94432

Αριθμός τεύχους

4595

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

23/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ρφήμ
  >μανι*όν
  ό Βασιλεύς
  •«ών προβε·
  ιύουβαν τής
  » τό τάξει.
  ο Βασιλέως,
  τυπικώς ώς
  ταίαν έπίσκ»
  υ τής Δημο·
  ·ου»ουρέσιι«
  ίποοίοουν »·
  . Πιατεύεινι
  λεύς θά ίχη
  ετά των Πο·
  ■-έ τα ζητήμ.»
  ΤΑΒΑΙΗΕΙ
  άντ«η·χρ»τ·5
  Λνκτολδί τη
  ιπβυργ.ς τβν
  ί
  . Τΐφε
  ,ων ιΐί Β«γδ«
  ίι·ν τουτο ί·«
  ρφή
  ς μετβζΰ τη,
  Μ Ίρβκ χ«>
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ?ΑΦ!ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΔ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  έτησία λ(ραι 3
  εξάμηνο; 8
  "Αμεριχής
  έτησία οολ, 15
  εξάμηνο; » 8
  Τ.μή
  πατά φύλλον
  Δρ. 8
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  23
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΤΚϊΙΪΙίΙ ΙΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΪΟΙ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 45»
  Ι ΟΛΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ.
  Μετ* πάροδον μιάς ο·
  κλήρον τριακβνταετΐβς άψ'
  Α( Τ· ηρβτον ήοχιαεν α χα·
  **0«ΐυλ τής ο&οΰ Βιάννου—
  ΐπί Κοητικής «κάμη. πσλιτεί
  ε,ς—οί Βιαννΐται είδον
  έλ
  ςεπ
  τέλους ι·ν δικκαέβτερβν πά
  Βον των «κηληρούμΐνον. Ε!
  ββν τό αυτοκίνητον νά φθά
  νο και να στκβμεύο χά τω
  δκ· την σκιάν τ&ν γέρικων
  λ τϋς πλβτείβς τής
  κωμοπόλεως των.
  ύρβν τ· γεγ·-
  ν«5 μβ , «ν«λ·γ·ν κρ·ς την
  τεραστίαν οημααίαν χ·» εν¬
  θουσιασμόν καί χαράν.
  Τα «γκ«(νια τής ·δ·δ Ή-
  ρκχλιίσυ—Βιάννου εγένον¬
  το την παρΐλΒοδοεεν Κυρια
  Μην δια τϋς μεταβάςεως τβδ
  κ. Νομάρχου κβί τβν λ·ι-
  ηβν «ρχ&ν τής πόλεως είς
  Βιάννον, μέ εξαιρετικήν επι
  οημστητα Καί ή σημ«σ(α
  Τ·& γΐγβνοτβί αύϊβδ εΐήόθΐ,
  οιάντως ·πο
  τβς σχιπκ&ς.
  όμιλήσνν-
  Είναι δέ κράγματι τεοα
  ατ(« ή σημασΐα τίις διανβΐξε-
  »ς τής βδβθ βύτής. ΟΙ Βιαν-
  νΐτοιι ίλβϋθερβδνται πλέσν
  ■κ· τβ δεομκ π·ύ τούςίκρά
  τ·«ν είς την μβνε»σιν, καβη·
  λνμένου; είς τ* ίψίπεδα ό
  είναι χτισμένα τα γρα-
  φ χωρία των. Τβ τείχη
  τβ βπβϊα τβύς (χώριζον καί
  τούς ημπ*διζβν την ελευθέ-
  ρειν επικοινωνίαν μέ τα αλ
  λ« δι«μερ(ομ«τα διηνοίχβη
  οκν. Καί ή5η Π Βιβννος ί
  {ηβφάλιβε την δι" αύτσκινή
  τού επικοινωνίαν της μβ την
  πάλιν ΐοϋ Ήρβτκλίίβυ κ«ί
  Τί ·λλ« τμήμβτα της νή-
  αου. 'Απ· της παρελθούσης
  Ευριαχήςαί Βιβννϊτοη ηο·
  χ«ρ·0ν μέ γ·ΡΥ·ν ρυθμόν
  κρός την κατβκτηαιν τβδ αιιν
  χρόνον πολιτισμόν, πρός την
  προοδον «αί την αναδημι
  ουργίαν.
  Ή δι' αύτβκινήτβΜ σ»γ
  κβινωνίκ—η οπ·(« ίληίζομΐν
  νκ (ζασφβιλισθό καί τ·ν χει
  μΒνν, έκτ&λ·υμένων έν τώ
  μεταζύ τβν Ιπαραιτήτων
  *»ς την αυστημκτικντέ
  Ρ«ν «κμετάλλευβιν τής πλ·υ
  Τ·φ·ρ»« νής τής «παρχΙ·5
  β« αυντΐλ<σο είς την πν της 6, τουριβτικπν Υ Β* μγπσιι τουριβ κίνησιν, θχ δώσο νέχν αιν *1 ί ,^ νίβν τΡ·«ην είς όλας τάς βκδηλώοεις τής ζνης τβν βύρυών κκί Φιλο δω* &λλ«στε, Βι«ννι τβν. Δι' αύτ· κβί · εν ««ι νιααμές της *δ·ϋ ΉρβκλΚ •υ Βιάννου προαίλββε τί- βην επισημοτάτα κοΐ. έθιω ρήθη ώς οτ«θμ·ς καί κκ«ρ χη νί.ς ζωης Μ«ί νέεις «κ. χής διά την τελευταίαν έκ Τβν έκταδϋλφνν Ιπαρχι&ν 0 δ 4 φ τ·0 ν·μοδ μ«ς, έβ λ . αν μ μς 4 ·Ι. α προσετέβη τΐλκυταία, έρχε ται έμως πρώτη είς καλλο Ι γρβφιχίτητας κ«ί νβΒ μκγε(«ν. Τό *{«ιρετιΚ6ς δ' εύχ«ρι αι·» αντ· γενονσς της δια ν·1ξκωςτϋς οδοδ Βιάννου, χκιρετΐζΐι μέ Ιδιαιτέραν εύ χαρ(οτησιν ή , «Άνίοβ«σις» Καί αίαθχνκταΐι βαθιΐνν Ι κανσποίησιν έκ της κρνγμα τοπβιήοΐώί τού Διότι ή «Ά νβρθ«αι$» δέν Ιπβυσιν ούδ' επί βτιγμήν να ένδιαφέρε ται κ«ί να μβχθζ καί ν' α γωνΐζβται δια την κπ·περ« τωαιν της ·δοδ αυτής. Καί «φ' ογ·» προ εννεαετίνς Ιί 8η ύκ· τβδ Κράτβυς ιΐς ^ φκρμβγήν πρ^νΡ01^!191 έκτε λέαεως καί ΐλβκληρνβεως τβδ έδικβδ δικτύβυ της ρ»ς καί τβν «λλων παρκ γωγικ&ν ίρνων, η «'ΑνβρθΜ αίς» ίβίσεν ώς Ινα έκ τβν κρωταρχικβν ακβκβν της ν« συμβίλα κ«ί δια την τ«χ«τε ραν άποπεράΤΜθΐν τής ο&βδ Βιάννου. Κ«ί έκράτηοκ την ύίτβαχεσίν της- Ύκέαχεται δέ κ«ί πίλιν, νά κ*1 είς τό μέλλβν βλ«ς αύ της τ«ς δυνάμεις διβ την έ ςΊ>κηρέ<-ησιν, την πρβκγω γήν καί την ανάπτυξιν τβν σομφεράντων της συμπαββΰς βυγή "Αλλά χχΐ οί νύχτ-ΐ·ς τί); ββΕακβνται μι τ) οτβ Αιχίδητό γιά να Φ Ιίι» ο6ίή Κάποιβς ιΓ-ιιν Β(ΐ τ) αύγή τβν ' αυ;ιον» τοθ «αλικτέϊΐιι χεινο ββυλευχιχοθ ρήτορος. "Ετοι δε< «ίν»; Δέ* ιίχα τΙκ·τΐ νά προοθίοω. ΤΑ νά Ιχη: χοιΜγιο νχ * θ -. .---------- --». τ» ουνκ'αθΐ)ΐια μιβ"; αδϊτ)ς χλτρος δ. . χουοϊθς α'ώ' τοθ θε ατό οδ&οιμβ μιβς δδαεως, δέ* εί ριχλέβυς. ΚαΙ ϊέ< επρόκειτο χά νέ νο,ιΐζβ άπο χά σΐίνήΊη γεγονί- τβ τής λεγ·μίντ)ς έ9«τεοιχή°ς ζ« ΚυιΙ μίλιαΐΛ τής ΐσβτεροής »!*νος μας. τα φαιινίιιΐνβ πεοΐ ά τλοθ ο^μίίλιομΌ Ό αντΐρ5»)σ'ας λαϊκόν εί κ ε μέ ζ«τ}ς μέρος τού |<α ή πολλά έκιχετ, ,,*„ ΙΜτβ. Δε< εΐχε Βμ«ς μέ χδ υ έ Ό φβνίγραφος κβί» ς τού την.... άντίθισ:: Ή αδ θη παραπλεύρως μ*ς, γή, Βπβς χάθε αδτή εί%ε χβτι χά Οτι τα εερά κλαδιά. πέρνουν τιειό εθκολα γ) ροκοιί. Άχίμτ} *α 6 χαμέ^ος τοηαΐχτης ίΤβν Ιβλεΐτ. τέν π9] κ4θ| π.νου,,ί της νά Βιαγράνιται οΐά ξβτ,ρ(1ιβι Βίμηα τζαμι* τΐ}ς ϊέ Ι ης τζαμι* τΐ}ς ϊέιχ^ς Ιχ*ν« «ολλή τού άκο<α9δίι·9>: Ό
  ήΐος τ*3ς ααγ«]ς. δ βριαμ6ε««χίς
  τ,οθ Ι-ιον« Ι,α. σβρ6
  «υ ί) χ*
  χοιι. 2:ή
  ρόλον....
  2·ί)
  Ιββτεριχο ή Ι·
  4 |«πλτιχτιχ4ί
  * ΐύζ έι(
  πιρ(
  ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΑΙΚΕΙΟΝ
  ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ
  Ποο καιροθ,. τό υπουργείον
  τής Δικαΐοσώνης εΐ^εν άποψα
  σίσει διά λόγους ο(«ονομιΛν
  την κατάογησιν σημσντκοθ
  άοιθαοθ ΕΙοηνοΛικβ'ων μετσζύ
  των όκο'ων χαΐ τοθ ΕΙρηοΒ
  κβίου 'ΔγΙου Μύρωνος. Κιτό
  πιν δαως έκεμβςτοίως τΛν κ
  κ. ΓβνκοΟ ΔοικητοΟ ΚΓή'ης
  χαΐ τοθΝομάρχου'Ηρακλε'ου,τ)
  αποψασ.ς έ«β(νη έματαιώθη
  «αί τό ΕΙρηνοΒικεΤον 'ΑγΙου
  Μύρωνος καρέμβινε οιβ να
  έξυκη3ειθ κα( την οικαιοσύ
  νην καί τας χιλιάδας των κα
  ........... .. η ί ς χάδας
  σνλλογισμού;;. Κ»τα τό διάοτηιι» Κρ-τινής Βύοιιο; ήλθε να ταιριί τοΐκων τής τιεριφϊρβΐσς τού
  * )έ ή δί6 δ θά δ ψλί δ
  τ)μέ?»ς ήΐαν δί6*ιος δτι θά ση χο ψιχολογ-μένο χρανοθΒι τί];
  Ιίειεν εδνιϊ <ά σέ " -Ηδη βμως χατά «ληροψο των των Μαλεβυζωτ^ν,ΰιΐεσχέ θησαν νά ίνεργήσουν διά την παραμονήν καί την οιατήηησιν τοθ ΕΙρηνοΒικεΙου Άγΐου Μ6· οωνος. Κ~1 θϊ Ινερνήσουν ά σ^αλδς, ήΐη μάλιστα ένήργη σαν, καί 63 επιτύχουν είς τΑς *νεργβΙας χων. Ή κυβέρνησις θ' Αναγνωρίση τό δίκαιον των Μαλεβυζωτον καΐ ή άπόφα σ ς τοθ ύτουργεΐου ττ)ς Δικαι οσύνης θ' άναθεωρηθΟ άσφα Τό Είρηνοδικεΐον τοθ Μύρωνος Θ4 ΒιατηρηθΒ άσφα ^γή μ)ς ιΐχκ μΐζι νιά φ χαβχ τής, "Ολβ χ»... ξιρά χλχδιά τ«]ς κε βΒΜ ίξί ΐ ίλλης δρ,Βυα.! "ίρ.οχίΐς-μήέξ,,ρουμίνοκ φίοιχά ΥβΤον «"ανήλθεν επί των πρώ Όχι μόνον διδτι τό θίλουν οΕ είτε τοθ βιπλανοθ γηβαιβα σ^μπο των σκέψεων καί άποφάσεών ποιητχΐ άλλά χ*Ι διότι τέ θίΐει λίτευ πού οννεχίζει τή ρίμβη τού τού καΙ έπιμένει νά καταργή τυπιχΐς ή βτιγμή οδτή χ»θ' έ «κ —Ιχουν η&ιγ χατά τό δή λεγίμε ση τβ ΕΙρηνοδικεΤον χοθ Μαλβ ή—ιό ήλιοβΐοίλιμμχ ■*>*. ανά νόν φ»τιά. 'Δνοιχαλίπτοϋν ενδια ο,,»·ιΛ.% ,,* τΑϋ Λ,^—ηΪΛΝ,ΐΛϋ
  Βίυσ^ια μελαγχολΐας. Ο ν—— -*-«" -· «ν- -* —Ζ"..— Γ "· «- ■ '
  μίνος
  χά
  Ινίια
  πράγμχχβ.
  ι» α;
  μς ο μβ9δηι 5ραΒβό ΠχΕρνου τ^ μορφή ι» α; «
  πέλαγο(» Ιχιι χοποθεφει χοίις γνιΒιάριχης *χχΙ»αί ήνιου ηβΰ νώς ίξ ίσφαλμίνων πληοοφο
  παΒηιιχώτιρους λιιριομϋ&ς «Ο «Β: Ιρχιται νά χριιοώοη τέ ώ?»ΐ3 ριων, δα ή ύπαρξις τοθ δικα
  6λΕο« τ^ς β&τοχράτιιρυς Έλιαί ροζ έ-δς νεβνιχίϋ προφΐλ ή νά σιηρΐου ού-οθ είναι
  δετ» Τ4 ήλιβΜΐλεμμ ί Β χαμη πειδ πλτνίνι χά μαλ
  δετ». Τ4
  είνε Β.α
  ήμίρα
  Β
  λιά οιο 15ιβ
  ς ρφ ή
  πειδ πλατινίνι» χά μαλ
  ρη ήμ φ
  ττλίον πβρέρχεται—τ* Βιατεταγμέ νά Βύ3η άποχρώοιις
  δ ά ή ΐ ά ίξ ύ
  Η άχίμη
  ίριδένιις
  ρΐας έξ Αθηνών, τό ύηουρ(λώς. ΚιΙ πρέπει νά διατηρη
  θή ΚαΙ δ.ότι πάνχοτΒ είχεν
  εργασίας πο>Λί^ ίίσ' όποθέ
  σεις—5έν εΤχβ μόνον συνήθως
  είς τό παρελθόν οθτε ΕΙρηνο
  δίκην οΟγβ γραμματέα καΙ δι'
  αύτό ?4ν εΐχε καί δικασΐμους
  —άλλά καί διότι
  μίαν μεγάλην, πυκνοκατωχη
  μένην κα( μέ έξαιρετικά άνε
  πτυγμένας καλλιεργεΐας καΙ
  βν
  οποθέσεων πρός έκδΐ
  τλίον πβρέρχεταιτ* Βιατεταγμέ νά Βύ3η άποχρώοιις ίριδέιις
  νόν μιισιηρΐωδβς άπό χήν μοίραν χαΐ νά ίξωραΓίΐβ βύιόχρΐ)μα χον^ασιν. ΆποτέλΕσμα 8έ των
  περιθώριον τής ζ»τ)( συνΐβμιύεται άντιχριινο ςρρίχτη μέ τή μβρβμίνη πληοοφοριων αυτών ΰπήοξβ ν'
  ά ί έ'Οή^ Βύλάδ {
  ) μ
  χατά μίαν τ)μέ?αν...'Οή^ιος Βύε^ηεριπλοχάδί.
