94517

Αριθμός τεύχους

4612

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

13/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙγύπτοβ
  ίτηαία λίραι 3
  έξάμηνος 8

  μρι,α
  ετησία δολ. 15
  ■ίάμηνος > 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΕΤΡΙΤΒ
  13
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  Γ-ΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Δ
  Ο&ΟΖ ΜΙΝΟΤΑΤΡΟΥ
  ΤΙΕΠΤΙΙΙΙΣΤΙΤΗΤ1Ι ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥθΥΜΊΉΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΪΌΖ ΙΙΟΝ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΑΟν 4612
  Τ Λ ΤΟΠΙΚΑ Μ ΑΣ ΖΗΤΗΜΛΤΑ
  II
  ΕΞΑΓΟΓΙ ΝΗΠΟΝ ΣΤΑΦΙΑΩΙ
  ΙΙΙΤΠΣΥΜΦΕΡΟΗΤΟΗΠΙΡΙΓΟΓΙΙΗ
  Είνε» γνωστόν βτ» την βχ
  σιν τίς ·ΐΝ·ν·μικ{|ς ζωϋς τβδ
  χέκ·ί» μ«{ «ι.οτ«λ·0ν τα «μ
  πιλβυρνιχ·» πρ·ΐ·ντα. Ή ατα
  φ'ς, λ ·Ινβί, «Ι «μιμΙ οτκφ»
  λα), μαζΐ μέ τα Ιλαια, είναι
  τα προΐοντβ, εκ τΑς καλή;
  παραγωγήν *«· πωλήσΐωςτ&ν
  βΚβίων Ι4«01«τΤειι ή βίκβνβ-
  μικιΐ ζωΐΐ *■« 4 Μθασις τβν
  ί όή ύ
  όχι μβνβν τής ύ
  καίθρβυ άλλβ καί τήςηβλιως.
  "Ιδιαιτέρως χ Ι νω««ί βιεκριι-
  λα», απετέλεσαν τβ κροΐβν
  έΊ.1 τ·0 ίκβΐβυ Ιβΐι|ριξ> τάς
  χΐριοβοΐέρας ελπίδας τού β
  Νβμίς μας έηέ τίνων Ιτβν
  •κέτι 4 σταφίς ήρχισε νβ
  υφίσταται |ατ« καί περιοδι
  υ κρίσιν. Ή ι*«ρ·ταρ·Η
  δέ Ι ί ί
  β·ν αυχνε>, λόγω ακριβώς
  τής μεγίλπς π«ο«νωγής χαΐ
  τ·ΰ τκρ«στ(ου ί^κ·» τ·0
  «λ·ύτ·» τ·υ.
  α δέν κρίχΐιτκι νβ
  ύποδείξνμεν ΑμιΤ; σήμεραν
  <1ς τβύς τοπικούς Ικπρ·σ«- κ·υς τ·ϋ Κράτους κκί ταν Κνβέρνηβιν, την λύβιν πού κρέπει να 6νο·»ν εί; τό κε- φκλκιβδ<ς τβδτβ (ήτημκ. Διότι ημείς δι* {ν μονον *ν δι>φκράμκ9κ: Δι« την παοα
  & ΐ &
  υ ρ ρρ
  μένη δέ απσ Ι;βυς είς ίτ·ς
  αυνιχϊΐς εώ,ιιαις τβν ·ςαν«
  γβν τ6ν οταφυλβν είς τβς
  ΐύ?ωκ:αι«ας κυρίως αγβρ*ς
  ιιχι (ημιβυργήσιι μεγάλας
  ΙλκΑδα, δι· τ* ·1«ονσμιχόν
  μίλλβν χ·ϋ τβηβυ μας κ«1
  μΐταξύ τβν γεωργβν «αί μΐ
  τας*ύ Ιλβΐ) γενιχδί τ·δ κλη-
  Β
  τς γί
  Βυαμοδ μας. Διίτι Ικτ·ς τ·δ
  •τι 4 πώλησις τβν οταφυλβν
  ιΙ{ Ικ«ν·κβιηΐΊΚ«ί τιμίτς ίδι
  δκν ενα οπ·νίδβ!·ν ιίσ·-
  οημα είς τβύς καρκγνγεύ;
  ουνέτκινκ καί είς την
  ύκΐρνίκααιν τής οταφΐδικΒς
  ΝρΙαΐΝ(. βββκις ηαρβυαι«£ε
  τ· τ·ι«ύΐη. Διότι η πώλησις
  «ΜΚβν βΐαφβλβν, συνέτει¬
  νεν ιΙς την πνρ«γωγΐ.ν ·λι-
  γ»τίο«ν πβοβτήτων οταφϊ-
  Α«ς αΐ« κ«1 »Ι( τί,ν χαλυτέ¬
  ραν κε.1 §ύκβλωτίρ«ν διίβε
  α(ν των.
  Δυοτοχδς, 4 μκαολαβήο*
  αα ·1κ·ν·μικ4 διαταρβχα
  κα.1 τ« δαμιουργηβίντα έν
  τώ μιταξύ έμπβδια ΐίς τβ διε
  Βνές εμπόριον καί τας σνιναλ
  λαγΐς επίδρασιν άν.πβφΐύ
  κτως καί ίιχί τβν ες«γωγΕίν
  τβν οϊαβΜλβν μ«ς. "Ηδη μκ
  λιοτα ίδημιβυργήΒη Ινα τ·-
  ράοτιβν ςήτημο. ίξ ·φβρμ3(
  τ·0 τροκου τής χατ«ν·μής
  τβν δϋναμικβτήτων κρβχει
  μένβυ κατβ την αρχομένην
  βτειιρυλΐΗΐ,ν περίοδον να β
  5·χθβθν είς Γερμ«νίαν 1500
  βυνβλικβς τβννοι σταφνίλβν
  ϋ ολπί τα Ελλάδος ίχ τβν
  ·κ·(νν χίλιοι τίννβι έκ Ερή
  ΤΠί. λόγω τής πρβνβμιακής
  της Βιαίως 4η· 4«.·ψϊ»ς π·ι
  έτητος κ·1 ηρβτιμηβκως τ·6
  ηροϊεντος ΤΠδ χεε. «ίντ«κσ
  οι·ι τ·νν·ι ίΐ ίλης τής «λ
  Π{ Χρί
  νήβ·υ κβρΐνς
  τής Π«λ·πον
  Τό ζήτημα τουτο ·μ«ς θβ
  οιευΒετηθΐ) άαφβλβς κβί μβλι
  οτα κπτβ τ·ν καλύτερον δυ
  νατσν τρόπον κ«ί ·ι·ν τέ·
  δυνατόν β«ντομώτ«ρον. £1
  ναι &Ι ιύτύχημ- *« ουνέηΐαΐ
  ν* «ύρίβκβται τίς ημέρας
  ·ύτ«ί είς την χέλιν μ·ς έ Γι
  Δή χ £ν«κιοι
  ύτί ς η
  νικος Διοι>·ητής
  νε>κη( κ«· ν* ί
  (ητιιμε,τ·,
  ς
  £ν«κιοι
  τβδ
  Δι·η η έγνβ-σμέ
  «α πιΤρα τ·0 κ. Σ?«κιβνβ
  κη περϊ τί ΐΜραγνγΐΜΒ (η
  ταματ». τϋΐλ.εφ.**» ίνδι«
  «έρ·ν τ·υ υπέρ τβν π«ραγω
  γικβν τβξεκν κ«1 η «ύίύτηί
  ής «ντιλήψεωί μιθ' η,
  β β λό
  λβμβίνει τβς £
  τβν ηροβλημβτων, έη·χ*
  λ·Βν στοιχ.ϊα Ικανβ. π·ύ μάς
  πβρίχουν την εγγύησιν »τι
  καί τέ ζπτημβ τουτο 6' βντ»
  μΐτνκισβξι βπ·τ»λΐβματικβς
  χαί κατα τβν κβλύτΐρβν τρ*
  πβν. Πβϊύ ηΐριβσίτΐρβν μβ
  λιατα αφοδ είς την ένέργει
  ■ν τβδ μ. Γΐνικβθ Διβιχη
  τβδ 8α κρββτιΒ!3 κβί 4 βυν
  δρβμ4 Τβδ Νβμάρχβ» χ Μβρ
  χ|*λλ·ν, τβδ έπβίβΐ) 4 όζυ
  δέρχειβ είναι γνωβτή, >κ»(
  ΐΐνβι πλέον ηανθβμβλβγβύμε
  νβν Μβί τ β ίτδιβφέρβν τέ έ
  ηβΐβν έπι&ΐΐΜ«ύιι «ΐλλ« χβί
  4 Ικβνίτης *·*·« *«βΙβν Ινα
  κτύαβΐι κρβχΐιμένβν ν κ αν μ
  β·λη ιΐς χ4ν λήσιν τβν μεγ*
  λβν (ιιτημ#!νν χι ι) 4ν«χι
  ιμ
  ιί| τ·ν
  τβδ
  Εΐνΐ

  λνοτκ νννστσν ίτι Α στήλη
  αύτη χ· είς το παρελθόν έ-
  στάθα ηάντοτε συνήν*Ρ·ς
  τβν βυμφερσντνν τοδ παρβ
  δ ί ί ύ
  γων·δ. Καί
  η
  ρ
  ν« ύΐϊβτι-
  χρς ι
  την ουμβολην καί τόν
  ρόλον τβδ >μπ·ρ(ου καί χ»
  ρίς να νσχήαο κ·ϊ& κδικαισ
  λσνητσν κ·λιμικηνέν«ντΙ·ν
  βύδϊνόί, δέν κκαυβεν |ν τ·ύ
  ύέ έΐ
  τοις ·ύ&έ έκΐ ο τι γμα ν ν« ι}< η§αταρ((η τα συμφέρον τα τβν παραγωγήν. Διότι έ {θ η θ ρ {χθ·ΐ«ν ίταν πεκσΐθησιν μκθ ηρ ; θ δέζει ί κειρκγωγέ;, κΐρδ( !«ι καί βύτυχεϊ κκΐ ολσς · αλλος κ·σμ·ς καί · Ιμπορος ϊ«ί ο κκιοτάμων καί έ |*ΐ·ν γελματΚας κβί ο εργάτης. Είναι γνωβ(όν αλλωβτκ καί 4 κκΐρβ τβδ πβοελθίντβς ϊτβυς μάς πβίθϊΐ περί βύτβδ, μέ απληρα βίββια βλλβ δι· δνκτιχβ μβθάμβτβ, ίπ 8τ«ν 4 πβρβγωγη κβτβατρ*φ5 4 δέν πωληθϋ είς κβλ*ς τιμάς ϊλβι ύπβφέρβμεν χβί δ»ατυ χβδμβν· '—β. ι|ς τ4ν κρβκΐι μίνην λβικβν πκρίκτναιν δέν πρβκείται ν' βχβλβ»84 οωμεν άλλην νο*μμ4ν κβΐ νβ χαοκξωμεν άλλην πβλιτι χήν. 'ΕπιβυμΙβ μας μβνβδι κή κβί (πιδίωζίς μ«ς εΐνβι νβ χβτβρθΝβι) 4 χ«λ»τίρβ έ (υπηρέτησις τέ|ς πκρβγΜγϋς δι* τής έ(«γων<·ς βαβν «έ δυνκτέν περισσοτέρων πβββ τα των οταφυλβν είς την Εύ ρώπην καί δια τής πωλήσΐ ώς των εί; 3ββν τέ δονατέν κ«λ«τίρ·ς τιμές δΐτκ να «Ι οΒανθοδν β| βμπελβυργαί μβς καιΐβιαν βΐκβνβμιχον α νβκβύφΐοιν χβί νβ δβκιμβ οβνν τ4ν χαράν πβύ αίβ9« νβντβι ίοβι βπβλνμβκνβυν τέ κίρδβς πβύ φκρΐι β αγιβς μάχθβς χαί 4 τιμ(α διηνικής. αίναβς χβί σκληρκ ίογαΐΐα των. Άλλ' εΙμεΡα βίβαιβι έ καναλαμβανβμκν ίτι την λύ βιν αύτην τ4ν σϋμφέρβ»»*ν χαί £&»ηηρΕτβδβαν την κάρα γ»γήν βλλβ κβί τέν τίΐιβν γκνικώτκρβν θβύκβδΐ({ την ΚυβΙρνηβιν Χβί β| χ. χ. Γενικές Διαι«ητ4ί Νβ μ«ΡΧης Ηρακλειον. Κβίδβν ύκβρχ» βμφ>ββλ(β 8η 8α
  την βπβδεχθζ χαί ββ την ιιΐβ
  Βΐτήοη ώς δικ«(·ν χαί λβγι
  κην καί 4 Κνβίρνηβις.
  ΣΕΜΝΗ ΤΡΛ':ΤΗ
  ΤΟ ΛΑΣΗΘΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΙΜΗΝ
  ΕΙΣ ΤΟΙΣ ΙΕΙΡΟΪΠΟΙΗΟΛΕΗΟΗ
  Τα προχθεσινά άποκαΛϋτττήρια
  τοϋ ΜνημΕίοο τοϋ "Αγ. Νικολάου.
  Τιμίι «Ις τοΰς νεκρούς των έθνι
  κ&ν κβλέμΝν! Την τιμήν αυτήν
  καί την ιύγνΝμοσννην την κπέ·
  ΟΝκι πρβχθές ό Άγιος Νικόλ*
  ος (Ις τού; ν«χρούς τού νομοθ Λ«
  βηθίου ο! βηοΐοι ηροσΐοέρθηοκν
  ύ ·1ς τα πβδί« των μκ
  θ "Εθ
  μ ς
  χ&ν χάριν ϊβθ "Εθνους.
  'ΒχιΙ έμηρός βΐί τό μνημιϊον
  τ&ν ηεΐοντΗν. «ού εχβι οτηθό
  ■Ι; τίιν «λ*τ«1«ν Έλβυθερ|ου Β*
  νιζίλο» κ*ί ώιαχοσμβϊται άιτό τα
  λβυλβύδι* ποΰ έχβι φυτβυαΐι ό
  Δήμος της σομπβιβοθς πρΝΐΐνού
  <ατά «ύ: διαφόρους άκβΧβυ- θερωτικοο; άγΛνας Λΐσηθιω- τών, έλαβεν όμολογουμένως ή ί Ε β μ μορφήν καί Εκτασιν «ήν. ΆτιΑ τής έσκίρας τοθ Σΐββάΐου τιλήθη κόσμου έξ δων των επαρχίαν τοθ Νο- μοθ Λασηθίου καί έκπρόσω ποι έξ δλων τδν νομΏν τής Κρή*ηζ ϊΤ<ον αφιχθή είς "Α¬ γιον Νικόλαον διά νΑ σηί τής γ«ΐτ«νοί, ίνινβ την ««■ στοθν καί να λάβουν ρβλθοϋοαν Κυριακην ή πλέον αι ή ώΙ 1 Α ρ μνή, ώραΙ« κ»1 ουγΜΐνητικη τ·Α· τη- Κρβτος κ*1 Δή μοί ι» Ι Κοινο τάρχαι μ«1 έππρβοωποι ίλης της Κρήτης συνηθροΐαθηαχν αινπα λβΐ πβρι£ τβδ μνημιΐο» δια ν' ά «βββσουν τον ·ϊ>ϊΐλόμίνβν φ6
  ρον τοθ οεβααμου η«1 τής «ύννΜ
  μβαύνης τού "Εθνβυς κρβς τού;
  άββνάτους νεκρεϋ;» πρός τβΰ{ ά·
  φανιΐς πρβιας πού έποτιακν υ έ το
  οιίμά των καί έ{εθρεψκν μέ την
  θυσίαν τα*ν το δένδρβν τής έβνι
  της ελευθερία*
  βθ! ή
  είς την
  καρςτ
  μέρος
  Την 9.30' π. μ. τ()ς Κυρια
  εγένετο παρέλασις τδν οί
  κή« δό{ης
  Κ«ϊ υηηρ£ε> β
  αίς ολυν *βτ« την
  Ην εγίνετο
  τοΰ μακρου
  ρ*
  ή ουγκΐνη
  στιγμήν χαθ'
  το κροσκλητήριον
  κκταλόγου των νέ
  κογβνειον τδν φονευθέντων
  »ίς τιολέμους μβ έττΙ κεφαλής
  τα λάβαρα καί τάς σημαίας
  πρό τής Νομαρχΐσς καί ένώ
  πιον ταν έπσήμων, ύπουρνοθ
  Γεν. ΔιοικητοΟ Κρήτης χ. Σφα
  «ιανάχη, τθν Νομιρχον Ή
  ραχλείου καί Λασηθίου χ. κ.
