94552

Αριθμός τεύχους

4619

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

21/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙγίπτοο
  έτησία λίραι 3
  εξάμηγος 8
  Ά μερικά
  μράς
  ετησία δολ. 15
  ί&άμητος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δο. 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  21
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0401 ΜΙΝΟΤΑτΡΟΤ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — Ε»θϊ ΙίΟΝ
  ΑΡΙθΗ. ΦΥΔΔΟν 4619
  ΤΙΠΜΗ ΠΙΤΜΤΙΙ ©Ρ· «. ΣΤΑΥΡΑΚΗ2
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΙΜΑ
  ΛΙΔΥΟ ΕΣΤΙΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Ες Τβ Λονδίνον
  τ· ν» οανέλβη, χβές 4 ««*
  τρβκιΐ τίς ·ι)διτ«ρ«τε|τ·; διά
  νβ ■υζητηοα τβ κ·ρ(αμ«τα
  τβς ύιχβ«κιτρ·κϋς είς δ* κ*
  ρικέμφθη τβ σχέδιον τή$
  'ΑγνλιχΙ,ς Ενβιρνήαε»»ς κ>
  ρί εφαρμογαί* «λέγ :·« κ«1 ■
  ναχλήαιως τβν (ένων έθε
  λβντβν εξ 'ΚβπβνΙας. Κ«ί β
  κοσμος όλοχληρος ανέμενεν
  κ«ί άναμένει μ έ διχ«ι·λ·γη
  μένη ν συγκίνησιν χαί μεγ··
  Αην «γωνίαν τ" κκοτελέσνια
  τβ τβς συνεδριάσεως αύΐϋς.
  Διότι Ιχ τβν άκοφκαΐων τής
  έπιτρβκί,ς τ·0 έλέγχου θά έ
  ξαρτηθζ η λήξις ταθ Ιοπανι
  χοθ δράματας χαί Α ακβφυνή
  τ4( ρήξεως Α π γΐνΐχιναι;
  τ·0 πολέμου χβί ή έιχέκτα
  αίς τής πυρκαϊά, μ«1 {ξω
  Τβν Πυρηνβίνν, είς ·λ·κλη
  ρ·ν την Εύρβίιτην. Δέν γνω
  ρίζβμκν άχσμιι τί βκ·φασεις
  έλήφβϋΐειν χατά την χθεσι-,
  νην ούαχεφιν τβθ Λονδίνον
  ΕαΙ φυοικά ·α ή;· καραχι'
  χινδυνΐυμένον νά ΟΗΐλήοω·)
  μιν πρ·χ·τ·βολικβς έκ" αι}·
  τβν. Π·λύ ομως φ«β·υμε6β'
  •τι οΐαιδήποτκ Ακσφκακις
  χαί αν ελήφθησαν δέν Ββ Ι
  φβρμεοΒο&ν κλήρως καί ιίλι'
  χρινβς χαί δέν θκ χρησιμιό
  α·υν είς την τβχιΐχν λύβιν|
  τ·0 Ίσκβνικβυ. Διότι χοχί αν,
  απεφασίσθη 4 συνέχισις τ·0
  ϋίγχου χαί ή ανάκλησις
  Τβν ΪΟιλοντβν, η απσφβαις
  ΐέν 64 εφαρμοσθή «Ιλιχρι
  νβς, Α καροχή ένισχύοενν
  ■Ις τούς αντιμβχομέναυς θε.
  συνέχισις,* έλκγχος δεν Βάι
  λνκργητειι χανβνιχβς χαί Ι Ι
  βως αω( μαλιοτα θ- γίνη *·
  Άπω .'Αν«Γ<λϋ( ίψεδν τοη 6κιιλητικ·ι 4πο τ« β«Βη τβί. ββρείου Κ(νβ(. Έχ>1 χ«
  τ» *1ς την βχννή χώραν τον
  οββ«ν(·υ χράτβυς μυνάτβι
  (έ> πφ*(οπιβν νέ ου πολέμου.
  ΧβΙΐι την βίκβυμένην έκ Βε
  μνλίων χ«ί «πειλεΐ νβ χά τα
  χλύοη χβί να έρημιίαο την
  γήν μέ την ιχυρετκτωμένην
  λαβαν χαί τούς μό5ρ·υς τ·υ.
  Ό ύΐΗΡτρονιχ·; Ί«κωνΐχ·(
  ίμπιριαλιομές, είναι «δύ»β-
  τβν νβ ουγχρβτη^ πλέον
  ■αί νβ κεριοόισθ^ είς τα ότι
  νβ λριβ τής νηειωΙΐΜης χεί¬
  ρας τοθ Άνβτέλλβντβς Ήλί
  ου ¥«ί τβν χρυαβνβέμνν.
  Κβί Εητΐϊ μίαν διέξοδον κρός
  την ΓΗκ«ιρωτιχήν 'Ασ(αν· Τ·
  χρβτ·{ τ·0 ΜβντίβΧβΗΟ τό
  β»ιβΐ·ν εδημιούργησεν ώς έ
  {άρτημβ χαί β>·ιν τού δέν
  τ·0 αρκεί. Ή ίακαίνιχη ρΊ·>
  μηχ«ν(«, άναπτυχθεΐσκ τα
  τελευταία έ τι» είς βαθμόν έκ
  κληχτιχόν δέν «ΙμπορκΤ. νβ
  ζήοα μέ «·( Ίβιωνιχβς νή-
  α·υς τ· Μαντββχβυ* χβί την
  Εορέβν μονον. Ζητεί νίβς
  βγορνς καταναλώσεως χβί
  κρήτας δβς είς την Είνβν.
  Εβί άγωνιζεται νέ. τβς βατβ
  χτίοο διβ νβ μην πάβα βκό
  ■σφυξ(κν Μβί μαρβομβν. Είς
  την Είνβν ίμως έκτός τβδ
  λ τι ύκαρχκι οήμερον χρβτβς
  σηωσίήκοτκ ώιγβνωμένον
  ατρβτΐΜτικβς κβί ό λαός Ι
  χιι λάβει αυνιίδηοιν της έ
  8νίκης τού ένάτητ·;,τί,ς έλιυ
  θερίας κβί τβς άνεξαρτηοίας
  τ·υ· υκέρχουν έπίσ«?ς τιρβ
  βτιβ αυμφέροντα χβί τβν ρ·
  γκλων δυναμεων, Άμκρι
  κης, Αγγλίας χβί Ρ»αβι«ς
  χαΒώ; Μβί τβς Γβλλίβς χ*ί
  της ΌλλβνδΙβς. Ή 'ΙακωνΙβ
  λαϊκόν δέν β' «νπμετωκίσα
  •ι; την Μβτβκτηηχην χρ·
  σιτάδίΐβν της την βντ(οτβαιν
  τής Κίνας μονον, βλλβ χβΐ
  την ΑντΙ&ρβαιν λλνν τβν
  Δ' βύτσ βκριβδς κβί ή Ικ
  τρίχυνσις τής Μβτ»αταβκ»>ς
  είς την "Αΐτω Άν«τ·λην
  ιι·ρ·χβλεΙ τ· κβγκ*3βμι·ν έν
  διβφέρον· Καί δι* αι)*· πβλε
  μ·ς αιν·1«ΑΜνι«·ί, θά οιιμβ
  νο την Ινβρζιν ηαγκ·αμ(·υ
  κ·λέμ«υ. Έν τούτοις, ήμ»Τς
  έζβΜ·λ·Β·6μ>ν να «ισΓεύι»
  μ «ν ·τι παρβ την κρ(αιν τ·0
  (αιιβνικοΰ Μβί την (νταβιν
  τβν βινοΐατννικβν, · πέ5λ*
  μος δέν είναι άναπέφΐυκτος
  Αντιθέτως μβλιστα ύπαρ1
  χούν βΐ πιββνοΐηιες βποτρ·
  κης τ·η ί«ί τοθ ικβρ·ντ·{
  τούλβχιβτον. Καί τάς πιθα
  ν·τητας Μαί τάς Ιλκ(δβς βύ
  τ»ς δημιονργοθν η ίνΐργος
  Ανάμι{ις τ·δ 'ΑμιρΐΜβνιχοϋ
  Μ·λ·σβ·Ο είς τα διεβνη ηρβγ
  ματα Μαί η άηίχθιια τβν
  λββν κρός τέν κάλεμσν. Τβ
  • Ιμα τβν ·Ι·κβι 4κβτ·μμυ
  ρ(«ν νΐΜρβν καί τραυματιβν
  τ·δ μ>γάλ·υ κ·λέμ·υ «Τναι
  νωκ·ν άκέμη· Καί η φρ(κη
  τοδ πολέμου βυτ·Ο 6<ν ιλη ομ·νή?η Πβς^οιπον θά κβ τβληφθοΰν οί λααί άκ· νέαν π«ρβφρ·σύνην Μβί κ&ς θ* Ι κιτρΐψίΒν νά ΑδηγηΒο&ν κί{ νέαν τραγ»δ(αν Μαί συμφ· ράν; φ·»κ. Κτί Βεν είχε χχθίλοιι άϊι χο. "Αλλο3 μΐρικοΐ χομψιΐ δι τι οίνοι Ιχουν μεγάλην πίρΒθΐν οΐί σχλόνια- ΣυμβαΕνει μάλιστ.» νά Ι Ιχοιιν χαί τίς χαλύιερες νΐάμις ' έ ιΓνοι «ο& είναι χνρα χτι;·ιοτεχ(»Τ'χτο[ είναι ο( βετιοά νο[ τβν γβοτβν. Φ&ιχί γιά νά τ-υς Θυμ-ΘΑ αυτοΰς, ώιμήθι;χο· αΐιό τ«ύς κοογθεαινους φχιδρους «αί ζ»ΐ|ρο&( τύτοιΐζ τής κίλκβς. "Εχουν χ*1 βυχοΐ ϊιηδ^ τον ίξΐ) νοστόν κέμκτον ΜΓιιν χαί ίμ·βς φΐίνονται κ·χν^9... χθιοινοΐ. Κ%ϊ α%ί% χαί τέ ηνιθμ* τού: ηχ ζ ρχιίόν άχατάλυτα! 8μ«; οί συνομήλιχοΐ τοις αγροθ ιΐ'χι οί πιρΐοϊίτΐρον ά Σ' )ΰΒΐ σιό νομ6 χίτι τέτβιους ΐ γίγβντες ήσ»ν. ΐ βΐδ χορί, δίκα ή &* θυμβθμαι κάλι—Βλβι ηαστριχο(, λαυβχριομένο', γιορτά οιμ·ι ) —χαί ίχίριυαν μ' |*αι τέΐοιο ρκθ μ% χϊΙ μιά τέιοιχ δρμή κου «Ε νέ οί ο*χριοθ3χν χι' οί. χοκιλλιέ;.. έχαμνγιλβθαβιν. —ΆγίρασΓΐ) Κρήτι;!. είηε χά* κοιος. Κ% 6 χάκο-ο; αδτδς ή:· μέ« οτ* κοάγμβτοι. Ή Κρήιτ, ιΙ« στ) μιρα ζήττ)μ» ...ατι·μίχβΛ ζήτ»» μι δΐτιράνων. Οί νέαι—τού γ·ρ· νοθν έ«(οτε άπδ χ* τριά«τα—κ«έ κκ νά τους κβ(#αΧ9λ·υθοΟν χαί νά τούς ΐίελιΐοθ» Ιντατιχά. "Εισί μί νόν θ' «ναχαλίψιυν, Ι τω γ, μιά μέ ρα τό μυοτιχό τής α«μ«ικτ}ς χκΐ 44 χοιις- ΟΠΩΣ ΔΚΒ*1ΝΕΙ Η ΖΩΗ νέων ηΐρικλβχβν, παρβ μοίων Μβί όνβλβγων κρός έ χιΐνβς κου έδημιουργήθηβαν έξ βίτίβς τβν έκεισβδΐων τοθ €Ντ«ίΰΓθλβντ» Μβί της «Λ·ι- φ(«(» είς τ* κβρϊλθβν. Κβί τουτο διατί είς τό Ίσαβ νιχ·ν δέν ύ«άρχβι μ·ν·ν βν τβγωνισμός Ιδιβν κβΡώ; Ιχο μιν τ·ν!β·ι Μβί «λλοτι άλλβ αύγχρβυοις τΐρβοτίων στρβ· τΐΗΤΐχβν Μβί οίΝονομικϋν βνμφΐρέντων τβς Αγγλίας Μβί ΓβλλΙβς αφ' έν·ς κβί τβς Ίτβλίβς κβί Γΐρμανίας άφ' ετέρου. Κβί ένοοβν δέν Βά επέλθη ουμφωνία κβί δέν ββ έξομβλυνβο&ν τβ ζητημβ τβ που ίνβχύηΐουν έκ τβς ■ντιθέσιως τβν ουμφΐρλντων βώτβν τβν τεαοβρων δυνβμΐ ών ββ ΐΐνβι έξνιρκτικβς δύ ανολον βν όχι^άδύναΐον νβ έκέλβα ουμφων(« διβ τόν ΐκρ μβτιβμόν τοδ Ίοκανιχοδ Κβθίατβτβι λοιπόν φβνΐ· ρόν Ιτι την λύαιν τβς Ιακβ νι «ής τρβγωδΐας θβ δαίοουν τό ξϊφβς κβί το τηλεβόλον, Ικως διικάρυξι προχδδς ό μ. Μουοολίνι. Νέ την διαφο¬ ράν, φΐν, ίτι τέ ,ΐφ·ς βύτό Μβί τ* τηλεβίλβν θβ ΐΐνβι ξένον Μβί έχι Ιαπβνικον. Κβί βι' αυτόν βΜριββς τον λόγον Μβί κβθΐβτβτβι άμφί- βτομον το ξΐφος Μβί επικίν¬ δυνον το ταλεβέλον. Διότι ύχαρχΐι χΐνδυνοΐ νά θΐρβ· φοϋν κβί εναντίον έκιίνων κου τβ κβρβχωροθν ιΐς την ΊαηβνΙβν Μβί νά βνοΐξσυν άνίβτον κληγήν. Όπίτε βέ- βεηβ η συμφορά τ·δ πολέμου β' άϋλωθδ ιΐς ολέκληρον τον Μόαμον. Άλλβ την βτιγμήν βυιήν ίέν ΐΐνβι μόνον ό Μβκνός Ι·Χάν«ι τόν ουρανόν >ι ·| φ>όγ«ς τβς
  έμ
  ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΤΟΥ ΗΡΚΚΑΕΙΟΥ
  ΘΑΛΕΡΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑΛΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ.
