94462

Αριθμός τεύχους

4601

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

30/6/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  *♦>·
  ΠΓοΤοχη
  Ι
  ΤΡφή»Μ
  » μακράς
  ς υηοβο
  ς οβοχή, ,ίς
  οιλεα τής 1·ο>μ.«
  τ* ιηλεγρχφήιεα
  *»ον ΒχαΛεαή
  ς *>ής Πολωνίβί,
  βη ύποδοχήν.
  ί
  ημ
  εγένοντο η»ρε·
  ιβον χώραν Μ.
  -_, Ιβχεν μακράς
  [Ιολωνών έπισή
  >θη ή ίγ**ρο"ιό·
  λ**νικών βχεβκ»»
  συνεργαβία τώ»
  ΓΪΥΐΐί
  Ι Ν ΗΙΊΕΐΡΰΗ
  . (Τθ6
  ιγεΐβυ τίς ΓινρυΙ
  •π ο ύκ·υρν*ΐ *
  εριβδείαν έν! Λ»
  , τΰί Γ**Φ»ί·ί ·*
  *« ν«·βρ·ν ίίί
  «00 εϋιΐ τ·>ιεΐί τ*
  φισερ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ----------~"~"~——ε—■εποπε——-π—π—π—π—εε——|||ΗΗΗΙ]ΙΕβΜΗΗΗΗΗΗ|^ΡΗΙ^ΙΗεΜεεεΗεε—ε—εκεε—ε—ε—■
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ, ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύ—οα
  ίτησία λίραι 3
  ίξάμηνος Ι
  Άμίριχής
  ετησια οολ. 15
  εξάμηνος » 8
  Τιμή
  παΐά φύλλον
  Δ0. 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  30
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1937
  ΓΡΔΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — "Οί εΐΟΜ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΑΟΥ 4401
  ΤΙΠΗΙΟΖΙΪΙΤ1ΠΙΙ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΡΙΣΙΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΠΙΟΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Ή κρίσις την ο «οίαν διήλ
  Β* τ· τελευταίον δεχαήμε-
  ρ·ν η Εύρώπη, δέν έτερμα.
  τίβθη βκβμη εξ ολοκλήρου
  Είναι ομως βέβαιον ίτι έαη-
  με(ωα<ν αρκετόν ύφκαιν. Καί καθόσον δυνάμεθα να αιιμ πιρβνωμΐν, η ειρήνη τ·ϋ κο ομον ήκειλήθΐι μέν να κα ταηοντιαθ^ ιΐς χ· Ιακανικα υδατα, άλλαι διασωθείσα δΓ άλλαν μίαν εισέτι φοράν, πολύτιμον σύμμαχον χαί «οονρον είς την ηύλην τής Μΐαονεΐο» Ευρίσκουν δέ οΠ- μιρον πρόβφορον τ* έδαιρος καί εύνοιχήν την κερίστ*. σιν δια μίαν τοιαιύτιιν «καί τη "Μην πολιτικην, λ<νω τής βκθυτκτης κρίσεως την οποίαν οιέρχεται τό Σοβιιη κον καθεατώ; έξ ής χ«ι έχβι δημιουργηθή σκοτεινόν Μ«ί «βίβεηον χάας Είς την βκέ χώραν ταδ Βορρά καί λ<γω έηίσης τής πολιτικάς ασταθείας ή ο ποία φ.βταται έν Γαλλία, «κως •ύλάχιστβν απεδείχθη έκ τής κκραιτήοΐω; τοδ κ. Μπλβύμ. Κββ' ημάς λαϊκόν ηολΐ μος έκί τοθ κκραντος τούλα χιστον δέν φαΐνιται πιθανίς Δι4η τ·ς πιθκνάτητας τβδ πολέμου τάς αποχλείει ή λβ γικη τνν πραγμβτων, ίπω; εμφκνίζανται ταυτα καί β κνς έχουν έν τό ούοΓα Έκτος έβ κια εάν βυμβοδν «προο ητα γεγονάτα, τελείως ανχ (αρτητα καί «πό την θέλη ιν τβν βρχηγβν τβν λκβν «αί «πό την πορείαν τής λο γικϋς. Τό δέν διατρέχει αύτην την στιν; ρβντβν αύτην μην οββαρβύς κινδύνους ηαο' ίαβ περί τοθ αντίθετον λέ γονταΐ καί γρβφονται. Βεβα( «ς, δέν είμεθα έξ έκκίναν οί οκο.οι πιστεύουν δτι δέν κιν ίονιύΐι ή ειρήνη έκΐιδη οί ηγέται τβν λαβν αναλογίαν ται τβ( ηθικάς ευθύνας τωνδιβ Την ουμναραν καί την φρί- κην κου β* ακορκίορ είς τόν κάαμον ■!; νέβς πίλεμος. Διέτι αΐοβηματιομοΐ δέν ύ χαρχουν ιΐς τοιαύτας περι κτείσεις. Αντιθέτως φρανοδ μιν Ιτι ο κολιμβς κκοφεύνε τση διότι ακρ«β«ς καν»Ις δέν είναι βέβνιος ϊτι θα εξοντωθή καί 86 καταβάλη έ{ όλοκλή ρουτούς αντ·καλο», τού. Κ Αύτη *έ η αδ»ναμία κρο έρχεται οχι τοοον έκ τοδ Β τι δέν έχουν ολοκληρωθ$ «1 κ· λιμικαί παρασκευαι τβν δια φίρνν Κρατβν, οββν έζ «λ λων έντελ&ς λέγων καί κ» ρ.νς έκ τής ασταθείας τβν ηολιτικβν καί Κυβερνητικ&ν καβκατείτων τβν περισαοτέ- ρ«ν Ερατβν, οφείλομεν ών εΙ« *ην κρίσιν την οποίαν ί •Ιστανται αί δΐάφοροι Ιδΐο λογίαι καί «Ι πολιτικαί καί κοινωνικαί δοξασίαι. ΟΙ κ<ν ουνοι τοδ πολέμου θκ ήσαν αοφαλβς απείρως πΐριβσοτκ ροι καί μκγαλύτιρ··, ·ομι μάλιοτα θκ είχεν έκέλθη. ήδη η ρηξιί. εάν δέν έπήρ χ·τ· τ· βπρίβκτβν άπβτέλε αμ« τβν Ίαπωνικβν έκλο γβν πού ίκκμΐ ν' βτονήση η Γερμανβϊ*πωνικί. ανμμκ- χ(α καί ν α στραφή ήΐζ» τερικίί πσλιτικη της ίξωτι κης χώρας τβδ 'Ανατέλλον τος ηλίου πρός την Αγγλ! «ν καί την Σοβιετικήν Ρ»α αίαν. Διότι έν έναντία πε ριπτωσει, η Γ«ρμ«νία, έχ·» αα την σύμμαχον καΐ την ενίσχυσιν της πβνιαχύρο» Ι απωνίας καί της Ίτ-λίατς, 8« εγίνετο πΐριοσοτ*ρ·ν ·κ«ι τητική, «·ριβοίτ«ρ·ν κά κβί ϊβ»ί ββ μέχρι πολέμου, κιθανότητις τί,ί φκΐνοντ· κ«· ι- -- . σχυραί. Άλλ« βήμΐρ·ν η Γερμανία κ>. η Ιταλία μ·
  νβι Ββ διί«ρ«ττον πράξιν
  νβ κηρύ,οην
  νίκηδβ-έ.
  «ττ.σμ.ύ
  χαί '
  κ!
  Γ«λλΙ«β
  φνσικβ
  καί τής _·ρ«·τΐ»«ηϊ Γ---1«
  α;, έ«·β·ν 4 τ»λΐ»τβίβ δυ
  νβαΐΤ τ.0 Γβλλ.ο.β.«τ»κ.6
  έβΐί*»δεν είς
  σίίνασπΐσμοδ
  νβμΐι
  ουμφιίνο» θβ
  βοήθειαν τοδ
  ΪΒ1·Φ»ν·Βμ·ν λοιπον
  *«οϊοι
  Κϊβ«ρ1δ
  αανία ·δϊ· »»· *
  Β.λήα.υν ν. «Βηβ·»ν
  ύλν τβ
  μ
  «Ρ«Υ
  ημλ;-κι^α«ϊ5
  αί
  ρίως η ΓΐρμβνΙβ
  ται τβί κΡ«β·«ί « β,_{β
  χιι δημιεϊΜΡΥ1»8!». ·ϊ ί11 ,λ
  τοθ Ιακβνικ·9, δι* νΐΐ **
  ρ5ριβμίν« βΙτι.μ«τ« «< οί δύβ μεγβίλοινικη τβύς βρνβδν—ι. «αταστήσουν ο πιθανότερον είναι ότι η Γ«ρμκν(« καί η Ιταλία, Κρβτη α»νκεντρ«η«β καί πειθαρχημένα είς Κυβκρνή βΐις Απολύτως Ιαχιιρβς θ« γ{ νούν λκαιτητικΜτεραι κ«11 οως καί προκλητικύτεραι. Δχάτι ιΐναι φυβιχβν ο! ζή τοϋντες νβ είναι κχί πε ρισαό?(ρον έπιθιτικοί, βΐαιβι καί ρΐφοκίνδυνοι. Κ«ί είναι ενδεχόμενον, αν νά θεωρηθή ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ δέν βπ· τούδε: βέβΐιον, ότι Βκ λ«βευν μέ ρος τούλαχιατον τβν ίσων ζδ χβί {τι θ>ΐ Ιδουν τβν
  πόθον των, τϋς επικρατήσεως
  τοθ Φράνκο έν Ίβ«ταν(α, έκ
  πληρούμενον. Ή 'Αν'νλΙε.
  κ«ί η Γαλλία θκ φκνοδν χβ
  τα ηάββν πιθκνάτητα περια
  αίτερον ύκοχνρητικα(. Τοδ
  το δέ κ«ί διόη δέν έχουν
  νβ κερδΐοουν τίπβτε 4«ό ί
  ν· πόλεμον, Αφοδ καί αήμΐ
  ρον Τ« έχουν Ιλβ, αλλ« κ«ί
  διατί αί δημοχρκτικκί χυ
  βιρνήαιις των, είναι ώ; έκ
  φύοεώς των διατν^τι
  χ«ί
  ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
  τού
  Ό Γ<ΐρ4λι Ιχιι "τ4 μν-(ΐ·ιβδ«ς 6ι6λίο Τοιιρ*ι*έ; βρδοις τ·9 ου. Ή νιοτογραφιχή άηιιχόνιαί τους έν σχέΐιι μέ τ^ν ιξίλιςΊ τ^ς χΙχντ)ς χαί τ·θ ίθνογρβφι- χοθ χαραχττ)ρος τΌ χδκβυ, δια*· νίζιι χαί βυμίζκ β* τίς Ιηβχέ ! 'Αχριββς, 5η«(, ουμβχΐνεΐ, ο την έ Κ«ί, ρητικκί. Έννοεΐται, ίτι έν τω με ταξύ θβ συνεχισθοδν έντ« τικβς οί έζοκλιομοί άπό >
  λοιις. Καί β τα ν έκρβνΐ) Α κ·
  λεμο;, διατί Βκέκρκγζ βνβ
  ποφεύκτως βργοΐκρβ έβΤΗ,
  π·ύ θκ κλήζη
  άνθρΗκάτητβ θβ είναι
  φοβιρωτέρα.
  ν.
  την
  Η ΓΡΩΡΠΚΗ Μ ΑΣ *Ν*ΠΤΥΞΙΣ
  Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  'Αττώ εΐκοσαημέρου ήνοιξεν είς
  όν κήπον τοθ ΖατττιεΙου των 'Λ
  ην&ν ή Πανελλήνιος Γεωργική 6κ
  θέσις, είς την οποίαν ουμμετέχει
  οί ή Κρήτη. δι" εΐδικοθ περιπτέ
  ροο τ,ς. Κατά κοινήν 84 όμολο
  γΐαν ή έπιτυχία τΓ|ς εκθέσεως σύ
  τής ϋπήοξβν έξσιοετική.
  Περισσότερον δμως έξ δλων
  κΐνησε την προσοχήν κοΐ τό έν
  ίιαφέρον των έπισκεπτων τό περΐ
  τττερον ιτίίς Κρήτης, μ έ τόν Ιδιό
  τύπον Μινωϊκόν ρυθμόν καί τόν
  τΐλοθτον των έκθεματων τού.
  Ή Κρήτη έξετιοοσωπήθη, έπαρ
  κώς είς την έκθεσιν. ΤΑ πλοοσια
  καί έκλεκτά προιόντα τής Κρητι
  κης γτ)ς έκΐνησαν τόν γενι«όν Θαυ
  μαβμόν καί Ετυχον Ιδιαιτέρας δ
  λως ττροτιμήσεως. Άρτιωτέρα β
  μ ως έξ βλων των νομών, ύπήρ
  ξεν ή συμμετοχή Ηρακλείου. Καί
  τοθτο χάρις κυρ'ως είς τας άκα
  τσβλήτους προσπαθείας τοθ Βιευ
  ΘυντοΟ τοθ ΓεωργικοΟ ΤαμεΙου κ.
  Στιόρου.
  Άλλα διά την Εκθεσιν τοθ Ζαπ
  πεΐου καί τό περΐπτερον τής Κρή
  της, Λρχ'ζομεν άπό σήμερον την
  δημοσίευσιν σειράς σ.νταποκρΐσε
  ών έκτακτου συνεργάτου μας.
