94472

Αριθμός τεύχους

4603

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

2/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΑΡΛΣΧΕΪ!
  2
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  Αιγυπτου
  Ιτησία Κίραι 3
  ίξάμηνος 8
  ΆμβρΐΜ,ς
  <~|σΙα δολ, 15 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗ3 — ΕΤΟΕ Ι (ΟΝ ΑΡΙθΜ. ΦΥΑΔΟΥ 4603 ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΟΡ ΣΚ0001 ΚΑΙ ΤΑ 8ΕΜΑΤΑ ΤΙΟΥ ΣΥΙΕΙΡΙΟΪ Τ· Δ ' Π*γ*«ήτι·ν Γεωρ- γ·βυνεταιριατικ·ν Συνέδρι¬ ον, Τθδ ·«·(·» έξηνγέλθη κρό ήμιρ&ν 4 μ«τκ(ωας, α κενααίσθι, έριαΐικβς ύ*· της Κυβεονήαεν;, να συνέλΒο μετ* ολίγας ημέρας είς τόν "Αγιον Νικόλαον. Ηκούσθη ο! η «κέφκοις αύτη τής Κυ βιρνήβευς μέ πραγματικήν •ναΜσύνιθιν κ«ι μ κ αΐβθη* μ« βκθείας εύχαριατήβιω; «μ μέρσυ; ,τβδ *νρ·πχο& «· αμ·» τής Ερήτης. —έν ητ· <& δυνατόν ν« μή γ> έ
  σ«> έδριβν αύτό έφοοον Α σύγ
  κλοα·ς τού έξηρτάτ· ΐχ τής
  θελήσεως τίς *νβϊρνήσεΜς
  να χορηνήβη την πρός τ·Οτ·
  αδειαν. Διατί η βίρί
  διαπνέιται ·η· τα καλύτε
  ρα αίσΒήματκ καί «πό τίς
  ίγαοατέρας διαΒέαεις έναντι
  τβν «γροτβν. καί ώ; «πέδει
  {κ διά .χΑϊί ρνθμ(α|«( τβν ά
  γρβτικΒν χριβν, δια τ·0 υπο
  βιβααμσΒ τ·ΰ τακου τβν δ*
  νΐΐων τβς Άγρ·τρ«πεζηί,
  δ·· τής ποικίλας καί παντο
  κι&ο&ς Ινιβχύσινς την οποί
  ■ν ποφέχει είς την βνβπτυ
  ξιν τής γεωργίας. _«1 τ· πβγ
  κρήηον Γεωργβσυνΐταιριση
  χον βυνίδριβν ·ιχ« αύΐσν ■
  κριββς τόν σκ·κ·ν:.Ν« μΐλι
  τηαρ τ» «γροτικα πρεβλήμκ
  τε* τής Μεγαλσνήσου. Ν« έ
  ρευνήσα τα αΙτια τβν άναγ
  Μβν τή; Κρητικης ύι.«·θρ·υ
  Μαί να ύκοδείζα τόν τρόπον
  της Βιρβπΐίβς των. τΑρβ τό
  συνέδριον Τετθτ· «ύ&ιίνκ 4λ
  λβν σκοπόν Ιχει ειμή νν ό
  ποβοηβήοη την κυβέρνησιν
  «Ι. την, προσπάθειαν την *
  «•(■ν κατ«β«λλ·ι κρός 4να
  δημιουργίαν τϋς Ελληνικάς
  ύπαιθρον. Καί αύτην την βο
  ήθείαν δίν ητ· δυνατόν βΐ
  β*(«ς ν* την αρνηθή ή κ»
  βέρνησΐ£. Τ* γκγονός αλλν
  ατι Ι τι προκειμένον ν« αν
  τιμιτνκίοη τ· σταφιδικον ζή
  ταρ- της Π·λ·ιι·ννηο·». διβ
  τής εκκριζώσεως μ*ρ·ι>( τβν
  βταφιδαμπέλων, βκεφασισΐ
  ν« ζητήση καί την γνώμην
  τβν οτ«φι5οπ«ραγωγβν, δι·
  {«γ·υο« σχΐτικβ κατ« το
  ηο»ς δημιψηφίσμκτν, «κβδει
  κνύιι κιοτεύομιν ·ναργ*5 Ι
  τι η κυβέρνησις οέβεται βκο
  λύτως την γνώμην κ α. τ·ί
  ελευθερίας τ·δ ·>ργ«ζομέν·υ
  λαοδ καιί ίέν έπιχΐιρ». τ·π·τι
  τό οποίον θα ήτο αντίθετον
  πρ·ς την λαϊκήν θέληοιν.
  Άλλβ» την στιγμήν αύτην
  £!ν κρακιιται ν« όμιληβω-
  μιν διβ τόν τρόπον κατβ
  τ·ν οποίον ■οκιΐ την π·λι
  ηκην η χνβ<ριηβις. Διβ Τί μ«1 ϋν είναι αύτσς ο ο*· πές μβς. Την ατιγμήν αύτην μ άς ·νδιαφέρ·ι κυρίνς χ«ί κρΝτ(ατν( ή ούγχληβις τ·δ Δ' ΠοιγκρητΙου Γ«ωργεσ»*ΐ· τ«ιριβτΐΜ·Ο £ννιδρΙ·ν. Εαί |ΐέ «ύτην Β' «οχοληθβμιν. Βεβαΐνς ό θΐομέ>ς τβν £υ
  νιθρΐνν ούϊϋν δίν *π·2ωκε
  μεχρι οημιρ·ν τεύς Ανειμι-
  ν·μέν·νς π»ρ' δλων κειρ·
  πούς. Άλλιϊ τ·δτο ίέν όφεί·
  λιται κΐς Ακ·ινχ<·.ν τβν £υ>
  %·δρ(«ν, νλλ' ιίς την 4βι«-
  ν·ρ(αιν την όη·ι·ν 4π·δΐ(-
  κνυ·ν ·ί κνβιρνήβιις τβν
  τΐλε«τ«(ων Ιτβν Ινβντι τβν
  «γρ·τΒν χ«ί Τβν προβλημκ-
  τνν της ύηαΐβροΐ) χ«1 ίδ'α
  ιϋί Ερήτης. ΌφΐΑλχται πρ·-
  Οΐτι ΐίς την ΙπΐΜρατήβεΐθΒν
  πολιτικην ε.ννμπλ(ε<ν τβν τιλιυταίκν Ιτβν ·ζ ής >1χ·ν
  •,γΝβτΜλιιφΕΘ τ« πειντει ιίς
  την τύχην καί κΐχΐ παρ·λύ·
  βιι χαί η κρητική ««1 ή μοί
  νννική μας ζνή. Σήμερον
  Ιμ*.ς ή τβϊις Ιχιι χαγιΐΜθι)
  κ·ί 4 Μν(βρ%ηβΐ{ Ιχβι οτρΙ·
  ♦·ι την κρ·α·χην μ«1 την
  |^ χ·»
  κρσς την &ιτ«ιθρ·ν. τΑρβ τβ
  κορϊαμχτβε Ινβς συνεδρίαν
  ΆγροτιΚον, Μκλβς ώ?γ»νω·
  μ|ν·ν, ίβέασν θ« ΐναι μιλκ
  τηυένβτ, λογικβ>, δίκαια χαί
  ηρκγματοκοιηβιμκ δίν είναι
  δ ίθ
  θϋδν έ{ ολοκλήρου έκ μέ
  ρβ«ς τ·0 Κρ«τ·»ί·
  Έκιΐνο λβιπόν πεύιοοέχει
  βύτήν τϊ,ν ατιγμήν είναι ή
  καλυτέρα οργάνωσις τβδ £ιι
  νΐδρίβυ τ·8 Άν(ου Νικ
  οι>* μέ κάβΐ τρόπον καί
  κ«θε θυσίαν κα| ή λικτομε
  ρεστέρκ μελέτκι τβν βιμέ-
  το*ν τέ. έκοΐα θά θίξη Ε«ί
  είναι κολλα τα ζητάματα
  «οι«:Ήκγρ·Τΐκη πίστις, ή έκ
  τέλεοΐς παρκγωγικ&ν καί συγ
  κοινωνικκΒν έργων, Α αυνι
  ταιριατική οργάνωσις, ή ίνα
  διβργάνωσις των Γενργικβν
  Έπιμελητηρίων,ή ηροστκοία
  τ**ν εγχωρίων κροΥοντνν,
  αιαφΐ&οί· ατβφυλβν, ι οΐνων
  ελαίου, χαρουκίου, κίτρβυ
  κ λ.κ. 4 ανάπτυξις τής δ εν
  δροκομία;, 4 παγίωαις τϋ(
  δημοσίας καί αγροτικάς «-
  σφ«λΐίκ(, τβ ζήτημα τβ* λι
  π«σμ«των καί κλκϊβτοι οβ«
  αλλ» οοβχρά θέματα κρέκ!,
  να ουζητηθοδν έχεΐ έν λε¬
  πτομερείας δι* να ιύρ&θζ
  ή καλυτΐρ», ή συμφϊρωτέρα
  καί 4 εύκολωτέρα αυγχρο
  νω{ λύσις των. Το συνέδριον
  αυτό αλλωστκ 9« π«ρ«χολου
  θήοη καιί 4 κυβέρνησις δ»1
  «ν«προσώπω/ τη;. Κ«· δέν
  ........β·
  κ-χΐ διά τοθ λίγοο, μέ Ηι»ψ, νϊ
  ιυγλ«τ<(αν, χίαον α^&Ινυα** βλ· ηβ4ς τάς έκΐστημινινάς Ισχολίβς χαί μέ α ττο>, ζβν
  καραΒιΙΎαιχα, τας ίϊίαζ χβυ.
  , 3-
  ί χ γ
  γήν τβν «ργκσιβν τ·υ. Άλλ'
  •Ι έκπρ·σωποι της χυβΐρνη
  σιω; θά παοκυρκθοδν είς τ·
  £υνέδρι·ν ίχι μ·ν·ν διά νά
  ύκ·βοη6ήσ·υν τος Ιργειαίας
  τού, αλλα καί δια να δικφ»
  τιαθουν απσ τούς ομιλητοίς
  τού, έπί^,τβν διαφόρων προ
  βλημάτΜν ίπ τής λύίΐως τβν
  λοίων <{«ρτάται ή πρσοδος ι ής Μεγβλονήββυ κβί η άνβ κτυζις της γεωργίας της Ε«ί ειύΐέ) τ 4 ίύβ<·λ·ν Ιρ γ·ν τοδ διαφωτισμοδ καί τή; κατατ·π(αεως τβν κυβερνήτι κθν ίκι,ροσώπων «φ' ίλων γκνικβς τβν ζή ι η μ* των τής γεωργικης Ερήτη;, θ* παέκει να είναι ·1ς θέσιν οί ομιλή τ»ί νβ φέρβυν ιίς πέρας μ έ νήνειαν,; μέ ατ·ιχκ·ν, μκ «ριθμεύς χαί μέ πειατικσιη τα. Μβ τόσην πειστικονητα •βην ίχε» ή γλβββ« τής άλη θείας καί της β «θείας γνοίβΐ ως τβν ζητημάτων. ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗΗΕΙΩΜΑΤΑ Η ΦΥΣΙΟΒΕΡΑΠΕΙΑ Ή ζίθ'.η τβν τελευταίων ήμι ίέν 6π»βιή6ΐίσε μόνον την θρτ,οχεΐαν τής φυσιβλατρεΕοτς ττ]( ίηοίας ιί όηαίοΐ πλη6ύ>ονται χά
  οτ]μεριν6ρ(- δηιδοήθησι χαί την
  θαπεΙαν. "Η | άλλον έγινεν
  φμ) νβ έπιχιΐ) ήΐοιιν ήρβΓ»ή»
  ίξοίον Ιξ "Αθτ)νβν πρ4ς τ^ν έπαρ
  χίαν (,Ι Βιάφοροΐ φϋθΐοθΐραπιυχαιί.
  Τς&λαχιατον ή —ρήχΐ) Ιχιι βυχνας
  πυχνάς έ*ΐια>|ψιις τβν χΐ)ρύχβ>ν
  α&τ&ν τής νέοις θρ^υχιίας. ΚοιΙ κε
  ριέργβς φθάνουν ηρ&τα ιίς χά Χά
  νιβ χοΐ χαΐέκιν μβς Ιρχενταΐ χ»Ι
  έ&β.
