94492

Αριθμός τεύχους

4607

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

7/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΛΙγύητοο
  έτησία λίοαι 3
  ε|άμηνο£ 8
  Άμεριχι,ς
  •τη σία δολ. 16
  •ξάμηνος > 8
  Τ.μή
  ■ατα φύλλον
  Δρ. ϊ
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  7
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΔΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΑΟΧ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΠΙιΙίΣ ΣΤΙΤ1ΚΤΗ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ Ι1ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4607
  ΙΟΡΓΑΝΟΣΙΣ ΤΟΝ ΕΞΑΓΟΓΟΝ
  ΤΩΝ ΝΩΠ2Ν ΣΤΑΦΥΛϋΝ
  Νΐτ' ολίγας ημέραις κρ*
  κΐιτεη ν' ·ρχ(οη αυβιημβτι·
  χβ( 4 έςβγωγη τβν αταφυ·
  Λβν μβς είς την Αϊγυπτβν
  χαί την Ευρώπην. 'Ακοτε-
  λοδν β* ώς γνωστόν «Ι στα
  γυλαί Ιν 4κ τβν κυριωτέρων
  κρο.βντων μας έκ τής Ιξ«·
  Υ«γήδ τβν βιχβίων είσρέει
  χατ' Ιτβς αυνβλλβγμα αρκε
  τβν έκβτβμμυρίνν δραχμδν.
  Έκομέννς, τό ζή τη μοί τής
  καλυτέρα^ οργανώσεως χαί
  τΙΙς διευκβλόναεως τβν έ{«
  γωγβν τοϋ πρβΐβντες «ύτοδ,
  6β ποίπει νά ακασχολφ την
  οκέψιν μας ουνεχβς.
  Εύιυχδί, καρά τόν βο«ού
  μεν·ν ύκβ τβν Βουλγβρνν
  χαί τβν Σέ;βων συνβγωνι
  αμον άν Εύρύπη κυρίοις, αί
  Έλληνιχαί στβφυλαί χαί Ι
  διαιτίρνς αί Κρητικβί, κροτι
  μβνται ήδη καντβθ χαί Ι
  χούν ·λα τ* ατοιχεΤαι δι* ν*
  Βΐοβληθοθν ε(( την διΐβνή
  Μ«ταν*τλΜτιχην αγοράν υπό
  άρΐοτους >ρ·»(. Τ« έλληνι
  «λ ·τ«νϋλια {χούν δύ· απού
  6α1« προβάντει. Την ίχλε
  «την πβιβτητα «β/ ενός κου
  τβ χαθιβτα βανινβγύνιατβ.
  Κβί τβ «τι &νλβ μέν ιΐδη ώ
  ριμείζουν κρώΥμν, είς εκβχήν
  κου δέν {ιαθέτβυν ατβφΰλικ
  ■Ι άλλαι χβρβι κκΐ αλλα πβ
  λύ ίψιμβ, τβν Όκτώβριβν
  χβΐ Ν·έμβριβν. Είνε δι δυνκ
  τόν μί μίαν καλήν κροσκα
  Βειβν χαί με την χαλλιέρ
  Νβρβπγΐβς χ«1 «πωλήθηανν
  «1$ ϊξ«»ρετιχβς κβλ·ς τιμ»ς·
  γενόμεναι κνείρκαστβι χυρι·
  ολεκτικβ;, «κβδΐικνύει πββ«
  ειμπορούμεν νβ ίκιτύχωμεν
  χ αί κάβον εύρύ μέλλον ίχιι
  τό έ{αγΜγιχβν έμπβριβντβν
  αταερυλνν. Χρειαζεται βμ«ς
  όργβνωβ>ς, «νίσχυαις, διάθε
  αίς τβν βπαρκιτήτων κρός
  τβδτβ μέσων. Εύτυχβς, ή αη
  μερινή χυβέρνηβις φχΐνεται
  διατεθκιμένη νβ ένιαχύΐα δι'
  *λων της τβν δυνβμεων την
  β?γβν«αιν κβί την βΰξηαιν
  τβν ίζβγΜγβν τβν στβφυ
  λβν. Πβλύ κεριβα·τέραν μβ-
  λιβτ« έφβαβν άπεφβειαε νβ
  λύαη ορτβτιββς χ«ί τ· βτβφι·
  δικαν ζή ημ«· Ώς είναι δέ
  φυσικόν χαί ευνόητον, ή αδ
  (ηβις τβν ε£αννγ&ντβν ν«-
  κδν βταφυλϋν θβ συντελέση
  αύτβμβίΐως καί είς την διευ
  χολυνοιν τής λύσΐκς τβθ στβ
  νιδιχοθ. Διότι τί τε θβ ο τάφτ
  δβπβιοδντβι ολιγ-τερβι κβσο
  τητες οτβφυλών ά 3α δίν θβ
  ύπίρχβυν κερισαεύμβτβ ο τα
  φΐδκν βκαίλητα.
  Άλλ' η βδζηαις τή; ίζ«γω
  γής τβν στβφυλβν ίέν κρ!
  κει βεβαία νβ γίνη ις ζη¬
  μίαν τβΰ πνραγωγβΰ. Διότι
  ύπάρχει δυβτυχβς χαί μ(α
  τοιαύτη αντίληψις: Ότι δη·
  λαδη κρίκει νε> κωλοδν εύ·
  Βηνικ εί καρβγωγοί δια νά
  πωλούν ιύθηνα χαί οί Ιμιτβ-
  ροι είς τα εσωτερικόν κβί νβ
  Ετσι διβ τβϋ
  η την χραυγην 8« Π50
  ή ή γερμινινή χιμή, ό τό
  νος χοθ λόγου τοθ Β ιΐττβνοθ π?ω
  θυκβυργοθ ΙξηγεΙιαι. Α&το Ισω; ή-
  θελε νά ε Ι τη βταν σ^βιιΕ^ηαε πε·
  ρΐ χ%ς δυνατέττ,χος μ & χιονοστι·
  βίδος χαί »Ε«ιι: Λΐιλονδτι έ 6< •λβν ι Δΐκέμβριβν μέχρι τβν λορ] τβν τβθ νέβΐ) Ιτου, »<βΙ_τ6ν, ΔΪν είναι έιχομΐνως δόακο λβν ύαό τε>$ κρεΰκββέαΐις
  βύτάς, κβρ' οοβ χαί αν λέ>
  γννται τυχβν κερί τβϋ 4ντι·
  Μτβν, να έκιβληθβμεν ακβ·
  λύτε)( να είοδύοωμεν κβν
  τοδ κβί να άντιμετωκίσωμεν
  τελεσφέρω; καί τόν βγριώτε
  ρβν α»ν«γΗνισμβν. Τό γι
  γονό{ αλλωοτε βπ κέρυαι
  β Ι στβνυλαί μας Ιφθαβαν μ!
  χρι τβν Σνανδινανΐκβν χω
  ρβν, τίς Σουηδίας κβί τής
  Μίβταιαύτη Ιμως Αντίληψις
  ' ΐΐναι δεκτή Κα9' β επ.ζή
  μιβς. Αντιβαίνει δκ χαί κρός
  την κβλιτικήν τής >υβερνή
  αενς βκοβλεπβύσπί είς την
  κρβοταοίαν τής κχραγωγϋς.
  •Η αύξησις τίς έ^βγωγΐ,ς
  τβν σταφυλβν κρέαει να γί¬
  νη δι' &Λλ«ν μέσαν ωΐτε ίξ
  κύτϋί νά ώνεληβοϋν κ·ί ή ί
  θνική βίκβνομία άλλβ καί
  β Ι καρβγνγβί κυρίω^ Κβί εν
  τνχβς τβ δεδάμενβ μάς κεί
  θουν ίτι δίν εΐνβι δύσκολον
  τοδτβ .
  Τ6 φάσμα τοθ πολέμου
  ΠΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  ΔΙΩΚΟΤΣΑ ΤΟΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΝ
  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΟΥ κ. ΣΤΗΝΤ.
  Β.' (τελευταίον)
  Τί Γερμανικόν βχίδιβν χκθΕ
  οί» λίαν οχέπιμον ίν χαταοτρο-
  «ήν τ*]ς «·ρυθ(Λ.» Ί«ανιχτ]ς χ»
  διρνήοιβς χαΐ την έγχαθΐίρισιν
  φϊθΐβ«[Χτ]ς δικτατορΐας έν 'Ιοπβ-
  νίε;. Τοθχο Β* Ιθεΐι την Μεγάλην
  ΒρΐττανΙαν υκό ίμισον πίεσιν χ*1
  θά υιριτ)γεν είς δυοχερί) βίοιν
  ιή» Γαλλίαν. 8ιίτι θά διηυκόλυνε
  τάς οτρακβτιχίς άηειλβς εναντίον
  τριβν γαλλιχβν αυνίρων, θά Ιθε
  τε δί τίς εθ£ωΐιοΓ*4ς δημοκρατί¬
  ας πρό τοθ διλήμματος ί) νά δέ-
  χθοθν νυ( δρευς %ς ΓιρμανΓβς
  είς την Δύοιν τ) νά πολεμήσουν
  χβτά έχθρβθ Λολύ υκερτέρβυ ι υ
  6υς ώς τ) (υδεΐειόιης τ%ς Ρββίί
  βς θά έξ-σφαλΐζιτο διά μιβ( συμ¬
  μαχίας μετ,αξυ τ«]ς γερμανιχ^ς
  Ράϊχοίερ χαί μ Λ; στεατι««κτ]ς
  Βιχτκτορΐας έν Ρβσρ'α ΤΑ τερά
  οτιον αυιό ηαιγνΐδΐ Οα ήμηοροθβε
  νά έκαδχι εάν ί Σΐίλιν {*. Μ
  χοκτε τδν ρβιοοιχβν κλάδον έν )
  γενέσει τού διά ι«]ς έχτελέσιιβς
  οχ ώ Ρώσσαν στραιηγβ", «ρό
  τβΐΐν κερΐηοιι ΙβδομαΒβν Ή
  ρβΛσογερμβνΐϊιτί οτρατιητική σχευ
  »·Ια ίιτ)υ6ώνετο κυρίως άκό τ,ήν
  Ρα'Γχοβιρ. Ή μελιτημϊντ, ουν£ή
  χ*, συμμαχίας ήτο αντικείμενον
  λειτπμερβν ίιβηραγματεύοΐων. Ό
  ΧΙτλερ |-ρι<τ· έήμιροςχβν γε· νιχ·ν γρβιμμβν χαί Ισιβς νά 6κ« ψιίο8ΐ(, Ιαως 5χ[, Βτι μετά τη οδνβ ψιν Λτ}ς (<οσαογΐρμανιχή"ς συμ μβχ'ας χβΐ φ χατβλ^ψ ν χ<)ς έ- ζβυοίρς |« Μίονϊ οκό Ρώαοβν ψΐ λ θ ίέν θά Ι ίέχεχο π)ίον νά δκαχούι είς χον Χΐτλερ. Έν κάσν κε·ΐητήσει ή ιΐϊηαις χβν ρωασιχβν έχχελέαεβν έκρι:ξένΐ)σεν άηίγΜββιν είς φ ά νωΐίιην διοΕχηβιν χοθ γερμανιχοθ σιραχβδ. Έψ' Εβον ή ούδιχερότηζ τοθ κβσσιχοθ σΐρατ Ο χαθίσταχο άδιδίΐα χαί ή ιίχ·νομιχή αταα ς χ*)ς Γερμαν'ας ήτο κρ'σ μ5^1 ή Ρ,ίΓχοδερ ή« διΐβ- χρΐοιμίντ; νά δραδυποιφη |ιφ Χίΐλερ άπέχτα μιγαλειιίραν άνε ξαρχ^ο(«ν άπό χβν πολιτικήν ης έλεγχον. Άλλ' άχριδίς διατί ή βΐχονομιχή χά Ι ίημοσιονομιχή Ρί ο>ς >«}ς ΓερμανΙας είνε βύτόχρημ»
  χρισιμβχάχΐ) χΒ|, Β( προγνάσεις
  χ*2ς εσοδείας τοθ 1937 είνε χαχά!,
  ό Χίτλιρ α'οθάνεται έπείγουσαν
  άνάγχην χίποιβς χτυηητής έπιχυ
  χίκς είς τό εξωτερικόν ή ό«οΙα
  Ηά κροελάμβανε χήν χατάρρευσιν
  ϊιΟ γοήτρβι, το«. Ό Μλ
  κθ δκοίαυ ή 6έσις ?έν είνε πολύ
  καλυτέρα έπιοης χρειάζεχαι μίαν
  Ικιτυχίαν. Ένχεθθεν ή ίτολογερ
  μανιχή σύμπραξις έν ΊΐκκνΓα χαί
  ή οημερινή δυσχροπία τβν ίύι
  «ΙΡΧ^Υ*» ί) νά δΐαχινδυνεΰσβυν
  Ι»α γενικόν ιυρβπο ϋχέν πόλεμον
  ή νά έχτεθβθν είς επικίνδυνον ά
  κώλειαν γιήιρου είς τό έααχερι
  χον διά ι*1ς άηοχνρήοιος έκ χ«]
  Ίσηανιχ*]ς περιπετείας.
  Εάν, βπβς πρέπει νά δποΒίοω
  μέν, οί ΒίεχχανοΙ χαί οί Γάλλβ
  Ιθύνοντες είνε έν^μερει τής χρισι
  μέιτΐτες βθ^ς νί)ς χαχαστάΌκιχ
  χαί »ν έβιθυμοθν νά ίίοενν ·Ις
  «έν Χίτλερ ίίον!ή«·τι
  { ή Χς
  «Ι; χινδκ'ώΐη θίιιν, ίέ< ήιχιαεν ίχΐμτ) ν» χιντ){«.» "Εισί το&λΐ· χιστβν ϋιάβχσχ 1* ώ χδν λέγον, δ ηοΓο; άκεγβήνευαε μεγάλην μερ(· 5λ χτ): βρεΐΧβινικηΊ; ίηϋβσΐχς γνώ μης. Κ«1 μιχ αΊΧη έκΒοχη »ι!νε· τχι βιβ,χ'3. Έν ώ &ηέ?χΐ· έΐτμι- <*ς νά δώ3| είς την Γ«οιι»ν(αν είανϊήποτε αιτίαν προσβΐλ^ς ή ζρεττανικη χυδίονηας ϊέν άπέ οχεν νά πλη?οφ9ρτ;ι}η μυοτιχβς ;ήν Γ<ρμχν(οιν Βχι έΐν Ιταλογερ μινιχή έπέυιβ>σ:ς είς την Ίαιχα
  Αχν έηαθ|, σίδχτωιί-τ; χατάσΐα
  αίς θχ κροχίψη.
