94487

Αριθμός τεύχους

4606

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

6/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγόητοο
  ετησία λίρα» 3
  ίξάμηνος Ι
  Άμβριχϊ,ς
  Ιτησία δολ. 15
  εξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΡΙ ΤΗ
  6
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο4ΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΜΟΖ ΙΙΟΝ
  ΑΡίθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4606
  ΪΙίιεϊΙίΙΙιΊΤίΚΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΒΡΟΒΑΗΜΑ ΤΗΣ ΣΙΤΑΡΚΕΙΑΣ
  ΧΑΙΗ ΓΕΟΡΓΙΚΗ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
  Έξ *··ρμϋί τίς φ
  πλονοίας συγΜμιόής τβν αι
  τηρβν βαί τής «νακινήσεΜς
  ουγχρβνΜς τ·6 δημσγραφι
  κ·6 μ»ζ κρ·βήΜατ·ί, ήρχι¬
  σε *βί κβλιν βπό τβν α τη
  λβν τ·0 τύκ·»
  ταβις βπί τΐίς γεωρ νικ ής μβς
  κ·λιτΐΜΐ.ς Κυρίως β»ζητ·1τβι
  τα Μν χαί ε£βτ4 πβα·ν είναι
  συμφέρον νβ επιμένωμεν είς
  την επιδίωξιν τής αιτβρκΐ!·
  βς, ιφ' Ισον ώ; ακοδεικνόε
  τβι, παραλλήλως πρ·ί την α&
  ζηαιν τής πβρβγωγής μ«?
  τρ··
  τ·ν
  π·ν.
  Διίη Ιν τοιαύτη ρ
  οει, ή τιμη τοϋ «βϊομ θ« δια
  τηρι,θή ■!( βχεηκθς χαμηλά
  έπιΊτεδα «φ»ϋ τέ κ«ατ·ς τίς
  τβν πβτατβν εί ■
  νβι πβλύ μιχροτεραν απο τ·
  κίστος τ·8 ο(τ·ν, ίνώ ή κύδο
  χίμηαις χαί η *κοδ·τικ·τΐ)ς
  τής -ατατ·χαλλιβργΐ(α( »ς
  την χώραν μας είναι έκπλη-
  Μτιχή "Απόδειξις ·τι μέ μ(«ν
  μικράν προσπάθειαν ηυξήθη
  4 παρπγωγ^ τσββν ώίτε νβ
  Φ·ρν(« τής Εύρώπης
  (πίσης ν«
  ρ γο μ*?
  γκλνς πσαβτητβς βρύζης. χ«1
  ΐ ύ ί δύ ύ
  γς ς ζς.
  τ»ΐβ» «φού «αί τα δύβ αύτβ;
  •Ιδη εύδοκιμβθν ώς άπεδεί.
  χβη είς τβ Ιδ«φη της Τί
  σβν. μβλιατβ· ΰηΐ νβ κβλύ
  πτη έξ ολοκλήρου τας κβτ«*
  ναλωτικας ανάγκας της. "Ο
  πως βπίσης κΙμκ·ρΐΤ χβλλι
  ·>ργ*ί.σ* τβδιλβ κ«Λ χρααιμ*
  ποιοϋσα τα χαρβύπιε* ν« π*
  Χιίλμ^υ ιο9 2ου χαΐ ΐβθ άρ^ηαι
  πατρίδος Βίΐττανοθ παννιεμκνι
  πτβθ Χοθατον Σ ήουαρτ Τοίιιπιρ
  ϊβιν, ή δ«·ίβ διεξήχθη χατά τ4
  Ιιη 1901—1923, δέ< ημπορεί νβ μην έχπλοιγ) έκ τοθ γιγανβτος 3 κ τέ σπίβιι», Αν δχι ή οΰσΐα, τή; ίλης Χιτλιροής Ιβεολογίας ηεριένΐται είς τάς άξιοσημιΐά έχιίνας επιστολάς. Ό Χίτλιρ ό τάς βααιχάς Ιίέχς τού 4πό τα ίτιμβοΐΐϋομί^* Ιργα τοθ Τβίμπιβλιχιν. Τό 1923 ό Τίλ ί ΤΟ III 1ΕΚΠΙΙΔΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΩ ΛΑΣΙ1Ι βύζανκι «β· β ηληθναμ·( τής χαλύψρ όλας τάς βνβγχας χιίρκ, χατα εκατόν χαί κλϊ τής έσντεριχής χατβναλ«5σ· •ν χιλιάδας κατ' Ι τος καί ως χαί νβ μείνη χβί σημαν» ίγγ·ζ·ι ήδη «αν δέν φοάνα τικβν πεοίσαΐυμα πρός ΐξα τβ ·κιώ έκατομμύρια. Φχ γ·>ν4ν. Ώ; πρός δέ την γεδ
  κρ·ακβΒΐιθΜμιν λβιπβν να σιν χαί την θρεπτικέτητβ
  βοηβήοωμΐν Καί ημείς την τ·δ &ρτ·υ π·ύ θα χαταοκευ
  συζήτησιν χαί την λύοιν τ·Β αζεται έκ κροσμ({«»ς αιτα
  πρ·βλήμ«το{ τβν
  4 ΐ
  ρμ{
  καί πε»τάτβ{,
  ίβ ύδ
  σΐκν τή{ βγροτιχδς μας πό ν»τβι βεβαία ούδΐμία αμφιβο
  λιτικϋί, εκβέτοντες δΓ βλ'λία, γν».ατ·Β όντως ίη 4
  λην μίαν
  επί τ·0
  μας.
  Ε«8' 4μ«, λαϊκόν,
  τΐυ,ις τής σιταρκείας τής χώ
  ρβς «Ινβι Απολύτως δυνατά.
  Τβθΐο δ* αποδεικνύΐται βχ
  τής έφίτϊΐνής εσοδείας. Έψί
  τ·{ 4 πβρβγωγ4 τοδ οίτου ύ
  π·λ·γ(ζ§ται ·τι βα φθαβη
  τις ένν«ακ·σί«ς
  «ΙβΙτι φορβν τας τβ:τ« αποτελεί την θρειττιχω
  τέραν «ραφήν. Είναι λοιπόν
  αναμφισβήτητον ο:ι ή αύτάρ
  χκια τής χώρας είς άρτον
  «Ιναι απολύτως έφιχτή καί
  αν «κομη αύζαθι) ο πλη9υ
  σμος μβς χατά δύο χαί τρία
  . , &λλ«ν
  χιλιβδβς κ«1 την αύξησιν
  Χ»λί|
  χιλ. «ού χρΐιβζομ!
  ββ διβ τ4ν διβτροφην τ·δ λβ
  Άλλ' ιίς Γήν χύρβν μβ{
  είπομεν, ύπαρχουν τβ κιρι
  Βνριβ διά τ4ν είοχγωγκιν χβί
  χαλλιΐργκιβν
  τής καρά
  τβν εί
  •Ο μ«ς.Άρ« θβ ύπολΐιφθεδν
  μ·λΐ( δι«κοσι«ι χιλιά&ΐς τσν
  ν·ι διβ την κάλυψιν *λ«ν
  τβν άναγιιβν μ«ς. Την κ·
  οοτητα δ* αύτην τ·δ οίτου
  δυνκμιθα νά π·ρειγ«ν«Η·ιν
  καλλιστβ. Κ«ί δι·τι διά
  τβν νίβν καραγωγικβν
  Ιργνν Β' βη·δ·Β·6ν ηρές
  καλλιέργειαν έκβτβντβδες
  χιλινδις βτρίμμ«τβ γή,
  τί έη·1ε> είμποραβμΐν νβ
  χρηοιμ·κ·ιήβΜμΕν κρέ, τέν
  βκ·ηέν βύτέν, καί διάη η
  αύϊηβις τής παρβγ«νΓΐ; >Ι
  ναι δυνατη ««ί δι* τής
  βιλτιώαΐβ*ς μ·ν·ν τβν καλ-
  λιΐργητικβν μ«Β4δ«ν. Τέ
  διϋτιρον Η «Ιναι κ«) τέ κρ·
  ημύτΐριν. ^ιίτι Ι·ν πρ·τι·
  μηθ& ή βκνλιατικη καλλιίρ-
  γ·ι« καί χρηβιμ·κ·ιη9·0ν
  καλύτκροι βιτέρβι, τ·τε έσφ*
  λβς η κ«ρ«γ«γη τβν σιτη-
  ρβν β· φθΒβα τάς 1100 χιλιά
  δ«( τέννους χωρ'ς νβ χρηοι
  μ·κ·ιηΙ·0ν χρές τβδτσ «λλβ
  Ιδβφη *«έ τε. ήδη ««λλιερ
  γβόμΐνα. Τβ £β νία ϋάφη
  τβ έπ·ΐβ θ' βποδβθοδν διβ
  τής Ικτΐλ·σΐΜ( τβν κβρκγΜ
  γικβν Ιρν»ν, θβ χρπβιμοποι-
  ηθ·δν Ιν τοιαύτη κιριΐίτύβκι
  δι* «λλας καλλιεργείας χιρια
  οστιρον «π·δ·ϊΐκ·>{ κβΐ χιρ
  δ·νορ·υς. Εβι Ιτοι θβ «ίίά-
  α·»ν καί βΙ |{αγνγ·>( μας α
  ρβ Β' βδ,ήοα «αί ή «ΙαβγΝγη
  54ν·υ 0Ην«λλβγμε.τ·{ κβί θβ
  βιλτι«85 οημκντικβ κβί ή
  ·ικ·ν·μικη κβί ν·μιομκτ»κή
  μβς κβτββτ«απ,.
  Έξ άλλον, αήμιρον γίν·ν·
  Τβι ι)*· Τβν αρμοδίων ύκη·
  ριβιβν τί£ κυβερνήβΚΜς κιΐ
  ρβμβτβ κρ·ομ(ξι»( κατ^τ
  κβ) οιτ·λ*ύρ·υ διά την ηα
  ρβγνγην βρτ·». Κβί βν τβ
  κΐιρβμβτ· •.ηιτύχβυν Ι£ ·λ·
  κλπρ·«, ήδη Ιχ·»ν ααμειώ
  οιι σημαντικήν ΐηιτβχΐβν,
  τ·τΐ τέ ΐρεβλημ» τίς «ύΐ«ρ
  «Ιί «ρτον,
  .„
  χβλλιακβ νβ αύΐάσα την πβ
  ρβγνγην τ·δ ββμβκκ·;, τοδ
  ακμΐ·», τβν «ηπκυτιχβν κ!
  δβν. ΕΙμκορεΤ μέ μί«ν α»
  οτημβ·τιχην Ιπιδοσιν είς την
  δενδροχαλλιέργεικν, μέ την
  έζιΐμέρωβιν χβ) τέν έζευγε
  νιβμέν τβν βγρί»ν κβ) ημι
  βγρίων δένδρων τη( νβ κβ
  μνη τιρκατ(«Β έ£«γ»νάς κβρ
  ηβν κβΐ ν' ά«·βά η -«λλι
  1923 ό Τσάμπερλαιν μειίτιοι
  άφβαίωΐίν τού άαβ τόν τέως
  ιίς τον Χίτλιρ, ώ; έλπίβα
  τβθ γΐΒμανιαμοθ. Ό
  Χίτλερ ϊΐιχήριιϊι χαί έχρηαΐμο
  ποίηαι τ^ν θιοΐίαν Βτι ή οϋ:ο·
  χριτβριχή Γερμανίαήιο βήαητός
  χαί 6κέχι·ψι μίνον είς την πρβ-
  δνβ'αν τβν Έβρκίην είς το έσ»
  τεριχέν. Μέ την βοήθειαν τβν μι
  λβν τοθ πρώην γινιχοθ έιιιτελεί
  οιι χατέστρηαιν είς τέ βιβλίον
  τού «Ό Αγών μόν» Ι'α πρόγραμ
  μ» έ$αφ:χτ]ς έξαπλώσιης έν Ευρώ-
  πή, πιριλκμβάνον την πρέαχτη
  νβ μ^ν
  Διά των νέων έκπαιβϊυτι-
  κ©ν νομώ ν, όρίζβται ώς γνω
  στον ούν τοίς Αλλοις, 8 τι κα
  τοργοθνται δλα τα κλασσικΛ
  γυμνάσιβ, πσρημενει δέ β(<; ε κσστον νομόν ε ', τοθ όποΐου «αί αύζάνονται οί τάξ'*ς είς ό<τώ. Ου τω σύμφωνσ μέ τόν νόμον, είς την Κρήτην θά ιτα οαμβΐνουν τέσσαρα μόνον Γυ γσζβταΐ. Διότι βιαθέτβι πλί)- ρες έργαστήριον χηαβΐας καί φυσικής. Διόπ Ιχει εν άπό τα καλυτέρα γυμνσστήρια τής Κοήτης καί διότι φοιτοθν είς ού (ο όκέο τούς 300 μαθηταί «αι' έτος. Κα( τρίτον, διότι ή Νεάπολις αποτελεί την συμ· πρωτεύουσαν τοθ νομοθ Λα¬ σηθίου άψοθ είς αυτήν έδρεύ χρει ΠΟ· ΗΗΙΚ3 δί Τέ είναι τέαον γλυκβχυμβι τβθ Β?υ<<ο»ρεοΐΕου Γιοιιχνι'αν ϋπίβχβντ· ιίς τ*ν ξ ς προτιμβνται «γ·ρβζ«ντβι ιίς £ρ{ Ικβν·ιτ·ιητικβς τιμάς. Ή Έλ ληνιχη γή λ·ιη·ν, την έπ·Ι βν μ* τσοην βχβριστΐβν καί 4νβξήγητ·ν περιφρονηι^ν β κκκβλ·ύα«μΐν ώς χΒίς βχο μη «ψ»ροχώσ?βινβν» ιΐμη· ριΐ νβ διβθρίψη τέν βμέν πβύ την άν βκ·μη κβί τρΐβ έχκτομμύριβ μέ κ«την ανββιν. ν |< φθινίιτωι·ν τοθ Ιτοιις μνάσιβ, εν είς Χ^νιβ Εν ουν τα δικαστήοιατ, καί τόσαι «(ς Ρέθυμνον, έν είς Ήοά Αλλαι Αρχαί. ΌρθΛς λοιπόν κλβιον κα( 8» βίς τ6 Λ α απεφασίσθη, εφόσον άπβφατσΐ- σΐΐθι. Καί διά μέν τούς' σθηηρΑγματι,ή διατήρησ ς τοθ τρεΤς πρώτους νομούς είναι! Γυμνασΐου τής Νβαπόλεως. φανβρόν βατΛ γυμνάσια ΘΑ 'Αλλά βιΑ τόν νομόν Λαση 65οβόουν>1ς τας πόλεις, δνιου θίου συντρέχουν δμος βΐβιχοΐ
  λόγοί πού ΘΑ υπέβαλον την
  προσωρινήν έστω διατήρησιν
  καί δλων των Αλλων νυμνα
  σ(ων, τής ΣητβΓας καί της Ί:
  ραπέτρας. ΚαΙ ο[ λόγοι αότοΐ
  ΑνΑγονται είς τό μαχουνόν
  άποστάσϊων Από τής μι-
  χντοιχιΤ, κβί
  κβτβ βύο
  ργφ
  λβς. μι σύβτημβ μέ μέθοδον
  μβ β^σιν, μκ τβ δ*6·μ·ν« τής
  κ>(ρκς κβί τής ΐκιοτήμης.
  Εύτνχβς (πί κΐφκλής τ·δ ύ
  πβυργείοο τής Γεωργίας ύ
  παρχει επιστήμων διβπρκηης
  καί ανθρωπ·ς κβθ' ϊλβ Ιχβ
  νές. Πιστεύομεν λοικέν λτι
  ίη' βύτβν τβν βίαΐων χαί κβ
  τ««ΒύνσεΜν Β« οργανώσο την
  μελλοντικήν μβς γ·»ργικην
  πολιτικήν...
