιη ά·) ο, ^ μας κυμανθείσαι
  χθίς τιμαί των θ'αφόρων ένχωρΐ
  ών προίΰντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Λίαν,
  "Ελαια 5 βαθμών 41.50 45.
  „ κοινά 40.
  ,. ραφιν* —
  λευκοΐ α' 27. 31.
  .· Ρ'
  πυι,ηνελ. α
  ·. Ρ'
  μουργέλ. α'
  25.
  •λύ.
  21.
  23.
  29,
  27.
  25.
  27.
  25.
  θΐνοι 'Αρχαν. το μΐστατον 50
  ,. ΜαλεβυζΙου
  Μέταξα
  Κ,ουκούλια
  ΔΙκταμος
  Δέρματα βιδέλα
  „ βακέτα
  „ βαρεία
  'Αρνοδέρματα α'
  β'
  Πρΐίβατοδέρματα
  Άρκαλοδερματα
  Μαλλια
  6
  550
  60-120
  250
  45
  30
  24
  40—90
  10—30
  50—60
  180
  38—45
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Άγορά Πώλησις
  Δολλόριον 110.50 111.50
  Λΐρα 546. 550.
  Κορώνα Σουηδίας 28.10 28.36
  Φράγκον Γαλλικόν 4.91 4.99
  Φράγκον 'ϋλβετ 25.27 25.54
  ΦιορΙνι Όλλαν&ικόν 60.60 61.20
  Τσεχοσλοβακίας 8.85 8.90
  Φράγκον Ββ·γ, Β,Ϊ8 8,78
  3" ΟΡΟΤΝΗ
  -|—ε«^ε^ε^ε^-ντε^_^ ■"^Κ.^εε^ .^^ε—^^^0-^ Δ~»_-,.^ε^|ί|^ρε»^.,^~^ί0ε^(ί
  ΤΟ ΤΑΞ1ΑΙ0Ν ΤΟΥ ΝΩΪΡΙΤ
  ΕΙΣΤΗΝΙΓΓΛΙΚΗΝιΊΡΩΤΕΥΟΥΣΔΝ
  ιΊΡΟΧΑΛΕΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΑΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΗΣ
  ΣΠ0ΥΔ4Ι0ΤΑΤΗ11ΣΗΜΑΣΙΔ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 9 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Καθ* £ πληροφορεΐ
  ται τό Αθηναϊκον τ-ρικτορεϊον όλό
  κλήρος ό τύπος τής ^Ιύρώπης άσχολεϊ
  ται σήμερον 6ιά μακρών μβ τό ταξί
  διον τού. Γερμανο- ύπουργού των έξω
  τεριχών φόν Νώϋρατ είς Λονδίνον. Ί
  διαιτέρως αί γαλλικαΐ καί αί ιταλικαι
  εφημερίδες άφιερώνουν μακρά σχόλια
  είς τό ταξείδιον αύτό γράφουσαι ότι έκ
  των αποτελεσμάτων των συνομιλιών τού
  φόν Νώ'υ'ρττ έν Λονδίνω Θά εξαρτηθή
  έν πολλοίς ή περαιτέρω εξέλιξις τής κα
  ταστάσεως τής Ευρώπην.
  Γενικώς πιστεύεται ότι είς τό Λον
  δΐνον θά συζητηθούν: τό Ισπανικαί,
  τ ό ζήτημα των γερμανικών άποικιών,
  τ ό πρόβλημα των έξοπλισμών καθ ώς
  χαί τα οίκονομικα κ^ί τα πολιτικά
  ζητήματα τής Εύρώπης.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ Τ1Ί«ίΐΣ
  8ί ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΑΡΚΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντ»
  ποκριτού μας).—Κατά τηλεγραφήματα
  έκ Βουχουρεστίου τό Ρουμανικόν αύ·
  λαρχεΐον ανεκοίνωσεν ότι ό Βασιλεύς
  Κάρολος θά μεταβή έντός των προσε·
  χών ημερών είς την πρωτεύουσαν τής
  Πολωνίας Βαρσοβίαν. Είς τό τάξει·
  διον αύτό τού Ρουμάνου Βασιλέως,
  τό οποίον βικαιολογιίται τυπικώς ώς
  άνταπόδοσις είς την τελευταίαν έπίσκε
  ψιν τού Ηολωνού προέδρου τής Δημο¬
  κρατίας κ. λΐοσίσκυ είς Βουχουρέστι-
  ον, οίπολιτικοί κύκ/οι άποδίοουν έ·
  ξαιρετικήν όλως σημασίαν. Πιστεύετετι
  οέ ότι ό Ρουμάνος Βασιλεύς θά έχη
  σοβαρωτάτας συνομιλίβς μετά των Πο-
  λωνών επισήμων σχετικώς μέτάζητήμα
  τα τής Κεντρικής Έύρώπης.
