94497

Αριθμός τεύχους

4608

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

8/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  ίτησία λίραι 3
  εξάμηνος 1
  ΆμερικΓ,ς
  ετησία οολ. 15
  έξάμηνος > 8
  πατά φύλλον
  Δρ. 1
  ΠΕΜΠΤΗ
  8
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΔΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕίΔ
  Ο1ΟΖ ΜΙΝθΤλΥΡθΥ
  ΤΒΠΙΐΙΜ ΣΤΙΤΜΤΙΊ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ΙΙθΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4608
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ
  Ύκβγραβέντες ΰ<τβ τβδ Βνσιλέω; αιαστβλπβαν κ«( ιβημβα.*όαησ*ν είς την εφη μ«ρ(δα της κυβερνήσεως οί νέβι ν·μβι περί διοίκησις χβί β1 νβθιβργβνώοεως τής Μέ αης έκκαιδεύσΐως. 'Ακβ τβδ έκβμένβυ δέ αχβλιχβδ Ιτβυς ■β τιββθν βμέσως είς έφβρμο γήν. Εβί κρέκει νβ βμβλβ γήσυμιν ίτι βΙ νίμβι βύτβί ίΐντβκβκρίνβντβι κβί ■!( τβ χβινβν βΐσβημα καί είς τας αυγχρίνβυς έβνικας ανάγκας ΟΙ νάμβι αύτβί έκιφέρβυν κβλλας καί β*θε(βς τρβκβ· ηβιήβεις ιίς τέ) έχπβιο««π·| κβν μβς σύστπμα Τβ κυριώ, τερβν ίμως αυβτατικβ'ν των κου δ(δ·ι κβί την κβτιύβυν σιν ιΐς την εκπαιδευτικήν μβς κβλιτικην είναι βτι πΐρι •ρΐζβντβι τβ κλβσσιχα Γα· μνέαια καί Ιδρύονται αντ" κύτβν αατικβ σχβλιΤα. Πιρι βρίζοντβι δηλβδη τα σχβ λιΐα α«ό τα β*οΐ« έξήρχβν- τβ κβτ' Ιτβς κερί τβς 1{ χι λιείδας τιλειβφο(τ«ν μέ Ιν ακβλυταριβν ιΐς τ* χέρι τβ βκιίον δέν εχρησίμευεν είς τάς κερισσβτέρ«ς κερικτώσεις ■Ις τ(κβτε αλλβ εΐηά ιίς τβ νβ έγγρείψα ■*{ τβν κάτβχβν τβυ, αχαίριστβν σύντρβφβν τβδ βΐβυ τ·» την δυστυχίαν κβί,την βνεργΐβν. Διατί βύτβ αυνέββινι δυσπίχβς. Έκ τβν Ιζ χιλιάδων βοτβν τελειβφβί των τβν γ»μνβσ(«ν, εν μέ· ρβς ένιγραφβντ· είς τβ Πά- νικιστήμιβν κβί &λλ·ι μέν έτελε(ννβν κβί έγίνβντβ επι ατημβνι;, έ£ ιδ κβί β έκιστη μβνικβς ύι.ερκληΒωρισμο?, &λλβι οέ έτρέηβντβ έν τω μετβζύ είς άλλας εργασίας η κβρέμενβν συντα(ιβδχβι φβι τητβΐ. Έν μέρος ελάχιστον •κερρβκ,άτβ είς Ιδιωτικαίς έρ γβσΐας κβί έκιχειρήσΐις. Κβί τβ &λλβ μέρβ;, τβ μεγβλύτε ρβν Ιμενβν ανεργβι ~ τβδνπς ακβ τβ ΕρβΥβς διβρισμβν κβί σίτισιν. Κβ ν«·( βέ δέν έκίστρεφΐ πρός την μπχίρβ γήν, κανείς δέν κατιδέχετβ κλέβν νβ ηύ την Ιδίαν μέ τβν πβτέρβ τβν έργασίβν. Διβτι εκεκρατι δυαΐνχβς η όλεβρίβ αντίληψις είς τβν τ*κ·ν μβς ίτι η Γ της τβδ τελειβφβίτβυ τβθ Γ» μναα(βΐ) εΐνβι ίσυμβίβαστβς *ρ·ι την χΐιρωνβκτιχην έρ γασ(βν. "Ετοι εδημιουργήθη •ύΐβς Α τερβστιβς ατρβτβς τβν ανέργβίν τβδ «διβνβητι κβδ πρβλεταριατβν» λεγβμέ νβν, Ινα ατελεύτητβν κλη Ββς βνβροίκνν κ·ύ εΐτι ι ρβίνβντβ κβί Μβτεστρέφβντβ ψυχβλβγιχβς κβί ήβικβς »1τε Ιτρέπβντβ Κ6βς βχράτητα;, γινβμενβι ιδχβλβς λείβ καθε δημβγωγβδ. Δέν θα ύτεί| ~ λβιπβν &νθρωκβς λβγΐΜβς ακιπτάμινβς η·ύ νβ μην επι κρβτησρ τβν χεριβρισμόν τβν σχβλε(ων αίτβν. Τβιαδ τα μέτρβ κλλνατι Ιχβυν λη φΒφ χβί είς *λβ τβ &λλβ πρβ ηγμένβ καί κβλβς έργβνω μένβ Εράχη. Τβ καραδειγμα δέ τβν κρβ τβν αύτβν 4κβλβ«β·ίσβ η Ευβέρνηα.ς μα;, Ιδρύιι άντί τβν κβτβργβνμέννν κλβα σικβν γυμνασ(ων καί ημιγυ- μναα'νν, ίστικβς αχβλ#( «Ι; τε>ί ίηΦίοις βΙ Έλλην*·
  ατικβν αχβλβν μάνβν Πι
  σίεό·ί»εν— καί αύτβ έξ*γε·
  ται κ«ί απβ τας δηλβίβεις
  τβν αρμοδίων ύιβυργθν
  χαί τβθ κ. πρκθυπβυργβΒ
  χαί ακβ τα πνΐδμβ τβν νέ
  ών νόμων κβί τβν βίτιβλβγι
  κβν των έκ8έαευν—Ιτι θβ
  αυμκληρΗθί) η Ιχκαιδιυτικη
  κροσκάθειβ τβδ Ερατβ»ς καί
  δια τής Ι δρώσι νς παντβθ, είς
  Ιλας τας έκαρχιαχνς πόλεις
  καί τα γιυργικβ κέντρ»,
  αχβλβν έκαγγελματικης, βιβ
  τιχνιαη;, γενργικης χαί ς«β
  τιχνικης μορφύβιως. Καί τβδ
  τβ δια νά τρακβ&ν βΐ νέβι
  ιίς κραχτικα έπβγγέλματβ
  άλλα καί δια να γναιρ(ζβον
  ν' ααχβδν τβ έκάγγελμά των
  κβί νβ έκτιλοδν τ#ς έργααί
  άς των μέ έκισΓημβνικήν μέ
  ββδβν καί ακριβί) γνβαιν
  Ή οομΐρινή '£λλβς δέν εί
  ναι βεβαία ή κρβ κινηντβ
  έτβν κρντβγονβς χώρα, κου
  δέν εγνώριζε καμμίαν &Λ
  λην εργασίαν καρά
  ωργίαν καί την ναυτιλ(αν.
  ϊήμΐρβν α ·Ελλας εχει βι
  βμηχαν(«ν αημαντικήν, κ«-
  θι,μερινώς Ιξελτβαομένην μέ
  άΧματώδη ταχύ'ητα. Έχει
  έμκβριβν ζνιιράν. "£χει να»
  τ>λίαν άχμκζβυσβν. Έχει αη
  μανηχέν τεχνικόν έζοκλι
  αμάν. Έτβιμαζετκι νβ έκ
  τβν κλβδνβν τβδ
  ύ/τεδαφ·υς της. Έχει κΧοιιτι
  σθ|3 μέ μεγαλα τεχνιχα, κα·
  ραγνγικκ, αυγκβινννιχκά,
  λιηεννχα Ιργα. Καί επί κλέ
  βν σογχρβνΐζει την γεωργί
  αν της έκί νέ«ν έκιατημβνι
  κβν βίσεων. Χρειάζεται λβι
  κβν εΐδικιύ; έπισττιμονας καί
  εΐδικευμένβν, καλβς μβρφω
  μένβν εργατικόν πρόσω*»
  κβν δια νβ κινι) τβν κβρβ
  γωγικάν τας μηχννιαμέν.
  Εβί διά την έχκκίδευαιν
  κβί την μόρφωσιν αύίβϋ εβδ
  πρβσωπιχβί, ητβ άνίγκη
  πράγμαη νβ ΙδρυΒβδν εί δι
  καί σχβλβί τΗτβ καιρβς δή
  λαδη νβ κρβαγειωθοδν κβί
  οί νέβι μβς, έστω κβί αναγ
  καστιχβς έκί τής κρβγματι
  χβτητβς κβί νβ έγκβτβλΐι
  ψευν τα σύννΐφβ τής φβν
  τααΐαςκαί τα ένΐιρα χβί νβ
  γίνουν πρβχτικωτερβι διά
  νά γίνβυν κβί ώρέλιμβι καί
  είς τβύς έαυτού: των κβί είς
  τβ "
  ς χβντά—ίπβλύιΐβς χεντά—-«*
  χέρια «£}.. ςρ(λ-νθοθ(1 Κίχε ««ι
  5>4 βλίπιτε δ 4Ρε5φι6ες χαί (3Ε-Θ-
  πΐρΐαιά^ερα τοθ §*·ς νέ κόβη χ»!
  ν£ το στρτβη Οϊτιρ» ά λ! γκλλτ
  %ί. ΤΑ κελναγτχαν φρούρ'ον δυ
  δέν είνε συχνά χαταδιβχτι
  ά
  Άφ' Β»» τ) γυναΐχκ κβττ]λθε
  οϊέ πείΕο ττ]ς βΕακάλτ,ς—δ χαιρ«ς
  ΙΗειψι χαί Ιλειιψ τν χαί αί αυνέ
  «ιΐίχΐ τού. Ό χοίνος τώρα είνε
  1£ο)ύκμ9ζ: Τέν άπορροφιϊ ίΧίχλτ,
  ρον τ) αχέψ:ς τοθ τιμΐου χέ·8ους.
  Δέ/ δΐχίοχοιιν πβοβΐή'^χτ» τι&κλέτ
  ΐις έίβ! 'Η τ·ιΐ3ΐ}έ:τ«, ή οιμνή,
  ή άτλτ] χοιΐ φΐγιυράττ, ουγχβδνως,
  έχεται χάθε τέλος ταθ μηνός ρι
  γβιιλαρισμέ»η χαί άψιγ*,· Διν &
  τίρχευν Ιρβτήματα γενιχώτερκ.
  Διν δϋάρχι τίκοτε τ» άντιχοΐνω
  νιχόν χαί... χαιροσκβηιχόν—·χατά
  τόν παλαιόν πάντοτε χβιροσιΐίηον.
  Ή έεγααίβ 18» άπ^βαίνει τό ώ!
  ραιίτερβν μέΐον έξ'ψ&οΐνς χαί έ1
  κ.ββλ^ς, σϋγχρδνβς ϊέ 1>α( άπ)
  μηχαντ)ς θιος είς κροβλήμχτ» χοι
  ΕΚ
  ΤΙΣ
  ΤΙΣ ΣΥΓΚΑΗΣΕΟΣ
  ΤΟΥ ΕΛΕΓΙΟΥ
  κβρβΐτ ιίτ·«ς γ
  ί μβϊ τεχνΐΝπτ; γνύο*$ς
  4 4 ( 4 ύ
  νβι
  ^ 4 ο^
  ς £*ϊ(ίΛ/ιτ*ί όιέ ν« είμ
  νϊι Ιρν·(εται «■) νέ «1
  6 1
  ρινήν ίκβχην της ρ*γ6*Ι*ς
  Α(ιλ(,ΐΜς τβν Ιηιοτκιμβν
  ■■Ι τϋ( τκχνικβς *β τήί α»
  νιχ·0{ λλλβγΙ,ς κβί τΐλΐι
  ή β βδ ί
  ΟΠΩΣ ΔΙ*Β»ΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΕΡΠ.ΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
  ϊ ΐμ
  μ 'Η γοναΐχ* πρέ
  κει νά μείν^ οτό ελεύθερον κεδί
  όν ττ}ς βιοιτάλ*]ς—χαχά την μέαςν
  λύίΐν τ·0 ένδιαφιρθένχβς αρχιχ&ς:
  Μί<ρι ττ]ς σχιγμ^ς τούλάχιατον ικύ θτ γίνη σδζυγοζ χαί νοιχοχα ρ3—Πίύ θά μπ| οτδ σκίτι τδ δι χδ τΐ){. Τότε Ας άφοοιωθϊ έξ δλο χλήββ» οτό ν·ιχοχιιριδ. 'Η έργα ο!α άλλας τε θά τής Ιχη χρ*4βι μιόαη ώς κεΒίον μαθτ,οεως, δχι μίνον εΰ;ύΐερ« χοΐν«νιχτ]ς άλλά χαί !ϊ ί ΑΙ2Μ0ΔΑΙ0Σ ΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ» ΛΥΣΙΣ, Λ5γ*ς πολύς πάλιν Βιβ τάς έρ . ζομένας γ«νοΙ<ας, Τέ κρέβλΐ) μα: 'ΐργαοία ή νοιχβχκριί;—χί8· τα ι έκί τάπητος 4«έ ιιελλιυς χαί /$ μ| αφΐρομίν»), ί^ιλοθν Βμ·ς χκΐ ο£... ί έί ΐ νρ —Δέν τΐθιμκι ι Οτε 6κι· τής μι· βς ιθ:ε δίέ; ι*)ς 2λλ-ς βηίψι· •ς... Έχοιιν καί αί ίύβ τα απ« δειχτιχά τβυς έκιχιιΐή^χια—μιρι χβί βμ»(-, ίχι ουνελιχβι! Έ5β, ϊρχ αίήριτος ανίγ«Τ] νά έκι χρατήση ή μίστ) λυα ς. ΈπαραοΌξολογοΟσε 6 «οκβθετή οας Ιιοι τό ζήτ-μοτ; Διν μισολα 6ο0ν δλίπετε ιίς το κροχε'μενον καρίγοντις χαθαρβς Θι»ρΐ)τιχο1 μίνον, ή ουνΐαγματολβγιχβΐ ή Βι χονβμιχοΐ ή «ΝονομιχοΙ 1) ίέ< ξα(ί ω τί &λ·. 'ϊψΐαχατχι κβί ψι χολβγιχίς καράγον, |»ας ά γβν σι»ή9βς Π7ραμΐΒΐομϊνο(, έξ βμ»ς μέ τιυς ίλλους οιϊ·κ 1 ς. —Σννεκβς πρίπει ν* γ(«η χ«Ι μέν χά Ι τοθ !| άνϊλιισΐς .. ίπρέοΗεοιν δ προλα/ήσζς. Ψλ θίλιις νά η%<... ηη Ινβς άΧλος κιΰ ήθελι να τταΐζϊ ΐι Ι τάς λέξκς. Ό ηρβτος ϊέν βπήνιηαι. Έητ] ριν Εμνς ίυέ τρείς δίϋειές «ου ξές αηό τέ τοιγάρο τού χι' & τό 6?έμμκ τ·υ νά λθ φ];μέ»ο μίαα οτά ζ(γ ζγ χαηνοθ. "Ιατβς είχιν Ινα λίγς νά Πίβ;ε6ΐ Βτι χο! ή ίπ οτιςμννιχή Β- λ»ς Βιολνυ ψίχβνίλυοις ΙχνροΟ- αεν έδα>. Ήιιίαι Ιηίμενιν δτι συμ
  κέραομά τού ήτο κάντοτε ή μέο~
  λύσις ή ίπβΐα Ιπρεκε νά 6οϋ) ατβ
  έκίμαχον ζήτΐξμ».
  —Καί χβρίς αντιροήσεις μάλι
  οτα χ» Ι χάριν τ·0 χοινωνιχοθ ου
  νέλευ χαΙ χάριν τοθ "Κθνβιιι! ίπβς
  Ιλεγιν έν έκιλόγφ χ«( ώ; νά διε
  τώπ«βνιν έκιταχτιχήν άξίβσΐν.