  'Αλλ' Β&τό γ(νετοι<. ίπως παρι χάπειβς, διότι ή ν έκ θρ») οχιΕκ »β6' Β έρχομίνη έξ 'Αμερι χ<{ς Ιχει ώς δόγμκ τί: έχ Διιομβν χά! ϊχι έξ -ναχολβν χό »;■>! Έν
  νοιΐΐαι ίχι ίιν λιίηουν βΐ δκαΒοΙ
  «αί ι( θΐΒθβτκι αής φυσιοβερβπεΐ
  άς χβΙ άκβ την κόλιν μας. Είς
  «■ντριχΐν ^μάλιοτκ ζυθιοτΐατόριον
  *ίμνιι Ιμπιαχτον κροπαγάνΒην υ
  γ ειρ ^τ,ς έηοθιρβπιίας χοΐ τ<5ς χορ νοφαιγ'βς γ> εβοτίς έπιοιήμων. Καί
  ίεν «εριβρΐζετκι ιίς χό νβ χρώγ
  μόνον χό|.τβ), δοκρια χαί φροθτβ
  βκιφι6γβν σκατ^μΒϊΐχίς τί χρέ
  άς καί τδ^ ζ
  ή
  ιι ά^' Βΐεϋ Ιπαιιοι την
  γΐαν χα( κιριώ?ΐαε την
  τού εί; λβχανικά χά Ι χαρηοδς
  τ*1» γ*5(·, ήι94νβι; άλτ)9«1 μιΐαίο
  λήν, ώιΐν νά «Ιγ« χάμει μτταυό
  οχευοιν είς χον Βιρονώγ! Αίβθί
  νομ^Γ, Ιλιγε μ'ο" χαταπληχχι
  κήν ΐ&ιξίαν. ΕαΙ δ<ι μίνον αί» τό. Άλλ4 χά! χά μτλλιά μβα Ι κχ»σχν χτΐ »4 ηέφχαυν χαί να 4 οηρίζουν. "Εχη μνλιβτα τή» Ι ί|*ν Βιι χαί Τ)5χιθΛν νά μαιιρί ζοκν άιχ' ΑρχΙΒ,ς. Καί «ρίγμαχι χο «ρίσιβηό τού ή«αν ροδϊλδ «αί δνοοιοίγγυλο, ώΐαν την ώ5αΙαν «ν Μΐλλιώτιχΐ) ντί-μίτα κιυ Ι , έ ψ ώμ(λ·',ι»ίΐί) φυβίΜά. Αλλας πάλιν δταί&( 1ς ιδίας ί θ 6 ) μοί; ιτείαιι Βχι χό ζΐθγος χτ)ς Γαλ λίας δι* χο ί«-.Γ3Κ έγράψτμΐν πρ& ήιιρεΐν Βτι έιβρτααι την μ»ν τού, δριίλει ίαψχΧΛς τ^ν μαχρτζβίχν άλλά χ» Ι την ιΰιυχί «ν χου ιίς φρουχοφαγίαν χαί χορ χβφχγίαν χ«1 είς ακοχήν &η6 ττ]ς χρεβφαγίας χαί ψ*ροφαγ!?ς. Δ.ότι λέγει ^ χαρχοφαγΕα Ζέν δια τΐ|9ΐΙ μόνον ιίς χαλ^ν χχχάβτα ο:ν την δγείβν νθ αώμχχος. Εί ναι χηΐ χαχιυναατιχή χβν νι6;β»ν Καί έ(βι χδ ιυτυχές ζεθγος Ιζτο σι τίοα χιδνιβί, χω?1ς γχρίνιις, χω?Ις νεθρα. Καί τ) ζωή τού ί πέραοι ι·έ ιίϊυλλιαχ^ν ώ>ορφιά
  1**1 μέ παΒαίεΐσικχ^ν
  *_)ΐι, ο^νικέρκνεν, ,ή φ
  ΓίΕα ένδιΐχνυται ίίιαΐίέϊβς Βι4
  «ύς δβάνδροιι; χά Ι δι' Βαους επι
  θυμβθν ιυτυχιοιιένυν ο^ζυγ{χήν
  ζ»τ)'. ΈννοιΙται Βτι δ λέγων χα9
  τα ήτο μινόταδος χτ)ς νέβς θρη
  ο<·Ιας ήτο Βι»ας χαί «γύπανδρος. Κ«1 το χήβυγμά τού έγΝιτο ιίς 'Όρος άβκιτά .. νκυρΑδ'ς! "Αλλος Βμβς, 4ιγώτ«ρον Ια»ς θιααώτης χΐ)ς νίας θΐ»?(«(, γνω ρίζων Βμβς νά δπιρηοπίζιχαι μέ πιιστιχόΐητα τάς ΙΒέχς χου, μ«: ωμίλησε, μέ Ινα ζβ»ντ«νό· παράδιιγ |-μχ χ»1 δμολογοθρε^ 8π- μ«; Ι ηκσι. ΜΛ; δπέδείξιν βγαθόν σιιμκαλΕ χ»Ι χαλέν οίκογενειάρχΐ)ν δ ήχί^χήν βχιγμήν |»ε!νην απβ χον φβθρνον χραχΑν ιίς χά χέρια Ι' ϊχνΤζον χαψΐ μέ δρεχτι χώτατον ψητέν χαί μβ; ι Γ. τη: Τόν βλίηετε φΕλοι μςιι ο&ΐον χΐν χαλαν ίνθοηηβν, Κ*χ9ΐχ·1 ιΕς Βποιι ϊέ1/ &«ά?χ·ι φ Εφιρΐ λοικεν χό χ»ψ χό ΐτραΐ χαί χώρα θα χο μιταφέ είς χο σπΐτι, Έν τφ μεχαξυ τ) ( ή δίΐοία είναι φυοιολ&τρις θϊ χάνη άρχήΐεις ι&γραμμ!«ς χαί ήλιοθιραπεΕαν διά ν* άποχχήοη χό μκροΰιζινο χρβμκ πι6 άπχιχιΐ ή μίδχ τοθ χαλοχαιρΐοθ. Εάν έγΐνι |το χβΙ αύχίς φυο:ολάχρΐ]ς χά! 1 ίόΐ τής φυοιοθΐροιπιΕας ϋν Θ1 4γλύτβ)νΐν άπό χό μαρτοριβν οδτο τοθ χβψίββ, χρώγω-) χι?πο«ριχα ί} διπρικ χά δπ«ιΙα θχ έμχγείρεκεν ή χι»ρΕσ; Όμολιγουμένως ό 4νθρβ«ος εί χιν απόλυτον δΐχαιον. Μ. Η ΓΡΩΡΠΚΗ ΜΑΣ ΑΝΆΠΤΥΞΙΣ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ α ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Ίοόηος (συνερ¬ γάτου ματ)—-Ό Ν^μός Ήρσ ■ίλεΐου συνορεοει κι' ού ός μέ τό ΛατοτΊθι κα( Ιδού αύτόθι Μίγας φ δντι καί έτΐ'βλητι· κώτατος. Καταλαμβάνει όλό ήοη τιλευρά. ΠΚουσιώτατος, ΐραγωγικώτατοΓ, δικαιώνει αιτολύ'ως τή φήμη τού. Σιτη οά κι' ίδΛ δφθονσ, κριθάρισ, ταγέΓ, ίστρια πολλά κα( ποι- <Ιλα, «ξαιρετιχΓ]ς ποιότητος, σ )υλτανϊνα της Ενώσεως Σ"υλτανοπαραγωνων, των ά- βελφών καί ι.[5)ν ΚοονσταντινΙ δου, κ.χ. Φλώ^ου,ΒχμβουΧάκη βπό τα Καλέσα καί Ζχρειφά- <η άπό τής Δαφ>έ? κλπ. Τα
  ηερΐφημα κα( διαλεχτά κρσ-
  θιά των Μηλιαράκη, Κιπνι-
  στοθ κλπ , χαρούπια Χβρσονή
  σου, τα περ'φημα κίτρατ τής
  Ενώσεως ΚιτροπαραγωγΑν
  δατηρηαένα καί οί τρρΤς ποι
  6 ητες σέ τρία κομψ) βςτρβλά
  <ΐα οέ α-ν,μη. Τρείς κομψές φι άλβς ΒβΙχνουν άκόμη πιό καλ λΐτβρα τό πολύτιμον προΐόν τής Κρήτης μέ τίς διάφορβς μιρμελάδες τοθ κΐτρου καί γλυκά τοθ χουταλιοθ. Τό δια μέρισμα τής Ένώσ?ως Κιτρο- χαραγωγων προχαλιΐ άναμφΐ σβητήτως τόν θαυμασμόν καί την Ιδιαιτέραν εκτίμησιν των έπισκεπτών διά τάς καταπλη- κτικάς προόδους τ()ς όργανώ σεως ταύτης τής μοναοική; ιίς τόν κίσμον όλον, διά τάς άνυπολογίστους ωφελείας των : ταύτης Κιτροπαραγωγων. "Ομολογούμεν ω; ή Διοίκησις τής οργανώσεως ταύτης εΤ ναι άξία παντός έπαίνου καί συγχαρητηρίων. Στά κί· τρα, λβμόνΐα έκλβχτά, σαπ.ύ νια €Ϊίλειον» τοθ χ. Κβχαγια δάκη πού γίνονται άνάρπα· στα χάρις είς την άγν-ότητα καί την Εξαιρετικήν ποιότητα. Κοιβέρτες, μεχαξωχά ύΦάσμα χά, βουργιάλισ,κενιήμαχα τοθ Πατρ ωτικοθ Ί δρύματος Ήρα κλείου, χά θαυμασία ναί ύπέ- ροχα ύφανχά τής κ. Καστρι¬ νογιάννη, Πουλιανάκη. Όλα διαλεχχά πιύ προκαλοθν μό νόν χον θαυμοσμόν γιατί χά ρις είς χίς χοουχχερές τιμβς είναι άπρόσιτα. 'Αρωματώδη Φυχά αο)θονσ, μ έ έκλεκτή συλ λογή άν* ίύιά τοθ ένθουσιώ δούς καί «ροοδιυτικοθ συλλέ κτον τοθ κ. Στουρακάκη άηό τό Μοχό, ό πβρίφημος καί ξα κουστός ΔΙκταμος σέ ώροΐσ κοιοτιά πολυτελείας συσκευα σμένος, τοθ ν. Μοθιουβάκη τοθ ΤσμεΙου *ΕφέδΓων, θσυ μάσια γλυ~τικά τοθ ΔημοηκοΟ σ^ολβΐου Πιτσιδΐων, κασσάκΐα σ:σφυλιον, ("ϋτΐλωμα εύρεσι τεχνίας τοθ κ. Αναγνωστάκη) ■πατάτες ίξαιρβτικές των Μαλ λΐων, 'Δγ'ας Βαρβάρας, Β5ρ ρων καί Τυμπαλίου -(ύ κρο- καλοθν τόν θαυμασμόν δων λό^φ τοθ έξαιρετικοθ μβνέ- θους, (αιά νατάτα ζυγΐζει 320 δράμΐο). Ξ'.χωρζουν τα διαλΐχτά προΐόνΐα ι ής Γεωργικης Σχο λής ΜΒσσνρας, ή θαυμόσα γροβιέρα πού Εγινε άνάρπα στη, τό ώραΐο μέλι, τό έκλβ κτό λάδι, τα ώραΐα στάρΐα κα! δακριοί χλπ. ΈκΙσης ή πό λΰ έπιτυχημένη συλλογή τΛν διαφόρων ποΐκΐλιον ο(του τοθ σταθμοθ καλλιτβοβόσεως Φυ των, πού είνε άποτέλεσμα τής ύκερεπταετοθς καθαρώς έτιισίημονικής εργασίας. Είς τό κέντρον οί διάψορες μονο γραφ'βς καί μελέτες τοθ Επι θεωρήτοθ κ. Τσαγχιά, καί των δασ>(άλων ΜουρτζΙδου,
  Κο βροΟ,ΤριανταφυλλΙδου,Τσα
  πάχη προοδευτικήν καί ένθου
  σιωδον βημοδιδασκάλων.
  Τό διαμέρισμα τοθ Ήρα
  χλϊίου πλσισιώνει ώμορφο μιά
  εΐκοσάς ώροίων τόπω ν καί
  φωτογραφΐον τοθ ρέκτου «αί
  καλλιτέχνου φωτογράφου κ.
  ΛαπρινΙδου. Καταφανώς ό νο
  μός Ηρακλείου ύπερέχει τον
  άλλων Νομών είς πλοθτον
  καί αφθονίαν πολυτΐμων προ ι
  όντων.
  Γβνικως χά έχθέματα α ής
  Κρήτης ιΤνσι περΙΦημα άκό ά
  π^ψκως ποικιλΐας καί ίξαιρετι
  κης ποιότητος. Σέ βλους είς ο
  σους συνίβαλλον εΐςτήν καλλι
  τέραν κοΐαρχιωιέρανεμφάνισιν
  «αί επίδειξιν τοθ Γεαργοοικο
  νομικοθ πλοότου τής Κρήτης δ
  φβΐλεται 8νας μεγάλος ίπαι
  νος καί Ιδιαιτέρα τψή. "Ολως
  (οιαιτερως ιίς τούς Κρατικούς
  άντιπροσώπους καί κυρΐος
  τούς δασκάλους καί χί]ς δα
  σκάλε« π(ύ πσρ' δλα τα τό
  σα έμπόδια καί τ()ς δυσκολΐες
  μέ άκατάβλητο ένθουσιασμό
  κοί ρ έ νΐστι συνικέντρωοαν
  τοσα ποΐύτιμσ καί οιαλ·χτα
  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΓΕΒΡΠΑΣ.
  Χτίροαΐν διατί ή Εδει την δ
  τΐοΐαν έρρίψχμιν Βιτως οί άγροφύ
  λαχις διδαγθίθν παρ' ιίϊιχΛν
  γιηκδναιν τόν τρίπο» τοθ ίμδ;
  λΐασμβθ χ-1 τί}ς ίξ»)|.ιρώ3ΐω:
  ι»ν αγρίων δένδρνν, έφδοαν ανιτέ
  Θτ3 είς ουΐβοςχδ Ι?γον α&τό, έγί
  νιτο δεχτή έκ μίοοιις τοθ 6κ·υρ
  γείεκ. Οί άγροφδλαχις βεβαία
  ιίμποροθν νά σιιμβέλλουν πΐοισαί
  χερον απδ χάθΐ άλλον είς την έξη
  μέ$(0·ιν τ6ν άγρίαιν Βένδρων. Διδ
  τι εί^αι ιυχολώταχον, Βια» χαθη
  μιριν&ς περιοδίύϊκν, πρός φύλα
  ξιν, την περιφέρειαν των, νά έ
  νΐργοθν χαί ίμβολιασμούς χβν άγρΐ
  «ν Βένδ:ω>, Ιι' είδιχΰν έιιδολΐ
  α>ν, Χΐΐιά^ιχχι Βμως ίιχηαις
  χχΐ εΙδικόίΐ)ς πρές τβθτο. Κκί
  ακομ~ ' χρΐΐάζίΐαί ή χρή
  είδιχΑν έμίολίων. Άλλά δι* βς
  χ! θχ-φρονχίβοιιν τώρβ αί γιιβργι
  χαί 6κι;ρεαΕα.ι. Είς χίν νομίν
  μας ιίδινώΐερον είιικοριΐ νά συν
  Οραμη χάλλΐσΐα χαί ή Γε»ργιχτ}
  σχολή τής Μ
  προίΑντα. ΈπΙσης
  καί είς τούς ΑΚλους όργανι
  σμοΰς καί είς τάς κατα τό
  πους γ*ωργικάς υπηρεσίας
  πού ?ε» πσρέλεϊψαν τΐποτι
  γιά την καλλιτέραν επιτυχίαν
  τοθ περιπτέρου τής Κρήτης.Έ
  πίσης χάθε ίπαινος όφεΐλβται
  καί είς πολλούς Κρήτας των
  Αθηνών καί (δΐαίτερα είς τόν
  Τμημαχάρχην τοθ ύπουργεΐου
  Γεωργίας κ. Σ ;ββΛκην πςύ μέ
  ζηλευτή προθυμΐα καί χαλω
  σύνη καί εντελώς άνιδιοτελως
  προσ6φ!ρθησαν γιά την καλλι
  τέραν επιτυχίαν καί έμφάνι
  σιν τοθ Π;ριπτέρου.
  ________Σκ.
  Ε6ΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Η ΝΕΑ ΓΕΗΙΚΗ1ΙΕΫ8ΥΗ1Ι!
  ΤΗΣ ίΙΪΚΗΣ ΤΡΑΡΕΖΚΣ
  'Α«4 την συν*δεφον, «ΟΙ
  κονομολόνος των '^θην
  παραλαμβάνομεν καί άναδη
  μοσιεύσμΕν τα κάτωθι σ
  κως μ έ την νέαν Γενικήν Δΐεύ
  θυνσιν τής Λαΐκτΐς Τραπέζης:
  Ευχαρίστως μανθάνομεν δ τι
  κατά την τελευταίαν αύτοθ
  συνεδρίασιν, τό Διοικητικόν
  Συμβούλιον τής Λαΐκήο Τρα¬
  πέζης έξέλεξβν ώ; Γενικόν
  ΔευθυντΛν ούιής τόν διευθύ
  νοντα Σύμβουλον κ. Ιωάν.
  ΛοβΙρ&ον καί άνίθίσεν είς
  ού (όν την πλήρη εκπροσωπή
  σιν τής Τοαπέζης ώϊ καί την
  5σ<ησιν απάντων των δικαι· ωμάτων Ατινα προσιδιάζουν τ{) Γενική Διευθόνσει. Πηραχολουθοθντες την εξέ¬ λιξιν τοθ Ιορύματος καίτηοή σατντες ένημίρους τούς άνα γνωστάς μας τής πορβΐας αύ τοθ, ίχομβν την υποχρέωσιν νά έξάρωμβν την απόφασιν ταύτην τοθ Δΐοικητικοθ Συμ βουλίου. Θεωρούμεν δτι ή ά νάδβιξις τοθ κ. Ιωάν. Λοβέρ δου είς τό ϋτατον ύπεύθυνον άξ'ωμα, άπετέλίσ^ν αληθή έ πιτυχΐαν διά τό Διοικ. Συμ βούλιον, επιτυχίαν άνταξίαν τής πβΐρας καί της συνέσεως των μελον χά όποΐα τό συγ κρατοθν. Ό κ. Ί»άν. Λοβέρ οος, παλσιός καί ίμπειρος τρατιβζΐτ,ης, συνδεβεμένος μϊ την Λαϊκήν Τράπεζαν καΐ» μέ τό δνομα καί μέ την δρασΐν τού, ήτο ό ένδεδβιγμένος νά φέρη καί τάς τιμίς καί τα βά ρη τής Γενικάς Διευθύνσεως τοθ μεγάλου (δρύματος. Ή ιύθό'ηΓ, ή άξιοπρέπεια καί τό βύπροοήγορον πού τόν χά ρακτηρΐζουν, άποτβλοθν κεΦά λαια σημαντικά διά την Τρά πεζαν. ΚαΙ έπειδή πρόκβιται περΐ Τραπέζης μεγάλην, άλη θοθο έθνΐκής άξΐας [δρύματος καί έπειβή άκό^η οί παραδό σεΐς άς εδημιούργησαν ό μβ γάλος τού Ιορυιής καί ό επι φανής άδελφος τού, είνε ά ληθηοΐ άστέρες έν τ β τραπκ ζιχβ Ιστορ α τής χώρας, ή συ νέχΐσις των εόθυνών τής Γεν ι κης Διεθόνσεως Επρεπε νά πε ριέλθη ιίς χείρας έμπεΐρους ΚαΙ δι* αύτό ή απόφασις τοθ ΔιοικητικοΟ Συμ βουλίου δι* ής ανεδείχθη ό *. Ιωάν. Λοββρ δος είς τό ΰκατον άξ'ωμα. εΐχβ λαμπράν την άτήχησιν καί παρά ιφ τραπέζα φ κα παρά τφ έμνοροβΐομηχανιιτφ *** ΗΕΚΡΐζαχιζ- Ή Κ.υ6έ?ντ)3ΐς. χκΡώ; άνα φέρουν χ4 έξ Άθ^νβν τηλιγβα φτ)μ«χά μας, απεφάσισε διά νδ μβυ την ίκρίζωσιν μίρους χβν «μ ηέλων ττ]ς Πιλοποννήϊου διά την αντιμετώπισιν χοθ αχαφιΒιχοΟ ζτ,τήμαχος. Παροι»^!» ΙΗ* είχε ριφβ| καί έ5& αλοτ·, δ («ν μιουβγήθΐ} κδιχκιολόγητος φς &κερπ»ροιγιβγτ2ς τί}; οβυλχκνΐνας. 'Αλλ' ιύΐυχβς ή ίδέβ απεδείχθη έαφχλμένΐ] χά Ι έγχαχελείφθΐ] αμέ σως. Ε*1 Ιηρεκε - νά έγχαχαλιι φθ$. Ή Κρκτιχή οοιιλτανΕνα Ι χει άρχιτήν ζήΐ-αΐν χά Ι μίλι α τα είς ίκανοπβιητίχϊς τιμάς. Κ»1 Θ4 άηβρρβγάΐκι ίοφχΧ&ς, κ πβ την χαχκνάλνσιν χαί &* άκδ μη βυξηΡή σημνντιχά ή καρά γ«γή χι;ς. Ζήτημκ λοιιχεν πιριο ρΐομρθ ΐ*]ς χαλλιεργε'ας ιης ίέν τίθεται. *♦* ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΑΙ. 'Δη» μηνβν, Ι* δίν ά «α τ ώ μΐθα Ιχουν χο(7]γΐ]θ| οί απαΐ χοομενκι πισιώΐιις διά την άν| γερβιν ΐύι γεφνρπν: Μ 4; είς θε ο ιν Λ;ύΐρα τού Γέρω ποταμοθ χκΐ ετέρας είς Λΐρίνι, 8ποι>, χαχχ
  ακΐυάζιτειι χ» Ι έκαρχιαχτ) δ?ίς.
