94527

Αριθμός τεύχους

4614

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

15/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  Αιγύπτοβ
  ετησία λίραι 3
  Ιξάμηνος 8
  Άμβρκο,ς
  Ιτησία δολ. 15
  Ιξάμηνος » ' 8
  15
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦ1ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δα. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  Ο&ΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΚ»
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟ2 ΙΙθΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΑΔΟΫ 4614
  ΤΙΕΤΙΤΙΟΙΣΥΙΤΑΚΤΪΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ε3&ΤΕΡΙΚΟΝ ΑΕΛΤΙΟΝ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΡΙΣΙΗΟΤΕΡΑΙΙΑΜΟΗΙ
  ΤΗΣ ΑΝΒΡΩΠΙΙΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  Μετ* δόβ ήμ<ο«ς βνμκλη ροβτεη ίτβς *»' ής ές"6ρ<5«νη έ ΐμνώλΐος πβλεμβς είς την Ίβ««νΙ·ν. Έν ΐτβς τρ«γι· »εβν γεγονβτων, πλδρΐς ·κ· ■γ«νΙε.ν καί φρίκην. "Εν Ι χβ( «ΐμβτβς καϊ οφκγβν. "Ε- τ·ς ακ·ηβμ<ν·ν «πό τ·ύς κβπνβύ, πού ύψύβηαβν βπο την πυρπβλβυμ·νην ■τ«χ« Ίβηρικήν. ακβ Τ·ύς κκ πνβύς χβύ έσκίρκΐοκν τβ διαρχβς ήχοθντα τηλεββλα καί τα αλλβ ουνΐργα τοθ Ββ νπτβα «αί «πό τόν κβνιορτον πεύ δψ»α«ν μ·. τ«£ δι«ρκ·1ς Ήορμήικις την πρός τόν καικδα τβθ θανβτοο τβ «λ ληλ·οι.«ρ«οο*μ«να βφατεύ· μ«τα τβν 6ύ· ■νηπείλΒ.ν Ί οκανιβν. Ε·1 ·μ»ς τ! βλέπομεν μι¬ χ;* την πάροδον τ·8 ηρώτ·ι» «ύτ·δ Ιτοΐίί; Ή ώραία χώρα τβν μεγάλην Ι&αλγ&ν «αί τβν απαράμιλλον χαλλιτκ· β Βδ ύ ή ρμ χνικβν Βηακβρδν. πβύ ητι τΐ·ν φαντασίαν τβν φ(· λνν τδς πΐρίηγήσεως Μαί κροσκίλκυΐ μβτ' ίτ·ς χιλιά¬ δ «ς ·Ίηβκιπτβν, διανββυμ·- ννν,Ναλλιτεχνβν, «νθρώπβΜς τβν γραμματΜν καί τβν Ι ηιοτημβν, βπ·ρ«βαιτε>ι «κί-
  μη είς τόν ββρββρβν τ·δ Ι
  δίου της «Ιμβτβς. ΟΙ δύ· «ν
  τ(κε,λ·ι ευρίσκονται κΐς τβς
  «ύτ«ς οχεδβν Βίσεις κου «α
  ί ^ ώ
  ς χ ς
  Τΐ.χβν καί τ^ν πρώτην ατιγ
  μην τής ίκρή,εως τβθ «δ·λ·
  φβχτάνβυ πβλϊμβΐί. Καί εί Ι
  Μ· ΊβιηινΙετ*, «Ι» «ι ίβημ»-
  μίναι. ΑΙ «βλΐις Ιχβυν μι
  ταβλΐ.81) είς «μβρφβυς α»·
  ρο£>, κβπν»ζσντ»ν «ρ«πίων.
  Εαί οί ύρ«ϊ·ι ■νβιχτβι κάμ-
  π·ι καί ·1 τραχε.βι χαρ*-
  δραι Ιχβυν μεταβληθή ·1ς Α
  ηίρ«ντ« νεκροταφείον
  Τ· χιιρίτκρον δι*: Πΐρί
  τίΐν τραγικήν αύτην χώραν
  Τοτανται οί Αγΐτεη τβν «λ-
  λνν χρατβν, αλλβι βηαθεΐΓ,
  αλλβι χύν·ντ·ς Ιλαιβν ι<{ ταν κυριΐν κ·Ι αλλβι «ρβ- οκαΒο&ντχς μ* λβγβυς χΐνβύς καί απλάς «ηέλκιδας κρβυ- γ·ς να «μΐϊβδίββυν την Ιπέ· κτααιν τί, ηυρκα.άς «ϊί την άλλην Ευρώπην, έ* ώ οί λα •ί τής γβς ίχββν καταληφθή «λλβι «πβ τ·ν φ·β·ν καί τβ διός ι·0 πολέμου χαί αλλβ» έκ· την καραφρβούνην κβί τόν Ιλιγγον καί οπεύδβυν καί αότβί «Ις την ζώνην τ·0 χυρός «γωνιζβμκνβι δϊ,θεν δι* ύψηλβς Ιδίας. "Υπ· τ«ί συνθήκας αυτοίς (νδ ΐΐβκρχέμιθει >Ι( τ· δ«ύ·
  τιρ·ν Ιι·ς ·π· τής ενάρξεως
  τη( Ίοπανικϋς τρανβίδίας, οί
  χ(νδυν·ι Ι,κηλΜθΐως τής
  ηυρκαΐάς τοθ κολιμσν είς *·
  λ·κ>ηρ·ν την Εόράκην βχι
  μάν·ν δέν φκίνονται ήλκττω
  μ!ν·ι, «λλ' θίς
  οι<ζ·ντ«ι ηΐριββ·τΐρ·ν ο·ι κ«ί «ι»ιλητιχ·(. Μΐτιι την 4ποτ«χ(«ν μβλι ατει τβδ συστήματος τ·Β < Αε5γχ·Μ. την ·ύσι«οτ»χην δια. λυιιν τϋς ίηιτρβπής βύδετΐ ρ«τητ·ς καί τ* ανοιγμ* τβν γαλλικβν σΐίνίρ«ν, ·Ι κίνδ» ν·ι γινικιύαΐΜ! τ·δ κ·λ<μ·» ηύζήβηβοΐν κΐριαοστερον. Έ ■ν δέ δλν τ·λιοφ·ρηοα κβί η τελευταία πρ·βκο.θΐια καί «ν δέν γίνη δΐκτόν τβ νίβν Αγγλικόν σχΐδιβν τβΰ *λίν χβυ Ιν Ίβηανία, δβτι Ιντβς της έβδ·μ«δβς να ίπίλθα ηριοΐγγιαις τβν βνταγωνιζβ μέννν κρατβν καί &μβλυναΐ{ τβν βζυτητων καί τβν ηε>
  ββν, τβτ« καί ·1 τελευταίαι
  Ιλκΐδις διαβάσεως της *ρή
  Ι τ·Β κβλιτιβμβδ θ«
  νιΐ θΐνρηθβ&ν «πνλι
  αθεΤακι. Άλλ' ιΐνα» δυνα
  τόν ν* έπέλΒα οβνινν4ηβις
  μΐτ«(ύ Άννλ(*·β »<«· ΓβλλΙ ■ι λ·' «νές κ«ί κ«. Ιταλίβς εΐιο «Ρ*. Τβ Ί είς τβ Ίακανικβν δέν « λιτεη ιΐς Ιδεβλβγικεύς μένβν λάγβυς ώ; τουλάχιστον θέ· λβυν νά δικτκΐνννται οί β ναμιγνυομενβι είς αύτ·, 4λλ' είς πβλύ βνθύτερα αΐηα, είς σύγκρισιν μιγβλνν οΐκονομι κβν βυμ«Βΐράντ«ν. Εαί ίψέ αβν δβν Β« λυΒοΟν >λοι αύτβ
  τ* πράγματα, Ιφοαβν δίν θκ
  δβθ$ μία βριατικη λάβις εί;
  τό προβλημκ τής κατανομής
  τβν πρβίτων ύλβν, καί λφβ
  αβν δέν θε. επέλθη συνεννβη
  βις «πί τοδ έπικέδου τβν δι«
  Βνβν βίκβνβμικδν καί έμκβ
  ρΐκβν ουναλλαγβν καί (εν
  Β
  νμ5 μ;
  τοδ Ίακεΐνικοδ θκ βΤνεη
  τελείως ,χρβσΝρινη καί δέν
  β« χρηβιμΐύβα κειρα. ΐΐς μι
  *ρ«ν μάνβν άνβββλην τι)ς
  ρη(·»(. Εαί η ουμφωνί» αύ
  τή θ« παραβιάζιται καί ηύ
  λιν οπω£ καί αί προηγούμΐ
  ναι καί τα μκτέχοντα —ΰτϋς
  κρβΐη «νΐί δδατος θ« ρ(
  πτβυν νίβ έναύβματα χίς
  την Ιαηκνικην πυρκ«Υαν.
  Ύ δ
  δέν ■ίμκβριΤ π«ρβ να ένδιβ
  φεοθ(3 Μαί δια την «ίρήνβυ
  αιν τβς Εόονχη;. '
  Έ«ν λοιπον «Ι Ηνωμεναι
  Π·Χιτ(Τ«ι ταχΒβδν μέ τέ μέ
  ρος της Άγγλίβς καί τϋ(
  Γαλλίας τί τε αί «πίψΕΐς τβν
  δυναμιν ν αύτδν θλ άκικρκ
  τήαουν βπωβδήΊ'ϊβτΐ καί 8λ
  εκέλθα ταχύ{ ο τερμ«τισμ·ς
  τβδ ΙβκανικοΟ. Διίΐι είς την
  θέλησιν τβν τριβν αύτβν
  χβλβσαθν δυνάμεις καί («ι
  βολής δέν θ« είνε βιβ*(«ς
  ιΰκβλβν ν' αντιταχΒι) ·ύδε(ς.
  Άλλβ καί Ι ν κλλβ γεγβ
  νβς πρέκειτκι «σφβλβς ν« €
  πιδράσα αημ«ντικβ( Ιη τίς
  έ(ιλ({ενς τβν βν Εδράκη (η
  τηαάτων: Ή τελευταία δι< νεζις Είνας κκί ΊκπΝνίας. Εαί τοδτο διίτι ιΐς την Εί ναν δτααταυρβδνται ουμφέ ρβντα καί ίμπκριαλιβμβί δ λων τβν μκνβλων δυνκμιων της γης. Εαί της 'Αμκρκης κκί τος 'Αγγλίβτς κβί β Γλλ( ί β ΡΙ ς γγς ς Γ«λλ(ας καί τβς ΡυβαΙβις καί τβς 'ΐΜΠΜνΙεχς. Γβνικιίτερβν μκλιστα δια την *Άκ» Άν* τολην ένδινφέρβντο» καί αλ λ β ί Α Όλλ Ύπβρχει μ π'ς νβ έηέλθα Ι ββ ς Μ«ί μ(α ολ ύηοχρκντικος ίί θ χά τω ονμβιβ«αμβς ίπί τβθ ΊσπιινιχβΟ. Εαί τι)ν ίλπίδα ■ύτήν την δημιβυργεΐ 4 ά μβδρβς ηώ; εκδηλωθείσα διά θεβις της Άμερικης ν' άν« μιχβϋ ιΐς τβ ιύρωκαικά πρβγ ματα κ«1 νά ββηθάιη εί; τον τερματιομβν τοϋ ΊσκβνιχοΒ χαί την διάσωσιν τίίς πβγκβ φρ λ«ι χβρκι κκίμη, Α Όλλαν δία «αί η ΊΓ«λ(α. _αι έμ κρός >ίς τβν κίνδυνον νί·ς
  έβτΐας κυρος ιΐς την Άνατβ
  λην Ιο-£ η φλΐγβμίνη «πβ
  τβν πβλβμιχόν πυρκτόν δύ
  αίς να ουν<λθη Ιατω κκί την τελευτ«(κν στιγμήν κκί ν' Αντιμ*ΤΜΐι(αη μέ πΐρισββτί ρκν ψυχρκιμίκν κκί αόνιαιν την κ«τάατ«σιν. "Ιο»ς Διο τι ύπίρχει κκί ο φββος - «Ι Ϊλάγες κου άνκηηδοδν ήδη κο την χοίρκν τοδ ούρκνί ου Ερκτους νά φϋρβυν κκρια αβτέρκν ούγχυσιν κκί ν« μκ ταδύσουν αυταί ολόκληρον τβν τό κδρ κίομβν. •Ιί Ή 'Ανβρ»κ<τηί διίρχετκι την θΗλλογιχϋς χ«ί άδιαηρέτβυ •Ιρήνης χαί άσφαλκίας φκΐνΐ ται σήμερον περιοσβτερβν άπβ χάΒι άλλην φοράν λβγι κη χαί βάαιμβς. Κκί δίν κΐμ λκ κκί κρίσις ήθικη κκί ίδκβ λβγικιΐ» άκοτκλοδν τκ κυριώ τκρκ χ«ρ«κτηριατικ« τής Ι «τ·χβς μκς. Ε«ί δέν ΐΐμκβρκΐ κορβ νκ έννβηθΒ ΐΙρΑνη βύ κκνκίς «' κκβφκνΒβ μιτκ β< δκμβδ τβδ κβσμβυ έφάαβν βκιέτητβς ϋν η κρίβις θκ ύ εί( την Ευρώπην θκ δφών«ν)κιρνικηθβ βηίτ» θ' βκβββ τκι κκί θκ έρημύνβυν τκ δημιουργική, ή αν 8κ δικτη κκντκ κΙ φλάγις ενός ν<ου ρηθδ βπέτΐ Βκ «έρα την αβ κβλίμβυ. Έφέαβν δέ ιΐνκι φιν κκί την κιιεσύ*θεαιν κκί Ικίαης γκγβνος βη ή Άμερι την πλήρη κ«τ«ατρβφ4ν τβδ κα έπιθυμιΐ την ιδικήν της κβλιτιαμοϋ μκς. ειρήνην χκί την ησυχίαν ντ. Τό Ρωσσικόν χάος ΤΟ ΑΤΕΑΕΙ&ΤΟΝ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗ« ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΚΩΝ Εξηφανίσθη 6 Μπλύχερ; θχνατι Β1ΡΣΟΒΙ», 9 Ί]υλΕου.— Ή· ήι»έα ή χοινή γνώμι, έν Μίαν α Ιιιχνύεται περιοοδτερβν αηηιχολημένΐ] μέ τή* Ιξαφάνιοιν χοθ βχραχάρχου Μηλθχερ, άρχτ)· γοθ τοθ έρυθριθ στραχ·0 ιής Σι βιαίας, δ δποΐας ώ; γνωστόν ιΙ· χε χλΐ}θή ιίδιχβς είς Μόσχαν τή» Πίοτΐϊαίαν τής δίχης τοθ Τ««· χαχσίϊοχυ. Μετά την ΒΓχτ,ν έχεί *ψ, χαχά την οποίαν δ Μπλθχερ ή:β διχαοιή(, τέ δ^ομά τού δέ» ί νΐφίρθ») π>έιν πουθινά.
