94452

Αριθμός τεύχους

4599

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

27/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «ην.
  II
  ΝΓΙΝ
  ΙΝ β
  Α Ν Τ1Ν Τ ΕΡ
  βνίου (τοβ άντ».
  ΐγραφοθν έκ Χα.
  »ά σιρατευμαη
  > την ηροέλαβ»
  »τερ κατέλαβον
  τής όδοθ Μ«ιλ·
  Φράνκο ό λιμήν
  χθη εν άηοκλΗ'
  ,ηνώθη ότι *!ν·
  * γυναικοη»ίΒ«»
  Ιχει ν* φ«βηθϊ
  όοου των ίηανα
  >λιν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΑΗΙΕΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΪΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  έιησία λίρσι 3
  Ιξάμηνος 8
  Άμβρικής
  ετησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  «ητά φύλλον
  Δρ, 9
  27
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΓΡΔΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΔ
  1ΙΠΙ1Ι0! ΗΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — Ε?ΟΕ 110"
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4599
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
  III
  ΙΕΙΥΠΑΝΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Άν* ής στιγμάς «νίλαβε
  την ίξουαΐαν ή απμκρινα χυ
  βίρνησις δέν £κ«υαεν
  επί στιγμήν ν* τον|ζ0
  νεΐ έκαναλαμβίνβ ·τι
  είναι τβ κυριώτερα κρ*βλή
  η«τ« κου «Κασχολοϋν
  χ η
  πολιτικήν της:
  Ή «υζησι; τ·δ ίθνικοδ πλού
  τ·υ ■·' ενός κ«ί ή έζιιγίανσις
  τής χώρε,ς *φ' έτίρ·». Εαί εί
  ναι πραγματι αί τα δύο προ
  βλήματα έκ ι ής ταχε(«ς κ«ί
  ίκανοτιοιητικής λύβΕως τδν
  οποίων •.ςΌ,ρτάτ.επ τό μέλλον
  Μκί ή ποσοδος τοδ Εθν·υς.
  Άλλ' είναι χ*ί «λληλ.νδε
  δβν
  τ· ίν
  1ρ!
  έκ·
  Τβι ^ή <ΡΜ·ΐν Ρ*τ·δ. Εκ«τ·ντ«δ«ς χιλ φβίν·βν καί *δη¥·δντβι ό κασχει Λ» ληθ»βμ·δ κασχει έλσνααίαν κ«1 μαρκ(νκ η^τή θ< τοδ «υ «ρ ό φ *δη¥·δντβι «ρ Υ«. ε»ρν« είς τόν τ«9·ν άκό την «υματίναΐν. Καί άλλαι ηολλαΙ χιλιάδες νένν άνθρώ πων πβύ θκ εΐμπίορονσαν να οημιονρνήαουν θαύμκτα «1χ·ν την ύνε(αν ·ντ«ι ώς η τος Α λύ*ις τοδ ενός μέ λνβιν τβθ ετέρου. Διέη χ» ρις λαόν 1χμ«1·ν, ιύρωατβν, ύγιά δϊν είναι δυνατόν να ·ιιιτύχωμβν πβτέ την Ικμκ «■λλευσιν τβν πλουτοκαοα γωγιχ&ν κηΥ&ν μοί, χαί την ■ϋ,ηβιν τϋς ιθνιχΒς παρχ γωγί,ς. 'Λλλά Μαί χωρΐς αύ {ηοιντοδ εθνικον είσβδήμα τος, (Κ τής οποίας Ββ ίηέλ 9$ χαί ή Ανύψωσις τής ατάθ μπς τού βιντικοΰ ΐπιπΐδου τού λαοϋ μ«ς, δέν είναι δ» νατσν κατά χανένα τρ·κ·ν νκ χαταπολεμηθξί *Ί νοααρά της χ«1. η θνηαιμστης πού χαρατηρεΐται τνρκ εί; την χώραν μ«ς. Κ«ί δια μέν την αύξησιν τίς παραγωγήν Ιδία τής νΐ ί»ργΐΗ9ί, τό Εράτος έχΐι ήδη Ιΐ·ιμ·ν πλϋρΐς προνραμμκ. φ« έκτκλέαα χαθ' ίλην την χήραν μΐγάλα παρκγωγικά, ακοΙ'ιιραντΐΜ^, «ρδε»τικ« ίρ V*, ώσΐϊ ν' άηοδεθοδν νέαι μεγαλαι γονιμοι ίκτίσΐις ηρ·, καλλιέργειαν ©* πυ χνύαη τ· βυγχοιν_νιακ·ν δίκτυον, ωβτΐ να *λλ«ττ« β.δν τα μΐτ«Φ·ρικ« αρβ κβί τσ κάστος τϋς παραγωγΒς. θ« |φ«ρμβαθ·δν νέαι Ιπιστη μονικαί μίθβδβι καλλικργκΐ «ς Φκ εΐαβχθβδν κβλύΐερβι καί γβνιμώτερβι βιΐέρβι. ©« κ«θοδηνηθ·ΰν «Ι χμρικφι μ«ς είς τ* δημ»·»·ΡΥ»*·ν ίργεν, βά τβνωΒβδν αί «γρ· τικαΐ *«ιχ«ρήβ«ις κ«· ·λ«ι ■1 άλλαι βιώαιμοι έπιχ.ιρη ο«.ς μί άφθ.νβ χ«. ΐύϊηνβ λ«ιει. ΕαιΙ τέλ·ί, β« ένι χ κ«ί θ« ίνβε<ρρυνθιί 6ε πρβσττάθΐι» ·ΐθ άτομικιι ■Ιτι *μφ.δική, τβΐνβνοβ ί τόν σκοπόν της ύή τής πβραγωγί,ί. Ό, «ρ·ς τ«·ν ίδ»Υ]«νβιν βμ«ί τήί χώρ« « Ι ννβίν ι.1σίτι τ· ν·ν πρίγρ«μμ« -«ί ς ρη ·1κτρ« ά«τό διαφορβυί νοσους κ«ί {χούν κβΐαατή βν(καν·ι πρός ηά. α «ν δημιουργικήν έργκα(αν 'Λιιοτελβδν αύτβ δλα τρχγι άς «ληΒείβς τ«ς οποΐνς μάς λψ μ« στοιχεΐκ Ιδιον τ« ριθμ·ύί μ·ν Κρκτος. Καί αύτην την τραγικήν ΧΒτββταβιν κ«λού Ο Π~~~ΛΥΤΊΚΟΣ ΤΟΥ "ΣγΊΝ ΠΠΓΚΟ, φ χ81( οτδν λιμένα μκς φ «γ ώ:»: €Σ1ν Ιΐχρκο» ήΐβ 6ιθ6- κλουτος μέν, ηαρκλυτιχίς δέ- Καί ΓιαχΙ άφοθ ήτο 6ΐθύ· κλουτος χ«1 αυγχροννς καραλιιτι- χίς Γεν εΚΒοχίμχ Ινα οΓ,ονίήηοτε άτμονΕνΐ)τον—-χ«1 φυαιχΐ πλέον άνιτον υλίΐον—χκέ Ι** Είΐιοφδ ρον; —·Διίχι τί ίαιιοφίρο είνε οΰμ· βολον ώ 3ακ ψ ^χ^ σμοθ. Αυτήν την ατιανιτρ'ν ϋηχεν 1 άς ν»υτιχί(. Καί ήρνεοιν ή α· πίνχ-αιςνοϊιτ»ί διά να δ-μΐ'ουργτ]- 81 ΐθριιτάττ) συζήτησις γύρω «πό τί πανΐ. ΓιατΙ τδ προτιμϊθν ηίν- τοτε οί «χαλλιτίχναο χβ,ς θχλίο- ατ)(; Ό παραλιιτιχίς Έγγλίζος έ- θΐάθΐ) οχο χαρροταίκι τού νί... οχζμκανιδίζ^ χυριολεχ.ιχβς έκΐ χβθ χαχαβτρώμβτίς τού. ΎφΙθΓα το 8μω; τό χατ' άλλους, ταξιιδι» τιχον αυτΐ μαρτύριον μέ άπόλκχον ΐ κι είς βί *ηα·{. Ελρ. μΛ οήμΐρον μίτρα οοβ*ρ* τής ώγΐΙ«ς τοδ λα·δ. Καΐ πίζομΐν *« »«.·». τ* λ·νβ_τ_ο«ν#χίβρ. ομενδί Ι« β»ντ·μ«ς βο ιΙ, Ι^ Ρΐβ ίΐΙ τβν δι«».ρ«ν ή ^ΧίΐμήΙ^ τβ »ρ νβσων κα, βς«α·«λίσιωί τής ύγείας τ·δ λ«·δ μ«ί 1 ν « Μβ λ,ο,ν ίτι τβν -κβιΐ Α τίς ερνετζ·μέν«ς τ( β-· ϊ η«ς. Όιΐ«βδι|π·τ· είναι ίΓΤ.β·βλημίνπ ή ίβν ίίτρϊν. Εΐνα» .««ρ«ίτβ ϊίς «α* & ·ργ«.ν«α.ί #γ6ν.ί τί) τ·Ρ ·1κτρ« μεθκ τβίρκ ν* μέν. Π6{· Μέ Ν«8ε μίσβν. Μέ την αποζήρανσιν έλβν. Μέ την Ϊ5ρ»σιν νοβ·κ·μΐ( ν καί σκνΜτ·ρ·{«ν κβί λβ Ικβν Ικτρ·(»ν πβνΓβδ Μί την σύατάσιν ύγειονομικβν συνΐταιρισμύν. Μέ τ·ν διορι¬ σμόν κοινοτικόν καί τιχβν Ιατρβν. Μέ ολα τέλος πάντων τα οκλα τα οκοΤχ διαθίτει 4 ούγχρβνος έπιατή μη χαί ό πολιτισμός. Τό Κρβ τος «νέλαβεν ηδη τόν ·γβ· να παντοϋ. Άναγ*η νά βο ηβήοωμιν χαί ημείς ολοι, ΙδιΒται καί χοινοτητες χαί • ργανύοκις. Δβτι χωρίς υ¬ γείαν ού :ι αύξησιν τοδ κλπ θυσμοδ μας χαί μβγάλυμα τ·8 19νόν μας είμπορο&μνν να επιτύχωμεν ούτε χαί πβ λιτιαμόν αληθινόν, βναίτ«- ρ·ν είμποροδμεν να δημι¬ ουργήσωμεν. Διότι η κνειι ματική χνβηβις κρεϋτοθέσιι απαραιτήτως χαί χην υγείαν. ΟΠΩΣ ΔΙ«-ΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ Ό έΐτιβχΕνην τοθ αφιχθέντος κρο 81 δ λέ Ιί χρ] —Τό ηαν!, τί χά θίλιχι, είνε ΕαιορΕα ιΐ]ς θίλασαας... "Εται έσυνέχιοε τίς έξηγήοεις τού δι?μο»ΐλΐς λιμ*νι*τ»)(. Κ% τού ?μ»ΐς μ) ίξίφ?ααεν ομολογούμεν·; μίαν νακ τιχήν κλήθιΐΒν— δς την ηοθμιν |Ι91—ίη· τας βαθυτέρας χο>1 τας
  περισσότερον πρχγμοιτιχάς. θ ίλαο
  οί θά «^ Ϊ3ΐιοφ4ρον—χαί άς λέ
  νέ Β,τ,ΐ θέλουν 11 χεροχΐβι. Τα κκ
  νίχια πιυ Βιαγράφονται τίαι πιι-
  ί σ*
  χνά—
  τίοβ
  χνάχαί τίο χηρ
  9ιέ γαλανέ τιλλάρο τ·0 ηιλανο.*
  μ«ς, βτΐς γρκφινές ντβτέλλες τβν
  ακρογιαλιβν μβς, ϊ»ν άνήιουν μί
  νοαΙψ»ραδ·ς ή θαλαοοινούς έξ
  έ««γγ!λμ»τος. 'Δνή«οιιν χαί οί
  ανθρώττους Πίϋ ξαίοουν πραγματι
  χήν «ΕίΐορΕβ τ<ίς θάλαοβί-ς» άηδ θ άς χαί κα>λΐ
  άμίαως μοκρά/ια έξωτιχβν λιμινι
  ■ν Βπ·υ εΐχαν αρίξη μίνο θεώρα
  χά βρΕχια χαί γβλίχες—χαράδια
  Βτ)λ. άληθινά, Βποιι ιίχΐ
  Ό χοιιροίρος
  χ*1 4 κυρπβλη^ς Βκως χαί ό
  χ<]ς ελευθερίας, ιΐχβν χά κου έΐβ χονχά χά μυαχιχά χ»1 φανερά &( χυροβίλιχ τοκς. Τό πχνΐ χους εί γε φουοχώαει χάποτε απο χον «τρΕμο» χοθ χδλπου τ·0 Ήρ» χλεΐοιι. χΐΐ σήμιρα Βμως ίεν ατιο χον 18(0 πρΕμο χάθε πανΐ χαί πανάκι—χάθι **κ ράβι» χαί χκραβίχι;... ΚαΡώ; ά νοΕγουν γραφιχά χαί οδίλχα τα Εϊτία τού, νομίζιι χαί ό χαθένας κιυ τέ παρακολουθή ... άντιχιιμι νικά, πώ; άνοίγουν χά Ι αυχυθ χα (α <{α τ*)ς ψοχής τού, πρός χάποι ούς 2λΧου(, ο/ειριμμίνους, χαλΰτε ρβυς χίαμϊΐις. • * —Οδιε Ινας πελάτας γιά τή β£ρχα μοιι μβιι χύριαι; Τί χαχά- Τχίθηχαν ο Ε »!λ»ι ττ)ς 'Βχαβ»)κεν δ χίομοι! Αδτ* εφώναξε χακεΐβς 6«ρκά- ρτ)ί, Ϊ1% ώροίε πρβκ*έ Κυρίαι *<}ς. χάτ» άκο την ίξίδρα τοθ Φιλήριυ. Ή 6άίχα χου, χβμψί) μιχρογραφΐα χοχέρου, περιποικ μέν- χαΐ χαθβρή, μέ χό πανΐ Ι χοιμο, έκερ(μινιν είς μάτην χβυς νοοχαλγοος έ<ος μιχροθ θαλαοβΕ- ου πιριπατου λ. χ. Ι«ς τό Πασ« λιμένι. Κ»Ι ιΐχι 8ί«η3 ό βαρχα ρης νά φτανάζτ^ Βκβς ίφώνοζε. θ» Ιπριπε νά ιίχε χαΒξ... Βλ»( διέλοιι ό χίομος για νά μΐ 6ρ(· οχεχοιι έχιΕνη τή οτιγμή α την έ ξίϊοα ι&ΐε Ινας ά/νος θχλααοι· "Αλλοτε οτήν «πλοζ» ι«]ς Τ?ο· πϊ]τ*]ς ουνίδτ) χάχι παρόμκον: Ηκουλούχια ήΐαν έ«Ι οί λβυίμε- νοι' ηλήθη κιιχνα οί «*ίχλκοο3λ«- τραι». "Ολοι τ·υς δμβκ Ιφβίνβντο δί χερααΐαΐ. Κανένβς Ιέ< φζι νά βραχ) κάντα άπο ή μίοτ] οχί) Βίλιααχ. 'Ανοι- μιοή «β ζωή. "Οΐι"χ*ν 1κ«]ρά «ά είχεν άνήαιι χέ πανί της μιά ό ή όδό άό βί Ι δ έ Ιύ κατόπιν ή «ροβδος—·ί άτμός, ή δενζίνοτ, χο πιτρίλα.ιο—■χβΐ τόν Ι χαμι χαπεχανιο,.: πιριΐβκ^ς, χο βεω»1 ζή<ημ« έντελβς έηιφανει» χί! Ή οτιγμή που μοΟ(θ3ς ατήν χουπβατή χοθ (υΐίβφϊρου, άντίκρυ ζι μέ δχχρυομένα μ£τια την φζλχ χρή Πίραλία χβθ νΐ}οι·0 χου νά οδίνη μέοχ ατ* &/ρέ θάμβος μΆ; αδγ*){, ιί^ε ί πρδχος οταθμός νί)ς οποΌΐασής χου-->φ^χι
  ή η
  κ»Ι δ τιμονιέρτ,ς Ιχρκύνα
  —ΑΙ, έβεΤς έχε! ποϋ χολιιμτπί
