94437

Αριθμός τεύχους

4596

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

24/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τος
  ■·» Πβριαίι,ν κν
  · «ηονι»μ,
  ιβτ* τδν χ.αμί
  «Η«« »έ ύβλ
  ■τ*λ·νον τβν ύ
  «·«, ιΐ; τόν Πρε
  τ«χύ
  ΕΝ ΓΙΜΙΙ
  υνίου (τοθ ίντα
  θηναϊβόν τΐρβ·
  ι έκ Παρισίων
  »β κ. Χντάν να
  >ν νένς Κυβερ*
  εινων πολιτικών
  ιξτάς π'έρυγος,
  ότι ή Κ.υ6»ρν»)
  καί ότι 8έ»έ·
  ις «αί ή δ'»**Ρ
  νά έρωτι,θη ο
  («φθάση την *ί
  « τρόπον μ έ τόν
  Ι
  .(
  ωρισμένων
  ίβτ,σεων,
  ι« καθ» *«
  *λ·>
  ΕΡΓΟΑΟΤΑΙ
  α κ -αουτ
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟίΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  γ
  ίιησία Μοαι 3
  εξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίτησία δολ. 15
  ίξάμητος » β
  Τιμή
  παΐά φύλλον
  Δρ. 8
  24
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟλΟΖ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — "Οϊ ΐεΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4596
  ΤΙΕΤΠΗΙΙΤΙΤΗΤΙ1 ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΒΟΤΒΡΙΚΟΜ ΑΒΛΤΙΟΧ
  ΑΥΣΑΡΕΣΤΑ
  ΠΟΥ 1ΛΟΝΙ2ΟΥΝ
  ΓΕΓΟΗΟΤΑ
  ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΗ
  £νρρ·«ί γεγ·ν4των μ(γ(.
  ατης ση»αα(ας χαί ες>ια·Τι.
  Μβς β·ββρ·ιΐιτ·( δι* την ε-
  {έλιξιν τί,ς Ματαατααεως έν
  Εύρήηρ, εσημειώθη τ·ς τ>.
  λε»τ«ί«ς ημέρας. Ύιιήρξβ
  οί τόσον ρ«γ&α(α χ«ί «προ
  •κτος ή εξέλιξις -&ν γεγανο
  τβν αύτβν καί τόσον ταχειοχ
  Α έναλλαγη τβν φκοεων τής
  εύρΝΚοιΐΝϋς καταστάσεως ».
  ότι μβ δύσκολον θε είμκο
  ρ·0βε;χ«νι1$ ν· τα π«ρ««ο
  λουθηοη μέ ψυχρ».μ(«ν καί
  «ν ταίς Λΐητ·με0ΐ{«ις των.
  Τ· χειροτέραν δέ «Ινα» ότι
  έκ τβν γεγονοτω* αύτβν έ»
  6αμι·υργΐΐβΐι νέ* κρίαις χ«ί
  έγιναν κύκαθέατερα τα νευ
  ρετλγικν βημιΤ* τής γηρ«βμέ
  νικ ή-χείρα» μ»ς
  Ούτω έν ώ έιααΐΐύΐτ· γενι¬
  κάς Ιπ η παλΐτΐΜη σταθκρβ-
  της ιΐχβν εξασφαλισθή έν
  Γαλλία επήλθεν αποτόμως ή
  κ«ρκ(ττιαις τίς κυβερνήσεως
  Μκλούμ μετβ την κκτβψή
  φιβιν τβν ·1κ·ν·μικ6ν ν·μ·
  σχ*6(«ν της ύκό τής Γερου
  οίας. Εαί εδημιουργήθη ·ύ·
  τ« χνβΐρνητΐΜή κρίσις ίν
  Γβλλίβ οννικι'α τής οκο(«ς
  κ«ρέλ»αεν 4 προσπαθεία
  κρ·ί ·1ρήν««βιν καί αυνδιαλ
  λΐ
  να) σμολογιι-
  || ση ατν ή κ«βέΡνΠ3»ς
  Μπλούμ «έν .σημ»ίωοεν έκι
  τυχίας είς τα ν κοινωνικήν
  καί οικονομικήν καί την έν
  γένει εσωτερικήν πολιτικήν
  της σημαντικάς, έν τού τοις
  ■Ις την έςωτερικην πολιτικήν
  διεγραψΐ λ«μ«ρ·τ«την τρ·
  «■ν. Χάρις «έ είς την διπλω
  ματιχήν της δΐ,ι·«χν.«ν,
  την μβτρι·η*Βϊΐ·ν, την φ«-
  χραιμίαν *«ί την ούνισίν
  «γ, έζηβφβλισΐ τηνβύμι.ρ·
  ϊιντης Αγγλίας καί της Α
  μεριχης «·5 τ« διΐβνϋ προ
  βλημ«τ« κβιί ·Ις ωρισμένας
  στιγμβς δρ«μ«τ·κης *ρ««»»
  ουν.βειλε είς την «ι.·φ»γ*ν
  της ί·ιρ«.«δ ?««* *«» **·
  ματαίωσ.ν τ·δ πολέμου. Έ
  ηηλθε δέ ή ·νβτρ·κη τβς
  κ»βερνηαι»ς Μπλεύμ κ«Β
  ήν έπ·χην ·»χριβδς ·Μ««
  το ιίς Παρισίους * *ΡΧ«νος
  τού Γΐρΐ»ανικ·6 έηιτβλι ου
  α.ρ«χηγ·ς Μ··;. *·«*"·<£ τ* ταξείδιον έθεωρηβη »ί μία κάλι» «η«ΡΧ* ουνΐνν.ή «ως καί ώς ένδ.φί ■]*·**» νβν εκατέρωθεν δι·βέβε«ν πρός «νδιίλλ-γην τηί Γ«λ λίας καί Γ*ρμ«νΙ«ς. "Αλλ. Υ«ϊ·ν*. « ^έίιν σάρεστον ώς «ρ*ς την θέσιν τής δι·βν·δς «Ιρηνηί »«»* Κν Ο Λν«γγ«λθεϊσ« μ«ταί» β*ς τοδ τ·,«Λί.υ τοθ Γ«ρμ« ίϊβ ύη.υργ.0 τβν »««" σμιβν δύναμιν, οί* Είναι, κβί να τής κκο&άσουν ααεε δικ«(«ς της «νήκουν, κραγ μ«τ« τβ βκοΐ* δέν θέλβυν νβ κατανοήαουν— λέγουν— πολλαί έκ τβν ίθυνοντων'ΛΥ νλων. "Εται καθ* ήν στιγμήν ολοι ήλπιζβν οη θβ έκοαγ μβτακαιιΤτα μία ιΐλικρινης προσέγγισις Αγγλίας καίΓΐρ μβνίας Κβί βκ έκήρχκτο συν εννβησις τβν δύβ μιγβλων δυνβμεων έφ' σλων τβν διε Βνβν κροβλημκτων, ανηγγέλ θη η μκταίωαις τής μ·τ«β« σΐως τα& κ Νάϋρε,τ είς Λάν £ΐναν κβί ήρχισεν έκ νέαυ μία βιαιοτατη κολεμικη μ» τβξύ ταδ ΆγγλικαΟ κβί ταθ ΓιρμκνιΚοδ τύπον κου εύρύ νΐι Ετι περισσότερον το χ* σμα μκταξύ των δύα χωρβν Τβύταχρανωί, ένω η Γερ μβνίβ ζητεί Ικανοποίησιν διβ την Απόπειραν τορκιλλι σμαδ ταδ θωρηκταδ «ΛτιψΙβ» καί λήψιν αύβτηρ&ν μέτρον κκτβ τβν κυβερνητικήν τής Ίοααν(α;, είς την Βουλην τβν Κοινβτήτων εγένετο μβ κρβ συζητήση επί τοδ Ίσκα νικοϋ καί ή Αγγλικη κυβίρ νασ ς ώμαλέγησεν ότι η ·& δκτΐρόπις ηαραβιάζεται κβί ότι Κράτη έκ τβν μετεχάν των είς τβν έλεγχον έξακβ λουβαΰν, δϋση»χΰί, νβ τροφβ δβτοδν τους έμκολέμβυβ μέ στρβτεύματβ κβί πόλεμον* δια. Εδήλωσε οέ α Αγγλικη κνβΙονη««β «ροβέτι, ότι η διβπίστωσις αυτής της βλη θείας την ήνβγκβσΐ ν' θύνη εντονωτάτην διβκοίνω σιν είς την επιτροπήν της ού δΐτεροτητος καί νβ ζπτήβα κβρ' αυτής την «μέσον ρύθ μΐσιν τβδ ζητήματος τής β νβκλήσιω; τβν ξένων έθε λοντβν έξ Ίσκβνίβτς καί την εφαρμογήν πραγματικόν έ λέγχου. Κβί κβτβ κοβαν μέν θβ τι λΐσναρήση η Αγγλικη αύτη ένέργειβ δέν δυνάμεθα νβ γνωρ(ζ«μεν. Ύιτβρχουν αμνς κολλοί οί έτταΐοι πιοτεύβυν •τι μΐτβ την κατοίλιιφιν τοδ Μκιλμπάο υπό τβν έθνικβν είς την οποίαν συνιτέλεσνν σ·β*ρ6ς καί οί μαχομεναι είς τό βερΐιον μέτωπον Ίτα λοί έθελοντα), ό κ. ΜουαοΜ νι δέν θβ έχη αντιρρήβεις διβ την βνακλησιν τβν έβε· λοντβν έξ Ίσκβνίας Δ βτι κισ»ά>ται *τι θβ θεωβησα
  την κατάληψιν τοδ Μκιλμ
  πβο ώς βρκκίην έκδίκηαιν
  δια τεύς φονευθέντος είς
  Γουαδαλαχβραν Ίτβλεύ; καί
  ώς πλήρη Ικανακβΐηοιν διβ
  τβς ίίΓτβς η·ύ κΐχον ύίΐβοΐή
  τα Ίταλικβ έθβλοντικβ στρα
  τεύματκ είς τ»ς ηραηγαυμέ
  νας μάχας έ{ αίτίας τβν β«βί
  ών καί έγρ«φη τα πολύκρο
  τον ηερί Γουαδαλαχ4ρβς αρ
  θρον τοδ Ιταλοί) δικτάτορας.
  Ό«ωσδήπβτΐ ή διεθνής κα
  τάστάσις είοήλθεν κβί πάλιν
  «πό τίνων ήμερβν είς νέαν
  φάσιν οξείας κρίσεως. Καί
  είς τβύς ύΐτάρχβντας κινδύ
  νους πολέμου πρβσετέθη8«ν
  καί νέαι. Έν τούτοις έλπίζε
  ται 8 α καί α! δυσχέρΐΐαι αύ
  ταί θα ύκερνικηθοδν καί ότι
  θα έ{ΐυρεβ|, τρβπβς παρατα
  α «ως τής είρηνΐΜης ς«ϋς έη'
  αρκετόν κίσέτι διάσΐημα έν
  Εύρώπη. Καί τοδτβ διέπ τα
  σπμερινα &^&ομένβ δι' Ινα
  πόλεμον {έ* δίδουν είς ουδέ
  να την πεποίθησιν δ»1 «σφ*
  λϋ καί έπωφϊλή νίκην,
  ν/.
  σαν ΟΚην, πιστεύομεν δί^δτι
  Ιχετε η>η παοατηοήσει την
  ΒΕτί«β(ν του «ΐς τε την έμίά
  νισιν κα' τό περιβχόμβνον.
  γ) ΑΙ 'ΥτιοτροφΙαι Θ5 τεθ»
  σιν ϊ{ς εφαρμογήν, κατβ την
  σχετικήν απόφασιν, λπό τοθ
  ποοσβχοΓς Ίουνΐου Θ4 λάβη
  Τβ 86 σχετικήν έγκύχλιον τοθ
  Κβντρου, διά της οποίας θά
  σας δώσωμε» όλας τβς λε
  πτουερεΐας. Πιρακαλοθμεν Βέ
  "Υμάς 8πως γνωρίσίτβ τό γβ
  νονΰς είς τοος ένδιαφερομέ
  ν ούς καί ίφ' δσον θβ έχωσιν
  ανάγκην περισσοτέρων πληοο
  φοριον βύνανται νβ άπΐυθύ
  νωνται πρός τό Κέντρον τό
  οποίον προθύμως θά 1<ανο «αιήση κάθε επιθυμίαν των σχεχιζομένην μβ τό προκβΐμε νόν ζήτηαα. Όιΐως γνωρΐζετε θά φροντίσωμεν νβ άποστβϊ λωμεν δόο φοιτητάς είς τό Π-τνβπιστήμιον τόν ερχόμενον Σΐβ ». Έν τού ΜΙΑ ΕΒΜΙΚΗ ΤΩΙ ΕΝ »ΗΜ ΚΡΗΤΟΗ Πραγματοποιοθν τόν έρανον Οπερ τής ανεγέρσεως Σανατορίου 'Από την μακρυνήν Δίσιν. άτιό την «έραν.^ τοθ 'ΑτλαντικοΟ χώ< ραν μδς ίρχεται μίσ ευχάριστος κοΐ συγκινητική ιΤΒηοις. Ή Κρη τική άδελΛότης τής 'Λμίρικί)ς, απεφάσισε νή διενεργήοπ Ερανον Βιά την συλλογήν των άιταρσΐτήτων χ^ημάτων πρός ανέγερσιν Με γσλου ΣανατορΐΓυ έν ΚΕήτη.. άφιερωμένου ιΐς την μνήμην τοθ Με γάλου Κρητός Έλευθερ'ου Βενιζέλου. Ή έπιτυχΐσ Βέ τοθ έράνου ού«0 θεωριΐται άτιολθτως εξησφαλισμένη. "Ετσι ή ώραία καί ιύ γενής Ιδία έλτιΐίεται νά έν σαρκωθβ ούντομα είς άπτήν πραγμα τικότητα. Ό έν9ουσισσμός μέ τόν ότοΓον ίδίχθησαν την Ιδίαν ού την εί ΚρηΊες τοθ Νέου Κίσμου, ή θερμή άγάτιη ττγΟ τρέφοΐίν οί ξενητίμένοι άβελ^οΐ μας πρός ^τήν γενέτειράν των, ό φλογερός των πατριωτισμός καί ή λατρεία των πρός την μνήμην Έκβ·νου ■ποΰ όνέστησε τό "Εθνος κοΐ ϊστηοε την ΈλλάΒα λαμτοκοτοθοαν άτοοΐγλην κοΐ στεφσνωμένην μέ δάονας θριάμβου ,μεταξΰ των μεγάλον λαων τί)ς Γής, τούς κεντρίζ<υνκαΐ «ύς οΐοτρηλατςθν καί άποτελοθν τα στοιχεία καί την έγγίησιν τς Ο έράνου αύτοθ. Ή Κρήτη Βίχεται μέ συγκίνησιν καί ιύγνωμοουντγν την νέαν αύ την εκδήλωσιν τής άγάτιης των ξενητβμμένων τέκνων της. ΚοΙ στρέφει μέ στοργήν την σκιψιν πρός σύτά, εύχομένη κάθε εύδοκΐ μησιν ναΐ προκοπήν 'ων, Ή Εκκλησις διά την συλλογήν τοθ έράνου εχει ώς έξί(ς: ΆδβλφοΙ Κρήτες.Ι .τος. Έρώτημα μονον δύναται -■>«-. ι να οποβληθβ περΐ τής κορεΐ
  άς τοθ θεσμοθ καί τής προ
  σποθεΐσς τού'ης. ι Συμφώνως
  τούτοις Εχομεν νά οάς γνωρι
  σωμεν Βτι σχεΒον άπαντα
  τθ Τμήματα καΐ άπαντα τα
  Μέλη απεδέχθησαν άσμένως
  τό π^άγμα καί με* ένθουσι
  οσμοθ Εσπευσαν νβ έγγρο
  φ£σι, ή όσ«άλεια ?έ έτΐθη
  είς εφαρμογήν κοΐ τα» προ
  λα
  των οποίων
  σις
  την
  ο«Ηΐ>υ .._ ,------ , % κα'ι
  άποφασ σωμεν επί των ζητη
  μάτ©ν το όποΤα ίφορβσι την
  ΌργάνασΙν μας. ΑΙ άποψά
  σεις οί 6κοΐατι ελήφθησαν τό
  τε υπήρξαν όληθώς γεννοΐαι.
