94477

Αριθμός τεύχους

4604

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

3/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτσα
  Ιϊησία Μραι 3
  ίξάμηνος 8
  ΆμερικΓ,ς
  Ιτησία δολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  3
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  ιΙΕΪΗΙΟΪ ΖΤΙΤλΚΤΒΙ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ2.: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΥΟΤ ΜΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΔΑΟν 4604
  ΣΥΜΒΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΙΙΣ ΜΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΙΝ ΕΙΟΕΣΙΙΑΒΙΝΩΝ
  Άη· τας «ντακβκρίαΐις
  κου *δημ·αιεύο«μΐν είς προ-
  ην·ύμ·να φύλλα μ«ς αχιτι-
  χβς μέ την εντύη»βν την
  •ποίαν ί«θθ{ίνηβ«ν τα Ερη
  τι** προΐβντβ . είς τούς επι·
  σκΐητας τήί ΐΜβίοΐνς τβν
  'Αίηνβνι κατεδβίχΒη κιβτ&ό
  ομΐν ποσόν μέγα υπήρξε τβ
  κΐρδος μ«ί έκ τας αυμ μετο¬
  χάς μ«ς είς την ίκθεαιν αυ¬
  τήν. &«ί απεδείχθη πόσον
  είχομεν δίκαιον οσάκις ύ*«·
  οτηο15«μΐν 9τι Ικρβττι ν·
  δίδωμεν ι.ρντ«ρχικ&ν σημβ-
  οΙ«ν είς τή* Αρτίαν έκπροού
  πηβίν μβς είς τ«<έκ4οτβτΐ όο γανουμένας έκβέαεις. Διότι ■| εκθέσει; αυταί βπβτΐλβδν τβν καλύπθβν τρόπον καί τό ΐοφκλέστερβν μέσον δια. νημΐΌεω; καί ννωριμΐας τβν Ικλικτβν πρεϊβντων μβς είς §ύρύτΐρ·ν κα.ταναλ«τικόν Μβινβν. Αλλ' Απεδιίχθη κα. τουτο ■Μίμη, Τβ ό «βίον κ«1 διΐπι« ατύθη καιτεΐ τρβκβν ικίσημβν καί καναγυρικίν: Ότι β Νο μβς μ«ς εχΐι «λβθτβν είς «οί κιλ(κν Ν«1 «5γΜ·ν πρβϊοντων ε.νυκ·λ·γιοτ·ν. Τόσον μ«λι- ατα ώβτι νιχ Ιρχιτεη ·1( την κρήτην αιιραν μΐτκ,ύ λλνν χβν διαμιρισμ«<»ν τήί χ ώ ρ«ς· "Α.λλοι ν·μ·ί οΊινς τίς _« βκλλας ή τίς ε«νθη;, ιίμ- π·ρΐΐ ν* Ιχβυν Ικίοης βα- μκντικβν πλ·δτ·ν. Π«ρι·ρ(ζ· τε» ομ»ς ι πλβδτέ( των ΐί{ £ν μονον ι15·γ, ·ί£ Ιν πρ·- ϊ·ν: Τβν χακνίν, Ιν» ■ ν· μβς Ήραεκλκΐβν κκρέγιι β· κο ©λ«. Ή γί τού την ο¬ ποίαν ηύνοηβιν η φύαις κβί ηύλογηβΐν έ Φΐβ( ΐΐναι χ« τέλληλος διβ κκντβς ιΛδους καλλιέργειαν- Εαί αποδίδει κλο»σΙου, βσβν μ«1 *κλ* κτεύς τβύς κκρηούς τας. Τβ ίμκιλουργικΐΐ ιτροϋντα. τ·δ νβμβΰ. 20 χιλ. τσννοι α;βφ( δκ(, 15 χιλ. τέννβι χρββΐ, 10 χιλ· τίννβι [ατβφύλιβ νωκβ, τβ λβδιβ τ·» π«ρί τβύ£ 15 χιλ. τίννβι, τα δημητριακ» τ·ν· «λ κίτρ», τβ καηιντικιε πρβΥοντν, τβ φρσδτν. τβ α· μύγ&βλ«. τβ τυρβκβμικν προ ϊοντβ τού ·λβ είς πλβυβίαν πβοβτητα κ«. «ίς ίχλε*τήν κβιέτιΐτοτ!... Είναι ζήτημα αν ύκβρχο «λλβ διαμερ.σμα μι τβββν ΐυφ·ρ« Ιδένη, μέ τοββν γβνιμβν γίν, μέί τβ- αην καταπλήσουσαν ■κοδβ τικοτητβ ·λλβ χ«ί τάοον πρά Οφορον διβ πβιντός ιΐδους Μαλλιέργΐιαν. ΕβΙ φυβΐΜα £«ν έικτόχβμΐν Ακίμη χό μέγιστον τής βκβδβαδως της γίί μ«ί· 'Αντιβίτως μβλιατβ η πβραγωγή μας μ*λι$ ανέρ χΐται βίς το ήμιαυ έχΐίνης την οκοίαν είμηορβΐ ν' βπο δώση Α νβμός μ«ς έΑν ίχτε- λισθο&ν τ' εΐηβραίτητβ π*ρα γκγΐΜβ Μβΐ ϋυγιαντιχβ |ρ· γ», ·άν ένιοχυθβθν οίκονομι Μβς οί βγρίται μβς κβΐ αν Καλλιεργηθί) άντβτιχβς χ«ί έπιατημονικώς. Είς τας «παρ χΐας μβς χαΙ ίδιαιτέρνς είς την Μεβββράν ύπβρχουν β· κάμη άπέραντοι Ικτάσεις γί νιμβι μέν, βλλ« τελιίνς ά Μβλλιΐργΐ,τοι. Άρχιί ν' βνβ ν·ρθ& ίτι μένον τβ ελη κβ) τβ τίλμβτβ χβλύπτουν κβΐ χαθιοτθΒν «δυνατόν την καλ λιέργειαν ίχτβσΐνς κλέον τβν έ,ήκοντα χιλιβδκν ατρΐμμάτνν ΐύφορ»τατης Υίς ΐΐς τ«ς τριίς έκαρχ(α{ Μονοφ«ταίον,Εβινουρ(ου καί ΠυργιντΙβαιις. Είναι λοικόν Αναμφισβή τπτβν βπ <βν χατορθΜθφ η άκοξήρανοις τβν έλβν ·ύ τβν, λάν κυχνΜθί} τβ α»νΗ·>
  νκνιακον δίκτυον ώβτι νβ
  ιΐνβι ιΰκολαι χβί ιύβηνβί
  «Ι μιταφορ·», οκοτι 0* δια
  Μ| Φ Ι)
  τβν λικααματνν, <άν βία« χββδν αί Ιΐτιστημονικαί μέ βοδοι τΐϊς χ«λλιεργε(ας, λάν χρηαιμοκοιηθοϋν χαλώτΐροι οκάοοι κβΐ αν ένιαχυθ^ η δινδροχαλλιίαγιια διβ τδς φυτΐύοενς νέ«ν δένδρων χβί της «ζημιροίσενς τδν έκα τονταδυν χιλιάδων ύπβρχίν των βγρΐΜν, τίτ» η κάραν» γβ τβθ νομοδ μας θ' άν<λ8υ τούΚαχιβτον είς τβ δικλάσι όν. Είναι δ' ιΰκολβν να φ«ν τβσδή χανιΐς τό χίρδβς κου ββ ποο«ύψη έκ τής βύζήοΐ ως «ύτής τής ικραγωγήςμας. Ε«ρδ·ς χαί δια τόν αγροτι χον μβς κόσμον κ·ύ 8κ ίδί) ημέρας καλυτίρας χαί 8α ζή βη χ&π«ς ανετον χκί ΐύτυχι σμένην ζωήν χαί δια τόν νβ μόν «λάκληρβν κου θκ τβνω 8ι) οίκονομι«(6ς κβί θ' ανα (ΜβνονηΒι) καί θ' αναδημι βυρ^ηθβ «λλκ καί δια το Ερβ τος ολέκληρον πβύ θ' 4πβ κβμΐαη αημβντικβ κβα« χκί έκ φορων χαί £β είσκγώγί,ς ξί νού βΗναλλανματβς. Άς μην νβμισθ$ δέ {(ι < λα αύτ* ακοιιλβδν πράγμν τα ακατέρθΗτα, Ιργα ακραγ ματοηβίητα, η ονκιρα χιμβι ριχβ. Αντιθέτως ιΐνβι βκ· λότ»ιβ χατβρθωτα. Δύνανται μαλιστα νβ έπιτεοχββδν είς ούντομον χρονικόν διβατη μα άρκιί νβ ύΐταρΐρ έ, καλιι κρός τβδτβ διάθεσις χαί νά «κδηλωθζ δι' έργων, μέ ζή λβν κ«1 αποφααισηκίτητα. Ή Ικιτυχΐα μας αλλνβτΐ είς την Πανελλήνιον Γεω^γικήν Ι «θέσιν τβδ Ζνππκίου ««ότε λιΐ μίνν απόδειξιν τβδ &η ολα ΐΐναι δονατβ ίτ«ν ύηαρ χούν οί &νθρ«κοι μέ την δή μιβυργικήν κνοην χβί τόν έργάδη καλμον καί (νββυσ'α σμέν. Διέα μφβηή τ«{, αν ή ύρχίκ ίκηο·αύκη αίς μας είς την Ικθΐσιν «ύ την όφείλιται είς την προθ» μίαν τβν παραγωγόν χβί τβν βιομηχένων χ«ί βιβΐε χνθν μ«ς ν' αποστΐ(λουν δκΐγμκτα τβν κλβυαίνν χαί λκλικτβν κροϊίντνν τής έρ γνσίας των, ή ανμμιτοχή μας είς την "Εκθεσιν όφείλΐ ται Είς τβν κνθουσιαβμόν χαί την δοαστηριοτητα την οπβΐ αν ανίκτνξνν α! τβπικαί αρ χαί μας χκί {δία ή διΐύθυν σις τβδ νββαυστάτβυ Γκωργι χβδ ταμκ(β». 'Λλλ' ή ΐκιτυχΐα μας είς την Ιχθΐσιν τβν ΆθηνβνΙ πιστεύομεν 8π θα μάς ώτρι! λήβα χά) απβ τής εξής ακό μη βκίψΐνς: (9α κΐ(ση την Ευβίρνησιν >τι έδΒ κατω
  είς τβ «κβίτβτβνβύτβ άκρον
  τής Ελληνικάς ίκιΚρατΐίας
  ύϋάρχει Ινα διαμέθισμα μέ
  ανβζαντλητβν κλοδτβν, μ|
  χατβ(κβυς φιλβπρβάδβνς χαί
  Ιργατικού;, βυνκχβς κροση
  λ»μ**νβυς είς την γήν χβί
  Τβ δημιονργικβ έργβ των, Ι
  να διαμΐρισμα κου ιΙμκβρχΤ
  νβ μεταβληθή κΐς μίαν γω
  νίβν καραδκΐσιβν βρκΐΐ να
  κλβυτισθή μβ τ' Ικαραίτητα
  τκχνιχα £ργα χαί να χ«λ-
  λικργηθβ μϊ βόστημα χαί ε¬
  πιστημονικήν μέθοδον. Εαί
  θα γίνη αφορμη να στραφή
  ίλη η βτβργη χαί ίλη η μ< ριμνβ χαί τό (νδιαφέρβν τβδ Ερβτβυς πρός τβν νομόν μας χαί την Κρήτην γΐνιχάτι ρβν, κβλό περισσίπρβν μα λιστα Ιφβββν τβση χατα(Μλ λκται σήμερβν κρβσπάθεια πρός ένίσχυοιν τής γεωργίας καί τβνωσιν της κθνικής κα ραγωγής. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒ-ΜΝΕΙ Η ΖΩΗ ΤΟ ΑΛΩΝΙ ΚΑΙ Ο ΛΗΝΟΣ ΔΥΟ ΕΙΛΥΛΛΙΑΚΕ^ ΜΟΡΦΕΣ. ιίδυλλιαχΐς μορφίς ττ|ς ζ» τ|ς τβν άγρΑν ουγχενιρώνουν τβ & λβνι χ& ο ψ6ς. Ό θιόχριτος οΐους ατίχους τού, άφήνΐι νά έν νοηθς 8ιι γύ»ω απο ΐΐυς σηθ μους ούτού; τ) άγροτική ζωή Βιβ μβρφώνΐι τβ χρβμκ χαί τό χαρα χτ,ήοα ττ)ς. Ό Αίγγος πάλι οΐβν φη χαί τή Χλότ.» δημιουργή γύριο τους τα πειο χαριτβμίνβ χαί σχβνδαλιοΐιχά δρίματα. Τ' ί&νιν ιΐίχι ατΐς Βέξες τβυς χαί (ί ι γι» πολύν χκιρδ α χίμη ., "Κλΐγε προ μ-νβς Ι .άς χτημΐ χίας ΜΐΙ συγχρόνως φυσΐολάιρης. ΚβΙ ήί»ν ι ό τι 1ξ όλοχλήοβυ άλ- θινίς. Ό θεριομ^ς έουνιχίζετο. Τό γραφιχδ λ'χνιβμχ Ιξ^<ολο69ιι. Κ.»ι β( ΐίδυλλιαϊιίί οίΐγμίς Τ9υ έ πία-ς. 'Αλλ4 χαί ιώρα &* χ·ίν»μεν αττβ τάς &φτ]Υ«]οιΐς άλλην φϋθΐβ λατρΑν τα &&η έξαχόλουθιΐ νά παίζη ρόλον οΐήν ζωήν τοθ δκχ( θρου. Οί λεγομενοι Ιξωμίχβι—ή βχηνογραφΕκ θυμίζιι έί· τους κ( ναχας τοθ Β«·ώ—έίΐστρίφοντις τό χλιαρο βραδυ ο χά χωριί, προτι μοθν νβ ουναθροίζωνται οτο έ* νι. Είνε ιίδος... τερραίν. Μετκ τβ δεΐκνον, τό λιτο άλλά χ«1 βφθο νόν—ο Ε Λοόχουλλοι ττ}ς έκοχτ}( Σέν θα Ιννοοθν 6 διον τόν συνδυκ σμίν—άρχίζΐι δ χορος χά Ι ή χονΐυ λιά. Τό γλέντι πάεΐ, περαομίνα μιοίνοχτα νά τελειώθ)). Κάποτε μάλιστα ϊέν τε)ειώ·ει. Ή χεόραοι τοθ άγρίττ, ϊέν έννοεΐ άπέ... ψι νάλ·, ιυΐε οτβ χεφίλαιο βυχβ— πρό πάντων αϋτό —ίρχιΐ νβ (ίΐ ό είνος. θ« τό πιβτεύβιτιι "Ερβτβ μέ το άλβνι ίέν Ιχουν μόνον οΕ νιί πλουτει άλλβ χαί ο( ξεχαθαρΐομί νβι «ινομη» ιΐτε νΐαπλουτοι, είτε δχι. 'ϋίτίσο χβΙ οΕ 4σιοΙ γινιχώ τερβτ, οί ίπιβοίήποτε παραθερΐζβν τις... &^ωνΙζ«υν χυριολιχτιχβς τάς άνβμν^οιΐς τους π·οχιΐμίνου νά τοκοθετήοβυν τί «·νι ίβτβρΐβ ένίς κ«ραθιρισμ·0 )ή λ χτ;, αί ά6νι, 5πιοτ^ριζ«ν Ινα; συμπολίτας νεάζω* αΐωνΐας, είνε σωιτ^ μαγιίβ. ΚαΙ άνεμνήυθη α«·λούθως Βλων τβν ώ?α(ων στιγμήν μΐίς ουντρο ψ'&ί ο' Ινα «&ν[ π^χύίκΐίυ χαΐ ρωμαντιχθϋ χοβρΐοθ τής Πεδιάδος. ΈκιΙ έχορονε χάθε δράδιι ή ου ζήιΐ]οις παντός εΐδβυς, έζβήρυε τό πνιθμκ χ«1 τ) .. φϊνταοία χβί ίπή?χιτο ιίΐα ίχίθιχτος δ χορές, συνοδΐ'ει γραΐλμ^ορώνου. —Μετ* τίς δώίινα ^α^νίχ αιν δ (υμπολ(τΐ|ς ίκλώναμι τίς κου βέρτες μας ατό άχΐρο—διά τους βίροιέρους δηή»χον χά! χριβίά τια ίκ0τραιιίας— χαί έκοιμαύμα ότε βλέποντες τα αΉρκ. * · • Ό ληνος ή επί τό λ»Γ<ώίΐρον Ιχιι ά^ίίμτ) μελλβντι θίσ: οιίς άγροτικΐί ααχολίις **1ί 'καΧ^· 1^;ω Εμως χχΐ ο' ού τόν, έν πάαΐΒ περΐπτώιΐι, 6ίϊρ χιι χαί τώρα ή ιίδιχή πρίδλε ψ ς ή ή προχαταρχΐιχή φ?ον τίς. Ό λΐ)νος χαί ή σιί μιγάλα δπ3στατι ζονυχι χαί ί&ίατίζοντα'. Γενιχά έ τβιμάζονται γιά τίς μεγαλις δή μτουργΐχές χαί χιρΐοφίρις έργα τοθ τρυγη-ιοθ·. Όραματίζομαι τόν τ»υγΐ)το χαί πανηγιιριχή χατεργαοία οιί ν.αΙ νοΐταλγβ τίς οτιγμές τού. "Οοοι τίς άπολαμβάνουν χά θι χρανο, είναι ίί πλέιν ιύχυχιΓς τβν «νθ?ώπων: Ή μΐγάλΐ) ττ]ς ζβής είνε άκριβίς ή στιγμή τ4]ς χαρποφορΐας χά Ι ττ]ς ουλλο γτ]{ την άγηθ&ν τής γής. ΚυρΙ α>ς ή άνθισι τοθ άμκελιοθ χαί ή
  πλευαία ο! ζνίχους χυμιο; χκρ
  ποφορία τους ιυγχιντρώνιι τ«ΰς
  δβθύτερους αυμβολιαμίό;. Άλλά
  καί τ* δβθύιΐρι σιινκιοΒήματα
  ιυΓυχΙας. Ό 'Αναχρέων οτενχν·
  ΐιένος μέ κλΐ)μϊΐόφυλλα ζωντανεύ
  εί ο' δλχ τα Λράγματβ τέ άνρίν
  τιδο τραγοθδ! τού. Ή ιύιξία, ή
  κ«φάτ~ διάθεσις, ή ζαϊ%% ίλή
  θιια ή χαί το ζνΐχέ... φ!μμ«—-
  γιά νά θυμ-θαθμε τ» βέχιοο ίϊ< βν·—Ιχβυν 154 τίς ] τές τοος ή χαί τίς χκλοπρο«(ρι τις α»ντ)9κς τους. 21" αμπέλι που τρυγιέται, τρυ Υ'έτκΐ χαί τέ πνιθμιι σΐν ώ?ιμ·3ς χαρπδς. Ό αοτΐΐος άιχλβς ή χαί δ βι;μαντιχώΐιρος 5π«ινιγμές γό ρ« άπο ιίς άφΐτΐ{ρ[ις χαί τους αταθμς&ς τ*)ς «ίδυλλιαχ^ς ζ«τ}ς— 5ί χρατήσωμι τόν Ερο χκί γιά τϊ/ οιξουαλιχτ] οΊαίαθτρι — πι το9ν άπο οϊίμχ σέ οΐδμα Τρϋγΐ) «ι χαί τρυγήτϊΐαι άλληλοπιι ράζοντκι. Μίτικ τσαχπΐνιχα λαμ «ου ν χάτω άπό τίς Όΐιρμοθλεο Γέλια χρυοτίλλινκ άνττ,χιθ^ ώ; άπί£ντ.ΐ]3ΐς σαρ«αστί*ή ή έ 66ΐβτιχή ούτβθ ή ιυι(- νού τοθ άοτιΕου. Ή π«ρ(ςρ*) ) «Βιχχ!<> τεθ Μπιρανζί ατλώ
  νιι παντοθ τή φιντισμαγββΐα τΐ)ς.