  χε, έ?«Η άπό έ&ΐ! θ< χ«ρτ]τι Βροοΐά, χθμα χαί μπάνιο χαθα ρί. Μή φοββιτιΐ Κανι'ς αιή^ πλΐζ ίΐν έχουνή· θηκε. Έξαφνα άπό τα δίθη χτ]ί δίρχας—πβς ιδρίβηκιν ΙχεΤ;— I- πειάχττ)κι μιά αωβιή Ν; ϊίς. Δι εχρΐνεΐο χαθκρά σΐήν πλώρη μέ 1ΔΙΑΟΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΣΕΟΗ ΚΑΙ ί ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΡΓΟΝ Είναι α{ί* ίδιαιτέοας ο κρ·β·χϋς ή ίγχύχλιβς ταν «κοΐαν βιιηύθυνεν «βχβ τ«ς β προιδρος τδς Κνβερνή σευς χ. Μ·τα{ά; κρός τούς χ χ.'ΥποΜργού; καί Γενικούς Διοικητάς δι' ή; συνιστά μί νάλην φειδώ είς την διάθε σιν τ*5ν πιατύσεΜν χαί τδν χρησιμοκοΐησιν το& δημοβ( •ν χρήματος. Διατί Α εγχύ κλι·ς ΒΗτέι φανερύνει τό κνεθμα τής σημερινάς Κ» βΐρνήβΐω; ώ{ κρός την δια χεΐριβιν τβδ αιιμοαιΌυ χρή μ«το(. —αί είναι 4πβλύΐ«ς σύμφωνος ή αντίληψις τοδ χ. Πεωΐιικουργοδ κερί χρηβιμο ποιήβενς μετά φειδοδς τβν διαφόρων κιατώσιων ϊκ μέ ρου; τδν υπουργείων, κρός τα κοινόν αιαθημα. Διότι τί κοτι δέν έπιθυμεί κεριοσότε ρον ό έργαζόμενος χαί μοχ θ&ν Μόσμος χαί ό πληρώνων τβύί «όρους λαός άπό την χρηβτήν , διαχείρισιν τοδ Κρατικοδ χρήματο£ καί την 4πβφυγ4ν σιχαταλδν. 'Αλλ' ή φΐι£ώ ταν έηοΐαν συνιστά β χ, Μιταξά;, ίέν αημαίνκι ββναλβς χαί περιο^ιομόντβν κιστωαεων κρός εκτέλεσιν τβν απαραίτητον έργνν δια τδν οποίων Ββ Ιζβηιιρΐτηβζ έ λαός κα· θ« κροβκάΒιια εθνικον εΐαοδήματος- Φει£ώ βιιμαίνει να δΐβων ται τβ χανδύλια έκ μερους τβν κρβΰασλονιβμών τβν ύ πουργε(«ν, μόνον λφοϋ δια κιβτωβό ότι θα διατεθοΒν δια θερακεΐαν έκειγουσΰν βναγ χβν είτε δι· την εκτέλεσιν Ιργ«ν άκαραιτήτων καί βε βκίας χαί χατκφαναδς κοι νής ωφελείας. Πιοηύομεν λοιπόν ότι χαί μετα την πρω βυκουργικην εγκύκλιον θα έϊβκολουθήσα ή χορηγή αίς κιστώσεων διβ τέίν «κ τέλισιν ίργ»ν ιίς τ«ς κ· λεις Ισον χαί είς την & παιθρον. Ιδιαιτέρως Ιδβ είς την Κρήτην ΟΛβυ ύπαρχβυν τόσαι ίνάγκαι καί τοοε» μί γάλαι ελλείψεις πιστεύομεν ατι θα συνεχισδ} ή χορηγή αίς τΰν άνανκαιουσ&ν πιοτό* αεων δια την πληρώσιν τβν έλλκίψεων αυτών. Άλλωατκ, ή φκιίώ, ύκό την έννοιαν τής χρηβτής διαχειρίσΐως τοδ δημβοίου χρήματο;, ύ κηρχε χαί κρίν καρά τή Γε νικ& Διοικήαει Κρήτης. ΤΑ ρα ή φειίώ χαί η ίκτέλϊσις έργων, δέν είναι κράγματα χ*)ς χαί έπαγγιλμ«ιχ«)ς. Γιά χον|τό χονχο μαγιί χ«, μί μαλλιά <ρυ α*ίμιζ«ν πλίϊ άπα τέ αχνμένο κανΕ' Ιΐοΐμΐ} νά τή βουτικ της. —Είνε μιά ξένη είχεν ιίπ^ άδι κφορ» τίτε Ιν-ς Ήραχλειύιιις. —ΕΙ<ε μιά ξένη... ίά?6αρη εί- χι α*}ΐΑ«ιώ3~ καί δ Κλιμάν Β»Ίλ 'Γπ«3ρχιν έ5« ή προχατίλιιψις Υ'* *Φ ηερ£φ-α- Μόνβ Πιϊδά χβθ πιριπαχΐ)χίθ ά«β χά 'Κνιχιχά «& ·Ιχ· «ιολμήϊΐ'» νά χοριύβι δπολιίμμαχα: χέν μιγβλο ΚοΟλιΙΥ"»»^ °Φ 'Αχρόπβλι. χϊΙ χά τε(χ-—μι* 64σι πρές χή! Άκο κϊηροφβρΐις κβυ οιιέλΐξϊ •ανχαομαγβρΐκ χοθ λιμανιοθ χοθ ί παραλιιχιχές χοθ «21ν Μίρχε» χελιυχβΐί', ϊέ' θϋμ&ται, ι5:ι θέΧιι αλλίβί χι νά θυμηθή... —Μ' άρέοιι μοθ Ιλιγιν αλλοτι Ινας πιριπαχηχί/ς τοθ Ηρακλειω χιχβυ λιμινοδραχίϊνα, νά φανχάζο μχι μέν*... γαλέρις οχά άνοιχτά χοθ Κκσ'ρινοΟ χόλπου. Χίνδαχος μέ χοας δαντιλλβΧνϋς πύργοας, χΐς «ιια!δες χβθ οιομΐ ου χαί φυβιχά τίς 'βνεχικές γαλέ ί μπορεΐ νά είχε χβΐ ιέΐοια θείμ» τι αΐέ χαξιί5ι τού. Ό θρθλος γυναίκας είναι αυνδεϊεμίνβς „.» πιϋ άνβπαώονχαν ράθυμα οχό μ* τβ ηβλ^ο «καρίί;»—πββταρχι έσβτεριχόχιθ λ'μινιοθ ή περιπο «» χαχαχχητή χίν θιΛαοββν. άλ λ<03>ν 4«ν»; οχόν προλιμέ<«. {λ* καιΐ χβν.. ν«·Ι'ε)«. Κ»' ΩΑ Άλλά γιατΐ νά φαντάζεται 4 αυμπβλίχη; μ4νο χΐς γαΓ κβςχβ «χαράί » γινιχά--------,, . . ξιν χα! έϊ* ά»ετ^βίκ χαί άποχέλι κροθιβΐιιθβι τό Εβποφόριν τού. . Βρβλος Ιχ·1«ς. ; Μή 'Αλλ ώς θρθλος ««λ*. Μίνηχου 6η·ρ 4γ4πη θλ χοθ ήίαν τ) ιδία «6ϋ έκ θ Μάρχο» έ _ χοΟ«Σ1ν χαί θαλκβοινος χαί , ξανβρ*τΐ)οιν Ινβς ρ χαλλιχέχνης; πιρ(ι·γβ(. Διά το χιλΐϋχαΤίν Βεν μκορβ νά γνωρΐζ» θιχιχά: ■! ΒκλααοινοΙ χά Ο χύποϋ βόΐοθ είναι... 4γριίλ«· κοι, ΌΐΓ(β3δήιιοχε Βιά χον βίονδή ποχι φΐίχολίγον ή γνώοτην χβν ηραγμίτων, άνχβποχρίνοντβι χαί ώς βιιβιογνβιμΐβι ««Ι ώς :6«λον βΐ*ν «ρή τέχνη μι«£ θβλαοοο θτχλοίαβιντ.ς μι χαλλιτιχνιχβν ηιρι ιχίμινον, ^ ΟΙ νβοχικοΐ λένε «χ«ρά6ιοι>
  Χβ τα πλιούμινα άκό χό
  ^ΐίρι Ι·ς »· δΛερβχεάνει·^
  Β» άχριββί ■·»· «· ιί>*1 ,
  «.Γ τ*ν θέοιν «Ο «βνιοθ μέβϊ
  μεγάλΐ) θβλαοβΐνίί πβράδοσι
  Ό
  ξ
  ομα θ»λβοοιντ)ς ζ«<ίς 4«ό τίς χά ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τι ΕΡΙ Υ ΔΗΜΟΥ ΟΡΓΛΝ ΙΑΛτΕΩΣ ΤΩΝ ΑΗΟ III ΌΝ θα πρέπη ΐσως να χωρισθοθν οί κατάλογοι τΛν χ κ,.,Δηαοτι κων Συμβούλων ΐ[ς συνοικίας κα( να γίνη 4πΙ έκάστης συνοι κ(ας κεχωρισμένη ίρευνα διά τοπικάς έπισκ/ψεως των ο(κο γβνβιών των άπόρων κσΐ Βι4 πληροφοριών γεποπκθν άστυ νομικΔν, (ατρικΰν, (ερέων κ.λ.π. ΑΙ πληροφορίαι ο δ :αι &έον ν4 ζητώνται κεχωρισμένως διά ν' άποφβυχθΗ συνεννόησις των πληροφοροόντων. Πολυτίμους πληροφορίας θα ήΐώναντο να παρασχωσι αί κυρίαι τοθ ΟικονομιχοΟ Συσ σιτΐου αί οποίαι μετά τοιαύ της προθυμΐας καί άλτρουΐ σμοθ άσχολούμεναι έπ[ £τος βΐς την διανομήν τοθ ΣυσσιτΙ ου, θά έγνώρισαν ή5η τούς πραγματικάς απόρους. Πολυτίμους ωσαύτως πλη ροφορΐας θά ήούνατο νά προ σΦβρη ό Φ.λανθρωπικδς Σύλ λογος ΆγΙσς Τριάδος, βστις αύτοτκλας δρών άπό ε.ους Β χβι γνωρΐσβι λβπτομβρΛς τούς ΤΟ ΝΟΙΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΑΑΟΥ. ^^ ^^τ ?§ Άπο τον Αγιον Πικθλα- ΤΑ Β,ΒΛΙΑ· Δια των δημοσιευθέντα^ νομων περΐ μεταρρυθμΐσεως τής έκπαιδεοσεως καθιβροΟ- ται έκτός των άλλων καί ή μονοπώλτ)σις των &ιοακτικων βιβλΐων. Ελπίζομεν λοιπόν ό¬ τι είς το μονοπώλιον αύιό θά ύπαχθοθν κοΐ χά ββλία των καθηγητων τοθ ΠανεπιστημΙ* ου, δ κως ζητοθν άπό έχων ο( φοιΐηταΐ. Καί τοθτο Βιά νά παύση ή άσκουμένη άπό έχων εκμετάλλευσις υπό ενίων κα¬ θηγητήν, οί όποΐοι άφοθ ωρι- σαν την τιμήν των β βΜων των είς άπρόσιτα Οψη, υπε¬ χρέωναν τούς φοιτητας νά τ* αγοράσουν οττωσδήποτβ, αλ λ ως ίέν τούς έβέχονχο είς έ ξβτάσεις, ή δέν τούς βδιδαν ποτέ βαθμόν πρθ2γωγ<]ς. ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥ »< ΑΗΜΑΡΧΟΥ 'Βν «ινεχε'· τ«]ς χθιβΐν*1ς έικ Ι μένους λόγω έλλείψίως έργα οτολ«ίς τού έκ Ι τοθ πρ»6λήμαχος 1ς άνακουφΐοεβς τβν άκίρβν, 4 χ. Δήμαρχος μίς ακΐοτιιλε την χατβιίρ» ίευχί ραν έπιοχολήν τού, ιΙΒιχβς έκΐ τοθ χρίποιι χατ«νβμτ]ς χβν άπίί»ν χαί τβν μέσαν ένιοχόοεβς α&ιβν: •Εύριε ΛιευΒνντά, , Άνεφέρσμεν είς τό χθεσι¬ νόν μος Βημοσΐευμα ο) ότι Βίον νά έξαιρεθδΌι πάσης προνοίας οί μ#) βημόται Ήρα κλεΐου καί β) ( άποροι δημόται Βέον νά Βιαιρεθώσιν είς τρεΤς κατηγορίαν 1) Τούς εντελώς ίνΒίεΐς Βυνσμένους >ά έργοοθοθν.
  2) Είς τ<ύς ίυνσμένους μέν ν* έργαοθοΟν; άλλά στ·ρ«υ οίας. 3) Είς έν τβ πτωχοτάτη συνοκία τού τη απόρους είς οθς τοοαύτας βχει παράσχη υπηρεσίας. Πληροφορίας ωσαύτως πό λυτΐμους θά ηδύναντο νά πά ράσχουν Βι&άσκαλοι, δ Σύλλο γος τον ΔϊσποινΙδων,ό Φιλαν θρωιιικος Σόλλογός Κυρίον καί οί Πρόσκοπο1-. Πάντως ή βρευνα άνήκει είς των τή» Επιτροπήν. Μβτά την κατάταξιν των ά πόρων κατά τάξεις ένδεον νομίζομεν δτι δέον νά κατα βληθη φροντίς δκως παρασχε ©8 Β(ς την πρώτην τάξιν Βωρε άν συσσίτιον, (ατρική πβρΐθαλ ψ (;, καί ΣχολικαΙ ύποχρεώ σϊΐς των μαθητον. Είς την Δευτέραν τάξιν Βέ όν βπως παρέχωνται τ' αότά ώς άνω κατά τόν χρόνον τ!)ς όν πληροφορούμεθα δχι ή λει χουργΐα τοθ ΔημοτικοΟ Νοσο κομβΐου πρόκειται ν' αρχίση συντόμως, ή5η δέ εξελέγη χαί κατηρτίσθη είς σομα κα( τό Άδελφάτον αύ.οθ. Ή βΤδη σις είνε ιύχάριστος. Διότι ά επ ( τέλους κα( ό γβΐ νοσοκομειακόν εις τό πβρΐθαίψ.ν καί θά έ πανακτοθν την υγείαν των οί άσθενβΐς καί Ιδ'α οί δκοροι. πιβάλλβται μόνον νά τύχ]] απαραιτήτου ένισχυσεως δν,ας τβς έλλε ψ2ΐς τού καί νά δυνηθή νά λειτουρ άπροσκόπτως. άεργΐας Διά τή δευτέραν βμως χην τάξιν. Βέον νά γίνη νά έργάζωνται είς εύαγή καί ταύ Φ.λαιθρωπικά (δρύματα ίνα εΐδι καί τα κακά της όκνηρΐας ά· χούς έργαζομένους Ι κός καχάλογος κατά έπάγγελ ποφεύγωσι καί την κοινωνίαν άλλά μή βυναμένους έκ τθςΐμακαΐνά καταβάλλεται πά έξυπηρετοθσι. εργασίας ν' άνταποκρ(νο»νται|σα προσπαθεία εξευρέσεως) Είς χήν τρίτην τάξιν, δέον είς τάς (διωτΐκάς των άτάγ κάς έν 'ώ συνόλω ήτοι (α τρούς, Σ(θλιΐα κ.λ.π. Ή πρώχη περίπτωσις τής έ ξσκριβώσιως τον Δημοτων Ηρακλείου είναι ί6<ολωτάιη έκ των ΔημοτολογΙων- Ή δευτέρα περίπτωσις τοθ διαχωρΐσμΐΟ των άπόρων είς διαφόρους τάξεις,θά «ροσκρού ση είς άνυπβρβλήτους ιδυσχε ριΐας δσον {έ χαί αν είναι έ ξονυχσηκτ) ή ίρευνα" δ*ν θά είναι δυνατόν άμεσος νά έ πιτευχθβ τό άλάθητον. Δια ιήν τοισθτην εργασίαν εργασίας. νά 6ο6β συνεχής (ατρική με Πρός τοθτο δέον Βπως γΙ· ριμνα. νη ούσχηρά σύστασις «Ις ιούς! Την τάξιν ταύτην κυρίως ά· έργοδότας, ,Τνα παραλαμβά ποτελοϋσι οί συνεχος έργαζό νωσι διαδοχικως εργάτας έκ μενοι εργάται καί ο( μικροϋ τοθ χαταλόγου τούτου, άπο, πάλληλοι κλπ. οΐτινες μόλις κλβιομένων είς τάς έντός τοθ' έκ τής έργοσ;ας τω» κατορθώ Δήμου γενομένας εργασίας' νούν νά άνταποκρΐνωνται είς παντός έτεροδημότου έργά- τού. ΟΙ άποτελοθντες την τάξιν τούτην των άπόρων, νομ'ζο μέν δτι δέον νά όπο,ρίωθωσιν' ριον. τα καθημερινά καί απολύτως έπβΐγοντα ίξοδά των. ΠερΙ τοθ πως θά καλυ- ♦θοθν αί Ανω δαπάναι, μεθαό Ιναντι ιί)ς παροχής οΙασδήπο| τι κοινωνικάς «ρονοΐας κατΔ] ^ ΐ^ άεργΐβς τ»^! Ηράκλειον ιή 26)6)37 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
  ΑΝΟΡΘΩΧΙΧ
  Ι ΑΠΟ ΤΟΥ ΡΡΟΝΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον 6 Γίγας τής
  όθόνης ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ στή ντελευ
  τα'αν τού δηυιουργίαν: «Ό μενά
  λος Ερως τού Μτΐετόβεν»,
  θερινος «ΑΛΚΛΖΑΡ»,—Σήμερον
  το μουοικό θαθμο: αΣτραντιβάρι».