  ΚοΙ δχι μόνον γεννοΤα', άλ
  ριωτικώταται καί
  ^»υι». ή πραγματοποΐη
  σις θά προσέφερβ τιμήν είς
  τό Κρητικόν στοιχεΤον της 'Δ
  μϊρικής. Επί τον ζηιημάτων
  ^ύτων έρχόμεθα δια αί)ς πά
  ρούσης νά καταστήσωμεν γνω
  στόν ιίς τούς άξιωμοτούχους
  καί τα μέλη τον Τμημάτων,
  τί μέχρι τοθβε ένβτελέσαμεν
  καί τίνων άτΐαιτεΤτοι καί υπο
  λε'κβται ή πραγματοποΐησις
  κοΙ συμπλήρωσις.
  ο) Ώς γνωρΐζβτβ βλοι 6·
  μϊΤς, κόπος πολύς κστεβλήθη
  {δια την μέλει ην καί αποβο
  χήν τοθ μβτά θανατον φιλοβω
  ίήματος. Γνωρΐζειε ήδη ιιοΤ
  οί λόγοι υπηγόρευσαν την θε
  σπισιν τής ασφαλείας ταύτης
  καί ούβεμΐα αΐτΐα Ινα έπανερ
  χώμβθα έκ( τοθ ι ύιοθ βίμα
  ανταποκρΙ
  είς τος ί>
  τού, κατβ τό κα
  καί τάς ά«οφό
  οωπον τό οποίον
  νεται κανονικάς
  ποχρεώσεις
  ταστατικόν __
  σεις τον Συνΐλεοσιων, βύνα
  ται νβ άσκήσ|] έν καΐΓ ώ τάς
  αξιώσεις του. Ιδιαιτέραν δέ
  σύστασιν χά Ι παράκλησιν, £
  βν δύναται νβ νοηθβ ύποβάλ
  λομεν πρός υμάς ίνα έντβΐνη
  τε τάς ενεργείας Σας καί κα
  το θέσωσι ν αΐτήσεις πρός εγ
  τα θέσωσι ν αίτήσες ρ
  γραφήν πάντα τβ μέλη Σας
  καί πβντες «ι Κρήτβς ιήί *«
  ριφερεΐας Σας. οί δποΤοι παν
  τί οθένει πρέπβι >β άποτελί
  οωσι Μέλη τοθ Τμήματός
  Σας.
  β) Τό Δελτίον Ικδΐδεται κα
  νονικβς κατβ τόν *ρ·πο*τα
  χρόνον καί μέ την
  κΐαβοιον.
  Ρ) Έκτός δμως των άνωτέ
  ρω ζωτικον προβλημάτων τα
  όκοΐα έμβλβτήθησαν καί τΛν
  οποίων συνεχίζεται προοο;υτι
  κώς ή λύσ ς, μ(αι άλη άπό
  φασις έθνική, σπουδαιΐα, σοβα
  ρ4 καί ύκεοτέρσ, άπό τη"ς λή
  ψϊώς της άηησχόλησβ καί ά-
  πασχολεΐ ημάς, ώ; κα( ό τρό
  πρς τής λύσεως κα( πραγματο
  ποιήσεώς της. Ή απόφασις
  <-δτη είναι ίκβΐνη διά ττ)ς ό ποίας σ<οκίΐται ή ανέγερσις έν Κοήτυ ενός φιλανθρωπι κοθ (δρύματος, τό οποίον θά συσταθθ δ>' έράνου, τόν όττοΐ
  όν ή Ένωσΐς μας θά ένεργή
  σπ μεταζύ τβν Έλλήνων της
  'λμκρικής είς μνήμην τοθ Με
  γάλου Κρητός. Διά την πραγ
  ματοποΐησιν κάθε μβγάλου
  σκοποθ άπαιτοθνται μεγάλαι
  προσπάθβιαι, κόποι καΐ θυ
  σΐαι άκόμη. Έσπεύσαμβν με
  τα βρα&ύτητος είς την μελέ
  •ην διά την ένσάρκωσιν τής
  (Ιέας ταύτης. Ουδέποτε ίγεν
  νήβη δμως δισταγμός. Επι
  στεόσαμεν βτι αρκετόν σθέ
  νος ύπάρχβι είς τβς ψυχάς
  των Κρητών διά ν' άντιμβτωτ.Ι
  σωμεν κάθβ μεγάλην, Ιβράν,λο
  γικήν καί γενναίαν προσιά
  θείαν. Έμβλβτήσσμΐν καί έ
  σιου&άσαμβν δ^α τβ σημεΐα
  τοΟ ζητήματος κα[ μετ* ώρι
  μονσκίψινκοΐ κατόπιν θίβι
  ν7ΐής συνεργασΐας μει' έπιλέ
  κτων καί σημαινόντων άδελ
  Φ£>ν μας έν Κρή η, πρόχειται
  ή5η νά άνέλθωμβν ιΐς την τε
  ΜυταΙαν βαθμΐδα τής άτιοφά
  σεώς μας, νά θίσωμεν τόη ε
  οανον έν έ^εργβία. ΠρΙν ή δ
  μως άνέλθωμεν είς την τελευ
  ταΐαν ταύ·ην βαθμΐδσ, θέλο
  μέν νά γνωρΐσωμβν είς τ<·ύς Ήν*τας καί τα Μέλη των Τμη αάτων ποία ττρόκειται νά είνε ή άπόφασ'ς μας καΐ μανθα νοντες κατά πρώτον τάς άπό ψΕΐς των επ Ι τοθ ζηιήματος πρτβ&μβν ακολούθως μέ στε νήν συνεργασίαν χαΐ θερμήν δράσιν είς την πραγματο «Ιη σιν τοθ έπιδιω<ομένου σ<ο ηοθ. Σ<οποΟμεν διά των χρη μάτων τα ό ποία θά έξασφαλι οθΔσι διβ τοθ έράνου νά άνε γίΐρωμεν 6ν Φθισιατριΐον ιίς την Γενέτειρόν μας άφιερωμέ μίνον είς την Ιεράν μνήμην τοθ αειμνήστου "ΕλευθερΐΓυ Βενιζέλου καί 6ή τώρα, όπό τβ συνβπληρώθη ειος άπό τοθ θανάτου του. Ή μεγαλειτέρα <σΙ σοβαροτέρα συμβολή, την οποίαν οί Κρήτες της Άμβ,ρι κ0ς δύνανται νβ προσφέρωσι διά την έπούλωσιν καί θερα πί'αν των κοινωνικήν πληγόν οί οποίαι κατατρύχωσι τό πό νβμένον καί πολυπαθές σΦμα της Κρήτης, ήτο ή ανέγερσις ενός τοιούτου άγαΐοεργοθ ( δρύματος. Είς πολλάς εκατοντάδας ά νέρχονται οί πάσχοντες άπό την έτάρατον αύτην νόσον ι[ς ήν Ιδιαιτέραν μας Πατρΐ δσ, ίέν ύπβρχει δέ ούΡέν άουλον ώργανωμένον κατβ τος τελευταίας μιθόβους της βπισιήμης, ιό οποίον όφ' έ νός μέν νβ νοσηλβύη καί θιρα πεόυ κύς πβσχοντας, άφ'έ τίρου (έ νβ λαμβάνη πρό νοιαν σοβαράν εναντίον της εξαπλώσεως της έν λόγω νό σου. Ή Ιλλίψις δέ τοιούτου ΣανατορΙου ώς συνέπειαν Ι χει, άφ' 4νβς μέν την Αδικον καί σχληοάν άπώλβιαν τΛν προσβληθίντω * άτομον, δι* τήνΕλλε'ψν νοσηλβΐοτς, άφ' ετέρου Ρέ την Ακώλυτον καί ΐύρβΐαν ίξάπλωσν τή: νόσου είς τούς όγιΐς βιβ τή? καθη αε'ριν^ς άθώας έπαφής καί έπικοινωνΐας τούτων μβτά !>ν ηισχόντων. 'Πιαιτέρως
  δέ θέλομεν νβ τονίσωμεν τό
  γεγονός, 8τι συγνενεΐς·, καίτοι
  γνωρ'ζουσι δτι ο! οΐκβΐοι των
  πάσχουσι, διά νά μή προναλέ
  σωσι καί την ελαχίστην 8τι ά
  πελπισΐαν είς τούς πάσχον
  τατς, ουδαμώς προφυλάσσον
  ται, άλλ' αφίνουσιν έιυτοος
  ίρμσια διά νά παρασυρθ&σιν
  ανύποπτοι είς την ένεδρεύου
  σαν νόσον.
  Επαναλαμβάνομεν καί πά
  λΐν δτι συνειογάοθημεν μβτά
  προσώπων εχόντων Εγκυρον
  γνώμην έν Κοήτη καί τα ό
  ποία μβς συνέστησαν δα Θ3
  επετελούσαμβν νόν ύψηλότβ
  οον σκοπόν καί Θ4 ανβκου^Ι
  ζαμβν τόν βαθύτερον πόνον
  τής νήσου, εάν άνβγβΐραμβν
  ΦίισιατρεΤ'ϊν έν Κρή'Π, ή τό
  υπάρχον εκ«Τ κα( μή πλήρες,
  κατ' ελάχιστον δέ άνταπο
  κρινόμβνον ι(ς τόν προορι
  σμόν τού, δ ι έπεξβτεΐναμβν
  καί ίφωοιαζαμεν δι' δλων
  τον μίσων καί μεθόδων τής
  νεωτέρας τέχνης καί έπισ ή
  ς.
  Αυτή είναι λοιπόν ή τκλική
  άτόφΓσςτήν οποίαν πρόκει
  ται νά λοβωυεν, άφοο πρΔ
  χον γνωρ σωμεν χαΐ τάς άν
  τιλήψης σις επί τούτου. Γνω
  ρίζετε ποίαν βαρύΐητα κσ[ ση
  μασΐαν θά εχρ ή χειρο>ομ!α
  σις διά την Ιδιαιτέραν ΠϊιρΙ
  δα καί Όργάνωσ'ν μας. ΕΙ
  σθβ είς θέσιν, δέν άμφ βάλλο
  μέν, νά ίκτιμήσητβ την άξ'αν
  τοθ Εργου τό όπ(ΐιν πρόκβι
  ται νά έπιτβλίσωμεν, έλπΐ
  ζομεν Βέ δτι δλοι Ύμιϊς ΘΛ
  χειρόκροτί'σητβ τας ιτροσπα
  θείας μας καί δτ', έμφθρούμε
  νοι άπό τάς αύτάς (δέας καί
  θερμαινόμβντι μέ την αυτήν
  πυράν, θά κατοβάλετε δλας
  σας τάς δυνάμεις δ>ά ,,νά στε
  φθή ό αγών μας υπό λαμπράς
  επιτυχίας.
  Μεΐά θ^ρμοτάτων χαιρβτι
  σμόν, ν
  Ό Ποόεδοος
  ΝΙκος Καλημεράκις
  Ό Γβ' Γοααα ττίος
  Μάρκος Μ«μ«λ«κις
  Έν Σικα·ω, τ() 3^ ΆπριλΙ
  ου 1937.
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
  Γ
  II
  ΜΟΙ ΡΛΔ1ΟΤ,
  ΤΑ ΓΕΩΡΓ· ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ·
  Δέν γνωρίζομεν πας πρό
  κείται νά διαμορφωθβ τελικθς
  ό θεσμός των Γβωργικον Έ-
  πιμβλητηοΐων. "Εχομεν 8μως
  ύπ' ΰψ!ν μας τ' ακουόμενα
  πανταχόθεν παράπονα δ τι οί
  όργανισμοΐ οδτοι βέν λειτουρ·
  γοθν καλθς καί τοθτο λόγω
  τοθ β η είς τάς διοικήσεις ού·
  τΛν δέν ευρίσκονται τα ένδβ-
  δειγμένα πρόσωκα, άλλ' βν·
  θρωποι τούς όποΐους τό κομ-
  ματικόν κράτος δώοισε διότι,
  καί μόνον διότι, ήσαν φΐλοι
  τοθ χόμματος. Την βιαπΐστω-
  σιν αΧλωστβ αυτήν £<αμβ καί ώμολόγησβ χαΐ τό υπουργείον τής Γεωργίας. Ελπίζομεν λοι πόν δή έφόσον άπεφατσΐσθη ή διατήοησις τοθ θεσμοθ θβ διαταχθβ καί ή ενεργεια έκλο- γΔν πρός άνάδειξιν διοικήσα- ών γ.ησ'ω: έκπροσοπουσΔν τούς αγρότας και (κανον ν' Λνταποκριθοθν *(ς τΛν μεγά¬ λην αποστολήν των. Τό ζή«η· μααΧλωσ;β καθώς πληροφο ρούμεβα μελβτάται ή^η άπό την κυβέρνησιν. *** Τ Ο «ΧΑΜΗΔΙΕ»· Η άφ ξ·ς καί ή διήαβρος πσοαμονή τοθ ΤουρκικοΟ ιύ δρόμου «Χαμη^ιί» »[ς την Σο6 βΐν 6%ω«« την εύίαιρΐαν »(ς τόν Κρητικόν λαόν νά έκδηλώ ση τα αΐσθήματα άγάπης καί εΙΚικρΐνοΟς φιλΐας ποΰ τρέφβι ποός την σύαααχον σήμερον Τουρκίαν. ΑΙ ίπι&οψιλεόσεις δέ πού έπβφύλσξαν οί άρ χαΐ καί ό λοός τβν Χανίων πρός τούς Τούρκους δοκΐμους καί τούς άξιωματικεύς τοθ <Χαμηέ», άποτβλοθν την κα λυτέραν βποδβ ξιν τΟν έγκαρ. δ!ων σχέσίων καί τβν δβσμ&ν πού έ'ώνουν την Έλλάδα με την Τουρχίαν. **♦ ΑΙ ΠΛΑΚΈ!· Επί τέλουθ "Ηοχισεν ό Ελεγχος καί 4πΙ τΑν φωνο γραφικον πλακον. "Ηδη μάλι στα απηγορεύθη ή κυκλοφοοΐα μιάς πού Φέρει τόν όποβλητι κόν τίτλον: «Ξηγα Θύμιο»! Άλλά μόνον μιας ή κυκλοφο οία άντΐκειται πρός τό μουσι <όν αϊσθηια καί τάς ηθικάς άρχσς «Ο Έλληνικοθ λαοθ; ΔυστυχΑς πλάκες μ έ μουσι «.ήν καΐ στΐχους αΐσχοούς, ύ πάρ^ουν πολλαί. ΚιΙ θ) πρέ πβι ν* άναζη-ηθοθν, νά κατο νομασθοθν καί ν' άποσυρθοθν άπό τή» κυ(λοφορ[αν. Ί5:ύ λοιπον ίίΐ Ιχομεν χαΙ γάμοιις τοθ ραδίου. Ή ιΐϊ^οις μβ; ϊρχιται άπο την Γαλλίαν διτου ώς γνιβιτον Ιτελίαθησβ» χαΙ ι γά μοί Τ' Ο Έδίυάοδου μέ την χυ?( αν Σ μψ^ν. Είχαμεν μίχρι οήμε- ρον γάμους αργυροθς, Βταν το ζεθ γος έ&ρτοζτ την είοαΐήν πίμ· πίί)ν_ίηίιειον τβν γάμβν τ«υ. Γά μ,οας χρυοοθς δ τα ν Ιιβρταζι πιντη«·οΐήν κ«1 γάμβυς τίνους Βταν ίλοταζ» την οφ πέμπτην επέτειον τής ουζ^ γιχής ζβή;. ΚοΙ έξτ,ντλοθντο είς τέ οημιΐβν αύΐέ α( ό.ομοιοίαι χαΙ ο[ τΕτλβι τβν έκετε'ων τβν γβμηλΐων έϊριδν. Διότι δπετΐθετο Βτι είς τα έ^.ήντα πίντε χρδνια θί έξι^ντλοθντο καί τα κεριθώρια τής λιγι*ής ζ«ής- Καί τό ζιθγος ίαν ?έν έχνρΐζετο έν ιψ μετβξύ μέ δΐίζόγιον, θχ Ιχωρίζειβ ακο τόν θάνατον ποΰ θε έφερεν είτε δ χρίνος είτε ή κλτ]ξ-ς Άλλ' είς ίνα χωρίον τ*;ς Γαλλιας Ι* ζιθγος ίάρταοι τ^ν ίβϊομηχ!- οιήν πίμπττ)ν επέτειον ής τιλέ αεεβς τ6ν γάμνν κυ. Καί ο Δή μακχος τοθ χβρΐοι» κρ·σχλι;θ·ις είς την έορνήν,ίξΐϊώνησι τβν ·η% ντ,γυριχέ«> ν ής ημέρας. Κ»Ι ι!
