94457

Αριθμός τεύχους

4600

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

29/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  κή
  1937
  νίου (
  ααφοβν εκ
  τα έη&νααια
  ηάν*οτι
  » Σαντάντιρ καΐ
  (ΐλιόμεχρα &>·
  άντίβτββις. ύηό
  «σήμαντος ύηό
  »ν των έθνικο·
  *ά έπηρεάβτ, βο·
  των, ήτις καθ*α
  , την κατάληψιν
  κμηβένιβιν γενι·
  » βόρειον Ίοη«·
  ΕΙΝΕ
  ΗϊΕ'Σ .,
  ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγό—οα
  ίτησία λίραι 3
  Ιξάμηνος Ι
  Άμεριχής
  ετησία δολ. 15
  εξάμηνος » 8
  μή
  πατ,ά φύλλον
  Δρ. 3
  Τ ΡΙΤ Η
  29
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΠΒΙίΙ ΙΪΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ («ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΑΑΟΥ 4600
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΜΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΜΕΤΙΡΡΥΟΜΙΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣ ΑΝΑΙΟΥΦΙΣΙΝ ΤΟΥ ΛΑΩ!
  Άναλαμβένβυβκ έξ σλ·
  κλήρον την εξουσίαν ή βη
  μΐρινη κυβέρνησις, την 4<ιν Αύγ·ύβτ·« π«ρελθ·ντοςΕί·υ( £δωοε μεταςύ τδν κλλων κ« αύτην τήνρη την κβί κ«την· ρηματικην ύιβαχεαιν πρός Τβν Ελληνικόν λαόν: Ν' «λ λβζη ρ'ζΐΜβς τ· «ορβτεχνι κ*ν μ«ί σύικημν. Ν4 έκιχιι ρΑβρ ριζικήν άνα κατάταξιν τβν φορολογικόν βαρβν. Ε«ί ν' απαλλάξη. 4τας «η·ρ&>
  τέρ*ς ταξβις «κ· τβ«ί ύπερββ
  λικούς φέοβυς π·ύ τ«ς συνε*
  θλιββν καί ίεν τοις α
  ύ Υ
  ΔημιαυργιΙΐοη δ' έκ τβΰτβυ
  βίαιμ·{ ή ελπίς ότι
  μ»ς θ« θίαη είς έφχρμβγ^ν
  βλβνληρωμένβν τβ βίκβνβμι
  κβν της πρόνρ«μμ« Α κ«βίρ
  νηβις. Κ«ί είναι «νκγκη ν«
  γίνη τβϋτβ κρί
  γίνη
  Ό
  κρίγρβτι.
  ρίγρβτι.
  Ό Έλληνικβς λ«βΓ, φορο
  λβγβίτκι δυστκχδ( βχρύτερβν
  κ«ντό( αλλβο λ«βΰ τή; Εύ
  ρώπης. Χάρις οέ είς τή ν έι»
  κραΐάα τΐλευτ«Ι*Ι·
  β φ
  ν' «νακνκύαοαν. Υπεσχέθη
  βε|λαεθ(?Β να κτοκάσο την «δι
  κίαν Μοί να έίηβκλα την «ο
  ρβλβγικην Ιβοχητα κ«ί δικ«ι
  •αύνην. &«ί έπραξε κρός τ·ϊ
  τ· ·,τ« ήΐβ δυνατόν, βπ έ
  ζηρτάτβ έκ τβν Ιδ(«ν της
  διάθεσιν. Ήδη ή κυβέονι,
  0«ς εΤρβχνρβ&α·*, άκ·φ«α·σβ
  ν' «ναδι·βγ*νώαη έκΐ νέων
  εντελώς βάαεων τχς β!«·ν·μι
  κης ύπηοεαίας. Κ«1 τ*)0τσ
  5ι« νβ καταστήση αφ' εό
  ιύκ·λ«τε>ρ«ν την
  ί ί
  ρ φ
  τβν φίρων καί τβν δημβσί
  νν Ιν γίνβ» έσίδων καί δια
  νά διευκολύνη ·φ' ετέρου
  τβν κβρβλβνβύμενβν λαβν
  είς την εκπλήρωσιν χβν πρός
  τ· Κρητός υποχρεώσεων τού.
  Πρός τβν οκοκβν μάλιοτ»
  αυτόν κ*ί 8« περιβδεύσο βλί
  Μληρβν την χώραν λ διιυ
  Βϋντης τβδ ύπβυργιΐαυ τβν
  Οίκονβμικβν χ. Σμπαρβύ
  νηί, διβ νά μελετηθή την
  καταστασιν καί νά δώση τ«ς
  4ιιαραιτήτβυς βδηγίας καιί
  διαταγάς είς τβύί ταμειαεκβύ;
  κ«1 έφορικκβύς ύηοιλλήλβυί
  τη
  τα
  κ«
  ώμων
  κολυ χοονιχ'ιν
  χ μ μβ, ?ι!
  υολϋ μικρΐν ώρΐλκΐν. Άντιθί'ως
  ό «ά Αν»τί9», ή α>ιΕχ μΐ
  λ Ι Ι (
  λογι*ή,
  Έ *η«'β μέ τι Β(«τ», «Ι ηχ
  ρχγάΐιαι, τ» άγκιβιρια χλκ, ίττν
  νομίμω; ΙνχβνεΙττι, έκιΐρΐκει ώ
  ν* οΆλΐ',ιβχνετχι
  «* χχνονι«οι« χ»1 Ι"
  κρίς την 5πίβχ·?υ9ϊν Ι
  τοόφφ Οίχτι «οοίτητ,*,
  !έ χ»Ι έ<α>ι»θ"'α
  (χθύ
  4ν»λ»γ'α
  ίθ
  Άλλ Ιη'σης τα
  τούτους τοόπιυς
  «ς χχ ;γς ί
  τόν χντανιλατήν. Άντιθίτβς, <■ δ' έ μ μινχ ιΐ,α: άκοχραιιχτιβ^ένν, χτυ ηηιιί'οι, κβλλακις ηΧιΖχρά, ο»χνλ 51 29λια φ ίψ ν, Μχλακώνουν χιΐ αχπΐζτιιν ταχε«ς. Μΐχρΐν λοι «Ιν ακέ τί διιναμιτιομίνϊ ψίρι* χαΐ τού; έκιχινδύ'ους πιο»φ»·ν»ς οί ίιτϊΐίΐ «3χολοΟ>τ» με την !υ
  αλλ! αύτοι ευτυχβς έλατ
  βιότι δ πολύς χίαμβς ά
  'δ ζ
  μ
  ? ηιν τί]; ζημίας,
  όττο'.ϋΐν «ροξενοακ τ* β(<χια χ χνομι ταθτα άΧιειιτιχϊ μΐαχ είς την δγείαν χαΐ τ^ν θ Ό •■Λΐ8««ρπτης τβν Ιχβοοτρο Ι άλ Υί φεΐνν κ«1 «ΜΐΙας Έβν. — χ ■Υκονργείον τβν Τβν (ΜνΚ«) Κ«Γ( β'η ή ζνη ώ; <<< τβύτβυ *<β( ωτβί, «ληθινα μαρτυ^ΐΗή. Είναι βκβμΐνβς δ·κβι·ν, άλ λλ κοιί εΒνιν&{ αυμφίρβν νβ έκ«ν·ρθβ.θβϋν «Ι άδιΝΐνι ί 1 ρ τβί μ«1 ν« τβ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΥΗθτθΥΔΙΜΟΥΟΡΓΑΙΩΣΐ: ΤΗΣ ΗΕΡΙΘΙΛΤΕΩΣ ΤΟΝ ΑΗΟΡΩΙ 1ΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ 1 ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ Εΐνεη «{(α Ιδιειιτέρκς ίλως κρβσοχϊ|( ή έγχυκλιβς η οκοΐαν άκηόβυνεν εσχς τβ ύκβυργεΐον ΔτιμοσΤων Έρ γ«ν κρός τβύς νβμομηχ«νι χού; τβδ _ο«τ·»( βχιτικβς έ ^ εέλ Ι μέ ( χς εκτέλεσιν Ιρν*»ν κ« ί η αυντβιιύτκρβν καί είς «ην χώ η φβρολβγικη δικβιβ- αύνη. Εαί είναι συμτέ?βν νλ 1 ν«κβυ«ρια9|) β Ιργαζομενος λ«βς ακβ τα ύ«ερβ·λικ« ·β· ραλαγΐΜβ β«ρη διατί τβτΐ ββ δυνηθή ν« ίργ«σθ5 μέ ζή λβν καί όρεξιν καί ν' αύί,ή βη την πνραγωγικβτηΐα τβυ. Πβλύ ·ρθ3ς λβιπβν εσκέφθη η κυβέρνηβις «λ κινη9ί) ηρβ| την κατιυθυνβιν αυτήν. Κβι θα κε>τ«γβγο κληΒινα μεγά¬
  λον άΐλβν έχν μ«ςΐ μέ την
  «ναδιβργίνΝθΐν τβν βΐκβν·
  μικβν ύκηρΐαιβν έηιτιίχο
  καί την «νακβύφισιν τβθ λα
  τβδ
  γουμενων β α ττ)ς κοινωνκί);
  προνοίας δέον ν' άπολαμβΐ-
  νουσιν μόνον οί αιιοροι δη¬
  μόται 'Ηρακλε'ου, άφοθ κσ
  τανβμηθΑσιν άναλόνως τής
  άξ
  έίάστη τΛν όεοϊων ν' άιιολαμ
  βάνη (Κιαιτέραν περΐθιλψν.
  Δια την τοιαύτην δαως κοι¬
  νωνικήν μέριμναν ά-αιτοθν
  ται καί οαπάναι οί όκοΤαΐ
  •δ «πβ τ« β»ρη τα
  1|»>ααν *π1 τϋς ρ<1χΐ»ς «Ι κβκβδ βρ θοντβς. ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ Η ΔΙΑ ΔΥΝΚΜΙΤΙΑΟΣ ΚΑΙΕΙΑ [ΠαρΛ τοΰ Ύφυττουργείου Τύ που καί ΤουρισμοΟ ελάβομεν τό κάτωθι διαφωτιοτικόν αρθρον δια την καταοτρεπτικήν αλιείαν διά δυναμίτιδος]: Κίναι χαΐ α&ττ) δπίλιΐμμα τοθ ηαριλθίντος, άηομάχρυνοις .ά κό την τι μίαν «έν χ*)ς ΙργαοΙας ίημιοιιργΐα ρααχώνης ναΐ δ'·ντ]· ρΐα;· Είναι έπι8(α>ξις χίρδους μέ
  τ6ν λιγώτερον χίκον. Μέ κίνδυνον,
  μ! χέπον 5μυς, δχι. °£ν διΐγματ,
  τίλος άρρι6ισμ>0, ριψβχινδΰνου
  χβΙ χατβοΐριπτιχίθ δια την 4λό·
  6τι
  "Ας Ιδωμεν άκο πλησίον, τί
  ή «λιεία διά
  "Ολοι 6ι6αια νί
  λοΐ ολίγοι δμως
  σήμερον ό τροκβς β διός τ«)( 4
  «ς Ιχει μετ»6λιι8ΐ ««λό. βχει
  γ'νει δηλον Β«, «·λυ Υ·*"*™
  πολΰ κοινοτεβ·Γ "....."
  ι·
  !πλ»ν Ε έ ν είναι
  ίντίς τού 55ατος
  1
  άπιτελεοματιχί
  ιυιε τό φυοΐγ
  ύ
  ροΓ. πολΰ χοι
  ««Ι ιυβΐ)ν6τιρ0{. Άλλοτε μετέχη
  ρίζονχο τ*ν άληβινήν δυνβμΕτιΒ»,
  ή όπο!» Ιξερρηγνοετο πάντοτε Ιξβ
  & τβ Οϊωρ **1 τοιβίΐτοτρ4ηβ»{
  ?ί μπροτέ
  ρ
  ή ΧΒταοτρβφ*} ίί»
  ρα. Σήμερον μόνον ώς
  ο»ομαοί« δύναται νά χ
  τιοιιΐται δ Βρος «δ»{. διότι
  μερον Β.β »
  μ
  οη·
  ίχρηχτιίβΐ

  (
  τος/Καθείς
  τβν δ«'ωκ πολλί
  έντίί «0 61«-
  ίν ή«·Ρ·ϊ »*
  ιδ«λ·τίρ« είναι
  8ΐ9 «λ«ί« «ι ΙΡ)/
  "Ας Ιϊωμεν τώρβ μΧλι
  ταστρ^ί της. Έ4ν
  II»
  τί φοβερόν «ατ0οτρει.«*»ν
  λεομά τηί. Θ4 ή«ν«το ή
  Ιης Όλίγ- ««"Ι·
  τελιομ«τι«ό.ης· β
  ί *ζ άρ·βχείας

  «β
  *ο»Ρβ«"»'««
  Υ·ν κρΐς
  ι»,
  ίνς ς φ
  γιον τ«]{ 1χρι,χτιχ«)( 5λ-ς χονεύει
  μόνον τί ψίρΓ, τα οποίον θέλομεν
  Φινεύει μαζ£ τ·υ χίαμον ίλίχλη
  ρ·ν ζωντανβν έ>γ<χνισμ»ν χά Ι δυ ατυχβς ίντίς ιδρεΐας περιοχάς Τίπβτε ?έ< αηομένει γύρβ Ι* ζ»| Έν πρώτοις φβνεδετβιι 8,τι αλλο ψίρι ή ί,χι ίήποτι άλλ· δίρέδιον ζβον τ6χη έχεΐ. *Διύτερ·ν, τέ χά! οκβυδαιοτεοον, φονΐύονται δλ* ' αδγά τβν ψΐριβν χαΐ Αλλον ώ?ε λίμαν ζάων. Τέλος Βλα τα (χθύ δια άχρτ,ατα, ώ; έη( τα κο)υ, έν τελβς πρίς έμκορΐαν χαΐ χατανα λωβιν. Ενώπιον τί)ς Ικατέμίη; οοτΊ}ς τβν αύ/νν χαΐ τβν μιχρίν Ιχθδ»", τ) οφαγή τβν βρεφβν τοθ 'Ηρώδου θά ήτο μ!α Ιλαφρά κε ρΐητιβσΐς οχετιχβς άοήμνντος. Φ^νταοθήτε 4·θριβΛον οιχις βέ λάν νά φίγη χρέας, εϊσ'ανλει έν τίς οτάνης χαΐ άρχΐζει ν> φο·
  νιύη 5ΓΟ ή 1000 κροβατα. Π»ί
  θά ίχαρκχτηρΐζετο αδτές δ α*·
  θρωποι; πβρίφ'ω/ ασ^αλδς. 05ιε
  «Αν έγκληματΐβς, διότι δ έγχλημα
  τΐας έκιτέλοιις θά είχε * α «ο ι όν
  λόγον διά τοιαύτην θυσίαν. Διι
  ά άλβς είναι έκ>
  γ
  κόν παοάφ:»ν
  ύ
  είναι έκ>
  κόν παοάφ:» άοφς
  σης δ άλιεύιβν μέ έχρηχτιχήν Ο
  λ
  μόνον Βταν Βλοι κειοθβμεν
  ΐ έ Ιή Ολην
  η
  λην.
