94502

Αριθμός τεύχους

4609

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

9/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΧΥΝΔΡΟΜΑ·)
  ΑΙγίπτοο
  ίτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 9
  Άμερι««,ς
  ετησία δολ, 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 3
  ΠΑΡΑΣΚΕνΗ
  9
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  οαοζ *ιιηοτ»υρου
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΙΟΒ Ι|ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4609
  τιετβιΐθΣ ηιτητιι θρ· α. σταυρλκησ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΑΙΣΙΟΑΟΞΙλ ΤΟΥ ΕΟΝΟΥΣ
  ΑΓ ΕΙ» (ΑΑΥΤΕΡΟΙ Μ ΕΔΑ Ο Ν
  'βσοι καρβκβλβυθβδν κ«ί
  μιλιτβ&ν την εθνικήν μκς
  ζωήν θαΊ Ικαμκν ααφαλβς
  μίαν ευχάριστον διβπίστω
  σιν χ«Ι θβ εδοκίμασαν Ινα
  ■.ισβαμα αΐβιβδβξίας καί κλ
  πίδβς δια τ· μέλλβν. Αύτη
  οέ Α εύχαρισϊ·ς διβπΐατω
  αίς βφβρα δ"β κυρ.ως γε
  γονοτκ: Την σημαντικήν «ύ
  ,ηβιν τίς πβραγωγής είς < λβυς νΐνικβ τ·ύς κλέδβυς. Καί την τί ν ώσιν, την ανα ζωογβνησιν τ·Ο ΐθνικβΰ ψο· νήματβς χβν κβλιτβν. Ή οταθερά, διηνεκώς καί πρ·· δευτιχή «ύ,ηβις τής κάραν» γής «κβτκλεΐ γΐγβνος ά δι βμβισβήτητβν διά την άπο διιζιν τοθ βπβΐβυ δέν χρει ■ζΐται κβλύς κβκβς. Δία τι πιρί αύτβδ βμιλββν τα οτοι χΐΐ*, οί αριθμβί, «Ι αδιίψΐυ οτ·ι θΓβτισπκβί. Έντός μι αί οΊκαιτίας Π παρανωγή τβν βιτϋρδν έ'τρικλαοιασθη Πβλλ&ν δέ αλλων ν·«ργι Νυν κρβϊίντΜν ή καρανννή ιΤίτραπλβοιάαΒη κβί |κ*ντα κλααι«σ9η. Εαί ίχα κ«τβρ θάνβμκν νει ·ζαγωμ«ν οή μιρ·ν ΐϊδη «κ* τβ &π·Ιαε μ* χοι προ τινος δέν είχομεν »Ιμη βαήμαντβν παραγώγην χά.· ταβκβΐα ΐΐαήγομΐν ,{{« θεν δια τάς ανάγκας τής ε λώ »ς. Ή ίφετεινα δέ κλβυ ο(α ιαβδεΐα ϊΐί ·λα τβ εΐδη τβν καλλιέργειαν, βκββΐι κνύΐι ηέβ* ίίμπβρβδν βκβ μη νΐΐ γίνβυν, Λβββ θαύμβ τα κΐμκβρββμΐν νβ Ικιτκ λιανμκν ·βν έντεΚωμεν ώ; Κρβτβς καί ώί λ«·, «αί ώς αΐομα τας κρββπββιΐβς μβς, *βν έκμεΐαλλευβώμεν έ ντα τικβς τδν νήν καί αν την κβλλιεργηο».μ·ν μέ αύστη μ», μέ ζήλον μέ ίπιστημβ νίκην μέθοδον. Ή «ποδββις β, αλλβ» τ·δ έρανβυ ύκερ της ίιρβκβρ.βς ■Ινβι τ*α·ν Ικβνβκβιητικϋ, ώβΐε ν' βπβτελη τβ γινβνβς τβδτ· την καλυτίρβν ίπβδει ξιν Τβν ίκαταλύτ«ν δννβμκ Ην η·ύ κρύβει η »υλη καί την ώραι β τέραν εκδήλωσιν τής θρησκευτικάς πρββηλώβΐ ως τ·δ Ελληνος είς τ· εθνι κβ ίδανικα καί τα ηατριωτι κ* Ιδιύδη. Αύτβ δέ τα 6ύ· γεγβνβτοτ, η ζωηχβτης κβί π δημιβυργι «•της της βυλής *βί α »ρ· νημβτικη μ*, ψυχικη της ·ύ ρωβτΐβ «κβΜλβδν τβ ατ·ι χιΐβ «·ύ «μπνίβυν.τό αίσβη μβ της βΐβι·δ·ςΐβς καί της ίλπΐδβς. •Η Ελλάς, την έκβΐβν η·λλοί ίνομιζσν καί •ν ώς χώραν Ινίκανβν πλέον διβ μεγάλας δημιβυργί«ί, ίψώνΐται καί πάλιν θήμ·ρ·ν καί δίδει ίμπρβκτβ δι.γμεΠε ζ«τικβτητ·ς β ζμ ζ ΜΙ βάρροί, μέ αύ^πεπβίβη •ιν, μέ ύηηρηφάνειβν καί αταβερβτητα· μ! άκριβίΐί κ« τε»βύνσ·ι{, μέ Ιργάδη ηβλ μ·ν δημι·«ργικης όρμητικο τητβς, πρ·χΜριΐ πρός την κατβκτηοιν τβν άγββέ5ν τ·δ νί·» π·λιτιβμ·δ. Ή πρβοδ* μ(β τΑ, κβλής <ο·δι(β( η β νβμονη έν·, καλυτίρ·» μίλ λ·ντ·(· δημι·»ΡΥ·Ι νί ύγιά ψυχ·λ·γ(«ν *«1 κβμνιι νβ ηνίη πβνχβδ, *η· τ·0 ·ν·ς μέχρι τ·δ άλλον &κρ·» βν·μ·{ βΐαι ΑΙ ΡΐΝτΐΝβΙ δναχΐρΐιβι δέν Ή Διότι δέν ηβχιαΐν βκίμη ή συγκο μιδή. Έν τούτοις τ* πνϊδμ» τΐΐς βπελπισίας καί τοδ α·( οσλατρισμοδ έξέλειφιν ήδη έν πολλαίς. Σήμερον ·λ·ι πιστΐύβαν εΙ( μίαν καλυτέ ρβν αυριον. ΕύΐλπιθΓβϋν. Αί θιοδ·£«5ν κκί βνκμένσυν μέ ηιοτιν. Άλλ« δέν «ν» μένουν μέ ίσταυρωμίνα τα χέριβ Κινοδνται, έργάζσν- τβι· παρ«α«<υ«ζ·υν την κ« λυτέραν αύτην αύριον. Κβί ύ* ί λέ π«ρή λά ρ ύ ρ «ύτ* είναι τβ πλέον ν·ρ·ν. Γώρβ ομως ήοχισε ν» πνία ο &νεμ·ς τής β!αι·δ·((βς είς την χώ ρ«ν, είναι βνάγχη ν* ουν τσνιαθοδν αί ποοσκάθειαι δι* την έκιχΐίρηβιν τής με γκλης έ{·ρμήαι»·( τοδ ίβνβυς πρός την βίον τβν βίρηνι κβν πλέον Ιργνν κβί τβν β χή τ· Ε.ρύτ·ί φχίνετβι •τι βντιλβμβίνΐτβι κκλθς τ·ν ο·λ·ν κβίτέ καθήκον τού είί την προκειμένην πε ρ(πτ«σιν. Ε«ί φρ·ντ(ζ«ί μέ κ£θ* τροΐϊον νβ τβνάαα αύ έ τ ό αιαβημ* τής δημ<·»ρ βίοιοδοξίβς π·ύ δ·κι τ· "Εβνβς. Ό κβλύτε ρβς δέ τράκος ένιβχύσίως αιύτοδ τβδ αίβθήααΐΓος ιΐνβι η ένίοχοβις τβν βμυντικβν δ«ν«μεων τβδ ίβνβυς χ*ί ο χεχνικβς Ιξβπλισμβς της χώρας διβ τής έκ:ελ<9εως μεγάλνν παρκγωγικϋν «■! ΟυγκβινΜνικκ&ν έργων παν τβΰ, διβ της β3γ«νώσεΜς ίπ συγχρόνων επιστημονικήν βί κ«1 τής ένισχύαεως έ^ λάδ ή β ής χς τβν διβφέρων^ κλάδων τής έθνιχής καρκγνγϋς κβί διβ ή θί λ ς ργγς τής κβθιΐριίβινς ιτβλιτικής πρββτ«·(·( κβί βνβκβνφιαε ως τβν έρνβζβμΐνυν κβί τβν βκορντέρων έν γεν». τάξεων. Ή Έλλβς έηβνβλβμβίν· μέν Ιχει 8λην την .δύναμιν κ«ί τβ ατβιχιΐβ νβ πεΰ γιννϋ α&τομίτνς την άφβρμήν ηολίμοιι). Είς τα γ· γονό< (ί α&το Ιγκιιτ»ί Ι^οι άιό τι ίαχιΐϊόιιρα άΐοθ τ*)ς γιρμανι λΕ μ Έν 2λλο γεγονος ηού χίνιι ) χτττάατασιν νά η τ4ν Ιούλιον τβθ 1914— Ιίΐω πολλβί ίέ< «0 βιτβδΕϊβυν η ο^μβοίαν—ιΝε Β» οήιι ρ-χ ΙΊίικρλ* μπβροθμι νά ηαραίε γ ώς ή" κκγχέαμιος χο:νή μπαριΐ νά Ιχη διά τα δι ό ή 5 ποΰ β[<ε τδ« Ίιΰλιβν τβθ 1914 Είνε απολύτως βέβαιον 8τι ο$με ρα ·( πβλιχιχβΐ 6<τοχρεο0νται είς ταχυτέραν λογοΐοα'αν πρός χ«υ; λχβΰί των, ί) άλλοτε Ημπορεί μά λιστα νά λεχθ), 8τι ή άΊιαος σ^μιτοχή χβν λαβν είς χά πβλι «χά γεγ·νοΐα κυξανεΐ ένΐοτε ε(ς χώρα αύταρϋης βίχονβμικ&ς σςαιΐεν επικίνδυνον. καί να δημιβυρνηβα Ι^α Ιδι Χ««χττ)9ΐο«χή έκΐ χβθ προ Κβν τηί, «ραΤβν, «νώτ.ρβν Ζ^ΙίΛ^' «Λ.ί«ί Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Είς την φωνήν τβδ "Εθνβος ηρβ( βνίσχυσιν τβν ίιτλων τής αμύνης τβυ κβί κυρί- ως ΐής Αΐρβκβρίβς «ηηντη' βκν ήίη τβ μεγκλύ^κρβν μέοβ; τδν Έλλήνων. Κβί βκήντηβΐ μί βυγχινητικήν κρ·θυμ(εεν, μ| ϊ(ύ κβί Ιδ.νικβν «·λ.τι·μ·ν.Εβ ΐύ;υχβς, οήμιρ«ν ηρχιαΐ νβ ί ηκίκει να εί; τάς δυνάμεις της «ιριααίτιρο» τέ οτοΐχιϊεν τβν πό καί νβ τας χρησιμβ λιτιχ&ν παθβν χαΐ ή σ^έηεια εί νι τ^' χ"β!οΐαται δυοχιρΐοιίρα <) μος «Ιαιοδο£(«ς κβί νβ την «νας«βγβ Αύτην δέ την βΐοιβδβξίβν «χ_. «„, νέ 8 " λύας χβν ζητημίχων χβθ γεήίρβυ. να Ά11· ,,Λ,Α Λ (υηιι.ηλττι/· χχ ή ·Αλλ· « έκαγρ6κνι;ο(( τβν ί έ έθ,βν—κου Ι μιτα βφΐίλουν νβ τβνώσβυ» οββι είμπορβδν, ββοι Ιχβυν τβς δυνάμεις πρβς τβδτβ Δίτι η βίβιβδβζία θ> δημιβυργή
  ση την π'αην ηβύ ·β
  &ν νίκην.
  Ιούλιος 1914-Ίούλιος 1937
  ΟΙ ΛΑΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟ ΑΡΟΤΡΟΝ
  ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΙΔΗΡΟΥ ΤΟΥ ΙΙΦΟΪΣ...
  Τί λέγουν οί
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Ί.ύλιος.—Ήμί
  ραι το9 Ίιυλ'βϋ.... Διατί εφέτος
  ή Ο»ίψ·ζ στρίφΐται μέ ίδιαπίρχν
  κρϊς χον Ιούλιον τβθ
  1914; 'Γπάρχΐι ή έ«χριμίτιβς το8
  άξ ί
  χ ή μβ
  ίαπανιχεθ Καί νΐίΐτάξιτι τί συμ
  βαίνει; ΙΙΙα άπό τίς σοβαροτέρας
  Ιφ-μβρίΙας, ή Έ
  δ
  γμ φμ ή φ
  μερίς ^ή; Φραγχφβδρτΐ]», είς τί
  σϊ)μ·ρινίν φύλλον ττ,ς τής 4 Ίοα
  λίου άφιιρώνιι δλίγας στήλας είς
  την έκιχαιρόττ)τα τοθ ίαπανιχιθ,
  ιί; τόν "Ιούλιον τοθ οατηρΐευ Ι
  τους 1937, χά ι μίαν ολόκληρον
  αιλίδα ναί τα χοριον 5»θρον της
  ι2ς τίν Ιούλιον χοθ 1914. ΔικτΓ;
  ί μΐταξύ^τβν ηρώτων ή
  ^ ^ ρ ή
  ρβν «Ο ΊινλΕου τοθ 1914·—μη
  νός 'ή: έχρτξϊΐβς τβθ ι5;ηκαΐχο0
  πολίμου—χαΐ τβν {ουλΐανβν ήμι
  ρβν πεϋ Βιανδομεν, άναχκλύκτιι
  λπγίβ'». Τί^ον ζαηράς άναλβ
  ώαΐι νά ϋεω^ Β» ττ)ς έκι
  6ίλλετβ< μΕα οδγχριοις. ρ τας κβήτας ημέραις ΐοθ Ίΐυλΐου τοθ 1937 πρός τάς πρώτας ήμί ρας τβθ Ίιυλίου 1914 «Μ«,να τβν παραλι'ψια»»—χβραχτηρΐζιι ή «Έφ^μι^ς τής Φραγχφούρτϊ)(» ιόν Ί-ύλ^ν τοθ 1914. Τ ό θίμα κου την βίαοινίζ·!, ποί") βαοανί,ζιι χίθι Ευ;»ιΐ3ΐον σχιπΐόμινον %% αναπολοΒντα τί φββερόν π·λι μιχδν Β; Λ μ εΐνι: Ήμηοροθοε νά χεολτ,φθ! δ ε&ρΜΠαίκίς ηόλι μ·ς 4 ό 1914 ή & μ ποϊ<ή ,τό 1914 ή ; διπλωματία δέν έγΐνΐτβ μ·ιραί»(ι χαΐ έγχλημιτι χβν ηαροιλι'ψ α»ν; Καί χατ' &ν« λογίαν, τό έρώττ,μ», μέ ό 4λ44 έ γ, ρ,μ, μ φ ρόν 4λμ«—4π4 έχιΐνα ι. έ τα δ «κΤ*. προχββριΐ ή Εβιορΐκ είς κάθι χ»(β>μ·ν περίοδον — μετκτίθεται
  είς τάς ημέρας μ«(Ί ιΐς χον Ίο6
  λιον αυτόν τοθ 1937 πεϋ ιυρίοχει
  την ανθ(ωπότι;τΗ μέ έχν αγων!
  «ν: Δέ« δπάρχΐι ιάχα χΙνΒυνβς
  «κβραλε'ψιβν» έχ μέρους τ*1ς ιυ
  β ΐ ή
  ψ ς
  ρ»ιιιΐ»{|ς βιΠΛ«μ»τΕβς χαΐ οήμι
  ;α χαΐ 2ν ?έκ βποφδγωμιν τάς
  «η«ραλεΓψικ»ι πιί μχ Π(ΰ—δι»
  νά όμιλ^σωμιν τ^ν γλβοακν τβν
  > έΒά ϊ
  μ 4
  έ
  ^ γ
  γε^βνέτων—-Βά ?ϊ
  απόφασιν ιιβΰ θά λΐ)φθ|
  ί ή έε ί
  μ 4 η φ )φ
  έκΐ τβθ ίοπανιχοθ, ή βυ«έηε>α ί
  μοιραΐα χαΐ ή αναπότρεπτος θά
  είνε μίαν πρεβεχτ] πλέον,, ημέραν
  δ πίλιμος.
