94547

Αριθμός τεύχους

4618

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

20/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ. ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ!
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ιΐησία λίραι 3
  έξάμηνοξ 8
  Άμερικι,ς
  έτησία δολ, 15
  Ιξαμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 3
  Τ
  20
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΑ
  ΟΙΟΙ ΜΙΝΟΤΑΤΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΤ («ΟΝ
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΔΔΟν 4618
  «ΠΙίΙβΙ ΗΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ &ΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜλ
  ΟΑΟΟΟΙΗΤΙΚαΝ ΕΡΓΟΝ
  Τβ κρβνρ"Φμ* τβν Ικτι*
  λκσθηαβμένων β5ιχβν1ργ»ν.
  κατηοτίαθα πλήρΜς χαί ύκε
  βλήβη βκό καιρβδ είς την
  κυβέρνησιν κρσς έγκρισιν
  Καί δέν «εριαρίζετΐΜ εί; τβ
  έργα τα βκβΐα ββ έ«τ>λι
  αθοθν έντ·ς τβΒ τρέχαντβς
  Ιτους. Τβ Συμβούλιον Εθεσε
  τίς βααεις κβί κατήρτισε τό
  «ρβγραμμ· τβν β5βν κου
  8ε. έκτελεσββδν είς μ(«ν ·λ*
  κλήρον δεκαετίαν, ώ α τε «β
  βλβκληρωΒζ καί είς την χώ
  ραν μβς τό βδικβν δίκτυον
  ■χαί ν· ειι·κτ4βΗμιν μβνι-
  μ·ν, ταχτικη* κ«ί ακρβακβ
  «τβν συγκβινΗνίαν. Καί έ-
  κραζεν &ρι·τα. Διά» τβ δέ
  καιτές βύτβ χρβγραμμα έ< ναρμβν(ζ*.ται κβί κρβς τβ δι χαΐτές έπΐοης κυβερνητικόν πρβγρχμμα τής έκτελέαεως μεγβλων καραγωγικβν |ρ γων καί κρβς την ανάγκην τβν κρανματων. Ιΐιστκύΐται δέ ίτι δι* τής έναρμβγϋς τβδ πρβγράμματος κύ'βθ 8 β τι 85 ταςΊς καί ρυβμβς είς τβς όδβικβιητικβς έργναίας καί Βα χατβρθωθ$ ν' βκβκερβτω θοδν βλαι «Ι βυγκβινυνιακαΐ βρτηρίαι χκρίς διβΗβτ,βς. Π< ατΐύεται δαλαδη Ιτι είς τό έξϋς τβύλαχιστβν β' βιιοφευ χββδντβ σφαλματα κκί «Ι βν»Ηβλ(βι τβδ καρκλθβντβ;. Είναι δέ γνωβτβν «βία τα κτική έκικρβτησι τα τιλιυ τβϊβ. ίτη ■!( τό κκφαλαΐβν ■ύτ· "Ηρχ'ζεν 4 καταοκΐυή μιάς έδβθ. ΈγΙνβντβ τβ σχέ οιν, βΙ μκλέται, έχβρηγβϋν τβ ·1 χρβτβι κιβτε.σι>( χβι
  πρχ>ζιν η έργ«οίβ. Κ«τι
  οκΐυίζβντβ ολίγα χιλιβμκ
  τρβ κ·ιί βΙ εργασίαι διεκβ
  πτβντβ, διβ ν' βρχίββυν εί;
  βλλβ τμήμ», βκβ βκβυ έξ«
  ίηλβ&τβ κομματικη πίεσς ή
  •κβ» ύπϋρχβν ουμνέρβντα
  τβδ χβμμβτο;. Κβν' βύτόν
  τόν τρβιτβν ήρχισαν πλήθβς
  ϊρννν. Έγινεν έναρξις δια
  νβιξενς βλων σχιδβν τβν β
  δβν τβθ Κράτβυς είς βλας
  τας περιφερείας. Κατέσχεν*
  οΡηβαν ηβντβδ ολίγα χιλιβ
  μΐτρκ κβί καμμίβ σχεδβν β
  δοςδέν 4πϊπερβτοίθη!. Κατ'
  αύτβν δ< τβν τρβπβν ε»ώ δικτέθησαν βφθβνβ σχετικώς χρήματκ δι' ϊδβποιητικ* ίρ γβ δδν Μβτεβ'η έν τβύτβις δυνατόν νβ £κβχτήαι>μκν
  ιί( καμμίαν σχεδβν περιφέ
  ριιβν τβδ Κρατβυς βλβκλιι
  ρωμένβν συγκβινωνιακόν
  δίκτυον. Έδβ κάτω Ίδιβιτέ
  ρνς είς την Κρήτην υπέστη
  μιν κερισοβτερβν τας συν ε
  ι»(βς τίς Βλιβΐςάς ·ύτϋ$ τα
  κτι»ΐΐ{· Ήρχισαν να κατα-
  σκιυβζωνται ηαντβδ δρβμβι
  καί έκρβχείρηβαν κατ' βρ
  χά, βόκΕΤβ ίλβι Τβ τελευ
  ταΐα βμνς έτα, αί πιστβίσεις
  έχβρηγβ&ντβ άνωμαλως καί
  έη περιτρβπής χβτι διβ τβν
  Ινα δρ*μέν καί κ·τκ διβ τβν
  ίλλβν. Κβί Ιτσι κατήντησε
  κατβ τί«ν τελΐυταίβν ηενται
  τίαν να μην διανβιχΒΘ κβ
  ν»'( σχεδόν δρομ*;, πλήν
  τίς Βιάννον, πεύ διηνβίχβη
  τελευταίως χάρις είς τό έκδη
  λωίεν ίδιαίτκρβν ενδιαφέρον
  Τβδ Γεν. Διβιχιιτβδ χ. Σφβ
  χιανβνη «αί τβδ Νβμβρχβ»
  κ. Ανδρ. Ναρκέλλβυ.
  Είς τβ εξής δμνς ·Ι πιοτώ
  σεις θα χβρηγβδντβι χανβνι
  χβς καί ή κατνσχευη τβν β
  δβν ββ γίνιται βνσει πρβδιβ
  γΐγραμμένου σχεδίβυ.
  Κατ' αύτβν ίέ τβν τρβπβν
  θβ δ(ΐμι·υρη8ί) χβί ή βιβαι
  βτης βτι θ' βκβχτάΐωμκν χβί
  ημείς «υγκβινωνίβν είς βλβ
  τβ ίιαμΐρΐβρβτβ χαί Ββ έκ
  τιυ::Βι) ίι δΓαύτβκινήϊβυ έκ
  χβηωνίβ μκταξύ τβν διααβ
  ρ*>ν ίηβρχιβν τής νήσου.
  Πάσαν 61 συμ·οίαν Ββ έχη
  6ιλ τβν τείκβν μβ( καί 6ιβ
  την χβΑΐκέααε/ »«|
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
  πλβύτβυ τής Ερητικής γ!|(
  ί| έΧοκλήοναις τού συγκοιν»
  νιβκσδ £>κτύβυ, είναι εδκ·
  λβν νά (ννοήΐη κββείς. '£-
  βν μ«λ«στ«, οι«ς ύηκβχΐι ή
  κεπ·(θηαΐ( κ«1 β «ως {χει ίο
  85 ρητή ύκοσχισις, έκτελΐ-
  αθοθν βκ πβρνλλήλου χ*·
  τβ κλλα π«ρκγ»γΐΗ», ·πο
  {ηρκνηχ*, «ρδιυτικβ κβί έ
  ξ^γιχντιχβ {ργβ κβί ένισχυ
  «5 κ«ί αυγχρσνιοθς ή γεωο
  ν(β μ«ς, τί τε 84 Ικίλβα συν
  τβμως ή πλήρη; ·ν«5(ΐμ ουρ
  γ(β κ*1 Β« ίΐτιτβυθζι η ο·-
  μκτ*μ·ρφΜ3ΐς τής
  ύιτβΐθρου. Ε«1 ή
  ργ τής νήσου θα ση
  μειώοα <κπληκτικην ηρβγμα Τικβ αύξησιν. Τβ ·&ικ« κβί τ« «κοβτρβν γιβτικβ χβι άρδιυτικα ίργ* ϊΐτοτΐλσΰν την βκχρκΐτητον πρεΰαόθεοιν τής έπιτυχΐβς τής γεΜργικής μ«ς πολιτι«ής καί τής έ{ββφκλ(ο·ν; τής ·1 χ·ν·μική{ μβς βύΐ«ρΐ£ε(«ς. Εαί 4 β·χλήρΜβίς τ«ν Ιβτω χβί «ντ·ς τ·δ σχΐτικβδ μ« κροδ δτββΐήμβτος τ6ν δΐκα Ιτδν, β' βκοτελέοα εθνικόν κβτορθωμβ κβί Βα αημνιάαη τόν αταβμόν μιόις νί*ς περΐο δ·υ μιγβλ·υργ(«ς διβ την φυ λήν... «α ΚοντΛ στή ΘΉσσιττ, σή» άγ<σλια τοθ ογοοθ σ:οι χ»ίου, -αλτίβοντας υέ χά κθ αιτ-ϊ, νοιώθβι κανβΐς την Αν θίοπΐνη Λόναμ', 'τό η»οθηα<» πού ύψώθη<β «υο'αηγο "ν" εδά ααΐ7β ώ ειού? κι' σθίοες Μέ μιΛ β ΐοχοθλα γοργιτάζβι "•τι, μβ ά τΧωαίνο τ6 ττοτνΙ σ" έ /α νυττβοινΑ ά·»μ*.»'σαο ι Δ γ* άστέοι.Ύ—διααάνπα ιι' Ίικπ νοΡολοΟν πάνω ο'.' Λτζάλι τοθ ού3ανοΟ, ά^τιφεννΐζοον <σί καθρεκ ίζοντοι σι' άκό μαντα νερ·4, μιοοεΐς νβ νο* ώσπς την ώαορφ 1 καί την αί αοΊα τής φυσιως. Κ<ΐί μονά γα σέ ΐΒΐοιες σπγαίς μκο ρβΐς νά νο ώσης τή ψσχή σου πληυυυρισμένη άπό άγάπη, <αΙτην καρβια σου νβ^^τΐ β πό αίσθήααΐα άννΑ, ύψησ, ^νκα κι' ώρσΐοτ. Μόνο δταν β?βθ?!ς στή μίση τοθ γιαλοθ αί (δ{|ς άτΐό μακρυα νά ιοβ μοφβγγουν καί νβ σιγοοβί ουν τα φώτα τής ά ιοφτωΧής πόλεως ένώ τό ΐλαφρό κθαα Η ΘΑΛΑΣΣΑ Ή λατρεΐα τής θαλάσσης βΐναΐ αΐα νεα θρησχβΤα πού στό ΉοάκλΒΐο δέν §όει άκόμα πολλούς όταοοΟΓ. Είναι γνω στή ά.*ωστβ ή άττίχθεια ττού τρίφουν οί Ή.)ακλειι^τες πρόΓ τό όγρό στοιγϊΤσ. Ί)έτε την τοθ "Ηρακλείου. Μάταΐσ τή χοΐθϊύει όλημερίς κσΙ όλη νυχτ'ς τό ν-Ομα καί Αλλοτε ήν παρακαλΐΐ («Ετευτικά, πσ ραπονιάρικσ, κι' άλλοτε τή ζή δ μέ δγριο βονγη'ό πόνου καί οπαρανμοθ ή θάλσσσα νο «ρίς γ ό τή. Έπιμενε< μέ πεΐσμα άκαιτανόητο νβ στρέφβται πρός τή στε(ητ>,
  άβιάκοπα γυρισμένες «'< πλάτες στή θάΐσςσ-ι. Τό Τδο ν ι* ό Ηρακλειω ής θέν έννοοθσε μέ κανένα τρόπο νσ γ< ωρισθβ μβ τή θάλσσσσ, νά την αγαπήση νά γίνη βίΚος , νά γευββ τή χσρά καί τή γοηιε'α κσΙ τίς τίσες άπολσύ σε ς πού παρέχει ο' την πλησιάσουν. Γιατ'ι Μυσ ή ριο Ή θόλσσσα άπέναντι τοθ Ήρα*λιΐώτου εΤχε τή θέσι ττΐς γυναίκας άπέναντι τοθ α·1 βρα. ΕΤχε μ<"νο κ,ακίες καί έ λαττώματα κοΐ πικρ[ες. Καμ μΐά *ρβτή1 Ό κως- οί δνβρες μέ τό «φυλετικό τους πατριω τισμί>ιιού μεταφριίζίται στόν
  πιό μβγάλο Ιγωϊσμό, στή
  πιό Αδικαιολόγηΐη ματσιοβο
  βέν βρίσχουν στή γυνσΤ
  κσ, τταρΛ ίειλΐσ, πονηριά καΙ
  , σάν νά μην εΤν
  οί Τβιοι ιόπιύθυνοι γι' αθτο
  κοΙ λησμονοθν ιή γυναικεΤα
  στοργήι την άΦοσΙωσ', τή μη
  τρότητσ, τή τρυφερότητα το
  οίσθημάτων, τό Ιοιο κσΙ οί Ή
  ρακλΐ ώτες ε την άκατανόη
  τον 6οροψοβα της Ρέν βρ
  σκουν γιά τή θάλσσσα παοθ
  έλαττώματα καΙ κακίϊς. Γιά
  κο>υμβηικό άιύχημα
  φταίει ή θάλσσσσ, κι' δχι ό
  κολυμβητής. Γιά κόθε ναυά
  γιο φτοίει τό » ύμα χι'
  τιμονιέρης. Έτσι φορτώνουν
  στή θαλοσσα βτως καί στή γυ
  >αΤκα δλα τα *ακά πό ό άπο
  τελοθν έν τούτοις άποκλεΐστ
  κβ ιύεύνβΓ (βικές τους.
  Άλλ' είναι καιρίς ν* άκο
  βοθβ διχαιοφύν η είς τή θάλασ
  σβ βνοκ 'ρέπει ν' άνοδοθ]
  καΙ ιίς την
  σηχώνη τή βιρχοθλα σου ψη
  λά, νοιώθβις μιβ ψυχΐκή άνά
  τασπ, σέ κόσαους άνώτβρουο
  <σΙ σέ σφΐΐρβς ίψηνέ·: κι* οί σθάνισαι πόσο σνώφ >λο εΤ
  νσΐ νά κατατρΙΒΒσιι μέ έφή
  μ«(;α μικο^ ζη'ήαατα, μέ
  κοίγμιτα πού είναι βηαιουρ
  νήατΐτα κα<ι©ν καί ταΐϊϊΐνών τπθών Ή θσλασσχ κΤναι δ ττως καί ή γυναΐκαί. ΣοΟ δ(δβι Ιλες τίς χαρές μ 4 θέλει—χ«1 δκαιωματικσ—νά Ιχη. την ά νάκη σου. θίλβι νά τή γνω οΐσης. Ν* την άγαπή^ς ϊΐλι κρινά, νά γ[νης φΐλος της πι στος. θέλει νβϋης τή δύνσμη νά μπ||ς σϊά μυσπκά τη»·, νά τή δαμάσης τελβιοτικά. Τότβ γΐ νβτσι σ<Χάβϊ σου. ΚαΙ σοθ τα Β15βι δ.σ, τέ(;ψ?ις καί 6 νε(ητ χαί χαρές άμίτρητβς. Άλλ' εΓπαμ·; θέλει *' ή ΘΑ λησσχ άγςχπη. Πολλήν άγσ πή. Μ. Προσοχή είς την σταφιδοποίησιν ΤΑ ΣΠΟΡΕΛΛΙΑΙΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ Χρησιμοττοιεΐτβ έλαιόλαδον. Τό ήφαίστειον τής "Απω Άνατολής ΔΙΑΤΙ Η ΙίΟϋΝΙπ ΤΠΟΒΟΗΘΕΙ ΤΗΝ Χ2ΡΙΠΙΚΗΗ ΔΡΑΣΙΝ ΕΝ ΚΙΝΛ [Παοίχομεν κατωτέρω ένδια·έ ρον Αρθρον ΓΑλλου Βημοσιολό γου διά τα έν ΚΕνα συμβαΐνοντα καί την τακτικήν τής ΊατιωνΕατ]- Ή α[μ·4«ΐ)?ά ού/,χρουοις, ή ό ϊΐα έξϊ?ρ4γΐ| πρός διιαμΐς τοΡ Πι«ΐνοι·, μεταξυ τβν χινεζιχβν χ*1 τβν ίικανιχβν οΐρχτευμίτων, ΐι ιΐς την ήιιιρηοίοιν Ζιά- %ί ίτικαΐρίτϊίτος τ) Πρό η τήζ Β>ρε!ου Κίνκς.