  Ν* ......____ __________
  χει κολλτ) ι&σΕα ύ;α άκέ τόν έν
  ψ^χολογιχον παράγοντα. 'Η
  ον-έ η γυναΙχΗ είνε Βλΐ) ψυχο
  .-. . 'Αφ' Ιίου έγ,κατέλιιψι τί
  κιρδίζι τβθ ουνιιχιβχβθ ηαραθύ
  •οί» οκοα *λ&τ οτ· χ$κϊ τ·0
  μι Ο—νέ,
  τί
  ρ, τε χορίισΐ
  β; 1/ΐνιν.. ίοωτ$ρι*ίς
  ίλλβΐώνχβ Ι β η(ΐχϊ μηρΒΟΐά
  οτί) γρα»·μΐ)χβν*;—οί» γχιοΙ *λ
  νενίς ταμείΓ υ ή γενιχά ίηου ή βι
  ο«ά5η ιίνι Ιλι6θερ·ς οτΕβΐς χκΐ
  σοναγο»νΐαμίς. Κ«( 5ι~κβριë χά!
  ίξ'οταοθε Βιά την ψυχικήν τΐ}£ με
  τβλή «Ο ιίχε να καλαΙθΌ πρό
  «βντίί μ* **ψοΛΙοι<ς αί»νιδ/βι/ί Ι έλ 1| λου χας στήν Ιργχαίαι χατΐχει »■»»*», τω; καιιμϊτιχό*· «ιριιχόμενον, έ-' νά λέγι ίλλςτε ί*ας ψί μινιαής. Κιί ?*ν ιίχε νομΐζ» £5ιχβν. Τέ πρβΐ' λ. χ. τΓΒβσίχοντες τί με λΐααια τβν έργαζομένω'Λ ξεχνρί ( ζαΐε άμΐανς τάς ΐίελίααας άπβ τούς. . κηφήνας. θ<λ« νά κ·ν 8 τι ή γυνοΐιτα είς μίαν μεγάλην (χκροσακι ι ίλβς διο δ,εξι χαί τ^ν ούτοκεπο! θΐ(5ΐ τής έργαοΕας. Πηγαΐνει έχει μέ μία φρεσχά&α Ιξβτεριχή μ' Ινα παλμό χαροόμινο έ3ατεριχϊ]ς ζ»ήί. Είνε ώς νά Ιχη άντιλτ] φθ) Εκ ή ζοή στζμιρον χατχχ'β τα ι χαί δτι τό αύϋξούβιον έκι τυγχάνεται μέ την έλεύθιρη βιο βάλη κιϋ είναι σιγά-οιγά τό άκαν χον χαί χτ)ς υλικάς ίξ^ττηϊΐιήσΐ- ω(. Βεβαία Η> 5κο3τ.ηρ[ζιο δτι
  οΕ ά'ίρες μηροοτά οτό ξέακα
  σμα αύιί, καίρνευν 8λα>ς 5'ολοιι
  τόν χαραχτ^ρα τβν χηίήων. Έν
  ηάογ πΐριπτώοΐι άηένκντι τβν έρ
  γενομένων έπροφύλβν—οί έργα
  ζίμινοι, φαίνονται 6κίδουλβι ιί)ς
  ΙργαοΕας άντί νά φαί> ιαηαι χατα
  χψ»Κ ΙΙηγαΙνβυν έχ·1 μβ τό Ο¬
  νος δποδίχβν ί) χαταδί»β»ν, έ>ώ
  όιίγα μίΐρα άχό τβ πλειΐ(έ< του( —ποίον εξέλιξιν επήρεν άλήθεικ τό κλευρέν τ?0 Αδαμ!—οργιά· ζουν τα χΐώ,ιατα ττ]ς ζ»τ](, ανθ: ζβυν ύ £νΐχες παπαροθνις τ*|ς &? μτ)ς χαί τη~ς βελήυεβς χαί γενι »βς τα κάντα ·οδίζουν μέβχ α 1«α κολυκβίχιλο παλμον ψ^χικτ}ς ιύεξΕας ικϋ Ιϊι χαχατρΐδεται μέ ΐνακοφΐσ^αΐιχέχητες χαί μιχρο βυμβιίαομβύί, κροχεΐμένου νά έ ξαοφΐλίοη τό άγαθέν τ{|ς ζ««]ς Και τί οκαιιααιέΐερον: 'Η αυτβκε «οίθηοις οοιή είνε τίθϊν φχνε ρή κου μεταδίδεται χαί σ^υς συμβχΒΙζβντας, χάρις νά λειτουρ γήοη χανείς άούρμχτος ή νά κα ρβυοιααθοθν άκοδεδειγμένβς τα αί άνικ τηλεκ«Ετ]5ΐ«ά φχινίμενα! Εί^ε παλ^ΐ (οΐορία β» έξελΐ χθ- είς δπιθεβιν χαθ3μΙρΐ)δ·ν ά Ιβι—ς. —Δίν /χα> χβιρύ νά α'άχιχκΛ
  χι 0>»ντ9 ΜχνοΙ» λέει ο! χάκοΐο
  οομίντζο ά< θιΐν^Ο^*1 **λ4 Ε «άς1 Γάλλος ·ψΙΧβς χ%ς χαρ! Λ.». ος ) χ1(ί γειτβν ί; είχεν χαιρί νά γ φ. "Αλ>α»ί τε χχΐ δ ηβΧαιίς Βίρ
  ς ·ντς χΐιτον.Ας ή«... χαιροοκδ
  κος. Κ»Ι φ»¥χίζ§βν§ τβ ίηοχέλΜ
  ομα. Τα ουνοιχικχά χαμόοκιτα ή
  οαν πελκβνιχά φρουριβ. 'Κιόχοιι
  νέ Βμβς χάμκοοες φβρές δ χαιρο
  σχόπβς νά ιθρΐβχι τόν... χχιρδ
  κρΐμβ. 'Απδ τή οτινμί^ εχι!ν«; Λρ
  χιζι το Β(Αμα τ·0 ξεχορτΐομβτις.
  ΟΙ ηραβάΐκ τ·0 ίεΐλινοθ—ΐά τρβ
  γι&Ιια τ*)ς ν^χτχς—Ιφιρναν τό *>
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ
  ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
  ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
  "*Ή Όργανοηκή Έπιτροπί)
  τής ΠανΆληνΙου Γεωργικής
  Έΐθίσεως Ζττππβίου εΐχε μίαν
  ωραίαν έαπνβυσ.ν: Ν) όργα-
  ν ώ 0(1 πανελληνίους έράνους.
  ΚαΙ μέ τό ποσόν πού ΘΑ συλ
  λέίη να κατασκευάση Ινα μνη
  μιΐον άφιβρωμένον είς τόν Έλ
  ληνα άγρότην, «ίς τόν γίωρ-
  νόν. ΚαΙ ιύΐυχώς την ιδέαν
  σύτήν την ένίκρινβ κα( την
  ιΐαθέτησε κσί ή Κυβέρνησις.
  *Ηχο καιρος ν' άιοδοθθ' ή τι-
  μή αυτή ιίς τόν "Ελληνα χω
  ρικόν, ιΐς αυτόν των άκατά-
  βλητον ήοωα καί τόν ττρωτβρ-
  γάτην καθε δόξης τοΟ'Εθνους,
  χάθε μεγαλβΐου τής φυλί]ς.
  τΗτο καιρός νά αναγνωρι¬
  σθή καί έκισήμως ό ρόλος
  τοθ γεωργοθ είς τόν εθνικόν
  καί τόν κοινωνικόν μας οργα¬
  νισμόν. ΚαΙ νά δοθή ϊ(ς τόν
  εργάτην τοθ κάμκου ή θέσις
  πού οικαιωματικά τοθ άνήκβι.
  'Υπήρχε ουστυχθς είς την
  ΈλλάΒσ, μέχρι σήμερον, μία
  τραγιχή παρεξήγησις. Κυρ'ωτ,
  ύτιήρχε ή τιαρϊξήγησις αυτή
  μβτοξύ των ά^θρώττων τ<ΰν πόλεων, άλλά χαί μεταξο τθν λεγομένων διανοουμένων καί των άνθρώπων τΡ,ς ύηαλληλι- χής· τής χρατ^κίΐς ίεραρχίας. Έβεωροθσαν δλοι τόν χωρι- κό, ώς ϊνσ κατώτερον άνθρώ πινον δ'. Τόν άπεκάλουν «5- ξεσςο>», «ϊγροΐ<ον>, βαρβαι·
  ρον χωριάτη^ Ι ΚαΙ τόν έπερι
  Φρονούν, δπως οέν έκβριφρό-
  νησαν τιο'έ ςί ρωμαΐοι πατρί
  κιοι τούς Βούλους των, τούς
  (ΐ^ωταςΙ ΚαΙ αύτοι ά<όμη οί έηιστήμονες, τκύ προήρχοντο άπό χωρία, άπό οί<ογένειες άγροτΔν, έθεωροθσαν πολλά κις εντροπήν των νά όμολογή σουν την καταγωνήν των. Έ θεωροθσαν ταπβινωαχθν νά ιΙ«ουν έκεΐνο τό 6ηοΧον 4ν τούτοις οιεκήροξε μέ τόσην οπερη^άνβιαν ιίς προχθεσινάς τού δηΚώοβνς Κνας 4«. τβ>ν δνα
  πρβηβσϊέρων πολιτι>ΰ* τής
  Λιιοιης μας, 6 -ρ6εΐ>ρος της
  Γσ ίχ.οσλοβακικτς Δημοκρατίας
  κ. Μ τβνες.· Όπ είναι· παιδία
  χωρικ&ν. Κα16μος 6 κ. γΛτιε
  νες είτε: «Καχάγομαι άπό οί
  κογέ' κια χωρικόν. Δύο άδελ
  φοί μου καί μία άδελφή μου
  άσχολοθνται μέ .την χαλλιέρ
  γειαν τθς γής. ΚαΙ αύτό τό
  ΒβωρΟ Ιδιαιτέραν τιμήν καί
  ύκιρηφάνειάν μοί».
  'Λλλά βίβαισ, οί *£λληνες
  «■6νΐν·Τς» δεν κατε&Ιχοντο
  * μιάς έβδβμίδβς, ί ί
  φιβλτης τβΰ πβλέμβυ πβύ
  πλβνάτβι ίπανβί βπβ την ό
  μαρτολήν "Ηπειρον μ«ς < η( έτβς βχβδβν. Ιγινΐ περιβΦ^ τερβν βχρύς καΐ ε<κΐιλητΐΜ<(. Καί τβ είιβσιτετρβωρν, ν* ράτβ λπβ άγννίβν κβί δίβ$ φβΐνβντβι ύβνν βτιλείωτβ διβοτήμβτβ χρβνβυ. ΟΙ κν ΒρκΛβι βναλβγίζβντβι μέ φρΐκην την τρβγΝδίβν τβδ μεγβλβυ κβλέμβυ καί δβκι μβζβυν ββθύν, αγριβν φοχι κβν απβρβγμβν έπβ την Ι δέ βν δή αί φρικβλεάτατές τβο κΐμπβριΐ νβ έκαναληφ9·8ν β«ό οπνμϋς ϊίί οτιγμήν. Έν τούτοις οσ·ν φκίνβν τβι περισσέτΐρκι αί πιθκνά τιιτε{ τβΰ πβλίμβυ οήμερβν, τ<ι·ν ιΐνβι μΐγνλύτερβν τβ βΐβθημβ τής άπβστρβορί,ς «ρες τβν κέλεμβν. Ούδέπβτι ϊσως άλλβτΐ ήτβ τβαβ* Ιβχα ρβν τό «ντιπβλεμιχβν βΐαθη μ« είς ϊλβυς τβύς, λββύς, ϊ οβν σάυιρβν Εβί βύτό λκρι β&£ είναι βκεϊνβ πβύ δή μιβυργεΐ τ«ς μ*γβλυτέρ«ς βλ κΐδβς διβ την διβτήρηβιν τής ΐίρήνης. Βιβκίως βπό τής πβ^ελ θβόαης Πετρββκευϋς ·5τκ ίξ« δή λυθή π διβφωνίβ μετβξύ τβν τεσσίρων μκγάλων δυ νβνεων Άγγλίβς, Γβλλ(β(, Ιταλίας κβί Γερμννίβς κκί ίξδλίθη Α κρίσις δεν ίχει πμζ Ηέχρι σήμερβν βύ διμίβ βημβντική λ,<λι{ι,. ΕβΙ ή Μβτάατβαις <μ«ρκν(ς· τβι μάλλον οτάσιμβς. 'Η έ αι τρβπή τοΰ έλέγχβυ δέν α» νήλθΐ την ιταριλθ·Οσαν ΤρΙ την ώς εϊχΐν ώΐΐαβί}. ®<^ ου νίλθα ομ»ς αύριβν Π«οβ οκευήν. Κβί πιοτεύιται ·τι θβ έζευρΐθζ βίβις συννινβή οεως κβί συμφωνίας. "Αλλωστε <«ν έζκτάβνμεν χβλύτιρβν τβ πρβγματ», θβ Ιδωμεν π(σ» βπβ την έιτΐφβε νΐιβν τβν φβινβμένων {τι Ι πήλθε βΐαβητη ματαββλή χέ σβν ιίς τας Άγγλιχβς )ββν κβί ιίί τβς ΊταλογερμανΐΜβς κπέψίΐς. Ή διβλλβκτικάτης ήρχισε νβ κυριβρχό ώ; φ«( νέ τβι κβί πάλιν. Χωρίς δέ νβ πκραβλέκωμεν τβύς ύφι σταμένβυς ακάμη κινδύνβυ; αυρρβ(ε»;, δυνβμκθα νά ·Ι πωμεν (τι 4 ειρήνη δέν 4 κκιλΐιτβι βμάβνς κβί είμκβ ρβδμΐν νβ Ιλπίς»μΐν μέ β* αιμάτητα 8ΐι τΐλικβ;, 4 Αύ αίς τβδ Ίακβνικοΰ θβ δβΒ|| χωρΐς μΐγβλυτέρβυς κλβνι σμβύς τής «ύρώηη;. Έβν μ« λΐστβ «πιτευχβό αΰντβμβς λύ αίς τβδ Ίακβνικβδ, ίβι>ς Ικι
  τευχδή κβί αύγκληαις της
  κβγκβαμ(·υ βίκβνβμικί,ς διβ
  ακίψιως την σκβίκν κβρβ
  ακευβζΐι β κ. Β«ν 2<(λβνδ, διβ τβν διβκβνβνιαμβν τβν βΐχβνβμιχΰν ηρββ)η^Γων τβδ κβαμευ. Κβί >ταν ρυΒμι
  αθβδν τβ βίκβνβμικβ ζητϊι
  μ«τα, ή ειρήνη τβδ κίαμβιι
  θβ παραμείνη επί μακρβν β
  δΐΛτβρβκτβς κ«ί βαφαλής.
  νά τβθοθν είς την (Οίαν... θε
  σιν μ έ τόν Τσβχοσλοβάκον
  πρόεδρον. *Η:ο δυστυχώς καί
  αύτό £να δεΤγμα τής ψυχολο
  νικήςβΐασΐροφής πού ή ^χισενά
  παθαίνη ή φυλή μας.Έπβριφρο
  νούσατμε τούς γονιΐς μας, τβ
  άδέλφΐα μας, οότούς πού μέ
  τόν τΐμιο ί'ρΰτα τής άνΐας
  εργασίας καί τοθ όλοχρονΐου
  μόχθου των έπότιζαν τή γτ]
  καί την άνβμόχλευαν χαί την
  έγονιμοτιοιοθσϊν καί τί)ς άπο
  σποθσαν άπό τα στέρνα τούς
  γλυκόχυμους καρπούς μ έ τούς
  όποίους έτρεφόμεθα. Έπβρι
  φρονοίσοτμεν σύτούς τούς τι
  τανας τής βημιουργικότητος.
  Τούς άνθρώπους μέ την βδο
  λη ψυχή. μέ τή λαγαρή χαί ά
  θώα σκέψη, μέ την άνοιχτή
  καί μεγΛλη καρδιά. Τούς άν
  θρώπους ποΰ άποτελοθν τόν
  άτέλειωτο σΐρατό πού φρου
  ρβΤ τό Ιθνος. Την όστεΐρευτη
  τιηγή άπό την όκο α άναβλό
  ζβι τό πνεθμα καί ή σ<ίψ>ς
  πού Οψώνβται είς κυββρνώσαν
  δύναμιν τοθ ίθνους.
