94467

Αριθμός τεύχους

4602

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

1/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  12521
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ, ?ΑΦ!ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  ίτησία λίραι 3
  έξάμηνος Β
  Άμερική;
  ■τησία δολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Τιμή
  εκκά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  1
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0401 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  ΪΙίϊΙΪΙΟΙ ΣΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΛΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΙΟΤ Ι|ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟν 4602
  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΓΕΟΡΓΙΑ.
  ΗΙ 8 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ
  "Οτβν κκτά τα 1929 ετί
  θεντβ «Ι βάσεις τοδ συγχρβ·
  νιαμβδ τής Γεωργιχής πβλι·
  «κης τβδ Εράτβυς, δια τή{
  εκτελέσεως των μεγάλων κα
  ραγωγικβν Ιογων τής χώρας
  6ιβ τής Ιδρύσεως τής Ά γρ β
  τικής Τραπέζης πρας βΐκβνβ
  μικήν ενίσχυσιν τδν γεωρ-
  γδν μας καί δια τής είσκγ»
  γής *έ«ν έπιστημβνικβν καλ
  λιεργητικβν μεθοδων, χά
  νε)ς δέν έφαντάζετβ καί δέν
  έπίστευε >η τ* άπβτελέσμα
  τα τής άναλαμβανβμίνηςτέ
  τ« πρ·ακαΒείας θά ήρχαντο
  τέβον ταχέως κα! θά ήσαν
  τόσον ίκανβπβιητικά. Εαί ο
  μν[! Σήμεραν μετά κάραδαν
  μιάς μβλις οκταετίας διαπι
  στννομκν μετ* Ιδιαιτέρας δ
  λ»ς Ικανοποιήσεως ποσαι αη
  μαντικαί κρβοδοι Ιχαυν επι
  τελεσθή είς τβ διάατηαα αύ
  τ·, «Ις τβν κλάδον τής γε
  ωργικής μας παραγωγείς.
  Τα καρκγωνικά έργα τής
  βορείαν Ελλάδος καί τής
  0βσα*λ(α(, άποπερατω9έντα
  έν πβλλβΐς καί άξιοπβιηθέν
  α άκβ χΗν οημερινϊ,ν κυ¬
  βέρνησιν, έδέΒησαν είς καλ¬
  λιέργειαν είς τ·ύς αγρότας.
  Καί ΐφέτ·ς άποδίδουν ίΐλου-
  σ(ους τούς καρπσύς των. "Αλ
  λα Ιργβ βκΙση( ά{ι·π·ιηθέν-
  τα άπ· ΐτβν συνέτειναν είς
  την αδ{ηβιν τβν καλλιεργου
  μέννν έκτάσκων καί είς την
  βοζησιν φνσικά τής «αραγώ-
  Ε·ί υπήρξε τοση η αδξη
  σις χής γεωργικής μας παρα
  γωγής είς τί όκταειβς αύτα
  διάστημν· χάρις είς τα ίκχε-
  λεβθέντα £ργν, τας εΙσαχθεΙ*
  σας νέας μεθαδβυς καλλιερ
  γείας καί την ενίσχυσιν την
  ϊπαιαν παρέσχεν η Άγρ·τι·
  κη Τραπέζα ώβτε νά κατα
  στβμεν άπαλύτως αύτάρκεις
  είς βάμβακν, είς κηπευτικεν,
  είς πατάτίΓ, είς έσπεριδοειδή.
  Εαί όχι μαναν αύτάρκεις ε¬
  γίναμεν, <νί πρΐν ϊκάμνα- μεν μεγάλας είσκγωγβς έκ τβν εΐδβν αύτβν πρός κάλυ¬ ψιν τβν καταναλ»τικβν μας άναγκων, άλλά καί ίχ·μεν μεγαλα περισσιύμκτα τα ό πείκ εξ«γ·μεν. Ηύζήααμεν δ' επί πλέον τέσαν την παρα γνγην τβν βιτηρβν ώβπ έ- βέτ·ς 8ά χρειασββμεν νά εί· οκνάγωμεν μ·λις 200 χιλ. Τβννους σίτου έκ Τ·δ έζωτε- ρικοΰ διά την έπάρκΐιβν τοδ λ«·δ μας. Εαί ταυτα χωρίς ν' αναφέρωμεν καί τα>ς πρ·-
  ·δ·υς τβν κβλλιεργειβν τ·δ
  χ«ην·ν, τής άμπέλευ τής έ
  λαίας.
  'Λναμφιοβηχήτως δέ ύπάρ
  Χ·»ν τα περιβάρια μεγαλυ
  τέρας εΐοέτι επεκτάσεως
  τβν καλλιεργειβν, συστημκ
  τιΚΗτέβας έκμετκλλεόσΐω;
  της Έλληνικής γής καί αη
  μανχικής ιΐσέτι αυξήσεως τ·δ
  έβνικ·Ο μας πλβύτβυ. Ύπάρ
  Χ·«νδηλαδη τα περιβάριβ
  τος έιχιδιώζεως καί τής επι
  <»χ(«ς τής αλακληρνηκής αύ ταρκε{ας τής χώρας μας είς ■ιτηρά. Είς την πρασπάθειαν δβ •ώΐπν θά πρέπει νά Ιλβο «•«•Βρβς η 'Αγρβτράπεζβ. ; μχρ 5 ρ Υ·ν της Τραηέίηί £έν είναι μικράν. Ε«1 ή ςυμβολή «ής »1ς την γΐΜργικήν μ«ς πρ· ·ο·ν είναι τεραστία. Μβρτυ ρ·ς «διάψιυατσι πΐρΐ αύτοδ Ιΐνεη εί άριβμ. Νκ) ΤΒ αχη Χ«1* η·ύ παρατίθενται είς τ·ν *κ·λ·γιβμ·ν της Διβιχή ;νιίίδΛ* .ύτόν η Άγρ· * .Ις 8 2 «■ Μβλλιέργιιβν τ Ας γπ?, πού 8« ϊμκνΐν άλλως χέρα·; έν π·λλ·1ς λέγω τής κκτετατρ· «ής της π-οβγωγϋς τοδ πά ρβλθοντας £τονς κ«ί τζς β» νεπεία ταύτης ·Ικ·ν·μΐΜί|ς βτκν·χ»ρ(«ς κβΐ «δύναμίνς τβν αγρατών μιτς. Έ χίος τούτου, ή 'ΑγρβτΐΜή Τρβπε ς« λχρημ«τ·&έτηβΐ την έκ τέλΐθιν ώριαμιννν παροιγω γιχβν καί Ιζυγιαντικβν Ιρ γ»ν, περιέθκλψΐ &υαΐνχ·δν τας «γρ·τα;,(νήργηοχν άσφα λίαΐις 17 διοΐΜατομμυρίων δραχμβν γεωργΐΜής παοαγω γής χαί έβοήθησεν ΐίς την ιΐαβγνγην καί την γκνίχιυ βιν τβν νίων κκσταμονι κβν μεθίδων χαλλιεργείας. Ή ουμββλη έπ·|)έν«ς τής Άγροτραπέζης ιί{ την νενρ γικήν μκς ανκκτυϊιν ύκί,ρ Ι* σημαντιΐιή. Εαί ή εφε τείνη αρίστη Ιααδι(«, όρεί λεται ίν πολλοΐς Μαί είς την Ιδικήν της ενίσχυσιν- Έν τούτοις έκ της Ιπιστα μένης μελετη; τ·δ γεωργι κσδ προβλήμκτος χαί τβν βτοιχείων τ·δ απ·λ·γιαμοδ τής 'Αγρβτραπίζης »β«ν· μκν κΐς τ·δτ· τέ βυμκΐρκ σμ«: Ή Άγρβτράΐτεζα, χαρηγιί μέν χρήμβτβ πολλα ηλϊ μύ- λιοτα με χαμηλέν τέκ·ν, βλλ' όχι <αα χρκιάζ·νται διά την *ντ«τικήν κ«1 πλήρη εκμετάλλευσιν τής έλληνι Μϋς γβί· Ενρίως Η να»Α·1 ■Ις χορηγησΐτς μαχρ·πρ·βί σμων χαΐ μεββπρβθίομων δα ν»(ων χβλλιβργητικβν βελτι· ώαΐων. Ε«1 κρός *ύΐ«ν ταν κατεύΒονβιν θά πρέπει νβ ατρανΐ, ή πρσσβχη ·λων τβν δυναμένων να) παράσχουν β· ήθειαν καί ν* χαρά(·»ν τας γραμμάς τής «γροτΐΜϋς πολι τικης κβ· τίς >γρ·ΠΜής π(·
  ατκνς
  Ό Έλλην
  ανάγκην βπα μεγαλα μακρά
  προθεσμα καΐ μεσοπράθεβμα
  δάνεΐα διά νά έπβκτΐίνα
  καί νά βιλτχίσα τας καλλιερ
  γκ(ας τού, ώϊτε νά επιτύχη
  καί σημαντικήν καί σταθε
  ράν αύξησιν τής π«ρανωγής
  τού. Τα κεφάλαια αύτά θ·
  κρέπει νά τα χορηγήση Α
  Άγοοτική. Εαί έπειδή τα
  διαθεσιμα κεφάλαια της δέν
  είναι ϊον»ς άρκετά, θά πρέ
  πει νά ένισχυθ«δν, ν' αύξη
  8ο0ν· Εύτυχδς α| καταβέσεις
  πκρ' αυτή αυνεχ&ς Βτ>ξ«ν«υν.
  ι'Επίσης ύκήρχε μΐα σκίψις
  νά κατατίθενται παρ' αυτή
  καί τα χεφάλαια 8λων τβν
  ' ναμικβν προσώπω ν δημοσίου
  |δικα(βυ καί νά μεταφερθοϋν
  .έπ'σης ιί, αύτην καί βλ,α τα
  άργαδντα καί σχαλάζαντα
  κληραδ·τήματ·, άνερχομενα
  Ι είς δισ>κατ·μμύρια καί κα
  : τατεθειμένε» άπ· έτβν είς
  αλλα Ιδρύματα άχάκν;. Ο χ
  έζευρ(σκ·ντ· κατ' αυτόν
  ί τόν τρόπον 2λα τα άναγκαι
  οδνχ« κεφάλαιβ τα αηβΐα,
  ι διαχετευάμενα είς την ϋ/ιαι
  'θρβν υπό μορφήν μακροχρο
  > (ών καί μεσοπρβθέσμ»ν δα
  νείων επί χβψη?ω τόχω, θά
  συνετέλουν είς την άναδημι
  ουργίαν τής έλληνικής γεωρ
  γΐας καί είς την ·ύξασιν τής
  καρκγωγΐ,ς μας είς τβ διπλά
  σιβν.
  ) Άλλά δέν άμφ βέλλβμεν
  β α χαί τβδτβ βά γίνη Ή
  αημερινη Ενβίρνηΐις φαί
  νεται άποφκσισμένη νά έ
  νισχύση μ! καθ ε τρίπβν την
  Γεωργίαν- Εαί θά τβ πράξα
  άσφκλβς. Τα άκβτελέσματα
  αλλωβτε τής έγκαινιασθε(
  σπς εσχάτως ύγιβϋς γεωργι
  κης πολιτινής θά ένθαορυ
  νούν, είμεθα βέβαιον, τβ Κρά
  τος είς την συνέχισιν καί
  την ενίσχυσιν τής πβλιτιχής
  αυτής· Ε«ί τβτε θά εΐμπβ
  ρβδμεν νά ελπίζωμεν με
  τα βΐβχι·τητος (τι ή Έλ
  λκς θά πνύβη νά είνε χά
  ρα πτνχη καί οη οί Έλ
  ληνες αν δέν γνωρ(αουν την
  χλιδήν καί την εύμάρειαν,
  θα είμκβρβδν πάντως νά ζοδν
  μ έ ανισιν βπως άρμεζ» είς
  ενβ λαόν πολιτισμένον.
  Η Γ^ΩΡΠΚΗ ΜΑΣ ΑΝΆΠΤΥΞΙΣ
  ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ
  ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟί ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΣΗΘΙ
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΆΕΙΩΜΑΤΑ
  Η ΜΑΧΗ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΑΡΙΤΚΑΣ
  Ή μίχη χαχά τής παρ
  ή?χιοιν βτχό προχθΐς καί είς η
  ηαλιν μας. Κβί ήρχιοιν Μ ΙχιΙ
  άβς πιΰ Ιπρεκεν: ακό τάς εί
  , ακα τάς ηύλας τής πόλε
  £»νεργε!« έλέκλ^ροτ, άοχο
  ως
  ως. £ρ
  λιθνχαι μ|
  ^ χ
  χατε&άφιοιν τ·ν
  ά ύ
  »Βλί»ν κ&ιΑν πχ»αητ]γμάταν π
  Ιίιφ6ϊρ»ο«ν έχι! μίαν ημέραν ή
  μίαν νύχτκ χω^Ις νά τό προοίίη
  κκνε'ς χαΐ Ιμιναν Ιχτοτε επί Ιιη
  ίλόχληρ», διά νά δηενθκμΐζοον
  την εθνικήν μας τραγ»&ίαν χαΙ
  την κρατικήν μας ά8λιόιτ}ϊα.
  ξ τα ηκραηήγμαιοι ούΐά
  Βτ,μιαάργμ« μιάς ανάγκας, χή>
  ό «ο Εάν έχληρο!ότΐ]αεν είς την χώ
  ραν ή Θ6ιλλ« τ*ίς μιχρ«σ(αιτιχτ)ς
  χ«ταοτροφτ}ς χαί ττ]ς βυμφο^βς.
  'Αλλά δηήρξαν βϋγχρίνβς χαί
  ΐαι «χβθΛροιβν χαί μ·λύνοιω;
  χαί αοχημίας. Καί ,έιιΐ πλέον έ
  βιίχβνχο ώ; πρόχλι,αις χαί οιΐγμχ
  διά χον ού/χρόνον πολιχιυμίν. Δι
  όχι χίτιβ άπό α6_ χά ηβνάθλια
  ξύλινβ ή χενεχεΒίνιαι παραπήγμα
  τα, έοΐεΥΛζβντο βέββκβι δνθρωκοι.
  Έβτεγάζεχο ή ανθρωπίνη διιαχυ
  χ(α, ό δβθύχιρος |ΧαΙ έ μιγαλύχι
  ρος άνθρώπινος πίνες. ΚβΙ _ν χο
  χαχά ιί); Βίο6ητιχ<5ς χ^ς ηόλιως, ό παιραΑΐ{γμαχο0χ·ς απειέλει τί συμπα(ϋς ΘΟμα μιΑς άπεριγρίπχου χι»ής αχααθαλίιις. Κβί ϊέν ι'χε χανεΙ( τό Βιχβ.(»μα νά χαχαοτή «ιριοσόΐιρον μαρτυρικόν χτ)ν τςθ βύμβχος βΔι·Ο διά Πι « «θλ(α( Ιοι», οτ4 τού (χ, ίίδαιαδέν θβ ·1«| ή πβράγχα χαχάβτααιν μόνιμον. ΆντιΡί'ως, Ιφίοβν χήν ϋέ<8ΐ}μΐν ώς χατάοχααΐν ανάγκην, θε Ιηρι πΐ νά φροντίσωμεν χαί διά την θεραπείαν ττ)ς ϊνάγχτ,ς ού ής. Δι οτυχβς, χίαχ χρίνΐα ?έν έ<άμαμεν χΐποχε. Τέ χάνμιν οήιιιοον 13τ» ν-αΐ άργά. "Ας ιΝαι ιύλογ-μίν- ή &}<χ αΰΐήηιι) γίνειαι ή χαλή άρ Χ< Ή πόλις ϋχρεκε ν' γή έηΐ τέλους «πό ίλες αδές χΐς ίαχη μΕες χ«1 χΐς αχαθαροίις χ«)ς ηα ρίγχοΐζ πι6 έξεαύ.ραπε ΐιανχοθ, χί'.α» &ηό τίς περτις χβν τειχβν, Ιξ» απέ χατααιήμαΐα ο έ δρέμους χαί πλατιΐΐς γόρω άηό χά τιίχ^, αιήν άπςδίθρα χά Ι αχήν πρβχυ μαίοί, πανχοθ χέλος πίντωνΙ 'Αλ λοιβς 1ε» θά μπβββύοαμε νά μι λοθμε γιά τουοιαμ· χαΐ άναχα(νι σι χαί έξωραΓαμό χαί έξυγίανοι τ*)ς πόλιως. Καί οί δυοχιιχιομέ νοι &>Β(ΐαχ*ι κιδ Ιοτεγάζοντο α'
  ούίους χιΰς χενεχεδβμιχχλϋις ή*
  χαν ϊνίγχϊ) νά μεχανερθβθν οέ
  οπίχια άνθρωκινά, δγιιινά χαί νά
  μην χυλιοθνχαι μέβχ ο' αδι4 (όν
  δίρδορο, γιά νά μκβροθμε νά μι
  λοθμι για παλιτιομί.
