94507

Αριθμός τεύχους

4610

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

10/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  10
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  Αίγυπτον
  ετησία λίραι 3
  ίξάμηνος 9
  ΑμβοιτΓ,ς
  ίτησία δολ. 16
  εξάμηνο; > 8
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ «ΜΝΟΤΛΥΡΟΤ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΜΌΕ (|0Μ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟν 4610
  ΤΙΠΙΤΙΟΙΗΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΛΥΡΛΚΗΖ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΜΕΤ* ΤΙΙ ΕΚ ΔΥΣΜΟΗ ΟΥΕΑΑΑΝ
  Η ΕΞ «ΝΑΤΟΛΩΝ (ΙΤΑΙΓΙΣ...
  ΕΙ| τ· Λονδίνον θε βανήα
  χιτο χβϊς Α ·η»τρβηΐ, τ·8
  έλεγχον ··* *" συζητήση έκ
  νίβυ τό ΊαΐτανΐΜβν. Όλάκλη
  ■άς £έ ι κάσμβς ιΐχι έατραμ
  μένην την προσοχήν τού
  πρ·ς την αγγλικήν πρωτ.ύ
  ουσ«ν καί Ιζη μέ την άν»
  ν·κν τίς άναμβνΙ,ς τβν
  Βκατΐλεομάτων τής ουνε
  δριάοεως τής έπιτροκβς. ΤΗ
  Τ· δέ ίί. ολοκλήρου δι
  Μ«ι·λ·γημένη ή άγννία
  ε.ύτ4 τβν λββν τΙ,ς γι),. Δ»·
  τι έκ τής συνεδριάσεως αύ
  τής κβί έκ τβν «κοτκλισμά
  των της β· εξαρτηθή η τώχη
  τής ιΐρήνης τ·6 κασμαυ.
  Δέν γνωρίζομεν μέχρι τής
  στινμήί τάς άπβφάσεις ή
  χθεσινής συνεδριάσεως Α
  γνωρίζομεν &ν επήλθε συμ
  φωνία ή αν «εδηλώθη όξυτέ
  ρα διαφκνΐα κεεΐ διελύθη Π
  έιητροπη. Λ &ν «Ρ· τ·δ «»ν-
  δύνου τής διβλόαε·», τής επι
  τροκής «.ε», τής βριατιχής ρή
  £«*( «4ύ θ« ώδήγη είς πόλε¬
  μον, βκιφοιβίοθη κβι νέ« «-
  ναβολα είς την λήψιν *ΐϊβ
  φάσεων.
  Γνωρίζομεν Ιμω; καί τ·
  Λντιλ«μβ«νιτ«ι πλέον *«ί
  •Ιοσδήποτκ Ιχων τβν κοίνον
  νοθν, ότι τ· πράγμ«τα τής
  Ευρώπας έφθασαν >1ς τβιβθ-
  τ·ν ■πβν«σιστικ·ν ιιαί κρίσι
  μόν αηΜΐΙον «σ?ε ή βί«δή·
  κοτ* λίβις νά είναι πρστιμ·
  τέρα ·πβ την άνβββλήν. Δι
  ότι κβθι άνοββλή, βντΐ νά
  οδηγή πρός την λύβιν, ιιιρι
  κλέκιι Ι τι περισσότερον την
  κατάαταβιν κ«1 έκαυξάνΜ
  τούς κινδΰνους τής κβτβατρβ
  νή( τοδ κολιτισμοδ μ«ς. Τ*
  χειροτέραν *μ»ς είναι ι τι η
  λύσις τβδ '!σι.«νικοβ δέ ν φα{
  νιτειι *ΐι β* «ραγματβΛβιη
  85 ταχέως. Κ«1 *ς «ύτβΰ έ
  καυ'άνβνται ·1 φίββι έ(α
  κλάσεως τ·δ κβκβδ καί είς
  ολόκληρον την λοιπήν Εύρε)
  «ην. Διότι συμβαίνη κ«ι μέ
  τούς οργανισμούί τβν λαβν,
  *τι άκριββς κ«1 μέ τού; β?
  ν«νισμού( τβν ίνθρβίπων
  Ό τα ν Ινα μέλος τού ηάαχε·
  θά μιταδύση την μίλυνσιν
  χθ· ιΐί τ·ν άλλον όργανι
  σμόν κβί θά γενικΐυθΒ η σή
  ψις καί βά επέλθη η ολοκλη
  ρωτικη κκταστροφη, έφβσβν
  δέν γίνη, Ιγκαιρος θεραπεία
  τοδ πάσχοντος μέλους
  Λύιο 21 βκριβ&ς σι>μβ*(
  νιι σήμερον μέ την ΊβηοινΙ
  •ν 'ΑκοτΐλιΙ Ινα πάσχον
  μέλος τοδ οργανισμοδ τής
  Εύράκης, δι« την ίΐραπιίαν
  τοθ οκοίου ουδείς <φρέντι σιν ιΐλικρινβς. Άντιθέτωί αλλοι μέν ηαρηκολούΡησ«ν άκλββ &λβι Η κ«ί <β·ήθη •■ν ινιργητικβς την δυστΐ) χή «ύτήν χώραν, κύτον τον τραγικον «αβενή, να ται είς τό ·ΐμ« τον, σηαρασ σομινος άκο τ· «γρι« τραό μ«τ« τοΐ), μέχρις ότου ήρχι σιν η οαψΐ(. -«· σήμερον κινδυνιύιι να μβλιινΐό όλί κλήρος ο κάσμος. 'Εβν Μ, δΐν πρβληββή ίστω καί <1( ■ύτήν την τΐλευτβίβν «ρβν το κακόν, |>ν Μ τερμβτι
  βΙΟ τβ συντομιίτΐρον η Ί
  σκανικη τραγωδί», βλλ' άφ*
  Βή νκ ηίο^ ··£ ϊν« οικτρόν
  πτβμα η Ίβκανίαι τί τι η
  δηλητηρ(«σΐ( Ββ. μΐτκδοΒι)
  και η ΐΝψαφροαόνη Τβδ κο
  λΐμου θά κυριεύση ίλβυς
  τού, ·ύρΜΚ·ιΚ·ύ{ λαούς. ΔΓ
  ■Διον £1 κκριβ&ς τον λίγον
  καί η χθεοινή συνιδρ(«σΐ(τή(
  Ικιτροηής τοδ ίλέγχου έκί
  νησΐ τίσον «ολύ την προσο
  χήν καί τό ενδιαφέρον τή(
  κκγκοσμΐου κοινής γνιίμης.
  Το λυπηρόν ίμας ιΐνι >η
  α ιΐρήνη τής ανθρωπότητος
  δΐν διατρέχΐι μένον Ικ τοδ
  Ίσιΐανικοδ χινδόνονς. Τό κ«
  χον ·1νι οπ δέν Ιχΐι μονον
  ή ιύροίχη τα κάσχοντα μ!
  λη της. Κ·1 η 'Ασία £·ν
  Ι| καλυτέρειν κ·
  Εί| τ*ν Άηφ Α
  #
  ότι μ(« ΐύνοϊκη λύσις τοδ
  ζατήμκτος «ύτβδ θ' άποτΐλέ
  ση Ινα σπουδαίον βήιια ποος
  την σταθεροποίησιν τής ιίρή
  νης. Άλλά βήα« μονον- Δι
  έ τι μείνη τού ι ΊσιανΐΗοδ ή
  ______ διευθέτησις δέν βϊνβι «ρκε
  ~ ! τη ν' Βποκβτασταβη την γ«
  αύτην την στιγμήν νεγονά λήνην είς τον κόσμον. Χοει
  τ· πού ΘΙτουν είς άμεσον άζετβι νά γίνουν καί αλλα
  κίνδυνον την ησυχίαν καί ά κάμη πβλλά Χοειάζετβι νά
  την γαλήνην Τβν λββν ολο δικυθετηβοδν κβί πλείστα &λ
  «λήρου τής γής. 'Ετσι πρίν λα έ«.κρεμή
  κ«τορθωβή ή κβτάοβΐσις τή; νά επανέλθη
  ζήμ δι«
  η «μοιβκίκ έμ
  ΊαπννΐΜής πυρκαϊά;, υψώθη κιστοσυνη καί ή προσΐγγιακ.
  σ»ιν νέαι φλάγες β«ΐο την &Λ|τ-ν λκβν.
  λην ακρην τής γή;, «κο την Φ< κβταστή ίμως δυνατόν "Απω "Ανατολήν Όπως ύ νβ π^αγματβκοιηθθ η προ κριβ&ς κρΐν να λή£α τό ΑΙ οέγγισις κυΐη καί η γεφύρΝ θιοηΐΜόν ήΐχιαε τό Ίσκανι σ·ς τοδ χασματος κου ϊχει κον. 'Ετσι, υπέρ την Εύρω δημιουργηθή έξ αΙτΚας των κην δινστοιυροδνται ήδη οί (διολογικΰν δικφορ&ν κ«ι κεραιυνοί τής θυέλλης π«ύ τβν οΗονομικβν βντβγΜνι μνίνεται είς την Ίβηρικην (σμβν κου χωρίζουν τούς δ»· μ* τάς άστρ«εχ«ς τής μνκω φάρ·υ; λαούς τής γή$; Ή μένηςείςτα Μκντζουριανα μβΐ; τούΧίχιστον τβ θιωρβδ τέλμβτα κ«ταιγ(δος Καί ταδ μέν κακώς δύσκολον, αν δχι τα Ινω είς την Εκντρικην | αδύνατον. Πάντως «αν ίηίλ Εύ συσσωρΐύοντρι νέχ,βα συνΐννάηβις επί τοδ Ίσαβ βκκιλητιχ· νέφη πολέμου νιΜδ τβτΐ βέβ«,β θ« εΐμηο κ«1 ή 4τμο·φ«·ρ« ιΐνε πλή ρ#δμ«ν νβ ελπίζωμεν ίπ ρης ήλΐκτρισμοθ κβί δβν , κβτ,ρΒΜ8ΐ) ν«ν,«ω'έρ« ρηϊ·ς. 'έκιμκχων •Υκοτάς συνθήκβςλοικον β«νβχισθ0 κβτοκιν η καλα αύΓ«ς είναι βιβ.ίως «υλογ.ς διβθβσις κβί 5ν κβτ«βληθοδν ή «γ«νία μέ την οποίαν Α «1 δΐουσ*ι κρός τουτο κροο ναμένΐι ό κοιμος τβς βκο κάθειαι Ικ μέρους (κκίνων Φ«αεΐ( τβν Ιβχυρβν τής γής κου ειμπορούν νβ ρυθμίζουν ώ. πρός τό Ίαηβνικίν. Δ τβς τύχ«ς τής άν8ρνκΑτητ·{. ΟΠΩΣ ΔΙ4ΒΜΝΕΙ Η ΖΩΗ ΦΩΛΗΕΣ ΧΕΛΙΔΟΝΙΩΝ. ΣΥΛΛΟΠΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ. χελιδονιΑν τό χαλοχαΓ τατα γιά ιΐιοδβμικό ϋλικό άφβθ ή ρι είναι χίτΐ τό Εδιαίτΐρβ. 0£ Λ* θ^ζ τούλάχιοτ·ν, τίς αι»· νκντ·Ον συχνά μέ μυοτική ευχαρί αχι;σι α τα χατκλύμχτά του(. ΕΙ νέ έλαχλ-ρος Ό λ χη Ό λοχαγάς Γχλάν τοθ Χίμσοκν ίνδιβφίρεχαι χαΐ μέ τό τιλευταΖ· πετραδάκι ττ)ς εξόχως. Ό οτ}μΐ ρινές παρηθιριοχί,ς χβρΐς νβ ίχι την λυρΐχότΐ|τ«, την |σ»τιρι>όΐΐ)
  τα ί) χά! ιήν πβρβδίξίχ^τα τβθ
  ή αίς Ικιΐνον, παραχολβοθιΐ χαΐ
  τό τελεϋταΐ·... δψ μο χελιδβνάκι.
  Έ λ &[ α δά
  Έ φωλητ
  ρια
  δοχά
  πά
  αυ-
  ψ χ
  ι&ρ[ο*ιται α τα
  »φ«)ς χι' |:σι
  ρ) γΐνΐται οχιβον
  τομίταις. Κβί μ! δ»εοιν φ
  φ δ πχ»κτ*,ρητής ιΐνε Ιξτ]
  κλνμΐνος οτ4ν πχγκο τού χι' Ι·
  χει χατ' ε&θιΐαν έμηρίς τού τέ
  ό σπιτάκι τβν χελιίονιβν.
  ί
  φ χ
  "Ιϊνα ΒΙτ 61τ άρχιΐ χχ! τα μίτια
  τοθ έξηκλιομένοΐι, χβρφώνβντβι ά
  μίοως ονήν ίι·φ^, Εποιι ή χαΐρι
  έηαί βξιίλογβς—ζ»ή, χ(
  χαΐ ήοεμΐα τοθ πτΐΓωκΟ μι
  ρμ Διότι δηαρχοκν έναλ
  λασοέμενοι ή έξιλιοιίμενοΐ μ}]
  τάξιν χβΐ «Ι τγ είς αδΐ·1 οιαθ
  μοί ι*}ς ζ»Γκΐ)ς έ*ϊηλώοι«ς.
  Ό 2»θρωπος).ιΙνε ζβον λογιχαν
  Ιχΐί χαλάαη ν. απού χκΙ «ά
  ^ 4 ί λέ
  χτ,ς
  νες
  Ρωΐβν χαΐ έπ^ΐαν
  )μ Ιίέαα οΐΐς
  ζεΰγους τβν χελιδονιβν ρ
  χαΐ τίς (ένε(.. δ«οδ|[ξιι<: *Ηοχν χελιδόνικ άλλβυ ουνοιχι ομβθ πβΰ ιΐχαν ζυγώ^η οΐό παρκ θκι χ»! «πό έκεΐ καρηχβλοδ τιτιδΐζοντί, τό ενδιαφέρον >!
  χογενείβχον οκμδίύλιον. Οί ξίνοι
  ο^μΡουλάτοΜί. ήτο μίαν στιγμήν
  γεγονόί, δτι πρ·οικλ^θηιαν «Ιπι
  ) ΐ δ έλξ ή
  γ ^η
  οτ)μ«,» χαΐ δ» έφΐλοξε
  Έη^χβλοΰθ^οε μίλιατα μικρόν
  γι&μα «αί μουΐΐχή σ^νβϋλίο! Φι
  λ·ξεν«Οντες χαΐ φιλοξινβΔμενοι ά
  νιχώ;η3»ν εκειτα διά νά 4
  35«ν ήοόχους τςΰς
  ό
  —-Τκάρχει έχιΐ μ, ρ
  Χάιψ, πολιχισμίς χά Ι πρό παντός
  λείπβυν αί άνηβιιχΐαιι—ϊ νεθρκ
  χιχΐ οί δοτιρΐομβί.
  Αυτήν την ούγκριοΐν ε&ρτ]*ε νά
  χάμ) έν οχίοιι έ*νοιΙ(αι μέ τό
  ανθρώπινον κερι6άλ>ο* δ ουν
  τροφεύων με ε(ς την χεσμβγρυφΐαν
  + *
  γρίφΐι τ) φυαική ίοτϊβία. Έ* ώ
  αυτή τή ατιγμν) δΊαγωνβ. Ή
  λογιχίτ»)ς τοθ άνθρώποϋ ιΐ/ι μ»ί |«υ
  ϊέ» μπροοτά ο την λβγι^βτ^τα τβν
  &ηαρξι«ον τ^ς δ
  Συγχέντιωβις πνευματικαί
  παντοθ, ιΐλιχρίνεια «ντιχειμενι
  Κάθι έξ»τερικϋ{ σΐαθμδί, ηχρά
  δΐή έ θ
  μ
  ιή< δποΐειγματιχήν τού ένίοτι θε ρ χι Ο σκβποθ χαΐ άμισίτι,ς έχτελέ οεεος τ«0 οχοποθ αδτού. Σιοργή συγχινν,τιχή χαΐ κρίς χήν ιδίαν οΙχ·γένιι«ν χαΙ κρός την μεγάλην ιίχογένειβν τιθ βυνδλοιι. Π«ν χβθ ε(·μ<ς λβγιχδς πιί» πρ·ί»χι ται χαΙ άπδ ίιαΔγειαν οκνβιιβθΐ] ματι>ήν.