  πιν Βτι ή έποχή μας, είναι έκο-
  χή τοθ ραδίου. *Α·α τ* έίίομην
  τανκεντάχρονα έκός γάμου χαΙ
  μιβς εοτυχιαμένι;ς ουζυγιχής ζ».
  ής, θά ηΐέιιει νά ό^ομαοθοθν γβ
  μοί ραδίθϋ διά ν' ανταποκριται
  ή ονομβοΐα αίς την εποχήν. "Ετοι
  λιιηόν μετά τιύς άργιιρβϋ;, το»(
  χριιθεθς χ»1 τβΰς αδβμαντίνου;, |.
  χομιν τνρκ χβΐ τευς γάμβιις τβθ
  ΡΒ&Ιο».
  Βν τούτβις νομίζομεν βτι 6 6>ι
  βμός δέν εί'αι ακριβώς χχί δέν
  ταιριάζιι άκρι6ίς οχήν έκβχή
  μχς. Τό ράδιο, χ»ρακτΐ]ο(ζΐΜΐ
  κυρίοις άπο τη/ χερβυ/βίίλί ι*ερ·
  γεια χαΙ τκχύτητα τ«]ς 4χϊ'ν&δο-
  λ(χς τού. Καί ή ίποχή μχς ΙκΕ-
  οτι: Ιχιι χα?αχτΐ]ρισ(ΐχ« γνώρι·
  την ταχ6τΐ]τα χαΙ την έναλ-
  λ»γί) τ&ν έντυηώοκον, των εί«ί·
  ν»ν χαΐ τ*ν χαταατά·ι»ν ττ]ς ζω
  τ}ς. 'Δλλά τί οχίαιν είμποροθν
  άχουν μέ την ταχύιΐ|τχ, π'.ί» ουμ
  βιβάζιτα: μάλλον μέ τα ουχνά διαζ6
  για. 1 ϋ$ομτ)ντα πέντε χρίνΐα ττ]ς
  „ . , *διιχτάρ«χττ)ς χαΐ ιΰτυχι
  ομέης αυζυγικής ζνή; ΠΓύ ιπέ
  ραοεν τέ αϊω/ίβιο ζιθγος οτέ ά·
  πομιρα γαλλικο χνριί; Έχτο; ε¬
  άν δποτεθϊ δΐι ήιαν ή ζοτ^ 6
  οον ά;μονιχά ώ^οίχ, ώΐίν Ινα ά
  δίάχοπο τραγοθδι ττ)ς χ«(β; χαΙ
  5^νος θριαμβ.χος κρός την οίχογε
  νΐιακή» έβτΐα,ωιτι τα τρΕα ιέταρτα
  αΐΑνος αιιζυγικής ζιοής νά ίφϊνη
  Βτι επέρασαν με ραϊιινιργο τα
  χύΐηΐ»! Άλλα άτΐέ την πιρίπτ»
  αι τοθ γάμου αϋτβθ προέχυψχν
  χαΙ άπειραι αλα ζητήματα ποί»
  Ιϊωχαν λαΡή είς μεγάλας ουζηιή
  οιις.
  Ι"Οίΐωο!ή«ιτι άκο τόν .
  τ&ν γίμοχ τ·0 «ρ-ΒΕου» Ιιχ ά
  οφαλΐς χαί ώρέλιμο ο^μπέρβομα
  ίγαίνιΐ.Όιι ή συζυγική ζ»^ μπο
  ρεΐ νβ διαρχέοη χαϊ τρία τέταρτα
  βίίνος χαί νά πιράαη είδκλλιακ*
  χι' ιδχάριοτϊ, δτκν οποΐρχι άρ-
  μονΐα χκραχτήρων χι' Βίαν χαθέ
  νας άπό τιυί συζόγους ξέριι τί
  πεέπει νβ ζτ)·^ί βκό τόν οόιρονβν
  τ«)ς ζβής τοιι καΐ τί Ιχει χρέβς
  νβ προοφίρτ 9* β&ιίν.
  Α Ν ΟΡΘαΐΙ -
  ΘΕΒΜΒΤΒ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος),-Σήμερον ό Γίγας τή
  όθόνης ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ στή ντελει
  ταΐαν τού δημιουργίαν: «Ό μέγα
  λος Ερως,τοΰ Μπετόβεν».
  θερινός «ΛΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερο
  τό μουοικό θαθμα: «Στραντιβαρι»
  Προταγωνιοτοθν ΖυμπΙλέ Σμΐτς
  Γκουστάφ Φραϊλιχ, Έκτός πρ
  •νρόμματος Ζουρνάλ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Έντό
  των ημερών τούτων πανηγυρικ
  Εναρξις. Έπιφυλάσσονται έκπλ
  ξβις!
  ***
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  2Α5ΟΙΡΕΕΟΕ
  == 6ΑΙ-Α--
  Ή άποθέωσις τού
  ΠΓΑΝΤΟΣ τής Ό
  θόνης:
  Στ ήν τελευταίαν τού
  δημιουργίαν:
  (ΜΟΥΣΙΚΟΝ)
  Έχτβ( προγράμμοττβς τ« μ
  ρΐφημβι
  ΣΗΜ. Γνωρίζομεν είς τβύς
  άξιοτίμβυς ββοιτάς ίτι κατο
  κιν τιλΕντα'ου Μβμο» αί κι
  νημ«τβγρ«βιχκΙ η«ρ«οτασεις
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ πρέπβι ν κ
  άρχίζουν τίιν 10 μ. μ-
  Παρακαλούμεν οβαν βπω;
  β Ι Μ. κ ββατ«ι ποβσίρχβντβι
  εγκαίρως πρός άικφυνπν £Υ
  ΚΩΕΤΙΣΜΟΥ.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου έ«άατην ΚΥ-
  ΡΙΑΚΗΝ βράδυ
  κατ' ευθείαν ΠΈΙ
  Ρ%ΙΑ.
  ΤΕΤΑ ΡΤΙ1Ν ρ
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Σύρον, Πάρον,
  Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΛΡΔΛΕΗ
  Τολίφ. 5-41
  Η ΤΛΒΗΡΝΑ
  ΤΩΝ 5, Φ.Φ.Φ.Φ. Φ.
  Κωνστ. Έμμ. Άμαργιανιτί*η
  ήρχισε μ* τους έχλεχτοδ; της μεζί
  δις χαΐ την & <ραν χαθαοιότητά υ)ς. Έπίοης πκγωτό ι«]ς ώ?ας μι τα έχΑεχτέτερα δλιχί. (Παρά την αονοιχίαν Καινοόργιο; Κ«φενέ(). ΈνβΐΜΐάζβντοιι βοο δωμάΐισ έ «ινλωμένα ή" μή. Πληροφορίαι «αρ' ό 1 ΛΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΗΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ Β ΑΣ1ΜΪΣΑ 142ο» Τυλιγαένοζ μέ σχβπάσμβτα χσΙ επανωφόρια, ξαπλομένο επάνω σέ μαξιλάρισ, γιατ καΐρό τώρα 8Ιν εΐχε πιά ου τε τή 86ναμι νά στσθή σία ιΐόδια τού, εΤδεν| άτιό τόν { ξώστη τΛν βασιλικόν σταόλω μέ τα μάτιά τού πό Ο εκαιγα Από τόν πυρβτό, νά ττερνοθν 6 κατέρσς τού, ή μητέρα το καΐ ή πομπή μέ τίς Φανταχιβ ρές στολίς, τα σπαθιά καΐ τβ χρυοα στολΐδια κου άστοα φταν, τα άνσμμένα κεριά. *Έ να μήνοτ άργότβρα τόν κατ| βοζσν σ'δν τάφο.. . Ό θάνατος αύτάς πού εαε λεν Αφεύκτως νά επέλθη ίβα σάνιζβ τίς ήμέρες ΑκβΤνες τού λογισμούς τής Μαο'α<—Άν τουονεττας. "Αλ>η εννοια
  είνε παρα τό τιαιδΐ της.
  ΚαΙ δμως εδημιουργήθη
  έκαλλιεογήβη μέ Λφάνταστη έ
  πμονή δ θμθλος δπ, στΐς τρ
  μερίς έχεΤνες έβοομάδες το
  μητρικοθ μαρτιρΐχυ της, η Μ
  ρ(ο— Άντουανέττα έξύΦαινβ
  «πό τώ πραΐ εως τό βράδυ
  τίς τΐιύ ΟιτουλεΓ, τίς τιιό σχοτ
  νές μηχανορρσφίες έναντίο
  τής συνελεύσεως.
  Έ«'εΙ>η 'ήστιγ^ή ή μακητι
  νό'ης ιης είχεν ολότελα συν
  τοιββ ά τ» ό τόν τιόνο πού τή
  Ιβσσανιζβ καί τό μΤσος πό
  την έκύ<λωνεν. 'Αργότερα μό νόν, έντελΛς μονάχη, παλεό οντσς σ3ν άπελκΐσμένη γιβ τή ζωτ*) καί τό θρόνο τοθ αν βρός της καΙ τοθ δευτέρου γυιοθ της, ώρθώθη γιά νβ τιροβάλρ μίαν ίσχατην άντ! στασι. Άλλά τώρα οί δυνά μβις *ης την είχον βνκατο ψΠ- Θα ίχρειαζόταν άλλωστε δυνάμεις θεοθ καί δχι ενός Ουστυχισμένου ανθρωπίνου πλάσματος άνασΓατωμένου ά «ό την όϊύνη, γιά νά άνακό ψη τόν ορόμο τοθ κεπρωμένου ΓιατΙ τα γεγονόια έπήρχο το τό ίνα μετά τό σλλο άκα τσσχβτα σάν χβΐμσρρος. "Υ στβρ' ιάπό λίγες ήμέρες, ο 8υ6 τάξεις των προνομιούχον των ιύγενών καί τοθ κλήρου ήΧθαν κι' δλας ίίς ούγκρουσ μέ την τρΐ'η τάξι,τοΰς άστούς ΚοΙ οί άντικρόσωποι των ά. , πεισματωμένοι καί άπο φασακοί, έμοζεύθηκαν σέ μίαν αίθουσαν καί ώ^κ(σθη<αν μί μένος καί μ β χατάνυξι νά μην χωρισθοθν πρίν φέρουν είς π έ οσς ι ήν έντολή τοθ λαοθ κα ψη,Φίσουν τό σύνταγμα. Ή ού*ή έτρόμσξε μπροστβ στόν λοϊ<6 δαίμονα πού Τ χεν ή Ιδία καλέση ϊίς βοήθει αν. ΚαΙ ό βασιληάς, τόν όποΐ όν βτρσβ^Οσαν τΐότβ βεξιά κα πότβ άριστερΛ ο( σύμβουλο τοι.—έκεϊνοι τούς όκοΐους ( χάλεσεν ό Τϊιος κ' έκεΤνοι πτ επεβλήθησαν μόνοί των—εδ νέ δίκηο οήμερα οΐους ά στούς χα( αθοιο στούς εύγε έδΐστοζβ την ώρα άκρι 0ος πού ά<ρα διαύγβια κοΐ μβγ(ση ένεργητικότης ήσαν άπαραΐτητες· καί κότε παρκ σύρετο άηό τού; σΐρατιωτι κούς (.1 όιιοΐοι άλοζονικοΐ χαΐ κομπορρημονοθνΐες, ήθελαν νά ξιφουλκήσαυν κα( να ίπιτε θοθν κατά τοθ λαοθ καί των τοτ,, κότε ύιτο μιΐροσΐά σ^όν Ν κερ 6 όικΐος διαρκώς τόν β συρωχνβ νά κάμη ύποχωρή σβις. (συνεΧ(ζβται) Ι ΑΤΡΟΙ Ό φνσιοθερχηεντίις Ιντρβς χ. Α. Τβ>ν«λβς κρβΜειμένβ»
  νά άναχ&ίρήοη δι* Χανιά την
  προσέχη Πέμπτην οέχΐται ε
  πισχέψίΐί άσββνβν χαβ' έκά
  οτην είς τό ι5>νοδ*)χ·Ιον «Μί
  νως».
  ΓΡΑΒΙΕΡΑ
  ηοιίτηιος βπο γάλα
  τήί περιφερείας τβθ Κίφινοτ, πιρΐ
  τάς 800 ό*άδος ίΐτβλεΓται. Πληβο
  φορΕαι παρβ 'ψ χ. Ματθαίφ Δι
  βλάχη ι(ς χωρίον Κχηεχανιανά
  ΕΝ0ΙΚ11ΖΕΤΑΙ
  ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  Τό γν«οι&ν Ζ^θεοτιΒτ6ριον ΚΑ¬
  ΠΡΙΣ ένοιχιάζιται μετά τ·ν έκ(
  κλ»ν τού* ηλ-ροφ·ρΙοιι κοιρά τφ
  Διχι?γό>φ· κ. 'Δθβνίθίφ Δίνίλλ^
  ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
  Άνστολή ηλίου 5 05—Λύσις 7 15
  ΟΝΥΧαΦΙΓΙΑ— ΤΡ,ΧΟΦ'Π*
  Τελευταίως—θα τώ ττιστέψετε;—
  οί «ΙατροΙ των οικογένειαν» ή «.
  ■πλίδς οί συντάκται τής «ίατρικής
  στήλης», άττασχολοθνται μί τοΰς.,.
  όνυχοφΛγους καί τριχοβάγους.
