94512

Αριθμός τεύχους

4611

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

11/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΛΙγύπτοο
  Ιτησία Μοαι 3
  ίξάμηνος 9
  'Δμβριχτ,ς
  Ιτησία Βολ. 16
  Ιξάμτινος » 8
  Τιμή
  ■ατα φύλλον
  Δρ. 9
  ΚΥΡΙΙΚΗ
  11
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Οβ,ΟΧ θ
  ΤΙΠΙΤΙϋΙ ΙΝΤΗΤ1Ι ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  Η βΙΕΟΝΗΣ
  (ΑΙ ΤΟ ΕΞ
  Ε«β' Μ ν στιγμήν είς τό
  Λονδίνον κατ·β4λλ»τβ»-«πε
  γννομένη προσπαθεία προ;
  Ιντοκιβμόν Μβί τερματισμόν
  τΐίς ΊβπανιχΙ,ς πυρκαϊά; διά
  να σ»»Βί, 4 Εύρβίκΐι ·«· τ·ύς
  βινουν·νς νέβυ πολέμου, είς
  άλλον τ·μέα καταβάλλεται
  &λλιι ίπίοηί οοβαρα πρ·ακ«
  θιια πρ·( διευθέτησιν τβν
  μκταζύ τβν διαφόρων κρα-
  τβν ·Ι«.·ν·μικΒν ανταγωνι
  αμ&ν «αί επάνοδον είς τό
  οόατημα τβν έλιυθέρων οΙκ·
  νομικβν καί έμκορικβν β··
  αμβν. Καί Α προσπαθεία βύ-ι
  τη ίχΐι έζαιρκτικ&ς μΐγαλην
  σημασίαν. Διότι έ·ν • ιτ·-1
  φευχΒι] η επέκτασις τ·δ πυ·
  ρός μ«Ι Ι{μ τβν Πυρ£ηνα(ων|
  Μ«ί επέλθη συμφωνία τβν
  κρατβν επί τ·0 ·ίκβν·μικ·0
  κιδ(·». τέτ* * κίσμος ·■
  γνωρίοα 4σ·«λβί νέαν περ{·
  ·δ·ν ·δι«τ«ρακτ·ν, ομαλΒΐ,
  εΙρηνικΙ,ς κ«1 οημισυργικΐ,ς
  ς
  Φυαικότ, αντιλαμβκνομι·
  β· κ)Αί*·, πίβας δυσκ·λ(α$
  β» βντιμΐτνκΐοα η πρβσπα·
  θκια αύτη καί είς ποβα τι
  ρασηα έμποδια Βα κροακρού
  οο- Ε«. δέν αναμένομεν νβ
  έπέλ.βη. είς τό λίαν προσεχές
  μέλλον συνεννόησις.
  Γν»ρ<ζομ<ν αλλωση ·τι η ■η·ο:·λη «·& Βίλγου κρωθυ π·υργ·Ο κ... Β«ν ΖίεΑανί, · ίκο.ος μετέβη ίΐ όνοματος κιι. τί.ς Αγγλίας κκί Γαλλί¬ α; ·Ι( Αμερικην δια να σ«· ζπτ6αα μιτα τ·0 πρόεδρον Ροδσβκλτ την σύνκ;ηαιν μι· άς παγκοσμίου οίκον ομικής ουνδι«ακ<ψΐΗ{, αν δέν απέ· τβχΐ τκλ·.Ν(, ίέν «κέφΐρβν ομω; καί τα προσδοκώμινα ακοτελέοματα. Ό πρίεδρος Ρο&σβιλτ εφάνη λί«ν έκινυ λακτικος κ«ί *φηκι νβ 4 ν-, νοηΒ& §τι ή μιγβλη Δημ· κρατ.α τής οποίας ευρίσκεται επί κεφαλής ίεν θα εδέχετο νβ άναμιχθΒ *·ί *■ ιύρωπαϊ κα ζητήματι* κα. ν' αναλά βθ την πρωτοβουλίαν της συγκλησισ οΐκονομιχης δια σκίψΐΜς—οκως «ϊχι ζητήση κ«) ο καγκελαριος Χίτλΐρ— κρΐν τιρματισβϋ 4 Ίσπανΐ' κη τρανωδία Έξ αλλου ΐΐναι τ·ι·ν αγρι·ς σήμερον · ·1κ· ν·μικ·ς έθνικισμό;, ιΐναι τέ σ·ν&κ·μκτος κα) ακλιιρος • ·1«·ν·μ»κ·ς,4νταγ»νιβμ·5 καΐ εΐναιι τ·β·ν ύψηλοϊ τα τΐ(χη νβν «ρ·οτατε»τικβν δαβμβν π·ύ Ιχσυν ανεγείρΐι ■Ι{ τ* αύνορκ των βλα τ« κρ«ΐη. Ε«1 Ιπί πλέον ύφίστα Τ«ι τσθ«ι ·1κ·νομικα1 καί ν·μΐ0μαπκαί διαταραχαί κκί ρΐυατάτη;, ώ»τΐ^ νβ κβΒίβτβ τβι Καιρΐτικβς δύβκ·λ·ς 4 *κβν·δ·Β της διΐθνβδς βίκβ- νομικϋ; ζ«3, καί τβν α» ναλλαγϋν είς τ·ν ομαλόν, ηρ·μ·ν ρ»Βμ·ν. Εΐνβι δ! τέ οη 4 σύγχυσις κ*. 4 ·κατα βτβιοΐ», ώΐτΐ ϊκμ( λίαν ηρ·α φυβς ιΐκιν ίσχάι«{ β κρύην 'Αγγλος ύα·ιφγ·ί τβδ Έμ«· ρ(·» Μ. Ρβνβιμβν «*ηό 4μ«β άίΐίψΐκς · κοαμος Ιχΐι ιί{ φρΐνβκβμΐΐ- •ν». ΕβΙ ΐΐνβι βέβκια εύ «ό¬ λον να φκντασ9ι3 καθ*1{ »·0 Μ κοιτβλη^η τσ φρΐν·κ·μ(Ι •ν βύΐ· ββν οί &νΒρ«κ·ι κ«ί Μβρ(Μ{ ·Ι Τβγ·1 Τβν λββν Ην συνέλθουν καί δέν λυ τρ«ιΒ·&ν 4η· την κ>ρ>νρ·οΰ
  νην βύταν 4ηό την οποίαν
  θ
  ΌηυσδηΜΤΐ βμνς ειτι τι
  λεσφορήοη 4 βναληφθεϊσ·!
  4η· τ·Β Ββν 2<ιλβνδ κροοκβ •ιιετ, είτε έη·ιύχ$ τιλικβς —·ΐ£ την δευτέραν κιριΊιΤΝ- αιν 4 β{«νσι$ τβν ·Ικ·ν·μι >βν Αντανννισμβν Με.1 αί
  «ΐνΗΐιε, ώς κρ·ς την κβτβ-
  τβν κρΑτνν ι)λβν Μ
  ·« ί
  λΐμικνν ρήξιν καί φκ
  είς πλήοπ καταστροφήν καί
  Ιρήμνβιν τβν ιτβντνν— τ4
  κρβτη 84 ζήσουν έν τώ με-
  τ«ζϋ ύίΐοχρεωτικδς μίσβ είς
  τ* «φρΐνοκ·μ·ΐον» τοθ κ.
  Ρ«νσ>μ«ν. Κ«1 84 ύπβχρκν
  θβθν *λα νβ ηρ·β«ρμάα·υν
  την πολιτικην τ·6 (μιορί
  ου καί τβν συναλλαγϋν τ«ν
  κρός τβς υφισταμένας 4ν«
  μ4λ·»ς ·1κ·ν·μικ4( συνΒή
  κ«ς. Άπό τής άπεψΐως δέ
  αώςής δικαιολσγεΐται κ«ί ά
  {ην>1τβι ηλήρως καί 4 μ*
  Τ»β·λη την οποίαν 4κ<φκ ρεν εσχάτως 'η Κυβέρνησις μας είς τβν οργανισμόν τ·0 ύχσυργείβυ της 'Εβνικης ΟΙ κ·ν·μ(ας. Εαί γΐνεται φανι ρβν ότι ο νέος 4ργανισμ·ς 4 πεβλέκει είς την ίΐρ·σαρμ· γήν τ»0 <ζ»τΐρικοϋ μας έμ κ·ρ(·υ είς τ«ς σημερινάς συνθήκας ώβςΐ να δικυκσ λθ) 4 44ζ τ·υ Η λυνθι) 4 το δέ *ιΐη?ιβνημένον νβ γ( νπ τ·8τ·. Διότι ε{ αΐτΐας τβν τελκυταίνν διΐθνβν οί κ·ν·μικδν, νομισματικβν καί Ιμιιβρικβν διατβρβχβν καί τή; 4ναΒε«ρήσΐω; ΰη· τβν περισσοτέρων κρβτβν τής έμπορΐΜης των πβλιτι κή;, τό έξντερΐΜΟν ε μ πό ρ>·ν μας Β« ·Ιχκ ν' 4ντικα
  λαΐβο είς πλείστβς μεγάλας
  δυβχ«ρε(ας Απόδειξις ή ίνα
  κύψκσα διαφβρβ ώ{ πρ·ς την
  πληρωμήν τβν κομίατρων
  τβν έξ«·γβμίνων είς Γερμβ
  ν(αν πρ·1*ντων μκς
  Καί δέν φρονούμεν βεβαία
  ότι χάρις εί; τ·ν νέον όργα
  νισμ·ν τ·δ ύπουργείου τής
  Έθνικϋς Οίχονομίας 8α Ι
  ηΐλθα «όί·ματ*$ η λύσις ο
  νων τβν προβλημάτων καί
  4 ύΐιερνίκησις ·λνν τβν έμ
  πβδ(«ν τή; δ>εξαγ»γή; τοθ
  ίξωτΐρικοδ μα; έμκορίου.
  Διίτι καί τ· πρββλημκ τβν
  ίδικδν μα; (ζαγωγβν είναι
  στκνβ συνδεδεμένον καί έ
  ξαθτάται 4κ·2ύτ«; 4κ· την
  λύσιν τ·0 κροβλήματο; τή;
  έκανέδου τής διεθνοΰ; ·ίκο
  νομία; «ι; τ·ν ομαλόν ρυθ
  μόν τ·ϋ οίκονομΐΜθδ φιλ«
  λιυθκρισμοϋ. Όπωσδάποτε Ι
  μ»; 4 4ναπροσαρμ·γή τής
  ίμπορική; μα; πολιηκή; ιΐς
  τέ; σημ*ριν4; συνθήκας καί
  4 καταβολη μεγαλυτέρας
  προσπαθεία; δια την διΐΐσδυ
  σιν τβν πρβΐοντων μα; ιΙ;
  τ4ς 5ίνβ; 4γ·ρβ(, θβ διΐυκ·
  λύνα 4·νκλβς σημαντικα
  τα; μικράς αλλωστι, σχετι
  κβ;, έί«γ«γβίς μας.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΜΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΕΠ4ΡΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΙΣ
  ΑΝΛΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΦΟΥΣ1
  —ΕΙμιθχ 6 δίταες οΐ4 μ^χανι-
  σμο τβν μιγβλοιικόλιβν. Καί νιΰ
  γουμΐ ακό έκεΐ γιά να τβ ξιχάβΐυ
  μι... Ή ξ*χα®ίά βυτή ιΐνΐ ουνχΐ
  λιοτιχή σιε νά γί<ωμ· κάλι—ίχν πώιιρα χκΐ αηοτε'εομκτικώτε ρα— βιδίτοις. . Ιτρκνε πρό χαιριθ 1<ας γιά την δμαδική θιρι μεταχ!νΐ99( τβν ααμηβλιτβν τού. Πχροιχάτω 8μ»ς ΙβηευΒε νά τέ... ίιορθώΐη. —Όη6αο τί άνυπέφορο ϋύτέ τό Ονος τβν αγαθήν έπαφχ ωΐβν. Διν Ιχουν ιΰ'Λ ιδέαν τοθ τί έοτΐν χινΐ}τ.ή?ιος δύναμις χκΐ ηβς 6㻣 νούν τα ϊιψιά άλλβθ... Είναι 6 τοθ βτι χβλ.ίίαι οήι»· ρα παγκοομίως, ζ»ή χαΐ κ.ν~- οι ς. "Δγιυοποι έντελβς μηχανι- , πείρας χαΐ ρυθμ<0 μΐ)χανι· κοθ ζοθν, Βιίΐι Ιτσι 'ώριριν ϊ) χη ιίρβ! Βίίαια ίέν ήιχν παρά 6ηιρ6ο 1 α( χρΕοεις το9 ηρω:ευοΐίσά·| νού. Έν κίθ| πΐρΐπτώΐιι ή ηκ ριξήνηος ϋνή;· «διχβιβλόγιι-1 τος.Ό έπαρχΐώτης Ιχει συνηθίση* μΐοχ οό ρυθμο <)ς ή)ίμ»υ χιή! οκβς—Εκου οί θάρυββι χα( οί Ε τα χύιτ,τις Ηι ϊχβυν φθοΐα^, τυΐι ΘΑ φθΐοουν, τό ρΐχίρ τ*)ς χινη- ματβγραφιχής εναλλαγάς. Τα λΐ- φχα ΕΙν βγαΐνοον έχεΐ ίπως 6γαί- νουν αλλοΒ. Γάρ» 4«ά τόν οχο χέν ϊ&ΐεν δ«ίρχβκν αταθμοί χαΐ οταθμοΐ. Έώ α<ήν μεγαλιύκβλι Ιχοιιν διακανονισθή χατα τοιούτον τρόπον τα παντα, ωιτε ή μόνη σχιψΐς κου μινιι διά τλν τυχόν το, είνε τό πβς Θ4 βγάλη λι· φτά. Συνεκβς χαΐ τα Ορος τοθ πρωπκεΐίοίνβιι ι!νε ζωηρόν, πο- λυάσχολον χαΐ χάηοτε αυΐδχρ^μ» οιτινθτ)ρ·6ίλ·ν. "ϋΐνας ζ»γράφ»ς—Θ4 «ό πΐοτί φι«;—ΐΐχι χαμιι χαΐ πΐναχκ |)1 (ίέμχ το Ορος αύΐί. "Εηβιρνε Ι*» χαραχττ,ριαπχδ χομμάιΐ έκαρχΕας χά Ι τοθ Ιβχζεν έπίνω χοιμισμί νει/ς κνθ^χοας. 'Αλλ' β λίγος έ- δ· 11 νέ κβς άπο τ· Ορίς τοκς οί έπχρχΐβιοιι ζ-μιώνοντχ χαΐ πβ( θ> γίνη δυνατίν νβ μ*}
  ώνννται.
  —ϋΛί λιίπει τ)
  σις ϊ
  7ψι*οΙ. Οί κιρΐοοότειιοι ςδτε μι
  Λ·θν, <ί»ιε λαλοθν. 'ΑλλβΟ λΙ ϊ») μόβΐκι ουγχεντΒώοεις είναι ά.λΐ)θι να ξιβκάομντα χ«(«(. ϋνας ίλλος ηρβοίθιοιν βτι χ» ρ(ε*( ΙνιΙνο κεο χρειάζεταΐ Ι(>
  νά κάί·μεν 8ια·ο·ιτιχόν · ί
  ναι τα τερρκΐν χοροθΐ Κ»Ι γινι
  χντερ» αί τίποΐ ποθ ή ψ^χαγ»
  γία θά έξυηΐϊίΐτίίιαι δχι μίνον α
  κβ τβν μκβυγέ, ΙλΧά χαΐ ακέ την
  μβυ3ΐκήν χαϊ τό θίαμ*. Δυό τρείς
  χαλοΐ θίοαίΐ τιοίχιλιβν θά Ι χά
  ναν χουσι; δβυλΐιές στό προχε!
  μενον.