  ρ) μ
  χατΐ την γνώμην τι β
  Χίτλερ—·:βν β«λη·βς χτ-θέντ»^
  ίκείνω» χιρδβν. Τέ ζήτημιΐ ήτο
  χά Ι είνε πβς θχ τα βνακτήΐη.
  Διίφιβοι δϋνατίτητις παρουοιά
  ζοντα. "Ολαι «ΐϊήχουν τ^ν ούηο
  μ?ν ανάπτυξιν τβν γερμανιχ&ν έ
  ξοπλισμβν, την οποίαν ή Ρίϊ< αβερ ι'χιν άργίσι χρκβίως προ ττ,ς άνέίβυ τοθ ΧΙτλΐ». Μία δυνα τίΐ-ς ήτο <) ήιτα ττ]ς έν κολέμιρ. 'βτέ?α ! ΐ Τό φάσμα τοθ πολέροο ΠΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΙ&ΚΟΥΣΑ ΤΟΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΙΜΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΆΟΣΙΟΛΟΓΟΥ κ. ΣΤΗΝΤ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 29 Ί^νΐου.—Είς ίλψ την Ευρώπην χαί *ΐς κολλά τμήματα τής Β^χτ«νιχτ]( Σιιμκο λιτιίας ήλπίζετο ίϊι ί πρβτος λίγος τοθ χ. Νίβιλ Τσάμπερλαιν ώς πρωβυπουργοθ είς την Ββυλήν τ·ν Κοινοτή'ω' θα «πήντα ιίς τέ αγ»νι§δις έκώτι;μ« έΐν χά! χατχ πόσον ή δριττβνιχή χυδίρνΐ) οις Ιχει πράγματι ηαλιτιχτ,ν χά λ6ς χαθωρισμίνην ή άγωνίζιχαιι αιλ&ς νά άποτ:ίψκ μίαν ιύ^ωποΓ χήν χαταοτροφήν ν.ριΙ Ιλπίζιι Βτι ή (απκνιχ*] σύίροξις ίέν θά επι- χικθς. Ό λόγος τοθ κ. Τσάμ¬ περλαιν ι ΰ'ε εΕ( τό ποβιον > υ:ε
  ιίς τβ διύτιρον έ;ώι*]μα ϋωχιν
  άπάνιηαιν. 'Αφτ]χε τόν χέβμον ά-
  Πίροθντα. Δέν πρατΕθεμαΐ νά δώ·
  9» έι ώ χατπφατιχήν ί) άρνητιχ*]^
  (χτκίντηοιν μολονότι δέν ΐηοχλεΕ»
  νβ ι[>ι διχαΐαλογ-μένιι ή χχιαφχ-
  ττχή άκάντησΐς ιίς τέ κρΑτον έ-
  ρώΐημα χαί άρνηίΐχ^ άηάνττ,βις
  είς τό Βιόιερόν. 'Υηάρχει χαί τρί¬
  τον Ιρώτ-μα ιίς χδ έποΐβν ιίνι έξ
  Ιιου ίύιχολον νά απκντήβ| χά-
  νεΐς μιτά θετιχίχ-το(: είνε άνα
  «ίφιυχτος χ»Ι έκιχειμένΐ] Ισβί
  μία ιύρωποϊχή χαταστροφή; Δέν
  δπίρχουν βχριίί) Βιδομϊνα έγγυώ·
  μενά μίαν χαιηγορηματιχήν ακίν
  τ-βιν. Μεριχβ έκ τΑν σπουδαιότε¬
  ρον διδομίνβν ·ΐοβ (ΪΛ»9Τ« »ίς
  τέ κοινόν, μολονότι πρέπει νά ιί·
  χάβιομεν Βτι ιίνι γνβιβτα ιίς την
  βρεττανικόν κυβέρνιςοιν.'Δλλά χά Ι
  ή γνβσις β δι») {έν ΒιχαιολογιΙ
  Βεγματιχας ηρορρήσεΐς Εάν ή
  } ώ Ι
  ρ μ γμ^
  αν Αξίαν φρονεί 5τι μί«
  πιχρέμαται οδΐι άνακέφιιιχτος εί·
  νέ.
  ΪΛυΐοχρίνως ϊμ»; ωρισμένα
  βχαιχά χαρχκτηριστιχά τί]; χατχ-
  οΐάσΐως—χαραχτηίΐστιχά τα ό-
  π&Ικ,ήιποριΓ τελιχβς νά άποδιι·
  χϋβΰν άσιιμβίβισία — άποχλιίοκν
  την Ισηικσμέ>ην αισιοδοξίαν. Τα
  χαραχτηριστιχά α&ιά είνε πρβτ·ν
  ίτι τί γίη:ρ·ν, ίςιω; Εέ χαΐ αδτή
  ή Οκαρξις τοθ ίταλιχοθ φααισΐι·
  χοθ χαί τοθ γιρμανιχΐθ έθνιχοσι-
  αιαλΐστιχιθ αυσΐ^ματος άπβτιλιΐ
  ηιθανβς ουνάρτησιν τ^ς άποτυχί
  άς τβν Ί:παν*ν έπαναστατβν
  «αί Βεώτΐρον 8τι δ θρίαμβϊς
  θά έξέθιτε πιθινώτχτα ιίς χίν
  δυνον ζωαχά ουμφίρονΐχ τί)ς Ιέε
  γ,άΧης Β?ιττανί*ς χά Ι τ«]ς Γβλλϊ
  άς είς την Ευ,ώπην, την Μιαό
  γιιον χαί τον 'Ανατολιχόν 'Ατλαν
  τιχίν. Τα !ύί αδτά χαραχτηριστΐ
  χά πρέπιι νά έχβμιν δπ' δψ:ν
  ιίς πάσιν απόπειραν στ»θμίσι»ς
  τοθ χαραχχ^ρος τβ,ς (σπανιχής
  σκρράξιως. Μεταξύ τβν δϊο ά
  σκμβ,δάστων αύΐβν άκρ·τηΐ«ν |5
  ρίοκονται πολύ ένδιάμισοι καρά
  γοντι;, οί δκοΐοι πάλιν θίγουν το
  δλον εδρα»ποϊ<όν πρίβλημΐ χαί έ κηριάζβυν έμμέανς τα πρβίλήμα τα τής 'Ακω Ανατολάς χαί τοθ ΕΙρηνιχεθ. "Ας προσκαθήσιομιν νά τβύς Ιξηγήσβμιν Ό πιρισσό(ΐ»&ν 6αρόν»ν έξ ούιβν ιίνι ή ιύΐιαστιχή ταυτότης τβν σχοκβν τ*)ς Χιτλιριχ^ς Γιρ μανίας χαί τβν σχοπβν τβν κα λαιβν παγγΐΓμΐνισχβν. Όΐτβιοσϊή ποτι λ46{ χον χέπεν νά μιλειή 9) την άπ·χ«λυΠτΐχήν άλληλο γοαφίαν μεια(ν τ«0 ΚείΓζερ Γβ« ττ]ς Ράΐ/.ββιρ χαί τοθ έρυθροθ αΐρατοθ συνοδιυομένη ή έπαχολου 6«δ ής έγχαθιδρύσιβς στρατι«*τιχτ}ς ίιχτατορίας είς την Ρωσσίαν. 'Η τρίτη ή» μία άγγλο γιομχνιχη συμνηνία ιί( την διιτι χην Ευρώπην 6ηδ τέν δρον Βτι ή Μιγάλη Β;εΐταν(α θά παριΐχιν ιίς την Γερμανίαν έλικθιρίαν έ «ιρ^ιίας εί; την Κιντοική', την 'Ανατολιχήν χαί την Νπιοανατο λιχήν Ευρώπην χαί θά &ψψι την Γαλλίαν νά τα βγάλ)) πέρα μίνη της. Αυτή ή τρίιη βυνατότης έξη γιΐ δας τάς γιρμανιχιΐς προαπα θείας τβν τελευταίαι έτβν πρός επίτευξιν αγγλογιρμανιχ·ς συμφω νίας, δι! πιιθοθς ή «ιίσιως. Έ ξηγιΐ έπ!σης τάς α^χν}ς βρεττανΐ κάς προειδοποίησιν, δτι μία τοι «δι- συμφανία δέν δύναται νά Ιξαγοραο^ς επί θυαίκ τβν πχλαιβν φΐλιβν τν,ς Μιγα λις Βρεττανίας. Αί έπίμονβι άξιώ σιις πιρί άποδίσιος τβν πρώηνγιβ μχνιχβν αποιχιβν απετέλουν μέρος τοθ σχιδίον. Οΐστιΰιται Β «ι *Α βριττανικέν 6π9υργεΙβν τβν'Εξ«»ΐι ριχβν έννοι! τώρα δτι αί άπβιχΐα χαί αύται αξιώσεις ιίνι κυρίοις χαρτί παζτριύμχτος ή πηγή ένο χλήσιως τής οποίας ή άξία θά έξέ λιιπιν εάν ή Μιγάλη Βριΐτανία αυγχατκίθετο εί; την υπο τη*ς Γερμ-κνίας άπίχτησιν άποιχιβν έν καρά την δπισθίαν ραν της, ιίς τροπβν ωΐτι ή Γιρ νά χχταστΐ πραγματ(Χ( αύτάρχης. ΑΕ γερμανικαί έπι6έ σιις εναντίον τοθ ρωισιχοθ μπολ σιβιχισμβθ, οί άπιιλαί χατά %ς Τσιχοσλιβχχίας χαί αί άποπιιραι Γίουγχισλαιίχς χαί ττ]ς Ρδυμανίας άπέ την Μ χράν 'Αντάντ άνήχουν ομοίως είς τό σχέδιον ουιρ, Βηως χαϊ δ ά*ξ»ν Ρώμης— Βερολίνον μέ την Ίιαλογιρμανιχήν έκέμβα σιν έν Ίΐπαν'α. 'Επίσης ώ;ισμέ να ίδιολογιχά οτ·ιχιΙχ πιριλα» βίνονιαι τίς τό σχέδιον βυτό. "Ο πιοθιν τβν Χιτλιριχβν χαταγγι λιβν τοθ μπολσιβιχιαμοθ χρόπτι τ»ι Ινα άχδμη αγριώΐιρον μΐβος τβν δημβκρατιχβν θισμβν χαϊ τβν φΐλιλιυθέρβν άντιλήψιων. Τοθτο χαταδειχνδεται πλέον ή παρχβς ιίς Ιν άξιοοημιίωτεν Ι» γ·ν 6κέ τον τίτλον «Νέον Δι ι θν*ς Δίκαιον», δημοσιιυθέν προ ονάτως Ιν Βορολίνφ μέ ιίσαγω γήν τοθ έΐνιχβσοσιαλισιοθ οκουρ γοβ τΑς Δίχβπεσίνι,ς. Είς <έ Ιρ γον «6τέ 4 ^(τλιβ χαιρετίζεται έπίσης θα λβιτουργοθν καί τα πρακτιχα λόκεια καί τα & λα ανωτέρα έκπαιδβυτήρια. Δια τόν νομόν Λασηθίου βμως τ! πρόκβιται να γίνη; ποθ θα έσοεόση τό γυμνσσιον; Τό ζήτημα τοθτο απασχο λβΤ σοβαιρθς τοός κατοΐκους άς Επαρχίας είς την αλλη; τοθ γείτονος, απησχόλησε δέ καί είς την πατντβλτ) Ελλεψιν καί τας τοπικάς Αρχάς κα(|συν<οινων(ας. την Γενικήν Διοίκησιν. Άλλ'ί Θ5 ίπρεπβ λοιπόν μέχρις β καθώς άναφέρουν οί σχι'τουτοθλάχιστονόλοκληρωθβτό τικα( πληροφορίαι, ή σχετική όϊικον δίκτυον καί Αποκατα- Απόφασις ελήφθη κατόπιν έ στοθβ »ΰ«όλος τακτική καί Λ πβμβασβως τοθ Γεν. Διοικη άσφαιλής συγκθ'νωνία νά δια τοθ κ. Σφαΐκιονακη, ΚαΙ θα'τησηθοθν τα γυιινάσΐα σύ:ά. διατηρηθή τΔ Γυμνασιον Νεα Π στίύομεν 8ε δπ την Ανάν πόλεως, ΑφοΟ είς τόν "Αγιον ίκην αύΐήν ΘΑ ύποδβΐξη καί ό Ν κόλσον όπάρχβι καί λβιτουρ'κ. Γβνικός Δ οικητής. "Οπως γεΤ ΠαακτικΑν Δοχείον. {πσΐεύομβν έπίσης ότι, έβν Αρ Πράγματι δέ ήτο δίκαιον καί|γότβρα κατσρνηθοθ» τα γυ επιβεβλημένον νΑ &ιατηοη9() μνάσ^α αΰιΑ,ΘΑ Ιδρυθοθν Αντ' τό γυμνασιον τής Νεαπόλεως [ού(Ον ιΤτβ ίμπορικαΐ εΐΐβ αλ δια τοός εξής βασ'μους χαίΐλαι επαγγελματιαι καί γεωρ σοβαροός λόγους: Πρώτον 8ι·|γικα( σχολαί, ,δσίβ νΑ λάβη τι είναι άπό τα άρχαι6τ«ρα γυ μέν άλλας κατευθύι σβις η μνάσια τής Κρήτης, μέ δρασιν' μόρφωσις των νέων τοθ Νο βόρειαν καί Ιστορίαν μεγάλην.' μοθ Λασηθίου, Αλλα πάντως Δϊύτερον διότι εχβι οίκημα νΑ μή διακοτιβ καί νΑ μην έμ θαυμάσιον είς τό οποίον στβ· ποβ σ9() ή μόρφωσις των. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓ- ΝΙΚΟΛΑΟΝ· Τή» Κυριακην 11 ην Ίσυ λίου θα γίνουν είς τόν "Αγιον Νικόλαον παρουσ'α τοθ κ. ύ πουργοθ τΔνΣτρατιωτικων τοθ κ. Γβνικοθ Διοικητοθ καί τδν Αοχών τοθ γείτονος νομοθ τΑ Αποκαλυπτήρια τοθ Ανε γερθέντος έκεΐ μνημβίου των πεσόντων είς τοός βιαψΑρους πολέμους Λισηθιωτών. ΚαΙ ή τβλετή ΘΑ λάβο την μορφήν παλλοΐκοθ μνηαοσύνου υπέρ των ΑνδρεΙων Λασηθι των οί όποΐοι επεσαν είς τΑ διΑφα- ρα πεδία των μαχων χάριν τοθ μεγαλείου τής πατρίδος. Είναι πράγματι επ βίβημένη ή Απόδοσις τής τιμής ού τής είς τοός ένδόξους νεκροός καί μΑλιστα ΐίς τΑς σημερινάς τραγικάς στιγμΛς καΐά τας ό ποίας μΑς Απειλεΐ καί πάλιν ό έΦΐάλτης ενός νέου πολέμου· *** ΗΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ. Είναι βςαψετιχως εύχάρι ρ-τος ή διαπίσταν,ς δ τι ή άγρο τική άσφάλβια επαγιώθη είς την Κρήτην καί δτι α( Αγροζη μΐαι πΐριωρίσθησαν είς τό έλΑ χιστον, Καί ή διαπίστωσις αδ τη γίνεται τόσον είς τόν νο μόν μας δσον καί είς τούς Αλ λους νομούς τής νήσου. 'Δπό βειζις δτι βταν τό ΚρΑτος Ι- χει πυγμήν καί δταν οί προΐ· στΑμενοι, εί ΰπΑλληλοι καί τΑ οργανα μιας υπηρεσίας έργΑ ζονται μέ σόστημσ, μέ ζήλον καί δρασΐηριότητα, τα κΑντα είναι βυνατΑ καί είς τόν τό¬ πον αυτόν, τόν οποίον έν τού τοις μΑς εΤΑαν συνειθΐσει νΑ νομίζομεν ώς «χβιόρθωτο ρω· μαίΐκο»!.. *** ΟΑΡΤΟΙ. *Η τιμή τοθ αρτου παρα μενει ή αυτή καί κατΑ την έ ώ; δ Βημιουργος ένβς ν·ου Βιχαί ου τβν έθνβν, τέ οποίον ίέ«ι έκ τές νίμου τέν μπολσεβικισμόν χά (ώς καί τα Βημοχρατιχά χράχη χαί τα χοινιίουλιυτιχά σνντάγμα τα ώς «θιμέλια μιΑς έ·υθ(&ς θί ρθ ΑΥΡΙ9Μ τ* τ4λ«α βαομΑδα αυτήν. Έν τούτοις ό πάρχουν έλπίδες Οτι ό Αρτος θά ΰποτΐμη9{) συντόμως, μβτΑ την νέαν συγκομιδήν των σ · τη3ων, ή όποία είς την χώ¬ ραν μας τουλάχιστον ΘΑ ΐΤ< ναι πλουσίωτΑτη. Άλλ' δς ελπίσωμεν δτι έντός ολίγων έ των ΘΑ επιτύχωμεν την σιτΑρ κειαν τής χώρας μας, ό πό τε βεβαία καί δέν ΘΑ έξαρτΑται ή τιμή τοθ Αρτου έ< τής τιμής των ξένον σιτηρών είς την διεθνή αγοράν, ΑφοΟ δέν ΘΑ κΑνομβν πλέον εισαγωγήν οί τού έξωθεν. *** ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ· Σημαντικάς πιστώσεις έ χορήγησε τό Συμβούλιον τοθ Έπαρχιακοθ Ταμείου διΑ την εκτέλεσιν διαφόρων έργων είς τόν νομόν μας. Άπομένει μό¬ νον νά γίνουν καί αί σχετι¬ καί μελέται τό συντομώτερον ωστε ή εκτέλεσις των έργων ούΐων νά Αρχίση έντός τοθ θερους. Οί κ. κ. Νομάρχης καί Νομομη^ανικός, πιστεύομεν 6 τι ΘΑ λάβουν καί περί τούτου μέριμναν καί ΘΑ έκδηλώσουν καί είς την περίπτωσιν αυτήν δλον τόν ζήλον καί την δρα- στηριότητά των. *#* ΓΠΟλΟΪΦΑΙΡΟΝ- Αί ποιναΐ αί έπιβληθιΤβαι όπό τής Ενώσεως των ποδο σφαιρικων Σωματείον Ηρα¬ κλείου είς ωρισμένους ποδο οφαιρισίάς, οί όποΐοι φέρον- ται παρβκτραπέντες κατά τάς δοθείσας ποδοσφαιρικΑς συ ναντήσεις, υποθέτομεν δτι άν ταποκρίνονται ιίς τό καλωςέν νοούμβνον Αθλητικόν πνεθμα. ΑΙ τελευταίαι τούλΑΜ'στονόπο τροπαΐ τής κακής συνηθείας, πούκαί τοπικάς Ιχβι καταλΔβη μερικοΰς άθλητάς. τοθ νΑ μην πειθαρχοθν είς τούς ύφΐσταμέ νους κανόνας ΑλλΑ καί νά χειροδικοθν Ακόμη εναντίον των έφαρμοζόν ών τούς κανό νας ούτοός, έπιβΔλλει αύστη ρότητα έκ μέρους των ίθυνόν των τα άθλητικΔ μας πράγμα τα. Καί τοθτο χάριν καί τής γε νίκης οθληηκής προόδου χά Ι τής (ύκοομου Ιδιαιτέρως εμφανίσεως τοθ τοπικοθ άβλ τιβμοθ.
