94537

Αριθμός τεύχους

4616

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

17/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΈΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ
  Σ.ΒΊΙΤΟΝ
  17
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  Αίγυπτον
  Ιΐησία Μραι 3
  ίξάμηνο£ Ι
  Άμβριχι,ς
  Ιΐησία δολ. 1Β
  έξάμηνος » 8
  Τιιιή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. Β
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  Ο&ΟΖ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕΤΙτΙΟΙ ΙΥΙΤΗΤ1Ι ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ»
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤθΧ Ι «ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 461*
  ΕΝ ΕΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
  ΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑΝ
  Σμρ β«μπληο·δ?*ι
  τος «β/ ής ιίςτήν Ίβ
  εΕιρρέγΐ. 4 ηβρκαϊβ π#ύ ίρη
  μών«ι την ωραίαν έ«ε(»ην
  χώραν. Ό?αν την 17ην Ί*υ
  λ(·υ 1936 έηληρβφορβϊτ· ·
  χσβμβς «Κα τα δέ
  καί τας Ι«τ«χτ·«ς
  τβν εφημερίδων την
  ϊ τ·8 έθνιχΐαπκοΒ
  ΐ
  ϊν τ8
  «·( ΐν Ίοχαν'α κανεΐς δεν
  έφβντάζετβ ότι έ εμφύλιβς
  οπαραγμος θ& πρ·αΐλ«μβ«
  νΐ τοαην Εκτασιν χαί τοοην
  μορφήν •πβθαριώβεωί, {τι θ»
  εΐχε τίοην διάρκειαν καί οπ
  θΐνεστατων* τί,ν ·»χ·»μ*νην
  ολόκληρον. Κ«1 ·μα>{ 4 κραγ
  υέβ η
  «Ις τάς ψυχ«ς κ«· είς τας
  διανοίας τβν τα νυν τβν λ«
  6ν καί αίβΐΐηλατοδν τίς α «έ
  ψϊ·ς κ«ί τάς ενεργείας των
  κρός την δι«ιρ«(ιν τού φ*>
  βϊρωτέρβυ έγκλήμκΐ·;, προ;
  την ρήξιν χχΐ την συμφθ
  ραν ίν·ί νέ·» πολέμου. Σή
  μκρον μ*τ« πάροδον ενός
  ίτ·ι>$ *κ· τϊ«5 <«ρήξ«ως τβδ έ τ»α(«ν. μ{ γ υπερέβη την φ»ν "Εν Ιί·ς βδιβκίκ·» δράβΐ *>ς τ·Β πυρές, τ·δ οιδιΐρβυ,
  Τ·δ «πβθηριωμένβιι *νοτ!
  κτ·ν χβ« τβν χαταχθβνιωτέ
  ρων αυνέργων τβδ θανατβ»
  δεν ήρκεσε δυστυχβς «δτε
  ν« τ*ρμ«τ·συ την τραγωδί
  «ν πβύ Ιχτυλίσβίτβι ίχβ. πέ¬
  ραν είς τβύς ·λ·ηρ«σ«ν·υ(
  χάμκους τής Άνδαλβυσ(*ί,
  είς την τραχβΤαν Έοτρεμα
  δοδρκν, είς την Ιατορικήν
  ρ, ς
  χώραν τβν Βάβχυν, ς
  ΐνοο{·ν Ίαηανίαν τβν Ιβτ·
  ριχβν χΐιμηλιων καί τβν
  κοιλλιτκχνΐΝνν θηβννρβν-
  Κ«ι αήμ*ρ·ν μΐτβ ίν {τος
  »Τμβτ·Γ, φθίκιιβ χαί άνωνΐ
  α(, χ«μμ1« κρσοδος δέν έχει
  αημκινβι) πρ·ί την λώϊΐν τ·0
  Αντιθέτως μέλιστα τό
  δραμα τβς Ίοκ>ν(«ς ύπαρ
  χει χίνδυνος νά ·>£κλ<χθι3 είς «ϋνει»9ρω»ι4»»»ν τραν<ε>64
  αν. ΑΙ αχβτειναί δυνάμεις
  τ·ΰ κακοΰ Εχ·υν ιίοδύσει
  έμφυλίβυ Ίβ<ΐ«ν«χβδ πβλί μβυ η βνθρωτοΐης εμνοβ·; χαί αγωνι$σ« χ'υϊωνΐζϊται έν μεοω μιά{ θυέλλης πκΒβν κου βγκνμονοΰν τού; λυτίρ·»ς χιν£ύνοΗ( φ η καλη ς τηοΓς της είς τα, τικβς «γ·?«ς τβδ δ *ζ —ώτϋς έΐετάζει σήμερον τσ ζήτημν χ«ί Α Κυβΐρνη. αίς. Διν έχομεν λοικσν κ« ρκ νβ αναμείνωμεν τ' βκ· τελίσματα των κυβερνητικόν προσπαθΐιθν. Καί ελπίζομεν νά Ιλθβυν απολύτως ϊκκν· ποιητικβ χαί εύχάριβτα. Ή ύτκρνίκηαις τβν δυβκ· λιβν κου καρουσιάζονται είς τάς μετ* τβν αλ)ων χωρ β ν αυναλλαινβς μ«ς σήμερον χ«ί 4 βΰϊηβις τβν β5«γ*ί γβν τβν γεωρνιχβν μας προ ΐ·ντ«ν θα φίρα την ενημε διάθεσις χ«1 τ·κ·θί ρ{«ν ιίς τ·ν άγροτικον μας γωγβν τβν γΐΜογΐχΒν μ«ς πρβ.ίντων χ«1 Ιδ(«ς*τ&ν «α- , *ηατ·ύ·μ·ν οπ μΐ εύρυτίρβν προοπτιχήν. Ή γεΜογιχιι μας παρβγωγή χάρις είς τϊ.ν ίγκαινιααθχΤβαν ύτβ τβδ χρκ τβυς κβλιαχπν χβί ταν Ιντα ^ηΧλιέρνεΐΜν τής ρ κ*09υαάζ%ι συνεχή Κ«1 δέν ύκάρχει λ(κ οπ Θκ υξθ βμφιβί· ξή Ιτι ηΐ· σιασίτερον Μς τ· μέλλβν. Χζ λβιπβν ν« «5* ^απσ τβδδε καί ά ς γ?ς 5ρ δι* νβ ίπββζ πραγμ«τικ« ώ έλ καί ν« ίχα ώς «π· ρ ς γρ μς κάβμον χαί την 4ν·ρΒ«βιν τβν οίκονβμικβν τ8ς χώ ρας μ«ς. Δέν ύι.«ρχιι λσι πβν αμφιβολία ·η ή Κνβίρ τέλκσμν την ·Ικ·ν·μΐχην ■ νηαις θ« πρνζα ηάν τέ δ» ν·ρ9«σιν τ^ς χύρχς. Πιβΐεύ ν*τέν πρέί έκίτκο,ιν αύτοδ •μβν δέ βπ β κ· τϋς σχοπι ΗΕλλΗΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ· Άηί ήαυ*" ουνεϊίΐαζιι τέ α»ν ή ττ]ς Έ^ώιιως τβν Δή ί Κίΐνοτή:»ν ν,αΐ αυνι»γά μιχά χύϋ χ. δττοιυγοθ τβν δ'* τα ζή Ελλάδος. λοικβν 8ιι έ< τής βϋνερ'γαοΕας αύ χτ]ς 61 κ·οχύψι χ&χι χαλ&ν 8ι* ψι Ελληνικήν Ιηαρχίαν, τή* χ6 έ ΐ ημη μίχρι πρΐχθές. Ή νΐ]9ΐς 4λωαΐΐ διά τής χαθιερώ οιω: «Ο θιβμεθ τ<)ί ως ίδξ 6 ή έκαρχ' δ!οο<ι τβδ έθνινβδ Την νύκτα τάς 16ης ηρβ{;Τά νέφη είς την Άπω Ανατολήν την 17ην Ιουλίου 1936 ή; ό έύλ ό έμνύλιβς Χ9! Ϊν Ίο»τ«ν'α ή 16 κολεμβ; την νό ς δράβΐως βά ρ λβΐς ό τίρματισμβς λέμου ίν Ία««νία ή ' ί ό ς κτα τής 16<ις κρβς την 17η* Ί»Μλίβυ 1937, μβτβ πίρβδβν ενός άκριβ»; ίτ·»{ θ» ουνηρ χβντο «Ι ίντιπρόσωπβι τβν μΐνέλνν δυνοίμβων δι« νά συζητήοβυν ίπί ιβδ ζητήμ* χ·ς τβύτβν, έκ τβν ακβφβ βενν ίέ τϋς χβεαινϋς βυνΐ δά βά ξ **ν τβλ τβδ πβ η ν«νί ς τβυ είς όλέχληρβν τ·ν κάομσν. ΤΙ πράκείται λαϊκόν νά μάς παρουσιάση αύτη η επίτειβί; Τί ν»; ικι νολκβαΕΐ η σημκρινήήμέρβ; Κ«νείς δβν δύναται νά γ%ω ζθ άκέμη. Άς (όχηθΰμΐν μονον ή έ πέτειβ$αύ:ή νά οημβνη καί την αρχήν τβδ τίλβυς τβδ ΊβιτβνΐΜβδ δράμαίβς καί νά 4ΐά| Ακβλλκίΐί «ηό χ·ν ίψ αλτην ένβς νίβυ παγκβαμΐ •υ κβλέμβυ. Ο ΙΑΠΟΝΙΚΟΣ ΙΜΠΕΡ1ΑΛΙΣΜ0Σ Η ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ μ αηίδιιξεν 6ψ την ν' άκαλ)άξι τ^ν «ν άηδ την τιιρκννΐαν τοθ φίλου τίς ττρ«τΐιΐ9ΐΐ3»)ς. ν»{ ίέν θλ αρνΐ)θ| νά ή Ικαρχιακ^ς πέλιΐς χαΐ τάς ί ιΐς την προακαθΐιάν τω/ν' «ναχΐΐνιοθίίν, ν συγχρονιοθβΒν Τα τηλΐγραφήμστ.τί ρον τάς τβ> ευτο Ιτς ήαίρας δ
  τι νέα σοβατρα έτΐίΐαόβ.α συν!
  βησαν είς <ήν "Απω Άνατο λ Ή Γ8 Ρ ξ Η ΑΥΞΗΣΙΣ Τ1Ν ΕΞΑΓΩΓΟΗ ΤΩΝ ΓΕΟΡΓΙΚΟΝ Μ12 ΟΡΟΪΟΝΤΩΝ ; τ«ς "Αθήνας βυνεχρβ· τηΒη κρ οχθες μακρά ούβ«ϊ- ψι; τβν άβμβδΐων ύπβυργδν καί Τ·δ ύηβδιβιχητβδ τής Γραπέςπς χηί Έλλάδβς κ. Βαρββρέοσο» ύιι· την δρίαν τβδ μ. Πρνθυ ΐλβ !>»> τα
  χ !
  τα τβν ·ζ«γ··γβν τβν γΐ«ρ
  γιχβν μρς κρβιβντνν κβί
  κνρίως τ»*ν βταφϋλβν. Ή ού
  οκιψι, £1 β»· £κα*αληφΒί3
  κ«(ώ{ άναφίρβυν τα οχιτι
  κά τηλεγραφημκτα κβί ίληί
  ςεται νά έςιυρ·6ά τιλικβς
  τρ·ίΐ·5 τβνιίσΐως καί «ι'ξήοε
  ως τβν ίζαγωγΒν μα(. _αί
  είναι β Ι Ιλκίδες αυταί «πβ
  λύτνβ δικβιβλβγημέναι. Διβ
  τι εφάσβν τ· ζήτημκ «ντι
  ίζ μβ τοοην σβββ
  λ ύ ύ
  πλήρ«ί· ίτι λέγω της σημβ·
  ρινης κρίβΐΜΓ, τής νβμιομα
  τιχήί διατβραχής καί £οτ«·
  ΒεΙνς κα) τβν υφισταμένων
  κάντοτι πρββτατευτικβν τιι
  χβν τα έκβΐα ήγειρΐν πέριξ
  β Α ών έν γίνη τβν Μραιτβν
  η δφβρμβγη τβΒ σνσ(ήμ«τβ;
  τή. λκγβμΐνης κλΐιαΐϊ,ς ·1κ·
  ν·μ(«;, ίέν είναι ιΰιβλβς οή
  μερβν η διιζνγωγη τβν ίμτβ
  ρίβν καί τβν οονβλλαγβν
  μίτωπίζε μ β
  ρίτητα *πβ βλβυς τεύ; ύιευ
  βύνβυς διι·νργβύ{ καί τβν η.
  Πρωθυπουργόν πριπΐι νά θε
  ωρΐΤται βέβκιβν 2η θά ι
  ςΐυρΐ6ά ή χβλι»τιρα καί ή
  λλ Ιχβν.πβιητΐΜή ?ύ
  ύ
  ςρ
  μαλλβν
  αίς τβν, κεφ
  βτ·μένν( £
  αν δικιιιβλβγΐ,ται
  έ Ι
  η
  βλαις τάς ύφι
  λ( Άλλ
  Ά
  Α ί*1η
  αν δικιιιβλγ,
  λβυμένη «Ισιβοβςία διά την
  λύσιν τβδ πρεβλήμβτβς τβν
  ίζαγνγβν είναι ·ί .αβν δι-
  καιβλογημένηκαΐήαοββρότης
  μέ την βηβίβν βηιζητιί την
  λιίαιν «ύχήν η Ενβίρνηοις.
  Τέ ζητημν τβν «ίαγωγβν
  Τβν ι γιωργικβν κρ·ΐέντνν
  βκβτιλιΐ ζ ζ9
  μ( ζμ ζ{
  Μαί θανάτβυ διά ϊέν τ*η·ν
  μας. Διβτι ίβν δέν έ£αγά-
  ννμΐν μέν έγκαίρνς χ·ί δέν
  ΚΜληοωμΐν ιίς ίκανβκβΐητι-
  »άς τιμίς τα πρεϊάντα ματς
  £έν Βά ιίμηβρέαωμιν νά κι
  > ήανμιν τέν βίκβνβμικόν
  μας μηχανιομβν καί νά ιΐ
  οαγάγωμιν τ' άκαραίτητα
  βιά τάς Ιβνικάς μκς βνάγ'
  κ«ί ιΐδη κ«ί •'μκβρΐύματ·
  Ε«ί ·1««ι μέν Μηβΐ, *·» τέ
  καί δέν εΙμπβριΤ κανΐίς εύ-
  κέλως νά κατακτήοη νί«ί
  «γβρβς καί νά ΐκεκτείνη
  τέν κύκλβν τβν ίργαβιβν
  της ίμΛβριχής τβν δρβ
  αινς ι!{ τάς παλαιάς. 'Αλλά
  διά την χώραν μ«ς κ!δικβ{
  ύκάρχβυν μΐρικά κλΐ·νΐκτ4
  μ«τα. Κβί έν κρώτβις, ύκάρ-
  χει τέ μέγα κλχβνΐκτημ»
  τϋς πβιβτικϋς ύπ»ρβχη(
  κρ·.ίντων μ«ς ίναντι τβν
  έμβΐιδβν κρεϊονΐων.. *λων
  τβν &λλνν χωρβν· Καί διύ>
  Τΐρβν, ημείς |{«γ·μεν πβ·
  λύ ολιγύτκρα τβν βοών εΐο»
  γβμεν, «νβδ ώς ,γνωσΐέν τέ
  βμκβρικάν μας Ιββζύγιβν πβ
  ρβνβιάζΐι πβντβη μίγβ κβ
  Βητικέν. Είμκβρβδμιν λβι-
  κέν νά οίΐΝμκν ώ; ίρβν ιίς
  τ«ς Χ«Ρ«ς μ«Β' ών συνβλλαο
  αέμΐθετ, ίτι θά άγορβζωμεν
  τα «Ιδη των Ιφάσβν κβί αν-
  Τβί θά άγβρβζβυν τα γωργι-
  κβ μ«ί προϊοντβ. τΑρβ μ|
  £ν« κβλόν χΐιριομέν κβί μέ
  μ(«ν «ντ«τ·μ·νην πρββκβ
  θιιβν τέ ζητημβ της ·ό{ηοΐ·
  ως τβν Ιίβγκνβν μ»ς θά δι-
  Ικε>ν·ιΐ·ι
  βη
  λ()ν. Ή ίΓ8τ}σις Ρέν έτΐοοξβντ)
  σεν έξαιρετκΊν συ,κΕνηιιιν,
  τό γεγονός δέ τοθτο εΤνηι εύϊ
  (ήνητον. Άτΐό τού 1935 μ*
  Κρι σήμβρον ό άριθμός τΛν ί
  πεισοο'ων (Ις την "Απω Άνσ
  τολήν υπερέβη τα τετροκόσια
  χά Ι ή παγκοσμίου γνώμη
  γνωρΐζβι δή βέ» πρόχεται να
  έχλε'ψσυν συντόμως οί άφορ
  μοί ο( οποίαι πρτκ^λ 0/ τας
  ρήξϊΐς μβτσξύ τής Ρωσσΐας
  καίτης ΊϊπωνΙας ή μβταξύ
  τής 9Ιΐνω«(ας καί ΐτ]ς Κνας.