  κατ' αρχήν βτι ιϋ:·ς
  έκ νέιυ άμέοως μ»Λ
  χήν εκτέλεσιν τοθ
  τού χχί τβν έτχχιί οτροιτι,γβν, είς
  την έν Σιβ-βΊχ θέσιν τού. Ήν
  τβόχοις χυχλ·φοβιΙ έπιμίνβς ή
  δτι 6 έρυθρίς ότι α ϊάρχτ|ς
  "Απβ 'Ανατολής Ιχει ουλλη·
  χαί χρατιΐται ιίς μίαν μυβτι
  χήν φυλαχήν τής Γχεπεοθ, διότι
  είχεν αντιρρήακς διά την έκτ·λ< βιν τβν χαταδίχ·ν. Ή Ιλλιιψ-.ς ο(ιβ!τ)<ιοτι άνβμίξιβς τοθ ·'4μ«· τος τοθ Μιχλθχιρ χαχά τα τελιυ· ταΐα φαοίβ Ιχκωνιχΐ έττιΐοϋια, τα δκοΐα έξιιλίχθηααν ώ; γνή¬ σιον είς την δκό χήν διοίκησιν τού οτρατΐ0χιχτ|ν περιοχήν, φιΐ νιται δτι ένιοχδει τάς «ερΐ τής ις τού ^ψς φήμς Π(ί«ει να βτ,ι*ιι»θ1 δχι ό ΜκλΟ Χιρ, ί δκοΐος οκΑ το δ^ομι «τββ Γκχίλλι·,)», δΐι»ρ!θι$ ά διάρκειαν τής χομμ·υνισχιχής έν Κ(< α, είναι δ τε λιυταΐις άπομένων α»ώτι·ος άξια ιικχιχος τ·0 Έρυθροθ ΣχρβτοΟ, δ διχιΐ ς λίγφ τής αιρατκοτιχής τιυ μορφήβκος χαί τβν (<ανοτή των τού έν γένει θ* ήίδναχο νά βυγχριθ| μέ τλν Τουχατοέφοχυ. Τβ χθμ« τβν οκλλτξψιβν έπιξι τ»8») χαί είς την ούιονεμιν περι οχήν τοθ Καλμΐθχι μιτχ την α ν«χάλιιψ:ν είς τή* κρωτιύιυοχν "βλιταχ μιβς άνχιοΐίλινιχή; ου νωμεοίας, ή όΐχιία παρεοχιδαζι χορισΐιχον χίντ,μα. Ιϋντες οί ί Β6νοντις ουνιλήφθ?)3αν. Ό αριθ μδς τβν ουλλτ,φθίντον δπιρδίί· νκ τους χιλίους. Διδομένου διι ή φυλχχή τής πρω:ΐυούο»)ς τοθ Καλμιθκι είναι πρό κολλοθ 6πι· πλή»τ)(, ο( αυλλ«|φθέ'Τ·ς χρχ τοθ^ται είς 1<α άοχική κερίφρα χτον δια σιρμχτοκλέγμχτος χβρον, φρουρούμινβν 6πο ϋατυνεμιχβν. Μβλίχιβφ, Βϊροβίλιον, Εαγχάνο 6ιχς, Κ-)θΐι6ρ, 'Ανχρέιφ κλπ. Π ι ρίοϊτ) βπΕο—ς δοκλη?·ν τέ έν Μίοχα διπλωματίαν οβμχ. Ή σύλλτ,ψίς τοθ Ζίχομκ Νιο λέταχ», άλλατε γενιχβθ Διεοθυν τοθ τβθ π·9.κτορειΌυ «Τάς», μολο νίχι δρψιυ-ιθεΤαχ έκιμδνως χατ' ίψχίζ δπέ τβν άρχβν, έιχεβιβχιώ θη τ)$ΐ) Ιπιαήμως. Ό Νηλέτοκΐι &ποχχλιΙτκι δπέ τβν έ?ϊ)|ΐι»Εδ»ν «ίχθρίς χ·0 λα·Ο» κ«1 «Τβοτσκι χ6ς λι;αΐτ)ς». Τόσον αυχίς ίσον «αί δ ουνεργίχΐ]( τού Σ4τς γοροθνται διι διά ττ]ς ε τβν ιϋήσιαν τάς διΐοΕας λάν κρΐς τάς εφημερίδας «πέκρκ «χον τα <Ιγ«λήμχτα> τβν τροτ
  ακιοτβν χκί δχι άντΐ νά αποχαλό
  κ χούν την αθλίαν δ9γάνωαιν τβν
  Κολχίζ, έξ οίχΐας τ<5ς δ «οίας τβ 'συ τβν Γκπων άκέθχναν είς ν περιφέρειαν τβθ ηι·οΕευχν λιι»ιχάς ί τας έιιΐΐυχΕας τώ< έριιθρβν έν Ίικχν'α χαΐ 4λλας €;λιι«ρ(α(>
  πρός τέν αχοιχβν ν' άκ·χρέψ3υν
  ν πριοοχήν τοθ χοινεθ άπδ τάς
  υράξιις σχμπβχάζ τβν τροιοκι
  βΐβν, δπβς π χ. βιχ4 την πιιρχα
  ν &ν·ς οχολι'οκ, χαΐ4 την διχοί
  «ν αρχεχοΐ μαθηΐβΐ ε&ρ^κκν τρκ
  γιχβν θάνατον.
  Ό Νχολέχοχυ, λόγφ τ*]ς Ιδι<· χΐ)ΐίς τού, ήτο £κβ τβϋς έλαχί- αχους ίνθρώκους ττ*ς -ΐβΐεχιχ^ς ΡβΐααΕκς Κ(ϋ ιΐχε ταζιδεύοει χα¬ χά τα μετιπκναιαΐαιτιχά («ι- άρ· χεχΐ είς χο έξωχεριχβν χαΐ ή« γνωαχος ·ίς τούς ΐυρωι.αΓπ'βο: χαΐ ΤΟ ΠΡΟΒΑΗΜΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΕΟΣ ΤΩΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την χόχλους. Τρείς από τούς «ογανιβτάς τής Γκβργίας είς "Απιο Ανατολήν, ο! χβί Βχαΐλεβιτς ουνελή- φθηαχν έκίοης, χαιττ,γοροαμένκ βχι &πιπειράθι;αοιν νά παραλυββυν την οπηρεβίαν τροφβδοτήαιω; «ΕΙ έρυθρβθ ατρατοθ τβν ουνίιων, βχι δπιξήβεοαν γεωργιχΐς μηχαναί, δτι υ«ιχΕν»)33ΐν τ»ν λαόν εναντίον τήςχεντριχής Κυβιρνήΐιυς χαί τέλες δχι έξ·υ!εχέ·»9χν διά τβν ένεργειβν των τούτων τάς πρβ- αχβθείκς τής χυβερνήβιως ή δη·ία πρός ένίαχυαιν τβν ουνδρων ένήρ· γΐ)3ε τόν έπβιχισμδν τβν παρ' αδ τα περιοχβν. Έξ αΛλου τρείς διευθυνταί τής 6ιομΐ}χανΙας ήχοι διευθυντής τβν έργοατααίων «υτβχινήτων Ν (Εμ πΐχς, δ δΐευθυντής τής ιδίας δπτ, ρεοίας Μίγΐιρς χά Ι δ διευθυντής τοθ τράστ τβν γεωργιχβν νβν χατΐ)γβρβθνχαι 8ιι !έν θΐ)ο χν νά πραγματοποιήβευν τό χαθβριαθέν πρίγραμμα τής παρα γωηγής χ«1 έπ(χειτ«ι ή οόλληψίς "Ο τα ν ή σημερινή Κυβίρνη σις συνεκέντρωσε δλας τάς έζουσΐας είς τάς χβϊρσς της, Ε^ωσε την υπόσχεσιν διι θά ένυβ καί τδ ζήτημα τής στε γάσβως βλων τ©ν Κρατικήν υπηρεσίαν είς Ιδιοκτήται οΙ·ή ματα τοθ οηαοσΐου. Καί έκρα ζβ πράγματι δτι τής ήτο &υνα τόν διά νά πραγματοποιηθή την ΰκόσνεσΐν της αυτήν καί νά λύση ι"α ΉρββΧημα πβύ άπησχόλβι το Κοάτος μας άκό τής άρχής ττ)ς συστάσεώς τού καί «ού Εμενεν έν τούτοις βλυ τον μέγρι σήμερον. _ Φυσιχά δμωςβέν ήτο &υνά τόν καί νά εκτελέση θαόμα τα ή νά επιτύχη έντός ενός εχους δ,τι 5Ιν ίγινβ είς τό διά στηαα των ηαρβλθόντων έκα τόν έτών τοθ έλβυθέΓθο κρβ τικοθ β(ου μας. Τό ζή'ημι 8 μως τοθτο άνακινεΤται καί κάλιν έζ άφορμή: της -ρο- σπαθεΐας ή όποΐα καταβάλλε ται πρός στέγασιν τής βικαιο σύνης καΐ των άλων ΔημοσΙ ών υπηρεσίαν τοθ Πβιροιώς. Εκει&τ) Ρέ υφίσταται χαί είς την πόλιν μας τοιοθτον ζή τημα δέν κρίνομεν άσ<οπον ν' ασχοληθώμεν καί ημείς σή¬ μερον βτΐ' αύχοθ. Ένταθθα ή λύσις τοθ προ )ήματος χής στεγάσεως τΛν δημοσ.'ων υπηρεσίαν έπββιώ χθη διά της βιαρρυθμΐσεως καί της άνακαινίσεως τοθ οί κήματος τοθ Μβγάλου Στρα τΛνος. Καί πράγματι αί πε ρισσόχβραΐ ύκηοεσΐαι έσχε γάσθησαν βίς τα άποπερατω θέντα δώο^ τμήματα. "Εμεινεν δμως καί έδ& ή Διχαιοσύνη χωρίς άνβτον καί εύπρόσω πον στενήν διότι τό κΐντρι κόν τμήμα τοθ στρατώνος πού , προωρίζετο διά Βικαστι κόν μέγαρον δέν άπεπερατώ θη Εισέτι. 'Δλλά καί χωρΐς την δικαιο σύνην ύπάρχουν καί Αλλαι ά κόμη δημόσιαι υπηρεσίαι είς ην πόλΐν μας χωρΐς άνετον στέγην. Ή Χωροφυλακή στε γάζβται προσωρινάς είς τό παλαιόν οΤχηαβ της Νομαρχί άς δπου στεγάζονται έπίσης καί τό Είρηνο&ικεΐΌν καί τό ΠταισματοΒικεΐον καί τό Ά γρονομεΤον. 'Αλλά τδ οίκημα αύΐΑ καθ" 8 πεπαλαιωμένον Ι των. ΤΑ ΧΡΕΗ- Ή γενομένη υπό των κ. χ. ΓενικοΟ Δ',οιχητοΟ καί Νο μάρκου εισήγησις είς την Κυ βέρνησιν δ κως δοθβ μικρά 6 στω παράτασις της ταχθεΐ σις αρχικώς προθεσμίας διά την ύιοβολήν δηλώσεων των άγροτικων χρβΛν, δέν όπάρ χβι άμφιβολΐα δτι θα υΐοθε τηθ0 καί Θά γίνη άποδεκτι) ύ πό της Κυβϊρνήσεως. Διότι ή χορήγησις της παρατάσεως αυτής ύπογορεύεται καί υπό της λογικης καί τοθ δικαΐου άλλ4 κοί υπό της άνάγχης τον πραγμάτων. • * Κατ* την έναρξιν τής αινεΒριά οεως τής δπδ την κρεεδρίαν τβθ Καλίνιν χεντρινής έκτελεατινής είς τέ ΚρεμλΙνον Κια την ΙκϋΕιργαβΙαν τοΒ έχλβγιχοβ νίμου, Ικτδς τοθ Σ(*λιν ««ρίβ(τ] «αν έκ τβν Ιλλνν |ικοήμ»ν ε( ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ· Τδ προεΰρβΤον της ΑΙ 'σχης των Δημοσίων 'Υκαλλή* λων Αθηνών επεσκέφθη προ· χθές τόν κ. Πρωθυπουργόν καΓ τοθ ενεχείρισε την πρώ- ,την δόσιν τοθ έράνου των βη μοσ'ων ύπαλλήλων έξ 25 πε , ρίπου χιλιάδων βραχμων υπέρ | τής άεροπορίας. Παρέσχε δέ συγχρόνως την διαβεβαίωσιν 6τι δ Ιρανος θά συνεχισθβ χαί δπ οί Δημόσιοι οιιάλλη- νβι αποφασισθή νά κατεδαφι σθ|] διά νά μΕτατραπή τό οί κόπεδόν τού καί οί πέριξ χω ροι μ«τά τον Κάτω Φυλακων είς Πάρκον. Άργά ή γοήγορα λοιπόν ΘΑ δημιουργηθή1 ζήτη μα στέγης καί διά τάς ύπηοβ οίας αύτάς. Αί υπηρεσίαι Τ. Τ. Τ. έπίαης στβροθνται καταλ λήΧου Δημοσίου οίκήματος «αί σΐεγάζονται είς διΛφορα ΙδιωτικΑ οΐκήματα. Κατ' αό τόν δέ τόν τοόπον χαί ή λβι τουργΐα τοθ Κοατικοθ όργανι σμοθ καί των διαφόρων ύπη ρεσ.ων τού παρακωλΰβτ'αι κα( γΐνβιαι πληαμβλής καί τό Δή μόσιον ύιχοβιλλβται είς μέγα Αας δαπάνας πληρωμης ένοι κίων. Ι Θί ελέγαμεν λοιπόν έφό σον άνβίΐνήθη καί πάλιν τδ ζήτημα της ανεγέρσεως Δημο σ!ων ΛαρΙων διά την στέγΐαιν ί των διαφόρων ύκηρβσ<ων νά ' μελετηθή τό πρόβλημα καί 8 σον άφο.:ς]( την πόλιν μας. .Έδω δλλωσΐε ή λύσις τού ιδέν παρουσιάζει πολλάς καί | μεγάλας δυσκολΐας. Χοειάζε ται ν' αποπερατωθή τδ δικα ΐ'σηκόν μέγαρον διά νά στεγα σθοθν δΛαι αί διχαστικαί ύχη ρεσΐαι. "Αν δέ άνβγβρθβ κα τό μέγαρον των δημοσίων Ιρ γων άπέναντι τοθ Μουσείου δπου εχει ΑγορασθΟ καί τό οικόπεδον θά στεγασθοθν καί 8αι αί Αλλαι δημόσιαι ύπη ρεσ'αι. Έπίσης, αν αποπερατωθή καί ή Πβιδαγωγικη 'Ακαδη μία θ» λυθβ καί τό πρόβλημα {της στεγάσεως ττ}ς ανωτέρας έκπαιιδεύσεως. Καί Ετσι δέν θα υφίσταται πλέον είς την πόλιν μας σιεγαστικόν ζήτημα δ1 ά τό Δημόσιον. Τα εξοδα διά την άνέγερ σιν των οίκημάτων πού άνε φέραμεν δέν εΤνε πολλά. Καί τα χρήματα είμποροθν άσφα λος νά έξβυρεθοθν. Είμεθα |δέ βεβαιοί δτι έφόσον θά επι ληφθοθν τοθ ζητήματος οί κ. Ι χ. Γενικός Διοιχητής καί Νο 'μάρχης, ή λύσις τού Θ1 β£ρ*« θβ ταχέως καί ή άπόκτηοις 'ΔημοσΙων μεγαρον θϊ είναι ζήτημα όΐίγου σχετικώς νού. λοι θά συνβισφέρουν δσον αί δυνάμεις των έπιτρέπουν, υ¬ πέρ της έθνΐκης άεροπορίας. Ετσι οί δημόσιοι ύπάλληλοι πού Εχουν άφΐερώσβι εαυτούς είς την εξυπηρέτησιν τοθ Κρά τους καί των κοΐνων δίδουν 8» επί πλέον δεΤγμα της μβ» γάλης φιλοπατρΐας των καί τοθ άδδλου έθνικοθ των (δβο λογ.σμοθ. Καί τοθτο άποτελβΤ καλύτερον εγγύησιν της κρατικης κ αί κοινωνικής άνα δημιουργίας μας· *♦* ΧΑΡΙΝ ΤΗΖ ΥΓΕΙΑΣ Τό .ΰγβιονομικόν μας κέν τρον εξέδωκε χαί νέαν έγχύ κλιον διά της οποίας ύποδει κνύβι είς τό κοινόν την λ()ψ.ν ωρισμένων μέτρων πρδς προ¬ στασίαν της όγβΐας καί περΐ στολην των μβταδοτικων άσθβ νβιον. ΟΟτω ή ύγειονομική ΰ- πηρεσΐα εκτελεί τό καθήκον της διαφωτίζουσα τό κοινόν. 'Απομένβι νά συμμορφωβοθν καί οί πσλΤται πρός τάς υπο βεξβις της όγειονομικής ΰπη ρεσΐας. Ή έποχή αυτή, είναι δυστυχως πρίσψορος διά την εμφάνισιν καί έξάπλωσΐν οίασ δήποτβ έπιδημίας. Καί χρβιάζε ται μεγάλη προσοχή καί προ φόλαξις διά νά ιξουδβτερω θ{) κάθε κίνδυνος. *** ΑΡΟΔΙΚΟΙ ΠΑΡΟΞΥ2Μ02... _^ Φλέγβται καί «ν τβ κυ ρ[α καί έν τβ μεταφορικβ οη μασ α της λέξεως, όλόκληοος ή γη αυτήν την εποχήν. Πυρ πόλειται άπδ τόν Ιουλιανόν ηΛιον Φλέγιται ανδ τό πθρ τοθ ']0πανΐκοΟ πολέμου. Πυρ πολϊΐΓαι άπό τό ήφαίστεΐον της "Απω "Ανατολή;. Διότι χοντά είς τούς άλλους κινδό νους καί τάς έστίας τοθ πυ ρός, προσετέθη καί ή άπειλή της κιτρίνηδ φυλης. Όμολογου μένως ούοέποτε Αλλοτε έδοκί μασεν ό πλανήτης μας τόσον τραγικάς περιπετείας καί ου¬ δέποτε Αλλοτε οί Ανθρωποι Ι ζησαν τόσον Αγωνιώδεις καί πλήρεις κινδύνων στιγμάς. "Ας εύχηθωμεν μόνον νά παρέλθη συντόμως αύτός ό παροξυ· σ^ός τοθ πυρετοθ καί νά μην έξαπλωθθ τό πθρ τοθ πολέ¬ μου είς δλην την γήν. Π Η *** ΠΡΟΖΤΑΖΙΑ ΤΒΝ "ΕΦΕΔΡΩΝ. Ή κυβέρνησις απηύθυνε αύστηροτάτήν εγκύκλιον πρός τάς διαφόρους έπιχειρήσεις δι' ή: εντέλλεται δπως προσλαμ βάνου/ κατά προτίμησιν τούς έφέδροϋς άξιωματικούς καί τούς παλαιούς πολεμιστάς έν γένει είς τάς υπηρεσίας των. Καί Ιπραξβ φυσικά Αρίστα. Διότι είναι δίκαιον καί έξ έ· θνικης σκοπιμότητος έπιβεβλη μένον νά προστατευθοθν οί παλαιοί πολεμισται. 'Απομέ νει μόνον νά παρακολουθοθν καί αί κατά τόπους αρχαί την πιστήν εφαρμογήν καί τή ρήσιν των διατάξεων της έγ κυχλίου αυτής. Δ ότι τότε μό νόν θά προστατευθοθν πραγ ματικά οί Ιφεδροι, δπως άπαι τιΐ ή δικαιοσύνη καί ή
  Α Ν ΟΡΘΟΧΙ*
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ή μ
  γαγειτέρα ταινΐα τής έφετεινής π
  ριόδου γιά την οποίαν έδαπανήθ'
  οανμυθώδη ποσά «Μαρία Στούαρτ
  κατάλληλον καί δι* άνηλΐκους μ
  την Κάθριν Χέμπουρν καί τό'
  ΦρεντερΙκ Μάρς.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  Ιουλίου Βίον ό Ρωσσικός κολοσ
  σός «Μιχαήλ Στρογγώφ».