  'λ ιίΐιχώπρα, <Χλλο συμ· σ^ν«ιοθηι«ατεχό χαί αί η π«ν«|γύρ[ δίδει «αί πκΕρ νιι. ΠχτΐοΟ^ται ιά σταφύλια, δ χυ μ{ς τους χιλαρύζ«ΐ—ή μυρηδιά τοθ μβ03ΐου άνάδιι τίς <(υχές. Τό χοασΐ δλέκΐτι ϊέν ϋρχιται μί νόν ώ: οχοπές άλλά χαί ώ;... κροχίαθτ)3ΐς. Ό Βίχχος χηΙ δ Πίν δένουν τίς πρβτις γνωίΐμ'ις γύρβι αΐο Χψ6. Αίοθίνιοθι την ΠϋρουιΕκ τους έχιϊ την έξοχή 61
  6ει χαρα καί ψυχική τέρψι γιά
  τό Ρα>μηό, αποτελεί σωστό
  μαρτθρΐΰ. Γίνεται άφορμή
  γιά γχρΐνια καΐ καυγάδβς
  ήμβοδν, έβδομάδων όλοκλή
  ρα>ν|
  Πίραχολουθώ τίς μέρει; σύ
  τβς τή ζωή μ1 Ας φΐλικής οί «ο
  γενΒΐσς πςύ έ'οιαάζεται γιά
  έξο&ο πρός παροθίρισμό.
  Ό δυστυχής σύζυγος, εΊας
  αγσθδς άστός ποΰ έργάζβται
  μερά χαί νύχτα δλο τό χοόνο
  κσΐ τρίχει καί (δΓω<οτ§ καί σπάζβι τό κεφάλι τού για να μή λήψη τίποτε άπ6 την οΝο γένβια, εΤπε τή γνώμη τού: —Ν) πάμβ στ6 χωριό μοί,· έχομε έκκΐ Ινα σπιτάκι προγο νικό. Είναι καί οί συγγενβΤς. θ&χωμβ συντροφιά κα( ήσυ χ(α. Καί επί πλέον θά*ωμβ εϋ κολα καί τό κάθε τι. θ* ζήσα>
  με άνβ'σ, χαροόμβνα, ηαυχα,
  ξΐκούραστα. Θϊ τονοθοθν καί
  τα τιαιδ.4 καί θα ώρεληθαθν
  άπά ΟγβΙα. ΑΓ: σύΐό ήοχεσε
  γιά ν' άρχ'σο άτέλε ωτος καυ
  γα κα( γχρΐνια πού συνεχΐζε
  ται όλόκληρη μια βδομάδα ά
  πό τότε.
  Ή κυρ(α Γεν θέλει τό χωριό
  ούτό. 'Αλλ' οθ'εκαΐ ή οεσκοι
  νΐς—χόοη. Ή »υρΐα τό βρΐ
  σκει >άτως πεδινό· δ^ι πολύ
  άερινό. Έχει βφαιο φροθτα
  καί τΐεριβολια καί μίρη ώραΐσ.
  Άλλά εχει καί νερβ άίθονα
  «)α6) ..υπάρχη ό κΐν&υνος
  τής έλονοοΐας. Κ'έιτειτα ήταν
  καϊ πέρυσι ίκιϊΙ "Αν,τιά^β λοι
  πον κι' εφέτος θά πλήξουν.
  —Πρεπει νά ταμβ σέ βου
  νό εφέτος, αποφατΐνετοι κατη
  γορηματικσ, μέ ΰ^ος πού
  Φανερώνει δηδένχωρεΐ ά
  λη συζήτησιςΙ
  '4λλ' ίρχεται μέ τή σειρά
  της καί ή κόρη. "Εχει κι'έ
  κείνη τίς αντιλήψεις της, τίς
  (οέες της, τίς προτιμήσεις
  της. Καί πρέτιει 8λοι νά συμ
  μορΦοθοΟν μ* τίς δ,χές της ά
  ή Ή βεσποινΐς κα#'
  Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ.
  Ή γενομένη κατά τό 1921
  άπογραφή παρουσίασε τόν
  πληθυσμόν τής Ελλάδος είς
  έξήμΐσυ περίπου έκατομμύρια.
  "Εκτοτε δυως ό πληθυσμός ού
  ξάνει σταθβοΛς, τουλάχιστον
  κατά 100—120 χιλ. κατ' 6τος.
  'Υκάρχουν δέ πολλοί πού ύ
  ποστηοίζουν 8 α σήμερον ό
  πληβυσμός τής χώρας μας
  φθάνβι καί ύπερβα'νει Γσωτ
  τα ό<*ώ έκατομμύοια. "θΚα δμως ούτά άποτελοθν ύ ολο γισμούς προχε'ρους καί τέλει. <ος άνεξακριβώτους. Έπειδΐ δέ έν τώ μεταξύ ήρχισε συζή τησις κα( μβλέτη τοθ δη,μο- γραφικοθ μας προβλήιιατοΓ, δέν θά ήτο άσκοπον νά ένερ- δ νέα ττ]ς έποχή*ς βΤναι βΐβατΐα κοσμική, άρέσεβται στούς χο οούς καί είς τάς συγχεντρώ σεις, άΧλ' είναι κα[ φΐλαθλος συγχρόνως. ΈπιδΙΒεται είς τα σκόρ, είς τό κολόμπι, παίζβι τέννις καί πλήττει διό τι οί ν ύπάρχβι έδθ γκολφ γιά νά έπι&Ιδβται καί σ' ού τό. Πώς λοιπόν νά συαφωνή είτε μέ τό μπαμπά ΐΤΐβ μέ τή μαμά νά περάση τό καλο καΐρΐ της έκεΐ πού θέλουν έ κβΤνο1; —Πρέπει να πάμβ σέ μιά χοσμική πλάζ, άποφοτΐνβΐαι μέ πβΤσμα χαί κτυκβ τό τακου νάκι της μέ τόνο θυμοθ. Δοτό ίλβιπε νά μέ περι ορίσετε σία ψωοογώρια της Κρήτης σας. Έγώ Θ5ω άέρα πρωτευουσιάνικο. θ&λω νά ζήσω κι' έγώ. Ν4 μπΰ επί τέ λους μέσα οΐους κύκλους τής πρωτβυουσιάνίκης Αριστοκρα τΐας. Ν 5 ζήσω τή ζωή μου. ΜΑ ζήσω βτιως ξέρω έγώ, 8 πως ζοθν οί ανθρωποι τοθ χά λοθ κοσμου!... Κι' άρχΐζει πιά καί συνεχΐ ζεται ατελεύτητος ό καυγας καί ζή" τό σπΐτι σέ διαρκή γχρί νΐα, μέ νεθρα καί δάχρυα καί ΰστερισμοΰς καί λιποθυμίες. Στό τέλος βεβαία, ΰπεχώρη σεν ό ουστυχής σύζυγος δπως συμβαίνει σχβ&όν πάντοτβ! Τε λος πάντων εΤπε, άς μην πά μβστό χωριό, "Ας πάμβ κάπου άλλοθι βπου θέλβτε.Άλλά συμ φωνηστβ μεταξο σας καί πτ]τβ μου ποθ θέλετβ τέλος πάντων νά κατευθόνω τα βήματά μου. Πρός ποίον γολγοθάν πρέπει νά οάς μβταφέρω ώσάν σταυ ρόν μαρττ-ρίου. Ποθ Βμως νά συμφωνήσουν τα θήλβαΐ Καθένα ,έίβι τή γνώμη τού. Καί την ύποστηρί ζει μ έ τόσυν άδιαλλσξίαν 8 σην δέν εδειξαν ποτέ τα χόμ ματα στήν Έλλά&α άκόμη καί στήν έποχή τοθ όξότερου άνταγωνισμοθ. "Ας σημειωθή δέ ότι μόλις ύττβχώρησεν ο πάτερ φαμίλλιας, παρουσιά σθη η Αβυτερότοκος δεσποινΐς καί βΐχε καί έκβΐνη την προ ι(μησ( της. Καί £(σι εγινε πά λι τριπλί) ή διαψωνΐσ. Έτσι συνεχίζβται ή αναστάτωσις τώρα μίαν όλόκληρην έβδο μάδα. 'Ανάστατο τό σπΐτι άπό τα πράγματα πού {χούν δεθή, χωρίς νά μεταφέρωνται. 'Ανά σιατη ή γειτονιά άπό .τίς φω νές. Κι' άνβστατοι κι' οί Τ διοι άπό τούς συνεχεΤς δια πλη«τισμοΰς. Κα[ δέν ΰπάρ χει Λμφ βολία δτι κι' Αν συμ φωνήσουν κΑϋθτε καί φύγουν γιά την έξοχή, < ι γΐρΐνιες θβ συνεχιοθοθν, ώ; «ού νά γυρΐ σουν τό φθινόπωρο, πάλι μ έ γκρΐνια. ΕΤμαστβ δυστυχος λα4ς κοινωνικωσ, Πβολογικώς καί ψϋχολογικώς άσχηαάτιστος ά κόμη. ΚανεΙς δέν Ιχει συ νοΐσθησι της θέσεώς τού. Άποτελοθμε Ινα νεψέλωμα πού είναι έν τώ γΐγνεσθαι ώς κοινωνία. Κι' ώς πού νά γίνη ή καιάταξι τοθ καθε νός στή θέσι τού, φυσιολογι χά, θά ζοθμε μέ παραισθήσεις νιά την θέσι καί την άξ(α μας. ΚαΙ φυσικά μέ γκρίνιβς πού θά έ<δηλών«νται σέ καθ· εύ καιρ(α. Μ. ΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΕΣ. Ό^θή απολύτω; κα( έπι- Βφληαένη ή απόφασις τ()ς Κυ βερνήσεως ν' άφσιρϊΐίαι τό δικα(ωμα των βΐσαγωγων άπό τούς έμπόρους έκ«[νους οί ό· ποΐοι μεταπωλοθν τάς βυνα· μικότη^άς των. Διότι ή μετα πώλησις οϋ^η ^ινομένη βε¬ βαία μέ σημαντικόν κέρδος, σημαίνβι έκμβτόλλβυσιν καί έ· π·βαρυνσ>ν τής τιαης τοθ έμπο
  οεόματος. ΚαΙ ο ά την την επι¬
  βάρυνσιν την ίπλήρωνεν ό κό
  σαος των καταναλωτων. Δέν
  είναι δέ βεβαία όοθ&ν νά
  πληρώνη όλό«ληρος ή ΈλλΛς
  καί ν' άκριβατΐνη συνβχθς ό
  β;ος διά νά κερδ ζουν ολίγοι
  πωλοθντες «άέρα» των δυνα·
  μικοτήτων.
  **■>(■
  ΑΡΙΝ ΤΗΙ ΒΙΑΝΝΟΥ-
  Μξ
  η μ(α νέαπλήοης ά^ογρα
  φή διά νά μάθωμεν επί τέ-
  λους πόσος άκρ'ΘΦς »Τνβ ό
  πληθυσμός μας. "Αλλωστβ ή
  άπογραφή αυτή θά μάς ήτο
  χρήσιμος καί ώφέλιμος καί
  άπό πολλάς άλλας άπόψεις.
  ΤΗΙ ΒΙ
  Μβταξύ των καταργουμέ
  νων, διά* των νίω" έ«παηδ·υπ
  χον νομώ ν ΓυμνασΙων «Τναι
  καί τό τής Βιάννου. Έν τού¬
  τοις θά ΰπι>Βάλ3τμ«ν μίαν πά
  ράκλησιν. Ν 3 γίνη μ(α έξ«(-
  ρεσις χάριν τίίς Βιάννου. Τό
  Γυμνάσ^ον αύτό έξυπηρβτβΤ
  την μόρφωσιν των παιδιων ε¬
  νός μβγάλου διαμβρΐσματος
  τής Κρήτηί·, τελβ'ως άπομονω
  μένου καί αρκούντως μακρυ-
  νοθ καί άπΑ τό Ηράκλειον
  καί άπό τόν "Αγ. Νικόλαον,
  δτΐου ΘΑ διατηρη9ο0ν γυμνά-
  σια καί μβτά τΛν εφαρμογήν
  τοθ νέου νόμου. Τό Ιδιαίτερον
  ενδιαφέρον τής Κυββρνήσίως
  υπέρ τής Κοή'ης καί τής Β άν.