  Φβνβζιι δ πατέρβζ—πιο χρ»
  τι! μέ τή οιΐρά τβυ ίάρδια μιο'
  «υς νε:ο3ΐυς—·βτι ι[νε χαΐρδς
  νά επιστρέψη άμεσος ή μητέρα
  Την τελευταία, χήν κκραχολβυθβ
  ίπδ τό παράθυρον τή; πΐρβγχας
  τοθ φιλβξενοθντος, κιύ αποτελεί
  αυτή ιή οτιγμή Ινα ώραιότατο
  χβμκ'ώ θΒλοσο·γρ»»!ας μ* τδν
  γχρίζ·ν 9γχ·ν %ί ΝιΕβς σιό 6*
  θος. Διαγράφιι πεντάλφις
  λ* λλί λλ
  ς γρφ φ ψ
  οχό γβλ»ν* χελλίρο, σιιλλέγοντας
  χόριος ίίίε ποία τροφή «Ο... «έ
  ρος γιά Τδ&ς μιχριύς τ~ς. ΟΙ ά
  δρβτοι μιχροοργανιομεΐ 4φ8ονι0ν
  'ΰστίσο ήμητέρΗ 6»ίοχει τόν
  χαιρδ νά άπανιήθ) οτό πρεσκλι;
  ιήριο. ΓυρΙζιι βιαοτιχή οχά Ιδία.
  'Δναλαμβάνε. βάρδια ένφ ί κατέ
  •άς ταχος σαν άοτραπή χίνιται
  | * #4 ί πιββνώ
  Ιχ«ι χά Ι την
  ή τ^ν πεοβιμΐστιχή τού πλευ
  ρά. Κίτι τέτοιο ουμβαίνει α
  τή οτιγμή μέ τα χιλιδόνι*.
  Είναι γιωυτοΐ (Ι Όμτ)ριχ·1
  χοι πΐυ άρχιζοαν άκό τό δποβλη
  τιχόν έχιΐνο: «"Εβοεται
  χαΙ Π(υ προλίγοι»» την πτήσιν ι*)ς
  Ό Σ«ιπί»ν τιύς έπρί
  η φηή ή
  —Τιλιώνΐι %6αο σ$·τ,σμ« δ
  ν· ιος τής ζ«ή ! Σι4 6ά9βς ττ,ς
  διτάοχιι «ίντα Ι'α τ'ποτε. Μο
  γθοθμι βλοήμιρα γικ νά δοθιιι
  την άνοΐξΐ ι~ς. Όγ033 !έν την
  ΙχΌΐιμε ίτϊ χηλά χκλά χά Ι τή
  χάνουμε. Το χΐλιδίνι φΐύγιι!
  Ί?<.ύ τί προλέγει τάρα ή α 6υλ· λιχή πινχάλφχ τοθ χιλιδανιιθ καί δ παλμβς πού χρύβιι τδ τΐτίδίαμά τού. Π*ρ* Βλ» «διά ίμβς—χΐ τα θί λΐί·! Τί χελιδίνι ι[ ι ή δόξα τβθ πρώιοιι, άιρβσ5ιίρια«« άλλά χά ι —τού ξ«νθ Ο Απριλίου α(1 .. Καί ίιν είνε δυναχο νά μή μέ'η δίξα. Δίξα. δημιοορ γίοτς—«υ παραβειγματίζει—χαΐ δίξχ αί3ΐο?οξ!<ς, άρκεΐ νΐ δ^Ι βτανται οΕ πρΑτοι οτοιχιΐώΐιις Β ροι τής χαλής χοιρΒ Λ; ή τής χχ λής δΐαθίσιβς. ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗ! ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΙΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ρί ς ρ φερε μ! ίαθΐΐαν μιλαγχολΕαν, (« νφ αντΕχρυζε την χαταατροφήν τής Καρ>ηδδνος μ ε την οοναίοθη
  οιν Βτι θά ήοχετο χάποτΐ χαΙ ή
  πχίοις τής ΡΑμψ. Ό ούγχρονος
  2χιπΙ»ν—άς δ ομίσ»μιν ϋ'αιχαΐ
  τδν συνίνθ(ωκον π«δ αυχνά βγά
  ζει γενιχα βυμπεράοματ» απΑ ■
  οήμχντες χαθτ)μιρινες λεπτομέρει
  ες—μπαρέ! νά τεύς ξαναπρρφέρΐ
  λντΐκρύζοντας χή,.,χελιδονοφΐοληί.
  —■Θ2ρθ|| μια μέ·α ποδ Θ4 χ»
  ταοτραφί ή Ίλιο ] —κου θά....
  φύγουν τα χελιΒόνοχ' χαί ή μερά
  ο δ τί) ϋν ιΐνε μαχρκά.
  Έτσι τδν άκβΐω νά μβυρμουρΐ
  ζή μελαγχολιχέ. Ή χελιδονον»
  λΐ|ά αυιή την έποχή είνε ά
  σβν προετοιμαοΐβ χρή
  "Ενβς μήνας ά«δμΐ| χαΙ τ* φθινί
  τω;ο φββνεΐ. "ίΐνα σκοτιινό δρά
  Βυ θά άχιύβημε τή 6οή τβθ χαρ»
  βανιοθ τβν γερανβν κου οημβ.νει
  τέλει «τιχά χήν άρχή τβν
  οτι6»«0ν τοθ πει· χηρ
  χοθ άπέ τβθ( ΒΤΐΓβκονς «δβμους
  Ή (θ δή *
  Ή
  βδιή
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗ>νΕΙΟΜΑΤΑ
  ΤΑ ΓΙΑ Σ Ε ΜΙΑ
  Έφούντωσαν τα γιασεμιά
  κι' ίμέθυσ?ν ή γειτονιά άπ'
  τ· βοτρύ δ?ωμά τους. Κι' έ
  φούντωσαν μαζ( πόθοι κρυ
  φοΐ κι' έξύπνησαν παλρές ά
  γαπημένες άναμνήσβις κα( έ
  ζωντανίψΐν βΐκόνεςποθ εΐχαν
  σβύσει στής λήθης τό σχοτάδι
  κι' εΐχαν ταφβ είς τόν πυθμί
  να τοθ ύποσυνεΐδητου. τΗταν,
  χλη) τό γιασεμ! λουλούδι ά
  γαπημένο πού τό έκαλλιεργοθ
  σαν στΐς αύλές τους τα χορ(
  τσια μέ στοργή καί επερίμεναν
  τό Ανθισμά τού μέ λαχτάρα.
  Κι' εκοβαν μέ συγχΐνησι καΐ'
  τρυφεράδα τα όλόλευχα λου
  λούδια τού καί τα περνοθσαν
  στά βελονωτά φθλλα των πεό
  κων κι' ίπλεκαν στέφττνα πού
  όίβιρεόονταν νά άποθέσουν
  μέ χέρια τρεμάμενα στοθ άγα
  πημίνου των τ' ώοοΐο κβφά
  λι. Κι' ϋττερα , παρακολουθοθ
  σαν τό Ανοιγμα των λοϋλου
  διον αυτών, οΛν Ανοιγμα ψο
  χής άθΛας.
  Καί ήταν ίτσι τα γιασεμιά
  μιά ώραία ένασχόλησι. Τό
  κλάδεμά τού έμοιαζε μέ τρυ
  γητό έλπίδων. Τό πέρασμΑ
  τού στά φθλλα τα βΐλονω
  τα, έδηαΐουργοθσε την ψίυδαί
  σθησι τσθ άγκιστρώματος
  |ς καρδίας τοθ άγατΐηαένου.
  Τό πλέξιμό τού σβ στβφάνια
  ε»βΡ8 τ' δ^ειρο τοθ γάμου.
  Καί τό Ανοιγμα τού δστερα ι
  μοιαζβ μ' Ινα σκίριημα ζω))ς
  πού ίφερνε την πάναγνη λευ
  κή άμορφιά τού σέ έπαφή
  καί ννωριμ'α μέ τόν κόσμο
  Τώρσ, β λ. α σύτά άνήχουν
  πιά στό παρβλθόν. Τό γιασε
  μ( έ βγή «β στό έμττόριο. Δέν
  τό κλαδεύουν, καί βέν τό περ-
  νοθ* στά βε)ωνΙδια πιά, λευ-
  κά παρθενικά χεράκια. ΚαΙ
  βέν οάς τό προσφέρουν μέ δεί
  λ(α πίοω άτΐ' τόν ού^ότοιχο
  ή μέσα σ' ίνα αΐσθηματικό
  ρωμάντζο, συνεσταλμένα κα(
  ββιλά χβράκια άγαπημένα.
  Τώρα τό δένουν ο έ ματσάκια
  χέρια έργατικά καί τό προσφέ
  ρουν ώ; έμπδρβυμα σία κέν-
  νρα οί μΐκροΙ άνθοπωλες, πού
  διαλαλοθν μονότονα καί οά;
  φωνάζουν: —Πάρτε ώροΐο γι
  ασιμΙ, της ό» ?ας γιασβμΙ, μ(α
  δραχαή τό μάτσεΐ
  Κ.' ήταν βφχια φυσικό νά
  γ(>ΐΙ ούτό- Σήμβρο τα κορΐ
  τσια δέν άσχολοθνται πιά
  μέ γιασεμιά καί 6/βιρα καί
  αΐσθηματισμούς. 'Εβγή'χαν
  στή ζωή. Κάνουνε σπόρ καί
  προτιμοθν νά τούς προσφέ
  ρουν γισσεμισ, ίστω άγορα
  στά, Αντΐ νά τα προσφέρουν,
  δ κως Αλλοτε δειλά, έκεΤνες.
  "Ετσι άπ' την παληά των γι
  οσβμΐον τή γοηΐβία δέν μένει
  πά παρά τό ώροΐο μεθυστι·
  κό Αρωμά τους. Τούς λεΐπει
  δμως τό Αρωμα τί]ς ψυχίΊς
  των κοριτσιων πού τ ό πβρνοθ
  σαν σέ ματσάκΐα καί ιδχλει
  ναν ο* ώραΐα πάλευκα στε
  φάνια. Μά μήπως λεΐπιι μο
  νάχα άπό τα γιασεμΐά τό Α
  ρωμα καί ή ώμορφιά τοθ «α
  ρελθόντοςι
  Μ.
  Προ καιροδ, Ιτ«ν εγίνον¬
  το τ« <γκα(νι« τοδ νέον Πρα χτορΐΚου τής Άγροτικί,ς Τρβ πέζπς έν Μοίραις, ό ύιτουρ γος Γεν. Διοικητή; μ. Σφ« Μΐανάκης «νεΜθίνΗΐιν >α
  συντίμως θά ήρχιζεν ή ίητί
  λββις τβν καραγωγιχβν, 6-
  κο{αρ«ντικβν καί «{υγιαντι
  κβν ίίγων τδί Μεσσβρας.
  Μβτ' ολίγον, μάς έπληροφό
  ρηβκ κβί τό ύιτβυργιϊβν τής
  ΣυγκβινΜνίας ι» εδόθη ίν
  τβλή είς την έταιρίαν
  Μπβύντ νά βκπονήση τό
  ταχύτβρβν την μΐλΐτην τβν
  Ι?γων αύτβν.
  Εγνώσθη δέ «κίμη β»
  την εκτέλασιν τΰν ίργων θβ
  χρπΐιοιτοδβτήσο ή 'Αγ?οτικέι
  Γρίπβζ», χορηνοδοκ ποβς
  τουτο δάνειον πενΙ,ντα έ χά
  τομν,υρίυν δραχμ&ν. "Εκτβ
  τε δέν είχομεν κ«μμ{«ν νκ«
  Τ«ρ«ν πληροφορίαν Μ«ί φυ
  αικβ δέν γνωρίζομεν ού τε
  εάν ήρχισεν ή μΐλέτη οδΐε
  κα) πάη θ« χκταατζ δυνα
  τον ν' αρχίαη ιί ίχτίλεσις
  τβν {ργων αύτδν. Γεγονός
  πάντως πρέπει νά θεωρήται
  ίτι τα Ιργα αύτά 8« βκτΐλΐ
  βΒοδν κ«1 μάλιβτα ουντάμως
  μολβνάτι δέν ήοχισεν άκό
  μη (ι έργασίβ τ9ί «κοτυκύαΐ
  »ς· «φοσβν είνε γνωστόν λτι
  ή ύΐιίσχεοις αυτή δέν θά ΟΛ
  δ·το εάν δέν υπήρχεν ή δ»
  νατ*τη( τής πραγμκτο,τοιή
  σ«ύς της
  Πάντως δέν θεωρούμεν &
  σκοπόν νά Αποβάλωμεν χηΙ
  πάλιν την παράκλησιν τί
  σον είς 4τόν κ. Γενικόν Δι-
  οικητιιν οαον καί §1ς τόν Μ.
  Νομάρχην νά ένχργήσουν
  αχεπκβ; παρά τ9 κνβΐρνή-
  αει ώβτε ή έργαβία νά άρχ(
  σπ είς λαόν τί δυνατόν συν
  τομώτερον διάστημα.
  Τα ίργ« αύτά, πράχκιται
  ν' άπβδώσοον άνυπολάγιστοι
  κΐρδιΐ είς τον τίπβν μας.
  Διέτι έκτός τοδ ίτι θά άπβ-
  άπβ ϊλη καί τίλ-
  μκτα κ«) Βά οωθοθν ά π*
  κλπμμύ9α$ ύαέρ τάς έ{ήκον
  τ« χιλιάδας οτοέμμντα εύρο
  ρΜτάτης γήί, 8ά κβ.τ«ατ$ ί
  πίσυς δυνατόν διά τβν ίρ¬
  γων αΔτβν ν' άρδεύβται το
  μεγαλύτκοον μέρος τβν κτη
  μάτνν τβδ κάμπου τής Μΐα-
  β«ράς καί νά μΐταβληθί) είς
  ίνα απέραντον, ολσδροσον
  καί κκταπράοινον κήπον.
  Επί πλέον δέ, το κκί απού·
  δοιιοτΐρον, θ' ά*αλ«γο&ν οί
  κάτοικοι τής πλουτοφορου
  αυτής πεδιάδος «πό ταν μά
  ατιγκ τίς έλονοαΐ·;, δέν θά
  μαρκ.νωνταιι πλέον άπο την
  θερμήν τοδ πυρετοδ κοιί θά
  ε&οουν νΐας δυνάμεις καί
  νίαν ζωήν διά νά «ιτιδοθοδν
  Ι το δημιουργικήν των ίρ-
  γον-
  Κ«ί τοτε Α παρκγΜγή τής
  Μεασκρά: θά διπλ«σι«σ95
  τουλάχιστον. Καί «κεΤ ίπου
  σήμερον έμφωλεύουν οί άνω
  φΐλεΤς κκί κάμνει θρκδσιν η
  έλονοσΐ», θά άνθΐσοιιν πΐρι-
  βολι« κκί θ' Ιντηχνί το γί'
  λοιο τή; χ*(5«ί κκί τίς ι)
  γείας. Εάν μάλιστα ίη π*-
  οκλλήλου κατοισκευκσθοΰν
  καί τα άκο{ηρ«ντικά Ιργκ
  τής περιφερείας Γιοφυρο—
  Φοινκιά; καί ΚαβρβχωρΙο»,
  Ιπνς εξεδήλωσεν η*)η την
  πρίθεαιν το ίνταΰίχ ύιΐακ«·
  τάστημ» τής ΆγροπκΓΪς Το«
  πέζης νά βοη9ήαα είς τοδτο,
  τοτε διά τον Νομέν μας θά
  ανατείλη νέαι έποχή βύι,με·
  ΐ 1 ά
  χρί
  Άλλ'. επαναλαμβάνομεν:
  Ιφίσον ή Κυβέρνησις έδωκε
  την ύπέσχ·σ.ν τη;, τα παρα
  γωγικά καί εξυγιαντικά αύ
  τα ίργα θά έκτκλεσθοδν οπω
  σίήτοτ». Καλύτερον 2μως
  εΐνΐ νά ,έκτιλκσΒοδν όσον
  το δυνατόν ουντομωτερον,
  έφίσον μάλιστα Ιχ«ι έ{ιυρΐ
  θή ή πηγή καί λ τρίκ·ί τής
  χρηματοδοτήσεώς των.
  ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ·
  Ή πρόσκλησις χοθ άρχη
  γοθ τοθ ΈπιτελεΙου τοθ στρα-
  τοθ μας ύτΐο τής Τουρκΐκής
  Κυββονήσεως, δτως παρακο
  λουθήση τα μεγάλα γυμνά-
  σιπ τοθ τουρχικοθ σΐρατοθ
  είς θράκην, άποτελιΐ νέαν έν|
  δειξιν τής στενάς ψιλΐας καί,
  συμμαχίας ποό συνδέει τήνί
  Έλλά&α μέ την Τουρκίαν, ίν'
  δειξις τής οποίας την σημασί¬
  αν ίκτιμοθν πάντες καλώς.