  Δι* μίαν αχομτ, φβράν, ιί άρ·
  Ι τ·0 ί»π»νικοΟ οιρατοθ, &
  )
  **){ ήιΐίρου. διιχνδβνται πΐριο
  οίτΐνβν άϊιάλλακτοι ακα τιυς δ
  πιυθύνβκς χύχλους τοθ Τ4«ιο.
  Είς την έκιθκΑ^αιν
  Ι»ας άνώτιρος Ίίπων
  κίς, δ Χχτα έξένρααιν ώ;
  ή^ οκΐψιν: «Ρ ψΐτε Ινα
  μμ εί( την βρχ^ν «Ο μ»ν
  τζοοριανοα Ιπειοοδίοιι. Άν ίέν ή
  το ϊ:γον %ς θιΐας Προνοίας
  «οΓος λθΓττον ιτρ ΐ*άλιοεν την Ι
  )ιν; Μ;ριχοΙ φββαθνται δτι 6
  ΙξαηαλυθεΙς κίλειιος δ«ό την πΕε
  τ»0 στραχοθ, ήμηορι! νά χα-
  ταοτρίψς τί/ν χώρ«ν. Άλλα κρο
  οίξατε π#ς ή χωρ» μας εξήλθε νι·
  κηφίρος χαί κβς διελύθησαν τα
  νέφ~ τί); 1ϋοηιοΐ'α(>.
  τϊ το Ικπλτ)«τιχ2ν λοιπίν,
  5π' ούτίς τίς αυνθήχΒΓ, ίί οί
  9(ρατ[αΐ:χ·1 άπβδονιμ^ζΐυν την
  6-ο?ΐ:ΐν διπλωματικήν μέθοδον.
  Πίντε επαρχίαι: Τέ ΧοηίΓ, τδ
  Σχχάρ, τέ Σϊ^τ-^γ*, τέ ΣιυιΓ-
  γουάν «αί τό Σίνο', με πλΐ)θϋ·
  αμδν 83 ί(«Τ6μμυρ(«ν χατοΐχων,
  άποτιλοθν μίρ·ς α&ττ]ς ττ}ς άπε-
  ράντου χώρ2(. Άπδ τοθ 1931, ϊη-
  λ?ή άδ τ^ς έπβχτ]; τής χατ·
  χτ}ς τί]ς ΜαντζουρΕ»;, εγένετο φα
  νιρδν ίτι τδ ΐό*ιο ϊέν θά έοτα·
  μιτοθαι είς αυτήν την τκώ'.ιιν έ
  ιχιΐρτίθΐν, άλλά ΘΛ εξηκολουθεί
  ήν βραίεΐχν χαί ««άθικτον
  π»εώ8τ;ο!ν τού πρδς τα μιγαλο
  πρειιΐς Γιαγχ—Τοί.
  ΤΙ θέλιι ή Ί«π»ν[« είς φ
  ρΚίνκ1; Κιτ4 πρώτον τ*ν 6άμ
  βαχα χαί τέν & θ λχλ. Τδ 35 χ«1
  90 τοίς έ «τί ν ττ]ς ίθνι*ής καρά
  τοθ βάμβ»χο( χαί τοθ έρΕ
  ρέχοντϋΐ είς την Κίναν άπ·
  τας Ιπαρχΐβς της.
  Ή δφαντουργίκ, ώς γνωατβν,
  είναι ή μεγαλε"έρα βιβμηχανί»
  τ]ς Ίίκωνίβς, ή δποΐα άναγχά
  ζετκΐ νά αναζητ) αυτάς τάς Ολας
  είς την Μεγάλην Β?ιττανικήν' Α&
  τονρατορΐαν τ) είς την Αμερικήν.
  Τδ Μΐίβντοϊυχουέ ΪΙν ΙπαρνιΤ διά
  τίς ανάγκας της Τδ Τόκιο Ιχει
  χατπλάδΐι ί)ϊη τδ Γεχδλ ιίς την
  Μογγολία-, Βποιι Ιλπίζει δτι θΐ
  ρ^ον. Ή κρβώθηαΐς λοικδν
  πιές ιήν Β. Κίναν κνΙ
  είς τδ Ϊι6τερον σημείον τοθ προ
  γΐαμμκτος, ϊηλβίή, την χατάλη
  ψιν μ άς χώρας Βκου ή βιομηχκ
  ν(α τού βίμβαχες ιδρίοχεται έν
  πλήρει ίνβπτίξει. "Οοον διά τεν
  άνθρβχοΊ Ιχει διτολιγιοθί} 8*ι τδ
  δκέ&0«ος τ<{ς ΚΕνας κεριίχει 348 δΐοιχβτομμύρια ιόννβν, τα ΕΙ 54·(· τβθ έχυληχτιχοθ βδτβθ Αε.θμοΟ ·&·ΙβΜνιβα ιίς ιά( κ· ριοχας τοθ Βιρρβ. Ή Κυβέρνησις το5 ΝχνχΙν £έν Ιχει άϊιχον δτβν ίηλώνη δκ' κύ:άς τας ουνθηΊιας Β ιι ή απώλειαι τη~ς ΒοριΕου Κίνας θά συνεκλονιζε Βλβν το έθνιχδν ςΐχονομιχέν οίχβ&ίμημα. Τδ Τίκιο εγνώριζε λοΐκδν πολυ χαλα Β(( ή χινεζιχή κυβέρνησις ϊέν θά κ«ιη«ΐ(· οδδδλης τ^ς εθ*ι κήζ χυριαρχίαί της επί ίνδς 1$ί φιυς τδΌαν ζωτιχβθ διά την 5μρ ίίν "της. Ή ίχκοχιχή' διτίλνιιχτΕα χατέρυγεν είς Ε/α μέοιν τδ δκοΐβν Ιχει δοχιμχοθϊ ιίς την "Απω'Ανα τολην, την δηιιιβκργίαν τβν λεγο μίνων «<ύιονίμων> χινήιιων, Τοι
  ουτβτρίπως την 25ην Ν·εμβρ(·υ
  1935 έγνώοθη τ) υκαρξις |νδς «4ύ
  τβνόμου Συμβουλίου τοθ άνατολι
  χοθ Χογχιέί». Βιευθϋνομίνου δηδ
  τϊΟ οτρατηγοθ Γίν—ΐνο—Κενγχ,
  δ δποίβς είναι δημι«ύ>γημκ τοθ
  έκιτελεΕου τ^ς ίαπβνικ<)ς ατρατιδς τβθ Κουαντβδγχ Π οφανής δέ σχβπίς τβν Ίχπώναν οτρβτιωΐΐ κβν «πέβη ή επέκτασις τής δυνά μεας τοθ Συμββυλΐβα χά Ι είς τας άλλας επαρχίας, Κατα τδ* κκρελ θόνΐιος διάφοραι έιοιδοΐ χωριστι- χβν χινήιεβν ί)βχοχν την διβαιν τιον τδοον ιίς τ! Σιυ Γγ·ϋάν Βσον χαΐ είς τδ Σχχάρ. Ήπηνες αξκο μχτιχβΐ χαί σΐρατιβται ϊλ»6εν με ρος είς Βλας τάς οιιγκρβύσεις μτ ταξυ &διβν τβν δτκΒβν τβν χαΐρι σΐιχβ. χιν^9ε»ν χαί τβν χινεζιχβν στρατευμάτβν. ΠκντοΟ ίέ τα αιρα τεύματα τοθ ΝχνχΙν ήΐϋνήθηοαν νά θριαμβιΰβουν χαί τδ Τίκιο δεν έ κέμεινε. Σιγχρδνως τδ ΝχνχΙν ήίνή νά συζητήαφ Ινα οχέίιον χινεζ«ϊ απ«νι»<]ς οικονομικάς αυη^ΛθΙ τδ δπεΐον δέν ίιέφερε χαί τίαβν ϊ πδ μίαν ΧΒΤοχή/ τ<)ς Β. ΚΕνας, ΟΙ άρχηγοΐ λοιτιδν τού ίαπωνι χοθ ήτειρωτιχοθ οιρατβθ θά επι ζητήβουν είς τέ έξ^ς νά επιτύχουν τή» απί^βαιν ο&τήν δι* 1*δς έχβια ομοθ. Αί φρουραί τοθ ΠιχΕνου χαί τοϋ Τέ<—ΤαΙν, αί δικΐχι ηυξήθη σιν οημαντιχβς χαί τοθ καρά την αυνθή'χτμ τβν Μϋίξερς, θχ δράαουν ώς κβαγμχττχοΐ χυί'ϊ? χβι είς την Βορειον Κίναν. Κατά την διάρκειαν ϊε «βν γυμνασ(«ν.τά &Ια ίχαμχν ίυτιχβς τοθ Πε^Ενου, Ιλαβε χώκαν ή οοβχρά οδγκρου σις τη~ς 9ης ΊίυλΙου. Ένας Κινέ ζος ουνταγμκτάρχης αντετάχθη είς ήν κατάληψιν τ^ς πίλεος Δοθ— Κθ—Τοΐάο· Ή μάχη διήρχΐοιν επί δύο ή μέρας. Οί νεχροΐ χαί οί τραυμκτΐ αι ήτ»ν πολκίριθμοι χά Ι ίπΙ τα ϊύο μέρη- ή Κ ίνα Ιξ^λθαν απδ αύ την την δοχιμασίαν μάλλον νιχη «δρος. Ό χαιρες κατά τδν δποΐον ή χατάλτ,ψΐς τβν χΐνεζιχβνέδαφβν ΙθιωρεΤτο ώς Ι*»ς άΐτλβθς «κε·ί πατο(» παρ^λθε πλέον. Οί Ίάϋβνις ατρατιβτιχοΐ Ιχα ναν μίαν δοκιμήν, "Οίαν ϊεν άκέ τυχόν,,χατέφυγβν είς Ιναν φιλ κέν διακανονισμόν τοθ έκΐπε Β(ου τβθ Φεντγχτίϊ, κΒιέτι ή 6 κέθιοις ·1χι «ιριΐλνΐι ι,ς χιΐεα Μβς εδόθη ή βό<αιρ(α να τονίσωμεν καΙ ~οό ημερών τόν κίνδυνον τόν οποίον &:α τοέχει ή ποιότης τη« σταΦΐ 5ος μις έ< τής χοησιμοποιήσβ ως σκοοελα'ων πο6ς Αποξή οανσΐν της. Τό ζή'ημβ δαως ε^Εΐ εξαιρετικήν σπουΑαιότητα διά τόν τόπον μας. Δι9 σύιΆ «αί βέν κοίνομβν ασ<ο«ον ν* (κανέλθωμεν κ α! πάλιν επ" αύτοθ καί νά συνεχΐσωαεν τό Εργον τής οιαφωι'σεως των τυχόν άβαΛν σταψι&οπαρα γωνδν μας. Είναι γνωσι6ν δα ή πατάσ σα χαί τό ελοιον Αποτβλοθν κόοια συσταΐικά διά την Λποξήοσσ.ν ττ)ς σΐσφίδος. Έ ι^ή δμος εφέτος παρβτηρή θη ίΚλβιψις έλαιολάδου καΙ βξαιρετ,κτ> &νατ(μησ'ς τού· έ
  γένετο σκίψ ς ν4 χρησιμοποιή
  0θν σττορέλ.οηι ιίς την σταφι
  5οπο!ησ>ν, ποο στοιχζουν κσ
  τα πολύ ολιγώτερον. ΚοιΙ ϊγ
  ναν τβ σχετικα πειροματα.
  Τα άποτελίσματα δμως τ<δν πειραμάτων αυτών υπήρξαν τραγικώς( άποθαρρυντικά, τε λ,βίως άποχαρ5ιωτικά. Ή στα φΐς Ιγινε μαόοη, γλοιώοη- ά παισΐα την δψ ν καί άνβδιδβ όμήν έξαιρβακως δυαάρε στον. Κατεστράφη δηλαδή τε λεΐως καΐ κατέστη έξ όλοχλή ρου αχρησ;ος καί Ανατάλλη λος πρός βρώσιν αρα κσί πρός εμπορίαν. Κατ' αυτόν τόν τρόπον &ιβ πιστώθη δή τα σπορέλαια— τα (τΐιοήποτε σπορίλση—εί νσι όΧωσδιόλου ά«ατ<5λληα βισ την σταφιθοποΐησιν, καΙ θά πρέπει ν' άποφβύγωντπ. Ο' ποραγωγοΕ μας λοιπόν ό φείλουν νά προσέξουν (διαιτέ ? είς τό ζήτημα σύτό. Διά την παρασκευήν τής σταφίδος των θΐ πρέϊβι νά χρησιμοποι οθν, δπως καΐ ε(ς τό παρβλ θόν, έλαιόλαβον καί μάλισΐα ής <αλυτ*ρσς εί δυνατόν ποι οτητος διά νά έξασφατλίσουν την καλήν ποότητα τοθ π»»οί όντος των. Εύιυχος έλσιόλα &α ύιάρχουν είς τόν τόπον μας. 'Λλλά καί αν δέν η χον βέν θα ήτο δύσκολον νά προμηθευθοθ« β( συνβταιοι σμοϊ χα( αί ένώσε>« τον στα
  δοτιαρττγωγΦν. Ώ; πρός δ!
  την τιαήν δέν πρέπει να γΐνε
  ται ο Οτε λόγος *&«. Διότι βΤ
  ναι μέν άκριβώτβρο τό έλαιό
  λαβον, άλλά ίξτίσφβλΐζει πλή
  ρως την παρτ(σ<βυήν καλόν ποιοτήταν σταφδων. Έ^ώ τα Ευθηνοτερα σπορέλαια <ατα στεέ>ουν τβλβ'ως τό ποοΤόν.
  Χοϊΐάζβται λοιπόν έξαιρετκή
  προσοχή {{ς τό σημείον αθΓΟ.
  Ή σταφίς αποτελεί τό κυ
  οιώτερον προτόν τοθ τόπου
  επί τοθ όποίου στηοίζονται
  δλαι οί έλπί&ις μας βιά την
  οικονομικήν μας άνάρροσιν.