  ΑθΗΝΜ, Ίοόνιος (συνβργά
  τού μ^Ο — Προπαγανοαί, ρβ
  κλάμβς, δημοσΐΓύσεΐς,ίΙβήσεις,
  λβπτομερειακές, 4νκύκλιοι,κσΙ
  παν μέσον οιατβθέν μέχρι σή
  μβρον διΛ να τιβΐση, προσηλυ
  πι προσελκύση ώσιε νά ν'
  νη μεγαλυτέρα ή συμμετοχή
  ολοκλήρου τής Ελλάδος χαί
  των πλέον απομεμακρυσμένας
  δσκιλης νής τοθ χωριοθ, ξεπε
  τιοθνται ενας—ενας σέ άρμο
  νίκη διά<·αξι μ*σα στήν καρ διά τής Αθήνας σ·<·ό τραγου ?ηα*νο ρωμαντικό Ζάππβιο. Κάθε νομός έκεΤΐ Μέ την ζωή τού την άγροτική, μέ τό ζωντανό άνοτέλεσμα τής δου λβιάς τον κατοΐκων τού. Τα γεωργικά τού προΐόνχα, (ά κτηνοτροφΐκσ, τα ζωοτβν νικά καί τα τόσα άλλα έκεΐ Ή βταζβρβς κομψές, ά καί άπβριττες ΰποβαστά ζουν μέ σΐοργή,αέ κάποια ίερτ) συγκίνησι τα ώραΤα κα( πλού σία έκθέμστα τής Ελληνικάς γής ώς νά αΐσθάνωνται 8τι έκτιληροθν χαί σύΐίς ύπέρο χον προορισμόν.Ένσ, Βνα τα περίπτΕρα τον νομΛν περι κλείουν καί κάτι ά^ό την ίδιαι τέρα τους ζωή. ΠανχοΟ καί μία ίχπληξις καί μία ξεχωρι α ή εντύπωσις. Ό<α βιαμερισμάτων της ρεΐ, Βέν είναι δυνατόν βέν μκο ιιαρά νά όμολογηθβ ειλικρινώς υπό πάντων δτι επέτυχε άιΐολύ τως. Έπέτυχι! Δέν άρκεΐ ή λέξις νά διατυπώση., νά κσ ρουσιάση πλήρως ζωντανή, σ«αρταριστή ΐήν πραγματικο Ή ιιραγματικότης υπερέβη τάσαν ιιροσδοκΐαν. Πάσαν οί σιό&οξον προσμονήν καί τιά σαν προοπτικήν. Ή ώραία οθτή πραγματικό της «αρουσιάζεταΐ σέ δλα της τα χρώματσ, σέ Βλες της τίς πλευρές καί βλες τίς ά σεις μεγαλειώβης, θαυμασία καί Οπέροχος ή γρμ οίκσκοι τιο>6μορφοί. «ολόχρω
  μοί, τΐολυσχιβεΤΓ, κο^ψοι>ι^αί
  νσριτωμένοι, γεμάτοι αη' < ίωτΐ ιής οιΐαΐθρου, ζωντανεμ» νοι άπό τόν άγνό όργασμό ,Γς κοθάριας φυλής τοθ ά νρο0 καί ™° «άμ«βυ 4*ο«ν ονΐ·ς το βρωμα τβν χιλίων καί ενός έζωτικΛν ανθέων τθς αλήθειαι Ή.Έλλάδα βΐναι μορφη τόσο ώμορφη μά & τώ ξέρομε. Δέν τό ΒΚέκαμε ά τι τα καί ζωντανσ, γι' ού:ό ήρ Θε ή Πανελλήνιος Γεωργική "Εκθεσις 'Α,θηνΟν νά μ άς πα¬ ρουσιάση., νά δώση άνάγλυφη τή μορφή αυτών τον ώραιοτή των μέσα στά κοι,ψϊ σπιτά κια μέ τού; τίσους παλμούς τής όκαίθρου. Αΰτό βμως ποθ κάμνει τόν έπισκέπτη νά στίκη έκσιατικδ?, Εκπληκτος κσΐ ένθουσιασμενος είναι τό κβρ κτερον τής μεγαλονήσου Κρή της. Ή διακόσμησΐς τού καλ λιτεχνι«ωτάτη ΜινωΐκοΟ ρυθ μοθ μέ άναπαροσ:άσεις άρ χαΐκάς ΈργασΙα κοπιώδης άλλά ίύσυνεΐβητος καί έπιμελημένη Έβεΐξαν πραγματικάς βλ τους την καλλιτεχνική διάθ σι καί (κανόΐητα οί καλλιτίχ ναι διευθυνταί τής διακοσμη τικής κ.κ. ΔουκουμετζΙ&ης καΐ Βάσσος. ΌφβΙλομεν ν' άναψέρωμε δτι συνέτεινε τα μέγιστα ι(ς την δλην διακόσμησιν τοθ «ε ριτιτέρου, αυθορμήτως νρο σφερθεΐς *Γόο τοθτο, ό έν ά ποστρατβ σ Συνταγματάρχης Μιχαήλ Κοχλακάκης. Έ&ω σαν Ιτσι Ινα πρωτότυπο θέα μα στόν Κόσμον -οθ «ό «ε ρϋργάζετα', «οθ έρωτά «ιρΙ τίνος νρόκεαβι «αί «οθ Ιτοι Ι»νΐ)μι1». Άλλα, οιιγχΐχριμένακ, ηβΐν ο καν5«μάτΜρ χρίνος χά χά ταατήαη έντιλβς... ανίξια χάβε έδέ Κίθε ποαΐ ΙκβΒ μπρβοτά μου ιο ταμπ?ώ μιΐς τετσιας βρΰαης, π«ύ λίγιται έν τούτοις γιά ώ>ι-
  ίνους τοπιχους χ«1... οίίογινΐι·
  «χόας λόγους—' χοθ ΊΒομινέ»:.
  Ό Τοθρχος χτήτιορ ή χατασκιυ
  :ή; Ιχιι τιθ^ έΒβ είς τ|ι««
  μοίραν. Άλλά τί σιιιιαιίνει;
  Η βροιι είναι Τουοχιχή Κ»1
  'ώ; 6κοαχΐ)ρ[ιΙιι 6 έμιχνιυσμΙ- ήΐιου
  ιος χιιρισΐ^ς τ·0 έμμέχρου λο-ιΐντδς
  γου χαΐ δ μιναρές ακδμτ,. πΐο
  α τίχιι απομκνάρι ι%ς πιχρδχα
  τΐ){ οκλαβι<ς, Ιχιι τή θέΐΐ τού οχήν ίοιορική γοαμμή χ»1 την έ Άφήνοντο»; τίς Τ·ιιρχι*Ιζ χρτ] νες, νο|»ίζ»ιιιιε 5τι ανταποχρινόμ» θα σέ μιά Βιανοτ,τιχή ν« τχοθαε άγχυροβαλοθντες οτ^ν ϊ <η χαί Εστορΐχή έκΕσης αδ λτ), μέ τΑν χΐοοδ. Ή μοΐρχ ΧΕθ3βΟ εΝι πάνχοτι νά ΙρεΙπιοι. Αυτή τ») θίίΐ χαί οτό Ήράκλιιο. Ό ατΐς <Στά.(». άφιιρήνει οτήν Ι διόίητάτ·υ α&τή, ώιαΐχ τιιρα αΐ ίδ· χαί κοάαινις δ χιοσίς. Οί άχτΙ«ες τ·0 ιΝ« 03 νά ρουφήχχηχαν ! μιοοοίιιομέναι άραβουργήμ» τα ττ)ς 6ρύίης, τδ δλο της άχι Βιο« τ) άρχιτιχτονιχή χαΐ δια «οομ»)τιχή μορφή τ—ς, μα; λένε ,τι 8Ιν μβς λέιι Ιοως μιά πολύτομΐ) χαί ααθιντιχή ΕοχορΕα. Έ86 θά 6ρ|ς την Ικφρααι την Ε- αιοριχή μαζύ μέ τό οίοδήτιοχι γεγονές, ιΐτι τέ χαθχρβς ίαχο ριχδ. είτε χαί τό χοινωνιχί. θα 6ρ$ς έιχίοης χβί τα πού άποτιλιΐ τή 64 αι τ<ίν έθνογραφΐχ^ χαί ψίχο λ·γιχή ίνός λαοθ. Ή 6ρ6οι μποριΐ νά Ιχη χαί ΐί) διχή τη; δλβσϊιίλου {ίΐορ'α. 'Ανχαποχρίνιται δμβς οτό γινιχο πνιθμαι τής Εαχορ(α(. Ί!ου τό μο· τΕβο τ-ς: ή 'Ανατολή. Σιραγια άμπκριβμένα, μπαξέΒις πολυθίλγη τροΐ, χαφίσια παα απί μέοα τους λάμηβυν έίΐυνηχιχά !υο μάτια, 6πομονι;τιχ·1 μπροοτά ο τή ν κδρτκ ττ]ς άναμοντ]ς, άϊίν τις οκληροΐ, αουλλογΐοιοι χά!... φιλδΐοφοι. Όλδχλι;ρος δ ϊβτβ,^τ- χος χαί ήΐογραφιχές χδβμος «Ο «Κ ομίτ>.
  "Άς Ιλθωμι τώ?α αχουο μιτα
  γινιαχέροιις χρδνιυς ΟΙ Τοθρχοι
  είχαν π«ς χαί πβς τίς δρύαις αλ
  λ* χβί τ*ν ξιηχή χρήνη «Ο
  Μοροζίντ), άλο σταθμδ οχήν (ατο
  ρία τβθ τδπου. ΔΕ καλαί οΛι*
  διαθίβιις πρβς τα χαραχττ,ρια'.ΐ-
  χώτερκ μνημιΐχ Τ«]ς περιοχήζ,
  ίξυπ-ρ(τβυν χαί μβς, χ«1 πό
  λιοίοιιΐχΑς χαί τουριοχιχ&ς.
  —Δέ4 δπάρχιι χαιρος γιά ϊί-
  τοια πράγμαχα, έλεγεν Ινβς ά?μδ
  μιος χοθ απΜτίροιι παριλθδνχος.
  Σήμιρχ αί συνθήκαι Βιαφέρευν.
  Σ1 Βλα τα χιφίλαια έμνανΐζονιαι
  τάοιΐς προδβου. Καιρος θπάρχιι
  δι' Ε)ων τβν εϋβν τάς οββχρτς
  είοηγήοεις. "Ας έλκΕονμι
  δτι δ χαιρος αύιος
  θιτιχά χαί γιά τα Εοχοριχά μας
  ί χΐααός ΐτ5ς πβλαιϊκ^ς
  οτ·ρικής αΰλτ]ς φαίνιται οά νά
  φύΐρτβαεν έκιΐ γιά νά θυμίζη τή
  μ·ιρα(α τού άποοχολή: Τέ οφιχτο
  Βέοιμο μιβς έριικνμίνης, χ*ρα·
  χτΐ)ριοτικ<)ς οτήλης·, το αγχαλια· μαθαΐνει καί λιγάκι... άρχαιο λογΐα. Μέσσ, άκόμα ώραιόταρο Τα έκθέματα πολλά κσΐ νοικΐλα βιβυθετημένα μέ τσξι καί ά κρΐββια δίδουν μιά έντύπωσι κοιιψοτεχνικής εμφανίσεως. Τό πβρίιΐϊβρον τής Κρήτης κατέχει κατά γβνι*ήν όμολογΐ αν την ~ό ξεχωριστή θέσι μ* σα ο" 8Κα τα πβρΐπτβρα χά ρις στήν άκαταβληιη έργασΐα δλων των ενδιαφερομένων ζω «χά γιά τό νησΐ τοθ θρόλου καί τής θυσίας. Είναι όμολο γουμένως τό πλουσιώτβρον ά πό άπ'ψεως πλούτου καί πό κιλίας παντός ιϊδους γεωργ χον έκθβμάτων πού παράγει ή Κρήτη. Όλοι οί έπισκέπτα περιβρ'ν άζονται μετά προσο χής τα έκθέματα χαί έκφρά ζουν τόν θαυμασμόν των διά την πλήρη καί απόλυτον έπιτυ χΐα τής άρτιωτάτης έμφανΐσε ως τοθ Ιβιάζοντος γεωργοο κονομΐκοθ πλούτου τής Κρή της. Στό συριανό ύποσχόμΐθανά σάς παρουσιάσουμε μιά πλή ρη καί έκτινή «εριγραφή τα τοθ «ιρι«τέροϋ τής Κρήτης, -,—« πιρΕπτιοοις χβο δ ιοβος Βέν ιΐνι χαί τόσο πινθιμ·ς. Σι μιά βιλλΕταχ ττ]ς 'Ιΐκάλ-ς χον άντΕχρυοα Ινα Βιιλινό νά πιρΐσιρί φιται χαριέατατ«, έ*ώ ιί χΰριοι χαί αί χυ·(αι Ιπαιρναν τή μβσιΐ χά τους αχό Χϊμψΐ πιριοτύλιο. Α6 :ή την άονητΐχή ι «αμιν δ πιριικτητής οι^ιν πιρΐ χιοαοθ φιλολογία. Πιθανόν 81 νά ,ήν ιίχεν αδΐχον. Κ«( οτά έριΐπια κυιά δταν ή φρονχίδα τβν σημι ινβν άνθρώπιβιΐ, χαχορθώνιι νά ταματφ τδ γ<)οας τ·υς χαί νά τού; δίνη, 9Τ)μαο!αν άνάλογτ) πρός την άξ(α τ·υς χαί >δ χιααίς μπο·
  ιιΤ νά νοχΕζετχι άπο χάποιο γί·
  λιο. 'Αχριββς Βπω; μιριχοί οτο·
  χααμοΐ άνθρώπην άΒιχημέννν χαί
  άγνβημίνων, φηΐίζονχαι άπε μίαν
  Τ Ο ΝΗΠΙΑΓΒΓΕΙΟΝ.
  Τί ενδιαφέρον τό ίτΐίίίν έ*
  πιδιιχνδιυν α( β μίδιαι δηΐ)Γΐ9Ε
  αι τοθ Κέντρου Βιά ττ,ν τκχυτέ
  ραν Ϊ?ρϋ3ΐν χαί λιιτουργίαν νηπι
  αγβγιίου είς την πδλιν μχς, άπο
  τέλει άρχιχήν Ιγγδν,αιν Οτι τβχί
  άς θ' άκοχτήοβμιν τοιοθτον ΓΒρυ
  μα. Άλλά κιοτιύομιν δχι έκ πά
  ραλλήλΐυ θά ληφθί πρόνοια χαί
  διά την Πριιαιν χαί λιιτουργΕαν
  «Ο παιΒιχοΟ χαί βριφοχσμιχοϋ
  οταθμςθ, ώ 3χι ή προατααίκ τοθ
  παιδιοΒ νά είναι πλήίτ^ς.
  ***
  ΘΑΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ.
  -υνβτΐΑημώθ;) ή5η ή 231)
  έτΐέτειοο άπό τής τρανίκης έ-
  κβίνης 28ης Ίουνίου 1914 <αθ' ήν {τΐιπτε νεκρός βίς τό Σερά- >«0ον ό άρχιβούξ οιά&οχος
  τοθ ΑύστριαχοΟ θρόνου Φβρ
  Αινάν&ος. Καί ό κόσμος εσιρε
  ψ2 την ημέραν αΰιήν την μνή
  μην πρός τα οπίσω καί άνελο
  γΐσθη την τραγω^Ιαν τοθ μβ·
  γάλου πολέμου πού έπηκολοο
  θησι την Ιολοφονίαν εκείνην
  κυ{ βζησε πάλιν την αγωνίαν
  χβί την φρΐκην τής μβγάλης
  άνθρωποσφαγής. Καί η·<ήθη νά μην ύιχοστβ'^πλβον παρομοί αν δοκιμασίαν. Άλλά Βυστυ χος ή έποχή μας εχει τόσας όμοιότητας ποός την ιδίαν ε¬ ποχήν τοθ 19141... Ο ομκ μΐβ; μιχώπης μι ψηφιΒβτί, τό οχάλωμα α' Ινα θο λ»χο τβιχο χύριος οΐδι π·ιβς 6υ· ζβνχινής ιχχλ»)3£ας. Παίζιι τό ρ6 λο ενός έμπκθοθς Βοο χαί άπιλ· πιαμένου έριυνηχοθ δ χιαοός! Γικ αχΐ ή Ιριυνά τού αύ-.ή γίνιται μαλλ·ν... Βι' [Βίον λογαοιβομδν. Όιΐβλογουμίνβς δΐχαρχιι, κα>
  ποίος βαθας χαί έκίχχιρος συμβο·
  λισμδς α τή φιλΐα αυτή τοθ χιοοοθ
  χαΐ τβν έριιπίοιν—ττ]ς φ^χ(]ς δή
  λκΒή χ«1 τβν πιραομίνβν, τβν τι-
  λιυταΐων λβμίϊνομένβν δπο την
  ιαριΐαν ίχπ·λιχΐ9χιχήν τους Ιν·
  νοιαν.
  Μι τή οιιρα της διαγράφιχαι
  έδβ χ«1 ή χαθαρβς χρονογρα
  φιχή πινελιί: Λ*γο πειό παν»
  άπο τα αχαυροδρόμια πεύ προκνέ
  φιρα, άκβδιται δ χαθημιρινές
  Παληδ σίβεοα.
  τταληα κρεββατια,
  παλ^α ροθχα,
  αγοράζω.
  ΘΙΙλιγι χανείς: "Αλλοτε οΕ ά
  γοραοταί τοδ ιΐδους βυΐοθ ιΐχαν
  ταμπουρωθ) σία πχλαιοπνλιΤα.
  Κπβεπεν έχιΐ νά τίς «ναζητήβι
  τι—'ζοφιρους χαί όλιγίλογοκς.