  αέ
  ζιβή'.
  μίοχ ο»ος
  συλλβ
  "Ενχ γυναιχεΤο γέλιο πού άχούε
  βλβϋς
  άνησυχήσουν έκ νέου,οΐ Μα
  καί ν" άποστιίλουν
  ·*··!"Χο,Χηβ.ΤςΙ«τρ«α« ένταθ
  ίοχ ο»ος λυπηρΐϋ: συλλβ Ρ "»*·Ρβς βα οια νά παρακαλέση τό/
  , οιό Τϋκιχόν χαΐ ο&υιαοιι "υ. "Αλλ' Ικ·£ν- π{ί» γε)Λ Ιχει κ. Νομάρχην νά επέμβη »αΙ
  Άλλά καί δ ότι τώρα μέ 'ή'
  ρύθμισιν των χρεων καΙ την
  άνάθεσιν τής έκδικάσΐως των
  έξ αύΐί)ς προχυπτουσων
  θέσεων, είς τα ΕΙρηνοΓκεΙα,
  τό Εί^ηνοδιχΕΪον 'Δγίου Μύ
  ρωνος θά ίχη τάς πβρσσοτέ
  χον περιεχόμενον χί)ς Βδβενς. Ι άποχρυβΐ Ιντελβς οτό οχιίφιβς.| πάλιν παρά τβ κιββρνήσει| ρας ύποθέσεις εξ βλων των
  στ« χαί ά< ή Βδιις Ινα μβγάλον επαρχίαν. βύιήν τοπεΐο, *ΕΜΙ °£ "άνΤΐς πάλν αρ τβ βρή] ρς ές ξ βω των «*— | καί νΑ ζητήση την παραμονήν [ ΕιρηνοΒικείων τής Κρήτης. Δι την συνέχισιν τής ότι καμμ άς επαρχίας οί κά ατουν οιοιχεΓκ 6«μιοοργ(ιχς κΐΐ νά 4 ιιρεύυνται .ί 8ιλημ»τι«ά Βι €«ν ή άίριοτΐ} δομίνα χ*/ έ ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗ^ΕΙΩΜΑΤΑ ΑΖΜ0Α4.ΙΟ τό τραΝο χαΐ τί βαπί )· γΐσς τοϋ ΕΙρη^οδικβΙου τίΐς πε,τοικοι Ιέν είχον τόσα νοίπ ριφβίας των. κα( τόσα δάνεια βσα οί τής ΚαΙ κατά πόσον μλν είναι, επαρχίας Μαλίβιζίου. "Οστε άληθεΐς οί νβώτβραι αυταί ή διατήρησις τοθ ΕΙρηνοβικεΙ *1 ΝΛΑΑΛΛΐενΐ Αέΐϋ νίΜΛ'ϊΓϊί ?ΛΙΛΜ Ι ... ... _ . πληροφορίαι ηρ·, τβύτβ ίργων-Β« αυμβκ αύτ4$ έηαρχ(«ς μ*ς ΟΠΩΣ ΔΙ*·ΒΜΝΕΙ Η ΖΩΗ ΚΠΛΟΚΠΙΠΝΟ ΜΛΙΟΒΠΣΙΛΕΠΠΠ Ή ρανεία τού Κρητικού τοπείοο. Ο!ιιοι*}ϊβΙ Λ ι Ηι Βλβι. ΐιδλί- χιοχβν οί περιοοόιεροι, θίλουν το ήλ.ιθ6αα1λιμμβ οτβθμον θλ'φιβχ. Τ4 6ράδυ γι' αυ«ΰς είνε πηγί) «μ ηνιΰβειβν πό ι» οχετΐζοντοκ μάλλον μ· τΐν ««αισιοδοξίαν. —.'ΗλιοβαοΙλιμμ» Υώβ Κρητινό «τιΐνθ, τ* ιοοο ξεχωρι- οτό χάκο'ΐ 4πβ άπίψιως ήμιρί- χΐίχος χά ι άνβγλ6»βιι «θαρβς άρ· τιότι,το{. Ιχ·ι *«« *· βΡ'··»6·11· ο3 δ.ετδ- ώ; έκ το6«» ο ό μ η«οεν άλλοτε !«*ς Ήταν ζ 1 ,ίχ,ν μίαν ιΙ?. &>λ·ς ««λλιχ«
  «Ι8,χόχΐ|« «Ο χ«λλ,χ·χνο«. χάθε
  , μποριΐ τίς ώρβΐες θερι
  . νβ ηροοΐϊϊ τί,ν ο.βι·
  6λ*μ««ς
  είοΕΙα τοθ
  οορίόδιν.
  «ροοίχ»
  -.6
  βουνεεν
  * «μηολΕτης «.ο Μ
  ρ.ς χά ηιζά Ιμποριχά ίιβλΐβ
  μαι βέβοιιβς Βτι ηαραχολβυθιΤ
  -φΗβιογνωμΙ« 6·τεράνοιι
  χί
  λιο6«ιλέμμ*«ς
  βί
  μ»
  «ι
  αυνδυαομίς ψ^χιxώ< διβΡίσΐΜν χαΐ ί ( ί ουμπαραχαθ«ιΐενος ΙίηοριΙ. '_:τίοο τό χρβμα ηιΰ Ιπιχρατοθαε μαχ;υί, αιή χαριέ ή ίΐζ ή μ γρκμμή ίρΐζοντα, οταττ) γρκμμή ρζ ταν άλτ)θινά τριαντ»φυλλίνιο. ΟΕ άχι!»ες κάλι τοθ ήΧιου χαΓώ; Ι πεφταν χάθεχοι Ικάν» «ου τοθ Ι διναν άντεύγεΐις ά«ο χαθαρέ μί λιμ». Ή οχςνογραφία άποτελοθ θή όλλμίνΐ) μ>ρ
  λιμ». ςγρφ
  βΐν χβθΒρή, όλον-λςϊβμίνΐ)
  φή οίιιοΒβξίβς. Άνήνετο νά έν
  έδβ δ:ι δ άνβρβπος Ιχει
  μ
  < χυματισμ.ς η««»ν Ιέ χατά ί 1*λ νοηθϊ έ κάντοτε μπροοτί τού ώ; οπίδειγ μα τίς ώραΤες φυοκές 1<ί»)>ώ
  οιις. 'ΑρχιΙ νά τίς κροοίξη μέ
  χαλή χαρδιά χαΐ έλιύθερη ου
  νείϊτςΐίΐ γιά νά άντιληφβΐ Φ
  άξία χους: *Ο5~ θέλ^οις «Ο λιΐ
  -«ι μηοριΐ νά χ·0 τή δώοη οί
  μιά οτιγμτι μίβϊ, Ινβ χοηεΤρ, μιά
  χορυφογροιμμή ( χματισμς
  ηραοΕνου. ό
  γνώμΐ) ν
  θιρινδ ήλ
  Μιτα(υ Βδο ιθ;»ν έξιφδτρβ»3εν
  χαΐ Βιά τό περιββρικχδν αυχδ ζή
  μα δ άντιρρτ)9ίας.
  __Τί οΛς λέει ή β
  νέ ανώτερη 4«4 τ* ή
  μ»; Δέ* είνε βλ— Θρίαμ6β(; Εμ!
  να μβθ φ«Ενεται ή «μόν»!» άλ»)Ηι
  ν* γιηχε!» άηό Βλες έχιΐνες πιύ
  μ«ς χαρίζβι χ* φυοιχόν ηεριδίλ
  ινυχτοθν γιά νά ΒβΟ* την α&ΐΓτ|.
  Ό Βδβειν Ιτ·ελλ«(νιτο γι« Φ
  γνωρ'ζομεν. ·ου ·Α (ου Μύρονος θά ά,οφα
  ίΐ^ΐ' χαρ,σαΐθ
  ΕΚΛΡΟΜΕΣ
  ϊίχκ μέρες, θά μείνουν Βδο οιή< πκβευουσΛ χαί άηό μιά ο' δλες τίς άλλΐς πίλεις, ώΐ:ε καί χιό· Ή φυο:ολατρεια Βριαμβιύε ! 'νος νά έξοιχονομιςθΙ γι' ένιοκέ Οί δπαδοΐ τ<)ς νέας αυτής θρ>— ψιις είς δλχ χά άξιοθεαιτα μιρη
  σ<ε!ας πλΐ)Βύνοντΐι Χϊδτ,μερΐνά. Ι χ»Ι β! οχετιχες άνάπαυλις γιά ξε ς ,μ 1Ίλτ]9ΰν·νται χαί α&ξίνονται ώ; ή ά>μος ι1}; θαλίοοης. Κ»Ι χ«τϊ
  χΐύζουν χάθε Κυ?ια*ή χά άκρο
  γιάλιχ χοιΐ τα βιυνά χαΐ Βλα χά
  μί^η δπου μποριθ/ νά βροθν λίγη
  δ?οοιί, ϋρ% χαθχρέ, ανοικτόν
  ί;|ζοντα, χαρά. δνεία χβί ώ^ρ
  φ:α. Τέ Οιταιθ;ο, έγινεν ή λαχτά
  ρα χαΐ 6 τιόθος χα( ή λνχρεΐα
  τοθ ουγχρίνου "Ελληνος. ΚαΙ άό
  παντοθ χον1ζ«νται Ομ«οι έ
  ζή
  λίγα χρίνΐ7, ή ΙχΒρομή ά
  μ χαΐ οτέ πιέ χοντινό χωριο
  ή οτό πλτ)3*3ΐερο άχρογικλ', έ
  θεβρεΐτο μεγάλτ) οπόθιαις γιά την
  ίπίΐα Ιχρεΐιίζετο οορφιά τβν χϊλατίριον πά
  λετβν καΐ τβν χ·πε!«ν τής Έλλά
  ή δή Ι
  δ;ς.
  Βιαδρομή
  Ι;σι
  ς ή μ
  κοινβνιομΙ»!) ώ3ίε νά είναι οιινε
  χής χαΐ άδιαχοπΐ) ή έναλλΐγή
  τβν έντυηώσΐιβν καί τβν ε!χί/«ν.
  Γ^ληνιμίνες θαλαοαες, πολώββαες
  πολιτεΐις, χάμποι άνοιχχβΐ, πρζαι
  νι ς ρεμματιές δπβυ χυλοθν κ«1
  ή λ
  φρ(θ30»ν
  άλλ
  ατή χλβρβσιά χρυ
  '
  φρ ή χ ρ
  οιάλλινα νερο, 6:υεά κανύψςλα μ'
  άπάτηιες χιονιομίνες χορυφίς, χ»
  ριά μέ χάτασπρα σκιχϊχια οχαρ
  φαλωμίνα ατϊς δουνεπλαγιές, το
  πειά Π(ύ χαθϊνα του( θυμίζιι χι'
  απο 1·λ Β(ΟΧο τής μιγίλης χι' 1/
  δόξης ΤΐΟ Ιθνους ίαΐορίας, στιφ»
  νβμ.να άπ6 τίς άχτΤνες τής άνκτο
  λής ή πιιρπολούμενα άκό χά ήλιβ
  δαοιλίμμζτν, νά ίώθΐυν τό ήδονι
  χώΐερο χαΐ τό «αντασμαγοριχώτε
  ρο βραμχ ο' Ι^α άέναο ξετδλιγμα
  χαινΐας έκ χβθ φυοιχοθ. ΚαΙ σύγ
  χρονα χο πίρ»σμχ ακέ τα μίρι;
  αδΐά θε ζβντανΐψι οτή αχέψι χαί
  ψ^χες τ&ν εκδρομεβιν τέ μα
  ημ τής ΙβχορΕας χά Ι Γεβγραφί
  α;, τ&ν οδο αδτβν κλάδων οκυς
  ΟΒΐίοιις τί ο 3 είναι θί
  νος ί οδγχρονος ρα»μ~ίς...
  ΔΙκ είνε λοικον μιχρό τό νέρ
  δος άκο μιά τέτοιαν έχΒρομή Βπαβς
  χαΐ άκο χάθε Ικδρομή, είτε έκ
  καιβευΐιχή, εί» &ναψιχ«]ς. Οί
  Ιχδρομες τονώνουν τόν ό^ανιομί,
  πλουΐΐζουν τίς γνώοεις τ&ν άν
  θρώπβν, Β-μίουργβΟν τέ
  χ*)ς χ*(8·. την «[ότι οτή ζβή,
  την αΐβιοδβξία. Γι' αδ:· πολύ β»
  οτά ή »ϋθΐολβτρε!α λέγεται χαί
  θρηοκείβ τής
  ίΐς ώ,ιορφ «ς,
  ττ)ς βίοιοδοξΐας....
  γ η
  τής Σητείας καί Ιεραπέτρας.
  "Ετθι αί δύο κωμοπόλεις τε Ο
  γείτονος νομοθ κάμνουν Κ*
  έκ Ι πλέον βήμα πρός άηόκιη
  σιν των μέσων τοθ συγχρό¬
  νου πολιτισμοϋ. ΚαΙ σημειώ-
  νουν μίαν νέαν σημαντικήν
  πρόοΒον. Διότι πρόοδον άξ ό·
  λόγον καί μέσον ι αδείας εξυ¬
  πηρετήσεως τής έκικοινωνΐας
  των κατοιχων αποτελεί ή Αγ
  κατάστασις καί ή λειτουργΐα
  των ούο τηλβ^ωνΐκών κέντρων.
  είς έξωτβρικήν εμφάνισιν, μέ
  τόν Μινωΐκόν ρυθμόν τού, πα
  ρουσιάζει «αί πλοθτον
  Ι ΥΠΑΑΛΗΛΟΙ.
  Όροοιατη καί έπιρΐβλη-
  ϋ
  Ο
  μένη ή αϋσιηρά παραγγίλΐα
  τοθ λ. ΠρωθυπουργοΟ πρός
  τούς δημοσ.ους ύπαλλήλους
  νά Βύρΐσκω/ται ί(ς τάς θέσβις
  των κατά τας ώρας τής άκρο
  άσεως των πολιτων. Δ.όΐι μό
  νόν £τσι θά έξυπηρβτήται ό
  κόσμος καί θά διεκπεραιώνων
  ται ταχίως καΙ ασφαλώς αί
  ύποθεσκις. Φυσικά ή σύστασις
  Ββν άβορςτ τού; ϋηαλλήλους
  τής πόλεώς μας, οί όποΐοι βέν
  άπομακρύνονται ούϊέ επί λε
  πτόν άπό τάς θέσβις των.'Αλ
  λά «Ις άλλας πόλεις φαΐνετα
  δτι ή άπουσία των ύπαλλή
  λων ήτο συχ>ή. Ήτο λοιπόν
  έττιβεβλημίνη ή ίκδοσ.ς τής
  διαταγής.
  ΗΚΡΗΤΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ,
  Ή Εκ,προσώτιησις τής Κρή
  της είς την έκθεσιν τοθ Ζιτι
  πεϊευ. καΓώ; όμολογοθν πάν
  τες ΙΌοι μετέβησαν εσχάτως
  ιΐς Αθήνας είναι άπό πάσης
  απόψεως άρτΐα. Τό περΐπτε
  ρον τής Κρήτης, θαυμάσιο^
  μά
  των κα( ώραιοτάτην έσωτβρι
  <ήν διαρρύθμισιν. "Ετσι, τό Κρητικόν περίπτερον συγκεν τρώνει Ιδιαιτέρως την προσο χήν καί τό ενδιαφέρον των επι σκΐπτων ΐής έκθέσως. ΚαΙοιά τα Κρητικά προΐΊντα ίπιτυγ χάνβται ή μεγαλυτέρα καί ή καλυτέρα οιαφήμησις. ΌφεΙλε ται 6έ έν πολοΤς ή άρτΐα συμμβτοχή καί έκπροσώπησις τής Κρήτης είς την έκθεσιν τοθ Ζ ΐππβΐου είς τόν Διβυθυν την τοθ ΓεωργΐκοΟ τσμείου τοθ νομοθ μας κ. Σπ. Σπύρου ό οποίος άφιέρωσβ καΐ άφιε ρώνει δλας τού τάς δυνάμεις καί την δρασιηριόΐηταδιά την καλύτερον εμφάνισιν τοθ Κρη τικοθ πβριπτέρου. "Αλλά διά την έκθεσιν τοθ ΖιππεΙου θά δημοσιείσωμεν προσεχώς έκτε νίΐς περιγραφάς έχτάκτου συ νεργάτου μας 4ξ '^θηνων. *♦* ΑΙ ΠΡ02&Π0ΚΡΑΤΗΙΕΙΖ. Λόνοι προνοίας καΙ ιιολ» τισμοθ έπέβαλον νά μην άπσ στέλλω^χαι είς τάς συνήθεις φυλακάς καί νά μην έξομοι οθνται πρός τούς έγκληματίσς οί συλλαμβανόμενοι καΙ προ σωποκρατοόμενοι διά χρέη πρός τό Δημόσιον. ΚαιΙ είναι εύϊόχημα δτι ή κυβέρνησις Ιλα βε σχετικήν ίπ' ο οΐοθ άπόφα σιν. "Αν καί τό καλύτερον θά ήτο νά βύρβθβ βλλος τρόκος εΐσπράξεως των χρεών πρός τό Δημόσιον, άντΐ τί)ς πρόσω ποκρατήσιως.'Αλλά καί αύτό κα€ώ; πληροφορούμεθα άπα σχολεΐ την σιΐίψίν τής κυβερ νήσεως.