  Τα έτΐ6ΐσό5ιο·, Όυνετιβ'ς θα £
  παραλαμβάνωνται έΦ' όσον ή
  Ι κατάστασις «Ις την Ασίαν ΘΑ
  παραμένη άνώμαλος. ΑΙ τό
  σον συχναΐ προστρ β ΐΐ άπο
  δεικνύουν δ ι οί βύο άντΐ-οτ
  Χοι (μηεριαλισμο', 6 ρωσσικος
  <α| Ο Ιΐπωνικός, βΤνε άποφα σΐ7μίιΰΐ νβ β εΐ5ι»ήσουν μέ χρι τέλίυ; τί|ν ήγβμονΐαν έπ' ήί ΆσΙας. Σήμερον άμφότε ραι οί Δον^αεις ο υ.αι προ ηαρασλβυόζονται διά την ό ρσηκήν σύν<ρουσιν ή όιιοΐα πιθανόν νά βραδύνη άλλ' ή ό πο!α είναι άναπόφβυκτος. Δέον νσ σημ'ΐωθή δτι μέχρι τοθδε ή Σοββτική Ρωσσία ύ πβ^ώοησε παντοτε ενώπιον τής Ιαπωνΐκ*1ς έξορμήσεως Ή Μόσχα εΤίβ μεγά)α συμ φίρονχα είς την Μανζουρΐαν Ιδίως δέ ήτο κυρΐα των σιΓη ροδρσμον τής ανατολικώς Κί νας·, τής νΡσμμί1? εηΧαβή ή δ ποία έσυντόμευβ κατά πολ λάς εκατοντάδας χιλιομίτοων την συγκοινωνίαν υέ τό Β διβοστόκ. Ή Ρωσσία έπώλησε τςύς άνατολι*ούς σι&ηροΰρο μους καΊ 3έν Εχει πλέον έπιρ ροήν είς ιή^ ΜανιζουρΙ αν. Ή Ρωσσία άκέσυρεν έπίσης τα σΐρατεύματά χα( πβπωρΙσΡη ιΐς την μυναν των ασιατικήν της συ ποβΧέπει νά εξασφαλίση την υποστήριξιν δ^ι μόνον των <ατο[*ων τήο έσωτεριχτ]ς καί έξωτερικής Μ^γγολΙας, άλλά <αί δλων των Μογγολικής «αταγωνής νομάδων, μουσουλ μάνων γ] βουδδιστών, «( ο¬ ποίαι εθρίσίονται κατεσιταρ· αίνοι είς τάς^σήαους τοθ λ ε γοιιένου σινικοθ Τουοκεστάν. Είνε φανερόν δτι εάν ή Ίχ ττωνία κατορθώση νά πραγμα τοπο ήσο τα σχβδιά της, εάν δηλαδή επιτύχη να χωρ'ση την Σοβιετικήν Ένωσιν άπό την Κ(ναν, ή θέσις της θά κα οσβ άκλόιηΓος. Άφ* ενός· 'ά έχη υπό τον απόλυτον ί ____ εγχόν τη; την Κ<ναν, ή ό| ίΓ~* :ο(α διά νά μή υποδουλωθή!είναι θά ευρεθή είς την ά νόρων. Ή Μόσχα βέν διαθέτει πλέον παρά ΜογγολΙαν την έξωτερικήν θεορητικος άνβ βττΙιΛΛ^''ι τέ ζητημα τβν ξάριητον Δημοκρατίαν, ούσια στικος βμως κράτος ύποτελές βΐς την Ρωσσίαν, τοθ όποίου ό στρατός διοικΐΐτοη υπό Ρώσ σων αξιωματικών. Αντιθέτως ή ΊαπωνΙα κα τακ'ά δλο έ/ Ιδαφος. Έν πρώτοις εσταθεροπο'ησε^ τή πολιτικήν της θέσιν είς τή ΜαντζουρΙαν Βιά ττ)« Βημιουρ γΐσς τοθ κράτους τοθ Μαν ζούκουο. Ακολούθως επέτυχε την τελείαν απομάκρυνσιν των Ρώσσων άγοράσασα τό' άνατολικβν σιδηρόδρομον. "Ι πβιτσ, κατήλθβ βαθμια'ω πρός νότον- Κατέλοβε τό Γε ΑΑλ κοΐ τό Τσαχάρ, δύο έ παρχΐας όποτελούσας τμί)μα εσωτερικάς ΜογγολΙσς ρ τό νέον κράτος τή Μογ-νολΙσς, δΙΙΙεν άνεξάρτη τον, άλλά τοθ όπο(ου ό στρα τος ευρίσκεται υπό τάς δια ταγάς Ίαηώνων αξιωματι κών. Δια ΐτ}ς Ιδρύσβως τοθ «ράτους τούτου ή Ιαπων Ια ήτο ΓΕ&ΡΓΙΚ0Ν ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ· Ή Κυββρνησ ς δχι μόνον ένέ<ρινε άλλά καί φαίνετβι πρόθυμος νά υποβοηθήση την σύγκλησιν γεωρνικων συνεδρί ών παντοθ είς δλα τα διαμβ ρ'σματα τής χώρας διά την με λέτη« .των άγροτικών ζητημά τω"· *Αρα θά έχη βώσβι 5&βι αν κα( διά την σύγκλησιν τοθ Δ' Πβγκρηϊίου γ«α>ργοσυνε
  ταιρισπκοθ συνεδοίου είς "Α
  γιον Νικόλαον. Πφΐέργως δ
  μως δέ ν βΧ,έπομβν νά γΐνβται
  τίποτε διά την σύγκλησιν χαί
  τήν^ καλύτερον οργάνωσιν
  τού ΚαΙ θά ηθέλαμεν νά μάς
  πληροφορήσουν τα Γεωργικά
  Έπιμβλη ήιια χαί οί ένώσκις
  των Συνεταιρισμόν τί σκέπτον
  ται καί διατί άδρανοθν ώς
  πρός τό ζή'ηιια αότό, είς τό
  οποίον ημείς τουλάχιστον, ά
  ποδΐδομεν μεγάλην σημασίαν.
  *♦*
  ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΛΛΕΙ·..
  'βίπιοτ^μ νέ;
  ιΐϊιχοΐ μας πλτ)οοτ3ΡθΟν χαΐ μβς
  πηρέκουν οΐαιχεΐχ πτβΐ τΐ,ς&ταρ·
  £«»ς έκ Κρήτη μιγίλβν χοιτα-
  σμίτβν διαφίρην μιτάλλων. Κ%
  ι&; έ;ιοτβΟι« ΒικιΙ Βέ> χχταιβάλλε-
  τ«ί χημμΕαΐ πρςαΐτάθειαι διά την
  ϊχμιτάλλΐυΐ'ν ι»ν.
  μας ίέ» ιίμκβραθμιν νά
  ουδιμΕαν απάνττ,αιν ιίς τί
  ιΐίτβι. Περιοριζόμεθα λβιπίν %αΛ
  νά ΐρωφβμΐν έίν κοτέ ή
  δπηριυί» τβθ δτιουργείοιι
  Οίχον·μ(ας ΙακΙφθ-
  τας έκμιτκλλιύβιβς ιο9
  πλούιου ττ]ς ν*)οου μχ(.
  Πίντως ϋ4 !ιν Ιγινι τΐπβτι ηΐς
  τα κχρΐλθίν θά ιίμΛοροΟΌε νά γ(·
  νΐ) τώρκ. Ή ο»)μιρινή
  τέ
  άς 5ιά την έκίτΐυξιν τής ουΐαρ
  χι!«ς τής χώρας ««έμ*. κηΙ είς
  βίομηχανΐχΐς Ολας χαΐ
  την έ^χατάοιαβιν δψ:-
  άγχην νά βεχθβ μίαν συμμα
  'αν είς την οποίαν Θ5 περ'ω
  ιίζετο νά παίζη τόν ρόλον
  οθ δορυφορου. Άφ' ετέρου, ή
  Ίΐπωνία θά έπεξέτεινε την έ
  πιρροήν της καί επί των παροι
  λίων, οθτω δέ θά ήτο είς θε
  σ.ν νάάποκΐψ^ ϊύ<ολως τόν τερσιβηρκόν σιδηρόδρομον. Ό.όκλη)ος ή περιοχή τής Β Κάλτκ θά περιήρχετο τότε πό την κατοχήν της. Ή Ρωσσία άντιλσμβΛνετσι κάλλιστα δλους τούς κινδύ νους τής πολιτικής ταύτης, άλλ' 4φ' δσον τα κυρ'ως ρωσ σικά ίδάφη κα[ ή ίξωτερική ΜογγολΙα δεν άπειλοθνται ά μέσως, δέν δύναται ή δέν θε νά πράξη τΐποτβ. Ή Μό σχα συ«εγ£ντρωσβ την προσο χήν της είς την συγκρότησ ν (σχυροθ στρατοθ είς την "Α πω Ανατολήν. Ό στρατός ου τος άνέρχβται κατά τάς ύπαο γοοσας πληροφορίας ΐίς 250. 000 άνδρων. Ό Άρχηγός των δυνάμεων τούτων είναι ό σφστάρχης Μπλύχβρ, ό ό ποίος, ατυχώς διά τούς Ρώσ σους, ϊέν ευρίσκετο είς την Απω Ανατολήν δταν έξβρρά >η τό τελβυταΤον επεισόδιον,
  διότι ιΤχε κληθβ είς την Μό
  σχαν ώ; μάρτυς είς την δίκην
  τοθ στρατάρχου Τσουχατσέφ
  σιυ. Ανεξαρτήτως των συνε
  πεΐων τάς οποίας βΐχβ ή ά
  ό ρωσσικός στρα
  τό Βλαδβαστόκ.
  Έξ αλλου, οί ΡΛσσοι κατέ
  στησαν τό Βλαδιβασιόκ (σχυ
  ροτάτην βάσιν
  Ελέχθη δτι ε(ς
  ύποβρυχΐων.
  τόν λιμένα
  τιθτον ευρίσκονται οήμ?ρον
  49 ρωσσικά ύιτοβρύχια. Είναι
  φανερόν δτι τα όποβρύχΐα
  ταθτα δύνανται νά έμπο5Ι
  σουν σοβαρώτατα την μβτα
  φοράν σφβτβυμάτων καί πολβ
  μεψοδ'ων άπό την Ί ίπωνΐαν
  είς την Κορέαν κα( την Μαν
  'ζουρίαν. Τα βιδάγματα έν
  τούτοις τοθ Μεγαλου Πσλέ
  μου έΊϊβισαν δτι οί νηαπομπαΐ
  δύνανται νά προστασιευθοθν
  άποτΒλβσματικως διά μιάς κα
  λ ής οργανώσεως. Διά τουτο οί
  Ρύσσοι ανέλαβον νά δημιουρ
  γήσουν ιΐς την "Απω '^νατο
  λήν πραγματικόν στόλον πρός
  τόν σκοπόν δέ αυτόν έβολι
  δοσκόνησαν τάς άμβρΐκανι
  κάς ναυτικάς αρχάς διά νά έ
  ξακριβώσουν χά τα πόσον σ(
  Ηνωμεναι Πολιτειαι θά έπέ
  τρεπον την ναυπήγηβιν πολε
  μικόν σκαφων διά λογαρισ
  σμόν τής ΡωσσΙας. Ή κυβίρ
  νησίς τοθ Τόκιο εσπεΐσίν νά
  διαμαρτυρηθρ εναντίον τοθ
  σχεδΐου τούτου. ΟΙ Ίάπωνες
  ψοβοθνται μήτως ή Ρωσσία ά
  ποκτήσει μβγάλα καταδρομι
  κά τα όποΐα ϊχοντα ώς όρμη
  τήριον τό Βλαδ βοστόν, θά ή
  δΰναντο νά άποκοψουν τάς
  συγκοινωνΐας τής Ίιπωνίας.
  Ή Άμερική δμως έχβι κάθε
  συμφέρον νά διευκολύνη την
  χαμΐνο» σ.δήροκ πΐστιύιμιν Βτι Θ1
  μιριμνή;ΐ)| χ»1 διά τέ ζν)τ~μ»
  αδτί.