  ΚαΙ βΰτυχος ή έκλεκτή κοιό
  της τδν σ:αφυλ5ν εφέτος Βη
  μ'ουργεΐ την πρτ·τόθεσιν
  τής παροτσχβυής καΙ έ<λβκτής ποιότητος σταφ'.&ος. ΚαΙ πρέ πει νά βπιτύχ-αεν την ποιό τητα αυτήν. Είναι γνωστόν άΚλωστβ δτι ή προτίμησις τον σιατφ.&ων ματς είς τάς ξί νας άγοράς όφϊΐλεται βίς την ποιο^ιχήν των ύπεροχήν Εναν τι ΐον όμοΕΐδίιν προϊόντων δλων τον άλλων χωρ&ν. ΚαΙ β|ν έπιτρέπεται νά ,κατσστρί φ»'4εν την φήμην τοθ κροΐόν τος καί νά καταστραφί| κα( ό τόπος οΙχονομικΑς άπό τό κακώς βννοοόμενον πνβθμα τ<1ς βποχής, διά τΓΐς χρησιμο ποιήσβωι: σπορελαΐων διά την σταφιΒοπο'ησιν. Τό ζήτημα τοθτο βπανα λαμβάνομεν είναι έξαιρβτι κως σοβαρόν! ΚαΙ θά πρέπει ν' άναλάβουν σταυροφορΐαν όλόκληαον τόσον ό Φυτοπα- θολογικός σταθμός βσον καΙ ή Γεωργική πϊριφέοβια διά τον γεωπόνων της καθ··; καί οί γεωργικοΐ όργανισμοΐ πρ4ς διαφώτισιν τον σταφιβοπαρα· γωγον οστε ν' άποφ'υχθβ κατασιροφή τοθ πολυτίμου προΐάντος μας έξ άγνοΐας Ι) έξ έιιτιοΧαιότητος των παρα γωγον. ΗΖΗΤΕΙΑ- Ό Νομάρΐης Λ?σηθ!ου κ. Φλωρίδης συνειίζβι εισέτι την περιοδβΐαν τού είς την επαρχίαν Σητείας τής οποίας θά επισκεφθή βλας τάς κοινό τητας καί θα μελατήστ] δλας τάς ανάγκας. Ό κ. Φλωρΐ δης έικαιν,όζϊΐ χατ' αότβν τόν τρόπον μίαν θαυμοσΐαν τσχτκήν άμέσου επικοινωνί άς μβ τόν λαιόν καί έπιτο πίου μελέτης τον ζητημάτων τού. Θΐ προκύψη β' έκ τής τακτικάς αυτής ασφαλώς ση μαντικ*>ν καλόν. Διότι θά βι
  ατυπωθοθν πλείστα δσα ζητή
  ματα καί θά λάβη γνώσιν
  ή Κυβέρνησις δλων τον άναγ
  κον τή; μεγαλυτέρας καΙ
  πλουσιωιέρας επαρχίας τοθ
  άνατολικοθ βιαμερΐσματος τής
  Κρήτης. 'Υηάρχει λοιπόν έλ
  πΐς νά ί<ανοποηθοΟν έξ όλο κλήρου καί τα δίκαια τής Ση τεΐας. ιν χεντριχβν α»χβν. Όπβς αναφέρει Ινα χ-λιγρχ , ]μχ έχ Πιχίναιι, «ιέ έπειαίϊι αν αυτο απέδειξεν Βιι αί χινεζι χαί οτρατιωτιχαί χαί π·λιτιχαΙ οτρχοιΐ τίς Β. Κίνας Ιλαββν, έναν τι τ·ν Ίχτιώ^ιον, μίαν νέαν ένερ γι§τιχήν οτάοιν». Αΰτό δμως δέν βΐ|μα(νει ίτι ο Ιαηανιχβς στρατβς έγχατέλε ψι τέ οχέδιέν τού να χβνϊ «Ιποιχί α(» τας χέντι επαρχίας ττ]ς Βε οι(εκ ΚΙνβς. ΡΙΝΒ ΑΑΒΙΝ, ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ· Διβ την εξυγΐανσΐν τής ηόλεως τον ΧατνΙων, ό Γεν. Διοι«ητής κ. Σφακιανάκης μβ τεκάλεσεν έξ Άγκυρας τόν βι σσημον ύγιεινολόγον χ. Ράΐτ. Δέν θά ήτο λο;πόν άσκοπον νά παρακληθβ ό κ. Ράί( νά έπισχβφθ{) μηβ τα ΧανΙα κα( τήν,πόλιν μας. ΚαΙ έΒο ίχο μέν ζητήματα ύγεΐας, αν καΙ, διά νά είμεθα βΐκαιοι, χάρις είς τάς φροντίδας τοθ κ. Δή ιάρχου καί ή όγεΐα βττως κα( ή καθαριότης τής πόλεως 6- ι σημαντικά βελτιωθθ τελευ ταίως. ΚαΙ θά βελτιωθή άκό μη περισσότβοο/ τώρα όκότβ Θ3 εφαρμοσθή τό νέον σχέδι όν καί θά άνοιχθοθν χαί θά διευρυνθοθν νίαι Ο5ο( χοί θ' αρχίση έκτελούμΒνον τό δΐ- χτυον τον ύπονόμων. *** ΓΑΓΑΛΜΑ ΤΗ! ΕλΕΥβΕΡΙΑΙ· Κατα πληροφορίας έκ Χϊ νΐων οί εργασίαι βιά την το ποθέτησιν τοθ άγάλματος τής Έλβυθβρΐας είς 'ΔκρωτΙΙρι Α ποπβρατοθνται έντός τον ήμε ρον. Πιστβόβται βέ δτι έντός μηνός θά είναι τα πάντα 8 τοιμα βιά νά γίνουν τα άπο καλυπτήρια. Ήτο χαιρός τιλΙ ονΙ Άλλά τα άποκαλυντήρια τοθ άγάλματος της Έλευθε ρΐας θά πρέπει νά γίνουν μ έ εξαιρετικήν έπισημότητα, μέ μεγαλοπρέπειαν καί λαμπρό τητα. θΐ πρέπει άκόμη νά λάβουν την μορφήν και τόν χαρακτθρα ΠαγκρητΙΌυ έορτα σμοθ. Καί πρός τόν σκοπόν αυτόν είναι άνάγκη νά γίνη ή άιαραίτητος κροετοιμασΐα ·■· τώρα.
  ΑΝΟΡΘΟΖΙΙ
  ΘΕΒΜΠΤΗ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον Τα
  • Μυστήρισ των Παρισίων» μέ την
  Μαντελίν ΌζοραΙ καΐ Άνρυ Ρό
  λάν. Την Πεμπτην τό άθάνατο με
  ναλοΰργημα τοθ Τολστόΐ «^ονάτα
  Κοώυτοεο» μέ την ΛΙλ Ντάγκοβερ
  καΐ τόν Άλπρεχτ Σενχάλς.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  ή Βίαβολοουγγαρίζα φραντζίσκα
  Γκαάλ στήν θαυμασία όπερέττα
  •Τό Μάρς των ΟΟσσαρων»,
  θβοινος «ΑΛΚΛΖΑΡ»,—Σήμεραν
  τό Ρωσβικό άριστοΰργημα «Μι¬
  χαήλ Στρογτώφ,
  ♦**
  Ρ
  ΠΟΥΛΑΚΑΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1 Ο μ» μ.
  ΤΑ
  ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  Μέ πρΜτ«ν*>νιστάς τούς
  ασοους τής γαλλικής χινη
  μβτογρβφΐοις:
  ΜΑΝΤΒλΕΝ ΟΖΒΡΑΙ
  ΑΝΡΥ ΡΟΛ*Ν
  ΛΟΥΣΙΕΝ ΜΠΛΡΟΥ
  ΚΩΝΓΤΛ.Ν ΡΒΜΥ
  ΜΑΡΣΕΛ ΖΕΝΙΛ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τέ) άθάναιτο μιγκλούργπ
  μα τοθ ΤΟΛΪΤΟ Ι:
  20
  ΪΡΟΙΠΕΡ
  Νέ
  Λ1Λ ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ
  κ«1 τβν
  ΑΛΠΡΕΧΤ ΣΕΝΧΙΑΣ
  ΜβνοτκΑ: Μπετόβεν—Ταβΐ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣϋΣ
  Αριθ. ηρτοτ. 59
  Τ* Δ μοικον Τίμιον Πΐνίρ
  μ·υ Μυλοποτάμου ίιαχη^όττΐι ίτι,
  έχιΕθιται ιΐς μιιατικήν δι'ίναφραγ!
  σιιον προσφο»4ν μειοδοτικήν ίη
  μοχραο'αν μετά έ;(οι> 4πτα*σι
  ως χοιτά την 6κό τοθ Μ»)χανιΐ<οΓ ΓινργΕο» Τοΐγλΐ) οι;*ταχί)<ΐο*ν μι λίιην, τ) Ικ^,λιοις «Ο Ιργοκ -τ^ι, χαταοΜκ^ΐ κρ«.6λ1|τος χαί Ν « ρείου άνελχΰαιης χαΐ · Ιπισχικτ}; πλοιβρίων, μιτα πρεμη^είας χά! χβποθβνήαιως παγίοιι πεβιατροφι κοθ γιρ*··οΟ μίχρι χ»Ι 3 τόνντβν Τ6 βλον Ιβγον Ιϊιι κο'ϋτολογι ο6$ ΐίί Βρβχμΐς 600.000 καΙ Ιί αν νά χαταοχ*υαο6η ά^τ,ος τοθ ηι Ο9θ τεΰτοκ χβΐ συμφύνιβς τοίς Ι ■οΐς χοθ εγκεκριμένου πρ'-ϋκβλο γιομοθ, τιμολεγίου χαΐ ττ]ς συγ γραφ^ς τβν ό ιοχπάοιων. Ή μει •ΒβσΙα θέλει Ιε >ιη^ϊ ενώπιον
  χΐ)ς Δ<μινικτ]« Έηα(;ΐπ6μενοι έκ τ
  Ιγγρίφβν ττ]ς έγκε«ριμένΐ;ς οχ
  *%ς μελέτας πριοιρχίμενοι ^
  κιον τοθ Ε1»ι;ν»ο[«ουι Προίϊρ
  %1 Δ'μενιχτ)ς Έηιτρβητ)ς ναο'
  κία ψ, Ιν ιφ έν Πιραματι ΚΙ
  νο8ικΐ!Β*ψ Καταστήματι.
  Πίνο^μον 16—7—1937.
  Ό Πρό·!ρος τί)ς Διμε/ΐ*τ)ς Έ
  ΜΙΑΤΡΛΓΙΙ1
  ΟΑΣΙΛΙΣΣΛ
  164ο»
  Ή &οοχή έΊτεφτεν, ο[ 6ρό·
  μοι βΤγαν γίνη κοτάμια κα|
  οί €θ< ώ χιλιάβες Ί·»υβή9—Ι τσ'. τίς ακεκάλεσεν 6 Μιραμ· τώ—'βρΐζοντας καί βλαστη μώντας καί μβρικές ηαραπα- τώντας άπό τό κροσ1, Ιτσα Χαττατοθσαν μίσϊ στϊ νερ< <ι' ίττροχωροθσαν. Δέ" ΐφ<£ ναζατν ~ιΑ «ψ'ομ Ι» Ή Ιξαψ' των εζεσκέπασε τόν τιρανμα τκ5 στόχο της μανΐατ των: —"Αχ ή πόρνη·.. Δέν Θ3 πίοπ στά χέρια μας!.... —Θϊ τή γκρεμΐσωμε άπ τό καράθυρο. —Τί να. τό κάνωμε τό κορ μΐ τη-, τό «ε·άλι της βέΧο ακ.. Τα «εΦάλι της θά ναμ στ* Πατρΐσι. . Μιά κοχκινομάλλα ανσση «ώνοντας τή» ποοιά της, Ιβνο λβν ί«ο τελώρο ορεκάνι: —Γ·!ά μέ τοθτο δΔ θά της κ<5ψϋϊ τό λαρύγγι, της π.... Μιά άλλη Ιδειχνε μιά πε τσέτα δσ*οη κα( χαθαρή πού «Τχε μαζ( της γιά νά βάλρ τα 6-τβροί της βασιλΐσσης. Κα' άλλη «κάμη. άυλώνοντος τα οοζισσμίνα χέρια της μέ τα μαθρα νύχια: —"Αγ! την π..,, 6ΐσι θί την ζΐσχΐσωΐ... Κσΐ ηΐσω άϋό βλα<—θλ β οό Θ4σμα—4κολουθο0σεν ί Λ Φςτγέτ 6 άργηγός της έ θνοφυλσκηΓ, καβάλλα στό κάτοσπρο άΧονό τού. Άκο λθυθοΓσεν άνήιιτιορος τόν δ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΟΔεθΙΤΟ·· ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7 15 ΙτΤΚΡΙΣΕΙΣ χλο κα' τούς άνδρας τοθ ·Τχον φύνπ—-ή λογική πού ε4" μκοροθσε νά συγχρα τήστ) τό καθος... "Εως τό μβσημέρι ή αόλή τΛν ΒβρσαλλιΛν οέν είχεν ( βέαν τ; Ο κινδύνου πού Ι«λη Ο κως κάθε ήμ*ρα ό βΐιε νά σελλώσουν (ό άΚογό τού κ* έβγη<β κυνη νι «σ'ά τα δάση τοθ Μβντόν. Ή βατσΐλισσαί έπηγβ κι' σθτή, 4πό τδ πρωΐ, πϊζη στύ Τρια νόν. (ουνεχΐζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)ττ Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράου κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ *ιρωί Ρέθυμνον, Χανιά,Πει ραιά, -Ορον, ΤΗΝ6Ν, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΜΝΛΡΛΛ-Η ΤιιΜ*. β—41 Γύρωάττΰ τίς βρύσες τής συνβι- κΐας άνακαλΰπτετε τιάντοτε τό καυγδν. Τό περίεργον εΤνε δτι 4 κασνδς δέν Εχει καμμίαν σχέσιν μέ τό νερό, τοθ όποΐου διημφιοβι· τεΐίο άλλοτε καΐ διαμφισβητεΐται ουνήθως, ή σειρά τής διακαΐοχη,ς. —Σέ ζαίρω καΐ μέ ξαΐρεις φωνά ζει μΐα άπό τας κτμιστρΐσς γκο· ζοντενεκέδων. —ΕΙδες;... 'Εγώ μόνο σέ ξαΐρω; Σέ ίαΐρουν δλοι καυμίνη! ΚαΙ ό καυγίχς συνεχ'ζβται... νε· ράκι. Αξιοσημείωτον έν πάση πε¬ ριπτώσει είνε Οτι ώ τυχόν τρίτος ξβχωρΐζει ίδΛ την εΐλιχρΐνειαν. Μπορεΐ ή κοσμική κίνησις γύρω άπό την βρθοτ νά μην είνε διόλου άριστοκρατική. Είνε δύσκολον, ώ στόσο να την έπιθυμήσετε τοιαύ¬ την. Ή κοσμική κίνησις διατηρΐϊ έδώ τή« άκστάλυτον λσΤκήν της γρσφικότητσ. Διότι γραφικότης εΤν^ ή λαΐκή ψυχή (Οσον κακόφω νόν καΐ κακόηχον άν την φαντα οθώμεν) 8ταν άποκαλύπτει καΐ την τελευταίον πτυχήν των οίσθη μάτων της Δέν γνωρΐζουν τα οί σβήματα αΰτά σνμβιβσσμούς καΐ ύηοκριτικα τερτίπια. Τα λένε 6λα άΐέρτα. 'Εχουν θέλγητρον λοιπόν σύτΑ τα κσυγαδάκια τής βρύσης. Δημι •υργοΰν αυτομάτως συγκρΐσεις με ταξύ των κοινωνικον ανω καΙ κ4τω στρωμάτων. Είς τα πρωτα είνε ζήιη μα νά άνακαλύψετε ποτέ την εΐλικρΐ νεισν κοΐ 61 την παλληκαρίστικη. Ό,τι Εχει νά σοθ ~8 ό τάδε, δέν σςθ τό λέει. Πρό πάντων δέ δτσν αότό στρέφετσι εναντίον σου. Είτε τό ύπ·στηο!ζουν ςΐ αλλοι, είτε τό διαισθάνεται ό συνομιλητής σου. Τουναντίον θά σοθ τό δΐΓψεύση κα τηγορηματικως, εάν τυχόν τό.. δι· αισθανθή ού ό Ιδιοςΐ Άλλά γιατί 'Ενας Άγγλοσοξων ΘΑ τό εύρισκε αύτό ακατανόητον. Ένας "Ελλην δμως άνθρωπος τοθ κόσμ·υ Θα έ γίλα μέ τί,ν απορίαν τοθ 'Αγγλο σόξωνος. Είς τα άνω τής κοινωνι κης μσς ζω?)ς οί σχέσεις δέν πό δηγετοΰντσι άπό τα αΐσθήματα ώλ λα τα αΐοθήματα άπό τος σχέθΕΐς. Ή καταπλήσσουσα είλικρΐνεια των λαικων τάξεων Θεωρείται έδω βλα κεΐα. ΚοΙ <ά ξαΐρη κανεΐε τόν δλ λον καΐ άπό την καλή καΐ άιτό την ανάποδη, ϊέν Θά τό πί) ποτέ κα- τά πρόσωπον. Αύτύ άπαιτεϊ τό «ού στημα» των σχέσεων. Ό -Αλλος 'Ενοικιαζετοΐι οΐκία έκ τριών δω ματίων μετά κουζΐνας εύάερος καΐ εύήλιος, μετ' άφθόνου ΰδατος κοΐ ήλεκτροφωτιστος, όδός θεοτοκο ποολου παρα τφ Μπεντενάκι, Πλη ροφορίαι παρ' ΓμΓν. —Τό άγβλμβ τού γ»ρ{ζει & λη την ήιιέβα. Είχον ιραψ% κιΐ αλλβτΐ είς τα: ετι«ίδ!»τήντιλ««τα θίλΐ(ΐιν π:οω:ιζι ϊιΐ ττ]ς δια τού δ δήιηβχβς τή; «έλιω ^ς Αΰκβϊλίϊς: "Αντ ζ είς Πόρον άνώ γειον άπσρτιζόμενον άπό 4 δωμά τια καΐ κουζίνας, ηλεκτρικήν έγκα τάσταοιν καΐ πόσιμο νερόφρέατος. Πληροφορίαι παρα τοθ Ι. Κυττριω τοκΐ] είς Λιμένα. να πρβδίλλετΛΓ, ώ; πρός την μνή^ΐ]^ τβι>,
  κον ςρΐλμ ι»ο εΐχ· νρ^βήβη χά
  •Ιχε γυϊΐο·)^ Ζιά τα ί^μ?τιχα Ιρ
  γα καΰ ιΐχαν γίνη επί τής !τ
  μζαχΐος τοϋ. Είς ί*τίλεα:ν ττ]ς τε
  λειιταΐας θελήαεβς τοθ
  λεθς 5τ;μίρχβιι, & !τ]μ'
  ακιοαοιν ή^η ε!; χό χίντρον τ*]ς
  πδλε»ς Ε'α χιοιχΐι είς τέ
  «ραδΐλλεται το φΐλιι. Ή
  είνε έλε»θέ»οι είς βΕ«ϊή
  ηοτε ώραν ττ]ς ημέρας ·ίί τό νο
  νυν. ΙΐαΙ Ιισι μ χροΐ χαί μενάλο
  μηορεθν νά βλίκουν χαί ν' ίχοΐ
  βαν τον μβχαρΐιην δήμαρχον, Β
  ότι το φΐλμ τίν Ιχει &καθ«νατΓοι
  Ικφωνβθντα λίγηυς χαί έκιοκε
  πτίμενον ίιάφοροι Ιϊγα κ«» Ιγ
  ναν έκΐ τβν ήμερβν τού.