  Τούς άνθρώπους πού κρα
  κθν ασβεστη τή φλόγα μέ
  την όποΐα θερμαΐνονται τής
  φυλί)ς τα δ/ειρα καί τα Οψΐ)λά
  καί εύγβνή (δανικά. "Ετσι άδι
  κοο#αμε πρωτίσΐως τούς έαυ
  τοός μας. Κιί έτροβούσαμβ
  χωρίς νά τό καταλαβαίνομε
  τό δρόμο πρός την καταστρο
  Φή, την όλική καί την ήθική.
  Γιατί βισι έπεριφρονούσαμβ
  καί τή γη αυτή την κοινήν
  μητέρσ, άπό την όιτοΐα έν τού
  τοις έτρβφόμβθα. Καί δι' αό
  Τό καί βέν μάς άπέδιδεν ή
  γή ίσα ίκρυβεν είς τούς κόλ
  πους της, δσα ζηλοτύπως έφύ
  λαττεν ένιός της.
  Τώρα, στρεφόμβ9α πρός
  ΟΝΕΟί 2ΥΝ0ΙΚΙΖΜ0Ζ·
  Η ανέγερσις τοθ νέου
  ΣυνοικισμοΟ είς Παττέλλβς δια
  την στέγσσιν δΐακοσ.'ων οίκο
  γενειθν άπόρων καί άναηοκα
  ταΐσάτων, αποτελεί βββσ'ως
  γεγονός άπό πάσης άπΰψβως
  ϊύχάριστον. Θ4 είμποροθσεν
  βμως επί τ·, ίύ?αιρ'α νά γίνη
  καί τοθτο: Νά παραχωρηθή
  είς τώ ίδιον μέρος οικόπεδον
  διά την ανέγερσιν υπό τής Αι
  μενικής οικίαν πρός στέγασιν
  των οίκοόντθί* είς τα παρα
  |τιήνμαΐα τοθ λιμένος τα ό
  ποία κρόκειται νά κατεδαφι
  σθοθν. Ή Λιμβνική 6χει ψηΦΐ
  σβι πρός τόν σκοπόν αυτόν
  τριαχοσίας χιλ. βραχμΛν, άλ
  λά δέν βιαθέτει οίκόπεδα. Ν 4
  ιής βοθβ λοιπόν άπαραίτητος
  χθρος.
  ***
  ΤΑ ΑΡΒΜΑΤΒΔΗ ΦΥΤΑ·
  ·_πικροτοΟμεν απολύτως
  την άπαγόρευσιν της έκριζώ
  σεως καί καάσεως τοθ θυμαρι
  οθ καί τί)ς θροόμιη;, υπό τοθ
  ύηουργβίου τής Γεωργίας. Τα
  Φυτά ούίά καί πλήθος άλλα,
  άρωματικά, θά είμποροθσαν
  άποτελέσουν την βάσιν
  μιάς σπουδαΐας βιομηχανίας
  άρωμάτων καί αίθερΐων έλαί
  ών, έκ τής οποίας θά έπλοό
  χιζ«ν ή χώρα μας. (Μ
  τούς καλλιεργητάς της. Στρβ
  φδμβθα μβνανοημένοι. ΚαΙ ίη
  τοθμεν^μΐαν έπανόρθωσΐν διά
  6
  τόν °ΕΚλτ«χ άγρόιην. Είς τόν
  δημιοιοργόν κα/ τόν εθνικον
  ήρωα. _Ις αυτόν πού άποτε
  λεΤ τόν πραγματικόν εόγενή
  καί άριστοκράτην τοθ τόπου
  αύιοθ ώφοθ έξ αύτοθ τρεφό
  μιθα δλοι. "Ας ιΐναι εύλογη
  μένη ή ϋρα σόΐή τής μετα
  νοία«. ^1 —
  62 στως έγραψαμεν καί άλ
  λοτε δ π εΤ^β γίνβι καί ι[ς χήν
  Ισπανίαν Β*ου ή βιομηχανΐα
  ν ανχύ^ατνκ^ν ^υτ&ν σ.-ε
  τέλει σημαντικόν κλάδον τής
  έθ'ΐηής οΐκονομίας. Κ α/ φαί
  νιται δτι ή τραγωδΐα τής Ί
  σπανΐας καί ή έξ αίτίας της
  Ιλλεψ.ς αίθερίων έλαίων μάς
  Ικαμβ νά σκεφθομεν την έκμε
  τάλλκυσιν ούΐοθ τοθ μεγάλου
  πλοοτου μας; Των άρωματι
  κβν φυΐθν.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον τό μεγαλεΐτε
  ρο κοσμικόν νβγονός τής σαιζόν.
  *Η άβάνατη όπίρέττα τοθ Φ. Λβ
  χαρ: «Κορυδαλός», κατάλληλον
  καΐ δι* άνηλίκους, μέ την Μαρθα
  Έγκερθ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  ή πλουσιωτερα μέχρι σήμερον τα
  νΐσ, τό Σοθπ&ρφιλμ: «Ό Βασιλεύς
  των Γυναικων» ιΖίγκφελδ) Πρωτσ
  γωνιστοθν ΛουΙ'α ΡαΤνερ—Μθρνα
  Λόου-ΟύΓδ ΠΑουελ.
  θερινος «ΑΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερον
  τό έξαιρειικά ενδιαφέρον Εργον:
  •Ό άνδρας ποθ κόθί μιά πό
  θεί» κατάλληλον δι* δλους.
  ♦**
  ΟΟΙΑΑΚΑΙΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1Ο μ. μ.
  3Η5ΟΙΡΕΕΟΕ
  Τό ιι·ν>λ«ίτ«ρβ ΜβσμΐΜΟν
  γιγονΐς τής σαιζόν. Ή «β*
  ν«τπ ΟΠΕΡΕΤΤΛ τοβ Φ
  ΛΕΧ&Ρ:
  ΚΟ
  ΡΥ
  ΔΑ
  ΛΟΣ
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙ'ΑΝΗΛΙΚΟΥΖ
  Νέ τ*ν
  ΗΑΡΒΑΕΓΙΕΡΟ
  χά Ι τέ ν
  ΧΑΝΣ ΖΕΝΚΕΡ
  'Εκτίς ηρογράμμ«τος επί
  κχιρκ ΣΙΝΕΑΚ,
  Δια οήμιρον κρεμιίρα άτέ
  λιιβτι ίέν Ισχΰουν.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΝΥΚΤΑ ΚΙΡΝΙΟΙΑΙΟΥ
  ΟΠΕΡΕΤΤΛ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου έκαστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράδυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωί
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Σύρον, Πάρον,
  Νάξον.
  Πρακτοριΐον ΛΙΝΛΡΔΛΚΗ
  Τηλ*·. ·_4ΐ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διά την Θερινήν
  περίοδον είς τό καλύτερον μερος
  τοθ Προσστεΐου Αγ. Ιωάννου οί
  κΐα διώροφος μέ Εξ βωμάτισ, μ* ϋ
  οραυλικήν καΐ ηλεκτρικήν έγκατά
  στάσιν καΐ δλα τα κομφόρ καΐ βμ
  ΐτβλον συνβχομένην μέ έκλεκτήν τιοι
  κιλΐσν κλημάτων. Πληροφορίαι πά
  ρσ. τοΓς κ. κ. Χατζηδάκη, Τσιλένη
  καΐ Σία.
  ΈνβΐΜΐάςετϋΐ τό Βον ττάτωμα
  της οΐκΐας κ. Μην α Σπύρ. Άβανα
  σιάδου ττσρθ τόν Λ'μίνα.
  ί'»η,ρο·ΡΡ<σι ίντος τ^ βΐκΐας, ΑΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Ή «βγάλη φυγΛ είχεν βρ· χ'σπ Ποθ ήσαν γΙ φΐλοι τοθ τιαληοθ καιροΓ; "Οοι βΤχαν γΐν- βφαντοι — χιόνια ήσαν «αί βϊχαν λυ&ση, Γσηοι ήσαν καΐ εΐχαν σβίσ^. Όσοι τόσα χρόνισ την έτριγόριζαν σάν παιο ά πού οέν χορταΐνουν δ&ρατ, οί σόντροψοΐ ι ής στό χσρτοιΐαΐγνιο, στοός χορούς, στούς πϊριπάτουο, σΐΐς έκΒρο μέχ, στΐς θεατρινβΐ παρρσ·ά σβις—τοθ ήσαν τώρσ; Μέ ά μάξι ή μέ άλογο, δλοι βΤχαν φύγη κουφ4 άιιδ τό παλάτΐ μετημφιβσμένοι καΐ τούτη τή Φορβ—4λλά δ/ι γιβ να ιτανβ στό χορό. "Αν εγίνοντο αγνώ ριστοι, Αν ο( άνορες εφοροθ σαν φουστάνια καΐ γυναικεΤ «ς «εροθχβς, ά* οί άριστοκρά τισσες έντύνοντο χωριατονοθ λβς, τό εκαναν γιά νά γλυτώ σουν άπό τα νύχια τοθ λαοθ κου στΐς πόλεις, στά χωρία ίστσμστοθσβ τα πολυτελή ά μάξια κι' έπροσπαθοθσε νβ πιάση στά χέρια τού τί ύς εύ νοουμενους τίς « Α,ύστριακής Ό σώζων έτυτόν οωθήτωΙ Κάθβ βράδυ κι' άλλο άμαξι ί βγαΐνεν άκο τίς έπιχρυσωμέ νες καγκελόκορτες των Ββρ σαλλιών νιά νά μην ξαναγυρΐ σρ %ιά. Οί όπουργοΐ έπετοθ σαν τα χαρτοφυλάκια κου τχος έβάραιναν κα( εμκόβι ζαν τίς πρΓσπάθειίς των νά σωθοθν. Οί αύλικοΐ τιοό τόσα ΐρόνια ένίμοντο τα κλούτη τίς τιμές, τα ώξιώμαασ, κάτω άπο τί) στέτΐη ΐτ]ς βασιλ'οσης—Ι Φευγαν «ι* σύτοί. ΦΙλοι κσΐ φίλβΓ, δέ* έλογάριοζαν πσρο πώς να γλυτώσουν τό νεΦά λι τους. Έπαιρναν 8,τι μπο ροθσαν μαζύ τους κ* εσκορ τΐΐσθηκαν στΛν ΆνγλΙα, στήν Ιλί, σιή ΣαβοΤι, στό Βίλ γιο, Όλοι εΦοβοΟντο ττώς τό δ τους ήταν γραμμίνο μακρούς καταλόγους ν θανατικβν προγραφδν. Οί άτΐίραντες οϊθουσες τοθ παλατιοθ έμειναν α&ειες κα' ερτιμες. Ο0?β θέατρο, οθτβ χο ρο', οθτβ παρβλάσεις, οθτε δέ ξιώσεις— τΐτιοτε άλλο εκτΑς άτιό την πρωΐνή λειτουργΐσ καί, μίσατ στ6 (διαΐτβρο γρα ΦϊΤο τοθ βασιλέως, τίς άτέλει ωτες κα( άνώφελες συσ<<ψ5ΐς μέ δσους Ανικάνους κα( άνήμ ηορους ύπουργ^ύς είχον ά-ο ΟΙ ΒερσαλλΙες έγιναν τό παλάτι των φαντασμάτων. Άλλα την Γδια στιγμή τιού δλοι δσους ό κόσμος ϊθεωροθ σε τούς πιό στβνούς, τούς τιιο ττιστοΰς φΐλους της ίγκατέλει- καν τή ΜτρΙα— Άντουανίτ- τα, έπρόβαλε στό φΛς άπό τό σ<οτάοι 8κου ίμενε κρυμμέ· νος ό φΐλος 6 άληθινόο: 6 Χάνς "Άξελ ντέ Φέρσεν. "Ο σον καιρό «λτ)θος θαυμαστθν χαΙ φΐλων κβριεστοΐχιζβ τή βα σ.λισσα καΐ δσους έθεωροθ'- το (ύνοούμενοΐ των πβριεβαλ λεν ή σϊγλη τοθ θαυμασμοθ ;ον άλλων, 6 Φέρσεν, θέλον τας νά μην εκθέση την τιμήν τής άγαηηαίνης τού, ίστεκο ταν άκόμβρα μέ σεμνή συ στολή. (συνβχΐζβται) ΜΑΝ0ΑΗ2Τ. ΚΟΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-ΗΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΝΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ λΗΜΟΧ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΎ ΑΘΗΝΒΝ ΔΙχεται Ιν τ« ΙεηρεΙβ τ·β. «6βς Πιιραιβι 17|' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλ. 12479 ΠϋΔΕΓΤΔΙ οίχΐα χκινουργής Α παίτιζομίν») έχ τ*οοίρ»ν βωμα τίων μετά χώίχ«ιμίνΐ)ί §1ς τό χβρΐβν ΆγΙβν Β«ρ6ίραν. Γράψχ τι χ. Β. Σ. Πέβτ Ριοτάν Αγίαν Βδά 1—-6 ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙθνΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 5 05—Δθσις 7.15 ΈνοΐΜΐαζΐτοιι οΐκΐα έκ τριών δω ματΐων μετά κουζΐνας εύσβρος καΐ εύήλιος, μετ" άφθόνου Οδατος καΐ ήλεκτροφώτιστος, οβός θβοτοκο. τΐούλου παρα τφ Μτιεντβνάκι, Πλη ροφορίαι τταρ' ΑμΓν. 'Ενοικι*ζετ«ι οΐκΐα ήλεκτβοθώ. τιστος άπαρτιζομένη έκ πβντε βύ. ρυχώρων βωματΐων, κουζΐνας,αΰ- £.Ίς »Κ1Ϊ·» Πληροφορίαι ηαρα τ« ΤΟ ΠΙΙ&Ι ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΙΙΘΡ9Ν Κάποιος άρτι έπανσκάμψος έξ •Αθηνών, μοθ Ελεγε για τή χαρά τοθ ίταιδιοθ-καΐ μάλιστα τοθ ψτω νόηαιδου- 6ταν τοθ ησρέχονται τα μέσα τη"ς Λνβτου διαβιώσεως είς την εξοχήν. —ΔΙ αυγκεντρώσεις των παιοι- ών στΐς ώραίες παραλΐες τοθ Σα· ρωνικοθ. βτΐου ή λεγομίνη τταιδική έξοχή Εχει συστημστοποιηθπ άτΐοτε λοθν άληθιν6 χαρματσ όφθαλμών Λιότι δέν χαΐρετσι έδώ μόνον τ· παιβΙ.ΧσΙρεται καΐ ό άντικειμενικός παρατηρητΓΐς, είτε άνθροπιστής βΐ νέ, είτε άπλβς δνθρωπος. μέ άνε· ητυγμένον ολίγον περισσότερον τοθ ουνήθους, τόν συνσισθημβτι· νόν τού κόσμον. Ή νία γΕνεο κσΐ εΐβικώτερ™ έκεΐνη ποθ δέν είχεν άλλοτε οθτε Ιδέαν τής εθτυχΐας αιΐτίΐς, άπβκτθ μέσα στή θ&Χασοα στόν άέρο:, στό πράσινο έν συνδυα σμώ μέ την άρτΐβ βισΒΙωσι «αί αό τα καθ* έαυτα τα σύγχρονα πομ· φόρ τί|ς ?·»«]?, την άγαπη πρός τή ζωή καΐ τό κοινωνικόν σύνολον. Άττό έδθ, Ιχετε σμέσως την άντΙ- λήψιν ότι λαμράνει σ'νρκσ καΐ ό- στδ καΐ συγχρόνως ττνοήν τιβλιτι- σμένης καΐ δήμιουργικής άναπτόξε· ως ύ αύριανίς δνθρωπος. Ή έλ· ληνική κοινωνΐα νομΐζει κοτνεΐς ΰτι παρουσιάζεται στήν άπεριόριθτη αυτή χσρα τβθ παιδιοθ, βελτ·ωμέ· νη, άναγεννημίνη καΐ πρό πσντίς εθελπις απολύτως ΰσον άφορ? την κσλυτέραν σθριβν. Έλεγεν ύπερβολσς ό συνανθρω «ος; ΜτΐοοεΓ. "Ωστόσο ή χσρα τοθ παιδιοθ δέν εΤνε δυνατόν νά άρνη Θή κανεΐς 6τι Εχει γενικωτέραν οη μαοίαν άτιό έθνικπ,ς κσΐ κοινονικής απόψεως. ΚαΙ δτι είνε ανάγκπ να έξασφαλΐζεται παντοθ δτιως έξσ· σφαλΐζεται καΐ είς την πρωτεύου- σαν. Ό 'Αλλβς 0 2ΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΖ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΑΥΔΑΚΗΣ ΕΙβικευΘεΙς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήματσ Στομαχου έντέ· ρων καΐ "Ηπατος·, δέχεται τούς -«αοχοντας έκ τοθ πεπτι κοθ συστήμστος έντφ Ιστρε'φ τού (οΐκΐοΐ κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμάρες, 'ΑριΘμ, τηλ. 7-93 —Τ« «λλόκοΐΒ τίί κάς -ργί-ς. Ή ίφΐρμογή ιί): μ τδν τια3αρϊ«οντα έογασίμβν ώ ρβν, θέτει τού; Γίλλβυς χατα- ς ένώηιον πβλλβν ζηιΐξμάτβν πρ·χειι>ί»υυ νά χ»·
  θβρίοοκν την έ55ομϊδιαΙ«ν άογί-
  »ν χβΐ τάς «ρχ!« πρβχιιμέ«κ
  να χαθβρίαβΒν χΑς έϋΐτίεκομΙ-
  ν*ς χα»ά τάς Κυριακάς έμηβοι-
  κας π?αξ€Κ. δ'ίτι ο( Ιμπίρει Ιν-
  νβιθ' νά ΙΚ ου ν άχιρα'.αν την ί
  β·35μ4δί «ω'ήιιω;. Επί τί ·δ
  καΐρ'κ αυτή μ« Υ«λλι^^ Ιφ^·
  μυΐς γράφκ, 8τι ΐϊ' &ι»ιιουρ-
  γοθνται μόναν είς την Γχλλ(αν
  άδξ Ιξ $ψ3Ρ>1ϋ ** -ΐιριβ-
  «?γία«· -ίς την "Αγγλίαν την
  Κυριακήν ο£ Ιιηβροι τροφΐμβν
  δόνβνται νά πώλ: Ο* ·1·νδήηοτι εί-
  3ος πλήν τβν τηγανιτβν ίχίύιβν.