  ***
  ΠΡΟΧΟΧΗΙ
  Διιπιβτώθΐ] χβΐ Ιπιατ-μονι-
  χ&ι χαΐ έ< ηιίρας Βκ ϊ* ακορι· λαια εΐ^αι τελείως άκατοιλλ-λ» δια την αταφίδβποΕτριν τής βουλ· τανΐνας χαΐ δλων έν γένει τβν βΐβι φυλνν. Ή χριιαιμβηείηιις οκορε· λ«Γω> χαθιοιβ την οιΐφ'.δ», μ»6-
  ρτ^ν, γλιώ&ΐ] χβιΐ ττ]ς κραοβΕδει 6-
  έξαιρεκχά δοοίρισι·ν. Την
  ίΐή τιλιΐως ιΧχρ-αϊ·^
  αξΕας. Χριΐάζιται λοι
  π«ν προαιχτ] μιγάλτ). Στορέλαιβ
  θοθν χκτ'
  νά
  ίδϊίνα λόγον διά
  δ»πβ[ί93ΐν. Εϋτυχβς έλαιίλβϊον &·
  πάρχιι ε(ς τ^ν «νορίν μ»ς. Καί
  &ι δμω; δέν δκ^ρχι θά Ικιειιι
  νά έςΊυειθς. Διίτι θά εί^ι 6έ·
  βχια τραιγιχιν νά χατασ:ρϊφϊ ή
  σΐαφΐς άκο τή< χρΐ]3(μ«ποΕΐ|αίν σ«οριλ«!ων διά ττ^ν άιι·ξτ)ραινο[ν τής Λιμινιχ1)ς Γ0 ΨΥΓΕΙΟΝ· Ή απίφααις γΐΐου νωηΑν χκρηβν είς τέν λιμέ νχ μχς άξΐζιΐ ίϊιαιτίρας έξίρσι ως χαΐ πρίττιι νά χαΐριτιοθΙ^ ώς γιγονβς έξίΐριτιχβς ιΰχάρισΐον. Ηδη ενεκρίθη ή χατκαχιυή τοθ ιίδιχίθ πρός τόν οκοττόν τοθτον χρΐΐπιΒώμχτος. 'Δργίτιρα Βέ, Βίαν θά δκάρχΐ ή άκχιτεαμένΐ] χρΐ|μχ χ^ εδχέρεικ—χαΐ θά &»«ρχι ά· αφχλβς Βιοΐι οί πίροι τοθ Λιμι τος τής "Απω Ανατολάς εΤναι|α0ξησιν τοθ ρώσσικου στόλου σήμερον τεραστία δύναμις βια|β(ς την "Ατΐω Ανατολήν, διό Οίτοιιηη Λ&Άηνη ιιίηη κπΙ 8υ τι ΛιΑ τηΠ τηόιτου τούτου. Α νσμίνη ξαγάγη αφθονα μέσα καί δυ ώ; έκ τούτου νά διε ίιιΐίυχως τόν πόλε ^ ώ άό μόν καί έν β περιπτώσει άχό μη άπεί'όπτβτο ή γραμμή τοθ ίπερσ.βηρικοθ. Έν έκ των κυριωτέρων ο πλων τοθ στρατοθ τούτου β! νοι ή άεροεορία. Τα ρωσσικά άεροπλάνα μ έ βάσιν τό Βλα οιβοστόκ, ήαηοροθν τα έπιτε θοθν κατά των μεγάλων ίαπω νίκων πόλιων, νά τάς βορβα δίσουν καί νά έπα ν έλθουν είς τα άεροδρόμιά των. 'Αντιθί τως ή (ακωνική άεροπορΐα ίέ είναι ιίς θέσιν νά δράση κα τα τόν ούτον άποτιλεσματι «όν τρόπον δεδομένου δτι ή μόνη άξιόλογος ρωσσική πόλις ή όποΐα θά άπετέλει τβν στ ό χον τΑν Ιαπώγων άερο«όρ»ν τι διά τοθ τρόπου τούτου, ΊιπωνΙα θά αναγκασθη* νά πβριορ'ση τίς βνίψβις της είς τάς δυτικάς άκτβς τοθ ΕΙρην» κοθ. Εάν ή Ιαπωνίαν έπιδιώ εξλί έ Γ ή νά εξασφαλίση νία καί Πολων'α κατά τής Ρωσσΐας ' εέ έλΐζ έν Γερμα έ(ε(σματα ή Ρωσσία ουνιχβς— θά γίνουν χ«1 α! <]υχτιχ9ΐ1 έγχητα οτάσιις. Κντ' αοτόν τβν τρόπον θά λυθ| Ι* ζήιημα έξ«ιριτικί)ς Βιά τον τόπον μας αιτου5ΐ»ιίτΐ)τβς χ«1 μίλιοτα χωρΐς χβμμίαν πρό· οθιτον έπιδάρυνοιν τοθ λ«·0 χ>1
  χωρΐς πρςοφυγήν ιίς νΐευς Ιβνιι
  ομούς.
  Η
  ής ή
  άφ' ετέρου, έλπΐζει νά έπιτύ
  χά τή" βοήθειαν τής Άμερι
  κης εναντίον τής Ιαπωνίαν
  Ακριβώς διά τόν λόγον ού
  τόνάνοβάλλεται διαρκώς ήσύρ
  ροξις μετε ξύ ΡωσσΙας καί Ί
  α*α>ν[σς. Είς περίπτωσιν νΙ
  ► ής ή Ίαπωνία θά ,καθΐστατο
  κυρΐα των δυτιχών πσραλΐων
  Όθ ΕίρηνικοΟ «αί βέν θά έ
  βράβυνε, νά έπιβληθθ καί είς
  ττ)ν Κΐναν Άλλά την κιθα
  νότητα ταύτην Βέν είναι δυνα
  τον ν* έπιτρίΦο ή 'Αμερική
  ΑΠΑ ΜΑΡΙΝΑ·
  ϋίς το οουματουργόν έκχλΐ)·
  οαχι τής 'ΔγΙκς Μαρίνας καρά τό
  θ^ί ψ «νο, θά οι»γχιντρ»τ)οθν πάλιν
  αήμιρον χιλιάδις πρβοχυνν]τίν χά Ι
  φιλιόρτω^ έξ δλ-ς τής Κ*ήΐΐ)ς.
  ΚοιΙ θά είναι βημκνιιχοι. α( εΐα
  κρίξιις ττ)ς ο^μιριν^ς λιιτβΐίργί
  άς. ά«τδ το χιρ!, τέν Βίοχβν χκΐ
  τ' άφιιρώμχτα τβν «ιλοθρήβιτωΛ
  "Ολαι δ' -ΰΐαιΐ αί ι'κβάξεις Θ1
  Βιατιθοθν χατ' άπίφοιοιν τβν χ:ι
  νοκχβν χαΐ ένβρΐΒχβν αρχνν τοθ
  δπιρ τ«]ς 'Αιρβπορίοις,
  βΕ χ«τά κάντα φιλ·υι όίΒ·ι
  χ»1 κολιτιβμέοοι θ^αψινιβται Β(
  Βίαν χαΐ Ι* Βιΐγμα άνβΐίρβυ η*
  τριντιομοθ, άί»0, άβίλεκ, Ιθνιχββ
  ΙδΜλογιομσΟ.
  1
  Α Ν ΟΡΘΟΧΙ -
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ή με
  γαγϊΐτίρα ταινΐα τής ίφετεινής πε
  ριόβου γισ Την οποίαν έδατΐανήθπ
  οανμυθώδη ποσά «Μαρία Στούαρτ»
  κατάλληλον καΐ 8ι' άνηλΐκους μέ
  την Κάθριν Χίμηουρν καΐ των
  Φρεντερίκ Μάρς.
  θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  Ίουλ'ου Βέον ο Ρωοσικός κολοσ
  οός «Μιχαήλ Στρογγώφ».
  θερινος «ΛΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερον
  ή βαυμασΐα όπερέττα «ΖουζοΟ».
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΓΡΟΝΟΜΗ(Η__ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  Ό Νομαριηο Ηρακλείου
  Εχοντες οη* βψ ν την ύη'
  ύρ θμ. 2495 εξήγησιν τοθ Έ
  κοπτου "Αγροφύλακος έ·β;8ο
  μέν την κάτωθι αγρόν ομική*
  διάταξιν.
  "Αρθρον Ι
  'Απαγοριύβται ή μιτ φο
  ρά πρός πώλησιν κα! άγορδ
  σταφυλόν παντός ϊΓ5ους στσ
  φΐΒος, ούνων, άπιδΐων, σμυ
  γθάλων, χρομμοων κλιι. ό«ω
  ρβν καΙ έσπεριβοε δών προ
  Τόντων α^ευ σημεώματος τοθ
  οΐκεΐου άγρ) ος β β^ιοθντος
  την αληθή προελϊυσιν τούτων.
  "Αρθρον Π
  ΟΙ άγορασΐα! Γεωργικον
  τιροΐόνων ώς έν 'ώ προηγου
  μΑνω δρθ(φ θά καταρτ'σασ,
  ίθιον β βλΐον %αί θά καταχω
  ς ρ£σι ΐν ού ώ τ ό ό/τ μ ϊτβτΐώ
  νόμον τοΟ τωλητοθ, τόν τό
  ττον προελεύσεως, την χρονο
  λογ'αν τοθ οηαειώματος καΙ
  ΤΑ ονοματεπώνυμον τοθ χο
  ρηγήσαντος αύτό άγροφύλα
  κος, τα ?έ οημε ώματα θά Φι
  λοσσωνται Ιδιαιτέρως διθ
  τόν βλεγχον β ν θά άσ»0 ή
  λε προκίψΓ) ζή'ημο έριύνης
  "Αρθρον
  III
  "Εργάται μεταφΐροντες Γι
  ωργκα πρι (ίντα Ιδίως σία
  Φυλσς κοΐ σΐοφΐδας, μέ τό
  πρόσχημα τής Γωρίάς έκ μ*
  ροις τοθ κυρίου τοθ κιήμα
  τος γ] τοθ έκ σιάτου, ούναν
  ται άντ! οημεώματος τοθ οί
  χεΐου άγ()<ος ν ά έφοδισζων ται μέ σχετικήν έγγραφον £ή> ώσιν αύ:ών.
  Οί κύριοι βμως καί οί έκ*
  σταναι δέον νά Βηώ>ωσΐν
  τοθτο ττροφορικως εΙ< τόν οί κεΤον άγ()<α χατά τάσαν συ νάνιησιν. "Δρθρον XIII Όργανα άχ) ίής ίχοντα β- σ μους πληροφορίας τ) *α οικαιολογημένας θπονοΐας π< ρΐ τής άληθοθς προελεύσεως μεταφερόμεναι* προϊόντων δθ νανται ν' άσκοθν έλεγχον καΐ επί των λεωφορείον κοΙ φορτηγον ούτοκΐνή.ων, κάρ ρων, Ι αλλων μεΐαφορικον μέσον καί δέον πρός τοθτο *ά τοίς πσρέχεται πάσα δι νατή εΰχολΐα. "Αρθρον ν *Η ΟπηρεσΙα άγ· )νής νά έ>
  δώση, τύπον ΰκηρΐσιακοθ ογ
  μειωματος είς μικρόν μέγι
  θος καΙ νά έφοοιάση πάντοκ
  τούς αγ() <ολ ϊ'α Αποφευχθή ή πλαατογροφησις τ) τιάαα τυ χον ποραλλαγή των χορηγοι μένων σημειωμάτων μεταφο (άς προϊόντων. "Αρθρον νΐ ΟΙ παροβάται τής πσρού σης θά προσάνωντοι έν ώ* όν τον οΐχείον αγρονόμον ή τοθ Έπόπτου Άγρ) «ής οιί τόν έλεγχον τα δέ μεταφκρΐ μενά τροΐόντα ανευ των Βκ ίυ^ώσίων ιής παρούσης β<* καιάσχων.αι καί θά άποί** οωνται μόνον μετά την πλήρη διαπίοτασιν τής άληθοθς πρ· ελεύσεως των. "Αίθρον νιι Ή Ισχύς τής παρούσης ά,) ίηται μετβ 5 ημέρας άπο τής Βημοσιΐύσεώς της είς τος έν ταθθα έκοιδομένας έφημε( ι οας. Ό Νοιιάργης Άνορ*«( Μβρκελλβς Διά την άντιγραφήν Ηρακλείου. 'βλ. Πακανικννάκΐϋ ΑΛΕΞ. Γ. ΠΕΦΑΝΙΔΗΙ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΑΟΓΟ! Τίως Ιατρός ΕϋαγγελισμοΟ οτιουδάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τώ νέφ Ιατρείω τού όδδς (Πλατεια— Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ τή5 όοοθ Καγιομττή. 'φραι έτιιοκέψεων 9-12-4-7. ΒΝΟΙΚ11ΖΟΝΤ1Ι Εόο ά.08<{ κοιι Ιχτάβεος 4 μέν μΐβ 260 τ μ Η (Χλλ«{ 110 τ. μ. (ΙνΙν^ην ν. ίί) ΰΐΐ πβρ' * Πβ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑΤΡΑΠΚΝ 1ΑΣΙΑΙ2ΣΑ ΟΙ στρατιΑτες τό β τιοδισ καΙ ου τε έξανσφά νη'αν. ΣτΙς σχάλεο, στούς οι- αορόμους, στΐς αύΧές, στΐς αί· θουσβς τοθ δηααρχ Ιου μησε τ6 πιό έτερόκλιτο ) θος — γυναΤκες τοθ δρόμου καΙ τίμιες νοικοχυρβς, άναμαλ λιασμένβς γίηές μέ ξυλοπά- κρυτσα κα( κομψές νέβΓ, 4- σκροντυμένες, πουβρσρισμέ- νες. ΚαΙ δλβς μοζΙ έγβλοθσαν, 6τραγου5ο0σαν κ' Ιχόρευαν ζητώντας νά Ιβοθν τόν δήμαρ χο χαΐ πανη>υοίζο/τας την νΐ
  κη τους. "Αλλες, ώιο άγριεμμέ
  κίς βνΐβηχαν στόν πύργο τοθ
  δημαρχβΐου χαΙ άρχισαν ν<5 νρούουν την καμπανσ τοθ συ ναγερμοθ. Την Ιδία ορσ, ώ τιλισμένοι ι έ τσεκούοια καΙ μάχαιρεο, ά^Βρες «ίσπσζαν την άποθή»η τον δκλων, ά ο *οζαν ό<τακόσια τουφίκΐα ι σκαζαν τίς τιόρτες τοθ ταμβΐ οί», Ιβουτοθσαν οιακοσιες χιλι α&εςλΐρες». Πιστίλες, κονά ρισ, άκόμη καΐ 8όο κανόνια α πήχθησιν άπό τόν δ^λο. ΚαΙ ή όμαδίκή άλλοφροσΰ νη 8λο κι' έμεγαλωνε. —Ν τ Κί'ψωμετό δημσρχιϊ.Ι άντή^ησαν άγριες φωνές. Δυό μαινάββς, μέ άναμμέ να Βουλιά στό χέρι. ή^ελαν νο βόλου ν Φωτία στα χσρτισ τοθ άρχεΐου. "Εξαφνα —ηοιός τόν εκάλεσε, ποίος τόν διέτο ξί,—ενσς άντρος, ν'υμένος στα μαθρσ, ϋρτιαξΒ τα δα υ λισ, τθ ίοβισε καΙ χτυποντα< ενα >τύμκανο, έγινεν ό σρχη
  γό<Γι παρίσυρε άλλοθ την 6^ δή πού ήΐαν εως έχεΐνη ττ) στιγμή ά'έφαλη—μέ την άσύν τσχτη έκείνη ιάζα έφτιαξι σ-ρατό, ιήν «έρμαφρθδαη στρατιο». —Ψωμί θέλετΓ; Θ3ί ττάμϊ στΐς Βερσαλλίες νά μάς δώ σουν, εφώναξε. (•υνβχ(ζβται) *** βΟΙΛΑΚΑΙΗ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ωρα 1 Ο μ. μ. Ή μεγαλειτέρα ταινία τής έφετει- νής περιόδου γιά την οποίαν έδαπα- νήθησαν μυθώδη ποσά: ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙ'ΑΝΗΛΙΚΟΥί Νέ τίιν ΚΑΘΡΙΝ μοί Ι τόν ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ Τό δράμα μιάς Βα σίλισσας πού έβυσία σε τόν θρόνον της γιά την αγάπην έ νός άνδρβς. Έξασφαλίβατε έγκαί ρνς τάς θέσεις σας. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΜΥ2ΤΗΡΙΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ! •Ανώτερον καΐόπότος «Δύο Όρθανός». ΣΑΒΒΑΤΟΝ |7 Ανατολή ηλίου 5 05—Δύσις 7 15 Διά λόγους αΐοθηματκους αύτο. κΐοοΟν άχόμη άνθρωπο ; Έάνποο σέξωμεν τό αστυνομικόν δελτίον άνά την πρωτεύουσαν άλλά καί τό ττανελλήν όν, τό διαπιστώνομεη καθημερινώς. ΑΙ σϋτοκτονΐαι, κθμα τοΠ Θέρους ώς γνωστόν, είναι ώς επί τό πλείστον ,. αίσθηματικαΙ. Λέ γεις 6τι Επαθε νεκρανσσιασιν ό Βέρθερος ή βτι βλοι υχ«δόν οί με· ταπολεμικοΐ βνθρωποι έγιναν Βερ. Θεροι, —Πρόκειται περΐ τής αΐωνΐσς τραγικής παρεξηγήσεως ιΤπεν ό «αύθεντικός» τής συντίβψιας ποθ συνεζήτησε Ενα άπό αύτά τα βρα δάκια επί τοθ Θέματος. Κσΐ ανέπτυξε την ννωστήν άπο ψιν άπό μισ «μπρόβα γκενεοάλε»: Ό παρει,ρισκόμενος είς τό θέατρον πυροσβέστης έκλαμβάνων την πα¬ ράστασιν ώς άληθινίν γεγονός καί £νφ άναζητεϊται καί 6έν ευρίσκε¬ ται—είς τό Εργον— ϊνας κλέπτης, φωνάζει: —Αύτός ιΐοΰ βρίβχεται πλάΐ σας κυρία εΤνβ ό κλέφτηςι Ή πρωταγωνίστρια γελα καί μέ αυτήν ξεκαρδίζονται καί βλοι οί ή θοτοιοΐ, "Ακριβώς βηως γελοθν δ. λοι πού καταλαβαίνουν ότι ό ση· μερινός αίσθηματΐας £χει άνακα, λΰψει στόν έαυτό τού όμοιότητες μέ άνυπάρκτους ή τουλάχιστον ά πιθάνους ψιλολογικοβς ήτωες. Την παθαΐνει σάν τόν άγράμματο καί τή στιγμή ακριβώς ττοΰ ή ζωή Θά μΐτοροθσεν ευκολώτατα νά τοθ ά ποβη δηαιουργική καί εύτυχής. — ΦταΙει ώστόσο καΙ ό όΐτερεα- λισμός έδθ,. Αυτή την άπροοδόκητη γνομη Ρ>
  δωσεν Ενας δεότεΓος. ΚοΙ έξήγησε
  Βτι ή εποχή μος την οποίαν ίβαπτί
  σαμεν δλοι ύπερεαλιαοτικΊν καί άρ
  χΐσαμεν νά την οίσθανώμ·θα ώς
  τοιαύτην, άπέδωσε τούς καρπούς
  της είς μερικευς έξ ίδιοσυγκρασί-
  ας εΰΘΙκτους Ποθ νά βροθν οί αν
  θρωποι καί λίγο, . ρομαντικό ψέμ
  μσ; ΠανΐοΟ ή ώμή άποψις τοθ
  καθ* £ξιν πραγματισμοθ—παντοθ ή
  άποκάλιψις- ή στογνή καί άπεριό
  ριστος τής καής πλευράς τής
  ζωής. "Ετσι άπό τό ψέμμα τής φι-
  λολογΐας, ό οίσθηματίας π'πτει ά
  ποτόμως καί χωρΐς την ελαχίστην
  πσιδαγωγικήν μίθοδον— ένφ μέθο
  δος ακριβώς τέτοιου εΐδους χρειά
  ζεται έδώ—είς την σκληρόν πραν
  ματικότητα. Επόμενον λοι πό ν ε!