  Κι' ούιό γίνεχαι τώρ». Ή μί
  χτ, χαχά χ*)ς καράγχας ή?χσι
  χαΐ θά σιινιχισθ| ώ; χό χέλος,
  ώς χί,ν όρισιική νΐχψ, ώ; την
  πλήρη έχχαθίριοι χής πδλιβς ά
  πό χήν άαχΐ]|ΐ(α της. Πχρ«λλΐ]λα
  θ' βρχίοη χά Ι τ) άνοιχοδόμν,οις
  χβν νέων ουνοιχισμβν δκου 61
  βχεγαββοθν οί παραγχιθχοι. Συγ
  χρίνως θά χεθ{ αίς εφαρμογήν
  χλ Ι (Α νέεν σχέδιον χτ)ς γενιχ«]ς
  άναχαινΐβιβς χτ]ς πόλιβς. Ή αί
  ο6ηχιχή (Χντίλτ,ψς χαί ή Ιδία τής
  εξυπηρετήσεως χοθ χοκριομοΡ, άλ
  λά χαί τοθ συγχρόνου πολιχισμοθ
  ήρχισαν εϋτυχβς νά έπιχρατββν
  χαί ιίς αθ:όν χέν τόπον. Κι' βχαν
  βδιίς οί Ϊ6β ανθρΑπινις άρετ»ς
  χαθοΐιΐγοθν χάς πράξις χαί χΐςένέρ
  γκΐί ι·» 4ρχ·ν μιΛς *6Χ$·ς μ«ο
  «ι<ίΐ6·μ«ν χα«||λ«{ζ« ΑΘΗΝΑΙ Ίοόνιος (συνεργά τού ασς)—Πβρΐεογον -ραγμα χαί δ^ως άληθινόν: Ό χόσμος κου κατΐφθΑνει δΐασχ ζων τβ δΚλα πβρΐπτβρα τΛν^άλλων Νσ μΛν, έδ£> στήν ά<ρη πού ποί¬ ος ξέρει ποιΛσ<'ψ ύτιηγόρβυ σε την το-οθέττ)σ(ν τού ε( την ού34 τής εκθέσεως, τοθ λσμπροχέρθυ, τοθ πλέον έμ φανισ'μου καί πλουσιωτέρου τιβριιιτίρου, τοθ πβριπτέρου τής Κρήτης, στσματα μέ εθχά ριστη βκκληξι £τιΙ -ο>ύ ώρα
  συνωατιζόμενος, διαγκωνιζο
  μβνος, ποδοπατοόμβνος άλλα
  έκεΤ ίμμένω* καρτερικά διά
  νά μκορέσπ νά χορτάσπ τό
  ιι ά τι τού άηο τα πλούσια έκ-
  θέματο Απ' χήν άφθσστη καί
  τ»λυπο(«ιλη ναραγωγή τής
  Κρήτης.
  Τό κάθβ ενα εκθεαα γΐνε
  ταΐ αντικείμενον ζωηςας παρα
  τηοήοεως καί μβλέιης πράγμα
  νού κατΛ 90 ο)3 Βέν συμβο!
  νει στά αλλα περίπτερα. Αύ
  τό (έ όγβΐλεται τόσον είς την
  έχλεκτήν ποΐότητα των έκθε
  μάτων δσον καί ε[ς τόν άξιο
  θαυμάσιον πλοθτον καί την
  κοικιλΐαν αυτών. Ό κανονι
  σα6ς τής εκθέσεως βταξεν ιΐς
  20 χλάσεις τα δυνάμβνα νά
  έκτεθοθν προίδντα. Ή Κρήτη
  χά συνβπλήρωσεν ιίςτιλοθτον
  καί ι[ς ποικιλ'αν έξ έκάσΐης
  κλάσεως. Έτ·ι τό περΐπχερον
  τής Κρήτης κοντά στή ββυμα
  σία οιακόσμησΐ τού, Μινω'ίκοΟ
  ρυθμοθ. έχει καί τόν πραγμαχι
  κόν -λοθτόντου,πού όπως γρά
  βαμεν χαΐ ά*«τ*ρω -ροκσλβΤ
  ζωηρά καί βύχάριστα σχόλια
  των κοχά χιλιάδας καρβλαυ
  νόν τω ι» έπισκβκτον. Άν χσί
  τελευταίον είς χήν σειράν ά
  ποτβλβΐ αναμφισβητήτως τό
  ...βαρΰ πυροβολικόν όλοκλή
  ρου τής έχθέσΓω; πράγμα τό
  οποίον είναι αρκετόν νά πβΙ
  ση τούς άρμοδΐους Κχι βπου
  δήιιοτΒ τοηοθετηθβ.... ή Κρήτη
  κατά κανόνα κατ' Εθιμον καί
  χαχά τιαράοοσιν θά έρχεται
  νρώΐη.
  Στήν άριστερά κλευρά τής
  κυρΐας βίσόδου τοθ περιπτ*
  ρου νά ενας μ^ρ5ς Λισηθιώ
  τικος άνεμόμυλος πού προχα
  λεΐ χήν περιέργειαν των επι
  σχεπΐων περ βολάρηβων τής
  Νάξου, της Τριπόλεως, τοθ
  Χαλαν&ρΙου κα( λοιπων πού
  ζητοθν έπίμονα -ληροφορίες
  γιά χήν άξϊα τού κλπ. 'Ακρι
  βος άνχΐκρυ τής ε(σό&ου ο ή
  μέση, ό θαυμάσιος άνάγλυφος
  χάρχης χής Κρήτης τοθ κ.
  Άνορόγ. 'ΑλεξανδρΙ&η πτ ύ
  μέ περιέργεια κυττοθν οί διά
  φοροι πού θέλουν νά πάρουν
  αιά Ι&έα άπό χήν Κρήιη. ΟΙ
  Νομοί τής Κρήτης, χά χέοσα
  ρα σύτά παιδία χης πού καχά
  καιροος τι) Οόξασαν καί την
  |<αμαν χοσμάκουσΐη καί ύπε ρήφανη βρΐσκονται έ&ω μέσα άδελφωμένσ, άγαπημίνσ, χά τω άπό χή σκέπη χής στορνής κα( χής άγάκης οΐους κόλ «ούς τοθ περιιΐχέρου χης. ΚαΙ Ιδού χά θρυλικά Χ ινιά μ* χά ξι καί άκρ βειαν μά; παρουσι άζουν χτ]ς ώμορφές χής Ϊ3ρω τόβρεκτης >ής των. Τα προ!
  όντα των μόχθω» χον λεβεν
  τόχορμων γεωργων της παρα
  τίθενται ζωντανά, σπαρχαρι
  σιά σέ τόσβς άποχρώσεις, τό
  στάρι μέ τόσβς ποικιλΐβς, χό
  κριθάρι, ή ταγή, τα δσπρΐσ,
  τα έκλεκτά κρασιά οί πολλές
  ποικιλΐβς μέσα σέ φιάλες μέ
  τής έτικέττες πού καθορΐζουν
  χό χωριό, την έπαρχ(α τό δ
  νομα τοθ έκθέτου. Ο( ξηροΙ
  καρποΙ, τα βαλανΐδια, οί πά
  τάχες, έκλεκχές των Μουρνι
  μιν 6τι θά είναι σύοχομτ] χαί Αοψχ
  λής ή μιταμόρφωσίς χης άπΐχοιγ
  γανοχΑρι ώς είναι χό Ήράκλειο,
  ■Ις πόλιν Ανιχον, δγιεινή*. πολιχι
  βμένΐ|ν χαί «{οθι,ματ.χβί θ
  ατεν.
  Μ,
  ών, πορτοχαλλάδίς χή
  χά διάΦορα άρωματώ*)η κσΐ
  λοιπά βιομηχατΐκά προΐόντα.
  Πάνω άπ' δλα αύτάστέκει κ<* μαρωτό κα( ύκερήφανο σ' έ να ζβυνάρι κστάσπρες μκό τες τό θρυλκό ντουφέκι κατα σκευτΐς έξ ολοκλήρου Κρηπ κί,ς τοθ κ, Κανταρά<η ο' Ινα μαερυνόν μπάνκον. Πολότιμα έργόχειρα καί χβιροτεϊνήμα τα ψιλανθρωκιχοθ Συλλόγου Χανίων. Δ'πλα στόν Νΐμό Χανίων συνορεύων καί έοο ό Νσμόζ Ρεθύμνης, πού παρά την πά ροιμΐαν Ρέν παοάγβ'... μόνον γράμαατα. Γεωργικά προΐόν τα αφθονα, στάρι, ταγή· δσ πρια διόφορσ, πρό παντός τα φημισμένα Καρυώτικα κου κια- Κρασιά σέ μεγάλη ποικι λ(α, λαδι σέ ολίγα ββΐγματα λό>ω χής περισινής άσοβεΐας.
  Σακοόνια έ&ώ δέν ύπόρχουν
  βυστυχως καίτοι παράγει έ-
  κλεκτής ποιότητος λόγω τής
  άδιαφορΐας των σαπουνά&ων
  της πού έφοβήθησαν μή χά
  σουν 2 όχά&ες σαποθνι. Τα
  τυριά χής Ρεθύμνης λΐγα άλ
  λά διαλεχτά, άλλως τε μόνον
  ή παρουσία τΛν τυριων χής
  Σχολής 'Δσωμάτων τό πιστο
  ποιεί. Τα περΐφημα σ παρά γ
  για καί δ<α άνεξαιρέτως χά προϊόντα τής Σχολής προκα λοθν την Ιδιαιτέραν προσοχήν των έπισκβπχών. Τα τυριά χής Σχολής επήραν τό πρώτον βραβείον πρός τιμήν τοθ Δι ειθυνχοθ τής Σχολής κ, Κα νελλοποϋλου π<:ύ ( κατά γενΐ κήν όμολογίαν άκοόραστα καί άθόρυβα προσφέρβι άνεκτΐμη τες ύπηοεσβς είς την γεωργ! αν τής Ρίθύμνου. Κάθβ ίπαΐ νος άξίζει καί είς τόν είδικόν Τυροχόμον κ. Στουρνάραν τόν κατασκευασχήν τής Φημι σμένης γκροβιέρατς.Τά βιοτεχνι κά πρΐόντα εΤναι άφθονα χαί ποικίλα, κουβέρτες, βουργιά λισ, μεταξωτά ΰφαντά, (δίως αύιά προκαλοθν χον θαυμα σμόν, κενχήματα Βιάφορσ, χά —η ΐβς, κλωστές μεταξωτές κ. λ.π. Δυστυχώς δμως ό χωρος είναι τόσος μικρός, μόλις 80 τβτραγων, μέτρα πού άπ' αό τής τής άπ«5ψ5ως μσζΙ μέ τή ν μακρυνή τοηοθέτησι τοθ περ ι πχίρΐυ άπ' τό κέντοο ήϊίκησε πολύ την Κρήτη. Θί βπρβπε νά είναι τουλάχιστον οιπλσσι ος ό χωρος χοθ πβριπτέρου γιά νά χωρέση θλον τόν άτε λβίωτον πλοθχον, των έκθεμά των των τεσσάρων Νομόν. Άπέναντΐ τθν Νομων Χά ν Ιω ν καί Ρεθύμνης εΤναι αί έ ταζέρβς τοθ ΝομοΟ Λασηθίου καί Ηρακλείου. Τό Λασήθι μικρό τό Βέμας... άλλά μαχη χής. Συναγωνΐζβται επιτυχώς τούς λοιπούς αύταδέλφους είς πλουσίαν καί ποικίλην πά ραγωγήν γεωργικων καί βιο τεχνικων ποοΐόντων. Στάρια, κριθάρισ, δ α πρια διάφορσ, κροσα καλά, λάδια Ίϊράπί τρας, σταφΐδες έκλβκτές χής Ενώσεως Σητείας, χαρούπια, σταφύλια πρώΐμα λιάτικα χής Σητεΐαςπού ίφθασανμόλις πρό εξ ημερών, Οιαλβχτά άμύγβα λα χής Φαυονής, μπανάνβς τοθ Καλοθ ΧωριοΟ, έκλβκχό βούχυρο, περίφημες Λασηθιώ χικες πατάτες πού ό πολύς κόσμος των Αθηνών τής πέρ νει γιά γλυκοπαχάτες. Τα Φρ« σκα σΐαφύλια τής Σητείας Β κανανμβγάλην εντύπωσιν. ΔΙν μποροθσε κανεΐς νά τό πιστεύυ καί έν τούτοις, θερμό μέρος ή Κρήιη παρετήρησβν κδποιος μΙ,,. τΐνεθμα. ΚΑΙ ΙΧΟΛΕΙΑ· Ή ηοοσιΛθεια την οποί¬ αν άνέλσββν ή σημβρι ή Κυ¬ βέρνησις νά συγχρον'ση καί νά ποοσαρμόση τό έχποι&ευ τικόν σόστημα είς τάς έθνί¬ κας αας παραδόσεις καί κα- τευθύνσεις Βέν ποόχειται κα θώς πληροφορούμεθα νά πε ριοοισ9τ3 ϊΐς χά μέτρα τα ό ποία λοτμβάνονται διά τδν οη μοσιευθέντων ίσνά^ως σχεχι κων νόμων. θά Εκπ ώς συνέ¬ χειαν καί χήν μέριμναν πρός ανέγερσιν παντοθ νέων, ύγι Βΐνων κσΙ άνέτων σχολικων κτιρ'ων, ωστε νά κατσσι{) {Ο κολος καί δυνατή ή έφαρ μογή τοθ νέου έκπαι&ευτικοθ προγράμματος. ΔηαιουργεΤ ται λοΐπόν ή ελπίς δτι θ' ά ποκτήσουν καί χά χωρία τής Κρήτης συγχρονισμένα έκπαΐ οευτήοια. Καί πρέπει νά γΐ νη τοθτο. Διότι είς τα περισ σότερα χωρία μαο, χά σχο λιΤβ στβγόζονταΐ είς παμπά λαια, κατερβιπωμένσ, όγρά καί άνθυνιεινά οΐκήμαχα. ΑΙ ΛΟΥΤΡΟ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ· Κατ'(βιαιτίρΐχς ηφρς μας ένχΐς χβν ήμιρβν ηραχιιχαι νά χατέλθ) έξ Άθηναΐν ιΐίιχίς δδρολόγος χοθ 5φΐιΠουργεΐΌιι Τα* «οη χαί ΤβυριομοΟ Ιβας ϊ* %%1 6 διιιιθυνχής χοθ ΤουριαμοΟ χ. Αέχχας διά χήν έξέΐαοιν χβν Ι*· μκχιχβν πτ)γβν Κρήτης χαί χήν μελέτην ιής έμΐτβλλιδσεώς τι*/. Κυρί»ς δμως θά έ(εχάβ·ιιν χαχά ηόοβν 111% δυνατόν νά δημιουργή %% μιγάλη αυγχρονιομένη λουχρέ πόλις ·Ις Λίνΐοι χοθ όποΕου χά θαυιιατουργα νιρά είνε παβΐγνωαχα διά τάς θεραπευχιχίίς των ίδιότη τας. "Ας έλπΕοωμεν λοιπον δτι Οϋντίμως 6* άποχτήβη χαί ή Κρή χη τ*ν πρώτην ώ;γανωμένην λου- χρίπολΕν ιης. θ' άποιιλέθ)Β χ! νέ γονίς χ·Οχο χήν χαλυχέραν συμδο λήν είς χήν άνάηχυξιν χοθ Τοκρι· ομβΒ. ΠΡΟ ΙΑΝΑΤΟΡΙΟΝ' 1 Ελπίζομεν βτι ή έπέμβ* σ;ς τοθ ΔιευθυντοΟ τοθ υπουρ γείου χής ύγιεινής κ. Χαριτά χη είς χήν ύπόθκσιν χοθ Σανατορΐου Ίβρουσαλήμ θά συντελέση είς την ταχυτέραν αποπεράτωσιν καί λειχουργί αν χοθ νοσοκομειακοθ αύτοθ Ιβρύμαχος. Έχει χρονίσβι άλ λωστε χόσον πολύ ή ύκόθε σις ού τή καί είναι τόσον ά παραΐτητος ή ΰπαρξις καί ή λβΐτουργΐα έ^ός συγχρονισμέ νού σανατορΐου διά τού; ά ιιόρους φυματικούς τοθ νομοθ μας, ωστε νά καθίσταται είς πάντας άνχιληπχόν δτι ή ταχυτέρα έναρξις τής λβιτουρ γΐας χοθ ΣανατορΙου Ίερου σαλήμ, αποτελεί πλέον καί ζήχημα φιλοτιμΐας άλλά καί ζήτημα υψίστης κοινωνικήν σημασΐας. Ε II ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ. Είς τας όΒούς τής πόλε¬ ως περιφέρειαι τάς τελευταί άς ημέρας γυνή παράφρων, ένοχλοθσα τόν χόσμον, θορυ- βοθσα. όβρΐζουσα. Πρόκβιται περΐ δυσΐυχοθς υπάρξεως, μή ιύθυνομένης βεβαίως διά τάς πράξεις χης, άφοθ Ρέ ν ίχει συνείδησιν αυτών. Τό μεναλύ τερον δμως δυστύχημα είναι δ<Ί ή γυναΤ<α ούιή είναι Ό· πανδρος, δτι έχει καί βρέφος καί δτι ό σύζυγός χης,πάμπχω χος κα( χωρΐς εργασίαν δέν εΐμπορεΐ νά αντιμετωπίση την συμφοράν αόιήν πού τόν ί- -ληξβ. Επιβεβλημένον λοιπόν νά φροντίση εΓτε ό Δήμος ή αλλη αρμοδία άρχή, είτε κα- νεΐς έκ των φιλανθρώπων διά χήν εισαγωγήν των δύο δυστυ χών ύκάρξεων είς τό άσυλον; Τής γυναικός είς φρενοκο¬ μείον. Τοθ βρέφους, είς τό βρεφοκομεΐον, Φανταζόμεθα 9τ» ΟΙν είναι τοθτο 6ύοκολον$
  Α ΝΟΡΘΟΖ1Χ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογοάφος).—Σήμερον ή ωραιοτέρα
  μουοική οιΐερέττα «Αύτοχρατορικό
  Ρωμάντζο» μέ την μεγαλεΐτεοη ύ
  ψΐφωνο τού αιώνος £μας ΓκρέΤς
  Μούο καί των δφθαστον άπω τίς
  προηγοθμβνες βπιτυχΐες τού Φραν
  σότ Τόν,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ— Σήμερον
  ή Τσιγγάνικη δπερέττα «ΕΟΘυμοι
  ' τσΙγγανοι» ή μβγαλυτβρα δημι
  ουργία των διασήμων ΧονδροΟ
  κσΐ ΛιγνοΟ
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  ΊΠβ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΔΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΙΙ
  ΟΑΣΙΑΙΣΣΑ
  θερινος ηΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  τό άριστούργημα «Πώς ϊσβυσε
  μιά άγάτΐη· Μαργκαρέτ Όσοθλι
  βαν—Τζών Μπόλς.