  Έ ε&ρβκαΓχη χαί γενιχΑ; ή
  θνής χατίοτασις είνε άν«|ΐφι
  βόλω; ά«ησϋχααχι«ή χχΐ κλήοης
  χινΒύνων. 'Κ-ιώ κροσβηιχϋς Ιϊ*
  την θια>?§ χατααχρβφΐκή'. ΙΙολονδ
  τι αναγνωοΐζβ» την Ο ταρξιν χαρα
  η τα δκοΧχ ένΒίχεττι
  χελιχβς νά άποδειχθοθκ άσυμδί
  β η(ζ τίς έλπ(Β«ς μ?υ
  είς την επίδρασιν πολλβν άγνή
  α των παραγόνχαν, είς έκ τΑν δ
  ι(«ε άβφαλβς τέ γεγονος Β
  τι οδδεμία εύρα)Π^ΐ«ή κυβέρνησις
  είνε έιοΐμη νά διαχινδυνεάση αί
  αν γενικήν πυρχιΠν οήμερον. 'Κ
  χερος 2{*ν«σχ«ς καράγων είνε δ
  βχθμος ιής Βΐορατιχτ]ς χαί Ισΐω
  ο ωηη,ά; άλληΧε/γύςς μιτιξι) ιβν
  δημοχρατιπν το9 χδ
  ομού Πισπύ» πράγμχτι, Βΐι αυταί
  Ι χούν την ίύ βμιν νά πρβλάβϊυν
  φή διά μ δ; άνενδίϊοΐ',
  άλλ' <6(( επιθεΐιχής πίσιιως είς χά φΐλελιύ9ερα ίδιώΐη χαί τάς άρ χάς ΐ·*5ς άνθοΜπΝης έλευθιο(ας ίΐΐ δΐββά ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΙ! ΤΗΝ ΚΙΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΑΟΝΟΣίΑΣ ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ έ * ΤΑ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ Ένέσχηφι χΒϊί τα πρβχβν χυνι χον χαθμα τοθ Ίιιιλίου, υκιρΐ άπ· τίαων ήμιρβν χαχαιύφίασμ» χοθ Ε,υρανοΟ, πιύ ήιε'ληοΐ νά μβ; ράνη μ ε τα θερινά δακρυί τού, Κλϊ ή^θε δίδαια χαθ' Β χυνι χον, μέ Βλην την χυνικήν άναί Βεά' τού χά Ι μέ Βλχ τα βάσιν» χαί τα κκχϊ χου. Δι' Β χαί ίλοι Ιδι/ατοίπηαχν χά Ι χοκηρίσθηιαν την ώ;κν χ^ς άφ(ξεά>ς τού. Μί.ον
  αδτοί ·Ε (Χθλιοΐ μουσιχοί άλί];ες
  χιθ χαλοχαιρΐίθ, κου χό έχαιρέχι
  σιν σχαρφχλω>ένοι έιτάνω είς χά
  δίνΐρυ, χαθιιμίνιι χά'ω άπ& χά
  δρισερά, πρίαιν» φυλλάμ<<χοι. "Ε χαι ή (ούσθι; πάλιν έφέχος ή πρώ τη ουναυλία τ&ν τζιτζιχιίν. Διϊχι τα χζιτζίχια έμφχνίζονται πάνχοτε μζΐ μέ χά Ί^υλιανά χαύμχτοι χαί ίρχίζουν ιήν άτελείωιον συναυλί «ν των μίλις γενικευθή ή ώ;£μ»ν αίς χβν φριύιων. 'ΚβπροβωκοΟν είςχό β»σίλειον τβν πΐε;ωίβν, Β τι ιΕ τσιγγάνοι είς χδ βασίλειον τβν Ανθρωπον. 'Αληχεόουν χαί έ ΐ'β άπέ τοθ έ/ες δένδρου είς τέ άλλο Επ»ς έχιΐνοι άπέ χοθ έ νίς ιόπου είς τόν άλλον. Δέν ο «τί ζονται πολυ διά την τροφήν των χοί έχβυν έπίσης την ιδίαν, μονα Β,χήν άσχολίαν: Την μουσικήν. Μίνον που ή μουσική χλίμοξ τ&ν ιζιτζιχιβν ι Ινα ι πο'υ πτωχοχέρα άπο εκείνην τ&ν χσιγγάννν. "Ιί δμος νά θέλουν νά συμπληρβσουν τέ κοιον διά τοθ ποσοθ. Κ.-1 δι* αυτό άχριββς χαί ίέν καΰουν δλην την ημέραν την χζιτζιχυσυναυλί αν χων. Τιχά·χει μάλιοτα ή γνώ μη Βχι ίέν θά έπαυαν ιθτε χήν ν6 χχ», εάν Ιέν χά συνηγωνίζοντο τδ σον έπιτυχβς ιί διίφοροι κάντα δόροι πιΰ ξενυχχοθν μέχρι πραΐχς θρηνωϊίθντες Βιά την αγάπην έχεΐ νης }ά'.α άπό τα χλειστά παιράθυ ρά της. Αέγεται Βμως έπίσης Βΐι οΕ ιΰ θυμοι ούΐοΙ μουοιχοΐ ΧίΟ χαλ·χ«ι ριοθ είναι χαί δπαίο! χαί δμν-χαΐ τής φυσιοθεραπιίτς &;α χαί τής φρουτοφαγΐας. Γι' βδχο τδ λόγο χι' έμνανΐζονται μέλις ένσχήψυυν χά πρβτα χανμαχα χά Ι γενικεύε ται ή ώρίμανσις τβν νροδχβιν Καί ή συναυλία τ»ν αποτελεί δ* μνο χαί θβόριο χαί αίνο πρός την νέ» θρηοκείβ τής φυοιολατρι.ας κιΰ ίρίσχει την άπ·Ε)έ»οί της χι δς μήνις αοχεΰς' σχΐς πλίζ χαί σία 6«ιινά κυρίοις, Επ·υ οί άνθρι ΠεθαΙνουν θί(|ν Έλλάδα ά¬ κό έΚονοσία κάθβ χρόνο άπά νω κάτω «'ξη ώς έιιχβ χιλιά 8ες άΐομα. 'Ακ' την Γβια άρ ρώστβΐα άρρωστοθνι έ&Ο σ*ό τόττο μας τό χοονο κάπου Βύα έ<ατομμύρια ανθρωποι. Δύο έ κατομμύρια α νθρωποι κοΐτον- ται γιά πολλές μέρβς στό κρεβ β3τι. Τούς δέρνει ό πυρβτός, άβυνατίζουν καί δβν μποροθν νά κάμουν τή βουλβιά τους. ' Αργότβρα σύιοΙ, Τσως νά γ! νούν χαί φθισικοΐ, καί αότοΓ καί ή οΐκογένεΐά τους πά σχουν οικονομικάς, γιαχΐ δέν μποροθν νά δουλίψΐυν τα κτήμιτά τους ή νά κάμουν τίς άλλβς δουλβιές τους, Δβν χάνουν μόνον τό ψωμΙ τής ημέρας τους, άλλά καί 8 λου τοθ χρόνου πολλίς φορές. ΚΙ ξέρβτε τί είναι 2 ε<ατομ· μύρια άρρωστοι; Άν τοός λογαριάσετβ μόνον δέκα ήμέ· ρβς άρρώστεια τό χρόνον στόν χοθ ίνα καί άπό 50 βρ. τό με ροκάματο, θά καταλάβεχε ά- μίσως κώς χάνουμε κάθε χρό νο σέ χασομέρια, μόνον άπ' χήν έλονοσία ενα δισεκατομ- μύριο ορσχμέςΐ Πλάΐ σ' αυτή τή ζημ.α ί· χουμβ μιά μεναλύτερη καί πιό έτιικίνβυνη: Τόν έκφυλισμόν τής φυλής μας. Αύτό μποροθ» με κα( μόνοι μας νά τό κατα· λάβΐυμετΐ σημαίνει, χωρΐς νά χρβιάζεται ξεχωριστή έξήγη· σις. Δύτές είναι ι έ λ(γα λόγια ή σπουΒαιότερβς ζημίβς πού μάς κάνεΐ ή έλονοσΐα. 'ΑφΙνο με τώρα κου κάντα ο* αύΐά είναι κι' άλλα. Όσοι άρρω· στοθν ιΤναι μισοΙ άνθρω^οι, γΐνονται άναιμικοΐ, «ακληνιάρι δέ », γκρινιάρηοες. Τίς περισ- σότερες φορές άν(κανοι γιά νά κάνουν οουλβιά. ΧωρΙς καμμιά χαρά τής ζωής, άπελ πισμένοι καί βαργεστημένοι. Αύτά μάς φέρνει ή έλονο σία. ΚαΙ δμος άττ' την άρρώ στεια αυτή πρέπει νά μποροθ μενά σωθοθμε. Ξίρουμε τώ¬ ρα πειά, άπό πού μάς έρχε ται, πώς θά την καταπολεμή σούμα κο( πώς θά την ττρολά βουμε. *ΌΧ.οι ξέρουμβ χαί εΐδα μβ λογιών, λογιών χουνούπισ. Ξίρουμε έπίσης κ ώ; τα θήλυ χά κουνούπισ, γιά νά τρο Φοθν, τσιμποθν τόν Ανθρωπον καί τα ζώα καί ρουφοθν τό αΤμά τους. Μέσα στά διάφο ρα εΐδη των κουνουπιών είναι καίΙνα «Τοος πού τα λένβ ά νωφΒλβΐς. Αύιοΐ οί άνωφελεΐς είναι ό μεγάλος μας εχθράς. Μόνον αύιοΐ άπ' δλα τα κου νούπια μβτα&Ιδουν την έλονο σία άπ' τόν αρρωστο στό γερό. ΚαΙ νά πώς κάθε αρρωσΐος πού ε ν, εί έλονοσΐα Ιχει μέσα α (ό ι Ιμά τού Ινα σωρό, άφάν ταστο μεγάλο, άπό μικρόβια πού λέγονται πλασμώδια* αύ χά είναι πού δίδουν τόν τι υ ρβτόν, την άδυναμίαγ, χήν ά· πό ι γυρίζουν στήν 'Αδαμιαία έπο χή χαί τίς συνήθειές της. Βίδαια &πάρχει χαί ή άντίλη ψ;ζ δΐι άποχελοθνε χά τζιτζίχια χαί χρββαδιύρους τοθ Ιρωιος. 'λ λά γιά ϊ/α χέτοιο ρδλο ιί<αι άιψ λίς άχΗτάλληλκ ένχελβς. Ό έ; ως είναι ποίησις. ΚαΙ ή μουσιχη χζιτζιχιβν είναι φριχχη παρα Έχτδς εάν Βιχθβμεν δ» ϋκάρχβυν χαί παρά^ονοι Ιρωχες. δκδχι θά χου; χραγουδοθν χά Ι θά χςύί έ^μηνεύβυν χά χζιτζίχικ. Πάν χως, Βπως κι' άν Ιχουν χά ζηι μαχχ Ι χά είναι, χέ γεγονί{: Είς τδ Ϊ ζι μ* ϊ1ί ν*νε°£ τβν πλα ννδ'ω» πβληχβν θάχβμι χβΐ τή μιυσική τβν ιζιχζιχιβν άπέ τδ πρβί ώς τδ δράδυ. 'Απδ τέ βράδυ ώς χδ κρα(, τδ έργο αύτδ τδ άνα λαμίάνουν χαΡώ; ιΐκκμε τα βιοίφο ρα μεγάφίβνα χαί ι( έί».ικμένο. χανχαδδροι.,, Μ ■■- ναιμΐαν καί τόν σπλήνσ, για τί γιά νά ζήσουν, τρίφονχαι κατ' ευθείαν άπό τό οΐμοτ καΐ τοθ καταστρέφουν τα ερυθρά σΐμοσφατίρια ποΰ είναι £να άπό τα κυριώτβοα συστατικά τοθ οΐαατος. Όταν λοικόν τύχη έ'νας άνωφβλής νά τσιμ πήοη έναν πού βχει έλονοσΐαν ρ->υφώντας τό οΐαά τού, ό?υ·
  φάβι μαζί καί άπ' αύτά τα
  πλασαώοια. Αύτά τα πΧασμώ
  δια Οστερα άπό μβρικές μέρες
  θ3 πολλαπλασιασθοθν μέσατ
  στό στομάχι τοθ κουνουπιοθ
  κα( θά μολύνουν τό σάλιο
  τού.
  —"Αμα τό μολυσμένο αότό
  κουνούπι θά πάη νά ξανα·
  τσιμπή7Γ| ίνα γβρό, μαζί μέ
  τό σάλιο θά τοθ μπολιάση
  τό πλσσαώβιο καί θά τόν μο'
  λόη Ν 4, ίτσι θά ίχουμα καί
  ίνα &\ο καινούργιο αρρωστο
  άπό έλονοσΐα. Μ"4νον λοιπόν
  σύτά τα κουνούπια τα άνωφβ
  λή μπολιάζουν την έλονοσία
  άπό ανθρωπο σέ Ανθρωπο.
  ΚαΙ μόνον τα πλασ,αώοια σύ·
  τα δΐνουν την άρρώσΐβια αύ
  τή. |
  Είναι φανερόν λοιπόν πώς
  πρίπει νά κάνουμα τόν πόλβ
  μόν εναντίον των άνωφελών
  κουνουπιών καί των κλασμω
  δ'ων. ι
  —Πϋς 8κ κκταοΐβλκμήσωμΐ;
  τβ ΒνΜφκλί) κβυνβύηια. £
  Ξίρουμε πώς τα θηλυκά!
  κουνούπια γεννοθν τα αύγά ·
  τους απάνω σία στβκούμενα
  νερά: Κάθε . κουνούπι γανν'ά
  καμμιά τριακοσάρια ο^γά. "Υ
  στερα άπό καμμιά βδομάβα
  θά βγοθν άπ* σθ:ά τα αύγά
  μικρά σκουλικάκια πού τα λέ
  νβ νρονύμφες. Δύτβς ή προ
  νύμφες ζοθν μέσα στό νβρό.
  "Υστεοα άπό μιά 49&ομά5α ή
  χαμμιά φορά καί πβρ σσότβρο,
  αναλόγως μέ τό καιρώ άλλά·
  ουν τό σχήμά τους καί γί-
  νονται νύμφβς. Ή νόμφες ού
  τές μβτά Βυό μέρβς πβτιοθν
  ται μέ τα φτερά τους μέσα
  άπ' τό νβρό σαν τελεία Εντο
  μα Βπως τα βλέπουμι χα( τα
  λέμβ κουνούπια. Σ' Ινα κα
  λοκαΤρι ίχουμβ καπσυ τέσσα
  ρες ώς παντβ γβνεές άπό κου
  νοόπια. Φ-χντσζβσθε λοιπόν
  τί φθβερό άριθμό άπό κουνού
  πια μπορεΐ νά γεννήση κάθε
  Ινα θηλυκό.
  Αν Ββνήταν κανένα έμπό
  Βιο καί τοθ κάθβ θηΧυκοθ ή
  γενεά ζοθσβ όλόκληρη, βρί
  σκουμε πώς άπ' τό κάθε θη
  λυκό κουνούπι θά μποροθσαν
  σ' ίνα καλοκαΤρι νά βγοθν δι
  σεκα'ομμύρια κουνούπια. Εό
  τυχώς Βμω;, βτι πολλά άπ'
  αύτά καταστρέΦονται πρίν
  πβτάξουν, γ) κι' άψοθν γίνουν
  τελεία Ιντομα, γιατΐ Ιχουν
  πολλούς έχθρούς, Παρ' δλα
  αύτά μένβι ϊνας κολοσοιαΐος
  άριθμός άπό άνωφβλεΤς ποό
  προχαλοθν στόν ανθρωπο τίς
  μβγάλβς καταστροφές πού εί
  ιταμβ πρίν, μβτα&ίδοντας τό
  πλασμώΒιον τής έλονοσΐας.