  'Α>λ* τό ίίΐο έ!Α Η* ιο Ι
  χούν μίνβν ι Ε ψ-ιχολόγοι. Τό Ι
  χούν χά! οί Ιπιχεΐ^ιιατίαι. Εί
  εί τιλικταΐβι ιΐνε ζήΐ»)μα &4
  χοθν διόλου τιύς ψ;χ·λίγοις,
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΛ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ·|ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΑΑΟν 4·Η
  ΜΝΗΜΕΙΑ
  Ή τελβτή των άποκαλυκτη
  οίον τοθ μνηιιβ'ου των κεσόν
  των, πού πρόκειται νά γ(νρ
  σήμβρο στόν "Αγιο Ν χόλαο,
  φέρνει χαϊ πάλι στήν έκιφά-
  νβια καί στήν ίπικαιρότητα τή
  συζήτησι για τα μνημιΐα. Ώς
  δτου αλλωστε θα Οπάρχουν
  καί θα άνεγεΐρωνται τ*τοια
  μνημεΤα, θα γΐνεται καί συ
  ζήτησις γιΑ την οΐσθητική ά
  ξ(α των καί τοός (οεολογι
  χούς ε;α( ήθικούς σκοκούς
  ποθ έχφράζουν.
  Άλλα τί είναι λοιπόν τα
  μνημιΐϊ πού άνβγεΐρονται
  στόν άγνωστο στρατιώτη,
  οίον άφανή" ήΐωα τΛν κολέ
  'Γκίρχιι χαϊ χάποιο αχόμΐ| Βε
  ν διά τα δλίθρια αηοτιλί
  σματα «0 6χ·ους μ*<: ΕΙ α φββε ρον π[αγμα πβς σταμκιλάριι τρό παν τινά τόν έιτχρχιήτην μ!» σέ χΐλιους πρηΐευθυσίνους. Κ.αΙ πβς ό χ48ι χατεργάρης χατορθώνιι νά τ·ν περάση για ηράσινο χαβιάρι. Τό Ορος παίζει έδ· ρόλον ηρωτεν χαϊ καλύτερον σχιϊον πχΕρνει την θέσιν.... σάματβς τοθ έχ-χλή ματοι! - —Είσθε επαρχιακάς άοφαλβς *6ριι χά Ι δέν ξαίριτε ίπ μόνο φί ν» πράμμα» ίια^έιομιν Ιμιΐς. "£τσι ίδΐϋτερολίγηοαν πρός Ι να συμπολίτην σέ κάποιαν δ*ιμί οίον τόπον την Άθιινβν. Ε[νι *;* γε τό €φΐλοφ?όνιΐμα> άπά τα μί
  να πιΰ μιταχιιρΐζβντχι βΐ έκι^ή
  δειο:; Πρόσφατον είνε τέ γεγονβς
  ττ]ς αγορβ: μια; οεντεχροδτας
  Λροφανβς... &χ»β{ν~ς άπέ πολλά
  ςρέ?οντιχ έπαρχιώτην γιιτονιχβθ δι
  «μΐρΕβματβς.
  π*)«: Ο( έχοντες τό πιλυ·
  ΐον ϊρ3(, !ι< ο^μβαΕνκ νά είναι 8λ(βς Βιόλου Ιξυττνοι Καί βΐβχια είναι άλλ' τέ δια6ολεμαί<ο τό Ορος τ·ΰς ηλαοϊ·γρ»φ·1 ΚϊΙ σαμδαίνιι ίΐίόμΐ), τό Ορ«ς νά άνταποχρ(νετ«ι ίλως διόλου πρός την ισιο;ιβιχτ)ν χατχαταοίν—τουλάχιστον τ*); σιιγ μ«]ς τ) τ»)ς δβας ή χαϊ τ<(ς ήμί ρας που τό 5ρ'ς αυτέέκΐχρατιΐ. . —Τβύ; έπκρχιώτας τε5ς ζαλί- ζουν ·( θόρυββι 1ς πρνΐευι·· ο—ς έιόνΐοιν Ιν:ς τρίτβς χριτής ΚαΙ εΐ'ε φυσιχέν ή ζάλΐ) αυτή Ό &·θ;αιιος σ^ίψ.σι Β,τι ε. πκμι παραπάνβ μ' Ινα τρόπον « πλούσΐερονχαΐσυγκιντρωίΐχώχιρβν. 'ύΐτόβο ι!νι άνίγκΐ) νά άπκοχβλτ, θβμιν πλίεν, βεβχρεΙ;, μέ φ άν τ(Βραβ<ν τ·5 χαχ90: Ή Έκαρχ.α 5ς μή ξιχνοθμι δ τι έ!ούλιψιν αρ χιτα διά τόν 'Γβροκέφαλον τι Ο τρου. Καταν« Εέ βχ*]μ{ΐ 4,δμ» ρεν τέ νά δουλεύη άχόμΐ) ι(( «δτόν μέ ϊό.·. 0»ος ; —Είναι ή 6<φρασις τής ίύ γνωμοσύνης καί τοθ σεβασμοθ τοθ Ιθνους ολοκλήρου, ή μ άς πόλεως ή ενός χωριοθ ποος τούς σεμνούς ήοωας πού είτε σιν στθ πεΒ(α των μάχω ν γιά την τιμή τγ1< χώρας γιά την προάσπισι ή τό μβγάλωμα των έθνικών συνόρων. ΕΤναι λοι· πΑν ή έθνική εύγνωμοσΰνη μορφοπο ηαένη σέ σχήματα ό λικά πού έκβηλώνουν τα ψυ χικα συναιοθήματα καί τή φαντασΐα τοθ λαοθ. ΚιΙ έκδη )ώ>Έται ή βόγνωμοσύ»η αύιή
  άλλοθ μ' Ινα τ6μβο, μ έ μια
  οή^η, μ* ίνα κενοτάφιο, μ*
  ίνα βωμο, μέ μιβ έ,στΐα δπου
  β.ατηοεΐται μια ααβεστΐ) φλό
  γττ, σέ μορφές α(σθηΐΐκτ|ς άρ
  μονίας, πού μέ τίς όλινΐς &ια
  στάσεις καί τούς σχηματισμοός
  των, ύποΒηλώνουν^κι' ένσαρ
  κώνουν την άϋη καί μεγάλη
  16έσ καί τό οΓσθημα πού Εν1
  νεν άφορμι) νά δημιουργηθοθν.
  ^βχΐ; σία μνττμϊΓςτ σύΐα φανε
  ρώνεται κα( ή οίσθητική (κα
  νότητα καί ή καλλιτεχνική δι
  άθβσις τοθ καθενός λαοθ.
  Τί γίνεται λοιπόν στό κεφά
  λαι αύτό στήν Έλλάδο; Δια
  ϊρβπής Γάλλος αΙσΓηπκός
  κα( διανοούμενος εγραφβ τ«-
  λβυτοΤα γιά τή χώοα μας.
  Πρέπει νβ επισκεφθή κανβίς
  την Έλλάδα γιά νά νοιώσο
  γιατΐ 6 λαός αύτός έδημιοόρ
  νησε τόσα άριστουργήματα
  ά?μον(ας καί χάριτος ο' βλβς
  'ής έκδηλώσεις ιή"ς τέχνηϊ.
  Πραγματικά μονο σέ μιά τό¬
  σο γοητευτικάώραΐα βύσι θά
  μποροθσε νά βρβ την ίκφρασΐ
  τού τό μέτρο τοθ καλοθ καί
  τοθ ώραΐου στήν τέχνη, Οπως
  καί σή σκίψη διετηρήθη τό
  μετρο τοθ όρθεΟ λόγου». ΚαΙ
  τιραγματιχσ, πρέπει νά επι-
  σκεφθή κανβΐς την Έλλάδα
  γιά να νοιώση την πνοή τής
  θείας δημιουργΐας πού ϊμορ-
  Φοποίησβ Κι' εβωσε σχήματα
  στήν τέχνη κα( τα ΐόγβνικο
  άνθρώττΐνα ο'σθήματα. Νϊ έ
  τκσχεφθβ δμως την Άκρόπολι.
  Νά μβΐνπ ίκστατικός έμπρός
  στόν παρθβνωνα μέ τα γλυ-
  πτά σομπλέγματα των άετω
  μάτων τού καί τό θβΐο ρυθμό
  ν αναλογίαν τού. Ν Α θαυ
  μάση τό ΈρβχθεΤο καί τίς Κα
  ρυάτιδες. Να νοιώση τό ρΤγος
  ποό δοκιμάζβι χανβΐς έμ κρός
  στό θέαμα τοθ ναοθ τής 'Α
  πτέρου νίκης. ΝΑ έτιισ<εΦθβ4 κόμτ) τό Σοόνιο κα( τήνΑΓγινα καί την Όνυμπία καΐ τού» Δβλφούς καί τή Δηλο. Νά Ιλ βΐ) ώς έδΛ, νά άποθαυμσσ<] τίς μινΐατοθρβς τί|ς Μινωΐκ τέχνης νά πλανηθβ ·γο ΔαΙΒσ λο τΟν άνακτόρων τής Κνω σοθ, νά άιιολαόση τό θέαμα τΏν έρβιπΐων τής ΦαισΐοΟ καί τής 'ΑγΙας ΤριάΒος καΐ τής Γόρτυνος μίσα στά παραβεισ ακάτοιιβΤα τοθ άνοικτοθ κα ταπράσινου κάμπου τής Μεσ σαράς. "Ας μην περάση ομως άπβ τούς τόπ ούς δκου ίχουν σττ)θ() τα συγχρονα μνημιΐα θ' άπογοητευ(ί) ΚαΙ (εν θά μπορή νά έννοήσπ τα λόγισ Τοθ Γάλλου αΐσθητικοθ. Για τί κάτω άπό τόν Γβιο γελα στβν ούρανβ, μέσα σΐ^ν ϊοια ΤΑ ΑΠΟΚΑΑΥΠΤΗΡΙΑ. Είς τον "Αγιον Ν.κόλαον θά γίνουν σήμερον μέ δλην την βπιβατλλθμενην επισημότη τα καί την- συγκινητικήν σε μνότητσ, τα άκοκαλυπτήρΐα τοθ μνημεΐου τθν πίσσντων είς τούς άπελευθερωτιχοός πό λεμους Λσσηθιωτών. Θ' άπο δοθβ Ιΐσι ή όφβιλομένη τιμή. ό «όρος κα( 6 σιβασμός, πρός τούς θυσιαοθέντας διά την δόξαν καί τό μεγαλείον τοθ "Εθνους. Είς την «εμνήν αυτήν τελετήν συμμετέχει νοβ ρώς όλόκληρος ή Κρήτη. Ό λόκλήρος ό Κρηπκός Λαός κα( 16 α ό έφεδριχος κόσμος στρίφβι την σ<<ψ ν πρός τόν Αγιον Νικόλαον πρός τούς νεκρούς τοθ ΝομοΟ Λασηθίου· ΕΟχβται την ανάπαυσιν τή; ψυχής των. Κο{ Βίεται υπέρ τής άποτροτης τοθ πολέμου πού άπιιλβΤ νά ποτ(σ|] την χσρούμεντ] φύσι βπου οιατον! ζονται πάντα ο( Ι&ιες θεΤες άρμονΐες, ίχουν άνεγερθβ τα φρΐκωδέστερα άρχιτεκτονικά τερατουργήματσ, υπό μορφήν μνημβ'ων χα( άγαλμάτων. Άς μην περάση άπό την πλατεΐα τ©ν πσλαιΛν Άναντόρων των Αθηνών. Γιατ.1 θά (δή έχεΐ τό άντισισθητικώτβρο θέαμα ενός άναγλόφου τυμπανιαΐου νεκροθ μέ μιά περικεφαλαΐα άχαιοθ, κωλλημένου σΐό ντου βάρι καί παριστφντος μνημεΐο τοθ αγνώστου στρατιώτοιΙ ' ό ί) Κι' αν τόνρ καί Λΐοββί) άπο- την ^πλατεία τής έλε^θΒρ[ας τής πόλεώς μας. άς άποστρέ ψπ τό πρόσωπο νά μην άν τικρύση ούΐό^ τό άγαλματο π?ές άνοσιοόργημα πού έχει στηθή έκεΐ ο (ήν μίση ώσάν ε/άς πελώριος στθλος. ΓιατΙ θά Ιδβ ίνα άποτρόπαιο άγαλ μα μέ τρομε^ές δυσαναλογΐες πού παριστάνει δήθβν ίνα Έλ ληνα σΐρατιώτη, πού μοισζβι μέ Γάλλο χαϊ μέ Ίνπανό καί μ' δα αλλο θέλετε άλλ' δχΐ μ' Έλληνα καί θά πληροφορη θή δα αύΐό τόαΐσθηιικό έζάμ βλωμα παριστάνει τό μνη μβΐο τοθ αγνώστου στρατιώ τού. Κα( τότβ βεβαία θά χά βσον Μ* άν είναι φιλέλλην τή θλιβερή σ*/ψ. βτι ε(μπο ρεΤ μέν ή Ελλάς νά διαιηρή δλη την άρχαΐα της ώμορφιά, άλλά οί"Ελληνες δέν ίχουν οΰτε άντίληψ. άλλ' ου.β καί σεβασμό πρός 8 η είναι αίσθη τικά ώραΐο κι' άρμονικά άρ τιο. Κι' δμως δλοι οί ξένοι καί δίως οί έπΐσημο, κερνοθν κατ' ανάγκην μπροστά ά π' τα μνημβΤα αύτά. Πατί ο* ούτά θά καταθέση στέφανο κάθε έ η'σημος πού θά επισκεφθή τόν τόπο μας. Σ' αύτά μπρο στά θά εκφράση κάθε έκπρό σωηος ξένης δυνάμεως την εύγνωμοσόνη καί τό σιβασμό τοθ εθνους τού πρός την Έλ γήν μέ νέον ο Γμα καί νά ό*)η γήση την άνθρωι»ότητα πρός νέαν σφαγήν. *** ΤΑ 2Χ0ΑΕΙΑ· Το ϋπουργιΤον τής Πβι δεΐας προεκήρυξε διαγωνισμόν διά την κατασκευήν θρανΐων τ&ν σχολείων διαφόρων περι φερβιών τοθ Κράτους. Έπαι νβτή ή προσπαθεία αυτή νά πλουτισθοθν τα σχολεΤα μέ νέα θρανίσ. Άλλά τό υπουρ γεΐον τής Παιδβΐας κα( γενι κώτβρον ή Κυβέρνησις 8|ν θά περιορίση Β'ΐ <οθτο μόνον τό ενδιαφέρον της, Θ5 φροντίση κα6ώς πληροφορούμεθα καί διά την ανέγερσιν νέων ίκπαι δευτηρΕων παντοθ ([ς Ολας τάς πόλεις καΐ τα χωρία. ΚαΙ είνε πράγματι άνάγκη νά γί τοθτο. Ιδιαιτέρως έ Β© είς την Κρήτην β τού τα περΐσσό τερα σχολβΐα σΐενάζονται (ς πανάθλια καί άνθυγΐεινά ο'χήματα. *** ΗΟΔΟΣ ΙΕΙΔΑ· Το ϋπαρχΐακόν ΤατμβΤ όν Ό&οπο Τ ΐς βιέθϊσβ την ά παιτουμένην πίστωσιν βιά την σ<υρόστρωσιν τής ό)οθ Κα στελλίου — Ξηβά Πβδιάβος. ΚαΙ βπραζεν αρίστα. Άπομέ νβι μόνον νά έχτελεσθ(| καί ή έργασΐα τό συντομώτερον. Διότι ή όδός καταστρΑφεται κσθημβρΐνβς. ΚσΙά^ Γεν σχυ ροστρωθθ έντός τοθ θίρους κατά τόν προσέχη χβιμονα θά καταστθ τελείως άδισβατ τος καί ή συγκοινωνΐα θά δια παντελθς. λάδα καί τούς ήρωϊ^ύ; νέ κρούς της. Καί θάκρεπε, βπως μάς ίλε γε προχθές άνώτατος έκπρό σωπος τοθ Κράτους, νά γί νη σταυροφορΐα όλόκληρη νά φύγουν αύτά τα έξαμβλώμα τα πού προσβάλλουν την οί σθηπκή καί άδικοθν τή χώ ρα μας καί ν' άντικαταστα θοθν μ' ώραΐα, σεμνά κι' έκ φρασπχά μνημεΤα, άνάλογα χαϊ πρός την Ιδία πού κώνουν καί πρός την καλλ τεχνιχή παράδοσι τής χώρας Τούλάχισιο σιήν πόλι μας ε! νι έπιβιβλημενο νά γίνη αύ τό καί μάλιστα τό συντομώ τερο. Μ. ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΙΜΟΥ- Δέν ύνάρχει αμφιβήτησις δ π τόν τελευταίον καιρόν 1ί χΐσε νά συστηματοποιβΤται ή προσπαθεία διά την όργάνω σιν τοθ ,Τουρισμοθ καί την καλύτερον διαφήμησιν καί Λ άρχαιολογι·ών μας θη σαυρον κοΙ τον φυσικόν καλ λονων τής χώρας μας. Άλλ' ή προσπαθεία αυτή θά άπο βαίνη άτελέσφορος έφόσον Βέν θά άποχτήσωαεν Βρόμους πού θά ό&ηγοθν Ιως τούς άρ χαιολογικούς χώρους καί τα καλυτέρα τουλάχιστον Φυσι κά τοπεΐα. ΚαΙ δρόμοι μέν Α μαξιτοΙ δέν εΐμποροθν νά γΐ νούν άπό τής μάς ημέρας ε(ς την άλλην παρ' βλας τάς φροντίδας τοθ σημερινοθ Κρά τους. ΕΙμποροθν δμως νά κα τσσχβυσσθοθν δρόμοι βατοΙ καί νά έξωροΐσθοθν καί νά καθαρισθοθν ο( άρχαιολογΐχοΐ μας χοροι, άπό τάς Κοινότη τας. Τουλάχιστον Βιά τα σκήλαια τό Ί5αΤον καί τό Δι χτοΤον'Αντρον διά ίήν Αγίαν Τριάοα κα[ Αλλους σπουδαΐ ούς άρχαιολογικούς τόπους, είνε απαραίτητον νά γίνη τοθ το. ΘΑ ΨΗΛ1Η0ΥΝ! Χ^άς, βύαγγέλιοΙ 2 ΟΙ κοντοΐ άς πανηγυρΐσουν 1 Θ1 γίνουν, έφόσον θά τό θέλη σουν, οψηλοΐ. Μάλλον είς τό εξής δέν θά ύπάρχουν πλέ όν κοντοΙ. Κ-[ αύ(ό χωρΐς Ιξοδα, χωρΐς την επέμβασιν θαυματουργικων, δυνάμεωνΙ "Ετσι τουλάχιστον ΒιατεΙνε ται ό 'ομΐριχανός κοθργητής Σμΐθσον. Μέ Βώθεκα ασκή σεις, τον οποίων την συντα γήν δίδει ό κ. καθπγητής, ό καθείς θά γΐνεται κατά δέκα τουλάχιστον πόντους ίψΐ)λό τερος. 'Αρκιΐ λέγει νά εΐνοι κάτω τον 2* έ των. Τό γήρας δηλαδή.άπσμένει κα( πάλιν ά δικημενον. Δεινόν γάρ τό γή ραςΐ Καί φαΐνεται δτι καί ό κ. ΣμΙθσον κατιλήφθη άπό αότό τό πανάθλιον τό οποίον Ρ|ν έρχεται μόνον...