  α νορθοζι -
  ΘΕλΜλΤλ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον διά τελευτσΐ
  αν φοράν: «Ή οάρξ προστάζει».
  Αυριον 6 Γίγας τής όθόνης ΧΑΡ
  ΡΥ ΜΠΩΡ στήν τελευταίαν τού
  δημιουργίαν: «Ό μεγαλος ϊρως
  τοθ Μπετόβεν».
  θερινος αΑΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερον
  ή μεγάλη δημιουργΐα των δημοφ
  λών κωμικών ΧονδροΟ καΐ Λιγνοό:
  ■Ταξεΐδι στό Χόλλυγουντ». Κατάλ
  ληλον δι' δλους.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Έντό
  των ημερών τούτων πανηγυρική
  Εναρξις. "Επιφυλάσσονται έκττλή
  ξβις!
  ΑΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  £12 ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ***
  ΑΥΡΙΟΝ
  2Α5ΟΙΡΕΕΟΕ
  Ή άποθέωσις τού
  ΓΙΓΑΝΤΟΣ της Ό
  θόνης,ϊ
  Στ ήν τελευταίαν τού
  δημιουργίαν:

  II
  Τ 01
  (ΜΟΥΖΙΚΟΝ)
  Έχτ&ς
  τ«
  ΣϋΝΕΑΚ.
  ΧΗΜ. Γνωρίζομεν ιΐς τβύς
  άςΊοτίμους Βεβτάς βτι κκτό
  π ι ν τελ(»τα<β» Κ εμού «Ι κι νομοιτογρβφΐχαΐ ηβρβστάσβις ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ πρίπιι να «ρχίζουν την 10 μ. μ. Παρακαλούμεν ββ»ν 8η»; βί κ. μ· ΘιατκΙ πρββέρχονται εγκαίρως πρός αποφυγήν £Υ Μ2£Τ1ΖΝ0Υ, ΔΙΑΚΗΡϊΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΔΣ. Ή Σχολι»*! Έφορεία τι Ο Γι» μνβσίου Κβαΐίλλίοι» Πεδιάδος Δ ιαχΐ)(6ττιι Όη ΙκτΙΗησιν είς φανεράν με>ο
  δοτιχήν δημοπρασίαν την έκτέλι
  σιν τί)ς !οο·ιε8ώοε»( «Ο Γυμνα
  οχ»)ριαχ6θ χώρου τεθ κειμένου
  παρΐπλεύρβς τβθ Γυμνασ'ου,
  ώς χ«1 πάντες Ι'έρου Ιργον
  σιινβφοθς κρός την ΙθΗΐέδνοιν χ«1
  δΐΒλβμδανομένου λεπτομιρβς έ»
  •ι ουγγραφΐ υποχρεώσεων ι) χπ
  «ιΐΒιιμίντΒ έν τώ γραφε'φ τ>0
  ΓυμνβοΙοι» ΚαοτελλΓσυ Πεδιάδος,
  Ή δτ,μοκραα'.α έ>ερντ)θήαιται
  ενώπιον νί)ς Σχολι**κ Έφβρι'ας
  τοθ ΓυμνααιΌυ την 21 ψ χοθ μη
  ν£{ Ίίυνίου ημέραν Κυριανφ
  χαΐ ωρ»ν 10 π. μ. έν τώ γραφείω
  τοθ Γιιμναοίου. Πρ ϋτολ<ίγ<ομ«ς Ιργβν δραγμαΐ έ<ατόν δέχα χιλιί δις (110 000). Καταβλιρέα έγ· γώηαις π·>ός ι&ν χ. Γ «μίαν ι<){ Σχολ'χής 'Εγορείίχς δίαχ έητά χιλιάδας (4-ΐθ 7 000). Την βΰ την ήμίοαν θέλει ένεργΐ)θ| δτ)ΐιο πρ*αΕ« διά την κατασκευήν Πεζο Βρβμίου μετά χλίμαχος έκΐ λ ι), δυτικώς προσίψιβς τοθ Γκμναοια χ·0 χτιρΕου ουμφώννς ηϊς Βρο-ς τοΤς κατατιθεΐμένας έν ι ώ γρ» φεΐφ τβθ Γομνασίου Ι,θ* χαλοθν ται οί βουλόμενοι να Έν Καοτιλλ'φ Πεδιάδος χ% 12 ΊουνΕου 1937 Ό Πρόεδρος ττ}ς Έφορείας Αντώνιος ΓΛ ΙΜΟΙΚΙΑΖΒΤΑΙ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΑ νννστόν Ζ.»θεστι«τίριον ΚΑ¬ ΠΡΙΣ ένοιχιίζετοκ μετά τ·ν επί -λβ>ν τ«τ πληροφορίαι «βρά τώ
  χ. ΊΒΜΛθΙν Δχν·ΑΑΐ|.
  ΜΙλ ΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ-
  Ι41ο»
  "Ηδη τόν Π6ρασμ£νο χοθνο
  είχεν υποστή τό σκληρότβρο
  κτύπημα πού ήαπορεΐ νά κα¬
  ταφέρη ή μοΤρα στήν καρδιβ
  καΙ στό μυαλό μια,ς μητίοας.
  Ή πριγχήιισσα Σοφΐα—Βί
  τρ(κη, τό τελευταΐο ά~ό τα
  τέσσερα παιδία της, 6»δεκα
  μόλις μηνΛν βρέφος, εΤχβ πβ
  ΘΑνρ μέσα στά χέρια της. Ή
  άγρια κάλη ιής μητέρας μ
  τό χβρο ϊΤχ>! συγκινηθή ή ,ιβ)
  λον *Τχβ ξαφνιαση κσΐ τγ
  κιΛ σ*βνούς γνωοΐμους της.
  Τριάντα ήμβρόνυχτα, άγρυ
  ΐϊνη καΙ άχοόοσστη. ή γυναΤ
  κα τή^ οποίας τό δνομα «Τχ
  ουνδβθβ μέ τή χσρά «αί τό £γ
  φάντωματ, ήταν σκυμμένη (πά
  να> 6πό τό προσχέφιλο τοθ
  μικροθ παιδιοθ της. "Η βψ'
  της Εδβιχνβν Αλλον άνθρωπο
  ΚζΐνεΙς Βέν ίφαντσζόταν δτι
  τόση οόνσμις ήταν κρυμιιένη
  κστω άπό τΑ γίλιο καΐ τή χσ
  οά. Τώρα ή παληα της έμφά
  νισις ίμοιαζβ μέ προσωπεϊο
  πού εσκέπαζε την σύταπθρ
  νησι κσΐ τή βαθύτατη στορνή
  τής μητέρας. 'Δλλά ό θάνσ
  τος την ίν[κησβ. ΚαΙ τώρσ,
  γιάδεύτβρη φορά, 6 χάρος έ-
  τι>ησΙοζβ τα τταιδιά της, βνα·
  ζη'Λντσς κι' αλο θθμσ.
  Τα ιιρβτα συμπτώματα μι·
  βς προ^ιοθέσϊωο ραχιτισμοθ
  εΤχα·- ή^η Φανε(:ωθ{) στόν γυ ό
  της τό 1788;
  «Ό ιιεγάλος μου γυιός—ε
  γρσφε στίν Λδελφό της—υ
  κάνει νσ άνησυχ© πολό. Το
  κορμ( τού ίχει πάθη Ό ενας
  ώμος ίΤνβ ψηλότερος άπό τό
  Αλλον καΙ εί στΐόνδυλοι τής
  Ράχης τού έχοσαν τή θέσι
  τους κοΙ ξβπετιοθνται πρός τ<5 έζω. Άπό κσιροθ τώρα £χε< πάντα πυρειο, είνε Αβύνατος κα( έζσοθενημένος». Πού καΙ πού τό άο; ωσ ο πσιδΐ παρου· σΐαζβ ι άτοια φαινομενΐκή β*λ τίωσι. Άλλσ οέ λΐγο ή Ατυ μητίρα ΙχσσΒ κάθε έλπί,δσ Τό πολόχρωμο κα( πεοίερ· γο θέαμα ·»τ1ο κανηγυρΐίΐτΐς πομ τιή;, δταν Α^χισεν ή σύνοδος ιής έθνοσυνελεύσεωΓ, ήταν ή τελευταία ευχαρίστησις ποΰ έ δοκίμασεν ό μ'.χρβς σσθενής (συνεχΐζεται) ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Τό 43 >ν Σύ>)γμα Πεζΐ'Ό·1
  προκηούσσΕΐ δημόσιον διανω
  νισμόν διά την επί έν ίτος
  κροαήθειαν κρέατος.
  Ό &ια·γωισμός ένεργηθήσε
  ται τιαρ' Έ~•η.οτιή'ς τ<ΐν 11 η Ίιολίου 1937 &,>αν 10-12 έν
  ώ ππρΛ τί) πλατΊα Βϊνιζέ
  λου καφενβΤον Κεντρον δι"
  4νσΦραγ'στων προσφορ&ν.
  Ό διανωνισμίς έσεται υπό
  την ίγιτρισιν τ^ς νΐί Μβρσρ
  ΟΙ βουλόμενοι δύνανται, νό
  λάβωσι γνβσιν των δρων
  ^κίιν, οΐηνΕθ ίΐοΐν καχο
  Τίθϊιμένθ'. είς τό Φρουραρχεΐ
  όν κσ( 43 η Σύν)νκα ΠϊζικοΟ.
  Ό Διθΐ>ηής ττθ Συντάγμσ
  τος.
  Λπμπτριος
  Ι ΑΤΡΟΙ
  Ό φς ρς
  κ. Α. Το4γ«λος προχειμένου
  να άνκχ&ίρηση δια Χανιά την
  προσέχη Πέμπτην οέχεται έ
  πισκεψει$ άοΒενβν καθ' έκά
  οτην εΙ{ τβ Βκνοδβχιΐον «Μί
  ΑΛΕΞ Γ. ΠΕΦΑΝΙΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΖ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ
  υττουβάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέφ
  ίατρεΐφ τού όδός (Πλατβιο—
  Στράτα) έναντι ΦαρμακεΙου κ,
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τη" όδοθ Καγιομπή.
  "ςΐ έτιισκέψεων 9-12 4 7.
  ΓΡΑΒΙΕΡΑ
  ποιότηΐος άπό γάλα
  τΐ]ς ηιρι^ιριΐας τ·0 Κίφινα, πΐρί
  τάς 800 5 <^8?ς κβΑεΙταΐ. Πληβο φορΕαι καρά 'ώ χ. Μ«τθαί(ρ Δι οχαλίχη ι(ς χωρίον Κχηετανιανά. ΤΡΟΦΟΣ ύγιεστάτη αΐτβϋτσι θε σιν τιορα καλη οίκογβνεία, Πληρο φορΐαι παρα τρ κ, Χαρικλεία £η μαιάκη· δπισθεν ΒρεφοκομεΙου Ή ?οκλ«Ιου, ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Ανατολή ηλίου 5 05—Δύσις 7 15 ΤΟΠ'ΚίΙ ΠΙΝΗΓΪΡΕΙΣ 'Υπάρχει δχι μόνον γραφικότης άλλα καΙ τόνος εσωτερικάς, γενι κώτερος, στΐς «τοττικές πανηγθ· ρειςε.Έχω ύτι' δψιν μου την τΐροχθκ σινή τιανήγυριν τής 'ΑγΙας Τριά. 6ος καΐ βγάζω τό συμηέρασμα μέ την πεποίθησιν, ότι θά τό διεμόρ- φωσαν καΙ πολλοΐ αλλοι άπό τοθς συμμετασχόντας κψιλεόρτους». Βεβαία μεταξύ των φιλεόρτεεν υφίσταντο καΙ πραγματικαί κοΐ ηλατανικοΐ. 'Αλλα καΙ οί πρ&τοι καΙ οί δεθτεροι—πρό πάντων ού- τοΐ—θα ουμφωνήσουν δτι α( περι ωρισμέναι ηανηγύρεις είναι ου- χνά αί έσωτερικώτβραι. Ιδίως δ- σοι τό βράδυ τής Κυριακάς έπέρσ σαν άπό έκεΐ την ώρσ πού ή κομ πάνα εσήμαινε τιανηγυρικΛ τόν Έσττερινό, εΤχαν μ(οα στήν ώμορ «η θερινή νύκτα, τα γλυκύτερα συνοισθήματα. Δέν επρόκειτο περΙ άτιλής τοπιχής τίανηγύσΓως. Έπρό κειτο περΙ μιας ψυχικής μυστα· γωγΐας. "Εχουν νο τΐοθν δτι αί έορταΐ τοθ εΐδους ούτοθ είναι ήθογραφι- κές εΐκόνες άπό τίς συγκεντρωτικώ τβρες. ΚαΙ δέν £χουν δδικο. ΟΙ οελΐδες τοθ Παπαδιαμαντη τιού συνδυάζουν τόσο τή ξεχωριστή Έλληνική ήθογραθία, τή ουντονι· σμένη μέ τό οϊσθημα Δλλά καΙ την πραγι·ατικότητα, κρστοΰν ώς μοτ'βα τους καΙ ώς θέματά τοι»ς, τίς τοπικές έοςτές. 'Ατιό έκεϊ θα πεοάσουν οί *δρο' τύποΐ ττΐς άπό μβρης συνοικίας, τοθ μικροθ νησιυθ ή τοθ μικροθ χωριοθ ΚαΙ ΐκεΐ θά μελετηθοθν καλυτέρα έν σχέσει υ« τό σύνολον. Ή εκδήλωσις των θρησκευτικόν τους αντιλήψεων γ" τοθ φιλεορταοτικοθ όργασμοθ των είναι τα καλυτέρα μέοα διά νά σχηματίση καΙ ό τελευταίος των περσστικων τίς ωραιοτέρας ήθογρα φικές είκόνες άλλά καΙ την ιιεποί- ΘησΙ τού δτι τα ΕΘιμα τοθ λαοθ μος παραμένουν εΐλικρινί) καΙ άμε τόβλητα. —'Λλλ· αοαγε μόνον μέ τίς έν- τυτώσεις αύτές φεύγει άπό την το πική πανήγυρι ό πνευματικές κυ¬ ρίοις συνεοοταοτής, ηρώτησε κατά την άνηκινηθεΐσαν σχετικήν συζή ττσιν ό π^λαιός συμπολΐτης. Ασφαλώς δχι. ΟΙ Εσπερινοί πού σημαΐνουν μέσα στΐς φωτισμέ- νες φτωχικές συνοικίες δέν Εχουν μόνο τοπικό χρώμα, Διατηροθν μίαν συναισθηματικότητα πού Ερ¬ χεται κατ' εοθείαν άπό τή ζωή καΙ τίς έντυπωτικές Βημιουργίι-ς της, Πόσοι σταθμοΐ τοθ παρελ· θόντος δέν Εχουν σημειωθή καΙ δέν Εχουν γράφη άνεξΐτηλα στΐς ψυχές μέ τίο εϋκαιρίις των πανη. γόρεων αυτών!... Μιά χορδέλλα στά μαλλιά ενός κοριτσιοθ, ίνα κερΐ πού τρεμοφέγγει στό τρεμου- λιάρικο χέρι μιας γρηας, έν α δεί λό Δνώβλεμμα πόθου, 8να άνείπω το παράποιο, δλα αύτά καΙ μερι κά αλλα φευγαλέα καΙ άσήμαν ια, μπορεϊ νά σδς κάμουν ωρες οκβπτικοθς. Νά σάς δώσουν μέ τή χαρά ή τή μελαγχολΐα τους τόν αΐώνιο παλμό ίί τόν αΐώνιο χαρακτήρα τή"ς ζωής—τής ζωί)ς των πολλων κ«1 τής ζωής τής δι κης σας. Ό Άλλος —ΠαρέρχΕτνι τέ χρϋμ« χαί ή δ·!α.. ι2( τό Λ^νίΐ^ον ΐίζ 64 έτβν έ λόοδες Κόλοανι δ ίηΐΧπ προ έιτιχετΕίΧΐ ώ ομ^αθ*, «Νχπσλίων τβν "Αγγλον Έψο ηλιστ&ν». Μίχρι ττ]ς εποχάς έκε ντ,ς τα πλιί* τού διέηλεην πλέον τ&ν 20 χιλιάδ»ν μΐλλια έτνρΐας χαΐ μιτέφεραν 15 έ<ατομμδρ'θ( τόν ν»ν έμποΐΐόμκτα χαΐ δύΐ περ(ποι ί«ατομμύ?ια έπιβοηην. Τό 1931 μέ την Ι«ρτ|ξιν χτ]ς παγκοσμίου κρίαιω: ό λόρδος Κύλαανχ έητώ χευα« μέ παθητικόν νοιβν έ<ατο^ μυρίω^ λιρβ' έ«τίς ε; ίίδομάϊιον χλΙ βκνελήφθ-, επί δ ολ'α χβ«» χοπία, «θαβθεΐς αργότερον. Ήη η<έ)ν πέ>ΐ)(· ΚαΙ !μως ί α.ϋρ»
  ΐ?ος ιίκός τό 1912 είχεν δπογρα
  ψιι τό μεγαλύτερον τοέχ τοθ χδ
  σμόν, τδ ίπκΤβν χρκτι! *%!μτι το
  σχιτιχβν ρΐχίρ: ηέντε
  ρΐοι ΧΕραςΙ
  —"Ενα μκγβλ· διαμάντι ο
  ενα κομμκτι ψωμ{.