  θερινος «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  ή θαυμασία όπερέττα «ΖουζοΟ»
  ***
  ΟΟΙΑΑΚΛΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1 Ο μ. μ.
  Ή μεγαλειτέρα
  ταινία τής έφετβι-
  νής περιόδου γιβ
  την οποίαν έδαπα-
  νήθησαν μυθώδπ
  ποσά:
  ΜΑΡΙΑ
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΚΑΙ α.ΆΝΗΑΙΚΟΥΙ
  Νέ τ*ν
  ΚΑΟΡΙΗ ΧΕΜΠΟΙΡΝ
  χά Ι τον
  ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
  Τό δράμα μιάς Βα
  σίλισσας πού εθυσία¬
  σε τόν θρόνον της
  γιά την αγάπην ε¬
  νός άνδρας.
  'Εξασφαλίβατε έγκαί
  ρ»ς τάς θέσεις σας.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΜΥΣΤΙΡΙΑ ΗΙΡΙΣΙΟΝ
  ΑΝΡΥ ΡΟΛΛΝ
  "Ανώτερον καΐ άττό τος ·Δόο
  ΌρΦανάς».
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ6 θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΐ
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Σύρον, ΤΗΝΟΝ,
  Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΜΝΑΡΔΑΚΗ
  Τε,λ··. 1-41
  Ο ΙΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΟΟΑΥΑΑΚΗΙ
  ΕΙδικευΘεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήμαΐσ Στομαχου έντέ-
  ρων καΐ "ΗπατοΓ, δέχεται
  τούς -κασχοντας έκ τοθ πεπτι
  κοθ συστήματος έν τω Ιατρε'ω
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμάρβς,
  'Αριθμ. τηλ. 7-99
  ΚΠΌ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΙΙ
  1ΑΣΙΑΙΣΣΑ
  Την έπήοεν Ιτσι διιως ή"'αΛ
  μί τα ροθχα χαΙ τίς μπόττε
  τοθ *υ>ηγιοθ στήν αΤθουσα
  τής Όι»ερας. Όΐαν τό βασι
  λι*όν ζβθγος εφάνη βιβυθυνό
  αβνον πρός την αίθουσαν μ
  οιΐσιθμοι ζητωκρσυγαΙ ββό>
  σαν τόν άέρα. ΚαΙ τό τιαοα
  λήρημα τοθτο τοθ ένθουσια
  σμοθ 6ονέν καί έκορυφοθτο
  ίφίσΐν 6 βασιλεύς κ«1 ή βα
  σΐλισσα έπλησΐαζον. Σ'ηριζο-
  αίνη μάλλον επάνω τού «αρ
  βΐ&Ιζουσα πλοχ στόν βατσιλίσ
  ή ΜαρΙσ— Άντουανέττα ήτ
  δκρως έπιβλητική έν ιβ βα
  θε'α συγκινήσει της.
  α( ζητωκραυγσΐ έξηκολοΰ
  θουν πηγαιατι κα( μέ σύθόρμη
  τον ενθουσιασμόν. Ό θρόνο
  τή: Γαλλίσς ήταν άσφαλής
  Άλλά ή θοουβώίης έκβ(ν
  εκδήλωσις έθΐωρήβη ώς πρό
  κλησις, έζαπελυε την όρνή κα
  την άγαν4<τησι |ξω άπό τος έςάλλον βτι ή βΐσΐλισ
  σα «αί ή αϋλή επλήρωνον καΙ
  έπεστράτιυαν Βολοφδνους γισ
  νά τούς στοίψουν έναντίο
  τοθ λαοθ. ΕΤχαν μεθοση τού
  στρατιώτας με κόκκινο κρασ!
  ν-ά νά χύσουν εόκολώτερα τό
  <· Τ ια τον συακολιτων των. Το 8ϊΙπνο έ«:Τνο παρεστάθη σάν ενα «τκανδαλωδβς Ον» κραιπάλης καί ά «ι άς, μέ επί κεφαλής τή βασΙ Χισσα. ΆξιωιιατικοΙ Βουλοπρ πβΤς βΐχαν βρ(ση καί ποδοπσ τήση τώ τρί^ρωμο ίμβΧημα 'ής λοϊΛί,ς έλβυθερίαΓ, είχον τραγουθήθη δμνους τής λαϊ¬ κάς σκλαβιθί— κσΐ δλα αότα κάτω ά πό τό προκλητικό μόνβλο ττς Μαρίας—Άντουα νέττας. Στ© παλάτι έγλεντο κοποθσαν, ϋτρωναν κι' "π ναν, έν ώ στ6 ΠιριΌι Ρέν εί χαν ψωμ[. ΟΙ άριστοκρά'ες συνωμοτοθσαν καί ώ ιγάνω ναν γβνΐχή σφαγή .. ΟΙ έχθρο' ς ούλτ)ς. οί ίχθροΐ ι τ); Μα οίας—Άντουανέττας, ρήτορες ίφημβρΐοΐς,παρασκηνιακοΐ πρό κτορες διέδιδαν τα κάντα <ξ? γε'ροντβς τόν πληθυσαό. Κα στίς 4 Όκτωβρίου, ό Μαρα α¬ πηύθυνε, τ© φοββσό κάλβσμσ —Στά βπλσ, πολϊτβςΐ Τό πραΐ τής αλλης ημέρας 5'Ο<τωβρΙου— ίξβρράγησαν ο| ταραχές στό Παρίσι. ~ Είνε κι' αότό Ινα άτΐό τα πό* Χά καί άξβδιάλυτα μυσΐή^ιο τής γαλλικής έπαναστάσεως ~ αιΐ ή ε<ρηζις έκεΐνη πού εί χβν δ.α τα γνωρ'σματα τοθ ιύθοοαήτου ξεσπάσματος, ή ταν ωργανωμένη χαΙ προετο ασσμένη μ β σατανικήν έαιτη Βειότητα. Όλες οί λεπτομβ ρειες έπρόοι&αν χέρι καί μυα λ.6 άνθρώπου πού βΤγε ψοχο Κογήση βιθιιά τόν δ|λο κα>
  ήξερε να Βιαλένο την κατάλ
  ]— στιγμή γιά νά κτυπήσπ
  Πρώτα—πρωτα ή (Βέα τή(
  χοησιμοπο ήσΐως γυναικαν κα!
  Αχι άνδρων ήταν διαβολιχή
  Τοός ανδρβς μποροθσαν νά
  τούς χαρακτηρΐσουν άντάρ
  τες, στασιαστές.
  (ουνβχΐζεταΐ)
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι καραλαβαι*.
  Νέα ύφααματα.
  Νί·ι μοδϊρνοι χρ»|ΐΦ·-
  τιΐρσί.
  ΑΙ τιμαί μα{ ιΐνι κ|
  λύ
  ΚΒΕΙΙΣΙΙΙ
  ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡ0Υ2ΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡ0ΥΡΓΟΙ-ΟΔ0ΝΤΙΑΤΡΟΙ
  Δέχετσι καθ* ίκασιην 9-1
  β. μ. καΙ 3—7 μ. μ.