  > < ίεΛ' ΘΕΗΜΗΤλ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινημ τογρ&Φος).—Σήμερον το μεγαλεΐτ ρο κοσμικόν γβγονός τής σαιζόν *Η άβάνατη δπερέττα τοθ Φ. Λ χωρ: «Κορυδαλός», κατάλληλο καί δι' άνηλίκους μέ τή» Μάρθι 'Εγκερθ. θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ - Σήμερο ή πλουσιωτέρα μέχρι σήμερον τα ν (α, τό Σοΰπ&ρφιλμ: «Ό Βαοιλι.ύ των Γυναικων» |Ζ(γκφελδ) Πρωτ γωνιοτοθν ΛουΓ'α ΡάΤνερ—Μόρν< Λόου- Οΰίβ Πάουελ. θερινος «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερ· • ό εξαιρετικόν ενδιαφέρον Εργον: τ'Ο Ανδρας ττοθ κοθβ μιά ττ θε!» κατάλληλον δι* δλους. ΠΑΛΛΑΣ — Σήμερον £>ρα 2 )
  όλόκληοον τό έπεισοδιακόν ίργον
  ■Κόκκινος κσβαλλαρηι:».
  ***
  ΤΤΙΠΤΤΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωοαι 7 30 καί 10 μ μ
  Τό ιι«ν<χλ«1τ«ρβ κβσμικ&ν ν·γον·« τής σαιζόν. Ή «84 ν«τη ΟΠΕΡΕΤΤΑ τού Φ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙ'ΑΝΗΑΙΚΟΥΙ Νέ ΜΑΡΙΑΕΓΚΕΡΟ κ·! τον ΧλΝΣ ΖΕΝΚΕΡ ΑΥΡΙΟΝ Μιά Όηερέττα τής ΟΥΦΛ: ιτζτι ΙΑΡΝΑΙΑΔΙΟΥ Μέ τβν ΓΚΟΥΣΤΛΒ ΦΡΑΙΑΙΧ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡ/ΦΕΙΟΝ Β. Λ. ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Ν° 8-50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Νέ έ(ησφκλισμενην τ>χ6·
  τητκ 14 μιλλίνν,
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  δ»« Ρέθυμνον, Χανιέ,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χ«λκίδ·, ΑΙ-
  δπψ·ν, Βολον, Θεβαβλ··
  νίκην.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι καραλαβαΙ.
  Νίβ ύφααματα.
  Ν<οι μβδιρνοι χρνμα- τιιμ·Κ. ΑΙ τιμαί κάς είνε α| χειλότεραι. λΒΕΙΙΣΙΙΙ ΜΙΑ ΤΡΙΓΙΚΗ ΘΛΣΙΑΙΣΣΙ Πράκτορες, στΐς δ;έστβιραν Φήμβς άπ θανετ τϊρατώββις γιβ νά προκαλέ σουν τόν τιανικό καί να ου νέ γβΐρουν βκειτα τίς ύκσΐβοου καΐ τΛν —Ξυπνη"ατε, τϊολΤκςΙ Ξυ κνήστε τιατριΛτες! Νύχτσ καί ήαίρα οί έφημβ οΐββς οιετ<ομπάνΐζιν τόν ψό βο, την δυσπσ.ίο·, τή λύσσσ την άπόγν«σι—<αΙ τα κηρόγ αοτά τους έκότιζιν έ<ατομ αύρΐα καρδιές. Καί πΐσω άιΐό τούς τυμπονοκροθστες αότού ή άόρατη στρατιβ τοθ γαλλι <ο0 λαοθ έπερΐμινεν, ώτλι· σμένη μέ σκαθιά καί μέ κον τβρια. μέ άξίνβς καί τσβκοό ρισ, μ έ δρεπ&νια κσΐ οιχάλις —χαί πρό τΐαντός κβντρισμ* νη άκ6 μίαν άμΐτρη όρνή £ κδ τα παράθυρα τοθ Παλα —Ρουαγιάλ, ό Λακλό, ο 8 ηιστος τοθ δουκός ττ)ς Όρλε αν ής, έκετοθοε τα ιάλλαρη σττά τεντωμϊνα χέρια τοθ ο <λου. Κα[ οί «ατριθτες ίτρε χανστα καπηλειό κ' βιΐιναν κα( οί γυναΐχβς τοθ ορόμου ίζεχύνοντο μΐθυσμένβς στσ σοκκάχια καί στούΐ «,ήηους κ* Ιστειναν βχκχικύς χορού; «μ! τό 'ικικό, μέ τούς οραγο νους, (/έ τοός κυνηγοός, μ έ τούς πυροβολητάς, μέ 'Ε>βίτο6Γ, καί τούς ίφιλοθ
  σαν κοί τούς έκερνοϋσαν να
  πιοθν β(ς υγείαν τοθ εθνους.»
  ΚσΙ δέ ν ήταν ό σ<οτεινός κσΙ Φιλο&οξος δ ύξ 6 αόνος πού 'μοΐροζβ- λϊφτσ. Χρήαατα Ι φθαναν άνό την 'Αγγλία νςήαατα έστέλλοντο άπο τ'ς έβαοΐ«έο τοάπΐζες τοθ Βιρο Μνου. Ό δχλος τΛν συνοΐνι ίξαγοραζόταν αθηνά. 'Α <ρ βί)τβρα κο( μυστικα έζηγο οαζοντο οί βουλβυταί της έθνο »υνβλείσΕως, άκόμη καί οί ανθ, ωποι ι τίς αύλής καί οί ό πουργο! πςύ ήσαν >ύρω στό
  βλ
  (ου νβχ Ιζεται)
  'ΤΟ ΕΡΓΟΝ,
  Ή μεγάλη έβ&ομαδια'α επι-
  θεορησις πού εσημείωσεν άξι
  οθσΰμσστον σταθμόν προόδου
  τοΟ ΈλληνικοΟ ΠεριοδικοΟ Τύ
  που καί καιέκτησε κυριολε,κτι·
  κάς τό άναγι ·σπκ<5ν κοινόν είς βαθμόν, ωστε να κυκλοφο ρη σημερον είς ηολ>ας ο·κα
  «εις χιλ'άδνν φύλλ«ν.
  Προβ*(ν·ι «ηο τοθ ηροσε
  χοθς φύλλβο είς νίαΐς μ«ν«
  λα( χ«ινοτβμΙ«ς.
  Έκδΐβεται καί πάλιν είς 32
  μεγάλας σελίδας με 'καταπλη
  κτΐ'όν πλοθτον πολυχρόμνν
  καλλιτεχνικον είκόνων.
  ..ΤΟ ΕΡΓΟΝ"
  Μή Φειδόμενον θυσιών χά.
  ριν τοθ πολυαρΐθμου άναγνω-
  στικοθ τού κοινοθ
  ΑΗΑΚΑΙΝΙΖΕΤΑΙ
  Άπό τοθ πΓοσβχοΟς φύλλβυ
  κατΛ τρόπον πού θα >(νη κυ·
  ριολεκτικως άνάρπαστον.
  θά είνε τό καλλίτερον, τό
  πλουσιώτερον είς *Α.ην, τό άρ
  τιώτερον, τ· τβρτΐ'ότερον κσΙ
  τό διδσκτικώ ιερόν έβδομαδι
  σϊον περιοδικόν.
  θα περιέχη ίκ>εκτα μι,θιοτ·
  ρήματα, διηγήματα δικά μας
  καί ξένσ, ί-/Λυκλοτιαιδικά δρ.
  θρσ, άθλητισμόν, μόδσν, εύθσ
  μογραφήματα κοί λειτοτάτην
  σάτυρσν, τιερΐεργσ, τιλή'ρες ρι·
  πορτσζ εφ'βλωντων μκγάλονν
  συγχρόνων ζητημάτεεν καί τα
  τελειό-ερα,
  £ΤΑΥΡΟΛΕ*Λ
  μ* πολθν πλοθτον μαγικΛν
  εΐκόνων καί τταντός εΐβους
  παιγνιδΐων.
  ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΒ8
  Τό πολύκροτον κοί ουναρ.
  παστικον μυθιοτόρημα τοθ Ντβ
  κουροέλ, ή ταιιΐα πού ουνεκΐ-
  νηοε ολόκληρον τόν κόσμον.
  Άπό τοθ προοεχεθς φύλλου
  ιίς τό «ΕΡΓΟΝ. Υ* καλλιτεχ
  νικβτάτην εΐκονογράφησιν.
  Σήμερον:
  τό «ΕΡΓΟΝ» κυκλο·
  φορεί οιά το» Πρακτο
  ρείου τού χ. Ααμπρο·
  πούλου είς 32 μέγα»
  λας αελίΒας καί θά τι-
  μ*τ*ι 3 δραχμάς.
  Ν ΟΡΘΩ
  Ανατολή ηλίου 5 05—Δύσις 7 15
  Η ΕΠΟΧΜ ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΙΙΣ
  Κάηοος θυμόσο·ος τί)ς πόλεώς
  μ άς Ανόμασβ κσχχάζων την επο
  χήν μας άΐώνα τί)ς πονηρΐας.
  —Κυττοζβις να βισφόγης τό σθ
  στημσ ττ]ς πονηοΐας φΐλτατί μου,
  ίλβγεν κατιοτε βΐς ίνα άτζαμί)ν
  τί|ς ιτιάτσΐΓ, *λλα δίν κατίχϊΐς
  τ& μ<σα. Κύτταζε να τα στουδ* σπς τιρωτα καί βπβιτα τα ξανασυ· ζητοθμε. Την στιχβμυθΐαν αυτήν μοθ έθ6 μιοε μια πληοοΦορΙα έκ Χαν'ων Ένσς Ιχθυοπώλης βΐχβ τοποθιτή οη μί τρόπο στή ζυγσριά τού ίνα βσρος άρχετων δραμίων *στε να ζυγΐζρ λιγώτεοσ καί νά παΐρνρ πε ριετσότερσ. Όμολογουμένως είνε καΐσύτό Χ>ετ «μέσον* είς τό οΰσ
  τημα τής πονηοίσς. Βεβαία δέν
  νέ καί τόσο πρωτότυπον. Ώστόσο
  γενικεθει την ϊννοια τοθ συστήμα
  τ·ς αότοθ: ΈπΓΐδή ακριβώς ή πό
  νηοΐο τί|ς καθημερινής ονναλλα
  γής ίξελΐχβη «1ς.. έκλοικευμένον
  σύστημα τα μέσα της άφθονοθν.
  Πνεται «υριολ«κτικως Ενας διαγω
  ν ομός—υπό Ιδίαν ευθύνην φυσικα
  διεξαγόμενος— ίφευρέσεων καί επι
  νοήσεων, Καί δέν είνε ύπεοβολι
  κ4ν £Αν εΙτιγ) κανεΐς δτι οί έΦευρέ
  οκις αύτές πού Εχουν ώς βάσιν
  την κερδοσ*οπικήν διακύμανσιν
  τοθ... πονηοοθ πνεύματος, που είνε
  ϊμφυτον παρ' άνθρώττ·ις, εΤνοι οο
  νήθως άνώτβραι καί άπό τάς άληθι
  νας έφευρέσειθ Τουλάχιστον ά
  σκοθνται επί ίπιπίβου τί)ς αυτής ή
  καί μεγαλυτέρας ίδιοφοΤας—ίνΐοτε
  ββ κα> μεγαλοφυΓας Είς την
  Ιταλία μανθάνομεν έκικαΐρως β
  τι συνελήφθησαν Ιδιοκτήται ρ·υ
  λέττας πού κΐτώρθωναν να κλέ
  βουν τούς πελάτας των διότι ΪΦερ
  ναν πάντοτε τούς άριθμούς πού 1
  θελαν ούτοΙ. Εξητάσθη τό μηχά
  νημα προσεκτικθς άπό είδικούς
  ίΐς άστυνομίας καΐίύοέθη λειτουρ
  γ·ν κανονικώταταΐ ΟΟτε ό Δνακρι
  τής άκόμη, οθτε ό εισαγγελεύς, οΟ
  τε ουδείς άλλος τέλος πάντεεν κα
  τώρθωσαν νά άποδεΐξουν δτι ή
  ρουλέττα έλειτούργει άντικσνονι
  κάς. 'Αθώοι λοιπόν οί κατηγ·ρού
  μενοι Οπως άθώος είνε σχεδον χαί
  οΐοβδήποτε Αλλος εμμέσως ή άμέ
  οως ύπόδικσς ενώπιον τί)ς κοινάς
  γνΛμης, άδυνατι· ύοης έννοεϊται νσ
  διαμφισβητήοη τό «αλλοθ! τού»!