  Καταπληκτικήν τύχη , έ<θυμΕ ζουσαν μάλλον παραμύΗι ιΐχεν Ι'β πποχίς ράπττ,ς είς την Βαοοοβ'αν Τα Τϊλιυτβΐα χρήμιτα που διέθετε μίλΐς έηήρχοιιν νά άγοράθϊ όν γον ψ»μΙ διά τα παιδία τού χά την ούζιιγόν τού. Έπισΐρίφιβν τό 6?άδυ «[ς τί οηίτι τού Ιφιρε τί ψ»μΙ, τό ίϊΐΓ-Ιιν θά πλΕ το γωρϊς τ^ν αυνοίΐ'κν ίλλης <ρ%ί. Φχνταζΐται χκνιΐς ήν Ι·) ξιν ιτ)ς πτΜχής οικογενείας Βίαν εί; 1-3 χομμάτι τ&0 ψωμιοθ & 1>κ μεγάλο διομάντι,
  η&ί ιδρι6ε^ μέοα είς τη
  τοθ & :του. Οί χοσμηματο
  β έξ
  ]ς μ,
  τί)ν άξ(»ν τοθ άδάμκντος είς ϊρχι
  ταίς έ ιατοντάδας λιρδν.
  Ο Π0ΜΑΧ0Λ0Γ0Ζ ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΟΝΣΙ. ΕΜ. ΠΟΑΥΔΑΙΗ!
  ΕΙδικευΘεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματσ Στομσχου έντέ-
  ρων καΙ "ΗπατοΓ, δέχεται
  τούς .ιαοχοντσς έκ τοθ πεπτι
  κοθ συοτήματος έν τώ Ιατρε'φ
  τού <οΙκΙα κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμαρες, 'ΑριΘμ. τηλ. 7—92 ΠΩΛ.ΪΓΤΔΙ οίχία χαινουργής ζίμίντ) έ» τιααάρ»ν ζ»μ τ!ών μετά ;ώι «ιΐμίνης είς τέ χ»ρΕον Αγίαν Β:ί.6άρ«ν. Γρίψ τε κ. Ε. Σ. ΙΙίστ Ρ<στάν Άγία Βΐίβάρην 1—6 ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Σ. ΑΤΣΑΛΑΚΗ Μόνον το Χρυοοχοιϊον χ«1 ΌρολονοηοΐΕΐβν Σ. ΑΤΖΑΛΑΚΗ ΙΠλατεϊα Βενιζέλου) ©ά σάς έξοππρϊτήοπ όιά κςσμηματα αρίστης τίχνπς. 'ΒηΙοπς διά χατβρνβσΐβς ΪΜ*Λ1ΟΥ δι» χοσμήματα, «Ις τάς ©πο'ας το κατάστημα διατηρεϊ (ΙοΊχέτητα άπκράμιλ- λον. Έπιακβνκΐ ώρβλογίων μέ ίγγΰηοιν. ΤΙΜΑΙ ΠΡΟ2ΙΤΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ή μου έπιβιβλημένον 8ί»ρ6 5κως χ»Ι δηυοαα ευχαριστήση» τόσον την ΓβλΧι^ήν Άοφϊλιοτιχ^ν ίΐΛΐρίοι» Γαλλιχίν Λίϋϊ Κοντιναντολ Εο·ν χαΐ τοθ έν "Αθήναις χ, χ. Β. Φνήλαν χαΐ ΆδΐΑφιυς Έμηιέγλου Γενιχ(ύ}Πρά χτορας ου'ής έν Ελλαδι, Ιδιαιτέρας ϋ τόν Γενικόν Μιχ- χτορκ Κ&ήτης χ. ϋφ&* ΜαρΗάχψ, διά την προθυμίαν χαΐ την δμεσον δαυ δυΐΐίπώαιων χαταβολήν την έχ Δ'*Χ 61538 45 ακβζημιώοιής μ?υ διά νήν έπιουμ 689χν πνοχοΐς ηυρκ»1'1ν τοθ χϊτβοιήμϊτός μ^υ. Όμΐλογ* «ίλικρινδς 8τι τοίαθται έ;«ιρίαι χα χτορ·ς, έξυητ^ετβθν ι α ουμφέοοντα ττ}ς χοι.ω^ας μας. Έν Ή^χλείω ^ 15η ΊιυνΕοιι 1937 Ό ΕυχαριαίΜ- Β4ΣΙΛΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗΣ ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" ΥΠΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ Όόος Ρτκέλ» άρι6.17 (Χεΐτάν ΌγλοΟ Δωμβίτικ δύάΐρβτ, εύήλιν, ΈπίηλΜθ.ς χαινουργής, Κβθαριοτης &μ(μκτο;, Ύηηρεοία πρσβΒμος. Τα νέον ΞβνοϊοχίΤον 0π>ου τό ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
  6Α χοταοιβ τό μοναδικόν κέντρον διομονής διό
  κάθε ξένον τΐού θβ Ιρχεται στό "Ηρακλειον,
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕ|«ΔΕΙ_ΕΡΓΟΝ
  Η Ν Η ΣΟ Γ—
  ΤΩ ΙΟΗΣΑΥΡΟΙ
  22ον
  ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΙΟΝ
  μ·ίθ»ιιαΐ σέ λίγο,
  έηανέλββιν ό γι»ι;ρίς. Άλλά ιίααι
  ί βγβιεμένος πς& μέ τίς φα
  δέ ' άί λή
  μς μ ς φ
  νές σιυ δέν μ' άφίνεις νά μιλήαοβ,
  ΈχιΤνο πιο ΘΑλω νά μΐθβ ι[ ι
  τοΰνο: "Ας 6ποθέαουμε ν ώ; ϋχ»
  «την τσίπτ) μου ενδείξεις γι* τί
  μέρος πκύ ό ΦλΙντ Ιχει χρύψ^
  τον θ>)37.Μρόν τού. Ν>μ(ζεις π ώ
  ι Ε ν§ μΐ/άλος
  —Ηεγάλος, χύριέ μου; Λοΐπον
  έν,ώ αοθ >έω, άν Ιχης ατά χίρια
  αοιι α&τές τίς Ιν*ε'ξ«ΐς, αθιιο χι'
  χχράβι ατο
  ρ
  Μιτρίοΐ»λ χαΐ παίρν» μΐζ( μου
  (οένα χαΐ τόν Χΐχινς χαΐ πάη ν4
  δ & χον θηοχυρό, Ια-ω χι' &4 χά
  μω Ι*α χρένο ζητβντίς τον.
  —α»)ϋ χαλά, ιΐπιν ό νιαχρι5(
  Τώρα μέ ^- £5εΐ» τοθ ΤζΙμ θ'
  κνο(ξο«μι τό αχκχοθλι.
  Κ τρ άηέθεαΐ α «ό
  τραηέζι
  Τβ σαχχίθΧι ήΐαν ραμμένο. Ό γι
  ατρίς Ιβγαλε τέ ψΐλλίδ: τού χα'
  ς γ ψ
  τ" άνοιίε. ΠεριεΙχε δυο
  "ϋνα α^μΐΐιομϊτάριο χι' Ιιχ
  τ— αφραγισμί;ο.
  Ό Τ^έλνιϋ χι' έιώ άπό πά.ω
  τ«υ νυτταζαμετΐ Ικανε. Σίήνπρώ
  τη σελίδα τοθ ο^μΐΐαιματαιβίου δ
  κήβχαν μερπές λέξιις
  θ^λιγες άπό χάποίον π,ϋ
  ζι την ηίννη τού. «Το
  τ&0 Μπΐλλ Μπδνκ»,
  «ΜπΙλλ ΙΙπόνις, Βεύαρις
  νος». «"Ο<ι πιά ροθμι». {Τίς τα ρ «αι ϊπιιτα οταυρο(. "Οθ3 προχ» εοθαχν οί άριθμοΐ γινδτανε μ*γα λΐΕτιροι. Σέ μερίνυς άβιθμ&ΰς πλίΓ ανεφέρετα τβ 5/βμα Διν χαταλιβαΕν» τίποτε «π' 8λ» «&·*, είπεν ό γιατρος. —Κι' δμ»ς τό πρ&^μα ιΐ^ε χχ- θαεώτατο, παριτήρηαεν δ Τρίλ νιϋ Οϊ οΐαυρ»1 οημχίνουν τί, βυ θΐοθέν;α χαράδια άπό τον κου3 σίρον εύ'ό·» χι' οί αριθμοΐ τα Πί αι πκυ προήρχοντο &κό τώ χού? μ —Πάιι χαλά. Ν* τί θί χη χανιΐς πολυ —Κ»1 Α ψΐ είπεν δ Τρέλνιϋ έ ίίυθμι το σ,νοαγισμένο. Ή ϊ'ας χάρτης λέ Ό χη φμ νος ρέ βαιιλοχέοι. Ό γιατρϊς τί ν ά^οιξε χι' εφάνη δ τοπογραφιχος χάηη; ενός νηαιεθ μέ δλας τας ίκκιτουμένας ενδείξεις ττ]ς γι«- τοκοθεοΕας τβυ. (συνβχίζεται) . . Δημοπρααίας πκλαιϋν οΐχοοομιχβν 1937 ύλδν Την 21ην '; ραν Τετάρ'ίην χαΐ ώ >*ν 11—12
  π. μ. διεξαχθήσεται
  τΐ(ΐ))ιτ)3ϊ»ς παλα'ϋν
  έν -ώ δπ)·ιαι
  Τ (/«τι» ζή; ( μήιια '
  ήχοι χε^άμω, τούδλ»*-,
  ]9 η
  Πρώη προοφ^ρΐ Εραχ. 3 000
  ('Βχ «9 γραφείβκ)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ6 θαλαμηγόν ά)π
  'Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην Κ Υ"
  ΡΙΛΚΗΝ βράδυ
  κατ' ευθείαν ΠΈΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑ ΡΤΙ1Ν «ρωί
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Σΰρον, Πάρον,
  Νάξον.
  Πρακτοριΐβν ΛΙΝΑΡΔΑΕΗ
  Τολίφ. 5_«
  Η ΤΑΒ1ΡΝΑ
  ΤΩΝ 5, Φ.Φ.φ.φ. φ.
  Κωνστ. Έμμ. ·Αμ»ργι«νιτβ«η
  μέ τευε ίκλιχτοδί Χφ μ·ζ< δις χαΐ την * (ραν ΚΟΙΠΩΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ. - Ανεχώρησε τγρο< χΘές είς "Αθήνας έτι' αδεία ό κ. Μήνας Κορνάρος τραπεζιτικός. —Διήλ9ε δια τόν γεΐτονσ προερ χόμενος 4* Χανίων ό εΐδικός έλαι οκόμος Κρήτης κ. Μπουλταβάκης. Διήλθεν έτιΐσης βι' "Αγιβν Νικόλα όν ό κ. Στ Γαλσνουβάκης, ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό κ. Στσμ. Καβακάκης καντοπώλης καΙ ή ΔνΙς Μαρία Λουριδακη ϊδωσαν ά μοιβαίαν υπόσχεσιν γόμου. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Είς Κβλλαρια Σητείας άνεδέξατο έκ τί)ς κολυμ- βήθρας τό άγοράρι το3 κ. "Εμμ. Καφεοακη · έκ Σητείας κ. Ίο*άν νρς Μαρκάκης ϊμπορος βώσας βίς αύτό τώ δνομα Νικόλαος. —'ΕττΙσης είς Έλοθνδαν τοθ γεΐ τονος ή κ. Μαρία Γεωργ. Μαυρο Φόρου άνεδέξατο έκ τί)ς κολυμβή θρας τώ θυγάτριον τοθ χ. Κωνσ. Βαρσαμίδου έμπόρου Ίεραττέτρας ονομάσασα αυτώ Εϋγ^νίαν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Ό κ. Ιωαν νης ΚαλλιττολΙτης προοέφβρεν είς τούς τρβφΐμους τοθ Πτωχβ<ομεΙ ου. καΙ πολθ καΙ εκλεκτόν φαγη Των καΙ οΐνον, άντΐ μνημοσύνοο δια τα έννε-Ίμερα τής προσφιλοθς τού Θείας Άμαλίας Φωκά. ΟΙ τρό φιμοι καΙ τώ προσωπικών τοθ Ι δρόματος των εύχαριστοθν Θερμό τατα. (Έκ τοθ ΓραφεΙου τοθ ΈβνικοΟ Πτωχοκομε(ου). Γύρω στήν πόλι μας. Κόσμος πολθς παρηκολούθηοε προχθές των ποδοσφαιρικόν άγώ να "ΟμΙλου Φιλάθλων—'Ενβοβως Γυμναστικών Όργανώοεων καΙ Ή ρακλέους—'έ,Θνικοΰ —Παρουσιαοε δέ ώ αγών ούτος εξαιρετικόν ενδιαφέρον ώς άτΐαρ χή τοθ αγώνος διά τό νοδοσφαι ρικών πρωτάθλπμα Κρήτης. —Έτιι τ{| εύκαιρα δμως Εγινεν ΚαΙ πάλιν άντιλητπή ή Ελλειψις έ νός συγχρονισμίνου άθλητικοθ γη ττέδου μ* ΰλας τας άνίσεκ. Πάν τως ίλπΐζεται δτι μετ" ολίγον θα είνε Ιτοιμα τα γήπβδα «Χάνδαξ» καΙ «Προχάνδαξ» κοΐ Ετσι Θ' άπβ κτήβπ καΙ ή πόλις μας άθλητικοθς στΐβους δ>α την νεώτητα.
  - Μέ εύ/αρίστησιν καΙ χαράν
  ηκούσθη ή απόφασις τής Κοινότη
  τος 'ΛλικσμνασσοΟ να έκχωρήθ)
  την Εκτασιν των δύο Άορακιών
  είς τώ Δασονομεϊον τοθ νομοθ μας
  κρός δενδροφύτευσιν.