  Κ»1 μόνον Β
  Βτι ή «λιεΐα μέ Ιχρηχτινήν Ολην
  είναι παραφρ·σδ>η χβ! ίχι απλβς
  κοινόν Ινχλημν, τότε χ»1 μόνον
  θά εδριοχΑμιθβ ενώπιον κραγμχ
  τιχής νίκης-, διότι δ χόαμος φα
  βιΐαιι κερισαότερον κδ( ά
  βιΐαιι κερισαότερο ( ρφ
  νας καρά τεύς |γκ?ημ«τΙας χβΐ δ
  καθείς φοβείται δχι μόνον νά εί
  ν*ι, αλλά χβΐ α«λ·ς νά θεαρηθΐ
  ώς «α·ίφρ·ν. β Ι ιΙ«η Βμεις τ,ιγ
  Βτι δ αλιεδον μΐ έχρηχτι»ήν 0η< κβλιΐ Βλους τους ίχθθς «υ; ί«ο ούς φονεδιι. Πλάνη* «Ι ηεριοαότε ροι Ιχθθς θά ηαρασυρθοθν άκό τα χδματα χκΐ ΙδΙβς άκέ τα ρεδμα τα ή θά χαταβροχθιοθοθν άκέ τα θί?«3βια πτηνί, «ρΐν «ροφβίβ« νά τουςβΒλλίξη Πολλάκις μάλιστβ {έν χβτβρβώνει νά βϋλλΚι τΙ«χ·τ». μ ρν τα τβ; τρέχον ίιβς. Είς την έγκύκλιβν «ύ:ήν «ν«φέρετ«ι ίτι έκιτοέκεταΐι ή εκτέλεσις έργων οδβπβιΐις βίαιι τβθ εγκεκριμένου κρβγράμακτβς τβθ τρέχβντβς έτβυς. ΈγχρΙ νεται ομως κβι ή έχτέλεοις 'ργνν Μ«ί πέραν τβν κια τη · ιω ν τ·ς βκο(«( &ια8έτει τβ ίράτβς, έφοαβν 04 θελάοβυν Ι έργολάβιι ν« α»νεχ(αουν ήν κατεισκευήν των ύι' "ύ Η Γ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ »«ΑΗΜΑΡΧΟΥ Κύριε Αιευβοντ», Έξβθίσαυβν διά ιιροη 4«ορΐας ι(ς τριΐ; π 6 σημβρΐνός Ύηουογός Κρατικάς Αντιλήψεως καί 'Υ Υ<εινη; κ. Κορυζί)ς, έν τ{| άτο αικ() έξαιρετικος μερΐμντι τού 8ιά την κοινωνικήν κρόνοιαν, τ|<Ίς άττοτελϊΐ άνατμφισβητή τως 1/ των κυριωτέρων προ νραμματων τ|)ς 'Εθνΐκής Κυ βίρνήσ·ω<Γ, θα ζητήση «αί θα μελετήση, τό Νσμοσχέ&ιον τοθ το τή οποίον τόσον θέλει Αξυ πηρετήσο την κοινωνίαν Ήρα κλεΐου, κα( δια των προβΧβττό θε 6ν ■ναληφίένΤΜν έργνν ι' 15(«ιν δακανβν, ρέχρι τβδ κβμένβν Ιτού; βκέΐε Βχ κλιΐρ«θοΒν καρβ χβΒ δημββί η λαμβχνβντες μαλιατα αί τβκβν τρ(· τοίς έκβτβν ι« τα χρήμειτα κου θχ δια· ίσβυν. Πκρέχεται διιλκδή τβ δι- καΐαιμα είς τβύς νβμβμηχανι «βύ£ νά έγκρινονν την ύκβ βν έρνολββνν συνέχισιν '6ν Ιογνν τ· βίϊβΐει Ιχβνν « ναλάβει κβ( πέραν τβν >γκι
  έ ά δ'Ιδϊ
  β
  κριμένυν
  λ
  βέν δύνανται νά καλυφθοθν μενων έσόδων τοθ όποΐου
  έκ μόνον των εΐσφορον τοθ λει έ5ραιωθβ επί βάσεων ά
  Δημοσίου καί τοθ Δήμου. σφαλων ή έν τφ Δήμφ Φ.λα
  Διά τόν λόγον τοθτον ύπε· θρωκΐα.
  βαλαμεν πρό τριετίας ιΐς τ£ Παραλλήλως πρός τ' ανω 1
  υπουργείον Κρατιχής Άντιλή χομεν την ννώαην δτι δέον ά
  ψϊως καί 'Υνιεινής, σχέδιον «αντα τα ΦΛαθρωπικά Ιδρύ
  Ν νού, δ." {δ επεβάλλετο ύ !*«« ™0 Δήιου,νό ύ-"-
  Γ — . - ΛηΑ Ι.ι·μ1μ«ι ΛιηΙιιηηι
  ποχρεωτικώς έρανική φορολο·
  γία είς τούς εύπορωτέρους 6η
  μότας Ηρακλείου καί άνα
  λόγως των προσόδων των.
  Δέ» ίζηιήα^μεν δηλαδή τΛν
  εφαρμογήν τοθ άρθαου 337
  Κώδικος Δηαοτικής ΝομοθβσΙ
  άς ώς ο Φ λος κ. Βαρβ:ρά· ...
  κης άναφερει, άλλά έζητήσα «ολυχεφάλου σημερινάς κατα
  μέν ειδικήν νομοθετι,ν μέ· ««««« *°*4»Ι"α; '1« ΤΟυ;
  οιμναν ή'ο» «ζΐτήσαμεν ζά «οΐους ΙπιτηαΐΙους.έλλεΓφιι ου
  ένκριββ νομοθετικως τό ύφ" νεννοήσίω; των βιοικοθντων
  τ ν* ιι ν - τ ίτά «φιλανθρωπικά» Σωμα
  τεΐατ.
  Έως 8τού κατά τόν ανω τρό
  πονρυθμισθδσιν τα της κοιν ω
  νκής προνοίας έν Ηρακλείω
  καί τιρίς περιοηισμόν τής έ·
  ρμ
  κεφκλ«(»ν. Εαί δέν ύκβίρχει
  λμφιββλ(« ίπ κλεΤατβιέκ τβν
  ΙργβλάβΜν, βΐ βιιβΐβι διαθέ·
  βυν οημαντικκ κεφ*λ«ιετ,
  <■ έιΐΜφεληβοδν τίς άκβφ«- ι»ς «ύτθς καί θε ·υνεχ(αουν έΙ ί έ ύ"° «Ι10",""1 Διοίκησιν καί ένι αΙ°ν Δκυθονσιν καί δια τόν ·οβϊρώταιον λόγον οΐχονομΐ άς γινικβν Ιζόβων α«να ά σοβτο6ν «Ο3 ·ΐν>υμβτω, κοΙ διά
  καταμερΐζεται ή «Ρΐθολ
  λό>φ της
  άς έογααΐας των καί πέραν
  βν βρ(«ν τβν καβοριζομέ-
  Ϊνν ύκβ τβν κιαηΜε^ν τ«{
  κβ(α οιαθέτει αήμερβν τβ
  Κρατος. Καί τβδτβ διότι ·1>
  νβ» ουμφέρον είς αύτβύς νέΐ
  β μς
  ή υποβληθέν νομοσχέδιον
  «ρανι»ΐ]ς φορολογΐας.
  Τοιαύτη νομοθετικη πρόνοια
  «Τχε λη*θβ τό 1930 διβ τόν
  Δήμον θβσσαλονΐ»ης, προβέ
  πει Βέκσΐ το άπό 10 Φβου
  ς
  παιτΕΐας ή
  τή
  ρΐου 1932 νομοθετικόν βιάταγ'"α"βιας '', ^νιι»*""»' ·>ι
  Ί ;άσκόπου έτταιτείας συνιστά
  Τό υφ' ημών υποβληθέν είς
  τό υπουργείον Κοατικής Αν¬
  τιλήψεως καί 'Υγιεινής σχ*δι
  όν Ν5μοιο, συνετάχθη υφ' ή-
  μων μέ την πολύτιμον συνερ
  νοσΐαν τοθ τότε 'Αντιπροέ
  δρου ΔημοΐικοΟ ΣυμβουλΙου
  κ. Δημοπούλου καί τοθ κ. Σερ
  γάκη ΕΙσηγητοθ τής Ν3μαρ
  Ή έτιιξεργσσ'α τοθ Νομο
  σχβδΐου εγένετο υπό της Φ
  θπικης Έταιρίας Ήρα
  «λεΐου καί ειδικώτερον ά«ό
  Ε.
  ς
  μέν είς τ6 Πατριωτικόν "15ρυ
  μα ν* εκδώση μονόδρσχμα δι
  πλότυπα.
  Άπό αύτά Ας προμηθευ·
  βαθν βνοι ο( φιλάνθρωποι καί
  δι' εύτων άς διακονοθν τού;
  άποοουτ. δχι μ* μβτ; η ά
  Μέ 06ο τέΐοια βιπλότυπα
  θα δύναται ό έπαΐτης νά σΐτ'
  ζεται είς τό συσσΐτιον καί μ'
  αυτόν τόν τρόπον ασφαλώς
  ανταποχρινόμιθα είς τόν σκο
  πόν της φιλανθρωπΐσς.
  Τελευτωντες άναφέρομβν Β
  τι ό Δήαος, έ<τός τΛν βσ»ν τόν Πρόϊδρον ταύτης κ. |·Ιαναφβρ'βι 0 φ1λος κ. _^Γ.^ Πετράκην καί τόν τό·ε -ιι¥ης 8γι Βιαθ4τ«ι διά φιλανθρω σανγβλία κ. Τό σχέδιον τοΟό τοθ Νό- ^ ο<οποθς ς ή Πανά¥ΕΙΟν Δηα. μου 6«ββ.ήβη ·Ις τό Υ««"> Ηοσο«ομιΤον βραχ. 1X00 000
  γεΤον Κρατι^ής Αντιλήψεως Βρεφοκομεΐον δρ
  καί 'Υνιεινής β.' ύπομνήματος! '
  τοθ Σεβασμιωτάτου Μητροχο-
  λΐτου καί δνων των έν τ()
  πόλε. Συλλόγων καί ΣωματεΙ
  ών, Έηισΐημονικων, 'Εμπορι-
  κω>, Βιομηχανΐκών,Έπαγγελ-
  ματικΛν,Έργατικών, Κοινωνι-
  κων, Φ.λαθρωπικών.
  Δυστυχως παρά την τοιαύ¬
  την ύφ" ολοκλήρου της Κοινω
  νΐας ομόθυμον εκδήλωσιν ύκέρ
  τοθ άνω Ν>μοσ|8δΐου νΐαρέ
  μεινε τοθτο είς τόν Τμηματβρ
  η τοθ ΎπουργεΙου Άντιλή
  ^ β

  ψιως κ. Άρκάδιον,
  μελετηθή παρ* ύ5
  ή θ
  νβ
  μεηή ρ 'Υιιουρ
  γοθ πλήν τοθ κ. ΚΙρκου, «α
  ρα τάς επανειλημμένας υπο
  μνήσεις ημών, τοθ Σεβ. Μητρο
  450 000.
  3) Διβ τό Πατριωτικόν Ί*}ου
  μσ (συσστιο>) βραχ. 200X03.
  4) Διβ βοηθήματα άπόρων
  κατα έοοτάς δραχ. 100 000.
  5) Διβ τό ΠιωχοκομεΤον
  οραχ. 30.000.
  6) Διά την Νυκτερινήν Σχο
  λήν αττόρων δοαχ. 30.000.
  7) Είς τόν Σύλλογον Έμπο
  ρο υ «αλλήλων διά την νυκτερι
  νήν σχολήν απόρων μελών τού
  Βραχ. 30.000.
  8) Είς Σύνβεσμον παροχής
  έργσσΐπτς ΐ(ς απόρους κόρας
  6ρ. 15 000.
  9) Δι' Ιξοδα μεταφορβς ά
  πόοων ασθενών δρ. 15.000
  δ( άό δ
  10) Διά «ηβεΐας άϋόρων δρ
  ϋολΐτου καί τοθ Προέβρου'ΐ5.000.
  τής Φιλανθρωπικής 'ΒταιρεΙΐ \) Διά τό αντιφυματικον
  βς. ' Ιατρείον άπόρων δρ. 5,000.
  Είμεθα απολύτως βεβαιοί 8] Λ,ιαβέτ,ι ,«[ ,λέον δια κοι
  γ
  δι'Ιδϊων
  φςργ([
  φέαβν έχβυν καταρτισμένα
  β«νερν»ϊ« ίργατβν καί τι
  χνικβδ κροαΗΚΐνβδ κ«ί έχουν
  βυγκΐντρνμένα (ργαλιΐχ καί
  μηχ«νϋμ«τα είς τβν τόκβν ί·
  κβ» εκτελεί ται τβ Ιρνβν χαί
  έά θέεΐναι βέβ—βιΐτι 6α
  λάβουν τα χρήματβ των ·ρ·
  γοτερβ κ«ί μίλιστα έντό-
  χως.
  Άλλ' ή συνέχισις τβν έρ
  γων δια τβδ τρϊκου αύτβδ,
  ώή μονβν τβύς
  ώλή ί
  γ
  δεν θχ ^
  έργβλ«βο»ς.Φέ
  Κά θ
  το ρ
  χώραν,
  0
  ς θ«
  τβν λαίν.
  Διότι έ
  χρ
  Τβι 0«κρβ»Βη8ρ 4 «βταοκεΐίη
  τβν Ιργ»ν βδβκβιΐ»ς μέχρις
  «κβκερατύοεΜς τνν. Καί
  κλιΐατβι δρόμβι κου βέ έμΐ
  νβναλλνς ημιτελεΤ.; έλλε(
  ψει κραηκβν κιατάσΐων θα
  καταβτϋ δυνατβν ν' ακβκε
  ρκτνθβδν δια τής χριισιμ·
  κοιήβεβιςτβν κεφαλαίων τβν
  έλ ί έλάβ
  φ
  κ«ί έργβλάβων.
  Π·ση δέ ώρέλεια 8χ κρβ
  έλθη έκ τής διανβΙ{εω£ νέ
  ωνβδδν κβί τής έλβκληρβί
  σενς τβδ αυγκβινι.νι«κοδ μ«ς
  δικτύιι» είναι ΐδκβλβν είς
  Τβν κ«θένα να αντιληφθή.
  ΕΙδιχώτερβν μαλιατα διε>
  την Κρήτην ίι ώγέλετα ΘΑ
  είνε» τεραστία. Καί θβ ηύχό
  μκθα νβ ίσυνεχ'ζβντβ ύκβ
  Τβν έργβλαβων αί εργασίαι
  κρβς βκβκερ«τΜ>ιν ολνν έν
  γένει τβν β&βν μ«;, έφέββν
  θ* διέθκτβν τ' άναγκαιβδν
  τα κρός τβδτβ χρήματα «αί
  έφβοβν ή κυβέρνησις καρέ
  χει κρβς τβδτβ καί την εν
  κριαίν τη; καί την διαβεβκί
  ί θ Χύ ό
  ρ ;
  ωαιν ίτι θ«
  τας γενηαβμένας
  ΰλ
  ββ
  <ντό δακά ( ς μς νας «κβ τβν κροΰαβλβγιομβν τβδ έκβμένβυ έχβυς. Ειΐ το λαιη·ι. Καβώς πληροφορούμεθα [ς τόν παρά τό Τζερμιάδω* Λασηθίου λόφσν «Κάτστβλλος» ένεργοθνται Από ημερών άνα σκαφαΐ υπό ξένου άρχαιολό- γου οί οποίαι καί Εφερον είς φβς σπουδαιοτάτης άρχαιολό γής σημασΐας εύρήματα. Πι στεοεται «έ 8π ή συνέχισις τον άνασκαφων θά άποκαλύ φθ κα( άΚλα άκόμη έρεΐττισ, τάφους, ΙργαλεΤα καί άγγεΐα <ανά νά βοηθήσουν είς την έρμηνεΐαν καί την γνίσιν τοθ άρχαΐου ΚρητικοΟ πολιτισμοθ. Τα εύρήματα σύτά δμως Ι- ωνΐκήν πρόνοιαν τα κάτωθι ποσσ; I) Είς Ψυχιατρεΐον Σιύδας δραχ. 5 000. 3) Διά προμήϊειαν δαμαλΐ- δος καί όρροθ καί φαρμάκων πρός θεραπείαν άΦρο&σων νοσημάτων Βραχ. 15.000. 3) Διά προμήθειαν άπολυ- μαντικων ούσιων δρ. 10.000. 4) Διά Θαλάσσια Λουτρά δρ. 150 000. 5) Διά Λαχκά θερμά λου τρά δρ. 150.000. 6) Διά Ώΐεΐον Ηρακλείου δρ. 25 000. 7) Δβ. τό έν Ήρακλε'ω Σο μα Προσκόπων Βρ. 30 003. 8) Διά τό Σί,μα Έλλην (δών όδηνων δρ. 10.000. 9) Διά τόν Μορφωτικόν Σύλ>θ/ον Γυνσΐκων ΉοσκλεΙ
  ου. Διά τό άσυλον προστα
  οίας παιδιοθ «Ελευθέριος Βε
  νιζέλος» δρ. 5 000.
  10) Είς ΈφορΙαν Γυμναστη
  (1°υ Ηρακλείου δρ. 20.000.
  II) Είς Ένωσιν Ποδοσφαιρι
  κων ΣωματεΙων Ηρακλείου
  δρ. 5000 κλπ.
  Ήτοι συνολικώς δρχ. 425.
  000.
  Ηρακλειον τΑ 28 ΊουνΙου
  1937.