  «Ό αναγν4ατ^ς» τβν ΙφημιρΙ
  —-γράφιι είς τό 4ιθρ·ν ΐτ,
  Βφ^μερΙς ττ|ς Φρβγχ»ε6ρ
  —αΐοθάνεται τβν ΙαυτΙν τού
  ·>ος
  τοθ
  χεΐ οΐενήν σχέσιν μέ τάς
  δίλας κου έκτ]λθον είς την
  νινήν την αϋγχρίτ»)θΐν— τοϋς πά
  ρέχ" κ«1 μεγαλυτέραν ελευθερίαν
  χινήιενς.
  Τβιουϊβτρίπω; αειοθΐαι, χ πά
  την γνώ^η< μας, ή ακοηνιχτΕχή; χαΐ έχρηχτίχή έκετίντ, ίχαΐ'ψ'α π.υ έχαραχιήΐιζι κρό τοθ πολίμαυ τα χρίττ) είς τας οχέοιις -των. Φ^οι· χά δπιίρχουν τκ άπρέεκτα, δϋως 6π£ρχουν χαΐ έχεΐνοι π<ϋ ώς άπο κβρύφωμα τ.*}; πβλιχιχτ]ς ουφίβς θιωρβθν τέ νά λέγεται 8 ίΐ μίαν *}· ] μίρχν τα χανίνια θχ δάλβυν. . ΐμίνα τω ! 'Αλλ' ιίς χαιρ'.ύς ώ; «ϋχ·1 κ·υ διανύομεν, οί λαοΐ πι·ι ν<μέν·υν άκδ «ύς πολιτιχούς των [ νάκ περνοθν μπροαχά ιίς «ί»£ χιν ΓερΠ(Χνο(.' δΰνους δίΐ Βπως μπρββτα είς την " είς την διχοΕαν χό Ιχει δκοίου χτ,νίχανε'ε παρμένο άπίφααιν τώ; Θϊ πλοχτ(ν πιστεύει 8π γ'ω?ίζει πο'πίση μίαν ημέραν, άλλ' 8«ως είς χαλά Π*ς έμφχνΕζιται ή χκ< ΊΊιάρχιι μία Εύίώπτ) είς οποίαν ι Ε ΙςΌπλισμιΙ |γνώ? απίστευτον ριιθμόν, ι(ς την έκοίαΐν παρατηριΐται Ινα διπλωματικόν μτέ>δΐϋμα κου δέν ξιύρει χανεΐς
  &* άιιοτελεταί άπέ σχοινια
  ε χ η
  ρΕας ή «υο(δε(, χαΐ τέλβΓ, έν
  μίαν τβν ίντίσεω/ κα[ τβν
  υτατων αντιθισιιον δπίρχει μία
  αΕμόρφυτος 'ΙΐπανΙν, πγ.ο άπιιλι!
  5 6 2ΐ)ν την Ευρώπην μέ
  ηφι μιάσματ». Τό παρδν
  οπιφορτβμίνον μλ άναλογίας
  πρίς τας βμέ?ους παραμονάς τοθ
  ι5ρβ)Παΐ:«οΟ πολίμοΐί». Έν
  ή ή
  τφ ή γερμ«ιχή έβηιερίί, χ»ρΙς
  νά παραγνβρίζη την Βραματιχήν
  ζύφ ττ]ς χαταστίσεβΓ, ϊϊν
  θέλει νά χίαι καί την τελευτκ!
  «ν έλπίδα ΆφβΟ στάθη<ε μέ Βέος ά ί ά Ιλί έ πετρώδΐ) αγρόν. Οί λαοΐ προ τιμβθν τέν σ(δτ)ρον τοθ άρότροι», αηέ τέν σ!ϊ»)9ον χςθ (Εφουςΐ Έδι δάθ άρχετά άπό ιήν πιΐραιν Τό των χοθ 1914. Τότε «υ: ιίχαν ^ γ ώ; επρόκειτο περΐ μ Λ; χαταιγί δος πιϋ έαήλθΐ χω?!ς χανεΐς νά είνε ιίς θέσιν να την ανηχκιτίσι,, γιά εί τού; πιθ' Οΐτερα βπο τέσ ο*ρα Ιττ) βίμ*τοχ«σίας, τώ; Βτι Ιγινε ίέν ήΐαν παρά μιά χρχγιχή ξή! φ η μ είς τάς «Ιναλογίαο, έ φισ ^ την προσβχήν τοΒ αναγνώ- α»υ: «Έν «οαίύιν χνειάζιται προσοχή». Ή άναλογίχ παρβαύ οί ι χάκοτε πρβς βιβιασμένκ ουμκε ράσματα. Ή έ?μηνε[« ττ]ς ίοιοοΐας ώ; μι&ς διαρχοθς έιταναλ^ψΐω;, μπο ριϊ νά παραπλανήση πρός ά ί Έξ ήη φ ρά σομττερίσμα«. «Έξε'άζοντες τον Ίεύλιον τιθ 1914, πρέιχιι πά ραλλήλως πρές χά άναλογΕας, νά ^ λησμονβμεν χαΐ τάς διαφοράς. "Βτσι δ πανιχίς έμπρος είς τβν χίνδκνβν μιάς έπανκλ<ψι«Γ, με τριάζεται- Τότε—τέν Ίβόλιον τ·0 1914—ή Ε£ι;ώπτ) ή ) ή τίος πιβ ίκβμπϊος αηό δ,τι ι [νέ σήμερον. ΟΙ διπλωματικαί συνδιι ασμ·ί ένέχλειαν χον έπιχΕνδυνον ό ύ ίζ μ αϋτεματισμόν, η >έξ
  χαραχτηρίζε
  ί Β
  μμ χρηρ
  τα> μέ την >έξιν: «βυμμαχία»· Βι
  δαίβς δπάρχεΐ χκΐ σήμερα μΕα
  γαλλΐχή πολιτιχή συμμαχΐβν.
  'Αλλ' ή άναχτήσασα την Ισχύν
  ττςς Κεντριχή Ευ^ώκτ, μέ τδν γερ
  μβνιχέν Πϋρ*)να ΐ)(, {έν απήντν,
  σε ΐιέ συμμαχίας. Καί μέ την έ
  κιφΰλαξιν πιΰ Ιίιιξεν ένΑιιιον
  χάθε αυτοματισμεθ είς την πολιτι
  χήν, μειίδαλεν είς ΠΓβξιν ΐ*χ ,ά
  πό τα χεφαλακοΐέιτερα πορΐσμα
  τ» ατ]ς προσφάΐου Ιστορ.ας. Δέ*
  δπάρχιι οήμερα, άηέναντι ενός έν
  δεχομένβϋ γαλλιχοθ βδχομοιτισμοθ,
  ιίς γερμανιχίς βύιοματιαμίς.
  (τέν ίρβν τοΟτον χρι;σιμοποιιϊ ή
  ή έί 6 ην
  ν·ι«ν
  έχ
  μ
  6πο την
  βυμμαχι·ν
  ή
  έν
  ΜΕΤΑβΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΪΚΑΛΟΝ.
  Ο» κινακβς μεταθβσεων
  εκπαιδευτικήν ή<υρώθη σαν, ώς άνήγγΕΐλβν ίξ 'Αθη νΛν τηΧεγράφημά μας. Πρό κείται βέ να γίνουν οί μετα θέσβις Από τα χαταρτισθησό μενά νέα έκπαιδευτικά συμ β3ύλιατ. Πΰς; Δέν γνωρίζομεν άκόμη. Ύΐάρχει δμως ή πλη ροφορΐα ότι οί μεταθέσεις θά είναι περιορισμέναι. Καί έκεΤ ναι κου ΘΑ γίνουν θα άποβλέ πουν κυρίως ιίς την έπανόρ θωσιν άοικιθν τοθ παρελθόν τος. Καί επρεπε νά είναι ίτσι τα πράγματα. Δ'όπ σήμερον ι ι/αι άνάγκη ν' Ακοκαταστα ή γαλήνη, ή βκαιοσόνη κα( ή τάξις είς τάς δημοσίας ύπηρεσΐαςδιά νά λειτουργήση ό μηκανισμός τής πολιτείας ομαλόν μέ ρυθμόν. ΗΕΑΟΝΟΙΙΑ. ΑΙ όθηγίαι χό τάς οποίας υπουργείον τής 'Υγιειής διά την καταπολέμη σιν τής έλονοσΐας, πρακτικαΙ κα( απολύτως έφαρμόσιμοι θά πρέπβι νά έχπληρωθοθν καί νά τηρηθοθν απολύτως. Ή έλονοσία αποτελεί φοβε ράν μάστιγα κα( πληγήν επι κίνδυνον διά την φυλήν μας. Καί πρέπει νά καταπολεμηθβ συστηματικώς. Άλλά διά την χαταιιολέμησίν της μητιαμον. Ό «ρξάμενβς α πβ Μ«ιρβΰ έρανβς ύκέρ της βερβκβρίβς έσημιίωβΐ μ<χρι οημερβν κβτβκληκτιχην Ι- κιτυχίβν. "Ηρχιβκν, ώς «τί- νιακν β κ. πρωθυκβυργβς κί; τβν πρβχθεσινόν έν Π εί ρβιΐΤ. λάγβν τβυ, ά «β τβ κβ τ» βτρώμβτβ των «ργχζβμέ νων, τβν λργκτβν, τβν ύ γρβτβν, τδν ύπνλλήλων κβί Ιβυνΐχ(ββη α»νΐχβς βνερχε)- μΐνβς κρ·: τβ ίηβνω. "Η¬ δη Ικιχκιρήβΐις μ·ν«λ«ι, Ισχυρβί βίκβνβμιχβί όργκνι αμβ(, έφβκλιστικκί εταιρείαι, τρβηεζιτικβ ίδρύμκτ», Δα μβι κκί Κβινβτητες κβί νβ- μικβ πρβσωποι δημβσίου καί ϊδιωτικβδ δικβίββι κροαφέ· ρβυν αημβντικβ «ββί, βνα λ·γ»·ί τής δυνάμεάς τβο §κβ οτβν. ΚβΙ σ»νβκκντρώ9η μέ τβν όββλβν τ·9 πτωχβδ, μέ τ· ήμΐ0βμ{αθιβν τβδ έογί· τβο κβΙ ύπαλλήλβν, μέ τβν δία κβν της Ικκληβίβί,, μέ την ιΐαφβρβν τβδ εύπέρου τ· κβαβν τβν ίκντβν πίνη ν τβ καί πλέβν ένατομμυρί· «ν δρκχμβν. Είναι οέ βέ- βχβν )τι μέ τβν ζηλβν κβί την κρβΒυμΙβν πού ου» νΐισφΐίουν ίλβι κβί μέ την επιτυχίαν ηβύ ουνεχΐζετβι β ίρβνβς τβ συνβλίΜβ# Λβαβν Ββ ύκκβφ τβ τριβκ^αιβ χβ) Ισως φθβοη καί τα πεντβκί βιβ έκατβμμύρια δρβχμδν. Τβ κβαβν δέ αύτδ, πρβστιθΐ μενβν κβί ΐ|{ τβ κβνδύλικ πβύ διαθέτει τβ Κρατβς «κ τβΰ πρεΰιτβλβν>ομβϋ τβυ κρ(
  νΐτβι ύκΐρβρΚΕτβν διβ την
  πλήρη οργάνωσιν τής βερβ
  πβρ(α$ μβς ίιβ την 45«σφβ
  λιβιν τίς ββρβπβριχπς μβ(
  Αμύνης. Άλλ' ηδη μΐτβ τβύς
  αλλβυς όργανιομούς κβί τβ
  Ιδρώμβτ·, ηρβαέρχεται καί
  η Τρβπκζβ τής Ελλάδος
  καί ρίπτει κβί αυτή την συν
  δρβμην της κΐς τβ έρανικόν
  ταμεΐεν ΐνιαχύαΐωί τής βι
  ρβκβρΐβς. Εβί ρΐκτκι συνδρβ
  μην γεννβ(αν κέντ· *λί·
  κληρνέκατομμύριβ δρκχμ&ν.
  "Εται η Τρβκιζβ τής Έλλά
  δβς δίδει ίνα λαμπρόν πά
  ρβδιινμα τβ βποΐβν δέν ύ-
  κβοχκι βμφιβολία (τι θ' ακβ
  λβυοήβουν κβί βί αλλβι βί
  κβνβμικβί οργανισμβί, ίαβι
  δέν' συνεισέφερκν άκέμη.
  Κβί ο έρανβς Ββ τβνΜθι)
  καί πάλιν. Καί θβ άκεβό πβ·
  οιασέτΐρβν ζωηρίς, κΐριοσβ
  τερβν βκοδβτικέ;.
  Ή ΈκδβπΜη Τρίηεζ» έ-
  • πραζε τ· καθήκβν της. Κ«1
  'ήνβιξε καί είς τβύς άλλβυς
  τβν δράμβν τβδ 1&ικ·δ της
  καθήκβντβς. 'Εφχνη καί ΐίς
  την πβρΐΐϊτωβιν αύτην ϊδρυ*
  μ« βνταπβκρινάμΐνβν ηλή-
  ρω; είς τβν μκγαλβν «θνικάν
  τβ» ηρββριαμβν «αί Ιζ βλβ-
  κλήρβα σύμφωνβν πρβς τβς
  ώρ*(α; β9νικ«ς κατβυΒόναΐ'ς
  π·ύ έχαραζι ευθύς άκβ τής
  κροίτης ημΐρκς τής αυβτβαΐ-
  άς τβυ Καί δέν ητβ δυναιόν
  να γίνη «λλνς. Ή Τραπέζα
  τής"Ελλάδος |χ« «η·βφ τβ
  βίκβνβμικβν βχθρβν τή! χά-
  ρας. Μέ την αύφρωνα πβλι
  τικην τής διβικήίΐώς της (-
  χκι ονσιι την 'Ελλαδβ πβλ-
  λέδα κβλλαχ'ς μίχρι αημΐ·
  ρβν βκβ έκικινδΰνβυς κλυδ»
  νιαμβύς χΐς την δίνην τής
  βίκβνβμιχής θυέλλης. Τάρα
  βυντΐλιΐ καί είς την όργ*
  νωσιν τή{ ηβλιμικής μας &
  μόν ής. Τβ γεγ#νβς δέ ο»
  είς την διβίκησιν τής Τρβκί
  ζης βύρίβκιται β κ. Ταβυδΐ
  ρίί, ίηβτβλιΐ έγγύηβιν ίτι
  η Τράπκζα αύτη θα ίηιτελά
  ηαντβτ> ίχέραιβν τβ καθη
  κβν της βπένανπ τής Χ»Ρ«ς
  καί μαζύ μέ τβς βίκβνβμι
  κάς κβιΐυθόνσΐις θβ δίδη
  καί τβν τ*νβν καί τβν ρυβ
  μβν είς κάΒκ ώρβ(αν καί ιύ
  γενή εθνικήν εκδήλωσιν. Ή
  μιχρι αήμερβν φωτεινη δρά
  αίς τβΐι είναι αρκετόν ατβι
  χεΐβν νβμΐζβμεν δια νβ ί
  δραιώαη βύτην την πίστιν
  κβί την κικβΐθηαιν..·
  ται βεβαία μερικαΐ στοιχειώ
  οεις γνώσεις. Τάς γνώσεις ού
  τάς διδάσκουν οί οδηγίαι τοθ
  ύ'ΐουργείου τος οποίας δημο
  σιεύομεν είς την τρίτην σελ!
  6α μας είς την στήλην τοθ
  ΊητροΟ καί των οποίων την
  ανάγνωσιν συνιστώμεν Ιδιαιτέ
  ρως.
