94442

Αριθμός τεύχους

4597

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

25/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ς φϊβίβίη
  Ίΐαλο—γερμ,ανι
  β λιμένος τής
  Ιμάλκπα. πληρο
  ι Ίταλικχ «ολ»
  β τής Ιιΐορβικής
  κ Ίβι»α.η*α «α
  των Βαλεα
  βυγκενιρώνετβκ
  :ΝΕ
  Σ ΒΙΛΕΚΙΙ1!
  ι»νίον> (
  ροφορίαι έκ Π»
  ΐζ βθβ*
  ι ε μορφωθή μ··«
  ί είς Φ
  . Οί «ύ«λ«
  ν Φ
  > είς
  ι ή δ"
  Ε ά
  ίν. Έ* **&
  *η θεωρ·· β·*»
  ,Λο-ήν της δι··
  τ·6 *νί%%
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΪΕΟΪ ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΐε
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  040Σ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ιτησία Κίραι 3
  ίξάμηνος 8
  'Αμβοικης
  ίΐηοία δολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τ.μή
  πατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  25
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΪΙΕΤΙ1Ι« ΗΙΤΜΤυ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ Ιΐ'θΜ
  ΛΡ1ΘΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4597
  ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΙΜΟΥ
  1ΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟ.ΙΚΟΥ ΟΛΟΥΤΟΥ
  Έξ «φβρμϋς τβν τελευταί
  «ν δηλώσεων τβδ μ. Πρ»8ι>·
  κβυργβθ ε|{ την "Ηπειρον,
  Ι τι 4 κλι,ΒυσμΙς τής χώρας
  εΐμπβρεΐνάι «θάβα τβ δώδε-
  Μ« έκατβμμυρια κβί νβ ζή.
  βφ μ' ευχέρειαν χαί ανεαιν
  βρκιΐ να γίνη συατηματικη
  ίκμετάλλίνίβις τβδ έθνιχ*ΰ
  μ«ς ηλβύτ·ν, βυνάδελφβι τής
  πρωτευβύαης ανεκ(νησ«ν καί
  πάλιν χό δημβγρνβικαν κάς
  πράβλημα. Μεταξύ τβν &λ·
  λων βέ ύΐϊΐστπρίχθϊΐ Μ«ί Α Ι
  δία ότι θα κρέκΐι νβ φβαοη
  «αί νβ υπερβή τ« 1ϊ έ*ατ·μ
  μαρία ο κληΒυαμβς μας δικ
  να καταοτωμεν ώς έθνβς δύ¬
  ναμις ύπβλβγίσιμβς καί ν α
  εΥνβδβιχθΰμεν μ*γ«λβς λα·
  ·$. ΦαΙνιτβι δέ *τι την &
  χοψιναύιιην ιύναιΐ «αί ή οη
  μΐρινη Κυβέρνησις, θ» «σχβ
  ληθΒμεν λαϊκόν κβί ημιΐί
  σήμερον έν ουντομ'α μέ τί
  ζήτημν τούτο
  Βεβχίω;, είναι ευτυχή μα
  δι' !ν« λασν νβ είναι μεγ»
  λος μο. ν' άριθμήτβι εί; π·λ
  λα έχατβμμύρια. Αύτ· τό «ν
  τιλβμβανΐται ό κββένας. Άλ
  λα ·1 μιγαλοι λ«σΙ δέν γΐ-
  νονται βΐβκίως μέ κηρ»νμ«-
  «α μονον «αί τΐχνικβ μέαν,
  ε&τκ καί ιΐνβι κάντοτκ ορ
  Μ ν καί συμφέρον τ* κήρυγ
  μ« τής αυξήσεως έν·ς λαβν.
  Ειμπορεί μβλιστα τ* κήρυγ
  μ* βύτο ν* βκοβΰ καί κατα¬
  στρεπτικόν έφοσβν ή αύξησις
  τοδ λαοϋ δέν θβ αυμβ*δΐζα
  κκί μέ παράλληλον αϋίηαιν
  τ·0 έθνικοβ πλβύτβυ τβδ λα
  •δ βύτβδ. Είς την χήραν μας
  <μ«(, Κβ8ώ; βιβχιώνκι α κ» βΐρνι,σις καί κΐοτοκοικΊ 4 έ· κισΐήμΐι. ύΐάρχβϋνακίμη «ρ μιτμ περιθύρια^ αύξίίσι&ίς τ·δ «8νικ·δ μ«ς πλοΰτσυ. 'Αρ« κκί Α αύ,ηαις τοδ πληβυβμοΰ μ«ς είναι δυνβτή χ»ρίβ κιν δύνβΜ£ αυξήσεως τϋς κβιν« νίκης δυστυχίας καί δημιβιιρ γ(«ς Ιν-νΜης μετανααΓεύσε- «{ ενός μέρους τβν «ολιτβν μνςεΐς «λλ«ιν χώραν. Άπομένει μσνβν νβ ίδω μΐν πβς είναι δυνατόν νά αντιμετωπισθι) τ· δημ·γρ« Φΐκον μας «ρόβλαμ» ύκ· η ίηιψιν «ύΐήν. Εύτυχβς η Έλληνικη φυλί, π«ρ·υαι«ςει τκ τελευταία ίτη «{ιβθβύμκ στ·ν εύν·νίαν. ΑΙ γεννήοεις είναι διηλκβιβ.1 τβν β βύίβ *"1 * η-Πθυβμέ· Μ"« μ«Υ«λ«τίρα 4 αυϊησις εάν λέγω τϋς έλλειψις μίτρΜν πρ·στ«σΙ«ς τής μητρίπ,τβς καί τ«δ κ«ιδι·δ δέ ν ητσ τέ β·ν μεγβλπ ή Βνησιμέτης τής βρβφΐνή; ήλικ(«ς. Καί αν δεν συνΙβ«ιν«ν τ·σ·ι 8« νατβι ηλιχιωμένων λ*γω τ«ιί Κ«κής δικίΐπί, "ϊής «λλε'ψΐ «ί ν·σ·κ·μΐ<«κής καί 1*τρι κης περι8«)φϊ.«5 *«* τής τε ρκατίκς έζβηλώοΐω; τής φυ μ«τιώβϊ«Γ, τοθ καρκΚνσυ καί τή: έλ·ν·α(«ς &πό την ·κ·( ■ν μ«στ(ς·ται τ· ίν τρίτον τβδ πληθυσμοδ μκς Ή βδίησις έ«τ·μ|ν·»ς τοδ πληθνσμοδ μ«(, ώ ότε να γί ννμκν ΙΒνος μεγκλαν καί λαες ύιβλσγΐσιμβς, είναι σ:ε νάτειτα συνδεδκμένη μέ την ύγειονομικήν μ«ς οργάνωσιν κ«ί |ΐέ τάν βϊλτίωσιν των βιούτικβν μας συνθηκβν. ΤΑ· ρα 4 αύζηβις καί τ· μεγάλν μ« τοδ Έλληνιχσ» λκοδ β« επιτευχθή χωρίς καμμίαν ροοΐϊάθειβν, οηυς αυμββ( νκι έν Ιταλία «πό έτύν καί έν Γβλλ'α εσχάτως, δια ν έκ τελεαΒοδν τα μιγκλα καρά γγΐκαερν* τα 4κ·ίχ θ* ι χ·ιιν ώς αποτίλεαμβ την έ (»ν·ε>νοιν τής χώρας καί την
  αύξησιν τής έθνιχής καρκγω
  γής αο* χαί την ανύψωσιν
  τοδ βιωτικοδ έκιηέδο» τβν
  χ·λΐ££>ν χ«1 την κβτά φυυι
  κόν λόγον έλάττυαιν τής
  Βνησιμοτητο;/; Ύκέ τό κρΐ
  ομα δέ αύτ· βά κρέκει να
  βλέκνμεν κ«ί να έπιδιώκ·
  μΐν την λύσιν τ·δ δημογρα
  φικβδ μκς ηροβλημ»τ·ς.
  'Αλλ' εύτυχΰς καί η Κ»
  βίρνησις βλέΐϊει τα κραγμα
  τα μέ τον φβκβν «ύτ·ν. Τ·δ
  τ· τουλάχιστον έ£άν«τβι έκ
  τβν ηρασπαθει&ν της "Ρ·ς
  εκτέλεσιν τβν πβραγωγικοδν
  έργων. 'Αλλν και έκ τβν δή
  λνσΐων τοδ κ. Πραθυκαυρ
  γοϋ ό οποίος έθεσεν ώς ·κα
  ^κίτητον προϋπόθεσιν τής «ύ
  τυχίεΐί τοδ μεγαλου έλληνι
  κοδ ίθνβυς την αυβτημ«τι
  κην εκμεταλλκοσιν τβν πλβυ
  τβ««ρ«γωγικβν πηγών τής
  χώρας κα» την αύξησιν τοδ
  έθνικοδ μ«ς ιίοοδήμ«τβ{.
  ΟΠΩΣ ΑΙΑΒΜΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΙΑΙΟΤΓΟΠΙΠΙ
  ΠΟΓΦΕΩΣ
  Ο «ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΤΙΚΟΣ» ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ.
  'Υηίρχει χάθε χαλοχβΤρι ή βα
  νήθεΐα-ίλλ* χ«1 ή 4ν*Υ«»|—«"»
  μεοιιμεριάτιχβ»1 0Λ*ου. Ο οτνος
  6μ»ς Βύτ4ς »» μηβρεΐ ηβλλΐς <ρ°- ϊές νά ΐΜρβλλΐ)λισθί 6)ΐΒλβς μ» τ*)ν χαθιιμερινή δξαγάγη βάλ οπάλιςς. •Επί παραδείγματι Ι'βς ιΐ™11{ πςτε μιχροεπ«γγελμ»τΙβς πιύ οτι,ρΐζει .ήνχίντϊβι τ.0 μ«γ«»ζ<«0 οτ*ν πβρουοία -κου «μ*. 8«ν »»""" ριΐ νά χο.μι,θϊ στ! οπίτ', ·ϊ« γΐΒϊΙ «δτό ιΐνε μβχρο*. ·]τε γ««ΐ ΪΙν Ινει Ιι.π.οτοο6ντΐ οτδ... ς«- ΐ ΑΙ ω?αι άναπ«6σε«{ πβρέρχονται κα,έρχονται σΙο.ς"μΙ την 4γ«νιώδ- τ^ πελ«εΙ«ς- «Ί «Ρ· ί 6 «χβ»βστΐ!μ«τβρχ»ίί» νβ ιΐ« 6 ΐρως > »»··· *
  ίϊίνει συνεπβς δ μιβυμ·Ρ«*"
  χος Ολνος νβ τοβ είνε βνί?ι*«ί
  βτβ σκίτι χαί έφιχτΐς μί« οτβ
  —Η?οιία5 αΰιτ, ή γρμμ*
  Χοιμβμένβν, μοθ Ιλεγεπίό *;μ·
  · δ πρβτος »κυ ·Γχ· πρβοΚ
  6<ν τ ρ «ύτβθ. —ΚβΙ γ.«τΐ Α4 ( τβι χαί συγχρίνως ευρίσκονται έ πΕ τι Ο τδκβυ Βκου τοΰς χβλεΐ τέ λΐ{Βίν Ιπαγγε/υατιχίν χαβ^κον ί δ &ύα 1ί ζ»ής· —θί>ειβ νά η|ς Βτι χοιμοθν
  τα ι «όν... ύπνον τοθ διχαίου.
  —Δέν άοτειιύιμαι: 'Αναπαδον
  ται κ* ή'κχβν την σκνεΐδι,α'ν
  χου{ Κ»ι Βπνς «Ε στρατιώται 0-
  σΐερα άπέ μ(αν πολιμιχήν έκιχεί
  ρ-αιν ίί ϊμι επίπονον αίφνιδια
  σμδν: Κοιμοθνται οτΐς θίσειζ τβυς
  Ιοιμοι μέ τδ πρβτον έγερτήριον
  βάλπιομβ νά πετβχτββν ΙπάνωΙ. .
  ΟΕ χαλοΐ συμπολίται Ιέ< πι- οτιΰ» νά διιο»ρεοττ)θοΟν. Πράγ ματι.ή άλ^θειβ ιΐιι <>Μ: Ό με
  οημεριάτιχος Οκνρς τβυί, ΒπβςγΙ
  νετβί, ιίνε *»' ·»ίς πρ«χτιχί{.
  άφ' είτίρβυ τιμιιτιχίς. 'Αχριδβς Ι*
  τοθ λίγο» Βχι είνε είς χοινήνθίβν
  χαί δδνκτβι τβ; βιερχίμενος νά
  τόν νβοταλγήβϊ άλλβ %*1 νβ τίν...
  ψιιχολβιήβΐΐ
  νωνιέςτβν χοιμημέναν είνε συή
  θ»ς «ξκιρετικΐς.
  —·Άη' Ιδ*· νίονει τ4 δοοσιό
  χ6ριι Νινόλαι. θί τβν πίρβ λβι
  ηϊν ««■!!
  —'Β«Γ; θιβς φνΐλίξοι. ΘΙ
  • *
  Είνε δμβς χβΐ αδ»δχρΐ)μβ »&·Ρ
  νετικδς δ δπβΐβριβί ΰιτνος. 2ιβ
  οπΐτι ουμβαίνει ν* μ*)ν δη<ί?Χ·«·ν ίορεινά πβράθυρβ ί) «βΐ ίν Οχάρ χούν νβ ΐνβιμίνονχίί χβ»ρ Αοι» είναι τα κβαχαταρ Κάιτοτι γιά το κολιιθρύλ^το <ρο οιί> λαμβίνουν χάριν χ%1 μΐ«ρ0
  «««γάδις. Τελιχβς βμιος ίπιτυγ.
  <ά<ΐται τουτο: Νέ τβποθετΐ)θ5θν οέ τέτβιο οηαεΐο χαΐ μέ τέτίΐον τΐ(5ιΤ5 ζ[ χαρίκλις ώΐτι τό ρΐθμα νχ έξουϊετιρώνιται, χνο'ς 5μ»>-
  νά έξουδετερώκεται χιΐ ή&οοσΐό!
  Κ^ποιος ώ.ίμαοι τοί»ς άνθρΑ-
  ηους ο&«υς «ίνιχνΐυτίς ιν,ς πνο
  «,(». Κ<χΙ δεν είχεν α5ιχο. Χοεΐά ζιτχι έββ ίχνηλιτιχή χαθαρβς ηιΐίβί. Χρβιάζονται εί?ιχ«1 γνώ οεις. Χ/ειάζΐτβι γεβνιετρία χαί ηχβνιχή δγιεινή. Έν πΛβη *«· οιπώαιι εύίΐβϊΐς ιΝι 6τι 6 β*. ίΐ>: γλυΐϋς ίπιτυνγανεται μιτ' &
  λίγον 6κό χαθεο ώ; Χϊθαρβς |ξο·
  χιχίν.
  —"Οχ τ* πράγματα είνε μιχ
  δία ιι»Ρ·νήρηαε οέ αιβν η»ρ·μίία
  τιγμή Ι^ς άπ4 τβ&ς μέλλοντας
  να χοίμηθίατ, ατίν... παραχοιμώ·
  μινίν τού.
  Έ5» τ) €ΐδι*α» άτεώρα φ Ιλ·
  λΐίψ.ν 0)μ έ χαί τί αχλη?6ν τ:0
  προχε'οβϋ χρεδδατιοθ. 'Αλλ' !8ίχ
  • Νχι &χ Ιδβ. 'Αχίμΐ) χνΐή..
  ίϊίΐ τοθ ϊτνουΐ "Οίαν ϊέν Ι^ς
  τα χομφίρ, χαλέν ε(»ε να τα δ
  νειρεύΐ33(ί... Ή δροοιά—τό ι6
  νόν χομφορ—-ιίνι γιχ τό «ιύνο
  λβ'» τοθ αχοκοθ βύτ'Ο Ινα χ' Ι
  να: Κοΐμώμενος έκΐ μιβ; ή δύο
  χοιρεχλβν, Ιϊι αναπβύιοχι ά-
  Ό μΐαΐ)ΐ»ΐρ!*τιχο£ Οανος-—
  πρδ «άντων Ιοβς δ οπχΐθ^ιος—
  χρ~9ΐμκύΐ[ χαί δι* αΛλβκς λί
  γοκς: Ή κνβκαυοΐς είνε άηαρΐΐ
  ηη γιί τή* &ηχρ*Ετητΐ] ΙπΕαςς
  άτιΟΑαυαι ττ}; χαλοχαΐρινή; νυ
  χτός.