  Μετβ τΐμής
  Ό ,Δήμαρχος Ηρακλείου
  ΜΗΝΑΣ
  χούν κα! α'αν άλλην άκόμη
  αξίαν. Ό ιι προσδ'δουν είς
  τό οροπέδιον τοθ Λασηθίου,
  μαζί μέ τό ΔικταΤον άντρον
  εξαιρετικήν αρχαιολογικήν
  αξίαν, πρθγμα πού θά συμ
  βάλη σημαντικά ΐ(ς την
  πύκνωσιν τής τουριστικής κι
  νήσεως είς αύτό.
  *♦*
  ΑΡΤΕΪΙΑΝΑ ΦΡΕΑΤΑ.
  ΑΙ γενόμεναι κατά τό
  παρελθόν απόπειραι κρός ά
  νόρυξιν άρτεσιανων έν Κρήτρ
  Βέν άπέδωσαν δυστυχας τ' ά
  νσμενόμενα άποτελέσματα.
  Τςϋάχιστον είς τόν νομόν
  μας, Βέν ευρέθη πουθενά νέ
  ρό πού ν' άνέρχεται είς την
  επιφάνειαν τοθ έδάφουι:. Τοθ
  το δμως καθώ; (σχυρίζονται
  πολλοΙ ο^εΐλεται είς τό βτι
  κανέν σχεδόν φρέαρ Βέν Εφθα
  σιν είς τό βάθος {(ς τό όποΤ
  όν έκισΐεύετο δή θά εύρΐοκε
  το τό νερό. Καλόν λοιπόν είνε
  έφόσον ύκάρχει πιθανότης νά
  έπαναληφθοθν οί άνορύζεις
  άρτεσιανων νά ληφθ", φροντίς
  ωσΐε νά μή
  τα λάθη τοθ
  γίνουν πάλιν
  παρελθόντος.
  Δ ό τι είνε άμαρτΐα ν' άρ
  μΐα έργσσΐα νά έξο
  διύωνται μερικαΐ έκατοντά
  δες χιλιάδων δραχμων καί
  κατόπιν νά διακόπτβται, πρΐν
  επιτευχθή ουδέν άκοτέλεσμα.
  ΕΥΧΑΡΙΙΤΟΝ-
  Ή προσωπική επέμβασις
  τοθ κ. Μεταξά πρός ρύθμισιν
  των έχπαιδευτικων ζη'ημάτων
  τής χώρας καί 1<ανοηςιητικήν τακτοποΐΓ,σιν τοθ ζητήματος τής μ.σθοδοσΐας τοθ κλήρου πιστεύομεν δτι θά συντελέση είς τόν τερματισμόν μιάς έκ κρεμότητος έξ ή; έζημιώνετο σημαντικώς τό Έθνος. Ίδιαι τλρως τ ό ζήτημα τής καλυτέ ρας "μ'σϊοδοσΐας τοθ έφημε ριακοθ χλήρου, ήτο καιρός πράγματι νά τακτοποιηθβ. Καί τοθτο διά νά έπανορθωθβ μ(α άδικ(α καί νά δοθοθν τα μέσα τής άξιοπρεποθς ζωής είς τούς λειτουργούς τοθ Υψίστου είς τούς όποΐους καί Ιχει έμπι στευθθ ή ήθική δια«αιδαγώ τοθ ΛαοΟ μ«ς.
  Α Ν Ο ΡΘ-ΖΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  , τογράφος).—Σήμερον ίνα έξαιρετι
  κώ άφιεοωμένο στή γυναίκσ: »Ά
  σχολΐαι σύζυγον» ή (πως ςανάζη
  σε μιά άγαπη), μβ την Φαΐη Ραΐη.
  Την Πέμπτην: «Λύτοκρατορικό ρω
  μανιζο» μέ την Γκρέΐς Μούρ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  δ κοινωνικάς άθλος: «ΛουΙ Πά
  στέρ». Κατάλληλον δι" δλους, μ έ
  τόν άσόγκριτο Π*λ Μιοΰνι.
  Έκτός τΐρογράμματος Ζουρνάλ,
  θερινός «ΛΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερον
  τό σΰγχρονο άριστούργημα: «ΕΙκο
  σιτετράωρον» μέ τόν ΚλάΙβΜπρούκ
  Έκτός ττρονράμματος Ζουρνάλ.
  •**
  ΤΓΜΙΙΙΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1Ο μ. μ.
  "Ενα έργο έξαιρετικό
  άφιερωμένο στή ΓΥ·
  ΝΑΙΙ-Α:
  Α-ΧΟΛΙΑ
  ΣΥΖΥΓΟΝ
  ή (Πώς ξανάζησε
  μιά άγάπη)
  II
  έ προταγωνίστρι-
  ή
  οχν
  ΦΛΙΗ ΡλΙΗ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό καλλιτεχνικόν γε
  γονός τής σαιζόν;
  Α ΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ
  ΡΟΜΑΝΤΖΟ =
  Ηέ την Χοηράνο τής Νέ
  τρβηβλιταν της Νί«(Ύέρκη;.
  ΓΚΡΕΐΣ ΜΟΥΡ
  Την προσέχη έβδομάδ*
  ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ
  Μέ την ΜΑΡΟΑ ΕΓΚΕΡΦ
  . ΣΙΙΕΣ ΟΟΥ ΟΕΡΝΙΙΪΗ
  Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΖΟ.ΝΗ
  ^ψ)ί, υγείαν, δνιοΐν, βί
  χονομίαν έξαοφαλίζει τ) Β.ιννίζι
  χ*, μοντέρνα ζΑνΐ), κςΰ άντιχϊτί
  αττ,οι ν ιίς δλ-ν την Ευρώπην
  την τ ι; άντ» χαΐ την κοινήν ζώ
  »*,ν.
  Είνε ή μιγίχλυτιρα σύγχρονος
  εφεύρεσίς πβυ βηήλλαξε τόν ί< θρβπον άπω την «υραννΕαν «*|ς τι ράντας χά Ι «ής χοιν-ί,ς ζώνι,ς. Σφίγγΐί την μίοΐ}ι»χαΙ ουγχρα τι! χβ κανταλόνι χωρΐς νά τέ ζα Η έφαρμογή ΐτ,ς είνε «ιχλοο ΠολιΙται αίς δλα τα χαλά έμ κοριχά χαΐ έμπορορρ«φιΐ3 ώ; ναΐ είς τοδς αντιπρτο&ιιους: Φοαατανάκην- Αυλοώρην χά Ι Ζ(« ΕΚΠΑΙΔΕΪΤΙΕΗ ΚΚΔΡΟΜΗ ΗΡΔ&ΔΪΙΟΓ Είίοποιοϋνται οί Εΐ)λ(βθ3ντΐ( συμμετοχήν είς την 'βχπβιίειιτι- χήν ■χΒρομήν Ηρακλείου βτΐ ή άναχώρησΐς τβν έχδρομέαν Θ* γ( ν| «ήν πρ·οεχή Παρασκευήν 2*ν Ίΐν-λϊβο μέ 10 ατμόπλοιον «Έλ- οη» ιήν 6ΐ)ν μ. μ. αχριββς. Την 3 μ. μ. «ής Παρασχευής ίιαντις *( έκδίομιΐς δέον νά ουγχεντρβι θοθν ·ίς τό καφενειον «Κν»αές>
  Βιά νά λαβουν «ά ιΐαιτήριά των.
  (Ή ο»γο.*«ιιχή 'Επιτροκή)
  ΑΝΔΚ0ΙΝΩ2ΙΣ
  Τό ΔϊθβνομεΙον Ηρακλείου με
  τεφΐρβιι ιίς τ· «Κβμβράχι» ΙπΙ
  ι«){ όίοθ Καζαν*. έναντι τής οί*ί
  άς ΙβτροΟ Κεφαλβγιάννΐ] καρά τό
  Ό μ
  β, Γί«?τε.«·νΑ·|
  ΑΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΙ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  Ήιαν* πρώτη φορα κου έο
  τό τΤαα καΙ άνσββ ή Φω¬
  τία της έποτνασ τάσεως. Κατ-
  νβΐς Βέν ετολμοθσβ κια ν' άν
  ϊΐσταθ() σ' σύτή |τήν ήφαιστει
  ώΒη δκρηξι τής λσϊ,«ης μανίας.
  Ό σϊρατός ποό βέν βΐε λ ά
  βΠ καμαιά σαφί) διαταγήν, ά.
  -*σόρβη. ΚατΙ τό βρα&υ δλο τό
  Π τρίσι έφωταγωγήθη για νά
  έορτόσπ τή νίκη τού.
  Τό Γδιο βράβυ, κλιιΰμένος
  στό γραφβΤό τού, 6 βασιληβς
  έ*ανε>·.μΐβαν6 την τραγικτ)
  λέξι: «Τΐποτί!»—πού έοήΐαΐνε
  δτι ίκεΐνη την ήμέρσ, την ήμέ
  οα κου ούβιαστικβ συνβτρίββ
  τα ή «ξουσΐα τού—Ρέν εΤχβ
  πάη κυνήγι, οανΐΤν,ε σ<οτώσο ίλάφ σ,έιΐομΑνως βέν βΐχβ συμ 8|3 χανένα σημαντικό γβγονός Έξη μόλις λεθνες μακρυβ άκό τόν τόπο κου έγινόταν στοθμδς τής (στορίας τοθ άν θοώπου, στό παλάτι τΛν Ββρ σαλλιών, κανεΐς βέν οττωψ.α ζόταν τΐποτε. Τώρα πού εί χαν δ ώ*;!) τόν ένοχλητικό ύ τιουργό, βα μνοροθσαν ΙπΙ τέ λους νά ήσυχάσουν, ΘΛ μπο οοθσαν να ξαναγυρ'σουν στά χυνήνια τους. Άλλά να πού &πό τΛν ίθνοσυνέλιυσι ίφθα ναν 6 έ "άς άγνελιοφόρος μβ τα τόν Αλλον: Ταρσχές στό Πατρ'σι... ,. ΟΙ σΐρατιωτινίς Αποθήκες διηρποζοντο... Ό δχλος έβά ·5ιζ€ κστΛ τ|}ς ΒασΐΙλλης. Ό βασιλίδος ά«-υΕ τίς άναφορές άλλά βέν Επαΐρνβ κσμμιθ ποαγματικΓ) άπόφασι. "Ας τσ ίβγσζε πΐρσ, μονάχη της ού τπ ή φορτική έθνοσυνέλευσ.ςΙ Ό κως πάντα τό (ερό καΙ Α- παροβΐαστο πρόγρσμμα τής ημέρας επρεπε νά τηρηθβ πι στά. "Οκως πάντα ό νω^βλής <αί άβουλος έκεΤνος άνθρω *οο τοθ ότΐο'ου την ΐϊβριέρ νεια τΐποτε δεν μποροΓσπ νά ξυπνήση—ές ο Οριον τα σκου βαΤσ—έκη"Υβ νά πλαγιάσρ στΐς &Ικα κα( ·ηαρ&έ9< σέ (3 «νόν ββΡύ πού κανένας πσγ «Ό ιιος συγκλονισμδς Βέν μπο οοθσε νά ταράζη... τί Αβιάντροτιη, τί ά ή έπογή ήταν εκβ(νη... Νά φαντασθή κανβΐς δτι ΰπήο χαν άνθρωποι πού εΤχαν τό θράσος νά ένοχλήσουν τόν βατσιλτ,ά την &?α νού έκοι αώταΙ (•υνβχΐζβται) ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΗΪΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τίος ίατρός ΕύογγελισμοΟ απουδάσας επί ττενταετΐαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ ΙατρεΙφ τού όδός (Πλατεισ— Στρατα) έναντι ΦαρμακεΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΤσοδος έκ τή» όΒοΟ Καγισμηή. 'φραι έτΐισκέψεων 9—12 47. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράδυ κατ' ευθετΌιν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΖ Ρέθυμνον, Χανιά,Πει ραιά, Σύρον, Πάρον, Νάξον. ΠραιιτορεΙον ΑΙΝΑΡΛΑΚΗ Τολίφ. 1-41 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ άναλαμβάνει την τελείαν κατάρτισιν μαθητήν ή μαβητριΔν όστΐροθντων είς τα Γαλλικά. Πληροφορίαι ό6ός ΖελΙ νού β (ιταρβ την "Αγροτ«ήν Τρ4 ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ •Ανατολή ηλίου 5 05—Δύσις 7.15 ΖΤΗΝ ΒΞΟΠΟΡΤΑ 'Υπάρχει κοΐ βραμα: τό «Ξίΐτόρ. τισμα· αν θυμδμαι καλΑ, Ώστόσο ή έξώποοτα δέν εΤνβ παντοτε δρβ. μα. Κάθβ αλλο, μαλιοτο! Ή όξω· πορτα αποτελεί ¥νσ ά πό τα άληθι ν6 θέλγητοα τίΐς ουνοικιακί|ς Γω· ής—οταν Ελθη τουλάχιστον τό θέ¬ ρος καΐ οί ζέστες τού Φυσικά... Στό Ήρσκλειο ή συνήθεισ αι">τή
  τής συνοικίας είνε παλαιοτατη:'Αν
  τί νά έξέλθουν τώ βράδυ «πρός
  την πλατείαν» ή όηουΒήποτε άλ·
  λοθ, ο( παράγοντος τηΛ, συναθροϊ-
  ζονται καΙ στρογγυλοκαθΐζοον πρό
  τής έξωθύρσς, "Υτιώρχει Ορκετή
  δροσια ίκεΓ. Πό τή στενοκοιΐιά ?έν
  ενδιοφέρονται. Ό διαβατικός Ιχει
  έττΐ τέλους ίνα διάστημα... μισοθ
  μέτοου να περΛσρ!
  θυμοθμαι μέ συνκΐνησι τίς θερι-
  νές βεγγέρες—γιατΐ, γιά κάτι τέ-
  τοιο πρόκειται—τής νειΤονι°? Ρβυ
  ή των τταρακειμένων ή άκόμη οαΐ
  των πολθ μακρύτερα ευρισκομέ¬
  νων. 'Αλλα καΙ σημερα τΐο ξανα
  συναντθ μέ άρκετή εύχαρΐστησι.
  Ποόκειται περΙ γραφικής σύΐόχρη-
  μα μορΦής τΛν τοτιικΛν τρόττων
  ζ»ί|ς ή τοθ ττρογρσμματος τής ζω·
  ής τβν πτωχοτέοων τόξεων. Διότι
  καΙ ό -πλέον.,, άπόκβντρος οίκογε
  νειάρχης ίχει τό καθημερινόν τού
  πρόγραμμα. ΤΙ θα κάμη; ΠοΟ θα
  πάη; Πώς θά περάση, τίς ώρες άνα
  παύσεως τού; Πώς—συγκεκριμένως
  —θά σκοτώοη την ώρα τού;
  ΟΙ συγκεντρώσεις τής έξώτιορ·
  τας είνε κατά τοθτο,.. ττοιητικίς:
  "Οτι ο' σθιές Εχουν μέρος καΐ ή
  νεότης καΙ τό γήοας. Κάποτε μά
  λιστα ό συναγελασμός αύτάς εΤνβ
  άρμονικώτατος! ΚορΙτσισ τής γει
  τονιδς συνδιαλίγονται σοβαρώτα
  τα μέ «Ιοτορικοϋς» παπποθδες
  «αί γρηθθλες πού ξετυλΐγουν άδι·
  άκοπα— καΐ ά£ιεθαθμαστα — καΙ
  σάν κάτι παρσμυθένιο. την άνίμη
  τής μνήμηςΐ Ή σοβαρότης βεβαία
  δίδει μιά στιγμή θέσι στό.., μοντερ
  νισμό, όπότε άρχίίει τό νκριτικσρι
  σμα* των γεγονότων τής τελευταΙ
  άς ώρας. Άλλα τ( τα θέλετι; ΟΙ
  βτγγέρες τής έξώπορτας ψέρευν
  πάντοτε τή σφραγΐδα τής μιας
  καΙ άδιαίρετης συνήθως Έλ^ηνι
  κης ήθογραφικής στιγμής. ΚοΙ εί
  ναι κατά τοθτο άςιοπρόσεκτες
  καΙ σημαντικές.
  Ό "Λλλος
  Ο ΪΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΕΙβικευθεΙς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματοτ Στομαχου έντέ-
  ρων καΙ *Ηπατο?, δέχεται
  τούς ,ιασχοντας έκ τοθ πεπτι
  κου συστήματος έν τω Ιατρε'ω
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμαρες.
  'Αριθμ. τηλ. 7-92
  —"£να όνηρ· Ικβμ» πλού¬
  σιον §«·■ έπαίτην.