  Τιυς ουνήνχτ,οα οτρβγγολεχαθι-
  βμένους γσραι άκέ τό χρακέζι χιθ
  χαφενείοκ, οτήν κολυούχναοτΐ]
  Πλαχειά Στοάχα. "Ηαχν 6λ·ι χου(
  βετεράνοι. Κ»ι χΐ βιτεράνο ! Ποα>
  ,,Βραχιι,ριοχιχεΙ, Ήρχ
  χλεΐώτιχει.
  'Ασκρο ίψϊλίδιστ· μ»ι/οτάχΐ,
  οχεΒόν ανχιοτρβτα—μάτιχ ζητ^ρέ
  χαχά κιΰ έδιναν μίαν άνΐ»ύ/εια
  νεδι»)τβς οχΐς ρυτΐίες. "Υφ^ς χά
  ριδμινο χαί. οχερτσϊζ'χο Γενιχβς
  εμφάνισις καρά την ουμκαριβταμέ
  βχχχιιρΐαν, χάθε όΐλλο καρά
  —Είναι παίηιΐ Ήραχλΐιβτες
  •Ε βετεράνιι οοι, έρώχησεν Ι'£»ς
  καρικΐϊημ·ς έξ ίλλου νομςθ.
  —-ΚϊΙ ΛβληΐΙ χα'. . νέοΐ. Α&το
  ϊμβς ίΐν ΙμηοΒΙζκ ν! ακναντίενϊαι
  οτΐς έηΐ*?υμ(ε( χαί τα γβθοΐά τους
  δλοι «αί ν3ι άηβτιλοίΐν σιέ χαφΐ
  νιΐο Ιδ§, Ι*β γχρβυκ έχτάχτως
  Έ*.ώ χροοωκιχβς αυτή την
  ανχϋτ,ψι είχα σχηματΕοιι μέ;ες
  τΑρα. Ο! βιτεράνοι ίέ» Ικαιζαν
  μίνο ταβλι Ιναλλαξ—5ώβ Ικαιζαν
  χαί ίυΐ παρ-κολούϋβιιν. "ϋκαιζαν
  αχά δάχχυλά χοκς ιή ζωήΙ Σιέ
  ατ)μεΙ· αύτ* 4/οιγαν βεβαία χτ
  κάλι* χεφχέρια. "Οχι δμος γΐαχΐ
  είχαν... κιβχανει σιν τέν ΈβραΓο
  χ(]ς κβρβιμΐας. Άπ* τα καλ)|1
  τΐφΐέρια Ιβγαζαν χ*ιν·6ργια νού
  μερά!.· Είχον για τον Ινα τ]
  τδν άλλο τοθ χαιρεθ χους χρΕαιις
  (κανοκαιητιχές ββε χαί έκιχρΕβεις
  αμιΐλιχχες. Άκό τίς χρΕοεΐς ώ
  ίοι χαί τίς έκιχρΐβεΐς βοτές
  κου Ιρχονχαν οβν εΐϊβς ΙπΐμυΒΙων
  στβ κρισβικιχά τους άνέχδιχα,
  προήρχοντο χαΕ ι Ε καραλ?τ,λιαμο(
  μέ κρόοωκα χαί κραγμαχα τοθ
  χαιρ·0 μας.
  —"Ιδιός 6 συχοριμίνος 6 Δτ)μΐ)
  Χ(ός... Ιλεγαν γιά χίποιο ουμπο
  λίχΐ) κου ιΐχαν κίρει ώς κιέτυκον
  οέ μ(« τελευταία... Ι*ίοοι τβν κα
  ραλλί,λβν δίβν χβμς.
  'Οκ». <οχιαγραφ·θοαν τέν ■εμμΐνα τέ Αΐΐμ«ν· «Ι χον θρβιπο τ*]ς εποχάς μας ήΐαΐ» φβς φχνερέν δτι δέν καρουοίαζον « ηλβς ώ; ίμ·1ους χκυς έ «πρόσω κους Βύ· διαφορετιχβ)ν γενενν.'Δ πενανχ(ας Ιοκυφταν οάν κϋς χιιο ΟΕφους Εστορΐοδίφας μίαα οχΐ 6ά 6η τβν χαιρβν χά Ι έκΐΐ ιθριοχαν ίμο έϊϊ)τες άναλλοΐωτε; χά! βταθ μτύς χαραχτηίΐαΐιχους τβν αίώ νιβν: «^αχτκλιβιβν τ*2ς ζωί),» —ΟΙ ίετεράνοι α&τοΐ είναι ακό τίος πειό χοτσίνάτευε άλλά χαί τιυς πειά ϊημιουργιχςύς,προσέθεσε (τφοθ ,ΙννειΙιαι τέν έκλι;ο(α οιήν όμήγυρΕ τευ() δ μή Ήραχλιι ώ .ής. ΚλΙ αττ/ν έκαρχία μβυ ϋκάρχουν άχίμΐ) τέτοιοι χ' είνε χαρά θε·Ο νά τους χίνης καρέα Μίαχ οέ καλΐ]ϊ κρογ·νιχά ο»ρ τάβια άναχα>όιτχουμε οκχνά χιχρ
  νιασμένες φβχογραφΕες Βιτ·υ καλη
  οί νέ·ι—αημερινοΐ βετερανοι
  κρέ τινος ...βετείίνοι δεδομένβυ
  δτι μετηνάοτευοαν οτ?ς
  μβνάζ—■«βρβυοιάζβντϊΐ οέ βίχ·γε
  νεΐαχες ουγχεντρήοεις μέ τίς κα
  λτΐές έχεΐνες ριδιγχότίς, τίς κλα
  τε ές [•«ραδίτε; χαί το ψ»}λδ χολ
  λάρα. Κάκοτε όπαρχει χαί το φέ
  οί τοθ Σουλτάν Άζίζ κβύ ήτο τί
  τε δποχρεβτιχο. Νΐμ'ζιυμε δ:ι
  κρίχειχαι γιά χβινές γελοιεγραφί
  ες. 'Απβτώμεθί Βμως. Άν τβΰς
  κροοΐξουμε θε οιιναντήβίυμε βτ!ς
  μορφές τους χκμίγελτ χ«1 μβρφ;
  βμους οΐ}μαντιχ:ΐ)ς χαί κολΰ..
  γνώριμευς. 'Αρχε! νά χοϋς αλλί
  ξουμι χά φερέματα χαί θχ κειαθοθ
  με δτι χχ! ένεΪΌΐ ή»ν
  μέ χά Ιδία ηάθ- χαί τΙ( Πιες
  χιχίτιβτες—αχριβίς 8κ«ς χ' έμιΤς
  τώρα. Μιχαφοριχβ; ουτε ουμβαΐ
  νει χαί στιυς ζωνχανους βετερά
  νους. Είναι άχριβίς δχνς χαΐ ι
  —Δέν »Γμαι ντυμίνβς %ς μέΒας
  'Αντωνάχτ,. Άν ήμοαν δμ»ς 8α
  βλεκες τί τζόδενο θά Ιχανο!
  Αυ;ο τέ ουμκέραομα Ιδ·οε β'
  Ινα κρισωκιχέ α>έχΙοχό χ»«
  ΑΙ ΠΜΔΙΚΑΙ ΡΞ
  ΤΙ ΛΠΕΛ&ΣΕι Η ΑΒΟΡΥΒΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ
  ΤΗΣ κ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ
  Λαμβάνομεν καί Βημοσιεύ
  ομβν την ακόλουθον έκιστο·
  Ά{ιότιμε χ. Λιενβοντά,
  Είς τό όκ' αριθ. 3954 της
  3ης τρέχοντος μηνός φύλλον
  τή; ένταθθα έκ?ι5ομένης Έ-
  φημβρΐδος ε'Ι)η» κα( είς την
  σΐήλην «ζητήαατα» ανεγράφη
  διά τας και&ικάς έξοχας δτι
  μόνον μία έλειτσύργησβν ΐ(ς
  όλόχληοον τόν Νομόν ,πβρι-
  λχμβανουσα 10—20 κτωχά
  παι&άκια.
  'ΕπβιδΛ τό τοιοθτον 8έν αν·
  τακοκρΐνεται κρός την αλή¬
  θειαν, παρακαλώ Κόριε Δευ·
  θυ'τά 8πως καταχωρήσητε
  ίίς .την άξιόγον "Εφημερίδα
  σας την χατω'έρω συνχομωτά
  ην "Έκθίσίν μου κερΐ τθν έν
  Κατσαμπά κσιοικΛν έξοχΦν
  τοθ ΣτρατηνοΟ κ. Γ. Κατεχά
  κη των όκοίων ηί,δίκησβ χαί
  κατά τα τρ(α ίτη καθ" δ «λϊΐ
  τοόργησαν τόσον άρτ(ω; νά
  μοί άνοθέση την διεύθυνσιν.