  νού, 'διαίτατα, θά εκδηλωθή"
  πιστεύομεν καί ε(ς την πβρί-
  πτωσιν αύΐήν.
  *♦*
  ΛΥΝΑΜΙΤΙΣ.
  Νεοι τραυματισμοΐ άλι
  ίων διά δυναμΐτιδος, άγγέλ
  λονται άπό τα Σφακιά. Ή
  δυναμΤτις είναι δυστυχώς τό
  πάθος τοθ ρωμιοθ ψατρα. Καί
  Θ3 χρβιασθοθν άγώνβς καί
  προσπάθειαι έτών διά νά ά
  παλλαγη" ό ψαράς άπό ούΐό
  τό πάθος καί νά σωθή1 ό θη
  σαυρός των θαλαοσ&ν άπό
  την δυναμίτιδα. Εύτυχος, τό
  Κράτος καί αί τοπικαί αρχαί
  φαΐνονται άποφασισμέναι νά
  λάβουν άποτελεσματικά μέτρα
  πρός περιστολήν χαί έξάλΐι
  ψ.ν τοθ χακοθ. "Ηδη μάλιστα
  ήοχισβν ή διαφωπσηκή έργα
  σία. Παραλλήλως βμως, κα
  βώς άνακοινοθται, θ' αρχίση
  χαί ή συστηματΐκή δ'ωξις των
  βυναμιστών. ΚαΙ έλπίζβται νά
  περιορισθή τό καχόν.
  ***
  ΟΙ ΤΡΑΠΪΖΙΤΙΚΟΙ-
  *Η υπογραφή τής συλλο
  γι»ής συμβάσεως δι' ή; καθο
  ρίζεται τό κατώτατον Οριον
  τοθ μισθοθ των τραπεζιτικων
  ύιταλλήΚων, αποτελεί νέα
  πράξιν δκαιοσύνης προσηθβ
  μένην είς τό ενεργητικόν ττΐς
  Κυβερνήσεως. Δια τής συμβά
  σεως αυτής έπέρχεται χατά
  τρόπον δίκαιον ή διαβάθμισις
  των τραπεζιτιχων ύπαλλήλων
  καί καθορίζβται ή μισθοδοσίβ
  των βάσει των σημερινήν βεδο
  μβνων *οθ τιμαρίθμου άλλάκαί
  βάσει τής υπηρεσίας ενός έ<ά στου. ΚαΙ Βτσι θβ παύσουν είς τό εξής τα παράπονα τα όποΤ,α ή<οόοντο κατά τό πά ρβλθόν 8(ΐ μβρικαί μικραί (δι ως Τράπεζαι δέν έτήρουν τούς έργατικοΰς νόμους. *** ΗΠΑΙΑΑΓΒΓΙΚΗ ΑΚίΔΗΜΙΑ· Ελπίζομεν ότι τώρα ό πότε κατοβΛλλεται προσπά θεΐα άναδΐοργανώθϊως της ί< πσιδεύσεως θά ληφθή πρόνοια καί διά την αποπεράτωσιν της παιδαγωγικης Άκαδημίας τί)ς πόλεώς μας. Καί τοθτο διά νά στεγασθή επί τέλους τό άνώτε ρον αύτό έκπαιδευπκόν ΐορυ- μα τής Κρήϊης είς οίκημα ά νβτον, εύκρεπές καί άνταπο- κρινόμΐνον ιίς τάς συγχρό¬ νου; ά«αιτήσ·ις τής παΐβαγ»
  Α ΝΟΡΘΟ-Ι -
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερκνός Κινημα
  τογράφος)__Σήμερον ή ώοαιοτερα
  μουσκή όπερέττα «Αύτο«-ρστορικό
  Ρωμαντζο· μέ την μεγυλεΐτεοη ύ
  ιίίφωνο τού αίβνος *;μας ΓκρέΤς
  Μοΰο καΐ τόν άφθαστον άπό τίς
  ηροηνούμβνβς βτκτυχΐες τού Φρα
  αότ Τόν,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  ή Τοιγγάνικη όττβρίττα «ΕΟΘυμο
  •Ατοΐγγανοι» ή μεγαλυτίρσ βημι·
  ουργΐα των διασήμων ΧονΒροΟ
  καί ΛιγνοΟ
  Έκτός προγράμματος Ζουρναλ
  θερινίς βΑΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερον
  τό άριοτοΰργημα «Πως ϊσβυσε
  μιά άγάπη· Μαργκαρέτ Όσοόλ
  βαν—Τζών Μπόλς.
  **♦
  ΙΟΥΛΑΙΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1Ο μ. μ.
  Ή ωραιοτέρα μοναι
  κή Όπερέττα, έμπνευ
  σμένη άπό τόν μέγα
  λον μουσουργόν
  ΚΡΑ Υ'ΣΛΈΡ
  Α ΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ
  Μέ τίιν μιγαλε(τ<ρηΙυψ(φ»· νο τού «1&νο( μ«ί: ΓΚΡΕΓΣ ΜΟΥΡ Καί τόν «φβββτβν άηβ τίς ηροηγβομινες έπιτυχ(ΐ( τού: ΦΡπΝΣΟΤ ΤΟΝ Άφάντχστος διίχβσμος. Έπιβλητιχίι ΣχηνοθεοΙα. ΤΗΝ ΔΙΥΤΕΡΑΝ "Ενα κινηματογραφι χό άριστούργημ»: ΣΚΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ Μέ τΐιν ΜΕΡΛΕ ΟΜΠΕΡΟΝ Ύγειονομικβς ΐλενχος £ηφα Χεργατ&ν χα· 2τ«φυλεργ«τριβν 'ΕπιχκμΙνι,ς νί)ί ενάρξεως χ«3ς εργασίας ουονιυαοΐας σταφυλβν Ιν ταίς αποθήκαις, χιλοθ.ται οί άσχβλΐ)8τ]αίμινοι εργάται χά Ι έρ γάτριαι, Βκβς χβθ' ί<άαχψ έργα αιμβν ημέραν χαΐ ώραν 5—6 μ μ κοοσέρχοντβι είς τα γραφιΐβ τβθ 'Γν/ειινιμιχοΟ Κέντρου 'Η?αχλιΕοιι κρός έξέ»οιν χά! έφ·Βιασμδν διά τβν απαραίτητον 6ι6λιαρί»ν ται»· τότ»)τος χαΐ ογε'ας. ΟΙ ο:ερο6μινοι 6ι6ΧιαρΕου τα& τίτι,τος χά! ογείας κ. Ι. δέον να φέρωσι μεθ' Ι*«ιβν ανά ρίχν φα ΐογραφίαν. ('Βχ ιοθ γραφείον τοθ 'Γνει· νβμιχβϋ Κέντρον Ηρακλείου) Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΖΟ.ΝΗ ψηΐ, δγείαιν, α. νεαι ν, οί χονομίαν έξασφχλίζιι ή Βιιννέζι χ*) μ·*ν-τέ?Μαι ζΑνΐ), κιΰ 8*ιιχ*τέ οττ,οεν ιΐς δλ-ν την Ε&ρβπν την ηφχχ χαΐ «ήν κοινήν ζώ Είνε ή μιναλυ'ίρα Ι·ΐύρεο:ς πς£» βκήλλξ & βρβπβν άκό την το&αννΐαν χτ{ς τι ί πάντας χαΐ *)ς «οι^ς ζώ.-ς. ΣφΙγγιι ιήν μίοΐ)ν «α! ουγχρα! τε! χβ καντβλόνΐ χβρΐς νά τέ ζ«| φ ί ΛΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΗΙΛΤΡΑΓΚΗ ΟΑΣΙΛΙΣΣΙ 150ο» »Η«χν πρωτοκορεΐα μ>β: νέ
  σς ανθρωπότητος τδ βρωμ,ϊρό
  βκεΤνο κθμα τβν γυναιχΛν
  τοθ Βρόμου κου έκράοαινσν
  σάν τρόπαια, κσρφωμένα σέ
  κοντάρια τα ματωμένα κεΦά·
  λισ τΟν θυμάτων των;
  Ή Μαρία — Άντουανέττα
  δέν ίβλεπβ παρβ τή β!α- τίος
  νά τιιστ/ψπ στήν ελευθερία
  Πώς νβ ύτ»Γψ αοθβ 8τι *ίσω
  άττό τούς άνθρώηους υπήρχεν
  ή (5έα ή όπο'β ίκρυβοταν κά
  ιω άκό την θυελλώδη ορμήν
  πό ύ έμελλε νά άναστατώση
  τόν κόσμο καί νά μάς κληρο
  βοτήση τίς ίψηλότερβς άρχες
  τ<5ν άνθρωηΐνων σχιΌ ών: την ί)ρΓ·<βυτΐκήν έλευθβρΐσ, την ελευθερία ττ)ς γνώμης, την έ λβυθβρΐα τοθ τύπου, την έλευ θβρΐα τοθ έμτιορΐου καί την έ ΧευθερΙα τοθ συνέοχισθαι την (σότητα των τ αξιών, των φ λάν καί των θρησκείαν—κσΙ κατέλυσβ τα έπαΐσχυντα λε( ψινα τοθ μεσαιωνος: τα βα σανΐστήρια, τίς άγγαοΐΐ τή σ<λοβιό; Δέν έκατάλοββ πό τέ τΐποτε άπό τα ή9ικά έλα τήρια ττοό έκρύβοντο πίσω ά πό τίς οΐμαιηΐίς συγκρούσβκ των &ρόμων. Δέν ίβλεπε πά ρ4 χοος μίσα στόν χυκεονο εκ'ΐΐ'Όν. Δέν διίκρινε τό νέον κου ίψ5»βτο άνά μ σιούς φρικτούς άγΛνες κα( τού; σκασμοός. Γι' αύτό, ά τι ό την άρνή Εως τό τέλοο, έμ'σησε μέ οΚη τή βύνσμι τής «αρβιάς της, τούς άρχηνοθο. κα( τα στρατιύματα αύτοθ τοθ κινήματος. Κι' ίτσι δ,τι ή* ταν μοιραΤο νά συμββ, συ έ η Ή Μσρ(σ—Άντουανέττα 6 πήρξεν δδικη έναντι τής έτισ ναστάσεως* κα! ή έιιανβστσ σς υπήρξε σκληρή χαΐ άλκη εναντίον της. Ή βκανάσιασις είνε ή έχ θοί— επίστευεν ή βασίλισσσ. Ή βασίλισσα ι ι νέ τό ίμπό διο—αΐσθανόταν μέ τό άλάν ογο της βνστικτο ή λαΐχή ζα* αυτή ήταν ό μόνος καί άληθινός άντίπαλος. Γι' αότό άπό ττ)ν βρχή βλη ή μανΐα 4 στρβφη εναντίον της. Τόν Λου οοβΐχον 16)ν κανΐϊς δβν τόν έλογάριαζβ. ΚαΙ ό τελευταίας <ωρικός κοΐ τό προτο χσμΐνι ήξβρε τε»; λίγες τουφεκιές γ) σαν άρκβτές γιβ νά πτοήσουν τΛν λιπόψυχον ούτον άνθρσ καί νά τόν κάμουν νά εΐπβ να! σέ δλ,α. Άν τόν Ανάγκσ ζαν θά έφοροθσβ καί τόν κόκ «ινο σκοθφο* Αν τόν έδΐσ τα ζαν νά φωνάξη: «Ηάτω βσσιλτ,βι,! Κάτω δ τύ ραννοι,!», θά ύπήκουβ ο* νευρόσκασΐο. ΜιΛ μονάχα θε λησις ύπερήσπιζβ τόν θρόνο καί τα προνόμιά τού. —Δέν ύπάρχει τισρά £νας δν5ρας κοντα στό βισιληά, ή γυναΐκά τοι·, Ελεγεν 6 Μι ρααπώ. ΚαΙ ή Μοτρΐα — Άντουανέτ τα Εγινεν άπό την πρώτη σηγ μή ό στόχος. (•υνβχΐζεται) Η έφαρμογή της ιΐνε ««λ·υ οτάτΐ). ΠβλιΙται είς δία τα χαλά έμ κο·ιχά χαΐ έμκορορραφιΐα &ς χά! είς τοδς άντΐΛοοοΑπους: ' Φ«υα<ανάχην->υλ·6ριιν χά! Ζίετ
  ΤΡΟΦΟΣ ογιεστάτη αΐτεΐται θε
  «ν παρα καλτϊοΐκογενεΐβ:, Πληρο
  ♦ορίαι ηαρ& τβ κ. Χαρίκλεια £η
  μαιάκη· ίττισθεν ΒρεοοκομιΙου Ή
  ραλ»1ον
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ6 θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ •Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράου
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ τΐρω?
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ρ«4, Σΰρον, Πάρον,
  Ναξον.
  ΠρεΜΤβριΙβν ί-ΝΑΡΑΑΚΗ
  Τηλ*·;, ί-41
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ.
  Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7.15
  ΣΑΒΒΙΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
  Είναι συγκινητική ή σπουδή μέ
  την οποίαν ό φΐλος τοθ ΰπαΐθρου
  έτοψάζει τα πρθτα μπαγάί διά
  τό καθιερωμένον Σσββατοκοριακο
  γέ
  τ|ς ς
  Τοθ μένει κσιρός τό βράδυ τής
  Παρασκρυίΐς; Τόν καταναλΐσκει όλό
  κληο·ν δια την έτοιμσσίαν, ούτος
  ώστε τό άπόγευμα τοθ Σαββάτου
  να είνε Ετοιμος καΙ.,πανοπλος.
  —'Υπάοχει ττολύ ενδιαφέρον στά
  πβρΐφημα αύτα Σαββατοκύριακα
  ακριβώς £νεκα οί προετοιμασίαι
  αυταί, είπεν κάττοιος.
  ΚαΙ ήτο Ασφαλώς έντός των
  τΐραγμάτων: Προχθές Εΐυχε νά ττσ
  ρακολουθήσω τόν μανιώδη μθστην
  τοθ ·γουήκ Εντ». Έφρόντιζί νά μή
  τοθ λεΐπβι τίποτε στή μικροσκοπι
  κή βαλΐτσα: Όλσ ιά χρειοδη ενός
  εΐκοσιτετραώρου είχον τοποθϊτηθή
  έκεϊ καί επί ττλέσν δλο τό σερβί
  τσιο—είΡικό γιά τίς έκορομές—πού
  ΓΪταν τέλειο κοΐ συγχοόνως έχω
  ροϋσε άξιοθαόμαοτα ο' 6να κουτσ
  κι. ΆπαραΙτηιο συμπλήρωμα ήρ
  χετο £δω τό κοντακ γιΛ τή συλλο
  νή τΛν ένσταντανέ τής ημέρας τιοο
  άποτελοθν ίνίοτε σωστό ήμερολόγι
  όν...δι* (ίχόνων.
  "Οσο για τα τρόφιμα ϋπί)ρχε λε-
  πτή έτιιλογή καί κττάλληλος επί·
  σης τοποθέτησις. "Οταν έαπήκαν
  καί αυτώ στή θίσι τους ο προνοη
  τικός καί «συγκεντρωμένος· όπαι-
  θριόφΐλος είπεν άβιστάκτως πρός
  τόν εαυτόν τού:
  — ΕΤμαι πανέτοιμος. Τό βραδάκι
  δρόμο!
  ΚαΙ έσφύριξε την Αρια ττ]ς Τό·
  σκας. Άλλα μήτως 6έν εΐχε δ·
  λο τόν καιρό— καί δΐη ποό παντός
  τή ψυχική διοθεσι—να σφυρίίη;..