  Είς τό πταχο5£ομΐΐ5ν τ*]ς Ιταλι
  «τ]ς κέλεαχ Τοριόνα ιίχεν έγ·
  χλιισΗΐ τό4 τιλΐυτ»ΐον χαιβϊν
  Ιαχς 70ιαττ;( Ιπίΐτςς «εύ γύριζεν
  άπδ απίτΐ βέ αιιΐτι χχί
  Μέ τας ένιτ,μΐού'ας ττου
  ζυ«ν, Ιπαιζΐ ο την λοταβΐα. £[χι
  τί κάθος ιβν τυχηρβν ηαιγνιδΐ
  «ν. "Εγχλειοτος ·!ς τέ πωχοχο-
  μβΐον ϊέ» μποροθαΐ νά ηα'ξη πλέ
  όν οτή λοιαρΐα. "Εγρΐψιν δμβς
  υνα!<α «ου *»1 ττ]ς ιΙ«· νά τ' άδδνατα δυνατά νά ταθ ξΐ ατή λοταφία τους άριθμτΰ; 11, 66 χοΐ 90 γιατΐ 11 {ε ί% ατ' δ»·ιρο τού τώ: ιΕ αριθμεί βοΐοΐ θά χέρ! ζχν. Ή γρηά «ου μά- ζιψι τίς τελευταΐες εί«ονομ(ις τι?ς — λίγες λιρέττις —■ χαΐ τ»Β Ιττκιξε οτή λοταοΕκ τοθ τεύς ίριθμ'ύ; Π'ΐ); ι«)ς. ιΐ αριθμ^Ι ηδτοΐ χέρ χιλιάδες λιρέτ τβν. "Ηϊη 6 γτ,ραιος έκ3(ττ;ς δηί βϊλβν αΤττ;θ!ν νά βγή" άκό τό γτ)5θκομιΙον, γιατΐ τό ττ-οΐν Πίυ κίρ5:σι χάρις ιίζ *ί 5'ΐ;ρίν τβυ τοθ Ιπιτ(,ίπε< νά ζήα— 4νέτ»ς μ! τή γρηά «ου «ά τελευταίαι Ιτ~ τ&0 βίον τ«*ν. —Πτέρνισμα ουνΐχβς επί 716 "ϋνας «άχοιχοζ τοθ Σιραγί- βου, ό "Αβυχο *Αμηέλχοβιτς { γει μιά ΚΐβιΊθΥο» ίχβνοτητα Μκογι! νά φτιρνΐζηαι, ότιόιι θέ λει! Άπό μιχρα παιϊί ι[χε «ήν συνήθιιαν αυ'ή*. 'Απέ τίτι δ κο& Ιιιαθϊ τώ; είς «ήν Αμερικήν 6 Τζίουν Χίρριχτον έοημιίοαι πβγχόσμιον ρ·νορ, θώ νά φταρνιοΒ^ 450 φο, !ζ έηάν» ιίς την άλλην, ίέν πιά ησυχίαν. Δέ* τβν ίφινΐ νά κοιμηθή... τό τοθ Χίρριχτον τοί ποίον. Βίλθηχε νά χκταρρΓψη τέ ρεχόρ τοθ 'Αμερ κχνοθ, χ%ΐ «ατώ;Ραπι νά κΐκιρνιοβ) 716 ψο ?ις ουνεχ·}(1 ποιδχηΐος άηό γάλο τεθ Κόφινβ, πιρί τας 800 δ<άδ?ς πο^ιΤΓαι. Ι1<τ)30 φορίαι παρά τφ κ. Ιίΐτθϊ,'φ Δι λί είς χωρίον Καπετανιανά ΛΑΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α. Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήρατα καΙ ανταποκριταί είς τάς Κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος καί τού Έξ·τβρικο§. Ταμιευτηριον χαταθέσεις καί επί πρ·0ΐσμία. έν *5ψΐι Δάνεια επί ένεχόρ· έρπορβοράτ·*. Έκτίλεβΐς κάαας φύοενς "Οταν άνοράζετε σαποΰνι. Ζητεϊτε άπό τόν προρηδεοτύν σας ΜΑΡΚΑΣ «ΠΕΤΕΙΝΟΣ' ΔΙΑΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΡΚΑΣ ιιΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτβ- ρα καί άβλαβή, κατασκεοαζόρενα άπό τα καλλίτερα ύλικά έπιοτη- ρονικως, καί οικονομικωσα- •ϊ α είς την χρήσιν. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΟΔΕΙ ΕΡΓΟΝ ΗΙΗΣΟΣ = ΤΟΠ ΟΗΣΑΥΡΟΗ ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΣΟΝ 27ον —"Α! μλΐύ3χτε γιά μιά τΐα»- ρΐοι κου ι(νε δ,τι χρ·ιάζ«ται γι* άν ο4ν χι' έ?«;. "ΑΓ«ΐ «ή αι- χ χαΡώς 6 Μόργκαν τα- γραι ατ4 τρακέζι τού β Σίλδερ μ·0 εΐηε ο! τίνο έμ ηΐβΐευτινό κευ μ* |«ολά<*υσί; —Τίμιος (ϊκθκβπος αύ:ός έ Μίο ι*ά χουτός! Και τώρα— Ι η Σ«όλλος, ιΐκκ; "Οχι !έ* τ1 δ«ο· οί β&'ο τί δ'ομκ, τώρα βμβς κου τό λιμ·, μιθ φχΝετχι Γώ: %ίηον τόν γνιβρ'ζω. Επήγαινε μ«0 φχΐ νιται ουχνά μιζΐ μ* Ινχ οτραδο ζητιάνο. —-ΙΙν χάνεχε λίθο;, τι Ο τ&ν Ιγνώριο» χαΐ τόν ο Τάν Ιλΐγαν Ποδ. , —"Βχιις δίκ^β, μέ 6 ί«ψ»ν 4 ΣΙλβιο κάλι ταραγμίνος. 1Ιιο6 ΝϊΙ. Ι (αι τόν Ιλιγαν. Τώρα Θι/μ8 μ» ι χαλά. "Αν μηορούααμΐ νά κ ι άαουμε «όν Μχθρο Σ«6λλο, Θ5χ«- με νά δώσουμι μιά ιυ;1ρ(στΐ| 11 ίησι ο:όν χτπιτάν Τβέλνιϋ Ό Ιηπίν Τ'ίχιι χβλά, λΐγοι τρέχουν ο&4 χι' αυτόν χβΐ θά μ άς τόν φί Ρϊ, γρ ΚαΓώ; έμΐλοθβι Ικήγοκνε έπα νΐβχάτω μέ τέ δεχβνίχι τού, χτυ πβντας τα τρακέζια υέ τί χίοι χαΐ διίχνοντβί τίτοιοι ίξ:ψ: κ>.υ θά Ι
  πιιθε άκόμη χι' Ινβν άβΐυν^μο τής
  Μιίοιι 2?εήΐ. Οί &τκψ'ΐς μβυ ξ«
  ν«γ6ριβαν μέ την καροιισΕα τοθ
  Μχύριυ Σ*ύλλοιι στήν ταβέρνχ τβθ
  «Τηλ»σχοη(οι» χι' ιί;χιαα «ά ηα
  ρατηρε» κροσεκτιχά «όν Σ'λβ«ο.
  'Αλλ ήί»ν κολα Π5ντ)ρί<, ώπ· νά μή μκορΑ νά πιάσ» τίποΐι α τή μορφή τβυ χι' Β («ν εί 8ιι4 κβυ Ι 3τ·ιλ· νά κιάσβυν «Αν φπ&.'ϊ* έ γόβιβαν λαχανιασμένοι χι' ιίπαν πώ; Ιχασχντά Ιγν— «ου μέαχ στό ηλήθος χι' ό Σίλδερ «γυ; «αίλβσε αίν νά ήιαν χαχοθργοι, Γάτχιρνα δρχο γι* «ήν άθβότητά «ου. Βλί λί Χ* ΚΟΙΝΩΜΙΚη ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΈπανΓΐλθβν ίξ 'Αβη νων ό Λιευθυντής ίί|ς Εθνικήν Τραττίζης κ. 'Λλκιβιββης Μαρί)ς. ΓΑΜΟΙ.— Έμμ. Νκολετάκης Ρι βμήχανος Λιλίκα Φακιολάκη, ίτ< λεσαν τοθς γσμους των. Παρα νομφος παρέστη ά Δήμαρχος κ. Μήνας Γεωργιάδης. *** Γύρω στήν πόλι μα€. «εις «Ι μπ·ριΙ νά συμβ) ο' ΪΝΘρ» πό οάν χι' έμένν; ΚαΙ «Ι θ* πή τώρα έ αφένιη(· δ χοΐηεβν Τρέλ νιϋ; ΕαΙ νά βρΓοκειαι αύτό «ό ηχ λιίσχυλλο έδί >ίπ, αιέ οιιίτι μου
  ναΐ ν* πίνη τό ρ^Ομι μ9«>( ΚαΙ
  »άρδη; έβυ νά μοθ κ|ς κβιος ε(<· χαΐ ν' άφ!σ» νά μεθ ςρύγι άκ^ μέ 9Χ άπό τα χέρικ οχαοιός. Έού Β μ»;, Χτχινς, κου ιίβις τα κράγ ματα «Ας έγιναν, πρέπιι νά κ|ς στον χ. Τρέλνιϋ χαλτ γΐά μέν». ΕΙααι κλΛ, μι Ιξ^πνος οάν με γάλος. Τό χατάλββα μόλις έμπή χες. ΤΙ μκορβ νά χά*» δ χ- ϋ ιί νβς, χουτοός Βπιβί εΐμν; "Α^ ή μ^υν νέσς άκδμ«, θά οοθ τόν Ικια ν» χαΐ θά 06Ο τονέαιγαροζα έ} ώ χι' έννοια ο»υ. Μά τόρα... "Εξαφνα οτίθηχε σάν νά τβθ ήλθε χίτι ατΑ νοθ. —Κι' δ λογαριαομός εΐκε, χ»Ιλ *τοιή7ΐα ροθμι! Νέ μέ πίρ' δ 8ιά βολος, ξιχνοθσϊ «όν λ&γαριασμ'Ί "Επεαε σ' Ι^α χάθισμχ χι' &? χιοε νά γι3$ ϊυνατ* ώς πτϋ τοθ ήίθαν δίχρυϊ οτά μάτια. ΔΙν ήιΐ κδρεσβ νά χρα^θ· χι' έ- ώ χι' έ γελΐύβχμε μαζΐ τίοο π·ο το γέ λιο μκς μιΐιδόθη χά Ι ακυς δλ λους θχμβνες τής ταβέρνας. —ΤΙ χουτομίγιας κιυ είμχι! εί κε τέλος δ Σίλβιρ αχοιικ!ζ·ντας «ά μάγοιιλά τού. Τώρα Βμ»ς κλριι, Χ§χινς. (συνΒχ(ζβται) ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΟΪΝΩΝ ΑΝΤ. ΜΠΕΤΒΙΝΑΚΗ (ΑΠΟΧΤΡΛΤΟΥ) Άφΐχβαοαν κκΐ ηϋλβδνται ·1{ τικιάς έίκιρετικάς: Κρκοιάιιαλαιάτ λευΜά ίπτά έτ&ν άρΜμκτικα ρκ- όιβΰχβΕ- Μρααιβ ερυθρά ανόβευ τ* έκ σταφυλπς γΐμάτα βιτβμΐ νε(. Κρβοιβτ δικφβρβι πρώτην φο¬ ράν ηΗλούμενα έν ΉλΙ ΧβΒμες μ»ρ»6άτε(. Πίνετε κρβσιά τοθ Πρατηρίοα μβς Βεραηιντικ», βυναμΜτΐΗβ, εάν Βέλετε την υγείαν σβς μκΙ να αΐαθανβϋτε τή ςκα βλθΜληρη χ«ρ*. ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥ2ΑΙΗ! ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΖ Δέχεται καθ* εκάστην 9—Ι β. μ. καί 3—7 μ. μ. Επί τής όδοθ 'ΑμαλθεΙας (ΠλατΟ Σοκκάκι). Η ΤΑΒΙΡΝΑ ΤΩΝ 5, Φ.Φ.φ.φ. φ. Κωνστ. Έμμ. 'Αμο,ργΐΓχνιτάκΐ! ήρχισε μ! το&ς έχλεχτο6ς χης μεζέ Βες χ«1 «ήν *<·αν χαβαριότΐ|τά «ΐίς. "Βκΐβνΐς κβγβΐό χής ώρας μ| χά έχλεχΐότιροΐ 6X2x4. (Παρά την αυνεΐχίβν Κ«ινο6^γ Κ Έρημη ή πόλις την Κυριακή. Ό κόσμος ίξεχόθη οτΐς έξοχές κοΐ τ" άκρογιαλια ζητώντας λΐγη βρο σία κι' Δνοψυχή. -Άττόδβιξις 6τι τό έκβρομικό πνεθμα Ικει μεγάλες κατακτησεις καί στήν πόλιν μας. —ΡυθμΙζβται επί τέλους καί τό ζήτημα τής σταθμεϋσεως των αύ τοκινήτων είς ωρισμένας πεοιοχάς τί|ς πόλεως χάοιςείς την έπίμρα σιν της 6ο-·»νο(.Ιας. — 'Αλλα καί γενικώτβρσ, ρυθμΐ ζονται ολα τ* σύτοκινητικ6 ζητή ματα τοθ νομοθ 'μσς, ΚαΙ φαΐνβ τοι Οτι ή ρύθμισις Είναι συμφερου σα καί δια τώ κοινόν καί διά τούς αύτοκινητιστάς. —Εξαιρετικήν επιτυχίαν έοημβί ωσεν ή προχθεσινή έορτή τοθ Α', ΔημοτικοΟ 2χολε(ου είς τώ θέα τρον Πουλακάκη. ΆπαγγίλΙαι. τραγοθδια, χοροί, βλα έξετελέσθη σαν μέ χάρι. μέ ρυθμό, μέ τβχνη καί τόνο πολιτισμοθ. — Όσο πεβ'οθν οί μίρες άνίρ χονται οί τιμές των καρπουζιων άντΐ νά κατεβαΐνουν. —ΚαΙ τουτο διότι ύιτάρχει μέγα λη ζήτησις άπό τόν Πειραια καί τος Αθήνας. —Είναι δέ τόση ή ζήτησις *·τβ πολλές ψορές λβΐπει έξ ολοκλήρου άπω την Λγορά μας τώφροθι· ού τώ διότι βλη ή παραγωγή έξάγβ ται. —ΚαΙ βμως θα ϊπρεπε φρονοθ μβν νά ληφΒ^ κάποιο μέτρον καί διά την έπΐρκειαν τής άγορλς μας. — Μέ εξαιρετικήν τάξιν καί πρω. τοφανή κοσμιότητα διεξήχθη ώ ά- γ·ν Ε Γ.Ο Η.-Ο.Φ Η. τό άπόγβυ μα τής Κυριακάς είς τό γήπβδον «Χάνδαξ*. —ΚαΙ τώ ποΊγνίδι, στρωτό, τεχνΐ κό,θεσμαπκό Αλλά καί κολιτισμίνο, — Νά πιστεύσωμεν λοιπόν 6τι τα έπεισόδισ, αί άντεγκλήσεις καΙ οί κκαυγάδεςΐ) νού έλάμβανον αλ<ο τε χώραν κατά τούς αγώνας πρω ταθλήματος, άνήκουν πλέον όριστι κως είς Τώ παρελθόν; —Τουλάχιστον, τώ ευχόμεθα άπό βαθους ψυχής. —ΣιΙς δόξις τού ν°> πάλιν ό
  Μασταυπάς τίς μέρες αύτές. Άπο
  τέλει βλέπετε τώ μοναδικό σέ δρο
  σιά «αί ώμορφιές προάοτειό μις.
  ΚοΙ οσοι δέν εΐμτΐοροΰν νά κάμουν
  μακρυνές έκδρομές, καταφβόγουν
  σ' αυτώ γιά ν' άναπνεοσουν των
  καθαρών καί δροσβρον άέρα των
  πεύκων τού.
  —Την προσεχ/) Παρασκευήν θά
  κραγματοποιηθ[) ή έκπαιδευτική έκ
  δρομή είς Πρωτεύουσαν, θβσσαλί
  αν καί ΕΟβοιαν, διά την οποίαν
  έγρόψσμε καί πρό ημερών.