  *τ έ
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος),—Σήμερον ίνα κινημα
  τογραφικό αριστούογημα «Σκιές
  ττού περνοθν» μέ την ΜερλέΌμπε
  ρον, τόν Τζόε Μάκ Κρήου καΐ
  την Μύρισμ Χόπκινς.
  Την Πέμπτην: Ή άποθέωσις τής
  Μάρθας "Εγκεοθ στήν άθάνατη ό
  περέττα τβθ Φ, Λεχάρ «Κορυδαλ
  λός». ________
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  τό μουσικό θαθμα: «Νοχτες Χα0ά·
  ης·. Προταγωνιστοθν: Ροθμπη ΚΙ)
  λερ—ΝτΙκ Πβουκλ.
  Πέμπτη· Τό Σοθπ&ρφΐλμ «Βασι
  λ&Ος των Γυναικθν».
  ΚΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  θερινος «ΑΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερον
  οί βασιλείς τοθ γέλωτος Χονδρός
  καϊ Λιγνός στήν έςωφρενική κωμο»
  81α «ΕΟΘυμοι ΆτσΙγγανοι.
  ΟΟΥΛΑΚΑΙΝ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1Ο μ. μ
  "Ενβ Μΐνπματβνραφΐχ· «β
  οτούρνημα κου 6α μείνη Αξί
  χαστο £κνς μ«1 6 «"Αγγελος
  τού Χχότουί».
  ΣΚΙΕΣ
  ΠΟΥ
  ΠΕΡΝΟΥΝ
  Νέ την
  ΜΕΡΛΕ ΟΜΠΕΡΟΝ
  άπο το «Άνν*
  λ«( τβθ Σχβτβνς».
  <^ ΓΖΟΕ ΜΑΚ ΚΡΗΟΥ κ«Ι τί» ν ΜΥΡΙΑΝ ΧΟΠΚΙΝΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 3β5ΟΙΠΕΕΟΕ Τβ ι»ν«λι(τιρο χβσιιιχ&ν νιγονος τής σαιζον. Ή κχο βΐΜβις τής: ΜΛΡΒΑΣ ΕΓΚΕΡΒ Στήν άθάνατη όπε· ρέττα τού Φ. Αέχαρ: .ΚΟΡΙΑίΛΛΟΣ' ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣ* Πώς 8υως μποροϋσι νά ά τιμετωπΐσρ τόν άντ(·παλο δια εΤ*ε τιλόϊ της ίνα σύντοοφ πού τ()ς Ιδβνε τα χέοα μέ τή Αδυνσμία τού; Ή δλωσις τ!) ΒαστΙλλης ήταν ν*' σύτβν Βν ράτιισαα στό δβξιό τού μάγοι λο. Την άλη μερά έ>ύα
  ταπΕΐνότστα καΙ τό αριστερό,
  ΆντΙ νβ θυμώηη κσΐ να τ·μω
  ρήοη ύποσχέθηκε στήν έθνοσυ
  νέλευσι να άποσύρπ τα στρ
  τβύματσ τού άπό τό Πατρΐσι
  έ Όϊ άπορνήθηκεν έκβ(νου< κου είχον σκοτωθβ όπεροστ ζοντάς τον. Δέν έιόλμησβν οθτε να άποδοκιμάσπ τούς δι λοφόνους τοθ βιοκηϊθθ ' Βοστίλλης· βτσι ήταν σάν βνομιμοκοιοθσε την τρομοκοα τία χ3( την σιάσι. ΚαΙ τΑ Π ρΐσι για νά τόν εύχαριστήσ γιά μιά τέτοια ταπεΐνωσι το εκάλεσε γ'ά να τόν τιμήση Στήν βΓσοβο τής πόλεως, Μπαγό, 6 δήμαρχος, των πρ σεφώ>ησε λέγοντας μέ λόγΐα
  διφορούμενα, κώς τό ϊθνοο
  «ανακατέκτησί» τόν βασιληά
  τού·
  Ό οε Λουδοβΐ<ος τιε θήνιο< επήρε την τρίχρωμη κονχαρ δι πεύ τοθ' προσεφεοαν·—*α την όποιαν ό λαός εΤχβ βιαλ ξη ώς ΙμβΚημα τής πάλης έ ναντίον τού, χωρ'ς να άντι· λσμβάνιται κώς ό δχλος δέ ίπευΦημοΟσεν ούτον άλλά ττ) δική τού δύνσμι καΐ την ν(κη τού. ΣιΙν. 14 Ιουλίου ό Λου δοβΐκος βχασε τή Βαστΐλλη Στΐς 17 βγ,ασε χάθβ άζιοπρέ- πιια κι' έσ<υψ3 τόσο χαμηλά μπροστά στούς άντιπάλλου τού ώ 71 β τό σ,έμμα τού έκό λισε κατά γής Τώρα ήταν ή σειρά τής Ματ ρ(ας—Άντουονέττας να προ· σφβρη τή δική'της θυσ(α. "Ε πρβπε νά άποχωρισθβ έπισή μως έκεΐνους πού 6 νέος αύ θέντης, τό εβνος, εμισοθσεν 8σό καί την Γβια—τούς συν· τρσφους τηο, την Π^λινιάκ καί τό αόχ τΐ)ο. τόν κόμητα ντ' Άρτουά ©5 έίωρ'ζοντο γι* ■"ά"τα άπό ιή Γαλλία. Ό χωρισμός δέ θ* τής ήτιτν διά λθυ 65υ'η-»ος, α>» Βέι; την 4
  &ζαν, αν Ϊ6« την έξη^αγ*
  ζαν νά τόν 6ίχθ?| Στό Βάθος
  βΤχβν άπεξβνοθβ άπό την έ.
  τκτιόλα η *αΙ έτΐικίνδυνη β
  η συνΐροφ ά. Ή φιλΐα εΐχε
  ττ'σλλοθ π«νώσ().
  "Αλλά την ώ )τ τοθ γα
  σαοθ, ίζανάνίψ^ν πάλιν
  δ*σμοΙ μέ τούς άνθρώπους
  0Ρ0ΓΡΑΜΜ4
  ΠΔΚΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΪ
  ΕθχγγέΧσυ Μ. ΧκοοΟ χατβίχοι»
  χατο'χου
  Κβτΐ
  ΓιωργιΌυ Γεωργΐτο
  ΉίβκλεΕοο.
  ΚιΕτοι δ χοιθ' ι υ τδ παρόν
  πρίγραμμα νομίμως Ιηετίγ-
  ίπδ χρονολογ. 24 Άηριλ(αιι 1937
  χ*τααχετΐ)ρΕου έκιταγ^ς μου ώς δεί
  χνυται έχ τβθ δπ' αριθ. 1198
  έπιδοιτ)9ΐοιι τοθ Βιχαστ. χλΐ]ττ]ρος
  Δκμ, Μιγάδη Ι «χ δυνάμει χκΙ
  χαΐ πβίς εκτέλεσιν τ«]ς δή1 αριθ,
  95)1937 βκ.φβσεβξ τΌ χ. Π?οί·
  δρου τβν έν "Ηραχλε'φ Πρωτβδι-
  χ·ν νβμ(μ»ς χι;ρυχθι(οΐ]ς έκτελε
  οτ*1ς μοί ιιλΐ):ώ3η διά κεφάλαιον
  τίκβυς χαΐ ίξοδα έν Β)φ δοαχμ
  1.000 πλήν ϊηέοχε μέχρι οή ιερόν
  νά κραξ? τοθτο.
  Διά ταθτα
  Πρβς ιΙσπρ»ξιν τ«0 Λίιο πβ
  οοΒ των δρβχμβν χιλ'ω* (1 000)
  χ·ν τόχοβν τβνέξ αύτβν τοκοφόρων
  πβαβν χαΐ λβικβν ουμβηοομένων
  έξοοΊον έ>τελέαε»ς ΙχιΙΘ-μι είς Β-)
  μδοιον άναγκαοτικον κλειοτΐ]ρια
  ομέν τέ έιόμινον άκΐνητον χττ]μα
  τοθ δ^ειλέτου μου κείμενον έντδς
  τί)ς ηδλε«ς Ηρακλείου «Ο δμ»
  νδμου Δτ)μου χά! Ε1ρτ)νοδικε1ου
  χαΐ χατά την σ»ν·ικ(οιν Στοτουρ-
  νΧ ή Μχχκυ Σι%£χι ν Ον δ?4ς β<ι- αχά<ΐ) ήτοι τά τρΐαι Βέχατα Ιχΐα (3)16) έξ άδΐανιμήιου ένίς Ια$· γειου μαγαζείου μετά αυνεχβμένης οΐχΐας ΟΗνιοτβμένης έξ Ι#δς {αι* γεΐοϋ χβ! είς άν·γι(ου ϊβματίβν βυλτ)ί, χ·ϋζ(ναΓ, άφοδει·ττ)3(θϋ, βυνορ χττίμιοι Σταύρβυ Σιοβμαχ») ΜβρΕοΐς 2ιγγιλά»η χαί Βρόμφ έκ Μο πιό ξ νοισσ>·«ν χρόνων τής ζωή
  'η; ΕΤχαν «Λμτι νγ λιβς τ», έ
  λες μσζί. Ή Πολίνιάκ, ή ώ
  Ροΐα "Υ >λάνβα, ήξβοβ πρώ:η
  6λ·ϊ της τα μυσαιά. Εΐχιν
  4ναθρίφ|] τα παιδία της, τβ
  εΤ.<εν Ιβ{| νά μεγαλώνουν. Ή ψιλΐα των στά μάτια τδν αν λων, εΐχε πάρη διαστάσεις ά νομολογήϊθυ ερωαος. Τώρα Ι ηρειιε νά φύγη γιά πάντα. Καί ή ΜατοΙα—Άντουανέττα ίνοιωσβ κώς ό χωρισμός έκβΤ νος ήταν ό Οστατος άποχαιρε τισμύς πρός την ξίνοιοσΐη νέ ό η:ά της. {•υνβχίζεται) ήϋς γ^ιι ένώηιον ταθ Σ^μ)^ρι^φου'Η;ακλείου ΕδϋτρατΕβυ θ. Γαριφαλάχΐ] ή τβθ νομίαου αϋ τοθ βναηλτβρωτοθ χβΐ έν τώ ΙνταΟ θα χαΐ χχτά την ίϋν ΧΐνΒκχβς χειμ{νφ ίημοοΓφ γοαφιίψ ΤΟυ την 22 Α&γούατοκ 1937 ημέραν Κα ρι«χήν χαΐ ι»?αν 10—12 η. μ ένθα χβ! ίτι χαλοθνται οί ένΒια φέραμεν·! Βπβς κ/ειοΒοτήο«αιν. "Αρμ48:ος Ι^ββτιΧος. χ>ηχήρ
  Ινεργηοιίτ» τα νίμιμκ.
  Έν Έρκχλιίφ τ^ 3 Ίβϋλίβυ
  1937.
  Ό βιχαιοθχΐς έπΐοκιύίβν χά!
  κβραγγέλλβν
  Ν, _ρ»οβ(
  οίχ(α χαινουργής £
  παρτιζομίνΐ) έκ τεοοάρβν Βομα
  ϊΐβν μιτβ χώΧ χειμένης ι[ς τό
  χβρΐον ΆγΙβν Βχρβίρβν. Γρίψΐ
  τι χ. Ε. Σ. Πίοΐ Ριοι,ν Αγίαν
  Βχρβάραν 1__ς
  ΈνοΐΝΐάςιηι οΐκΐσ παραπλβύ
  ρως Λ>γλ.κοϋ Τηλεγρα·βΙου έκ
  ΑΝΟΡΘΟ-ΙΧ
  σ ο
  ΤΡΙΤΗ
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7 15
  ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
  Ή ΙστορΙα τί^ς μοτοσυκΚίτας
  στήν μετσπολεμική ζωή δέν είνε ή
  .. τυχοθσα. Ώς μϊταφοριχόν μέ
  σον απησχόλησε μικρούς καΙ με·
  γάλους. Εθεωρήθη καΙ ώς μέσον
  στιόρ, άττό τα γοητευτικώτερα δια
  μερικούς,
  —Κοστΐζει πολΰ ή μοτοσυκλίτα
  χωρΐς να λογαριάζουμε δτι είνε
  καΙ καθημερινός μπελδς δια τόν
  ΙΒιοκτήτην, ι · δηοϊος ίπΐ πλέον,
  δέν μιτορεΐ" νσ εΤνβ έοαοιτέχνης χει
  ριστής μόνον, άλλα καΙ βμπει
  ρος μηχανικάς.