  ΠαιβκαΙ ΈξοχαΙ έλειτούρ
  γησαν κατά τό θέοος τοθ Ι
  τους 1934, τοθ 1935 καί 1936
  οιαρχεΐας 2 μηνών, ήσαν 16ιω
  τΐχαΐ χαί
  τιάναις
  η ή
  έλειτοόργησαν &α
  ο(<ογβνι(ας χοθ Κά ί Ι ) γς ΣτρατηνοΟ Γ. Κατεχάκη είς Ι η ο(«ήματα βτιΐ τούτω άνεγερθέντα έν Καττσαμν^, Αέν έφΐλοξένησαν 8έ μόνον 10 ή 20 πτωχα παιοάκια ώο εσφαλμένως ανεγράφη άλλ' χάκη ήας ώς αληθής φιλό στοργος αήτηρ έφρόντιζε πβ ρΐ δλων α»7τβ να μή στβρη θοθν ουδενός οί μικρο! τρόφι μοί. Ένέδυσβ κάντα τα -αι διά όμοιομόρφως τούςί εοωσε 6έ καί σανδάλια. Τροφή καρεΐχβτο αφθονος χαί θρεπτιχή, κεντάκις τής ή μέρας, την πρωΐαν ρόφημα, πρόγευμα, γβθμσ, οειλινόν καί οΕΪκνον. ' 'Ελίΐτούργει κα( καιβικός Κινημαχογράφος χειριζόμενος υπό τοθ μικροθ 'Ανδρέου, κρός μ κ?ών. Όσάχις ή ι© εκαμναν θσλάσσια Κατά την ιΐσοδόν των. ζοντο καί έξητόζοντο καντβς υΐοθ της χ. των νηνεμΐα λουτρά. παΐ&ιάτρου έκΐ τούτφ κα λουμένου ώστε νά μή ΰκάρ χΐ] κΐνβυνος μβτοδόσβως μΊ λυσματΐκτΚ τινος νόσου, ή ίξέ τσσις 8έ έγίνιτο κα( κατά την διάρκειαν της καρομονης των. Κΐτά την άναχώοησΐν των έ ζυγΐζοντο πάλιν ωστε νά φα( νηται ή επί πλέον οιαφορά τοθ βάρους ενός εκάστου, ο Ο τη βέ ηυξήθη κυμαινομένη άκό 1—3 κιλά είς έκαστον. Τα έκ των ανωτέρων τάξε ών προερχόμενα παιδία ήσχο λοθντο είς την χειροτβχΐαν χορηγουμένων τον ΰλκδν δαπάναΐς τ()ς ΚυςΙΐς Κατεχά εη. Τα κατασκευβζόμενα έργό ζμ γ έφιλοξένησοχν μαθητάς καί. χεψα ή κ. Κατβχάιιη διένειμε μαθητρίας, έχοντος άνάγχην κατά τάς εορτάς των Χρι τονώσεως τοθ όργανισμβθ σΐουγ#ννων ιΐς φιλανθρωκι των, έκ των διαφόρων Δηιιο τικών Σχολείων ι{) ύκοδβίξει των οΐκε'ων Διευθυντήν ώς έ ξ Κατά χον Ιούλιον τοθ 1934 ιΐσήλθον 25 μαθηταί καί κατά τόν ΑΟνουστον 25 μαθήτριαι ήτοι τό βλον 50. Κατά τόν Ιούλιον τοθ 1935 όπότε ανηγέρθη καΙ βιύτερος θάλσμος ε(στ]λθον 35 μάθη τριαι κοί τόν Αυγουστον 35 μαθηταί, τό δλον 70 Κατά τό 1936 προσετέθη σαν άκόμη 8όο οίκοδομήματα μΐα (ύρθχωρος οΓθουσα τοθ καί μαγειριΐον μετ1 κούς Συλλόγους Κυρίων Ή ρακλεΐου ι *α χρησιμΐύσουν είς την διοργανώση τον λα χε'ων των. Τάς καιΒικάς έξοχάς έπεσκέ πτοντο χατά περιόδοι,ς οί Αρχαί τής πόλε&κ, Νομάρχης Δήμαρχος οί ΈπιθϊωρηταΙ χαί ^Ι ΔιευθυντοΙ τδν/Εκπαι δίυτηρΐων, καί άλλα εξέχοντα μέλη τής κοΐνωνΙαΓ, ώς καί οί ' γονεΤς χον καιδιον. Ταυτα έν γενικαίς φ άπο βή<ης τροφΐμων, οθ ω βέ συ νεπληρώθη ίνα πλήρβς συγ κρότημα οίχοΒομον διά την τελείαν λειτουργίαν τον παι οικον έξοχον-οιηρέθη ε'ς τριΐς π».ριόοους άνά τρΐΐς έβόομά δατς εκάστη κατά τό σθστημα τον παιδκών έξοχων Βούλας, των "Αθηνών, Τνα δυνηθΛσι νά «[σέλθωσι περισσότερα παι διά· Ούτω εισήλθον την κρώ την ττίρΐοβον 35 μαθήτριαι, *ήν β'. 35 μαθηταί κσΐ γ'. 24 μαθήτριαι κα[ Π μαθηταί, τό βλον 105. Την έκιτήρησιν τούτον είχον άναθέσει είς Ινα Δ)ή» Δημο?)ον, μίαν διβα σκάλσσαν κοί μίαν έκισκέ πτρΐαν άδελβήν νοσοκόμον. Οδτοι καρέμενον έντός χαί Βιητοντο όμοθ μετά τον καί 8ων. Έκτός τούτων ύπήρχε κοί τό ύιηρβτιχόν προσωπικόν, μα γΜρΐοσα· ύνηρέτρια κοί ύκη ρέται όκό την άμεσον έκΐβλε τ<|ς " γραμ μοΐς περ! τής λειτουργίας τον καιδικον τούτων έξοχον, τής κογενεΐας τοθ Στραιηγοθ Γ. Κατεχάκη. »Εν Ήραχλείφ τβ 17 ΊοολΙ ου 1937. Γεώργιος Σΐμιρτζκχις ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΜΑΡΚΟΝΙ Ρ&ΜΗ, 20 Ιούλιον μίν«ς Ι (ραδιβφβινι ΓονΑι Κ{)Ο μνς φνρτης ΓονΑι ελμος Μκρκβνι «ιΐεθανε έκ αυγ κβπής τής χ*ρδι*ς σαμΐρον τη 3.45' ιτρΜϊνήν, είς ήλΐΜίχν 63 τ&ν Όλόχλαρος ή ΊτοιλΙβι π*νθιΙ εκΐ τφ ββνάτω τοα. Ό Γοκλ.έλμος Μχρχβνι έγινντ) θΐ) είς Μιτβλένιαν τό 1874 χαί έοκούδααιν φυοΐχΑς έκισιήμας. 'Δκό νεαίβχίτ^ς ίε ήλιχΕας έδει ξιν Ιδιαιτέραν κλίσιν |[ς ττ)ν έ ριυναν χαί φ μελέτην τι Ο ήιχ χριομβθ δκοΐι χαί διέπριψιν, ώ δ μεγαλύτερος έφΐυρέχης τοθ Άΐ νι ς μας. Τέ 1895 ο» έλαβε Ιδίαν Ττ]ς τό κοί χον Τ0 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ- Καττ' «{Ίήσβις βκ Χ χνίων, χθές τ6 έαπξρας έκρ^κβιτο ν* άναχωοήση οιβ τάς Αθήνας ό Γενικάς Δ'.οικηιής κ. Σφακιά νά«ης κροκεΜένοο νά συνβρ γαοβί) μεχ3 τοθ κ. Πρωθυκουρ γοθ κα( των ά?μοο'ων ύκουρ γον διά την διευθέτησιν τβν εκκρεμούντων Κρητικόν ζή τημάτων. Ή νήσος μας έΥ<α ταλειφθβτσχ κατά τό παρβλ θόν ακό τ4ς βισφόρους Κο ββρνήσεις, έχει πράγματι πλ<] θος άνσγ<ών κα( βοσανΐζεται άκό την λύσιν άκεΐρων προ βληυάτων έξαιρβτιχής σκου οαηόττ]τος. Άλλ' Ι)'η έξβδη ·9η τό Κυβΐρνητ κον ένδια φέρον καί εγινβν ή άποτρχή τής θεραπεΐας ολων ούτον τον άναγκον. Τό ταξειδιον δέ τοθ κ. Σφακιανάκη ι(ς 9Γ)νας καΐ αί ενέργειαι τού καρά τ0 Κυβερνήσει, καρε χούν την άσφαλή εγγύησιν & τι ταχέως θά έπιλυθοθν δλα τα μεγΐλα κροβλήματα πού βΐσανΐζουν τόν τόπον μος. *** , Ι ΓΕΝΝΗίΕΙΣ· _1 Μεταζύ χον άλλων ζή τημάτων τα όποΐα θά έξετά ση ή προσεχές σονοδος τής ΙεραρχΕας τής Ελλάδος θά είναι καί β»; ανεκοινώθη καί «ή στάσις τής έχκλησίας Ι ναντι τής παρατηρουμένης ά ποφυγής τεκνοπο Τας των ό? θοβόξων». Τό θέμα δέν έκφΐύ γει Γσ«ς της δικαιοδοσίας τής βχκλησίας. Άλλά νομίζομεν βτι δέν υφίσταται τοιοθτον ζή τημα έν Ελλάδι τουλάχιστον. Διότι, εάν είς βύο τρείς με γαλουπόλεις ^παρατηαεΐται ά ποφυνή τεκνοκοΐις- είς δλην την άλλην χώραν αντιθέτως παρατηρεΐται ίκπληχτΐϊή εύ γονΐσ. Τόση μάλιστα όστι νά κατανιά δλαι αί οΐχογένει αι νά ίΤνσι κολύτβ<νοι. Εάν μάλιστα περιορισθβ κσ( ή θνη σιμότης είς την βρεφΐκήν ήλι κίαν ή πολυτεχνΐα είς την 'Ελ λάδα θά σημβ ώσρ ρεκόρ. - **" ήλεχχρ·μα- γντ,τιχβν χυμίτων, χ«ν γνωοΐίν ώ; έ?τζ:ανβν, χέ α&χέ δέ Ι τος έξε χέλιαε χαί χά κρβχα κειράματά τ,οϋ δι' αιελπν μέοων, άλλα μέ οιςμιντιχάς έκιχιιχ(α(. "Εκτοτε, ήαχολή^- αιινεχβς χαί ουοτι,μχ. τιχβς μέ χον ηλεκτρισμόν χαί ου νιχ*ί χελειοκοιβν τας έφευρέβεις χβυ χαχώρθβσε νά καρευοιαοη τε αΰγχρονον θαθμα τοθ άαυρμαχου τΐ]λεγράφου χχί τοθ ραδιοφώνου, κου θενρεΐται μΕα άκό τάς μέγα λυτέρας χαχαχχήοεις χαί Βτ,μΐουρ γ'ας χοθ άνθ^ωκΕνου κνεύμκτος. Ό Γουλιέλμος Μαρχβνι, οβνε χβς έργαζέμενος χαί έρευνβν παροκοίοιζεν χάθι χίθίν χαί μίαν έκπληξιν είς την α»θρβπόιηΐα. Είναι οέ γνοοχβν κόοτιν ένχάκυ σιν έκροξένησε προ δλΕγβν έτβν, 5τε άκό ττ]ς θχλαμΐ]γοθ χ·υ Ήλέ χχρα, μΐ την οΆοΙαν ώ; γνωοΐέν έκεαχέφθΐ] χαί την κόλιν μας κρέ οκταεΐΕας, ή^χυροβολημένης είς χά Ίΐαλιχά 05ατα κατώρθωσε ν" αν^ψη χαί νά οδώοη δι' «κλτ]ς ίνος ήλεχτριχοθ. διαχό κτου τα φβχα χ·0 21δνιϋ χ*)ς ^6 αχραλΕας, είς άκίβτασιν πέντι χαί κ)έ·ν χιλ. μΐλΐββνΐ Ό Μαρχόνι, δπ^ρέτηαεν χατά χέν καγχίΌμιβν κόλεμ·ν είς χο Ί ταλιχάν χαί Αγγλικόν ναυτικόν, άντεπροαώπεοοε δέ την χώραν τού είς πλείστα σιι>έδρια ε!»ή τ,ς
  χαί μεγάλας κολιτιχκς χαί διπλβ
  μχχιχάς άκβαχολάς. Τέ 1909 Ι
  λαδε τϊ βραβείον Νέμκελ ιν,ς φΐι
  αιχτ]ς, έλαβε ίέ χα( κλεΐοΐα
  καρΰσΐ]μα έξ δλβ» σχεδέν τβν
  Κ»β«ρν*)βεβιν τής Εδρώπης. Τέ
  1909 έπΐαης διωρίοθΐ] μέλος χχ]ς
  Ίΐαλιχτ]ς Γερουσίας χαί τέ 1929
  έλαβε χον τίτλον ι·θ
  Τέ 1930 δίβρίοθΐ) κρόεδρος χτ]ς
  Βϊθΐλιχ^ς Ιταλικάς 'ΔχαΒΐ|μ.ας
  &κο δέ τοθ 1931 ήΐ. μέλβς τής
  Ποντιφΐχ1{ς Άχαΐημΐας χβν 'β
  κιο(ΐ)μβν. Δια χβθ θανάτου τού,
  ή έκιβτήμΐ) χάνιι μίαν
  «ΐ|{ χαί ή ανθ·ε·κέΐτ,ς
  λβν ι&ι»γίΐτ,ν τιρς.

  •ίϊ.
  ΑΝΟΡΘΟ-1-
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον Τα
  «Μυστήρια των Παρισίων* μέ την
  Μαντελεν ΌζοραΙ καΐ Άνρυ Ρό
  λάν. Την Πέμητην τό άθάνατο με
  ■γαλούργημα τοθ ΤολοτόΤ «ΣονΛτα
  Κρώυτσεο» μέ την Λίλ ΓΊτάγκοβερ
  καΐ τόν Άλτιρεχτ Σενχαλς.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  ή Βιαβολοουγγαρίζα Φρσντζέσκα
  Γκαάλ στήν θαυμασία όττερέττα
  «Τό Μάρς των θύσσάρων».
  θεοινός «ΑΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερον
  τό Ρωσβικό άριστοΰργημα «Μι¬
  χαήλ Στρογ'ΐώφ,
  ***
  Ι1
  ΠΟΥΛΑΙΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 1Ο μ- μ
  ΤΑ
  ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  Νέ πρΜτ«ν*ίνιστβς τβΰ{
  άσσους τής γαλλικής χινη
  ματογραφΐας:
  ΜΑΝΤΕΕΝ ΟΖΕΡΑΙ
  ΑΝΡΥ ΡΟΛ*Ν
  ΛβΥΕΙΕΝ ΜΠΑΡΟΥ
  ΚΩΝΧΤΛΝ ΡΕΜΥ
  ΜΑΡΣΕΛ ΖΕΝΙΑ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Τί) αβάνκτο μβγαλβύρνη
  μα τού ΤΟ&ΪΤΟΙ:
  20
  ΚΡβϊΤΣίΡ
  Νέ τίιν
  ΔΙΑ ΝΤΛΓΧΟΒΕΡ
  χά! χον
  ΑΛΠΡΕΧΤ ΣΕϋΧΙΛΣ
  Νβυαιχή: Μηβτόββν—Τσβϊ
  ΧΟβΟΜ).
  Ό γνωστάς δηαοσιονράφος,
  τέως Λρχισονταχτης καΙ Ο'βο
  θυντής *ολλ©ν ήμερησ ών 'Α
  θτ^αΐκΛν "ΕφηιιβοΙΛων κ. ΜΙ
  ΝΩΣ Κ. ΔΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
  έμφανΐζβι πρό τοθ "ΕλληνιχοΟ
  κοινοθ, έντος τοθ μη ός Ίχ>
  λ(ου, Ι-ό θαθμα εκδόσεως, ε
  να περιοδικόν—όνειρον, ποθ
  θά κυκλοφορή1 κβθε έβίομά
  03, ιήν:
  "ΕΥΡΩΠΗΝ"
  μέ συνεργάτας τού; κολύ
  τερους λογογράφους τής Χώ
  ρας μα« κοΐ τοθ ΈξωτερικοΟ,
  τΔν οποίων έξησΦάλ σΐ την
  τακτικήν συνεργασίαν, όπως
  καΙ των κολυτερων {«πρόσω
  πων της τέχνης καΙ της Έτιι
  σΐήμης.
  Τό Ελληνικόν αναγνώση
  κόνκοινό», ποθ τόσον έκτψα
  τόν διευθυντήν τοθ νέου —ι
  ριοοικοο:
  "ΕΥΡΩΠΗ,,
  εΧ*Ιζ©μεν δτι θά Ιδβ ιό
  ηρ&το φόλλο τοθ τιρωτοτυτιο
  τέρου, τοθ πλέον πρωτοφσ
  νοθς καΙ ηολυσελΐοου πΐριοβι
  κοθ τού καΙ είναι βίβαιος δτι
  θα (κανοιιοιήση καΙ τόν ίυσκο
  λώτερο αναγνώστη.
  Όλοι λοιτιόν, φροντ'σασβ
  νά εξασφαλίση ε άηό τόν έ
  φτμίριοοπώλη σας, τό τψώιο
  βόλλο της:
  "ΕΥΡΩΠΉΣ
  τοθ νέου μεγαλου άλλα
  καΙ βντελβς «ρωτοτύνου η«ρ.