  Τα άνωΦβλτ) κουνούπια ξ«
  χωρΐζουν άπ' τα κοινά. Τα
  κουνούπια σχέκονται καράλ
  ληλα μέ τοΐχο ένφ, τα άνωφε
  λή είναι σχβδόν κάθβτα πρός
  αυτόν. Τα κοινά κουνούπια
  γβννοθν τ* αύγά τους καί ά
  ναπτόσσονται συνήθως μέσα
  στά στβκάμβνα κσί χ ά κως ά
  κάθαρχα νβρά πού βρΐσκονται
  μέσα σιά σπίτια μας καί σΐίς
  σύλές μας. Τα άνωφελη πά
  λιν πολλαπλασιάζονται κυ
  ρίως στά κοθαρά νερά πού
  στέκουν ή τρέχουν ήρεμα στήν
  πόλιν ή στό χωριό ή γύρω
  άπ' αύτά. Τα έπικίνουνα νερά
  δέν είναι μόνον τ' άκάθαρτα
  πού βρωμοθν άλλά πρό παν
  τος αύχά πούθά ποθμε άμέ
  σως κάρα χά ιω;
  Δ?)λαδι|; ΤΑ νιρά πού τρέ
  ΜΙΑ ΑΙΧΗΜΙΑ·
  Π)ό καιροθ εΤχε ρΐφθβ
  άπό των στηλών μας ή Ιδέα
  νά άγοραοθΓ] τό έναντι τοθ
  Μουσε'ου οικόπεδον καί ν' ά-
  νβγββθβ έπ' σύτοθ υπό τοθ
  Δή μοί. οίκημα πρός στέγασιν
  της Βικβλαίας Β βλιοθή<ης. Ό Δημος δμως προτιμά διά την Β.βλιοθή*ην τό Τέμενος τής 'Αγίας Αικατερίνης καί ή ώ ραία (4έα 8έν πρόκειται νά «εαγματοποιηθθ, Έν τώ μβτα ίύ δέν άνβγβίρβται και τό μέ γαρον τής υπηρεσίας των Δή μοσίων Εργων καί ή άσχημία των έρειπίων τοθ οίκοπέδου έκϊίνου παραμένβι πάντοτβ είς την θέσιν της. ΚαΙ δμως βά επρβπε νά λβ'ψβ ή άσχημία αυτή τώρα όπότε άνεγβίρβται άπέναντι τό νέον μεναλοπρβ πές ΜουσβΤον. *** Η2ΤΑΦΥΛ0ΠΑΡΑΓ&ΓΗ. Ό χίνδυνβς λοΐΗδν ΐοθ περο νοσπόρβυ ίέν πχρτ]λθεν άκίμη. 'Αν τιβέτως μάλιστχ γίνεται άπειλητί χώτερος έξ αφορμάς χ%ς τελευχαι άς άχοιχασχιχσΐαις τοθ χαιροθ. Δι* Β χαί ή Γεβργιχή δπηβεοία σιινια ? την άμεσον επανάληψιν χβν ψιχ« σμβν χβν ίμηιλιβν, είς χά χοιμη λά ιδίας καί θε»μά μέρη Νά γ( νιυ λοιπδν χαί δ »έις ψιχασμΐς. Ή εξασφάλισις τη'ς σΐανυλδπχρα γωγής Πΐέπει ν' άπορροφ£ Βλη. χήν σκίψιν μας χχί ν' άπχαλΐ δλην την δραατηριίτητά μας. ΠΡΟΣΕΧΟΤ ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΒΥΟ- ΗΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΝ- Είς πλβίστους έκ των δρό μων μας καί (δ'α των έπαρχι ών Μιλϊβυζίου καΙΠυργιωτΙσ ση; "χούν χαταστραφτ] τα σκιρροστρώματα καί Ιχουν ά νοιγΓ) λάκκοι τεράστιοι καθι στώντες δύσκολον καί μαρτυ ρικήν την δι* αυτών διάβασιν. Ελπίζομεν λοιπόν δτι θά δια ταχθή* ή ταχυτέρα έιισ<ευή των, ώ ότε μέχρις δχου άρχί ή μεταφορά καί ή έξαγω γή των νωπών σταφυλών νά ΪΙΪΙ πβρατωβή ή δλη έργαοΐα. Διότι ή έπισκβυή έπιβάλλβται καί χάριν τής προστασίας κα( τής έξασφαλίσεως τής καλής ποιότητος των έξαγομένων σταφυλών, των οποίων ή ζή μία βέν εΤναι μικρά κατά την δι' ούΐοκΐνήτων μεταφοράν, δταν οί δρόμοι είναι κατι στραμμένοι. χούν άγάλια, πού είναι ήρε μα ή στάσιμα καί ιχουν μέ σα φυτβίας. Τέτοια νερά είναι αύτά πού βρ'σχονται μέσα σιά ποτάμΐσ, τα ρυάχια, τα Ιλη, τίς γοθρνες, τα ποτάμια κ αί τίς σοθδες, τούς λάχκους άπό τα κεραμιδαρι· καί άπ' έκιΐ νού πέρνουμβ χώμα, άμ μο, χαλίκισ, λάσχη κ.λ.π.
  ΑΠΟ ΤΟΥ ·ΡΟΝΟΥ
  ΕΙ£ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον £να κινημα
  τογραφικό άριστούογημα «Σκιές
  πού περνοθν» μέ την ΜερλέΌμπε
  ρον, τον Τζόε Μακ Κρήου καΐ
  την Μόρισμ Χόπκινς.
  Την Πέμπτην: Ή άηοθέωσις τής
  Μάρθας "ΕγκεοΘ στήν άθάνατη ό
  περέττα τ·0 Φ. Λεχαρ «Κορυδαλ
  λός». ____
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  τό μουσικό βαθμα: «Νύχτες Χαβά·
  ής». Πρωταγωνιοτοθν: Ροθμτιη Κή
  λερ—ΝτΙκ Παουελ.
  Πίμπτη: Τό Σοθπερφιλμ «Βοοι
  λκος των Γυναικων».
  θερινός «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  οί βασιλείς τοθ γέλωτ·ς Χονδρός
  καΐ Λιννός στήν έξωφρενική κωμ·
  δία «ΕΟΘυμοι ΆτσΙνγανοι.
  ***
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1 Ο μ. μ.
  Έν« χινημ«τονρ«φ·><· άρ Οτουρνπμν ηοδ 6α μείνη άξί χαστο Ιηνς η* ό «Άγνελβ τβθ Χόί ΣΚΙΕΣ πογ ΠΕΡΝΟΥΝ Νέ τϋιν ΜΕΡΑΕ ΟΜΠΕΡΟΝ (άλησμόνητη άηί τό «'Δγν* λος τβυ . ίΖΟΕ ΜΑΚ ΚΡΗΟΥ καΐ την ΜΥΡΙΑΝ ΧΟΠΚΙΝΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 3Η5ΟΙΡΕΕΟΕ == 6ΑίΑ = Τ© Η·ν«λ«1τ(ρο χβαμιχβν ΐγβνάς της σαιζόν. Ή κκο βεκσις τπί: ΜΑΡβΑΣ ΕΓΚΕΡΒ Στήν ά,θάναχη όπε- ρέττα τού Φ. Λέχαρ: ΙΟΡΙΔΑΙΛΟί' ΜΙΗΜΒΤ. ΙΙΙΙΙ! ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-βΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΗΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ λΝΜΟΧ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ Δέχετειι Ιν' τι) Ιατοιίν <·», β6*( Πειραιβε. 17α' ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 12479 ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΛΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΖ Δέχετσι καθ* εκάστην #—1 β. μ. καΐ 3—7 μ. μ. Επί της όδοθ ΆμαλθεΙας (Πλατύ Σοκκάκι). Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΖΟ.ΝΗ Κομψί-ηηχ, υγείαν, άνεοιν, ·ί χονομΐαν εξοσϊαλίζΐι ή Βΐιννεζι χ— μονιέ»να ζβντ;, ηιΰ άντιχατέ στάσιν ιίς όλην την Ευρώπην τι?«ντα κκΐ την κοινήν ζ* »1) Είνε τ) μεγκλυτέρα οόγχρονο( εφεύρεσίς κου βκήλλβξε τον &< θρβιπον άπο την ϊυβαννΐα» τ*·ς τι ράντβς χαΐ τβ,ς κοΐνί}; ζών-ς. ΣφΙγγεΐ ττ)« μ<α-ν χαΐ συγχρβ χεΐ τέ πανταλόνι χβρΐς νά τέ ζβ ν Ή Ιφβρμβγή νης είνε ακλβυ ά ΠβλεΓται ■!( 5λα «β «Μ |μ κορινα χαΐ έν.«βρβρ·α·«τ« ν( «αί είς το&ί βντιηρβαώκβνς: Φ«ν9Τ·νάχαν-«Ιυλ«6ρην ΜαΙ Μβ ΗΙΑ ΤΡΑΓΙΙΙ ΙΑΣΙΛΙΙΣΑ 1533» Πβνβ οί ώ 5ες τής άνέφβλης . έσβυναν γιά παντα οί ς ήαέοες. οί βεΤες ν6· Κ τοθ Τριανόν. Ή σχληρ γροθιΛ τής έτιαναστάσρως σ νίτοββ τόν κόσμο τον παλ νού ήταν διάφανος σάν κορ· σελάνη, σπλπνός σαν άλά βιστρο. Μιβ καΐνοόργια έττο χή, μβγάλη Γσως, βλλά ώαή βυνατή άλλά ψονιχή, εΐσίβα λβν άσυγκράτττη Πνΐγοντας τα 6ά<ουά της ή Μαρία— 'Αντουανέιτα 8*' βϊχβ τό κουράγιο νβ κατευο· δώση -ούς φΐλους της την ώ οα τοθ ύστάτου χω3ΐσμοΟ Κλπσμίνη στο οιαμβοισμά τηι έφοβίταν πώ;δένθα άντεΐχ στή φοβερή συγκίνησι. Άλλά τό βράδυ, 8 τα ν τα άαάξισ χά^ω σΐήν αολή, ήταν ε'Όΐμ νά παραλέβΐυν τόν κόμηΤ ντ' Άρτουα καΐ τα παιΒι τού, των πρΐγχηπα Κοντί, τα ηρΙγ»ηπα των Βουρβώνων, τή Πολινιβκ, «ος συγγβνεΐς της τόν άββα θερμόν, δλους ««ε νους τοθς άνθρώηους κου ε χαν πεοιστοιχίσο τα νενάτ >η^ι άιποξε βσοτικά έΐνα φό
  λο χσοτΐ κι' ΕγρσψΕ στήν ώ
  οσΐα Ύολάν&σ, μέ μάτια β
  "ωμένα καΐ χέρχ πού ίτρεμ
  τοθτα τα λόγια:
  «Έχετε γειθ, ή τιιό τρυφβρ
  &πο τίς φΐλες. Δέν ε<α τή δ νσιιι νά σβς φιλήσω». 'Α,ιιό τή στιγμή έκείνη ενα βαρός τιέττλος μελαγχολίσ γεμάτος αγωνΐα έσχέπαζβν Ι λα τβ λόγια ΐηζ·. «Δέν θά μττοοίσω ιΐοτλ ν<>
  οα; έκφράσω δλη μου τή λύ
  ι»η «γο οάς άποχωρΐοθηχα—
  ίγραφβν ιο7τβο' άπδ λΐγες ή
  α*ρβς σιήν Πολινιάκ. Έλπ
  ζω τ ώς οΐσθάνΐσθε την λότιη
  ■- ΰτη βσο κ' έγώ. Ή ύγβΐα μου
  εΐνβ άρκβτά ικαλή, άν καΙ είνε
  κατ' ανάγκην λιγάκι έξησθενη
  μένη άπο δλουςτούς συνβχεΐ
  <λονισμούς τιού υφίσταται. Γο ρω μας βλα βάσανα, συμφο εές καΙ
  παληά της δύναμι δέν τής εί
  χεν άπομεΕνη καρά Ινα κράγ
  αα, ή βασιλική της άζιοπρέ
  πειά, ίσκευσε νά τιροσθέσ)]:
  «'Δλλά νά εχετε ιιάντα όκ'
  οΊ|η τ ώ; οί άντίξοες περισΐά
  σεις 8έν έλάττωσαν τή &ύνσ
  αί μου καΙ τό θάρρος μου. Ά
  κλώς Θ4 νέ κάμουν τιιό προ
  σβκτική. Σέ σΐιγμές σάν κι'
  αύτη μαθαίνει κανε'ς νά γνω
  ρΐζη τού; άνθρώνους καΐ νθ
  β) επί] ποι°ι Β^νβ πραγματικό
  άΦωσ ωμένοι ή ΰ^ι».
  Παγερή σιγή άιιλωνόταν
  τώρα γύρω άπο τή βασΐλισ
  σα ιΐΓύ εΐχε τόσον άγανή
  την κίνησι καΙ τόν θόρυβο.
  (•υνβχΐζεται)
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  Ανατολή ηλίου 5.05—Δύσις 7.15
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ 'Ηρα-
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράου
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΐ
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  Ρ.^» Π4ρον,
  <_ΝΑΡΑΑΚΗ Η ΒΠΙΤΥΧΙΑ Ή έττιτυχΐα μιβς έκδρομτΐς είνε ένίοτε πρδγμα περΐτιλοκον.,.. Πά ρουσιάίεται ώς έπιτυχία. έξαίρον ται τα φυσιολατρικά ή ύγιεινολο γικα σημεϊα της είς τόνον άτιολύ τού βεβαιότητος, ίνφ κατα βαθος ή έπιτυχΐα αυτή είνε όλωοδιόλου με ρική χαΐ μάλλον ή κσΐ ίξ ολοκλή¬ ρου έπικρατεστέρα είνε έδω ή άπο τυχΐα. —Επανήλθομεν καραβοτσακισμέ νοι, σχεδόν ναυόγια Ελεγε πρό ή μερων Ενσς μετέχων μιβς νσυτι κίΐς έκδοομής. ΚαΙ ήτο ό μόνος εΐλικρινής. ΟΙ αλλοι βλοι μπορεΓ κατα τό Βιάστη μα τοθ πλοθ νά άπεδείχθησαν κά θε αλλο πορα ναυτικοΙ, νά ύπέφε ρσν τα πανβεινα. ΟΟσιασπκώς ή σαν εύχαριστημένοι άπό τό έκδρο μικόν των ένχεΐρημα. ΚαΙ ίτοιμοι μάλιοτα να τό έπαναλόβουν. —Τό φαινόμενον αύτό, πράγματι δέν είνε άπλοθν 5σον τό φαντβ- ζονται μερικοί. "Εχει κάποιο βάθοςΐ Ή βεβαίωσις αυτή ήλθε έκ μέ ρους ενός παθόντο^ είς άλλην έκ· δρομήν κοΐ Εχρηζε συνεπώς κάποι άς προσοχίΐς. Άλλά καΙ έπεξηγή σεως δια ν ά δικσιολογΓθοΟν ττλή- ρως δλοι οί καραβοτσακισμένοι καΙ εόχαριστημίνοι: Τό να ίπιτύχρ κα τα κυριολεξίαν μ (α έξόρμησις πρός τό Οπαιθρον ή την Θάλασσαν—άδι ακρΐτως—χρειάζονται πολλαί προ» ποθέσεις. Καλαί πρωτίστως φυχι καΙ δισθέσεις, σωιιατΐκή Ικανότης άνάλογος, άγνά τρόφιμα καΙ γενι κως συνθήκαι διοβιώσεως καθαρώς διαιτολογικαΐ καΙ ύγιεινολογικαί Άφήνω τώρα τα μεταφορικα μέσα τϊοΟ πρέπει καΙ ούτα νσ είναι &νε τα (ή σχεδόν) καΙ εύθηνά. Ώστόσο Ολα αύτα οτόν τόπο μας κοί σέ πολλοϋς αλλους, ώς πληοοφοροθ μεθα καθημερινώς, είναι μάλλον ά δονστα. Δέν είναι λοι πό ν ασυνή Θεις αί πεππτώσεις πού ή έκδρομή ίξελίσσεται είς περιπέτειαν. "Ελα ΰμως ιιού ή έτιιτυχΐα της είνε ζή τημα φιλοτιμίας! Βλεπετε είς την έξόρμησιν συμμετέχουν μερικοί,, ΚαΙ κατά τό αιώνιον φιλότιμον, πρέπει οί μερικοί αύτοΐ να βγοθν άστΐρο πρόοωποι. Κοί βγαΐνουν. "Αν οί αλλοι τώρα δέν ουνκρατοθν τα είρωνικά τους μειδιάματα μπρο οτά στήν.. αοπράδα τοθ πρόσω που των είνε 8ι" αύτΓθς ζήτημα δευτερεθον, Ό 'Αλλβς ΠΩΛΕΙΤΑ1 κιεστήριον στσ· ΦυλΛν μβγάλο σιοηροθν και νουργιές ττ^ν έν Βιέννη κσΙ φ-ιαγκφοόρτη πεφημισμένων ίονοσ^αίω ΡΗ. ΜΑΥΡΔΚΤΗ κο( Πληροφορίαι παρά τοθ ' τωνΐου Ε. Αρχοντάκη —Τ* ταχύτερον Εντομον τ·δ χοομου· Είς τί Ρίταεστεβ τβν ' «ν Πβλιτκβν ΙχλήΉιβχν διάφϊρο ιίδικοΐ ίεβομΐϊχανιχοΐ χαΐ χατ σχευ!