  ***
  ΤΑ ΨΑΡΑ·
  Μέ επισημοτάτα , άλλά
  κα( βαθίΐαν συγκίνησιν έωρτά
  σθη εφέτος ή έ<ατοστή δε<ά τη τρΐτη έπέτειος τ·5ς όλοχαυ τώσεως της , ήρωΐ<Γ]ς νήσου των Ψαρών. Έ*εΤ €»τών Ψα ρον την όλόμαυρη ράχη» ο που έφτερούγισεν ή δόξα> χα(
  άπω δπου ή φλόγα τής θυσί¬
  ας έφώτισεν τόν δρόμον τής
  έθνικής μας ελευθερίας έγενε
  το καΐ πάλιν ή άρμόζουσα τε
  λετή καΐ τό μνημόσυνον πρός
  τούς ήΐωας καί μάρτυρας
  τούς όλοκαυτωθέντας πρός
  χάριν τι)ς έθνικής (δέας. Καί
  ή σκ/ψ ς τοθ εθνους έρτράφη
  μέ εόγνωμοσύνη πρόςτό α(μα
  τόβρεκτον νησΐ τοθ όιοΐου ή
  θυσΐα ένΐκησε τόν θαυμασμόν
  ολοκλήρου τοθ πολιτισμένου
  κόσμου κ αί συνέτεινεν είς την
  απελευθέρωσιν τής Ελλάδος.
  ♦♦*
  ΟΑΪΥΡΜΑΤΟΣ.
  Άτιθ πολλοθ καψΓθ εί¬
  χεν άναγγελθβ Οτι επρόκειτο
  ν9 άρχΐσ]] ή λειτουργΐα τοθ
  ά συρμάτου τηλεγράφου καί
  τηλΐφανου τ!)ς πόλεις μας,
  '4λ' ό καιρόβ, «αρΑρχιται καί
  παρ' δλον πού Εγιναν οί 5ο
  κΐμαΐ επιτυχώς, ή λειτουργΐα
  κθ σταθμοθ δέν ήρχισε άννω
  στον διατί Πάντως θά παρβ-
  καλούσαμεν ν' αρχίση τό συν
  τομώτερον. Ή λβιτουργΐα τοθ
  άσυρμάτου τηλεφώνου καίτη
  λεγράφου θά ΐξυτιηρέτει σΐιου
  δα'ως τό εμπόριον καί (9 α
  τό εξαγωγικόν εμπόριον της
  σταφίδος καί των σταφυλον,
  των οποίων ή συγκομιοή θ'
  μετά ί^α περΐπου
  *♦*
  ΚΑΚΟΖ ΟΙΒΝΟΣ.
  ϋΐς το περΐπτβρον χ<5ς εΐρήνης τής Δ εθνοθς έκθίσε- ως των Παρισίων, των όττοί ω» τα έγκοΐνια επρόκειτο νά γίνουν ο Οριον, έξβρράγη πυρ¬ καϊά, καΐασβ·σθβΐσα δμως εγκαίρως εύ'υχως. Νί πρό- κείται περΐ τυχαίου ουστυχή ματος, τ) μήτως ή πυρκαϊά αυτή εχβι συμβολικόν χαρα κτ(]ρσ: Οί προληπτικοΐ φο βοθνται τό δεύτερον. ΚαΙ θεώ Γθθν την Ικρηξιν τής πυρκσΐ άς τοθ περιπτέρου τΙ)ς ε(ρή νης ώς κακόν οίωνόν. —·Πως νά σωθβ πλέον ή ιί ρήνη, ηκούσθη ά .ιαισιόδοξος καί προληπτικός συμπολΐτης άφοθ ό οΤκος δπου έστεγάζε το έπυρπολήθη; Πάντως μέ νει ώς παρηγορΐα Οτι ή πυρ καΐά χατισβέσθη εγκαίρως. Τό θιορ€θν καί ούτό ώς συμ βολισμΑγ οί αίσιόδοξοι,
  Α Ν Ο Ρθ Ο
  XI
  Χ
  ΚΟΙΝΩιΊΙΚΗ
  ΑΠΟ ΤΟΥ «ΡβΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤβΜΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον τό μεγσλείτε
  ρο κοσμικόν γβγονός τής σαιζόν,
  Ή άθάνατη όπίρέττα τοθ Φ. Λβ
  χαρ: «Κορυβαλός», κατάλληλον
  και 8ι· ά,ηλίκους, μέ τή» Μάρθα
  'ΕγκερΘ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ - Σήμερον
  ή πλουσιωτέρα μέχρι σήμερον τσι
  νΐσ, τό Σοϋπερφιλμ: «Ό Βασιλεύς
  των Γυναικών» ιΖΙγκφελδ) Πρωτα
  νωνιστοθν ΛοιιΙΓα Ράΐνερ—Μθρνα
  Λόου—Οΰίδ Πάουελ.
  θερινος «ΛΛΚΛΖΑΡ».-Σήμερον
  τώ έξαιρετικά ενδιαφέρον ϊργον:
  •Ό άνδρας πού κόθβ μιά ττο
  ΘεΓ» κατάλληλον δι" βλους.
  ***
  ■Ί|
  ΟΟΙΑΑΚΑΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1 Ο μ. ε*··
  Τ4 υ«ν«λ«(τ«ρβ χι
  νινον·ϊ της σαιζόν. Ή *β4·
  νβτπ ΟΠΕΡΕΤΤΑ τοδ Φ
  ΛΕΧ&Ρ:
  κο
  ΡΥ
  ΔΑ
  ΛΟΣ
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΚΑΙ ΔΓΑΝΗΑΙΚΟΥΙ
  Νέ τίιν
  ΜΑΡΙΑ ΕΓΙΕΡΟ
  Μαΐ τβν
  ΧΑΝΣ ΖΕΝΚΕΡ
  'Εκτες κρογρβμμντος επί
  κκιροτ ΧΙΝΒΑΕ,
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΝΥΚΤΑ ΧΑΡΝΙΒΙΛΙΟΥ
  ΟΠΕΡΕΤΤΑ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου έκαστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βρίου
  κατ' ευθείαν ι ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωϊ
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Σύρον, Πάρον,
  Νάξον.
  Πρακτορείον &ΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Ταλεν, 5-41
  ΜΙΗΒΛΗΣΙ. ΚΙΝΙΟ!
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ-«ΥΧΙΑΤΡΟΙ]
  Τ1ΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΙΌΙ
  •ΜΟΙ* «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ
  Διχεηι Ιν «β ΙατρεΙβ
  *οβ. ο«β« Πειραιεί 171'
  ΑΘΗΝΑΙ, Ταλ.; 1X179
  'ΒνβΜΐάζετ·! τό Βον κάτωμα
  τής οΐκΐας κ, Μηνα Σπύρ. Άβανα
  οιάδου παρά τόν Λιμένα.
  Ιντός τήί
  ΜΙΑ ΤΡΛΠΙΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣ»=
  "Ετσι θπερήση ζβ χατβ τί|ς
  περιεργείας καΐ τί, άοιάχρι-
  της Φλυαρΐας τό βοθύτβοο μυ
  σπκώ ττ)ο ζωής αύ·τ)ς τής γυ
  ναΐκας. ΤώΡβ βμως ττοο δ.ος
  ό κόσμος την έχαταριβταν,
  τώρα ποό ή φΐλΐα ιης δέν ά-
  πϊφερβν οθτβ όλικ* ώ^ελήιια-
  τα, οθΐβ όηόληψν, οθΐβ τιμή,
  ι· έ ν βκινοθσε ηιβ τόν φβόνο
  *λλ* αντιθέτως Απαιτοθσβ
  θβρρος χαΙ ήραϊ,ίή θίλησι θυ
  οίας, τώρα ό μοναοικός σύτός
  Φΐλος, 6 μόνος έκ<σης ποό ά- γαπήθη*βν άληθινά, παρουσιβ σθη<εν αφΐβα κ* έστάθη άχο Φασιστικά στό τΐλευρό τής βα σιλίσσης τί}ς κοτοΒάς τού—χ' Ετσι ίμτιή<6 μαζ( ιης σΐήν ( στοοΐσ. «Μόνον τώρα—τόν ύμνβΐ 6 Τσβάΐχ—τή στινμή πού 6 κΐν- ουνος εκορυφώθη, 8 τα ν δλοι οί άλλοι βχουν Φύγη, έμφαν! ζβται ούτος «ού στού; νρό- νους τής εύτυχΐας, ίμβινε βια «ριτικά κσράμβρσ, ό άληθι· νός, ό ιιόνος φ'λος τής βασι λΐσσης ετοιμος νβ πεθάνη, μσ ζΐ μέ σοτήν κα( ν»" ού ή'. Ή σιλουέττα άφανής ε'ως τόχε μεσα στό σκοτάοι, διαγραφΒ ται τώροτ, άντρΐχια κοΐ μέγα λοτιρβιιήΓ, επάνω στβν βολον ουρανόν τής καταιγίδοο Ό- σο πβοισοδτΐρο άπβιλιϊ'αΐ ή άγοίτΐηαίνη τού τόσο μβγαλώ νβι ή (οική τού ,ένβργτριχότης 'Δδίστακτα ύψώνονται κοΐ οί ουο επάνω άττό τούς καθιερα, μένους συ( βαττικούς φραγμούς μεταζύ μ άς πριγκητιίοοης των 'Αψβούργων, βασιλ'σσης τής Γα<νλΙας, καΐ ενός ξένου νέου Εύγενοθς. Καθημερινώς ό Φέρσεν φαίνεται στό παλά τι, δλα τα γρσμματα ά«ό τα χέρια τού ττερνοθν, ή βασιλισ σα μαζΐ τού ζυγ'ζει δλες τίς άποφάσεις, τοθ έμπιστεόεται τίς κιό δύσκολες; άποστολές «αί τα ~ι6 έπικΐνδυνα μυστι κά. Μονος σΰτός ξέρει τα σχέδια ιη?, τίς ίγνοιες της καΙ τίς έλπΐβες ιης* κα( μόνος αύτός ξίρει τθ 3άκρυΑ της τίς άποθαρρύν σδΐς της κσί τό σκληρό, τό άπάνθρωπο μαρτό ριό ιης. Την Ιοια στιγμή Βπου Ολος ό κόσμος την έγκαταλεΐ πβι, τή σΐιγμή Βπου Κάνη τα ττάντσ, ή βσσΐλισαα βρΐσκει 8,τι μάτοια άνοζήτησε ο' 8λη τή ζωή της: Ενα φίλον εΐλιχρι νή, εύθών, άντρΐκιον καΙ θα ραλέο-, >.
  ΚΕΦ^Λ^ΙΟΝ Ιον
  «2ΒΙΤΕ ΤΗ ΒΑ2ΙΛΙ22Α!»
  Πόσο γρήγορα ίφότρωσβ,
  πόσο γοργά έφούντωοε, ποτι
  σμένος μέ τ.Τμα, ό σκόρος
  τής έπαναστάσεως·
  Καταχρήσεις οέκα, ϊΓ<οσι, τριάντα χρόνων, ά&ικΐες αΐώ νων κατβλύθησαν μέ μια μο νοκονβυλια. Ή αλλη Β*σιΙλλη ή άόραιη, έκβΐνη δπου οί βα σιληαδες εΤχαν άλυσοοΒέση τα οικαιώματα τοο γαλλικοθ λαοθ, άνετράπη καΙ ού:ή. ΟΡΟΣΚΔΗΣΙΣ Οροχΐιμίνειι την μετακριοεχτ) Δΐυτιεοιν 19 τρ. νά ένιργηθβθν άΐγχιχΐίΐοΐχι τοθ 2ι»ν8ίομου Τε- χνιτίν Κουρίων, χαλοθνται συμ 'βώννς νϊ Ιντ·λ| ιοθ α,μοδίου Έκδκτου χαί τί ««οφάοει τοΟ ΈΒνικοΟ ΈργατιχιΟ Κέ>τρβυ Λ-
  ιτκντις οί τιχ. ΚβυριΙς Ήρβκλιΐ
  ι. υ νά Ιγγροφβσιν Ιχ νέου μίχρι
  ι«]ς προσΐχ«0( Ι1*μπιτ|ς 15 ϊίίχ.
  ϋκ>οίας (,Ι ίηιϋυμοθντες νά Η
  οπιψηφιόιηιβι ηροέδρου χαΐ
  μλ υποχριοθνται να τ! ίτ)
  λώαουν μΐχρι τήι ώς άν» ήμιρο
  μΐ)νΙας. Δι* ΙγγρκφΑς χβΐ δηοβο-
  λήν υκιφηφΐοτήιαν άη·ταθ«]τε
  είς τεν κβόεδρον Γ. Κρυμήλΐ)ν.
  Έν Ήραχλείψ ^ 7 Ίβυλΐβυ
  1937.
  Ό Πρίιδρος
  Γ. Κρυμήλης
  ς Άθηνβν ΑΕ
  'Υη)μει ΉραχλεΙβΜ
  Ό δΐΛγωνισμος διά την «ρίο
  ψ &Π9λλήλ.ϋ ΘΙλΐϊ λάβΐ] χώ
  ραν φ προοιχ*] Κυριακήν 11-
  «ρέχοντος χαί ώραν δ π. μ. ΟΙ
  βενλέμενοι νά ουμμιτάοχουν δέον
  νά χροοέλθβοιν είς τα ΓραφιΙ»
  «Ο Τη)τβς ΧΗ(ά την ώς ία» ή
  μέραν *λ ορκν.
  Π>ΣΚΕΥΗ 9
  •Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7.15
  ΑΠΑΓΟΓΑΙ
  ΑΙ άπαγογαΐ Εχ·υν το Φαιβρβ
  τους—βιτως ττροχθές οΐΛ Χανιά δ
  που οί αίώνιοι σιταγωγίΐς *τιήγα
  γον βλλην άντ' σλλης.
  Άνβξσρτήτος 6μως ιΐρ·ς τας ε6
  θιιμογρβφικός ατΐόψίΐς τ©ν άτΐαγο
  γων ύπάρχει κατιοιον σημεΓον περισ
  σότερον άξιον λόνου: Ότι οί 4τΐα
  γωγσΐ -ή πληγή αίιτή τίίς Κρητικης
  ύποίθοου—συνεχ(ζ·νται άμειώτως.
  Ή συνέχισις αύτη προίρχεται—λέ-
  γουν εί τΐολλοΐ— άττΛ Λιτολεμήτοκς
  Λτταβισιιούς οΐώνων καΙ άτΐό Εθι·
  μα βαθύτατα ίρριζωμένσ.
  —"Αλλα μόνον Λπό αίιτά άραγε;
  ήοώτησεν 6νας φιλομσθής.
  Κσί εΐχε τόν τόπον της ή έοώτη
  σις. Ή τιμΐα άποψις είς τή ν όπόθε
  σιν τής άπαγωγής— μ(σ άποψις
  ■πού προέρχεται άπό την καθαρίδς
  εΐβυλλιακήν παράδοσιν τής ζωής
  τβν Έλληνικών ρουνθν — ί)οχι·ε
  να σπανΐζη· Είς την άπαγωγήν ίπι
  κράτει ουνήθως κερ&οσκοπικος ύ·
  ηολογισμός δπως λ. χ. καΙ είς την
  Εωοκλοτΐήν!.. ΛΤβθημα δέν όηαρχει,
  "Υπαρχει μόνον ξηοος ττρωτογονι-
  σμός. "Ενθυμηθή^ είς τό τιροκεΐμε
  νόν τος τταλαιοτέρας άπσγωγος δι
  δασκαλιοσων κοΐ ττήΊέ μου αν 6·
  χω άδικον.
  Ό Κρής άνρότης βισκρίνετσι δια
  την άνωτερότητά τού—βοτό είνε-
  γεγονός. Κάποτε μάλΐστα συμβαΐ·
  νει μέσ« ακριβώς είς τήνάμάθειαν
  τού —μίαν άμΰθειαν συμποθητικήν
  —νώ άνευρΐσκετε άναντίρρητα τα
  σπέρματα της άνωτερότητοςοθτής.
  Διά τόν λόγον αυτόν μπορεϊ άσφα
  λώς να πολεμήση μαζύ μέ τα δλ.