  ο&ικοθ, ποθ θά κυκλοΦορήση,
  έντός τοθ Ιουλίου.
  ΙΝ0ΙΚΙ4Ζ0ΝΤΑΙ Ιύο ά«οθτ]
  χαι εχτάσε·ς 4 μέν μ(α 260 τ μ.
  4 Η <λλ* 110 τ. μ. (4«1*ΐ)ΐ·ν χ. ΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ &ΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑΤΡΛΓΙΚΗ ΘΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΙ νά' χάμπ στΐς Ββρσαλ λ'ες μέσα στό άπέραντο «α λάτι Τίθό ή αύλή καΙ οί. καλ· λΐτερο! της ΦΙλοι βΤχαν έγκσ ταλε ψτ πρό πολλοΓ; Πλάϊ στήν ίθνοσονέλείθι οί Βημσ γωγοΐ χατέθεταν καβημβριν©Γ στό προεδρεΐο έχθριχβ ψηφ σαατα εναντίον της. Κ?ι ( Μΐρΐσ—'Αντουανέττα είχεν αποκάμη. μπρός οέ οΛα έκεΤνσ τβ μΐση, δλους 4<ε1νους τούς ΛγΛνβς μέσα στό κενόν—εί¬ χεν άκοκαμη ά πό τούς ά θρώπουο είχε β3ρ«θ(, τιια τό σΐίμμα. ΔΙν έποθοϋσ! παρα λίγη άνάπουσι, λΐγβς ίιΐ γαλή ητ, μονοξας, μακρυά 4*6 κΛββ πολιτικφ, μίσα ο πάρχο βπου ηΛιος τοθ Ό<τωβρίου έιιάρα νβ τα φόλλαΙ "Ηθελε νά ποτί ση μόνη της τίς γλσστρες, νβ μυ?ιοθΟ κσΐ νά κόψη τα τβλευ ταΐα λουλού&ια πρΐν έλθη ό 6 6 τροαβρός χειμφ ναρ'ξηφοΐ στούς κθ· κνους καΙ στα. κινέζικα ψίρια τ!)ς μικράς λΐμνης. . Κι' Ιπβιτα νά ξβκουραοθβ, νά ξβκουρασθβ έ"Ι τέλους άτιό 9λες τίς συγκιτήαεις καϊ βλα τα άντιθΛΟμματα· νά μην κά ν η τΐποτε, ν ά μή θέλη τίιΐοτβ, νά κσβήσο μ έ αΒεια χέρια μίσϊ σιΛ σκη)ι-τ, μέ Ινα ά ηλό ηρωΐ<ό φόρβμσ, (να βι. βΙο κλ<* ί της χλεισιό—χά! νά νοιώση μέσα σ.ήν καρ- διά της τή μβγάλη νόηωσι ττ)< Φύσεως τό φθινόττωρο. Άλλσ γω?(ς νά τό καταλαβαΐνη, σ;όν τόπο ίκΕΐνον την έκα- λοθσκ μιά θλ βίρή άνάμνησιο, ή μνήμη τοθ παιδιοθ ποΰ εί Κ6 νάσο λίγους μήνες προιή ■ίεοο—τοθ πρώτου βελφίνου, τοθ όποΐου ό θάνατος ήΐαν ό τροτος πολό μεγάλος πό- νος της.. (συνεχίζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τ6 θαλαρηνόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου έκαστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωί Ρέθυμνον, Χανιά,Πει ραιά, Σύρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρ«κτορ·Ιβν ΛΙΝΑΡΑΑΚΗ Τολί». 1-41 ΤΕΤΑΡΤΗ 21 »ΟγΛΙΟΥ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕΙ ΕΡΓΟΝ Η ΝΗΣΟΣ •Ανατολή ήλ(οι> 5 05—Δόσις 7.15
  ΧΑΜΕΝΟ1 ΧΤΙΧΟΙ
  Τηλεγοάφημα έκ ΛονδΙνου αγ
  γέλλει βτι κατα ηληροφορΐας των
  «ΤάΤμς» ανευρέθη είς ΑΙνυτττον τε
  μάχιον άγνεΐου περιέχον δεκαοκτ
  στΐχους τής Έλληνίδος ποιητρΐσς
  φς
  "Αγνωστοι στϊχοι τής Σαπφοθς
  Ισοος ιΐνε ιϋρημα διά την άρχαιο
  λονΐσν. Άλλα γενιΐίώτεοα τί «Ινσι
  Έχει τόσον παρομερισθή *"* την
  ζωήν ή ποΐησις, 2χει τόσον δυοφη-
  μισθβ κσΐ τόσον πσραγνωριοθϋ,
  πού οΐοιδήποτε στΓχοι—Εστω κα
  τής Σσπφοθς -κατσντβ νΛ μην ά
  ποτελοθν τΐτιοτε τό σπουδαίον κα
  αυνεπως τίποτε τό βονσμενον νή
  προκαλέση «ζωηράν τινευματικήν
  κίνησιν*.
  Ώστόσο ή Θεωοΐα αυτή Εχει τί
  ύπερβολίς της: ·ΟΙ τιεζ"! καϊ ο
  τυφλο'» τοθ ποιητοθ μπορεϊ ν)
  φαντάζωνται β τι Θέλουν διά την
  ποίησιν Εχοντες βεβαία μέ τό μέ
  ρος τους τό έλαφρυντικόν, δτι σ'
  αΰτό συνέτεινεν ή συντεΐνει, ή άνε
  ξέλεγκτος ττληθώρα των συγχρό
  νων ιτοιητΛν Ή πο'ησις δμως εΤνε
  ποίησις,
  —ΤΙ τα θέλεκ! ΜοΟ ίλεγε σχετ
  κως Ενας «καθυστερημένος», Ή Σα
  πφω την οποίαν κλαΐει άκόμη ή
  «πικροκ' ματοθσα Θσλσσσα τοθ
  Λευκάταιι αποτελεί σύτή τή στιγ-
  μή για μενά £να σΰμεολο. ΕΤνε ή
  αΐωνΐα άλήθεια περΐ ποιήσεως: Ή
  πσΐησις Θα ϋφΐοτστσι παντοτε ώς
  ή λεπτοτέρα εκδήλωσις τής ανθ ω
  πίνης εύγενε'ας καϊ τοθ ηλουσίοπ
  ανθΓωπίνου έσωψυχισμοθ.
  Στό οτ)μίΐο ούτό κάποιος άπό
  τούς φαινομενικΑς πείούς, ήλθε
  συνεπΐκουοος τοθ »καθυστερημέ-
  νου». Συνεφώνησε, μέ την συμπλη
  ρωματιχήν μόνον Αποψιν, δτι ή
  •τοΐησις υφίσταται πάνΐοτε χφρι
  κυρίως οέ μερικ·ύς χσμένους στί
  χους.
  ΟΙ στϊχοι πού κρθβονται στό
  σιρτσρι-κοΐ μένουν έκεΐ χρόνα,
  Ελεγεν ό αεΐμνηστος θεροΐ'ης τής
  «Ανορθώσεως» παρουσιάζοντα!
  ίνα τΐ(·ωΐ φρεσκοι καϊ γόνιμοι, γε
  μδτοι ζωΛ καϊ οΐοθημα καϊ γιώ τό
  πειό δοσκολο κοινόν Γιατί, 'Ατΐλοΰ
  στατα διότι το£>ς έπεξΕΐργάοΘησαν
  καϊ τούς ίχτένισαν δλες οί ουναι
  σθηματιιές στιγμές καϊ έποχές
  τοθ ποιητοθ Πού είναι καϊ όπό
  την (ύρυτέραν καϊ «πυκνοτέραν»
  σημασίαν τής λέξεως οτιγμές καϊ
  έποχές...» Βεβαία αΰτό μτιορεϊ να
  μή συμβαίνη για τούς χσμένους
  σιίχοος τής Σαπ$οϋς. "Εν πάση
  πεοιτιτώσει άξΐζουν κάποτβ καΙ.. ε¬
  νός τηλεγΓαφήματος των «Χόιμς»
  καϊ βλλοι πολλοΐ όπό τούς λεγο
  μένους άγνωστους ή χσμένους στί
  χους.
  Ό Άλλβς
  Ένοικιιίζίται οΐκία έκ τριών δω
  ματίων μετά κουζΐνας εύάερος καϊ
  εΰήλιος, μετ* άφθόνου Οδατος καϊ
  ήλεκτροφώτιστος, όδός βεοτοχο-
  ποόλου παρα τφ Μπεντενάκι. Πλή
  ροφορίαι παρ' ημίν.
  —Ό λΗΚ·δύτας βπβδεικνύ»
  ται
  στής.
  ΣκανιΌς Ι αί λ»-α&6ΐ—«;, Ι«ι
  ατρέοριι *(ί τδ θθμι τού τα χρή
  ματχ Π'ι» τβθ Ιχλιφι χαΐ μίλι
  ατα μέ τόν τίκον. Σϋ ίβη δα«ς
  τέ «6β/μ3 ε(« τέν Δινιήλ Πιρ
  λίί, Ινα κτβχόν εί3»ιρβχτο·β χά·
  κοιοι» ΙμκαρικβΟ οΐκβυ ττ]ς ΒιιιΒα
  «ίο^ς Ό Πιρλές έπιατριψχς τέ
  μΐαημέρ: είς τό οπΐτι τού Ιηιιτα
  άπ* τ^ν πραΓή' τ·υ ι»·ριβ8ε!αν
  & ά τας εισράξεις, άνεχάλιψι 8:
  τοθ Ιλεΐπε τό κορτ«φίλι τό δποΓ
  όν πιριιΐχι 450 η^γ^^·^ χαί δια
  φβρβυς κροοιικιχάς οΐ)ΐΐί ώαεις
  Ό διιστυχϋς λλρ' ό1γον νά πί·
  θη 4πό ττ)ν θλίψιν τού. Τί έτόμε
  νόν η?αΙ 5μ»ς Ιλχβι μίαν Ικιατο
  λήν ή ίηοί» μιιβξύ ίγραφε ίλλβον
  ίξ Ά4 ώ α
  ς)μ
  ρχ ιΐς τέ ηορτοφίλι
  Ι λ«ψ« έΐΓΛηρβφο^βψ Βτι 1
  ϊ τό ηαιδάκι οΐς φυματιχίν
  ΐ(ς 1<α αχνα<οριβν. Δ^ηβθμαι ττά ολ ηολύ διά τό χκχέν ηοΰ οΛ |«<μ2. "Εχιβ χαί Ι ώ £ α άδΐλ φ6ν φυματικόν χαί ξιθΒΐβ τ( ατεΐ χΐζιι αίιιή ή άρρώα'εια. «ΧΒΙς χατώρθτβοα νά χλΐψ» ίκτές άκέ τό βιχί σχς χαί !»α άλλο πορτβ φίλι γεμαιβ χρ^μΐτα άπό Ι/αν Ιμηββο. Ϊ2; ίυιοΐρίϊΐο λοιπά ν τα χ»τ)μ«ά οα< χαί 30 πίγ«ς ΙηΙ ήλιον χοΡώ, χιί τάς οημΐΓώ- οΐις οας. ΔΙν Ιχουν δλοι ιί Ινιιο ϊότις χαχή 4υΑή»· *** —Πβρ' ολίγον θ&μα ·ΰτ·κι· »Χ*ΐλ· -ϊλ.σιί Φ<Ινετ*ι 8τι ή άτυχΐα ουνο διύκ τίν ΧιΐλΙ Σιλβσ έ χ«Ι είς ην ίξερίβν: Ποοχβές τό τβν τβθ Νιγχιύς αιινεχρούοθΐ) ( % άλλο βύτς»!ντ;τον έκχίμενον χατ' αντίθετον δ εύθυνοιν. Εύΐι» χ( δ'ίΐ τία«ν δ τί«ςαυβχράτβρ ττ]ς Αί8ιβπ?Β(, ίαον χαί 11. έ* ν κΕβν τού, ί δπβΐος τον ου ν ώ δΐιι», μολονότι Ιρΐϊ'φθηιην Ιξ» τοθ αυτοχ(νή«ου, ίε« Ιιαβαν μεριχί ίπιπίλαι» τρεύ^αΐα. ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΔΙ δια την θβρινήν περίοδον είς τό καλύτερον μέρος τοθ ΠροσστεΙου 'Αγ. Ιωάννου οί κία διώροφος μέ £ξ Βωμάτισ, μέ ύ δραυλικήν καϊ ηλεκτρικήν έγκατά στάσιν καϊ δλα τα κομφΰρ καϊ αμ πελον συνεχομένην με έκλεκτήν ποι κιλίαν κλημάτων. Πληροφορίαι πά ρώ τοίς κ. κ. Χατζηδακη, Τσιλένη καϊ Σία. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦ!Δ0ιΊΛΡΑ10ΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΛΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΤΟΝ ΙΙΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΣΟΝ <6ον 'Λκο πά'α άπ4 τδν λ4?υ κβ ήτβν ακέταμος χαΐ πειρώϊΐ)ς έρ χίταινε χά τω μιχ βροχή άκο χα· λΕκιχ χζΐ ηέτακς άνα'μ?σχ άΐτό τα δι»δρα. "Βαιριψτ. τέ βλέμμχ μο κρές τα έκιΐ χαΐ ε15χ χάΐϊοιον νι ηη'ε} μέ μΐγάλτ) α6ιλτ«αύ·7) άρχ* δέν ήμΐϊ2»ο5αϊ νά 6ο» άν ήιαν άνθρακος ιΐ'ΐ π!θΐ) χος. Ήιΐν μαθρ»( χά Ι μχλλια- ρδ(. Έίτάθ»)«α στή θέσι μβυ. Ό δρίμος μου ι[χε χα«$ χι' άκο τα δύο μίρ»). Πία» μακ ·Ε νοΐ. Μ«οοοτ« μου ουχί το μυατΐ) ριβοις ί'. 'Αμίοτς 5μ«ς ίποοτί μΐ]9χ τέν γννατον κίνδυνον άτκ τόν αϊ·ν»3ΐο. Κι' αδχός ο Σ!λ βιρ μ·3θ φχινίτανι λιγώτερο τρι μιρός άκό τόν χΕνίυνο α&ηθ τοθ χατοΐχβυ τ8« δϊθβν. κρΐς τα ΙκΙαα χυττάζοντας κίν τα κίοβ) μ·ιι χι' αρχιο» νά θύνωμαι κρός την η-χ^Χ'α. γορη Εμ«ς βυτό τέ 2< μέ μιχ χυ χ>(β'εοή χ[νΐ]9ΐ δρέθηκε μκροατΐ
  μου "Ηιουν χατάκβηος, βλλβ χ»
  ξιχ(ό?αοτος νά ήμουν Βηω; τό
  κςαΐ κου οηχώθϊ)χ>,
  θε μ«0 ήτ*ν αϊδνατο νχ τα δί>ω
  ^ε τίτειβν άντΕκαλβ "Κτ&«χΐν &
  κο τό Ινα ίίνδρο ατδ ίΧα αίν
  δνθρωΛος στ« δυέ ηόδια χι' Βτι
  ήιαιν ί»θ?«πος 2 εν μοθ Ιμινι κια
  καμμιά αμφιβολίαι.