  Έν χοδχοις οϋ<ε ή μ{?· ιδία χαί ή ίλλΐ) έγινεν, (διΐχά'* ήβνιαιν ή ίργίθία. βϊ ιίμποροθσε *?α νέ χ4 επαρχιακήν χαμιΐβν χά! ή ή &π>—ΐ«β!αε νά μβς
  ηή διατί αυτή ή χχ
  χαθυαΐέρηβις; Αναμένομεν,
  ***
  Η
  ΖΟΟΚΛΟΠΗ.
  1540 χ«
  μ!»
  «αι τή; πιρΐφεριΕας Άν»γι!ο»ν
  Μυλοποτάμου δίΐέγρ^φ^ν πρωτό·
  χολλον τιμής όπως μέ νάθι νδμι
  μόν μέσον χηχαδιώξουν την ζ*5
  χλοηήν. ΘΛ ήτο ιύτύχημχ να ιθ;ι
  οχι παντοθ μΐμ-χας τδ ώ;«1βν αυ
  τέ παράδιιγμα τβν 'Ανβγιΐανβν.
  Έ ζνοχλβπή θά έξέλιπεν ένχιλΑς
  απέ χδν τίπ·ν μας. Διότι ή έξϊ
  λιψς χοθ χαχιθ ουτοθ θ* πραγ
  ααχοπιιηθ^ έξ ολοκλήρου, &:αν β(
  Βιοι οί χτηνοτρόφ»ι μας άναλί
  βουν την άποχήρυξιν χά Ι την χά
  ταποΛέμηοίν τού.
  **#
  ^ ΙΤΡΑΤΟΣ· .
  1 Γενική είναι ή αντίληψις
  των είδικών δτι τα τελευταία
  στρατιωτικά γυμνασια έστέ-
  ψθησαν υπό επιτυχίας. Τό γε
  γονός είναι έξαιρβπκως εύχά
  ρ'στον. Διότι είς μίαν εποχήν
  τόσον ταραγμένην, άνήσυχον
  χαί πλήρη κινδύνω» διά την
  είρήϊην τοθ κόσμου ή όργάνω
  αίς καί καλή έβπαΐδευσις τοθ
  σιρατοθ αποτελεί δχΐ μόνον
  άνάγ«ην άλλά καί πράξιν
  φρο-,ήσεως καί προνοίας δι"
  θλα χά Κράτη. Άκόμη χαί δι*
  βκβΐγα τα ό ποία, δπως ή Έλ
  λσς, δέν έχουν οδ;ε βλ^ψης
  εναντίον ουδενός, οθιβ βιλο
  πολέμους βιαθέσεις. Διότι ό
  σΐραχός δέν είναι μόνον δρ
  γανον έπιθέσεως άλλά καί ο
  πλον αμύνης καί ασφαλείας,
  ΦΥΣΙΚΟΝ!··
  _&ς πλτ,ροφορι! τό α3«να
  μικόν δελτίον: «Συνελήΐρθι, δ Δ.
  Δρακ»νάχτ)ς διότι Ιτραυμάτιαι
  μάλλον οοδαρίς δια οβυγιβ τον
  Β. Ρηνιόν». Απόδειξις λοιηδν
  δτι τα πάντβ γίνονται φυβιχά ιίς
  τον κόσμον αυτόν, "ϋνας Ρςνιδς
  βεβ φυοιχον ήιο νά χαχκσηα
  ρχ| αηδ χον Δρκχηνάκτ,ν.'Έοιδς
  τοθ ιίπι νά έχη είς την εποχήν
  μας Ινα τόσον είρηνιχδν δ/ομα χά Ι
  νά έχΐ διαφοράς μέ χον έξοπλι
  αμένον ΔρΗχωνίχ^ν; Τουλάχιστον
  ΙΙν έχουσιν την τελιυταίαν θε»
  οίαν κιρί ένέπλου ιί^ή»Τ)(ΐ Εύΐυ
  χβς Βμβς Βτι Ιέν ιίχε έμπιοτειι
  0) την ζωήν χοα είς την Κ. Τ.
  Β. αλλ* είς ιήν βαχυνομίαν. Κ»1
  εισί έπρεσχΒτε6θΐ) έ«φ δ έκιχι
  θιΐς θ> &ηοοτϊ ίοφχ)Λς βαριί
  άς χυρύοιις Βιά την έπίθιβιν
  κβίάςΐχικαΐ τόβ·ν ηελιμιχβ
  4 δ
  ,κβί
  , ·4ί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον ή ωραιοτέρα
  μουσ'κή όπερέττα «Αύτο«ρατορικό
  ΡωμάνΤζο» μέ την μεγαλείτεοη ΰ
  ψΐφωνο τοθ αίώνος ϊμας Γκρίΐς
  Μοθρ καί τόν δφθαστον άπό τίς
  προηγούμβνες επιτυχώς τού Φρσν
  σότ Τόν,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  ή Τσιγγάνικη οπβρέττα «ΕΟΘυμοι
  Άτσίγγανοΐιι ή μεγαλυτίρα δημι-
  ουργΐα των διαοήμων ΧονδροΟ
  κσΙ Λιγνοΰ
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  θερινός βΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  τώ άριστοοργημα «Π»ς έΌβυσε
  μιά άγάπη» Μαργκαρέτ Όσοθλι
  βαν—Τζών Μττόλς,
  ***
  ΟΟΥΑΑΚΑΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρ» 1Ο μ. μ.
  Ή ωραιοτέρα μουσι
  κή Όπερέττα, έμπνευ
  σμένη &ηό τόν μέγα
  λον μουσουργόν
  ΚΡΑΥ'ΣΑΕΡ
  Α ΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ
  ΡΟΜΑΝΤΖΟ
  Μέ τίιν μεγαλεΐτερη
  νο τοΰ αίώνος μ«{;
  ΓΚΡΕΊΣ ΜΟΥΡ
  Καί τέ>ν δφθαστβν άπβ τ!{
  κρβηνβνμενες έπιτυχίες τβ»:
  ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΟΝ
  Άββντβστβς διέχοομος.
  Έιτιβλητιχίι Χχηνοβισία.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  "Ενα κινηματογραφι
  χό άριστούργημβ:
  ΣΚΙΕΣ
  ΠΟΥ
  ΠΕΡΝΟΥΝ
  Νέ τίιν
  ΜΕΡΛΕ ΟΜΠΕΡΟΝ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράδυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ τιρωΐ
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Σΰρον, Πάρον,
  Νάξον.
  Πρακτορείον (ΥΙΝΛΡΔΛΚΗ
  Τολί». 5-41
  Πρόσκλησις
  Μηχβν. Έο«τ.
  Καλοθντβι Ιμάντες οί Μ-χανΐ
  χοΐ Έσβτιρ. Καΰοενς χα| άτμο
  μτ)χανιχο( είς οόοχιψιν είς τ4
  ΓραφεΙα ΈΘνιχή; Έργατ. ΝεολαΙ
  «ί σήμερον Πίρβοΐειιτ/ν 2*ν "' υ
  λίοι» χαΐ *ερΙ ώ;βν 9φ μ, μ.
  (Η χ·*», 'Βή
  ΛΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΕΙ£ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΟΑΣΙΛΙΣΣΑ
  'Από την ήμέρα ττΊ<; άΧώσβ ως τί|ς ΒαστΙλλης ^ως τό τέ λος. Βέν έπαυσε νά -ιστκοη δ τι βΤχβν άπ' ακρη οέ 5<ρη 81 κπο. Ή έπανάστασις γι' τώ την Ρβν ήταν παρά μιά λέξις πού εσκέπαζε την 15έα ττ]ς άνταρσ'ας. Άλλ' αυτή ή ύπερήφανη, σ.*αμπττι, ή άδιάλλακΐη στά¬ σις ττ,ς Μαρίας—Άντουβνβτ τας Ιναντι τή"ς έπαναστάσβ ως βέν συνβτιί)γ8 την πσραμι- χΓή έχθοοπαθεια εναντίον τοθ λαοθ Ό «Αναθδο λαό<» ήταν γι' ού'ήν, £>α δκακο καί α
  μυαλο χοπάδι κου ασφαλώς
  θα άπογοητευότσν γρήγορα
  άπό τούς ταραχοποιάς κα
  τούς λογοκόπους καΙ ΘΑ έξα
  νσγύριζβ στό μαντρΐ τού. στήν
  κληοονομΐκή Βυναστεΐα.
  Όλο τό μΐσός της λοιπδν
  ίστρέφετο εναντίον των συνω
  μοτων, των στασιασιών, των
  κομματαρχων, των Βημαγω
  γών, των ρητορων, των σρρι-
  βστθν κσΙ των Αθέων κοό, έν
  ονόματι θολών ίδβολογιων
  Από φιλοβοξία, Ισπρωχναν
  τόν τΐμιο λοό νά έξεγερθβ κα
  τα τοθ θρόνου κσΐ τής έκκλη
  σΐαο. ΟΙ Λντιπρόσωποι ε!<ο αν έ<οτομμυρ'ων ΓΑλλων Ρέ ήσαν γι' ού ή* παΐά «Ενός σωρίς παροφρόνων κακούρ 'Λ*ό την πρώτην ήμίρα Ι ως την τελευταία ή Μαρία— 'Α.ντουα»έττα 8έν ιΤΒβ την έ πανάστασι πσοΑ σαν ενα κθ μα αΐοχοοθ βορβσρου—χθμσ πό ο ίφούσκωναν τΑ πιό τα πεινά καί πιό χυοαΤα ί>σπκτα
  ττΊγ Ανθρωπότητος.
  "Εκρινβ την έπαναστασ
  σύμΦωνσ μέ τούς Ανθρώπους
  πού ιήν Βιηύθυναν. Καί δττως
  πσντσ, των καιρό των ά«α
  σ:ατώσεων, ού:ο!πού κάνουν
  τόν τΐβρισσότερο θόρυβο δέ
  «ϊνε οθτε οί τιμιώτβροι οθΐε
  οί καλλίτερο!. Δέν εΐχε Βίκηο
  νά δυσπιστβ ή βσσ'λισσα δ
  ταν ϊβλεπεν δ ι Ακριβώς οί
  πιό βουτηγμένοΐ στά χρέη, οί
  πιό άνυπόληπτοι Από τούς Α
  ριστοκράτες, οί πιό ΒιβφθαΡ
  υένοι, δπως ό Μιραμτώ καί ό
  Ταλλί ϋράν δ?ς—αύτοΐ πρΛτοι
  οΙοθΑνθηκαν την κορΒιΑ τ ούς
  νά χτυτδ γιά την έλειθερ(σι
  Πδς μποροθσεν ή Μαρία—'Α*
  τουανέττα νά φανταοθβ τώς
  ή βπανόστρσς ήταν πράγμσ
  τΐμο καί ήθικό, δταν Ιβλεπβ
  τόν τσιγγούνη κα( πλιονβχ
  δοθκα τίς Όρλϊάνης, έ'Όΐμον
  π ά ντα γιά όποιαΒήποΐΕ βρα
  )δου^εό, νά ένθύυσιάζβται
  γι' οότήν τή καινοόογια ΑΒβλ
  φωσύνη των Ανθ-ώπωΜ Ό
  ταν τό πρωτοπαλλή<αρο ττΊί εθνοσυνελεύσεως ήταν 6 Μ οαμπώ, τό κατσκάθι ττ)ς Αρι στοχρατίαΓ, 6 πορνογράφος κα( οΐσχρόβιος ποΰ εΐχε κά σ' 5Κβγ τίς φυλαχίς τί)ς Γαλ λίαο, τ):αν μπλεγμένος σ' ενσ σορό δκοπτκς ύποθέσεΐς καί στό τέλος ίζοθσε κάνοντας των χατάσχοπο; (•υνεχίζεταΐ) ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ Ζητεΐται κρός άνβράν χ«· τΑστημκ ■ύρισκόμΐνον είς κεντρικήν θέσιν, ουδόλως έ* ηηρεκζόμΐνβν υπό τβδ νέο» οχείίβυ, εί; τιμήν ουχί ανω¬ τέραν των 460 χιλ. όραχμ&ν —τβΐς μβτρπτοΐς. Διά τό ονομα τι Ο «γβρκ στοδ μμΙ λοιπάς π'πρβφβρίας άποτββήτϊ είς τα ΐ Ό Σ^μδολαιογρβφικίς Σίλλο· γος Έφιτείου Κρήτης καθια γνωστόν »ίς τε ι»; σκναλλβοσιμί νους ίίΐ χαιέτιιν άττοφάοιβς ου ταθ εγκριθείσης δηό τβθ ά.μοδίου δπβιιργείθϋ, Ιργάσιμβι ώ^αι τβν μβολαιβγραφε'ω^ τ,τ,ς π£λι·ς 8 Ιουλίου μέχρι Ιδι,ς Σιπτιμ . ιιι τι έχοντος έΐους ίιάοϊημα, ίη&Β π μ Ιω; 2 μ. μ. Κατ* ίί χά( ακο^ΐυματιεβς ώα{ τοθ άνω ϊιαιατήματτς θα καραμέννσιν άνοι κτά έχ περιτροπ«]ς ίιά τάς άνίγ- κας τεθ ΚοινοΟ άνά τρ[« Σ^μβο- λαιογραφιΐ* χαθ' ί*ίοψ, &?ι· -"ίντα δπδ «Ο Σκλλβγαυ. Ηράκλειον 30 ΊίυνΙου 1937 Ο Είδικίς Γραιιμοιτιί)ς Ευοτρ. Π. Βο»ρο8Μμ«>Ηη8
  ΤΡΟΦΟΣ όγιεστατη αΙτεΓται θε
  «ν πσρα καλβ οΐκογβνβΐα, Πληρο
  •ορΐαι παρά τ8 κ, Χαρ,ί1«[β η£η
  μαιάκη· δπισθβν Βρι·οκομι[ον Ή
  ρακλ·ΐρυ
  Π)ΣΚΕΥΗ
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 5 05—Δ6σις 7.15
  ΟΙ ΘΕΡΙΝΟΙ ΠΝΙΓΜ9Ι
  Κάθε καλοκαΐρι, ώς καί άλλοτε
  έγράψη είς την στήλην αύτήν^είναι
  σχεβδν τής . .μόδας οί πνιγμοΙΙ Νέ-
  οί κσΙ γίροι ττνΐγονται καθ" βλην
  την Εκτασιν τοθπσραθαλσσσΐου τί)ς
  Ελληνικάς ίπικρατεΐας.
  —ΚαΙ πνΐγονται χωρΐς Βυστυχβς
  νσ ρΐπτεται μια κραυγή κινδόνου
  δι* τούο μή... πνιγένταςεΐσέτι, τιοο
  σέθίσεν 6 ττσρατυχων διαμσρτορη
  οίας.