  **♦
  ΟΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωραι 1Ο μ. μ
  Ή ωραιοτέρα μουσ
  κή Όπερέττα, έμπνευ
  σμένη ά*τό τόν μέγα
  λον μουσουργόν
  ΚΡΑΥΣΛΕΡ
  Α ΥΤ0ΚΡΑΤ0ΡΙΚΟ
  ΡΟΜΛΝΤΖΟ
  Νέ τίιν μεν«λ(Ιτ(ρη
  νο 16Ο αΐΝνο( μ«(:
  ΓΚΡΕΓΣ ΜΟΥΡ
  Καί τ4ν αφβαοτβν «πό τ!< κρβαγβνμΐνες έκιτυχιΊ( τον ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΟΝ Άφάντβστοί οιέχβσμος. ΈπιβλπτΐΜίι Χκηνοβεσία. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ "Ενα κινηματογραφι κό άριστούργημα: ΣΚΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ Νέ τίιν ΜΕΡΑΕ ΟΜΠΕΡΟΝ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΈΙ< ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ «ρωί Ρέθυμνον, Χανιά,Πει ραιά, Σΰρον, Πάρον, Νάξον. 11»·ΜΤβρ«Ιβν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Ταλεφ. 5-41 Η ΤΑΒΙΡΝΑ ΤΟΝ 5, Φ.Φ.φ.ψ. φ. Κωνστ. Έμμ. 'Αμαργιβνιτάκΐ) ήρχισε μέ τοδς έχλεχτβύς χν,ς μεζί Βες χαΐ την Ι ιρκν θ άκόαα, ό ΛουδοβΤκος κ' έξαναοιόβατζε στό άνακηιιβνο τού βιβλΐο, την «ΊστορΙσ τής Αγγλίας», τό κκφαλαιο πού έξηγοθσβ τι ώ: είχεν έ«οαγ() έπανάστασις β- ναντίον ενός βασιληβ, τοθ Κα ρόλου τής 'ΔνγλΙας, δ &κοΤ· ος στό τέλος ίχασβ τό κβφά- λ' του. Τώ παρΑδβιγμα αύτό Ιμβινε σάν μιά ζωντανή -ρο>ι8οκοΙ·
  ησι σιόν νοθ τοθ συνεσταλμέ
  νού, τοθ φοβ σμένου διαδόχου.
  ΚττΙ τώρα πΓύ ενα κΐνηαα ου
  σφορίας άνάλογο έξβοηλώνβ
  το στό οικό του βασίλειο, ό
  ΛουδοβΤκος 16ος, γιΛ νά προ
  στατβυθβ, έξαναδ:άβασε μέ
  κροσοχή τδ βιβΜο έχεΤνο γιθ
  να μάθη εγκαίρως τί ?έν Ι-
  πρβτιε να κάμη σέ τιαρόμοισ
  ηερΐκτασι Ινας βασιληάς. Έ-
  κεΐ δτιου ό δλλος ύτΐήοξε β!
  αιος, αυτής θίλησβ νβ κάμη
  όκοχωρήσε ς* κοΙ ήλπιζεν £τσι
  τ<ώ; θα ίγλότονεν άνό τό μοί ραΐον. Άλλ' αύτό άκρ-βΔς ύ «ήρξε τό μοιραΐο λάθος τού Στίς Ιστορικές στιγμές οί ου νατοΐ άρνηγοΙ τΛν ίθνΛν ϊέν ττα'ρνουν άποφάσεις σόμφωνσ μέ άιτηρχσιωμένσ παραδβΐγ- αατα. Μέ βλέμμα οιαπερσστ «ό κρένει ,νά οιακρΐνουν στΑ παρόν ιΑ Αλη&να μέτρα σω τηρίσς. Μονάχα ή ήρωΐ«ή «αί γορ·>ή δράσις μιιορετ να άνα
  χαιτΐσπ τόν κατακλυσμιοΐι
  χεΐμαρρο των ανθρωπίνον ου
  νάμΥων κου έξατιολύονται μέ
  την όρμή ιών φυσικόν στοι
  χε'ων.
  Ή τοαγω·31α τοθ Λ"υ8οβ
  κου 16ου ήταν Οτι θέλησε νο
  συλλύβη δ,τι Εέν έχατσλόβαι
  νέ φυλλομετροντσς την Ιστο
  οΐα σαν σχολικό β β(ο καί να
  γλυτώση άκό την ι|)ς τρικυμΐα
  έπαναστάσεως ττετωντας σιή
  θάΛσσσα δ,τι βασιλικό γνώρι
  σμα εΐχε.
  ΚσΙ ή Μαρία— Άντουανέτ-
  τσ; Αοΐή 8Ιν είνε ηοτέ συμ
  βουλευθβ ο Ο τε ββλΐσ, οδτ«
  άνθρώπους. Άπεφευγε νβ θυ
  μάτσι καί νά προβλεπη άκό
  μη καί σΐΐς τιιό έπικίνθυνες
  στιγμές. Κάθε ύπολογΐσμός,
  κάθε ουνδυασιιός άντέκειτο
  στήν ούθόρμητη (οιοσυγκρα
  σία της. Ή δόναμίς της έπή
  γαζεν άϋό τδ ίνστικτο. Καί
  τδ Ενστικτο αύτδ, άπδ ιήν
  ηρώίη σαγμή άντέταξβν ε «ι
  κα?ηγορηματικδ ΐδ^ι> σιήν ι-
  ηανάστασι.
  Γβν>ημίνη σ' ίνα βοσιλιχδ
  καλάτι, έπΐστβυε τώ; τβ μο·
  ναρχικά δικαιώματά της ήσαν
  "εϊ^ προελεύσεως καί βη
  φυσικά κόθβ οιεχοΐκησΐς τοθ Ι-
  θνους ήταν μ>ά άδικαιολόνη
  τη στάσις. Επάνω σ'
  έ έδεχόταν συζήτησι
  μέ τόν έΐυιδ ^ης, οθΐβ μέ
  τούς άλλους. "Ελβγβν, δπως
  δ ά^ελΦός της Ιωσήφ:
  —Τό έττάγγελμα μου είναι
  νά ίΤματι βασ,λόφςων...
  Ή θέοις της ήταν ψηλά, ή
  θέσς τοθ λαοθ χαμηλά. Αό
  τή ββν ί|98λ8 νά κα«Ρ(|, αό·
  τος δέ ν εκρεπε ν* άνιβ*].
  (ουνεχίζεται)
  ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 5.05—Δ6σις 7.15
  ΠΑΘΗΜΑΤΑ
  Στό Χρωμονασιίΐρι τής Ρεθύμνης
  συνελήφθη κάποιος. διότι άποπει-
  ραθίΐς >ά αυτοκτονήση δέν.,,. ίπρό
  λαβε νίί τό πράξπ διότι οί συγγε
  νεΐς σύτοθ καταφθάσαντες τόν ή
  νάγκαοαν νά πυροβολήση είς τόν
  άέοα! Τώρα ό ανθρωπος Θά δικα
  σθρ βι'... άσκόπους πυροβολισμούς
  Είς 'ήν αύτοκτονΐαν ώς γνωστόν
  ύπάρχει συχνά καί πολλή διαφή
  μισις. Κανεΐς δμως δέν έφαντάζε
  το Οτι ή διαφήμισις αυτή θά κα
  ταντοθσε τΐλήρης γελοιοιοΐησκ
  Κάθε αύτοκτονΐα είναι καί ήρωϊ
  σμός—τουλάχιστον κστά την κρ
  σιν ωρισμένων ρωμαντικών, Κα
  Θά πρέπει δ ήρωϊσμός αύτός, είτε
  μέ ανάλογον σκηνοθεσίαν γίνετα
  είτε δχι, να έπιτυγχάνη είς τοθ
  ώντικεψενικοθς (ου οχοπούς. ΟΙα·
  δήποτε άττοτυχΐα, κοΙ ή παραμ
  κρά, τόν μετατοπίζει είς τό έπίπε
  δ·ν τοθ γελοΐου—είς τό επίπεδον
  δηλ. πού τόν θέλουν οί Θυμόσοφοι
  τί|ς ίποχής. Βεβαία ή μετατότΐισις
  αυτή είνε ένίοτε κυριολεκτική. διό
  τι μαζύ μέ τούς θυμοσόφους γε·
  λ·ϊον τόν Θκωροθν πλί·ν κα) ο
  έξετάζοντες άπό σοβαράς απόψεως
  τα τΐράγματα.
  Έν πάση περιπτώσει κωμικωιέ-
  ρα μορφή αύτοκτονιακής άποτυχί
  σς 8έν δύναται ύποθέτω να ύπάρ
  ξη έττΐ τοθ παρόντος άπό εκείνην
  τοθ περΐ εί πρόκειται: Νά μετα
  βαίνης μέ την δάφ^ηντοθ Μιστράλ
  είς την άλλην ζωήν — ώοαΐα
  είνε ή δάφνη τοθ Θανάτου. μιά φο
  ρα κανεΐς πεθαίνειΐ-κοΐ νά ένάγε
  σαι ευθύς σμέσως επί άσκόποις
  πυροβολισμοΐς!
  —Ύπάρχει δμως καί πολλή δι
  δαχή έδώ καί οσςνάφορά τό αί
  ώνιον γνωμικόν τθν παΘημΑτων
  πού γΕνονται μαθήματσ, είπεν £νας
  παθός τί)ς ζωής,
  Νά υποθέσωμεν δμως ότι Θά δι
  δαχθη πράγματι ό παο" ολίγον
  αύΐοχειριαζόμενος; Ή γελοιοποίη
  αίς τού ϊχει τω δντι πολύ βάθος
  μαθήσεως άφοθ καταδεικνθει δλΐιν
  την παγεράν αδιαφορίαν πού δεί
  κνύει ή κοινωνία άπέναντι των
  αύτοκτονούντων. Άρκεί έννοεΐται
  νά είνε βαθύς καί ό παθών. Δι
  ότι διαφορετικά ένδέχεται νά έπα
  ναλάβη μετ* ολίγον τό ίγχείρημά
  τού,.,. Ανευ γελοιοποιήσεως
  Ό Άλλβς
  —Ύ«άρχ·»ν Μ«1 «ήλικτροΐν
  8
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Μβιοδοτικης ΔημοπρασΙας
  Ή Σχολική ΈφορεΙα Γάλυ
  πε ΠϊΒιάδος προκηρίισσει μπ
  οοοτικόν διαγωνισμόν διά την
  αποπεράτωσιν τοθ μονοτοξι
  ου βι5ακ'η->ίου της χήν 4ην
  Ιουλίου 1937 ήμίρσν Κυρια
  κήν καί ώραν 10—12 εν Γά
  λυπε.
  Γίνονται οεκτοΐ έργολάβοι
  «αί άνβννωρισμένοι έμπειρο
  τΐχναι. Τα σχβτικά ιής μβλέ
  της καί ή συγγροφή ύποχρεώ
  σεων εισίν κατατεθειμένα πά
  ρά ιφ κ. Έπιθεωρητβ Πεδιά
  οος.
  (Ή Σχολ(Χΐ)'ΕΦορε'ο)
  ΕΥΑΓ. Γ. ΙΛΡΟΙ21ΚΙ!
  ΧΕΐΡΟΥΡΓΟΪ-ΟΔβΝΤΐΑΤΡΟΙ
  Δέχεται καθ* εκάστην 9—1
  β. μ. καί 3—7 μ. μ.
  ~, #Εη1 τ>ϊς όοο° Άμαλθεΐας
  (Πλατύ Σοκκάκι).