  Οί διδλιοπβλαι δύ^ντβι νά ηω·
  λοθν έ»ι;μ(βΕδ(Ε(, αλλ4 δ(ΐχαΙ βι·
  6λ{«. Ή ηώλ-3ΐ« άνθέβ» είς γ)ά
  ατρις άπαγορεύεται, άλλά έπιτρ!·
  ηιτοίΐ ή πώλη3ΐς χομιιίνβν άνΒ{ων.
  Τέλβς ίπιτρέηεται τ) η^λ-3Γς π*
  γβτβν άλλ' έντός χ»>ΕΜν έκ ζύ·
  μ~ς ή άλλτ,ς ναγ«9θ!μβιι Ολτ§ς (
  ***
  —Άκέβανι την ατιγμήν «·ύ
  ρζ
  Τέ γΐγινές Βτι Ι«ρόκιιτ· νά
  ορχιαθτ] ώ; μάρτυς είς μίαν δί¬
  κην ί,ώπιον τθν γαλλιχΐν δικα
  οττ)?ί»ν, ιίχΐν ίκνευρίοΐ έξ
  τιιά τόν τελευταίον καιρόν
  50ιτ«1 Ιιΐηβρβν τΐν ρ
  Την ή Λίραν ι%ί 81»ης είχεν έμ
  φινιοϊή μετιξο τβν 4λλ«ν μαρ
  τύραιν χαΙ εθεάθη αυζΐ|ΐ&ν ζωΐ)
  Ρ§ί ιίς Τίίΐί ίιχδρίμους τοθ διχα
  ο^:£ου. Επί τέλους έξεφνντ)
  θΐ) τί δίθμί τοΐί. Ενεφανίσθη έ
  νώτιιον τβθ κΐοέ&ρου ΤίΟ διχβθτΐ;
  ρ(ου, Εοτις τόν έχάλεοε νά δρ
  χιοθΐ. Την στιγμήν 8μ»ς ύ
  Ισή<»νε τέ χίρι τού νά ορ^, Ιπκθε αυγχοιφ τ«)ς καρδίας χβΐ άθ νεχρές χβμ». 1 ΚΑΤΕΚΤΗΪΑΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ Τ ΟΥΣ ΚΑΟΝΙΣΤΑΣ » Ι Ι Τα γλοκόπιοτα καί άσύγκριτα είς γεθσιν καί εμφάνισιν σιγαρέττον εε>
  1
  ι
  1
  Χαρμάνι αμετάβλητον.
  Ποιότης σταθερά.
  ΆντικρβσΗκοι έν Ήρ«κλε(φ:
  ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ-5ΥΛΟΥΡΗΣ καί Σί«
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟί
  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Διά τούς παραθεριστάς
  θερινής σαιζόν είς Νεάπολιν.
  Διαρκώς δρββιά μέσκ στό κράσινο κα! ατΐς ηηγέ{· Τρ6
  φΐμκ χ*! φροδτβ &φθον« κ*Ι έκλεκτβ. Έ£«ιρετιχέ« φυσι
  χίς καλλονές. Άρχαιολογικοΐ κβιΐ Ιστορικβΐ χδροι 4Γέκ
  δρομάς. 'Εορται ύργανούμενκι υπο Τ€& Τουριοτικβδ Όμί
  λο» Νββηβλβκς.
  Σπίτια κ«ι Εϊνοδβχεΐα ηολΰ φβηνά.
  Πληροφορίαι διά κ&8( ζήτημχ παρίχοντβι ί»πο τοδ
  ΤουριστΐΜθΰ Όμίλου ΝϊβΐτολίΜί δωρΐ^ν.
  (Έκ το& Γραφείο»),
  ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΤΑ
  ΚΑΙΕΥΘΗΝΑ
  ΕΙΙοποΐα) τοΰςί<ν·ιαθΐ0θ|^*ους βτι «ά ««. σο? γνωσταί ·ι«* τ^ν οτιριότητα καί άντο||ν τε·* «οθβλα τοθ Έργοστασίου ρου, ·εΐ|Ηε «* ϋ Μ ηλοβνναι ιίς «6 *(| ιά··. ΜΔΙΑΙ ΟΒΤΡΙΔΗί ΕΝΑ Γ 1 ΝΗΣΟΣ = ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΣΟΝ 35ον —&τα<; Ιρώΐ χορ«1ϊε«τ χ* 4 μίγειρος, χαΙ «οθ είνε ^,'Ο ά4 &ϋ ποα λετ« χι δμβς ήιανε ζ) Κι' ο ΦλΙντ ή :«νε *«* αδκύς βιιας πέθ^ε βτ* Σ«6ίνν« τοπολύ πιοτό. Ά! βέβχΐΐ., χαλ4 πλήίΜμ*. —Κ»1 Π' μοθ ?»ς, ρώΐ^αεν 6 Ν(1κ, Βταν δαλουμΐ τδ χίοι άη^νω τους τί θ< χάνευμι; —Νί Ι«ις κοο μ' άρέαει είκεν £ μάγειρος μέ θαυμιομί. Ίοϋ λί γου 93ΐι «ώ; τα οκίκτεοβ'; Ν1 τού; βγάλοιιμι ο' Ινα έρΐ)μβν^9'; Α5το ήϊβνετό οουττ)ΐια ϊ·0 «"Ι<- γχλ-χν». "Η νά τ?ϋς χοι»μ«ιάαου μι; Έτοι θά"«5«ναν 6 Φλίνΐ χι' δ Μπ!λλυ Μπίνΐς. —Ό ΜκΙλλυ ί):ανε ίηρ«ς γι αδιβ, ιίηεν ί Ί3ραήλ.·0ί« ένβς πεθάνη ίέν δαγκώνιι κια, Ι τα ι ου νήθιζε νά λίη. Ν* κου πεβανε χι' βύϊβς χβΐ β* τ* μίθη δλ« τώρα. Κι' &>»ς &* *δ«·ιβς <*«ό τοϋ; αυν τρίφους τδρτιαοε χαλ* τ» πρίμ μϊτί τ·υ αυιός είνε δ Μ«(λλϋ. —"Εχεις δίκ»ι·ι είπε« δ Σ λδερ, "Αχβυ βμως χι' αδτό. Ή σ«γμή ι[<ε οββιρή. Το χ»θ*)«ν είνε χά θί)«ν αύνΐρβφοί. Έ.ώ είμκι τΐ)ί γνώμας νά τβΰς ξεχάνουμε δλους, "Οίαν /υρΐζω σιν ίορΐνιης £έ- θε λ« χανείς άπέ αύΐιΰ; τοος χυρ(· ούς, δίχως νά τόν χα)έ3», νά δρ» θ| μπροατά μου. Ή γνώμΐ| μ·υ ιί νέ νά περιμένωμε, μά δ τα ν 83;· θι ή στιγμή, νά μή δΐστάαοομε χά θόλοι». —Τίώ', ιίιίεν δ Ίοβαήλ, ΐΐ3«' μεγάλας! —Ν* τα π$ς αΰΐά, Ίβρα^λ σάν μ έ 1ς ατή Βουλεια «πίνίβ, "Ε "κ Κ(*γμχ σ*0 ζητε» μβνάχα, νά μ' άφΕοετι έμίνα τόν Τ,έλνιϋ. Έ.ώ θίλω νά «Ο ξεχολλήοω άη» χύ κ·ιμ! ουΐέ τό βωΐινό χεφάλι Π',ϋ «βυβαλάεΐ, μ' αΰΗί ίϊ© τα χίριατ, ΝΐΙχ—χτΐ δΐΒΧΟΛτων τΐν Ομιλΐα τού προσέθεσε: Σήω, Νΐίχ, χαΙ πά?ε ίπο τό βαΐίλι Ινα μτ^λο ν3 ξεμ«υδιάσω τα ΐδντιιχ μόν ΜκορεΙιε νά φανταοθή'ε τοντρί μο μου. ΘΙ πηδοθοα Ιίω χαΙ θά ·ώ5«ζ* στά παδια Λ* ιθκσχα μί σα μου ιή 5ΰν<>μι νά τό χάν«, τ«
  ηϋΐΛ μου δμ»ς 1<ρεμ«ν χι* τ) χαρ διά μου πήγαινε νά οκάσι άπβ κύ; χ'ύπουί. "ΕναΐΗσα τέν ΝιΙχ νά οηχώνεται μά Οίΐερα χάπβιος φίνηκε νά τόν έχράτη^ε χαΙ ηράγ ματι δϊβυθΛ τή φ«νή τ«0 Χίτς —"Έλα τώρκ π«υ θ' 1»χ(σης ν» γλίφης τα μήλα α*ν μω?έ.Οες νά φίροκνε ροθμι. —-ΝιΙχ είκεν δ Σίλδερ, ο" έμ ηιστεόομϋΐ. Νέ τα χλειδια. Γίμι σε 1<α χανάτι χ»1 φίριο. Μ' δλο τα Τίόμο μβυ ίσκέφθη- «α διι δ δευτερας πλοίαρχϊς, δ "Αρροου, μ' β&το τβν τράπβ »5)ΐ- σχε τέ ροθμι κεύ είς τί ιέΑβς «έν έξέ Μίλις δ Νΐίχ ακεμηχρύκθΐ] χι' δβο Ιλεικε δ Ία?»ήλ μιλοθσε σι γά σΐο αΰτΐ τοθ Σ'λβΐρ. Λ'γα λδ για μΐνάχα & ιουα» χι' &μως καί τί δ!γα εΰ;ά είχαν μεγάλη α«| μααΐα. Προπαντβς ευΐί: «Κ»νε1ς <λλ·( ϊεν θέλει νό^θη μ*ζ( μας>.
  "ΩΐΗ, έαχέφθΐ)", ακκρχουν βχόμτ,
  τϊισΐ»1 νκθΐες.
  (συνιχΐζβται)
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νεαι παραλαβαΐ.
  Νίβ ύφκαματα.
  Νίοι μ·δβρν·ι
  τι·μ·(.
  ΑΙ τιμαί μης ιΐνι αί
  χαλότΐρεη.
  πΒΕ.ΙΣΙΙΙ
  'Βνοικιοίζετκι είς Πόρον άνώ
  γβιον άπσρτιζόμενον άπω 4 βωμβ
  τια καί κουζΐνας, ηλεκτρικήν 4γκα
  τασταοιν καί πόοιμο νερόφρέατος
  Πληροφορίαι παρα τοθ Ι. Κυπρι©
  τακη βΐς Λιμένα.
  ΖΕΡΣΕΫ ΥΠΟΚΑΜΙΪΑ ΪΪΛΡ«?$ί
  φιά διόλου ΜΕ ΜΑΚΡΑ καί ΚΟΝΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ θά
  γάλη συλλογή μόνον ΣΤΟ.
  {(ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανί)λβεν εκ Μεββ.
  νι>ν μετσ τί|ς κιιρΐας τού ό Ιστρος
  κ, Γεώ-γιος Σουριαοβκης
  —Επανήλθεν έξ Αθηνών ό κ. Γ,
  Τζανάκης βερματίμποοος.
  —•Αφίχθησαν *ξ "Αθηνών αί β(.
  δβς Άννα καί Οαντβλΐα Μιλτ. Μη
  λιδακη, ό μικοός ΜΓλτος Πουλα
  κης κοΐ ή κ. Λιλίκα Δβληγισννακη,
  —Έπανί|λθεν έξ "Αθηνών ή κ,
  καί ό κ. Γεώργ. Φουντουλάκης,
  ***
  Γύρω στήν πόλι μας.
  •Η ίδρυσις τοθ λιμενικοθ τουρι
  στικοθ σταθμοθ είς την πόλιν μας
  Θ4 συμβΛλη ασφαλώς είς την οιιυ
  κόλυνσιντών άφικνουμενων ξίνων,
  —ΚαΙ οί Αφικνοΰμενοΐ «ίς τόν τό
  πον μας ξένοι θ' άποκομΐζοι,'ν «ο
  ναρ'στο'ς έντυττώσπς φεύγενιτες,
  —Πλήθη ΑΙγυιτΙων άψικνουνται
  καθημερινώς είς την χώραν μσς
  ηρός τταοαθερισμόν,
  — θά ήρχοντο Εί οί ττερισσότϊ
  ροι είς την Κρήτην βν είχαμεν ·ρ
  γανώσπ τας λουτροτιόλεις μας καί
  αν Βιεθέτσμκν τα μέσα τί(ς άνίτου
  οιαμονϊ|ς διά τοθς ξενους.
  —Κ«1 τουτο χάρις βΐς τα έκλε
  κτά καί αφθονα ΚρητικΑ φροθτα.
  —Σημαντική βελτίωσις Εχει σηιιει
  »Θβ είς δτι άφοργ την καθιΐριότη
  τα τί)ζ πόλεως κσΐ (δ'α τής άγβ
  ρδς, τόν τελευταίον καιρόν.
  —Τουτο δέ χάρις είς τό Ιδιοίτε.
  ρον ενδιαφέρον τοθ κ. Δημάρχο·
  καί Τών ύγειονομικων καί αστυν·
  μικών άρχων.
  —Ή Ιδία τοθ προ3κοπισμο0 έ-
  ξοΓΐτλοΟται καθημβρινβς καί κατβ.
  κτα συνεχώς νεον ίδαφος είς τόν
  τόπον μας.
  —"Ετσι τόν τελβυταϊον καιρό (.
  δρΰονται παντοθ, είς βλας τάς
  κωμοτόλεις προσκοπικαΐ όμάβες.
  —Ό όρειβατικός Σύνδεσμος τής
  πόλεώς μας συνεχΐζει κατα Κυ.
  ριακήν τάς έκδρομάς τού είς τα δι
  άφορα βουνα τής Κρήτης,
  — θά εΐμποοοθσεν 6μως πιστεΰ
  ομεν ν* άνα^άβπ καί £να ωραί¬
  ον Ιργον.
  —Νά δίδουν διαλέξεις γιά τα δα
  οη καί την ώφελιμότητα τών δα
  σών καί την άνάγκη τής άναδώσε
  ως τών βουνών μας, τα μορφωμι
  να μίλη τού, είς 6λα τ4 χωρία
  ά π' δττου περνοθν κι' δπου οτα·
  μεύουν κατά τίς έκδρομές των.