  Πρωταγτύνιοτοθν Ζυμττίλε Σμΐτς,
  Γκουστσφ Φροϊλιχ. Έκτός προ
  γρόμματος Ζουρνάλ,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ —Πανηγυρι
  κή Εναρξις μέ τό κοινωνικό άρι
  στοθργημα «ΛουΓ Παστέρ».
  ***
  Ι1
  ι,ΦΙΕΡΟΜΕΝ
  ΣΤΗ ΓΥΝΧΙΚΙ
  Η ΓΥΝΛΙΚΑ, έπλά
  σθηκε άποκλειστικά
  γιά τό σπίτι, ή ρπο
  ρεΐ νά έργάζετσι έ-
  λεύθερα στή ν κοινω
  νία; Τό μεγαΛείτε-
  ρο πρόβλημα ποθ ά-
  πασχολεϊ την διεθνή
  κοινωνίαν καί έτΐι-
  ρεάζει άμεσα την
  ευτυχία των Σύζυ¬
  γον.
  Α.ΧΟ ΑΙΑΙ
  ΣΥΖΥΓΟΝ
  Μέ προταγωνίστρι-
  «V
  την:
  ΦΑΙΗ ΡΑ1Η
  ΑΥΡΙΟΝ
  _τον
  ΒΟΥΑΑΚΑΚΒ
  ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
  Ζητεΐται πρές αγοράν χα·
  τάστημει ευρισκόμενον «Ις
  κεντρικήν θέσιν, ούδόϊως έ-
  κηρεαζόμβνον υπό τού νέον
  σχεδιον», «1ς τιμήν €ϋχΙ ανω-
  τέραν των 460 χιλ. δραχμ&ν
  — τοίς μβτρητοΐς.
  Διά τί) ονομα τ«0 άγορ«
  ατβθ κ«1 λοιπάς πληροφορίας
  άποτκβητΒ βΐς τα γραφείς*
  μ«ί·
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλβμη γόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΐ
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Σύρον, Πάρον,
  Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΛΡΔΛΚΗ
  Τηλεφ. 5-41
  οΐχΐβ χαινουργής ά
  ηβρτΐζβμίνΐ) έκ τισοάρβν Ββμα
  «{«ν μιτ« λώ χιιμέντκ είς τί
  Χ·ρ1ον Αγίαν Β»ρ6<οαν. Γρίψ» τε κ. Ε. Ι, Πό" Ρ·«*» Αγίαν ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣ ΙΛΙΣΙΑ 143ο» Έπ(ση?, γ)μερά μέ την ήμβ ρσ, ίσημεΐωνε τα συμπτώματα μ άς έπαναστάσεως πού ήταν Ικανή νά γκρεμΓση τα πάντα: «Ό άρχιεπ(σ<οπος των Πΐοι σΐων λΐγο £νΕιψ8 νά λιθοβο ληθθ στΐς Βφσαλλίες, καΡώ έγύριζβ στό σπίτι τού, γιατΙ οέν |):αν υπέρ της τρίτης τά¬ ξεως—-τ©ν άντιπροσώπων τοθ λαοθ ΠολλοΙ άπό τούς άνθρώ πους τού έπ)ηγώθησαν. Ό θε ός ξέρει πώς θά τελειώση ού τή ή ΙστορΙα.... Τό πιό ούσα ρβστο είνε τώ; 6 Γάλλοςστρα τιώιης βέν έμπνέει Αμπιστοσ*) νην καί 8τι ο( Ιθύνοντες είνε ύποχρΓωμένοι νά χρησΐμοποι- οθν τούς ξένους βσο μπο ροΟ»>. Τό έγγύς μάλλον τοθ
  έφαινόταν «τρομερά».
  Ποαγματικά ή ήμέρβς πού
  επηκολούθησαν βΐνβ χαραγμ*
  νες σχήν ΙστορΙα μ έ άνβξΐτη
  λη γράφη. ΚαΙ δρ ως ύπάρχει
  ενα β β(ον πού άδικα θά έ-
  προσπαθοθσε «ανεΐς νά βρβ
  έστω καί μιά πληροφορΐα—τό
  ήμερολόγιο πού έγραψε μέ τό
  Γοιο τού τό χέρι ό ϊυστυγήζ
  ό βασιληβς, ό οποίος (έν εΤχβ
  Ιδία τ{ τοθ συν/βαινβ. ΣτΙς 11
  Ίυλίου—την ήμέρα πού Ιδιω-
  ξβ τό Νέκερ— εσημείωσε: «Τ(·
  ποτε. Άνσ> ώοησ ς τοθ κ. Νέ·
  κερ». Καί δοως ή είδησις τής
  άποπομτιής τοθ Νέ*ΐ·ρ, δταν με
  τβοόθη στό Πατρΐσι, ήταν ή σπί
  θα πού ϊβαλβ φωτία στό μπα
  ροθτι. Στό Πάλαι—Ρ->υαγι6>,
  τό μέγαρο τοθ δουκός τής
  Όρλεάνης, ίνας άπό τοδο ό
  πα&θός τού, ό Κάμιλλος Ντε·
  μουλέν, άνίβηκβς σ' ενα κάθι-
  σμα κοΐ κοαδαΐνοντας τό πι·
  στόλι τού άρχισε νά βωνάζβ
  τ ώς ό βασιληβς έτοΐμαζβ σφα
  γή τοο λαοθ, «μιά νέα νύχτα
  τοθ αγΐου Βαρθολομαίου».
  —Στά δπλσ, πολΐτβθ
  Τότβ πρωταντήχησε ή τρο-
  μερή πολεμιχή κραυγή. Ή έ
  πανάστσσις σέ μιά στιγμή βό
  ρήκΒ τό Εμβλημά της: την τρΐ
  χρωμν) κσνκάρ&α πού Εμελλε
  νά γίνη σημαία της οημοκρσ
  τΐσς. "Υστερ" άπό λΐγες ώ;εο
  ό λαίς, ίνα μυριοκέφαλο θε
  ριό κου βέν 'ιΐχβ ποιέ ξανσ
  φανβ, άρχισβ νά έπιτΐθεται
  παντοθ εναντίον τοθ στρατοθ
  νά οιαρπάζη τα δπλα άπό τίς
  Αποβή"*εί.—τριάντα ϊξη χιλιά
  δβς τυφέκια άπό τό μέγαρο
  των Άπομάχων—να στήνρ ό
  (ίοφράγματσ. Καί στΐς 14 Ίιυ
  λ(ου, εϊ<οσι χιλιάΚες β»θρω ποι, ανβρες καί γυνοΐ<βς, έξε κΐνησαν άπό τό ΠαλαΙ Ρουα γιάλ κι' έβάβισαν κατά τής ΒτστΙλλης, τοθ μισητοθ Φρου- οΐου, δπου ο( βασιληάδες ά λισσόδεναν τα δικαιώματα τοθ γαλλικοθ λαοθ καί τό ό (ΐοΐον έκυοιεύθη οέ λ'γο έξ Ε. φόδου, έ ώ τό κατάχλωμο κε φΐιλι τοθ θιοικητοθ πςύ ήταν ύποχρίωμένος νά τό ύπερα· οηΐαη έστριφογύριζβ στήν & «ρη ενός δόρατος. (συνεχίζεται) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ Ανατολή ηλίου 5 05—Λύσις 7.15 Μ ΕΛΛΗΜ1ΚΗ ΡΑΤΣΑ Μ(α «τουριστική» δκδοσις, ΙΒοΟ. σα τό φως τελευταίως, διακρίνε- ται καί δια τώς ωραίας δσον καί πρωτοτύπους εΐκώνας της. Μ βΐκό νες αύτές άφοροθν την διαιώνισιν ττ]ς Έλληνικης ράτσας καί είναι πολδ ενδιαφερουσαι. Παρουσισζετσι ).. χ. τό βγαλμσ τοθ Διώς τοθ Άρτεμισΐου καί πά ραπλεορωο 6νας γηοοιός χωρινός άπό τό Λιανοκλάδι, Ή όμοιότης εΤνβ καταπληκτική χωρΐς νά έπεμ· βα(νη έδω, προψανως, κανένα φω τογραφι*όν «τρύκ». ΈπΙοης οέ μι· άν Αλλην φωτογραφΐα τό τΐροφΐλ μιας σημβρινής Έλληνίδος—κσΐ μ&λιστα άπό τίς «μοντέρνες»— άντιπαραβάλλεται μέ τό προφΐλ κόρης τίΐς αρχαιότητος, πού εΐκο· νΐζεται είς την μετώπην τοθ ΝαοΟ της ΌλυμπΙσς. Κσΐ είνε καί έδω ή ομοιότης άβιαφιλονΐκητος. •Πιστοποιείται λοιπόν ή συνο<ή τής Έλληνικίΐς φυλής άπό των &ρ χαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον» γρθφουν οί σχετικές λεζάντες. ΚαΙ δέν πρό<ειτσι όμολογουμένως πε ρΐ άποκαλθψεως.. Τα Εκτυπα των μί.γάλων καλλιτέχνην τΡ|ς αρχαί ότητος ουναντώντοι συνήθως τα (δια καί άπαράλΧαχτα μεταξύ των συγχρόνων Έλλήνων. — Ό Ζεύς δέν άνευρΕσκεται μό νο στό... Λιανοκλάδι παοετήρησεν Ενας συμπολΐτης. Άνευρΐσκεται παντοθ τί]ς Έλληνικης γής. 'Υπάρ χούν πβρτραΪΓα παλαιών Κρητων άγωνιστων πού ύπενθυμΐζουν άμε σως τα έπιβλητικά καί ϋποβλητικα χαρακτηριστικά τοθ «πατρός άν· βρών τε Θε ών τε». Έπ'οης στά χωρία τής Κρήτης απήντησα κό ρες πού παρουσίαν υ ν πραγματι κήν την άρμονΓαν των αρχαίον ά νογλύφων όπως λ, χ. ή ώραία Έλληνΐς κόρη στό μυθολογικόούμ πλεγμα τής μοχης ΛαπΙθων κοΐ Κβνταθρων. Ή Έλληνική ·υλή εΤνε άσφΰ λώς μ(α αίωνία καί χαρακτηρίση κή εξέλιξις πούκάνει ώρισμένως νά ώχριςτ ώ... Φαλμερόϋερ (ό οποίος ομιλεί ώς γνωστόν περΐ Έλλήνων άπογόνων των Σλσόων!) άλλά καί ΰλοι οί σθγχρονοι ξένοι πού άρ νοΰνται κάποτε μέ πολύν χλευ οσυόν, την γνηοίαν ιέτηβίωοιν» τής Έλληνικης φυλής. Διά τόν τού ρισμύν άτΐομένει τώρα νά άνευ ρεθη, εΐδικώς ή φυσιβγνωμική καΐ κατατομική συγγένεια μεταξύ συγ χρόνων καί Μινωΐκίδν Κρητών. "Υ στερα άπό τή βιαπΐστωσι τής συγ νενεΐσς ήθών καί έΘΙμων Θά είνε ωραίον νά διατονισθοθν αί όμοιό τητες των Κρητών καί πρός τα πρόσωπα ακόμη των τοιχογραφι ών τής ΚνωσοΟ. "Αν θέν κΑτω λάθος, τοιαθται όμοιότητες ύπώρ χούν, πρός πλήρη έπαλήθέοσιν 8τι ή ράτσα ή Έλληνική, καί Ιδιαιτέ ρως ή Κρητική, διήλθεν άνοθεοτως καί άνεπηοεάστω; βλους τούς με γάλους στσθμούς τής εξελίξεως τηι;. Ό Άλλος —Άπό μιγαλσεπιχκιρημκτΐ* εις·.. θορΜρίς. Είς την Μννιάηολιν, θκρορό ί'ίς άπά τβΰς μιγκλυιιέρους εΰ? νο(υ3Τ»ς ττ)ς πόλεως τοθ Φώαι Μτοδϊλΐίγ»· ιΓνΐ ίνα; θαλλιρίι γέρων, ιιΐύ πρεοβλέπει δλΐυ;τειΥ είσιρχομίνοος μέ τό μιι5(αμα ι(ι τα χείλτ). 'Ονομάζε,ται Μηόρτο Φόαιϋ χα ή·ο δλλοτΐ 6 15ιο της τ·0 ίδΕου ούϊοθ μΐγάρου %» αλλβ»ν ίπιχιιρήσΐων, χατίχων πι ριουοΐαν «ιντήκβντα &««τομμιρ «ν δολλαρ'ων. Θ9μ« *α α&ϊς παγκοσμίου κρΓοιβς ιΐχε χ«τα θί έηϊ Βολ'κ ,χριωκοπ'α καί ] ι!ς 15η*) είρχτήν άλλ προ τινος, μετ» κενταεττ] παρ μονήν «Ις τας φυλακάς τοθ εχαρ αθ~ τ2 δπόλοιτον τής κοινάς τού Επί δ Φίισιϋ τρχιοε το νέον ο τί διίν τού ίηας είχΙ» άρχΐσιι τό πρβτον, έλπΐζων παρά τα 165 μτ]νι;« τού χρόνια 5τι θά φβαο πάλιν έχιΐ πού εΐχε φθάσΐι δλλ τε. ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΖ — ΠΑΘΟΑΟΓΟΖ Τίως Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ οττουΒασας επί πενταετίαν έν Ίταλ'α. Δέχεται έν τφ νέφ Ιατρε'φ τού όδίς (Πλατεια — Στρατα) έναντι Φαρμακε'ου κ, Ζαχαριάδου. Ή εΤσοδος έκ τή" όδοθ Καγιομπή. "£?ραι έπισκέψεων 9-12 4 7. ΕΥΑΓ. Ι ΚΑΡΟΙΖΚΗ! ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟϊ Δέχεται καθ" εκάστην 9—1 π. μ. καί 3—7 μ, μ. Επί τής όδοθ "ΑμαλΘεΙας (Πλατύ Σοκκάκι). ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ άναλαμβάνει την τελείαν κατώρτισιν μσθητών ή μσθητριων ΰστεροΰντων είς τα Γαλλικά. Πληροφορίαι όδός ΣελΙ νού 9 (παρά την Άγροτικήν Τρά πεζαν). —Τβ πλούΐη τ·δ Ροκφέλλερ κ«ί ·{ αμΕρικανΐκαί ίψη μερίδες, Αί «μεριχκνιχαΐ έφημιρΐδις ξαχολουθίθ* νά Βημεοιευουν !ιαφ ρβυς (οτορ'ας άπό την ζ«ήν τ·0 άποθανίντος Β«αι3ί«ς τ&ν Πετο λαίων Ρίΐίφίλλιρ, τοθ δ «οΙΌυ ή!ι εξεδό6τ)ααν άπό διαφόρους ουγγρα χατα δΐκάδ« πολύτομοι . "Ενας 'Αμεριχανος 6 δτι αί» ή περιοιιοίκ τοθ Κροΐαιυ συμηατριώκυ τευδιΐ;ριΐτ ιίς χαρτονομίσμβτα τοθ είς δ· λαοΕευ, τοθ:α ίθέμενα πλησίον 4λ 3η1 ών θά άττετίλουν ταινίαν δυνο μένΐ]ν νά περιτυλΚη 34 φοράς την γήν ιίς τόν {σημερινόν της. Έ~ αλου οί» & Ρ,ίχφέλλερ θκ ήΐιλι νά δαπαΐ' & Ικχ Ιιλλάρΐον άνα χκ θε λεπτόν τής ω;ας θχ έχριιάζ* το 1937 Ιιη διάνά έξοδιύΐη δλί χληοον την πυιουαΐαν τού. Ο 2Τ0ΜΑΧΟΛ0ΓΟΖ ΙΑΤΡΟΖ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΑΥΔΑΚΗΣ ΕΙδικευΘεΙς έν Γερμανία είς τα νοσήματσ Στομαχου έντέ· ρων καί "ΗπατοΓ, δέχεται τούς -««ισχοντσς έκ τοθ πεπτι κοθ συστήματος έν τω Ιατρε'φ τού (ο(κ(α κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμάρες, 'ΑριΘμ. τηλ. 7-92 ΤΡΟΦΟΣ ύγιεστάτη αΐτβίται Θε σιν πσρά καλβ οίκογενεΓα» Πληρο φορίαι τταρά τί) κ, ΧαρικλεΙα Ση μαιάκη* βπισθεν Βρεφοκομεΐου Ή ρακϊείου. ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑΝ ΤΒΝ ΑΡΙΪΤΟΥΡΓΗΙΙ»ΤΒΝ Μιά σκηνή άπό τό όνειρώδες φΐλμ: «"Ενας ΐρως τε Ο Μπετόβεν» μέ τόν ΧΑΡΥ ΜΠΩΡ ποθ πρββίλλει σήμερον 8ιά τελευταίαν φοράν ό κινηματογράφος Πουλακάκη, Η ΤΑΒΙΡΝΑ ΤΩΝ 5, Φ.Φ.Φ.Φ. φ. Κωνστ. Έμμ. 'Αμαργιβνιτάκη ήρχισε μ ι τους έχλιχτούς χ—ς μιζέ Βες χά ι την ί«ραν χαθαριδτν,τά χ-ς. ΈπΕοΐίς παγντδ τ^ς ώρας μέ τα έκλιχτίτιρβ 6λιχά. (Παρά την ακνοιχίαν Καινούργιος Κα»/ενέ(). ΒΝΟΙΚΙΑΖΒΤΑΙ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΑ γνβοΐόν Ζ^θιοτιβτίριον Α ΰ?ΙΣ ένοιχιίζιται μετα τ«ν επί- «λάν τού- πλι;ρο>·ρ(κι καβ^ τφ
  Δί 'Δθί #λλ
  κ.
  ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ
  ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ
  Είναι τσιγάρο ευγευβτο, βταθερό χβρ·
  μάνι, καί μέ συσχευαβία,ν αρίστην.
  Δρ«χ.
  κβυτΐ
  »
  »
  κολυτελε(«(
  «Ελένη»
  Β' σερτΐΜθ
  14.—
  13.—
  12__
  14.-
  Λΐυχο
  ΚοκΜΐνο
  Πράσηο
  Ντάμεί
  Κουτις Ελένη Κασετίνες
  Μικρ* κυτίκ <1( άναλ«γοιΐ( τιμαί. ΖΗΤΗ£4ΤΕ ΤΑ «π' ·λα τ* ;χ«πν·πωλΐΙ« ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ Όβός Φαιστού (Γενί Τζαμί) , ΠΑΠΑΔΑΚΗΖ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΖ ΕΝΑ_ΠΕΡΙΠΕΤΕ·ΟΔΕΙ ΕΡΓΟΝ Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ 2δον Ό χβριος Σίλβερ; Ιρώΐτ,αα χκΐ ι·0 Ι^ωια τό οημεΐνμ*. —Ν «Ι, παιδ! μου, έγώ ΚΐΙ Τ5θ λδγου οιυ ποίος "Οίαν έδιάβχοε τό η μοθ φάνηχι Γώ; 85χ{μβοι χάποιοι ταρανή. —"Ω! ιίπΐ διινατα χαι μαθ Ι!» αι τό χέρι. ΕΙαχι δ χαινούργι·ς μοθτσδς μ-χς, λοιπδν. Χϊίρβ πολο «ίύ αϊ γνωρΐζω. Κα' μϊθ Ι39'ξ< διινατι το γέρι. 'Αχριβίς Ιχι!νι, τή οτιγμή χάαοτ ος άπό τεΰ: ηιλάτες ποο χαθίτα νέ ο την αλ») άχρτ) έκινήθτ· απί· τομν, Ιτριξι πρίς την πβρτα χαΐ χάθηχι. Ήΐο έκτΐνο το απ^ειμιν· πού τ·0 {ιιπαν ϊυδ δάχτϋλα ΐοθ χε- ριβθ χαΐ π;5 ή;θι πρβτο χι' εζή· τηαι τον χαπιτάνιο οτο πανδοχεΐί μ»ς. —"Ω! φι&ναξ», «ιβατι «ν. Είνε δ Μιθβος Σιύλλο^Ι —Δέν μέ νοιάζε,ι χαθίλβυ νά μά θω ποιίς είνε, απήντησε βπδτομβ δ Σ'λδεο. Μι νοιαζιι μονάγα πιΰ ?|ν ίη)ή3«αι το πιοτά τββ. Χίρρυ τρέξι πιάσΐ τον. Ένας πβυ βριαχδτανε χοντά ατήν πέρτα ΙΐριΕε ξοπΓο» τού. —Κι' δ Ιδιος δ ναύκρχος νδιανΐ Οδιτριηι νά πλτρΑοι,', ιίκιν δ Σ!λ βερ. "ΕπειτΗ, άφΕνοντκς μου τί χέρι που έχρβτοθσε άχίμτ;: Ποίας είηις τώ; ιΙμ, δ μαθροί; ΤΙ μα3· Ι Κ0ΙΜΩΜ1 ΚΙΝΗΣΙΣ -Διήλθεν προχθές διά τον γείτονα ό Εφορος "Αγ. Νικβ· λάου κ. Παπαδίκης μετά τής κυ· ρΐας τού. — Διτΐλβον έπίοης 8ιά τόν γείτο- να, προερχόμενοι έξ Αθηνών, ή κ. Μασσάρου καί ώ κ, Λάμττρος Μασ σΑρος. ΕΟΡΤΑΙ -Μεθαύριον Τρίτην Πί. τρου καί Παύλου δέν έορτάζβι οθ· τε δέχεται έπισκέψεις ή κ. Πόλα Ν, Μπαλτζακη. ΘΑΝΑΤΟΙ.—Την παρελθούσαν έβδομάδα απεβίωσεν έν 'Αγίω Νι· κολσω ό Έμμ. Γ. Άλέξης. Ό <κ· λιπών καταγόμενβς έκ Κρητοας βΤ· χβ συμμετάσχη βνεργως είς τάς Κρητικάς έπσναστάσ«ς. Ή κηδβία τού εγένετο έπιβλητική συμμετοχη πολλοϋ καί έκλεκτοθ κόσμου καί των πτοεδρείων των έφβδρικων σω ματεΐων. Συλλυπούμεθα τούς οΐ- κείους τού, *** Γύρω στήν πόλι μας. —Ό Μα3ρος Σ<Ολλο(, α». Όνύριος ΤρίλνιΟ δέν ο«ς ώ ιιίλησε για τιύς πειραιεί; "Ενοΐς άπό. οθτί ύ£ ήταν. —'Αλήθειβ; Μέοχ στό σπίτι μόν; Μπέ», τρέξε νά δώσης Ινα χέρι οίον Χίρρΐί. "Ωιτε· Ιτοι, άπέ τιΰς χατβρβμένους ιίντ; "ΕΙ τουλόγου σου, Μόργκαν, π:υ «τίνες μ»ζ( τού. "Ελα δβ. Ό άνθριβπος ούτος π< ϋ τον έφώ ναξι Μίβγναν, 1>ας θαλαασίλκχο
  μέ γχρίζα μτλλιά χαΐ τί κρέσβπβ
  αχοθρο σάν μ»δ«Γ, έπροχώρηβε λί-
  γο ταραγμίνος χαΐ μβοδντας τόν
  χαπνί τού.
  —Γιά πές μας, Ιίίργχαν, τοθ
  ε[κε σέ χόνο αόϋτηρό 6 £ίΧ6ερ, τον
  ξαναδ^ αυτόν τόν Σκθλλο..
  τον Ι1ιιΟ;ο Σκθλλε; Λίγι!
  —-"Οχι, χύριι, άπήνηαεν έκι
  νος χαιρετβντας.
  —Μ* ξέριις ιδ/ομί τβο;
  -·οχι.
  —Νίπάρ' ήδίγή· Τί μ Μδρ
  γχαν, τόσο το καλλίτερο για σένα.
  "Αν τυχόν χι' ιΐχες σχέσΐίς μ' αυ
  τίνα, !·ν θα ξαναηατοθσες έ54 μέ
  αι, ατΒ λέ» έώ χύτδ. ΚαΙ τί σβθ
  έλεγε τίση ω»;
  —Ν* οοθ πΑ την άλήθΐια
  ξέρβ».
  —Μ) &έ μοθ λις, χιφίλι Ιχεις
  ατευς ώ »βυς σου γιβ νερονολοχό
  ; φήνοιξε θι»μ»μένος δ 2!λ?ιρ
  ν (έ?εΐ(! Μήπ»ς Ζέ» θυμάΐΐχι
  χαΐ μ! ποίον μιλοθσκ; "Ελ« μην
  «άνεις τον χουτί, τί έλέγατι; Τ λ
  , χαπετανιοι, χβ|ά5ι»; "Ελα
  λοιπέν, μίλα!
  —ΙΙιλούααμι γιβ την τιμβρία
  χά τ» αΐδ αμπέρι.
  (συνΒχ(ζβται)
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΟΪΝΩΝ
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΚΙΝΑΚΗ
  (λΠ0£ΤΡΑΤ0Υ)
  ΆφΙχθησκν καί πωλουνται είς
  τιμάς έςαιρετικας: Κρχοια κ«λ«ικ
  λ*υχά έπτά έτων άρωματικά ρ«-
  διοθχχ- κρασιά ερυθρά άν6θ·»
  τα έ« σταφυλής γεμάτα βιταμΐ
  ν>(. Κρααιά ·}ι«φορ« πρώτην φο¬
  ράν «Νλβυμενα έν
  Χοθμες μυρΐίίάτες.
  χρκοια τοθ Πρατηριο»
  μας θιραπευτικότ, βυνκμωτιχά,
  εάν θίλ«τ< την »νε(«ν σα( καί νά «Ιοίβνθήτε τίι ζωίι ολόχλπρη —-'■-■- χβρ«. —Σωματείον Κτιστθν Λιθοξόων Ηρακλείου. Καλοθνται ατΐαντες οί κτΐσται τοθ νομοθ Ηρακλείου είς Γεν. Συ νέλευσι.» την πΓοσβχή Κι.ριακήν 27 Ίουνίου κοΐ ώραν 11) π. μ. είς τα γραφεϊα Έμποροϋπαλλήλων (Κσμαράκι). θέματα: 1) Νέαι εγγραφαί καί 2) ήμέοα όρΐσεως αρχαιρεσιών. Έν Ηρακλείω τη 25 Ίουνίου 1937 Ό Πρόεβρος _____________Ί». Νι«τ«κη{ ΓΡΑΒΙΕΡΑ 'Εχλεχτής ποιότ^ΐος από γ 1}ς περΐφιριΕας τ·θ Κδφινα, πιρΐ άς 800 ό««δας πωλιΐται. Πληρο φορΕαι παρβ τφ χ. Ματθαίψ Δι λί ( χορίον Κκκιτανΐανά. ΈνοΐΜΐάζεται λατάστημα είς [ήν συνοικΐαν Τρείς Μαγαζέδες Ιόβος Άλμπερ καί Βικίλα). Πληρο Φορίαι είς τό Φαρμακείον ©. θε0 δωρΐβου, Άπό τΒς ποοχθεοινί|ς νυκτός Ι· κόηασε τώ μελτέμι. ΚαΙ χθές ένί. σκηψεν εκ νέου ή ζέστη καί έτοου ρουφλισε τα πά ντα καί τούς πάν¬ τας. —Είχ?ν ίμως καΐ 6να εΰεργετι. κόν άτιοτέλεσμα: —Έτόνωσε την όρεξι για έκδρο μές καί οτιεβοήθησε την Εξοδο ι τιρός τα χωρία καί τ' άκρογιάλια. | —Άλλα είς την ίκδρομικη κίνη. σι ίβοήθησε βεβαία σημαντικά καί ή σημερινή Κυρισκή αργΐα. —Έν τω μεταξθ τό π;οχθεσινό μελτίμι μετεβλήθη είς *γριοβορη αν στή Μεσσαρα δπου καί έπβφ· ρε σημσντικες ζημΐες οτΐς εληές, στά στάχυα καί στά άμπέλισ. | —Κατόπιν έντολής τής Νομαρ. [ χίος πρός τόν Δήμον καί τάς κοι ϊ νότητας πρόκειται να καταρτισθή ΐστατιστική τής προβλεπομένης πά ' ρανωγη·ς καπνοθ καί μποστανικών είς τόν νομόν μας, —Προβλέπεται Εέ έξαιρεϊΐκως πλουσία ή παραγάγη τΟν είδων αυτών χάρις είς τας άψθόνους βρο χοςτόσον τβΟ χειμώνος όσον καί τοθ Μοΐου. —Αί όργανουμεναι σήμερον υπό των δημοτΐΗων σχολείον τής πόλε ώς μας έορταΐ Θά προοελκϋσουν πλήθη κένμου πού Θά Θελήση να αντιληφθή τάς συντελουμένας προ όδους Δπό τα Ιδρύματα τής δημ· τικί)ς μας εκπαιδεύοεως. — Ή σύνοψις τοθ δανεΕου των έξ έκατομμυρίων δραχμων δια την καταπολέμησιν τοθ δάκου έηραγ ματοποιήθη άπό ημερών. —Έν τφ μεταξύ συνεχΐζεται ά διακόπως κοΐ μεθοδικώς ή δια βροχή των έλαιων καί η παραγω γή Θεωρεϊται πλέον έξηοφαλισμε νη. —'Υπολογ'ζεται δμως δτι 8έν Θ' άρκέσουν τα ίξ έκατομμύρια δρ. καί δτι Θά παραστΓ;, άνάγκη νά συναφθη καί νεον δανείον, —Ενώπιον τωνσρχων τί)ς πόλβ ως καί πλήθους κόσμου Θα γί νούν σήμερον αϊ προφορικαί έξε τάσεις των τελειοφοίτων τής Έμ πορικής Σχολής τής πόλεως μας —"Ετσι οί αύριανοΐ Εμποροι, ή λογισται καταστηματων καί Τροτ πεζων θα κάμουν την πρώτην δημοσίαν επίδειξιν των γνώσεων καί των Ικανοτήτων των. —Ώραία ή Ιδία τής ιδρύσεως καί λειτοτοργίας είς βλα τα έ παρχιακα κβντρα βχολών κοπτι κης, ραπτικής κοΐ κεντήμστος διά τάς διδασκαλίσσας, —Ή οίκοκυρική, καί ραπτική ι,ΐναι απαραίτητον να οιδάσκεται είς τα σχολειό. θά πρέπει λοι πό ν νά Εχουν καί είβικός πρός τουτο γνώσεις οί διδασκάλισσαί ς —Όλάνθιστα τάγιασεμιά τηνέ ττοχήν σότή σκορπίζουν τό μεθυ στικό τους άρωμα στΐς γειτονιές, δπου κοπέλλες, μέ λευκά ώσάν κοΐ τα λουλουδια τους χβρακια, τα κσλλΐίργοθν. —Κι' εΤναι κατ' Εξοχήν Ήρακλει ώτικο λουλοθδι τό γασρμΙ, Παν τοθ ΰπου σταθβς κι' δηου βρεθβς στό έστιατόριο, στό ζαχαροπλα στεΓο. στό κέντρο άνοψυχής ϊνας μικρός Θ6 π'ησιάοη άσπροντυμ* νος έξυπνότατος, μ' ένα κουτΐ ώ ραΐο είς τό ενα χέρι κι' ε"να μα τσάκι γιασεμΐ στό αλλο: — Πάρτε ώροΐο γιαοεμΐ, τής Α ρσς, κύριε.. —ΚαΙ παίρνουν ΰλοι. ΓιατΙ τό γιασεμΐ μεθα μέ τό βαρύ ώραίο άοωμα τού «ι* αίχμαλωτιζει μέ την παρθδνικότητα τής Ιμφανίσε ώς τού, Έλησμονήθη φοίνεται καί ή (δέα τοθ έξωραισμοθ τοθ μεγάλοο Κοθλε καί τής μετατροπής τού είς Κλώμπ τον ναυτικών όργανώ σεων καί είς Θαλάσσιον κέντρον άναψυχής. —Κι' ομως ήταν τόσον ώραία ή (δέα πού Επρεπε νά πραγμα τοποιηθη όπωσδήποτε. —Ιδρύθη λοιπόν κα) «Έταιρία φίλον τοθ Μουσείου» είς την πό λιν μας. Καλή καί άγία ή Ιδία, ΚαΙ άξία κοΘβ ύπβοτηρίξεως ή «ί ταιρία» ού τή. - Διότι πιστεύομεν βτι Θά συντβ λέση είς την ταχυτέραν άποπερά τωσιν τοθ νέου κτιρίου είς την κα λυτέραν οργάνωσιν καί είς τόν με γαλΰτερον πλουτισμόν τοθ μοναβι κοθ είς ολόκληρον τόν κόσμον Μι νωΐκοΰ Μουσείου μσς. Καί Φυσικά τό κέρδος ?έν Θά είναι μικρόν διά την πόλιν μας. Ι ΡΙκορτερ ΜΜΪΙ Ι1ΝΙ12 ΜΕΥΡΟΛΟΓΟΙ-ιΙτΥχΐΑΤΡβΙ ΤΙΗΜΑΤΑΡΧΗΪ ΙΑΤΡΟΖ ΔΗΜΟ2. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝβΝ ΔΙχεται Ιν τ« Ι«τρεΐ« τ·υ, ·6β| ΠιιρειιΒι 17«' ΑΘΗΝΑΙ. Τβλ. ·ΜΙ·
  **%
  χβεοιν«.