  'ΑλλοΟ χοιμβθηαι Βλβ τό άιά
  γειιμχ — δπάρχοιιν ρ
  Πνύ χοιμοθνται δλ~ν την ,ή
  —■ γιβ «ν« ζοθν» τίς νδ<τες. Ό "Ελλην «ιίντως ζ^ τίς ώρΐΐες θερινές νδ<τεζ χάρις ατίν «ιεοη μερΐάτιχο*. Ή ν6<τα τ·υ ώς γνω οτΑν πιρ«ό1 μάλλον μέ χουβεντο Χ6ϊ· *χΙ βχι χουίεντολ/ϊ ούνη θ·ς: χβθ»)ΐιερινά γεγονίΐα γενι «4 χαί μεριχά, χ·ιιτσβμιτολ(δ, &τλ«] Θυνΐϊθ3φ!α. Τα θίμχτα τοθ νυχτιρινοθ ν·υβεντ·λβγήματος ιί ναι ττολλΐς φβιές <3θ6ίθά>. Έ
  πιο^ή Αί), τί^η, πολιτινή, βιπλω
  μ*τ(α, ίϊεολογιχά προβλ^ματα,
  χο9ΐι^θε«ρ(αι. 'ΛπαιτιΓται Β-λ.
  Εύ ηνεύμι·χτες |δ& χαί δι
  δμως βτι ακίρχοιιν ί< θρνιτβι πόίι ίέν χοιμ<0νται τί με3ημ{ρι.ΗΑυτοΙ χατα χανάνα χο>
  ιΐΐθνΐαι τό 6?ϋιι, ιΐε τραγουΐιΐ
  όλ'.γβν παραιιέοα ή μ
  επί
  • ίίν-ς τό ένδιαφεαώτνρον φίλμ,
  —Μ* βΐν χιιμήΐηχχν οί εύο
  γημίνοι τό μεαημίρΓ;
  χαρακτηριοτιχήν βδτήν π«
  Ιχαμι προχβέ; Ιιας &
  πό ταύς πβλλβΰς ί'ός νυχτε
  ρινοθ χέντρου. ΚαΙ ή(ο ββφχλβς
  μιοχ ατά χαθημερινά πράγμαται.
  'Αλλ* πρίπει να χοιμοθντιι 8οι
  το μεο~αέρΓ; Ή ώ?» αυτή μπη
  ρεΐ νά χρτ|9!μοποι^τχι διαφβριτι
  χά άπο μιριχ&ϋ{—Τέ^ ξχΕρβ Ι*
  είναι οί 2ιγώτεροΐ—4«ριβ1ς Βιδ
  τι οί άλοι χοιμιθνται: Τίς μεοη
  μεριάτ χις ώ;ες ουμβχΕνιι λ. χ.
  νά γίνωνται πολλαί κκιατετχμί
  ναι «1κμυατ~ρεύ3ΐ((» ή αναχοινώ
  οεις έξαιρετιχτ]; σηΛαα(α(·, διτης έ
  πρδοιξ* ο* Ι'α χαριτ«μ{νο ταιι
  Π?ώ μέ πλαΕοιον τό άντιχρυνόν
  παράθυρον. Σίμδϊίνει έπΐβης, γεν ι
  χώ(ερα, Ιπειβ^ φϋοιχα χοιμβται
  τό μΐβ~μίρι χάθε γέρος
  νφ χορ«υ3υν βΐ... ποντιχοΕ.
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
  Ο ΚΑΗΔΟΝΑΣ
  'Ανδψιν οί φωτΐβ: τοθ κλή
  Βονα πάλι στΐς γειτονιές κι'
  δψί>θη<αν οί φλόγβς.τους ρομ φαΤας πύρινες οίον ίύρανό, ε>ώ γύρω τα χοριτσόπουλα
  καί τα παιδία έστήσανε χο
  ρούς κι' ο( πιό μεγάλοι καί οί
  τολμηοοΐ επήδηξαν πάνω άπ'
  τίς φωτιές Ιτσι γίχ τό καλό
  «αί γιά τό €γοΟρι». Καί οί
  φλόγβς πού ίφώηζαν στό μι·
  σοσχόταΒο χι' άνέβαιναν τρε
  μουλΐσστά στά ϋψη, έθερμα
  ναν κσινοόργιους πόθους καΙ
  παληεύς καΙ άναψαν κοϋμτύΐ
  κι' άγάπβο πού έφαΐνοντο σβυ
  σμένες. "Ετσι μέ μ άς έπα
  θε ν ή νβότης χθές όμαΒική
  παραίσθησι καΙ παραλήρημα
  έρωτικό. Ι
  ΓιοτΙ αύτά βΐναι ασφαλώς!
  τα 5ύο κύρια χαρακ'ηοιστικά
  γνωρΐσματα σύ ής τής περΐβρ
  γης εορτής τοθ Κλήϊονα: Ό
  άκατανόητος πυρολατρσμός
  πού άνάβει κσΐ σβύνει κάθε
  χρόνο τή μερά αυτή καΙ ο( Βει
  σιΒαιμονΙες οί έοωτικές πού
  έγγΐζουν καΙ ξεπερνοθν πολ
  λές φορές τα δρια τής παραι
  σθήσεως καΙ τοθ παραλονι
  σμοθ. Κι' Βμως, 8σο καί άν
  Βέν ξέρωμε την άκριβή προ*
  λευσι αυτής τής περίεργης έ
  ορτής καί τοθ γραφικοθ έθΐ
  μου κι' 8σο κι' άν φαΐνεται
  τόσο ξένη ποός την έποχή
  μας—έποχή ώμοθ, άκρατου
  ρεαλισμοθ, χωρΐς φατνΐασιώ
  σεις καί ΒεισιΒαιμονΙε<.—·έν τούτοις Εχει μίαν (Βιαίτερη γραφικόΐητα καί μιά ξεχωρι στή γοητεΐα. ΚαΙ είναι ή έορτή αυτή έξοι ρετικά συμποθητική σ' δλον τόν κόσμο, σ' άντρες καί οέ γυναίκας καί σέ μεγάλους καί μΐκρούς. Αύ<6 τό άναμμα τής «ωτιάς σέ Βρόμους καί σέ πλα τεΤες, ο' άπόμερες συνοιχΐες τον πολιτειον καΐ σέ χω ριά μέσα σέ κάμπους καΙ ίβουνοπλαγιές- σύτές οί φλό γίς ποΰ μοιόζουν τόσο μέ τή φλόγα ποΰ άνάβει καντήλι τής έλκίΒος καΙ -_...-------1- ^ρβι^ {ΒΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΡΓΟΝ 41* ΗΡΟΣΟΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ω; τ Αν νέων, καί των έρα στών. Κι' έκεΐνο τό κύτταγμα μΐσ' στό νερ6 τΛν «ηναδιών μέ την έλπΐοα «Λς έ<εί θε νά φανερωθβ ή ε(<όνα τοθ άναμε νόμενου νυμφίου. ΚαΙ τό άνοιγ μα τοθ <λή5ονα μ έ τόση συγκΐ νησι καί μέ ξκφάντια καΐ τρα γούδια καί τό άργό ά&εισσαα τής στάμνας άπό τα μήλα ιιού τα βγίζβι ή μικρή Βεσποι νιδοθλα μέ τόοη όπερηΦάνεια καί Εξαρσι, ώσάν άρχσία ττυ θΐατ, μόλις τελειώση ή κάθε «μαντινά&σ» καί τόσα άλλα μπορεΐ νά είναι άπροσάρμο στες καί άοικαιολόγητες γιΛ την έποχή μας ΒεισιδαιμονΙ ες. ΜιτορεΤ άκόμη νβ βΤναι όπολίίματα άσογχώρητα ((ιω λολατρισμοθ. ΜπορεΤ έτιΐσης, άν θέλετε, να ι Τ ναι ΒιΙγματα καί οηαάΒια μοιρολατρισμοθ πού εχουν ριζώ<τ>ι στό όποσυ
  νεΐβητο «Ο λαοθ μσς καί ξυ
  πνοθν άποτομα τή μερά αυτή.
  Έν τούτοις 8λα αύτά, ιΤπα
  ιιρ, έχουν μιά γοητίΐα συναρ
  παστική βχουν ενα μοτΐβο λα
  ΐ<ής. άλλά καί ά»θρώπ»η:, βϊθότατα ανθρωπίνης άφέλβι άς καί πίστεως σέ τυφλές καί άόρατες Βυνάμβις, Ιχουν Μνα περίεργο ρωμαντικό μυ σηκισμό κσΐ μ'αν έκΒήλασι ά προσΒιόρισΐης έλπΙΒας, πού κάνουν την έορτή ούτή ΙδιαΙ τερα συμπαθητική. Βφαια, μιά μερά δλα αύτά τα Εθι μα καί οί συνήθιες κ' οί Βπ σιΒαιμονίες θά σβΰσουν άσφα λώΓ, 8ταν οί άνθροποι γί νούν πιό θετικο', λιγώτερο συ ναΐσθηματικοΐ χα( παύσουν νά ζοθν ι έ χΐμαιρες καί πά ραισθήσεις. Ώ; τόσο Βμως, χθές ά.ο.ξαν πάλιν ο( κληΒό νοι κι' άνσψαιν (( φωτιές στΐς γειτονιές. Κι' οί φλόγες το^ς έθέρμαιναν καρβιές «ού εΐχαν καγώσει άπ' τή μοναξιά κι' ά πό άπελπισΐοτ, άνσψβν πό θους πού βΐχαν σβύσει καί έ γαλβάνισαν προσΒοχίες καί έλκ(Βες πού εΐχαν μαραθή. ΚαΙ τό θσμπό τρεμουλιαστό τους «ώς έβυνάμωσε τή φαν τααΐα κι' Εκαμε νά φανοθν πάνω άπ' την τέφρα τους καί μίσα σχά νερά τΛν πή Ι καί στοός καθρέφτες. Το ζήτημα τής σ«σ:ημβτο παιήαιυς καί τβς κ«λυτέθ«{ διαθέβΐως τής κρ·α«ηΐΜΐ,ς έο ν«β(«ς την οποίαν έκιβάλ λβυν αί Μβινοτητες, μάς β ππβχολιιαε καί ίλλστβ. Άλ λβ μια εΐίηβις κατα την β ποίκν είς την Φράκην έκτ·( τβν άλλων βρδειιτικβν καί εζυγιαντιχβν έργων κατε οκευάσθηβνν χαι 118 έν ίϊω χιλιομκτρκ αμαξιτής ·δ·υ δια προβΗΚΐΚτΐς έργαοίχς τβν κατσΐχΜν, μάς κάμνει νβ επανέλθωμεν καί πάλιν επί τοΒ ίδίβυ θίματος. Ώς είναι γνωβτβν, βλκι σχεδόν αί κβινοτητες έπιβίλ λουν. καθ* 8 εχουν διχα(νμκ έκ τοθ νομόν, κ«8ε χρονο, τεσαοϊρΜν, πέντε ή καί δέκα ημΐρβν προαΜΠΐκάν έργασ( «ν είς τούς κατ·(κ·νς τ«ν πρός εκτέλεσιν έργων κοινϋς ώφΕλκίκς. Καί η ίργβα'α βύτα γΐνε ται. 'Αλλα βέν Ιχει διΐβτυ χβί, έ66 τουλάχιστον είς την Κρήτην, ουδεμίαν σχεδόν ά κέδοσιν. Τβθτβ δέ διατί γ(νε ται όπως—βΐίως, διότι π <ΡΥ« ο(« είναι «βυβτημκτοποΐη τος καί γΐνΐται μόνον δια να πληρωθζ · τόι.α;, διατί δέν ίχβυν οί έργκζομΐνοι έρν·δηγβύς. Έτσι ίνω οί ανθρωπβι μ· χθοθν καί κσπιβζσνν. δεν παρβίγεται ωφέλιμον έργον καί δέν &πμι·νργιΙται ού βέν κατ' βύαίαν πρακτικών •ποτέλιαμκ. Καί σμνς καί έδβ εί; την Κρήτην, θκ η τ· δβνατσν να γίνουν £ΐΰ ματα μέ την ηροσΗΚΐκην «ρ ν*βΙαν τβν κατβίκΜν, όπως καί είς την Φράκην, έαν ύ ίί βύστημα καί καθβδή γηαις. Διίτι ·1 Κρήτες καί φίλεργοι καί φιλοπροοδοι ε! ναι καί υπέρ τβν κοινβν έν διαφίρανται ζνηββ;. Άπί δειξ»ς αλλωβτε ότι απού κα θωδηγήθηβαν, όπως είς τόν Μοχον, είς τού; Άρμινοχαν δοάδες τής £ητ·Κα;, είς τα Άρδβχθια χαί είς τα "Λ κρια Ματεσκευάσθησαν έργα βαμαντικκ. β* πρέπει λοιπον είς τό μέλλο ν τουλάχιστον η χρη σιμοποίηβις καί η εκτέλεσις τής προσΜΠΐκής εργασίας δικ κοινοτικαί έργα να συατημα τβκοιηθθ καί να γ(νεται κα τα καλύτερον καί έπννιλέ στερβν τρόπον. Κυρίνς δέ θ« πρέπε» νβ . μην εκτελεί ται κανέν απολύτως έργον έ αν βέν ύπαρχο σχέδιον άρ μοδίου μηχανικαθ κ«ί αν δέν ύιτάρχουν έπ(βης είδι κ·ί έργοδηγοί πού νβ κα Βοδηγβθν τούς χωρικ·ύς είς την εκτέλεσιν, τού έργα». Διότι «λλω?, η έργαβίβ εΐιτομΐν πηγαίνει έντιλβς , χαμένη. 'Αλλ' εύτυχβς κρός , την άποψιν αύτην φκίνεται 4τι συμφωνεΐ βιτβλύτνς καί ο ν·μ«ρχης κ. Μαρπελλος ' κβί α Νομομηχανιχός κ. _β» 'γαλβκης, Καί έλκΐζιτβι ·η είς τα μέλλον τούλβχιαΐον δέν θά έπαναληφθοΰν τβ σφχλματα τβδ παρελθέντος. Ό ζήλβς βλλνατκ τοδ κ. Νβ μαρχβυ πρβς πλβυηαμβν των χωρίων τβ& νβμβΰ μβς δι' έργων αυγκβινωνιακβν καί βροευτικβν, βκβτελεΐ έγνύη σιν β τί ή βνβγκαατικη πρβ αωκικη έργααία τβν κατβί κων θα καταβάλλεται κβί θεε έκτΐλητβι κατβ έ >έβτιρ·ν τρίπβν.
  ΘΑ ΕΞΥΓΙΑΝΘΗ;
  "π,χομβν την πληοοφορΐ
  αν έξ έγκορου πηγής δ τι τό
  έντοόθα ύΐτοκατάστημα τής
  Αγροτικής εξεδήλωσε ζωηρόν
  τό ενδιαφέρον τού Βιά την έκ
  τέλβσιν τον έξυνιαντικον καί
  άρΒευτικον Εργων τής περιο-
  χής Φοινικιάς— Γιόφυρο. Πά
  ρεκάλβσε μάλισΐα καΐ-εΐδικόν
  μηχανικόν τής Τραπέζης νβ
  κατέλθη συντόμως έξ Άθη
  ναν καί νά μβτσββ έ τι Ι τόπου
  πρός μελέτην τοθ ζητήματος.
  ΕΙμποροΟμεν λοιπόν να έλπΐ
  ζώμεν 6τι θά έκτελεσθοθν τα
  §ργα αύτά χάρις είς τα 6
  ποία χαί ή παραγωνή θά αύ
  ξηθβ καί ή ΟγεΙα τής περιο
  χής έκβίνης καΐ τής πόλεώς
  μας άκόμη θά εξασφαλισθή.
  Την εκτέλασιν άλλωστα τον
  Εργων αυτόν θά υποβοηθήση
  σημανΐιχά καί ή δκαρξις τοθ
  ταμεΐου Γιόφυρο— Φοινικ άς,
  παρΐ τοθ όποΐου Βμως τόν τε
  λευταΤον καιρόν Βέν άκούομεν
  νά γίνεται Βιόλου λόγος.
  ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ.
  Ό κ· Πρωθυπουργός Ε
  καμαν εσχάτως μίαν θλιβεράν
  ΒιαπΙσιωσΐν καί Β εκήρυξε μΐ
  αν μεγάλην αλήθειαν: Όιι οί
  χειρότερον άμεβόμενθΐ άν
  θρωποι έν "Ελλαδι είναι ο( (β
  ρεΐς. οΙέΦημέριοι, ΚαΙ ύπεσχέ
  θη νά μεριμνήση Βιά την άμε
  σον ύξάλειψιν τοθ κακοθ καί
  την έπανόρθωσιν τής άδκΐας.