  Αύτα ϋτιεστήοιξεν ό γνωρΐζων
  τα τΐράγματα, Επέρασε μιά μο-
  τβσυκλετα έκεΐνη τή στιγμή μέ
  ΤΓεΓς μάλιστα έπιβσΐνοντας—οί
  δόο τελευτσϊοι έφήομοζον έδω τα
  θαΰματα Ισορροπΐας ποΰ έπιτυγ-
  χ&νουν οί είδικευμένοι άλλοθ είς
  την συστηματικήν χρήσιν τί)ς μο
  τοσυκλέτας — καΙ 6πί)ρξεν επικαι¬
  ρότης είς τό ζήτημα .
  "Οσα είπεν ό άντιμβτοσυκλετι-
  στής !^θ3ν όρθά. Ώστόσο εΓχαν ά
  ναγκην καΙ συμπληρώσεως. Διότι,
  άσχέτως μέ την «ρακτικότητα τοθ
  μέσου σύτοθδι'ώρισμέναςύιτηρεσΐας
  άλλάκαΐ ωρισμένους πεπειραμένους
  όδηγούς.ή χρΐοις τί|ς μοτοσυκλέτας
  περικλείει καΙ σοβαρους κινδύ
  νους Ή ουντροφιά των έφημέοως
  παραθεριζόντων μεταξυ τής όττοί
  άς άνεκινήθη τό ζήτημσ, Οπενθυ
  μισε κοΐ την περίπτωσιν αυτήν.
  "Ετσι έγενικεύθη ή... αντίδρασις
  εναντίον τής χρήσεως τί|ς μοτοσυ·
  κλίτας μολονότι δέν Ελεψενοθτε.
  έδω ό απαραΐτητος άντιρρησίσς
  διαφωνήοας ώς πρός την άναλο
  γΐαν των δυστυχημ&των έν σχέσει
  πρός τό αυτοκίνητον.
  Μετ" όλίγην ιεράν ανηγγέλλετο
  δτι οί διαβαντες Μοτοσυκλετισταΐ
  —άς τοθςποθμεν £τσι— έτσακίσθη
  σαν ολίγον έδωθε τοθ Κακοϋ Ό-
  ρους. Ό άντιρρησίας εβεβαίωσεν
  Οτι επρόκειτο πεοΐ ακκτάκτου πρ
  ριπτώσεως». Πάντως ή ΙστορΙα
  τί|ς μοτοσυκλέτας επλουτίσθη μ έ
  νέα.. γεγονότα.
  Ό Άλλος
  ΠΩΛΕ1ΤΑΙ ιιιεστήριον στσ·
  ψυλΑν μεγάλο σιδηροθν και
  νουργ ίς των έν Βιέννη καΙ
  Φραγκφοορτη πεφημισμένων
  ίρνοστασ'ω':
  ΡΗ. ΜΔΥΡΔΚΤΗ κοί ςο
  Πληροφορίαι παρά τοθ Άν-
  των(ου Ε. "Αρκοντάκη.
  —Ή άπελπιβί α τ&ν
  τής
  Αί έ*»)μι^ις )ςχ
  «(α( άγγιλλβΐιν την διαλυσιν Τ(0
  τΑν «τυραννβιηιέ'τον οκ
  Είς τον ούλλονβν «δι*
  οί ι!<δρες ι ι ινες Ι χ»νβν τ^ ηΓωτοδίυλΙαν είς τ οηίτι των. λίγφ τ·0 4«βλιιταρχι <οθ χαρβχτίρος τ&ν ουζύνω' τ»ν Σ«οπίς «Ο ο.Αλά/οιι ή·.ο νά ·& ρ'αχη χαΐ να 5ΐχο5ειχ«ύι είς τα ΐίίλη άνηλόγβς τβν κιοικτώ διδ τίς ίποίας εί<ον χάοη ή πρωτοβουλίαν τα μέακ ττ,ς θερα «ε'«(. Έν τούτοις ηβλλχ μέβα 4< δχΐ Βλ*. άκιδ«Γχθΐ)3«ν ανίχ» ν» νά Ιήσουν χαΐ πάλιν είς τό ««Μδονοίθΐεϋίμενον ούζυγον ττΐ' θέσιν, την δηβίαν εΐχε χά^ΐ έ τφ βΙ«φ τού, Πολλάκις μίλιατα ή έφ^δμβγή τβν μέτρων είχεν 4 κοτε'έβματα διιοάρεστβ διά τά αύζ<>γον. Κκτέπιν τίύιου αηιφχ
  τίοθΐϊ ή διάλυος τοθ α^λλόγοϋ
  ώ; μή δυναμένιυ νά έκτελέ^ τί1
  Λρ·ορΐομ4ν τού.
  4 Μαρέκλ* τοδ
  "Επί τ) <υ<«ΐρ'α τ^ς αυλλή φιως μ Λ{ μεγάλας αυμμορ(»ς οί ή ά αρρηχτδν έν Νία 'Υάρχη, ή ά ί?4θΐ) 1π! τά Ιχνη έ-ος Π'. 5 εΐχε γεμΐσι θ*)χΐ)ν μέ χλοπι μαΐκ, Είς τό «τμ^μα Ιπίπλω^ί τοθ χλιπΐαπβδίχοϋ ευρέθη μΕα παλαιά κολυθρίνα, είς την δποΕ «ν άρχιχβς οο2εμ( χ άξία άπεδδ θτ). ΆπεδεΕχθΐ) ίμως δτι κρδχει ται περί ττ]ς πνλυθρδνας τοθ "Α μεριχανοθ πριέδρου ΟυΙοιγχτβν όποία ε(χε χλαπ$ «ηλ τέ έθνι χον μουαιΐεν. Ό χλεπταποδίχβς Ι'λ την ίοτβριχή χά την ΐ(χε άγορίοη άπό τού χλέκτας, οί ίπςΐοι ηροφανβς Η εγνώριζεν >0 ε αδιοΐ την αξίαν
  της, άντΐ ΪΉ δολλοιρΕαυ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΙΚΙΒΣ ΠΟΥ ΠΒΡΝΟΥΝ»
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟ£
  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Διά τούς παραθεριστάς
  θερινής σαιζόν είς Νεάπολιν.
  Λΐαρκηΐ δρίσιά μίσα οί β ηράοινβ κκΐ σΐ1{ πην*ί· Τρό
  φιμ« χιΐ φρβδτβ &φθβνα κχ! έΜλΐΜτιίι. Έςαιρΐτικέε φνοι
  χ*ς κνλλβνές > ρχαιολογικοΐ καΙ Ιατορικβί χ&ροι βι'έκ
  βρομάς. 'ΒορτκΙ έργανοϋμεν εί ι υπο τβδ ΤουριστΐΜΒδ Όμί
  λου Νε«πόλΐ«>ς
  Σπίτιβ χ«ΐ Ξενβοβχεΐοι πολΰ ςρθπνά.
  Πληρβφορίοιι διά χίβ· ζήτημ* πκρέχονται υπό τοδ
  Τβνριστιχοδ ΌμΙλο» Νεαπόλεως δΜρακν
  (Έκ τβδ
  ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥ! »1ΗΜ|;τδ>
  Τα γλυκόταοτα καί άσύγκριτα είς
  νεΰσιν καί εμφάνισιν σιγαρέττα:
  Αμετάβλητον.
  Ποιότης αταθερά.
  ΆντιηρβαΗκοι έν ΉρακλεΙφ:
  ΦΟΥΖΤΑΝΑΚΗΪ-ΒΥΛΟΥΡΗΪ
  1 ΝΗΣΟΣ
  ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ
  ΤΟΥ
  33ον
  —Κι' έχεις έι*«ιατβο6 η οττ) Υ"
  οάν «αί μβς ίέν Ι
  χειιν έμκιατο ών— δ Ι«ς βίον ά"λ-
  λο χ»1 νά σοθ π», ϊε· Ιχοιιν ίΐι-
  χο. Μά έγώ Ι<« τέ σύβττμβ "Αν χανένας ά«δ τβο; θελήση νά μέ ξεγελάσι νέ αΕγουρος «ώ; II* θά μι κολυ ο' έΐβθτο τον χδαμ-<. «οβίιβνε τέν Πιου χ ι* δ^λοι τόν Φλίντ. 'Εμένα δμ*ς νέ «αβδτανε κι' αδτδς δ ΦΧΙντ ΚτΙ νά ξέ?«( Γώ: ή Τ3ΐο3ρμ·« ή «ιό τρομείή ή τ«ν έκε(ντ) Π5ύ έταξιΐδευε μέ τέν ΦΧΝτ. Κι' ούϊίς δ διίίαλος θά ίϋδίιανε νά ταξειδΐψι μ«ζ! τους. Αοικον, νά ξέρη;, δέ^ ε!μ»ι άπό χεΕνοιις που πακνιοθνται, μά αάν ή μοιιν λοοτρδμος μοζΐ μέ τίν ΦλΙντ δλοι ή<*νε άρνάχΐα. —-Ν* σοθ πβ, είπεν δ νέος ότου; αλλοϋί, δέν μ* έΐραδίθαε αυτή ^ δουλειά πρΐν μοθ ν&γ,ς χουβέντα, μπάρμπα Τζώ>. Τίκα το γέ?ι.
  —Εϊαχι χαλό πα.δΐ χι' Ιξυπνο,
  τοθ άκήηηοϊν δ Σ'λευ οφΐγγβν
  τας τό χέρι τβυ τδαβ δυ>ατά κου
  κουνήίηχε το βαρέλι. 2«ίνια εΐίι
  οάν χι' Ισίνα.
  ΕΙχχ ά?χιοΐ νά χαταλαβχΕνω τί
  ,..Α9βί τβυς Ίΐϊηί^^ς οϊ^ γλβο
  αί τους Ιαίμ»ινε χοινβ; πειρατή
  >«ι' ή μικρή α*ψ^ πού 5χ2«3ϊ ^'.'.
  νέ τ} τελειιτα!» π^αξ<€ Ικμιιιλι σμοθ ί-ίς άπ& κυς πιοΐού: ναθΐες Εα»ς τοθ τε>ειιταίοιι που ϊιιενι άπ&
  Ιαιος θ εει ι
  τέ κλτ)ρωμχ. Γρήγαρ» δμως
  χάτι πουα'ϊάν», νιατΐ σ' ϊα φ
  οιγμτ τοθ Σίλδερ ή θε «άποιβς χι
  Ιϊθτ,ΐι χ«ντά οΐους ά'λλουΓ.
  —Ό Ντΐχ είνε (.έ μβς,
  δ ά
  —'ΑΙέ ώτδ ήξεραίώ.οΝίΙ*
  θάβχδτανε μαζ! μ*{,
  φωνή ταθ δευτέρου λβακδϋβυ Ίι
  ρ«ήλ Σ4«ί. ΔΙν είνε χκθίλο χ·υ
  τίς δ ΝτΓχ.
  Κι' άφοθ έμβσησι χι'
  τβν χαπνδ τού έξτ]«ολοδ9ΐ)υε:
  —Άΐΐπον, Θ1 ηεριμένουμε
  όμ*,; Δέν μπορ* ηιά
  γ;» τβν χαπετ^νιο Σϋί)
  ^________νΐθρα. ΔΙν 6λΙ«« .
  δ;α νά χαβήοω στ» τραπίζι του(
  χ*! νά χαρβ τά φαγΊά χαΐ τί π
  ε!π·ν 6 Σ'λδερ, χί
  σηιι
  φ| χχΐ ίέν ή
  "&χ* ί«-χνος ν*
  λιιπδν: Θ4
  ι! ν ι
  ανε
  Ε1α»ι α*
  Αχΐιι μ*
  η
  *■ Ι 8 λ
  ωικου νά πϊ ί'ώ τον
  4<τ*φ»αια-(κβ λ^γο. Αΰτέ νά χά χ«1 μί) σέ νοιάζ^. (βονεχ(ζβται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΐ Ρέθυμνον, Χανιά,Πει ραιά, Σΰρον, Πάρον, Νάξον. ΟρκκτορεΙβν ΛΙΝΛΡΔΛΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΓΑΜΟΙ1Τ-ήν:2"-ηντΓαρ. μ. βτ«λί σΘησαν οί γβμοι τοθ Ιν "Αθήναις καλώς έγκατει>τημένου έμΐτόρουκ,
  Άριστ Φρουζάκη μβτα τής δβσποι
  νΐδος Ελένης ΚουφοΟ. Παρανυμ.
  φός παρέστη ή κ. Μαρία Μΐϊαρ.
  ατιουνακη. Συγϊαρητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Καθήκον
  έττιβερλημένον Θεωρ© δστις κσ.1
  διά τοθ τθπου έκφραοω την ·ο.
  ννωμοσύνην μου κρός των Ιατρόν
  κ Γεώργιον ΧαρωνΙτην βπβς %ια
  τ/1ς έγκα(ρ·υ έπιτυχοθς έιβμβασβ
  ώς τού, καί δια της επιμελοϋς πό.
  ρακολουθήσεως της επί ημέρας α
  οθενούσης βαρθτατα,συζύγου μοί)
  Εσωσε αυτήν έκ βεβαίου Θανάτου.
  Τολισσος τ{) 5 ΊουΜου 1937.
  Ό ευχαριστών σοζυγος
  Χρΐ8Τ6*·ρβ« Ν. ΡουμιιίΐΗΓ,ς
  ***
  Γύρω στήν ιΐόλι μας.
  ΜΑΗΟΑΙΜ. ΙΟΝΙΟί
  ΗΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-«ΥΧ|ΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ
  ΑΗΝΟΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ
  *ββ, ·βέ)« ΠειρειιΒς
  Α·ΗΝΑΙ
  ^■εαεΜ
  αΪ* Τ* >«ε)»ΡεΙθν τοθ κ.
  Ατΐραχαμτιιον
  εΓ λθ
  •Η τουριστική κίνησις συνεχΐζε.
  ται ζ»ήοα είς τόν τόπον μας.
  —Καθημερινώς σχεβόν καταφθα.
  νούν ξένοι τιεριηγηταΐ εΤτβ καθ* ό.
  μάδας, είτε μεμονωμένοι.
  —Δέν οπάρχει Βέ άμφιβολία δ τι
  θα Εχωμεν τιολύ πβρισσοτίρσς ίτκ
  σκέψεις ξένων δταν ώργανώοω-
  μέν καλυτέρα την τουρισπκήν ϋ·
  πηοεσΐαν καί άποκτήσωμεν δρό·
  μους καί ξενοδοχεϊα καίκίντρα ά
  ναψυχής ώστε οί ξένοι να βΐμπο
  ροθν νά παραμενουν είς τόν τ6
  που μ7ς μέ κάποιαν άνεσιν.
  —Όμαδική Εξοδος των συμηολι
  των εσημειώθη προχθές Κυριακήν.
  —Τά κίντρα δλα στ* άκρογια
  λια καί τίς βλλες ίξοχές κατε
  κλοσθησαν άπο ίκόσμο πού ΛφοΟ
  διεσκέβασεν έκεί δλην την ημέραν
  επέστρεψεν την νόχτα γεμάτος
  κέφι καί ζωή.
  —Ήρχισεν άπό Γαμβρών ή άσφαλ
  τόστΓωσις τί)ς όδοθ πρός την Πύ
  λην Χανίων καί παρά τά έργοοτα
  σία Κωνσταντινιδη.