  'Ακλ τό μυαλδ μου έπερνοθ
  οαν (αταρΕες χαννιβ£*αν χι'
  μουν Ιιοιμος νά φωνάξί» βι
  θείαν, αλλα μονάχα τα γεγονί;
  ?ΐώ, ήΐαν άνθρωκος, χι'&ς εί ε χά
  ίγριος, χάκ»ς μέ χαβ^πύχαιαε χ»
  μ{αχ μου καρουοιίαθ»)χε κάλτν ί
  φίδος το6 Σίλβιρ. Στ£Βη«χ χι' &ι
  ο» νά οκίτιτωμαι κ«ς θά έ'λύ
  α. Έ^φ ίσχεπτίμουν, έαχέφθΐ]
  χ 8:ι ε!χα μ»ζ( μου Ι»α κιαΐίλι
  Δ&!* μιθ Ιδνυε χϊκοιο χουρίγιο
  χι' Ιται Ιτριξιχ ΗΠαφΒϋΐσπχά
  τό» δϊΐγχτον αυΐεν χ»ί έπ*]γ«
  τό μ|ρ·ς τού.
  Βρΐοχδΐβνε κ'α» άκα χάαοι·
  , φβίνΐται δμος Βτι ιιέ ι!
  χεν 11%, γιατΐ μίλις έχινήθηχη
  κρβς τό μίρος τού,
  πάλιν χι' έκαμε με·ιχά βήμχη
  πληαιάζβντίς μΐ. 'Κπειτα Ιδΐατα
  αι, τραβήχβΐίχε
  πάλιν %λ ιί( το χέλος έγονάτιοε
  τείνοντινς κρβς τό μίρος αου τα
  χίρια τού π»ραχλτ)τιχά Σιάθτ,χα
  χι' έγώ.
  —Οί ος ιΐοτι,
  (συνβχίζεται)
  Στό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡ·
  ΤΣΈΛΑΚΗ όδές 1866παρά τα κρεοπω
  λεία πωλεΐται χονδρικώς καϊ λιανικώς ιίς τι
  μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαδον
  τού χωρίου Μνλλών Ιεραπέτρας.
  Ή «ξαιρετική ποιότης τού προαδίοει είς
  την σταφίδα τό χρυσουν χρώμα χαί την κα·
  θιστά άληθώς «εριζήτητη.
  Ή ευχάριστος γεύσίς τού χαί τό άρωμά
  τού άντικατέστηβε τό βούτυρο είς την μαγει-
  ρικήν.
  Άπαγορεύεται δια νόμου ή πώλησις σπο
  ρελαίου.
  (Έκ τού Καταστήματος)
  ΙΑΦΡΕΛΟΣ ΜΙΡΓΚΑΝ
  ΙΙΙΗΟί ίΐί ΗΙΙ
  III
  Ε11Ι1Ι
  Χορδιστίις κ«1 έηιβιορθΜτίις
  ΠΙΑΝΟΝ
  Χπβνβάακς έν Γ»ρμ«νία,
  Πιάνα καλαί» μ«1 χ«λκ·
  σμένα τ« (πανιχφίρΝ ■(; τίιν
  πρώτην ΤΝν βίοιν.
  Έρνααίκ Γΐρμκνικη χά Ι
  τέλεικ.
  ΙΙΙΙΙΙΙΑΐΙΙΪΙΙϋΙΙϋΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΗιιιυΐΛ
  Ένβΐχΐαιζετειΐ οίκία ήλεκτροφώ
  τιστος απαρτιζομένη έκ πέντε εύ
  ρυχώρων δωματΐων, κουζΐνας, αύ
  λής κτλ. Πληροφορίαι παρα τβ
  Κα Ζω*3 Τζανάκη ΣβλΙνου 6 παρο
  τβ 'Ανροτικτ].
  :^
  ΠΟΤΑ2ΣΕ2
  μαρκασ ιΦΙΣΧΛ' & ιΗΛΓΟΥ-ΣΤΑΦΥΛΙ
  Εφετινής παραγωγής βαθμ&ν ήγγυημένων 82 ] 8$ ο]ο
  Πωλεΐ τό Κατάοτημα
  ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Προσέξατε καλά βτήν πότασσα ποϋ θά μεταχειρισθήτε μή σάς παρασύρη ή
  φθήνεικ νά βαλετε παληα ή άλλων βαθμών καί νά χάσετε τή Σταφίδα σας.
  |ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
  ΓΑΜΟΙ— Είς Δαφνίς ΜαλεΒυ
  ζίου ετελέσθησαν οί γάμοι τοθ κ.
  Ί Λάννου Γ. ΠαπαδΛκη μετώ τής
  δίδος Μσρίκας Κωστομανωλάκη.
  Παράνυμφος τταρβστη ή κ, Κ. Παν
  νίκου.
  Α. Α.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ —Ή ιη ομβς
  Προσκόπων 'ΑββοΟ Πεδιάδος εό.
  χαριστεΐ καϊ άπό τ2>ν στηλών τοθ
  τθπου τόν αξιότιμον κ. Ροθσον
  Κοθνδουρον δια την εκ 100 δραχ.
  δωρεάν τού ύττέρ αυτής είς μνήμην
  τής Ελένης Ξαν5ουδί6ου.
  ΝΕΔ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ__Κατόπιν β
  πιτυχών ενώπιον τυθ 'ΛοεΙου Πά
  νού έξετΛσετον. κατα τας οποίας
  ηρίστευσβν, ή συμπολίτις μας βνΐς
  Ρένα Ν. Παπαδάκη διωρίσθη δικη
  γόρβς παρα τφ ΠρωτοδικεΙτρ 'Α
  θηνων.
  Γόρω στήν πόλι μας.
  Άγριομέλτεμο χθές Ή ΘΛλασ.
  σα έφοΰσκωσεν, άγρΐεψβ κι' Εχασε
  τα φιλόξενα οΐσθηματα της.
  —"Ετσι οί κολυμρηταΐ άραΐωοαν
  κι' ϊυειναν μόνον εί τολμηοότβροι.
  — "Εν τούτοις βέν ι,ήκούσθη κανί
  να παράπονο για τό μελτέμι οότό,
  τό όποϊο είναι £ν π4ση πεοιπτώσβι
  προτιμότερο, βσο κι' αν είνε δυνα
  τό, άπό Την» άφόρητη ζέστη τοθ
  Ίουλ'ου.
  —Μεταξύ των πρώτον ρυμοτο.
  μικων κι' έξωραιστικών Εργων τής
  πόλεως Θά είνε καθώς πληροφο.
  ρούμεθα καϊ ή βιάνοιξις όδοθ μετα
  ξϋ τοθ δικαοτικοθ μεγάρου καϊ
  τής οίκίας Βασιλάκη, πρός βορρδν
  ώ ότε νά βιευκολυνθη ή κυκλθφο·
  ρία καϊ ό άερισμός είς τό τμήμα
  αΰτό.
  —Μέ εξαιρετικόν ενδιαφέρον πά
  ρηκολούθησαν την παρελθοθσαν
  Κυριακήν τόν ποδοσφοιρικόν όγΛ
  να Ηρακλέους. Ε.Γ.Ο.Η. οί φΐλα
  ΘλοΙ μας.
  —Δέν Ελειψαν δμως καϊ πόλιν
  τα έπεισόδια έξαιτίας ενός αμφι
  οβητου^ένου τέρματος.
  —ΚαΙ τουτο διά ν' άποδειχθξ
  δι' άλλην μίαν άκόμη φοράν 6τι τώ
  άθλητικον πνεθμα ύστερεΓ άκόμη
  είς τον τόπον μας.
  —Καθιερώνκται επί τέλους καϊ ί
  ζασφαλΐζεται τακτική καϊ Λνετος
  συγκοινωνία μεταξύ ΐτόλεωςκαΐάνα
  τολικών προαστεΐων μέ αφετηρίαν
  την Πύλην Χανίων καϊ τέρμα τούς
  νέους στρατώνας,
  —"Υπάρχει λοιπον ή απόφασις
  καϊ ή ελπίς ν' άποκτήσωμεν τακτι
  κήν δι* αύτοκινήτου «υγκοινωνΐαν
  καϊ μέ 6λα τα άλλα ττροάστεια
  μας.
  — θά μδς Ελθη λοιπόν έντός τοθ
  Αύγοόστου Θίασος καϊ μάλιστα
  τής Μαρΐκας;
  —Αυτή ή εΐδησιβ εκυκλοφόρησεν
  άλλά δέν επιβεβαιοθται δυντυχας.
  — Τό άλώνισμα καϊ ή συγκομιδη
  των δημητριακων συντελεσθή είς
  δλον τον νομόν σχεδόν.
  — τΗτο δέ ή έσο&εία πραγματι·
  κά πλουυία καϊ Ικανοποιητική.
  —Έν τω μεταξύ (Ις τα Πιτσίδια
  καϊ τα δΛλα παραθαλάσσια χωρία
  τοθ ΛιβυκοΟ έτοιμάζονται γιά τόν
  τρυγητό πού αρχίζει έντός των ή
  μερ&ν.
  » — "ίϊτσι στά μακρυνά, δαντελλω
  τα άκρογιάλια τοθ ΛιβυκοΟ κάτω
  άπό τόν ήλιο τόν πυρος, Θα συναν
  τδ πάλι κανεΐς είκόνες γραφικές,
  σκηνίς πραγματιχά βΙδυλλιακί)ςά·γ.
  ροτικής ζωής.
  —Σημαντική βελτίωσι έμφσνΐζει
  ή άγορά μας την .τελευταΐο καιρΰ
  καϊ άτιό απόψεως ποιότητος καϊ ετ
  πό απόψεως τιμων των τροφίμων.
  —Καί τουτο βεβαία όφεΐλεται
  καϊ είς ,τήν προοδευτικότητα καί
  την εύσυνειδησΐα των καταστή
  ματαρχών άλλά καί είς την έπΐβλβ
  ψι τής άγορανομικής ύτηρεσΐας.
  —Ή καθιβρωσις τα«τικί)ς σογ^οι
  νωνίας μέ τή Βιάννο ίστρεψε πλή
  Θος συμπολίτην πρός την ωραίαν
  αυτή επαρχΐα.
  —"Ετσι, Ιδίως τα Σαββατοκύρια
  κα άρκετός κόσμος ίπιχειρεΐ ϊξο
  6ο πρός την γραφική Βιάννο γιά
  ν' άπολαύση τή γοητεΐα καί την
  ώμορφΐά των καλλονων της.
  —'Από τό ερχόμενο Σόββατο θ'
  άρχΐσουν οί άττοστολαΐ των στα
  φυλών μας είς την Αίγυπτον.
  —Έν τω μεταξυ Εκαμαν την έμ
  φάνισΐν των είς την πόλιν μας οί
  ΛΙγύπτιοι σταφυλεμποροι μέ τίς
  γραφικές κελεμπΐβς τω» καί τα
  κόκκινα φέσια.
  —£1ς την ΑΙγυπτο βλέπετβ δια
  τηρίΐτβι το φέσι πού κατή).γησ*ν
  είς την Τουρκ'αν ό Κεμάλ.
  —Λιά τελευταίαν φοράν προβάλ
  λεται σήμερον είς τοθ Πουλα
  κάκη τό φΐλμ «Μυστήρια των Πά
  ρισΐωνκ,,
  — Άπό αθριον, άρχΐζει ή προβο
  λή ενός ηραγματικοθ Θουματος
  τής αΣονάτας τοθ Κρώυτσερ» τοθ
  Τολοτόϊ μέ μουοική Μπβτόββν καί
  Γσαικόσφκυ.
  ο ΡΑηβοτερ
  —Ή «Δρ(|ρβς».
  Είς έπιμβλημένην Εκδοςιν καί
  μέ εκλεκτόν περιεχόμενον έκυκλβ
  φόρησβ τό πρώτον φύλλον τοθ μη
  νιαΐου λαογραφικοθ, Ιστορικολογο
  τεχνικοθ περιοδικοθ. ·Ή Δρήρος»
  διευθυνομένου υπο τοθ κ. Μαν.