  0 2ΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΛΥΔΑιΧΗΣ
  ΕΙδικευΘεΙς έν Γερμανία είς
  τα νοσήμαΐα Στομαχου έντέ·
  ρων καί ΉτιατοΓ, δέχεται
  τούς ναοχοντας έκ τοθ τΐεπτι
  κοθ συστήματος έν τώ Ιατρε'ω
  του (οίκία κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμάρες,
  'ΑριΘμ. τηλ. 7-92
  Δύί τεχνίται τ Ο ρο
  αταβμοθ τ<^ Μτράβικα· καρά την Πΐάγκν διεπιστώθη 8τι ή .κοροθν ν' «ντιΧΛτααι^οοϋν τ*ς μηχονζς κου τρΐφοδοτοθν μέ ή λεχτριχον ρεδμα τον πβμκό» τβθ άρχεΤ νά Βέβοιι» τόν 54 των είς την οιρίζιν» διά νά λειταυργήαι δ π·μπίς. Οί ι*· τρβΐ βί ίυοΓβι ιξήτασν το φαινόμενον άπεφΐνθιραν ίτι οί δδε «ήεχτράιθρ»ηο'> ττ)ς Πβά
  γβί, είναι πράγματι ζω<ταναΙ ή λεχτριχαΐ μηχαναί, καράγιυααι ρεΒμα, άλλά μίχρΐ τί,ς στιγμαί ϊεν έ&ίβ^ χχμμΐα Ιξήγησις είς την πβράδβξον αυτήν ταν. 'Η πενία... τέχνας κατερ- γάζετνι. Ό υΕ&( ϊ'ίς Τούρχου πβοίι έ ποό ήμιρβν την οικίαν τοθ έν Κωνοταντινιυιχρλει "Αγγλου προ (ί<βυ, χ. Οδώγχ. Ό πρέξενβς ά- ποκοίαζε εκείνην την ώραν χά ι ί «πΐακϊιΐτ-ς ανεκοίνωσεν είς τόν δ ίτι ερχόμενος άκε τή< "Αγκύρα, Ιπρεκε νά ίδ| τόν χ έπιιγένιω;. Ό ΣίΓντ (χΰ ήτο τα 2<βμα τοθ Ιηιοχέητου)· ιηοε νά χάμ) χρήσιν τοθ λε^ώνβυ τής βίκ(ας διά νά ουνεν μέ τό χ. Πρόεδρον ((προ «ειτο περΐ τβθ Κ«μάλ Άττα τιΰρ») χαΙ έν τφ μεταξυ παρε χάλεοε τ&ν υ«ηρέ'ί)ν νά τοθ Ινα ποτ^ρι νερό. Μέχρις τού ΙκΒΛέλθ) έ 5πτ)ρέιη;, Βλκ τα ιατα ιί)ς κυρίας Ούώγχ, ίιΐοΐοι άπουαίοζΐν έηίοης, ιίχ μαζύ μέ τέν ~ ΪΝΙΣΟΣ ΤΩΝ ΟΗΣΑΥΡΩΝ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΪΟ 29ον Πολϊές φί«ί ναγχάοθΐ(«ε νά τόν 6άλ- δΐιό περι οοιαμίν χαΙ ηοΜΙζ «ρβυές ·ίχ· π< α-η χι' Ικτυηοθοιν χημ ά Ιμινι ξαπλβμίνος δ χάηοΐ Ιμι ξ χρεδβίιι τοιι δ룫λ-ο- -·ρα. * λΐ έ«ς $'*" ότ μϊί, ϊέ< Ικινε «ι* έ«όττ«ζ· ή δαυλιιά ϊ·" άρκετά χβλ<. Δέν ή ι πορίύικμι ν* άνοιχαλύφ ιυμ· τοιθιιαχε τί πιοτί Αδιό γιά 8Χο« μυοτήβιο. "030 χι' Λ ηροοπ»θή3»με ν! τό μΐ χ»! τί» έηρβοίχαμι, ΪΙ» μ*μι, τΐιιοτε. "Οτβν τόν έρ« τοθααν τόν Ιδιον έγιλοΒαε & ήταν μιθιιαμένος χι' 8 τα ν Ιϊ' ταν όϊχΐζονταν τ ώς δέν Ικιν τίκβτε άλλο ίκτδς άκό νερί. "Οχι, μίνον, ήτβν περιττές ώ ίξιωματιχδς τ·0 πλο!οκ χι' Ιϊιν τό χαχό παράδετγμ», άλλά ή 4χόμτ) φινιρό πβς έξαχολουθβν τας Ιΐσι νά πίνι θά κιθαινε. Γ Ιδί —'Η έφΐύρεσις ενός «βτυνί "Ενας δίτβξιωματικές τ*): Ά οφ«λ«(ας τ«]ς άστιινομίας τοθ Τοέ οτΐρ τ*)ς Αγγλίας έ'έχθι; τα ο^γ χή(οι τύν ανωτέραν τού διά μίαν εφεύρεσιν τού, ηαλυτΐμπά ψ διά τίς αστυνομικάς αναχρί- αΐις. Ό «αιυν·μιχέ(, ο/έματι Μίν, ίπενίΐ)αε φβτβγρανιχήν ή διά ττ]ς οποίας λαμβάνει φ ί δτιοθεν τοθ χρυοτάλλου τοθ ή'θϋ τειτ, χαΙ εάν τό φωτογραφούμενον η το» τρέχϋ μέ τχχύτιμα έίδομή κβντα μιλλίβ» ! Επεβλήθησαν χαί προτιμώνταε λόγω αρίστης ποιότητος των τα καλλυντικά: τής Ποθδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι καί είδική βαζελίνη λεμονιοΰ διά την περιποίησιν τού δέρματος. Πωλούνται είς όλα τα χαλά χαταστήμαται είς τα Φαρμακείω Ι. Λογιάδου, Γ. Γεπεαά χη καί είς τό νεωατί ανοιχθέν κατάατημα «ΕΡΜΙΝΑ». Ζητεΐτε πάντοτε τα καλλοντικά ΜΑΡΚΑΣ <ΡίΕυΗΥ* {«κληξτν, τθ:ε δϋοαρέοχειαν, Βι«>
  μιά νύκτα αχοτιινή μέ τριχυμΐα
  έχάθηχε δίχως χανεΐς νά ξί
  π6ς.
  —"Βηεοε σιή θίλααοχ είτεν
  πλο(αοχος.
  —Καλά Ιχαμ·, κ«ρειή'Ί]3εν
  ΤρίλνιΟ, μέ άκήνλ^ξι άκό τ
  φροντίδι νά τόν αλυσοοδΐΐσ».
  Έμείνβμε δ(χως διύτβρο πλαί
  αοχο χι' Ιηρεκε χάηιιος ν' αν«λα
  βη. Ό λοοιρίμος Ίώ5 "Αντεροεν,
  π«ΰ ήίαν δ κ:ό χατάλλτ/Ιο'Ί 4νί
  λαβε τα χαθήκοντα ϊ(ΐ 8^«^x^
  τίν τΕτλο. Όχύϊΐος Τβέλνιϋ είχε
  ταξε ϊεδοη Κ9?ύ χι' οί
  κου ιίχε τον χαθθΜΐΤσχγ
  Τ'.νά χίήιμ^ν, γιατΐ ουχνά, δΐ*ν
  δ καιοϊς ήΐ5ν χτλος, Ι χά ν» ίίρ·
  δια. Ό δεύτΐρβς λΐαΐρίικς
  ηλ Χ4νς ήτανϊ'βς καλτ^ές ναυ
  τιχός, κροαεκτιχός χαΙ μετουαί
  νβς, ατάν δρβΐβν έν άναγ«η ήμ·
  χανεΐς νά βνΐθίαη 4αο
  ανδήκοτε άηοστολτ). *Η<αν οτενίι φίλβς τοθ Τζώ< Σίλδερ χι' α δ ν. μ' Ικανε νά τοθ μιλήι» είιχ<κνά γιά τον «ψημμίνο χαΐβ·» δ«αι τίν έφώναζ^ν Βλοι χι' 8«ως ουνι; θίζανε νά Ιένι έκιίνΐ| ΤΟ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΙΙΔΣΤΡΙΙΑΙΗ ΡιζΐΜβς Ανακαινισθέν. 'Βπλοατιθβη διά νίβς συλλβγής ϋφβσμ«τ»ιν ΕΰρΝπαΐκ&ν καί 'Βλ λανιχ&ν. Προοίτι προσίλββ» τόν νβμβρόν τβυ κ. ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΐιΝ, επί σειράν έτ&ν ίργβσβίντοι έν 'Α βήνβις μ«1 (Ιδιχινβέντκ είς τίιν ΜβΙΓΤΐΚάν. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ άναλαμβάνβι την τελείαν κατάρτισιν μοθητων γγτ τελείαν εφαρμο¬ γήν ίν ουνίνασρώ τϋν έ{αι- ρΐτικβν τομ τιμβν Μ·ί χεη- οιμ·π·ιήοε«.ς βρΐατνν ύλικ&ν. ΥΠΟΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΕΙ_ ΜΟΙΡΑ1£ Σ;ό χαρββΐ χυχλ;φοροΓοι πά1 τκ μέ τό δεκανΐχι τού συγχραταο μενον &ηα τον λα>υ·δ τ·υ μ' Ι η
  λβυρί γιά νά έχη διβν ήικορεΤ
  κιό ΙΧεδθερα χαΙ τα δυδ τού χί
  ρια. Ήιαν ηερΐερνα νά τόν βλέπη;
  χανεΐς νά κερηα*^ ατό χατία:ρα
  μχ, Ιοϊ» χαΙ οί»/ μΐγάλη τριχυ
  μίβ. ΙΙολαταβται μεριχοί άπ* τε
  ύίοτς, Κ(6 είχαν τ-ϊξιιϊΐύίη ι
  λοτε μαζΕ τού, τίν έλυπδτκνε βλέ
  κοντάς τονα' α&τά τα χαλια.
  —Δέν είνι χαχος βνθραικβς
  «Ψημμένος Χ-4ρθ(>, μοθ Ιλιγε
  6ευτερ<>ς λαοΐρΐμος. Νίος είχε
  θ) χρχετά γρρΐιμχτα. χαΙ μκορεΐ
  νά μ^ήΐΐ °τ*)ν γλββσχ τδν 6ι(
  «ν, £< Ηίλ^,ίνει τό Ηάρρος τοθ λιονταρκθ. "Κ,ώ τόν εΐδα νά κια νΐΜΐ μέ τίααερις κνθρώιτοικ χί αύτός ίβπλσς νά χτυΓ^ς τό χιφί< τοθ ένίς μέ τό χε^άλι τοθ &λοα [συνβχίζεται) ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Πϋθοχαλοϋντιχΐ κάντα τα Μίλΐ} ^ βθ Σϋλλβγου Ιΐίλϋ' έ «ν«ν Ν ιμο Ήραχλιίου 8η»ς κροσέλθβηιν εί τό ΓρβφιΙςν τοθ Σιιλλ6γ·υ τή ±ψ ΊιυλΕου έ.Ι. ημέραν Κυρια χβ! ώΐαν ΙΟψ κ.μ. διά τί) Δ 2 Έν κερΐκτώοει μή ναίάλλεται διά την μεθεπομένπ Κκριαχ^ν 11-ν Ιουλίου χ 1Ο>)ν κ.μ.
  (Έκ τοθ Γραφείον τοθ
  γβυ).
  ϊλβγχος Ζτβφυ
  λερν«τ6ν χάΙ £τ«φυλ«ρν«τρΐΜν
  Έηιχειμένιβς ιής ένάρξιας
  Ιργασΐας ουαχευχσίιΐς
  έν ταίς άκοθ*)χα<(, χαλοθκτάι άοχ·λΐ|6ηο{μενοι εργάται χαΙ γάτριαι, δκβις χ οιμον ημέραν χαΙ ώ-αν 5-6"μ'μ κοιοέρχονται είς τα γραφιΐα τοθ ΤγειβνβμιχίΟ Κέντρβ» Ή?αχλε[οϋ κρβς εξέτασιν χά Ι ένβδιαομόν διά τβν άποφαπήΐβν βιβλιαιρΐεον ταυ· τοτ-ΐος χαΐ δγείοις. Οί οιερούμενοι 6ι6λι«ρΙΟϋ Του (ν)τος χαί ογείοις π. έ. δέον νά φέρααι μεθ' έ*»ι»ν άνά μίαν α», τογραφΐαν. ('Βχ τοθ γραβείου τοθ Τ«ΐε νομιχοθ Κέντρου ■— - - * 'Βνβΐϋΐάζβτβι «ατοοτημα ν σϋνί)1ΐααν ΤΡβΓ« Μ είς Φ°ΡμαΜΐον β· ΚΟ!ΠΩΠΙΚγ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Μεταβαίνουσα είς την Εκθεσιν Παρισίων ανεχώρησε τίς Αθήνας ή κ. Ν^νΐν Σσκελλαρί 6ου, διευθυντοθ ΐτϊς Λαϊ«ί)ς Τραττί ^Έπαντΐλθο» έξ Ύηάτης ή κ. καί ο κ. Γεώογ. ΚαββϋλακηΓ υπο διευθυντής τής Τραπέζης τη> Έ«,
  λά5ο<;. _·Ετΐανή·λθον ίξ ΕΟρΔπης ή κ. καί ό κ. Ίω4ν. Μιτσοτάκης. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την παρελθούσαν Παρασκευήν είς τό προάστειον Άν Ιωάννης ό έν άποστρατε'ετ τον'μιχης ΠεζικοΟ κ. Πρατσινάκης Ίωίνντκ, άνββέξατο έκ ττΐς κολυμ. Βήθρας τό χαριτωμένο άγοράκι τοθ κ. Ζαχαριά Πρατοτνάκη θώ. σας είς αύτό τό δνομα Ιωάννης. Είς τβ τοος γονεΐς καί τόν ανάββ. χον εύχόαεΘα να τοίς ίήση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ —Καθήκον Θε- ωροθμεν 6πως εύχαρισΐήοωμβν δή μοσ'α άπαντας τοθς κατοίκοος το· χωρίου Βόρρων Πυργιωτίσσης νβνβ τεΐοας τοθ προσφιλοθς μας συζύ. γου πατρός κσΐάβελφθθ ΓεωργΙου δια την εΰγενή πρωτοβουλίαν ήν Ισχβν βπως τβλέσουν ετήσιον αυ· τοθ μνηαόσυνον κατα την ΒΟην Ίουνΐου έ. £. "Ολα>ς ΙΒιαιτέρως ββ
  τό Κοινοτικόν Συμβούλιον καί την
  ένοριακήν "Επιτροπήν τοθ ώς ανω
  χωρίου.
  Έν Ηρακλείω τβ 30 ΊουνΙου
  1937
  Οίκογένεισ ΓβΗρν. Α. £τ«φ«νΙ
  «ο» ΊατροΟ.
  *♦*
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Έφόσον προχώρει τό καλοκαϊρι
  ζωηρεθει καί ή νυκτερινή κίνησις
  είς την πόλιν μας.
  —Ό Καστρινός βλίπβτε 6χε« τή
  διάθεσι τού ξενυχτιοθ στό α!μ4
  τού.