  —"Ετσι ό Σύνδεσμος Θά ίξβπλή
  ρωνε κι' ίνα κοινωφίλή, πραγμα
  τικά έθνικό σκοτΐό.
  —Έγέμισεν ή άγορά μας φροθ
  τα καί «τζερτζββάτια» τόν τελευ·
  ταϊο καιρό.
  —Κ<χΙ οί τιμές τους είναι εοτυ χώς σημαντικά εύθηνές, πρός με γάλη χαρά των λαΐκών Ιδίως τα ξεων. , — 'Υστβρα 4πό λΐγο διαστημα Θά αρχίση ό Δήμος τα ρυμοτομικά κι' έζωραίστικά ίμγα τής πόλεε*«. — •Ελπίζομεν λοιπόν δτι πρώτη μέοιμνα Θά είναι να ρυμοτομήση τή λεωφόρο Κουντουριώτη. — Καί νά ανοίξη δόο τρείς εύ θίϊς κβθέτους δρόμους πρός τή Θάλασσα ·»οτε νά άναπνεοοη Λ πόλις. -Πρέπει δέ νά γίνη αθτό έφό σον πρόκειται νά έξωραΤοΘη καί ή παραλΐα τοθ ΜπεντενακιοΟ. —Ή άπραζΐα είς την αγοράν μας συνεχΐζεται καί Θά ουνεχισθό ώς τό τέλος τουλάχιστον τοθ μη νός. —Έν τφ μβταξθ δλοι περιμίνουν τόν Αθγουστο, διά νά κινηθοθν οί έργασίες. —ΔΙ εΐσφοραΐ υπέρ τής άεροτι· ρΐας συνεχίζονται, Ικανοποιητικάς —Ή μία μετά την Αλλην αί κοι νότητες τοθ νομοθ μας προσοέ ρουν την συνδρομήν των διά την ανάπτυξιν καί την αναδιοργάνωσιν τής άεροποοίας μας. —Ωραίον είναι τό Θέαμα τβν Λθο κήπων τής πΐατεΐας δπου βομ Ρ'ζουν τα δειλινά Ιδίως έκατοντά 6ες παιδίκια ποθ τρέχουν ίκεί ν4 βροθν λ(γπ δροσια. —Ιδίως οί κούνιες Εχουν αποβή ή χαρά τβν μικρών παιδιών. —Κρϊμα μονάχα πού Εχουν τόση μικρή Εκτασι οί κήποι αύτοι. —Τό Σιν*— Πουλακάκη Θά προ βάλη άπόψβ ίνα Δβάνατο μουσι«4 εργο τοθ Λέχαρ: Τόν «Κορυβαλό. Θα τ.ό£άηβδ6νι τί1<: όθονΐς. ή Μ β ΡΑηβρτιρ ΕΝΟΙΚΙ4ΖΟΝΤ4Ι 1(η χ»ι Ικτάσΐβς 4 μ«^ μ(« 260 τ. μ. ή ϊί ίλλτ) 110 τ. μ (4χίνη·ον χ. 45 ί ' ή ΕΥΑΓ. Γ. (ΑΡΟΥ2ΑΚΝ! ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Δέχεται καθ" εκάστην ·—1 π. μ. καί 3—7 μ. μ. ,π. Έ?ι τήΐ όδοθ ΆμαλββΙας (Πλατύ ,Σοκκάκι). με- ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ β ΑΛΕΞ Γ. ΣΙΕΦΛΝΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΙ — ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ Τέως Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ οπουβάοας επί πβνταβτΐαν ίν Ιταλία. Δέχεται 4ν τώ νέω ιατρείω τού όβός (Πλαΐειά— Στράτα) Ιναντι ΦαρμακεΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή ίΤσοδος «κ τή» όδοθ Καγιαμπή. 'φραι έτιιοκέψεων 9-12.4-7. ϊ ■ ΠΩΛΕ1ΤΑΙ κιεστήριον στα· "ίφυλφν μεγάλο σιβηοοθν και ϊ'νουργ.,ς των έν Βιέννη καί Β Φραγκφοόρτη , πεφημισμένων ■« βρνοοταοΐον· ; ΡΗ. ΜΑΤΡΑΚΤΒ κα( Ο«
  ΑΝΟΡΘΩΧΙΖ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛίΟΙ
  49βν
  —Είς Α »ός πβτολωτοθ πηγαν, άλλ' είνε κάμπο
  σο μακρυβ, βεκακέντε λβπτά τό ολιγώτβρο.
  —Δβκβπέντε λεπταΊ άνέκραξβν 6 κ. Μαγδαλη
  ντ)ς· άκόυη ιτέντβ λβπτα κι' αύτάς δ ανθρωιος τε
  λβιώνιι. Ό τροχδς όΧοένα χώνεται μέσα είς την
  λάσκη.
  —ΤΙ νά νΐνη, σύθβντικό; πΛς ν Λ κάμωμε;
  —-"Ενας ανθοωιος αν ήμκοροθσε να Ιμβαινεν
  6ηό τό κάρρο ώ ότε νά τό σηκώση μέ την ράχη. Δ* ν
  ■Τνε έββ κανβνας νά βαστοθν τα νεφρά του,χανένας
  άνθρακος μέ καρδιό; ΑΓ, παλληκάρια μου* 8ποίος
  αότό ήαπορέοη Θ4 λάβη πέντε χρυσ& ε(<οσάΦραγ- χά. Ουδείς των παριεστώτων έσάλευοβ. —Δ4κα εικοσάφραγκα·, εΐββν 6 ΜβγβαληνΛς. ΟΙ «εριεστΛτβς έταηεΐνωσαν τοος οφθαλμούς. ΕΤς έξ αότ&ν.—Έοί>, εΐκεν, ΙΊΐρεπβ κάτνβΐς νά βχη μιά δό·
  ναμΐ διοβολβμένη. άλλοιβς, ήιποριΐ καί ούτος μέ«
  οα «Ις την λάθΊΐη νά -λαχωθβ.
  —ΕΤ,κοσι Ας είνε εικοσάφραγκα! έπρόοθβσεν ό
  κ. Μαγβαληνης.
  •Η αυτή σιωιτή.
  —Δέν είνε Βτι λβΐτβ* άττ' ο ά (ούς τοο$ άνβρώ·
  πουο ή θέλησις, είπβ τόχε άλη τις φωνή.
  Ό κ. Μαγβαληνης, εστράφη κρός την φωνήν,
  τβόιη», καί βΐδε τόν ΊαβΙρην, δ/ Βέν εΐχε παρατη
  ρήσει πο(ν.
  Ό Ίσβ*ρης έξη*ολοόβησε.—Ταός λεΐκει ή δύνα¬
  μις. Χρειάζβτσι νά βΤνε τις Ι /άς νΐγας διά νά ση¬
  κώση επάνω ΐ(; την ράχιν τού ε /ά κάρρο ώσάν
  αύτθ.
  ΚαΙ άτενίσας βσκαρβαμυκτΙ πρός τδν χ. Μαγδα-
  ληντ)ν, επηκολούθησε νά λέγη· έκφέρων έπΐτηδες μίαν
  πρόο μίαν τάς επομένας λ έξεις.
  —"£να μόνον ανθρακον, κύριβ Μαγδαληνί), έγνώ
  ρισα Ι<βνόν νά κάμη. αύνό κου κροτεΐνβτε. Ό Μαγδαληνής έρρΐγησεν δλος. Ό Ίαβέρης προσέθεσεν έν τ)^«ι αδιαφορίαν, πάντοτβ βμως πα- ρατηοΛν τόν Μαγδαληνήν -ροσεκτικθς. —"Ενα, τόν οποίον εΤχα γναρΐσβι κατάδικον είς τα κάτεργα. —Τώ δ-'Τ'; εΤιΐβν ό Μαγοαληνής. —Ναί, είς τό κάτβργον της ΤουλΛνος. Ό Μαγδαληνί)ς ώ{ρ(ασβν. Έν τούτοις, ό γέρων θιρσανέμης άνέδιδεν ο(μω γάς δεινάς, —ΤβλβιώνωΙ διά τούς οΙ<τιρμούς τοθ θβοθ! Ινα λοστόν ΑΙ Ό Μαγβαληντ]; «στραφή καί εΤδε κβρΐ αυτόν. —Δέν είνε λοικόν κανιΐς, εΤ<τβ, νά λββη εΓ<οσι ε(<οσάε>ραγκα καΐ να σώση την ζωήν αύτοθ τοθ γέ
  ρου τοθ κτωχοβ;
  Ουδείς των καροντων £χινιΐα>. Ό Ίαβέρη; έτια
  νέλσβίν.—Ένα καί μόνον έγνώρισα (<ανόν νά κά μη εκεΐνο δπου θά έκαμνεν Ινα κρΐχΐ' ήτο ν έκβΤνος τοθ κατέργου ό μάννας 11 )ς. —-Βοηθεία άνββοα 6 γέρων, ώς ευρισκόμενος είς τα Ισχατσ, Ό Μαγοαληνής τότβ ήνειρε την κεφαλήν οί ύρ φαλμοΐ τού απήντησαν τό βλέμμα τοθ Ί?β4ρη, βλέμ μα (ίρακος, προσηλωμένον επάνω τού αδιαλείπτως* ιΐσε *Φ" ετέρου τούς χωρικεύς μηδόλως σαλεύοντας 'Εμειβ'ασε πικρφς· ϊπειτα, οΰτβ λέξιν Αλλην ε(πών, έγονυπέτησε, καί πρΐν ή προΦβαση τό πλτ)θος νά βά λ]] κοαυγήν ευρέθη υπο την Αμαξαν. Σ γή επεκράτησαν σμ/σως* φοβεΓάς πρσσ*5οκ(ας σιγή. Ό κ. Μαγδσληντ}ς, τΐρηνής σχβδάν όπό τό μέγα έκεϊνο β4ρος, μάτην προσεπάθει νά φέρη τούς άγ«ονάς τού πρός τα γόνατα.—Τρσβήξου. θειέ Μιγ δαληνΠ άνεκραξαν πρός αυτόν. θ* πλακωθβς καί σί Καί ούτος δέ ό γέρω—θφσανέμης ή'ωσε την φωνήν τού μετά τον αλλων,κράζων κρός τόν Μάγδα ληνήν βτι θά συμτιλακωθή άνωφελος. Ό Μαγδαλη >ής Γεν άπεκρΐνετο.
  ΟΙ πβριεσιώτες έβλεπον άγωνιοντες. ΟΙ τρσχοΙ
  εΤχον χωθβ βαθύτερον ποάγαατι, εκινδύνευε καί ό
  Μαγδαλη,ής νά πλακωθή όπό τΛν Αμοξαν,
  ΑΤφντις ό βαρότατος εκεΐνος' δ/κος διεσε σ?η δ
  λοΓ, τό κόρρον ώνθη ΰηενειρ^μβνον ήιίμσ, (Ι τρο-
  χοΙ ά^ήοχοντο ά«ό τοθ ιιηΊοΟ, καί φωνή ίναγώνιος
  ήκύσβη κράζουσα.
  —Έ>άτε, *αι»ιό1 βεηθάτιΐ
  Ή φωνή τοθ Μαγδαληνή, καταβάλλοντες τΑ Ι
  σχατα σθένη
  Μ31 την Αλήθειαν, Ιδραμον τότε δλοΐ' ή Αφοσίω
  σς τοθ ενός καί μόνον ενέβζλβ καί είς τούς άλ·
  λους θάρρος καί δύναμιν. Ή β^ρυτάτη άτιήνη |κε(
  νη ήοθη όκό ιΤ ;οσι βραχιόνων, καί...εσώθη ή ζ«τ)
  τοθ νέροντος. ,
  "Οίαν δ Μοτγδαληντΐς άνηγέρθρ, ήτο μελανός
  κεριρρεόμενος υπό (δρΰτος. Τ Λ φορβαατά τού 'σ/'-
  σθησαν, ίπλήσθησαν πηλοθ. Όλοι Ικλαιον* Ό γέ
  ρω θιρσανέμης τοθ ήΐπάζετο τα γόνατα καί τόν Α
  «εκάλει σωτθρα· αύτάς δ' βχων |η[ τοθ προσώπου
  ίέν ήξβόρω ποΤον ή9ος οόρανΐας Αγαλλιάσεως με¬
  τά μόχθου ήνωμένης, ΑκέβΧεπεν ησύχως πρός τόν
  Ίαβίρην, ΑδειαλλεΙ«τως παρατηροθντα αυτόν.
  Ζ.'
  Ό «εραβνίμηί
  Ι ν Π·ριβ(«ις
  Τα ανοφιλτ] χβιιν·6κια βκο»
  6ρο9ν νιρο χαθκρλ ήιιμο τ) αιγβ
  τριχάμινο άφΐνουν τ' αύγί τβ«ί
  χαί ακ' βδτ4 άνκκτύβαΐνιβι. "Α-
  ύ τα πιτάξβκν, τα θηλιιχα τβιις
  Ιρχονται κετβντβς οτί χοντήτερ·
  μίρ·ς Βκοιι μποροθν νά δϊβΒν αί
  γ<4 νά τοαφβθν. Καμμιά φβ πιτοθν χ«1 4 χιλιόι». ΜχβΕνοιιν μίαα α:4 οπΕτικ μ«ί χκΐ μΑ; τοιμ θ^ την ώ 51 ποΐ» χβιμβύμχατι. ΟβΙπει γι' αύτό ό χαθίνας νΐ χκ- ταιστρΐψ, τα χουνούπιβ χοΐ νά ψΐ) λίγιται άη' »ύιά. Μκο?ιΖ νά προ- φλαχθίθμε μ! διαφόρους τρίπους. ίΐρβτ» μέ την λιγομίν^ μτ)χανι- 4 ηροφύλαξι. Αΐϊή γίνεοι άν βάλουμε ουρμάτινα διχτυβϊϊ π>.ίν
  μ*τα σία παρ£θιι·α. Μιά γιά
  «ίντα νά γΝν τό Ιξβδο. "Κτσι δ·
  μ«ς 8ά φυλάξωμι 5λ~ την οΐχογ!·
  νιΐίν μας χΜ Βΐ< θί ιΐμιοτε δπο χρκομένοι νά παίρνουμ» ο' δη μας τή ζ«^ χιν.να. Καθ· τκτρα- γωνιχό μβ; σΐοιχίζιι 100 9ρ«χ. Ας σκιφθοθμι πίσα ξοίεύουμι με γιατρους χά Ι γΐκτριχά,τΐς οτενοχώ ριες που πιρνΛ^ΐ 4«' την άρρώ- στειχ χαί τα χαιαβμέρι» θά Εοθμι ηώ; μάς οκμφιριΐ, χΕλιες φαρες πιριοοί-ερον νά βάλουμε κυΐά Βιχτυοτά χαί νά ηροφυλκχθοθ με καρά νά άφΐσωμε τα οιή τύχη τ·υς. Π,έκει ή μογή αΐΐς η<ρτες χαί στά θιιροι νά είναι τελεία. Κ*ϊ που θενά νά μή καρουβιάζηντκι τρ6· πες ατο κλέγμν. Γιά τίς λιπτο ίίε'ΐς έκϊήοιτε τον Διιυθυνττ,ν τοθ Τγει·ναμινβΟ Κέντροιι τοΒ Ν ι μβθ σχς ή τό τμί)μα έλονοοίας ττ]ς Ύνειονβμιχ*ίς 2χολί}ς 'Δβΐ)- ν§ν. "Αν ί*Μ μπβρ»1τε νά κάμετε αύ τα πιύ ιΐιβμε 6χλε*ε χβκνουηιί- ρα· πρίπει βμως νά βάλετε τα ά*· χρα χίτω «π* τέ στρώμαι γιά νά μή μπαΐνοκν τα χοκνούπια άπό χίτ». Αύιά πβύ ιΐκαμι παρά πά<ω είναι άτομιχά μίοα γιά τή προβύλαξι άκο τό ί Ή έϋΐγονατ'ς τοθ γέροντος είχεν έξαρθρωθί| τής τΐίώσΓως, κο( διά τοθτο ό Μιγδαληνής παρήγ γειλεν ιΐς άνθρώπους νά τόν μεταφέρωσιν είς τό νο σοκομιΐον τό διατηρούμενον ΰ«' ούτοθ διά τούς έρ γΑτας τού, Ιντός τοθ έργοστασΐου, καί ύκηρετούμε νόν υπό Ρύο καλογραίων. Τό δέ προίΐ τΙ)ς έπιούσης ιδρεν ό Θίρσανέμης πλησίον της κλίνης τού τραπε ζικόν γραμμάτιον έκ φράγκων χιλίων, καί τάς επο¬ μένας λίξεις, γεγραμμενας διά χειρός τοθ Μάγδα λη>η. «'Αγορόζω τό κάρο σου μοζΐ μέ τό άλογο
  Σημειωτέον βτι τό κάρρον ήτο ουντβτριμμένον καί ό
  Ικκος νεκρός. Ό θερσανέμης Ιάθη, ΑλλΑ τό γόνυ
  τού έμεινεν ήγκυλωμένον. Ό κ. Μαγδαληνθς, διά
  συστάσεων των καλογραίων κα( τοθ πνευματικοθ
  τού, έτοποθέτηοε τόν βυσιυχτ) Ανθρωπον ώς κηπου
  ρόν είς γυναικείον τι μοναστήριον, κείμενον έν Πά
  ριοίχις είς ττ)ν ένορΐαν τοθ 'ΑγΙου 'Αντωνΐου.