  ΑΙ δόο χωραι, ταυτίσασαι τα
  συμφέροντα καί τάς ιύΑας
  των μκά την εκκαθάρισιν των
  παλαιών διαφόρων των, βατ-
  οΐζουν σήμερον άθελφωμέναι
  τόν κοινόν δρόμον τοθ πολι
  τισμοθ, κσΐ συνεργάζονται στε
  νως έφ' δλων γενικώς των
  ζητηιιάτων πού άφοροθν την
  έξωνβρικήν των πολιτικήν χα(
  την Αμυναν των συνόρων των.
  Θί ήτο εύτόχημα έβν τό πά
  οάδΒΐγμα τής Ελλάδος καί
  Τουρκΐας έμΐμοθντο καί Ολαι
  ο( αλαι χωραι.
  *■«■♦ ,
  ΗΕΑΑΙΟΠΑΡΑΓΒΓΗ.
  Ή ιιρώιη οισβροχή των
  ελαιών τοθ νομοθ μας συνετε
  λέσ9η ήοη, μει' ολίγας δβ η¬
  μέρας θ' αρχίση καί ή δευτέ¬
  ρα. ΟΟΐω ή καταπολέμτισις
  τοθ οάκου συνενΐζβται συσΐτ)·
  ματικά καί λαμβάνονΐαι 6λα
  τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρός
  τροστασΐαν τής Αλαιοπαραγω-
  γτ)ς. Εύ:υχως βέ καθώς βιαπι
  στώνουν ο( γεωπόνοι ο( επι
  βλέποντες την ενέργειαν των
  ψΕκασμων,ή παραγωγή έξελ(σ
  σεται απολύτως Ικανοποιητι
  κως καί ή έσοδεΐα θά είναι
  ασφαλώς «λουσιωτέρα άπό
  δτι κατ' αρχάς έπιστεόετο. Ε¬
  φέτος ίηλαδή ή παραγωγή
  ελαίου θά υπερβή καί τούς
  πλέον οΐσιοδόξους οπολογι
  σμοος, λάν δέν ή
  τΙποτβ άπρόοπτον έντελος
  καί άπευκταΤον. Καί τό γεγο
  νός αότό οημιουργετ τάς κα
  λυτέρας έλ-(οας διά τό οικο¬
  νομικόν μέλλον τοθ τόπου
  μας.
  ΗΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ.
  Άνεπμήβησαν καί πάλιν
  σημαντικά καί άττοτόμως, τα
  σιτηρά είς την διεθνή Αγοράν.
  Έκ τούτου δέ ηναγκάσθη κα(
  τό όφυιιουργιΐίν της Άγορα
  νομΐας ν" αυξήση την τιμήν
  τοθ άρτου. Έν τούτοις έλπΐ-
  ζεται Οτι ή ανατίμησις θά είνε
  προσωρινή μόνον καί Οτι θά
  κατορθωθή αργότερον νά υπο
  τιμηθβ ό αρτος. Ή μίριμνα
  Αλλωστε τής Κυβερνήσεως διά
  τό ζήτημα τοθτο 8έν ελεψι
  ποτέ. ΚαΙ φυσικά Βέν θά λβί·
  Ψθ ο Ο ιε καί ιίς τό μέλλον. "Ο
  τι είνε έπομένως δυνατόν νά
  γίνη, θά γίνη.
  ♦*♦
  ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ.
  'Η υπόθεσις των φυλα-
  χον, άπβτελματώθη καί πά
  λιν. Ή αποπεράτωσις των νέ
  ών φυλακων τής Ν. 'Αλικαρ
  νασσόθ καθυστβρϊΤ, Αγνωστον
  διατί. Καί έν τώ μεταξύ έζα·
  κολουθεΐ ύφΐσιάμενον τό αΤ
  σχος των κάτω φυλακων είς
  την καρδίαν τής πόλεως. ΕΙ
  ναι δ' εύίόχημα δτι έπ( κεφα¬
  λής των φυλακων αυτών ε&ρ!
  σκεται Ανθρωπος (<ανός καί δτι βέν ϋπάρχουν είς αύτάς έγκληματικαΐ φυσΐογνωμ'αι. "Αλλως ΘΑ έσημειώνοντο κα θημεριναΙ άποβράσεις ΆφοΟ χαΙ μέ τα νύχια τού ειμπορεί κανεΐς νά τρυπήσο τούς τοί χους των. Είναι δμως περΐερ γον βΐατΐ α( άρμόδιαι ύπηρε σΐσι δέν φροντίζουν διά την ταχυτέραν αποπεράτωσιν των φυλακων Ν. Άλικαρνασσοθ, άφοθ ή Κυβέρνησις έχορήγτ) σεν πρΑ «ολλΓθ ήδη πρός τόν σκοπόν αυτόν πίστωσιν έκ δόο ε,κατομμυρίων
  ΓΤι
  ·* Ν ΟΡΘΩ-Ι
  αΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημα
  τογράφος).—Σήμερον τό μεγαλείτε
  ρο κοσμικόν γιγονός τής σαιζόν,
  Ή όβάνατη όΐτίρέττα τοθ Φ Λβ
  χαρ: «Κορυβαλός». κατάλληλον
  καΐ δι* άνηλίκους, μέ την Μάρθα
  "Εγκερθ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ— Σήμερον
  ή ττλοΐ'σιωτερα μέχρι σήμβρον τσι
  νΐσ. τό Σοθπ&ρφΐλμ: «Ό Βασιλεύς
  τον Γυναικων» (Ζ(γκφελδ) Πρωτα
  γωνιοτοθν ΛοιΛ'α Ράΐνερ—Μύρνα
  Λόου- Ούίδ Πάουελ.
  θεοινές «ΑΛΚΛΖΑΡε.—Σήμερον
  ■ ό ίξσΐρετικά ενδιαφέρον Εργον:
  τ'Ο άνδρας πού κόθβ μιά ττο
  θεί» κατάλληλον δι" βλους.
  *♦*
  Ι1
  ΟΟΙΑΑΚΑΙΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1 Ο μ.
  ι*.
  Τβ οεγβλει'τιββ κασμικ&ν
  ν«νβν*ς τής σαιζόν. Ή άβΑ·
  νβτη ΟΠΒΡΕΤΤΛ τοδ Φ
  ΛΕΧΑΡ:
  κο
  ΡΥ
  ΔΑ
  ΛΟΣ
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙ'ΑΝΗΛΙΚΟΥΖ
  Νέ τ*ν
  ΗΑΡΟΑΕΓΙΕΡΙ
  χαΐ τβν
  ΧΑΝΣ ΖΕΝΚΕΡ
  Έκτές ηρβνραιμμχτος επί
  καιρα ΧΙΝΒΑΚ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΝΥΚΤΑ ΚΙΡΝ11ΙΛΙΟΥ
  ΟΠΒΡΒΤΤΑ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράου
  κατ' ευθείαν . ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΐ
  Ρέθυμνον, Χανιά,Ηει
  ραιά, Σβρον, Πάρον,
  Ναξον.
  Πρακτορειον ΑΙΝΑΡΛΑΚΗ
  9-41
  ΜΙΝΟΑΙΣΤ. ΚΙΝΙΟ!
  ΝΕΥΡ0Α0Γβ1-*ΥχΐΑΤΙ·Οΐ:
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡβΙ
  4ΜΚΟΙ. ■ΥΧΙΑΤ-ΕΜΥ ΑΘΗΝ1Ν
  IV
  Τε) Ι«Τ|ΜΙ«
  τββ, *Μ« Πειραιεί 17·'
  ^•ΗΝΑΙ. Τβλ..»Χί~
  'Βνβιχι*ζετ·ι τό Βον «άτωμα
  τής ο(κ(ας κ. Μηνβ Σπύρ. 'ΑΘανα
  οΐάοου «αρθ τόν Λιμένα.
  Β^ΐ εντός «θε
  ΑΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΕΙ£ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΗΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΙΣΑ
  Στ(ς 4 Αύγουστον, τ6 «α-
  λησ καστοο τής φβουδαοχΐας
  έγκρκμ'σθηκεν ΛνΛμψοα σέ φο
  ββρές Ιαχές χαρας. Τα *ρονό
  μια των εύγβνών κσ> τοθ κλή
  οου κστηογήθησαν. Οί χωρι-
  κο( έλευθβρώθη<αν Από τή σκλαβια τους. ΟΙ πολΐτες *- νβκηοόχθησαν Βλοι Γσοι. Ό τ 6τος έγινεν έλβόθβρος. ΚσΙ σ" βΧη την οΐ'ουμένη β.αλσ λήθη<αν τ* Λκαιώματα τοθ *>θρώπου Τβ δ^βιρα τοθ Ρ>υσ
  οε» εγίνοντο ΐίραγιιατιχότης..
  Σιστισαένος ό Λιυοοβΐκος
  16·>ς έκαλοθσκν είς έιιικουο'-
  αν τούς συμβοώλους τού. Ό
  ενας έΛ*γε μαθρο, ό αλλος δ
  στρο. Κατ' τό άκομονωμένο
  βισιΧικό άνδρόγυνο έλογάρΐα
  ζβτώ; τώ καλλίτερο ήταν νβ
  κεριμένουν.
  —Μκδρα είνε χαΙ θα πβρά
  σο· Φ9άνει νά κεοΒίσωμε καί
  ρό καί βλα ΘΑ «ανβ καλά.
  'Αλλα ή έπανάστασις έννο
  οθσε νά κρο^ωοήση {κοιπε
  να «οοχω:ήση δ ν ίέν τ)9βλβ
  νά τελματωθβ— γιατΐ ή 8*α·
  νάσκσις εΤνε κοταμός κα( τσ
  νβοά τοθ τοταμθθ πρίιΐει νά
  κυλοθν. Τό στατμάτηυα θά ή·
  ταν δλεθρος, όΐισθο&ρόμησις
  θά ήταν χαμός γιά την επα¬
  νάστασιν, ή άποΐα Ιπρεπε να
  ζητάτ), νά ζητοη βιαρκβς ττε-
  ρσσοτβροί, γιά νβ έ*5ραιωθ(] ε
  πρβπε νΛ καχακτβ γιά νά μην
  νικηθβ. Ο! έφημερΐδες έσαλνι-
  ζαν καθημερινώς αυτή τή δι·
  αρχ(| προίλασιν. Τα γρσφόμε
  νά τους ήσαν μιά άδιάκοπη
  'υμκανοκρουσΐα πού δναβε
  τα μυαλά, έκέντοιζβ τα νεθρα,
  έφτέρωνβ τα τιόδισ. Μέ μιά
  μονοκοντυλιά εδόθη ήΐλ(υθε-
  οΐα στβν λόγο, χον γρακτο
  <αΙ τδν κρεφ?ρικό, ή ελευθε¬ ρία ποθ, μεσα στον πρώτο ττ)ς ένθουσιασμό, βέν έγνώρι ζεν 5?ια. Δεκα, εϊχοσι, τριάν τσ, πβνήντσ, ΙφημερΙδβς έφύ- τρωσαν. Ό Μιραμτιώ, ό Ν:- αουλέν, ό Μαρα, ο Μπρισσό, 6 Λουσταλό, 6 κάθε ήγίτης, δ κάθε ΒημεγερττκΊ δ χάθε και ροσ*όπος εΤχαν δ καθένας τή δική τού. Κι' {«ειδή κάθβ ίφη μεοΐοα προσπαθοθσε νά άκο <ιήση νυ^λοφορΐα καί νά δεί ξη πβρισαότΒθο πατριωτισμό απδ τίς άλλβς, ικανόν βλες ι»σζ| ϊ/αν κατσχθόνΐον δρυ μαγβό. Όιοιος έφώναζε βυνα τώτεοα, οποίος Ικανε περισ σότβρο θόρυβο, Οποίος ίσκσν οαλοθηροθσε ττερισσότερο, δ ποίος έίήουσσε ρΊαιότερα τό μΐσος εναντίον της αύλής καί των ιύγβνΛν—αότσς ίπαΐρνβ Φύλλα... "Ετσ. ό λαδς έδιάβα ζβ σ' βλους τούς τόννους δ η δ βσσιληάς έτοΐμσζόταν νά κροοώση τή Γαλλία, δτι ή κυ¬ βέρνησις έμποδιζε τό σιτάρι "ά φθάση νιά νά πεθάνη δ »σός. τοθ ΠσρισιοΟ άπδ την «■Ινα, 6τι ξένα συντάγματσ, έβάδιζαν κατά τής πρωτευοό σης γιά νά οιαλυσουν τίς έ παναστατινες όργανώσεκτ, 8π *πο ·>ή αιά μερά στήν αλ,λη
  θά δρχ ζεν ή σφαγή.
  (•υνβχΐζεται)
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 10
  ΆνατολΛ ηλίου 5 05—Δύστς 7 15
  ΜΙΑ ΠΡΟΤΊΜΗΣΙΣ
  •Η ίποχή μοτς Θεωρεϊται βασι-
  λεΐα τβν άνβέων. "Οχι μόνον τό
  ανθος τής μπουτουνιέρας είνε τής
  μόδας διά τούς κυρΐους δπως καί
  κατά τόν παρβλθόντα αίών*. άλλά
  καί τό άνβος υπό την ευρύτερον
  τού σημασίαν καΐ διά τος έπισημ·
  Τέρας άκόμη τουαλέττας.
  Βεβαία λανσάρονται έϊω άνθη
  κατ' άντιγοαφήν— άνθη ψεΰτικα.Άλ
  λά τί σηααΐνει; "Οτι ένδιαφέρει
  τόν άδιόρθωτον ψυχολόγον εΤνε ή
  προτίμησις πρός τό βνθος. "Αλλο
  τε ή προτίμησις αυτή ποοήρχετο
  άπό λόγους ρεεμα*τι<ής προδιαθέ· σεως ή νοσηρβς μυστικοπαθείας Τώοα είς την εποχήν τοθ ρεαλι σμοθ πως συμβαίνει ή προτΐμησι αυτή νά Ιοχθη πάλιν; —"Ας μή ξεχνοθμε δτι πρόκειται περ' συνδυαομοθ άνθους καί έξω τερικής εμφανίσεως αποκλειστικώς. Ό σίώνιος σ«επτ κιστής ΪΌΙ Θά καθώριζβ τα πράγματα Φαντάζο. μοί 6έ Οτι Θά άνταηεκρΐνετο είς την βαθυτέραν Εννοιαν τής προτι μήσεως. Ή άνθομανία τής μόδας είνε απλώς νίος τόνος κοσμικής ι πιδεΐξεως μίσα στοϋς τόσους άλ λους. ΟΟτε,συμβολισμοΙ λσμρΐνον ται ύπ' δψβι έοω, οθτε ότιδήποτε αλλο, είτε είς βρρωστον ρωμαντι- σμόν , «φβΐλεται, είτε «Ις ^ώρα οψυχισμόν καί συναφές κσλλ τεχνικόν γοθστο. τ* καττέλλο με τα σνθη, ή τουηλέττα μέ τα ανθη τό μανσόν—Ανθος έπιβεικνυοντα άπλούστατα οιότι ύπάρχουν καί ιίς τα τελευτοϊα Παρισινα φιγουρινια, —'ΥπΛοχει βμως καί ό μίσος 6 ρος όιτότε τό ανθος έκποοσωτΐεϊ μίαν αΐωνΐαν «νβρότητα καί μίαν αίωνΐαν ευγένειαν καί μας δίδει καί μέσα στήν πίζόιητα τήα ίπο χής μας την νόταν τοθ Δραιοτί ρου καί >επτοτέρου ΙδεαλιομοΟ.
  Αυτήν την Αποψιν ύπβστήριξεν ϊ.
  νας έρασιτίχνης άνθοχαλλιεργητής.