  Πιιυκάκη, Είς τό νέον αύτό περιο
  δικόν, πού αποτελεί «οί την πρώ
  την σοβαράν φιλολογικήν προστια
  Θείαν τής Νεαπόλεως καί τοθ νο
  μοθ Λασηθίου γενικώτερον. βΰχο
  μεθα. καλήν σταδιοδρόμησιν κσΐ
  επιτυχίαν των σκοτίων τού.
  — ΙΔΡΥΘΗ καί λβιτουργ^Γ παρά τό
  Κέντρον (όδός Δαιδάλου) συστημα
  τικόν γραφείον κτηματομεσιτβιων
  υπό τ·ν μεσιτων Γ. ΆΘανασάκη,
  Αλεξ. ΤρουλινοΟ καί θεοδ. Βασι
  λογαμβράκη. Τώ Γραφείον τοθτο
  όναπληροΓ μίαν Ελλειψιν διά την
  πόλιν μας, δύναται Οί νά έζυπη
  ρβτήση αποτελεσματικώς τόν κό
  ομον είς Ολας τας κτηματικής φύ
  σβως ύποθέσεις.
  Ένοικιαζεται Κατάστημα είς τό
  προάστειον ΚσμΙνχα δπου άκριββα
  ό τΐρώην στρατιωτικός κλΙΒανος]
  ΠλΓ|ρο·βρΙαι τταρα τφ», '
  πητφΦφτακΐ].
  ΑΝ ΟΡΘΟΣΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  1
  ί
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  «όν
  'Υπέρτβρα των βσα ηδύνατο νά οποστ*) ή πτωνή
  Φϊντίνα ήααν τσθτα πάντα δμοθ. Νϊ έχη την Τ τί-
  κα της! νβ έξ«λβη έξ έκβΐνου τοθ άτίμου βΐουΐ νά
  £·, έλβυθέοα, εύποοοθσα, εθΒαίμων, τιμία, μετά τής
  Τιτί*ας της Ι νά 1?ή αΓφνικ άνοιγομενα έν τώ μέσω
  τής Αθλιότητος της βλα αύτά τα πρΛγματα τοθ πά
  ραβκΐσου;
  Προσήλωαε τούς οφθαλμούς της ώς έμβΐόντη^ος
  επί τοθ άνθρώπου, 8σ"Γ τήο ίλβγε τσθτσ κσ| μόνον
  λυγαούς 6ύο ή τρείς α! δΙ αί ηδυνήθη νά προφέρη.
  Έκάμφθησαν τΛ γόνατά τη-. Εκβσεν ΐ(ς τούς κόδας
  τού κ. Μ^γ^αλη,Γ,, καί νρΐν ο υιός προφθΑση νά
  την εμποδίση, ήιθάνθη βτι ή χβΐρ το*> κατεφιλεΐίθ
  ύπ© των χειλέων της.
  ΈκεΙ καΙ έμεινεν ή ΦαντΙνο*, λιποθυμήσασα.
  ΙΛΒΕΡΗΣ.
  Άρχή τής άνακκύβειις
  Ό Μαγδαληνής μβτιχύμσβ την φΐντΐναν είς τό
  νοσηλευτήριον, τώ έντός τοθ καταστήμοττός τού,
  καΙ την παρέδωκαν ι(ς τάς καλογραΐατ, οΐτινες
  την έβαλον νά κατακλιθβ ώ: πάσχουσαν υπό Βει-
  νοθ «υρετοθ. Δ ήλθεν εκείνην την νύκτα κακώς έ¬
  χουσα· παραββρομένη καΙ -οτροτλσλοθσα οίας πολ¬
  λάς· άλλά τέλος άπεχοιμήβη. Τό πρωΐ αμα εξυπνή¬
  σασα, ήιουσΐ πλησίον τοθ προσκεφαλαίου της την
  άναπνοήν άνθρώπου' ήΎειρβν ολίγον τό παραπέτα·
  σμσ, καί ποίον εΐββν τόν κ. Μαγβαληνήν δ,θΐίν
  κα',έχοντα τούς οφθαλμούς προσηλωμένους έν οΓ»
  κτω καΙ ιύλαββα είς «γ α γμα τι τεθβιμένον υπερά¬
  νω τής κεφαλής της· Ή Φαντίνα ίστραφή κατά την
  διεύθυνσιν των βλεμμάτων τού, καί είδεν Οτι προ·
  οηύχετο ι(ς σταύρον τίνα ανηρτημένον επί τοθ τοΙ
  χου &ιω9εν σύτής.
  Ό κ. Μαγ&αληνΑς μετεμορφώθη τοθ λοιποθ πρό
  των όφθαλμών τής ΦαντΙνσς. Της εφάνη ώς «ερικυ
  κλούμενος £πό φωτός. Πολλήν ωιαν των παρατή.
  ρησ« σιωπωσσ, μή τολμβσα νά τόν διακόψη· Τέλος
  τοθ βΤπε Ββιλ&ς πως —ΤΙ κόμνετβ 4κεΤ;
  Ό κ. Μαγβ ΐληνής ίστατο έν τ{| θέσΐι έκεΐνη ά·
  π6 μιάς η**νη ώρας, πεπμένων νά Εξυπνήση ή Φαν-
  τ(να. "Ελαβε λοιηόν τότε την χιΐρά της, ΐψχυσε τόν
  σφυγμόν της, καί άπβκρίθη.
  —-Π5>ς βΤσατΐ;
  —Καλά. 'Εκοιμήθηκχ, άπεκρΐθη ή Φΐντίνα1 θβρ-
  ρΑ νά βΤμσι καλλίτερα Θ4 είνε περαστικό.
  —Προσΐύχουμουν, ΰπέλαββν ό κ. Μανδαληιής,
  άποκρινόμβνος βίς την πρώτην ερώτησιν ι ής ΦΐντΙ-
  νας, ώς εί ή <ουσεν αυτήν τώρα μόλις·—πρςσεύχου μουν είς εκείνον έκεΤ επάνω τόν μάρτυρα, Κιΐ έντός τής διανοίας τού πρεσΐθηχε. —-Ύπέθ αυτής έ&Δ χΛτω τής μθρτυρος. Διότι ό κ. ΜατγοαληνΓ)ς καθ" όλην εκείνην την νύ κτα καί τό πρωΐ τής έπιούσης έλαβεν πάσαν πλη¬ ροφορίαν περΐ ταύτης τ()ς γυναικός· ώστε σήμερον έγΐνωσκε τα πάντα. "Εμαθεν έν πάση λεπτομερε α την σπαραξικάρδιον Ιστορίαν της. —Πολλά 6τέ>ερ8<", ταλαΐπωρη, ώς μητίρα. "Ο μως νά μή οέ μέ>η Τ-ρχ έχεις την μοΐρα &που Ι
  χούν οί έκλεκτοΐ τοθ ΘβοΟ Ν^· εΪογγ; μέ ούτον τόν
  τρόπον ^ι ανθρωποι γΐνονται δνγβλοι. Δί> πταίουν
  αϋτοΐ, μή ήξεόροντες ο( ταλσΐπωροι, πας άλλέως
  ήιιποροθσαν νά γΐνωσιν έξ Λρϊής τοιοθτοι- τί νσ
  σοθ κάμουν! ΠσοατηρεΤτ; θύτός ό άΊηΓ, ά πό διου
  τώρα βγαΐνβκ, εΤνβ τό πρώτον σχήμα τοθ ούρανοθ.
  Ήτον άναγκη νά γίνη άπ' αότό ή άοχή.
  ΚαΙ έστέναξεν «κ βόθους ψυχης.Ή Ρέ Φίντίνα έ
  μβιΒΙα έν τούτοις τό έξαΐσιον έκεΐνο μειδίαμα, έξ οδ
  έλβιπον 8μω; φεθ Βί,ο Βόντια.
  Κατά τή* αυτήν εκείνην νύ<τα, ό Ίαβέΰης ίγρα ψεν επιστολήν, ί> καΙ έφβρε τό πρωΐ τής έπιοόσης
  είς τό ταχυδρομειον. Ή έπιστολή τού κατηυθύνετο
  «Ις Παρισίους κα( έπανρβφετο πρός τόν γραμματέα
  τοθ ύπουργοθ τής άστυνομίας. Οί όπάλληλοι τοθ τα
  χυϊρομβΐου (Βόντες την επιστολήν ταύτην, συνβπέρα
  ναν Βτι ό Ίιβ&ρης Ιστειλε την παραίτησιν τού μεθ'
  βσα χθές συνέβησαν μεταξύ αότοθ καί τοθ θημάρ
  χου.
  Ό κ. ΜαγΒαληνθΓ, άφ' έ^έοου βσιτΓυσβ νά γρά
  Ψθ κρός τούς θϋναρΒιέρους. Ή Φ^ντΐνα ίχρεώστε
  είς ούτούς έ<ατόν εΐκοσι φράγκα. "Επεμψΐ τριακό σία, λέγων «(< οΰτούς νά πληρωθ&σιν έχ τοθ ποσοθ τούτου χά Ι νά φέρωσιν άμίσως την μικράν κόρην ιίς την Μ επί Μ..δπου ή μήτηρ της άσθβνής ^ΰ^ια, ήθελε πλέον νά την λάβη πλησίον της. Ό θ:ναρδιέρος έθαμβαθη έκ τύοτου.—ΔιοβολεΙ είπεν είς την γυναΤ; ά τού, μή τό βγάλωμεν άπό τα χίρια μας ούτό τό παιδΙ. Βλέκω καί πάγει νά γΐνρ άγελοδα δπου θά μάς δώσο γάλα πολύ. Κακοιοτ; θά έλαβεν Ιρωτα ε(« την μητέρσ, καΐ ή τσέπη τού πρέπει νά βρον· $. 'Εκάβιοβ καί κατέοτρωσεν ίνα λογαριασμόν έν δλθ ^ί) τάξει, άνσβαίνοντα είς πεντακόσια χαί έ· τιέκεινα φράγκα. Είς αυτόν δέ προοήρτησε καί δόο έξωφλημένας άπο&εΐξεις έκ τριακοσίων φράγχων, πληρωθέντων είς τόν ιατρόν καί είς τόν φαρμακο ποίον, ένεκα &ύο μακρον ίσθενπών τής 'ΕπονΙνης καί τής 'Αζέλμας. Ή Τιτίκα οΰδέκοτβ ε!ϊ·ν άσθενή σίΐ, ώς προείπομεν, άλλ' Ιγινε μ(α μικρά αντικατά¬ στασις όνομάτων. Ό θίνσρΒιέρος προσέθεσε κάτω τοθ λογαριασμοθ. «Έλαβον έκ των άνω φράγκα τριακόσιο». Ό κ. ΜαγΒαληνής ίπεμψεν άμίσως ετέρα τρια κόσια φράγκα καί Ιγροψε. «Στΐίλατι άμέσως την Τιτίκα». —Μωρ' έΒ© βΐνε ΒουλειβΙ είπεν ό θβ»αρδιέρο< κράτει καλά τό παιΒΙ. Έν τούτοις ή Φαντίνο Βέν ανελάμβανε την ύγβι αν* έκοίτετο εισέτι είς τό νοσηλβυτήριον. Αί καλο» γραΐαι, οΤτινις κατ' αρχάς την έΒέχθησαν χαί την έπεριποιοθντο ψυχρώς πως, ώ; «δημοσίαν», μετ" ο¬ λίγας ημέρας ι ήν έλέησαν καί την ήγάπησαν. Την Ι) χ·νσαν μίαν των ημερών λέγουσαν έντός τοθ πυ- ρετοθ ιης.—.'