  Ή όνυχοφαγία παρουσιάζεται
  έδώ ώς συνήθεια μάλλον των μι·
  κρών τταιδιών. Άλλα δέν τρώγου»
  τα νύχια τους μόνο τα μ'κρά παι
  Βισ. Τα τρώνουν καί οί μεγάλοι
  κσΐεΐβικως αί μεγάλαι., ότΐωσδή-
  ποτε Βεστοινίδες. 'ΑδιαφοροΟν ό¬
  τι τα νύχια βσφοντσι σήμερον μέ
  διαφόρους θυσίας, έττιβλ<~βεΐς Τ· σοας. Τώ μασοθν κάθε τόσο κοΐ τα γλυνομασοθν μσλιστα καί έ ν ώ πιον κόσμου. —Ύπή'ρξα αΰτότττπς μάρτυς τεθ πραγματος μοθ ΑφηγεΓτο ίπικαί- ρως 6νας κοσμικός κύριος, άπο λότως άξιότΓΐστος. Ώστόσο ή έττοχή μας δέν είνε μόνον... όυγοφάγος Είνε καί «τρι χοφαγος». θά 6λεγα δτι νΛ τρώς τό μουστακι σου σήμερον είνε κσ- πως δύσκολον, έξ αίτΐας φοσικά τ^τ μόδας τοΰ άενάου ψαλλιδί σματος. *Αλλ«ς τε, ένθυμοθμαι παλαιούς Ήρακλειώτας οί όττοϊοι, είς ώρας ιδίως σκέψεως ή περισυλ λογής τό κατέτρωγον κυριολεκτι κώς! Ήτο τιαχύ καί Αφθονον καί ώς έν τούτου παρουσΐοζε ττερι θώριον φαγώματος.. ανοικονόμη τον. Έν τούτοις καί σήμερον κα τωρθώνετσι νά τρώγωνται έπιμό νως καί να.,. κατατρώγωνται καί οί ολίγαι τρΐχες τοθ μουστακιοθ, "Ας Ελθωμεν τώρα είς την επι στιμονιιήν πλευρόν τοό φαινομέ νού. Πρόκειται λέγει ττεοΐ νευρι κου «τ(κ». Καί Οπως δλα ή τα πε ριοοότερα τί κ θεραπεύονται μέ. Την ύδροθερστιεΐαν—Ιτσι καί αύ τό: Μπάνια, ψυχρά Ιδίως φαντά ζομαι, ύπαιθρον, σπόρ, Ιδού τί ου νιστωνται Τα συνιστώμεν λοιπόν καί ημείς. Μέ μίαν μόνον διαφ· ράν: Νά άσκηθ{) καί ή άτομική έν τελως πρωτεβουλία πρός κατάπαυ σιν τής κακής αυτής συνηθείας Είνε βλέπετε καί αυτή έν'οτε, άπό τούς ισχυροτέρους άποθεραπευτι κούς παράγοντας, Ό "Αλλος ΠΩΔ8ΙΤΔΙ οικίαι παρτΐζομίν»; έχ τΐαοκραν μ τ(ων μετ» )ώ χιιμίντ;ς ίίς τέ χβρίον 'Αγίαν Βΐρβίραν. Γ^ψι τ* κ. Ε. Σ. Πίοϊ Ριατάν Αγίαν Βΐρβαροιν 1—6 —Ό <κΐν·ς ατ·μ«χος» αί (πινοήαεις τονι 111α αγγελία πρβτότυηοί, ίσον χαί τραγιχ* είς τ,^ν οημαοΕαν τη; έδημ^Βΐιύ^η κατ' οδ'*ς εί; φημιοΕδας ιής Β ιυϊβπίαιης: «Νέ ο; διηληματοΰ/ος αν» έρας αχβ λτ)ς, δνεργος, ίίχεται νά τράγηχι! ριν ρεχλάιια; είς τί εστιατόριον ή μοθζιχ—χώλ έ'λπιον τβν πελα τβν άπεοιε>9(σ:9υς ποσότητας «α
  γητβν. Απευθυντέον: «Κενόν Σ.ί·
  μ*χ·>» είς τα γραφείω τή;
  μερίδος Δ^μοοογράφΐΐ έκεοχίφθη
  σαν τόν τραγικον «Κενέν Σ έμα
  χοτ» διά >ά τόν έρητήβουν τί σχέ
  π τε τα ι νά κάμη εάν ίέ> ι·;η έρ
  γαοΕαν εί; *ό επαγγελμ* π«ί» έμη
  χανΐόθη Ού:ος απήχησιν δτι
  Ιοτΐίλε ήδη προ; ίημοο'ευοιν τή< ί5Ε*ν αγγελίαν ιί; άμεριχανιχβ; έ λίσ;ιιν ε<ιΙ «Κ»1 έπεδ»;—είχεν —Ία θιωρηθώ ώ; χαλ^ιτ άφβθ θά Ιργαοθ* ώ: νςύμερο εί; μιοθζιχ χώ>, θ£ ι»'-0 έκιτρ
  εί; τή» Άμΐρΐιΐήν, έ«1
  ι χβονιχον 5ιίατημ^>.
  ***
  —Πραγματικόν χειρουργικον
  θβδμ*.
  "Εν« κραγμντιχαν
  θαθμα ίπίτυγϊ Χίίΐτοιο; ίχτοίς εί(
  τ^ν πδλιν "Ολιμουχ 1: Τΐ»χο
  Ε: "ϋνοις Ιργατης διά να
  η ϊιτιι θι ί<όν δξ ίποΤον τ·α προιχάλιοε φυοιχα φο βιρά Ιγχαύματα είς τόν α;δμαχον χχΐ τ* ίντΐ?ϊ. Ό οίσοφίγβς έκΕ α~ς ΐοθ αδτβχιιρβς ι!χε χατβαΐρα φ| τιλι'ο);. Ό Ιατρός προέβη άμέσας είς ίτ·χιί?τ}3ΐν άοθενβθί, τοθ αηί«οψΐ 1*% τε μίχιον τοθ λε^τοϋ Ιντίρβκ,ιτό έχίλ ληιεν είς τόν οίαοφίγον, τίλ·ς έ· χαθί·ιοε τα 5πίλοιηα ηρβοβΐβλη μίνκ 6λ4 τοθ χχυαΐιχαθ δγροθ μέ ρη χαί δ οδτάχεΐρ έο&θη: "Εξ άλλΐπίλληλοι ένχειρήαιις έ^ένον το έιτ' ει&»0. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΡ1Ν4Σ ΑΝΟΓΕΙΑΝΑΚΗ ΣφακΐΜν, Ίατρ«[ο» Μ. ΤελειοπαιηθβΙβκ είς την κβπτιχην έν τφ γνβιστφ ι ΐχψ τβθ χ. Τσοκ«νελη, έπανήλβί ίξ Αθηνών ή δνίς Μβιρίνοι ΆνΜνϊΐ*νάχη καΐ «νκλαμβάνβι την ραφήν φρςβμάτων τελϊΐβς έφαρμονη;, μέ ί{αιρβτιχβ νβνβτο ΜαΙ μέ οχεοικ κροκΐ καΐ κκτρόν Ή έπιμεμελημβνη έρν«σί« τπ?. η διαρνης άνανίΝβις Φΐγβυρινί«ν χκΙ ή ταχεΐκ η'»οί'6ίας χβΐ τή* κλίβν δυβΜβ λου τουβλέττας 6ά ίκανοκοΐησα κ«1 την πλββν Ιδιοτρο· χον πβλ&τιδβι. "Εναρξις ι,ρνασιβν την Ιην Ίβυλίσυ. σκεφθήτε μ*;, δια ν* πεισθήτε Επι· ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ Είναι τσιγάρο ευγευστο, σταθερό χαρ- μάνι, καί μέ συσκευασίαν αρίστην. Αενκο κβυτΐ πολυτελιΐαβ Δρβχ. 14.— ΚβκΜΐνο » «Ελένη» » 13.— Πραβινο · Β' οίρτικβ » 12 — Ντβμες » 14.- Κβ&τες Ελένη Κασετ(νε( Μικρά κυτια »1ς «ναλογους τιμάς. ΖΗΤΗ£ΤΕ ΤΑ 4π' ολ« τα .κο«πνβπ«λεΤ« ΧΟΝΑΡ1ΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ ΌΒός Φαιστού (ΓενΙ Τζαμί) 'Αντιηρ·ο«κ·ι: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ- ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΙ Ι ι ι Ι Ι ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ ΚΑΙΕΥΘΗΝΑ ΕΙΒονοιΑ τοϋς[*?·ιαφιρορίγους δχι χά «χεΐ· σοτ γ?ε·οτβ ΒιΑ ~*4~ οτΐριόττήτα καί _.„„,. τ»* ιοθβλα «οθ ΈργοοταοιΌυ μου, ηβρά «ό 'ΑτσαΚνιο, ·ά ««λοθνναι ιΐς «Α *"- —*■- ιά··. ΗΔΙΑΙ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠεΤΕΙΟΔΕΙ ΕΡΓΟΝ Η Ιίίΐί — Τ ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΤΟΥ Ρ· ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ 23ον Τ4 νηοΐ έφΐΐνετο δ«ι είχε φυαιχΑ λιμ&νια χι' ! να λοφβν είς τό μέα^δ ό πό! οί έΐημειώνετο μί την λέξιν «Τ* τηλεοκόϊίΐο» 'Γα^Βχαιν άνόμη ηβλλοΐ οιανροΐ μέ χόχχινο μελάνι σέ διαφορ» σηιιεΐχ. Τέλος α' 1<α σηιιεΐιν μ* γρβφήν λεπιήν, κου ίέ< Ιμοιβζτ χαθίλβυ μέ τόν ά «α νδνιοτβν τοθ χαπεΐανιου έδ'ίχδά σχμε: «Έδβ τ ό μεγαλεΕτεοο μέ ρος τοθ θηααυροθ. ΕΙ; τα όκΐβν μέοβς τοθ χάοτβυ τό 1!ιο χίρι «Ιχε γρΐψκ: «'Κνα μεγβλο δένϊρϊ ιίς την χοφιΐφήν τοθ «Τιηλεανα- π'ου> 1^ οημ«1βν Β Β Α. Το ^ηι(
  Σ<ελετβΟ Α Ν Α. πρός 4. Δέ«* πίϊε;. Ό Υ.ουο)ς είς ρίβδιυς είς την βορείαν χ?ό ΦΊάνει χανεΐς άχολουθ&ν την ν,οιλϋα άνατολιχ*; ίέχ«. . νατ(»ί τοθ μ«6ο·υ βίάνου μέ- την μ'αν δψ ν. Τέ διλα ήιιχοροθννά ε6?εθοΟν ιύιϋω; είς τΐν λόγον τί]; δμμοιι. Β2;ειος ί<ρα τού α ηιίοιι πβυ χλεΐιι το βίρειον ροββλΐαν. ΣημιΙον Α. χαί Ι' Β». Αυτό ήταν !λο. "Οαον ούντομε; χαΐ αχατάληκτες ήϋχν γιά μενά αυταί οί ίνδε'ξειτ, τοβον έγέμ'βχν 4πΰ χαράν τόν Τρέλνιυ χχΐ τίν γιατρίν. —Λ'βιρσιϋ, τοθ είχεν & Τιέ- νιϋ, άκϊ αυριον θ' 4φίσης αΰτό *ό χαχά έΐιάγγελμί οβυ. Αυΐια φιύ γ» γι& τό Μηρίαΐο). ΣΙ τρεΐ; ί 65^ΐ)ά1ες, τί λέα> τρεΙ(, ο! δυλ, οέ
  οί χά ιιίοις ΘΧχουμι οτή διάθεαΐ
  μις ιό ώΐορφίτερυ χαρχίι τ*)ς
  '4γγλ(ας χαί τό καλλίτερο π>ή·
  οωμα. Ό Χ·«ινς θάϊθη ιι->ζί μας
  ώς μοΟτοο(, έ>ω έιί», Α'βερο ϋ
  Ρείιχι δ γιατρίς τ>0 πλ«1ου χι'
  I-
  γώ δ ναύιρχβ;. θλ ηάρουμε μαζί
  μας ιον Ρίντρουθ, τόν ΤζίΓς χαί
  τον Χίντερ. Κ»1 μίλις ιθ^οιιμε!
  χκλόν αέοα, ξενΐΜ^Λε. Τό τ»ξ«Τίι
  8έ· θα ε[>Ί δύοχολο Χϊί Ιϊ* θΐίυ}
  αχαλειιθαδμε ν« βρβθμε το ιιέίο;
  χαί το θεααυρά π*ϋ β
  μέοι γιά κάντα ώ; τό1
  —Τρέλνιϋ, θ&ίΗς μιζ( αοιι χι'|
  ίΤζ'μ έπΕαης. Μίνον κου α' Ινα
  κρίσωκο ίέν Ιχ» Ιαπΐαιβοό.η. |
  —Ποιίς είνε; Τ' &<ογ$ τού γι-ή γοραΙ —Εοϋ, έκανέλκβεν δ γιατρί;. ΓίατΙ έβ6 Η* μπορεΤς νά κρατή¬ ση; την γλΑααά αου Δέν εΐ^αατε εμείς μβνίχα κου Εέοοκμΐ την Ο παρξι τοθ χάρτου. "ΕνεινοΐΚ'υ έ πε^έθηι^ν απ^ψι χχτχ τοΐ ηινΐα- χεΐου, ά'θρ»ποι ίκκφαα σμ4νοι για χάθε χΐνδιινο, χι' εί <2Χλαι κιυ ίριακόϊβνε οτό κλοΤό^τΐΗΐς χι' τ Ε 4λλοι άχόμη, δ(ΐ μχχρυί, δλοι αύτοΐ κροοπαθβθν νά πάριυν τον θηα»υ?ί. Κανεΐς άπό μβς δΐν κρέ πει νά μείνη μίνος, ίσιν θΐ 6ρι· ο«ίμιοΐε σχη &ίλ*ααα Ό Τζ'μ «ι' έ ώ θε εΤμισ'ε σΐν ραμμέ^οι δ ϋ*α« υέ τόν άλλο , πεοΐρίνοντας ί~ψ Ιοί> θά κάρη; μ-«ζί β)υ α'ί
  ϋκρίατολ τον Τς'.Γς χ>1 τέν Χίν
  τερ χηΙ χανε(( μας ?έ' θά πή
  λέξι.
  —"Βχε^ ηίντοτε δίχηο, Λ'·
  διροιϋ, θά>«ι δβυδος σιν τέ
  μνν,μα.
  (συνβχΐζβται)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡ^ΣΙ.Σ
  Έκτ θϊται είς μυσΐικήν δι'
  'νσφΓ>αν(στων προσΦορ—ν μει
  0*6}πκήν δημοπρασίαν ή προ
  αήθε α ίίς τή* »Επιτροπήν
  | ΚΟΙΠΩΠΙΚΗ
  ~. . =— - =
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— ΆφΙχετο είς την πό
  λιν μας ό ». 'ντ. 'Αρετάκης δι
  κηγόοος Χανίων.
  —'ΑφΙχΘη #π(σ?]ς ό Δήμαρχος
  "Αγ'ου Νικολάου κ. 'ί μμ. Σκόβα
  λος
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Ό κ. Μιχ. Τζομ
  πανάκης Φαρμακοποιός καί ή ΔνΙς
  Στέλλα Γ. Μαμαλάκη ήρραβωνΐ·
  οθησαν. θερμά συγχαρητήρια.
  *♦*
  Γύρω στήν ~6λι μας.
  "Ας ϊχη λοιπόν δόξαν ό θ όςΐ
  — Τα περΐφημα Ιργα έξωραϊσμοθ
  τής παραλΐας «Μπεντενώκι» Θ' άρ
  χΐσουν έκτελούμενα προσεχώς επί
  τη βάσει τοθ σχεδίου τής Λιμένι
  κης.
  —"Ας ελπίσωμεν 6τι τό καλοκαϊ
  ρι τοθ 1936 τα Εργα Θά Εχουν τβ
  λειώσει καί τό Ήράκλβιο Θά στρα
  Φϋ πρός τή Θάλασοα.
  -Έκ παραλλήλου καί ό Δί]μος
  αγγέλλει ΰΐι Θ' άρχίοπ μετ* όλΐ
  γον Γήν έκτέλεσι των μεγάλον Ερ
  γων έξωραϊσμοθ τής πόλεως.
  —Πιστεύομεν δέ ΰτι β έν Θά λη
  σμονήοη καί την δημιουρ
  γιαν τοθ πάρκου είς τόν χώρον
  δπου τα κτίοια των φυλακων,
  τής παλαιάς Νομαρχίας καί τοθ
  ΔημαρχεΙου.
  —Ήρχισαν άπό ήιιερών νά κατα
  Φθάνουν ιίς την πόλιν μας οί «στα
  αυλάδες» 6πως λίγονται οί ξίνοι
  Εμποροι έξαγω.γεΐς των σταφυλών.
  —Δέν Εκαμαν δμως άκόμη την
  εμφάνισιν των οί συμπαΘβΓς Αίγύ
  πτιοι μέ τ& φέσια καί τίς νραφΐ
  κέςκΕ^εμπίες των πού δίδουν τόν
  άνατολΐτικο τόνο στήν πόλι μας,
  — Πάντως οέ λ(γο Θαρθουν καί
  αύτοΙ, γιατΐ τό έμπόριο των στα
  Φυλιων προβλέπεται εφέτος ζωηρά
  τατο.
  —ΟΙ ραβδοακόποι λοιπόν, δέν
  Θά εΐμποροθν πλέον νά έξασκοϋν
  ελευθέρα καί άνεξέλεγκτα τό «μα
  γικό» έπάγνελμά των,
  — ΧρειΛζεται νά Εχουν άπαραι
  νόν άφοΰ άποδειχθή ότι έκεί ο
  ιΐευ υπέδειξαν ευρίσκεται πράγμα
  τι νερό.