  Ματρκέλλου καί Φ'ωρίΒη, ταν
  Δήμαρχον "Ηρακλείου καί Ά
  τοΰ μρυ
  χρδν τοϋ «·μ«& ΛασηθΙβυ. Διόπ
  δλοι άνελογίοίησαν μέ νρίχην
  την τραγΝόΙαν των πολβμων χ«1
  ίρρίνησ«ν «πό την Ιδέαν ο τι εί
  ναι ένοεχόμΐνον ν« ζήοη χ«1 ηα
  λιν η βνβρΜπότης τάς φριχκλΐό
  τη τας μιόός νϊβς. συρρβ{«ωί, μι*{
  ν««ς σφχγης. '^λλ* κ» Ι βλβι χ«
  τ·λήφβησ*ν , «πό «ϊσθημ* εύγνω
  μοαύνης χά Ι σββασμοΰ ηρός τοΰς
  νιχιβΰς «ΰκύίθΐ όποΐοι δια τής
  θυσίας των Εοκσαν την τιμήν τού
  β δύλί ί έε
  Εοσ
  ΙΕβυί, διεφύλαίαν καί ς
  ναν τα σύνβρα της χώρας χκΐ έ
  (ησφάλιαοτν ι ήν ζΜήν χαί την π«
  ριουσΐαν τού ίλευθίρου Έλληνι
  σμου χαΐ ίδοσαν ελευθερίαν είς
  τβϋς ΰηβδούλβυς άδΐλϊβύί, "ΔΒτσι
  η σιμνή αυτή τελετή προσέλαβε
  σημασίαν «ΕαιριτιχΑν. Έγινεν &
  «βρμή ν' &ναζ·>ηυρϋ8β τό εθνι
  χον φρόνημα χά Ι ν' απβδιιχθβ
  ποσόν ό Κ ρητικές λαός γνΝρΐς»
  να τιρό; χαί να σίβϊτβι την μνή
  μην τίιν νεχρδν τβυ. Καί είναι
  νννστον ότι 'ένβς λ«ές κου δέν
  λησμονεϊ τούς νϊχρβύς τού χαί τι
  ιι^έχιΐνους ικϊι θυσιάζονται χά
  ριν τβδ μεγαλιίο» τής φυλής» δέν
  ίχΐι φόβον ηοτέ νά^σβάσα καί να
  να6ό· Άντιθίτνς άπβδε>χνύ(ΐ ο
  τι χρύβιι μέσα τβυ άχατ*λυτε$
  δυνάμεις *χμϋ( καί μεγαλβυργΐ
  Η τελετή των άποκαλυπτη
  ρ(α>ν τοθ μνημβίου τβ οποίον
  άηνίρβη ·Ις *Αγιον Νικόλα¬
  ον «ρΔς τψήν τβν *ισόντβ»ν
  ρ
  γΐου Νικολάου κ. κ. Μ.
  γιάβη καί Ε.
  εθνικόν Οανον, ό δέ ύπβυργός Περί τό Ίσττανικόν
  Γβνικός Διοικητής κ. Σφακιά
  νβκηο, πλη απάσας πρός τό
  μνηυεΤον μέ καταφβνή συγ
  κίνησιν, Ισυρε τόν πέπλον
  καί τό απεκάλυψε, καταθέσας
  συνάμα βαρότιμον στέφανον
  έκ κ,έραυς τής Κυβερνήσεως.
  Μϊτά τα άποκαλυπτήρια
  Γεωρ
  τοθ
  Ήκαστικοθ σώματος ής Ν:α
  πόλεως, τοθ Δ.οΐκητοΟ Χωαο
  Φυλακής Λασηθίου, των κοινο
  ταρχ&ν τοθ Νομοθ καί τον
  λοιπαν επισήμων,
  Μετά την παρέλασιν οί επί
  σημοι κοΐ ό λαδς^ καιηυθόνθη
  σαν είς την πλατιΐΐν Έλευ
  θερίου Βενιζέλου δπου χαί τό
  μνημεϊον. ΈκβΙ έψ*λη έπιμνη
  μΐσυνος β'ητς χοροσιατοόν
  των ταν θΐθφιλεστάτων Επι
  σκοπώ» Πέτρας Δ'.ονυσΙου
  καΙ ΊερΓ σητείας φ.λοθέου,τον
  οικογένειαν ταν φονευθέντων
  έξαιρεηκος τιμη
  τικήν θέσιν. Κατόπιν εγένετο
  τβ προσκλητήοιον ταν νέ
  κρον, άναγνωσθέντος τοθ μα
  κροθ καταλόγου βλων ταν ό
  νομάτων ταν φονευθέντων
  κατά τοΰς διαφόρους πολέ
  μους έκ ταν επαρχίαν Μεραμ
  βέλλου, Λασηθίου, Βιάννου,
  Ιεραπέτρας, καΐ Σητείας έκ
  Φανουμένων τον όομάτων
  έν μέαφ κατανυκτικής σιγής
  κοΙ συγκινήσεας.
  Μετά την ανάγνωσιν τοθ
  κατολόγςυ τον νεκρόν, ή μου
  σιχή τοό Δήμου έπαιάνισε
  τοθ μνημβίου, ό πρόεδρος τής
  Ενώσεως Έφέβρων Πολβμι
  στον Νομοθ Λασηθίου χ. Έμ.
  Σγουρός, εξεφώνησε μακρόν
  δσον καΙ συγκινητικόν έ«ιμνη
  ιιόσυνον λόγον καταθέσας
  συγχρόνως καΐ στέφανον έκ
  μίοους τοθ έφεδρικοθ κόσμου.
  Στεφάνους έπΐση; κατέθε
  σαν ό Νομάρχης Λασηθίου κ.'-
  Φλωρίδης, έκφωνήσαο συγκι
  νητικώτατον λόγον, (Τς άξω
  ματκός έ< μέρουβ τίς Με ραρχίας Κρήτης, ό Νομβρ χης ΉρακλβΙου ;κ. Μάρκελ λος, ό Δήααρχος Ήοαχλεΐου, άντιποόσωιος τοθ 43ιυ Συν) τος Ήοακλείου, καθώ; χαί έοιρέσωποι τον άΚλων Δή μων τής λοιπής ΚρήτηΓ, ό πρό βδρος τής Κοινότητος Νβαπό λεως, εί πρόεδροι τον Κοινο τήΐων Σητείας καί Ίδραπέ τρας καί δλοι έν γένει οί πρό εδροι τον κοινοτήτων τοθ νο μοθ Λασηθίου. ΈπΙσης κατέ θεσαν στεφάνους αί προσκο -ικαί όργανώσβις τοθ νομοθ Λασηθίου, οί διευθυνταί των έφεδροταμε'ων 'ΗοακλβΙου, Αγ. Νικολάου καί ΣητβΙαο, ό πρόεδρος τής ενώσεως έφέ δρων Ηρακλείου ν. Κατεχά «ής καΙ ό κ. Κ. Βαρβεράκης έξ όνόμστος των προσκοπικαν όργανώσβων τοθ νομοθ Ήρα κλβίου. ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΑΡ12Ι0Ι Ίβδλιος. Κ«τβ πλη τ8ν γαλλ'.χβν ^ φη δών, ή Αγγλία φαΐνιται ηιρια οίτερον δ«χωρΐ)ΐΐκή αίς τα ζή τι,μχ τ*)ζ βναννβρίαιως ώς Ιμπο λίμαν τάσιν τ*|ς Βΐλίνθιας Βαον χβί τοθ οΐρατϊ)γ»3 Φ;ανχο. Εάν μέχρτ τ<]ς σκγμής ή άγγλιχή δι λΕ ϊέν δπεατήριξε μετα πε ό λό Την μβσημβαΐαν ΑγΙου Νλ ό Δήμος γ πατοέθΒσε πλουσιώτατον γεθαα είς τούς έπισήαου,ς καί τούς λοιποός πρσσ<εκληιένους κατά την δι άρκειαν τού όποίου ήνΐρθη σαν θερμαΐ προπόσεΐζ. Ό Δήμαρχος Άγίου Ν.κολαου τΐροτΐΐνων, εξήρε την σημασΐ αν τής τελβτής, άπέβω<ε τόν όφειλόμβνον φοράν τΐμής είς τούς νεκροος ταν πολέμων καί έχήρυξβ την λήξιν τής έπιμνημοσύνου τελβτής καί την Εναρξιν τής εορτής ταν κροσκόπων, οί δαοτοι, ώς εί ττβν, όφεΐλουν νά φρονιματ! ωνται άπό τό παράΚβιγμα θς θυσίας τον νεκρόν δια ν' άποβοθν χρησ·οί πολίται καί πιστοΙ, στρατιώται ε(ς την ΰ πηρεσΐαν τής έθνι «ής Ιδέας. 0 ΛΑΊΚΟΣ Ε0ΡΤΑΙΜα2 Τό άπβγευμα πβρΐ την 5 γ/ μ. μ. ήρχισαν αί παιδιαΐ ταν προσκοττω/ χαί αί ναυτικαι έ πιδείξεις ταν ναυτοπροσχόπων στβφθεΐσαι υπό έξαιρετιχής επιτυχίας. Ακολούθως ώργα νώθη λαίκή έορχή είς την προκυμαίαν τί]ς «Κιτροπλα τε(α<» βπου έχορΐύθησαν χοη τιχοΐ χοοοΐ κα[ έ τραγουθήθη σαν λοΐ<ά Κρηπκά τραγούδια τ|) συνοΒϊ'α τής μουσκής τοθ Δήμου καί εγχωρίων όργα ών., ΊΊιαιτέραν εντύπωσιν έ προξβνηυαν παλαιά Κρηΐικά τραγούδια. Την νύκτα ή πό λις εφωταγω>ή9η πλουσ'ος, ή
  λαΐκή δέ έορτή εσυνεχίσθη μέ
  χς>ι τον πρωΐνον ώραν.
  ΟΙ ΑΝΒΦΕΛΕΙΙ·
  Είς την περιφέρειαν τοθ
  Γάζι ενεφανίσθησαν σμήνη
  κωνώπων πού έπιτΐθενται κα
  τα των κατοΐκων καί βέν τού^
  Αφήνουν ςδτβ νά νοψηθοθν
  τάς νύκτας, ο Οτε νά ήσυχά
  σουν. Καί τό ΰγβιονομικόν
  κέντρον είς γνώσιν τοθ όπο(
  ου περιήλθε τό γβγονός Ιλα
  (•εν βλα τα ενδεικνυόμενα μί-
  τρα πρός καταπολέμησιν χαί
  εξολόθρευσιν εύτοθ τοθ φο
  βεροθ έχθροθ. Άλλά κουνού
  πια δέν όπάρχουν μόνον είς
  τό Γάζι. Ύκάρχουν δυστυ
  χος είς δλον σχεδόν τόν νο
  μόν καΐ κυρίως είς τα χωρία
  Τής Μεσσαράς. Θ4 πρέπει
  λοιπβν νβ) γβνικινββ καΙ
  μ μ
  ριαβοιέρχς αταΒερόχτ,τος τ^ν , λό
  σιν ταύτην τβθτο «ρεΐλιτ» «Ες
  τί Ετι ή χυβίρνηυις τβθ ΛινΒΙνου
  Ιχιι αηέλυτον ανάγκην ττ]ς γβλ
  λικής οιλλτ|λ·γγ6—ς 5ιχ νά αντιμι
  ιωηίση άποτιΧεοματιχβς έ'διχο
  μένκ; διεθνεΐς ^πιρΐπλοχας. Τηό
  τάς παββύβις πιριατάαεις, ή Με
  γάλη Β3ΐττανΕα Ηι δύναται ν»
  δλΐζ ί η ή
  «ίς την ή
  η ιίμή επί τοθ γαλλιχοθ
  βιρατοθ. Αί αδΤΛΐ γαλλιχαΐ έφΐ|
  ή 'Αγ
  προοπϊ
  θέ
  γ
  μερΕίες προοβίιβυν 3ίΐ
  γλία, χαταβίλλει ηβσχν
  δ
  γ ρ
  θείαν δηως δελτΐώσιι την θέσιν
  της έν ΊβαανΓα διά ,τβθτ· δι ή?
  χιοε οανεννβήίεις μιτα τής Σχλ%
  μίνχβς.
  Ό έν 'Αντί· "Αγγλος πρεοδιυ
  τής Τοίλτον διιξήγαγΐ Βιαπραγμα
  τιύαιις μειά τοθ χ. Σίθέ θέ
  νιθ, ανϊΐπροσώπου ΐαθ η
  Φράνκο, λέγετκι !ε 8π (β(«ι χά
  ιιληξιχν είς θιτιχά άιτοτελίαμοΐϊιχ.
  Χαραχ Τ)?ΐατιχίν ιΐναι ίιι *) βρετ
  τανιχή ίιχιρΐα ή ίποία έΕιμιτκλ
  λΐΰεϊο τ» μΐταλλι!» οιδήρου τής
  ΌΒκονδρκς Ιλαβι την άΐιιαν να
  Ε
  χι τας εργασίας τΐ)ς.
  Διά την "Αγγλίαν τό ίοηανιχίν
  β^μ στενώτατα
  μέ τέ πρίδλημ» τβν ουγχοινηνιβν
  τής ΔϋτβχρατορΕας, Βιϊ τοθιο δέ
  ή κυβέρνησις τοθ Αΐνδίνου πχραχο
  λοϋθιΐ μιτ> μιγίλης ηροοοχ^ι την
  δρ τ»5ς Ίΐαλίβς είς την Μιοδ
  γ*ιαν.'Γπδ τβιβό:οιιί Βροος β{ "Αγ
  γλοι Ιχσυν βααφέρβν νά έξααφΐλί
  αβιιν την φιλίαν τ<5ς έθκιχής Ί οηανΐας τής ίπβίας δ θρΕαμβος φαΕ νεται μΛλον βΐβχιος. Καια τάς γαλλικής πάντοτε έ . ΐϋΐρίδας, ή κυβέρνησις τβν Πχ ριαίων δέν έπιδοκιμίζιι τάς άγγλΐ χ*ς &π>Ίνς. Οί Γάλλοι ένδια«έ
  βονταΐ χυρΕτος διά τα ο&νοη τβν
  υρρηναΕνν, φαίνεται δέ, μίνον ή
  Βχλέ'θια παρέσχε πλήίεις έγγυή
  σιις ίσον &φο<%. την ίσνάλειαν τβν γαλλιΐσπανιχβν συνίρ»». Έξ ίλλ·ϋ ή πρόσφατος επίσκεψις τβθ Νιγχρίν χαί τβθ Χιράλ είς Πχ·ι οΐους άττέδλΐπιν είς την ΒιευχρΕνι σιν τής πολιτιχής την ίκοίαν ή Γαλλία είναι αποφ*.οιομέ<η νά ά χολουθήσ)) είς τα ίικανιχον ζή Εκ ή Γαλλιχή νηιις ανέλαβε ώϊΐσμένας υηοχρεα αηις Ι^ντι τ*}ς χυβερνήαιω; ττ]ς Βΐλέ>θιας χαί διά τοθτο αηα
  χρούιι χ-ΐτιςγορ^ματιχβς οίανδή
  πΐτι αυζήιΐ)3ΐν κερΐ άναγνβρίσΐ
  ω; το9 διχαιώμΐτος τοθ ιμηβλί
  μα» είς τόν στρατηγόν Φράνκο.
  Είς την γαλλικήν Π(ω»άοιιααν ά
  ναμένινται χαΐ Αλλαι απισταλμί
  νοι ιΐ)ς ΒχλενθΕας, ούϊεμίυ βμ»ς
  διτίρχΐι έπΐοημος κληαοφιρία πε
  ρΐ τ:0 βχοποθ τοθ ταξιδίευ ταν.