  >ϋ'ΚίθΤη
  ΐ:^
  «βοήθίο,ξι >*
  16 κ°12ν
  ίόΓ*
  Τ-ϋι
  ούμενα,
  «ροο£λ,θοοιν
  > «ού θά θελήση ν»
  ις αυνηΙοομ,νας
  6 '0Ρ/Ί~τα τής 8
  »ς τοθ δανπΐουτδν
  4ον βροτχμδν δια την
  >ν τοθ οακου έιραν
  «Α ημέραν,
  ιιταζύ συνεχΐζεται ά
  Ι μίθοΒοδς ή 8,β
  *αιΛν καΙ η καρογο
  πλέον εξηοφβλιομί
  ί δμος βτι Κν
  τα ίξ έκαττομμύρια
  π ιιαρασττ, άνάγκη
  καΙ νίον δανείον,
  τΔνορχων τής ιτόλε
  ϊους κύομου Θ4 γ!
  οί προφορικαί έξε
  ιλειοΟοΙτων της ΐμ
  ής τής πόλεώς μος
  ιύριανοΐ Εμποροι, ή
  αστημάτων καΙ Τρσ
  αμουν την πρώτην
  διιξιν των γνώβιβν
  ιΐήτων των.
  164α τής Ιδρύοεως
  άς είς βλσ τί έ
  τρα ·χολών κοκτι
  ΐς κοΐ κεντήμστος
  σσκαλΐσσσς,
  υρική, καΙ ρο««ι)
  ητον να οιδασικτοι
  π θα πρέΜΐ λοι
  , ' κοΐ εΐδικός «Ρ*?
  ις οί οιοασκαλισοαί
  Γα
  σκορτί
  «μα στΐς Υ"™·
  "δια τους Χ·Ρ*κια'
  Ά «οχήν '
  στό ίαχαροε»
  στοαλλο:
  μ
  θαλάσσιον
  ίηρβ«6
  βήο
  ,ιηόν
  1
  τ·. ^β
  «»■,..· Βτή»·*
  · ·« ι!*
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΑΝ ΟΡΘΟΖΙΙ
  ΩίΑΘΛΙΟΙ
  40βν
  ΚαΙ τα πάντα καί τίποτε. ΕΤβΐ καβΛη
  πουν ημάς τα παΛΙα. αίσθανόμβνα έαυτά άννέ.
  λους καί γινώσκοντα Λυβς «νθρώπους. Έπβιτα η>.
  £«ο νά νελά. κα> *«,!„„. νά καταββ "αι νά
  ΈκβΤ παρβτήοησβν ή χόρη τής Φίντίνας τάς βόο
  άλλας μικράς έπ1 τής αίώρας των έστάθη λοιποί
  ενώπιον των καί, σημ.ΐ,ν νηπιακοθ θαυμασμοθ ί
  κρέμασεν Ιξω των χειλέων δλην της ϊήν γλωσ-
  Τότβ δέ καί ή κυρία θϊναρβιέρου κατββ'βασβ
  τάς θυνατέρας της άπδ τής αίώρας. καί-ΠαΙζατε
  ταίς βΐπε, παΐεβτβ τώρα μαζύ καί αί τρείς.
  ΑΙ ήλικΐαι οδται τάχιστα συμφιλιοθνται- δΐν πα-
  ρήλθον δόο λβπτά, καΙ αί μικραί της θβναρβιίρου
  έπαιζον μβτά τής νιήλιβος καΙ συνήλικός των, άνοΐ
  γουσαι τρόπας βίς την γήν, δπΒιρος αύτη ψυνα-
  γωγΐαΐ ι τ *
  Ή νβήλΐς ήτο φαιβροτάτη· ή άγαθότης τής μη-
  τρός εφάνη έν βλη τβ φαιβρότητι τοθ νη*(ου· βΤχβ
  λάββι ζυλάριόν τι, καί μβταχβιριζομένη οδτό ώς πτυ
  άρων, βσκαπτεν έν δλτι της τ·) ψ^β ϊ,α λάκκον,
  Ικανόν νά περιλάβη μίαν σφί|κα ίντός αότοθ. ΚαΙ
  τό τοθ νβκροθάκτου Εργον Εχβι χάριν υπό νηπίαν
  άσ χούμενον.
  » Αί δύο γυναΤκβς έξηχολούθουν συνομίλοθσαι.
  —Π&ς όνομάζεται ή μικρή σουι
  —Τιτίκα;
  Τιτίκα βλέπων, άνάγνωθι ΕόφροσόνηΙ Ή μικρά
  σ>*ομάζβτο Εύφροσό*η, άλλ1 ή μήτηρ της άπό Εύ
  φροσύνης την έκαμεν Τιτΐκαν κοτά την γλυ«βΐαν
  καί χαρίεσσαν τώ» μητέρων τοθ λαοθ ροτιήν, ήις
  άπδ όποκορισμοθ βίς ύποκορισμόν μετοβάλλβι την
  Δίσποιναν είς Πιπίναν, καί την Σοφίαν βίς Φ «ήν.
  Έγνωρΐσαμβν προμήτορά τίνα Κατορθώσασα ν νά
  μβτσβΐλη τόν Ιγγονόν της άπό θΐοδώρου είς Ν.ό
  χον.
  —ΚαΙ πόσον χρόνων εΤ,νει
  —Είς τούς τριΐς πηγαΐνει.
  —Καθώ; καί ή μβγάλη μου.
  Έν τούτοις, αί τρβΐς μικραί εμαγεύθησαν είς τό
  αύιό μίρος, γινομέναι έν έκστάσει καί έν φόβω θεα
  ταΐ μβγάλου τινός Φαινουένου. Μακρός τις σκώληξ
  •Τ^εν έξέλθει τής γής. ^1 τρείς κεφαλοί πρεσηΧώ
  θησαν βίς τό θίαμα τοθτο προσχολλώμβναι ή μ(α
  ■ίς την άλλην.
  —Τί ϊΐνε ώς τόσο τα παιδία! βΐπβν ή Θιναρδιέ-
  ρου· ευθύς σχβτίζονταΐΙ Κύτταξβ θαρρεΐς πως είνε
  άδέλφΐα καί τα τρ(α.
  Ό λόγσς ο δ τος υπήρξεν δπως σπΐνθή?, βν έπε
  ρ(μβνβν, ώ; φαΐνεται, ή ετέρα τΛγ μητέρων. Αδΐη
  Ιλοββ πάραυτα την χβΤρα τΓ,ς θίναρδιέρου, ήένι-
  σβ κρός αύιήν, καί τής βΤπβ.
  —©ίλβτβ νά σάς άφήσω τή μικρή μου, νά μοθ
  την φυλάξβΐε;
  Ή θΐναρ&έρου έσιώπησβν, γΟγ·: άρνησιν δηλώ-
  σασα, οθτβ χατάφβτσιν.
  Ή μήτηρ τής Τιτίκας προσέθεσε.—Πβρατηρεΐτε
  β*ν βίμπορο νά βχω μαζί μου τή μικρή βίς τόν τόπον
  δπου πηγαΐνω Ά6ν μοθ τό συγχωρβΤ ή δουλβιά δ κου
  • 5 ζητήσω'Οταν Εχη κανείς ιιαζί τού εναπαιβ', βέν
  βόρίσκβι ιΟ<ολα μίαν θέσιν. Ήτον Τσως άπό θΐοθ νά περβσω έμπρός άπό τό ξβνοδοχϊΐον σας. "Οίαν βΐβα ταίς μικραΐς σας τόσον εΟμορφαΐΓ, τόσον κα· θάριβς καί τόσον χαρούμβναις, έκόλλησβν έβΛ ή καρβιά μβυ. Ν», εΤια, μϊά καλή μητέραι μέ την Ιδι¬ κήν μου τή μικρή βά ή^αν ώσάν τρείς άββλφαΐς ΚαΙ Ιπβιτα, ίγώ ββν θ' άργήσω νά έκιστρέψ» λβτβ νά μοθ την κρατήσβτ*; — Βλέπομεν, βΐπβν ή θ8ναρδ«*οου. —θί σάς εδιβα.κατά μήνα εξ φράγκα. "Επί τούτοις, φωνή άκβρός έκ τοθ βάθους τοθ καπηλβ'ου άνέκραξβν. —"Ονι κάτω άπό έ «τα φράγκα* καί πληοωμένσ Ιμπρός έ'ζ μηνιαΤα. __--ξ οί έττά σαράντα βόο, βΐηβν ή θενσρδι Ρ°—-Καί ββκαπίντβ φρά/χα πβοιπλέον διά τα προ- τα Ιζοβσ, προσέθεσεν ή τοθ άνδρας φω- ή. —"Ολα μαζί ιΐβνήντα έττά φράγκα, ιΤιβνΛ ναρβιίρου. ΚαΙ συγχρόνως ύΐϊβτονθοριζβ τό ς θί «Άνάγχη ιτ·σα νά σέ άφήσω». -Τα βίδω, βΐ««ν ή ξένη μήτηρ· Ιχω ογδοήντα φράγκα. Τα βιιΐλο,πα μ έ φβάνουν διά νά «άγω είς ίόν τόπον μου «βζτΐ Έκβί, άφορ ιθρω Ιργον, θσ Μρβΐσω λβπτά, καΐ βμα π.άσω ολίγα, Ιρχομαι κα ποΐρνω πάλιν τό πουλάκι μου. ϋ,-Εχβι ρουχάκια ή μικρή! ήϊώτησβ πάλιν ή φων( Τ0°—ΕΓν'ίό άνβρας μου, βΐπβ τότβ ή θίναρβιέρου ΚακαΓ5« τα ρουχάκια της, 6 αβυ Λ Τιτίκα μου. Ένόησα πως Θ4 ήτον 6 άνδρς ο« Καί ωραΐα μάλ,στα. τί|ς τα 6*ω κάμυ1 παρα ,αίω άπό τή οόναμΐ μου· Ιχ.ι άπ' βλα 5^»β»«< ϊαΐ ϊουβτανάκια μεταξωτά, ώσάν άρχοντοκόρης. Τα βΡΟ!ΐ.Εννο.ίτ«ι πως θά βοθοθν δΧαι νά, τα κραΐή σ.τ.Ι βΐπβν ^Ρ^σητ,ιμο Μ ββ ήϊβν ν * βψις τοθ Η ιιΑιτιο κατέλυσβν έ· έμέτρησβ τα »ον (ουνεχΙζ·ται| Γ ΤΗΣ -"©Ηΐ; ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Ένδοκρινεΐς άδένες. Β'. Κ«1 6 μέν πρόοθιος λίβίς φ»[νι αι δτι διέκιι κκΐ χανονΐζιι την ίνίπχυξιν τοθ οώματος χκΐ ίί(»( •Ο οκιλετοθ χκΐ τειν γεννητιχδν ργάνων. Άφγφη κιιραματιχβς από μικρά ζώχ δια λιπτοχάΐ" Ιγχιιρήΐιως ή δπόφυσις χά! κα· ήΐν) β [ι *οταμάτΐ)θ-ΐν ίριοτι ΧεΙς ή ανάπτυξις την χαΐ ϊμιιναν τα ζω» διαρχβς μέ χαθυβχερΐ]ι>έ-
  ην ανάπτυξιν χωρίς π7ί«ν νά μι·
  γαλώνουν, άναλίγως τ*)ς ήλιχίρς
  ην. Έξ 2λλου έξ-χριβώβη Ετι
  χαΐ είς άνθρωπον; τβν οποίων ά·
  εοιάλΐ) άκό μιχ;*; ήλικΐας ή χά
  ονιχή χαΐ διΐτ»)ί,ή8τ) χά Ι είς με¬
  γάλην ηλικίαν τ) μβρφή χαΐ τβ
  παράαιΐ)μα μάλλον καιδιχά (ιαι
  ίοφιΐχ ί] νανοφιΐϊ), χυρία αίιία
  τ]ς χαθυοτΐίήοιβς α&ττ)ς ήτο ή
  έχ γενεάς άτρβφία ί) Ιλλιιψις
  τοθ Ινδοχρινιθς βδτιθ αίένος.
  'Αλλά τδ περιεργίτιρον φαινδ-
  μινον μιδς ανωμαλίαι τοθ έ;γίνου
  βδιοθ ιΝΐ τό ίξτ}ς. Όοάκις τύχη
  δπίφυοις νβ ιϊνε αΰιει δτερτρ·
  φή χαΐ τ) λειτουπγΐα οϋΐτ]ς νο-
  σι;ρβς δηίρμΐΐρος, φαΐνιται Βτι
  χκΐ ή ανάπτυξις τοθ αώμκχος δ·
  πΐρ6»1νΐι χατά κτλ» ιβ χανβνι
  χ4ν μέτρον χαΐ δριβν χαΐ εχομεν
  τί τε ανθρώπους, οί ίπβΐβι ή Ιχουν
  παρα φύσιν βνεπτυγμένα τα α-
  χρα (χιφαλήν, χείρας, χέδα()χαι
  πάοχουν τί|ν λεγομέντ,ν μεγαλα
  χρίαν μέ πολδ χονδρά τα βΊ
  (χον5ροχδχχκλοι), ή Ιχβυν χαΐ δ·
  λίχλΐ)ρβν τέν οχελετέν δκιρμέ
  τρνς άνεπτυγμΐνον είς βαθμόν
  ωιτε νά δπε^βαίνουν πολύ τιδς
  χοινοϋς ανθρήκοιις χατα τό ίνα-
  οτ-μη χαι· νά φαίνωνται γ!