  λα μειονεκτήμοτα τής κ·ιν«νικής
  τού ζωής καΙ τό χείριστον ίθ.μον
  τής βιαΙαςάπαγωγί|ς—ιήςάτΐανωγής
  ή οποΐα Εχει ύπ' ίψει τη<·, κάθε αλλο, παρα τό ώοοΐον βοι.κολι«όν είδύλλιον— πού μβς μεταφέρει είς την εποχήν τοθ προιστορικοθ ον θρώπου. Άλλως τε ούτό. τό £χπ κατανοήση ήδη άπό τώρα δν κρΙ νωμεν άπό ιήν στατιστικήν των *· παγοβγων τοθ παρόντος Ιτους έν συγκρίσει μέ παλαιότερα. ΚαΙ δέν εχει τταρά να εξακολουθήση την δρασιν τού αυτήν ή μδλλον την άν τΐδράσΐν τού. "Ας μή λησμονή δτι τό αΤσχος τής άπαγωγί)ς ηρέκει νβ εξαλειφθή όλωσδιόλου άπό την γε νεώτερον λευκότητσ τής Κρητικης ύπαίθρου. Ό "Αλλας —Αύ,«*·ντα* καί πλΐ,Βύνβν Ή μ ηροσπαθιΐ νβ οεν κακούργον ά 8 Ν. ρη %*» τβομι Λιρβ* Στράγ*ε?ι 8β«ί ήγΐν έκ τοθ ηάρχβυ Τεοντίλα χ-ϋς πίλ·»ς Ίλέϊουντ τρείς μι*?«; ήλΐχίας ί, β< ώ χαί έννία Ι τβν, «!■ σχς αύίίς νά τίν άκβλςββήαοβν. Τ4 ητώμ«α τβν τριβν μικρβν θ Ι ΝΗΣΟΣ ΤΟΝ ΟΙΣΛΥΡΩΝ ΤΟΥ Ρ_ίΤ!ΒΕΝΣ0Ν 36ον •Οων έγό#ιοεν δ Ν«ί«. τ* «« νάτι έκεονοθΐΐν ά«4 ατδιια αϊ στδ μα χά! Ινας ε&χδτανι είς δγι^ν τής τδχ-Γ, ίλλβς γιά τον γί*« Φλΐντ χι' <8λλος γιά τ»ν Βηιινύ 'Δχριββί ««Ν») τί) σ«γμή Ι« αι μία* στό 6*ρέλι Ιηί·Ίβ μ->ιι *
  ■Ιχΐν άνατείλΐΒ Σχεδδν
  ατ<γμν άκο6αθΐ(« ψ,λ τύ ιγο το3 χκτχρτιοθ ή τέ δάσ»ς τ3 δυτκβς Ι τ*5ς κέλεβς. Ό χαχοθργος ά*ε- γνο»?ίοΕ»3 έ« φ»τογραφ!*ς, την Οποίαν *) βοτυνομτ'β Ιίϋξεν είς τόν μιχρεν αδελφόν μ 4; τβν ά- κκχθιιαβν. Ό μ<χρ2ς χατίθεαιν, Βτι ό Σ ίράγχερ, ·ϊ«αι 2ύΐ έτβν χά Ι χ«λ·ενδεδ«μένοο Ικειοε τας μιχιάς νά τόν «χολουβήβοιιν, λέ· γ»ν Βτι θ* τ*υς Ιϊιδε χουνέλιρ, τα δκοίχ ιΐχ» πλησίον τοθ κά·· κου. Ό Σιράγκερ έθΐιορεΤτο 0- πβπτος χ«1 ιΐχε οιιλληφβϊ χαί άλλοτε κροαπαθβν νά καρααύ- μικράς κόρας. *♦* —Ή ζ«η τϋν κινημβτογρβι φικβν εΐκονων. Ποιό κρβγμ» Ιχεΐ είς αυτόν τέν κίομον την κιό ούντομον ζ»ήν; Ό νοθς £έν θα κήγαινε Ια«βς κο τι, άλλ1 ή αλτ,θβΐοτ είνε ι ώ: την πιο ούντομον ζωήν την Ιχεΐ ή χι νηματβγρηφιχή εικών. Π;αγματι, ή έ< χυτταρΙνΐ)ς (ηλιλίΐ»ι) χηη ματογραφιχή ταινί», λόγφ τβν τριββν χαί τ·0 άκοτέμοι* οταμα- " ,τοί, φθεΐρεται Υίήΐορα χαί μττοριί νά χ^ηαιμιύ η καρά ___χίοιε; μόνον φβρές. Ιΐ£ί χά θε ττριδιλήν φΐλμ χάθι ιΕχών της ίεν φωϊΐζεται καρά 1>* κεντιςχ^
  οτον τβθ δευτερολέκτοιι. Μέ άλ
  λα λίγΐ», μΐα χινημκτβγρνφΐχή
  ιί>ώ^ Ιέν ζή καρά μίνον 15 δΐιι
  τερίλεπΐα.
  ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε.
  'Υποκαταστήρατα καί άντβποκριτβί
  βΐς τάς κβριβτέρας πόλεις της Έλλ*-
  δος κ«1 χον Έξ·τβριꩧ.
  Ταμιευτηριον καταθέσΐΐ( Ιν ΐψει
  καί επ) πρ·θεομ(«.
  Δάνβιβ επί ένεχόρ·
  Έκτέλεοι; παβΐιβ φόβενς τραηΐζικδς ίρ
  Όταν άνοράζετε
  σακούνι.
  Ζητεΐτε άπό τόν προίΐηδεοτήν σας
  μαρκαΣιΠΕΤΕΙΝΟΣ'διαπρασινο
  μαρκασ «αθηνα" δια λευκο
  Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτβ-
  ρα καί άβλαβή, κατασκεοαζόμβναι
  Από τα καλλίτερα ύλικά έπιοτΏ-
  ρονικως, καί οΐκονοριιώτ··
  τ · είς την χρήσιν.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  ρ
  Άμίσως
  πολλβν 6»)ΐΐ·4τω< ανδ αταρμ Πήϊ»)ξ* αμέ9»ς Ιξω άηΙ τα βχρέ- λι χι' Ιομιξ" V * τόν Χιθντερ χ*1 τον Διίεοαίϋ κου Ιτοεχαν Κ9&( την πλώ;η Όλο τα πλήϋβμχ ε!χε μ» ΐ έκιΐ. Κ5<χοιο σύννΐφ3 ε[Υ· μτιροατα είς τό φΐγγάρΐ. Έ 5μ»! νοιιοί^τκί 56β χά ί „. μιλίων δ ϊ'χζ άκό τέν ίλλον %% πίσω άπΐ τδν Ινα τρΐτοςλίφ^ς ψτ)λίηβος, κου την χορυνή τού την «οχέκαζε ή δμ!χλη "Εβλεκ* Βλα αδτ4 αΐν ϊ'ειοο γιατΐ II* ε!χν *· χίμη αανέλθη άκδ τΐν τρόμβ κου έίοχίμασχ λίγα λεκιά ποΙ<>- Έκ»
  ν» οΐο μΐοοζαλΐσι»ί μαυ αύτό δ-
  κουακ την φωνή τβϋ κλοιίρχου
  Σμίλλει κβϋ ϋινε διίφορεί δ α
  ταγές. Ή «ΣπανΐΒλα» σέ λίγο έ
  γΰριζε επάνω οτήν χϊτείθϋναι τβθ
  ανέμου χι' άκαλουθεθβε μιά γραμ
  μή κου την Ιφερνε άνατολιν,βς τοθ
  νΐ)·3ΐοΟ. "Ο(«ν έτελεΐωσε ή μαν£·
  6ρα τβν κβινιβν κ< ο ε'χε διατάξη, δ κλοίαρχος έρώτηοι: —Είίε χκνεΐς »πο σβς βδ^ τή γή κου «ντιχρύζιιιμε Λλλ— ψα ρί; Έγώ, ιΐπιν δ Σίλίιρ, χατέ 6»)<α οιή οτεριά νά πίκο νεοί μιά κου κερνοβσχμε άπέ δβ μ1 Ι>« Ιμκοριχό χαράδι.
  —Μκορεΐ χανεΐς ν' άγχυρ&βολή
  ση, μοθ φ:»1νετκι νοτΐνς κ(οα άπέ
  Ινα νησίχΐ, έξ(ν«ρήντ}9« δ πλο(-
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έττανήλθε έξ Άθη
  νων ό πράκτωρ τής ΑχτοιτλοΓας
  τής Ελλάδος κ. Γβώρ. 'ΑΒσμης.
  -"Ετιανήλθεν έξ Αθηνών ώσαο
  το*ς ό αντιτΐρόσωπος τής Έταιρεί
  άς Πατταστρστος κ. Εύαγ. Μβρτβ
  Κη_Έττανήλθον χθές έξ Αθηνών ή
  κ, καΐό κ. Ζαχ. Περάκης δικηγόοος
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ή μικροθλα Εο.
  ανγελΐσ Μιλ. Τζσγκαράκη δικηγό
  οού έβάτττισε την παρελ. Κυριακήν
  είς Πόρον τό άγοράκι τοθ κ. Έμμ.
  Κοκολάκη ονομάσασα αύτ* Μιλτι.
  σβην. Είς τοΰς γονεΐς καί την άνά
  δοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  _Γήν παρελθοθσαν εββομώδα ή
  κ Μέλτΐω Γ. Στρατάκη έμτιόοου
  άνεδέξστο εΙς'Αβρσκόντε Λασηθίου
  τό ναοιτωμένο κοριτσ^χι τοθ κ.
  Έμμ. Γαλανάκη ονομάσασα οοτό
  Δήμητραν
  Μα τοίς ίΤήσρ,.
  ΜΝΗΜΟΧΥΝΟΝ.—Ή ένοριακή
  έπιτοοπβΐα Βραχασιου τελεϊ την
  προσέχη Κυριακήν 11 τρέχ, καί *
  ραν 8 π μ. τό καθιερωμένον έτήβι
  όν μνημόσυνον όπερ αναπαύσεως
  τής ψυχΐί τ0° αειμνήστου
  Κυνστ. Ι. ϊφ«Ηΐ«ν<ϋκη γβνικοθ άρχηγοθ των πέντβ άνα τολικών «παρχιων κατά τοθς άπβ λβυθερωτικοΰς Αγώνας τής (διαιτ* ρσς μσς πατρίδος τοθ 1866 καί 187· καί καλεΓ πάντας τούς τι μ Ον τας (ήν μνήμην αθτοθ Οπως παρα στθσι είς τβθτο ι •Ο Πρόεβρος τής 'Ενοριακής Επι τροπεΐας. Άρισ Γ. Βοιιρλ*κης Τα μελη: Π'Διον. αρκτοίνπς, Γ·ώργ. Βουργοόραϊ. Ί» Χκ·ά· κης χαπιΐτάνιε, πίσω ά κλ τ· νν,οΐ τσθ ονελιτβθ, 6κ«ς τέ λένε χι' αυ.δ. Κίκβτε ή«»ν α^φ» λιομένβ λημί?ι γιά τϊύς πιιραχάς "Ενας ν«6τ-ζ πιύ ιΐχαμ» ο:* χά οάβι κοί» σάίς εΐκ», ήξ«9ϊ χβλ* τ« νηοΐ χι'δλις τίς βημασ'ΐς τού ΤΪν λδφο κβυ είνε πειέ βαριιν τδν λέγανε τοθ μΐαχΕου χκταρτιοθ Τρείς λίφοι είνε βτή οειρά, π- γαΐνοντβς κββς τόν νοτιά. Τό μι αιανο κου τέν ιΐκκμε μεαιανό χ* ταρτΐ, τίν λένε χαί Τηλιοχίκι* γιατί άκό χιΐ «άν» ·υλ£γανε οί βάρβεΐες τβν κειοατβν. —"Ίίχω έδβ Ι/α δ κλοΐαρχος, γιά χύιτα δ?ϊί την τοκοθισ!» Τέ μοττια τοθ Σίλδιβ κετοθβχν ακ(θις σίν έκτ]ρε ·»4 χκρτη ότι χέρια τού, άλλά άπβ την ματιά κου «Ο Ιρριξχ έ τιώ; θά τόν Αικγοή ευΐ' γιατΐ ίέ ή^αν 6 χάρτης τ·0 ΜκΕλ>υ Μηί
  νες, άλλ* μιά χαλή άντιγραφή μ)
  Βλις τίς λεκτομ(ρει«ς Ιχτ^ς άκέ
  «ί»ς οιαυριΰς χαί τα 4λ.λα οιΐνθτ)
  ματιχα οημΐδια. "03ο χι'β^ήο
  βμως μιγάλη ή άκογ·ήΐΐυο'ς τού
  δ Σίλδιρ 6ρΐ}κε την ϊύ^αμινά τή
  ύψ
  (συνβχΐζβται)
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβα(.
  Νία ύφααματα.
  Ν4·ι μ·Μρν·ι χρυηει-
  τι·μο(.
  ΑΙ τιμαί μας είνε «|
  εθύτκραι
  Α ΒΕ ΑΙΣΙΑΙ
  οίχΐο, χβινουργής ά
  ηαρτιζομίν») έχ τιοοάρβν δββμα
  τΐων μετά χώλίχειμέν^ς είς τΐ
  χωρίον 'ΑγΙβν Βχρβίραεν. Γράψι
  τε χ. Ε. Σ Πίστ Ρ,-,ν 'Αγίβν
  Κ^ρθαραν Ιβ
  *ι^^*^^^^<·%^^^^»^β^π·^| ^ρθαραν Ιι^β | ΖΕΡΣΕΫ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ _ *.ΛΛ.^«.. _......-. ΚΟΝΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ μ- _ΟΛΑΤΕΙΑ -τρατ* Ι ε Γύρω στήν πόλι μας. Ή απόφασις τίς Ανεγέρσεως καΙ τοθ ύτιολοιπομένου τμήματος τής ένετικής Λόγγιας ηκούσθη μ* Ικανοποίησιν. Διότι Ετσι βά πλου* τισθη 1* άρχή τής όδοθ 2^ Αύγοΰ. ότου μέ μίαν έπιβλητικήν οΐκοδο μην έκεϊ βπου τορα ευρίσκοντο οί. κτρά έρεΐπια. —ΤΙ εΐδους δμως είναι ή όδ£ς βπροσπκλάσεοος» άπό ΔημοτικοΟ ΝοοοκομεΙου είς τό γήπεδον Χά νδαξ; —Πρόκειται μήπως νά γίνη καμ μία γεθυρωτή πειρΐνη κλΐμαξ 4ττα νω άιτό τό τε'χος; - Άλλά διατί νά μην άποφασι σθή ή διάνοιξις τοθ τεΐχοος, βπως άπσιτεϊ όλόκληρος ή πόλις; —Πολλά έκ των στομΐων τ·ν ύπονόμων άναδΐδουν άποττνικτικάς άναθυμιάσεις. —Έπιβΐλλεται λοιπόν είς την άρμοδΐαν ύηηρεσΐαν ή νά τα κα λυψη ή νά ρίπτη τακτικά είς αύτά άσβέστην άφθονον. —Τα καοματα τοθ Ιουλίου ου νεχΐζονται. —Καί ή πόλις μας νού ΟιεκδικεΓ εφέτος τό ρεκόρ τής ζέσιης Εχει μεταβληθή 'ίς κάμινον καιομένην καί μή φλεγομένην, όπως την βα τον εκείνην τής έρήμου. —Έν ΐφ μεταςθ τα άκρογιάλια κατακλοζοντοΓ άπό κόσμο ^κάθβ φύλου, ή»ικ(ας καί τάξεως π·ύ τρεχει νά βρή Χίγη δροσιά είς τον άφρό λαΐ την άγκαλη τής Θαλάσ σης —"Εχουν Ομως μίαν παράκλησιν νά κάμουν οί λουόμενοι πρός τόν κ. Δήμαρχο, —Πά μεριμνήση διά την ταχυτί ραν αποπεράτωσιν των θαλασοί ών λουτρόν καί την διαρρύθμισιν καί τόν καθορισμόν τής πρό αύ των πλάζ. —"Η Κρήτη πού σφοζει άπό ζω ήν, είναι συγχρόνως «αΐνιται καί ίνα απέραντο νεκροταφεϊο. —Αώτό τούλάχιοτο συνάγεται ά πό την άποκάλιψι καθημερινώς, παντοθ οί κάθε γωνιά, αρχαίαν Θησαυρών, —Παντοθ σχεδόν, Οπου σκαψη κανιΐς λίγο, άνακαλύπτει άρέοας έρείπια πόλεων, τάφους, άρχαΐα άγνεία, έργαλβίσ, αγαλμάτια. —θ*ποεπβ λοιπόν νά συστ«|μα τοποιηθοθν οί Αναοκαφβς είς βλην την Κρήτην βιά νά έκταφβ δλος ό άρχοϊος Κρητικός κόσμος. —"Ισως τότε Θά ήτο δυνατόν νά γίνη καί ή πλήρης έρμηνεΐα ιοΟ ΜινωίιοΟ πολιτιομοθ, —Ήρχισεν β ΔρΙμονοις των σταφυλιών είς τα χαμηλά καί Θβρ μά μέρη. ΚαΙ συντελεϊται ύττό τούς καλυτέρους οΐωνούς. —Τάσουλΐανιά. χοντρόρογα σδν ραζακιά. ήρχισαν νά κιτρίν'ζβυν καί νά πέρνουν τό χρ·μα τοθ κεχριμπαριοθ. —'ετσι ή σταφΐβα προΒλέιιβται εφέτος άληθινό χρυσάφι —Μί την άνέγερσι τοθ νέου ου νοικισμοθ είς τίς «Πατέλλες» Θά αύξηθοθν άκόμη περισσότβρον ετΐ διαστάσεις τής πόλεως. - Φυοικά δέ καί οί άνάγκαι καί τα 6ξοδα τοθ Δήμου. -•Υστερα άπό λΐγα χρόνια μάλι στα θά δημιουργηθή· καί ζήτημα συγ»οινωνΙας με όξ Ισ μορφή. -Πάντως δ«ν φανταζόμεθα νά επιδιωχθή ή λύσις τής συγκοινωνΐ άς τότε διά τροχιοδρόμων καμμιας Πάουβρ. —Κακή μοϊρσ διώκει φαΐνβται τόν τελβυταΓο καιρό τό Ρίθυμνο, —Άλλοιως δέν έξηγοθνται τα καθημερινά βυστυχήματα καί αί αυτοκτονΐαι βι' ασημάντους ουνή Θως αφορμάς, —Έξ άντιθέτου είς τα Χανιά συμβαΐνουν Ιλαροτραγικά έπβισό- δια: Κλασσική περίπτωσις ή προ χθεσινή βιαία άπαγωγή τής μικρο τίρας αδελφής άντΐ της μεγαλυτί ρας έξ αΐτΐας τοθ σκότους καί τής ριασύνης των άπαγωγέων πού έ¬ μειναν κβραυνόπληκτοι 6τον άντε- λήφθησαν την πλάνην των. —Άληθινό . μουσικό Θαθμα τό φιλμ τοθ Πουλακάκη «ό Κορυβα λός». Τό Ιργο αύτό άποτβλεϊ πραγ ματικά την άποθβωσι τής τίχνης ο «ως την δννοιωοε ό Λίχαρ καί τή* έρμηνεοει ή Μάρθα "Εγκερβ. • Ρεηοοτερ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ άναλαμβάνει την τελείαν κατάρτιοιν μαθητήν Λ μαβητριων Οστερούντων είς τα Γαλλκα. Πλοροφορίαι όδό« £ελ( !