  ΆλλΟ βέν έλεγεν Βλην την αλή¬
  θειαν. Είς τάς άκτΑς ™0 Σσρωνι·
  κοθ ϊχει οργανωθή αστυνομΐα 4·
  κτων. Πνετσι πάν β,τι είνε βυνσ
  τόν διά νά πβριορΐζωντσι οί ττνιγ·
  μοί ή οί κινδυνεόοντες να τυν6>
  νούν σμέσου βοηθείας. Τούλσχι·
  στον ούτό ίξάγεται άπό περιγρα·
  ΦΟς ΙΒούσας τό φδς πρό τινος.Έν
  •παθΓ) περιπτώσει πρωτεύουσα δέν
  είναι δλη ή Έλλαςΐ Κατσ τόιτους
  δέ, δέν Οπαρχει κσμμΐα ή σχεδόν
  καμμΐα μέριμνα διά την άσφαλισιν
  παντός άδαοθς ερχομένου είς ου
  ναφϋΐαν μέ την Θάλασσαν. Πσρετε
  τό ϊοιπλοΟν δυσττ3χημα των Χαν(
  ών Ήτο στοιχειώδης έδδ ή άνόγ'η
  τΛς υπάρξεως έπιβλέψεως ώατε
  οί δϋστυχεΓς νέοι πού ίπνίγηοαν
  αδικσ μέ την τρυπηιΐένην βάρκαν
  πού εόρή|<αν έκεί, νΛ μην έπνΐγον- το τόσον... εϋκολα. Βεβαία ο Οτε οί έττιχειροθντε,ς Θα λασοΐας έκδρομάς, οθτε οί λου· όμεΐΌΐ καί κολυμβώντες έχουν ότι" δψΐν των είς τό προκειμένον ωρι¬ σμένας ύγιεινάς, τεχνικάς καί ναυ τικάς γενικώτερον ή τοπογρσφΐκάς συνθήκας 'Αλλ' ούτό ακριβώς εί νέ έκεΐνο πού πρέπει νά πολεμηθό είςτό προκεΙμεΐΌνΙΔιότι αί συνθήκαι αυταί καΐ πολλαί είναι καί τΐοικΐ λαι, Χρειόζεται Γέ έξ δλλου βω στή προπαγάνδα διά νά γίνουν κτήμα των ενδιαφερομένων ή νά τοίς ύτιοβ*λλουν μέ τόν πειστικώ τερον τρόποντήν ανάγκην ΤΓ]ς πεοΐ σύτσς προσοχής,'Ας ένδιοφερθοθν γι'σύτό οί ναυτικοΐ βμιλοι καΐδργα νώσεις "Ετσι καί τό Κράτος δέν Θά άμελήοη νά ϊλθη μίαν ημέραν συστηματικώτερος άτωγός. Ό Άλλβς μέαχ σίβύς αιδα ρο&ρομου;! Είς τό μίλλονοί ίττιβ«τ»ι τ6ν αΐδηϊοϊοομικβν &^%ξοαίοιχ&4 θά «ινδυνεδοιιν χαΐ νά... πν[γ»νται; Ή αίϊ^οοδρομιχή ίταιρεια πού |«μΐτα>λιύιτ«ι την γοβμμήν Νί-
  ας 'ϊ&ιχψ—Άγίου
  ίπδ τα βϊγχδν— -ίεΐί3ΐΙ* **
  χ4ν—3ΐνιμί, καί Βχ^ηχ—ηιαΐ
  νις! Ή πιοίνα τί); οιδηροδρομ*
  χτ|( ά .«ξοαιοιχίας Ιν·ι ατ|«οζ 22
  μίτρων χαΙ πΐάΐος 3,50 μέτρβν
  ΤΑ νιρο ι-ς Ιχει βίθβς 1 !»
  2 μίτρ«ν. ΟΙ ιπιβίται μποροθ
  $; σία νά κάμουν το λουτρί τ»ν
  χαΐ νά χολυμβΐθν. Έν ηεριητΑ
  9ΐι Βμ»( οιδη?οίρομιχο9 Βυατυ
  ϊοί, ι! Ιπιδάταΐ χινδιινεύυυν
  νά πνινοθν είς τό νΐρέ χΐ,ς
  . *Βν« τέτοιο χρ
  ρ άαϋ- ήΐτ), πνιγίντ^ς ς
  τώ/ εττιδΛτΛ ! Οί έχιβάται τή ν
  αΐδηροδρίμβν χαλαν ιΝε νά μά
  θβυν .. χολθμβ'.
  —Μιβ πε»ρ«τίνα διαιτρέχει
  τ«£ Ήν. Πβλιτείβις.
  Μιά δύσχβλον βηοοταλήν ανέ¬
  λαβε μιά νεαρά
  ή Τζίε Ν ελλ Λίνττς
  Ι'Λ πειρατιχέν
  χοοτ:0μι π'. 5 ιΐ}< Ϊίδει την ·5 χαιρίαν νά έκιδειχνύη τας ώ?«Εας γραμι»*< τοθ χορμιεθ τΐ)ς, Τζίε Ν *λλ Λίντις θχ έιιιγΐΐ! αι -μίαν μεγάλην προπαγα>δ:οιι
  χήν περιοδείαν είς τίς πολιτεί
  ?ς ττ]( Άμερικήί, πρός ποοαέλ
  χυοιν ξένην χαΙ έχθετΑν είς την
  ιιεγαλην Βΐεθ«<) {«θεαιν τοθ Γ<δλντεν ΐ*ΐΜ, πιυ τί Ι ν καί ν της πρίχιιτοα νά τελεοθοθν είί "Αγιον Φ;αγχΙο<οντέ 1939 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΪΙΙΐυΐΙ ΙΙ1Ι11ΙΙΙΙΙ111Ι1ΙΗΙΙΙΙΙ Ι14_Χ ^^ 111111 II 1| 111111111ΑΒ "Ενα κινηρατογροφικό άριστούργημα 3 Μεγάλα Λστέρια.· ΜΕΡΛΕ ΟΜΠΕΡΟΝ («λησμόνητο άπ· το «ΑΓΓΕΛΟΣ τβθ 2ΚΟΤΟΥ2» ίί ΤΖΟΕ ΜΑΚ ΚΡΗΟΥ ΜΙΡΙΑΜ ΧΟΤΤΚΙΝΣ: ΣΚΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ,, ϊ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΣΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ^ ΙιΙΜΠΙΠΠΙΙΙΙΜ Τ/ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ Γ.ΑΝΟΓΕΙΑΝΑΚΗ Όόός ηαρ«Λλ«ύρε){ Ίατρ»<ο» κ. Τελ«ιοποιηθϊίσ« είς τίιν χοιτιχίιν Ιν τω γνΜστώ τοθ χ. Τσβπβνΐλη, έπανήλββ έ; Άθην&ν η βνΐς Ν«ρ·ν« ΆνΜν«««νά)<η χ«1 άνοιλβμβάνει την ραφήν φβρβμάτων Τβλϊίβις έτραρμβνη;, μέ ίίαιρβτιχό γοδοτο χκΐ μέ οχβοιοι χροχ» μ«1 πβτρον. Ή έπιμιμελημένπ έργασΐβ τπ{. ή διαρΜης άνανίΜσις •■νουρινΐΝν κ«Ι ή ταχΐϊβ κχρΑοβοις χ»ι τήο ηλΐβν ό»σχό λου τουβλέττοις 6ά Ιχανβηοιησο χ«1 την πλέον Ιδιοτρο- πον πιλατιδ». "Εναρξις ίργβσιδν την 1ην Ίσολίου. Επι- Βϋ μβ{, δι« νκ δ ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ Τ Ο ^ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" ΥΠΟ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΟΝΑΚΗ •Ορος ΒιχΙλκ άρ,6.17 (ΧεΐτΑν ΌγΑοΟ ' Δνμάτια εύάερα, ιύι,λιει, Έπίηλνοις καινουργ Κ·βειρΐε3τιΐ( μμί, Ύπηρεοία προβ«μβς. Τ* νέον Ξΐιοίοχίΐον 0ϋ>ου τό ΕίΜΠΟΡΙΚΟΝ
  ΘΑ χαταοιβ τ6 μονοβιχών κέντρον (Ηαμοής διά
  καθ· ξένον κου ΘΑ έρχεται στό "Ηράκλειον,
  ΕΝ*
  «ΝΗΣΟΣ
  ΤΟΝ 11ΣΑΥΡΟΙ
  ΤΟΥ Ρ_ΪΤ|Β|Ν|ΟΝ
  30ον
  "Ολ· τδ κλήρωμκ τ*»
  %%1 τόν οηήκουε άχίμ». Γιά τόν
  χαθέ'* ξ όν £
  εΐχ ξχΡ
  χι* §ι«ρβθίΐαθ Οιΐ νά
  δλοιις- Μζ
  χη νά μέ
  χουζΐνα το», ηίύ τϊ(|ν ί<ρ«τι>0«
  χ:»8*ρή αΐν χαθρίιρι^, μέ τ4 πιί
  τα λβμ«ο«ηο5ντβ οιή θίοι τβυς
  χαΙ τβν πιηαγάλο τού γ έ μιά γ»
  νιά «λε:αμί<· σ:ο χλουδΐ. —-"Κλοι, Χ»κιν^ Ιλεγ« φοήβης ^ μζ μ Κανενος ή ηαρουαΕ» Η' μβθ χά- νΐι τόοο *λΜ βαο,ή ίιχή ο»ι». η*ι δ! μ?ν. Έδ4 ιΝε & χακιτάν ΦΝτ —Ιτσι Ι^εγβ τό» πβ«βγ4λ» το«— Ι'.ω είνε δ χβπετάν φλΝτ π:υ κρο βλέπΐι 1κιτυχ!α α «ο τφΐίΐ μ»ς ήθ ί ή Ό ηαπκγάλος όΐηαντοΟΓοΐ γο9«-γβήγβρΗ: «Κομμαιια τ «τώ! Κομμΐτςβ τβν δ«ιί>!
  μάτια τ6< δ ;τώ!>
  —Τα βλίιτεις αδτ4 τ& πουλ!
  XI
  <ιν(; εΐποριΐ νά είνε χ«1,Β αχίαι- <α* χροΎω'. Πιοτευα τώ; οί πακαι γάλ«ι δέν πεθαΐνβοϋ ηαχί. Κ>13'
  ρχη χ«νένας τκϋ ιΐδε ηρά/ιι»-
  πιίτεο* χαΙ τρβμιρώκρχ «κ*
  Λ ς δίχως 4λλο δέν μτο·
  9ΐΙ νά ιί»ε ιιλοΙ δ 12ιος δ ίάβ
  λος. Ταξεΐδιφΐ μέ τον Ί
  τδν περίφηαα πΐιρατή "Ιίκλαν.Ή
  ταν , α τή Μ^δΐγ.ταχάί»}, οιή Μϊ
  λαμπΐο, ο(ο Σ-βριναμ, στ,ό
  ιιπί>λπ. Είδε μΐχις
  Βλέίΐοντίςτον νεμίζιις Γώ.
  θηκέ χθές, "Ενοιηης ή
  «οθ μπχρουΐίοθ. Ι,
  —"Εΐο'μοΐ για την ιηΐθΐο.1 ε¬
  φώναξεν δ παπβγάλις.
  —"1! είνε να«'»ός πρώ'ης, ι!
  πι πίλιν δ χακιτάνιος, δίνοντάς
  τού Ι/α κομμΐτΐ ζάχαρι. Ό παπχ
  Υΐχλος έχτυποθοε μέ τδ ράιιφις
  τοιι (ά σΕδερα τοθ χλίκδιοθ χι'
  εδλαοιημοθοε.
  —Ν ι, έλεγεν δ χό?ιίς τ«υ ϊέν
  μπορεΐ χανεΐς νά ηιάοτ^ πΐααχ δ!
  χ»ς νά χολλήΐουν τα χέρΐϋ τού,
  τιαΐδ! μου. Αίιΐο τό πουλΐ λίει 5
  λες τίς δριαΐΐς δίχ«ς νά τίς κατα
  λδίΒ, ιιπορεΐς >5ι»ι βΐδΐιος.
  ιίς Ιλεγΐ χι' 1μπρ*τττ»'Ιν» πά
  δ
  'Ωιτδοο α! σχίαετε τγΟ Τ,ίλνεϋ
  χ»ι τι Ο πλοιάρχου Σμίλϊΐτ ήταν
  νάντοτε φ^χ^έ^. Ό πρβτος
  Ικρυβε τή γνώμη τού·
  αι τίν πλβΕαοχο Κι' ποϊο;
  μέρους τ?υ
  II*
  ώμιλο9?ε
  μονάχα Βταν τοθ απηύθυναν τέν
  λίγο χαΙ τίΐε άχέμη
  ΐίνως χαμμιΐ ουλλϊδ^ π«ραπάνη>
  ίπο δ,τι χρειοζίτβνε, Κι' &* %%
  νεΐς τόν Ιφερνε στ* οτενά θ' «νέ-
  γνώ»ιζεν Β τι είχε γελααθΐ γιά τί
  πλήρωμα, ρώ; μεριχοΐ άπ.4 τοΰ;
  ίνίρΐς ή-«ν έπιδέξιοι δπως
  ήθελε χαΙ τώ; ΒΧοι έργχ
  ίκανοποιητιχά Όϊο γιά τό
  δι τό ιθ^ιοκε τώρα ιτ]ς άπολ6:·υ
  ίρεοχείας τού. «"Αχουε στό τιμί
  ■ί> βυνήθιζε νά λένη, «πιδ'ερβ &
  πό δ,τι Ι^ας βν3ρας μπ^ριΐ νί
  κεριμέ η οί δκαχαή άπό την γιι
  «αΐχί τού. 11* ούΐδϊέν μέ (κανο
  ποιεί γιαιΐ δέν έγυοΕοαμε οπΕτια
  μας &χβμ- χβΐ έξ*χολουθν
  Χίω γ ώ; δεν μ' άρέυε»
  δ'<1 ή αποστόλη*·. "Οίαν τα έλεγεν αδτά δ Τ<.έ>
  νι ϋ «Ο έγύριζε τ!ς>λίτες χι' έπε
  πατοθσεν άπί<ω χάτω μέ τδ χε φψι οχυμμίνο. , Ισννβχ(ζβται) 0 ΖΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ ΙΟΝΣΤ, ΕΜ. ΙΟΑΥΑΑΙΗΣ ΕΙβικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς τα νοοήματσ Ζτομαχου έντί· ρων καί "Ηπατος, δέχεται τούς ..ασχοντας έκ τοθ τιεπτι κοθ συοτήματος έν τφ Ιατρείω τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμάρες. "Αριθμ. τηλ. 7-92 Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΖΟ.ΝΗ Κοι,ψίτηίβ,δγεΙβν, χονεμΙ»ν ίξοσφαλίζιι έ ς* , βί ς ϊ{χΧΙΙ ( δλΐ)ν τ^ν Εύρώπιβν ν ΐι;ίντβ χκΐ «ήν κοινήν ίύ ΒΝε τ) μεγκλϋΐέρβ ού/χρβνος έφιδρεσις ικΰ βΒήλλΒξ| & 5, θρνκον άπδ την τ«.Βννΐβν τ^ς τ« ΚΟΙΜΩΜΙΚΒ -——V ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθε χθες μ, τα τής κυρίτς τού έκ Παρισίων, β που παρβμεινβ επί εξάμηνον ό 4 κτινολόνος κ. Ιωάν. Καλλιατάκης. ΘΑΝΑΤΟΙ — Άπεβ[«οε καΐίκη δεΰθη προχθές έν συρροϊ πολλοϋ καί έκλεκτοθ κόσμου ή ΣοφΙα Πό παστεφανου πρεσβυτέρα, έκ τβν παλαιοτέραν οίκοδεσποινθν τής πόλεώς μας δισκριΘεΓσα διά τος χριστιανικίς αυτής άρετάς. Τ4 τέ κνα καί γενικώς τούς οΐκεΐους της ή «Ανάρθωσις» συλλυπεϊται θερ Γώοω στήν πόλι μας. ζςβΐ τ^ςχο,ν^ ς^ ΣφΙγγει την μέο,ν χ,ΐ αυγχροι ί ΠβνΤ ΧΙ * έ ζ Όμαδική Εξοδος τΏν συμπολι. των Θά σημειωθή κοΐ πάλιν αθρι. όν έπ' εύκαιρία τοθ Σοββατοκύρια. κου —"£τσι έκτός των έκδρομών το| βρβιβατικοθ Συνδέσμου είς Γέργβ. ρη-Βροντήσι, έτοιμάζει Θαλάσσιον έκδρομήν καί · ναυτικός δμιλος είς Μάλλισ. -'Αλλά καί πλη,Θος άλλαι έκδρ. μαΐ δργανοθνται άπό όμάδες καί δμΐλους. —Ή φυσιολατρεΐα βλέπετε ήοχ» σβ νά σημειώνη κι' έδώ μεγάλες κατακτήσεις. —ΑΙ εργασίαι διά την ανέγερσιν τοθ νέου Μουσείον μας προχω ροθν Νανβποιητικως. —Ήδη ήρχισεν ή έσωτβρική διο ρύθμισις τοΰ κτιρΐου τοθ όποίου έλπΐζεται νά είναι σόντομος ή α¬ ποπεράτωσις ώστβ νά στεγαοθοθν οί άρχαιολογικοΐ μας Θησαυροΐ είς οΐμημα άσφαλές, κομψόν, έπιβλη τικόν καί σύμφωνον πρός την σύγ χρόνον ονιί^ηψιν περΐ όργανώοε ως των Μουτ?ε ών. —Καλόν 6μως Θά ήτο νά ήοχι ζεν έν τφ μετοξύ καί ή έργασία τοθ έξωραισμοθ των πέοιξ χώ·α>ν
  ώστε νά παρουσιασθή £ν ωραίον
  σύνολον.