  ΚαΙ βέν την υπεστήριζε μόνον ,.Τπσο
  γιοθρε. Την υπεστήριζε κοϊ έν σχε
  σει μέ την καθημερινήν αλήθειαν:
  "Ενα άνθάκι οέ μιά μπο< τουνιέ ρσ, ϊ,να μστσάχι λουλούβια άνκι στρωμίνα οτό στήθος ή καί Ατλως περιφιρόμενα Από λεπτά δάκτυλα. είνε ουχνά ό καλύτερος έξωροι σμΑς καί ό άληθινώτερος φυσικΔ Αν λάβωμεν ύπ' <ψει καί τάς Ο λως διόλου άτέχνους κάποτε άπο μιμήσεις τής μόδος. Ό "Αλλος —Δι· ν« γελοθν ·1 πελβται. "Βνβι δΐοντίατρος τ·0 Κλήδι· λ«ντ τβν 'Η'θίΐενα)* λ 8:3 νά «ίμ ϊ τβυ; πΐΛέτας τού δ<ι μόνον νχ μην κονοθν κατΐ την |ξ«γ«γή< τβν έΜνταν. άλλά τού- νχνιΕον ν* γελο&ν. Τίος >(8ιι ^
  -ι ι(α««έΐΐιν «Ιλαοάν ίίηον> Τ»
  τβθτο, άχΐνδυνο» είς μικράς
  ητχς, ιίακνείμινον έρεβ:ζ«ι
  κύ; είϊκοϋς εκιΐνευς μ?ς τοθ κρο
  Τραπέζα ΆθηνΒν Α
  'Υη)μ« Ήρβκλιίβυ
  Ό διαγωνισμίς ίιά την πρίο
  λτ,ψιν διχ«λλήλ«υ θέλει λάβν χΑ
  ραν την ττροαεχψ 38500 δ»θρωιιοι έφ^
  μΐα* είς τα ακΐτια των, άλλαι &
  «οοιάντις ή'-εκιροπληξίαν, Β—λ~·
  ιηΐΐαοβΐντις, τραυμιτιαθέντις θχ·
  νασΐμβ»; έψ Ικαιρναν τό λ«υΐρέν
  ΐιον κλπ.
  ***
  —Τ* σπ·υ|)γ!τι« «αί οί μιν-
  τινΐντις. :
  Τα σποοργίτια τοθ
  ημαργείθϋ ίφθ·να χατά
  χ·έ)ν αυτήν τοθ χαλοχαιριεθ είναι
  πρβνομιβθχα: τό γεθμά τ·ν είναι
  1ίΐ)αφ*λιαμί<ον χαΐ μ!α τοιαΰτη έ ξαβφ^λιαις είναι βεβαίβς ίξαιρε- τιχά εδχάρ οτος χαΐ διά ά μη ιικ*έ|ΐ τοθ κ'ετβτο9 χίαμου. Κί θι μιοηιιίρι. οίαν εί μιντινίιτες 8{ι>τ«Ην την ΙρΥαοίαν τον, κερ
  χα6' ομάδας Ιξνθι τοθ &—μ*ρ
  χείου χβΐ τα κου)ά<ια τίς δηβίέ γονται ι έ χαρι6μενα τιτιβ'σμϊτα μεριχί ψ'χβϋλα ά πά τό λιτίν τβν νεθμα φιρίμιν* έιτΐττ,^ες διά τιυς άλήτας άρχιΐ νά τιυ; Ένβικιάζιται οίκία παραπλβό ρως ΆγγλικοΟ ΤηλεγραφεΙου εκ 5 δωματΐων, κουζΐνας, πλυσταρι οθ καί αύλής. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Γεωρ. Διαλλινα. ΑΛΕΞ. Γ. 2ΙΕΦΔΙΙΛΗΣ ΙΑΤΡΟϊ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ Τίβς Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ υπουδασας επί πενταετίαν έν "Ιταλία. Δέχεται ίν τφ νέφ ίατρε'φ τού όδός (Πλαΐεια— Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ τή» όδοθ Καγιαμπή. "^ίραι έπισκέψεων 9-12·4·7. ΛΑΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ** ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Υποκατσστήματα καί άντβποκριτβί βις τάς κοριβτέρας πόλεις της "Ελλά¬ δος κ«1 τοβ Έξ·τιρικ«·. Ταμιβυτηριβν κβταβέαβΐί καί επί κρ·θκσμία. Δάνβιβ βπΐ ένβχιρρ· έν ίψει Έχτέλεεις ( ύ «ύαεκς τρακεζιχ«( ε}ρ ΕΥΑΓ Γ. ΙΛΡΙΥ21ΚΗ! ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχετσι καθ* εκάστην 9—1 «. μ. καί 3—7 μ. μ. Επί τής όδοθ ΆμαλθεΙσς (Πλατο .Σοκϊάκι). ΕΛΛΙΟΠΛΝΛ ΤΡΙΧΙΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΚΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ XIX Δι· ύδραυλικά καί χειροχίνητα πιεστήρια ΠΑΡΑΚΑΤΑ0ΗΚΗ Γραφείον ΕΥΑΓ- ΠΑΤΕΡΑΚΗ Γενι) Τζαμί Τηλ. 326 __Π4ει δ πλοίβρχος ΣμίλΧετ. Κι' γριΐ-θθΐζ βργόιΐροι υ· οί ξβ. Πήγαινε τώ?α. «ου δ Σ'.λβερ ώΑίλογοΟοι »ώ; ή ξερε τΑ ν^ίί. ΚιΙ δμίλογβ τώ |νο<»βι τοίιιο αΐν μ' εκλ^αοε ΒΙβχια, Βέν ήξερε 8<ι είχα αί τα οχΐδια τού ««» μΐαχ τέ βϊ^έλι· μ* είχα πίρϊ τβδμβ για την οκλΐ)·*!»^* ' &κοχοΐα(3ΐ τού τΐου μετά 6!α( χρα τή^κ» νά μή μ* «ιάσΐΒ τρει οΐν Ι5αλε τδχίρι τού ο (όν ·*ιδ μου. —"Α! εΕκε. ΒΙνε ώ ι?ρφο μίϊθ( α&το τό ντ)3ΐ, ηολί» Αιαρφογια Ι να παιδί ττΐς ήλικίας οαυ νά χολυμητ)3ης ατα καθάρια τοιι, νά ο «αρφαλώο^ς οτχ δίνδρα τού. νά χυνιιγήίη: ίγβια- χάτοιχβ χαΙ νά τρέξης ««*'» χά τ«β τβϋς λδφ»ιι« ο*ν χατοίχι χι' Ισύ. Μίνο κ·» τ» αχέπιομϊΐ φκ(νετχι τώ; ξανχνοιώνω. Μχ νί πβυ ξιχνάβ τέ ξυλο«όδ*ρό μου. Τί ώιορφο Π'αμμα & αι χανε); νίος. "Αν εΊϊς την 3 '*ξ< νά χαέ 6^( β?ό νηαΐ, Ιλα νά 6ρ|ς τόν γέ ρ» Τζώ* νά αοθ χά^ καλή χοιιμ κάνια φαγ^τοθ. ΚαΙ χτυηβντας με φιλιχά οτον &>· Ινυγε χβυτοαΕ
  νοντας γιά νά χατε?ΐ χίτω οτή
  κουζΐνοτ.
  Ό «λοΐαρχβς Σ^ίλλετ, δ Τρέλ
  νιϋ χαΙ δ γιατρίς ΛΕβείθΐΰ ή!«'
  χι' τρείς μαζΐ έ«άν« στή γεφυ{?α
  Μ' 1<ανε ή ανυπομονησ'α νί κύς π» δ,τι είχα άχούοια, ττρό 6 λΐγου, άλλά ίέ* έτολμυθοι νά τιϊ{ διακίψ». Άλλά έκ»1 ηβυ Ι αχεκτδμαυν τί άφερμή νά βρβ, μ' εφώναξεν δ γιατρές. ΕΙχε χάτ» την πίπα τϊιι χι' ήΐΐλε νά μέατεΐλη Λ τοθ την φέτ». Μίλΐς βϋΐος βρέθι;να χοντά τού ά» ωκε νά μπορβ νά τοθ μι)ή:ω δίχω; νά μ' άκουαν Αλλας, τοθ εί«α: «Γιατιέ, |χ« νά α Ο κ» «ά τι. ΠηγαΕνετε μ*ζ( μΙ τέν χ.Τ^έλ νι» χ«1 χον «λ·!αρχο χά'ω χαΙ 6»τ]τε μιά η»ίφ*οι νά μί φννάξετε Ιχ» τοομιρά πρίγ μχτα νά οβς η6>. Ή φυσΐογνωμΐα
  τβθ γιατροθ ίΐλαξε γιά μιά ο «γ
  αή, άλλ' άμέββος εκυριάρχ~αι τοθ
  ΙμτοΟ τοϋ.
  Κδχαριοτβ, Τζ'μ, ιίιιε, τίτι
  Ιυνκτά γιά ν' άχοι»οθ$, α&ιο τ)8ε
  λα νά μάθ».
  (συνεχΐζεται)
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΟΪΝΩΝ
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΒΙΝΑΚΗ
  (ΑΠΟΧΤΡΑΤΟΥ)
  «■Ι «εΛβθνται .Ι(
  μ{ ρ{
  λε»Μ« ί«ττ« Ιτβν άρκμβιτΐΜ· ρε>·
  οι·&χ«· κρειοια έρ»Βρά «ν«βεβ·
  τ·*ι.οτοΐΦ»λής γεμ«Τα β,τβμΙ.
  ν«ί. Ερασιό. βι*φβο·ςηώ ^
  ραν ηΜλβόμενεχ |ν
  Χ·βρε< μβρειβά—«. ΠΙνβτΐ κραβια τββ ΠοειτηοίθΒ Κιε ·ερ«Μντικε>, β«νοιμο»τιχ4
  ν Νλετε την 6νεί«ν &Γ£
  χ··*,
  ι
  ΑΘΗΝΑΙΚΑ
  κΜΠΑΓΚΕΙΟΝ"
  ΠλατεΙκ Τμβνβίβς Τηλ. 30495
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ..ΓΑΛΛΙΑΣ"
  £τ·δ(ου 57. Τηλ. 3<236 70 μονά δωμάτια καί 70 διπλά ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΝ ΑΠιΝΤΑΧΟΥ ΚΡΗΤΩΝ 'Ανακα,ινισθέντα χ«1 υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ καί Σία ?ϊ &-Υ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΙΦΕΙΟΝ Κ. Λ. ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΤΗΑΕΦΒΝΟΝ Ν» 5-50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Νέ 1{ηβ««λισμένην ταχ6· τητ« 14 μιλλίοιν, ΆναχνρεΙ έχάοτην ΤΡΙΤΗΝ η. μ. ίιβ Ρ<β«μν·ν, Χβνιβί, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χ«λχ(ο«, ΑΙ δηψ·ν, Βολον, νίκην. ΚΟΙΝΩΜΙΚΗ ΓΑΜΟΙ.—'ΕτβλεβΘησαν την πβ ρελθοθσαν Παρασκευήν οί γάμοι τοθ κ. Έμμ. Βερβρουβάκη μβτά τής Ελένης 'Αβαναοίκη «κ ΤυλΙ σου. Ποτράνυμφος ιταοίστη ό κ. Διον. Μυστίλογλου. θερμά συγχο ρητήοια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Μόλις συν. ιλβόντες εκ τής όδύνης τοθ θανά. τού τής άγαπημένης κόρης καί «. βελφής μας Βιργινΐας σπεύδομεν νά εκφράσωμεν καί δημοσία τάς ευχαριστίας μας είς τούς παρβκο. λουθήσαντας την κπδβΐαν της κπΐ συμμερισθίντας τοθπένθουςμας.'ΐβι αιιέρως εύχαοιστοθμεν τόν Σεβνμ. Επίσκοπον Πέτρας διά τόν επική. βειον τόν οποίον έξβφώνησβ καί την 'Ενοριακήν 'ΕπιτροπβΙαν Νεα. πόλεως διά την δωρβάν κήβευοιν τής προσφιλοθς αας νβκρ««. Οικογένειαι Ν«υρβειδΑ Γύρω οτήν πόλι μας. ,Λτ^^ΔΛ3Α.*ναλαμΡάν,, •Ο κ. Μομάρχης εζήτησε διά τη λεγραφήμβτός της την ενίσχυσιν τοθ πατριωτικοθ Ιδρύματος διά την οργάνωσιν καί είς την πόλιν μας παιδικων έξοχων. —ΕΙμπβροΟμβν λοιπον νά πιοτε* ώμεν βτι τό έφετεινό καλοκαίρι Θά γνοοΐσουν καί τα ατ·ρα, άσθενι κά παιβά·Ία τής πόλεώς μας, τή χσρά τοθ ύπαΐθρου, βττου καί θά εύρουν τή« όγβΐαν τεον. Συγκίνησις καί άνησυχΐα είς τούς κοκλους τ*ν γεροντοπαλήκβ ρων. —Τό συνβδριο των Πολυτεκνων εζήτησε την βαρείαν φορολογίαν των αγαμων. —ΚαΙ ό κ. ύπουργός τής Προνοί άς ευρήκε λογικόν τό αΐτημα. Τό δΐλημμα τΐθ.ται σκληρόν καί άμεΐ λικτον: —"Η Θ' άττοκτήοης οίκογένεια καί Θά πληοώνης τα ίξοδα καί τα 04 ρη της ή Θά πληρώνης φόρο γιά την γεροντοπσληκαρίοτικην έλευθα ρία σου. —Νά Ιαωμεν δμως τί Θά είπΓ] καί ό κ. Πρωθυπουργός —Τό ζήτημα τής εξαγωγής τε>ν
  σταφυλαν είς Γεομανίαν άπασχο
  λεϊ σοβαρώς καί τούς έμπόρους
  καί τούς παραγωγούς τοθ τόπου
  μ*ς.
  —Ύιτάρχει ώς {γνωσθή μιά δια
  φορά ώς πρός την πληρωμήν των
  μεταφορικων ή ό ποία δέν διηυθετή
  Θη άκόμη δοστυχως.
  —Κόσμος πολύς έτοιμάζετσι νά
  ίκδράμη πάλιν σήμερον είς διαφό
  ρους έξοχάς
  —Πολλαί δ' έκ ταν συμπολίτην
  Θά κροτιμήσουν νά μετσβοθν Ε ως
  τόν Άγιο Νικόλαο, δπου ώς γνε»
  στόν Θά τελεσθοθν καί τα έγκαί·
  νια τοθ μνημεΐου των πεσόντον.
  -"Επί τέλουςΐ Φαίν&ται βτι Θά
  , οΘγ] φροντίς καί διά τό Βρεφοκο
  μεΤον τής πόλεώς μας
  —Αυτήν τουλάχιστον την βλπΐ
  δα δημιουργβί ή £κ&ηλ«σις τοθ Ιν
  διαφέροντος τοθ ΔημοτικοΟ Συμ
  βουλ'ου υπέρ τοθ Ιδρύματος αΰ
  τοθ.
  —Άφθονία έξαιρετική είς δλα τα
  ειδή τίς μβρες αύτές είς την άγο
  ράν μας. ΚαΙ οί πμές τ«ν δχι καί
  τόσον άκριβίς.
  —Χάρις,δέ είς την παρακολουθή
  σιν καί τόν Ελεγχο τής άγορανβμι
  κης υπηρεσίας έξασφαλΐζβται καί ή
  καλή ποιότης καί ή ύγαινή κατά
  στάσις των πωλουμβνων είδων.
  —Απόδειξις δτι προχθές ά όμ^
  κατεστράφησαν εκατόν οκάδες φά
  ρι πού εθεωρήθη έπικίνδυνο.
  —Ή ανέγερσις τοθ ΔημοτικοΟ
  Μεγάρου των Άτάρικ»»ν Θ* άρχΐ
  1 προσεχώς.