  Σαγχεχριμένης μέ τό ,βϊτο ίνίς
  «πρΐ φ'(» πού Ιπιφτι οάν χατα
  ίλ σ«3ΐίς! Τώρα οί πάλαι
  ΑΠΟΪ ΝΙΚΟΛΑΟΣ·
  Αι εργασιαι διά την έκ·
  πόνησιν τοθ νίου σχβ&(ου τοθ
  Άγίου Ν χολάου συνβχΐζον·
  ται πυρετωοος, έλπΐζεται δέ
  δτι μετ* ολίγους μήνας τό σχέ
  διον βά είναι έξ ολοκλήρου β
  τοιμον πρός εφαρμογήν. ΚαΙ
  θά βΐναι σχέδιον άπό πάσης
  Απόψεως αρτιον. Διότι θά προ
  βλέψπ διά την δημιουργίαν λε
  ωΦόρων, πλατειον, κήπων, ά-
  ναβρυτηρ'ων, έγκαταστάσεων
  λουτρόν καί κέντρων άναψ^
  χής. 92 (Τναι δηλαδή σχέδιον
  ανάλογον πρός την ραγδαίαν
  εξέλιξιν καί την μεγάλην τού
  ρισιικήν αξίαν τής συμπαθοθς
  πρωτευούσης τοθ γείτονος.
  ***
  ΑΙ Λ ΑΊ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙ-
  _1ς τόν νομόν μας, οί λα
  (<α( άγοραΐ χαί έμποροπαη γύρεις ηύδοκίμησαν Ιδιαιτέρως. Τόσον οί παλαια'· των Μοί ρον καί τοθ 'Αρκαλοχωρίου, δσον καί αί νέαι, τοθ Βενερά τού, των Δαφνον, τής Βαγιω νι άς καί τοθ 'ΔσημΙου έσημεί ωσαν σημαντικήν επιτυχίαν. Θ4 ήιο δέ άκόμη μεγαλυτέρα ή έπιτυχία των καί ή εξυπηρέ¬ τησις την όποιαν προσφέροον καί είς τούς παραγωγούς καί είς τούς καταναλωτάς εάν ά νελάμβανε τό Κράτος την όρ γάνωσιν καί ενίσχυσιν των. ις οπβλαι οας άναζητοθν αυτοΙ. Για τΕ ί?*·(ΐ Ηήκ·ς Βιό« «νίβη χιν ή αξΐα τβν πκλκιβν κραγ αυμβκΕ οίκον· Κάτι τίιοιο άσφαλβς νιι. Έ α-μερινη γινιχή μία ιΐνι ζη παλαιβν... άξιβν. μανιώδης "Υιταρχιι ή θ· ή ή ό χ ή εορΕα τής μηχανοποιήοειος ή τό δύ ΒιΒομίνον τής έκμιταλλιύιι Κί άό ή ό «ς. Καί άπδ τή μυιγα, χαχά τό χβινβς λεγδμινον, μποριΐ νά 6γά λ^ χανιΐς ςάγχι, άρχιΐ νά Ιχΐ| ίδιοφιίϊν χλΙ... κρήτας Ολας. Άλλ' άς άφήαιβμιν τάς παριχ 6α9ΐΐζ. 2χά πβλτβ* κράγματα τν}ς δλιχής ζβής, μποριΐ νά στ*] ριχθ| ή γινιχή ψϋχολογία πού παρατηρήται οήμιρα γύρ«* την άναϋφηβιν ΚΥΚΛΟΝ· ϋΐς την Γέργερην καβά; άναφέρουν είΒήσεις εκείθεν, ίνέσκηψί κύκλων έξ αίτίας τοθ όποίου ή έλαιοπαραγωγή κατεστράφη κατά τό εν τρΐ τον. Τό γεγονός εΤναι λυπη ρόν. Καί αποτελεί μίαν άπό δειξιν δ η αί αίσιο&οξίαι μας διά την μέλλουσαν εσοδείαν δέν ειμπορεί νά εΤναι οθτε ά σφαλεΐς οΟγβ έξ ολοκλήρου δι καιολογημέναι. Ελπίζομεν πάν τως παρομοία άργή τής Φόσε ως νά μην επαναληφθή. Είναι ή μόνη ελπίς καί ή μόνη βο χή πού μάς άπομένει. άπο χιι παλαιβν καλαιβν μοτΐρ»ν, ρυθμΑν, καλαιβν βμειν. *Οχι Βιδιι μέν, 4λλά ίιέχι Λχριββς π>οχ«
  μένβν,
  λαιβν
  Μ
  ροΟμι«! Τό καριλθβν ιίπι κακαί
  ο(, είνε τδ χα/ύιιρον Ιρμα Βιά
  να δαρδνι τό βχάφος %%ί ζβ·ΐ|ς
  χαί να τρέξη ταχύτερον κρες
  τδ. μέλλον.
  Α1Μ0ΑΛΙ01
  ΑΝΟΡΘΩΖΙΧ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος)__Σήμερον Ενα έξαιρετι
  κό Αφιεσωμένο -στή γυναϊκσ: »'Α
  σχολΐσι σύζυγον» ή (πως ζανάζη
  σβ μιά άγΑττή), μέ την Φα(η Ραίη
  Την Πέμπτην: «Αύτοκρατορικό ρω
  μάνιζο» μέ την Γκρβίς Μούρ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  δ κοινωνικάς άθλος: «ΛουΤ Πσ
  στέρ». Κατάλληλον δι" δλους. μέ
  τόν άσύγκριτο Πώλ, Μιοόνι.
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ,
  Α Οριον «Ε0θυ|Λθΐ άτσΐγγανοι».
  θερινος «ΑΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερον
  ό ΰρονο άοιστοθργημα: ΕΙκο
  θερινος «ΑΛΚΛΖΑΡ».
  τό σΰγχρονο άοιστοθργημα: «ΕΙκο
  σιτετράωρον» μέ τόν ΚλάΐβΜττοοΰκ
  Έκτός ττρογράμματος Ζουρνάλ.
  ***
  Ι1
  ΟΟΥΛΑΙΙϋ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1Ο μ. μ.
  Ένα έργο έξαιρετικό
  άφιέρωμένο «τή ΓΥ
  ΝΑΙΚΑ:
  ΑΣΧΟΑΙΑ
  ΣΥΖΥΓΟΝ
  ή (Πώς ξανάζησε
  μιά άγάπη)
  Μέ προταγωνίστρι-
  «χν τήνί
  ΦΑ1Η ΡΑΙΗ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό καλλιτεχνικόν γε
  γονός της σαιζόν:
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ
  ΡΟΜΑΝΤΖΟ
  Μέ τίιν Σβκρ&νο της Μ«
  τροπολιτ«ν τήί Νέκς'Υόρκης.
  ΓΚΡΕΐΣ ΜΟΥΡ
  Την κροοΐχη έβδομάδα
  ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ
  Μέ τίιν ΜΑΡ©Α ΕΓΚΒΡβ
  ΣΚΙΕΣ ΠΘΥ ΠΕΡΗΟΥΝ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)ττ
  Αναχωρεί έξ Ήρα-
  κλείου εκάστην ΚΥ·
  ΡΙΑΚΗΝ βράδυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωί
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Σύρον, Πάρον,
  Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΛΡΛΛΕΗ
  Ταλεφ. $-41
  Η ΤΑΒΙΡΝΑ
  ΤΩΝ 5, Φ. Φ. Φ. Φ. Φ.
  Κοβνοτ. Έμμ. 'Αμ»ργιανιτά«υ
  ήρχισε μέ τους έχλεχτοδς τ-ς μ«ζι
  6ες καΐ την £<>«* χαθαοιότΐ)τα
  τκς. Έκ(9*κ «βγ»τ4 τ<5< δ?ας μ} Τα έκλΐΗΤίτΐρ* Μ.*ί, (Οαιρΐ Ε & *Π© ΤΟΥ ©ΡΟΝΟ V ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ- Ό δούξ ντέ φθασεν έν καλκ.ασμώ στά ά- νάκτορα γιά νά άνανγβΐλη τί συνίβαΐνε στό Παρίσι. Τοθ εδήλωσαν πώς ό μεγολειότα τος ίκοιμώταν. —Ν 4 τόν ξυ-νήστβΙ ΚανβΙς δέν έιολμοθσε νί αναλάβη την τρομβρή βύθονη Ό βιιιμονή δμως καΙ ο( φανές τοθ Λανκούς ηνάγκασαν τούς αύλικούς νά τόν άφήσουν νά μπ{]—Ιπί (δ'α (*θύνν|—στό α δυτον τ(]ς βασιλική μακαριό τητος. —Ή Βαστίλλη κατελήφθη Ό διοικητφς εφονεύθη Τό κε Φάλι τού κα£φωμένο σ' Ενα δόρυ, το -βρΐφέρουν σ' δλη την πόλιΐ— ανήγγειλεν Ιξαλ λοο στόν μισοξυπνημένον Λου β —"Ωστε είνε στάσις—ΙψΙλ λισε, τρομαγμένος, 6 άτυχής μονάρχης. »Αλλά μέ Αμεΐλικτη σκλη ρότητα ό μαντατοφόρος ι ής συμφοράς τόν οιώρθωσβ: —Μβγολειότατβ, είνε έ τι α νάστασις... Φ'λοι κα( έχθροΐ ίσάρχσσαν ιΐς βάρος τοθ Λουδοβίκου 16ου γιατΙ 8έν συνέλσβεν άμέοως την εννοια τί)ς λέξεως <§πα- νάοτασιο— κου τότβ εΐχε κ.λαοθ(!—Βταν τόν άπέσπα σεν Ατΐό τόν ΰπνό τού ή βΐβη σις τής Βοτστίλλης. «ΕΤ"6 ττάρα ιιολΰ ί(5>ίολο—
  άπαν ^ ό Μαίτερλιγκ σέ δ
  σους κάνουν τόν Ιξυπνο έκ
  των όστέρων—νά αναγνωρίση
  κανεΐς τί ετϊρβπβ νά ΡΪχ« κά
  μΠ, δταν λάβη γνώσιν ολων
  των γεγονότων». Δέν χωρεΐ
  άμψιβολΐα πώς ο Οτε ό βασιλη
  άς ο Ο τε ή βασίλισσα οέν έκα
  τάλοβαν ού?έ κατά πρεσέγ
  γισιν ά*ό τα πρώτα οημάδια
  τί|ς θυέλλης, 8λη την ϊκτσσι
  τής άναστατώσεως πού Εμελ¬
  λε νά επακολουθήση. "Δλλω
  στε ποίος άηό τοός συγχρό·
  νους αντελήφθη ανδ την πρώ
  τη στιγμήν την εύρύτητα τοθ
  κινήματοο πού βζαπελόετο;
  ΚανεΙς ουδέ β«6 εκβΐνοις ποό
  αναψαν καΐ Ισυνδαόλισαν την
  επανάστασιν.
  ΟΙ άρχηγοΐ τοθ νέου λοϊ
  κοθ κΐνήματος, ό Μιραμιΐώ,
  ό Μκαγύ, ό Λά φαγιέτ, δέν
  οκωψιόζοντο διόλου τΐόσο ή
  άποχαλινωμίνη έχεΐνη δύναμις
  θα τούς Εκανβ νά ξβπβράσουν
  τόν σκοπό τους χαΐ θά τού;
  -αοέσυοεν άθβλά των. Τό
  1789 αύτοΐ πού Εγιναν άργό
  τεοα λυσσώβεις έηαναστάτες,
  ό ΡοβιστιιέΡος, ό Μαοά ό
  Δαντών ήσαν άκόμη εΛθβρμοι
  βασ>λόφρονες. "Αλλωστε ή
  γσλλική ίτΐανάστοσ ς, δπως
  άργότερα έξβιλίχθη, ήταν ΙκβΙ
  νη πού έδωκε στή λέξι «ίπα
  νάστάσις» τό πλατΰ, τό άγριο
  τό {στορικό νόημα πού άποδΐ
  δομβν σήμβρα.
  Πόσο παράζενσ, πόσο άντ!
  θετα Επλεζβν ή μοΤρα την τρα
  γφ*)!α τοθ Λουδοβίκου καΐ την
  τραγφδΐα τής Μαρίαβ — Άν-
  τουανέττας μέσοτ σ' έκιΐνο
  τόν φεβ;ρό χαλασμό...
  (•υνβχΐζεται)
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι π«ραλαβαι(
  Ν<β ύφβαματκ. Ν<·ι μ·διρν·ι Τΐ·μ·(. ΑΙ τιμαί μ«ς βΐνβ κειλύτΐρεη. ΑΒΕΑΙ ΣΙΑ β Με,νβ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΟΪΝΩΝ ΑΝΤ. ΜΠΕΤΒΙΝΑΚΗ (ΛΠΟΣΠΓΡΛΤΧΥ) ΛφΙχθηοαν χβι κβΑβΟνται είς τιμάς εΕαιρετικας: Ερκαια ιτβιλβιι· λινχα ίητά έτ&ν &ρΜματικα ρ«- οιοβχα- κραοια ερυθρά ανοβε»· τ* έκ σταφυλπς νεμάτα βιταμΐ* ν«ς. Κρβιβια διαφβρα πρώτην φο¬ ράν κλΐλοόμενα εν ΉραιιλεΙ«. Χβθμι; μ»ρι>βατε(.
