94532

Αριθμός τεύχους

4615

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

16/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοα
  •Ίησία Κίροι 3
  «ξάμηνος β
  Άμερι^Γ,ς
  ίτησία δολ. 15
  •ξάμηνος > · 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 8
  ΠΑΡΑ.ΚΕΥΗ
  16
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΫΠΟΓΡΛΦΕΙΑ
  ΟΒΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΠεΙΙίΣ ΙΤΐΤιΚΤΙ. ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣί ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ (|ΟΝ
  ΑΡΙΘΗ. ΦΥΔΔΟΥ 4615
  ΙΠΡΟΣΤΙΣΙΑ ΤΗΣ Η1ΤΡΟΤΗΤΟΣ
  ΙΑΙ ΤΙΣ ΒΡΕΦΙΚΙΣ ΗΑΙΚΙΑΣ
  Είς τίς 'ΑβηνβϊΜβις αυνβ
  δέλφους Ιδημ·αιΐύΒηακν β-
  ναλυτιχαί ΑναΜθΐνοίσεις τοϋ
  υπουργείον τϋς Προνοίας
  •χιτικαΐ μβ την κυβερνήτι
  «ι)ν μίριμναν διά την μήτε
  ρκ καΙ τα ηκιδί. Άη· χά;
  Βνακοινιίσεις δέ κύ τας κ«τ«
  φκίνΐται πασην προσοχήν
  καί ποσ-ν ενδιαφέρον ίκδη
  λώνΐι τ· σημερινον Κρατας
  πρός προστασίαν χϋς μΐι*ρο
  τητοί χαί τας βρΐνικί|( ιλι
  κίας. Έφρσντιβε νβ Ιδρόαρ
  είς πλείστας πόλεις καιδι
  κου; χ·ί βρεφοκομιχού; αταθ
  μοιί(. 'ΑντιτραχωματΐΗβ 1
  ατρΐΐ». Σννΐργκΐκ έμβολιν
  αμ·0 χατβ τής εύλβγια;,
  ΑΒίδ ί λ
  δΐφββρίτιδος χαί τβν αλλων
  βαΒκνκιβν πού πρβσβέλλουν
  Τκ πβιδιβ. Έγενίχιυαε τάς
  καιδικας εποχάς χαί τ«( χά
  τετοκηνώβκις. "Ελαβε μέτρβ
  προοταοίας τβν ητωχβν έργβ
  ζομένων μητέρων κβί Επρα
  {•ν (τι Ιξαρτάτβ έκ τβν δ»
  νέμΐων τοδ κρατικόν πρβϋ
  πολογιαμοϋ ιίς τβ κΐνβλβι
  •ν βύτέ. "Ηδη δέ ύπβαχεται
  νβ χορηγήβθ χαί δια τα ΐο-
  χομενον Ε τος ογδοήκοντα β
  κορη έκβταμμύρια δραχμβν
  διά την οργάνωσιν τδς προ·
  ■τασίας της μητρβτητβς καί
  τ8ί βρεφιχβς ηλιχΑας.
  Τα παρκχομενα στοιχιΐα
  χά) η διδομίνη βεβαίωοις πε
  ρ· τΙ,ί χορηγήσεως τβν νέ
  ών πιβτωοεων 5ημιουργο0ν
  τα κΐαβημ· τϋ( Ιχανοκβιήα*
  εις καί γεννοδν την έλπ.δβ
  δι' Ινα καλύτερον μάλλον
  Τίς •ϋλής^ενϊναι'οβ έ£«ιρβ·
  τικβς ευχάριστον ίτι ευρέθη
  κυβέρνησις βντιλαμβανομέ
  νη πληρως την σημκβίαν
  την οποίαν Ιχΐι η πρββτα-
  αΐεα τής πτωχάς μητέρας καί
  τοδ βρέφους της
  Είς την Έλλκδα δυστυχβς
  μέχρι κροχαές «κάμη, δέν δ
  πϋρχΐ καμμία όργβνωμέ*
  νη ύαηρεσΐβ περιθάλψεως
  *αί προοτασίας τού πβιοιοδ
  Είς καμμίαν σχκδαν πόλιν
  πλήν τος πρωτευούσης—χαί
  (κιΐ χάρις είς την γινναιοδω
  ρίαν τής χυοίας "Ελΐνας Βενι
  ζέλου καί ίχι χάρις ΐίς το
  Κρβτος — δίν ύπήρχΐ Ινα
  μαικυτήριον κου να δέχΐται
  δωρεάιν τίς «πορους έπιτί
  κους. Καί αί γυναΐχ&ς τοδ
  λειοδ έμενον χωρις Ιατρικην
  βοήθειαν μεσα ιίς δωματι
  άνθυγιΐιναι χαί «ήλι« χαί
  πολλάκις κπέθνηαχαν έκ μο-
  λύνοεως καί έπιλοχίου πνρκ-
  τοθ.
  'ΕκΙοης ι·ς καμμίαν αχκ·
  δόν πόλιν βκν ύπηρχ*ν Ι
  νας βρεφοκομικός ατειθμοΓ,
  ϊνεις ηειιδιχός χήπος, Ινα &·
  ■υλον τέλος πάντων είς τό
  οποίον νά εΙμπορή νά αφή¬
  νη η πτωχη μητέρκ τό π«ι
  δ( της κ«τει τάς ωρατς πού ή¬
  το ύποχρεωμένη νιι έργάζΐ
  τ«ι ιίς το έργοστάαιον ή
  ιίς [οίεινδήποτκ έπιχκίρηβιν
  δικ νΒ κερδίζη τ« πρός τα
  ζήν βπ«ρβ(τητ«· Κ«ί ίτβι ΐΐ
  τι «νηνβ το βρΐφος της ιίς
  το χαμοαπιτά τηί, κΐτ» το *γ
  κατέλειπκ να κυλΐιτε» ιίς
  την λααπην χον χιιμβνα
  κ«ι ιίςτηνοχένην τοδ δρέ
  μ·ιι το καλοχαίρι, χνρΐς ηι
  ρίβαλψιν, χωρίς έπίβλιψιν
  καί ηροοταβίαν, ιΐτΐ τ· Ι
  παιρνε μκζ{ της ιΐς την «ρ
  γασίαν έφέβον της το επί
  τρεπεν έ ιργο&οτη;. Υπο
  τάς συνθήκας δ* αύτάς τβ
  πειιδιιΐ ώς ήτο έπομκνον δέν
  ήδύνειντβ ν' άναπτυχθοδν
  χανονικβς καί φυαιολογι-
  κβς. "Εμΐνον κειχκκτιχ·, ά
  νειιμικβί. προαιβίλλοντο ιό
  κ«λνς υπο τΒν διαφόρων εί
  •Ιΐνιιβν, έμ«ρβίνοντο κ«ί
  έπΙβΙνηαΜον ·1| Τ«|ν μΐγ·
  λυτίρβν βνβλαγίβν των.
  Κβί Ιτσι ή χώρβ μβς Μβ
  τήντπβε νβ πνραυβιβζα την
  μκγαλυτΐρβν θνηαιμέτητα
  τής κβιδιχής ήλιχ(«;, κβθ'
  όλην την Εύοώηην!.. Γβγσ
  νός πού Β· ή τ· αύτα χαί μο
  ν·ν κο«ετόν διβ νβ μάς &
  πβλΐίψη «πά τ·ν χβτβλ·γ·ν
  Τ&ν π#λιτιβμένων κρ«τβν
  κβί νβ μάς βμβ«λα είς σ·β*
  ρβς βνηβοχ.ας ώ: πς·ς τα
  μέλλον κβί την εξέλιξιν
  λή μβς
  ς μς
  'Λλλ' ΐύτ»χθ(, «πβ τινος
  ήαχιοε νβ ίχδηλύνκτνι χ«ί
  είς την χώδβν μ«ς ίνδιβφέ
  ραν χ«ί ατοργη ** μέρους
  τβδ Κίίτβυς προ; την μη:έ
  ρα χαί τό παιδί. Κβί τέ 4ν
  διβφέρον κύια κιστεύβμεν
  ο τ» 8' βπαχρνβϊβλλΜθθι) είς
  πλήρη οργβννοιν της πρ·
  βτβαίας τή, μητρστητος κ*ί
  τής βρκφικής ηλιχίας. Πρός
  τούτο αλλωστε δίν χρκΐάζσν
  τ δ ϋ ί
  ται οδτί α
  χρζ
  ουΓί κ«ί μκ
  Χ
  , Γί ί μκ
  λέται μβκρ·χρ<νι·ι. Χρειά ζαντβι μονον χρήμκτα Χρΐιβζϊτβ» προ παιντας θέλη αίς κβί βχθεΐκ κβτβνάηβις της τεραστίας (9νικής σημ* ο>«ς τοδ ζητήμβτος. Χρβιάζ»
  ται νβ κβτβν·ήα*)μεν χβλ&ς
  ολ·ι ·)τι η ηρ·βτ«σ(β τής
  πτΜχής μητέρα; κ«Ι τ·δ βρέ
  φονς τη; δέν ύπκγαρεύεται
  έκ λόγων φιλανΒρΜΠίας χκί
  χοινωνιχής βλληλκγγύη; μ·
  νόν, άλλκ χβί έχ λόγων—
  κυρ(νς ίζ αύ:βν—ί9νιχ9ς β
  νβγκης κβί αχαιτιμάτητος
  £νιατι βφοβον δέν θβ προστβ
  τέύβώμεν την μητέρβ κβί τό
  παιδ', άχι μ·ναν δβν 8' έη·
  κην, εύρωοτίαν ίχννούς δι«
  μκν«λας δημουογ(α;, όχι μο
  νόν δέν θβ επιτύχωμεν «δ
  δπβιν τοδ πληθρσμβθ αας χ«ί
  δβν Ββ γίνωμβν πβτέ μβν*
  λος κβί ύ*βλβγ(αιμ*ς λαος
  άλλά κκί θβ έλατούμχθκ ου
  νκχβς χβί θβ παραχμάζωμεν
  καί χβποτβθχ φθκσωμβν,ΐχι
  παλυίργκ,εΐς τόν έκφυλιβμόν
  καί την οριστικήν βηβούν
  θέσιν. Κβί φυαιχβ δέν είμπο
  ροΰμκν νβ πβρβακ·υβα»μΐν
  μίνοι μ»ς την εθνικήν «ύϊβ
  κτονΚβν μας.
  Δένΐχομβν λοιπόν σήμερον
  πβρβ ν' βκολουΒήαωμβν βϊς
  το κεφάλαιον χϋς προβτνιί
  «5 τής μητράτητος το π«ρβ
  δειγμα τβν προηγμένων χρβ
  Τβν. Ν* ίδρύυωαεν χαί ή
  μκΐς πβντοδ είς όλας τάς πβ
  λβ«ς χβί τβ έπαρχιβκβ χέν-
  τρ« Μκιευτήρικ διά τας απο
  ρους επιτόκου;, βταθμούς χβί
  χήπβυς χ«ί αβιιλα δια τβ πβι
  διβ τβν εργαζομένων γβνβι
  χβν. Ίντρβΐβ χβί π«ιδικά νο
  νας σι>μπ·λΙτ.ΐ)ς π«ύ Ιηχιξε χά-
  ποιον ρόλον μέαχ οΐίς βνοιμνή-
  οιις χαί τίς ιξελΐξκς ούϊές.
  Τό εΓπι γι* 8ιχ·9 τού; "Ιοως
  ν&ί, Ιιως δχι. Έν η&υ·% πΐρικτώ-
  αιι δίκαιον εΝαι να άποδϊίω'ται,
  εκιχαΕρος μ! την Ι/αρξιν τβθ
  οΐοφυλιμπορΕοΐί, αί ίέβυθίΐ τιμ»1
  είς τοδς Ιξι ψ «ακντβς τέ πρβΐίν.
  Σίδ χε·ίλ«ιο δλλως τε «δι· ρί·
  λον παΕζιι χ»1 δ τιλιιιτσΪ3ς
  £μκελουργος τ*]ς Κβή'-ς. 'Υλ£ρ
  χοκν μ{α> οτοϊς ·>ομΐ9ΐου( χκΐ
  πολλαί άνώνυμοι <ή"ιο)ΐς τής πά γγ^ζ»: "Απί Κν— ταπΐινα άμπε λάχι χαί μέ γλίοχρβ οί«·νομιχ) μεαα Ιΐα3«ν σταφδλι-θαθιιαι. Καί γιά να ξανΛθομηΒοΟμΐ τον Είς τίς έκιοΐολίς τού πρίς τόν Πο»τοψϊλτ»}ν ηνίζει 8«ι μΐ 1<β»ν τί« ίλο τίπατβ νά *■ πιδιικνύη ιίς τού; ξίνους ί< σχί σιι μέ τας Ελληνικάς παΐριωπ χ»ς χΐ! χοινβνιχΐς πρβίδους—Ι- πιδιΐ«νυι αιαφδλια χά Ι οθκα! Τώ ρα τδ Κρητιχί οταφδλι βυμδαίνιι αυνήθως να έκιδεικνΰιται άπβ τους Ιίιους τους ξίνβυς ώς τό 'Κλ λ-νικβν κρβΐΐν τα βυνοφκαμένον άκριδβς μέ χάθι τοπιχή' πρόο Βον μ^ έξοιιρουμινης οδτε ττ]ς κοινωνικάς, ιυτΐ ιής πατριατ[χτ}(1 'Αρ«ιΙ ΙννοιΙτα: να &πίρχΐ| π«ν τβθ ή ι&3υνιιδΐ)οΙα χ«1 το οδοί») ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΟΙΟΤΙΤΑ ΤΩΝ ΕΕΑΓΟΜΕΚΩΙΣΤΑΦΙΑΟΝ σοκομεΐ>. Νί κβθιερωθή καί
  β5β ή χορήνηβις 4δΐιβν μετ",
  βηβδβχβν είς τας επιτόκους
  προ κβί μ ι τα τέν τβχετον.
  Νβ στρβφδ τΐλβς ηνντνν ·
  λη η ατβργη χ*ί η μίριμν*
  τοδ Κρίτβυί, τβν Δή μ» ν,
  τβν χβινβΓήτ4>ν κβί τάς κβι·
  νωνίβς πρ*ς την μητέρβ κβί
  τέ παιδί. Γβΐβ θα δημιουργή
  θοδν πολίται «ΰρωστβι χβί
  δυνατοί. Τ4γ· 8« γίνωμεν
  λ«·ς μκγβλβς χ«ί Ιβχυρές> ί·
  κβνές να δημιουργήση κβί
  μεγάλον χβί λαμπρόν πολι]
  τ< αμάν. Ι Σήμερον ή κυβ£ρνηο<ς «Ρ· απαθΐΐ νβ θέση τας βκβεις μ»άς τοιαύτης πολιτιχής. "Ας ί βά ς ς συνεχίση την της· Κα· ημείς βή ς ς προσαββειάν (λβι &ς την ς ημς ς τη βοηθήσωμεν. Ή μέθιμνα ύ· έ & ί «έρ τ&ί ,μ«ΐτίβ«ί χ«4 *«& π_ διοδ σημχίνει μέριμναν χαί ενδιαφέρον ύηίρ τοδ ίθνους χτήβωμεν ποτβ πολίτας μέ ύαέρ τής οι«ΐ»ν(σΐως χ«ί τής σωματικήν χβί φρονηματι μεγβλουργίας τής ΟΠΩΣ ΔΙλΒΜΝΕΙ Η ΖΩΗ ΑΜΠΕΛΑΓΑΒΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑΓΑΘΙΑΙ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΑΦΥΛΙ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΔ Άρχή λοιπδν χρβνΐ3(, &* έπιτρέπετβι έδβ δ δ- ρο(: Τα Κρητιχά βτχφαλια—λΙ αμπελαγαθίαι τοθ Κορζτ;—δεν φι- γουράροαν άτλβς ώς ίξαίαια χαΐ ζβντανά... νατυρ μδρτ. Κάνουν χαί τοΰς άλλους νΐ φ:γουράρ)υ! .. Κινοθν χδαμον χχΐ χίσμ·ν. —'Αρχιοε τδ αταφύλι· 2?χιοε'τδπου αρχΐζΐΐ ' ζ»ή μ»ί·. Ιλιγι προχθές μιά,ΓΕνεται ζβή φ Ι... ηλη?οφορίαν βυχή· μβθ Ι Ινα; ταξιιδίώΐΐβο. Τα Κρτ; τικα οταφύλια οτά Νίρδη^ιχβ φΐόρϊ—-τί αποκάλιφ (| Άλλά χαί ς ζ) απβλύιω; άπο | φ!αν ΐτ,ς ]ς την άττέ Ή λαίχ^ αφελεία είνε βυχνχ γεματΐ) οτοχαομβΰς. Κίπ μποριΐ νά λεχθ|, Ιτοι οτά πεταχτέ, χβρΐς νά τί προσίξη χανεΐς—ίλλως τε τί μπο»ι! νά προσίξη χανεΐς μέαχ αι* πολυα'σχολον χαί θορυββδες μι8; αταφιιλαΠ9θ?)χΐ]'; Κ*Ι ίμως τδ χάιι αδΐό είνε πολυτιμίτατον. Ιί&', ΒΙδει δλίχλτ}5Τ) την ίλίχλΐ)ρη την εί ίνα ι«]ς αΐιγμτ]ς. Γ6?» «πό τους τροφκνκύς 66· τρος ΪΙν χβριύΐυν μόνον Σίτυροι χαί 2ιιλτ]νοΙ χκτά τ^ν έχδοχή* τοθ κβ[~τα9 τής αρχαιότητος. Χο· ριύει ν) ζ»ή .. Οί πάντες χινοθν ταί. ΆαχιιΊαι τβ πνεθμα τ«]ς Ορά αΐα>ς. Βίζιται χάτω τ) έφευρετιχδ
  της... Έ αΐαθητιχή χχΐ ή ν»ιχο-
  ί άλ '
  έπΐοκς ή μεθοδιχίΐητ,
  κή τάξις, δ ρυθμδς.