  ραβδοσκόπων Θά έκκαθαρισθή.
  —Πλιΐστοι έκ των ουμπολιτων
  έτοιμάζονται γιά Εξοδο πρός παρα
  Θερισμόν.
  —θά προτιμηθςδν δέ πάλιν καί
  εφέτος ώς Θέρ&τρα, το3 Κοκκίνη, ή
  Χερσόνησος, τό Καστέλλι, ή Ά-
  γία Βαρβάρα.
  —Καί ή Νεάπολις ΰμως θά προ¬
  σελκύση παραθβριστάς καθώς καί
  τό Λασήθι καί ή Βιαννος.
  - Κρΐμα μονάχα ποθ είς τό Λα¬
  σήθι δέν εδημιουργήθη άκόμη 6να
  δνετο ξενοδοχεΐο,
  ~Ό θύρανός ήτο τό πρωτ ουννβ
  φιασμένος καί ή άτμόσφαιρα κα.
  πως τταγερή.
  —Προχθές διενεργηθή νέατ. άστυ .
  ιατρική επιθεώρησις είς τα εργα '
  οτήρια των παγωτοποΐω»
  —Ώς ανεκοινώθη δέ άπαντα εο·
  ρέθησαν καθαρά συιιμορφωθέντα
  —Πάντως συνεστήθη είς τούς
  πεελητάς ούτων νά φορωσι λβυκάς
  καθαράς μπλοόζας Αλλως Θά λη
  φθωσιν εναντίον των μέτρα.
  —Άπό χθές ήρχισεν ή δηλητη.
  ρίασις των ανευ φιματρου κυνων
  καί έν τ{] πόλει.
  —Τα άστυνομικά δργανα Εχουν
  λάβη αυστηράς διαταγάς πρός
  τουτο.
  —Τό σινέ -Πουλακάκη προβάλ
  λει σήμερον ϊνα άληθινό άριστςύρ
  γημα τής όθόνης: Την ταινία <Γ£ νας Μεγάλας Ερως τοθ Μπετόβεν» μέ τόν γΐγαντα τής Τέχνης Χάρρυ Μπώρ. ΟΙ φΐλοι τοθ καλοθ φΐλμ Θά νοιώσουν μίαν πραγματικήν ά. πόλαυσι άπό την παρακολούθησι τής προβολής. β Ρεικρτερ —Ή συναυλΐα τοθ Ώ Έξαιρβτικήν ^επιτυχίαν έοημβΐω σεν ή συναυλΐα τώ^ μοθητών τοθ ΏδεΙου πού εδόθη τό παρελθόν Σάββατον είς τό Θέατρον Πουλακά κη, τί) συμπράξει καί των καθηγη των κ. κ. Πλάτωνος καί Νουφρά κη "Εδωκε δέ ή συναυλΐα αυτή τό μέτρον τής μουσικής προόδου καί εξελίξεως ποθ εσημειώθη τα τελευταία Ετη είς την πόλιν μας χάρις είς την προσπάθειαν τοθ Έν«χταστ<3ισω'' Ήρα<λβΙου 4 410 τεμαχΐων λαμπτή:ων δι' αφτνΛν. ι 'ΗΒηαο-ρσα ένεργηθήσε! ται τΛν 26ιντί.Ο μηνός Ίιυί λΐου 1937 'μ*ραν Δϊυτέρσν| καΐ 4ο>αν 11—12 π μ, ένφ
  ηααρχια·φ Καταστήματι *α( *
  ενώπιον τή, Έπιτροπής '£κ-|
  μεταλλβύσίως. |
  Οί δροι συγγραφής ύποχρεώ
  σεων ε(σΙ κατατιθε μένοι ίίς
  τα γρσΦβΤα τίς Έκμβταλλεό-
  σεως Ηλεκτρικόν Έγ<στα· στάσβων Δήμου Ήρα«λεΙου ~, καί ιίς τόν Δήμον ΆθηναΙ· «ν όκόθβν οί βουλόμενοι δύ¬ νανται να λοβωσν νν&σιν. Έν Ήοακλεφ τβ 23 Ίπ>-
  ν(ου 1937,
  Ό Π^εδρος τής Έ«ιτρο·
  πής Έκμετσλλεύσεως
  Μηνάς ~~
  χ'ο τιρωτο μέρος τοθ προγράμμα
  τος έξετελέσθη άπό μαθητάς καί
  μ°ΘητρΙας μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν.
  χο Καλό παΐξιμο. Ό κ. Μπαμιεβά
  κης (τρανυθδι) κατεχειροκροτήθη.
  Α1 61δε<: Μαρκίδου. Σακλαμπανη, ^· πολ° Κσλα1 έπ1°ης Ιδιαιτέραν ίντύπωσιν δμως β- προξένησεν ή β ς Σκορδύλη.μέ Θαυ λευθερίαν κινήσεων καί άληθινή Βε ζιοτεχνΐα είς τό παΐξιμο. Καί πρό παντός αίοθημα μουσικό πού άνί· βλυζε άπ' την ψυχή της κι' έπλημ ιήν αΙΘουσα. ΈνοΐΜΐΜζεται κατάσιημα είς Την συνοικΐαν Τρείς Μαγαζέδες. (όδός "Αλμπερ καί Βικέλα). Πληρο φορίαι είς τό Φαρμακείον θ. θεο δωρίδου. ΤΡΟΦΟΣ ύγιεστάτη αΙτεΓται Θε σιν τχσρά καλβ οΐκογενε'α, Πληρο φορίαι τταρά τη1 κ. Χαρίκλεια Ση μαιάκη· όπισθεν ΒρεφοκομιΙου Ή ρακλεΐου. οποίας ή πρόοδος νής. Γό δεύτερο μέρος μ6ς παρου· σΐασε την όρχήστρα Οηό τόν κ. Νουφράκην άρτιώτατα κατηρτισμέ- νην καί μέ πολύ καλήν εκτέλεσιν. Είς τό πιάνο σολΐστ ό κ. Πλάτων, ΰκως πάντοτε δφθαστος. Την συναυλίαν έτίμηοαν οί κ. κ. Νομάρχης, Δήμαρχος, Φρούραρχος Είς τό Καφενειον καρά την "Ακ·Τ*μιτι« Εκτελεί κάθε βράδυ είς τάς 10 μ. μ. άκροβατικά γυμνάσια τό λα στιχένιο παιδί, Ελευθέριος ΤζΙμ. Τό παιδί δΐχως κόκκαλα, τρέξατ· νά τό θαυμάοηΐε. ΕΤσοδος ΘΙρα, έςατ* έλεν
  "·*·>>"?
  »
  τα,
  νϋ
  Ιοι1[6ν
  ή
  «οί τό
  ·α
  δέ τάλιν καΙ
  ——->, το3 ΚοκβΙνη, ή
  τό Καοτίλλι, ή ;α.
  ιιολις βμβς Μ κρε.
  ιβφΐοτος καθώς κ»|
  Ι ή Βιαννος.
  »βχα «ου ιΐς τό Λα.
  ιουργήθη ά«6μη Ινα
  ξενοδοχεΐο.
  ινή ήμέρα άκϋλινε
  ή
  μή
  ς ήτο τό κρωΐ ουννΐ
  Ι ή ατμόσθαιρα κδ.
  Βΐινπργήβη »έΐ άοτυ,
  >ρηβ»ς είς τα ερνα
  ιγωτοΐοιΔ*
  ιινώβη οί δΐταντα εΰ.
  ΐρβ συι>μορ·ωθέντα
  τας γενομένας σχετι
  συνεστήθη είς τούς
  Λ» νά οορθσι λευκας
  >6<ος Ολλως 9α »η όν των μέτρσ. , ήθϊ»οΐν ή δπλητη. «υ θιμώτοου κονθν ομικά δργανσ Ιχουν διαταγάς *ρο$ Πουλακάκη **«*£ να άληβινό σρι«6γ, καΙ ίΐιϊθύμουν να έτιιοτρί ψωμβν
  σιμά των, Ιτοιμοι, ώς λέγουν να βυσιΛσουν, 4# τό
  κβμομεν, τούς μόσχους «ούς σιτβυτούς. Τεύς όπα-
  κούοαβν λοιπόν έ τι «ιδή ιΐμβθα ενάρετοι.
  «"Οιαν«' άνανιγνώοκβτε τό πορόν, τιέντε βαρ
  βάτα δλογα θά μάς φίρουν είς τούς παπάκας μσο
  κοΙ είς τβς μσαάκας μας. Τό κόπτομΒν βοόμον. 'Δ
  ναχωροθμΐν ήβη ΐΐμβθα άναχωρημίνοι. Τό ταχυδρο
  μικόν δχηαη μάς άκοστα άπό τό βάραθρον, καΙ τό
  βάραθρον είσθε σιΐγ, ώ ώραΐαιμκραΐ μσ<». Αί τέσσορες κόοαι έστράφηοαν κα( εΐβον άλλή λας σιγώσαι. Ή ΦιβουρΙτη πρώΐη ένυσε την σιω· πήν. — 4Τ, καΙ σότό είναι άστ'ι >ν, εΐϋβν όμολογήσΐ
  τε 8ί ώραΐα (.3; την ίφκιοσαν.
  —ΆστΒϊότατον, προσέθεσεν ή ΖϊφΙνη· "Ά, τούς
  πειραομού(! Κύττσξβ, κότταξι!
  —Ν* Ιδβς1 δτι ήτον [δέα τοθ Βλαχοβιλά, εΐηεν
  ή ΦοβουρΙτη. Αϋτό μέ κάμνει πάλιν νά τόν άγαττώ.
  Άναχώοησιο κσΐ Ιρω;Ι
  —"Οχι, ίΤπεν ή Δάλια- ή Ιβέα εΐ*ε τοθ θολωμή.
  Έκβΐνου φαΐνβται.
  —Τότβ λοιπόν, άνέκοοιζεν ή ΦαβουρΙτη, άποθα
  νέτω ό ΒλσχοβλάςκαΙ Ζή'ω ό Θολωμτ)ς.
  —Ζήτω ό ΘϊΧωμής! άνβΛώ^ησαν ή Δάλια καΙ
  ή Ζ?Φΐνη.
  ΚαΙ ίβτλον Βλσι «ύς γέλωτας.
  ΚαΙ ή Φιντΐνα έγέλσσβν ώ; ε (άλλαι, 'Αλλά μβ
  τα μίαν ώραν, βταν ΑπέστρίψΒν είς τό δωμάτιον
  τηΓ, βχλαυσε θερμώς.
  Ήτον, ώς ιΓπομεν, νρώτος της έοως ό πρός
  τόν θολωμήν τόν είχεν είς τόπον συζόγου,
  ταλαιτιωρος έξ εύτοθ ησθάνθη τότε έν έϊυτ|)
  μητρότητος
  κα( ή
  συμ
  ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
  Α/
  Ότι Ιμηιοτίύιοββι εστίν Ινίοτε πκρβδίβιιν.
  Μήτορ άκ·ντ&αα μπτέρο*.
  Είς τό χωρίον ΜορψεμεΙλιον βχι μακράν
  Παο σ ών, εόρ'οκβτο κατά τό πρώτον τέταρτον τοθ
  παρόντος αΐώνος ε'' κατ,ηΧϊΤον μή σωζόμενον σή-
  μΕρον. Κάτοχοι £ύ:ο0 ήσαν ό?ήο τις καλούμενος
  θιναρδέρος. καΙ ή σύζυγός τού. Ανωθεν τής θυ
  οας τοθ καπηλΒΐου τούτου έφαίνβτο σ*ν(ς μβτα ζω
  νοαΦΐας άτέχνως παρισΐώσης & θρωπον αΓροντα
  Ιη' ώμων άλλον τινά, έπωμΐβας Ιχοντα στρατηγοθ,
  γουοάς καΙ πβπο.κιλμένσς δ/ άργυρών άσ,τέρων,
  ίαΐ κόκκΐνα ββ στΐγματα επί των φορεμάτων τούτου
  πβρΓστώντα βηβΐν εΐμα. Τό λοιπόν της οανΐϊθςπα
  ριστα καπνόν, ώς προερχόμενον ίκ τινος μάχης. Κά
  ?ωθι άνεγινώσκετο έπιγραφή. Είς τόν λοχΐαν τής
  παοά
  ϊστοι
  •γίό
  «ϊρηαΙ τινά, κατά τό ί«Ρ τοθ 1818 ϊσταντο
  την θύραν τοθ καττηλεΤου τούτου βόο βοτρύ
  τροχοΐ ηνωμένοι υπό άζονος μ»β' ι δ συνή-
  τροί ι Λ^^. Το δλον όμοθ εφαίνετο ώς
  οί£ί; ίίί5% άμάξης κολοσα,αίου «νός
  ου' πράγματι δμως ήτο τό 1**96?*ίΟ/<' «£ έΜΐνων των φορ^ηνών άμαξΛν, δι ών μεγϊλαι δοκοΙ, ή σΓελ«χη δίνδρων όλό ^ τ ττηδάλιον ήσαν βΐρ'βίρου καρίνου άπ^'ραμμ-νου ίπ' οογ·». τόϊ άξονα έκρέματο άπό τοθ ενός μίχρι τοθ τίοχίθ βαρεία τις «λυσθΓ, άξ'α Γολιάθ 8ε- Ρ'Ο "Ομηρος θά ίδέσμευε δι' αώτης τόν Πό ον. θέσιν βύρ!σ(1βτ0ΐ φρ £ ίίν οδόν Διατί, Πρώτον ϊνα φέρΠ πρόσκομ σχεβόν ττΐν °£*ν" *„ ΚΟ, δεύτερον ϊνα ¥τά σΐβηρά μβ ^Γτίίωσιν Όμοίως Λ *'τώ παλο.φ ρυθμώ τού σχωρΐάζωσιν. ι^μο« ^ θεσμών, <0ς άπαν- ?ϊβ ής?. ΜΙ *μ,οδΙζε ^ ^ τους. (συνεχΐζετσι) ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Ήλιόλουτρα καί ήλιοθεραπεία Γ'. Τοΐίθιο ήλιόλ·υϊρον θΐ)οι·ϊε( ^ινόμεναν ιδίως χωρΐς βιθμΐαίαν ίνησιν χαί επί ώ?αν αρχι¬ νά ψήοιο, χαί ψνμί χά Ι τοθ βλο άχόμη, ματαίω; σπίζω τό χε φάλι μου νά χαταλαβω είς τί ήν πορεΤ νά ώρελήαη ή ν&Λλον (κ πο(·υ θαύαατος {έν ήϋΐορεΐ νά βλίψη. "Οσην ευχάριστον αυντρ· ριάν χαί άν υποτεθή Βτι Ιχει χβ- νείς είς τοιαθτα απότολμα πειρα- ματα «αί ίσον γραφιχας πλαοτι- χότηης χοί &* 6κοτεθ$ δ τι θαυ μίζει είς τάς ουνενόχοι<ς τοιούτων , πάλιν ίεν δΐχαιολογιΐ- ται σύτή ή αΊνοπος κύΐαπάρνη- σις μ! μόνον άκοτίλισμα Ισως νά πάθη χανεΐς ΙχιΙνο π«υ Ιγραφεν ίς την πλάκα τοθ τάφου τού ώς επιτύμβιον κάΊΐους |ρααιτί<ντ)ς θεραπευτιχβν μεθάϊω": «Ή,ιην χαλα, ηήγ« νά γίνω καλλίτερα χαί. . ένθΐδε χεΐμ^' !>
  Τέ ήλιαχέν φ«ς ίνεργεΐ πράγ-
  ματι διά των φωτεινων, των θερ·
  μαντιχβν χαί των χημιχων τού
  άχτίνων χαί ένεργιί επί των Ε-
  χατά τρόπον πολλακλβθν
  χαί ώ; μιχροθιοχτόνον ή άντιση
  πτιχδν, καί ώ; Βιαλυτιχον ή |·
  πουλωτιχδν διαφόρων παθολογι·
  χων χαταοΐίαιω , χαί ώ; άναιλ·
  ηπκόν χαί προ πάντων διότι 5
  ποδαιΑΙζει χαί Ιβιτυγχάνει τας
  άνταλλαγάς τής Ολης έιΐεμίνως
  έ χκΐ την θρίψ ν χαί οΊεγείρει
  είς ζβηΒθτίοαν λειτουργίαν τα
  , πλ^θύνον Ο4γχρό ω; χχί
  τα Ιουθρά μνρ
  ΏριλεΤ το ήλιέίλουτρον είς Ι^α
  άναΐμιχίν ή λεμφχτιχον ο?γανι·
  ομίν, νιννιχον χαΐ παιδιχον Ϊ8ί·
  »(, είς χορί'οια χλαρητιχά, είς
  Ινα 4<θ5ΐοτιον πο6 τον Ιχιι μαρά- νη δ χλιιατος χαί χκΒιατιχος 6!· ος χαί ή οχέρη^ις ΙπκρχοΒς συνη φιίας πρίς τέ Οκαιθρον χαί τόν ήΐιον, ιίς μίαν χυχλοφορίαν πιΰ διψα ήιον χαί αχείον άχοδει χα· νεΐς άκα τα άγγιϊί της την »»· νήν τοθ αίματβς ζηχοθντος 4λί- γ«ς άχτΐνας, είς ιλ δϊγανιομδν πβ& Ιχιι ελαττώση την ζιοτιχίττι τα τού προηγηθεΤ» ασθίνεια ή ανθυγιεινάς διός. '_^ριλ·ΐ πραγμα τιχβς Χϊί θά ήτο χρΐμκ νά μή έχ μιταλλευθ) χανεΐς είς την χώραν τ·Β ηλίου την πολύτιμον α ύφ ιυ'οιαν ιΐ]ς φίαινς- άλλ' ώριλεΐ μόνον έφ' Εοον... Ιέν ίλάπτει—ώ »ε?έιιν ή μή βλάπτΐιν, όπως Ιλε γε χαί ί μκναρΐτης δ Ί«ποχρά· της—5ηλ«δί) έφ' Βοβν γινΐται δπβ ώ-τσμίνβς λογικάς προφυλάξιις το ήλιίλοϋΐοον. ΚαΙ πρβτον, θεμε λιώϊτις χα«ώ> ττ]ς θεραπιυτι«τ]ς
  £υ'ήί χρηοΐμβποιήοεως τοθ ήλια
  χοθ φωτός είνε ή βαθμιαΕα χά!