  Μ' ίνα λόγο είνε γεγονός σήμερον
  καί... μέχρι τής άποδε(ξε·ς τοθ έ
  ναντίου τό μέγα
  νηρΐας.
  σΰστημσ τί)ς «ο
  Ό "Αλλθ«
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ άναλαμβάνβι
  την τελείαν κατάρτισιν μαθητων
  ή μαθητριων Οστεροόντων είς
  Γαλλικά. Πληροφορίαι όδός
  νού 0 (καρά την 'Λγροτικβ*
  ή
  —Έχεινε δίκην χατ« τβδ
  έ«»ΐ·δ τας!
  Είς το Μέροελ χτ)ζ Πινοιλδν
  ν(«ς μ'αν Υ<ιν<ει«« ί}*ε *ατ4 τβθ ίϊίου έχυτβθ τί)-! κείται ηερΐ τοθ ί^.: ΠβΙν μ(99ΐς Μ<χ Μίλ*εν τβθ ουζύ/οϋ μετ* βδκθ προγαμικΤον δίλΐχιον δυνάμει τοθ οιμΙ·ιι μέλλ»* σΰζυγδς της την οκοχρίωιιν νά ττ)ς «ίθε χρόνον χαί μίχοι τ·Β θχνά τού τού 1,000 δολλάρια. Ή Ιβχυς τρχισεν άηό τί)ς κ. Ο! δώϊ ουζυ γοι Ιζ»)9»ν μ?ζί 18 χρί«<*. Ό Μλλεν άιιέ9* χαβ' Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΤΟΥ Ρ- ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ 38ον τοθ χι' Ι«τ)γε νβ συνοιντήϊϊ τβυς ίλ· Λους. Τβας ε15* νά μΐλοϋνε μολβνόιι δέ* ί«οΐί·χ τ£«ο«, «5; τροποος τοιις έ*ατίΧ«6* 8« 6 γιατρός τούς εί 033 το9 είηα Ό ηλοίαρχος αιδν "Αντεροεν ν4 Τ* Τΐλ4ρ»ι*>·
  τους είπεν
  8<ιι. Ι<μ νά σας «β «ά 9ΐ*9ΐα κου 6ι ικΰ ΒΙλ»με νά με. Ό *. Τοέλνι· ί αφεντάνθρΐιτ- κ·ς αδτβς, διτως τόν μ» άιχδ τί η τ«]( δβλλάριον Διά τ£ν Λ γιινίΙ«άτυο.[ο0ι4Ι τού 4?Ιζει τήν|Υ(ΒΤΙ «υ «τλβς ώς εχτελΙ τί): ίιαθή<ΐ)ζ. "Ολη< «ε») περιουσίαν την ίν'νετ είς τα %* τού. .Ή5^, ή 1ε*χ Μίλλε ' ατρίφιτα' χατά τοθ ίτυτβθ τι?ς ώς ίκιελεατρΕας τ«!ς διαθήχιβς χά ζτιτεΤ νί τ||( μιτρτ^6|) πάλ'ν.. υπο τοθ έΐΐιΤίΟ η , τέ πισον είς τό διτοΐον Βιχβιοθταί, δυνάμει τοθ «ββγαμιαΙΌυ αυμΐελκίοι;: Δΐ)λι 18 φοίές χΕλια δίλλάρια μεϊ* τβν τόχω !... *♦* —Ή γκείγκστερ ειργάζετο μέν. ξύλινον περίστροφον τινος ιίχε ουλληφθϊ, είς Νί»ν 'Γίρχην μ{« έ«ιχίνδυνος την ότοίαν ή άοτυνο μ!« είχεν ίιιχηνόξη ώ; «εχθρόν χοινβν'ας άρ. 1» Ή γχίγχ βτερ, δίόματι Νόρμχ Πίρχερ, εί οήρχετο είς τραπεζττιχά χβταοΐή ματα χκΙ είς έαΐιατδρια χαί μέ τε «ερίαΐροφβν είς τάς χείρας ή καζε τ«υς ταμίας να χ%ς παραδί δουν ΐθλ είχον είς τί χρτ,ματοχι δώτιίν των. Μίο-ν ημέραν >άτοιος
  ρ
  κνΐίβτΐ] χαί
  ΐήν Νίρμ*ν, ή δίοΐοι, βλέκουο
  5τι ίέν ή^ύνα'Ό νά διβκύΐ-, ίπί
  ταξε μακράν τό.,. (ύινον ηιρΐ
  διά τβθ διοίοϋ ή τεΐλει
  χαί παρεδόθη είς την αστυνομίαν.
  ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΟΗΙΣΤΑΣ
  Τα γλϋκόπιοτορ καί άσύγκριτα
  γεθσιν καί εμφάνισιν σιγαρέττον
  είς
  Χαρμάνι αμετάβλητον.
  Ποιότης σταθερά.
  'ΑντιηρόβΝκοι έν Ήρ«κλ«(ψ:
  ΦΟΥΖΤΑΝΑΚΗΪ-ΕΥΛΟΥΡΗΪ χαί Χία
  Ι
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήματα κ«1 άντ«ποκριτ«ί
  β(ς τάς κβριβτέρας πόλεις της Έλλ*-
  βος κβΐ το» Έξειτβρικβί.
  Ταμιευτηριον καταβέσΐιβ
  κκ! επί πρ·0(αμία.
  Δάνβιοι επί ένεχφρ·

  Έκτέλΐ-ις κάβικ «όακε·; τ^αιιεζιχΒί |ρ
  Αα( ύκ· ·4
  ΛΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΦΟΡΑΝ ΣΪΜΕΡΟΝ Ο ..ΚΟΡΥΔΑΑΟί'
  φή
  Βλοι μιζ':
  Τρέλνιϋ.
  ί
  μ«ζ(
  δμο
  ό κ«8ή«ίν τ·υ· Γι'
  χά τω τώρχ οί λΐγάχι θχ πι
  τού χβ! μηρβοτά οΐο
  ιτΐ)ραχι ατήν ογε(α
  ; μ»ιράαβ ροθμι
  6γεία τού
  Τώρα <Χ< ίί νωνίξβυμε —Ζήτω Τοθ χ, Έ εκδήλωσις ■ β'ώΐΐ)( κι' βΰθδρμ~τ~, πϊΟ, λογβ, ίέν μοθ φχινβτκνβ οδτοΐ ■( Ιίιοι νά σονωμοτοθ* έναν τ'βν μας. —"Ενβ ζή τω ά «ευα γι« τόν «α κετάνιο Σμίλλετ. εφώναξεν ο Σ!λ βερ, μίλις Ιιιαυοχν οΕ κρΐτις τ»<οα«γές. την δεότερτ] αυιή το 15ΐο θερμοτάτΐ) Τέλοί, Ιηειτα απ» τέ κο;<]?ι χ»! τα τσϊϋγχρίοματα εί τρείς άκεσδο θηαχν οΐο οαλανι χαΐ αέ Χγο Ι χαί μ90 έμ^νυ9χν τώ. μέ θίλουν. Ίΰς ε&ρτ]«α α τέ πιάτο —Λιιπόν, Χβχιν<·, Τ?έλνιϋ, τί 1<ε'ς νά "Αρχΐαχ αμίσω; χι' 8σο ήϋΐοροθαχ νά τού; Αφ~- τΐ|ν σ^νομιλτΌι τοθ Σ'λβερ Κϊνείς,τοϋς II* με διε»ψ< μ ιπου έΐελείαοχ χι' είχαν χαί «Ε ΐρεΐς χά μίτια τους χιρφωμε'να οί» ηό ιΐίΐι. ΤζΙμ, μοθ είπεν ί γιχτρβς σιν ρε μ:ά χαρέκλ» χ»! Η' Ιβαλκν χβντί τουί, μοθ ΙΙοβαν 1<α ποτήίΐ χραο! έγέιιιαχν χι' ΙχεΙνβι τα διχί τβυς «αί ήαιβν είς δγεία μ» γεμ(ζοντά( με άπ'· «οκλ.-μΐντα γιά την τ,όχΐ) μου χά! γιά τό θίρρος μ —-Πλο'βρχε, εΐιεν δ ΤρΙλνιϋ, ιΐχατε δίχηο χι' έιο £3ιχο 'Ανα γνωρίζη τώ; φάνΐ)χα χβατος χ; διαταγάς 3»ς. χουτοτερβς ίπο ίμέν- χδριε, απήντησεν 6 ΣΛίλλετ. Π ι τέ μ«ιι δέν ίαβίίοχ νά αυνωμβτ^ τί πλήρωμα δίχως νά φχν) τέ παρα αιχρί. Κι' αδτο μέ χίνε: νά μή ξίρω χι' έγώ τ( νκ πί. —ΠλοΕϊρχε, 11 τε τβτε 6 γιατροι ί«ιτρ·ψϊ'ί μου νά πε) 8τι κεθ ιά ώ>γί ωΐεν βλα είτε ό Σίλ·
  βερ χι' β&τίς ι [ ι *λήθιΐα τρομε
  ρός.
  (συνεχ(ζεται)
  0 2ΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΩΒΑΥΔ1ΚΝ!
  ΕΙδικευθεΙς έν Γβρμανΐα είς
  τα νοσήματσ Χτομαχου «ντέ.
  ρων καί "Ηπατο-, δέχετσι
  τοΟς .«ϊθχοντας έκ τοθ πβτιτι
  κου συσΐήματος έν τφ Ιατρε'ω
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμαρες,
  'Αριθμ. τηλ. 7-92
  ΑΛΕΞ Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΝΙ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘ0Α0Γ0Ι
  Τέ»ς Ιατρός ΕύαγνβλισμοΟ
  αττουδάσας επί πβνταβτΐαν έν
  Ιταλία. Δέχεται βν τώ νέω
  Ιατρε'φ τού όβός (Πλατεια-
  Στράτα) Ιναντι ΦαρμακεΙου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσο&ος 1κ
  τ/)« όδοθ Καγιαμπί).
  'ί?ραι έπισκέψβων 9-12-4-7.
  Ένβικιίζίτβι είς Πόρον ανώ
  γβιον τ5ιττσΡτιζόμίνον ά «ό 4 βωμά
  τια καί κουζΐνας, ήλεκτρική "
  τάστασιν καί πόσιμο — - ·
  Διμβνα.
  ! ΖΕΡΣΕΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
  Λ^ ^Ρ ΜΑΜΙΚ1Α
  Λ Θ ΗΝ ΑΊ ΚΟΝ
  ΚΟΙΠΩΙΊΙ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Έτΐβνίΐλθον τιροχββς
  ίξ Άθην·ν ή κ,-καΐ ό κ. Μιχ. Τζο«
  λάκης.
  — Διήλθ>ν προχ■θ*^ διά τόν γβ(
  τονα ό μηχανιτός κ. Ί. ΣηφβΚΒς
  κσΙ οί φοιτητα' Μομικη"ς κ. κ. Γ. Πβ
  Βιαδίτης καί Χρ. Σωτηο»άβη«.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ-Τήν καρελ. Κυριο
  κήν ό κ. Μιχ. Κατταρουνάκης ?(,
  πορος εβάπτισε τό κοριτσάκ» τοθ
  κ. Κωντ. Χατζηγιάννη έφοριακοθ
  6νομβσ«ί <"ύτό Μαλ·(νάΛτ. Μά τ·Γς ζήση. ) Γύοω στήν πόλι ΑΙ εργασίαι Βια την καχασκβυήν >ν κρηπιβωματείν τοθ ^λιμβνος
  μας συνεχΐζονται πυρβττωδώς,
  _Γώ ττρβτβν κρηπΐδωμα όποπε
  ρατοθται ήβη πιοτεύεται δέ Ιτι θά
  είναι κα*" 6λα ίτοιμον μεχρι τοθ
  ^επτβμβρΐου όπόκα καί θά άρχίσι
  τό πλεύρισμα τρν βαποΐιων κα-
  ταργοομίνβν τίίν βαρκθν καί μα
  ουνόν. /
  αξύ θ" αρχΐσπ καί ·
  . παραλΐσς άπό τί|ς
  «Γρυπητήη» μέχρι τοθ ήλ&κτρικοθ
  έργοσταοίου, άργότερα δέ βα φυ·
  τευθβθν καί δενδοοστοιχίαι καί θα
  διαμορθωθοθν κηπβρια Αστε ή
  τη *ψις τί|ς πόλεως νά δ'δη
  είκόνα τοθ πολιτισμοθ.
  —·Η Ελλειψις ενός κβντρου
  προσώπου είς την πα·3λΙαν γΙ
  ται περισσότερον οΐοθητή, τώρα
  πάλιν ποο έγβνκεύθησαν Τα μπά
  νια
  —•ΥτΐΛρχουν είς την Χρυσοπη·
  γήν καί είς των Πόρον δύο—τρείς
  ρεμμ«τιές πού Εχουν μετσΐλ^ββ
  είς Φοικτοος κοπρΔνας,
  —*Αραγε δέν όπάρχει καμμιά
  Αρμοδία άρχή πού νά Φροντίση γιά
  την άτΐοκάθαρσΐ των καί νά άπαγο
  ρεύση ε'ϊ τοΰς πβριοΐκους νά πε
  τοθν είς αότά τα σκουτΐΐδια καί
  τίς άκαθαοοΐες τεεν;
  —Ό Δήμος έπανίλοβι τό Ιργον
  τής άσφαλτοστρώσεί»; ττς&ν δρόμον
  από ημερών.
  —Έλπ'ζομβν δτι θ' 4*·αλτο
  στρώθΓ/, καί τάς δύο λβειφδβ,ρυς
  πού όδηγοθν Ενθβν καί ίνθεν
  φυτοπαθολογικοθ σταθμοθ πρός|Λ
  νεκροταφείον.
  —Είναι δθο λεωφόοοι ώραιότα
  τοι. Αλλά καί πολυσθχναστοι, μέ
  κίνησιν αύτοκινήτωι/ καί πεζ&ν με
  γ4λην. ΚαΙ ή ,άσφαλτόστρε»σΙς των
  έπιβ^λλβται.
  —"Αλλά καί τής όδοθ Μασταμιΐ*
  ή άσφαλιόυτρωσις έν5ε(κνυται. Δι
  ότι αποτελεί μοναδικόν δρόμον πε
  ριπάτου καί έξόδου πρός τό ώραιό
  τβοον προάστειον της πόλεως,
  —Ή ώοΐμανσις καί ή σογκομιδή
  των καρπ·ν γενικεόεται 6σο προ
  χωρεΓ ό Ιούλιος.
  —Είς τόν γείτονα νομόν ήρχισεν
  ή συγκομιβή των άμυγδάλων ηού
  μαζΐ μβ τό καθάρισμα καί τό σπά·
  σιμο στά σπΐτια καί στΐς άπο·ή
  κες ίχει κάποιβς όμοιότητβς μλ «α
  ραλλαγβς βεβαία πρός τήνείκόνα
  πού παρουσιάζει έδ· ή συγκομι
  δή καί ή ίπέξεργασία τής σταφ^
  δος. >
  —Τώοα τό καλοκαΐρι γίνεται
  περισσότερον σίσθητή ή ξεραΐλα
  πού πσρουσιάζουν οί αδβνλρες αό
  λες των εκπαιδευτήριον μας.
  —'Αλλά θά ήτο νομ'ζομ«ν δυ
  νατόν νά φυτευθοθν ολίγα άνθη
  «αί δενορύλλια είς τ'ς αύλβς τΛν
  νίων τουλάχιστον έκπαιδευτηρίων.
  ϋσΐβ νά Ιχουν κετΐ τα παιδία κα
  ποία ίνασχόλησι με την περιποΐη
  οί των.
  —Ή ίδρυσις βρεφοκομικοΰ «τα!