  —'Αλλ' επί τβ εύκαιρία πού όμι
  λοθμεν διά τάς αρχαιότητάς, Θά
  ήθίλαμεν νά πληροφορηθώμεν:
  —ΤΙ γίνεται ή υπόθεσις τής ά
  νεγέρσεως τουριστικοθ περιπτέρου
  είς ιήν Κνωσόν; 'ΕλησμονήΘη μή
  πως καί ή ώραΐα οθτή Ιδία;
  —Οί τελευταϊες χλιαρές νΰχτες
  μέ τίς άοτροφεγγιές καί τα μβθυ
  βτικά άρώματα πού άναδΐδοον τα
  λου'ούδια καί τα γιασεμιά έξύπνη
  σαν πάλι τίς ρωμαντικές διαθέοεις
  των συμπολιτων καί Εγιναν άψορ
  μή νά πλημμυρίσουν οί γειτονιές
  άπό καντσδόρους,
  —ΚαΙ δταν μέν τραγουδοθν πραγ
  ματικά το πρδγμα ύποφέρεται,
  Άλλ' δταν Ορηνωδοθν καί κράζουν
  σάν τίς κάριες όληνυκτΐς τό πραγ
  μα γίνεται έκνευριστικό.
  —Τότε Ρέ έπιβάλλε,ται καί ή ε
  πέμβασις των σκοπων χωροφυλα
  κων.
  —Κομψά, μοντέρνσ, Αρτια αί
  σθητικως είναι τα σπιτάκια τοθ νέ
  ου συνοικισμοθ πού δημιουργεϊ
  ται στά ττρώην τούρκικα νεκροτα
  φεΓα Εξω άπό την Καινούργια Πόρ
  τα.
  —Χρειάζεται μόνον νά διαμορ
  φωθοθν, να ίνοπεσΐοθοθν καί ν" ά
  σφαλτοστρωθοθν καί οΐδρόμοι τού
  ώΐτε ό συνοικισμός νά λάβη την
  όριστική μορφή τού,
  —Άπό ημερών ήοχισεν ή έπιδι
  όρθωσις των «τομΐων των ύΐτ·νό
  μων τής πόλεως άπό είδικά συνερ
  γ«ΐα τοθ Δήμου.
  —"Ας ελπίσωμεν Οτι συντόμως
  Θ' αρχίση καί ή κατασκευή τοθ με
  γαλου δικτύου των ύπονόμω·». π>
  σιε νά έξυγιανθπ ή πόλις,
  —Ώροΐα τα σχίοια τοθ Δημοτι
  κου Θεάτρου, τα όποΐα ύπίβαΑλαν
  είς τόν Δήμον οί μηχανικοΐ πού
  Ελαβον μέρος είς τον σχετικόν
  διαγωνισμόν.
  — Νά ελπίσωμεν δμως δτι Θά με
  ταβληθοθν συντόμως «Ις πραγμα
  τικότητα καί Εέν Θά μείνουν μόνο»
  σχέδια είς τα χαρτιο;
  —Τό ευχόμεθα κοΐ τό πιστεύομεν
  στηριζόμενοι είς τό ενδιαφέρον τοθ
  κ. Δπμάρχου διά την πρόοδον τής
  πόλεως,
  —Νίκρα καί στασιμότης πρωτο
  φανής πσρατηρεΓται είς την άγο
  ράν μας την εποχήν αυτήν.
  —ΟΙ δνθριοποι δχουν ξβγ,υοή
  •τίς έξοχές δπου ίχουν τίς πβρι
  ουσίες των ΚαΙ οί χωρικ·Ι μσς
  εΐναιάπησχολημένοι μέ τάς έργα
  οίας είς τα άμπέλια καί μέ την
  σι,γκομιδή τώ» βημητριακών.
  -θ' άνβμένωμεν λοιπόν τόν Λο
  γουοτον διά νά κινηθη ή άγορα
  -'ΑληΘινά ώραΐο είναι τό μουσι
  κό φΐλμ τοθ Πουλακάκη, «Αύτο
  κρατορικό Ρωμαντζο». Πλοκή, μου
  οική, ηθοποιΐα, σκηνικά, θαυμοσια
  τό καθιστοθν 6να φΐλμ κατ' έξο
  χήν εύχάριστο.
  β Ρέπορτερ
  ΈνβΐΗΐ«ζ·τ*ι οΐκία παραπλεύ
  ρως Αγγλικοϋ Τηλβγραφείου έκ
  5 δωματίων. κουζΐνας, πλυσταρι
  θθ καί αΰλής, κ
  Πληροφορίαι παρά τφ κ. Μβνε-
  λάω Διαλλΐνδ.
  •Απβίλίοβη γυναικεΐο τσαντάκι,
  περιέχον ολίγα χρήματα, σημβιω
  Τ°1ο5. ΚΠ1αΡ^αλλ6^ι Γ^°*+°
  Ζητείτ«ι πρός αγοράν καρροίσΛ
  κι μπεμτ,ί εν καλή καταστάσβ,
  Πληροφορίαι παρ' ήμ[ν< Γ, ΚΑΡΟΥΖ1ΚΗ! ΧΕΙΡ0ΥΡΓ0Ζ-ΟΑ0ΝΤΙΑΤΡΟΖ .-1
  ^Α'ΝΟΡΘΟΣΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  Ι
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  44ον
  Έπβιδή Βέ το εργοστάσιον τού κατέστη κέντρον, Ιν
  τόςόΛΙγου εσχηματίσθη πβρ! αύτόνέα συνοικΐα, δττου
  ευρίσκοντο (καναΐ ένδείϊς οικογένειαι* Πρυσβ λοιπόν
  καί Ιν φαρμακείον, οπόθεν έπορ'ζοντο *ωρε4ν τα
  φάριιακα.
  ΚαΙ κατ' άοχας μέν βΐχον β(π*ΐ α' κακαί γ
  σαι τΐβρί αύτοθ- 6 γεννάδας αύτάς έβαλεν ΐ(ς το*
  νοθν τού κα( καλσ ν* κλουτήση *Όταν 8ε ίΤδον 8ί
  έπλούπζβ τόν τό-ον -ρΐν ή τιλουτήσο αθτ<5ς, οί αό- τσ1 καλαί ψυχαί είπον.—Είνε άνθρακος φιλόβοξος. Τουτο 66 τίσ> μάλλον έφαι'νβτο πιθανόν, καθόσον
  6 θειός ΜανΒαληνης όπηΌχβ βιλακόλουθας' Ρέν ελει
  πε ποτέ έκ της λεΐτουογΐας, ή τό Σαββιΐτόβραδον
  έκ τοθ εσπερινοί)1 τοθθ' βκβρ «αι' εκείνον τόν και¬
  ρόν πσοετηρεΐτο είς την Γαλλίαν καί έπαινβΤτο.
  Τόσον ώστε ό βουλευτάς τοθ τοπου, βστις παντοθ
  ώσφραΐνβτο άνταγονιστσς, ήρχισε ν' άνησυχί) έ< τής εύλαβεΐας τοθ άνθρώπου τούτου, καί έ $ μέχρι τοθδε κατεγέλα τα Ιβρά κα( δ σία κεκλεισμένας των θυοών, 8ταν εΤΑβ τον πλούσιον έρνοστασ.άοχην Μάγδα*ην»}ν τ^σιν φιλακόλουθον, απεφάσισε νά τόν ύπβρακοντίσο- διά παραλοβών &να πνευματικόν Ίηβουΐτην, δέν Ιλειτιεν τοθ να μεταλαμβ^νη τοκτικώ τατα, καί ουδένα να ιιαραλείτιη 6,θ?ον. Ή φιλοδο- ξ(α κατ' εκείνον τόν καιρόν μβτεΤχε μανΐας. Έν τούτοις οί πτωχοΐ επωφελήθησαν έττωφβλή θη 8ε καί 6 πανάγαθος Θίθς. διότι ό εντιμος βου λευτής συνέστησε καί η-ότός είς τό νοσοκομείον Βύο κλΐνσς δι* Αξόδων τού. "Εγιναν οί κλΐναΐ 8ώ8ε«χ. Τώ 1819, βιεδόθη πρωίαν τινά είς τόν τόπον βτι κατά σύστασιν τοθ χυρ(ου Νομάρχου, ό θεός Μαν οαληνή'ς Ιμβλλβ νά διορισθή οκά τοθ βασιλέως δή μάριος τής Μ. επί Μ.....δια τάςώφελβΐας, άς βΐδεν έξ αύτοθ Λ πόλις. Καί τότε δή τότβ, έκϊΐνοι οΐιινες είχον εΐηεΐ περΐ τοθ νβήλυόος Ανθρώπου τούτου, βη ί|τον απλώς <φιλό*οξος» έπραξαν την ευκαιρί¬ αν >' άνακοάξασ ν—Νά «Ι δέν τό ελέγαμεν; Έβό-
  ησενδλη ή Μ έπ( Μ.... Ή φήμη βέν ήτο κβνή. Με
  τα τινος ημέρας έοημοσϊύΒη 6 διορισμός δ.ά τής
  Επισήμου Εφημερίδος, Άλλά την έπιοθσαν ό θει¬
  ός Μαγδαληνής απεποιήθη την θέσιν.
  Κατα τό αύτό έκεΐνο £τογ, 1819, διεκρίθησαν Αν
  τη" βιομηχανικβ εκθέσει των Πϊρισών τα προϊόντσ
  τοθ έργοστασΐου Μαγδαληνή", καί τό αρμόδιον κρι
  τήριον των όρχωτών συνέταξεν έπαινβτικωτάτην πε
  ρΙ αυτών {«.θέσιν, δι' ή»1 ό βσσλεύς έκάλεσκ τόν ε¬
  φευρέτην Ιππότην ι ής έπιτίμου λεγεθνος. Νέος θό
  ρυβοςεΐς την μικρόν πόλιν. «ΤΑ δίδετε; τό πσράση
  μόν ήθελβ νά λάβ[1»
  Ό θειός Μαγδαληνη'ς άτιε-οιήθη τό παοαοηαον.
  ΑΓνιγμα ό αΛθρωπος ούτοι! ΑΙ καλαί ψυχαί ήά
  Φρωσαν την συνείδησιν των είποθσαι· «ΌποοσΒήπο
  είνε έ1/άς τυχοδιώκτης».
  Ώς είδομεν, ό τόπος τοθ έχρεώστει πολλά' ο(
  πτωχρΐ τό πβν' υπήρχεν τό,σον,,ώφέλιμας., &στβ έδέη
  σεν επί τέλους νά τιμηθβ, τόσον προοη ή-, ώστε ε¬
  δέησεν επί τέλους ν1 άγαπηθβ· οί εργάται τού ΙδΙ
  ως τόν έΛάτρευον, λατρείαν άπέναντι τής ό «οίας
  αύτός εφαίνετο μελαγκολκότ;. "Ο τα ν Απεδείχθη
  πλούσιος, «δ καλώς ό κόσμος» ήρξατο να τόν γ,αιρβ
  τΐζρ, καί νά τόν άποχαλ() κύριον ,Μχγδαληνήν»·
  Αλλ' οί εργάται τού καί τα παιδία επηκολούθουν
  άποκαλοθντές τον «9ειόν ΜαγΑαληνή>», καί είς
  τοθτο μάλλον ούτος έμβιβία, ώ; «ύφραινόμενος,
  Καθ* ^σ>ν άνιψοθτο, τα προσκλη ήηα έπιπτον έπ'
  ού τοθ ώς βοοχή. «Ή κοινωνίσ» τό άνϊζήτει. ΑΙ
  μικραί τής Μ. επί Μ .., ΑριστοχρατΐκαΙ συναστρο
  ♦αί, οΐτινες, έννοίΐται, θά έκλειον κατ' αρχάς είς
  τόν εργολάβον τάς θύρας των, παρέμενον ό3θάνοι·
  κτοι είς τόν έ<ατομμυρ!θΟχον. Πολλαί τοθ τψοσηνέ χ,θησαν δεξιώσεις, Αύτός άπεποιήθη. Πάλιν αί καλαί ψοχαΐ δέν έκράιησαν τας γλώσ σας των. —Είνε βνο;ο Αμαθής ά>θρωπο(·, χυδαΐας Ανατοο
  φΐ)ς. ΚανεΙς Ρέν γνωρίζει τή* φο:ραν τού. Δέ»· ή««ύ
  ρει πθς νά φϊρθή έμπρός ϊΐς τόν κόσμον. Οΰΐβ (Τ
  ναι άκοδεδεΐνμένον ά/ γνωρίζη ν' Αναγινώσκη
  χον.
  Ό (α ν είδον δή έκίρδαινβν είπον, «Ε Τ 'ε ένας
  Ιμνορος». Όταν είδον ΰη άπβποιιΐΐο τάς τιμάς. εΤ
  . πον «Είνε Ινας τυχοδιώκτηι», "Οίαν είδον δτι Α
  «εποιεΐτο τάς συναναστροφάς, είπον «Έ,Ινε
  Τώ 1820, πέντε ετη μβτά την Αφιξιν τού είς την
  Μ. έπ( Μ ...τοιαύτας πασιφανώς ωφελείας εΐχε πρό
  ξενήσβι ε(ς τόν τόπον, καί ι όσον όμόφωνος ηγέρθη
  Επαινος υπέρ ούιοθ, ώσςε ό βασιλΐύς τόν διώρισεν
  έ< νέον δήμαρχον.; Καί αότός μέν πάλιν άπβποιή θη, Αλλ' ό νομσρχης τόσον έπέμενεν, ώστβ ήλθον τόιε δλοι ο! Ινκριτοι τζς πόλεως καί τόν παρεκά¬ λουν, ό βέ λαός βίς τάς όδού; τόν καθικέτευε νά δέ χθθ την θ/σιν. Δέν ηδυνήθη πλέον ν' Αντισταθή- ε¬ δέχθη. Παρετηρήθη βτι «όν παρεκΐνβι ε(ς τοΟτο πρό πάντων ό λόγος μ άς γρα(ας γυναικός τοθ λαοθ, ή όηοΐα ίκραζεν όπό τοθ κατωφλίου τής θύρας της σχεδόν; έν αγανάκτησιν «ΕΤβϊς'4'εΤΙ £νας καλός δή μαρχος είνε είς τόν τόπον ώρέλιμος. Ποέπει Ενας δνθρωπος ν' Αποφεύγο ενα καλόν δπου ιίμπορβ! νά κάμρ;». Αυτή ή τρΐτη περίοδος τής Αναβάσεως τού. Ό θειός Μαγδαληνης εΤχβ γΐνει κύριος Μαγδαλην(]ς· ό δέ, κύριος Μαγδαληνης Ιγινε κύριος Δήμαρχος. Γ.' Χρήμκτ» Μ«τ«τεβειμίν« καρά Λ.«βίτο. Άλλ' δμως ίμβινβν Απλοΐκός ώς πρΐν. Εΐχε την κ ό μην ή·}η φαιάν, ιόν όφθαλμόν σοβαρόν, την ΰψιν ήλιοκαη ώς έργάτου, τό πρόσωπον περΐσκβπτον ώς φιλοσόφου. Συνήθως έφόρει πΐλον Ιχοντα τούς γύ ρους κλατΐΐς, καί μακρόν Ινβυμα ρελιγκόταν, έξ έ ρέας παχβ(α<·, κομβωμένον £ως υπό την σιαγόνσ. Έ ξεπλήρου τα καίήκοντά τού ώς δήμσρχος, άλλ' έκ τος εύτοθ ϊζη μονήρη βίον. Είς ολίγους έλάλει, ά πΐφιυγε τάς πβριπο'ήσβις τΛν Ανθρώπων έχαιρέτι ζε πλαγΐως· ά» εχώρει Αμέσως* έμειδία Οπως Απαλ )άσσεται ιί)ς όμιλΐας* έδιδε ν, δπως Απαλλάσσβται κθ μειβιάματος. ΑΙ γυναΐκΐς Ιλιιγον περΐ αύτοθ. —ΤΙ καλός άρκοΐίδάνθρωπος, (συνε](((εται) ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ 'Αντΐφβιο-ική Κατήχησιο Τί είνε καί πώς ττρο- λαμβάνεται ή φθίσις. 4νν 18. Εξέρχονται ίέ ε( φυμχτι- ΐ δάχιλλοι άπο τόν πάαχοντ» ^γανΕομόν δμοθ μ| «ά έκχρΐματαΐ τβν προσβε6λτ)μί»»ν ίργάνβν, ώ; λίγου χίριν μέ τα πτδιλΐ έκ( φυ ματΐώΐΐβς τβν πνΐιιμόνων, μΐ τα κότιρανα εί ν ή νίοος κριοίβχλε τα Ιντερ», μέ τα ιύ?α έαν πά αχουν φυμαιτίαιοιν ιί νεφροΐ χαί ή χύατις, μ! το γάλα επί ^υμβτι· ώοιω; τΑν μκοτβν, μέ τί πθ·ν τοθ άποαιήματβς έκΐ φαμκτΐώσεοις 06 ή γαγγλίων χαί ιθτ» χά.· ΙΘ.Έκειδ* Βμβς ή τ«ς οιινη<ίσ έ;α μορφή μ οιως ι[ν« ή τβν πνει>μαν»ν, ώς
  κυριώτερον μέβον μιταδίσΐως ΤίΟ
  Βΐος θιωροθνται τα πΐύιλα
  τβν φθΐοιχίν, μέ τα δΐίΐ» Ιξά-
  γονται χαί δισοπεΕρον.αι πέριξ
  ημών κλτ)θνς αΊΐιΐϊον φυματΐχ&ν
  δχχΐτ)ριδ[»ν—-χατά τινάς »ιχρ»6ι-
  ολόγβυς μάλιοτα Ι«ς 7,200 ίχχ-
  μιχροίίων δι" Ιχββτον
  χκτά τα διάοι^μα Ττ,ς
  20. Ηί, τας πκήαι έν «δϊοις
  ί) τεραστία αυτή πληίος τβν δα·
  •ιτηριδίων πιΰ έξάγει ό παβχων
  έ^γανισμΟΓ, διότι δ χίνδυνος δέν
  ι [νέ τόσον μεγάλος δαον τόν φαν-
  Έν πρώτοις, Ιν δσφ τα
  (ατηροθνται έν ογί$ κα·
  ή μέσκ είς πτυελιατρβς
  μέ δγρίν τι αντιοηκτιχόν ή χαί
  νε·ό, ουδιμΐα μετάδοοΐς
  κτβί ιΝβ δϋνατί, διότι 4-
  πό δγράς επιφανείας Η* άν«Β(βον
  τα ι μιχρίίια.