  — ΦαΙνεται £έ Οτι θά σημειωθή
  εξαιρετικήν επιτυχίαν αν κρίνωμεν
  άττό τάς μέχρι σήμερον γενομένας
  δηλώσεις συμμετοχί]ς,
  —Άρτία άπό πάσης απόψεως ή
  εμφάνισις τής Ληαοτικτΐς μας Μου
  σικής τόν τελευταίον καιρόν κατά.
  κοινήν όμολογΐαντ ΌφεΙλεται 84 ή
  σημαντική αυτή πρόοδος είς των
  άρχιμουοτκόν κ. Δεληβαοΐλην πού
  Εχει άφιερωθϋ κυρ ολεκτικα είς το
  δύσκολο καί μεγάλο Εργό τού.
  —Πληθύνονται α( φωτειναΐ ίττι
  γραφσί καί οί διαφημΐσεις καί είς
  Την πόλιν μας.
  —Απόδειξις καΙ τοθτο των τΐροό
  δών ποΟ συντελοθνται καθημερι
  νως.
  — Όρθή απολύτως ή δπόδειξις
  τοθ ύγειονομικοθ Κέντρου δτχως οί
  ΙατροΙ τοθ Δήμου έμβολιάοουν δω
  ρεάν τούς πολίτας δι* άντιτυφΐκοθ
  έμβολΐου. Διότι Βέν ύπάρχει μβν
  τώρας εύτυχως τύφος είς την πό
  λιν, άλλ' ώπωσδήποτε ή λί)ψις των
  άπαραιτήτων προφυλακτικων μέ
  τρών βέν βλάπτβι.
  —Πρέπβι νά ίργάζετσι ή γυνσΓ
  κα καί ίξω άπό τό σπΐτι. ή πρβπ«ι
  νά περιορισθή άποκλειστικά στό
  •Όΐκοκυριό;
  —Την απάντησιν θά την λύβετε
  παρακολουθοθντες τό φΐλμ πού αρο
  β^λει τό Σι ε -Πουλακάκη: «'Ασχο
  λίσι συζύγων»,
  ο Ρίηορτΐρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Άφ'χθη ίξ Αθηνών
  ή μοΒΙστα Άργυροθλα Ν. Ζερβου
  δάκη, κομΐσσσα πλουοιωτάτην συλ
  λο/ήν κροκΐ καί πατρόν. Δέχιται
  παραγγελίας είς την οΐκίαν της
  κειμένην είς την οδόν Μονοφατσϊ
  ου αριθ. 7.
  Είς το κουρείον τοθ κ. Άγχόπ
  Μτταχακΐάν παρά τα κρεοπωλεΓο
  πωλοθνται βδέλλαι.
  ΑΒΕΔΙΣ
  π«ρ«λα|1αί
  Νέα ύφβίσμβτα.
  Ν<·ι μ·δ*ρν·ι τι·|ΐ·(· ΑΙ τιμαί |ΐα( ιΐνι «1 ΛΒΕΙΙΙΙΑΙ Μ«ν· ΈνοΐΝΐΒΐζεται «ατάστημα είς την «υνοικΐαν Τρείς Μαγαζέβες Ιόδός 'Αλμπερ;καίΒικέλα). Πληρο φορΐαι ε(ς «ό Φαρμακείον ·. #εα οβρΙ&ον,
  Λ Τγα.. Ι' 1+λ
  λΐκβ
  ΡΧος
  αΐιολιτιομίίο
  λο,ηόν Οτι τί
  λή καΙ .ι
  1Ι°°ς άνώνθ
  βνήκουν -λέον
  ΐσρελθόν,
  στον, το ευχόμεθα άη6
  ,ις τού Ι(ταν ιτάλιν ό
  τίς μέρει; αότές Άιτο
  » τό μοναδικό οέ 8ρο
  )ρφιέ; προάοΐειό μις,
  1 εΐμποροθν να κάμουν
  τορομές, καταφίύγουν
  ν' άνβκνΕθοουν τόν
  βροσερον άέρα τφν
  Παρασκίυήν θσ.
  ϋ ή έ<παιδευτικί| έκ ωτεύουοαν, θίθβαλί ιαν, 6ιά την οηοΐον ιΐ πρό ημερών. θε δτι Θά σημειώση ηιτυχΐαν αν κρίνωμεν ρι σήμεοον γενομένας μμετοχής. πό χάσης άκόψεως ή ς ΛηιιοτικΓ]ς μας Μου ιευταίον καιρβν κστί ιγΐσν» ΌψεΙλιται 61 < ότή ιτρόοοΌς είς τόν ι κ. ΔελΓβϊθ'λην «50 Ιη κυρ ολεκτικβ είς ΐο μεγάλβ £ργό «υ. «αι οί Φοτει*α1κι ς" καΐ τοθιο ιβν «ροό ,ίντελοθνται ιτσθημβρι •ι·· ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΌ ΟΡΘΟΖΙΖ Ο1_ΑΘΛΙΟΙ η ή την ούζυγον. Κότταζ, ΐΛς £ , χη· οθοιο εΐν. ή -ροββσμΐα να πληοώσ« τό λόγον τΛν έ«ατό δέ«α Φο* Μ! Γ 41ον 3ΚΤΪί.Γ ΧωρΙς τίποτβ νά ζεόρω, απεκρίθη ή γυνή. Πρώτη οχεδιβγρ«·(« Β μβρ»Βν 6 οΓ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τό «αγιβϊυθέν ποντΐκϊον ήτο μικρόν άλλ' λοοοος εύφοαΐνεται καΙ β{ς [Οχνόν τιοντίκιον .. Τι/)Ό τό άνδρόγυνον τοΟϊο τδν θ!ναρ6ιέίω · Ας ιϊτ,ωαεν άπό τοΕββ ολίγα τινά περΙ αότοθ, Ερό δότβοον βέσυμπληιοθμεν τα χαρακτηρίση**. Τα δντα «ιθτα άνηκον ιΐς την νόθον εκείνην τα ξιν, ήτις συντΐθεται, τό μέν έξ άνθρωπον νυδαΐων τυχαιως πως προσχθέντων, τό δέ <ξ άνθρώυων νο' ημβνων οΐανες έξέπΐσαν τάξιν κειμίνην μβταξύ τ«γ λεγομένης μεσαίαν καΙ τής λεγομένης -αρα«ατι. νΐΐς' τάξιν ©υνδυαζουσιν τινά τΛν έλαττωμάτων τ<}ς δβυτέρας μετα σχεβόν βλων των κακιό&ν της «ρώτης- καΙ οθτβ τας γβνναΐας όρμάς τοθ χβιρώνα κτος κβκιημένην, οθτε την χρησιότητα των κοΐώ- λεγομένων ποΧιτΛν. ' Ήσαν της φύσεως τ©ν νά>ων, οϊινες, εάν συμ
  Ρβ νά τού; 4ξσψη βλοσυρά φλόξ, ευκόλως καθ ο
  τανται, άνθΓωκόμορφα τέρατα. Είς μέν την γυνοΐία
  6«Γ]ρχε τό β4θος κτήνους, είς β* τόν ανβρα Λ ζό-
  μη Φαυλοβ'ου.
  Αμφότεροι ήσαν είς έσχατον βαθιιόν έπιοικτι-
  κοΐ μυσαράς προό5ου είς τό κακόν. "Υπάρχουσι ψο-
  χαΐ καρκΐτθυ, όκισθο&ρομοθσαι όείποτε πρός την
  σκοτΐαν, καρκινοβααοθσαι μάλλον ή προχωοοθσαι
  πρός την ζωήν, μετβργόμενοι ιήν τιβΤραν τοθ βίου,
  *ρ6ς ίτΐΐτσσ.ν τής μοχθηρΐας των, πάντοτε έ«1 τό
  χεΤρον τρεπόμΕναι, κα( επί μάλλον κοΐ μαΧ>ο» α-
  μαυρούμεναι. Ό άνήρ ςυΐος καΐ ή γυνή οδεη ήσαν
  έξ αοτθν των ψυχων.
  Ό θίναρδιίρος μάλιστα ήτον έξ έκε'νων των
  άνθρώ«ων, ο£5ς άρκεΐ μόνον νά Γθη τις όπως συλ-
  λάβο ϋ;ός αόΐούς ίυστιισ:|αν. ΟΙ τοιοθτοι ίμπρο-
  σθεν μέν είνε θρσσβΤς, όπισθεν Γέ άνήσυχοι. Έχου
  σι τι άτιόρρητον. ΟΟιε βι' Βσα Επραξαν δύνασαι νά
  έγγυηθβς, οδτε δι" βσα μέλλουν τα πράξωσιν. Είς
  τό βΧέμμα εύ:βν ύπάρχβι σκιά τις καταγγέλουσα
  ο ύ [ούς.
  Μόνον άκούων αύτούς προφβροντας μίαν λέξιν
  ή βλέπων πράττοντας έ'/ κ[>ημσ, διακρΐνεις σκοτεινά
  μυσιήρια έν ι ώ παρελθόντι βω των, σκοτεινά καΙ
  ίν ιω μέλλοντι.
  Εάν τις έπίστευε τόν θεναροιέρον, σύτός έχρη
  μάτισε στρατιώ'.η;· λοχΐας, ώς ούτος Ελεγεν εόρέ
  θη είς την Ακσιρατεΐαν τοθ 1815, καΙ μάλιστα προ-
  σηνέχθην. ώς έκαυχα'ο, άνδρε ως. Περαιτέρω θά μα
  θωμεν οποίον μέρος ι Ιχε λάβει.
  Ή ζωγραφΐα ήις εφαίνετο άνηοτημένη άνωθεν
  τ<Ις θύρας τοθ καπηλεΐου, έμ· ηαόνευβν εν τβν κα- τορθωμάτων τού. Ή ζωγοηφΐα αότοθ ήτο Εργον τον χειρών τού. ο ότι ό θιναρ&ιέρος έκιτηοεύεχο τα πάντσ, ε( καΙ κακβς Ή οόζυγός τού ή'θ νεωτέρα τού κατά οώδεκα ή οβκαπεντε Ιτη. ΕΓ(ΐομεν δτι, ώς έκ τί|ς Αναγνώσεως των μι,θ στο ρημάτων τοθ καιροθ ιη< ύκήοχε ρωμαντικοθ χαοα κττΐοος. Ό χαρακτήρ ο διός, 8ταν τουλάχιστον ι Τ νέ νία μΐα γυνή, βέν φαΐνεται τόσον άποτρόπαιος- άλλ' βταν τ) κόμη ιίΐς γυναικός 6κ«Ιης αρχίση νά λβυκαΐνετα-, 6 βέ ρωμαντισμός της επιμένη ή Π*μέ λα τί,ς μυθιστορΐας καθΐσΐαται Μέγσιρα τί)ς πρακτι κ!ϊς ζωίϊς. Ή σόζυγος τοθ θεναρδ.έρου έ< της πρός τα μυθ στορήματα κλΐσβώς της. Εβωσε καΙ τας είς θυ νατέρας ι ής όνόματα ρωμαντικά. Έπονίνην καλέσα σα την πρεσβυτέραν, κοί 'ΑζέΧμαν την νεώτερον. Άλλ' «Ιρήσθω έν παρόδω δ« ή τατά την εποχήν εκείνην της ΓαλλΙσς έπισυμβάσα σύγχυσις είς τα ό νόαατα βΐχε καΙ αφορμήν τίνα ουδόλως γελοΐαν ή έιιΓπόλαιον. Πλησίον τοθ ρωμαντικοθ στοιχεΐου πα· οάκειται σόμπτωιιά τι κοινωνικόν. Σήμερον ίέν είνε σπάνΐον πσρά «Τ« Γάλλοις. ό μ έ* παίς ϊ«ροβ». σκοθ νά καλεϊται ΆρκτοΟροΓ, Άλφοίβος ή Αλφόν- οος, 6 8* άντ! κόμης νά καλείται θα>μάς, Πέτρος
  Άντιφθιοική Κοττήγησιο
  ΤΙ είνε καί πώς προ·
  λαμβάνετ,αι ή φθίσις.
  Ιον
  1. Ή βροτβλοιγος χ>1 έκΐρβτος
  νίσος, είς την δχοΐαν τ) άνθρβ
  πατής πληβώνεΐ τόαβν 6αρυ/ φ6·
  ρον, ανβθ τέ Ιδίομβν χαΐ π)ίιν
  τι 0 ανθρωπίνου γέν·υ< άποθιήικιι Ιξ οΰιϊΐς, τ) φθίαις ή «υ|ΐατ(ι·οις ιΝι νόοος μολυαμ»τι*ή ('οιμώ· δΐ)ς καΙ μιταΒοτιχτ), προοδίλλου ο» «όν άνθρωπον χαΐ π^εΐΐτα τβν ζή·ν (ιδίως τα ββοειΒτ;) χκθ' οΐανίήτοτε ηλικίαν, άλλβ πρό κάντα* τιΰ; κνΐ6μονας χαΐ τα χε κτιχά ί?γ«να. 2. Ή φιιματΕεΜΐς γΐν«κ«ι 4- «4 Ι .α ιίδιχον μιχροοργανιομδν ή μινρίβι&ν, τό δηβΐαν άνιχάλυ ψΐν δ μέγας Γε?μανος Ε'ώ( «αί δ·4μ1ζ«ται δακτηρίδιον ή βίχιλ· λΐς ττ}ς φΐμιτΐέΜΐιος τ) δίχιλλος τοθ Κώχ. 3 Ό μιχροοχοπιχές βίι·.4ς φυ- τιχός μιχροργανισμίς ι6ρ(ακιται χιι?[»ς ιίς τα πιύιλ» τ&ν φθιοι- χβν, αλλ' Ινίβτε «βΐ ιίςαλλβ έκ- χρίματα κθ ·,γανισμίθ (ιτθον φυμΛτιιο?β» βλαβκν τοθ Εέρματος «αί τ»»ν δπβν, χεννακς φυματΐ· χεθ έντέρου, γάλα φθιοιχβν *γι· λάδβν κλπ.). 4 Β Ιο έ ιχεται ίέ ιί; τό σβμ» τβθ άνθεώβθϋ τό βαχτηρΐδιον ΐτ]( φυματιώοιος διά δύο χυρ(»ς δ δβν: ιΐιι δια τβν αναπνευοκχβν δργάνων εΐοπνΐδμινον δμιθ μΙ χον μβλυομένο* άέρα, είτε διά τ«)ς Ηΐπτιχής δ5ο0 μβζί μέ τροφάς μο λυομένας άκο τβ μιχρίδιον β&το. Άλλ' ιΐ-ΐ ϊυνατον χαΐ δι* αμύνη τινός ή ΤΓαιιματική; επιφανείας τοθ ΒέρμΗΤΐςχαΙ τ»» δλινβγδνβν δμένβν νά ιΐϊ'ύι^. 5. Δεν 4ρχεΙ Βμος νά ■Ες τΐν δ?γανΐομ&Μ Ιξ»9εν τέ απέβμχ αδΐέ ιί)ς φυματιΑοενς δια νά παραγάγη χαΐ την νδ3βν ποΐ πιι χΐί νά ιϋ;ΐ χαΐ είς τον δ;- γανιομόν κατάλληλον Ιδϊφβς χαλ λΐεργιΕας, ίπί τβθ δηοΐΌιι νά Βυ νυθ| νά άναχτυχβϊ χά Ι πολλα- πλαοιαοθφ διά νά προξινήΐη 6*θ μΐ)δον τάς χαταοΐρο^άς τού* άπΐ- ράλλακτα δπεβς χαΐ δ σηδρας &ί· ουδήιοτε φυτβθ ίέν άρ«εΙ νά ηε· ^ δηοαβήηοτε διά νά φΐιτρώοη Ή χαταλληλδτης βύτή ή έκιδε- χτικδτΐ)ς τοθ δίγανιυμοθ ιΕς τδ νά δηοδεχβ^ χ>1 καλλιέργειαν το
  μιχρύβιον β/ομίζεΐβι φκμβτικέ
  π·οβι4θιαις χά! ιΝε Βρβς «καραΕ-
  τ*τ·ς ~»(>ς μδλυνοιν.