  — Καί είνε τόση ή νυκτερινή
  κίνησκ;, ίίστε ξένος ποΟ επεσκέφθη
  εσχάτως σχεδόν βλας τας πόλεις
  τής "Ελλάδος οπεστήριξβν δτι τό
  οήν κίνησιν καί ζωήν δέν την ου
  νήντησε πουθβνά <·0τε στήν Πά τρσ, οθτβ στήν θεσσαλονίκη. — Άιτοίθθσε μίλιστα κι' άνελβ γΐζβτο. καθως ,Ελεγε τί Θα γΐν». ται ίδώ δτον δέν ύπσρχει ή φτ6ε χεια καί ή οίκονομική στενότης πού υφίσταται εφέτος. —Έν τω μεταί,ύ βεβαία οί ξίνοι- είναι ένθουσιασμένοι άπό την κΐ νησιν αοτή τής πόλεώς μας. —Καί πάλιν ύιτοβάλλομεν την έοώτηίτιν: Διατί έγκατελεΐφθησαν τα κηπάρια των αύλών τής Νο μαρχίας καί τοθ οίκήματος τιιϋ τα μείου κοΙ τής έψβρΐας καί έρήμα ξαν; —Καί διατί δέν γίνεται κάποια προσπαθεία νά καλλιεργηθοθν έκ νβου; — θ' απετέλουν κόσμημα καί θα έδιδον τόνον πολιτισμοθ είς την πόλιν. -Λ"έ την λήξιν των μαθη,μάτων σχολείων, εσημειώθη άθρόα Είοδος οικογένειαν έκ τής πόλεως πρός παραθερισμόν. —Έν τω μεταξΰ, οί μαθηταί" ζοθν μέ το κιυτΐοκσρδι πού φερ νει ή άβεβσιότης ώς πρός την «τροαγωγήν των ή μή, οί 64 δημο διδασκάλου έπωφελοθνται τής εύ καιρΐας τής παραμονής των εΐσέτι είς τάς έβράς των διά νά όργανώ σουν παιδαγωγικά συνέδρια άπο τα ότιοΓα πολλά ερφελοΟνται, —Αυριον Θά συνέλθρ τό Δημοτι κόν Συμβούλιον διά νώ συζητήση επί διαφόρων επίκαιρον ζητημα των. —Ελπίζομεν ν' άποφαβ'.σρ κα την Αμεσον Εναρξιν των μεγάλον Εργων βξυγιάνσεως καί έξωραϊ σμοθ τής πόλεως. —ΚοΙ επί τη εθκαιρία θά ήθίλα μέν νά μάθωμεν: -Δέν Θά εοθυγραμμισθη καί Ρίν Θά λάβη την ό ιστικήν μορφήν της ή μεταξύ πλατεΐσς καί "Ακ Τομπιας λεωφόρος τώρα πού πρό κείται ν' άσφαλτοστωθ{;; —Διότι άπό την εργασίαν πού γίνεται αντελήφθημεν 8τι Θ4 μείνη είς την παλαιάν της κατάστασιν. —Εάν δέν άπατώμεβα είχε άπο φασισθ[) κάποτε νά δενδροφυτευθϊ νά διαρρυθμιοθη καί εΐςαλσος ό με ταξύ Χανίων Πόρτας καί γηπέβου Χάνδαξ χώρος των «χεντεκιων». —Διατί λοιπόν δέν Εγινβ μέχρι σήμερον τίποτε πρός πραγματο ποίησιν τής ωραίας αυτής ίδέας; —Έν πάση περιπτώσει έλπίζ· μέν νά γίνη καί τό ϊργον ούτό τώ ρα όπότβ πρόκειται νά τεθ§ είς ε¬ φαρμογήν τό εύρύ πρόγραμμα τοθ κ. Λημάρχου, περΐ ριζικής άνσκαι νΐβίιως τής πόλεως. —Πολλήν επιτυχίαν εσημείωσεν ή σχολική έορτή τής Χρυσοπηγής. — Δεΐγμα καί τουτο των προό 8ων τοθ σχολεΐου τοθ καλοθ μσς □ροαστείου. —Ε,Ις τοϋς μαθητάς βμως τοθ σχολείου αυτού πΐπτβι £να καθή. κον: Νά φροντίζουν τώρα τό κα λοκοΐρι διά τό πότισμα καί την περιποίησιν των βενδρυλλΐων πού εφύτευσαν οί Γβιοι μέ την συνδρο μην τοθ Δήμου, ώστβ νά αποκτήση καί ή Χρυσοπηγή πρόσινον. —Ή προσπαθεία έξημερώσβως των άγρΐων βένβρων πού κατεβλή Θη την τελευταίαν δεκαετίαν Εδά κβν ήδη τούς καρπούς της. —Τούς βλέπομεν είς την αγοράν μας άφθόνοος, εθγευεστοος. ώρβΐ ούς είς ποιότητα καί εμφάνισιν —Διότι ή άφθονΐα των φρόυτι κων όφείλεται είς αυτήν ακριβώς την προσπάθειαν. κ ρ % -Τα κρώτα άρχαιολογικά βθρή μβτα των άνασκαψων πού ένεο γοθνται είς Τζερμιάβων Λασηθίου απεστάλησαν ήδη είς τό Μουσείον μας καθώς π>ηροφορούμβθα.
  ~Το Σινέ Πουλακάκη προΒάλλε,ι
  σήμερον Ενα ώραιότατον Εργο· Τ«5
  ΓΡΑΒΙΕΡΑ
  Έχλεχνής κοιόττ,ης άκό γάλβ
  Ις 800 οιάδας ««λ·!-,, Πλ«ρο
  >«λ*·<11<( χβ.Ιον
  Α'ΝΟΡΘΟΖΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚ9
  Ι
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  43ον
  Ποό άμνηνιονεότου καιροΟ έπεοΐβοντο οί κάτου/θ'.
  ής Μ. επί Μ·.·, είς την κατασκευήν των πρός γυ-
  ναΐκιΐους στολισμούς χ^ησ'μων έ<β(νων μβλανβν κο σμηματων έ» μεταλλικί|ς τινος όαλου,άναπληαοόσης τόν φυσικόν γαγάτην,τό συυκαγέσταττον κα( σ<ληοο τατον τΛνγ>ωστών γαιανθράνων.Ή βομη<ανΙα οβ τη έκαλλιβργεΤτο (6(ως ιίς την Μ. ίτιΐ Μ.. ,*λλά ίέν έπρόκοντεν, έττβιδή ήσαν ύπερτιμημέναι ττολύ οί κυ ριώτεραι των οάλων, έξ ών συντΐθεται τό ό^λώδες τοθτο μΤνμο, έ*ομέ>ακ ο( εργάται έπληώνοντο πό
  Χο φειοολ&ς. Ότανή Φΐντ'να έπέστρ'ψΐν είς την
  Μ. έ«1 Μ., ,εΐχε συμ β·) είς την κατασκευήν των ΰα·
  λιτφ» τοότων άνήκουστος μβταβολή. ΠβρΙ τα τέλη
  τοθ 1815, δνθρωτιος τις δννωστος ήΚθι καΙ άκοκα
  τέστη είς την πολΐχνην ςδ:οςβέ «Τχε ίπινοήσϋ νά
  εΐσάξπ «Κ την κατασκευήν χοθ όατλίτου, άντΐ ρητί
  ντκ, κόμμΐ λσκας. Τοθτο καΙ άλλαι τινές μικρές τρο
  «οτΐοιήσ*ις περΐ την βυγκόλλησιν κα( ίγκαυσιν τοθ ό
  αλίτου, οΐευκολόνσσαι την τέχνην, ήΧάττωσατν τό ή
  μεοομΐοθιον των έργατΛν, δφελος είς τόν τόπον —
  δεύτερον εβελτιώθη ή κοιότΐκ τοθ πράγματος,—δ.
  Φελος είς τε τοος αγοραστάς καΙ είς τούς μεταχει
  ριζομένους αΰτό,—τρίτον. έκωΧιΤιο είς εΰτελεστέ-
  ραν τιμήν, ένώ ό κατασχευσστής ίκέρ&σινε τα τρι-
  πλσσια,—δφβλος είς τόν ρΊομήχανον. "Ω τ τε έκ μι·
  άς Ιδίας προέκυψεν τρΐΐς έκββσεις ευχάριστον
  Έντός τριών έτΑν ό έπινοήσας την τελειοποίησιν
  ταύτην »Τ<«ν κατσστ·] «λοίσος· καΐ τοθτο μέν κα¬ λόν* άλλά, τό κάλλιστον, ι ΐ<ε κατνστήσει πλουσ'· ουςκβΐτού; πβρΐ σ6τόν.τΗτο οέοδτοςξένος είς την επαρχίαν εκείνην ηννόουν Γ έ εί αθτόχθονβς ό^ω- σβιόλου πόθεν κατήγετο· Δηγοθντο μόνον. δ:ι εΤ χεν Ιλθει είς την τιόλιν όΧΙγΓθτα Ιχων χτήματα1 ε κατοντά&ας τινος φοβγκων, τό πολό. Ν χΐ, άλλ' δ· μως Ιδού τί κατώρθωσε 6ιά τί)ς νοημοσόιη; τού καΙ τής καλής τάζΐω Ι Ό:αν ήλθεν είς την Μ επί Μ., ,τα φορέματα καΙ ή συμπεοιφορά τού ώ; καί ή βιάλβκτός τού ή~· σαν άνθρφτιου τής εργατικάς τάξεως. Φαΐνεται οέ δτι, καθ' γ)* ή αί ραν είχεν Ιλθει μικρός χαΙ δοημος ■1ς την κολ'χνην έ<ε(νην, Δβκέμβρ'.ον μην», &αιν έσκερινήν, φέρων β-" ωμων σάκκον ό&οιπορκόν καΙ ρββϊιον όζώβη" *1ς την χιΐρα, συνβκεοβ νά *- κρσγί) πυρκσΐΐ έν 'ώ Δημαρχΐ φ Ό άνθρακος οδ τος ώομησεν αφόβως ιίς τάς φΧόγας καΙ εΐχε οώ. σΐ', κινβυνεόσας την (Βίαν ζωή*, Αόο παιδία, τέκνα τοθ ενωμοτάρχου της χωροφυλακην. Ώ; έκ τούτου 6έν τοθ είχεν ζητηθβ τό βισβ-χτήοιον. Έκτοτε 66 οί κάτοικοι «Τχον μάθει τό 6 ομά τού. Είπεν δα εκα¬ λείτο Μαγδαλινήν τόν -ροσηγόρευον λοιιιόν θείον ΜαγΒαληντ]*. Β.' Ό βεϊος Μοτγδαληνής "Εως π*νττι«οντβύτης ήτον ο>θρω«ος Αγαθάς-
  εφαίνετο μέν Ιμφροντις, Αλλ' άγοθ)ς. Χάρις είς τάς
  ταχ/στας προόδους τί)Γ β ομηχανίας, ή ν άνέστησι
  θαυμασία^, ή Μ. έπ> Μ ,βΐχβ καταστή κέντρον ση
  μαντικοθ έμκορΐου. Ή Ί7καν(α δπου καταναλ(σ<ον_ ται πολλοΐ μέλανις γαγάται έκ τΛν τεχνητ&ν τού των έζή:ει κατ' 1το« -αοαγγβΧΙας διά μεγάλας-έξ ούτΛν ποσότητ«ς< Καθείς Λονδίνον, χαθώ; καί είς Βερολίνον κατασνευόζονται τοιοθ'θι όαλΐται- ή Μ. επί Μ ...σχιβόν ήμιλλατο πρός τος μεγαλοπόλεις έκβίνας^ τόσα δ' έ<ίρβισεν ό ΘϊΙΌς Μ^νδαληνήΓ, ώ στε ή^η εΤχβ κτ'σεΐ άπό τοθ δΐυ'έρου ετους (οίας δαπάναις μέγα εργοστάσιον, διηρημένοι είς δύο τμήματα- τό μβ; δια τούς άνδρας, τό δέ διά τάς γυναίκας. Πας ό πεινών ηδύνατο νά παρουσιασθή ιΐς τό κατάστημα τοθτο, βέβαιος δτι θά ιϋρισχιν Ιρνον καΙ άρτον. Ό θεΐος ΜαγδαληντΙς^άτήτϊι μόνον παρά μέν τών-άνδρβν θέλησιν αγαθήν, παοά δέ τΛν γυνσι- κΦν χρηστά ή9η· πσρά πάντων δέ τιμιόΐητα. Διήρε- σεν είς δύ» τό εργοστάσιον, ίνα ο?ι κεχωρισμένα τα δίο Φθλοτ, κα( δύνανται < ίκως α( κόραΐ κα( ο' γυνοΤκες νά διατελΰσι Φοόνΐμοι. "Ω! κατά τοθτο ώ πηρκε* ούστηοότατος. τΗ^ο τό μόνον πτσΐσμν, δ ουδόλως ήρχετο· εΐχε δέ καΙ δίκαιον, καθότι ή Μ επί Μ ..,περιεΤχε πάντοτε Φρουοάν; κα( έκομίνοος πολλαί πρός δια4θ>ράν αφορμαί.
  "Αλλως τε, ά τ* της άφξεω; τοθ θειοθ Μϊγδσ
  λη»τ}, ό τόπος άνέλαβΐ ζωήν ή άργΐα καί ή πε"(α
  1ξώ«θΐ)αα*' ίέν έμεινεν κόλτης μή έφωδιασμένος
  διά πολλοθ ή όΧΐγου τινός άργυρΐου, ουδέ ο(«(σ
  πτωχή μή άπολαύοτσα χαρΑς τινός.
  —Διότι ό θεΐος Μαν5αληνί)ς παρεΤχβν έργον είς
  άπαντας, τοθτο μόνον λέγων καΙ άπααον παρ' ού
  των.
  —Ν* ή·?σι τίμΐος ανθρωπος. Ν Λ εΤσαι τιμ(α
  κόρπ:
  Ώς εΓηομβν, ό θ:Τος Μαγβαληνί|ς ηθξανε συν
  χρόνθϊς την περιουσίαν τού- άλλά, π^ανμα καρά-
  δοζον, είς δ <θρωπον μβτερχόμβνον τό ίμπόριον, ό θεΤος Μαγδαληντ^ς εφαίνετο ώς μή ίχων τοθτο κόρι όν αύτοθ μέλημσ. Εφαίνετο ώς πολό μάλλον Αογα· ζόμενος διά-τβύς βλλους ή δι* εαυτόν. Τφ 1820 ήτο γνωστόν δή ι Τ («ν έξακοσίας χιλιάδας φράγκων, κσ τατεθεΐμένας, έν ονόματι τού παρά 'ώ Τραπιζ(τΐ) ΛαφΙτη,άλλά πρΐν ή θησαυρΐση τάς έξακοσίας τριά· κοντα χιλιάδας ταύτας, εΤχε δατπανήοϊΐ ύτιέο τό έ κατομμύριον βιΑ την πόλιν καί τεθς Αν ούτβ πέ· νητβς. Τό νοσοκομείον δέν εΤχε πόρους (κανούς' προβέ θεσεν είς ούιό έξ 181ων τού ετέρας βέκα κλΐνας. Ή Μ. επί Μ ..,διαιρεΤται είς Ανω καΐ κάτω πόλιν ή κάτω δπου κατώκβι αύτός, βΐχβν Εν μόνον σχο¬ λείον, οχεβόν έρβίπιον ούτος ανήγειρε βόθι τό μέν διά «άς κόρα«, χό δ* διά τα Αρρενα. Έχορήγει έξ (δίων είς τούς δύο σχολάρχας . τα διπλάοια τοθ γλΐσχρου μΐσθοθ Ά* έλάμβανον παρά τοθ δημοσίου, κα( μίαν τον ήμερβν είχεν ε(«βΐ είς τίνα συμπολΐιην, άκοροθντα διά την πρός τούς διβα σκόλους γεννοκοβωρΐαν ταύτην. «Οί δύο πρωτοι κα{ κύριοι λειτουργοΙ ενός τόπου είναι ή βυζάστρα χαΙ ό δάσκαλος». Ωσαύτως συνέσιησβ Ιβΐαις δαπά ναις πτωχοκομιΤον, ώς κα( βοηθητικόν ταμείον δια τούς των Ιργατον πβσχοντας ή 6π«ργήρουςΙ5 (ουνεχ(ζεται) ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ Τί είνε καί πώς προ- λαμβάνεται ή Φθίσις. 13. Είς τβύ: λιμφββένας αδ· «υς χαταχραΐε! ή φόβις τα μι>
  χραβικ επί αρκετόν καιρόν, πολ¬
  λάκις έηίΐτΐ] ολόκληρον διι νά
  δύο, καιρόν χ«1 άνισιν εί; τα
  υκβχύτταρα νά τα έξοντώίουν
  χ>1 πρέ πάντων διά νχ πβ»φθά·
  οη ή χυκλοφίθτΛ νά χοκδΐλ^οη
  έ«ι! ί?β·ν» κοβεοτοθχα &%ν»%
  μέ τί έ«ΐ« χατκχώνει χαΙ θί«
  πτει κυριολεκτικώς τ«υς δλιθρί-
  ούς αύκυ; έπιδρομιΐς- ή έργαοία
  δτή λέγιται αποτιτάνβοις τβν ά
  5ί··ω< χαΙ εΝι τό άαφ3λίοτ«ρον γνώίΐομκ χαΙ ττ)ς πιισματώδβνς μάχη; Πίΰ ι[/ι ουγχροιηθΐ %ά πό τε έκ»Γ μέαχ χαί ττ]ς δρΐστι ς νΐκι,ς το9 ί;γανιαμ·0. 14. Είνε λοιπέν (άαιμος είς ^ν αρχήν ττ?; ή νίσος τής φυμα· τιώοενς χαΙ Ιι»ς μάλτστα ή ιυχο λώτΐρον ίατή άπά κάλλος άλλας μολυομβτικίς νίσοικ. ά»χιΙ νά δια γ»αθ! έ/καίρβς χά Ι έγχα'ρως να έφαρμοσθίθν κατ' α.ώτν]ς Ββκ μέτρα έιτιβίλλεΐ σήμερον ή έκΐ· ήμτ), χαΙ προ πίντβν ή ανίπχυ αίς, ή άεροθιρακε(« χαΙ ή έκαρ «ής χαΐ χχταλληλος τρκφή. 15. Άλλά χαί χεερΐς νά τό 6«ί πιευοτ; τις, είνε δκνατβν νά ιΐχε ηροοβΑηθς >Λτοτι 6πό τ!)ς νό·
  09ΐι χα( νά ϋβϊ &φ' έχυκθ χατά
  τίνα περίοδον τής ζ«τ]ς τού, χ»,
  ρΐς να τα 4ν«λήφθΐ} ίδτι ί Ιίιος
  ιδΐε (Ι πέριξ τού. Σκμδαίνει μί·
  λΐοτα τίοον συχνάχις ή λανθί-
  νοαθϊ αυτή μίλυνα ς χαΙ ή οιδτί-
  ιι«ος Ιαιοΐς, ώπι πολα δλΕγα δ-
  ηάρχουν πτώματα άνθρώκην, ο Ε
  4αοΙ»ι οθϊέκοτε έχαραχττ,ρΕοθτ,·
  α»ν ώ; φθιοιχοΐ χαί άιιέ^χνβν ά-
  πό οίίνίήιτοτΐ &λο ιόιτ,μιχ, είς
  χά δποΝ ή νεχροψ'α νά μή ανα·
  χαλάπ^η παλαιάς^ προσφίτοϋς φιι-
  μιτ(ώ5ΐις δλβδας έκουλωθεΕβαις
  •ντιλβο. "Ώιτε χαΙ ίνιυ θερα
  πευτικής έκεμβίσΐως γνωρίζιΐ ή
  φάαις νά χαταπολεμί χαΙ χατα·
  νιν^ την νόσον.