  ΚαΙ είναι πράγμαη άνάγκη
  νά ληφθή μεριμνα Βιά την βελ
  τίωσιν τής οΐκονομικής θέσεως
  των έΦημερΙων. ΟΙ Ιβριΐς προ
  σφέρουν την μεγαλυτέραν καί
  Υψηλοτέραν υπηρεσίαν είς
  την κοινωνίαν. Αύτοι" βιβά
  σκουν. Α.ΰτοΙ καθοΒηγοθν. Ά
  νάγκη λοιπόν νά άμε βωνται
  Βσον πρέπει. ΚαΙ νά Εχουν τα
  άπαραΐτητα στοιχεΤα μορφώ
  σεως Βιά ν' άνταποκρΐνωνται
  ϊΐς τό πνευματικόν των Εργον.
  ***
  ΟΝΕΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΙΜΟΙ.
  'Α,ηό τας Αθήνας μάς
  ή^θε μιά ευχάριστος είδησις:
  Τό Βιάΐαγμα τής άτιαλλοτριώ-
  σ·ως τον οΙχοπέΒων τα ό-
  κοϊοι χρειάζονται Βιά την α¬
  νέγερσιν τοθ νέου Συνοικι-
  σμοθ είς Πατέλλβς έδημοσιεό
  θη είς την έφημερΕΒα τής Κυ
  ββρνήσεως. Διετάχθη Βέ συγ
  χρόνως καί ή άμεσος Εναρξις
  τον εργασίαν πρός άνοικοδό
  μησ«ν τοθ ΣυνοΐκισμοΟ. Γεν·
  ν ά (αι λοιπόν ή ελπίς δ τι ό
  νέος Συνοικισμός θά ετοιμά¬
  σθη σΰντομα καί διι θά ίϋ·
  ρουν Είς σϋΐόνανβτον σΐέγην
  εί στοιβαζόμενοι σήααρον είς
  αποθήκας καί τζαμιά άσίαγοΐ
  πρόσφυγες. Έτσ> θ' απαλλα
  >0 κα( ή πόλις άπ& τούς ά
  θλΐους ,αΰτεύ; καταυλισμούς
  πού άποτελοθν αΤσχος δ.α
  τόν σύγχρονον πολιτισμόν καί
  έσΐίας μολύνσεως Βιά την Βη
  μοσΐαν υγείαν.
  ,.„. _. άνομενομένων νυμφΐ
  ων καΙ νυμφον. Κι' αύτό εΤ
  ν β άρκετό καΙ Ιχει ΙΒιαΐτερη
  άξΐσι Υΐά δσους θέλουν νθ
  ζοθν στων παραιοθήσεων τί)
  πλάνη...
  Μ.
  ΗΕΛΟΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ-
  π άπόφαα.ς τοθ υπουρ·
  γεΐου τής ΠαιΒεΙας νά άνα
  λάβουν τα σχολειό τόν άγο
  να κατά τής έλονοσΐας χαΐνά
  χρησιμοποιηθοθν οί μαθηταί
  Βιά την άποξήρανσιν τον μι
  κρων έλων υπήρξεν άπολύ
  τως έπιτυχής καί όρθή. Διότι
  έκτός τής άμίσου ωφελείας
  καί τής πρακτικτΐς άξιας την
  οποίαν θά Εχη η έργσσΐα αύ
  τή θά Εχη προσέτι καί τοθτο
  τό αλλο ίβχάριστον άποτίλε-
  σμα; "Οη θά συνηθΐσουν οί
  μαθηταί είς την εκτέλεσιν εξυ
  γιαντικων καί έξωροϊστικον
  Εργων, θ' άγαπήσουν την κα
  θαριότητα καί θά μάθουν νά
  ένΒιαφέρωνται βιά τα κοινά
  ζητήματα τοθ τόπου των. ΚαΙ
  θά καταστοθν οθτω χρηστοΐ
  πολίται καΙ πολιτισμένοι άν
  θρωποι,
  Α Ν Ο ΡΘΟΧΙ Ζ
  ΑΠΟ|ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙ- ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον ό Γίγας τής 1
  όθόνης ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ στή ντελευ^1
  ταΐαν τού δημιουργίαν: «Ό μεγΑ
  λος Ιρως,τοΟ Μπετόβεν».
  θερινος «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  τό μουσικό θαθμα: «Ζτραντιβαρι»
  Πρωταγωνιστοθν ΖυμπΙλε ΣμΙτς
  Γκουστθφ Φραϊλιχ, 'Εκτόϊ προ
  γράμματος Ζουρνάλ,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Έντός
  τθν ημερών τούτων ττανηγυρική
  Εναρξις. Έπιφυλάσσονται έκττλί
  ξεις!
  ΗΩΣΙΣΣΟΥΑΙΛΙΟΠΙΙΙ ΚΡΗΤΗΣ Λ,Ε
  Γβνιχϋς
  Αποφάσει τοθ ΔιοικητικοΟ
  Συμβουλΐου καΙ συμφώ1 ως τώ
  &)θρω 10 τοθ κατασταπκαθ
  καλοθντσι οί κ. κ. Μέτοχο
  τΤ|ς ΈταιρβΙας ιΙς τακτικήν γε
  νίκην συνέλευσιν γβνησοϋ*
  5 Ιλ 3
  νην την
  ήμίοαν
  9 30 π. μ.
  γραφείοις
  25ην Ιουλίου 1937
  Κυριακήν καΙ
  έν τοίς ένταθθη
  τοθ όκοκπταστήμα
  τος τής Άγροτικής Τραπέζης
  Λ)ς Ελλάδος.κβμδνοις είς την
  πλατείαν Μιχελιδάκη.
  βέματα ημιοηαιΊτς δικτβ-
  {(&>{.— 1) Ύΐί<·|ρ3λή έκθ/σεων ΔιοικητιχοΟ Συμβουλΐου κα έλεγκτων έ—Ι των πεπραγμί νων κατά την λή*ασαν »ο<£>
  την έταιρικήν χρήσιν 1936—
  1937.
  2) 'Υκοβολή ΓσολογσαοΟ
  τής ληξάσης πρώτης χρή(
  1936—1937 πρός έγκρισιν αύ
  τοθ.
  3) "Εγκρισις άποζημιώσΕωί
  έ«τεταλμένων σύμβουλον τ?Λ<; ληξάσης χρήσεως 1936—1937 4) Καβορισμός ποσοστών Διευθυντού" ΈταιρεΤσς. 5)*Έγκρ'σις διανομής χερ 6ων. 6) "Απαλλαγή δι" εΐδικής ψηφοφορ'ας τβν Μϊλων Διοι *ηπκοΟ Συμβουλιον κσΙ των έλβγκτών άπό πάσης ευθυνής καΙ άποζημιώσεως. 7) Έπινόρωσις γενομένη: £ κλο>ής πέντβ μελων τοθ Διοι
  κητικοθ ΣυμβουλΙου ι(ς
  καταστασιν τριών παραΐτηθέ-
  των καΐ έτερον ού ο
  των πρός συμπλήρωσιν τοθ
  Δ'οικητικοθ Συμβουλΐου,
  8)Τροποπο!ησις των άρθρων
  8,34 κα! 36 τοθ καταστατι
  κοθ.
  9) Έκλογή 8ύο τακτικών
  καΐ δόο άνακληρωματιχΑν Ι
  λεγκτών διά την χρτΌν 1937
  —1938 καΙ καθορισμός άμοι
  αυτόν.
  Κατά τό αρθρον 13 τοθ κα-
  ταστατικοθ τας μέτοχοο κάτο
  χος τουλάχιστον δέκα (Γ) με
  τοχών τής Έταιρε'ας δικαι*
  οθτσι νά μετάσχΐ) τής γενικής
  συνελεύσεως εΤτβ αύτοπροσώ
  κως εΤτε δι* άντιπροσώπου.
  Ή έκ! των μετθχων κυριό
  της αποδεικνύεται διά τής κ ι
  στοποΐΓ,σ'ως καταθέσεως τής
  άποοβΐξίως πλητωμής τής
  πςώτ,ης δόσεως των μετοχΛν
  ιϊτβ πσρά 'ώ Ταιιε'ω ι ής ήμβ
  τΐροχ 'ΕτσιοβΙσς ή ι|) Άγροτι
  κ{ί Τρακ*£η ^ής Ελλάδος
  (Κεντοι»όν ή Ύίθ'ατσστήμα-
  τα ς ύ?ήν) ή πσρα *ώ Τσμε ω
  Ποτρακαιοθηκών κα[ Δπτνβ'ων
  1 τισρ' οΐαδήττοτβ έν Ελλάδι
  Άνβγι ωοισμέν η Τραηίζτ].
  ΔΙ πσΓοτιοιήσβις £ υ αι τής
  κατοθέσεως των άποβείξίων
  (τίτλων) ώς χοΐ τα πλη^εξού
  σία Ιγγρσφα των άντιπροσώ
  πων δέον νά κατατεθδσι ε(ς
  την διοίκησιν τής έ'αιρεΐας
  μας έν τοίς γοαφεΐο ς αΰτοΤς
  ένταθθα κέντι(5) τουλάχιστον
  πλή3ε!ς ημέρας -οό τής όοι·
  οθίΐοης ώς &νω δα την Γ«νι
  κήν Συνίλίυσιν, έ«( άποδβ!-
  ξει ήτις θέλει χρησιμβόση ν.αί
  ώς εισιτήριον δια την ΣυνΙλευ
  σιν.
  Έν Ηρακλείω ιή 21 Ίουν[
  ου 1937.
  Έντολβ τοθ Δοικητικοθ
  ΣυμβΐυλΙου.
  Ό Πρόεδρος
  Ί«4ν. Ζ.·υρ(διις
  ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
  Ζπτειται πρός «γβραν χ«>
  τάοτπμ* ευρισκόμενον είς
  κεντρικήν θέσιν, ουδόλως έ-
  κηρεκζβμβνβν 'ΰιτβ τοϋ νέβυ
  σχεδΙον, είς τιμήν ε άχι «ν»
  τέραν τβν 460 χιλ. δραχμ&ν
  —τοίς μετρπτβΐς.
  Διά τβ «Ηομκ τ·0 ανορκ
  βτββ κβΙ λοιπάς πληροφορίας
  άηοταβίιη «·ί τα γρανιια
  μ«ί'
  ΤΡΟΦΟΣ ϋγιεστάτη αΐτεΐται θε
  οιν πσρά κσλβ οΙκογβνεί?, Πληρο
  •ορίβι ιταρα τΒ κ. Χαρικλείσ Ση'
  μσιακη· οηιοθεν Βρ·Φοκομΐ(θυ Ή
  ΑΙ '
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚ1
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΙ =
  Τή μι<* μερά διέταξε νά ά παγορϊυθίΙ στά μέλη τής τοί της τάξεως ή εΤσοοος στήν αίθουσα των σιζητήσεων. —Ευρισκόμεθα έδω μέ την θί.λησΐν Το0 λσοθ καΐ δέ» θά βγοθμβ τιαοά μέ τή Β'α των ΧογχΛν, έβροντοφωνοθσβν είς απάντησιν ό Μιοσμπώ. Κ-ϊΙ ό ΛουοοβΤ,κος έφοβή9η καΙ άνε<άλεσβ την άπανόοβυ- σι. ΚαΙ βσο τιιό άναηοφάσι στη ήταν ή αθλή, τόσο ίμβ γάλωνβν ή έπιμονή καΙ ή άπο φασιστικότης τοθ Εθνους. Άπό τή μιβ ήμέρα στήν άλ λη ή ελευθερία τοθ τύπου β λυσβ τό φ'μωτρο τοθ λαοθ κου ήταν 8ως τότε β3ΐ;βός καΙ τώ ρα μέ πυρφλεγή άρθρσ, μέ έ<ατοντάδβς ίντυπα διαλα λοθσε τόδ!νη4 τού καΙ την έ καναστατική τού μανία. Στό ΠαλαΙ—Ρουαγιάλ, 6κ6 την οΐνΐοα τοθ δουκΑς τής Όρλεάνης, χιλιάδες άνθρω κοι έμαζβύοντο κοθημβοινΛο <· έμιΧοΟσαν, κ* Ιφώνοζαν κ" ίχβιρονομοθσοίν, κ' ίξήπτοντο αμοιβαΐως. "Δννωστοι πού !ως τότε «Τ χαν ζήση χωρΐς νά μιλοθν, άνΐκάλυπταν ξσφνικά την μβ θη τοθ λόγου κσΙ τής κέννας. Έκατοντάδες Φΐλόδοξοι κα' Αργόσχολοι αίσθάνθη<αν τώ; ί)>θΐν ή κατάλληλη οτιγμή.