  ς (γιγαντισμί{). Ή μχ
  λία αδτή 2έν οκμβαίνΐι μδ^ον ί
  ταν έπλ»ς δπερτοοφΐ ή δη4»υ·
  αίς, άλλά χαΐ Βίαν αναπτυχθ)
  κατ' αυτήν β^χος. Κ«1 ίέν είνε
  μίνον αύτη ή δκερβολινν, ανάπτο
  ξ>ς τοθ οχελετοθ πίύ φανερώνει &·
  νΑμαλον χατάαταα.ν τ«]ς δπεφύ·
  οίας, άλλ' άχδμτ) χαποτε χαΐ Ι¬
  να Ιδιαίτερον εί5ος παχυοαρχίας
  τΐρατώδους τοθ οώματος μέ άτε-
  λή" ουγχβδνως Ανάπτυξιν 2λλ
  ά
  Ή προσκοπική κίνησις
  καί ό νομός Λασηθίου.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ίιύνιος
  («ντακοχριτοθ μχΟ—'-; ανεγρά¬
  φη είς την «'Λνδίθαοιν» ή προ
  οχοπιχή χίνηοις είς τόν νομίν
  μ»ς Ιλαβε τελιυΐαΐως έξοιιρετιχην
  ζή
  Ό ίέ διτΐοθιος πάλιν λ&βος
  τοθ άϊίνος ουΐοθ παράγει μίαν |χ
  κρίσιν (δ?μβν-ν), ή ίηοία Ινεργε!
  διεγερτιχβς ΙπΙ τ6ν λείαν μυβν
  τβθ οώματος δ^λαδή εκείνην ποδ
  λει«υ»γοΟν χβρΐς νά τό θέλωμεν
  8π»ς είνε οί μΰις τβν οπλάγ-
  χνοιν χαΐ την άγγεΓων. Σ4οτέλ·
  λει λ. χ. τα άγγιΐχ "«Ι οδξά-
  νιι την πίεσιν τοθ οΓματος Ειιως
  ή επινεφβιδΐντ), διεγείρει δέ χαΐ
  τας συοτολας τΐ)ς μήιρας, έγν6ου
  ί) μ*}, χαΓώ; χαΐ %ί ουροΕίχου
  χύατεβς, β&ξάνιι ίέ χαΐ την Ιχ-
  χρισιν τοθ γαλαχτες.
  ΚαΡώ; ϊέ άηέ ττδ£ αλλους έν
  δβχρινιΐς άδένας, Ιτοι χαΐ άπό
  την δπίφυοιν ζάων παραοχευά·
  ζοιιν οήμερον μίαν ί τοθεραπευτι-
  ήν οχιυαοίαν, δ»ομαζομε.»)ν έχ·
  χύλιομα τής δποφύίκβ: χαΐ Ιδί¬
  ως τοθ δτισΗΙεο λοδοθ (δποφκοΐ-
  νη, ρΐιηίΐΓΪηβ), την οποίαν με¬
  ταχειρίζοντο κοιτα τίνων άπβ τάς
  ανωμαλίας ποΰ κεριέγραψχ, συν»)-
  θίατατα ϋ χά! ώ; βντιαιμορρα-
  γιχέν φάρμακον ί) χά Ι ώ; δΐεγερ
  τιχον φάρμακον τ) χαΐ ώς διεγερ
  τινόν των συοχολίν τής μήτςας
  χατά τόν τοχετδν κλπ.
  'Υκά·χει, τέλθ(, χαΐ Ιιχζ 4λ·
  λ«ς ένδοχριν^ς ίδήν, ό λεγίμε-
  νος «βδμος» πιδ ιδρίοχετκι μόνον
  χατά την πκιίιχην ήιχίαν δ-ι-
  οθεν τοθ ατέρνου χαΐ Οπερον ά
  τροφεΐ. Λιικον χαΐ δ θύμος άίήν
  ϊχει οχέοιν μέ την ανάπτυξιν των
  λειτιυργιβν τοθ γεννητιχοθ αυατή
  ματος, άνεξαρτήτβς τεθ Βτι φαί
  νεται Βτι είνε χαΙ β διός 11» άπο
  χά ίΐματοποιητιχί ,δ;γανβ.
  Τοβ Ιοιτρβδ Ι. Α. Γ.
  ή
  Έν πάθη περιπτωαΐι δ»ς Ιδι¬
  αιτέραν σημασίαν μετά την ανά¬
  πτυξιν ττ]ς πρ·οχοπιχτ]ς χινήαεως
  έν Νεαπδλει, Ίιραπέ^α χαΙ Ση-
  τεΓ«, χατέχει τό γεγονός ττ]ς συν-
  τελοκμένης ίδρδαεως ναυτοπροοχο-
  πιχτ]ς δάαιως μέ την δηοίαν άπα
  σχολ;0*ται έντατιχως τελευταίως
  οΕ ηρέσκοποι χαΙ νκυτοπρίσχοποι
  'Αγ. Νιχολάιυ.
  Λίγεΐαι Βτι ή δίσΐς οδιη βά
  ·τελέαη λδγ» χτ}ς ιδ»οχω?[ας
  ιίΐς, των μέοων έχπαιδεοοιως
  χαΙ Φ^χοιγωγίαις, μίαν των αρίοτων
  έν Κρήτη ναυτοκροσχοπιχβν 6ί·
  «ών.
  "Ηϊη είς το δορεκδιιτΐχέν τμή
  μα λ τ]; «Κιτροιιλβτείαζ» χατα-
  σχευίζίνται, ή αΐθουβα σ«γχεντρώ
  οεως. χά γραφιΓα άξιωματιχβν
  χαΙ τα λιιιτρά των προαχδχιον.
  "Εξωθεν των χρασπέδων τής πλα-
  τεΐας χατβσκευάζεται γίφυρα κατ'
  άπομΐμηοιν ατμοπλοίου μέ Ιξέδραν
  διά «5; επισήμου;, τους παρισια-
  μένους είς τοδς ίκϊστοτε προοκοπι
  κάς συγχεντρήοιις χαΙ ναυτιχάς
  προσχοπιχάς εορτάς. Είς τό μέσον
  τί]; 64σε»ς Γοταται δψηλός ίοτος
  μέ πλή?τ) έξάρτησιν χά Ι σηματο-
  ρεΐον χαΡώ; χά Ι χεραία δκτιχοθ
  τηΧεγρίφβυ. Έπίοης είς τδ Β. Δ.
  τμήμα τής πλατείας χατααχεοαζε
  ζεται πολυτελές μπάρ με μεγάλην
  χορευτικήν €πίοιαν> χ«1 αώστημα
  φωιισμβθ πλβυσιώτατον ώς χαΙ
  μεαχ είδιχ«]ς ψ^χαγωγίας.
  Σηιιειωτέον ίτ: χά Ι δ Δ<)μος 'Αγ. Νιχολάου ετοιμίζει οημαντι- χά χαλλβκιστιχά Ιργα ώσιε νά χαταοττ^ γενικώς δ χβρος ιύ;οςδ ώ?αιδτερος τδπος περιπίτου, θα· λασσίβν λουτρων χ.λ.π. δενδρο· φυχευομένων των πέριξ χαΙ τοπο- θετουμένου άν«δρυτ<}ροί. Τοιουτβ· τρδπως ή έν ιω νομώ ΛχοηβΕοιι προσχοπιχή κίνησις θά άποχτήαη χαΙ χαραχτί)?α το»ριστιχτ]ς προω θήοεως, έν συνδυβσμω μέ χά άλλα χοθ τοθ νομοθ συντελοομενα κπδ ττροσχοΗΐχ^ς χαΙ γενικωτέρας ακδ ψιως χ«1 έπ' άγαθώ τ8ν Βλων ο δ τοθ τοπιχων προάδων. "Ενναις Συνιτβιριβμβν Ν. Ηρακλείου. 'Ανσβολή κατακυρώσεως μειοδοσ[ας Τζιβιβρών. Ή κατακόρωσις διά την ττρομήθβιαν 8έ<α χιλιάδων Τζιβιερ-ν άνοβΐλλβται διά την 2 χν Ιουλίου ήμίοαν Πά ρασκευήν καΙ ώραν 11 π. μ. β τε καί θά γίνη οριστικώς, καΙ «αλοθνται οί ένδιαφερόμε εοι δπως προσέλθουν είς τα γρητφεΐα τής Ενώσεως. (Έκ τοθ Γραφε'ου τής Ε¬ νώσεως). —Επάνοδος τ·0 Μητρ·κ·λΙ· Επεβλήθησαν χαΙ προτιμώνται λόγω τής αρίστης ποιότητος των τα καλλυντικά: Ποθδραι, κραγιόν, ροθζ, Μπριλλαντίναι καί είδική βαζελίνη λεμονιοϋ διά την περιποίησιν τού δέραατος. Πωλούνται είς όλα τα χαλά κατασιήματα καί είς τό νεωστί άνοιχβέν κατάστημα «ΕΡ- ΜΙΙΝΑ». ΖητεΙτε πάντοτε τα καλλυντικά ΜΑΡΚΑΖ «ΡίΒϋ ΡΥ» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ Γ.ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Όοός , παρΒΐτλίύρ»; Ίκτρείο» κ. Μ«λιοσ·Ιοον>.
  Τ·λειβίτβιπβεΙβ« είς τΛν κοητικίιν έν τφ γν«στ$ Ο
  .Τ.β««νελ"έη«νήλβ. ίξ Άβηνδν «Ί ίνΐς ΗαρΙνα
  ^νωνεΐαναιηΐ Ι««» άνβιλ«μβάν·ι την Ρ«φήν φβρ.μάτων
  τ«λ«1«ί έ»αρμονής, μ* ίϊ«ιρ·τ·κ· γβδβτβ *«1 μβ σχ*β»«
  ΗΡ*Η έϊΓμεμϊλημί'νη έρν«οί« τπί. ή ίιβτρΐιίις *ν«νί«σις
  φιγουρινια κο.1 ή τ«χ«Ι« «»Ρ·>δ€θΐί κβ>1 της «λίβν> βΜΝ*
  λβ» του«λέττ«ς βά ΙχβνβΛβιήσο κ«1 την «λββν Ιδιότρβ-
  πβν ηελάτιδκ.
  "Εναρίΐί «ργασιβν την Ιην Ί·»λ(·υ. .Επι¬
  σκεφθήτε μ«{, δια ν« κεισθήτε.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  Τής Άνϋτυμου
  Τηλεθωτικτ^ς 'Εταιρίας
  Φέρομεν είς γνβσιν των
  κ. κ. Συνδρομητήν ήμΑι
  δτι άπό τής 28ης τ0ΐ||οντος
  αί άναγγβΑ,ίαι ύπβραστι
  ■χΑν συνβιαλέξεων δέον νά
  γίνωνται Βι' Ινιλογ^ς τοθ
  άριθμοθ 15 καί ού(1 τοθ β
  •ιθμοθ 2—11 ώς μ<ιρι του< βι, συμφώνκς μέ τάς 66η γίας τάς βιδομάνας βν τω τυλεφωνικω καταλόγω σι Μς 11. Άνώνυμβς Έλληνιχη ΤηλεβΝ νίκη ΈταιρΙα. —= ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ή 'Δγροτική Τραπέζα τής Ελλάδος, 'Υτΐοκατόστημα Χά νΐων, διακηρόττβι δα εκτΐθη σιν, ώς έντολοδόχος των ΟΪ νοποιητικών Ένώσεων Μάλε μβ—ΚολυμβαρΙου καί διά λο γαριασμόν τούτων, είς πρό χειρον φανερόν μβιοδοτικόν διαγωνισμόν την ανέγερσιν συγκροτημάτων Οίνοδβξαμε νών άξ(ας ενός έκατομμυρΐου δραχμών «βρίπου διενεργηθή σόμενον έν τοίς Γραφείοις τοθ Ύκοκαταστήματος την Ιην Ιουλίου έ. β. ημέραν Πίμπτην καΙ ώραν 3—4 1)2 μ.μ. Τα σχετικά βΐσί κατατεθα μενά βίς τα ΓραΦιΐςι τοθ έν Ήρακλε'φ ·Υη)ματος τής Α. Τ.Ε. Ενθα οί βουλόμενοι 60 νανται νά λόβασι γνώσιν προ σερχόμενοι καθ' εκάστην καί ώ>αν 11—12 π. μ.
  Έν Χανίοις τβ 19 Ίαυνίου
  1937.
  ("Εκ τοθ 'Υκοκατασιήματος
  Χανίων τής Α Τ Ε )
  ΤΟΥΒΑΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
  ΕΙ·ο>οιΑ
  οο* γ··»στ* ·ι*
  «••ν «οΟβΖνα €00
  ·ια·«|ΚΐΜ»ς 6«ι «ά «4-
  0«#«β~«α καί *"?■*»
  γοβ«β·1ο« ρου, ■■·* <· —ΙΤρΙΔΗ1 Διά τβ& άτμοιτλοίβ» «"Ελσηι· ί ηανϋλθεν ηροχβές έ{ Άθηνβνί· Μητρβπολίτης Κρήτης χ. Τιμοθΐ- ος. Ε<ς Άίήνας β Σβββσμιώτβ· τος εΐχε μϊτββό διά τί)ν μτλετην μ«1 επίλυσιν διαφύρνν ςιιτικβν έκχληοικσηκΜν (ητημάτιιν. —Πβΰ 8α ΙδρυΒούν ίερκτι- μ«Ι σχολαί. Κατ« τίιν τελευτβίβν βυνεδρΙ αν τής ί«ρ«ς συνόββυ σβνεζητΑ· θηααν τα κορίβματα της χθοινής συνϊρνβσΐας τού ΰιιουργβδ της Π«ιδε(«ς μετα τής έχ σονοδιχβν, έπιτροπής ίιά τό ζιίτπμοτ τής μορ φύσιν; τού χβτωτίρου κλήρβν. ΑίΐβφασΙσΒη χ«τ' «ρχίιν δκβ>ς Ι
  βρυβοδν εξ άνώτεραι Ιερκτικαΐ
  σχολαί είς Άβήνβς. Ββλλά;. Κ«
  ρινββν. Χεινιά, "Αγίαν 'Ανκβτκ·
  Οίαν Υ* Κίρχυρβν. Είς χάς οχβ
  λάς αύτάς βά έγνρ>Φ»ντοιι άπό
  φοιτοι τ&ν άπ· τοΰ αρχόμενον)
  σχολικβθ ίτβυς Ιδρυομένβιν «ότι
  χβν σχολπίων χ«1 μετ* έ{α(τή
  φοίτησιν ββ |{·ρχ«ντ«ι δημοδιδα
  οκβλβι κ«Ι ίΐρεϊς χαΙ θά διορί
  ζειντοιι »Ις σχβλεΐβ μκτη τβν 200
  οΐχογινειβν.
  —Ή ςύγισις τ·δ αρτ·». Εΐδι
  Μϋ ■νακ·(νβ.αις.
  Ή &γορ«νομικη ί>πηρ«σί« Ήρκ
  χλβίου άνΐκοίν»»ο« τα κάτΜβι σχ·
  τικ&ί μέ την τ·λ«υταί«ν οικτκ
  γήν τβ& υφνκουργιίου Άγορκνο
  μΐοι;, ιχοινοιτοιήσασαν δι«τ«{ιν
  «ηερΐ τρόηο» ζυγίσεΐίς «αί πνλή·
  βενς άρτου». /Ο π«ρ«σΜυαζ6με
  νοϊ χκΐ ηροσβερόμινος είς μτ«
  νβλυσιν άρτος τονίζει ή άνβρα
  νομική υπηρεσίαι, δέον ά ί
  άχριβούς β*ρβυ{ δύο,
  ημιοΐίας έκάς καΐ νά
  »ρό της ηΝλασεΐΗϊ επί
  τού αγοραοτα». Ή οιά μχ
  αρτου σομπληρυοις τβδ ν «χον *λ
  λιΐηοντος βαρους αηαγορκύεται
  ήτοι «ο άρτος βά πκλήτβι άχι·
  ραιος χαι θά έχκΐητεται ή ά{ί*
  τού τυχόν έλλείποντος βάρονς.