  —'Εντφ μεταξύ τροποποιεΐται
  τό άρχικό σχέδιο *στα νά βοθ(|
  μορφή καί ρυθμός κι' αΐσθητική έμ
  Φάνισις στό οί<οδΰμημ<α. —ΚαΙ ήτο επιβεβλημένον νά γβ νρ τοθτο. —Διότι δυστυχως τό άρχικό σχΙ διο δημιουργβΐ ίνα άρχιτεκτονικό τερατοθργημσ είς την καρδίαν τής πόλεως, —Μεγάλη συζήτησις είς τα καφε νεια διά τα Ρωσσοιαπωνικά καί Ίαπωνοκινεζικα. —Δ4ν είναι Β4 μόνον τα γεγονό τα καί αί συγκρούσεις πού κι νοθ» ΐό ένδιαφέρο καί έξάπτουν την φαντασίβ τοθ ΡεεμηβΟ άλλά κι' αύτές καθαυτές οί έξωτικές Δ κεΓνες χώρες μέ τίς παγόββς. μΑ τα χρυσάνθεμα καί τίς γκέισβς. -Γόσο μάλιστα μεγάλη ύπήρ ξεν άνέκαθβν ή βπ15ραοις τής γο ητβ(ας των χωρων έκεΐνων είς τόν· τόττον μβς, ώστβ καί κόμμα... Ίαπώ ν ών Ιδρύθη ώς γνωοτόν πρό τρια κοντοεΐΐας έξ άφβρμής Τ,ο ρωσσο ιαπωνικοθ πολέμου! . —Εότυχώς σήμερο δέν δημιουρ γεΐται ό Τδιος κίνβυνοςΐ... —Μ*ς άιεφέρθη δτι τα δένδρα των τειχών ύφΐστανται καταστρο φάς άπό ζ·α καί άλητόπαιβα. —Καλόν λοιπόν Θά 1|το νά φοον τΐση ό Δήμος διά την προστασ'αν των. Τα δβνβρα αύτά βταν μέγα λώσουν μιά μερά Θά σχηματισθή ενα Θαυμάοιο πράσινο βακτύλιο 'ύρεε στήν πόλι ποό Θά δώση 0« 'εΐα καί Αμορφιά. -Άληθινή κοσμοπλημμύρα προ -Θες είς τόν κινηματογράφον Που λακάκη, -Τόσο τιού ηναγκάσθη ή άστυνο μΐα νά βαΐάΕη άπό ενωρίς τό κλεΐ σιμο των τσμβΐων διόη βΐχε παρα βιασθη "λέον ό νόμος τοθ άδιαχω ιήτου. * -*Ητο 84 απολύτως δικαιβλογη μ π *ΑΠΡ°τΙΜη«"ς αυτή τοθ κοϊ μί την Μάρθα 'ΕγκΒρΘ αποτελεί πράγματι ίνα άληθινό μουσικό ΘαΟ υα πού μεταφέρβι τό Θεατή ο* ά νώτερους κόσμους Βπου ή τεχνη ♦Θάνει σΐήν άποθέωσΐ της Θ^'ΝΗΣΙΣ- Ανεχώρησε δι· Ά Βήνας πρός πλουτισμόν τοθ κατα ίΐί1^6^10· ·ΈΡΜ'να» ή κ. Μα Ν. Καστρινογιάννη. τ,ηνϊΖ"ν οΙκ1σ ήλβκτίοφώ. τιστος άπαρτιζομίνη έκ π.ντβ «ύ· ρυχώρων βωματίων, κουζΐνας,α*. 1 /1ΪΛ£*#>ί Α β
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΙ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  Ι
  ί
  Εν******
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Βίον
  Έπιστοποιήθη δτι άηέστβλλβ τουλάχιστον δίς
  τοθ μηνός, πάντοτε είς το αοτΑ μέρος καΐ δτι έπλή
  ρονβν αύτά τα ταχυδρομΐκά. Κατώοθωσαν β* καΙ
  νά προυηθευθβσι την επιγραφήν. €Πο6ς τόν κύριον,
  κύριον θίναρΒιέρον, ξβνοοόχον είς Μορφερμε'λιον»]
  ' γ (ΐεξηοίθησανίν τΐνι καπηλβίφ λόνοι τοθ κοινοθ γρα
  Φέω<, άγαθοθ γέροντος, δστις βέν ηδύνατο να νβμ' ο$ την κοιλίαν τού κρασίου κοκκίνου, Αν δέν (ύ (α( ρωνε τόν κόλπον τού άπΛ των ξένον μυστικόν. Έν συντόμω, εγνώσθη 6χι ή φχντΐνα εΤχε τέκνον, «"Α ρα θά ήταν τΓποτε χοινή». Ευρέθη έν γροΐ'ιον, «α λή τις φυχήι ήτις έπορεόθη είς Μοοφβρμβίλιον, ώμί λησε μετβ των θεναρδιέρον καΙ εΤιτεν ϊίς την επι στροφήν της.—Τριαν*απένιε φράγκα έξώδεψχ, δμως άνέπαψα την συνείδησιν μου. Τό εΤδα τδ παιο ! Ή γυνή, ή -ις κατώρθωσε τό άνδραγάθηαα τοθτο νβ Γ5- τό παιβί, ήτο μιά γθργών όνομοζομΑνη κυρΐα Βουκτουρνιά&ου, Φρευρός κα( θυρωοός τΑς άρβΐής δλου τοθ χόσμου. Πεντήκοντα κα( έξ έτων ηλικίαν αγουσατ, προσεπβφόαει την προσωπΐδα τοθ γήιατος έηΐ έ«β(νης τί|ς άσχηαίας της. Ή γυνή ο Ο η θ«Ι)ρξέ ποτε νέα, πι?άγμα παράδοξον χσΐ 1*1 τής νΐότητός της. έν πλήρει εκανασΐσσίΐ τοθ 1793, εΤχε νυμφευ θβ Ι/α καλογηρον άποδράντα Ικ τοθ μοναστηρίου τού μβτα σκοόφου κοκκίνου *[ς την κεφαλήν. Γυνή στρυφνή, ξηρά, πονηρά, αγκυλοτή, φαρμανβΐά, α¬ κανθώδης, άείποτβ ένθυμουμένη τόν βνορα της ώς χήρα κια ή, έπειδ,ή καλά την εΤχε τιθασσεόοει καΙ καλά την «Ιχβ Βαμάσει ό καλόγηρος. Μιά τσουκΛί- βσ, ίφ' ή; είσέτι έφαΐνοντο τα Γχνη έκείνου τοθ οά σου. Μετα την επανάστασιν, βταν επανήλθεν ή β3· σιλεΐσ, κατέστη θρήΌχος, κα( τόσον, ώατε ο( ίβρεΐς την συνεχώρησαν δια τόν καλόνηρόν της. ΕΤχε μι¬ κρόν τι κτήμοτ, τό αφιέρωσεν είς μίαν εκκλησίαν, κα( πλέον «βέν ίτταυε ν" άνσφίρτι τό θεάρεστον τοθ- το Ιργόν της. Έν τούτοις ίχαιρβν ύπόληψιν έν β μητροκόλβι. ΔΟτη λοιπόν ή κυρΕα Βουκτουρνιάδου, εΤχβ πορευβη" είς τό ΜορφβρμεΙλιον καΙ έπέστρεψ; λέγουσα. «Τό βΐδα τό παιδ.Ι» Διέτρεχεν έν τούτοις κσιρΰς' ή Φζντίνα εόρ σ<β το είς τό εργοστάσιον ηΛη πρό ενός Ιτους, Οτε «ραΤ αν τίνα ή επ εκάτις τοθ κατασιήματος είς τό τμή μα των γυναικων τής ένεχεΐρισβν έκ μέρους τοθ κ. δημάρχου πεντήκοντα φράγκα κοΐ συγχρόνως τή εΤιι νά παύση, πλέον τοθ να. έρχεται ι Ις τό κατά στημα- μάλιοτα δέ ν' αναχωρήση καΙ άπό τοθ τό «ου Ακεΐνου, κα( τοθτο έκ μέρους τοθ κ. δημάρχου, δια τό καλόν της. 'Δνρ βος κατά τόν αυτόν τοθτον μήνσ, ο( θι- ναρδιεροι, άφοθ είχον ζητήσβι δώδεκα φράγκα άντ! Ιξ, άτιήτουν δεκαπέντε αν.τ( δώδεκα. Ή Φαντίνα έμεινεν ώς κεραυνόιιληκτος. Ν' άνα χωρήση έκ τε Ο τόπου Βέν ηδύνατο* έχρεώσΐει τό / νοΐχιον καΙ τα Ινιπλά της. Πεντήκοντα φράγκα δέν ήοκουν πρός άπότισιν των χρεων τούτων. Προσέ φερεν οποτραυλΐζουσα λίξεις τινάς («κτευτικάς, άλλ' ή έπιστάτις απεφάνθη είς αυτήν δα ώφειλε νά εξέλθη αμέσως άπό τοθνκατσστήματος. Ή Φαντίνα ήτον Αλλως τε έκ των μετρίων ΙργατΙΡωνΙ Εξήλθε τοθ έργοστασίου βαρθτερον οΐσθανομένη τό άχθος τοθ οΐσχους της, παρά τό τής άκελπισια?, καΙ επί στρεψεν είς τόν θάλαμόν της. Τό πτοΐσμά της ήτο τοθ λοιποθ πασίγνωστον. Δέν είχεν την δύναμιν τοθ λοιποθ νά προφέρη λέξιν. Την συνεβούλευσαν νά ομιλήση ιΐς τόν κ. δήμαρχον, άλλ' αυτή δέν έτόλμησεν. Ό δήμαρχος την ΙΒιδε πεντήκοντα φράγκα, ώς Φιλάνθρωτος καΙ την άπέβαλλεν ώς δΐκσιος. Έχλινι λοιπόν την κεφα λι)ν υπό την άπόφ,σ ν ταύτην. θ.' Τα έκ τβδ κατβρΒώμβτβς τής χνρΐας Ββυχτβυρνιβδβυ. Λοιπόν ή χήρα τοθ καλογήϊσυ, άν δχι αλλο τοθτο κατώρθωσε. Έννοϊϊται ότι ό ΜαγΒαληνής ή γνόει πάντα ταθτσ, ίπβιδή συνβΐθιζβ ποτέ νά μη έμ ββίνη. «Ις τό τμήμα των γυναικων, τμήμα οί ΐνος την επιστασίαν είχεν άνατεθειμένην είς τίνα γερόν τοκόρην, αξίαν μέν νυναϊκα καΙ δραστήριον, άξο σεβαστόν καΙ ακεραίαν, άλλά ΘεωροΟσαν τό έλεεΐν ώ; δΐβειν μόνον, καΙ ΰχι ώς έμβαχεύβιν έν ταΤς καρ ΒΙαις καΙ συγχωρΐΤν. Την εΐχβ συσ'ήσει είς ούτον ό έφημΐριος τής πολΐχνης καΙ ό κ. Μαγδαληνής άνέ θβτβν «Ις ούτήν τα πάντα έν πάση έμπιστοσύνη. Ή έπισ^άτις Βυνάμΐι ταύτης τΤ)ς πληρεξουσιόιη-ο-, κα>
  έν πεποιθήσει δτι καλάς ίτραττεν, ί«ρινε την Φαντΐ
  ναν, ώς την εκρινβ. κοΐ την κατεΒΙκοσβν ώς την κα
  τβδΐκασβν. Τα πεντήνοντα φ^άγχσ, τα έσωσεν 6< τι νος ποσοθ χρημάτων, α 'ινα ό κ. Μαγδαληνής ένε πιστΐύιτο είς χείρας της πρός έλεημοσόνας καΙ βο ηθεΐας ύηέρ των έργατΙΒων. Ή έκιστάτις Βιεχβιρΐζι το τό ποσόν τοθτο μή δίδουσα είς τό εργοστάσιον λόγον τής χρήσεως. Ή Φ αν τίνα εζήτησε νά Ιμβρ ιϊς τίνα ο(<(αν ώς θαράπαινα· δέν την ηθέλησαν. Νά φύγη έκ τής πό λεως δέν ηδυνήθη. Ό πρός δν έχρεώσΐει τα Ιπιπλα ΐης, καΙ τι ΙκιπλοΙ τής εΤπεν δτι, Αν άνεχώρβ', θά την συνελάμβανεν ώς «λέπτριαν. Ό πρός δν έχρβώ στει τό ενοίκιον τη<·, τής εΐηεν. «ΕΤσατι νέα καΙ ιθ· μοβφη· εΐμπορεΐς νά πληρώσης πολύ καλό» Διένει με τα πεντήκοντα φράγκα της μεταξύ τχθ οίκοδεσπό τού καΙ έπιπλοπώλευ, άπέδωσεν ιίς τοθτον τα τρ(α τέταρτα των έπΐτιλων της κρατήσασα μόνον τα άνυ περθέτως άναγκοΤα, καΙ (Βού ο βΐη χωρΐς Ιργου, ϊω ρΐς έπαγγέλματοΓ, ^ωρίς κλίνης, καΙ χριωστοθσα •Ισέτι περ{ τα εκατόν φράγκα. Ευ:>ε νά ράχτο υποκάμισα χονδρά, διά τούς
  στρατιώτας τής φρουράς, κσΐ έ<έρδαινε δώδεκα σολ δία «.ήν ημέραν, έξ ώ / έχριιόζετο τα δέκα διά την κόρην της. Τότι ήρχισε νά «ακονληρώνη τούς θι ναρδιέρους. ΚαΙ τότε γραΐά τις άνάντουσα καθ* εσπέραν τόν λύχνον της, άφοθ έπέστρεφε, την έδΐδαξε την τέχνην τοθ ζήν έν ι0 πε» α. Διότι δκιοθεν τβθ ζήν έν όλΐγοις κείται τόν ζήν έν τ!ποτε. Δοο βωμάτια είνε ταθτα· τό μέν σ<ιερόν, τό δέ ζοφερόν. (·β*«χ(|·ται) ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ «θ(σι«ς ίταν Ό μο· ) ς μ λυνθοθν. Ό ταχτιχές χαΐ πλήρΐ|ς άιριαμός, 6 *)λ(αβμϊς χαΐ ή %<χ θχβιομ&ς τβν χώρων Εκβυ χατοι ζθ μ χ νοθμεν χαΐ έογϊζίμεθΛ είνε ' Βιά την δ/·[«ν μκς. ή Αντιφθιοική Κοτήχηστς ΤΙ είνε καί πώς προ· λαμβάνεται ή φθίσις. Ιχζιν χ«»τέρ« τα δια χοπίντα κραχθές ιΪΒθρά μ«ς κιβΐ ταθ πίς θά προφιιλαχθβμεν από έκάρκτον νοαον ΐτ}ς ώ ] 48. Έ ένίαχυυις τί3 β)γ«νι βμοθ μ»ς είνε ηςΛ^% κεΰ «ΐαι περιαιίτερον άκο την σιν α?ς παρ' δοβν ή ακοφυγτ) τής μιλύναιως. 'ΑρχιΙ νά ηρροέχωμεν νά άκοφΐδγωμεν ηΛϊ Β,τι δύναται νά εξασθενή5η τ^'οΐμν χαί έλ« τώαη την φυσικόν α&τβθ άντΕ- βτβοιν κατά τ<|ς νίοου, νά προσπχ θβμεν δέ, 1* τυχόν ποτε Ιξ ασθε¬ νείας τινός τ] άίλλ—ς αΕτΕας ανε- άτό την θέληαίν μας έ- ξααθενήαι προοχχΕρως δ ί?γανι αμίς »ας, νά τόν έπαναφέεαμεν δαεν ή|ΐπερ·Ομιν ταχύτερον είς προτέραν άχμήν χαί ιυ?ω3τί- αν. πρίν ί) χβολάβη ι§ τυχαία μίλιιναις νά ·5^η Ιν οθτφ χατίλ λτ,λον έδβφβς 49. Ό ίίϊΐ) Βιά νά διατ»!ρτ2Γΐ (σχυρές χαί ά )ρηί1 χς οφχ1α χατ* παντίς τειβΔιου χιν- δόνου Εΐν Ιχιι καρά νά κχολβυ· θ «καρΐγχλΐτως τοίς χανένκς ς δγιΐιντ3« χβΙ τβθ ταχτιχοθ «αί Εσ«ν τέ δυνατίν ορϋο:χβΐέ?οο 6(·υ. 50. "Εντ( έχ τβν «Γώτ»ν Β (ών τ«)ς δγείας ιίνΐ ή δγιΐινή χά τοιχ'», 6 χββος Β—λο.Β'», ϊντος τοΒ δκοΐου άναιηνέβμιν χοιμώμΐ- νβ', ίρναζίμΐνοι τ) ίναπβυίμιν Τό ίίιβΐες διά τβν Λ,Βραη9ν θ* ή«· νά Ιζ^ ΒιαρχεΙς είς τό υ««ι Βρβν, άλλ' άφοθ ή φόαΐς μέ τάς άτμοσφαιριχάς τ«ς ά ω>αλ!ας
  χαί τό χοίνηνιχον Ι οΐιχτον μέ
  τάς άπαπήοιις τού ίέν έπιτρέπουν
  την πραγμ»τοπ»[τ}3ΐν τοθ ίδΐώϊους
  αΐικοθ, άς φρ·ντΙζ»μιν τε&λάχι-
  οτον ή χατσΐχΕα ματς νά ιίνε ι&
  ρβχ«ρ·(, έτερος, ιύ^λιες, χκθιχ
  ρά χίχΐ ιίς δγιιινέν μέρος.