  Όνος 6 κόσμος έπολιτικολο-
  γοθσεν, έκινεΐτο άνήσυχοτ, έ
  διάβτζβν, έσυζητοθσβν, επι
  γειρηαατολογοθσεν. ^Ή κάθβ
  ώρα παράγει τό έντυπον της
  —γράΦβι 2 <ας "Αγγλος κα{ τηρητήί. Σήμερον έκυκλοφόρη σαν δεκατρΐα, χθές Βεκοέξ καΙ την περσσμένην έΒβομά 5α εΐκοσδύο Δβκσβ νέαι έκΙ (Τ<οσιν Ακό τα Εντυκα ού τα είνε ότε!) τής ελευθερίας». Δή λαδή υπέρ ιής καταργήσεως των κρονομΐων—χά Ι των κρο νομίων τής μοναρχΐας μοζ(. (βυνεχΐζεται) *** ΣΗΜΕΡΟΝ "Ωρα 10 μ. μ. Ή άποθέωσις τού ΓΙΓΑΝΤΟΣ -της Ό θόνη^: τελευταίαν τού δημιουργίαν: (ΜΟΥΧΙΚΟΝ) προγράμμ«τβς τα η* ρ(φημ« ΧΙΝΕ*Κ. ΣΗΜ. ΓνωρΙζβμΐν ·1ς τβώί ίοτ(μβ»{ βββτάς 8τι κατ« ηιν τελΐυτα'ου Μ εμού «Ι κι νομβτβνρβΐφΐκαι ηβρβστάσεις ΑΠΑΡ^ΐΙΗΤϋΣ πρέπει ν« χζ την 10 μ. μ. Παρακαλούμεν ·Θεν έηως β Ι κ. μ- βε«τ*1 ηρβοερχβντ·ι έγχοι(ρΜ{ πρός άΜνυνίιν £Υ Μ2ΧΤΙΖΝΟΥ, Π)ΣΚΕΥΗ 25 ΙΟνΝΙΟΥ Ανατολή ηλίου 5 05—Δύσις 7.15 ΜΒΛΤΕΜΙ Μολονότι τό ' μελτέμι προχθές καΙ χθές ΰπήοξε δυνατόν, κατα τώ μάλλον καΙ ήττον, ουδείς ηκούετο παραττονούμενος. —Τό θέρος ύττΛρν/ουν δύο καιρι- κσ) καΙ συναισθηματικαΐ καταστά σβις: Όταν κάνει ζέστη κοΐ 6ταν φυο9 μβλτίμι, Αύτότό έκΐγραμμα όττάρχει Είς τό προκειμένον θέμο-, άτΐό άμνημονρό των χρόνον, ΚαΙ δέν είνε οιόλου παράλογον. ΆττενσντΙας Εχει τούς Ισχυοοθς λ6γους τού καΐ την ά· διαφιλονΐκητον ποαγμστικότητά τού - μίαν πραγματικότητα καθημερι· νήν. Πώς θα καταπολεμηθπ ή άττελπι- στική σωματική ·<α! ήθική κατάοτα σις ποΰ προ«αλεϊ ή ζέστη; ΟΙ σύγ χρονοι «ιΐροφέσσορες· των μεθό- δών τής εϋζωΐας προτεΐνουν δι*, φορα πράγυατα άναγόμεναεΤτε είς τό φυσιολογικόν πεδίον, είτε είς τό ψυχολογίαν. Άλλά τί σηασΐ- νούν δ*.α ούτω μποοσια είς μίαν οιπήν μελτεμιοΰ ίστω κοΐ «παγε· ροθ» κατά τόν καιροσκόττον τής ήμέοας; "Οταν τό άεοακι τοθ θέρους φυ σήοη προκαλεΐται σχεδόν μΐα κο σμογονΐα: Δέν άνασαίνουν μόνον πλατειαι *αΙ ό.ποκαταστατικά οί. τσιτσιρι£όμενοι είς την κομινον πόλιν. Ή άνακούφΐσΐς των συμ πληρώνεται καΙ μέ την υποβολήν* άπό τόν Εξω κόσμον—μίαν ύποβο λήν κοΐ σύτήν άτΐοκαταστατικήν καΙ πολθμορφον: Στσ. τΐερβολάκια κσΙ στΐς αΰ λές σαλεύουν σαν απειρες ϋπσρ ζεις τα λουλουδάκια· τα δένδρα τιέρνουν ρυθμόν καΙ Εκφρασιν ά φοθ ρυθμός καΙ Εκφοασις εΤνε ή κίνησις... Τό άεράκι καθώς περνσ άπό τα φΰλλα άφΐνπ θροΤσματα γοητευτικα. Κάτι τό κσινούργιο καΙ τό γόνιμο ηερν^ι μ έ τή δρο σιο επάνω άπό τίς ξεχωριστές ποικιλΐες τοθ φυσικοθ κόσμου. Ή ζωή καΙ σιήν πειό άσήμαντή της ίκφρασι γΐνετσι ψυχή καΙ όργανι ομάς. ΚσταλοβαΙνει κανεΐς δτι καΙ ό οίώνιος πεισιμιστής στοθ άποΐου το· χκΐλη ϊχει φωλη4σ(]«τό τόξο τής όδΰνης» κατένει όλοκϊηρωμένο τό συναίοθημα τής άναγεννήθΕως. Έ. σωτερικός καΙ έξωτερικίς κόσμος συμβολΐζε,ι αυτή τή οτιγμή μιώ τινευματική «θέσι» πρός νέας έίορ. μήσεις. Ιδού λοιττόν διατί τό μελτίυι εί νέ ή δευτέρα άπό τος ουναιοθημα- τικδς κυρΐως καταστσσεις τοθ θέ· ρους, άλλά καΙ ή πλέον εύ)ογημέ· νη άπό Θοϋς καΙ άνθρώπους. Ό Άλλος —ΟΙ κύνκνέβτκροι . . μτ«ι τοΰ κ·ομ·υ. Μέ Ι«πληξιν οΕ δκάλληλοι μ &; μεγάλης ηεχο«λαιο«πιχ·[ρή3ε»ς τ<ίς πίλεβς Σίλμα τ<ίς πολι τΐίας Άλαιιιίμϊ ττ}ς Β. 'Αι»« ριχ^ς, Ιδΐάδαζιν |«α απο τα τιλΐυταιΤχ πρνΐνά, χαΡώ; ηοο ο^ρχοννο είς την εργασίαι* των, μίαν έηιγροφί,ν είς ι ήν είσοδον των γοαφι'ηιν, διά τή; οποίας Ι ¥!9'βο ή προαοχή τ«ν Έξαι άπδ τό θησχυροφυλάκτον ιΐχι το ηοθπτ.~θ|| μΐα θρκαλλίς ΒαναμΕτι 5ος Τϊεώ Η' ιί^εν 4κ4μη έίραιγΐ ΟΕ 6(ΐάλλτ)οι ιίαήλθβν μιτά Κθ99οχτ}ς ιίς τδ γραφιΓον. "Αηέ την άχοΐΗβτΜΐα Ινέηβαν δτι 8ιαρρή<ται είχαν ιίοέλθει την νύ χχα, άποπ«ιρα8ίντ«ς νά διαροή ξυυν τό 8τ(οιΐί9ο»υλάκιον 8ε« Βυ νομίτιδος. 0*ρ' Ιλις ίμ»ς τάς «ύοσΐταθΐίας των ή δυναμΤϊΐς ϊέν • Ι (ΐν (Ίιραγφ, χαΐ ι Ε διαρρνίκται ή'αγκάαθςοχν ν' άποχβ^ήαΐιιν αΐΐοκχτοι Είν,αν ίμιος τουλάχι ατο'ΐ ιήν ιύγένιιαν νά ή λ τοθ «ινίύνου «αί Ι-αι θΐ] τ) χαταοτροφή. *** —Έφυλκκίαβΐϊ μ<α« στό Βη "Εν» περίεργον Ιπιΐσίδΐον Ι λαβε χώραν χρό ήμερνν, δαως άναγρόφιι δ άγγλικός ιύηβς. εί( τα ο«(τΐ είς έ-ατομμκρΐίύϊθιι τοθ Λ-ϊνδίνΐυ. Ή «εαοά 6η~βΙ τρια ήνβΐξΐ τό Βτ}ααυροφυλάκιον έντΐς τοθ δχοίβυ έφυλάοοοντο χ* ίΑ χά όικΓα ήθιλι νά η είς την θέσιν τ«ν, &φ' (δ 1<αθβριοΐν, δταν Ιξαφναι Ι κλεΐσεν *) πέοτοι ν Ο θησ*υρτφ.ι λαχίου «αί ή όκικέτρία |χλ«(βθ— Ινιίς βύτςθ. Ή Οτη?έτρια άνΐ ζ»)'ή8τ) 6ηό τβν κυρίαν της παν χοθ, αλλ' τύ5«μίθ άνει>Γ4θ~. Ή
  ίΕίφίνιο'ς της «α'ηγτΐλΡη είς
  την αστυνομίαν. Μίνον 21 την δι υ
  ■έ?αν ημέραν, έντίΐ&ζ τι;χαί»ς
  άνιιιρίθτ) μέοα είς τέ θτραυεοφυλά
  χιον άηό τα ίπιΤον την εξήγαγον
  &α'αθ?)τον Ι
  Ι
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΜΑΡΙΝΑΙ Γ.ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ
  Ίατρείο» κ. Μίλιοαείΰου.
  Τελίΐοπβιηθεΐσ* είς την χοπτικίιν έν τφ γνωστφ ίϊ»·ω
  τβθ χ. Τσβπ«ν*λη, επανήλθε
  II
  ΆβηνΒν π ονΐς Μαρίνβτ
  ΆνΜνβτκνάχη κοι Ι άναλαμβάνει την ρατφην φβρεμάτΝν
  τελϊίβς έςραρμονήί, μέ ίί«ΐ{Αΐτιχ· γοδοτο χ«Ι μέ σχέόι*
  ιοκΐ χά Ι κκτρβν.
  Ή έκιμεμελημένπ έρνβσία της. ή διαρκώς «νανίνσις
  Φΐγβυρινίων κβΐ η τβιχεϊκ π*ς*ώΓσις χνΐ τή( βλίβν Ανοχό
  λου του«>έττας 6ά ίκανοποιηση χβιΐ την πλέον Ιδιότρο·
  πον ηιλάτιδκ.
  Εναρξις έρν«σ'ΰν την Ιιν Ιουλίου. .Επι·
  δι« νί πεισθήτε
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθ«»ίν μου έπιβΐβ^ημένον θεορβ 8ττ»ς χαΐ ϊημοο'*
  ιρισιτ)σω τίσον την Γ?λη*ήν Άοφκλιοτιχ^ν έ-,αιρ!αν
  Γαλλιχίν Λ'ϋϊ Εοντιναντιίλ ϊο>ν χαΐ τοθ έν Αθήναις χ.
  χ. Β. Φιοιήλαν *ρΙ Άδελφΐυς Έμη·ένλου Γΐνικιύ; Π οί
  χτορας οοτ·ϊ}ς έν Ελλαδι, ίίιαιτέονς ίέ τόν Γενικόν Ποά-
  χτορβ Κι^ης χ. Μη Λ* Μαρχάχην, διά την προθυμίαν
  61538 45 &"οζηΐ"ώ<Μώς μου διά την έιτισυμ χς μ Όμ·λογ» είλιχρινβς ίτι τοιοθται εταιρίαι χαΐ ΗΛ- χτυρΐς, έξυκτ,βετοθν τα ουμφΐοαντα ττ)ς χοι.ω^ίβς μας. Έν Ήριχχλείφ ιΐ 15- Ί,υνΕου 1937 Ό 1ϊυΥ9ΐοιαΐ«·ν Β4ΣΊΛΚΙ0Σ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" ΥΠΟ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ Βιχέλα άριθ.Π (Χεΐτ«ν Όν>«ί) Ήρά>α«ιονΚροτης
  ιύήλια,
  Έπίπλνοις
  Καθαριότης
  Ύκιιρεαία πρσθυμ·;.
  Το νέον Ξβνοίοϊΐΐον Οη>ου τό ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
  6Α χοτοσιή τό μοναδικόν κέντρον ίισμοης διά
  κάθε ξένον «ύ θά Ιοχιται στό Ηράκλειον,
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΐααΕ» ΕΡΓΟΝ
  Η Ν Η ΣΟ Σ —
  ΤΩΝ «ΗΣΑΥΡΟΗ
  ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ
  24ον
  Έαέραβι χχιρος ηβλΰ πεΒ'ααί
  άπό δοβν 5πιλίγιζεν ο Τοίλ
  νιϋ ώ»ηοιι νά έτοιμταθοθμι. Γι'
  ούιο ό γΐατρβς ϊέν μπίριοε νά μ'
  ΙΥ1 χοντά τού διον καιρόν Ιλεικεν
  δ άφέντη;, διότι Ιπρε«ι νά χιιττάξη
  την κελάτιτα τού. Έγώ Ιμενα ατ*
  βκίτι τοθ Τρέλνιϋ μέ την οιιντοο
  φια τ«0 γέρβ Ρέ<τροιιθ, αί* φυλα χιομένος άλλά ίιαρχβς δίέποντας έμηρίς μ»ιι νηαΐά χαΐ χρυμμένους θηαιυριυζ. Έκιρνοθο* τόν^κερΐα σίτιρο χαιρό μου μελΐτβντας τόν χαΐ μέ ττ,ν φχντααΐκν μ?υ ζ« τό νησΐ άπά δϊ τι μέ ρη, άνίδαινα οΐό φαρο τοθ τηλε- αχοκΕου. Κβηοτε Ιφανταζίμουν το νηΐί χατοιχημένο »κο αγρ{ους χαΐ ακο τρομερά θηρ(α. 'Αλλ' Βλη αί· τή η° φχνασΕοι μβυ ΪΙ* ή:αν τ!- «ότε «πό δαα τραγιχά α εί: την ποαγμΐτίχίϊητα. "Ετσι Ιηεονοθαβν οί Ι«ς δτου Ι?ά5κμΐ Ινα γράμμα τοθ ΤίέλνιΟ Είςτίν φάχελλαν έαημΐ! «νέ νά το άνβ'ξοέ^ώ &Ή< ή:αν δ γΐατρθ'ς· εΐβ; βνήγγιλλενάκο τέ Μιριατέλ δ:ι έναύλωιε μιά ώιορ- νη γολέττα χ«1 χατήίΤΐαε το πλί Ε»μ*. Ή γολέττα ή -αν 200 τον- ν«ν χαΐ τό 2 ομα της 'ΚηληροφοροΟοι δ ει τόν ηολύ δ ηαλ^βς ταυ φ'λος Ηκλΐντ ιΐ(υ τα έκαμε σχεδ&ν 8λα. ΚαΙ ά χίμη 8τι δλοΐ τόν έβοτϊθησχν μί λις εγνώσθη στό ΜπρΌτόλ ίιι ζη¬ τεί χά ραδ ι χαΐ δτι τάιι ζητβντοις Ι'α χουμμέ^β θηαΐυρά. —-Ρέντροιιθ, ιΙ«», την ανάγνβοιν, αυτο !έν θ' στό γιατρί.' Ό χ. Τρίλνιϋ μ! λησι. ΠροχΑρηααι παραχχτ» οτό γράμ μα. Οεριέγραφε τίς ουσκβλΐ ες κεΰ συνήντηϋε οττ^ν ά χή γιί νά 6&% τό πλήΐωμϊ χαΐ έλεγε τώ έατάθη τιιχιρίς οτό τέλ^ς γιατΙ Ι «α Λ«ίη4 ν^οτιχί1, Ι'α , ηεϋ ι!χε ταβίρνα ατο λι μάνι, τ}νΤ(ώ< Σίλβιρ, «ϋ Ιχαβι τό πίδι τπι οέ μιά νσυμχχΕα.Τόν ηαραχαλοθαι νά τίν πί^η ώς μ<- γΐιρρ, μιά μερά κιυ χατά τΰχη» τόν ουνήντηοε ατα λιμάνι. Α5ϊίς έ«»μι τα πίντα χαΐ χατήΐτιο· τί «λήριομα. Σία τέλος μ β, έλεγε να πά» ν' βηοχαπρετΕοια την μήτε;» ιιου χ»1 μαζΐ μέ τίν γιατρό να β;εθοΟμ· οτδ ΜηρΕοτολ τό γρηγο ρώτιρο. Τό γράμμα εΐχε χι' 8<α υοτερόγραφο. Πρ·οέ8ετε δτι δ Ι5ι ος δ ΜπλΙντ τοθ6ίή<ι Ι** θχυ νιίαιο λοοΐρίμο χά Ι δτι δ 2!λ6ΐρ βρτ)χε Γτο δεύποο ηλοΐαρχο, τόν "Αρροου, Ι νόν ί,θρωκο μίλαμκ. ΚαΙ τώ; ί Σ λδι? δαοτιέτοιι «πό λεφτά, έχει τρεχουμενο ριαομό αί μιά τραπέζα χαΐ τον , άπίοιιρι 'Αφήνει ιου νά διεαθυ^ την ταβέρνα χά τα τ^ν απουαία τού. Ήμπΐρΐΐτε νά φ^νταϊΡήίΐ οέ τί θέαι 6ρί8η<α διαν διάδία* αύ τδ τό γρίμμι. "Ημουν Βλβς χαρ^ «ι* ώ;γιζδμουν γιαΐί 6 ιέ,ω Ρίν- τραυθ διαρχβί μουρμούριζι. Την έτομένηντό πρβϊ μαζί τού έτ^γν ιΐς τόν «ΝιΔχρχον Μπέμπωί» ν' άηοχαιρεχΐσω την μηέ?α μβυ. Την μιθεπομένη» έφόγβμι μ-ιζ» μέ τον Ρίντ^θϋθ χά} φθασαμι οτί Μπρίστολ Εηου μβ£ έηερ.μενιν δ Τρέλνιϋ. (συνεχΐζβται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ *Ηρ«- κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑ ΡΤΙΙΝ «ρωί Ρέθυμνον, Χανιά,Πει ραιά, Σθρον, Πάρον, Ν*ξον. Πρ«ΝΤ·ρεΙον ΛΙΝΑΡΔΑΕΗ 5-41 Ε^ΒβΗίΐβΒειεπεε——ε- ||Κ0ΙΓιΩΜΙΚΡ ΑΡΡΑΒΩΜΕΣ.-Κσλλιόπη Βιλα κσκη έ< Σταυ?α«1ων, Ζαχαρίας £υ λο6ρης ίκ ΣΊρχου έβωσαν ίμοι. βαΐα^ ύπόσχεσ.ν γώμου ΕΟχόμ-Θα ταχείαν την στέψιν. ΓΑΜΟ1 —Την τταρελθοθσαν Κυ¬ ριακήν ετέλεσαν τούς γάμους των ό κ. Κΐμων Γ. Χουμεριανός μηχσ· νοι,ρνός μετά τίς δίδος Δίσ·>·ινας
  Σηφ. Φραγκιαδώκη. Παράνυμφος
  «αρίστη ό κ. Γιώργιος Άθανασα·
  κης μηχανικός. Είς τοθς νεονύμ·
  φους ευχόμεθα κάθβ ευτυχίαν,
  —Προχθές Σάββατον είς Πέρα·
  μα Μυλοποτάμου ο κ. ΊΜάν. Γλυ
  στρΐδης καΙ ή έξ Αγ. Μύρωνος
  δΐς Μαρία Άνωγίΐανάκη ^τελκσαν
  τούς γαμους των. Παράνυμφ·;
  ιταρέοτη τό έξαβιές χσριΐίίψιβνο κο
  ρΐτσακι τού κ. Μιχαήλ Σερλιβάκη.
  Νά ζήσουν. π.
  ΒΛΠΤ1ΣΕΙΣ.—Την παρβλβοθσαν
  Κυριακήν ό κ, Ίωβήφ Τζβ(τ8ί|ς
  γραμματεύς τού ΕΙρηνοδικείου Άρ
  χαν ών ανεδίξατο τής κβλυμβή-
  Θρας τό χαριτωμένο κοριτσάκι τς·
  κ. Μάρκου Νικολακάκη ονομάσας
  αύτό Μαρίαν Νά τοίς £ήοη.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  •Η ανέγερσις τής Λόγγιας, τοθ
  Μεγάρου τ4ν Άηάριχων καΙ τοθ
  Δημοτικοϋ Θεάτρου πρόκειτοι ν'
  αρχίση σύντομα καθώς μ*ς§Ε«αι
  ώνει ο κ. Δήμαοχος.
  —Έτσι ή πόλις μας Θα τιλουτι
  σθβ μέ τρία νέα μεγαλα κτΐρια
  είς τα όπαΓα ττρόκιιτσι νά σταγα
  σθοϋν τα καλλιτεχνικα κι' έτιιστη
  μονιχα Ιδρύματα καΙ σωματεΐα.
  —Ή έπιοκβυή ττ]ς όοοθ πρός
  τί,ν Χανίων Πόρτα κοΐ ή έπάλβι
  ψΐς της βιά τιΐσσας προχωρβϊ, ίλπΐ
  ζβται Εί νά συντβλΒοθβ έντός τ·»
  ίίμερών ή ολη ΑργασΙα.