  21. Έξ ίΧΧοα πτ,ύιλβ φθιβι·
  χβν ρικτέμινα ΐίς τέ Βκαιθρβν,
  είς εδριίας ίίου: χά Ι προ πίν·
  των ιίςέχτάσιις επί τβν ίΐτβίων
  προοπίτττουν άπ' εδθιΕκς «Ε ήλΐα
  χκΐ κκτΓνις, &κοβοι(νουν έντος δ
  λίγης ω?«ς ακΐνδυνοι, άφ' ϊ'βς
  μέν διότι «κολιιμαΐνονται άηο τί
  ήλιβχόν φβς, άφ' έέρου !έ διί
  τι χά Ι δα« άποξηοα'νονται χαί με
  ταδαλλόμενα ιΐς χονΐορτόν έναιιο
  ροθσιν ι(ς τ4ν βέβα πληθύν μι
  χροβ.'ββν, έπιιδή ί αν,ρ τ·0 δπαί·
  θρου οχεδδν διαρχΑς άναχινιΐται
  ««β ριδματοτ, δικβχορπ'ζςυν τα μι
  χριϋβ'ά των ταχέως έντος τοθ μι·
  γΐοΐβυ χώρευ ττ|ς &τμ6σφα(ρ«(
  χαί τα βραιώνουν τόσον πολδ δ
  ότε κολυ βκκνίτος συμβ»Ενει ν4 Ιλ
  θιυν είς επαφήν πρός τα αναπνευ
  ο «χά μας δργανκ·
  22. *£ηειτκ α Ε ήλικχαί «κτΤ-
  νΐς Ιχουν την ευεργετικήν χαί ά·
  ληί)βς προνομιαχήν ίύναμιν χκί
  χαταοτρέφβυν έντός δλίγ~ς ώρας
  τα μιχρίδια τί{ς φθίσιως, δπως
  χά Ι κλεΐοτων ίλλων μελι/σματι-
  χβν νόαων. Έχιΐ δέ τέλος μδντ,
  ή άηβξήρκνσ'ς την ίδιίτητβ να
  ίξοιοθΐνΐζη 5πέ την έπίδρααιν χαί
  τβθ β^γίνοιι τι0 αέρος χαί δβθμΐ)
  Βαν νά καταστεί την μβλι/σμκτι
  χήν ίδναμιν τβν πτυέλων.
  23. "-3ΤΙ χυρίως έκΐχΕνδυνα
  είνε τα πιδιλχ «βν φθισιχβν δ-
  τβν πιδωντκι επί Βακιδου χλιι-
  βτβν +) περιοριομένων χωρίον, Βω-
  μαχίων, κΕθουαβν, γρβφιίων, ίχη
  μάτων χλπ. ί) χκΐ είς τα μαν·
  ίήλΐα ττ]ς τοίηψ, διότι έ ιίς τοι
  βδτους χώρους «νοιπτϋσοίμΐνοζ χο
  νιορτόί, Βκως Χ«Ι ή άηοξήίβν
  οις τβν κτιέ^ων 2πό τί υραοματ,
  μολδνουν τδν &έρ« μέ «πειρΕαν
  μιχρββΕων, ή δέ είοπνβή τοθ αέ¬
  ρος έκεΐνου δύναται ν' αηοβ| επι
  χΕνδυνος δια τ«υς δγιιϊς.
  (συνβχίζεται)
  ΑΘΗΝΑΪΚΑ
  «ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ"
  Πλκτεΐα 'θμονοΐβς Τηλ. 30495
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  «,ΓΑΛΛΙΑΣ"
  Ό6β« £τ«δ(ο» 57, Τηλ. 3Γ236
  70 μονά δωμάτια κοί 70 διπλα
  ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΑΠΙΝΤΑΧΟΥ ΚΡΗΤύΝ
  Άνακαινισθένχα χαί υπό την νέαν διεύθυ»σινΐ
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ καί Σία
  Πκρέχβυσι συγχρβνισμίν» «ρ«ϊ« μβνάλα βαιυάτι». εύάβ
  ρ« Μ»1 μέ ΘκυμαοΙαν 8έ«ν (Ις τό κιντρον «6ν Άβηνδν.
  Άσαναέρ -Ζκβτβ κκΐ κρύ« νερ>.—Ύηηρΐσί» άρτΐΗτα
  τη.—ΤιμβΙ άνάλονοι χ«1 λί
  ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΛΠΗΙΣΤΙΣ
  Τα γλυκόπιοτα κσί άούγκριτα είς
  γεθσιν καί εμφάνισιν σιναρέττα.·
  Ποιότης σταθερά.
  ΆντιπρόθΜποι έν Ηρακλείω:
  ΦθΥ2ΤΑΝΑΚΗί-8ΥΛθΥΡΗ5 καί 2ί«
  Ι
  §
  1
  ι
  ΕΛΑΙΡΠΑΗΑ ΤΡΙΧΙΝΑ ΜΥΤΙΑΚΜΚΙ
  ΕΞΑ1ΡΕΤΙΚΒ2 ΟΟΙΟΤΗΤΟΣ ΚΙΙ ΑΝ Τ Ο
  XI!
  Αι* ύοραυλικα ν·«1 χειροχίνητα πιεβχήρια
  ΟΑΡΑΚΑΤΑΦΗΚΗ
  Γραφείον ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  Γενή Τζαμί Τηλ. 326
  ΧΑΝΙΑ 1 Ιουλίου (τ.Ε5 ίντα-
  κοχριτοθ μ«ς).—' Είς έκαγγελμχ·
  τίας τής πόλεώς μτς μιταβάντας
  πρέ κ«ιρβθ είς "Αθήνας εδηλώθη,
  θ'ί είμαι είς θέαιν νά γνωιΕζ»,
  δτι άαχέτως τβν δοθιισίν Βιαβε-
  Ικιώΐεων διά την λδαιν τβν γενι-
  χβν έπογγελμκιχβν ζηχ^μάτων,
  ή κυβέρνησις έχει δπ' Ιψ!ν της
  ν τ§ ρυθμίβιι «δτω^ νά λάβΐ
  π'ό οχίψιν χχΐ τάς ί5ΐΛπέ?ας το
  ΐχας ουνθήχχς.
  ΟΟΐω λ. χ. είς τό ζήιημ» τ*)ζ
  «αγγελματιχ<(ς οτέγης χαΐ τοθ νοιχιοοΐαοίο» τ) χνβέρντ)3ΐς ΘΑ 9Κ«θ«)θ) νά ιθρη λδοεΐς (χα· οποιούαχς ε! δυναχέν τάς άπαιτ») ιεις τοθ έπαγγιλμαιτιχοθ χόαμου :«ν διαφίρω^ κόλεων έν σχέσει έ τ«ύς έν αδταΓς έπιχρατοθ^τκς ίδίχοΰς δρ·ιις οίχονομικτ]ς χαί σ;εγαατιχτ}ς μορφάς. 'Αλλά χαί είς 5λλα ζηφχτ« ώ: ή μεγαλιιχέρ» ένΐοχυοΐς τβχ ΐωοίμων έπαίγιλιιατβιν χ,λ.π ι* λι,φθοβν δπ' δφιν εδμινβς αί ποδείξεις τβν χ»τΐ τδκβυς Έπαγ γΐλμχτιχβν χά Ι Βιοτεχνιχβν Επι ΑΝΘΗ θά βρτΐτβ τα & ραιότερα τριαντάφυλ λ« ονοί Ι, Κί Προσεχής ή ρύθμισις των έπαγγελματικών μας. μελητηρΕων ώ«ι δαθμιβίως έν τί έπιλδοει τβν ζηττμίτων τοθ έπαγ γελμΐτιχοθ χόβμου, μη κγνοηθβθν αί ιδιαιτέρας σημχβΐχς τοπικαί λεπτομέρειαι. Π6ντως φλέγαν ζή*ηιι« ακαοχβ. λ?θν προφανβς τοθί «ρμοδίους α& την την στιγμήν είναι ή ρύθμισις τβν αβτιχων χρεβν δηλ- τβν έ- παγγελμχτιχβν χαΐ έμπβριχβν τα υπο!» δπίρχουν πλεΐΐται ένδεί ξεις πείθβυοαι δτι θ* διαχανονι οθβθν επί ν£ δίσιι τοθ διχκΕου χαί αναλόγως πρός τον τρίπον τ*}ς ρυθμίοΐως τβν άγροτιχβν, έφ' Β· οον ουντρέχβυν χά Ι α Ε βνίλβγ·ι πρός την ρύθμισιν αδτβν χβονΐχαΐ χαΐ οίχοναμιχαΐ αυνθ^χκι. Έν ί*1 λόνφ χ^Ι κατα τας πληβοφβρίας Λ; αανέλεξ«ν οΕ έην ναχαμφ*ντες έν Χανίοις έπαγγελ· ιικτίαι ή Χϋβέρνηιΐς τοθ χ. Ηει4· (Χ άπαβχολεΐ.αι μέ πραγματικήν ατοργην δι* δλα τα έπχγγελμκτιχά ζητιζμχτα ό!ηγο6μενα μετ! τί)ς δυνκττΐς ταχύτητος είς λύιιις (χά- νοποιοΰσχς απολύτως τίν επαγ¬ γελματικήν χίομβν. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Έπειδη πολλάκις βΕ ιι έχ διαφόρων απχιτη'αιών των τίρβς τό δημίοΐον προαερχονται ιίςτο Ταμιΐβν κρίς λ<|φιν τΑν διχαιωμά'ω' βύτβν χωρίς νά ώ οιν έφίδιασμέναι δι' άποδεΕξενς δεόντως θιω^ημένης ώς πρός την ταυτίτητα ί6>* Βιχκΐούχων χαί τό
  η°0'βν ττ]ς δπογραφ^ς αθτβν π»
  ί τοθ Πρεΐδροιι ΐ<5ς Κοινότητος ττ|ς Άιτυνομιχής αρχΐ)ς δπο- βαλλόμενοι (0;ω είς μνρίας ταλκι- ίωρίκΓ, ειδοποιούμεν τοας δικαι δχους χαί ουνταξιβύχαυς πίοης ίβτηγορίοις Ντ πρό τής πρδσελιΰ αεως κύ:βν είς τα Δημόσιον Τα- ^ :ΐν έκΐμελβνται τή; θιω^ήιΐ ως ι%ί απβδεΕξιώς των δια την γνηβΐέτητα τής υπογραφάς αατβν; χαί τβν πληρεξουοίων χαθόβον έν έναντ'α περιητιΒοει ίέν θε χαθΕ· οταται βκνατή ή έξόφλησις τβν δι χαιωμάτων. Έπίσης άπο 1ης ΊαυλΕου α Ε ώ ρ«ι δβαβληψ'ας το3 χοινεθ μετ* ίΤαυείου έ*ανον!οθτ]σ«ν ι δ ι»: 3 Ιως 12 π. μ. τέ &πόγευμα θε εί ναι χλιιβτόν δι! τοΰς οιινβλλααοο μένους. (Έχ τιθ ΤαμεΕου Ήραχλείου) ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ή 'Αγροτΐκή Τραπέζα της Ελλάδος, ύποκατάστημα Χά ν Ιω ν, διαχηρύττβι βτι έκτΐθη σιν ώς έντολοδόχος των Οίνο πό ητικδν Ένώσεων Μάλβμε Κολυμβαρίου κσί διά λογαρισ σμόν τούτων, είς πρόχειρον φανερόν μειοδοπκόν διαγονι σμόν ιή' ποομήθειαν δ£κα τεσσάρων (14) σβ'-ρών έξαρτη αάτων οίνοδεξαμενών έξ ό?ε χάλκου (ΐϊροστβγών, στομ'ω» θυρών, τοιχοσωλήνων μετο φλαν'ζών,πβριστροφκΛν χρου νυν τύκου ςΗιίΙΙε&εαιιά, κρου νών τριστομΐω', μακόρ κλπ) Ή βπμοπρασΐα γβνήσεται την 13ην "Ιουλίου 1937 ήαί οαν Τρίτην καί ώραν 11 ην πρωϊνήν έν τοίς γραφεΐο'ς τοθ ύη)ματος Άγροτικής Τρα πέζης. Σχέδια έξσρτημάτων καί λοιπά σ)ίΒ·ΊκΛ εισίν κατατβ θ^ιμένα είς τα γραφεΤα τοθ ΌργανισμοΟ ΟΙνοποιεΙων Κοή ηΓ, ένθα οί βουλόμενοι δύ νανται νά λάβωσι γνώσιν ττροσερχόμενοι καθ* εκάστην «οί ώ?ον 11—12 π. μ. Έν Χανίο.ς τβ 25 Ίουνίου 1937. (Έκ τοθ 'Υυοχατασιήματθς της Α, Τ. Ε.) —ΟΙ πνινίντΐς τδν Χαενίων. Κ«θ' & μάς κληρβςροροδν έχ Χ* νί«ν τα πτώμ«τα τδν τριών άτβ μων άτινα έκνίγηαβν αίς 'Λνυιότν άνήκοντα είς τον Γεώρ. Φραγχο δημητρακην. την ίξχδέλςρην τού Ελένη Μαλτεζάχη χκΐτίιν φίλπν της ΚλΕθπατρ* Μοτν»λ»βηιδάκπ « νβσυρβίντ» υκβ δύτου μετεφέρθη σαν προχθές βΐς τα χ»ρί« τνν —Άπόλυαις έκτοπιαμΐνων. Π«ρά τοθ οφθίΐβϋργβίβυ Δημ*· •Εας ΆσφβτλεΙας διβταχθη μ«1 ε¬ γένετο ^ απόλυσις πολλδν ενέκ- τβπίοει διατΐλβύντβαν άφβδ βΐ βΙ· ρημίνοι δι' οττομΐΜ&ν δηλώσεϋν μβτανβίβς άι«Ηάρυξ*ν τας χβμ μουνιατικοτς άρχάς,ώί έθνβςρθόρους διά την Ελληνικήν Πατρίδκ πά Ι θΛβσχίθησαν δτι θέλουσι διββιώ σϊΐ τοδ λοιποδ νβμιμβφροννς έν τ·ς τ&ν χαθιερνθειβΒν αρχ&ν το& Νέβυ Κράτου ς -Η άλιϊία δια δυναμίτιδε-ς. , Κατόπιν τοδ προχβεοινοδ τραγι Μβδ φόνου έ£ «ναφλε(Εΐις φύσιν γ(ου δ»ναμίτιδο$ τβΰ άλιί»ις Να νβύσβυ Κουρή καί τοδ τραυμκτι σμβδ τοδ βοηθοδτου βΐςτπν π«ρ« λ(*ν της Χώρας ΣφκχίΝν.ηΑιοΐΜη αίς Χωρβφυλαχής ΧανιΉν ιτροτί ββται νά εντΕίνη τ« μέτρ« διώ[« { μ«1 περιστολτΊς της Μ«τ«βτοε πτιχϋς ταύτας άπο η&αης άφ &λ( Χερσόνησον. Ό Ναοτικος Όμιλος Ήρακλεί ου διοργανύνει έχδρομήν είς Χκρ οόνησον, Μαλλικ την Κυριακήν 4ην Ιουλίου 1937- Τ ο προγραμμκ ίχει ώς έ{ής: Συγκέντρωσις είς ά ποβάθραν την 5 1)2 πρωϊνήν. Ά ναχώρηαι; διά πετρελαιοκινατον διά Χβρβόνησον—Μ«λλι«. Επί σκέψις τβν άρχ«ιοτήτ·ιν Μαλλί «ιν υπο την καθοδηγηβιν {εν* γβν. Έπιατροφή το ίσπέρβς είς Ηράκλειον. Δικαίωμα ουμμετο χής διά τα μίλη δρ. 30. διά τα μή μελη 43. Δηλίαεις συμμβτοχής γίνοντβι δεκταί μέχρι της έαπί ρας τοδ £«ββ4του είς τβν κ. Κ. Κλινάκην. —Β.ατά τής Είς την εφημερίδα τής κυβερνη αεκς εδημοσιεύθη η έν Γενευα ύ «βγραφβϊοο» την 11)10)1933 σύμβκ οις περΐ κβταατολης τής σωμοττεμ πορΙ«{ έναλίκΜν γυναΐΜ&ν. Ύγ(ΐονομιχ«{ ίλβγχβς φ λεργατ&ν καΐ Χτ«φυλεργκτριβν Επικειμένης τής ενάρξεως %<. Ιργαβίβς συοχευασΕας οταφι/λβν (ν ταίς άκοθήκαις, χαλβθντΗΐ (Ε λθί έί Ι έ ασχοληθηοίμενοι έίγίται χά Ι έρ γατριαι, βπως χαθ' έχάστην έργά σιμον ημέραν χαί ώ>αν δ—6 μ μ.