  6. Κα<ώ; α* Ην υκίρξη μιχβδ βίον ο£ι!ίηοτε ιΐνε δυνατόν νά ά- ναπτυν,θϊ φι/ματίβσις χαΐ ι{ς τόν μάλλον προΐικτεθιιμένον ·>
  γανιαμδν, δμβ!α>ς πάλι» χβΐ α< Σέ/ ιΰ;η κατάλληλον Ι)αφβς είς προδιατιθεψέ^ον δργανιαμίν τδ μιχρδβιον οίιΐίποτΐ ΙΔναται νά προκαλέση την νέοβν. 7. Εύ:υχβς δ δίγανιομβς τοθ ά*θρώ«ι>« είνε ουνή'Ίος άρχετά
  χαλβς ώχιιρημένο( χαΐ άντιτάο
  αει χαλεΐς ώ;γα>β>4»»)ν άμυναν
  χβΐιά τβν μιχραβιαχβν έφδδ»ν
  χαΐ ώς επί τέ κλιΐΐτον τάς άκε-
  χριύει νιχηφίΓβς ΚαΙ αί μέν ά-
  ναπνεΐίοτιχβί δδβϊ (χνιχαΐ χοι?δ·
  τι?τες, ρινοφάρυγς, λάρυγξ, τρκ-
  χεΐϊ, δρδγχοι χαΐ α! διακλαδώ
  σεις ο6:β) είνε έπεοτρνμέναΐ
  (ιέ χύτταρα φίροντα μ:χ»6θ«Βκι·
  χιύς χρκοχύί, τβν δπβίβν ή δι
  αρ*ής χυματοειδτ)ς κρίς τα άνβ
  κίνησις ίχϊιώ«ει χά Ι άκορρ!πιε·
  πρές τα Ιξβ μέ τα βλεννΒκ ΙχχρΙ-
  ματα Βλκ τα μιχριβιοφένα μδρια,
  Βοκ έπιχάθηνικι Ι π' α&τβν Β¬
  ταν είβέρχεται δ άήρ ττ)ς εΐοπνο
  τ]ς. Τα Ιϊ κεκχιχά πάλιν 2;γα
  να έ«χρΕνο»ν &γρά, τβν δκ·'»ν
  ή Χ11·'*ή ού,θισις χατβστρίφιι τα
  πλι!οτα τβν μιχροδίβν Βοκ τυ-
  χβν ιίοίγονΐαι μαζΐ με τάς τρ··
  φίς.
  (συνεχίζεται)
  Ό Συνεταιρισμός Σητείας
  καί ή τελειοποίησίς τού.
  ΣΗΤΒΙλ Ίιδνιος («νταποχρι
  τοβ μβς),—Πρός τδ Γιαργιχδν/Β
  λή Λτστ|9!ου δ Γεβργι
  χδ; Σ-ΐνεταΐίΐομίς πιβλήΐε»; οουλ
  τανΐναις Σητείας δπίδϊλε προχθέ;
  α!(ΐ)θίν Βιά τής όκοΐας ζητι! την
  οικονομικήν ένίσχνβιν αδτοθ.
  ή αΙ:~αις άκββλέκει
  είς την ανάγκην τ*)ς
  »ς χ·0 έργοβηο!ου
  Βιά τβν ά«»ρα'ττ/τ«< έ μέοβν τα ίΐτοΐϊ «ροβλίτει είς τό κεφάλαιον τοθτο ή σ6γχρο νος κρδοΒος. Τδ Γεβυγιχδν 'Βπιμελιιτήβιον Λτοτ)θ(·υ, &π1ρχο>^ν ενδείξεις κεί
  ϋβι*93ΐ Βτι θά Θελήτ5 νά άντΐπο-
  χοΐθ| είς την έν λδγφ αίτησιν.
  Δ ά τβν νένν ιΐηγανιχβν τού «γ-
  ά δ Γεοργιχές Σ^νε
  ταιρΐσμος Σητε(>ς θά Βιινηθς νά
  μΐθβΒοκβΐήση την Ι«ις«ργαα!αν
  οταφΙΒος, έκερχομένης ςθ'»
  ά «(κονομίας χ>1 έξυ
  ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Τ ΟΥΣ ΚΑΙΝΙΣΤΑΙ
  Τα γλυκότποτα καί άσύγκριτα είς
  γεθσιν καί εμφάνισιν σιγαρέττα.·
  ΗΐΚβααις οθ η. καθ* ^ ** ^ «<ομψνν» δ ,ομα μετέβη είς τόν παΤβσ τοθ Λνθρώπβυ τοθ δ νλου. τό αγροτΐκόν δέ είς τόν παΐβα τοθ άριστο- ϊράτου, Ιχεΐι την άβορμήν έν τοίς ποσότητος νέ Γ.' Κ·ρ»οβλλΙβοι τις κακός 8«ως έβαπανήθηοαν ο έθΐώρουν ^ν πλησίον ροντο πρός Φορέμστσ, βυνβ**Ρ«ν Ι Χαρμάνι νμκτββλητον. Ποιότης σταθερά. Άντικρόσοικβι έν Ηρακλείω: ΦΟΥΪΤΑΝΑΚΗΪ-ΒΥΛΟΥΡΗΪ »«1 ίί« ντί^φραγίων.'ΑφοΟ δέ καΙ ταθΐα θίναρβιέρος καΙ ή σύζυγός τού ωπΙας. κα« έιιομένως Ιφ*· ς Έπεΐβή ίέν Γΐχβ πλέον άποψόρια των 161ων των αΟτων. τραπέζης των, ,ης! Ή Τιτίκα Ιτρωγε με Χ άεζαν, έντός «· Επεβλήθησαν καί «ροτιμώντβι λόγω τής «ρίσιης ποιότητος των τα καλλυντικά: Ποθδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι καί είδική βαζελίνη λεμονιοθ διά την περιποίησιν τοϋ δέραατος. Πωλοΰνται είς δλα τα καλά καταστήματι «αί είς τό νεωστί άνοιχίέν κατάστημα «ΕΡΜΙΝΑ». Ζητεΐτε πάντοτε τα καλλυντικά ΜΑΡΚΑΣ «ΡίβυΒΥ» ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ ΕΙΙονοιΑ τοΟ«ΙΙ»·»β·«|Κ)ρί?θϋς γϊε·στ* !ι* «| 4-τ· *β «οΟΙΛβ «οθ Έ Μ7 Μ «· πηρετοιιμένου είς τάς γενικάς βδ· τοθ χατειιθόνοεΐς τοθ Σκνΐχαιρι- σμ·3θ. ΚαΙ τδ Γιβ>^γιχ4ν Έκιμε-
  λητήϊΐοι» Διο^θί^υ Ιχει χάθε λδ·
  γον νά τδν οιινβρίμη είς τδ Ιργον
  τού τοβτο.
  'Γβάογει έπ(ο~ς τα ίεϊςιμίννι^
  δτι δ Γενογιχδς μας Σινιταιρι-
  αμίς ώς ·?γάν<03ΐς άκο:ιλεΙ μίαν βανεταιριοΐιχήν εκδήλωσιν ά«ό τάς άρτιβτίρας δλοκλήρβυ ττ]ς Κοτ):ΐ)ς χαΐ λειτοιιργεΐ επί τ) δίυει α^νιιδ-τ**ς άνΐιλήψιως γδ· ρ<ρ ακδ τδ αιινεταιριστιχόν πνεθμα τέ δκοΙΌν έξυπηρετεΤ παραΒειγμκ τιχβς χ»! βιλοκβοδίας χαΐ μέ ζ· τικίτηχα έξαιρΐτιχήν. 'ββχάτβς δλλβοτε Βαπανβνται ίχανά -κβοά χα( Βΐά πολό μιχβοτί ρας αημαοΐας α»νετα(ρισμο5ς ωΐτε νά δκίρχϊ χιΐ γενικάτερονή πρου πδθεοις τοθ Βΐχαίευ χβΐ λ·γιχοθ, προχειμέ»βιι ιτερΐ τ*]ς είτίοεως τοθ ίδιχβθ μ»ς ΓεχργιχβΟ Σ^νεταιρι· ομοθ. ΠΡΟΚΗΡΥΙΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΈκτΕθεται είς φοτνβραν μειο βοπκήν δημοπρασίαν ή προ- μήθιια &ισφ6ρων ·αρμάνων ^ιά την χοΜσιν τοθ ΠινανεΙου ΔημοτικοΟ ΝοσοκομβΙου Ήρσ κλβΐου. Ή Δημο-ρασΐα ένεογηθήσε τσι έν ' ΔημοτινΟ Καταστή
  ιιατι Ήρακλβΐου κα( ίνώηιον
  τοθ "Αί»»λ·άτου την 15 τ» Ίου·
  ν(ου 1937 ήμβοαν Πέμπτην
  καΙ ώραν 11—12 π. μ.
  "Αντίγραφον καταλογου τβν
  Αναγκαιοΰντων φαρμάκων εύ
  ρΐσκβτσι κατατιθβιμμένον *(ς
  τό αρμόδιον Τμήμα τοθ 'Υ
  πουργεΐου 'Υνιεινής είς τόν
  Πρόεδρον φαρμακΐμπορικοθ
  Συλλόγου Αθηνών καί ε(ς τό
  Τμημα τής γραμματεύς τοθ
  Δήμου Ηρακλείου.
  Ηρακλειον τ(| 21 ΊουνΙου
  1937
  Ό Πρόεδρος τοθ Αδελφ!
  τού Δήαπογος "Ηρα«λ»!ου
  Μηνάς Γ«υργΐ«ίης
  Γεειργικη Ζχολη Μεοαχρ&ι
  ϋΡΟΚΗΡΓΪΙΣ
  ΜΕ1ΟΔΟΤ1ΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Την δην Ίϊϋλΐου ημέραν Δευτέ
  ραν χαΐ τ·;αν 11—12 π. μ. ενερ¬
  γηθή ΐεται μειοδ·τιχή δημοπρα-
  ο'.α διά την προμήθειαν τβν χάτ·
  θι ιί5*ν νομ1)ς Έχιδητίρβν ττ)ς
  Έκιοταθμίας Μΐ93>ρα; ή;οι;
  Καρκες δρώμης δχ. 2192.
  Σχνίς 6ΐκος ή τρυφιιλλ(ου δχ.
  8768.
  "Αχυρεν είς μπάλες 822.
  Συμφβνβς πρός τβΰς σχετιχΐυς
  δ;ους εδριακβμέ/ου είς τδ γραφιΐ
  όν τ«]ς Σχολ^ς χαΐ χαλκθντβι ς
  ββυλδμενοι νά μειοδοτήσωσι.
  Έν Γορΐύ., τ| 27 ΊβιινΕου
  1937.
  Ό Διευθυντάς
  Γ.
  ς £υνΐταιριβμβν Ν
  Ήρβκλιίβυ.
  'Δνοβολή κατακυρώσεως
  μειοδοσίας Τζιβ.ερθν.
  Ή κατακύρωσις δια την
  κρομήθειον Βέκα χιλιάδων
  Τζιβιερΰν άνοβαλλεται διά
  την 2 αν Ιουλίου ημέραν Πά
  ρασκευήν καΙ ώραν 11 τι. μ
  8τε καΙ θά γίνη οριστικώς
  καί «αλοθνται οί ένοιαφερόμε
  εοι δπως προσέλθουν είς τώ
  γραφεΤα της Ενώσεως.
  (Έκ τοθ Γραφείου τί)ς Έ
  νώσεως).
  —Τ· Γεωργοσυνεταιριοτικον
  £»νέ&θι·ν.
  Έ{ 'Αθην&ν μβτΐίόίη Α ηλα
  ρονβρΐκ ότι χαβ' α εδήλωσεν
  ■Ις Επιτροπήν Ιίρητβν ο νκονρ
  γος τής Γ«υρν(ας τό Δ'. Γινργο
  συνιταιριβτΐΜβν συνέδριον Κρή
  της τβ οποίον είχεν άν«βληθ$4η
  «οριστον, βά γίν0 χβτόπιν νεει
  τ*ρβς άηβφάσεΜς τής χυβΐρνήσΐ
  «ις μ«1 έηιβυμ'α τού μ. ύπουρνβθ
  την κββοριαβειοβν ημέραν έν Ά
  ιω Νι»»βλ4»>:________
  —Τό Διέταγμα τής άκολύβΐ
  «ς τοθ Δήμαρχον Χ«ν(Ην.
  Κβτ' εΐίήσεις έχ Χ«ν(νν τβ δι-
  άτβνμα τής άηολύσε»»ς το& Δή
  μβρχου Χβνίκν χά Ι τής διβλώ
  οενς τβδ ΔπμβτικβΟ ΣυμβονλΙ
  β» ίέν εδημοσιεύθη κΐβέτι είς
  την εφημερίδα της κυβερνήσεως.
  —-ΚεεταδΐΜη τονογλύφου.
  Βνύκιβν τοθ Πλημμελΐιοβικκί
  ο» Λασηθίου έ(<διχάοθη ηρβχθές ή ύ«βί«σις τβθ έκ Λιμνϋν Άντ. Νενενη ή ΗΊμβρνη κατηγορου μένβυ έκΐ τοκονλυφία, Διά τής έκδοθεΐσης «ηβφβσεκς τί, διχαατη ριβν ΜκηβΐΜασι τον Υιμάρνην βκΐ τβ βίβει »οι«φΐλ«νικήΤΝν ατοιχ·(ιυν «Ις Ι ίτους φυλάκισιν 10 000 δρ. πρόστιμον καί 500 δρ. δια ψυχικήν οδύνην ύπίρ τοΒ μν νητοθ. ________ —Τ* δημοσία εργ« Χ«νΙ»ν. Είς τας εφημερίδας τ&ν Χβνί «ιν δημοοκύονται ανακοινάσεις τβθ έηανελθόντο( έ{ Άβηνβν Γεν. Γραμματεύς τής Γενικής Δι οιχησεεις μ. Ίιτκολύτον, καβ' &ς ενεργείαις αύτβθ ενεκρίθη δάνει βν έν 'Αβηναις κρός τό Βΐβικον Ταμείον Μονΐμνν όδβσΐΐ>Μαατ«ν
  Χανίων έ{ δ έχα-τομ. οραχμβν
  κρός καταβκΐυήν τής όδοθ Χανί
  «ιν—£ούδας καί έ{υιτηρέτησιν αλ
  λ»ν τοπικ&ν οδ&ν. Σημειντέον ο
  τι κατόΐτιν ένεργεινν το& κ. Ύ
  κουργο» Γεν. Διοικατοΰ, έ κ. Ίκ
  πολυτβς, ετόνισεν, *τι θά *ρχί
  οβυν έντός τοθ ίτους τα έξυγιαν
  τικά ίργα Πλατανιά -Κουρνά.
  —Τό ΉρΒον Π·λιμια(βν
  Λασηθίου.
  Τό Δ. Ζ. τού ΤαμεΙου Έφε·
  δρειν Πολίμιατύν Σητείας—"Ι··
  ραπετρας έννθριοε πρός την Νο
  μαρχΐαν Λασηθίου ότι εψήφισε
  8 000 δρ. ώς εΐσφορβν υπέρ τοΰ α·
  νβνερβεντος έν τ$ κόλει 'Αν'βυ
  Μικολάου ηρώου τίιν ηεοόντυν
  ηολεμιστβν ααααθίο».
  —Τό ίλος Σητείας.
  Ό 'Υπουργ·ς Γενικβς Διοιχη·
  της Κρήτης κ. Χφαχιαινακης «·
  πέστειλε κρός τον κ. Νομάρχην
  Λασηθίου δρ. 35,000 Ινα χρηοιμο
  ιτοιηθ&σιν δια την κατασκευήν
  μιάς δε(αμενή( είς θέσιν «Κε
  ραντριανας» Φουρνής Μεραμβέλ
  λβυ καί την έΕυγιαναιν τβν έλβι·
  δών έκτασ·Μν τής Σητείας. Διά
  τ· πρίιτον έργον θά ώαπανπθβυν
  20.000 δρ., δια βέ τό δεύτερον
  15.000, συνεχιζομένη αργότερον
  της τυχόν «παιτηθηβομενης έηΐ
  πλέον χρηματοδοτήσεως.
  ΗΑΙΛΙ ΒΙΤΡΙΔ-1
  Ι
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΜΑΡΙΝΑΣ Γ.ΑΝ-ΓΕΙΑΝΑΚΗ
  Όδός Σφακίων, ηαραπλεΰρ*»ς
  Ίατρείου κ. Μελιοοεΐδου.
  Τελειοκοιηθεΐοκ είς την κοκτικήν έν τω γνωστφ €ικω
  τβδ κ, Ιοβπβνελπ, επανήλθε |{ 'Αθην&ν η δνίς Μαρίνα
  'Ανεινειανάκη καί άναλαμ^ανει την ραφήν φβρεματων
  τελεΐας έφαρμονη;, μέ «{αιρετικό γβδοτο χά Ι μέ βχίβια
  κρ«κΙ χά Ι ηατρόν.