  —Έν τφ μεταξό, καθώς πληρο
  φορούμεθα, ό Δήμος σκέπτεται να
  ττροβί} ε!ς>ενικΓ>ν επισκευήν δ7ων
  έν γίνβι των ό5©ν τής πόλεως
  —Πρός τόν σκοπόν οοτόν μώλι
  στα καΙ ίπρομηθεύθη μεγάλην πό
  σότηια άσφ^λτου τελευταίως.
  — ΆτιερΙγρα'ΐτος είναι ή άθλιό
  της είς την οποίαν ευρίσκονται
  το τέμενος καΙ ή πλατεΐα τί]ς 'Α>1
  άς Αικατερίνης,
  —ΚαΙ δμως, βΤχον γΙ»ει καΙ βΤ
  χον άνακοινωθη τόσο ώραϊα σχβ
  δια περΐ έξωραισμοθ καΙ δισρρ< · μίσεως τόσον τού τεμίνους είς Μουσείον Βυζα»>τινόν, ή ΒιβΜο
  θήκην δσον καΐ τής πλατεΐας είς
  μικρόν πάρκονΐ
  — Δυστυχως δμως τα βχέδια Ι
  μειναν λόγια πτβρόεντα χωρΐς πρα
  κτικήν εφαρμογήν.
  —ΤΑραγε Θά μποροθσβ ή Μητ
  πόλις να μας πληροφορήση
  σκέπτεται σχετικώς
  — ΚατεκλύοθΓ κυριολεκτικα τίς τε
  λευταϊβς ήμέρες ή άγορά μας από
  φροθτα κόθε λονής.
  —Καρΐιούζια, άχλάδια, ύΒρόμη
  λα, βύσινσ, βερύκοκκα καΙ στα
  φύλια—ί<σμαν κοΐ τώ τελευτοΓα την έμφάνισί των- ύπάρχουν Ι·< ~ τος σέ μεγαλη άφθονία. —ΚαΙ οί τιμές των είνε σχετικά χαμηλές, πρός μεγΐστην εύχαρΐσΐη σι τοθ φτωχόκοσμου, — θαθμα ώμορφιδς καΙ γοητεΐ σς είναι τα τελευταία μυρωμενα ββληνοφώτιστα βράβυα. —Κι'ή Θάλασσσ, γαληνεμένη κα! άκομαντη έξύπνησε στουςουμποΑΐ τες αΐοθήματα καΙ ρωμαντισμούς παλα άς ίποχΙ)ς καΙ τούς έκαιεσε κοντά της να τρσγουδοθν μέ μιά κιθάρα μεσα οέ άργοταξειδες βαρ κοθλες, λησμονημίνις σερεν^τες γεμάτες πάθη, π6Οους καΙ κοιεμεύτ. —τΗλΘε 8μως τό δυνατό μβλτίμι άπό προχθές κι' £τσι βιεκοψε ούτή τή γοητευτική νυκτερινήν απόλαυ- σι των «νεορωμσντικων» τοθ Κα. στρου. —"Α τι ό προχθές ήοχισανοΐ Αργα σΐαι διά την οριστικήν διαμάρφω σιν κοΐ την άσφ->λτόστρωσι τής
  μβτσξύ πλατβΐας Ελευθερίας κοΐ
  *Λκ Τάμπιας λεωφόρου.
  —Πισιεύομεν Εέ να τίλ'ΐώοη
  σύντομα ή έργασ α ού τή Όπως
  ττιστεύομβ δτι άργότβρα Θά άσφαΑ.
  τοστρωθη καΙ δλη ή πλατβΐα Έλευ
  βερΐας.
  —Είς τόν Δήμον Θά είχαμεν νά
  κάμωμε μίαν ούοςασιν καΙ ηαρα
  κλήσιν:
  — Νά. ένερνήοη μίαν Ιπιθεορη
  σιν είς τούς κεντρ.κούς τούλάχι
  στον βρόμους τής πόλεως,
  θά 16η Οτι ύπάρχουν άηειρα
  οίιήματα κατερειπωμένα, Ιτοιμόρ
  ροπα, ίγκαταλελειμμένα, πού 61
  δουν μίαν εΐκόνα άπεριγράκτου ά
  ΘλιότηΐθΓ,
  —ΚαΙ τότε άς λάβη τώ κατάλ
  ? ηλα μέτοα διά την άπαλλαγήν
  τής πόλεως Δπό αύτάς τάς άαχ>
  μΐας.
  —Άληθινά άριστουργηματικό ε!
  ναι τό φΐλμ ·£νας Μεγάλος Ερως
  τοθ Μπετόβεν» πούπροβάλλει άπό
  χθές τό Σ,ινέ -Πουλακάκη, δοοι τό
  παρηκολούθησαν έΛφράζονται έν
  Θουσιωδως τόσο γιά τή μουσική β
  σοκαΐ γιά την ύπόθεσι τοθ ϊργου,
  πού ζωντανεύει με την τέχνη τού
  ό Χάρυ Μπώρ.
  ο Ρέκορτερ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Δηλώσεις σπΟΓων β* γ(ιων
  τπ·ι δεκταί ό τώ τον βηιΐατικβν
  Συμβούλων μέχρις τελους Ί
  ουνΐου.
  Έν ·Η>"-λεω -β 24τ Ί-
  ου Ιην 1937.
  Μϋ«ά; Γεωργιάδης
  ΓΝ^ΪΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πνλιΐται άλευοβμυλ.'Χ, γρχνί
  ζιά, τρίχιλΐετ, άξβννς χλη. χαι
  νοιιργτ) ι(ς τιμήν ιδίαΐρΐας καΙ
  μ! ιύχολΐαν ηλη;α»μ«]ς. Πληροφο
  ρ(αι ηβ^έχοντοιι καρά τφ Ί·£ννφ
  νΑρμοδ'φ ΜΐβυμΙχ), Νιίηολιν
  ρϊο ονί
  κοΐ β,ορρίι
  νους ,|ς
  ίνόν. ή ΐφΜβ
  ~>*ΠΛ Κλβτιΐσς ϋς
  ς ομω* τα «,Χί5,α |
  «τεροεντα χορίς «ρο
  'Υήν.
  Ο μβοροΰοί ή Μην*
  βς πληροφορήση τ)
  ετικωτ,
  >γ «οριολικτικσ τίς τε
  «ς ή άγορά μας 4x4
  λονής.
  α, άχλό&α, Μρομη
  βερύκοκκα καί ντα
  ν κοΐ τΑ τελιυτοϊα
  των- ύκάρχουν <·< * 1 αβθονΐα. ιίς των είνε σχ&τικά ς μεγίστη ν εύχαρΐσΐη «οομςυ. «μορθιας καί γοηΐεΐ τελευταία μιφομινα α βρόίυα. ίσοσ, γαληνιμίνηχοΙ κνησε οΐους ·αμ*ο*1 3 καί ρωμαντισμούς (*ς καΐ ίοθς έκα«θί τρσνουδοθν μ4 μιο οέ άρνοτόξίΐθ*ς βορ ονημ'ν*ς νίΤΕί ύβους « μ »ς ιο βυνστό μ*λ«μι »· 41 οί 6>έκοψε ούΐή
  ή όλσιι
  *ΐ/κτερινήν απ
  ιμσντικώνε τοθ Κ*1
  ώθ η
  ,ας Έλει,βερΐας «α1
  λ·β·6ίου.
  ν {έ να «λ··*·»
  Μαα ή
  αργότερα Μ:*
  ολη ή «Αατίΐσ
  • «-*
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΡνΓκΌ
  ΟίΑΘΛΙΟΙ
  Ή -ρεοβυτέρα
  38ον
  αιχοοτ*
  -Κότταξϊ! ν* ενα
  Βιά τα *αιβι6. μθυ
  έΛββΐ ά
  ! .?, *ί Γ8ή°ων; ΤΛ δμματά των ν«;μ
  έγέλων οί δροσείΐαΐ των καρβιαΐ. 'Η μέν εΙ(ΐν τΑν
  2"ϋ Ρ Ιη?1 6<στασι«· *νθηοός τις θ *θ«ίν«το ώς έξ ουιΛ» τΛν κορβσΐδων προερχομένη- ή μικροτερο·, |κ σεμνής άβιαφορΐας τής Αλικΐας τί,ς νηιιιακής άφινβ νά ΛαΙνβται γυμν6ν τό ιθ/αοΐ της γβστοΐβιον. ^1 8όο τδ'αι Λ&οαΙκεφαλαΐ, καί?ώς βί- χον άνωθεν καί «εοί αύτάς τα σ<αι« καΐ -λήοη Βορ Ρόοου «οί κονιορτοθ κβΐ σ«ωο(ας τβυάχισ, Ι/δ' συ· >*τίθετο τό γιγαντώδες «ρΛγμαι β ήΐη τιεριενοοψχ.
  4ΐεν, -αρΐστβντο «αθήμβναι τιρό τ«ς ΕΙσό5ου δντρου
  «ιν6ς φοββροθ
  ς φοββρθ.
  "Ολίγον ιιαρέκΒΐ. 11; τό κατώφλιον τοθ καιτηλεΙ
  ου «αθημέντ, ή μήτηρ των, νονή φύσει μέν άντιπα-
  θητΐκης φυσιογνωμίαν άλλ' είς καλήν διάθβσιν κατ'
  εκβίνηνΐτήνν στιγμήν, άνβκΐνει τα βυό της νήτιια διά
  μακροθ σχοινΐου λβπ«0. ι«ροσδβ·5»Β«νου αίς ιή» ά.
  λύσιν, «ροοέχουσα έκ* αυτών φιλοστόργως μή -θέ¬
  σωσι.
  Διότι ή μητρι ή φιλοστοργΐα, ουράνιος χάρισμα,
  Ιν«ιται καί εΙ<: τα θηρΐα αότά. Είς πάσα* καλιν- βρόμησιν της ΑΧΰσεως, ^[ σκαιοΐ χρΐκοι ού^ς έξέ- βαλον όξίΐϊν τινά φωνήν, ώ; όργής· Αλλ' δ,ιωϊ οί |Μκρα( Ηόραιβ'βιέλουν είς *<στσσ:ν ϊύφροσόνης' 6 γ) Ι*ος δώ»ν -αρβνσέουΒν <[ς τούτην τή ν παιοιάν, κα( ουδέν έηιτερπεστΒρον τής συμτιτώσεως μ(α ά^υσις Τιτόνω» νά κρησιμεόση ώς αΐώρβ β(ς δόο άγγβλοό- 5ιβ Χβρουβ'μ. ΟΟτω λκνΐζουσα τας 8ύο ικκράς της, ή μήτηο *%έμ«λ-8, θιά φ«ν|)ς 6μως ουαηχοθς κσΐ παρατό- νού, άσμά τι κατ' έίεΐνους τοός χρόνους «ερι- λάλητον. Είς ΠατλαιστΙνην θ' άναχαχρήσω. άναγκη «ασα νά «Α ή Τό δσαα καί ή θέα των θυγατρ'ον της άπασχο λοθντα ού'ή", άκετρειιον την ηοοσοχήν της άπό τοθ ορόμου* διά τοθτο μόλις «ΐιβ τοός 86ο τού¬ τους στίχους, καί ή<ουσβν αΙφνιΜως φωνήν ξένην πλησίον τηρ, φωνήν λίγουοκχν.—Έχβτβ, κυρΐα, βόο ώραΐα καιΛάκια' 6 θΐός νά οας τα χαρίση! ΤΩ Ίμογήνη, ψδς μου γλυ*ύΙ 4νέμβλψ!ν Ια ή μή'ηο. ΙζακοΑουθοΟαα τό άσαά της· {κειτα δ' Ισιριψϊ τό πρόσωπον πρό την ξένην φω¬ νήν. ΜΙα γυνή Ιστατο παρέκει, ίίς ό1νω» βημά'ων ά«όστασιν, γυνή βϊσΐάζουσα καί αυτή ΐϊθιδΐον είς τάς ώένας της, καί μετ* σύτοθ βαρύ» όοοι«ορι«όν κνον. Τό «αιβΐον τί|ς αγνώστου ταύτης γυναικός, 8ιι· τές ή τριετές τό ηολύ, ήτο πλάσμα άγγβλόμορφον βντως- κσΐ τοθτο μ* χάριν ένδεδυμένον καί όγιέστα τβν. ΣοΟ ήοχβτο νά βσγχάστις τάς ροδοχρόους έ<β( νας «αί στρογγυλσς παρ*ιάς. ΠβοΙ τον όφθαλμΛν τού ή^νόβΐΓ, έπενβή έ<οψ(Ττο· εβλβπες βμως βτι η οσν αεγάλοι καί δή ιϊχον βΧεφαρΙβας λαμνρσς Εκοιμάτο τόν «Ι« ^ν ηλικίαν ίδιον εκείνον Ο «νόν της απολύτου εμ' ιστοσόνη-. ΑΙ άγκάλαι τΛν μητέρων εΤνε πλασιιένσι ίκ τρυφης' τα τέκνα καθβύ Βουσιν έντβς αύτΛν βαθήτσίτα. ΠερΙ δι τής μητρΑς δψιν βΤχβν «ενιχράν, δψ.ν λυιιττράν. Ό Ιματισμός την παο'στα ω; τίνα ρά- ητρισν, κατβλθοθσαι είς τό σ<ηαα χωοικής . γυναι¬ κός Ήτο νία' ήτο δαως καί ώοοτίσ; "Ι(ϊως· άλΑ -εν τΛ τοιαύτη σιολτί της βέν εφαίνετο. Ή κόμη της. έξ ίίε ίεέΦευγεν είς ξανθος βόστουχβς, ίκούιιτετο όιό α^αριτι σφικτόν μανβήλιον (δπνος αί δκραι ήσαν βάβαίναι ύκσ την σιχτγόνα της. Ό γέλως φίρει είς *Ας τοος ώ3αώυς οδόντας τοθ έχοντος τοιούτους· Αλλ* οϋη β*ν έγέλα ιτοσβΓ;. ΟΙ ΟΦβαλμοΙ της έφαΐ νσντο ώς δ/ι ποό κολλοθ σ-εγνοί βακρύων. Ητον χ. 'Ηΐον ώς κατάκοπος καΙώςόΜγον τι νο σβ°·Ητένιζ8 πρός τό κοψώ «νόν κοράσιόν της μετσ τοθ ή9ους έ«1νου «Ο Ιδ.άζοντος ·1« "·"*» Μτέ~ «..-' νσλου^ιΤ αυτή τό τέκνον της. Ή δ*φός της ϊάζετο βλη ύηό μβγάλου τινός μβνδηλΐου κυα- ή«οβτιαατα βαρέα. Ήω ή Φαντΐνα. 6 «ΏϊΓνβί ? Φαντΐνα. ΕΤχε κσταντήσει άγνώρι (ε>υνεχ((εται)
  «ρός τό 6»ασχι5αζιινε
  Γ
  ΧΗΧ _~©]Ε[_;
  ΎΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΓΝΗΣ
  Ήλιόλουτρα
  καί ήλιοθεραπβία
  Δ'.
  'Η βκθμηΕα αΰ:ή μάλισια έξοΐ
  κεΐαοΐς γίνετβι ένίοτι χαΐ τμημΐ-
  τΐκβς χ»τά χώρας τοθ ο(ομκτ^^ι
  ) τας πβώιας ήιιίρβς ϊ|ν
  Ιχθίτιι χανιΐς 8ιά μ Λς 66χλη
  ραν την επιφάνειαν τοθ ούοκτος,
  πάντως Εί χά Ι ιίς την τιλΐιιτβ(
  αν αυτήν κι»1κτ»οιν βλλίσσίΐ κα
  νείς ουχνί θίσεις τοθ σιβμίτος—
  «αιΐ έξ ανάγκας πλέον άφοθ Θ1
  {—&ν% νά ιιήν ήλΐαζεται
  Βιαρχβς πολλ^ν ώ;αν τδ Ιίι· ρι
  «.