  ***
  —-Ή π«ρίλ·σις τβν πάλαι·»ν
  αυτοκίνητον.
  Είς τό πλαΐοΐον ττ]{ διεθνοθς
  έ«θίαΐ«ς τβν Π»ρισ'ω/, Βιβργκ
  νώθτ) πρό ήμερβν μΐα κερΕιργβς
  ααρέλαο;(: Οχ;ήλααχν 8λΐ χά .
  οχράβαλκ ηκυ Βιασώζονται είς
  τέ Πϊ(ίίαι είς τό κεφάλαιον
  ο.υ;&χιντΓ<βν. "Ολα τα μενά παλαιά ουκχΐνητοτ, αχέμη χαί τα πιο άρχέίο-α, παιήΧοοΐ γΐά νά ίίοοιιν μιά πα·αο(»τιχι ■Ι«£να τβν έξελίξεαν κοέ ίγνώ ρισιν Ι«3τε τ) διομη^νία σ&ίοχινήιον. Οί ίίηγοΐ ιων φο ροθοΐν τα ροθχα τής έκ·^ϋ; την Ή παρέλασις ϊ/ινε τ^ ι λ α ΐβν Β&τοχινητιοτικΑν της Γ^λλίος. Τα οχράβαλα οανε νεντρώδηιαν είς την πλατείαν Όμννο!α(, διίαχιοαν τή» λ· ρον τ&ν Ήλυσΐω^ Πιϋνν χαί χά τηυΡύ,βηαίν είς ιό δάσος ττ]ς Βουλώντις, ίΚΓυ πα^ειίθτ) γεθμα. Ένοιχιάζβτκι οίκία ήλεκτροψώ· τιστος άπαρτιζςμένη. έκ πέντε εύ- ρυχώρων δωμάτιον, κουζίνσς, αύ- λί]ς κτλ, Πληροφορίαι παρά τβ Κα Ζωη Τζανάκη, Σελίνου 6 παρά β Άγροτι»(). ζ τό Βον πάτωμα τής οίκίας κ, Μηνα Σπύρ. Άθανα σιάδου παρα τόν Λιμένα. □ ληοοφορΐαι 1ντό« τββ οΙκ(α«. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΛΦΙΔΟΠΛΡΑΓΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΛΦΕΡΟΜΕΝΟΝ Στό Κατάστημα ΙΩΆΝΝΟΥ ΒΕΡ· ΤΧΕΛΑΚΗ όδος 1866παρά τα χρεοπω λεϊα πωλεϊχαι χονδρικώς καί λιανικώς είς τι μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαοον τού χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας. Ή «ξαιρετική ποιότης τ«υ προσδίδει είς την αταφίδοι τό χρυσουν χρώμα χαί την χ«- θιστά άληθώς «εριζήτητη. 'ΛΛ ευχάριστος γεύαίς τού καί τό άρωμά τού άντικατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει- ρικήν. Άπαγορεύεται δια νόμου ή πώλησις σπο ρελαίου. (Έκ τοθ ΚαταστήματοΟ Η ΗΗΣ ΤΩΝ Ι Σ = ΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ Ρ- ΪΤΕΒΗΗΟΝ 45ον Ό Σ'λβι», τα τ) κοβυνή το9 λίφ3« τοθ πίοιι |<αν«ν κό^λοος Ιμκρ&ς ο «ά μίιιά μοιι χ»1 στ,* ούτιά μ3Μ αντΐ) χοθααν ααχρυνές φ«ιέ; αίν χχμ πίνΐς. "Οιοιν Ο(ΐν*)8«, Ιίίχ χό' Σ λ6ερ δ;Θ:ο μέ τδ ΒικανΕχΕ τ,βι κίτβ ά<ι4 Την μϊσχΐλη τβιι χά το Χίτπΐλλο τοιι οτ4 Υΐφ£λι. οτ& αιά πίδια τού ή":*ν ξι«λ»μί νβ τ4 η'βμΐ τοθ Τ4μ. Ό ί νβς ι Ο ε τδ ίίόί νά χαθ'ΐρΕθφ τα οΐμϊτ» άτι* χό μαχαΤρ! τού. "ϊβτερα Ιδνβλΐν ά ττ^ν τσίπτ) τού μιά ριξε οιινθη^ατιχί. Δι< 6αινα τί οημααΐα ιΙχα>> έ»εΙνα τί
  άλλά οχέ»θτ)·«α τώ
  ναρθβθ* χι' 5λ·ι χβί
  μ ν' άναχΐΑυφθΑ. Δ·4θ ά
  πό τιΰς τιΐοτι,υς, δ Τ'μ χαί δ "Α.
  λάν ιίχαν οκοτΜ4)^. ΜηοριΤ νά:χ4
  τανι ή αειρά μου. Σ4ρθΐ)ρ» πρός
  τα διιΐοιο ίσΐν ήικ«ρ«Οο> πβοσε
  ώ ιίς το ά^αιγμα τεθ £ά
  χά συν3τ)ίΐτΐΐκϊ οφ
  μεχαξύ τοθ πιιρατβθ χ>
  άνθΐώπω' τοιι ΙξεκολοθοΟ
  σχν. Κα^ώ: βρί^-χα Ιζ» Απβ^ τέ
  !£αβ(, ώίΐλα ατί πίίιβ χι' Ι
  τριξ* 8ο)3 ηβτέ αττε ζβή μ«α γΐα
  τί δ φίβος μοθ Ιβηζι νερά οΐ'
  τχοϊιοτ, δΐχως νά ηρβοέχα π«ΰ έ
  κήγαινχ, άρχεΐ κ«ο ΙφΐυΥα υ><* χρο* ά το κϋς δρλοφδνους Κι' 5 σον Ιτϊΐχα τίαο γινότανΐ μέγα λείτΐοος δ φίδος μιυ- Ή θέσις μοιι ή:αν τναγιχτ). "Ο («ν θ' ά ηουίϊαν* ή χανονιά Πϊύ θά έατ) μαΐνΐ τώ; πρέπιτ νά αιό χαράβι, τώ; θά μπβροθσ^ π?ηαιάσο) τίς 64ρχΐ5 ά^αμ οΐους χανοδργουί κδτοΰ;; Ό πρΑτος πευ θά ουναντβθσα Βί μοί! Ιβτριβε το λα^Ογγι. Ή «κου αΐχ μΐυ 4πδ χβντά ταχ ίέ> θ
  ΐκΰ; ίκινοΰσε δπίνοιΐζ; "0X01 έ
  τΐ?ι!α3αν έοκιπτέμουν. ΔΙ* μΌ
  Ιμΐνι καβά νά κιθάνω ο* α&τό
  ν—οί ι.;ε άπβ ίξίντληιι ιί;ε α<ο ΐτανδμενος ά«β τιύς χαχεύ?γους 'ΰιτϊαο ΐξ<*χ·λουθο0οα νά τι έ χ» ναΐ δίχως νά τέ νοιώα» βρέ θτ)κα βτ«ΰς πρέτΐοϊας τβθ μιχρο τίρβυ άκο τ,οΰς >δφους. Ή ατμί
  ήταν οτό μέρβς αυτώ η.ί
  χβθαβή χι' δ άέρας 'κθ εύχάο'
  ατος. Έ<εΤ βμω; 1>ας χαινεύρ
  γιβς τρίμίς μ* έ9ταμ4νηαΐ.
  (συνβχΐζεται)
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Δ. ΧΑΜΑΡΛΚΗ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Ν" 5—50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Νέ έ{ησψαλι·μίνην τκχδ·
  τπτ* 14 μιλλΐιιν,
  ΆναχΜρβτ εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ
  δια Ρέθυμνον, Χ«νιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χ«λχ(δ«, ΑΙ
  δηψεν, Βολον, ®<οσαλ· νίκην. ίΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙϋΜΙΙΙΜΜΙΙΙΙίίΐ Ιΐίΐΐΐΐι ΙΙΙ1ΙΙ11ιϋί_ΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΐιιιιιιι 1^^ 111111111111111 ΙΙΙΙ1ΗΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ11Ι1Ι1ΙΙΙΙ1 ΠΟΤΑ22ΕΣ ψ Νικ· Άνυφαντάχικ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΔΙ 8ι* την θβρινήν. ■περίοδον είς τό καλύτερον μέρος τοθ ΠροοστεΙου "Αγ. Ιωάννου οί κΐα διώροφος μέ £ξ βωμότια, μέ ύ δραυλικήν καΐ ηλεκτρικήν έγκατά στάσιν καί 6λα τα κομφορ καΐ αμ| ηελο> συνεχομένην μί έκλεχτήν ποιΙ
  κιλΐαν κλημώτων. Πληροφορίαι παΙ
  ρά τοίς κ. κ. Χατζηδάκη, Τσιλένη
  καΐ Π
  Ζπτεΐται μικρος παίς ώς όπηοέ
  της είς τό Γραφείον Εόαγνέλου'Α
  νοχειανύκΐ)·
  μαρκασ ιΦΙΣΧΛ' & «ΗΛΙΟΥ-ΣΤΑΦΥΛΙ'
  Εφετεινήν παραγωγης β«8μών ήγγυημένων 82] 6^ ο)ο
  Π ω λ ε ϊ τό Κατάοτημα
  ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Προσέξατε χαλά στήν πότασσα πού θά μεταχειρισθήτε μή σάς παραβύρη ή
  φβήνεια νά βάλΐτε παλη* η άλλων βαθμών χαί νά χααετε τή ΣταφίδΛ σας.§
  ΚΟΙΙΊΩΙΊΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΐε.-"Αφ'χΘη έξ 'Αλβξαν.