  Ή έηιμεμελημίνη ίργαοία τηί. π βιβρχήί άνβνίβιβιι
  >ιγο»ρινΐΜν καΙ η ταχεΐα πχρ·δ€βις κβΐ της ηλεβν δυοκό
  λβυ τουαλεττας θά Ικανβποιήβο κ»! την πλέον Ιδιότρ··
  κβν κελατιο·.
  Ί·»λί·«..Έι,ι.
  έργ«0ι6ν τϋν Ιαν
  μ·;, δια ν· κ»ιοβί.τε.
  Ήράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφβΤα "νοτντι ΓΙττλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωίατ Τρίτης
  29 Ίουϋίου 1937
  υ ΕΠΑΜΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΕΦΒΛΣΕ ΠΡΟ ΤΟΥ ΣΔΝΤΛΝΤΕΡ
  Η ιΊΜΥΝΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ
  ΗΝ ΘΕΟΡΕΙΤ-Ι ΣΚΜΑΝΤΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 98 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Ρώμης φέρουν τόν στρατόν των Έθνι-
  χοφρόνων ευρισκόμενον είς τα πρόθυρα
  τού ,Σαντάντερ.
  Ή άντίσχ-βκς των Βάβκων παρου*
  σιάζεται ώς εντελώς άσήμαντος, μη δυ
  ναμένη νά άνακόψη την προέλασιν των
  έθνικοφρόνων οΐτινες φαίνονται άποφα
  αιβμένοι νά καταλάβουν τόν λιμένα τού
  Σαντάντερ.
  Έξ άλλον πολεμικά των έπανασχα-
  των καί πολλά άεοοπλάνα βομβαρδί-
  ζουν άφ' ενός τάς όχυρώσεις των Βά
  α κων είς τάς ορεινάς Βιαβάσεις πρός τό
  Σαντάντΐρ άφ' ετέρου δέ τά? έπάκτια
  πυροβολεΐα καί γενικώς τάς άμυντικάς
  έγκαταστάσεΐς τού λιμένος·
  πΙχΐΖΕΤπΙ Η ΠΟΛΙΤΪΚΗ
  ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΙΗΠ.ΤιΛΟπΊ.π1
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τοθ άντα
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγ ρ* φού ν έκ Πα·
  ριβίων ότι είς την Καχαλωνίαν βυνεχί·
  ζεται ή κυβερνήτι»ή κρίσις, των χ*ιμ< μουνιστών καί των άναρχικών Βιαμαχο μένων εισέτι Βιά την διατήρησιν ώρι σμένων έξουσιών τελουσών υπό την ή· γεσίαν εί'τε των μέν, είτε των δέ. Οί ά· ναρχικοί έξ άλλου εδήλωσαν ότι θά κρα τήσουν την διοίκησιν φτουρίων καί την διαχείρισιν των συνδικαλιστικών ζητη· μάτων. Ό Κόμπανυβ, πρόεδρος ώς γνωστόν τής δημοκρατίας ϊν Καταλω νία, άποτυγχάνει, χαχά τα αύτά τηλε- γραφήματα, είς τάς διαλλακτικάς προ οπαθείας τού. ΕΤΟΙΜίΖ-ΤΑΙ ΕΠΤΘΕΣΙΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ίΛΜΕΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ *8 Ίουνίου (τοθ άντ»· ποκριτοΰ μας).—Έκ Γιβραλτάρ άγγέλ λεται ότι παρατηροΰνται μεγάλαι αυγ κεντρώσετς Μαροχινώ* καί λεγεωναρίων είς Μαλάγαν καθ ώς χαί μηχανοκινήτων μέσων. 'Έπίβης είς Μαλάγαν έξοπλίζονται έμπορικά σκάφη χαί άνθρακεύει επανα- βτατικόν χαταδρομικόν. Κατά τάς ύ· παρχούσας πληροφορίας αί συγχεντρώ· αεις αυται βφοροΰν προσέχη επίθεσιν ά πό ξν.ράς καί θαλάσοης εναντίον τής Άλμερίας. ΠΑΡΕΤΑΘΗ ΤΟ ΕΙΣΛΙ0ΠΚΙ1Ν ΕΞΑΜΗΝΟΝ _Μ|ΧΡΙ_20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΦΗΝΑΙ 28 Ι·«νίβυ (τ·δ 4ντβποχριτ·δ μ«().—Καθ* α ·%8Ν·ινΦί6η αρμοδίως παρε τάθει τό είοαγωγιχέν εξάμηνον. Ή παρκτ· άς ν·ι τβ έξ αύτβς πλΐ·ν*κτήμ«τα θά ίβχό β·νν μέχρι τής ΖΟης Ιουλίου. "Επί τής π· ραχάσιως εξεδόθη μ·ι ερμηνευτικαί , έγχΰ Μλιος πρ·{ τα Έμπβριχβ Έκιμελητήριν, τ·ς Τρ«πέζ«$ καί τ« ΤΐλωνιΤ*. ΤΟ ΕΦΕΔΡΟΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Ή ΓενΐΜΐι Διοίκησις Κρήτης απηύθυνε πρός τβ εντ»66* Ταμείον Έφεορνν Πβλΐμιοτίιν τό κατ« τέρω Ιγνρ«ί>βν σχ·τΐΜ&( ιιέ την διάθεσιν υπέρ τής
  Βασιλ. άείοπορΐας 200 0(0 δρχ.
  ·*,1( απάντησιν της ΰη' άβιβ. 1932137 ΰιιΐτερας ά
  ναφοΐάς έκτιμίιντβς κατ' «{Ιβν τας κρές ενίοχ»
  σιν της «νβητό{>«>( τ6ν άμυντιχήν δννάμιυν τββ
  Βρκτους ηατριε.τιχάς άντιλήψεις υμών Μ» ι τ©0
  Μαβ' ΰιικι ΔιβΐΜ. Ιυμββνλ'ου άηβφασΐσβντος την υ
  ηέρ ένιοχύοεκί τϋί Β«οιλ»χής ΆΐρβπορΙας «Ιοφο
  ϊάν τού >«8" υμάς ΤαμιΙβυ «σοδ βρ«χ 200X00
  "Εχβντΐς υπ'όψιν βτι «Ι άν«γ>αι της πολιμική;
  πβρβοχίυηί τβυ Κρκτβνς «Ιναι έπιταητικαι ώς α
  φβρ&οβι είς ΤΓϊν£σ·»τηρί*ν ιϋ% ΠολιτεΙα( καΐ έπιτρέ
  πβνοιν την υπό τίιν τβηΐΜ&ν οι·τ6{εΜν κειμλνυν
  ΚΑμιιν ααρέΝΜλισιν.
  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
  Ένχρ>ν€νεν ύπ' εΰβονην ήμ&ν την ύπ' άριβμ.
  5(14(6(37 «πίφβσιν τού ηΐρΐ υμάς Λιβιχ. Σνμβο»
  λΐβυ ε*φίάζβντ«ί ουνβμοι μ«1 πρ<( ελα ΐχαιοτβν ι&ν μελιν αύτβυ μ* ι τέ ν Δ(ντήν τβυ Ταμείον την εύαρέοχειαν Αμνν διά έκίήίωοιν αΐσίπματαιν φι λ€κατρί·{ >·βί την έπιννωσιν τ6ν ί>η«χριείοε»ν
  τά{ έπβΐβΐί όφ·ί>ει ο ΈΒΐδρ黀(Εβσμβ$ τής Κρή
  της είς ϊό £πι ημοι της ονμββλής ·ύτβδ ηρ«( ένΐ
  οχνοιν ιβν μ*6«ν αμύνης τής ΐδ
  Τέ) πββ·ν τ·0τβ ίελ·» Ι(«χβ
  Ι
  Ή Άμερικη καί η ούδετερότης.
  Τό ταξίδιον τού ΊΗντεν είς τα Βαλκάνια
  Υηβυργέί Γεν. Α(τήί Κρήτης.
  η, ιφλ&ιλνλ*η£,,γ ψ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 ΊιυνΙου.— Νβ
  τηλβνοπφήμτττα 4< Ν* άς Υόρκης βϊβ-ηοθν βπ ή 'Α' μβρική ουδεμίαν Ανάμιξιν θ1» «οαγμοτοποιήσρ είς τό Ί σιιανΐκόν. Αντιθέτως θα τη ρήση αυστηράν ού^βτεοότητσ συμφώνως τιοός τόν ότι ό τοθ Κογκρέσσου ψηφισθβντα σγβτι κ6ν νόμον. ΠβρΙ ούτοθ μάλι σία προέβη τα ν βΐς κατηγορη ματικας ΒηΧώσεις ο( ήμιβπΐση μοί ΆυβοικανικοΙ κόκλοι. Έκ Β»ρολ(νοο άννίλλβται βτι ό οτρατηγΛο Φράνκο έ ξοτκολουθεΐ καταβάλλων προ σκαθε'ας κρός μίαν πολιτικήν καί εμπορικήν προσέγγισιν ιής Έθνικτ)ς ΊιπανΙσς πρός την Άνγλίαν, Κκτά τΛ αΰτσ τηΧβγραφήμιτα ή 186α τοθ Φράνκο μκτσ την ϋτΛσιν τοθ Μτιλαττάο φαΐνβτσι κεο&ίζου σα Ιοηφος μβταζύ κύκλων τίνων της Άγγλικής πρωτευού σης. Τουτο βξάνβται καί Αηό ύτιαινιγμούς τ©ν γαλλιν-Φν έ φημΕρ'&ων τής άριστεοβς έ ναντίον ώρισαένων έκπροσώ ττω' τής 'Αγνλι»·ί<: κοιντ)ς γνώμης απέναντι τοθ Ίσηανι κοθ προβλήιιαττος. Κϊχά τα ί.< Λονβίνου τηλε γοαφήματα θβωΡϊΪΓαι πιθανώ τατον τό ταξ«[διον "οθ 6πουο γοθ των Έξω:βρικών κ. ΤΗν 3" ΠΡΟΤΝΙ τβν εΐο τα κράτη τής κβντρι «τίς Εύρώτιης κ«1 τα Βατλκσ νικά τοιαθτα. Τό ταξείδιον τοθτο 84 άποβλίψπ άφ' έ νός μέν είς την έξανο'βω σιν τον κοοθέσεων τής Γβομα νΐαχ, της ΆγγλΙαο ποοτιθβμβ νης νά αναγνωρίση ε α καθα ρώς εμπορικόν καί Ί<ονομι κόν ενδιαφέρον τής Γερμανΐ άς Αν Μβσβυρώηη, άφ' έ·έ οου 86 είς την εξέτασιν τής σημερινάς θέσεως ττ]ς Τσβχο σλοβ^κΐας την όηοΐαν ο( Γερ ματνοΐ κατηγθροθν επί «ολι' τικβ,4κ.θετι*{{ εναντίον τοθ γ'. Ράϊχ. Αύστηρά έγκύκλιος τού Ύπουργείου τής Γεωργίας διά την δακοκτονίαν. Σχετιχβς πρίς την «αταπολί» μησιν τοθ Βάχΐυ τ*]ς ίΧχΙχς χη την εφαρμογήν δπο τβν τεχνικ&ν δπαλλτ)λων τβν δαχβκτίνων μί τρ»ν, απεστάλη δπά τ&0 δηουρ- γεΕου %ί Γ«—ργίοτς πρός <<ταντα τα Ιλαιοταμΐΐχ τβθ χράτο«ς ή κα τβτκρ» Ιπιίγουοα ίγχίκλιε;: «Έπιθυμιθντις 5ττ»ς ιί τεχνι χοΐ δπάίλ^λοι, (Ε άττιοκϋθϋέντΐς ή προαλτ,φθέντες ιίί την χατβππ λέαΐ{οινκΟ ίάχιυ 'τ]ς ίλαίσς, επι ΒοθΒοι μετά μιγαλιιτέρου ζήλου είς την εφαρμογήν τβν δακοκιό νων μίτρων, προσέτι II Ιίθϋσι μεγαλειτέρον έλΐυθερίον %ν ήηων πρίς ένδκ/Ιεχ*} λύ τβν διοφό^ων ουνεργι^νν, μΐν ιί( την άπίφβοΐν νά αιν τάς διά -ι«)ς δη' αριθ. 73746 έγχυνλ(ου δΐαταγής μας χαθορι θ «ποζτ^μΐώΐεις ώς χαί τα ρ Ιξο^χ τβύ ω'. Ή ποο6>ΐΠ5μίνη δι' φ
  πλουοΕα έλϊΐοπαραγωγή «οί αί
  μίχοι ττ]ς στιγμάς τουλάχιστον
  ιύνϊίβί χ»ιρΐ*αΙ βα^Βΐ<αι% επι βάλ/ίυσιν ιίς πάντας τιύς ίήιχοτι άϊχοληΗΐζσίμένίυς είς χαταπολΐμηβίν τοθ ιταραχαμπτοντες τ «5αν οθησομί η< ίυοχβλίαν, ίηιϊ&θδοι υετά πραγματικοθ έν&ιανέρβντος ε'ς την εφαρμογήν τπν δαχοχτό ων ΐιέ:(»ν, Ιχ %%ς άρτΐας έχτε )ίσιως τβν ίποίβν βέλεΐ κυρίοις «ξσρτηθϊ ή* διάσιυαις τβ,ς ιταρα γ»! ής. Έχ καραλλήλου ϊμ»{ γνωρίζομεν δμΤν 5τι ιΐμεθκ άπο φβοιομίνοι ΓδθΛν ολιγωρΕαν ή «μ·)ιιαν τΛν ένΐετκλμένων τεχνι χβν δκαλ)ήλιον κιρΐ την ίχτίΊ οιν ΐΰν ναθι;·όντ[»ν την νά έλέγ (ώμεν οδο -ρέτατατ, ιίς περίπτ» αιν χαθ' ή" είς τιριβέρΐιάν τίνα ήΤέλομεν ιξαχριβώοη 5τι ίπήλθΐ ςτ)ϋία ι Ες την παραγω^,ή', προερ χομένη έχ πλτιμμιλοθς έχτε>έ?ε
  ιη; τβν εργασιών τής χαταπο
  λιμήσιως τβθ ίάχο», διά την δ
  ποίαν θιω?£θμιν μίνους δπειιθύ
  θύνους χορ ως «υς διευθυντάς
  τ«]ς ϋαταπβλΐμήσινς τοθ Βάχου
  χαί χαΐά Ειύτερον λόγον τοϋς
  ποΓισταμένονς τομέ«ν. Τβν τε
  λιυταΓββν τούτω' την [κανό Τ)τ«
  έφε'λουοι νΑ ΙλέγχαισινιΕ &ιι»Βυ>
  ταΐ τβν έργαοιβν, νά προτ«ίνιοσΐ
  ίί ημίν άμιλητΐ την «ντιχκτάστα
  σιν παντί( «ιτις χβιτά τίν κρίσιν
  των.δι' ιΕ&νίήποτε ?όγον {έν θιω
  άλλ
  ΕΛΙΡΖΕΤΙΊ Ν1 ΕΠ4ΗΕΑΒ0ΥΚ
  Η ΙΤΑΛΙΑ Κ1Ι ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΙ ΣΥΝΕ&ΡΙΔΣΗ
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—■ Τό πρακτορείον Ρώ¬
  υτερ τηλεγραφεΐ έκ Λονδίνου ότι υπό
  τής Άγγλικής κυβερνήσεως αυνεχίζον»
  ται αί προσπάθειαι πρός συνδιαλλαγήν
  χαί απομάκρυνσιν των κινβύνιον τού πο¬
  λέμου οί οποίαι έδημιουργνιθησαν με·
  τα την τελευταίαν κρίσιν. Κατά τάς
  αυτάς πληροφορίας αύριον ^σήμερον)
  πρόκειχαι νά αυνέλθη έν Λονδίνω ή Έ·
  πιτροπή επί τής ουδετερότητος είς τα
  Ίσπανιχά προκειμένον νά συζητήση τόν
  τρόπον τού τερματιαμού τού έμφυλίου
  ίσπανΐκού δράματος. 'Έκφράζονται ηολ
  λαΐ έλπίδες ότι θά εξευρεθή τρόπος έπα
  νόδου τής Ιταλίας καί Γερμανίας είς
  την επιτροπήν έλέγχου.
  η
  Τέλες διά ττίς ίγχυχλίου χαθο
  ρΐζοντκι οί^άποζτϊμιώαιις χαί *β
  δδοΐποριχά Ιξο3κ τβν τεχνιχβν 6
  παλλήλην.