Χ3ίθΐΙ αεοοκλανιο' δια να τι οαχολουβήϊβιιν χαΐ νά μελετήαϊυ ιήν πτ<}οιν *<ός έ.τίμοιι τέ όπβΐο &* οιινίχιζε τή» πιβϊΐν τού χατ μιβς ήμί><« νβ χάμη τίν «0 χόομου! Ποίκειται η·ρΙ ταγυταϊου έηομου φΐρομίνβυ τβ &<οιΐχ <«ΐ)φίμυιοτ» Χ»' ή έ-ίς έ<»τοσ:ομί<ρου. Κατά τβ πιιράματα είς τ« έρνασήρι» τοθ Π^μί τβθ Ρίτοιοτερ, τδ τοθτο Βδναται αναπτύξη 1500 χιλιόμετρον χαβ —ΟΙ μαθηταί βκδικβθνται μ«1 βλλ·δ τ·ύς Η«8*ινατα. τβ»ν. 'ΑμιλιΙς μαθητηΐ κου ίκδιχοθ ται τβδς βτυχιΐς χβθτ,γη^ς 8τ» ϊέν πριδιδ^ζβνται 6«*ρχθϋν χ» λί ^Οβ ιί; τή» Γιουγχ6θλ*ΐνί«ν. πρα ήμιρδν ιίς τό Νίδι Σ*ντ μ τα την αποορ ψ'ν τβιι ε"<α< φΐρελ πις νέος παρε^ύλβΕιν είς ϋ<α έ?Τ) μικόν δρόμον χ«ί Ικληξε διά αι δ^βοθ γρένθοα τέν χαθΐ)γΐ)ΐήν Γ δίν&βιτς. Ό χαΒηγιβτής ε» χ«*ϊ κατοα:αοιι μετεφέρθη είς μίαν κλι νιχήν χαΐ είναι κρίβλημα ά"» Θ4 ζήίΐβ. Ό κβκοθργος μνθητής συλ ληφ*)ε((, έδήλαοεν ίταμώτατ» Βτι ϊΐν μετανοι! διά την τίίβξ.ν τού *** —Ή ΐαχύ.ης τοδ ί*ρ·πλ« νού αύξάνεται Έ ταχύ-ης χαΐ ή μαχτ,τιχή £<«νάιης τοθ αεροπλάνου οιαρχβ ο&ξάνετκΐ. Ου ιω χσιτά τάς άμερ χανιχΑς εφημερίδας Ι'ας νέ«ς τύ η«ς χκΐΜδίωχτιχςΟ αεροηλάνου τοθ ναυτιχβθ χ« <ώρθ»3ι νά άνυπ'ύξτί ταχύιτ]τα 836 χιλιο μίτρβν. Ή ταχ6·^ς αυτή Ινθΐοεν είς ώ?ισμίνβς οτιγμάς τά 965 χ λιόμιτρα. Τό άεροπλάνον είναι μέ χινητΐ)ραι ίοχύος 1250 Γ*Μν χαΐ φέρει 2ώβ βύιί μκτα Ζητεΐται πρός αγοράν καρροτσά κι μπεμπέ έν καλη κατβοτάσει. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Υποκαταστήματα κ«1 άντ«ποκριτ«1 «ις τάς κυριωτέρας πόλεις τ$α. ΈΔλσΐ- δος κβί τοδ Έξ·τβρικο§. Ταμκυτήριον χαταθέσΐιβ «ν βφει χοιι επί ηρθβεβμία. Δάνβιβ επί ένεχόρ© ηάαΐ,ζ φΰβενς τρ«χ·ζιχήί ερ ν«ρ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΠΥ? ΙίΛΠΜΠΤ» Ι Τά γλϋκόττιοτα καί άσύγκριτσ είς Α γεθσιν καί εμφάνισιν σιγαρέττον Μ 1 Ι Ι ι ομετβ'βλητον. Ποιότης αταβερά. Άντιπροσωιτβι έν Ήρακλιίν: Φ0ΥΣΤΑΝΑΚΗΣ-ΒΥΛ0ΥΡΗ5 χ«| ΕΑΛΙΒΒΛΝΑ ΤΡΙΧΙΗΑ ΜΥΤΙΑΗΝ8. ΕΙΑΙΡΕΤΙΚΒΣ ΙΟΙΟΤ1Τ12 ΚβΙ ΑΝΤ0ΧΒ2 Δι· ύορβιυλικα καΙ χειροκίνητα ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Γρ.φεΐον ΕΥΑΓ. ΙΣΑΥΡΟΝ ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ 34ον —Κβλ* δέν είηα τίηβτα. δ|ν ιΐκβ δχΓ, ίώ. Ιμουρμιύρισι 6 δεύ τιρβς λβοτρδαος. Έιβιΐνβ ««5 βί λ» νβ ξίρω »1νε «ΐτίΐι;» Αδϊό θί ;" άθ ; μ, —Πίτε! «4 υάρ" ή γή ύϊΐσε 6 Σ:λδΐρ."4ν έϋΐμί^ς ν* μ πίτε, θ* ο<& τ» κ» τί πί· τε.Έχουμε !'» χβ««τά»ιο πρώτΐ)ς κου 8« πα^ γιβ μοί; τα χαράβι ά πό λιμίνι.Έχβυμι τβν Τρίλνιϋ κα! τόν γιαϊρ* ηοδ κοατοθνε τό χάο- ττ) τοθ νηαιοθ μ' βλα τβ σημ45ι«· Αβιχόν Ι-, ώ λίω νά α^ήιβιιμι τβν Τρίλνιϋ χβΐ τέν γιατρο *4 6ρβθν· τό Θ)9οχυ3· χαΐ νβ μδς νβ τό» χβυδαλήσιομ» ατό νά α&ς πάρν δ διάολος. δλίηουμι. "Αν ήμοιινα γιβ δλους οχς. παλϊίτόμαρα, βά λιγα άχίμι ν' άφ!θ5υμε τόν χά- ηιτίνιο νά μβ; γυρίσΐβ μιθ33(ριχ ττ]ς χ«1 ΙχιΓ νά χτυηήσουυι, —Έ. μίθ φβίνΐται τώ; δλ9' μις ιΐμχοτε ναβτιν χαΐ ξίρουμ», «Ιη·ν 6 νΐϊρός Ν ύχ. —Όλνι οχς είατε ναϋτες ' ττ]( ταιούρμβς, τέν οΊέκ ψιν.β ΣΙλδιρ Ιίκοροθμΐ νά χρατήαουμι τέ τι μίνι αιή γρ»μμή ηβδ β_ ν Λ; δα λουνε, μά ββΐ γιά τόν μπβδαΐυ λ« ποιίς ξέρει νά χνυμχντάργ "Αν θέλιιΐ νά μάβετε τή γνώμη τή δι»ή μου, Ι;ώ θΐλΐγα ν' άφή ααιιμε τον χαηετίνΐο Σ >βλλιτ νά
  μβς χοιιμχντ,άίη τβ χαράδι ώ!«ου
  νά φτάοαυμι οέ είτα οΐγουϊη Το
  τε μονάχα δέ» 62(*υμε φίβΐ μή
  τκος παρααχρατήαουμε. Τοθ λδ
  γου οας Βμνς, βιαοτιχβΐ, ξίο» τ
  θίλετ», νά νά Τί δ; ξεμπερδίψ ιιιμι
  τοδ( αλλους μόλις δροθμι τον θί)
  βαυρλ χαΐ νά τόν χο«6χ'ήα3υμΐ
  ο τέ χαράβι. "Α! ξί?ιο έ·ώ, δλο
  χολή χαταηΕνει χανΐΐς ταξιιδιύιν
  τας μ' άνθρώηους ο4ν χι' Ιβά;.
  —-'βλα, ντέ, μην βτνάβχις, εΙ««ν
  δ Ίβρκή), τί οιΰ^θε τώ?»!
  —Πβ(; ϊέν ξίρΐκ; ε[5» χαρά
  6ι« χαΐ χαρίδίΛ νά μκλίξουν αιΐς
  (έτες γιαιτΐ τά χυβΐρνοΒοαν άδέ
  ξιοι, χι' άνθρώπβκς νά ΕΐραΕνον»
  ται ατβν ήΐιο αΐν μπαχαλιίρβι
  είπεν δ 2-λδερ. Κι' 6λ κδτ
  γοτ': γιά την ·&λογ-μ<ν- αδτή φο&ριβ Λοδ σβς ηιάνει χι' ίαδς τώ ο», «ίλιις νά μ' Αίΐύιγ; Κίη ιΐϊα χι' έγώ βΐή βάλκοοχ. "Αν θί λετε ν' ««ύίΐτι τό οχέδιδ μου νά τό δεχθήΐε, θά πιράαετε τίν 6Εο σχς αΐν μιγάλοΐ χύριοι. Δέν είσθε ίμβς .κανοΐ γιά τέταικπράγ μκτα. Ιννοιά αα; χαΐ ο«; ξίρω ϋ- γ«. Φ:άνκ νβΐχβτε αήμερ* ροθμι «ο Ι φίΐ χι' &ι κρεμ«οι^τε νά τί πβ:ε γυρεδβνας. —Ποίος ίέν τό ξέρει τώ; ροχήίυκαί, Σίλβερ. Μ* δπίρ χβιιν χι' δίλλοι πςύ ξέρουν νά δβυ λέψίΐιν χαι νά χρατήαΐυν· τό τι- ό ιΐηεν δ Ίαραήλ, τεδς βρίθει δμως νά γλενιΧ^ε λιγάκι. (συνβχΐζβται) ΑΛΕΞ. Γ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑβΟΑΟΓΟΙ Τίως Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ οπουβάσας επί πενταετίαν έν Ίταλ'α. Δέχεται έν τω νέω Ιατρείω τού όδός (Πλατειά— Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή ιΤσοδος έκ τήβ όδοθ Καγιομπή. "ί?ραι έπισκέψεων 9-12.4-7. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Φίρεταΐ ιίς γνδοΐν τ&ν Μ φερομένην δτι ο( έκιτοχίνις ,{, ίδν ιίαιτήριον δΐκγ,ωνισμόν διά) ιήν πςώ<τ)^ τάξιν τ*}ς Δημ. Έμ Ήρκχλ{ ^ διενεργΐίθέντβ χατά την 2*ν Κ3| " ν τρέχοντος ό>ε!λουοι νά ένγρβ
  φ8οι τό ταχΰίερον σ^μ^ώίβς
  «ρός την δ«' αριθμόν 51.208 ί.
  Ι Διαταγήν τοθ 'Γκουργι(αυ 'κ
  οχής ΟΙχονομΙας.
  (ΈχτοΟ γραφιίοϋΐ^ς 2χολ«|().
  ΕΝΟΙΚΜΖΕΤΑΙ δια την Θβρ,νήν
  περίοδον είς τό καλύτερον μ4ρ2ς
  τοθ ΠροαστβΙου Αγ, ί«α«.,_..ρ"ΐ
  δραυλικήν καί ήλ«ν(,.«.,ν βγκατά
  σταοιν καί δλα τα κομφορ καί βμ
  πελον στονεχομένηνμέ έκλε«ήν πό.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— ■Επαντΐλθβν προχθές
  έξ Αθηνών ό τροπβζιτικός κ. Μη.
  ΚοονΛρος.
  Έκίσης επανήλθε ποοχθές α
  Εμπορος κ. Κορνήλιος Μπαρμπ·υ
  νά1Π·ΑφΙχΘη χθές έξ -Αθηνών . κ.
  Δημ. Γ. Τσικριτσης έσωτβρικός βο
  ηθός τοθ ΤζανεΙου ΝοσοκομεΙου
  τίαρα τώ Καθηγητό ΤΓ]ς Χβιρουονι
  κ«ϊ κ. ΚονΓολβοντι. Ό κ. Τοι
  κριτσίΐς θοώϊ τβ(: νενομισμένας
  έξετάσεις άνηγορεόθη διδακτςερ
  τής Ίατοικής.
  ΓΑΜΟΙ,— Είς Πβιρβχεφάλι Μα
  λεβυζΐου ετελέσθησαν την παρβλ·
  Θοθβαν «βΒομαδα οί γάμοι τοθ Ι
  ατροθ κ. Έμμ. Πουλάκη μβτα τής
  δίδος ΚοτΙνας Ι. Στειακάχη. Πά
  ρανυμφος ηαρέστη ό Έπόΐττης
  Αγροφύλακος τοθ νομοθ ΉρακλβΙ
  ου κ. Έλδυθέ·. Παηαγιαννώι«»ς,
  Γύρω στήν κάλι μας.
  ζμϊ έχ
  ΐων μΐτά χώ^χ,,μίν^ ,.
  Ιβ,ν Βϊρβίραν. ρ
  χ ε. 2. πβ« ρ40τ4ν ·Α (
  12 ·
  Τό ζωογόνο μελτεμάκι παρο··1
  σζε χθες τό προίΐ σχετικήν 5φβ·ιν
  πρ*γμα π·ύ Ικαμβ τοθς καιροοκβ
  πους ν α προλέγουν νέον κθμα
  καύσωνος.
  —Άς ελπίσωμεν > βτι οί καιρο
  σκόποι αθΐοΐ—πάντοτε κακοΐ «άν
  τεις ή ... μάντεις κακων—Θά δια
  ψευουοθν.
  _Μί τα πρώΐμο σταφύλια τίΐς
  έποχής πβλλοΐ συμπολΓται ήρχι·αν
  άπ· τώρα την σταφυλοθβρακβΐαν.
  —Έννοείται δτι άπαιτειται επι
  λογή διά να είνε *·ίλιμος ή στα
  φυλοθεραπεΐα καί ώς έκ τούτου οί
  ενδιαφερομένη Θεώνται έκλίγον
  τες μετά πολλής προσοχής τα «ι
  γουράροντα είς την αγοράν μας
  σταφύλια.
  —Άκόμη νά ένταβπ ή παρβγωγι
  κή καί συνεπθς καί ή έμπορική κΐ
  νησίς τής έποχής.
  —Λέν λεΐττουν £τ·ι τά παράηονα
  καί αί μεμψιμ·ιρ(αι των συναλ«·
  σομένων.
  —Εύτυχώς ή ϊναρξις τής κυρί
  ως παραγωγικής σαιζόν βέν εΐνβ
  μακρυά καί δεδομένης τής (φ<τβι νής σημασΐας της ύπάρχβυν χρη σταΐ έλπΐδες διά την ψυχικήν «,ρέ μησιν τοθ κόσμου καί την άποκατά στάσιν των τοπικθν πραγμάτειν καί άπ· οίκονομικής απόψεως. —ΚαΙ χθές τό ψάρι ήτο άφθονον ώστε νά διαλαλήται καί είς τοάς δρόμους. —ΚαΙ ό κό·μος καί δή ό φτωχο κοσμος ήγόραζβ δσο βσο. —Επρόκειτο περΐ τής πατροπα ραδότου σαρδέλλας ή όποΐα καί φθηνή βΤνε αυτήν την έποχή καί τό .. μενοθ μι*ς λα'ικής οικογενείας έξυπησετεΐ αρίστα. —"Ως ένράψαμεν χθίς προβκηρο χβη ό έΐήσιος διαγωνιομύς διά ΐο Μαυρογένιαον βροββϊον. —Είς τό παρελθόν ή Απονομή τοθ βραβείου τούτου άνταπεκρΐ Θη όμολογουμένως είς επιτυχίας. —Τό αύτό δέ πιστεύομεν Οτι ·ά ουμββ καί ίφέτος *σΐε νά χαρα κτηριοθπ αναλόγως ή κρίσις τής οίκείας έπιτροπής. —ΟΙ άπότομες διακυμάνσεις τοβ κίχιροθ τίς τελευταΓες ^έρες έδιμι ούργησαν νέους κινδΰνουςέμφανΐσ» ως περονοσπόρ·υ στά άμπέλια, —Δι' αύτό δμως καί έπεβάλλιται τό ψεκασμα έκ νέου δπεες κολύ όρθα συνιστφ ή Γεωργική ϋπηρ» σία. —Τό έμποροβιομηχανικόν Ιττι^ε λητήριον προσφέρεται νά οΐκοδομή οη το μεγαρον τοθ Δήμου (Ρβγγι νακη) εάν τοθ παραχωρηθβ ή κυρι ότης ενός ύρόφου τού, —Δβν εξετάζομεν την πρότασιν αν είναι συμφέρουυα ή δχι. —Κάτι *λλο δμως ηθέλαμεν να μάθωμεν επί τρ εΰχαιρΐφ: —11 γΐνεται η υπόθεσις τής άν» γβρσεως τοθ Μεγαρο· είς τό ·ηο( όν Θά βστεγάζετο καί ή Έμπορική Σχολή; —Τώρα όπότε Θα αρχίση ° ίξω ραϊσμός τής παραλΐας τοθ Μπεντβ νακιοθ πιστεύομεν βτι Θά γίνη καί κάτι αλλ·: —Πιστεύομεν δτι Θά καταβληθή έκ παραλλήλου προσπαθεία καί διά τόν έξωραΐσμόν γενικώτερον δλων των πέριξ τής πόλεως ένβΐι κων τειχών, —Φρονούμεν μάλιστα βτι Θά 8. πρβπε νά λυθοθν καί τά παραπήν ματα, τώρα πού δέν χρησιμοιτοι οθνται π?.έον *πό τόν «τρατόν καϊ νά στηθοθν άλλοθ. ίξι> τής πόλβ
  άς διά ν& κατοικήσουν είς αύτά
  οί άποροι καί αστεγοι συμπολίται.
  —ΚαΙ πάλιν θα-εΐχοβεν νά κάμω
  μέν μίαν παράκλησιν.