  16. Εάν δέ είνε συνήΐβς ίίοι
  μος έν τ| άρχϊ της τ) νόοος, δύ
  ναται Βμ»ς πάντοτε χαΙ ίαφχ-
  λ*ς νά προληφθί έφ' δοβν νρον
  τίζιι τις άφ' ενός μέν τόν δργα-
  νΐαιιόν τού νά !ιατΐ)»| πάντ·τε 6-
  γιβ χαί άκμιΐον, 4φ' ετέρου ϊέ
  νά άπαφεύγ- 8οον ήι«ι·ρεΙ χά-
  βι< άφιρρϊρ μολυνσ·»ς, ιίς την όιτοΕάν έκτίθιται ιΙ« ιίοπνέβν διαρχβς άέρικ βρΕθΐντχ μιχριδ!· «ν, είτε τρώγων χαΙ πίνων τρ·· φΐζ μολοαμέ'ας μέ τοιαθτα. 17. Τδ δχκτηβΐδίον τή"; φυμα τιώΐιβς Εέν π·λλακλ*αιάζιται Ι ξ« απο τόν ίργανιομίν τβν άν- θ;ώκ«ν χαΙ τβν ζώων, Βηως 5λ· λα μιχρέβια. χαθ' ίοβν μόνον δ ηο βτβθι?άν θιρμοχραοΕαν 30;— 40ι δύναται νά άναπτυχβ^. Εί νέ ίηλαδή παρίαιτον πού ανα- πιύσοΐται χαΙ πολλαπλβσιάζιται μόνον έντΑς ζβοΓχβΟ όργανιομςθ, Δ:ατΐ)»ιΙ Βμιβς την ζωτιχήν χά Ι μολυομχτοήν τού ίύναμιν έκΐ μ>
  χρόν χαΙ έχτος τοθ βίγανιομοθ,
  χτΓώ; χαί την ίκανόιητα πρός
  πολλαπλχοιαομίν. Οτύιλα φθιοι-
  χβν χά Ι μιτά π·λλβν ίδϊομίδβ»
  αιτοξή?α(νσιν ήϋΐοροθν νά μβλύ-
  νούν.
  (•υνβχΐζεται)
  Ένα κινηματογραφικό άριστούργημα
  3 Μεγάλα άστέρια.·
  ΜΕΡΛΕ ΟΜΠΕΡΟΝ
  («ληομβνητη «π· τό «ΑΓΓΕΛΟΣ τβδ ΣΚΟΤΟΥΣ»
  ΤΖΟΕ ΜΑΚ ΚΡΗΟΥ
  ΜΙΡΙΑΜ ΧΟΠΚΙΝΣ:
  ΣΚΙΕΣ ΠΟΥ
  ΠΕΡΝΟΥΝ,,
  ΤΗΝ ΑΕΥΤΕΡΑΝ 2ΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΜΐΤιιιΙιιΠ,ΐΙΪΠΠ
  ΕΛΛΙΟΒΛΝΑ ΤΡΙΧΙΝΑ ΜΥΤΙΑΗΝΚΣ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΒ2 ΟΟΙΟΤΗΤΟ! ΚΑΙ ΑΝΙΟΧΙΣ
  Δι* ύδραυλιχά καί χειροκίνητα πιεστήρια
  ΠΑΡΑΕλΤΑΟΗΚΗ
  Γρ«φ»Τ·ν ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  Γενή Τζαμί Τηλ 326
  1 ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟϊΙ ΚΑΒΝΙΣΤΛΣ
  !
  Τα- γλυκόπιοτα καί άσύγκριτα είς
  γευσιν καί εμφάνισιν σιγαρέττα.·
  ΡΈΘΥΜΝΟΝ Ί'βνιος (,νταπο-
  χριτοθ ι»«ς)·—Έκ τώ* «λΐυταίων
  <4 τ% κόλει μας βχολιχΑν έιρτβν :βν Δηι»βτικ*ν Σχολι'ων—ουμνώ αι «βος τάς επ Ι τούτψ δδτ,γΐας «0 υκουργετΌιι ι%: ΠχιδεΕας—κα- «διΐχθη τό γό·ιμο« χαί χαρποφό ιον τβν προσκαθΐιβν Τ3θ δ~μ?δ:- κσχαλικο9 χόσμου 1% πόλιώς *ς διά την γενικήν ηρέβδον τ<5ς μαθιΐτιώατ/ί νεολκίας είς την οιχΐκοϊτ) έχπχΐδιυαιν. ΑΕ έιρταΐ βυ'.ιι ιίς τΊς όκβίας ρέαπιααν π·λλ<χΙ τ&ν άρχβν τ^ς πίλΐιΐκ, ώς 6 *>ιοφιλί3τα.τος 'Κ
  'θ 4έ5
  ;«νέν τώηλαισ'φ την 8((«{ μιχβο!
  μαθηταί χαί μαθήτριαι, χαθοϊτ)·
  /οδμενσι δπό τβν διδασκάλου· &
  •"έπτυξαν 5λα τα ψιχΐκά έρείαμα
  τα γ6ρν α«ό τάς οιίννοβιΌυς ίθνι-
  κάς καρκδοΌεις χαί άπίχττ)θ*ν
  "ν Ι.τβιαιν «οθ πνιύματος είς δ,τι
  >9Τβν χά Ι μίρφβετιχόν.
  Ιδιαιτέρας ηρέηει νά έξ«ρθ|
  ή πρόοΒος τβν μαβητβν ι(ς την
  Υ,ειροτεχνίαν. Κβρίως είς τδ Α'
  Δΐ)μ·3τιχον Σχολείον Ιδίθη ευχαι-
  Χαρμάνι αμετάβλητον.
  Πβιότπς σταθίρά.
  ΆντικρβαεΝΐοι έν Ί
  ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ-£ΥΛΟΥΡΗ£
  1
  ι
  1
  1
  ι
  ι
  Τό έκπαιδευτικόν έργον
  είς την πόλιν Ρεθύμνης.
  ρτ« είς τΐν κόσμον νά έχτιμήατ]
  «άς προόδους τβν μαθΐ)τ*ν ιίς
  τον κλάδον τοθτβν διτις άκατελιΐ
  τιχνΐχήν βάσιν ττ]ς οίχοχυριχΐ,ς
  <»! έχδΐ)λώ'ΐι την χαλλιτε^νιχήν δΐαΐοθτριν τβν μαβητβν. Όφι<λι· ται μίλιατα είς τό χιφίλαιον τοθ- το Ιιχζ Ιπαινος θιρμΐς είς τους διδϊοκίλους χαί τάς διδαοχαλίο· σχς τ«]ς πίλιώς μχς. 'Ανάλογος πρές τάς προόδους τβν δημοτικβν αχολιίαν υπήρξαν χαί οί έπιδιχΊεΓσαι πρίοϊοι Βοον χφ3(^ τό παιδαγηγιχον Ιργβν τοθ έδβ Νΐ)τ.ιαγβγιίου. Ή οχολιχή Β3ρττ| χαί τοθ Εϊρύυατος τβύτου σιινιτέλεβεν είς τό νά άποδειχθ| τό χαθχρβς μεθοδιχόν χκΐ τό Βχ- θύχερον οτοργιχον ενδιαφέρον τ<|ς ν^πιαγωγοθ Δίδος Ράδου, ή όποΕα Ιχιι αντιληφθή ιύίύτατα την οί) μαο[αντής4ποοτολ*)ς τηςχαΐ ανταπο χρίνιταιείςιίς ά νίαςμκς.Γενΐχβς ■ν μχς έρχεται νά ο«μπλΐ)ρώαϊ την δλην καλήν εντύπωσιν δια τό βυντελοΰμενον έν ιζ πβλιΐ μας ■Μ έχπαιδιι/τιχον έργεν. —Τβ νεωργικν ζητήματα. Τό οιτβυργεΐον τής Γενργίας ιίταξβ τβΰς έπιθ'ωρητάς τού 8 πμ$ άναχοίρήσουν διά τάς κεριφε εΐας των χαΐ έξετάσβυν δλ« τα ζητήματα τα άφορβντα την γεαρ γΐαν. —Τό κ«νιλλήνι·ν Πολυτΐ- Μνικόν αυν*6ρι·ν. Έσυνεχίσθησαν πρβχβές έν Ά θήναι$ αί εργασίαι τβδ ΙΒ' πανπλ λαβιχοθ συνεδρίου τβν πολυτέ χναιν. Γενομένης συζητήσβως επί τβδ προϋηβλογισαβδ της σονβιιο βκονδίβις τής χρήσεοις 1917—1938 τ·ν λόγον έλαβον ο! χ χ. Δετσίΰ ής, Κανελλ6κουλο{, Κουλάταης. Δεπβς. ΚανταναλέΜν, Μβντζβυρ* νηί, 'θμηρίδης, ΧιαΗ&χης, Χαλκι αοάκης χ«1 αλλβι Άχολβόθ«ς δι ■ίηχθη συζήτησις έκΐ τβν διβφό ρνν πολυτεχνιχ&ν ζητημάτβιν (νό μοί. διατάγμκτα χλκ) έκί των ό ηοί«ν τόν λόγον έλαβον ηολλβΐ τ&ν συνέδρων, εγίνετο δέ έχλο εΐδικ&ν έηιτρβπ&ν διά τ·ν χά ταρτισμίν ψηνισυάτε·ν πρός την κυβερνησιν, σχετικών μέ τάς έΐχΐ τ&ν δικφόρων πβλυτεχνιχδν ζητη βιπβφάσεις τού συνεδρίου. Ό ΣεμβΐλαιογριχφΐΚΒς Σ6λλο· γος ΈφιτιΙου Κρήτης χαθισ-α γνωστόν είς τεύς σ^ναλλαοσομέ- νους δκ χκτόηιν άποφάαιιβς ού τοθ έγχριθΐιΌη; δπο τοΟ ά;μοδιΌυ δπουργιίου, έργκοιμοι ώ?αι τβν Σιμδολαι·γρα*ιίιο< τής τιόλιβς ΉραχλεΕοιι ώ^Γσθηααν διά τέάπο 1ης Ίου^'οιι μέχρι 15ης Σιπτιμ· βρίου τ; έχοντος Ιϊους ΒικΌίημχ, 8 π μ. Ιω; 2 μ. μ. Κατά δέ τάς αποτΊυματιιΙς ώ;ας τοθ ίχΰ ήττς θά παραμίνβ»3ΐν άνα>
  κτά έχ περιτροπής διά τάς ανάγ¬
  κας ΐίθ ΚοινοΟ άν4 τρ(α Σ^μδο-
  λαιογραφεΐχ καβ' εκάστην, ώρι
  Ρέ δπο τοθ Σ^λόγομ.
  Ηράκλειον 30 ΊηϋνΙβυ 1937
  Ό Είδτχος Γραιιματΐ6ς
  Εύοτρ. Π. Βουρδουμπ&χης
  ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
  ΖητΐΙται ρ$ νρ
  τάβτημ« ευριοχομκνον είς
  χβντριχιην βίσιν, βύδόλνς έ·
  πηρΐαζομϊνβν υπό τού νίβν
  οχεδίου, β!{ τιμήν ουχί ανω¬
  τέραν τ&ν 460 χιλ, δραχρ&ν
  —τοίς μβτρπτοίς.
  Διά τό ονομοΐ τ* Ο άγορ»
  ατοβ χαί λοιπάς π'προςρβρίας
  άιτοταβητκ βΐς τα γραφεΐ»
  ΤΡΟΦΟΣ ύγιεστάτη αΐτεϊτατ θε
  σιν πσρα καλό οΐκογενείρ, Πληρο
  φορΐαι παρά τβ κ. Χαρίκλεια Ση
  μσιάκη· όπισθεν ΒρεφοκομιΙου Ή
  αακλβίου.
  —"Ενβρ{ις
  Είς τδν έν Ρβθύμνο οΐχίαν τοδ
  Γεβιρ. Γάσιταρη έσημΒΐώβπ προ-
  χβέ{ ίναρ{ις πυρκαϊάς άτβτιφρ»»·
  θβΐοης σχ«δβν έξ ολοκλήρου τής
  στίνης τής οΐχίοτς. Τβ πδρ χατι
  ββίσθη συνδρομβ ηρββτρΐ{άνΤΗν
  ηβλιτ&ν χ«1 δυνοτμινς χνροφυλ*
  χής. ,
  —Έγκκίνια νβ·δ.
  Νιτά πάσης έπισημότητος έ νέ
  νοντο την καρελθοθβαν Κυρικ
  Μην είς Ρέθυμνον τα έγχ«1νι«
  Τβδ ναοθ τής Ρεθύμνης Κυρίαι
  τ&ν Άγγίλων όστις ρνειλεται χ«
  τα μέν» μίρος είς τβν ζήλον χά Ι
  τάς παρβχάς τοθ αειμνήστου Ρε
  θυμνίβυ Γεωργίου £αρμ«νη.
  —Ή
  Κρήτης
  Δι' αποφάσεως τοδ χ. ΓενικοΟ
  Διβιχητοδ Κρήτης «πηγορβύθη
  γβνΐΜΜς η έςκγνγη σφαγίων έχ
  τβδ λιμένος τής Ρεθύμνης. Ή ά
  κβφασις αυτή εκβινοκοιήβα άπό
  προχβές υπό τβδ χ, Νομαρχου Ρε
  βύμνης είς τούς ενδιαφερομένους.
  —Σύλληψις δια βιααμάν.
  Υπό τή{ Χνροφυλ«χη$ Αειβα-
  δίοιν Ρεθύμνης συνελήφθη ο Μ.
  Έ. Μανωλιβύδας έχ Καλυβου τβθ
  Ιδίβυ νομοδ χατηγβρβύμενο$ διά
  βιαομον.
  —Συνεταιρισπχοΐ.
  Υπό τής έν Ίεραιτίτρα ίδρευ
  ούβης Ένώσ·«ς ΓεΝργιχϋν Σ5υνε
  ταιριβμ&ν Λασηθίου υπεβλήθη ά-
  ναφβρά πρός τό αρμόδιον Γεωρ
  γικόν 'Βκιμελητηριον ίιχ της ό
  πβίας ζητεΐται ή χβρήνησις 40,000
  βραχμ&ν κρός χβλνψιν οββαιρΗτά
  των χκ! έπειγβύσιις φύσε«{ άναγ
  χ&ν της.