  —Πβρβγωγή χαί σύγχρονον
  πνεθμα είκε χίποιος.
  δέ» ιΐκεν ίδιχον. Ό ρί-
  χθος τβθ μο-ε? δίδει έδβ την χά-
  τεδθυνοιν; Άπέ τδ αϋτοχίνητβν θά
  γίνη ή διαχομιδη τ«]ς ξ«νθτ]ς ρδ
  γας. Είς τδ αΰτβχΕνητον θά έπα
  »τ«θ$ ώς εΐδβς Ιιβιμον διά
  την Ιξαγαγήν πρές 6ορρα< χά Ι νδ τβν. "Βνας φουτουριστής θά μπε ρβθσε νά οχαρώση Ινα θαυμάσιον ιάγραμμα μ έ θέμα τδ Κρητιχδ σχαφύλι πιΰ χαταχτβ τδν χδομβν μέ Βλα τα ούγχρονα μέοχ συγκοι έκ! ποδέιΐ διτρΐνβ ίνίς διεθνοθς 61 βλιοπβλείβυ τβν 'Αθηνβν άνεχάλιι ψι ϊ*χ Σ<ανδιναυϊ<όν περιοδικόν. Φ.ΐνταοθη'τΐ την Ιχπληξί μου 8- φΗλλβμετρώντάς τβ εΙΒα κ··ι τί θέαις θυζητήβεως άπορρέβυοα ενήμερον οο Ή ζ«ή τοθ το οταφύλΐ. ι—■χαί βί χονβμιχή φυσιχα—μέούτέ χχΐ μδ νόν. ΜπαρίΙ νά η$ χαν(Ε(, χαιρΐς νά δηερδχλι τα πραγμχτα, Βτι χά Ι γεωγβαφιχβς δχίμη ή Κρή φάλι. ΔΕ φς μ) ή ρή άποχτδ βυθιιπβρξΐαν με τί σία Ιχουν τα ανέχδιτά τους. 'Δρχ'ζουν δλίπιΐε νά Βια μβρφώνονται £π& χάπειο σημείον. Κϊί τό οημιΐον αύτδ, χαταν^ έ- νίοτε ενδιαφέρον— αχριβ§ς 6π«ς %λΙ ή π;όοδ·ς αυτή χ»Β' ή Έξ ίϊλλβυ τί οημιΐον έχεΐνο σΐμιύει Βιά νά χαταδειχθ^ τβ οη μερινον <αΙ μελλοντιχον μίγεθος %ί προδΒου. θ4μ·σμοίΕ το Εατερΐχί Μιϊϊ&π Βταν ή Ιξ«γ»γη σταφΐΑιοΟ ιδρί αχετο είς τα σπάργανα χεν Βλως διόλου: "Ολη ) φ οις ή» ζήτημα φων^Γ,! ΜιχρβΙ ί άλ ή ήημ φ^, χαί μεγάλοι μβναβοπα.δες έκεΒ<( χνκον έδβ τα φονητιχά—χ»1 ν ά ποτ«ϊ τα χαθαρβς μβυσιχά χαί ποι τ,ΤΕχα τους —χαρΕσμκτα: Τό ροζακΐ τσ' Αρχάνας εΤν' ή χαρα τσΐ μάννας Πράγματι ήταν ή χ»ρα χάθε μάννας πςυ είχε πβλλα πΐιΒιά··. Άλλβ χαί ή χαρα χάθε βΐχογενει άρχου που τό ιυ)ΐσ« τδτι ιθθη- νδ χαί έχλεχτδ. ΤΕ έβήμχιναν ί¬ μως Βλχ αυτί; Τέ οταβύλι ώς πλουτβπαραγβγΐχδς βταθμδς, ώς μερφη τοπιχτ]ς προδΒβυ χαί τοπι χ*)ς ευγενιΕας μ έ χαραχττ)ρχ χο· ομοπολιτικδν, ήΐο άκδμη χάτι τε χά Ι τέ βχατανέητον. β. πρβτεργάται --χαί ίημιβυργο'—*.*){ φήμης τοθ Ι«ύνβι|ιν Ι- Άκό κοοχΡές ήρχισεν ή χο πή καί ή έξανωγή των σταφυ λφν μας είς Ευρώπην. Μβτ' ό VI νας Βέ ημέρας πρδκειται; νά γενικευθή ή έζαγωγή τό σον ι[ς την Ευρώπην βαον κοΐ είς τή» Αϊνυτηον. Πόσην σημασίαν ε^ει δια τον τόπον μος ή οΰξησις των (ίξαγωγθν των σταφυλΔν καί ή βιάθβσίς τον ιίς 1<ανοκοιητιχάς τιμάς εχομεν κα[ άλλοτε τονΐσιι κατ' επανάληψιν. Δβν κρόκει ται έκομένως νά έκτσθΛαεν κσ( σήμερον 4*1 τοθ ζητήμα τος τούτου. ΟΟΐε καί θβ 6μι λήσωμβν διά τό ζήτημα των κατανομήν μ έ τοθ ότοΐου τήν[ λύσιν άσχολεΤται ή^η ή κυβέρ νησίς. Ημείς θ' ασχοληθώμεν σήμερον μέ ίν αλλο ζήτημα έ ξαιρετικής έτιΐσης κατά ττΥν γνώμην μας σημσσ'ας. θ' ά άσχοληθφμεν μέ τό ζήτημα τής συσχευασΐας καί τής επι Αογής τΔνάποστΒλλομένων είς τό εξωτερικόν σταφυλφν. ΑΙ σϊαφυλαΐ μας, ώ: βΐναι γνωστόν προτιμΛνταη καί άγο ράζονται «(ς τάς Εόρωπαΐκάς χαί τας Αιγυπτιακάς άγοράς, κυρίως λόγφ τίς ποιοτικής ο [ περοχης των. Λόγω τον μα κρυνον δμως άκοστάσεων ά πά τοθ τόπου της παραγωγής μέχρι τοθ τόπου της καταναλώ σεως—αί σΐσφυλαί μας φθά νούν μέχοις Αγγλίας κα( έως είς την Σουηδΐαν καί τήνΝορ βηγίαν Είναι επόμενον καί νόν νά όφοκανται ζημίαι καί άλλοιώσεις καΐ καταστροφάς, εάν οέν είναι καλάς συσκευα σμέναι καί άν περιέχουν οάπι ες ρογες ή προσβϊβλημένσς άπό διαφόρους ασθενείας. Δι' αυτόν βέ ακριβώς τόν λόγον κα( ίπιβάλλβται νά κατσβάλ λεται Ιδιαιτέρα δλως κροσο Μή είς την συσκίυ^σ'αν καΐ ίπιλογήν τον αποστελλομένων είς τό εξωτερικόν σταφυλών. ΚαΙ τοΟτο δχι μόνον διότι δ ταν καταστραφοθν κατά την μεταφοράν, δέν θά πωληθοθν είς χαλσς τιμάς κα( θά ζημι ώσουν ο( άποσΐολεΐς ίμπο ροι, πραγμα πού θά 6χη ώς άμεσον συνέπειαν κσΐ την πτώ βιν τον τιμδν των στσφυλών έβ«&, άλλά καί δι' ένα άλλον άκόμη σπουδαιότερον λόγον: Διότι ή αποστόλη κακής . ποιό τητος σταφυλών είς τό ίξωτε ρικόν θά Ιχη ώς συνέπειαν νά ουσφημισθβ τό προΐόν μας, νά ύποοτβ τόν συναγωνισμΑν των σταβυλον των άλλων χώρον πού θά Φθάνουν έκεΐ είς καλύτερον κατάστασιν λό γφ τής καλυτέρας συσκευασΐ άς, κα( νά χάσωμβν τελείως τάς άγοράς ούΐάς, θά συμ ββ δηλαδή δτι συνίβη άλλο τε καί μ έ τα σθκά μσς πού κατήντησε ν' άποκλεισθσθν τε λείω; άπό τάς άμεριχανικάς άγοράς. ΚαΙ Είναι μέν άληΓές δα κατά τό παρελθόν οί Ιμποροι ίξαγωγϊΤς κατέβαλον, καθε προσπάθειαν καί εφρόντισαν νά φθάνουν ο( άποστελλόμε νοι ΰκ' ούτον σταφυλαΐ 11; τάς καταναλωτικάς άγοράς είς άρ'σΐην κατάστασιν. 'Αλλ' είναι έπΐσης άληθίς δτι είς θ συνετέλει καί ο οϋσιη Ιλιγχος τόν οποίον *νήργου*> οί ΰκηρΕσίαι τοθ
  Φατοποθολογικοθ σταθαοθ,
  ποό ήίνοθντο κατηνοςηιατι
  κος να χορηγήσουν αδειαν έ
  ζαγωγής εάν οί άτοστβλλόμβ
  ναι ποιότηΐες δέν ήσαν ά πό
  λύτως όγιεΐς καΐ άρ στα συ
  σκευασμέναι.
  ΚαΙ ό Ελεγχος ούτος λθβ
  πρέπβι νά γΐνεταΐ καί εφέτος
  τό Ιδιον χιύστηρός. Διότι πι
  στεύομΐν μέν 8Π δέν Θ5 θέλη
  σ3υν ο( ίμποροι νά χερδοσκο
  πήσουν είς βάρος τής καλής
  φήυης τοθ προίόντος καί τον
  συμφερόντων τοθ τόπου μας,
  Άλλά δέν άποκλεΐεται βββαΐ
  ως καί νά γίνη μΐα μικρά ι
  στω αποστόλη, «Ιτε άπ6 α
  γνοιαν, εΓΐβ άπό έλαφράν συ
  νεΐδησιν, άχαταλλήλων δι' έ
  ξαγωγήν σταφυλφν... Καί εΤνχχΐ
  δυνατόν αυτή ή αποστόλη νά
  καταβατραθρώση όνόκληοον
  τό εξαγωγικόν εμπόριον των
  σταφυλον μας. Τό ζήτημα εί
  ναι έξοπρΐτικώς λεπτόν, ΚαΙ
  ίχει μεγίστην σημασίαν διά
  τόν τόπον μας. Διότι έκ τής
  καλής έξϊγωγής των σιαφυ
  λών καί βκ τής τοποθετήσεως
  των είς («ανοποιητικάς τιμάς
  είς τάς καταναλωτικάς άγο
  ράς έξαρΐάται κατά μέγα μέ
  ρος ή ο[<ονομική ζωή μας· Χοειάζβται λοιπόν να επι δειχθθ ή δέοισΐ προσοχή καί νά πρυτανεύση ή σκίψς τοθ σΐβασμεθ πρός τό γενικόν συμ φίρον τοθ τόπου, τόσον κατά την συσκευασίαν καί έπιλογήν των σταψυλον δσον καί χά τα την χορήγησιν τής αδείας πρός εξαγωγήν των. ΗΤΥΠ0Π0ΙΗ2ΙΧ. Ό Οιβυθυντής τοθ φυτο παθολογιχοθ σταθμοθ κ. Γά βης εΐχβ μίαν θαυμάσιον (δέ αν την οποίαν καί υπέβαλεν είς τάς διοιιήα^ις τον έλαιο ταμε'ων: Ν4 διαθέσοι,ν Ινα ποσόν μέχρις εκατόν χιλιά δών δρ. διά την τυποποΐησιν των Κρητικόν έλαίων καΐ τόν χωρισμόν των είς διαφόρους ποιότητος π^άγμα πού θά συ νετέλει είς την διαφήμησιν καί την πώλησΐν των είς πολύ καλυτέρας τιμάς, δπως γΐνε τοι μ έ τα ελαια τής Μιτυλή νης. Δισ,υχος δμως Ι) πρό τάσις αυτή δέν ενεκρίθη άπό τα έλαιοταμεΐα. Ό καιρός δμως δέν έχάθη. ΚαΙ δή δέν έγινεν ίΐς τό παρελθόν ιΐμπο ρίΐ κάλλιστα νά γίνη έστω «αί τώρα. Ποτβ άλλωστε δέν είναι άργά. Άς μελβτη9β λοι πόν χαί πάλιν τό ζή.ημα. ΔΙ δίύτεραι σκΐψβις είναι συνή θως σοφώτεραι. ♦ ** ΗΕΠΑΙΤΕΙΑ. ϋΐς τα Χανιά έξεδέθη αύ στηροτάτη διαταγή διά τής ό ποίας άπαγορεύεται ή επαι τβΐα καί λομβάνονται μέτρα πρός τιεριστολην τοθ κοκοθ. Παρόμοια μέτρα πιστεύομεν δτι θά ληφθοθν καί είς την πό λΐν μος δ που έπΐσης ή έπαι τιΐας Ιχει λάβει τεραστίας δι οστάσεις. Άλλά ή πλη>ή τής
  έπσιτεΐας ΘΑ έξαλειφθβ χαί θά
  κλείση τελείως τότβ μόνον δ
  ταν θά όογανωθβ ή κοΐνωνική
  πβο'θαλψις υπό τοθ Δήμου
  σύυψωνα μέ τό σχέδιον τό ό
  ποίον ε/ει καταστρώσβι 6 κ.
  Δήμαρχος.
  ***
  ΗΕΑΑΙΟΠΑΡΑΓ&ΓΗ.
  ΔΙ πληροφορίαι διά την
  εξέλιξιν τής έλαιοπαραγωγής
  βΤ«αι έξαιρετικΑς εοχαριστοι.
  Τόσον είς τόν "νομόν μας β·
  σον καί είς τα άλλα διβμερΐ·
  σματα τής Κρήτης ό ά>ών κα
  τα τοθ δα κου άπέβωχε θαυ¬
  μασία άποτελέσματα. Δάκος
  ΒϊβαΙως χοΐ ρυγχ(της ένεφανΐ
  σθησαν καθώ; μάς έξήγησεν
  ό διευθυντής τοθ Φυτοπαθο
  Κογικοθ σταθμοθ κ. Γάβης,
  είς πλεΤστα σηιιβΐα τοθ νο·
  μοθ. Άλλά κατεπολβμήθη έγ
  καΐρως καί έδηλητηριάσθη.
  ΚαΙ Ετσι ή παραγωγή εσώθη.
  Άπομένβι δμως νά γ!ν[) κα(
  δλη διοβαοχή δι* νά εΤνοι
  πλήρης ή βίβϊιότης τής έξα·
  σφαλίσεως τής παρατγων^ς-
  ΚαΙ όφκΐλβι τό Συμβούλιον τοθ
  Έλαιοταμεΐου νά χορηγήση
  τας άναγκαιούσας πρός τοθ-
  το πιστώσβις. Ό άι«>' κατά
  τοθ δάκου πρέπει νά συνεχι
  σθΗ μέχρι τέλους άμβ'ωτος.