  Κάθε «κιρΐαχιψ'ίν είς τ4 ζή·
  ού «ό τί,ς β*θμια(α( προπο-
  , δηλοιδή την τόλμην νά
  ίκτιθ| χανιΐς δια μ 4ς, άμέββς
  χ»Ι πολλήν ώ5βν είς τό χαθμι
  τοθ ήλίοι», την πληοώ'ει βφια-
  χτβς μέ μίαν φλογηοιν τοθ δέρ·
  «««τος, κου άρχίζει άπο ϊα έβ6-
  βημοι άρχετά ένοχληκχον (ή~λι·
  όουμ») χά Ι φθάνκ χακοτε εί;
  βθμδ σϊδϊροθ έγχαδμχτ^. Έ
  τρίμαξα χάκοτ* νά θιρακιόσω 1·ό< ζιθγος νεονύμφων, οί δκοΐβι, ώ βΐν νά μή τοΰς Ι^θχνΐν ή φ6 γα τοθ Ιροίτίς την, {«αμάν μί¬ αν ημέραν »Ζς μίαν παραλίαν ττ]ς 'Δττιχτ)ί Ινα τόσον γιννα! όν ήλιίλουτρον, Αατε τδ δέρμα την ψΐ)θέν τεχνιχΑτατχ ιίϊε χά νττ,ση μία άκέρχντος ηληγήΐ Έηιΐϊα, χριιάζιται κολλή προ οβχί) νά ηροφυλάοιιται χαλβς ή λή—ΙπΙ τ^) οποθίοει Βτι ά» ξίζοι τόν χοπον τόαης νε*{»ντ) ! — δπδ κατάλληλον λνιχέν ή ψϊοι· ν·ν οχιαοΊον ή δπ* λιυχήν πιτοί τιν δρεγμίν-ν ή χάλλιον &κ& ί|ΐ βρέΧαν τοθ ήλΐοι/, Ει« νά μή μετατραπς τα ήλιόλοοτρον είς ήλί ααιν. Έ«ιΙνο Ιδίως είς τό ίυοΓον Ι- φιστδ την προοοχήν τ6ν γονί «ν, είνε νά μή (κθΐτου' άκιβι- ανιΐτως χαΐ χωρΐς την ουμβοιιλ^ν ίχ'·ρ55, είς μ(αν τίαίν Ι*τ·νον φ^οιν.ίΐν ενέργειαν, τα παιδία των, ϊταν Ιχουν λόγους νά δποκτεύ- ιονται 8 ιι δ νοιρός έχιΓν·ς δ?- γανιομίς ένχΐύκτει οΐίουϊαίιν τραχειοδοογχιχήν βδενοπάθειαν χαι σίδχίίν απειλήν προφιιμα : χατχατάαενς. Είς κολλάς δ Ιξοτεριχάς είνε β»τή ριος ή ήλιοθεραηιία, άλλ' είνε χαΐ περΐοτίοεις κδυ δ«έ τό Ιγβι βν . έκιΐνο μβαιΐγαιμχ τ«ν θερμχν τιχΐν άκτ(ν»4 το3 ηλίου μία χλει ο τή φυΐΜτΙβαις ποΰ ήΛΐιοροΟοε νά ΙξελιχΒϊ δι1 ακοτιτανώαιιβς τβν γαγγλταν ιίς Ιχαιν, Ι»ίέ<εται νά &πο3νϊ τβιοθτον έΐεθια^ίν Ιξ δΐτιραιιιΐας τβν Ιοτιβν έ«ι(ν»ν ώ ότι τ) μίλκνοις νά εξέλθη τ»ν χαραχβμίτων της χκΐ νά πάρη χυριαλεχτιχβς τέν χατή^ορβν. 'ύκε, βλέπετε. ?έ< είνε ά κλβθν «γ)ί»τ » Ι»χ ν}λι4λουτρον χαΐ τέ ζήτηιια ι[νε νά μή πλη ρώβη χανεΐς ποΑυ άνριβά τέ γλέντι αοΐέ. "Βχει Ιλλβατε χαΐ ή φύαις, ποϋ είνε κ'έ*ν λογιχή άαό τόν άνθρηκβν, τβν τρόπον νά εΐδϊποίη" τέν ήλιβζόμΐνον Βτι ίε» κρέπει νά 6πε»βς τα δ?ια ττ|ς δπβμον*]: τη(, διότι Ιχτδς τβν δερματιχβν έχδΐ]λΑσι»ν τοθ ήι· οχαύματος, βίοθάνιται χανεΐς ένΕ ότε δπδ την οκαιάν εκείνην βερ μβνοιν χάηοιον βαθμόν κυρειοθ μέ Οψωιιν χ%ς θιρμοκραοΐβς, τ«- χιιοφυγμίαν, ταχύυνοιαν, αΐιθτ}- μχ χοπώοε»; χαΐ ΒυβφορΙας, πολ λίχις δέ χαΐ ζάλψ χαΐ σ<οτο βΕνην, δλα αΔ:ά χαμπίνΐς πΈ οέ ιίδοποιοθν νά Η*όσης τα ά βΐεΐι μέ τόν έκηβολον Απόλλων» (συνεχίζεται) ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ Είναι τσιγάρο εΰγευστο, σταθερό χαρ· μάνι, καί μέ συσκευασίαν αρίστην. κο»τΙ πολυτελείας Δραιχ. 14.— » «Ελένη» » 13.— Πράοινο > Β' σέρτικο »
  IX—
  Ντίμΐς > 14-
  Κο&ης Ελένη Κοισβτίνις
  Μικρά κυτί* «1( άναλόνβνς τιμάς.
  ΖΗΤΗΣ ^ΤΕ ΤΑ άπ' »λα τα >βπνβπ»λεΤβ
  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
  ΌΒός Φαιστού (ΓενΙ Τζαμί)
  ΆντιπρβσΜποι:
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΧ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΧ
  η
  ά φη τάς Κοινότη
  τας Διμν&ν χαΐ ΝιχηθιανοΟ, την
  μεσημβρίαν ίε επανήλθε χαί πί·
  λιν είς Νεάπολιν δπεο παρηχολού-
  θηαε γινομίνην <κι! διάλεξιν. Τή< Διοτίραν ό χ. Νομάρχας έκιακί· φθη τάς Κοΐνότητας ΆγΕου Άν- «ν[Ου Ηιλάηιι χαί Β )αχαο!οιι. Ηϊη^ί χ. φΧνρΕδης ιδ?[οχεται ί; την Επαρχίαν Ίιοαπέτρνς προχιιμινοιι νά έπιαχιφθ| δλΐς άς Κοινίιητας ταδ:ης χ>{ νά έξε
  άαχι ίπιτοπίβς τα ζη'ήματά των
  α όπβΐα χαί πολλά εΝαι χαί
  ρήζουαιν Ε«αναπ·ιητι«ΐ|ς λύιεβς
  π' άγα6φ τ^ς τοπικάς καρχγω
  γ<{ς χαί τβν βυνθηκ&ν ΒΊαίιαβιβς βν άγροτων. Ίδιαιτίρας στ)α»α!ας κρββλεπε- τα ι τ) έπίοκίψις τοϋ χ. Φλω;!- «■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΙΊΑΓΟΣ ΝΕΑΟΟΑΕΙΣ ΙΗΙ ΕΞΑΙΡΕΙ»! ΗΟΣΙΜΑ ΙΕΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΖΙΟΥ Π. ΒΑΧΙΛΕΙΑΔΟΥ Φέρομεν είς γνώσιν τβν καταναλωτάς οί ότιοΐοι «ερυσι έχρησιμοποίουν αποκλειστικώς τόν περιζήτη. τον πάγον γλυχον ποσίμων ό&άτων Νεαπόλεως Οτι ήρχισεν ή λειτουργΐα τοθ έ6ω πρατηρΐου πωλή¬ σεως είς την οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεστια- τορΐου «Διόνυσος>.
  Ή άντοχή, ή ίξαιρετική ποιότης τοθ πάγου Βα-
  σιλειαδου κατέστησε τοθτον άπό πέρυσι πραγματι
  περιζήτητον,
  Γενικός άντιπράσωπος
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣ1ΛΕ1ΟΥ
  ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  ΕΙΙονοιεΙ τοθοί ·*·ιο:·ΐρο|ΐί»ους δχι χά νέ)-
  οο? γ*·*-* ·ι* ««? ·»|*β—«■ «αί -»«>1Ι»
  τε,τ «οθβλο «οθ Έ·γο-α·1ου ρου, «·*^ «·
  Ι* Μ «·1νο6*«αι ·Ι« «· «|·
  Ή περιοδεία
  τού Νομάρχου Λασηθίου.
  ΑΓΙΟΣ Μ5ΟΛ4ΟΣ
  νταηβχρττοϋ μΐ;).—Ό Νιμί»·
  χης Λισηθ'.ου χ. Φλωρίδης αυνε
  χίζω^ την περιοδείαν τοϋ ίνα τδν
  νομίν τού επισκεφθή ήδη έ «τος
  ττ]ς 'Βλβύνδας χαΐ Στινκλόγκας
  καί τάς Κοινότητος Βρουχβ, Λ Ο
  , Σχοινιά, Φΐυρντ], Κκοτέλλι,
  Νεάπολιν, Βϊολιομίνην, Λϊτοίδ»,
  Β-ύυες, Χοιιμεριάχο, Πρΐνα, Με
  σιλίβοας χαΐ Εαλό Χ»ριό.
  !η είς Σητείαν ή«ς κρόχειτκι νά
  πραγμχτοποιηθ| έντδς τβθ πρώτ·Β
  δεχκηιιέροιι τ·0 μηνός Ιουλίου.
  Ό κ. Νίμάρχης προτΕθεται νά ε¬
  ξετάση Ελα γενιχβς τα χοινοτι·
  χά ζητήματι αυμβάλλων γινιχώτε
  ρον είς τ$ν ανάπτυξιν τβν χοινβττ)
  των τη~ς Σητείας, τβν τόβιν άνέχα
  θεν προοδευΐικβν άλλά χ>1 χρη
  ζουσβ» άντιλήφιως ιΰριιτΐρας Β·
  οον άφορΛ πλεΐυΐα Βαχ έκχρεμΐ]
  ή Υ.ρβν'ζοντα ζητ*|ματά των.
  Έπκνιρχόμινος έχ Σητείας ι
  χ. Νομάρχας θά περιοδιδβη την
  Ιιταρχίαν Λχαηθίου, έπιοκιπτόμι
  νος χαί τάς χοινότητας Κρητοας
  χά Ι Κροΰβτας· έντδς τοθ διυτέροϋ
  ή τρίτου διχαημέοου τοθ μηνός
  Ίίυλίου.
  Μιτά την άκοπερίιωαιν σημει
  ωτέον ττ]ς πιριοίεΐας τ·«, Ι χ.
  Φλωρίδης θά ουντκξη λιπτομειη*
  1<θισιν την όποιαν θά δποδά- λη είς τ»ν Γενικήν Διοίχηβιν χχΐ τα ίΐμίδια 'Γποιιργεια. Έλπίζε ται δΐ Βτι ή Ι«θιοις οδ;η θά οι»ν τελέβη είς την Ι'ί5ε«ξι» ίίιαιτί ροιι χρατιχοθ ίνδιαφίοονττς, Βοον άφβρ»! τα τοπιχά ζητήματα τ·θ νομοθ τα γρήζοντα ?ι» ν* προ· ωθηθβαΐ ήΐιχ^ς χαί δλιχής μιρί μνης έχ μιρους τοθ χράτους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΕΙ2ΤΗΡΙ4ΣΜΟΓ 1) Έμμχνοιιήλ Κ. Μιιρηνάχη, 2) Ίωχννου Κ. Ηιιρωνάχη. χ»Ι 3) 'Λντωνίου Κ. Μυοωνάχη ώς μόν» < ξ άδιβθίτου κατ' ίοβμβΐρ'κν χλη ρονόμων τοθ άπββΐώΐαντος πατρός των Κω^ατ'χντ'.νου 11υρωνϊκη χά. οίχων Μχθ ίς Πεδιάδος. Κιιτά Σιφΐας τό γένος Ίνάννου Ση· φάχη συζύγου 'Βμανοϋήλ Νικο¬ λουδάκη κάτοικον έτΐίστ,ς. 'Η χαθ' ή; το παρδν πρόγραμ· μ> κλειατηριααμοθ καίτοι Ιπετά·
  γη νομίμως διά **]; δπδ χρονολο
  γίαν 30 Μ Ϊ3ϋ 1937 χαταοχετη·
  ρίθιι έπιταγ<}ς μας χοινοποιηθεί· σης αύι% &ί κροχύπτει έκ τοθ &η' αριθ. 5558 νής 31ης ΜαΪ3ΐ>
  1937 άπο^ειχτιχοθ ίπιδόαΐβς τββ
  βσπκοθ χλητήρ-ΐς τεθ Π^ωτοδι
  οι Ηρακλείου Μιχαήλ Ψυλλα
  χη 1*λ δυνάμει χαί πρίς έκ έλι-
  σιν τ1)ς δπ' αριθ. 29 τοθ 1937
  όριοΊΐχη*; χαί τελεοιδΕχου άποφά-
  9ΐως τοθ ΕΙρηνβΒινεΙοι» Καβτελ-
  λ(ου Πεδιάδος νομίμως χηρυχθεί-
  σης έχτελεβ^ς υδ; πληρώ¬
  ση Ιξ Ιοίυ Βραχ. 2600 έντόχως
  Ιπδ τής χοινοποιήσεως τίς έπιτβι
  Υ«]ς ταύτης μέχρις έξοφλήΐΐως ά
  πίσχε νά πράξη τβθχο μέχρι ο4)μι
  ρβν.
  Διά ταθια
  Πρός είσπραξιν τοθ ποοεθ τού¬
  του τβν τόχων α&τοθ άπδ τη~ς χοι·
  νοποιήιιως τίς είρημένης έπι°α
  γής χαί τβν ουμβηαβμΐνων Ιξόϊων
  μίχοΐς άπ·πλη;βμ<5ς έχτίθιμιν είς δηνιόαιιν άναγκαατιχόν πλει ατηριααμδν ΙχποιήΐΓω; τα ίκόμε να άχίνητα Χ'ήμΐτα τής δφιιλι τρίας χε'μενβ εν τ| χτηιι»τιχ| ιιεριφερε'α τοθ χωρίου Μ»8ί8; Πιδΐάδος νλην τοθ τιλευταΕου χει μέν:υ έν τ| χτ—ιατιχ^ περιφε ρε'α τοθ χωρίου Ξιιίβ Πεδιάδος πάντα ιήί Εί?ηνοδιχειακ<ίς περι φερεΐας ΚαιτιλλΕου Πεδιάδος ή^οι 1) Την είς θέσιν «ΛιγκάΒια» ά γριάΒχ τριβν οτριμμάτων ουν·ρ. ήΛβσι _ρυο<{ς Σηφάχη, Έμμα νουήλ Καμπανάρη χ»1 Δημηΐρίβυ Νικολουδάκη, 2) το είς θέσιν «Κί τω Λχγκάδιο» ελαιόφυτον έκτά σι·ς 1)2 σΐ:ί^ιμκτος μέ 6 έλχιό δενδρ» ουνορ. χτήμβσι Χβυα^; Σηφάνη, ΔημητρΕου Νιχολβυδάκη χαί Εμμανουήλ Παπ·υΤ3ά<η, 3) την ιίς θέσιν «Λ<χ«υς> άμπιλον
  ένές έργάτου συνορ. χτήμασι χλη
  ρονόμων Κ. Μ.ΐΓ<ι>νάχη χαί Γε
  ωργΕου Μ^ρωνάκη χαί 4) είς θε
  σιν «'ΑγΕους Άποστόλους» κήπον
  έχ μιας «εζβύλϋΐς εντάσεως μ 8;
  Λς ουνορ. χτήμασι Δι. 15 Γ.
  Δηλαβερά«η χαί οπδ ποταμοθ.
  Ό πλιιοΐηριασμδς τβν άχινή
  των τούτων γενησεται ενώπιον τοθ
  Σαμδελαιογράφοϋ ΚαοτελλΕου Πι
  διάβος ΓρηγορΕβυ Σταθίχη τ) Π»
  παδάχη ή τεύιβυ χωλυομένου ένω
  πιον «Ο νομΕμβυ κ&τοθ άναπληρω
  «Ο τού χά Ι Ι* -ώ έν ΚλλΊ
  Πεβιάδες Εημνοίφ γραφείω τού
  την 1 Α&γούστου 1937 ήμέρα'
  Κυριακήν χά Ι ωρκν 10—12 π. μ
  Ινθα χαί Βτε χαλοθνται οΕ βουλό
  μινοι νά πλιιοδοΐήσωσι.
  'Αρμόβιος Βιχαοτιχός χλητήρ
  ένεργηιάτω τα νόμιμα επ Ι τοθ
  προκειμένον
  Έν Κασΐελλίφ ΠιΙιάδος ι« 21
  ΊουνΕου 1937
  Ό κληρεξούσιβς ίιχηγόρος τβν
  έκισκευδόντων χαί «βρβγγελλό
  να
  Άντών,οί Π.
  —ΑΙ προκγωγχί τδν δημ·-
  Έ( άρμοδίβς κάνης -„-—..—..
  δτι μ«τά την Εγκρισιν υκο τοθ
  ΎπουρνΐΗοΟ ;Συμβο»λίου τ&ν ν6
  μων ιτιρΐ μΐτβρρνβμίσεως τής έκ·
  ς ρμηβ
  ώς γνειστέν, Β* έκκκολουθΑσουν
  πρβαγ»ιγ«1 είς διαφόρους βκθμονις
  κ«1 είς δλην την , χώραν δημοβι·
  δλ
  —ΑΙ αρχαιρεσίαι τ&ν
  ρνν.
