94447

Αριθμός τεύχους

4598

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

26/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •ββιν.
  7.
  εν Μ
  ■ -ΠΑΝΙΑΪ
  Ι ΚΙΙ ΙΤΙΙΙΗ
  »νίου ι^ου ίντε
  —«ρΐβίους έδη.
  >ρί*ι χ&Ο' &; ή
  ι κατόπιν τής νί'.
  η νά ολιί
  ή δέ δευτέρα
  νάμεις
  αί
  χαρακιηρίζονιιχι
  ΙΙΛΒΗΗΙ
  ΤΙ
  τβδ βντ«ηεχριτ·&
  τιγρφμ
  ι •κ.θβν·* Λ
  κή{ ο»μ«·λΐ«ί«ί
  λ«·»
  ινιβτβα* μ
  ι μα ββμι·»ΡΥ;
  ίί«
  ΑΝΟ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΖΥΝΔΡΟΜΛΙι
  ΑΙγύιττοα
  έτησία Μραι 3
  ίξάμηνος Ι
  'Αμεοικη;
  έτησία δολ. 16
  εξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 8
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  26
  ΙΟΥΝ1ΟΥ
  1037
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  Ο&ΟΖ ΜΙΝΟΤλΥΡΟΤ
  ΙΙΠΠΙίΙ ΙΤΙΤΙΙΤΙΙ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΥΌ* (ΙθΜ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΑΟν 4598
  ΔΙΕΥΘΥΤίΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
  *Από την πρωτεύουσαν
  ρας μΐτΐδββη χββς μ,« ΒξΚ|
  ριτικα ευχάριστος ιΐδασ<ς: •Ο κ. Πρωθυκουργας, λέγει τ· σχετικόν τΐ|λιγρήφημ«, εδήλωσεν είς τό νέον προε¬ δρείον τής Άν«τ«τιις ·μο- οπονδ(ας τβν βι.«γγΐλματι- Βν, τβ οΐτ·1ον παρουσιασθή ενώπιον τού δια ν« διαδηλν ορ την πίστιν καί την α»β· β(Μβ(« τ·η κΙ( τβ νέον Κρ* τ·ί, 2η Ανέλαβε ιΐρ·α»η:ικβς την εξέτασιν κ«ί την μελέ¬ την τβν ζητημ«τ»ν τδν έ· καγγιλμοτιβν. Καί .έδωκε την ρητόν καί κ«την·ρημ« τικην βΐβκίωβιν 8η θκ προ- ακαθΑσα δι' σόλων τού τβν δυναμεων νά ρυθμίση. ·ρι· βΐικβς κ τί χατα τρόπον δι και·ν Μα) Ικανοποιητικόν (· λα τα φλέγοντα προβλήματβ. κου «π«αχολ·6ν την τά{ιν τβν βιοτεχνδν τβν μικρζμ. πβρων καί άκ«γγΐλμ««ιθν. ΕΙμη·ρ·Ομκν λαϊκόν νβ ιτι ατεύωμΐν βκαίμως ότι τα «τκιιρβ» ζητήματι κου έκ κρΐμοδν βκ· έτβν καί κρα τ·0ν είς διαρχή αγωνιαντσύς βιοιταλαιατας τβν πόλεων θ« οιευθΐτηθονν πλέον οριστι¬ κάς. _«· «ύτην την πίστιν μά( έμπνέει ή κοοσνκικη * ν*μι{ις τ·δ κ Μεταξα κκί ή Μ«τηγ·ρημκτικη ύι.·αχεα(ς τ·ν, καΒώί,καιί τβ καλόν πρβ ην·ύμενον τής ρυθμΐσενς τδν χρΐβν *αί τβν αλλων ζή τη μκτων πεύ βφορβθν την «λ- λην μεγάλην κοινωνικήν μας τάξιν, την άγρβτικήν. Είναι δέ κραγματι ίπιβε βλημένη 4 λήψις μέτρων ηρ·ί Λνακούφΐσιν καί προ βΐ«σι«ν μοί. ένίοχυσιν τής τα (ε»ς τβν έ««γγελμ«ϊΐ»5 Διβη ·Ι έπαιγνΐλματίαι κ •Ι βιστέχναι «Τνκι βΐ πλέον «δικημένβι, βπβτελβδν την χλέβν παρηγκωνιβμίνην κα! ■γνβημένην «κβ τέ Κρβτβς κοινωνικήν τά^ν. Κ«1 ένβ •ιύτβί, πρβσίφερβν είς τ*Κρα τος τας ^μεγβλυτέρας ύλικ καί ηθικαι ύαηρΐσΐβί, έ» κύτβΐ έπλήρωνβν πβίντβτ* τ·ύ{ κεριβσ ετέρους φέρονς Η·. ποβαέφΐρβν τας μεγβλυ τίρ«ς ύΐΜ|θ(β(«ς κο.1 τβ πιρ.σ αέτΐρβν «Ι νικ έν ώ?α άνάγ «ής δι« την «αφίλΐι.ν κ«ί τέ μεγαλιΐβν τοδ Ι9νβυς. Έ νω τέλβς οί ·η«γν·λμ«τίαι Ηβιί βΙ βι·τέχν«ι «>τ·τέλια«ν
  έ*«8ιν τ« οι«θιρ« ,βίθρ.
  τής ΚοινΜνιχής γκλήνη; καί
  Ιβορρ·ΐτήαΐ«{ καί τα καλύ»
  ρ« ατβιχεΤν τής προοδον,
  τής βνα«τύ5εως τοθ πολιπ
  αμβϋ καί τής «ύζήσΐΜς τβϋ
  έθνιχβϋ πλβύτβυ, έν τβύτοις
  τβ Κρατβ; δεν τβύί έκβίαι
  ςλ πβτέ Ιβον, Ικοκκΐ κ«τ«
  τβ παρελθόν καί δέν τβύς ά
  νβγνώριαε καί δέν τ·ύς Ιδ»
  ηι την θέσιν την βκοίαν δι
  κκτωμκτικβς £κΡεαε να κα
  τέχουν.ΌΙ επ«γγελμ«τ(«ικ«1
  βΙ βιβτέχναι καί οί εμκοοαι,
  δι·π άκριβΒς ιΐναι στβιχεΐκ
  νβμσταγή καί φιλήβιιχν, διά
  Τί είναι κρβαηλ»μένοι «Ηνκ
  χβς είς τα (Ιρηνικν,δημιβυρ
  νικ· των κργα καί δέν ήγΐι
  ραν την βημκίβν τής άνταρ
  οίας κ«1 ίέν κατήρχοντβ είς
  Ββρυβώδεις έκοηλύσεις καί
  είς άνβνας τδν κεζβδρβμΐνν
  διά την διεκδίκηαιν τβν δι
  καίων των, ιΤχβν ληομονηθζ
  «κβ τβ Ερκτβί της «δικίβς,
  π·ύ ιΐχΐ διιμιβ»ργηβ$ τβ τε
  λ«υτ·Τχ Ιτη κκί ·ιχ·ν &φι
  8$ νά ουνθλιβωντιιι είς τάς
  αυμηληγβδ«ς πέτρας τής έκ
  τβν ανω καί έκ Τβν κ«Γω
  κιέαΐν;.
  Καί έται η τβ{ις αύτη κρβς
  την οποίαν ώφειλε τβ Κρβ
  τος νά στρέφα όλην την συμ
  πβδείαν χαΙ την στοργήν
  τού, άφέθη «πρβοτάτενιτβί,
  εγκατελείφθη έρμαιβν παν-
  τβίων Ικμεταλλεύσιων, καί,
  χωρίς συνδρομήν καί έρεί-
  αμ*τ«, χωρίς μέριμναν καί
  πρβατααίαν έκλονΐΌθη βΐκβ
  νβμικβ;, υπέστη ζημίας τρβ·
  μακτικα καί ήκειληθη «ηό
  ολοκληρωτικήν καταστρβ-
  φήν,^πό πλήρη βίκβνβμικην
  κατάρρευσιν.
  Ή έπηνη( δ(«{ις δι« τβ(
  παλαιάς «ρϊ,λέί, * διεεκ·-ι)
  Ίς π«ρβχίί νέων πιστώσε-
  * καί τϋις άνανΐώοεω; τθν
  γρ«μμ«τίων, ή αρβις τ·»Ο ε¬
  νοικιοστασίου, 4 έλλειψις έ
  καγν·λμ«τικϋς στέγης καί
  ταμείων κσφχλ(οε»ν καί κά
  βε αλλου μέτρον κροοτααία;
  τής συμπαθούς αύτβς τάξεως
  είχον βυντελέβει είς τό να
  φθάαονν οί έκαγγελμανΐαι
  καί οί βιατέχναι μας ·1ς τό
  χεΐλος τϋβ άβύσαου πολλοί
  δέ κατεβΐράφηααν, βυατυχΒς,
  τελείως χαί έγιναν άκτήμβ
  νέ;, πτωχβΐ, έκκέσαντις είς
  την τάξιν τδν μιβθωτβν κα)
  τβν «νέργνν, "
  Αυτή ή τρκγικέ, κατίατα
  αίς εΐχε δημιουργηθή δια
  τόν έπαγγελματοβιοτεχνι
  κέν μας κόσμον. Καί τοιαύ
  την την αντιμετώπισεν ή οη
  μερινη Μυβέανηαις Καί κατ'
  αρχάς μέν Τδρυαε *«ί έφρσν
  τιαε διά την έναρξιν της λει
  τουργίας τού ταμείου Άοφα
  λ(ο«ως έκαγγελματι&ν. "Ηδη
  δέ όκοαχεται ο χ. Πρωθυκιευρ
  γός νά δώσο κρ·βΗΐ»κβς λύ
  σιν καί ·1{ ·λα τα «λλα κρο
  βλήματα τα οκοΐχ άκαοχο
  λοθν χαί βκσκνίζουν τόν χά
  σμόν τβν βιοπαλαιατβν Τβν
  Καί είμεθα βεβχιοι
  ίτι η χρωθυιΐβυργικη αύτη
  ύπ·σχισις Βά έκχληρκβ^ έξ
  όλοκλήρβι. καί είς σύντομον
  χρονικβν δικατημχ. Διατί
  έφβαον η βημερινή κυβέρνη
  αίς διεκήρυξ«ν ότι σκοπες της
  είναι η «κοκατββταβις κρα
  τού: δικα(βΐ) εί; την χώραν,
  είνε: βέβαιον «π θάλνβο
  μέριμναν καί διά την
  αμΐσον ρύΒμιοιν τβν ζή τη
  μάτνν κου «φοροδν τ·ύ{ έ
  κ«γγκλμ>τ{ας καί τούς βιβ
  τέχναρ. 'ΑφβΟ το δίκαιον κκί
  τβ ουμψέρβν τής πβλιτείας
  καί τβδ κοινωνιχοΰ οννβλβυ
  ■καιτβδν νά βτραφι) τβ κρατι
  κον ενδιαφέρον καί κρβς την
  Τάξιν αύτην πεύ άκβτΐλιΐ
  την σπβνδυλικην οτήλην τβδ
  χβινωνικβδ μας βργανιομβδ.
  ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  Ι ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΟΕΡΙίίίτΜ ΤΙ]« ΑΠΟΡΩΙ
  ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥ «■ ΑΗΜΑΡΧΟΥ
  Έκ μέρους τοθ Δημαρχΐυ χ
  Μτ,' Λ Γιοργι^ δ >υ ελάβομεν την
  χκτβνίρω έκιοτολή' οχετιχβ,
  μέ τ*)ν ίργάνβοιν λ*Κ Δτ,μοτι
  τβν
  *τ]ς6«ΐ)ρΐς ρ
  άκίρβν την δκοΕαν χαΐ
  δ &ί
  δεμεν ι&χβρίο»ς
  Κόριε Δ ευθυντά,
  Ό άγατΐητίς φ!λος καί έ·
  κλεκτός έν τώ Δήιφ συνβρ-
  γάτης κ. Κων. Βο^ ββράκης
  είς Βόο βρθρα τού Βημοσιβο-
  θέντα είς *ήν εφημερίδα « Ι·
  6Γ4» ήσχολήθη πβρΐ τ«ς «νάγ-
  κης διοργανώσεως δημοτικάς
  ΰιιηοεσΐας ηεριβά) ψ?ωθ
  θ* είμεθα εύτθχεΚ. αν τό
  κσράβειγμα τοθ κ· ΒατρβΕθά·
  κτι Λίολούθουν κσΐ αλλρι. Ινα
  έκ τής γενικωτέρας «Ο ζη'η
  ματος έριύνης, βύρεθθ 6 κσ
  λότερος τρόπος τί|ς περιθάλψβ
  ως των άκόρων.
  Παρακαλοθμεν μάλιστα οί
  ονβήποτε, βυνάμβνον, ν άσχο
  ληθβ έηΐ τοθ κοΐνωνικοθ «υ
  τού ζητήμστος, ή ρύθμ.σ'ς τοθ
  δποΐου «ραγματικβς β* «υ
  «ηρετήση ιήν έν ,β «βλει Φ'
  λαθρωπι*ήν κίνησιν.
  Σήμερον βακανωνται αρ*ε
  τα, τόσον έκ μέρους τοθ Δή
  μοσΐου 8σον »αΙ έκ μέρους
  τοθ Δήαου, άλλά δαπανών
  ταισνεβόν όσκόπως 6ιανεμό
  μενά κατά τό «λείστον ιΐς
  τούς έξ έ«αγγέλματος έηαΐ
  ταΓ, είς «ούς άνσιοεΤς καί β
  ομνειβήτους, είς «Ος ί»*»
  ^Φς ΚβΙέν πολλοΐν"
  μή ϊκοντας άμεσον ανάγκην
  τιιριθάλψίως.
  "Ισως μάλιστα ό τρόπος
  κοβ» βν σήμερον ΒΐίΓάγειαι
  Α Φιλοθρωπική πρόνοισ. νά
  όποθάλπο *ν πολλοΤς την ό*
  νηοΐαν ώ: πρός πολλούς, οΐη
  νβς βυνάμενοι νά έργσσθοθν,
  Ερπουν ιΐς τό.συσσΐτιον ποικι
  λοτρόττως'άσχηαονοθντβς καί
  άνσμένοντβς την διανομήν τοθ
  συσσιτΐου.
  Καί κοθίστατσι ή ίλλεψς
  οργανώσεως 6 τι τραγικωτίρσ
  διότι ύπάρχουν αντιθέτως οί
  κογένβιαι οί δποΤαι πραγμα
  τικως άναξιοκαθοθσσι ότε
  ροθνται πάσης κοινωνικάς μβ
  ρίμνης. βιότι Γεν έχουν την
  τίχνη» ιοθ έιιαιτεΤν, < Οτε τα πρόσωηα των φωνασκον, ά ναιδον καί άοέμνων έκβηλώ σεων. Ή Ιλλεψις φιλανθρωπικΓ)ς οργανώσεως καθΐσταται ετι βλλν έπιβιβλημμί^η άπό ά Ιατρικής κσί Νοσοκο περιθά' ψβ«>» δν ακ0
  λαυβΛνουσι πολλοΐ Βυνάμενοι
  νά πληρώσουν.
  Τοθΐο γΙ>ετσιέπΙ ζημ'σ των
  Ιατρών της πόλίως, πρός ιϋς
  μόνον εύγνωμοσόνη έδει νά
  όοεΐλετσι Βιά τάς πολλαπλβς
  παρεχομένας άφιλοκεροως ό-
  πηρεσΐας «Ις «ύς απόρους.
  άλ)ά περισσότερον γΐνεται
  επί ϋημ'ο ο°τΛν ™>ύ*®ν τβν
  πραγμσϊκβς άπόρων, *Τ»»·ς
  προσερχόμενοι ·Ις » «
  μίΐον, Ευρίσκουν συμκεπληρω
  μέγας τας «λΐνας άπό αλλους
  Βυναμένους νά πληοώσουν.
  Καθ* ημάς, πρωτίστως έν
  ΑεΙκνυται ό καταρτισμός άκρ
  βοθς καταλόγου άπόρων.
  Τοθτο έπεδιώξσμεν τρβΐς
  φοράς μέχρι οήαερον, άλλά
  ίηβτύχομεν.
  Την πρώτην Φοράν άπβπει
  ράθηαεν διά συνοκιακφν επι
  τρόπον, τόν καταρτισμόν κα
  ταλογων άπόρων.
  Δυστυχος άπετύ^ομεν διότι
  προσε«ρούσαμεν ΐ(ς συμπα·
  θείας γειτο ικάς.