  ΈγνώβΒη μίνβν Βτι ή Βιλέν·
  θια προακαθιΐ νά επιτύχη >ίιν
  οίχονομιχήν χαΐ ήίιχήν βοήθειαν
  χιιό την ΓαλλΕαν, χατα τινάς ίι
  πληβιφορΕας έχ Βιοολΐνοιι ή χυ
  βί?νηαις τΐ|ς Βχλένθιας θ
  μέχρις οίχονομιχβν ή
  ■ίς «ήν Γαλλίαν είς τό ίσπανιχόν
  Μαρέχον έναντι τής οΐρατιωΐιχής
  συνδρομάς της. Έν πίση περι-
  πιώαΐ', έιβνίζειο σήμερον έ*ταθ
  θα δτι ή γαλλιχή χςβέρνηοΐς ΒΙν
  νά ίπιτρίψι τόν άνενο
  χή; Β «λί> θ άς έχ τβν
  γαλλιχβν ου>έρων διότι μία το:αΔ
  τη άκίφχσις θα ίυβδϋ^άμιι μέ
  ένεργβν ίπίμδαυιν.
  συστηματοποιηθθ ό άγώ^ κα
  τα ταν άνωφελον κα( τής έ-
  λονοσίας.
  ΖΕΣΤΗΙ
  Τάς δύο τελευταίας ήμέ
  ρας ή ζέστη εσημείωσε ρβκόσΐ
  Τό θεομόμετρον εδείκνυε 35
  χαί 36 βαθμούς υπό σκιάν.
  Καί οί ΒυσΓυχεΐς συμπολϊΐαι
  κάθιδροι κα( ασθμαίνοντες
  ίσυραν μέ κόπον τα βήματά
  των έπ( τής φλεγομένηα, ά·
  σφάλτου, καταρώμ&νοι την τθ
  χην των πού βέν τούς έπιτρέ·
  πβι να φόγουν είς μέρη δροσβ
  ρώτερα,άλλά καί μακαρζον
  ρρ,
  τες συγχρόνως
  ζοθν έδα κα(
  ^
  μζ
  εαυτούς πού
  δ^ι είς τάς
  λ
  ^Ηνωμένας ΠολιτβΙα.ς 8 κου
  προχθές απέθανον έ<ατόν άνθρωποι άπό τόν χαύσω,νο! ***■ ΟΡΟΑΟΖ ΤΟΥ ΙΧΟΑΕΙΟΥ. Είς πλειό τα χωρία τοθ νομοθ μας οί διδάσκαλοι £■ χούν άναπτύξει μίαν άξιέ παινον πρωτοβουλίαν είς τό κεφάλαιον τής διαφωτίσεως ταν άγροταν επί τον νέον επιστημονικήν μεθόδων ταν αγρατικον καλλιέργειαν. Ού τω οί διδάσκαλοι άποβαΐνουν οί πραγματικοΐ πρωτοπόροι καί καθοδηγηταΐ τοθ λαοθ μας είς την οδόν τής προό δου καί τοθ πολιτισμοθ. Καί 6τσι τό σχολείον κα( (διαιτέ ρως τό άγροτικόν σχολείον έκπληρώνει πλήοως την μέγα λην εθνικήν αποστολήν τού. ούτοι τον (δίων βύβργετημά των. Όρθ6ν καί δίκαιον τό αΤτημα. Καί δέν ύπάρχει άμ φιβολία δτι ΘΑ τό υιοθετήση ή Κυβέρνησις. *♦* ΕΡΧΑΡΤ. β Ή συγκίνησις διά την ά πώλβιαν κή; τολμη:άς άβρο πόρου 'ΑμαλΙας "Ερχαρτ, έξβ δηΧώθη καί έδο. ΚαΙ οί συζη τήσεις περί τό δ/ομα τή; ήρωΓ δος τοθ αέρος δίδουν χαί παίρ νούν. Έν 'ώ μεταξύ καθώς εγνώσθη, διετάχθη όλόκληρος ό Άμερκανικός σΐόλος τοθ ΕΙρηϊΐκοΟ νά ένβρ>ήϊΠ άνι
  χνεύσβις μήπως καί ανακαλύ
  ψΠ την ενδοξον απόγονον τής
  _δα(ς. Κατά τούς έχοντος 6ε
  την μανίαν τής στατισιτκής
  οί ίρευναι διά την άνακάλυ
  ψιν τής θρυλιχής γυναικός
  «τής ίκτσμένης δασχάλας»
  όπως την άποκαλοθν οί συμ
  πατριώται της, στοιχΐζουν πε
  ρί τα τριάντα χαί πλέον έ<α τομμύρια δραχμαν ημερησίως. ΚαΙ θα στοιχΐζουν. τώρα, μέ την κινητοπο ηην τοθ 'Λμβρι κανικοθ στόλου πολύ περισ σότερα. ΚανβΙς δμως ίέν πά ροπονεΐται δι* αΰΐό. Πρόκει ταΐ περί τής συγκινητικωτέ ρας εκδηλώσεως τής άνθρωτιΐ νης αλληλεγγύης. ΑΙ ΣΥΜΒΑΖΕΙΖ ΕΡΓΑΣΙΑΣ· ΟΙ τραπεζιτικοΐ ΰπάλλη λοι ταν Αθηνών συνήλθον προχθές καί συνέταξαν ψήφι σμα έκφράζοντβς την εύγνω μοσύνη* των πρός την Κυβέρ νηοιν διά την υπογραφήν τής τελευταίας συλλογικής συμβά σεως πβρί κατωτάτου όρ:ου τον μισθόν των. Καί έκρα ξαν βεβαία αρίστα. "Επρα ξαν δ,τι άχριβος τούς έπ.βα λεν ή συνείδησίς των. Επί ι β ιύκαιρ'α δμως εγνώσθη δτι καί ο( ύπάλληλοι τον βιθμηχανι κον έπιχειρήσιον ζητοθν νά συμπεριλ ηφθοθν είς τος Ιδίας διατθξεις τοθ νόμου περί τρα πιζιτικαν ίιά νά τάχουν καί ΗΕΙΙΦΟΡΑ ΤΗΧ ΕΟΝΙΚΗΖ. Μϊΐα την Τράπεζαν τής Ίΐλλάδος καί ή Έθνική Τρά πεζα ό Ι τβρος Μβγάλος Τρα πβζικός όργανισμός τής |ώ ρας έσπευσε νά προσφίρη την συνδρομήν τού διά την βνΐ σχυσιν καί την αύξησιν τον άε ροπορικονδυνάμεωντήςχώρας. ΚαΙ υπήρξεν ή συνδρομή τής Έθνίκης πραγματικά γενναΐα. Πέντε έχατομμόρια βραχμαΐ, εΤναι βεβαίως ποσόν σββα οίον. Άλλά δέν ήτο δυνατόν να γίνη άλλως. Ή Έθνική Τραπέζα προσέφερι πάντοτε την συνδρομήν της §ίς πάσαν εύγενή προσπάθειαν. Πας λοιπόν νά ύσΐερήσπ σήμερον είς την εκπλήρωσιν ενός έθθι κοθ καθήκοντβςΐ
  ΒΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον «Νύχ.
  τα ΚαοναβαλιοΟ» μέ τόν Γκου
  σταβ Φραΐλιχ στήν τελευταίαν τού
  δημιουργίαν. Την Πέμπτην δ κινη
  ματογραφικός κολοσσος «Μαρία
  Στούαρτ»,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερο
  ■Σαμψών» μέ τύν Χάρου Μπώρ,
  Έκτός προγράμματοο Ζουρνάλ.
  θερινος «ΛΛΚΛΖΑΡ·.—Σήμερο
  ή θαυμαβία όπερέττα «ΖουζοΟ».
  ***
  ΠΟΥΙΑΚΑΙΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μιά Όπερέττα τής
  Ο ΥΦ Λ:
  ΗΥΧΤί —
  ΙΑΡΙΑΒΑΛΙΟΥ
  Νέ τβν
  ΤΚΟΥΣΤΙΟ ΦΡΑΙΑΙΧ
  «αί «ϊΐν
  ΡβΖΕ,ΙΤΡΑΝΤΕΡ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ό Νΐνηματβγρ'τΊκύς Μβ
  λοβοός:
  ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ
  ΚΙΘΡΙΝ ΧΕΜΠΟΥΡΝ
  ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
  Ή μεναλειτερα ταινί« τής
  «φΐτιινης κεριβδβ».
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Λ. ΧΑΜΑΡΑΚΗ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Ν° 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ εξησφαλισμένην τ*χό·
  τητ« 14 μιλλΐΗν.
  Άνκχνριΐ εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ κ. μ.
  δια Ρέθυμνον, Χανι·,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χ«λκ(ί«, ΑΙ
  δηψβν, Βολον, ®ΐαα«λσ-
  ν(κην·
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ε18οκ·ι·0νταΐ Χταντκ
  χιηξΐστ«1 τβθ Ν«μοΟ Ηρ
  Βΐι, Βιιναμκ άττοφ·ίσ'ΐ»ς «Ο δπαυρ
  γιΐςυ ΣιϊτίρβΙρδμων %%1 Αυτοχιντ]
  την, άνεκρίΒτ) ή «ποΗίιηαις χά Ι
  μετάταξις τβν Ι* τφ Νιμφ χυχλ·
  ο&ιοκινήων
  «αί ίέβν ίπβς ι( έαφΐ^όμινβι
  πρβοέλβαιοινι είς την δπι^εαίαν
  Τροχαΐνς Κι«.ή3|»Γ, Γ*α λάββσι
  γνβοιν ν ής άποφίσε»; ταύτας, 5
  ποβάλνοιν ίμπρβθίαμβς τάς τυ
  χον ένβτάοεις των, ηρίς δέ δτβος
  σκμμ·ρφ»θ| Ιχοσΐβς, αναλόνακ
  ιΑν ίιαΐαοοομίνβν, Βι& ιήν %α·
  χλ·φορ(«ν τοθ θ6«κηήι·υ τού.
  ΊνΈθ0»λ·(ν τξ 12 Ιουλίου 1937
  (Ίχ ·.·,« Διοιιφιβς Χ·ρ·φιι>
  4 ΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΟΑΣΙΛΙΣΣΑ—
  1583»
  «Τό Παρ(σι «Τνέ νβιάτοΙ ά-
  λητες, λικοτακτες ,,πού γ νόν
  τ«ι δεχτοΐ σ.ή νεα έθνοφυλα
  «ή ύτό τας διαταγάς τοθ Αι
  φαγιβτ δπου πληρώνονται χά λ
  Μτβρα παοά στα συντάνματά
  αας. Τό Π~χρ(σι τρέμει μττρο
  στά σέ σιράντα-τιενήντα χιλι
  άββς ληστέ; έγχατβστηαένους
  στή Μονμσρτρη ΐ α (ό Παλαΐ
  Ρουανιάλ. ΣτΙς έττσρχίες 6
  λαος βΐνε μεθυσμένος μ! την
  (βέα «©ς ο( ανθρωποι είνε Ι*
  σοι.,,ΚαΙ ή κατόλυσις των φε
  ουδαρχικΛν Βικσιωμάτων τούς
  ίχβι πείση 8τι δέν νρεπβι πισ
  -{ποτβ νά πληρώνουν ΛιηΧ
  τοθν καΐ πυρπολοθν τούς κδρ
  γους μέ δλα τα χαρτιά. ΟΙ
  φδροι βέν μπορεΐ ηια νά βΙσ
  πρσχθοθν, Ή χρβωκοπΐα έν
  χρέματα >
  Έτσι Α-ηεικόνιζβ την κατά
  ατασι ό Φίρσβν, νραψοντας
  στήν άδελφή τού· Σέ λ(γο τή
  άνήγνελβν β π ίνκατέλε ψι τό
  δισμίρ'σμα τιού εΐχβ νοικια
  σμένο στό ΠαρΙσι γιά νά χά
  Γαλύπ δταν €>καλ«Ττο» νά κα
  τεββ στήν πρωτβύουσα. «Τό
  Πατρ'οι ίέν θά βΤνε οΐγουοο
  τόν χειμΔνα πού έρχεται»—έ
  γρσΦε σ' ε "α φΐλο τού. "Ε
  πρεπβν δλλωατβ νά βρίσκβται
  τιιό κοντβ στό ιΐαλάτι. ΚαΙ με
  τώκησε σνΐτ. Βερσαλλΐβς. «Πολ
  λοΐ έ<αναν τό Τ&.ο καΙ οί Ββρ σαλλ('!ο είνε τΐυ<νωκατοικημ.« ο( ανθρωκοι κου τ«ε; θΛ ήσαν τκό ά φς άν ίμαζεύοντο γύ οω άτχό τα άνάκτορα. ΟΙ άν θρωττοι τοθ παλαΐΐοθ άσφα- λθς θά εφρόντιζαν γιά τόν έ αυτό τους. ΚαΙ κοντΛ σ' σό- τούς θά έοώζοντο κα! οί νέ- ρΐοικοι. Άλλσ δλοι οΰτοΐ βέν έλο γάριαζαν ςθτε την άνοποφα- σιστικόιητα τοθ βασιληά, & &· ι»οΤο<. ήΊαν άνΐκανος νά πα¬ ρακολουθήση. ττ)ν πορεΐα των νέον ίδεών, οθτε την 6ρμή έπαναστάσεως. ΟΙ Βερσαλ λΐες έδίσταζαν; Ερ λοιπόν, Παρ(σ ! Δόσε Ινα τέλος ο' αότές τίς άτέλκιωτες Βιαιΐραγματεύσεις, σ' ί ύτά τα άνυτιόφορα κα ζαρεύματα μεταζύ βασιληά λοο€—ελβγαν κ* έπανβ- λάμβαναν ο( έφημερΐδες. Έ- χεις έκατο, Οιακόσιες χιλιάδες γροθιές· στ!ς 6πλαπο0Γ)κες 6- πάρχουν τουφέκια καΙ κανό- νια κου τιεριμένουν. ΠατΙ οβν τα άρτιαζεις; ΓιατΙ ίέν τιαν βρης τό βασιλτά κσΐ τή βασιλισσα μέσσ στό πολάτι ους, να τούς πιόσος καΙ νώ ούς ύποταξπ:, ίσύ & πραγ ματικος κύριθ(· ο τή θίλησΐ Λαέ, γΐνε κύριος ττς τθ· χης σου... Τό ούνθημα εδίδετο άπό τό ΠαλαΙ—Ρουαγιάλ, τό γενικο στραττιγεΓο ττ]ς έκαναστασί ως. Όλα ήσαν ή^η ετοιμα κ* ένσς άπό τχτύς φυγαδες τής αύλής έίοΐμαζβ μυσακά την ΑκστρατεΙα. Άλλά τα παλάτι καΙ ή κό λις συνεδέοντο μέ ύπόγβιους δρόμους. ΟΙ επαναστάτας εμα θαιναν άπό τιληρωμένους ύ ττηρίτβ τίς ίγινόταν σ.ήν αο λή καΙ ή αΰλή έμάθαινεν ά ιιο τούς πράκτορας της την έ πΐθεσι κου παρισκευαζβτο. (βυνεχΐζεται) ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΗΣ ΙΑΤΡΟΣ — ΠΑΘΟΑΟΓΟΖ Τέως (ατρός ΕύαγγελισμοΟ απουδασας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ Ιατρείω τού όδός (ΠλαΐειΛ— Στράτα) Εναντι Φαρμακεΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσο&ος έκ τή« όδοθ Καγιαμπή. 'φραι έπιοκέψεων 9-12·4·7. Ο ΙΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΑΥΔΑΚΗ. ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς τα νοοήματσ Στομαχου έντβ- ρων καΙ Ήπατος, δέχεται τούς ..σσχοντος έκ τοθ πετιτι κοθ συοτήματος έν τφ Ιατρείω τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμαρες. 'Αριθμ. τηλ. 7-92 ΕΝΟΙΕΙΑΖΟΝΤΛΙ ίοο ά-οθΐ] ναι <χιάσιε*ς τ) μέν μ(α 260 τ. μ, τ) ϊέ Λλλη 110 τ. μ. (αχΐνητον %, Κοκχέδτ,). Πλτ,ροιορΙαι ηαψ' ί μΐν. Ανατολή ηλίου 5 05—ΔΟσις 7 15 ΒΕΝΤΑΓΙΕΖ Κατά τό προχθεσινόν άληθινόν τσιγάριασμα τ·ν "Ηρακλειωτών ά νεσύρθη άπό τα βάθη κάποισς βι. τρίνας ή βενΐάγια. Είς γνωστόν στιλβωτήοιον τής πόλεώς μσς ό καλώς καταστηματαρχης εφρόντισε νά προμηθευθή εγκαίρως ψάθινες β»ντάγιες διά τ<·ος πελάτας τού, οί Αποίοι είχον ϊτσι Ενα Ατομικόν Οσον καί απαραίτητον κομφόρ τής στιγμής. Συχνά διερωτεχται κανεις διατί κατηργήθησαν πολλά πράγματα τοθ καλοθ παλαιοθ καιροθ χ«ρΙς να μπορή να δώση μίαν άπάντη σιν συγκεκριμένην Διότι τα πράγ¬ ματα ούτά βέν ήσαν Απλώς χαρα κτηριστικά τοθ πνεΰματος τής έπο χής τους άλλ' εΤχαν καί την χρη σιμότητα εκείνην την οποίαν Βέν μττορεϊ παρά να παραδεχθή καί ό σημερινάς πρακτι«ισμός. Ή βεντάγισ, είτε άπό πτερά στρουθοκαμήλου ή άπό κοινότερα' είτε άπω έλεφαντοατοθ,ν ή άπ· «Θηνό ξύλο, λεπτότατα ίμως έπ& ξειργασμένο· είτε άπό χαρτί, κοινό πανΐ ή καί ψάθα- ήτο καί μέσον έ· πιδεΙΕεως. "Άλ>«ες τε κοΐ ή φιλα
  ρέσκεια ευυισκεν είς ούτήν ίνα
  σταθμόν άπό τούς μάλλον άξιο-
  προοέκτους: Ή ώραΐα κυρΐα μετβ
  χειρΐζετο τή βεντάγια κατά τοιοθ
  τον τρόπον ώστε νδ δίδρ είς τό
  άν φός ή τό προφίλ αυτής ΙδιαΙ
  τερες γοητεΓες—*6τε νά κρύΐρ, μέ
  πονηρΐα τό <οροιδευτικό της χαμό γίλο, άφήνουσα μόνον νά μιλβ ή λσμψις των ματιών πότε άεριζομβ νη μέ τρόπον εΐδικώκβα συμβολι κόν. Όστόσο οί παράκαιοοι αύτοΐ ρω μαντισμοΐ ή παρωχημένοι κοσμικοΐ τρόποι δέν ϊχου> σήμερον τούλα
  χιοτον, σημασίαν δσον αφσρφ την
  Ιστορίαν τής βεντάγιας. Σημασίαν
  Εχει ή άναντΐρρητος πρακτικότης
  τοθ παλακϋ «ριπιίίου»: Όλοι ιΐ
  συμπολίται εΐμποροθσαν νά άερΐ
  ζωνται αυτήν την ύιραν δημοσίως
  μέ βεντάγ ες. Άλλά Εέν τό κά¬
  μνουν διότι φοβοθντσι τ<»ν δισσυρ μόν επί άναχρονισμφ ή θηλυπρε πεία Άς είνε πάντως εόλογημένη ή ζέστη ή όποία κατέδειξεν Οτι, δταν £να πράγμα είνε χρήσιμον κα τα τρόπον μσλιστα άνθρωτιστικώ τατον, δύναται νά έπανέρχετσι καλ λιστα είς την καθημερινήν ζωήν, κοΐ Ος Είνε κστηργημένον διά τόν *λφα ή τόν βήτα λόγον. Ό 'Αλλβς —Ένας πυγμίχβς ώς «ρϋΐβς λβχνίς Είς Ν"υσ<4 τ^ς Β'-είίυ Π·λη) νίβς ι·ίίϊε.ται τάς ημέρας νά γ!ν- τ) κλή5»3ΐζ τεθ ϊέρ·" λβχεΐου ΆγοραοταΙ τβν λαχνβν ·1*ε μβνον γυναΤ<ες %»1 Ικΐί'Ί) ή 'ΐς θε χεβ&σιι τόν πρβ- τον άτΟμον ΒΙ λίρ*ΐ ώ; αδζκγον τόν Π>λ«ν£ν κυγμίχον Βΐίηχα
  ΚΤ; την αγγελίαν το3 λχχιίου 6
  ώς
  τ 1; Ι, ?