  προρέρχωνται είς τα γραφεΐα τοθ
  'ϊγ.έι·νεμιχεΟ Κέντρου ΉραχλιΕου
  πρές εξέτασιν χαί έφοδιαομον διά
  τβν απαραΐ'.ήταν διδλΐαρίων ταυ
  τότητος χαί δγείας.
  ΟΕ ατιρβόμενοι διδλιαρΕοι» ταδ
  τέτητος χά Ι δγεΐας π. έ. Βέεν να
  φέρωσι μεθ' έχυτβν άνά (ι («ν φω
  τογραφΕαν.
  (Έχ τοθ γραφείον τοθ Τγει·
  νβμιχοθ Κέντρου Ηρακλείου)
  ΕΙ( τό κουρείον τοθ κ. Άγχόπ
  Άπραχαμπιαν πσρα τα κρεοπω.
  " " πολοθνται βδίλλσι,
  —Τό <ρι·ν ί,λικΐβς β,ινμβιτι κνν ΔΓ «ναγκαατΐΝοδ νόμβ» τό βίρ θρον 1 τού «πό 23)8)23 νομοθπτι κου διατάγμ«τβ( κερΐ Αρίου ήλι κίας των «νΜτίρων μμΙ μ«τμτ< ρ«ν αξιωματικών τροποποιεΐται ώ έ£ή$: «Είς τάς όι«τ«£·ις της ραγράφοχ. 1 συμπεριλκμβάνον Τ«ι χβΐ οί άνώτ·ροι κ«1 Ηβτώτβ ροι άςΊνμικτΐΜθΙ τής ΧΝρονυλβι Μής. ΟΙ ·ϋτΜ Μ«ταΛαμ(ίοινόμενοι χ«τά το τρέχον έτο$ υπό τού βρί ο» ηλΐΗΐα; «νΜτκρβι ,η«1 . Μ«τντε ροι ~,ά£ΐΝματΐχοΙ ^τής Χωροφυλ» >«ής λαμβάνονσιν άποατρ«τευόμ·
  νοι ο»ντ«(ιν άνϋτίρευ βαθμβυ,
  άνε{«ρτήτΜ{ τοδ χρόνον υηηρεοΐ
  «ί όν κέκτηνται ·1{Τόν βαθμόν
  τόν οποίον φλρουν κκτά την ά
  ποοτρατιίκν τε>ν».
  ΠΡΟΣ ΚΛΗΣΙΝ
  Οροοχαλοθνται κάντα τα Μίλη
  ιοθ Συλλόγοιι Ιΐβλϋΐίχνων Νβμοθ
  Ήραχλείοι» Βπως προοέλθωσιν είς
  τό Γραφείον τβθ £»λλδγευ την
  4ην Ίβκλίου έ.Ι. ημέραν Κιιρια
  χήν καί ώραν ΙΟην π.μ. διά την
  έχλεγήν Νέβυ ΔιοιχητιχβΟ Συμ
  ββυλ.ου.
  Έν περ.κτώοει μή ακαρτίας α
  ναβάλλεται δια την μεθεπομένην
  Κυριακην Ιΐην Ί.υλΙοκ χαί,ώ,αν
  1ΟΊν π.μ.
  ('ΙΕχ τβθ Γραφείβυ τβθ 2«λλί
  )
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφΒΐσ Ινβντι Π«λ. Νοάαονΐαο
  ανορθωσισ:
  Πρωίσ Παρασκευης
  2 Ιουλίου 1937
  Μ+44
  >ΟΟ»ΦΘ·'
  ΤΑ ΕΒΗΙΚΑ ΣΤΡλΤΕΥΜΑΤΑ
  ΒΙ&ΙΖΟΥΝ ΠΡΟΣ ΚΙΤΛΑΗΨΙΝ
  ΤΗΣ ΠΌΛΕΏΣ ΣΔΝΪ.ΝΤΕΡ
  ΒΕΒΙΙΔ ΠΛΕΟΝ Η ΥΠΟΤΑΓΗ
  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ. ΤΗΣ ΒΙΣΚΙΪΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα-
  πονριτού μας).—Ραοιογραφήματα έκ
  Σαλαμάνχας άναφέρουν ότι τα έθνικά
  στρατεύματα έσυνέχιααν χθές χαί σήμε·
  ρον την προέλασίν των είς τό μέτωπο
  τής Βισχάϊας μέ αντικειμενικόν σχοηό
  την κατάληψιν τού Σαντάντερ. Τά^ βτρα
  τεύματα των Βάσκων αντέταξαν είς τι·
  να σημεΐα άπεγνωαμένην άμυναν πρ< τής όρμητιχής όμως έπιθέσεως καί τή ύπεροχής είς αριθμόν των έθνιχών, ή ναγκάσθησαν νά ύποχωρήσουν άτάκτως "Αλλαι τηλεγραφήματα άναφέρουν δ τι οί στρατιωτικοΐ χύχλοι «ής Εύρώπηι θεωρούν πλέον ώς β·βαίαν την χατάλη ψιν υπό των έθνικών ολοκλήρου τής Βι σκάϊας, λόγω τού ότι -«ά βαακιχά στρα τεύματα άπώλεααν τό ηθικόν των μετ· την κατάληψιν τού Μπιλμπάο. ΟΕΡΙΚΟΠΠΤΛΙΤΟΔΙΚΪΤΟΜΔ ΤΩΗΙΗΙΩΙΓΟΝ ΟΙ Ο Π ΟΙ Ο Ι1ΟΑΟΙΝ ΤΑΣ ΔΥΙΚΜΙΙΩΤΙΙΤΑΣ ΤΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Έκ τού ύπουργείου τής 'Έθνικής θίκονομίας ανεκοινώθη άπόψε ότι διά τού χαταρτιαθέντος νέ· ου νόμου περί ρυβμΓσεως των έμπορι- χών είσαγωγών χατα τό β.' εξάμηνον τού 1937 όρίζεται έκτός των άλλων ότι θά περιχόπτεται το εισαγωγικόν οιχαίωμα των έμπόρων έχείνων οί όποίοι θά άποβειχθή ότι «ωλούν τάς ουναμικότητάς των είς άλλους. Τό μέ τρον λαμβάνεται διά νά ηαταχθή ή έκ μετάλλευσις των δυνβμικοτήτων, έξ ής επέρχεται ανατίμησις είς τα είσαγόμε. να ειδή. ΤΑ ιΓΕΟΡΠΧΔ ΕΠΙΜΕΛΗΪΗΡΙΛ ΑΝΕΚΗΡΥΞΙΝ ΠΡΩΤΟΝ .ΓΡΟΤΗΚ ΤΟΝ κ. ΜΕΤΑΞΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (.τού άντ». ποκριτού μας).—Οί κ. χ. «ρόεδροιτών Γεωργικών Έπιμελητηρίων τού κρά· τους παρουσιασθέντες την μεσημβρίαν σήμερον ενώπιον τού Πρωθυπουργοΰ * Μετ-αξα, άνεκοίνωσαν είς αυτόν την ά πόφασιν των γενιχ&ν συνιλεύσεων των Έπιμελητηρίων διά τής οποίας ούτος άνα,χηρύβΐ'εται πρώτ«ς άγρόττς τής Έλ λάβος δι" δσα μέτρα έλαβεν υπέρ τής άγροτιχής τάξεως έπιΒώσαντες χαί άνα μνηατικόν κύηελλον. Ό χ. Μεταξάς απαντών ηύχαρίστησε διά θιρμών λό γων τούς προέΒρους των Έπιμελητη ρίων. ΗΐϊΓΚΕΜΙΡΟΣΙΣ ΤΟΥ ΙΙΐΟΪ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τοδ 4ντ«ποχριτ·0 μ«£).—Άπό οήμερον καί 11; τ«ύς οικείον ατββμεύς ο«γ*εντρώαΐΜί τβς ύκαΐβρβυ ή? χιβεν ή συγχέντρΛσς τβθ αΐτου. Ήουγχίν τρ «οί ς β« ουνεχισθς εΐαΐτι. Η ΚΑΤΕΑΑΦΙΣΙΣ ΤΟΝ ΟΑΡΑΓΚΟΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΦΥΤΑΚΗ Σχετικώς μέτό ζήτημα ιης χατε&σφίσεως των ττσραγκΛν οί οποίαι ιύρίσκονται νάτωθ τοθ μεγάρου Φυτακη, πληροφορούμεθα τα έ ξί|ς έξ έγκύρου πη·νη"ς; Ή Διμβνική 'Ειίιτρο πή, ενδιαφερομένη 6ιά την άπολλαγήν τοθ λιμένος άκό τό οΤσχος αότό τοο «τενεκβοο μαχα>6» 6ά τόν βίαραΐσμόν τοθ χώρου αύ
  τοθ καΐ την άνθτωχινωτΐρσν στέγασιν των
  1ν οθ·φ οδόντων δυσιυνβν άπό;ων τολι
  των, απεφάσισε να διαθέση πρός τόν σ«ο
  «όν ούτον ποσόν τριακοσ'ων χιλιάθων βραχ
  μών. "Η?η μάλιστα απέστειλε την σχετι
  κήν απόφασιν βΐς τό υπουργείον τής Συγκοι
  >ων(σς πρός έγκρισιν.
  Μόλις βοββ ή έγκρισις αότή, ή Λμενική
  έπιτροπή θα φροντίση δια την ανέγερσιν
  είς κατάλληλον μέρος των απαιτουμένων
  οΐχιών πρός σΐέγοσιν των χατοιχούντων ε(ς
  τα πσραπήγματα των όπο'ων θ' αρχίση σμέ
  οως ή^ χατεοαψισις. Πιστιύβται 5ε 6τι τό
  υπουργείον θα δώση άμίοος την ζητουμένην
  έγκρισιν ώστε νά λήζ~ τό συ> τομώτερον τό
  ζήττιμα αύτό μέ τό οποίον χατ' έπανάληψν
  {χούν άσχολςθθ χαί α( Αρχαί ι ής πόλεως
  Αί μαχαι είς την Μαδρίτην.
  Ό Σωτάν καί ή Γαλλική Γερουσία.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου. Αγ
  γέλλεταα Ιξ ΆγΙου Σββα
  οτιανοθ δτι είς τό μέτωπον
  τής Βισκαΐας τό: έ«ανασΐα
  τι χά σιατεύματα συνεκί·
  ζουν τή* «ροίλασΐν τω*
  ■ρδς τό Σαντάντερ.Έπανα
  στατικά Αεροηλάνα Ιβαμ-
  βάρδισβν Μβές τάς θέσεις
  των κυβερνητικήν είς την
  ΐΜα·ρ(την. Είς τό |ΐ«τ**«ον
  τοθ Χαράμο: τα ««ανάστα
  τΐκά στρατεύματα βνήργη
  σαν επίθεσιν βελτιώσαντα
  τάς θΐσεις των. Είς τα ό:λ
  λα |ΐ«τω«α «σημειωθή κα
  νονιοβολισμός καί τυφΐκο
  βολισμός.
  Έκ Παρισίων βεβαίου
  ται δτι μετό; την Εκκλησιν
  την οποίαν έκαμεν εΐο την
  Βουλήν 6 κ Σ«τάν καί την
  ανάπτυξιν είς την οποίαν
  προέβη τΑν τεχνινΑν λο
  γων, τΔν Βιναιολογούντων
  την ηλήοη βξουσιοβότησιν
  την οποίαν ζητεί ή κυβέο
  νησίς, ή Βουλή ενέκρινε εξ
  ολοκλήρου τό νομοσυεβιαν
  τής εζουσιοδοτήσεως Ή Γε
  ρουσία «άντ«*ς συνήλθε
  Κθές την πρωΐαν !περί ώ
  ραν 9ην καί ή ,συνβδρίασις
  «ροβλεπεται δτι θά συν·
  Μΐσθ| καί σήμερον. Έκ
  ττ)ς συζητήσε«ς θά κατα
  #ανΒ «ν ή κυβίρνησις Σω
  τάν θά ιξουσιοδοτηθθ νά £
  εφαρμόση 4μέσω9 τα α«τρα
  τα όποϊα προτεΐνει ή θά «α
  ραστη θνάνκη νά συζη
  τήσα άκόμη ή Βουλή νίας
  τροποποιήσΐις τάς οποίας
  ■νδ«|ομ<νως θ* προτείνη ή Γερουσία. Ό ίκπρόσωπος τοθ κομ μουνιστικοθ κόμματος κ. Ντΐκλό είπεν δτι τό κόμμα τού ψηφΐζει την «ξουσιοδό τησιν Η«ρίς Ανβουσιααμόν καί άπέμεινιν υπέρ τής Λ νάγκης τής βαιβολής *μ« σων θόρ«·ν καί οχι βμμί- Πώς διεκανονίσδπ ή στάσμευσις αΰτοκινητων καί έν γένει τροχοφύρων. 'Γκό ν<)ς Διοιχήοιως λακτ]ς Ηρακλείου κατηρτίσθη α οτυνομινή 8ιάτα(ΐ( «πιρΐ οταθμ>9
  οι«ς βυΐοχινή ω« χαί λοιπβν τρο
  χεφί{ων> είς τας διαφίρςυς δ
  ί:υς χαί πλατιΕας τ<}ς κίλκβς. Διά % διαιάζιως ίοίζονται αΐαθμιΐ α&τοχιήτων: 1) Ό Ιξααθτ χά Ι καρά την είσοδον τ*)ς οΐκβνο μιχτ]ς Ιφερίας χβρος Ιιθα Ρα οταθ μιδωαι πίντ« άγοραΤα αΰΐοχίνΐ) τα. Τα οοταχΐν-τατ τβθια δπί γριοθντκι μίχρι τ*κ 15 Ό<τ» βρίου νά μετααταθμιύωαιν έχ νή: ω ί?ω θέσε»ς την 7 μ. μ. %1ζ ,ν κΑατιΙαν ΔιοχαλογιάννΤ] 2)Ή πρό τιθ καλακθ νομαρχιαχβθ χά οιήματος πλαηΤ» |·θα θά οταθ μιίϋ)3ΐ ιίσοβρος βγοροΐα οίιτίχ! ντ]τα 3) Ό πρές 6ορ(£^ χβρος τοθ Βΐ)μοτιχοΟ χΐ)παρ[ου Ινθα θχ αταθ μιύωοι τα &πϊλ·ιπα τβν άγορβΕων αύΐοχινή'ων. Τα Ιχτελοθντα την βυγχοινβνΕ αν Ήρϊχλείειι— ΆλιναρναοαοΟ υτον(«ΐ)τκ 9« ατβθμιύναι καρά τ^ν Ώύ^ψ Χχν'ων, τα δ' έχη- λοθντα την βοΐιχ^ν συγχοιν»ν[βν 'Ηραν/είου—ΜααταμΓ &— Άτσαλί νΐβ θά οταθμιύωαι παρά τό πρό τής πλατι(ας Κορνάρου χηπάρΐον. Είζ ιή« πλατείαν Λασναλογιάν νΐ] θά σΐυθμείβσί τα οοτοχίντ)τα τι έχτιλοθντβΐ την ουγχοινωνϊαν Ήραχλιίοκ—Φίίτέτοας χαί τ' α φιχν&ύμεΌΐ έχ τοθ νομβθ Λασηθι ΐΐι χαί τβν έπαρχιΑν Μ?νοφατσ[ ου, Πεδιάδος χαί Β άννον, ιξοιεέ σιΐ τβν άγοραίβν Χκνα θά οταθ μιύ·9ΐν είς τον καρά τίν Δ~μΐΤ( χον χ<|κον οηθμίν. 'ΚπΙστ){ τα ο5»χΕν9]<α τβν έ· ηχρχιβέν ΜχλιβυζΕου, Καινουρίου, _________.., χυιιβηίλινς 'Αρ χαν&ν καί Κανλΐ Καα:ελλ(οιι θά αταθμιδΐβΐΐν ι!ς την κλατεΐχν Αγ. Τί ε< τί Χχνί»ν χοΐ Ρίθίαντ): Ιφιχνοόιιινα ηλ σταΗμιίω3ΐν ί;οθι τ*5ς Παλης Χανίων, ηλ*|ν τΑν &γ«ραΙ«ν αί -ινα Ηά σιββμ«ύβ)θιν είί τί« καρά το χτ]κον σταθμόν, δ ά βίοεις οταθμιδοεβς χάρρων ώ ρΕοθιςοαν ή πλκτιΐα Μηοδοαχχι οΐ'· ο καρά τό χακνακοκτή9ΐο χβρ·Γ, ή κλατιΐχ «Κ^ινούργιβυ Κβφε^·>, ήκοίςτήν βορείαν πλιυ
  ράν τοθ δϋιοθεν τοθ παλαιεθ Ν
  μαρχιακοθ χαταοιήιιατος διίΕβδος
  ωρισμένον τ»τ]μα τής δ5οθ Β6:ω
  νος, Ι'οιντι τής έκχλΐ)αΕας τοθ ',
  γίοιι Δημη'.ρίου, χαί προ τοθ η
  λαιοθ ηυροο6ιο:ιΕβυ.