  'Απεττβιράθημεν διά των (β
  ρίων, άλλ' άπβτύχσμεν διότι
  κα( ι( («ριΐς άποζ&ντες έ
  τής ιίσφοράς των ένοριτων,
  {έν ήτο δυνατόν άνευ κινδύ-
  νού τής 'βΙαςούΓων οΙ<ονομι «ής ύποστάσιως, νά δώσωσ. άμβρολήπτους πληροφορίας. Ήδη διά των Δημοτικόν Σύμβουλον γΐνεται νεωτέρα καταγραφή, η'ας ιΓμβθα βέ· βϊΐοι 8ιι θά είναι άποτελε· σματική.. Βεβαίως Βέν πρόκειται νά γίνουν δεκταί δλαι οί Βηλώ σεις, άλλά θά γίνη έκΐ τού των τ&αα δυνατή Εριυνα καί θά ζητηθΔσιν πάσαι οί Ρυνα ταΐ πληροφορίαι, πρΐν γίνουν ο( κατάλογοι έκτελεστοΙ. Β(ς την Κεντρικήν Επιτρο¬ πήν «Ο χαταρτισμοθ των κσ ταλόγων, προεδρβυομένην ά¬ πό τόν κ. Κασιμάτην, τοθ * ποΐου ή !)?εμος κρίσις διασφα λΐζει την έπιτυχ'αν καί είς Τ μετέχει καί ό χ. Βχρβεράκης θά ϊ(σηγηθΛμβν: ο/) "Ινα οί κατάλογοι περιο ριοθβσιν μόνον είς τούς βημό τας Ηρακλείου. ΚαΙ βΤναι δίκαιον καί επ βϊβλημένον νά περιορισθβ τ ψιλανθρωπική μέριμνα είς κ ύς δημότας Ηρακλείου, διότι έ σχάτως πσρειηρή^Γ) ι(5*ολος έν τ β πόλει συγκέντρωσις έκ των χωοΐων, &ηθεν άπόρων, οΐτινες ίγ<αθ;στοΟν συνεχΛς κα| παρανόμως ναράγ«ες έ π( ζηιι'α της ίμφαν(σ«ως καί όγεΐας τής ιΐόΧεως, οΐτινες ά ηορροΦοΟν',&ιΑ συντήρησιν των άοκβτά, επί ζημ'α τθν άπό οων Βημοτών κα! οΐτινες έιΙ πλέον έγκαισλεΐκοντες τα χω οίαν των κα·! τας Εργασίας των έγκαθΐσταντσι ένταθθα Βια να γίνουν ό <νηρο(, άνΐκα νοι πρός έργασ'αν καί έπικΐν ουνοι είς την Βηαοσΐαν τάξιν. Ούτοι ο( εσχάτως έκ των χωρίων έγκστσσταθέντες έν ταθθϊ, α<ευβ[οικΠς σταθεΓβς έργατσίας, ανευ έγκατσστάσε ως, ανευ ούδβνός πορου ζω ής, αγνώστου ποινικής κατα άοΐωΓ, Βίον να 6ποχρεωθ2 βνΐυ άναβολής νά επι στρΐψωσιν κ!ς τα χωρία των κα( ένανέλθαϋν είς τάς έργα σ(ας των. Β') Ίνα κατανεμηβΔσιν είς τρβΐς 'άξ<ις ε( άποροι: 1) Τούς έντελθς ένΒκΐΐς μή δυναμένους νά έργατσθοθν. 2) Είς τούς Βυναμένους μέν νά έργασθοθν, άλλά στερου μένους λόγφ έλλεΐψ'ω; έργα οίας. 3) Είς τού; έργοζομένους, άλλά μή Βυνσμένους έκ τής έογαοΐατς των ν* άνταποκρΐ νωνται ε(ς τάς βιωτικάς άνάγ κάς έν τώ συνόλω Γ)Γθΐ| (ι τρούς, Σχολΐΐα κ.λ.π. Δι' εκάστην των πιριπτώσε ών τούτων, Βέον νά ληφθρ ( διατέρα μέριμνα περΙ ή; οθρι όν. Ηράκλειον »8 25 ΊουνΙου 1937. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου. ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ χαΙ την πιοιμέν», α&τή την *ρι τικτ). 'ΒμιΤς «!& σΐ*ν έιυιρχ(« Ι χομι άλλΐς άβχβλίις. Ό έκιστήμβ νας Βίαν Β·ν άοχιΐ τό πρΐχτικί τού έκάτγελμχ πκΐζει πρέφχ, ή διβδάζιι τόν «Πιρνααΐ}» «αί τό «Μποκχίτο»! Ή μίνη ΙΒεολογι «ή (;) χ(νηιΐ), κ·υ γΐνεται α τί χι φίλι τ<ν ι[<αι ή,.. κ·λττιχή. Ε( ι»·χι δίδϊΐος πβς &4 ο( Ρβιι^ίΙ έ διαίνιζιν χαΙ τίς άΊλες ΙΒέΐ(. Ι τα ι κου δχοανίζοκν χκΐ τίς πολι τιχέ(, άς τίς ποθμΐ κατ' ευφι?μ' ομέν ί!ίις, Ιϊ* θε δΐτ)βχε λαος κιο φιλοαβτημί'ος ββ* β6ι·ο<..·. "Ας εΝαι. Ό Χά αύτά τα Ιγρ» ψτ, Ιχβνης χι' Ι ιχ πεαχτικό 9X9 πό, π:ύ 81 ξ«ν>νιο«^1 Πϊρϊκίτβ.
  Πο?λ|ς φιρες Ιχομε σιαθ$ χά
  τάκλΐ]«τοΐ μπ?βοτά ο' Ι'α Ιργα τέ
  χ*τ)ς, λ.χ. Ι'Λ ποίηιι», κιΰ θε»
  ΣΥΖΗΤΗΣΕ1Σ
  ΚΑΑΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
  ΠΑΡΑΔΟΞΑ
  "Οπως ιΝαι γνωιτέ σ' αύιους
  κου παρχολαυθβθνε χάκβς την σ»γ
  χρβνΐ] φίλοσοφΐχή σκίψΐ;, τ) χυ
  ριαρχοθΐα τάσις στή σΰγχρονη φ
  λοοοφία είναι άντιλογοχρατιχτ}. Δι)
  δή έκιχρατιΐ ή Υ'ώμη, κβς
  λογικί, ή «νέησΐ{»,
  II*
  είναι ή χυ
  ριαρχιθσχ πνευμαχιχή ΒάναμΐΓ
  άλλά ιΝαι «τλβς μιά μορφτ), 6ι
  μιοδργημ» τβ* βιβτικβν συνθν,χβν
  Ό νοθί είναι δργανο τής κρΐχτι
  χ
  ή ^. Θι·ρι1 τα &*τα μο
  νο μΐ)χανικά χαΙ έξντεριχά. χ»
  ρΐς νέ μπορΐ νά μπ) οτήν κραγ
  μχτιχή τους ιύιία. Την ιύϊίοι
  δ/των την έαώΗΤΐ), μ^νίχα μέ
  'Βνίρααΐ) μκοροθμι νά τή νιώο»
  μι, έ^ήνΐνΐας 6ΐ)λοι8ή την Ισώτα
  τί) ούίία τ«0 ιΝαι μας νά ευιχοι
  , Ιλε6θιρΐ) άκό χίθι έ«(·
  δραοτ] τοθ λογιχοθ, μέ την έοώ'
  ο&οία τβν 2/τβν, πςιι ιΝαι ή
  Ι5ια μέ τή* ιΰιΐβ τοθ είναι μας.
  Ή έκικοινβνία ο6(ή είναι, φυσι
  χί, δκ5σ^ι1δτ)ττ], δπβς χαΙ ή δ
  Λοοανΐιδήΐβς τχηοχταβμέν- γν·οις.
  άλήθεια ΒηλκΒή κ·ΰ άντΐλαμ
  6*νόμ»οτε, Ιΐοι, ίέ μποροθμε νά
  χαταοτήΐτβμε συνειίη'.ή κ»Ι
  το λογιχό μας είναι άνίχανο νά
  ν π·ριλά6| χαΙ νά την έχφρά
  . Α5ίήι μέ κολλή συντομΐα χαΙ
  χΐτα αανέηιια', μέ κολλή άιέλιια,
  βιατυπωμέν-, ιίναι ή άντιλογοχρα
  τική γνώμ~ «κ υ χυριαρχιΐ
  φ^νερί, κε»ς οάμφιοία μέ
  τή, φιλοσίγΐα βΰτ/Ι, {έ μκοριΐ νά
  βειχ'ϊ άντιχειμενιχά έχιΐνο
  λίμε αλήθει». Σ^νήθβς άλςθινβ
  θιβριΐωι αυτέ, που χοριΐ
  αΐτ]ς λογικάς τα χαλουβια. Ιίί Β
  χαν τή λογιχτ), άπέ άιώτατι; πνιυ
  έξ(β, τή θι»ρτ)οβμε άαλβ
  μτ)χανιχο Βτ,μισόργημα 6>ι αΐβη
  βς μιταβαλλομίνβν βιβτιχβν ο«ν
  θτΐχβν, καύιι κια νά 6κάρχι
  τό μένο οταθιρέ χρ(ΐτ)ριο χ%ς ά
  λήΒειαις.
  —Άνο-σΙκΙ... θά «β'άν μ
  ούς ό χάϋε *«λοΓ«βς «νβγνβοιις
  τ·ν καρ·ΐΜ.ν·. Κι' ιΐνβι ^
  με: Πίΐίς δ λίγος χαί τό κοίΐ])ΐ«
  βύϊό θενριΐιαι άρισιούργΐ)ΐΐ3; ΤΑ
  μέτοο τοιι άνώιΐϊλο, τα νοήιιιτά
  τού κεζ*. τ) διατύπ»3») τβν νόν)
  ά'ω' άκίμη κιό κεζ^ κτλ. Ηέ
  Ιχ» λόγια βρΐακετχι Ιξ«ο άκο τιϋς
  πβιητιχ.ύ; χανίνες. Κι' Βμ«ς δ
  χ?ιτικίς τού μ3ς δείιιώνει, έκιμ!
  ονΐα;, κβ( είναι άριστοδργημΐ.
  'ΒΙν χαί μιΙ( Ιχεμε χαλλιτεχνιχή
  άντίλτ,ψΐ), νιώθιμε Ιοάψιχα, δηο
  Οϋνε1δϊ)ΐα, κβς μα; άιέιει. "Ομ·ς
  δέ μποροθμε νά ίρίσβμι, τί είναι
  έκεΐνο πιδ χίνιι το κο(ΐ)μχ βδιδ
  νά μβς άρέσ! Κι' Βίαν μεριχοΐ
  φΐλοι μας, κιΰ θι·ροθνε την ποΐη
  βτ| ίσχολΐα άνέ-τη, μ5; καρχχα
  λοθνε νά τευς άκοΒείξιομε τό έναν
  τΐον, βρισχόμαοτε σέ άκόλυτη άΒυ
  ναμΕα χαί καμμιά φορά, στήν ά
  κιλκισΕα μχς, χινδιινεύιι νά
  Βεχτοθμε χι' έμιΐς κβς ι
  είναι·..· Τ|έλλβ1
  Κακοτε» πΐυ μ' έβ^^ιζα^ οί
  ;ρακκ)ω άκορίις χαί αχΐφιι;, έ
  ατειλα μιά έκισιολή σ' 1*χ χριτι
  χό ιής πρΜτε»ου9ΐ;ς χαί τέν καρά
  χαλ·0αχ νά μοθ ξεΐιαλΰλη τό...
  μυσΐήριο. Ό ίνθ^ωπος εΐχε την
  ιαλβΜύντ, νά μ' άκανιήιη μετά
  ..τρείς μήνις. 'Κν τούΐοις τόν εδ
  γνωμονβ γιατΐ μοθ Ιλβσε Βλις
  μακ τίς απορΐες Οαραθίτ» τα κιό
  ενδιαφέρον» άκοσκάσματβ άηό
  τίς έκιστολές μχς.
  ^ΤίΟ 'γραφχ: ι.....Κινδυνιύ»
  νά παραΒεχτβ «ώ; ή άγάκτ, ττ)ς
  κοιήοεος είναι μιά άνεξήϊητη άρ
  ρώ3τι». Δίβδάζ· κ. χ. τό οΐΐχο
  Μθ Κάλβΐυ:
  ΗΑΕΡΟΠΟΡΙΑ.
  Είς έ<ατόν σαοάντα έ<α τομμύρια δραχαάς ίχει άνίλ θει τό έ5 έράνων ποσόν ό νέρ τής άΐοοποοΐας μίχοι τί|ς στινμης. ΠστίύΒται Βέ θτιθά αύξηθ{) ϊΐσίτι οηααντικά ά φοθ αί εΐσφοραΐ σονβχΐζονται εισετι μέ τόν Ιδιον ζήλον καί τδν αυτόν αύθορμητισμόν. "Ετσι έν,πίζεται χάρις βΙς τό ηοοόν αυτώ τ&ν ίΐσφορδν των πολιτθν καί των δΐγανΐσμών καί έκεΐνο πού διατΐθβται *< τοθ πρΓ*τολογισμοΟ τοθ Κοά τους νά όλοκληοωθΙ) τό πρό γραμμα της όργανώσκως τ()ς άεροπορΐας μας κα( ν' άπο κτήσωμεν τόσα άεροπλάνα Β σα άκρφος μάς είναι άπα ρα(τητα διά την έξτσφ4λ>σ,ν
  τ)ς ήσυχΐαο, ττ)ς ασφαλείας
  καί της αμύνης μας.
  ***
  ΑΙ ΚΑλλΙΕΡΓΕΙΑΙ.
  Ίώ?* ίκοτε γ!νετ»ι ή αυγ
  χομιδή τβν Βνμητριαχβν, Βι»πι
  οιοθται πάλιν Βι' &\ψ μίαν αχ6
  μ~ φοράν πόσον θαυμασία άκοτι
  λέαματχ φί;ει ή σχαλισΐτχή χαλ
  λιέργεια τοθ οίτου. ΚβΙ οιινισ β
  ται &κο τό δποϋογεΐον τ} έφΐρμο
  ή » λλ ύ θί
  ... Κ»1 είς την οχοτΕαν
  είς τδ απέραντον διίστημ*
  χΑ φβΐοι οιγαλέα
  χινβνται τβν βοιέρβν... λιλυ
  [ττ,μίνβ.....
  Ή γλ&σαϊ είνε έντελβς ίδιόρ
  θμ-, ο οτ'χος άνώμϊλος, τό μέ
  τρο... άμετρο. Κι' δ>»ς νιβθει
  μιά μιιοΐιχ^ χχΐ λεκιοταττ, ουγ-
  χ!νΐ)θΐ, δταν τό διαδίζ», νά γεμ(
  την ψ,ιχή μΐυ. Γιοιτί;.....>.
  —Μ' άκάνιΐ]βι: «...... Τό κοΐτ,
  μχ, γρί^ετε, Βέτ είναι χαμαμίνο
  «βύμφανλ μέ τοδς κυιτ,τΐχςΰς χά
  νδνει». Άλλί, μήκος οί χανίνες
  Βΐ)μιουργή8ΐ]Κ9ΐν κρβτα χΐ' υίΐερ
  τα ποιήμίΜτ; Πρβτα Βτ,μιοιιργή
  χκν κοιήμχτα, χι' Οιτερα ·( τε
  χνοχρΐτες Ιδγαλαν έμχειριχά τοος
  χανίοις. Ή κο(ι;οΐ| «Ο Κάλδβκ
  θέλγει. γιατ( άκοκνέει Ινα
  ροτο αΐοθτιμα, μιά λεπτίτατη α-
  ηροοϊιόριοχτ) μβυοιχτ), γιατΐ ίχει
  μιά 45ρή κίί αούλλ-ητΐ) μελβίΐα.
  Αδια τα άρντ)τιχα Ιπίθεχβ, μέ τα
  δκοΤα προσκαοβ νά οοθ, Ιρμΐ)νιύ
  ο» την κοινάς τοθ Καλδευ (ί
  χαθοριο», βηροοϊιόρισ:ΐ), άούλ
  λ~κττ, χ. λ. π ), αυιά τα ιπίϋετβ
  φανερννουν τκν άουναμίκ τβθ Δι
  γιχοθ νά κεριλάγη χά Ι νά έχφρά
  } την ι&ϊία τοθ τραγο»ΒιοΟ. ΔΙ
  βλέπεις τί γίνεται μϊ τίς γυναΐ
  χ«ί Είναι μεριχές άΌχημες, χβυ
  έν κύχοις άρέβουν. Γι'αυιες λέμε
  Β» έχουν «οεξ·άκτ))>, κκραχάμ
  κτοντες Ιιοι τή Βϋβχβλία τοθ χ»
  θοριομοβέ. Το Ιδιο ιΐμαοτε άναγ
  χαομένοι ά χάνωμε χαί οιήν κο
  τ,σ*,, μόνο κου το «Ιξ—.*η*^
  το άντιχβθιοτβθμι μ| 4λλ·ς λέ
  6
  ΚΓ μΟ«* μέν ι.«κ
  ή ) ή μ
  Βου. Νέ έφαρμοσθ| λοιπον ή μέ
  θοβος. Άλλά Βιά νά γίνη τ·θτα
  θ πρίυει νά κροι;γΐ)θ| ηλήοτ)ς
  Βιαφώτισις τβν άγροτβν μας. ΚαΙ
  αύΐέ τέ ΒιαφατιστιχΙν Ιργον θά
  κρέκει ν' άναλάβηιν ο Ι γεηκένοι
  μας παΐ αί Αλλαι «;μόδιαι δπηρε
  αΐαι.