  ναι νά ποθαί>ΐι όλικήν ούγχυσιν
  φρενών καί να σύτοκτονϋ
  Ό 'Αλλοί
  Ενοικιασταί είς Πόρον άνώ
  γειον άπσρτιζόμενον άιιό 4 δωμά
  τια καί κουζΐνας, ηλεκτρικήν 4γκα
  τάστασιν καί πόσιμο νερόφρέατος.
  Πληροφορίαι παρά τοθ Ι. Κυπριω
  τάκπ είς Λιμένα.
  —Τόν έτίμηβε κ«1 την... «τί
  'Β μ'ς 'ΚΧ·α16»τ Χ'τλιν, δ ι «α
  ίς Γαλλικής ιί; την
  τινβς
  ρμ·»ν,
  «4λιν
  τβν ΝΙ«ν. Ο!
  αχν μυοτ:<βΙ χαΙ αί όν μιτά Γ δθΐ 6Ε ς Έλ·βά6·τ )ή] νάς ιΐ)ι1 Ό Νίρμ« κκοθχ ώ νατίπιν βρΐχυτάιΐ]; νίαει», &φ%χ διά τ«]ς ΒιαΗιξκ-ς τού 12.000 λ{ οας ιΐί την μ'ΐ 'Κλ οάίε·, δ όα ώ; γρίφΐ'ε «,>· έτίμηοι & ' διΐο
  αχέϊΐως γάμοι* χαΐ έ^έχθΐ] Ιχ
  μίρίκς μ<<υ δΐκτυλίϊι Το9 ϊρρα δίνος είς ϊ»ϊειξιν ηίοτε»; χά *** —Τα βπ^άοητα της θβνατι "£νας μεγαλββΐομήχανος "Αγ γλος κινδυνιόιι νά καρά διίτΐ ώ; Ινορχες ΧΒτεϊίκααε Π90 ένίς πιρ'πβυ ιιηνίς είς θάνβτε Ι·», ο ίμοτι Σίν. Ό Σίίν εΐν φονεύοη ιήν μντ,αιήν τον, ή τις ι5ρ!οκετο ιί( έν! α^ν καταστασιν. χαΙ τοθτο, !ΐίτι ιΐΐι κρασιν γαμου ·« μιβς κλβυοίας χή·Β(. Ή γορίχ ι6ν |νί?χ»ν Ιξεδέβ ψςφιΐ 1νοχοττ.βΐ7)τιν.ή. "Εχτ,οτϊ 5 μ»( 6 μεγβλοδίίμήχανοί, «Ο δ πό [ι κ α Ε ίφημερίδες ?έν «ιιοχβ λδκτευν τό δ.μα, ϊέ' ίύ/α ται νά χο μ^θξ χαΙ έτεμιννς (Ο τε νά Ιργοοθ|. Άπό χαιρκθ ιί καιρόν ίπΛνβλαμδίνεί μέ τρί μόν : Ν! στΐίλβ» είς την κγχίντ] Ι ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ Δέχεται «α&' εκάστην 9—1 «, μ. καΙ 3—7 μ. μ, "Επί τή'ς όδοθ ΆμαλΘεΙας (ΠλατΟ Σοκκάκι). ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ [_ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΛ ΤΩΝ ΕΝ ΙΛΛΑΔΙ ΤΡ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΡΤΟΕ 1839 Ύπβχατάβτημα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: όψεως κσί επί ττροθεσμία ΛΑ Ι ΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ 'βν θνρίδιον τού θησουροίυλακείο» μας άναπληρώνει το ασφαλίβτιρβν χρπματοΗΐβώτιβν. Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι- τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬ ροντας δρους. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡβΠΑΊΚΟΝ ΓΑΙΑΙΝΘΡΑΚβΝ ΚλΥΣΙΜΰΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ Υ/ΏΝ ΒΑΣΙΛ. ΠΑΠΆΖΟΓΛΟΥ Κουντουριώτου. Άν·» Σ.λβαί«ί,-ΚΑΡ.2 ΙΦ _ ΑΝ- Λιννί ΓΑΙΑΝβΡΑΚΕΣ ©ΡΑΚ1ΤΗΪ Πνρήνα της- Τοδβλα Χϊρσο<ήσου ίργ€οτ»οίβ« Κ«ν«κη—Άσβ*οτης σβ«σμίιβς*αι» &οβ«στοΓ,-©ΐιρβιϊΜί|-τσιμέντ« κ λ κ, ΕΙΣ ί·Σ ΑΟΓΙΚαΤΕΡΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΰΔΕΓ ΙΚΟΙΜΟΓ,ΙΚΠ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Διήλθεν ίη* άδε'« δι* •Αθήνας ό "Εφορος ·Ιίρατιέτρας κ. 43 όν ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Δ' Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΓ ΝΗΣΙΟΓ ποΰ έγλατω» ά^ό τόν Σίλ6ι?, ώ οη ί'χ ο χ νά χυπιίζ» νύ;» »<*■ τό κερ[*ογο ντ)«[. Έπίροσ» πβώτι μΐά 4 ώδ») Ιααοι μι ηερίεργαι Φ τ* άίνβεβ!» εΖί τ* μέ-^ μ*ί- "II ν3 μΐλλι μκχ?ό:ερΛ δ'Χΐζ'.ν Ι Λ άπο τεΰ; Μφιυς μέ Βυέ <ο?υ»ις κγλ) Ι^μκαν χάί» ϊ4' ή-ιο. *£νο:»(ία γιά ηρΑ'.ΐ} φι· ρά την χ»οά τοθ έξεριανητ Ο Τ4 ν—αί 2έν ή'κν χατοι*7)μίνο. Γ" &φ'ο·% ο υ Ό» τιϋ; σκντρίφβυς χι' Ιμιρίς μ^υ ϊέ' 5πή3χ« τ(κο» ά\α παρά ίγ»ι« ζ«κ χ»1 ποκλιά Έγυρνοθθ» ίϊδ Χι' ί*εΙ «οιιλι&ν 'πτΰ κιτοϋοβν άπλ τό μί ρος %ς παρ»λ(α(.* ΜιΟ Ιπέρηοιν άμίαω; ή ί5ί* Βτι χάποιος άηί τιϋς αυντρίφίος έρχ4ϊ«ν§ κβΐ ϋ Ιιφΐλλα γιιχτί αί λίγβ 5<ουα» ά οθινιχή όμιλία άνθρώπου η«ύ 6 λ'.ί·α ϊδϋ^αμωνε χαΙ μοϋ Ιφίν» αϊν τή φ»νή τοθ Σ λββρ χαΙ χά άλλου. Καιτοΐα αΐιγμ^ 8μω ομιλία Ιπλιιο» νά πϊηΐίίζη «α «γρι·Π9ύΐί5ΐ«ϊΐίσιν νά κε(βθ·' κιυ (Ε $&ο ούίΤροφίΐ νά ιίχαν χαθήαη. "Οίαν τό βε 5^χισ» νά ηληα άζω κρός τό μίρος τ*υς μέ πρβα?χή με ώ; ηιΰ Ινθασχ πολύ χοντά ά»άμισϊ άπό τα δε<Β?β< χαΐ χευς θάμνευς Βίχης νά μέ άντιλη φθοθν. Ό ήλ',ος Ιπεφτιν ίιχί ω τους Ό Σ·>βερ εΓχι ηετάξη χά
  μου τί χαηέλλ· τού Χΐί τέ π;ίσυ)
  πό τοιι γυχλΐσ ερέ άηό την ζίστΐ}
  ισΐρίφεϊο παραχλητιχά κρός τί
  μίρος τοθ αυνομιλΐ] (οθ τού.
  —2όντριφι, τοό Ιλιγν
  οτά λίιο γΐκτΐ ο' άγαπβ.'Δν Ιϊ
  ή-ανε Ιίοΐ, πΐβείεις, πά>ς θά βΐ
  «($9Ποιοθ9β; ΜπβριΤ{ νά κάμη
  5,τι θέλεΐς. '£ ώ ο:0 μίλ^σ» γι£
  χαλί α:υ.
  —2(λ6ε?, τοθ είπεν 6 3λος—
  <ι' έηρίΐιξα δτι 8χι μονάχα χίχχινβς οΐ^ν δψ , άλλά χι' 1) φ» νή τού ή«αν βραχνή κι' Ιτρεμε Σ λβεΡι ιΤΐίΐΕ πιο ήλιχιβμίνα', ι[ οχι τΐμιος, ή τι5ίχιαχ·ν λίνε τώ; εΐααι. "£χεις χαΙ λεφτά, τί οΐιγμή πτύ τΐθίΐ χακομϊ[ρτ)ϊ« ναθτβς Τέ ν Ιχοιιν δεκαράκι τσιχι ιτί. Κι' ιίαχι γεννκΐ^ς, ί* ίΐν αφίλλ*μαι,ΚαΙ Εέ'εΐςνλ μ| χί η' νά ηιοτίψ» τώ; οετριββΒνε άπο τή μύιη «αί οέ κάνουν βτι 3&:οΙ «( νβθται ττ]( ισ ·αρμ μοθ τό λέ'! "Αν ή-ανι νά πίβ Ι ναντια οί χεΐνο πβυ είνε ι Επανήλθεν έκ Παρισίων ή κ. 'Δ. Βελλίνη Εισαγγελέως ) —Έτΐίσης Βιήλβε δια Πειοαιβ ο Ιάντισυνταγματαρχης Χωροφυλο«ί|ς »έν ά. <. Σ.ταρ3ς Έμμ. ΒΑΠΤΙΣΕϋ.—Την τταρελθ Κυοι. ακήν δ κ. Σταύρος Φαϊτάκης έβΐ τττισε τό χαριτωμένο κοριτσάκι τοθ κ ΓεωςιγΙου Σταφυλάκη όβμασας αοτό ΧριστΙναν-Ευαγγέλιον. ΗΛ τοίς ζήση. Μ. Ν. _Είς 'Εξω Ποτάμους τού γεΐτο νος ή κ. ΜαοΙα Ι, ΦινοκαλιΛτου ί ίΛπτισε τό άγοράκι τοθ κ. Ί. Ά τταλάκη ό,ομίσασα αύτό Μιλτια δην —'ΕπΙσης ή «ρτι άφιχθεΐσο: ίκ Βοστώνης τής Άμερικής βΐς Εόϊβρ ττη Κ. Φινοκαλιώτου ή Φινοκάλου εβάπτισε τό άγορακι τοθ Γραμμαί τέως Πρωτοβικων Λασηθίου κ. Γ. Φινοκαλιωτη ό ομάσασα αϋτό Ί· άννην. Να τοΓς ζήσουν. *** Γύρω στήν πόλι μας·. μου. (συνι χΐζεταιΐ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην Κν ΡΙΑΚΗΝ κατ' ευθείαν ΡΑΙΑ. ρ ΠΕΙ¬ ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωϊ Ρέθυμνον, Χανιά,ϋεΗ ρ*ιά, Σύρον, ΤΗΝβΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΤαλΙ*. |-«ι •ΕνβΐΗΐ·ζ«τεΐ| τό Βον πάτωμσ τής οΕκίας κ. Μηνα Σπύρ. Άθανσ σιάδου παρά τόν Λιμένα. | ΖΕΡΣΕΫ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ . φτα διόλοο ΜΕ ΜΑΚΡΑ καί ΚΟΝΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ θά γάλη συλλογή μόνον ΣΤΟ; ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ σέ ι* σε ρε- εκ : Ζωηροτάτη κίνησις, Ιδ'α χορικθν βΐς την πόλιν μας χθές —Παραμονή γάρ της 'ΑγΙας Μα ρΐνας; —Καί συνέρρεονκατάχιλιάβας έκ των δυτικών έπαρχιών καί έκ τής Μεσσαράς οί φΐλέΌρτοι διά νά με ταβοθν είς τό ρωμαντιχό Ικκλησά κι τής ΆγΙας ΜαρΙνας μεταξύ Βώ νης καί θραψανού. —Ή έορτή βλέιτετε προολαμββ νει παγκρήτιον χσοακτήρα. —Καί συγκεντρώνονται έκεϊ, πά νηγυρισταί, φιλόθρησκοι «τασιμά ρηΒες», ίμποροι τοθ ποδαριοθ, γ* μην άλλά καί θποψήφιαι νθμφαι καί νυμφίοι... —Τό ϋγειονομικ'ν κέντρον τού νομοθ μας κρούει τόν κώδωνα τοθ κινδονου πάλιν. —Ό τυφοειδής. λέγει πυρετός ίμφωλεύει παντοθ. ΚαΙ πρέπει νά ληφθούν Εκτακτα καί οοβαρά μέ τρα πρός καταπςλέμησιν καί εξου δεΐέρΏθίν τού, — Μέ άλαλαγμούς χαρας Θάκα τευοδώοπ όκόσμοςσΐμερον τό άτμό πλοιον που Ληοπλίει μέ τό πρ& τον φορτΐον σταφυΐών διά Λφερ ποι,λ, —ΚοΙ θά εύχηθβ νά πότ) καί νά γυρΐση μέ τό καλό διά νά συνεχι οθχϊ ή αποστόλη τοΰ χευσοθ προΐ όντος των καταπράσινων κάμπον —Άπό προχθές Εκαμαν την έμ φάνιοίν των είς αγοράν μας καί τα προτα σθκα, —"Ετσι έπηλήθευσε καί τό λαΐ κό: ώς τ' Άη ΓιαννιοΟ σταφθλια καί τσ' Άγιάς ΜαρΙνας οΰκαΐ —Είς την εφημερίδα τής Κυβερ, νήσεως εδημοσιεύθη νέον διάταγ μα διά τοθ βποίου ρυθμΐζονται * ρισμένα πολεοδομικά ζητήματα. —Ελπίζομεν νά έπεκταθβ καί είς την πόλιν μας ή δικαιβδοσΐα τοθ πολεοδομικοθ όργανισμοθ. — Ή μϋλλον Θά βλβγαμβν και πάλιν νά γίνη καί έδώ μ'α πολεο δομική έΐιιτ-οπή πού νά φρουντΐζη διά την αίσθητικήν εμφάνισιν της πόλεώς