  ΙΙΙνετε χραοιά τβδ Πρατηρίβν
  μα« Ββρβηευτικβ, 6»ναμε*τικ«,
  έ·ν Μλετε την. 6γ·<«ν «αι κειΙ ν· «ΙαΝνϋτ· ή ^Α λ»λ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΝ1ΟΥ •Ανατολή ηλίου 5.05—Δοσις 7.15 Ο ΤΟΝΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ 'Υηάρχει τίποτε ττοϋ Βιαφεύνει τόν... κλοιόι' των νυκτερινόν συζη ιήσβων; Ζήτημα είνε, "Ολα τα προ βλήματα τής ζβής Εχουν έκεϊ την θέσιν τους. 'Αλλα καΐ δλσ τα γε γονότσ, γνωστα καΐ άγνωστα. "Ο πως καΐ όλαι οί έμφανΐσεις ποθ συμβαΐνει νώ είναι... παροθσαι καΐ νά κρΕνωνται εξωτερικώς καΐ έσω τερικως! Ώς πρός τό τελευταίον οϋτό, είς μίαν εύρεϊαν όμήγυριν Εγινε ποοχθές λόγος διο τος κομμώοει-; των κυρίων, Πως πρέσει νΑ γίνων ται; Σύμφωνα μέ την ηλικίαν ή σόμφωνα μέ τό γοθστο καΐ την έμπειρΐαν τοθ κομμωτοθ ασχέτως ήλικίας; Επί πσραδειγμστι ύπάρ χούν κομμώσεις νεαρών ύπάρξεων κοΐ κομμώσεις προχωρημένων. ΚσΙ έρωτάται: Πρέπει κάτΐοτε αί πρώ ται να ΐπεμβαίνουν είς τώ οΐκόπε δα των δεύτερον; Μ(α κυρΐα. νέα άκόμη βεβαία άλλΛ καΐ ταύτοχρό νως σεβαστή, μπορεϊ να χτενΐζεΐαι σσν κοριτσώκΐ; —Να σδς πά, εβεβαίωσεν, £νας «αΐσθητικός». Έδω ρόλον ·παΙ£ει τό χέρι τοϋ κομμωτοθ. "Οταν εΤ· νέ βΊΐιδέξιο καΐ κατορθώνει να δίδη τόν τόνον πού ποέπει είς μί¬ αν έπιβλητικήν γυναικείον φυσιο¬ γνωμίαν, τό πρδγμα είνε άπω πάσης απόψεως ευχάριστον. "Ε- νας αέρας νεότητος δταν έπιτυγ· χάνεται να τΐεριλάβ^ μίαν όαοι- ονδήττοτε ΰτταρξιν, μή έξ ολοκλή¬ ρου νεανικήν, γΐνεται άφορμή νά ενθυμηθή κανεΐς την νεότητα. Ά· φήνω Βτι ή έπιτυχΐα αυτή αϋξάνει ζωτικως καΐ τάς εσωτερικάς ψυχι κώς δυνάμεις κ<χΙ την δλην πίστιν ττρός την ζωήν. Αύΐά είπεν ό συμττολΐτης, ό χωρΐς νά είνε «είδικός» βλως διόλου. γνώ· στής των πραγμάτων άπό γενικάς απόψεως, Ύποθέτω δέ βτι καθώ ρισεν τώ πράγματα άπό τής πλευ ρας τ/)ς αληθείας καΐ τής λογι· κης, δσον καΐ των εξωτερικών έν τυπώσεων. 'ΥπΛρχον άλλως τε πρό ύφθαλμων οί ζωσαι αποδεί¬ ξει ς αί οποίαι προφανως £έν έ· δημιοοργουν άντιρρήσεις. Ό Άλλβς ΑΛΕΞ Γ. ΣΤΕΦΑΝΙ_ΙΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΣ Τέως (ατρός Εόαγγελισμοΰ απουβάσας επί πενταετίαν έν Ίταλ'ο:. Δέχετσι ίν τφ νέω Ιατρείω τού όδδς (Πλατειά— Στράτα) έναντι Φαρμακε'ου κ. Ζαχαριάδου. Ή ιΤσοδος έκ τή» όδοθ Καγιομπή. "9 έπισκέψεων 9—12-4-7. Ες νάμ·ς τ· άμάξιει. Ό Εήμαρχος ττ]ς ΝιχαΕοις—-ττ,ς 6ααιλίααΐ)ς χ%ς χυανήο ««**)(—-Ι ξϋ Ι»«ά μοναδικί) «Ις^το ΐΐδίς χτ|ς άκίφβταΐν. Ένεξί)ς δέν θά δι διταΐ ητυχΐον σω^ρφίρ, ά< ταΰτο- χβένως δέν οΊ^λοβται διι ετέθη είς χΐν-αιν χζΐ ίνα άμιάξ Ι ΚαΙ «Ις τ,^ν Μ'ταταν τ4 νυτοχΐνηταν Ι/βι έχτοκΕβη τα άμάξια. Τί κ ξ Βμβες ιΐνε μιά αηα τίς πιό γρφές «ινΐλιίς τΐ|ς τιδλιβς τοθ &αρν«6άλοΐί χαΐ τοθ «νθβηοΗ μαυ. Γι' αδχδ β δ^ιιαρχος βπι· φίσισΐ νά άναλί^ι δπο την ηοο· οτασΐαν τού τ* αταξία. Ή δια γή θά ίιγϋ^ *φ' ίααν δ α?ΐθ μος τ&ν άμαξιώί κου σήμερον είς την Ν'χαια', ■Ις τρΐαντοι. *** — Ζπτεΐται ν·υν·( γικ τρϊϊς ηβι νουνβς γιά την 6άπτι βιν ιριδΰμαιν. Τα τρΙΒυμα ·1ν« χο ί Έ)β ί Γ ^^τ ^ι*>9 · »■ ν — ^ —^·——ι··™»ε^ — — - — - - ν— ·|μ
  λαιίας ταθ ΤΙ^ς. Ό παχέρος
  των ε[*( δ Φ?1ντ Γχάριοισ. Μ'
  ταβάς είς τό λτ^ξιαρχιΤον, έϊήλ»
  οε την γίνντρΐν τΑν τρι?6|ΐω
  θυγατρίων τού χά!, κατ' άηκίττ]
  σιν τΙ}ς συζύγου τού, τ* ένέγβα
  φι χαΐ τα τρΐα δπό τί Ι'ομκ Μ«
  ρία. Αϋτέ είνε τέ αγαπηαένον
  ίΐομΐ χ*)ς γυναίκας τού. Τρείς
  φορές ΜχοΙα! "Όκοι·ς 5ίχ·τα
  αθτλν τόν δρον, μποριΐ νά ηρβο
  —βΛ ώ; νβιινός.
  32 714 λεξιις α' £να κ«ρτ-
  ποοταλ!
  Ένας Αδστριβχός χιοριχβς,
  Φράντς Βίλαχ, «σημείωσιν Ινα
  κητάηληχτιχέν ρεχορ: Έηάνα α'
  ε'να ταχοδρομιχόν δΐλτάριον χά-
  τώρθβσε νά γρ^ψη τέ κείμενον
  ίλοχλήρου %ζ Παλοιιβς Διαθτ)κτ)ς,
  δτ)λαδί) 32.714 /έξεις. "Κγροψί'
  δλο αύτό τδ «εΐμενβν χβρΐς νά έ
  5 είς τίν χώρον ηεύ προο
  ς ν»1 τό
  μόν. "Ήίιι έζνήθΐ) τ· ρ
  οταλ μέ τας 32.714 λίξκς ηρβς
  αγοράν είς ιήν 'Δφ
  ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ ΤΡΙΧΙΗΑ ΜΥΤΙΑΕΝΚΣ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΒΣ ΟΟΙΟΤΗΤΟΣ Κ1Ι ΑΝΓΟΧΙΣ
  Δι* ύδραυλικα καΐ χειροκίνητα πιεβτήριοι
  ΠΑΡΑΚΑΤΑβΗΚΗ
  Γραφείον ΕΥΑΓ ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  Τζαμί Τηλ. 326
  0%
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΜΑΡΙΝΑΣ Γ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ
  Ί«τρειο» κ. Μελιοοείΰον».
  Τβλοοποιηθβΐββτ αίς την κοπτιχήν έν τω γνωατφ
  τβδ χ. ι·οκ«ν*λη. έπκνηλθβ εί Άθηνβν ή ον)ς ΜαρΙνκ
  'Αναινειαινάκη Να) κνοιλαμββινΐι την ραφήν φορεμάτων
  τΐλβΐοις έςραρμβνής, μ« έ{αιρ«τιχβ γνϋατο καΐ μέ οχ*ο«αι
  κροκι καΐ πατρον.
  Ή έπιμεμελημένη έρναισίιχ τπί. Α διβρκίκ άνκνένσκ
  φιγουρινΐΝν χ»» Α τοτχαΐοι καρπιδββις κ»Ι τϋ« πλέον δυβΜβ
  λο» τβυ«λέττ«ς Βά ίΜκνβπβιήαο κα> τί)ν πλέον Ιβιθτρο-
  «ον πελάτιΑει.
  Ί·ιιλΙ·». Έ«ι-
  ρξς Ιργαοιβν την
  βκκφθϋτΐ μ«ς, διβ να ^
  ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΙΊΝΟΥ
  ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ"
  ΥΠΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ
  άρι8.17 (Χ«ΐτ»ν ΌγλοΟ 'ΗράχλειονΚράττΐ< Έηίπλνοις Ε«θβιρι·της &μ>μπτος,
  Ύκηρΐο(α κρε)θνμ·{.
  Τ* νέον Ξενοδοχείον Οιινορ τό ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
  ΘΑ χστασι(| τώ μοναδικόν κέντρον βιαμονής δια
  καθ· ξένον «ού θά έρχεται στό Ηράκλειον,
  ΕΝΑ ΠΕΡΙπεΤΕΙΒΔΕ*. ΕΡΓΟ»
  Η ΝΗΣΟΣ -
  Τ Ο
  II
  ΘΗΣΑΥΡΟΝ
  ΤΟΥ Ρ. ΖΤΕΒΕΝΣΟΝ
  28ον
  Ή δβΐίλΐΐα είνε δβιιλειά. Ν* ηί
  ρ» τό χαηέλλο μου χ«{ νά ηβμι
  ογΟ Τίίλνιϋ νά τοθ η^Πμτ. τί βιι·
  . Γιατΐ, νά α& «δ, Χβχινς, τό
  μ είνε, πο)ύ αοίαρό χι' ιΰι%
  β ϊ'αςςυη δ βλλος ά«4 μβς θά
  χάνη χ«λτ) φιγούρα. Ου τι έου, ίί·
  ρΐις. Εχνε(ς μα( δέν έφάντ,κε |Ιξυ
  πνος. Μ1, τί γέλια γι' ούτό τό λο
  Κι' άϊχιαι πίλι νά γιλβ,
  χι' έμένα μ' Ικιαανν τ* νέ
  λια £λΐ) μιά φορ*, γιά Ινα ηιΛ>
  μα πεύ νάπβ την άλήθιια, ϊέ< 'ό θιωροθυα χαΐ τίσον άστΐΐο. Σ'ί δί,όμο μοθ φάνηχΐ ηολί» εύγινιχές. ΜβΟ Ιϊωιιι ηλΐ]ροφ9ρ(ες γιά τα χχρίβια κου έβλέκχμε, γιά τέ εί- δός τους χαΐ μοθ έξηγοθοι τή δου λιιά ποο Ιχαναν. Μβϋ διηγεΐιο 4· νίκϊοΐαι αχετιχά μέ τα χκϋάβια καΙ τβνς ναθτις, εί π μοθ Ιλε,γι ΐ»μμ:ά χαραχτηριοτΐχή φράαι ώς πκυ νά την μΐθε». "Αρχισα νά ηι στεδωνώ; ή;αν δ χαλλίτιρος συν τροφός ηιυ θά μποροθοα νά βρβ ΙπίιΐΑ ο%α χαράβι. 24ν έφθάοα- αε οτί ξενοδοχιΐο, β(ή<αιιε τόν Τρέλνιΰ χαΐ^τέν γιατρό Λ'δεοοιϋ νά ταιμκβθν χάτι πρίν άνέβουν οτβ καράβι νά τό έπιθεωρήαουν. Ό Σίλβΐρ διηγήθΐ) τί αΜ6η μέ τό νΐ χαΐ μέ οΐγμα, άλλά έ>τελβ(
  διάφερα άπά την πραγμτπχότ^τΐ».
  ΚαΙ χάθε τόαο έγύριζε πρός τέ
  μ>ρβς μβυ *'' έρβτοϋοε: «'Κτοι
  ίΙ- Ιγινε Χ*χιν(:>· Κι' έγώ δέν
  ή^ίΐορεθβα καρά νά εηιβεβχιώααι
  δ,τι Ιλΐγΐ.
  —-Όλοΐ επάνω οΐό χαιράβι α τίς
  τέααερις το «ηίγιιιμϊ, τοθ ιΐαιν
  ό Τρίλνιϋ.
  —ΙΙάλ'.οϊα. χακετάνιε
  4πήντ»}οιν δ Σ'λβιρ
  —Νά οοθ π* την άλήθΐια',
  νι ϋ, καρινέβ— δ γιατρός, δέν έχ*ο
  καμμιά εμπιοτοούνη ο9 δ,τι χά
  νεις. Κι' αύτάς δ Τίώ' Σίλβιρ &έν
  μ' άρέαει.
  —Αύΐές δ άνθΐωτιος ιΝι άλι
  θινί διαμάντι, άηή^τηα»ν δ Τρέλ
  νιϋ.
  ΚαΙ τώρκ, ΐίκεν δ γΐαϊρίς, δ
  ΤζΙμ μπςιριΤ νίίβ,η μ»ζί μας στό
  πλοΓί, δέν είνε Ιτσ ;
  —Βεβαία χαΐ μηοειΐ. Π^μ τέ
  χαπίλλο οου, Χβχινς, χαί ηβμε νά
  δαθμι τα χαράδι.
  Ππς έκήγαμε, τί Ιγινε χαί π»ί
  έτεχίνι,οι τό χαράβΐ, τέ
  ΙέίΡΟΣ ΔΕΓΤΗΡΟΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ γ. — ΤΟ ΤΑΞΙ1Ι
  Δέν θά &ι-γΐ9θβ> Βλες τίς λε-
  πτομίρειες τού ταιξιδιοθ έχεΐνου.
  Ό κλβθς μκς ήταν πολύς χκλίς.
  Τό χκρήβι έφλντ,χε οτά νερά κο
  Αύ χ»λ4, τό. πλή?»μα χαιχηρτίβμέ
  νο άκέ χπλϋϋς νκυτιχκας χι' δ
  πλοίαρχος άπιδεΕχθυη «ώς ήςερι
  κολύ χκλά τή δουλΐιά τε ι». Ιΐρΐν
  δμως ά,ντιχρύΐουμε τό νν,σ!, οιινί
  βτ,οκν ΙιΌΐ·δυθ γεγβνίτα κβΰ κρ
  πε( νά οημΐΐβθοθ»·.
  ΠρΑτα-κρϊοτιχ δ "Αρρβου έφά
  νηκι ατΫ,ν πρβξι χιιρίτερβς άκό
  5,τι εΐχε κροβλίψι δ πλο!αρχ·ς.
  Δέν ιΐχι χαμιά έκιρροή οτέ πλή-
  ριομκ π*ί» Ι «αν» ί,τι ήθελε μκρο·
  στά τού. 'Αλλ' ουιό Ιϊ* ήτοιν τέ
  χειρδτερο. "Βκειτα άκο δυό-τρεΐς
  ήμίρις ταξιδιοθ, «ρχιοΐ νά κα
  παοουοιάζιται οιή γέφυρα μέ τέ
  β) έμμ» άΐίλανΐς, τα μάγουλα χα
  ΐαχβχχΐίΛ ολν την φωΐιβ, τ
  γλΑοα» μ«»·δεμί»η χι' άλλα αν,
  μαδια μεθυοιβθ.
  (συν«χ(ζβται)
  ΓΡΑΒΙΕΡΑ
  ) ποιόιΐ)ΐος άκό γάλα
  ή περιφερείας τ·υ Κέφιν», πΐινί
  τάς 800 όιαδβς ηωλΐΐιβι. ΙΙλτ,
  παρα τώ χ. ΜβτϋβιΙφ Δχ
  είς χ«»ρίον Καηιτανιανά.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— ΆνβχΔοηοβ βιοτήν
  νέαν τβυ θέσιν είς Καβάλλαν ό τί
  ως Διβυθυντής τοθ ένταθθα υπο
  καταστήματος τής Άνοοτικί]ς Τρσ
  τιέζης κ. Γ, Βλα^οχρήστος.
  ***
  Γύρωστήν τΐόλιμας.
  —Χθές εορτήν τθν ποωτοκορο
  φαΐων Άποοτόλων Πέτρου καΐ
  Παύλου, έώρτασαν πολλοΐ συνώ
  νυμοΐ των συμπολίται.
  —ΈννοεΓται βεβαία βτι βέν ίλ
  λ είπαν καΐ αί έορτάζουοαι Πέτρου
  λες καΐ ΠαυλΙνες—άλλ' δχι βέβοισ
  ή ΠαυλΙνα τοθ Ξενοπούλου.
  —Χθές έτΐΕσης έώρταζεν ώ φερώ
  νυμος ναός τού Αποστόλου Πσύ
  λου είς Καλούς Λιμένος, δττου ώς
  ννωστόν άτιββιβασθη ο Απόστολος
  καΐ έκήουξε τόν Χριστιανισμόν.
  Είς την εορτήν δέ αυτήν έλαβον
  μέρος ττλεΐσΐοι κατοικοι τα ν ττΐοιξ
  χωρίων.
  "ΩραΙα, οεμνή 6σον καΙ συγκι
  νητική ή προχθβοινή έορτή *Ις τό
  Όρφανοτροφεϊον θηλέαιν επί τ§
  λήξει τοθ σχολικοθ Ετους, 'Οσοι
  δέ την παρηκολούθησαν, ΟιεπΙοτω
  σαν δι' Αλλην μίαν φοράν την μ«
  γάλην κοινωνικήν αποστολήν τοθ
  Ιβρύματος αύτοθ καΙ τας συνεχεΤς
  προόδους τού.