  ΟΙ ΔΗΜΟλΙΔΑΙΚΑλΟΙ-
  Ή »ΐ'-ησις κεϊΙ έτιικειμβ
  νης ιιροαγωγής μεγάλου αοιθ
  μοθ Βηαοδιδασ<άλων καθ* άπα ΐν την χώραν, μετά την επι ο?ωσιν τον νόμων περΐμεταρ ουθμΐσεως τής έκπαιΒβΰσεως· ηκούσθη μέ αληθή χαράν κα( ανακούφισιν. Διότι οί προα γωγαΐαοΐαΐ θ' άποτελέσουν την ή9ικήν καί ΰλιχήν έπιβρά βευσιν τοθ έθνικοθ εργου των καλών εκπαιδευτικήν λειτουρ γων μας. Καί θ'άπο?ώιουν τό δίκαιον ι'ις την τάξιν εκείνην των Βημοσίων ύπαλλήλων είς την οποίαν ίχει ίμπιστευθ(| τό Ιθ>ος δ,τι πολυτιμότερον
  έχει: Την νεότητα. ΚαΙ την
  ψυχικήν κα( πνευματικήν διά
  πλάσιν τής νεότητος οε»ΐής.
  ΟΙ ΠΟΑΥΤΕΚΝΟΙ·
  Αύριον αρχΐζουν είς τάς
  Αθήνας α( εργασίαι τοθ Πά
  νελληνΐου ΣυνεΒρΙου των πό
  λυτβκνικων οργανώσεως. Πρό
  κείται περΐ συνβδρΐου έξαιρε
  τικής κοινωνικής σημασΐας
  καί σπουδαιότητος, άφοθ αΰ
  τό τοθτο τό Κράτος προσΐα
  τεύει την πολυτεκνΐαν. Δέν
  ΰπάρχει λοιπόν άμφιβολΐα δ
  τι ή Κυβέρνησις θά παρακο
  λουθήση μέ ενδιαφέρον κα(
  στοργήν τάς εργασίας τού
  καί θά υιοθετήση δλας &κε(
  νας τάς απόφασις τού ποό
  θά κρίνη ώς όρβάς καί λογι
  κάς. Δέν εχομεν λοιπόν πά
  ρά νά εΰχη9ομεν ϊύδοκΐμησιν
  των εργασιών τοθ Συνε5ρΙου
  αύτοθ καΐ βύνήν λύσιν των
  τα όκοΐα θά θίξη.
  ———^ΒΒ
  σμχ τοθ σοφοθ χχΐ κνειιμκτιβΒους
  χριτιχιθ. Πιστεάβε δέ πβς έκιβε
  βαιώνει τίς άντιλβγοχρατιχές σχέ
  φιις κοΐ» άνίφερα οΐήν βρχή.
  Νά τώρα χι' ό πραχτιχος σχο
  κί{, κου μέ πχρβχΐνηοε νά γρ»
  φ* σήμιρα, Βσχ 1/ρίψ/: ϋρβτ·ν
  Γιά να μασβκν έχεΐνοι ηιο 4γ«
  κοθν την ποίηοτ), νά δποστηρΐζουν
  κβς ίέν είναι... τρελλοΐ. ϋαΐ
  Βιώτερον, νά παύϊουν έχεΐνοι, κου
  άντιλαμίανονται τή ζα>ή μονο άκο
  πρυχΐιχή", την 6λιχτ) χ-ς Λ
  ν» χορςΓβιάβυν αυΚύς κου
  άντιλαμδίνβνιαι χακας κνειι
  Μ. Γ, Πα·λ«α&|
  ΑΝΟΡβΟΙΙΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον 6 Γίγας τής
  όθόνης ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ στή ντελευ
  ταΐαν τού δημιουργίαν: «Ό μέγα
  λος Ερως.τοΟ Μπετόβεν»,
  θερινός «ΛΛΚΛΖΑΡ»,—Σήμερο
  τό μουσικό θαθμα: αΣτραντιβάρι»
  Πρωταγωνιστοθν Ζομπΐλε ΣμΙτς
  Γκουστάφ Φραΐλιχ. Έκτό»ι ·πρ< γράμματος Ζουρνάλ, θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.—Πανηγυρι κή Εναρξις μέ τό κοινωνικό άρι στούργημα «ΛουΓ Παστέρ». ΠΡΟΓΡΔΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΌΓ ρου, χατοΕχου Α'μένος Χι?03νή οοιι. Κατά Έμμαν. Ζ. 'ΑοπιτΙχη χκτοΕ χου Χιραονήσίΐ». Έπιιίή δ χκθ' £ ϋ τό κκρίν χά τοι νομ!μ»ς Ιπετάγ») δια Ττ]ς 6η χρονολογίαν 23 Ίινουαρΐαυ έ Ι τους έίΐιταγής μου χχΐ ι[ΐα διά ■ δηο χρονβλ. 7 Φιδροΐίαρίου 1937 χαταοχε>ΐ]ρΕου τοιαύτης 8π»ς δυ¬
  νάμει χ»1 πρδς έχτέλεοιν τί|ς δη'
  άρι. 4 έ. Ιιοιις οριστικάς χαϊ τελ
  οιδΐχου αποφάσεως τι Ο ΕΙρψοδι
  χεΕου Χιροονήοου νομίμως χιχΐ)
  ρυγμέ<»)ς εκτέλεσις μοί χατοδί λη έμπροθέομως έν 8λω δρ. 2908 ένιόχως έ «ότι, πρίς δέ χαϊ Ιξοδβ τ*)ς δευτέρα^ ώ; ϊνω έηιταγτ] μ·υ δρ. 260.80 έντδχω; Ι «τοι άηέοχι νά ηράξι τ«0<ο μέχρι σ$ μερον. Διά τβθτα Π?δς ιΐίπραξιν των ανωτέρω χοτ, ματκίν ποαδν ι ών τ δ κων ού τβν χ>1 τβν έξόΐων έχτελέσινς έαθέ
  τ» ·Ις δημόσιον άναγχαστιχο
  πλΐιοτηριααμδν το 11 Ιίδομον
  (1)7) έξ άδΐανιμήιου τβν έηομέ
  νωνάχηήτων χΐημάΊω* τοθ 6*?ι
  λέτβΐι μοιι, κείμενον β.') έν τ) χιη
  ματιχς πιριφιρΓα Πιαχοπιανβ
  Πεδιάδος η":οι 1)
  IV
  Ο έν βέοι
  «'ΑνεοτβσβΟ» έλκιοκδτο» έχτάοι
  »ς Εύο περΕηου μουζουρΓων μέ
  τριίχοντα περΕηου έλαίβς συνορ
  χΐτ)μκοι Γιβργίου 'Αοηιτάχΐ), χλγ
  ρονίμων "Ιωάννου Άνϊστασίχη
  χαϊ 'Εμμαν. Μβυνΐράχη. 2) Τοθ
  έν βέοιι «Άλβν;» άγ(09 ί»4ς πι
  ρ(π·υ μουζβυρΕου αυνορ. χτήιιαο
  Έμμανβυ<;λ Γιαν«ράιη, νλιτ;ρονό μων ΕοανΕ)(«ς Ιΐίϋντράυτ; χ*1 ίύ άχι. 3) Τοθ έν θέοιι «Σχραντά ρα> άγρβθ έχτίσιας ενός ηερΕκου
  μουζουρΕου, ουνοΒΐυομίνβυ χτή
  οιν "Εμμανουήλ Κανέτου, Κ.»ναιαν
  τΐνου Γ. Παπαδάχτ], ΓενρΥ^ου Πκρ
  λαμβ. 4) Τοθ έ<< θίοιι «Φιαχονε ρί» ελαιοφύτου μέ ηέντε ίλαίας ουνορευομένου χτήμαβι Φιβιίου Κα^δβυναιη, Εμμανουήλ Π^ρ Ιΐβίχαΐ δρόμον. Β.') Έν τ) χ μαιτιχ^ περιφΐβιία Χιοοονίζαου ήτοι 5) Τοθ έν θέαει «Όρθο Χτ ράχι> άγρβθ δδο κερΕκου μουζου
  ρ(«ν μέ τάς έν αδ*φ χαρουηέκ
  ουνορΐυβμίνοϋ χτήιιααι ΕωνβταντΙ
  νού Γιαλιταχη ιύρωθβν χ»Ι 6)
  ΤοΟ^έν θέβει «Άγ<υοαρί» άγροθ 15 κιοΐΊτου μουζβυρίων συνορευο- μένοιι χτήμαοι χλϊ)ρονόμων Π. Κ. 2α{.ί), 'ΔντιονΕου Κασχπέκι;, χλτ; ρονέμων Ιωάννου Πκηουτοάχι; χαϊ φ Ό πλιιοττ,ριασμις τΑν την τβδτον γενησεται την 25ι;ν ΊβϋλΙου 1937 ήμέρχν Κυριακ^ χαϊ ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον «00 Σϋμβολϊΐογείφου _ιροοντ)σ9ι; θιοφράβτβυ ΚοζΔρ*, "ή τοθ νομί μοιι οο:εΟ «ναηληΐωχςθ «αί έ· ιψ ένταθθα Εημβσίφ γρβφΐίφ τού 6ιι χκΐ Βκβυ χαλοθντβι οί πλειό δοχή «ντες. 'Αρμίδιος διχίαπχες κλτ]ττ|ρ ένερνΐ)3άτ(β τα νέμιμα. Έν Χΐίθϊνήίφ χ| 12 Ίιυνΐου 1937 Ό έκκτΐεδίων χαϊ παοαγγέλλων Δ. Φρβυό«ράχη$ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΖητιΙται ηο«( αγοράν χα· τάστημχ ιύρισχβμινον είς κεντρικήν Οί οιν, βόββΐΜς έ ηηρεαζόμινον 'υπο τβ& νεον οχεδΐον, «Ις τιμήν εύχΐ άν»- τέραν των 460 χιλ. βρβχμών —τοίς μετρητοΐς. Διβ τό ίνομοι τ«0 άν«ρκ οτβδ μ«Ι λοιπάς πιηροφορ(«ς βτπβταβήτΐ είς τα γραφιΐα μ«ί' ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΟΪΝΩΝ ΑΝΤ. ΜΠΕΤ1ΙΝΑΚΗ (ΑΠΟΧΤΡΑΤίΥ) Άφίχβησ«ν χ«1 η·ιλβθν«κι είς ■τιμάς εςαιριτικβς: Κρ«αι« κ«λ«ι« λινχα εητα έτδν λρνματικβ ρ«- οιουχα· κρασια ερυθρά βνβθευ τα έκ στ«φυλϋ( γεμβτα βιταμΐ ν«ς. Κραοι* βι«φβρ« πι-ώτην φβ· ρ«ν ηνλβύμινβ. έν Ήρα»·λ·1ω ΧοΟμε$ μ»ρΗ«άτε(. Πίνετε κρβσιοι τοθ Πρβτηρίου μετς ββραηευτικά·, ουναμΜτιχά-, εάν βέλετε τίιν υγείαν α«( καΐ νβ αΐββανβϋτε τή (ν^ ολθΜληρη %/εμαιιι χαρ·. ΊνοΐΜΐέι(βντ«ιΐ 6ύο δωμάτια ι «ι«Α©μ·ναΤ| μή, Πληροφορίαι παρ' 4*1*. ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΠ ΒΑΣΙΛΙΣΣΛ- Ή κάθε ήμίρσ, σχε&ον ή κάθβ «δρα συνέπαιρνβ κ* ε'να κομμάτι τί)ς βασιλικής έξουσ άς. Οί λέξεις «αό<;» κσΐ «1 θνο<», νΡάμμα νεκοόν Ι ως τό ■τρ, "γιναν μίσα οέ δυά τρείς έββομάδες βννοιβς ίβρές καΐ απαροβ αστβς, σύμβολα παν τοδυναμΐας και" υπερτάτης δι κσιοσύνης. Τό ηαραλήρηΐΛα μβτε&όθη καΐ σΐΐο έκαρχίες. Οί Λξ ωαα τικοΙ, τ( σιρατιώτβς άοχισ κι' όλας νά κροσ/ωροθν στό αχαταγώνιστο έαΐνο ρεθμα Ο( ΰτιάλληλοι τής ηρωτευού σης κα( τοθ «ρατους ίνοιω σαν νά γλυσιροθν άκό τα χέ ρια των τα ήνία μπροστά στή λαΐ*ή Γύνσμι πού άφηνίαζβν. Άκόμη καΙ τό σχάφος τής έ- θνοσυνελίύσεως παρεσύρθη ά πό τό νέο ρεθμσ, ίχσσε τή Φ >ο*3υναστική πορβΐα τού κα
  δρχισε νά κλυΡων'ζεται.
  ΟΙ σύμβαυλοι τής αύλής ά
  πό ήμέρα σέ ήμέρα έοεΐχνον-
  το —16 άνήσυχοι καΐ δττως συμ
  βαΐνβι σχιδόν πάντσ, ή ή9ική
  οβ.-βχιθτης καΐ ό φόβος πού
  ίπηκολούθησβν βπβχεΐρησαν
  νά βροθν σαν(5α σωτηρίας στή
  β'α. Ό βατσιληάς επείσθη νό
  κινητοποιήση τα τελευταία
  συντάγματα πού τοθ έαεναν
  κιστά. ΚαΙ γιά νά δείξη τα
  χά την πυγμή πού τοθ 6λει
  πβν, ίδιωζε καΐ ίξώρισβ σάν
  «οινόν έγκληματίαν, στΐς 11
  Ιουλίου, τόν μόνον οπουογό
  κου ί|ταν δημοφιλή'—τόν Νέ
  «βρ. ΚαΙ διβ&όθη άμέσως τώ;
  οΐτ'α τίΐς άποπομπής τού ή
  ταν ή ΜαοιΓ— 'Αντουσνέττσ,
  έττε Λή ό Νέκερ, ύπερήφανος,
  θέ« ή9βλβ νά την προσκυνήση
  Ό (έ Φέρσεν, άμερόληπΐος
  άλλ' άνήσυχος παρατηρη'ήρ,
  έσημβ'ωνε στό ήμβρολόγιο τού;
  «Δεν ύπάρχουν πιά στό βασ!
  λβιο ο Οτε νόμοι, οθτε τάξις,
  οδ'Β βικσιοσύνη, οθτβ πειθαρ
  χ!σ, ο Ο τε θρησκβΐα. ΌΚοι οί
  ΛεσμοΙ εχευν θραυσθπ· Πώς
  άποκατοσταθοθν; Δέν ξέ
  ρω. Ή Γαλλία είνε ρημαγμέ
  νη γιά πολύν καιρό».
  (συνεχΐζεται)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωραι 1Ο μ- μ.
  Ή άποθέωσΐς
  ΓΙΓΑΝΤΟΣ τής Ό
  Θό
  Στήν τελευταίαν τού
  δημιουργίαν :
  (ΝΟΥΣΙΚΟΝ)
  Έκτθ{ κρονράμματβς τα ηε
  ρίφημβι Χ1ΝΕΑΚ.
  ΣΗΜ. Γνωρίζβμΐν «Ις τβος
  ά{ιβτίμους βββτάς ϊτι κατέ)
  πιν τελιντκ'ου Νόμβ» «Ι μι
  νομκτονρβΦΐΜαΙ ηβρβστάσΐις
  ΑΠΑΡ^ΙΙΗΤαχ πρέπει να
  άρχΐζβυν την 10 μ. μ.
  Οαρακβιλοΰμεν £9εν 6η»ί
  βΐ κ. *■ Βεατ«1 πρ€θ*ρχβντεΐι
  |γκα(ρ»( πρός άκββυνήν ΧΥ
  ΝΟ2ΤΙΙΜ0Υ,
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
  Άνβτολή ηλίου 5.05—Δόσις 7.15
  ΦΑΡΣΕΣ
  Έε αφορμάς μιας πληροφορίας
  τΐερΐ άλιεΐας καρχαρΐου είς των στό
  μαχον τοθ ίποΐου-ελέχθη—δτι εύ
  ρέθηοαν ϋπολεΐμματα έν5υμ4των
  καΐ £ν πορτοφόλιον... δθικτον, ε¬
  γράφησαν ττολλα τα εϋτραιτΕλα,
  Δυστυχως ή εύτυχθς ή ττληοοφ,ο-
  ρία απεδείχθη ψευδής. ΚαΙ οί -γρΛ
  ψαντες, γράφουν τώοα: «Φάρσα
  λοιπόν είς βαρος καρχαρΐου ή τιλη
  ροφοοΕα, Τό οποίον σημαίνει Οτι
  δέν πιάνουν πλέον οί φάρσες είς
  βαρος Ανθρωπον*.