  χατά μικράς οϊσιις Ιξοιχιίωοις
  τοθ οώμκτος πρός την μιναλην
  ούιήν φυσικόν δύναμιν. Τα Λ
  ματα χχΐ τας ήραϊκάς χιιρονο
  μ(ας Ηϊ τάς κολυγουστάρει ή φύ
  αίς. θ' αρχίσετε άπο 5 λεπτά κατ'
  αρχάς ΒΙς ττ|ς ήμΐρας χχΐ β>θ·
  μτ|ϊ4ν θ' αύξάνετε την Ιχθεσιν
  τοθ οώματος άνά 3 Ι«ς 5 λεπτά
  ε«άοτοτι ϊως 8τού φθάαιτε τα 20
  λεπτά, τό πολΰ μιαή ώ?α, Βοον
  δ^λαδή περίποο έκιτρΐπεται χαί
  δι' Ϊ4» θερμόν Ιχματιχίν λουτρόν.
  Ή προοεχτιχή αύΐή χαί βχθμι
  αΕα προπόνηαις «5 ό;γανιαιιοΟ
  είνε άη«ραΙττ)κς διά νά αμβλύ
  νΐ| την δπερμίτρως Ι «ο νόν ικΕ
  δρασιν των θιρμαντιχΑν Ιδίως ά
  χ τίνων, Βιότι είς 8λ« χχνιΐς ου-
  νηθίζει ΙηΙ τίοι»ς μέ τον καιρόν
  χχΐ είς τα χαλά χκΐ είς τα χαχά.
  (ουνεχίζεται)
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  =«ΒΕΚΑ"=
  Είναι τ· τσιγαρ· τ·δ λαεϋ ποιοτικ&ς ίσυνα-
  γώνιστο γιατί γίνΐται «κσ γνήβιο κβπνσ 'Αγρι-
  ν(·ιι.
  Π ΡΟΧΦΕΡ Ε Ι
  Τα πιιο χρήσιμοχ δβρα χ«1 έμολβγίας. Χαρίζει δια
  μιάς 150 δ*λτ(αι οέ καιΒε κβηνιστη τβ». Ζπτησοττί τ« άπβ
  τον καπνβπώλην σβς.
  Μιχρό κουτί (κόκκινο) βααχμάς β
  δώρ«ν κ«1 άνταλλκγά «Ις τβ
  'βδές Φ«ιβτ·& (Γενί Τζαμί).
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
  Όταν άνοράζετε
  οαπούνι.
  Ζητεΐτε άπό τόν προρηδεοτ-ίιν σας
  μαρκαΣιΠΕΤΕΙΝΟΓαιαπρασιι.ο
  μαρκασ «ΑΘΗΝΑ" δια λευκο
  Είναι σαπούνια τελεί·ς ούδέτε-
  ρα καΙ άβλσ[3ή, κατασκεοαζόρενα
  άπό τα καλλίτερα ύλικά έπιοτη-
  ρονικώς, καί ο Ι κ ο ν ο ρ ι ■ ώ ·« ·-
  τ α είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ίΐδνιβς (ποθ «ντα
  «κριταθ μα().— Ή προσπαθεία
  βν Νιαπολιτβν διά τον Ιξ«Γ<αΙ σμ«ν τής χνμβπόλΐώς την συνιν,ί- αι έν<κττν.ή, μέ ζ^λον χαί *>
  ουσιβαμίν. "Η5ΐ] β πίίΐς" τή;
  Αγίας Τριάϊος γ&ροζ Ικει χαθα
  θ{ τελείως, τα παλαιά χτίρια
  χούν χκτεδ'φοθϋ χαΐ ανεγεϊρον-
  αι νία, ό όλος ϋ χηρος θά χρτ,
  μοποιτ]θ| διά την δημιουργίαν
  ίΐχροθ χήπου άργότεραι. Έν πά-
  ιαλλήλου ουνειίζοντχι μέ άΐιίκο
  ΐον όρεξιν οί εργασίαι διά την
  ιοφαλτ,όοτρωοιν τί); μεγάλας πλα-
  είας ττ]ς χβμοπόλεβς. Τας δύο
  ελευταίας ήμέϊας έιρτΑν, την
  Κυριακήν χαί Διυτέραν, οί Νιϊπο
  ϊται τάς 4φιίρΜσ« είς την μετα
  οράν πετρβν τάς ί ποίας είχον
  ιυγχεντρώαη οί μ«θ-ταΙ τοθ Δημο
  ιχοθ σχίλείου είς διάφοραι μιεη.
  Αί χαιιπίνις τ<|ς μεγάλας Πϊ αγίας Ιδιδαν τό α&νθημν τής έκ ινήσεως. ΚαΙ άμίαβς οΕ ΝεαπολΙ ται |1έ επί χενχλτΐς τους προοχδ ους χαί τέ "Ορφανοτροφείον μέ ή μουσικήν τ·υ, έξεχδνοντο πρός πλατείαν διά την ανάληψιν :ο0 ώίαΐου χ»Ι εύγενοθς ίργου ών. ΚϊΙ είναι άληθβς ουγκινητι ιόν χαί Ιυι6λτ)τιχ4ν το θέχμτ :Αν Νεαπολιτβν οί δποΐοι ώ; ιτιατός συντιταγιιενος, οτρατος ροδδου χαί έκπολιτΐομηθ, βαδί [ουν πρός εκτέλεσιν έ*ΐς πραγμα ι ώραίου ί)γου. ΚαΙ τα 6ράδυ« ήιχιζ» τό οπά ιμο τό χαλιχιοθ.'!£<·{ είς την ιλατείαν ουνεχεντρώνειο 6λ— ή Ν ι —"Αφιξις τβν κ. χ Ί. Ε·»ν· δούρου καίΜ Βολσυδάκη Αφίκετο κροχβές είς 'τίιν ηβλιν ικς ίΐ Αθηνών έ κ. 'ΐΗΐηφ Κούν ίουρος. —'Βηίσης «φίκβτβ έκ Χανίων έ Μβνβίσος Βολουδχκης. τ. ] ΑΝ0Η θά βρήτε τα ώ ραιότερα τριαντάφυ λα στοβ Ι, ΚυπραΙο» Ο έξωραϊσμόςΝεαπόλεως Ενΐείνεται ή προσπαθεία. απολις. "Ανδρες χαί γυναΙ«ες γί ροι χαί παιδία, χαρίτβι» κου 8·ν ίγνώίΐζιν 4χίμτ) τί Θά είπ^ έργα οία χειρβναχτική μέ τα αφυριά αΐό χίοι Ι«ρεχ*ν γιά τό σπίοιμο τοθ χαλιχιοθ. ΚαΙ ή Ιργαο'α αυ τή ποοαέλ«βε την μβαφήν μέγα λτ,ς λιΐ««!ς εορτής, α^ηθινεθ πανη γυριοθ. 'Η ίργααία Βιαρχοθοε μϊ τραγοΰδια χαί μέ γίλια ώς τα με οάνυχτα. Κ»1 κατωρθώθη νά έΐοι μαοθ{ περΐ τα 300 χυβιχά μίτρα χαλίχι. Έν τψ μετβξύ προχωριθν Ε χά νοποιητιχ&ς χ«1 αί εργασίαι τής ανεγέρσεως τοθ Ιίεγάρου Τουρι σμοθ. Ήδη Ιχει ο(«οδομΐ]θ) χαί δ δεύτεοος δ^οφις έλπΐζιται δέ 8τι ή αποπεράτωσις τοθ Βλου χτι ρίου θε σαντελεσβ^ είς τό ουντο μώτεοον δυνατέν χρονικόν διασττΐ μα. "Ετσι ή Νεάπολις χάρις είς τον πρόεδρον χαΐ τό κοινοτικόν ουμβούλιον, χάρις εί( τέν Ιφορ·ν τ«ν προσχίπων χ. Πτι:ιχίχΐ]ν, τα ΌρφτνοτροφιΙςν χαί τα οχαλεΤχ μας άλλά χαί χάρις είς την Ιδιω τικήν πρωτοβουλίαν σημεΐώνιι χά θημερι^ ώ; χά! νίας προόδους χαί καρασχευαζει λαμπρίτερον τό μίλ λον της. Είναι δ' εύχύχτ,ϋα Βτι ΙξεδήΙω σχν άαέοιαΐον το ί<διβφίρον των χαί οί ΙΕω τής Νεαπόλεως Νεκπο λϊται Καί Λ κ ουνεχιοθ| τό Ι'δι αφέρον βυ?ό χαί ή δλιχή χαί ήΒι χή συνϊοομή τω Λ αοφαλίς Ιντίς όλίγου ή Νιίττολις θά Ιχη τελείως μεταμόρφωσί χαί θά άκοτελή δηό δεί/μ* πολΐί'σμίνΐ)ς χωμοπόλιως. ........ΔημοηρααΙας ΠΜλόσενς παλαιών οΐχοβομικ&ν »λ6ν Την 21ην Ίίυλίοϋ 1937 ήιιέ αν Τετάρτην χα)τ ω;>χν -41—12
  π. μ. διεξαφθήσεται δτ)μ5Πρασϊ»
  πωλήσεως παλνιων οί<οδβμΐνων 5λιχων Ιν ·ψ 5π)|1βτι τής Έθνι'| χής Τραπέζης ('μήαα 'Αντα))αων) ήτοι χεοίμων, τού6λ«ν, δοκων, «ουφωμ&των χατά τ<υς δροιις τής Πρώίη προοφορά Βρ»χ. 3 000. (Έχ τοθ γραφεΐβυ) ΛΙΜΕΝΙ ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΤΕΙΑΣ Εί άφορμή: η αχετιζομένων μέ ιήν χκτασχευήν λιμενοβραχίονος έν τφ Λιμένι Ση τείας, άνκχοινοθιαι, Βτι ή Λιμένι χή Επιτραπή Σητείας αχολουβιΐ έτί τοθ ζητήιιατος τούτου την 6 »λλομίν»)ν λόγφ τής θΐβαοό ^ος λελογιομένην τακτικήν, προ βκίνουσκ εσχεμμένως είς την λή ψ:ν τ&ν ίνϊεδειγμίνων άηοφάαΐιο». Έν ΣητεΓα τ$ 12 Ίβυνίου 1937 Ό Χαράλ. —Οί μαθηταί κ«ί ή κ*τα«β- λεμησις της έλονοσ(«ς. Προ; δλετ τα σχολεΐα ακεοτ^λπ υκο τβδ υκουρνιϊου της Πβΐιί«(«ς ένκύχλιος διά της έιτοίβς χαίβρί ζβται 6 τρ6π*ς κοιτβπολϊμησεως της έλβνοαίβς τό βοηθεία; των μα θητ&ν. ΣυνΜΐκριμένω; χ«θορίζ·ι δτι ο! διδάσκαλοι πρίΐΐϊΐ παραλ«μ βάνβντες όμΐλους μαθατ&ν, να άρχίζουν τα έίυγικντΐΜά ϊργα κροτιμ&ντες την άποξήραναιν τ&ν έλ&ν, των ευρισκομένων ιΐς την περιοχήν τ&ν σχολ«(Ην τ»ν. Κοτόκιν να άκο£ηρ«1νο»ν κ«1 τα ελη ίχβΤνα τα βκοΐα ευρίσκονται ίκτος τοδ σχολείου τ*ιν. —Επί έζυβρίσκι. Συνελήφθησαν καί »αρεπ·μ»;θΐι σοτν αρμοδίως έ«1 έίυβρίοει δημο σ·«υυηηρέτου ο! Ί, Πιηιράκης χαί Π. ΓιατρομανΝλάχπς. —Νί·ν σχέδιον πίλεωί είς "Αγ· Νικσλασν. - Ά πό ήμβρϋν ήρχισεν είς 'Λνι όν Νικόλαον π έ(ωτ*ριχή έργ*σία διά τ·ν καταρτισμόν τοδ νεο» σχεδιον πόλεως. Ή έχπόνησις αϋ τοδ Ιχει ανατεθή έργολαβικ&ς είς τόν μηχανικόν κ. Μαιιροχου κουλάκν ΠΡΛΤΗΡΙΟΝ ΟΪΝΩΝ ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ (Α.ΠΟΪΤΡΑΤΟΥ) ΑφίχΒησκν κ«1 πΜλβύντβι είς τιμάς εΕοπρΐτιχεις: Κρασιά π«λ»ιι« λ«ι»κά ίητά ίτών άβΜματικά ρκ- διο&χ«· κρασιά ερυθρά άνοβευ τα έκ αταφνλής γεμάτα βιταμΐ ν«{. Κρασιά όιοιφορκ ηρώταν φο¬ ράν πΜλούμεν» έν ΉραΗλείω. Χοθμες μυρΝβάτες. Πίνε,π κρβοιά τοδ Πρατηρίου μ«ς βπρβπευτικ», ουναμΜτικα, εάν θέλ«τ( την ννείαν αας καί ν« αΐοββνβήτΐ τη ζωίϊ όλό»λπρη ΕΜΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ είς την οδόν Σμύρνης 2 δωμάτια μετ Λ ή ανευ 4«(πΧ.ων. ΒληροφορΙαιηαρ' 6|ΐΙν. —'Η άναχώρηοις τοδ «Χ«· δ* Την μεσημβρίαν τής Τρίτης ά πέκλενσΐν έκ Σούδας κατευθυνό μενον είς Κοινσταντινούηολιν το Τουρκικόν εΰδρομον «Χαμηδιί* έφ' ου έπιβαίνονν οί Τοδρκοι 66 χιμοι. Πρό τής αναχωρήσεως αΰ τοδ ό κυ9<ρνήτης τοδ πολεμικου καί έ διοικητής τ3ν δοκίμ«ν έ(· φρασαν τάς ευχαριστίας των ηρος την Ι «νίκην Διοίκησιν χαί τας δημοτικάς καί στρατιωτικάς άρ χάς Χ«νί«ν διά την λαμηραν 6 κοδοχην καί φιλοςενίαν ής Ε τ» χον εκεϊ οί Τοδρκοι ναυτικοΐ. -Τό ΚαΜ·υργι·δικεΐον Ρε· θύμνης. Χθές είς τό ΚαχουργιοδιχεΙον Ρεθύμνης θα ήρχιζΐν ή δίκη έ ναντίον τοδ Γεωργ. Πατσουράκη κ»Ι ουνβργών τού χατηγορουμί νων ϊπί άναιρίσ&ι. —Σύλληψις φυγοδίκων. Υπό τοδ Χταθμοδ Χνροφυλα κης ϊπή».ι ουνεληφθησαν οί ϋιιν. Έμμ. Λεντιδακης. Γεώργ Ά π, Παλιεράκπ; χαί Ίειάν. Μιχ, Πά λιεράχηο, Ιωαν. Μιχ. Μαρινά κης κάτοικοι £πήλι, φυγόδιχοι, ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ Τ Ο .ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" ΥΠΟ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ •θδός Βικέλα άριΟ.Ϊ7 (Χ είτα ν ΌγλοΟ 'ΗράκλειονΚρήτης Δνμβτιει ίύβερ», ΐύήλιαι, '£κ(πλ«>σΐ{ χαιν·νργή{,
  Καθαριότης αμεμητος,
  Ύπηρεβία κρσθυμ·(.