  —Άλλ' επί τβ βύκαιρΐα θά ήθέ
  λαμεν νά ερωτήσωμεν: Διατί βιβ
  κόπησαν αί εργασίαι πρός αποπβ
  ράτωσιν τοθ οίκήματος τής *Ακ
  Τάμπιας είς τό οποίον θά στε,·γα
  αθχ το Ιδρυβησόμενον Όρφανο
  τροφεϊον Αρρενων;
  —Ημείς τουλάχιστον ψρονοθμεν
  δτι θα Επρεπε νά έπισπβυθοθν αί
  εργασίαι τής αποπερατώσεως τού
  δια νώ επιτευχθή καΙ ή λβιτουργΐα
  τού τώ συντομώτερον.
  —Άπό τάς συναβέλφους τής άλ
  λης Ελλάδος π>ηοοφορουμεϋα βτι
  παντοθ είς δλας τάς πόλεις ήρχι
  σαν νά λειτουργοθν άπω πολλοθ
  αί παιδικαΐ έξοχαΐ.
  —Έδω έτραγβ δέν θα όργανώ
  οπ παιδικας κατασκηνώσκις στή
  θαλασσο καΐ οτό βουν* τό Πά
  τριωτικο Ί6ρυμα Προστασίας τοθ
  ΠαιδιοΟ; Ή θ' άφεθβ κα( πάλι β
  λη αυτή ή μέριμνα είς την φιλαν
  θρωτΐίαν τής κυρίας Κατεχακη;
  —Συγκίνησις μεταξύ τβν ραββο
  σκοπώ ν έξ αφορμάς τής τβλευταί
  άς Κυβερνητικης Αποφάσεως ώς
  πρός την εξάσκησιν τοθ βπαν-
  γέλματός των. '^ννοβϊται δτι οί
  πρανματικοί ραβδοοκόποι δέν Ε.
  χούν νά ζημιωθοθν. Μάλλον ·ά
  ώψεληθοθν όπως μας 6λεγε σχετι
  κ*ς ό μέ την ραββοσκοπΐαν άσχο-
  λούμβνος κ. Χαρ. Μουλλιανά<ης. —ΑΙ Εργασίαι πρός αποπβράτω· σιν τοθ μεσαΐου τμήματος τοθ στρατώνος δπου θά έστεγάζοντο τα δικαστήρια διεκόπησαν καΙ πά¬ λιν άπό καιροθ. —ΚαΙ δμως είναι καιρός να τε· λειώοπ ιΐΑέον αυτή ή έργασΐα δια νά στεγασθή ανέτως καΙ άξιοπρ*.· πας ή Δικαιοσυνη καΙ είς την τι*· λιν μας. , — 'Υπαρχουν πληροφορίαι καβ' άς οί έφετβινοΐ πανβλλήνιοι 4γω· νες κολυμβήσεως θά λόβουν χώ¬ ραν είς την τιόλιν μας, —Τό πρβγμα βεβαία βΤναι βύχά- ριοτον έφόοον μάλιστα τοθτο γί νεται διότι οί ναυτοπρόσκοποί μας διατηροΰν τα πρωΐεΐα επί ^τρΐα ήδη συνεχή 6τη. —Καλό» δμως είναι νά γίνουν άπό τώρα αί σχετικαί προβαγαρ· αι αστε οί βγωνες νά διεξαχθοθν μέ κόθε δνεσιν καΐ μέ την καλυ τέραν δυνατήν οργάνωσιν, —ΠολλοΙ ξβνοι καΐ Ιδίως ΑΙγΟ πτιοι προτΐθβνται νά παραθερΐσουν εφέτος είς την πόλιν μας, καθείς πληροφορούμεθα, — Τούς έλκύουν τα βφθονα έκλβ κτά φροϋτα καΐ κυρίως τα ·ταφύ λια καθώς καΙ τό οχεΐικά δροσβ ρό κλίμα τί]ς Κρήτης. -'Ολοι δ* δσοι Εχουν Ελθίΐ μέ χρι τώρα όμιλοθν μέ ένθουσιασμό διά τάς φυσικάς καλλονάς τής Κρήτης. —Όπου άποβεικνόεται δτι θά είμποροθσσμε νά προσελκύσομβ χιλιάδας ξενους, εάν έγνωρίζαμ» νά όργανώσωμβ τόν τουρισμό καΙ νά έκμεταλλευθοθμε τίς Αμορφιες μέ τΐο οποίες έπλούτισεν ή φύσις τον τόπον. ο Ρέλβρτερ —Τιμή είς μαθητήν ττ]ς Νυκτε ρινης Σχολής 'Εμκοροϋτιολ λήλων. •Υπό τοθ έν Αθήναις Πρέοβεως τής ΓαλΛΐας απενεμήθη τιμηΐικον μετάλλιον τής Γαλλικής Δημοκρα τίος είς τόν καθ" δλα αριστεύσαν τα μαθητήν τής έντοθθα Μυκτε ρινής Έμπορικής Ζχολής Βενιζι Αον Μ. ΐζανάκην. Τθ μιτάλλιον σημειωτέον συνοδεύεται καΙ υπό τιμητικοθ διπλώματος, ΤΡΟΦΟΣ ύγιεστάτη αΙτ&Ιται θε σιν παρά καλπ οίκογενεΐετ, Πληρο φορΐαι παρά τ β κ. Χαρικλ>(« £η
  μαιάκη· βπισθιν ΒρεφοκομιΙου Ή
  ρακλιΐου.
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύποκαταστήματα κ«1
  είς τάς κοριβτέρας πόλεις
  δος 1 ί Έ^
  ρ
  Έλλ·-
  Ταμιευτηριον χαταβίαεις έν §φΐι
  καί ίπί πρ·0εσμία.
  Δάνειβ
  Ρη9ΐΗΜΜΟ·0Ι οέν {.
  Μ»·βθν. Μάλλον Ιή
  «Κ μας ίλενε οχετ.
  Ρβροοοκοπΐαν ά
  <αρ Μλ ρ ης, *αι ««χ* ίιιιοΐίρατβ. οΐου τμήματ·ς τοϋ ιου θα έοτ*γ«οκο τ βακόηησαν καΐ «α· «0. είναι καιρός νστι. αυτή ή έργαοια 64 αν«τως καΐ άξιοιιρ*. οθνη κσΙ είς την «ε. ηρρ καΚ ίΐ χονεΛλήνιοι *.7&· ιως θα λόβουν χώ· 6λιν μας, « βεβαία είναι ιύχο· »ν μαλιστα τουτο/Ι ναοτοκρόσκοτιοΐ μας κρωκία επί ,τρίβ π». ως εΚαι νά γίνουν σχετικαί «ροεμΥ0* Όν*ς νά δϋίσχβοθν ν κοΙ μέ την καλυ ι οργάνωσιν, ιν ο» «αί Ιδίως ΑΙγό τω να «αραβερίοου» ι ιΐόλιν μας. καβ·* θα. ουν τα βοθονσ έκλβ αί κορίως *» ·Γα*6 1 το οχ«ικά 6ροη Μ. Κ* ©Ον μί »«ας καλλονβς Β&εικνόβτα. 8Τ. Λ τον βοθμί τίς ,,λοοτισεν «?· ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ Α?Ν Ο Ρ θ Ο Σ Ι _ ΟΙΑΘΛΙΟΙ 42βν . ., ... . - _Ιβωμ«ν πβραι ^«ολΐχνην Μ. *-[ Μ..., έγραψεν, ή μβλ τ »^ «ββλλβ καί ίγοοτφον άϋαζ τ«ο μηνόθ Ινα μανθάνπ πβρΐ τ00 τίκνου της. Οί θεναρδίέρο άπεκρΐνοντο τα ούτά πάντοτβ. —·Η Τιτίκα είνε μιά χαρά. ΆψοΟ καρήλβον οί πρβτοι «ξ μήνες, ή μήτηρ |. λοόβησε νά πέμτΐΓ, κατά αήνα μεθ' -«άν"·* Ακοιββΐ άς τό «ότδ τοθτο ποσόν. Δέν εϊχε συμπληρωθή Ιτος, χαί 6 θβναρδιίρος βΤπβ μίαν των ήμβρβν.—-ΕΟμορ- Φη ηροκοπή,μέ τα έπτά φράγκα πού μάς στέλνει κατά μήνο! Είς τί θά έπαρκέοουν τα έτιτά φράγ¬ κα τη.:; ΚοΙ γραψατς Ιζήτησβ παοά τήςφοντΐνας 8ο δβχα φράγκα είς τΛ εξής. Ή μή'ηρ, ακούουσα βτι τό τέκνον της ήτο εύΓυ*»ς καί «έμβγάλωνβ μιά χά χαρ ά», Ιστειλβ τα βώββχα φράγκα ανευ άντιλο- γίας. Φόσβις τιν^ς βέν δύνανται νά άγαπΔσΐν άφ' έ νός, χωρ!ς νά μισοσιν άφ' ετέρου. Ή γυνή τοθ θβ ναρ&ιβρου ήγάπα πβριπσθος τάς δύο θυγατέρας της 8ιδ άικστρβφβτο τή» ξένην κόρην. "Οσον ολίγον τό πον καΙ αν χατεΐχεν έν τρ οίκ'α της ή Τιτίκα, τής εφαίνετο δτι ίστβοοθντο αυτού οί θυγατέοες της, καΙ δτι ή μικρά οθτη ηλάττωνε τόν ά*ρα δν άνέτινβ όν ο( ίβικαΐ της. ΑΙ θυγατ#ρβς της άιιήλαυον πβσηο θωπβΐας της· ευρέθη Λ ξένη βκβΐνη χόοη, ϊνα Ιχη β λους «ύζ δατρμούν, ιϋ; β»βα?ως θά είχον ανευ αύ τής οί Ιδικαί της. Οθδέν ίπραττεν ή Τα!*», άνευ τοθ νά πέοη. επί τής κεφαλής της χάλοζα σφοδράν καΐ άδ'κων δαρμων. "Ητιιον πλάσμα, άδο νατον, μή καταλαμβάνον τί κόσμος εΐνβ αύτός καΙ τί τύχη, αεΐποτβ τιμηηροομβνον, λοιδοροθμ^νον, πά ρσγκ«ν;ζόμ·νον, καί βλέιτον πλησίον τού δόο αλλα μικρά ώς αύτό, ζΑντα ώς έντός έωθινής ακτΐνος. Φυσι*ώ ιφδλόγφ, άφοθ ή γυνή τοθ θίναρδιίρου ήτο κακή ττοος την ΤιτΙκαν, έγιναν κακαί πρός αυ¬ τήν καί ή Έπονίνη καί ή 'Δζίλμα. Έν ταό τπ τη ήλ(*^α τα παιδία κοθ(στανται Αμοιότυπα τής μητοος. Τό σχήμα μόνον εΐνβ μιχρότιρον. Παρήλθεν Ιτος, καρπλθβ καΙ δλλο. "Ελβγον οί "άτοικοι τοθ χωρίου,—ΤΙ καλοΙ ανθρωκοι ούτοΐ ο| θΐναρδιέροι, άνδρας χά Ι γυνοΐΐοΐ Έν ώ Βέν είνε «λούσιοι, τρέφουν διά την ψυχήν τους ένα πτωχοκό ριτσον δ κου τούς βφτισαν. Ένόμζον την ΤιτΙκαν έγκαταλεΧβιμΐνην παρά τής μητρός της. ΚαΙ έν τούτοις ό ΘβναρδιέροΓ, μα- θβ»", τίς οίδε διά τίνων καταχθονίων μέσων, βτι ή κόρη αθτη ήτο κατά πάσαν πιθανθτητα νθθος, ή β| μήτηρ της (έν ήθελβ νά φανερωθ{) τοθτο, ά«ήη] σε Οβκα πέντβ φράγκα κατά μήνα, λέγων βτι «ή μι κρά έμεγάλωνε» καΙ «δτρωγβν ε(ς τα γβρό», ηπείλει βένάτήν αποπέμψη. Ή μήτηρ έπλήΓωσβ καί τα βε καπβν-τβ φράγκα. Άπό Ιτους είς ετβΓ, ττΥιίαιστον χθεβνβ, καί αυγ χρόνως ο( κακουχΐαι τού. Ένορφ ή Τιτίκα ήτο μι κροτάτη, έξβθόμαινον οί Θΐναροιέροι έπ' ού τής διά τάς άταξΐας των 151ων κόρον των αμα (έ άνεπτό- Κβη ολίγον, βηλαδή κα( κρΐν νά γίνη πενταβτκ;, κατέστη ή θβραπαινΐς τής οικίας των. "Εστβλλόν την Τιτΐκαν ιΐς ύηηρβσΙαΓ, την Ιβαλ λον νά σαρώ* η τα δωμάτισ, την αΰλήν, την οδόν, νά «λόντ] τα πινάχια, «τι ίέ «α' νά φέρη φορτία, ά φότου μάλιστα ή μήτηρ της ή ϊχισε νά μή πέμπη τα μηνιαΤα μβ»' ακριβείας διότι παρήλθον μήνες τινές καΙ 6βν έλαβον οί θβναρδιέροι χρήματα. "Αν ή ΦΐντΙνα ίτιέστρΕφΒν ε(ς τό Μορφερμβΐλιο μετά τα τρια τοθτα εΐη, δέν θά άνβγνώριζε τό τέ κνον της. Ή Τιτίκα της, ή τόσον εοειβής καΙ ζωηρά βταν την «Ιχεν άφήσβι βΐς την οΐκΐαν ταύτην, κα· τήντησεν (σκνή. ώχρά. Κατ«Ιχ«το τό παιβΐον ϊέν ιΐ £ί6ρω άϋό «οίαν ανησυχίαν, ή, οί θϊναρβιέροι έχα ρακτήριζον ώς πονηρΐαν. Ή αβικία την ιΐχει κατα- σχήσει βίσφοπον, καΙ ή σκληοαγωγΐα βυσειβή Αλ λο βίν τής Ιμιινβν ώοαΐον εΐμή οί όφθαλμοΐ οίτινες βυως μάλλον λύπην προυξενουν είς χον θεατήν. βι ό* ώς ήσαν μεγάλο-, πβριεΤχον πβρισσοτέραν με^ λανχολΐαν. Τόν χειμωνα ήτο σπαραγμός καρδίας ή ιτωχής ταύτης κόρηο μόλις έξαβτοθς, τρβ πό τα παλαιά καΙ πανταχόθεν τρυπημένα „.„ τηο καί σαρωνούσης την οδόν, πρΐν επ φβ€θ ήίέρα βιά μεγΐστου τινός σαρώθρου, βαοέος είς Ι έΜθόοης «άντοτβ ϊν 6α*ρυ «·« τα μεγάλα της βμμθΓκάτοΐκοι τοθ χωρίου τή» έηωνόμασοΐν Κορυ- ΛβλλΙβοτ ΟθΓως ό λαός, άγακβν τάς έξομοιώσεις, «ώτ,ρεστε'ΐτο V άιιοκαλβ τό βχι μεΤζον τοθ πτηνοθ μικρόν τοθτο «λάσμα, τό τρίμον, έπτοημένον καί ρι νοθν τό ϋρωτον ευρισκόμενον ίξυκνον ε ς την οί- καΙ είς τό χωρίον, καί ηάντοτε «Ις τόν βρό ή είς τούς άγρούς πρό τής ούνής άπαντώμε- οθτο ήτο ή μόνη βιαΦορβ, βτι ή ητωχή κορυβαλ οόβέιιοτε έκελάδει. , ή μήτηρ ή«<. «·*β « Χ1Ι25 Χ&ΈίΧ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τί είνε καί πώς προ- λαρβάνεται ή Φθίσις. 8. Άλλά την οποιιϊαΐΒτίρβν 4 μυναν χκτά τβν παθογόνβν μικβο- βίβν έν γένει, φυοιχά 2έ χ«1 τβν 6αχτηριδ!α>ν τϊ}ς φυματιώσι-
  βς, διιξίγοον έντές τοθ δργανι-
  αμοθ μ!» μεγάλτ) τάξις νυττάρων
  Ο αώμ«τ«(, τα λιγέμΐνα λιυχβ
  χόΐταρκ (Χευχά βΐμοαφαίρια, λεμ
  φοκΰτταρϋ κλπ.). Μίλις τα π«-
  θογίνβ μιχρ6βι« είσ5ύσοϋ« χ4
  που μίσχ είς τό ο6μϊ χαΐ ένκα-
  ταοταθεθν, άμέσ»ς Ιπΐστρατεύον-
  τα ι εναντίον τβν τα λευχοχύττα
  Ρ(χ, αοορέοϋν ιίς τέ οςμιΐον
  Ττ]( ιίσδολήί χατ« κυχνας ψά
  λαγγκς χαΐ αυνάπτουν άλ-8<5 μί- χΐ)ν χατά τ*ν μικρ&δ'ιβν. Ή |«· δΐαις τ·0 άγννος είνε χαΐ !&■>,
  δηως κάντοτε, δηερ τοθ Ιοχυροτέ-
  Η χηι' αριθμόν χαΐ ζατιχέιτ)Τ3
  έ« τβν άντιπολων.