  (<η>νεχ(|«ται)
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΗΗΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ Κ4ΤΑΠ0ΑΕΜΗΙ1Ν ΤΗΣ ΕΑΟΝΟΣΙ1Σ
  τ§ν χουνουπΐβν, χ
  χαί μονΐμώΐερ» μέτρκ κ*ύ ε!
  ναι γιά την δμιβιχή ποοφύλαξι
  τβθ πλτ)θυσμοΟ. Αυτά ιΐνβι: Ν)
  μην άφΐνουμι τα νε·ά νά τρί-
  χβυν σιή τύχτ, τους, νά χβθΛρΕ-
  ζβυμΐ τα χόρτκ σία χαντίχιοι γιά
  νά μπβριΐ νά τρίχη τέ νερέ. Ν ά
  ΐτάψιυμι νά βκάφτουμε λάκχβυς
  Βπςυ βροθμι χαι λάχ^ χαί γενιχά
  νάδΕνβυμι διίξ·8·, £>ή χ«ί άκο
  ί) έξαλιΐφουμε τα έ-
  βΐεκάμινα τ) κου τ?ί
  χβυν άγαλια νερά.
  Μΐ τό φ^ρμιχι κου τέ λίμΐ
  κβΗβινα τβν ΑΊκριαΕβν, δκαις χαί
  μέ «ι πιτ(έλαι·, μποροΒμι νά
  βίοτώοΐυμι τίς κρονδμφις μέβοι
  α (ά νερά χβΐ κρΝ κετάξουν τα
  χουνούπια. Ηκοροθμι 4έκ(β«ς νά
  έλατιήαβυμε τίς κρονδμφις, χ«·
  ταιτρίφβντις κολλές άκ' αδιΙ(,
  ά*> κολλκκλασιάααυμι μεβ' οτά ν«·
  ρ4 χά Ι μικρά ψχρίχια κου τα
  )ί*ε Γκαμτιοόζιις. Αυΐι είναι έ
  ξαιρεπχά λκΕμκργκ χαί χαταδρο
  χθΕζονν μεγάλον άριθμιν κρανιιμ
  φβν. ΙίποριΙκ νά προμηθευθήτε
  τίς χχμκβύζιις άκέ τα Τμτ]μ« Έ-
  λβνοοίοτς τής 'Υγΐιονομιχί)ς Σχο·
  λ^ς. Όλ% αυτά ίέν εΐνκι βέβχικ
  τοΰ χαθινίΓ, χρκάζιται μΕα Ιί-
  γίνβίοιςχαΐ ταχτική 6·υλιι£. "β
  χαυμν είς την Ελλάδι 5.000
  Κ·ινίττ)ΐις μέ 10.000 χωρία.
  Σχεδον ατά ί(α τρΕτα άκ' αυτά
  πϊρουοιαζΐϊαι τό πρόδλημ» τί]ί
  ίονοαίας γιά την δκοΐα» πρί
  κιι νά ε&ριθ| μΕα λύαις. Πρέπει
  δτ]λχδή άκ' τή μιά μιριά νά μι·
  λΐτΐ)θβθν ή έβτΕες κου άν«κτύ33·ν
  ται τα χουνεύκια χκΐ τα χοιλλΕτε-
  ρα χαί πραχτιχώΐιρα μΐβκ κ:υ
  μπβρβθν νά έφαρμοοθβθν. ΚαΙ
  άτϊ' την όΊλλ- την μΐριά νά 6ρε·
  θοϋν τα δλιχά χά Ι ήΐιχά μίσ»
  γιά νά γίνοον χαί εφαρμοσθούν τα
  κρικίύμιν». "Οαβ γιά τή μιλίτη
  μκιριΐτε νά την ζητήσΐτι άηέ ιό
  'Γ^ειονομιχα ,χέντ»ο τοθ ΝβμοΟ
  αίς κ«υ τέ λίνε ΝίμιβτριΙον.
  (•υνβχΐζεται)
  —---------------.---------------..............----------------
  ! ΕΝΔΙ/ΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣ1Σ
  Πρός τούς κ. κ. ΙΜηχανουργούς καί Σι-
  δηρουργούς Κρήτης ««Ι λοιπής 'Έλλάδος.
  ΦΕΡΟ ΠΣ! ΓΝΩΣΙΝ 6μβν βτι κατόπιν της υη' έμοδ
  έϊευρίθϊΜς ΕΙδιχου ίμβολιόίβυ διά την ΒελτΙοαβιν της χ«
  τ«σκ««ης Μβγγβν'οιι σιστήματβς Νορίβς αντλάσεως αφθβ
  νβυ ϋβατβς άνα>έγνς τοθ βββοοί τοδ (ρρίοιτος κκΐ της ου
  νεπΐ'ο; ταύτης άηονομής είς εμέ &νι» έγνυήοβΜς Κρ&τβνς
  τού ύπ' άοιθ 6459 έ Ι. Δ10ΛβΜΑΤθ£ ΕΥΡΕΖΙΤ1
  ΧΝΙΑΣ υπό τοθ ΎηονργιΙβυ 'ΒΟνικής θΐκβνομίας βκαγο
  ρΐόίτβι ίυνάμΐι τού πβρΐ ΙφιυρεσεΝς Ν ομού 2527 ηνρ'
  βΐαυίήηοτε κκτασκΐνή τοιούτου έμβολιβίβυ τί πκροιλλαγη
  τϋς μβρφης τούτου βιβ τί|ς καραλ·!φβΝ( τβθ ένδιβμίσβυ
  τεμαχΐου μ«1 Α άντιχατάστοισις τούτου ίι' Ιλαστιχβδ οί
  σκβυ ένβς η ηιρισοοτέρΝν τιμαχΐβιν ηόσης μβρνϋς καθ' δ
  σον Μαΐ ή τοικύτη παρολ^νή «ποτΐλβΐ βιχαίνμκ τής έν
  λβγω έφκυρέσιώς μο».
  Κ« ΦΙΣτα δβεν δπΐύβυνον δυνάμει τοθ ΐΐρημένου Νβ
  μου 2527 4ιά ηοίσαν άατικίιν χαί ποινΐΜίιν αποζημίωσιν
  ηβιντα 2σπς ήθ«λε άποηειραθθ νβ Μ«τ«σΜΐυάαο τοιούτον
  έμβολΐοιον ή καοκκλήαιον «ΰτο&.
  ΪΥΝΙΣΤΩ είς κάντα καραγ,ιλβντκ ΟΠΛΪ ΑΠΕΥβΥ
  ΝΕΤΑΙ «κ' ιΰ3εί«( είς εμέ δια την χκτασκευίΥν τοιβύτειν
  Μΐ συστπμβτος Νορίας.
  Ν. Χ%ΤΖΗΚΟΜΝΟΥ
  Ηράκλειον -Κρήτης
  ΑΘΗΝΑΙΚΑ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ,.ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ"
  Πλ«τε!« Όμονβίβς Τηλ. 30495
  «ΓΑΛΛΙΑΣ"
  •θίβς Στκδίου 57. Τηλ. 3»236
  70 μονά δωμάτια καί 70 διπλα Ι
  ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΑΠΙΝΤΑΧΟΥ ΚΡΗΤύΝ
  Άναχαινισθένχα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  * ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ κοα Σία
  Παρεχουσι συγχρονιβμενα ύρκΐκ μΐγοΐλοι δΝΐιάτικ. εύάι
  ρκ κ» Ι μέ βανμκαίαν Μαν βΐς τό κέντρον τΒν ΆΒηνβν.
  'Λβανοέρ— Ζβστ* χ«1 χρύ« νερ·.—'Υηηρεοίκ βρτινται
  τη.—ΤιμκΙ «νάλονοι Κ«1 λβνικ«Ι.
  ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύποκαταστήρατα κ«1 άνν«ποκριτ«1
  βΐς τάς κνριοτέρας πόλεις της ΈλλΑ-
  5ος κ·1 τοϊ Έξ·«βρικοί.
  Ταμιευτηριον καταβίοειβ
  κκΙ επί πρ·Θεαμί«.
  ΡΈΘΥΜΝΟΝ 7 Ιουλίου («ντοι-
  ποχριτοθ μχ()—Την κκβιλθβθβχν
  5ίομί8ί άφ(χθΐ] είς Ρεθυμνον,
  πβοτιθέμινες βραδύτερον νά κιριο
  δύαι διά τόν αδτδν οχοπόν χαί
  την ανατολικήν Κρήι^ν, 6 Γενι-
  χός Γραμματεύς το9 ΠατριητιχοίΙ
  Ίδρΰματος χ. Κβνστ. Σ*ρρί
  γλ·υ. Ό χ. Σχρρίγλου μο-
  λονίττ καραμι(νας έκ* οΜγ/ον
  Ες Ρίθυμνεν· άκΐ|9χολήθΐ) Ιδιαι-
  έοος μέ τα ζτ,τήμχται τοθ Π«τρι
  ωΐιχ·0 'Πρύματος χαΙ την Ελΐ|ν
  κ.νηαιν «διοθ.
  Κυρ(«ς β χ. Σχρρδγλου Ιντ,μι-
  ώ8η έ«1 τοθ ζητήμκτος τβν παι·
  ιχβν ές*«χβν, δποσγ.·8ιΙς &χ%χ%
  !ταν4ϊφ τού είς "Αθήνας, νά άιχο
  ,ηθ| «Ι—Ι τοθ ζητήμχτος Τθαΐου,
  ροντίζων κυρίοις διά την ίΐβιν
  βν χωλυμίιω* χ»ι την κρομήθιι
  «ν τοθ ολιχοθ χβταχλΐβεβς.
  Ή κΌΐνωνική αντίληψις
  καί τό Πά τρ. Ίδρυμα.
  Ό χ. Σχρρόγλου δπεαχέθ», ίτι
  ιίς πιρΕπτααΐν χαβ' 1ι τέ χράτος
  &έν Βυν-θΐ νά Ιλθη |-{ τ·0 πα·
  ρίντος άρωγόν, θά κρονοήΌ^ Βκιος
  άντκποχριθ) έν τβν ενόντων τέ
  ΕΙ δ*
  ο )< ?γες Καθ* Λ ιΐμζι είς θέσιν νά γν«· ρΐζιο τα έν γένει ζηιήμκτα τοθ ΠϋτριητιχοΟ Ίϊροακτος θά άκκ· αχολήβουν τοος κιμοΐίους εθΐιος ώιιι νά συντονιοθή τ) χαΐά τόκους χοινωνιχή πβόνϊΐα χαί άντΕλιιφις χαί νά μή πΐρουαιιίζινιαι έ*άΐϊο τε καθυοτερήοιις. Διά τάς Παιδι- χάς Έξοχάς ιΐδκώτιρον λέγεται δτι θά ληφθ| μέριμνα χαί δ«δ τοθ Εράτου;, ιυθύ; ώς τ·Οτο χα· ταατΐ δυνατόν, διά νά συοιημκτο- η·ι-θ^ έν τί έκαρχί» ή δ>αλή
  χαΐ άηοτελιοματιχή κατ' Ι τος λει·
  τουργία τοθ φιλβχοινωνιχοθ τού «υ
  θιαμοθ.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Προκβιμένου ν Α «ληρω9{) ή
  κενωθίΤσα θέσις τοθ προΐστα-
  μένθυ ΓρσφιΙου Τοτΐι<<ής Έ- ροκί|ς ΤουρισμοΟ Ή οακλβ(· ου τιροσκαλοθνται (( έχοντες τα κά'ωθι προ σ Ιντα δπως ύ κρβΐλωσΐν ήμΤν την σχετικήν αίτησιν: 1) Πιστοκοιητικά σηουΒΛν. 2) Γνώσβις έπαοκεΤς τούλα χιστον μας τβν εξής γλωσ- δν: Γαλλικής, ΆγγλικΓ]Γι ερμανΐκής, έξακριβωθησομέ- νας υπό τή; Έπιτροπτΐς Τού· ρισαοθ. , 3) Γνώσβις δινξΐγωγή'ς γρα φβιαχής εργασίας, πισΐΌτΐοι· οΰμένης, είς δι,νατόν, δι* πι· στοκοιηχικοθ τιροβργσσ'ας είς γραφβΤον. 4) Γνωσταί τής τουριστικής κινήσεως κσΐ των συναφΛν Α· ναγκών τής Τουρισηχής Πε· ΦβρκΕας Κρήτης. 5) Τα κατα Ν5μον πιοτό- ποιητικά Είσαγγελικών χσΐ Άστυνομιχβν Άρχθν. 6) Προ τΐμώνται οί έφβοροι καλαιοΐ πολεμισται καί κατά δεύτε¬ ρον λόγον οί δημόται Ηρα¬ κλείου. - ·.■.·-·** Μισθος μέχρι οραχ. 2 500 Προθβσμία ύποβολής κιστο ποιητιχθν όρίζβται μέχρι τής 15ης Ιουλίου 1937. Ή Έπιτροπή έκΐφυλάσσει ίίς αυτήν τό δκσίωμα νά υπο βΛ>Π τούς ύποψηιρίουςεΐς σχε
  τικήν δοΐΐμασΐαν.
  Π«ρισσότεραι πληροφορίαι
  παρέχονται παρ' ημών.
  Έν ΉραικλΒ'φ τβ 6η Ίου
  λΐοι. 1937.
  Ό ΠρΑβδοοο
  Γεώργιος Ν. Βοΐλας
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Στυλιανός Ν. Κατεχάκης
  —·Ζ»·κλ·κή.
  Είς Καλήν Χυκιάν Ρεθύμνης *
  ννΗβτοι ίκλιψκν ϊνδΐι·» ηρόΒα.
  τα είς ζημίαν τβδ Μάρκου Νι·
  κητάχη. Έκ τ&ν ϊνβεκοτ κροβα-
  των άνιυρέΒηααν ολίγον βροτδΰ.
  τΐρον τα έννί«, τα έποΐ* φκΐνε
  ται φοβηθεντες έγχατίλειφχν οί
  ζθκλέ
  —ΑΙ συντ·.{ιοδ·τικ«ι| βΐβκιύ-
  σΐις.
  Εγνώσθη δή καταρτίζεται δια
  ταγμοτ δια το& όιτοίου «ροβλί««·
  τ*ι ή ύλοσχιρης άκαλλαγα έκ
  της χαρτοοαμένσΐΝς τ&ν βΐβνιύ
  «κν επί τβν συντ*(ΐα*ν δια
  τβν ο πό (μ ν ηιβτοιτοιεΙΤΜΐ ή υ
  καρξις τβν αυντοφβύχΝν έν τα
  >5
  ΠΡΑΤΗΡ1ΟΝ ΟΪΝΩΝ
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΒΙΝΑΚΗ
  (ΑΠΟΪΤΡΑΤΟΥ)
  Άφίχθηααν χαί ηιιλοβνται ιΐς
  τιμάς έΕκιριτικάς: Κρκσια ηαλαια
  λΐυχα ίπτά Ιτθν «ρΝματιχά' ρ«-
  διουχ«- κρασιά ερυθρά βνέθευ
  τ» έκ σταιρυλής γΐματα βιτκμΐ
  νις. Κραοια δκκφβρ*. πρώτην φο¬
  ράν ηϋλοόμενβι ίν Ήρακλε(ν·
  Χοθμες μυρΝβάτες.
  Πίνετε κραοια τβθ Προιτηρίου
  μας θερακευτιχά, δυν«μ»τικ«.