  Αι'Ν Ο Ρ θ Ο Ζ Ι Ζ
  ΤΡ ΜΕΓΆΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  30ον
  "Ολίγον καιρόν μετα τό συμβάν τοθτο, εΤχε βιο
  ρισθβ ό κ. Μογοαληνής οήμαργος. "Οίαν 6 Ίαβέρης
  τόν βΤββ κατΑ πρώτον περιβίβληιιένον την επίση¬
  μον οτολήν, ί|Ίο τοθ παρεΐχβ τοιαύτη > εξουσίαν έν
  τ·] πόλει, ησθάνθη 6,τι θά ήτθάνβτο κύων όσφθσινό
  μενος λόχον όπό τα φορέματα τοθ κυρΐου τού. "Ε¬
  κτοτε τόν άκέφβυγεν βσον ηδύνατο, έκτός 8ταν όπό
  θεσ(ς τις απήτει αναποφεύκτως νά συνομίλησε ιιβτά
  τοθ οηιχάρχου, πρός δν τότβ εφέρετο μετά βαθυτά·
  τού σϊβατσμοθ.
  Ή «ύημΐοΐα Τ] * ή πολ'ννη Μ. έπ( Μ. .ώφειλεν
  είς τόν κ. Μαγδαλινήν, έβηΧοθτο καΙ έξ &Λλου τι¬
  νός συμπτώματος, δχι μέν όρατοθ τούτου, άλλά βε
  βα'ου. Ό τα ν οί κάτοικοι τόκου τινός πάσχωσν, δ
  ταν λε(τΐ|] έογον καΙ βταν εΐνβ τό εμπόριον νε«ρω·
  μίνον, ο( φόγοι βυσκόλως συνοζονται, ό κόσμος άν
  θΐσταται είς την πληοωμήν σύτων ϊ^εχα τής άνε-
  χβΐας. καΙ τό Κοάτος οαπα' α πολλα επί τής ε'σπρά
  ξβως, άναγκσζόμενον νά μβταχπρΐζβται την βίαν.
  Άλλ' βταν άφθονβ ή έργασΐσ, βταν ό τθπος χαΐρτι
  άνεσιν καΙ εοπορ*., οί φόροι ιύίόλως πληρώνονται
  καΙ τό Κραχοο 8έν άναγκάζβται είς χά Ικτακτα εξο·
  8α διά την ιΤσκραξιν ού'ων.
  Έντός έττά 4των, οί διά την Φορολογίαν οημό·
  σιαι δαπάναι είχον ελαττωθή κατά τρΐα τέταρτα έν
  περ'φερεα τήο Μ. επί Μ..., βιό καΙ ό τόχε έΐΐ των
  Οικονομικήν Ύϊουργός ανέφερεν συνεχως τόν τό
  ~ον χοθτον μετ* έπαίνοο.
  ΟΟ'ω; είχον τα πράγματα, βίαν ή ΦϊντΙνα (πά
  ντ)λθ·ν είς την Μ. επί Μ...Ουδείς πλέον την ένββυ
  μβΤτο' άλλ'ιΰτυχως ή θόρα τοθ έργοστασ!ου Μαγ
  Βαληντ] παρουσιάσθη ιΐς αυτήν ώς φΐλου πρόσωπον.
  Ή Φιντΐνα ίζήτηαβ θέσιν Αν τώ καταστήαατι, καΙ
  Ιγινβ δεχτή έν τώ τμήματι δπου Ειργάζοντο ο( γυ·
  νοΤ<ες. Τό έπιιή^ευμα ήτο νέον πρός την Φΐντίναν δέν είχεν ·1ς αότό 1<ανή* οεξιότητσ, διό κα! έκέο· δαινεν ολίγα* άλλ' όπωσ&ήποτβ ίπορίζετο τα πρός *6 ζήν. 'Μ χνρία Ββυχτβυρνιαοβυ δαηανά τριαχοντα Φράγκα χάριν των χραατ&ν *86ν, "Οίαν «Τδεν ή Φατντΐνα βτι {Ο^ηχε ζωής πόρον, ήσθάνθην άγαλλ(ασ(ν τίνα. Τό νά ζή ό ανθρωκος εντΐμως έκ τής εργασίας τού, είνε τωόντι χαρά θε- οΟΙ 'Επανήλθεν είς αυτήν ή όρεξις τοθ βρνάζίσθοι. "Επβιτα ηγόρασεν 8<α καθρέπτη", βπου βλέπουσα την νεότητά ιη>·, την ώχιΐαν της μάλιστα κόμην
  καΙ τούς λαμπρούς οδόντας κατηυφραΙνετσ.Έλησμό
  νησε πολλά, μόνον την Τιτΐκον της ανεπόλει άδια-
  πτως καΙ τό πιθανώς ηΐσιον βύΐής μέλλο ν ίφαντά
  ζετρ, καΙ ήτο σχε&ον ι»-υχής. "Ελαβεν ύπ' ενοίκιον
  μικρόν τίνα θάλαμον καΙ τόν έκόσμησε δι" έπΐπλων,
  ουμφωνήσοσα μετά τοθ πωλητοθ αύτοθ ν ά τόν πλη
  ρώντ] ολίγον κατ' ολίγον έκ τής μελλούσης έργασΐ
  άς της* έλάττωμα τοθτο πβρερχόμενον έκ ΐών παρελ
  θουσων της έξβων.
  "Ινα μή φανερώση β τι εΤχε τέκνον, άναμος < 3αια άκέφυγε τό ν3αναφερη εΐςτινα περΐ τήςΤιτΙκτς ιηο. ΚαΙ έν τούτοις έπλήρωνε κα' αρχάς τού; θβναρδι Αρους τακτικωο ώς «ίδομεν. Μή γινώσΐΌυσα δέ νο ΥΡΔφθ (β α κ«ιρ', εκλήρωνεν επί τού ω άγοραΐόν τίνα γραφέα. Άλλ' ήσαν οί επιστολαί της συνεχετ,ς καΙ τοθΐο επί τέλους τιαρετηρήθη! "Ηρχισαν νά ψ.· θυρΐζωσιν ο( γυναΤκες τοθ έργοσχασΐου βτι ή Φανχί να «Βστελλε ροβασισ» καΙ βτι «ήνάπα τα ξυνό μηλο». Ουδείς κατοπτίύίΐ τάς πρόξεΐς τοθ πλησίον, δ σον ό κατ' ουδέν ένδιαψερόμενος είς αύτάο,—Διατί ό δ*ίνα έρχεται βράδυ, βράδΐι Διατί κάθε Πέμπτην τό κλβιδΐ τοθβιΐνος 8έν ευρίσκεται είς τό κσρφΐ. Διατί πάντοτβ ά πό στεν(.ο<; διοβαΐΐνει δρόμουςΐ Δια· τ! ή δεΤνα κατοβαΐνει πάντοτβ άπό τό δχημά της πρΐν Φθά9|] ιίς την ο(<(αν τητ; Διατί στέλλει καί άγοράζει χαρτί δι* έπιστολάΓ, έ* ώ αυτή Ιχβι Αφθο¬ νον; κτλ, κτλ. 'Υτΐάρχουν άνθρωποι, οΐηνβς ϊνσ μάθωσιν την έννοιαν των τοιούτων α(<ΊγμάΤων, καΙ τοι βλως άδΐαφόρων πρός αότούς, έξοδεοοισ πλβΐο να χρήματα χαΐ καιρόν, κατοβάλλουσι μείζονα κό¬ πον, ή εάν ίπραττον οεκα άγαθά ίργσ', καί τοθτο δωρεαν, δι* άτλήν αυτών τέρψιν, έ> Δ 8έν £χει ή πε
  ριέργειά.νων άπόκ-ηυα άλλο, ε(μή πάλιν την περι¬
  έργειαν.
  Ημέρας ολοκλήρους άίθλουθοθν αυτόν ή έχεί
  νην.,έπΐ ώρας Καΐανται καί κατοπιΐύουν είς γωνίας
  όοφν, υπό θύρας διαδρόμων, νύκτα υπό ψ?χος καΙ
  είς την βροχήν, διαφθβΐρουν ΰνηρέτας· μεθόσκουν ά
  ,μο,ξηλάτας, Β&ιροδοκοθν θαλαμηπόλους, κατακτοθν
  θυρωρούς· Διατί: διά τΐποτβ. Υπό μανΐας τοθ νβ
  Ιδωσι, νά μάθωσι καί νά μυηθωσιν. 'Υττό κυνισμοθ
  υπο φαγούρας νά 6χούν νά λέγωσι. ΚαΙ πολλάκις
  χά τοΐαθτα μυσηκά μανθανόμενα, τα τοισθτα ά-
  πόρρητα φανβρούμενα, τα τοιαθτα αΐνΐγματα λυό
  μενά συνβπιφέρουσι καταστροφάς, μονομαχΐας, χρ*
  ωκοπΐας, άφανισμούς οικογένειαν, θρσύσεις ύπάρξβ
  ων· καΐ πλέον χαΐρουν αύτοι" χαράν μεγάλην, ώς
  «*νακαλύψ*ντΕς τα πάντα» ανευ συμφέροντος καΙ
  υπό περιεργείας άτιλ^ς.
  Οικτρόν π^ΛγμοΙ Τινές &>θρωποι εΤνβ κακοΐ μό
  νόν υπό χρβΐας τοθ νά φλυαρήσωσιν. Ή όμιλΐσ
  των έν ταίς συναναστροφοΐς δύναται νά έξομοιω·
  β πρός τάς έστΐας έκβίνας, οΐτινες καταναλΐσχθυσι
  πολλά ξύλα τάχιστα- οθτω χρειάζβται είς αύΐούς
  πολλή καύσιμος Ολη. καί «αύοιμος Ολη είνε 6 πλη
  οίον των.
  Κατώπτΐυσαν λοιπόν καί την Φαντ(ναν· καί τόσφ
  μβλλον, καθόσον πολλαί των γυναινων τοθ έργο-
  στασΐου έζήλευον την ξανθήν της κόμην καί τούς
  λεΛΐκούς ιης οδόντας. Διιβ'βαιώθη δτι πολλάκις, έ
  νο ειργάζετο, τής ήρχετο £*■ δάκτυ καί βτι άπέστρβ
  φε τό πρόσωπον της Ινα τό άπομάξη κρυφΐως· 'Εβά
  κρυε τωόντι, οσάκις ανεπόλει τό τέκνον της Γσως
  δέ κα( χον άνδρα βν εΐχε άγαπήσβι. Είνε (·ο·
  (ύ Ιργον ή ρήξις των βεσμων τοθ παρβλθόντος, 8
  στ» καΙ όδυνηρΛν,
  (·0νεχ(|εται)
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  411 ΤΗΝ ΚΙΤιιΊΟλΕΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΑΟΝΙΙΣΙιΣ
  3 ν
  "Ας άηειιθυ«Βο9ν α' βύ:έ δ -β ι
  νοτιχλς Ιατ{ός ή ΠρέεΒρος τ*);
  Κοινβτιιτός οκς. Μίνβν ϊ&ΐδ μέοχ
  ατή «εριοχτϊ βας ιΝαι αϊ βέσ'
  νά ΪΑοη την χαλλΐτε&η χαΐ οί «ο
  νομιν,ώτιρη λύΐι. 'Αλλα αιΐς πρί
  πει Βλοι νά είσθε οέ θέσι νκ 6αλε
  τε μπρός χχΐ νχ Ιφΐρμίσητε Ε τι
  θί ο«; ποθν. Γι' α&τ· χβΐιάζετκι
  ηρβτακβ§τα π[τσΐ(, ένθοιοιβ
  ομές, δμκίιχή προαπίθιιαι γιβ τα
  γενιχό χαλό χαΐ δ(ΐ έγοιΓιμος
  χά ι άτομιχιομίς. θ( χρειαοθ)
  προοοιπική έργαοΕα, 4<ίμη θά γβειαοθιΒν βυαΕες αϊ κρ·οπά'3ειες, οε χ;τ]47, οέ χίκο. ΘΙ χρεικσθ) πρβτοβουλΐα τβν Κβινοταρχβν καΐ νά γίνουν αυνεταιριομβΐ δ&9 τ) πιριοαοτέο»» Κβινοτήτα* γιά να νΐροιιν ώ; τό «έλος Ιιλ χοινό Ιργβ χαΐ μιί χοινή κροακάθιια. ϋίλϊές φο^ες θά ηρέκι νά πά ραμερΐοουιμε τίς φιλοδβξίες μ»ς που παροΐ)θ'.άζ·νται χκΐ άρχίζ·3υ· με νά αυνιρίζιταΐ δ Ινας τον & λβν γιά νά ΧΒΤαλήξουμΐ ο! α- πρβξΐαι. '0% αυτά θά πβύοουν χαΐ θά αρχίση ή δουλειά, άλβ άκ' τί Δ<)ι» δΐϊλαδή χ>1
  η Κοινίτΐ)τα. Τό Κοάτος τίιε
  ΙκτΙς αιιό την έπΕβλιψ: χαΐ τή
  γενική χατιύθυναι παυ θ* σας
  Ϊώ) θά μπορέο^ νά ο&ς ενι¬
  σχύση έν κνάγκι μέ 6λιχά ιιέ
  , άφΐθ «π·φ5θ!ση Οβτβροι άπ6
  ν υκόΒκξι τ<5ς τεχνικάς &<ιΐ]· Τό ο^μΐρινό Κράττς I- χει ώς ο«ο«έ τό γινιχα συμφί- ρον. θίλιΐ δμως χι' 4π' τέ λαα την άτο^ιιχ^ ουμβολή γιά μιά δ μαδιχή κρβσιιάθειχ γιά τέ γενιχό χαλί. Α6τό π·ύ Ιφαρμέζεΐ γιά τίς 5>λις δτοϊέΐεις πρΐπει νά
  I-
  Φαρμοοθ) χαΐ γιά τόν άγβνα ε¬
  ναντίον ττ]ς έλονοοΕας π·υ εΐνκΐ
  Ινας χοινός εχθράς.