  δρε άς ό ί<εϊ αρίστα ίγκατβστηειΙ. νοο συμπολΐτης κ. Μδνος Καλο χοιστιανάκης —·Επανη·»Θον έξ 'Ττιάτης · κ. καί ή κ. Ρενέ Κόρπη. —Επανήλθεν βξ "*Θηνων ό Ια τρός κ. Κων—. Βρεττακης μ«τα τής κυρΐας τού —ΕΟΡΤΑΙ Δέν έορταζει οίτβ 64 χεται ίπισκέψεις ό κ. "Ηλίας Γ, Παπαμακης Φαρμακοποιός. Γύρω στήν πόλι μας. Οΐττρος έκ&οομικός κατέλαβεν εσχάτως τοθς ·υμπολ<τας μας, —Αώτό τοβλάχιστο διαπισχώνβ. ται άπό την γενικήν ίξοδο »άθι Κυριακή πρός τ' άκρογιάλια ^αι τής διάφορες έξοχές. —Άλλβ ή γενική βξόρμησις Εγι- νέ τ* προχθεσινό Σοβίατοκύριακο, πού κατήντησε νά έρημωθή τελείως ή πόλις. —'Ατΐό τΌς δρόμους τής πόλε ως παρήλασε προχθές μ'α θλιβΐοα παραταξις άνθρκπΐνων ύτάοξεβν. —Ήταν ή παρέλασις των τσιγ γάνων τοθς βτοΐοος συνοδευεν η άστυυομ(α μίχρι τοθ λιμένος Οπου καί τούς άπιβψαζεν είς τα άτμό πλοια σύμφωνα μέ την διαταγήν τής Γενικάς Διοικήσεως περΐ άττβλα σεώς των. —Καί ίφευγαν οί αλιτήαοι αύ τοΐ «γυιοΐ τοθ ηλίου» συναποκομΐ ζοντες σ<υλιά, γανσ, όρνΐθια, π ι θήκους Ολα άνακατεμμένα μέ τάς άποσ'ευάς καί τα ρυπαρά τΐαιδά κια των ιίς ίνα σύμψυρμα πού Ε διδε την οΐκτρότερην εΐκόνα, —ΆπεπερατώθΓ) ή εύθυγράμμιοτς διεύρυνσις καΐάσφαλτόστρωσις τής ύ&οθ ά π ό τοθ φυταηαθολογινοθ σταθμοθ μέχρι τοθ Νεκροταφε'ου. -Καί Εγινε όμολογουμένως μιά άπό τάς κσλαέρας λεωφόρους τής πόλεώς μας. —Καλόν ομως Θά ήταν νά άσφα τοστρωθοθν καί ή παράλληλος λι<* φόρος πού διοσχΐζει τόν Κρατικόν συνοικισμόν καθείς καί ή λεωφό ρος Μασταμπά. —Ματαηθται λοιπόν ή τέλβσις των Β' «ΒενιζελίΙων» άθλητικων α γανην είς την πόλιν μας καί αύτό άπό έλλειψιν καταλλήλου γυμνα στηρίου. - Νά ελπίσωμεν ·η θα Εχη άπο περατωθή τό γυμναστήριον μας μι χρι τοΰ έπομένου Ετους ώοτε νά γίντυν είς αύτό τουλάχιστον τα Γ' ΒβνιζέλβΐΓ; Μίαν παράκλησιν 06 είχαμεν νά κάμωμεν είς τόν κ. Δήμαρχον: Νά διατάξη την Αμροδΐαν ύπη ρεοίάν ιοθ Δημου νοβελτιώστ;, τάς έγκαταστΛοεις Αφοδεντηρίων τής πλατε'ας Ελευθερίας αν εΤνσι δυ νατόν. —Άλλως νά καταργηθή α6τό τό βΐσχος πού μολύνει αϋτές τίς μβρες «λόκληρον την γθρο περιο χήν μέ τάς άναΘυμιάΌεις τού. — ΚαΙ κάτι δλλο άκόμη: Νά 1· μβη ό ϊδιος ό κ. Δήμαρχος καί νά ενδιαφερθή διά την εύθυγράμ μσιν τής λεωφόρου ά"ό τοθ Ή ρώου μέχρι τής "Ακ Τσμπιας. —Διότι καθώς αντελήφθημεν ή άσφαλτόστρωσις πρόκειτσι νά γί νρ, επί τοθ καταστρώματος τής πά λαιάς όδοθ ΧωρΙς ,ηλσδή νά διευ •υνθβ καί νά εύθυγρσμμιοθτ] ή * δός αυτή —"Αφθονατ, φροθτα κηΐ κΓ|πευτι κά εφέτος είς τΊν &νοράν μσς. Καί οί τιμαί των έξαιρετικώς χά μηλσΐ πρίς μεγίστην χσραν τ»ν καταναλωτών άλλα καί πρός λΰ πην των παραγωγήν, —Πάντως, ή μβγάλη τιαραγβγή Θά ΙσοραρΙσρ την εύθηνήν τιμήν ώστε νά *φεληθο0ν υαΐ ο! κάρα γωγοΐ. —Ε(ς τό σινέ Πουλακάκη συνεχΐ τίΐ ή προβολή τοθ Θαυμασίου φΐλμ «Μυοτήρια των Παρισίων» πού ύπερήρΕσεν είς τούς πολυπλη Θεΐς Θ3ατ*ς πού τώ πσρηκολούθη σαν μέχοι σήμβρον. β Ρέ—ιρτο —-'Υηέρ της Άβ,ροιΐορί,ατς. Πρέπει νά έξαρθΒ τό γεγονός β τι πρό ενός καί ήμίοεως μηνός πρΐν ή ή Πανελλήνιος Ένωσις Κινημα τογράφων άτΐοφασ'οτι νά διαθίσπ τάς εΐοττράξεις των κινηματογραφι κων πρί^ολών μιδς ημέρας υπέρ τής 'Αεροπορικής Αμύνης ή έν ΤΠ πόλει μας έταιρεΐα Χβτζιβάκη Τσι λένη καί Σία βιέθεσβν υπέρ τοθ σκοποθ τούτου όλας τάς ιΐσπράξβις τοθ ΙδΙου κινηματοθεάτρου της 1 σπιρινίΐς καί βραδυνΗς την Κυρια κήν 17 ην ΙουνΙου έ. 6. ΑΑΦΡίΙΟΣ ΜΙΡίΚΑΗ ΙΗ2Ι0! II! ΟΙΙΙ III Ε1ΙΙ11 Χβροιστίις κοιΐ έπιδιορθΜτίΐ( Ζπβυδ«βκ( έν Γερμανΐα. Πι«ν« παλαιιά μ«1 ομ*ν« τ* έηκναφέρΜ πρώτην των βέοιν. 'βργβσί» Γερμοινικίι κ«1 τέλιιβι. Ένοιχιά^βταιι Κατάστημα είς τό ποοόστειον Κσμίνια οπου άκριββς ό πρώην οτρατιωτικός κλφανος. ΠληοοφορΙαι παρά τώ *, Άνα ΐφ Φοβτάκπ ΠΩΛΕ1ΤΑΙ πιβστήριον οτα· λών μεγάλο σιδηοοθν και νουρνιίς των Αν Βιέννη καί Φοανκψοόρτη ηεφημιομΐ έρνοστασ'ων* ΡΗ. ΜΔΥΡΔΕΤΗ κα( Ο« Πληροφορίαι καρά) τοο 'Αυγ ν(βΐ> Β. 'Α9Η9ν&£ *
  1
  ί
  —ΠΛτ{ ηρώτησεν ό κ. Μτγβτιλη<·ης. —Αύτη η έλΐεΐνή προσέββλεν Ινα Ιντιμον πο¬ λίτην —Κόριε έπόπτα, Ίΐβέρη, εΤ*βν ό χ. Μαγ&αλη νίς, είς τόνον ήσυχον κα' συν&ιαλλσκ'ΐχόν, τταοα- καλο νά άκούσβτε. Είσθε £ θρωπος τίμ»ο«:, κα( μβτά χαςάς βέλω μαζ( σας νά έξηγηθώ. Ή άλήθεια εΤνβ αυτή. Διέβσινα άπό την πλατείαν καθ* ήν στιγμήν έπαΐρνατε αυτήν την γυναΐκα* ηρώτησα διαφόρους οΐ'ΐνες Ιστ*καν έκεΤ α«6μη «αί συνωμιλοθσαν, καΙ έπληροφορή^α τά πάντα. "Επταισεν ό κόοος κεΤ<Ός, καΙ αύτάς ιαΧλον Εηρετιε νά φυλακισθβ, α* ή άστυνομΐα θέλη τό ό^θόν καΙ τ& δίκαιον, —Αυτή ή έλεεινή χαθόβρισε τ·ν κ. δήμαρχον, «Τπεν ό Ίσβίρης —Αό'ό αποβλέπει εμέ. «Τπεν & κ. Μαγ&αληνής. Μ(α Ο&ρις πρός εμέ βλάπτει κανβνα άλλον παρ' έμ#ι <{Γ εΐμαι λοιπον κύριος νά θελή^ω ή νά μή θέλη σω την τιμωρίαν της. —Μέ συνχωρεΤ ό χ. δήμαρχος, άλλ' ή πρός αύ τόν ΰβρις δέ» γΐνεται είς αυτόν, άλλ' είς την εξου¬ σίαν. —Έπόπτα, κύριε Ί τβέρη, ύπέλαβΐν ό κ. Μαγ δαληνης, πΓώτη άπ' δλ?ς τάς άσιυνομΐσς εΤνβ ή ου ν είδησις. Έγώ ήκουσα αυτήν τή* γυναΐκα. Ξ'.όρω λοιπον τί κάμνω, ξεόρω, α Λ λένω. —ΚαΙ ένώ. κύρι« δήμαρχ* δέν ή^εόρω τβ άληθε α τί βλ*τω. —Τότε λοιπον ΰπάκουσον. —Έ>ώ ότακούω είς τό χρέος μου. Τ6 χρέος μου
  ΑπαιτεΙ να μείνη αυτή ή γυναΙ<α, ίξ μ()νας είς την φυλαλήν. —Ό κ. Μαγδαληνης άπεκρ(θΐ) έν πραότητι. —Άλλά δέν Ρ|<ουσ·ς κιΙ έγώ τί λέγωΐ 'Εγώ λέ γω.δτι ο Ο τη ή γυναΐκα δέ ν θά Ιμβη ι(ς την φυ ή Μ·τά «όν οριστικήν τοθτον λόγον ό'Ιζβέρηςέτόλμη σε νά προσηΧώση τοΰς οφθαλμούς επί τοθ οημάρχου καΙ νά τοθ ι Τ «Π, πάντοτε δμως έν τώ τόνω φωνης &η λοθνη καΙ σέβις έν ταόώ βοθό,—Άυχοθμαι πολύ βίαν άντπείνω είς τόν κ. δήμαρχον αύΐο μοθ συμ- βαίνβι πρώτην φοράν *1ς την ζαήν μου, άλλά θά μοθ έπιτρ'ψη ν ά τοθιί^ω, δ« εΐμαι έντός τ© ν όρΐ ών τοθ Κ3θή<οντ,ός μου. "Αν ό κύριος δήμαρχος τιαρσβλέτπ αή' πρός αυτόν υβριν, 4}ώ έπιμένω διά την Ιβριν, ήτις Ιγινε πρός τόν πολίτην εκείνον. "£■ τυχα πα| ών. Αύΐή ή γυναΐ<α προσΐβαλε τόν «ορι όν Γομαριαοην, έκλογέα κα( (οιοκτήτην τ(]ς ωραίας έκβΐνης οΙ*.ίας μέ τόν εξώστην, ή ις σχηματΐζΐι την γωνίαν της οενβροσιοιχΐας* ο(·(ας μέ τρία ποτώμα τα ά «ό πέτραν πελεκηιήν. 'Υπάρχουν τέλος «άν· των είς ούτον τόν κόσμον κ&κοια πράνμοταΐ Όκω σοήποτε, κύριε δήμαρχ», αυτή τ) γυναΤκΐ άνάγεται είς την αστικήν αστυνομίαν, ή όποία βγ*«ιται είς τα καθή<οντά μου, κα( έννο£> νά βώλω αύτην την γυ-
  νοΙ«α όπό κράτησιν.
  Ό χ. Μαγδαληνής έσταύρωσε τότι τ5ς χείρας
  τού χαΐ εΐπβ μετά σοβαράς Φωνης, οποίαν ουδείς ή
  κουσέ μ*χρι τοθ&ε 4ξ αύτοθ.
  —Ή πράξις δ.ά την οποίαν λ4γετε, άνάγεται «Ις
  τ^ν αστικήν αστυνομίαν. Κατά τα αρθρα δμως ίνα
  τον, 4νοέ<ατον, 5έκατον π4μπτον κα( έξητοστόν έ¬ κτον τοθ κώδικος τής ά να κρίσεως, 4πΙ πταισμάτων 4γώ εΐμαι ό κριτής. Διατάσσω λοιπον ν" άπολυθβ αύτη ή γυναΤκατ. —'/^λ,λό, χόριε βήμαρχι.... —ΚαΙ οάς ένθυμ ζω άπό μέρους μου τό περ( αύ θαιρέτου κρατί,σίως ο/οοη<οστ6* πρώτον ά,ιθ^ον χεθ νόμου τής 13 Σεπτεμβ^ου 1799. —Κύριε δήμαμχε, έΐταρ: ψΐχε... —Παόει κάθβ λόγος. ·—.'Αλλ' έν τούτοις,.. —Έξ»! βΤ,Ηβν ό χ. Μοτγδαληνής, διίξας την θύ¬ ραν πρός τόν Ί3βερ ην, οσΐις έοβχβη τό τραθμα τοθ το χατάσιηθβ, καχά τόν κοινόν λόγον, ώ; ρΔσσος στρατιώτης. Έχαιρέτισε τόν κύριον δήμαρχον ίποκλινίστατα καΙ Ιξηλθεν. Ή Φαντίνσ, ήτις ίστατο βΐσέτι πλησίον ττ]ς θύ ρα<·, Ικσμε τόπον καΙ τόν βΐδε 6>αβα(νοντα Ιμπρο-
  σθέν ιη ι 4ν.πιπληγμέντ). ΕΙ&εν ένώκιόν της άν.^πα
  λαιοόσας δύο εναντίας δυνάμβκ, βύο άν,θρώηους
  βιαβιλονικοθντας ι ήν ελευθερίαν της, την ζωήν τη*,
  την ψυχήν ιης, τό τίκνο» της. Ό μέν έξ ούτον την
  Ιουρ· πρός τό σκότοο, ό δέ ποός τό φός· Είς την
  Φαντασίαν της παρέστησαν « ϋίοι ώς Βύο γ.γαντεΓ,
  6 μίν 1ξ ίύ.β>ν ελθ)ε' ώς 6 κακΛς ςύ-,ης ΒαΙμων
  6 Ι έ άγγιλος ό κροσιαπύων σώΐ^ν. Ό άγγβλος έ
  νΙ«ησ< τόν *δϊμονσ, καΙ 6 δ,γγελβς ςυ.ος, 6 λυτρω τ<ςνςί3ϊος <τον αύτόςίκιΐνος ό Ανθρωπος βν άπε στρέψιτο- ήτο ύ δήμαρχος δν ΙΒίώρβι μίχρι Τθθδι ώς τφ6ξ.«Λΐον δλων λ ής ιβ>ν ί>υο'.υιιβ>ν καΙ 1>
  «όν ε<0ρ>σε τόσον άτ6Δς, αύτάς την ΙσωζιΙ
  "Ετρεμεν δλον της τό σομα. Είς άτιοτην αρα δι
  «τέλει τόσον καιρόν; Κι' Ιπρβπε λοιτιόν νά μετακλά
  αν βλην της τΐ)ν ψυχή>;..."ΙίρλΒπ8 τόν £νσ, τόν άΛ
  Χον, ©; πσρσλογισμβνην είς τασαν λίξιν τοθ χ
  Μαγδαλη»η" ήαβάνβτο οισλυομίνας μέν κο( σκορπιζο
  μέ,νσς έντός της τάς άπαοΐας σκιάς τοθ μΐσους,
  γ·ν>ώμενον 64 4ν τβ καρΒ α της ζώηυρόν τι Αρρη
  τον άγβηην, εμπιστοσύνην χαράν.
  Μετά την Ιξοβον τοθ "Ιαβίρη, ό κ. Μαγδαληνη'ς
  έστρόίη πρός ούτήν καΙ ττ)ς είπεν ή>4μα, ώς ά-
  νήρ σπουδαΤος, κατεχόμενος υπό βαθεΐας συγκινή
  σιω>· καΙ προσποθών νά «ρατήοη τα δάκρυα.
  —Σέ ήκουσα. Δέν ήξευρα τΐποτα άπό δσα εί
  «ες. Πιστεοω νά είνε άληθινά, έπειδή αίσθάνομαι
  δτι άληθινά 64 είνε. ΟΟιβ «Αν ^υρα δή άπι-βλή
  βης άπό τό κατάσιημά μου. Διατί δέν ή?χοσουν νά
  *6 ε(«βς ΐΐς εμέ τ·ν ίδιον ι Τώρα τα χρίη σου θά
  τα πληρώσω θά στεΐλω νά Φίρουν τό παιδΙ σου, ή
  Αν θίλεις πηγαΐνεις καΙ μόνη σου. 'Α» θΐΑΓΐς, ζβς
  έβω· Αν θέλης τ(ς τα Παρΐσα* δκου θέλεις. "Δν (έν
  •ΧΙΚ όρεξιν >ά έργασθβς μην έργάζεσαι. "Οσα σοθ
  χρειάζονται χρήματα σοθ τα δΐβω. θά γίνος πάλιν
  τιμΐσ, βίαν πάλιν γΐλβς ιύτυχής- ΚαΙ μάλιστα. Α κου
  σ«· σοθ λέγω άηό τοθ νθν ολα είνε καΡώς τα εί
  π«ς, («αί (3έν Αμφιβάλω ττερΐ τούτου)· ποιέ, τσλαΐ-
  «ωρη, 64ν Ιπουσες να εΤσαι ενώπιον τοθ θεοθ Ινα
  Ρετη χα( Ασπιλη.
  1«·τεχΙ|·««ι|
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Τ* σθκα
  είχε χ*Ι κο)Δ άίιχον έ
  μαχΐϊρΕτΐ)ς δ Ξίτξης κΐΰ έκεστρα
  τικοιν Βλ-ν τ<;ν Ασίαν δια νά χαταχτήαη τάς περιφή^οιις Ιοχά· δχς τ<]ς Άττι»^, τα σ3χ4 Ι*ιί- να πού έννιοΟΌχν ι ί χαλοφ»γά- ίΐς τοθ Όλόμκου νά μή λε'ψικν ακό τό τραπέζι τ·* ώς έπιδορκι· «ν τή"; αμδροοίας ή ώς μεζές τοθ νέκταρος. ΚαΙ τώ διτ1. τό οθχον, κου ιί νι χοιτβι τους δοτανιχίυς μάλλον αΊθβς ηαρά χαπτίς, είνε δ τοπος ρ τα βριπτικώτατον χάρις είς τέ άφθονον οάχχαρον κ«υ περιέχιι. Ολην τοθ σιχχάρου κιριέχιι χαΐ άφθονον »υτιχτ]ν η·ψτ)ν δττως ΐ Ι Ι»ζυμον π«ΰ αακχαοοποι- «I τας αμυλΑΐης ουοίας. Πρίηιι νά τρώγεται πάντοτε κο>υ ώ?ι·
  μόν* έΐν μάλ'βτα Ι^| χανιΙ( χ»Ι
  πιριδόλι μέ θϋχιέ{, ή>·>ρ»Τ να χί-
  τέ πρβΐνέν τιυ πρόπυμα μέ
  μχθρο ψ»μΙ χά Ι άρχε*ά
  τά δκοΐχ νά χόπιΐ) απ' ι&
  θείας άπβ τέ ίένβρον χά Ι νά τά
  ώϊ μΐλ α :α χαΐ μέ την φλοθ·
  5α των ίιίτι εί: αδφ περιέχον
  τα ι αί πιριβαέϊτεραι διταμΐ-αι
  τβΒ χαρποθ ουτοθ. Πιριττέν νά
  προοβέ·» δτι ο3χβι πβλούμΐνα ιΐς
  τ4ν Βρίμβν ή τά μανΐβιχ» &έν
  είνε 2ξ(8 «όοτ)ς Ιμκιβτοοό^ς χα'.