  εάν 8ίλ·τ· την. υγείαν σας καΐ
  ν« αΙοΒανθϋτε τα Οα ολόκλπρη
  —-Ή πρόσληψις δημ·σίων 4·
  πιμελητβν.
  "Υπο τοθ κ. υπουργοθ τ3ν Οί
  χβνοιιΐΜβν ένικρίθησαν οί διο
  ρισμοΐ εκατόν τριών (103) δημοσί
  πν έπιμβλητβν πρός ενίσχυσιν
  τοδ προσωπικού τβν Ταμΐίαιν. Ώς
  γναστον ούτοι διωρίσθησαν ανευ
  διαγΜνισμοΰ, προταθιντις κατ'
  εκλογήν υπο τβν χκτα τβπβνς
  Νομκρχβν- Τα ονομντα τβν δι
  ορισθέντπν θ» δημοσιβυθουν έν
  τος τβν ήμΐρβν «Ις την έφημερί
  δ* τής
  -Τα 1{·δκ βιβεηοϊαΐνς τβν
  Έφ·ρι«κ«.ν ύπκλλήλων.
  Πληροφορούμΐθα δτι υκ· τδν
  αρμοδίων το& υπουργείον Οίχονο
  μιχβν μκλ(τάτ«ι το υποβληθέν
  «ΐτημκ υπο κλιίστΗν έφοριακβν
  ΰκαλλήλνν δία την μΐτατροπαν
  τβν παρεχομένου αυτοίς έϊβδυν
  βιβαιώβΒΝς χαί την παγιοκοίηαιν
  αύτ&ν «ίς τόν μισθόν τπν.
  —Ή ύκηριβΐκ ΐΐςτβ ίδιωτι-
  κ« οχολεΐα.
  Ό Προιδρος τοθ Πανελληνίου
  Συνδίσμου τβν πολιτικών αιιντα-
  (ιοόχ«ν πληροφοροόρεβα δτι ν>·
  πέβκλ· πρός τον υπουργόν της
  Π«ιδιίας παράχληαιν δππς τ»
  ϊτη υπηρεσίας είς τα ΙδΐΝτικά
  έχπαιδιυτΑρια άναγνΜριαθβαιν
  ώς ουντά(ιμα.
  —ΟΙ Γραφείς Ε1ραν·δικΐ{·.ν.
  Άνιχοινώθη δτι οί προτκβεν-
  τις πρός διορισμόν γραφείς τβν
  ΕιρηναδιχιΐΝν προοληφθοθν άρ
  γ6τ*ρον, δεδομένου δτι σήμερον
  δέν διιτέθησκν πρός τουτο πι·
  στώσεις,
  —Αί μετβθέσεις
  Εατ' Βίδησΐις έ{ Αθηνών «Ι
  μκταθέβιις τελΜνιιαχβν υπνλλΑ
  λων θά γίνουν «ύθϋς άμέα&)ς«
  μκ προσλαφθο&ν οί ν*οι τιλωνΐι
  αχοι ϋπαλληλοι.
  ΟΙΚΟΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΜΑΡΙΝΑΣ Γ.ΑΝ-ΓΕΙΑΝΑΚΗ
  Όδός ΣφακΙπν, παραπλεύρως
  Ίατρείο» κ. Μελισσείδου.
  Τ(λ(ΐοκοιηθε!σ«[ιίς την χοπτιχην έν τώ γνΗθτώ
  τοθ χ. 1σοπαν·λη, επανήλθε ε£ Αθηνών ή δνις ΜαρΙνα
  'ΛνπγιιεινάΜη χαΑ κναλαμβανΐι την ραφήν φορεματπν
  τιλεΐας έβαρμογής, μέ έςαιρετΐΜβ γβδστο χαί μέ αχ*οια
  χρβχΐ χαί πατρον.
  Ή έπιμιμελημενη έργασία της. ή διαρχής &νανέΗαις
  φιγουρινινν χαί ή ταχιΐα π*ρ·ώβσις χ·1 τής πλέον ονσκβ
  λο» τοναλέττας θα ΙχανοποιΑσα χαί την πλέον Ιδιβτρ··
  πον πελατιβα,
  "Ινναρςις έργασι&ν την Ιπν Ιουλίου- Έπι-
  βκκρθϋτΐ μβς, δι« ν« ηιιοθϊ,τκ.
  ΕΑΑΙΒΠΑΜΑ ΤΡΙΧΙΜΑ ΜΥΤΙΑΗΜΚΣ
  ΕΙΑΙΡΕΤΙΚΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΚΛΙ Λ ΗΤΟ
  XI!
  Δι* ύδραυλικά καί χειροκίνητα πιεστήρια^
  ΠΑΡΑΚΑΤΑβΗΕΗ
  ΓραφΐΙ·*/ ΕΥΑΓ. Π^ΤΕΡΑΚΗ
  Γ·** Τζαμί Τηλ. 326
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφβΤα ίναντι Πτλ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωίσ ΪΠέμτΐτης
  8 Ιουλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΕΠΙΒΕΒαΊΟιΤΑΙ Η ΕΙΔΗΣΙΣ
  ΠΕΡΙ ΝΕΟΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
  ΡΟΣΣ.Ν ΚΑΙ ΙϋΠ.ΝΟΝ
  ΕΙΣΤΗΝΜίΝΤΖΟΥΡΙπΐΊ(|:|^Ξ^£
  ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΤΔΙΗ
  Ό κ, Ήντεν καί ή πο/ιτικη των Σοβιέτ.
  Ή ιδιότης έμπολέμου είς τόν Φράνκο.
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου—Τη
  λβγραφοθν έκ ΒερολΙνου δ
  τι τό Ιμιββίσημον γερμα¬
  νικόν «αακτορεΐον «ληρο
  φοοεϊται έκ Λονδίνου δτι ό
  κ. Ήντβν άβαντΛν είς επε¬
  ρώτησιν έν τβ Βουλί] των
  Κοινοτήτων έβήλνσιν δτι
  χέλη τής Κ< Εθνών, άρνοθν ΑΘΗΝΑΙ Ράμσαιϋ βορετήρησεν δτι 7 Ιουλίου (τού άντ» ή στάσις των κ»ρΔν τού ώ 6έ όΐΐλ ί των βέν ό·ΐΙλεται είς «λ υτεο μ·ταοιο·ι την -^Ρ«Ψ»μ«.»ν «^. λο τι ««!»« είς τό γεγονός καθ· α ,ηλ.γρ,φεί ό έν Νανκίν άντα.|δτΐ ^Σοβ-^τ^δΙβονται ποκριτής αύτάς (χώρας τού αί συμπλοκαί μεταξύ ' . . . _ . Ρώσσων καί Ίαπώνων έπανελήφθησαν «Ις 6»Τθνον άνατρΐτ,τΐκην οροβαγάνΒαν Ό βουλιυ Τής Ραμσβιϋ ηρώτησε κατόπιν τ6ν κ. "Η»τ·* ά ν Θ* ήτο βιατιθειμένος λόγω της δράσεώς τής μπολσεβικική «ρο««γάν βας έν Αγγλία: νά λάβη τα κατάλΐηλα μέτραι Ό ΰ «ουργός τβν Εξωτερικών παρεκάλεσε τόν έ«ρ»τή σαντα βουλευτην «ά τοθ ■αράσια τάς αναγκαίας λεκτομιοιίας καί έΒήλω σεν δτι εΙν« Ιτοιμος νά μ« είς ήφ ιανα σύνορα. ίς τα ρωσσομαντζουρ Την εί'Κησιν επιβεβαιοί καί τό Σο¬ βιετ ικόν πρακτορείον Τάςς δι'έπισήμου ανακοινωθέντος τού. Αί συγκοούσεις προήλθον έκ τού ότι ομάς Ρώσσων στρατιώτην είσελθούαα είς τό Μαντζου ριανόν έδαφος έηυροβολήθη υπό των Ίαπώνων, φονευθέντων πέντε στρατιω· των. Τό πρακτορείον Ρώυτερ τηλεγρα· φεΐ έπίσης ότι έξ αίτίας των νίων συγ χρούαεων ή κατάστασις περιπλέκεται εις την "Απω Ανατολήν. ΑΪΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΟΝΟΟΟΛΗΣίΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ 1ΑΡΥΕΤ.Ι ΕΙΛΙΚΟΣ ΟΡΓΛΝΙΣΜΟΣ ΑβΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τβδ «νταποχρι τού μα{).—ΚαταρτιαΒΐις υκο τής Ευβιανήσε η{ καΐ ύπογραφεΐς υπό τού Βασιλεύς κπε σταλη ιί( το Εθνικον Τυηογραφεϊον πρός δημ·α(ευσιν είς την επίσημον εφημερίδα λ νομος ηερί μονοιτο.λιιαεΜ( τβν διδακη κβν βιβλίον. Δ » τού νέου νομόν Ι&ρόι ται μεγάλ·£ κρατικάς οΐκος δια την μονο κ«λι«Μπν έκδοσιν «αί κυκλοφορίαν τβν οχβλικβν βιβλίον «κ· τοδ επόμενον Ιτ·υς. ΜΑΚΡΑ. ΣΥΝ0Μ1ΑΙΑΙ ΗΙΤΕΜΚΔΙ ΓΚΡΑΗΤΙ ΑΦΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τοδ βνταποκριτοθ μας).—Έκ Λονδίνου αγγέλλεται >τι · έν
  Λονδ(>ν πρεοβΐυΐης τής Ιταλίας κέμης
  Γκραντι ίσχε μακράν συνομιλίαν σήμερον
  μετά το& "Αγγλου ύπουργο& τβν Έ{Μτερι
  κβν κ. Ήντιν. Ή σννομιλία πιθανώτατα
  •φεύρα τ· Ίβιιι>νΐΜ·ν. Λεγεται μβλιστα (τι
  δέν είνε ααχετος πρός αυτήν ο άγγελθεΐς
  καταρτισμές είδιχί,ς έπιτρβπής έκ ναυκρ
  χυν τής ί'ΑγγλίβΓ, Γαλλία;, Ιταλίας καί
  Γερμανΐας ήτις θέλει* έζιτάσο τ· ένδεχβμε
  νόν νέου ναυτικοΰ β.η·χλησμ·& τής Ίσπα
  νίεες.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ»
  ΤΟΥ ΟΡΟΒΥΟΟΥΡΓΟΥ Ι ΜΕΤ.Ξ1
  μς μ
  ήη «ροσεκτικέις τα 6ε
  Βομένα τα ό«οΐα ήθελον ΰ
  ■οβληθΰ αύτω.
  Τηλεγραφοθν έκ Λονδίνου
  δτι Ινισχύονται αί Ινδεί
  ξεις δτι θα άναγνωρισθΒ ή
  Ιδιότης τού έαβολέμου είς
  τόν Φράνκο κατό«ινττ)ς ά«ο
  Φάσεως τού 4Φ' ενός νά μή
  6εχθ9 τοθ λοιβοθ ξένους
  εθελοντάς καί τ·ν «ροσφά
  των δηλώσεων τής Ιταλίας
  καί Γεραανίας, δτι θά σι
  βασθοθν άβολύτως τ6 μεσο
  γειακόν καθΐστώς. Εύμενή
  Λβήϊηοι» διά την άναγνώ
  ρισιν τοθ Φαάνκο Εσχεν έ
  •Ισης ή απόφασις αύτοθ δ
  ■ως επιτρέψη άμέσως είς
  τους "Αγγλους μεταλλΜρή
  Ηους τοθ Μβιλμπάο νά έ
  Φχανέλθουν «Ις τάς θέσΐις
  τε·ν ΰνογράφων «ρδς τού
  το καί σχετικήν σύμβασιν.
  ^^^υ^ΠI
  Μ ΜΑΧΑΙ ΕΠΑΝΕΑΗΦΒΗΣΑΝ
  ΕΙΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΗΣ ΜΙΔΡΙΤΗΣ
  ίΠΟ ΤΗΣ ΧΒΕΣΙΝΗΣ ΠΡΟίΙΣ
  ΟΙΕΟΝΙΚΙΣΤΔΙΛΠΕΚΡΟΥΣΑΝ
  ΤΑΣ ΕΠ10ΕΣΕΙΜΩΝ ΕΡΥΟΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού άντα.
  ποχριτού μας).— Κατ» τηλεγραφήμα
  Η είσαγωγική καί έξαγωγική
  κίνησις Ηρακλείου μηνός Ίουνίου.
  Ύ«β ιτ]; αρμοδίας
  τ·9 τΐλωνιΐοκ χκτηρτΐοθη δ ατα-
  ξ Ι£)
  χιοτ.ιχος πίναξ
  η
  Ι£«γ«γικτ)ς
  ς %
  καί ■Ισαγωγικη'ς χιν^οΐω; τοθ νο·
  μ«0 Ηρακλείου κατα τον λήξ*ν
  τα ιφκ Ίβ6νι·ν.
  Κ*τΑ την άν»τε?» οτατιατι·
  χήν εία^χθ-σαν 1400 μ κ. ξυ·
  λιΕας προιλ«ύαε»ς ΑΰκρΙας, χαΐ
  ύ
  αξίαν 1 954 700 Βρχ., 71 χιλγρ
  βουτύρου μαγιιριχίί', προέλευσιν
  Αιγυπτου ίξ'βς 4000 δρχ.. 78
  χΐλγρ προελεύο»»; Χανίων άξΐ
  άς 6860. Βρχ., 1 290 630 χιλγρ.
  αίτου πρΒΐλιύο·»; 'Αρνιντιν^ς χ«|
  Ρο«μ«ν[«ς άξί« 7 783.000 Βρχ.
  81.900 χιλγρ. όίύζηςΐξ Αιγυπτου
  χά Ι 'ΑγγλιχοΟ 2ου8«ν αξΕας 524
  675 δίγ . 2 724 νιλγ» χαφέ
  Β9τζΐλ(ας βξΐας 82 684 Βρχ.,
  52 731 χιλγρ ζτχ*β«βς Τβιχο-
  αλβ6«»[5τ« άξίας 339 900 δρχ.,
  76 182 χιλγρ. μιλίοατ;ς 4ξ!ας
  152.364 δρχ. *αΙ 138 836 χιλγρ.
  αλ?ω' «ρεΐόνω' τέ
  βιονηχανιχνν αξίας Βρχ.
  1882 482 "Η(βι χχτά τόν λή
  ξαντα μ^να τα ιίσϊχθίντα πρ»Γ-
  ίντχ αντιηρΕθ»ιτιύουν αξίαν 12.
  730 665 ί?χ·
  "Ενί«νχι ττ)ς είσχγιβγινιής χινή-
  οΐως ή ιξαγιοΐΐχή ζ
  ή ξγή
  ται ι·; ««οΐοόθ»;: 'βξήχθηαχν
  χίτρα 28 Ο'Ό χιλγρ. άξίαί 248.
  000 Βρχ. Βιχ Γερμανίαν χ«1
  3 250 χιλγρ δι* Σ·>υτ)ΐίαν άξΐας
  24.100 Βρχ. 63 593 ίκ. καθ
  νβπίν
  Βι' Αίγυπτον , 4ξ£
  άς 221.200 Βρχ , 980 χιλγο. ρΕ
  ξί 300
  γανι διά
  χ
  άξίας 3000
  τα
  Βρχ., 3 850 δ*. Ιλιλΐφάοκου διά
  Γ«?μΛνίαν άξ(α( 12.200 Βρχ. 4.