  Ή ζωή Οταν κατορθώνει κανεΐς να
  την έζοικονομϋ κατα τοιβθτον τρό¬
  πον καί νά την ττοικίλλΓ], είνε κάτι
  δροσερό καί ώραΐο.
  Ό Άλλας
  ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
  Ζητεϊται Λοός άνβράν κα-
  τββτημβι ιύρισκβμινον ■!«
  Νΐντρικίιν θέσιν, βύδόΧ«ς έ·
  •τηρΐαζέμκνον υπό τοθ νίβυ
  οχβίίου, ι1« τιμήν βϋχΐ άν«·
  τέραν τ&ν 460 χιλ. οραχμ&ν
  —τοίς μβτρητοΐς.
  Διά τβ δνβμα τε Ο άγβρα
  οτβθ κ«1 λοιπάς ^ΐ
  άποτ«βήτ« (Ι{ τα
  μβς.
  —Πΐρίεργοι έηιθυμίαι βιαθι
  τδν.
  Οί Βοβι κου έπιδίλλουν έ*Εβτι
  ΙιΐΒΐχβΙ Βιαθέΐαι ·ίς τ; ο; χλη?ι
  νέμαυς τβ» εί>Ί»ι άρ«ιτά παρά
  Ββξβι. 05 ω «?έ ήμ«ββν Ι
  ΐν>* γαΐοκτήμι»^ είς τό
  τβν ·ΗνΛμίν»ν Πυλιτειβν φ)
  ίλό«λΐ|οον την πιριθϋίίαν τού είς
  τόν ϊπιοτΛΐη' τΐν %Μΐ>&ν>* το«
  διά τον Βαον νά μή δ'βδίαη (ι»
  τος πό·;» «φ-μιρίβ-. "Κνας 'Δγ
  γλος έξ άαβυ. άκοθ* ώ> έοχά
  τιβς ίφ%η 30 χιλιάδας
  ιί; τόν Ι,λ έκ τβ« δόί
  τβυ, δ δΛβΤος Βμωςθα είναι
  χριωιιίνος νΑ ασ»? τέ έη^γ
  1*3 τβθ δλοτόμοιι. Άν καραβ^ τ&ν
  Βρ·ν α&τίν, ή χληοονομΐί Βχ
  ριίρχΐτίχι είς τίιν !<ε>;ον άδιλφ
  τα», δ ίΛοΙυς ώς 4ε!ζεται Βιά
  τ»]ς διαθή-ιης, 4^ΐ!λιι ν*
  ϊ την Β&βΐΐ)8*ν ιή
  ίαιθυμϊϊζ τβθ θι'ου τού.
  —Ή ΜυρΚα χαιΐ οί κουταμ*
  ρες τ·8 σνζύγου.
  Μία άλλόχοτοί δίχ»)
  τβν
  : "11
  ΙιΙερ ^ ■— · —1~ — »— — * -— ' 1 ■ ^^^ ■ — ^—
  νας οοζυγος ·!χεν έναγάγει τέ Ι
  τερον ή 'ΐοκ διότι τόν έχαχομ*
  μαχειρΙζ««. Κατ'* τέν τελευταΤ
  όν ουζνγιχόν χακγιϊ', δ «τυχής
  εδέχθη χαταχΐφαλα Ι<«( χλούβιο αυγό το οποίον τοδ Ιβγαλε τό μ£· τι. Ή μίγαιρα σοζυγος έειμωρή θη μέ μηνιαίαν φυλάκισιν, άλλά 5ιοζογι·ν II* έδίθη: οί δύο σύζυ γοι εΐχαν οπογράψιι χατά τόν γά μόν των γενόμενον τό 1935 ϊ'» συμφωνητικόν, δι* τοθ δΐϊοΐου ή χυρία θ* εΐχε τό Βιχαίωμι νά τοθ πι £ Ινα χλεύβιο αογδ χάθε φορά πό υ θ* τί)ς έλεγε μίαν χβυ τκμάραν. Κ«Ι ίχάατοτε ηνλλά κυ γάι!(ε Βιχθρ«Ι« μΐγάλα ίωιιάτια. <ύβι( ρ« μ»1 μέ βαυμ«α(αν Θέαν β)( τ« κεντρον τβν 'ΑΘην&ν. 'Λσαναέρ — Ζεστ« χβιΐ χρύα νιροι.—ΎππρεοΙα άρτΐΗΤβ τη.-Τιμαί άνάλογοι μ«1 λΐ ΚΑΤΕΚΤΙΙΣΑΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΟΗΙΣΤΑΣ Τα γλοκόπιοτα καί άούγκριτα είς γεθσιν καί εμφάνισιν σιγαρέττα.· Χαρμάνι αμετάβλητον. Ποιότης σταθερά. έν ΦθΥΣΤΑΝΑΚΗΪ-ΒΥΛθΥΡΗί καί £(« ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" ΥΠΟ ΓΒΟΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ εύαερ», εύήλια, Έκίπλναις μς, Ύηηρεβία πρέβνμσς. Τ· νέον Ξενοδοχείον 6«νου τό ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΘΑ χατασιβ τό μοναδικόν κέντρον δισμοντ)ς οια κάθι ξένον «οό θά Ι»χεΐα» οτό Ηρακλειον, )^ρ^πΕ^^ιΜI^-- Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΝ ΙΗΣΑΥΡΟΙ την Ρ. ΙΤΕΒΕΝΙΟΝ 31ον θ* π| Μιχ χοϋίίντα αυτές χαΐ Βεν χρ "Ολίΐ οτό <αρά5ι οττ,μέναι Χ3 θιια Εεν «ιβτεύβ ν* μεταχειοΐ αΒη«βν «·τέ τδίο χαλ* τό «λή κβμ* α' 5Χλο χ«ρά6ι. Ηέ την «α ραμιχίή ιύοιρΐβ ΙϊιΒαν οτόν χ«· θένα Βιηλτ) με»!δ« χαΐ πιβτί. Κι Ιιλ μεγάλο βαρέλι μί,λαι ή«ν σι^ Βΐάθεοι τβν ναυ'βν. —Τίπ3·ε τό χαλο Ιϊ' ίΐ?έτϊΐ ν» περ;μέ·ουμε μι τέτβιο σύσ »)μ·Ί εί πεν δ ηλίΐαρχος στον γιβτβό Λ(- δεροιϋ "Ετοι Πίύ τού; νέϊνεται θε τούς χ£νη σωΐτβυ: Βιοβίλβυς. Αυίή είνε ή γνώμη μοιι. Είχαμε αφήση τόν μεγάλί Βρδ- μ· χι' είχαμε πίρϊ κΰ; άνέμο^ς ποΰ Βϊ ιΛί Ινερναν πβός τό ιτ]3ΐ. 1Ιλη5ΐάζ*με χ·ντ4 «ί; τ4 τέρμα τβα ταξιιΒίοΟ μας χά Ι δπαλογΕ ζαντας χαΐ τλ οφίΧμχτα «;ύ μηο ρβδοχμε νά είχαμε χάνη α<ίν κλοθν μ»;, τ4 δράδυ ι! (ε τα αοαΐ %ς έτομέ.ης τό βργδτερ·, Ικρεκε ν' άνττχρΰβουμε τήν ν^σ^ν τβν θ«) οαυρβΛ Μίλις ·Εχε 6*αιλίψη δ ή λιος χαΐ τιλειώνβντας τήν δοαλειί μοί», έιοιιΐίζίμουνα ν* χοιμη9β 8 ταν μΐθ ήβθεν ή δϊΐξις ν4 φίω Γ» μ«)λβ άκΐ τ* βαρέλι. Τχ μήΧα ιΐχαν τελειώση αχεΐάν, λίγ<χ μονά- χά βρισχίταν οτίν π&'.ο τε Ο βχ- ρελιοθ. ΟΙ ά·Βρες τοθ πλη ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ -Την τταοβλθοθθίν Κυριακήν είς Πέρσυα Μυλοτιοτί μου άνεΒέξατο έκ τής κολυμβήθρος χο γαριτωμένο άγοοακι τοθ φΐλου κ. Νικολ. Καλαΐτζάκη ή κ Μαρία Κυδωνία ΙατροΟ ονομάσασα αό ΐο ΜΙνωα. ΕΤς τβ τοΰς νονεΐς καί τήν ανάδοχον ευχόμεθα να τοΓς _·Η χ. 'Ελβνη Σπύρ. Δαφβρμου βικηγόΓου άνεβέξατο τής κολυμβή βόας έν τώ χωρίφ Γβργερη το χά οιτωμίνβ Λνορακι τοθ φΐλου κ. Έ. Κσψ4λη κτημπτΐου ονομάσασα αο το Σηθρον. Μετά τό μυστήριον £. πηκολούβησβ διήμερος βιασκέδβ σις. Είς τοθς γονεΓς καί τήν ανάβο νόν βύγόμεθοΐ να τοίς ζήοη, ΚΙΝΗΣΙΣ - Επανήλθε τιροχθβς 4ξ "Αθηνών μετα τής κυρΐας τού Α έπαγγελματΐας κ. Γεώρ. Σταυρου ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ -ββωρώ υπο χρέωσΐν μου δττως καί διά τοθ το που έκΦράσίΒ τάς απείρους εύχαρι στίας μου πρός τόν διακβκριμένο* Ιατρών χβιροθργον τής πόλεώς μας κ. Στυλιανόν Γιαμαλάκην καί τόν Δ|νιήν τοθ ΠανανεΙου ΛημοτικοΟ Νοσοκομεΐου κ. Στυλ, Λ4ηλιοτρ6ν σώσαντάς μβ έ< βεβαίου θανάτου ώς πάσχοντα ίξ οξείας σκωλη'οειβΐ τιδος. ΈπΙσης εύχαριστώ καί τό προσωπικόν τοθ ανωτέρω Ίδρύμα τος δια τό μεγάλον ενδιαφέρον καί περιποιήσεις ϋς επέδειξαν. Τοι οθτοι έπιστήμονες καί Ίδρύματα τι μοθν τας πόλεις είς άς έδρεοουσιν. Έν ΉρακλβΙω τ{) 30 Ίουνίου 1937 Ό ευχαριστών Έμμ. Ν. Μονιακηβ *** Γύρω στήν πόλι μας. .Ωρ3Γσ οχέοια φα,νβται βτ. Ιχε. ή Λιμενική διβ Την διαρρύθμιίιν Κα1 τόν έξωραΐσμόν τού νέου λιμί νος. Φ Ι ΡΥ κατασκευήν των κρηπιδωμά- συνβχΐζονται μ* γοργόν ρυθ. μον έλπΐζεται δέ δτι μέχρι τοθ Σεπτεμβοίου τό πρώτον κρηιΐβω- μο «* «Τναι καβτ βλα Ετοιμον Ζ'ΐΙ^^^ 1 μ φ χ^ττάζοντχς μτ)«»ς 4<αναλύψ το νηο'. Ό Τΐμον έ?ΐ)ς έ«ό;ταξε τ' ί3ΐρα χι' έο»δοιζε Ι^ θ ήταν ό μί,ος σίρυββς π« τανε ίκείνΐ) τή οιιγμή, έχτός άπο τόν φλοΐΐββ τβν χαμίτβν ο είς _·ετθι τουλάχιστον βιετσξβν ή Γενική Διοίκησις. ΚαΙ φυσικα ή δια ταγήθβ έ<τελεσθ{| ΛφοΟ μάλιστα 'ΚΤ σΤν6Γαΐ ^^ ϊης ύ Κης ή _Διοχι ώς απεδείχθη οί Τσιγγά. νοι γΐνοντοι Φορεΐς διαφόρων επι. βημιων. Ι -'&τσι ή Κρήτη θα χβση μίαν ίέΞ/οτό δ,ρέλι τβν μή Κϊθιαμίνος έχεΤ αιά αχο· Τΐινβ, λιχνιζ4μεν·ς άκό χον θίρυ- «9 τίΐί θάλαβοας χαΐ τό χο6 τ,ιι* «Ο χΐραβ,ου θ* άηβχο.μώμ^ν. Λ* ΕΙ· |<οιωθ3 χαβοιον ιάχ·υμτ«( »έ Βύνχμι έκ«ν« βτέ βαρέλι μέ τίς πλάτες του.Ήμίυν Ιιοιμβς νά πΐ) Ι4ΐϊβ ^!^Η } -Ό Λήμος μβς πληοοφορβΐ Οτι είναι καθ" βλα Ετοιμος να Βιαρρυθ ί τό, τέ^ιεοςητ''ς ΆνΙβς Α1<~τβ κον μόλις θά δώση την πρός τοθ το συγκαταθεσίν της ,ή Μητρόπο- λις·ΜΛ ταν ή φ»νή|τοΟ Τζων Σ!λ6ε? χαΐ μ0ν ή Μητρόπολις. ΚαΙ μάλιστα μίλΐς εΐχε προφέρη μερικάς λίξιις τό ουντομώτερον. ϊ^Ιυ νχ μ^ τό χβυνή-ω 4πδ ! Άλλως βς αναλάβη, ή Ιδία τα ν« ϊ ;?Λ ^Ά τμ^ «ίβτις λίξιις Ινίΐβοα τω;τ)ζ»ί) εις Βυζαντινόν Μουσείον. 'ΑλλΛ !λ«ν τβν τιμίων άνθεώπων ττυ άμέσως χωρΐς άναβολάς καί χρο· 3?ιοχίτανε στό χαράδί Ιξτΐΐτόΐΐο! νοτριβίς δια ν* απαλλαγή ή πόλις 4π4 έιιίν» ^νάχα. 'Λ^ηηίΐ πΛρχ°υσαν έκ8' σήμερον ασημιοιν . .^ΧΙ',ί<1 1ω' ?ΧίΥ"ν ΟΣ:λΊ -Ηοχ·σεν έπΐτβλουςή έπ.σκευή Βερ- Ο Φλιντ ή;7νδ χακετάνιας. ι τής γεφθρας Λουτΐ πίραμα, δαπά Έ1 ώ ήϋουν λοοτρόμος μέ τό. ξδ-;να1(: το° Δήμου. Πιοϋχαο, τίμάτ,α τ,υ έ)(«« ^οαστείων θεΡ(σσου-ΜαστσμτΤ6 τώ πόδι μβιι χι «γ» Μέ την «Κ«β|ποΟ δέν εύρΐσκβ-ται είς καθόλου αίνδοα» έφθίθϊμΐ σ*»ι μ*ξ( μέ ευχάριστον κατάστασιν, τέν Ί-γχλαντ άπο τήν Η*λ«-|. -Μετα λίνους μή-νες βΧπΙίεται / τ» ,Βίλ £ ^ ^^ΐ^^ **. » «,.»1 / τ» ,Βίλ £ ^ ^^ΛΐΤαρν^σοΟ^ότε ιω.», τβ παληί χ«ρά5ι τοΟΦΙντ καί θά ίχωμε τακτική άεροπορική «βύ τό ι[5χ βΐυττμΐν· στδ οΐιτ,'συγκοινωνΐα. 4λλά χ«υ9άφΐ νά βου· —Ά! αιβδαβηχε μιχ . τιθ ηια νέίΐ», φ^Ενεταΐ τ*)ς ι»*· ρέας, γεματου ι»οοθ*νως άπο θ*υ —Κι'δ Νΐαί^βς ή;«» τρομεράς »ς 3<·υαα νά λένε, εκανέλαβεν δ Σίλβερ. Δ|4 Ιταξιίδιψί πβτέ *% ζί το«. Πββτα ήϋ'ΐιν μέ τδν "1^· γχλαντ, Οιιερα μέ τόν ΦΧΝτ αυτή εΐν» ή [ίτβρία μου Βλ— χ/ (συνεχίζβται) ΜΑΝΟΑΙΙΣΙ. Ι1ΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-¥ΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΗΝΟΙ. «ΚΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ —>χιτ«ι Ιν τ« Ι«τρε(«
  τού. *««)( ΠιιρεΐιΒ{ πι'
  ΑΦΗΝΑί Τηλ. 12.379
  ΑΒΕΔΙΣ
  ύφκοματα.