  ϊημ«ιωτ·ον «τι έλλειψις β«ρ©υς
  (λόγν φοράς) είνε άνεχτίι^μονον
  ■Ις άρτονς αχήματος χουλούρας
  ή φραντζόλκς. κίς .έκαστον άγο
  ραστήν άρτου θά παρκοίδεται π>
  ρά τβδ πκλητβυ χά Ι σχβτιχβν ση·
  μΐί&ιμα τής άγοραπΗλτιβίας. Χυνι
  β τα τα ι τοίς πιιληταΐς ,άρτβυ ή
  πλήρος συμμορφωοις πρός την άγβ
  ρανβμιχην ταύτην διάτα{ιν πρός
  αποφυγήν κοινιχ&ν εύίυνών.
  —Ό Σύνδεομ·: κτημκτομι-
  σι τβν.
  Γενομίννν «ρβχβές άρχαιρεβΐ
  ών τού £νλλόγου Κτπμκτομιαι
  τ&ν Νομοΰ Ήρβχλείου έ£πλεγη
  βκν; Άλέ£ανδρο( Τρουλλινός
  Ήλή Πλ
  νβρα
  νά είναι
  μιάς καί
  ζυγιζβται
  παρουσίαν
  τεμάχιον

  αρβεδρο;, Ήρή( «λντηί
  Άντιπρόιδρος, ΟβήδΝρος Βασιλβ
  γαμβράκπί, τ«μΙα{, Γεώργ. Άθα
  νβοβχηί Γ·ν. Γρ»μματεύ;.£ύμβο«
  λοι: Λρβχος Εουβιοάχης, ΒαοΙλει
  οί Παιποιδαχης, Εΰάγγελοβ £«
  πουντζάΜης.
  ΑΝΘΗ
  θά βρήτε τα ω¬
  ραιοτέρα τριανιάψυλ
  * '· Κοιτραίον.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  «ΒΕΚΑ"
  Είναι το τοιγάρ· τ·& λαοΰ ποιοτιχ&ς ίαννει-
  γιίνιστ· γι«τί.γ(ν·ται ε.πσ γνι|αι· Μβπνσ Άνρι-
  νΙ·».
  Π ΡΟΖΦΕΡ Ε Ι .
  Τα πειβ χρήοιμα δβρα χ«1. όμολβγΐας. ΧκρΙζιι δια
  μι«ς 150 δελτΐα σέ χ*θε χαχνιοτη .τβυ. 2ητησατε τα «»«
  τβν Μκηνβπώλην σας.
  Μιχρό χουτί (κόκχινο) δααχμάς β
  Ίχβ(βΐ{ δύρΗν χαΙ άνταλλαγη είς τ© Κατάατημά μα(
  Όδός Φκιστοϋ (Γβνΐ Τς«μί).
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΖ-ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΖ

  **·"

  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφβΤα ίναντι Πιλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙα Κυριακής
  27 Ί ου ν (ου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΟΒΑΣΙΑΕΥΣΤΗΣΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΟΑ ΜΕΤΑΒΗ ΠΡΟΣΕΧΟΣ
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ»! ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
  ΤΟ ΒΙΣΙΛΙΚΟΠΟΥΤΟ ΤΙΞΙ&ΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Τό πρακτορείον Ρώ
  ϋτερ τηλεγραφ»ι έκ Λοναίνου ότι κατ
  ιδιαιτέρας έξ έγκύρου πηγής πληροφο
  ρίας τού ό Βασιλεύς τής Ρουμανίας
  Κάρολος ττρόκειται να μεταβή λίαν προ
  βεχώς είς Παρισίους καί Λονδίνον ό-
  που καί θά έχη έξαιρετικής σπουδαιότη
  τος συνομιλίας μετά των Γαλλων καί
  "Αγγλων επισήμων. Είς τό ταξίβιον
  τούτο τού Ρουμάνου Βασιλέως, οί δι
  πλωματικοί χύκλοι τού Αονδίνου άπο< οίΐϊουν ιδιαιτέραν όλως βημασίαν. Αύ ξάνει βι' έτι περισσότερον ή σημοτσία τού κ*Ι )όγω τού ότι Θά πραγματοποι¬ ηθή ευθύς μετά ι ήν επίσκεψιν τής Πο· λωνοής πρωτευούσης, δπου ώς γνωστόν ό Βασιλεύς Κάρολος ευρίσκεται ή"βη· ΤΟΕΝ&ϋΦΕΡΟΝΤΟΥιΜΕΤΑΞΑ ΤΒΗ «ΑΜΙΙΗΚ1.Ι ΤΚΗ ίίΚΛΙΙΙΑΚ Οί Γερμανοί καί ή διεσνής ειρήνη. Τα οίκονομικά μέτρα έν Γαλλία. ΑΘΗΝΑΙ 26 ΊιυνΙου.— Τη λεγραφήματα έκ ΒβρολΙνσυ άγγέλλουν 8 η όλόκληοος ό Γερμανικδς τύτΐος άφιβοώνει ηικρόχολα σχόλια είς τάς ίη λώσεις τΛν "Αγγλων επισήμων *π! τοθ ΊσπανικοΟ ζητήματος. Πάντως τονίζβι βτι ή Γερμα ι ν(α Θά τηρήση την ένοβικνυο ' μένην ώς ψιλειρηνικόν χράτας στάσιν, περιφρουροθσα μβτα των δΛλων δυνάμίων την Εύ ρωπαίκΛν εΐρήνην. Έκ Ρώμης β'βαιοθται ή προέλασις των "Εθνικον στοα τβυμάτων πρός τό Σαντάν τερ. Ώ χσμέναι απόπειραι των Βασκων να άντιτάξουν άμυναν έξουοβτερώθησαν ύ πό τοθ ιιυροβολικοΟ τΛν έπα ΑΘΗΝΑΙ »β Ίουνίου (τού άντα- ηοκριχοΰ μας).— Ό πρωθυπουργος κ. Μεταξάς μετέβη σήμερον είς τό υ¬ πουργείον τής Παιβείας καί συνειργά¬ σθη έ τ» Ι μακρόν μετά τού ύηουργού *. Γεωργακοπούλου καί ι ών προΐσταμέ· νων των διαφόρων τμημάτων κ»Ι ύπη· ρεβΐών. ειΐ βυνεργαβία αφεώρα την επί λυβιν των έκπαιδευτιχών ζητημάτων «ής Ηπείρου. Ό κ. πρωθυπουργός όμβος έπέδειξεν ιδιαίτερον ενδιαφέρον **1 οι' δλα γενικώς τα έκπαιοευτικά ζητήματα τής χώρα<, ώς διαμορφώ· νονται μειά ι ήν δημοσίευσιν των τελιυ ταίων νόμων τΐερΐ έχπβιο'εύσεω'. Επί βης ό κ. Μεταξάς έμελέτησε χαΐ τό ςήτχμα τής βελτιώσεως τής μισθοβο· οίας τού έφημεριακοΰ κλήρου υπέρ τού όποίου καί εξεδήλωσε ζωηρότα,τον εν¬ διαφέρον. ΑΙ Λ Δ ΕΙΑΙ ΔΙΚΑΣΤ1Κ&Ν 11 ΧΟΡΕΓΟΥΗΤΑΊ ΜΕΤΑ ΦΕΙΜΪΣ ΑΘΗΝΑΙ »6 Ίουνίου (τού άντα- «οκριτού μβς)·— Έκ τού ύπουργείου της Δικαιοβύ>ης ανεκοινώθη βήμερον
  ότι κατ α τό τρέχον έτος αί άοειαι είς
  βικαβτικιύς θά χορηγουνται μετά. μεγί·
  στής φειοοΰς. Τό μέτρον τούτο λαμβά¬
  νηται χάριν τής καλυτίρας λειτουργίαν
  της Δικαιοσύνην, τής ταχυτέρας διεκπε
  ραιώσεως των διαφόρων ύποθέσεων καί
  της συντομωτέρας άπονομής τής δικαιο
  σύνης.
  ΤΟΤΐΛΥΜΜέ ΤΗΣ ΔΡ1ΧΜΗΣ
  ΟΛΡίϊΣΙΙΣΕ ΝΕΑΗ ΑΥΞΗΣΙΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 26 Ί·«νίο«(τ·δ άντ«π·χριτ·β
  μ«() —Έκ τή, Τραπέζης τής Ελλάδος «νέ
  Ησ.νώίη 4πέψ· ίτι χ· ·1ς χρνθσν κ«ί {6ν·ν
  βυναλλαγμα κεΐλιψμκ τής δραχμάς πείραν
  ο(«αΐ κ«τ· την λήξαααν έβδομαδα αΰ*ηαι%
  28 εκ.ατ.βμ컣ΐων δραχμήν. Ή νέα &ύ;η
  ε&{ηοι( Μρ.νΐτεη ώ( μιει εκ! πλέ·ν ένδειξις
  τΑ( ουνιχβς βελτιουμίνης 8έβί»( τβν 1
  Μ·ν·μΐΜβν νηί χώρας.
  01ΙΣΠΑΝΟΙ ΕΡΥΒΡΟΙ
  ΚΑΤίΦΕΥΙΟΥΠΙΣ ΡΩΣΣΙΑ*
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μ»ς).— Κ»τα ττ,λεγραφήμα·
  τα εκ Ρώμης πλεΐστοι έκ των έπιφα-
  νών «ρν>θρών της Ίβπανίοις κατα^εύγουν
  ήδη είς Ρωσσίαν βι' ασφάλειαν,τελείως
  «ποτεθαρρυμένοι.
  'Έπίσης βήμερον κατέπλευσεν είς
  Πειραια ατμόπλοιον έτνί τού έποίου έ
  «έβαινον εκατόν πενήντα ΙρυθροΙ Ίσπα·
  νο^, μετ»φερ<5μενοι είς Όβησοόν ;όπου ο προοριβμος τού £τμο«λο(ου. Ουδείς Ι* των «ροβ^ύγων τούτων εξήλθε *οΟ νασιατΑν. ΟΙ Βϊσχοι άττβσύο θησαν είς τα νοπώτβρα ση ιιβϊα των ποό τής ο3οΟ τοθ Σ^ντάντβρ όοεινΛν δ νχων. Τηλεγραφοθν 4κ ΛσνοΙνου δτι οί ήμιβτιίσηαοι άγγλικοΐ νύκλοι έπιοεικνόουν αΐσιθδο ξίαν οια την ρύθμ'σιν τθν ζή τημάτων τοθ έλβγχου καί έκ βηλοθν [<ανοκο(ησιν διά την έΦεκτικήν στάσιν τής Ιταλίας κσί Γβομαιΐας. Οί Γβιοι κύκλοι ψρονοθν, 8π παρα τάς υφισταμένας άντιθΙ σεις, ή συνεργασΐα τ«δν βυνά μεων ϊ(ς την επιτροπήν αή έ πβμβάσίω; Θ5 συνεχ'σθή ά προσκόπτως καί ένθεΐκνυται έκτός άπροόπτων, νά έτιέλ θουν σχετικώς Ικανοκοιητικά άποτβλέσματα. Κατα τα έκ Παρισ'ων τηλβ γοαφήμΓίτα·, οί κυβερνητικαί έφημβρ δ?ς πιστβύουν δτι τό ύπουργεΤον Σωταν Θ4 δυνηθή να φέρη είς πέρας τό έρνον τού Οσον άφορα τό οΐκονομι κόν πρόβΧημα καί τα μέτρα! πρός εξασφάλισιν τής δημοΙ οίας π[στβω; έν συνδυασμώ' με μίαν γόνΐμον νομισματικήν Ι πολιτική'. Κατά τα αύτά τη λεγραφήματα ο( προβέψης των εφημερίδων είνε αΐσιόδο ξοι χαΐ δσον άφορ^ την δια χεΐρισιν όηό τής νέας Γαλλι κης κυβερνήσεως των έξωτερι ζη;ηματων. Η εκτέλεσις των δημοσίων έργων. Έγκύκλιος τού άρμοδίου ύπουργείου. ' Αναφορικώς μέ εγκύκλιον οποίαν απηύθυνε, τελευταίως τίος Νομομηχανινίύς τβθ χρ το δπιυργιιον Δημιο'ων "Εργων, ανεκοινώθη δτι δι" οίπΐ)ς θεσπΐζον τα ι συγχ«κριι.έν«ς τα άχέλοοθα: ΈγχρΕ>εται ή έχ'έλιβ-ς Ιργβν
  δϊοπο ίΐί, τβ Ιτΐς τουτο δάσΐι τοθ
  έγχεχρψένο» προγρέμματχ.
  ΈγχρΙνεται έκΙοι;ς ή ίχτέλεσις
  Ιογων χαΙ «ιεράν τβν πισιώσεαν
  ιΓιινις Ιχι&ν διητεΕ) υηο τιθ
  Κΐαιους.
  Οί έργο'άβοι θά λάδ«υν τα πό
  οά, τα οπιΤα θά διαθίαουν τυχίν
  άπί τάς η:οτιίοιις τιθ ίπιόντβς
  ΙτίυΓ, μέ τυχόν 3 ι)ι.
  Τό λι,φΕίε' μ ειρ· ν χρΐνιται Ι
  π»φι?ές είς την ηρβώβτριν ι^ς ό
  δοποιΐβς ανιυ ιίαοίήπβχε ζημίβς
  τι Ο %{ϊκνς,
  ΆλλΛ χά ι γΐνικώτιρον, σκου
  δα!» παραγωγιχά Ιργα θά χατα
  σχευαοθβοιν έ)α*ρ!τερον τβθ χ(6
  νού £ ίκιιος προιδλίπιτο διά
  τοθ ιΐκιΐου προγράμματος.
  Ώ; Π(ος «ϋ; ί,γολίβους τέ
  δπουργιΐον Ιχΐι ίπΐαης ή. γνώ
  μην δτι έχ τοθ ιί:ρου τούτου θά
  ώρελι,θοΒν. Δίπ χώρ« 6ηόν· Ι
  χούν αυγχεντρώοΐ| το άπαΐτούμε
  νόν έργκτιχίν προοωπιχόν κ»1 Ι
  χούν ίπΐ τίπβυ τα άπαιτούμενα
  μι;χοιντ)ματοτ, βυμφέρει νά συνιχ'
  οουν τα Ιργα τα δπιΐι Ιχουν &νκ
  λ46η έκ* άγοΡώ χυΐ ουϊβν ιίδιχώ
  τιρον άλλά χαΐ ι ής έθνιχ^ς οΐχο
  νομΐας.
  Ι! βΡΓΑΝΟίΕΙΣ
  Τ_Ν ΕΦ5-Ρ-Ν ΙΞΌΜΑΤίΚύΙτ
  Πρός τούς Νομάρχας καί
  τςύς Γεν. Διοικητός άτιιστά
  λη έγχόκλιος δισταγή τοθ κ.
  'ΥπουργοΟ των Στρατ ωτικώ>
  δια ϊής οποίας παρακαλοθν
  ται νά συσιήσωσι πρός «ύ*
  έφίδρους άξιαματικεύς .ιήι
  περιφερείας των νά όργανα
  θδσιν είς ουλλόγους ίνα « υ:α
  διατηρήσουν άκμοΐον τό φρ< νημα καί τάς ψυχθίός δυνά μεις τάς οποίας Δπέκιησαν κατά τόν χρόνον τής έν ι ώ σΐρα"ώ ιιαρσμονής των. ΤΟ ΒΛΑΙΟΤΑΜΕΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ Το ύπο«ργεΐ€ν Γϊωργίβί ίΓ ά ιτχφέοΕΜς αυτού άνέβεσεν την έ{ όλοΜλΑρβυ βιβΐχηαιν τού Έλαισ τβμεΐου Χανΐοαν *1( τβν έκεΙΔκυ θνντίιν τής δακοΜτβνίας τμηματάρ χην τβδ υπουργείον τβύτβ» κ Δπμπτριον Πκντελιον. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Διά χθεσινοθ ΙγγράΦου τού πρός τό Υπουργείον Κρατι «.ής Ύγιβινής 6 Διείθυντής τοθ ΥγεΐονομικοΟ Κέντρου Ήρα «.λείου **· Νικολακάκης γνω ματεύει οιιέρ τής &«ευ άνοβο λής έπισκιυής τον ό^ετον τής φρουράς Ηρακλείου. Πρός γοΟτο 6 κ. Νικολακάκης παρα <αλβΤ νά γΐνωσιν οί αρμοδία) Εΐοη>ήσ3ΐς πρός τό Ύηουργεΐ
  όν τον Στρατιωτικόν ίνα τοθ
  ϊο διατάξη την χορή νησ ν τί]ς
  οΐκϊίας ιι «ϊώσεως.