  Διά την 27 τρίχ. ώρίσθησατ άρ
  χαιρεσίαι τοθ Σ'μβουλΙου τοθ έν
  ταθθα παραριήματος των άνοιπή
  ρων.
  —Ό Τοπικος κροακοκικός
  Σύνδεομος ΆβδοΟ.
  ΑΓ άποφίθϊϋς το& ΑτοιχητιχοΟ
  ■υμββυλΐου τοϋ Σειμκτος '£λλιί
  «ν ΠροσχόκΝν άνεγνΜρίοθη Ο
  ϊδρυβις το& ΤοπιχοΟ Οροοκοπικοβ
  Χυνδίσμβυ 'Αβδοϋ Πεδιάδος. Ώς
  ΤΜΜτικά μίλη τού £ννοέσμ·ο τού
  τβ» διωρίοβησβν οί κ. χ. Α. Γβν
  βιβν*Νης, Δ. Καγιαμιτάκης, Ί.
  Γραμματιχάχηί, Έμμ. Φανουρβ
  Μης, Άρ. Ταμιωλάκης. Ο. Γειρε
  φνλάχης, Ζαχ. £μνον«χης. Έμμ.
  Φιοράχης, Έμμ. ΒιλιγραδΜΜης,
  Μιλτ. Μανουσάκη;, 1. Ν. Π«σχκ
  Ιδη;, 2κχ. Κουρμοΰλης χ«1 Νι
  «λ. Χιτυριδάιχης, ΰυτοι θά εκλ*
  ξουν μετ«{ύ τ«ν την Αιοιχητι
  χην Έπιτρβπην τον Σίννδβσμου.
  —Τα μΐρίσματα τδν οβντβ,ι
  βύχων.
  Πληροφορούμιθκ δτι έντος τ&ν
  ήμκρ&ν ενώπιον τβν χ. Ύφυπουρ
  γβ& τ&ν θΐΜ·νβμικ&ν β« π«ρου·
  βθ ίπιτροπη πολιτιχ&ν συν»
  {ιοΰχΜν προκειμένον να αυζητή·
  ο Μ<τ' αυτού «πΐ τοδ ζπτπματος ίίί βελτιώσίως τ&ν μΐριπμάτΜν :&ν {ύ -Ό μιτε»ρ·λ·γιχ·ς βτ«θ· Ρ·ί Λη(«οη(2της άδ·1«ς τού έπίβτρ* >ε προχθές έ£ Αθηνών · κροΤ·
  ταμινος τού έντβΰβ» μετΐωρολο
  >ιχοθστ«θμοΰ κ. Λάγγης.
  —Ό πρβσκβπισμος χαί ο κ.
  Ι1ληροφορ(>ύμεΒ« δτι έ Ιδρυτης
  ού υροβΝβιηαμοΰ λβρΑος Μκαν-
  τ»ν Πάουιλ άκ«ν·ιμ*ν είς τόν
  διαπρΐκό «ρχ«ιβλ6νον Η.Άρβουρ
  "Ε^αινς τβ ανώτατον κροοΜθτικον
  π«ρββημβν «τοϋ άργυροϋ λυκου·
  ϋημβΐΜτέον δτι ο κ. ">β«ν( ·Ινε
  προβδροςτών προσκοπΐΜΜν όργα
  ώσΐΜν τής Λ·ριφ«ρ«ιοΐς Μκερκακ
  τής ΆννλΙ«{.____
  —Ό διθειούχος ανβρα»,.
  'Η είσχγω^η τοθ δισιΐούχου
  α»ϋρακος θα έχιτρΐκεται εφεξής
  κατόπιν αδείας τβν οπουργβν'ΐίτΐνι
  κτ,ς Οίχινομίοις χαΐ^ Οίκονομιχβν
  έχ χωρβν μεθ' ώ* σκνδείμεθ* διά
  σιιμΕάσιω/ τρκπεζΐτιχςθ χλήριγχ.
  —Πρέβκληβις.
  Κ«λουντ«ι «βντκ τα μέλη τοο
  Συνδεσμου ύκαλλήλΜν
  1
  οτι«τορι».ν.Μ«1 Ζ«χ«ρβπλ»οτ·ι»»ν
  είς γενικήν συνέλευσιν την 30
  τβυ μηνός Ιούνιον ημέραν Τ«τ«ρ
  την λ«1 , ωρβν 12 εις τκ γραφεΐ»
  Έμποροϋπβλλπλων κρός εχλονήν
  νέον Διοικητικόν £υμ0ο»λι·».
  Οί βουλόμενοι να χ«τα(Α*βΜσι
  τβ «{ΐΜμα τού Πρόεδρον κ«1 Διοι
  κητΐιιο» ,Συμβούλβν οίον να υπο
  β*λνοι εΐίικην αίτησιν κρός τον
  Γεν. Ι ρ«μμ*τία μεχρι της Δ«ντ«
  ρ«9 28 ληνοντβς.
  (Έκ τον Διοικητιχβδ £»μ0β»
  λΐον).
  Ένβιχιάζβται κατ
  την συνοδίαν Τρείς
  Ι6βός/Αλμ-Ρ καΓΒ^
  •ορ αι είς τΑ ΦαρμαΚίΙον'θ(
  οωρΐοου.
  είς
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Εναντι Π^λ. Ν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  ΠρωΙα Παρασκευής
  25 Ίοιηίου 1937
  »♦· »
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  «~ΐηι»>~»_< "ΚβυΛ. ΤΑ ΕΒΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΒΙΔ'ΖΟΥΗ Κ4Τ4 ΤΟΥ Σ4ΗΤ4ΗΤΕΡ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΩΝ Β1.ΚΟΝ ΠΙΡΙΜΕΝΕΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΚΕΙ ΠΡ0ΤΙ8ΕΜΕΝΗ Ν& ΑΝΤΙΤΑΧΘΗ ΑΘΗΝΑΙ 94 Ίουνίου (τού «ντα ποκριτοΰ μ»ς). — Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ό ατρατός τού Νταβίλα άπωθήσας τούς Βάσχους έξ όλων των βορειοδυτΐκώς καί νοτιοδυτι- κώς τού Μπιλμηάο έρεισμάτων αυτών βαδίζει ήδη εναντίον τού Σαντάντερ. Ή κυβέρνησις των Βάσ*ων εύρισχο· μένη έ*εί ένεργεϊ ήδη γενικήν στρατο· λογίαν παντός δυναμένου νά φέρη όηλα μέ την πρόθεσιν νά αντιτάξη εσχάτη* άμυναν εναντίον των επιτιθεμένων έθνι- κών στρατευμάτων. ΪΥΝΙΣΤΙΤΑΙ Π Ο Λ Α Η ΦΕΪ 40 ΕΙΣ ΤΚΝ ΑΚίΕΣΙΗ ΤΡ.Ν ΗΙΣΤΟΣΕΟΝ Ή νέα φάσις των διεδνών πραγμάτων Μή βιώσιμον τό υπουργείον Σωτάν; ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς απηύθυνε αήμερον ειδικήν εγ¬ κύκλιον πρός τάς οικονομικάς υπηρεσί¬ ας των Γενικών Διοιχήσεων. Δια τής εγκύκλιον» ταύτης συνιατάται αύστηρα φειδώ είς την διάθεσιν των Βιαφόρων πιστώσεων, ούτως ώστε να βαπανώνται αυται είς έργα απολύτως ά ηαραίτητα. καί ουχί άσκόπως χαΐ άνεξε· λέγχτως ΤΡΟΟΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙΤΙιΦΪΙγΙτΙ ΓΕΝΙΚΩΣ Τ Β Ν ΣΤΡΙΤΩΛΒΠΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 94 Ίουνίου (τού άντ*· ποκριτού μας).— Εδημοσιεύθη σήμε¬ ρον είς «ήν εφημερίδα τής κυβερνήσε ως άναγκαστικός νόμος Αφορών τας ϋιατάξεις περΐ στρατολογίας. Αί Βιατάξεις αυται γενικώς τροπο ποιοΰνται επί νέων βάσεων συμφώνως πρός τας έπιχραα» ύσας «ήμερον αντι- λήψεις των στρατιωτικών κύκλων *αΙ την ταχυτέραν διεξαγωγήν κοί άηοτελεομα χ ιχότητα της δλης στρ»τ,ολογι»ής ύπη ρ*σίας. Η ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΝ ΔΙίΚΥΒΕΥΕΤΑΙ ΟΑΡΛ ΤΟΥ ΒΕΡ0Α1Η0Υ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑ Γ 34 Ίουνίου (τού άντα «οκριτού μας).— 'Έκ Βερολίνον άγγέλ λε<αι ότι ό Γερμανικός τύπος σχολι¬ άζων ωρισμέναι Άγγλογολλικα άρθρα επί τού Οέματοςδτιή Γ·ρμανία καί ή Ιταλία δ έ ν παύουν νά διακυβεύουν την οιεθνή είρήντν, τονίζει ότι ή κατηγορία είνε βυκοφαντική καί ότι την ειρήνην ά πό συατήματος έπιβου)εύονται οί άν· θρωποι ιής Βαλενθίας καί οί έν Ίσπα νία μπολσεβίκοι πράκτορες οί όποϊοι ά· ποβλέπουν είςτόν Εύρωπβϊκόν πόλε¬ μον ώς πρός την έστίαν παγκοσμίου έπχναατάσεως μελλούσης να φέρη τούς Άοιάτας τού Στάλιν είς την Ευρώπην. ΕΙΣ ΜΙΔΡΙΤΗΝ (ΤΟΙΜ.ΖΕΤΑΙ Μ[.·Λ» ΙΗΙΒΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΟΝΙΚΟΝ ΑΟΜΝΑ1 24 Ίευνίοΐί (τ·Β ■ντ«π·κριτου μις) —Εββ' α τηλέγραφον έκ τ·6 λ,ντιρι & 1 ·κα«ε<0ΐατ·ι έτ·ιμ·ζ·νται να ένερ Μ·ί πάλιν έηιβιαιν εναντίον τής Τ· γεγ·«ος τε&το είκοίζεται *{ έη«νιμμέ%Μν Αιβ·κ·ριχδν «πιδρομβν τ β ν βτρ·τ·«μ·ΐ»ν ·ύ;εϊν Μαί οφσδρβν β·μ ββρίιομβν «ΐηνΐί ένηργ6βηο·ν τας τελΐν ι«ι·, η>·Ρ«ί <ν«ντ(·ν τβν ι.ρ·κ»χ»ρΐ} > ί<β|*.ν Ην κνΡ·|>*ηπκ·5ν ΐτρατιν
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου__Τη
  λ,εγραθοθν έκ Σαλαμάνκας
  δτι τ6 Αναναστατικόν άρχη
  γεΐον εδημοσίευσεν έ«1ση
  μόν ανακοινωθέν διά: τοΰ
  δκοίου βεβαιοί δτι δλ,αι γε
  νικως αί έξα«ολυθεΐσ<χι έ- «ιθέσεις τ·ν έρυθρών, μ· τα την ό.1«σιν τοθ Μ«ιλ μ-άο, είς δλα τα ΊσιανικΑ μέτωνα άκικρούσθησαν αί ματηρώς διά τοθ «υρός τΑν μυδραλΐιοβάλων καί τβν «υροβόλνν τοθ έβανα στατικοθ στρατοθ. Κατ' άλλας «ληροφορίας έκ τής ΙΙίας «ηγ^ς καρά κτηρίζεται σημαντικόν τό γεγονός ττ)ς αναγκαστικήν εχοοσγβιώσεως δύο έρυθρΑν άερο«λ<χν<*ν «Ις ένα των δ «οίων {«έβαινον μέ £μ«ι· στευτικήν αποστολήν μίλη τή3 Ββσκιιής κυβερνήσει «ς καί έ«1 τοΰ ετέρου είς άνώτεοος αξιωματικόν τής Σοβιετικάς Ρωσαίας καΐτέα σαρις Γάλλοι αζιωματικοΐ τής (χιοο-ορίας Έκ Βερολίνου άγγέλλΐ ται δτι αί έφημιρ.δΐς καί νουσιι τή ν αποχώρησιν τής Γερμανίαν «κ τής Ινιτρο -ής οόδβτιρότητος τονίζουν δτι ή Μ6σχ|α κατώρθωσε κάλιν ν>χ σύρη «ρός τό μέ
  ρος της την Αγγλίαν καί
  Γαλλίαν μέ σκοπόν νά κρη
  σιμοβοιήση αύτάς ώς ά«λα
  δκτΐλεστικά της δργανα έ
  ναντίον τής Γ«ρμ<χν(ας καί Ιταλίας. Είς έν άρθρον ή- μιινισήμου εφημερίδος, δι ακρινόμινον δια: την βιαιό τη τα τού, Ο«ογοαμμ(ζ«ται δτι ή Γιρμανία άνικδύβται «άσΐ)ς ευθυνής βιά τ* μ«λ λοντα ν* συμβΒσι τοθ λοι «οθ Ίύι αύτα «ιρ(«ου τονί ζουν καί αί Ιταλικαι <ε>η
  μερίδες, καθ' ά αγγέλλουν
  τηλιγραφήματα ι« Ρώμης.
  Τηλβνραφοθν 4κ ΠαριαΙ
  «ν δτι ό τα τίος τής δεξισς
  θιυριϊ μή βιώσιμον τό τί
  όν υπουργείον Σ«*τάν δΐδο
  μένου δτι, ώς Ισχυρ(ζ«ται.
  τα έν τί) κυβερνήσει συ,ντη
  ρητικά στοιχεία δέν Θ4 6υ
  νηθοθν νά «αρκμνοδίσωσι
  τό σοσιαλιστικόν κόμμα νά
  συνεχίση, τούς κοιτωνικούς
  καί οΐκονομικούς «βιραμα
  τισμούς τού.
  Ίδρύεται σχολή χειροτεχνίας
  διά τάς διδασκαλίσσας Ηρακλείου.
  Ό Έκιθιωρνιτ^ς τβν Δημιοτΐ
  ««ν οχολείω» Έ9»χϊ*ον χ. Ί
  Βϊλίργας έχοινοηοΕηβε χΡες πρός
  ιιυ{ διειιθυντίς τβν αχολιίων ττ}ς
  πιρΐφΐριίας ιήν κάτωθι τΐ|λιγρα
  φικήν διαταγήν τοθ δποιιργΐΐου
  ΐτ]ς ΠαιδιΕαο. Την εγκύκλιον τα ώ
  (ην άκολουθβθν έϊηγίαι τ Ο χ.
  Βί?ί?γα πρός τάς διδΛα«βλ1σο«ϊ
  Οίΐνιοτ&ντος νά κοσοΐλθουν έ>ταθ
  θ» πρός δεωπεν6ήμεαον
  ιίς ειδικήν σχολήν ρ ή
  «Πρές τίος χ.χ. Γενιχϋύ; Έηι
  θΐβρητβς ι6ν Σχολείων, καί τεύ;
  Έττιθιω?ητιίς τβν Δημοτιχβν
  Σχολείων.