  —Νά έπιοπευβθοθν αί εργασίαι
  διά την άσφαλτόστρωσιν τής μετα
  ξθ τΐλατεΐας καί "Ακ Τόμπιας λεω
  φόρου, ώστε νά έλευθερωθβ ή μο
  ναδική ούτή λεωφόρος περιπατοβ,
  —Είς τάς "Αθήνας άνβδιορχα
  νβθνται οί λαι'καΐ άγοραΐ επί ν*
  ών εντελώς βάοεων.
  —Άνέλαρί δ* ό Δήμος την κα
  ταοκευήν μεταλλικών πάγκων δια
  την έναπόθεβιν των έμπορβυμσ,
  των έπ' αυτών.
  —»Δραγε δέν Θά ^το δυνατόν
  ν' αναδιοργανωθβ κατά τόν Ιδιον
  τρόπον καί ή Ιδιή μας λαϊκή ά
  γορά;
  -ΚαΙ άκόμο. δέν Θα ήτο βυνα
  τόν *ραγε νβ είναι κινηχή ή λαϊκή
  άγορά. δπως καί είς τή» πρωτεύ'ου
  σαν, ώστε νά έξυπηρετοθνται έξ
  Ισου Ολα τά δισμβρΐσματα τής πό¬
  λεως;
  —Αυριον τό κινηματοθέατρον
  Πουλακάκη Θά σημειώση, την συνή
  Θη τβυ πυκνοτάτην κοομοσυγκίν
  τρωσιν.
  —Πρόκειται ώς γνωστόν νά προ
  ίληθη τό μουσικήν άριστούργημα
  τβθ Λέχαρ .Κορυδαλλός» μέ την
  συμπαθβοτάτην «οτάρ» των ·Ηρα
  κλειωτών Μάρθαν ΈγκβρΘ.
  * Ρ*«ο»τερ
  —-Άπονομή μβταλλΐου.
  Γενομένων έξίτάσεβν τής 5ης
  τοξεως τής Ίταλικής Σχολής ήρί
  στβυοε ή 61ς Έλίνη Έ. ΒλαστοΟ
  Ιιβασκάλου είς ήν καί απενεμήθη
  διά τρίτην ήδη φοράν τό χρυσουν
  μβΐάλλιον μετα βιπλώματος.
  'ΒνοΐΜΐείςετ·! τό Βον κάτωμα
  "Τί-°1κ1«5 «. ~ηνα Σπύρ. "Αβανα,
  σιάβου καρά τόν Λιμένα
  V
  2
  β»
  α>
  0< τί τ^ «ι α VI •Ε τ< ο τι Α τι β τ< εί β « τ τ « 1 ο <. Ι ι 1 » ι ι
  Α'Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Ζ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Μόν
  ΕΙσήγαγε την εύβεΐαν γραμμήν είς ττάν ·,τι σκο
  λιώτατον έν τώ κόσμω
  Εΐχε την συναίσθησιν τής ώ δβλβΐας τού, την θρη
  σχβί,αν τ©ν κσθη<όντων τού. Ό Ίαβίοης ήτο κατά σ«οπος, καΡΑ: ό Ιβριύς είνε Ιβρβόο. Ού ΐ( β(ς τόν δ σιις έπιπτεν βίς τάς χείρας τού Ι θ) συνβλάμβανβ τόν Γβιόν τού πατέρσ, Αν τόν ίβλβπε βραπετβύοντα τοθ κατέργου. Την μητέρα τού, δ ν την Ιβλβπβ Βρα πβτεύουσαν τής φυλαχτή, θα την παρέδι&βν »Γς την εξουσίαν. ΚαΙ θα τό βπροττβ μετά τής ήθι»ί|ς £κβ(- νης άγαλλιάσεως, τί ν έμποιεΤ ή πράξις της άρβτί]ς Έν τούτοις, 6ιτ)γε ρΐον στερήσβων, μονήρη, βίον ού ταπαρνήσεως κο( έγκρατείας. Ουδέποτε ίκαμβ δια σκ#6ασιν τίνα. Έννόβι την αστυνομίαν ώς οί Σπαρ· τιατσι την Σπάριην. Έβλεπες είς τόν Ίαβέ&ην την εΐκόνα άνθρώπου άεΐποτε παραμονίύοντος, ένεδρεύοντος.Τό μέτωπον τού εΤχε κεχωμένον είς τον πΐλόν τού- δέν τό ι βλενβς* τ€ύς οφθαλμούς τού βΤχβ κΐχασμένους υπό τάς όφρθς τού· δέν τού; Ιβλεπες· την σιαγόνα τού εΐχε κεχωσμινην είς τόν λαιμοΒέτην τού* δέν την 6- βλεπες* την ρόβοον τού εΤχε κεχωσμένην υπό τόν έ πβνβύιην τού· ίέν τ(,ν εβλεπες. Άλλ' βίαν έφ'στα· το ή πβρ στάσις, αίφνης παρουσιάζβτο έκ τής σοας ταύτης ϊν μέτωπον στενόν καΙγωνιώββΓ, εν άποτρό παιον βλέμμσ, μ(α φοββρά σιαγών, δύο μακρόταται χιΐρβς καί Ι ν τερατΛδβς ρόπαλον. Δέν ήτο ο) ως διόλου άγράμματος· συνβΐθ,ζε ν' άναγινώσκη οσάκις οέν είχεν έργον, καίτοι άπεστρέ φετο τα βιβλΐα. Διά τοθτο ό λόγος τοθ εΐχε τινΟ ΙμΦασιν. Είχομεν δέ κοί δή υπήρχεν άπΐ|λλαγμένος πάσης Κξεως κακής' μόνον όσά«ις εχαιρεν Ι* τινος πράξεως τού ήνοιγε την ταμποχοθή«ην τού καί έ λάμβανεν έξ ούιής. Κατά τοθτο μόνον ιΐχβν σχέ¬ σιν μετά των άνθρωπ(νων. Έννοεΐται πλέον δτι ό Ίαβίρης ενέπνεεν φθΐκην είς δλην εκείνην την τάξιν των άνθρωπον, οδς ή έ ήίΐος στατισηκή τοθ επί τής οικαιοσύνης υπουρ· γειου άττοχαλεΤ άνισ (ούς. Μόνον η"<ουον τό δνομα τοθ Ί.βέρη· καί τρόμος τούς κατβλάμβανε' καί μό¬ νον έβλεπον τό πρόσωποντοθ Ίαβέρη καί εμενον ώ; κερσυνόπλη<τοι. Ό Μαβέρης ήτον ώς δμμα σταθερώς προσ<εκολλη μένον έ,ιΐτοθ κ. Μαγοαληνή, δμμσΐμπλεον ύποψ.ας καί έταομοθ. ΚαΙ τό έστοχάοθη μέν έ«1 τέλους ό κ. Μαγδαίηντΐς, άλλ' εφάνη σμεριμνΛν, ού5' απηύ¬ θυνε πο'έπρός τόν Ί βερ ην ερώτησιν τινά. Δέν τόν εζήτει, άλλ' ού'έ τόν άπέφευγεν. 'Υκέμ&νβ τό φορτικόν καΙ σχεδόν βφσρητον ,βλέμμα τού ουδό¬ λως άποΡεικνύων δ τι έδυσανασχέτει. Εφέρετο πρός τόν Ίαβίρην καΡε»; πρός δΧους έν άαλότητι κα( ά· γαθότητι. Έκ τίνων λόγων Βιαφυγόντων άπό των χειλέων τοθ Ίαβέρη, εΐκάζετο δτι κινοόμβνος υπό τής περιερ γεΐας (υιός, ήρεόνησβ κρυφ'ως «κάντα τα προτέρα ϊχνητοο θειοθ Μαγβάληντ]. Εφαίνετο γινώσκων, καί συνέβη μάλιστα νά ίΤ«π διά περιφράσεων, δτι κάποιος εΤχε λόβει ναΐιοιας πληροφορίας άπό κά ποίον τόπον διά κάποιαν οικογένειαν, ήπς δέν ύπάρ χει σήμερον. Συνέβη δέ «ότε καί καθ' εαυτόν να -ΤΓΗ2; _£ΙΕΙΙΧ —«θϊρρώ πος τόν κρατο τόν φίλον». Άλλ' Ι- π είτα πάλιν έμεινεν επ! τρείς ημέρας πβρίσκεπτοΓ, ώς ({ εΐχε κοπ*} τό βπερένόμζεν δτι έκράΐιι >ήμα.
  Ό δλος φυσικάς τρόπος τοθ κ. Μαγοαλη*Γ), ή
  ά<ρβ γαλήνη τού έξήμβλυνον την όξυδίρκειαν τοθ Ίαβέρτ), Άλλ' ΰμως μίαν των ημερών, 6 πσράδοξος τοθ άστυνομικοθνούτου κοινός τρόπος εφάνη ώ; προξε νήσας εντύπωσιν είς τόν κ. Μαγδαλη>ήν, κα{ Ιδού
  κατΑ ποίαν περίστασιν.
  ΣΤ/
  Ό γίρκν Φιρ'κνεμης.
  Ήτο πραϊα, καΙ ό κ. Μαγδαληί)ς διήρχετο τίνα
  οδόν στενήν καΙ λασπώδη, δ τε ή<ουσεν είς μικράν απόστασιν φωνάς καΙ βΐδβν άνθρώπους συναθροιζο· μένους. Τρέχει καΙ ούτος νά Ιδη τί συνίβαινβ. Γέρων τις γνωστός ε(ς την Μ επί Μ...υπό τό δ νομα Γέρο—Θίρσανέμης «Τχε κρημνισθή υπό την ά μαξάν τού την φορτηγόν, καταπεσόντος τοθ ΐιπου όστις την ίσυρβν. Ό γέρων ςυτος ήτο >ΐ; έκτον σπαν'ων εχθρόν
  οθς ίτι είχεν ό κ. Μαγδαληνης κατ' εκείνην την ε¬
  ποχήν. "Οίαν ό κ. Μαγδαληνης ίΐχβν £*.θβι ίίς την
  πόλιν ταύτην, ό Θβρσανέμη., πρώην βημόσιος γρα-
  φιύς κα( σχεδόν λόγΐος χωρικός, μβτήρχετο μικρόν
  τι εμπόριον, τ)5η άποβ:Τνον έπιζήμιον: Είδεν ακο¬
  λούθως «όν άϋλοθ" εργάτην τοθτον πλουτοθντσ, έ
  ν ώ αύτό<, κΰριος &', κατεστρέφετο. 'Εφθόνησε λοι πον τόν Ματγβαληνήν, καΐ προσεπάθει παντοίοις τρόποις νά τόν βλίψο· Έχοεωκόπησε τέλος, καΙ γέ ρων, μή Ιχων αλλο τι εΐμή β'ν άμάξιον φορτηγόν καΙ ϊ' ΐκπον, αγαμος Αλλως τε καΐ ^Αηκνος, έγινεν ά γωγιάτης, δπως πορΐζβται τοθ λοιποθ τα πρός τό ζήν. Είχον συντριβή 11 Ιύο τον ποδών τοθ Ιππου, καΐ τό Γώΐν 6βν ηδύνατο νά άνεγερθβ, ό «έ γέ(ων ί<ειτο μβταξύ τον τροχών. ών ό είς Απλάκωνε δυ στιοχθς μέρος τοθ σώματός τού, πρός τό στή9ος, έ ώ ή Αμαξα ήτο καΙ οΰκ ολίγον φορτωμένη. Ό γέρων Θίρσανβμης ίρρόγχαζε, ώς Α^θρωπος ψυχορ- ραγον. Προσεπάθουν νά Τόν άπβλλάξουν άλΑά μα τα'ος. "Ολίγον Αν μετεκινεΐτο άδεξΐως ή άτελος ή αμαξα ηδύνατο νά τόν άποτελειώση.. Μονη σωτηρΐα ήτο ν' άνιψωθβ βΐ δυνατόν ή αμαξα άπό τής γή<*. Άλλ' οί τροχοΗ ήσβν προ σ «εκολλημενοι έντός τοθ ΐηλοθ. Ό Ίαβέρης έπϊλίώιτ καΙ <υίος, ίστειλε νά φερουν ίνα μόχλον. "Ο τα ν παρουσιάοθη ό κ. Μαγδαληνης, δλοι προ σηνέχθςσαν πρός αύτβν εύσιβάστως κα( τοθ Ιδω· σαν τόπον. —Διά τόν θεόν! άνέκρσξεν ό γέρων. Ό κ. Μαγβαληνής άπειάθη πρός τούς πβρασΐω· τας· —"Ενός λοοτός ίέν ιύρ'σΐίΐταΐ ιιουθβνάι —·Πί)ναν νά φέρουν άπικρΐθη τις χωρικός. —Πό τε 0ά τον φέρουνι (·ι>*εχ1|ε«αι)
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Τί είνε καΙ πως προ
  λααβάνεται ή φθίσις.
  43. "Εχει, ΐέλοί, χ»1 ή ήλι-
  χ(α σχέσιν πρίς την φκματιχήν
  πρβδιίθιοιν, διίτι ή νόοβς, χαΐ
  ίδίβς ή πρβοδάλλβυοα «Ος κν·ύ>
  μονάς βναφαίνΐτοπ βιινήθιβς χ«τα
  τ^ν νΐαράν ηλικίαν, πρΐν ή ίη
  λαδή βχίμτ) σιιμηλ)3ρΝ6^ ή ανά¬
  πτυξις τοδ οώμχτο(, περίποιι με·
  τβξθ 18 χαΐ 30 έ(«ν. 'Αλλά καΙ
  ιίς πκιβιά ή φυματΕωοΐς ίέν είνε
  σηανίοτ, ιίς τα μικρά μίλΐοτα ου-
  νήθως δπβ μορφήν φκμκτιώδβυς
  μη/ιγγίτιδος. Μετά τό 4Ο4ν 8·
  μ»ς Ιιος άρχίζει τ) νίσος νά γί·
  νι τα ι δλαιβν οπκνιβτίρο, άν χά Ι
  ι [νέ δυνατόν νά πρβοβάλ) χαΐ γί·
  ροντας άχόμτ).
  44. Τέ βαχτηρΐδιον τής φυμντι
  ώ»«ς δύναται νά ιίοβάλ) είς 8·
  λ* τα μέρν, «Ο ·;γαν[σμοΟ ί) χαΐ
  να μολόνη ευθύς αμέαβος τέ εί,*»,
  παρίγον γινιχήν σΐζψχιμιχ^ν λ·(·
  μωξιν ταχέιβς θανατηφίρον. Συνή-
  θ»ς 5μβ»ς έντοηΐζιται είς τιΰς
  πνιύιΐονας (ηνιιιμονιχή φομκτ'ω·
  οΐ()ι είς τόν δΐπλοθν δμένα κεύ
  περιβάλλιι τόν πνΐύμονα χαΐ λέγε
  τ«( 6κιζω ώ; (πλιυρΐτΐι), ·ίς τόν
  ηβριτίναιον π<ύ κεριβαλλει τα σπλάγχνα ττ]ς χα(λ(ας (ηεριτονΐ- τις φυμκτιώδτ,ί), ι ι; τα Ιντερα (φθίοΐς τ·» έντΐριο ), είς τάς μύ νιγγας, δτίλαδή τα αμενώδη περι· βλήματα τοθ έγνεφάλου (γυμιχτιώ- δ*]ς μηνιγγΐϊκ) κλπ. 45. Άλλ' ή έηέπιαις πκυ προ | ^ συχνότερον ο μιχροβιαχ«ς αο τίς πκράγων είνε τα λεμνιχϊ γάγγλΐα ή λιμφυδίνις, Βκ·η χαΐ τβν ίδηγιΐ ή φύσις διά να τόν Τα άρχαιολογικά εύρήματα Τζερμιάδων. μήν, >ς ς έξήγη
  ου, μέ τα λΐϋχοχύιτβρα. Άπο
  τα χρηα^&γετα αδτα έξορμ^ χ4
  κοτε τιρίς τέ βιΐνα ή ίΐΤνα δ
  τον χαΐ πρεχαλιΐ τεπιχας
  περΐωρισμένας βλάβχς (φυματΕν
  αίς οΊτδν χ->1 βρθρώαΐβιν, χοξαλ
  γΕκ, λιαχίς δ^χος, ψιχρβ άποαιή
  μα« κλπ )· ή άλλοτε πάλιν μένιι
  ■νιΐ ιίς τους άδένας χνρΐς νά έχ·
  λ(πη άλλ' είς λανθάνουβαν χκτά·
  αταίσιν, ώΐχν ν« χοψΛϊαι, Ι»;
  ι υ χΐηοτι άπί χίίΐοιαν νοοηοάν
  Αφμή νά έξυπνήίη χ«[ προχχ·
  λίση οο6»ρ3ς βλίββις.