  —"Ετσι εφέτος Θ' απαλλαγή τό
  τμί|μα αύτό τής πόλεως άπό τό
  μορτύριο τής σκόνης πό ι) ύψώνβ
  το είς σΰννεφα λόγω τ(]ς μβγο
  λης κινήσεως Ιδίως κατά τή ατα
  φιδική περίοδο.
  —Τό Δημοτικόν μας Συμβούλιον
  εψήφισεν καί είς δευτέραν άνά
  γνώσιν τούς δρους τής συνόψβωί
  τοθ δανείου των δκτώ έκατομμί,ρΐ
  ών δρ. διά την εγκατάστασιν ύ
  δρομέτρων.
  — ·ά συναφθη λοιττόν τό δάνει
  όν καί τά ύδρόμετρα Θά τοπρθ»
  τηθοθν συντόμως, Τσως έντός ΤοΟ
  τρέχοντος Ετους.
  —Νά ελπίσωμεν βτι τότε Θά πε
  ρισσεΰη νερό δ'ά νά λειτουργη τό
  συντριβάνι τοθ όποίου τά λιοντά
  ρια Εχουν ξεραθϋ τής δ'ψ3ς;
  —Τουλάχιστον τό ευχόμεθα,
  —Πραγματική φρουτοχρονιά £φέ
  τος. Ή άγορά μας Εχει κατακλυ
  οβρ άπό φροθτα κάθβ λογής,
  — Κρΐμα μονάχα τιοο 6έ/ Εχει
  τελειώσει ό δρόμος τής Σητείας ό
  πότε Θά είχαμε καί τά έκλεκτά ββ
  ρύκοκκα καί ροδάκινα τής έπβρ
  χίας αθτής. /
  — Σονεχίζεται δροσερό καί ζθο
  νόνο τό μελτέμι καί ή θερμ^κρασία
  Εχβι κατέλθη άρκετά.
  —Έν τώ μεταξθ οί μυρωμβνες άπ'
  τσγιασεμιόαδρες τής νύκτας δίδουν
  τόοη μαγεΐα,τόοη ωμορφιά καί γοη
  τεία πουττλτ]Θος ουμπολιτονξβνύχτη
  δών καθίζει ώς τίς πρωίνές ώρες
  για ναχη την άπόλαΐ/βί τους.
  —ΑΙ δύο νυκτεριναΐ σχολαί τής
  πόλεώς μας, έδωσιν άξιοθαθμα
  οτα όμολογουμένως άποτβλέαμα
  τα.
  —ΚαΙ Θαπρεπε νυκτβρινβς σχο
  λες νά Ιδρυθοθν πα-τοϋ πρός _χΛ
  ριν των άπόρων ποιδιών πού 8έν
  φοιτοθν είς τά σχολεΐα.
  —Έν τφ μεταξύ είς τό Τυμιΐάκι
  μβ την πρωτοβουλ'α τω< δασκά λων, των έττιατημόνων καί των αλ λων μορ$ωμέων λειτουργεϊ μιά παρομοία σχο>ή πού Εχει έηιτύχει
  θαΰματα.
  —Μαθαίνει γοάμαατα τούς αγ
  ραμμάτους, όργανώνει διαλέξεις
  γιά διάφορα Θέματα καί Ιδίως γε
  ωργ κά καί μεταλαμτΐαδεθει τίς άν
  θρωπινες γνώσεις καί τίς κατακτή
  σεις τοθ πολιτιομοθ.
  —Σ' αυτή δέ την έργασία αποδΐ
  δεται καί ή τεραστία γΐ,ωργική
  προοδος πού Εχει «ηδειωθό είς τό
  Τυμπάκι τά τελευταία χοόνια,
  — Είς τό Ιχθυοπ»εΐον τοθ κ.
  Σταύρου Κορασανη ύπάρχουν πάν
  τοτε τά καλυτέρα καί τά φρεσκό
  τατα ψάρια.
  —Λιό καί τό Ιχθυοπωλεΐον κατα
  κλοζβται πάντοτβ άπό τό ^κοινόν
  που γνωρίζει τό συμφέρον τού άπό
  κάθε ατΐοψι.
  θ=υμάσιο τό ·1λμ πού προβάλει
  κινηματογράφος Πουλακάκη άνό
  χθές, «*κιές πού πβρνοθν». Πρό
  κείται γιά ίκα κοινωνικ· βρ&μα
  είς τό όΐτοϊοι βρίσκίι την άποθέβι
  σΐ τού ό Ιρως,
  6 Ρέαορτκρ
  —ΜΙα έτιανόρθωσΐζ.
  Έκ παραδρομής έγράφη είς την
  περιγραφήν τής εκθέσεως Αθηνών,
  υπό τοθ συνεργάτου μας κ. Σπ.,
  δτι μεταξύ των αλλων έκθεμάτων
  Κρητικής χειροτ.χνΐας ήσαν καί
  τώ ύφαντουργικά τθς κ. Πουλιανά
  κη ένω Εδει νά γραφβ διά τα ό
  φαντοοργικά τοβ Συλλόγου Κυρι
  βν Ηρακλείου, τά όποΐα εύρισκον
  ται άττλως ύττό την επίβλεψιν τής
  κ. Πουλιανάκη, ταμΐου τοθ καλοθ
  τούτου σωματείου.
  ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
  Ζηηΐται κρός «νβράν Μ*·
  ταστημ* ευριοιιόμενον ε!{
  Μΐντριχΐιν θέσιν, οΰδέλΝς έ·
  ηηρεκζόρενον υπο τ·υ νεον
  σχεδιον, είς τιμήν βϋχΐ αν*·-
  τέραν τ6ν 460 χιλ οραχμΒν
  -τβΐς μετρητβΐς.
  -ι* το ονομα τ* 8 άνβρα
  οτββ καΐ λβιπάς ηλαρβ«ορ ~
  άπβταβϋτε εΙ( τα ΐ
  μ«(
  Βν·ικΐάςετ*ι τό Βον πάτωιια
  τής οΙκίας κ. Μηνα Σπύρ. Άβανα
  σιώδου παρά τόν Λιμένα.
  Πληροφορίαι εντόξ %1&
  1
  τ
  Α'Ν Ο Ρ Θ Ω Σ 1 Χ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  47βν
  Έντός §ξ γ] έκτά έτων α κάς 6 τόποι,, αεασα
  ή έπαρχΐα τδν «βριβστοΐχισε βι' όμοθύμου σεβα-
  σμοθ.
  Είς μόνος άνθρωπον άντέσχε κστά τής γενικάς
  Απιδηα'ας ταύτης- δ,τι α* Εποαττε* 6 ΜανΛαληίής
  ο άνθρωπος οδ τος πάντοτε τόν ύπώπτβυε. Φΐίνεισι
  δα τωοντι είς ανθοώπους τινάς Ανυπάρχει ή πάτρα-
  τηοουμένη (ν τοίς κτήνεσι θυμοσοφία έκβίνη, τελεία
  κα( διαυγής, έξβνβΐρουσα την συμπάθειαν ή την άν
  τιπάθειαν, διαιροθσα μοιραίως πως φύσιν άτι' άλλην;,
  οθ5αμ&ς ένδοΐάζουσα οόβέ διαταραττομένη, ούΐέπο
  τε σιγωσα ούν άπατωμένη, σαφής 4ν τφ σκότει
  αυτής, αλάνθαστος επιτακτικήν στασιάζουσα κατά
  παντός συλλογισμοθ όρθοθ, κα( ήτις, βπως καΐ Αν
  άλλάξωσι τα πράγματα κα( α( τθχαι, εΐβοποιβΐ ά-
  -ορρήτως τόν κυνάνθρωπον πβρΐ τής παρουσΐας τοθ
  ο ΪΛουρανθρώπου κα( τόν άλωπεκάνθρωπον περ!
  τΙ)ς παρουσΐας τοθ λβοντσνθρώτιου.
  Πολλάκις, έ> φ * Μαγδαληνής διήρχετο οδόν τίνα
  η*7υχος, προσηνης έν τώ μέσω των εολογιον δλου
  τοθ κοΌμου, ίψηλός τις ανθρωπος φόρον πάντοτβ
  φαιόν έπενδότην καί-ράβδον κραιον βαρείαν, καΙ
  τόν τιϊνόν Ιχων επί των ύφθαλμον χαμηλωμένον
  Αστρέφετο διά μ1 άς δτιισθίν τού, καΐ τόν παρειτρβι
  ΑΦοΟ δέβαινβ'καΐ £»ς ο δ ίχάνετθ, τόν ηκολούθει
  διά τοθ βλέυματος, σταυρώνων τάς χείρας, άνακι·
  νων την κεφαλήν βραδέως, καΙ άνατβΐνων τό κάτω
  χεΐλός τοα μβτά τοθ άνω μέχρι τής ρινός, ώ; εί ή¬
  θελεν εί*» Τ. διά τοθ μορφασμοθ τούτου.
  —Μωκέ, σάν ιΐοιόν όμοισζβι, σάν ποίος νά είνε
  ούτος ό άνθρωπβί; Κάπου σιν νά τόν βΐδβ έ/νώ
  ού όν.. Εμέ εθ ως Ι) Αλλως δών θά άπατήση.
  Ό ανθρωχος ςύτος, Ίαββρης όνομαζόμβνος, ή
  τον αστυνομικαί λειτουργσς, Ανθρωπος σοβαράς
  την βψιν δψΐως έξ εκείνον, Ας τινάς καΙ παροδι-
  κος Αν Γβ— τις, μένουν έντετυπωμέναι είς την μνή¬
  μην ώς άκαΐσισι. Δέν εϊ,χε (*οβ τα προτέρα τοθ Μα
  γδαληντ]- Ό Ίΐβιρης έχρεώστει την θέσιν τού είς
  την προστασίαν τοθ γραμματέως τοθ ύκουργοθ τοθ
  κράτους, κόμηιος 'ΔγγλεσιΌυ, τότε άρχιασιυνόμου
  Αν Παρισίοις- δταν είχεν έλθη είς την Μ, επί Μ.,,,
  ή τύχη τοθ μεγάλου έογοστασιάρχου ήτον ί| *}η σχη
  μβτισμένη. Ό θειός Μΐγβαληνής ήτον ή"5η κύριος
  Μ δλ
  η
  Τό καθ* ημάς, Αν αί ψαχοτ1 τον άνθρώπων ή
  όραταί είς τούς οφθαλμούς, εκάστη ούτον θά «ΐ-
  χεν όμοΐότητα πρός ζθον τι. 'Δπό τοθ όστρειβΐου
  μεχοι τοθ άετο'", άπό τοθ χοίρου μέχρι τής τίγρεως,
  ολα τα κνήνη εΰρίσβονται είς τα έντός τονάνθρώ-
  κων, |ν ε[ς έκαστον. έν(οτβ καΐ πολ,λά ε(ς ίνα.
  Τά^κτήνη είναι οί μορφαΐ χον άρετον κα! τον
  κακίαν ημών ιΤνβ τα ζοντα εΐσωλα τον ψ ιχών ή-
  μον^κιριφερόμενα πρό τον ομμάτων ήιιον. Ταθτα
  ό θ30ς δεικνύει είς τούς^άνθρώκους, 8πω; έμβάλβ
  αύτούς είς στέψιν.