  Νί·ι μοδ<ρν·ι ΑΒΕΔΙΣΙΑΪ —"Επιβάλλεται λοιπόν ν' άσφαλ .οοτρωθό έν τω μεταξΰ ή όδός Η¬ ρακλείου—'ΑλικαρνασαοΟ, ώστε οί ξένοι πο6 θ&ρχωνται είς τήν πό- λινμας νά μην άντικρόζουν την σημεοινήν άθλιότητα. -θ' άνεγερθη λοιπόν νέα έκκλη. σία τοθ Άγίου ΔημητρΙου; —ΕΤδαμεν 6να σχεδιον ΒυΓαντι νοθ ρυθμς» θαυμάσιο άπό πάσης απόψεως. ΚαΙ επληροφορήθημεν ΰτι έποόκειτο ν' άρχίσοι,ν σύντο μα αί εργασίαι τής ανεγέρσεως. —Καί πρέηβι όμολογουμίνως ©Λ πλουτιοθή Βτσι ή πόλις μας Ι μέ ίνα νέον περικαλλή ναόν. | -Ό Δήμος απεφάσισε νά προ βΠ είς άνακαινΐσεις τοθ ΠανανεΙου ΔημοτικοΟ Νοσοκομεΐου. —"Ε·*σι τό μοναδικόν α6τό νοσο κομειακόν μας ΐορυμα θά καταστή καθ" Βλα έφάμιλλον πρός τώ μί. γάλα θεραπευτήρια τής πρωτευ οοοης. "Αν καί δια νά είμεθα εΐλι κρινεϊς οφείλομεν νά όμολογήσω μ«ν 6τι καί σήμερον 8<ν ύστβρεϊ είς τίττοτε, —Πρός την Οτιηρεσ'αν κήπων καί δενδροστοιχιον τοθ Δήμου θά εΤχωμεν νά κάμωμεν μίαν ·ό στάσιν: —"Η να έζωραίση, τα κηπάρια τβν πλατβιών Ελευθερίας .προ τοθ κο-φενείου Παπακαλλιατακηΐ καί Αγίου Μηνδ, ή νά *--»-·■- είς τόν Δήμον τήν πλήρη ι σίν των, -Διόιι βπως εΤναι σήμερον, άπο τελοθν παραφωνίαν μΠ συνάδου σαν πρός την προσπάθειαν που κα τοβαλλεται υπέρ τοθ πραοΐνου -Τό Ε.' Δημοτικόν Σχολιϊον τής κόλεώς μας βΐββι οθριον καί ώραν 10 π μ. είς τό θεατρον Πουλακάκη μίαν σχοί ικήν παράστασιν, μί το βραμα «ό χοροϊ Το0 Ζαλογγου», , ""Δ «ι<"»Ρβζεις τής ιιαρσστσσί ως θά βιατεθοθν υπέρ τής 'Εθνι κης άεροπορΐας. ΚαΙ δέν οτιάρχίΐ άμψ.βολΐα δτι την εορτήν θά ποία κολουθήση πλήθος κόομου ."" Αληθινα «Αύτοκρατορικό Ρω ίο» τό Φΐλμ ποθ προβάλλει προχθές τό Σιν* Πουλακάκη, Χ""1ΛΓ μουσική καί τό ώραϊο '~ν· ήθοποιΔν ύπερήρεσεν θεατας. Γ • Ρέκορτερ
  ΑΝ ΟΡΘΩΣΙΣ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  45ον
  Τέρψις τού ?|τον & είς τούς άγρούς πβρίπατος.
  'Εγιυμάτιζε πάντοτβ μονος, 6 κ ών υπό «ούς ό
  φθαλμοος βιβλίον τι άνεωγμίνον, δκου άνβγίγιω»
  σ<βν ΕΙχε καΙ μικράν βιβλιοθήκην έκ καλόν εκλε¬ κτον συγγοαφον. Ήγάπα τα β βΚΙσ τα β βία «Τ νσι φΐλοι ψυϊθο', άλλά βΐβαιοι. Καθ* δσ^ν τοθ ήν χετο μβτά «Ο πλοοτου ή Ανεσις, άπησχόλει τάς ο ρας αυτού χαλλιεργον τόν νοθν. Παρετηρήθη 8τ<, ΛΦοτου αφιχθη ιίς την Μ επί Μ. ., ή γλοσσά τού καθΐστατο άπό ετουςείς Ι τος καθαροτέρχ α' Φρά- σεις τού όρθοτβραι, δμαλώτβοαι. Είς τούς περιπάτους τού ή/άπα νά φέρη καΙ τό τουφέκιόν τού, Αλλά τό μβτΕ^ειρ'ζετο σπαν'ως βίαν βέ τό μβτβχβιρίζβτο, έσχοποβόλβι αλανθάστως κοτΐ Ακ(νβι τόν θαυμασμόν. Ουδέποτε έθανάτωνβ ζώον ά βλο&*ς. Ουδέποτε έττυροβόλει κατά μικρόν πτηνον, Καί τοι δέν ήτο πλέον νέος, διηνοθντο περΙ τής δυνάμε¬ ώς τού τεραστία. "Εδιδε χιϊρα βοηθείας ιίς πάντα δστις ελάμβανε τοιαύτης χρείαν άν κατέπιπιεν ϊτχ- πος, τόν άνώρθωνεν ά/ τροχός άαάξης έχολλατο είς βόρβορον ΒυθισθεΙς, τόν προσώθΐ) Ινα πάλιν »υλι σθθ' ταθρος αν άπβδΙδρασ<εν, τόν ανελάμβανε σπ βαρος άπό τον κεράτων. Όΐαν διίβακνεν άπό τι νος χωρίου, έτρεχον τα παιβάρια τον πενήτων κα· τό-ιν τοι<, καί ώς νέφος κωνώκων, πβριββόμβουν πε χαρος τριγόρω τού. Εφαίνετο 8 η δ Ανθροπος οδ:ος θα εζησέ ποτβ την ζωήν τον άνρον, έπειδή πολλά έγίνωσκε πράγ ματα ώφέλιμα, άτινα καί έ&ίαασκεν είς τούς αγρό¬ τας. Τού; έμάνθανεν πως νά έξαλβ'φουν την ψωρΐ ασιν τοθ σΐτου,ραντΐζοντβς τόν σιτοβολονα κα( ποτΐ ζοντες τάς ραγάς τον σανίδων διά κοινοθ άλατος άναλβλυμένου' καί πος νΛ άποβαλωσι τούς τρογας, κρεμάζοντες είς τούς τοΐχους καΙ είς τάς όροφάς Φυτόν τι, δρμινον λεγόμενον μετά των άνθΑν τού. ΕΤγ,ε συνταγάς πρός έξάλε ψ ν δλων τον παρσσΙ- των'χόρτων, α:ΐνα πνΐγουσι τόν οΤτον τοθ μαλαν θΐου. της άρακΐβος, τής Γρας. Προβφόλαττε τούς λαγιδβϊς άπό των ποντικον, διά τής όσμής μικροθ τινος χοιριδ(ου τής Βαρβιρΐας είσατγομένου είς τόν λαγίδϊώνα. ΕΤχε ποτέ ίδβ χω;ιχούς τινάς καταγι- νοιιένους νά έκρ ζώσωσν άκαλήφας (Γσιχν(6α0· ερ ριψϊ τό βλέμμα τού έ τι Ι τοθ σωροθ τώ/ έκριζωθει- σον καΙ ή^η άπεξηραμέιων καί εϊπε. —Τώρα ούτά ετελείωσαν θάνατος. '^ν ήξευρα ν πας νά μεταχειρ σθοθν ούτά τα φυτσ, είς πάσα πράγματα θά εχρησίμευεν Ι "Οίαν ή τσκνΐδα είνε άχόμη τρυφί^ή, τα φύλλα τη^, βραζόμβνσ, γΐνονταΐ φαγ! εξαίρετον. ΆφοΟ Υτράσρ, Ιχβι Τναις, κλωσταΐς καΡώ; τό κανάβι καί τό λινάρι, χαί γΐνεται άπ' αύ ιάς.νήμα καί Οίασμα σάν καννάβινο. Ή τσκνΐδα, αν κατακοπ(| γ'νεται καλή τροφή διά τα όρνίθια, καΙ αν κοπανισθ() τρώγβΐαι άπό τα κερσσφόρατ ζώχ Ό σκόρος της άνακατβμένος μέ την τροφήν τον ζώον, κάμει σιιλπνήν την τρίχα των καί ή ρΐ- ζα της ενομένη μέ άας, κάμνει μίαν ωραίαν «πρί- νην βαφή», Ή τσικνΐδα Εχβιτα ήαπορεΤ νά θερισθβ ΟΙς τοθ θ*ρους. ΚαΙ τί σοθ ζητιΐ ή χακομοΐρα: αυτή τσΐχν(6σ; ολίγη γή' καμμΐα φροντΐδα- καλλιέργβια καμμιά. Όπως ό σττόρος της πίπτει επάνω ποθ ώ ριμάζβι τό φυτό, καί συναγεται δύσκολα. Όπωσδή· ποτβι μέ ολίγον κόπον Ρα ήτο ττράνμα ώ^ίλιμον ού τό τό φυτό, άμελεΐταΐ δμως χατΐ άποβαΐνει βλαβε ρόν. Τό καταοικάζουν λοιπόν κίς θάνατον. Πόσοι Ανθρωποι όμοιάζουν μέ την τσικνΐδο 1 πόσοι καί πό» σοι ανθρωπο 1 —'Αχοοσατε, φΐλοι μου, προσέθεσβ αβτά τίνα αι· ωπήν. Γΰ:β χόρτα οπάρχουν κακά* οθτβ ανθρωποι κακοΙ. ΎιτάρχΓυν μόνον γεωργοΐ κακοί. Αύτό νβ γνωρΐζβτε. Τα παιδία τόν ήνάπων προσέτι διότι κατβσκεύ- οζβν έπι;η*5ε(<»ς έξ άχόρου χαριέστατα μικρά έργό χείρα. "Ηκολούθει τάς νβχςωηΐαους κη·5ι(α«·, διότι τόν προοείλκυεν ή ξβνη λύιη' ήνοθτο μβτά των φίλον των όρφανιζομένων ή χηρϊυοντων καί παρηγόρβι τούς πενθοθντας. Ή<οοάΐο τούς έξοδΐου; Οανουτ. άτβνίζων πρός ^ύρανόν τό δμμα μετά πλβοτης συν- τριβής. "Επραττβ μυρίας άγαθοβργίας κρυπτόμβνος, κιΡ~; αλοι κρύπτονται -ράττοντβς Ιργόν τι κακόν. "Ωρα εσπέρας, βίσέδυβ λαθραίως ι Τ; τινάς ο(κ! άς άνέβαινβ χρυφΐως την κλΐμακα* πολλάκις 6έ συ νίβη νά επιστρέψη πτωχάς τις είς τό πενιχρόν τού καταλυμσ, κα νά ι Ο 5η ττ^ν θύραν βνοιχτή*. έν φ την εΤ^β κλείσε', ένΐοτε ββ καΙ βιασθ&Τσαν την εΓσοδον επί τής άπουσίας τού. Ό πτωχός Ανθρωπος έβαλλβ τάς φωνάς, έ<λαμβ4ν«ν δή κακοποιός τις ε(σ|βη είς τό Ασυλον τού. Εΐσήρχετο καί ηρ&τον πράγμσ πίπτον 6~ό τα βλέμματά τού ή-ο χρυσουν τι νόμΐ- σμα, λησμονηαίνον έκΐΐ ίμπρός επί τινος των έπ(· πλων. Ό κακοποιός δστις είχεν είσίλθει. ή*·ον ό θειός Μαγδσληνής. Ήτο φιλόφρων καί ααα σ^βχ ρός. Ό λαός ίλ,βγε πεοΐ σύτοθ —Ν->, Βνας Ανθρο
  πος πλοόσιοΓ, ω?Ις νά φαΐνεται διόλου όπβρήφα-
  νσς κα', ν<*, Βνας Ανθ(:ωτος βθτυχής, χωρίς νά φαΙ νετσι διόλου χαροόμενος· Τινές βιβτβίνοντο βτι ήτο μυσ'ηοιώ^ους β!ου Α/ θρωπος. "Ελεγον 8τι ουδείς έμβιχίνει είς τόν κοιτο- να τού" δτι ό κοιτών τού ήτο άληθές κβλλίον άνο· χωρή τοθ · 8η Ιβλβτιέ τις έ«ιϊ μέσα ήμιώρια, σθμβολα τοθθανά,τρυ,όστά^καΐκρανΐα άνθρώπινα.Τόσον ωοτβ κυρίαι, τινές των κομιρτέρων τής πόλεως, κινηθεΓ οαι όπό «ακεντρεχεΐας, ήλθον είς την οικίαν τού μ'· αν τον ημερών, κα(,—Κόριε Δήα°ρχε τώ ·Τπον δέν μάς δεικνύετε τόν κοιτών ά σαςι λέγουν βτι εΐνβ σηή —Έμβιδίασε καί τάς είσήναγεν άμ/σας, ίνα Ιδο σι Τό «στιήΧοιον». 'Ετψωρήθησαν δέ πρβπόντως διά την πολυπραγμοσύνην των. Είδον Ινα θάλαμον Ατιλούστατα Ιχοντα Ιπιπλα έκ χαρυοξόλου, Ασχη μα μάλισΐσ, ΛαΓώς είνε β&α τα τοιούτου εϊβους κοΐνά. Δόο μόνον παλαιά κτροπήγια πσρβτήρησαν επί τοθ μαρμάρου τής έστίας, φαΐνόμενα ώς άργυρά «ίπβιδή έφερον τετυπωμένην σφραγΐδσ». Παρατήρη σις μαρτυροθσα τό πν«0μα των μικρόν πόλιων. (βυνεχΐζεται) Γ ^ Ι -ε/ϋΓ/-—.--.—Τ· Ι ®®®®®®®®®5 *"^ /3ί ^Ν ^Ν /"Ν ^Ν *^ ^"Ν <-^ ^ *^ Χ—* _ίίΗ» ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ 'Αντιφθισική Κστήνησιο ΤΙ είνε καί πώς προ λααβάνεται ή φθίρις. 24. Άλλ' απεδείχθη Βτι χκΐ αύτάς ό μβλλον μιχροβιο^ρος χο- νΐορτος ιίοΐτνείμΐνος Ηι ι!νε τ4· οον έκιχ.νΒυνος 8αον χά λιπτίτα τα χαΐ πλή·- μιχρκβ!»ν σταγονΕ- δια σιάλβυ, & 6«οΤχ έχοφινίε- νίζ·νται «πό το οτίμα χαΐ την να τβν παοχοντβΐν Β τα ν δήχβιιν τ) πχαρνΕζ«νται ή χ«1 άιλβς 8ϊαν ΐλοθν. Τα σιαγονΙδΐΒ αύΐά |«· τινά9θ·ντοιι ιίς ίηόατασιν 1 1)2 ίτρου &κό ταθ κάοχοντος χ»1 αί- «ρβθνται είς τόν άίρα ίπΐ »)μ! άν &7«ν, μιθ' Β προαχολλΑν- ται είς τό πάτβμα, τβας τοΕχοκ; χαΙ τα Ιπιπλα τοθ δαεμ-χτΕου, τα 8ε έντβς αυΐ§ν μιχρίβια άκοθνή ακουν έκ ττ]ς έπιδρϊοιως τοθ φα ς α»χί 4 ή 5 ημέρας. 25. Ιδού δΊ£ ηεΕευς λίγους εί¬ νε έίΐιχίνίκνος ή μιτΐ φθιαι«0 διαρκώς αυμ6Ε«9(( χ»! σιινοίχηαις έν σίΐνΐ ουναφι'α, ώς λόγρυ χί· •ιν συζόγβν, ή μτ)τρ6ς χαΐ τέκνου, τ) έργατβν χαΐ δπαλλήλων έ?γα- ζομίνων έγγύς «λλήλοβν, τ] μάθη- ν πλ»)3ΐΌν νυματΐκοθ διδασκά¬ λου χλ«.—Ιφ' δοον δέν λαμβίν·ν ται τα πρΐφυλαιχτιΧΒ μέιρα πεϋ Θ1 Ικ6έι» χβτμ έρ». 26. ΚαΙ δμως ή ίατριπή ηιΖ- ολ διϊίοχΐί τέ εξτ]ς Π3{ήνορ·ν. δτι ή άμιυος βύ:ή διά τβθ μ·λυ· ομένβϋ αέρος μιτάδ:σ:ς ττ]ς τιώαιως βπδ τβθ κάαχοντος ιίς τον 6/ιβ δέν είνε τίαον συνήθΐ|(, δοον θά ηδύνατο τις νά δηοθίαη, ΚαΙ τιθτο διότι ο( φυμα,τιχοΐ 6ί· χιλλβι βραδύΐκται ανηητδοοβντοιι καΙ δέν έγχαθΓοτανται ι&κίλως έν τώ σώμ«ι, άλλ' είς πολλάς κε ριπτώίΐΐς άχοδίλλονται πάλιν ταθ σώματος κρΐν ί) ίριοτιχβς έγχαταοταιθοθν. Διά νά έγκαταοτα- θοθν δέ χαΐ άνοικτϋχθοθν, κρέκει νΐ ιδ^οιιν κατάλληλον Ιδαφος χκλ λΐιργιΐβς. 27. Τα μιχρόβια τ«]ς φθίσιβς δέν ιί3«νέ·νται μόνον, 4λλ4 χαΐ χΐτακΕνοντκΐ'δδναται δηλαδή δ ίν θροιιος νά μολυνθΐ Β/ι μίνον διά τΑν αναπνιυοπχβν δΐβν μέ τβν χατάφβρτβν έ« μΐχρββίων ϋν», αλλά χ«ι διά τβν πιπτιχβν δρ- γάνων μέ βίβλον τ] τροφίς μολυ- σμ(τ>ας άπό το βαχτηρΕδιον τ*0
  Κώχ. ΚβΡώί δέ είς την πρώτην
  πιρΥ,πιοοιν άναπτύααιται φυμα-
  τίβσις τβν ηνιυμόνβν χαΐ τοθ λά
  ■ογγος, Ιίοι χά Ι ιίς την δευτέραν
  πβρίγετβι τ) λεγομέντ, φθίαις
  τβν έχτέρην χαΐ ή φυμβτιώίης πε
  ΐις.