  —'Ετσι έλτιΐζβται ν' άναδασωθ^
  δλη έκείνη ή τεραστία Εκτασις, β
  πως κατ' επανάληψιν είχομεν υπο
  δείξη καΙ ν' αποκτήση καΙ ή πόλις
  μας 6να μεγάλο άλσος—άληθινώ
  κώσμημα ώμορφιας καΙ πνεόμονα
  ογεΐας.
  —Είς τούτο δέ φανταζόμεθα δ τι
  Θά βοηθήοη καΙ τώ Σύνταγμα, άνα
  λαμβάνον την δενδροφύτευσιν
  καΙ περιποίησιν των δενδρυλλίων
  διά των οτρατιωτών τ^υ,
  —"Εκαμαν την έμφίνισίν των
  είς την αγοράν τα πρώτα Μαλλιώ
  τικα καρπούζια άλλά Βέν εΤνβ |»8
  βαια άκόμη εντελώς ώριμα,
  —Πάντως ϋστερα άπό όλίγβς
  μέρες ή πόλις θά κατακλυοθβ άπω
  τα προΐόντα αύτά των Μαλλιων
  πού άποτελοθν τό κατ' εξοχήν
  φροθτο τοθ λαοθ καΐ,λόγω γεύσβ
  ως άλλά καΙ λόγω τής χσμηλής τι
  μής των.
  —ΟΙ άφόρητες ζέστες των τελευ
  ταίων ημέραν εδημιούργησαν όμα
  δίκην Εξοδον των συμπολιτών.
  - Οΐάμμουδιές εγέμισαν άπω λου
  ομενους πάσης ήλικΐας φύλου *αΙ
  τάξεως, πού ανεζήτουν την δρο
  σιά είς των άφρώ καΙ την ύγρήν αγ
  κάλη τής Θαλάσσης.
  - ΟΙ έξοχές έπίσης προσείλκυ
  σαν κατί. εκατοντάδας καΐ χιλιά
  5ας τους έ^δρομείς.
  —Εύτυχώς άπω χθές τό μεση
  ρι έφύσηοε έλαφρό μελτέμι καΙ
  Ετσι τό μαρτύριον τής ζέσΐης έμβ
  τριάσβη.
  - Γενικήν επιθεώρησιν ενήργησε
  προχθές ό τιροίστάμενος Τοθ ύγειο
  νομικοθ κέντρου κ. Νικολακάκης
  μαζΐ μέ τόν αξιωματικόν τής Άγο
  ρανομίας κ Παπαδογιάννη.
  —ΚαΙ δδοσεν αύοτηροτατας δια
  ταγάς διά την καθαριόΐητα τόσον
  είς τα καταστήματα δσον καΙ είς
  τάς οίκίας καΙ ΐούς Βρόμους.
  - Καλόν Θά ήτο δμως πσρόμ·ι
  αι έκιθεωρήσεις νά εγίνοντο κοΐ
  είς τα χωρία *αΙ νά έβίδυνΐο ά
  κόμη αύστηρότεραι διαταγαί.
  —Διότι δυστυχώς πολλά χωρία
  μας εόρΐσκονται είς αθλίαν κατά
  στάσιν άπω απόψεως κοθαριότη
  τος.
  —Ό θβρισμός συνετελέσθη έξ
  ολοκλήρου σχεβόν είς ολόκληρον
  τον νομόν μας, ΚαΙ ήρχισε τώ «
  λώνισμα καΙ η συγκομιβή.
  —ΟΙ γεωργοί μας Θά γεμΐσουν
  εφέτος τας αποθήκας των άπό^δη
  μητριακά. ΚσΙ μαζΐ με τούς καρ
  τιούς των μόχθων των, φέρουν
  τώρα καΙ την ευτυχίαν είς τα σιτ(
  τια τ»ν.
  —Εφέτος, χάρις είς την πλουσΐ
  αν εσοδείαν, είς τα χωρία μας Θ"
  ά»ουσθπ καΙ πάλι τώ τρογοθβι τής
  χαρας καΐ Θά έηαναληψθ.ΰν τα
  ξεφανταματα καΙ τα γλέντια πού
  εΤχαν διακοτίη τα τβνευταΓα χρβ
  νια.
  —Ή συνεχιζομένη άπό ήμβρ»ν
  λβιψυδρΐα έλπίζεται δτι Θά μετρια
  θβ σύντομα χάρις είς τα έκτελού
  μενά υπό τοθ Δήμου νέα Εργα
  υδρεύσεως, τα ώποϊα ύΐιολογιζε
  ζεται ν" άποπερατωθοθν» ίντός τοθ
  {πρώτου βεκαπενθημίρου τοθ Ίου
  ] __Είς τα Πιτσΐδια ενεφανίσθη
  οαν άπό ημερών τα πρώτα μαθρα
  σταφύλια.
  _χβές 8έ Εφθασεν ή «ρώτη α
  ποστολή καΙ είς την πόλιν μας.
  ι —'Αλλ" είναι άκόμη αγουρατ,
  ΚαΙ ή τιμή τους άλμυρή
  ι —Πάντως οί όπαβοΐ τής στσφυ-
  λοθβρσπεΐας είμποροθν νά πανη
  ίγυρΐζουν άπω τώρα.
  β Ρεκβρτερ
  Είς τό Καβενεΐον
  π«ρά Την "ΑκΤάμπια
  Εκτελεί κίθε βράβυ είς τάς 1β
  μ. μ. άκροβατικά γυμνάσια τό λα
  στιχένιο παιδί, 'Ελευβίριος ΤζΙμ.
  Ε*
  Μ
  >ν τοθ
  «
  ""ΟβληηκοίΙ νη
  ις Ο»«ο«κ. Παν
  μετ' ολ(νον β4
  !«·*« «Χάνδαξ,
  κοΐ ϊτο! θ' αί,
  Μ", ββληηκοθς
  ότητα *
  ησιν καί χαρΛν
  σις τής Κοινότη
  >οΟ να έ«χ«ρή0;
  δυο Αοροκιβν
  >ν τοθ νομοθ μαο
  ιοι»·.
  ΐι
  V
  βνββασωθο
  ΐστΐο Εκτασις, 6
  )ψιν είχομεν ύιο
  τήθΓ) καί ή -6λις
  άΛοοςάληθινό
  ηνό
  <ς καί ιτνεΰμονα φανταζόμεθα ίτι ό Σύνταγμσ, άνα δενδροφύτευσιν αν δενορυλλΐαν Ον τι-υ, 1 εμ*ΐνισΙν των * τΐρθτα Μαλλιώ λλά δέν είνε »ί Ος ώριμα, ερα «πό όλΐγις κατακλυοββ άπό λ των Μαλλιδν τό κατ' εξοχήν «αΐ,λόνω γεύοε V της χσμηλης τι ζέστες τδν τέλει) ΐμιούογησαν όμσ συμπολίτην, ίγέμσαν άτιό λου οικίας ΦΟλου «Ι εζήτουν την δρο καί την ύγρήν αγ 'ης· ιτίσης «ροσείλκυ τάδας ιωΐ χιλια .ίς. ι χθές τό μ«σΐ ρο μελτέμι καί ν τής ζέτηϊέμ* ΑίΝ Ο Ρ © Ω Σ Ι _ ΤΗΧ ^©ΗΓΧ 36ον Τό ταλαΐπωοον ζΛον, έλθών ϊως «ζωθβν - νοδο.βΐου τοθ ΒομβΑρδσ, Βέν ή9Βχβ νΛ π ° οαιτίρω, άποκσμόν έκ τοθ κόπου καί τοθ Συνήγθη πληθος δισβτ'Λν -8Ρ1 ο0το πων ό άμσξηλάτηρ, κατ·ββ*σεν 4τι' τ^ν μάοτιγά τοί, βτΐως τό βκλθ'η νά λά τό ζΛον Επεσεν τότε χαμοΙ καΐ ΕΙ, ΤΟς'Ε«ΤΟ° θ°Ρύβ°υ τούτου, Ετρεξαν"βΛοΓοΙ άκηο αταΐ τοθ θ >ωμή πρός τό παράθυρον. Έ λ Ο£ πά
  ρετήρουν την άνωνίαν τοθ ζώου, οδ:ος βν«υμη9β|ς
  λυπηρόν τι τετράσιιχον. * Η' ς
  "Ηνθησε μ* δσην τα ρόβα χάριν.
  Δβν την Ιχάρην.
  "Εζησβν 8σο τα ρόβα μόνον.
  Πρωΐαν μόνον.
  επέρανε την δμιλΐαν τού παρφβήσας αότό αβλαν-
  χολικφς: '
  Έφοοτώθη μ' δσην τα «τήνη χάριν.
  Τό κατεχ-άρην.
  Τοχαμαν σχάραν -πλέον οί χρόνοι.
  Τα κακαρώνειΐ
  —Τό κι<·αένε! εΤπβν Λ Φΐντΐνα στενάζασα. —Τώρα Θ4 καθ'.ση ή ΦΐντΙνα νά κλαΐη. «αί τα σΛογοΙ όπέλσββν ή Δάλια. "Αν γΕνεται μεγαλθτερη άνοησΐσΐ Κατ' εκείνην την στιγμήν, ή ΦοβουρΙτη, σταυοώ σασα τάς χείρας την, καί άνατβίνασα πρός τα δ~( σω την κεφαλήν,—ΑΪ, κόριιΐ εί «β πρός τόν θολω- μην καιρός τώρα καί βιά τό άπρόοπτον· δ τού μας θπεσχβθητε. —ΜοΐΙ, κρ^ντ», ή"λβε πλέον ή οισ, άπβκο(θη ό θ'λωμης. ΚύοιοιΙ ήλθεν ή α»33 νά ΙοοΟ» ούταΐ α( κυρίαι τό άπρόοπτον δχερ ταίς ύπεσγ,έθημεν. Κυρίαι μου, παρακαλο, μίαν στιγμήν νά μάς πβριμένβτε. —Τό πραγμα άρχΐζβι άπό ίνα φ'λημα, είπεν ό ΒΚαχο&ιλαο. —Νατί, 6(ΐ Βμως ε(ς τα χεΐλη' ι(; τό μέτωπον προσέθεσεν ό θ ιλωμής. "Εκαστος έσωσεν είς το μέτωπον τής (Μας τού ΐραμένης έν σοβιρότητι Βνα άσπασμον- Βκβιτα κα· τηυθύνθησαν καί οί τίσσαρες πρός την θύραν κατά γραμμήν, έπιθέτοντες τόν οάβτυλον »{ς τα χβ'λη των. Ή ΦαβουρΙιη έχβιροχρότησε'βλέπουσα αύτούς οδώ «ως έξερχομένους. —Άπό τώρσ, είπεν, άρχίζνι τό πράγμα νά είνε αστείον. —Μτ,ν άογήσετε δμως πολύ, προσέθεσεν ή Φϊν τίνα. ΈδΛ Θ5 οας περιμένωμεν. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ Ήλιόλουτρα καί ^ήλιοθεραπεία γάνβιν (χλλοιώσιιο χρβμντολογι- *αΙ χαΐ άποσυνθέοεις χημικήν ί'ώβεαν, δπβς λ. χ. είς τάς ν» τογραφΐχ3ς έμτ>νΓαιις κλπ.) 'Α-
  νίλβγον, μάλιοτα, είς την ηροχνι
  μένην περ£πτω3ΐν ■[«■ χαί τέ
  Φαινόμενον τήί μιλ^γχ^νιτικτ];,
  Βΐ)Χαδτ) τής μβλιψής χρβιβς κβύ
  σχτ)(»·χτΙζ«ται %1( ώ?ιουένον ατρβ-
  μ» τοθ Βέρματος (Μιλπιγΐανί;
  Β'.
  'Αλλά μέ τα ήλιέλουτρα,
  γΕνονται σήμερον δπδ τάς
  ς ΐ
  Λ
  ογονοΒν
  τελος τής εΰ8υμΙ·ς.
  βόο
  ΆφοΟ οί κόραι έμειναν μόναι^ Βκοψϊν
  ϊΐς χά παράθυρσ, καί π'οτεΐνουσαι τάς φς,
  4>μίλουν μεταξό των άηό τοθ ενός «αραθόρου είς τό
  Είδον τούς τέσσαρας νέους Ιξβρνομένους τοθ ξβ
  ν^δοχΒΐου τοθ Βΐμβάρδα «αί κρατουμένους άνβ
  δθο ύηό τΑν βραχΐόνων, €δ οί Λ* έστρΑψησαν ποός
  ούτος ταίς «νευσαν γελωντες, Ιικιτα δέ άναμιχθέν
  τ« καί αύτοι με ά τοθ σ«ονισμέ«ου έ«ίνου πλή-
  θους τΛν πβοιτιατητών, ώ > ηλήθουσι καχά ϋβσαν Κυ
  ριακήν τβ ΉΧύβιοτ, Εγιναν &»αντοι
  —Μην άργήβετε πολί»Ι εΐχε κράξει ή Φινχίνσ
  ύ
  μ
  ήλζ
  ημβΐΐνει νά
  οβμ«
  ίςβΕμ
  β.Ι|*βαν»Ιρ«
  όδ
  ακτίνβν, απα-
  ' ράλλαχτα Βκ»ς είς την φβτογρα
  φιχήν πλάχΒ, χαί τ*]ς 6 «οίας
  μελαγχρνστιχτ]; 6 ηρβοριομές εΐ-
  Βκως νι νά |μη(ι0(ς- ως ,'{Ος Πβρα
  'εράς ηιτο(0μΒ ^ θΐρμαντιχβς ίχτ!νιΐ(
  τό δέον
  σΐς
  ί,«ΐχβ
  μίν,ς
  τςί|ς
  γείρουν διά τΑν αίσθητιχβν νεύ
  τοθ ίέρματος τ6 χεντριχόν -^- "
  νευριχβν σύοτιβ'Λθΐ, διέγεραιν, ή*!ΐς ροον ,ι4
  άκπχε! άναχλαοιχβς είς 8λα τα
  δίγανα τβθ οώματβς. "Ολα
  τα
  ματος αχτΐνες
  χύτΐαρα
  τοθ
  άκο
  χατα
  >ά φί-
  ού
  τί-
  ιλ οί - ,,μ „. »βν μεγάλην Βίοιν θερμαντΐχεθ,
  4λ^θέσΐο.τα. λλλλ κριϋηβέ-, ΕΙν», λοιπίν. ώ?έλιμοι αί χη·
  χαΙ»β«ο^ν λογικόν μέτρον,'μιΧ8ΐ 4^Ιν|ς%Μλ1β(, ΐ1ς τό
  ο§μ?, άλλ' δπέ τέν ίοον νά μή
  Φ
  νίββιον
  αντβχήν τοθ 6ίγ«νιομ-,ο &πέ
  ναντι Ι^ές φκοιχιθ ηβράγοντβς ^ων
  Βκως τδ
  νέ
  .__., ,&«ερΐιίχί«ος Ιντςνος χαυοτι
  ?»ς. Αι ηλια- χή ϋνβμις τω^ θεριιαντιχβν ά·
  Βπως γνωρίζετε, εξ κτ(νων_ χ9ΙΙΒζΟνΤαΓ, 6ιβ2(β(, χαί
  (»[ περιλαμβα- ^^^ 4λλ4 ,,ίχρΐς 4<4ς έ?{θ(| έ!υβρό?ακροϊ*τοΟΧφ45μ»τοΠςΡ 'χΐΐ χδτχ" ιβν *""*»**** »* »»^ πέραν) χαΐ χ-μεναΐ (»1 πρός το διερβϊίνΐ τ*ν *»τοχ*|,-βι «ΛΧεκ 1«!ες α«ρον το3 φΐομχτος χαΐ ωΐελιΐται χανεΐς άπό τί ήλιίλ·υ- κοό πίν;»ν β Ε πέραν αυ'οθ, ήτοι τρον διον θ» ώ^ελεΐιο χκΐ άν β Ε δπεριώϊι ς &χτΙ<εΐ)· "Ολ«ι β 5 τόν Ιρριπταν ζβνταρ,ίν μίσ» «ίς ταΐ οί **τΤ«ες ένεργοθν ώρελΐ- Ι<« φοθρνον φ ώ5αν^'π?ύ είνε μβς είς «ό αβμα χαί τροποποι Ιΐοιμος ν! Βΐχθ^ τα ψνμιά ή μέ οθν ιυιρνετιχβς χήν λειτοιιργΐβν οα είς Ινα χαζάνι μέ νερο βρά- χϊί θΐίψιν τ·ν νυιτάριβν. 4λλ4 ζ^ν. ΚαΙ περΐπου τοιοθτον τι ηχ πρό πάντων οί χημιχαΕ, οί 15ιαι ΗϊΙνουν ϊο3ΐ Ιϊουν ιά< ήΐ«ΐ9ΐιόν άκριβίς βχνΐνες κια φΐρουν τάς νά ψ^νννται Ιΐτ» χαί μετά θα· γνοβτάς χ-μΐβάς άλλοιώβεις έκΐ λάθϊιον λουτρόν έκαό» είς πυρα· ίιαφίϊαν οωμάττβν οργανιχβν χτωμένην βμμοιι&άν δηό μιαηιι- (<λ«βροφύλλη τ6ν φιιτδν, αΕμο- βρινόν χαθ|ΐα τοθ ηλίου τβν χλι- σφαιρΙ>η τ·ν ζώων, βλλοίβος μλτβν μ»ς πεδ ί*ν άατειεοεται.