  μοθ είς την πόλιν μΐς καί παιδι
  κοθ κήπου θ' αποτελέση 6να ση
  μαντκόν βή'μα πρός τόν πολιτι
  σμο καί την καλύτερη όργάνοσι
  νης κοινωνικάς προνοίας καί τήβ
  προοτασΐας τής παιδικής ήλικΐας.
  —Έν τφ μεταξΰ χάρις είς την
  οργάνωσι ΰκό τοθ μορφωτικοθ ουλ
  λόγου κυρίων καί δεσποινίδος
  τοθ παιδικοθ άσύλου «Ελευθέριος
  Βενιζέλος» πολλά παιδάκια βογα
  ζομενων γυναικων εΰρ(]καν προ
  στασΐα καί περίθαλψι.
  —"Απβιρες έκδρομές θά γίνουν
  πάλι οήμερα.
  —"Ηρχισε βλέπετενα γενι*εθβται
  κι' έδώ ή μόβα τοθ «ΣαβΙατο
  κΰρηκου» ή επί τό άγγλοποβπβστε
  οον. γουΐκ·6ντ Οπως θά ΙλεγβκαΙ
  τό ιιοντβρνϊίον δενποινάριον.
  —"Ετοι οί ουμπολϊτσι θά ξε
  χυθοθν π^λιν σιΐς έςοχές καί ·α
  υεΐνη ίρημος ή πό^ις μί τούς
  βλ'γοι,ς εΐλωτας τιβύ Ββν μπο
  ροθν νά τό κουνήσουν ροϋπ·.
  —Σήμερον διά τελευταίαν Φ·
  ρ6ν προβίλλετσι είς τοθ Πουλα
  κάκη ό ύπίροχος «Κορυδαλόςε μέ
  τό άηδόνι τοθ κινηματογράφου
  την Μαρθα ·ΐγκβίθ.
  ΑΟςιιον Τό Ιδιον κινηματοθέα
  τρον π οβάλλει την τελευταίαν
  δημιουργίαν τοθ Γουστοβ Φραίλιχ
  «Νύκτα τοθ καρναβαλ'οΰ». Φρβν
  τΐσατε νά έξασφαλΐσετε τάς θ«
  σεις σας!
  ο Ρίκορτερ
  ΗΑΓ. Γ, (ΛΡΟΥΖΑΙΝ!
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΟΔΟΙΙΤΙΑΤΡΟΙ
  Δέχεται καθ" εκάστην ·_1
  ν. μ. καί 3—7 μ. μ.
  ΙΠ. '-ί11 !/]<: ώδοθ 'ΑμαλθβΙας (Πλατώ Σοκχάκι). ΜΑΝ0ΑΒ2 Γ. Κ Ο Ν102 ΝΕΥΡΟΑΟΓβΙ-βγχΐΑΤΡΟΙ, ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΙΙ ΑΗΜΟΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ -*χετ«ι ·ν τ« »ββ. οβ«( Πειραια* ΑΘΗΝΑΧ ΤεΟ. 1247·
  αν ορβοειχ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  52ον
  Ή Φιντίνα εμαθε ι»Λς να μείνη τις Αν ώ?α γβι
  μ&νος, ή'αγκασμένος^ώ / νά περάση Ανευ πυρός
  «ώς νά παραιτηθή1 ενός πτηνοθ, τρώγοντος έντός
  κλωβ'ου κατά πάσας ούο ήαέοας ενός καΐ ήμ'σεος
  λεπτοθ κεχρίου" πώς να μετσχβ'Ρΐαΐ{) τό μεσοφού
  οτανον ώ; έφΛιιλωμα, κσϊ τό έφάιλωμα ώς μεσο
  φούσΓανον αΔς νά διατηρ*, τό κηοΐον τού πολλάς
  νόκτοχ, *' τρώγβ το δείπνον τού είς τό φΛς τοθ πά
  ραθυριοθ «οθ άντινρυνοθ. "Ω! δέν εν,βτε Ιδέαν πόσ3
  κράγματα προσπορίζονται άνθ' ενός πενταλέπτου
  άοθιντ] τίνα πλασματσ, νηοάσκοντα έν τή ενοε'ε*
  κα( Ιν τ{) κρηοτόιητι! 'ο«οβιΙν·ι τοθτο έιτσιήμη Ή
  Φαντΐνα λοιπόν απέκτησε την υψηλήν εκισΐήμην ταύ
  την. καΙ ανέλαβε β'ότρρος τι.
  "Ελεγε κατ' εκείνην την εποχήν είς γυνοΐκα τίνα
  γεΐτονα της.
  —ΜπαΙ έγώ, δταν κο μη9Λ μόνον πέντβ ώραις,
  κα( βλον τόν οΗλον κσιοον καθΐσω είς τα ροψματά
  μου, όπασ5ήποτε κατορθώνω νά Ιχω σχεδον τό ψα>
  μ( μου το καθημερινόν. ΚαΙ ε «είτα, 8 τα ν εΤνβ κα·
  νείς, άββλφΛ, λυκημενος τρώγει όΧιγώτερο. Μβ ού¬
  τον τόν τρόπον, μέ κάμποσιυς στβναγμούς άκ'ε'ώ,
  χάμποση στενοχώρια άπ' έκ'Τ, μέ όΜγο ψωμΐ είς τό
  πλάγ·, κάμποσβς θλ(ψ?ις σπότό άλλο, οα ού τα μέ
  τρέθίυν αδελφ!)* βΚεπεις μ* τρέφουν. "Αν είχεν 4ν·
  τος της στενοχωρΐας ταύτης τ6 θυγάτριον της θά
  τής ή* γο νέα παρηγορ(« μεγίστη.
  Εσκέφθη νά τό καλέση πλησίον της- άλλά πΛς!
  πρώτον θά ύπέφερε καΙ οϋτό έ« τό&ν στερήσ;ων,
  καΐ δεύτερον «χρεωστεί τόσο είς τοός ·>ναρΓι*ρους
  Πδς νά τούς πληρώση τα όφειλόμενσ; ΚαΙ τα Ιξο-
  5α τής όοοιπορΐας ποΡ;
  Ή γραΤα ή ις της Ιοωσε τα μαθήματσ, νά βΓπω
  μέν τοθ ένδϊοθς β ου, ήτο ν άγΐα τις γυνή, Μαργα
  ρΐτα όνομσζομένη, ΑληθΔς θεοσιβής, καΙ πτωχή
  μέν, άλλ' έλεήμων πρός τε πτωχούς καΙ βνδβεΤς,
  μόλις γινώσκουσα νά γράφη τό δνομά της, Μϊργα-
  ρ(τα, άλλά πιστεύουσα είς θιόν, τοθθ' δπερ ή επι-
  στήμη Τοιαθται ΑρεταΙ άκαντΑνται συνεχθς έν
  τοίς κάτω μίαν ημέραν θά λάμψωσιν έν το Τ.
  άνω·
  Ή παθοθσΐ ζωή Ιχει ο Οριον.
  Κατ' Αρχάς ή Φαντΐνα ε(ς 4<ρον έντρεπομένη, ίέ' ετόλμα νά εξέλθη είς ιήν Ο5ον· ησθάνετο δα πολλο( λτιοθέν της ίσ:ρ/φσντο καΙ την έβεΐκνυον &ιά τοθ οακιύλου' διότι βσοι την άπήντων, την πα- ρετήοουν, κο( ουδείς την Αχαιρέτιζςν. Ή θριμβϊα καΙ ψυχρά περιφρόνησΐς των διαβα- τΑνΒιεπέρα «ήν σάρκα της καΙ την ψυχήν ά·: βοοέ άς ψ^ρός. Είς τάς μικράς πόλεις, πάσα δυστυϊής τοθ εί&ους της παρουσιόζβται γυμνή είς τόν σαρκα σμόν κα( την περιέργειαν δλων. Ε(ς τάς μεγσλουηό λεις τοθλάχσιον ουδείς οέ γνωρ'ζβ·, χαΙ τό άγνω 9ΓΟ σαυ τοθτο είναι ώς Ινδυμσ. "ΩΙ πόσον ή Φαν τίνα έτεθύμβι νά έπα> ήρχετο είς Παρισίους! Αδύ¬
  νατον, έξ Ανάγιης εδίησβ νά συνηθίση έν τη άνυ
  Ί|θληφ(α καθώ; συνβΐθ σβν έν τ", ένββία. "Ολίγον
  κατ' ολίγον Ιλοβε την Απόφασιν μετά Ούο ή" τρεΤς
  μήνας Απέσεισε την εντροπήν, έξήρχβτο, καΐ
  γήν έμελλε.—Μ οθ είνε αδιάφορον, εΤπιΙ
  "Ηοχισβ νά περιφέρεται έπηρμΐνην έχουσα την
  κεφαλήν, πικρΛς ύκομβιοιώσατ ι(ς τούς παραιηροθν
  τας γ · ήν σ*ωητικώς χαΐ ησθάνθη έν έαυ*β δπ κσ
  θ στατο Αναιβής. Την ίβΧιπβν ένίοτε ή κυρια Β ου.
  κτουρνιάοου, *οβα(Ινουοαν ύιό τό παράθυρον της·
  παρετήοει την ο(<τράν κατάστασιν «3ΰτΙ)ς ιης έλβ εινής» ν« χάρις «ίς την ΐύγένβιαν ιης «'βάλθη «Ις την θέσιν δ«ΐευ ιής έΊιρενε» καΙ τρόπον τινά ηύ φραΐνΐτο. ΟΙ μοχθηροΙ Ιχουν μούρας τινάς Αναλ· λιάσεως. Τό ύπίρμετρον τής έργοσ άς κατέτρυχεν έν τού τοις την Φαντΐναν, κα( ό μικράς βήξ, 6ν είχεν ηθ ξησεν. 'ΕνΙοτε Ιλεγβ είς την ΜατργαρΙταν την γείτο νά της. —Σέ παρακαλφ, πιΑσβ, νά Ι&βς πώς κα ουν τα χέοια μου. Άλλά τό πρωϊ, δταν διά παλαιοθ τινός τεσθραυ σμένου κτενίου βιίρρθθμ'.ζβ ι ής ωραίας κόμης της τόν θησαυρόν, έξύπνα πάλιν ή φ λαρέσκειά της- κο( πρός στιγμήν την καθΐστα πανευΐαΐμονα. Ι' Ζ»νεπει6ν το& κ«τβρΒι·μκτβ( β»νέχει« Ή ΦαντΙνα Απελύθη τής υπηρεσίας τοθ έργοστα σΐου περΐ τα τέλη τοθ χειμώνος- παρήλθε τό θέρος κα( έπανήΚθεν ό χειμών. Ημέραι μικραί, ολιγώτερα έργασΐσ. Έν ω ·; χειμώνος, θάλκος δ;ι, φΐς ^, μεσημβρΐα δ^ι· ε£ημ>ρώ>ει καΙ ίό?ύς νυκτώνει· ΑμΙ-
  χλη· τό παράθυρον σχε&*ν όφεγ^ές' δλη ή ήμέρα,
  Αμερα ύτογβΐου' ό ηΛιος λαμβάνει τό ήθος πτωχοθ,
  Βαρύς καΐρός διά τούς πένηταιΐ Ό χειμών μεταβά
  λει ιΐς κέτραν τό ΰ9ωρ τοθ ούρανοθ, οό μόνον δέ,
  Αλλά καΙ την καρ&Ιαν τοθ Ανθρώπου.
  ΟΙ δανβισταΐ της Ρέ"* την παρήτουν ί) τυχόν. Ή
  ουστυχήΓ, έ'έρδαινβν όλ'νιστα. Τα χρέη της ύπερή
  ραν την κεφαλήν των. Ο( θίναρΒιέροι μή πληοανό
  μβνο', τής Ιγρσφον καθ" εκάστην επιστολάς, ών τό
  πΐριβχόμβνον την έσπάραττεν, «ν τα ταχυ&ρομικά
  την ή^άνιζον. Ημέραν τινά, τής είχον γρέψβι δτι
  ή μικοη Τιτίκα της ένυμνήτευβν είς τό ψθχος έκβΤ>ο
  δ« εΤχβ χρεΐαν μαλλίνου τινές μισοφουστάνου. καΙ
  Οτι Απητεΐτο νά στεΐλπ ή μήτηρ της Βέκα φράγκα
  Βι' ούτό. 'Ελσβ! την επιστολήν, καΙ δλη ν εκείνην
  την ημέραν την έ«ράτβι »ίς τάς χείρας της· την ή·
  νοιγε καΙ την Ικλειεν. Εσπέρας γενομένης, ιίσήλ-
  θεν είς Ιν κουρείον καΙ Αφήρεσετό κτένιον, δ»* οδ
  έκραηΤτο ή κόμη της Αναδβδεμένη. Τα θαυμασία
  τότε έκεΤνα μαλλιά ιης ζανθά έχύθησαν μέχρι γο
  νάτων
  —Ώ, τί ώραΤα ιιαλλιόΐ άνέκραξεν ό κουρεύς.
  —Πόσο θά μέ ίδιδες, νά σοθ τα δώσαι ήρώ
  τησεν ή Φατντΐνα.
  —Δίκα φράγκα σοθ δΐδω.
  —-Κόψιτα.
  Ηγόρασεν ϊν μικρόν μισοφοοστανον έκ μαλλΐου
  πλεκτοθ, καΙ τό «ξαπέστειλεν είς τούς Οβναρθιέ
  ρους. Άλλ' αύτοΙ Ιγιναν μανιώδεις, δταν είδον τό
  μεσοφούστανον ήθελον γρήματα νά τούς στείλπ. Δ
  &οι>ν τό μεσοφούστανον ιΐς την Έπονΐνην, καΙ ί
  πτ·χή Κορυ8«λλΙδα εξηκολουθεί.
  (•■νεχ(|ε«αι|
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΤΙ είνε καί πώς προ-
  λαμβάνεται ή φθίσις.
  10»
  Α! «»οφ£οε>ς πιρΐ ριιιμάτ·ν
  ♦κδ 6λα«τουν δ^θιν τ& οΛ»» χά!
  πεβ! αχ<ντ]( κβυ χ»?^ τα Ικιπλα «κΐ ή άνό-τος χρυονοβί» μιρι· Βλα βδτ4 ίε* ι[νε λίγοΐ σο βΐροΐ διά νά άρνΐ}θ| κανιΐς την κοττ]τ« τ«0 αν·ικτοΟ π»- ρκθϋοοΐι. Μίνο»1 %1ς τα έλώ!») μί· η ήιΐπορΐΐ χανεΐς νά αποφύγη τα χουνούκια, χωοΐς νά α-ε;ΐ]θ| χαΙ τον χαθκρέν άέρκ κλιίων τα χομ- μ τ·ν παροιθυρβ» μέ ουρ· μττέκλεγμχ ή λιπιέν τβθλλι. Τόν χΐιμβνα θιρμα(νετε Βαοκ θί λετε τό ακΕτΕ αίς, την νυχτβ αχε- ηάζεοθε δοον ζιατά θέλιτε, άλλχ τδ κκράθυρον, χά ιζάμια τοΰλίχΐ ατον, μή τ* χλιΕετε χαιΐ ήμίραν χαΙ νύκτα, χά ι ναλοχαΐρι χ«1 χει . Είνε 6 μίνβς τροπος νά Ι χνμιν χαΙ τα α(|ΐ09φα(ρια μας <αΙ γενικώς 6% τα χδιτβρβ τ·0 δργ«νισ>βθ εί{ κατάστασιν ζβΐίχί
  χά! άντοχτ]ς τοιαύτης δ
  στε νά μή Ιηιτρίπουν ιίς χον
  βίκιλλον τοθ ΒΊβχ μόνιμον δια
  ή έχιΐ μίθϊ.