  Ημ4ζ χειραμιξβν ώ;
  ή κρ*ς ανατολάς τοθ καλαιοθ
  χαταο ήνχιος
  όϊός.
  Διά καταρτιζομέ
  διατάξευς πρ&βλίπιται έξ
  ό χαθοπσμος μβνίμων τιμολογίων
  τβν
  ΑΓΡΙΟΣ ΦΟΝΟΕ
  ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  ΤΛν πσρελθο< σαν Τρίτην βίς Χανιά καί είς την οδόν Σούοος ό έκιΐ «λησίον έγκο ΤΒθ'ηαένος πρόσφυξ Άντώ νιος Χατζησαββας έφόνευσεν έκ προμελέτης τόν έπ'οης πρό Η ΕΙΣίΓΩΠΚΗ Κ»! ΕΞΙΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Μ3Ν0ΠΩΛΙ0Υ ΕΝΑΡΞΙΣ ΜλθΗΜΙΤΩΝ ΚΟΠΤίΚΚΣ ΤΟΝ ΔΙΔΑΖΚΑΛΙΣΣΩΝ 'Η χΐν-οις τοθ ένταθθα μονοΓοβ χβές ώρβν ]β χα1 3ο π μ. ϊγι λΐου χοιτά τ4ν *ήξ»ντα μ^να Ίίό ν«ν είς την. μεγάλην αϊίουσαν νιον εΐχιν ώς αχολίύθω;: Ε(σ»γ» τού Η'. Δημοτικοδ ζχολαίου Ή γ*) «Ιβτος έχ τ6ν αλυχην Μήλϊυ Ρ?»·λ·ίβ» τ* «Υ««ίνιβ τής Χχβ 139 ηηη νιΐνο «ϊ«? 8»«ν ^η ληβ χβητιιιηί η«1 ροιπτικΓς μιχ Ι ηηη^Βΐ * ** ηοη V * «ν»ήμ«τος Ιδρνθείσπς πρκτββου 000. £ξ*γ<ΐ)Υ* 55 680 χιλγρ. α λ(α των ΈηιβΗΐρητ&ν -Ηρακλβίου '".200. Έηΐοτι; άηι η«Α Πεδιάδος ΣΟΒΑΡΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΙΝΤΖ0ΥΡΙ1Σ ΑΙ ΣΥΜΠΑ0Κ41 ΕΚΙΤΕΡΟΒΕΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ «ΚΟΜΗ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άνια ποκριτοΰ μας)-- Τηλεγραφήματα έχ Αονδίνου άγγέλλουν δτι το επισυμβαν είς τα βύνορα τής Μαντζουρίας επ«ισό διον κατα τό οποίον , έβυθίβθησαν βύο ΡωσσιχαΙ κανονιοφόροι υπό των Ία· πώνων, τείνει νά λάβη δι«στ«σεις. Τό επεισόδιον προεκλήθη έκ τής οιεχδική σεως μιάς ποταμίνς νησίοος χαί εστοί χιβεν άρκετά θύματα εκατέρωθεν. Οί Ρώσβοι έν τω μεταξΰ αυγκεντρώνουν μεγάλας δυνάμεις στρατού είς τα σύνο ρκ τής Μαντζουρίας, λέγεται δέ ότι ό έν Λΐόβχα Ιάπων πρεσβευτάς άνεχώ ρησεν εκείθεν. Ό Άγγλικός τύπος βέν άποχρύ πτει τού; φόβους τού διά μίαν γενι κωτέραν σύρραξιν Ίαπωνίαις—Ρωβσίας έν Μαντζουρία δεδομένου ότι τό έπεΐ σόδιον. 6έν οιηυθετήθη καί αί συμ¬ πλοκαί περί την διεκδικουμένην νησίδα έξακολουθούν. Η Χ Β Ε ΣΙΝ Η Μ Ε Γ Α Λ Η ΣΥΣΚΙΟ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΙΤΙΚ1 ΑΦΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τοδ βντακοκρι τβθ μ«ι).—'Υπο την Πρ·κδρ(αν το& μ. Πρ« Θυπβνργοδ βυνεχροτή^η θήμερον ούακιψι; είς την οποίαν μετέσχον · ύφυκουργό, τΰν βΐκονομικβν, · Διβιχητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος χαΙ αλλοι έκ τβν κν»τ«ΐ«ν οίκονομικΰν, έξητασθησχν δέ κ«τ' «ώτην δια μακρ&ν τ· οΙ<·ν·μιχ« ζητήμχτα. τού Θροσίβουλον ριόκον πλήζας ούτον έησνει λημμένως 6ιά μαχαίρας. Τσ οϊτια τοθ Φόνου όφεΐλοντσι είς. . άοημάντους αφορμάς. Ο Βί"άσιης μβτά τόν φόν ο ν ποριδόθη ε ύθορμήτως είς την οσιυνομικήν αρχήν. ΑΙ ΤΜΗΜΛΊΊΚΛΙ ΕΞΕΤΑΧΒ12Τ&Ν ΦΟ1ΤΗΤΩΝ Συμφώνως Γέ τόν τελευταΐ • ν νόμον περί όρνανισμοθ τοθ πανεπιστημίου, ο( τμημα τικαΐ ίξίΐώσεις τΟν φ >ιτητ(ϊιν
  ιτρέπει να περατωθοθν. 'Ε^ει
  δή δμως άρκετοΙ κοθηγηταΐ
  δέν έκάλεσαν άκόμη πρός έ
  ξέτοσιν τοΰς φοιτητός, ό ν.
  πρϋΐανις άτιηύβυνβ πρ£ς αύ
  κατεπεΐγουσαν έγ«ύ«λι
  όν δια τής οποίας ύπενθυμΙ
  ζει τό περιεχόμενον τοθ νό
  μου καί καλβΐ τούς κ.κ. καθη
  >ητας νά προσαρμοσθοθν δ
  σον τό δυνατόν ταχύτερον
  πρός αύτό.
  Η ΕΠΙΖΚΒΥΗ
  ΤΗΣ ΓΕΦΪΡΑΣ ΛΟΥΤΙ ΠΕΡΑΗΑ
  Πληροφορούμεθα δτι άτιό
  ημερών ή χισαν καί συνεχΐ
  ζονται αί εργασίαι τής επι
  σκευτΚ τής γεΦορσς ΛουτΙ Πέ
  ραμα. 'Η έπισκευή βιβνεργεΐ
  ται Βαπάναις τοθ Δήμου 'Η
  ρσκλεΐου
  ΑΙ ΕΙΖΠΡΑΞΕΙΖ
  ΤΟΥ ΤΕΛΟΝΒΙΟΥ
  ΑΙ εΐοπρύξβις τοθ ένταθθα
  ΤελωνεΙου κατά τόν λήξαντα
  μί|να Ιούνιον άν()λθον είς δρ.
  3 748- 434.40.
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ
  Είς τ6 έντοθθα Ληξιαρχεΐ
  όν έΓηλώθησαν κατά την βιβρ
  κειαν τοθ λήξαντος μηνός 88
  γέννησεν, 22 γάμοι κα( ?8
  χιλγρ. 4ξίβς
  δρχ. 75.000. ΕίθΛγωγ^ πυρείων
  είς χυτΐα 144 000 άξίας δρ. 187;
  200. Έξονο)>ή 145 400 νυτΐα ά
  ξ'ας δρ. 189 020. ΕιΌαγωνή «αι
  γνιοχά9τ»^ιύΐιμία. £υν·λιχή ΙΕα
  γιβγί 263 ϊέαμαι άξ'ας &ρ. 8
  183- 'ϋπίοης ιΐβήχθι; νβοτίοτ]
  μβν δ ομαονιχ«]ς ά{ίας 650 000
  ίρ., ταινίαι χ»πνο0 άξίας 98
  000, βίντπνευματόατ,μϊ ϋΐαι 330.
  000 9ρ. χαί 14 400 φυλλάδια σι
  γαροχαρτου πρός χρήσιν τ&ν «α
  ηνοπαραγω^κν άξΐκς δρ. 28,800.
  Τίλος ιίοήχθ^θϊν 10 χύλινδροι
  'θττβιβτήμκτος τ&ν Ρκ
  πτομηχοινΜν ΣΙγνερ κ. Μαρκβμι
  χελάκη Άπόιη(9καΙ 30 πρωϊ
  νής ηρχισαν νβ πρβσερχωντβι αί
  βιδ»σ*(άλισσαι τ&ν Ιύο πβρι
  ρϊΐ&ν ·Ηρβ«λ*1ου χοιΐ Πεδιάδος
  Την ιθ κβΐ 3ο β Έπιββϋρητης Η
  ρβΐΜλϊίβ» *αι Ί. Βαλέρνκς έ*ήρυ
  υπό %ς
  ριΐας Φχιστίθ ιίοηραχθιΐα&ν ώς
  άνΐ ιτΐμου 960 8ρ«χμ1ν.
  ΑΠΒΛΑΖΙΧ
  ΤΟΝ ΑΘΙΓΓΑΝΟΝ
  τής Χχολής. Κυρίνς έ{ήρι την ά
  ξίαν τ&ν μαθημάτων άναητϋ{β((
  την σημασίαν των χά Ι ώς Χβιρο
  τβχνιχΝν ίργασιΰν χαί ώς οΙνομ»
  ρι»ϋν άπό μορ^ωηνής γβνικδς α
  πέψϊΐυς Μβτά τβν μ. Βαλίργαν
  ο ΊιπιίΕΐιρητης Πε5ιάί5ος χ. Λ.
  Γούνης ίχαιρέτ'σϊ κϋ$ προσελ
  βόντας τονίσας έπΐοης την α{1«ν
  -"" μκίημάτΜν ΜβιΙ συοτήσβς τί«ν
  η«ρριχολούΒηαιν τβάτειν.
  Ένβκα τής όθρόσς
  των Άθιγγάνων είς Κρήτην
  καί τής απειλουμένην κυρίος
  παρ' αυτών μβταδόσίω; επι
  οημικ,Αν άσθβνβ ών ή Γεν. Διο[
  χησις Κρήτης Οιβτσξβ την άπ*
  λασιν ο υιώ ν έ «τος ττ^ς Πή
  Ο.ΚΟΝΟΜΙΚΗΖΒΗ
  σου.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
  ΚατΔ τόν καρελθόντα μ()να
  είς τόν λιμένα Ηρακλείου κα
  τέτιλβυσαν 48 έν 6λω άτμό
  πλοΐα έξ ώ/ Οπό Ελληνικήν
  σημαίαν ήσαν τα 38. Τα υπό
  λοιπά κατανίμοντσι κατβ ση
  μαίας ώς ακολούθως: Ίΐαλι
  κα 4, Πολωνικά 1, Γερμανικσ
  1, Όλλανοικα 1, Άμερικανι
  κα 1, Άγνλικά 1 καί ΑΙγυτιτι
  ακά 1.
  ΤΑ ΕΞΙΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟ ΓΟΝΤΑ
  ΔιιυχρΗΐζον τό δηαοεγιΤον Έ
  θνιχίίς ΟΕχον·μ(ας προγενεστέρας
  άΐιίφαοΐν τού γ«ω;1ζιι δτι μετ»·
  ζύ τβν δποπρίϊόντων χά Ι απορ·
  ριμμίτων ίν γένει παα-ς βιομη
  χανίας τβν όπβίων ή Ιξαγωγή έ
  πιτρέπεται είς χώρας ά-ταλλαγ«ίς
  πιριλαμ6ίνιτ«ι χα( δ χαρ«υκό
  οκερος χά Ι τα άκορρ'μματχ χαί
  άκοχεμματα έξ ιίβυίήκοτε ·Ιδου(
  έλΛατιχεβ
  ΑΙ έν τί) άγοργί μας κυμανθ&Γσαι
  χθές τιμαί τίδν διαφόρων ένχωρΐ
  ών τιροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Λίαν.
  "Ελαια 5 βαθμών 11.50 45.
  ι, κοινα 40.
  >■ ραφινέ —
  Σϊ6ιΐΜν«{ λευκοΐ α' 27.
  .. β' 25.
  ., πυρηνβλ. α' 23.
  .. β' 21.
  „ μουρνέλ. α' 23.
  ·· β' 21.
  Οίνοι Άρχαν. το μΐστατον
  ,. Μαλεβυζίου
  Μέταξα
  Κουκούλια
  Δίκταμος
  Δίρματα βιδέλα
  „ βακέτα
  „ βαρεία
  Άμνοδέρματα α'
  » β
  Προβατοδέρματα
  Άρκαλοδβρματα
  Μαλλιο
  31.
  29.
  27.
  25.
  27.
  25.
  50
  6
  550
  60-120
  350
  45
  30
  24
  40-90
  10—30
  50—60
  180
  Β8—45
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον
  Λίρα
  ρ
  Κορώνα Σουηδίας
  Φράγκον Γαλλικόν
  Φράγκον Έλβετ,
  ΦιορΙνι Όλλανβικόν
  Τ
  "Δγορα Πβλησιβ,
  110.40 111.40
  Β46. 550.
  28.10 28.36
  4-91 4.99
  95.30 25.56
  60.60 61.80
  1,86
  ΜΜΙΙ
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΕΚΔΟΣΙΣ
  ΤΟΝ ΕΡΓΟΝ ΙΟΗ ΙΕΡΟΝ ΠΑΤΕΡΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (:βδ αντ«η·κρ< τοδ μβί)— Ή Ι. £ύν·£ος τής "Ελλάδος άηι φααιβεν βκαις χάριν θρηακευτικοϋ σ>ιοκ·& εύ
  ροΐερβς οημαβ(α( έκ&ώαο ολα τα έργα τ&ν
  Πβιέρυν τής Έκκλί
  ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ηίΡΙΑΕΙΤΟΥΡΠιΙΦΙΡΜΙΚΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντ*.
  πο*ριτοΰ μας).—Κατι^τιοθείς υπό τού
  υφυπουργείου τής Ύγιεινής απεστάλη
  σήμερον εις τό εθνικόν τυπογραφείον
  καί εδημοσιεύθη είς την εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως άναγκαατιχός νόμος βι'
  ου τροποποιεϊται προγενέστερος άφο·
  ρών την λειτουργίαν των φαρμακείων.
  Δια τού νέου νόμου λαμβάνονται ωρι¬
  σμένα προστατευτιχά ύτιέρ των φαρμα·
  κοποιώ* μέτρα.
  ΕΙΣ ΤΩ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΙΥΖΗΤΕΙΤ1Ι
  ΤΟ ΙΤΑΑΙΙΓΕΡΜΑΝΙΚ1Μ ΑΝΠίΧΕΔΙΟΗ
  Α ©ΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (ϊ.δ «νταη.κρ,τ.Ο
  μ·ί)-Τηλ»γρ«φήμ«τ« *« τού βξΜ«ρ,κ·0
  «γγέλλβυν όίΐ είς τ· Λονέΐνβν ν·1 *ν τΑ
  ίηιτρβπδ μή έπΐμβίσιωί ουζπιεΐται τό Ίΐ«
  λβγκρμανικον άντ.σχίώιον επί τϋς έπ.βολ&ί
  βχίδι·ν τ.δτ· δέν άη·κλ.ίΐτβ, ν« γ{%!4
  V.
  ρϋθεκτόν μέ ην; ή
  Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΝ
  η ΤΡΙΠΕΖΙΤ1ΚΡΗ ΥΠΑΑΑΗΑΟΝ^
  σίας Λν.κοίνωοε οήμερον
  Χς τή, ύπογΡ«φ,ίβης χβέΡ »
  περί κατωτατου όρίου μΐσθου
  «εζιιικών ύπαλληλων βίς
  Αι τρατιεζαι είδθποι
  5
  β2

  νά προ