  φυτηβν· χρβμάτβν χλπ ) ή ά»ορ (βυνεΧίζεται)
  Ήάγονος γραμμη Κρήτης
  καί ό νομός Λασηθίου,
  ΣΗΤΕΙ1 'Ιιύιος (τνιαπβχρ'τςθ | πλήν τ^ς Κυριακάς. ΠρΦς ρδβμΐ-
  μ»0—Ό*, Έμποβιχίζ Σύλογ·ς
  πόλεώς αίς ('αΓώ; χαί δ τή-
  έ) άλλοτε
  )
  είς τδ ζήτημι τ<)ς κγίνοιι γρβμ· μ^( ββΐε'ου πλευ;β; Κ.ρή :-ς. δ- πεβτ/μιίωάεν δτι ή έκτελοθιχ την 5/ονον ταύτην γοαμμίν 'Αχτο· λ Έλϊάϊος άναχήρηαιν έ» ΟειρχιΑς τβν ά τμοπλο!»ν της ίίίαιψ Πχρασχειι· ποοαίγγιαιν είς Νκαλάου, Πχ έαηίοας χαί τόν λιμένα Αγ. χεΕας Άμμου χιΐ ο<υν Κυριακήν. Τοιουτοτΐτίπως τα φορτοεχνορτβνίμΐνα έμπορεόματα ίηιδαρύνοντοίΐ με ίιπλίίΐα έξοΒα λδγφ ττ]ς Κυριακάς άργΕας. Το χοστολίγιον τ5-«τόσον ΐβν ίΕαγο μένον ίθίν χαί τβν εΐααγομένβν κριϊίντων αΰξανεται οημαντιχ&ς. "Ηϊη χαθ' Ι πΧηροφοροΟμΒΐ ί Έι·ποριν.ος Σίλλογος 'ΑγΕου Ν χο λαβυ δηέβαλε πρός τόν χ. Νιμάρ χ-ν, ιόν Γενικόν Διοικητήν χαί τα αρμοδία 'ϊποιιργεΤα αναφοράν παρομίΐβυ περιεχομέ'ου ζτ,τ&ν αλ¬ λαγήν τοθ 8ρομολογϋ·ιι ώοτε το ατμόπλοιον νά αρθάν— μίαν οΕανδή ποτε ίλΐ)ν ημέραν τή; σιν τβθ ζητήμ-χχος μάλιατα θε?μή παρίχληαις Ιχ τοθ ΙμποριχοΟ κδομου, δια τρέχοντος ώ; γνωΐτον πεοίοίον έ- λαχΕατων «?5·ν, χά μάλκ δέ επι βαρυνομένου δκδ διαφίρων, Ικΐά- χτυν χαί ταχτιχβν, οίχονομιχβν Κατά τούς ι15ήιι«νβς, ή προ- βλι;θεΙαχ δπδ )ς ' τ<)ς Ελλάδος, 2?νηαις δέν άρχούντος διχαιολογϊ)μίντ). περιπτώϊει, λβ είνε Έν ΐ μβμ δκ' 6ψ;ν δτι είς δλοιις τοδς άλ- λους λιμίνας ττ]ς νήσου ο Ε πρβοεγ γΕσεις τ&ν ατμοπλοίου είναι χαθη αεριναΐ χαί εδχερβς χανονΕζει ι Ιμηορος τάς φορτοεκφορτώοεις τού, παροκοιαζομένου τοθ άδίχοιι τού τού είς τδν νομΐν μας, ΙλπΙζεται 8 ιι τίαον 6 χ. Γενιχδς Διοιχητής διον χαί δ χ. Νίμίρχης θά ένδια «ερθβΐΐ διά τδ ζήτηιια βύ'ί. Κ«1 Ι:ι β> τί ρυθμίσωβιν Ιπ' βγαΡω
  τής δλ-ς χινήοενς τοθ έμπορΕου
  Ι* Κ^ή<ι χαί χβν δμαλβν αυνθ*]- χΑ< ούϊοθ χΐΐ κρός δ^ελος ττ,ς Έθνικ*); οΐκονομίας. Φβρουν ή ιΤ<1»· τΙ«°Το« τ0 άνέλπιστον δώρον ή Φ- β-υ?1τη, ήΐελα να ή'οτ —Β ΈΧ **δ·Ε·ε1λίυσεν 6«είτα την προσοχήν των ή κίνησ.ς η , διέκριναν άνΛ μέσου των δένδρων, είς την δχθην δ*Η«ορι«Α μεγάλα όχήματα, ΐ έΐ,λων ί?^Λ?^?ί •Ο κοότοςΓή'κΤνησις *'<β1ντΙ· σΙ «♦βσ1 τ®)[ *?°ι »ν ιίς ιάς θυρΐβας τδν ομμάτων βιεσκέβαζον <1Τ?σταοαχή! άνέκραξεν ή ΦϊβουρΙτη, θοτρρεΐ χά "βα πετοθν είς τόν άέρ* ίνάς σωρός άλυσΐβες, Α^5νιβκοινόμ1ίνον δτισθεν των βένβρων, ιΐχε %1 .π' ΟΧΪ?Ϊ!: «τ'γμάς «αί πάλιν ανεχώρησε ε πνοΑΐβεονΙιΤ -ά δ^ιπϊρικα ΐζ Ευρίσκονται καθ* α Α τΑ ά.πλούστβρα πράγμα βουρΚη θσϋμσ^"" ιμσΓ Μοιπόρος λέγω »1ς ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Είναι τό τοιγάρ· τ·δ λα·ΰ ποιοτΐΜδς *σ»να- γώνιστ· γιατΐ γΐνετβι 6«σ γ»ήσι· κβπνό Αγρι¬ νίου. Π Ρ ΟΙΦΕΡ Ε Ι Τβ πειί> χρήσιμα
  ί έ
  δια
  μι&ς 150 6«λτί« σέ Νάθε κβηνιστίι το». Ζητπο«τ* Τ« *ι»β
  τβν καΛνουώλην οβτς.
  Μικρό κουτί (κόκκινο) βααχμάς β
  δώρΝν Μ«1 άνταιλλαγΐι είς το Κκτάοτημά μ«ς
  Φ*ιβτ·ΰ (Γενί Τζαμί).
  ΠΑΠΛΔΑΚΗΣ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
  προκηρυξισ μειοδοσιασ
  Ή Ένοπακή Επιτροπεία τοθ χο
  ρΐου Άρκαλοχωρίου προκηρύσσει
  Οτι έκτΐθεται είς διαγωνισμόν μειο
  δοτικής δημοιρασΐας συμφώνως
  πρός τώς Ισχοούσας βιατοξεις τού
  νόμου Β377 ττερΐ εκτελέσεως των
  δηυοσΐων Εργων καί τοθ έκτελεστι
  κου τούτου Βιατάγματος ώς έτρο-
  ποποιήθη δια μεταγενεστέρων τοι¬
  ούτων ή εκτέλεσις μερικών κονδυ·
  λίων διά την διαρρύθμισιν καί έπέ
  κταοιν τοθ ΊεροΟ Ναοϋ «Μεταμόρ
  «ωοις τού Σωτήρος» τοθ χωρίου
  Άρκαλοχωρίου την 11 ην Ιουλίου
  καί ώραν 10 π. μ. έν τώ τεχνικφ
  γραφείφ Ί Βαρκαράκη, Γ. Τσαντη
  ράκη Ηρακλείου, συμφώνως τοίς
  δροις τής έγκεκριμένης μελέτηΰ συν
  ταχθεΐσης υπό τοθ Τεχν, Γραφείου
  Βαρκσράκη. Γ. Τσα»τηράκη
  Είς την δημοπρασίαν γίνονται
  δεκτοΐ έργολόβοι ανεγνωρισμένοι
  πάσης τΛξεως δι* Εργα οΐκοδομικά,
  Παρό βολον συμμβτοχής δρ. (20.000)
  εΤκοσι χιλιαβες, - «
  Τα σχετικα τής μελέτης εΐοίν κα
  τατεθειμένα είς τό γραφείον τής
  Ένοριακή'ς Επιτροπείας 'Αρκαλο
  χωρίου καί είς τό τεχνικόν γραφϊϊ
  όν Ί. Βαρκαράκη—Γ. Τσαντηράκη
  Ενθα προσερχόμενοι οί βουλόμενοι
  δύνανται να λαμβάνωσι γνώσιν.
  Έν ΆρκαλοχορΙψ ιβ 13)6)37
  Ό Πρόεδρος τής Ένορ. Έπιτρο
  ττείας Άρκαλοχωρ'ου
  Άριβτεί&ας Άρχάβλης
  ΑΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΤΕΙΑΣ
  Εί άφορμής δημοοιευμίταιν
  αχετιζομίνβν μέ την χατααχευήν
  λιμενοβ,αχίονος έν ιφ Α-μένι Ση
  τεΐας, αναχοινοθ'αι, δτι ή Λ·μενι
  χή 'Επιτροπή Σΐ)7ε(οις ίθ
  έ«ί τε0 ζτμήιΐατος τούτου την
  έπ 6 ιλλομέντ,ν )ίγφ ττ)ς β
  ιη'ος λελογιομί'.ην τκκτιχήν, προ
  δϊίνοιιοα ίοχεμμίνβς είς τ^ν λ*)
  ψν τ*ν ένδεδειγμέχον φ
  Έν Σητε'α τ% 12 ΊουνΙου 1937
  Ό
  ΤΟ ΜΑΡΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
  φ[λοι των,
  —Άλλα «οθ
  α(>χό
  —ΝαΙ τφόντι, προσέθεσεν ή
  τδ »ο πολυβ?ύλ?:ί!ν!.Τι|βν ή φ,ντΐνσ.
  ρ/ν λόνον τοθτον ή
  Δάλια. ποθ είνε αό
  —Πολύ
  Μόλις
  μιτά σ»«νι
  Φ
  όιιηβΐτης, δσπς ■!■
  ν φ*Ρ«ν άνά χ*ί
  όν
  Τό ώοαιότατον ξενοδοχιίον ιτροτιμήσεβς δλων; των Κρητων οίτινες
  την εποχήν αθτήν,πρδς ΙοοτροθειααπεΙαν είς τό Λουτράκι.
  —Ή "Ενωσις Συνεταιέισμβν
  Επάνω Μεκρμβέλλου.
  Ή ίιοΐΜθϋσκ 'Επιτρβπή τβθ Γ«
  ΜργιχβΟ 'ΕΐτιμελητηοΙου Λασηθι
  βυ κ«τκ την προχθεσινήν αυτής
  συνεδρίασιν εΐΐηγουμένβυ τοθ
  Πρόεδρον «ύτπς κ, Μειγριπλΐί έν·
  κρινεν ύποβληβεΐβαν σχετΐΜήν «ι
  τησιν χαί απεφάσισε τίιν χοράγη
  σιν έκ μέρου,ς τ6ν Έκιμελητηρί
  ών δραχμήν τρΐΒΐχοντβι χιλιάβΜν
  ώς πρβτα έ{οία διά την Ιγκβιτβι
  στάσιν καί λειτουργίαν τήί Ιδρυο
  μενης έν Νεαπόλει «Ένώσεΐίς £υ
  νβταιρισμ&ν Έκάνε) Νεροιμβίλ
  λβυ».
  -Ή Ηατβββλή τοδ μιαθοθ
  τδν έφημερίνν.
  Κατα τίιν συνεδρίασιν τού διοτ
  χητικοθ συμβουλιον τού ΤΑ.ΚΕ,
  άπΐφβσΙσΒη οριστικάς οπ»ς απο
  βταλό ή *' τριμηνΐα τοδ συμκλη
  ρνματιχου μιβθοϋ των εφημκρίκν
  τοδ 1937. Ήδη π αρμοδία ΰπηρκ
  οί* τοΰ ΤΑΚΕ διεβίβαοι τβ ανα
  λογοΰν ποσόν είς τα Ματά τβ
  πβυς τοπικοι ΤΑΚΕ μέ τίιν ούστα
  σιν οηνς τό ταχύτερον κροβουν
  ταδτα είς τίιν ιτληρ«μήν.
  —Προβκοηικαί.
  Είς £οτε<αν ως πληροφοροόμε θ* καρποφορεΐ π Ιδεβ της Ιδρνσε ·>ς Ιδίας προσκοπικης ομάδος με
  τα τίιν ίδρυσιν τούτων έν Νεκηό
  λει, "Ιεραπέτρα,Αγ. Νικολάω ΜαΙ
  Χουμεριάκν, ολοπληρωμίνης ου
  τω τής έν τφ γιίτονι νομφ εύρντί
  ρας ιτροοχοπικης Μΐνήσε*»ς.
  —Ή £τ«φΐδΐΝΓ| "£ν«βις Ή·
  ρκκλείου.
  Γενομένης έχλογής την παρελ
  βοίσαν έβδομαδα έ{ελ·νπσβν νέ·
  οί σύμβουλβι της Σταφιδικής "β
  ταιρείας οί κ. κ. Μακράχης Γ.,
  Βαρούχας καΐ Ί. ΖουρΙδης. Πρόι
  δρος της Ενώσεως έίελεγη ό κ.
  ΖουρΙδης κ>1 ίντετβίμίνβι συμ
  βουλοι οί χ.χ. Ί. ΜιτσοτάΜης καί
  Γ. Μακράκη;,
  —Αρχαιρεσίαι.
  Γενομένων άρχ«ιρεσι&ν τοδ
  Σύλλογον φορτοεκφορτϋτ&ν |βα
  τεΐβς έίελεγησαν: Ορόεδρος ο κ.
  Άντ. Ψαρουδάκηε, άντιπρόεδρος
  ό κ. Εύαγ. Καλαμιτόχης, γραμμκ
  τιΰς ο κ. ϊτίφ. Άμκαλέρης, τα
  μίας ό ν. Εύαγ. Άγγβλ(δη(, εΐβι
  κός εΙβηρά4τωρ ό κ. ϋωνστ, Κε
  ραμιδάς χ*1 μελα τού Διοικητι
  κου Συμβουλιον οί κ μ. Γεώργ.
  Καμπβυρογιάννης, Έμμ. Γεωργ»
  νάχης. Ίνΐν. Σταματάκης. Κυρ.
  Μπαγλάνης κκΐ Κ»ινστ. Κουνο»
  βελης.
  —Ό κ«ιάηλ·«ί τσδ «Χαμη·
  Προχθές την 8ην πρωϊνήν κατέ
  κλενβεν είς £ουδαν τό Τουρκικόν
  ' ευ δρόμον «Χαμηδιέ». Είς τούς «(ι
  ωμχτΐκούς τοΰ πολεμικον ηαρε
  τεβη αυθημερόν γεϋμα είς την
  Λέαχην Χανίων υπό τβν κολιτι
  κων άρχ&ν, τό εσπέρας δέ είς την
  ΧτρατΐΝΤΐκην Λεσχην δ πό ν έπαι
  άνισεν ή μονοτκη της Φρονράς
  καί εξετέλεσεν έκλεκτά τεμά
  χια η όρχηατρα τού '_δείον. Ή
  πόλΐί τ&ν Χανίων έοημαιοστολί
  Οβη δΐ' '£λ>ηνικ6ν Κ«1 Τονρκΐ
  κων αημαιϋν.