  Ή παοστήρησις Βέν είνε περιωρι-
  σμένης σημασίας. "ΑπενσντΙας: "Ε
  χει βάθος καΐ χρήζει άνατιτύξεως.
  ΟΙ φώρσες είς βαρος άνθρωπον Ε
  γιναν όμολογουμένως κολΰ βπσρσ
  κεκινδυνευμίνες» σήμερον "Οχι ο
  μως βεβαίως εΐκ^ καΐ ώς Ετυχε,
  Έμπογιάτεψε πολθ καΐ ή Βλη.
  φαρσα τής ζωής "Η άΛριβέστερα
  έπειδή κατήντησεν όλωσδιόλου φσρ
  σα ή ζωή, φαρσέρ Εγινεν ΰλος ό
  κόσμος.
  —Περιττή ή προσττοΐησις, Σδς έ-
  γνωοΐσαμε.
  Ό χαρακτηρισμίς ούτος είνε
  ά»ΐό τοος συνηϊεστέρους των καθη
  μεριν*ν συνομι>ιών. ΤΙ λέγεται ά¬
  πω κοντα για τόν (ίνα ή τόν άλλον
  καΙ τί οπό μακρυα τό γνωρΙίΌυν
  οί πάντες καΐ μάλιστα οί άμέσως
  ένδιαφερόμενοι πρβτοι κοί καλύτε-
  ροιΐ Γιατί; Διότι ή φάρσα καθιεοώ·
  Θη, έγενικεΰθη άλλά καΙ Λΐτεκαλΰ-
  φθη ώς σοστημα. Ό άείμνηστος
  σατυρικός δ" τα ν ίγραφε διά τόν
  διαβόητον «κακόγλωσσονο:
  ,.,,δπου σταθής κι' ΰττου
  μιλείς κακό για μενά
  κι' δπου σταθω κι' δπου βρεθώ
  έπαΐνους λέω γι4 σίνσ.
  Τε Ο κάκου δμως· κσΐ των δυό
  τα λόγια πδν χαμένα...
  Ό κόσμος οθτε σένανε
  πιστεύει οϋτ' εμένο!
  κάτι ήξερεν ασφαλώς δια την εύου
  τέραν... φαροοποΐησιν τής ζωής.
  Έφ' ώ καΙ ή άλήθεια—ή τυπική καΙ
  ή οοσιαστική—τής αντιλήψεως δτι
  μάλλον είς βαρος,.. καρχαριων πρέ
  ττει να γίνωνται σήμερον οί φάρ·
  οες.
  Ό "Αλλας
  ΠΑΡΟΡΑΜΑ
  Είς τό έν τω ύπ' άοιθ. 4588 φύλ
  λφ τής ■Ανορθώσεως» δημοσιευ
  Θέν υπό χρονολ,
  II
  ΊουνΙου 1937
  πρόγρσμμα της Ελένης Κουτράκι;
  κατά Έμμ. Πλουμάκη καΐ είς τόν
  !6 στΐχον τής δευτέρας ιταραγρά
  φού τού, μετά τας λίξεις «Κοινό
  τητος καΙ τοθ» ηροστίθενται οί λέ
  ξεις «χωρίου Γαλατα·.
  Ό πληρεξοόσιος δικήγόρος τ?)ς
  έπισπευδούσης.
  Μιχαήλ Ε. ΚβννολάΜης
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΙΕΦΑΝΙΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ
  Τέως Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ
  οπουδασας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω
  Ιατρείω τού οδός (Πλατεια—
  Στράτα) έναντι ΦαρμακεΙου κ.
  Ζαχαοιάδου. Ή εΤσοδος έκ
  τή- όδοθ Καγισμπί).
  "£?ραι έπισκέψεων 9-12 4 7.
  —Όκοισς έχει γένεια δέ»
  χριικζεται.... π·&ήλατ·ν!
  Ή πβροιμια λέγει κ ώ; «5ποιος
  Ιχει γένει», «ςέτει νά Ιχη γιέ
  νιβ». Όχι Βμνς κα(... ποίήλα
  τον. "βνας Πϋϊτ<λίττ)ς μέ ίξχιρι τινή μ^κρϋί γένει» ϊγινι θ5μ* Ι νδ; ηίωιοτόηβο ευοΐυχήμττος είς τί)ν Κΐηινάγην, Εκου κ»1 ό βιο λιΰ; *«ίμη—6 δη^ιοφιλής δαοι λιυς ΧίΐοτιανΛς—χυχλοφοριί μΙ αύΐοκίνητον. Έ**Χ πού Ιιριχιν & ποδ-λίτ-ς μέ τ^ν ηχτριαρχι κήν γΐνΐιάδ», τό ποΒήλαχδ· χ Ιπαθε κάποιαν άβαρΕαν. Κααίδ] *€< κπα τέ ποϊήΧατί» δ ά«θρ» πος με την γενειάδα χά Ι ήϊχια νά το έπιδιορθώντ). Σή φούβι κυ &>·(ος χω?1ς νά τό καταλάβη,
  τα γένει» τού μκλέχθτ;καν στίς
  τόδες τοθ ούΐοκινήϊου. Έχάλεαεν
  είς βοήθειαν χαϊ τεΰς διαδάτας,
  άλλ' έοτάβτ] αδύνατον νά τοθ... ά
  ποΛυτρώα&υν τα γένεια τού. Είς το
  τέλος ή 'αγχάοθη νά θϋγχατατβθ
  νά τοθ αποχ/ψ ?υν μέ τέ ψ «λίδι
  τα γένει» το»!
  ***
  —ΆνΒΙζει κάθ« εκατόν ιχέν
  τι χρίνΐ*!
  παράξννα λουλοθδι 1*
  άπα τα πιό καραξενα «ου μαο
  ριΤ χανεΐς νά φανταβη", το λε
  γίμινον «ϋν«τολ(τιχον 5«θχ»
  φδιται είς την 'ΑοΕαν. "Ολα 1*
  τα λουλοΰδια αδνοθ το3 εΐϊ
  πού δπαρχουν είς δΛην την 'Αβ'αν
  χαϊ είς δλον τβν «έαμον, ιΐνε .
  τρΐα. Το !# έξ αυτβν άνήκιι απ4
  έ τβν ι!ς την κατοχήν ιής %1*α
  γινεΕας ιοθ έκδόιου τής έφΐ)μΐ·
  ρ!δβς «Ταάνο κιυ ίκιίδεται έν
  Σ*γγάΐ Φχντέζ«ται χανιΐς τη
  χαράν τοθ ίδιοκιήΐου τοθ απ»ν[
  ου ά'θους, ίτβν δ χΐ)«οαρίς τού
  ανήγγειλεν δπή νοΐξιν Ι «ι μ««υ
  μ«βυ»άκι το9 ά^θους σύΐοθ. Τ4
  «αράξε^ο λουλοθδι άνθΐζιι μιά φο
  ρά χάθε 105 χρόνια!
  ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
  ,ΚΕΙΡΟΥΡΓΟΖ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΖ
  Δέχεται ΛαΒ' εκάστην 9—1
  π. μ. καΐ 3—7 μ, μ.
  'ΕπΙ τής ό6οΟ ΆμαλθεΙας
  (Πλατο Σοκκάκι).
  Η ΤΛΒ1ΡΝΑ
  ΤΩΝ 5, Φ. Φ. Φ. Φ. Φ.
  Κωνστ. Έμμ. 'Αμαργιανπάκη
  ήρχισε μέ το&ΰ Ιχλεχτο6ς της μιζ< δις χαΐ την £<ραν χαθαοιδτι;χα τςς. Έπΐστις παγωΐδ ττ}( ώ?«ς μέ τα έκλιχτέτερα δλικά. (ΙΊαρά αυνβιχίαν Καινβύργΐος Κ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ Είναι τσιγάρο εύγευστο, σταθερό χαρ- μάνι, καί μέ συσκευασίαν αρίστην. Λευκο ΚθΜΜΐνβ Οράοινο Ν4 ΜβντΙ «ολυτΐλβίβς -ρβχ. 14.— » «Ελένη» » 13.— > Β' σέρτιΜθ » 12.—
  μ4 > 14.—
  Κοδτες Ελένη Κ«σβτίν«ς
  Μικρά χυτΐκ βΐς άναλόγου; τιμάς.
  ΖΗΤΗ£ΤΕ ΤΑ «π' ·λβ τβ κβπνβπωλεΤα
  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
  Ό6ός Φαιστού (ΓενΙ Τζαμί)
  ΆντιπρόθΜίϊβι:
  ΠΑΠΑΑΑΚΗΣ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΖ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■Η
  Σ ΗΕΑΟΟΛΕΟΣ
  ΑΝ ΕΝΕΤΙΚΑ ΠΙΣΙΜΑ ΜΕΡΑ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Π. ΒΑΣΙΛ1ΙΑΔΟΥ
  Φίρομβν είς γνώσιν τΛν καταναλωτον οί όποΤοι
  ί-έρυσι ένρησιμοποΕουν άκοκλειστικβς τόν περιζήτη.
  τον πόνον γλιιχών ποσΐμων δβάτων Νεσιιόλεως
  6τι ήρχισβν ή λβιτουργΐα τοθ έδώ πρατηρίου κωλή.
  σεως είς την οδόν Έβανς παραπλεύρως ζυθεστια-
  τορΐου «Διόνυσος».
  Ή άντοχήΊ ή έξαιρβτική ποιότης τοθ πάγου Βα·
  σιλειάοου κατέστησε τοθτον άπό νέρυσι πράγματι
  ■ πΐριζήτητον,
  Γενικάς άντικρόσωπος
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΑΕΙΟΥ
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕΙ ΕΡΓΟΝ
  «ΝΗΣΟΣ
  ΤΟΙΒΝΣΑΥΡΩΙ
  ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ
  25ον
  —'ΚιχΙ τέλο«. τ5?θχ«! Ό γιαι
  τρδς ή ιθε την νδχτ* άπβ τί Α?ν·
  δΤνο. ΕΙ^αοτε έν τάξει.
  Φιροθαε μ ά σ:ολή άξιωμαιτιχοθ
  ταθ νπιιτικοθ χι' έμιμιΐιβ τό π«ρ
  ηχττ)ΐΐ'χ τβν ναιιτιχ&ν.
  —Οίτι θά «δγουμι; ρώιι;αχν.
  —Αύ>ιβ. Αυ^ιο φιδγονμε.
  Μιτά τό γεθμα μοθ ϋωβιν 1'%
  οημΐΕωμα γιά ταν Τζώ' Σ'λδιρ
  χαϊ μιθ ε[πε πού είνε τ) ταβέρνκ
  τού, χάτω στήν «αραλία. Έγύρι-
  όϊ άρχεΐά ώ; ηου νά τϋιν ι(5 9» δ
  χι τόσον γιατί ή<αν δοικολο τό μδοβς 6αα γιατί μέ τραδοΓσι τό θέ»μχ τοθ λιμανι·Ο, τα κολλά χά ράδι», ή μιγάλη χΕνηυις, δ «4 αμος π«6 κΐ]γαινοήρχε<Ό διαοτι· κος, πρβγμχτκ δλ« χαινοόργια γιά μέν». Ήιβν Ινα χατάαιημα μιχρο άλ λά πεύ έχανε καλήν έντδκωοι. Ή τζαιμένια πρδβιψΕ τοιι ιίχιν δκ(οω άπω τα τζάμια χα(ω«ά ρόζ χουρ- τινάκια. Τό χτΐριον ιδρΕοχετο οττ) γ»ν<ά τοθ δρδμου χι' ·ίχε Εδι εί σδδους. ΟΕ θαμβνες ήσαν ώς επί τό πλιΐστον θαλαοοινοί χι' έμιλβθ σαν τδοο διινκτά πεδ Ιμιινα άρ «ετά έμπρβς σχήν πόρτα, ανιδον φοβοδμινος νά μπ6 μέαα Έ1 ψ έ ηιρΐμινα έχιΐ, «άτχοιος ίδιί)«· «ι' «μέσως άνιγνώριαα τβν Τζώ' Σίλδΐρ, δτως μοθ τδν ιΓχτν πιρι γρίψη Τό άρΐατιρέ τού ηδδι ήα>
  τομμένο ώς τα Ισχ'- χά Ι χάτω ά
  πό την αρΐοτερά μ*οχάλτ) »ου έ
  στήριζιν Ινα δεχαν(χί, τό δκοΐβν
  χοΐ)θΐμ5Ποιεθ3ε ρέ θαυμαστήν έ«ι
  δεξ(δτ»)τα ηΐ]Ββνταις ίλϊφρΐ οιν
  ποκλί. *Ητ*ν ίψ^λδοωμος χ«1 δυ·
  μ' ϊ/α κρδιωπο πλα'ύ χι'
  , άλλ' ίξυπνο χά Ι γιλϊατδ
  Φΐινδτανε εύΐιάθιτος. Ν1 πβ την
  άλήθεια, Εταν ίΐάβαοχ γι' αΰΐαν
  τέ γοάμμχ τοθ Τ^έλ^ιϋ μέαα μ*=υ
  γεννήθηνΐεν !·ας φίδβς μήπ»; ή
  ταν δ πιρίφημος χουτο?ς ναάτης
  Πίύ τδαον φοδίτανε δ Η*πΐ'άηος
  ατό ηβνδοχεΐο μ~ς. 'ΑλλΙ μέ μιά
  ματιά πτϋ τεθ έ^οιξχ, οί
  μ«υ διιλδθηΐκν. Άκό την
  τοθ χαπιτάνιου χαϊ τοθ
  είχκ σχΐίμϊτΕαη μιά
  πβς Ικρεπε νά είνε Ινβς πΐιρα-
  τής. 'Κκτ)9α, λοιπον, θαρρβς χι'
  Ιμτΐτ]χα μίοϊ άκευ&υνδμινος άμέ·
  βως κρός τον £«θρ»πον βύΐδν μΐ
  το διχανίχΓ, π·,ύ ΙκεΕνη τή σΐιγμή
  συνωμιλοθαι μέ χάποιον πελά
  χψ.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ6 θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράδυ
  κατ' ευθείαν Π ΕΙ·
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ «ρωΐ
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Συρον, Πάρον,
  Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΑΑΕΗ
  5-41
  —Σωματείον Κτιστθν Λιθοξόων
  Ηρακλείου.
  Καλοθνται άπαντες οί κτΐβται
  τοθ νομοθ Ηρακλείου είς Γεν. Συ
  νέλευσι/ την ποοσ6χί) Κυριακήν
  27 ΊουνΙου καί ώραν 10 π. μ, είς
  τα γραφεϊα 'ϋμποροϋηαλλήλων
  (Κσμαράκι).
  θέματα: 1) Νέαι εγγραφαί καί
  2) ήμβοο όρΐσεως άρχβιρεσιΔν.
  Έν Ηρακλείω τί) 25 ΊουνΙου 1937
  Ό Πρόβδρος
  Ί».
  ΔΗΛΩΣΙΣ.— Ό υπογεγραμμένος
  Κωνσταντίνος Σπύρ. Δερμιτζάκης
  κάτοικος Κσλεσσωνβηλω ότι οθτε
  ήμην ©Οτε εΤμαι κομμουνιστής, καί
  βτι θά παραμεΐνω πιστός έθνικι
  στής πολίτης καί Θά καταπολβ
  μήσω τόν κομμουνισμόν μέ όλας
  μου τας δυνάμεις.
  Έν Ηρακλείω τβ 25 ΊουνΙου
  1937*
  "Ό Δηλών
  Κ·*ν)ν·5 Ζκυ·.
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΡι
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—ΆφΙχΘη έξ "ΑΘηνώ»
  ή ΔΙς Λέλα Μηλιαρβ θυγβτηο τοθ
  έκεϊ ίγκατβστημένου φΐλου κ. Κων
  ΜηΚιαρά δικηγόρβυ.
  ΒΑΠΤΙΣεΐΣ — Την παρβλθοθστν
  Κυριακήν είς τό χωρίον Γέργερη.
  ο κ. Γεώργ ος Γαλάνης έξ ΆγΙου
  Μύρωνος, έν Άμερικη βγκατεστη-
  μένος άπό βτών, άνββέξατο τής
  κολυμβήθρας τόν χαριτωμένον «1«
  όν γοΟ κ. Νικολ. Μανιαδακη (8ν
  γονον τοθ μεγαλοκτηνβτρόΦου κ.