  46. ΚαΙ έν δ^φ μέν αί βλάβαι
  ττ)ς φυιιατΐώαίως εί^ι ττερΐωρισμέ
  ναι είς τδν δ·Τνα ή Ιιϊνα Εβτον
  τοθ σώμα«ς χαΐ άπβτελβθν την
  λΐγομένην κλειστην ή τοπιχήν φ»
  ματίωϊΐν, τό μόλυομα ?έν είνε Βα
  νατεν νά μεταΒοςϊ' 8 τα ν Εμως
  άπ* εναντίας α Ε βλάβαι είνε είς
  ίμιοβν έπιχοινβνίαν πρός τα Ι-
  ξω (ίνιιχταΐ φυμβτιώσεκ) χβιΐ τα
  μιχρέβκχ ήιπβροθν νά έ»βίλ)ω< ται άπό τα σ&μ» μκζΐ με τα πτυι λ» ή τέ πθον, δ χΕνΒυνος τ^ς μιταδίοΐως τ·0 μβλδαμκιβς γίνι ται πραγματικάς. 47. Άφοϋ λοιπόν ή φκματ'ω αΐ(, Βκνς Βλαι α! μολυομχτιχηΐ νίοοι, διά νά άνακτυχθϊ, άπαιτιΐ: Ιβν, νά δπά{ξη τό σιτέρμα τ<ίς νέβιυ, Βΐ)λαδί| τα δαχτηρΐδιον τοθ Κώχ, χβΐ 2ιν, νά ιθ;η δ οπί· ρος ου τίς ϋαφος κατάλληλον Βιά νά φυτρώαη χαΐ πολλαπλασιαοθ^, ·>γ»νισμον προδικτιθιιμί
  νόν,—ίΐτέμινον είνε δτι Βίά νά
  προφνλαχθ) χανιίς άηο την νίο·ν
  ουγχρίνβς χά Ι χίθε ά-
  φβτμήν μαλδναιω; Βιά τβν νυματΐ
  χβν 6»χΙλλ«ν νά άποφιΰγι, ΧΒ'
  τόν όργανσμίν τού νά διατΐ)ρί
  πάντατειΐς χατάοΐοΌΐν άκμί)ς χαί
  " 'Τ9χτ]ς Μΐούΐ^ν, ω3Τΐ νά μή δ
  •ΡΧΐ φίδϊί νά ιυϊοχιμήσΐί πό·· έ
  τ) χαλλιέργιτα «Ο μιχροδίοιι έν·
  τίς αύηθ χ»1 δν τυχίν άχόμΐ)
  έκτιθ| είς νήν μδλυναιν.
  - Ορβοιχβς θά οκνιχίσωμιν έκΙ
  τοθ έΐΒιαφέροντος τούτου θέμα-
  »ς.
  ΤοΟ ΙατροΟ Ι. Α. Γ.
  ♦Επεβλήθησαν καί προτιμώνται λόγω
  αρίστης ποιότητος των τα καλλυντικάϊ
  Πουδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι
  καί εΐδική βαζελίνη λεμονιοθ
  διά την περιποίησιν τού δέραατος.
  Πωλούνται είς δ>α τα κ»λά καταστήματα
  είς τα «1>βιρμακείχ Ι. Λογιάδου, Γ. Γεπεσά
  κη χαί είς το νεωστί άνοιχθέν κατάστημα
  «Ε1Ί1ΙΛΙ»».
  Ζητεΐτε πάντοτε τα καλλοντικά
  ΜΑΡΚΑΣ «Ρ ι Ε υ Η Υ»
  ΤΖ8ΡΜΙ4ΑΰΝ Ιούλιος (*νΐα·
  οθ μχς).—Ώ; γνήσιον αΐτβυ
  * ΐδο^μαΤΛ ήθον ιίς φβς έκ
  τ&ν Ινταδβα γενομένων άκέ χαιροθ
  4νασχαφ9ν δπβ τοθ διακεκριμένον
  «ρχαιολδγου κ. Πιντεπλέρυ.
  Κατά τάς προόδους Βοκιμβ·
  στιχάς άναοχαφ4ς είς τόν ουνβιχι
  σμόν «Ν(βναντί]> 6 δκοΐος ιδρί-
  βχετοιι μΐτυξΰ τοθ χωρίιυ Λτγτβ
  χνΐ Πινκχιανβ, είς την δάοιν τβν
  χλιτύνν τ*]ς Π^πεαρχς, απιχαλό·
  φθη δα δ συναιχΐαμβς 15 τος άκε-
  τέλει μέρος ττ]ς μεγάλης πίλιβς
  ή δ ποία χατεΐχι δλ~ν την άνατο-
  λιχήν |<τααιν το3 Χίψια Πχπού- ψ». "Επί ΐδρΐθέντος αρχαίου νο· μΤοματες ι&ρέθ^ γεγραμμένη ή λέ ξΐς «'Αχίντιον» έκ τοδτβιι δ' ιίχί ζιται δτι ή πόλις (Οτι) ώ^ομίζΐ- το «Οτας. Κ«τά τέν χ. ϋιντιπλέ- ρυ ή πόλις γΟ:ι) ήτο ή τετάρτ*, ι Ις μέγιθος μΐτά την Κνβπίν, την Γόρτϋνκ χαΐ τα Άπτιρα τ*|; Κρή τ»)ς. Ώ; Ιξάγΐται άπέ τα ιδριθέηα πίμπολλα άγγιΐχ δ ουνβιχιομίς «Ντοναντΐ;» άπιτέλει τρόπον τίνα την Μητοδπ·λιν τβν γδραθεν ου- νοικιομών μέ Ϊ5ι·ν πολιτισμόν τί); νΐολιθίχής Μινωΐ^ς εποχάς. ΤΑ έν λίγφ άγγι!» διιοιάζουν μέ τα ιδριθένΐα ιίς την ά'λλιρ.ν ανατολι¬ κήν Κρήτην χαί την Μιαοα**:*. Τί άποχαλυνθέντα οίχήματα χαιΙ κτί·ια βνίγονταιι χοονολογικβς αίς την εποχήν 500 κ. Χ, Σχετι· χβς απεκαλύφθη ΕΒιαιτΙρας έηι· 6λΐό:ητος ιΙ<ημι Βπιρ κ«τά πιθανότητα άντ]κεν ιίς έκΕ- μ πρίααηον. Αί Ιρΐυναι τοθ χ. Πιντιπλέρυ ΙαυνιχΕοθηαχν χαί επί ιϊλλθϋ αυ νοιχιβμ^Ο εδΒΐακομένου είς την τοποθισίαν «Κβλβν» Β. Δ. τοϋ Τζιρμιάδβν. Ένταθθα τάς ανασκα¬ φάς έμποδίζιΐ ή μδλις εφέτος δια θΤαχ 1«αρχι<*χή δϊ4ς ή υ το Τζνρμιίδην μιτά τοθ χωρίου ΑιγιΟ. Έν πάβη περιπτν οιι, ή γενομένη βτ)μιρον Βοχιμα- στιχή «νααχαφή έ>ιριν ιίς φ·ς
  πβλλά Ιχντ) χτιρίων είς τέ 54θος
  «κ»ιβΑς ττ]ς τάφρου τής δ!οθ.
  ΣπαυΒαΕκν αρχαιολογικήν σημα
  οίαν χατέχουν δύο οίχία: μέ πολ
  λά διομάτια, έηιοΐρωμίνβυ τβθ
  έ^ος έχτηίΓ«ν μέ λίθοος τής θα
  λάβαης ή ποταμβθ. ϋχυμίζιται
  ίδ* ή δμοιοχρομΐα τβν λΕθων κ»1
  ή δμ»ιομορφίκ τ»ν, γιγενδς ποο
  κιατοποιιΤ την καλλιτέχνην χαί
  την πρδοδβν έν γένει τής τδτι οί
  χοδομιχής.
  ΑΕ ΒοχιμχοτιχαΙ Ιριυναι έξαχο
  λοιιθϊθι-.
  ΑΘΗΝΑΪΚΑ
  ..ΜπΑΓΚΕΙΟΝ"
  Πλκτεία Τμονοίας Τηλ. 30495
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ..ΓΑΛΛΙΑΣ"
  Όβ«( Σταδίου 57. Τηλ. 30236
  70 μονά δομάτια καί 70 διττλά
  ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΑΠίΝΤΑΧΟΥ ΚΡΗΤΩΝ
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΙ7. ΤΖΑΝΝΗ καί Σία
  ΙΙαρέχβυσι συγχρβνιβμίνβ ί»ρ«1« μενάλκ δωμ&τικ, εύάε
  ρκ μ»Ι μέ βαυμαοιαν βε«ν είς το κίντρβν τ&ν ΆΟην&ν.
  'Λββνσέρ.— Ζιστβ μ«1 χρό« ν·ρ·.—ΎηηρεοΙ» άρτΐΝΐκ
  τη.—Τιμαί κνκλογοι μ«1 λογι*«Ι.
  ΟΙΚΟΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΜΑΡΙΝΑΣ Γ.ΑΝ&ΓΕΙΑΝΑΚΗ
  κ. Μ«λιοσ«Ι06».
  Τιλειβηοηβεΐοα είς την χβητιχην έν τώ γ^ωοτφ ιϊκω
  τοδ κ. 1οϋη«ν·λη, έη»ήλβ« έ£ ΆΘηνβν ή βνις Μ«ρΙν«
  '«ν>·νειει««χη >β* άνβλβιμββνΐι την ρ·«ην ««ρεματΝν
  τεΛ(ί«ς έναρμβνΑϊ. μέ *£~ιρ·τι»·* γευοτβ καΐ μέ οχ*όι«
  βκΐ καί κκτρον.
  Ή έιτιμεμε*ημ*νη έρν«οί* τπί. η ύιβρχηβ άν«νέ·ιαι«
  βινββρινΐείν κοι Ι ηταχεΐα ηα>ρ*οεοΐ( «α. ιή( ηλεον ονοιιο
  λβ» τοναλέτται βα ΙχανβηβιηοΒ καΙ την πλε*ν 16ι«τρο·
  κον πελατιβε*.
  *-ν«ρί«ί <ργ«βΐεΙν την Ιυν Ί·νλ(·ν. ^' βϋ μ·;, ύια ν« ηειοίΙ,τ». ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ή 'βνοριαχή "Βπιτρβηιία 1έι· γάλης Παναγίας Νιχπβλιας επί ι^ αδθορμήτφ δηρι^ τοϋ χ. Κωνοτ Γ. Φινιχαλίώτη ή Φινο'<ίλοο, έ «λιχτιθ τέχνβυ Νιχκδλινς, «ρο 32 έτβν άποδι;μήααντος έκ Νεα¬ πόλεως ναΐ ιϋοιατα έγχατιβτΐ)μέ νος έν ΒΓθ-ΐοη τής 'Αμιριχή;, έκ δραχ. 10.000 6πέρ άναγχβν τοθ ΚαθιδριχοΟ Ν«0 Ιέιγάλικ Παναγίας Νιιπίλεως. συνελθβθοα έν έκτάκτφ συνεδριάσει άπΐφάο:αι ίμβφώ^ως τα Ιηδμΐνα. 1) Άναχΐ)ρύττει τοθτον ιδιργέ τΐ]ν τ&0 ΚαθεδοιχοΟ ΝχβΟ Μέγα 5ης Παναγίας Νιαπέλι»;, οτιλλο μένου βυ'ω τοθ βίχιίου κρός τοθ το ψπφίσματος καί έγγράφου. 2) Ν' &ν«ρτ-θ9 ή *1 (V » έν τοίς γραφείοις τής επιτροπείας, χαί έκφραοθΑοι τα ιδχαριστήρια αυτής χαΐ Βιά τοθ τύπον καί δια 6ι6αοθή"άντ£γραφ·ν τής παροδοΐ]ς τούτω μετά Εδίου έ^γρίφοϋ έχίη λοθντος την πΐγνωμοοδνην τ-ς. Έν Νιακόλει τί 3ι Ίλ 1937. Ό Διευθύνων Π«ηά Εΰγ. ΚριτβΗΤβικης Τι Μέλη Κννστ. Μ. Τσίχλης, Έμμ. Κρ« σάκηί, Ευστρ. Ταιρ«Μάκη«, Κων. Μιθυμάκης, Ο 2Τ0ΜΑΧ0Λ0Γ0Σ ΙΑΤΡΟΣ (ΟΚΣΤ, ΕΜ. ΟΟΑΥΔΑΚΙ! ΕίδικευθεΙς έν Γερμανΐα είς τώ νοσήματα Στομαχου έντε- ρων καί "Ηττατος, δέχεται τούς -ινσοχοντας έκ τοθ τΐεπτι κοθ συστήματος έν τώ ίατρε'φ τού (οίκία κ. Χελιδώνη) ΤρίΓς Καμώρες, 'Αριθμ, τηλ. 7-92 μ κωλήαεως ατβφυλβν κ*ί μ» οθύβκως άανιχβν. Τα «Φ.λανθραπικά Ί5ρύμα τα Άνβρίου καί Μαρίας Κα· ΚοκαιρινοΓ» εκθέτουσιν είς Φα νκράν πλειοδοτικήν βημοπρα οίαν, ?γενησομ4νην την 9ην τρέχοντος ημέραν Παρασκευ¬ ήν καί ώραν 11—12 π. μ. είς τα Γοαφεΐα αύιών την κατ' ά ποκοπήν ή κατ' ό αν πώλη¬ σιν των ηροΐόνιων των άμπέ λων αυτών των κειμένων: Είς τα μετόχια Δρακουλιά· ρη καί Σκαφιβαρά. Περιφέρειαν Φοινικιας καί Σταυρωμένου, Κατά την 10ην τρέχοντος ημέραν Σάββατον καί περ! ώ ραν 10—11 π. μ. ΐ(ς τα Γρα- ψεΤα αυτών εκθέτουσιν είς ε¬ παναληπτικήν πλΒΐοδηικήν δημοπρασίαν την μΐοθωσιν των έπομένωνι 1) Μ άς Αποθήκης κ(ς την Λβωφόρον Νόελ. 2) Μ άς οΐκΐας ι(ς την ο¬ δώ ν 'ΔγΙου Μην α. 3) Μ άς οΕκΙας είς την όδΑν ΊουστινιανοΟ. Έν Ήρακλε'φ τβ 6 Ιουλί¬ ου 1937. (Έκ τοθ ΓρσΦεΙοι). Ένβικΐάζεται οΐκΐα παραττλεΰ ρως Άνγλικοΰ Τηλβγραθείου έκ 9 βωματΐων, κουζίνος, πλυοταρι οθ καί α£ιλί|ς. 5^. Πληροφορίαι παρα τώ κ, Γιωρ, Διαλλινά, —"Ιδρυσις τ·ιιριατικ8ν ατ«Β- μθν. Πληροφβρβύμεβιχ δτι καί έν Ήρακλΐίω Ιβρύιται λιμενικβς ΤουριατΐΜος σταβμος πρός βιενκο λυνσιν τ&ν «φΐκνουμένων {έν»»ν. —ΑΙ κρβαγνγβιΐ τβν Τριατα τικδν. Κατόπιν άηοφβσεβας τοϋ »φυ ηβυρνοθ τής ϊυνκοινΜνίβς, συν· κρατηθή τ* πρωτββάθμιβν αυμρ^οά λιον τ&ν προ»γΜγδν. διά νά κ* τ«ρτ(σο τοίς «ίν«κ*ς τ&ν ηροκ χτΪΗν τριατατΐΜ&ν. Υπο το& συμββυλίου θβ κριθο&ν κιντακλκ σιβι τοθ αριθμόν τ&ν 0η«ρχουβ&ν κεν&ν βέσβων εκάστου βαθμοϋ χατ' άρχαιότητ» κ«1 πβραλΒΐΛβ μεννν τ&ν ατ«ο(μειν. Μετ» τον καταρτισμόν τ&ν ώς τ ανω πινά κων, θά νηοβληθο&ν ούτοι είς το ϋϊυτΐροβάθμιον συμβουλιον προ «γωγνν, τό οποίον θά έκδικάσα τάς ίνατάοίΐς τ&ν στασίμων καί θά διαμορφώση τούς πΐναχας μ>τ'
  αρχ«ιβτητ«. 'βκ τ*ιν ηινακΜν τού
  των το ανώτατον συμβούλιον
  προαγωγ&ν βκ συμηληρώσο τας
  κινάς θβσβις κατ' ένλογην Αηβ
  λογημένν;, μίχρι τού τέλους τού
  μην·ς Αύγονοτβυ.