  ***
  ΤΑ ΔΑΣΗ.
  Δβν ΰπάρχβι άμφισβήτησις
  δτι τόν τελευταΤον καιρόν κα
  τσβάλλβται Ιδιαιτέρα δλως
  προσπαθεία πρ4ς προστασίαν
  τον δα σον καί διάδοσιν τοθ
  πρασΐνου. Ό σηαερινός μάλι
  σία ΰπουργός τής Γεωργίας
  πού είναι καΐ γνωστάς διά τάς
  έξαιρετιχάς επιστημονικάς έρ
  γασΐας τού 6σον άφορβ την
  γεωργίαν κοΐ τόν άγροτικόν
  πλοθτον γβνικώτβρον, έπιδβι
  κνύβι Ιδιαίτερον δλως ένδια
  Φέρον καί στοργήν πρός τα
  δένδρα χαί τα δάση ΚαΙ ήτο
  Καιρός νά ΐ6){| προστασίαν
  τό δένδρον καί είς των τόπον
  μας. Διότι δσην καταστροφήν
  δέν επέφερεν τό πριόνι τοθ
  ύλοτόμου την συνεπλήοωνκ τό
  πθρ τοθ έμπρηστοθ ΚαΙ έκιν
  βύνβυσβ ν' άποψιλωθβ τελείως
  ή Ελλάς- ένώ τα δάση δ που
  ΰπάρχουν έξασφαλΐζουν βχι
  μόνον πλοθτον άλλά καί ΰγε(
  αν καί ώμορφιάν.
  Τ Ο ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ-
  Μετ« τίν "Αγιον Νικόλαον
  χαί ή Σ-τιΕαΐ ίνεγεΐρει μνημιΤον
  είς τβος άφανεΐς ή:β)»ς τβν με-
  γίλων έθνιχ&ν πολίμων. "Ηδΐ| ή
  σκαϊαθίίαα πρός τουτο έπιτροηή
  βυνέλεξε τό απαιτούμενον ποσέν
  χαί άνέθεοε την ανέγερσιν τ·α
  μνι;με(ου είς τδν ΡεΒύμνιον γλύ·
  πτην χ. Καναχάχΐ)ν αντί ίχατδν
  περΐπβυ χιλιάίω» Βραχμβν. Κ«1
  θά είναι Ινα μν-μεΓαν ,αυμδολιχβν
  χαΡώ; αντελήφθημεν άπό μίαν φη
  τογραν(αν τβδ γυψΕνου προπλάβμχ
  τος, που θά εχάραξε πλήβ»ς
  τδν σχοπδν διά τίν δ ποίον άνεγεί
  ρΐται χαί θα άνταποχρΐνεται έξ
  Ολοκλήρου είς την σύγχρονον αν¬
  τίληψιν τήί αίσθητιχτΚ· 'Βτιιι ή
  Ση?εία άποδΕΒουσχ τιμήν είς τβύς
  νεχρβϋς ήοωίς τί);, δίδει σιιγχρδ
  νως χαί Ι*» διΐγμα ττ]ς χαλλιτε
  χνΐχ<9ς διαΐίθήαεως τβν χατβΐχον της. *♦)(■ ΟΠΙΘΗΚΑΝΘΡΒΠΟΣ. 6.1ς την Μαροκινήν βάσιν ί,χοθρσ—τηλεγραφεΐ τό πρα· κτορεΤον Στέφανι—ανεκαλύ¬ φθη πιθη<άνθρωπος ό οποίος δμοιάζει πρός τόν πΐθηκον δι ότι διανύει μεγάλας άποστά- σβις χωρΐς νά κουρασθβ διό¬ τι άναρριχάται είς τα δίνδρα μΙ μεγάλην ευκολίαν καί διά τι άντΐ νά όμιλβ έκβάλλει ά- νάρθρους βραχνάς κραυγάς· Όμοιάζει Βέ καί πρός τον αν θρωπον καί κατά τοθτο άκό¬ μη, δτι γνωρίζει τα νομΐσμβ τα τα όποΤα καί παραδΐδει είς νεανίαν έκ ΒβρββρΙας μβ τα τοθ όποίου χαί ίχει ώς φαΐνεται συνεταιρισθβ κοΐ έκ φράζει διά νουμάτων τα ιόχά ριντα ή δυσάρεστα συναισβή ματά τού ΚαΙ ό πιθηνάνθρω· πος ούτος κΐνιΐ τό παγκόσμι όν ενδιαφέρον. Άλλά διατ'ι Μήπως Βέν ύπάρχου' —φεΟΙ παντοθ πιθηκάνθρωποιι ΚσΙ δέν θά ήτο μήπως προτιμώτε ρον νά λεΐπτι κα[ άπό σύτούς ή γνώσις τής όμιλΐαςι θ4 α¬ πηλλάσσετο 6 κόσμος άπό Την κακογλωοσιάν των.
  ΑΝΟΡΘΟ «Ι -.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ή με
  γαγϊΐτέρα ταινΐα τής εφετεινήν ττε
  ριόδου γιά την όποιαν έδαπανήθο
  οανμυθώδη ποσά «Μαρία Στούαρτ»
  κατάλληλον καί δι" άνηλίκους μέ
  την Κόθριν Χέμπουρν καί των
  Φρεντερίκ Μάρς.
  θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  Ίουλ'ου Βίον 6 Ρωοσικός κολοσ
  σός «Μιχαήλ Στρογγώφ».
  θερινος «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  ή θαυμασία όττερέττα «ΖουζοΟ».
  ΜΝΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΟΑΣΙΛΙΣΣΑ
  ***
  ΗΟΥΑΙΙΑΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1Ο μ. μ.
  Ή μεγαλειτέρα
  ταινία τής έφετει-
  νής περιόδου γιβ
  την οποίαν έδαπα-
  νήθησαν μυθώδη
  ποσά:
  ΜΑΡΙΑ
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙ'ΑΝΗΛΙΚΟΥΪ
  Νέ τ4ν
  ΚΛίΡΙΝ ΧΕΜΠΒΥΡΝ
  Μβιΐ τον
  ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
  Τό δράμα μιάς Βα
  σίλισσας πού εθυσία¬
  σε τόν θρόνον της
  γιά την αγάπην ε¬
  νός άνδρας.
  Έξασφαλίαατε έγκαί
  τάς θέσεις σας.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΟΑΡΙΣΙΟΝ
  ΑΝΡΥ ΡΟΛΑΝ
  Ανώτερον καί άπό τας «Δθο
  Όρφανάς».
  — Εμπορικον ΜαΙ Βιομηχανικήν
  Έηιμελητήριβν Ηρακλειον
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Σ·.ιιι»ών»ζ τώ νίμφ ν.3λο0μιν
  τον Σύλλογον την εκλογ{αν τ<|ί Όργανώαι»; τή* 24 Ιουλίου ί Ι. ίιιίραν ΣΐΙβχτον χά Ι ώ?α« 10,30' «. ιι. 4ν τφ χβτβσιήμττι τοθ Έττιμιλη-ηίίοΐί, 8ιά νά λάβη γνβοιν τβθ καρά τ%ς Δοιχ. Έ- κιτροητ)( συνταχθέντος καί «Ο Διοικ. Συμβουλιον ψτ)φ'α9ιντος 4- πολογΐσμςθ ττ}{ χρήσεως 1936 Έν κιρικτ&οιι ιιή ««άρτιας, καλοϋμεν τό» ο υϊόν Σύλλογον, είς το αύτο χατάοτημα τοθ Έ«ι μ«>~τ—ε>!βΗ χαΐ «ρίτ: τ6ν ού'ονώ;
  άν«> ονοκδν, την 30 Ίΐϋλίου 15.
  Ι. Ημέραν ηχραοχιαΐρ %*'. ώ>αν
  5 30' μ. μ. *λΐ)ρο5ρορβΟντες 8τ:
  χβτ,ά την νίχν ταύτην ουνιϊρία
  σιν «έ Σβμ* θΐβυηθήοεται
  I-
  άκαρτΓα διά τώ* ηροοελευββμέ
  »«#ν.
  Έν ΉραχλεΕφ τ* 155
  1937
  Ό Πίίε8-β£
  Ά>έ(«νδρος Γ· Γιυρνι&βης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Βίδοκειεθντοιι £*χντκ ο[ βδτο
  χινητιαται τοθ ΝβμοΟ Ηρακλείου
  6τι, δυνάμει άκοφάοιως τοθ δχουρ
  γε'ου Σιβιβοβίρίμαιν %% Δοτοχινή
  τβν, ενεκρίθη ή τ·κςθίιτ)3ΐς χ* Ι
  μΐτάτβξις τβν Ιν τφ Νιμφ χιιχλ»
  φοροόντον αυτοκίνητον νορτη ;§ν,
  λι«»οριί»ν λ χαΐ ΧΐΜ^9ρι(«ν 6'
  χαΐ ίέβν βκ»( αί ε»δΊηφείόΊιΐνο!
  ηρβοέλθβοιν είς ττ)ν θκηιη'αν
  ΤροχαιΊχς Κινήοιβκ, 1*λ λάβοαι
  γνβοιν ιτ]( άκ·φχοι«ς -ΐαύτ-ς. δ
  «οβάλβοιν 1μπρ·θίσμ«ς τάς τ»
  χον ένστάσιις των, κρες Η δ «άς
  αυμμεορφβθΐ Ιχαοιος, Αναλογη:
  τβν ίιαταοαομίναν, βι& την χ»·
  χλ·φ«ρ{αν τοθ αοτ·νινήΐ·υ τού.
  Ίν'Βρβκλι'φ τ$ 12 Ίοιιλΐοιι 1937
  ('Κχ *«,
  16|ο»
  Ένας στρατιώτης πιιθαρχι
  «Ας Θ3 τοός έ<τυποΟσβ χωρΐς ο:σταγμο. Άλλα οί γυναΐκβς, στίς λαϊ.ές εζβγέοσβις τΐαρου σιάζονται τΐάντα σβν ένσάο- κωσις τής άκοννώσεω;. Ή *ιό μυτερή λόγχη λυγΐζβι μπροστσ: στ& άνυπεράσπιστο ό των. Έκτώς αοτοθ οί χρυιιυένοι δημβγέρτες ήξεραν δτι βνσς ανθηωπος Φοβητσισ τη; καί βθα'σθητος σαν &λ 8έν θά Ιδινε γή νά σ;ήσουν κανόνια εναντίον γυναικΛν. Έν τώ με ταξύ ή λαϊκή εξσφις εΤχε Φθ4 σ[] στδ κοούφωμα τοθ άναβρα σμοθ. Ό Νβμουλέν, 6 Δο^- τώ'Ί 4 Μαρα, Ινα πλη'θος αλ λων βημαγωγΛν, δναβαν την αγανάκτησι τοθ λαοθ, έν Ο άλλοι, σ'οτεινοΐ μηχανορρά- φοΐ, εΤχαν επί 66ο ήμβρβς στα ματήση τόν έ«ισιτισμ6 τοθ Π ι ρισιοθ για να έχραγΒ δ λιμός, τ6 τΐιό σΐγουοο έλατήρ'ο της μανί«^ τοθ διΑου. —Ψ^μϋ Ψωα ! έφώναζα»· οί πβινασμένοΐ έξω 4τι6 τούς δ^βΐους φοόρνους. ΚβΙ άμέσως βρισ«όταν 6 Λνθρωτιος πού άπαντοθσβ: —ΠοΟ νά βρβίη ψωμ ! Ή βΐσ'λισσιχ καί ή χΧΙχα ττρ ίχουν κατα<ρατήση ολο τό σι τάρι νι* νβ σα5 "ββάνουν τί|Γ κβΐνας Ψα>μΙ θέλετ»; Ν ι κά
  τε νά τό κάρβτε μονάχοι σας
  4«ο τίς Β·ςσαλ'βς.