  9 Ίβχυρά χαΐ ζ«τικά ι[νε τα
  χδτταρά μκς χαΐ («ομένιβς πιθανο
  τάτη ή νίχη των, Βταν Εεν Ιχη έ-
  λττα>8| ή άνιΐστΐοίς των ϊπο
  καμμίαν πρόσφατον βαρείαν χαΐ
  ξαντληπχ^ν ασθένειαν, ί άπό
  μακράς οτερτ)οεις χ«1 χκ«ο«γΕα(,
  ή άττό χαταχ&ήβεις κα»τ*ς εϊΒονς
  χαΐ ιδίως οίνοπνικματωϊων πο·
  τβν, Βτκν ίιάγβμεν βίον ταχτι
  χον, φυαιχον χαί οβφρονα, τρεφώ
  μεθα χαλβς χαί έκβοχβς, άνκ
  κνέομεν ^ιβρχνς χκθκρον &ί?Λ
  «αί έχωμεν χατβιχΕαν ιυήλιον
  χαί ε&άερον, είς την όποιαν νά
  ή αυνοιχοθν πολλοΐ μβζί.
  10. Είς τή» πάλτ,ν βύφ μΐτχ
  (υ χυττίρων χαί μιχρεδίων, εάν
  μέν υκεριοχόαουν χά. χύτταρα, χά
  τατρώγουν τα μιχρδβια χαί τα χά
  ταοτρίφβυν, δι" αύΐό ίέ Ωνόμαζον
  τα ι χά Ι φβγοκΰττα·α, Εί ν δέ ακ'
  ίναντίας δ άγώ^ χριθξ 6κε? τβν
  μι«ροβίων, έγχκθίοτϊνται ταθτα &
  βιοτιχβς έντος τ·0 ·;γανιαμοΟ χά!
  έτΐιφίρουν 8ιαφ£ρ·υς χαταατρεκτι
  χίς άλλοιβσιις, ή ηρ&χ^ έξέλι
  ξΐς τβν οποίων εΙ»ε 8ιι οχ^μα
  τΐζονται λεκτεπίλεκτβ δΐδ
  τα όιχοΐα έιΌμάζονται φ
  έξ αΰτβν !1 χαί ώ/ομίαθΐ) φυμα
  τίωοις ή νόοβς.
  11. 'Αλλά χκί ε τα ν άκίμη 1γ
  χατααταθοθν τα μιχροβια χαί άρ-
  χίοουν τάς πρώτας των έχθροπρκ
  ξίας χατά τοθ δργανισμοθ, ίυνα
  τδν πάλιν μέ την ένίοχυσιν τοθ
  δργανιομβθ χαί φ χατάλλΐ|λον
  θεραπείαν νά έξουδετερωθεθ· τα
  πρβτά των έπιβλαβ*} αποτελίομα
  τα, νά επουλωθεθν αί πρβιαι έξ
  αΰτβν ζημίαι χοιί ν* χαταπνιγ·0ν
  είς τα βρχιχί των χ^ηοτύγιτα
  οί φθοροηαΐοί αοΐοί ξέναι τοθ δρ·
  γανιομτθ.
  12. Τα πρβτα χαρανβματα,
  ιίς χά ότοΐα ίιεξάγειαι ή άιΐυνα
  «Ο δ?γανιομοθ εναντίον τβν μι·
  χρβοχβπιχΑν αυτβν έπιΒρομέων
  ιίνε χυρίωςτά λιμφογάγγλικ
  λεμφιχοΐ άίένες, έντδς ίέ
  τα λεκχούτταρα ή λιμφβχύττα
  ρα συρρέοντα αγωνΐζβνται νά έ
  ξολοθριύοβυν τα μιχρίβια ποό
  τεΰς Ϊχ·ιι6ίλι;βιν Ι·ς έκεΐ τ) λεμ-
  φιχή χιιχλοφορία άπό τας ίπιφ»
  νείας τβν αναπνευατιχβν ή τβν
  κεπτιχβν δΐγάνων, είς τάς δποί-
  ας ιίχον ένακβθίσ^ τους μιχρο
  οργανΐσμούς αδτευς δ αήρ ττ)ς «·
  ν«πνοτ}ς ή α Ε «ροφκί.
  (συνβχ(ζεται)
  ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΗ ΟΡΙΣΤΙΚ8Σ ΤΟΥΣ ΚΑΟΝΙΣΤΙΣ
  Τα γλοκόπιοτα καί άσύγκριτα είς
  γεθσιν καί έαφάνισιν σιγαρέττα.·
  Χαρμάνι αμετάβλητον.
  Ποιότης σταθερά.
  ΆντιπρέσΜΐτβι έν Ήραχλίΐφ: ■-.
  ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ-ΞΥΛΟΥΡΗ5 χαί £(«
  V
  ΑΝΘΗ
  θά βρήτε τά'·' ω¬
  ραιοτέρα τριαντάφυλ
  λα σνοΰ Ι. Κοπραϊοη.
  Τα ζητήματα Ιεραπέτρας.
  Περιοδεία τού Νομάρχου.
  ΙΕΡΑΟΕΤΡΑ 29 ΊοιινΙιυ (τοθ
  άντκττοχριτοθ μκ) —§Αφ(γθη χθές
  είς την χ»ϋίπολίν μιχς 6 Νομάρ·
  χης Λααηνίου χ. Φλβίίδΐ};. Ό
  χ. Νομίρχης ατ)με»·ν την πρβΐΐν
  θα μεταβή διά θχλ^οσιις είς την
  Μύρτου 'ΒχεΙθεν θϋ-
  πΐαχεφβΐ τάς χοινίτΐ)Τ»ς ΓδοχΙαν,
  Ρίζτ,ς. Μουρνιβν, ΙΙαλλβν, Χρι-
  οτεΟ, Άνατβλής χαί Καλαμαΰ·
  χαί.
  Ή περιοϊεΕα το9 χ. Νομαρχου
  είς τας ανωτέρα χοινβτνας θά
  διβρκίοη έηΐ τριήμερον, χρονικόν
  δι4ο«}ΐΐ3 άρχετέν Βιά νά ακααχο-
  μιθοοιχ&ς μέ κλεΤοτα 8α»
  τβν περιφέρειαν μας
  αυτβν, τα μβΧα καρκγεεγικβν άλ-
  λά χά! μ^ τυχπιιοβν ιιέγο! τινος
  μιας έκΐοταμένης αντιλήψιβς οιά
  τα φλέγοντα ζηιήιιατά ι «ν.
  Ό χ. Φλωριδυς Βιά τοθ Βρμου
  Κολυα64ς χαί ένώ θά έπιατβίφΐΒ
  είς Ίεβάκετρκν θ* έπΐσ«φθΐ ,χίς
  ις χοινίτΐ)τας Άγίου
  Στεφάνου, Πεβκιον, Σ ταυροχνρΐων
  Όίεινοβ. 'ΛνΕοιι Ίωίννοκ χαί Κά
  τα· Χωρίου, Έξ Ίιραπέτρας χαί
  ε&ΐίς ί χ. Ν^μίίχης θε έηΐοκε*
  φθί τίς χοιν&τψ·χ( ΚεντρΙ, Βτγι-
  ιβνόΕ;. Παχιίας "Αμμοα χαί Καδ
  δ'
  'ϊ<ιολογ(ζεται !τι ή |βλ»] κε· ριοδιΕα τοθ χ. Νομαρχου είς την επαρχίαν Ιεραπέτρας Θ1 διαρκέση έκΐ δ<ταιτ}μιρον όλίκληρον. 'Αλλ' άβχέ«ως χ<}ς δΐα·χε(ας ι—ς, είνε προφανής ή (χανβποίι;οις τβν χ«- τοίχων Βιά την πεοιοδεΕαν ταύτην τοθ χ. Φλωρίδ») ^«ις έχδτ,λώνει τ*ν στοργ*)ν τού πρός τόν τόπον. Έξ ίλλου είνε βέβαιον δτι έκ τ«]ς έκιτοπίοιι παρ' «ύτ·θ χαί έκιοτα· μέν^ς ώς έαημιιώοαμεν χατά τέ κλιΐιτον, μελέτας τβν ζ-τ-μάτβν τ<}ς έπνρχΕκς μας, θά προχΰψιυν πολλά άγαθά άπϋτελιαμκτα! δεδο· υένου Βτι θά δκοβλνθς διεξοδιχή Ικθιοις είς την κυβερνησιν χαί τα άβμίδιβ δπβυργεΐα χαί ώς πρός την ενδεδειγμένην αντίληψιν τ·Β Κά δκέρ τβν ζη^ηματων της. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΒΐοΒοτικής Δημοπρασίας Ή Σχολική ΈφορεΙα Γάλυ πβ Πβοιάβος προκηρύσσει μει οΒοτικόν Βιαγωνισμόν Βιά την άποπβράτωσιν τοθ μονοτσξΐ ου βιΒακτηιΌυ της την 4ην ΉυλΙου 1937 ήαέρ«ν Κυρισ κήν καΙ ώραν 10—12 έν Γά λ Πνονται δβκτοΐ έργολάβοι καί άνβννωρισμένοι έμττειρο τέχναι. Τα σχβτικα τής μβλέ της κα( ή συγγραφή ύποχρβώ σεων βίσΐν κατατεθειμένα πά ρά τώ κ. Έπιθεωρητ^ Πβδιά βος. (Ή Σχολιχή'ΕφορεΙο) Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΖΟΝΗ Κομψίχτ]ΐα, δγεΕαν, 4νιοιν, ·( χονομίαν έξασφαλίζει ή Βιεννέζι χτ, μβν<έρνα ζβνΐ), κιύ άντιχατέ οτ«σεν είς δλ~# ττ]ν Ευρώπην την τιράνια χαί την κοινήν ζώ νη*. Είνε ν) μεγαλιηίρΒ ούγχρονο; έφεδρεοις ποδ άκήλλαξε τον &< θρβπον άπο την τυραννίαν τ^ς Χ' ράντας χαί τής χοιής ζώνης. Σφίγγει την μέσην χαί βυγχρα τεΐ τό πανταλένι χωρΐς νά τέ ζα —Τ* δπμσΓΐκά Ιργεχ Άγ(·Η Νλί β Ή Ιφαρμογή της είνε άπλου στάτη. Π»λ»ΙΐΒΐ είς δλα τα χαλά έμ ηοριχά χαί έμπορορραφεΐα ώ; ναΐ ιίς τεδς άντιποΓαάποΐίς: Φουατκνάκην—Βυλοόρην καί Χ(α ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥ2ΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Δέχεται καβ' εκάστην 9—1 π, μ. καί 3—7 μ. μ. Επι τής όοοθ ΆμαλθεΙσς (Πλατύ Σά)^ Είς Τβ κουρείον τοθ κ. Άγχότΐ Μπαχαριβν παρα τώ κρεοττωλεΐα πωλοθνται βδέλλαι. ΤΟ ΜΑΡΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Πλπροφορούμ«8α ίτι τβ Αημβ τΐΜον Συμβούλιον Αγ. Νικβλ* ο» κατά την προχθεσινήν οτΰτοθ συνβδρίβσιν άπεφΐΐσισε τίιν &σφ«λ τοβτρΜσιν τί|ς Κϊντριχης πλ«τι( βς Ελευθερίου Βενιζέλου, τβν δύο παραλΧάλνν πρός τον κπν τρΐΜον δρόμον το& λιμένος, ηδη «σφ«λτοστρ»)μίν»ιν, τής όδοδ βπ· τής ηλβτΐΐβς άποβαβρκς μέχρι η% τρβπλβτϊίοις, τής πρός τα βιδ*κτΐι ρικ οβοθ, τής οδο& Άν- Τριάδος μίχρι τής νοτίου πνραλιας καιΐ 6λ»ιν των ένδιαμίσ«ν πα-ρόίων τής πόλεως. 'Ο,ς πρώτη δόσις διά τβ ίρν« ταυτα εψηφίσθη πίστκσΐί 80000 δρ. —'Η έκ&οσις τβν διδακηκ&ν βιβλίον. Έννώαθηδτι διάι το& δομοσιευβίν τος 4ν«γ«»ατι»«βυ νέμου τροπο ποιιΐται ώς εξής το Ισχύον σύστη V» εκδόσεως τβν διδακτΐΜΰν βι Ιλί»ν. Τα διδκκτικα κ«1 βοηθατι κα βιβλία θα εκδίδων—ι κ«1 ββ δτΙθχνται υπο (ΙδΐΜβΟ Κβαη μο& Όρνανισιιοΰ. ποροι τοθ όιτβί ου θά είναι νά εσοδα τα προ«ρ χομινα έκ της πωλήσεως τ&ν β· Βλ(«ν Τα έγκρινόμενα βιβλΐα θά βραβΐύννται. τα δέ δικαιώματα (κδοσβνς καΐ διββέσεώς τ«ν θά περιέρχννται ·1« τόν «Όρνανι ομόν έκδόσεων διδ«κτΐΜ&ν Ριβλί «ν». —Ή ζωβκλβπίί είς Μυλοπβ- τ«μ·ν. Κατ' εΙΒΑσεις έκ Ρεθύμνης υπο τδν χτηνοτρόφΜν ΆνΗγαΐΝν ύπε γράφη πρωτόκολλον τιμης 2κν( ίιά παντός νομίμου μέσον διά ίουν το αδΐχημα της ζωοκλοπης η οποΐα ώς γνωβτίν ίμάστιζπν Α νβκαθεν τϋν πιρΐφέρβιαν των. Ή πράξις βιϋτη τ&ν ΆνΜγβιανών χκ ραχτηριζεται ώς έ{«ιρετΐΜ&( τίνα τική δι'αΰτούς κ«1 πιστεύιτβι 2τ>
  θά έχη καλά άποτελβσματα.