ΕστάΙηκα άμσρτωλή- δταν δμως λόβω τό παιδΐ μου σιμά μου, ούτ6 θά δηλοί δτι ό θβός Γ ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ Τα αΐωνΐως έπίκσιρα Γητήματσ Έρως καί γάαος Ό τα ζωντα κλάσματα, δχιίχιι ιίς δύο μοιραΐα χά Ι κκνίαχυρα ϊστι- , τέ ένστικτον τ<ίς αοτοσυντΐ] χαί τό Ι'Τΐχτον ττ]( 4να· Ή ςρδα:ς ή σιινιχί· τί έργον ττ]ς δημιουργίαν καθ* ωρισμένους νόμους, ζητεί διά τοθ κρήτου τβν όρμΐμφύτων τοδ· τβν νά εξασφαλίση την ύπαρ¬ ξιν το9 άτίμου χαί διά τοθ δευτέ¬ ρου τ^ν δΐαιώνισιν τε Ο εΠους. Άλλ' ώ; ένδΐαφιρομένΐ] καλύ κι· ρισοίτιρβν δα την διατήρησιν τοθ εΐίοος κκρ' διον δια την Ο κα;ξιν τβν βιόμιον, χττέσ:ΐ)9ΐ τό ένατιχτον χ%ς βναπαραγωγής πβ Ιοχυρότιριν τοθ α!σ8τ)ματος τ<]ς αϋΐοουντΐίρ^σΐΜΓ, χαί απδίει ξΐς βΕ τίσον σκνήθιις έρ»τιχα! αδτοχτονίαι. Εί«ι άληθές δτι τέ λογικλν ιβθ Βνθρώκου Ιέν ιίνι Β»ος χαί τέσβν ι6η!ίός Βιά τα Ινστιχτκ αίιτά, δΐίτι χκί είς τα ΐύ» βχι ϋν ϋκιρτιρβθν δπβσϊήϊχοΐΐ τα , ίφβθ χσΐ τό Ι,στιχτον ττ]ς ]ί ϊρ βον χαΙ άκοτελιαμκτιχΑτερβν, οφ«λάθ3οντ(χι ϊηλαδή χαλλΐτε ρβν άπ4 τςΰζ χινδύναυς τ*]ς ζ»*)ς ηχρ' Εαβν 2 λογικός των σονάδΐλ φο(, χαΙ τάς έκϊ^λώακς ιοθ δρ μιμνΰτου χ*)ς «καπαραγ«βγ<]ς πά •οοαιάζουν ς μάλλον φυαικάς χχθ' ωρισμένας έ· ποχίς, χκτ' αντίθεοιν πρ*ς τάς φΐντ»9ΐβηληξ(αις τβθ άνθρωτΐνβϋ ίρβιτιχβθ ένβΐΕχτοΗ. ΚβΙ αχριββς διά νά τόν άντιχαν·νιχδν α& ΐό ρί ρ« τοθ έν λόγω όρμιμφύτοκ, 6 Ινθρ««·ς έζήΐτ)αεν ανίκαθιν νά τό περιβάλ) μέ ίνα μαγΐχδν χαΙ Ιριίδχρωιιον φΐ·ι·οτέφ*νβν πλκ ομίνον άπο αΐαθ^μιχ χαΙ ναντααί κν. Τό αίαδηματιχδν η&(ο πυβο τέχν»)μτ. έτ·οφ9䣫ΐ|αεν άνέκκθεν πλουαίώταια την μυθβλο^Εκν χαΐ την ηβΓηιιν χαΙ υπήρξεν τ) μίνΐ) αχένβτοι πηγή τοθ ρωμαντιομοθ παλχιοτέρβν έηοχβν. Περιττήν ν* χατβνομ«σω τόν μι χρομέγκν χκΐ αιώνιον αύΐβν ταρα ξ{*ν Ττ]( 6φ-λ(ου, «Αν «ξιοθντ», έ- πΐιδτ; Ιχυχΐ νά είνε χάτοχος ί·*>ς
  ζ·6 Γβυς πτιρυγβ»ν γελβίων χά Ι έ
  νός αατιΕβϋ τίξβΜ, νά έηιδίδεται
  διαρχΑς είς αβχήσιις οχοκοβολτ]ς
  μιταξα δ4β ιδφλέχτ«ν χαρδιβν
  ΚαΙ ίμω; δ Ι?ος χαιήντησι τί
  ψιομίτυρόν ττ]ς λογατεχν(ας Β) ην
  τβν λαβν χηΐ π£οΐ)ς ίπ·>χ%ζ, ·υ
  χί δέ βταν!·ς, 4πο τοθ Τρ»ΐ<οΟ «ελέμοκ χαΙ έντΐθθεν τούλίχιστβν. Ιγινι χαΙ αφορμί) κολλβν π·λιτι χβν χαΙ χ·ινωνιχβν άναοτατώαΐ βν, τ) άρχιχή άφβημή τβν δποί «ν 5πτ}$ξε ουνήθ»; τιολϋ σοδαρί, 8π»ς λόγ·υ χάριν τί μειδίαμα μι Λς ΚΧιβπάτρας ί) β! ΑκχιομβΙ μι Λς ΜχρΙ«ί ΣϊβΟΛρτ. 'Αλλ' ί: αφήσωμεν τόν άλλοπρί ααλλον κδτίν μικρόν σχανϊαλβποι αν τοθ Όλύμκου η«υ ιίχε χατε ξιυτελίση χ«1 αυτήν την ο·6αρόΐτ) «β τοθ Δ»5εχβθέου, χαί ίς έκανέλ βιβίΐεν είς τό |νατιχτ·ν, χάρις ιίί τε διτοΐον ή θνητίΐτ)ς Τ3θ «τϊμ·υ άντιοιαθμίζιται μι την αθχνκαΕβν τοθ ιΐδους. (•υνβχΐζεταιΐ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προτι ματε τα έλαστικά. ΝΤΑΝΛΟΠ Ή ττεϊρα τόσον έτών άπέδειξε την εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με¬ γάλην των άντοχήν. Είνε τα συμφερώτερα λόγω τής ρε- γάλης αποδόσεως των. Άντιπρόσωποΐ: Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία ΝΤΑΝΛΟΠ ΑΘΗΝΑΙΚΩ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ «ΜπΑΓΚΕΙΟΝ" ΠλοττεΙα Όμονβ(ας Τηλ, 30495 «ΓΑΛΛΙΑΣ" 'Οβος Σταδίου 57. Τηλ. 30236 70 μονά δωμάτια καί 70 διπλά ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΑΠ1ΝΤΑΧ0Υ ΚΡΗΤΟΝ Άνακαινισθέντα χαΙ υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΜΝΗ καί Σία Πκρίχβυοι αυνχρονισμέν» ί»ρ«Ι« μεγάλοι ίΜμάτια. ε&άε ρα Μ» Ι μέ βοτν,μαοιβν θέαν είς το κέντρβν τβν 'ΑΘην&ν. 'Λοαναέρ.-Ζϊθτβ χβ>1 χρύα νΐρ*.—Ύπηριοίβι άρτΐΝτά
  «η.—Τιμκΐ άνάλογβι μ«1 λβγικαί.
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Διά τούς παραθεριστάς
  θερινής σαιζόν είς (Νεάπολιν.
  ρλ( ρ μβ ;ρ καί β.1( ηην«ί· Τρβ
  φιμκ χβΐ βρβυτα &·/Βαν« κειΐ εκλΐΜτοι. Έςαιρΐτικέΐ φνοι
  »έ( χαλλονές. >ρχ»ιο>βγιχβΙ «βΙ Ιοτβρινοΐ χβρβι «Γέκ
  δρομά«. 'ΒβρταΙ όργανβνμεναι 6ηβ τ«β Τονριοτικβ& "θμί
  λβυ Νι«»«λεε.ς.
  Σηίτια μ«ι &ινββ€χε!« ιιολυ ·βηνά.
  Πληροφορίαι οια Μ«βε ζηταμα ηαρεχβνται 6κό χον
  ΤονριοτΐΜβ» Όμιλον Νεαηολε«{ οΜρεαν.
  Ι'Μη τ·0 Γΐ*·ε(ο»>.
  2ΗΤΕΙΑ (
  :οθ μας).— Έν οχίσκ μέ την τι·
  εοταίαν Ι«τααιν ττ]ς προ3χοπιχτ](
  ι^ήοιως ιίς δλο ν τάν νομόν μας,
  οτις ίηοχτά &0 ω χά Ι μίαν 4x4
  ιν, μορφήν αξι·λδγ·κ ηροοδευ, ση
  ιαντΐχδν ιΐνε τα γιγβνές τ«}ς άφί
  ε»ς είς τ^ν πίλιν μ»;, χ%1 χά
  δηιν εί9ιχτ]ς κρβα«λτ)9ΐ»ς τοθ
  ττροέδρου χ%ζ Κοινίττςιτβί, τοθ άρ
  τί); Α'. ν«υτ«προσ«οπιχ<ίς 'Δγ. Νιχολίευ χ. Γ. Βι· Ό χ. Ββγικτζτ]ς 8Λ έκΐμιληθ| τα ττ]ς Ο9γ«νώ9·«»ς τ*]ς νεοΐδρυβεί οης Ιπίσΐϊς, ναυ<οιιρισ«οπ{χτ]ς δμί δος Σιιτιίκς. ΘΙ παράσχη δηλ. άζ διοδσχς τιχνιχάς όϊηγίας δι* αβτΐωτέ·αν 5;γάν»9ΐν ττ]ς δ Άχ π?4ς την έν λδγφ ε¬ έργειαν κλΐΐ9ται δσαι χοινβτΐ|τε: τ·θ Νβμοθ έν αίς χαΐ ττ,ς έηαρ· χίος μας, ίνθαυοΐ!«ο8»ΐ93ΐι άηέ ^ν προχθεσινήν τελετήν τ<5ς προ «οκιχτ]ς δρχωμυσ'.ας ιΐς "Αγιβν ίχδλαβν ή δποία ΰπ^ρξσ τφ δντι μεγαλΐιώδ»); απεφίοιοχν νά Ιδρυ· προαχοηιχάς £μ£8χς. Πίές οθΐβ μάλισ-α κ»βσιχ<λε9κν τοίς Ή ναυτοπροσκοπική ομάς τής Σητείας. ηγέτας τεθ έν τφ νομφ ρ 9μ&θ δπιβς τ·ϋς αυνδρίμουν τιχνι· «βς. 'Αναφοριχβς πρδς την χοινοτι· κήν ταύ(ΐ|ν πρωτοδοϋλίοιν ϋν ε! «ε βικβΐταν νά ατ,μιιοθϊ χα( έν τί ήιιΐτίί-α ανταπαχρ'οει ή πνεακοκΐχή τιλιτή είς Χουμε ριάχο ΜεραμβΙλλοιι, ή γενομέν*] την τ"αιελθ·)09*ν Πίϋπ:ΐ)ν( χ«β" ί)ι ώ^χίαΐ^βαν, χοροατατβδντβς τοθ θιοφΐλεβτατου Πέτρας, οί κρό^κοκοι τοθ χορΕοιι τούτου, κκ ρκυταθίντβν τβν ηεζοπροβχδκβν Νεβκάλεβς χαΙ μιχτοθ τμήμχτος: πεζβηροβνίπβν χαί ν«υτοτιοοσχέ· πον Άγίου Νίχολάου. Ή όμ>(
  υ 5 Ι) διβιελε! δπέ την άρχΐ)γΕοιν
  τοθ 6«9ΐρχηγΒθ «ροσκότιων χ. Έλ.
  Πετράκη.'Κηίοΐ); είς Κρτ,ταβι χ«
  ττ}9τία9τ) πρβαχοκιχή δμάς μέ ί?
  γηγόν τόν Ινεδρον άνθϋπ·λ·χαγδν
  Έμμ. Πίγχαλον χά Ι δκ«Ρχΐ)γδν
  τέν χ. Μιχ. Μιαεύλην.
  'ΕληΙζω δι ι ταχέως Θ4 ιΐμαι
  είς θέσιν να κναγγεΐλω χαί νέα
  άι«ίμΐ) ηρο9χαηιχά γεγονίτα, έν-
  διανέβοντα ζατιχβς την Σητείαν
  χά Ι ιδίως τα έηαρχιαχί της δια
  μερίβματ».
  ΠΡ0ΓΡ4ΜΜΑ
  ΠΛ8'ΣΤΗΡΙ4ΣΜΟΥ
  Ε. Δραχ«ντίδΐ| έμκδ-
  ου κχτοΕχου ΉραχλιΕου.
  —Ό χβθιδρικβς Νχός Αγ.
  Νλ
  1) Κλοτίλδης χή»3ΐς Άποσ:ί-
  3» Ζ.νϊυδακη τό γένος Άϋάιιπι
  λι'Ιιτέρ, 2) Ου(% Γχο^ΐηο Μί-
  ουρο καραγγιλιοδέχβυ χαί 3)
  Αμάμκ'λε Γχοιΐηο Μί·υ?β ίίι»
  τιχοθ δνοιλλήλου χατβΐχου Ήρ»-
  χλείου.