  έκιμιλβς νά
  Είνι Ιϊ τόα«ν θριτττιχέν
  χο, ώ π· τ(α>γίμενβν φ
  χαΐ Οιιοτι;μαιτιχ·>ς πκχύνκ τί α&·
  μν, ούξάνιι Ζτ,λαίή την θρ/ψ ν
  χαΐ τό είς λ(κ·ς άποτομ(ε«μα τ<0 ο?γαν<ομο0. Κ «Ι έπιιίή συγχρό- ν»ς ιΕ>ι χ»1 μαλαχτιχόν χαΐ ε&·
  χιΕλΐον, &π(β^θ.ΐ ϊηλαδτ) την
  λειτουργΐαιΐ τοθ έντί#οΜ, Ιμμει»;
  !έ χαί «Ο ήΐΒΤθί, βυνισ'βται πβ
  λυ δή* μορφήν ουχιθιρ*πι(ας χαί
  είς τού: *υμαιιβντ»ς χαί είς
  ς ώ; τροφή κροβνέ
  ρ είς τόν οργανισμόν κολ
  λούς ο*4ατανθ?αχας, δηλαδή χαΔ
  οιμον 5λ~ν πχύ χατβναλίαχουν πι
  ριθ3»ΐ*?*ν τοθ δέοντος οΕ «άαχεν
  τις. ΟΙ Βιαβ~τιχοΙ ή;ιηοροΒν νά
  τεώνουν 4 Ιος 5 οΒ%% τή< ήί χνοΐς αχιίέν βλάβην. 'Β<εΙ<οι ίδ!βς πού ή χά! κρέκιι νά τρώγβυν δρθο αθχα ιΙ»ε τα παιΒιά χαί οί μή έν άνακτοξκ δίγανιομοί. 'Κπ(· α*]ς &3οι κάοχοαν άπΑ χ«6' ΙΕιν Β»οχοΐλι<τΐ]τα Ιχουν πιλΰ ν! ώ φεληθοθν άκό την τακτικήν αυχο φχγΐκν χά Ι μίλιατα τό ηΐ»!; νη· οΐιχ·(. Κ«τά οκνιιρμδν παθολο γιχέν καΙ ·( πάοχβντες άπ& τ) πατιχας ένιχλήκις ή>πορο3ν ν!
  δοκιμάσουν τ^ν όκακτιχήν ενέρ¬
  γειαν «Ο ού κου.
  Τά ξτ,ρά οθΐα τέν χιιμβνα μ»
  ζΐ μέ θταφΐίχ είνε 6 πλέον θαυμα
  σιος χαί ιυχίριοτος τρέκος άν
  Θρακι63ΐβς ττ]ς ζ·Γ<*)ί μηχ«ντ)ς. Διά τά παιδία κβυ πηγα(ν·υν οιό αχίλιΐ^ν χαί έχτΕθενται είς τί π?«βί·όν ψΐχος δέν δχίρχιι χαλ λίτερον θερμαντιχό» απο Ινα ηρί γευμα άκό δλίγο οθχα χαί οτ» φΙΕα, μ!* φέτα ψβμί' 5/ ττιοθν μβζ! χβί Ινα μιχρό φλυτζάνι ζε αι») οοκολάτα άχίμη κκλλΕτιρον. Έπ!οτ)ί διά τούς έοΥατιχ-.ϋς ηευ δ·υλ)Δ:υν είς τό 5π«ιθρ·ν τέν χΐψβνβ, ·ΧΙγα ξηρά ο5κα τ] στ» »!δα μέ ψαμϊ είνε χαΐ τροφή χαί θέρμανοις αυγχρίνιθί, την 4«οίαν ηάντε·; πΐίκιι νά προτιμοθν άκό χάβι &ίνίπνι»ματβδις η·τίν, πού ζ«αταίνιι τυτε δυναμώνΐτ, άλλά ιβΛλον >όκτει φ δ;ιξιν
  έργαοΐαν.
  Βραομένκ σθχα μέ ζίχαριν ιίνΐ
  χάλλιοτον μκλαχτιχόν διά βρβγ
  χιχοος χατάρροος τβαγίμινκ μβζ!
  μέ τΑ ζουμΕ την. Ή Β-μώ!τ,ς
  Ιιχτ) το σϋνιαέΐ ψημένον είς
  η χώδολον ί) 6ρασμι«·ν μέ γάλα
  ώ; μκλβχτιΧΒν χατάηλαομα διά
  μιχρά άκοοτ^ματν, Ιδΐης τάς πά
  άλλ' ώριαμένως, βίαν
  όη τ*ν ι υ«ν Απο
  ρ φ»τνΐοδοντι>ήν, ?έ»
  6πάΐχιι καλλιτέραν τοκικέν χατά
  πλααμβ άπ4 Ινα ξ—ρ·ν οθχον βρα
  ομένον τέ ίπ'Λον άνοΕγει χανι!(,
  τέ βάϊιι οτό οτίμα χ»Ι τό χρα
  τι Ι μιταξυ τοθ φλογιομένβυ ου
  λνυ χηΙ τ1]ς καριιβς.
  Τβδ ΙκτρβΟ Ι. Α.Γ.
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ

  Τό συμφέρον σσς επιβάλλει νά προτι
  μάτε τά έλαστικά:
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ή ιΐεΐρα τόσον έτων|4·π;έδειζε5 η
  εξαιρετικήν των ποιότητα καΙ την με
  γάλην των άντοχήν.
  Είνε τά συμφερώτερα λόγβ> της ρε
  λ άδόώ των.
  Άντιτιρόσωιΐοΐ:
  Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καΐ Σία
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  ΠΡΑΤΗΡΙΟ
  ΕΥΡ-ΠΑΙΚ-Ν ΓΑIΑ^ΘΡΑΚύΝ
  ΚΑΙ 10ΙΚ0.0ΜΙΚΟΝ ΥΛΟΝ
  Β ΑΧΙ Λ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  ΎαΧέφ.6-13
  ΓΛΙΛΝβΡΛΚΕ£ Άν» ϊιλ« ο(βί,- ΕΑΐΔΙΦ - ΑΝ-
  βΡΑΕΙΤΗΧ 'ΔΥΥλΙαβ.
  ΠΗΒϋνβι χαμμΐνη-ΚσνοβίνλΒ — βνλάν*βοΐιιε(, Λιγνί
  τπ|.
  Χ«ρσβ»ήσ«υ
  ΕΙΣ ΤΙΣ ΑΟΠΚΔΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ
  Οί παόόντες οπλίται
  χωροφυλακής Κρήτης.
  Ό Γενικάς Δοιχητής Κ·:ήτΤ8
  απιατ&ν ο&ττ];.
  Λ5γψ άυφιΕας τβν διαταξιβν
  τοθ σ^ετιχοθ νβμοθιτιχβθ διατάγ
  μχτος (1935) 1<ΐ' κχρατη-ηθ) τοθτε τβ διοχ·ν: "Οΐι χαρ?ν6λαι χις άη·λυβέ»τες λίγφ άνιχανότΐ)· τος ώς ηαθδ*τες έν δπηίΐο'α μέ τα αύτ* ποο^ατα άνικανϊτΐ]τος χαί τά αδτά Ι τί) αυντάξιως, δέ« έδιχκιώθ*]οχν οκντάίξιβις διά τοθ λελογιβιιένβκ χαί διχα(οιι π^σιθ, 4Βλ" 2λ.λσι μέν Ιοιχον δΐαχιλίιβν δρχ. ουντίξιως, ϋλλοι δέ έξτ)· χ·ντα! Καθ* ί μίλιοτα. άνέρεριν 6 Ι διός 6 δπϊΐίργος τβν 'Βοβτΐριχβν χαθ' ή' έκοχήν άνιχινή^ τέ ζτ)- τηιια, χ. Αΐγοθέΐτ,ς, ή αδιχία ήΓο ] μ τέ τε έν αχεδίφ νίμβυ, έκα>βρθβ9ΐς
  τ*)ς δίίθίϊμέ^^ς χατκπλτ]<τιχτ]ς ίνιοβπ)τος. "Ηΐη χαί χατά τάς 1χ _«ν(ιβν εί)τ)υιις τό δ«ουργεΙβν ΟΙχινομικβν άκκντβν είς τό δπί· μν-ιι·χ τβν ένδ [«φερομένην γνβρί- ζει δτι τ> ζή<*)μχ τοθΐο μιλετά- τα ι παρ' α&τοθ. 'Βν τώ μΐηξδ.δοθεΐσΐ); ττ]ς ο κου δαιίτηιβς τοθ ζΐ]ττ)υΜτος, έ·διαφ| «όντος κλή< τβν Χχν[»ν χά Ι τους άΊΧαυς νομους, είνε βέβχιον 5» α Ύααυργές Γενιχές Δ:·ιχΐ]τής χ. νχκ'ανίκτ,ςτχχύτατα θά διαιτχξΐ νά πΐραιβθί ή μιλέττ, καΐ διά νδ»ΐ9ΐι—-ϊυτις α^μεΐητέον έΧάχιοται ώ; απεδείχθη θά έττιδχρύ^ τέν κρεϋτολογΐομόν—ν* δπχχθίθν ιίς τίς εδιργητιχάς δ'ατ£ξιις τοθάηέ 19 Νΐεμβρίου 1935 τοΐοδτου, συν, χεχριμένας χαί οΕ καθίντες οπλί¬ ται χωρεφίΐλκκτ^, βελτιουμένης ττ]ς τχ9τ4οι«{ αώτβν χα( Ιή τβν έξ α&τβν άναξιοκαθούννων ώς φυ- τινβν άλλά χβΐ γενιχώτερον παθόνΐβν έν δκν,ρεο'κ. ΙΟ ΙΛΙΑΒΡΕΓΜΑ ΤΩΝ Ό Μβγ^λος κβτοβρβκτΓρ τοθ Δή μου θβ κατοβ,εχτ): 1) την όοόν μέχρι νέων Βου-ύλλων μέ τάς ΒιακλαΓώ σεις ΧουσοπηνήΓ, 'Αγ. Γεωρ γΐου, Κεντρικάς 65ο0 Ν Βρυ οόλλων. 2) Την Λ«ωφόρον Βΐθιλέως ΓβωργΙου Β'. μέχρι Νεκροτα ΐ 3) Την διάμεσον Λβωφόρον μ μ 4) Την Εθνικήν ό5όν Πεδιά μ*κρι ΝικροταΦε'ου. 5) Τον Κρατικόν Συνοιχι- σμόν. 6) Την Λέωφόρον Μασΐαμ τι ο μέ την διακλά&ωσιν μέχρις Έκκλησΐσς 7) Την Πλατιϊαν ΈλευθερΙ άς, Δσσκΐλογιάννη, Λβωφδ ρον Κουντουριώτου καΙ Καλο καιρινοθ,ό&όν ΚαινοόρνιάςΠόρ τας μέχρι Χοττζηίάίΐ, Βόρωνος Έπιμενίβου κα( Μποφώρ. Όδηγός Γ. Πβιρσσμα»ης Βοηθός Κ· Περτσβλαχηο. Ό Μικροτέρας καταβρεχτήρ θα χαταβρέχτ]: 1) τάς κεντρικάς όδςύς ττ)ς πόλεως ή·οι. ΌΛν ΈβΒνΓ, όβόν 1866[6 δόν 1821, οθόν 25 ^Ογούστου, 6Β6ν Χάνδακος Περιφερει· ήν δίόν άπό Λιμένος μέχρι Ν-»σο<ομβΙου δια των 65φν Κ^πνοκοπτηοΙου, Έργοσταο οο Τζωρτζάκη, Λβωφόρον Νόελ καΐ Μοροζίνη, ό?ό' Κα τβχάχη, πλαΐεΐαν καΙ οδόν "Αγ. Μη β. 2)Λΐωφόρον πρός τά ΚαμΙνΐα μίχρι διοδ'ων. 3)Λιωφόρον πρός τό θίρισ σον μίχρι διοδίων. 4) Λ'ωφόρον πρός ΤζουΧά κι μβχρι ΚιτρικΤ)ς. •Οβηνός Γ. Γένει ζάκης. Β^ηθός Γ Π^ναούοης. Πατρα«σλοΟμεν βτι«ς μα καταγγέλλεταΐ κασα καρά βασ.ς τοθ παρόντος. "Ηρακλειον τβ 19)7)37. Ό Δήααρχος *Γΐ^ακλ«Ιου. Μ ΙΡ01ΙΗΡΪ3Ι2 Ό ΠράιΙρΒς χο9 ψ τοθ Δ-μ·τ. ΩχνανιΙοκ ΝβοοχομιΙ ου Ηρακλείου Ιχαν δκ' δψ·.ν ά πίφασιν τ>0 Άίιλφάτβο.
  η
  ' ίιθφραγίοχαν προ
  δρΐου δν,ΜοηροιιΙαν
  ίκισκειιτ]ς χαί βαμηλη:ώαιως
  Δτ;μ»τ. ,Ν;σ9χομιϊ
  •υ Ήρακλιίου ένιργ^ϋτ,αΐμένΐ)
  5ψ 6 έ. Ι. ημέραν
  Πεμπτην χκΐ ώ;αν 10—12 π. μ.
  ενώπιον τ»)ς Ιβΐτρβπ^ς έχ τβν
  μελβν τοθ 'Δδελφατοκ, χαί έ«
  τφ τεχνινφ γρανεΐν Ι. Τοβμκχνα
  *η—Ν. Πΐχουλβ.
  Άπαντα τά οχετιχά ιθρηνται
  νατβτεθειμένα έν τώ τεχν»φ γρ—
  φ> Ι. Τβ·μπβνβχΐ)—-Ν. Π1χ««
  λα. έπδθεν «Ε βουλόμενοι !ύ>βινται
  νά λαμίανβοι κλι,ρλφορίατς ιω
  ατην Διυτέραν—Τ·ταρτΐ)ν—Π»ρα
  ο»ιιφ 11—12 κ. μ.
  Έν Ήρβχίε'φ τζ 17 Ί·ΗλΙ·»
  1937.
  Ό Πίίεδεες
  Μ. Γεειργιάοπς
  ΪΝ0ΙΚΙ4Ζ0ΝΤΑΙ 6ύο ^
  «αι έχτάοεεις *) μέν μ'α 260 τ. μ.
  ϊ 8ί 4λλ« 110 τ. μ. (άχ(.ν*]τεν χ.
  —Τ· &ν«λμβ τϋς Έλινβι-
  ρΐεκς.
  Πρβχθές £λη{«ν αί έρναοίχι
  της τοηοθιτήσεΜς τού «νάλμ«τβς
  της'Κλευθερίας βΐ; Πρτβήτην'Η-
  λ<αν ΆχρΜτηρίβυ. ή έη«{·ρν«- σί» τβυ έί*ιτ«ρικδς βά άρχίσο ά μέσ«ς βΰτνς ωοτ« έντος μηνός τό πβλύ, ώς ποββ>έηΐτ*ι, β« εϊν»
  τοδτο »«8' δλ« ε'τβιμον διά νά
  έορτοισβοθν τ* άπο>»λυητηρι*
  το».
  φ·νί«ν.
  Έμ Ρΐβΰμνηϊ, άγν*λλβτ«ι 8η
  οον«λήφβησ«ν έχεϊ οί Γεωργιος
  Λ.«γι>ουΡαιρδος κ*1 Έμμ. Πέτρο
  γΐ«νν*»η$ χάτβιχοι ΠοΐλαιλΙμνου
  δρασται το& ηρβχθεσινου φόνου
  όϊ* λιθοββλισμοδ τού Ί«χ6ββυ
  ΟατεράΜη μκΙ τού βανβιβΐμβν
  τρνυματιβμοΰ τοβ Ίείβννου Ο«
  τεραχπ.
  —Τ· προγραμρα τβν ίργων
  έδ·π·ιΐ«ς.
  Χχετιχ&β μέ την Μκτ&ατρΝαιν
  τβ& «ρογρβμμιχτβς τ&ν δημοβΐνν
  ίργνν ίγνίσβη ότι το Σνμββύλι
  όν ϊλ*β«ν ΰπ' όψιν τον την πολ
  λάκις άναγνΗρισθιίοειν 4ν«ν»πν
  όπως ένειββδν μετ«{υ τ«ν δι' «β
  -τίο» διχτυουβλα τάάστικά κέντρκ
  χαΐ άκοπερατΝΒοΟν αί ήμιτ«λ(((
  ΚβΙ αί διανοιγμένοι οδοί. Πρκγ
  ματοηβιονμένου τβδ προγράμμ»
  τος τούτον, ή χείρα Οά «κοχτήσα
  χατά π*ντ« ίρτιβν έβιχόν οί
  Μΐυον.