  ατενι5χω?ο·, χαχβς άιριζίμεν», ά·
  νήλΐα χαΐ άκάθαρτα ιίχήαατχ
  εΐνι τα καλλίτερα φιιτώρ'α
  άκ«
  51. 'ΑφβΟ δέ< ήιπορβθμεν νά ε&ριβχώμεθα διαρχλς είς τέ 0· πκιθρβν, άς άφήοωμεν Τίύλίχι- ατον τόν Η?<χ τοθ δηαΙΘ?·υ νά χιιχλοφιρ^ ίιαρχβς ημέραν χαί είς τάς χατοιχίβς μχς ά- μ άνοιχτά παράθυρον "Αν χανεΐς νά έ^χρμίοη ε(ς τό αηΐιι τού τό πό τα χαΐ ΐ}μ« ούτδ τ) Ιατοο χά Ι την μοινΐβν, 4* θέλιτι, τβν ανοιχτην θύ ξηλ τί ή κου δγιίας χ«1 έτυτοθ χα( ΐτ]ς οΐχβγενεΐας τού. 'ΑφβΟ τ) άινοθι ρικεΕα χ«1 μδνκ οώζΐι τοαβικ φϋματιχοδς, φκβιχόν είνε νά προ φυ)ά33η άβφχλβς χαΐ «υ; ογιαΐς 4ηδ τέ νέοι,μκ. (συνεχΐζεται) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΪΙΝ ΤΗ2 ΕΛΟΝΟΙΙΑ· (συνίχεια καΙ ιίλος) Τηάρχοιιν χαΐ Ιύο ίΚλν γιά την έλονοοΕα φίρμαχα Πίϋ κρέ *ει Βμαας νά τα χρηαΐμοποιοθμΐ μόνον χατόπιν βυμβουλί]; τεθ !- ατροθ μ>ς. Είναι ή άτιβρΐνκ χαΐ
  τ) χινοκλααμΕνΐ). Δύϊά θά σ£ς τα
  παραγγεΐλει έν άνάγχια, μέ.βιιν
  ταγή τ·υ ί ί«ρίς. Πρέκει νά
  Ιχη δ χαθένβς μας δη' δψ!ν
  τού Β (ι χίθι οκκτάλη χινίνοκ
  χαΐ χάθε ίιάθεοίς ττ,ς χα·
  ριστιχή είναι άδιχαιολίγτ^τΐ), για
  τί οτιροθμιν τί πο76τιμ« βοιο
  μ άϋ' τ) πταχέ πιι» 6έν
  Ιχιι τρόπ· γιά νά τ* άγοράοη.
  Καθήκον τβν δγιιινομΐχβν επι
  τροηβν εΕναιι νά τα μοΐράζουν
  δίκαια χαΐ Ι(ΐ χαριστικί. Κα¬
  θ*) χον τ·9 χαθενδς μας είναι Β¬
  ταν Ιχν τίν τρόηον τού νά αγορά¬
  ζη άη' οθϊέ πευ πουλιίται χαΐ
  μίνβν ιϊια ίέν Ιγιι τα μέοχ νά
  Ζνίν απβ. τίς 'Γ^ειβνομιχές '£-
  πιτροπές. "Αν δ χαθένας 6ίϊη
  λίγο κδηο χαί μελΐτήση β δ «ά
  «εύ ?έμι χβΐ τα συγχρβΐτήα)
  χαί τα διδίξι οκί»; ίλλους πρό
  παντίς στά παιδία χαί έν θελτ)
  ση δ θέ ά Ι β
  λί
  Ο Νομάρχας Λασηθίου
  διά την περιοδείαν τού.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ίιδλιος
  (ινταπβκριτοθ μας) —'Ανκφβριχβς
  ΐ ή δί

  μΐ ιήν πΐοιβδείοΐν τού
  έκαρχΕας
  φ
  άνά τάς
  Ιεραπέ¬
  τρας χβΐ μινιχβς τής Σητείας, δ
  Νβμάρχης ΑιβηΘΕοιι έίήλωβιν Βτι
  είναι άηαλδτης Εκανοποιΐ)ϋένος.
  Ό χ. Νιμαρχτκ Ιιίνΐαιν ιδιαι¬
  τέρως τή» έργατιχ4τΐ)τα τβν άγρο-
  τβν '.οΟ γείτονος νομοθ χαί είς δ-
  λας τάς χοινδτητας γενιχβς χαί
  ίδΐΗΐιέριβς ε(ς τάς χειμένης επί
  τβν οιινορβν τβν έκαρχιβν Ίιρα-
  κέιρας—Σητείας. 'ΒχεΙ δφϊσταντχι
  άρχετά χοινοτιχά Ιργα προωθβύ-
  μενά σιιντελ·ύμιν« ή άηοπερατού-
  μΐνα, χάρις νυ»ίβ»ς είς την προσα
  πιχ^ν έργατιχ·ϊΐ)τι» χκΐ φιλοτιμί¬
  αν τβν χατο'χων.
  Συνεχίζων δ χ. Φλ»ρΕδΐ]ς έτί-
  νιαεν 8τι θά συστήβη πρός την
  Κυβέρνησιν Βπ»ς άοθ) είς αύαιψ
  μα κρατικάς άντιλήψιως ή χορή-
  γ-αις κιστώαιω* διά χοινοτιχά Ι?
  γ« ϊχι κτλβς, αναλόγως τβν ά·
  νβγχβν
  α
  άλλά
  γ )
  χαί αναλόγως Ττ]ς έκιδειχνυομένΐ|ς
  έογατικδτητες τβν χατβΕχων χατά
  τδκους.
  Έν σχέσει μέ τϋν ρύθαισιν τβν
  άγροτιχβν χρεβν δ κ. Φ«ρΕδη;
  έξεφβάοθη Ι.θουαιωδβΓ, Βηλώαας
  δ(ΐ δ νέμις ι§το( άκετέλεαιν εφέ¬
  τος την ήΐιχήν βάσιν έφ' ή: οτ«·
  ρΐχθιΐς δ άγ·<τΐ)ς ·έν συνδυκομφ μέ τάς κροβλέψκς κερΐ χαλ*)ς έσο θείας, ήιθίνΗτ) έηί τέλους τ*/νχα ράν έκιίν-ς ής έσαρεΤτο επί Ιτ«. χ οί Ι έίεδηλώθΐ) μετ* απολύτου α(· σιοϊβξίας 8ιά την θέσιν τού. Ό Νά λ Ό χ· Νΐμάρχΐ]ς χχΤ'χλτ)ι·β*ν έ· χαραχτήρισι την έκι8ειχθΐΐ3«ν χατά την περιοδείαν τού άγάΉ^ν χαί έκτίμηΐιν τοθ άγροηχοθ χδ- σμου πρίς αυτόν ώς γενιχωτέραν έκιδαχιμχοΕαν πρός τί χυβερνη- τιχδν έργον, τονίσας ίτι θά έργα· βθ| έντκτιχώτατκ διά τίς διαπι- στωθείσας ά^γχκς τοθ Νομ·Ο. «ΦΩΚΙΟΝ» ΤΟ Κβτδκιν ώ?ιβμέ«ων ηχ μετ«ρρυθμ^βιω« τί 4)τ. «ΦΩΚΙ ΩΝ» χαιέσ^η τδ ταχότενον έχ τβν έχτελούντων τί|ν γραμμήν έχ Πειραιώς την 7 30' τΐ]ς 28 Ίΐυνίου χ«τέπλευ· σεν ένταθθα την 8 50' πρωϊνήν τ*)ς έκομένκΓ, τέ ίέ ίιδμενον τα ξιδΐον χατέττλΐκσε την 8 45'. η λίαν ) χαθένας νά Ιχη πρατοβου χαΐ νά β»*)θήατ|) την δμα ή προαπάθκαιν χωρΐς μιμψ , μοιρΕες, άλλά μέ ένθοκοιασμό χά! χαιιί. νά είσθε βεβαιοί πβς θά έ ύ λλ η χ κιτύχουμε λέ πολλά γιά την ίλονβαΐας. χά τα Σκνδιιαζβμέ'τ,ς ττ]ς ταχύτητος ταίτ^ς μέ την δ«μασφ εδστά θείαν τοθ πλοίου χαί την πε^ίφΐ] μόν εσωτερικήν διαρρύθμισιν τευ Ιξαιαφαλίζεται τό πλέον ταχυ χά Ι ξίδ έβ ταξίδι·ν τβν , χβί ») κσφ»λτ;ς μεταφορά τβν ατκφαλβν. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαργος —Ή αυνΜ·μιδίι τβν γδ«λυν είς τ·ν γείτονα. Ή Νομαρχ(« Λβσηβίβ» έ{έδ«. μι διαταγήν «ρβς τβν Πρόεδρον τής Κοινότητος Αγρονόμον μ«1 Ζτκθμάρχην Χνροφυλνκης Κρη τσότς δια τής βηοίοις άηανορΐύει την συγκομιδήν τβν άμυγβάλοιν πρό τής υπό τοδ αγρονομιχβθ. ουμβουλίου όρισθησομίνπς ήμί ρ«ς. Τό Μέτρον έλήφβπ διότι καρετπρήβη συγχΐΜριμένως είς την χβινβτητα ταύτην ηρόνρος συγχημιοη τδν &μυνδάΛβ)ν άούμ φορβς είς την Μβινύτητα ταύτην. 1 ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΑΙ Τα γλυκότποτα καΙ άσύγκριτα νεϋσιν καί εμφάνισιν σιγαρέττα.· είς 111 ι Χαρμάνι αμετάβλητον. Ποιότης σταθερά. 'ΑντιηρόσΗΚβι έν Ηρακλείω: Φ0Υ£ΤΑΝΑΚΗ2-ΒΥΛ0ΥΡΗ£ ■ε— ■«■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■α» ϊ ΕΝΔΙ/ΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ; ■ * Πρός τούς κ. κ. Μηχανουργούς καίΣι- δηρουργούς Κρήτης καί λοιπής 'Έλλάοος. ΦΒΡΒ Ι1£ ΓΝΩΣΙΝ υμών 2τι κβτοπιν τής ύιτ' έμοϋ έφΐυρέσΐνς Εΐδικοΰ έμβολιδΐου διά την βελτίναιν τής κ« ταοκευής Μαγγαν>ου βνστηματος Νοριεις άντλήβενς ανθβ
  νού ϋδατος άναλογνς τού βάθους τοδ φρέατβς χά! τής συ
  νεπεΐκ ταύτης άηβνβμής είς εμέ ανευ εγγυήσεως Κράτβυς
  τοδ υη' αριθ. 6459 έ. έ. Δ10ΛΟΝΑ1Ο£ ΕΥΡΕΖΙΤ·
  ΧΝΙΑ£ ύπ· τβδ 'Υκβυργείβυ 'Βθνικής ΟΙκβνομΙνς άηαιγβ
  ρεύεται δυνάμει τβυ κερΐ ίβευρίοεως Νβμου 2527 πβρ'
  οΐουβήκβτε χαταβιιευη τοιούτου έμβολιδίο» ή ηαραλλαγη
  τής μορβής τβύτβ» διά τής καραλεΐψενς τβυ ένδιαμϊοβυ
  τεμβχίβυ χαί ή άντιχατάατασις τούτου ύι' έλαοτιχοϋ οί
  σκβυ ένβς η ιτιρισσοτίρων τεμβχίΝν πάσης μβρφής χαθ' β
  σβν χαι ίι τβιαύτη ηαρνλλαγη άηβτελεΐ διχαίυμα τής έν
  λογν έβευρίσεώς μβυ.
  ΚΑβ>Ι£Τϋ βθεν ύπεύβυνβν δυνάμει τβδ εΐρημίνβ» Νβ
  μβυ 2527 διά ηάσαν άοτιχην χαί ποινικήν άκβζημίΜβιν
  Λάντα ίστις ηθελε άιιβιιειραθβ νά χαταβκευάσα τβιβδτβν
  έμΡολΙδιβν η παραηλησιβν αύτβδ.
  £ΥΝ!£Τα είς ηάντα παραγνελβντα ΟΠΟ~ ΑΠΕΥ·Υ
  ΝΕΤΑΙ άη' εύθείας είς εμέ διά την κατασκευήν τ·ι·»τ«ν
  Ναγγανίκν συοτηματβς Νβρίας.
  ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. Χ4ΤΖΗΚ0ΜΝ0Υ
  Ήράκλειβν-Κρητης
  ■ι
  μ ^
  κροκηρθσσει δτι έχτΐθεται είς
  μυστικήν δι" ένσφραγΐστων
  προσφορΔν βημοπροσΕαν ένώ
  πιον τής Δημαρχιακί)ς Επι
  τρο-ί,ς έν τώ Δημοτικώ Κατα
  στήματι την ,26ην ΊηΛ(ου ή·
  μέσαν Δευτέραν χαί ώραν 11
  —12 π. μ. συμφώνως τοΤς δ·
  ροις τής σχβτικτ]ς διαχηρύξϊ-
  ως, ή προμήθβιο «Ις τόν ΔΙ-
  μόν των κάτωθι υλικών έλ-
  ληνικής Βιοιιηχανίας ή καΙ
  Γβρμανικής οιβ την κατασκευ¬
  ήν τοθ έσωτερικεθ οιχτθου ύ
  ς Φορτέτσας πληρω
  τέων έκ τοθ δανείου. ,
  Ιον. 1000 μ. σ δηθΓσωλή^ων
  έλικοφόραν έσωτερ. διαμ. 2 (ν
  τσΏν.
  2 3ν. 400 μ. σι&η9βσαλή"ων
  ομοίως εσωτερικάς βιαμ. 151)2
  [ντσών.
  3ον. 100 μ. σι^ηοοσωλή'ων
  έσωτβρι«τ]ς διαμ. 3)4 Ιντσατς.
  μολυΒΚοσωλήνες έσο·
  διαμ. 3)4 μ. τρέχοντα
  (30)
  5ον. Έξαρτήματα σωλήνων
  2, 1 1)2, κα! 3)4 εσωτερικάς
  διαιιέτρσυ.
  ο) χαμτιύλαι κατά τεμάχι
  όν.
  β) 6ια*όπται όρειχάλκινοι
  κατσ τεμάχιον.
  γ) Τοθ κατά τεμάχιον.
  ί) Κρήνσι χατά τεμάχιον
  3)4.
  Τα σχετικά διά τΡύς βουλο
  μένους νά μηοδοτήσωσι εισίν
  κατατεθειμένα ιίς τα Γρα
  φϊΐα τοθ Δήμου Ήΐβκλεΐου
  <σί είς τό Τεχνικόν 'Επψελη τήοιον τής Έλλάδοο. Έν "Ηρακλείω τ() 8 ΊουλΙ ου 1937. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς ΓεΝργιαδης —ΟΙ κατοιτεικτέ·ι ιί£ τ· Πο· ρσσβίστεΐβν. Πρβχειμενβυ νά χαταρτισθα κατ' αύτάς π(να{ χαταταχτίνν είς τβ Πυρβσβεβτικβν σΒμα δ· κίμων κυρβσβεβτβν β' τάςενς χά λοΰνται οί £χβντες τα χατά νβ μόν πρβσβντα νά ύπββάλοισι οχε τικάς αΐτησεις μέχρι τής πρβτε ραίας τή« ώς κβτωτίρω έριζομ* ής ημέρας ιτρββκλεύβεΗς τ&ν κοψηφίΜν. Ήμίραι πρβαελεύσε Νς ορίζβντκι αί χάτνθι κατ' άρχικον ατβιχεΐβν έπωνύμου των ΰποψηφίων: Α—Γ Α 9η Αύγβύ οτβυ, Δ—Ι ή 10η Αύγβύστβυ, εΓ. Α 11η Αύγβύστβυ, Α—Μ ή 12η Αύγβΰστου, Ν—Ο ή 13η Αύγβύ τβυ, Π η 14η Αύγβόστβυ. Ρ—Τ ή 16η χαί Υ—Ο Α 17η Αύγβύ —Δια νά ε>ποχτήσ·υν χβ βχ·
  λεΐα θρανία.
  'Υηβ τοδ ίίηουργεΐου τής Παι
  ε(ας προχηρόχβη δημβκρασΐαι
  ίιά την καταβκενην 300 Θρ«ν1«ν
  ιά τα διδακτήρια τής Ηπείρου
  00 διά τα σχβλεΐα της Κρήτης,
  00 διά τα διδ«Λτηριατί|ς Φρα-
  κης χαί 1000 διά τα οχολεΐα τής
  Μαχβδβνίας,
  —ΑΙ (ΐτισϊθλκΐ
  0 ΙΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΛΥΔΑΚΗΙ
  ΕίβικευθεΙς έν Γερμανΐα είς
  τα νοσήματο Στομαχου έντέ·
  ρων καί "ΗπατοΓ, Οέχεται
  τούς »αοχοντσς έκ τοθ πεπτι
  κοθ συστήματος έν τω (ατρε'φ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμαρβς.