  —Δημοτικβ Αγ. Νικολή·».
  Κατά πληροφορίας έχ τοθ γεί
  τβνβς τό Δημοτικόν Κυηβούλιον
  Άγΐου Νιχολάου εψήφισε συμ
  πληρνματιχήν ηίστΗσιν 55 000 δρ.
  αΐτινες θά διατβθουν διά την
  πληρωμήν μονσιχ&ν ορν«νων π«
  ραγνελθεντνν έν ΓερμανΙα. Επί
  ση$ εψήφισε δρ. 2,000 κρός ίνίσχι»
  σιν τής βμβσιτβνδίας ϊιταγγελμ*
  τιδν Λασηθίου. 10000 υπέρ της
  Έθνιχης 'Αερβπορΐας χά ι 10 0ΟΟ
  δι'έξαγβράν τή{ ηηγής ΧαλΝσκ.
  —Ό ν·μ·ς κ<ρ) βγγβίων βιλ τΐείσεων. Δι' άναγχαστικβθ^νβμβυ έκυρώ θη ό ϋκ' αριθ. 4639 νέ μος περΐ ά ν«γχαστιχ&ν συνεταιρισμ&ν έν γείΜν βελτιύσεΝν. βατις ιΐχε δή μβσιευθό είς την εφημερίδα τής κυβερνήσει»; Χ"Ρ>ς τάς ϋπβγρ»
  φ*$ τ&ν ύπουργων Γβυργίας χά Ι
  Διχαιοσΰνης. Έπίσης χυρβδνται
  πάσοιι αί έαϊ τό βάβει τού νβμου
  4639 γενόμεναι ηρά(εΐ(,
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ *
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύποκαταστήαατα καί άνχβποκριτβΐ
  βίς τάς κ»ριβτέρας πόλεις τη* 'ΕλλΑ-
  & 1 § Έξ§
  Ταμιευτηριον καταθέσειβ έν
  καί επί πρ·0εομία.
  Δ6νβι« ΑπΙ ένβχνρ·
  γεχαΐεκς ύχό βυμνέροντκς
  θά βρήτε τα ω
  ο
  _ν-λ επ^ΝΒ —**—^ Ι11! Ραιύτ*Ρα*ΡαντάΦνλ
  ρρ ρφ
  λ· ο%ο$ Ι. Κβπραίο»,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γοσοβΐα βναντι Παλ. Ν
  ανορθωσισ:
  Πρωία Πέαπτης
  1 Ιουλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  Ρ»^^"1»^^^^
  ΤΙ ΕΟΝΙΚΔ ΪΪΡΛΤΕΥΜιΤί
  ΚΙΤίΛΙΒΟΝ ΤΗΝ ΒΙΛΜιΊΕ&ι
  Η ΜΛΔΡΙΤΗ ΕΒ6ΜΒΑΡΑΙΣΒΗ
  ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟ ΙΕΡΟΒΛΔΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα
  ηο«ριτού μας).— Έκ Σαλαμάνχας τη
  λεγραφούν ότι ό ο*ρα*ός των έπαναατα.
  των ποοελαύνιβν κατέλαβε την Βαλμαβ
  δα επί τής όδού πρός τό Σαντάντερ
  δεσ«όζοντος τής πρός ανατολάς περιο
  χής αυτού.
  Έξ άλλου πολλαί μοίραι άεροπλά
  νων έβομβίρδιααν σημερον την αύγή
  καΐ επί ώραν την Μαδρίτην προξε
  νήσασαο σημαντικάς καταστροφάς εί
  τό αεροδρόμιον αύ«ής χαί τάς όχυρω
  ματικάς εγκαταστάσεως των έρυθρών.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  ΤΟΝΜΙίΒΟΝ ΤΟΗΤΡΙΠΡΖΙΤΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τοθ άντα
  «οχριτού μας).—Ανεκοινώθη σήμερον
  ότι υπεγράφη αρμοδίως ή σύμβασις δια
  τής οποίας καθορίζονται τα χατώτατα
  όρια των μιαθών των Τραπεζιτικήν ύ
  «αλλήλων καί ρυθμίζονται γενικώς τα
  αφορώντα τα μισθολογικα αυτών ζητή
  ματα.
  Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΥΝΕΧ4ΡΗ
  ΤΗΝ Ρ.Υ. ΤΟΝΑΙΑΑΟΧΟΗ ΟΑΥΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα·
  «οχριτού μας).—Ό Πρωθυπουργός χ.
  Μεταξάς διά τηλεγραφήματός τού συνε
  χαρή χθίς τόν Διάδοχον Παΰλον επί
  τή όνομαστιχή αυτού έορτή.
  ΕΙΣ Τ Ο νΡΑΙΑΕΙΟΝ ΟΙ ΤΟΟΙΟΕΤΕΟΗ
  ΗΑΙΣΤΙΙΙ ΖΙΙΙΣΕΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΑβΗΝΑ Ι 3Ο Ίουνίου (τού άντα
  «οκριτοθ μας;.— Κατά τα προακοφα·
  αιβθέντα. οχετι»ώς μ έ την είσπραξιν τού
  φόρου διοδ(*.ν, θά τοποβειηθώσιν είι
  τάς διαφόρους πόλεις πλάστιγγες ζυ
  γΐβεως αύτοκινητων. Τοιαύτη ΐ»λά
  στιγξ θέλει τοποθετηθή χαί είς τό Ή
  ράκλειον.
  -ΧΟΛΙα-ΖΕΤΛΙ ΕΥΜΕΝΩΣ
  Ι ίΚΡΙΖΟΙΙί ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΝ 1ΜΟΕΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα
  «οχριτού μας).—Υπό τής χοιν-ής γνώ
  μης αχοϊιβζετοι ευμενώς καταρτιαθείς
  ά.ναγ.χαστΐΜΟς νόμος διά τού έποίου θε
  αηίζεταιή έχρΐζαισις μ«'ρους των άμπέ
  λων Κορινθιαχής σταφίδος. Αέγεται ό
  τι ό νόμος «υιός θά συμβάλη τα μεγί¬
  στη είς την βελτίωσιν των σταφιοιχών
  ζητημάτων ώς ταύτα έμφανίζωνται έν
  Πελοποννήσω.
  ΟΙ ΚΕΡΔ1ΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΤΟΥ ΑϋΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  Γενομένης ιί]ς κληρώσεως τοθ Δαχεΐευ
  ό«4ρ τοθ ΈθνικοΟ Σιόλου εξήχθησαν ο( κά¬
  τωθι κρώτοι αριθμοΙ, κερ&Ιζοντες τα έναντι
  αυτών άναγροφόμενα τιοσά:
  20 203 σ Γ' δρ. 500 000, 20 203 σ. Β' 300.
  000, 20.203 σ. Α' 200 000. 49.793 σ. Γ' 100.
  000, 49.793 σ. Β' 80.000, 49 793 σ. Α' 50.
  000, 40 501 30 000, 44 667 10 000, 41 880* 10
  000, 34.199 6.000. 29 993 6.000. 35 183 6.000,
  3 873 6.000. 27 089 6.000.
  Ανθ τρείς χιλιάδας δραχμάς ΚϊρδΙίχυν <;{ κάτωθι άριθμοΐ: 24.279. 31097, 40 939. 47. 184, 44 072. 24,183, 34 323, 34 264, 12 684, 9. 673. Η ΠΡΟΕΑΕΥΣΙΣ ΕΜΠΟΡ£ΥΜΑΤ_Ν ΚΑΙ ΤΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑΑΠΟΛΥΜλΝΣΕΟΣ Διά διαταγάς τοθ χ. δϊΐιπουρ^θ τής δγιιινής άχέ 1 Α&,ο4οκυ έ. Ι. θά ι Ινα ι υποχρι»ΐι»ή ή προοχίμισις πΐστοχοιητιχιθ άηολυμάνοι«βς τβν ά· ■ιχναυι,ί <βν οβχχιβν κεπλη,ωμ^ων έμηοριυμάτειν τβν*άι«θι προιλιύαιο.: Α^ύπτον, Μάλιας, Άλ- γΐρίοι», Τύνιίις, Μαρόχον, Σίρίβς, Ί·άχ, Ίνβιβν (γβλΑικβν, ίγγλιχβν. Εάν» ΐ·ρ*ν), γβλλ»ι1]ς ίυ τιχ^ς Άψρι%%ς, ΒελγιχιΟ Κογκέ, '1£>ώ«βς νοτίου
  Άφριχ^ς, Νιγχεριβς, Ταγχανϊχας, ΜβΒαγκβχίρης,
  ΚιΰΧίνης, Ί.ΒβχΙνας, ΚΙνας, 5ιά«, Μαντζ·ιι·(Β(,
  'Αργΐντι,ΙΚ, ΟεριΟ χά!
  Ή άρσις των τελωνειακόν φραγμών.
  Ιταλικόν άντισχέδιον διά τόν έλεγχον.
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Ίουνίου.—Έκ Ι
  Λονβίνου αγγέλλεται δτιΙ
  εξαίρονται όβό των οΐκονο
  μικβν κύκλων αί έν Ν'ο·
  'Υόρκη βηλώσεις τοθ κ
  Βαν Ζ«ιλα»δ, τονΐσαντος
  δτι αΓΗνωμιναι «ολιτεϊοη
  είναι σταθεράς άνοφασι >
  σμέναι »ά υποστή ρίξουν
  «άσαν «ρωτοβουλίαν τεί |
  νουσαν είς την αναστολήν
  τοθ άνταγωνισμοθ τβν Ιξο
  ■λισμΑν καΐ βτι έβιθυμοθν
  εΐλικοινβς νά άβαλ,λάξουν,
  τό διεθνές εμπόριον έκ, τβν
  σημερινήν έμ«οδ(ων Είς1
  την «ερ(«τε*σιν αυτήν β«ι-
  λίγουν οί Άγγλικοΐ οίκο·|
  νομικοΐ κύκλοι «ρίβει δλα
  τα κράτη νά ινδιαφερθοϋν
  ομοφώνως διά «ό υψίστης
  σημασίας ζήτημα τής δρ-
  τώ»
  ψραγμβν.
  —Τηλεγραφήματα έκ Β«
  ρολίνου άναφέρουν δτ» 6 ΰ
  «ουργός τοθ Ράϊχ δόκτωρ
  Φράνκ, ομιλβν είς τόν βν
  Βούρτσμνουρκ συνέδριον
  τοΰ έβνικοσοσιαλιστικοθ
  κόμματος συνεζήτησε τάς
  σχέσεις τής Γερμανίας με
  τα τής ΊσβανΙας. Ό ρήτ···
  ΙΙήλΜσιν δτι οί Γερματοί
  ώς Ιθνικοσοσιαλισταί έ«ι
  θυμοθν τόν θρίαμβον ττ)ς
  ίθνικής Ίσ«αν(ας κατά τοθ
  μνσλσεβικισμοθ. «Τα θυμα
  τα τοθ €ΓΐτώϋτσλανΒ»—εί
  ■εν 6 οπουρνδς—καλοϋν τα
  ϊθνη ττ,ς Εΰρώνης δ««ς
  λόβιυν Εντονα μβτρα κατά
  τοθ μβολσεβικισμοθ. Ή
  Γιρμανία είνε άβοφασισμί
  νη νά εφάξα «βν τό
  αύτην «ρός βξυβηρίτησιν
  τΒς είρή>ης, βλλ' ή βΐρήνη
  βά διατηρηθή καλλίτερον
  βιά τής άβονομής βικαιοσύ
  «ής είς τόν γερμανικόν λα
  όν.
  Κατά τηλεγραφήματο «κ
  Ρώμης, ή Ιταλική κυβίρνη
  σις παρέσιιν εντολήν είς
  τόν έν Λονδίνω «ρεσβιυτήν
  της κ. Γκράντι,δβωο μή «)α
  ν ί) άκολύτΜς άΒιάλλακτος.