  —Ό πάγ·5
  IV
  Χ«ν(·ις.
  Κατβκιν γενομΑνηβ έν Άθη-
  ν«ι$ χομιχη{ κ·Ι μικρβσκοηΐΜής
  άνβλυοίως τ&ν υδάτων τνν δύο
  έργβατ«σΙ»)ν πβγβυ τής πόλεως
  Χανίων, έπεατπθπ η κροβοχη
  τοϋ Νβινοϋ αίς την χρήβιν τβυ
  ηαγου τή{ Έτβιρίβς & Β Ε Χ,
  ΰηθπτου μολυνσι&ις ιΐδοποιη-
  θη δέ «αρά της Γεν. Διοιχη
  α»ως ή ΈτβιρΙ» νά ηρομηθευ
  βό έντός μηνός μηχάνημκ άηο
  β(·ιρ«ιβ*Μ( τ&ν
  —Ή ηροηαγβνδα υπέρ τή,
  ■Υηβ τής άερολέοχας της 'Ελλά
  δο«, κατόπιν συνεννοήσεως μιτκ
  τού ύηβυρν>'ου τής ιΐαιϋοοτς μ«
  τηρτισβπ ειτιτροπη ίξ άιροηορΜν
  κο*1 έκχαιό·υτ·κ<)ν, η όκβί» $* Ματαρτιοα το κρόγρβμμα, το * πβϊον ο» κεριληφθό «Ις τάάνα γν«ισμ«τάρι« των οχβΛίίων μ«1 τ· οποίον θά αποβλέπη ιΙ$ την προπαγανΑιαιν τη» Ιβ««ς τής *■ ροπορΐας μ» Ι της «ν·μοποαΐ«( μιτ«{ύ τ&ν μκθητΜν. _1« το πρ· γραμμα, τθ όΐτ«,ΐον θά π·ριληφ90 ■Ις τ* άναγννβμκτβιριοι, β* ι>πάρ
  χούν οιηγημ«τ<χ, ποιήμ«τ«. σκι· τσ« κλπ. οχιτΐΜά μέ την άν«μβ πορΐαν μ«1 την άΐροιτορΐαν. ρ Ό κ, Γιώργιβς Ευγενώς έργβλ* βο( μ«ί κ«τ·θοα· ορ, ^00 υπέρ τού Φιλ«νθρΜΐ»Μου _υλΑβνου αν ρι*ιν Ήρ«Νλ·ιου μ«1 «Ις μνήμην τού άιιμνηοτου αδελφόν («μ δρεα «ύή '£ργ·λαχ;τ.&ν Ψήφισμ* Διοιχ. £υμβουλου: Το αιοΐΝ. Χυμ^ούλιβν τού £»ν δΐσμου ουνιλοον έκτ*ΜΤΜ$ επί τω άνγελμ«τι το& θαινβιτου τού έκ τκν μιλνν «ότου αειμνήστου Άνδρϊβυ κΰνενη άκοφααι&πι χ* κβΤΜβΐ : Ν» ο·«τεΒ&οι δρ«χμ«1 500 υπέρ τού Βρεφοκομείου ΉραηΑπΙου Νβι αργήσουν τα γρ*φ·Ι« τοδ £υνδέβμου κβτά την ημέραν της κηόεΐ Να έΜφρκοθύσι τα οιιλλνηητη· ρια τού «Κννόίβμβ» ·ις την οΐπο· γ*νιι«ν τού μ«τ·βτ«ντβ(, Έν 'ΗρκΜΑείν το 3 Ιουλίου 1937 Ό Άντιπρόβθρος τβϋ λυνβιομβι» Λ. ΦβττοΙκς Ό Ι εν. Γραμματεύς Ν. ΠΐΗ·νλ*( ΊνοΐΝΐάζεταΐ λατάστημα είς την συνοικιαν Τρείς Μαγαζΐββς Ιόδός "Αλμπβρ καί Βι»ίλα). Πληρο •ορίαι είς τό ΦαρμαβεΓον 9. #>θ
  δωρΐβου.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφεΤσ Εναντι Παλ. Νοααονΐαχ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΙϋΙΙΙ
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  Π Ε ΡΙ ΛΝΑΟΙΟΡΓΑΚΩΣΕΟΣ
  ΤΗΣ ΜΕΣΗΠΚΠΙΙΔΕΥΣΕΟΣ
  Η ΕΟΝΙΚΟΟΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΙΓΟίΗ
  ΚΙΙΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Κυρωθείς υπό τής Α.
  Μ. τού Βασιλέως απεστάλη είς την έ
  φημερίδα τής κυβερνήσεως πρός δημο
  σ ίευσιν ό άναγκαστικός νόμος τής κυ·
  βερνήσεως τού κ. Μεταξά ό άποβλέπων
  είς την τελείαν άναοιοργάνωσιν των σχο
  λείων τής Μέσης Έκπαιοεύσεως.
  Ό νέος νόμος καθορίζει έν άρχή ώς
  σκοπόν τής μέσης έκπαιοεύαεως την άρ
  μονιχήν ανάπτυξιν των σωμαχικών, ψυ
  χικών καί πνευματικών ουνάμσ,ων των
  μαθητών, την εθνικήν καί θρησκευτικήν
  άγωγήν των καί την επιστημονικήν προ¬
  παρασκευήν των έξ αυτών μελλόντων νά
  ακολουθήσουν ανωτέρας σπουδάς έν συν·
  δυασμω μ έ την αναγκαίαν κοινωνικήν
  μόρφωσιν των.
  πίΙίΓΟΡΕΤΕΤΛΙΤΟΪπΟΙΠΟΤ
  Η ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΙΣ
  Τ0 ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΔΣΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού άντ»
  ποκειτού μας}.—-Διά των ϋημοσιευθέν-
  των νίων έκπαιδευτικών νόμων άπηγο
  ρεύθη ή μιχιή συμφοίτησις-
  Προβλέπετχι έηίσης ή ίδρυσις σχο
  λών. Τό σύνολον των Γυμνασίων, Αυ
  κείων καί έμποριχών αχολών όρίζεται
  είς 13Ο. Ανώτατον όριον έκάστης τα
  ξε«βς όρ.ζοντοι βθ μαθηταί.
  ΚΑΒΟΡΙΖΕΤΑΙΗ ΤΥΧΗ
  ΤΟΥ ΥΠίΡΙΡΙΒΜΡΥ ΡΡΟΙΟΗΙΚΡΥ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου____ _
  ποκριτού |Λβςΐ·— Έν σχέσει μέ το ύπε
  ράριθμον προσωπικόν των εκπαιδευτή¬
  ριον τής μέσης, εγνώσθη ότι διά των
  δημοσιευομένων νόμων καθορίζεται ή
  τ6χη τού ύπεροτρίθμου προοωττιχοΰ ου
  τως ωστε τούτο νά μή μείνη εντελώς
  άνευ οίχονομιχής καί ήθικής προστα·
  οίας.
  ΜΕΓΛΛΗ ΣΥΡΡΟΗ
  ΙΙΠΠΤΙΩχθΛΡΙΒΕΡΙΣΤΩΝ
  ΑΦΗΝΑΙ · Ιουλίου (τβδ ανταποκριτήν
  μα() —Κατα τος ημέρας αύτβς παρετηρή
  βη είς 'Αθήνας κα) Ιδία τα περίχωρα μεγ»
  λη βυρρεή Αίγυπτον πεφ·ίεριοτβν. Ή
  ουρροη »διιι άκοδΐοεται ·Ι{ ιήν προπαγβίν
  δαν τβδ ύφυπβυργείβυ Τουριβμοΰ όπερ χελευ
  τβ(«ί δικ διαφοράν μ·χρ»ν *ξι.ψ»οι ιήν 01
  οιν τής Ελλάδος, «πό τουριση»ής ακ«ψΐα.£
  καΐ διηυκόλυνε χον παραθεριομόν τ&ν Αί
  γυπτ(»ν «ν ι3'Αττι»$ μ«1 τϋ λοιπ& Ελλάδι
  ΒΙ ΔΒΜΟΙΙΕΥΟΟΥΝ ΚΑΙ .ΛΛΟΙ
  ΕΙΙιΊΙΕΠΙΗΙ ΝΟΜΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου Ι,του άντα·
  «οκριτοθ μας).— Ανεκοινώθη ότι έν
  αυνεχεία των δημοσιευθέντα» έκτϊαιδευ.
  -εικών >όμων, θά Βημοοιευθώαι «αί άλ-
  λοι μέλλοντες να ρυθμίαωσιν έν τφ ου·
  νόλω των τα έκπαιδευτικά ζητήματα
  τόσον τής κατωτέρας όσον καΐ αής άνω·
  τέρας καί άνωτάτης κχπαιοεύσεως,
  ΑΥΤΟΚΤΟιΜΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
  ΔΓ ΟΚΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΟΓΟΥΣ
  Κατ' ιΗήβεις εκ ΧανΓβ,ν χΕΙς ιήν μεοΓ-μβρί
  αν 6γ<|·ν 11β»ίβ)άίη( Ιέσετς 1>α λΐβιν ιίς τ*ν
  λαιμόν κιι Ικιοεν είς φ (ΐάλασιαν καεά τίν π»
  οβλΐβν τόθ Τβ*αι*)ΜΐΙ ΙιινΙτν ΟΙ λέγει τ*;βδ,«
  Μον/ίί |ίν«ί 6.««·μ.««ί
  Αίσιόδοξοι κρίσεις των "Αγγλων.
  Οί Γερμανοί καί ή δράσις τής Βαλενδίας.
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Ιουλίου—Κα·
  τα'τά έκ Λονδίνου τηλενρα
  φηματα αί Αγγλικαί β·η
  μερίδες γράφουσαι ««Ι τής
  βιιθνοθς καταστάσεως ά «ο
  κλείουν την εκτράχυνσιν
  αυτής βεβοιιίνου ότι ίκ5η·
  λοθνται «βντακόθεν διαθΐ
  σεις συνεννοήσεως. Ωρι¬
  σμέναι μάλιστα έ·ημερί-
  6ες υβογραμμίζουν την ι
  «ιΐεικνυομβνην τελευταίως
  Βιαλλακτικότητα ανδ μέ
  ρους χ—ν έν Λονδίνω άντι
  -ροσώ«χ»ν τής Ιταλίας καί
  Γερμανίας. Καί έβάνονται
  βτι είναι ονερβολικοί οί ε?6
  βοι ενίων βιιλ»ματικβν
  κύκλων οίτινες δέν ά «Ι Ου
  γοννά ωμιλήσουν καί «ι
  ρΐ άκελκιστικϊ)ς ζοφΐρότη
  τος τβν διεθνών «ραγμά
  Τ.**».
  Έκ Ββρολίνου νγ
  ται δτι δ €Λαϊκός Παρατη
  ρητΊς» καί «λλα ήμιεβΐση
  μα δργανα τοθ 'Εθνικοσο
  σιαλιστικοθ κόμματος άνα
  φΐρουν την δραστηοιδτητα
  την δκοίαν εκεβειξε κατ'
  αύτάς ^ Βαλινθια, άβοδί
  βουν δέ δία τα δημοσιευ
  θέντα άντιγερμανικα άρ
  •ρα είς την «ροβανΛνΙαν
  της ή δ*οΙα ώ; γ»ωστόν
  διατηρΐϊ Ιδιαιτέραν ύκηρε
  οίαν Αν Παρισίοις καί Λον
  δίνω. ΟΙ *ρθρογράφοι άνα
  σκΐυάζουν τα όφθρα αύτά
  καί τονίζουν δτι «αριβχουν
  τοιούτος 4ναληθε(ας ώστι
  -αρ* τβν Κυβεον<,σι«·ν •Αγγλίας καί ΓαλλΙας ικΐ στήθη τελευταίως ή «ροσο Ηή τ»ν άρθρογραθούντων Μ«ρΙς τοθτο νά ζητήση πα«τά«ασινή Γερμανία. Τηλ·γραφήματα ·κ Παρι σί«·ν άναψέρουν δτι ή «α ράταξις τής δεξιδς άντιτί θεται είς την Ινιβολήν τΔν νίων Φδρων, λβγεται Βέ δτι θά «ολιμήση αυτήν. Έν τω μεταξύ «αρασκηνιο κ·ς 6εξάγονται συνεννοή σεις ίνα «εισθϊ| ή Γαλλική Γιρουσίοτ καί βγκρίνη τδ οί κονομικόν «ρόγραμμα «ήϋ κυβερνήσεως Σωτάν μέ £ λαφοάς τρονοκοιησεις. Τα ζητήματα τού Δήμου Ηρακλείου, Ή ανέγερσις τού νέου συνοικισμοΰ Έκ/στρεψβ χθές ίκ ΧανΙ ών 6 Δήμαρχος Ήοακλε'ου κ. Μ. Γεωργιάβης. Ό κ. Δή μαρχος «ατά την με'ΛβατσΙν τού είς Χανιά έσχε συνεργα οίας μετα των ά3μο5!ων ύιη ΟίσιΛν τής Γενιχής Διοικήσε ως Κρήτης επί τρεχούσης φύ σεως ζητημάτων τοθ Δήμου. Ό κ. Νομαρχης καθ* α ττλη ροφοροόμεθα σχετικάς Ανέβα λ.8 την επιστροφήν τού διά οή μερον λόγω προκυψσσης ύτΐη ρεστακτΚ άνάγ>η;. Ή άνοβο
  λή τήζ ίπιστροφής τοθ κ. Ν)
  μάρχου σχβτίζβται έπΐσης μέ
  την υπόθεσιν της ανεγέρσεως
  τοθ νέου συνοικισμοθ «Ις «Πά
  τέλλβς». Κατά τάς σχετικάς
  νιωτέρας πληροφορίας μας ή
  4νένερσις τοθ νέου αυνοικι
  σμοθ θ— πραγματοποιηθή λ'
  αν προσεχός- "Η'η ελήφθη
  απόφασις νά οημοπρατηθή ή
  ανένβρσις χον κατοικίαν την
  31 Ιουλίου.
  Ώ; γνωστόν 6 νέος συνοι
  κισμός προβλέπβται δτι θΐ
  στεγάση ιτβρΐ τβς διακοσίας ά
  στένους προσφυγικάς οΙ<ογβ νείας έκ χον ένοικου^ον ήΜη βίς διαφόρους καχαυλισμοΰς καί τιαραπήγμαχα. Τα υπό ανέγερσιν οΐκήματα θά είναι ώ; βεβαιούται, τελεΐ ως συγχρονισμένα άπό πάσης Απόψεως κα( είς τρόπον ώσιβ νά άποτελέσουν 6να νέον καί ωραίον συνοικισμόν πληροθν τα πάντας τούς δρους χής ύ γιεινής διαβιώσβως. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΦ'ΑΑΓΟΡΑΣ ΑΟϊΥ&'ΝΟΥ Εκοινοποιήθη) χ6ές πρίς τάς γι«ργικ3ς άρχίς τό τιλιυτβΐον δελτίον τιμβν ΐ^ς οταφι&αγβ[ΐ9(; Λΐνδίνοΐ). Έκ Ι έ·λτ)νι*αιν Κβ ρινθΐίκϊν ένηργήθιιαχν ίλίχιστίΐ κεαξεις μέ τιμάς Πατε&ν πβίς 29)—-χά! 29)6, Πύργου πρίς 28)6 χκ( μιτρίιβν ΒιατΕτσ-ς πρίς 35)6. Επί Αΰβχεκλιανβν οβυλτανινβν εγίνοντο χατά την λήξοσαν Ιίϊο μάβα.ατιμαντιχαΐ πρίξ*ις. ΑΕ οοιιλ τανίναι τβν λοιπβν προε/εώσεων ϋν Ιζν,χήβτϊσαν καρά ιΐς άσ^μαν ?ον Βοοίοτόν. ΑΙ ίοθιΐοαι τιμαί ήσαν ι Ε έξ^(: Αύατραλΐας 42)— έος 50)— χά! 75)— &ι' Ιξα^ετι χίς ποιόττ,τας, Σμ6»νη; 40)— 1«ς 48)— Οκοΐας 36)-46)—, Κ^ή τίς Ι«ς 65)—, Νοτίου Άφρι.ής 36)— Ι»ς 42)— χαΐ Καλλιφορ »[«ς φυβιχαΐ 40)—. Αί τιμαί νο οθνται ιίς άνάλνοιν χατά ρα 'Δγγλιχόν. ΟΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝΕΜΠΟΡΙΚΗΝ 2Χ0ΛΗΝ ΟΙ ΕΞβΛΘΟΝΤΕΣ ΝΕβΙ ΔΗΜΟΔΙΛ ΑΣ ΚΑΛΟΙ Υπο της ΠαιδανΜγικϋς Άχ« δπμΐβις ίίβίόβησαιν χβές τα άκβτε λΐσματα τ&ν ε{«τ>σΐων των τκ·
  >(ΐβφο(τειν μαθητ&ν τής Σχολής.