  28. Αί τροφαΐ μολδνοντκι άπβ
  τβν βάχιλλειν ττ]ς φιιμκτιώακος
  Βταν έχτεθΕθν είς άιρχ γιμ«:·ν
  απδ μΐχρίδια, Ι) Βίαν έπιχαθτ)
  αβυν έπ' α&ΐβν χενιορτβς μ«λυ·
  βμένβς τ) μ«!χι έκισχεφβιΙ<ια( προ ί,ως πτώΐλβ φθισιχβν. 'Κ· πβ^ς μολδνενται Αν τεθαθν έν· τές δοχιίων μολυομίνον ί) &* λαμ ίάνανται μέ βχιύτ) έπιτραιέζια ή χέρΐα μβλυσμίνα. 29. Άλλ' 6πά;χουν χβΐ τρονκΙ άφ' έχυιβν μελυσματιχαΐ, πβο Ιχοον δηΧαδή μέβα τβν τό 6α- χτηρίβιον ττ]ς »«ματιώοι»ς, χά Ι τ·ιαθται ιί,ι τέ χρέας ζώ»ν χά Ι ϊδ!«ς βΐοιιδβν χαοχοντ«« φυμχ τΐββίν, δπως χαΐ τδ γάλα αγελά· 8αν φυμαιτικβν, α Γ. οκοΤαι Ιχ·»ν φυμάτιαι ιίς τβυ: μαατεύς. (συνβχΐζεται) Μ «ΠΕΡΑΝ ΙΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Ένα κινηρατογραφικό άριστοΰργημα 3 Μεγάλα άστέρια.· ΜΕΡΛΕ ΟΜΠΕΡΟΝ («λϋβμονατα άη· το «ΑΓΓΕΛΟ2; τού 2.ΚΟΤΟΥΧ» " ΤΖΟΕ ΜΑΚ ΚΡΗΟΥ ΜΙΡΙΑΜ ΧΟΠΚΙΝΣ: ΣΚΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ,, ΑΡ.ΙΙΙΠΙΙΠΙΙΙΙΙΠΙΠΗΙΙΗΙΗΠΤΠΙ ι!|1Β Επεβλήθησαν καί προτιμώνται λόγω ποιότητος των χά καλλυντικά: Ποΰδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι καί εΐδική βσζελΐνη λεμονιοΰ διά την περιποίησιν τού δέρματος. Πωλούνται είς όλα τα καλά καταστήματα είς τα 4Κ>αρμοιχεί* Ι. Λογιάδου, Γ. Γεπεσά
  χη χαΐ είς τό νεωστί άνοιχθέν κατάστημα
  «ΕΡΜΙΝΑ».
  Ζητεΐτε πάντοτε τα καλλυντικά
  ΜΑΡΚΑΣ «Ρ ι Ε υ Η Υ»
  ΕΑΛΙΒΟΛΝΑ ΤΡΙΧΙΝΑ ΜΥΤΙΑΗΝΚΣ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΒ- ΙΟΙΟΤΙΙΤΟΣ
  (II
  ΑΝ ΤΟΠ!
  Αι* ύδρ«υλικα
  χειροχίνητα ηιεβτήρι«
  ΠΑΡΑΕΑΤΑβΗΚΗ
  Γρ«ν·Τ·ν ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  Τζαμί Τηλ. 326
  ΑΝΘΗ
  θά βρϋτβ τα ω¬
  ραιοτέρα τριαντάφολ
  9 Ι Κ(
  Ή έορτή των βιοτεχνών
  Λασηθίου είς Άγ.Νικόλαον
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ί^λιος
  (4ντα«·χριτ·0 μα;) —Την παριλ
  Θοθοχν Κυριακήν έκανηγυρΕσθΐ]
  μέ πβλλήν έ«ιδλτ)τικίτητοι ή προ
  κγγελθιΐαχ ίορχή τβν έπαγγιλμκ
  τιχβνχαΐ βιοτεχνΐχβν οργανώβιβν
  τοθ ΝίμβΟ Λτοηθίου.
  ς μέ τέ πρέγραμμα
  ηή έπαγγιλμαχιβν χαΐ 6ιοτι·
  χνβν μέ έηΐ χιφ»λτ]ς τα λάβαρκ
  τβν οωμαχιΐων δΐικηιρκιώθηβαν
  Ιιά βινζινοηλβιων είς χή^ ακέναν-
  λιμέ"οςνηυΐδαΙνΒα ϊέ»ρτάζ»ν
  ναός τβν 'Αγίβν Πίντβν δκου έ·
  ψίλΐ) χατανυχτικώχατα ή ηανι;γυ-
  ριχή λΐιχουργία. Πιρί την 10«)«
  π. μ. ό χδβμος επανήλθεν είς την
  ποο«υμ«(αν χαΐ εκείθεν βχτ,αατι-
  οθιΐαης πιμητ}( χαττμβύ'θΐ) είς
  η Πλ Βινιζίλ·υ δπ·υ τό
  μνημιΤον τβν πΐοόντων. 'Βχιΐ πά
  ροαο'κ ταθ χ. Νομάρχου χαΐ Β-
  λ»ν τβν τοκιχβν άρχβν ό χ.
  Μιχ. Κουτάντος χατέθιβε στέφανον
  έχ μέρ·υς τβν έκαγγελματιχβν β;
  γανώΐιβν. Κ»θ* ή> οιιγμήν, χατι
  τίθιτο δ σιέφανος οί πρβαχοποι
  άέϊιδβν τιμάς.
  Μιτα τοθτο έψάλη ά^ιαομίς ιίς
  τή* επί «ύΐφ διαοχΐϋααθιΐσαν
  αΐθουβχν τ·0 χ. ΡαφβΙ'νάχη. Μι·
  τα τον ίγιασμ&ν 6 ΝεμΙρκ^ς χ.
  Φλωρίδης έξιφώνηιιν χατίλλΐ|λον
  Χι5γ·ν αναπτύξας ιδίως την συμδ··
  λ^ν την έποΕαν δ έηαγγιλμκτιχίς
  κίσμος ηραγματοπίΐι! είς την
  χαβ' δλβιι πρίοδβν τ<|ςέθνι«τ]ς ζω τ]ς χαΐ τής χοινβνίβς. Λίγους έ- ηίατ,ς έΕιφώνΐ|οαν οί χ. χ. Μπαλ· ιΛ; χά Ι Σγουρός, μεθ'Β προοιφέρ θηαχν είς ταύς παριοταμένους α- ναψ^xτιxά. Την μιοτμδρΐαν εγένετο ΙπΙση μ·ν γιθμα πρός τιμήν τβν άντικρο σώκων τβν έκαρχιαχβν οωματιί- ην, πιρί την 5ψ δέ εγένοντο α Ε αρχαιριοίαι κρός άνάδιΐξιν τοθ πρήτοιι ΔιοΐχιιτιχαΟ Σηματιίοκ τ«]ς Όιιοαηονδίας έχλιγέντβν τβν χ. χ. Ί ΣγουρβΟ προίϊρβυ, Γ. 'Αοοαρίώτΐ) άντΐκροέδρου α/ χαΐ Α. Στ]ΐΐ3ΐάχι; β.', Α. Γιαηιτζαχι; γραμμητέιος, Γ. Καλτ)3πιρίχ»3 τα· μίοΐί, Γ. Εβχολάνΐ] χοαμήτορος χαΐ Μιχ. ΚινδριανοΟ χαΐ Μιχ. Μοκιροφδρου μιλβν. Τό ίίπέρας ή πόλις έφωΐαγω· γήθΐ) χαΐ ή ώ?αία ίορτν, έληξεν μέ τάς χαλυτέρας τβν άναμνήαιω» χ«1 Ικανάς ενδείξεις δι* την πρό οδόν χ οί Ι ζ«τιχ($τΐ)τα τοθ έπαγ γιλμΐτιχ·3 χόομου ΑασςθΕοιι. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Έκιταχτιχον χαθ^χον ρ μιν 8π«ς χαΐ δημοσία ίχφράσ»μιν τάς ε&χαριβτίας χαΐ την ι&γνωμο οδνΐ)ν αας πρές τό» ΐικχεχριμ* νόν ώ:ορινολαρυγγ·λόγον ϊ^ς πό λεως μας χ. Στέφανον Χιλιδήνην είς την χιιρουργΐχήν επέμβασιν τοθ δκοΐου ο^εΐλιχαι ή διάσααΐς «Ο ουζόγοϋ, «ατρδς χαΐ πάππου ήμδν Έμμ. Χουοάχ»), κάοχοντος έξ δξιιτάτν,ς μαστβι.ίήκδος, άπά βιβαιδατΓον θάνατον. Εαεργιτιιμέ ναι άπο τόν θεόν είναι αί χοινω νίαι έχιΐναι & Γίΐνβς μιταξυ τβν μιλβν των ουγχαταλέγβυν τοιούτους ιοϊήιιονβς, »1«ς δ χ. ΧιλιΙώνης, οίτινες κλ^ν ττ}ς άρτ(»:άτης επι ημβνιχής τ»ν μορφώοιος χαΐ τής ιυχ-ενεΐας τ*]ς ψ^χής τα» δεί χνΰουν χαΐ μέγιστον, ενδιαφέρον διά τιυ( άσθενιΓς ταν. Έν ΉκχχλιΕφ ι) 1η 1937. Ή ευχαριοτββσχ Οίχογένεια Έμμ. Χρνβάκη ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Σχολιχή Έφοριία τοθ Β.' ΔςμοτιχοΟ Σχολΐίοιι (Μποδβαΐχιί- 7υ) προχηρύασϊΐ μιιβδβτιχόν δια¬ γωνισμόν διά την προμήθειαν 20 000 («Ιχοοι χιλιάδων) χιράμην ίγχωρίων, ιήν Ιΐτον Ίιιιλίοιι 1937 Ημέραν Κυριακήν χά! ώραν 10— 12 π. μ. έν τώ Γραφιίφ τοθ Σχο· λιΐοι*. Όμοίως πρ«χι;ρύαβιι μιιοδοτι- :}ν διαγω/ιαμέν διά την τβποθέ- τ)ΐιν τβν χιράμην χαί άπεχιρά- μβοιν οαμφώνως πρές τβυς Βρους ς σχιτΐχήί ουγγραφτ|ς 6π·χρΐ ώοιων την αυτήν ημέραν χαΐ δ ραν. Γίνονται δεκτοί έργοατααιάρχαι χά Ι Ιμκορβι χλπ. διά την προμ^- θιιαν τβν χιράμ»ν, έργβλάδοι διά ήν συνοΑίχήν εκτέλεσιν τοθ Ιργου ι^πιιροτέχνκι χαί ιΐδιχοί τεχνίται διά την άιτβχιράμναιν χά! τοπο- -)έι—σιν τ&ν χΐρίμ»·. Έν Ήβα«λΐίφ τω 1 Ιουλίου 1937 (Ή 2χ·λιχ4 '&φοριΐ* αχνεΐου). —Καταοίκη. Υπο τοδ Πλημμελειοδικείου Χανΐνν €ΐ συλλπφ8ίντ«ς ηροχθές έκβϊ επί &λιε(« δια δυναμΐτιβος Μιχ. Α. Πακκδ&Νηβ χαΐ Βαοίλ. Ν. Γε«ρνιτσάχης χατεδιχάοβηο«ν έ μέν κρ&τος ε<ς φυλαχιαιν 11)2 Ιτου;, δ δέ δεότερος είς 5 μηνβν. —Πρβαχοπιχά. Δι' ημερησίας διατανϋς τοθ χ. ΠεριφερεινχοΟ Έφορου ΉραχλεΙ ου δΐΗρ(σθησαν ώς δβχιμοι Άρ χηγβΙ κρβσχοκικ&ν όμάδ&ιν οί χ· χ. Εύαγ. Τερζακηβ χαΐ Στυλ. Χρι ατοδουλάχης έν τη Τολινο Έφο ρι(α ΝεηόλεΝς. ΊΝσηφ Τζαρδής έν ΐ(ί Τ. Ε. Άν- Νιχολάου κ«1 Νιχ. Βαρδαβάχης έν τή Τ. Β. Ίε· πέτρας. Έπίσης ώς Ύπβρχπγοΐ «- μάδκν οί κ. χ. Γ. Φοΰοκης χ*Ι Νικόλ. Σηφάχης έν τί] Τ. Ε. Ν·α κβλβως, Γεώρ, Βογιατζης χαΐ 'βλ. Πετράκης έν τ8 Τ. Ε. Άγίβυ Νι χολϊου, Ανδρ Κατεργιαναχης έν τή Τ. Ε. Ιεραπέτρας χαΐ Νιχ. Γχολίμπς χαί Δημ. Καναβαράκης έν τό Τ. Β. Ηρακλείου. Έπίσης ώς «ριατικός Τοπικός 'Βφορος Ί· ρ««*τρ«ς δΐΝρΙσθη δ μ. Γ. Μα» ροφόρος Ιατρός. ρί«ν Συνελήφθη υκο τοθ στκθμοθ ΧΜρββυΧαχής Ν«ύς ΆμκρΙου δ Φραγχιας Γ. Λίτινοις έκ Πλατβνί «ν Ρεθυμνη( διά παράνομον ό· πλθφορίαν, · —ΑΙ Βΐα«ν*>ν*(-
  Δι' άκοφβαΐΑ>( τ&ν ΰκουρν&ν
  'Βθνιχης θΐκονομίκς κ«1 θΐχονο
  μικ&ν δρΐζεται δτι έγχρΐνεται η
  •Ισαν*>γϋ έμπβρ«υμάτ»»ν ρουμβνι
  κης ηροελενσεεις τα διτοΐα αφιχθη
  σ«ν μέχρι τής 31ης Μαΐου είς 'Βλ
  ληντχοος λιμένας καί τα οποΐ«
  δέν έ{ίΤ8λ»ίνίσΒηα*ν λόγω μη κ«
  ρατ*οεΝ$ τής έλληνορουμανιχης
  βμκβριχης συμφννίαις. Ή *ξχ τ«ν
  βά δικχανονισθό κ»τα τα μέχρι
  τοδδε ΙσχάοντΜ.