  Ό Ιλλβς μκς έχθρίς ι^βι το
  λώί
  χάθι 2ρ?»3Τας ιΓνχι μιά
  Εΐ] &κ' την δκβΐ-
  —Π6ς 6α κχτβκβλΐμή'νμε τβ
  πλ»ομώδιο.
  Κβθίνας Π'υ Ιχιι ΙΧ·νβα!«
  Ιχιι οτέ ο 1^4 τού κλασμύδι».
  φ
  χαΐ τα μπολιίζβιιν
  γιρβός. Ό χάθι 3?ρβοτ·ς
  νά βχιφθ|, Β π Βταν ΒΙν
  δτβς πρέηιι έ«τές
  τ& ί«μ4ν τού δλά-
  χαΐ την ο!<ογίνΐιάν τ«υ. Τί πεέιιει νά χάμη; θά ουμβϊυ θ) τέ γιατρέ «υ κρβια ά«' ΒΧα. Αδτίς θά χον εξετάση, θά εξετάση τό οΐ>- τού χ«1 4ναλ4-
  Υ»ς θά τοθ Βήβι χά φίρμαχα
  γιά νά γιαχριυν^ Γιά τή θΐραπιΕα
  τής έΧανασΙαις Ιχουμε τα χινΐνο.
  Αί δίαιις κου τΐριπιι νά πάρη
  I-
  νας άίρωίΐος πιυ Ιχιι κχροξυ-
  σμιύ; άπ θέρμις «Ιναι άνάλογες
  μέ τίς ήλιχΐις αδτές.
  Μωρά Ιος 1 ϋτοιις μιοο Ι«ς 1
  χουφίτ·. ΠΐιΒιά 1 Ιως 2 έεβν 1
  Ι»; 2 χαυφέτα. ΠκΒιά 3 Ι»ς 5
  ίτ*ν 2 !«ς 3 κανφΐτα. ΠιιΒιά
  6 Ιω; 10 έτβν 3 !«ς 4 κουφέχα.
  ΠχιΒιά 11 έ'·ς 14 1«βν 4 Ι»ς 5
  κοιιφέτα. ΙΙχιΒιά 15 χαΐ δν» 6
  Ιω; 8 χου-έτα.
  Θ1 ΙΕακολοκθήση κυτές τίς Βό-
  σιτς 8—10 ημέραις. "Αμ9( Ιχει
  &κ·τροκές, ίηλκξή 8.}* χον ξανα
  πιίση παροξυαμδς χά Ι θί·μη θά
  ξαναπάρι πάλιν τίς αΰιές Ιο-
  αιΐς ίλλις χδβες ήμέρες-
  Τό χινΕνο τοθ ΜινοπωλΙβυ π&ύ
  είναι αγνό χαΐ πουλιέϊαι παντοθ
  ώς οχκχ·ρδπΐ|χτοι χβχχινβ μηο
  ριΐΐε ι5«ολχ νά τα πρ·μΐ)θευθήτι
  φβΐ|νά χάθε φιρά κου Ιχετε ανάν
  χη, Τό Εράιος προμηθιύΐϊαι χά!
  μιά ποσότητα. χινΐνο γιά νά το 81-
  νη ίωρεά οχιύς άπδρβυς πβυ πά
  αχουν Απο έλονοοΐα. Δΰτα τβ χ»
  ανοπράοινο χινίνο πβυ είναι Ι5ιο
  οτήν Ινέβγιια μέ χβ δλλο,τέ στέλ
  λουν οί Διευθυνταί τβν 'Γγειονομτ
  χβν Κέντρβν ατΐς Κοινοτιχές 'ϊ-
  γειονβμιχές έκκραιιές. ΑύΊ; πρί·
  πει νά χο μβι·άζ·5υν Βωρεάν ε!ζ
  δαΐος «ροοδάλλονται άπβ θέεμις
  (έΧονβο(οι) χηΙ σύμφωνκ μ! χαχά-
  λόγον χΑν άπόρων.
  (συνβχΐζεται)
  ||ΗΒΒΒΒΒ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ■Β■■Β■ΒΒΒΒαΒ»ε^ε-|
  Ι ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ |
  ■ ——— _*_____« —ι — ._ ._______ί_ ____1 —ε— _ Ε  Πρός τοι>ς κ. κ. ]||ηχανουργούς καίΣι-
  βηρουργούς Κρήτης καί λοιπής Ελλάδος-
  ΦΒΡΟ ΙΙ£ ΓΝΩΣΙΝ Ομδν ίπ κειτόπιν τής &η' έμοδ
  έφευρέαβνς ΕΐδικβΒ έμβολιοίβυ δια τίιν βΐλτΐοοσιν της κετ
  τ«σι««υής Μβτγνβν'βυ βνστΑμκτος ΝβρΙατς αντλάβΐΝς άφθβ
  >β» ΰδατΰς αναλόγως τοθ βάθ€υ$ τοδ Φοίοιτος χαι της ου
  ν«η«(α ταύτης άπονομής είς εμέ άνευ ϊγγυησβΜς Κρήτους
  το& υπ' αριθ. 6459 έ. ϊ. Δ1ΠΛΟΜΑΤΟ£ ΕΥΡΕ£ΙΤ«
  ΧΝΙ*Σ υπο τοθ Ύπουργβίου ΈΒνΐΜής θΐκβνομίνς άιτ«γο
  ρεύβται δυνάμει τού πβρΐ (φΐυρέσενς Ν εμού 2527 ηοιρ'
  βΐουίήποτ· κατασΜκυη τοιούτου έμβολιβίου η πκραλλαγπ
  τής μορφάς τούτου διά τής ηαραλΐΐφενς τού ενδιαμίσου
  τΐμ«χίου καί ή αντικατάστασις τούτου δι' έλαοτιχοϋ δί
  σκου ενός ( περισσοτέρων τεμαχΐΝν πάσης μορφίϊς Μβιθ' 2
  σον μβΙ ή τοιαύτη π«ρ«λ?χνη *«βτελ»Ι οΐΜ«(νμ« τής έν
  λόγω εφευρέσεως μου.
  ΚΑΦΙΣΐΩ ββΐν ύπεύβυνον δυνάμει τού βιρημίνου Νβ
  μου 2527 ίιά πασάν αστικήν χ* κοινικην άηοζημ(νβιν
  Λβντα ββτις ηθιλι άποπΐιραββ νβ ΜΚΤβθΜΐυάσο τοιούτον
  έμβολΐδιον ή παοκηλήσιον αυτού.
  ΣΥΝΙΣΤΩ ·1ς ιτάντκ π«ρ«ννίλοντα ΟΠΩΪ ΑΠΕΥβΥ
  ΝΕΤΑΙ «π' ΐύββίοις είς εμέ δια την Ματκβκευην τοιβύτυν
  Μανν«νΙ«ν συστήμβτος ΝορΙας.
  Ν. ΧλΤΖΗΚΟΜΝΟΥ
  ΉράΝλειον -Κρήτης
  Β
  ■■■■ε
  ΑΘΗΝΑΙΚΑ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ,,ΜΤΤΑΓΚΕΙΟΝ"
  ΠλατεΤα 'θμονοΐας Τηλ. 30495
  «ΓΑΛΛΙΑΣ"
  Όδος ϊτετδΐβυ 57. Τηλ. 30236
  70 μονά δωμάτια καί 70 δπτλα
  ΤΑ ΚΕΝΤΡλ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΡΗΤΩΝ
  ♦Ανακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ καί Σία
  Παρίχουβι ουγχρονισμίνα νραΐκ μΐγάλ» δωμάτιοτ. εύκ>
  ρ« μ»Ι μέ Β«υμ«αι«ν βίαν είς το κέντρον τ&ν 'ΑΘην&ν.
  "Λσαναέρ— Ζεστ« κ«ι χρύα νερ·.—'ΥπηριοΙ» άρτι«τά
  τη.—Τιμαί «νάλογοι Μ«1 λΐ
  Επεβλήθησαν καί προτιμώνται λόγω της
  αρίστης ποιότητος των τα καλλυντικά:
  ^ ΡΙ_ΕΙΙΡΥ ·*-
  Ποθδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι
  καί εΐδική βαζελίνη λερονιοϋ
  διά την περιποίησιν τοθ δέραατος.
  Πωλούνται είς όλα τα κοιλα καταστήματα
  είς τα Φαρμακεϊα Ι. Λογιάδου, Γ. Γεπεσά
  κη καί είς τό νεωβτί Ανοιχθέν κ*τ«βτημ»
  «ΕΡΜΙΝΑ».
  ΖητεΐτΕ πάντοτί τα καλλυντικά
  μαρκαζ <ρι.ιυηγ» Προκηρυξις παγκρηχίων άγώνων σκοποβολήν ΧΙΝΙ4. ΊιίΧιος (ϊνταποχριτοθ μ«() — Ή χαινοιη; ΚανΒάνου Σι· λΝου πραχήρυξε διά τ^ν 251)ν χαΐ ^ν ΊιιιλΕου παγκοιΐτΐβυς σ«β· πιυτιχου: «γ&ν«ς δχο τβν τίτλον τ4'«Α.' ΣιΧ(νει«». Οί άγβνες ι&ΐοι γίνοντακ είς μνήμην τ6ν π*αίντω< Κοτ)τΑν έ- ναοτατβν χαχά χά Ι τη τβν άγώ νόν τ«|ς Κρήτης 1897—98 χ«1 ειδικώτερον χαχά τάς δδο τίϊλιορ- χίκς ττ]ς Κανδάνοιι. ΈλπΕζιταΐ ΒΙ, 8ϊι έφ' 8σ»ν ή αημαοίοι χ&ν άνώ- νβν δρΕζΐτκι παγκρήτιοί, Θά σβμ- μετάαχουν τούτων χ~! πολλαί βκ·· υταΐ έκ χτ]ς 5λλης Κ;ήτης. "Εχιι πχρατηρηθξ ίτι γύΐω ά- πό το άγώνισμα χτ]ς β(οποβολτ}ς, Ινώ γΐνονται είς την δλλην Έλλά 6* χαΐ εϋιχβς την πρωιιυ3»ο3ν, έκιδε((ιις είς τίς ο«ο(ας λ«μ6ί· νούν μιρβς χαΐ γυνκΐχες, είς ττ]ν Κρήτην Βέν παρ·ιιαιαζ«ται ή δέ ουοχ χΕνηαις παραλλήλβς χβν & υνή"9«ν άγβνισμάτων. Έξ δλλου ή σχοποββλή άποτε· λι! διά τούς Κρήτας, χάιΐ τό πα¬ τροπαράδοτον, έν συνδυϊομώ μ< «ύς μιγίλβυς 'Κλληνιχού; 4/β· νας, ή ΒΙ έπΐδιιξις χ«]ς ίκανδχ-· τος τβν αχβπιιιτβν, είνε άσφαλβς Ι'-ι άπο τα ώραιίτερ» χχΐ έθνι· χώτερα, δίβν χκΐ πραχτιχά κλεβ· νιχτήμχχκ χ%ζ νεότητ·ς τη~ς έηα- χ«]ς μας. Ή μνήμη επί πλέον έχιΕ νω< &ηέρ τ1)ς οποίας γίνονται οί αγβνες 15 τοι Αποτελεί χαΐ Αλλην αφορμήν ίττως ο! κγΑνες (&:οι λί· δουν πκγχρήΐιον μορνή'. Σημιιωτέίν δτι οΕ οργκνηχαΐ τβν άγώνην πιθανήταΐα θά άπβ- ατεΐλοιιν οχιτιχάς προακλήαεις πρός τούς χυριωτέββυς ΔήιΐϊκςχαΙ χοινίτητας ττ]ς Κίήϊτ,ς ώιιε νά γν»οθ| Ιτοθτο^ χαΐ Βιατεθβθν είς τβϋ; άγβνας χΐύκυς ·( χατάλλη- λοι σχοπιυταΐ έξ δλης τΐ)ς Κρή¬ τας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Γεωργιχή ΣχοΧή Γόρτυ νος Μεσσαράς Κρήτης φ*ρβι είς γνδσ,ν των ένΒιαφβρομέ νων δτι προκηΓΰ^σει δια την 12ην Ιουλίου έ. 6 Λαίραν Δευτέραν καί ώοαν 5—6 μ. μ. πλειοδοτικήν δημοπρασίαν έκ ή Ή εΐδίκευσις είς την ά λ» εί αν. 1) 30 000 (τριάκοντα »___, δών) οκάδων άχύρου δεμένου γ (ο μπάλλβς καί 2) 100 (έίατδν) περΐπου οκά δών ββλτιωμένου κεφαλοτυ ρΐου. Ή δηαοπρασΐα γενησεται έν Ήρακλε'ω καί είς τΛ γρα Φ«ΐς* της Γίωργΐκ{|ς "Υκηρβ οίας. Οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν των δρων τής οηαοπρασίας ιίς τα γρα φεΤα τής Γβωργικής ΣχολΙις Μεσσαράς έν Γορτυνι χαθ' έ βάστην ημέραν 10—12 π. μ. καί 3—5 μ. μ. Ό Διευθυντής τής Σχολί)ς Γ. _άβ·υρας »-· » ■%*» Λ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Προκειμένου νά πληρωθβ ή κενωθεΐσα θέσις τοθ προϊστα- μένου Γρσφβΐου Τοβικής Έ- ηιτροκής ΤουρισμοΟΗρακλεί¬ ου προσκαλοόνται < Ι έχοντες τα κάτωθι προσύντα δπως υ¬ ποβάλωσιν ημίν χήν σχετικήν αίτησιν: : 1) Πιστοποιητικά σπουδων. 2) Γνώσεις έπαοκεΤς τούλα χιστον μιας των εξής γλωσ- σων: Γαλλικήν, Άγγλική<·, Γερμανικήν, εξακριβωθή α">μ6-
  νας όπύ τής Επιτροπήν Τού-
  ρισμοθ. * * "* '♦
  3) Γνώσεις διιξαγωγϋς γρα
  φβιαχής εργασίας-, πισΐοποι-
  ουμένης, είς δυνατόν, δια πι·
  στοποιητικοθ προεργσσ'ας είς
  γραφείον.
  4) Γνωσταί τ(]ς τουρισπκής
  κινήσεως κσί των συναφ-ν ά·
  ναγκων τής Τουρισπκής Πε·
  ρΐφβρβΐας Κρήτης.
  5) Τα κατβ Νίμον πιοτό-
  ποιητκά Είσαγγβλικων χά Ι
  Άστυνομιχων Άρχων. 6) Προ
  τιμω'νται οί ίφεδροι καλαιοΐ
  κολεμισταί καί κατά δεύτε¬
  ρον λόγον οί δημόται "Ηρα¬
  κλείου.
  Μισθός μέχρι δραχ. 2 500.
  Προθεσμΐα 6ποβολ»1ς πιοτό
  τιοιητιχών όρΐζεταί μέχρι τής
  15ης 'ΐ3υλΙου 1937.
  Ή 'Επιτροπή έκιψυλάσσβι
  είς αυτήν τό δικαίωμα νά υπο
  βά>Π χούς όποψηφιους είς σχε
  ΐικην δοκιμασίαν.
  Πβρισσότεραι πληροφορίαι
  παρέχονται παρ' ημών.