  —_·ιν·πκκ Σητιίας.
  Είς τας Άθηναΐκάς εφημερίδας
  έβημοοιεόθη «ρβχθέι, ή πλπροφο
  ρ>« ότι «κελνθη · πρόίδροί χ«1
  το ΚοινοτΐΝβν Συμβούλιον 2η
  τ«ίας. Κοιθ' κ ηλαρβφορούμεθα έξ
  Άγιον Νικόλαον ή πληροφβ
  ρί« αυτή είνε άναικριβής. Ή »πβ
  λύσις άφβρά τβ Συμβούλιον Χχο
  πής Σητβίας χά Ι ουχί το της £π
  τει«ς.
  —Ό Τβυρισπκος *Όμιλ·$
  Νε*λ
  Γενομίνεΐν ιτροχθές άρχαιρε
  σιβν τοιϊ Τονριβτιχον Όμιλον
  Μαΐτόλεως έ(*λ·γηοιχν κροεβρο;
  ό χ. ϋΜνστ. Λον«ριχβτάκη;, αντι
  πρβεορος ο χ.Γ·(ιργ. £·ρίη(τοΐ|(,
  τβμΐας ο χ. Λρ, ΡββΙβη;. γενι
  χβς γραμματενς 6 χ Ί. ΙΙλατβΐΜης
  χά ι ούμββΜΛβι «Ι χ, χ. Εΰ*γ.
  ι ο*γηο«ρ«Λης, Μιχ. £κΙβκ{ μ«1
  'ΐβιαν. Κρ£<χ«ης. Άν«πληρ»»μ*τι σύμβουλβ».»$*λ*ν»ϊ8οιν β! χ,Ά. «1 Ίίίάν. —Τβ ΠΦύβθΐβ τϋν κ&ν ύπειλλήλων. Ύκ« τον Γε,νιχοΰ (ογιατηριον άΐΜΦβιαΑσΘιι έ>πν$ τ» ηοαβατ» τα*
  έφορικΝΜν νη«λληλ*·ν θ
  χβιτα το βνατημ» το
  { τονς τ«μ·ι«Λβ«ί λλήΛονς.
  { τα ποαοατα 6α Μ«ταβ«Α
  λΜ>τ«> μ*τα τού μιοϋον, χ«β«ρΐ
  ςβμ«νιχ «1$ ώριομενβν ηοοον, «·
  νβλό τί.« (>αβμβν τον υπαλλιί
  Αβι>· ηκχρι οαμΐρον τα ποβ6θτ«
  ταυτα ιΐββιν ηυμ»ινόμ<να. και ά ναλογαι πρός τας έκβοτβτ· ββ ώοεις των φβρνν. ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Η "ΒΙ.ΝΝΑ,, Ε1Χ ΒΙΑΝΝΟΝ νεοβυατακν (ΐνβδοχεϊβν ή Βκννα», χειμΐνον είς την «εν τρΐΜΝΊΐροιν βεοιν τής ωρΛΐβί &μ μβη«λ«ως Ίιπανια Βιάννου ε{« οφαλΐζ ί ΰ θΙ οφαλΐζ·ι είς τοΰ{ ηαραθ·ρ·0ΤΒ(ΜΐΙ έηιο*·κτα{ τίίί 'βπβρχιοΐί πληβη ανεοιν μοί Ι ώρας εύχκρΐοτους οι« μβνήί. Ή καθαριότης τβν κιναι μβν» οΐΝή. ΐ»»τ»»βι τον (ενβδοχεΐον λειτ«νργεΐ αρτκίτατβι χ*ι ίατι· τβριβν. -ιαβετει ηροβνμβν νηαρε: οίαν. Διιυβυντήί Ι-· ΒΑΠΑΠΑΜ· νΚΒ£
  1ιι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γοσφβΐσ έναντι Πιλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-3
  Πρωία Τρίτης
  20 Ιουλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΗΡΧΙΣΕ ΧΒΕΣ ΣΦΟδΡΑ
  ΑΝΤΕΠΙΒΕΣΙΣ ΕΠΔΝΔΣΤΔΤΟΝ
  01ΡΑ ΤΗΝ ίΟιΙΔιΑΙΧ,ΡΑΝ
  ΑΙΕΙΟΟΚ
  II
  ΕΟΙΟΕ5ΙΣ ΤΗΝ ΕΡΙΟΡ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα
  «ιοπριτού μας). — Τη>εγραφήματα έκ
  τού έξωτερικού άναφέρουν ότι χθές π«ρΙ
  τα έξημερώματα τα στρατεύματα των
  έπαναστατών ανέλαβον επίθεσιν παρά
  την Γουαακλαχάραν.
  Κατόπιν τής έπιθέσεως ταύτης ήτις
  υπήρξε σφοοροτάτη οί έρυθροί φοβού
  μενοι ότι τα νώτα των θά καθέσταντο επι
  σφαλή εσταμάτησαν τόν άγώνα είς τό
  Μπρουνίτε καί την Βίλλα Νουόβα. Οί
  επαναστάται ι έν τώ μεταξύ κατώρθωσαν
  νά χαταλάβουν τας τιροκεχ<*ρτ)»·-ίνας θε σεις των έρυθρών, βαδίζοντες ήδη έναν τ (όν τής τόλεως Γουαδαλαχάρας. Ο ΜΙ «ΠΗ ΑΠΕΛΥΒΗ ΔΙΩΡΙΣΘΗ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ο ΠΡ.ΪΚΟί ΤΡίΓΚΟ ΜΑΙΡΑΛ Συνέδριον των Γάλλων οοοιαλιθίών, Ή έξωτερικη πολιτικη τής Αγγλίας, 1 9 Ιουλίου (τού άντα «•οκριτού .μας).—· Τηλεγράφημα τού Προχκτορείου Χαβάς αγγέλλει ότι ή *υ βέρνησις τής Βαλενθίας θεωρήσασα τόν Μιάχαν ένοχον ωρισμένων ατρστηγι κων βφα>μάτων χατά την πέραν τής Μα
  δρίτης επίθεσιν των ίρυθρών απέλυσεν
  αυτόν.
  Άντιναταστάτης Τ€τ> Μιάχαν διωρί¬
  σθη ό στρατηγός Τρίγκο Μαιράλ (;).
  Κατ' άλλας πληροφορίας ή άντι,κατά
  σταπς τού Μιά,γαν όφείλεται ιίς <ιό ότι ίιυτος κατέστη ΰποπτος «ϊς τούς κομ μουνΐατάς λόγω τί,ς α.ύστηίότητύς τού πρός αυτού*,. ΜΕΓΑΑΗ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΚΛΤΕΡΡΙΦΒΗΣΛΝ4ΟΛΕΡΟΠΛΛΝΑ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού «ντα· πονριτού μ«ς).— Τηλεγρσψοΰν έκ Μ*· Βρίτης ότι χθές έλαβε χώραν ύηέρ αυτήν μία ά πό τάς μεγαλυτέρας» ΐβως ή μεγβλυτέρα, αερομαχία τού έμφυλί ου πολέμου. Ή άερομαχία αυτή ήτις υπήρξε λυσ σώδης διήρκεσε περί τα τρία τέταρτα τής ώρας. Εκατέρωθεν κατερρίφθησαν περί τα 4Ο αεροπλάνα φονευθέντων μά λιστα «αί 1Ο βιακ'κριμένων ηιλότων ανηκόντων είς τας ίύο άντιμαχομένας ηαρατάξεις. ΤΟ ΚΜΥΜΙνΊ. ΗΥΞΗΘΗ ΕΙΣ 63 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα ηοκριτού μας).—Εδημοσιεύθη σήμερον ή έδβομαοιαία κατάστασις τής Τραπέ¬ ζης τής Ελλάδος. Τό είς χρυσόν καί αυνάλλαγμα όπόθεμα τής Τραπέζης τής Έλ)άοοςναθ' ά έξάγεται έκ τής και ταστααεως ταύτης ηυξήθη είς 63έκα- τομμύρια δραχμών. Μ αΒΕΣΙΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΠΡ.ΒΤΠΟΤΡΓΟ. Ι 19ΊονλΙεν (τεϋ >νταπ·χριτβ£)
  μ·$).—Ό ■ιχι>·, ιϋί Ενβερ*4οι«( μ. Με
  τειΙ«ί β«νιιρν»ίο6η σήμερον μβ τ·ν δκ·νρ
  ^«ν Τ.4Λ ΟΐΗ·Λ·μι*6νι«. Ρι&ιαέην κ·ΐ τεύς
  ενς Έμπβριχής Νβ«τ·λ(·ς, Άα·α
  ι·ν ύκο6··»ητί.ν τής Άγρβηκϋς
  Τ|ί·κ<(ιΐ( χ· Άλιβιζατον δι* Αι<··ρε> τρ*
  ιι),
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου__Τη
  λεγραφήαατα ικ Μασσαλί¬
  ας 6να·£οουν δτι είς τό
  ικεϊ συνιλΐόν Γαλλικόν σο
  σιαλιστικόν συνββοιον έξε
  βηλώθη σφοδρά αντιπολί¬
  τευσις Εναντίον τοΰΜ«·ούμ
  καί δσον άφορα την συμ-
  μετοχήν αΰτοθ «ίο την κυ
  βερνησιν Σωτάν. Συγκικρι
  μινως εναντίον τής «αρα< μονής ταύτης είς την κυ¬ βέρνησιν εψήφισαν 1866 μελη τοθ κόμματος, δύνα¬ μις θΐ«ρουμκνη σημαντικω τάτη καί καρακτηριστικόν τής σοβούσης είς τό σοσια λιστικον νόμμα Βιαφε«νΙας. Έξ δλλου τα καθορισθέν· τα είς τό εψόγραμμα τοθ κόμματος δ*ως είνε ή £θ*ι- κο«ο(ησις τβν τρ««εζ<3ν καί ή «εριστολή τώ* 6ι- και«μάτ«·ν τής ΓερουσΙσς θιωρεϊτσπ βίβιιον δτι θά «αράσχουν πράγματα άρ (γδτερονεΐς την δλην συν θέσιν καί την θέσιν αύτην καθ1 εαυτήν τής κυβερνή 1 σεε*ς Σ«τάν. Έκ Λονβίνου αγγέλλεται δτι είς την εξιβτερικήν «ο- λιτικήντής Αγγλίας άο%ί ζει να καθΐστσται αίσθη- τή ή επίδρασις τ_ν άντιΐή ψ«ων τοθ ηρΜθυηουργοΟ κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν. 'Ανα οκονβν την «ξωτερικήν «ο λιτινήν είς τάς μεγάλας τηςνραμμας,όΤσάμ-ιρλαιν ευρίσκει την Αγγλίαν άν- τιμέτωηον τής ΊταλΙας,τής Γερμανίας καί τής Ίαν·»- νΐας. Τουτο είνε ηολυ. Ό Τσάμπερλαιν θα ηθελι νά δοκιμάση μίαν άκόμη "φο¬ ράν την συνεννόησιν μιτά τής Γερμανίας, κοί 6*κ,«· ται τάς άνανεωθε(σας δια- βτβαιώσεις τής Ιταλίας, ■ερί σεβασμοθ τοθ Οφιστα- μινου έν τβ Μεσόγειω κα- θεστ—τος, διαβεβαιώσνις «ού ΐξασφαλΐζουν μίαν υ φεσιν είς τάς άγγλο ιτα¬ λικάς σιχ<σ<ις. 3>
  Η ρύθμισις των δρομολογίων
  καί μεταφορων αυτοκινητων.
  Τ4
  γ έγν.αιαστάοι»ν ν.»Ι Αύτοχι
  νή'βν Κρήτας !ΐιβ 67αι κρί(
  την Ν·μ>ρχ!αν δια ιά χαθ' έχυ
  την αντίγραφον πραν,τικοθ πρεσφά
  τού σιινεδριοσΐβς τοθ Ινταθθα το
  πιχοθ Αύτακτν^τΐατινοΟ ΣυιιββυλΕ
  οιι δια τεθ 6ηοΙοι χαθορ'ζονται:
  1) Ή διατ'μτ;ο:ς ι*]ς μιταφο
  Γ*ς τβν Ιμκοριυμϊτβν έν ■ ώ νο
  ρψ. 2) Α! οτάοεις λια>φοριια»ι*<( αοτιχ1{( ουγκοινην(β; «αί 3) ή σκρά τβν θιρινβν Ε;ιμολβγ'«ν τβν αυτοκίνητον. Διά τοθ |» λόγφ πρακτΐχοθ ίψΐ ζΐται ή χαΐίβολ^ τι Ο ή Ι«ί τ8ν μεταφιρ:μέ «ν μ ιιάτων άνά τίννον χαΙ χιλιίμε τρον είς δχ ώ Ιραχμας κα! τ;Οτο Λβμβανομένου δη' 2ψν ίχ: τό ου τοχ(ντ]τβν χαχά την Ιη οτρςφτ)ν τ·υ Σέν 81 είνε τάντβτΐ ηλτϊρις. Διά ιίς άσχτρρεστρώτςυς ίϊτος ή δνχ. ?ίκα προχΐ'μίνου τ*ί πιρ! μεταφο,α'; σταφυλβν ή χατββίΛί βδίάνε'βι είς δρχ. Ιιδεχβ. Ώ; πείς τας στασεις τ^ς λεβ φορεια^ή; αυγν.οινηνΐβς, ώρταμί ναι χαραχιηρ'ζοντκι δηοχρεντι χϊΕ. Καί διά μέν τα ΒύτεχΕνητο τα ίχτϊ)οΟντϊ ττϊν συγχοινβν'αν ~ (β>— Σίρατώνβν δπβ
  „..----- στίσεις χαθβκΐβθησαιν
  ·! χβροΐ ι! χι(μεν·ι:«ρό τοθ φαρ
  ι*α>ι»[ευ Χϊνκβτάκΐί, Ιΐΐιατορίο»
  __---------.,, πλατείαι Έλιιιθερί
  άς, βΙ<(α( ΕιλαΥερΕί·». χεφΐνεί ο^ Ρ*θ'ύιι (Πίρθ() "ΑγΕου Δή μητρίεκ (Βρκϊύλλρ), χαφενεΓου Κ» (Άλιναρναοσΐ (). Δάίε τώ ΕυτοχΙνητα τα έχτελ·Βντα 'ήν γραμμήν ΠλοπειΌι;Κορνάρος—-Φίρ 3ζΜ χβρει^Κκινούργιοΐς Π4ρ , ΝίχροτοφιΙοκ, αυνοιχισμιθ Τε >έ.Ά^£ςυ Ίνάννβκ χαΐ ουνοΐχι
  βμιθ ]
  Έν σχΐοΐι μέ τό χαθβρ όθεν
  ά δρομολόγιον τιθιο Ιχει ώ;
  Πρώτΐ] άναχώ(Τ)σΐς εκ ττ]( Πύ
  )ης Χ-»ν!»ν δρ» 5 κ. μ χαθ' Ιχ&
  ατψ. Τελευταία 1 η. μ. Έκ τβν
  ατρατήνιον πεώτϊ} άναχώοκσις &?*
  5 30' η μ. Τελευταία 12.30' μ μι
  οον. Κ&ά χά μιοολαβιθντα δκχονή
  ματα αΕ αναχορήσεις θά γίνβντα'
  χαχά τ«|ν εξής σειράν: 'Αηο τί];
  3~ς π(ωί«*]ς μέχρι ιΐ,ς 8^ς π. μ.