  —Ή διάλκ{ι( τής Πέμκτης.
  Αυριον Πεμπτην 24-6—37 Ν»Ι
  ώραν 7 1)2 μ μ. βα ομιλή
  σο είς την Λίοχην Ηρακλείου ό
  Διευθυντάς τού Μουσείον κ. 2η.
  Μαρινάτος ηερΐ τοΰ βέμβτος·. ·Ή
  βοβεροτερα θεομηνία άηό έσας
  ίιχλη{«ν τίιν Κρητην» μετά κρο·
  βολής φΜτεινβν εΐκόνων. Μετ·
  ταυτα θέλει ανακοινΝβή η ιδριι
  αίς τής ιταλίας τδν φίλνν τ·&
  Μβυαείου Ήρ»κ»είβυ, ΕΙοβδβς έ
  λευθέρα.
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ άναλαμβάνει
  την τελείαν κατάρτισιν μαθητον
  ή_μαθητριων ύστεροθντων είς τα
  -- ■ — ■ 2βλί
  Τρ4
  '4
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφβΤα Ιναντι ΠΆ. Ν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  23 Ίουνίου 1937
  Η ΠΙΡΙΙΤΗΙΙ! ΤΟΥ < ΜΠΑΟΥΜ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΗΤΙΣ ΔΕΝ ΕΛΗΞΕΝ ΕΙΣΕΤΙ ΑΘΗΝΑΙ *» Ίουνίου (τού άντ β «οκριτοΰ μαςΐ.—Κ.*τα τηλεγραφήματα έκ Παρισίων ή κυβερνητινή κρίσις ήτις έδημιουογήθη μετά την παραίτησιν τής κυβερνήσεως τού κ. Μπλούμ λόγω τής καταψηφίσεως των οικονομικαί νομο¬ σχεδιον της υπό τής Γερουσίας, συνε· χίζεται εισέτι, παρά τας καταβαλλομέ¬ νας υπό τού προέδρου τής Δημοκρα¬ τίας κ. Λεμ-ρέν προσπαθείας πρός τερματισμόν της. τα αύτα τηλεγραφή- ματα άναφέρουν έπ(σης ότι ό κ. Σωτάν είς τόν οποίον ανετέθη ό βχημα τισμός τής νέας κυβερνήσεως οέν επέτυ¬ χε μεχρι τής στιγμής ουδέν θετικόν α,ποτέλεσμν, καρά τας συνεχ·ϊς καί ά· βιακόπους αυνεννοήσεις τού μετ» των κομμάτων τού «Λαϊκοΰ μετώπου». Ο ΝΤΑΒΙΑΑ ΕΠΑΝΕΛΑΒΕΝ ΤΑΣ ΕΟΐΧΕΙΡι1ΣΙΣ_ΕΙΣ ΒΙΣΚΙΪ,Ν ΑΘΗΝΑΙ 22 "Ιοιινί·υ (τού «νταα·χοιτ·δ μας) —Τηλεγραφ μ«τα έκ Π«ριαίων «γγέλ λουν {τι ο καταλββών τ· Μκιλμ**· ατρα τπγ·ς Ντββίλα «κχνίλαβΐν τας (πιχειρήαεις ΚΒΤχλκβών αρκετάς Θίαεις βορείως «ύτ·8. Κατά τ* αύτα τηλκνροιφήΗεΐτα έ Νταβ< λα αποβλέπει είς την εκκαθάρισιν τΒς πε ριοχϋς «κ· τα ύκολΐ(μματα τ·0 βτρατοδ τβν Βίσ*ων καί την ί{·ρμηβιν πρός τό £>νταντΐρ ή έπ·ία φαεινΐται θ& πραγματβ
  ηβιηβή τό ταχύτερον. Έν *ω μκταξύ είς τ·
  Όβιέδβ καταρτίζει*! σϋμα λβνεωναρίων
  τ· ·κ·ϊ·ν 84 παρεμποδίση την ακ·ατ·λήν
  ένιβχύσΐ«ν «ζ 'Αστβνρίβς είς τ·ύς κυβκρ
  %ητικ«ύς τ·δ _«ντ«ντερ.
  ΣΥΗίΧ'ΖΡΗΤΑΙ
  II
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ** Ίουνίου (τού άντα-
  «οχριτού μ«ί).-'Ε» Βερολίνον) άγγέλ·
  λεται ότι αί συλλήψεις είς την Σο¬
  βιετικήν Ρωσσίαν αυνεχ ζονται διαρκώς.
  Πολλοί έκ των συλλαμβανομένων ανή¬
  κοντες είς τα άνώτατα βτελέχη τού κομ
  μουνιστικοΰ κόμματος ή τας μεγάλας
  στρατιωτικάς μονάοας τού Δόν, τής
  Ούκρανία'·, τής βορείου Ρωσαίας καί
  της Σιβηοίας έξαφανίζονται χωρίς νά
  γνωσθή άν έτυφεκίσθησαν ή μετεφέρθη-
  σαν αλλαχού πρός ασφάλειαν. Είνε γε
  γονός έπίοης ότι κατόπιν τής συνεχί·
  βεως των συλλγ,ψτων ύ«οβό«3κει εύρυτά
  τη εξέγερσις ιδίως είς τάς τάξεις των
  χωρικών.
  ΛΠΕΛΛΤΝΟΝΤΑΙ Ε ΠΙΣΗΣ
  ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΑΣ ΞΕΝ&Ν
  Α·ΗΚΔΙ ** Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας)·— Νεώτεραι π>νροφορί
  αι έκ Μόσχβς, μ<σω Βαρσοβίας, φέ· ρουν ώς βέβαιον ότι τό κΰμα τής τρο μοκρατίας θά στραφή μετ* ολίγον ε ναντίον παντός ξένου οιαμένοντος είς Ρωσσίαν καί μή γεννώντος «ίμηιατο- σύνην είς τα δργανα τής Γκεπεοΰ. "Η¬ δη έχατοντάδες ξένων έχουν £πελαθή έκ Ρωβσίας μέ την δικαιολογίαν ότι τα πίστοποιητικά των είνε άνεπορχή δια την έν Ρωαα'α διαμονήν των καϊ την προσωπικήν των ασφάλειαν. Μεταξύ των άπελαυνομένων συγκατβλέγονται όχι μόνον Γερμανοί, άλλά καί Γάλλοι, "Αγγλοι καί Άμερικννοί. ΠΪΣΘΙΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ Η ΠΡΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Ό υβυπβυρνβς της Άνβρανομΐας εκοινοκοιΊιαι κρβς εφαρμογήν πρός τάς αστυνομικάς αρχάς δι* τοφν δι' ής υποχρεούνται οί αρτοκβλαι νά ζυγΐ ζ»ισι πβρβυο οτ των άνβρβστδν τβνς αρτβυ; έστω »αι άν ςυτοι οέν ηβελβν αΐτήσιι τουτο. Είς τίύ; άρτοποΐ'ύΐ «π«νορ·ύ«ταιέν πάση περιπτώσει η ηροσβήχη τβμαχίου άρτον πρός συμπλήρωσιν τε.0 άνΝτίρβυ β4ρβυ{, έΉιτρεπβμίνη; της πΜλήσίΜς &ρ Τβο μένβν «Ι{ το πραγματικόν βάρβς, ήτοι δύβ, μιάς καί ήμισε'ας οκάδων (ανευ τής φώρας). Πρός διβνΜΟλυνσιν έν τούτοις των άρτβποιων διά την ε¬ φεύρεσιν της τιμής εκάστου τεμαχΐου &ρτου μΑ ϊ· χοντβς το κανονικήν βάρβς θά έΊΐιτρίπΐται ή πώ¬ λησις τούτου (Ις τιμήν αναλόγως έκΛΐπτομένον καΐ βάσει τής έ*«ατοτβ τριχούοης διατίμησεως οί <χρ τβποιοΐ ύποχρββίνται ;προσέτι, ώ; καί οί πνλητοιΐ 4ν γένει αρτβυ, νά παρβδίίβυν ·Ις τβν άνορα οτην σημεΐνμα έμβαΐνον τβ βάρβς τού άγβροΐ οβΐντβς &ρτο> εί» δράμια. κ«1 τβ εΐσπιβχβέν χρη
  ματΐΜ«ν ηββον. Τβ σημ«ί§»μ« τβθτβ ίά φέρη <ν εκικεφαλίβι «*> βνβματειιύννμβν τον άρτβΛ·ι·0
  Ι την ί»ει>#ννοίν τ«ν. Ι
  Από της Κυριακής η όδός Βιάννου
  παρεδόθη είς κοινήν χρήσιν.
  Ή σύνδεσις τής επαρχίαι
  Βιάννου μβτα τοθ Ήοσκλείου
  βι' Αασξιτής όοοθ, βΤ>·ε γβνο·
  νός πλέον τετελΕσμένον. Την
  παρβλθοθσαν Κυοιακήν ή όβ6< Βιάννου παρεδόθη |β(ς κοινήν χρήσις γενομένων μάλιστα των έγκαινίων της, μεθ' δ>ης
  τής ουνατής έπιβλη'Ίκδτητος
  καί παοουσ'α τΛν κρατικήν
  εκπροσωπών. "Οπως έγράφο
  μέν καί προχθές ή όδός οδ:η,
  διά της όιοΐας -ρόκβιται νά
  έξυπηοβτηθοθν μέγιστα πάτρα
  γωγικά συμψίροντα των Β ην
  νιτων, Βέν άτετιβρατώθη β*.σΙ
  τι τελείως λόγω τον υπό έκ
  τέλεσιν μενάλων τεχνικόν ίρ
  γων είς πλείστα < ύτής ση μβΐατ, άλλά επετεύχθη μέ τή ν καλήν θέλησιν τής διοικητικώς άρχτΐς τοθ τόπου και την πυοε ■»ώ5η εργασίαν τίς ιιηχανι*ής ύκησεσΐας νά τεΒή είς γοήΌιν καί νά 09γωθ9 άπό τούς τρο χούς δεκάοος < ύτοχΐνήτ,ων τ Α οποίαι την βέσχισον Ίτροχθες καθ* δλον αόττΐς τό μή<οο. Είς τα έγκο{νια τής όβοθ Βιάννου παρέστη δ Ν ιμάρχη' ΉοακλβΙου κ. Μ·ΐρκ8λλος, υα τήρ τής (δέας τής ταχυτέρας διανοIξ^ω^ κο( χρηοκμοποιήσ». ώς τηΓ, ό φρεύιαρχος κ. Άα πατζής, ό νομομηχανιχός κ Κτιυγαλάνης, ό Δήααργος Ή ρακλεΐου κ. Μη άς Γίω^γιά οης, ό οιβυθυντής τ»ις €*Ανορ θώσεω » κ. 'Ανβρ. Ζογράφος, ό ΠρόεΡρος τοθ ΈμκοοινοΟ ΈτιΐμελητηρΙου κ. Άλ. Γε^ρ γιάδης, οί μηχανικοΐ καί έργο λάβοι των υπό έκΐέλεσιν τρι Λν τμηαάτων τής δδοθ το6 η" καί πΧήθος (δ'ωτον ίϊηνβς έ ξέδραμον διά νά Ίΐαραστοθν βΐς τό μβγάλο γεγονός ιής έ νάρξβως τής αύτοανητικήςσυγ κοινωνΐας Βιάννου — Ήρσ κλβ'ου. Ή τβλβτή των έγκαινίων Ελοβϊ χώραν είς την ωραίαν κωμόπολιν τής Έτΐΐνω Βίαν νού δ τι ου είχον συρρεύση έηΐ τού ω χιλιάδβς λαοθ έξ βλων τβν πέριξ χωρ'ων. 'Υ«ό την άνεγβρθ6ΐσ,τν Ρέ μυρτΓθΓΟλι στον άψ δ», ίγένβτο δ καλο σωοισμος τΛν επισήμων τούς δτοίους χα· έαοαινον σονβχώς έ ά θη δμάδες κορασίδων. Τό θέσμα τόσου λαοθ, μδλις συν<Ρ3το0ντος τα δάκρυα τής ύλ'ογου συγ«νή<ϊεως καί τοθ έξάλλ'ου 4Χ θουσι«σμοΟ τού ή'ο πρωΌφχνες. Τόν ένβου σιασμόν αυτόν διηρμήνκυσεν έ—Ι τδκου, προσφωνήσας τόν <. Νομάρχην καϊ τούς λοι τιούς ίιτ.σίίτΐτας τής ώ^αΐτς επαρχίας δ δικηγόρον κ. Πι παμτστορά<ης. Απαντών δ κ. Μ^ρ<βλλος ετόνισεν δτ1, ώ; Βκποόσωτος τής κυΒβρνή σεως συμμερίζεται όλοψΊχως τή« χαρβν τΛν Β.αννιτον καϊ θεωρ«ΐ ώ; ε ό: άπό τα βύτυ χέσΐερα γβγονότα τοθ σταδΐ ου τού, ώ: δ οικητικοθ λβιτουο γοθ, την θραθσιν τοθ κλοιοθ δ?πς έ κράτει έν δουΧική 4τπομονώσβι την ωραίαν γ ύ την επαρχίαν. Έξήηβ την άπο τελεσματκότητα τής άποφά σΐως τοθ κ. Γενικοθ Διοικη τοΠ, νά θβλήση υπό Ιδίαν 3" ΠΡΟ "Ι" Η Η ΠΟ τού ιύ9όνην νά πραναβτίση τόν κοινόν ~π<.θον τΛς άασξι τής συνδέσεως τής Βιάννου μέ τό Ηράκλειον. Καί τέλος υπό θυελλαν χειροκοοτημάτων κα( έτιευφημιών ίζητιωκραύγα σε οκ&ρ τοθ Βασιλέως καί τοθ κυββρνητου καί των κατοΐ |κων τής Β άννου είς τούς ό 'ποΐους ή σηαερινή κυβέρνησις άπο&Ι&ει τό δίκαιον, άλλά καί προσφβρει τα μίσΐ τοθ έκπο λιτσμοθ καί τής προόδου. Έ ΚΒΐθεν οί έιιίσηαοι ώ'ηγήθη σαν ύκό τόν Ιστορικόν πλ,άτα, | νόν τής κωμοπόλεως δ τού |έψιλη δοξολογΐα καί 6 πολυ ΕΤτα -αρβτέθη πρΑς τιμήν τΏν φιλοξενουιιένων επισήμων καί λοιπον έπσ<βπτών τής Β άννου νϊθαα υπό τής κοι νό ητος Έηάνω Β άννου, κα |τά την διάρκειαν γοΟ όποΐου ή/έρθησοτν -λιΤΐτσι προτιό 1 σβις μετ^ίύ των όπο'ων κσ[ ή τοθ κ. ΡϋφΓθΚί-ύλου *.< μέ οους τής κοινότητος Έ«άνω Βιάννου άναχηιυζάσης έη[τι τιμον ού (ής οημότην τόν νο μάογη' κ. Μάρκβλλον. Μβτά !τό γεθμα οί επισκέπται τής ώ ραΐας κωμοπόλεως έξβχόθη σον είς τα πλέον άξιοθέατα κσΐ &ροσ!σ<'α αό'ής μέ;η. 1 Την 6ην απογευματινήν *νε χώρηοβ μετά τοθ κ. Νομάο χου ο φοούραρχος κ. 'Αμπα τζής, μ«θ* 8 ανεχώρησαν 6λ ληλοδιαοόχως Βι' Ήράκλβιον ο( λοιποί έπισχέιΐται ^ής Β>άν
  νού συναποκομίζοντες τάς ώ
  ραιοτέρας των έντυπώσεων.
  Ό έξωραϊσμόςτης παραλίας'Ηρακλείου
  καί τα νέα δημοτικά έργα τής πόλεως.
  ΠληροΦορούμιθα 8τι τό ζή-
  τημα τοθ ίζωραΐσμοθ τήο πα·
  ραλΐαχής λραφσρου , Νόελ
  (Μπεντενάκι) Ε'σΙρχεται εί
  την οδόν τής πραγματοποιή
  σβως.