  Τούτου τβθέντος,ούϊόλως θά μάς ίννοήοη 6 άνσ
  γνώστης, πειρωμένους νά τχθ παρασιήσωμεν τί εί-
  6ους άνθρωκος-ήτον ό Ί*ββρης. 'Υπάρχει μβταξΰ
  των χωρικόν τής ΆστουρΙας -επο'θησις, δα ή λο-
  κσινα «,Ις «&σαν τ.ης<<γίνναν τΐχτβ' μβτοξότονσ'θμνων ιη? καΐ ίνα κόνα, δν ιδμως θανατώνει πάραυτσ, διό ϊι Αλως β3 Ιτρωνε τούς λυκιδεΐς. Δ*·ς μορφήν άν ,βρωκίνην είς τόν κύνα νοθτον, τής λυκα(νΐ]ς τόν υΐ όν, «αί Ιχεις <«όν Ίίβίρην άηαράλλακτον. Ό 'ΐϊββρής ένεννήθη ίντός φυλακάς έκ μητρός ^αρτομάντΛθΓ, ή; ό σϋζυγος έ<βιτο κατάδικος έν ιω κατέργφ. Προβαίνων είς ηλικίαν, είδεν δτι (ύ >(■
  σ*ετο ίξω χί)ς κοινωνΐας των άνθρώιτων' ού δ" είχεν
  έλπΐδα νά εισέλθη ηώποτε έν σύ() Παρβτήρησϊν
  β τι ή κοινων[3 άηοβ^λλει έ^υτης άνυηερθέ'ως βύο
  τάζβις άνθρώχ«»', τούς ποοοβΐλλθντας αυτήν, χα|
  τ ύς φυλάττοντας αύιήν. "Επρεττβ νά <«λ*ξη μίαν τβν βύι τοό'ω» τάξβων. Ταυτοχρόνως ησθάνετο ό Ανθρωτοζ οδ'ος έν τφ βΐθει τής ψ^ής «αράδοξον αύστηρότητσ, εύθόιητα χαΙ άκρ'ββιαν ώς χαι' άνέ< φραστον μΐσος πρός την γενεάν τον άλητευόντων ος αθτός. ΕίσΠλθεν β(ς την άσ-υνομ'αν, καΐ τόσον τ4ύ*1οκ(μησεν, οστε, ή^η τεσσαρακοντούτης, ΰκτΐρχεν αστυνομικάς έπόπτης. Νίώτεοος, έχρημάτισεν ύκάλ ληλος είς την εποπτείαν τφν κατέργων. Ή Ανθρωπίνη μορφή τοθ Ίτβίρη συνέκβιτο έκ ρι νός σιμτ]ς μβτά δύο βαθ/ων ρωθονων, πρός οθς άνέ βαινον έξ αμφοτέρων τον παρειον τού παραγναφΐ δες (φαβορΐται) ύπερμέτρως μακραΙ. Μόλις Ιβλεπες τα ϊύο τοθτα δάση καΙ τα δύο σπήλαια, διετίθεσο κακώς κατά τοθ άνθρώπου τούτου. "Οίαν έγέλσ, π(άγμα σπάνιον καΙ φοβερόν, άποσυρόμενα τα λε -τα «υ χβΐλη Αφίνον καί Ιβλβπες δχι μόνον τούς οδόντας τού, άλλά καΙ τάς όδοντοστοιχΐας δ Κάς, καΐ τότβ έσχηματΐζετο περϊ την ρΤνά τού άγρΐα τις πίεσις, ώς είς τό ρύγχος θηρίου τινός. Σοβορευόμε νος ό ΊαβΙρης. ήτον ώς άγριόσκυλλος- γελον ήτο ώς τίγρις. Κατά τα Αλλσ, μικρόν κρανΐον Αφθονοι γνάθοΐ' κόμη κρύπτοιβχ τό μέτωπον καΙ πΐητουσα επί τον όφρύων μετοξύ τβν δόο όφθαλμον μΐα ρυ τίς χιντρικφ. ουδέποτε έκλείπουσα, σημβΤον όργής* βλέμμα άμυβρόν Λθος επιτακτικόν, άμεΐλΐκτον. Ό Ανθρωκος (δίθς συγχατβΤχε »όο αΐσθήματα άπλούστατα καΙ σχετικώς άγαθά, Α-ινα δμως σχε δόν άποτρόπαια, έπΐιδή τα προοθει ΐ(ς την ύπερβο λήν σέβας πρός την εξουσίαν, καΙ μΐσος πρός την άνταρσΐαν. Σίβας πρός την έξουσαν, πρός πάντα βστις έτέλειεΐς δημοσίαν τινά υπηρεσίαν,άπό τοθ πρω θυπουργοθ μέχρι τοθ δασοφύλακος, Ιδιδε τυφλήν καί βαθείαν πίστιν, Μΐσος πρός «ήν άνταρσίαν είς τούς οφθαλμούς τού. ή κλοπή, ό φόνος, πάντα τα έγκλή ματσ, ήσαν ώς άνταρσ'α τι<-, άπεστρέφετο καΙ άπη χθάνετο ν άν δτι βιέβη άταξ την δικαστικήν οδόν τής κακΐας. 'Υκηρχε δέ άπόλυτος, καί έξαΐρέσεις Γεν παρεδέχετο. Άφ' ενός (μέν έλεγεν: «δ δημόσιος ΰπαλληλος ?έν δύναται ποτέ νά λανθασθ|) ό δικα οί ής ουδέποτε σφάλλει». Άφ' έιέρου »ε €:δτοι διά παντός άπολωλότες. ουδέν καλόν δύναναι νά προ έλθη έξ αυτών». Ήτο στωΐκός, σοβαρός κα( ούστηρότατος· ταπει νός δέ καΙ Αμα ύπιτρόπτης, ώς ο( θρησκομανεΙς.Τό βλέμμα «ου, τρυπάνη, ψιχρόν κα( διαπβραστικόν. Άπας 6 &(ος τού ένσπόκειτθ έν τοίς βύο τούτοις λΑξεσιν «λγρυπνιΐν καί έηανρυπνιΐν». Γ ΤΗΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τί είνε καί ττώς προ- λαμβάνεται ή φθίσις. 37. Ή φΐιβΐχή προΒιάθιαις π*ι δι*ν «ου έγεννήθίΐσχν ακβ φκμτ- τικοϋς γβνιΐς χατ' ΊΧλαυς μέν ■[■ νέ βεβαία, χατ' άλλοι ς ίέ ίμρΐδο· λ·ς. Κληρονομικβς φβίνΐται Ε (ι ΒΙΒ ή φυμ«ίωοις· μι 8μως ν&χοιχ ι&ηάθιιαι χαΙ έπιρρίκεια τοθ ό^γανιομοθ, έλ«τ«»μκτιχότι;ς τ*)ςθρί ψΐως χαΙ »*)ς άντιοτάαιωί, ή;ις συντελεί ώακι με την χ»τόπιν α¬ νατροφήν τβθ παιδιοθ μέακ ιίς μο ί δλ φή λυαμίνον πιοιδίλλον νά χθ| εδχολώτιριν είς ούΐ* ή μί- λιινοις' έν άλλοις λίγοι< ζΐται 2<ι ή νόοος ϊλλ' «ήν νίοον προδιάθΐοις. 38 'Αλλ' δά ή κρΐς ρ 38. 'Αλλ' δπάοχει χκΐ μΕα έναν γνώμ~ χαθ' ί< τό τέκνον ψ* ΐικιχβν γβνίων ι Νέ έχ γινιχτ,ς εμβολιασμόν τρόπον τινά χκτΑ τβθ μολύσμβτες χκΐ δυαχολύτιρον πάντες τϊλλου φυματΕωαιν. ύ ηρβσίάλλεται Εάν μάλισχα άπο διιαιιχβς έξι,αφαλιομένΐ] ή βιοαι ιιίτης χαϊ άντοχή, Ιαιω χκΐ &·* μείνουν είς την οικογένειαν χαΙ εΙφΕσχοντ,αι δη& Βρ·υς δγΐΐινους οχι τίοον έπιθκμ»)Το6ς. 40. Φϋβικήν πρός τέ νίαΐ)μα ηρβδιίθιοιν φχΐνετβι δτι Ι(οκν (Χτομν χαταγίμινα έξ οίκογενει βν προδι»τ·θιιμίν»ν είς την φ» ματΕ«οιν χ»1 κιχριυοιαζονται ώ?ι- αμένεν τ6ηον οβμκτιχής διατχλά· υεβς, την λεγβμένν,ν θύ η γμ, γμή Ιξιν» ήιβι θύρακα μακρόν χά! οτινόν, μιχρΐν χαρδίαν, οτενάς αρτ^ρΕας, <*χράν χροιάν τβθ Βέρ- μκιος, ίαχνότν,τι φυαιχήν χαΙ &· όθεν*] «νάητυξιν τβν μνβν. 41. Όκο!η τις Βμ»ς Α είνε τ| ηρΐς τό νββ~μ» προίιί θέσις χαΙ τί χυρΐας Ιγχιιται ϊ*ν γνκρίζιι εισέτι χατά βίθος ή επι ή Πάντως *Νε ϊηοος χά Ι ήμ) ϊιάφορος είς τα Βΐίφορκ ίΐομα χκΐ χκτί κλικν πιΒχνότηΐία, βϋμ· φώνως πρός τας έικχρατοδαχς οήμΐρβν θιω·(ας περϊ ττ]ς άνο- οίας, ή Βιίφιρος πρός την νδοον τβν μέν ή τβν ίε άτίμων δΕλ ται ιίς Βιάφορον βύβτκσιν Ι τβν τοθ δ- χυμβν φρ ροθ τβθ αΓμκτος χαΙ την Εβοβν. 42: Τ*ν έπ(χ—|ΐον πάλιν ηρο διάθεσιν Βυΐκνται νά Βή σβκν Ββαι αίτΐαι ζ την θ»ίψ ν τ; έλ«τών:υν ττς Βυ νάμιις, Βπ»ς «Ε βαριΐαι χαΙ έξ«ν τλ?]τιχαΙ νίσβι (είς τα παιδία 2έ πρό πάντων ή (λαβά, ή γρίΉπτ], δ χΐχχύιης χαΙ πί χρόνιαι έντε ίδ) ή ή ^ ρίτιδες), *νεπαρ>ή;
  χκτεηχΐα, ή
  οιέρησις
  φ ς
  είνε τελείως έξηαφαλισμίνη
  βσίΐιίτΐίς χά! άντοχτ) τού.
  39. Σήμεραν μαλιαια με
  άλ ά

  μ μ
  τοθ άντΐφυματιχοθ έμ
  δ·λίβυ ΒΟΟ τοα Καλμέΐ τβν παι
  Βιβν ίύιων πεα γεννβνται «πά ψι
  την τύχην νά άκομαχρυνθς ευθύς χαθαροθ αέρος, ή Ινδει», «Ε θλί
  μετα την γέννη^Εν τού άπο τ<|ς;ψιις χαΐ προ πάντων αΕ Βιάφβροΐ στέγι^ς χαί άνατρανΐ χαταχβήσιις π<5 έξαντλοθν τον χ*1 δπέ άρΕστους Βρους, έ ..γανΐσμίν, μάλιοτκ ϋ ή χκτά- χ»ηαις τβν οίνοκνευμκτωϊβν πό τβν, δ χρόνιβς σμίς. μ Βΐ}Α3ΐίί!ι άλχοελι (συνεχ(ζβται) 2ατεϊτ«ι πρός αγοράν καρροτσά κι μπεμπί έν καλ{] καταστάσει. ματιχεύς γονεΐς είνε τελε'ως χά ι Πληροφορίαι παρ' ημίν. ι ΑΘΗΝΑΪΚΑ .ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ" Πλατΐΐκ 'ΓμβνβΙβς Τηλ. 30495 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ «ΓΑΛΛΙΑΣ" Όο6{ £τκδ(ου 57. Τηλ. 30236 70 μονά δωμάτια καί 70 διπλα ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΡΗΤΗΝ ΆνακαινισΟέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ καί Σία Παρέχβυσι ουνχρονισμίν» ώραΐβ μ<γάλ« δωαίτι». *ύά< ρα μ» Ι μέ Θαυμασία ν βέβν είς τό κίντρβν τβν Ά0ην&ν. Άσανβέρ-Ζβσΐά κ«1 κρό« νερα.—ΎκηρεοΙκ άρτΐαΐτά τη.—Τιμαί άνκλογβι Μ«1 λβνικαί. ΛΑΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήρατα β«ί άντ«ποκριτ«1 είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬ δος κ«1 τοι* Έξ·τ·ρικβ», Ταμιευτηριον καταΒέβειβ καί επί πρ·β«βμία. Δάνβι· επί ένβχόρ· Ιν Έκτέλΐαις πάβης φύθΐκς τρεικΐζιΜϋ( ίρ γαβΐας υπο ιυμφέρβντας ίρ·υς. ΟΙΚΟΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ Γ.ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Όόές Ί«τρ«Ιοο μ. Μελιοοεΐοου. Τελειβποιηθεΐβα ι«ς την Μβκτιχην έν τ$ ννκοτφ €!>>«
  τοθ κ. Τοοκανελη, έπανήλβ· ({ ΆΘηνβν ή ΑνΙς Μαρίν*
  Άν»)γ«ι«νάκη κ*ι άννλαμββνει την ρβφήν φβρεμάΤΝν
  τΐλΐΐβς εςαρμονήί, μέ έςαιρετικβ νβδοτβ *<*1 μέ αχιοια κροκΐ χά Ι π«τρ*ν. Ή εκιμεμελημίνη έρν«οί« τη;, η διιχρ»ης άναν*«βΐ( βινβ»Ρ«νΙ»»ν μοιΙ η τ«χ«Ι« «*ρε>οεοις Μ·1 τής ιιΛέον οβοκό
  λβ» το»*>έττ«« β* Ιιικνοπβιηοη καΙ την πλέον Ιίιοτρβ-
  πον πελατιβα.
  "Εναρξις έργααι&ν την Ιιιν Ί·νλ(·υ. Έκι·
  ακεφβήτ· μ·ί, διά νβ ηΐισθήτε.
  Ή αντικατάστασις
  τού Δημάρχου Χανίων,
  ΧΑΝΙ4 Ιούλιος (χνταπεχριτοθ
  μ«<) — ΈΒιιμοοιεδθτ, προχθές το πό ήιΐΐρομηΛαν 27 Ίιυνίου Βχ>
  αιλιχέν Διάταγμκ,ίέκιχυρβνον την
  ακδφααιν τοθ 'ΓκοιιογιχοΟ Συμ·
  ββιιλίου Βιά «τ]ς οποίας ακελβθη
  Δήμιρχος Χανίων χ Μβυντάχης
  αί διελύθη τί Δημοτιχέν Σ^μδού
  ιον.
  Έν τφ μιταιξύ Βιά την «σχέ¬
  ιν τβν έϊμνΒιοτή'ων τοθ Δ^μευ,
  ΔημιτιχοΟ ΣκμβευλΕου χαΙ Δηιιαρ
  ή έκι«ρεπτ2(, Ο(ΐνεβττ)θη εί
  ιχτΐ έπιτροπή.
  Ή έπιτροπή, ώ; χαθορΐζετβι
  ν τφ ίδίφ ώς ίια> διατίγιΐ9Τ(.
  ά) &πο διοοΐαιον έιίο»)ς
  Δήμαρχον τα χκβήχοντά της επί
  βάσει τβν χειμένων νδμων, ά-
  λίττουοϊ ιδίως είς την ταχια-
  ηιιν ώίΐσμινων διαχιιριατιχβν
  ηχηιιάτων τοθ Δ^μαιι Χτν'ωΛ
  «ίΐινα επ! ηροηγβυμένης Δημκρχί-
  ς χαΙ χαθ' Λ άνανέριι το 8ε-
  λ τΙ]ς αηελύαεως τοθ
  ΑΝΘΗ
  θά βρήτε τώ ω¬
  ραιοτέρα τριαννάφολ
  λ % | Κ
  Δτ,μάρχου χαί τής Βιαλυσεως τοθ
  Δημοτικόν1 Σκμβοιιλίοϋ Χχνίβν, τ]
  γαγιν τόν Δτ]μον είς οίχονομι
  χον άΒιέξοδαν χ«1 πκοουσΐαβεν
  έν γέ'ει σ·βαρωτάτας άνωμαλΐας
  •ίς την διεύθυνσιν τβν βίκονομι·
  χβνιτβθ Δήιιοιι.
  Τόν Δήμον Χανίων βα Βιοιχ|
  τοθ λοιποί} ή καταρτισθείσα εί!ι·
  χτι έπιτροπή ήτις είνε πενταμι
  λή(, αποτελουμίνη έχ τβν χ. χ.
  Νικ. Σ*ο}&, Μιχ. Έμ· Πχηαγΐ
  αννάχη, Κυριακού Γιωργαχάχΐ],
  II
  χναγιώϊου Μιλινάχη χ«1 Άντ.
  ΜιλισοΧ Εαθή<βντα Δήμαρχον θχ έχτελ) δ χ. Νιχδλ. Σχοιιλας ποίεβρος ττ]ς ηενταμελοθς έπιτρ·· ηΐ)ς. Σημειωτέον δτι ή αντικατάστα¬ σις τοθ Δημάρχου χαΙ ή διάλυ¬ σις τοθ ΔημβτιχοΟ Συμβουλιον Ιγι ναν επ! τ| βάσει τοθ τελευταίου άναγχαστιχοθ νέμου περ! τ*}ς Β· λ~ς χινήσιω; τβν Δήμων χαί χοι νοτήτων. Αριθ. προ»τ. 8274 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΑΡΧΊΑ^ΣΗΘΙΟΥ Έν Αγ. Νικβλ4ω τη 2 Ιουλίου 1937 Πρός τούς κληοονόμουο Ά θη α; χή>?ας Μινοόσου Συγ
  γελάκη.
  Καλοθμεν όμβς δπως προ
  βήτβ είς την άμεσον έπισχευ
  ήν των έλλβ'ψ;ων τοθ οίκημα
  ος σας είς δ στεγάζοντσι οί
  ύτιηθΒσίαι ι ής ΝομαρχΙας αϊ
  τίνες διβκισΐώθησαν υπό τή
  πρός τοθτο συσταβεΐσης Επι
  κήο χαταρτισασης την βκό
  2)6)1937 έκθεσιν της ή^ τό τιε
  ριβχόμβνον ανακοινούμεν κα
  τωτέρω, άλλως θέλομεν έγκα
  ταλε ψϊΐ τοθτο πρό τής λήζε
  ως της μισθώσβως ώς τελείως
  άκατάλληλον.
  Ό Νομάονης κα( ά.α.
  Άβκν. Ρούκοις
  "Εκθεσις
  Πβρί τής καταστάσεως τοθ Ν-3
  μσρχιακοθ Κατασιήματος
  ΟΙ κάτωθι ύκογβγραμμένοι
  Γεώργιος,Χαλκιαδάκης Μηχα
  νΐκός Δημοσΐων Έργων, Κων.