μας, —Ή εγκατάστασις των όδρομε τρητών είς την πόλιν μσς εκρίθη καί άπεφασ'σθη καί ή σχετική 6η μοπρασ α διά την προμήθειαν των προεκηρύχθη. —Μα ελπίσωμεν λο πόν Οτι μβ τα την τοποθίιησΐν των Θ' άπαλ λαγωμεν άπό τό μαρτύριον τής λειψυδρίας; —Τό ευχόμεθα έκ βάθουο ψυχής, —Σεισμικαί δονήσεις λοιπόνε Ις την ΕΟβοιαν, άλλ' έλαψ,-άς μορ "^ εύτυχώς. —Πάντως ή είδησις κατετάραξε τοΰς βυμπολΐτας μας πολλοΐ των οποίων ώς γνωστόν πάσχουν άπό σΐιΐσμοφοβ'αν. —'Αλλβ ελπίζωμεν νά μην μ*ς ένθυμηθβ καί να μην μ«ς ένοχλή -η ό 'Εγκέλσδος. —Όργασμός προόδου καί δή μιουργικός ρυθμός κινα τα πάντα είς τόν τόπον μας τελευταία, —ΚαΙ είνε ευχάριστον δτι αυτή ή τάσις πρός την πρόοδον εκδη λώνβται καί είς τάς επαρχίας. —Απόδειξις ή καταβαλλομβνη προσπαθεία υπό τής κοινότητος Μοιρών πρός ηλεκτροφωτισμόν τής γραφικής πρωτευοθοης τής Μβαοα '3ς, —Μεγάλη κίνησις καί πυρβτο δεις προετοιμασίαι είς τάς σΐαοι δαποθήκας. Σέ λίγες μίρες βλεπετε β' άρ Ι η συγκομιδή καί ή ίπΕξεργα . τής σταφίδος καί πρέιτει νά είναι δλα Ετοιμα διά την ϊναρξιν των εργασιών, —Πλήθη έργατων, κυρΐως δ' βρ γατ 6ων κατακλύζουν *6Θε πρωί την Πυλην των Χανίων καί ζητοθν νά προσληφθο3ν άπό τβυς οταφυ λεμπόρους διά τό τρόγημα των σταφυλών πβθ προορΐζονται δι" ί ξαγωγήν. -Ό τρυγητός βμως δβν ίγενι. κεύθη κι Ιτσι οί εργασίαι είναι ά κόμη περιωρισμέναι. — ΚινηματογραφοφιλΙαν Ιχουν πάθει «μολογουμένως οί Ήρακλει ώται εφέτος. -"Α-νλοιως δέν έζηγεΓται ή συρ ροή τόσου κόσμου είς τα σινεμά. —Άλλ' είναι καί δικαιολογημβ νόν καί έξηγεΐται ευκόλως ιό «αι νόμενον, δταν προβάλλονται Εργα σάν τή «Μαρία Στούαρτ» τοθ σιν* ΐουλακάκη πού είναι Ινα άληθινα άριστουργηματικό φίλμ. Ι) ΡΑηορτερ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κιεστήριον στα· Φυλ©ν μεγάλο σιδτιροθν και νουργιες των Αν Βιέννη κα( Φραγκφούρττ] πεφημισμένων έ ΡΗ. ΜΔΥΡΔΕΤΗ καί Οο Πληροφορίαι πσρβ τοθ "Αν τονίου Ε. Αρχοντάκη. Ένβικι*ς«τ«ι οΐκΐα ήλβκτροΦώ. τιστος άπαρτιζομένη, έκ πίντβ εύ· ρυχώρων βωματίων, κουζίνας, αό .ής ΚΤλ, ΠληαηΑηηΙ— .___ι -ι ν
  Α'Ν Ο'Ρ © Ω Σ Ι Ζ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  57βν
  Σβς βεβαία Ιφ*ρθηνα «ολύ τιμίως ττρδς αυτή
  8έν ήνοιξαι ίό σΐόυα νά ϊίττΛ λέξι. ΈκεΓνην την σπ>
  μή» έκιασε καΙ ι/ώβαλβ τβ χιόνΐ. Σας καρακαλ£
  Έγώ ήθελα νά η"ταν έβΛ κανβΐχ να σας -Ικβ, 4
  σας λέγω τό παοαμικρό ψβθμα Κόριβ ύισσ υ όμβ
  νά ζ<|«1 "Ο*ν *γώ θ'λω νά έρωτήαϊτβ. "Ισως Ε σΦαλσ. έηειβή έθομωσχ Ξύοετε είς *»8(νπν την «ρώτην 6ομή, Ρέν ίϊ>β κανβΐς κύριος τοθ έ
  τού. Συναρηβζβται. Κα(, π©$ νά οάς ίΙκΛΙ "Ενα
  τόσο ψυχ,ρο κρβγμ* μΐσα είς την ρβχη, β ώ χανεΐ
  6έν τό κεριμένει! Έγώ όαολογ&, «Ας ίτταισα ν<3 κτυτιήσω τό χέρι μου επάνω »1ς τό καπέλλο τσυ,κα νά τοθ τό χαλασω. ΠοΟ εΐνβ τον; διατί ίφυν§; έν ώ νά τοθ ζητήσω συγνώμην άμεσος, Δέ ν με κβιράζβ τΐποτβ νά τοθ ζητήΌω συγγνώμην Διά σήμερον, κύ ί><8 Ίίβίρη, συγχωρίσϊτέ μου το. αυτή τή φορά Ή (ΑνΐνΐΙα οας δ«ν βΐμκοοίΐ'β βίβιΐττ νά γνωρ!ζ«τε ■η&ς μέσα είς τας φυλακάς βέ» κβρ&'ζβι κανε'ς πε>
  ρισσστερα κσρά έκτά σιλ'Ιϊ. Είς αοΓό ?β> π τα (ι
  ή κυβέρνησις, άλλ' εΤνβ β'βΐιον «βς πβρνουν μόνον
  έιτά σολ&Ια· κα' φαντασθής·., νά Ιχω νά πληρώσω
  έ<βτόν φράγκα, ή νά μΓθ στβ'λθυν έξαφνα τή μικρή μου, έ ώ βΐν βΙμτιορΛ έγώ, Θ'Λ μου! κατ' ουδένα τρόπον οΐν βΐμτιορκδ ν ά την εχω πλησίον μου. Είνε τόσο άχρεΤον αΰτό δ κου κάμνωΐ "Αχ, Τιτίκα μοί αί, μικρ* μου ανγελβ, σίΐ Τί θά γίνη τ* δυστυχι σμάνο! Είναι, γοριά^αις άτθρωιιοι. Θβναρβιέροι λέ γονται* ίενοοόχοι, άνδρας καΙ γυνσΐκσ, 8έν ηαύουν νά μοθ ζητοθν γρήματο καΙ αΐωνίως χρήματα- Ρβι «αΐρνουν άπβ λόγους τελείως. Μή, κόρΐε Ίιβέρη μή μέ βάλβτε ε(< την φυλα»ή! ΘΛ μοθ την άφήσου είς τούς πέντε δρόμους, μέσα είς την χατρδιΛν τοθ χαιμ&νοθ Καλέ μου κύριε Ίςΐβίρη, σόιδ πρέπει, πρέ «εί νά σας κάμο νά λυηηθήτε. "Αν ήτον τό κορΐτσι μου μεγαλείτβρο, θά ροθσε να κερο'ζει τό ψομ< τού- άλλ' είς ού;ήν τ/ΐν ήλικΐσ, ΒΙν ·Τνβ οθτό πράνμσ νά τό φαντασθβ ό άν θρωτιος. Σά: βΐβχιΦ (έν εΤμαι χατά βάθος κσκή γυ ναΐ,α. Αθτό δκου μέ βνέπετε, Γέ' είνε ά πό ό<νη ρ(α ί) Ακό λαιμαργΐα. Έπια ραχτ, Λιτό την άπελπ>
  σία μου. Δέ» τό άγαπθ, άλλά λησμονεΤ κανβ'ς
  την ουσιυχίαν τού. "Οίαν γ}μην κλέον εθτυχιθμένη,
  Ιφθανε ν' άνο'ξη άνθρωπος καΙ νσ παραΐηοήση το
  έρμάριά μου' ΘΑ έβλβπβ πώς «έν ήαην άπ' έκίΐναις
  τοίς γυνατ<ες ταΤς άκατάσταταις, δπόυ κυττάζουν μόνον ' άρίσουν. ΕΤχα άσπρόρρουχσ, κολλά ά στρόρρουχα. Κύριε Ίιβέρη, λόβετε εοσπλαχνίαν πρός ίμέ την ίυθ'τυχ'Ι "Ελεγε ταθτα 6ποχλι»ή'·1 διακοπτΓμέ«η ύηό λι,γ μών, τυφλουμένη υπό τΛν δακρύων, γυμνή τόν τρά χηλον, συμηλέκουσα τάς χιΐ°>ας, βήκουσα ξηοό
  τίνα καΙ βρανυν βΐχτ, ύποτραυλίζουσατ έν λαλ β ψο
  χορραγΐας. Ή λόπη ή μεγάλη είνε θβία καΙ ψοββρα
  άκτΙςάλλοΤον ήθος ιίς τούς άθλίους έτιιχέουσσ,Κατ'
  εκείνην 'ΐήν στιγμήν ή ΦΐντΙνα άνέκτησε τό κάλλος
  της. ΈνΙοτε βιβκόπτετο, κσΐ ήσκόζετο τρυφβρώς τόν
  ίΐίενοόΐην τοθ άστυνομικοθ έηόπτου. Κσρβία τιβτρΙ
  νη θ& Ιμαλάσσοτο, άλλά κσροΐα ξυλΐνη δέ/ μαλάσ
  σεται ποτέ.
  —ΚαλάΙεΤττεν ό ΊιβΒΓη^. σέ ήκουσα. Τα εΐκες
  ΒΧαδσα εΤχες; Τώρα έμποός! έξη μήνες φυλοκή.
  Ό θίός ό Ιοιος νά κατοββ, Βέ θά είμποροθσε πλέ¬
  ον τίποτε.
  Είς τόν μέγαν τοθιον λόγον, «Ό θίός · Πιος
  νά κατσβΡ» ή Φοτντίνα είδεν δ ι οόοβμΐα _ πλέον ι
  μενεν ελπίς. Τα γόνατα της ί<ομφθησαν.' —Διά τού; οΐκτιρμοίχ! έχρόφθοτσσν μόλις τα χε(· λη της νά ιίπωσι, κσΐ ό Ίιβίρης ίοτρίψϊ πρός ού. την χά νΑτα. Ο( στρατιώται έτρεξαν τότε χα( την έλαβον ί« τφν μαοχαλΛν ΐ<α ιήν άπαγάγωσιν. 'Αλλ' ί|·^η πρό τίνων στιγμών ε(σήλθεν έ«ΐ καΙ άνθρωπος τίς είς 8ν οόδε'ς εΐχε προσίξβι. ΕΙχε κλείσει πάλιν την βύραν καΙ στη^ίξας έπ' αυτής την ράχιν ήκουβ τάς άπέλπι&ας τής Φβντίνας παρακλή σεις. "Οτε λοιπόν ίηίβαλον οί στρατιώται «άς χεΤ ρα« των έη' αύιής ϊνα τή»» άνεγε(ρ<ΒΌΐν, έιβιθή ά« ΘΙστατο, προνωρήσας πρός οΰκύ; ό α,θρωπος (δ τος καΐ έξελΐώ* έκ τής σκιάς. —-Μίαν στιγμήν παρακαλτϊΙ εΤπβν. Ό ΊιβΑρης ήνειρε τοδς όρβαλμούς καΐ άνεγνώ ρισε τόν κ. Μαγδΐληνήν Αφήρεσεν άμέσως τό κά λυμμα ιής κεφαλής τού, χα( χαΐρετΐσας σκαιος πως, ώς έκ ιής άπροσδοκήτου ταύτης εμφανίσεως. —Μβ συγχω?ΕΤτε, εΐκε, κύριβ οήμαρχε... ΔΙ λίξβις οδΓαι €-ύ3ΐβ δήμαρχί» παράδοξον τι άπετβλβσαν έ»1 τής Φαντΐνας, Ηγέρθη δ «ως βλη ταχέως, ώς φάντασμα άπό τής γής άναδυόμενον, άπώθησβ τούς στρατιώτας διά 'ών βύο ιη; άγ<ώ νων, προυν^ώρησε κατ' εύθιΤαν πρός τόν κ. Μάγδα λη-ήν, χαΐ πρός αυτόν άσκαρβαμυκτΐ άτβν'σασα οΐί νεΐ .φρβνόληιιτος. —"Α! άνεβοησεν; σύ λοιπόν εΐσαι ό κοριος δή μαρχχιςΐ Κα( άνακαγχάσασα μέγα, τόν έιτιυσεν είς τό πρόσωπον. Ό κ. Μαγδαληνής άπέμαζε άπό "τοθ προσώκου τού τούς ρόπους καΙ ιΐΐί: —Κύριβ ύπασχυνόμε άφήσατε ελευθέραν αυτήν Τήν; γυναΤκα. Ό Ίαβεοης ίμβΐνβν ΙκθαμβοΟ Επί τής Γωΐς τού ίέν ησθάνθη συγχρόνως Γύο τοιαύτας ,άντιθέτους συγκιήσεις. Μ5 Γ?Π >ο*αΤ*σ βηιιοσΐαν" πτοουσαν
  Ινα δήμαρχον <(ς τό πρόσωπον. ΚαΙ μόνον ώς πι θανόν α / ίθίώρει τό τοιοθτο, θά ένόμιζεν δή Ι- πραττεν Ισχατον άσίβημα. ΚαΙ νά ίδη αυτόν τόν δήμαρχον, τβν πρώτον Αρχοντα τής πόλεωρ, σπογ γΐζοντσ. ησύχως τό πρόσωπον, καΙ λέγοντσ «ϊφήσα τβ έλΓυθίραν αυτήν την γυναΤκοΙ» Τοθ έκόπη δλως βόλου ή φω>ή. Έν τφ βάθβι τής διανοίας τού έτβ
  χνολογβΐτο πσραλληλισμός τις μυσαρός μβταξύ τοθ
  β τι ήτον ή γυνή οθΐη, κο( τοθ Οτι ένδέχετο νά ή
  τον ο διός ό βήμσρχος. Ο Ο τω μόνον κατώρθωνβ νά
  έζηνήσρ ώς άηλοθν τό φρικτόν τοθτο τόλμημα.
  Ούχ' ήττον παρά»οζον εφάνησαν ο ( λέξβις οδ
  ται καΐεΐς ιήν Φχντίναν. "Ηγειρβ τόν γυμνόν βραχί
  ονά της καΙ <σιηρΙχ6η επί τής κλβιδός τής θερμά- στρας, ώς μή βυναμένη νά κρατηθή είς τούς πόδας της- σ τρέφουσα βέ πβρΐ ού Γήν τα δώματα καΙ καθ* εαυτήν όμι>οΟοα χαμηλή τβ φων β —Ελευθέραν Ι Β
  λεγε- νά μέ άφήοο.»ν έλβύθερηΙ νο μή μέ βάλουν
  •·ί Την φυλακήν Ιξη μήνας. ι
  Γ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  'Αντιφθισική Κατήχησια
  Τί είνε καί πώς προ
  λαμβάνεται ή φθίσις.
  16»
  76.
  Βι6*1»{ τό ίϊε»5κ
  4ηέ τοιοδτοο
  νού Θ1 ή ό νά άπΐμ^νοθντο ένχαι(
  ρ«ς, εί Βυνατέν, ίλοι οί πάιχον-
  τες είς ιίΒΐχχ θεραηευτήΐΐα μι¬
  κράν τ·ν πίλιων, είς τ» λΐγίμε-
  να φθιοιατριΤϊ ή ςιανατίρια, Βιτου
  «α Ι ίάσιως κιθανό^ΐκς Ι χούν με¬
  γάλας κα! ιί« ήν χοινιβνίοιν ?έν
  θ' άηοβαΝοΐιν έπικΐνδκνοι. 'Αλλ'
  μολινίτι Ιχομεν ή5») άρχε
  τα τοιαθται χκΐ είς τβν τί «όν
  ΐιχς λιιτβυργοθντβ δπέ άρΓσΐους
  !ρου:, δι* τόν κ·)ΰ» χίομον μέ
  νει κχόμΐ} άλ»τον τ) μέγα αδ
  τό χοινννιχόν ή μΛλ·ν ιΐχινομι-
  χον πρί6λΤ]ΐΐί, 2; φββντίζοιιν
  σ:ον ·Ε φκμχτιβντε^ τ)
  ίς διδαχθίθν χαταλλή
  νά ιι^ μιλύνουν τ<5: πέριξ δγίΐΤς ?αι64νβ»τις 4λ[γβ τι βΐοιχκώϊτ] προφυλακτικά δ· τβν (2λ»ν μίτρα. 77. Τ^ν τ<ί£Τ]7ΐν τΑν μίτρων ού τβν 6πχγβριύκ ι2{ χάθε μ·ρν» μίνον κβΐ {(ΐτιμον κάοχοντα, εάν είνε πραγμχτιχβς χ&ριοζ, δχι μί- νον ή συνε(5ΐ}σίς τού αλλά χαΐ δ οΐοιχεΐώϊης βνθίποπισμίς. "Δλ- ?ακ, 4?ιΙλΐι έν άνάγχη χαΐ νά τοίς ττ?ν Ιπι6άλ| ή κοΐ'ωΈα, ά- τούς δΙΒει το διχαίημα να ζ«Ον έν μιοφ βύιτ]ς χ«1 ν* 8ΐ»β·. λύ τα βγαθΐ τοθ οίχογενιια-1 λ»; των νά πέο <ο0 χαιΐ χβινανικοα βίου. "Αορ». στος τοιοθΐοί, δβτις έ« μνηοΐχα χίος χατά τ·9 μοιραΐου τ) έχ φθβνκά: χ»νεντρεχι(ας έν γνώ οί ι ζητεί νά μολάνη τβϋς κερΐ Βθΐδν ή αδίαφοριΐ ά*ν θχ τούς μβ λδνι, Βκερ το αΰτδ, είνι «νιίξιβς ιΖ«τ·υ, διότι δέ* ιΐνι μίνον Βιιβτιι χής, άλλά γΐνεται χαΐ φονεύς έχ προμβλΐΐ-ς, χαταχρώμινος τί}ς έ· πΐειχΐίας ττ)ς χοινβνΕνς, ήκς ή?5 νατο, ά» ήθελεν ή ι[χε τα μίσχ, νΐ Τίύ; άΐΓΐχωβΙοι τοθ χοινωνι- χο9 σ^μχτοΓ, Βπως Ιχιι τέ διχαί- «ιιχ ν' άίΐομβνώοη τβυς 1* τδβον 1λλω< μολκοματιχβν χαΐ έκιΒΐ)μι· χβν νοοιΐμάτων κ^οοδχλλομίνοιΐ{. 78. Είνε 1έ τα μέ'ρκ «δια, πεύ δρείλΐι νά έφαρμίζι δ φυμα τιχίί, ^τλούατκτα, τα ίξτ](: Ιαν) Νά Ικϊ χά ι διαθίτη 6 ά'ρρνατβς ιδιαίτερον Βλως δ ολου δωμάτιον Οκνου είς ιήν οικίαν Βιά νά ήιπο νά άφή^ έλιιιθέιως άνοιχτά καρίθιιρά τού τή* «ύΐτα χκΐ ν' ί^ χοΐμώμενος ϋ$α χαθχρέν άπβ άναιπναάς ίλλω'». 2ιν) Νά μή ύη οιΐ <άμ», ι*ήτε χκι' β'κον μή» χ«6' όδίν, άλλά νά πτύηεΐ τε είς το μανδ*)λι τού πίντβτε, εί¬ τε προτιμώτερον, έντίς πτυιλί- οτρας πιριβχβΰβιις άντιοηπτιχδν τι ύτ-βέν (ϊιίλοοις (2χν-ς δδραργύ ρου ώς 1 «Γβς 500, ή «τλούίτΐ ρον ά«ίμη πυχ«τ) Βιίλυοΐς ηβ· χοινής). ΠτυιλΙοτραι δ- ηά?χοιιν χ»1 φορηταΐ ττ]ς τοέ κης έν ιΠει πλκτϋλχίμου φιαλιΒ( ου μΐ μιτάλλινον βχέκασμΐ άπδ τα Βδο 5χ>α διά νά πλύνωνταιι
  εδχίλως, ώίϊΐ Ιϊ* Ιχιι χαμιιίαν
  κρίφκσιν 6 πάσχον νά πτυ) Β-
  κβιι τίχη Ρινομκχτρα Βέ χαί
  πτυιλΐοτραι πρίπιι ν' Βπολυμ»(·
  νβνται βραζίμινα έντίς νιριθ μι-
  τά Ι) ά>ε« οίπωνος. Πβς φθιοιχος
  κτΰων χαμκΐ ι Νέ έκίατ,ς Ινοχος
  Βαον χά Ι δ υχβρηίζων έχρηκτιχΐς
  υας,
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ
  Τό συμφέρον σσς επιβάλλει νά προτ,ι
  μάτε τα έλαστικά:
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ή ττεΐρα τόσον έτών άπέδειξε την
  εξαιρετικήν των ποιότητα καΙ την με¬
  γάλην των άντοχήν.
  Είνε τα συμψερώτερα λάν© τής ρε-
  γάλης αποδόσεως των.
  Αντιπρόσωπον
  Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ό νομάρχας Λασηθίου
  είς τόν δήμον Ρου κακάς.
  ΣΗΤΕΙ4 15 ΊβυλΕου Ιίνταπο-1 τ*)ς ώ?ας έχτές επαναλαμβάνομεν
  μ»() —Ό Νίμάρχης Αν Ι Ιξΐιρίοεων τινβν χαί δή τ»)ς τελευ
  ο»)θ'5υ χ. Φλ»ρ[5*)ς περιώ?ε«οΐ ταίας τοθ χ. Ν?μ£;>χ·υ Ανσ-ΘΕου.
  την Πίρβυοίαν τ·0 χ. Φ»ρ!
  είς τέν δήιΐον τοθτον, 6% τα
  τιλευτα(«ς τ4» τέως δτ]μιν
  <5 έΐ μ»?, τβθ δηοΐοα άνάγχας. μ πίσΐ)ς κρο9βχτ}ς τάς μέ τέ» δ^μον τβθ»ν άξΐ ζ«ι νά δΤ}|Αΐιωβϊ Β α δέν ήτί μέχρι τοθδι χαί ά τέ τίνων έ.βν ουδέ. λβ»; ο^θιομίνος νά δέχΐΐίΐ τοιοδ τού ιΓ5ους έιτιοχίψΐις έηιοήμων χαί Ζή άρχίντων τοθ νομοθ. Συγ χεχριμένα»ς δίο μίνεν νομάρχαι έβ έξ 'ΑΕ Νλά έ ή ή τβπιχι ζητήμιτ» ξχ, έκιΒειχβέντος άμιι»τοιι «α! χαρα· χνη»ισΐιχοΟ το9 ένΒΐβφέροντος τ·0 Δ;σικ~τι<3θ Άρχοντος. Ίίιαιτέ· ρ»ς Φΐλίατοργσι χαί σιιμββυλειιτι· χ·1 ή«ν οί λίγοι τοθ χ. Νβμάρ· χο» κρός τοδς αγρότας χαί Βιτι· >α?, ώςάφήκι νά έννβΐ]β{, οί δ«
  σχιοιις τβυ διά την έκ(λ(ΐ9>ν τβν
  Ι6 ζ4
  έξ 'ΑγΕευ Νικολάου έ
  χιΐ διά νά έξετάαουν τα ζηφχ
  τί τού. Κ«1 τοθτο ένψ Δήμος <ΰ τος είνε «η· τ* μβλλον ρα διαμερίοματα τ<|ς Σητε.οις Ιδίας !θϊν ίνα(^ τ^ν έ λαιοτταιραγωγήν, τ4 έσηιριδοειδίί, τα χαυούπια ναΐ λοιπί πλιΐιτα ί· αχ ηρβίίντα. ουνέβΐ) χαί οί έκιοχε πτδμβνοι άχόμ- τον νομόν μας χρα αίς ή προχθιοινή μιτάβ^οις τβό τιχοΐ λιιτβυργοΐ νά μή παραμί- ν. ΦΧ»ρΙδΐ| ιίς τόν τέ«ς δτ,μβν νούν ι!ς τέν οΊ}μον τβθτβν πέ?κν Ρβυχάκας. φ ζ))μ Γενΐχβς τ) επαρχίαι Ι^τιΕας ά- ναμένιι άπδ την κερΐοδε.οιν τοθ χ. ΦλωρΕΒΐ] σο'ΐονον χαί έμκερι· οιατβαίνην έξέηβιν τβν τοκιχβν ζητΐιι^τβν χ«1 άκβτελεαμΐτι- π»οβθΐ)ί:ν αδτβν έκ* άγαθθ τβν παραγβγικβν, έμκοριχβν χβΐ χοινωνιχβκ ττ]( κροόδων. Πι ρΐ αύΐβα 2λ»ς τβ είνε μιά -Νίκ ίχ«θλ« δια τβύ{ « Διά τβύς επί βύρβις σκοηιυτι χεύς αγώνος τβϋ Κβνδάνου £■· λίνβυ μανθάνομκν «τι ήθλοθΐτή Οησχν τα κάτωθι έκαθλ«: Τού υ κουρνι'ου Ορηβκευμάτων μκι ιΐαιδβΐας βαρύτιμον χύπελλον Τής Γβνιχής ΔιοΐΜήαΐνς Κρήτης χουαοδς στέφανος έιταμειβομένου έϋάθλου διά τβν Α' νικητήν. ΤβΟ κ. Άντ, Κέδρκ βιχην^ρου έν Αθήναις βνρύτιμον κύπϊλλ«ν είς τβν Α'. νικητήν. ΤβΟ χ, Π. Φβύμη έμκορου έν Χανίοις έ- ηοιθλβν δραχμ&ν 500. Τής οίκον· νείας τβϋ 1τιΛ· Μπιτσάχη ώραΐ· βν ίπκθλβν διά τβν Α', έκ Γβλί νού νικητήν «αί τβΰ χυνηγβτι χβϋ συλλόγβο Κανδάνβυ νρκΐβυ Μυκίλλου. ϊήί Άερβπβρίβς Πληρβφθρούμΐθ» δτι ή Λιμένι κή Έπιτρβπή Γητείας ίψήφΐσβ ιισιν υπέρ τής ΆβρβπβρΙας δρ 50.000. —'βπίσης το Έπβπτικόν ϊυμ ββύλιβν Άνρβςρυλ«χή{ τβυ Νο μοθ Λ»ση8ίβυ εψήφισε κονδύλιον 75,000 δρ*χμών υπέρ τής Άβρο «ορ(α{. 0 2ΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΛΥΔΑΚΗΙ ΕίδικευθεΙς έν Γερμανία είς τα νοσήμστσ Στομαχου εντβί ρων καί "Ηττατοί·, δέχεται τοθς .ίβσχοντσς έκ τοθ πετιτι κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείω τού (οίκία κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμάρες, Άριθμ. τηλ. 7—92 —Ή χβτάτβςΊς πρ·:άκ.τ»ν χκ) (θελ·ντ&ν είς χο Βναι λικβν Ναυτικόν. Πρβς τας Νβμαργί»ς έκοινοκβι ήβη διβτανή τού ϋπουρνείου Ναυ τιχ&ν δι* ής χαλβΰνται πρός ν* ταταίι* 127 πρ«τ««τβι (ίθελονταί στρβτευσιμβι δια πλβΐα ίπιφανεί «ί, «2 έθβλβνχαι νβϋται «αί δ(ο ιτοι ύπββρυχίων Η«1 390 ίθβλβνταΐ νοάται καΐ δίβπβι διά πλτϊκ επι Φ*ν«{ας. Οί έηιΒυμβδντες νά κ* ταταχβνσι πρβτακτοι δέον να ώ σιν ήλικί«( 18 20 έτ&ν «βί νά κέκτηνται άιτ<λυτήριον Δημβτι Μβδ σχολβΐβυ €Ϊ δέ έθίλονται πλοίυν έιΐΐφχνεΐας νά έχωαιν έν δβικτικό. 4πς τά{βω; δηιιοτικοδ σχίλϊΐβυ κ«1 ήλΐΗ.βν μΐχοι33 Ι τ&ν. ΠρβΒεβμ(« ΰπββολής τ&ν οί κε'ων «Ιτήσΐκν Νρίσθη μεχρι μ«1 της 1 ΣϊπτϊμβρΙβυ διά τβύ{ Ιβι ώτας. —Ή πβνήγυρις Αγ. Μ*ρί· νης «Ις Λίμνες. Ή Ένορινκή Έπιτρβΐτ«ί« Λι μν&ν Μΐραμβίλλβυ φέρΐι ·Ις ννββιν τοθ φιλοβρήοχβυ χοινοβ δτι η σημβρινή πανήγυρις τής ΆνΙας Μβρίνης θά έβρτ«σβή κ«1 εφέτος μβτα π*σης μενκλοπροτβί «ς χοροοτατοθντος τοθ Οβοφιλε στάτβυ Πέτρας κ. Διονυσίου αίς τον ναόν τβΰ Άν- Δημητρίβυ, μμΘ' ίτι δέν άπβπβρβτώθπ εΐαίτι 6 νίβ{ κιρικοιλλής νοιός τής Άν, Μ*ρίνης Λ,ιμνβν· ΕΝΟΙΚΙΛΖΕΤΑΙ δια την θε^νήν περίοδον είς τό καΐύτερον μέρος τοθ Προσστε'ου Αγ Ιωάννου οί κία διώροφος μέ έξ δωμάτισ, μέ ύ Βραιιλικήν καί ήλεκτριΐ'ήν έγ<ατά στάσιν καί δλα τα κομφόρ καί δμ πελον συνεχομένην με έκλεκτήν τιοι κιλ'αν κλημάτων. Πληροφορίαι πά ρα τοίς κ. κ. Χατζηδάκη, Τσιλένη κοΐ Σία. Ένβικιίζίται ''κία έκ τριών δω ματίων μετα κουζίνας εύδερος καί εύήλιος, μετ* άφθάνου ΰδατος καί ήλεκτοοφώτιστος, όβός θβοτοκο- ττοΰλου πσρά τφ Μπεντενάκι, Πλη ροφορίαι τταρ' ΑμΓν. ! Ζητίΐται μικράς παίς ώς ύπηοβ της είς τό Γραφείον Εύαγγέλου "Α νογειανόκη. —Άλιευηχή έκδρομή. Ό Ναυτικβς "βμιλβς Ήρκχλεί· ου έΐίΐχϊΐρβϊ αυριον Κυριακήν 18 '/ουλίβυ άλιβυτικην ίκδρομίιν &1ς Δί«ν. Το πρόνραμμα ίχΐι ώς εξής: ΣυνχέντοΝβις των έκδρο μΐΝν αίς άΐΓοβά9ο«ν καΐ έΜχίνη σις την 5.30' πρωϊνήν διά τοθ πετρϊλαιοκινπτβυ «'Ανοτμίμνυν». "Ανιξις *1{ ΔΙαν, ρίξιμο κ«ο«νκ διδν καί ψχρεμ» Π«ρ«μβνή είς "ΰρμον '<*νίβυ Γβωργίβυ Έχι· στρβφπ είς Ήράκλίΐβν το ίσπΙ- ρας Δηλώσΐις συμμετβχής νίνβν ται δεκταί μίχρι τής μεσημβρίας τβΰ Σκββάτου είς τό νΡΜΦ(Ιον τού κ. Κ. ηλινάκη Δικα(«μ« αυμμκτοχής διά τα μέλη δρ. 25, διά τα μή μέλη δρ 35 € Ι βουλό μενοι δύνανται νά άναχωρήσουν διά τώ« λεμβνν τού Ν ο. Η. ά¬ πό το έαηερας τοϋ Σαββάτου, διά νά ιτ«ρ>κολουβήαουν τό νυχτερι·
  νόν ψίρεμμ*.
  Ένβιχιάζετχι οΐκΐα έκ 2 δωματί
  ών αύλής, κοοζΐνας, ϋδατος. Πλη
  ροφοοΐαι παρά τφ Γ, Κουμαντάκη
  Ούζηπωλεϊον παρά τό Κέντρον.
  4β^1ε4βυ^ΙίΙΙΑΙΙε>^
  Μ
  αρκασ ιΦΙΣΧΛ' & ιΗΛΙΟΥ-ΣΤΑΦΥΛΓ
  Έφετΐινής παραγκγής β«θμών ήγγυημένων 82 ] 8$ οΐβ
  Πωλεϊ τό Κατάστπμα
  ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Προσέξατε χ«λά στήν πότασσα πβδ θά μετεχειρισθήτε μή σάς παραούρο ή
  φθπνεια νά βάλετε παληά ή άλλων βαθμών καί νά χάσετε τή Σταφίδα σας.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαΦβΤα Ιναντι ΠΆ. Νομαονΐας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  17 Ιουλίου 1937
  III»»»»»»»
  >» »
  Ι ■Η11ΗΙΙ4»!
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  Η ΚΙΤιΣΤΐ'ΣΙΣ ΟΙΡΟΥΪΙΙΖΕΤΙΙ
  Π1ΑΙΝ ΕΕΤΔΠΗ ΣΟΒΑΡΑ
  ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ ΪΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  Κ4Ι ΚΊΚίΖΩΚ
  Ή χδεσινή συνεδρίασιν
  τής έπιτροπής μή επεμβάσεως.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μ«ς).— Έσπερενά τηλεγρα-
  φηματα έκ τού έξωτερικού πχρουσιά-
  ζουν ώς εκτραχυνθεϊσαν έκ νέου την
  κατάστασιν είς την "Απω Ανατολήν.
  Αί συνεννοήσεις μεταξύ Ίαπώνων
  καί Κινέζων διεκόπησαν όλοαχερώς, α·
  «ειλείται Βέ ή κήρυξις επισήμως πλέ
  όν τού πολέμου. Γενικώς ό Βιεθνής
  τύπος κρίνων την κατάστασιν έν τή "Α¬
  πω Ανατολή θεωρεί αυτήν έκτάκτως
  σοβαράν καί δέν άποχλε(ει τας γενι
  κωτέρας περιπλοκάς έκ ιμο.; αίφνιοίβς
  έχρήξεως Σινοϊαπωνικοΰ πολέμου*
  ΔΙΗΛΘΕΝ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΙ ιΈ,ίίΑΡΕΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Ιουλίου (τού άντα·
  ποχριτού μ«ς). — Ό Πατριάρχης Ά-
  λεξανορείας διήλθε σήμερον έκ Πειραι
  ώς. Ή Α. Π. μεταβαίνει είς Γερμα¬
  νίαν όπου θά παραμείνη έηί τίνα χρό¬
  νον Κια λόγους ύγείας. Τόν Πατριάρ
  χην ύπεοέχθησαν έηί τού ατμοπλοίου
  έκ πρόσωπον τής Ίεράς Συνόδου.
  Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
  ΒΔ ΪΥΗΕΛΒΗ ΤΟΗ ΟΚΤΏΒΡΙΟΝ
  ΑΦΗΝαΙ ί· Ιουλίου (ίβθ 4ντ«π·κριτ·δ
  μ«$) —'-ΥνώοΒΐ· ·τ» η -ύνβδος τής 'ϋραρ
  χίκς τής Ελλάδος Θα σιινίλΒο τόν "©«τώ
  βριον προκειμένον %α ές~>τάαΒ τ« ζητήμκ
  τα τής καύαΐΜί τ*3ν νεχρβν, τοΰ γάμ·υ κκΐ
  τίς οχίοεις τής Πολιτειαι; μέ την Έχκλη
  οίαν ύη· την γενιχντέραν αύτίν έννοιαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ιουλίου.—Τη
  λινραφήματα έκ Λονδίνου
  άναφΐρουν δτι άναμενεται
  μΐτά μεγάλης άνυ«ομονη
  οίας ή σημΐρινή τυνιδρία-
  σις της Έ«ιτρο«ής μή έ
  επεμβάσεως είς την οποίαν
  θά ίυζητηθβ τό Αγγλικόν
  σχέδιον. Κατά τάς άνακοι
  νώσεις των «μιΐ3ΐσ4μ«ν
  κύκλαν τό σΐέβιον θά συ
  ναντήσπ αντίδρασιν τόσον
  Ανδ αέρους τής Γαλλίας
  καί Ρασσίας δσον καί τής
  Ιταλίας καί Γερμανίας
  Πάντως οί 6ντι«ρ6σ»«οι
  τ·ν δύ3 τεΐυτα(ων 5υνά-
  μι«ν, εδήλωσαν δτι δύναν
  ται να ά«οδιχθοΟν τό ομ¬
  οιον με τινάς βλ,αφρας τρο
  «ονοιήσιις
  Έκ Παριοίε** Λγίλλεται
  δτι ό Γαλλινός τύιος 4ξα-
  κολουθεΐ νσ κατακρίνη τό
  σχέδιον τής Αγγλίας δ«ρ
  ώς Ισχυρίζετο·, εκ τ·ν γν**
  σθέντων σητείαν αύτοΰ,
  6έν εύνοεΐ άηοτελισματι·
  κΛς την είρήνευσιν τής Ί
  σιανίας άλλά δίδει εύκαι
  ρίαν είς τούς £μ«ολεμους
  νά ■αρατεΐνου» Ι·' άόρι»
  στον τόν πόλεμον «αρ>|ον
  τις «ράγματα είς την Εό«
  ρωναΐκήν είρήνην καί δια-
  τηροθντες διαρχβς έν ««ι
  λακΒ τα κράτη.
  Έκ Σαλαμάνκας τηλΐ-
  γροθοθν δτι οί έθνικοί άν
  τενιτεθέντες άιώθησαντούς
  Ιουθροος «Ιραν των προθύ
  ρ«ν τής ΒΙΑλα Νουόβ* ντέ
  Πχρντίλλο. Ή «νράταξις
  τβν έρυθρ&ν ήρχισε καμ·
  βτομίνη -ρ5ς βορράν δ
  «ου 5 τάγματα Ιθνοφυλά
  κ»ν Ιμνισόντα είς βνίΐραν
  'α«ιδικατ(σΙησαν ύ«ό τοθ
  ' «υρός τ·ν μυδραλλιοβό
  λ«ν. Παρα τό Μκρουνέτι
  οίέρυθροϊ δέν ηδυνήθησαν
  ά «ό διημιρου νά «ροχορή
  σουν οϋΐε Μ&α χιλιόμετρον
  «ιεράν των θέσεων αυτών.
  Ή παράτασις τής προσεσμίας
  έκτελωνισμοΰ των έμπορευμάτων.
  ργ Έθνι
  ΟΙκονομΙαο καί Ο!<ονομι βκο'.νοτιο ήθη πρός τάς ν ς άπόφασκ τής ότοΐος δύναται 6 6 ργς ]ς Έθνιχής Ο(«ονο «(άς νβ χορηγή παράτασιν τής κροθισμΐας ίκτελωνισμοθ τΑν βμπορευμάτων έφ' ά κλοθ βασμοθ άττό τήΓ ημέρας τί|ς πληρωμάς τής άξΐΐς των μέχρι Βέκα πέντβ τώ πολΰ ή μερβν, β(ς περιπτώσβις κατσ τάς οποίας 6 μή 6>κηρος έ»
  τελωνισμος τυγχβνιι 8ε* κ-ϊιο
  λογημένος κστα την κρΐσ ν
  τού.
  ΟΙ έν&ιοφερουβνοι είσαγω
  γϊΤς δίον νά ύηοβάλλουν τσ«
  σχετικάς αί ήσβις των άπ' 'ύ
  θϊΐοτς κρός τό υπουργείον Έ
  θντκτΐς ΟΙ^ονομΙας μίθ' ά
  πάντων τθν σχετικών 5ικαιο
  λογητικΑν στοιχΐΐων, χιμολο
  νΐου 8ΕΟν«ς τΐθεωημένου,
  ηιοτοπο ήσβως πληρωμάς, ά
  γΙ
  Ή προθίοαίσ τοθ βκτβλω
  νιομοθ ίψ'άτ'φ δοσ( φ των
  ίμτΐθΓευυ.άτο- ά' ή ά<(α &ιβ κανονισθή πρό τήο 2ϊς Ά πριλ(συ έ ί. πσρατιΐνεται επί 5έκα ήμέοας άιιΑ τής ψ τής αποφάσεως υπό τΛν οί λον πρδς τα
  έμποριχά έπιμβλητήρια διά
  τΰς 6πο(ας συνισ β Ρπως οί
  εΙσαγωγεΤς συγ μορφοθνται £
  πακρ βΰς τρό: τίς βι^τά
  ξβις ιής ανωτέρω άιοφβσε
  ως κοΐ ποοβσθν έγκοΙ:ως ΐ(ς
  τόν έκτιΆΏν σμόν έμπορκυμά
  των £ντός τί)ς τσσσομβνης
  προθεσμΐας.
  ΕΝΕΚΡΐθΧ ιθ
  ΤΙΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΑΗΤΗΡΙ|Υ
  Η ΟΡΓϋΝΩΣΙΣ ΜΗΝ ΙΑΙΑΣ
  ΨΥΧΑΓΒΠΛΠΟΥ ΕΡΓΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τού άντα-
  πθκριτού μας).—Ή οργάνωσις τής ψυ·
  χαγωγίας τού έργάτου επί μήνα έναλ< λάξ άπησχόλησεν ώς γνωστόν τελευταί¬ ως τόύφυπουργ«ίονΈργααίϊς συνταχθεί αης έηί τούτω καί εκθέσεως σχετικώς μέ τόν τρόπον καθ' όν θά εφαρμοσθή είς διαφόρους έπιχειρήσεις ή ψυχαγωγία αυτή. Την έκθεσιν ταύτην εγνώσθη ήδη δτι θά εξετάση ή κυβέρνησις ήτις καί πιθανώτατα θά την εφαρμόση χατά τρόπον πάντως μή παρανωλύοντα την εποχήν αυτήν τής παραγωγής την όμα λήν λειτουργίαν των έπιχειρήσϊων. ΕΙΣΤΟΙΦΡΔΝΚΟΙΠΟΣΤΕΛΛΟΙΙΤΔΙ ΕΝΙΙΧΥΣΕΙΣΕΚΤΟΥίΞΟΤΕΡΙΚΟΥ; Κατά την προχθεσινήν τού ακ- ρ τί Διοι>Τ]*ΐχόν Σ»μ6ού
  λιον τοθ Έμκ·ριχι0 καί Β.ομη
  Έ ή?ή
  οθ Έμεη)9ϋ
  ] αυν τοίς άλλοις μέ τον
  γισμίν τί]ς ο ,γανώσΐιυς ίτους 1936
  —1937. Κίτ4 την αυνεδρΕααιν
  ινινρΐθτ) ό άνβτίρ» άπολογιαμδς
  ίλήϊ8τ]ί*ν ?έ χαί διάφϊροι άκο
  ί Ιπί ωρισμένην 6ηΐ)&ε9ΐ«χεΙν
  ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Διά τή ι προσέχη Τρίιι,* ώ?
  σ'ίη συνεδρίαθ'ς αί); Διοιχίύαη
  Έπιτρο<ι<5{ τοθ Γιω;γ:χαΟ 'Βπιμ λη'.τρίβυ Ηρακλείου πρίς συζήπ α.* χά! λ^ψν κπιφάυιαν επί τρ Χ'ύο^ς φυ3ΐα*ς ζή ημάταν. ΗΑΠΟΞΗΡ.ΝΤΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΦΙ&ΟΣ ΚΑΙ .ΤΑ ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1<5 Ιουλίου (τού ηονριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Πα· ριαίων ότι κατόπιν τού άνοίγματος των Γαλλικών συνόρων απεστάλησαν είς τόν Φράνκο έκ τοΰ έξωτερικού (πι θανώς έκ Γερμανιχού η Ιταλικού λιμέ¬ νος) πολεμεφόδια κοχί ίεροηορικόν υ¬ λικόν. Κατα .τας αύτάς πληροφορίας μεγάλαι δυνάμεις στρατού έττεβιβά· σθησαν ήδη είς Μηρόκον δι* Ίαπανί· αν. Λ ί δυνάμεις αυται προφανώς προ· ορ(ζο>ται δια τό μέτωπον τής Μαδρί
  ΕΜΕΙΩΘΗ Ο ΔΑΣΜΟΣ
  ΤΟΝ ΕΙΣΙΓΟΜΕΜΟΝ ΣΠ3ΡΕΑΙ.ΙΟΝ
  Δι' δπυγραφεΕοτ]; κοινάς δποιι
  γιχή; άττοφάοεβί ναθωοιαθΐ) 8*
  είααχβεΤαχι άηί 1 Ί;υνίκιι έ
  Ι. ποοίτιιΐες οηορελαιίων έχ 2870
  τίννων δηαγονται είς μειημινο'
  είβιγωγιχΐν δασμόν 10 λεητϊ
  μεταλλιχΐν χ«ά τόννον. Δι' έ ι
  ις άποφίο»; εκετυάτιη ή
  γβγή μίγρι τέλος Ίίΐιλίου Μ.
  τέρ»ν 1000 τέννην οκ·ρελχ(ου
  ηΐ τφ ώ; ανωτέρα μεινμίνφ
  ώ Εί; τ4ν αύιδν με ω,ίνβν
  ομον δκάγονται σημειωτέον
  τί δοχεΐ» δι" ώ/ χιμ ζιταΐ
  σπορΐλοιιον.
  δ λ
  δα
  χά
  το
  Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ
  ΚΑΙ ΟΙ ΔΜΜΟΣΙΟΙ ΥΠΙΑΑΗΑΟΙ
  Πρίς τίς διευθΰισιις χκΐ τα
  ΗΕΓι,ΑΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΙίΥΡΟΕΟΑΙΚθηΐ Σ ΒΪΊΒΑΣ
  ΑΦΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τοθ ■νταη·κριτ·6
  μ>|)—-Εβι' ίποφναιν τεϋ Γενικοδ Έκιτε
  λιΐεν «ντ·ί τ 6 ν Α μ ι; ών Θ« διεζαχθοθν εί{
  την περιοχήν τ6ν Φηβ&ιν μεγβλα γυμνά
  οια β·λϋ{ τ·δ πνροβολιχου. Τα γυμνβαια
  «ύτκ 6α ηνρ«χολον8ήσοιιν οί ε'ξινματικοι
  τεδ Έηιτ·λ*(·ν, ηολλοΐ «λλοι *%ώτεροι κ
  {ινμειτιΚ·· τ»ν διαφσρνν Ικλνν, ηιΒανά
  Α * ώ £τρ«τιυτι
  ήμ ) ς
  Γεν. ΔιοΙκ-α:ς Κρήτας άκευθίνιι
  μακράν Ιικίχλιον διά τϋ,ς ότβίας
  4«αγοριύεται άηολύιιος τ) μιταξυ
  δημοαΐί ϋϋίΐλλή'ων χαρτοηβιξ'α
  (σ (Ο χ«1 έν &(χογινΐ[ΐχχαΐ{ βυ
  νβατροφ»;;. Ή έγ>ύ»λΐος προεχλή*
  8 χαθία·ν κε?ι*]λθεν ε(ς γνϊαιν
  Ο χ. 'ΓκουργβΟ δτι ώ?ιομίνοι
  &ποΐ>λ~λοΐ δΐτχχυβιαουσιν είς τοι
  ύ
  λογκ πρός τάς ααοδοχας των
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
  ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΙΙ ΑΡΤΟΥ
  Την εσπέραν χθές συνήλ
  θεν ιίς συνεβρΓΓσιν ή Έιιιτρο
  τιή #—( τ*όν οιατιμήσεων καθω
  ρίσασα ώ: έζί]ς τάς νέας τι
  μβς τφν άλεόίων κ?1 τοθ βρ
  τού. "/λευρσ λ«υκά κατ' δ
  ► αν Λρχ. 12 64 50 πιτυροθχα
  11.17 50. Αρτος λβυκός δρχ.
  11 60 τ-πυροθχος 9 60
  Γολα γενκΛς Βρ 10, Γιαοθρ
  ΐηβ·. μ. ,
  Τα Γιβϊγικον Έηιμε,λΐ)'ήριον
  ^69υνι π:ό( τίος Π;ο48ροικ
  ν Κΐ-νοτήτν τβθ νομ:0 Ιγχύ
  «λιον διά τ^ς διο'ας ουνια-φ νά
  4ύ ΐί στΐφίίίττΐοαγιογοΙ
  διά ιήν αποξήιασ.ν
  ;δις ήλιελαίβυ «αί &9ΐχι
  χ»θ' ίσον έν Ιίλ^'% η%
  βικτάοιι θε έπέΧθωιιν ε!; τή·
  σϊ*φ δβπχραγαγήν χΐταατρεπτΐχώ
  ταχα άποτελέβ^ϊτχ. Τίς α^τάσ.ις
  ταύτας παρΐ*}ήΗηιχν ο£
  τβν κιΐν»ιή ών ν'
  είς «ύί «βριχγω^ευς
  αΰι&6(, ιϋΐχβς πρίς
  II
  Φ1ΡΤ0ΘΕΙΣΑΙ ΧΘΕΣ
  Π0Σ9ΤΗΤΕΣ ΣΤ/ΦΥΛΟΝ
  ΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΑΥΤ0Φ0Ρ8Υ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΙΙΥ
  τό ποβτον
  ρο» το9 μ~νβς Ιουλίου
  έκΐ άγροτιχαΤς χλοπαΓς χά
  δ«4 το9 Α&τ φώ?ου
  Άγοονομείθϋ Ή;αχλε!ου είς χρ—
  ποία κ μόν χυμχινίμιναν
  200 χαί 500 ίρβχμβν 17
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΟΥ ΑΓΡΒΝΟΜΕΙβΥ ΗΡΑΚλΕΙΙΥ
  Επ! τοθ ε5?ια<ομένου είς τβν λιμένα μ«ς άγγλιχοΒ ατμο κλοΐοιι «Μερίΐ χθέ, 3000 *ιΡω:Ιδία Πΐρΐ τ^ς έιαΐρΐ'ιΐς ' χαί Σία χά Ι Ιτΐρα 3000<ΐ»ρά τ^ς ίΐβΐρε'ας Γίβν Κβναταντινΐίη Σ^νολΐΗβςβί φ5ρτ(βθιΐ3ί[ ποσίτη τες ανί;χιντη[ »1ς 35 000 πιρ' που δ'. Ιξ ώ/ αί ίμίσιις ιΝατ σουλτανί καί αί λοιπαί Τϊχ ά Καί τα φ3ρτ!ον τ«9<3 ώ; χαί τό ποοηγούμενον προορΕζεΐαι διά τέ Α'βιρηουλ %% Αγγλίας. Ο Α ΕΚΤΟΠΙΖΩΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜ11ΊΣΤΑΙ Δι' ίγχυχλΐβυ τού πρές τ;ύς Ν^μίρχας ί δτοοργβς Γενιχβς χΐβνάχης παραχκλιΐ νά ίοθβοιν Ιιι βύαιτρίτβται διαταγαί είς τα οπ' αύκΰι 2;γανα διά την συ ηΐιατιχωτέοαιν δίβξ ν τής διά ίυναμίτιδος άιε(ας. Οί Νομάίχαι ίξουσιοδίτίθνται διά ττ]ς έν λίγφ ίγχυχλίβυ ν» δΐατάοοαοι χαί λό γφ ί-τλβν υκονοιβιν την αύλλ- ψιν δπόπτιον προσώπων δι* άιε! «ν διά δυναμίτιδος τα δικ.1% θά τΐμωροθνται δι' Τέ 'ΑγρονομιΙιν Ηρακλείου! χϊΐήρτιοι το χατντέρω πρίγραμ' μτ διχαα'μοΗ άγροζημιειν έν %% πΐρΐφΐρε'α τοο διά τον ερχόμενον ι μτ)νο: Την 10 είς Έπιαχοηήν, >
  την 12 έ'Τααθ*, τϊ^ν 13 είς Δχ;
  V
  «αίς, την 14 ιίς "Αγιον Σδλλαν
  χ*1 ΚανλΙ Κ^ατέλι, την 16 είς
  Φιρτέτοχν χαί Τύλισσον, την 18
  είς Μχραθΐν χαί την 19 είς
  δ
  ^^^^ιΰ^ΐ^υ^
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ
  ΛΠΕ&ΕΧΒΗΣϋΚ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΤΗΣ ΛΓΓΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΙΝΙΜΕΝΟΝΤΙΙ ϋ ΛΠιΝΤΒΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΓίΑΑΙΙΣ Κ«Ι ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Ιουλίου (τού άντα.
  ποκριτοΰ μας).—Νυκτερινά τηλεγραφή-
  ματα έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι αονήλ
  θε την μεσημβρίαν είς μακράν συνεδρί
  ασιν ή Έπιτροπή επί τής μή εηεμβά-
  σεω; έν ,Ίσ«ανία καί συνεζήτησεν έηί
  τού νέου Άγγλικού σχεβίου πρός έφαρ
  μογήν τού έλέγχου καί άνάκλησιν των
  ξένων έθελοντών, τό οποίον Ανέπτυξε ό
  ηρόεδρος τής Έπιτροπϊις λόρβος Πλύ
  μουθ. Καθ' α. εγνώσθη μετά τόν λόρ·
  βον Πλύμουθ ωμίλησαν οί άντιπρόίω»
  «οί τής Γερμανίας καΐ Ιταλίας κ. κ.
  Ρ£μπεντροπ κβί Γκράντι οΐτινες καί έ
  δήλωσαν ότι αί κυβερνήσει; των άποδέ«
  χονται τό Αγγλικόν σχέδιον. Ή επι·
  τροπή θά συνέλθη καί τό εσπέρας άνβμέ
  νεται οέ μέ αγωνίαν ή απάντησις τής
  Γαλλίας καί των Σοβιέτ έ?»1 τού Άγ-
  γλικού σχε&ίου.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΚΗΤΙΚΟΙ ΑΝίΑΪΒΟΝ
  ΝΕΛΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τού ίντα
  ποκριτού μας).— Τό Αθηναϊκον πρα¬
  κτορείον πληροφορεϊιοι έκ Παρισίων
  **ί Λονβίνου ότι καθ' α τηλεγραφούν οί
  έν Ισπανία ανταποκριταί των πρακτορεί
  ών Χαβάς καί Ρώυτερ οί Κυβερνήτι·
  κοί» ένισχυθέντες διά νέων δυνάμεων,
  τανκς, άεροπλάνων κιί πολεμικού ύλι·
  κου γενικώς, ανέλαβον «πό τής πρω'ίας
  τής σημερον νέαν μεγάλην έπίθεβι* έφ'
  ολοκλήρου τού μετώπου τής Μαορί·
  της. Ό αγών συνεχίζεται εισέτι σκλη·
  ρότατος είς τούς τομεϊ; Ναβχλ Καρνέ
  ρο, Μπρουνέτε κάί Βίλλα Νουόβα
  χωρίς όμως νά επιτύχουν οί χυβερνη
  τικοί μέχρι τής στιγμής, πλήρως, τού
  αντικειμενικόν των σκοπαύ.
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙ
  Υ
  ΑΙ 3ΕΝΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
  Είς την έφΐ) ιερίδα τ«]ς Κιιβιρ
  νή3ΐ»ς έ!ΐ]ΐΐ80ίΐύθΐ] διάταγμτ κι
  ρΐ τβν χαθηκδνταν τβθ γενιχοθ
  έκιθεν^κθ τβν ξινων χκΐ μιιο
  νοΐιχβν οχβλείβν.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού μαθ·—Την 1 1 ην π. μ. ου·
  νήλθεν είς τό υπουργείον των 'Έξωτερι
  κων υπό την ηροεορίαν τού Πρωθυπουρ
  γού κ.Μεταξά τό'Υπουργιχόν Συμβού
  λιον είς σύσκεψιν διαρκέσασαν έηί μα·
  κρόν. Κα.θώ; ανεκοινώθη ή σύσκτψις χά
  τηναλώθη είς την εξέτασιν τρεχούσης φύ
  σεως κυρίως, υ«ηρεβιακών ζητημάτων.
  |Επίσης ήσχολήθη καί μέ την εξέτασιν
  διαφόρων ζητημάτων «ών επαρχίαν.
  Η ΧΘΕΙΙΝΗ
  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
  Κατ' άναχοί'ωΐιν έχ το9 Μιτε
  «ρολογιχοα οταθμιθ ή χθισνή
  ιο«ίαο!οΐ τΙ]ς μέν 8ιχ ώρας
  25,7, νί)ς ί| 14«,ς 27,8. Ή
  ΐΐκρνοΐα Προ6)ίκιΐαι 8τι θά
  ο^μειώβη σήμερον μικράν ανοδβν.
  ΛΙΜΜΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Κατά «ό λί)ξ»ν α.' δεχαήμερβν
  τβίχ. μήνις κα'έπλευααν ιίς χον
  ΟΙΚΟΝΟΜ,ΚΗ Ζ&Η
  ΠΡΟ
  ΕΙΣ Τ
  [ΛΙΥΝΟΝ
  ΜΕΤΩΠ1
  II
  Ν
  ΕΒΝ
  ΚΟΙ
  ΟΚΩΣ
  ΑΙ έν ττ] άγορρ μας κυμανθεΐσαι
  χθες τιμαί των διαφόρων ένχωρί
  ών τιροΤόντων είχον ώς κάτωθι: '
  Χονδρ. Λίαν.
  "Ελαίαι 5 βαθμών 42.50 46.
  ,, κοινά 40.
  ,. ραφινβ —
  λευκοΐ α' 26. 80.
  .. β' 24. 28.
  πυρηνβλ, α' 23. 27. ι
  .. β' 21. 25.
  μουργέλ. α' 23. 27.
  , .. β' 81. 25.
  θΐνθΐ Αρχαν. τό μΐοτατον 50
  ,. ΜαλεβυζΙου 6
  Μέταξα βθθ-
  Κουκοΰλια χ^ο·
  Δίκταμος 95Ο
  Δέρματα βιδέλα 45
  βακέτα Β0
  βαρβιά Β8 ,
  Αρνοθίρματα σ' 40—10
  β' 00 —98
  ΠροβατοΒίρμαΓα Β0—60
  'Αρκαλοδίρματα χβο Ι
  Β8-4β
  Μαλλια
  Τιμαί Συναλλαγματος
  Δολλαριον
  '»*· μηνβς χα'εηΑευαιν ιις χον "ΟΛΛαριον
  •6 ω« τά 18 ήιαν 6ιχο οκ,μχίαν Φράγκον Γαλλικόν
  ίλλβ^νί,ν 3 Οτι» Ιιβλιχήν χά Ι Φράγκον Έλββτ
  'Αγορσ. Πώλησι»
  110.10 111.10
  646. 660.
  88.10 38.36
  4.20 4.80
  86.26 86.60
  •0.69 1151
  ■Μ 1.10
  »ΐ· ?,!!
  ϋΘΗΝΛΙ 1 β Ιουλίου (τού 4ντ«.
  ποκριτοΰ μας)—Αγγέλλεται έχ Σ«·
  λαμανχας ότι είς τό μέτωπον τής Άρα-
  γώνος τα έθνικά στρατεύματα άντεπιτε-
  θένχα ως γνωστόν προελαύνουν ήδη πέ-
  ρα* των θέσεων τάς οποίας χατεΐχον οί
  ερυθροΐ. Η αεροπορία έπίσης των έ·
  θνικώνέδρασεν τελεσφόρως είς τό ίδιον
  μέτωπον.
  ΚΑΤΕΣΤΡΩΘΗ ΟΡΙΙΤΙΚΟΙ
  ΟΡ0ΓΡ1ΜΜΔ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ιβ Ιουλίου (τού άντα·
  ποΛριτοΰ μας)— Τό Συμβούλιον τώ»
  Δημοβίων "Έργων τού ύπουργείου τ%< Συγκοινωνίας κατέστρωσε τό πρό· Υραμμα των νέων όοοποιητικών έργων. Το πρόγραμμα τούτο Ισ.τβι οριστικόν θα υποβληθή δμως πρός ϊγκρ6β1ν είς το Υπουργικον Συμβούλιον είς μί»ν των προσεχών συνεβριάβεών το«. ΟΤΟ5ΙΣ ΜΗΧΑΝΙ1ΜΑΤ02 ΤΗΣ ΪΑΕΧΤΡΙΧΗ! Κ«β· ή. ατιγιφ χθές τέ άτμίπλβΐβν *"&λα%» ■ξεφίρτβνε φ γεννήτριβν »0 νέου ήλεχτριχοθ θ)Υχρβτ^μΒΜς τοθ Δήμ«υ ιθραύοθΐ) τά 6«-·σλχον χβΐ Ικισιν χ4 μ^χανιιμα είς ^ν θάλ«αααν ΜιοβΙ*