  'ΚπιΙίυμςΟντΐς Βκας ού< χο!ς άλ λο:ς, «αί οί ιίς χά ΣχολεΙ» ττθ Κρϊτους φοιτβσχι 'Κλληνίδις μα θήτρΐαι ιύχοσι χαΐ Ζ μορφώοενς έν ού^Τς χα( χ γ| «ίοοφορ4ν τής έν Νία 'Υίρχΐ ττ]ς 'Αμεριχ^ς Ι5ρευοόο»}ς Ί£τα'.ρ·!π·ς Μκίρν χαΐ Σ'α Ρλπτεμηχανβν Σίγ^ερ, χαθ' ή' αθιη άνκλαμβά νεΊ 1) τή ν Γωνίαν ίξάοχ^σιν έν τίς τβν χατ»σ<τ)μαΐ»ν τ«,ς. ιίς Λς ηίλΐΐς τής Ελλάδος ίοιηιιΤ τοι αθτα, τδν διΓ(υο6» τβν Σχολι'ων είς την χοκτικήν, ιήν ραπτικήν χαΐ τα χέντημοτ, [ α χαταστ&βιν ίκαναΐ νά διδάοχκαι «Ο;α Ικαρ >ως είς τάς μαθητρίας την 2) αήν
  δηρεάν παραχώρησιν είς 5λ*ς τίς
  αχολΐς τβν σεΐρβν ι»ν ΙχναρΕην
  χαΐ αχιδΕαν τη', τβν &ν>γχκ'»ν
  ιί; ήν Δι?(3α»ν τί)ς χοπτιχ^ς
  χβΙ τί)ς έιπΐΐνή'ς ένδυμάτην παν
  τίς εΐϊοκς προτάσει τής
  άς τι Ο ΈχπαιιϋευτιχοΟ,
  ηιριλαμβχνομΐνς ιίς την δ π' &
  ρ:θ. 6(17(3(1937 πράξιν αύκθ,
  συνιοιβμιν υμίν Βιρμβς την ά
  ποδιχήν τ^ς κροαφορβς ταύτης
  ιήζ ώς ιΐ.ηται Έταΐρείαί, Ρ< πιομηχανβν Σίγγιρ τβν Μηόρν χά! Σ:α διά τιΰς ί* %% πράξει τ»6τη τι Ο ΈχπαιδιυτιχιΟ Σ;μ6ου λίου έχτιθεμένους λίγους. Ό 'ϊηουβγός Κ, Γΐΐίργακόηβυλβς Βίοΐι ιής ιίς 5*0» ιγ τ) Διεύθυνσις τοθ ένιοιθθοι η ΣΎγεο «ίς *)(.'«; Β" θ* Ε5ούστς] Σχολήν ένταθθα άπδ 1—15 Ιουλίου διί τ^ν δί?('{αν τ«)ς χοπτιχτΙγ, ρ" ιπτι «τ]ς χαΐ κθ «ενττ)ματος είς τάς Δι*(39>(. Όθεν παραχαλοθμιν
  πάσας τας Δ'>( α»ς ι*ίς Πιοιφε
  ρεΕας ημών !π»ς &κό 1 Ίλί
  φ
  ο»αιν ιί( την άνβτέρν Σχολήν ή*
  τις θΐ λιιτουργήση ιίς το Η'. Δή
  μοτιχον Σχοιΐον Ήραχλείου.
  Πρίς τοθτο διά νά ιίναι ευχερής
  δ ΙλιγχοςοΕ Δι?(3οαι ίέιν νά 6
  Πίβίλβοι ημίν δήλβοιν διά τβν
  τβν χ.χ. Διευθυντήν τβν 2(ολΐί
  ών τω< Οτι θέλουσι φΐιτήιΐι εί; τήνΣ(βλήνα! δέ Βι' ιΕίνϊήτίί· λόγον μή δυνίμΐναι νά φοιτήιοιιν Ηά ά'οφίϊουν χά! τίν λόγον. Την Ιην Ίιυλίου χά Ι ώ?αν 10 π.μ. ΐίβν νά ·6;εθβαιν είς τό Η'. Δ~ μοτιχ&ν Σ(θλιΐ9ν 'ΗραχλιΙβϋ 5 αλλης προοκλήίΐιβς. Έ«ιθιω>ηιής
  Ί. Βκλέργας»,
  Η ΚΙΘΙΡΙΟΤΗΣ ΕΙΣ ΓΟΝ ΕΞΩΘΕΝ
  ΤΗΣ ΠιΛΗΣ ΧΙΝΙΟΝ ΣΥ^>ΣΜΟΝ
  Έπιτροηή χατοΐχων τοθ Ιξωθιν
  ής Πύλης Χίνίων οανοικισμοθ
  προσήλθεν χΟές είς τα γραφιΐα
  ΐοθ ΤγειονβμιχιΟ Κέντρβυ «οί χά
  • έθεσεν αναφοράν δηογρσφομένην
  δφ' δλων τβν ένδΐβφιρο^ένων αί
  χογειειβν διά %ής ίποίας παρκχβ
  λβθν νά λτ)φ8ΐ μίριμνα διά την
  επισκευήν τβν έχετβν τβν άπο
  χωρητηρΐην τής Φ,<ου(&ς Ήρα «λείοιι, καθόσον ίχι μόνον ή δια μονή των κατέστη άγόρητος είςτ^ς «Ινιας των άλλά χά Ι ή διάβασις άτλ*ς έξωθι τής Πύλης Χανίων «ρίδληματιχή. Την ανάγκην ιή, •ξογιανοιως τής περιοχής ιίχε γνωρΐσει ι ημειωιέβν χαί πρό τι >ος τα Υτει&νομινβν Κέντρον είς
  τέ αρμόδιον δκουργιΐβν, τελιΐ ϊε
  έ' «νβμο>ί δίηγιβν διά νά ρβ
  είς τάς ένδεδειγμένας ενεργείας.
  Ο ΕΡΑΝΟΣ ΔΙΑ
  ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ
  ΤΟ ΤΙΜΠ9Ν ΙΓΡΡΦΥΛΙΚΗΣ
  ΚΑΙ Η ΕΘΝΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙλ
  Καθ* α τιληοοφοροόμιθα κα
  τα ιήν προχθεσινήν συνεδρΐα
  σιν τοθ ΈποπτικοΟ Συμβουλι
  ου Άγροφυλακής υπεβλήθη
  πρότασις οιαθέσεως έ< τοθ ΠβριφερειακοΟ Τσμείου Άγρο φυλαιής Ηρακλείου 100.000 έ ΈθΆ φ βραχ ύτιέρ της ροπορΐας. Έθνίκης Άβ ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜ Π ΟΡΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ Τβ ΕΙΣΑΓ. ΑΙΚΙΙΟΜΙ Τό Εμπορικόν »Επιμελητή ριον ανεκοίνωσε κοί ν,θές δια ^ύ; ενδιαφερομένους έμπό ρους δτι ή -(οθβσμΐαπρδς 6πο βολήν ί πρός άπόκτη Κατά κυβερνητικήν άνακοί νωσιν τό μεχρι τοθοε συγκεν ΓΓωθέν έξ έρα>ων διά την άε
  . οπορίαν ποσόν ανήλθεν είς
  140 000.000 Βραχμων. ΚατΟ
  ος υπαρχούσας προβλ/ψβις
  ό ποσόν τοθτο θά αόξηθβ
  >ατά πολύ ά<όμη οιότι ό έρα νος ιύρΐσκεται ί(ς την άκ μην τού. ΗΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Χθές την πιναΐαν διβνηργή θη ιίς την Πλατείαν Έλευθε ^Ιας οκό τοθ μηχανικοθ κ. Δαλιάνου επιθεώρησις των ούίοκινήτων των ύπεραστικΔν γραμμήν. Ή έπιθιώ^ησις θά συνεχισθή. ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΛ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ύρο τής Ίβ( άς Συνόδευ κα ηρτιο€η έπιτροηή έκ Μητρο πολιτών ήις υπό ιήν προ* δρΐαν τοθ Αρχιεπίσκοπον Ά ίηνβ>ν θέλει κατορτΐσει πλήρη
  όοηγόν τ-νν ι ωλυμάτων ΐοθ
  γθμου συμφώνως πρός τοΟγ,
  χανό>ας ΐ()ς Όρθοούξορ Έκ
  σιν ε(σα>ωγικοΟ δικβ'ώματος
  λήγει όρσπκβς την 30 τρέχ.
  μηνός. Έπίσης ανεκοίνωσεν
  δτι άπαρσίτητος ττρτ ϋιιόθβσις
  διά την υποβολήν τ6»ν έν λό
  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Τ·Υ ΣΙΤΟΥ >ω οίιήσΓων ιΤνβ συμφώνως
  τφ σχετι ώ νό^ ή άνσκατα
  Τό υπουργείον τής Γιωργί Χ-£ησις ιης έτιωνΐμ'σς των
  άς δ/ έγκυκλιου τού πρός ά «ίσχνωγέων καί ή έκπλήρωσις
  πάσας τας γεωργικσς ύτιηρε τ©ν ίκκρβμών βΐς συνδρομάς
  οίας τοθ κράτους ιΐσρέχίΐ ώ υποχρεώσεων των πρός την
  ρισμένας όδηγίας διά την δ οργάνωσιν·
  σον τό δυνατόν μεγαλυτέραν} '■■'■!■............■ .
  επέκτασιν της σ,αλιστικής ΕΙΣ ΑΤΤΟΖΤΡΑΤΗΙΑΝ
  «αλλιεργεΐος τοθ σΐτου. Κυρί] —τ~~
  ως συνισ»άΐαι ή χρησιμοποιή1 Δια - *» ετέθη είς άπο
  άς υπό των γεωργων βύιρί). στρατείαν ό ταγματάρχης τοθ
  σΓων καί ιύθηνών μηχανημά,Π»ί>°^
  των κατάλληλον δια την $νβρ | "'~*"ν*Μν'^'#"*^*'*——**Ν*>Λ>
  γβιαν τής γρσμμικής οποίας. Γ| 11# Ω Μ |Έ Ββ 11#
  II
  7 Π ϋ
  Πρός τοθτο δμως δέον ά«α υΙΜΙΙΐυΐΐΙΙΜΊ £1111
  ραπίμως ο( κατά τόιιους γε __________________
  ωργικαΐ υπηρεσίαι να μεριί ΑΙ έν ιβ άγβρ? μας κυμανθ&Γσαι
  41.50 45.
  40.
  ργ η β γρ^ μ μ
  μνήσουν διά την λίψ.ν άποφά[χθές τιμαί των διαφόρων ένχωρί
  σεω» των διοικητήν συμβου. ων ηΡοΙοντων είΧ°ν ώς κάτωθι:
  λΙων< των γβωργικθν τομεΐων) Χονδρ. Λίαν. οιά των οποίων ΘΛ έξουσ.οβο "■»■·■ τή ται τό υπουργείον νά κρο είς θείαν. ργ την σχετικήν προμή ΤΟ «Β ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 5 βαθμων κοινα ραφινΐ λευκοΐ α' 27. .. β' 25. ,, τΐυρηνελ. α' 23. ., Ρ" 21. „ μουρνέλ. α' 23. .. β' 21. θΐνοΐ Λρχαν. τθ μΐστατον Μαλεβυζΐου Την πραΐαν τής?προσεχο0ς ίής άρ&'ζουν είς το θεατρον «Διονύσιο» τον 'Δθη νων 61 έργ« σΐαι το Ο ΙΒ'. Π χ Δέ^^ατοι* βιδέλα νελλη»(ου ΣυνεδρΙυυ Ωολυΐβί „ βακέτα κνων ό^γα»ουμβ*ου ηαρα τής' ·· βαρεία Άνωτατης ΣυνομοσπονδΙα<..| ΑΗνοο4ρματα α§ Είς τό συνεδριον μειε^υ»[ Πρό'βατοδέρματα οί άντιπρόσωτιοι ύπερδιαι,οσΐ 'Λρκαλο&έρματα ών όργανώσ«ων Πολυτεκνων —αλλια εξ δλης της Ελλάδος. ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΟΥ Δα διατάγματος με-αΐιθβ ται ιίς Άσΐακόν ό Ε,Ιρηνοδι κης Πιύκου Β άννςυ κ. Άρ. 31. 29. 27. 25. 27. 25. 50 6 550 60-120 250 45 30 24 40-90 10—30 50-60 180 38—45 Τιμαί Συναλλάγματος 'Αγορα Πώλησις Δολλάριον 110.40 111.40 Λΐρα 546. 550. Κορώνα Σουηδίας 28.10 28.36 Φράγκον Γαλλικόν 4.91 4.99 Φράγκον Έλββτ. 25.30 25.65 ΦιορΙνι ΌλλανΒικόν 60.60 61.30 Τσεχοσλοβακίας 8.89 8.90 ·ρ«νι;βν Βελν |Τ| ^ιΜπ^η^ι^^ ΑΙΒΡΙΙΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΗΔΙΕΘΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η ΓΕΡΜΜΙΑ ΚΊΙΙ ΙΤΑΛΙΑ ΔΕΝ ΛΠΕΧΩΡΗΙΙΝ ΟΥΣΙΔΣΤΙΙΙΟί ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΗΗΣ ΜΗ ΕΗΕΜ.Ι2ΕΗ2 ΑΘΗΝΑΙ 34 Ιούνιον (τού άντα- ποκριτού μας).— Έίδήσεις έκ Λονδί· νού καί Παρισίων πχρουσιάζουν ήιιω· τέραν την διεθνή κατάστασιν. Ή ϋφεσΐς αυτή προέρχεται έκ τής δηλώσεως τό¬ σον τής Γερμανίας όσον χαΐ τής Ί»α λίας ότι αποχωρούσαι τής έηιτροπής έγκαταλεί«ουν έν αυτή παρατηρητάς πρός βιευκόλυνσιν τού καθαρώς φιλει ρηνικού της έργου. Έλπίζεται ότι καί πάλιν τα πράγμα τα θά έξομαλυ^θώσιν καί ότι θά άπο· φευχθούν νέοι σχόπελοι είς την εξέλιξιν τής καταστάσεως, έξευρισχομένης λύσε ως #ξυπηρετούσης ομαλώς την άηοτελε σματίκότητα τοθ έλεγχον έν Ισπανία. ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΤΑ ΓΡΑΦΕΝΤΑ ΙΊΕΡΙ (ΒΟΚΑΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΗΑΝΙΑ! ΥΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ Κ1Ι ΙΤΙΑΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τοθ άντ* ποκριτού μας).—Είς Παρισίους έοη- μοσιεύθησαν πληροφορίαι καθ' άς ή Γερμανία καί ή Ιταλία κατόπιν τής νέ- άς τροπής τής Βιεθνοϋς καταστάσεως προτίθεντονΐ ή μέν πρώτη νά άποκλεΓση τας Ίαπανικάς ακτάς, ή δέ δευτέρα νά άποβιβάση^ ισχυράς δυνάμεις τακτικού στρατού είς Μαλάγαν. Έκ νεωτέρων τηλεγραφημάτων αί πληροφορίαι αυται χνρακτηρίζονται μάλλον άνακριβεϊς. ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΑΙΑΒΗ Μ Α ΥΠΕΡ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Α® ΗΝ ΑΙ 24 ΊβΗνΙβΜ (το3 άνταποκριτοθ μ«ς)—ΚαΘ'α άγγέλλ·υν τι,λεγρνφήματα έξ Ού«αιγκτβν·5 δέν είνε απίθανον ή κυ βέρνκβτς τής Άμερικανική; ουμκολιτείας να άκενθύνη έντός τδν ήμερ&ν φιλικόν διββτιμα έν Βεοολί^ω, ίσονιοτβαιι μιτριοπ· θείαν είς τόν Χίτλιρ εδΐνς Μ9» έκ τής στάσεως τής ΓκρμανΚας νβ μή δημιουργή θοδν άμισοι Μΐνδυνοι τής π«γκ·αμί·υ είρή νης. ΕΙ{ τε> διάβημα τουτο οί Γαλλικοί καί
  Άγγλικοί κύχλοι είκοδΐδουν Ιδιαιτέραν ση
  μασίαν κ-ί πιατιύουν (τι θ« τιλεσψορήαα.
  ΤΟ ΜΟΙΛΜΟίΟ «ΠΟΒΑΪΝΕΙ
  ΝΙΥΤΙΚΒΚΙΙΜΡΙΧβΒΛΙΙΣ
  ΠΥΡΕΤΟΔΕίΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΠΑ)
  ΑΘΗΝΑΙ 34 Ίουνίου (τοθ άντα
  ποκριτού μας).— 'Έκ Παρισίων αγγέλ¬
  λεται ότι συνεχίζονται είς Μπιλμηάο
  πυρετώδεις προετοιμασίαι όπως τοθ¬
  το αποβή ναυτική χαΐ αεροηορκή βά¬
  σις ή*ιςν4 χρησιμοποΐτ,θή διά τάς έν
  τή Βορείω Ισπανία αυνεχιζομένας έπι-
  χειρήσεις των έθνικοφρόνων. "Ηδη πε·
  ρατούται ή έπιδιόρθωσις τοθ εκεΖ με·
  γάλου άεροβρομίου προκειμένου νά
  προσγειωθώσιν μοϊραι άεροπλάνων μέλ·
  λουσαι νά φθάσουν έκ Σαραγώαης.
  ΤΟΖΗΤΗΜΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ&Σ
  ΟΣ ΕΜΟΟΑΕΜΟΗ ΤΟΝ ΑΥΟ ΙΣΙΑΗΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 34 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—ΤηλεγραφοΘν έκ τοθ
  έξωτερικού ότι κχρποφορεϊ ή ίδέα
  παρί άναγνωρίσεως ώς έμπολέμων
  των βύο Ίσπανικών κυβερνησειον υπό
  των πλείστων των Έύρωπαϋκών χρα>
  των.
  Είοικαί συνεννοησειν διεξάγονται
  πρός τοθτο υπό της Γαλλίας καί Αγ¬
  γλίας έν Λονδίνω κατόπιν διακοινώσεως
  της έπαναστατικής κυβερνήσεως τοθ
  Φράνκο ζητοθντος τουτο 8ιά λόγον*
  )*φορώντ»ς καί τήνβι»ν»»όλυνβιν τού έ.
  το