  Έα^ρός λοιτιόν—οί ■νυναΐ
  «ες μτιροστβ, ο( γυναΤκες στήν
  πρώτη γραμμήΐ
  ΠασγαατικΛ μιά νέα νονοΐ
  <ο·, βν^ωσ η τέ δου —λέ/β τιώς τα δάκτυλά της ί|σιν σκεπασμένα μ! βακηιλίδια— βίσίβαλβ τό προ Τσ' Ε «ό σ*ρα τθνα κσΙ αικοξβ Ινα τΰμπα νο τό δποΤον ά >χισβ νά χοοορ
  σ.ό βρόμο Ένσ
  νυναικών— πβντακόσι
  βς ε'ω; έξακόσιες γυναί<ες τής άγοοβς—έτριξαν άμεσος «ι σω τητ, φωνοζουσαι κα( οόρ λιάζουσαι: μ "Αλλο τιλ(|θος γυναικβν έ ξβκινοθσε *ήν Γ5ια ώ?α άπό την -κόλη Σ^Ι τ—·Άντουβν μέ τή» Τνα κπτυγή: —ΨωμΙΙ Ψ οί (Ι Σ ό βρόμο παο/σιοαν γυναΤ<βς ιΰνσκαν, δσβς νο- «οκυράδβς άγνάντβυαν Από τό καράθυρο νά Ι8ο6ν. Π >0
  ίτιήγσιναν; Καμμιά βέν ήρ,ε
  οεν. Καμμιά Ρέν Είχεν άντι
  ηφθή δτι άνάμεσά τους βΤ
  γαν χωθρ, λΐγοι-λίγοι, δνδρβς
  μετημφιεσμένοι σ« γυναΤχβς—
  <σΙ ώηλισυένοι με κοντάρια— ο( δποΐοι εσκρωχναν τα άν θρώκινα ποτάμια τιούίβραζαν πρός την Γδια διεύθυνσι — τό Δ έμαζε6ρη<αν χ γυναΤίβς κα' δ>οες μέ φού·
  στάνισ, πού β«ΐμοτν γιουροθ·
  σι νά μποθν μέσα. Στήν έξώ
  σ<αλα ίνα Λτιόσπασαα τ^ β θνοφρουράς βπρόταξβ τίς λδγ χες. Άλλά οί πλάκβς τοθ δρο αου Εγιναν έπικΐνδυνα βλήαα τα στά ^έρια τοθ μσνιασμέ- νου δχλου. (•υνΒχ(ζιται) Π)ΣΚΕΥΗ Ανατολή ηλίου 5 05-Δύσΐς 7 15 Η ΜΙΑ ΚΑΙ Μ ΙλΑΗ ΑΠΟΨΙΣ Ένα δυώ δράματα τιμής το ύ ποία συνέβησαν τελευταίως είς την άλλην "Ελλάδα Εθηκαν επί τά¬ πητος πόλιν τώ ίΤήτημσ, τό ·ποίον άιτο πολλών έτών μεταβάλλβι την Ελληνικήν κοινωνίαν εΐς πολεμι¬ κόν μέτωπον. Έννοείται 6τι β(ς τό πρ·<είμενον ευρέθησαν οί αΐώνισΐ «άνθρωπισταΐ» οίτινες καί ωμίλη¬ σαν φυσικα εναντίον τοθ μέσου τοθ φόνου -δυσαναλόνοο ως (σχυ ρΐσβησαν μέ τας οίτΐας, τα·; αφορ μας καί την Ολην υπόστασιν τής προσβολί)ς εναντίον τής τιμης τοθ αλφα ή τοθ βήτα. —Ή άποψις αυτή εΤνβ ννωστή δσο καί.. πεπαλαιωμενη είπεν 1· νας ανβρωπιστής μέν άλλα ιί)ς... αντιθέτου πλευρας. —Διατί; —'Απλούστατα διότι ύιΛρχει μ(α ,νεωτερα» άποψις ή ό ποία χωρΐς να υΐοθβτίί έξ ολοκλήρου την εύ· Θιξίαν τοθ Μιστόκλη τ@ς προηολε- μικής εποχάς, δέχεται μερΐ"ας έλα φρυντικάς ττεριιττώοε·ς προερχο¬ μένας απολύτως άπό την πραγμα τικότητα. ΚαΙ ό ιΐρολαΐήσας έξήγησεν δτι οί νέοι «οί λαμηοοΐ καί όλέθριοι» τοθ μβταφραοτοθ τοθ Ρ.γρλέττου. Εχουν πληθύνη σήμερον είς βαθ μόν επικίνδυνον. ΤΙ είναι οί νίοι αθτοί; Κράματα σνομκισμοθ -δ· σον καί ήλιθΐου έγωϊσμοθ—καί Ιδε- Ον δήθεν νεωτεριστικων. Άσχο- λοθνται μέ τα ττσντα: την τέχνη". την φιλολογίαν, βυθομετροθν τας άξίας τοθ οιουδήποτε συμιτολΐτου των, Εχοϋν είς ιίμερησ'.αν διάτα ζιν τα εΐρωνικα μειδιάματα. Πγ· κειμένου περΐ Ερωτος 6έ. είναι 6,τι κα< δ τελευταϊος «Φΐλος τής καρδίας». Πωλούν σίσθήματα ή καταναλΐσκουν έξυττνάδα καί είς τό τέλος Φέρονται δπως κοΐ οί κο· νότεροι των Θνητων. Φτωχά κορί τσια πού πέφτουν είς τα δίκτυα τού ύφΐστανται τα πάνδεινα. Συνε ■πθς ττως νά μην είναι είς την περίπτωσιν αυτήν τουλάχιστον δι· καιολ·γημ£νοι οί τόσον.. άναχρο· νιστικοί σήμερον λόγοι πμής; Βεβαία ή ανωτέρω άτκψις μτιο- ρεΐ καί νά μην έσχετ'ζετο μέ την μορφήν των τελευταίον κοινωνι¬ κήν δραμάτων. Ώστόσβ νομ'Γβ» ^το δυνατόν να εξετασθή—καί νά χωρισθή ίδώ-ώστε νά σοντελέβη καί είς τόν χωρισμόν των τιροβί· των άττό τα έοίφια. 'Ακόμη καί ώς τιρνς την αντίληψιν τής Δικαιοσύ νης άλλά καί μίαν Ισως εΐδικωτέ- ραν αντίληψιν τοθ κράτους. Ό Άλλος ' Ήρχιβιν ·ί« ·*· ΛινδΤ/ον, μαχράν «Ο μεγάρβϋ «οθ χοιβ λΐου, ή ανέγερσις μ β: «ιλ«?ι":ΐς «βλιι«αΤ9ΐκί*ς ή 4«οίβ ΘΙ κ·?ι· λίμβίνη 1250 ιιεγάλχ χ*1 διαμΐρίσμ*" "Ολϊΐ αί δη τβΡ χτι»1οΐ', «κομτ, <αΙ τα «ριβέί 61 λειτβιιργβδκ δι ή βαοβ. Τ* δλ«χ* χΐ,ς χ ,Ι,.χτ άντιηχτΐτιχ*, είς ατε δ Ι'«ς Ι«««ος ν* μή ! η. χ. τ^μιγί?»νον ή... τι6; χά» άβς χοϋ γ·ίτβνό"ί τού, 8««ες αομ- 6*Ινιι μίχρι θήΐ"ρβ« »*« 8λΒί <*« «•λιιχατοιχΕας ^0 χίβμευ. Τβ χϊΙ ριβν θε «ερΐλκμβάνϊ *«*ς «·ν ν, μΐβν μεΥ^λτ,ν χβ δΐξαμενή", ίοΐί, Ιδιαίτερον ι»ι» χίντ?ον. Πϊρ' βλα ταθ» τα ■λ«χ τ6' διαμΐριβμίτβν θ» οχιτιχβς Π5/Ϊ» μιχρχ. —Ό Μλο.λντ·ν»ν «Ις Ι ΝΗΣΟΣ Τ 01ΟΗΣΑΪΡΟΙ ΤΟΥ_Ρν«1ΒΕΝίΟΝ 42ον αδ'ό «5 ηροέ(·ι νιν δ χαηιτάνιος. Βμ9ΐρμ αϊίλιβ γεμβ:* ο* Βλιυς Τίος «ι· οΐους μ«. ϊίν Χιθντιρ, τίν Τζ'ΐ; χαΐ τό< Ρέ»τ?βυΘΘ, οτ·&: δποΐοιις ε.«»ικ β.*' ξ*9·Ι»·· "Β«ιτχ δ ηλοΐαρχος «νίβη^ΐ αϊή γίφιιρ* χ' ΐφώ/»ξ« οτό κλτ)ρωμ*. —ακιδιοτ. «δ; ΐί«, ή δβυλει* ή 6*ρει* οήιΐΐρβ τδ «ρβϊ χι' δλοι ιΐμβο» Χ9»ρααμένοι χ»1 νευ ριαομέ«·ι. "βνα γυοίχι σ(^ ότι αΐΒ δέ» ΘΙ ιΐ ι χαχί Οί β£»χις είνε άκα«ιΐ! οτ* νΐρί. ΜκορεΙ» νά τίς κάριτι χι' δ,τι 3^0 θίλιτε χ·«1 νά βγ*]τε οΐήν οτεριά νά «· ράαΐίί τδ άπό^ιυμί Ο'ς. θ» μιά χαν·νιά γ:* οινιίλο μιχ & Γαλ άβιδτο ήοβχ ,οβς εΐδεηΐιήο» ν* γρ • Νμ'ζ» ττώ ο' δο»ς .ή ΙΗ% γ ώ θ* βίλοκν χίρι ,8«β«υ·β μίλις πβτ^σϊυν οτό Ιο!... "βπίφιν, γι' «υτδ. *μ [ γχνίνιχ κι' δλβι χαρούϋΑ» ύ δ* 4νί») - Ό -«Λ Ό ?ς χ οι χβΐ' αυτάς Ιχ Λ^νίίνοϋ είς μίαν Ιξ&χήν διά νά αναπαυθΐ ΙκΙ μιριχΐς ήμέ»ας πρΝ ιιιΐαβς είς (ό ΑΙ; λΐ ΗκαΙν τ^ς Γ^λλίκς διά νά κάμη τα λουτρα τού. Κα(ά «* ραγγελίαν τβ» Ιαχρ&ν τού 6 τέως ηρββυηΐνργος μίχρι τιθ φθινοηά βοιι θχ πρίκει νά έ«ι!οθ{ είς τε¬ λείαν ανάπαυσιν. Πράγμκτι 6 β ττ]ς έ Βά ς έχ .αν ρ αιΐίθϊ 4μέ3»ς. Ά^οι οΐίν £ λβιρ ' την φρ·ντ!δί νάχανονίοιτχ ί β φΐίνιται 'ώ; ή 4οήις τε>ν χοι6ΐ]χειντβν τ·υ δι*
  αυτόν 5Α.λβο:« τόν λίγο^, ώ; γνι··
  ατέν, ή'βνκίοθΐ) νά ·γ»ατ.αλι'ψη
  την αρχήν.
  ΕΥΑΓ. Γ< ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΖ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχεται καθ" εκάστην 9—1 π. μ. καί 3—7 μ. μ. Επί τής δοοθ ΆραλθεΙας (Πλατύ Σοκκάκι). ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ Στό Κατάστημα ΙΩΆΝΝΟΥ ΠΕΡ· ΤΣΕΑΑΚΗ όδός 1866 παρα τα κρκοπω λεϊα ηωλείται χονδρικώς χαί λιανικώς είς τι μας ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαδον τού χωρίου Μ»λ>ών Ιεραπέτρας,
  Ή «ξαιρετική ποιότης τού προσδίοει είς
  την σταφίδα τό χρυσουν χρώμα χαί την χτχ·
  θιστά άληθώς περιζήτητη.
  Ή ευχάριστος γεύβ£ς τηυ χαί τό άρωμά
  τού αντικατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει-
  ρικήν.
  Άπαγορεύεται διά νόμου ή πώλησις σπο
  ρελαίου.
  (Έκ τού Καταστήματοβ)
  ,'μττα χαΐ Ι»ο0 φχΕνετχι 'ώ;Ι<3·μ» ' πβλυ χκλά. Άν Ιμενι οττ] γίφυ»» Ην θά μκορβθοΐ νά δταχρΐνιται πολύ άχόμΐ) δ (ι δι* άντιλκμβάνι τ«ι τ^ν χαταοτασι κου ή;»ν ··( φινι^ή. Ό £!λβιρ ήαν δ γος μιβς τσιοδρμχς «'δ «?χιαι τ·0 φΐυγη άπ· τα χίρ'β χα>
  τοθ έκχνααΜτφ. Ο Γ, ηιαΐοΐ
  — χι' 833 θά
  Β τι
  νά ή:αν πβλυ
  γιά νά μή χαχαλαβΛίν·υ> τί γινό
  τανι.
  Τέλος τα κράγμχτα έ«νον!α0»)
  χαν. "Κξη θε μίναμε οτδ χαρά5< καί οί άΧλοι δι«ατρι!ς μΐζΐ μΐ τ6« £ λβιρ Ί5?χισαν νά χατεβχίνουν αχ^ 6άρχοΐ.Έ<ε!νη τ<ίν σαγμή μοθ ήτθΐ μι* ίδέα, άπό χιΐνες τίς τριλ )4ς Πϊϋ βιιατΐλεοαν οττ, οω:τ,ρ(ι μχς. Άγοΰ 1>«ναν (ξ— στδ πλ<ΐ^ !ο£ διχ·( ιιας ίέν ιίχχν ιήν £«άγ «ι; μοιι Μ' Ιχι/ρίευοιν τ) χηττ; ί«ιθι^μ(α νά 6γ4 χ<· 1· ώ οΐιρια. 2έ μιά οτιγμή ατήν βάρχα χαί χίθΐ]<« μ»ζι μέ τού ι αλλους οί μιχ να'ΐχ. Κα««Η !έ. μ'έκροαεξε. 'Ακό την αλλη βΐρχα βμοις, ηευ ή·*" 6 ΣΙλδυ θίλτ)9ΐ νά 6ιβϊΐβ)8| ί' τ)ι·)υνμϊ ζΐ μέ τού; £λλ υ;. Ά τι* %ήν σαγ μΆν Ιχε(νΐ]ν δρχιαα νά μιτ^ναιύ' ω γι' αυτο τΐίυ »1χα χάμΐι.'Η 6ί?χα μ«ς Ιφ^ίθβ κρήΐη οιή οτ,εριά χι' ΐΛήΐτ)3α άπό τοΰς πράτους την ώ ολ Κ(ΰ έ>τϊλτ)α!" ζιν τ) 64ρχα «Ο
  Σ λδυ.
  —Τζΐμ! Τζίμ! ταν (ϊ<ουοα νί ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Δέ* τοθ ϋησ* καμμίαν )κ. Πηΐβνιας, χ4ϋΐ)<Η μίοχ οτβ δίυυς. (συνβχίζεται) ΕΝΟΙΚΙΛΖΕΤΔΙ δι* την θβρινήν περίοδον είς τό καλύτερον μέρος τοθ ΠροσστεΙου "Αγ. Ιωάννου οί κΐα διώροφος μέ ϊζ οωμάτια, μ$ ύ δραυλικήν καί ηλεκτρικήν έγ*ατά στάσιν καί βλα τα κομφ»ρ καί δμ πελον συνεχομένην μϊ έκλβκτήν ποι κιλΐαν κλημάτων. Πληροφορίαι πά ρά τοίς κ. κ. Χατζηδάκη, Τσιλένη καί Σία. II ΜΑΡΙΑ ιΊΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙϋΙΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΜΙ ΙΙίΜΑΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙ1 ϋ11"" ΣΤΟΥΑΡΤ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^ΙΙΙΜ^ιΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙι'ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1111"1" " Ιΐε^ε^ΗΗ«ι^ι^ι^ι^Η^9ΒΗΙΒε^^*«)ΐνΜι^ΐΗΗΒπ^Ηι^ινεθΑιπν_ II Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐιιιιιιιιιιιιιι■■■■■■■■ ~ 13 μαρκασ ιΦΙΣΧΛ' & ιΗΛΙΟΥ-ΣΤΑΦΥΛΙ Έφετεινής παραγωγής β«θμών ήγγυημένων β- ] β<> β]ο
  Πωλεϊ τό Κα τ ά β τ η μ α
  ΑΝΔΡ, & ΜΙΧ, ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Πρβίέξατε χοτλά βτην πότασσα ποϋ θά μεταχειριβθήτε μή σας παρ«σύΡίι ή
  φβήνεια νά βάλετε παληά ή «λλ«ν βαθμών χαί ν* χααβτε τή Σταφίδα βας.
  ^ΙΙΙΙΠΙΙΙΗ
  ΠγΤΙΙΙΙΙπΙτΙ
  ΚΟΙιΊΩιΊΙΚΗ
  '- Ιι
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—ΆφΙχΘη είς την π6
  λιν μας μετά τής δίδος θυγατρος
  της ή κ- ΓσουδβοοΟ, ΔιοιχητοΟ τΙ)ς
  Τρστιέζης ττΐς Ελλάδος.