  52 "Οίοι Ηι Ι^οιιν Ιδιόκτη¬
  τον ιΓιηιΐϊ &ι μή *ΐιτοι*οΟν
  σιιχνάκις χ«1 &Ηύ οοβκροθ λ{·
  γου «αί πρό πάνκβν Ας φρ·ντί·
  νά κΧ*]9οφ9ρο9ντΗΐ άχρι·
  πιρΐ τ1{ς &γε(κς τβν ττροηγβυ
  μ ένεΐχιαβτβν χά! νά ϊκοφιδ
  γουν τα οηίτια Βιμιι έ>οσΐ)λιύονιβ
  φθιαιχοΐ. 'Βίν δέ ι ι νέ
  ή ρβ γμ
  ά*; φροντίζουν χο&λίχιατ·ν νά ι-
  π·λυμκ(νουν πρίτιρον τιλεΐνς χαΐ
  τέ αηΐχι 8κου πρό·
  κείται νά μιτακομίαουν,
  53. Προχειμένοιι περΐ έχλογτ}ς
  τοιx(α^, τό τελιυταΙ*ν κου π:ί
  ηΐι νά ποοζίξιη ,[ ε ή τιμή τοθ
  ένοιχΐευ, Ιφ' Ιοι*, έ^νςιΐται, Η*
  άκέχει χαΐ, ηολύ άπο χά δρια
  τής οίχυνομικής οχς έκαρχεΕας.
  Κάμετε είς Βλα τα <5λλα χενϊ· λ«ια τής χχθε,ιιερινής ζωής· χαί είς αυτήν την πολυτέλειαν τής τρο Φής άχόμη, Ιαψ είχονομΕαν θε λετε, άλλ' είς την δαπάνην τής χατοιχίας μή τολμήβετε νά φιιδω ά** πρίχειται νά έξαοφα λ'οιτε κατοικίαν απέχον χαί δ- γιεινήν, διότι άλλως νά είαθι βεβαιοί δΐι Ββχ χεβδίσιτι άπα χο ενοίκιον θά τα έξβδεύιεΐε πολ λαπλάοια είς ίχτροΰς χαΐ φέρμα χά. 54. ΣνχναΙ έηίοης οε<ς καί τβχχιχίς άερΐσμές έιιίίλλονχαι χχΐ διά χάθε χβρβν, δ«υ μΐνει χά νεΐς τάς ι4?«ς τής εργασίας χου ή διαμίνει προοβρινβς %% μάλΐοτα μιζΐ με πολλά άλλαι ά τομχ, Βιτως είς τα αχολεΐ», ατρα χβνας, έβγοστίοια, γραφεΐ», χα- ςρενεΐ*. ξεν·&οχεΙα, σιδηροίρομιχά οχήμκχα ή λεωφορεΐχ, χοιτ»ν£· βχους άχμβπλοίων κτλ. 55 Το ατεγνό χκθίρΐσμα τοθ ;'ώματος μέ την σχ·9π« είνε 6 χειρβτερβς χβΙ πλέβν έπιίλΐβής χβθαρΐσμοθ. Κατ' αυτόν χον τρέχον, χαί ίι χυχέν ε5?(· σ«οντο είς τον χονιορτόν τοϋ δα μικρόβΐοΕ μή δυνάμενα νά διευχολύνεται ή μεχα· «ερά των είς τα άναπνευατιχά <:γ«να ΙχιΕνων κεύ άνατΐιέίΐιν χον γεμβτον άπο οχίνην άέρα Βωμχχίου πρβαράτως βκρωθένχες. 66. Δι* αύτο είς μέν χά οκΐτια καλόν είνε νά χατοιργηθ| αχείίν χαθ' δλοχληρίαν ή χρήσις τοθ σ» ρώθίου χαί νά χκθκρΕζωνται τα πιώματα μέ έλΐφρβς 5γρβν γχρόκκναν, νά μή τινάβιεται «οίέ χαΐ έκ' ι&ϊενΐ λογφ ό χο νιορτος των έκΐπλων χαί ένδιιμί ΐων έντίς τ«< δωμχτΕων είς ?ε τα μέ?η Βπου δέν είνε ιυχολον νά εφαρμοσθή τα μέτρον αδτί, νά γίνεται τό ο£ρ»μι μίνον άφοθ οχ?ρκιοθ99ν χάμω πριονίδια ή ίμ $«£ βρεγμένα χ»Ι πάντοτε άφ' Ιιπέροις. πολλΐς δ πρΐν ή (Ε χ»«ι έχεΐνοι κκρκδο θΐθν πάλιν είς την ημερησίαν χοι νήν χρήσιν χχΐ άφκθ προηγουμέ άΐριοθοθν χκλβ;. (·υνβχΙζεται) •Επεβλήθησαν καί προτιμώνται λόγω αρίστης ποιότητος των τα καλλυντικάί της Ποθδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι καί εΐδική βαζελίνη λεαονιοθ διά την περιποίησιν τοθ δέραατος. Πωλούνται είς δλα τα χαλά καταστήματα είς τα Φαρμακεία Ι. Λογιάδου, Γ. Γεπεσά χη καί είς τό νεωσχί άνοιχθέν κατάστημα «ΕΡΜΙΝΑ». Ζητεϊτε πάντοτε τα καλλοντικά ΜΑΡΚΑΧ <ΡίΕυΗΥ» ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ,,ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ" Πλκτεΐκ Τμονβίβς Τηλ. 30495 «ΓΑΛΛΙΑΣ" Όοέ)( Σταδίου 57. Τηλ. «236 70 μονά δωμάπα καί 70 διπλα ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΑΠ4ΝΤΑΧ0Υ ΚΡΗΤΩΗ ♦Ανακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΜΝΗ καί Σία ϋαρέχονβι οονχρβνισμενοΕ ί»ρ»1« μενάλκ δΝ|ΐ«τι«. ε&άε ρ« χ»1 μέ ΟαυμκοΙαν βεβιν ■(< τέ· κέντρον τβν Άβηνϋν. 'Λσανσέρ.-Ζΐστ* καΙ χρύ» νερ·.—'Υπηρεοίκ άρτιι»τ« τη.—Τιμαί άνάλονοι καΐ λβνικαί. ΕΛΛΙΒΠΑΝΑ ΤΡΙΧΙΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕϋΙΡΕΓΙΚΒΣ ΟΒΙΟΤΙΤΟΣ ΚΑ Ι ΑΗΤΟΧΙΣ Χι* ύβραυλικα κ*1 χειροκίνητα πιεβτήριβι ΠΑΡΑΚΑΤΑΟΗΚΗ Γρ«ν·1·ν ΕΥ^Γ. ΠΑΤΕΡ Γενί Τζβμ» Τηλ. 326 ΡΕΘΥΜΝΟΝ ( :ριτοΟ μ«().—-Είς τό ένταϋβα &κ· ατίατηιι·» τής Άγροτιχ'ς Τρα τίζης έλήφθΐ) έγ«6«λι·ς τοθ Κεν- ΐριχβθ τής Τβακίζι;; διά τής έ οίας χαθορΕζονχαι αί λεκχβμέ- ειαι τήςΙν3&μ·γή; τυϋνέου οαοτή ιιχχος ηαροχής «;ιλλ;εργΐ)τιχβν πι τώ3ε«ν είς τβος άγρίτκς. Είς έκτίΧΐοιν τής έγχυχλΕου το 'ΓτΐβΧΗτά'ο'τηιΐιι χκτήρ βε τειβκοκ συνειγιΐ'χ εξ δκκλλή ν τής Τρατιέζ-ς, ώς ίξή{: Διά την έκαρχ(*ν 11ϋλιπ·τάμου * χους χ. χ. Γεώργ. Δχφνομτ)· ,ην κ—Ι Ί«άν. 2 (αυραχάκην. Δι* * έκχρχίαν Ρεθύμνης δχό τον χ. Ηλ. Δρίγαατ,ν. "Ετερον Ιιά την Ικαρχίαν Αγ. Βχσιλιίου δπο τόν . Έμμ Φντίχψ χαί άλλοδιά την παρν,Ιαν 'Δμαρ(οιι δκο τβν χ. ΦΑ Τβίχωνκν. Χά βιινεργιΤχ ταυ¬ τα άνεχώρτ,βκν ήϊη διά τέν πρβο ΐσμίν των. Κδριος ο<οπος τβν αιινεργείων [νέ ή μετά πρεοοχής Ιξαχρίδω- ις τβν «ίκονομιχβν ατοιχείων · ιάοτου μεμενωμέναυ άγρότβυ—Β ή άνεξιχβέτως τής δπαΐθρου χώ χς τοθ Ν·ιμ·9 Ρεθήμνης—χαί ή ίνχαξις ιτιοτοχιχοθ χ«χαλίγου έμ ιΐΕνβνχβς την κιστωτιχήν δυναμΐ· έτ-χα Ιχάστου. Ό χο.ταλογ·ς ώς γνωοτίν 6ά Η έφαρμογήνέου τρόπου παροχής πιστώσεων. αιμιόοτ] τοθ λοικεθ Να 4 4γρό· της άνευ 4λλ»ν αχλ«]βε·ν Βιατυκά βεων χχΐ χβονοτριββν, άαιι δαπί- νηςχαΐ έξΐΐρέβεως έγγυητβν χηά την περίοδον τής χαλλιεργείας χά! κβραγωγής, δύναται νά χάμν^ χρήβιν ιδικής χοιι άκονλειατιχβς πιστώαΐβς, ώς ίι είχεν ιδικήν τού χρηματικήν χβπάθεοιν είς την Ά γροχιχήν. Ή αημχσΐιχ τοθ μέΐριυ τούτου τα δκοΐιν Θ1 έφΐρμοσθΐ χαχά τόν Ιϊιβν χρίηον χαί είς ιήν λαϊκήν νήο«ν έξυίταχβύιχαι, διδβμίνου ■ίΐέτι δΐι 2 χ«*θε άγρβτης ΘΙ ιίιι- πορη" χά! δι' έκιοιολής τού ά«ό· μη, νά ζητή άπο την Τοίττιζ«ν νά χβΟ αηαατεΐλη δι" έμδί- σμχιος το0 τβχυδρβμείου, τΑ χ·· βίν ποο διχαιοθται. Σχετιχβς πρός την Ιφχρμογήν τβθ μίτροκ Ι- χούν ιίδβηοιηθί ήδη παρά τοθ έδβ &ηοκαταβτήμχτος τής 'Αγρε- τινής οί πρόιδρβι τβν χοινο- τήτων νά ιιροθυμοκοίηβΒΟν χά! διευχολύνουν τιύς ένδιαφιρομέ νβυς αγρότας είς την ουγχέν- χρναιν τβν περκυσιακβν των οταιχείων χαί νά χβυς είϊο- κοιήαοιιν νά πα»οϋσΐάζ»νται άμέ ο»; ενώπιον τβν επι τούτω κερΐα- δευίντων &ιτκλλήλ«ν τής Τροιηί· —Τα αημιρινκ ακοκαιλνκτή ρια. τβδ μνημείσυ τβν «β αέντων Λ«βηθι»τβν. Είς χά οημερινά άκοχαλυπτπ· ιΐ« τοθ μνημΐίβυ τβν πεσόντ«ν 1* Άν- Νικόλαον πληρβφορού μιθ« 8η έκτβ( τοϋ ΓενΐΝβδ Δι ιχηχοϋ Κρήτης Η»1τδν &λλ«ιν έιτισήμϋν 8ά ηβρβστό πιθβνώτετ κμΙ 6 Μερκρχος Κρήτης οτρκ τηγ4ς κ. Λίλάκης Έηίσηί βά «α ρβστοδν καί άκκντεβ η βΐ ηλβΐ- οτβι τ&ν κβινβτκρχ&ν τοδ νο μοδ Λβσηβίβ» μεχά τ&ν οΐχογε νιι&ν τ&ν ηΐσόντΜν έν οώμκτι. Έν τί) μετ«{ΰ έκ μίρβυς τής βρ νΗτιχής ίηιτρβιτη( της έιτοΐβς πρβιδριύει ο Νβμάρχης Λβσ<ι θίβυ χαηβληθη κάθε «ροσπάββιοι δια την «ρτΐΜτιροιν καί έηιβλη ·. τΐΜΝτεραν διΐϊαν»»νί>ν τής ώρ«ί
  άς τελετάς________
  -Δα κλοπήν.
  Συνελήφθη ο Ίκ&ν. Πάτερβς
  κατοιχβ; Χ«νί»ν δ'ότι άφηρεαε
  1500 δρ. άνηχουββτς είς τβν Έμμ.
  Καλλιτεουνάκην.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράδυ
  κατ' ευθείαν ^ ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΐ
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Σύρον, Π όρον,
  Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΛΡΑΑΚΗ
  Τθλί». 1-41
  πβπ»ππεπ·βπι—■■■■
  ΕΝΟΙΚΐΑΖΟΝΤϋ δΰο άκοθή
  χαι Ικχάσεβς < μέν μ(« 260 τ. μ. ή δέ £λλη 110 τ. μ. <*χ(νητον κ Κοχκί6ΐ() Πληροφορίαι ηχρ' ή — Η ΊΐρειτΐΝτ, Σχε-λη Χ«νί- ων. Σήμερον Κυριακην χ«1 δρβν 11 π. μ θέλει λάβη χώραν έν τό κΐβούση τοδ Χρυοβστβμου Χ« νίων τϊλϊτη Ιη' βύκαιρία τής ά πονομής τ&ν πτυχίων ■!$ τούς τελ(ΐ«φο(τους τής Ίιρατικής Χχο λή{· Κατ' αύτην βά ψαιλ&σιν 6· μνβι έκκληαΐΜβτικβΙ ό όιΐυθυντηί ίέ τής £««λης κ, Τρυκά«ης βα Α μιληβα έιτί τβν «·πρ«γμίνΜν τής βχολής. —Πΰς ρυθαίζωνται αί κρατι¬ καί πρβμήθειαι. ΚαταρτιαΒϊΐς οιτο τβθ ύφυκουρ γοθ τ&ν θΐκονομικ&ν ενεκρίθη καΐ άπΐατάλη πρός δημοσίευσιν αίς τή ν εφημερίδα τής Κυβκρνη σ·«ς · νέος νόμος δια τοδ όπβί ου ρυθμΐζοντκι τα τής λιιτουργί «ς τήί ΰκηΡ(Ό(*( Κρατιχ&ν Ρρο μηθΐιύν. Σκβπβς τού νόμβο ιΊνε ή πίτευξις τή{ «οτι«τέρ«ς >«ι·
  ργΐας τής Έπιτββηής Κρατι
  κ&ν Προμηθ<ι&ν. βυτΜ πρός τα¬ χυτέραν δι«ί*»γ»»νην καί διεκπι· ραίιιαιν των ββημέραι «ύ{*νομί νο»ν κατ' αριθμόν ΜαΙ ποικιλΐαν κρομηθβι&ν τοθ Δημοσίου, λαμ βίνβτβι κρβνοια δπυς ωρισμέναι ηρομηθβιαι διβναρνοΰνταΊ υηό τής έλομελείας τής έΐΊτροκής («1 αν« τ&ν δροτχα&ν 50Ρ.ΟΓΟ) ώ- ριβμίνκι ϋ υπό τοΒ ΙβΙου τμημα τος «ύτήί (βί μετ*£ύ των δρ*χ. 100.000 κ« Ι 400 000 προμηθαιαι). Έπίσπς έπβκτβίνετοιι ή άρμβδιό της τής υπηρεσίας ΚρατΐΜ&ν Ποο μηθιι&ν ηροαιρετΐΜ&ς βΐς τούς Δημβυί, τάς Κοινότητας και τα εύ«νή Ιδρΰμοιτα, πο«κτ·ρΐίο» Τρβκ<ζη( είς Νεάπολιν. Έν σχέσει μέ την ίδρυσιν πρα χτορβίβυ τής Άγροτιχής Τρακι ζης είς Νεάπολιν πβρί τοδ όποί ο» έγρίψαμΐν αίς άλλβ φύλλον το ύφυπουρνεΐον παρά τΰ προ· δρω τής Αυβερνπσευς μάς οιαβιβά ζβι προχληβέν π«ρ' αύτοδ Ιγγρα φόν τή; Διοικάσ«ως τής Άγρβη χήΐ διά τού βπβίου γ(νετ*ι γν« στόν ίτι π«ρά τό 4τι είς την Υ δρνβιν νε«ν πρακτορΐίων δέν πε ρι>αμ?άνεται ή κοινότης Νεαπό
  ;νϊ, π Τρβπβζα ορμωμένη έ ν
  τής επιθυμίας τής όσον ϊνβστι άρ
  ΝΤίρα{ έ{υιτηρ(τήβ(Μ{ τβΰ άγρο
  τιχβυ χόσμοι» θέλει μελετήοΐι
  τό ζήτημ* τή{ Ιδρυσΐνς χαί άλλα
  χοδ ΙδΙων πκριφιρειαχβν ύκηρεοι
  ών άναλόγω; των ΙβιαιτίρΝν το
  ηικ&ν συνθηχων χ«1 των έμφκνι
  ςομβνΜν άναγκΔν.