  'Αριθμ. τηλ. 7—93
  ΠΟΛΗΙΤΑΙ οΙχΕοι χαινοιι^ς
  ηβρτιζομίνΐ) έχ τεοοάρων δωμα
  τΐων μιτά χώλ χιιμένκ,ς ιίς τ
  χ··(·ν 'Αγίαν Ββρβάρβν. Γράψ*
  τε χ. Ε. 2. Πέοτ Ριοτάν 'Αγίαν
  1-6
  Τβυ.
  Δι' άκβφπαειις τοδ ύπουργεΐου
  τής £υγχοινΝν(«ς, ανατίθεται η
  &ηηρεο(« άνταλλαγής μετά τβΰ
  {Ντεριχοδ έκιβτβλ&ν μετά β>βη·
  κμένης «{Ιας «1ς τα τ«χυδρβμι·
  χά νραφεΐα 'Αθην&ν. ·εοβα^βνί
  η(, Οειραιβ$, Οατρβν, Χοτνίβίν,
  ΉραιιλεΙβυ. Ρεβύμνου, Κερκύρας
  £ύρου, Μ»τιληνας, ΧΙοι», Χ ά μοί»,
  Άλε{ανδρβυηόλΐΝ(, Καβάλλας,
  Βόλου χε»Ι Καλαμβν.
  —-Θείον κήρυγμκ.
  Αυριον Κυριακην 11 τρέχοντος
  καί κατά την θείαν λειτουργίαν
  θέλει κηρύςει τβν θείον λόγον έν
  τί» Ίερψ Ναφ τβδ 'Αγίβ» ΕύμενΙ
  •υ Φβρτέτσκς ο Ί(ροκήρ»( κ. 'Α
  θανάσιοβ Γαλιτκ;, κεριβδεύκν
  *ντιπρ«σ»ιπβς τβυ ΒρηαχευτικβΟ
  περιοδικου Α «Ζωή».
  —Πρόσκλησις έτηβίας γινι
  κης σι·ν>λιύσ(Νί τί)$ 4η*
  νώσιως βντισφ«ιρ(βΐΝ£ Ή-
  ΧυγκΜλεΙται ,έτηαΐα χτιχή
  γενικη αυνελε»οιβ τ&ν έχβντιιν
  βιχαΐΜμ* ψήφβυ μελ6ν τής 'Ο»
  γανώοεΗ{ 'Αντιο*αιρ(βεΝς Ήρα
  κλεΐβυ 4ν τψ περικτερε> τής Όρ
  γανώσεΝί την 19ην ΊουλΙβυ έ. ί.
  ημέραν Δευτέραν χαί ώραν 7
  μ. μ. χαί μη καταρτιςβμενης της
  νβμίμβυ «καρτΐας την 26ην Ίου
  λίβυ έ. Ι. Αμεραν Δευτέραν καΐ
  ώραν 7 μ. μ. ίνα άηβφαοΐσα. έηί
  των κ*ΤΝθι θεμ&τνν:
  1) ΛβγβδββΙα χά Ι ψήφισις ηε
  ηραγμενΝν ληξάσης χρησειΐ(. 2)
  Ψαφιβις άιτολβγιομοι* τής λη(«
  «οί χρηβεν( 1936 καί πρβΰπολβ
  γιβμβυ τής νέβς 1937. 3) Κκλβγη
  έλεγκτβν διά την νέαν χρήσιν.
  4) 'Κκλβγή νΐβ» ΔιβικητΐΜβδ £υμ
  βουλίου.
  Έν 'ΗραχλεΙν * Ιουλίου 1937.
  Ό *ΐρβ«ύρος
  Γ. ΒοΤλας
  Ό Γραμματεύς
  Έμμ. Περάκης.
  ΕΝΟΙΚΙέΖΟΝΤΑΙ δάο άκοθ«]
  χαι εκτάσεως τ) μέν μίκ 260 τ. μ-
  ή Βέ 4λλΐ) 110 τ. μ. (ΙχΙνητβν χ.
  ΚοχχέοΊι.). Πλΐ)ρονορ(βι( ιηφ' ^
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοσφεΤα Ιναντι Πολ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σσββάτου
  10 Ιουλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ Ρ0ΙΣΙ1ΝΙΚΕΚΙΛΥΦ9Η
  ΙΕΑ 2ΥΝΟΜΟΣΙΑΙΑ ΤΙ ΤΟΥ ΣΤΙΛΙΝ
  ΕΓΕΝΟΝΤΟ Ν ΕΙ Ι ΣΥΛΛΗτΕΙΣ
  ΚλΙ ΕΞΕΤΕΑΕ.ΟΗΣΙΝ ΟΟΛΑΟΙ
  . ΚΑΤΟΠΙΝ 2ΥΝΤΟΜΟΥ ΔΙΑΑΙΚΙΣΙΑΣ
  Απέτυχον αί έπιθέσεις των έρυθρών.
  Ή σύλληφις Ρώσσου ναυάρχου Βίτκωφ.
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου.—Τη ■
  λεγραφήματα Ικ Σαλαμάν
  κάς βεβαιούν δτι ή «ρο
  σκάθεια τβν βρυθρβν είς
  τ6 μετωκον τοθ Έσκοριαλ
  έ οίκτρως.
  ά
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άντα·,
  ηοχριτοθ μ»ς).—Τήλεγραφούν έ« Βαρ ■<»« ο αοβίας ότι ή Γκ«π«οΰ ανεκάλυψεν είς βΔΙβ ϊβΐ χ ρ Τα αθηκά στρατ«ύματα ήδη ά «δ τοϋ ά«ο γεύματος ή βέ «Ιναι ό.«ολύτε*ς ο ιής καταστάσεως καΐ ένετυιιαν δβι μόνον ν απομακρύνουν τ6ν εχθρόν *κ *·· θΐσεε,ν, άς εΙ*« λάβ ή καταλάββι νά ««κτβίνουν Μόβχαν νέαν σονωμοσίαν στρεφομέ- «1« νίο* βαθος τώς γραμ νην εναντίον τής ζωής τού Στάλιν τόν μας των. ΑΙ άΐώλειαι τβν νην εναντίον τής ζωής οποίον οί αυνωμόται είχον όρκισθή νά έξοντώβουν. Είς Μόσχαν, Αενιγκρά·, Κίεβ«»ν καΐ άλλας πόλεις ένηργήθιτσαν σήμε¬ ρον πολυάριθμοι συλλήψεως. Λέγεται μάλιβτα δτι αρκετοί έκ των συλλη· φθέντων, οΐτινες χαί έφέροντο 4ρχη· γοί τής ανακαλυφθείσης συνωμοτικής κινήσεως, έτοφεκίσθησαν είς τας φυ¬ λακάς κατόπιν συντόμου διαοικασίας. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΑΠΕΛΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥ2ΥΙ0Η0Υ λΙΤΒΙΝΐΊΦ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άντα· πονριτοθ μας). —, Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έχ Μόαχας βεβαιούν ότι ή σύζυ- γος τού Αιτβίνωφ απηλάθη έκ Ρωβσίας ώς άνεπιθύμητος είς τό καθεβτώς. Ώς γνωστόν ό Λπβίνωφ φίρετοτι οιαζευ- χθεΐς την σύζυγον τού. Έπίσης υπό τού Στάλιν ελήφθη έπιστολή τού έπιτρόπου των Εξωτερικών βιά τής οποίας ούτος άποδοχιμάζει τάς ενεργείας τής ουζύ· γου τού. ΣΥΝΕΤΡΙΒΗ Η ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ 1ΝΤΕΠΙΟΕΣΙΣ_Τ1Ν ΕΡΥΟΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άντ» ποχρντού μας)· —-Τηλεγραφούν έχ Σα· λαμάνχας ότι ή τριήμερος επί θε αίς των έρυθρών είς τό μέτωπον ι ής Μ»©*. £τη< βυνετρίβη όλοβχερώς. Οί έρνιθροϊ ύπε χώρησαν έξδλωνντών σημείων, οίέπχ ναστάται ,ίΐ άντεπιτεθέντες . κατέλαβον ωρισμένας τοποθεβίας είς οιάφορα. επί κατρα ^σημεία τού μετωπον, αταθερο τιοιήσαντες τας θίσεις των» ΗΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗ ΠΡ0ΕΛΑ2ΙΣ ΕπΑϋΤΙΟΗ ΤΟΥ ΣΑΜΤΑΝΤΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άντ». ποκρποθ μαςϊ.— Καθ' α αγγέλλεται έχ Παρισίων τα στρατεύματα των έ παναστατών τα προελαύνοντα , εναντίον τού Σαντάντερ μετα φόν ι* ήν μάχην ά¬ πω θησαν τούς κυβερνητικούς, χατερχό μενά ήΊΙη πρός την πιδιάοα διά τής οποίας θά ηροχωρήοουν κρός ι ήν πό· λιν. Οί έρνθροί όμολογοθν ότι ή θέ· αίς των είς τό μέτωπον τού Σαντάν· τερ είνε Βυαχερής. ΕΒΑΜΗΑΒΕ ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟίΛΝ ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΙΗΜ. ΜΕΤΙΞΔΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τοδ Ανταποκριτοδ μ«() —Έ«ιβαίν«ν τοδ «ντιτορκιλλΐΜοϋ «Λ» «ν» επανήλθε οάμερον την μεσημβρίαν ·π·βιβ«οβε)( είς Νέον Φ«>ηρ·ν Α ΠρνΒυ
  κ·υργ·ς ν. Ί. Μκτ·{ά{ μετα τβν συνοδευ
  οντε,ν αυτόν υπουργόν κ. κ. Δουρέντη,
  Μκσυρμπούλΐ) κ«1 Παπαδήμα.
  κυβερνητικήν κατά τήνιλή·Θη Οκά όργάνων τής
  μ<*Μην ταύτην Οκήρξαν μι·' ΓκΐμπεοΟ ό ναοαρνος |1τ γάλαι ΟΙ κυβερνητικαί ■ε^εΐρησαν χθές νά «κιτι· θοθν καΐ είς τί» Πόθο Μ*λάν κο, δ «ου συνήφθη αΐματη ρά μά*η κρός την Βιεύθυν σιν τοθ Παντάνι καΐ Γκου αντΑλ Μοντίτο. Ώς τονίζη τδ άνακοινΜβέν τί}ς Σάλα μάνκαε;, καί <κεΐ άβεκρού σθη έκθεσις τ·ν Ιρυθρβν. Νεώτεραι «ληροφορίαι Ικ Λονδίνου βιβαιοθν χά μι ταΒοθέντα ϋκό οθ Ιακιινι κοθ «ρακτορείου Ν«τονμ<ι —Κουκουμίν, καθ' ο: συνι κω·, διοικητής τοθ σοβιε τικοθ στόλου τού ΕΙοηνι κοθ ΏκιανοΟ. 'ΑγνοοΟνται οί λόγοι τής συλλήψεώς τού, ή είδησις δμως βνε «οίησε κατάπληξιν είς τό Βλαδιβιστόκ καΐ «Ιο δλην «ήν Ανατολικήν Σιβηρίαν, διότι ό Βίτκωθ ιθεε·ρεϊτο «κ των ΙσκυροτέρΜν σοβιε τικβν -αρανόντ»ν. Πλήν τοθ Β(τκ«φ, συνελήφθησαν καΐ άΐλοι άνώτεροι αξιω ΑΝΑΜΕΜΕΤΑΙ ΑΓ0ΗΙ&ΑΙΙΣ ΤΟΛΠΟΤΕΛΕΣΜ1ΤΗΣΣΗΜΕΡΙΝΗ! ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΟΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ 1ΠΟΤΥΧΙΔΣ ματικοΐ τοθ έρυθροΰ στρα Ή έξημέρωοις των άγρίων δένδρων, Έγκύκλιος τού Έπόπτου 'ΑγροΦυλακής Κατόπιν των τιροσφάτως | *οιθμ.ον τΛν έλαιοδένορων τσ βοθεισΛν όπό τοθ όπουργκΐου | ότιοΤσ «Τναΐ δυνατόν να φυ ττΐς Γεωργίας όοην©» πρός τας κατά τόπους Γϊω αρχάς καΐ τάς υπηρεσίας ό γσοφυλσκτ]ς σχβτικΛς μ έ τον* Εμβολιασμόν άγρίων Αένδρων ϊΐς την διαιθρον, ό έπόπτυς άγρο·υλαχτ}ς Ηρακλείου κ. Έλ. Παηαγιαννά'ης άττηύθυ νεν εγκύκλιον διαταγήν πρός τοός αρχιφύλακος τής περΐφβ ρείας Βι' ής τιαραγγβλλβι νά τοθ υποβάλωσι τ6 συντομώτε ρον άκρ βϊΐς κατασιάσεις έμ φαινούσας τα ύπάρχοντα καθ* δλον των νομόν αγρια δένορσ, τθς άοένδρους ίκτάσΕΐς, τόν τευθ?σ μέλλοντι» ώς κα( τα σαν άν,Χη ' σ^βτικήν πληροφο ( Αέά ί ρ(αν φ καιατοττί σο πλήοως την όκησβσΐαν έ ΐ(Ι των ζητούμενον στοιχε'ων κοΐ των άναγκθν τής ύτταΙ θρου άπό άκιίψίως νέων οεν Λροφυτβι5>ν καΐ έξημβρώσεως
  άγο'ων βίνορων.
  ΠιραΧλήΧ,ως ή ενταύθα
  οττηοεσία άγρπφυλαχης άπηυ
  Γ
  η γρη
  θόνθη βΐς τΛ' Γβωργικήν
  ριφέρριαν ΉσακλΕΐου επί 'ώ
  σ*οτώ νΛ λη^θβ άιιό κοινοϋ
  φροντίς δια την &κμάθησ>ν
  βίς τούς αγροφύλακος
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου Ι τού άντα.
  τοθ τβς "Αβω''Ανατολής^ ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  ' Παρισίων καί Λονβίνου άναφέρουν
  ~ δτι άναμένεται έ*εϊ άγωνιωοώς τό «■
  ποτέλεσμα τής σημερινής συνεβριάσε·
  ως τής έπιτροπής μή επεμβάσεως.
  Ή έπιτροπή μή επεμβάσεως ήοχιβε
  συνεδριάζουσα την 1 1 ην πρωϊνήν τής
  σήμερον, π&θανώτατα δέ ή συνεδρίαν
  σις ονύ'ής θά εξακολουθήση μέχρι των
  τελευταίων νυκ^ερινών ώρών καθ* οίον
  γεωπόνων τοθ τρόπου τοθ ^χ άναγνωσθούν χαί 8ιάφοροι έχθέσεις
  ί^βολιασμοθ των άγρίων δέν ,ων έμπειρογνωμόνων.
  Αρων καΐ ^ί|; φυτεύσεως νέων Κατα τάς υπαρχούσας πληροφορίας
  όκωροφόρων έκ των πλέον εύ ,£ς περίπτωσιν άποτυχίας της έπιτρο
  οοχιμοόντων είς τος οιαφό η^ 4£ς .ο νά καταλήξη είς θετικάς κ«ί
  ρους πβρ-φΒρβΙαο τοθ νομοθ. όμοφώνους άποφάσεις προσεφέρθησαν
  ΕδΘύς ώ; ύκτβΧηθδσΐν α( να μεσολιβήσουν ώς δ'.αιτηταί επί των
  ζητηθεΐσαι χατοστάσεις 6π6 άπόψεων των ενδιαφερομένων θυνάμε·
  τθν αρχιφυλάχων, θ' αρχίση, ών αί κυβερνήσεως "Ολλανδίας καΐ Χον·
  καθ' α -ληροφοροόμεβα, 1 έ ηδίας.
  Φαρμογή τβν βοθβισών ή^η ■.......... —■»««—"————ε————»·
  όΒηνιδν.
  μβγάλος
  Λγροβίν
  ύτό τοθ ΰηουργείου
  'ΥιτολογΙζεταη βτι
  σχετικώς άριθμός γ
  ορων θα έξημβρωθβ καΐ δπ
  ΘΛ δβνΒροΦυτευθοθν μεγάλαι
  έκτάσεις.
  ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  • ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  &ΙΑΤΙΜΚΙΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΣΗ10Ν
  ΤΩΝ ΠΟΑΟΥΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ίΔΙΩΤΩΝ
  Πρός τιύς οΐκβνβμινβΰ; Ιφ&
  ργ4ςί ^
  Μη4 «4 τβν Ιίκβτβν. Σνμγ&χος πρίς
  ό λί Ι ή ώ
  Καθ' ά πληροφορούμεθα οήμι
  ρον τέ ,απέγειιμα αφιχνιΐΐαι έν
  ταθθκ βτμοπλιΓ»4ς κροχιιμένου βατυνβμικίς αρχάς έχβινβπβιήθι;
  νβ μεταβή ιίς ·Αγι·ν Νιχ4λα·ν *?μ·δί«ς πρός έηιδ'ωξιν τ<|ς έ Ινθα θά π«96θ^ »ίς τα έποκα | Φαρμογ1|ς τού πίνας ΙμφϊΙ'ων τ*ν αίντιον Λ«οΐ(θ'»'ι0ν 6 Γεν. Διοιχ^ς Κιήιτ,ς *·--,.... . - -. ,, τ-ς Σφ»*ιαν&%ψ. Ιίίς "Αγιον Νι τόν εν λίγφ πίναχα ή πώ)ηιις «ίλαον ώς ανιγρ^ψχμεν χ6ές μΐ'*νοήμ»ν ΙπττκίηετοΐΕ δκί ϊν«τ*ν έηίοκς 4 Ν»μίρχτ}ς Ή,·[ί τόςχίτιβθί τιμά-: Τβν 0.50,λ. άντΐ 0,80, τ<|ς 1 δχρ. βντί 1,60, τβν 2 &ντΙ 3, τκν 3 άντΐ 4 50, τΑν 4 άντ Ι 5.90, τβν 5 αντΐ 7. 30, τβν 6 άντ Ι 8 80, τ&ν 7 άντ Ι 10.20, τβν 9 4ντΙ 13 40, τβν 10 άντ Ι 15. τβν 15 ά«-ιΙ 22, Τ»ν 20 4ντΙ 29.20, τ*ν 30, βντΐ 43,50 ΐ&ν 40 άντ! 57,50 χ«Ι τβν 50 4 τί 72. ραχλι(ευ χ, Ανδρ. Μαρχελλος ναΐ 4 Δ^μαρχος χ. ||. Γιωργιά !ης. Έπίο^ς ι(ς Άγιον θά μετββιθν 4 η-όιδρβς πολιμιοτβν ' Ή;οχλι(οΐι γα πολλοΐ άλλοι ί&ιβται. χκΓη ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΤΟΥ ΛΓΡΟΝΟΜΕΙΟΥ <Γ. ΜΥΡΩΝΟΣ Τί άγρονομιΐβν 'ΑγιΌυ Μίρ» νο; ώ?ιοε τάς κάτωθι Βιχαο'μ^υ άγροζημβν ιίς την κερΐφέρειά τού χατά τοντιέχ. μτ]να: Τή 12 ιίς Βίθτις, την 13 ιίς Κοι %ϊζ, ήν 14 είς "Αγ. Μάτην* τή 16 ιίς Βινεράτο, την Π ,ί( Άνω Άαΐχις χά Ι ν». 19 είς Κροκοβ Η ΕΚ&ΡΟΜΗ ΓΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΕΚΠΙΙΑΕΥΤΙΚΟΗ Χθές μας Απεστάλη έκ Μη λβθν τοθ ΠηλΙου τό κατω:£ τω ιηλεγρθφημα των ΚρητΛν έκτΐσιο(υηκΑν έκΒρομ/ων: «'ΕαημερΙΒα «Ανάρθωσις Ηρακλειον. ΈκορομεΤς ΰγβι αΐνοντες σττολσμβάνουν όνει οώδεις καλλονας ΠηλΙου. Ά λοΐζος». ΑΝΑΜΝΗΣΤ1ΚΗ ΠΛΑΞ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΑΣ ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΟΥΣ Τέ δικυργιΐον τ<(ς ϊ^γχοινωνΕας διά τηλεγρα |άώώ τάς οίχογενείας | ρ ς ς ιβν *λ& «οί κολΐμονς κιοέντνν ή ίπβοϊήποτε θανίνιβν Τ. Τ. Τ. δπβλ/ήλβν, ϊπ»ς άνακοινώοβ οί ιό ταχΔτιρον ιίς ιό Γραφιΐ·ν τοθ χ. 'Γνυποιιβ γβθ ιέ ίνίμΒτΒ τιύΐην μετά «0 βαθμβθ ίν Ιφιρον Ιν τε τί κολιτικΐ χαί ι| στρΒΤκβτικϊ θηςρια'α χαί υίοης αλλης λικτβμΐΜΐας ϊαον άφοΐιί χον ύ «όν, χρόνον χαί τρέκον τ·β θ^άτβυ ο&ιβν, κροχκ μίνευ νά οιβ% έν 'φ «ιρι{ί)φ τιθ ΚεντριχιΟ Ταχι» ΒρομεΙου ΆΒ^ν§ν ά*ημνΐ)3τιχή κλίξ αύΐβν. αι τιμαί τρμ ααευροΠΓαιΊρΤου Κατά τ^ν χθΐσ.νήν της συνεδρίασιν ή έτπ κή επί των βιατιμήσεων προέβη είς τόν χοθοριομόν των νέων τιμων τβν αλεύρων καΐ τοθ αρτου ώς έζης: 'ΑΧίυρσ λευκά κατ' β*αν βροχ. 12,93, «ιτυροθχα 11.33- Άρτος λευκός οραχ, 11,70, ΐπυρςΟΜος 990. Ο Δ Α» Μ Ο- ΔΟΧΕΙΟΝ Δι' έγχΗΧλίου τού πρίς τάς τι λιονεΕκχάς αρχάς το δποιιργεΓβν (■ν ΟίκονομΐχΑν χοινοποιιΐ άπί φασιν τβν δκ·υργβν Γεωργίας χαί 2«·νομιχβν άναφιρουμίνϊ)ν ι!ς 1 έν εφαρμογήν τβν έλαιχΕοτων τοθ βαομολογιΌυ δαομβν ΙηΙ βοχιίων καντίς 11 {ούς χομιζομένβν χαί χ^μιαβέντβν άχό 1 'ΑκριλΙιυ 1937 5πβ τής Αγροτικάς Τρηηέζ-ς έχ χωρβν μή ουμβατιχβν χά Ι κεριε χονχων άτελτ] 115»} Βιά τάς άνάγ χκς τ<)ς Γεωργίας. ΔΩΡΕΑ Ε{Σ_ΤΗΝ Β1ΚΕΑΑΙΑΝ Καθ' < πλΐ)ροφορς6μιθα 4 Διευ θυνιής τεθ Μίΐισιίου μας χ. Σπυο. Μαρινάτβς άηέοτιιλιν ιίς την Βι χελαίαν Βιβλι&θτ)χ-ν χ*Ι πρίς ύ >
  πλ·ϋΐ.ομον
  ό έ
  17 άντίτυηα
  μ )ς άτ
  •όρον έργαοιβν τού περΙ
  — Εηίοιις 4 χ. Ν.
  χ^ς 4πίοτΐΓλιν ιίς την
  βλι·8ήχψ άρχιτά Ιχ
  ΜΗ με ΕίιοχΒ(··νς
  ΙΒίαν βι
  1>γ»ν
  ΤΟΤΐΜΕίΟΝ ΓΕΩΡ. ΑΙΦΙΛΕΓΟΝ
  ΚΑΙ ΑΙ ΕϋΠΡίΞΕΙΣ ΤΟΥ
  Ή Γενική Δ ΕόΡυ σις Φορο
  ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ
  II
  ΣΧΕΣΕΙΣ ρΝΙΙΣ-ΡΩΣΣΙΔΣ
  ΑΗγΧΟΡΗΣΕΝ Ο ΙίΠΟΝ ΠΡΕ^ΒΥΓ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού «ντα
  ποκριτού μας).— Έκ Λονδίνου αγγέλ¬
  λεται ότι οί σχέαεις Ίαπωνίας καΐ Ρωα
  α£ας ευρίσκονται πάλιν είς κρίσιμον ση
  μεϊον λόγω των αημειωθέντων νέων έ< «σ,ισοΒίων παρά τόν ποταμόν Άμούρ. ·ϊν»ύ'( ώσ «οΤΰ-αλλήλουί <Ο έν »«οσχ*Ί«πων επιτετραμμένος <ρέ Χ9ΡΗΓΗΣΙΣ ΔίΝΕ'ΩΝ ΥΠΙΛΛΗλΟΥΣ Η ΕΙΣ Τό ο-ουργϊΐον τη; Γ«ωργ! άς απηύθυνεν ποός τάς Βοσ κάς αρχάς τοθ Κράχους έγχύ κλιον Βιά τής όηοίας άπαγο ριύβχαι ή χορήγησις ΑΒβιων ύ «»».,- .- «« Ρεται «ναχωρήσοις είς Τόκιο προκειμέ διίοχονται χΐνΡόνουΰ Ικ ν?° ν* λ*6η«τενείς όβηγίας της χυβερ καΐ πρέτΐβι οί βασι ν»1···»5 'θ0 επί τής διευθετήβεως των έ πεισοοίων. διότι την εποχήν αυτήν τα βά ση κο( ύκαλληλα νβ ευρίσκωνται είς τάς θ>σβις των.
  Ο ΠΡΟΣΘΕΤΙΣ
  Φ3Ρ0Σ ΤβΥ ΕΛΙΙΟϊ
  Δ/ Ιγγοάφΐυ ττ,ς πρός την 'Α
  γροτιιή, Τράηιζ-ϊν χτ]ς Ελλάδος·
  ή δίΐύίιινσις έγγε'ου φορολβγΐ

  II
  ι ά-«γ'ω)!ζΐι ώ; δ
  χον ιίοπραχτίμενον &ττΐρ ο<ίΐ<[ς ποΐαθιτον επί χιθ έλκ(·υ φίρον Κατ' ακολουθίαν ιυ:ος Εέν ίδνα χαι νά έξαιριθς τής ποείλιπομί 5πο τοθ δπ" άοιθ. 424 αναγχ. λογισς έκοινοποιπσε πρός τάς νόμοιι μιιώβιω;. Ώ, γνωμοίοτϊ ή &νω'ΐρ(β οπη-,ιοίοι τ«0τα έξυπα ύ έχ τβθ Ιχι ή Τραπέζα έμ ώ δάΒ της βι' αρχάς 65ηγΙσς γνωρ ζβτσι δτι δέ χιύιαι έχ τβθ Ιχι ή Τραπέζα έμ όν νά εξακολουθήση ή ίΐσπρα φκν'ζεται ώς διάΒοχος χβν άπό ξις τίς προοθ^ου είσφομβς ^ άώ βέ ξις προοθ^ου α λ << — / ΐ» ■ ■ ί "-1- ----------—» -π» χβτβργτιθέν Οτέρ τοθ Τσμείου Γ£ωονι«Λν των γεαργιχβν Β-μοαΓων Τρβπι Ασψαλειθν επί τΛν έξαγομέ ζβν χαΙ Κοινυγιλβν Ταμείον Κρτι νων^ μετοφερομένων σύ<ων. ,ης τβν όιιοίω^ τ« χεγαλαΐκ πε ~ ' ριτΐλθβν είς αδφ ώί προιχοϊίτΐ) Η ΒΟΡΤΗ (<>'(·
  ΤΗΣ 4ΐς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ^«^^^νν^~
  Καθ' ά πληοοφορούμεθσ, έξ
  4'άστου νομοθ ιής Κρήτης θά
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚιΊ Ζ2Η
  η
  γίνη έπιλογί) βέκα (ύσταλων
  βρακοφόρων ςϊίΐνες μετά λο{
  κων μουσικων Κρήτης θά ά
  ναχωρήσουν " "θή
  ΑΙ έν τή άγβργ μας κυμανθεΓσαι
  . . ..____Χθ«ϊ τιμαί των διαφόρων ίνχωρΐ
  Β," "Αθήνας Την «ν τΐροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  1 Χονδρ. Λίαν.
  12.50 16.
  10.
  λόβουν
  τάς έν Αθήναις γενησομένας!
  έιρτάςέπΐ τβ βπετείφ της 4
  Αυγοοστου.
  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ
  Τπο τοθ 'ΥπουργεΙβιι τβν 02
  χονβμιχβν έχοινβποιήθτ, κρβς τίς
  Δημοσίας αρχάς τοθ Κράτιυς ίηί
  φααις δί ή; χαθορίζονται α! άπο
  δοχαΐ τβν έκτάκτην ϊημοσ'ων π·
  λιτιχβν δπβλλήλ»,» τβν έχονΐβν
  δβθμολογιχήν ή μιοθβλογιχήν άν
  ι, κοινα
  ,. ραφινέ
  2ϊ*π·.ν«( λευκοΐ α' 27.
  ·· .. Ρ' 25.
  ., πυρηνβ*. α' 23.
  .. Ρ' 21.
  „ μουρνίλ, α' 83.
  Ρ' 91.
  τιοτοιχΐαν κρός
  χοιβύτους.
  χους
  ΟΝΟΜΟΣΠΕΡΙ «ΙΓΙΒ7ΣΚΗΣ
  Δι* έγγραφον τού πρός τό όφυ
  ΐτοιιργιΓον Δι^μοαίας Άοφαλείαί,
  ο 6ηουργιΤ»ν τ«)ς Γιβργΐοτς ζ—·■*;
  ήν αρωγήν τού Να τ&Οτο ένιοχύ
  οη διά τβν δργάνων τού τιι)ς Βα
  θινοι 'Αρχαν. τό μίστατον
  ,. ΜαλεβυζΙου
  Μίταξα
  Κοοκοόλια
  ΔΕκταμος
  Δβρματα βιδέλα
  "Δρ,, β
  β
  βακετα
  ., βαρεία
  νοθερματα α'
  β'
  ΠροβατοδίρμαΓα
  Άρκαλοδίρματα
  Μαλλια
  31.
  29.
  27.
  25.
  27.
  25.
  50
  β
  100-60·
  60-120
  350
  45
  ΒΟ
  88
  40-10
  00 -98
  50—60
  180
  Β8-45
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
  Ο ΝΕΟΣ ΟΡΓλΝΙΣΜΟΣ
  του γπονρχειον^π α ι α £ ι άς
  ΑΟΗΝΑΙ 9 Ί»υλί·υ (τβδ «νταποκρι
  τοδ μ«5)—ΕΙ, την βφημκρΐδα τής Κυβερνή
  ακνς έίηρσαιιυθη σήμερον λ νσμας δια το&
  όπσίσυ τροπσποιεΐται Α όργανιαμός τ·9 ώ
  πουργεΐου τής Παιδείας. Δι* τοδ νέου ·ρ
  γ«νιομ·ΰ ίηίρχοντβι β«οικα1 μετβρρυθμΐ
  σε·ς ■({ την διοίκησιν καί την λΐιτ·υρνΙ«ν
  τού «ΰπουργείου τής Έθνικϋς Παιδείας χ«|
  των ©ίηθχε«μ«χωχ» ίπως μίτονομάζΐτβι
  Η ΓΕΡΜΑΗΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
  ΝΙ Κ4ΤΑΑ4ΒΗ ΤΗΗ1ΥΗΡΙΔΝ;
  ΑΝΕΠΙΒΕΒΙΙΟΙΟΙ ΦΗΜΑΙ
  —,ΘΗΝΑΙ 9 «Ιουλίου (τού άνιαπο-
  κριτού μας)—Τό Αθηναϊκον Πρακτο
  ρεΐον πληροφορείται ικ διαφόρων εύ·
  ρωπαΐκών πρωτευουσών ότι εκυκλοφό¬
  ρησαν σήμερον ευρύτατα φήμαι καθ' άς
  η Γερμ.*νία έτοιμάζεται να χαταλάβη
  αιφνιοιαστικής είββολής τήν Αύ
  Αί φήμαι^ ««,„ ένέτέινάν ϊτι
  «ερΐασότερον την ύφιβ·β«μένην νευρικό
  τητα τής βιεθνοθς κοινής γνώμη, *Γΐ δ
  Τιμαί Συναλλάγματος
  'Δνορο Πβλησι*
  110.10 111.10
  Κορώνα Σουηδίας
  Φά Γλλ
  ΕΤ0ΙΜΙ2ΕΤΑΙ Κ
  II
  ΤΪΕΪΣ
  ΡΡΓΑΗΙίΜΟΙ Τίϊ ΠΑΚίίΙΗίΗΙΟΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου
  0
  άντ»
  Δ * ^εκοινώθη άπόψε ότι έ-
  ΐ«»«μ.*ζ«·**ι ό οργανιομό ή 6
  ϊ ργ ς ϊα Κορώνα Σουηδίας
  ΟΙΧ(Ο( ίΐίβλλήλους είς ιήν Κρσοπά Φράγκον Γαλλικόν
  θείαν ιε»ν %ς έφβρμο^ς ,«ν νέ ί^^^

  ··*τε«τ
  ΓΤ·
  "*