  Τ* νέον Ξενοίοχιΐον 6κ,ου τό ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
  ΘΑ χαταθΊβ τώ μοα&ικύν κέντρον βισμοής διά
  κάθε ξένον ιιού θά έρχεται στό Ηράκλειον,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γοαφβΐα ίναντι Ποτλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙα Πέμπτης
  24 Ίουνίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΑΗΑΒΣΕΙΣΤΟΥκ Σ.ΤΑΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΤΗΣ ΝΕΙΣ
  ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  1, ΕΦΑΡΜΟΣ1ΟΫΗ ΜΕΤΑΡΡΥΒ ΜΙΣ ΕΙ ϊ
  -------------- |
  ΑΘΗΝΑΙ 33 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Ό νέος Γάλλος πρω·
  θυπουργός χ. Σωτάν, άμα τή άναλήψει
  των καθηκόντων τού, προέβη είς βαρυ¬
  σημάντους δηλώσεις επί τής έν Γαλλία
  πολιτικής καταστάσεως.
  Ή πολιτική μας, ετόνισεν ό χ. Σω·
  ιάν» θά είνε απολύτως όμοία μέ την
  των προκατόχων μας. Μεταρρυθμίσεις
  τινάς θά έφαρμόσωμεν μόνον είς τάς
  κατευθύνσεις επί τού οικονομικόν ζητή-
  ματος, ελπίζομεν δέ ότι θά μδς ανα¬
  γνωρισθή ή κβ-λή θέλησις.
  Αί δηλώσενς τού κ. Χωτάν έσχον
  εύνο'ίχήν απήχησιν είς τούς κοινοβουλευ
  τιχούς χύκλους των Παρισίων, πιατεύε-
  ται βέ κατά τα εκείθεν τηλεγραφήματα,
  ότι ή νέα κυβέρνησις θά δυνηθή νά στη·
  ρίξη «ήν θίσιν της καί είς την Βουλήν
  χαί είς την Γερουσίαν.
  ΟΙ Ε0.Ν.ΠΑΤΛΙ ΠΡΟΕΑΑΥιΝΟΥΝ
  Η1ΝΤΟΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΣΚίΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 33 Ίουνίου (τού άντα
  πονριιοϋ μβς).—Αγγέλλεται έκ Σα·
  λαμάνκας ότι αί προφυλακαί τού Ντα
  βίλα προώθησαν χατά ι ό τελευταίον
  είχοαιτετράωρον τάς θέαεις των ίκανά
  χιλιόμετρα δυτικώς τού Μπιλμπάο
  καταλαβοΰβαι πολλάς όρεινσςθέσεις.θί
  Βάσχοι ουδεμίαν σοβαράν αντίστασιν
  ίντέταξαν, άλλ' ήρκέαθηβαν νά ύποχω·
  ρήβουν δυτικώτερον.
  ΙΒΡΟΑΙ ιΙΡΟΣΧΟΡΗΣΕΙΣ
  ΒΑΣΚ.ΜΕΙΣΤΟΥΣΕΒΝΙΚΟΤΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 33 Ίουνίου (τού άντ»
  ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ τού
  έξωτερικού άναφερουν ότι νέα τμήμα-
  τα Βάσχων έκ τού στρατού τού μαχο-
  μένου εισέτι ΐίς ιήν οδόν τού Σαντάντερ
  προσεχώρησαν είς τούς έθνικούς, δηλώ
  ααντα ότι τίθενται υπό τάς διαταγάς
  τού Φράνκο. Έτιιβεβαιωτινή των α¬
  νωτέρω θεωρείται ή είοιχή διαταγή
  «ής κυβερνήσεως τής Βαλενθίας βιά της
  οποίας έντέλλονται οί έρχαί των έρυ·
  θρών νά χηρύξουν λιποτβκτας όλους
  τούς αίχμ.αλωτ(αθέντας ή καταφυγόν
  τας είς ξένον Ιδ&φος Βάσκονς.
  ΟΑΚΑΤΙΛΚΦΟίΙΚΑΙΗΕηΐΛθΐΣ
  ΗίΡίΙ ΧΗ 7Η1 ΒεΡΕίϋΥ ΠΠΑΗΙΑ-
  ΑΘΗΝΑΙ 33 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Νεώτρα τηλεγραφήμα
  τα έκ Βερολίνου φέρουν τό άρχηγείον
  των έπαναστατών αποφααισμένον νά χά
  ταλά βη ολόκληρον την άπομένουσαν εί
  βέτι είς τούς έρυθροθς έοαφιχήν λωρίοα
  της Βορείου Ίσπανίας. Κατεστρώθη
  μάλιστα κατά τάς ιδίας πληροφορίας
  «αί ολόκληρον τό ατρατηγιχόν σχέδιον
  τό αποβλέπον είς συνουασμένας ένεργεί
  άς πρός επίτευξιν τού βχοπου τούτου
  1 έπαναστατών.
  Οί Ιταλοί καί αί Αγγλικαί διαδέσεις.
  Έπΐφυλακτικότης είς Λονδίνον.
  23 Ίουνίου.—Τη|βΙς Λονδίνον οικαιολογοθν
  λεγραφήματα έκ Ρώμης αγγέλ τοθτο πληρέστατα έΦ' δσον ή
  λουν διι οί Ιταλικαι έΦηιιβοΙ
  βες κρίνουσαι την "Αγγλικήν
  πρωτοβουλίαν δι* την άνα
  κλήσιν Τδν έθβλοντΛν χαΐ την
  δυσαρέσκειαν τής Άγγλικτ,ς
  κυβερνήσιως δια τόν τρόπον
  μέ τόν οποίον οιεξάγπ το ερ
  γον της ή'Επιτροπή τοθ έλέγ
  χου, #κφρόζουν την εκτιληξΐν
  των. Την '4γγλι*ήν σηουΚήν
  χαρακτηρίζουν 6ψ μόν άλλά
  έ
  καί μονομερή, δβδομένου δτι
  οί "Αγγλοι μόνον την Ι'αλι
  ! κήν «αί Γερμανικήν Ανάμιξιν
  είς τόν πόλεμον ύπαινΐσσονται
  την Ρωασ κήν.
  Α( αυταί έφημβοΐδβς γρά
  Δ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡ]ΒΞ!ΝΤρΥ ΊΙΡΙΜΕΡΟ*
  ΑΘΗΝΑΙ 33 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μ·ς).— Τηλεγραφοβν έκ Πά
  ριοίων ότι έν ΒαλενθίΌι ή κυβέρνησις δι
  έταξεν »θ(.όος βνλλήψεις άναρχιχών
  στοιχείον. Αί θυλλήψιις διετάχθησαν
  διά νά άνακαλυφθοθν οί ενοχοι τής
  έκρήξεως έΉΐ τού θωρνκτού «Χαΐμο
  ΙΙριμέρο» 1'Ιάκωβος Α'.) τ, οποίαι ά
  «ιεϋείχθη&τι οφείλεται είς Σαμποτάζ
  των άνβρχικων «αί ήτις έοτοίχηοεν είς
  ϋ κομμουνιστάς ν>«·ρτρί»ΗθβάΙ5* Θυ
  "Αγγλικη κυβέρνησις φσΐνβται
  άνεχομένη βκοηώσ§ις θβτού
  σας 4ν άμφ βόλω την Γεοαα
  νίκην καΧοτϊΐστΙαν είς τό ζή τη
  ιια τοθ τορκιλλισμοθ τή: «Λ·.ι
  ψ'ας» Αλλά
  β(ς τό ζήη ή
  συνβργασ[(ΐς πρός έξασφάλι
  σιν των πολεμικον ίΐς τα
  όιοΤα ε<ουν ανατεθή καθή· έλέ κα( γβνιχώτβρον τής βεθνοθς κοντα έλέγχου. Έ Έ< 8π οί έν αγγέλλεται Έθν-ικβ Ισπανία ί ξβνοι ανταποκριταί εχουν συ νανάγη τό συμπέρασμα δ τι μβτά την εκκαθάρισιν της Βι σ<όϊϊς καί την σταθβαοκοι'η Φ"Όσαι επί τής Λνοβο>Γ|'ι τοθ σιν των νίων αύτΛν θέσεων
  ταξβιβίου τοθ Φ)ν Νώϋ)αχ όΦοάνχοδέν θά στραφή κσ
  τα τοθ* Σαντάτβρ άλλά μθ
  λον κατ' αλλου σημεΐου τής
  κυβερνητικάς τιαοαταξεως, ά
  ποβΧέιιον νά πλήξρ έντός τοθ
  θίρους άποτελεσαατικώτερον
  τούς ίρυθρούς. Πάντως ούοε
  μΐα 4ιι(σημος πληροφορ(α ύ
  πάρχβι περΐ τ©ν προθίσεών
  τού.
  Έκ Λ^νοΙνου τηΧβγραφοθν
  8η χά ήμιβτιΐσημα δργανα τη
  οοΟν έπιφυλακτικήν' στάσιν
  ώς κρός την τροπήν των 'Αγ
  νλογβρμανικών μ»>τά τή» άνα
  β->λήν τοθ ταζει&Ιου τοθ Φόν
  Νώ ( Λϊϊ Π4
  τονΐζουν Βτι ή "Αγγλία άνα
  μένει άπό την Γερμανίαν ιΐλέ
  όν έμπράκτους διαθέσβις όττέ1
  τής άποκατσστάσεως άγαθβν
  σχέσρω ι μέ την "Αγγλίαν.
  Αί είσαγωγαί έκ χωρών
  μεδ'ών συναλλασσόμεόα διά Κλήριγκ.
  'Γκιγράνη χοινή άπόφοισ·ς ιβν
  ουργήν ΟίχονομιχΑν χαΐ Έθνι
  ής ΟίκονομΕαζ, χοινοηοιηθιΐσα
  πρός τάς Τιλανκακάς ίογάς, δ;ί
  τ*}ς δποίας Ιπιτρίπΐταιι τ) 5πδ Ίζ
  Κεντρικάς Έκιτρβτττ]; 'Α&ειπν
  Ε(ααγωγΐ)ς χαθ' δπίρβκαιν χορή
  γτ,σΐς άίιιΑν διά την ιίΐκγωγήν
  άτάντων τβν Ιμπορΐυμίπω' προ ε
  λιίσιω; χωϋβν μεθ' ώ* σιινδεόμε
  θα διά οομδάοιων ΤραπιζιτιχοΟ
  χλήριγχ έ ΕΙ οχΐτιχίς λογαρια
  ομάς παρουαιάζκ β«ο ι{]ς αυατα
  οιώς τού πάγιον δπέο ήμβν ένερ
  γηπ*ον δϋίλοιπον, πλήν τβν ρκ
  διοφώνβν χαΐ Ιξαρ^ημάτων ούτβ«,
  ιβν έηιβατιχ&ν ούτοχινΐτιον, ιίι
  χβΙ ιβν ιίς χον πΐναχκ Η' ηερι
  λαμβανομένων.
  Αί δίιιοιι ιϊοαγβγήί θα χορη
  γΑνται οπΑ ιής ώς
  ιόσον ι!ς τ;ας κΐ)
  γωγιχον διχαϊτομν διά τό
  νόν εΐδος ίοβν χηΐ είς χού( μή
  ους τοιοθτον χά Ι είς πό
  η {.«ανοτΜΐούσας πλήρως τας
  ανάγκας ΐτ]ς χαταναλώαΐως.
  ΕΙίιχΑς δι* τα δΐμδαχεοΐ δ
  οράσμ«τα τβν ίασμ. χλ. 222 χαΐ
  223 ή ί ω Έπιτροπί) θά χορηγή
  αδείας είσαγ«βγ^ς χαθ' δηέρβαβιν
  υίχρι χοθ διπλβα'βυ χοθ ποοοθ
  8«ρ χορηγιΐ ήϊΐ).
  Διά την χαθ' δπίρίαιιν ιΐβχγω
  γήν Ιμποριυμα'ων προελεύσεως
  χωρβν μβθ ώ* ουνδιίμεθα οΊά
  σαμδίσΐβν χραπιζιτικοθ χλτ}ριγχ
  δ ΕΙ σχετικός λογαοιαομίς παρου
  β(ίζιι ενεργητικόν &κέ9τ)μβν δπό
  λο;κιν ΪΙν θα χ»τ>β«λλετ«( ή έγ
  γδ-οις 15 Ο1 *) «Ρ«·δλεπομ»νη
  δπό χ«ς παο' 11 Χής δπ' αριθ.
  74 549)34 αποφάσεως, ηλτιν τ«]ς
  πιριπχώσιως χαθ' ή* διά την χαθ'
  δπέρδϊσιν είοχγωγ^ν ώ5ΐαμίν»ν
  Ιμπορει/μάτων προελεϋαεος ιώ^
  χ»ρ*ν χβύτων Ιχουσι χαΊοΒΐοθΐ
  ϊδιαΐτερα χονχιζάν νέ?αν τΑν δ
  κο'α»ν ϊέν έπιχρέκεχαι ή ϋκδεαις
  αδειβν ε(οαγωγ1|( χαθ' δπέρβααιν.
  ΌμοΕας ϋν έκιχρέηεται ή χ»
  ταθεοις χΐξε ηροαναφιρθε'οης έγ
  γυήαεως 15 &)' διά την ΐ
  γήν έξ Ηνωμένον Πολιτειβν
  χοθ δ/ου τής ανχαλλαγτ]ς ξυλείας
  χοί είδδν τ6ν ηινάχων; Β', ΣΤ'
  χαΙ Ζ' ώς χβΙ ιΐδίν τ»ν πιναχων
  Β' χά Ι ΣΤ' προελεύσεως χωρ»ν
  μεθ' ώ' οί ουνβλλαγοί Βιενεργοθν
  τα ι δι' ίιοθίρου ουναλλίγμκχος.
  ΤΑ ΑΓΡ0Ν6ΜΙΚΑ ΧΥΐνΒΦΥΛΙΑ
  ΚΙΙ ΤΑ ΓΕΟΡΠΚΑ ΕΠ ΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
  Είς απάντησιν 6πο6λ-6εΕοης &
  ναφοι βς χιθ ένταθθα Γ< ωργιχιθ Έ πιμελη'ηρίοϋ τέ Υπουργικον χβν Έσιοτεριχβν δι* ένγρ4φ<υ τού πρός χ-ήν Γενικήν Διοίκησιν Κ»ή της γννματιύει Βχι ίφ' ίσον επι θυμιθν δίνανται χά Γεβργικά Έ τκμεληήρια %ς νήσου νά άντι προοωΗΐΰωνχαι ιίς χά ίγρονεμιχά Η3 ΧΘ6ΙΙΝΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΚΥ Χ6ες την 5 απογευματινήν ή? χιαεν ενώπιον τοθ ένικθθχ χα- «ουργιοοΊχειΌΐι ή δίκη χαχά τβθ Λάμπρου Μζλι>ο;έιου χ.λ.π, έ»
  Κουρνά 'Αποχορώνου χαηγο?οιι
  μί ών έηί βια'α Ιπιγωΐΐ].