  άνά τι α* τέταρτον τ*)ς &?&(, ίπ*
  ι<5ς βης π μ. μέχρι τίς 12ης η. υ. &νά Γβοαν ήμίοΐιαν ώραν, &κο 12—2 μ. μ. άνά *α; ιέ'βρχον, ά κό ττ}ς 5—7 μ μ. άνά ηβααν ήμι ο«ίοινι ώ ι«ν, ατχο ττ]ς 7—10 μ. μ. ίνί ν,&ί τέταρτον χαΐ άηό ι<){ 10—1 μ. μιβΐν. άνά «ίοκν ήμι θείαν δ Ο ΕΟΡΤΛΣΜΟΣ ΤΙ! 4"1Ϊ[ΟΥ2ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΗ ΟΟΛΙΗ ΜΑ! Κατόπιν προσκλήσεως έκ μί οους τοθ έντοθθα Έ»αγγελ ματικοθ καί ΒιοτΒχνικοΟ 'Ετΐι μίλητηρίου έπραγματοτιοιήθη προχθές Κυριακήν ιίς την οΤ θουσαν αύτοθ σύσκΐψις μβτα ζύ των αντιπρόσωπον των τριών Έτιψϊληιηρ'ων τής τιό λεως, ήτοι ΓεωργΐκοΟ, 'Εμπο ρικεθ καί ΈπαγγΕλματικοΟ. Κατσ την σύσκεψιν ταύτην συνεζη'ήθη βΐίξοοικδς τό δ λον ζήτηαα τοθ έορτσομΌ τ(]ς έττετβΐου τής 4η Αύγού στοι», χατέ>ηξον Γε οί πσρι
  σμενοι άντι-ρόσωποι έν όμο
  Φων α είς την άτιόφσσιν δκως
  •Ματαβληθή κ ά θε προσπαθεία
  διά τόν λιιητρότερον ίορτα
  σμόν της Έθ>ΐϋ(]ς τού;ης έπε
  τε'ου.
  Διά την όλην οργάνωσιν
  τής εορτής καί οιά τόν χαθορι
  σμόν των λεπτομέρειαν τού
  έορτασμοθ καΡωρίοθη έπιτρο
  πή ύπώ την προεορΐαν τοθ Δή
  μφρχου κ, Μ. Γεωργιάδου, ά
  τιοτελίσθίΐσςι ·κορβ των; Μη
  ν άς Γεωργιάδης πρόεο,,ος,
  Ιωάννης Δροκοντίδης, Έμμα
  νουήλ Κοσμσ&άκης, Σϊυλια
  νος ΔαφέρμθΓ, Πρόε&ρος Λέ
  σ,ης Έπισ-ημό'ω', Πρόεβρος
  ΈργατΐλοΟ Κεντρου.
  ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
  ΥΓΙΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
  Ο χ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΜΕΤ/ΒΙΙΝΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Κατ' ιΚτμεΐς έχ ΧινΓων σήμε
  «όν το Ιοπέραις αναχω^ιΐ δι* 'Α
  θήνο-ς πρβς οονιργασίαν μιχ» τοθ
  <. ΠρωθυπΐυργοΟ χαΐ *λλ»ν σιινα διλφβν τού δ £>/ΐ·οργ6ς Γενικάς
  Διοιιι,τής Κρ^^ς χ. ΙίηύιψΣψ»
  <ιανά»ης Ό χ. Σφακιανάκης ίπΐ ς ι&χ»ιρ α θα Ιπιδιέξη την φ μσιν χαΐ Βιαφίίον ζη^μίχων τής μιγβλβνήαοι». ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΙΗΓΟΓΙΚΟΪ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Η ΪΠΰΒϊΛΗ.ΚΑΤΙΠίΙΕΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΛίΙΕΡΓΕΟΝ Ή δπτί,ΐιία Γεω^γικβν χαΐ &1 χο^ομικβν μελιτβν τοθ ΤκοιΐργεΕ ου Γεωργίας δ.± νεοτέινν ίδηγι βν πρός τ&ος πρΓιιτομΙνους τβν γενρ/ικβν «?χβν τοθ Κϊάτους ζή τιΐ (ήν χατά μή»α αυγχέντρωοιν τβν στοιχείον τβν οχ« έ την κο»ι!αν τ)ς ργς χαΐ δηββολήν Χ'.ύ 'ων είς το δηβυργιΐον. Ή δηη^ε οία θχ έχδ(Β| χά τα τρ!μη·βν λι πΐομιρτ] χαταστχοιν τ^ς ίξιλ ξεοας Κατβηιν σχετιχοθ γγρφ ιΐ]ς Τγειονομιχ*]ς σχολής 'Αθη ν«ν «{ ένΒιαφερέμενβι Δ^μοι χαΐ Καινέιητΐς δι·ν οχας μίχρι ττ]ς10 Αύίΐώοτοΐί έ Ι. γνορίοηαιν είς αδτην χά «ιέματα χβν δη' αυ»ΰς Ίατρβν ι Γίΐνις θέλουσιν έχ Ιπιθκμίαν νά φοιτήσοκν έν ούι% %»χ± το «χαίημίΓιιόν Ιΐος 1937 —31 διά την άπίβτηαιν τοθ πτκχίου δγΐειονολέγβυ Ί«τροθ. ΘΙ ΠΛΡΐΓΡ/ΦΩΝΤίΙ Τλ ΕΣ6ΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Τέ 'Γκουργιΐ^ν Έβιοηριχβν δι* έίγραφίυ τβυ πρός τον '£πό- κτην 'Αγι(^ς Ηρακλείου γ ν μ ρ(ζ«ι Βτι τα (3βδχ τοθ Ταμείου 'Δγ((«ΐί( δκέκειντιχι ιίς διτίξ πά ρκγραφήν χαϋιερνθιΐσοιν 6ι' «ν»γ χαατιχβθ Νέμου, ή ί.χύς τ>θ ό
  ποΐου ήρχισε άπό χΙ)ς 19 Ό(5ρι
  •υ 1935 ΟΟτιιι τα οΊβακβϋενΐα
  Κ|ίό τοθ 1934 Ισοδα ώς χαί τα
  έ* ποινιχκν Ιπ' άγρ·ζημ'« άκο
  φάοΐων πρίσχΐμα κλπ. οα παρα
  γίσ την 20ην Ν(6ρίου 1940.

  ΝΐΟ| ΕΦΕΔΡΔΟΙ
  Δι* ϊηλεγρα«ήμ«4ς τού πρ6ςΓ ΚΡΗΤΕΣ ΑΞ)Μ ΑΤΙΚΟΙ
  τα Γιωργιχά Έπιμελη-.ήβια έ 5

  Οίχονομίας
  ίναχοινοΐ δτι τέ ιίοχγαγ.χόν έξά
  μηνον τΑ ίποΙ«ν Ιλΐ)ξε ώς γνα
  βτον την 30 Ίβυνίίυ, παρετάθη με
  χρι τ«)ς 31 ΊβυλΙο*.
  Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΪ
  ΤΟΥΓΪ-ΡΓ. ΕΟ1ΝΒΛΗΤΒΡΙΟΥ
  Κατόπιν διαταγτΐς τοθ 6
  πουργβ'ου τίς Γεωργίας ί)ο
  ίΐσβ καταρτιζόμενος β νίος
  —ρ ϋτολογισμός τοθ Γίωργι
  • οθ ΈπψβλητηΕΐςυ οΐχο^ομι
  *οΟ Ιτους 1937—1938. Διθ
  κ Ο νίου τούτου τψιϋιΐο
  λογισμοθ δστις θα ΰποβλη
  βρ ϊΐς τό 6πουργ»Τον πρός
  τελικήν έγκρισιν έκκαθαρΐζον
  αι άπαντες ο! λογσοιοσμο!
  τοθ Έτΐ'μελητηρΙου προχειμ*
  %ου τοθτο να ότΐσχθβ μετσ
  τοθ ΈλσιοτσμεΙου είς τό Γε
  ωργι»όν Ταμείον Ηρακλείου
  ά 1 θ Σβ(
  •V,
  ΟΕ Κίίίτις λοχΐαι Ι.
  {, Σ. Αί«ατιρινίδΐ](, Γ. Κβ»χι
  ]
  ναχης, Κλ. Μχρ^ς χαΐ Κανοτ.
  θδη £«ομάζ«νται μιταίύ
  διά διαταγάς «Ο χ. δκουρ
  γοϋ τβν οτρχτι«ΐΐΜ«·ν έΐιΐρβι ά
  ξιιβματικοί.
  ΑΙ ΔΙΚΑΧΙΜΟΙ
  ΤΩΝ »ΓΡθΚΟΜΕΙΒΐ ΒΙΑΝΝΙΥ
  Πιρ» χεθ άγρονομιΐοιι Β.άννβιι
  ωρίσθησαν διχίαιμοι χαχά τον μ^
  ν» Αυγουστον αί ϊξτ](: Την ΙΟβν
  είς Οιθχον, την 11 είς Καλαμι,
  χΐν 12 ·2ς "Αγ. Βιο(>ιι·ν, την
  13 είς Άμιΐ(β χαΐ την 14 ιίς
  "Ανω Β άνναν.
  ΑΙ ΛΓΡΟΤΙΚΑΙ ΚΛ8ΠΑΙ
  χήν κροχβισινήν Βιχίοι
  μόν τι Ο άγρονομιΙ,ου'Αρχανβν χατε
  διχβοΒηοβν δαε τοθ χ. Ιηέηχια
  4γρ6·ολαχ<5ί 9 αΊχμα επί άγρο τι>ϊχ>ρτ^, ιΙ( αυνολιχ«ν ιιεόσχι
  μβν 28&0 ι>αχμ·ν,
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ
  ΘΕΡΜ0ΚΡΑ2ΙΑ
  Καΐ' ανακοίνωσιν έκ τοθ με
  τεωμολογΐιιοθ,σταθμοθ ή χθεσι
  νή βερμο ρασα της 8ης πραΐ
  νί]ς ή(ο 28.30, της 6ε 14η«,
  ώρας 29,8ο. Ή μεγίστη θεμμο
  κροοΐα εσημειώθη περΐ την
  11 π, μ. άνελθςθσα είς 30.40.
  ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
  Άνεκοινώθΐ] χθές έκ ττ)ς
  άσΐυνομΐας δτι άνβυρίθησαν
  κα[ φυλάοσονται πα^' αΰιβ
  εν χρημαιοαυλάκιον μβτθ χρη
  μαΐων, καί β ν ώρολθγο* τσβ
  πης. Οί άπολΒσαντες καλοθν
  ται 6κως τα παραλάβωσι δι
  ερχόμενοι βκϊΤθεν.
  ΕΚΤΟΠΙ1ΜΟΙ
  Δυνάμει βποφάοιως τ^ς έντοιθ
  θα επιτροηής ασφαλείας οιινελή
  φθηααν *&1 ίξιτςπΐσθησον ίκΐ |ν
  Ιι.ς ιίς Μηλεν «Ε υ»Ολος Μ. Γ(β
  τρβμαννλάχης χαί Ιω. Γ. ίΐικι
  ράχης χβιοικοι Ζχρ«Ο Βΐοιι |χΗ
  χβηβΐηααν προ ημερβν άατυνιμι
  χον δργβνον έν τ) έχτελιοιι τ»ν
  ι»^ιφ«εν τβυ " ι
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  II
  Π & ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  Η Κ.Τ1ΣΤΔΣΚ ΠΙΡΔΜΜΙ
  ΕΙΣ ΑΚΡΟΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ
  ΔΠΟΤΥίΧΙΝΟΝ ΑΙ ΠΡΟΣΠ1ΟΕΙΑΙ
  ΠΡ8Σ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας 1. —Νυκτερινα ραοιογρα·
  φηματα έκ Να,γκΙν παρουσιαζουν την
  κατάστασιν είς -«ήν Κίναν ώς έξαιρετι-
  κώς ϊκρυθμον χαΐ έηικίνβυνον. Αι μα¬
  χαι είς την περιοχήν τού Πεκίνον* με.
  ταξύ Κινεζικού καί Ίαπωνι«ου στρα-
  τού συνεχίζοντονι εισέτι σφοδραί πάσαι
  δέ *ί προσπάθειαι πρός συνεννόησιν χαΐ
  συνδιαλλαγήν των κυβερνήαεων ΝαγκΙν
  χαί Τόκιο απέτυχον.
  "Ετερα τηλεγραφή|Α*τοι εκ ΛονΒίνου
  έπιβιβαιοθν τάς έκ Ναγκίν ειοήσεις
  προσθέ^υν δέ ότι ή κατάστασις εις
  την "Απω Άναιτολήν είναι τελείως συγ
  κεχυμένη καί ά βεβαία έγκυμονοΰσα τε·
  ραστίους κινδύνους δια την παγκόσμιον
  ειρήνην.
  θΓΕΟΝΙΚΟΙ ΕΠ4ΗΗΓΥΡΙΣΑ.Ν
  ΤΗΝ ΠΡΟΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ
  ΤΗΣ ΕΚΡΒΞΕΙΟΥ ΚΙΚΗΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας)·— Ραβιογραφήματα έκ
  Σαλαμάνχας άναφέρουν ότι κατόπιν ί
  ποφά«ε«>ς της έθνικής Κυβερνήσεως ή
  χθεσινή ημέραι, πρώτη έπέτειος τής έκ
  ρήξεως τού έθνικιατιχού κινήματος, έ·
  ωρτάσθη μεγαλοπρεπώς είς ολόκληρον
  την κατεχομένην υπο τού στρατηγού
  4»ράνκο Ισπανίαν. 'Επ' εύκαιρία ώρ-
  γανώθησαν συγκεντρώαεις μέ όμιλίας
  «έαί λαΐκαί έορταί μέ εύρυτάτην αυμμε
  τοχήν τόσον των άγροτών όσον καί των
  κατοίκων των πόλεων.
  ΤΟ ΠΕΚΙΝΟΝ ΕΚΪΚΛΩΒΗ
  ΑΠΟ ΙΑΠΠΝΙΚΑ ΠΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα
  ποχριτού μας).— Τό πρακτορείον Ρώ
  ϋτερ τηλεγραφεΐ ότι χαθ' ά αγγέλλει ό
  έν Ναγκίν άνταποχριτής τού αί συγ·
  κρούσεις Κινέζων χαί Ίαπώνων είς την
  Βόρειον Κίναν συνεχίζονται άδιακό'
  πως. "Ββη τα στρατεύματα των Ίαπώ
  νων, ένιβχυθέντα μέ νέας μονάδας έπρο
  χώρησαν είς αρκετόν βάθος επί τού Κι·
  νεζικού εοάφους χαί έκύκλωσαν παντα-
  χόθεν τό Πενΐνον. Συνεπεία τούτον
  μεταξύ των κυβερνητικήν «ύκλων τού
  Ναγκίν εκδηλούται ζωηρά άνησυχί*.
  Νευρικότητα έπίαης έκδηνώνουν οιά
  την εξέλιξιν των σινοϊαπωνιχών καί οί
  διεθνείς διπλωματικοί κύχλοι.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΑΟΟΛΥΤΟΙ ΒΕΒΑΙΟΙ
  ΛΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗΙΠ&Ν ΕΟΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άννα·
  ποχριτού μας).—'Επ' εύχαιρία τής συμ
  πληρώσεως έτους άπό τής κηρύξεως
  τής έθνικιστικής επαναστάσεως έν Ίσηα
  νία ό στρατηγός 4>ράνχο εξεφώνησεν ά
  πό ραδιοφώνου βαρυαήμαντον λόγον, ά
  πευθυνθείς τόσον πρός τούς Ίσπανούς ό
  σον χαί πρός τόν κόσμον ολόκληρον. Ό
  στρατηγός Φράνκο ανέπτυξε διά μα¬
  κρών το πρόγραμμά τού εξέφρασε δέ
  την απόλυτον βεβαιότητά τού δια την
  νίκην των έθνΐχιατών, την οποίαν μάλι·
  στα θεωρεί χαί ώς προσέχη.
  ΒΦΑΚΙΣΙΣ ΚΟΤΤΕΡΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΟΝΑΣ ΙΗΙΒΟΑΟΐΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού «νταποκριτοϋ
  μ«Ο —-«τα τ·ύί άγύνας Ίατι.ττλοΐ.ς οί «
  κ·ΐ·ι ηρχιοαν τ· πβρΐλβόν £>ββε.τ·ν, ·
  «ότε ανεχώρησαν δΐχα σκάφη εκ Μ·υ Φεΐ
  λήρου δια £όρ·ν. έζηβφνίοθιι χ· χοττ.ρον
  «Ε6χνε>(» Τ»»ν μ. ν. 1»»αννίδη Μαί Βεκιάρη.
  ΑΙ ίρε«ναι πρός εφεύρεσιν Τ·ϋ σκάφβνς ύφ
  χ(αεια« «πό τού λκογεύματος τΰί Ευριει
  ν«( ο»νΐχΙΕ·νηι &νι« ||ηι( *λ·τ·ΜβμΜ
  Ιί
  ιΙ:·
  Ν,'