  Έν Ήρακλβίφ τ{) 6η Ίου
  λίου 1937.
  Ό Πρόεδρος
  Γεώργιος Ν. Βοΐλας ^
  Ό Γβν. Γραμματεύς
  Χτυλιανβς Ν. Κατιχάχης
  Συμφώνεις πρός τας ξις
  τ&ν νειιν έιικαιδευτΐΜ&ν νόμειν
  επετράπη διταις δι' &κοφκσ·«(
  τοθ ύπβυργοθ Ορηβκκυμάταιν κ«1
  'Ββνικίϊς Π«ιβιί«{, χορηνήται είς
  λειτουργβύς τής μέοης έκκκιβιό·
  σε»ς ητνχιούχους των φυσικάν
  ίκιβτημ&ν, έχοντας τρΐϊτή τοΰλί
  χιατον (ΰίόΝΐμον υ—ιρβαί«ν, όϊ
  «της έχποιιδβτίτικη αδ·ι« μετ»
  πλήρων άηοδοχ&ν, πρός (Ιδίκβυ·
  σιν είς την αλιείαν. Ό άριθμος
  των λϊΐτουρνών, είς ου; δύν«τ«ι
  νά χορηνηθά τοιαύτη οτδβικ όέν
  δύν«τ*ι νά υηερβό τούς πέντε
  κατ' έτος. τα δέ ηληρβιτεα αύ
  τοίς οδοιποριχά μκτβιβααΐΗΐ καί
  ίΛΐστρβφήί έρίζβνται δια χοινης
  άποββσεως των ύηβυρνβν Οΐχο
  νομΐΗ&ν χά Ι Οαιβΐίας.
  —Άδικβς επίθεσις.
  ΧυνελήνΒηβαν &κο ορνάνΜν
  τής χΜροφυλ«χή{ ΛειβχδΐΜν ^«
  θύμνης οί Δημήτριος «αι Χοτρβι-
  λαμηος Χνκρας Ματηγορούμενοι
  εί αδΐ έπιθίβκι,
  —ΟΙ ηίνακβί δια τ·ύς
  -«,-------. μέ τόν αναγκαστικόν
  νόμον δια τού ό πό ί ου αχυροδν
  τ«ι οί κκταρτισθιντες υπό τ&ν
  εποητιχϋν ουμβουλί«ν κίναχες
  μεταθίσεΗν δημοδιδασκάλΜν έν
  τος τής αυτής περιφερείας νάεχοι
  νώθησαν συγκεκριμένως τα έ·
  ίης: Τό μέτρον τούτο εκρίθη
  άνπγκαΐον διότι δια τού δη·
  -----------^νβ« νέου π»ρϊ διοι>
  . . ϊπί έκπαιδεύσΐΗς ά-
  ναγχνσηχού νομου, καταργουν
  τβι τα ύφΐστάμβνα έιτοπτικά συμ
  βούλια, ώς χά ι τό κεντρικόν έκ
  ««ιόβυτικον συμβούλιον. 'Βντός
  των ήμιρ&ίν θα έκδοθο&ν τα έκτε
  λιστιχα διαταγματα βάσβι τ&ν
  οποίων θά συγκροτηθούν τάνβα
  έποπτικά συμβούλίω, τα όποΐα
  θα ίπιληφ6·«ν αμεσεις τού καταρ
  τισμού των νβ»>ν πινάκων μιτα
  θβοϊων.
  —Τα τέλη ΙκΐΝΐ·ρβίαβΜ( δι·
  Κατόπιν άκβφκσεοας τής άρμβδί
  άς ύηηρεσίας, τα τέλη έηΐκυρύβε
  νς υπό τ&ν Έλλανικ&ν προ£<νι χ&ν άρχπν τ&ν ύιπλΗματπν {« νυν πανεπιστημίων κκϊ ανεη* των σχολήν, θρΐςονται είς 130 μεταλλικας υραχμας. —Τσ ουμβεύλιον οικονομι¬ κάς αμύνης. Κατ' ΐΐδήσεις έ£ Αθηνών ϋκό την κροεδριαν τού ύηουργοθ τήί Έθνικης ΟΐΝονομίας, συνήλθεν έκιϊ η Άνωτάτη .Διοίκησις οί· κονομιχής Αμύνης καΐ ήσχολα- θη με δι*φορα ζητηματα κΐααγω ν«ν, έςαγνγ&ν καί συναλλάγμα- τος, _____^ —Άδϊΐβι ·ξ«γωγής. Δΐ' άπβςρβοίως τού υηουργοϋ τής 'βθνικής «.ίπονομίας έ{ουβιο ώβτβΐτ»! ή ιραπες» τής ΈΑΑαδος βΛ»*ί χορηγή άθιιας βζαγΝνής ρβι κ&ν πάσης φύοεως δια Γερμανί αν. ΠΩΛΕΙΤαΙ πιεσΐηρΐον στα- φυλων μβγαλο σιδηροθν και νουργιές των έν Βιέννη καί Φ^αγκφούρτη πεφημισμίνων εργοσιασίων; ΡΗ. ΜΔΥΡΔΕΤΗ καί Πληροφορίαι παρα τοθ ' τωνΐου _. Αρχοντάκη. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Διά τούς παραθεριστάς θερί,νής σαιζόν είς Νεάπολιν. Λιαρχή( δρτσιά μίββι στο πρ&σινο χαΐ οτΐ$ ηηγίς. Τρό φιμα κβι ψίί,^χ» &φύοΜ κ»ί ίχλ·>.τβ. ΊιίβιρετΐΛίί φνσι
  Μές χαλλονες. Άρχαιολογιχοΐ μ«1 ΙστορικοΙ χ&ροι δι'έκ
  δρομάς. Έορταΐ βργανουμεναι ύηϊ τού Τουριοτιχοΰ Όμ»
  λου Νεαπόλεε»ς.
  Χηίτια χαι βενοδοχΐΐα πελΰ φβηνά.
  Πληροφορίαι δια »α6> ζητημ» ηαρέχβνται ύηβ τοθ
  Τουριστιχου Όμίλου ΝεαηολΐΜ{ δυρεαν.
  ('ϋκ τοβ Γρανείον).
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφβΤα Ιναντι Πολ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωία Παρσσκευής
  9 Ιουλίου 1937
  ΕΣΥΗΕΧΙΣΒΗΣΙΝ ΚΑΙ ΧβϊΣ
  «Ι ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΠΑΣΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΑΙ ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ
  ΤΟΝ ΕΡΥΟΡΟΝ ΔΠΕΚΡΟΥΣΒΗΣΑΝ
  & ·ΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άνταηα·*
  κριτού μας).—-ΚβΙθ' ά τηλεγραφοΰν έκ
  Ρώμης καί Βερολίνου αί μαχαι είς τό
  μέτωπον τής Μαδρίτης έαυνεχίσθησαν,
  καί σήμερον Ιχθές). Οί έρυθροί έπεχεί·|
  ρησαν επανειλημμένας έηιθέαεις μέ αν¬
  τικειμενικόν σκοπόν νά βιααπάαουν ώ·
  ριβμένα μεγάλα τμήματα των έθνικών
  οτρατευμάτων τα όποϊα είτα θά επλευ
  ροκόπουν.
  Πάσαι αί έπιθέσεις αυται «ών έρυ
  θρών, μολονότι άμετώτου σφοδρότητος
  καθ* όλην την διάρκειαν των έπιχειρή-
  αεων, έμειναν ανευ άποτελέσματος. Οί
  έρυϋροΐ τελικώς δεχθέντες περί τάς με
  σημερινάς ώρας βφοβροτάτην άντεπίθε
  σιν των έθνικών στρατευμάτων παρά το
  Έαχόριάλ χαί τό Ναβάλ Καρνέρο συνε
  τρίβησαν χαί ήρχισαν τρεπόμενοι^ είς
  φυγήν. Είνε άγνωστον άν μετά τάς άπο-
  τυχία,ς των ταύτας, ό αρχιστράτηγόν
  των έρυθρών Μιάχαν, θά επαναλάβη τάς
  έπιθέσεις τού χατά την αυριανήν Ι.σημε>
  ρινήν) ημέραν.
  ΕΙΣ ΤΔ ΟΕΡΙΧΟΡ. ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ
  ΕΑΙΒΡΝ ΧΡΡΑΚ ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΙΧ4Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντ·
  ποκριτού μας)·—Έκ Λονδίνου αγγέλ¬
  λεται ότι οί Κινέζοι ύποχινούμενοι προ
  φανώς ύηό των Ρώασων επετεθησαν έναν
  τίον των Ίαπωνικών έγχαταατάβεων πα·
  ρά τό Ηεκϊνον. ^Επηκολούθησαν σφο
  ορόταται μαχαι είς τάς οποίας έλαβε
  μίρος ό Ία*τωνιχός στρατός χαί άγήμα
  τα άποστα,λέντα έκ τής βάσεως τού Τι
  έν—Τσίν. Ή έχβασις των μαχών τού
  των άγνοΐϊται μέχρι τής στιγμής.
  ΚΡΙΣΙΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
  ΑΟΗΝΑΙ 8 Ίευλίευ (τ·& εΐντκπεχρ
  το& μετ}) — Τπλεγρααήμί.τβ εκ ΒελιγρΒ&ί
  ου άγ^έλλονν ότι β £β(βο; ΠατριΑρχη,
  ■Ό6·%·»ν βιιό ημερών α«β·ρ£ς. συνεπεία γα
  βτρική, π·βισι*)ί, ευρίσκεται ήδη είς κρΐβι
  μόν σημείον ε£ ίπιπλοχΡς τβς ασθενείας.
  χον. Οί Ιατρεά φ·ββδντ·ι ότι · Πεηριάρχαι
  ίέν Θα &ι»η6ρ νά β*Θέ{Β ·η( π·?ύ κιθέτι,
  ΰη·Μΰκτ«ν ·Ι$ τό μ·ιρ·ΐ·ν.
  [ηΐΚΕΠΙΕΤΙΙ 2ΒΜΕΡ0Η ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  Ο ΒΡΙΟΙΟΟΙΡ^Π. ΜΕΤΑ:ΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα
  ηοχριτού μας^).— Ό ηρωθυπουργός χ.
  *Ι, Μεταξάς αναχώρησιν ς τας εσπερινάς
  ώρας τής χθες έκ Κερκύρας αφίκετο
  σήμερον πραΐαν είς τό Άργοστόλιον.
  Έκ»Ι εγένετο ίεκιός δι' ένθουσιωοών
  έ«*δηλώοεων ηαραμείνας μέχρι τής ε¬
  σπέρας χάριν τής έξετάσειβς διαφόρων
  τοπιχών ζη,τημάτων. Χήν εσπέραν επι
  βιβασθείς ιού άναμένοντος άντιτορπιλ-
  λι*ού «Λέων» ανεχώρησε διά Πειραια
  ένθα θά ευρίσκεται αυριον την πρωΐαν.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΐ
  ΛΦΗΝΑΙ 8 'ΙοκλΙθΗ (τ·& ίντ«π·κριτ·δ
  μ«() —- Άρμ·6ΐν{ άνΐκοινύίη βη 4 νέα
  ειυλαβις της τιμϋς το& «ρτου ^ έφεΐλκηι εί{
  τίϊν υψΜβιν ιιατα τϊΐν ηαροίιοαν έβδομΑδα
  τ&ν τιμ6ν τοδ αίτου ·1$ τί,ν διεθνη αγοράν
  Παντ«ί ή υφνοΐ( »υΐπ ϋρχ'βιν ««ο προ
  Οί Ιταλοί διά τάς έπιδέσεις
  των έρυδρών είς την Μαδρίτην
  θλ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΑΣ
  .ΙΣΤΑ ΑΠΟΚΑΑΥΠΤΗΡΙΑΤΟΥΜΝΗΜΕΙΟΥ
  ΤβΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΑΙΗΘ1.Τ.Ν
  Κοθ' ο ιιληρϋβοροίιμιθα τόν Νομόν Ήρα
  •λϊΐςυ θα άντΐϋροοωταύστι κατα τα άποκο
  λυπιήρια τοθ μνημβιου των πεσόντων Λαοη
  θιωιον έν Αγ. Νι»ολίω, δτινα ώς γνωστόν
  θά γίνουν την «ρςο«ιη Κυριακήν 6 Μο
  μθρχη« Ήραβλε ου κ. Ανδρέας Μαρνέλλος
  Ό κ. Νομόρχης θα καιοβέοη καί στέφανον"
  '1ιΐ!ΐστ}ς την τιόλιν Ηρακλείου θα άντιπροσω
  ιιεθση. 6 Δήμαρχος κ. Μήνας Γεωργιάίης.
  Πιθανώς είς τα ά«οκαλι>-τηρια νά «αραστβ
  καί 6 όϋοιιργός Γεν. Διοικηιής Κρήτης κ. Μ κ ό
  ιης Σ^βΜβγακν^
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου.—Τα
  λβγραφήματα έκ Ρώμης ά-
  ναφίρουν βτι οί στρατιωτι
  κοΐ κριτικοί σχολιάζοντες
  τή επίθεσιν τ·ν έουθρΏν
  είς ωρισμένους τομεϊς τής
  Μαδρίτης, 6έν τής ά«ο5ί-
  βουν μεγάλην σημασίαν.
  ΟΙ έρυθροί Ισχυρίζονται οί
  γράφοντες στεροθντοη έ#ε
  Βριιων «ρ5 παντός δέ δέ ν
  ϊΐουν εξησφαλισμένοι «ά
  νΑτα των. ΑΙ έβιθεσεις τε*ν
  δέ, βένεΐνε δυνατόν «αρά
  νά «ροορίζωνται διά μι
  κράς άκτϊνος έβιχειρήσεις
  άβοβλ,ίβοντες μάλλον είς
  Εντυκωσιακοΰς' λόγους.
  —Έκ Λονΐίνου άγγβλλβ
  ται δτι αί βληροφαρίαι τώ»
  διπλωματικήν κύκλων #έ
  ρουν την στάσιν τής Πορ
  τογαλί-ς ώς μή καθορισθεί
  σαν εισέτι ε* «κριββς. Λίγε
  ται δτι εάν δέν μεσολαβή
  συ τό Βέλγιον, 6ίν άκοκλεί
  «ται νά μεσολαβήσπ ή Πορ
  τογαλΐα κατά την μΐθαυρι
  ανήν συνεδρίασιν τής όλο
  μελιίας τής έ«ιτρο«ής μή
  ένιμβάσεως δνως εξευρεθή
  διατύτΐιβσις των άβοφάσε
  ών τής έβιτρο* )ς κατά τρό
  ■όν συμβιβαστΐνόν καί ου
  νάμενον νά γΐνπ άνοδεκτός
  ά«ό δλα τα ινδιαφερόμε
  να κράτη.
  ΤηλεγραφοΟ· έκ Παρισί
  «.ν δτι 6 «ν Μόσχα αντα«ο
  κεπτής τού Πρπκτοριίου
  Χαβδς «ληροφορεΐται Ιδτΐ
  οί Ίάπωνες έξοκολουθοθν
  νά κατεχουν είσέτι τάς νη
  σίδας έ «Ι τοθ «οταμοθ Ά
  μούρ τάς όκοίας είχον κα
  ταλάβτ] τελευτα(«ς κωρίς
  νά δίλουν σαφεϊς έξηγησιις
  έ«1 τής «εραιτέρ·· στάσι
  ώς των. Ό έν Μόσχα Ίά««·ν
  επιτετραμμένος εδήλωσεν
  δτι θά άναφιρθΒ σχετικΑς
  είς την κυβέρτησίν τού. "Ο
  σον άφοράί τα τελευταία έ
  «εισόδια άβέδβσεν αύτά
  είς ύκαιτιότητα μιας Ρωσ
  σικής «ερινδλου.
  Ή άναδιοργάνωσις τού
  Εδνικής Οίκονομίας καί
  Ύπουργείου
  αί έξαγωγαί
  Διά δτιμοοιειομένου νόν ου
  όρΐζονται τα ττ]ς άναδ.οργανώ
  σεως των ότιηρβσιΛν τοθ ύ
  πουργβίου Έθνΐκης ΟίκονομΙ
  άς.