  Παρά τοδ κ. Φιλίκπου Πάτερ*
  »η λοχβγοδ έν άηοατρατιΐα επί
  τφ τεσβχρβ(Μονθημ·ρω μνημοσύ-
  νν τού άγαπημενου άδελφοβ τού
  Διονυσίου Χαιρέτη κατετέθησαν
  δρ. 200 υπέρ τοδ Πανκνειου Δημ·
  τΐΜβΰ Νοσοκομείου.
  'Βνοιχιάζεται τό Βον πατωμα
  τής οικίας κ, Μηνο Σπύρ. 'Δβανα
  σιαδοο παρα των Λιμένα.
  Πληροφορίαι ίντός τ|)ς ο(κ(α<. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Διά τούς παραθεριστάς θερινής σαιζόν είς Νεάπολιν. Δι«ρχη( δρββιά μέσα στ· κράαινβ καί οτΐς πηγίς. Τρο φιμα και φροδτα &φθβνα χαί έχλ«χτ*. '£{«ιριτιχέ« φνβι >ές χαλλονές >ρχαιο>βγικο1 χ»Ι Ιοτορικοΐ χ&ροι δι'έκ
  δρβμ«(. ΈορταΙ εργβτνούμεναι υπό τοδ ΤβυριοτικοΟ Όμί
  λβυ Νεακ*λε·»(.
  £ηίτια και Χινοδοχεΐα ηβλϋ φβηνά.
  Πληροφορίαι διά χάβ< ζητημα παρέχονται »κο τοβ Τουριοτιχοδ Όμίλου Νεαηολενι δνρεαν. (Έκ τβδ ΓοαφεΙβν).
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοσφβΤσ Ινσντι Παλ.
  ανορθωσισ:
  ΠρωΙα Κυριακής
  Π Ιουλίου 1937
  Η ΓΙΛΛΙΑ Β Α ΕΠΙΤΡΕΨΗ
  ΤΗΚ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΟΝ ΕΡΥΒΡΟΝ
  ΑΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ
  ΕΦΟΣΡΝΟΦΡΙΝΚΟΛΙΜΒΙΝΕΙ
  ΕΝϋΧΥΣίΙΣΜΕΣΩΙΙΟΡΤΟΓΙΛΛΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ο Ιουλίου (τού άντ*·
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων βεβαιούν τάς έκ ΑονΠίνου
  πληροφορίας, ότι παρά την διαλλακτι¬
  κήν στάσιν τής Αγγλίας, ή Γαλλία &νέ
  λαβεν άπό προχθές αθεναράν στάσιν είς
  την επιτροπήν ούβετερότητος-
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα ή
  Γαλλική κυβέρνησις ίΒήλωαεν Οτι καθ'
  ήν περίπτωσιν συνεχισθή ό άνεφοδια·
  σμός τοθ Φράνκο μέβω των Πορτογαλ
  λικών αυνόρων αυτή θά διακόψη τόν
  Βιά των συνόρων αυτής έλεγχον.
  Συγκεκριμένως μάλιστα ύπαστηρίζε
  ται ότι απεφασίσθη ή οιακοηή τοθ έλέγ»
  χ ου τούτου άπό τής «ροσεχοβς Τρίτης,
  έννοείται άν έν τώ μεταξύ 6έν επέλθη
  μεταβολή ιής καταστάσεως.
  ΣΎΝΕΡΓΑ.ΙΑ ΙΜΜΜ
  ΒΙΡΒΙΡΕίΙΟΥ Μ1ΝΤΖΙΒ1Ν0Υ
  ΑΙΑ ΤΑ ΟΙΜΜΙΚΑ ΖΗΤΗΗΑΓΑ
  ΑΦ3ΒΝΑΙ ΙΟ Ιουλίου (τού άντα
  κοχριτού μας).—Σήμερον συνειργάσθη
  σαν επί των οικονομικήν ζητημάτων
  οί κ-χ. Αποστολίδης υφυκουργός των
  Οίχονομικών,Βαρβαρέσσος χαί Μαντζα
  βίνος ύττοδιοικητνί τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος.
  ΊΙ ουνερ,γαοία παρετάθη έπ' αρκετόν
  περιστροφιίβα είς γενιχα οίχονομικά
  ζητήματι έψ* ών εγένετο συζήτησις καί
  ελήφθησαν διάφοραι άποφάςεις. Σημει·
  ωτίον ότι κατά την ανωτέρω συνεργα·
  οίαν διεπιστώθη καί πάλιν ή χ*λή οίχο·
  νομική κατάστασις τής χώρας.
  ΕΙΊΛΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΞ ΕΥΡΪΠΗΣ
  Ο ΥΟίΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Οί Ιταλοί διά την στάσιν τής Γαλλίας.
  Ή συνάντησιν Μπλούμ - Νεγκρίν.
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Ιουλίου.—
  ΤηΧινραφοΟν «κ Ρώμης δτι
  αί ΙφημερίΒες ■■ιμενουν
  .δτι ή Ιταλία κατέ|«ι σα-
  I
  φεΐς άνοδείξεις δτι οί βρυ-
  θροΐ ανάκτησιν τελευταίως
  μίαν άιροκάλυκτον σύμμα
  Κονβφοβιάζουσαναύτού διά
  «αντός ιΐδους -ολεμικοθ
  ύλικοθ καΐ δτι ο* η είνε
  ή Γαλλία Συνενβς αί 6η
  λώσεις τοθ έν Λονβίνφ «ρι
  σβΐυτοθ τής Ιταλίας
  , Γκράντι έ«1 τού άντΐκειμε
  ! νού τούτου δέ ν στεροθνται
  οκοστάσει*ς. 8«**ς ηθέλησε
  Ι νά ■αραστήστ] δ «ρΐσβευ·
  τής τής ι αλ,λίας κ. Κορ
  μ***.
  Καθ'
  Λονδίνου
  αγγέλλεται έκ
  οί Ικεϊ ήμιεαίση
  μοί κύκλοι κρίνοντες τάς
  συζητήσεις Αν »ο 4«ιτρο«Β
  τής ούΒετερ&τητος 6έν Ακ
  φράζονται μέν άβαισιοΒό
  ς«ς, τονίζουν δμως δτι δι*
  νά ί«8λθτι συμφωνίσ, ή έ
  νιτρονή εΐνι ηναγκάσθη
  νά «αλαίστι «ρός «ολλάς
  δυσχερείας Έκ «αραλλή
  λου ο Άγγλικός συντηρη
  τικ6ς τύ?χος καλ·Ι την κυ
  βέανησιν νά παρακολουθή
  αγρύπνως καί έκ τής σκο
  «τας νάντοτε τ|ς αύστη
  ρδς ούΒετερότητος την Ι(«
  λιξιν τής καταστάσεως ή
  όιοία βέν ίααυσιν νά ά«ιι
  άκρόοιτα.
  "Πληροφορίαι
  Ικ ΠαρισΙ
  ών άναφϊρουν δτι 6 σοσια
  λιστικός τύβος ΐξακολου
  βεΐ τάς ββιθίσεις τού ·*αν
  τίον τής Ιταλίας καί Γ«ρ
  μανίας. Άττιθβτως αί ·#η
  μιρίβις τΙ)ς βιζιδς καταγ
  γέλλουν δτι 6 Μ«λοϋα *ξ«
  τροχιάσθη καί δτι είναι ά
  νάγκη νά συνίλθη ΑΙ ί·η
  μιρίβες ύβαινίσσονται ίν
  ταθθα την τελευταίαν συ
  νάντησιν τ·ν κ. κ Μβλούμ
  καί ΝτεΑΐ,βος μετά τού
  ή
  3» ΊΡΙΐΙΙ
  ΔΙΕβΝΕΙΣΚΤΚΛΟΙ ΕΚΔΗΛ0ΥΙ1
  ΖΩΗΡΑΝ ΙΚ Α Ν Ο Π ΟΙΗ ΣΙΝ
  ΑΙΟΤΙ ΑΠΕΣΟΒΗΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ
  Η ΡΗΞΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ
  Μ8 ΕΠΕΜ8ί]ΕΩΤΟΥ ΑΟΗΛΙΗΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ
  ποκριτού μ.*ς)
  δί άί
  1 Ο Ιουλίου Ι τού άντ».
  - Τηλεγραφ ματοι έ«
  ό ί Β
  καΐ Ρί«λ»·«ός μ«α χον -"-οίνου άγγίλλουν ότι οί εκ.ί βιπλ«-
  «ρωθυβουργοθ τής ίρυθρδ^ ™°ο°^(Τ βημ0β60γραφ..κοί κύ«λοι
  2Ε^^?3ΰΖ£ί ^οΤταιΊκανοΤοιημέ^ι έκ τ*ς Μ*.
  ς
  βλλων Ίσβανβν τής άκρας
  άριστβράς
  έν τη"
  /
  Ή χδεσινή άφιξις τού κ Γεν. Διοικητού
  καί τα τοπικά ζητήματα.
  Δ<ά τοθ ατμοπλοίου ιή γρσμμής αφίκετο χβές ΐ[- ·ήν πόλιν μσς κροερχόμβνος έκ Χαν ών δ Ύπουργός Γενιχίς Δ'οικητής κ. Σφακιανάκης μβ τα ιής κυρΐας τού, κατσλώ- σας είς το ξενοδοχείον «Μ(- νω<». Τόν κ. Γβνιχόν Διοικητήν στιηοχό>ησαν ολίγον μβτά την
  δφιξίν τού διάφοοα ζητήματα
  ϊοΟ τόπου έν οίς καί τό φλέ
  γον τοιούτον ττ)ς ήμίραΓ, τής
  ίξαγωγής νωπών στσφυλΔν
  ΐ(ς Γερμανίαν, προκε μένου
  νθ ιίση,ηβή πρόο τό υπουρ
  γεΤον ιτ}ς Έθνικ(|ς Οίκονομΐας
  Πρό της ένϊίθθεν άναχωρήσβ-
  ώς «υ την πβρισσότερον έξυ-
  τΐηοβτοθσαν τος παραγωγιχσς
  τσξεις λύσιν, τοθ σοβαρωτά¬
  τούτου ζψήματοο Πρός
  πλήοη ένηϋέΓωσ(ν τού ό κ.
  Γβνι*Λς Δοι*ητής εκάλεσε
  πσρ' σύ ώ τόν νέον Διευθυν
  τή» τής Άγροτι«τ)ς Τραττίζης
  κ Παττταβόττουλον τιαρ' ου 4-
  ζή^ησ? νά τοθ ότιοβληθοθν
  μίχρι της ηροσεχοθς Δϊυτέ-
  ρας τα στοινιΤσ β4σΕΐ τΛν
  οποίον θά ίίσηγηθ(| είς την
  νυβίονησιν τ*ς μάλλον έξυττη
  ρεπκσς βιά τού; πσρα">ωγούς
  άπ^ψίΐς πρός τελικήν ρύθμι¬
  σιν τοθ ζητήματος των είς
  ΓερμσνΙαν ίξαγωγδν νωπών
  στσφυλών.
  Είς τόν χ. Υπουργόν έγένβ-
  το ίϋρύς λογος καί διά τό
  ζήτηαα τής ιΐ; τόσον άνονον
  εποχήν άνακινηθβίσης φορολο
  γκί)ς άνακατστάξβως των
  βπσνγκλματιΛν, οί όποΐοι
  καΡώ; πληροφορούμεθα θά
  τοθ έχθέσουν κατά την ούρια
  >ήν ένάνοοόν τού τΛς άπό-
  ψϊΐς των μέσω τοθ Έκαγγελ
  ματικοθ Έπιμελη η}(ου·
  Ό κ. Γενικώς Διοικητήν 4
  φιχθβΐς Βιά τα σποκσλυπτή
  ρια τοθ μνυμβΐου 'ΑγΙου Νι·
  κολάου άναχωριΐ σήμερον
  την πρωΐχν διά τόν γείτονα
  Νομόν άτιό δπου θά επανέλθη
  αυθημερόν ε(ς την πόλιν μσς.
  Κατά την έκ Βοαχασΐου διβ
  λευσίν τού ό κ. Σφακιανάκης
  θά παραστβ ?(ς τό τιλούμε-
  νον αύτόθι ετήσιον μνημόσυ
  νόν τοθ πά*τιου τού, όπό
  τής κοινότητος Βραχασιου.
  • κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ιουλίου (τού άντα
  ποκρι-τού μας·—Ανεκοινώθη ότι αυρι¬
  ον (σήμερον) έποινέρχεται έξ Έύρώπης
  ό έπ' αδεία ευρισκόμενος ίκεί ύπουργός
  των Οικονομικήν κ. Ριδιάοης. Άπό
  τής πρ««εχούς οέ εβδομάδος ό κ. Ρε
  διάδης άναλαμβάνει τα ύπηρεσιακά τού
  καθήκοντα.
  ΤΣΥιΉΟΗΣ ΚΑΤΣΩΗ
  ΕΙΣ ΜΜΙΠΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ιουλίου (τού άντα
  ποχριτοΰ μνς). — Σήμερον ή Θερμο
  κροισία είςΆθήνας καί Πειραια έαημκί
  ωσε 38 βαθμούς ύηό οκιάν!
  Ό καύαων ούτος θεωρεϊται όλως ά·
  συνήθης είς Αθήνας, προεχάλεβε δέ α¬
  θρόαν ίξοδον τόσον έκ ιής πρωτευούσης
  όσον καί τής γείτονος αυτής είς τας έξο
  χιχας παραλίας τού Σαρωνικού χαΐ τα
  προάστΐια τής πρωτευούσης
  ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ
  Χ6ές -ιήν 5ην χαΐ 9.30' ΐτροΓ.^ν Εύο ςφ
  (Λ 6ύςχιητικα Συοτυϊήματβ |λ»β·ν κ ώ, αν ιο
  |ιέν ττρβτον παρά την Φεριέ οαν,ιό !έ ϊιύτερεν ηα
  ρά 1ρ ουνοικ'αν ΚομΙνικ |ΐ! θύματκ τ.έν ϋπΐίΐξΐ)
  χοντ&ειτ] 1. Οαπαχαιςάχΐ| χαΐ ιήν Χρυα&Ολα Κα-
  νά>ΐ) Ιιίν 55 Σχιτι»βς μέ τίς ουν^χας οψ'
  Λ; τα δισΐυχήμαΐΒ ταθτα Ιλαβον χώραν έγνώ-
  οθΐ|οαν τα Ητ)ι: Ό Ι. ΠβΠΒχβιζίνης έκ Φ3ριί
  τοας Ικΐίθτ[(Ιιτο νά μετ»ίη είς Άρχαλβχβρι δι*
  δποθίοεις «υ χκτιλίών ίε ν<5ς >{»ΐα( τού άνίμενε
  την διέλευσιν βυτοχινήτου τό ίτιοΤβν θά ι4ν μιχ|.