  208 4<. δποοτάθιιτκ οίνου Βι' Όλ λανδΐαν βξ'ας 25.500 Βρχ. χβΙ τίλ·ς 1 590 χιλγρ. αρωματιχβν γόρτω< Βι' Ίΐαλΐαν, Γαλλίαν χαΐ Γερμανίαν άξΐας 504.880 Βρχ. "Ητοι τα εξαχθέντα εντεύθεν έγχώ ρια «ρβίίντοι άνηπριοαπιύϊΐιν ά ξΕαν 11.038.810 Βρ. 06:ω ή έξα γωγιχή χΕν-οις Ηρακλείου χκτά τέν λήξαντα μ{|νκ 'Γ.ύ/ιον δοίΐς ώ; γνωΐίέν θεωριΐτκι ιί; έ χ τβν άγα ν»ν μηνβν 691 785. ΕΠ /ΝΗ/ΘΕ ΧΘΕΖ Ο ΝβΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χθές την μεσημβρίαν 6τισ νήλθβν έκ Χανίων ό Νομάρ γης Ηρακλείου χ. ΆνΒρέσς Μάρχελλος· ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού άντα ηοκριτού μαςΐ.—Τηλεγραφούν έκ Κερ κύρας ότι αφίκετο έκεί σήμερον ό πρό εβρος τής κυβερνήσεως κ. Ί. Μετα¬ ξάς αυνοβευόμενος υπο των ύπουργών κ.κ. Δουρέντη, Παπαδήμα χαΐ Μπουρ μηούλν;, γενόμενος κατά την άποβίβα σιν αντικείμενον θερμών έχ8ηλώσεων. Ό χ. Μεταξάς θά συνεργασθή μετά τού "Αναχτος επί διαφόρων νομοθετη· μάτων, χατατοπίζων ούτον έν γένει επί τής έσωτεριχής καί έξωτερικής καταστεί Ι «εως. | ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ί ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΙϋ.ΣΥϋΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ .ΠΑΝΑΝΕΙΟΝ ΝΟΖΟΚΟΜΕΙΟΝ Την εσπέραν χ6ές συνιδρΙ σσεν ιίς τό Δημαρχείον ή £ τιιτροτΐή τοθ Άοβλψάτου Πσ νανεΐου ΔημονκοΟ Νοσοκο μεΐου άσχοληθιΐσα^μέ διάφο ρα ύπηρεσιακα ζη'ήματα. ΕΥΧΑΡΙΖΤΙΑΙ ΠΡ8ΣΤΙΝΜΗΤΡ0Π0ΛΙΤΗΝΚΡΗΤΗΣ Διά τηλεγρν φήμαι ός τού πρός τόν ΜητροπιλΕτην Κρήτης χ. χ.Τι μέθιον δ δπουργίς την Μ,,ηοχιυ μ»τ«ν χ. Γεωργανδπουλος άπηδ βυνε βιρμας ,ι6χαριατίας κ»ι συγ χα^ητήρια επί ταίς προαπβθείαις Ι, χαΐεδίλιν 5ηλρ ένιοχύβιης τ<)( Βχσιλιχτ]ς βεροπο^Εας ουαιήσας την ίιάθεοιν τ&ν εϊοπράξεων τβν ΕιρΑν ναβν Κρήτης χατα την Κιι Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΔΕΛΤΌΝ ΕίΣΑΓΩΠΚΟΥ ΔίΚϋαΜΑΤΟΣ γρφ! χοι»ή απόφασις τβν διουργβν ΰίχονομιχβν χαΐ Έθνι χής Οίχινβμίας διά τ1)ς δτοία( δίΐζιται ίτι ή χ·ρήγ-α(ς δελτίον είοβγωνικοθ Βιχαιώματβς τβν εί οαγωέαιν τής ττιριφ. Πιριφιρεια χοθ Επιμελητηρίω Ριθόμνης θε ένεργήται άκέ 1 ΊανουαρΕου 1938 δηο τοθ ΈηιμιλητηρΕου τβοτου ΌμοΕνς ή ιήρηβις τ8ν οίχιΐαιν ώ ί μητρώυν άνατΐθιται «ντιοχβΐχως ιίς τί ώ; άνιο ΙΙιρ. Έπιμιληττ)ρι·ν, τ οτήματα τ^* Τελ»νεί·« χαΐ ' ΤβαΓέζηί, ιίς το Επ μιλητήριβν Ηρακλείου, τέ Τελωνείον καΐ τό δποχατάο,ηι·χ τής ΤραπΙζης χ%ς Έλλϋβς £ .ιν- χαΐ θέλουσι σιι νεννοηρη διά την εφαρμογήν τβν δ:ατβξιβ>< ττ]ς άνωΐέρβ άκοφί Η ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ Κατ' άπίφζοιν τβθ χεντρΐχοθ πκρβρτήματος τοθ Τβμιΐου 9^μ» των ιίς Ι*αοτ·ν ανάπηρον χρι- θίντα ώς Ιχονια κνάγχην άερο θε·απε!ας &πό χτ}ς *;μοοΈας επι τροπτ};, θα χοιη ηΐβοιν άνάΒι .„ έκ Παρισίων οί έν Μανορίτη άν ταποκριταί των ,,γαλλικών εφημερίδων άγγέλλουν ότι άπό τής πρωΐας τής αή μερον έπανήρχισαν σφο*6ρ*1 , μαχαι είς τα πέριξ τής Μαδρίτης **έτωπ*. ΟΙ έ· ρυθροί ένήργησαν σφοδροτάτην έπίθε· σιν χατά των θέσεων των έθνικών, {, ποατηριζομένων καΐ,ύηό τού βαρέως ·ηυ ροβολικοΰ των τό οποίον έβαλλεν άδι αχόπως. ΠερΙ των άποτελεσμάων τής έηιθέσεως «ύτής 6έν άναφέρεται τίπο- τε συγκεκριμένον. Έν τούτοις τό Έθνι χον ατρατηγεΐον ανεκοίνωσεν τό έαπέ· ρας ότι ή επίθεσις απεκρούσθη επιτυ¬ χώς καί ότι οί ερυθροΐ ηναγκάσθησαν νά έηανέλθουν είς τας προτέρας των θε σεις. ΕΝΙ ΤΕΛΙΚγ ΧΥΟΝΤΔΙ ΑΙ ΕΛΟΙΑΕΣ Ι ΣΥΝΕΝΚΟΗΣΕΩΣ σχΐλιαι ϊραχμοιί λοκτροθιραπιίαν, χαΐ 1700 Βιά έπ!Β·μα χαΐ δ σΐ«(. Η ΕΙΚΧ8Ε1ΕΑ ΚΡ,ΘΗ ι. " Διά τροκοποιητιχτ]ς άπεφίοεβ; τβν 6<ιου»γβν Ο2«ονομιχβν χαΐ γ Έ9νιχ!|{ Ο!χονομ(ας κως ή άπομιινασα τι·σοιη( έξ 750. 000 · <.. χριθ^ς Ιχ τί){ ιίσαχϋ.ί ύ έ 3000 ό οης τοιαδιης έχ 3,000 ^Ος Άγρβτικίίς ίνβχέρβ χ) ίαπίρας τ«]( «αρ. ς ής συνιίριάακβς τοθ ΔημοτιχβΟ Σιιμββυλϊου ΉραχλεΕ ου άπεφβοίοβησαν ιά έξ^ς: Νά Ινιοχυθ| χατα 50 000 ιΙοέτι Βρ. ή ηΐοτνοις ή χο«τ)γτ)βηαομίντ) ΐ Ι ί ή ς ή χ)γ)ηαο 6κόιβΒΔήμου Κβτοϊ το τρ. οΐχονεμιχον Ι«ς τό Βριφοχομιΐβν. Ν1 διανοιχθϊ ή ίδος ή | αιινοιχιομςυς 'Ατσαλίνιο χβΐ Ιίασταμτια. βς ί ί ι<}ς δΒοΟ ιίς ς μα <} ροζ(ντ) ίπο ττ]ς Πδλ-( Χινίβν μίχρι «0 Π»ν. Δή μοτιχιθ Ν οοχιμιΐΒυ χαΐ εκείθεν να άοφχλτβοτρ» Η μέχρι τοθ ίργοαΐαοίοϋ Χιτζ^Βάχΐ|. Είς «ήν Ιδιαν συνεδρΐαοιν ένεχρΐθτ, ή ηα«ά τβθ Σϋμβευλΐου τβν ΔημοαΓ«βν Ιργων »0ς Γεν. Διιχήαι »ς θιι»ρ»)θι!σΐ μι?ι η περΐ κρομΐ|θ·[ας χ»Ι τοπε θ·ττ/οι»ς τ*ν δβοομέτρων, χΛ{ ή μαλΑτ- άνεγέρε ως τοθ δνολοίκβιι ^ <) Έίί Λί β ς μ^μς χ<)ς Ένιτιχίίς Λίοχης λνιΙ ΐτ]ς *ιροβλεφθ«Ιοτ|ς Βαπάνν,ς τβν 2.200.000 Βραχ. Τίλος βκιφιοΐββΐ) ή χαταοχιυή οΒοΟ κρο—ι λάί Λπό τ]{ Αν· Μζ( ρ4{ τί) γή-ι «Ο ΟΙ ΚΑΤΟΤΕΡΟΙ ΤΡΙΑΤΑΤΙΚ9Ι 'Υ«έ τοθ δπαυργεΕου τν,ς χοιν«ν.ας χαθ'* χαταρτίζιται ίιάτχγμαι πιρΐ α&ξή οιως τβν βοηθημίιιαν τοθ ταμι( ου άλληλΐ βοηθείας χ«ι«ΐέρ»ν τρι «ΤΜΗΧβν υπαλλήλαν. ΚΑΤΙΒ3ΛΗ ΗΕΡΙΖΜΑΤΩΝ τέν ί^βν 5π»ς -Οιη τό ίηιΐίσιβν έλδχληρβν τδν γιογικΑν δό ΑΓΟΡΑΝ Ο ΜΙΚΛ Δι*,8ιΛχγ«ς ι^ς άγνρανομιχ^ς Διετάχθη άρμοοίως ή πλη ρωμη τβν εν ταίς επαρχίαις μερισματούχων τοθ Μβιωχι κοΟ Ταμείου Πολιτικών ύπαλ λήλων, βικαιουμένων νά προ «ξοφλήσωσι την β' καί >' τρι
  μηνΐαν μ λ «όν ανάλογον τό
  κον.
  ΔΙΑ ΒΙΙΙΑΝ «ΠλΓΩΓΗΝ
  Συνελήφθησαν ο( έκ ττ]ς έ
  τιαρχΐας ΚυΒωνΙας τοθ νομοθ
  Χαν'ων 'Ελβυθ. Σαρρής, Ε
  Μ. Νςιξά.ης, Στ. Γ. Μαξάκης
  κο( Μ Γ. Ναξακης κστηγοροΰ
  μενοι επί άνοκεΐία βιαίας ά
  «αγ»ν()ς.
  κατεστράφη υβν
  πρός βρββιν.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  Βοιποριχκ. ΟΕ έχ τβν νομβν Ήρα
  κλε'οιι χκΐ Λϊ3ΐ)θίο« Βιχαιούμΐνοι
  λουτροΓ»;απε(ας χαΐ άιροθιραπεί-
  *ς άνάπηροι θά μιταββσιν είς Αί
  5ν>5ν, ι Ε » Ιχ Ρεθύμνης χαΙ Σ%
  νίων είς Μίθανκ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΥ
  Δια την 16 τρέχ. προεκηρύ
  χθη οιαγωνισμδς διά την κα
  τάληψ,ν Ρ63 θίσεων άκολού
  θων ιής κεντριι<τ]Γ ύυηρεσΐας τοθ ύπουργβίου Ύγιβιντίς. Ό βΐαγωνισμός θα βιεξαχθβ μ6 ξύ ύ ή ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού ά ντα. ποκριτού μας). — Έίδήσεις έκ Λονδί νού άναφέρουν ότι μεταξύ των ^αύτό· θι διπλωματικών κύκλων έξεδηλώνετο σήμερον ποία τις αίαιοδοξία ώς πρός την εξέλιξιν τής διεθνούς καταστάσεως. Αί έλπίδες περΐ τελικής συνεννοήσε· ως καί συμφωνίας ώς πρός τό Ίσπα ν ικόν ένισχύθησα* σήμερον > σημαντικά.
  Γενικώς ήρχισε νά πιστεύεται ότι ή έ·
  πιτροπή επί τής ούδετερότητος ήτις
  απεφασίσθη νά αυνέλθη την προσέχη
  Παρασκευήν (.αυριον) θά εδρη βάσιν
  συνεννοήσεως ωστε ν' αποφευχθή ή βιά
  λυβίς της καί ή ρήξις μεταξύ των με
  γάλων ουνάμεων.
  τοξύ
  νομικής.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τη άγ·ρ? μας κυμανΘεΓσαι
  χθ*ί τιμαί των διαφόρων βνχωρί
  «ν προίόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονβρ. Λίαν.
  ΒλαΐΒ δ βαθμόν 12.50 1«.
  κοινα 40.
  ραφινέ
  ΐ '
  . ρφ
  £*ΠΜν*{ λευκοΐ α'
  β'
  κυρηνβλ. α'
  ·. Ρ'
  μουρνέλ, α'
  , »· Ρ' «Χ.
  θΐνβι Αρχαν. τό μίοτατον
  27.
  26.
  23.
  21.
  23.
  31.
  31.
  20.
  27.
  25.
  27.
  25.
  50
  ΜαλεβυζΙου
  Κατ' εΖϊήσεις έχ Ρεθύμνης προ Μέταξα
  χθές άνειιρΐθτ) νεχρος είς τίνα ά Κουκοΰλια
  γ·έν, έντβς ?«<χοο, δ Δι·ν63ΐος •^"ϊ"™ **"'"« <Α«β«'*<5«· Άρ.; βακίτα _, ίξ-«ρΐ6α)θ- δ Βίνατος προ^λ ·· βαρεία Βεν έξ έχίήξιως ίκναμίτιίβς την νοδέρματα α' οποίαν δ -ίαγο,χ-ς έχρηβ,μβποίη Προβατόοίρματα' «ν Ι« .&„««,<«-. Οί λέγοι 'Α^αλοδίρματα 4π·81Β·νται είς *ί«ονομ:χα( Β»..... οχΐριΐας. ΤΑ ΓΕΟΡΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 6 100-60· 60-120 250 45 Β0 91 40-10 00 —93 60—60 180 Β8—Α6 ΕΞΕΑΟΒΗ ΑΙ10Φ.ΣΙΣ Κ.ΟΟΡΙΖΟΥ!. ΤΟΝ Τ ΡΟ «ΟΝ ΤΗΣ ΕΞ4Γ0ΓΗΣ ΣΤΑΦΥΑΩΗ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου Ι,χοΰ άντα- ποκριτού μας).— Κατόπιν συνεργασίνς των ύπουργών 'Έθνικής Οίκονομίας κ» Ι Γεωργίας έξεοόθη σήμερον 4πό· φασις καθορίζουσα την ποσότητα καί τόν τρόπον τής έξαγωγής των σταφυλών εις Γερμανίαν κατά τήν.ίρχομέννν μετ' ολίγας ημέρας εφετεινήν σταφυλικήν πε· ρίοβον. ΠΟΣ ΠΝΕΤΛΙΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩ ΑΘΗΝΑΙ 7 «Ιουλίου (τού άννα- ποκριτοΰ μας)— Σχετικώς μέ -,ας έξ α- γωγβς των σταφυλών είς Γερμανίαν έ- γνωσθή αποψε ότι ή κατανομή γίνετ«ι κατα Επιμελητηρίω κ α Ι αναλόγως των εξαχθ*ισών πέρυσι έκ των διαφόρων με. ρών ποσοτήτων είς τ«ς διαφόρους Γε· !Λ*νικας άγοράς. ^ Γ ΑΚΥΡΟΥΝΤιΊ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΔΟΕΣΕΟΝ_ΕΚΠΔΙΛΕΥΤΙΚΙΙΝ Α®ΗΚΑΙ 7 Ιουλίου ) Ά η π .1 π(ν« βΐ»ν τβν βκκαιοιιιτικβν *Ηαρ·θΛ>>ι ΟΙ «ϋ
  ν«»«. β* Υ»ν·»ν β««, τβν πρ.τββίΐιν τβν
  α»ρβ·»λί«ν «τινο β«κ«τ«ρτιβ9.ϋν δυνάμε,
  ί 1'»»·β··»βπα.μίν.ιι ίντός Αν
  ήν Ι,ι,μΐρΐδ. τή, Ε»β.ρν4
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Σήμερον Θά
  ήρ δρι
  βιοικοθσα Έπιτροπή τοθ
  Υθ ΈλΙ
  συνεδριόση ή Δολλαοιον
  —** ■ ΛΙρα
  βιοικοθσα Έπιτροπή τοθ Γεοίΐ ^ορρωνα Σουη91αι:
  Υΐκοθ Έπ,μβλητηρΙου ηρβς έκ 5ρα?κον ΓαΛ,κον
  Αογήν νέο ΐ ί ·^Ερ
  Δνορσ Πώλησιν
  110.10 111.10
  546.
  Υ Έμ
  Αογήν νέου
  καί συζή ίΡΛΥΪ.0^^"·
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΙΕΡΟΟΟΡΙΙΝ