  Οί έςιλθέντες %ίβι οημβδιδάοΝ«
  >οι είναι οί έ{ής:
  Βιβιλάνη; Δημ., Βούλγβρπς
  Έμμ,, Γϊωργιλαίάχης Δημ , Γρη
  ^ 'ΚΓάΙ)
  γρς μμ,ς);,
  Δρανδάκη Εύχγ , Δαμιανάκη £ο
  φία,.Ζΐρβος Άνορ., ϋαοτριναικης
  Εΰβτρ , Καρ«νικώλ«ς Νικ. Κοσμαι
  δάΜης Πκρ , Κ ουμαντάκη Ίνάν-
  νοι Κριτσωτάκης Ίωαννη;, Λου-
  λάχης Νικ, ΜαΛεφάχη '^ίντιγό·
  νη, ΜαλλικρβυδαΐΜη{ Μιχ, Μβρί
  νης ©ιβθΜροί, Μβτζιόάχης Άντ.,
  Νβσχοβίτου ϋλεονΐχπ, Μκαριταΐ-
  Μης Ι«ώργ, θΐκονομάκη Ελβυ
  Οιρία, Παπαίαχη; 'ίμμ. Παηβιδα
  κης Χριβτόδβυλο;, Παπαδάκη Μ«
  ρία, Ορβνούλη Ελευθερία, ϊπνρι
  δαικιις ΊωαννΓς, Σταματάχη 'είλ
  πινίκο. Στβυριώάχπ ίΙρήνη,Τζικ
  νάκης Ί*»«ν, ΐζβνιύάχηςΓβώργ ,
  ΦωτάΜη; Άντ.. Χ«λ«μπ«λά«η
  Μαρία, Χατζηδάκης Στυλ,, Χά
  τζηδακης Γεώργιος, ΧατςηαντννΙ
  αν ΊΜβννης καί Ψωμαδάχης Μιλ
  τιαδης.
  Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΕΛΑΙΟΥ
  ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΖΗΤΗΣΒΟΣ
  Κατά παραοχεθείσϊς αρμοδίως
  πληροφορίας δλβοχερής έλλε ψ ς
  ζη'ήβιιος χαΐ ακραξΕα έηΐ Ιλαί
  κν ΐΐ8ρετ»)',ήθτ) χατά την ^ήξ
  έβδβμάβα είς τίς άγοράς τβθ
  τεριχοθ. Τιμαί δ.ομαατικαΐ ώ,
  έχ ιτ]ς μή πραγμοιτοπειήαεως κ»
  λήσιβν έσΐ]μ«[ΐ·βΐ)οα^ είς χά χατ»
  θι έιτί«εδ*: "Ελαικ ραφιέ Δ. Α.
  85—86 τ! 1000 χιλγ. τοΐφ λψέ
  νας μιοβγιΕβυ μ έ επιστροφήν χι
  νβν δαρελίων λψένας προσριομοθ.
  "£λαΐα λαμπάΜτε πινχάβχθμ« Λ.
  Α. 76 1)2—78 τα 1000 χιλγρ. ι
  δ!«ις ώ; Λ*» ίροις. ΑΕ χιμαί χβν
  πυρ^νελα'ω·1 έχυμάνθι;ααν κέριξ
  τ&ν δολλκρΕον 22 1)2—23 τα
  100 χιλγρ. φίμπ
  ς ργ;^ς έξ< τάσεις ίιά φ ιίοα^ω^ή* μ»ϋ- ι*ν ιίς την Β-μοο£αν 'Κμτιοριχήν Σχβλήν Ήραχλιίου επέτυχον Κζά Π6 ΤΑ ΛΡΩΜ4ΤΩΛΗ ΦΥΤΑ ρί, Σταθοπευλςς, Χβρίϊ η; £ΙοΧλάχΐ](, Κβοτβχΐίς Ώοτβμιοινά Φ Πδ Α,, Λβυλδόδηρ, Φ , Ν., Ιΐαπαίάχ-;, Γ., Καλ·^ΐ;ίπου λ·(, Παπαδάκης, Π., Άνίρουλιδί Δίλ, Μχραγχάχη ,Γ. Μκι ραγχβυλιίχΐ}(, Ρ. Πχλτε ](, ^λιαρά»ΐ9{ ,, Κ., Λιαπά ^(, Έφ^βιίμςγλοΐ', χαΐ Μκριχγχά χΐ] Κλειώ. ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΗΜΟΑΙΑΑΙΚΙΑΟΜ Αφίκετο χθβς ίνταθθα πρές έ ξίτβαιν τβν Πϊός διοριομίν Βτ,μο ίιδβοχάλβν χαΐ Ιφβδιαομον τού των διά πιοτοποι^τιχίν ογιίκς 6 οχβλΐβτρβς Κρήτης ν. Γ. χ,τζ^ ίης.Ό χ. Χχχζ—γρ-γίρ-; ■ χθΐς χά Ι τίος ίποφβπήοαν τας εφέτος μαθητάς %ς Πβιοκγ» ^ Άχ«Ϊ7)μ[βς. Σήμιρεν 6 χ. οχολίατρος άνα)«;εί έηιστρέφβν είς την Ιϊράν χου. ΙΔΡΥΣΙΣ ΑΡΤΕΡΓΟΖΤΑΣΙΟΝ Κσχά πληροφορίας έξ Άθη νών 6 ύφυπουργός τής άγορα νομΐας κ. Κρητικός προήλθεν είς την απόφασιν βπως προ βή είς την αθρόαν έκδοσιν ά ιθν (βίύοεως νέον άρτεργο στασ'ων άρκιΐ οί λσμβάνον τις τε Οίας νά δηλώσουν 6 ττίυθύ>ως βτι θά ιισρίχουν
  ι(ς ιήν κατανάλωσιν τόν δρ
  τον κατβ §0 λε*,ά κάτο

  Διά βιατάγματος άπηγορεύ
  θη ή έκρζασς χον θυμαρΐ
  ών καί «θρουμττών» ι[ς τάς
  κερΐ τβς μβγαλουτηλβις έ<τά σεις. Τό Ύηουργβΐον Γεωργ! άς βπβρ προ,βη ιίς την λίψ ν τοθ μέτρου μελεια χον τρό κον της χρησιμοπο ήσεως χων φυτον αυτών διά την παρα σχιυήν άρωμάτων. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΣΠΟΡΟΥ Δι* 6πουργΐκΓ]ς αποφάσεως) άπηγορβυθη ή εξαγωγή ιίς τό εξωτβρικΰν καπνοσπόρου, χαλκοθ ψϊυδαργύρου καί άρει χάλκου. £π!σης απηγορεύθη ή έξαγωγή των,απορρΐμμάτων των ανωτέρω μετύλ>ω/.
  II
  Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΚΡΕΑΓΟΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΑΪΚΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
  Υπεγράφη απόφασις τοθ
  κ. Ύ*υπουργοΟ Άγορανομ(ας
  διά τής οποίας απηγορεύθη
  ή πώλησις χρέατος είς τος
  λαϊ«ϊς άγορβς μέχρι χέλους
  ΣββτβμβρΙου. Τό μέτρον έλή
  φθη πρός προστασίαν τής ύγεί
  άς τοθ κοινοθ έξ άποσυνθέσε
  ως τοθ κρέατος.
  Ο ΕΛΛΗΝ ΑΓΡΟΤΗΣ
  Κατ' βΐδ/αιις *ξ 'Αβηνϊν
  μελεάταιή ενεργεια Π^νβλ
  ληνω» έράνων διά τή/ άνέ
  γερσ>ν τΐμητκοθ μνημβΐου είς
  των Έλληνα άγρότην.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΖΟΗ
  Τό Υπουργείον των Έσω
  τερικών εζήτησεν άπό χούς
  Δημάρχους ΰπως ύποβάλουν
  κατάστασιν ίμφαιίνουσςιν χβς
  ένεργηθεΐσας ιίσπραξβις έ< χοΟ,ΔημοπκοΟ φόρου έκΐ χ©ν μετα«ερομέ>ων πρός καχανά
  λωσΐν έγχωριωνπροΐοντων,τοο
  φόρου σφαζομένων ζώων καί
  τοθ εξαγωγικοθ φορου επί δι
  αφορών είοων.
  <1 ΚβΙΝΟΤΗΤΕΣ Τ·Υ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Η Ε8ΚΙΚΗ ΙΕΡ«3ΠΙΡ|| Δι'βναφβρβν ιω ν ηρΐς την Νςμβρχίβν αί Κοινότ)τις Πργε Μί χαΐ 'ΔγΙας Βαρδαρας Υν»ρ[ βτιή μέν η^η <ψί[φ10,ν § 090. ΑΙ έν τβ άγορςίμος κυμανθεΓσαι χθές τιμαί των διαφόρων ένχωρί ίον τιροΐόντων είχον ώς κάτωθι: Χονδρ. Λίαν. Ελαια 5 βαθμων 12.50 46. „ κοινά ίθ. ,. ραφινέ — λευκοΐ α' θΐνβι Άρχαν. τό μΐστατον „ ΜαλββυζΙου Μέταξα Κουκοθλια ΔΙκταμος Δέρματα βιδέλα "Δρ,, βακβτα β 27. 31. .. β' 25. 29. πυρηνελ. α' 23. 27. .. β' 21. 25. μουργέλ, α' 23. 27 β' 21. 25. 50 6 400-608 60-120 250 45 80 88 40-10 00 —93 50—60 180 ______ Β8-Α6 Τιμαί Συναλλάγματος . „ . 'Δγορα Πώλησις Δολλάριον Π0.30 111.30 ΛΙΡ° 546. 660 Κορώνα Σουηδίας 28.10 2886 Φράγκον Γαλλικόν 4.ι6 ι30 Φράγκον ΐλβιτ. 86.25 85.60 •ιορίνι Όλλανοαιό» 60.Β0 βΐ.ΐθ Μ· 180 νοδέρματα α' Προβατοοβρματα Άρκαλοοβρματα Πρωίσ Τετάρτης 7 "Ιουλίου 1937 ΠΡΟ'ΠΗ ΗΑΓΓΛΙΑ 811 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΤ1Π1ΣΛΝΗΙΒΔΝ0ΤΗΤΔ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ ΩΣ ΕΜΟΟΛΕΜΟΙΙ ΕΣΗΜΕΙΟ8Η ΜΕΤ1ΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣ ΤΗΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΑΟΝΑΙΝΟΥ: ΑΘΗΝΑΙ 6 Ιουλίου (τού άντα ποκριτού μας).— Κατά τηλεγραφήμα. τα έκ Λονδίνου πρός το Αθηναϊκον πρακτορείον μεταξύ των επισήμων*^ γ Υλικών κύκλων ήρχισε νά γίνεται σοβα· ρά σκέψις δ«»« αναγνωρισθή ό στρχτη· γός Φράνκο ώς έμπόλεμος, οπότε θά επιτραπή ώς είναι φυσικόν *χϊ ή προ μήθεια πολεμοφοβίων είς αυτόν, θ' ά. ναγνωρισθϋ βέ καί ώς νόμ-.μος Κυ· βερνήτης τής ύη* αυτού κατεχομένης •Ισηανίας. Τα »ύτ* τηλεγραφήματα ηροσθέτουν ότι σημειουται μεταατρο. «ρή τής »Αγγλικής πολιτικης κ αί τουτο ένεκα των μεγάλων οικονομικήν συμ- φερόντων τ« όποία Ιχει ή Μ. Βρετ· τανία είς τα ύηό τόν φράνκο εβάφη καί ί6(α είς Μικλμπάο. ΕΗ^ΤιΤΰΠΑ ΕΚαΗΛΟΫΙΙΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ_ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 6 Ί·υλ(·υ (τ«6 αντ«κ·κρι τού μ«£).—Πληροφορίαι έκ Π«ρισ(ων ε!ν« φέρουν ότι ή είδησις καθ* ήν ή 'Αγγλικη χνβέρνησις σκέτττεται αοβ«ρδς ν' άνκγνΗ ρίορ τ·ν σϊρατηνόν Φί«νκο ώ; εμπόλεμον γν«σβ»ΐα« μΐταξύ τβν ίπισΐ,μων γαλλιχ&ν χώκλΜν έκρβκ«λκσι β«9ιΐ«ν βυγκίνηαιν καί μεγάλας ε<νΐ|βυχ{α;. ΟΙ Γάλλοι «ββοϋνται βπ 4 άναγνώριβις τού στρατηγβθ Φράνκο υπο τής "Αγγλίας ώ; εμπόλεμον, θ* οομά νη την Απαρχην τής πλήρους μβταατρ·φ(Ί( τής Βρβττανιχής έξωτβριχής πολιτικης ίναν τι ίλ«ν έν γένει τβν «ύρΜΛ·ϊ*8ν ζηταμ·» χων. 01 ΕΠΕΛΘΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΕΛΕίΧΟΥ; 1ΙΜΙΟΥΡΓΟΥΝΠΙ_ΝΕΛΙ ΕΛΠΙΑΕΣ ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού άντ«- ποχριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ ΛονΒίναυ άγγέλλουν ότι ή έπιτροπή μή επεμβάσεως ανέβαλεν έκ νέου τας εργασίας της. Έν τώ μεταξύ ό πά ρ χούν σημαντικαί' ελπίδες ότι τελικώς θα κα- ταστή δυνατόν νά επέλθη συνεννόησις ως πρός την αακησιν τού έλέγχου καί την άνάκλησιν των ξένων έθελοντών έξ •Ισπανίας. Πρός τούτο «ιεξάγονται οραστηριαι οιπλωματικαί ζυμώσεις. ΕΠ1Ν1Η1ΤΙΙ ΠΛΝΤΟΤΕΠΡΟΠΙΙΪΙΝΤΙΝΤΕΡ ΑΟΗΝΑΙ 6 Ί.υλίου (τού «νταη.κριτοθ μ«Ο— Τθλβγρβφ.δν «κ τού έ,»τ«ρικ·8 ·ΐι τα ατρ»τ*υμ«τ6ΐ τ·δΝτ«βίλβ ίοχο/ νέ«ς ε· πιτυχίβς Ιν τδ προϊλία», βύΓδν πρές τ· ϊβντβίντβρ μίο» τβν πλησί«ν τού»» §ύΒι βκομέννν όρ.,νών ονκων χούς *«·(·»< |ί χ·»ν οχυρώσα ·1 «ρυβροΐ. Ή προίλβαις ιεβ τ·«ιν μβιχ&ν μικράς οιαρκΚας σ«ν·χΙζ«τειι κρ·ς τ·ν λιμένα τού £«ντ«ντ·ρ ΐ·υ 4«·1 ·« η κατεΐλΐ,φ,ς έλπίζΐται ότι 84 «ί«γμβτ· ΕΦΟΔΣΕΝ ΕΙΣ ΒΡΥΞΕΑΑ1Σ Ο ΒΕΑΓΟΣ ΠΡΙίΒΥΡΟΥΡΓΟΣ βιο,ωνικβς πληρβφορί», έφθϊβεν είς Βρυξέλλ», δ Βέλγος πρώθυπουρνοβ τέβη εις Αμερικήν πρός έξευρεσιΓέ- βαφους συνεννοήσεως βι» την άρ«ν των ά £έ »?λ1λ αφίξει τού συνηντήθη μετά τοΰ βως Λεοπόλδου μ·θ? ου ϊΛ. ιϊϊ *ραν συνομιλίαν επ Ι των ΙΪ^ Γ3δ£ Βέλγος ηρωθοηουργός διήλθεν έκ ΑονβίνοΙ λτ· 4 «ον|>γοβ «,