  —Οί διχηγορικοί σύλλογον
  Κατόπιν γνωμοδοτήβε»; τοΰΕΙ
  σγγιλέΜς τοΰ Άρ«1ου Πάγου τ*
  ύπουρνεΐον Δικαιοσύνης γν»ρ<ζ(ΐ {τι ©Ι δικηγορικοΐ σύλλογοι καί οΐ συμβολαιογραφιχβΐ δέν ύπάνον ται είς την Κ. βοντακτΐΗήν πρά {ιν ή οποία προβλέπκι διά τα άλ λ» σ«ιματ*{«. Διά τοΰς συμβολΒΐ ογραφΐϋβύ; συλλόγους κατά συνέ Μίαν Ισχβιι 6 νόμθί Μ93 πρός τβν οποίον υποχρεούνται νά συμ μορφούνται οί αυμβολκιογράφοι. —Ή αχολικϊι έβρτή τοδ Μα οταμπά. Μέ πολλην επιτυχίαν ί τελεσθή προχθές Κυριακην στ6 ώραΐο προ άστκιον τβϋ Μασταμπά ή έτηοΐα σχολικη έορτή ««ρουβία πολλου κοσμου έ{ 'Ηρακλείου καΐ των γ· νί«ν χαί Μηδεμόννν των μάθη τ&ν. Ή έορτή παρουσιάση σιινε χές ενδιαφέρον κχΐ άπ(δει£ε την προοδον των μαθητ&ν, έτΐλιίωσ* βέ μέ την λογοδβσΐαν ίκΐ τ&ν π· πραγμένκν τού σχολικού ίτους τού Οροεδρου τής ΐχολικής '£φε>
  ρ«(κς χ. ΝΙκου ϋφακιανάχη (Μια
  σαρίτη) σχβντος την ευκαιρίαν
  νά επικαλεσθή τΛν συμβολην τής
  οικογενείας εις τό ϊρνβν τβΰ δι
  δασχάλοβ χαΐ νά εκφράση τας «ά
  χαριοτίας τβ» Χχολειου πρός τ·ν
  χ. Δήμαρχβν χ* ι έπιβπΝρητην
  διά την υλιχην συνδρομήν των
  την "Ενωσιν Άλατσαθιανϊιν οιά
  την άθλοβίτηβιν ύπ' ·ύτής χρη
  μβτικίιν βρα^είνν, κ«1 την 2>>0.
  Κυβέρνησιν διά την ένοιχίαβιν
  κτιρίβυ πρός ατίγβσιν χρατιχ$ δα
  π«νο τ&ν μαθη<&ν μεχρι της άνε γερσειις νίου. "Εν* μεγάλο εύγε ατΐς διοαακάλισαες τοδ Μαοτ«μπά χ. Ευχγγελίαν ΆνδρΕαβάχη χά Ι Βΐρηνην Κοκολάκη διά την δρά οίν τ»ν. κ. Τδ ώραιότατον ξενοδοχείον προτιρήσεβς δλων τβν Κρητων οΐτινες —-——ϋν τήν Εποχήν αυτήν πρό*, λοβτροθεραπείαν είς τό Αουτράκι ΕΚΔΡΟΜΗ Ή δπβ της 'βταιρίικς τδν Λι· πασματκν βργβνωβεϊοκ έχδρβμή δι' Αθήνας, θά λάβη χώραν ορι στιχώί την Κυριακήν 4 Ιονλιβυ χ«ί πρός γνδσιν των προσχληθέν τ«ν ν* βνμμετάαχβΜΐ ταύτης, •εβδ. Κά
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γοαφεΐα "ναντι Πηλ. Ν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  Πρωία Τετάρτης
  3ο Ίουνίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΜΚΤΙΟ,
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΜΒΆΣΕΩΣ
  Βλ ΕΥΡΕΘΗ ΠΡΟ ΣΟΒΑΡΟΝ
  ΔΥΣΧΕΡΕΙΟΝ ΕΑΝ ΒΑ ΓΙΝΗ
  .Π.ΡΙΔΕ.ΤΟΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΑΓΓΛΙΑΐ ΚΑΙ ΓΛΛΑΙΙΣ ΟΕΡΙ ΕΛΕίΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 39 Ίουνίου (τού άντα-
  ποχριτού μας).— Τηλεγραφήματα έχ
  Λονδίνον άγγέλλουν ότι κ «τα την χθε
  αινήν αυτής συνεδρίασιν ή Έπιτροπή
  μή επεμβάσεως συνεζήτησεν επί τού
  ζητήματος τής άνακλήσεως των έθελον
  των χαί τής καλυτέρας έφαρμογής τού
  ναυτιχού έλεγχον. Κατά τας αύτάς
  πληροφορίας οί έπίσημοι κύκλοι τής
  'Αγγλικης πρωτευούσης ήρχισαν νά 4·
  ηαισιοδοξονν διά την πρόοδον χον έρ¬
  γον τής επιτροπήν, φρονούν δέ ότι
  είς περίπτωσιν χαθ' ήν δέν γίνη δε¬
  κτόν τό Ά γγλογαλλΐΜΟν σχέδιον τού
  έλεγχον ή Έπιτροπή Θά εύρε
  θή είς λίαν δύσκολον θέσιν έχον
  βα νά ««τιπαλαίση πρός τρομακνι·
  κάς τώ όντι δυσχερείας, δεδομένον ότι
  ή Γερμανία καί Ιταλία φαίνοντο»
  άποφααισμέναι νά αντιδράσουν δι* ό-
  λων των μέσων είς περίπτωσιν έφαρμο
  γης μονομερούς σχεδιον.
  ΤΑ Χ8ΕΙΙΝΑ ΜΕΓΑΑΑ ίΥΜΝΑΣΙΑ
  ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΙΠΟΝ ΑΒΗΝΟΝ
  ΗΑΡΕΣΤΗΣΙΝ ΟΙ Ε ΠΙΣΗ ΜΡΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 39 Ιούνιον (τού «ντα
  «ιθΜριτον μας).—Κατά τάς σημερινάς
  μεγάλας αακήβεις τής φρουράς Άθη»
  νών γενομένας παρά τα Κιούρκα τής
  Άττικής παρέστησαν ό πρωθυπουργός
  χ. Ί. Μεταξάς, ό ύφυπουργός των
  Στρατιωτικών χ. ΠαπαΒήμας, ό Άρ·
  χηγός τού Γενιχού Έπιτελείου στρα·
  τηγός Παπάγοί, ό Διοικητής τοθ —».'
  Σώματος Στρατόν στρατηγός κ. Πι·
  ταίχας οΐτινες χαί παρηκολούθησαν μέ·
  χρι πέρατος τάς άσχήσεις- Είς τάς ά-
  σχήσεις έλαβον μέρος δλα σχεδόν χά
  σώματα της φρουράς Αθηνών, Ιγινε δ!
  καΐ χρήσις συγχρόνων πολεμιχών μέ·
  Ό λύγος τού Χίτλερ καί οί Αγγλοι.
  Ή δράσις των έρυδρών ύποβρυχίων.
  σων.
  Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
  ΤΟΤ ΔΙΑΰΟΧΟΤ ΠΑΥΛΟΥ
  ΑΦΗΝΑΙ 29 Ίσυνίου (τ·ϋ «νταπ·*ριτ·ϋ
  μβςΐ.—Χβΐς όνομ«βτΐΜέιν εορτήν τ ής Λ· Υ·
  τ·δ Διάδοχον Πβύλον «κάντα τα έν τώ λι
  |>ένι Πειραιώς ορμοΰντα πλοΐα καί ώ; καΙ
  τα ίημσοτα *«ί ίδιντικα καταβτήματιι Ά
  Βηνβν έσαμ«ιοοτ·λ(αθηααν.
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΗΕΡΓΑΣΙΑ
  ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
  ΑΟΗΝΑΙ 29 Ίουνίου (τβδ «νταπβκρι
  τβδ μ«{).—_ήμερ·ν * Μαχ«ριώτατ·ς Άρ
  χιΐπΙβχ·π·( 'Αίηνβν χ. Χρυοσοτ·μ·ς αν
  νηντήθη μ«τβ τβΰ ύπβυργβδ τε>ς Παιδιίας
  χ. Γι»ργαΜ·χ·άλ·» μ«Β' ·ύ" »αί ουνωμίλη
  σκν ΙΊι' αρκετόν. Ή σ«νεργ*σΙα «φιε,ρα
  την ανάγκην τής ταχυτέρα; ρυθμίοεως τβν
  ζητήματι ν τ·δ κλήρον ονμφύνν; πρός τ·$
  ΐν πρ·κειμέ>ω βπέψιις τής Κυβερνήσεως
  ΠΟΤΕ ΑΗΓΟΥΝ
  II
  ΙΣΚΗΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΙΣ ΑΒΗΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιούνιον (τ·δ αντακβκρι
  τοθ μας).—-Αί ·ρ{ε*μιναι μεγάλαι κοχύσιις
  της Φρονεάς Άβιινβν είς τοτς ό «οίας Ιλ·
  βαν μερ·ί ή 2α ΜΐραρχΙο. μ«τα πυροβολι
  κου, 1πη>σϋ χκί αερ·π>«ν»ν θά κ<ρ·τν 8·Βν υ ΚέΙΤΕΑΗΦΘΗΙΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΙΪ ΙΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΪΪΠΑΊΜΤΟΥ ΣΛΝΤιΊΙΤΕγ ΛΰΗΝΑΙ 29 Ίευν(·υ (τβδ ·ντ«ΐι·Νριτο& μας)—-Έκ _«λαμανκ«ς τηλιγραφοδν ότι τ« ·8νι*« οτρατιύματα ίχβυν οήμερβν νέ εις *πιτ»χ(>( πβρβ την οδόν κρ·ς τ· Σαν
  τβντιρ διιβΐίΧεΐτειλήφβΐίβειν κβί &λλα οχυ
  α* οημ»»« «β«χ·μ··*« ύ«· τδν Βα^θΜυν
  Τ * οί·!** ·τρ·τιβμ«τ« α«ν»χ»ς·«ν νυν κρ·
  *«* ι
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίουνίου —
  Καθ' α" άγγελλουν τηλεγρα
  Φηματα έκ Παρισίων ή κυ
  βερνητική κρίσις έν Κατα.
  λωνία φαίνκται δτΐ 1& λυ¬
  θή Ιιά τοθ συηματισμοθ
  κυβερνήσεως συναστπσμοΰ
  συμμετέχοντος είς αύτην
  τοθ δημοκρατικαί! καί σο-
  σιαλιστικοθ στοιιμιΌυ, τό
  δκοϊον «ροηνουμένυς ■!
  Μ«ν ά«οκλιισθ| ταύτης.
  Τοθτο δμως Θε«*ρε1ται μία
  σοβαρά άφθρμή «ρός δΡ,υν
  σιν τβν ένδοκυβερνητικβν
  δια·ορβν καί νΐαν σύγ
  κρούσιν άναρχοσυνδικαλι
  στβν καί σοσιαλιστών.
  Κατά τα ΐκ Λονδίνου τη
  λεγραφηματα οί ήμιΐ-Ιση
  μοί κύκλοι φρονούν δτι «α
  0ά τδ ένιθετικόν τοθ τελΐυ
  ταίου λδγου τοθ Χίτλερ
  δέν έ||άθη κααμ(α έΚκίς
  διά την επανάληψιν ττ)ς συ
  νεργασίας των Εύρωναϊ
  κων δυνάμιων είς την έ«ι
  τοο-ήν μή Ι-εμβ&σ««ς. Ή
  σημερινή συν«6ρ(ασις τί}ς
  λ«ιτρο«τ)ς ού5ετερότητος
  θεωρεΐται δτι θά «αράσιιο
  ένδιίξεις αΐτινες θα «εί
  θουν «ερί τής ομαλάς έξε
  λίζΐως των -ραγμάτων.
  Τηλιγραφοϋν έκ Ρώμης
  δτι δ Ίταλικός τύ«ος έ«ιμ«
  νβι.δτι είς τήνΜισόγΐιον εύ
  ρίσκονται άρκιτά μαολσι
  βικικά ύκοβαύϊΐο καί δτι
  δέον ή Γαλλία καί ή 'Λγ
  γλία νά «ρολάβουν νασαν
  ενέργειαν αϋτΑν εναντίον
  ξέν«·ν σκαφβν βιότι τότΐ ή
  «ολιιιική ανάφλεξις θά «Ι
  νέ αθτόματος. ΑΙ Ιταλικαι
  έφημερίβις «ζάντως έξακο
  λουθοθν νά έξαίρουν{τό εί
  οηνόφιλον τεΐν τελευταίαν
  δηλώσεων τοθ Τσάμνερ
  λαιτ καί νά «ιστεύουν δα
  ή Αγγλικη «ολιτική θά κα
  τασιΒ μίαν ημέραν «βρισ
  σότιρον σαφής Εναντι των
  ταραιονοιων καί ανΐιλικρι
  νών έκΐηλώσΐων τ·ν Ίσκα
  νεΐν λρυθρβν.
  3> ΙΙΡΟΐΝΚ
  Τό νέον ύγειονομικόν πρόγραμμα.
  "Αφιξις ύγειονομικού διευθυντού.
  Προβρχόμενος έ< Χα [ών καί Ρεθύμνης αφίκετο προ- χθβς είς την κόλιν μας ό γ§ νικός ύγοονομικος Διευθυν- τΛς τοθ υπουργείον Κρατιχϋς Ύγιεΐντ]ς κ. Κωνστ. Χαριτά κης. Ώς πληροφορΓύμβθα ή κά θοοος τοθ κ. Χαριτακη βΐς Κρήτην σχετΐζετσι (.έ τΛν έ- ξαγγελθεΤσαν όκό ιτ)ο Κ^βερ νήσεως εφαρμογήν καθ' δλην την χώραν εθρυτάτου «ρο Υθάμματοο ύγειθνομι«{]ς ττβρι θά)ψβω ήπς θά έττιτϊυχθή διά τής πλήρους άναβιοργσ νώσϊως τΛν νοοοκομειακΔν ίδρυματων καί έν γένΐι των ώ γβιονομ κων καταστημάτων ά πάσης τής χώρας. Κατά την ένταθθοτ καραμο νήν τού ό κ. Χατριτάκης έ«β· θΕώ">ησε τό νοσοκομείον, τό
  Σανατόριον Ί'ρουσαλήμ, τό
  ΦθισιατρεΤον κσΐ τα λοιπά
  συνάψη Ιορόματα διαττιστώ
  σας τάς υφισταμένας ΐ(ς ού
  τβ έλλβ ψεις κοΐ ανάγκας·
  Έκ ιγς επιθεωρήσεως τού
  ταύτης ό κ. Χαριτα«ης έκρά
  τησβ στοιχβΤα διά την σόντα
  ξιν λεπτομεροθς έκβέσβως την
  οποίαν θά βίση ύη' δψιν τοθ
  όιτουργοθ 'ΥγιειντΙς κ, Κορυ
  ζή ττροκβιιιένου ν' άρχΐστ] λΐ
  αν προσεχές ή έφαρμογή τοθ
  ογειονομικοθ προγράμαατος.
  Παραλλήλως 6 κ. Χαριτά
  κης κατά την έντσθθα καρά
  μο»ήν τού Ισχε σχετικός συν
  «ργασίας τόσον μετά τοθ Ν 3
  μάρκου ΉοακλβΙου κ.'Α. Ματο
  κέλλου όσον κσ( μβτά τοθ Δή
  υάρχου κ. Μην ά Γεωργιάοη.
  ΈπΙσης συνβργασΐαν εσχβ κα!
  μβτά τής έφθρβΐας τοθ Σβνα
  τορΐου Ίκοουσσλήμ τοθ όπο(
  ου ό πρτ ϋτολογισμός μετά
  γενομένην άνατΐροσσρμογήν
  απεφασίσθη νά ύποβληθβ «Ις
  την Γενικήν Διοίκησιν καΓ εύ
  Ούς ώς εγκριθή νά δοθβ τό £ρ
  γον ΐΐς την μειοδοσΐαν πρός
  αποπεράτωσιν.