  "Η5η ανεκοινώθη δτι τό ίκ-
  πονηθέν σχέδιον κατσσ<ευ^ σειράς έξωροΐστικΰν Εργ& ν ίίς την ανωτέρω λτωφόρον β νβκρΙι?η όπά τής Ύητιοβσίαί ■ εχνΐκών έργων τής Γενικής Διοικήσεως Κρή ής. "Επίσης ανεκοινώθη δπ ένιός.τΦν η¬ μερών μετσβαίνει ϊΐς Χανιά διά νά υπογράψη τα σχβτικά Ιγγρσφσ ο μηχανικδς τής Λ- μενικής Επι τροτ; ής κ. Εύαγ· γελος Παμαλάκης. Καθ' ά έγ ώίθη σχετικός, ή Λμβνιχή 'Επιτροπή άπβφά σ σβ κατ' άοχήν την διάθεσιν 700.000 δραχμθν διά την προ σεχή έναρξιν τής κατσσ<ε< ή- τών έργων τούτων. Δ ά τό έ πόμενον ετος προβλέπετοι £ τίσης ή δ-άθβσκ έ Γέρων 700 ΠΟ0 δραγμον, ΑΙ έο>ασ:αι θ'
  άρχ'σουν ΐύθύς ώς ή βηαοπρο
  σίοτ, ή-ις, θά προχηρυχθβ έν
  τος τον ημερών, κατατκυ^ωθή
  είς τόν τελβυταΐον μειοδότην
  εργολάβον.
  Παραλλήλως πρός ιήν έναρ
  ξιν των έξωροΐσηκον εργω
  είς τό τμήαα τοθτο τής πόλε
  ως τό κείαενον πρός την
  θάλασσαν, θ' άρχΐσουν βκτε
  λούμενα ώς πληροφορούμεθα
  παρά τοθ κ Δημάοχου, καί
  τα άναγγ?λθ6ντα υπό τοθ Δή
  μου έξωοοΐστικά £ργα τής ά
  νοικο*)θμήσβως τής 'Ενβτι
  χής Λ'σκης, τής άποπβρατώσβ
  ως τοθ μεγάοου ένθα τό ζα
  χσροπλαστβΐον Ρβγ<ινάκη κα( •ής κτχσσ<ευής τ€θ Δημοτι <οθ θ'άτρου. Ή 'ΥτηρβσΙα τβχνικων έργων τής Γενική ΔιοικήσΕως προέβη ή'η ε την έγκρισιν ώρσμένων μελε Γον διά την νατασ^ειιήν των 1 ωτέ,ω έξωρΓ (στικων έρ γων. ΤΟ ΤΗΛίΦΟΝΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ ΣΗΤΕΙΑΣ Έντ&ς τ&ν ημΐρδν η ρατοδται ή εγκατάστασις είς τον >ιμέν«
  Σητϊίας έσωτβρΐΜοϋ τηλϊφΐίνικβδ
  δικτίου δπ«ρ θά έξυπηρΐτήσα άρ
  κβύντω; την πόλιν ταύτην έν τή
  «ννβία των νενιχ&ν της πρβοδων
  Μβιΐ της έν γένΐι άναπιύξβΜς «ύ
  τής.
  Α! ΕΙΣΠΡ Ξ£
  ΤΟΪ ΤΕΑΩΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατά τό λήξαν ρ" δεκαήμε
  οον οί ((σπρόξεις τοθ έντοθ
  Βλ ΤβλωνιΊου Ανήλθον είς
  δραχμάς 860 505 50
  ΔΙΚΑΖΤΙΚΑΙ
  ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  Δι* αποφάσεως τοθ άνωτά
  τού δικαστικοθ συμβουλΐου
  αβτετ/θησαν έναλλάξ οί ΕΙ
  σαγγελεΤς Έφετον κ. κ, Σ<αλ τοσύνης Κρήτης καί Παπαλ* κάς ΑίγαΙου. ΔΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ Διά δ:ατάγμσος#το0 ύτουρ γε ου των Σ οηροδρόμων άπε φοσΐοθη ή προμήθεια καί ή εγκατάστασις γεφυροπλαστΐγ γων είς τάς στάσεις τον διο δ!ων πρός ι ύ όματον ζυγι σ.όν των φοριηγον ούτοχινή των. ΙΦ1Ξ·Σ ΕΠίθΕΩΡΗΤΟΥ Είς τίιν πόλιν μας αφίκετο άη* ηροχβές Ι ;Γ«νικ*ς Έπι8««ρητπς τού Ύηονρνειβυ της ΠαιβεΙας ν Χρ. Χριστοπβυλβς. Ή &φι{ις τβΟ κ. Χριοτοηο&λο» οχετιζεται μέ τα Ικηαιβεντικα ζητήματα τήί ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΤΩΤΕΡ ΚΩΝ Δί ΤΟΥΣ ΡΙΒ_9ΣΚ9Π0ΥΣ Κατβπιν σχιτ(χτ]{ διαταγάς ταθ δπουργιίου Τ&ν έι»τι;ιν&ν ΠΒβχΐΐμίνου Ιφΐ[ής ίί Δ$)ιιοι ή αΕ κίΐνέτη'ΐς νά κρ^ίρχηνται αίς έύ ποίς αεδνΐσιν δηογιίοβ/ δέον νά ανανΐρνντβκ προ ηγμς είς τ^ν «(<ε!αν Ν )·»*ρ χ'αν, ιίς ή' δέον νά δίτοβιίλλω' τα ι χαΐ αί τυχόν σχετικαί μΐ'* ραβίασχοΊοαν αυϋφιβνΓαι των. Έ πί τ*ν ίηαφίακΛΗ τούταον θί ά πίφίίνιτχι ή Ν'μαρχ'α μιτά γνώ μην χ*1 τβν ηχρ' αδτ{ ι ^γάνβν ττ]ς μτϊχανιχής δκηοεαΕας. Τό 6 κοΐεβγιΙΌν Ιιιΐσης έντέλλιται ϊτως ή χατοβολή τ<|ς πρ4ς τοθη δησ έ Γς αϋεζιμΐώίκΐ'ς τ*ν ρ«65οο<4 πβν έριανηΐβν γίνη τα ι μετ* πλή ρη έηαλτ)θιιΐ3ΐν &1 δΐραυλιχΑν ΐοιυ.&ν χυΐ δκοίεΐξιών των. Μί- νόν τα άποϋεδιιγμίνοι ^δϊυιποριχΐ ΙξοΒά των δύνανται Λ χκχιιβάΧ λωνται άμέσως. ΑΙ ΕΚΤΟΠΙΣΕΙΣ ΖΟΟΚΑΕΠΤΟΝ Τό ΰπουργίΐον τής Δικαιο σύνης δι' έγκυκλίου τού κοινο ποηθίΐσης ποός τάς κατά τό πους έπιτροπσς ασφαλείας εντέλλεται δπως ο( ά σεις έκτοπίσεως ή κομμουνιστων διά τάς νήσους Μήλον καί "Ι ο ν κα( ουχί δι' Αλλα κέντρα. ΠΙΡ ΟΛΙΓΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΙ Ό 11 έχης Δημ. Γ>α>3γ. Λια
  νουδά'ης έ φ ε'θ^ύμβϊ την
  παρελθοθσαν Κυριακήν παρά
  τα νέα κρηπιδώματα έκινδύ
  νευσε νά πνιγή. Τοθτον άν
  τιληίθεΐς δ λεμβοθγος ΣταΟ
  ρος Κονιάεης έρρΐφθη είς την
  θάλασσαν καΐ τόν διέσωσεν
  εκ βεβαίου πνιγμοθ.
  ΑΙ ΙΠΟΙΚΕΥΑΙ
  ΤΩΝ ΕΠΈΙΤΟΝ ΛΕΟΦΟΡΕΌΝ
  Δι' άποφάσϊΜί τού κ. Ύπβυρ
  γββ τβν ΧιδηροβρομΜν έπιτρίπ·
  τα ι είς τβ λΐωφορκίκ πασών τβν
  ΥΡ>μμ&ν Α παρβλαβη υπό τ&ν έ
  πιβατών άιχοσκβυών βάρβυς μίχοι
  20 χιλ&ν άνά επιβάτην τοηοβι
  τουυένΗν είς τ«{ βκισ0(α( Ισχ«
  ρκς.
  ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑ2ΤΑ ΔΕΡΜΑΤΑ
  Υπό των ύπουργών ΟΙκονο
  μικόν καί Έθηκης Ο1<ονομ' άς ύ τ (γράφη Απόφασις βιί τής ότοΐας όοΐζβται δ τι μετο τάσσονται τα ά«ατέργαστο δ^ρματα, τα ύπαγομβνα *(ς (τήν βασμολογικήν κλάσιν 36 , α, β, είς τόν εισαγωγικόν τιΐ νακα Α'. καί τα άκατβργαοτ' βέρματα τής οσσμολ. κλ. 36 γ, δ, ε, >(ς τόν ((σαγογι«ο«
  ΊΐΙνακα'Δ'.Ή είσαγωγιΊ των θί
  ρ^θμιζ8ϊαι μέ αδειαν τής κβ^
  τρι «ής έπιτρσηής άδειαν εΐστ
  γωγής καθ» ύνί( βσσιν.
  καταταξισ ζμμνιτον
  Το Ύιτευργεΐβν τής Άεροπορί
  κς ΑΓ ΙνκυκλΙβυ τού πρός άπ«
  ο«ς τας Νβμαρχίας εντέλλεται νά
  ΔίιθΜθ,ν βυ αι βββν τβ χυνβ(Τβν
  εύρυτίραν οημβοιβτητα ΐ(ς τον
  ηρβΜηρνχθέντα διαν«νιομόν κ«τα
  τά{<ιΐ{ ΙΟΟΟ σμηνιτών έίβλοντών είς την Β. ΆεροηορΙαν. ν Τιμαί Συναλλάγματος "Αγορά Πώλησΐ' Δολλάριον 110.40 111.40 ΛΙρα 546. 550. Κορώνα Σουηδίας 28.10 28.36 Φράγκον Γαλλικόν ' 4.91 4 99 Φράγκον Έλβετ. 25.27 25 54 ΦιορΙνι Όλλανδικόν 60.60 6120 Τσεχοσλοβακίας 8.86 8 90 ·* Βλ Β,7Ϊ Β.ϊβ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΠΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ Τ9Υ ΖΗΤΗΜιΤΟ! ΤΩΝ ΕΝ ιΣΠ&ΝΙΑ ΕΒΕΑΒΝΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μ*ς).—Τό πρακτορείον Ρώ · δτερ τηΚεγραφεί έκ Λοναίνου ότι ή 'Αγγλικη κυβέρνησις απηύθυνε σήμερον δια τού νόρβου Πλύμουθ ποός την Επιτροπήν τής ούδ<τερότητος διακοί¬ νωσιν διά τής οποίας ίξιοΐ πβνμ' αυτής την άμεσον ρύθμισιν τού ζηχήματος τής ανακλήαεως *ών ξένων έθελονΐών έξ,,ΊσπανίαΓ. Είς την διακοίνωσιν της ή Αγγλικη κυβέρνησις τονίζ«ι ότι ή Μεγάλη Βρεττανία έννοεί νά λήξη ά· μέσως ή υπόθεσις τής άντκλήσεως των έθελοντών έξ Ίσπανίας διά νά καταστή κατόπιν ευχερής ή λήψις μέτρον πρός τερματισμόν τού Ίσπανικού άλληλο σηαραγμού χαΐ άποροπήν των κινδύ νων γενικεύσεως τού πολέμου έ» Έυ Ρ-«η.____ ΕΛΠΙΖΕΤΑΙΟ ΤΕΡΜΑΤίΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΛΛΙΚΗΣ Κ ΡΙΣΕΟΣ Α©ΗΝΑΚ 22 Ίουνίου ('βϋ &ντακοκριτοΰ μ«ς).—Νεάτκραι είδήβεις έκ Π«ρια(«ν άν γέλλουν ότι ε) κ. £*ιτ«ν ίίς τόν ·π·ϊ·ν Ι χει &νατεθϋ η έντολίι τβΟ οχημ*τια|ΐ·0 τής νέας Κυβΐρνήσ^ως έίήλώσε τό κπέγευμ· οα αί συνεννόησις τού μιτ« τΒν χομμκ των εύοδοϋντκι χαί ότι κλπίζει ν« ύη«β«λα μέχρι τής έακέρας τ·ν κατάλονον τ&ν ύ πβΜρνθν τής Κυβερνήα» ς τού, «1ς Τλν Προ εδρον τής Δημ·κρ«τ(«ς. Εί, αλλου καί ·1 κρχηγ· τβν κ«μμ«τ«ν τοθ «Λχΐκοδ Μετά κον» έδήλωαχν >τι βλπΐζουν είς τ«χΰ τερ
  μ«τιομ·ν ϋ λή ί
  ΛΕΝ ΙΠΟΚΛΕΙΕΤΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΝΕΟΝ ΕΚΑΟΓΟΝ £Ιί ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9» Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τό Αθηναϊκον πρ«·
  κτορείον πληροφοοείται έχ Παρισίων
  ότι παρά τας ελπίδας τού χ. Σωταν νά
  επιτύχη,τόν σχηματισμόν νέας Κυβερ·
  νήσεως, έν τούτοις υπό τίνων πολιτικών
  κύκλων καί ίβία τής δβξτάς πτέρυγος,
  ύπεσχηρίζετο σήμερον ότι ή Κυβερνη
  τική κρίσις θά παρνταθή καί ότι δέν ά·
  ποκλείεται ή προκήρυξις καί ή διενέρ
  γεια νέων έχλογών διά νά έρωτηθή ό
  Γαλλικός λαός καί νά εκφράση την θε
  λησίν τού ώς πρός τόν τρόπον μ έ τόν
  οποίον έπιθυμεΐ νά κυβερνηθή. Ε
  ΑΝΙΚΡΙΒΕΙΣ ΑΙ ΑΙΙΑΟΙΕΙΣ
  ΠΕΡΙ ΤίΡ^ΧΩΝ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίουνίου.(τού άντα-
  ποχριτού μας).— "Υπό ωρισμένων Εύ
  ρωπα'έχών πραχτορείων ·ίοήσ·ων, μετ ε¬
  δόθησαν σήμερον είοήσεις καθ* άς είς
  Παρισίους έξερράγησαν μεγάλαι ταρα
  χαί καί ότι εγένοντο συγκρούαεις είς τας
  ό δούς. Τό πρακτορείον Χαβάς διέψευ·
  σε τάς είδήσεις αύτάς ώς κακοβούλους
  καί φανταστικάς καΐ εβεβαίωσε δι' έπιαή
  μου ανακοινωθέντος ότι τόστ.ν είς την
  πρωτεύουσαν όσον καί είς ολόκληρον
  την άλλην Γαλλίαν έπικρατεϊ άπόλυ·
  τος τάξις καί ήσυχία.
  ΟΙΓΑΛΛΟΙ ΕΡΓΟΑΟΤΑΙ
  ΕΚΗΡΥΞΑΝ ΛΟΚ-ΑΟΥΤ
  Α ΟΗΝΛΙ 22 'Κο«ν(βυ (τού άντ«ιτ·κριτ·δ
  μ»ί) —Καί αλλα νεώτερα ννκτβρινβ τηλεγ
  ραφηματα ίκ Παρισίων έπιβιβχιο&ν ί:ι *πέ
  λυτβί τ«(ι$ κ«) ήαυχία έιτΐΜρκτεΙ είς ολο
  Μ7η3·ν την Γαλλίαν. Είς Παρισίους μονον
  ωρισμέναι έργοδόται εκήρυξαν λοκ—&·υν
  ζητοδνττς την άΜύρνβιν τβν ίργκτικών ν·
  μων τ*ί>ί έποίους κΐχκ ψηφίαο .ή Κνβέρνη
  αι; Μιλούμ.
  ΤΟ ΤΙΞΕΙΑΙ0Ν10Υ ΝΩΥΡΑΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 99 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Έ* Βερολίνου άγγέλ
  λεται ότι λόγω τού τορπιλλισμού τής
  «Λειψίας» έξωθι -ιής Άλμιρίας υπό
  έρυθρού ύπ^βρυχίου όστις άπασχολεϊ
  αυτήν στιγμήν τούς ίθύνοντας τοθ γ.'
  Ράϊχ ανεβλήθη τό ταξειδιον τοθ Γερ
  μανού ύηουργοθ των Εξωτερικών αόγ
  Νώ-υ*ρατ είς Λονοίνον, 7 *