  —ΟΙ Μ«κ«δ·ν·μ6χ·ι ρ^
  το£ ϊίί τό μνημόσυνον Π.
  Μιλά.
  Είς τδ τελεσθέν έν Οεσακλονί
  ΧΟ «ροχθές μνημόσυνον τβδ «ιι
  μνήστου «ΐρΝΤβμάρτυρος τοδ Μα
  χε&ονικου Αγώνος ααύλου Μελ*
  πληροφορούμεθκ δτι ι παρέστησαν
  πολλαί Μαχεδονομαχοι Κρήτες,
  άντίπροσ»ιπ«υ8ηβ*ν δέ Η» ΙοΙΔημ
  •ι τής Κ
  Ό Σιμβολκιογρκφιχός Σ5λλο·
  γος ΈφιτιΙου Κρήτης χαθιο$
  γνωστόν ιίς τκΰς σ»ναλλβιββομέ-
  νους δτι χαί ό π ιν άποφάαιιος βυ
  τοθ έγχριθι(σΐ]ς δπέ τοθ άρμοδίου
  5πουργι(ου, έργάσιμοι ω^αι τβν
  Σ·μ6ολαι«γρο<»»ϊω< ττ]ς πδλι»ς Ήρακλιίβυ ώ?ίσθτ;«ν ίιί τέάηό 1-ς Ιουλίου μέχρι Ιδής Σιπτιμ- βρίου τρέχοντος έτους Βΐάοΐημα, ίπο 8 π μ. Ιω; 2 μ. μ. Κατά δέ τάς αποΐ·υματιι4ς ώ?ας «Ο άν» δΐΒβτ^μαΐΤίς θά παραμένβαΐν άνει χτά έχ πιρΐΐροπτ]ς διά %&ι ανάγ¬ κας «Ο Κοινοθ άνά τρίοι Σ^μ,δο- λτιογραφιΐχ χαθ' ϊίίονφ, ώ;ι β(έ·τα 6πο τοθ Συλλόγβμ. Ηράκλειον 30 ΊίυνΙου 1937 Ό Είδιχές Γραμματεύς Ευστρ. Π. Βουρδουμπάκη Πράοκλιιοις Μηχειν. Έο»τ. Ε·ύβι«( Καλοθντβι άΊΐαντις ο! Μι,χανι «οί 'Εαητερ. Καόαιβς χαί «τμο μτ)χανιχοί ιίς σδβχιψιν είς τα ΓραφιΙβ Έθνιχής 'Εργατ. Νιολαί άς σήμερον Πχραισκευϊ,ν 2χν Ίίΐι λΐου χαί «ιρί Φ;αν 9βν μ. μ. {Έπποο.'Β —Τβ έκκληοιαατικοι ζτιτήμ» τα Κράτιΐ(. Ύηδ τβδ Μπτρβιτβλίτβυ Κρή της κ. Τιμβθέου Οπεβλήβη μ«κρκ ίχθεοις των πεκροτγμίννν τής 'Ε καρχιακής ϊυνβδοι» Κρήτης εί( την Ιεράν Σύνοδον τοδ θΐχουμε νικοδ Πατρικρχείου. 'Βν τό ίκ θέαει τονΐζετκι η γενικη ηροσκα θειατήί 'βκκληαίβΐς τής Κρήτης κρός άναστηλΝσιν τ&ν δλκν έκ κλησικατικ&ν ηρανμάτνν τής νη σου. —©εΐβν κήρυνμκ· Αυριον Κυριακην 4 Ιουλίου έ. ί. κ«1 κατά την θείαν Λειτουργί¬ αν θέλει κηρύί*ι τδν θείον λό¬ γον έν τφ Ίερφ Ν«ψ τοθ ΆγΙου ΊΝάννου Οροαβτεΐου Ηρακλείου • ίΐρβχήρυί κ. Άθκνάσιος Γαλέ- τα;, περιοδείαν άντιιτρόαΜπος τοδ Ορησχευτικοδ περιβδιχβδ η •Ζ*ιη*. 'Ενοικι&ξεται οΐκΐα ττσραπλεΰ ρως 'Λγγλικοϋ Τηλβγραφεΐου έκ Β Βωματΐων, κουζΐνας, ττλυσταρι θθ καί αύλής, Πληροφορίαι τταρα τω κ. Γεωρ. Διαλλινδ. Άκλσθη γυναικείο τσαντάκι, περιέχων ολίγα χρήματα, σημειώ σεις καί Ενα κλβιΒΙ χρηματοκιβω τΐου. Παρακαλβΐται ό εθρών να Τό Φέρη είς τα νραβ&ΐα μας κα, άΦθ
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφβΤα Εναντι Πατλ. Νομ.σον(ατ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  3 Ιουλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ε»*~^
  Ό κίνδυνος τού πολέμου καί οί "Αγγλοι
  Ίαπωνικαί ναυτικαι συγκεντρώσεις.
  ΑθΗΝΜ 2 Ιουλίου.—Τη·
  λεγράφηματα «κ Λονβίνου
  άγγβλλουν δτι οί ήμιε*(σΐ)
  &ΙΕΞ4ΓΟ Ν Τ £ί ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣΑΙΕΥΒΕΤΗΙΙΚ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ
  ΡΟΣΣΙΑΣΚΑΙΙΑΟΩΝΙ*Σ?$«
  ΕΠΗΟΥ ΕΝ ΜΜΥΡΙΑ
  ΑΕΤΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΟΙ ΔΙΕΙΟΕΤΗ8Η
  τύιου έκθράζεται Βιά τόν
  Φασισμάν, άνειλοΰσα μάλι
  στα αυτόν Βι' έξολοθρεύσι
  μοί κύκλοι τής ♦Λγγλικής ως, τονίζει δή ή Ιταλία
  ρωτιυουσης δέν φαίνωνται 6έν φοβείται τόν «όλεμον.
  ----- «ρός την 6 Τουναντίον τόν «όλεμον
  τβν ζητομά,νρέπει νά θοβοθνται κράτη
  των τοθ Ιλέγχου. Πάντως τ·ν δκοίω» ή κοινωνι ή «ο
  τονίζουν δτι ή Αγγλικη «ο λιτική καί οΐκονομινη δρ
  λιτική βαΐίζαυσα «άντοτε γάνωσις Εχει αυτήν την
  έ«1 τής καθορισθείσηςγραμ' στιγμήν στίβον «αραλυσει.
  μής τής απολύτου οθδετερό' Έκ Παρισίων αγγέλλεται
  τητος, θά ηροσ«αθήσο νά δτι δ κυβερνητικός τύβος
  Λβοτρβψη, «άσπ θυσΐσ: τδν
  «■ικρβμάμενον κατ<* τής Εώ ίδ θ ή τοθ «ο Έκ Ρώμης τηεγρα#οΟν οίας μερίς τού Βιεθ·οΟς ΑΘΗΝΑΙ » Ίουλ(ου <τού άντ.- ^^ κίνδυνον ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ ~εμ°υ Λονδίνου άναφέρουν δχ» μεταξύ τής . Ρωσαίας καΙΊαπωνίας ήρχισαν ίΒιαίτε· οΧΙ σι ραι συνεννοήσεως διά τό έν Μαντζουρία επεισόδιον. Αί συνεννοησειν αυται αποβλέπουν *α-ά τα αύτά τηλεγραφήματα, είς την διευθέτησιν τού μεταξύ αυτών άναφυέν- τος ζητήματος μέ τρόπον ειρηνικόν. Πάντως τα λαμβανόμενα υπό αμφοτέ¬ ρων των χωρών στρατιωτικά μ*τρα Β έ ν έπαυσαν Βεδομένου ότι αί προστριβαί οέν αποχλείονται έν Μαντζουρία καί χά τα τό οιάατημα των συνεννοησειν μο¬ λονότι αυται λίγεται,δτι θά εύοοοθουν. .,£„„,( ΐφημιρί έ«1 "ηΥβι μρ ή ζητεί σα#* «ολιτικήν ά«έ ναντι τ"ής Ιταλίας καί Γερ μανίας. Ή,άμφΙβολος αυτή κατάστασις, γραθΐι, ήις «αρέ]|<ι εύρύ 66α·ος καιρο σ«ο«(ας καί καθίσταται | μίρα τή ήαέρα. έ.ικινβυν» Β5ΐ 6ιά τ τή* «Ιρήνην, &ίΐΑ Α μίρους άκριβ&ς Βύο τούτων Βυνάμΐων, «ρί «εί νά λήξα Μέσαι καί νδ Θαιλύσεις δέν έ«ιτρέ«ον ται «λιον. Ή Γαλλία δφεί λει νά ι«*ρήση Α«ο·ασιστι κλ «ρός την «εοιφρούρησιν τής ανθρωπότητος ά«δ τβν φοβεςών δεινών ενός νέου «ολΐμσυ. Έκ Βερολίνου άγγέλλι ται δτι ή Ίατΐωνία ά«ΐε>ά
  σισε νά ενισχύση τάς έν
  Μαντζουρία δυνάμεις της
  διά τριβν σωμάτων στρα
  τοθ. Είς τα ΟΒατα έξ α"λ
  λου "τής Κορίας συγκεντρώ
  νονται μοΐραι «ολεμικων.
  Τα μέτρι ταυτα κατά τα
  αύτά τηλεγραθήματα σ>ε
  ρία άνώμαλον κατάστασιν.
  ΑΡΙΜΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ
  ΤΟΥ ΕΠΙ.ΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΒΡΑΑΤΑΡ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τβδ αντακοΜρι
  τ·δ μ«Ο —Καβ' α Αγγέλλεται έκ Γιβρβλ
  τίρ ο έκεΐ "Ανγλος έπίαχοκος έζινύνηοι
  οριμύ χατιιγορητήριον χ«»ά τβν κυβερνήτι
  χ6ν έν οχεσει μέ τ· βντιθρησκευτικόν ίρ
  γβν τα έπβϊβν συνεχίζβυν είς την χατΐχομέ
  νην παρ' βύιβν Ί άπαν (αν χά) τας ώμ·τη
  τας εναντίον χληρικβν καίώς καί τοις χατεε
  ατροφνς χριστιε.νικ6ν έκκληβιβν
  δογμ«τ·ς< · Αί άδειαι είσαγωγής ζαχάρεως Κοινοποίηαις είδικης αποφάσεως Πρός τας τελωνειακόν άρ χάς εκοινοποιήθη χθβς άπό φασις των ύπουργών ΟΙκονο· μικδν καΐ 'Εθ^κήςΟίκονομίαθ δια τής οποίας βκιτρέπεται ή εΐσαγωγή ζαχαριών έκ χω- ρβν έλβυθέρου συναλάγματος κα( έκ χωοθν μερικον τρατιε ζιτικ&ν κλΙ)ρΐγκ 6κ6 τούς κά τωθι δρους καί πρΐ Ο τοθίσεις. "Ο« δι* εκάστην βΐσαγωγήν άπσιτβΐται ε(δική άΒεια τοθ ύπουρνβίου 'Εθνίκης ΟΙκονο μ(σς. Ή πληςωμή ι(]ς ζαχά ρεως θα γΐνεται μόνον κατά συνάλ ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΗΟΜΟΣ ΕΚΡΙΖΟΣΕΟΣ ΣΤΙΦίΔϊΜΠΕΛΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Είς την εφημερίδα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη , σήμερον ό νόμος ό αφορών την έκρίζωαιν «ών αταφιονμπέλων έν Πελοποννήσω. Ή ίσχύς τού νόμου ήρξατο άπό τής 1η· μοοιλύσεώς τον. Τ Ο ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΗΡΕσ¥0Ν ξιν τοθ έμπορβυματος. Διά τής Αποφάσεως δρΐζβ τσι έπίσης δα 6 έκτβλωνισμός τ*1ζ ζαχάρεως Θκ» πραγματο ποιήται έντός 45 ήαερον ά «6 ττ)ς ήμερομη«1ας τοθ άνοΐνμα τος τής π α ώσ*ως «αί βΐς πε Ρίπτωσιν καθ* ή> βέν άνοΐγβ
  ται πίστωσις άπό τ()ς καταβί
  σβως τοθ πρΐμ προκειμένου
  πβρΐ ένβτιλωνισμοθ δια τοθ τε
  λωνε'ου ΠειραιωΓ, έντός δέ 60
  ήμβρων προ<ειμίνου περΐ των λοικών τβλωνεΐων. ΑΙ ώς ά ω πρθθβσμΐαι Ού νανται διά βασΐμους λόγους νά πσραταθοθν επί δεχαπεν θήαεοον. Έπίσης άπσιτεΐται όπως Β κσστος εΐσαγωγεύς κατσβ^λ λη έντός ΐτέντβ έργασ'μων ή μερθν άπό της εκδόσεως τής ά δεΐας παρά τής Τροη'ζης τής Ελλάδος καΐβΐς εΐ&ικόν λογα ρισσμδν ε(ς διάθεσιν τοθ ύ ττουργεΐου Έθν. ΟΙ'θ'θμΙας τό «Ις δρχ. Ισότιμον τοθ 2θο(ο &-1 τής άξΐας ζαχάρεως Λ?ν οίνου κατατ^ν ιιροτβραΐαν τοθ άνοίγματος της πιστώσεως ή της πληρωμάς τοθ πρίμ ιΐς τιε ρίπτωσιν καθ' ¥' δέν άνοΐγε ται πίστωσις. απόφασις ληφθεΐ σα έπ(σης Είς τό ένταθθςι τε λωνεΤον χθές όί'ζβι δτι ή εί σαγωγή ζαχσρεως δύναται νά έπιτραττή κα( έξ οΐασοήκο τε χώρας Βι' αποφάσεως τοθ ϋπουργοθ Έθν. ΟΙκονομίας. ΑΙ ΥΠβΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣ. ΤΟ ΑΗΜΙΣΙΙΝ χ. 'ΓβουργοΟ Ο ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣ10Η ΚλΤΑ ΓΟΝ ΜΜΝλ ΙΟΥΛΙΟΝ Διά τηλΐγροτφή{*Λτίς τού πρί; τα ΤιλβνιΙχ τί &«ουργιΙ«» τώ· ΟΙχονομιχβν γντβρΐζει την χαβαρι αθιΤβχν χαχά χιλιίγραμμον αξίαν τβν κάτωθι ιίδβν δία τόν διτολογι ομίν τοθ φίρου κύχλου έργααιβν Ίλ ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Τό συνελθόν σήμερον 'Υ-Όυργικόν Συμβούλιον ήσχονήθη ά ποκλειστικώς ν»έ ύπηρεαιχκά ζητήμα< τα έφ' ών ελήφθησαν ωρισμέναι ίπο φάσεις αΐτινες θα οιατυπωθούν είς οί ατάγματα χαΐ νόμους. Τού συμβουλί- ου προήδρευσεν ό ηρωθυπουργός κ. Μεταξάς. ΤΑ ΕΓΚΙΙΝΙΔ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΟΕΙΡΑΙΟί ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (.τού «ντα ποκριτού μας).— Ό Πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς θά κατέλθη άπόψε είς Πει ραιά προκειμένου νά έγχαινιαση την 7 μ. μ. τα νέα Δημοτικά έργα τού Π«ι· ραιώς. Είς τόν κ.