  Ό κ. Χαριτάκης άνεχώοη
  σε νθές τό άπόγευμα διά Πει
  ραιά.
  ΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΧ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΘΙΝΑΤΩΝ
  κθ δπουργιί·υ τής 'Υ>ί
  ζ έχοινοκοιήθτ] μακρά Ιγχύ
  κλιος πρός τος Γενικάς Διοική
  αιις, ΝομκρχΕβτς,'ΓγειονομικΒ Κίν
  τρα χά Ι «ύ: Ίατριχιυς Σνλλό
  γους διά τής έττοΕας αυνιοιβιαι δ
  κ·ς δίδεται μΐγαλυχίρα προσβ
  χή χατα την δήλβοιν τβν αίχΕων
  θανάτων, καθότι μίχρι σήμεραν
  ρηήθη δτι β Ο η τιλεΐται
  λίαν ΙλλιπιΒς είς την Χώραν μας
  Είς την έν λόγω εγκύκλιον δ πό
  γοαμμίζεται ίδιαιτέρβς ή αημαο'α
  τβν τοιούΐβν δηλώσιβν, βιόχΐ, τ«
  ζ άνευ τβν ατατιοτιχΑ* τού
  την ατοιχείων οόδιμία όρθολογι
  ωργανωμένη ζβή δύναται νά
  ξΐ χαί ούδιμία Ι»Βειξις πρός
  βελτΕνοιν ή κρίσιν έηΐ τβν αποτε
  λεσμάτων τής δράσεώς μκς δύνβ
  ηι νά <ξ«χθ|. ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΔΙΟΠΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Δι' άναγκαστικοθ νόμου 8η μοσιευθέντος ιίς την έφηαερΐ 5α τής κυβερνήσεως έπιτοέπβ ται ή βίς τος τάξεις τοθ Β ΐσι >νικοθ ΝαυτικοΟ κατάτσξις δι ό
  πων έθβλοντον Βιαχειρισιον.
  Η «1ΓΝ0ΣΤ0Σ» ΝΟΣΟΣ
  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΑΜΠΑ
  Τό 'Υγβιονομικόν κέντρον
  ανεκοίνωσε χθές έν σχέσε>
  μέ την τηλβγρσφηθΐΤσαν έκ
  Σαμτιβ πληροφορίαν —βρΐ εμ¬
  φανίσεως αύτόθι έκ Ι κατοΐ·
  κων Βύο θανατηφόρων κρου
  σμάτων αγνώστου νόσου, δτι
  τό τοιοθτον 8έν έχεται άλη
  θείας. Ποοφανος ό Πρόε&ρος
  της ανωτέρω Κοινότητος έΓη
  λβγράφησε βάσει παρασχεθβι
  συν άνυποστάτων πλησοφο
  οιών^τάς οποίας, άνβζακρι
  βτως μβτέδοσβν Ακ συγ
  χΰσβως είς τό Ύνβιονομικόν
  Κέντρον χαί την Νομαρχίαν.
  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ
  ΤΩΝ ΔΗΗ&Δ1&ΑΣΚΑΑ0Ν
  ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ ΕΠ1ΙΕΛΗΤΗΡΙΑ
  Ό χ. δπουργδς τ<;ς Γιω?γίας Ιζήιηβε καρά τ&ν ΓεβργιχΑν 'Κ ηιμελητηρΐφ» Βηως ιω δΐϊοδάλοκν λιπτομερ*5 έκθεσιν π·^ Ι %ς χαχά. τό λτ]ξ«ν ϊϊος γενομένης πετρ' αύ τβν (ργααιας χαί ιή; λβΐπί)ς γιβρ γιχί|ς χκήσιως της περιφερείας νόν. ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ Πρίς τα ΔαοαρχιΖβ χά Ι Δχοο- νομιΐα άπεοΐάλη δπέ τοθ υπουρ γείου Γεβργΐας έγχύλιος διά τής οποίας παρακολίθνται ταθτα 8- π»ς ένιός μηνός δκιβίλιυν Ικθε ν **ψ ι1]ς Ιχτααινς είς στείμ ματκ την όηβίαν χβταλαμΕίνου· ή βαλανιδιβ, ή χαρουκιβ χαί ή χγρία »αο:ανια, το Βάοος χαί ή ονομαοΐα τοθ χβρίου τ) τ1|ς χοινο ιητες ένθα άκαντβνται τα ίίνίρα ταθτα, ό άριομίς τβν δένδρβν χα( ίν πρόχιιται περΐ μιμονοβμίνων. ΕΚΤΟΠΙΖΜΟΙ Συνελήφθησαν οί Μιχ. Χνάρης κα( Γ. Άντ. Μβ^ς έχ ΜαρΑθου υηοητο. ζβοχλέχται κα. έξετοκΕ οβηααν «μφίτιροι έκΐ ΐ Άί Μεταξύ των έτΐιτυχόντων είς τόν προσφάτως διενεργη θέντα μετσίύ Οημοδιβασκά λων διαγωνισμόν πρός μετεκ παΐββυσιν είς τώ Πανεπιστήμι όν συγκαταλέγονται καί οί Κρήτες διδάσ<αλοι κ. κ. Ν. 'Αβρονιθάνηι;, Γ. Β^σιλάν,ης, Ί. Βισαράκης καί Αί<ατερΙνη Χρυσουλάκη. ΠΑΡΑΤΑΖΙΧ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ] "Αρμοδίως ανεκοινώθη δτι ή ίσχύς τί)ς Έλληνορρουμανι κης συμφωνίας παρετάθη μέ χρι τής 2ας Απριλίου 1938. ΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ Πρός τάς διααόρους έργοδοτι κάς οργανώίεις, τάς άνβνύμους ίιαιρεΐας, ϊραηέζας, βιομηχανι χά έργοοιάοια χ.λ.π. «πη«ϋ6»θη έχ τού δποοργειθϋ ί^ααιακ, έγ>·ύ
  χλιβς δι' ή; λβμδίνονται προστα
  τειιτιχά μέτρα διά τάς υκαλλή
  λήλους μηιέρβς πρό χαί μετά τόν
  τβχετόν βΰιεεν. _ίς τας δκαλλη'
  λοιις μητέ^ας οά καταβάλλεται
  ουμ«ώ)»ς 'ώ νόμφ μιβθός λόιΊρ
  λχς ή ήμερβμιοσιβν Ιξ ίδ-ι-
  μάδας κ»β τοθ τοχετοθ χαί Ις
  μετ" αυϊΐν.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
  Συνελήφθη χ6ες ό Δρανιονάχης
  Δημ.^διοτι έιραοματιαε διά.οβυγιβ
  τόν Έμ. Ρηνιόν είς ϊήν ώμοκλατην
  μάλλον έλαφρβς. ΈκιΌης οκνελή
  δ Νικ. Ί. Δοξάχης έκΐ τρβ4
  ΟΙ ΛΒΙΤΟΥΡΓΟΙ
  ΤΗΣ ΧΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ
  Διά νόμου βημοσιευθέντος
  είς την έφηαβρΐ&α τής «υββρ
  νήσεως δρζονται τα Βικαιολο
  γητικα τα όιιχΐϊ δέον νά συ
  νοδβόουν τάς αΐτήσεις των επι
  θυμούντον νά οιορισθοθν ώς
  λειτουργοΐ τής στοιχε ώδους
  έκπαιοεύσεως.
  ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ
  ΕΠΝΙΓΗΣΑΝΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Τό άηδγευμα τής παρελθούσης
  Δευτε,ας ,τρΐα £<ομ» έξ ώ< Βύο γυναΐχις ι2ς 'Αγυιάν Χ*ν(.»ν έπέ βησβν, μ Λς ήμικχιεοτραμμένης λίμδου ε&^ισχβμίνης παρά τα έ χεΐ 6δροηλεχτριχά Ιργα. Μδλΐς 11 χαν κ·οχ«ρήαφ πρός την θίλασ σιν χαί ή λέμδος άνετρκηη. Ο Ε έπιδχίνοντες μή γνβρίζοντες νά χολυμδβθν, πρςφανβς έπνΕγησαν ίτι*ντες. Τα πτώματί των δέν ά νευρέθηβαν |>έχρι τής οτιγμής,
  εξηκριβώθη ή ταυτότης τ»ν.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τη 6γο^?μας κυμανθεΐσαι
  χθές τιμαί των Ο'αφόρων ένχωρΐ
  ών τιροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονβρ. Λίαν,
  Ελαια δ βαθμόν 41.50 45.
  „ κοινα 40.
  ,. ραφινέ —
  £εΜ«νε( λευκοΐ α' 27. 31.
  .. β' 25. 29.
  ., πυρηνελ. α' 23. 27.
  ., β' 21. 25.
  „ μουρνέλ, α' 23. 27.
  ,. β' 21. 25.
  Οινοΐ Άρχαν. το μΐστατον 50
  „ Μαλεβυζΐου 6
  Μέταξα 600
  Κ,ουκοόλια 60-120
  ΔΙκταμος 250
  Δέρματα βιδέλα 45
  „ βακέτα 30
  βαρεία 24
  'Αρνοδέρματα^α' 40—90
  β' 10—30
  Προβατοοέρμαΐα 50—60
  'Λρκαλοοερματα 180
  Μαλλισ 88—45
  Τιμαί Συναλλάγμάτος
  Δολλάριον
  ΛΙρα
  Κορώνα Σουηδίας
  Φράγκον Γαλλικόν
  Φράγκον Έλβ·τ.
  ΦιορΙνι Όλλανδικόν
  Β·*τ,
  "Δγορα Πώλησιν
  110.40 111.40
  546. 560.
  28.10 28.36
  4.91 4.99
  95.80 95.55
  βΟ.60 61.90
  1,80
  ΜΙΜΗ
  ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ
  Η ΔΙ Ε Β Ν Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΝΕΑΙ ΙΝΗΣΥΧΙΛΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟΝ
  ΟΑΡΙΣΙΟΝ Κ4ΙΑ0ΝΑΙΝ0Υ
  ΣΥΗΕΡΓΑΣΙΑ ΗΗΤΕΗ ΚΑΙ ΓΑΑΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 39 Ίουνίου (τού άντ*
  ποκοιτοΰμας).—Νεώτεραι πληροφορίαι
  έκ Παρισίων καί Λονδίνον βεβαιούν
  ότι «αρατηρείται κατα τό τρέχον είκο-
  σιτετράωρον γενική νευρικότης είς τ ούς
  πολιτικούς κύκλους Παρισίων καί Λον¬
  δίνου.
  Σχετικώς λέγεται ότι ήρχισαν άνα·
  φαινόμενα πάλιν νέφη είς τόν βιεθνή ο·
  ρίζοντα. καί ότι έπικρατούν άνησυχίαι
  σοβαρώχαται ώς πρός την ειρηνικήν δι¬
  ευθέτησιν των 6ιεθνών προβλημάτων.
  Αβέ την κατάστασιν ταύτην συνδέβται,
  κατα τα αύτά τηλεγραφήματα, καί. ή
  σημερινήσυυεργασία τού κ.τΗντεν μετά
  τού έν Λονδίνω Γάλλου πρεσβευτού,
  μέ τόν όποιαν ό "Αγγλος υπουργός
  των Εξωτερικών συνεζήτησεν επί τού
  τρόπου καθ' όν θά καταστή δυνατόν ν«
  περιφρουρηθή αποτελεσματικώς ή εί·
  ρήνη τού κόσμου.
  ΤΙ ΕΑΗΑα.ΕΝ «ΓΓΑΟΣ ΣΤΡΑΤΗίΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΕΡ&ΠΤΟΙΙΝ ΕΠΙΒΕΣΕΟΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΙΑΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 39 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Καθ' ά αγγέλλεται έκ
  τού έξωτερικοΰ ό 'Άγγλος στρατηγός
  Σπήαρ έχ των (^νωτάτων έν ενεργεια
  αξιωματικών τού Άγγλικού στρατού ε¬
  δήλωσεν ότι οίαοήποτε επίθεσις έναν
  τίον τής Γαλλίας θά εύρη άντιμέτωπον
  την Αγγλίαν. Ή δήλωσις αύτη τού
  στρατηγοΰ Σπήαρ Θεωρεΐται χαραχτη
  ρτστιχή κβί έπ&καιρος. Καθ' α μάλ«
  στ α βεβαιούται έμπνέεται έξ όλοκλή
  ρου υπό των Αγγλικών επισήμων κύ·
  κλων.
  ΛΠΟ ΚΥΡΙΟΝ Β'ΑΡΧΙΣΟΥΙ
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΠΥΡΟΒΟΑΙΚΟΥ
  ΕΙ! ΕΞΑΜΗΛΟ! Κ0Ρ1ΝΒ0Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίουνίου (τ·0 «ντ«η·κριτ·α
  μ«ς) —Έκ τού ύκ·υργΐ(·υ τβν ΣτρατΐΝη
  κβν ανΐκοι«ώθη απάψε {τι ■!.· τϋς 1η(
  Ί·ιιλ(βυ (νδριαν) Β" αρχίσβυν ηαρβ τβ '£{■
  μήλια της _ορίνβ·υ μκγαλκ γυμνασια ην
  Ρ·β·λΐΜ·0·
  Τ« γυμ«οι« ·ύτ« θά παραΜολουθήσουν
  χαί κολλοί εΐνώτερσι χαί ίνώτατοι §,ινμε>
  «ικ·ι έ{ *λ«ν τβν «λλνν σπλ»ν ιβ«ς δέ
  χα( 4 ύφυκβνργός τβν £τρε>τΐΜΐικβν κ. Π«
  «αδήμα$.
  ΑΠΟ2Ο ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΛ ΙΣΧΥΣΗ
  ΝΕΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑίίίΟΝ
  ΑΟΗΝΑΙ 29 Ί·υνίβυ (τ·0 «νταποχρι-
  τ·δ μ·,).—Έκ χ·ΰ ύιτσυργείσΗ τής ΈΒνι·
  κϋς Οίχονομΐας άνεκοινώίη αποψε |~ ·ύδΐ
  μί« νία παρ-ΐαβις θά δ·θ$ είς τΑ( *δΐ1«(
  εΙοανωγΔν έμκορκυματνν ·κ τ·0 έζντΐρι
  «·&. Μ*τ« την 20ην Ιουλίου ·η·τε λήγει
  4 δββεΐοα καράταοι$ Β« Ιαχύσρ ν!·ν Ιντΐ
  λ£ς σύσΐημα ιΙσαγΝγϋν. Πρ·ς τ·&τ· ίτ·ι
  μάζσυν τ« οχετικκ διατάγμκτβ α| άρμοδι
  ■ι υπηρεσίαι τ·& ύπσυργ«Ι·υ. Λκκτομέριιαι
  ομως τβϋ τρσπου «ββ' βν 8« ένιργοθνται
  είς το έξβί βΐ ,εΐσαγωγαΐ δέν «νεκοινώθη
  βαν ·0ΐι κκΐ βγνάοθη τι Τ· οχιτικ·ν.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΤλΑΙΚλ
  ΟΟλΕΜΙΚΑ ΕΗ ΠΨΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΑΑΙΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »9 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφοθν έκ Μασ
  βαλίας ότι παρα τάς Ίαπανΐχάς ακτάς
  μοίραι Γερμανικόν καί Ιταλικού οιό-
  λθυ βυνηντηθησαν μετά Γαλλικών χαί
  Αγγλικών πολεμικών έκ των κινητοποι
  ηθέντων άπό προχθές είς τα ΰδατα
  της Ανατολικώς Ίοπανίας. Τόσον τα
  Γερμανιχα όσον καί Ίταλικά ηολεμιχ»
  παραμένουν είσέιι είς «ά Ίβηανικά δ-
  δ
  12 5 20