  , ώς άγαηβν τ^ν οίχβγε-
  ζ«φ χαΐ τα καιδιά. Αί
  ιίσπράίιΐί τ·0 λιχιΐβυ Θ1 Ϊΐ3τε-
  θ-.Ον !.* την ίγ'ατάστυαιν τοθ
  ζιδγους. Ό ηυγμάγος θέίΐι «α!
  Ι.α Βρβν ιήί παραΒίακβς χον εί;
  ε^εΐν-ν. την δΐτοίαν 81 ιΰνοήΐι ή
  ιάχΐ}: Ν* ιΙ·« μιλαχρβινί) Τοθτο,
  λίγ«(, ίιίιι Κέ' συμπαίε! διέλου
  τίς ξο«νΡί^. Τό λαχιΐβν κωλεΙ««ι
  «ίς νέ»{ 8ΐ3Τϊειν[ίΛς ή χήρο", ή
  λιχ!βς κατ'ά>ώι««ν Βοον 32 Ι
  τ&ν. Ατχνος βνή<ων ΐίς μεγαλει¬ τέρον Ηκο^ιΤται ί <υρ9{. *** —"Εν*ς ιύαυνΐίδη τ·ς Αί άγγλιχαί έφην·ι?(δε; η την παρΐλθοαααν Τρίτην την ίξής αγγελίαν: λ τα ι δ «λίΐϊΐ-ς Εβτΐς ΙχΧιψε χ τό (βκίρας ίχ τοθ οιαθμοθ τ&Ο μίαν ταΐνταν, νά μ«0 Ι«ι ψι αίβν φηΐογβαφίοιν την δκοΐαν ι υ ιν ίντός ού'.^ς ΕΕκΐ ή «ντογραφίαι μ βς κίρ^ς μοιι ή ο ικΐα αηέθχνι κρό 503 Ιτ&>». Ή
  χολνόθκ ή διεύθυνσις. Την ίκομ{
  ν ψ ο διΐμοα'εοαας την αγγελίαν
  Ιλϋβε μίαν μεγέ9«ν 4
  γραφΕας χ»! τίν
  τνΐ; χδρτ)ς ι. έ τί εξής
  «"Οοα ιυ?αμεν έντΐς ττ]ς
  μοί. έκιτ|)έ(κυν νά &ιχοβληθβ·μι«
  είς τα Ιζοδα τής μεγεθ6»3ειο(>
  Ή αοτυνομία 5<ιβθέτει δ:ι δ χλί- πΐτ]( ΐΐνε εργάτας φοοΐογραφείου ίφίσ;ν ρε τίοην ταχύχητα ήΐοίμ» οί χαΐ άπίοτΐιλϊ την μεγίθυνοιν. ^^^ΜΜ^^1^^^^ί^^^α^^ΑIΑιμεΑ^III1||^^|^|||^ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ " Μέ τον ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ κ«1 τίιν Ε ΚΑΘΡΙΝ ΧΕΜΠΟΥΡΝ | Τό δραρα τής μεγαλειτέρας άγάπης »| δλων την αίώνων. ε ΠΒΙΪΙΪ ϊΙΒΪΎΤί ιΤΙπΤΠ^ ΙεΤϊΤ^ ίΙΙΙΙΤ?ϊ ΙΒΙΙ^ΛΐΠΙ ΠΤΠπΙ ΒΜΙΤΙΚ ΛΑΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΥΠΟΚΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Υποκαταστήματα κ«1 άντ«ποκριτ«1 βίς τάς κυριωτέρας πόλεις τταα Ελλά¬ δος κ«ί το» Έξ·τ«ρικο8. Ταμιευτηριον καταθέση ίν καί επί Λρ·8βσμία. Δάνβιβ επί ένβχύρ· |ΚΑΤΕΚΤ«ΣΑΗ ΘΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΟΝΙΣΤΑΙ Τά γλοκόπιοτα καί άσύγκριτα είς νεθσιν καί εμφάνισιν σιγαρέττα.· Ποιότης σταθερά Άνηηρέ)σ«κβι έν ψ ΦΟΥΧΤΑΝΑΚΗΪ-ΕΥΛΟΥΡΗΪ Ι ι χ{« Ι ΝΗΣΟΣ ΤΟΝ ΟΗΣΑΥΡΟΝ 3ίον Πιυ θ ίξζ« -β τβ ξίρτιοτ. «ύριε, δ χακετάνιος. Α&τά Βιιτβί *Γ « βίντε< μννάχκ χαΐ δί> βγαίνΐι ά
  τίολδϊ»ς τίκοτε. Ή ηρασοχτ) μ
  έ Ε ϋαβερχ α-
  χαΐ μέ την α5ει« τοθ χ. Τρέλνιϋ
  9* τ* «*-
  —'βαεΐί ε!ο(ε δ κ*1<χ?Χ°ί «' ΙβιΙς π;ίκ(( ν* μ λίίετ», είπεν & ρ(Χν«ο σέ τίνον Ιηίαιΐμον. —Πυβτα: ΠΗκει νά ηραχοηή ώς τβ τέΧβς, γΐκτΐ Βεν ή ι ποοοθιιι Κ'ό( ά γυρμ 'Β4ν Ιϊινα χΑρλ 8ιβ·(«γ,Ις θ* Ιίζν Δ "Κχοκμε ««<ρο μπ,ρβατά μας, τοΰ λίχισΐον ώκιοιι νΛ 6ρ^3με τδν Βη βχκρδν. Τρίτον: "Εγευμι άχ<μη 4»θρώττοιις κιοι:α6(. 'Αογά ή γρτ) γορκ ή οτάοις θε ί«5ΐ5λ(β«ΐ κτ' έ<εΤνο κβύ προτείνω «Γνι νά κεβι μίνοκιιε την χατίλλ^λη ι6<«<ρ(« ΐ ν* >ά5β»μιέ|ΜΤς τ*ν «ρ«βτοβο^
  ΧΙλ τή οτιγμ^ η»ο τέ ·ινώ'ερο»
  «ίϊ> θχ 11 (αν νά φΐντοθθ'^Οχ, θ*
  ή-αν α&'έ άχριββς. Ή>ηο?ο9μ< νά υκολογίζ'υμε, ν·μ{ζ«, σ:ιύς δ πηοίτας αχς χ. ΤβίλνιΟ —Σίν τδν ίϊϋτό μαυ, ιίηεν έ Τος —Τβιΐς, λοΐπέν, χαΐ τΐσαχρΐς ΙμιΙς έ χί, δηολογίζιντες χαΐ τον Χβκινς, έλαγάριασιν δ πλοΙαρχ'Χ. "Οοο γι* ϊβ&ς κιβκδς 4ηδ τί πλή μ —Ίοιοζ ΙχϊΝοι *.ι· Τνέλνιϋ «ρΝ βκετιοθ»Ον μέ Σ'λβεβ, η«ρεχή«ΐ)3ΐν δ —·Δοατυχ6ι:, εΐηΐν δ Τρίλνιϋ, δ Χτντς ή:αν !"«( 4η4 ί —Κι' έ,ώ 81 ε(χ» προσίΗιαεν δ ηλοίαοχος. —ΚϊΙ νά στεφθή χανιΐς »» δλοι τοος είνε "Αγγλο', κκρεφ»! σ«ν δ Τρέλνκυ, 6α*Β<λκ νά μκβροθ 9Χ νά τ·.ύ: τινάξα οίον ϋ?χ μκ ζΐ μέ τα χαραβι. —Για να τελειΑνβιιμε, χύριοί μοιι, ιΙ:ίε κχλιν δ κκπετάνιβς, ή χατάατκαίς μας δέν είνε χΓ ιδ<β λη. Πΐίέηε' νίμαστε η^οσιχτΐχοΐ «αί νίχβυμι τδν νβθ μτς. Κι' βύΐό είνε έκΕιονι. τδ ξίυω, γιατΐ θε ή ταν ηροτιμδχερο νά ϊρθουμε άμί· αιος αι* Χ·Ρ'«· Λτιιτολ τδ νβΕΙ μκς κβΐ νά περιιιίνιυμΐ την χβτάλ^η λΐ) οϊΐγμ*,·>υ<*ί είνε ή γ>ώι»ιι μ·»υ.
  —Ό Τζ!ι», ε!*ιεν δ τί*τ*?*ς ή *
  «ορεΐ νά μβ; είνε γρήιιμβς κερια
  οίίϋ9ον 4ττ4 χ4θε άλλον.
  —-ΧΑχινς, Ιχω άηίλυτον Ιιιπι-
  ατοούνΐ) ο' έαίνκ, μϊθ ΐ(ηε δ Τ^έλ
  νιυ.
  μέ
  εμπιακού-ΐί
  , Ινφ έώ β
  ή άϊυναμία. Άλλ*
  μ(β πεβίεργτ) σ&μπτωσΐζ 1<βνυ ώ α ε ή σ«Μ)»ία ν* πρ·ϋλθ| 4*ρι- δδς άπ* ίμία. Ώπόοο δΐττ}ρχ«ν ιΐ'ίνβ έ<ΐτά ηρδοωπαι, στά δχοΐ< ήικοραύαχμι νχ δκολαγίζουμε έ «Ι ε(«οο:έξ Κι' έκΐ ηλΙον !>« άπό
  χά ίττά βυτβ ήΐαν 1·% πχιδί. "Ε
  τοι οί δηολογίοΐμοι ή;αν Ιξΐ) άηί
  ναντι ίεχαεννία.