  ΑΙ κυριώτεροι βιατσζβις
  τοθ νδμου άναφίρονταΐ ϊίς
  τόν έλεγχον δστις θα άσ ήται
  τοθ λοιτιοθ έττ! των ίξαγω
  γών. Δι* αλλων διστάζεων
  κατσργεΐται ό Έθνκος Ό)
  γανισαός έξωτερικοθ Έμπορί
  ου. ΟΟ'ω έφβζης θα όπάγβται
  ίΐς την άρμοδιό ηια τοθ τμήμα
  τος έλέγχου έξαγωγί|ς ό ελβγ
  χοΐ των ίζαγομί»ων Έλλη
  ϊ''1 άτΐ6 άπό
  ψεως τΐοιότητος. τόπου, ύγι
  εινής καταστάσεως καί συσκευ
  ασΐας.
  Οί δροι τούς όποΐους κρί
  ΐ(8ΐ νά πληροθν τα έζαγόμβ
  να κροί^ντσ, ώς καί οί κυοώ
  σβις κατά των τισροβιτΛν, θ>
  κανονισθοθν 8 <5 Διαταγαά των. ΑΙ 5/ ού Ον 8έ όρι σθησομεναι αρχαί οιά τΛν £ λεγχον των ιτρεΐόντων θά δι χαιοθνται έν πβριπτώσει παρο β. ν" άπαγορβόσουν την εξαγωγήν καί νά έκιβΐλουν ε[ς τόν τιαρσβάτην ίξαγωγέι πρόστιμον άηό 1 000 μίχρι 50.000 δραχμ. Οί τιαο& τάς Βιατάξεις τον ώς ά^ω δια τανμάτων έξάγοντβς, τιμω ροθνται κατ' ίγχλ<σιν τοθ ύ ιιουργοθ τής ·Εθνΐκί)ς ΟΙκονο μ(αΓ, ενώπιον άρμοδΐου δικοτ στηαΐου, μέ φυλάκισιν μέχρι 2 βτΛν χαί νοηματικήν ποινήν μέχρι 100 003 δραχμον. ^^^υι^I^υ^ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΟΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕ,ΧΟΥ ΟΙ ΕΥΡΗ ΒΙΣΙΝ ΣΥΜΦΟΝΙΛΣ Β' ΑΝΪΚΛΗ09ΥΝ ΟΙ ΕΒΕΑΟΝΤΛΙ ΚΔΙ Ι'ΙΙΙΠΐηΐΙ Ο ΦΡΑΝΚΟ: ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα. ποκριτού μας).—Νυκτερινά τηλεγραφή ματα ίκ Λον8£ν»ου άναφέρουν ότι αύξά νονται αί έληίοες συνεννοήσεως των τ<>.
  σάρων μεγάλων δυνάμεων επί τού Ίσπα
  νικοΰ. Ή έπιτροπή επί τού έλέγχο» α¬
  πεφασίσθη οριστικώς να συνέλθη αυριον
  (σήμερον) υπό την προεδρίαν τού Αόρ.
  δου Πλύμουθ. Κατά την συνεδρίασιν
  αυτήν πιστεύεται ότι θά επέλθη συμφω
  νία ν' άναχληθουν οί ξένοι έθελονταί έξ
  Ίσπανίας,όπως άπαιτούν ή Αγγλία χαί
  ήΓαλλία, ν' αναγνωρισθή βε καί ό 4ν>ράν
  κο ώς έμπόλεμος όπως ζηχοΰν ή Γερ«
  μανία χαΐή Ιταλία.
  Ο ΝΕβΣ ΑΙΕΥ9ΥΝΤΗΣ
  ΤΗΣ (ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Ό νέος βιευθυντής τςθ έν
  τοθθα ύιιοκαταστήματος ιής
  άγροτΐΗής Τραττέζης κ. Παπά
  δότΐουλος εξελέγη κατά την
  χθεσινήν ουνιδρΐς σ.ν ιοθ Γΐ
  ωργικοθ Έττιμβλητηρίου ταμι
  άς ύ
  ΤΟ ΙΧ9Λ1Κ0Η ΓΥΜΝΑΖΤΚΡΙΟΝ
  ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  Είς "Αγ. Νικόλαον συνεχί
  ζοντοι αί εργασίαι Βια την
  αποπεράτωσιν τοθ κατοσκευ
  αζομίνουέκιΐ νέου σχολιχοθ
  Γυμνασιηρΐου,Καθ' ά έγνωστο
  ποιήθη τό Γυμνοσιήριον τοε
  (ο κ,αΐ λόγω ν ής εκτάσεως
  τού κοΐ λό>φ των έγκαταστά
  σεών τού θα εΤ>β Εν άπό τα
  τελειότβρα έν
  ΑΙ ΤΗΛΕΦΟΝΙΚΑΙ
  ΓΡΑΜΜΑΙ
  Πληροφορούμεθα δπ υπό
  ή Γεν. Διοΐιήσεως διετά¬
  χθη ή έπΐκτοοις ιής -ιηλεφω
  νίκης γραμμης ΚοοαροΟ με
  χρι Τζερμιο,οαν. Διά της έτιβ
  &τόσεως τής γρομμί]ς τεύιης
  —οημειωΐέον δα ς( σιύΧοι
  καΐ τα λοιπά Ολιχά ιύρισκον
  ΔΙΑ ΚΛΟΠΑΣ
  ΑΓΡΟΤίΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  Ηιταχθέντις έ'ταθθΐ κβτΐϊιά
  ι είς πβίστιμϊν 750 !ρχ.
  I-
  χαατος ι! Εδάγγ. Φ^νΐουδάχςν,
  Ιω. Ν. Μπηζιΐράικ, Ι».Κ. Μι
  χαλά>ης *αΙ Ι,Γ- Καλοχριστιανά¬
  κης επί χλοη| «γροτιχβν ηριϊ
  ίντων. Ηιτά τΐύΐων α»νΒ?-ή—θ~
  («Ι συνεργε'α χαί δ Ι. Καλαθά¬
  κης οκωροκώλης. Διδιμένβυ ίιι β(
  ίνωτίρω ΧΒτηγοροΟνται χα.1 Βια
  σβρΐίαν άλλιον αξιοκοί<(β< π?ά ξιων διετάχθη ά μοδίτος ή χράτΐ] ο(ς των είς τίς φυλακάς. Η ΠΟΜΠΗΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡ8Π0Ρ1ΙΣ ται άτΐό ιΐέρυστ είς Κοθαρό— θά έξυτιηρβτηθή σημαντικώς ήι 1 αρχΐα Λαοηθιου ή 6ηο α ά κοχ § ηίη καί Αλλην τηλεφω νίκην γραμμήν μέοφ Κρη σάς —"Αγ. Νικολάου. ΝΕΑ ΟΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ Είς Κρητοάν τοθ γείτονος πρόκειται χοτ' ούτΰς ώς μαν θάνωμβν νά Ιορυθ|) ιΐοική κροσΑθΐιική ομάς. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ "Υπό τής άγορανομικης ύκη ρεσιας εγένοντο αΰσιηρσΐ συ στάσεις Λρμοοιως ΙιΛ την έ πακριβη εφαρμογήν τής άγο ρανομικης διατοζιως οι' ή; καθορ ζεταΐ το βαρος έκάσιης μιρΐοος φαγηγοθ βΐς τα έστια τθρια κο( ςενο&οχεΐα εν γέ νει. ΜΕΤΕαΡΟΛΙΓΙΚ·Ν ΔΕΛΤΙΟΝ Ό Μπιβρολογιχις 2ιβθμ4ς πιςδίίΐιιι δια οήμερον ίτι οί ά·ε μοί Β_ κνι6ο·υν 6οριιο6υτιχ·| μ| τ^ιοι Ινς ίοχοροΐ. Έ θειμεχρα οί» οά καρρμεΐνι σιαοιμος. Ή χΒιοιν^ ϋειμοχρλθία: 8ης ώ;βς " 28'6' ^ Δι* άποφάαιως τοθ ΚβινπιχοΟ ΣυμββιιλΙβυ Πίμπιιας ένιχρΐθΐ] διάθεσις 5000 δρχ. όπερ ττ]ς ιροπβρίΐς. ΤΑ ΒΙΓΟΝΙΑ ΨίΤΕΙΑ Διά διατογής τοθ όκουργεΐ ου των Σ οηροβρόμων φ α ριθμός των βα>ον(ων ψυγιΐων
  των κρατικόν σιΕηροορύμων
  τα όιχοΐα βά χρησμοποιηίο
  εφέτος οιά τ<)ν μεταφοράν σταφυλων ε(ς τό εξωτερικόν θά ούξη6β Παραλλήλως έγνώ σθη ότι εφέτος θά ώργανω έξαγωγή νωκαν καρπον καί διά την Αγγλίαν. "Ηδη τμ σε νά καταβάλλεται προσπά θειο διά την έκμ'οθωσιν άτμο πλο'ων ψογεΐων. ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζ&Η Διά τηλεγραφήματός τοι>
  κρός τό έντοθθα Παράρτημα
  τοθ Ταμεΐου θυμάτων τό
  Κεντρικόν Αθηνών εντέλλεται
  την έφ' άκαξ καταβολήν των
  έγκριθέντων δι' £<αστον άνά τιηρον «όσον ϊι3 λουτροθε ρανΐΐαν κοΙ άεροθερακεΐαν. ΟΙ ΙΘΗΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ Τό ύπουργεΤον των Ναυτι κων «ροε«ήρυξε κατάταξιν καί ά να κατάταξιν 82 έθελοντων ύΊΐοβρυχιων. Προθεσμ(α ύχο βολης οίτήσεων ωρίσθη μεχρι 1 Σεκτεμβ^Ιου δια τούς άπο λυθιντας. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.ά Βιατάγματος τ.6 ύκουρ- γεΐον της ΠαιδεΙας ονομασθή «'Υκουργιΐον '_θνΐΐιΤ)ς ΠαιδεΙ άς καί € Ο -ΡΑΝΟΣ ΤΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σιινιχιζομένου τιθ Ιράνου μετα· τΐξύ τβν έκπαιδευτιχβν Ήρακλεί ■υ οηΐρ τ«]ς Έθνιχ<}ς «εροηβρΐας κροοιφέρθησχν χαί τα ίξτ]ς ποσΐ &ιτα τΑν χά-ωθι έχπαιδειιτιχβν: Κατίνα Τιτάχη 100, Ε. Τοατσϊ ρ»ν£»τ;ς 150. Μαρία Λΐυλού 200 Π. Φραγκιαδάκης 200. Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΖΥΘ7ΖΥΜΗΣ Δι' αποφάσεως τοθ κ. υπουρ γοθ τής άγορανομΐας ή τιμή τής λιανικώς πωλήσεως ζυθο ζθμης ι(ς τα πραΐήρια καθο ρΐζβται βι' «ταν τό Κράτος τής μέν νωηης είς δρ,-. 35 κατά κιλόν, αής 8έ ξηρβς είς ορχ. 90 συμιΐεριλαμβανο μένων κο( των μβταφορικων έξό&ων. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Είς Ριθυμν·ν σιινελ^φβη χαί έμ- ύθη ή Φατιινή Βαρδάκη έχ Πιριβολίνν διότι έΐρακμάτιοε την αδιλφήν ιηί.Έλίνην,Μαυρογιαννα χη δι* οίχογινιιαχο&ς λόγοος. ΑΙ έν τή άγορψμας κυμανθεΓσαι χθίς τιμαί των διαφόρων ένχωρί ών τιροίόντων είχον ώς κάτωθι: Χονδρ. Λίαν. Ελαια 5 βαθμόν 12.50 16. „ κοινα 40. ■■ ραφινέ — £άη«νΐ( λευκοΐ α' 27. 31. ·. .. β' 25. 29. „ πυρηνβλ. α' 23. 27. .. β' 21. 25. „ μουρνέλ. α' 23. 27. . . .. β' 21. 25. ©Ινβι Αρχαν. τό μΐοτατον 50 ,. ΜαλεΒυζΙου Μέταξα Κουκοολια Δίκταμος Δέρματα βιδέλα "Δρ,, βακέτα βρ νο&ερματα α' β' Προβατοδέρματα 'Αρκαλο&Αρυστα Μαλλια 6 400-600 60-120 250 45 80 88 40—10 00 —93 50—60 180 Β8-45 Τιμαί Συναλλάγμάτος Δολλάριον ΛΙρα Κορώνα Σουηδίας Φράγκον Γαλλικόν Φράγκον 'Ε,λββτ ΦιορΙνι 'η" - ,Ρηκα Βελν, 'Δγορά Π&λησισ. 110.10 111.10 Β46. 660. 98.10 38.36 •.18 130 85.25 86.60 80 68 «50 ■ Μ Ι.Μ Π! 1,71 ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΒΗ Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΑΙΙΣΤΙΝΗΣ ΕΙΣ ΔΥΟ ΑΝΕΞ4ΡΤΗΤ1 ΚΡ1ΤΗ Α&ΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τ·ΰ είντακβκριτου μ«().—Τ· Πρακτορείον Ρώυτερ τηλεγραφΐΐ • κ Λονδίνβ» ίτι ϊδημαβιβύβιΐ σήμερον ·ύ τβθι ή έκθεσις τής Βκβιλιχης Βρεττανικϋ; Έπιτροπης διά τ· καθεσ ώ| τβς Παλ«ιατ( νης. Ή έκιτροπή προτείνει ώ; γννατον τ·ν χωριβμόν τίς Πκλνιστίνη; είς δύο βνΐ {βρτητα τελε1«ί κράτπ, τβ Έβίβϊ^όν καί τό Άρειβίκον. Έ, -1:1«ς δέ τοδ πρ·ΐΐιν« μένου αύτοΰ χωρισμόν παρκτηρεΐται τιλιν τ«1«ς *5έγϊρσις έν Πνλκκκίνη. Τί ΙΥΜΝΔΣΙΙ ΤΟΥ ΣΙΡ.ΙΟΪ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΕΗ ΒΡΑΚΗ ΙΑΤΑ ΒΑΡ1ΚΟΑΟΙ1ΗΣΗ ΕΛΑΗΗ ΣΤΡ1ΤΗΙΟ! ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έξ Άγκυρας άναφέρουν ότι απεφασίσθη ή εκτέλεσις μεγάλων γυμνασίωντοΰ Τουρ χιχου στρατοΰ έν Θράχη. .Χά γυμνά· σία αύτά τού Τουρκιχού στρατού εκλή¬ θη υπό τού ύπουργείου των Στρατιω· τικών τής Τουρχίας, να παρακολουθή. αη χαί ο άρχηγός τού έπιτελείου τού Έλληνικού στρατού «ντιστράτηγος κ. Παπαγος. Θεωριΐται βέβαιον ότι ό κ. Παπάγος θ' άπο·εχθή την πρόσκλησιν καί θ' αναχωρήση είς την Θράκην έντός των ημερών. ιδΙΓερον καβεστϊσ β'αποτεαε-οϊμ 0ιαπ01τοοοι ΗΙΟΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣΒΡΕΤίΑΝΙΚΙΙΣΕΗΙΤΡίΙΙΙΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού «νταηβκριΐβυ ί) Ν«ώτ·ρ«ι ηληρ·ν·ρ|ΚΙ ίΗ Λ·νβίν·ι» ρέ την έκβ,ΟΙν τής η λ τις Π βμ·ιι τ) τεΐνετ», η ,Ον τής .«,χρ·, την λυαιν τ·ύ ςητήματος κνειφ*ρουν *τι ε λΙ «Ις ώύο ημΙϊχΊα ΠΟΛΟΝΙΑ. ■ ΡΟΥΜΑΝΙΑ- ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου ΐτοθ «ντ«- ποκριτού μ»ς».- χο Αθηναϊκον πρ«- κτορεϊον πληροφορεΐται ότι είς βςα»ό- ρους Ευρωπαϊκά, πρωτευούσας έΐ«. κλο^όρησαν σημερον άνεπιβεβαίωτοι όλως πληροφορίαι καθ· «ς ύπογράφε·*ι προσεχώς στρ*,1ωτβίΐή συμμ.χί. μ,. τ.ξύ Πολωνίας «αί Ρουμ£νί.Γ. ·£* πογροιφή τής συμμαχία, {% «Μ εί, *ο τελευταίον μάνου Βλέ ί