  ΟΝΟΜΑΣΙΑΙ ΟΛΟΝ
  ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗ
  ΑΝΤΙΤ.Φ/ΚβΣ ίΝΒΙΜΙΙΜΟί
  Δι' εννοάφου τού ηρσο τόν
  Δήμον Ηρακλείου τ6 'Υγειο
  νομικόν Κέντρον κσρακαλεΐ
  δπως γίνη σύστασις 11; τούς
  (ατρούς τοθ Δήμου διά την
  όωρεάν ενέργειαν άντιτυφικοθ
  ίμβολιασμοθ των κατοίνων
  της πόλεως. Ό εμβολιασμόν
  θά διενεργώσι έν ' ώ Λαϊ φ
  Ιοττρεω καθ" έκύιοτην Δπό
  τής 11—12π.μ.
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
  ΑΓΩΝ Ε.Γ.Ο.Η.Ό.Φ.Η·
  Σήμερον. Κοριαχήν τδ άπίγιυ
  μα οπδ την ΐιααηοίοιν έξ 'ΑΘ-
  νβν μιταχληθέντος Διαιττ]τοΟ ο,'.
  ί, ϋά ϊιιξαχθϊ δ σβ
  δέ &ΐ
  ρ
  εφετεινού πρ«»θλήμ«ος μετα(ϋ
  ι&ί ίοχυροτάτων χαΐ παλαιμίχω»
  ηοδβσφκιριχβν 2»ματε1ων ι*ίς πδ
  λεως μ»ς Β. Γ. Ο Η. χαΐ Ο. Φ.
  Η. Ό ίιώ/ ιύ;ος ώς αυνήθως
  ΘΑπροχαλί9|) την ουγχένΐρνοιν,
  δ?ων οχιδόν τβν συμπολίτην μνς
  έν - ώ ^πίϊω χαΐ αδιβπτβιον τό
  ενδιαφέρον την φΐλάθλ»ν μας μί
  χρι τέλβυς. Έληιζιται δα χαϋ'
  6Χψ την διάρκειαν τοθ άγβνος
  θά Ο ή πριοή*ουθΛ τάξις.
  Η ΕΠΙΖΚΟΠΗ
  Κ1ΣΣΑΜ.Υ ΚΑΙ ΣΕΑΙΝΟΥ ,
  Ό αΐδεσιμώτατος Β Κ.»
  Μηλοβακης π^ωθιερεύ; διωρ()
  σθη μητροπολιτικύς έκΐτροπος'
  είς την χηρεύσασαν έιχισ<οτιι κήν Ι3ραν Κ.σσάμου κα( Σβ λίνου. Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΟΥ ΝιΙΠΙΙΙΓΟΓΕΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή Ύπηρίσία προστασΐσς Μητρότητος καί Π-ηοικών Ή 66οΙ ΐΓ)ς_ πόλεως λικιων δι* έγγράφου της πρός τόν κ. Νομάρχην παρακαλβΐ ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΙΥΙΚΕΜΣ,ΑΣ ΣΠΦΥΛΟΝ Τα υγιιονομιχδν κέντρον έ<ιΙ τ| προιίψιι ΐ<5ς επικειμένας ίνάρ ξιιος τ^ς έργκσΕχς υυοκΐυ·ϊσ!«ς στιεφυλβν εξέδωκε χθές άναχβί νωοιν δι' ή; χαλιί τιΰς έργά τοις χαΐ έργατρί«ς νά προοίοχων χχι χχθ' έίάστΐ|νχΒ! περί ώ;αν 5—6 μ. μ. είς τα γραφιΐα αύΐοθ πρός αγειονομιχήν εξέτασιν χαΐ ίφοδιαομίν διά τβν βπκραιτήτην ίιδλΐαρίων ταύτέττ,τος χ«1 5γιίας. Οί οτερεύμΐνοι 6ιδλιαρ(«ν δέον νά προσχομ'σκοιν είς τί δγειο νομιχβν κέντρον πρές Ικδοοιν τοι βύτων ά>& μίαν φωτογραι'φΐοιν
  των.
  ζαθΚΛΟΠΗ
  •Υπό τοθ ΣταθμοΟ ΆνωγιΙ
  ών συνβλήφβη ό Δημ. Μαρτ)ς
  κατηγορούμβνος επί ζωοχλο
  1.8- _______________
  ίΞΐΓΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Κ»τά την λήξιοκν έδίομάδ»
  εξήχθησαν, χατά τί χυχλοφορτ]
  ααν δβλιίον Τ6θ ΈμκβριχοΟ χά Ι
  Β.ίμ^χανιχβΟ Έπιμιλΐ9~φ(ουι 180
  000 χιλγρ. ιϊ,ων, 23.000 δπωρβν
  χβ! 2 000 χΐτρων.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΖΟΗ
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  Πειραι©ς άπβφάσισε κσΡώς
  ιληροφοροόμιθα δπως ώρι
  σμένσι
  τούιης
  όνομσσ9ωσιν
  Χανίων,
  είς
  ρακλι(:υ, Ρεθύμνης, Λασηθί
  ου, Μίνωος, Κ. Μάνου καί Μ.
  Κουρμούλη,
  ΕΠΙ ΕΞΥΒΡΙΣΕΙ
  Υπό όργανον τοθ Σταθ
  μοθ Χωροφυλακήν Άνωγίίων
  συνελήφθη ό Γεώργιος Μιχ.
  Κατσαμάνης κατηγορούμενος
  επί έξιιβΐσει ίημοοΐου ύπηρέ
  τού.
  ΑΔΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ήφην ιΙς ΧανΙα ι Ε Σΐυ
  λιανές Γ. Τσιβοβρά^ς χαΐ Κων.
  Α· Κοιτονλάλΐ; έκ Μΐοα«λΙ·ν τοθ
  Ιδίιυ ν«μιθ χ» ηγοΐίύμινοι 6ι'
  άδικον δι' δκλου ΐκΕΟεοιν έναντΐ
  αν τιθ Γιωργ. Φουντβυλάχι, όμο
  χωρίου
  νά ιή άπ,οσ.ελρ τό ταχύΐβ
  ρον τό έκπονηθεν σχεδιάγραμ
  μα ανεγέρσεως τοθ Νηπιαγω
  γεΐου Ηρακλείου προ κειμένου
  νά προβ9 είς τάς έπβαλλομε
  νας ενεργείας.
  ΛΓΟΡΑΝΟΝ1ΚΛ1 ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  Τό 'ΑγρονομιΙβν Χιροονήοευ
  χαϋώριοι Βιά τόν ερχόμενον μ*]νκ
  τίς χϊΐβθι διχαοίμους «γρ&ζιε,μι
  8ν: Την 12 ι£ς ΚόξαΥη, την
  13 είς 'Ανώηβλιν ιήν 15 ιίς Χερ
  , την 17 ι?ς 'ΑδδοΟ,
  ^ 19 είς Μοχόν. Διά «Αν βυτ6.
  μτ)ν« ώ^ίοθτ,ααν &πό τβθ Ά
  γρβνομείβκ "Αρχβλοχ»ρΙου α! Ι
  έΐ|ς δηάχμοΐ: Την 16 ιίς Άρχβ
  λοχβρΐ χβΙ Οαισΐδερον, την 19
  ■ίς Πβρΐτ,,β, φ 20 ιίς Τιφέλι,
  την 21 είς Γαιύκαν χα> Ίνι. ή
  22 είς -χοινιά χα.1 φ 23 ·ί, Κ»
  ΑΙ έν τή άγβργ μσς κυμανθεΓσαι
  χθίς τιμαί των διαφόρων ένχωρί
  ών προΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Λίαν,
  Έλαιχ δ βαθμών 41.50 46.
  κοινά 40.
  ραφινέ —
  λευκοΐ α' 27. 31.
  29.
  27.
  25.
  27.
  25.
  50
  6
  560
  60-120
  250
  45
  30
  24
  40—90
  10—30
  60—60
  180
  38—45
  ·. β' 25.
  νυρηνελ. α' 23.
  ■· β' Ι—Χ.
  μουρνέλ. α* 23.
  , . ·· Ρ' 21·
  Οινοι Αρχαν. το μΐστατον
  „ ΜαλεβυζΙου
  Μέταξα
  Κουκούλια
  Δίκταμος
  Δερματα βιδέλα
  „ βακέτα
  „ βαρεία
  Άμνοδέρματα α'
  β'
  Πρςβατοδέρματα
  Άρκαλο&βρματα
  Μαλλιά
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον
  ΛΙρα
  Κ
  Κορώνα Σουηδίας
  Φράγκον Γαλλικόν
  Φράγκον Έλβιτ.
  Φιορίνι ΌλλανΒικόν
  Το»χο·λοβσιιΙσ«;
  Άγορά Πώλησις
  ιιο.4Ο 111.40
  546. 550.
  28.10 28.36
  4.91 4 99
  25.30 26.65
  60.60 61.90
  Μ Β.00
  ^^ι^!^Μ
  ΚΑΤΑ ΠΑΣΑΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
  ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  Ο' ΑΝΙΑΑΒΟΥΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΣ
  Η ΛΓ,ΛΙΗιΡ ΙίΛΛϋ
  ΑΙ ΔΙ1Φ0ΝΙΑΙ ΣΥΝίΧ Ζ0ΝΤ4Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Ίουνίου (τού άντα
  ποχριτού μας).— Κατα τηλεγραφήμα
  τα έκ Λονδίνον, τό ζήτημα τής ίφαρ·
  μογής τού έλέγχου καί τής άνακλήσεως
  των έθελοντών έξ Ίσηανίας δέν έσημεί¬
  ωσιν ουδεμίαν κατ* θυσίαν πρόοδον οΰ·
  τε καί σήμερον. Υπήρχον έν τούτοις
  πληροφορίαι καθ' άς την άσκησιν τού
  έΧέγχου θ' άναλάβουν είς τό εξής ή
  Αγγλία χαΙ ή Γαλλία μόνον. Αί δύο
  δυνάμεις είναι απολύτως σύμφωνον επί
  τού ότι θα πρέπει μέ κάθε τρόπον νά ε¬
  πιδιωχθή ό τερματισμός τοθ Ίσπανι·
  κου πολέμου, »φι»μένου μ^νου τού
  "Ισηανικοΰ λκού νά κρίνη επί της τύχης
  τού. Φαίνεται όμως είς τό ζήτημα;
  τούτο ε χούν σοβαράς διαφωνίβς ή ,Ίτα
  λία καί Γερμανία, μή στέργουσαι είς
  την ένάκλησΐν των έθελοντών.
  ΟΙ ΕΟΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΧΟΡΟΥΗ
  ΒΑΝΤΟΤΕ ΟΡΟΣ Σ1ΝΤΙΝΤΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Ίουνίου (τού άντα
  ποχριτοΰ μας).—Τηλεγραφοθν εκ Σάλα
  μάνκας, μέσω Ρώμης, ότι τα έπαναστα
  τικά στρατεύματα προχωροθν πάν«οτΐ
  εναντίον- τού λιμένος τού Σαντάντερ καί
  είς βάθος περί τα 3Ο χιλιόμετρα δυ«
  τιχώς τού Μπιλμπάο.
  Ή προβαλλομένη «ντίοταβις υπό
  των έρυθρών χρίνειαι «σήμανιος υπο
  των στρατιωτικών κύκλων των έθνικο-
  φρόνων, μή δυναμένη νά έπηρεααη σο¬
  βαρώς την προέλασιν αυτών, ήτις καθ* α.
  δηλούται αποβλέπει είς την κατάληψιν
  τού Σαντάντερ καί την έκμηοένισιν γενι¬
  κώς των έρυθρών είς την βόρειον Ισπα¬
  νίαν.
  Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΗΣ
  ΘΑΠΕΡΙΦΡ0ΥΡΗ6Η ΟΓΟΙΔΗΠΟΤΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 2· Ίβυνίβυ (τ·δ κντακοκριτβΰ
  μ·;).—Τα έκ Λ·νδΐν·» ιηλεγραφήματα μι
  ΤΒ6Ιδ·υν μκΜρβις περιλήψβις των ίηλώσινν
  »·ί &£ προέβη κατά την .χθεσινήν κολύπρο
  τ·ν συνεδρίασιν τής Βουλής των Ε·ινοΐή·
  των ό Άγγλος Πρω(ΐΗΐΐ·υρν·ί χ. ΝΙβιλ
  Τσκμκΐρλαιν. Ό ϊοαμπκρλαιν έτσνιοεν ·τι
  ή Μεγαλη Βρλττανία έχει οταθεροιν ύηέψ»
  σιν να πιριφρονρήνη^ιιν ε1ρή%ην τής Εύ
  ρώπη; κα! τϋν βπβφααιν της βύχιιν ο« ηλ
  ταοτήοο έηΜβδηκατι οΐββισΐήν άκ· ϊλονς
  Ιφ*σον μαλιοτα ίχ*ι πρός τοΰτ· ίβχνροτα
  τβυς ουμμΜχους Ή περικοκα αύηε τβν δεί
  λείαΐων τ·» "Αγγλ·» Πρ«β«π·»ργ·δ έν*
  π·(ησ*ν έζνιρετΐΜήν έντύηωσιν εεΑλβ κ«ι
  αισΐίημαι βειβΐΐας άναχσυφίοεως. μετ·{ύ ίθΑκ
  τβν είρπνβφΐλβ* Μυιιλων τβ» £ύ;ώκιΐ(.
  ΟΐϋΐΚΟΙ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ηΐ ΒΑΑΕΝΒΙΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 76 Ιουν(ου (τ·δ 4ντ·η·κριτοδ
  μας) — _αθ' ά τηΛ·γραφ·υν ίπ Παρισίων
  ■Ι βφημερι5·$ της ύΒΒιαΒ άνβγρ«φ·Ην ·τι
  •Ι Ίοη*ν· Κ(ΐνΐΜ·φρ·ν«( ΟΑσβληρείνσντες
  την Λβτ«κτπαιν τ«ς β·ρκι·0Ητι«ιΐ{ Ίαπβνί
  ■{, δέν β« ατρ«φ·ΰν εναντίον της Μκδρί
  της πλλβ* τίιν «νατολΐΜβν λιμίνων τής Ι
  αηανΐας ήτοι 'ΑλμερΙα;, Μουρκΐα;, Εαρθβ
  γίνη; χά,. ΒλβΛ
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΚΕΝΤΡΟΝ
  '^ποφάσει τής αρμοδίας επιτροπήν ή τΐμή
  τοθ ξηροθ άνθοτύ^ου ωρίσθη είς δραχμ. 44
  κατ' όιιάν, τοθ Λγβλαο.νς0 γάλακτος είς 9
  καί τοθ τής σΐγβς «Ις ββκα. Επίσης ή χιμτ}
  γιαούρτι ώρΐοθη (Ις ορχ. 12. Διά τής Ιδίας
  αποφάσεως τό ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη
  ύτιήχθη είς την κατηγορίαν των κβντρων πό
  λυτελεΐας κανονισθβισών νέον τιμθν τθν
  παρ* αύτοθ πωλουμένων ε(·Αν. ■ΙϊπΙσης ή αύ
  τή ίπιτροτή κβτέταξβν ώς κέντρα πρώτης
  καττιγορΐας τα ζυθεστιατθρια «Διεθν*ς» καί
  «Γιαμπάμπα» ώρΐσασα καί δι' αύτά Ιδίας