  Λ^σηθιωτάχης Μηϊανΐκός ·Ε·
  χιαχής Ό3οποιΐχς καί Μ
  χαήλ Πϊτυχάκης Προϊστάμβ
  νος τθς Τ.Υ.Κ.Ν. ΛισηθΙου, ά
  καρτΓζοντες την Επιτροπήν
  έτοιμορρότΐων Νομοθ Λασηθι
  ου, κατόπιν ποοφορικής δια
  ταγΓ)ς τοθ κ. Νομάρχου Λαση¬
  θίου ίνα εξετάσωμεν κατά πό
  σον τό οΚημα ίνθα στβγάζε
  ται ή ΜομσρκΙα Λασηθίου βύ
  οΐσκεται είς καλήν κατάστα
  σιν άπό άπέψβως στατικής καί
  δομικής καί κατά πόσον βύνα
  τττι ν ά χρησιμοποιή ται χωρ(ς
  ν4 υπάρχη κΐνβυνος ουσΐυχή
  αατος, προΐβημεν είς λεπτομϊ
  εξέτασιν τοθ έν λόγφ οί<ή αατος σήμερον την δευτέραν τοθ μηνός Ιουλίου 1937, έκ τής οποίας προέκυψεν 8 η δ^ι μόνον δέν ένδβΐκνυται άλλά είναι καΙ επικίνδυνον τό νά χρη?ιμοποΐ11·αι τό ώς άνω ΟΪ %ημα δι" ο Τον βήποτε σκοπόν καί πρό παντός διά την στέ- γασιν Δημοσίας υπηρεσίας, 5ιβ τούς εξής λόγους. 1) "Ολοι έν γένει ο[ τοΐχοι αύ;οθ Ιχουν ύποστεΐ ρωγμάς κατά τό μάλλον ή ήττον επι ΐνδόνους, βΐδικως 6έ ό βυτι κός τοΤχος εχειι ΰποστεΐ καΙ ι(σθητήν άπόκλισΐν πρός ίξω. 2) Τα πατώματα αότοθ έκ σανΙΒων καΙ δοκΐβων έλάτης έ χούν .άποσαθρωθθ λόγφ τής τίαλαιότητος ούΐον ε(ς βαθ μόν επικίνδυνον, είδικος 0έ α ( δοκΤδες τοθ πατώματος τοθ ΓραφβΙου τοθ κ. Νομάρχου πλήν τής άποσαθρώσεώς των 6χούν ύποστεΐ μόνιμον παρα· μόρφωσιν λόγφ τοθ δτι ο Ι δι σστάσεις των εΤναι άνβπαρ κεΐς διά τό πλάτος τοΟ δωμα τΐου καΙ διά τα φορτΐα τα ό νοσ δέχονται, ώς έκ τούτου βέ είναι ίξαιρετικως έπικΐνδυ νος Ιή χρησιμοποίησις αύτοθ διά Γραφείον τής ΝσμαρχΙας γενικώς καί εΐ&ικος διά Γρα φείον Σνμβουλίων ώς τοθτο σήμερον χρησιμοποΐεΤ<αι. 3) Πλήν τον ανωτέρω κυρ ών λόγων εχόντων σχέσιν μ έ την σΐερεόΐητα τοθ οίκήματος ύπάρχουν κα( οί έξτ)ς διά τούς ό «οΐους κρΐνεται άκα τάλληλος ή οΐκοδομή διά την —Ό Ιλιγχος τοδ χακνοδ. Το υκονρνεΐον τβν ΟΙκονομι· κ&ν ΑΓ έγχυχλΐου τού κρός τας Μκνιχάς αρχάς β(βιι λ(πτβμα. *Ις όδανί«ί σχετικώς μέ τον Ι · λενχον τοθ Μ«πνοδ ηλ»τουμπ>·
  χίου <(ς φύλλ« κ«τά τί>ν προαι
  χή Αυνονστον *<χ τίιν «νανέΜ ιν των ββιι&ν χκτοχίίς. —Τραγικον δυβτύχημβ.ΐ • Ις Ζίπρβν Σητείας κ«1 κκβ' ϋν ατιγμίιν 6 Νικ. Ροδαν£χης έ· ων 45 κ«Ι π«τπρ τρι&ν άνηλίκΜν έχναιν ευρίσκετο είς το έκεΐ έο νοστήριον τού (ρβΐοαβτριββΐβν), ά λίσίησβν χκΐ χ«τέιιεσ>ν έντβς
  Ο φρέ*τβς, βπου ή ,'μηχκνπ τοθ
  ργκστηρΐβν, χκταθρυμμχτισθΐΐς
  ιιτόβιν έ{ήγκγον τό β&μχ τβυ
  ιλε(*>ς παραμορφυμένβν βΐ προ
  ΐρ<£αντες ομοχύριοί τβυ. —Ή περι·δε(α τ·ΰ Νομαρ¬ χου Λ«ση9(·υ. Ό Νομάρχτκ Λκσηθίο» κ. Φλει ρίδης έπ«ν«λβών έκ της άνά τίιν επαρχίαν ΊβραπΙτρβς περιοβείκς τβυ αίς "Ανιον Νιχολνον προτΐ- β·τ«ι τίιν προσέχη ίβδομαοα νά βτναχΗρήβα βιά ϊητβΐοιν, επι βχεπτόμινβς τας ΝβινότητΜ$ μ«>
  τπς έπ*ρχ(κ{ ταύτη;,
  —Διά ζω·χλ·κάν.
  •Υπο τοθ δταβμβϋ Χ«ρο«ιυλα
  κης ΛειβκδίΗν Ρββύμνης αυνελή
  φθη » Βασ· Χαρ. Βχρδιάμπαοης
  Μβτηγοροΰμενος έιτΐ («βχλοπά.
  —'ΒπΙοης Αι* ζωβκλοππν συν·
  λήφβη έν Χκνΐοις ό "Ιωσηφ Χρ.
  Τζβον*νβς έ{ ΆοχύββΗ ΣΙ
  —Τ* Μβυρεγένΐιον βρα·
  β ι!·ν.
  Ή Γινιχή Διοίκησις έδημ«α!«υ
  σε την ιτροΜήρυςΊν τής έφετιινίΐς
  άιτβνβμής τβυ έ{ 100 Άννλικβν
  λιρΰν Μ«υ?ογ«νβ(βυ Βρκβιίβυ Λ
  ρεττής. Προθεσμίκ ΰπβββλης τ&ν
  σχετΐΜ&ν έννράφνν ωρίσθη τβ
  ρρνβότερον υέχρι τής 31ης Αΰ
  γβύατβυ έ. ϊ.
  τί·5
  'Απο μέρους τβδ ·εβφΐλεστ«
  τβυ Έπισκόπβυ Πέτρας κατετεθη
  σαν είς τβ έν Άν· Νικολάω ύκβ
  καταστήματι τής Έβνικής ΤραιιΙ
  ζηςΐδρ. 2000 προοριζόμενα* δια
  την ενίσχυσιν τής ΊΟνικής άερο
  πορίας.
  σΓέγασ^ν Δημοσίας υπηρε¬
  σίας.
  Α) Τα κουφοματα, θύραι
  καί παράθυρβ βέν Ιχουν ούδε
  μίαν εφαρμογήν καΙ ώς έκ τού
  τού (Ιοέρχβται ό α»ιμος έν
  τος τον Γραφείων, ό κονιορ
  τος των όδΰν ό Οποίος καθι
  στ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφβίσ βναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Τρίτης
  6 Ιουλίου 1937
  ΔΙΗΥθΕΤΗθΗ Τ Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
  ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΔΙ ΣΟΒΙΕΤ
  ΤπΡΰΣΣΙΚπ ΑΓΗΜΑΤΑ
  ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΛΝ Α ΠΟ ΧΒΙΕΣ
  ΕΚ ΤΒΗ ΝΗΣΙΔΟΗ ΑΜΟΤΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού άντα·
  «οκριτού μος).—Κατ' ανακοίνωσιν τού
  επισήμου Σοβιετ&χοΟ «τρακτορείου
  «Τάςς» τό επεισόδιον μεταξύ Ρωσαίας
  χαί Ίαπωνίας βιηυθετήθη πλήρως καί
  οριστικώς, έηελθιύιης συμφωνίας με·
  ταιξύ των χυβερνήαεων των ούο χωρών
  έφ' όλων των ζητημάτων.
  *Ή6η τα Ρωσσικα άγήματα καί αί
  χανονιοφόροι άπεβύρθησαν άπό τής
  ηρωΐας τής σήμερον εκ των νησίδων καί
  τού ποταμοθ Άμούρ. Κατόπιν τούτου
  αί σχέσεις Ίαπωνίας «αί Σοβιέτ έ*»*·
  νήλθον είς την προτέραν φιλικήν μάλ¬
  λον κατάστασιν &νταλλ«γεισών άμφοτέ-
  ρωθεν βεβαιώσεων ότι θά χαταβληθφ
  φροντίς νά μην έπαναληφθούν είς τό
  μέλλον θλιβερά έπειοόδια.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  1ΙΙΤΗΝΔΙΕΒΝΗΚΔΤΔ1ΤΙΣΙΝ
  ΙΟΒΙΡΟΤΑΪΑΜΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραβιοψωνικώς). Την
  11 ην π. μ. συνήλθεν είς μικράν σ6
  σκέψιν τό υπουργικόν Συμβούλιον υπό
  την προεορίαν τού χ. Τσάμπερλαιν.Ό
  κ, τΗντεν άνεσκόπησε τα γεγονόχα τα
  σχετιζόμενα μέ τό Ίσπανικόν εξέθεσε
  την κατάστασιν όπως διεμορφώθη με·
  τα ιήν τελευταίαν απάντησιν τής Γερ·
  μανίας καί Ιταλίας είς τό Αγγλικόν
  σχέδιον περί άποκλεισμοΰ τής Ίσπανί·
  άς καί εισηγηθή τα ληπιέα υπό τής Αγ
  γλίας μέτρχ πρός αντιμετώπισιν τής κα
  ταστάσεως αυτής.
  Μετά την είσήγησιν τού χ. ^Ηνιεν
  επηκολούθησε μακρά συζήτησις τελι·
  κώς, Βέ ελήφθησαν ώς έγνώβθη εξαιρε-
  τιχης σπουδαιότητος αποφάσει*, επί
  «ών οποίων όμως ουδέν ανεκοινώθη.
  ρισίων βεβαιούν την μετα
  δοθείσαν χθές είδησιν δτι
  είς τό συνέδριον τοθ σο-
  σισλιστικοθ κόμματος τό
  όιιοϊον θά συν έλθη ·1^ Μσσ
  σαλίαν την ΙΟην Ιουλίου
  θα συζητηθή πρότασις τθν
  κ. κ. Μνλουμ καί Φόρ διά
  τής οποίας θα ζητήται ή
  κατάργησις τής ευθύνας
  τα)* υπουργόν ενώπιον τοθ
  Β' νομο·ετικοΟ σόαατος
  ήτοι τής Γαλλικής Γιρου-
  σίας. Ή «ρότασις ου τη —
  ^^1!!Ο1^
  ΔΈΝΑΠΟΚΑΕΙΕΤΑΙΗ ΤΦΕΣΙΣ
  ΤΗΣ Δ'ΕΘΗΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ηΐΡΛ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΝ ΑΟΛΙΣΙ0Α0ΙΙΑΝ
  ΥΠΑΡΧΟΥΗ ΗΡΟΒΑΕΨΕΙΣ 2ΥΝΕΝΝΟΗΣΕ1!
  ή «ροίλασις «ρός τό Σαν «ις Μα,ντζουρίαν θά βξακο! -βΙΙ-,ΑΙ Α Ίουλ(ου (τού άντ».
  τάντερ των Ιβαναστατι λουθήσουν ι·' δσον τ* ζή 1 ΛΟΜρΐτοο μ«ς).— Κατά τα ύπάρχοντα
  κβν βυνάμεω» συν·κίζε τήματα τ* υβρίζοντα τ* βή^ϊοον τηλεγραφήμαται έκ τού έξωτερι
  ται. Κατά τα αοτά τηλ* βοο κράτη δέν Αυθοθν όρι ΧΟύ οέν &ποκλείεται ή υφεσις τής οιε
  Ή θέσις τής κυβερνήσεως Σωτάν.
  Αί προστριβαί Ρώσσων καί Ίαπώνων,
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου.—Ν»- καθ* ήν ή -ρότασις αθιη κομμουνιστήν οί Ιταλοί
  ώτιραι νΛηροφορίαι «κ Πά 04 6·θανε μ·ΜΡΐ τής Βου άντβ«κριταΙ ό«ολογίζουν
  - - - - ■ λτ)ς, θά ιδημιουογεϊτο κα είς 42 λοι,ους Ι» τω συνό
  θαρώς συνταγματιιιό· ζή ■ λω τ«ν αή υπερβαίνοντος
  τημα τό δ «οίον Θ4 *«ηρέα τάς 30 000 άνΐρβν.
  ζεν την κοινοβουλευτικήν Ι Τηλεγραφουνίκ ΛονΒίνου
  θέσιν τής κυβερνήσεως Σω δτι οί ε «εί ήμιε«(σημοι κύ
  Ταν. | κλοι Φρονούν δτι «ροστρι
  Έκ ΡώμηςΛγγελΛεται δτι βαΐ Ρώσσων καί
  '
  γραΦήματα την Αμυναν τοθ στικβς
  Σαντάντερ ανέλαβον «»·«:ταεΐνε
  ρακτηρίζεται άκ εΐδος άν) όν οί κομμουνισταί των
  ταποβόσε»ς(ρεβάνθ «ναν Βασκων αύτο*ομιστβν 1) κ α α
  τίον τ^ς Γερουσίας ή οποίαι -αραδοθιντυν ή συγχωνευ ΓΙΡο»ου δια νβ
  έρριψε
  Μκλούμ.
  την Κυβερνησιν θίντων μέ τα έθνικά στρα σιν ώς ίσ^υρΐζωνται οί αγ
  Είς ·ερί«τωσιν τευματα. Τάς δυνάμεις τβν γλικοΐ κύκλοι.
  Τα ζή τήματα ταθ θνούς καταστάσεως **Ρ* την ύπάρχου
  1 Όαν εισέτι «.«αισιοδοξίαν. Καί τούτο
  διότι, κατα τάς σχετικάς πληροφορίας,
  δέν έλλείπουν αί λ •'.βλέψεις περί συ
  νεννοήσεως των Έύρωηαϊκών κρατών
  Πώς ρυδμίζεται τό δικαίωμα
  έναλλαγής μεταξύ των εΐσαγωγέων.
  Ο
  ΜΕΤΕΒ
  ΥΡΓΟΣΤΗΣ ΒΙΛΕΚΘΙΑ
  ΕΙ! ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  Τό υπουργείον τφ.
  Με τόν προχίψιντα σϋντιλ«3ΐήν
  θά μιιωθιθ^ αναλόγως τα ποαΐ
  τίνα κέκτηνται έξ εχατέρου
  τοθ οί«είο« πΕνακοί, χατι τϋν &
  Π6βληθΐ)3ομένϊ)ν &π' αυτοθ ίή'ω
  σιν. Έφιο * αι ή πρ*03χή τβν
  ενδιαφερομένων βτι δ δπολβγιομος
  Βι' ε Ιδη τοθ ηύϊοθ
  , ή προσέχη άναχατα
  νομήν, συνιιΐχΒηαιν δπέ τβν Ινδι
  βφεοομϋνι»ν ώ; ακολούθως:
  Είς π*ρ!πΐο)σΓΛ χα6' ■%* ιία»
  γωγιΰ; τις έχίηαιμϋηοίηβεν Ιι τβν
  άπό Ι^ς Ιουλίου 1935 μίχρι 31
  Δεκεμβριού 1936 ιΐοχνωγΐχβν ί
  ξ»μή*ων, 1ξ δοκ?ή;ου τό εισ»
  γωγιχ&ν ούΐοθ διχαίτβμ» επί των
  εΐδβν τοθ πίναχβς Ε'
  τ·0
  θε
  τχίνα
  χος ΣΤ' ώ; άνιοτίρ»,
  οί ώ; είοαιγ»γ3ς
  θειαχς δτδ βδΐοθ χατά τέ
  τοθΐο, δλίχληοον τό
  δικαίωμ», Εκερ είχε διά τα ιΐδ»)
  τοθ γ ί ·ε!ου |χ τβν ηιναχων τού
  των χεχωριαμίως, χαί οιά πβαον
  ΐςιβν τι?ίς τό αναγνωριοβέν έξ ίχί
  πίναχος χαί βΰχΐ
  χ ών £' χαί ΣΙ'
  τβν Ιΰο
  δμοθ.
  π ινα
  ΑΙ
  ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔ ΚΕ!ΟΝ
  Διά την θερινήν περίοδον ώ?ί
  αθρόαν Βιχάοΐμοΐ τεθ μέν 1Ιλτ]α
  μιλειοΒιχιΙβυ 'Ηραχλΐίςο ή 19
  Ίβυλίου χαί τ) 16 Αύγοίαΐβυ, τβθ
  ίε μονομελοΒς ή 14 ΊουλΕου χ«1
  ή 11 Αύγβίαΐβυ.