  ΟΙ ΙΕΤΑΚΙΝ1ΥΜΕΚΟΙ νΠΗΡΕΣΙΑΚΟΤ
  ΑΗΜ9ΙΙ0Ι ΥΠΙΛΛΗΛ9Ι
  Ή Νΐμαρχία "Ηρακλείου έχοιν»
  ηοίηαε χθϊς ηρίς έ τάσας τίς πό
  λιτικίς άρχ^ς τοθ νομιθ Ιγχα*λι
  όν διαταγήν «Ο χ. δφυπουργκθ
  τής Εμπορικάς Νχυτιλίος διά
  ττ]ς οποίας βί μεταχινιύμινοι λο
  γφ 5πη-ισ!ας χά Ι δικαιούμενοι ίκ
  ητώσιω; συμνώννς 'ψ νβυΐολογΕφ
  δημίσιοι &κάλλτ,λοι Ιίον νά χατ»
  ίίίβσιν ιίς ΐο ιίχιΐον ΟραχτοΒΐΙ
  όν έκίέσιω; τ·0 ιίσιτΐ]ρΕ·υ των
  ίντΐγραφον %ς περΐ μιταχινήσεως
  διαταγάς.
  τα φορολογικα
  ζητηματα
  Διά δημο3ΐειι6έ<τος ν ομού δρ£ ζεται Βτι &ποχ(ειΟντ«ι είς την πλϊίίΐΒμήν ιίδι>ής έφάπαξ φορολο
  γΕας έχ δραχ^ών χαρχΐνων 14 χά
  τα χιλιόγρβμμον ι( αγοράσαντες
  χπό τής 29 μέχρι τ*5ς 23
  Ηόντος "Απριλίου
  χοφέδες. Έκίσιις
  !>ποϋργιχ§ν δι α τα.γ§ν Ιπ
  οαι ίπαγοριύοεΐς
  *αί παραλαβής ααιχχάρινν αί γε
  νόμενϋ πρός άποκυκήν &π»ρίγιτ»ν
  ζτ,μιβν τβν ιίααγωγέιυν. Τέλος ό
  ρίζιται δϊΐ λαχανιχα .χαί όΊτωρι
  ^^ παραληφι έ*τα χά Ι τ»θέντ« ιίς
  την χαταναλωσιν πρό τή» 23ης πά
  ^ελθίντος Απριλίου επί παρακα
  τί ν πρά ττ)ς μεταδιλής
  οί εισαγωγικόν δασμβν
  μέχρι διαχανονισμβθ ττ]ς ίξίβς
  ι»ν διν δπάγονται είς τάς »δξή
  σιις τ*)ς 24τ)ς ί5ίοιι μηνός»
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  Γενομένην αρχαιρεσιών τοθ Σιλ
  λίγου 'Αναπήρων εξελέγησαν:
  Π,όεδρος Έμμ. ·Αρχοϋλά*η{, Γε
  νικές Γρομμαιιύς Στυλ. Γαβα^β;,
  Ταμ(ας Χ. ΙΙιΐτουλάχτ,;. Σάμβου
  λοι Γ. _ιειαχάθ](, Ν. Μιχιλινα
  κης, Κΰΐν. Χαρχιυσάχικ, Β. Χ>ι
  ρέττ,ς. 'Κξιλεγχτιν,ή έπιτροιιή Α.
  Νιινοχυράχτ];, Κ Πα·ναγτ)(,Ν.Β%6λ
  γαρης. Ταμιΐιν θ^μά(»ν Γ. θα
  λκσσινδς.
  ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ "· ΜΕΡΑΡΧΟΥ
  Τ*)ν παρελθιθααν Κυριακήν ά
  φίκιτο ιίς τ*)ν πίλιν μας δι* &ηη
  ρεσΐαν ο Μέρβίχσς Κρήτης υπο
  στράιν,γος χ. Λιλάχης.
  ΑΙ ΕΞΕΤΑΖΒΙΣ
  ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 2Χ0ΑΗΣ
  Εδόθησαν χϊ·ς κρός
  σιν τα &ποτελέσμκτα τ6ν διετησ!
  ω^ έξειίσιω» τ&* μκθητβν ι5< ινταθϋχ Δημοσίας Εμπορικάς Σχβλτ|(. 'Κν τξ 1<τΐ| τάξει δπί σι^σ»> έξιΐάσεις 14 έξ ώ^ 1»
  βον άπολυτήΐΐον 7 παρεπέμφθη
  σαν είς συμπληρβεμκτιχάς έξετά
  σεις τόν Σιπιένβ^ιον 6 χαί άπερ
  ρίφθησκν ι ι». ΟΙ κρητιύσ^ντες
  έφίτος μαθηταί τής 2χολτ]ς ιΙ»ε
  &ί ί{%{: Έν τί Α. τάξει
  Μ- -ανετάχη. Έλ. Ν.
  £ΐ!(. Γ. Ε, Κτ,
  Β. τάξει Βύαγγ.' Ν.
  Γ. Κ. ΊϊΤρΛχης,Άθ. Ι. ΒιρΙγου
  Έν νή Γ. Α· —· Μ»·ατιύ»η(, Δ.
  Μ. Μίλωνάκ?)(, Κϊλ. Κ. "Ανδριβ
  νοθ, 'Δλ. Μ. Ί'ζοινάχης. Έν τ^ Δ.
  Μ. Ι. Μιρομπιλ ωΓα>τ)(, Χ. Τ.
  Κα^όπιυλοζ, Έμμ. Μ. Καθ;ά
  »—(, Ι Κ. Φίυντώ>*)ΐ. Έν τ^ Ε.
  Μιχ. Έμμ ΜαλλινΐΗχης, Γ. Α
  ΡαπίΙηί. Μ. Β "
  ΤΒΛ6ΤΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ
  Επί τ$ λήξει τβθ βχολιχβθ Ι
  τβυ; .έλαβε Χ»Ρ«ν τή^ πορελθ
  σκν ΚιιριεΧί^ν είς τα Εθνικόν Όρ
  νοτρόφιΐον θηλέων σΐμνή χαί
  ώραία τελΐτή χκτ« την οπιίαν ίψ%
  λησαν δπ4 τδν μιχρβν τρονίμον
  ίοθ ίδρύμαο; προσεαχαΐ χαί άΊμ»
  τα χαί άχολίύΐνς άπηγέλϋησχν
  μονολογοι. Είς την ίίρτήν ταύτη»
  παιέστη ή χήρα τςθ αειμνήστου
  Άνδ'έίυ ΚαλοχαιρινοΟ χαί άρχΐ
  τος κόσμος.
  ΣίΤΑΦΙΔ)ΡΠΟΥ
  .ΤΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ϊό Δημοτινον Συμβουλιον ώ;ι
  σε διά την ηρεσιχτ) Ηαρασχιυ^ν
  σονιδρίβοιν. Κατάτβ6ιη»θά βιζτ,
  τηθβοι βιά^ρορα τριχ«6θτ]( φοσε
  ■ς ()τ||ΜΤ(ΐΐ$ ζ^τήμβτβ,
  Α. 2βυχαιςΐδηςχβιΙ Έλ. Ν Ξι
  νάχη(.
  —Έκ παραδρομτ]ς πκρελείφθη είς
  την δημοοίιΐίθιν τοθ δ^μίταν τβν
  πρωΐΐκθΛθίιν μ&Ιίηΐριβν νά συγχα
  τ*λιχβή προχΐές ώς τοιαύ η χαί
  ή μαοήΐρια τής τρΐνης τώίεως τοθ
  Γιμνασίβυ Η^λίιον ΜβρΙχ» ΦΓειι
  ςί1' -—-—.
  Τθ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΜΑΤΣ
  Κατά την πβδοσφαιριχήν συνά»
  τησιν Πίωΐαολήμαι·ς τ^ς παριλ
  β&ύσης Κυριαχ«]ς νιχήτρικ χατό
  πιν οιβματΐλωιατου άιβνος άν*
  δείχθη ή ομάς τής Ε. Γ. Ο. Η
  Ιπιβληϋιΐσα τοθ Ο. Φ. Η. δια
  τερμάτων 2—1. Σήμερον χαί πι
  ρΐ ώο»ν 5 1)2 μ. μ. ϋίλει λίί».
  χώραν «τώ/ πρωτ&θΛήμαΐος μιΐα
  ςυ τής Πίωίαϋλητρίβς έμ^ίος Ο.
  Φ. Η. χ»Ι νί)ς ίσχυ^βς τοικύιην
  τ&0 "ΕΗνιχοϋ αηό την Βΐ9κη9,<χ« τοθ Διιϋνίθς ΔιβιτητιΟ χ. Χ»τζν πούλο»· Ό ά;ώ/ προμη·ύεται 1 ξαιρετιχιθ Ινδιαφέροντος Ιοχυιβς σι«νοέοε·ς τβν Η ΧΟΕ£1ΝΗ ·£ΡΝΟΚΡέ>£ΙΑ
  Κατ' άνακο( ώσιν έκ τοθ Μί
  τεωρολογικοθ ΣταθμοΟ ή βερ
  μοκρασια χβές ιίχβν ώς κϋ
  τωθ>: Έλαχΐσιη 18 4, δεκό
  της τετθρτης ώρας 27.0. Ή
  θερμοκμασΐα «ροβλβηεται καί
  σήμερον στασιμθς.
  Η
  Τό όιτουργεΤον ττ)ς "Εθ/ι·
  κης Ο(<ονομ(ας &ι' έγ«υκλ!ου τού πρός τβς τελκνΕΐακβς αρχάς γνωρίζβι δΐι δια τΐα σαν εξαγωγήν σισφιβοκάρ τι ου £[ς οίανβήτίοτε χώραν ι άνταλλανης βέθν άπαραηή ιως νά υποβάλλη εφεξής ό έν διοφερόμενος ίξαγωγιός πρό πάσης οριστικάς συμφωνίας τού ρέ τόν άγορΓφιήν, ςϊιη σιν πρός τό υπουργείον άνα φβρουοαν σαφ©ς τό βάρος 'ής έξαΐθησομενης ποσότητος, τό τελωνείον έξαιωνής καί ιήν χώραν κροορισμοθ. ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΗ ΖΩΗ ΑΙ έν τη άγορ^ μος κυμανθεΓσαι χθές τιμαί τ£>ν διαφόρων ένχωρΐ
  ών τιροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Λίαν.
  Έλαιει 5 βαθμων 41.50 45.
  κοινά 40.
  ραφινέ —
  Χάη«νε{ λευκοΐ α' 27. 31.
  ,. β' 25. 29.
  πυρηνβλ. α' 23. 27.
  .. β' 21. 25.
  μουρνέλ. α' 23. 27.
  .. β' 21. 25.
  θΐνοι Αρχαν. τό μΐστατον 50
  „ Μαλεβυζΐου 6
  Μέταξα 550
  ΚουκΟΟλια 60-120
  ΔΙκταμος 250
  Δέρματα βιδέλα 45
  βακέτα 30
  βαρεία 24
  Αμνοδέρματα α' ' 40—90
  'Ρ' 10-30
  Προβατοδέρματα 50—60
  Άρκαλοδέρματα 180
  Μαλλια 88—45
  Τιμαί ΣυναΑ.λάγματος
  *■—■—■
  Άγορα Πώλησις
  110.40 111.40
  546. 550.
  28.10 28.36
  4.91 4.99
  25.30 25.56
  60.60 61.90
  Β.80 Β.ΒΟ
  III
  Ι,ΙΙ
  Δολλάριον
  ΛΙρα
  Κορώνα Σουηδίας
  Φράγκον Γαλλικόν
  Φράγκον Έλβετ.
  Φιορίνι Όλλανβικόν
  Το·χο·λοβακ(αε
  Φβ«νιιβ* Βελν,
  ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ
  Ο Χ Η
  ΕΙΣ Β.ΡΙ0ΒΙ4Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μ«ς).— Τηλεγραφήματα έκ
  Βαρσοβίας μεταδ'-δουν μακράς περι¬
  γραφάς τής γενομένης ύποοοχής είς
  τόν αφιχθέντα έκεί Βασΐλέα τής Ρουμα
  νίας Κάρολον. Κατά τα τηλεγραφήμα
  τα ούτά είς τόν Ρουμάνον Βασιλέα ή
  Κυβέρνησις καΐ ό λαός τής Πολωνίας
  «πεφύλαξαν ένθουβιώβη ύποδοχήν.
  Πρός τιμήν τού ώργανώθησαν έπίσημοι
  δεξιώσεις καί τελεταί, εγένοντο παρε·
  λάσεις στρατολ καί έλαβον χώραν λαϊ ·
  καί έορταί.
  Ό Βασιλεύς Κάρολος έσχεν μακράς
  συνομιλίας μετά των Πολωνών έηισή
  μων καθ* άς διεπιστώθη ή «γκαρβιό·
  της των Ρουμανοπολωνικών σχέσεων
  καΐ ή στενή φιλία καί συνεργασία των
  δύο χωρών.
  οΙΡΓρΤϊΓΤΊυρΓακοσ
  ιναχιιρει ειπη ν ηοειρβν
  ΑΘΗΝΑΙ 28 'Κ.υνίβυ (τβ« άνταπβχρι
  τοδ μ9ΐ$) —Έκ τοδ υπουργείον τίς Γε«ρν(
  άς Βνεκσινώθη σήμκρον ότι ο ύπουργός η.
  Κυριακάς αναχυρεΐ είς περιοδείαν άν έ την
  "Ηττειρσν. Ό μ. ύίΐ·«ργός τής Γεωργίας θ«
  ΠΕριβοενση όλ·Μληρβν την ύπαιθρον τής
  Ηπείρου χ*. 8* μβλκτήου ΐπί τ·πευ τα
  γκνργιχκ ζητήματά τη;. Έπιστρίφων
  είς ΆΕήνας Β« οννενν·ηθ& μετα
  τβθ ΠρωΒυπβυργβδ μ. Μετα {α πρ·ς ίηί
  λύσιν τβν πρεβλημάτων της Ήηΐι
  ρντικϋς ύπαΐθρου καΐ εκτέλεσιν τ&ν ΐργνν
  ίχίίνων διά των ©Λ·(ων θά ίνιοχυβό ή ηρέ
  οδσς τής Γεωργίας. Εί| Μακείσνΐαν χαί
  διά συναφή γεωργΐΜΒΐ ζητήμβτα καί τ&ν
  περΐφΐρΐιβν ταύτης αναχωρεί την προσεχϋ
  έβδβμάδα χαί ό Γκνικσς ΓρκμμΒΤΐύ; τ·0
  όη·νργκ(ευ τής ΓιωργΙας.
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΑΓΓΛΟΙ
  ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΦΙΣΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—· Έίδήσεις έκ ΛονΒίνου
  άναφίρουν ότι απέθανε σήμερον ό ναύ
  »ρχος Φίσερ* εις έκ των οιαπρεπεσιέ·
  ρων συγχρόνων ναυτικών τής Αγγλίας.
  Ό μετχστάς ,εΖχε οιατελέσει έηί μα¬
  κρόν άρχηγός το>3 Άγγλικού β «όλον
  τής ΙΙΙεβογείου ειχε &έ επισκεφθή κατ'
  επανάληψιν την 'Έλλάδ». Ή άναγγελία
  τού θανατου τού εδημιούργησε γενικόν
  πένθος καί βαθείαν θλίψιν είς ολόκλη¬
  ρον την Αγγλίαν καί ιδία είς τόν να»
  τικόν κόσμον-
  ΤΟ ΟΡΙΟΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
  ΤΟΝΕΚΟΙΙΛΕ1ΗΑΕΙΤΒΥΡΙΟΝ
  ΑΟΗΝΑΙ 28 Ί·υν(·υ (τ·δ αντοιη·Νρι
  τβδ μ«ί) —Δια τβν βπβοταλίντων πρσς δα
  μβαΐευαιν είς την εφημερίδα της Κυβερνή
  σεως ίκπαιδευτιχδν νομνν ορΑ(*τ>ι μιτα.
  ξύ αλλων κ«6«ί «γνοίοΒη ·η οί έκπαιδευτι
  κ·ί εξέρχονται ύκοχρεωτικβς ΐής ύαηρββί
  «ς αμα Τ$ βνμηληράοιι χ·δ 65$» ίχ·»ί τϋ$
  4λικ(«{ τ«ν. Ό ΝΒβ·ριαμ·ς «ύ[·( τοδ α>ρί
  •ν τίΐί ΑλικΙβ, ίβχύΐι δι' ««ντ«ί τ·ύί (*
  και4ιντικ·ύ{ «λήν τβν β