  Ή δίχη άνεα^ή^η με ά την άνά
  γνώσιν χοθ κατηγορη^ρ'ο^ λόγφ
  άπουοίας χβν σθιιω&ιβτέρων μ»ρ
  χ6ρων.
  ΔΙΕΤΆΧΘΗ Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΙΙΙ9Υ ΠιΤΕΛΛΕΣ
  Κατ' ιίδήσΐτς διαδιίαοθείθίί
  χ6ές έξ Αθηνά* είς την
  βή Ιδ
  ] βή )η
  τί Β. Διάΐαγιι» δικ κθ δποΐου
  διατάοοετκι ή άπαλλοτρ'ωϊΐς «Ο
  λίφου «Π»4λει» ένθα θά ανεγερ
  Β% ο νίες ηριοφυγιχές οανοικι
  σμίς. Αί εργασίαι ιί*3Ϊομή3ΐω;
  θ' άρχίσουν ι&(ιΰ; ώς έΐχριθς διο
  τζς Γεν. Διοικήίικς Κρήτης ιό
  οχεδιίγραμμι.
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΠ ΘΕΩΡΗΤΟΥ
  ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤίΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ1ΑΣ
  Αφιχθη χθές είς την πόλιν
  μος πρίς Ιπιθιώνηοιν τοθ ένταθθχ
  ιοϋρισΐιχιθ ο-θιθμΐθ ό 'ϊπο&ιοινη
  τής τής χουριβ'ΐνή; άσ(υν·μίας
  Πειραιώς, χ. Τσουχείήί, μοίραρ
  ΜίΤΕ&ΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  "Αρμοδίως ανεκοινώθη
  χ.χτικον ίγγ6 ϊμ
  χΓύω» άΧιπίστων ή έν «λμϊ
  β6 ί
  ϊχι χοΙ Ή βιρμβββββΐβ βπδ
  20
  χβ *«*β»η» κβηβ 1—2» έ© άφ έ
  · * ά

  Κ01
  χ ή μϊ
  *ν«γνωρ.σβη36μενον ιίς χοΰς ι!
  χιΐους ιΐοκγωγιΐί, Βίλε. Ιρχύοϊ Ρ« · ί^
  ί.ά χόάηο 1 Ί.υλΐου 1938 μέ νβς μελ'έμ.ο) χαθ.οτοθν έ- γΚει
  χρι 31 Ίβϋνίου 1939 χΒθνΐκον' τ*ν χβιρβν δροσερόν. Η «λβχ'στη
  β.*σνημ.. Διά χο άπύ 1 ΊχιλΙκυ βιρμοχραοί» ΑπΑ τής 21 χιθ μη
  1.1. μέχΡι31 Ίουνίου 1938 χρο **ί ίί?ξ«το βδξ.νομένη χα6 ίιί
  νιχβν δ.βονημΒ θέλει «ναγνωρι «"^ χαχά Ιο' ίφ ί«έρο« ή μεγ!
  σθϊ είς χίος οίχεί^ς είσαγωγιΤςβ'5 "Τ^α' 5Ί!? ' *' *
  «λιπίοω^χό α&χβ είααγωγικον «^'ί ί28·9-29·^ . .
  δικο.Γωμα Βπερ είχον χβτά τό έιή Ή θ.ρμβκΡ«σΙβ οήμερον έν σχ
  σ«ν δΓάοιημ» βϊο 1 Ίβϋλίου' Ρ 6^ θ* 1
  1936 νίηι 31 Ίβϋνίοο 1937 ηύ *ΐ »-<βιμε-« μέ μι*Ρ*ν π ξημένον νβιά τό οβστίν 20 ε)3· τΐεριχοΐιΐν πό Η ΕΙΖΑΓΟΓΗ ΜΕΛΑΣΧΗΣ Δι' δπουργι»η~ς αποφάοιως έ; ξη«έθη τής άνταλλαγής χαί έηε] χράπτ) ή χϊο' δκέρδΐσιν είαχ^ω^ή Ιξ ΑΙγόκχου δπβ τοθ 6π·υργ<(ου ] Γεωργίας διά των ί<άσχοτε ί>ιζο'
  τής ελαχίστας- Οί 3-εμβι θά πνέ
  ουν άπέ Β. Δ. χαθ' Βλον χβ 24
  ωρβν ώς μίτριοι χαί χβτάδιαλε(μ
  ματα ΙαχυροΙ. Ό εύ?αν6ς είς τίνα
  μέ.η τής νήσου έν γένει ίίϊαχος.
  θκμ·-χ»οσ!« τής γθέ(: Ελαχίστη
  23,0> 14ης ώ;βς 26,7.
  Η ΣΥΛΛΟΓΗΖΥΚΟΝ
  ..^■κι-, — —.......-. «»»-. Τ* Γρ«φ·Ϊ3ν προσταοίας Ελ
  μένων δπβ χιθ δποοργεΐοϋ τουτο» ληνιχβν ούχων έχοινοποΐηβε πρός
  τιλωνείων 1000 τόννων μελάοοης'τά Γεω»γιχά Ίίκιμεϊη.ήΡ"» «Ο
  Ινχίς οιδηρβν 6«ρελίων βυνιλ-. Κρβτοας άνχίγρ»φ3ν δποβληθέ.
  >ή« άξΐαςλιρβν Αίϊύπτοϋ 2700, «« πρβς χήν Κυβέρνησιν οχ.δίβυ
  ιΐρ6ορ<ςομένης διά χήν χαταπολί Βχβιλιχοθ Δϊβχάγμβχος «»·ρβνχος μησιν χιθ Βάχβυ ι«ς έλαίβς. ««οκλειατικβς χά μέφχ Λϊΐνβ δέ ■■ ■ ' όν νά ληφθ8σ;ν δπε? των παραγω ΚλΤΙΠΑΟΥΣ ΚΟΠΕΡΟΥ ]γβν βί«ων. Διά τοθ δποβληβέ^ ________ ' διατίγμβχος προδ- έπεται ή σύο.α Είς τον λιμένα μχς χαιέπλευσε οις έκιχροπνν οϋ.ινες θά προοδι χί»ς χό Ίχαλικίν γ ί» ((σχιοφό ορΐζβυν τον χρόνον ενάρξεως τή! ρο>) «Σάν Μίρχο προιρχίμινίν ουλλογή( ούχων ιί( ί«ίβ«ην χιρι
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΠΡΟΙΛΚΨΕΩΣ ΥΠΕτναΜΟΤΑΡΧΩΝ
  Τό 'ΑοχηγιΤον τής Βχσιλιχής
  Χαρεφυλαχής καλεΤ τιΰς Ιδιώτας
  τίος έχπληρώσανχας έν ιφ οιρα
  χε6μ«τι ή χ| Χωροφυλακ) χάς
  οτρατιωτιχάς οοτβν διιβχρΐώοεις
  χεχτημένους
  II
  απολύση?ιον Γυ
  μνασΈυ, ΔημεοΙας Έμποριχή;
  Σχτλής ή έλλης Δημοσίας ή άνι
  γνωρισμένης ίσβτίμου πρός Γυμνά
  βίον Σχβλής χαί ήλιχίας ουχί ανω
  τέρας των 25 έχων έπιθυμοθνχας
  !έ νά βυμμετασχωοι των πρός εί
  ααγωγήν ιίς χό Β' Τμήμα τή(
  2χολής Χω?οφι·λκχής έξετάσεων
  ώς ίοκιμοι δπενωμοτκρχα', νά 6
  π&βέλωαι μέχνι τής 10 Ίβυλίου
  έ. έ. ιέΐω των οικείω ν Διοιχήσε
  ών Χνριφυλαχής αΓησιν μετά
  των απαιτουμένων διχαιλογηχιχων.
  Ό άριθμος χοθ ιίσαχτίω' χ»5ο
  φυλάχων χαί ίδωιων Ιχει χαθΐ
  ριοθϊ είς 200 έν ουνόλφ.
  Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
  ΖΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
  Είς την εφημερίδα τής χυδερ^ή
  σεως έ!ημ&θίΐύ(<η ι ό Ιιάταγμβ διά τι0 όαοΐου χαταργιΤΐαι ή 'Α νωΐάιη Γεωπονιχή σχολή Αθηνών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζ&Η ΑΙ έν ιη ώ)0, ^μας κυμανθ&Γσαι χθές τιμαί των 6'αφόρων ένχωρί ών τιροΐόντων είχον ώς κάτωθι: Χονδρ. Λίαν. "Ελαια 5 βαθμων 41.50 45. κοινα 40. ραφινε — Σάπωνες λευκοΐ α' 27. 31. ,. β' ττυρηνελ. α' μουρνέλ, α' .. β' 25. 23. 21. 23. 21. 29. 27. 25. 27. 25. ,. Ρ 21. ^0. ΟΙνοι Άρχαν. τό μΐστατον 50 „ ΜαλεβυζΙοο Μέταξο Κουκούλια Δίκταμος Δέρματα βιδέλα βακέτα „ βαρεία Άμνοδέρματα α' 'β' ΠροβατοΒέρματα Άρκαλοδέρματσ Μαλλια 6 500 60-120 250 45 30 24 40—90 10—30 50-60 180 38-45 Τιμαί Συναλλάγματος "Αγορά Πώλησις Δολλάριον 110.40 111.40 ΛΙρα 546. 550. Κορώνα Σουηδίας 28.10 28.36 Φράγκον Γαλλικόν 4.91 4 99 Φράγκον'&λββτ. 25.27 2δ!δ4 Φιορΐνι Όλλανδικόν 60.60 6190 Τσεχοσλοβακίας 3.85 &5>0
  Φά Βεΐν, |||
  ^^^!^!1Μ
  ΣΟΒΑΡΑΙ ΔΙΑΦ.ΝΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΗΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΠΕΡΡΙΨΕ
  ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙΝ ΑΗΑΚΡ1ΣΕΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟΗ ΤΒΡΠΙΑΑΙΖΜΟΗ ΤΙΣ ΆΕΙΊΊΙΣ"
  ΑΘΗΝΑΙ 33 Ίουνίου (τού ά·
  ποχριτού μας).—Νυχτερινά ιηλεγραφή-
  ματα έκ Λονδίνου άναφίρουν ότι είς την
  επιτροπήν μή επεμβάσεως εσημειώθη¬
  σαν νέαι καί σοβαραί οιαφωνίαι.
  Οΰτω γενομένης δεκτής υπό τής '& γ-
  γλίας, τής Γαλλίας καί τής Ρωσσίας
  τής προτάσεως πιρί άνακρτΌεων διά την
  εξακρίβωσιν-τού τορπιλ>ιαμού τής «Αει
  ψίας», υπό έρυθρού ύηοβρυχίου, ή Γερ
  μανία εδήλωσεν ότι άποχρούει ταύτην
  ώς μειωτιχήν τού γοήτρου της καί ότι
  έηιφυλάσσεται νά λάβη έν συνεννοήσει
  μέ την Ιταλίαν τα ενδεικνυόμενα μέ-
  τρα.
  ΕΛΗΦΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ
  ΚΟΙΝΗΣ ΙΤΑΑΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
  ΝΑΎΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑ Ι 33 Ίουνίου (τού ίντα
  πονριχού μας).— Καθ* ά ..τηλεγρααοθν
  εκ τού εξωτερικόν κατόπιν συνεννοήσε
  ως Γερμανίας χαί Ιταλίας απεφασίσθη
  η διενίργεια κοινής Ίταλο—γερμανι
  κης επιδείξεως πρό τού λιμένος τής
  Βαλενθίας. Ύπάρχουν|μάλΐ3τα ηληρο
  φορίαι ότι πολυάριθμα Ίταλικά πολε
  μικά έθεάθησαν άνοιπτά τής Κορσιχής
  μέ κατεύθυνσιν πρός τα Ίσπανικά πά
  ράλια. Έξ άλλου έξωθι των Βαλεα
  ρίβων ανεκοινώθη ότι συγκεντρώνεται
  ό Γερμανιχός στόλος.
  ΑΟΕΙΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ
  ΠΕΡΙΠΑΟΚΗ ΑΝ ΕΝΕΡΓΗΒΗ
  ΟΟΜΒ1Ρ1Ι!Μ]ΜκΊ2 ΒΙλΕΝΟΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 33 Ίουνίου (τού «ντα-
  ποχριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Πά
  ρισίων χαί Αο ν οίνου έχφράζουν αοβα
  ράς ανησυχίας διά την εξέλιξιν τής
  καταστάσεως ώς αυτή οιεμορφώθη μετά
  τάς σημειωθείσας διχφωνίας είς την
  επιτροπήν μή επεμβάσεως. Οί χύχλοι
  των δύο πρωτευουσών έχφράζουν την
  έλπίδα ότι «ι στόλοι Γερμανίας χαί
  Ιταλίας δέν θά προβούν είς βομβαρ·
  δισμόν τής Βαλενθίας ή ότι ή επί
  δειξις δέν θά καταλήξη αναποφεύ¬
  κτως είς βομβαρδισμόν. 'Έν έναν τί α
  περιπτώσει ή χοινή γνώμη θεωρεΐ βεβαί
  αν την επικίνδυνον περΐΓλοχήν τής διε·
  θνούς καταστάσεως.
  Ο ΣΤΑΑΙΝ ΕΚΚΑΘΑΡΪΖΕΙ
  ΡΙΖΙΚΩΣ ΤΟΥΠΝΤΙΠΙΛΟΥΣΤΟΥ
  Α®ΗΝΑΙ 23 Ίβυν(«υ (τ·ΰ «νταιιοκρι
  τού μ«ι).—Τηλΐγραφήματα «κ Μβαχας μί
  οω Β«ραοβ{ας άγγέλλουν ·τι «Ι ουλλήφεις
  είς τΑν Ρνοοίαν σ«νεχΐζ·ντ«ι πβντβτ» μΐ
  βχβιχβν την ριζικήν εκκαθάρισιν της <0»τ· ριχίΐς κ«τασϊ*σί«ς κκΐ την «κ·τρ·κήν τβν είαίτι κινδύνων ηθΑΑΡΠΥΑλΐΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΙΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ Ε» ΡΒΣΣΙΙ ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίουνίβυ (τοΰ «ντβπβκριτοϋ μί) —Ε«τ« τβ ς (κ Ρωοσίας πληρ·φ·ρ(«ς πολλοί έη· τ·ύ$ συλληββίντβς έκεϊ &ν»τΐ ρ·νς ητλούχονς τ·0 κομμβυνιατικβΰ κ·μμ« τ·$ και βτρατΐΜτιΚ·ύί ηγέτας, των οκ·(«ν «νκκοινΝθησκν καί έπιβήμνς τα όνάματα •ΐύτβκτονησαν είτε βίαν ώδηγ·&ντ· ιΐς τάς φυλακαί, ·Ι« ·ντ·ί τβν λ ΑΙ ΙΑΕΙΙΙΕΙΣ4Τ0ΓΗ1Π1ΦΥΑ0Κ ΑΦΗΝΑΙ 23 Ί·υν(·υ (τβΰ «νταιπ·κριτ·0 μα() -Εγνώσθη ·τι ή Τράηεζα τηί Έλλί δ·{ έ{·νσι·δ·τΐ)βη νά χορηγή «δεΐεις έ(α βΙ φλβ ιίί Γ«ρΗ«νΐειν μ<χρ» ίρ«·· τ 55 Βιβ ίι1 Ιν« λ·ί *«* λέ ίΐλμ λέοί ν·ντ«ι β τκ μ·ν·< Ι& ΤΙ Μεΐι Μν καί ι μ* τής ■ ΕΙμκ·Ρ·1 ύ ΟΠΩΣ