  Δυνάμει τ«]( αιτ' αριθ. 203 τοθ
  936 εκτελεστής άκοφάαενς τβθ
  χ. Προέβρου τβν έν ΉσκχλιΕν
  (βτοδικώ* έπΐτάγΐ)3χν οί χαθ'
  2»< το πβρίν μου χαί ·ί λοιποί ολ νυπίχρΜΐ διά ττ]ς αυτής κκβφάσι·: αίς, χ«θ' ίί' έπιφυλάοσζμχι κ«ν· Ι τος διχαιώματί: μου, δια χ%ζ 5-Α! χβονβλ. 24 Σικτεμ6»(ου 1936; άπλ*]; έκιταγτ]ς μου νομίμβς αΰ-1 τοίς επιδοθείς χβτά τχ δΐι'άο. ί 12188. 12189, 12190, 12191 χαί 12192 έΐτιδοφια ταθ 8ι«α· βτιχοθ χλ*μ4|>·; τοθ ΠιατοδιχιΕ-
  ου Ηρακλείου Κιονστ. Πετρίδου
  καί είτα διά τϋ,ς δπέ χρονολ. 21
  '0<τωβρ(ου 1936 χατααχιτνοίευ αύτν,; χατά τα δκ'αριθ. 12538, 12539. 12546, 12555, 12556 χαί 12511 έπιδοτήρι» το3 αυτοθδιχ» στιχοθ χλτιτήοος Κωνσΐ. Πιτρίίου Πληροφβρούμεθκ ότι α! έρνα σίαι δια την βπο«·ρ«ΤΜσιν τβδ κ«θεδρΐΜοΰ Ν«οΟ τοδ Άνίβυ Νι κολάοο πρβχωροΰν «λμκτΝΒΜς. "Ηδη άπεπ·ρχτώ8ηβ«ν τα ββυβ ναις τοθ ΔΑμβυ κκταβχενκοθέντκ τίμηλ* χάΙ εγίνοντο άλλαι συμ πληρ«μ«τικ«1 παραγγελίαι της έσωτβρΐΜής διαΜοσμήσΐΝς όφειλβ μιναι είς εύαιββϊς δΝρητάς έ£ · λο« τοδ γείτονος νομοδ, —Τα Τββριαπκβ {κν·δ·· αλληλεγγυοσ δέ χ«! είς δλόκλ») ρον 1κααΐ·ς το έπι9ιχασθέν χΐφά λαιον δ·αχ· 100.000 έντόκας άπό 19 Ίΐυλίου 1936 μέχρις ϊξοφλή οιβκ, τα διχαστ* Ιξβδα χαί τα άΐλής έηιταγ^ς δρκχμ. 2569 έντίχος χ»1 τκύτας απέ τ«]ς έπιδίσεως τ^ς έκιταγτ]; ταΰΐηζ (26 ΣικτεμβρΕου 1936) μέχρις έ- ξοφλήαΐως χκί ίίίρακ δρκχ. 800 δι* Ιξβδ» ττ]ς ΧΗΐααχεττ,οίου μου έπιτκγ«2ς έντίχης χ%1 ταύτας άκέ ιής χο'νοκοιτΐσεως αυτής (29 Ό χτββρίρυ 1936) μέχρις έξβφλήοι- ως. "Ηδΐ| δυνάμει τής «νντέρ» ά- ποφίσιΐβς χκί κρός είσπραξιν τοθ έπιδιχασβέντβς χιφαλα(·υ τβν βρχ. 100.000 έντδχως απδ 16 Ιουλίου 1937 χαθίσον οί ϋ»ς τέτε χατε 6λή4τ)3αν, χά Ι τβν λοικβν Ιξίϊων τβν έπίαης άνιβτέρω έπιταγβν μι! •ν δραγμβν 2000 χαταδληθεΐα*· έναντι την Ιψ, Διχιμβρίου 1936. θέλω πωλήση άναγχαατιχβς έν δι) μ·σ!φ πλιιαττϊρΐιχσμώ τα ανωτέρω έχίνητα τϋς ηρ&της τβν καθ* ώ - τό παρέν Κλβτίλ8ΐ)ς χήρας Ξινου βάχτ] τέ γένος 'Αμάμπιλι Ίτιέρ χιίμινα έντός ττ]ς πίλιως Ήρα χλιίου ΤΒθ'δμβνδμου Δήμου χαΙ Βίρΐ)νοδικιι·υ ή:·ΐ: Α.' Μίαν οί χίαν είς ουνοιχΐαν Κουνχιάρ επί τ*]ς δβοθ 'Αριάδνΐίς χαί έν τφ δπ' αριθ. 12 τετραγώνφ βιίρβφιν με- τα τμτϊματος μονορίφου μεθ' Βλων τβν καρβιτημίτβν χά. καραχο λβ»θΐ)μ«των της, τοθ οίχοκέδου χαί τ*)ς λοιπάς έν γένει ηιριοχής της εκτάσεως 337.41 τιτρ. μέ τρβν ουνοριύουααν; άρχτιχβς οίχί άς Άριστ. Νιχολουδάχι;,- ΌαμΑν Λαζανίχΐ), μισημβρινβς οικίας Φουρτουνές Ροζιμκουχ,ανατολιχβς μέ χτ]κον ιδίας Κολτίδης Ξινου ϋ*τ}, χαί Βυτιχβςμέ οΐέν Ά>ι
  άδνης, χαί Β-' Τα 4)5 έξ άδιανι
  μήτου ε«ος χήηου κειμένου ιίς την
  α&ττ)ν θέσιν «Σ^οιχΕαν Κουνχιάρ»
  μέ Βιάφορα δένδρα έχτάσιως 890
  κιρίκου τιτρ. μέτρον ουνοριυομέ
  νού δοριΐβς δημοσ'α δ?φ Ν·τ(«ς
  ΚλοτίλΒης ϋινουΕάχΐ), Φευρτουνές
  Ρόζιμκουχ τό γένος Ίττάρ χ»
  μέ δημοσίαν δδίν.
  Ό «λιιβΐτ,ριβσμός ?βν
  Τό &φυηο»ργιΙον Τυηβο καί
  Τουρισμοδ ανακοινοί ότι δι' άπβ
  φάαΐνς της αρμοδίας έπιτρβΛίίς
  έπΐβληθησαν στβββρβί τιμαί είς
  τότ τονιριβτΐΜα {«νοοοχιΐκ άπχβης
  της χώρας. Α{ τιμαί ΝαθΝρΙσθα
  σαν δι' 'έχαατον δωμάτιον, μέ
  την υποχρέωσιν τβν ΕκναδβχΝν
  νά έίΐΐΗβλλήαουν ιΐς τα δΝηάτια
  των Εβνοδοχιίνν τ«ν πιναηίδβις
  επί των οποίων ν' άνανράφβται
  ή καοοριοβιίβα τιμή. ΟΙαδΑποτε
  μβτ«0βλή τβν τιμβν τούταν βπβτ
  γορεύεται «ΰοτηρδς.
  —ΑΙ φυλακαί τβν δια χρίπ
  Μρκΐουμένων.
  Τ© ίιιΐβοργεΐβν ΔΐΜαιοπύνης κ*
  τόπιν τ(|ς άηοφασιθς τού, Ιπνς
  τοοθΐτήαο ·Ις Ιδιαιτέρβΐ( ςρυλ«
  Μάς τβύς Μρκτουμίνους διά χρίη,
  μελιτκ τας «ροτβσβις διά τα προ
  σφερθεντα οΐκήματα 'βς δέ πλπ
  ροφβρούμεβα, ή αρμοδία ύπηρε
  σί« τοδ ύπουργείου ΙπεΙγβται νά
  πΕοαινοο τό έργον τοθτο το ό
  ποίον ββω·ΐί άναγκαιότκτον.
  —Ό κ. Νβμκρχης Λ«σπ9ί·ϋ
  κ«Ι 4 Σπτβία.
  Καθ' 2λην την τρέχουσαν έβδο·
  μάδα πληρβφορουμειβα βτι β·λη
  συνβχΐσπ την περιοδείαν τβ» ι(ς
  την ίη«ρχίαν Χητείας ό Νομ&ρ.
  χης η. Φλωρίδης. Κατά την πΐρι
  οοεΐαν τβυ · κ. Νομβρχης θά έ{ε
  τάσο 8ΐδιχ»τ«ρον τα ςατήματα
  ωρισμένων τέως δημων τής έπαρ
  χΐας «κ των φΐρομίνων ώς μάλ¬
  λον παρημελημενΝν.
  -Πρσσκλϋβις άν έργων Έν*
  δρων '
  Παρκιιαλοδνται ο! ανευ Ιργα
  οίας βφβδρβι Ά£ΐΜμκτΐΜθ1 τού
  Νομο» ΉρκΝλι(ο» δπΜ{ έντός
  πεντ· ήμερβν «πό οάμερον δηλ·
  ομοι την άνεργίαν τκν ημίν, προ
  κειμένου νά υκοβάλΝμεν αχβτι
  Μην κατάστασιν ( ην ζπτβΐ^ το υ
  πουρνβΐον Έργασιβς πρός τοπο
  Ββτησιν τβύΐΜν «Ις κενάς ύπαρ
  χούοπς ή κΐνουμενας θ*σ·ΐ(.
  Έν Μροΐ/τλείω τό 21 Ιουλίου
  1937.
  ( Εκ τοδ γρανεΐου τβδ Ζυνδε
  βμοβ των Έφ. Ά{ΐΜμ«τΐΜβν Νβ
  μβδ Ήραχλιίβυ).
  να* τούιων γινήαεΐαι ένώκιον τοβ
  Σμββλαιογράφου Έ^αχλιίου Ευ·
  ατρατίου Π. ΒιυρΒουμκίχτ, ή τοθ
  νομΐμκυ β&τοί» βνβηλΐ|(ωΐοα την
  12ψ ΣιπτιμβρΙβυ 1937 ήμ|;κν
  ϋυριαχήν χαί ώραν 10—12 κ.
  μ. έν ιω δτ,μίοίω αδΐοθ γραφείφ
  χιιμένφ ένταθΐε έη. τής όδιθ
  Κκντκνολέου χαί κάτωθι τής οίχί
  άς τβν κληρονόμον 'Αντωνίου Χ«-
  ιζ-8άχ- Ν:6« ένθα χαί Βτι χ«-
  λβθνται ·Ε ϋλιιοΒοτήσοντες.
  Παρκγγέλλιται « μοδιβς διχα-
  στιχες χλητήρ νά ένεργήσι τάς
  νομΕμους έπιδόοιις χαί τοιχοχολ-
  λήσιις τοθ παρόντος χαΐ λοιπίς
  έν τφ νέμφ πράξιις χκΐ να καρά
  οτ$ χχτα την ενέργειαν τβθ κλιι·
  σιηριασμοθ,
  Έν'ΗραχλιΙφ τί 15 Ίευλ.-υ
  1937
  Ό κλτ,ριξδβσιες διχηγδρος,τβθ
  έπιοκιύΒοντος χαί καραγγέλλοντος
  Γεε»ργιβ( · Γά
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφεΤα βναντι ΠΆ. ΝοικτονΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  21 "Ιουλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΡΟΟ&ΟΙ
  ΤΗΣ ΑΝΤΕΠΙ8ΕΣΕΒΣ
  Τ-ΝΕ8ΝΙΚ0Ν ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΗ
  ΚΙΡΑΙ26ΥΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΕΑΙΦΟΣ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΝΕΙΟΛΥΤΙΙΟΙΣ ΤΟΜΕΙ!
  Οί Ιταλοί διά τόν λόγον τού Άσάνα
  Ό αγών έν Ισπανία καί ό Φράνκο.
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Ιουλίου.—Τη
  λεγραφοθν έκ Ρώμης δτι
  λάζ ό λόγον
  ΑΘΗΝΑΙ2Ο
  ποκριτού μας)— * Αγγέλλεται έκ Σα< λαμάνχας ότι ή &ντεπίθεσις των έθνι- χών στρατευιιάτων παρά την Γουαβαλα χαράν καί τούς άλλους βορειοδυτιχούς τομεϊς, ήτις ήρχισεν άπό προχθές ση>·
  μειώνει μ«γαλκς προόδους. .
  Ή παράτασις των έρυθρών άπό τάς
  απογευματινάς ώρας τής χθές ήρχισε
  Μλονιζομένη, τέλος δέ ύπεχώρηαε άρ-
  κετά χιλιόμετρα πρός νότον. Έξ άλ·
  λουείς Μπρ*»υνέτε χαί Βίλλα Νουόβα
  οί ΐρυθροί ήρχισαν συι«.πτυσσόμενοι υ-
  πάρχουν δέ βάσιμοι ενδείξεις ότι ου-
  νεχιζομένης τής άπό βοοειοδυτιχών
  προελάσεως οί έρυθροί θά αναγκασθούν
  νά έγχαταλείψουν τας θέσεις των, έπα·
  νερχύμενοι είς τα πρό τής Μαδρίτης
  χαρακώμαιά των
  αί Ιταλικαι έφημερίΒες «->
  ρατηροθν δτι είνε Θλιβερόν
  νά διαπιστώνη κανείς δτι
  δ γηραιός άλλοτε καθηγη-
  τής Ζχασε την ολίγη* σο·
  βαρότητα «ού τοθ άπέμενι
  καί Ισ^υρίζεται δτι ή Ι¬
  σπανία υπέστη εισβολήν
  έκ μέρους τής Πορτογαλ(-
  ------ σς, τής Γερμανίας καιιής
  •Ιουλίου (τού άντ» Ι«λίας καβ' _ήν στιγμήν
  είνε επισήμας βιβαικμένον
  καί ώμολογημένον δτι ή
  κομμουνιστικαι είσβολή την
  οποίαν υπέστη ή Ισπανία
  είναι ή άφορμή δλ»ν τΑν
  (ειτών της.
  Αγγέλλεται έκ Σαλαμάν
  οποίον εξεφώνησε δ στρα-ιστοιχΐϊσ* καί ιμλιάδες <*ζι ------- ~ - —-<·-------- ωματικΑν καί στρατιωτών £π«σαν πρό των έκτιλΐστι κβν αποσπασμάτων. ΟΙ άληθεϊς πατριώται έ ^ηκολούθησε* δ στρατηγός Φράνκο, βσπευσαν είς τόν στρατόν καί ήρχισεν ή πι ρίψημος προελασις πρός την Μαδρίτην. Παρά τόν φόνον τ·ν αξιωματικόν τοθ τσυτικοθ, μικρά ομάς θαρραλέ»ν άνδρβν κατώρ θωσι νσ καταλάβα καί δρ γανώστ] τδν στόλον, δ ό «οί ος σήμερον κυριαρχεΐ άιό θαλάσσης. Ό στρατηγός Φράνκο έν κατακλεΙΒι φρασεν την στεαράν γγ μ β« ·1ς τόν λόγον τόν αβίσΐμο τηγός Φράνκο συνώψισεν έν άρχζ την κατάστασιν οϊα ήτο πρό τής 10ης Ίου λ(ου τοθ 1936 δπότε ώς εί πι «οί νόμοι παρεβιάζοντο συνΐχ,Ώς, ή κώρα Οβρίζετο ή βία καί μόνη έξιθιιάζι· το δ στρατός έξηυτελίζετο ■Ις πασάν ευκαιρίαν, τα μοναστήρια καί αί έκκλησί αι έπυοπολ.ο0ντο, αί συμμο ρίαι τβν αδιάλλακτων έδέ- σποζον είς τάς δδούς καί ή άξιοπρεπεια τοΰ στρα- τοθ κατιρρίπτιτο» καί υ¬ πέμνησε την άνανδρον 6ο- λοφονίαν τοΟ,,Κάλβο Σοτέ- λο μιτά την οποίαν έπηκο λούθησι ή Εκρηξις τής έ παναστάσι«ς την 17ην 'Ι- νησις 3» ΠΡΟ ΙΗΗ ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΑΠ9ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΣ Κ1ΤΑΑΗΨΙΝ ΤΟΥ ΠΐΚΙΝΟΥ Η ΚΔΤΔΣΤίΣΙΣ ΙΙΟΟιΊΝΕΙ ΕΞΙΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕιΊΙΚΙΝΑΥΝΩΣ Α#»ΗΝ ΑