94542

Αριθμός τεύχους

4617

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

18/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ!
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  έτησία λίραι 3
  ίξάμηνος Ι
  Άμεριχι,ς
  •τησία δολ. 15
  ίξάμητος · 8
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Δρ. ϊ
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  18
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  Ο&ΟΧ ΜΙΝΒΤΑΤΡΟΤ
  ΤΙΠΙΪΗΙΙΤΙΤΗΤΙ1 ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΪ
  Τλ ΜΕΤΡΑΙΙΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ιΈ ΠΑΡΑΓαΓΙΚΟΝ ΤΑΞΕΟΗ
  Ό ν «ν προ ενός σχκδ·ν |
  τους η αημΐρινα Κ«βίρ%η·
  αί; συνεκέντρωσεν είς χ«ϊ
  οάς της ·*Π ««δ «««οίας
  έδωσε την υπόσχεσιν β ν 8α
  λββθ μ«τρα Ανακουφίσεως
  τβν άπορωτέρων τάς««ν, δ
  ότι ν' Α«·κατβ·τββ8 κ«ί
  ιΐς την χύρβν μας κοινωνι
  χ* δικβιβσΰνη «αί Κρχτος
  Ισίτητβς. Καί κράγμβτι χά
  τέβ«λ· μΐβν βξ»·λ·γ·ν προ
  σκάβειαν διοχ την κραγμχτ·
  ποίησιν της ύκ.οχέοεως «ύ
  της. Έψηφιαε τ·ύς ν·μ·«ς
  κερίσυλλ·γικθν αυμβάσεων
  «ργασιβς. περί χβτωτάτ·» β¬
  ρίου μιοΒδν κβί ημΐρ·μ·σ9(
  κν, έοεοεν είς λ«ιΐ·»ργί«ν,
  τ·ν θεσμόν τβν κοινωνικδν
  χναι κκί οί μΐΜρέμκβροι β*
  π·τΐλ·Ον γήν ιάϊιν 4 ·κ·(«
  ιιεα·λ«β*ΐ μ«τ«»ξύ τ·6 μεγ»
  λ·υ κεφάλαιον χ«ί τ&ν μι
  αοωτδν, μετα^ύ τής κ«α«γ»
  γής Μβί τής καταναλώσεως.
  Κ«ϊ κ«Ιζ«ΐ τ·ν ρόλον τήί
  σπονδυλικής ατήλης τ·δ κρα
  ΰ ί Ι
  τικ*ΰ «αί ·ίκ·ν·μικ·δ
  νισμ·δ κάς 'Αλλκ «Ι τάςΊις
  αυταί είναι χαί β Ι περισασ*
  τ·ρ·ν χβταπιεζσμκναι κ«ί Α-
  διχαύμιναΐ. Δ·τι δέχ·νται
  αύ πίεσιν κκί έκ τβν &ω Μ«ί
  έκ τβν χάτω. ΟΙ Αγρόται καί
  μικρ·«στ·ί ύφ(στβντ· μέχρι
  κρ·χβές την εκμετάλλευσιν
  τε-ύ τ·χ·γλύφ·ι>.
  Αύτοι έπίσης ύφ(στ«ντ·
  τΑς ουνβπείας τ&ν κ·ι>ωνΐ
  τ·ν Βεομ τ ς ς
  —~ ■αφ*Λ(α·νν κβι βν γίνΐι κβν δι«ταρ«χδν χατα τ* «β
  Ι)Α| Ικααξκ πάν ί,τι ήτο δι>ν«?·ν ρελΜν. Λύτοί Ιφ·ρ·λ·γ·9ν·
  Π|]| &>« ν« βΐλπιίσρ την θίαιντ· β«ρώτερ·ν παντός Κλλου
  "" τβν ίργατβν χά» τβν ύΐϊϋλ-,βπ· τέ» Κρατο;. Καί ομως «Ι
  [1||| λ*λων χαΐ τβν μιοβΜτβν 4ν( τ«&ΐις αυταί τβν «γρβτΐ»ν
  ΓΐΙΙ γένει. Κβ(, χωρίς «μφια·?η->«ί των μιχροασιβν θ« ίΐτρε
  τηαιν, «Ι τάζεις Τβν μισδω κΐ νβ τυγχάνει·* Ιδιβιτέρας
  Τ||| τβν ιύρ!βκ·ιιν σήμερον προ ίλως στοογη; ,χαί μερίμνης
  |Π( οτ«ταν χ«» ύηββτποιχΐί,ν έ* μίρβυς τ·0 Κρ«τ·»ς. Δ»*
  ύ ά υί λδ η
  *«· τ·ύ£
  τό
  τη.
  Έν πβρβλλήλοϋ 4 Κυβίρ·
  νη·«ς δέν «βρίλΐΛψ* ν« έκ
  δηλαίσα τ· ενδιαφέρον της
  χβί βι« τΑς μισβΐβς λκγομέ
  νας πβρ*γωγικ»ς τ«ξ«ΐθ
  τούς ικαγγΕλματιβ;, τβύς βι
  τσύς μιχρ«μπσρ·ιις
  γεωργούς. Εψήφισε τ·ν
  νάμον ιι<ρί Τβμεΐου συντά¬ ξεως έ«αγγ·λμβηβ* καΐ έμ πέραν. Καί υπεσχέθη νβ με λιτηοη κβί τ· ζητημβ τής βα·βλισκ»ς τβν Αρχηγόν τβν Αγρστικβν ·ίκ·γ«νειβν. 'Αλλβ τβ ςητήμβτα πβύ ·■ κβαχ·λ·&ν καί ενδιαφέρον τ«ς τβ,κις αύτάς καί κ·λλα ιΐνβι £ κβί μενάλα κβί πσλύπλβκα. Εβί χρσιβζιτβι φυοικβ χρ·ν*ς πολύς κβί μί λέτη έ"μΛϊϊ»ατβτωμένη διβ νβ διερΐΜνηββδν, νβ κβτβμε ριο9·&ν κβί νβ τβκτ·π·ιη Βοϋν χβτβ τρ·κ·ν δίκαιον, λ»αΐτιληΜβίΐΜβν·ιι ΔΙν είναι έκ·μένως λάθ·( •ύτε κβί κιρέπΐι νβ κβτβλ·· νιβθδ είς βάρ·ς της κνβερνη σΐως τό ότι δ«ν ΙΛύΒηβαν εί οέτι έριβτικβς *λ« ούτβ τ* μΐγάλα κσινωνικβ μ«Τβ μέχρι ·4μκρ·ν. Διότι Α μη «ΙηΙλ»αΙς των δέν οφΐΙ- λετ«ι είς βδυνβμίβν η «Ις έλ λΐιψιν κβλας διβθΐσινς της κυβερνήσεως *λλ« είς την ανάγκην τβν πραγμάτων.'Ι &η ίμως η κυβέρνησις άνΐ κίνηαι έκ νέ·») τβ ζητήμβ τα «ύτβ κβί καΡώς βνικ·ιν_ βη. άντιμ·ΤΜπίζ« ο·β»ο6| χκί Απ·φ9ΐσιοτιχ6ς την 4ρι ότι «ην ρύθμισιν των. ©' ά βχ·ληΒβμιν λ·ιπ·ν ββίημΐΐς βημΐρ·ν μί «ύϊά. Μάς έδββη χ«1 βλλ·τι η ιύχβιρίβ νά τονίσωμεν χαί ν' βνκλώσωμΐν μ! ατ·ιχ«1« κκί άριθμεύς τ·ν τ·ράαη·ν ώ·λ·ν τ·ν ·η·Τ·ν πα.Ουνε·; την κοινωνικήν μνς διάρ βρωσ·ν χβί ΐΐς την χβν·«ι· χην χβί άπρ·βκ·πτ·ν λει· τ·νργ(αν τοδ ·1κ·ν·μΐΗ·0 μβς ·ργβνισμ·0 βΙ μΐβνΐβι λιγ·μεναι τάζεις τβν άγρο- τβν χαί τβν μικροβστβν Δέν Βά έκτβθβμκν λ·ιπόν χαί βημ«ρ·ν επί τ·δ Ιδ(·» Βέμβ«·ς. ΟΙ Αγρόται μ«ς ά χ·ΤΒλ·δν ώς γνωστόν τη* μεγάλην ηλΐιεψηφίαν τ·Β κληθυσμ·ΰ μας. Ή γιωργικη κβρβγωγη ΑποτίλΐΙ την βά σιν τ·δ έθνικβδ μβς πλ·ύτ·» Κβί τ· κυριώτερβν ·τ·ιχ»Τ·ν της ·ίκ·ν·μικης μβς Είναι λ·ιιτ·ν ·1 γιωργ·ί τβ στιρεά κ·διβ επί τβν έ«·ί «ν στηρ(ζ>τβι · ·ίκ·ν·μικ·ς
  χβί έ κ·ι> ννικ·ς μ«ς βργβνι
  βμ·ς.
  τι αύται Απ·τελ·δν την με
  γίστην πλειοψηφίαν τ·0ηλη
  ΒΚ·
  έΐϊβίων τρκφίμΐβα κ*ί
  ζβμ«ν {λ·ι.
  Ή Ελλάς δέν Ακ·ζη ·&
  τι Από τό βι·μηχ*νικ·ν ·&
  τε Αιϊο τό χρηματια?ι«*ν χΐ
  φάλνιάν τη«> Στηρίζ«τκι κ»
  ο(μ$ «ι; την γεωργίαν της
  Καί συντηοκΐτβι Ακ· την ερ
  γββίαν ««ι τ· πρεϊβν τ·δ
  μ·χθ·υ τβν Αγρ·τικΒν κβί
  τ&ν μεσχ*»ν Αστικβν τά£ι
  ών. Δίκαιβν κ*1 ·ρθ*ν κ«ί
  σ»μφέρ·ν της είναι λ·ικόν
  νβ ατρέφα Ιδιαιτέρως «· έν
  διβφέρσν της πρό^ αύτβις τΑς
  τάξεις. Καί είναι σκάπιμον
  καί χ·ινΜνιχβς χαί έθνιχβς
  να κροστατιυΒοδν
  μ? ρ
  «Ι τ*{εις αυταί, νβ χ*τ·χυ
  ρωΒοδν έκκγγελμ«τικ&ς, ν'
  «κ·λαυβ·»ν τβν αγαθβν τβν
  χοινωνιχβν έσφκλ(βΐ»ν, να
  «νκκουφΐοθοϋν φορ·λ·γι
  χβς. Διατί ενίσχυσις τβν τα
  αημαίνΐι |ν(
  καιρβιγΗγικΒν
  (Μΐν αύτβν
  αχυσιν : τβν
  δυνάμκων τϋς χ«^ας"
  νιι κβθιέρωσιν π·λιτικής Ιβ·
  τηΐ·ς
  π·λιτικης
  διχαι·σύ«ης
  απ·βλ«πβύσης ·ίς
  την «ΰξηβιν τβδ «Βνιχοΰ
  πλ·ύτ·υ «Ις την Ιβορύο
  πήβιν τβν χσινωνιχδν δυνβ
  μεων κκί είς την Ιξβσφίλι
  αιν της γαλήνης κκί της Α
  ί
  χί την ώφελιμστη
  τα τής π·λιτιχης ·ύτής φ«(
  νιτβι ·τι χντενσησε πλή
  ρνςη σημερινή Κνβέρνηοις
  Καί φροντΐζει κκί ύκϊαχΐτκι
  θυομσδ χαί τίς (ργατ(δ«ς μί νκ την θίσρ είς έφ«ρμ·γην
  λισακς λκ τβν μΐχθων τιϊν ταχέως χ«1 μεθ·διχ9ς.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕ1 Η ΖΩΗ
  Η "ΚΑΑΑΙΕΡΓΗΜΕΝΗ,, ΛΡΓΙΑ
  ΧΑΣΟΜΕΡΗΔίϊ^ ΠΟΥ.. ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΪ.
  Ή αεγΐα κο5 ιΐνι μτ)τΐ|ρ κά
  σ-ς χαχΕας, £ίν καόιι μολαταύτα
  να πρ·αΐλχ6^ την πββσ^χήν τ·8
  τίίε ή τοθ 8ι!να.... μή 4?γβΟ:
  "Εχιι τους άνθβώηβυς τ~ς—-·καΙ
  μάλιοΐα τβίις κολο τ) ολίγον &ια-
  χριμίνοικ. Τό μη?<ν 2^«ν ·Νε κάντοτε χάτι τι. Καί μίλιοτα Β ταν δ θιασώ'.η; τ) χα)6ΐερα ό μύ· οιτ,ς τού—6 άπβ οκατήματις αί»- γ·ς—Πίχρβυαιβζιι μίαν ώ ρ }ρ) —-Πάρε τκ βιβλΐα αε» χαί χίψ' τα.... |λιγ·ν Ινβς ακοδοτΐχές άιρ γ ο' V» μή άπ(.δοτιχίν έργατι *·ν. Πίαΐί Διες δΐαδίζιις τέ ή μιρβνύχτΐΓ; Τίσι<. Τί χερδΐζεις «νβλίγβς τβν ώ ιβν ι*); μελέ~ς αβκ; Πίς μ«ι» χ»Ι θά αβθ η© ουγ χιχρψέ »(—-χ«1 μαβημβτιχβς—γι ατΙ πιίπιι ν* χ^ψΐ; τα 6 6λ[« οου. ΟΙ άργίαχολ·ι ιΐναι άη· ττ]ς Ιηαγ^ί τ·0 2«χρκτοΐΐς άνΒροηοι τψ _ήίί?ας. Ιδιαιτέρας οτ^ν έκο μα( Ιχ·υν ίξελιχθ^ είς άν δήμτα. Καποτι Βμας ιυχρεοχβθνταΐ νλ κα^έχοιιν χαί τάς λύακς τβν προ6λΐ)μάτιον Ό ανωτίρβήταν Ινας τέτοιος & γος. Ό έργατιχός ίΐν είχε τε ιο οηουίαΤο νά «5 απαντήση. Άντ-.θίτβς ή:«ν Βέσμιος άπίλ6 χως τής... Ιμτΐρ—β<ιχτ]ς έηιχειρι; ματβλογΐβς τομ. —-ΔΙν δχάρχΐι οήμερα τΕπιτε χαλύτερ· άπϊ την «ργίο', πρβαέ θιαι. Την άργία Βμνς την... χαλ λΐεργημένη. Μή γ«)Λ,Ι... Χριιίζι ται χαί έ&ί χα>λ Ιργειαι. Χρΐια
  ζιται π»ό παντός χοιν»νι«ή δπί
  οϊκαϊς—θιμέλια ίημιουργίιης διά
  τβν οχέοιων τβν χοιωηχ&ν άλλά
  χκί τβν οτρατηγιχην Ιλιγμβν γ6
  ■α άπό τίς οχέ»ις αυ'.ες—χρειά
  ζιται Ικιιτα οχίφις επάνω α^ γε
  νιχά πρββλήμχτα τ*)ς ημέρας άπό
  τα ίποΓα καΐ θά πρ·Ιλθ|| τ] άφε
  τΐ)ρία τ1)ς έξορμήαιιος τοθ άϊρ
  γου.
  Νχίλτσι φάρ νιέντε λέγουν οί
  ΊταλοΕ. Άλλά φαίνεται 8ιι άπα
  τβντοιι. Τέ νά μή χίνΐ)( τίποτε
  Β·ν ιίνε χαί τίθ3 γλοχο ή &κ8ς
  ίιαοχεδυοτιΐίί. ΕΓι χαί... χοπι*
  5ες. "Οίον δ οιαδήποτε άργκίοχο
  λος χαράοσιι αιβυλλιχβΰς χδχλους
  ατο υάρμαρο τοΒ χαφενείου ή Φ'
  λβτιχνιΐ οχΙτοβ Ιϊν τιμπιλιαζιι.
  έργάζιται.
  'ββιόοο »Ι φϋθΐογννμΐες τβν
  Ην
  φγμ
  ΜριορΕζονται
  ς
  σκο< 3το6ς. 'Γ«άρχουν χά Ι ι Ε Ιχττχτκ αιργπι. Αυτΐυς τούς αυναν^; ξχ φνιχά χαί τέ περιιργδτειον: ατον ζ»τ)ρίτιρβν δ»γαομίν ττ]ς εργασίας. Πι·νοΟν τόν Β»<μον μ' Ι·α υ φβς ιί^αρι χ ι! ξιχοκχΐζοντες «ρ γά κ»ί μεθβδΐχα τό χομπβλογάχι του(. ΤΙ χάνοιιν ουτοί; ή ρΐ«ν. Ιϋντως, δχ»; λιιι δ λαές Ιχβον ίέοι τό γάδαρί τους. Διαβχϊ νούν άπέ τ* >ένΐρ« χχΐ εΙΒΐχώτε
  ρκ _κα ΙχιΤ δποιι δπαρχει
  αίς. ζ»ή χαί χρτ]μχ ουνιπβς.
  ρουν τα πίοτα τ&ν τριβν ου τβν
  ίχδΐ)λώ3ΐ»ν χαί ακοίοΐτιον. Κ»!
  τα παραχολοοθιιθν μί ενδιαφέρον
  άλλ* χβί απιριίριστ,ον αίβιοδοξΕ
  αν. Κίτι Θ2 ψχπύΐϊυν ακβ αύΐχ
  —χλ, ίιργοι έΐώ εΐνι οΐ)ΐιι»βτίβν
  χαί άχούρβθΐοι ώ:«κουσ·αι—κου
  θΐ τοΰς γρηβίμεύοη αΌφζλτα διά
  τέ χίρδος %ζ τϊμέρας ή διά η
  άοχηιιν ττ]( ιύγλωττίας το»ς αργό
  τερα χάριν τοθ ΙΒΕου »έρΒου(.
  —'Αλλ' αύτοι είναι βΐ λιγίμε
  νοι έμπειρβ έχναι «Ο
  παρ·«ήρΐ|οεν δ μ)
  —Κυρία»: δ<ι έμτιειροτέχνκι ά άφ;Ο αϋτθ πριϋτβθέ ιοτΐΛθν έκίγγελμχ. Είναι αΊργοΐ... αχάθιαΐοι. Κ»θ' ή" οιιγμήν οΕ οννάδελφβί το«ς ανή χούν τιιπιχβς χκί οδοιααΐιχίς ο:1 περιβΐλλβν το0 &ινά·υ χαθιαι ο9—ζθιοΐ Ιϊι χαθΐζουν πουθινβΐ αναχαλύπτεις πχντβθ οτχϊ οάβοντας φΐλυκίκτος ή αναχοι- νοθντας ψιθυριβτά, έμπιοΐευτιχά πράγμχτχ είς τρΕτους. Ή ααζήττ,αις περί την ίεργ. «ν χ*1 τβος αίβγαυς ε&:ε Ιοος δ* μπαρέ! να αΐαματήίη. Τ πούχουν χιΐ Αλλαι χβτηγορΕκι: Επί παραδείγματι δ ίιργβς τν)ς Ιξώπορτΐς. Είναι χ>1 αύτίς
  θίωτχβς τ^ς ήιιέρκς ή τβν
  ΆνευρΕαχεταιι έχιΐ συνδιαλεγδμινος
  ίπί *?ις δχι μόνον μ! την δπηρί
  τριαν άλλά χαί την ·ί«οδέο~οι
  ναν. Νΐμ'ζιτε πρός στιγμήν Β:ι
  άναγναρΐζιτι έν -ε) προοίη* τού
  τ4ν φοροτιχνιχον οκϋλλι,λον ή
  τόν εΐοπράχτορβ τ) τόν Β
  χίν χλτ)ττ)ββ, δ δποΐβς ή
  >ι! πολλους χά Ι διαφόρους λδγους
  !·ν ζητεί τέν άμέανς ένδιαφΐρδ
  μενον άλλά τόν έμμισος. 'ΑπατΛ
  σθε δμαχ: Ό ίνθρ·«ι·ς τ«]ς Ιξύ
  ι (νέ Ιιργος ..λδό
  ουίλίκττ,ς
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Τα ζητήματα τής πόλεως
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ (»0Ν
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΔΟ¥ «17
  ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΙ ΟΙΟΝ
  ΚΑΙ ΑΝΈΓΕΡΣΙΣ ΜΕΓΑΡΟΝ
  Τα νέα δηροτικά έργα
  δοεολονήσωμβν τ6ν β ι
  όν. Μβτ' ό(γον θά γίνη ή άρ
  χή τβθ τίλους τθν άσιημιΛν
  τής πόλεως. Τό Ηράκλειον θά
  , θά γΙνΠ πόλις σΰγ
  θό ί θ
  λου χατο(-θωθ{{ ή άπαλλοτρ!
  ωσΐΓ τοθ οΐκήματος της πάλαι
  άς ΝομαρχΙας καί των κάτω
  φυλακον χαί ή δημιουργία
  πάρι(ου είς τόν χώρον αυτόν
  δ βλέ ό έ έ
  χρονος, μέ ρυθμόν καί οίσθη-
  τ κήν εμφάνισιν, θϊ γίνη πό.
  λις 1<ανή ν' ανταποκριθή είς τό βάρος καί τάς ΰποχρεώ· σβις τής μακράς χοΐ μβγάλης, τής λαμπράς κληρονομίας της πραγματιχά συγχρόνου καί άξίαι τοθ μΐγάλου τουρι- άς τουριστικης πόλεως, στικοθ καί οίκονομικοθ μέλ¬ λοντας της. Αυτήν την τύχάρι στον ανακοίνωσιν μάς ϊκι- ϋβν προχθές ό δήμαρχος *■ δτιως ποοβλέπεΐ τό νέον σχέ διον, τότβ ή πόλις θά άποκτή σΠ δχι μόνον νέαν Οψιν άλ Κά καί νέαν ζωήν. Καί θά λσβπ την μορφήν ώοαί οεδο μένου δή χάρις ιίς την προ θυμίαν καί τό φιλόπολι ένδια φ*ρον τής Λιμβνικής θά έξω ροϊσθ() χαί θά μεταμορφωθθ μρ ρ] μφθ Γαωρνιά&ης. Καί ήτο 6 τόνος έξ ολοκλήρου καί ή ταραλΐα των άναχοινώσβων τόσον στα μας άπό τοθ ήΧβκτρινοΟ έργο θέρος κιΐ εΐχβ τόσον χαροό- σταοΐου μίχρι τής Τρυπητής μβνο» παλμΑν πού δέν μένβι κα1 ηέ Μ , . 'χή άφιβολΐβ 6τι τα ώοΐα σχέ ^ ' 4 μεβη μα λάμπουσΐν πραγματικό- άμφιβολΐα δτι τα ώοαΐα σχέ Μ. ·Αλικαρνασσόν. δια θά μεταβληθούν σόντομα ι ·Αλλά ε(ς την έξωραϊσπ ίρχε χήν σύτήν ποοσπάθβιαν, _ _ ται ήίη καί Ινας νέος παοά Συνειργάσθημεν. μάς εΐπβν, γων βπ1κΟυρος κα, βοη9ός· Τα σήμερον μ* τόν νομομηκανι φιλανθρωκικβ ίβρόματα τοθ μ η ρμ κόν κ. Καυγαλάκην διά τό ζή Αειμνήστου ΚαλοκαιρινοΟ. ττμια ττ}ς ρυμοτομΐας τ<1ς λ-ο» Σ Κώ μ } ρμμς 1 Στρ φόρου Κουντουριώτη καί άπβ χβι μ(α¥ φΐ νά έγκριθοθν τό 156αν την 9β , Ό η 8 ώρα(αν κραγματι 6( , θ4 συντομώτβρον αί λέται ώατβ έντός τοθ νοθ θίρους νά κινηβη θ με η 6λ κατασιήματα των την θέσιν *φΒΤβι έπιτροπής των , ■ -α * σίσ Ιδρυκβτων· Νά κατεδαφισθούν πάνη καί ν άποκαθάρπ τήν(τΛ ίνανχι το0 καφ8νβ,ου €-0 βορείαν πλευράν τής λεωφό λυ , κα[ το0 κινημΟΤΟγρβ ρου αΰιής ά «ό τάς άσχημίας' -- - των έρειπίων ,πού αποτελοθν 4λη9ινόν αΤσχος καί πρόκλη Ι5ρυμάτων. Καί βΐς σιν της συγχρόνου α(σ9ηηκής.' Ό Δήμος είναι- είς θέσιν ϊύτυ κως, ν' αναλάβη την δαπάνην διά την ρυμοτομίαν αυτήν καί την οριστικήν βΐιμόρφωσιν τό σον τής όδοθ δ σον καί των πεζοδρομίων. Καί ετσι έντός όλΐγου ή πό)__ λις μας θ' άποκτήσο την πρώ πόφασις τής την ωραίαν, ευθείαν καί «ύρύ "Αθηνών δπως κατά την σύνο των νά ανηγέρθη Ινα ίπιβλη τικόν β(ς Λνκον κα( ά^μονι κόν είς εμφάνισιν "μέγαρον τό όποΤον κο( κέοδη θ' άποδΐδπ ϊίς τα (δράματα καί είς τόν έξωοιϊσμΛν τ()ς πόλεως θά συμβίλη τα μίγιστα. Καί 1 τσι είς τα τρ'α βηαοτκά Μ4 γαρα θά προστεθβ καΐ τέταρ τον τό μβγαοον των φιλαν θρωπικων 1*3ρυμάτων Καλο καιρινοθ. Καί θά σχηματισθθ έ «α οί<οδομικόν τβτράπτυνον τι ού θ' αποτελέση πολύτιμον κόσμημα διά τό κέντρον ττ]ς πόλεως. Θ* «Γχαμεν βμως νά κάμωμεν μίαν παρατήρησιν καί μίαν υπόδειξιν, αν έπιτρέ πβται: Έφόσον θ άποφασΐ σθβ ή ανέγερσις των τεσσά ρων αυτών οίκοδομηαάτων καί θά γίνη καί πάρκον β(ς «ήν παλαιάν Νομαρχίαν, θά βΤ,νβ καλόν νά μελβτηθοθν τα 6ογα αύτά ώς βνα ενιαίον σ6 νολον. Καί νά έχτβλβσθαθν β5σβι ενός προμβλετημένου καί συν&ιασιιένου σχβδΐου, ω ότε βλα μσζί ν' άποτβλοθν Ι^α άϊμονικόν σύνολον. Κυρί ως δέ θά πρέπβι νά δ ΐβη* [5ιαι τέρα προσο,ή είς τόν ρυθμόν καί την έξωτβρικήν έμφάνι σ!ν των. Διότι βΙναι άνάγκη νά κυ ριαρχιΌα χαί έδω ή σόγχρο νος άντίληψς τής αίσθητικής καί νά παύση αύτό τό κακόν ιΤ)ς άν<.ψώσβως οίκοοομικον δνκων χωρΐς πλασηκήν, χω ρίς αΐσθημα, χωρΐς ρυθμόν. Διότι ή γνώσις τής βπωφελοθς διαθέσεως τοθ χώ?ου καί ό ρυθμός των ο<χοδομων, άποτβ λοθν τα κυριώτερα χαρακτηρι στικά γνωρΐσματα καί δίδουν τό μέτρον τοθ πολιτισμοθ χά θβ λοΐοθ, κάθε εποχάς καί κά θβ πόλεως. ΕΚΚΛΗΪΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ- Όρθή κατά παντα ή χώρον λεωφόρον της είς την οποίαν ώς γνωστόν καί γΐνβ ται ό πβρίπατος των συμπολι δόν τής ΊϊρσρχΙας κατά τόν προσέχη Ό<τώβριον συζητη θοθν τα ζητήματα της κουσέ των. Έκ παραλλήλου θά δια' «ς των νεκρων, τής καθιβρώ ί λλ δό [| ή ή θ λθ βαθμων συγγενβίας πού άπο ναχθοθν χαί άλλοι δρόμοι ε!ς(σεως ή μή τοθ πολιτΐκοθ δλλα τμήαατα τής πόλεως ω γάμου, τοθ καθορισμοθ των στε νβ έξυπηρβτηθ{| ή κυκλο φορία καί νά επιτευχθή ό άβ ρισμος δλων των συνοικιων καί κατά συνέπειαν καί ή έξυ γίανσίς των. Κυρίως δμως λ θ την δψ.ν τής λ πόλεως θά μβτσβ3λλουν τα τρΐα μεγάλα οίκοδομικά Ιργα τοθ Δήμου (Ις τό κέντρον τής πόλεως. Ή Λόγγια, τό Δημο τελοθν κωλύματα γάμου, καί τής σχέσεως έκκλησΐας καί πολιτείας. Διότι τα ζητήματα αΰτά {χούν Ιδιαιτέραν δλως σημασίαν καί σπουδαιότητα άπό κοινωνΐκής καί θρησκευτι κης άπ<*ψ ως. Καί πρέπει νά ρυθμισθοθν ορισ»χωςκα1 κατά τρόπον σύμφωνον ως Λγγ, ημ τιχόν θέατρον, είς τόν χώρον δεδομένα χαί τής τοθ κινηματογρόφου «Μινωο» ·"·' *Λ" *—«**■·«' ρ τοθ κινηματογρόφου «Μινωο» χαί τλ Μέγαρον των Άκτάρι κων (Ρίγνινάκη) τ ,'Η Λδγγια καί τό Μέγαρον θ' Ανεγερ θοθν λίαν συντόμως. Ή5η έ τοιμσζονται τα σχέδια καί γ( νονται σ( σχετικαί μελέται διά την δημοχράτησ.ν των έργων. Έ έ θά καί τής έπισ'.ήμης ό πρός τα θρησκείας καί πρός η Έ δέ δ τι ταχέως θά τάς συγχρόνους άντιλήψΒΐς των προηγμένων λαώ ν. **♦ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΙ· Είς την σειράν των μέ· τρών πρός βελτίωσιν τής θέ¬ σεως καΙ τής ζωής έν γένει τοθ έργάτου, προσΐίθεται τώ- τοθ καί θά μβΐαβάλλουν έξ όλο κλήρου την όψιν τής πόλεως εθ τό κεντρικώτερον σημείον Εάν 6' έκ χχΐ Ιή πλΐ)ρϊ»ερ[6ν αχετιχβν μέ οποθεΐιχά ή έπιχεΐμινα ου νιιχέαια! ι Κάκβτι ένβ ξΐχοχχίζει χαί α&χδς οτά χέρικ τού καμμιά κα λη« χαδινΐτοα, τόν βλέπετε νά άνταλλαοοη Ιρατιχά μιιϊιάματα μέ την πρώτην μοίιοτί&Ολαν τ·0 ου νβιχιαχοθ άτελιέ μίδας. £ :^ν πε ρΕπτωαιν 5μως α&ιήν ή άεργία έπκνέρχεται οΐήν χοινοτέραν τη; κρβ9«παπ·(ΐ]9ΐ: 2 ιέν χαο·μέρτ] τοθ |;ωΐος. Είναι χαί αύτάς α« ντ,θέοΐατβς οήμιρον. Έν πάσι ">
  ριπτώσιι 81* μκ·ρ·1 νά άμοτυ
  ττ|ν Ιίξαν τβν £λλο»ν χά
  — τβν χαββμέρτ,ίβν
  εργασιών καί
  πιχειρήσεων διά τούς όποίους
  καί θά «ργανωθοθν έξοχικαί
  κατασκηνώσεις καΐ κέντρα ψυ
  χαγωγίβς. Κατ' α υϊόν τόν τρό
  πον όργανοθται καί ε(ς την
  χώραν μας ή περίθαλψις καί
  ή πρόνοια των έργατών επί
  βάσεων πολιτισμένων. Κα·
  συγχρονΐζεται έξ ολοκλήρου ή
  κοινωνιχή μας πολιτιχή.
  ***
  ΗΕΙΖΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΝ.
  Το προεόριϊον τος 'Ιϊνώ
  σεως των Έλλή>ων Β.οι^ηχά
  νων παρουσιάσθη προχθές είς
  τόν κ. Πρωθυπουργόν καί τοθ
  ενεχείρισε κατάλογον των μβ
  λ 5ν της μ έ τα ποσά τα ό
  ποία συνεισέφερβν έκαστον ύ
  νέρ τής Έθνικής Άερσπορί
  άς. *Ανέρχεται δέ τό συνολι
  κόν ποσόν των έράνων των
  β ομηχάνων είς τέσσαρακοντα
  Μσυ έκατομμόρια δραχ
  δηΧαδή δέν άρκοθνται είς τόν
  τεχνικόν έξοπλισμόν μόνον
  τής Μώρας. Συμβάλλουν τώ
  ρα χαί βίς ιήν οργάνωσιν τής
  πολβμικής της αμύνης. Καί
  είναι ή συμβολή των γενναίσ,
  άνταξία πρός τάς παραδό
  ΐς, τούς σχοπούδ καί τάς
  προόδους τής Έλληνικής Βιο
  μηχανίας.
  ΕΚΑΕΙΠΕΙ Τθ ΑΙΙΧΟΣ1
  'Υπάρχουν πληροφορίαι
  8 π τ ό ζήτημα τής μβταφ»
  ράς τοθ Λβπροκομείου έκ τής
  Σπΐνα—Λόγχας ιΐς αλλο μβ
  ρος δπου νά υπάρχη τούλα
  χιστον νβρό καί χλωρΐς έλύ
  θη οριστικώς. Άς δοξάσω
  μέν λοιπόν τόν θεόν. Καί άς
  ευχαριστήσωμεν την Κυβίρνη
  σιν. θά έκλε'ψπ επί τέλους
  Ινα αΤσχος πού έστιγμάτιζε
  τόν πολιτισμόν μας. Καί θά
  καταργηθή ή κόλασις τοθ ά
  παισίου έκείνου βράχου τοθ
  κόλπου τοθ Μεραμβέλλου,
  έ τι Ι τοθ όποίου έρρίιττοντο μέ
  χρι σήμερον οί δυστυχβΐς άπό
  κληροι τής τόχης, ώαάν νέΙ
  ήσαν οί άπαισιωτΒροι έγλημα
  τΐαι. Διότι ή Στι(να—Λόγκα
  άπετέλει την σεληροτέραν
  καταδΐχην καί τιμωρίαν πού
  «Ιμποροθσε νά συλλάβη ή άν
  θρωπίνη φαντασΐα.
  ΗΟΑΟ2 ΖΑΡΟΥ-
  Κατα τάς β·βα ώσεις των
  ίδΐων των παραγωγόν καί
  τούς γενομένους ύπ' αυτών
  ύπολογισμούς ή έλαΐοπαραγω
  ή των "Ανω καί Κάτω Ζαροθ
  γπιστεύεται δτι θά φθάση
  (ό ϊ' έ<ατομμύριον οκάδας έφέτος.'Ανάλογος δέ βΤναι χαϊ ή παραγωγή των αλλων γεωρ γιχων είδΔν. Άποδβικνύβτ-αι ου τω 8τι ή πβρΐφέρεια τοθ 7.x ροθ εΤναι άπό τβ πλουσιω» ρα διαμβρίσματα τοθ νομοθ. Καί καθ.'στατσι φανερόν πό σον είναι έπφ(βλημμένη ή εξασφάλισις τακτικί)ς άμαξι τής συγκοινωνίας διά τής άπο περατώσεως τής ό&οθ'Αγ.Βΐρ βάρας—■Ζ-αοοΟ, τής οποίας ή κατασκευή έχβι ανατεθή * (ς την έΐαιρίαν Μακρή. Άλλά διά την αποπεράτωσιν τής όδοθ αυτής ίχβι δώσβι ύκό σχέσιν ή Γεν. Διοίκησις καί εχει δείξει (δαΐτερον ένδιαφε ρον ή κυβέρνησις. Δέν είναι ίυ'ατόν λοιπόν καρά . νά πραγματθϋθΐηθβ καί μάλιστο 4
  ΝΟΡΘΟ *ΙΖ
  ΘΕΠΜΒΤΒ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμερον ή με
  γαγ«ιτέοα ταινΐα τής ίφετεινής πε
  ριόδου γιά την οποίαν έδ-ΐπανήΑι
  σανμυθώδη ποσά «ΜαοΙα Στούαρτ»
  κατάλληλον κσ! δι" ανηΜκους με
  την Κάθριν Χίμπουρν καΐ των
  ΦρεντείΙκ Μάρς.
  θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ— Σήμερον
  Ίουλ'ου Βέ ν δ Ρωσσικίς κολοσ
  σός «Μιχαήλ Σΐρογκώφ»
  θερινδς «ΑΛΚΛΖΑΡ·.—Σήμερον
  ή θαυμασία όττερέττα «ΖουζοΟ»
  ΚΟΙΠΩΜΙΚγΑ
  ΑΠβ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΪΙ &Γ0*
  ***
  ΟΟΥΑΑΙΙΑΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  '&]« 7 30 μ«1 10 μ. μ
  ΜΑΡΙΑ
  ΣΤΟΥΑΡΤ
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙ'ΑΝΗΛΙΚΟΥΖ
  Νέ τ*ν
  ΧΑΪΡΙ Ν ΧΕΜΠΟνΡΗ
  ΗβΙ τέ
  V
  ΦΡΕΝΓΡΡ1Κ ΜΑΡΣ
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΙΑ
  ΤΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  Τ· αβ&νατο μυθιατβρπμ*
  τού Γάλλον συγνρ<*Φ*»>ς ΕγΓ
  ΧΥΗ· Μέ πρ§)τ«γ»ινιστά$
  τβϋς «σσους τίς γαλλικής κι
  ΜΑΝΤΕΕΝ ΟΖΕΡΑΙ
  ΑΝΡΥ ΡΟΛΛΝ
  Λ^Υ2IΕΝ ΜΠΛΡΟΥ
  ΚβΝΣΤΑΝ ΡΕΜΥ
  ΜΑΡΙΕΛ ΖΕΝΙΛ
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Κ. Λ. ΧΑΜΑΡΑΚΗ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Ν° 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ έ'ηαφαλιαμένην τβχύ-
  τπτα 14 μιλλΐειν,
  'Αν«χ»ρι. έκάατπν
  ΤΡΙΤΗΝ κ. μ
  δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, ΑΙ
  ίηψέν, Βολον, Οεβακλ·-
  νίχην.
  ΕΙΣ! ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜβΝ
  ΜΙΑ ΤΡΛΓΚΙ
  ΟΑΣΙΑΙΣΣΑ
  Ποίος ή αν; Ό «ΛοχΙας»
  Μοτνιβρ, γοαφίύς οικασηκοθ
  κλητήσος, 6νοτς άνό τοθο €·
  κητάς τής Βιστίλλης» Δ°το< ίτίθη *—Ι κεφαλήν. ΚαΙ «Ισω Ηκολούθησε τό άπβο'γραΐϊτο στράτβυμα *οδ άιΐο στινμή σέ στιγμή ίιιλήθ3ΐνε. —ΠοΟ -_τί; —Πααβ νά φ*οωμι τό φοόο ναοΓ, τή φ?υρνάρισσι κσ( τό βηυοναροιΐουλο, άπαντοθσα υ έ ά-/οί α χαχανητβ ο( μαινά Βΐς—δηΚαδή τό βασιληβ, τή βασΐλισσα καί τόν δελφΐνο, Τρΐα τόιιπανα επήγαιναν ακροστά. Καί ιι!σω, μέ οΰολι σσματσ, ι έ φοΒβοες. άκράτη τες γυνοΐκες μέ ζέπλεχα μαλ λ,ιά, ζβστηθιασιιένες, άφρισμέ νβς, μέ φουστάνιι άνοστω αίνα. Ό καιρός ή:αν άπαίσ.· 'ς. Ό οορανός έμηουμτοόν: ζβν,{βρεκε μλ τό τουλοθμι ΠλάτΓ, πλούτς — μεσα στΐς λοθτσβς κ αί στή λάσπη, βρβγ- μένες ϊως τό κθκχαλο, μέ τΛ γαλλια κολληιιένα άπό τό νέ αό, θ< γυναΐχες βπροχωσοθ σαν, έχειρονομοθσαν, έΦώνσ —Καλά Βιωρθωθήχαμβ, άλ ΧΛ ή άγβλάβα Θ4 μας το πλη ρώση. Ή«4γΕλάδ:> ήταν ή βΐσ
  Χισσα.
  "^λλβς Ε^Λρευαν κι' έγβλοθ
  σιν μ έ τα χέρια στή μεοη
  ίκήν»· ιναν άγκαλια
  μέ τούς Φαντάρους
  ., _,3ί(ας, τούς όποΐους
  ίΐχαν παρασύρτ;. "Αλλες αγ
  «ομαχοθσαν ζευγμένβς σέ τέσ
  σκρά κα^όνια των οποίων οί
  ρονο( ήσαν βατμμβνοι κόκκι
  νοι. ΆΧλβς έκράΒαιναν στια
  θ τ?, κοντάρια, τσεκούρια, ορε
  κάνΐσ, φ'υάρισ, σοθβλες, άκό
  μη "αί πη£οθνια. "Ανορες
  ποΰ ήσϊν κρυμμενοι άνάμεσα
  τους ε^ρατοθσαν ψηΧά «ινα·
  «10ες πού ίλεναν: €Στ'ς Βιρ
  σαλλ'β ! Ζήτο ή έθνΐκτ) έλβυ
  θίρ'Λ Ι»
  Ενας κοβαλλάρης τ(]ς Φρου
  —ΣτΙς Βίρσιλλΐβς ιτα<: τοθ έφώνοξαν. Νά βΐηβς στ βασΐλισσα τ-ώς σέ λ(γο έρχό σ:Β για νά ΐΓ)ς, κτ'ψωμβ τό | Ή λαΐ»ή φ^λαγξ δλο κι' ί αΛκρσινεν—ήσαν τώοα έττθ εως ό< ώ ν>λ άσες. Μηροστο
  πηγαι νυν 6 «μαθρος» άρχη·
  γός. Τα τόαιτανα <Τχαν γίνη 5έκα. Κα! ό άνθρώπινος έ«εΤ *ος σΐφουνσς Ιπροχωροθσεν άκώθεκτος. Στό πέρασμά τού τα προασΓβια, σκ'τΐσ καΙ μαγαζιά ί<λαιναν τιόρτις <αΙ κσράθυρα. ΟΙ μαγαζάτο οες έταμηουοώνογτο άτιβ μί οα. 'Αλλά ο ( πΑρτες τθν κα ιηΧΐιΛν οέν μποροθσαν νά άν θίξουν στήν όρμή των δψχ- σμενων μαινάΓων «ού εί τό λαούγγΐ τους άπό Φω>ές. '£χύθηχαν μίσα
  στά Οπόγεια καΐ οέν αφησαν
  β-τρέλι άρροθφηχτο.
  (συνιχίζεται)
  ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
  Δέχεται καθ" εκάστην 9—1
  π μ. καΐ 3—7 μ. μ.
  "Επί τής όδοθ Άμαλθείας
  (Πλατύ Σο<κάκι). ΕΝΟΙΚΗΖΟΝΤΊ 86ο ά«οθ
  ΤΧΕΛΑΚΗ όδός 1866 παρα τα κρ·οπω
  λεΐα «ωλιΐται χονδρικώς καί λιανικώς είς τι
  μάς ααυνα.γων(στρυς τό εκλεκτόν έλαιόλαδον
  τού χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας.
  Ή έξαιρετΐκή ποιότης τού «ροσδΐδει είς
  την σταφίδα τό χρυσουν χρώμα καί την κ«·
  θιστά άληθώς «ερτζήτητη.
  Ή ευχάριστος γεύβίς τού χαί τό άρωμά
  τού άντιχατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει·
  ρικήν.
  Άπαγορεύεται 8ια νόμον ή πώλησις βπο
  ρελαίου.
  (Έκ τού Καταστήματοε.)
  ΚΥΡΙΑΚΗ |8 ΙΟΥΛΙΟΥ.
  ΔΥΟΓΥΝΑΙΚΕΣ —01^ »ρβ·κβλ-ΐ ύκ·»ρ τϋί·..
  •Ατιό την ώραΐα ταιν'α τοί Που
  λακάκη «Μαρία Στούαρτ» βγάζει
  κσνεΐς π·λλβ συμττεράσματα. Τα
  ίστορικα Φ^μ άλλως τε—δπος
  καί ή ΙστορΙσ αυτή καθ" έαυτή —
  Ιχουν τοθτο τό καλόν: "Οτι γβνι·
  κεθουν στσ σύγχρονσ πρίγματτ
  τίς Ιστοριχές φυσιογνωμΐες, ηού
  πσρ' δλες τίς «αινομενικές Βιαφο
  ρις τοθ ίθιμοτυηικοθ των περιβάλ-
  λοντος, άτιοτελοθν ίκψράσεις καί
  ψυχικότητες, γύοω άιτο τίς αίώνιες
  άνθρώττινες Αλήθει&ς.
  Ή Λ'ναρΙ'ΐ Στούιρτ καί ή Έλισά
  βετ 8έν είναι ώττλως δόο βασίλισ.