  Επί της 66οΟ ΆμαλββΙας
  (Πλατθ Σ.οκκβκι),
  'ΕνβΐΜΐάζεται οΐκΐα έκ 2 Ββματί
  <ον αθλί)ς, κουζΐνας, ϋοατος. Πλη θορΐαι παρα τφ Γ. Κοομαντάκη οηωλεΓον ιΐαρά τό Κίντ^ν Ι ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ άναλαμβάνει 'τήν τελείαν κατάρτισιν μαθητθν ή μαθητριον 6στεροοντβν είς τα ' Γαλλικα, Πληροφορίαι όΛό« ΣελΙ νού β (ϊαρα την Άνροτικΰ* Τοά ί«4αν), * " *" Π^ΜΠΤΗ |5 ΙΟΥΛΙΟΥ. •Ανατολή ηλίου 5 05—Δυσις 7 15 ΑΝΤΙΣΑΚΚΑΚ1ΣΤΑΙ Ό Ορος βέν είνε δικός μου. "Ο- πο»αδήποτε ίχβι καθ ερωβρ ... Στήν ττρωτεοουσα μοΚιοτσ, καβώς μαν. θανω, §χει έν χχι κυοιολείΐα τ·υ συστηματοποιηθή: Πολλοΐ άνόρες, άπ4 κοινοθ συμφέροντας κινούμβ- νοι. Εψθασσν μέχοι τοθ σημεΐου να συμπήξουν σύλλογον μέ συν. βημπ: —Κατω τό σακκάκι! Όπως καΙ άλλοτε εσημειώθη στή στήλη σότή, 6έν δικαιολογεϊ- ται —οθτε κοινωνικάς, οθτε συνταγ ματικώς—να όπβφέρπ τόοα τιεοιτ· τα πράγματα ό τρσχηλος τοθ "Ελ ληνος. Είς στιγμαί καθ* άς τό ώ ροΐον φθλον—τό αδύνατον δηλ — είνε τόσον ριζοσταστικόν είς χει· ρονομίας τοθ ιΐδους αύτοθ—χειρο νομίας ΰποκειμενικοθ καΙ άντικειμε νικοθ άνθοωπισμοθ— είνε τούλαχι· ντον ακατανόητον εί ανδρες να εί¬ ναι Βέσμιοι τοΰ,σακκακιοθ. Ό Ά- Θηνοϊος συνάδελφος όνομάζει τό στκκάκι... υομάρι ΚοΙ 6έν £χβι β* δικβν. Κάτι τέτοιο πάει να καταντή «ρ ίνσντι τής ελευθερίας τοθ άτό· μου· έννοείται έν σχέσει μέ τόντρο μεί-όν δεσπότην των ημερών τόν θερινόν καύσωνα. Ή δεσποτεΐα τού περιωρίσθη άρκετα άπό τας γυναίκας. 'Ανάγκη λοιπόν έιε'γου οα να περιορισθή καΙ άπό τούς άνδρας." ς μΛ^ επαναληφθή πρός θεοθ τό τοθ -έρξου: ΟΙ μέν &ν Ορες γεγόνασι γυνοΐκες... "Αλλως τε τό κήρογμα εδοε με γάλην πέρασιν στόν τόπο μας. Τό σακκάκι ΐτίτάχτηκβ άπό πολλοθς Ήρακλειατας οί οποΐοι κυκλοφο ροόν στό δρόμο τελείως άφρόντι- δες—καΐ τελεΙ·ς έλεύθεροι—άπό τί)ζ πλευρδς σΰτί)ς, —'ΕκβΙνα δμως τα υποκάμισσα μέ τα κ ο ντα μανίκια δίν μοΰ φαί¬ νοντο! κατάλληλα διά την φήμην τί)ς ελευθερίας ταύτης. Αυτήν την γνώμην έξβφρασεν Ε νας συντηρητικός. Ήμβϊς βμως δία φωνοθμεν ριζικως. ΤΙ Θά φορέσουν άπό μίσα οί πετωντες τό σακκάκι —είτε ύποκάμισσον ά λσ Μπόυρον, ε!τ& μεταξωτό,... ακριβείας, εΤτε κοινότερο, εΤτε φανέλλα ώ*ωσ5ιό λου, δέν μας ένδιαφέρει. Ή. άλή Θεια είνε Οτι μέ τό πέταγμα τοθ σακκάκι ου καΐ τού βρόχου της γρα βάτας καταργεϊται άπό τόν δνδρα μιά προσωπική δουλεΐα αίώνων, Ό 'Αλλβς —«ΜΙβ γιβν! Δ* νά Ιπιατήίη την τβν ουιιπβλιτβκ τοι· Ι"1 ΐη;βς χΛ4 Βομ&ν ν α γάμου δ διν.Βθΐ4ς ΒινιαμΝ Μ «Οντε ττ]{ πίλεβς "Ε5»να5λ ώι μ δΐ3ζύγΐί>. Ό 8ι
  διι χ»τά την έ
  ά
  «αοτές
  65βμ«ϊ
  καμμίαν δκόθεσιν
  μολοίόΐι ίέν προοϊο ί «&!*' άκβ
  ΐίλεβμα έκ το9 μέιοου τού'.βμ, Ιλ
  ηίζει πίντ»; Βτι 6ί χάμη τού
  α<«μπ·λΕτας τού νά οχενθβθ» βτι ι. ςί<αΤένεια είναι τέ θιμίλιον τ«)€ γάμος ίέκ η^έτΐι νχ δ'αλύετ»ι.Ό Άμ«»ιχ»νδς Ειχαοτ^ς Ιΐδν 5τι ί«ατδν χιλιάδις καιίιβ'είς . ίαιχήν είναι χατχ τό μ4λλ·ν ή ταν θδμβϊα τοθ διοζυγίου τβν γβνίαν τβν χΐΐ ίΐι τα ηιρια διαιζύίΐα έ^εΐλβνται εί; —·έ ανΐλχΗαθί) 4 «Λουζιτα νι»;» Μία αγγλικη ΙΐαιρΕτ ά'«χο!νω σ? ηο& τινος 8τι αχοπιύιτ νά ά«ο ηιιραθη την ά^έλχυοιν τοθ 5χιρο κι»νείο« <Λ?υζιτάνΐΒ», τό ίί ώς γνωοιον ι[<ε* τορκιλλιοθ^ χά ηά τ&ν παγχέομιον πίλιμβν κλη α(ον τΛν δυτΐκ&ν βριττανιχβν ά ■<τβν, δηδ γε?μ«νιχβθ 6πο6;υχ(ου "Ηϊΐϊ δ πλοΐαρχος ΓκραΙηνχ χβ ΐε568ΐ) δι* είδιχοθ οχανά'δβου ιί( τδ σΐ)ιΐιί9< δποιι ϊ^ει βυθιοθ) το 5πει·«χε(ίνιιον χαιΐ Ιλιδε διαφί 9·υς φ«τογραφ!ας τ·0 Διά την φΜΐογραφησιν μ πβ'ΐ,σεν ι(8(χβυ; ήΧικχριχτυ; λαμ ηχ^ρας 5000 ρΐττ, φωτεινής Ιηά 3ΐ»ς 137 000 κηρ'ω/. Οί λαμκττ) ρΐς (ύ ;βι εΐχαν χατααχΐυαοθφ διά ν* άντίχουν είς πίεσιν 10 χιλι· γράμμων χατχ τετιηγΐΒνιχό» 4<α- κα ΐίμετρβν. ΟΙ 8ύο πρωταγωνισταί τοθ σημεοιν,οθ άριστουργήμιτος: «ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ», Κάθριν Χέμπουρν καΙ Φρέντβρ'κ Μάρς. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά ιτροτι ματε τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ Ή πεϊρα τόσον έτών άπέδειξε την εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με¬ γάλην τον άντοχήν. Είνε τα συμφερώτερα λόγω τής αε- γάλης αποδόσεως των. Αντιπρόσωπον Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία ΝΤΑΝΛΟΠ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔεΐ_ΙΡΓ??· ΤΟΥ »^ΙΤ1Βε!«0Ν 41ον | κοιποπικη ΚΙΝΗΣΙΣ — ΆΦΙϊ,Θη έξ ΆΘην·ν ή καλλιτέχνις τοθ βσματος ΔνΙς •Ελευθερία Γ. Φανουράκη μβτά τής μητρός ιης κ. Ελένης Φανουράκη. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Μόλις ου νελθόντ^ς έκ τής δεινώς πληξάοης ήμδς συμφοράς διά τού ΘανΛτου τής τιροσφΐλεστάτης αδελφής μας Ελένης Ρα'ς. Θεωρούμεν καθή κον μας επιβεβλημένον Βπωα κοΐ Τ* «νδρα ί 1 κ,ρ,λ!» χαΐ την *β«4ηβζ«ν. τα χαράβι ίέ< ή *Τϊο»βυ3*μ· ν* ΰ ξί βτ τανε »ώς χ ήϊ τους ΙκιΙ πβτέ α'θ?»αοι. "Αν »1<«μι τβν χίρττ). ««& ή λ μίνος ατήν χίθ33 τ«0 εμείς υ ■ άχούχμι τΐπατε Λλλο Θό?υ6ϊ τβν χυμάτιον π&ύ στ« δράχικ ΙΕ« άκέ τέ λιμίνΐ. Μιά ίίια!^ε*η όιμή έρχδτανι ακό τα γύρβ, ·ιμ^ οακιομΐνην φόλ- λ(βν χαΙ χ·ρμί^ δένδβην. Π«ρι τήί^σα Βτι ο γΐατρος ίμύχζ» 6ι· αρχβς μέ την άΐ)δΙα άνθρώΐΌυ κεϋ Ιχει ιιπραβτί οτή μδττ, τού χλνύ- βιο » δ <ί· —ΔΙο ξέί» Ι< β?οΟμε τόν θη· την κιρροϋνα μ·ι>, τώ; θΐ πάρου
  με Ιδβ ίλώδεις πυρε»ΰ{.
  'Απο τέ ί\? μέρ9(( ίι τό »έϊ
  αιμο τΐν ναυιβν οΐή· βίρχα ήΐ«
  χαράβι Ιγινιν ακιιληΐίχα Μιζευ
  ίντανε αέ όμίλους κι" ε<ο«ιρομιλοΟ αχν. ΚαΙ ή πι4 &ίλ% δικτβγί τ,βΰς έΕύνιζ«, την Ιδεχάτπνι μι μ·.ί άηειλητιχίί χχΐ «ήν έκτε άνόρεξϊ. Κι' βί κια χχλοΙ τβϋζ νβθΐες φηινοτανι 8» Ι την απειθΛρχ!» ά«4τ.0( <ίλλους. Δκν δπ<]5χε καμμιά χμ^ι βολΕα πε»; ή οτίοις μΛί άπειλοθ 91. Δέ/ |βλέκ«μι ίέ μίνοι Ιμ«Τς τόν χίνδυνο. Ό Σ λβερ άναπη^Αντας μί τό Ιεχτνίχι το» χπέ τόν Ι'ο» Βμιλο ατον (Χλλτ δι- 5ονι?ς αυμβ?ιι)ές Ιδΐιχνΐ ηρ&θυ ιιΕκ χι' δταν τοθ 151 ναν χαμμΐά δ αταγν', την έ(τιλ·0οι αμέοτο;. "Ο ταν Ζί' ιΐχι τΕκιτα ότλλο νά χαμι έΐραγαυδΐθοι τό |>α χαιίηιν Τ9θ
  δλλβυ ίλϊ τα τραγβοϊια π ύ ήξι
  ρε γιά νά οχιηί3ΐ§ τό γρίνιαβμχ
  ίβν άλλαν. 'Ακό ΒΧα τα
  ... Ι Τζώ,
  ήταν τό χειρδτερο. Σ^ οχλα
  Ι/ινι α^μββύλιον άίϊί μί
  ρβυς μας.
  —·Κ6?ιοι, ιίειν 4 Χ3ττεΓ«νι«ο,
  μιά διατϊγί) νά δώΐΜ άίδμτ], θι
  ριχθϊ βλο τέ πλτ^ωμχ. Τί
  ίλίπετε χαθ^ρά χκΐ αιί(."Αν τβύ-
  ίπιδλη^ί, θά οη «ηθβθν άμΐσιβ;
  αΐό πέδι. "Αν δχι, δ Σ'λ6ε? Θ4
  καΐαλαίη γ**; χοετι ξέροιιμι χά
  τδτι χιι·έτερα άχα^ΐ]. Τώ5α π<ί μίνο ο' ϊ>αν ά>θρ»πο μπβροθμι
  νά δπολογΐζουμΐ.
  —Κι' αυτος κοιίς είνε, πλο!
  —Ό Σίλβιρ, χδοιε. Κι' ο&ίί(
  >Τ ·πί ΤίΟ παρίντο; Βίον έ
  σιΐς χι' κγΜ, νά χρατ^θ) τ) τα
  ζις.Άν τάν 6οΐ|θή3οι>με θ* χατα
  ατείλη τ4ν αναδραομί. Πρ·τ·[να>
  νά τοθ δώοουμε την ιίκαιρία α δ
  φ Ιιχιτρίυαντις οτέ πλήρβμα νί
  ^ τέ άηδγιυμά τού οτήν ότε
  ρΐ3."Αν χχτεβοθν Βλο γ, έμιΐς Θ3
  &*ιριχοηιαθεαμε τό χαρά,βι. "Αν
  δβχθβθν νά βγοθν ε*ξ», τδχε Θ1
  ΕΐοθβθΜ 186 μίσα χι' 8.τι γ(·
  κια. "Αν ηανι |ξ«, μονάχα λ(
  γοΓ, άκΐθιτι χκΧά βυ'ϊ που (ί
  λ·γ», δ Σίλίερ θά «ούς ϊέ,η πΐ
  α· αρνάχιατ,
  (συνβχ(ζεται)
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΗ.
  ΙΑΤΡ02 - ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
  Τέ«ς ίατρός ΕύαγγελισμοΟ
  οπουβάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω
  Ιατρείω τού όδός (Πλατεια—
  Στράτα) ϊναντι Φαρμακεΐου κ
  Ζαχαριάδου. Ή εΤσοδος έκ
  τί|» όδοθ Καγιαμπή.
  Όραι επισκέψεων 9-12.4-7.
  ΜΑΗ0ΑΙ2 Γ. ΙΟΝΙΟ!
  ΜΕΥΡ0Α0Γ0Ι--ΥΧΙΑΤΡ0Ι]
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΙΌΙ
  λΗΜΟΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ
  Ιν
  οοβ| ^
  ΑΘΗΝΑΙ. ΤΒλ..|Μ7,
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ -ιβ-τηρΐον στσ.
  μβγάλο σιβηοοθν και
  ^-των έν Βιέννη
  ΡΗ. ΜΔΥΡΔΕΤΗ καί ς0
  ΰγνωροοβ»ην πρός «πάντας
  θεραη0ντας (ατρούς, Ιβιαιτέ
  ό τόν Ιατρόν καί διευ
  ^^^ 0'πίρανΘρΔΐτους προ
  σποθείας ώς κατέβαλε καί τό βν
  τως έπιστημονικον άββλφικόν ένβιβ
  ♦ίρονβπερ επέδειξε καθ*ςκα1 β
  λον τό προσωπικόν τού, ΈπΙσης
  βερμώς εόχαριστοθμεν πάντας
  τούς συνοδεύσαντας την βκφοραν
  τοθ λειψονου κώΐ τοθς όπωσδήτΐο
  τε ουμμερισβίντας την μεγάλην
  μας λύπην.
  ΑΙ βαροπενθοθσαι οίκογίνεισι
  Μιχ, Μαρκατάτη, Κ· Κοομηαράικι
  Λΐ άδελφαΐ Κρυατάλη Μ»ϊ ΒΙρήνΐ)
  6
  Γύρω στήν πάλι μας.
  Αρχοντάκη,
  ΑΙ προχθεσινοΐ ετήσιαι έξβτά.
  σεις των μαθητων τοΟΏδεΙου Ε&ο
  σαν την ευκαιρίαν νά διαπιστω
  Θοθν δι' άλλην μίαν φοράν οί
  πρόοδοι τοθ μοναδικοθ μας αύτοθ
  μουσικοθ Ιδρύματος.
  —ΚαΙ άξΐζει νά τόχρ, κάθε υπο
  στηοίξ'θϊς τό Ωδειον έκ μέρους
  των συμπολιτών ώστε νά δύναται
  εύχβρώς νά έπιτελβ τόν προορι
  σμόν τού.
  —Ή άφόρητος ζέστη τ©ν τβλβυ
  ταΐων ημερών εφάνη ότι Θά υπο
  χωροθσβ πρός στιγμήν.
  —Τό έλαφρό μελτεμάκι μ«ς *νε
  ζωογόνηοβ καί μδς ββημιοόργη
  σε την έλπΐδα δτι Θά έτελεΐωναν
  τί Ίουλιανά «χαμψΕνια»
  —Έν τούτοις καθώς φαΐνετσι ύ
  πάοχει κΐνδυνος καί νέας άνόδου
  τοθ Θερμομέτρου πρός τα ί#ψη,
  —Μετά τους τόσους φόνους,
  τούς τραυματισμούς, τάς αύτοκτο
  νίας καί τα αλλα τραγικά βοστυ
  χήματ« τοθ τελευταΐου καιροθ είς
  τον νομόν Ρεθύμνης, ΙΒου καί ά Α.
  λα δυστυχήματα διά λιθοβολι
  σμοθ.
  - Όπου ή ΙστορΙα τοθ πρωτο
  μάρτυρος Στεφάνου Θανατβεθέντος
  ώς γνωστόν διά λιθοβολισμοθ ίπα
  νελήφθη είς 'Επισκοπήν Μυλοποτά
  μου μέ θύματα τούς άδελφούς Ιω
  άννην καΙ Ίάκί^Ρον Πατεράκην.
  —Όμολογουμένως κάποια κακή
  κατάρα Επεσεν είς τόν γεΐτονα αό
  τόν νομόν.
  —Ή κατάταξις ταν αυτοκίνητον
  είς καθαρώς λεωφορεϊα καί φορτη
  γά πρόκειται ασφαλώς νά έξυπη
  ρκτήση καί τούς αύτοκινητιστάς καΙ
  τό κοινόν.
  —Διότι καί τα δρομολόγια Θά
  έ·(τελοΟνται τακτκώτερα κ«1 πε
  ρισσότερον δνετα καί των είσιτη
  ρΐων ή τιμή Θά καθορισθή κΐς λονι
  κά έπΐπεδα.