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΠ. ΑΠ8ΦΪσΕ0.Η
  ΚΑΙ. ΒΙΣΛΙΚΟΝ ΔΙΑΓΙΓΗΑΤΟΝ
  ΡΩΜΗ 5 Ιουλίου (ραβιοφωνι
  κώς).— Τό Πρακτορείον Στέφανι τη
  λεγραφεΐ ότι καθ' α πληροφορείται έξ
  έγχορου πηγής, ό πρόεβρος τής Κυ·
  βερνήσεως ι ής Βαλενθίας χ. Νεγχρίν ά-
  φίχθη ποοχθές είς Παρισίους υπό αύ·
  στηρόν ίγκόγνιτο όπου κοεΐ παρέμεινεν
  επί 48 ώρας συνεργασθείς αλληλοδια¬
  δόχως μετά τού προέδρου τής Γαλλι
  κης Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν μετα
  τού Πρωθυπουργόν κ· Σωτάν μετα
  τού κ. Λ. Μπλουμ καί τού ύπουργοΰ
  των εξωτερικών κ. Ίβόν Ντελμπός.
  Ό κ. Νεγνρίν έξέθεσεν είς τούς Γάλ·
  λους έπισν,μους ■ την έν Ισπανία κατά
  στάσιν, μεθ' ό ανεχώρησεν δι* «ερο
  πλάνου είς Βαλένθιαν, χωρίς νά γίνη
  ούβεμία έπίσημος έπ' αυτού άνακοίνω
  ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΙΔΟΣ
  ΚΑΙ Η 4Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΑΦΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τβδ άνταποκριτοϋ
  Ι»«ί) — Άν§χ·ι% ώ9η Ιτι Α Γενική £«νβ
  μβοκονδία τβν ίργατβν τής "Ελλβδος ίη
  10 προοΐχι) εττετεΐω τής 4ης Αύγβύστβυ έ
  κεφβαιαε να [ητήαο έπβ την Κυβερνησιν
  ακνς ή ήμέρα «ύτη ΚαΘιερνβς) «κιοήμως
  ώς «ργία τοδ Κράτους μ«Ι ΈθνΐΜί, Έ·ρτή.
  Ή «Ιτηαις «υιηαχετΐςεται μέ τ·ν μεγαλο
  πρεκέστερον έ·ρτ«ορ·ν τής 4ης Αύγούστου
  Ιδία δια τϋς «Θρ6«ς βνμμ(τ·χϋς τβν Ιργα
  τεϋϋΒλληλικβν τβςβων. £χετικβς ή Γενική
  £υνομοσηονδ<α τβν Έργατβν ώρισεν Κα όογαννπΜην επιτροπήν κ«ϋςΙόω««εν έν Β·ναι6δΐ( ψή τας τιλωνιιαχάς αρχάς έχοινοκοιήθτ) αρμοδίας ν) υπουρ χή άπόφαοις ή ΑινοΐαερομΙν~ ιίς τεύς Βραυς χαί τάς διατυπώαεις ιΓκνις ίίβν νά πληροθνται προ «ε'μίνου περί εί9αγωι«]ς έχθεμα τ»ν δι" έκίίαεις χά Ι Ιμπίροπκη γώρεις έ^γανουμίνβς έν τ| ήμιδ» π^. 'ΐ!ιΐιίοτ}ς Ιχοινοπ6ιή(ίτ)3αν ά τίιιιπα τβν διαΐαγμάτωκ φερομένων είς την πρισΐβοίίν των ίχ(ύων άχιπν,οίαν χά Ι είς την ίπαγέρευαιν τ^ς «λιείας Ιχθύω^ διά διχτύων τβν οπείων αί δια στίοεις είνε έλλάοοινες τβν 15 χιλιοαιομΐτρων. ΕΠΙΖΤΡΙΦΟΥΝ ΙΗΜΕΡΟΝ ΟΙ κ. χ. Ν0ΜΑΡΧΗ2 ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σήμερβν έπιοτρέφουν έ< Χχνί ών οί χ. χ. Ανδρέας ΜίρχεΛλος Νομάρχας χαί Μ. Γε«ργιάδΐ]ς Δήμα^χος'Ηβα λιΐβυ. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΤΑΜΙςΥ ΓΟΥ Γί«Γ. ΒΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Η ΕΠΙΤΡ8ΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΟΙ, ΤΟΥ ΕΠΙΗΕΑΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δι* άτιοφ4σ·ως τοθ κ. Υ πουργοθ τής '£θ»ιΚΓ]ς Οί<ονο όδ ή ] πρόεδρος της Δευτερο βαθμίου έπιτοοπής ΤΓ)ς <ηιμελητηριακί|ς οείας Ηρακλείου ώο'σθη Πρωτοδΐκης κ.^,Ίω Πγ γόπουΧος κοΐ ώς άνιιττρόσω «ος τοθ Δημοσίου δημδσιος τα μ(ας Ηρακλείου. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΣΧΗΣ Κ.π.Π. ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟΝ ΑΙ ΛΙΚΑΣΙΝΟΙ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΝΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ Τό 4γΐ3ονομ6ΐον ΜοιρΛν ώ ο'.σε τΰς β τομένας δικασΐμους Λγρ^ζη-' <^ν έν τβ τιβοφβμε'α τού κατα τόν Αςξΐμενον μη ¥ κ# να: Χθές £ΐς Πόμηητ, σήαε άνα °ον ι1ς ΆγΙους Δ4<σ, , Την 8 εις Β Άνώγβια καί την 14 είς θ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΧΚΡΕ12ΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου Ι,τοΰ ίντα ποχριτοο μας>.— «Υτιό ιήν προεορίαν
  τοθ πρωθυπουργοΰ χ. Ί. Μεταξά ου
  νήλθε σήμερον ι ό υπουργικόν συμβού¬
  λιον. Τό υπουργικόν συμβούλιον '
  μέ τ« προ»ύψ»ντα κατ'
  Διά Φ πριοιχή Πίμηχ-ν ώ?ί
  ο6η οιινιδρίαοις ττ){
  έ
  ης
  έπιτροητ]ς τιθ ΓενργιχοΟ Έπιμι
  λί Κητ' ούφ Ο* γΙν έ
  ταμίου τ«0 Έηιμιλτ,
  τ-ρΕο».
  ΟΙ ΔΙΚΑΖΤΙΚΟΙ
  ΓΡ Α Μ Μ ΑΤΒΙΣ
  Πρός τούς ΕίσαγγκλεΤς
  τούς Προέδρους Έφβτών
  Π
  ρρ
  Πρωτοδικών
  κλιος δια ιής οποίας
  χαί
  καί
  έγκύ
  οόναν
  ται οί διχασΐΐΌΐ γραμματίΐς
  >' τάξεως νά Οποβ3λοον 8η
  λώσεις περΐ ΟιορισμοΟ ή° μ
  είς Θίσεις γρσμματίων Είρηνο
  δικε ών β' τάξίως. &1 δηλώ
  σεις ε δ :αι 6έον νά υποβληθή
  σι τό ταχύτερον.
  ΔΒΡΕΛ ΟΜΟΓΕΝΟΥ£
  Ό &ρτι αφιχθείς «Ις Νιάπολιν
  ' έν
  — βΛΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΖ.ΝηρόΗτυν τής Άμερικης κ, ϋβαν
  |Γ(Μρν ΦινοΗ«λιώτης η Φινόκν
  Κοτά την λήξοοαν
  έο^με ώθησαν οί κάτωθι εςαγνγαί
  ίΐχωρων «ρίϊβνω : ΟΙνβι 180.
  000 χιλγρ., δκβρΐιΐ 25.000, χΐ
  τρβ 2 000.
  Ο! ΕΛΑΙΟΥΡΓΟϊλΠΟΝΟΠ· 10!
  Πρός τίς έχιθεωρήοεΐς έργαο!
  νς εχοιν·πβιήοΊ(ο&ν κρός έφαρμο
  γήν αί Βιαταξεΐς πριοφαιως &
  πογραφε'οΐ|ς οκλλογι»<]ς οιμραοε ως μεταίίι τι ίέαμου βιομηχάνων υκέρ Δια ηαναγΐας Δια την σκυροστροασιν τής ΙΙλατεΙ «« ΝικπολΐΝς δρ 2 000. Δια τβ Φιλόπτνχον ϊαμκΐαν ορ 2 000 Δια τον Ιΐρόν Μα·ν Άνιβυ Χύλ λκ δρ 2 ςοα Διά ,τον Σύλλογον ΚυρΐΗνΐΗΐΙ ΔεσποινΙδκν ή«Άβελ φβΤΓ5· δρ. 1 000. Έν βλ« δρ«χ. 17 χιλ. ΑΙ ΛΔΕΙΑΙΝΕΤΑΦΟΡΟΝ Δι' ύηουργκιης αποφάσεως ορ'ζεται βτι άλλ ,άηλΛς Τό υπουργείον τον Οίκονο μικόν έκοινοποΐησε κρός τάς Τβλωνειαχάς αρχάς έγκυχλΐ- ως ό"ηγΙας —βρΐ τοθ τρόπου τής άπολλαγης άπό των ε(σα γωγιχών τβλον βαρελίων με λάσσης καί δοχε'ων πσροσιτο κτόνω» Φαρμά> ών των Τα
  μείων Προνοίας καί Έλαιοπα
  β ΚϋΙΛΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡβΝΟΣΠΟΡβΥ
  Ή Γεωργική 'Υπηρεσ'α Ή
  ρακλείου διά νεωτέρας άνα
  κοινώσεώς της πρός τούς άμ
  πελουργούς συνισ φ) κοΐοδ
  θις τόν ψεκασμόν των άμπέ
  λων ώ; επ βατλλόμενον κατό
  κιν τ2>ν τελευταω/ Βιακυμάν
  σεων τής θερμοκροσίας. Ό
  ψίκασμός έκ>βάλλεταΐ είς τα
  ψ__ψ_________ ρ
  τών"ενοίαφ«ρομένων δια την ρύθμισιν
  τού Ίσπανικοΰ.
  Λέγεται μάλιστα ότι ήρχισαν ναέκ.
  δηλούνται εκατέρωθεν τάσεις πρός «πό
  •όβησιν των ένδεχομένων μιάς αιφνι
  οίας συγκρούαεως των άντιμαχομένων
  έν Έύρώπη μιρίδων, πρός οιακύβευ
  σιν τής παγκοσμίου είρήνης. ^
  Συγκεκριμένως τονίζεται ότι εις την
  αυριανήν ΐσημερινήν) συνεδρίασιν τής
  Έηιτροπής μή επεμβάσεως θά επέλθη
  κατά πάσαν πιθανότητ* συμφωνία.
  Ο ΪΤΡΑΤΗΓΟ. ΦΡΑΝΚΟ ΔΕΧ£ΤΑΙ
  Ν' 4Η1ΚΛΗΘ0ΥΟ» ΕβΕΑΟΝΤΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού ά ντα»
  ποκριτού μας).— Ρββιοτηλεγραφήμα-
  τα έκ Σαλνμάνχας αναφέρουν ότι ό στρα
  τηγός Φράνκο εδήλωσε σήμερον είς
  συνέντευξιν τού πρός ξένον δημοσιογρά-
  φόν ότι βέν έχΐ» ουδεμίαν άντίρρη.
  σιν ν' άναϋληθούν οί ξένοι έθελονταί
  έξ ΊσπανΓα^, άρκεί βεβαία ή άνάκΧη·
  αίς νά είναι γενική καί «τραγματική καί
  νά φύγουν καί «ί υπηρετούντες είς τάς
  *Βιεθνεϊς φάλαγγας , παρά τό πλευρόν
  των έρυθρών.
  Η ΓΪΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΝΕΟΤΣ ΦΟΡΟΤΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μ«ς).—Έκ Παρισίων αγγέλ¬
  λεται ότι ή Γαλλική κυβέρνησις κατήρ¬
  τισε νόμον, κατόπιν τής παρασχ«θείαης
  είς αύτην έξουσιοδοτήσεως, δια τού
  όποίου έπιβάλλονταΐ νέοι φόροι όκτώ-
  μισυ έκατομμυρίων φράγκων. Ή επι·
  5ολ^» ϊ9»« νέας φορολογίας έπροξένησε
  δυσάρεστον εντύπωσιν είς τούς οΐκονο·
  *ύ»λους καί τόν Γαλλικόν λαόν.
  θερμΛ καί
  σματα.
  ύγρά (ο α διαμερΐ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΖ&Η
  ΑΓΓΑΙΚβ ΙΟΙΕΪΪΙΙ
  ΑΙ έν ιβ άγο<-9 μας κυμανθείσαι χθές τιμαί των διαφόρων ενχωρί ών προίόντων είχον ώς κάτωθι: Χονδρ. Λίαν. 'Ελαιει δ βαθμόν 42.50 Κ. κοινα ίϊαφιν* λευκοΐ α' .. β' ηυρηνελ. α' - Ρ' μουρνέλ. α' β' 40. 27. 81. 25. 23. 21. 23. 21. θΐνβι 'Αρχαν. το μΐστατον „ ΜαλεβυζΙου Μεταξα Κουκοθλια Δίκταμος Δέρματα βιδέλα "Δρ,, βακέτα .· βαρεία νο&έρματα α' β' Προβατο&ερματα Άρκαλοδερματα Μαλλιά 29. 27. 25. 27. 25. 50 ΑβΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού «ντοπβκρι τού μβί).—Εατκ τηλ«γροιφπμ«τ« έκ Λβνδί ου ή Ματββτιιβις είς την Π«λ«ιβτ(νην π« ρ·»αι«ς«ται ίχρυθμος β{ «Ιτ1«ς τής ύη·ψά σε»ς ηιρί χωριαμοθ της 11: ουο ·νε£άρτη τα κρβτιι. "Η Άνγλική κνβΐρνηαις πρεβλέ πουσκ την δημιουργίαν ταραχδν κΐς Πάλαι στίνην διέταςε ν α ηλιύαρ κί$ Γιαφαν μοί ρα τ·δ σ;·λο« τϋς Μεο·γε(·υ μέ •γήμκτε,. 0 60-120 ' 1 ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΟΡ0ΕΑ4ΥΝ0ΥΝ ΟΡΟΣ ΤΟ ΣΑΝΙΑΚΙΕΡ Α® ΗΝ ΑΙ 5 Ιουλίου (τού «ντβπβκοιτβθ μ«ς>-Τ· ΆΒπναΐκέν Πρακτ.ρΐϊ.ν πληοο
  ν·ρ·ΐιε» βτι κατ' Ανακοίνωσιν τού κβν.κ·Β
  βΐρεετηνιΙ·» τ« οτρε,τιυματε. τβΰ Φβάνκ·
  ο«νϊΧΐζ·»ν την προοελαοίν τ«ν τόσον -ι*
  τ* μέτωπον τού Χβνταντιρ ίσον μ«1 ΐΐβ
  τβν τομέα τής θύέβκκς, τβν (ρυθαβ«
  ■ΤΒΝΤ«ις.
  Τιμαί
  60-60
  180 | ΑΘΗΝΑΙ 5
  Β8—45 ποκριτού μας).—
  ν 11* , σαβώνος ότι ή
  Συναλλάγματος | πρωθυπουργου
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΕΤΥΧΕΝ
  Η ί»ΡΑ ΙΑΙΑ ΤΟΥΣΙΑΙΖΙΡ
  κ-
  Κο'ρτ,να
  Φράγκον
  Φράγκον Έλβ,τ.
  ηγρΓφούΠκ
  άηοπειρ» εναντίον
  τής Ι1ορτ?
  8Β.25
  60.60

  ι,Μ
  εί Ι
  Τό