ΑΙεταξάν έτοιμάζεται ενθουσιώΰης ύποδοχή υπό των Πειραι· ωτών. Ο κ. Μεταξάς σημειωτέον θά έκφω· νήση μακρόν λόγον επί τής σημασίας των έργων καί τού Ιργου γενικώτερον της κυβερνήσεως. τοθ τβν Οικονομικήν , «9μο8ίβς διά την ξής άδείκς ηιός ίκδοαιν τ) θ·ώρ~ σιν δια6«τΐ)»ίειι διά τέ εξωτερικέν 6χοχρεε0νται οί δουλόμΐνοι ν ά τα ξιιίιΰεωιι νά δηιβάλλουν πλήν μηνΐς ΊνιΧΙβν, Ιχουοχν ώς τβν κιχανονισμίνων δικαιολογηιι Σΐιες 5 50 δραχ., κριθή 3 80, χβν χκΙ Ιγγραφιν βΐβαΕωοιν τεθ άρμοδΐβιι (ΙχονομιχοΟ Ιφίρου 8τι Η-* θηέχουοιν υκοχριώοεις χατα Σπβλίτο 11, ιύπων Τίτιβχς, Γιο βολής οονδιτικοθ φέρου χαθϊρας χόβας, Τααλι», 'Κλέφκντες κιΙ προσόδου ί) αναλυτιχβν ϊί;ων τΊ}ς λοιπά π«ρ·μφΐΚή ι15τ) *ο. 13 50, αδτ^ς χατΐ|γορΙας. (ρεβυθΐα 14.50, φακαΙ 13, π πίρι 18, ιίΓον 82 50, κΒίες 35, ζχχα ρις 6.60, δ?ιιζκ χβρσλ'να χκΙ λοι πά παρΐμφερή ιΙίΐ| 11, λοιπά 7 50. 3 70, άίοιδίαιτβς 3 60, φα αίλια χοινά 9, 05γγαρ[»ς κα! Η ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ .ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΙΛΚΙΥΤΑΣ Δ.' αποφάσεως τοθ επί τής Έθ νίκης ΟΙκονομΙας ότουρ γοθ όρίζβται 8τι ή καβοσιοθβΤ σα Βιά της ύη' αριθ. 139500) 36 αποφάσεως τού μηνιαΐα προθεσμΐα πρός έκτελωνισμόν άκό τής άφίξεώς των ιΐς έλ ληνιχόν λιμένα μονορρήγων καί τριρρήγων σάκκον Καλ κου τας, οέν 6χει εφαρμογήν 6—1 τον μή άναλισκομένων αλλ' έπαΐνεξαγομένων μετ' έν χωρίων πρς()*των κενών έν γένει σάκκων. ΠΙΡΑΜΜ1Ι ΟΠΛΟΦΟΡΙΙ Ή ΔιοΙχηοις χοιροφυλαικης άν* χοινοΐ βτι τα βύτοκίνητβ τα έκ τιλουντα την ουν*οιν»ινίοιν Ή ροχλεΐου — Φορτέτσας θά σταβ μεόβυν ευχΐ είς τήνηλατϊϊαν Δβ 1 «-αλογιβννη ώς άνεγρκφπ άλλ' είς την πλατεϊκν Κορνάρου. Είς την πλατείαν Δασκαλογιάννη θά αταθμεύωοι τα αΰτοχίνητα τα έητιλοδντκ την ουγκοιν«νί«ν Ή ρ«χλι(ον— Μααταμκά - νιβ. ΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΑΙ ΔΙΑΦΕΡ4Ι ΟΒΡΙΧ£ΟΥ ΚΑΙ ΝΒΖΚΑΑΝ ΑΙΙΑΙΚΟΙ ΚΥΙΑΟΙ ΤΟΝ ΕΥΡΙΙΟΑΊ'ΧΟΝ ΑΒΟΚΑΕΙΟΥΗ ΑΟΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τοδ ανταποκριτου μ«ί) — Νεώτεραι κληρσφορίαι έκ Λονδίνον φέρουν τ ούς έκκΐ πβλιτιχβύς χύκλονς μή ■ ποχρύιιτβντας μέν την οοβαροτητα τής διε θνοθς χαταστάσΐΜς άποχλείοντας ομονς τ«ν πόλεμον λσω τής έφΐχτιχσχητος ολκν οχε δ·ν τ,βν Εύρνκ·|χβν χνβΐρνήαενν χ·ί τβν έμφχνβν βρ·βίβι«ν «ύΐ^ν ν· Ό όπουργός των Έσωτερι κων κ. Ι. Δουρίντης 4ξ«φρα σε την εθαρκσκειάν τού πρός τα κοινοτικά Συμβοόλια των κοινοτήΐων Άγΐου Μόοωνος, Σκουρβούλων καί Φόδελε, οιότι ταθτα άπεφάσ σαν 6πως κστά τό οικονομικόν ίτος 1937—38 κατασκευασθΔσιν Βΐς τος κοινότητος των κοινω Πρβχίές τό άηόγευμκ μετέβη «Ις ©ίριασον η ίϊυτιροβάθμιβς έ πιτροπη χαθορισμοθ ΜθΐνοτιχΒν έρίων τβλοϊσοι υπό τίιν προ·δρ(αν τοθ Διΐυθυντου τή; Γιν. Δ'οιχή σεως χ β Μάλπ, ϊνβ ίπιληφβή ΐβδ όριστι»βϋ κβθβρισμβυ τδν ό ρ<ων μιτα{ύ των χβινοτηΤΗν Οί ρίσαου κ·1 Μλώ Συνελήφβη καί μετήχβη |ν ιταθθα έττΐ παρανόμω κατο χβ βπλου ό Άντ. Μιχ. ΚαΚ ίλιτερά.ης έκ ΠετροκεΦάλι. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηβ&Η ΧΥΛΛΗΎΕΙ& ΒΙ& ΧΑΝΙΑ Ιργα διά βεκαημέρου ιιροοωτιικής εργασίας των χά τοΐκων. •Ι ΠΕΡΙΟΡΙΙΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΟΝ Έκοινοηοιήθησαν χ€ές τιρός τος αρμοδίας αρχάς έπεζη γηματικαΐ όΕηγΐαι τιβρΐ τον μέτρων των άφορώντων βΐς υβριορισμεύς ι(σαγω>ης κα
  τα ιό άπό 1 Ιουλίου μέχρι 31
  Δεκεμβριού έ. 1. ιΐσαγωγικόν
  εξάμηνον.
  ΤΟ ΓΕΟΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Είς την Νομαρχίαν έλαβε
  χώραν χβές συνΐβρΐοσ.ς τοθ
  ΓίωρνικοΟ Ταμείου ΉρακλεΙ
  ου· Είς την συνεδρίασιν ου»ε
  ΣυνιλήφΒησχν είς Χανιά «Ι Νι
  κολαβς £τυλ Κνριακαιιης χκΐ ΑΙ
  χατιρίνη χπρα _τ Κορκκχάχη
  χάτ€ΐκβι Ντερέ κατηγβρβόμβνοι
  6Γ άπρομβλίτητκ τρ>ύμκτ« (1;
  β>ρβ; τοδ 1 Κ
  •Υπό την ηροιβρίαν Τβδ τμηρα
  τάρχου τής Ι βνΐΜής Διοικήσεως
  χ. λεφοτλοπουλου ουνήλβ» ή επι
  τρβηή ήθ&ν τού Νομου Χβνίων Ι
  χκΙ ποχοληθη μέ ζητήματι* τής
  άρμοδιοτητός της.
  Ο Β'ΛΡΙΟΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΧΟΕΣ ΕΣΠΕΡΙΣ 01 ΣΥΝΗΡΧΕΤΟ
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΣΧΕ&ΙΟΥ
  ΤΗΣ 1ΓΓΑΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΗΗΪΕΟΣ
  ΒΙ ΝΑΥΑΓΗΣΟΥΝ ΑΙ ΕΡΤΑΣΙΑΙ ΤΗ!:
  ΑΘΗΝΑΙ » Ιουλίου (τού άντα.
  ποκριτοθ μας).— Κατά τηλεγραφήμα·
  τα έκ Λονδίνου» τό εσπέρας σήμερον,
  πρόκειται να συνίλθη ή ίπιτροπή επί
  τού έλέγχου των Ίσπανικών παραλίαν
  διενεργείας τού άποκλεισμοΰ τής Ίσπα
  νίας ύηό πολεμικών τής Αγγλίας χαΐ
  Γαλλίας μόνον έφ' ών θά έπιβαίνουν
  χαΐ παρατηρήται των άΧλων Κρατών.
  Τα αύτα τηλεγραφήματα άναφέρουν &·
  τι εκφράζοντα^ φόβοι όριστικιύ ναυα-
  γίου των εργασιών τής έπι.ροπής λό·
  γω τού ότι ή Ιταλία καί ή Γβρμανία
  οέν φαίνονται διατεθειμέναι νά οεχθούν
  τό Αγγλικόν σχέδιον κατ' ούβένα λό¬
  γον. Αντιθέτως ή Αγγλία χαΐ ή Γβ.λ
  λία θα έμμείνρυν είς την εφαρμογήν
  τυύ σχεδίου αυτού.
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΟΙΙΝ ιΊΙΟΤΥΧΙΑΣ
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΑΕίΧΟΥ
  81 ΕΠΙΑΕΙΝαβΟΓ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ^ΦΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τβθ βνταποχρι
  τβθ μας).—Νΐώτερκ τηλεγρκφήματα έκ Λον
  δΐνβυ άναφέρουν (η ·ί δικλνμοιτικ·) χύ
  χλοι φκίνονται λίαν ίπκισιοδοζει ώ{ κρο{
  την εξέλιξιν τής διεθνοΰς χαταβταβΐως. Γε
  νίκη είναι ή αντίληψίς ·τι είς περίπτωσιν.
  κ«8'ιΐν ακοΐύχη είς πρβσπβθιίας της ή έιτι
  τρβΐτηέλέγχσυ,θβ επιτραπή βλευθέρω; τό έμ
  ποριον τβν οπλνν είς τβύί'Ιοπανβύς αντιπα
  λβυς. Έν τ·ιοιύτ0 δέ περικτιίσει 4 χβτάστα
  αίς θ> επιδεινΗθξί χία*ν «3τε να χκταβτΐ)
  άνβπβφευκτβς ή οΐ,ζις χκί ή γενίχευβις τβΰ
  πολέμου είς βλ·χληρ·ν την Ευρώπην.
  Οί ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΕΙΣΗΛΟΟΝ
  ΕΙΣ Ε Ο Α ΡΧχΑΝ^ ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μ«ς).— Ραδιογραφήματα έκ
  Σαλαμάνκας άγγέλλουν ότι καθ* ά ανα¬
  κοινοί τό εθνικόν στραιηγεϊαν τα έπανα
  στατικά στρατεύματα συνεχίζουν άκάθε
  κτα την προέλασίν των είς την Βισ«ά·
  'ίαν. "Ηβη αί προφυλακαί των είσήλ·
  θον είς την επαρχίαν τού Σαντάντερ,
  χωρίς νά συναντήσουν σοβαράν άντίαχα·
  σιν των Βασχικών ουνάμεων. Το έθνι·
  χον στρατηγεϊον Θεωρεί ώς ταχείαν την
  πραγματοποίησιν τής κατάλήψεως τ*ς
  πόλεως Σαντάντερ.
  Καθ* κ κληρβ'θρούμαθκ έκ Χ«
  ν ι», ν β &' άριθμος τβυ λ«χ«ίου
  τού οτόλου Επισιν έκΐΐ. Δύβ τέ
  «ρια «ΰτοΰ «Ηάρόιαιν ό κ. Ά
  π6οτ. Μάντζης γραμματεύς τβθ
  ηρΝτοδΐΜΐΙο» ητβι βραχ. 50.000
  -—"■ ■>"'■■ ■■— ( Άν* ϊν τέταρτον δέ εκέρδισαν.
  Η ΕΠΕΓΕΙΟΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ί^Άητϋ'""**11 Η"' 6 *'
  «—ι»ν«« *&
  Δι' άηαντητΐχοθ πρίς τό *
  γελμ»τι6.οτιχνιχόν Έιτιμιλη
  βν ϊγγράφβυ τε υ δ Δήμαρχος
  Η. Γκοργιάίης γ»βρ1ζει 8«
  Ιδίαν Τ2θ έ^ριασμοθ λνταθθα
  τα πάοΐ)ς δυναιής
  τίς έηιτιΐου τ]ς 4 Α&γούαΐοο
  ηρές ουζ^ιηαιν είς
  χ.
  μι
  ζήη ς #
  οιχτ) θϋνιδρίασιν τοθ ΔημοτιχοΟ
  2ι»μ6βυλίου. Ό χ. Δήμαρχος χατα
  -ήγ»ν φρονεί δΐι ί έ3ρτ5ΐομός ι &
  τος θά Ιπρεπε νά αηοτιλίοη άνΐι
  κείμενον χαΐ πανιλλ^νίςϋ γ(νικτ]ς
  ΚΑΙΡΟΖ
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ
  Ό Μετε«ρολογιχίς 2ιαθμίς
  πρϋβλίπιι οήμιρβν τόν καιρόν
  χβθ' ί ^ ά
  ϋΙΚϋΝΟΜΙΚΗ
  ΟΙ ΒΑΙΚΟΙ
  ΑΠΕΣΥΝΕΤΕβΗΣΑΝ
  ΑΥΤΟΜΟΑΟΥΝ
  ΑΙ έν τή άγβρ#ι μας κυμανθεΓσσι
  χθίς τιμαί των διαφόρων ένχοίρΐ
  «ν ττροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  ΧονΒρ. Λίαν.
  Ελαια 5 βαθμόν 41.50 45.
  κοινά
  ραφινέ
  λευκοΐ α'
  40.
  27. 31.
  Ή θερμοχραοΐα Ηλ
  κράν τττΐσ.ν. Οί α,εμοι ίέ _______„.,
  κνΙ·Ην μέτρΐοι Εαχ Ισχυραί 4πο 6β|Δβρματα βιδέλα
  ρεΐειν ΒιευΒόιοινν. 'Β θιρμβχραο(«
  .. β' 26.
  πυρηνελ. α' 23.
  .. β' 21.
  μουργέλ. α' 23.
  . _ » β' 21.
  Οΐνοι Αρχαν. τώ μΐστατον
  „ Μαλερυζΐου
  Μέταξα
  ^ι Κουκούλια
  τϋ'ΔΙκτσμος
  29.
  27.
  25.
  27.
  25.
  50
  6
  550
  60-120
  950
  46
  80
  34
  40—Μ
  ΑΘΗΝΑΙ » «Ιουλίου (τοϋ άντ*-
  ποκοιτού μας)— Τό πρακτορείον Στέ
  «αν. τηλεγραφεί έκ Ρώμης δτι χ«.β·
  * αγγέλλει ο εν Βισχάΐα 4νταποκρι,*ς
  τού τα ατρατε4ματα των Βίσκων άπεσυ-
  νετέθησαν πλήρως μττά τάς τελευταίας
  μάχας χαΐ την συνεχή προέλαβιν των έ·
  θνικών. Πολυάριθμοι Βάσκοι αύτοιιιο.
  λοΰν καθημερινώς είς τό στρατόπεβον
  των έθνικών, δηλούντες ύποταγήν καί
  «ναφίροντες ότι οί ΚυβερνητικοΙ ίχουν
  χασει τελείως τό ηθικόν των, άπελπι-
  σθέντες μετά την κατάληψιν χοΰ ΙΜπιλ-
  παο.
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
  ΑΟΗΝΑ12
  .. Γ / έιχέβτριφΐν έκ της "·νϊ
  Ηπειρ·ν περ,οδ,ί.ς τού ό Γ.νι" ·ϊ
  •Θυντης τβδ ύπβυΡγ«(#ϋ τβν Αι™*
  μ»>»*5ν κ. 2μπαρ.ώνηί ·Ω£ Ηΐχ^ΖΤΪν*
  τβν