  —ΚαΙ πάλιν ύτΐενθυμίζομεν είς
  την υπηρεσίαν καθαριότητος τοθ
  Δήμου δτι ή πρέυει νά καλύψη τα
  στόμια των υπο νομώ ν ή πρέπει νά
  χύνη κάθβ τρείς τέσσερις ήμέρες
  άσβέστη είς ούτά ώστε νά έξουδβ
  τεροθται ή άφόρητος όσμή ποθ *< νοδιδ&ται άπό σώΐσ. —Είς τόν Άγιον Μύρωνα ετέθη π^οχθές ό Θεμέλιος λΙΘος τοθ συνβ ταιρικοθ έλ,αιουργείου. —Χάρις δέ βΐς τό εργοστάσιον αύτό Θά αποκτήση καί ήλεκτροφω τισμόν ή ώραία πρωτεόουσα τής επαρχίας ΜαλεβυζΙου. —Αποτελεί καί τουτο μίαν επί πλέον πρόοδον τής γραφι*ή"ς κ· μοπόλεε»ς. —Κίνησις ζωηρά »1ο τ&λευταί*ς χλιαρές γαληνβμένες νθκτες μέχρι των πρωΐνών άρων, - Τα κέντρα τής πλατβΐας Τριών Καμάρων, των «ΔαρβανελλΙων» τοθ 'ΕΘνικοθ κβΐ τής πλατεΐας Ε¬ λευθερίου Βενιζέλου έργάζονται πυρετωΒως καί τα γκαροόνια 8έν προφθάνουν νά προσ<ομίζουν πά γ»τά καί.. παγωμένες. —*Ετ·ι ή πόλις μας βιατηρεΐ <ι Εφέτος τα σκήητοσ τής νυκτερι νής κινήσε»ς καί ζωης. —Διότι καθεες μδς δλβγε ξένος πού επεσκέφθη δλες σχ^δόν τάς πόλεις τής 'ϋλλΛβος τελευταία οθτε ή Πάτρα, οθτβ ή θεσσαλονΐ κη δέν Εχουν ιόοη νυκτερινή κΐνη αι βση τό Κάστρο μας. —ΣυνεχΙζοντσι πυρετ«δως αί εργασίαι διά την συμπλήρωσιν καί αποπεράτωσιν των Εργων όδρ·0 σεως τής πόλεώς μας. —'Υπάρχει λοιπόν ελπίς ύστβρα ά πό λΐγες μέρβς νά γίνεται κανσ νικώτερα ή διανομή τοθ ·δατος καί νά μετριαοθή ή λβιψυδρια, —Άπό σήμβρον πρόκειται ν' άρ χΐοτ) ό τρυγητός τβν σταφυλων πού προορΐζονται δι" εξαγωγήν βΐς την Ευρώπην. Άπό τής χθές δέ !· καμαν την εμφάνισιν τ»ν είς την πόλιν μας οί πρώτες «σταφυλοθ βες» ζητούσα εργασίαν στά άμπβ λια καί οτΐς άποθήκβς συσ«υαο1 άς σταφυλων. - βαθμα άληθινό τής κινηματο γραφικής τέχνηςθεωρειται τό φίλμ πού Θα προβάλη άπόψε τό Σιν έ Πουλακάκη «Μαρία Στούαρτ» Προ κείται περΐ ενός Ιστορικοθ φΐλμ έ ζαιρβτικοθ ένδιαφέροντος καί μέγα λης καλλιτεχνΐΝής πνοής, πού Θά συναρπάση καί βά συγκινηθή τού* Θβατάς τού. ' ■ ιι ν ___________ * Ρίηορτεμ ΚΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 86ο 4ηοθβ χαΐ Ιχτίοεπς *) μέν μί- 260 ι. μ. ή 81 ίλλτ, 110 τ. μ. (ίχίνητ.ν κ. *κ46ι) Πλ[ ^ μϊν. Ζητεΐτκι μικρός παίς Ας όπηο* της είς τβ ΓραφεΓβν Εώαγνέλου'Α νωγειανάκη. Ένοικιάςετ·]! τό Βον πάτωμα της οικίας.κ. Μηνα Σπύρ. 'Αβανχί ρι4βο« παρα «όν Λιμένα.
  α'ν ο ρ β α -1 χ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  55βν
  Ι
  Ι·./
  Λυτρνβον ημείς Χριστε.
  ΤΙ μας διδάσκει αδΐη ή ΙστορΙα της
  Παριστα ήμΤν την κοινωνίαν άγοράζ->υσαν βού
  λην.
  Πάτρα τΐνος τήναγοράζε'; ποίος την -ωλβί; Την πω
  λιΐ ή πβνίσ, ή πβΐνα, τσ ψίχος. ή έγχατάλεψΓ, ή
  άπόν*ωσ:ς. Δ'ατιραγμάτβυσις β^υνηρόΐ ΠωλεΤται
  μια ψυκή άνθ' ενός κομματ'ου ψαμΐου. Πωλητής, ή
  πενΐα- αγοραστήν*, ή κοινωνΐα.
  Ό πολιτισμός ήα©ν οιευθύνβται ό-Α τοθ (βροθ
  νβμου τοθ ΊησοΟ Χρ σιοθ, άλλ' 6 νόμος ου τος εΐσέ
  τι ίέν εΐσεχώοησεν έντός τοθ ήιιετέρου πολιτισμοθ.
  Λιγομεν βτι ή οουλεΓα έζηλβίφθη βτιδ τοθ εόρωπαϊ
  κοθ πολιτισμοθ. Ή βουλβία ιΐσέτι υφίσταται1 πλήν
  καταπιέζει μόνην την ->υναΙκα κα( καλείται κορ-
  νεΐβ.
  ΚατατιΙζβι την γυναΐκβ, βηΧοτβή καταβιίζβι την
  χάριν, την αδυναμίαν, τό κάλλθΓ, την μητρότητα. Τοθ
  το κεριποιεΤ. είς τ*ν α '8ρα αΐσχος, καΐ αΤσχος εχ
  των μεν'στων τοθ άνδρας.
  Είς
  V
  έφθασαμβν στιγμήν τοθ θλιββοοθ τούτου
  ΑρΑματος, ουδέν πλέον μέν«ι ιΐς την Φ αν τίνα ν, εξ
  λ* έχαρακτήριζον αυτήν πρίν. Α Ο τη άφοθ κατέστη
  •πη^ΟΊ κατίσιη μΛρμαρον. Ό άητομενος σότή"ς
  σΐσθΐνεται ψσνος. Δέρχετσι ή κόρη οβίη έμπροσθεν
  σου, καΐ έ* ώ 94ν σέγνωρΐζβι, τί|ς γΐνβσαι τύραννος
  παρισ ά πρόσωπον ήϊιμασμβνον, ή ιαυρωμίνον. Ή
  ζωη καΙ ή χοΐνονική τάξις τής ιΤτιον τόν τελβυταΤον
  λόγον τιαν β,τι μέλλει νά τής σομβ!}, τής σονέβη.
  Πάντα ήσθά'θη, πάντα όκέσ η, -άντα έδοκΐμασβ,
  πάντα απώλεσε, το παν έθρή ησβν. "Εχλινε τόν αό
  χίνα ιΐκοθσαι «ύκομονί» άλΛ'οΟ:η ή ΰπομσνή 6μοι
  αζβι πρός την αδιαφορίαν, όσον ό Οκνος ιτρϊς τόν
  θάνατον. ΔΙν άποφβύγει πλβον τΐποτβ. ΔΪν εχει πλέ
  όν τί νβ φοβηθβ. "Ας πέση τοθ λοιπού κατά τής
  κεφαλής της δΚη ή νεφέλη τής βροχτΚ, καΙ Ας την
  λούση ό ·6ανος ΰλ,ος,Ι Τί την μέλλί Ι είνε σιΐόγγος
  κεκοτισμενος.
  Τοθτο νομ!ζ*ι τουλάχιστον. ΑΙσθάνεται δμως ό
  φσνΐοζόμενος 8γι ή γυνή οϋτη έξεκένωσεν Απασαν
  την οργήν τής τύχη?, ή Οτι Ιφθατσβν είς τόν πυθμέ
  να οιουδήποτε βυθοθ-
  ΦίΠ όλαι ί Ο'αι *ώ/ άνθρωπον Μ τοχαι, ο{ συ
  νωθούμενσι φύροην μΐγδην, τ! είνε αρά γ»; ποθ πο-
  ρεύονταΐ; καΙ τοισθται διατ';
  Έχϊΐνος Οστις γινώσκει τοΟ(ο, βΧέπιι έν παντί
  σκότει. ΟδΐΌς καΙ μόνος έκβτ. Καλείται θ:ός.
  ΙΒ.'
  ΠαιγνιΆΊον Γομκρι*οΌΐ).
  Είς τσσατν πόλιν μικράν, ϊΐς την Μ επί Μ...Μ¬
  οί, οπαρχει τάξις τις νέων, τρατγσλιζόντω» καν'
  Ι τος χιλ'ων πΐντακοσ'ων φοάγκων πρόσοδον, χαθώς
  αλΛ<*ι βμοιοΐ των ΐ(ς Πιρ.σους τραγαλΐζουν έν ι ώ ού φ Λισστήματι καιροθ διακοσίας χιλιάδας φράγ¬ κον. 'Οντα Ανήκοντα είς την μεγάλην φυλήν χον ούΐΛετέρων. Έκτοα'αι, παράσιτο', ούπδανοΙ, Εχοντες ολίγη* τινά νη"ν, όνΐγην άνοησΐζν καΙ όΧΙγην εύφυΐ άν ο Τ τίνες είς μέν τάς κοσμΐας συναναστροΦάς θά {φαίνοντο Αγροΐκότατοι, είς 3έ τό κβπηλεΤον φρο- νοθν έ^υκύ; «"όπατρΐδας κα( λέγουν €ΐΙ γοΤη μου χά &άση μου, ο( χαηικοΐ μοί»· οΐτινες βιαοΐγουν τάς θβατρΐνας βπΙ σκηνης δ κως ίπιδειχθΔσιν ώς ε( Βήαονες τοθ καλοθ' τ Τ ηνες Ιρχονται είς Εριν πρός τού: όξιοματιχούς ττ}ς φρου^ά;, δπως φανοσιν ώς άνβρεΐοι· οΐτινες ^υνηγοθν, χσινΐζουν, χοΐσαανται, πΐνευν, δζουν καπνοΓ, σφοιρΐζουν, πσροτ'η κ 0/τούς καχοβ ίνοντσΓ ά «ό των όίημάτων, δ ά νούν τόν β'ον των Ιν - Ο καψενε'φ Εχουν £<α σ*ύλον ίνα τρώνθ τΛ όαΐά ύηό τή* τράπεζαν των, καΙ μίαν έ τα(ρον Ινα φ*ΡΠ *'ζ σοτήν τα φαγητά έπμένουν δι* Ε^α οβολόν, ότιερακοντ ζουν πάντα συρμόν, περ;φρο νοθν τάς γυνοΐ<αΓ, >ηράσ<ουν βλάκβς, Γεν καταγ( νονται είς έργον, δέ ν χρηαπμεόουν είς τ ποιρ, κσ' οθ ε βλάπτουν μέγα τι. "Αν ό κ. θΐλωμής Εαβνεν είς τή* επαρχίαν τού κα( ίέν ίβΧεπε ποτέ τούς Π-ΐρισΙους, τοιοθτος θά ί| το κ' έκεΤνος. "Αν οί τοιοθτοι ήσαν οί ττλουσώτεροι ό^χ«5σμος βά Ελβγβν, «είνε κομψ '» αν ήσαν πτωΑό τερο', θά Ελεγεν, «είνε τεμπέλη^». Ό<-ώ γ] δέ<α μήνας μεθ' α διηνήθημβν τ' άνωτέ ρα>, περΐ χθς αρχάς ΊΐνουαρΙου 1823, εσπέραν χΐνά
  εΤχε πέσβι χ ών. · Γς των κομψδν, ιΓ; των άργΛν
  τούτων άνθρώκων, Εί ών φήαην εύΦρονοΟντθΓ, ώ;
  ϋπερσσπ ζων χον βασιλέα τής ΊσπανΙας διατελούν¬
  τα κατ' εκείνην την έηοϊήν είς πόλεμον ποός τα 6η
  μοκρατικΑ τί)ς ΝηΙου Άμερικτ]ς Κρά'η, Ιστατο πε
  ριτυλιγμένος είς τόν εόρύν μανδύαν τού πρό τής
  θύρας ενός καφενεΐοι·, δπου έφοίτων ί( άζιωιιατι-
  κοΙ τής φρουράν, καΙ διεσκέ5οζε πειρόζων αθλίαν
  τινά, περιφερομένην Εμπροσθεν των ύάλων τοθ αύ
  τοθ έκεΐνου καΦενείου. τΗό δέ :0η ένδεδυμίνη
  ώ: είς χορόν άνεωνμίνα τα σΐήθη καί &ιΒη επί τής
  κεφαλής Εχουσι».
  Ό κομψ)ο<&ίθς κΰριος έχράτει σιγάρον καί 4 κάπνιζβν έν Δ δβ ή γ»-νή 4<εΙνη διέβαινβν ίαποο σθέν τού, έφοσα τόν καπνόν άπό τοθ στόματός χοο χαχά τοθ προσώπου τηΓ, άποτβΐιων συγχρόνως πρός ού την λόγον τινέ», δν ένόμιζεν ώς πνευμα'ώ^η καί αστείον, παραδείγματι χάριν.—Άσχημη εΤσαι άσ<ημηΙ "Άμε νά χαθβςΙ ΕΤσαι χουτσοδόνταΙ Δέ/ πας νά κρύβεσα 1 κτλ. κτλ. Ό κύριος ιδτος ώ'ομάζετο Γομαρΐββης. Ή γυνή οικτρόν φάσμα περΐφερόμενον 4π( τής χιόνος μεθ' δλων έκε(νων χον στολιδίαν της, δέν χον άπεκρίνετο χαΙ ο Οτε πρσσιΐχεν ή ταλαΐπωρος ε(ς τοος λόγους χον, άλλ' εξηκολουθεί έν σιωπβ χον ούτον πένθιμον περΐπαχόν της, ^$ Ενεκα τα βή· μαχά της χήν έπανέφερον τακτικώς άπό πέντε είς πέντε λεπτά ύκό χον σαρκασμαν χοθ άνθρώπου έκεί νού, ώς στρατιώτην κατάδιχον έπανερχόμενον υπό χούς ραβδισμούς. Έπειράχθη ό άργός τ υ τος βλέ- πων 8τι δέν ένήρχετο άποτέλεσμα έκ των ποοπιλα κισμον τού. καΐ Βράξας χήν στιγμήν, καθ1 ή* ή γυ· νή ΙστρεφΒ χό βήμα της, προέβη δκιοθέν της λα- θραΐως καΙ κρότον τόν γέλωτα Εκυψεν Ελοβΐν έκ τοθ έδάφους χιόνσ, Εσφΐγξεν αυτήν ιΐς β&λον καΙ Ιχοσε χον βολον χοθτον είς την ράχην ιης, μεταξύ ω Βύο της Λ^ων χον γυμνον. (••νΐχΙΙςταιί ι ΤΗΣ _^ίδΒΙΧ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ 'ΑντιφΟισική Κστήχησις ΤΙ είνε καί πως προ- λαμβάνεται ή φθίσις. 13 ν* 67. Έξαντλτ]τιχι$, τέλος, είς ά¬ κρον χά Ι Ιΐτεμε'ως ΙπΕφΐβας ώ; ίίιΐα προοΊαθετ(Χ$ δι» τό νίβημχ ι[α χαΐ νΛοχ βκθεΐχ θλτψ ς χά! άθυμ'α μίχρι μιλαγχολΐας πχρβ ινομέ^ δπέρ το Βίον, χαθίτι καταβάλλεται ταιουτοτεδπης βχθ- μτ)5Ιν ή ένεργι,τιχβΐης τοθ νευοι Χ90 βίΐσΐτΐμχτος χ«ί ού^ α&κ| έκ τίίπτιι χαΙ έΕ<>ντλε!ται ή ζ«ΐΐχ<- )ς ή , οιίτης ταν μιγίλ»> λειτβυργΐΜ·.
  4] λοιπον νά άντιδρϋμιν ίγ
  χ«[ρ»ς χά! μέ χίθε τρίτον χ»τά
  ψ.ιχ<χτίς αδτής ξ ω; Πιύ προκαλεΐ χαΙ ν έντε(νβν»ς την φ μ τβ»86/«ντες 4<ίμη χ*1 είς την αδθυπιδολήν χαΙ «νβΕγβν τε{ τό πνεθμα πρίς δγι«ατέρ«ς Ι πλέον φωτεινας σχ'ψτς. 68- Απαραίτητον ένΒιιναμιβτΐ· ν μίβίν τοθ σήματος ΐΝι χαΙ ή ταχπχή χά Ι χκτίλΧτ^λλθΐ ίικιςαις τβν μυβν, κρό πάντων ϊι' ίββυς ίργάζονχαι Ειανα^τιχβς χαΙ μ«- νοαν χλιιιμένοι έηΐ «ίλλάς ώ χ»θ' ημέραν χαΐ χαθήιιενοι είς τα γραφΐΐοι. Ή α«μχοκΕ« αυ¬ τή πρίπει νά γΐνεται χαθ' ώ;ι- &ιχι χ«1 έν δπαί6>ψ,
  ιϊ δυνατόν, ή τβ&λίχΐοΐον μέ α·
  ό παράθυρον, χ«βΕγ, Ιννβ-
  ιΐωι νά φθίνι§ μϊχρι χοπώαειος.
  69. '-ί οβμααχία δύναται νά
  θε»»ΐ)θ$ χαΙ δ ταχτιχός πιρ!«α
  τος είς έξοχιχά μίϊΐ}, άλλ' ·Ινε
  δκιοβ6τ)ιτ·τε άναγχβΐαι χαΙ ·Ι
  γαι γυμνβστιχαΐ χινήαιις Απο
  6)έχουσαι 1!Ε«ς είς τή* δαχιβαι
  χαΙ έ»Εοχυ9ΐν χβν μυίν τ·0 θώρα
  χος, βσχήίεις άιλοιΐ οϊυ^διχοθ
  ααοΐτ)ματας ή χοΐΐ μι γαμναοτιχά
  ϊιγανΐ ο<ιμι: οί άλτήρις, τ6 μηχα νημα 8&ηάονν χλπ. 2ίΐνΐοτΑ Ι¬ δίως τή. έξΊ}ς ά τλοκοτίτην ΧΪ- νηβιν, ήπς δυναμώνεί τοϋς 4να· κνευσπχούς μθς, έκιδί^ επί τβν ■αχιαΕων μιιβν ττ)ς οπονδυλιχτ]ς βιήλ-ς χαΙ ιδθυίζει την ατάιιν τοθ χαρμοί: ΜΙ τό οττ]θος κρ·τε· ταμένον χαΙ τάς χείρας επί τβν ίαχύβν χινεΤτε τί ίνβ μίρος τοθ θώραχ·ς με τβΰς ώιοκς ένολλΐξ πρϊς χχ ΐμπρδς χκΐ οηΕαω χαϊ οογχοίνω; άναπνιετε βαθέω:. 70. Έν γέ^ει ώρελιμώτκτον μέ χριν π·ίς ηλΊ^η θερισμόν τβν κνευμδνον είνε ν' βνβηνίϊ χβνεΐς κκ· χαιροθ μεριχας (Ι*ς 10 λί- γου χάρΐ^) άναπνοάς δίθιίβς μέ τ) οΐίμχ κλειστόν χαΐ το οΐτ]θ9ς κρβτεταμινον χαΙ μέ τβΰς δ?κχΕβ νας Ιϋί τβν ΙοχΕνν ί) βριζαντΐως τεΐαμίνους πρίς τι έμπρδς ή πρός τα πλίνια &κδμ- χαλλίτε ρβν μίλισιαι, διαοτίλλπαι δ θά ρ-ξ ίν φέαετχι είς χάθι βχθιΐ· «ν είακνοήν χβυ{ δραχΐονας πρός ράχιν Βαβν το δυνατόν πλίβν 71 ΈπΕοιις ώ;έλιμ«ς γυμνα ^ τβν «νευμίνβν συντιλοθα* χαΙ είς τίνωσιν χβν κνκιινευβτι· χβν μυβν χά Ι 11', τελείαν ανανέ βο-.ν τοθ είς χά 6άθη τβν πνευμο· νικβν χυψιλΐδην λιμνάζοντος Η •ος ποΰ δέν Ιοχύιι νά «νκνιώβι ή* οκνήΐτ); αναηνεή, ι Νέ χαΙ τέ τραιγοθδΐ, άνείαρχήτως χαΙ ιί,ί ψ.ιχυ(τ]ς έκιίρίβεως π;5 Ιχει οαγ χρόν» (συνεχίζεται) ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ Μέ την ΚΑΘΡΙΝ ΧΕΜΠΟΥΡΝ μ»Ι τβν Ε| ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ Ι •Έν«ς κινημαχογραφικός κολοβσός. Ε ΣΗΜΕΡΟΝ Σχοΰ Πουλακάκη. Ρ Επεβλήθησαν καί προτιμώνται λόγω αρίστης ποιότητος των τα καλλυντικά: τής Ποθδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι καί εΐδική βαζελΐνη λεμονιοϋ διά την περιποίησιν τοθ δέραατος. Πωλούνται είς όλα τα καλά καταστήματα είς τα «1>αρμακείχ Ι. Λογιάδου, Γ. Γεπεσά
  κη καί είς τό νεωστί άνοιχθέν κατάστημα
  «ΕΡΜΙΝΑ».
  Ζητειτε πάντοτβ τα καλλοντικά
  ΜΑΡΚΑΣ «ΡίΕυΒΥ»
  ΕΑΛΙΒιΊΛΝΑ ΤΡΙΧΙΗΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΚΛΙ ΑΗΤΟΧΗ2
  Δι* ύδραυλικά κοχΐ χειροκίνητα πιεστήρια
  ΠΑΡΑΚΑΤΑβΗΚΗ
  Γραφείον ΕΥΑΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  Γενή Τζαμί Τηλ. 326
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Διά τούς παραθεριστάς
  θερινής σαιζόν είς ι Νεάπολιν.
  Δι«ρΜΐΐ{ δρΓσιά μέβα βτέ>Ι»ταάαινο καί στίς κηγέ(.1,Τρβ
  βιμα χαΙ φροβτκ ϋφββνβ μ«Ι εΜλεκται. Έςαιριτιχές φνσι
  »ές κβλλβνίς. Άρχβτιβλογιχοΐ κ«1 ΙστοριχβΙ χβροι Αι'έκ
  δρβμά(. Έορταΐ όρνανούμινκι ύηο τβδ ΤβνριστιχοΟ Όμί
  λ Νόλ
  ί»ηΟ
  Νελς
  Χηίτια καί 8ενοβοχεΙ« «βλύ νβηνά.
  Πληροφορίαι. βι* Μββε ίπτημε. η«ρ*χβντβι
  ΤονριστΐΝβΰ ΌμΙλβυ Νεκηολειΐϊ ββρεαν.
  (Έκ χ·Β Γραφείον).
  Αύστπρά μέτρα έ ν Χανίοις
  διά την εποπτείαν.
  Ή ΔιοΕχτ,ιιις
  νΕβν εξέδωκεν ώς ^ρμ
  αύ9Τΐ;ρ8τάτΐ)ν Βικταγ^ν έ» σχίαιι
  μ! την Βποτελεομκτιχήν χαταπο-
  λέμΐ]3ΐν %ς έιιαιτεϊας ιΖς την πε·
  ρΐφέιιιάν της.
  Έν τ) διαταγΐ ταύτη τβνΐζεται
  Βτι θχ χαταδιωχθβσιν άμιιλΕχτω;
  ο( όΠΜϊϊήποϊε περιφιρίμενβι έν
  τξ πόλει πρός έκαιτεΕαιν, είτε είς
  χά διάφοραι χίντρβ, ε·τι είς τας
  οικίας.
  Σχετιχβς υκοΒειχνύεται ίτι οί
  ίεν κρέπεΐ έπ' βΰΐενΐ λί
  Υφ νά εΐβέρχανται είς την πίλιν
  έκ τβν διαφΐρων χ»ρ{«ν, ΒβΒομέ
  νού ΛΌαι τε βτι τα άστυνομιχα
  δργανα πϊντα τοιοθτον είαιρχέμε-
  ν·ν θ» οϋλλαμδανουν έξακοοΐέλ-
  λοντες αυτόν είς τβν τόπον χροε-
  λεδαεώς τού. 'Κχ παραλλ^λου διά
  ι τούς έ«»ιτοΟντας έν τί πόλει δ·
  ' πενθυμίζιτχ δτι δέον νά περιορι·
  αθδαΐν είς τό χβρ^γο6μενον πκρ*
  τοθ ταμείου Έλ·ΐ|μο9ΐίντ]ς 6»ή-
  θηιια.
  Είίιχβς διά τ·ος έκ τβν βνηλΐ
  χυν έκαιτοθντας ή Διοΐχι,αις Χβ»
  ρονυλκχτ](, Ικει την άηίψχοιν νά
  διώξη τους γινεΐς αυιβν, πκρκ-
  πεμπομένους άμεσος είς δίκην επί
  πχραβάβει τβν έν προχειμίν* νβμί
  μην δΐβτίξειον.
  'βλπΐζεται Βτι δια χ·0 τβοΉευ
  τ<ύ(ου ΘΑ χατορθ»θ| νβ περΐατα λί ή έπαιτεία ι*]:ις τελειιταίτβς Ι· χιι έξελιχθί είς «ληθινήν πλΐ)γήν επί ζΐ)μ'α χ-β,ς έμφανίσιβς τ«)ς πό 1»ας, λκμβχνομένου μάλιοτα 6π' δψιν Βτΐ αθτ- δ^εΕλεται είς την Ιηιδιιχθεΐοαν Ιβχάτας άαιιΒοοΙκν χκΐ έπιεΕχεικν κρός τους έκαΐχας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δ^μαριος Ηρακλείου Προκηρυσσιι δτι, Έκτίθΐχαι «Ις φανεράν μιιοβοχινην Βημοαρασίαν η προμήθιια είς τόν Δήμον ΉρακλΐΙου 10.000 δκάοων βοώμης διά τα ζώα τής κα θαριότητος. Ή Δημονρασία διεξαχθή σιται Αψ τω Δημαρ^ιακω Καταστήματι καί βνώ«ιον τ^ς Δημαρ)|ΐακτ)ς Έ«ιτοο- «ής Ήρακλιίου την 22αν Ιουλίου 1937 ημέραν Πέμ¬ πτην καί ώραν 11—12 «. μ. δτι καί δβου καλουνται οί μιιοδόται λτχμβάΐνοντις γνβ σιν καί των δρων συγγρο- Φ^ς ΰτΐο||ρΐώσΐΜν κατατι- θΐιμέ««ν είς τ6 Γ»αφεϊον τ|ς ΜηχανικΙς |μών Ύ«η ρισίας. Ό Δήμαρχος ΉρακλιΙου Μηνάς Γενργιαδης ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΕ11ΙΣΘ-ΣΕ-Σ Τέ «ροοΐνέί Σίδδϊϊον 19 τρ. καθ" ώ;αν 10 π. μ. έν τώ κατα¬ στήματι τοθ ένταθθα Έμκοριχοθ χα( Βιομτ]χεΐνΐχθΟ-Έπ!μιλι;τΐ)ο(·υ χαΙ ενώπιον ττ]ς Διοιχηιιχ*]ς Επι τρεπ«]ς ττ)ς Όργανώαεως θά διε¬ ξαχθή δτ)μ·πραοία πρές ίχμίοΒω· οιν τεθ 6πογεΕ·ϋ τοθ Έκιμΐλτ)· τΐ|ρΐλχ·0 χαταοτήματος τβν οχε χβν Β* ίίων τί|ί έκμιαθάοεως Βδ- νχντοιι νβ λα6β>3ΐ γνβα:ν ο! έν-
  δαφερίμινοι έχ τ&ν ΓραφεΕνν
  τ·θ ΈλΕ
  ΕΙΛΟαΟΙΗΣΙΣ
  Ε1βοπ·ι·θντχι λτκντες οί α&το-
  χινητοταΙ τβθ ΝιμεΟ Ηρακλείου
  6τΐ, Βϋνάμιι άπίφίθίωι τοθ δπουρ
  γείβυ Σιδΐ)ρβΙρδμ»ν χ>1 Αύτοχινή
  ταν, Ινεχρίθ»} ή «πβθέτηαις χαί
  μετάταξις τβν έν τφ Νιμφ χυχλε
  φοροδντβν ούΐοχινήτων φορτηγβν,
  λΐω^ορείων λ χαΙ λεαφβρΐίων 6'
  χαΙ Βέβν Βπως β! ένΒιαφερδμενοι
  πρβοίλθωοιν είς την δηιβρεσίαν
  Τροχβ(ίχς Κινή9ε«β(, Ι κ* λάβωσι
  γνβαιν τής βπαφ^σειος τοιώτ-ς, 5-
  ποδαλωοιν έμπρβθέβμβς τάς το
  χον ένστάαεις των, πρές Βέ δ της
  οκμμ·ρφ(οθ| Ικοσΐος, αναλίγως
  τβν διατασοομίνων, Βιβ την χμ·
  χλοφορΐκν τοθ αοτοχινήΐου τοο.
  'Εν'Βρβχλείν ιΐ 12 ΊϊηΜοι* 1937
  ('Εχ τ*)ς Διοικήοιβς
  )
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΔΙ δισ την θβρινήν
  περίοδον είς τό καλύτερον μέρος
  τοθ ΠροσστεΙου "Αγ. Ιωάννου οί
  κία διώροφος μέ ϊξ δωμάτια, μέ ύ
  δραυλικήν καί ηλεκτρικήν έγκατα
  στάσιν καί δία τα κομφδρ καί Λμ'
  πελον συνεχομένην μέ έκλεκτήν ττοι'
  κιλΐαν κληματων. Πληροφορίαι πά
  ρά τοίς κ. κ. Χατζηδάκη, Τσιλίνη
  καί Σία.
  —Τε. ζητήιιατβ &6μι»ν ν«ι
  Μ·ιν·τήτων.
  Ύ«β τίιν κροεδρίαν τβδ βηα&ρ
  χον Άβηναίϋν κ. Πλντβ έιτκν*
  λιίφθη έν Άβηνβΐί Α συνεδρΐααις
  τϋς διινθυνβύβπς έπιτρβπής της
  Ένώοεως των Δήμιιν «αί Κοινο
  τήτεΐν της Έλλάίος, Ή έκιτροπίι
  έπΐλπφβη χ«τ« την συνεδρίασιν
  τκύτην των κυρΐΗτέρνν έκχρεμβν
  ζητημβΤΝν τ&ν δήμνν χά Ι κοινο
  τιΊτΜν, επί τβν οπβίων β« «Ιοανη
  ίό ιΐς τβν οπβορνλν τ&ν Έοωτπ
  ρικ&ν χ. Λουρεντην, ίοτις βα
  προΐδρβύσο ΤΓίί αύρικνί,ς α»νε
  δριάβεΝς
  —Ή προστβσία τβδ η«ιδι·δ.
  Ύκβ τοδ μ. ΔκουρνοΟ τϋ( Πρβ
  νο{«$ κ«1 Ύγιβινϋβ χκτηρτΙοΒιι
  ένκριβέν χ«1 ί»ηο τοθ χ. «τρ«β«
  πουργοδ το «ρόγρβμμ» διά την
  ποβοτασίκν χΐ[{ μητρύτητος *&
  χ&ν ηοιιδΐΜ&ν ηλικιβν χατά τβ
  τρέχον <τβ(. Δι« τούτου βρΐζετκι 2τι τβ κύριον ορνβινον διά την ααιιηβιν τής ώς ότναι έρνασίκς ε! νέ τό Πκτριιιτιχον "Ιδρυμοτ, τβ όιτβΐον δρά) διά τ&ν τμημάτων Ι κιτβΝΝν μητέρκν, υγι&ν βρεφβν, άσθβν&ν παιδίΝν. κροατααΐκς νη πίων, προατασίας μαβατ&ν, κ«ιδι κ&« Ι£οχ&ν, κληροφορι&ν χά Ι χ« ΒοβηνήσΐΜν χοιΐ Λρβσ*ίρ»νίϊς περι θάλψιυς τοϋ νοαοκομβίου Π«ί δόν καίώ; χαΙ δι' «Ιδικ&ν Ικτρπί Όν. Διά τοδ έκτίΧϊαβποβμένβυ κρονα&μμκτοςέιτιβιύχιται ή ίσον το δυνατόν άρτΐΝτίρ* λΐιτουρ γί« τδν ώς ανω τμημάτΜν τοθ •ΙβττρΐΝτιχοΟ Ίδρύμ«τος διά την λνβιτβλκοτέροιν αντιμετώπισιν τ&ν 6η«ρχουα&ν ανα·νκ&ν. —Ή Κατ' (Ιδήοΐις έκ Χ«νί«ν τβ ύ· πουργιΐον θΐχονβμικβν είς «π*ν τποιν έννράφβυ τϊϊς ΓΐνΐΜίίς Διοι χπσΐΝς διά τβ& όηοίου τ& διεβι¬ βάσθη κΐτησις τής κοινότητος Έ λβδντας Μεραμβέλλου, κερΐ έκ- κοιθοΐνς έλώδους εκτάσεως τού πρός άποςΆρκνσιν χ«1 έκιχνμάτϋ σιν. ένίΝρινΐ την εκποίησιν της εκτάσεως ταύτης άντ! τιμήματος δρ 90 000. Τό ποσόν τουτο θίλ«ι Μ«τ«βλη8ή είς μιτρητν Μ*Ι είς πίνη ϊσοτς ίτηαΐκς δόαεις. —Δι' β{ι·η·(ν·υς πράξει,. Είς Χανία 'συν«Αήφθηο«ν οί Έ. Φ. ΠκποιδιροΐΜης χάτοικος Άλι- χικνου διότι έφΐρι μιθ' έβυτβθ τερκατίκν μάχαιιρβιν, £ολ. Π- Βο γικτζέχης έκ Χανίων έηΐ έ£υβρί σα δημοσίου ΰιτπρίτου. Γ««ρ. Κ. Μπικάχης έ{ "Αγ. ΓευργΙου Κε ροιμκιβν ίπΐ άδίκν ίιτιθέσΐι δι' 2 πλου, Ανδρ. ΚοντβρΙνης, Κιινοτ. Μ. ΆφΤβΐΝηί, Χρ, 1. Φιντικάχη( χ«1 Μιχ. Άντ. Άφΐτβκης έκ £φκ Νί»ν επί ζλθ —Τβ δίκαια τβν βιΐβοτρί· Ή Γενιχη Λιοίκηαις δ»β(0«αε πρβ{ τβν χ. Πρόεδρον της Κυβερ νποενς, τόν Ύκουρνον τβν ΟΪ- χονβμΐΝ&ν καί τίιν επιτροπήν με λετης τ&ν σοντά{ϊων ύπομνημχ χκταιτεθέν ύπβ τ&ν βηοοτραιτΗν ά(ΐε«μ«τιχ&ν το& ΝβμβΟ Χοτνίυν τ&ν μα αυμηληρΝοαντΝν 30 έτ&ν συντάξιμον υηηριαίκν. Είς τβ δια β<β«στικβν της ΙνΥΡ«φον ή Γΐνι κη Διοίκησις συνηγορΐϊ υπέρ τ&ν έν τφ υπομνήματι εκτεθειμένον άπβψΐκν. ΛΑΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΗΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. Ύποκαταστήματα κκί ά •ίς τάς κβριβτέρας πόλβις Βος κ·ί «οί Έξ·νβρικο§ ρ Έλλ*- Ταμιευτηριον χαταθέοΐιβ «ν Ιφΐι χαί ίπί πρ·θεβμία. Δάνιιβ Έχτίλειης πάαιις «ύα··», τρακΐζΐΜΐεΐ (ρ Ι 6 έ >
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γοαφεΐα έναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣυ:
  ΠρωΙα Πέμπτης
  14 Ιουλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΖΩΗΡΑ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙίΟΝΟΥΙ
  ΔΙΟΛΟΜΙΤΙιΣΔΙΑΤΟΚΙΝίΖΙΚΟΝ
  ΗΙΔΠΟΝΙΔ ΒΕΟΡΕΙΤΔΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ
  ΤΟΝΔΙΜΙΟΥΡΙΙΙΟΕΝΤΟΝ ΕΟΕΙΣΟΑΙΟΝ
  ΑνΗΚΑΙ 14 Ιουλίου (τού αντ»
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Πα¬
  ρισίων ότι τό παγκόσμιον ενδιαφέρον
  συγκεντρούται αυτήν την στιγμήν είς
  τό Κινεζικόν ζήτημα.
  Είς την εύρωπαϊκήν διπλωματίαν
  σημειοβται ζωηροτάτη κίνησις διά την
  Αποσόβησιν τού χαταστάντος «ιθανωτά·
  τού Σινο-ι-απωνικού πολέμου.
  Ύπαίτιος τού πολέμου θεωρεϊται
  γενικώς ή Ίαπωνία, ήτις αποβλέπει είς
  τό νά εκμεταλλευθή την κατάστασιν τής
  Εύρώπης λόγω τού Ίσπανκοΰ χαί νά
  καταλάβη ολόκληρον την βόρειον Κί·
  Πιδανός ό πόλεμος είς Κίναν.
  Συντριβή των έρυδρών είς Άραγώνα.
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου.—
  Τηλεγραφ(|ματα έκ Λον-
  Βίνου άναψέρουν δτι «ολε
  μικά σκάφη συσσε*ρεύονται
  είς την βόρειον Κίναν. Ή
  μόνη ■ιθανότης «ρδς «α»
  ρΐμνόβισιν τήςγενικεύσεως
  τβν έχθοονοαζιβν μιταξυ
  Κίνας καί Ία«ων(ας θά ή
  το κατά τούς τηλεγραφοθν
  τας "Άγγλους ανταποκρι¬
  τάς ή μισολάβησις τβν
  ξένον δυνάμεων.
  ΟΙ Ια««νικοΙ έμνορικοί
  οί «οί τής Σαγκάης καί τ·ν
  6λλ»ν «όλ,εων τής ΚΙνας Ι-
  λαβον όΒηγίας δ«»ς «ρο·
  βοθν είς τα άναγκαϊα μέ
  τρα διά την εξασφάλισιν
  τής ταχείας ανομακρύνσε-
  ως τέΐν γυναικο«α(Β«·ν έκ
  τ·ν «δλενν τούτ*»ν. Έξ
  άλε,ου τα Ιακωνικά στρα
  τεύματα τα σταθαΐΰοντα
  είς τούς σταατέονας §ξω
  τής διεθνοθς έγκαταστά-
  σε«ς είς το Χόνγκ-ΚιοΟ
  είνε «.τοιμα βιά «8ν ενδε¬
  χόμενον. Τα έν τω λιμένι
  τής Σαγκάης Ιανχννικά «ο
  λεμικά είνε £τοιμα «ρός ά
  ■όνλουν.
  Αγγέλλεται έκ Σαλα-
  μάνκας βτι τα έκαναστα
  τικά στρατεύματα άνέκρου
  σαν τάς έναθέσειο τβν κυ
  βερνηχικεΐν είς τό μέτ·*«ον
  τής Μαδρίτης «ροκελέσαν
  τα είς αϋτά βαρείας άν*·
  λείας. Είς τό μέτρον της
  Άραγώνος καί Ιδίο; είς
  τόν τομέα τοθ 'Αλμναρα·
  σίν οί κυβερνητικαί ά«ε
  κρούσθησαν άφήσαντες έ
  «Ι τοθ «εοίου τής μάχης
  ■ολλούς νικρούς καί τραυ
  ματίας.
  Ή έναναστατική αιρονο
  ρΐα ένέΐβιζ* κθές μεγ*
  λην ·ραστηριότητα. Κατερ
  ρΐφθησαν ό«τώ ερυθρά κα
  ταΐιωκτικά άεροκλάνα καί
  ■έντι βομβαρδιστικά.
  Καθ' ά αγγέλλεται έκ
  Παρισίων οί γαλλικοΐ κύ
  κλοι δέ» φαίνονται Ικανο
  ---*■— έκ τής άγγλικής
  - - ~ ■ εί _ . ____
  κήν επίλυσιν τοθζητήματος
  μή έ««μβάσε«ς. Πάντως
  τονΐζιται δτι τό Αγγλικόν
  σ)|έΒιον «οοώρισται νά ά-
  ■ασχολήσΐ σοβαρβς την
  ένιτροκην μή έκεμβάσΐΜς
  καί νά εξετασθή μετά τής
  δεούσης «ροσοιής.
  ν» ν.
  ΚΥΡΙΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 4 Ιουλίου (τού άντ α
  Αοκριτού μας).— Κατά τηλεγραφήμα
  τα έκ Λονδίνου ό ύπουργός των Ε¬
  ξωτερικών τής Αγγλίας κ. τΗν.εν,
  εδέχθη σήμερον αλληλοδιαδόχως τον
  Γάλλον πρεσβευτήν κ. Κορμπέν, τόν
  Ρώσσον κ. Μάϊακι, τόν Ίταλόν κ
  Γκράντι, τόν Γερμανόν γ όν Ρίμηεν
  τροπ, είς τούς όποίους καί άνεκοί
  νωβε τό νίον Αγγλικόν σχέδιον πε
  ρί άποκλεισμού. Τό σχέδιον τούτο συ
  νεφωνήθη όπως άνανοινωθή 24 ώρας
  προτοΰ συνέλθη ή Επιτραπή μή επεμ¬
  βάσεως είς τα 37 κράτη τα μετέχον·
  τα τού έλέγχου. Τό σχέδιον θά συζη¬
  τηθή είς την επιτροπήν ούοετερότητος
  ή όποία συνέρχεται αυριον Παρα·
  σχευήν καί ώραν 11 π. μ.
  ΝΙΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ
  ΠΑΡΑ ΤΟ ΝΑΒΙιι ΚΑΡΝΕΡΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 4 Ιουλίου (τού άντ*
  ποκριτοΰ μας).— Ραϊιογραφικαί πλη
  οοφορίαι έκ τού έξωτερικού άγγέλλουν
  ότι εις τό μέτωπον τής Μαδρίτης έφθα
  σαν ισχυραί ένισχύσεις των έθνικών. Τό
  επιτελείον των Έθνικών είς άνακοινω·
  θέν αυτού τονίζει ότι Θά *αΊασηάση τας
  γραμμάς των έρυθρών. Δι* αύριον (.σή¬
  μερον) άναμένεται μεγάλη μάχη παρά
  τό Ναβάλ Καρνέρο είς την οποίαν θά
  λάβουν μέρος όλόκληροι αί Οΐαθέσιμοι
  αεροπορικαί δυνάμεις των άντιπάλων
  μερών.
  τοΠρακ απειαει αητιποιηα
  εμαμτιομ τησ αγγλιασ
  Τό δρομολόγιο^τήςάγόνου γραμμης.
  Απάντησις τού άρμοδίου ύπουργείου.
  ^^^^Ε^1^-^
  εΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΦΟΒΟΙ
  ΟΤΙ ΒΙΔΠΟΡΡΙΦΒΗΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΤΗΣ ΑΓΙΑΙ» ΛΙΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ
  ΛΟΓΩ ΤΗΣ ίΗΜΕΙΟΒΕΙΣΗΣ
  ΙΝΤΙΟΕΣΕΟΣιΙΓΑΩΙΙΚΑΙΠΛλΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Λ Ιουλίου (τού 4ντ*
  «οκριτοβ »*«ς). - Τηλεγρ«φημ*τ« έκ
  Βερολίνου Αναφέρων ότι το 'Αγγλς.
  κόν οχέδιον τού έλέγχου εκφράζοντα
  σοβαροΐ φόβοι ότι θ* *πορριφθ«.
  Ή απόρριψις αυτή λέγεται ότι θ«
  προέλθη έξ άφορμής τής σημειωθείσης
  «ντιθέσεως μεταξύ Αγγλίας κ*1 Γαλλί
  άς, τής τελευταίας θεωρούσης υποτιμη
  τικόν δτι ή Αγγλία «νέλαβεν ιδιαιτέραν
  όλως πρωτοβουλίαν εις το 'Ισπανικόν.
  14 Ιουλίου (τ·0 ΒνταποΜριτοΰ
  μ>().— Έ5 άφορμης τού χ»ριαμ·8 τής Π«
  λαιοτίνης είς ού· ·μ·ρ« κρβτη Εβραίων
  Μαί Άραβων, τόΊρακ Ιτάχβη ■ναντ,ιον τή;
  Άγγλ1«ς, «κειλε· δέ άντ(ποιν* ,οίκονομι
  χΒς χαί ΐτολιτιχη. φύοΐΝ. είς περίπτωσιν
  καθ' ήν θα *«εφμ·αθ|} τ· Αγγλικόν σχ·
  οίον.
  ΟΒΑΣΙΑΕΥΣΚΑΡΟΑΟΣΣΥΝΗΝΤΗΒΗ
  ΚΟΕΣ ΜΕΤΑ ]ίΜΒ0Η ΝΤΕΛΜΟΟΣ
  , ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Πά
  ρισίων ότι ό Βασιλεύς τής Ρουμανί·
  άς Κάρολος ηαρεπιοημώ* άπό προ·
  χθές,είς Παρισίους, παρέστη σήμερον
  είς την μεγαλοπρεπή εορτήν επί τή έ·
  «ιετείω τής άλώσεως τής Βαστίλλης.
  Είτα συνηντήθη μετά τού ύπουργοΰ των
  Εξωτερικών κ. * Υβόν Ντελμπος μετά
  τού οποίου καί έσχε συνομιλίαν σχετι
  «ήν μέ τα βιεθνή πράγματα καί τας έν
  τή Κεντρική Εύρώπη πολιτικάς ζυμώ·
  οεις.
  ίΕΒΝΙΚΗΕηΕΤΕΙΟΗΟΝΓΑΑΑΩΚ
  ΟΙΥΟΟ1Ρ[ΟΙΕΙ2]||[1ΑΑΙΚΪΝΙΙΡΕΣ1ΕΙΑΝ
  Λ«ΗΝΛ Ι 14 Ιουλίου (τού «νταποχριτοΰ
  μ«()-»Έκι .& 0ΠΗ·ρι*6 *πετε(ω ιής άλοί-
  ■■ε*, ιής Βκοτΐλλης εί ηεριοβότεροι έκ τβν
  Μ. κ. 'Υη·νργ6ν *αΓώί, καί τα μίλη τ·δ δι
  κλο.μαηχο& οιίματ·( 1κεα*.ε<φ0ιια«ν χον Πριθβιυτι,ν τϋς Γαλλία; καΐ Ο»νΐχ<ρηθα« ■»,·ν Ιερμβ, ΈηΙαη, τ·ν Γ«λ·ν Πρΐ ή Ιηιοκέφ·ιιαε,ν κ·ί ε αι·/»!) μίλη *** Είς απάντησιν τβν δαβν έγεα ψιμεν έν εΙΒική άντβπβκρ'αυ έκ Σητείας έν σχέσει μέ ιήν μι ταδελήν τ·0 ϊρομελβγΐβυ ψ άγίναυ γρβ>μμν](. τέ 'Υφυ«ΐθϋργεΙ
  όν Έμκβριχής ΝαυτιΧαι (τμήμν
  γρβμμβν) μας έκβινοπα!
  αντίγραφον τοθ κάτωθι
  φού βδτοΡ:
  «ΓβνΐΜίιν Διοίκησιν Κρήτης
  Δ)νσιν
  Δκύβυνσιν
  Έν οχέοιι πρίς τό δι" αριθ.
  21118 τ«ίς 14ης ΊουνΕου 1. Ι
  ημέτερον ϊγγρβφβν καί είδιχ&ς Β
  οον &φ*ί& τί ζήτημα τ«]ς μΐταδβ
  λής τ·0 ίοομΐλογΐου τής βγόνου
  γραμμάς ΒιρειΉ Κρήτης—Σ^τϊ!