  φει>εν έκιΐ. "Ονιβς ιό ιύτοχΐν^τον ί^λθε έκεΐθιν
  ι*)ν 5τ)ΐ«Γ>ήν χαΙ πβρέλκβε τ&ν ΙΐΛΠβχβτζίκιιν.
  Κα6' ή< ί|ΐ«( οτΐιμήν τοθτο Ιξιχΐνιι δ Οαηαχα .ζάκΐϋ ΙχιχεΐΗ0» «ά καιέλθ^ τοθ (ύηχΐνήτου ( να λάίη φ ΐάβίον τβκ ήίποΐβΐ τ»χα(«ς ΙΙ^έφκ II τβν χιι»·ν ιοΐτ, ίλιοΐήοβς II χαιέηιαι τραυμα χιοθιίς ι!ς ήν >εφβλήν Ο&ναΜϊφίρως. Τό ούιβχΐ-
  >τ,ιον ώ'.τ,γιΐτο 6*ό τ·0 Γιβ(.γ. Σχρατάχι;. Τοθ έέ
  ρ«υ μοι^αΐςυ β&τοχινήτιΐ) ίίηγίς ήτο ο 'Βμμαν.
  ϋ ^ (έ χβΐ τιθΐβ έκ.βάΗΐς ι {.Μοί
  Ή χοΐιδττ,ς Βιάννου
  8ιβ χά περαιτέρω 12; την Ν*
  μαρχΓαν απόφασιν τιθ τιαρ" κυι)
  Κοινοτιχοθ Συμδΐϋλίοϋ ϊι' ής ιι
  αναγνώρισιν «Ο ικι5ιιχυομένβυ
  έχ μΐρευς τββ χ. Ν-μάρχυυ έν
  διαθέτοντος διά ά έίίσΐοτι ζ—
  ηματά ττ^ς άναχηροσσιι τοθ'ον ·
  ■ (χι μόν
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΑΙ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Την
  λθ
  ου
  Η(·
  ο«ε·
  «Ή
  Ί»άρψ
  ΐ(ς αυΐΐδιΐΒθΐν τέ
  τ ι» όν Συμβούλιον τιθ μ
  χβΙ ΒιβΐιηχανιχεΟ Έκιμιλιβιΐ]ρΙοιι
  προχιιμέντυ ν'ίσχιλ^6ΐ) (έ τρι
  χοδαΐ)ς φύοιως έμκ·ριχά ζή τή
  μκια.
  ΟΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
  ΜΗΝΟΙΙΟΥΝΙΟΥ
  Η ΠΡΟΣΕΧΗ! ΣΥΚΕΑΡΙΑΣΙΣ
  Τβ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΥΙΙΒΙΥΛΙίΥ
  Τέ Δτ]ΐιβτιχόν Συμβούλιον ώ
  αι ουνιδρίαοιν διά την κρασιν.*]
  Τρίτην προχιι^μιένίυ νά
  ΙπΙ τβν χαικίθι ίεμά·ω·: ζ
  σις πβ·τίσκον τ^ς διά τ(Γς δη'
  θ 9 11 δ
  *>ιθ 129 11, δπςφίοιω;
  θ! Έ
  β
  συγχβο
  η μιλέ
  ιην βΐχονβμιχβν ζ^τ^μάτω", χβ
  ρήγτ,ατς πιαΐώοκβν διά πρβμήθει
  αν δϊβομιτιτ)τ6ν το«ιθε8)μ
  ν»ν είς τίς ΐκτ«ς τοθ Δήμου δ
  δραυλινάς ουνϊέοιΐί, ουζή'η
  χαΐ λήψΐς άΐτοφάοεβίς διά την Ο
  δ ΐτ]ς 'ΛλιναρναασϊΕ', >ξοιι
  η τοθ χ. Δημάρχου πρός
  δπογρανήν ουναλλανματιχβν δπο
  λ( ξ( ή
  μ ήμ
  ι β Έη'οης το Δτ,μιτιχίν μ
  6&δλιον θε άαχο>~θτ| μέ δ άφορα
  δπηεισιαχά ζή
  Η ΛΑΘΡΚΜΠΟΡΙΑ
  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  'Γπό τοθ δπδυργιΐοϋ Διχαιοσί
  νης ΙχοινοποήΡτ] |γ>ύ»λι·ς πρίς
  τιΰς Είο;γγ«?ε!{ διά τ«]ς όποΐβς
  χαθιο £ νναοτόν, δτι τα δι" δβιστΐ
  ΟΙ ΑΝΟΦΕΛΕΙΣ ΚΩΝΩΠΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΖΙ
  σία αντιχΐίμινβ, δυνάμει χβθ νο
  μου πιΐΊ ηρβσταοΕας «Ο έθνιχιθ
  ν·μ(σματ·ς, θά έχπβιβθνται χατά
  τίς διβιίςείς τοθ νίμου «πιρΐ έκ
  κβΐήβπβς πιΐο^ρίων χατ δΐαθί
  αΐνς τιθ π·ιΗντ·ς των διά την
  6ΐλτίβα·.ν τ«}ς διαδιώσιως τβν έ»
  τοίς φυλαιχαΐς χΐκχβυμέν»»».
  ΟΙ ΚΛΗΤΗΡ1Σ
  Τό υπουργείον Δικαιοβύνης
  βΐ* έγκυκλΐου τού πρός τούς
  προίβρους των διχαστηρίων,
  " άς ΕΙσαγγβλΙας. ΕΙρηνοδΙκας
  καί Πταισμστοοΐκος, ■γνωρΐζβι
  δ·ι 6ιΑ διοτβγματος άτιό 2
  Μσρτΐου 1937 6 συνολικός Λ
  ριθμάς των θέστον τβν μέν
  ποινικβν κληΐήρων ωρίσθη
  είς 160, τ©ν κλητήρων άκροα
  «Ις 70 καί των έμμ!
  ]μ φ
  ■~~~~~ * χατοΕχβν τ,ς Κ·ιν6ι-τος Γάζι
  Κατ' άναχοΕνβοιν τ*)ς 6η-ρεα(ας κρές το 'Υγιιβνομιχον Κέντρον
  τ*0 ανωτάτου οίχονομιχοθ αι/μδοιι χαθιοηθν γνωαΐόν Βτι καταηλτ,κτι
  λΐου 4 τιμάριθμος χονδρι>ής κω χίς κριθμβς χωνώηυ» έ"4πισε οΡω' βΐκαστικβν «ληήρων είς
  λήαινς χατά μτ^να Ιούνιον χοπ*]λ παντβθ χατασΐάο^ς χορΐς δηερβο ^°
  θιν είς 2291 Ιναντι 2323 τιθ π» λ^ν οχιδόν άηιληισττχτ]ς τ«]ς Βί
  ριλθόντος μτ)νίς Μ; Ι.ιι. Ή χατά οίας τ»ν χατοΐχων. Παρά τοθ 'Υ
  3 6 Ο' μείηοις κθ ιίδιχοθ τιμα γιιονομιχοθ χέντρου διετάχθησαν)
  ρΐΒμου »ν γι»?γι>ων πρι ίίντων *?μοδΙβς χά δίοντα διά χ^ν χαί
  ό,ριίλεται είς χ^ν ητβοιν τβν τι ταοχροφ^ν τίν κρονυμφβν '
  λ 8» 1 λλ^
  ΕΝΑΡΞ'Σ ΠΥΡΚΑΊΑΣ
  τ»*:

  ΕΙΙΊΓΟΓΗ ΚΙΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ
  Διά χβιντ]( Ακοφάσιω; τβν δ
  πουργίν Έθ»ιχΐ)ν υίκονεμΐβς χ»Ι
  Οίκονομιχβν έξβΐιθιοδοΐιΐται ή
  παρά τ| Τραηέζι νής 'ϋλλάίβς
  έπιτροπί) παϋητιχΜν δπολο(κ»ν
  δπ»ς χορτ)γ| αδείας ·Ι
  χαο' δπέρδβοιν τη« ιί
  οαχτέων κοοοχτ)ι«ν, ιίίβν δαομο
  λογιχ^ς χλααινς 138 6γ χαί 277
  γδ, πρ«ιλι6οιβς Ίχαλίοις, είς
  ιΐσαγηγιΐς χιχνημένους ιίο«γ»γι
  χον διχαίβμα Ιηΐ τβν ώς ά*ω ιί
  ίβν, μέχρι πβοοΘ Ιαβυ κ·βς τέ
  1(5 ιτ?ς δυναμιχέιητος αδΐβν.
  Η ΕΞΑΓΩΠΚΗΙΜΣ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Κβί ιΕς τό χ6|ς κυκλοφορίαν
  έίίομβδιαΤον δελτίον τβν τιμβν
  χαί κινήσεως ιί)ς άγο(βς 'Ηρα
  χλιίοιι τβθ Έμποριχιθ χαΐ Βι·
  '
  μηχανιχοθ
  άνα
  έχ τί,ς οκνοιχΐβί Καμ(νια καρ|.
  ·3ί <| δ» ιξτ,κολβύϋτ,οαιν Χίαξίκ καΐ χαχά χήν λήξαβα'ν Κ«|βΒομάΙα εξαχθέντα» μόνον ΧαΗαριόΐιιτβς, ποξη?«νοε(βς τβν λιμναζέντον έν τώ χωρίφ δϊάτων. ΑΦΙ1ΙΣ ■ΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ φ χ(ές έντβίθβ δι' δκη ρΐοίαν δ ν. ϋϋγγ. Κλ 'Αϊπιθιιβρηιης τοθ Γεωργίας. ΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑΣ. ΑΦΟΡΜΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΖΟΗ Τ^λιγραφβθν έξ'Αργυρβυηέλιβς Ρ«Β6μνί)ς δ» έ ΒαοΙλ. Γ. Χρι οτουλαιι~ς έφόνιυοε ϊι' (ίκογενεικ χίς άφβρμΑς χον γαμβρών τού Παν Αΐαντιλιδάχτ). ΑΝ1ΊΖΗΛΟΙ Κατ' είδήοεις έχ Χανίων προ δ Ιδειτ^ς Μχνιυοέλι,ς έχρβυ μά.ιοε δια μαχαίρας ι(ς χον μη ρ6ν οοβαρβς τ·ν συνομήλιιιόν χ«υ ΑΙ έν τη άγορ? μας κυμανθεϊσαι _ Ιέί τιμαί των διαφόρων ίννωςΐ ών προΐόντων είχον ώς κάτωθι: "Ελαια 5 βαθμόν ^Μ *£*' κοινα ραφιν* λευκοΐ α' >, νυρηνβλ. α'
  40,
  2ΰ.
  21.
  μουρνβλ, α' 38.
  «τ .» " Ρ' 81·
  ΟΙνοι Αρχαν. τό μΐστατον
  ,. ΜαλββυζΙου
  Μέταξα
  Κουκούλια
  ΔΙκταμος
  Δέρματα βιδέλα
  'Δμ,, βακετα
  30
  28!
  27
  25!
  27.
  Κ)
  νοδέρματα α'
  6
  600-
  140·
  960
  46
  ΒΟ
  18
  40-10
  00 —98
  60-60
  180
  φαίνονται
  σεως των συζητήσεων
  μή επεμβάσεως. >
  Κν>ρίως ή ί«ανοποίησι< αυτή «ερεν στρέφεται είς την αποφυγήν τής ρήξεως τερότητος. Ή αποφύγη αυτή άπο*οίδε. ται είς πρωτοβουλίαν τής Άγγλίνς ή τις επέτυχε νά περιστείλη καί την «δι αλλαξίαν τής Γα,λλίας καί νά πείση αύ την κατ» αρχήν δτι αί μονομερείς λύ σεις είνε 4νεφάρμοστοι. Η ΑΓΓΛΙΑ Β Α ΑΝΑΛΑΒΗ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΙΝ ΛΤΣΕΰΣ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Ιουλίου (τού άντ· ποκριιοΰ μας).—Καθ* ά «γγέλλουν ν», ώτεραι πληροφορίαι έκ τής «γγλικής πρωτευούαη?, ό ύπουργός των Έξωτε· 1 ρικών χ. ΥΗντεν κατόπιν αποφάσεως τής κυβερνήσεως Θά αναλάβη την υπόδειξιν )ύσεως, ύποβαλλομένης έν βί'οει υπο· μνήματος είς τας ενδιαφερομένους ουνά- μεις,διά τής οποίας θά ρυθμίζεται κατά τό δυνατόν τό ζήτημα τού έλέγχου έπ' ωφελεία τής είρή^ης καί έξ ϊιου βι' αμφότερα τα ένοιαφερόμενα μέρη. Αέγεται ότι ή πρωτοβουλίαν αυτή τής Αγγλίας δέν παρακολουθείται μ| καλόν όμμα είς Παρισίους χαί ώς έχ τούτου ύπάρχουν τινές έκ των γαλλι· κων κυβερνητικών κύκλων οιαμφι αβητοθντες την αχοπιμότττά της. Πάντως ή Αγγλία θά επιμείνη είς την εφαρμογήν τής λύσεως ταύτης. ΕΞΩΘΙ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΑΙΜΑΤΗΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΑΦΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τβδ «ντακοχριτοΒ μα$).—Τηλκγραφοϋν έκ τ·δ έ^Μτερικοδ Ιπ •Ι επαναστάται ·ΐνελ·βον γΐνιχήν είντεηί Βΐοιν είς χά πλησιεοτερα κρός την Μιδρί την οημιϊ» τ·δ μετνπου εΐαελαααντες β«· Βύηρον είς την Πκνΐπιστημιαχήν πόλιν Μ«ί καταλαβόντες Μαί άλλας τινάς Θέοεΐς παρ« τ· Μ«νθαν«ρες. Κ«τ« τ« «ύΐ· τπλε γράφη μοί τα αί μαχαι ουνεχίζονται αΐματιι ροταται καί είς αλλα προάβτετα καρ« τή» Μαδρίτην καί μέ «πωλΐίας εκατέρωθεν άρ κετβΐ σημαντικάς. ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΛΥΑΙΠΟΥ ΧΙΤΑΕΡ Α ΘΗΝΑΙ 10 Ιουλίου (τού άν τα- πο*|>*τού μας).— Είς την έπαυλιν ,ί,
  την οποίαν παραθερ{ζει ίι Χίτλερ, τ«
  λεγραφούν ε» Παρ1σίων, ότι πρόχειτ»
  ν« συγκροτηθή σήμερον Κχτα«τΟς βύβιι,
  ψις εις την οποίαν θά συμμετάαχθυν
  οί «ρχηγοΐ των πολεμικών βυνάι*.εων
  τής Γερμανίας, ό ύπουργός των έίωϊε
  ρικών κ«ί άλλοι άνώτεροι άξιωματικοι
  ξηράς καί τής θαλάσσης, «μ βόακε
  αυτή άφορά ώς εγνώσθη τό "Ισπανι
  ζητημα χαί τάς πιθανάς συνεπείας
  έν σχέσει μέ τα Γερμανικα συμ»4
  Ροντα καί την πολιτικήν τού άξι
  ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΙ ΥΠ.ΑΑΗΑΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Ιουλίου (τού
  ποκρ»οΟ μ«ς) -Σήμερον πολυμελή»
  έπιτροπή έκ τραπεζιτικών ύπ.λλήλα»;
  επεσκέφθη *ο Πολιτικόν Γρα,.ΓΌν,
  ««ρο«σ«οισθ.ϊσ«, απουσιάζοντος* £»
  κ. Πρωθυπουργόν, ενώπιον ίοθ χ> »
  |υπουργου κ. Μπουρμπούλη, πρός &
  2?ζ?β· τΐ ·νγνω^«4νην το» κόσμο»
  Τραπεζιτικών ύπ*λλήλ·ν, βιά τα
  ενδιαφέρον της κυβ.ρνήα.^, ^ ,οβ «.
  ηρωθ»ποργοΟ προσωπικάς όσον άφορα
  την βι»βάθμιβιν »(,,Λν κβ ^Χ**