  Νικ. Χαιρέτου) δώοας αύτω τό *·
  νομα Στυλιανόι;. Είς τό μυστήοι
  όν παρίσταντο ό έν άποστρατβια
  λοχαγός κ. Μιχ. Τζουλάκης μβτα
  τί)ς κυίίας τού. ό κ. Κ. Γαλάνης
  μετά τής κυρΐας τού καί τι·λλ·ν
  δλλων συνγβνων τού. ΈπηκολοΟ
  Θησβ βιήμερον γλέντι κατίτ τό ό
  ποίον» ίΐυχον έξαιρβτικων έπιδα
  ψιλεύσεων έκ μίρους τόσον των
  κστοΐκων τοθ χ»ρΙβυ βσον καί των
  οικογένειαν των κ. κ. Μανιαδακη
  καί Χαιρέτη.
  Μ. Τ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τόν σεμνόν
  τή1; έΐΐιστήμης ίεροφάντην Ιατρόν κ.
  Γ. Τρανταλίδην εώχαριστθ δια τό
  αφθαστον ενδιαφέρον, πού έπβ&ει
  ξεν είς την σοβαράν χειρουργικήν έ
  πέμβασιν πρός αποκατάστασιν τής
  ύγείας μου.
  Έτι'σης εόχαριστώ ολόκληρον
  τό προσωπικόν τής κλιν«κτ]ς τού,
  διΛ,τήν καβαριότητα καί πβριποΐη
  σιν καί γενικώς την συνβιβητήν
  αντίληψίν των άπό πάσης άπόψβ
  ως δσον άφορδ την επιστημονικήν
  καί κοινωνικήν αποστολήν ,των.
  Ό ευχαριστών
  Μ. Κ. Κ«νμ«ντ«*ΐκ
  *♦*
  Γόρω στήν πάλι
  προχθές ήοχιοβν είς την πό
  λιν μας ό Ελεγχος των αύτοκινή
  των άπό ειδικόν μηχανολόγον τοθ
  ύτΐουργεΐου τής ΣυγκοινωνΙας.
  —Έλπΐζεται λοιπόν βτι Θ' άπο
  συρθοθν άπό την κυκλοφορίαν τα
  διάφορα σαρόβαλα— άληθιναΐ κι
  νούυεναι λαιμητόμοι καί δτι είς
  το εξής θα διασφαλισθϋ ή ζωή
  των ταξειδιωτών,
  —Αυριον εορτήν των Αγίαν
  Πάντων, έορταζει ό φερώνυμος
  ναός παρα τα «Δύο Άοράκια».
  ΚαΙ Οπως κόθε χοόν· ν ι" εφέτος
  ΘΑ συγκεντρωθρ έκεϊ πλίΙΘος φιλο
  Θρήσκων τόσο άπό την πόλιν βσον
  κοί άπό τα ττλησιίσκρσ χωρία.
  — έν έ Εξαιρετικήν εόχαρΐοτησιν
  έπληοοφορήθησαν οί φΐλοι τοθ με
  γάλοΐ) Άρχαιολόγου κ, "Εβανς
  την απονομήν είς αυτόν τοθ άνω
  τάτου ΠροοκοπικοΟ παρασήμου
  άπό τόν Μπάντεν Πάουελ.
  —Διότι πρέπει νά σημειωθή δτι
  ό κ. "Εβανς δέν εΤνε μόνον ό Άρ
  χαιολόγος χάρις είς τάς ερεύνας
  καί τούς μόχθους τοθ όιτοΐου έςβτά
  φη καί ήρμηνεύθή ό ϋττέροχος Μι
  νωίκίς πολιτισμός, άλλά καί ό ά
  κούραστος τιροστάτης τοθ προσκο
  πισμοθ.
  —Καί επί τή (ιύκαιρΓα πού όμι
  λοθμεν περΐ προσκοττισμοθ άναφέ
  ρομεν με Ικανοποίησιν Οτι προσκο
  ,πικαΐ όμάδες Ιδρύθησον τόν τελευ
  ταϊον καιρόν είς Βλα σχεδόν τα
  κέντρα τής 'Ανατολικής Κρήτης.
  —θαθμα ώμορφιας κοί βργιαστι
  κης βαστήοεως παρουσιάζε» την
  εποχήν αυτή ό γεωπονικός μας κή
  πος. ΚαΙ τουτο χάρις &1ς τάς φρον
  τίδας πού καταβάλη «ι ή Αρμοδία
  • πηρβοΐα τοθ Δήμου.
  —Παράπονα ακούονται άπό πολ
  λοθς συνο.κιαμούς διά την καθα·
  ριότητα-ή μάλλον διά την άκα
  Θαρσίαν πού ύπάρχει.
  —Καλόν είνε λοιπόν ^νβ λόββυν
  εΙδικήν μέριμναν αί ύγειοναμικαΐ
  αρχαί καί ό Δήμος. Διότι αί άκα·
  Θαρσΐαι αυταί δημιουργοθν τόν χίν
  δυνον εμφανίσεως ίπιδημιων, τώ·
  ρα Ιδίως τό καλοκαΐρι.
  —ΑΙ εΐβφοραΐ υπέρ τής 'Αεροπο
  ρίας συνεχΐζονται. Πλεΐστοι δ' έκ
  των συμπολίτην μας προσφέρουν
  καθημερινώς την συνδρομήν των
  πρός ενίσχυσιν τοθ βασικβθ άμυν
  τι«οΰ μας οπλου.
  —Έν τφ μεταξύ καί τό Ταμείον
  Αγροφύλακος τοθ νομοθ μας άπ·
  φΊσιαε νά προσφέρτι εκατόν χιλ,
  δρ. πρός τόν σκοπόν αυτόν.
  — ΚαΙ διά την απόφασιν αυτήν
  άξίζει κάθε Επαινος είς τούς διοι.
  κοθντας τό ΤσμιΓον,
  —Εσυνεχίσθη καί χθές τό δρο
  οερό καί ζωογόνο μελτεμάκι. ΚαΙ
  ΐδωσε νέα μή καί τόνωσι καΙ ί< φρασι Ογείας καί χαρ&ς ο' άνθρώ που καί σέ δένδρα καί λουλούδια χαϊ φυτα πού εΤχαν μαραθή άπό τίς ζέστες τής περασμένης έβδομά δας. — θά ηθέλαμεν νά μάθωμεν: θά εξακολουθήση άραγε νά υφίστα¬ ται ίτιΐ πολύ τό αΤσχος τοθ ντβνι κεδομαχαλά καί των τρωγλοδυ των είς την καρδιά τοθ λιμανιοθ μας; —Άλλά νομίζομεν δτι τώρα όπό τε έκτελοθνται καί τα έσωτερικά ϊργα τοθ λιμένος καί πτόχειται ν' άρχΐσουν μετ* ολίγον καί αί έργα σΐαι έξωροισμοθ τής προκυμαίας, θα πρέπει νά άπαλλαγπ ό χώρος αύτός άπό δλες αύιες τίς άσχη ( —Τό ενδιαφέρον αλλωστε τοθ κ. Νομάρχου υπέρ τής πόλεως άπο τέλει άρκετήν περΐ τούτου έγγθη σιν. —"Υτιάρχει &ρα·γ€. κανεΐς άρμό διός νά προστατεύση τα νέ Οκά τοθ Μασταμπά άπό τοος παροδΐους Ιδιοκτήτας; Άλλά καί άν βίν ύπάρ χ— Θά πρέπει νά ευρεθή. —Διότι τα πεθκα κινδυνεύον νά ξεραθοθν άπό τό κάρφωμα σ' αύτά των συρματοττλβγμάτων πού τοποθετοθν οί παρόδιοι διά τό φράξιμο των άμπελιΛν καί οί κοπέδων των. _'ληθινή κοσμοπλημμορα εοη μειώθη προχθές τό βροδυ είς τό Θέατρον Πουλακάκη δπου εδόθη ή πρεμιέρα τοθ μουσι»οΟ ϊργου αδνας μεγά? ος Ερως τοθ Μπβτο βεν» μέ τόν άφθαστον Χάρρυ ΜπΔρ, • Ρέκορτερ ΤΡΟΦΟΣ Ογιεστάτη αΙτεΓται ββ σιν παρά καλβ οΐκονενεία, Πληρ» φορΐαι παρά τ@ κ. Χαρικλεία Ση μαιάκη· δπιοθβν Βρεφοκομιΐου Ή ρακλίΐρν. ,
  τθν
  βΐ νβΛ
  ■>βη εκεϊ πλϋθος ψ^
  ο οκό την πόλιν Βοον
  ληοιίσπρσ χωριβ
  ρετικήν £*χβρ4—η~ν
  ηοανοΐφΐλοι τού μι
  ιιολέγου κ, Έβανς
  ν είς αότον τοθ άνω
  κοιιικοθ ιισραοήμου
  «ντεν Πάουελ.
  «μ να σημειωθή *«
  5έν είνε μόνον ό "Αρ
  «ρις είς τας ερεύνας
  Ιους τ·0 ΰττοΐου ίςβτά
  ι«3θη ό Οπεροχος Μι
  ομος, άλλά κοΐ ύ &
  >οστάτης τοθ προσκβ
  β ιοκαιρΐα κου όμι
  ΐροσκοπιομοθ άναψί
  οποίησιν δτι προβκΛ
  Ιδρόθησαν τόν τέλει*
  είς Βλα σχεδόν τα
  ινατολικής Κρήτης,
  μορφιάς κοΐ εργιαοτι
  ως καρουσιαζει την
  ό γεωπονικός μας κή
  ο χάρις *1ς τάς όρον
  ταβάλΑει ή «ρμοδΐα
  Δήμου.
  ι ακούονται άκό πολ
  αμοός διά την κσθα·
  ιΧλον δια την σκο
  ύιιάρχει.
  η. λοιιιών Ινα λοβεικ
  *αν αί ύγειονομικοΐ
  ή"μος. Διόίΐ οί ά»·
  [ δημιουργβθν τόν κΐν
  3εως επιβημιών, «>■
  αλοκαίρ·.
  ιαΙ όπερ τι"* Άεοο«β
  εκται. Πλεΐστοι δ ίΚ
  Ον ματ. ποθββίρο»·
  .ήν συνδρομήν
  /θ βασι»οΟ
  ΧλΥΠ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΑΓΝΟΙ»Θ_ΣΙ*
  ΟΙ_ΑΘΛΙΟΐ£
  II
  £ΒΛΙ£
  39ον
  Παραμβλήσασα καί καταφρονήσβσα τό μΙΚρόν
  •ής έργόχβιρον ένεκα τί|ς σχέσεως μετά τοθ θολω
  μ*, ίχασε τούς δΐδον,ας είς αοιήν εργασίαν Οο?β
  μ<α καταφυγήν. Ή Φ*ντ!να μ6λιί άνβγΤγνωσ'κε· >ά
  γράφη ή >νόβι· μόνον τό δνομά της εΐχε μάθει νά 6
  -ογοάφτι. Πληοώσασπ δηιιόσιόν τίνα γραφέ? ίνοα
  ψεν αι«ξ πρός τόν Θ3λωμτ1ν, 6Υρσψ! βΙς7 ^^
  τρΐς. Ου^βμΙα απάντησις. -Ηκουσε ποτβ γροΐ4ια τι
  νά λέγοντα —Ή κακομοΐραΐ Αα# αύτά τα παιδία,
  παιδία τάλογαριβζβι κα*β'θυμού-
  μεθα, ήτοσεμνήκα! ένάρβτος φύσβι. Ησθάνθη άμυ
  δρως ότι ευρίσκετο είς τίς παραμονάς τοθ νά περι¬
  έλθη «Ις 'ήν έσχάτην αμηχανίαν, καΙ νά όισθή-
  ση επί τα χε(ρω. Άπητεΐτο καρτερίσ, καί πραγματι-
  κθο ένεκαρτέρησεν ιΐς την αρετήν.
  Τής ήλθεν έηειτα είς τόν νοθν νά επιστρέψη ι[ς
  την πόλιν τής γεννήσεως της, την Μ., κειμένην επί
  τοθ ποταμοθ Μ ... Ισως έκεΐ την άνεγνώριζβ τς κα!
  της έδιδεν εργασίαν, να', άλλ' ίπρεπε νά κρύψη το
  πταΐσμά της, καί δπας τό κρίψη, ή·ον ένάναγκες νά
  ύιτοστβ δεότεοον τινά χωρισμόν πολύ όΐυνηρότερον
  τοθπρώτου. Ή καρδΐα της ίσααράττετο, άλλά τό
  απεφάσισεν. "Ήδη εΤχβ παροιτήση άνδρε'ωε πάντα
  στολισμόν ένεβύθη όφάσματα βαμβΐκινσ, 8α της
  Βέ τα μεταξωτά, τάς ταινΐας, δαντελλαις κα! αλΛα
  τοιαθτα ρά«.η τα ίφόρτωσβν επί τοθ θυγατρΐου της.
  'Πού ή μόνη φιλο*3οξ(α, ηΉς τής έμεινεν, οθ-η δέ
  ώς Ιίρα. Επώλησεν δ,τι χαϊ άν βΤχε, κσ |<« τής πω λήσεως έλαβε διακόσ.α φράγκα. 'ΑφοΟ έπλήοωσε μικρά τίνα χρέη της, τα φράγκα Εμειναν τχερΐπου ογδοήκοντα. Ήτο εΐκοσι δόο έτον, 8τβ ωραίαν τινά πρωΐΐν τοθ έαρος ανεχώρησεν έκ Πϊρσ'ων, φέρουσο τό τέκνον της *«" ώμων. Ποίος 63 έβλεπβ καί δέν θά ησθάνετο €Ϊ<τον πρός τα δύο ταθτα δ'τοΐ Ή γυνή αυτή δέν ιΤίίν ε(ς τόν κόσμον άλλο παρά τό παι· δΐον τοθτο, κσΐ τό παιδίον τοθτο δέν είχεν είς τόν κόσμον άλλον παρά την γυναΤκα.ταύτην. Ή ΦαντΙνα έγαλούχησε μόνη τό θυγάτριον της. έκ τούτου δέεΐχε πάθβι τό σιηθός της, καΙ ίβηχεν ό1γον τι. Δέν 6ά λάβωμεν πλέον αφορμήν νά λαλήσωμεν περΐ τοθ Φέλικος Θ))ωιιή. Περιοριζόμεθα λέγοντες, Οτι, μετά παρέλευσιν «ϊ<οσι έτΛν, β-χσιλεύοντος έν Γαλλ'α τοθ Λουδοβίκου Φιλίππόυ, ό θ>λωμης διετέ
  λει 6ν τΐνι πόλει δικογράφος, έκ των πολλούς κε-
  κτημένων πελάταΓ, άνθρωπος εύπορώτστος καΙ ε
  χων έν ιω τόττφ έκβΐνφ Ισ^ύν λόγου, έκλογιύς ου-
  νετός καΐ'βίορκος βικαστής αύοτηρότατος' πάντοτε
  βμως άνθρωπος φιλήδονος.