  σες άλληλομισοόμενες λόγφ της ά
  •Όρέστου φιλσρχΐσς των, δττως θά
  Ελεγεν ό τυττικός Ιστορικός. Είναι
  πρό παντός 8θο γυναϊκες. Πολλα
  σημιϊσ τής ψυχολογΐας τους είναι
  κοινα νι* τίς γυναϊκβς 6>βν των
  οίώνων καί δλων τωνέποχΛν. Ά¬
  πό την κοινωνίαν μας εΐδικώτεοα
  οί &ύο σύτοΐ τύηοι γυνσικθν Βέν
  λεΐτΐουν διόλου.
  —Είνε φοβ°ρό ποάγμα μέ τ! τρό
  πό καί τ! μέσα πολεμοΰνται οί 8ύη
  αΰτές γαριτωμίνες νυναικοθλβς £
  λβγεν βλλοτβ Ενας γνώστης τής
  •Όσμικής ζωης τοθ τόπ-υ γιά δυό
  χυρΐες πού δέν μττοροθσε νά μαν
  τεύση κσνε'ς βιόλου τόν πόλεμον
  κάτ» άπό τή γελαστή, άφρόντιδη
  μάσ<α των κοσμικων τους συνα· ναστοοφώ/. —Άλλά γιατΐ πολεμοθνται; —Ν6, νια τό χρυσό μήλο τής ό- περοχής είς δλα τα κοινωνικα επί πεβα. θέλουν τα πά«τσ μέ τό με οος τους—έννοεΐται κάθε μ α χβ ριστα—ώμμοοφιά, πνεθμα καί χρί|· μα. Καί άλληλουποβλεπονται παν τοθ—καί 6πεισ5ρχονται άκόμη παντοθ· στα Ιδιαιτέρα έπαγγελμα τικα καί ύπηρεσιακα μυστικα των άνδρω» των. Μαρία Στούαρτ καί Έλισόβετ είνε λοιπόν κάποτε .. ή γυναικεΐα ζωή χωρΐς φυσικα ά πό αυτήν νά λεΐππ. κσΐ δ βαθύτ·ρος αόνος τοθ πολέμου: ό άνδρας- είτε ώς μέσον άπλης φιλοδοζίας καί διαφημιστι κοθ πεΐσματος χρησιμεύει — είτε είνε δισφιλονικοόμενος θεράπων αΙσθΓιματΐ'βν καί οίοθησιακων Ιδιοτροπιων. Ό 'Αλλος ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ Τί«ς Ίατρός ΕύαγγελισμοΟ απουδασας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ ΙατρεΙψ τού όΒός (ΠλατειΛ— Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος ίκ ττΐ" όδοθ Καγιαμπή'. Όραι ίπισκέψεων 9-12-4-7. Ζητιΐται μικρός παίς ώς ΰπηοέ της είς τό Γραφείον Εθαγγέλου'Λ νωγειανάκπ. Οί *ι-|9Π&λ2ΐ οπέ>
  χρφ '85ηι»»α!ευ>
  ίιαμιρτϋρΐίν χχτί ττ)ς χκ
  ■{< τ^ν χατανίλωίΐν κ 8Ν· ά»οΐ)3!α — γρί φοα* είί την ίΐϊ*ή?κξ!ν τβ«, οί κρΐίΠδλιι — νά τρώγΐ «ανεΐς χκέας, χ>1 μί«βν χρέχς. Τί χοι·
  νέν χρίπει
  V
  άκανιύτη την χ*·
  1 4 Ι
  Η ΝΗΣΟΣ
  ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ
  ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΙ«ΟΝ
  Οϋιίς λίχες ουντ{έχ«ι είς τό
  νά οεβδίρετβ' τό χρέας ώ; χ6
  βίον φαγηον. Είνε ηλίνη Βτι
  !|. μ«05·! Χϊ*ε!ς νά χβρτίοη
  χα>ρί χ;ίχ{1» 'Κχ μίρους χρΐ·-
  πιβλβν μδνο% τέν φ.λιηι<χόν ού χον χατέ τβ3 χβέττος ?έ^ μκ·- ροθοε χχνιΐς ν* κι»ιμ.ν? 'Αλ¬ λά τό κ Λ 'μ« έξη'ΐΐοι: Π;ό<«ι ται π·?1 τίς Γε·μχν(ας τβθ τι «ρβγράμμΐχος «<|ς αδτβ»- Κΐί Ικι δή χό χρέχς ?έ» έ- 44ον ΈνιΕνη τή οτι/μή 8ιεχ6«η ή δ μιλΕα 19α άηΐ «άκ·ι·ν θάίυδο 8 οέ 1'γβ ά«03θη«* φβ^έ χι' Οιτεραι μιά χραιιγή ζ6*α», κβΰ άντήκΐ)5ϊν ώς άπαν» οΐίϋς βράγβιις τβ9 Τηλ«3«οτ!ο« | Ό Τ*ι» Ικήί^σιν Ιπάνο οτδ Ίτ«» αμι ι%: — «·ϊ·ίίς Ι<ιΝτ]ς οΐν § λ ί λογα κου τό ί3«ιρ3ύ'ΐ·χσχν 8^ν«· τά, δ Σίλβιρ 5α«ς ιδ» χουνήθς χι. "Ει»ιιν· οτή θέσι τού, οτΐ]9ΐζδ μινος έλΐφ?ά ατ& ΒΊκανΙκι τοιι, «υττίζοντϊί τέν οδντροφί τού υ«ν Ι ιχ «(δι Κ(υ εΙ«ε Ιίοιμ· νά ηΐ| % £ν«ο ότε θήεαμί ταυ- —-Τζώ', τοθ ιΐκεν δ να6τΐ|ς τιΐνοντας τα χέριά τβ». :β, τα χί?ια φήναΕιν δ Σ'λβιρ, ηηΪΜ'τας κρός τα οπίσω Ι<Η μίιρο οάν ρ Ιξβθιν, ηρεκα^νίΐζιτβι δ πιρι- οριαμίς χ*]ς χατ«ναλώη·ί χρί· διότι ή Γ«ρι»ν(9ΐ Ιχει ά- | το9 συναλλκγμχτος Βιά ή αγοράν κρώτ·« 4βν χυρ[»ς 3ιά Τίΰς έξοκλισμιδς. —Τ· τ«χΜ5ρβμεΙβν κκΐ ή.. όκερέττα ιΐ; την Τβιχοσλ· βκκίαν. Ή 8ιεο9υ ο ς τβν Μχυ8ρ·με(· ( ί ]ς ργΐ. γρζ αψ θΒΐΐχο(«ν δΕδΐυν είς τό άκίρ ίητβν ι%ί βλληλεγραφΐΐς των αί... έβατΐ«μένοι, προίβη αίς μί&ν χβινβτομιαν μον»5ι*ή' είς τα τΐ- χυδρβμιχά χρανιχά δλοιι τβθ χό 9ΐι?κ: 'Κξίδβσεν ιίδιχά, τριγβνι λϊΟ βχήιι»τ·ς γραμματίαημα διά τή»... αίΐθΐ^μ^τιχήν άλληλογρα φΐαν. Οί γραμματαχομιοτΐΐ 6' ά ηοδΐδϋΐιν ίδιαιτίραιν οηααοίβν είς τό νά παραδΐϊουν ιΐ*ς >εΐ3βς τ&0
  παραλήατοϋ τας |πιοτολά(, είς
  τέν φίκιλλον τΑν όκοίβν θά δ
  κ£ρχν χ* ιγρ«μΐ»·«τ<βΐίΐιον τοθ I- βο·νςΙ Έκ! ποι^ϊ ακολύοιώς τού 4* τί]ς ύηψίαΐρς, · γρβμματοχο Ο στής !έν 6Χ μκο^ νά ηαραβ' οη μιά τέο'βν επιστολήν είς χ* Ι ρι; τρίτου Τα Ιρβτιχά γραμμβ τδαημΐ Ιχοον σχτ]μχ τβιγβνιχόν, διότι οαίό θκμίζιι τί οχτ]μχ ττ]( ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΑΡΧΑΙΟΤΒΡΑ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΠΒΖΟΝ ΙΔΡΥ&ΠΣ4 ΤΟ ΓΤΟΣ 1839 Ύποχατάβτημα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: όψεως καί επί προθεσμία ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ 'Βν βυρίδιβν τού βησαυροφυλβΜείου μβ< άνακλιιρεινει τό άσναιλίατερβν χοημβτοκιβώτιον. Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι- τικής έρνασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬ ροντας δρους. μή —"Βοτ», χ Σ λδιρ, είπεν δ Λλλος. Ή χη ή α,ινΐίϊτρίς ο·ιι α! χ*νκ νά φοβααχι. Γιά χ' β^αμχ τ* ο&ρχ , Βμ»( κές μ·υ τί έΐ^μχινε αΰΐ«- —Α5τί; άχή»τιρ·ν δ Σίλδιρ γ, άλλΐ πιό πριαιχτιχίς. ΑΙ τί; Μ 93 φίΐνΐται κώς ι[νι δ "Α λχν —Ό "Αλ«ν! Ό θιβς ν' άναπά Ψΐ την ψ^χή τβθ πιοιβθ 9&ηΟ νκό τού «·υ πίγ χαμένες. "Οί ι γιο>
  α ίνα Τζώ« Σίλδερ, ήβιυν μαχβντί
  ο-ς μ5» τίθϊ χαιρο τώ?α. ΙΙά 5·
  κρέχειται νά ηιθϊν» οΐν οχυλλΐ θε
  πεθάν» ατο χαθτ]χ£ν μου. "Κδΐλες
  νά αιοτώΐουν τον "Αλαν, |; Σ%5
  τ»3ΐ χι' ΙμΙν*, Λι μπερ^ς. Σέ προ
  χαλβ.
  ΑΙγοντας ο δ ίά δ να6τ.-(, τού έ
  γόβιοι τίς πλάτες χι' έϋτ]9ΐ χον
  δίίμ» κρός την καραλία. Ιϋ δέν
  ήιον γραφτί τού νά φΗία Μέ μιά
  δίβχ.ή χραυγτ] δ Τζώ' ά* ΐηιξι τί
  χλαδΐ ενός ίένΐρου χαί >έ χ' αλλο
  Ικιααε τό ίιχανΐχι τού τό Ιφΐρι
  6όλχ« Ινα δυό φο;έ; Ιηάν» άκέ
  τέ χεφέλι Τ·υ χά Ι τό ηίωξιμ'8
  λ·— τού την δώναμΐ. Βδρτ}«ε τόν χά
  χομοιρβ τίν Τόμ βχή ρϊχβχοχχα
  λιά άνάμεαϊ σχ'ς βυέ κλάτις. "Α
  νβιξε τα χίριβ τού, Ιβγκλι μιά δυ
  ναχή χραυγή πένοο χι' Ικιαι ΔΙ>
  Φΐινδτανε &ι έηλτ,γώθΐ]χι ή 5ν Ι
  μιινε οΐο τόπ». 'Αλλά άκό χον
  χρδτ«, φάνΐ]χε κώς το χτύπιςιι·*
  χιθ Ιαπκοι χή« ραχβχοχχαλτά. "Ο
  κ»ς χι' &·* ήταν Εμως, δ ΣΙλδι*
  δέν τοθ ϋναΐ χαιρό νά οχιφθ)
  Έχΐνήθΐ) οάν π!θτ)*»ς χιΧ δίχως
  τέ δεχανίχι τβυ Ιηήδηοι χ»1 υέ 8υ»
  λιπΐά δριαχίων· άηα «4ν« τ·υ
  χαί τοθ 6»6:ΐ)ξΐ 8υο φ·;έ; το μα-
  χαΤρι τού εΊ>ς τί χδχχαλο. ΔΙ/ θιι·
  [>&Μΐ χαλά Λ* Ιλικβθί·μΐ)3». θιι-
  μβμιι μονάχα «ώ; τέ μιιχλό μου
  σχοτίαιΐ)»·.
  {συνβγίζβται)
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΡΩΠΑΊ ΚΩΝ ΓΑΙΑΚΘΡΑΚΟΝ
  ΚΑΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΥΛΩΝ
  ΒΑΧΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  Τρλέφ 6—13 ΛίΜφόρος Κουντουριώτου.
  ΓΑΙΑ.ΝβΡΛΚΒ£ Άν*· ΣιλεοΙβς,-ΚΑΡΑΙΦ -,
  Πυρήν» κ«μμίνη-Κ«υα·{υλ« — Ευλάνβρβκες, Λιγνί
  της-
  Χερσονπαου έργοοτ>σ(ου Κεινάκη.—Άοβίατης
  &οβυοτοί,—Φαρ«ϊκ1>—τοιμέντ» κ.λ<ι. ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΟΠΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν <χ)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου έκαστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΐ Ρέθυμνον, Χανιά,Πει ρ*ιά, Σΰρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ΠροΜΤβρεΙον &ΙΝΛΡΑΛΚΗ Ένοικιάςιτειι οΐκ'α έκ 2 δβ»ματΙ ών αϋλής, κοϋζΐνας. ΟΒατος. Πλη οοφοοίαι τΐαοα τφ Γ, Κουμαντάκη Ούζοπωλείον παρά τό Κίντρον. ( ί ΖΕΡΣΕΫ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ £τ«Λή δέζνω^ : φτα διόλοο ΜΕ ΜΑΚΡΑ καί ΚΟΝΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ θά βρήτε σέ ■£- ! »*>« συλλογή μόνον ΣΤΟ: ΡΗ' ρε «
  ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  "ΠΑΑΤΕΙΑ ΧΤΡΑΤ4
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επανήλθεν ίξ Άθη.
  νθν ό κ. Γεώργιος Βοΐλος.
  —· ννεχώοησε βι' 'Λθήνβς ό κ
  Κωνστ Νικολόπουλος «ρός πλοο
  τισμόν τβ"5 καταστήματό^ τού.