  Ο ΡΟΥΣΔΗ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ
  ΕΙΣ Β1ΓΑΑΤΗΝ - ΤίΧΕΡΙΝΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίευνίβυ (γ·6 «ντβπβκριτοθ
  μ«()·*~Τ* Πρακτορείον της Ανατολή, τη
  λεγρβφιϊ Ι, Άγκύρβς ότι ο ύπουργός τβν
  Έίωτβριχβν ι ής Τουρκίαν μ. Τεφηκ Ρβ»
  θ&η ΆΡ*ί αναχωριϊ μεταβαίνων ε!{ Βαγδο.
  την καΐ Τεχιρανην. Τέ) ταξείδιον τ·ΰτ· τ·δ
  κ. Άρβς ίχει σκοπόν την υπογραφήν ουμ
  φώνων,φιλίας ««ι συμμαχίας μεταξύ τής
  ΤουρΜΐας μοιΙ τη, Περσίας τού Ίρβκ κ·Ι
  τ·& Άφγανΐοτ*ν.
  ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΓΕΡΗΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τοθ άντα
  ποκριτοΰ μας).— Ή είδησις τής επι-
  Θέσεως ύποβρυχίου των έρυθρών κατά
  τού θωρηκτοΰ «Αειψίο» έπροκά>εσε με
  γίστην συγκίνησιν καί οΐσθημα άγανα·
  κτήσεως είς ολόκληρον την Γερμανίαν.
  Ό καγκελάριος Χίτλερ έφθασεν άμέ-
  σως αεροηοριχώς είς Βερολίνον έκ
  ΙΜπερσεσγκάρντεν όπου παρεθέριζε χαί
  εκάλεσε σύσκεψιν των ύπευθύνων υπουρ
  γών καί των «ρχηγών τοθ έπιτελείου
  διά την λήψ,ν των ένδεικνυομένων μέ·
  τρών έν Ισπανία.
  41 ίΙΡύ,ίίίΐΊ ΙΞΐΒΜΑΪΙΚηΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού αντβποκριτβϋ
  μα{).—ΆνεΜοινώβη σήμεραν ότι οί πίνα
  κε{ τβν προαγωγαι των άζιωματικνν έκ»
  ρνβησκν «πό τ· 'Α« ώ Γβϊβν Στρατιωτικόν
  Συμβούλιον. ΟΙ ηΐναχις δημοοιεύονται
  των ημκρΑν ιίς την εφημερίδα
  ΗΙΜΚΑΗΣΙΣ ΤΟΝ ΕΒΕΛΟΗΤΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (.τού άντα
  ποκριτού μας».—Κατά τηλεγραφήματα
  έκ Λονδίνου άπό τής χθές ήρχιβαν έκ
  νέου κανονικώς ο ι συνεδριάσεις τής επι
  τροπής επί τής ούΒετερότητος καί τού
  έλεγχου έν Ισπανία παρΐσταμένων καί
  των βιιντιπροαώΐτων της Γερμανίας καΐ
  Ιταλίας. Ή έπιτροπή θά συνέλθη έκ
  νέου τή» _ευτερ*ν Βιά νά συζητήση
  »ό ζήτημ* ιης άνακλήσεως των ξί
  έθελοντών έξ Ίβπ
  Ι
  »·
  _ .ί
  ε·*-*1
  »»1 ε
  «ραβϊΙ-ν
  ι#Βθΐ«ομ·
  ρβΚλβί·»
  . την η
  Λήν δι- τ
  κ. Ν·μ«ρ:
  «βν «ΡΧβ
  βιάννον,
  Ιιίνΐως ί
  αχεηι
  τ« χ
  Είναι ·
  ατ(« π οηι
  9 *}
  «!.ε» *λ
  ΐκό τ« δι
  . «Ινκι
  ί ι·»* Χ»Ρ
  Ι τέ έιτβΐα
  (·«{ ήμκ< ρ«ν ίη*ί ΪΜ δι«μ«Ρ ην. Ε«Ι |>ΐβ·<»λιαι τεν έκικ· κολιν τ· ΐϋλλβ Ι·ν. χνρ·&ν *ρ·ς την ά χρ κρί·δ·ν Ή δι' Μΐνωνίκ- φ ρβν«, λκ μιταίύ ΟΠΩΣ Δ Ι