  άλλά ■ροσαρμόσα τάς 6
  νεργΐΐας τού αναλόγως
  τ Λ ν «εριστάσεω». Προστί
  βεται δτι ή Ιταλική κυβέρ
  νησίς θά ϋποβάλπ άντισχέ
  διον, διότι δεν ίβιθυμεϊ νά
  ■εριέλθτ] ό ΕλιΥΜος ά«ο
  κλειστικθς εΐο κ«ΐρας τβν
  Άγγλων καί Γ<*λλ«ν. Ή Σταφυλικιί Έπιτροπή Ηρακλείου διά τάς έξαγωγάς είς Γερμανίαν. Χ8.Ο την πρωΐαν συνήλθεν β(ς την Νομαρχίαν ή Σ'αφυλι κή Έπιτροπή ΉροκλΊου ά σχοληθεΐσα *—Ι τοθ ζητήμα τος τής κατσνομΓ]ς τΛν Ιζα χχίων στο φυλΛν ιΐς Γερμα*ι αν μεταξύ των έντοθθα έξσγω γίων. Κυρ'ως ε( συνελθόντες ή σχολήθησαν έ»1 τής Ακοφβσβ ως τοθ ύπουργεΐου Έ θ ν ι*ής ΟΙκονομίας το οποίον ώς γνω στόν καθώρισε δι' εφέτος τάς <(ς ΓερμανΙσς έξακτέσς νο σόιητας στσουλών ιΐς 1500 όννους έξ ώ' οί 1.Γ0Ο θα ίξαχθοθν έχ Κρήτης κσ( ο( 500 έκ Πβλοποννήσου. Ή ΣταΦυλική Έπιτροηή ίϋ ρΐσκουσα όρθήν σχετικήν αί η σιν των ιίζαγωγέων Λι' ή: 6 πϊβλήθη πσρακλησς ϊ^α ενεο >ηθοΟν τα δίοντα τιαοά ιω
  Οηουργβ'φ Έθνΐκής Ο(<ονομι άς κρός οδ^ησ.ν των έξα«τ£ ών ποσοτή-ω', άικφάσσε την υποβολήν κρός ιήν κυ βίρνησιν ύπομνήματος διά τοθ 6πο(ου τονΐζεται ή ά νάγκη τής εύξήσετας είς δι- σχιλΐους τούλάχισχον τόννοι,ς χον έξακτέων έκ Κρήτης στα φυλΑν είς Γερμανίαν, ίνα μή τιαραγκωτΐσθΛσιν άφ' ένό κα( οί μικροεξανωγβΐς σταφυ λάν κα( Αφ' ετέρου διά νά κρατηθθσιν σταθεραΐ α( τιμαί τοθ τιροΐ^ντοο. Έπΐσης Λ Στσφυλική Έτιι τροιή συνίζήτησεν έτΐ ύτιοβλη θεσ ής ά ιμοδίως προτάσεω ιιοός οθξησιν τον αρχικώς όρισθβισών υπό τοθ ύπουργε! ου ..πρός εξαγωγήν κοσοιή των σταφυλον ιίς έκαστον έξαγωγέα. Σχετικάς άποφά σβις επεφυλάχθη νά λάβη μετ,ά την άπάντησν τοθ πουργεΐου. ΑΦΙΞΙΣ ΪΙΝΟΝ ΕΠΙΖΗΜΩΝ ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΚίΟΣ ΑΙΜΕΗΑΡΧΗΣ Αφίκετο τό εσπέρας ι ής ιια Π;αΐ9χίμινον έ< Κύκρΐΐι χά ρελθούοης ΤρΙιης κοΙ άνέλα τίπλευσι είς τ4ν λιμένα μ«ς τό βε τα καθήκοντά τού 6 νίος σημαίαν {Βιό<τη λιμενορχης Ήρακλβ^υ κ. "Αγ τον θαλαμηγ&ν τοθ λίρδου Γέ Σε η νελος Στούρου λΐμβνικός. ΑΙ ΡΞΑΓΟΓΗΣ ιιλωτάρχης Μπριγ.ύ «ΆλΙ(>. Πλήν τοθ λίρ
  8<υ Γέ Σέ Μηριγιύ κβί ττ)ς νυ ρ'ας του,τοθ θαλαμηντΌ Ιπιβχίνου εηΐοης ο λόρίος Κι6κα χαΐ 2λλα ανωτέρα πρίοωπα τής αγγλικη ΑΔΚΙΑΙ ΣΤ/ΦΙΔίΚίΡΠΟΥ. Έπιμε- τι>»νιιακΑν
  Έθνι»ής
  ΟΡΕΒΙΤΙΚΗ ΕΚΑΡΙΙΗ
  Ό Έλλ-νιιιθ( Όριιδατικίς
  Ιγγραφον τοθ
  Οίκονεμίας πρός τάν σταφιδικον.; διομος (τμτ]μα Ήραχλε(βυ)
  δργανισμίν Βιά τοθ δκοΕιυ γν«ρ(·|νώνιι τ^ν 64ην έκίρομήν αύτοθ
  ζτται Βτι ιίςτιιριπνβσΐίςκωλήσιων ιίς Γέργιρη —-Ρι,Οδαί —Β?ον*)αι
  οτβφιδοί άίποιι ηραγματοπβιηβιι) Τό ηρογραμμα Ιχιι ιρς έξ^(: Ίίυ
  σβν πρό τής 9Ί:υν(βυ έπιτρέκιται| λ'βυ 3 Σάββατον. '
  ρ ή ρ| χί^ς
  νά χερτΐγιθνται ά μοΒ'ος αί σχετι πό τα ΓραςριΤα τι ΟΣυνΙέσμευ 3 30
  ναΙ 3?ιιαι <ξαι»ιής ίνιξβριή ως άχριββς Βι' αΰτοχινήτιον ιίς χω χιθ &1 αυι»μολο^ή6τ} χρίνος πα·|ρ[ον Γέ(.γερτ). ΈκιΙθιν ηιζ«] 5· ραίίσιβς αρχίμινος αηό τοθ προ,δος ιίς ββυνοκοιφή» 145 ώ>
  αιχοίς ΣικτιμβριΈυ Ι. Ι. ήτοι νέ χά! εκείθεν χαιάβαοις ιίς τ* Δίοΐς
  ΐίί Εί δ δ θ Ρβ λ
  μ ή
  Είς ιδ δκουργιΐον θά Ρβθβα, έχν-ληο'α 'ΑγΙου
  Ιναηόκιιται ή Ιγνρισις μόνον οί Βκου ΒιανυχιέπυοΐΓ. Ζυνολιχτ) «ο
  λή οτ«! ρι(α 2.45 ώ;β». Ί«υλ(ου 4 Κυρια
  ί' Ά
  τήσιων ν
  φι8·χάρπου, ργμ
  1ηΑ τ*)ς 9 Ίϋινίου χαί
  ΤΑ ΕΙΔΙΚΛ ΤΑΜΕΙΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑΝ ΤΗΣ ΧΒΡΑΣ
  ηήχ, διά Βρονιτ]σι μΐσφ
  εντέυθεν. Μ'τάιου ΖχχαριουΒκχν ά^οϊος εί;
  Ι χορυφήν £ημαρΐ6θ 1 30 ώ >. έκιΐ
  θιν μίοφ ηψΫ,ς «Κουτααυνάρσ»
  'χάθοίοςιίς ΒροΛή^ι 1.30 ώ;,
  χαΐ >Βΐί Βί»»*ν.·Β είς Ζ.ρόν." ΝΙ6?υ
  Γ
  ^ τον, Γέργερην 3 ώ ι. Συνολκή πό
  Νίμβρχΐα ά Ρ·|·-■.Ρ™*}» 6 ώ «ι. Έη οτρο
  Β.Ίΰγν«ρΙ ·τ '«·ί Ηράκλ,ι,ν Αρχτ,τίς ί
  Πρίς ίπαντα τα λιμινιχά
  εΙΒινλ ταμιΐχ τοθ νομ'-0 χαί
  κομιχά πρίσωπα ή
  ηηύθονεν 1γγρβφ·ν .. .- ,.„„ ..... -
  ζιι Βιι Βιά τ·0 δη' αριθ. 732 *'._ *_ντιλί1ί φ^χο^*-^ ΔιχαΙ
  χναγχ. ν ομού
  την ένημερΙΒα
  επιτραπή ιίςςύταή διάθεσις χρη
  ματικβν ποοβν θκέρ τής αμύιης
  ; χ»ρ«ς.
  είς
  μιλ»ν Δ;χ. 50
  Η ΕΞΗΜΒΡΟΙΙΖ
  ΑΓΡΙΟΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
  Τ4 δπΐϋργιΐβν τ,-ςς Γεωργίας
  ύθ ουοτατικτ^ν Ιγ»ύ«λιον
  Α! ΚίΙΝΟΤΗΤΕΣ
  ΚΑΙΤΑΓΡρΜΜΑΤΟΚΒΟΤΙΑ
  γ
  γή ( τίς γιωργιχύς
  χΐς ένιελλόμενον νά μην
  σιν ιύϊιμίοιν ιύκαιρίαν ά
  μς
  χαΙ ακνΒρομής μιτά
  άλ
  τ]ς γ
  πρίς έξημέρωαιν άγρίων ρ
  καΐ πρό παντός πι«ς ίιβφύλαξιν
  Αν έξημερουμέναν τοιούτων.
  ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΤΙΙΟΑΐΠΟΝ
  Εκοινοποιήθη κρός τας τε>α
  ιαχΑς αρχάς χοινή «πόφαοις
  των δποκργβν 'Κθνικη-ς Οίκονο
  μίας χαΐ Οίχονομιχβν Βι' ή; ίρί
  ζ Β ί ίΒ έυιτρο
  Τό δϋουργιΐον τής Σιγκοινω«Ε
  άς έκοινο^Εηοι πρός νΰς Ν3
  πλήν τβν δηαγομένων ιίς
  Δφ άί
  ή γμ ς
  Γενικάς Διοκφιις, άκτίγραφον
  Βιαταγτίς τε» πρίς τάς περιφέρειαι
  κάς Τ.Τ.Τ. Βιευϋύνσιις οχιτιχβς
  μέ τόν έφβΒιαομον ι&ι χοινβιή'ων
  Βιά γραμματοχιβωτίων. Διά νί)ς
  Βιαταγτ}ς ταύτης α Ε χοινοιητις δ
  ποχριβανται νά άκοχτήαωοι γρβμ
  ματοχιβώτια Βιά την κληβιοιεράν
  εξυπηρέτησιν τβν
  δπαΐθρου.
  τής
  ζιται Βτι ι(ς τας ε.Βιχάς
  έλέγχου τιμολογίον
  ιαπ<ών, ι[·»ν χά! «ροοτίθεται ώς ταχτιχίν μέλος άν|μιιυργΐιΐ1)ς πίριϊδοι,""^" ρ Ιξ«γω ΙΒ Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΖΤΙΦΙΔΙΓΟΡΑΣ Λ0ΝΔ1Ν0Υ Έκυνλοφόρηοε χ ΒιαΙον διλτί·ν τβν χβν ι%ί Έλλάίος ές τό έίϊομ Γεν. Άηοβ περιλαμδάνο την χΐνηαιν ττ}ς αταφιΒανο(θ1( δίνου τ1{ς ποτριλθούίης έδϊομβδθι χαΙ τάς πρβοφερθείαας τιμάς, "Επ τβν ΚορινθΐΒχβν ή άγορά &ητ]ι ξι ζ«η^. Άρκιταί ποάξιις Ιδ <βς διεξήχΡη3»ν ίηί χαρπβν ε&Βη νβν ποιοιήιων, πρβγματ&ποιήα σαι την τιμήν τβν 28 μέχρΐ 3 οιλ. Έκίβης Βιά τάς ηνΧχ νΕνας ή άγορά ήτο ένεργητιχή. Α τιμαί τβν οουλτανινβν Βρ προιλιϋυιων ήιαν β 1 εξής: Αΰβ*ρα λ'ας 40]—48)—«αί έκλεχταΐ Ι» 75, ΚορινθΕας άποθέχατα έλαχ οτβτ, Κίήιης48)-60)—, Σμύβνη 40)—48)—Περσία; 36)-46)— Νοτίου 'Αφρι»«]ς 36)42)χ>|
  )))
  Αφρι»«]ς 36)-42)—χ>|
  Καλλ φ^ρνΐβς 40)—41)— ΑΕ τ
  μαΐ ναοθνται είς άνάΧαοιν χατιΐ
  σταΐήρα Αγγλικόν.
  ΑΙ ΕΗΔΓΟΓΔΙ
  ΕΙΣ. Χ&ΡΑ£ ΑΝΤΑΑΛΑΓΗΖ:
  Είς την έαημερΕδα τ^ς Κυβιρ
  «ήιε»ς άηεσταλη πρός δημοοιΊυ
  σιν δηουργιχή ««ίφβσις Βιά τήι
  ίποία; άπαιτιίιαι προηγουιι ένη
  τοθ χ. δπουργεθ Έθν
  Βιά την ιίς χωρ»
  εξαγωγήν ξυλείας έ
  ΟΙχονομΙας
  ά«ταλλα·(ή"ς
  έ
  γένει, διρμίτ»» παντός ι15ους χά
  τειργαομινων. μαλλ'ναν νημίτων
  άεοοθαλάμον χαί έπιοώΐρω^, αυμ
  παγβν ή μή, βύιοκινήων χαί πό
  κ μεΐαχιΐριομένην.
  ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΗΖΩΗ
  ΑΙ έν τβ άγορςΐ μας κυμανθεΓσαι
  χθβς τιμαί των διαφόρων ένχωρί
  ών ηροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Λίαν.
  Ελαια 5 βαθμών 41.50 15.
  ■■ κοινά 40.
  ■> ραφινέ —
  Σάπωνες λευκοΐ α' 27. 31.
  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  ΤΗΙ 4ΐς ΑΥΓΟΥ-ΤΟΥ
  Τέ ένταΟθΓ^αγγ,λματιχονΙΚ^,
  χαί Βιοτιχνιχβν Επιμιλητήριον'Δίκταμος
  Β' έά ό ό Δ' Δέ
  .· β'
  πυρηνελ. α'
  ■. β'
  μουρνέλ, α'
  β'
  25.
  23.
  21.
  23.
  21.
  ©Ινβι Άρχαν. τό μΐστατον
  Μαλεβυζΐου
  χ μηήρκταμος
  Βι' έγγράφου τού κρός τόν Δ^μον' Δέρματα βιδέλα
  κροτείνει ίνα έκί τί λώ Ι ββκέτσ
  μιια
  ΐ
  ., βαρεία
  'Αμνο&έρματα^α'
  Προβατοδίρματα
  4. Άρκαλο&ερματα
  29.
  27.
  25.
  27.
  25.
  50
  6
  550
  60-120
  250
  45
  30
  40—90
  10—30
  60-60
  180
  3» ΠΡΟΙΝΗ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΑΊ
  ΕΜΦΙΝΙΙΒΕΙΣΙ ΕΝ ΤΗ Β1ΥΛΗ
  £ΑΙΒΕ ΨΗΦΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΗΗΣ
  ΤΗΣ ΕΑΟΒΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΙ
  ΔΙΑ ΤΑ ΟΙΗΙΙΕΙ ΖΗΤΙΜΙΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού «ντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων άγγέλλουν ότι η νέα υπο τον
  κ. Σωτάν Γαλλική Κυβέρνησις ενεφα¬
  νίσθη σήμερον ενώπιον ι ής Βουλής χαί
  προέβη διά τού προέβρου αυτής βις μα
  κράς προγραμματικϊς οηλώαεις. Ό κ.
  Σωτάν εξέθεσε κυρίως τό πρόγραμμα
  τής Κυβερνήσεως τού όποίου την εφαρ
  μογήν θά επιδιώξη ό ύπουργός χ.
  Μηονέ. Έπίσης ο κ. Σωίάν εζήτησεν
  άπό την Βουλήν ν* παρασχεθή είς την
  Κυβέρνησιν έξαυσιοδότησις διά την λή¬
  ψιν διαφόρων οικονομ»*—ν μέτρων. Ή
  Βουλή ενέκρινε τάς προγραμματικαι
  δηλώσεις τής Κυβερνήσεως καΐ έχορή-
  γησε την ζητηθεϊααν οικονομικήν έξου·
  σιοοότησιν διά μεγάλης πλειοψηφίας.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ λΜΕΡΙΚΗ
  01ΕΝΙΙΧΥΣΟΥΚ ΤΗΝ ΓΛΛΛΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού
  ποκριτού μας).—Νυκτερινα τηλεγρχφή-
  ματα έχ Λονοίνου καΐ Νέας Υόρκης
  άναφέρουν ότι αί χυβερνήσεις Αγγλίας
  καΐ Άμερικής παρακολουθοΰν μέ ίδιαί
  τερον ενδιαφέρον την οικονομικήν κα·
  τάβταιοιν τής Γαλλίας καΐ τα λαμβανό¬
  μενα, μέτρα ύηό τής κυβερνήσεως Σω·
  τάν πρός αντιμετώπισιν τής καταστά
  σεως. Σχετικώς εγνώσθη ότι αί κυβερ
  νήσεις Αγγλίας χαί Άμερτκής θα πά
  ράσχου* όλην την συνδρομήν των είς
  την Γαλλίαν πρός ύπερνίκησιν των βυσ
  χερειών τάς οποίας ώντιμετωπίζει σή
  μερον. Ή εΐϋησις αυτή έπροξένησε
  πα,ντοΰ βαθείαν εντύπωσιν, έδημιούργη
  σε δέ πνεθμα αίσιοδοξέοις έν Παρισίοις*
  ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΦΡΑΓΚΟΝ
  ΒΔ ΥΠΟΣΤΗ ΑΙΙΚΥΜΑιΝΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Ίουνίον (τοδ «νταιτβΜριτοΟ
  μ·ί)— Νεβίτερα τηλβνραφήμειτβ (κ ΠαριβΚ
  μ« «νβφβρουν ότι πβρβ την χ·ρηγΠθεΐσ«ν
  ύη· τϋί Βουλης βΙ«βν·μιΐην (ζουσιοδέτη
  σιν ιΙ( την Ευβέρνηοιν, «ν τούτοις ·1 οΙμ·
  ν·μιχ·1 Μ«ί οί χρηματισταί κύκλ·ι έΜφρα
  ς·»ν είνπαυχίβί ώς πρός χήν τύχην τ·ϋ
  φράγκου μβ! τ6ν οΙκ·νομικ6ν της Γαλλί
  «ς. -χετΐΜ&ς εγνώββπ (τι έκ της έοκρμ·
  Υίί τη$ ·Ικ·ναμΐΜή£ καί νομιαματΐϋης π·
  λιτικης της νέας Κνβκρνηοΐνς ή τιμη τ·δ
  φρ«γ«ουθ« διαΜνμανθί) φθάνονσα μίχρι
  125 έ««ντ» της λ(ρ«£ ΆΪλί Χ
  ΕΞΑΙΡΕΤΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΗΣ ΪΡ.ΜΗί ΙΥΜΒϋΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Ό Πρωθυπουργός χ.
  Μεταξάς ομιλών σήμερον ·ιά την σύμ¬
  βασιν ήτις υπεγράφη άπό μέρους τής
  Ενώσεως Τραπ.ζών χαί τής Κυβερνή¬
  σεως κατόπιν συσκέψεως γενομένης είς
  ■εό υπουργείον των Εξωτερικών παρου
  σία των εκπροσωπών των συμβαλλομέ¬
  νων, εξήρε την σημασίαν ταύτης δια τής
  οποίας έξυπηρετούνται οί Τροιπεζιχι-
  κοΐ ύπάλληλθι συμφώνως πρός την επι.
  θυμίαν.τής Κυβερνήσεως;»» έξυπηρ«τή.
  β» &λ*ς γενικώς τάς έργβζΟμένας τα-
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ
  Η ΡΪΒΜΜΪΣΠΑΣ Ε12ΑΓ0ΓΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (,οθ άν,«-
  «οκρι,οο ι>«ς). - ·νηο ,βν . β
  ««ουργών νπεγρά,η ή ά«ό«««ς 1^4
  ^ς ό»οί«« * ·ί1 ^ε^.