  Έκ Παρισ'ων μέχρι Μορφερμβιλΐου ή Φ ϊντΐνα ώ
  βοιπόρησβν ό^έ μέν πεζ(), δέ βέ έ* βαίνουσα, άντΐ
  τής πΐνιχίάς πληρωμάς «οσίιρων σολδ'ων, είς πα-
  οοδικόν τι δχημσ, κατίυθυνόμενον πρός 8 ν δρόμον
  ή<θλούθει καί οότή. Κατέβάινε δέ πσρέκε-, κσΐ πά λιν έπβριπάτιι. 8»ς <δ άποκάμνουσα έηέβαινεν είς Αλο 6)!ηασ, καί τοθτο παροδικόν. ΟΟτως 'ΐϊβ φθάσει είς τό ΜσρφερμεΙλιον. Δισ- ΒαΙνουσα έμπροσθεν τοθ οΐνοπωλβίου τ©ν θβναρδι ίρ«ν κατβθέλχθη υπό τής τερψιθόμου θέας των βύο μικράν νοϊ&ν, οϊηνες Ικάβηντο επί τής τβρατώΒους έ«ε(νης άΛόσεως καί τάς παρβτήοβι έν ;άγαλλισσει. Ή πάρουσΐα άγγέλων σηα«!νβι δηέκεΤ καί ό πα· ράββισοθ Ενόμισεν ότι έβλεπεν γεγρσμμένον άνω¬ θεν τοθ καπηΧε'ου έκεΐνου τό μυσ.ηριΛδες έ»Λ .«< θβΐας ΠοονοΙας. ΑΙ βύο μι*ρ«! ί|σον προφαΛώς ι υ- τυ.ίΤς. Δα τοθτο «Τχεν εΐιΐεΐ συγκεκ,ινημένη πρός , δύο ώραία παιδάκια' δ θίός Ι α βηρωτ,^τ.ρ» τώνπλασμάτβν ήμερώνονΐαι δταν άποτβίνη τις πρός τα μικρά των θωπείαν τινά Ή μήττρ <1ν«'Ρ«ν την κεφαλήν καί ηόχαρίσΐησεν έπειτα βέ προσίφερεν είς την ξένην νά καθ1σΠ είς τό Ιξ«θΓν«ής θόραϊ «άθισμα, έ> ώ αυτή ίμενεν είς τό
  κα"ώΦΧ<ον. ΑΙ γυναΤ«ς ήλθον * ·™Ι^«»* - -.θεναρβιέρος, δ άνβρβς μου δνομάζεται, εΐβεν ή μήτηί 3Κ βύο παιδΐων. Α.ο*ο τό ξενοβοχίΐον τό ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Ήλιόλουτρα καί ήλιοθεραπείο Κ'. ΚαΙ Ικειτα Η* ■'«■ καμμιά α· γη τα ήλιίλουτρον νά γίνη είς ώ:αν ηιυ ζ«μ»ιΙζ*ι δ ή"ιος. ίφ:0 μ:β φορα μβ; χρειάζονται Π»έ πάντβν αί χηιικαΐ τού άκτΐ νες. ϋν είνε ανάγχΐ, νά μα; τοου- λίϋν χά! α! θερμχντιχαΐ χαΐ έτομίν»ς ήιηορεΐ χχνεΐς νά τιροτιμή^ ηαοϊφάί χχΐ άκογευμτ τινές ώ»{ ώΐτενά μή έκτεθτί εί; το χαθμ». ΚαΙ Βτι 81» χρειάζετβι ή θερμίιης τ«0 ήί·υ δι» την ώ φελΐμίτητβ τοθ ήλιολούτρου, α· πβΒετξΐς Βτι τα καλλίτερα καΐ θαυματουργΐ ήιοθιρα«ευ· λειτβυργβθν οή^ιρον ιί( τα όίδ ' Βκου 6 ή'ιος ι[κι χλΐαρίς τ] μα λον δροοερίς ωιτε θαηεύει μάλ¬ λον αντί νά θερμαΐνη τό οΛμ». 'Αηό τί ήλιίλουτρόν μέχρι τ?); ήΧιοθερ»πιΙβς Ινα βτ]ιια μένει μί νόν. Κα' ή θιραπειι'ΐιτ, οδΐ^ μέ θοβος, «ιϋ ι'νε χαθαρά π)έ«ν Ιιΐι στηΐιονική Ιφχρμβγή- θχυμχτσυρ γε! σήμερον ώ;ιομΐνως ;ιίς κολ λάς χβΙ διαφόρους παΒ^,αεις χαΐ Ε5ίω; είς τάς τοπιχάς ή χειρουρ γιχάς λεγομένας φυμαιιώσεΐ(, Β κου ή νίθϊζ Ιχει έντοπΐοθ^ εί( ί3τ4, αρθρώσκς, ίέρμ» χαΐ επι πολαΐοβς λεμναίένας. Άλλ' ή θε βαπεΐα ε Ο .*] ιίνε πλέον ζήτηιι» εί Βιχ&ν έίχαταοτάσειβν χαΐ ίχτρι «τ]ς δϊγανώσιβο **1 έποκτεΕας. ΈνβεΙχνυτατ ίέ ή θερακε(α αυτή χ>1 άναμ»ισ6τ)·ήτ»ς ώριλεΐ χαϊ
  τελ|3γ5ριί, χαΡΰ»; ιΓπϊ, είς τάς
  ταηΐχάς μάλλον αυ>χτιΑ9εΐς, τάς
  ί ϊΐεοαρθρικάς (ΐ«χ*ς δ/χος, χο
  ξαλγίι, φ»ματιώδΐ)( οΐΐιίιις κλπ ),
  τάς διρματιχίς (λδκες κλπ ), την
  νυμκτΐοβΐν τ<0 δπεζβχίτος, δηΐα δή τοθ ηεριδλήμϊτος τβν πνευμί νων (ιιεριχαΐ χρονΕζουοχι κλευβΕ τιδκ) ή τ·0 κεοιτοναΕου (φυμαχιώ δης κεριτονΐ(κ)· ίχίμτ) δέ χαϊ είς με·ιχά 4το>α Ιλκη δυοεπούλ»
  ταν, εί( χαταγματ» κου ΪΙν οιιρο
  κοΐοθνται ιυ<ολοι, άλλά χαϊ είς μεριχά Βιαατρέ'α.ματα (ιτραμηουλί σμιτα) πιϋ !έν περνοθ» γρτ)γβρ«. Ένδοκρινεϊς άδένες Α'. Είνΐ, φΐντάζ·μ>Γ, άρχετά Ινβια
  φίρουσχ διά τέ χεινον ού τή ή Ε·
  οτορΕα τβν ενδοχρινΑν &!ένβ·ν χα(
  θχ Ιχετε βεβαίως την περιέργειαν
  νά λάδιΐε μίαν γενικήν χαϊ 6««
  ίήκβτε πλήρη (δέχν περΐ χ%ί
  κεριέργοο χαϊ οχείβν απιθίνοο
  «νεβγείας τβν μυοπ)9ΐβ>δ*ν α&ΐβν
  4γάν»ν κου έτοποθίτηην εί(
  τέν ίϊγανιομίν μκς ή βδοις ώ;
  ραθμιατας τ·ν διαφόρβν 1μ&—λβι-
  οεβν τ«)ς ζ»4(.
  Είς τ^ν δίσιν τ>0 Ι
  αηάρχει Ι** μιχρόικτον
  γανον χατά «ό ήΊθί άβενβ
  6ες («ιρίαθιος λοβός) χαϊ χατά
  τΐ τ)ΐΌϋ χαθαρβς νευρικόν (ι
  κΐβθιος .λ(-6ί() χά Ι λίγειαι «5 πό
  φνισιο ή μυξαδήν. ΕΝε λοικόν
  χαϊ ή διτίφυοις α&τή Ι^ας άδ^ν έ
  αβτερικής έχχρ(αε«βς (ί»Βοχριής),
  άλλ' ή {«κρίσις ή ό·μόν- αυτή
  άλλίως ένεργεΐ Βίαν κρείρχεται
  άπέ τόν κροοθΐον λοβδν χαϊ άλ-
  λέα»ς άκΑ τ&ν δηΐοθιον.
  (ουνβχΐζιται)
  Ή έπαρχιακή όδοποιία
  είς τόν γείτονα νομόν.
  Ν Β «.ΠΟΛΙΣ, Ίιβνιος (Ινταπο
  κριτοθ μ·»()·— ΚϊΘ' ί
  οβθμχι έξ 'ΑγΕαυ Νιχολάβυ,
  σκονται είί καλόν σηιιιΓϊν αί οι-
  [βαγματι63εις ΙΛ την σ&νβψ.ν
  τβθ ίαινείου τβν τριΑν έ <ατομμι· ρίω/ Βιά την ίκΐρχιακήν δδειιοιί αν τοθ νομοθ μ«ς κ»1 ή χχταββ- Ι τοθ αβοιθ τούτβυ. Έ* τβν τρι βν ί (αΐομμυρίιον τοθ ΒανεΕοιι 8>
  Βιαιτεθοθν ΙκχναΙ πΐοΐώΐεις διά
  .ν αποπεράτβσι» τβν ήιιΐτελβν
  Ιβγων χαϊ την κΐτ»οχευ^ν τοιού¬
  των είς οΧί*λι;ρον τον νομΐν Δι-
  οΐ)θ!οϋ. Ιδιαιτέρως θχ κροτιμτ)
  θβοιν α( έκαρχίαι Σητείας καΐ Ί
  απέτρΐς, ώς α( μάλλον χβήζοιι
  οαι μερΕβνης δι' Ιβγα όϊικά
  'Βν τφ μετα[υ συνήλθε την κα·
  ρελθοθβχν Τρίτην τέ Δ. Χ. τοθ
  Ταμε(·ιι 'Βηαβχιακ<|ς δϊεπο ί« καί άκ^οχολήθτ] 8ιά μχκρβν δια την έ» γίνει προώ^οιν τβν έργκ- σιβν τβν εκτελουμένην δκέ τ·θ Τϊμεΐου, διαφίρω· τεχνικ&ν Ι? γ·ν. Σνγκεκριμίνβς το Δ Σ. Μ χρΐνε την τβν κάτωθι 230.000 δρ. 8<4 τπν δδεν αβν—Δϊάαι 450.000 δρχ. δια τ^ν αϊυίίοτοιβσ!» τ<)ί δ3οΟ Χοϋ μερΐάκου, 100 000 δρ. διά τ$ν διον Τζερμιάδιβν—Λασηθίου, 60. 030 διά τ*ν ό!4ν Κρητσα;—Κροδ ατβ, 36 000 διά την γένυραν ττ]ς χαϊ 475 000 δρ. διά την δδβν Πι οχονιφάλου—.'Δχλβδίων Σητείας. '&3αδτ«ς διετέθςσχν δρ. 20. 000 δ'ά την γέφυραν Μχσουρα τ*)ς ίίοθ Ιεραπέτρας—Μακρυλιβ, δρ. 180.000 διά την χαταοχειφ τ«]ς γεφύβας ττ]ς οβοθ Ίΐοακέτρας—'Α νατολής χαϊ δρ. 120 000 διά την κατασκευήν μΐβς γεφίρκς παρά τόν Χβνον τοθ Όροκεδ.ου Δ«η· θ!·υ. 'Κκ τβν άνιοτέΒ» κοοβν τα κρβτα άνίγονται ε(ς παλαιάς δ· ποχρεύΐεις τβθ Ταμΐΐου Επαρχι¬ ακάς Όδιπο ί»ς τού; έργολίβίΐις. 1-£ΤεΛ; ως Εχουσα πάντοτ. ,ό 5,μ* της κατά νοθ», έκανέλαβε όποτο»θορύζουσα. Σ<ληρά άνάγκη· ίΤμαι Ιππότης, Εΐμαι ώς τίμιος σΓρατιώτη:, "Ο κου τό χρέος, κι' έ·>ώ έκεΐ.
  0%
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΜΑΡΙΝΑΣ Γ. ΑΝΟΓΕΙΑΝΑΚΗ
  Ό6ές Χφ»κ1«.ν, η«ροη»λεύρ»ς
  Ίατρειο» κ. Μελισσεΐοο».
  Τελειοιτβιηβεΐσα είς την κοκτιχΐιν έν τω γνωοτφ €Τνω
  τββ χ. Ισοπβνελη, ίπβνπλβ· Ιξ Άβηνών η δνΐς Μβρίν»
  Άν«ν«ι»νάχη καί άνβλβρβάνει την ραφΐιν φβρεμβτων
  τελεΐβις ίφαρμονής, μέ Ιςαιρετικο γεδοτο χαϊ μέ σχίοια
  Μροχ) καί «ατρον.
  Ή ίιτιμεμβλπμίνπ έρνβοίβ τη;. Α δι»ρ»ής ανανέωσις
  φινβυρινΐαιν κ«1 ή ταχΐΐα ην ο* & αίς ΧβΙ τη< πλέον δυσχό λου τοι»λέττ«( Οα ίχανβποιήσο καΙ την ηλέαν Ιδιβτρο· πον πΐλάτιδ», "Εναρ'ις έρνασιβν την Ιην Ί·»λί·υ. "Επι¬ σκεφθήτε μ«ί, δια νβ ηκιοθί,τΒ ίολ'λάκ,ς τΦόντι ίξαρτων άπίρΐα άπέθΐΐεδ σύζυγδς Πα(ρισ1θϋς εργασίαν, ;καΙ £ό άλλαχοθ· ιΐχβν άνο ύ β έκ,1νης ή. νυσϊπ(ζβ κσ[ ή μικρά 'βλλ· έκουράσθη καΙ έ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Είναι τό τσιγε<ρ· τβθ λα·ύ ποι·τικβ( ίσυνα- γώνιστβ γιατΐ γίνετ«ι *«· γ«Λοι· ««ην* 'Αγρι- νί·». ΠΡΟΧΦΕΡ Ε Ι ΤΑ κειέ) χρήβιμα 66(» κβΐ ίμολογΐβς- Χειρίζει δι* μιάς 150 β·λτί« σέ χάβε Μ*«νιβτιΊ τβ». ΖητΑοβτΙ τ» *ηβ τόν κκκτοιτείλην ο«ς. Μικρό κουτΐ (κόκκινο) βααχμάς β 'Βκβΐβις ίώρυν κ* άντβλλαγϋι «Ις το Εατβοτημί μ«ς Χδ·5 Φβιατ·ϋ (Γενΐ Τζαμί). ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Τής Άνιβτύμου Ελληνικάς Τηλ«θωτικτ]ς Έταιρίας Φέρομεν είς γνέοσιν των κ. Κ- ΣυνΙρομητβν ήμβν δτι ά«ό τι)ς 28ης τρέ|οντος αί άναγγελΐαι ϋνβραστι «Αν συνοΐαλέξεων δέον νά γίνωνται βι' ένιλογής τού άθΐθμοθ 15 καί ού)ί τοθ ά- •ιθμοθ 2—11 ώς μέυρι τοϋ· βε, συμφώνε·ς μέ τάς ό6η γίας τάς Βιδομένας έν τω τηλεφωνικω καταλόγω σε λΐς 11. Άνώννμος Έλληνικη Τολεφν νίκη Έταιρίβ. ΔΙΛΚΗΡΥΞΙΣ Ή 'Αγροτική Τραπέζα τής Ελλάδος, 'Υποκατόστημα Χ* νίων, διακηοόττει 8» έκτίθη σιν, ώς έντολο&όχος τ©ν ΟΪ νοποιητικ&ν Ένώσεων Μάλβ με—Κολυμβαρίου καΙ διά-λο γαριασμόν τούτων, είς πρό χειρον φανερόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν την ανέγερσιν συγκροτημάτων ΟΙνοδεξαμε νόν άξΐας ενός έχατομμυρ'ου δραχμον κερ(που διενεργηθή σομβνον έν τοίς Γραφείο.ς τοθ 'Υκοκαταστήματος την Ιην "Ιουλίου έ. β. ήμέοαν Πίμπτην κσΙ ώραν 3—4 1)2 μ.μ. Τα σχετικά εΐσΐ κατατεθή μενά ε(ς τα Γραφιΐα τοθ έν Ήοακλε'φ 'Υ«)αατος τής Α Τ.Ε. Ενθα ο( βουλόμενοι ου ναντσι νά λάβασι γνώσιν προ σερχόμενοι καθ* έκαστην καΙ ώ ιαν 11—12 π. μ Έν Χανίοις τβ 19 ΊουνΙου 1937. (Έχ τοθ 'Υποκατασιήματος Χατν'ων ττ)ς Α Τ Ε ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ.Σ Έκτΐθεται είς φανεράν έπα ναληπτικήν δημοπρασίαν ή έ νοικΐσσις τον κάτωθι δημοτι κδν άκινήτων. 1) Τμήματος' ούλτ]ς τοθ τέ ω; Τεμένους Τεφτεδάρ. 2) Τοθ (σογείου τοθ παρά τό Καμαράίΐ ακινήτου δπερ προωρ'ζετο διά βημοτικά'Ιχθυο πωλεία. Ή βημοπρασ.'α γενησεται την Ιην Ιουλίου έ. Ι- ημέραν Πέμπτην καΐ ώραν 11—12 ,π. μ. έν τώ Δημοτι>ώ Καταθΐή
  ματι καί ενώπιον τΓ)ς Δημαρ
  χιαχτ]ς ΈηιτροπΓΐς.
  Έ» Ήρακλε'φ τβ 24 Ίουν
  ου 1937.
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  —Άνώρυξις
  αΠθι.