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ6 θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί εξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην Κ1·-
  ΡΙΑΚΗΝ βρίου
  κατ' ευθείαν ΠΈΙ*
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ
  Ρέθυμνον, Χανιά,ϋβί
  ραιά, Σύρον, ΤΗΝΟΝ,
  Παρον, Ν<»ξον. Πρακτορείον Τηλ!·, |_4ΐ ΚΟΐηΩΠΙΚΒ ΚΙΝΗΣΙΣ — Διήλθε τιοοχβίι; έκ Χανίων διά τόν γεΐτονα ό τ·ιιοΘε. τηθε'ς ώς γραμματεύς τίς Οίχονο- μικής ΈψορεΙας "Αγ Νικολάου κ. Γεώρ. Στυλιανάκης μετα τίΐς κυρΐ άς τού. — Διήλθον έπΐσης δια τόν γεΐτο- να αί κυρίαι Μαρίκα Κωνσ. Δα. βράδου άντισυνταγματσρχου καΙ ΜαΙρη Βακόλα ύττοσμηνσγοθ. —'Ε,ιτΐσης διήλθεν δια τόν γεΐτο νσ ό φοιτητής κ. Στβρ Άηαλβκης. —ΈιΐΙσης έιτανίΐλθεν έξ Αθηνών ό δικηγόρος κ. Άλές. Έληώτης. ΓΑΜΟΙ,—"Ετελέσθησαν είς Νο φολια Μεραμβέλλου οί γβμ·ι τοθ κ Γεωργ. Διαλλιν* μβτα τής &( δ'ος Αικατερίνης Βασιλάκη Παοα νυμφος παρέστη ή κ. Κρουυταλλί νια Έμμ. Σπανάκη. Τβύς νεονθμ *ους συγχαίρομεν. ΘΑΝΑΤΟΙ.- Απεβίωσεν αίφνι. δΐως λόγω δυστυχήμστος καΙ ίκη δεύθη ττροχθές έν συρροβ κόομου ή ·1κο6έσποινα Χρυ·»1 Κανάκη δια κρινομένη δια τάς άρετάς αύτί|ς. Τοός οΐκείους τηϊ συλλυπούμε,βα Θερμώς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Πάνταςτους όττωσδήποτε ένβιαφερθίντας καΙ συμμερισθεντας τοθ βαρυτατου πένθους μας ίηΐ τφ τρσγικφ Θα- νάτω τής πεφιλαμένης μσς Χρυ- σής ιύχαριστοθμεν Θερμώς. ΊΒιαι. τέρως τούς γείτονος ώς καί τούς έκ των χωρίων έλθόντας συγγενβΐς καί φΐλους. ΑΙ βαρυτΐενθοθσαι οΐκονένβιαι Γ. Κβνάκη, Κ. Κ«νάκη, Γ. Παρασύρη- ΝΕΟΙ ΕΠ1ΣΤΗΜΟΝΕΣ. — Ό κ. ΚΙμων Ί. Μελβτάκης ίκ Μεσοχω&Ι ου Μονοφατσίου δούς τος νενομι σμένους πτυχιακάς έξβτάσεις ένώ πιον των καθηγπτών τής Ίατρικής Σχολής τοθ Πανεπιστημίου "ΑΘγ[. νών ίλορε τό βΐτιλωμα τοϋ Ιατρ·0 μέ τόν επίζηλον βαθμόν λίαν κα¬ λάς, *** Γύρω στήν πόλιμας. ΔΗΛΩΣΙΣ Ό κάτωθι ύπογεγρσμαίνοο της σταφυλών Μιχαήλ ι ά βάκης κάτοικος ΈλΠας δηλώ ΰπ άναλαμβάνω όπεοθύνως νά ιτρομη Θεύσω μεχρι ΕΟ 000 ό<(ΐοβς ταχτβ πρώτης ποιότητος είς ■ -· σταφυλοεξαγωγέα, Ό δηλών Μιχαήλ Ι " Είς κσμινον κτιομβνην καί μή φλεγομένην μετεβλήθη καί πάλιν ή πόλις μας μέ τίς ζέστες των τε. λευταΐων ημερών. —Την Κυριακήν (β'ως ή ζέστη έ- σημε'ωσε ρεκόρ. ΚοΙ αυτή &κόμη ή Θάλαοσσ, άκόμαντη, χωρΐς μιά πτυχή, μια ρυτΐδα, βχνιζβ, ώβαν να ήταν ή Θάλ-τσσα τής.'ΕρυΘραΙας. —Έν τούτοις εΐμτοροθμεν να παρηγορούμεθα. —ΆλλοΟ είναι κατα πολύ χβιρό τερα. Είς τάς Ηνωμένας πολιτεΐ άς τής "Αμερικής μόλιστα έσημειώ Θησαν εκατόν θάνατοι έξ ήλιάσε ως έντός μι&ς ημέρας μόνον).. —Άπό τής αθ-ιον άρχίζει <) κο πή των στσφυλών, έντος των ήμβ ρ·ν &έ Θα γίνη ή τιρώτη αποοτο λή είς την Ευρώπην. —Άς είνε εΰλογημβνη ή Λρα αυτή, Σημειώνει την άρχή' τοθ τε λους της κρΐσεεες είς τόν τόπον μας. —Έν τώ μετσζϋ τό σταφυλικόν, δηως διεμοοφώθη άπασχολεϊ ζωη ρ&ς καί τούς έμπόρους καί τού; παραγωγούς. —Ή Εγκαιρος δμως επέμβασις τοθ κ. ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ βλπΐζ· μέν να δώοη τή» καλύτερον λύσιν είς τό ζήτημα τουτο. —ΟΙ συμπολίται πού εξέδραμον μέχρις Άγίου Νικολαου επ" βΰκαι ρΐα των άποκαλυπτηρίων τοθ μνη μείου των πεσόντων έμειναν κατεν θουοιασμένοι κυριολεκτικά τόσον άπό τας γενομένας είς αύτους πβ ριποιήοεις Οσον καί άπό την γρα φικότητα τής διαδρβμής. - Στ·0 ΚοκκΙνη, στή Χερσόνησο, στά Μαλλια, στό Βραχάσι, στή Νεάπολι, στόν Άγιο Μικόλαο «ού τό καθέχα άπό τα μέρη σύτά Ι χβι καί χ'λιες μαγεΓες κι' ώμορφιβς παντοθ τούς ύπεδέχθησαν μ' έγ καρδιότητα κι' ένθουσιασμό. —Λύξάνονται καί πληθύνονται οί νυκτβρινοΐ κανταδόροι πού #ννο οθν να ξαγρυπνοθν μέχρι πρωΐας, —Άλλ' ϊΤνε φυσικόν τό πρ*γμα, Μέ τόση ζέστη άνόβουν δχι μόνον οί κα^διές άλλα καί οί έγκέφαλοι. ΚαΙ ό όανος δέν Ερχεται εθκολα. —"Αφθονα ψάρια τίς τβλευταϊβς μέρες είς την *γορά μας. ΚαΙ ο! τιμές τους αρκετα συγκαταβατικές Ιδίως τής βούπας καί μαρΐδας πού είνε καί τό ψάρι των λαικών τα ξβων. —Πληροφορούμεθα 8τι χάριν τής τουριοτικής κινήσεως άνα τάς ώ ραιοτέρας των νήσων μας κοΐ τής ηροσεχοθς εορτής τής 1">ης ΑΟγοϋ
  ότου νό δρομολόγιον τοθ Θαλαμΐ|
  γοθ «Άκρόπολιςι· περιέλαβε καί
  την Τήνον.
  —Πράγμα τό οποίον Θά έκτιμή
  οη ασφαλώς ό ταςειδεύων αυτήν
  την εποχήν κόσμοςκαΐ έξ άλλης
  •Ελλάδος καί έκ Κρήτης.
  β ΡΙηορτιρ
  ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ
  ΠΟΥΛΚΔΚΗ.
  Είναι μεγάλη άληθώς ή κοσμο
  συρροή καθ* έκαστην είς τό θβρι
  νόν Θέατρον Πουλακάκη. Όπως έ
  γράφη προχβές καΐ ύτό συναδάλ
  φού πολύς κόσμος πράγματι κατα
  κλύζει Ιδίως τάς πρεμιέρας τ· μο
  ναδικόν αύτό κέντρο» 6στε άπό
  Ι*"ϊ '0εΙνα,1 Κ-«ιλημμένα βλα σχ«
  δόν τα καΘΙοματα καί ή αβτυνο
  μΐα έν τέλει, ελλείψει καθισματων.
  κλείει το ταμείον καί άπαγορεύει
  την είσοδον είς Λλ>ους βεατας.
  Τό παρελθόν Σάββατον μάλιστα
  ή κ, καί ό κ. Σφακιανάκης. Γενι
  κός Διβικητής Κρήτης παρηκολού
  (θησε την ταινίαν «Κορυδαλός» ή
  «Γββολή τής οποίας εσημείωσε γβ
  (γονός πού τιμςτ τούς έπιχειρηματί
  άς τοθ σινεμά Πουλακακη, οί όποί
  οί έκτός τοθ τελειοτά;του μηχανή
  ματός των μβριμνοθν χάριν τοθ
  κοινοθ νά έμφανΐζουν τα σπανιώτβ
  ρο. κινηματογραφικσ άριστουρνή.
  ματα.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Διήλθε τής πόλεώς
  μ*ς ό φΐλος κ Γ. Σ. Φραγκούλπς
  έκ Σητείας μεταβαίνων είς Αθήνας
  πρός πλουτισμόν τοθ όποΛηματοποι
  εΐον τού,
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΖ
  ί
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  53ον
  ΚαΙ ταθτα ένώ ή ΦαντΙνα ίλεγε κοπά νοθν.—Τό
  παιδΐ μου τώρα νλέον θα έζεστοκοπήθηκε. Τό ίνδυ
  σα υ έ τα μαλλάκια μου.
  "Εκουπτβ 6ε την κεκαρμβνην τοθ λοιποθ κεφαλήν
  της υπό κσλύπτραν λευκήν, μιθ' ής καΙ πάλιν ήτο
  'ΑΚλ' έν τβ ψ>χβ τής Φίντίναςήίχισεν ήίη έξα
  νιστβμενος όγριος τις όρνασμός. "Οίαν είδεν δα
  ?βν είχβν πλέον κόμην, ησθάνθη κρός δία τα πβρΙ
  αυτήν άκοστοοφήν. Μβ&ρι τοθδε, συνεμερΐζετο τό
  πρός των κ. Μαγβαληνήν κοινόν σέβςΐς· άλλ' άναλο
  γιζομένη 6τι αύτάς την άπέβαλεν άπό τοθ καταστή
  ματός τού καί έγινεν αΓτιος τής δυστυχίας τητ, επί
  τβλους έμ σησε καΙ τοΟτον, καΙ πρό κανιων τούτον.
  Όσάκις οιεβοηνεν έμπροσθεν τοθ βργοστασΐου, χαθ'
  α, <5:>ας οί εργάται καρέμενον είς την θύραν, τΐρο-
  σβποιβΤτο δτι έγέλσ, καΙ ΰπετονθόριζεν οη°θεν άσμά
  τιον.
  ΓραΤά τις έργΛτις άταζ (»οΟσα αύΐήν νθ νελφ
  'Οο πως καΙ νά &*η·—Νά, εΐπε, μια κόρη δνου 6
  θιός νά μέ βνάλ|] ψ ύφσ, κακά 6ά είναι τα τέλη
  της.
  Ή Φ ϊντίνα Ελαβεν ίνα έραστή", τόν τυχόντα
  άνθρωπον όν ου ε ήγάκα τουλάχιστον τα έπραξεν
  έξ ύιιεοφρονήσεως' τό έπραξεν αΐσθανομένη έν τβ
  χαρδ.'α λθσσαν. "£να αλεεινον άνθρωπον μουσ·>ι>ρ
  γον, εΐ&ος έπαΐτου· %>α ό'νηοον καΙ οόη&ανον, δ
  σπς την 1&>ρε, κα( δστις την παρήτησε κα6ώ; αυτή
  τόν ίπτΐοβ, β*ς>ελυχθε'ς αυτήν.
  Ή Φαντ(να έλάτρευε τό τέκνον της. "Οσον έ
  ξουθενΐζετο, δσον μβλανώτβρα καθίσταντο τα υεοΐ
  αυτήν, τόσον 6 νλυχός (κΐΐνος μικράς άγγβλος ή
  κτινοβόλει έν τώ βάθϊΐ τής ψυχΐ)ς της.
  —"Ό τα ν κλου',ήσω, Ιλεγε, θα 6χω μαζ( μου την
  Τιτίκα μου.
  ΚαΙ ίγέλα. Είχεβέ παντοτε τόν βιΐχα καΙ
  το Ι&οΔτες είς την ραχιν της.
  Μίαν τ©ν ημερών, Ελοβε πάλιν γραφήν τΛν θ
  ναρδιβρων Βΐαλοψβανουσαν τα εξής. «Ή Τιτίκα
  είνε άρωστη άπό μίαν ασθένειαν βπιδημιχήν, την
  δΐφθερΐτίοσ, καΡ©; την λέγουν. Χοειάζεται νά παίρ
  νπ (ατ,ριχά άκριβα, καΙ *?έν άντίχομβν πλέον ΐ(ς τα
  Κξο&α. "Αν δέ* μάς στεΐλης σαράντα φράγκα έντΑς
  ό «ι ώ ημερών, ή μικρά άποθαΐνβι κα[ πρός γνώσΙν
  σου 9
  Ή ΦχντΙνα παοαδόξως άνεκάγχασβν είς ταθτα.
  —·'φκθΟς 4κεΙ] εΤτιβ είς την γροΐΐν γεΐτονά της
  σαράντα Φράγκοι Πβρίεργοι άνθρωποι είνε ούτοι οί
  χωρικο Ι Κα( ποθ θά τα ΐθρω έ>ο» τα σαράντα
  φράνκο; Είνε δύο ναπολεόνια. Τί ζθα τβτράπεδα.
  Άλλ' δ ..ως εξήλθεν Είς την κλΐμακα τής οΐκΐας,
  καΙ έκεΤ, πλησίον φβγγΐτου τινός! ανέγνωσεν έκ νέ-
  ου την επιστολήν. "Επβιτα κατέβη την κλΐμακα, έ-
  {ήλθεν είς την οδόν, άνσσχιρτωσα κα( όμοθ άνα-
  καγχάζοισα.
  Δαβάΐης, άπαντήσάς αυτήν, ήιώτησε.—Τί ίχεις
  κα( εΐσαι τόσον εθθυυη;
  —Άη' £ξω, άηεχρΐβτι, άπό μιά έξοχή, μοθ γρά
  φουν κ&ηοιοι χωρικοΙ *4τι άστβιότατον. Σαράντα
  φράγκα μοθ ζητοθν. Είνε τέτοιοι παληοχωριάταιςΙ
  Δ αβαΐνοι,σα την πλατιΐαν, «Τδε κόσμον πολύν
  πέριξ μ άς άμάξης παραδόξου σχήαατος, είς τό ύ-
  ψηλότερον δέ μέρος ούτής Ιστατο άνθρωπος τις
  κόκκινα ένδβουμένος, καΐ έδηυηγορει πρός τούς πβ·
  ρ.βστώτας. τΗτο6!<ΰΓθς άγορτης, έξ εκείνον οΐη νες περιψερόμενοι άπό τόηου είς τόπον, καΙ έπαγ νβλλόμενοι τόν δβοντοίατρόν, πωλοθν όΊοντοστοι· χΐας τεχνητάς, κόνιν πρός καθορισμόν των οδόντων κσΙ παντοΐα άλεξιτήρια δηθβν φάρμακα. Ή Φ τντΐνα άνΐμίχθη βΐς τό πλήθος καΙ ήρχισε καΙ ού ή νά γε> φ ώς οί άλο άκούουσα τοθ άγύρ
  τού τάς κομ-ορρημςσόνας, βριθούσας κα( χυοοϊ
  σμων διά τούς χυδαΐους, κα( σολοκισμων διά τούς
  κοσμιωτέρους τΛν ά<οοατων. "Δμα ώς ιΐΐεν ό ά Υθρτης την γβλώσαν ώοσΐαν κόρην.—Ποθ ιΤσαι' ά νέκραξβ πρός ού τή ν έσένα λέγα>1 κόρη! σύ δπου
  Υβλας! "Ανθβλτις νά μοθ πωλήσης τα βύο σου πυ
  ϊιδΐοτ, σοθ δΐδω Ινα χρυσό ναπολεόνι διά τό κα
  θένα.
  —Τί π; ά γμα είνε τα πυξΐδισ; ηρώτησεν ή Φαν
  τίνα.
  —Γί 5, τα πυξΐδισ, έπανέλσββν ό όδοντοχειροθρ
  γος' τα Αμπροοθινά όδόντια τα δύο τα έπά>ω.
  —φρΐκη! άνέκραξβν ή ΦαντΙνα.
  —Άκοθί/, δύο ναπολβόνιοΙ <ψ Βύρισβ μεμψιμο! ρως γροϊ» τις νωδός, έ«βΤ πλησίον (σταμενη. Χ3 ρβς τοΙ χότταξ' έκεΐ τί ΐύτυχισμένη δ ιου είναι α*τήΊ Ή ΦαντΙνα ϊφυγβ Φράττουσα τ* ώ ά της, Τ «α μτ) άκούη την βραχνώδη φωνήν, ήΉς ίξηκολούθη κράζουσα πρός ού ήν.—ΑΙ, 'σένα λέγω, βύμορφοθ- λο| Δύο ναπολεόνια' μέ αότά άγορόζει κανεΐς πράγματα πολλά. "Αν άγαιιάΓ, ίλα τό βράδυ είς τό ξενοοοχίΐον τής «'ΑργυρΟς Πρύμνη'», καΙ θά μ' ιθρης έκεΤ. Ή Φϊντίνα έπέστρίψΕν είς τό δωμάτιον της ήνα νακτησμίνη, καΙ διηγήθη τό πράνμα είς την Μαργα ρΐτσν, την αγαθήν ι ής γεΐτονα. —Π»ς σοθ φβΐνετσι δέν είνε ίνας άχρβΐος αν- θρωποςι ΠΑς τούς άφΐνουν τούς τοιούτους νά περι φέρονται ε[ς τόν τόποΙ Ν) μοθ βγάλη τα δύο δ δόντισ, τα έμπροσθινόΐ τ! φόβητρο θά φαΐνουμαΐ τα μαλλιά ξαναγΐνονταΐ, άλλά τα δόντΐο! "Α τό Εκ τρωμο) καΙ δέν πάγω καλλίτερα νά πέσω μέ τό χ« φάλι είς τόν δρσμο άπό ίνα πέμπτο πάτωμο! Ποός τό βράδυ, ά«οΟς, θΐ εόρσϊβται ΐίς τό ξβνοδοχεΤον της «Άργυράς Πρύμγηι»·ιΝΐ μή σώση νά εόρεθ(|. —■ΚαΙ τΐεΐπε πας θά ο' Ιδιδενι ηρώτησεν ι) Μαρ γαρΐτα. —Δύο ναπολεονια. —Σαράντα φράγκα ίηλαβή. —Μ—Ι, βΤιιεν ή ΦαντΙνα- σαράντα φράγκα. "Εμεινε δέ ή ΦιντΙνα τερίσ.ίβτος κσΙ ανέλαβε την ραπτικήν εργασίαν της· Μβτά τέταρτον ώρας άφηΊιε τό έργον της καΙ εξήλθεν ν' άναγνώοη] έκ νέου ιήν επιστολήν τον θενσρδιέρων άνω τής κλΐ- κακος' ίπισιρίψΐσα δ' Ικβιτα είς τό δωμάτιον, ή- ρώτησβ την ΜαργαρΕταν ^ ις ίρραπτεν ομοίως· κα· θημένη πλησίον της. —Δέν μοθ λές, σάν τί άοβίνεια είνε ή διφθβρ! τιβα αύιή; "Ηββυσες ποτέ σου ού την την άσθένεισ» (••ηχ(Ιεναι) Ι ^(?§>^(ς§»^)(@)(^(@)(®^
  ^)@»(ίδ)^(δ»(ς§)<^(@>(δ)(^)(@)
  'Αντίφθιοική Κατήχησιν
  Τί είνε καί τιώς προ
  λαμβάνεται ή φθίσις.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ψιν πδφ αΕ άθλητιχϊΐ παιδιαΐ
  τ«.ς σημερινάς νεολαίαν, πα»' ΒΧας
  τα»ν τίς δτερβΐλ&,χκΓώς χαί αΕΙξο
  χιχαΐ έκδροιιαΐ είνε αλι,θεΐΐ
  τιχαΐ έκιΒεΕξεις χοκά τοθ χινϊδ-
  νοο τ*]ς «ιιμντ'ώΐεος.
  59. Κ*.*, ώ; δμως δεν άρχεΐ δ
  4ή>, Βαβν χαθαρος χχΐ άν ε!ν;,
  διά νά ζήΐεομεν, τ·ιοκτβτρίπ·ς
  χβΙ Ανάλογον πρίς τί ζτ|ιΐ|μχ
  τής χχηιχΕας οποϋδα.ιότη«. έχει
  χαΐ τ4 ζτ)τΐ)μβ τ||ς τροφάς έν αχέ·
  αει πιβς την ΙνΙοχυοιν τςΒ δργβ
  νΐαμοθ μας. Ή χκλτ) χαί έχαρ-
  χής τροφή είνε έκ τβν ώιεύχ ί·
  νευ δια νά Βιατΐ]ρτ]ται άχμαΐον
  χΔ ιυ;ωοτ·ν τό σίμχ. Είνε ά-
  νάγχη νά άνκπληρΕ 6 *τ«ι καταλλή
  λως χαί ταχτιχνς χαί ή φθορα
  χαί ή χ»ταναλ»α:ς ττ]ς ζωΐ«τ}ς
  μηχανής εάν θέλωμεν νά λειτοιιρ
  γήοτΒ ουη} χ«ν·νΐχβς χαί νά εί¬
  νε είς θέαιν >' α*τιαιΐ χατ* πί-
  α*}€ προώρου ί) νβαΐ)ρΛ: φθβρβς.
  60 ΔΙ» ·1«« ϊέ άνίγχι; νά χί-
  μνβμεν χατάχρΐ|9ΐν τροφάς είς
  ποα%ν χαί ιίς πβιχιλΕαν διά νά &
  γ(«Εν«αμε«' ι υ (ε τα πολλβ χρέατα
  ιΰ ε τα πολυποΐχιλκ φαγητΐ ιΕ^ε
  τα τίέφονΐα χίλλιβν το α1μ«. Ή
  τροφή μχς πρέκει νά είνε «
  πλή άλλά θρεπϊΐχή, λιτ^ άλλ'
  έπαρχής, άνάλογος πβ>ς τάς συ¬
  νηθείας χαί τάς βυνθή<ας τΐ]ς ζβ· τ]ς χαί αυνΐαΐαμένι; άπο ώ?ιομέ ν τ) ν περΕπου αναλογίαν λευχωμχ τοειδΛ»1, δϊκτανθρΗχούχων χαί λι· πβρβν βόαιβν. 61. Είς τ)λΐχΕαν μάλιοια, χαθ' ή« δ βργβνίβμδς ε&ρΕαχεΐαι είς την ά^πτϋξΐν τού άχόμτ), Βπβς τβν πκιδιβν χαί τβν νέον, ή έ- πάρχεικ χαί ή χαλή κβιότης τΐ]ς τροφάς είνε Βρβς απαραΕτητ·ς δγεΐ άς χά Ι άντοχ*)ί, διότι βύϊή ά χ^ιίβς είνε χαΐ ή ήλιχΐν, χαθ' ή' δ 5»θρωπος ίΙ<% κερΐοΐατε- ρον έχτεθειμίνος είς τίν χίνδκνβν τής φυματιχ<)ς μολδνοιω(. (συνεχ(ζεται) ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ Μέ την ΚΑΘΡ1Ν ΧΕΜΠΟΥΡΝ χχ Ι τον ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ "Ενας κινηματογραφικός κολοσσός. Την ΠΈΜΠΤΗΝ Στοΰ Πουλακάκη. Βπΐΐΐιΐπιιπ ΙΙιΠΤΙΠΙιιιΙίγιΤιιΙ ΙΤιΤϊιΤιΤιτ'ΙττΤ ιΜιιιιιΠτπιιΙ ϊιιΤΤι'Ι ΠΙΤΓΙΙΪΐΐΐΐΤΐτΤ' 57. Είς τα μΐγάλα οηΐχιχ τβν πίλιβν, Βκον Ζεν λΐίπιι ι υ:· τ) χεντριχτ) θί?μαναις ιϋ·ε τό ραδ:ό ν»νον, είνε έντ··κή νβ λι'*« τό γν«3τό* Ικιΐνα αι;γάνΐ!μχ (νβ εαιιηι οΙβαηβΓ) μέ τό οικΐβν δι* άεραντλ'ας απορροςρβΐαι άπο πατωμχ, άπα τα ίπιπλβ χιΐ ά- πέ χιϋ; χάηψας χάθι Ιχνος χον ι ορτοθ χ»ρ!ς νά αχορπΐζιται ιΖς τον άερα. Δέν εί» Ιϊ «ναγκτ) νά ιίνι χανεΐς χαΐ κ««τβμ^υριαθ χβς διά νά έφοϊιίοη τό οπίτι τού έ μίαν τβΐΛύιψ χρ^οΐμβτάτην συσκευήν. Κάθΐ Ιξοδον π;ύ γ(νι- ται διά οχοκόν δγιιινόν ΐ(νι οί<ο νομία άπέ λογαριααμβυς Ικχβοφκρ ύ 58 Είς χλεισηΰς ή μή χαλβς ίιριζομένοκς χώρβικ, δπου βυνα- θρβΐζοντβι κολλοΐ ά.θίβ»ιο(, χά- λεν είνε νά μή παρατείνη τις Ι νιυ ανάγκας χαΙ «<(λθς χά·ιν τέ? ψι»ς ιήν ίιαμβνή» τού. Ή Ιιιβμέ ρΐκοις ιίς τ« χ«φΐνιΙ« χαΙ ή τα- χτιχή δΐΒυχτέρε«0Γς είς αίθβύ- αοτς διαμάτων βιββίης £έ« είνε το δ«Β·ν 2«τ·ν τής δγιΐινής. "Ο· αίς ώρας II* μέν 11 χχνιίς είς τό οΐτΐτι ή ιΐς τέν τίπεν %ς έργα ο^αζ τοο χαλόν εΝι νά τίς διΐρ- χΐται, ι! δυνατόν, έν δηαΙΒρφ %% είς μέρος ιϋάερον χαΙ χκτά προ¬ τίμησιν ίξιχιχ6ν. 'Γηό την |κα. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό συμφέρον σας έπιβάλει νά προτι ματε τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ Ή πεΐρα τόσον έτων άττέδειξεβΓτήν εξαιρετικήν των ποιότητα κσί την με¬ γάλην των [άντοχήν. Είνε τα συμφερότερα λόγο τής με- γάλης αποδόσεως των. Αντιπρόσωπον Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία ΝΤΑΝΛΟΠ ΕΛΛΙ0Ι1ΑΝΛ ΤΡΙΧΙΝΑ ΜΥΤΙΑΗΗΚΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΒ- ΟΟΙΟΤΗΤΟΣ Κ ΛΙ Α Η ΤΟΧΗΖ Δι* ύδραυλιχά καί χειροχίνητα πιεστήρια ΠΑΡΑΕΑΤΑΟΗΕΗ ΓραφεΤον ΕΥΑΓ. Π^ΤΕΡ Τ{κμ1 Τηλ. 326 Η καταπολέμησις τού δάκου είς Χανία Χ4ΝΙ4 Ίώλιας («νταποχρι· τοθ μΐς).— Ή χ«τ«η·λέιιη3ΐς τοθ δίκοϋ έν τφ Νομώ Χανίων ένεογεΐηιι άποτελεαμαιικδς. 'Ερ- γαζονται 112 έν 8φ αίνιργεΐχ χά! ψΐϋάζίνται πλέον των 3 ί· χα«μα«ρί»ν έλαιο!ένδ?ων. Πχρά τή» αφθονίαν το9 δίχ·υ ή καρετ^νήΒτ, άιχικβς, κροο 6·λή ούαΐαατιχβς ίέ» παρέχηίή· 8»} μίχρι τής σχιγμής ειμή μΐ) δκμΐνή είς έλάχιστ» πρβΙΊιίκκο πά ελαιόδενδρα χαΙ τ):ις βυ^εμΐ αν οτ)μιχαίαν Βδνκτκι νά Ιχη έ πΐ τής κχραγαγής. Ή έλ«ι·εοο ΙιΙ* φχίνΐταΐ πλτικαιβτάτΐ) χαΙ τοιαύΐΐ) Β* πχραμιΕνιο ίαφαλβς μέχρι τέλους χάρις είς ιά λτ, δέ^τα μίτρα. Ή πρίτη διαβροχή τβν έλ*ιο δένδρβν Ιληξι. τ)5ϊ] είς Ελους τβύς τομΐΐς χαΐ είς πβλλοϋς χαΙ ή δΐιιτίρα. Μιτι την 4φιξιν 8έ τής νέχς ποαίϊ^ΐος μιλάΐβ^ς τ] τις χαΙ άναμινΐτα<, ή έργααΕκ θά βιΐνεχιββή χαθ' 5λ«ν τίν ν ο μδν χανενΐχώτα». ΣχεχικΑς πρές την αποστολήν τής μελά99ΐ;ς κιστεϋεται Βτι τό δκουργεΐον Γε·ργΕ«ς Βά έχιακι· οί την άποοηλήν αύΐής το τα χΰτερον. Κα! τ·9τβ διότι οΕαδτί ποτε βρκδδτης είνε γνβιτόν Βϊι δύναται νά επιτρέψη είς τβν 84 χον, άσχέτως τής αςμΐρινής θε αιβις τβν ελαιόδενδρα»-1, νά πολ λαπλαιοιαοθ| χαΙ νά προχα^έστ, ε'ς & διαμερίσματα θά ίραδδνη τυχόν ή ΐιηβροχή, άνυκολ·γΕατους ζημίας είς βάρος τ·0 έλ*ιοπ«ρ« γωγιχοθ χίομϊϋ χαί τής έθνιχής οίκονομΐας. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣ. ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΑ8ΙΣΓΗΡΙΑΣΜΟΥ Πχναγιώτου Πχντελνκοΰλου χχ- το[χου Ήραχλε!"υ. Κατά 1) Δςμητρΐου Ε. Φιυνταυλάιΐ], έμπορον, 2) Σχεδβος Ε. Φιυντου- λάκτ, χά! 3) ΙΙχγδαληνής Ε. Φιυν υλίχτ] χκτοίχην 'ΗρτχλεΕου. Άναδλ-θβίς Ιί%%% λόγων νομ'- μων δ διά τοΒ δπί χρονολ. 29 ίΛια 1931 ηρογρίμμχτός μου πλειοττ)ρι«αμβΟ κρβχ^ουχθεΐς χχ! Βιά τ·0 δπ' αριθ. 2887 χκΐχρονο λογΕαν 3 Ίίϋνΐοα 1931 όλλ τής ένταθθα έκδιίομίνης φη 6ος «'Ανόρθωοιο δημοαιευθεϊς δι] μίβιος άναγχαακχβς πλειοιηρικ· ομβς τοθ έν τφ εΙρΐ)μένφ προ- γράμμ«τ( μου αναφερόμενον χ»1 ηεριγραφομένου χαί Ιηίς τής πό λεως Ηρακλείου κϋ Δτ)μ?υ χαΙ ΕίδΕ ΉλΕ έ ρ μ ακινήτου ανήκοντος χατά τα 5)8 έξ άίιανεμήτου είς τί* πρ&τον τβν χ»θ' ώ ι Εθ'.ημΐιι κα! χχτά τβ 1)8 έξ άδ:αν«μήΓου είς την δευ τίρβν τβν κα&' ώ/ β δι») μβυ χ% χατά τ) 1)8 έξ αδιανΐμήτου είς την τρίτην τβν χαθ' ία αϋι*, μου ηερ(ορζομΐν/]ς τής άναγχαβτιχής ταύτης έ^ποιήβεακ ιίς τα 7)8 έξ «διανεμήτου τοθ 8ου χτήμχτος μϊ την επιφύλαξιν παντός διχκιώμα· τίς μου χατϊ τής ίδιοχ^ηαίας τοθ έ έρου 1)8 έξ άδιανεμή-ου τοθ ο 5 τοθ χτήματος Σοφίας Φιυντουλά- «η, εΐδοκοιβ Βτι γΐνήσεται την 8))» Αυγούβτβυ 1937 ημέραν Κυρι αχήν χά ίδιαν 10—12 π. μ. έν4 πιον τοθ Σιιμβολκιογράνου Ή?« χλεΕου Ε&ατρατΕου Π. Ββυρδουμ- πά»η ή τοθ νεμίμου άναπληρω- τοθ τού χαί έ» ' φ Εημοσ'φ γρκ· φι'φ το» «ειμίνφ έντές τής πίλε ως Ηρακλείου χατί τή» όϊέν Καντανολίβο Ινθα χκΐ Β τε χαλοθν ται οί βουλόμενοι νά πλειοίοτήια βΐν. Αρμοδίας διχαουχ^ς χλητήρ εργηαάτ» τα »ίμιμ« επί «Ο προχειμίνου. Ήράχλειεν 9 ΊευλΕου 1937 ΟΕ πληρεξβύαιοΐ δικηγόροι τοθ ,έπιοπευδεντβς χαί πβραγγέλλβντος Ν. Γ. Κεφαλονιάννη; Κ. Ν«μαλ*κηβ ΔΗΛΩΣΙΣ Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Νικ. Ι. Μαρής δηλώ δτι άπω τό 192· καί εντέυθεν ναταπολεμώ τόν κομ μουνισμόν τόν οποίον θτωρωκατα στροφήν τής ανθρωπότητος, Ό δηλών Νικ. Μαρής ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ Δέχεται καθ" εκάστην 9—1 ν, μ. καί 3—7 μ. μ. Επί τής ό6οϋ ΆμαλθεΙσς (Πλατύ Σοκκάκι). -Ή ·δ·, Ί»ρ«πίτρ«ί-Λ<8ι- νβν. Συνεχίζΐτβι ώς κληρβφορβύμε θα έντατΐΜ&ς ή προθΗηιχίι έρ γχσίοι τ&ν χντοίΜεΐν το& οΐκείου βι*μερ(σμ«το« διά την Μβττααχιυ ήν τή{ δδβθ Ιεραπέτρας -Αιβι ν&ν. Διά τής όδβδ ταύτης, βΐς τί»ν (θποΐβν έργαζονταπ ηδη άν« τ&ν 50έρν«τών ήικρησίν;, θά ί {υπηρετηθά μΐν*λ»ς ή ηιριφί ριικ ΤταυρβχΜρίβυ — Ρουκάκχς κι1 γενιχ&$ έλύκληρος ή νοτί« «λϊυρβ τής έπκρχΐας Σπτϊίβς. Έν τώ ΐίϊταξΰ χάρις ϊΐς τάς άόκνβυς πβοσπαβ«ίας τΒν £ητΐικχ&ν »—ί τπ· σοβκράν ενίσχυσιν τοθ Έ- παρχιβχβύ ΤβμεΙβυ, κροχ·ιρ·Βν αημκντιχ&ς αί έργαβΐοιι κβΐ της •δοθ ΧητεΙας—ΆχλαδίΝν—£τκυ ρβχνρίβϋ. —ΟΙ ρβΛΐβι Κρητικβν ένδυ μχαιβν. Τό Πολιτικόν Γραφείον Πρι>9υ
  ηοοργοδ άπαντβν είς ίγνροτφβν
  τής Γενιχής ΛιοιχπσεΜς ιΐαηγη
  θ((αα( την λήψιν πρβστβτευτι
  Μ&ν μέτρων δια τβ ίπ&γγιλμκ
  τϋν ρ«πτών Κρητιχ&ν ένδυμβσι
  ών όπερ διίρχιται οίκον* μιχην
  κρίσιν, «ναχβινοΐ ίτι παρέικμ
  ψεν αρμοδίως τ· ζητημ»
  ε£ετ«βιν.