  -Επανήλθε έξ Ύπάτης ό Βικη
  γδρος κ. Νΐ<ος Κοασαδά«ης. —Αφίκετο 6ΐς τ«ν πόλιν μβς 0 διευθυντής τής ΈταιρεΙας Τβχνι κβν Έργων κ. Έμμ. Δβομιτζάκης, —'Αφ'κετο βττΐσης ό Ίατρός κ. ΚΙμων Μελετάκης. ίιΟΡΤΑΙ.—"Η κ. ΜαρΙνα Μιχ. ΝτΙρλα βέν έοοτάζει οθτε δέχεται έπισκίψεις έν Πόρφ αθριον εορτήν τής Άγ'ας ΜαοΙνης —"ΕπΙσης αυριον Βεν έορτάζβι Λ δΐς ΜσρΙνα ΧρυσοΟ. ♦Μ* Γύρω στήνττόλιμας. — ΑΙ εργασίαι διά την άσφαλτό στροοσιν τ·ν κεντριΐίών όδών τί|ς πόλεως συνεχΐζονται έντατικως. —'ίιληΐζομεν δέ βτι ή άσι»αλτό στρωσις τής Λεωφόρου ΚνωσοΟ θά συνεχισθτ] μέχρι νεκροταφβ ου. — Είναι δέ έττιβεΒλημένο ν* γΐν^ τοθτο διότι Λ λεωφόρος βύτΛ *η0 τέλει τώ μοναδικόν μέρος περινσ. τού των συμπολίτην. —Άπό προχθές ήρχισεν ·ίς τό Ρέθυμνον ή λβιτοοργία των παιδι κων έξοχων. —Είς την προχθεσινήν τού συν* ΚρΙασιν τό Δημοτικόν Συμβουλιον ήαχολήθη καί μέ τό προσχεδιο» τής μελετης κατασκευης δίκτυον ύΐτονόμων τής πόΧ«ως. —Άς ελπίσωμεν λοιπόν δτι τα χί<»ς Θ' αποκτήση «αι ή τιόλιςμας σΰγχοονον δίκτυον ύΐτονόμων, πρ<ς ιξυνΐανοΐν της. — Σηιιαντιχάς π,'οοδους ϊχει ση. μειώσει ή Νβα ' λικαρνασσός. —ΕΙμπορεΙ μάλιστα κανεΐς νβ εί ■πΒ ότι έξελίσσεται είς τ" ώραιότβ ρον προάστειον μας. —'ΑξΙζΕΐ δέ νά ΰποστηριχθή κα( νά ΒοηΘηΘΘ ή Κοινότηι: βΐς την ΐκ< τέλεσιν Ιργων έζωραΐστικών καί καλλωπιστικών —Ή Νέα Άλικαρνασσός λόνψ τής γειτονΐας της με τό 'Αεροδρό· μιον καί τό λιμάνι μας άποτβλεΐ τόν καθρέπτην τί)ς πόλίως είς τ<*, ματια τ#ν.ξίν·»ν, — Καί φυρικά πράττει νά δημιουρ γ5 την καλύτερον εντύπωσιν. —Τό ζήτπμα τοθ έξωραϊομοθ καί τής διαρρυθμίσεως τοθ Μέγα λου ΚοΠλε είς ναυτικόν κέντρον, ριτως τφ φσκέπτϊτο τό ναυτικόν τμήμσ τής Ε. Γ. Ο. Η. φαΐνετσι δτι εναυάγησβν (| δτι έληομβνή Θη παντελως. —*|σως δμως 6έν έξευρ'σκονται κιΐ τ" $πβ;ραΙτητα ηρώς το?τρ χρή μχτα. — Καί δμως τα σχέδιον έκεϊνο πρέπει νά πραγμαΓοποιηΘΟ· —Δβν θδταν λοΐΓθν οθτε άσκο ιτο οθτε κι' άδονατο νά περιλάβη ή Λιμενική είς τα έξωραϊοτικά Ιο γα τής παραλ'ος μας καί τό Μ« γάλ» Κοθλε. —ΣτΙς δόξες τους είναι τίς μ< ρβς αύτές ή θάλασσα κοΐ τ' άκρο γιάλια μας. ' —Τι πλήθη τ·ν καιομένων συμ πολιτφν οπεοδουν νά δροσιο·οΟν είς την άγκάΑη τοθ ΟγροΟ στοι χ&(ου — θ&πρεπε Βμως νά επ σττευοθ$ ή άτΐοπερΊτωοις των λ ου τρών καί ν' άσφαλτοστρωθή ό δρόμος πού •δηγίϊ ώς έκεϊ διά νά σΓραφίί 6 "όσμος πρός την πλάζ των νέων λφ —Καί έιτ' αότοθ Θά έζητοοσαμε τή» προσωπικήν έπέμβΐοι τοθ κ, Δημάρχβυ. — Γενι·ή δξοδος εσημειώθη πά λιν έχθέί τό βράβυ. —Τα κέντρα της πλατβΐας κατε κλόοθησαν άπό κόσμο. καθ*ς καί τα περίφημο πλέον «Δαρβανέλλια» —Άλλ ό μεγάλος συνωοτισμός παρβτηοήθη είς τό Σιν* Πουλακά κη, οπου ρυνέρρευσαν πάλιν βλοι οί φΐλοι τοθ καλοθ φίλμ διά νά Ιδοθν ΐό υπέροχον Ιστορικόν Εργον «Μαρία Στούαρτ», —Καί όμολογουμένως τό ·1λμ όπερήρεσβν, ο ΡΙ«ι«ρτίρ —Μ ο σι<αΙ έκδοσεκ,. "Υπό τοθ ΜουσικοΟ οΓκοο Άθη νών Μ. Κωνσταντινιδη, εξεδόθη μουσικόν τεθχος τοθ συμπολίτου ΙατροΟ καί γνωστοθ μουσικοθ κ, Μιχ. Λαγουδάκη, βΐς τό οποίον πε ριέχονται κονΐυλιές, ΜελωΒία 'Ερω τοκρΐτου, Πεντοζάλη, ΜελωδΙα Γά μβυ, Σοθστα Ρεθεμιώτικη, Συρτός Χανιώτικος. Άγκαλιαστός καί Πή δηχτός Στειακός. "Εισί ό κ. Μιχ. Λαγουδάκης πού Θεοαπεοβι έξ Τσου την επιστήμην καί τάς Μούοας, προσφέρει μίαν σημαντικήν ύπη 5βσ(αν είς την μου σιχήν ανάπτυξιν τοθ τόπου μας καί είς την διάσωσιν καί την διά δοσιν τής Κρητικής μουσικής. Ή έγνωσμένη αλλωστε μουσκιή δεξι οτεχνία τού καί ή ρα6εΐπ γνώσις τοθ Κρητικού μοτίβου Αποτβλοθν την έγγρηοιν περΐ τΙΙς σοβαρότη τος τής εργασίας την οποίαν ,»*ς τΐαρουσιάζει. Ο ΙΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ ΚΩΝΣΙ. ΕΜ. ΠΟΑΙ1ΑΚΙΣ ΕΙδικευΘεΙς έν ΓβρμανΙα είς τα νοσήμαΐσ Στομαχου έντί· ρων καί Ήπατοϊ, δέχεται τοΟς ηαοχοντας έκ τοθ πβπτι κου συστήματος έν τω Ιατρείω τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμαρες, 'ΑριΘμ. τηλ. 7-93 Ενοικιασταί οΐκία εκ τριών Οω ματίων μετά κουζΐνας εύάβρος καί βόήλιος, μετ' άφθόνου Οδατος καί ηλβκτροφώτιστος, όβός θβοτβκο· «ούλου παρο. τφ Μπβντβνάκι, Πλη ροφορΐαι παρ' 0μ[ν. ΕΝΟ1ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ίύο αηθ«] χαι Ιχτάβε·ς τ| μκν μ!β 260 τ, μ. ή δί αλλ*) 110 τ. μ. <4χ(ν»)!·ν %. Κχίί) αλ[ '|
  •τ,
  ί
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΑΝ Ο Ρ Θ Ω Χ Ι Ε
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  56ον
  Ή γυνή εβαλβ τότε ώρυγμον «αί έσκΐρτησβν ώς
  άλλη τίγρις, έστράφη πρός ούτον, έϊύθη κατά τοθ
  κροσάπου τού καΙ δια των όνύχων της τοθ κατεξέ
  σχισβ την έπιΛβομΙδσ·, προφέοουσα χΛ οΤσχιστα των
  έκιθέτων. λ Ι υβρείς ο δ (αι ήσαν άληθδς άτοτρόπαΐ
  ο", ώ; ίξήαεσεν αύτάς λάρυγξ, τόν οποίον τα ρακΙ
  ,,πΤχβ καταστήσει βρσχ'ώδη, ώς το^ ποοέφερε ο Ά
  ιισ, οδ'ΐνος |λ«ιπον οί 6ύο έμκρόσθιοι όοθντες. Ή
  φς»ντ(να ί|τον · υ η ή γυνή.
  'Δ«οόσα·ντβς οί έν -ώ <αφενείω άξιωματτχοΐ τόν θόρυβον, εξήλθον δλοι έ«1 τής βόρας· συνήφθησαν (Α καΙ ο( βιαβάτσι, καΙ οθτως εσχηματίσθη μέγας κύκλος άνθρωπον άνακανχοζόντων καΙ χβφονρο τούτον πέριξ τοθ άνβμοστροβΐλου έκεΐνου, έν ω οιΐ κρΐνοντο μόλις ανδρ καΙ γυνή, δ μέν ΑμυνόμβνοΓ, ά φοθ βίχβ πέοη ν,αμαΙ ό κΓλός τοι·, ή Ρέ λακτίζου- σα καΙ γρονθοκοποθσα όλολοζουοα ανευ οδόντων, κουρβυμένην Εχουσα «αί Ασκβπτ) 8λως διόλου την κεφαλήν, έπβιβή τΓ]ς ετεσαν καΙ τα βνθη, πελιδνή υπό τής ό 3·γής χαταχθόνιθς. Αίφνης προήλθεν έκ τοθ πλήθους δρμηηκώς ίψη λός τις κόριθΓ, βλοββ την γυναΐκα έκ τοθ στη9ο6ί- σμου της. τοθ έκ τοθ ά'ζαλ'ου λευκοθ μέν, γέμον- τος δέ βορβορου, καΙ *|}ς είπεν. —'Λκολοοθβι με! Ώς ήγϊΐρε τοΰς. οφθαλμούς ή γυνή, πάρσυτα οί λυσσώδεις φωναί της έκόπσσςιν. Ή 6ψΙς της, άιιό κελιο Τ)*, κατίσ η ώχρ*. τρόμος 8έ σύσσωμον την έκυο'ευσεν. Άνεγνώρισε τόν Ί χβέρην. Ό άντίπαλός της εδραξβ τότε την στιγμήν, καΙ κατέστη αφαντος. ΙΓ.' Αύβις «βτβνομΐΜβν ζητηματΝν. Ό Ίαβίρης ήνοιξε τόν κύκλον των νων <α( κατηυθύνθη γβνναΐοις βήαασι πρός τα φέταν ττ]ς άστυνομΙαΓ, κείμενον ι(ς την α<ραν τής πλατείαι-, σόοων την αθλίαν ό*(σω τού. Τόν ή<ο- λούθει ώ; ούτόματος μηγανή. Οδ« αθτόΰ 'ΊροέφΒρβ λέξιν, οΰτε ούτή. ΤΑ τιλτ]θος των ββατΑν έτρεχβ χσ τώπιν μυο α κροφβρον σ"Ομματα έν "ώ παροξυσμώ ι» Τίς^ϊθίβς τού. Ή εσχάτη αθλιότης, άφορμη αΐσχρο λογιω> |
  Φ9ίσ·ΐς ό Ίίβ*ρης*1ς τό γραφιϊον τί|ς άσ-υνο
  μ(ας, χσμηΧήν αίθουσαν θερμαινομέ«ην ίπό σιοη-
  ρθς θερμάστρας κσΐ φρουρουμένην ο*' έ>ός στρα-
  τιώτου, ήνοιξε την θύραν, μίαν θύοαν Οελόφοακτον
  Μ«τά καγ«έλων πρός ιήν οδόν, ι[σΓ)λββ μβτα τής
  ΦαντΕνσς καΙ πάλιν 6<λβισε ιήν θύραν δτισθέν τού, «ά μέγιστα λυπήσσς τχύς κβριέργους, άνανχασθέν- τας τ<*τε ν* άνυψωθβσιν είς τος αΛρας των τιοβΛν καΙ νά έττιμηκύνωσι τόν λσιυόν των δσον ηδύναντο πρό των θαυβηρων όάλατ, Χ ·α Τοωσι τό άτιοβηθτισ'1 μενον. Ή περιέργεια είνε καΙ ού τή λαιμσργΙσ.Ύιο βΚένειν ή δισβλέκειν, τίΰ*σ^ηιον τοθ κατσββρώ σκειν. *Η ΦΐντΙνα, δια εΙσελθσΟθΛ, έτιήνΒν χιΐ έ«6θη· σεν ι(ς μίαν γωνίαν δτιου Εμεινεν άκΐνητος «αί &ρ<χ>
  νος, ώς φοβούμενος κύων. Ό λοχΐας τοθ στρατιω·
  τικοθ σταθμοθ Εφϊρβ κα( άπέθισβν επί τής τραπέζης
  Ι* άνημμένον άλειμματοχήριον. Ό Ίυβέρης έκάθι·
  σεν,εξήγαγεν Ικ τοθ *όλχου τού φύλλον χάρτου
  έτιισίσημασμένου ιταΐ ήοξχτο γράφων.
  ΟΙ γαλλικο! νβμοι τώς γυναίκας τί)ς τάξεως ταό
  της πσραβΐβουν δωσόλου είς την Αιάχρισιν τής
  άστυνομΐσς. Ή άστυνομ(<χ τβς τ'μα>ρ>Τ ώς φα«*) ού
  •β, τβς κάμνει β,τι θελήση, οηαβύβ', &·> άγα»ά, τθ
  &ύο οΐκτρά έκΐΤνα πράγματσ, άτινα αυταί ό«ομά·
  ^ουν βιομηχανίαν των καΐ ελευθερίαν των, Ό Ίΐβ*-
  ρης εφαίνετο Α-αθέστατος, σοβαρός- ευρίσκετο «(γ
  στιγμήν καθ" ή > ίξεπλήοου τα χρέη τού, καθ" ή
  έμελλε νά εξασκήση τή* φοβεράν αύτοθ σύθατιρισ
  αν 4ν πάση ούστη^ότηπ. Όσον άνβλογ1ζ·το την
  πράξιν τ(|ς γυναικός ταύτης, τόσον ήαθάνβτο βιβγ»Ί
  ρομένην την άγανάκττισ ν τ< υ. Πατϋ» αο ώ κρΐ'β, μέγα έκράχθη ίγκληαα. Είδεν (Μοις δ ιμασ ν, έκβΐ, έν τώ μέσω τ()ς όβοθ, την κοΐνωΊαν έ<^οσωπου μένη» παρ' ενός κτηματΐου καΙ έ<λογίως, έξιβριζο μένη ν καΙ προοβαλλομένην όπό γυναικός έκ των ά ποσυναγώνων ττΚ χοινώνΐας. Μ(α τοιαύτη γυνή ή ' ε λΐ Τό ΐβ ό ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕίΝΗΣ ποσυναγώνν Κ ς η γή ή γβιρε χείρα καθ' ενός -ολΐτου. Τό εΐβε τό πΓαγμα τοθτο Ιοίοις δμμοσιν, ούτος 4 Ίιβίρης. Έγραφκ λοιπήν έν σι>({,
  'ΑφοΟ άκεγρι-ψϊν, ύπέγροψδν, έδΐπλωσβ τό "γ
  γράφον, βΐτι,ν Είς τόν λοχΐαν τοθ στρατωτικοθ
  σταθμοθ, έγχιιρΐζων ούτό ε(ς τοθτον.
  —Πατάνοβκ τρείς στρατιώτας, καΙ φ#ρε ού την
  την γυνοΐ*α ιΐς την φυλακήν.
  ΣτοαφεΙς ίέ ίτιειτα κρός την φϊντΐναν.
  —ΘΑ μεΐνης έξη μήνες ύκό κράτησιν. Έο<1ρ'η σιν ή Βυστυχής. —Έξη μήνες είς την φυλακή 1 Έξη μήνες νβ κβρδΐζω μόνον έκτά σολοΐα την ήμέρτ Ι ΚαΙ τί θί γ(ν— ή Τιτίκα μοί Ι ή κόρη μουΙ τό παι&Ι μοί! Κ·' έ γο χριωστώ άκόμη είς τοΰς θιναρδιέρους υπέρ τύ έκατό φράγκα, κύριε ύπασΐυνόμε, τό ξεύρετβ οΰτοΙ τό ξεύρετα σΰτό! ΚαΙ πισοθσα χαμαΐ, έιι( τον πλαχον τοθ έδσ φίυ", των ρυκαρων έ< τον λασκωμένων ύπο&ημά· των ολων ίχεΐνων των άνδρών, έσύρετο <(ς τα γόνο τα τηΓι ουνάπτουσα τας χείρας Εκετευτικως καΙ λ* γουσα. —Κύριβ Ίςιβέρη, διά τούς οίκτιρμούβ τοθ θβοθΙ μή μοθ κάμετε αύτην την χατα&Ικην. Τή άληθε'α, &έν είνε (δικό μου 8λο τό πτο Τσμα. "Αν ίύρΐσκεσθε έκεΐ πσίών έξ άρχί|ς θά ίβλέπατι! Σας κάμνω δρ- κον είς τόν θεόν, δή 8*ν Ιχω έγώ δλον τό Αδικον. Αύτός ό κύριος δπου ιΓχε« 16{|, χωρΐς καθόλου νά τόν γνωρΐζω, εΤχε βάλει Ινα βολο χιόνι μέσα είς την ράχη μου. Είνε πράγμα δίκαιον ν Α μ άς βάνουν χιόνι μέσα ε(ς την βάχη, δ τα ν περνοθμβν ήσυχα ΧωρΙς κανένα νά πβιρόζώμεν; Σάς παρακαλδ! Δέν ήξεύρετε «ώς μοθ ήλθβ, έξαφνα, νά οίσθανθω έ«Ι· νο τό κρύ€ Ι ΕΙμαι καΙ ολίγον άρρωστη βλέπετε: καΙ Ιπειτσ, πρό κάμποσης ώρας μ' έπεΐραξβ μ' Ινα σω ρό λόγισ, ΕΤσαι άσχημηΐ εΤσαι κου^σοδόντοΐ Τό γνωρίζω πώς βέν Ιχω πλέον τα δόντιά μου. Έ-ώ κοβόλου ?έ' Ι&ιδα προσοχή, Ιλεγα, άφες τον θέ¬ λει νά διςσαδάση καΙ αύτός 6 κύριος· Ας διβσκβ- Βάση. (·ονεχ(|ιται| Τί είνε καί πώς προ- λααβάνεται ή φθίσις. 15 >ν
  72. Είς την ευεργετικήν έη(8ρκ
  οιν τής οομβιοχΐας οπ»ββΐ)βεΤ
  σπβυδαίακ χαί ή ταχτιχή <|υχρο· λουσ'α, έφ' Βαον ίμ»ς την επι¬ τρέψη δ Ιχτρος, ίσΐΐς χαί. δποδ»!· Εη την χαταλ?ΐ}λ·τέ?αν βυϊ*]ς μορφήν δι* εκίθεν περίπτωα ν (Ψ'ΧΡβΙ πλδοεις «Ο αώματος ί) μονον τοθ θώ?»κος, ψιχραΙ χαται λουιρα χλττ) 'Η έξαιχεΕααΐς κρό; Τα ψ-ΐχρδν 05»ρ 6»θμια[»ς καί δ- ηλ μερικάς προφυλάξεις δ(ΐ μίνον βνλτραγωγεΐ τό σαμα χαί χαθι· ο ϊ ολιγώτερον ιύκαθές άηο ουνή- χρυολογήματοι χχΐ βρογχιχοΰς , άλλά χαί »Ες την ζβη [ής ανα.πνο<5ς έμμέσος ή τβν οιήλΐ)ν νά χαρ χοθιβί, ίλλά νά διατΐ(5ίθ< έλιυθέ ρ«ς τάς χινήβεις τοθ Βώοχχος, 8 οτις χβΐ πκέιιιι νά Χδατήιαι ιΰ θυτενής ίαον τέ δυνατόν- άυό χβιροΟ &ι είς χαιρίν οΕ β Ο ως έρ γαζίμενοι κρέκιι νά κάμνουν μ« ριχας χηήιεΐς τοθ θώρκχος βκω( εΐαα ηροτ,γουμένα); χαί έΕ βθΕ ά 73 Ή στάσις το9 χορμοθ, χά· τι τίς ώρας χ·8}ς εργασίας ίϊίως, η?έ«ιι νά κροοέχημεν πίντοτι νά τοιαύτη, ώΐτε ν' αφήνη &99ν τό δυνατόν π?έ)ν έλιύθερον τόν θώρκχα νά ίιχατέλλιτχι τιλείως με την ιίαπνιή^. Οί ι5»8ρωΐτβι —Ο γραφε!ου, β{ μ»θ—ΐτχΕ. α( ρί πιριαι χκΐ ίθίΐ έργάζινται χ»θή· μενοι δένπιίπει νά μένβκν Ιιαρ «βς οχυμμένοι μή(ε νά πιέζευν το οτ«)θος έ»1 τοθ γρίφιίου ή ττ]ς , μήτε ν' ή 74 Τό β&καδες είνε, είς τή* γυμναοτιχήν τοθ θύραχος χαί τη< «νυμίνων, νά θέτβμεν ίσον ήί «οοοθμΐν είς μικράν ίστ» χ{νι;οιν το άν» ίδί«ς μίρος τβϋ θώραχος, το δπο!*ν φύσει είνε δοοχίνητον έξ αίτΕας τβν διΐβν ττ]ς χλιιδός χαί τ«]ς ό^οκλάττ,ς, βθτιβς διτι μέ την βαθιΐχν άνακνοή, νά §1α δδη χαί αίς τάς χορυφΐς τβν πνυυμίνων που ευρίσκονται μίοχ είς τα άν» αυτά μέ^η τοθ θύ;α νος διον το δυνατόν πΐριοσίτερος νέβς χά Ι χαθχρος άτ)ρ. ΔΕ χορυφκΐ αυταί ιΕνε τό μόνον μέρος τ&ν πνεοιιόνΜν, δποϋ ώ; έκ ττ)ς δυ- οχ:νΐ)ο!θΓς τοθ θώραχος δυαχβλώΐ· ρον βνανΐοθται δ βναπνιυοτιχος ά- ή', έχιΐ έηομένος χαί χβταατα λάζι»ν δλαι αΕ τυχβν άκ»θαρβίαι ;1 τα μολδαμχτβ τοθ άτμοσφαι- κεΟ αέρος, χαί δι* οιύιο ιΐνε χαί συνήθω; τα κρβια π»οα5βλλό μενά &πδ τοθ ββχτ^ριδΕβυ ττ]ς ψι μκτΐώοενς υέ/Τ) αί κορυφοί τβν πνεκμίνων. 75 Δέ* άρχε! Βμνς μδνον νά δι τΐ)ρ1 τις τβν δ ιγανιομίν τού βχ . 1»ν χα| μέ άντΕβτααιν Ισχυράν χχτά ττ]ς μβλύναιως, ή ο&6ίρω»έ· ρκ δέ τοιαδιτ) ιίνε τ) ουμβΕωΐΐς, βιιν·Εχΐ]σις χκΙ αυνιργααίβ μετά φθιαιχοθ μή γν«ρ(ζοντας ή' μή θε λοντος νά λαμβάνη τα οιβιχειώϊη πρβφκλαχτιχά διά την δγιΕαν ν κερΙ κυτέν μέτρκ. (συνβχΐζεται) ΊΌ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΑΡΧβ,'θΤΕΡΑ ΤΟΚ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΙΤΟ£ 1839 Ύποκατάστπμα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: δψεως καί επί προθεσμία ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ » ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ Έν βυρίίιβν τοδ βπσανρβκυλκΜΐίο» μ«( άνβηλπρώνει τβ) «ονοΐλίβτΐρβν χρπμκτοχιβύτιον. Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι- τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬ ροντας δρους. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προτι μδτε τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ 'Η πεΐρα τόσον έτών άπέδειξε' την εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με¬ γάλην των άντοχήν. Είνε τα συμφερώτερα λόγω τής με- λης αποδόσεως των. Άντιπρόσωποΐ: Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία ΝΤΑΝΛΟΠ ΑΝΘΗ θά βρήτε τα ω¬ ραιοτέρα τρι«ντάφυλ λ · | Ιί Ή προσκοπική ομάς τού χωρίου Ά6δοΰ. ΑΒΔΟΓ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ^Ι.όλιος (ίνταηοκριτοα μκ).—•Όηιος ί)?τ, ϊ^ρβψΐν ή «'Ανέβθηιιις», είς τί χωρίον μ« ίδρύθ») πλήβΐίς ηρο· α«οκιχή Όμΐς αποτιλοκμιντ) άκέ 36 προοκΒΚους κΐΐ μέ Τακιχόν [φόρον τον χ. Ν. Φραγκάκην χβγίν έ. ά-, Αρχηγόν τβν χ. θ. Πίναχουλάχην χ«1 'Γηχρχν)- γον «Αν χ. Γ Βχοιλάχι,ν, Ή Όμ*ς οθϊΐ) συαταθεΤθϊ χατά τάς αρχάς το9 ηαρελθέντος Μ>(9υ
  περιιδλήθη ευθύς έξ 4ρχτ)ς μέ βγά
  πΐ)ν χαί έμηιοιοΐΗ^ν διχο τβν
  χατοίχων τοθ 'ΑδϊοΟ, οΐτινες χαί
  έοπυοαν νά χατατάξουν είς α&τήν
  τα παιδία ταν. "Εκτοτε συντβλεΐ·
  τ»ι μΕα βΐωκΐ|ρά μέν άλλ' ώί»αία
  έργασΕα. Τα ατΐθβοο» πχιδιά μχς
  άκέαηααν το συναΕοθτ^μχ ττ]ς πει
  ρχΕας* άπέβχλαν διαφόρους χ«-
  χ4ς ουντ)θι[ας, ένιαχύονται είς
  »ύΐά αί αρχαί' τοθ πατριακαμοθ
  χαί %τ]ς φιλαλ»)λιας ,χαΐ κλαυτ{-
  ζουν τάς γνώοεΐς των χκθςμΐ^ι·
  νε,ς.
  Ιδιαιτέρα θ' αποδοθή" στ,μασΐοι
  είς την γεωργίαν χατάρτιοιν τβν
  κκιδιβν ςυΐως ώΐΐΐ συ.τίμως ν'
  άκοτελέιουν τ·υς κρωτοπέρους τής
  χκλυτέΐκς χβλλιιργεΕας τής γής
  χά Ι τής ΐξημΐοώαιβς τβν χιλιί-
  δ»ν αγβίω' ίένδρνν τής «ιοιφΐ·
  •εΕας. 'Αλλά προβέτι θ' άκΐχιή·
  αουν χά Ι την πεποίθησιν 8 τι 6
  χαλός γεωργδς ήιυβρεΐ νά ζ| άξι
  οπρεκβς χκΐ ανέτως άηο την ηι·
  ριουαΕβν χαί την έργαο'αιν τβυ
  γηρΐς νά χβταν^ {ατοφιλας θεαι
  ήρας. 'ΒληΕζομιν 8 τι αυνΐόμβς ή
  ουντελϋυμένη οήμεβον είς τα χω·
  ρ!·ν μις έργαοΐα θ' άποδεΐξη 6-
  ηοΐαν άνεχτΕα^τον τυμβιλήν βδνα
  ται νά προονέ») δ προαχοηιαμος
  είς την άγωνήν τβν νέαν τής δπαΐ
  θρου μ*ς.
  Έηιβιχλλετϋΐι έν τέλει
  V
  άνκφέ
  ρ»μιν 8π το Κοινοττχέν Συμβού¬
  λιον μοις χατανεήσαν έγχαΕραις την
  ατιμ-βαίαν τοθ ηρ>σχο<τιχοα θεβμοθ Ιψίφισιν διτέρ τής δμί?βς τοθ χωρίου μ« δβχχμάς 12.000 ένέρ γειαν την ίτοΐαν χαί ενέκρινε ί χ. Νίμαρχης ΉρκχλεΕβυ. Δέν δπο λιΐηΐΐαι ήϊΐ) ηασά μόνον ή δρχω μοοΕ« τής Όμίδες μακ. Α&ΐή Βϊ γίνη, ώς πληροφοροδμιθχ, την Κυριακήν 2δψ τρέχοντος, προο- λαμβίνουσα χαρχχτήρχ ϊπΕβ—μον. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΓΩΝ Δυνάμει τής ύκ' αριθ. 35983 έ. βτ. άκοφββκεις τοθ ύπο»ρν«ίβυ £ι· δαροδρομΝν κ«1 ΑΰτβκινπτΜν, έ- χαρκΜτηρΙα8ηα«ν ώς φορτην» «ύ τοκΐνητβτ. μέ οιχ«ί»μ* κυκλοφορί άς άνά το οδικόν δίκτυον τοδ ν· μου Ήρ«κλ«{ο«, τα κάτΜθι άν« γραφέμβνα. Παρα της Δ)σεβ»( Χιι ροφυλοτκης (Ιδοποιοϋνται, οί Ιδιο κτητ«ι αυτών όπως, άφ'ένβς μέν πβύσΜσ» την μΐτχφοράν άπο τής αυριον έπιβκτ&ν. δικ«Ινμ« άνή χον μόνον είς τ« ΑβΝφοριΙκ, πρός αποφυγήν τ&ν «ύστηροτβ τ«ν σ»νια>Ί&ν τοΰ Νβμβο κιχί
  άφ' ετέρου δπΜ$, έφοδιααβδσι ταΰ
  τα δι* κμ«£ώμ«τος χβιθκρ&ς «ορ
  τηνο&. δι' άψίθϋν χά Ι &δ|«βρ*
  χο» ύφάσματος. Τα τυχόν έκ
  τβύτνν κυκλοφορούν» ώς Λιμ
  φβρΐΐα Β. ύκοχριο&νται νβ μκτβτ
  τραηβσιν έντβς διμηνου εΙ( απλώς
  ρτην
  25191. 28451, 30619, 24233, 24Η7,
  28360. 26732. 3444$, 34451, 34564,
  26382. 30801, 25752, 22121, 31859.
  27540. 27346, 19103. 27862, 27758,
  19Κ6. 32001, 30184. 33070, 28596,
  28:62,29:89, 33025, 21636, 30525,
  18529,25494. 24930, 24)53, 30391,
  26367. 27982, 27527, 27728. 22929,
  33 68,241:9. 24151, 22926, 26782,
  34670. 18547, 34499, 19815, 38 Δοκ.
  26696,81858. 34407, 25234. 18530,
  31851, 5 Δοκιμπ, Δοκιμή 3459. Λε
  Νφορκϊον Β'. η&υβά». 2786, 24165,
  27012, 3Ο?Ο1. 24155, 24011. 24154,
  29975, 31852, 80194, 27737, 32 05,
  26412, 28361, 30593, 29486, 31856
  26789, 31842, 27307, 27957. 26717,
  326:8, 2666, 27315, 24913, 30829,
  26733. 29415,30181, 24116, 34273,
  24295,25256, 27537, 33278. 34:63,
  33518, 34495, 33292. 34639. 3ί801.
  34078, 32«3, 19036, 28658, 31861.
  34626, 24924, 32402, 33665, 34159,
  24160, 27687. 30830.
  ΒΑίΙΛΕΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Αημος Ηρακλείου
  Αριθ. κια:. 6400,
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΛΣΙΛΣ
  Ό Δ$μαρχος Ηρακλείου
  Προκηρύσσβι δή Ικτίθΐται
  «Ις μυστικόν δι' ΙνσφραγΙ
  στων «ροσφορβν μειοδοτι·
  κήν δημονρασίαν την 30ήν
  Αύγούστου 4.6. ημέραν Διυ
  τέραν καί ώραν 10—12 «.μ.
  είς τό Δημοτικόν Καταστή
  μα ΉραίΑ,ΐίου.
  Ιον) Ή νρομήθιια ιΐς
  τόν Δτΐμον Ηρακλείου ίξ
  Κάδ «ιντακοσΐων Ο
  δρομιτρητων.
  2ον) Ή νρομΙ^θιια 6.5ΟΟ
  τιμα||ί»ν κυτοσιδηρών κα
  λυμμάΐΜν καί 6.500 όρΐι
  λκίνΜν κρουν«αν Οιακο
  ς τΑν 3)4.
  3οι) 'Η «ρομήθΐια σιδη
  ροσωένήνων γαλβανισμι
  των.
  σ) Έσωτιριν.·)ς διαμέ
  τρου 3)4 μΐτρα τρέχοντα
  20.500.
  β) ΈσΜτ>ρικΐ)ς διαμέ
  τρου 1 μετ. τρέ||οντα 1.000.
  γ) Τοθ σιΐηρα γαλβανι
  σμ«να 3)4 3)4 3)4τ<μά|5ΟΟ. 6) ΣταυροΙ σιδηροί γαλ ϊανισμενοι 1 χ 3)4 Χ3)4 Χ3)4 τιμάιια ν200) διακό σία. ■) Ρακόρ σιϋηρα γαλβανι σμενα 3)4 τ«μα||ΐα 500. ζ) Κομνθλαι σιδιιοσΐ γαλ βανισμιναι 3)4 τιμάιιια 500 4ο>) ^Κατασκιυή φρΐατί
  ών έκ σκυροκονιάματος
  ( θέ 0·
  μέτρκν συμφώνως «ρός
  —Άφιξις οπορελκίνν.
  Έκ Χ«ν(·ιν έχομ(·9πο»ν έντβδ
  θα 30 «ύννοι σ«ορελ«ίι»ν δπ«ς δι
  «τιθο&ν <(ς την καταναλωΐιν. Είς την Νομαρχίαν συνήλββν ή κρ μοδίκ έπιτροιΐη δια την διατίμπ αιν τοθ απορβλαίο» τούτου ν*τ' 6ά —Ή έορτή τήί Άγίας Μ«. ρ·νης. Αυριον εορτήν της Άγίας Μ«- γαλβμίρτυρος Μαρίνης «λβαθή· αιται έν τν Ί«Ρ¥ Ναφ τής "Αγί- ας Παρασχιυης πανηγυρική λ«ι· τουργί». —ΑύτβχινητιχειΙ πβρββίσΐις. Ύκό όρνάννν της οΐκιΐας &κη· οεβί«ς ΧΜροφυλακίϊί συνβληφ9η • Ανδ Πυρέ?ολβς έκ ϊφ*>ιίΜν
  διότι έθεσε πρό 5 μηννν «Ις κο
  χλοφβρίαν φβρτηνόν βύτοκίνπ
  τον άνβο άδβίβς τό οποίον μετ*
  τρβφΐν άχολβύβως «Ι; έιοβατικόν
  η«ι τό εθχσβν αύτββοΰλϋς «Ις
  την γραμμήν Χανίων—2φ«χίΝν.
  Συνελήφθη βιτίσης ό Χτ. 'Λναννα
  στακης κάτοιχος Έπισκοπϋς Ρβ·
  βύμνης διότι κατελήφθη νά όβη
  γά φορτοεηιβκτιχόν ατϋτοκίνη
  τον ανευ άδιί«ς.
  -ΑΙ παρββίαεις τού αγ·ρ«·
  νομικσϋ ώδ
  Κατεμηνύθη · Δρ. Γ. Μπιτζα
  ράχης οιότι ηαρα τάς οχετικκς
  διαταξβις τοΰ άγορανομΐΜον» κώβι
  Μβ{ έχρησιμοποίιι άμφιτκλαντι»
  όμβνόν, ζυγόν, έλαττο4»ατιχβς λιι
  τουργουντα,
  Συνελήφθη καί απεστάλη άρμο
  δίως διότι ίχλϊψβν αίς ζημίαν της
  ό»οχ*»ρίου τού Αικατερίνης χη
  ρ*ς '£μμ. ΓιακουμάΜη 12 ά*. Ι
  λαιου ό Άνοιβτάσιβς 'βμμ. Δια
  μαντάυης Μάτοικος Μοχοδ Ιΐΐδια
  δβ{.
  —'Η αχολΐι κ·πηκί)(.
  Προχθές τβ έακέρκς εχλιιαεν
  ή αχβλη Κοπτιχής κχΐ Ραητικής
  την όιτοΐβν ϊίρυα» κβτόκιν άκ·
  φασβνς τής Ενββρνήσειις είς την
  πόλιν μας ή έταιρΐα «£ίγγιρ·πρό{
  έκιιαίδΐυαιν των διδαβκ«λι·ο&ν
  τοδ νομου. Είς την σχολήν τής ό
  ποίας ή "λαΐτουργία οιήρΜεσιν ε
  πΐ δ'Μαπινθήμπρον έφβΐτπσαν πε
  ρΐ τας 75 διδααπαλισσαι τοθ νβ
  μοδ μα« έκηαιδιυθΐΐαχι εΙ( την
  κοπτικήν, την ραπτικήν κ»1 τό
  κεντημβε, τα όποϊα κχΐ θά διδα
  αιιβυν ύιτοχρΐΗΤΐκ&ς τοΰ λοιιιοθ
  βΐς τάς μικράς μαθητρίας. Την εκ
  ββαιν σχεοΐκν μ«1 «ργοχε,ίρων τής
  σχολης ίπεοκίφθη πβλ», Μόαμος
  »«£«·( χαί ό Δημχρχος κ. Γικργι
  ά£ης. ΟαρομοΙα οχολή θά λιιτουρ
  γήοα άπό αυριον 4αί αιχ«π·νθη
  μιρον χ»! ·Ι( τόν Λιμένα τής Χη
  τιίας.
  —Σύλληψι, επί βι«σμώ.
  Είς Χανιά συνελήφθη · Παδ-
  λος,, Ν*μκαυλ«κηβ χ«την·Ρ·υμ·
  νος επί βιααμε),
  τούς δρους τ|ς κ^ς
  συγγραφτ)ς ΰκο||ριώσι··ν
  καί τής λεεχτομιροΰς Οιακη
  £ τα σ|κικά «Ι
  ναι κατατεθειμένα είς «όν
  Δ^μον ΉρακΑείου καί τό
  Τΐ||νικόν Έτχιμελιιτήριον
  τής Ελλάδος καί δύνανται
  οί βουλόμενοι νά λάβνσι
  γνώσιν αύτεΐν «ροσιριιόμε
  νοι κατά τάς εργασίμους
  ώρας των γραφΐΙ«ν.
  Έν ΉρακλΚω τΑ 12 Ί
  ουλΐου 1937.
  Ό Δή μάριος Ήρακλΐίου
  1.
  Ι
  II
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραβΕΪα έναντι Πολ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  16 Ιουλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ^ρ^Τν»/^»»1»**
  Η ΧΘΕΣΙΗΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΑΡΙΙΝ κ. ΜΕΤΑΞ4
  ΔΙΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΞΙΓΟΤΑΣ
  ΣΥΜΜΕΤΕΣΧΟΝ ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΕΟΝΙΚΙΣ ΙΜΜΙΙΗίΟΡίΙΙΟΜΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 «Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Υπό την προεδρίαν
  τού Πρωθυτιουργού κ. Μεταξά συνεχρο
  τήθη την μεσημβρίαν τής σήμερον με·
  γάλη αύσκεψις διά την λήψιν «ποφάσεων
  αχετιζομένων μέ την εξαγωγήν διαφό¬
  ρων προϊόντων χαί ιδίως σταφυλών.
  Είς την σύσκεψιν ταύτην ήτις 6ιήρ·
  χεσεν επ* αρκετόν ««μμετέοχον ό υπουρ
  γός τής Έθνικής Οίκονομίας κ. Χα-ϊζη
  κυριάκος, ό ύφυπουργός τής Άγορανο
  άς κ. Κρητικόν, ό ύποδιοικητής τής
  Τραπέζηο τής Ελλάδος χ. Βαρβαρέα·
  σος χαί «ρμόθίθΐι ύπάλληλοι τού ύ
  πουργείου χής Έθνικής Οίκονομίας καί
  τήςΤραπέζης ιής "Ελλάδος.Ή αύσχεψις
  χατά πάσαν πιθανότητα θά επαναληφθή.
  ΟΦΡιΊΚΚΟ ΕΔΗΛΩΣΕΝ
  ΟΤΙ Η ΕΒΙΒΕΣΙΣ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟΝ
  ΣΥΝΕΤΡΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Ιουλίου (τού άντα
  ποχριταύ μοχς).—Καθ* όϊ αγγέλλεται έχ
  Σαλαμάνχας ό στρατηγός Φράνκο εδή¬
  λωσεν ότι ή επίθεσις των έρυθρών είς
  τούς περί την Μαδρίτην τομείς δέον
  νά θεωρηθή οριστικώς συντριβείσα.
  Ό Φράνκο προσέθεσεν ότι άπατών
  τα ι οικτρώς οί κομμουνισταί τής Βα
  λενθίας χαί οί τούτους βοηθοΰντες ότι
  θά εύρουν την εθνικήν Ισπανίαν λείαν
  εΰ«όλον είς τάς όρέξεις των. Ή έθνι·
  κή'Ισπανία θά αιεκ*οιχήοη Ακριβώς τό Ι
  Βαφος τό οποίον μέ ποταμούς αίμάτων
  χατέκτησΐ, έκοιώχουσα., τούς έρυθρούς
  χαί άηό την Μαδρίϊην.
  ΕΛΑΦΡΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ
  ΙΟΝιΊΣΙΣ ΕΙΓΗΙΝ ΕΥΒΟΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έχ Χαλ
  χίοος ότι είς α ήν Ευβοιαν εσημειώθη
  σήμερον έλαφρά οειαμικη δόνησις ήτις
  πάντως προεχάλεσε πανιχόν των χκτοί·
  κων φοβηθέντων επανάληψιν των πρό
  έτών έπισυμβάντων έχεί χατοιστρεπτιχών
  σεισμώ. Σημειωτέον ότι ό σεισμογρά
  φός τού Άστεροαχ«.πείου εσημείωσε
  κατ' αύτάς καί ετέρους τινάς σειομούς.
  ΑΗΟ ΗΟΙΕ Ο Δ ΑΕΙΤΒΥΡΙΗ.ΙΙ
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΒΝΙΚΟΚ ΛΑΧΕΙΟΝ
  ΛΦΗΝ/Ι 15 Ίβ«λί·υ (τοδ άνταπβχριΐβϋ
  μ·$) —ΆνιχοινΜθη άρμοϋνς Ιτι τ· νεον
  μεγάλον έβνιχέν λειχεΐον Βκ λεΐΐΐνργήθΓ,ι
  •νιός ι«8 ΝοιμΡ^ίοΗ τρΐχοντος Ιτονς. 1ο
  νέον τοδτ· λ«χ·1ον 8β ύποκειται ώ$ γν»
  οτόν είς ωρισμένους «ανονιομ<ύ{ Αι«φ^ρ·ν τεδ ήίη 1οχύ·ντ·{· Ποία η σχεδίου μή ΑΘΗΝΑΙ 15 Ιουλίου.— Νεώτερο τηλεγραφήμα-α έκ Λονδίνου «ροο τό 'Αθη ναΐκόν Πρακτορείον άνα· φέρουν δχι καίτοι αί λεβτο μερειαι τοθ άγγλικοθ σχε βίου 6ιά τό '1σκανικ6ν τη- ροθνται άκόμη μυστικαΐ αί βφημΐρίΐις βεβαιοθν δτι τοθτο άποτελεΐται ά «ό Ιύο μίρη. τβν 6«οίων τδ «ρβ· τον άφορ§ τα μίτρα δηνα θά ληφθοϋν άμεσος, τό δέ δεύτερον τάς «ροτάσεις Βι' ών πρόκιιται νά κατα- μορφή τού Άγγλικοΰ επεμβάσεως έν Ισπανία ΤΙ ΠΡ0ΤΕ1ΝΕΙ Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΡϋΣ ΑΪΪΙγΜΟΙ ΙΗΙ.ΜΜΪ 1» Ιουλίου (τού άντ*· ποκριτοθ μας).— Έγνώβθη «πόψε ότι τό Αγγλικόν σχέοιον ώς πρός τό Ί- αηανικον ζήτημβ. ηεριλαμβανει ολίγους &ρους βαοιχώτεροι των οποίων είναι ή άμεσος ανάκλησις όλων των ξένων έθε λοντών έξ Ισπανίαςχαί ή αναγνώρισιν Αμφοτέρων των Κυβερνήσεων Βαλενθί· άς χ·1 —αλομάνκας ώς έμπολέμων. "ίΙϋτΑηθΛΕΙπΗΣΙΣ ΤθΓ ΔΑΚΟΥ ΑΠ0ΦΑ1ΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΜΟΤΑΜΕΙΟΥ Είς την χθεσινήν συνεδρίασιν τχθ Διοικη τικοθ Συμβουλΐου ιοθ ίλαιοταμβΐου αηεφασι ο6η ή τιρομήθεια 15 000 ιΐοέτι ύαλίνων »αγ| (ών αί οικίαι θά τοηοθειηθΔσιν ·ίς βόας τ» ριφερειας καρουσ άζεται οακος. Έκ τιαραλ λήλου ακεφασίοβη ή οιενεργεια τιειραματων τψος έξακρ βοστν ωρισμένων επιστημονικήν ΒΙνων σχετικώς ι*· την καταπολέμησιν στή αποτελεσματικώτερος 6 ελιγχος. Κατά τάς ϋ«αρχούσας«λη ροφορΐας τό «ρβτον μβρος τοθ σ||εΒΙου προ β Κέ «ε ι την αποκατάστασιν τοΰ ναυτι- κοθ έλέγχου καθώς καί τοθ ά«6 ξηρδς τοιούτου τό δέ δεύτερον άφορα τό «ρό βλημα τβν έθελοντβν. ΑΙ έφημερίΒις «ιστεύουν δτι ή αγγλικη κυβέρνησις εί¬ νε διαταθειμένη νά ■αρά- <*Κ0 είς τας δύο έν Ίσ«α· νΐα μερίδας τό δικαίνμα τοθ βμνολέαου άρκεΐ νά διευθετηθή Ικανο«οιητικβς τό «ρόβληαα τ·ν Ιθιλον- τΑν. Έφημΐρίδες τινές ώς τό «ΝταΙλλυ ΜαΙλ» καί τό «Νταίλλυ Έξνρές» ίξο«ο· λουθοΰν νά νροβλενουν δτι ή Σοβιιτική Ρωσσία καί ή Γαλλία θά ΐκικρΐνουν τάς Αγγλικάς «ροτάσεις. Καί δτι τό σχέδιον -ροκειμβνου νά εφαρμοσθή θά συναντή ση «λείστας όσας δυσχβ- ρείας. Η ΑΓΓΑΙΑ Β II ΑΝΑΛΑΒΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΑΝ ΔΕ Ν ΓΙΝΗ ΔΕΚΤΟΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΊΠΕΙΛΗΤΙΚΒΙΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή κατασκευη είς τόν λιμένα μας φυκτικών έγκαταστάσεων. ?ς τέ Γεωργιχβν μη τήριον 'Ηραχλιϊοιι βκιοΐάλΐ) χθί{ παρά ττ]ς Λ μινιχ^ς 'Βκι- τρ·π<|ς τό χαταιτί;» έγγραφον ί<>
  σχίβιι μέ την χαταοχιυήν τβν
  ψιχτιχ&ν ίγχαταοΐάσεβν, χβΐνο
  τΐ«ιΐ]βεν Λ»» «αί πρίς τό Έμ
  πορΐχίν χαί Β ομι?χανικίν Επι
  μιλτ, ήίΐβ'1, τ·ν Έμποριχ*« Σ5λ
  λβγ·ν χ«1 την 'Αγροΐΐκήν Τράπΐ
  ζβν:
  «Κδρΐε Π?ίιϊρι,
  Έχω φ> τΐμ^ν νά φίρ» είς
  γνβαιν δμβν ίτι ή Λ μέν. "Κ«ιε
  λκίοθοχ 6π" 2ψ ν την σχβ
  ηιμίιητβ ιής χαταοχιυτ]; ψ^xτι
  χβν Ιγχχτααΐάοεων έν ιφ λιμένι
  ίλ ά£ ^
  «ιβό ω*
  |χ*1 ϋοσεν ί.χολήν είς την ^
  νιχήν ούι^ς υπΐΕριοΕαν νά πρεβ|
  τό ταχύτερον εί( την έ«πίντ)οιν
  λ< τ^ν παραγωγήν τού τό«ο« χαί το ίξ»γ»ίΐχον Ιμπίριον τβν νωπβν 3ς ( ^ ίελειι«ί«ν α&τ^ς συνεδρίασιν ν* χατααχΐϋάοιβ χατά πρβιον το 12 διχάν χρηπΙΒομα τό ίτιοΐβν είναι ή ά διά τή< χ} Έν 'ψ μιταϋϋ ή Αμιν. Επι ρή βέ'ει χχτ>6χλιι κ&ιχν
  πρΐσ<τάθι:βν ϊη»ς αί επί τοθ ι! ρημίνου χ,ηιιοώμκτες ίγερθΐ)αό μενά ι ψϋχτιχαΐ έγχβταατασιις χχ τααχΐυκσθβο: χατά τίς ένΐε'ξε.ς %1 έχιοτήμης χ»1 τ<|ς ιιεΕρας χαί π?ός τβθΐο ηρβκειτκι ν' άπο φχαΙσ-% μετά τή ν λήψ ν τβν οχετι χβν πλΐ);οφ3ριβν την εκκίνησιν μελέιΐϊς διά την κατα τιύ'»ν χαί ουναφδν άκο η κεξιργαοίίχς νωηβν οΐ»φυ λβν χαί ίλλαα όΊτιβρβν χαχά τρ4 παν Ευνάμενον νά έξυητιριτήατ] τελείβς χαί ακΑ ηάοι;ς απίψΐνς ή γβνιμ4ττ]ζ χαί ή έν χαλλιέργεια τοθ έδκφοκς τής περιφερείας ταύτης χβΐ ή φΐ λοπ«ν!α τβν χατεΕχνν βυντελοθ σιν «πό ϊτους είς Ιχος είς τή< εδξηαιν τβν προοϋιβν «ο Λ ι μέν. ΤαμιΙου, ή;Γς πκρέχει είς αυΐί την οικονομικήν δύναμιν νά προ 6α!Μ| είς τήν_χαταβχιυήν τ·ιβύ τβν οββχ,αΐν Ιργ»ν, &*ια δανεΐα μβθ, χαί νά καθ ι α φ τα ώρελήμα τα τβν 5π' αΰτοΰ Ι«ελΒ«μίν»ν έργων, έμφχντ] χαί ηίοθΐ|τα ■!( τόν λαόν. Μιτά τΐμτ]ς. '0 Πρίεδρος τής Λ-.μιν. Επι τρ·πτ)ς. Γ. Η ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΙΞΙΙΥΧΟΝ ΠΑΖΗΖ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΖ Καιίκιν διάταξης τιθ δποκργεΓοϋ Οίχονβμιχίν προχ>Τ}θείοη< είς ά Ταμιϊβυ Ήραχλείοι; β Ε ^ τβν φύλλων τεύΐίνητβς τβν αυντα ξιοδχω* ττάοης χατηγορίας πβρό τβν Δΐίμάρχιθί 4) Πμςίϊρβτν τβν Κοινοτήτων ϋπο^εινται ιϊς τίλος χαρτβοήμοϋ δραχμήν ιΐκιοι. Τ4 παραλ)]φ6έν αυνιηβς ιίλες ττ]ς Δ'. (ριμηνΐας 1936—37 »οί τ$( Α'. χαί Β'. τριμηνίας 1937—38 & νΐχοινώβη ά;μοδ!·ς Βτι θέλει πά ραχρατεΐται χατά τΐν έξίφληΐιν ς συντάξενς ψ> Γ'. τριμΐ)ν(ας
  1937.
  «Ι Ι&ΕΙΑΙ ΕΞΙΓΩΓΗΣ
  Κ8ΡΙΚ8ΚΚΗΣ ΙΤΙΦ1Α9Σ
  Δι' έγκυχλΕου τοι Πίος τοίς π
  ωνεΐίχίς χαί λοιπάς ά;μ?>>!α( άρ
  χας τέ υπουργείον Έθ»ιχί)ς Οίχο
  νεμίας γνω^Ιζει Βτι προχκ:μένου
  πι^Ι έξα^ωγ^ς Κορινθιασ <]ς ατα φίδος ιίς χώρας άντβλλκγής χιϊ πρίς διευχίλυνοιν χά Ι ταχυΐέρα» δΐεχπεραΓ(03ΐν τβν έν λάγφ 1ξ« γωγβν έπιτΐίκιτκι ά>ΐυ όΐλλ—ς
  ϊιατυπώσκβς νά μιταβιβαζΐται έηϊ
  κκλς αίιήσει τοθ έξαγωΐίοις ή &
  8|ΐκ έξ«Υ»Υν νής έχλεγχς τοθ
  ίνδιαφερβμίνβιι. ΊΊπ!σης έπιτρέπε
  τ,αι νά γίνεται Βιχιή καρά τβν
  έ;μβδίο»ν τελω»ειαχβν άρχδν τ)
  «ατάθεα ς διβσΐαήσιβς ίξαγωγής
  ίπ' δ,ίματι τοθ 6ποϊειχνυομ4νοιι
  5πο τι0 ΰτιερ ι δ τ) ϋ$ΐΛ έξαγ»
  γίβς.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ
  1 Υ Μ ΒΟΥΑΙΟ Ν
  Μή γενομένης άκαρτΕας άνιίλή
  Βη ή ίριοθιΤθϊ διά ιτ,ν ερ
  τής πβριλθβίοςς Τείαρτης συνι
  δρΐίθΐς τοθ ΔημοτιχςΟ Σιμβοιι
  λΐοι».
  Η. ΡΥΘΜΙΣΙΣ
  ΤΟΝ ΑΠΡΟΤΙΚΟΝ
  Τα Γιω^γιχά Έπΐμιλη ή^ια
  Άττιχ·6·ιωτΙας δι* έγγράφβυ την
  κρός ιά λβιπά γιοιργιχά Έπιμι
  ληιήρια τής χώρας δπεδειχνύβυν
  την σδντβξιν 5ηβμνημάτων πρός
  την χυίέ?νηοιν επί τβν τυχόν
  ποιραΛηιηΗτ,σίμένων άτΐλιιβν, έλ
  Αι ψ.νν, άοαφεΕας χ.,λ.π. τοθ
  Άγρ. νέμου 677 «πε·1 ρυθμίοε
  ως τβν άγροτιχβν
  ΣΥΛΛΚΨΙΣ ΦιΓΟΠΟΙΗΟΝ
  Σονΐ>ήφ6η χβές παρ' ό,γάνων
  θ τμήματος άοφαλιίας ή φυγέ
  κ·ινος Ανωτ. ςύζ«γος Γεεεργ 'Β
  ά έξ "Δγ«>γιίων Μ
  ΤΑ ΕΚΡΕΜΗ
  ΕΚΚλΚΣΙΑΣΤΙΚΙ ΖΗΤΗΜ1ΤΑ
  Κατ' ΐΐίήοβις έ{ 'Αβπνδν β β*
  σιλικές βπίτροπο; της Ίϊράς Χυ
  νόοβ» κ. ΠετραχάΜοςέπβ·οινώνη
  σι μετ» τού ύπουρνοϋ Ορησ«(υιιά
  των κ Γ(Νργ«Μβκ€ύλβ» καί ά νέ
  «■ριν είς βύτόν οπ Α Ί. σύνβώος
  συνίταί· πλήρεξ καΐ λεπτομδΐέί
  ΰπομνπμκ ίιβ τα έκχληβιαατιχά
  ζητημ«τ« τα οπαϊιχ άκβ «βλλοθ
  ΪΧΜρκμοδν, ήτοι «') παλαιβημερο
  λονιτικόν, β) ζήτπιικ ΜΐσθοδοσΙ
  άς έφημΐριακοϋ κλήρου χαΐ ν)
  τό ζήτημα των άγροτιχων χρεών
  έν σχ*σ«ι μέ την εκκλησίαν Έ
  πίσης ανέφερεν είς τόν κ. υπουρ
  νέν δτι τα μίλη τής Ίβράς £»νό
  δόν έηιθυμοΰν νά συναντπθοδν
  μβτά τοδ κ. 'Αρχηγοϋ της Κυ
  ββρνήσβΜς διά »ά άναπτώίουν
  καί πρβφορικ&ς αίς αυτόν τας έκ
  χλησιαστιχάς «πίψϊΐς επί τού ν
  ηομνήμβτβς.
  ΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ
  ΜΕΓΑ ΤΗΣ^ Π0ΛΩΝΙ4Σ
  Πρίς τα Έμίτοριχά Έπιμελη-
  ιήβικ κ»Ι τας τελωνιΐαχάς χ»Ι
  λοιπάς αρμοδίας άρχ?ς έχοινβ
  ποιήβηααν έχ τοθ δπουργΐ'ου Έ
  θνιχής ΟίχονομΕας πΐναχες ίμφαί
  νοντις τα είς Πολωνίαν ιίοαχΐέα
  έ ληνιχά ηριΐόντα χκΐ Η Ι<'ής χώρας ταύτης είοαχιί» έν Έλ λ£δι. π·λ«νιχά τ·ιαθτα 3ια το χρονικόν διάαιημ» άπό 1ης Ίβυ λίευ έ. Ι. μέχρι 30 2ιπΐεμδρίου τι έχοντος 1ΐο«ς. 2χετιχβς μέ την ιξαγννήν >ωπβν οΐαφϋλβν κκρε
  οχέθηοχν ίϊηγΐαι είς την έν Βχρ
  οτ,δ'α ημετέραν Πρεσβείαν Βπνς
  έν περιπ-ώαει άνεπαρχιίας τβν ά
  ναγραφβμέοων είς τον ί' έχ τβν
  οίχείβν πΐνάχβιΐ οχιτιχβ» χοντι
  ζίν ίχανβπο.ΐ(σΐ8 τβς άναγχας τ^ς
  ήμΐ'έ??ς ίξ«ω^ς άπό το έχ μι
  τατροπβν προερχομένην πνοίν χ» Ι
  έχ τοθ Χίνδιιλίου τβν «ίιβφίριον».
  Ο Φ3Ρ0Σ ΠΕΤΡΕΛΙΙΟΥ
  Διά Β. Διαιάγματος έτιε
  βλήθη φορος καταναλώσεως
  40 λεπτόν κατα χιλιόγρσμμον
  ακαθάρτου πετρελα ου διά
  την παρασκευήν γεωργικών
  ψαρμά,ων ή άλλων β
  νιχΔν τιροίοντων.
  Η ΠΟΑΗΣΙΣ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΥΖΌΝ
  Έ Διοίχΐ[α!ς Χ»εοφυλ»«]ς ά
  πηγόριυσε την έλϋειιιν κομμένον
  χαρπβυζιβν χαί την πιριφορον α&
  τβν πρίς πώλησιν οπό ΐ&ν πλα
  νβΒίων μικρβπωλητβν.
  ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ
  ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΙΜΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  Δ!Α Τ8Ν ΤΥΦ9Ε'&Η ΠΥΡΕΤΟΝ
  Τέ 'Γγιιονομιχόν Κέντρβν ά
  πη&θυνε χθές πρός κυ; προίδρους
  τβν Κοινοτικόν τοθ νομοθ έγχύ
  χλιον, διά ττ^ς ίιιοίας οκνιατβνται
  δΐάφβρα Πίθλητττιχά μίτρβ ίνχν
  'ίον τί 0 τκνο'δοθς πυριτοθ δίτις
  έπακΐ'λιΐ υπερποτέ ί) άλλοτε τώ
  οα τούς χβτοίχοκς χν|ς δπαΕβρου.
  Τέ δηοδειχνυίμεναμέτρα ουνΐοτ'χν
  τα ι χυρίω; ιίς την νή»ηοιν δχ;ας
  χαθαριίτ,ητος.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 η Ιουλίου (τού «ντα
  ποκριτού μας)—Τό πρακτορείον Ρώύ
  τερ τηλεγραφεί έκ Λονδίνου ότ» παρε-
  τηρήθη βήμερον ζωηρά κίνησις μετα-
  ξύ των οιπλωματικών κύκλων, «ερι.
  στραφείσα είς τό Ίσπανικόν ζήτημα χαί
  τα σχέδιον τής Αγγλίας ώς πρός την
  εφαρμογήν έλέγχου καί την άνακΧησιν
  των ξένων έθελοντών.
  Σχετικώς αί Άγγλικβ,Ι εφημερίδας
  καί ίδ'ω; αί άπηχούσαι επισήμως τάς
  άπόψεις τής κυβερνήσεως γράφουν ότι ό
  Αόρδος Πλύμουθ θ' άξιώση ά*«ό την ε¬
  πιτροπήν τού έλέγχου την αποδοχήν καί
  εφαρμογήν τού ΆγγΧικοΰ σχεβίΌυ. Το
  νίζουν δέ ότι ή κυβέρσησις τού κ. Τσα¬
  μπερλαιν ειδοποίησεν ήδη τάς *υβ*ρνή
  σ«ις των άλλων δυνάμεων ότι είς περί¬
  πτωσιν μή άποδοχής τού σχεδίου της θ'
  αναλάβη πλήρη πρωτοβουλίαν δράσεώς
  είς τό Ίσπανικόν.
  ΑΙ ΓίΜΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΝ Τ Ο ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΤΗΣ ΙΓΓΛ1ΚΗΙ ΚΥΒΕΡΗΗΣΕΟΣ
  ΑΟΗΝλΙ 15 Ιουλίου (τού ■νταπ·κριτ·&
  μ«ς>— Τό ΆβανειΪΜον κρακτ·ριΙ·ν κλπ
  ροφβρεΐται εκ Λενδίνου ίτι αυριον (αήμε
  ρ·ν) κροκκιται τα συνίλδη ·ριβτικ&$ ή επι
  τροκή τής βύδιτβρβτΐΐτβς δια ν« σΗζητάσρ
  τβ νέον Αγγλικόν σχέδιον περί έφκρμο
  γής έλεγχον έν Ισπανία καί ·νακλήαεΜ(
  τβν'εθελονχϋν. "Αλλα τηλεγραιφηματα έκ
  Παριβΐνν άναφίρβυν βτι ίλόχληρ·ς · Γ*λ
  λικός τύπ·ς καταΜρίνκι τ· Αγγλικόν σχέ
  διον γράφων ·τι ή έφχρμογή τού Θε. ΐύ
  ή βπανδαλωδβς χον Φρ«νΜ·.
  Η ΕΞΑΓΟΓΗ ΣΤΙΦ'ΔΟΜ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  Πρός τέν ένταθθα Σ6>δεομβν
  έ>Π9ρ&βΐ9μΐ]χάνω' εξαγωγέαν σία
  φίϊων άνικοινώθτ] έχ τοθ "Υπουρ
  γι(οιι Έθνιχ^ς Οίχονομίκς Βτι
  καθ" & ανέφερεν «ίμοδίως δ έν
  Βιρ·λ( φ ήμέτεβος πρέαβυς ένε
  χρ(6η 5πό τβν γερμανικήν άρχών
  δή ως τςθ λοιπβθ γίνωνται δεχτά
  τα τιμοίό^ια σαντιταγμίνα είς οί
  ονϊήτβΐε νομΐσμχ τής άρισχιΕας
  τβν ουμβχλλομένων ίφ' ίσον τέ
  νίμΐαμ» τοθΐ· οημΐιοθτκι είς
  τ* δΐεθ» τα 1100 σουλτανί χαΙ τα
  400 ταχ Λ Έ φόρτωσις εγένετο
  επ Ι τοθ υπο αγγλικην σημαίαν ά
  τμ«πλ·(βϋ Μέ
  ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΗ ΖΩΗ
  χβέ{ β κ. Νοάτσιλβς
  ί ληρε.της τοδ βιινβνντοϋ
  το& έντιχδθικ ύποκατ«οτήμαιτ·(
  τής Τρβηεςης της Ελλάδος μ
  Μιχ, Φντ«Μη λ«ρ«ντ«{ δίμηνον
  «ή
  Αί έν τβ άγοί-ςί μας κυμανθεΓσαι
  χθές τιμαί τ£>ν διαφόρων ένχωρί
  ών προϊόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Λίαν.
  'ΒλβΐΜ 5 βαθμων 12.50 16.
  „ κοινα 40.
  ,. οαφινέ —
  Χ*ΚΝνΐ( λευκοΐ α' 26. 30.
  ·. .. β' 24. 28.
  ., νυρηνβλ. α' 23. 27.
  .. β' 21. 25.
  „ μουρνΐλ. α' 23. 27.
  . . .. β' 91. 26.
  Οΐνβι Αρχαν. τό μΐστατον 60
  „ ΜαλεβυζΙου 6
  Μέταξα υθΌ-
  Κουκοΰλια 140.
  ΔΙκταμος ^50
  Δίρματα βιδέλα 45
  •Δρ,, βακβτα ΒΟ
  „ βαρεία 88
  νοδίρματσ α 40—10
  κ Ρ' Μ —88
  αημιγΙτργοτνται εαπιαεσ
  διευοίτησεωσ τησ διαφορασ
  ΚΙΝ.Σ Κ Α. ΙΑ Π ύ ΝΙΑ Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Ιουλίου (τού «ντα-
  ποκριτού μ»ς).— ΝυκτεριναΙ είδήσεις
  έκ Παρισίαιν καί Λονϋίνου άναφέρουν
  ότι ή κατάστασις είς την "Απω Άνα«
  ■«όλην πορνμένει πάντοτε σοβαρά όχι
  όμως και άπελπίατική. Οί διηλωματΐ'
  χοΐ κύ*λοι τής Έύρώπης έλπίζουν ότι
  χάρις είς την μεσολάβησίν τής Αγγλίας
  καίτης Άμεριχής Θά καταστή δυνατόν
  νέ εξομαλυνθοϋν αί διαφοραί Κίνας
  καί Ίαπωνΐας καί νά επέλθη συνεννόη·
  αίς καί συμφωνίαι μεταξύ των δύο δυ-
  νάμεων.
  Η ΙΑΠΩΝ» ΕΠΰΦΘπΛΜΙΑ
  ΔΥΟ ΚΙΗΕΖΙΚ-Σ Ε Π Α ΡΧΙ ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι σχετικώς μέ την εξέλιξιν τού Κι·
  νεζοϊαπωνικού παριστάνουν την χα«ά-
  στααιν στάσιμον. Σχετικώς εγνώσθη ότι
  τό μεγαλύτερον έμπόδιον είς την επί*
  τευξβν συμφωνίας μεταξύ των δύο βυνά
  μεων είναι αί βλεψεις τάς οποίας έχει
  η Ίαπωνία επί Βυο μεγαλων καί πλου
  σίων έπαρχιών τής Κίνας, επί των οηοί
  ών φρον«ίζει να έγκατασταθή οπωσΚήπο
  τε.
  ΑΠΕΦΔΣΙΣΒΗ ΤΡΟΟθαθΙΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΚΐΙΔΙΚΟηΐΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  ΛΦΗΝΑΙ 15 Ί.«λί·» (τβδ βντ·ιι·κριτ·Ο
  μ«ί).— Εατοηιν μακράς ουνΒργααίβς τ·8 ύ
  «·»ργ·» τϋί ΔΐΜαιβούνης «. ΛογοΒίτπ μ>
  τ« τοϋ η. πρ«Θυίΐουργοΰ απεφ.σίοβη 4 τρ·
  ποποΐηοις τ·0 *>ΜδΐΜ·& περΐ διχπγ.ρων «αί
  δικΐϊγορικβν ο»λλ·γ«ν. Ποία ο컣 οά είναι
  4 Ι«τασΐί τββ τρ·«·«·ιΐ.β·»β τοθ Δ