  Λα
  ..... ΙνερνειΒν τβδ κ. Νομαρ
  χβ» Λασηθίου άιτεςραβΐσβη υκο
  τβθ διτουργικβδ σνμβουλΐου Α Ι-
  π*χτ«·ΐ{ τοθ «ύΐργετικοθ μέτρον
  περι χβρηγήσεκς ύιτό τοδ κράτους
  χρηματιχής ένισχύαιυς είς τούς
  αγρότας τούς κροτιβεμένους νά
  άνορύίωαι φρ*«τ« πρός πλουτι
  σμόν τ&ν άγοβν τνν, είς ίλβ «νβ·
  ξαιρβτως τα ίιαμιρΐσματα τοδ··
  ιοπΐδΐου Λοισηθίου. ΣηιιεΐΜτέον
  ίτι τα 40 ο)ο τοδ άπβιτουμίνβυ
  ποσβδ θά κροββέρα έντελ&ς δι»
  ρεαν τό Κράτος πρ·ς τούς αγρό¬
  τας, τα ϋ υ/τ»λειπόμεν« 60 ο)ο
  8« δ«νε<οα ή Άγροτικη Τράπι- ζ« έ{οφλητβ« είς 10 Ι τη και μέ τόκον 3 ο)ο. ΤΟΥΒΑΑ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ ΕΙβονοιΑ —,, - ... οον γ·ε·στ* ·ι* «Ιΐ· βτιρβότυτα καί «οθβλα τοθ Έργοσταοίου §ον, Μ·* «· -Τό Νβσοκβμεΐβν Αγ. Νι- κολαου. ΠληρβφβρούμεΒ» δτι τβ Δημο τικόν Σομββύλιβν Αγ. Νιχολ«· •υ σ»ν«λθβν Λρβχβές κροέβα είς την εκλογήν τβδ ΆδϊλφΑτου τοθ ΔπμοτΐΜοδ ΝβσθΜβμΐίου Αγ. Νι κβλάου. Τβ Άδΐλφάτβν άπηρτΙ οβη έκ τβν κ. μ. Ί. Τσιτσιρίδου, Ί, Κβπΐτβί Ί Ζ Κ«1 Έμμ. —'Υηέρτής 'ΑεροπορΙας. Τ· Διοικητικόν Συμβούλιβν τβθ ΤβμεΙου Έφβδρων Πολεμι στ&νΣητιΙβς συνΐλββν την η«ρελ ββδσβν Τρίτην εψηφισε πΙβτΜσιν 250 000 δρ. μέλλουσβν νά οικτεθθ ύιτίρ τής ΒασιλΐΜής Άΐρβπβρίβς. —Ή ταχυδρομική ουγκ·ι- νωνία. Ό Έμηορικος Σύλλβγος Άν· Νικόλαον δι' έννραφβυ τού πρός την πιριφε£ΐι«κήν διεύθυνσιν 1. Τ. Τ, ϋρήτηϊ π«ρ«κκόιλ«ΐ βιτνς κ« ερΜθό κκΐ «κονενματινη άνα· χάρηοις τ&ν ταιχυδρομικ6ν κΰτο ΜΐνητΜν έ{ Άν Νικόλαον χάριν τής ίϊ«ππρ«τήσ«ως της τοιχνορομι κης βυνχοινΗνΐας κββ' ότι νκβ την σημερινήν χατάοτβσιν έπίρ χεται καθυστερηος είς ταν άπο βτολην τή( άλληλονρ«φΙβΐ(. —βείον Αυριβν Κυριακην 27ην „' τρεχ. καί ««τα την βεΙ«ν λ*ιτουργΙαν βέλτι κηρύ{ε· τβν θείον λόγον έν τφ Ίβρφ Ν>ν Αγ. Κεινσταιντίνοα
  (κεκροτ«««ιου) β π«ριβο«όιιν Αν
  τιπρβοοίπος το«ι ·ρηοκευτικου ηε
  ριοβικβ» ·2νή>, Ι·ροκήρ«ί Ά
  νάσιβς Γλε
  —Τα έ£·δα διοικήσκνς τβν
  άαφκλιοηκβν όργανισμβν.
  Ό ύπουργβς τής Εργασίας κ.
  Δημητράτβς δι' έγκυΜλΙου τβυ
  πρός τους άαρβλιστικβΰί βργκνι
  ομβώί, έντ*Αλ»τ«ι, βπνς τα ί(θ
  ύ* διοΐΜήοεΜΐ αύΐίιν μη ύκερβάί
  νούν τ«8 1)2 ο)ο τωνίσόδΜν Τ4»ν.
  'οσοι τυχόν έκ τε>ν όργανιβμ&ν
  τούτων έχβυν ηδη έςβίβ άνώτε
  ρ« τβδ εν λόγω κβσβστον, βφεί
  λουν νά τρβποκβιησουν την έν
  γένει οργάνωσιν των χαϊ νά προ
  οαρμβσββϋν πρό} την δι*τ«γ«»ν.
  ΑΝΘΗ
  θά βρήτε τα ω¬
  ραιοτέρα τριαντάφυλ
  λα στοιΐ Ι. ΚονραΙο·,
  ΛΑ ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ^
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήρατα κ«1 άντ«ποκριτ«1
  βίς τάς κοριβτέρας πόλεις της "ΒλλΛ-
  βος κ«1 —- """------- -β
  <«1ΐι Ταμιευτηριον ί επί θί Δάνβι· βπί ένβχ»ρ
  ■ #
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφΕΐα Ιναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Σαββάτου
  26 Ίουνίου 1937
  ΛΜΜΜΜΜ »»·»»♦'
  Η ΑΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΗ ΤΗΣ ΧΟΕΣ
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.
  ΩΣ ΟΙ ΦΟΒΟΙ
  ΙΠΛΟΚΟΝ
  ΚΛΕΙτεΝ ΤΕΛΕΙ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΉ Π Ε
  ΑΘΗΝΑΙ 95 Ίουνίου (τού «ντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίνου πρός τό Αθηναϊκον πρακτο
  ρ·ϊον άναφέρουν ότι άπό τής «ρωιας
  της σήμερον ή οξύτης τής^ διεθνούς
  καταστάσεως έχαλνρώθη καί ότι οί φό-
  6οι δημιουργίας επικίνδυνον περιπλο-
  κών έξέλειψκν τελείως.
  "Ηοη, κατόπιν συντόνων ένεργειών
  της Άγγλικής κυβερνήσεως, επήλθεν
  καί πάλιν προσέγγισις των κυβερνήσεων
  των τεσσάρων μέγα λ ών εύρωπα*ι·κώ*
  Βυνάμεων καί επανήλθε τό πνεύμα τής
  μετριοπαθείας καί νηφαλιότητος.
  Σχετικώς μάλιστα λέγεται, ότι δή
  μιουργοΰνται ηδη πολλαί έλπίδες ότι
  ταχέως θα εξευρεθή άποτελεσματικός
  τρόπος τερματισμού τής Ίσπανικής τρα
  γωδίας.
  ΠΛΗΡΗ Σ ΑΝΑΑΙΟΡΓΑΝΩΣΪΣ
  ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Κ Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας)·— Έκ τού υπουργείου
  των Οίκονομικών ανεκοινώθη σήμερον
  ότι απεφασίσθη ή πλήρης άναδεοργά-
  νωσις των οίκονομικών ύπηρεσιών τού
  Κράτους ώβτε κ» Ι ή είσπραξις των φό
  ρων νά γίνεται καλυτέρα καί οί πο¬
  λίται ν« εξυπηρετούντο ι κατα τρόπον
  άποτελεσματικώτερον.
  Ποός τόν σκοπόν μάλιστα τούτον κα-
  τόπιν συνεννοήσεως τού ύφυπουργοΰ κ.
  •Αποστολίδη μετ ά τού κ. Μεταξά, απε¬
  φασίσθη νά περιοδεύβη ολόκληρον την
  χώραν ό βιευθυντής τού υπουργείω υ κ.
  Σμπαρούνης Βια νά δώση τάς δεού-
  αας όδηγίας.
  ΜθΙίθΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ
  ΤΙ ΔΙΔΑΜΚΑ ΒΙΒΛΙι
  Α.ΦΗΝΛΙ 25 Ί·«νί·υ (τ·δ νταποκ
  μ«{).—-ΣχκτΐΜίς μβ τ«ς «κηαιδκυτιχας μκ
  τβρρυβμίσεις ίγναίαβη ότι δια τβν ν<νν νέ μαιν ΒεβπΙζίτοα «χτ·ς τβν άλλαν καί ή μ· ν·πύλησις ·λ«ν Ιν γένΐι τβν διδακτικήν βιβλίω ν τβν Οποίων Μαί Θν γίνεται κατόπιν Ιηιβταμένης μκλέτης ιί Εγκρισις. Τ· μ·νοπώλΐ·ν τβν διδακτικβν βιβλίω ν Β' πνβλββη. χατά πδααν πιθανοτητα τό Κρατος κατββίλλον τ* βνέλογα π·β·στά ■Ι; τ·ύ; ουγγ,ραφεΐς.________________ ΔΗΜΟΣΙΕΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΚΟΙΙ1ίΥΤΙ(ΙΙ!ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙ![Ο! ΑΘΗΝΑΙ 95 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Ύπογραφέντες υπό τού Βασιλέως απεστάλησαν σήμερον τό άπόγευμα είς τό Εθνικόν τυπογραφεί όν πρός δημοσίευσιν είς την έφημερί· δα τής Κυβερνήσεως οί νόμοι περΐ με- ταρρυθυνίσεως τής μέσης καί δημοτικής έκπαιοευσεως. Δια των νόμων τούτων έπέρχονται ριζικαί μεταβολαί είς την καθόλου έκ παίδευσιν, τόσον ώς πρός τό πρόγραμ μα καί τας μεθόδους όσον καί ώς πρός την ύλην τής οιδασκαλίας. Ο ΥΦΥΟΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΗΗϊ ~ ΕΑΙΒΕΝ ΑΔΕΙΑΝ ΛΟΓΟ ΥΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ »η Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Ο Ύφυπουργός τής Ύγιεινής κ. Άλεβυέάτος έλαβε·» άδειαν. Ή αδεία αυτή οφείλεται αποκλειστικώς είς λόγους ύγ?ίας, οΐτι¬ νες έπέβαλον την προσωρινήν άποχώρη σιν τού χ. Ύφυπουργοΰ. ΑΠΕΛΥΘΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΟΝ ΚίΙ ΔΙΕΛΥΘ ΗΤΟ ΔΗ Μ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚϊΘ & πληοαφσρςύμΐθα έχ Χινίβν τα Λδπο»ο γιχιν Συμβούλιον χατά την αυνΐδρίααίν τού τ/τ)ς 18 τρίχ- μΐνίς λαβ&ν 6π' 2ψιν ίχι έκιδιΕχθτ, μιγάλΐ) ραθυμία είς τα δΐ]μ9τιχά ζητήματι Χανίων χαΐ ποο έχιψχν οςδαςώταχαι ανωμαλίαι είς την δημοτικήν 8ιαν·ιριοιν έ*έ«ρινι την απόλυσιν τοθ Δ*μίρ χ·υ Χ*νΙ·ν ν. Ί». Μουντάχΐ) χά Ι ττ)ν διάλυσιν 2λοχλτ)βου τοθ Βτ]μοτιχοΟ Σμμίουλίου. Ή ακέφαοΐς μ ε τέ άν» 8ιχ«ι·*·γΐ)τιχό* έ«οινοηοιήΗτ) είς τό 6κοΜργ·Ιον τ·ν 'βοωτερ.χβν χαΐ ϊ*ν Γεν. Κ4 'β Αί έπιχειρήσεις είς την Ισπανίαν. Δραστηριότης των Γαλλικών κύκλων. ΑΘΗΝΑΙ 25 ΊουνΚου__Τη λεγραφοθν βκ Βιρολίνου δ τι Τό εθνικον καταβββμι- κόν «Ναύαρυ,ος θερβερα», 6βαμβά(ρΙισ« καθ' δλην την χθεσινήν ήμιοαν την <*«ό Μνιλμνάο είς Σαντάντερ «αραλιακήν 65ί>ν «αρεμνο
  5ίσαν την διά τής δδοθ ταύ
  της άφιξιν ένισχύσευν είς
  τούς κυβκρνητικούς.
  Τα ιθνικά στρατιύματα
  συνΐ]|(ςουν τάς ικκαθαρι
  στικάς Ι«ικ«ιρήσιις των δυ
  τικΰς τοθ Μτηλμνάο κατα
  λσβόντα χθέ<3 «ολλάς «6- λιις καί χωρία. Ό στρατη νδς Φράνκο «ζι6ι*κι κθές δΊάταγμα διά τοθ δ«ο(όυ αί έκαρχΐαι ττς Γκουϊκοθ κόας καί τής Βισκαΐας θ& ΰβοβάλλωνται ά«6 τοθδΐ καί Ιφΐξής είς τό Ιβΐον φο ρολογικόν σύστημα τό ό «οίον £θαρμόζ<ται είς τας άλλας Ισιανικάς Α«αρχ(ας τάς κατεχομένας ϋ«ό τβν Ιθνικβν στρατευμάτ«·ν. Οί κανονισμοΐ οί όιοΐοι ΐσχυ όν μβχρι τοθββ ιΐς τάς δύο ώς άνω έ*αρχ(ας ήκυρώθη σαν. Αγγέλλεται 4κ Παρισί ών δτι ζ«·ηρά κίνησις «α ριτηρήΐη χθες είς τοΚαΙ ντ ΌρσαΙ 4ξ άφοομ^ς τοθ Ι σιανικοθ ζητήματος. Ό γ« νικός νραΐιματεύς τοθ Καί ντ ΌρσαΙ κ.Λεζέ συν*· μΐλησι μβ τόν πρεσβευτήν τής Ιταλίας κ. Τσεροθτι. Ό κ. Ντιλμνός συνωμίλησι μέ τόν «ρεσβευτήν τής 'Λ γλίας κ. Φ1«ς καί μ& λους δινλωμάτας. Τό ζήτημα τής έξαγωγης νωπών σΐαφυλώνείς Γερμανίαν. Τό Γεωογικόν ηή όν "Ηρακλείου οπίβαλβ χθέ ^οός τό ύιτουργεΐον ΈθνιχΜς Οί<ονομ(ας τ ό κατωτέρω ίν γράφον έν σχέσει μέ την έξα νωγήν νωτιΑν σταφυλών είς Γερμανίαν. «Ποός το Σεβ. ΎΐϊουογΕΪΌ/ Έθνίκης Οί<ονομ(ας Τμί)μα ΈμπορΙου "Αθήνας. ΛοβΛντβΓ ννβσιν τοθ ύη' αριθ. 50.295)17—6—37 έγγρά φού ύμΛν 5ι' ο 5 έζουσιοδοτεΐ τε την Τράπεζαν τής Έλλά 4ος διά την χατά τό τρέχον έ τος χορήγησιν άοεκδν έξανω >ής νωπΛν σταφυλών &1ς Γβρ
  μανίαν μέχρι ποσοθ χιλ(ω^
  τιεντακοσ'ων τόννων, 1<ομ-ν την τιμήν νά 6ηοβαΧωμβν εύ σίβάστως τάς άντιλήψης καί τάς γνώμας ήμθν επί χοθ ζή 'ή ιατος τούτου. Τυγχάνει γνα·σΓόν 8 η ή Γίρμανία εΤνε 6 μβγαλότεοος καταναλωτής των Ελληνικήν σταφυλών, ή 9έ πρδς την χώ οαν ταύτην β οχβτευομένη πό σοτης 8έν βΧνβ δυνατόν νά ά πορροφηθΡΐ υπό τβν λοιπΛν «αταναλοτριβν χωοΛν. 'Ανν ξττρτήτως τούτου ή κατά τό τρέχον Ι'ος χορήνησις άδβι Αν έξαγωγής νωπΛν στσφυ λβ>ν μΛνον μέχρι τοθ ποσοθ
  των 1500 τόννων, έν ώ κατά
  τό παρελθόν Ι τος ή έ'ξαγωγή
  άνήλθβν μίχοι τοθ ποσοθ των
  3100 τόννων, θά συνετπφέρη
  την οθξησΐν τής προσφορας
  είς τάς άγοράς των άλλων
  καταναλωτριΛν χωρών καί κα
  τα συνέπειαν την πτώσιν των
  τιμών.
  Κατόπιν τούτου έχομβν την
  τιμήν νά προκαλέσωμεν ό
  μθς δηως ευαρεστούμενοι έγ
  κρΐ^ητβ την παρά τής Τραπέ
  ζης τής ΈλλάΒος χορήγησιν
  άδειών ίξαγωγής νωιιών στα
  φυ^Αν μέχρι τοθ τιοσοθ τ©ν
  3 000 τουλάχιστον τόννον ίνα
  τοιουτοτρόπως αποφύγωμεν
  άφ' ενός μέν τόν κίνδυνον
  τοθ νά μϊΐνουν άπώλητοι μβ
  γάλαι ποσότητβς τοθ σπου
  βαιοτβρου τούτου ιτροϊ^ντος
  τοθ νοαοθ μας καί άφ' έ τέ
  ρου τό/ κίνδυνον τής πτώσε
  ως των τιμον λόγω τής μέγα
  λης προσφορας είς τάς άγο
  ράς τφν λοιπον καταναλω
  τριών χωρΟν.
  Εύβλπισ«οθντες δτι ή παροθ
  σά μςτς θέλει τόχη της άομο
  ζούσης προσοχής κα[ εύνοΐας
  βιατελοθμεν.
  Μει' έζαιρβτικής τιμής
  Ό Ποόββρος
  Γ. 7ΐγρεβάιΐιη(ε.1
  Τα ανωτέρω έγγραφον έκοι
  νοποιήβη κα( πρός τα υπουρ
  γεΤα Εξωτερικών καί ΓβωογΙ
  άς, την Γβνΐχήν Διοίκησιν Κοή
  της, τή« Γί">ιισρχ(αν ΉοακλεΙ
  ου κσΐ την Άγροτινήν Τράπβ
  ζαν, ίνα έν τβ ά^μοδιότητί
  των ένεργήσωσι καταλλήλως.
  ΣΥΝΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ &ΙΝΕΙΟΝ
  ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΙΚΟΥ
  ΆποσταλεισΑν των άναμβ
  νομέ^ω/ βγκςΙσ?ων τόσον έκ
  μέρους ιθθ υπουργείω υ δσον
  κοΐ τής Άγροτικίΐς Τραπίζης
  απ€φαοισθη ε(ς χθεσινήν συνε
  Αοίσσιν τοθ Διοικηιινοθ Συμ
  βουλΐου τοθ έντσθθα έλαιοτσ
  μείου ή σύνοψ,ς έντός τβν ή
  μερών τοθ δανΐΐσυ των 6 έ
  <ατομμυρ(ων δραχμον. Τό δάνειον τοθτο θά διατεθή ώς γνωστόν άποκλειστικτ?ς^ιάτήν «αταπολέμησιν τοθ δα κου καί των άλλων ασθένειαν τής έ- λσ(ας είς την περιφέρειαν τε Ο νομοθ Ηρακλείου. ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕ1ΟΝ Τό έντσΟθΛ άγρονομεΤον κα θώρισε τάς κατωτέρω δικσσΐ αους άγροζημιον 8 ά τόν έρ χόμβνον μήνο: Την 9 είς "Α γιονΣόλλαν κοί ΚανλΙ Κι ^τέλλ', την 10 είς Φορτβτσσν, την 14ιΙς Δοφνοΐς, τΛν 15 ίΐς Μδραθον, την 16 βΐς Ρογβιάν, την 20 ι(ς Έπισκοπήν, την 22 έντοθθα καί την 23 είς Τύλισσον. Ο ΚΙΘ3ΡΙΙΜ1Σ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΔΟΡΠ1Ρ0Τ0ΝΤΩΝ Τό δπουργιΐΐν τβν Οίκονομι >ώ/ δι1 άκοφίοΐώς τού καθώρισε
  ήν μέσην βγοραΐαν ' τιμήν τβν
  Ιλνκωδβν κριΕίντβν τβν έξαχθτ}
  αομέ ών έκ ι^ς νήαου χαχά τον
  Ίΰλ
  ΤΑ ΑΠΙΙΤΕλΕΣΜΙΤλ
  ΤβΥ ΓΥΜΝΜΙ01_ ΘΚΛΕΩΜ
  Καί" ανακοίνωσιν έ< το9 Γαμνα σ!ου θ^λέ»νΉ)Κκλε!ου ποοοήΧθον έφίτος «ο4ς ίξίτααιν 214, ποοή χθτ]σχν 116, α«;εκέα«ρθι;αχν 68 χχΐ απερρίφθηιαν 29 Είς την Α. τάξιν έπρώΐΐυοΐν αί μ·χ8ήΐρια! Δ'δες Τσιτσΐγιαννά ν-ΐ) Κβίττ], Χϊνδάνοιι Γεωϊγία, Βχαιλάκι; "Αννα χ>1 Μιιραζάχη
  ΚαΙττ] Είς την Β τάξ ν: Σΐρκν
  τινΕδου 'Αγγιλικτί. Γαϊιάνογλευ
  Μτρίκη, Αιχ&%ΐ) Έλίνττ/, 'Αμπα
  τζτ] Μοιργαοίτα χκΐ Κοντογιάνν»)
  Ίβάννα. Είς την Γ. τάξιν: Ήγου
  μινάκτ] 'Ελίη, Μαχοάκΐ] Άγγιλι
  »ή, Λ^γιαϊου Άνκσιασί», Ξΐνάκη
  Άγνή χχΐ Σεργίου Κιιδίλΐ). Είς
  τή* Δ. τάξιν ή;ΐσηυαε χαθ' 5λι
  ή Παναγιωτάκη Γχριψχλιί. Έ
  πβώτιυααν Εί: Πίπττϊ 05ρανΕα,
  Βϊγΐατζίνη Σμΐράγί* χαΙΣτροιτή
  γη Μ»ρ!α. Είς την Ε. τάξιν ή ιί
  στΐυσιν καθ' δλα ο£ Μ ϊ^οΑηη
  Έλιν- χαΐ Μιουρμπουϊίχη 'Ελβί
  ρτ, έπρώτευσχν ίε;Ε Δχακαλάχη
  ΤΙιφΙα, Δ^σ<«λ<χτ] Ίώ. Στανου ΚαΕιη, Χιχλιδίχΐ) Μχρία, δ Μιοία, 'Αδΐμάχη Κ«( τη, —ίβγ- 'ΑΊη.ιί χά! Έ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΛΙΗΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΙΛΛΗΛΟΥΣ 'Ε^ οχέιΐι με την χορήγησιν ο[«ο8ομιχβν δανιίων πρός δηιιο α(οιις δτιαλλήλίυς χά Ι αιινταξιού χουί, ή 'ΑΑΜτάτη Δ'.οΙΐηοις ΟΙ χ·νομ(«τ}ς Αμύνης ενέκρινε την παροχήν τοιουτω' δανείαν, άλλ' δπ4 τόν πΐριορΐσμβν, δ» τα ζή Τίύιιΐνπ ϊανεικ θ* χρησιμοποιή θ*οι ιιίνον ιΐτε διά την μετχφο ράν 6αρ6ν 6ρισ»μΙνων έκΐ τβν άχρήίΜν, ιίτι διά την άκοπιρί τυσιν ήμιτελων είκιβν, άποχλιιο μίνης απολύτβς τής χ«ταοχευτ2ς νέων. ΑΙ ΕΒΒΤΑΣΒΙΣ . ΤΗδ ΕΝΠ0ΡΙΚΗ2 £ΧΟΑ.Η£ Η ΠΑΡΑΓΟΓΗ ΚΙΠΝΟΥ ΚΑΙ ΝΠαΣΤΑΝΙΚΟΝ Κυριακήν 27ην Ίΐκνΐοιι χαΐ ώ;αν 9 1)2 π. μ- —1 μ. μ σά γίνουν εν >φ βιδχχτηρΕφ
  τής 'Εμποριχή; μας 2<ολή;, αΕ προφορικαί έξετάοεκ επιδείξεως των τελειοφβΕτων. Είς τάς ιξ»τά ακς Ηά παρβστοθν ε( έκπρίσωκοι τβν 'Αρχβν χαΐ ο Ε γονιΐς χαί χη δεμίνις τβν μ»θητβν, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ φ η *3ραχ 41 κατ' δία"Λ ηιιρτ,νέλκιον 32, οπο(έλ»ιβν χβΐ μουριέλαιον 30. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ 'Υιιί ι*)ς «γορανομιχ^ς δπηρΐ κατιμηνύΗΐ) χ6ίς ιίς γαλκ «τοπώλης επί νβθε'α χαί 11; πλβ νίδιος ίχθυοτιώλ—ς διότι επώλει Εχθθς αχαταλλήλους πρές βρβσιν. ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Λΰ όν διοργονοθνται υπό τ Αν βημοτΐκων σχολείων συμ φώνως καί πρός σχετικήν δια τα γήν τοθ κ. υπουρ γο Ο της ΠαιβιΙας έορτσί επί τβ λήξει των μαθημάτων. Είς τάς έορ τος ταύτας εκλήθησαν νά κα ραστοθν οί γονεΤς καί οί κη9ι μόνες των μάθη των καί μάθη τριών, ' Δι" έγ<υκλ!ου της πρόο τόν κ. Δήμαρχον καΐ τεύς Π^οέ Βρους των κοίνον ή των τοθ νο μοθ ή Νομσρχία εντέλλεται νά ύποβάλασ ν είς τό παρ' Γύτβ γραφείον Στατιστιχής ύ πηοεσίας πίνακα έμφαΐνοντα ,τήν προβλεπομένην πσραγω γήν ϊίς οκάδας είς όλόκληοον ίτόν νομόν κα^νοθ καί μποστα , νίκων Ιτους 1937. ι ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΘπΊΚΗΣ ΛΕΡ0Π3ΡΙΑΣ Μετσξύ τΑν ΰπαλλήλων των Γεωργικθν ΈπιμβλητηοΙ ών απεφασίσθη ή διενέργεια έ ράνου τό προ'(4ν τοθ όποΤου θά διατεθή υπέρ ένΐσχύνβως τής 'ΑβροπορΙας. Η ΥΠΟΤΙΜΗΙΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ χΒΙί τ) επιτραπή έ πΐ τβν ϊιατΐμήίΐωι» δπεδίβαοι τας τιμάς τβν αλεύρων χαί «Ο ίρτου ώ; κατωτέρω: "Αλΐυρα λευχά χατ' ά.α< δραχ. 11 89 1)2, ίλιο ρα πιτυροθχϊ χβτ' δχβν δρβχ. 10,54· "Αρτος λ|ϋΧ0( χατ' α<Αν δρ. 11. Λρτβς πιταρβθχβς κατ' 4 ΑΙ έν τη άγο,,φμας κυμανθείσαι χθέζ τιμαί των (χαψόρων ένχωρί ών τψοΐόντων είχον ώς κάτωθι: ΧονΒρ. Λίαν. "Ελαια 5 βαθμων 41.50 45. κοινα 40. ραφινέ — £αη»νΐ( λευκοΐ α' 27. 31. .. β' 25. 29. «υρηνελ. α' 23. 27. .. β' ,21. 25. μουρνέλ. α' 23. 27. » β' 21. 25. ΟΙνοΐ Άρχαν. χΰ μίστατον 50 „ Μαλεβυζΐου 6 Μέταξα 550 Κουκούλια 60-120 ΔΙκταμος 250 Δέρματα βιδέλα 45 „ βακέτα 30 „ βαρεία 24 Άμνοδέρματα^α' 40—90 ,. β" 10—30 Προβατοδέρματσ 50—60 'Λρκαλο&ερματσ 180 Μαλλια 88—45 Τιμαί Συναλλάγματος Άγορα Πώλησις ΔολλΛριον 110.40 111.40 ΛΙρσ 646. 550. Κορώνα Σουηδίας 28.10 28.36 Φράγκον Γαλλικόν 4.91 4 99 Φράγκον Έλββτ. 36.30 26.56 Φιορίνι Όλλανοικόν 60.60 61.90 Τσεχο·λοΒακ(α< Β.80 Β 90 ^Ιψ, Ι!Ι Ι,ΤΙ 3» «ΡΟΤΝΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΟΤΙ Ο ΝΩΥΡλΤ ΒΑ ΜΕΤΑΒΗ ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΕΙΣ__ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΠΗΛΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚίΙ ΓΕΡΜιΝΙΛΣ: ΑΘΗΝΑΙ 95 Ίουνίου (τού άντ* ποκριτού μας).—· Νυκτερινα τηλεγρα· φηματα έκ Λονδίνου άνήγγειλαν ότι καθ* όϊ πληροφορεϊται τό πρακτορείον Ρώ'υ'τερ ό Γερμανός ύηουργός των Εξωτερικών φόν Νώ-υ*ρατ πρόκειται νά πραγματοποιηθή συντόμως τό είς Λονδίνον ταξείδιον τού, τό οποίον ε¬ φέρετο ματαιωθέν κατόπιν των τελευ· ταίων γεγονότων έξ αίχίας των οποίων καί ήηειλήθη' σοβαρώς ή ειρήνη τής Έύρώπης. Τα αύχά τηλεγραφήματα άναφέρουν δτι μεταξύ των διπλωματιχών κύ¬ κλων τού Λονδίνου ελέγετο ότι ήβη επήλθε προσέγγισις μεταξύ των κυβερ¬ νήσει^ Αγγλίας καί Γερμανίας καί δτι παρεσκευάαθη έκ νέου τό έδαφος πρός μίαν άπ' εύθείας συνεννόησιν των ούο κυβερνήσεων #φ' όλων γενικώς των ζητημχτων πού τάς λφοροθν «αί έκεί· νων πού άπασχολοΰν την στιγμήν αυτήν ολόκληρον την Ευρώπην. ΣΥΗΕΧΙΖΕΤΑΙ ΡΑΓΔΚΙΑ Η ΠΡΟΕΛΙΣΙΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΑ Ν Τ Α II Τ ΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 95 Ίουνίου (τού άντα· ποΜριτού μας).— Τηλεγραφοθν έκ Σα· λαμάνκας ότι τα έθνικά σιρατεύματα αυνεχίζοντα ραγδαίως την προέλασιν αυτών πρός τό Σαντάντερ κατέλαβον πολλά έπίκαιρασημεία τής όδού Μπιλ- μπάο—Σαντάντερ. Κατά διαταγήν τού Φράνκο ό λιμήν τού Σαντάντερ εκηρύχθη έν άποκλιι· σμω, συγχρόνως οέ εδηλώθη ότι είνε περιττή κάθε μεταφορά γυναικόπαιδων εκείθεν, διότι ουδείς έχει να φοβηθή τί έκ τής έν καιρώ είσόοου των ,έπανα στατών καί είς την πόλιν ταύτην. ΤΟ Χ6ΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΟΑΗΘΗ Μ£ ΥΠΗΡΕ2ΙΑΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 2£» Ίουνίου (τοθ άντα ποκριτού μας).—Σήμερον συνήλθε τό υπουργικόν Συμβούλιον υπο την προ* εδρίαν τού Πρωθυπουργόν κ. Ί. Μι· ταξά. Τό συμβούλιον άπησχολήθη α¬ ποκλειστικώς μέ γενικα ύηηρεσιαχα ζή- τήματα. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΦΟΙΜ Α Ρ ΡΕΝΰΝ ΚΑΙ Θ Η Λ Ε ϋ Η ΛΦΗΝ4Ι 25 ΊβυνίβΜ (τ·& ·}ντε,κ·κριτ·Ο μ«0·~Άνβκβινιίθη ίτι δικ των νί«ν ν· μνν &Γ ών έπιφέρ·ντ«ι ριζικαί μεταβολαί Ις την μέοην, δημοτΐΜην «αί Ιηαγνελμκτι ην ίκπβΐδευβιν χ«ταργ·ιτ«ι τΐλεί»; ι ανμν·(τηοις «ρρΐννν χ«ί θηλέων. 1 ΙΤΑΛΙΑ ΑΙΑΨΕΥ.ΕΙ Τ II Ν Α10ΒΑΙΙΝ ΕΒΕΛΟΗΤΟΝ Ε1ΣΓΗΝ ΜΙΛΑΓ4Ν ΑΘΗΝΑΙ 95 Ίουνίου (τοθ άντα· ποκριτού μας).— Τηλεγραφοθν έκ Ρώ μης ότι τό πρακτορείον Στέφανι δια- ψεύδει ώς κακοβούλους τάς αν6ΐγοα.φε£ σας είς τόν Γαλλικόν χαί Αγγλικόν τύ¬ πον πληροφορίας ότι ^ ίήθιν άπεβιβά· σθησαν τελευταίως σώματα Ίταλών έ* θελοντών είς Μαλάγαν. Έκ παράλληλον τα Ίταλικα φύλλα γράφουν δτι έχ των τελευταίων γεγονό· των απεδείχθη δτι ή Σοβιετική Ρωβ σία καίή Γαλλία, έφοδιάζουν έντατι· κως την κυβέρνησιν της Βαλενθίας μέ άεροπορικόν καί πολεμικόν έν γένει ύλι Μόν. Έπίαης πολλοΐ 4νώτ»τοι χαίανώ- τΐροι ·ξιωμ*τικοί δλων των όπλων των κρατών τούτων, ευρίσκονται αυτήν τΑ* στιγμήν ·ίς 'ίσπανίοιν κ«« Α «β •Αλλ' Λ/ τ·ί 4 λυ' ύ τ·Ι ρ,ς αι ίηιτύχωΐ- λ ' *? ^ 1>$
  ϊβδλαοϊ
  *«τ·ν κι
  νκ κατβ
  ής χ··
  χκροιτηρ
  χώρβν |)
  Ε«· δι
  Φι ίκχι
  χιίραν μ
  9
  V,
  ώση
  μεγάλαι
  ηρβς χ.
  β·δν τ·
  ι· κ·α< •λ έφ«ι μβνιχοιΐ ε{ ργ·ν, < πκαί «ι «Ι αλλ ονς μ! λ Βι πρ·α •Ιτι έμ τβν ακ ΐϊ.5 η«ρ Ώς ι βμ«ς τί νκαιν ι ν·ν κρ οήμιρθ Ι ύγι λονθ» 0 »1ς μμ Τ«χ·λ· Καί, Μβ·»·ι λ«σιν ι χ »«ε»ντι>ι
  νΐι, «κ
  •Ρΐθβή
  χ.
  «1
  Ψ'ί κα