  —ΑΙ αίτάαεις άμαξγ
  Ή Γενική Διοίκησις διά ΐ
  ρου ίγγραφου β ώ τής πρός τ· ί»
  φυπβυργβΐον Εργασίας επιμένει
  β(ς την παροχήν νίοις προβεβμίκς
  πρός ύηοβολήν αΙτήοΐΗν άναθε
  Μρήοεως τ&ν «πορριφΒιισ&ν αΐτη
  σβΝν «μαι£ον«ρρ«γΗγ4Ην Κρήτης,
  τονίζον» δτι λόγοι διχαιοσύνης
  «πέναντι τ&ν ητΗχ&ν τοότε.ν βι
  •ηκλαιστ&ν ίπιβ*λουσι την χορη
  γησιν της νέα; ταύτας προθΐομίας.
  —Πτυχία ιίς Ιργ·δην·ύ$
  μ«Ι σχεδιαατας.
  Άνεχοιν»ί8η 2τι .ε(( το»ς έχ
  Κρήτης,. Κ. ϋουβκραΐΜην, και οί-
  δ«( η ΜουντράΛΠ κ«ι Αι. ηακκ
  δ«χη άηανβμήθη υπό τού Πολυ·
  ηχνείο» πτυχίον, «1$ μέν τον
  πρΜτον έργοόηγοδ γΐωμέτρου.
  είς δέ τάς ώΐυτέρας οχεδιαατοΑ.
  —Νία ουλλογιχή ούμβασις.
  ΔΓ ίιπογραφβίσηί «υλλογΐΜής
  συμβάσβως ηύ{ήθησ«ν αί ακοθ·
  χ«ι τ&ν ύπβλΜίλοιν τού φόρον,
  δΐ χοττά 490 καί 300 Δραχ¬
  μάς νΐ
  —Άρχαιρΐαίαι £νμοιτιί·ιι.
  Γενομίνων άρχαιρεαι&ν τοθ /Εν
  ματβιου Κτιατ&ν «.Ήρβιχλβίου έ·
  {βλίγησαν ο! έ{ής: Ορόεβρος Νι·
  Μόλαος Ίν. Μαρής, Άντικρ·*·
  όρος ϋΜνατ. Γ. ηκρά;, Ταμΐας
  Γ·ώβγ. Μιχ. Ρουχουναχη(. Γρκμ
  ι χτευς Δημήτριος Μιχ. Κούρτης
  λλι σιιμβουλοι οί Γεωργ. 'Βμμ«ν.
  Μαντόιτουλος, Έμμ. Γ·Ηργ. Λ,ουρ
  γιβόβκης, Νικόλ. Ίω«ν. Φ*ρετς«
  «ής. ΆντιπρόθΜποι Έργ. Κ·ν
  τρβυ έ£βλεγησ«ν οί Νικόλ. Ιω.
  Μ«ρής ΜαΙ Κώργ. Μιχ. ΙΌ»χ«»
  να«πς.
  Ίνοιχιαζεται είς Πόρον, άνώ
  γειον άπομτιζθμενον άπο 4 &ωμα
  τι α καί κουςΐνας, ηλεκτρικήν 4γκα
  τάστασιν καί πόσιμο νερόφρέατος.
  Πληροφορίαι παρα τοθ Ι. Κυπριω
  τβκη είϊ Λψένα.
  ΑΘΗΝΑΙΚΑ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ι.ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ"
  Πλατεϊα ΌμονοΙβς Τηλ, 30495
  ..ΓΑΛΛΙΑΣ"
  Όδββ ϋταδίον 57, Τηλ. 30236
  70 μονά δωμάτια καί 70 διπλά
  ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΡΗΤΩΗ
  'Ανακαινισθέντα χαί υπό την νέαν διεύθυνβιν:
  ΠΑΝΑ17. ΤΖΑΝιΊΗ καί Σία
  Παρέχον» ονγχρονιβμίνα &ρα!α μεγάλα ΰωματια, εΰετε
  ρα χ»1 μέ Θανμααΐαν Βεαν «Ις τβ κεντρον τ&ν Άβην&ν.
  Άσβνοέρ—Ζεστα η»ϊ χρύα νερα.—ΎπηρεβΙα λρτιντά
  τη.—Τιμαί «ναλογβι μοΗ λογιχαΐ.
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  13 Ιουλίου 1937
  α
  !ΟΜ1
  ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
  ΠΡΑΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΔΠΩΝΙΛΣ
  ΕΙΣ ΤΗΗ ΠΕΡίΠΧΗΗ.ΤΟΥ ΠΕΚ1ΗΟΥ
  ΟΠΟΥ ΜΙΜΗΤΑΙ Π1ΝΤΟΤΕ
  ΛΥΣΣΩΔΕΣΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Ιουλίου (τού άντα
  ποχριτού μας).— Ττλεγραφήματα έ:
  τού έξωτεριχού άγγέλλουν ότι ή Ίαπω
  νία στέλλει έαπευσμένως είς Κίναν χαί
  συγκεκριμένως είς την περιοχήν τού
  Ηεχίνου, μεγάλας δυνάμεις στρχτού.
  Σημειωτέον ότι είς την ανωτέρω πε
  ριοχήν αί μαχαι Ίαπώνων μέ έντοπί
  ούς βυνΐχίζονται πάντοτε λυσσο>6έατα
  ται καί μέ σημαντικάς απωλείας έκατέ
  ρωθεν. Κατά τινάς δέ έκ τών'τελευταί
  ών τούτων μαχών εφονεύθησαν καί άνώ
  τεροι άξιωματικοΐ τού Ίαπωνικού
  ατρα*ού·
  Μεταξύ των αποστελλομένων δυν«
  μεων αυγκαταλέγονται κατά τας αύτάς
  πληροφορίας, άερβπλάνα λλϊ μηχανοκί
  νητα μέσα.
  Ό κ. Γενικάς Διοικητής έπεληφθη
  τού ζητήματος τών νωπών σταφυλών.
  ΟΙ
  ΕΦΕΔΡΟΙ ι.ΞΙΩΜΛΤΙΚΟΙ
  ηΡΟΠΜΟΝΤΙΙ ΔΙΑ ΤΙ! ΟΕΣΕΙΣ
  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΟΙΚΕΙΡΙΙ1Ε1Η
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού «ντα
  «ιοκριτού μβς).—Δι» έγκυκλίου τού αρ>
  μο&ΊΌυ υπουργείον συν ίσταται είς τας
  διαφόρους έηιχειρτ.σπς.νά προσλαμβά
  νούν είς χενάς θέσεις αυτών έφέβρους ά
  ξιωματικούς.
  Κα-θ'ά άφήνεινά εννοηθή ή εγκύκλιον
  τ ό μέτρον τούτο έχει υποχρεωτικόν χά
  ροκτήρα δια τάς έργοοοτικάς διευϋύν
  «εις.
  &Ι ΔΗΜΟΔΙΔΛΣΚΙΑΟΙ Κ Ρ ΗΤΗ.
  τβυ υοοιριου της καιδειασ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριιοΦ μας).—Οί έχτελοθντες έκΒρο
  μην άνά την Έλλάδα βημοδιθάσχαλοι
  Κρήτες υπό τόν χ. Άλοΐζον εγένοντο
  δεκταί σήμερον παρά τοΰ ύπουργοΰ
  τής Παιδείας κ. Γεωργακοπουλου μεθ'
  ου χαί συνδιελέχθησαν έπ' αρκετόν.
  Ό χ. Γ·ωργακόπουλος έπ' εύκαιρία
  έξεφράσϋη ίκανοηοιητιχώς δια τό έργον
  τού οιδααχαλικοΰ κ·1 έκπαιοευτιχού
  χόομου χαί ειδικώτερον τής Κρήτης.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΤΐηΐΡΑΙΙΙΙΗΝ ΤΟΥ ΧΑΝΙΑΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Ιουλίου (τού άντα-
  ποχριτού μας).—Τηλεγραφήματα έχτοθ
  έξωτερικού άγγέλλουν ότι ή σιτοπαρα
  γωγή τού Καναίά ύ«έσ-»η μεγάλας κα¬
  ταστροφάς τελευταίως. Τό γεγονός τού
  το λέγεταΐ ότι θά έπηρεάση «αί πάλιν
  την τιμήν τού σίτου είς τας ξένας ·γο
  ***** -———————-——=-_____
  ΠΟΑΥΑΡΙΒΜΟΙ ΒΑΝΑΤΟΙ
  Ε: ΙΑΙΑΣΕ1Σ_ΕΙΠΙΙΙΙ ΑΜΕΡΙΚΙΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 12Ι·υλί·υ (τβδ ·ντ«κ·κρι
  τβδ μ·ί) — Κβχά τ«ς έκ Κέβ{ Υόρκης νΐ·
  κτέρκς κληροφ·ρίας · χαύοων ·κιΐ καΐεν
  γένει είς «Αην οχείσν την Αμερικήν αν
  ρμ ββνατ·ι κ£ ήλικοι»( «γγελ
  λ·ντ«ι κβί ού9ΐ( ι πό οι·φ·ρ·υ$ πόλεις
  τβν ΉννμένΜν Π·Αιτει6ν «αί £ή χ ής πό
  λιτείβς της Ν4·ς Υόρκης.
  Ο ΜΙΑΧΑΗ ΕιΊΕΤΙΜΗΒΗ
  Α00 ΠΗ ΚΥΒΕΗ_ΤΙΣ Β1ΔΕΜΟΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιουλίου (τού άντα
  «οχριτοθ μας). — Τηλεγρα-φήματα έκ
  τού εξωτερικόν αγγιλλουν ότι ή κυβέρ
  νησίς ιής Ιίαλενθίας έπετίμηαε τόν άρ.
  χιοτράτηγον των έρυθρών Μιάχαν διό·
  τι ενήργησεν αύτοβούλως είς ωρισμένα
  σημεΐα των ηερί την Μαδρίτην στραιη
  γιχών τοποθεοιών, ρίψας τόν κύριον όγ.
  χον των στρατευμάτων τού είς έπιθέσεις
  έακοηονς χαί εκτεθειμένον περιοσότε·
  ·*«, ιό «ιθρ των έθνιχών.
  Ένηστρέψας έκ <οΟ γεί¬ τονος νομοθ ά«ό τής έσ«β- ρας τής Κυριακάς δ Ο«ουρ γός Γενικώς Διοικητής κ. Σφακιανάκης εδέχθη «θές την «ρωΐαν είς την Νομαο- Μίαν διαφόρους β«ΐτρο*1ς, Ιν αίς καί δύο όμάδττς στα·υλοεξαγωγέ»ν εμπό¬ ριον, αντιτιθεμένας ώς εί · νι ήδη γνωστόν διά τόν τρόπον τής κατανομήν τβν δυναμικοτήτων των χιλ(ων>
  τόννων νωΐβν στα·υλ_ν]
  Κρήτης, τβν ό«οίε*ν την έ-
  ξαγνγήν έβέτρεψε βιά
  Γερμανίαν τ) Κυβέρνησις.
  Είς την «ρώτην όμάδα
  μετεκει ένεργβς ή Έταιρία
  βξαγωγής νακων καρνων
  έκκροσωνηθεΐσα έν νροκιι
  μένφ υπό τοΰ ΒιΐυθυντοΟ
  τοθ ενταύθα ΰηοκατασιήμα
  τος τής Άγροτικής Τρα«έ
  ζης, είς δν καθώς ·ϊ*ομεν
  άναγράψει προχθές, «νέθε
  σιν ό κ. Γενικάς Διοικητής
  νά «ροσκομΐσπ κατόπιν με
  λέτης τα στοιχεΐα βάσει
  τβν όκοίων θά είσηγεϊτο
  ■ Ις την κυβέρνησιν την «λε
  όν συμφέρουσαν τους «α
  ραγωγούς λύσιν τοθ σοβα
  ρ**τάτου τούτου ζητήμα
  τος.
  Ή ειρημένη , Έταιρία
  καί οί μετ* αυτής συμ-ράτ
  τοντις βύο στα#υλ«ξαγ«#
  γεΐς Βιά τοθ Ικβροβώκου
  της άκίκλεισοτν είς τάς γε
  νομΐνας ουζητήσεις τού5
  λοιβούς σχαφυλτξαγωγεΐς
  τβν ιΐς Γερμανίαν έξαγε*
  γβν έ «Ι τω δτι θά συνΐτέ
  λουν είς την «τβσιν των τι
  μβν εί; τό εξωτερικόν λό
  γω τβν μικράν βαβανών
  των καί διότι είς «ροηγου
  ΐιίνας σΐαφυλιχάς ««ριό
  δουςϋκέστη ζημίας τάς ό
  ■Οίας Κκαιον εΐνι νά καλύ
  ΨΠ μέ 4ς (αά ^ζήτησιν (
  εζαγωγάς άκοκλειομέν**ν
  των μικροτίρων έξαγωγέ
  «ν έκ τούτων.
  Κατόνιν ό κ. Γιν Διοικη-,
  τής εδέχθη την δευτέραν,
  όμάδα όχτώ σοβαρβν έ«ί
  σης σταφυλοΐξαγε*γέων
  τοθ τόβου οίτινες τού άνβ-
  ■τυξαν διά μακρ&ν τα έ
  «ιχιιρήματΐχ άτινα συνη-
  γοροθν ότιέρ τής ευρυτέρας
  καί δικαίας κατανομής
  τβν Βυναμικοτήτων τοθ έ-
  ξαιχθησομένου είς Γιρμα-
  νίαν σταφυλικοθ «ροϊόν-
  τος καί -ρό βαντός τό δτι
  Βέν δύνανται νά εΰσταθή
  σουν καλαί τιμαί χοθ στα-
  φυλικοθ «ροϊόντος εάν (έν
  υπάρξη συνσγωνισμίς«αϊά
  τάς άγοράς σταφυλβν καί
  τόν συναγ**νισμόν δημιουρ
  γεΐ «ρο·ανβς Α δσον τό
  δυνατόν μεγαλύτερος ά-
  ριθμός έξαγ*»γίε*ν.
  Καθώς δυνάμιθα νά γνω
  ρΙζ«μεν αί έκτΐβιϊσαι καί
  έκ τβν Βύο βλευρών ά«6-
  ψβις άβησχόλησαν 4«1 «ο
  Αύ τόν κ. "Υπουργόν, δστις
  καί έτηλεγράφησεν άμίσ«ς
  είς τό αρμόδιον ύπουργεϊ
  όν ζητβντήν ρύθμισιν τοθ
  ζητήματος τής κατανομής
  τβν δυναμικοτήτ*»ν κατά
  τόν μάλλον συμφέροντα
  την τοβικήν σταφυλοναρα
  γ»*γήν τρΟΒον.
  Τάς άβογευματινάς Βέ ώ
  ρας έτηλιγράφησε καί «ρο
  σωκικβς «ρός τόν ύκουρ
  γόν τής ΈΙνικής Οίκονομί
  άς ζητεί άμεσον άβάντη
  σιν έ«1 των έχτεθεισών τη
  λιγραφΐκβς γνε·μβν τού
  Βιά τάς έξαχθησομένας είς
  Γερμανίαν Κρητκάς σταε)υ
  λάς.
  Έ«1 τοθ Ιδίου σοβαρωχά
  τού ζητήματος καθ1 άς £
  Κ,ομιν «ληροφορίας ήσ(·ρ
  λήθησαν κ αί τα Βύο 'Ενιμι
  λητήρια Έμνορικόν καί Γι
  «ιργικόν, κηρυκθέντα κατά
  ■άσης ίδέας άβοκλΐισμοθ
  οΙουΒήνοτι έξαγε*γέι*ς έκ
  τής κατανομ|ς των δυναμι
  κοτήτΜν.
  Ή προσεχός συνεδρίασις
  τής Έπιτροπής ούδετερότητος.