  ΕΥΧ?ΙΣΤΗΡΙΟΝ - *-ωροΟμ«ν
  υποχρέωσιν μας δττως εύχαριστή
  σ»1<εν καί βημοσ'α τιαντας τοθς συμμερισθβντας τοθ βαρυτατου πό ι ου τόν οποίον έββκιμίοαμεν δια τοθ προορου καί άπροόπτου θανάτου τοθ προσφΐλοθς μας συζό γου καΐ πατρός "Ιωάννου Παπαχα τζακη. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν πάντας τ· ύς κατοΐκους Παλαιάς καί Νέσς Φορχέτσας, Μακ<-ύ Τοϊ χου, Χανιαλή Τεκί, 'ΑγΙου Ιωαν νού καί πάντας τους έλθόντας καί παρακολουθήσαντας την κη¬ δείαν τού έξ "Ηρακλείου τβός κα ταθέσαντας στεφάνους ως καί τούς συμμερισθέντας βττως δήποτβ τοθ μεγάλου πένθους μα;. ΑΙ ίώχαριοτοθσαι οίκβνίνειαι Μβρί«ς Ί. Π««*χβτζ4χη Ζί Κρπτικαικη Γύρω στήν πάλι μας. ΦαΙνετατ δ τι ή έφαομογή τού σχεδΐου ίζωοοισμοθ τής πόλεε»ς δέ» θ* άργήοτ). —ΑύτΛντήν πλη^οφοοιαν μεΐς Ι δωσεν ό κ. Δήμαρχος ό όττοΐ'Χ καί μας εβεβαίωσεν δτι μετ" ολίγας ή μέρας υ' αρχίση ή ρυμοτομΐο τί)ς λεωφόρου Κουντουριώτου. —Έν τώ μετοξύ ό Δήμος κατα στρώνει ε'θρύ ποόγραμμα έκτελέ σεως των μεγάλον έξωραιστικΔν ίονων β-ϊσει τοθ όπάρχοντος σχβ βίου τη- πόλεως. —'Ατιό τής χθές ήρχισεν πάλιν ή βνοδος τοθ Θερμομβτρου. —Τό μελτέμι όπεχώρησκ καί ή ζέστη κατέστη πάλιν άνυπόφορος, —Εύτυχως μεσολαβεΐ ή Κυοιακή κι' έτσι ό κόσμος Θά ξεχυθ{) κά λιν πρός τ* άκρογιΰλια καί τίς βξο χίς είς Αναζήτησιν δροσιας. —Καί έτοιμ&ζονται πλήθος έκβρο μών διά σήμερον. —Την μεγαλυτέοαν δμως έηιτυ χΐαν, βπω« καί πάντοτε Λλλωστε θα σημειώση ασφαλώς ή αΗιευτι κή έκδρομή τοθ ΝαυτικοΟ όμΐλου είς Ντίαν. —ΚαΙ τουτο διότι οί ίκδρομεΤς ί'Τός άπό την γοητεία ι τής Θαλασ οίας ΒιαΒοομής μέ τό βενθνοκΐνη το καράβι Θ' Απολαύσουν κ «Ι τή γρσφικότητα τοθ ψαρεμματος μ* τα παραγάδια. —Όρθόν τό μέτρον τοθ ίκτοπι σμοθ των δυναμιτιστων των Θαλασ σών —Διότι είναι καιρ'ς νά προοΐα τευθή ΛποτρλβσματικΛς ό άλιευτι· κός Θησαυρός. — Φανταζόμεθα βμως βτι οί 4κ τβπισμοΐ δέν γίνονται είς νησιά ή είς παραθαλάσσια μ£ρη, —Μετ" ολίγας Ομβοσς Θά π·βκη ρυχθ{) ό διαγωνισμός διά την κα τασκευήν των Ιργων σνμπληΓά- σεως καί βελτιώσεως τοθ κΐιρίου τοθ Πανανε'ου ΔημοτικςΟ Νοσοκο μεΐου. —Χάρις δί είς τας νέας αύτάς έπεκτάσεις καί βελτιώσεις τό Πα· νάνειον θά καταστή έφσμιλλον πρός τα μεγαλύτβρα νοσοκομεΐα τος ποωτευοόοης —Είς ίνα £κ των άνεγερθησομέ νων όρόφων τοθ Δηυοτικοθ μέγα ρου (Ρεγ-ινάκη) γΙ<εται οκέψις νά ένκατασταθή ή λέσχη έτιιστήμό· νων. —"Η Ιδία βΤναι πράγματι ώραία, —'Αλλά ΘΛ ποβπει ν' άποφασι· οθπ άπό τώρσ, ώστε ό δοοφος ο*, τος ν* άνεγερβη βάσει είδικοθ πρός τουτο οχε&Ιου ώστε νά γίνη μιά λέσχη καθ* Ολα εύπρόσωπος, βορύχωρος καί άρτίως διαρρυθμι· σμένη. —Μας είναι άνεξήγητος ή σιγή της Μητρόπολις είς τό ζήτημα Τί)ί παραχωρήσεως τής πλατεΐας κοΐ τοθ τεμένους τής ΆγΙας ΑΙκα τερίνης είς τόν Δήμον. —Άλλα τό ζήτημα είναι ΑπλοΟν. "Η νά 8οθ3θν είς τόν Δήμον διά νά έξωραΐσθοθν καΙ νά χοηοιμο- ποιηθοθν είς την εγκατάστασιν τής Βιβλιοθήκης τού ή νά έξωραΐ σθοθν άπό τό Μητροπολιτικόν τα. μεΤον καί νά μετ- ρληΘ0 τό τέμενος είς Βυζαντινοί μουσείον. —Πάντως ομως ή σημερινή οΐκ· τρά κατάστοτοις δίν ίπιτρέπεται νά δΐ"ρκέση *«1 τιολύ άκόμη —Διά τελευταίαν φοράν σήμε ρον προράλλεται είς τό σιν* Που λακάκη ή «Μαρία Στούαρτ», άπό αθριον δέ Θά προβάλλεται ϊνα * ξαιρετικό έπΐσης φΐλμ τα «Μυστή ρια των Παρισ ων·. • Ρέιχβρτιρ —Ή έβ^ομάο Μέ πλοθτον ϋλης ίζ εκλεκτον μυθιστορημάτων. βιηγημάτων, ποι ημάτων καί θαυμασΐαν εΐκονογρά φισιν βκυκλοφόρησε τό τελευταΓ όν τεθχος τοθ φιλολογικοθ περιο δικοθ των Αθηνών «·Εβδομάς». Σήμερον κάνει ϊνσρξίν των έρ· γασιων τού τό νέον έξοχικόν κίν τρον «Κήφισιά», είς την οδόν με ταξι) Μασταμπά—θερΐσου. Με κρασιά νέκταρ καί μπύρα τοθ πά γου. ΈνοΐΜΐάζΐτκι οΐκΐα έκ τριών 8α ματΐων μβτά κουζΐνας εύάερος καί βοήλιος, μετ" άφθόνου Οδατος καί ήλεκχοοφώτιστος, όδός θβοτβκο· ποΰλου παρά τφ Μπεντβνάκι, Πλη ροφορΐαι παρ' Λμ[ν. 'Βνβιχιάζίτβιι είς Π6ρον άνώ γειον άπσρτιζόμενον άπό 4 βωμα τια καί κουζΐνας, ηλεκτρικήν ίγκα Τάοτασιν καί πόσιμο νερόφρέατος. Πληροφορίαι παρά τοθ Ι. Κυπριβ τβκη βΐ« Λιμένα. ΟΠΤΙΚ ΔΕ Ι ΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΟΑΝΝΟ Υ ΜΑΑΑΓΑΡΔΗ
  Α'Ν ΟΡΘΟΧΙΙ
  ιί'ϊ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Εκ***
  - $8βν
  Ποίος τόν βΤηεν αυτόν τόν λόγον; Δέν γ[ν*ται
  αύό να τόβΤπαν. Δέν θβ ήκουσα χαλα. ,'Ο Βήιιαρ
  νος, αότό τό Εκτοωαα, νά το ·Τπε, είνε άδόνατο!
  Καλ* μου, κορικ'Ι >β€ρτι, σ*Τ<; εΐιΐατε νά Μέ άφήσουν έίύ9βρη; "ΑγΙ ν' άκοΰοβτε κα' θά Ι>έ άφήσβτβ- βΤμαι
  β'.βαΐσ, Αΰτός, αύ*6ς...ιό θηοΐον σύτό, ό
  είναι Λ αΐτία 6ης τής δυστυχίας μου
  κύοιε'Ιιβέρη, νά μέ άποβάλη άπό τό κατάσιηαα
  δι4 ταίς φλυ<το(αις ενός σωροθ ΑκκΤ. παλΓργυναικΑν. Ηκούσθη ποτέ αότό τό πράγμοΐ Τί τοθ 6<αιισ; Έ- >ώ εΙονσζΑ^ην αέ δ^ην -ήν τιμι<νητα. Μέ άΜβχλε βέν εΤχα δ 70 ι,' έγ,ρειάζβΛθ δια νά ζΛ, κα( άπ' αό¬ τό προήλθον Βλα τα κακό, 4λα άπ' αύτό προήλ- θον.Έίνβ, νά ξεόρετβ, καΙ όλέθριον αΰτέ δηου κά¬ μνουν, κοΙ Επρβπε ή αστυνομ(α νά τό εμποδίση· έρ- γολόβοι νά έχμισθώνουν την έρναο(3ν των φυλακι· σμένων καί νά ζημιώνουν τούς πτωχούς Έκέρδαι- νες δώδεκα σολδΐα Από τό ράψιμο των ύποκαμΐσων, "«είτα έκπΐπτουν τα ίώ'όΕκα <(ς μόνον έννέα σολδΐα. Τ> σοθ μένεΐ πλέον νά καλοζήσης; Δέν σοθ μβνει τ(
  «ότε. Πνβσαι δ,τι εΐμπορέσος, 4γω, εΤχα τή» Τιτίκα
  μθυ' ή'αγκάσθηκα νά γϊνω κακή νυναΤεα. Κατα-
  λοτμβάνβτε τώρα, πως είνε αότός · μοχθηρός α»,
  θρωπος ό Λήμαοχος, ή α(τ(α δου τοθ κακοΓ; Δέν
  άρνοθμαι βτι έιάλασα τό καπέλλο έκεΐνου τοθ χυρί
  ου, έμπρός είς τό καφενειον των αξιωματικών, βλ·
  λά καΙ ούτος μοθ ήφάνισε μέ τό χιόνι τό ·όρεμά
  μου, έ1 ώ ήα·Τς δέν έχομεν αλλο -αρά μόνο Ινα με
  τσξωτό φόρϊαο» Βιά νά τό Φοροθμβ τό βοάδυ. βταν
  θά βγοθμε. Όχι κύρε ΊιβέρΓ, βεβαιωθήτε βτι Βέν
  τό 1<αμα έχΐτηδβς' ποτέ μου ?έν έπεΐραξα κανένσ, έν ώ ύπάρχουν τόσαι καΙ τόσαι γυναΤκες πολύ χει ρότεραι άπ' έμ*, οί οποίαι βμως βΤναι πολύ εύτυχ* στβραι. "ΑΙ μέ συγχωρεϊϊε· ήνγσΐ χωρΐς νά προ σί£ω Ης τό πυρωμένον κλειδ! τ!)ς θβρμάσφας, καΙ άπ' αότό «ΤνοΗ ό χαπνός. Ό χ. Μανδαληνής την ήκουσε μετά προσοχήν βα θείας. Έν ώ ή ΦαντΚνα Ιτι ωμίλει, αότός ήαβύνη σεν είς τό θυλάκιον τοθ έσωκσρ6(ου τοι, εξήγαγε τό βαλλάντιόν τού καί τό ήνοιξεν. Ευρεθή κενόν. Τό Ιβαλε πάλιν «Ις τόν κόληον τού, κα( ή ιώτησε την γυναΤχα. —ΠΛσα εΤκεο δ π ¥οεωσ:«Ι<; Ή ΦαντΙνα, ή-ις ίβΧετιβ μόνον τόν Ίΐβέρην, έ στραφή «ρό« τό μέρος τοθ Μστγβαληνη. -—Έοένα οέν α<0 όμιλεΤ κανιΐς, τοθ εΐηεν είς ά πάντησν. Καί άκοταθεΤσα τιρος τούς στρατιώτας.—ΕΤβστ« «Ας τόν Ιπτυσι ε(ς τό «ρόσω~ον; Δέν τοθ επρεπβ; "ΑΙ ίύτιδαν*. ήλθ*ς ίδώ κα' νά μέ φοββρίσος' άλλ' δ 1>, ί>ώ ίσίνα Ιέσέ ψοβοθμαι. Έ·>ώ φοβοθμαι
  τόν κ Ίιβέεη. Έ·)ώ φςβΐθμαι τόν καλόν μου αόν
  κύριον Ίιβέρην.
  ΚαΙ άττοτοθΒΤσ-ί πάλιν πρός τόν όπαστυνόμον.
  —Άπό τό ΑΛλο μέρος, κό^ιε ύπατστυνόμ», ιΓ<αΐβ καΙ δίκαιον. Την Λλήθβισ. Διότι Ι άς «ύριος ήβέλη σβ κάτως νά παίξπ, κα( ε0αλβν *(ς την ράχιν μ ά γυναικός ολίγο χιόνι, μά τοθτο τί έπβΐραζει ΟΙ κύρ οί άζιωματικοΐ έγελοθσαν έννεβΤται πρέπβι καΐνά δια- σκΐδάση κανε(ς μέ κάτι τι· ήμιΐς τί άλλο ΐΓμβθα πά ρά νά Βιοσχββαζη ό κόσμος; Β^βαιια. Έτυχε νά εί- ρΐθητε έκεΤ, έννοεΤτε δή ευρέθη*ε βιασαένος νά πα(σκτε την τσραχή, Έκβματβ πολύ φρό ιμα νά άπαγάνετε την γυναΤκΓ, ήτις ήτο ή οΐτΐα- Λλλ' ώς καλός Ανθρωπος, έκόματε έΊΐβιτατ τόν στοχοσμον σας καΙ έπροστάξατι νά μέ άφήσουν έλιύθερη, χά¬ ριν πάλιν τής μικράς μου- «παιδη δέν θά ήακοροθσοί νά θρ«ψω τό ττσιδί μου, Αν ίμενα Εξη μήνας μίσα είς την φυλακήν. Ν ί, άλλ' δμω; πρόσεξε κατεργά ρΐσσοτ, νά μή μεταφαήν1 "ΩΙ ναί, Βέν θά ΜβταφανΛ κύριε Ί ϊβίρη ού'ό σάς τό όπόσχοιιαι· πλ«ον Βέν θά μεταφανο. "Ο,τι γίνη ά; γίνη, πλέον Ε έ ν θά με τασαλεύσω άπό τό οπΐτι μου Μονον, βλέπετβ. αΰ «ήν την φόρον, μοθ ήλθεν ώσ)ν έξαφνα Ινεΐνο τό χιόνι' καί Ιπβιτα καί ώ; σάς βΐπα, δέ· εΤμαΐ κα( τό¬ σον καλά- βήχω όλοβνα έ<ω μίσΐ είς τό στομάχι μου ώσον £ α βδλο, δπου μέ κα.'ει κα' μοθ «Τπεν ό (ατρός νά χυτταχθΔ. Κ·^, *βώ· φέρετβ τό χίρι σας, Ιδτ)τ«· νά φέρβτβ μή ψοβεΐσθε, έδθ, έδδ. Ή Φ ΐντΐνα δέν έχλαια πλέον ή φω»ή της κατέ σιη τρυφερά θωχευτική £9εσε επί τοθ λευκοθ κσΙ ά βροθ τραχήΧου της την παχύδερμον τοθ Ίαβέρη χεΐ ρσ, καί τόν έβλεπεν όπομειΡιΔσατ, Αίφνης δ' Ιπεαα διώρθοσε την ότΐξίαν των φο·; ρεμάτων τη:, κατεββισε τ^ν τΐοδόνηρον τής έσβ<|- τος, δστις έντός τής ταραχής-ΐης (Τχεν άνσβή ίως «ά γόνατα. κιΙ προεχώΓησε πρός την θύραν λέγουβα πρός τούς στρατιώτας μετά φιλ(ου νεόματος τηδς κε •αλης. —Παιδία, ό κ. ύπαστυνόμος, ε1«ι νά μ)^ Απθλύ- σουν. Πάγω ι£ς τό σ-Ιτι μου. ΚαΙ συγχρόνως ίΦερε την νβΤρά της επί χΛν κλβΐ θρων της θύρας, ίνα ανοίξη. "Εν Ιτι β()μα, κα( ε¬ ξήρχετο. Ό Ίαβέρης μέχρι τ()ς σαγμ|)ς έ'εΐνηέ {μενεν δίθίθθ, άκ(ν()τος έχων τό δ ιμα προσηλωμένον είς την γήν. Ό κρότος τοθ κλε.θρου τόν έξύπνησεν. Ά νήγειρε την κεφαλήν μβτά ή9ους ήγεμονικιοθ. έπιτα κτικωτάτου' ήίους τόσον φοββρωτάτου, Λσον κατώ- τεροι είναι ο( είς οθς άπόκειται ή έξουσ(α· ήθους άγριωτάτου μέν είς τα θηρΐα τοθ δρυμοθ. άδυσωπή τού 6έ ε(ς τούς άνθρώπους τούς μηΐαμινούς καί συγ χρόνως Ιβαλε φ»> ή '·
  —ΑΠ λοχΐα· Ι έ* βλέπεις αυτήν την βιισβόλίσσϊν
  δτι Φεύγε'; Ποίος σοθ εΐπ8 νά την άφήσ(Κι
  —Έγώ, άπικρΐβη ό Μαγ8αλην(|ς.
  ΉΦβντΙνσ, είς »έ' την φωνήν τοθ Ίββέρη, 8ιε·
  σεΐσθη καΙ παρήτησε τό κλεΐθρον. ά; κλλκτης δσης
  έπ' εύτωφόρφ συλληφθείς, παρατεΐ τό κλοπιμοΐον
  ιΐς 8* την «ωνήν τοθ Μαγβαληνη, έστράφη καί άπό
  τής στιγμης έκβΐνης οθτε λέξιν έπρόφερβν, οθτε την
  άναπνοήν της ετόλμησε νά άνολσβη έΧευθέρως- όλ
  λά μετέφερε τό βλέμμα της άπό τοθ ΜαγδαληνΓ] είς
  τόν Ίαβέρην, καί άπό τοθ Ίαβέρη Β[ς τον Μάγδα
  ληνήν είς έκιΐνον, Βστις έκ των Βύο ίιλ,άμβανεν τόν
  λόγον.
  —Κύριε δήμσρϊε, είπεν ό άσιυνομικός έπόπτης
  Ίαβέρης πρός τόν κ. Μαγδαληνην, <^χρ*ς, χυανοθς τα χεΐλη, βλος ύποτρέμων, χαΐ. τό τίαραβοξότερον, τούς μέν οφθαλμούς έχων ταπεΐνωμενους πρός την γ!)ν, την δέ Φβνήν Ιντονον. Κύριε βήμαρχε, αύτό δέν ιΙμνορεΤ νά ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ 'Αντιφβισική Κοτήχησκ Τί είνε καΙ πως προ λαμβάνεται ή φθίσις. 17ον 79. 'Αχβιβίς Η ίιά νά επι¬ βάλλων ΐαι χαΐ διά τοθ παραδίίγ- μβτός χβν είς το&ς Λρρώοιειις, ο φιίλβον χαΐ οί δγιιΐς νά μή κτϋ βυν κοτε χάμα χ«1 πρό πάντιβ» είς δΐ)μόοια μέιη χ»1 χλεισιεας χώεοΒς, άλλά χαΐ είς ι4ν δρόμον Αχέμ*,- Είνε χαΐ τό ητδειν ου· χνά, Ανευ άκβλβιου άναγχ*^, μ(* χαχή ουντ)θκα, την όποιαν 5ύνα- τ»! τις πρβοέχω» νά πι·ι·ρ[οη, Β- ταν Βέλι· 80—3 <ν) Νέ χρατϊ τό μαν- ίτ]λι τού έαποές είς τέ οτέμα β ταν βήη ή δμιλ) 8ι1 να μή εχ· 'ζ(βνται ΐ!{ τ4ν κέρα σΐκ- οιάλβο πλήρτ, μιχροίίβν. Δλν ι[νι ίέ ανάγχΐ] νκΐ νά β*)χι 6 ίρφααιοί κίντοτι ίοίχις αίοθά- «εται τόν οχιτιχον γαρναλιοιιβν είς τό ατήθ·Γ, διότι ?έν ιίι πάν- «τι 6 βήχας χρή^ιμβζ κοές άηό χριψιν πτ,υε'λοα άλλ' ώ; ίπί τέ πλείστον κοοέρχετοκ άχε νιυριχόν έ·ιθισμ&ν τβθ σιήθο^, τδν δκ«Τ όν ήμκοριΐ χανεΐς μέ ο(γτ,ν επί μονον θιλτριν, «ρατβν έν άνάγ- «η κρός στιγμήν χηΙ την άνα- πνεήν Τ«υ, νά χατ«νιχτ)?^ «αί ο ι, άκνφΐύγων «·ιαυτο· ί τρίπβς τέ περιττόν έκεΐνο τρίν τεΐ'μα τβθ στήθβκς κβΰ βλακτε κολέ την χατάατοιοΐν ;τβυ. Είς Ια οΐνατέρια οχιδΐν οέ* ανούεται κα¬ τέ άϊοβυτος νά ίήχν "Οη»ς 8- (αν Λΐα^% χανεΐς φαγοθραν χά κ«ιι χαΐ ·6ριον.εται ενώπιον ΛΧ· λ»ν Ιϊί χάβεται βεβοιΐνς νά ξΰ «τα ι ακρεπβς, άλλί οιιγρατεΐ τέ βΐΐθτ,ιια τβθ χν*,οιιο0 Ιται ήΛπο οεΤ 3ΐιντ)θω; νά ουγχρχτ.) χαΐ τβν 81. Κ»1 μίνβν χίοΐζ είς τί τρία αί»·Λ μέτρκ, τα αηλούατατα χχ μή άπαιτοθντα παρά ·ΐγ-ν χά λή» θέλησιν, δύναται ακινδύνας διά τούς άλλους δ φυματιβν νά χαΐ νά σιινεργαζετοιΐ μέ έφ' βαβν, έννβείιαΐ. τ& κΐ χι,μι ί) τέ γοαφεΐ» ί) τέ έΐγα· α·ή»ιον άερΐζεται χαΐ ήλιάζετκι χ«1 χαταλλτ)λ«ις. 82. — 4?ν) Ν* Ιχη χα' οΙκ·ν Ιδιαιτέρα Ιι' αυϊέν έπιτραηέζΐα αχΐύη χαΐ νά μή μεταχειρίζιται τοιαθπχ χοιν^ς χβήσινς ιίς ξι· νοδ·χιΙ>, χαφενεΐκ. βτμδκλοιβ
  χλπ. Τέ μέτρον ο&ΐέ ϊέν Ιχεκ
  χαΐ τίοην ο«ου?«ι6ιηι;α. βρχ«1
  νά ά«ολυμα(ν(βντ9(( καττ5«ιν τα
  αχιύΐ) δια βράΌιας 1) πιριφλέξιος
  ιίς φλδγα ·1νοπνι6μ«τος.
  83. — διν) Νέ κηεΛυμχΕνων·
  ται αυχνάχις δνμάτΐον, ΙνδδΐΗΐτα,
  χλινίοκΐοαΐ κλπ. τοθ άρρώυταιι
  έν δσφ ζί, μετά Κέ τ&ν θάνατον
  αυ:οΟ να χατσοτβέγΐονται διά ην-
  ρός τβ ένΐδμχτκ χαΐ κρέ πάντβν
  χΐ χλινοσχευαΕ τού χαΐ νά βπ·-
  λυμαίνιται τελείως τέ ίβμάτιθν
  χαΐ ή «Ικΐα χαθ' ιθς τρέΊκας έ·
  χω ί,ί- 6κβδι((ν;ι ή άνατιθιμί-
  ν—ς ιί]ς κκολυμάνβενς είς ειδικήν
  επί τβύ'φ δημοσίαν 6πΐ)ρεο(αν ί)
  ίδιωτι»ήν επιχείρησιν.
  Τβθ Ιβτρβϋ Ι. Α.Γ.
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ
  Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προτι
  ματε τα έλαστικά:
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  '}Λ πεΐρα τόσον έτ©ν άπέδειξε την
  εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με-
  Αλη των άντοχήν.
  ΕΙνβ τα συμψερώτερα λόγω τής ρε-
  γάλης αποδόσεως των.
  Άντιπρόσωποΐ:
  Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί
  Σία
  ΔΙΑ ^Β Δ^Ικ. ΔΚι Δ^λ .Δ^^ ^Β ΔΒι_ ^1^^. ^τΑ^Ιε?^ στΔΚ. ^^ΡΧ
  Ή έφαρμογή τού νόμου
  περί άγροτικών χρεών.
  ΡΕΘΠΙΝΟΝ Ιούλιος (
  χοιτεθ μας). —Ό χ. Νομχρχης
  Ρεβ&μχ—ς έν σχέσει μέ τέν νδμ«ν
  περί άγκβτιχβν χ»ι§ν χβΐ ιίϊι-
  χδς πρός δοσχιραίας κζ
  μίνβς χατά «ήν έφχρμβγήν «ου
  νίοΐνββι «ά Ιξ1]ς:
  "Οτι ώς πο·ς τέ ζήτημχ τής
  ρατάσιω: τής έ<πνε«αϊαης τεο αοιριχχονθιιμέεβυ π;ο9ΐ3μ!α; τβν δηλώιιβν διά τα έξ άνανεύοιας παλαιΑν δχνείβν κ«οιρχέμΐν* μι· ταγενεστέραις χοέτ), 5η»6ϊλιν έπιΕ γοκσαν ά»α»βράν είς τΑ Πίλιτιχδν δ χ. Την Πίρίτβσιν ταύ;τ,ν Νιμίρχης θεανιΐ διχαιολο· ΐ*ψ χαθ' διι ο( κερισοδτεροΐ έ< «Αν χοριχΑν ήννδουν έηκχρΐ· 6·ς την π·οθεαμ(αν χαΐ είνε 38ι· χ·ν νά οποοηθν τάς οινεκείκς | ε2ς 1ι πιρΕπτοσιν έννοιιται ■ίνε δυνατέν χωβΐς έ«ηρεαβμ·ν τής Ιννοίας το9 νίμ·υ νά ληφθ, δι' οδ:ούς χυβιρνΐ](ΐχή κρδνοι». Διά τή» βϊυναμίαν ιίς ή"< ιδ?Ι- βχονταΐ «ά τνχκδριμεΤα Βχβς δέ· χωνταιι προ; χοιν·ηβ(^βιν τί δκ· νάμκ τοθ αύτοθ νκΊμνυ χοΓ,βλικδ- μενά διχδγραφχ, δ χ. Κ?ε56*τ8ς ώ Βτι δ ΔιειΗυντής τβν Τ.Τ Τ. Ρ«θδμ τ,ς χ. άνιφέρθ^ είς τή«π·«Γ σΐίΐμέ.ην τού άνχήν. Ό χ. Νι· μίρχης εί; έπΕμΐτρον έττ,λεγρίφΐ) σε π»»χΒές πρός την Περιφέρειαι· χήν Διεύθυνσιν Τ.Τ.Τ- ζΐ|τβν νά ■χΐώση ίΐν, άναλδγβυς δδηγ'ας λόγφ τβν θιγομένην έΒΑ ηβλλ«· πλΑν χαΐ οκβυΒβΕβν βυμνερδν· των. Γενιχώτειον Ιξεφρίσδη ή ελπίς Βτι τα έχ τοθ νίμβυ τΑν άγρ·τι- χβν χρεΑν υιχροζτ^τήματα θά λ*]· φθοθν δπ' 5ψ ν αίς πΛ^χν αυΐΑν πιρίπτ»3ΐν δα π νά έκδοθβθν «α χίω; ο! έκΐ τ·0 κρ·χεΐμ(ν·ιι δια τ«γαΙ ή τα σχετιχά χβνβνιστιχά Βιατάγμαται. —Ή υδριυβις Νίοις Άλικβρ- δ Έν σχίαει μέ τον καταρτισμόν μΐλέτης ΙργΜν υδρεύβκεις της Κοινότητος Ν ΆλικαρννβαοΟ κε· ρΐ τής οποίας Ασχοληθώμεν κρβ χκιρβδ, πληροφορούμεθα ίτι ή μβ λέτη ·υνκί«ριμίνι»ς Ματβσκβοής δΐ{«μκνη; «Ις την Κβινοτητ* Ν. ^λικαρνβιβαο&, κατβιρτισΒεΐβα «αί 8(Ηραθεΐβ« ύπβ τ&ν έντ*Οθ* άρ μβδ(»ν ΤβχνΐΜ&ν Υπηρεσίαν άη« άλτ) κρός ίγκρισιν κΐς τό βΐχεΐ όν Κοινοτικόν Συμβούλιον υπο της ΝοιιαρχΙας ΧχντΐΜβν ϊγνρ» Φόν απέστειλεν υμ&ν το Πολιτι χον Γραφείον τ» δ χ. Πρυθνιπβυρ νβδ. —ΟΙ φυμ«τΐκ·ί Είς την Εφημερίδα τής Κυββρ νηβενς εδημοσιεύθη «ναν>*αστι
  χος νόμος δι" ού ορΐζετβΐι ίτι ■<$ τοι>ς —>ντα{ιο»χους φυμοιτΐΗβΰ;
  υηαλλπλους χαΐ ύππρετβς Τ Τ.Τ.
  παρέχετβι είς Βάρος τβδ εΐβιχοδ
  λονοτρισμοδ πρβστοισΐβις φυμ«τι
  χ&ν υπβλλπλο»ν Τ,Τ Τ, κατ' ϊτβς
  έφ' 4παξ χ«1 είς ίκαοτον τβύτ«ν
  βοΑθημ» «βροθεραπΐΐοις διά την
  Οερινην πΐρίοδον, *~β τβ ποοονο
  ρίζεται έχάστοτι δι' «τφΐς
  τβθ υπουργόν τής Χνγ*οιη*νΙαις
  ρετβ ννύμην τοδ βυμβονλίβυ Προ
  οηιιιχοΟ Τ Τ.Τ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Έκτίθΐχαι ιίς ε>ανιράν
  «λιιοδοτικην βηιχονρασίαν
  ή προμήθΐια φαρμάκ«·νδι4
  ή τοθ Πανανείου
  ι"«_____
  ΔημοτικοΟ Νοσομιίου Ήρα
  'κέ,ιίου.
  Ι Ή Δημοεΐρασία ένΐργη-
  . βήσιται έν τω Δημοτΐνω
  Καταστήματι " Ήρακλ,είου
  ' καί ΐνώκιο» τοθ 'ΑΙιλθά·
  τού τή» 9ην ΑΟγούστου
  1937 ήαβρα* Δευτέραν καί
  ώραν 11-12 β. μ.
  Αντίγραφον καταλόγου
  των άναγκαιούντ»#ν φαρμά
  κων ευρίσκεται κατατΐθει
  μένον «Ιτ τό αρμόδιον τμ|
  μα τού ύπουργΐίου 'Υγιιι-
  ντ)ς είς τόν Ποόιδβον Φαρ-
  μακιυτικοθ Συλ,λόγου Ά-
  θηνΑν καί «Ις τό Τμήιια
  τής γοαμματιίας τοθ Δή.
  μου Ήρακλκίου.
  Έν Ήοακλείω τη 17 Ίου
  λ(ου 1937.
  Ό Πρόιδρος τοθ 'Αδιλ-
  ε>άτου.
  Δή μάριος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  —Ή προσ;ασ(α τβν έπαγ-
  ν*λματων.
  Είς τ· «<ι' αριθ. 256 φύλλον τής εφημερίδος της Κυβΐρνήβεβις έ- δημβσκάβη άν«γκ. νομος δι* τοδ οποίον προστ«τϊύβνται έ «β- παγγίλμχτκ τινά χαΐ ταοποποι· όν ντα ι αί διάταξις έρν*τικβν τιν«ν νόμβιν Διά τβ» 15ίου νό¬ μου δύνανται ωρισμέναι χ«τη· γορίαι έπ»ννελμ«των νά θΕ*>ρ6ν
  ται κϊκορεσμένο!! <(ς ώρισμέναί ή άιτ*σας τάς πιριφερβΐας τίίς *· πιχρχτε(βις καΐ ν' άπαγορβύΕτ»! π ϊδρνσις έν' ωρισμένον χρόνον ν· «ιν κβτβστπμάτΜν. 'βπΐσης άπ«- νορΐύετΝΐ ή χρησιμοποίησις κατ' οίκον ώς ϋκηρετ&ν πρ«σώπων μΑ αομπληροίράντβαν τό Η «τος τής ηλτκίοις τνν. —Ή «καγγΐλμκτιχΐι έκπ«ί- δκναις Ό χ. υιτουρνβς της Παιδβ(«€ συνιιργ4ο2π πρβχθές ιιβτά τού χ. υιτουρνβθ τής 'Εθνικής ΟΙκβνβ- μί»ς επί ζητημάτων τής έπ«νν<λ ματΐΜης έκπ«ιδ«ΰσ(Μς Ή συνΐρ· ν«θί« αυτή «φεώρα βΐδιχως τόν θνντβνισμ^ν τ6ν μέτρ*ιν διρ τ&ν οηβίΐίν ή έπκγγΐλματιχη έχπ«{ δευσις θά αποκτήση μβγβλυτίρβν σημασίαν χά Ι βιάδοοιν. —Ή συγκέντρωσις βιτηρ&ν καί ΐΐδδν ν·μϋ$. Καθ* & άνεκοινώβη Δφυπουργείου παρά τ πβυργψ η διβύβυνσις τιχής Τραπέζης «Ις βχδ λί μίσ»» τοδ χ- Πρωβυ της Άγρβ απάντησιν ς ρζης ς βχιτιχοδ σχολιίου μ*ς· ΓννρΙζε ται δτι έοόθηβκν οδηνίκι β(( τόΐν ταδθα οηοκ)μ« τής Τρβιπέζης δια την συγκέντρωσιν σιτηρ&ν χαΐ «Ι δών νομης διά τα ζβ« μέα&) τ&ν ΈνύσεΝν £»ν)αμβν ΠεζΔν χβ! ΉρκχλεΙου καβώς χ«1 διά την έν χκιρφ διάθεσιν ·1ς τα μελη τβν £νν)αμ&ν των συγκΒντρνθησομέ ννν Ακ' βύτών κροΐόντΜν. Διά πρβ{βΜς τοδ χ. Π&ρΐφΐρΐικ χοδ 'Εφόρο» Προσκόπνν ΉραχλκΙ ου διαιρίσβη άς προσωρινάς Τβπι κό{ "Εφορος τής Ιδρυβμένης Τβ πι«ής Προοκβκΐχης 'Εφορβίοις Κρη τσάς Μεραμβέλλου ό κ. Γεώργιος Κοζύρης προΐστάμβνβς τβδ Γρ« φΐίβυ Τ Τ.Τ. Κρητσάς. —Μεταθέσιις, θ( γραμματΐΐς ΠρΜτβδικβν Γ. Μβτούλβς Νΐβπόλεως χκ! Γ. Μπι τα&χη Χ«νί«ν μιτετϊθαααν διά δικτάγματος β μέν ηρώτος είς Με οολόγγιβν ό δέ δΐύτερος είς Πΰρ γον Ηλείκς. ΙΑ11ΑΑΑ1Α 11111111 (1111111 ΙΙΙΙΙΙΙΙιιιι II— ΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙιΙ— -III ΐυΐΙΙΙΙΙΑΙΙΙΙΙ Ι11ΙΙ1Ι1111111111111111] ΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙ ΠΟΤΑ.ΣΕΣ μαρκασ «ΦΙΣΧΛ' & «ΗΛΙΟΥ-ΣΤΑΦΥΛΙ' Έφετΐινής παραγωγης β«θμών ήγγυημένων $2]8$ο]ο Πωλεϊ τό Κατάστημα ΑΝΔΡ. & νΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Προσέξατε καλά οτήν πότασσα πβΰ θά μεταχειρισθήτε μή σάς παρασύρη ή φθήνεια νά ββίλβτε παληά ή άλλων βαθμών κα) νά χάσετε τή Σταφίδα βας.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοοφβΤα έναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  ΠρωΙα Κυριακής
  18 Ιουλίου 1937
  τ^^^1™
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΧΟΕΣ ΝΙΥΤΙΚΗ
  ΣΫΜΦαϋΙΑ ίΜΟΙΒΐΊΟΤΗΤΟΣ
  ΤΗΣ 1ΓΓΑ11Σ ΚΑΙ ΓΕΡΜ&ΝΙΑΣ
  Ι ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΑΕΙΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ
  ΚΑΙ 10 ΚΙΟΕΣΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΙΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ιουλίου (τού άντ»
  ποκριτού μας).—Σήμερον ύπογράφεταϊ
  χατά τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου ή
  νέα ναυτική συμφωνία μεταξύ τής Άν·
  γλίας καί Γερμανίας. Ή συμφωνία α¬
  ποβλέπει ·ίς τό ζήτημ» *ών έξοπλι-
  σμών χαί την αμοιβαίαν εξυπηρέτησιν
  «ών να-υτικών σ«μφερό*των αμφοτέρων
  των χωρών.
  Λέγεται ό?ι έν τή ιδία συμφωνία ή
  Γεριιανία άναλαμβάνει την υποχρέωσιν
  νά σεβασθή τα αυμφέροντα τής Αγγλί¬
  ας εί« την Μεσόγειον. Τοιουτοτρόπως
  αΐροντακ αί άνηαυχίαι τής Αγγλίας Ο-
  α όν άφορα τας φήμας περί Γερμανικής
  εγκαταστάσεως είς πό Ίσπανικόν Μ--
  ροκον.
  ΟΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥίΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ
  ΤΟΥ βΗιΥΟΣΙΟΤ ΧΡΕΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ιουλίου (τού άννα
  ποκειτοΰ μας).— Ανεκοινώθη άρμοδί
  ως ότι αυνεχίζονται αί βυνεννοήσεις δια
  την παγίαν ρύθμισιν τού Δημοσίου
  χρέους, έπερχομένης πλήρους συνεννο
  ήσεως μέ τούς 'Άγγλους κομΐστάς τί·
  τλων Έλληνικών δανείων. Σχετικώς μά
  λιστα {βεβαιωθή ότι έντός των ημε¬
  ρών αναχωρεί πρός τόν σκοπόν τούτον
  είς Λονδίνον είδική άντιπροσωπεία τού
  υπουργείον των θίχονομικών χαί τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος.
  ΓΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙΟϋΧΥΟΝΝΟΜΟΣ
  ΙΕΡΙ ΤΟΗ ΠΑΛΑΙΟΝ Π0ΑΕΜ1ΖΤΒΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού άντ»·
  ποκριτού μας).— Εδημοσιεύθη σήμε*
  ρον άναγκαατιχός νόμος διά τού όποί-
  ου τροποποιεΐται ό ύφιστάμενος νόμος
  περί τής προβτασίας των παλαιών πο·
  λεμιστών όσον αφορα αρκετάς έκ των
  διαταξεω* αυτού.
  ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΤΗΣ ΤΥΝΙΔΟΣ
  ΚΑΙ Η ΓΑΑΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τοθ αντ»
  ποκριτού μας).—-Δια τας εκδηλωθείσας
  προχθές έν Τύνιβι σοβαράς ταραχάς
  μεταξύ έργατών άφ' ενός χαί όπαδών
  τού κόμματος τού Ντοριώ, άφ' ετέρου
  *6έ όμάοων ίθανενών εναντίον Γάλ·
  λων στρατιωτών ήσχολήθη σήμερον καί
  καθ* υπαρχούσας πληροφορίας ϊκ Πα¬
  ρισίων, τό Γαλλικόν υπουργικόν συμβού
  λιον. Ελήφθησαν βέ βύντονα μέτρα
  πρός αποσόβησιν τής επαναλήψεως των
  αίματηρών τούτων ταραχήν.
  Τό Αγγλικόν σχέδιον καί ή Γαλλία.
  Οί έρυσροΐΰποχωροΰνείςΜπρουνέτε.
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου.— «ολίμου μετά δυσχολίας
  Νεώτεραι «ληροθορίαι Ικ,ΘΛ εγίνετο Ββκτή ΰ«ό τ·ν
  Παρισίνν ■ άναφιρουν δτι σοσιαλιστών. Ό κ. Μνλουμ
  -...... ' κατα τα αύτά τηλεγραφή
  ματα., έλ-(ζ«α δτι ή Κυβέρ
  νησίς τής Βαλένθιας Θ4 ά
  ■οκρούσ]] τΛς Αγγλικαί
  -ροτάσεις, καί αί έλ«1δες
  αθται φαΐνονται" δικαιολο
  γημέναι λόγω τής ηιέσεως
  τή* 6«οίαν, ώς λέγει ή έ
  •ημερίς, οσκβϊ ή Μόσχα έ
  «Ι τής Κυβερνήσεως τής
  Βαλένθιας..
  ΤηλεγραφοΟ» έκ Σεβίλ-
  λης δτι «Ις ανακοινωθέν
  τβν άρχθν τβν έθνικοφρό
  τό Γαλλικόν Υπουργικόν
  Συμβούλιον ά«εθ*σισι νά
  1 αναδεχθή τό Αγγλικόν σ§«
  διον ΰ«5 επιφύλαξιν καΐ
  συγκεκριμένως ΰ«ό τούς
  εξής δύο δρους: σ) ν' άνα
  /||ος καί
  κατ& τό
  μεγαλειτέρον μέρος οί έ
  θελονταΐ «ρίν ή Αναγνωρι¬
  σθή Τ0 δικαίωμα τοθ έμ
  «ολέμου είς τόν Φράν¬
  κο. Ό κ. Μ«λούμ δέν ά
  «έκρυψεν άπό τούς έν τ^
  άς είς τό όκοΐον όμολογβϊ-
  τοι ή ήττα τ£>ν Ιρυθρών είς
  την «αρτ* την Μαδρίτην το
  «οθεσΐαν. Τό βελτίον α»α-
  •έρει έ«1 λέζβι:
  «ΟΙ έθνικισταΐ, βάλλουν
  διά τοθ «υροβολι
  ώ
  3» ΠΡΟ ΙΗΗ
  ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΙΙΣ
  ΑΕΝ 81 ΦΟΙΣΟΥΝ ΕΙΣ ΡΗΞΙΝ
  ΕΞ ΑΙΤ1ΑΣ ΤΟΥ ΙΣΠΙΝΙΚΟΥ
  ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΙ ΤΗΣ ΚΙΝΙΣ
  ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΥΡΟΠΗ
  κου κατά τβν θέσεών μας
  είς τόν τομέα τής Μβρου
  νέχΐ καί χά στρατιύματα
  δυσ«όλ»ς συγκρατοθν τάς
  θεσεις τ«ν>. Τό Ιδιον άνα
  κοιννθέν άναφίρει, δτι ι)
  συνιχής «ίεσις των έβνι
  κ&ν στρατβυμάτων έξηνάγ
  «ασε τούς έβυθρούς ν* έγ ΑΘΗΝΑΙ 17 «Ιουλίου (τού άντ*
  καταλ·ίψ9υν τίς θέσεις «οκριτού μας>.— Νυκτεριντ. τηλεγρα.
  ΚυβεΡ;ήσ« συναδέλφους νων μεϊαδΐδ.,αι αθτούηον «αταΜίγ5υν τ^ς »·σ«ις "«^"«^'^^βΐνου άναφέρουν δτΓμ.
  τού, δτι ή αναγνωρίση τοθ τό δελτίον τού μΐτώ.ου τής των είς τό Αλμ««ρασίν τοθ »^'* " Λ^χ«ών πολ?τικών καί οη·
  στρατηγοθ Φράνκο ώς έμ κυβ«Ρ>ήσ8«ς τής Βαλ.,θί,! μ.τώ.αο τής Αραγώνος. ^ονΛ^ϊΧ^κύ'Ιων ύπάρχ.ι ή έλ-
  Ο ΜΙΑΧΑΝ ΑΠΟΣΤΕΑΑΕΙ
  ΣΤΡΑΤΟΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ
  ΑΰΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τοθ άντακοιοιτοθ
  μα<) —Τηλεγραφήμκτ* έκ Παρισίων άνγέλ λσυν ότι ο άρχ<ατρ«τηγ*( τβν κυβερνήτι κ6ν Μιβχκν ήν«νκίαΒιι νά βηοσκασο δυνά μιΐ( ίχ τβδ μετώκου της Μαδρίτης τας ο κοΐας άπέατΐιλεν έσκΐυεμένως κρέ·; χϊ,ν λ δαν Β«λενθ(ας—Μαδρίτης πρός τόν οχ·(«ν κροελαύνετ έ ατρατ·( τϋν ΙθνικοφράνΝν Α «ιρχέμινος έ« ν·ϊ·». Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΥ ΤΡΑΥΜαΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΣ Κατόπιν συντόνων ένβργειΔν τής Άσΐυ^ο μ(ας άνΒκαλύφθη καί πσρβκίμφθη ιΐς την ΕΙ οαγγελικήν αρχήν 6 οραστης τοθ προχθεσινοθ τραυματισμοθ τοθ ΑγροφύλακοΓ Ία). Άλα τζα. Ούτος είνε ιΐς ίίγατιχόο 4Ίντοότης εκ τεθ ουνοικισμοθ Μεζσρίων ονόματι Πσνχε λης Τσιμτιηνύς. ΠροσαχθβΙς ενώπιον τοθ τραυ ματιοθίντος άνεγνωρίσβη ανευ οισταγμοθ. "Εν τούτοις ό συλληφθείς ϋ,ι Φμολόγηρεν ■( Ή έκθεσις διά τόν τρόπον τής φυχαγωγίας τού έργάτου, Έν αχίαιι μέ ιήν χκθιέρνυιν ΐτ]ς ε/ιχαγογΕας τοθ Ιογάιου ΐπ! τ«]ς οποίας χαί χβΐσινή τΐ)λεγρα ΐ λί 9 ΐ ) μ ή ιτε?ί 11,; 6 λί/ος Ι'θεας θ δπο τι Ο ΓενικοΟ Δ χ τβθ τοθ 'Υ^υηουρνείβιι ΈρΥοοΙκ θ 6λθ Ιί χ. Παύλαν*] θά δπο6λτ)θτ] είς 4 "Βατΐας χ. Φα>·«·. Έ
  τα περ[ομ·χτ» τοθ
  δ( Ά
  Ιντίς
  α
  φ^ ρμ ψ
  γιχοθ αυνιδρ(ιυ τε Ο Άμ6«6ϊγου,
  ΐ
  τίς
  μ
  έ
  ς ργς
  λβύθϊ;σ»ν ιΰ·«{ χά Ι τα ιιέτρκ
  δκβΐ» πρίπει νά ΧτφΒιΟ' δ(« ιή«
  ψχ
  τύν, λομδίνοαί
  'Ε^ή ών
  ' ηά^τατε
  δψιι την ίδίαιτί;ων
  ου
  Έν %% Ι«8ί»ί ,
  ή ψ-ΐχαγβγία τοΰ"Ελλτ)νβ; Ιργάτο»
  ττρίπε'. ν' άνβτι^ίυη ϊντιχι!ιι»νον
  άνατι
  κυρ!«ς είς την
  νά «
  χαί υ Ε ηροανάθκαι 8>ω< τβν ί ■χι Ιηίβης ΠρΙπει νά τονωθοθν ιχ μέρους τού χράτους. Αί ρ θι:κι %%ζ 'Βργατιχτϋ Έατΐαις νά Ιχχα}>.α* χαί είς
  θά
  μοσιογραφικών κύκλων ύπάρχει η
  πίς ότι παρ' όλας τάς ύνιστ«.μένας δια
  φοράς μεταξύ των μεγάλην δυνβμεων
  επί τού Ίαπανικού ζητήματος έν τού¬
  τοις ή ρήξις θ' αποφευχθή τελικώ*.
  Τάς ιδίας ελπίδας τρέφουν καί πο>λοΙ
  έκ των ΙΙΙηλωματικών εκπροσωπών των
  άλλων Κρατών.
  -,Τ«-»-·.. Ιχδρβμβν. χαθής »αΙ Οί αίσιοδοξούντες ώς πρός την Χκβα
  κ«λλιτεχνιχ*ν αιιγχιντράαΐβν, ου σιν των Εύρωπα'ίκών ζητηματων βϊηοί·
  " .Λ*. θε«ρι*βν ηαοχ3τάσι*ν ζουν τας ελπίδας των εις το ο« τα Ευ ·
  «θλ^τιχβν ηαιίιβν. ΈκΙοια ρωπαϊκα κρατη βεν θα θελησουν να έμ.
  * ιρυκ πλακοθν είς πόλεμον καθ' ήν στιγμήν
  χ»1 χίντπβ»·
  τΐν έργκ
  χ»1 χίντπβ» άνβφ^χΐ); τΐν έργκ παοθ ς μ η μ
  τβν χατάτ* ίιβλιίμμ^α τ*ς έ> είς την "Απω Ανατολήν οιαοραματί.
  γαβίας τ«ν. ζονται τόσον σοβαρά γεγονότα, τα ο·
  Εββ' 8αίν άφοιφ τα ε)1«ον·μι ποία κατ' ανάγκην έηιδρούν εις όλόκλη
  χά μΐαχ διά τ6ν 6πο'ω< Θ1 έπε ρον τόν κόσμον. τυγχάνοντο χά ά^ω^ρο), 5πβ9εΐχνΰ β έ γχ «ται βηως έ «τίς ττ]ς χο«τικτ]ς ζ^ ί ή δ ] |]^ ή μ τβν έργίδβτικβν ο?γ«νώαι»ν. Ή ϊνβτίρ» Ικθεβΐΐ θ* έξΐτααθ| είς θέ δ ουγχροΐΐ]θΐ)3·μέ ύψ ό λ ; λ<5ψ:ν ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜλ ΤΟΥ Η&ΕΚΤΡΙΚΙΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΥΑΕ1ΙΣ ΕΠ1ΓΩΤΡΩΡ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ Ι ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΕΣΥΝΕΧΙΣΒΗΣΑΝ ΚΑΙ ΧΟΕΣ ΣΚΛΗΡΟΤΑΤΑΙΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ιουλίου (τού άντα· 31 ^ δβν έξ «««νοπο.ήθ, κο,νή μηχ τδν 5ποιίρνβν, 01«ν προμηθείας «Ο δικ .-βνιχββ 0ίχ<«ΐ9μ!ε.ί 0^ 25ϊϊ}ΐ!ί "* χ.Ι χ νά γΐν, τού δι ΙιΙροΜ. ΑΙ ΠΡΟΎΠΟΘΕΙΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΘΓΡΑΦ'ΚΘΥ Ι ι«τβμ. ΧΑΡΤΟΥ πδ τί}ζ δ . Θιλαυο . . τ«|ς Έλλί|κι αϊειαι είαχγβγτ); χκθ' ϋιτε>βριν
  'ΪΊΐιγρά-- χοιν^ άηίφχοΐς έκιοώτραν %λΙ 4ερβθαλί.μ»ν αύ
  δηό τβν 'ϊαβυργβν Οίχβνομικβν^οχινήων είς τςυς χιχτημένους ε!
  χκΐ Έθν. ΟίϊονομΙας διά ττ]ς ο σαγαγινέν διχαΐομκ τβ
  ποίας δρίζεχαι ίπ 6 διιμοβΐβγριχ' των §ξ "Ηνβμί ») Πολπιίν,
  XV.
  φΐχβς χάντικ δ χλ. 179* οίΐνος 8 ά ποαβν !β:ν κρός
  ή άξία δΐιχαν<9ν(α6ΐ] πρέ χ^ς 1 20;);. ΐνοϋαρίβϋ 1937 ίέεν να ίχτε'ω ν[ζετ«ι,Ιντος μηνός άηό τ^ς ιχ δόαίως τίξς ϋεΐας ιία3ΐνβγ<5ς 01(0 τ«]ς Έηιτρβητ]; λβίιχβν χλ*)ριγχ. Η ΧΘΕΣΙϋΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ! ΤΗΣ ΣΒΦΥΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΙΠΗΣ Χ'ές την είς ουνεϊίΐΐαιν αυν«]λθιν μ. Η ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜλΤΟΓΡΙΦαΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Β»Σ· ίΕΡΙΠΙΡΙΑΣ,*^^^» ^« ^Μ'ό ! τη τίς της ή Σ<«·(»λιχτ) Έπιτρο Κ.νηι.*·."* Ή^Λείβιι. Ώς ήμΜ ίάρ Ή Έλληνική [βγράφ«β< βηεφίοισε νβ —β »„„, - .- η ο.««!ς. ΑΕ ·ΐβ» τβν οποίων τ4 πρι^ν θα διατεθή «^'« έξ δλβχλήί.·» δηέρ τ<)ς άΐροκ.ρΐ, *Ρίσιν άς θά δοθ6οι τ4 ακίγ,ευμχ τ<)ς 29 ' είς Αί β ί χ&ς έ β«αι>«0 <β< δϋν^μι Ι»»Γμ·ζ·>μίνου χ«4 την
  ί ΕτίΕΤρβπτΙς β-βύτιρβν.
  ΑΠΕΣΤΡΑΤΕΥΘΗ
  κ. |. ΖΤΑΥΡΙΑΝΟΖ
  Η ΕΞΥΠΑΝΖΙΣ
  ΤΗΣ Π8ΑΕΟΣ ΧΑΝίΟΝ
  τις δτι έ«ιχε^*)οεις χεχτημΐναι "««ν «υρωηβ,·
  ιίυίΐγωγιχδν 8ι««[»ί,ιι χ«τ4 την «τορείων αι
  ταιειΐιχν
  φημερίβων καί πρα·
  μαχαι βυνεχίζονται είσέ·
  1934—1936 χ«1 μή "*6 εις τθ μέτωπον τής Μαδρίτης
  ήίϊοαι τ·0τ·, Ηι ϊύ βκληρίϊΐαται.
  νινται νά τάχβαιν είααγωγΐ«Ο Ας συγκρούσεις, διακοπείσαι την
  διχαιώμβτος χα^β τή» άναχατανο ν«*χ* έπανελήφθησαν άπό τής πρωΐας
  «ήν πΧ^ν 1^ δπάγβνται είς τ4ς τής.σήμερον (χθές) συνεχιζόμεναι εκσέ-
  ιιιβιπτώοεΐς χ^ί ΐϊτρανράφβυ 3 "· ϋερι των αποτελεσμάτων των μ»·
  τ«ς δ
  V
  αριθ* 46393(37 δκουργι Χω" *έν άναφίρεται τίποτε τό ουγκικρι
  χτ]ς
  Ο ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΟΖ
  Δ Α Σ Μ Ο Σ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΝ
  ι μένον, φαίνε^αι δέ ότι ούσιαατικώς
  ! θέσις των άντιπάλων δέν μετεβλήθη.
  Κκθ'έ^μβϋχν κοινήν άναχ«Ε
  υργ
  Έθνιχτ}ς Ο2«ονομ(ας
  2
  Η ΟΑΟΜΕΑΕίΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  »..--—-,«-κ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΑΠΕΑ€Χ8Η
  ΚΑΙ'ΑΡΧΗΝΤΟίΙΓΓΑΙΚΟΝΣΧΕΑΙΟΝ
  ' ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ιουλίου (τού ίντα·
  ^ποκριτού μαΐς).— Νυκτερινα τηλεγρχ
  (φηματα έκ Λονδίνου βεβαιούν ότι ή
  'χθές συνελθούσα Έπιτροπή μή έηεμ-
  , βάσεως απεδέχθη ομοφώνως τό Αγ
  Υλό σχέβιον.
  αίβϋ ^Λθ^ϊΟ έμιΐΐαινματαν χοιιι
  τ*)ς 7 Μ ίιυ 1932
  μίχρι χαί ττ]ς 31
  Δεκεμβριού έ Ι.
  προ
  ν
  ών ΤρβΠίζτικίΟ χλ^ριγχ.
  Η ΒΑΑΕΙΙΘΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
  ΑΝΤΙΒΕΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ιίδή-ίς έ< Χ*ν£βν δ 5 θι»μοκρ»οία Ολΐ|ρ·φβρβύμιθα ίχι χβΡήιβντκ!ηοοργίς Γινιχός Διοιχητ^ς Κρτ] τεθ 'Ανβτίρευ Δ.βιχηηΟ Χ«ροφυ Χ1!« *· -*<τΐ55 2φαχι«νάχ»ΐί μι Κρή-ης 4νε·έ«η3α> ·ίς τόν ?ΙΧ*^· τ4ν »δ?.ο*όμΐνβν
  9ΐχΐ{(ήν Χ»ρ6φυλαϊτ]ς Χ»ν(»ν *
  χ Πχπαϋιΐβυλβν τοθ συνταιμίχίίρ ςβγβν χ,
  'ί χ. Ι. Σταυριανοϋ άκοιτρατευ .
  Θ4ντος. ε«·1νων τα οικΤ,* θε ουντελίοουν
  ιίς την Ιξιιγίανοιν %ς πόλιω;.
  τ*
  Ρ-θμοΙ 24ης ώ
  οταΒμοΟ ώί 11%{'.'
  πρ*ϊ*;ς>, 26 8 ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού άντ»·
  η«ο
  ΤΑ Β ΒΕΝΙΖ1ΛΒΙΑ
  ΑΙ
  ■ι
  »ς 28.9ί1' Διά «%κριτού μας)—Έν Παρισίων τηλεγρα
  γ«ι διι Θλ' ηαρβ φούν ότι πράγματι ή κυβέρνησις Β»·
  οτίοιμΦς. » |λενθί«ς κρίνει απαράδεκτον τό Άγγλι
  -------—«.......■.......■ (ΐ.,^ ι*ον ?Χέβνιον- °,υτω έηαληθευει πλή-
  ΠΡΟΠΟΑΗΣΕΙΙ ΠΡΟΊ'ΙΙΐηΤίΙΙΙ ?ως η ·*βησις ότι η Μόσχα τηρούαα
  ΐΐΓϋΐΐϋΙ,ΙϋΕΙΙ ΙΙΙ-ϋ Ι β|ΙΗ1Μ¥_ εΙηοι^-Λ-.ρί^οΐίβοΐ,ν βχά-αεν θα ίπγιοεάα»!

  τό
  ΔιΛ την 8ηί
  Αύγούστου τρ.
  ή τέλεσις τΑν
  Ε3ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Ο(«ονομ(ας πσρακαλεΤ
  Ι ναχοινωθβ ϊΐς τοΰς
  ,'δΤΙ δία *ΛιΎΠν ι
  χθές
  κασαν τιροπώληοιν'
  η η ς φΐηι χς δομ*: η
  ' Ββνιζβλκΐωνάγώ ών ι(ς Χ3 Βιαΐον δελτίον τβν τιμίνχαΐ χ(νή1"^οΐοντων οέον απαραιτήτως
  1σ. ΟΙάγΛνες (δοι ιϊ ινβς σιβς^ί 4χο£βςΉ?αχλεΙβϋ. Έ.|ν* τ1θβτσΛ * Βρος 6*
  νΐσ
  θά ιιροσλόβουν καί ίφΐτος ο£ι φ άναγρίφετάι Βτι χαχά την Ικατα τόν χρόνον ςς
  πανελλήνιον χσρακτ(]ρα ου λήξνοαν ϋδομίδ* «βρειηρήΒη ι σβω« θα έπιτρέπεται
  νιζητήθη νά λάβωσι χώραν κοιά τις χΐνηοΐς εΐπ.1 τβν πΡςϊ4ν.ΥωΥή»·
  ένταθθα πλήν ομως διβ νΕω τ»ν μ^ς, Ιδ'« ΙκΙ τ«ν β:αφυλβν
  τέρας αποφάσεως τοθ Σ^νδέ την δποιην ήρξατο ώς γννΐτόν
  ομού των Ελληνικήν Γυμνα Ιξαγωγή Τα εξ»χθί»τβ την έί
  στιηών «αί 'Λθλητικών Σωμα μάία τβύιην πρβΓίντα Ιχουαιν ώ:
  τβΐ θά ΐ ( Χά *ξ Σλ 64000
  λοΓ γι,μνΐστικα
  Ξ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  νβε.ηΛΐι ε» ε— ->>—
  ΤΙΙΙΙΙΠΠ γΙ> Γβ
  · τΚΙΙΙΙ 1.1*% Ι Πέ4
  β ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΒΕΡΜΟΚΡΑΣΙΔ
  τεΐων θά γΐνωσιν είς Χ-ίιβ ,ξ·(: ΣΙβ,υλ«1 64.000"χ,λγ... β" ψιςΚ β!ά τήί^ρ^βποιηοιν τόΛ)
  Ινθα όηάρχουν οί κατάλλη ηβ.«ι ,«.ΐ 35 000. Ιλ.ια 10.. "ώδικα,ς πβρΙ Βΐκηνόρΐν■ βί?4
  'κ·»]τισναληφθί4 |»τος της
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ιουλίου (τού 4ντα·
  ποκριτού μας)— Σήμερον εσημειώ¬
  θη «^ άλ»»« ^αΐ Πειραια νέα βη·
  ^* Θ?Ρ»Μ,>*Ρ*βίας «Ρθ
  χαί
  θη είς
  αστεια