  «ι ιχομιν ιήν τιμήν νά φέκωμεν
  είς γνίοιν 6μίν ίιι ε&θυς ώς Ιμι
  οθώοβμεν χαχά τ4 ιίλος 'Απριλί
  ου έ. Ι. την έν λέγφ γραμμήν έ
  καλέοαμεν την άνάδυχον άτμο
  κλιΐχν 8η»ς ίρίοη ώ; ημέραν ά
  ναχωρήοινς έκ ΙΙεΐραιβς την Τι
  τάρτι,ν χαί τοθτβ διά νά χαταπλέ)
  άτμίπλοΐον ιίς τςϋ{ λιμένος
  θΐ (Άγ!·υ Νικολάω υ κ«1
  ,) τήν6κτ« ττ}ς Πίμπτης
  την Παρασκευήν άντί τής Κυ
  ρι«χτ]( ίκίτι έηιβαρανονται τα
  ■α«οριύματ« 5ιά ιής λ
  τ,ύξΐ)μίν·ιι τιμολογίου ρφ
  ΤΜτικβν λογφ ι·*5ς Κυριακάς &ρ
  γί«{.
  Ή άνάβοχος ίμβς ΈταιρεΙβ
  ή'.ΐς ΙχτιλεΙ χαιά Τετάρτην δρο
  ιιολίγιον %( γ·ν(μου γονμμΐΐς Ή
  εακλεΐου—Ριθίμ η —-Χχνϊων Ι
  ϊήλιοσι άδυναμ'.αν προεχτάσεως
  ύ
  'Βχτίς 8μ»ς τβν άνβτέβω λό
  τής δρομολογήυιος
  τοθ α)π «Έλατ» τής ατμοπλ&ίχς
  Ι Τίνια χαθ' έ«ίσιην Πίμπτην
  Βιά Χΐνιά, Ρ·θ»μνον, Ή?α<λει·ν ή Βι' ατμοπλοίου τής Άν ών 'Βταιρεικς ή ' ν<1ς Ελλάδος εκτέλεσις Βί·ε'ω/ Λ μίνων Κρήτης 2ΤΝΕΤΡΙΒΗ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ Τ&ΝΕΡΥΘΡ&ΑΜ ΕΙΣΜΑΑΡΙΤΗΜ __ 14 ·Ιουλίου (τού άντ* «οκριτού μ.αθ·— Νυκτερινα τ^εγρα· φηματα τού ηρακτορείου Χαβάς βεβχι ούν ότι ή άντεπίθεσις είς Μαδρίτην των έρυθρών συνετρίβη όλοσχερώς. Αί μεταοοθείσαι δέ περΐ των έν γένει μα· μ·ν διι5τι τέ έχχιλοθν την γίνΐμον γραμμήν άτμίηλοιον της είνε ά νοιγχαΐβν νά εδρίοχΐτβι είς Πιι ρα Λ τήνηρβΐιν τβθ Σχίδάτου 8 κως συνεχίση α&Θ^μιρόν Βρομολβ γιον Βιά Πάτρας, ,Κίρχιιραν, 'Α γΐους 40 χαί Β'ΐνΒήιιβν ίπόθεν έ πιθίρέφον την Τιρτάτ.ΐ)ν οιινιχΐζη αύθΐ]μιεόν Βιά Κ.ή^ην χά! χαθι ξ^ς. ΟΟγοι £1* δκάρχιι ηεριθά ριβν χεόνου Βιά την εκτέλεσιν ιβν προαεγν(αε«ν τ&ν άγίνιον λΐμΐννν μΐχρι Σητεί»(·, ου?ε ιίνε δυνατές «ίλλος συνΒυαομρι» &«ι<* οββαρΐθ άντιχτύηβυ είς την ίμπορευμαίΐ >ήν κίνησιν μετοξϋ τ6εν λΐμένων
  Κιήιΐ](, 'Αγίιον Σχράντη χαί Β ην
  ! \ Ήραχλ,Ιοϋ Βιά Πει
  ρα.β τεύθ' 8π.ρ άκαγοριύιηι υπό
  «Ο Νίμβϋ 6 059
  έλασις των έθνικών στρατευμάτων είς
  Βισκά'ίαν αυνεχίζεται άπροσκόητως, έ·
  ηαινεΐιαι δέ ή παράδοσις τού Σαντάν
  Ι* Πειραιβς είνε
  -------._, έξ αοΐοα τοθ Νίμοϋ
  6.059 χκθ' δσον τ&οχι α( λοιπαί
  ημέραι τής έβδ«μά!β(, έκτΐς τής
  Τιχάρτης, έχουσι σ,ιμπληραθ)
  Βιά δρομολογ'ωι» έ«τελοιιμίνω< πκρ' ίλλβν αιμοπλοίβν. Ό έκΐ τής Έμπιριχής Νχυτι λΕας θριιποιιργίς, Δ· ΡΒΔΙΑΔΗ£». ΤΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΝ Διά οήμερ·ν εκλήθη είς αυνε ΒρΕασιν τέ Διαιχητιχόν Σνμββδλι όν ««0 Ταμείίυ Έλοιΐας. Είς την σιινεΒρΙαοιν θά ληφθοθν αποφϊσεΐς σχετικαί μέ την συνέχισιν είς Β σας περιφερείας χρΐνεται έπϊναγ χες τβν έργασιβν Βιαβρ·χής χαί καταπολεμήσεως τ·0 Βακβυ. Η ΙΥΓΚ0Μ1ΑΗ ΚΑΠΝΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΠΙΡΑΓΩΓΟΥΣ Ή ένταθθα ύπηοεσΐα Έφο ρΐας ΚστινοΟ απηύθυνε πρός τούς Προέορους των Κοινοτή των τοθ νομοθ εγκύκλιον βιά τής οποίας άπαγορεύίταΐ ή συλλογή καί ή άγοραπωλησΐα των κβτω τής πρωτομάννας Φύλλων καπνοθ κοινώς καλου μένων πατοφύλλων ή ντιπιών, ώς καί των φύλλων οευτβρας αοτήσΐως. Δα τί|ς έγχυκλΐ ου παρεχονται έπίσης οδηγίαι πρός τούς καπνοπαραγωγούς βσον άφο^ς) την καλήν άπο ζήρανσιν και τόν διαχωρισμόν τον φύλλων τοθ Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ «. ΥΠΟΥΡΓβΥ ΕΙΣ ΧΙΝΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔ1ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΙΥ ΙΥΝΟΙΚΙΙΜΟΥ Έγκριθέντα παρά τής άρ μοοΐας υπηρεσίας ττ]ς Γβνικής Δ οιχήθίως Κρήτης βιεβιβα σθησαν είς την έντοθθα Ν) υπηρεσίαν δια τα περαιτέρω τα σχεοιαγράμ ματα τής ανεγέρσεως των ο[ ημάτω» τοθ νέου Συνοικι. σμοθ ιίς «Πατέλλβς». Ή Οημο' προ σία τοθ Ιργου ωρίσθη ως γνωστόν διά την 31 τρέχοντος. ΤΑ ΙΜΠΟΡΙΚΑ Ζ Η Τ2_Μ_Α Τ Α Χθές το εσπέρας εκλήθη σαν είς συνεδρίασιν επί διαφσ ρων τρεχούσης φύσεως έμπο ρικον ζητημάτων τα μίλη τοθ Δ θικητιΐοθ ΣυμβουλΙου τοθ Έμνορικοθ καί Β.ομηχανικοθ Την 9ην πρωϊνήν τής χθές ανεχώρησεν εντέυθεν επισιρέ Φων είς Χιν'α μβτα της κυρ( άς τού ό ύπουργος Γβν. Διοι κητής Κρήτης κ. Μπότης Σψσ κιανάκης. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΣ ΥΠΙ ΑΓΡΟΚΛΕΠΤΟΥ Ό &νρο«ύοξ τής τιε^ιψβ- ρεΐας Καβρογωρΐθυ "Ιω. Άλα τζβς συλλσβώ; χθές την πρω Τ ΐν έπ' αύτοφώρω ίνα άγρο χλέπτην επεχείρησα να των με ταΤέρη ένταθθα Οπως τόν πά ραοώση. είς τας αρμοδίας άρ χάς. Καθ' οδόν 6 κακοποιας κατώρθωσε νά άπαλλαγβ των χειρών τοθ αγροφύλακος ά^λ' Λντι^ηφθίΐς οη οέν ήτο τδ<ο λος ή διαφύγη τού ή/βιρε μί¬ αν άξΐνην την όαοίαν ίφερε μβτ' σύτοθ καί έτραυμβτισβ δι" Γ*ιής σοβαρώς «Ις την «ε φαλήν τόν άγροφΰλακα. Μϊ τα την πράξιν τού (διός ε¬ τράπη είς φυγήν. Τό ΘΟμα πά ρέλοβεν αργότερον ούτοκΐνη τον διβρχόμενον εκείθεν καί χά μετέφερεν αΐμόφυρΐον είς την Πολυχλινικήν. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΟΝ Σήμερον θχ σανέλθη τό κρβτον είς το Έμπορεδιομηχανιχον "Επι μελητήριον ή 'Κπιτροπή άνκχκτ» ν·μ*ν πρακειμένβυ νά άσχοληθή μέ Βιάφβρα ζηιήματα ιής ά;μο ϊιόχηΐός της. Η ΘΚΡΜΟΚΡΑΕΙΑ Κατ' ανακοίνωσιν τοθ Με τεωρολογικοθ Σταθμοθ ή χθε σινή θερμοκρασΐα τής 8ης ώ¬ ρας ήτο 25.3 της θε 14η; ώ ρας 27,3 Ή Θερμοκρασία προβλεπεται διά σήμερον βτι Κατα την προχθεσινήν τού συνεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμβούλιον απεφάσισε την έ πιβολήν κατά τώ τρέχον οΐκο νομιχδν | τος τοθ τέλσυς 10 ο) ι ίπΐ των άκαθορίστων λοναρια αμων των ς,βνοοοχεΐων Ο π νού πολυτελείας. Ε(ς την Ιδίαν συνεδρίασιν έπε«υοώθη τώ προ σχέδιον έκπονήσεως μελέ της κατασκευάς όπονόμων. Ή συνβ&ρΐασις θά έσυνεχΐζετο κα( χθές. Ο ΕΟΡΤΑΖΜΟΖ ΤΗΣ 4ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Πληοοφοροόμϊθα 8π κατηρ τΐσθη ώς εξής ή έκιτροπή διά τόν έΐρτασμόν της 4η; Αύγοό. ότου έ* Ρ^θόμνΓ]: Τίτος Πετυ, χάχης, Γγ η/. Δανδολος Ιατρός Γβώργ. Χχμαράκης βμτορος Ν < Δ">σ*αλά*ης έπαγγελμα
  τΐας, Ν κ. Παπαδάκης έργά
  ιη:, Δηα. Μτεμτιης παλαιάς
  πολεμισιής, Δημ. Χαλκιαδά
  κης Ιατρός, Στυλ Μΐρκιανός
  βκηγόρος καί Αύγερινός.
  ΑΙ ΠΑΙ&'ΚΙΙ ΕΞΙΧΙΙ
  Ε(ς Ρ-θυμνον ήιχισαν άπό
  τής προχθές λειτουργοθσαι
  είς την όριοθίΐσαν τοποθεσ!
  αν ο( παιβικαί έζοχαΙ υπό την
  διεύθυνσιν τοθ διδασκάλου κ.
  Σπύρ. Παπαδάκη. ^
  Β-ΑΓΩΓΗ -ΤΑΦΥΛΟΝ
  Ί«ί τής άτμοκλβΐχής έιαιρεΕ
  άς €'Η 'Κλληνιχή» έ«βυλ·Βΐ|σκν
  τέσσαρα άτμίκλοια ψιγεΐκ, μέγα
  λης ταχύτης, τα δκ«1χ θά χρ-
  οιμοκοιηθβθν Βιά την μεταφοράν
  νωπβν οτΛ»κ/ιο/1χ 2>όρντ,ς χαί
  'Κλλάδβςείς Λονδίνον χ«ΐ Άμ
  χατβ τ«»(
  Ο ΣΤΩΑΟΣ ΤΩΝ ΕΠ4Η4ΣΤΑΤ0Η
  ΣΥΓΚΕΗΤΡ0ΗΕΤ4Ι ΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων) άναφέρουν ότι πολλ« έξω·
  πλισμένα βκάφη των έθνικών, Βύο Ματα.
  Βρομικά καί τίνα ύποβρύχια εύρισκον
  ται είς την Ίβιθα των Βαλεαρίδων.
  Θεωρείται ώς έκ τούτου βέβαιον ότι
  θά ενεργηθή νέος βομβαρδισμός έναν
  τίον της Βαλενθίας καί γενικώς των
  ΙηΙ τής Μΐσογείου λιμένων των έρυ·
  θρών.
  ΔΗΛίϊΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΠ.ΝΟΣ
  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΗ
  ΑΦΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τβζ «νταποκοιτοΰ
  μ«ς).—Έκ Ίέπ· αγγέλλεται (τι β ύκ·»ρ
  γος τβν Έ{«τ«οικβν προέβη ιίς δηλοίοεις
  επί τοδ Κινκζοϊκπωνικοϋ. Ό Ιάπων ύιχουρ
  γ·ς ετόνισεν ίτι ή Ίαπννία «ποβλέκει ιίς
  τί·ν περιφραύροα.ν άκλθς τβν βυμφΐροντων
  της «ν Κίνα ΊβχυρΙβΒα έπ(«ης ότι οί Κινέ
  ζοι ύπήκονΐες είς ,έν·$ έπιδράσΐις δημιονρ
  γβθν Διαρκβς έπειοοδια είς β«ρος ,τβν ΐν
  ΕΙνα Ίβπώνων ύκηκοων.
  Ο ΜΙΑΧΑΝ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ
  -Γ ΥΠΕΡΦΑΛΑΓΠΣΕΡΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τοΰ άντα·
  ποκριτού μας).—Οί στρατιωτιχοί κριτι·
  κοΐ των ευρωπα-ι-Μών εφημερίδων ιο·
  νίζουν ότι ό στρα,τηγός Λΐι,άχαν Ιπαιξε
  το τελευταίον άτού πρό τής Μα.*βρί·
  της καί ότι είναι ήδη πιθανώτατον ν»
  υπερφαλαγγισθή από τ» έθνικά τμήμα
  τα τα κατερχόμενα ήδη έκ Βορρα έ
  ναιντίον τού. «Έν γένει ή επίθεσις τού
  -Ιι*χαν κρίνεται ως άποτυνούσα έξ ο
  λοκλήρου.
  , ΕΡΧΙΡΤ;
  ΑΦΗΝΑΙ 14 Ίουλί.υ (τ·0 άνταηοκριτοθ
  *ρΐώ»«ί διά την ανεύρεσιν της ές.φ.νιοβεί
  βΠί άεροηορου Λμ,λίεις ΈρΧ«ρΤ έληφΐη
  •«ν σήμερον πχρα.χου Ά8ην·ι·Γ·0 Πρακτο
  Ρΐί·« πληροφορίαι καθ' Α{ «| Η»?α>*ητη
  τβν «ολεμ,κβν πλβίων τα οποΐα β»νιχΐς·»ν
  τί, Ιριύνβί χαί ·| ηιλ·τ.ι τβν «ερ·πλ*ν..ν
  ϊ **·!" ^ί"Λ§λυΒηβ"ν ηΡ*6 χ·νβ«·η·ν
  «ν·»·ρ«ν πρός Τ4$ «ρ,ΐβτβμ<ν«β *$*ίΑΤ* **"1>«·ν τβν ηρ·ο)α··ι
  3 ν
  $ ρ
  τβν