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιουλίου.-Κα
  τα «ληροφορίας έκ Βερο-
  λίνου θΐΗρεϊται Δκριβής ή
  μεταΒοθεΐσα εκείθεν «ληρο
  φορία δτι ή όλομέλεια τής
  ένιτροηής μή έ«ιυβάσεως
  θά συνέλθα την «ροσεκή
  Πέμτΐτην ή τό βραδύτερον
  την Παρασκευήν. Η ουνι
  δρίασις τής Ε«ιτρο«ής,
  την ημέραν τούταν, θεωρεϊ
  ται άνοφασιστική έν σχέ
  σει μέ την επίλυσιν των ζή
  τημάτων τοθ έλέγχου.
  Έκ Ρώμης αγγέλλεται
  δτι οί Ιταλικαι έ|ημερ[-
  Βις κρίνοίσαι την ο:«όφα¬
  σιν τής Γαλλίας νά Βιακό
  ψη τόν Ελεγχον, τόν 6ιε·
  νεργούμενον μέχρι τεθδι
  έκ τβν συιόρων της, ίσιχυ
  ρίζονται δτι τοθτο άνοτε·
  λεϊ συμβαιγνίαν τής Γολ·
  λίας καί τής έρυθράς κυ
  βερ»ήσε»ς τής Βαλενθίας
  κατόνιν των τελευταίαν
  συνανιήσεων τβν Παρισί-
  ών καθ* ήν ητωτεύοντα ρό
  λον (τιαιξαν οί κ.κ.Μ«λούμ
  Μτελμβός, Νεγκρίν καί Χε
  ράλ.
  Έκ Σαλσμάνκας άνα-
  κοινοθτσι δτι είς τό μέτω¬
  πον τής Μαδρίτης (τομιύς
  Μνρουνέτε) συνε>ιζο*ιαι
  οί μαχαι, τοθ ίχθροΰ ύ«ο
  Κωροθντος. Είς τό μέτε·«ον
  Καθερές, τα έθνικά στρα
  τεύματα κατέλαβον την Σι
  έρρα Σουαρέθ, κατέρριψαν
  δέ δύο κυβιρνητικά άερο
  ■λάνα. Είς τα: μέτΜτΐα Βι
  σκοΐας, Σαντάντερ, Άστου
  ριβν καί ΆνδαλουσΙας ά
  ■λοΐ τυ·εκοβολισμο(.
  Ραδιογραφήματα έξθύα
  σιγκτβνος άγγέλλουν βτι
  ή Άμερικανική Δι·λι·μα
  τία «αρακολουθεϊ Μέν μι
  τα συμπαθείας τάς ύκέρ
  ιής εΐρήνης «ροσναθείας
  τής Έ«ιτρο«ής μή έ«ιμβά
  σ«ως, χΜθΙς δμ»ς αί Βυ
  σκολίαι άς συναντα αυτή
  νά έ«ι5ρο0ν έ>1 τής στάσι
  ως την όκοίαν τηρεΐ ή Κυ
  βίρνησις τβν Ήνε·μένων
  Πολιτειβν,στάσεως ώς γνω
  στόν αύστηρδς ούδετερό
  τητος.
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤβΥΑΡΧΗΓΟΥ ΚΟΗΙΤΙΦΙΚΙΑΝΑΚΗ
  Μετ" έττιβλητικότη ος κσΙ έν
  ρρ^ή απάντων των χατοΙ
  «ών της «ωμοπόλίως ίτελί
  σθη τΐροχίέ, έν Βραχοσω τί
  ίιήσιον μνημόσυνον ο*έρ ά
  ατιούσεως ιή' ψοχ^ς τοθ γε
  νικοθ άρχηγοθ των τιέντε ά
  ατολιχων έπσρχιών Κ<.ή ής Κωνστ. Ι. Σφακιανάκη, ιΐαιι που ϊοΟ 'ΥπουργοΟ Γβν. Διοι κητοθ Κρή ής κ. Μπ. Σφα «ιανάκη. Είς τό μνημόσυνον ταρέστησαν έπΐοης ό κ. Ύ ■Όυργός, οί Νομβρχσι Ήρσ λίΐου καί Λτοηθΐου κ. κ Μβρκελλος καί Φλωρίδης καί οί Δήμαρχοι Ηρακλείου Κ3| ΆγΙου Νικολάου κ. κ. Μ. Γβ Λργιάδης καί ■ ΚΦΡΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕϊΑΡΕΙΚΕΙΑΣ Ό ύπΓυργός των Εσωτερι¬ κόν κ. Δουρέν ής εξέφρασε ήν ιύςιρέοκειαν τού πρός τα <οινοτικΑ Συμβούλια Στερνων <αΙ Σαρχου διότι ταθτα άντβ Φάσισαν Βηως χατθ τό τρέχον οικονομικόν ί ος έχτελΐσθο σιν 11*; τάς ΊΐεριφερβΙας των ιθΐνωφελή* ίργα διά προσωκι «ής εργασίας των κατοΐκων. ΟΙ ΠΕΡ.ΟΡΙΙΜ3Ι ΕΙΣΙΓΟΓΗΣ Έ "Ενβαις Έμκοριχβν χαί ι*μΐ)χβνικ§ν Έηιμελΐ)^ρ(·ν δι1 γχυΐλίου ι-ς γννρΐζιι κρός χ^( <ν5ια*·ρομένας αρχάς τάς έηι ιχθιΐοΐς χατα τόν μ^να Ίούη βν τροπβηοιήοεις δι" ϋηουργΐχβν ίίοιων είς τους πΐναχας τβν κιριορισμβν ιίοογωγής. ΙΧΘΥ£ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ Κβτέηιν νομιχ«]( η ρληβΤΙΧβς |||ρ1 τίς 70 Οί. Ι χθΰ»ν χριθένιβν ώς άχβιαλλήλων κρός βοποιν. ΘΑΗΦΘ)ΥΝ ΝΙΕΤΡ* ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΕΠΡΩΝ Προχβες την έίτίραν άφίχοντο είς τή* τ ό:ν μας δ ΟΥΐιονομιχθ; 36μβ;υλος τοθ υ«ουργεΕοιι 'Υγιιι- *ής χ. Κοπαναρψ, ο γος μηχανιχός χ>1 η
  τ^ς 'ϊ|ΐιονομιχ«)ΐ Σχολτ)ς 'ΑΗτ]
  ν*ν χ. Χρ. Φλω. 3ς χαί δ ί)<τής | μ5*ν ν!ι»ν τοθ απευ/γιίοιι χ. ντ);. Έ χάθβ&ος τ4ν α ο ;ίρ»ν ϊΛν χρβϊιχ&ν δπβλλήλω* ί* ;ή τη οχιτΐζιΐαι με διάφοραι θυναφτ] μέ την Ο/:εινήν ζτμήμχτα χαΐ ίϊίβς ι>« την διαηίατοοιν τ*ν
  8ρην διχβιώοΐως τ&> λικρ&ν
  Σπιναλόγχας ηροχΐιμίνου νΑ λη
  φθ&3ΐ μέ:ρα δηέρ ο&ίβν. Ορος
  τίν σκοπόν το5:ον ανιχώρηστν ή
  ίη ο αι άπδ ττ)ς μεσημβρίας τής
  χΒε; είς "Αγίαν Νικίλαον χ»Ι έ
  χι!θ«ν είς Στίνα Α6γ*»ν. 2ήαε
  07, ίπιοτιί^ίνιε'. Ιξ Ά/ίοα Νι
  χολίοιι, θ« Ι»ΐ9«ιφ9&οι τέ Σ ι
  νατοριον Ίιρουααλήμ Νοι χατατι
  πιοθβοι αχε.ιχβς πρβς ενέργειαν
  τ&ν διδντβν διά την ταχυτέραν
  λιιτουργΐβν τού, μεθ' Β ΘΑ κνκ
  χνρήοοαν δι' Αθήνας.
  ΑΙΕΙΣΤΤΡΑΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΤΕΛΟΝΒΙΟΥ
  ΑΙ ιίακεαξιις τ«0 ένταθθα τε
  λβνείου κατά τέ λήξαν ο,'. δεχα
  ημέραν Ιουλίου αν^λθον είς δρχ.
  1 711.365 90.
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ .
  Υπο τοθ 'ΑρχιμχδρΕτοϋ'Ι «χώβιυ ]
  τεθ να·0 τοθ 2 ινα Γ «0 Μιτοχί·» '
  «"Αγ. Μχιθαι·ι» χατιτίϋηιβν ιίς
  την ΝεμχιχΙαν δραχμΐιΐ 1000
  δπερ τίς Β»αιλ. ΆιροπορΙας. 4ΰ
  ται ίπεοτάλησϊν είς τί υπουργείω
  Άεροπο*ίας Βεδβμένου 9:ι Βια νι
  εβτέρας άπςφίοιως τό πριναν τΑν
  ίιοιφό;ω/ δηέρ Ψς 'Αιροπορίβς
  έρά'βν θά βΜβτέλλειαι άπ'ε&βιί
  ος είς τέ δεοοργιΐβν τέ διιοΐβν θά
  Ιίιβΐτίροβς λ
  ί
  ΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΙΙ Τ·Υ ' ΝβΜβΥ
  ΠΕΡΙΤΟΚ ΛΓΡΟΤΙΚΟΝ ΧΡΕΟΊ
  Ό δ«οι»ργίς Γεν.
  Κρήτας χ. Μιιί ής τη
  ΐφβρμήν λαίιε ■ |κ διαίϋΠωθειθβε»
  ενώκιίν τβιι ηχ?αχλή3εα> έχ μι
  ροιις έ'διβφερβμίνων αγροτίν Β
  πα>ς ϊοί)^) μικρά ιίσίτι καράιαο ς
  τής ταχθεΐαης αρνικβς «βοθιαμ'
  αί δι! τή* δκββιλήν »··.μ;δ!βς
  χ*ν «Ιιιίαν !τ)λύαι»ν των αγρο
  χρεΐν, απηύθυνε κρός τ)
  δηουργιι·ν
  μ» ηή
  »ς %ι ηχραιάιιας ταύιν,ς είς
  κυ; αγρότ·χς. Είς ποιρβιυίας ένερ
  νΐ'κς Π52ί6η χαί έ Νίμΐρχης
  Ήραχλιίου χ. 'Α^δρ. Ιϋρχελλος.
  -——-^-—-———___.
  Η ΑΥΞΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΙΙΘ3Υ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ
  Τέ δκ·υ9Υ*Ιον Έργαο!ας απέ
  οτειλΐν έγ«6«λιον πρός την "4νω
  σιν Τβαηιζβν χαί την ίμ^αιΐ3»δ!
  αν ί5 (οτιχ»»ν δηιλλήΧων 3ια τ«]{
  οιτβΕας διιυχρινΐζννται ώ ιαμίνα
  άίθρα τ«Κ δπογραφιίοη; αυλλβγι
  »<)ς Οϋ»»6ι43ΐ«{ τ», τρυπεζιτιχβν δΜλλήίω/. Ή έ< λδγο» |γ>ύχλι
  οί άναφι»·μέ<ΐ) χυρΐβς είς τό ί ϊάφιον 6' χαί >' τ*)ς π»ραγρ»φοϋ
  6 δϊονι αφο-φ την πενταχοοιό
  δοαχμον 6ελτί«3ΐν τοθ μιοθοθ τβν
  ζ
  ρεζ ΐϊϊλλήω ^αθοοί
  ζιι Βτι τ) 5θΟ5ραχιι«ς οϋξησ'ς ϊέν
  χιταβάλλιται δκο ταπβν 6οη«ή
  μιΐος άλλχ ώ; κχγ'κ ηιοβχύξη
  αίς τοθ μιοθοθ.
  ΧΟΡΗΓΗΠΣ ΥΠΕΡΟΧΟΝ
  Κατόηιν ένΒργειον τοθ έν-
  ταθθςι Συνδέσμου Έμποροβΐο
  μηχάνων έζαγωγίων σ:αφ(-
  βων ένβκρΐβη όπό-τοθ όψυπουρ
  γβ'ου Εργασίας ή χορήνησις
  β»ώρου θπβρωρΐας ιίς Τ0 προ.
  οωκιχόν των γραφείων των
  ώς άνω ΈμτιοροΒιομηχάιων 6
  πό τόν βρον τής κατοβ3λης
  είς αότούς άντιιιισβΐας ηροοηυ
  ξημένικ,καταΙΟ^ο '
  ^^^ι!]^Μ
  ΑΥΡΙΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  Η ΕΠ1ΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΙΙ
  ΙΠΟΦΙΣΕΙΣ ΑΙ1 ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ____ΤΟΗ ΕβΕΑΟΝΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιουλίου (τού «ντα
  ποκριτου μας).— Νεώτεραι^ πληροφο¬
  ρίαι έκ Λονδίνου άγγέλλουν τ»-β ήέκιτρο
  πή τής ούδετερότητο;, καθ» α εισηγηθή
  ό πρόεδρος »ύ.ής λόρδος Πλύμ.ουθ έν
  τή έπιθυμία τού ν* επισπεύση τό έργον
  της, θα συνέλθη πιθανώτα,τα την προβε·
  χή Τετάρτην (αυριον) άντί τής καθορι
  σθβίαης προηγουμένως Πέμπτης.
  Ή συνεβρίασις αυτή της επιτροπήν
  θεωρεϊΐαι κρίσιμος άλλα καί τελιχή διά
  την λήψιν ααφών μέτρων ώς πρός τόν
  έλεγχον έν "Ισπανία καί τό φλίγον ζήιη
  μα τής άνακλήσεως των έθελοντών, είς
  περίπτωσιν καθ' ην επέλθη μεταξύ των
  μελών τής έπιτροκής πλήρης συμφωνία.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ
  ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ &ΙΔ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ
  ΓΕΝ Ι ΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  & ΘΗΝ ΑΙ 1 2 Ιουλίου (τού άνια·
  ποκριιού μας),— Τηλεγραφήματα έχ
  τού εξωτερικόν βεβαιούν ότι ό υπουρ
  γός των Εξωτερικών τής Αγγλίας κ.
  νΗντεν συνεχίζει μεγάλας προσπαθείας
  δια την επίτευξιν συμφωνίας είς την
  επιτροπήν μή επεμβάσεως.
  Αί προσπάθειαι τού χ. "Ήν τ εν άπο·
  βλίπουν είς την πραγματοποίησιν γενι·
  κης συμφωνίας των χρατών των ένδιαφε·
  ρομένων δια τό Ίσπανκόν επί τή βάσει
  ωρισμένων διαλλακτιχών ηροτάσεων τής
  •Αγγλίας.
  ΑΕΓΕΤΜΙ ΟΤΙ Ο ΦΡΑΝΚΟ
  ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ
  ΑΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Ιουλίου (τού ίνα.
  ποχριτού μας).—-Έκ Λονδίνουτηλεγρα
  φοβν, χωρΐς δμως επίσημον έπιβεβαίω
  σιν τής πληροφορίας,ότι ό «Φράνκο, χ»
  τόπιν των τελευταίων τού συνεννοήσεων
  μέ την Αγγλικήν κυβέρνησιν έτοιμάζ·-
  ται να ζητήση παρ» αυτής Μαα δάνειον
  δια την συνέχισιν των πολεμικών τού έ·
  «'χειρήσεων έν συνδυασμώ μέ την εύ>
  ρυτέραν εκμετάλλευσιν τών' μεταλλείων
  τής Βισκάΐας υπό τής Άγγλί«ς.
  ϋΊΠΕΡΥΟΡΟΙ ΥΠΕΣΤ8ΣΙΝ
  ΝΕΑΝ ΗΤΤΑΝ_Ε!ΟΜΝ ΜΙΔΡΙΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιουλίου (τ·δ
  Εύρω«»ϊ*8ν .«ρΜϊΐΐί.υββν, «Ι
  } (νέργιιαι τ£ν Ιρυθαδν είς τοώί
  Τ·με1ςτ.δ Έιχορ,.λ κ«ί ίΤ·δ Μαροϋνί,,
  απέτυχον.
  Ί5ι·.τέρ»ς οί ίΓ»?ρ.ι ύιτ,οτιια«ν πολώ
  νεκρόν ητταν *χ«τ* χΑν πρ·αΐι«βΐιβν ε,
  «Ρΐ·χί|ν τής Β(λλα Ν·«βΒ« Ε«τ* τΑν 5
  χαν ταύτην λέγκτοι. ·Π ίφ.ν*ώΒπβ«ν «ι
  τμ ύβ ί ™ ί*ϊ
  μημΐ«ν «ύβ
  ς·ρμήαε«ς τ«ν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΟΔΝΕΙ ΕΙΣ ΜΟΙΧΑΝ
  Ο ΤΕΦΗΚ ΡΟΥΣΔΗ ΑΡΗ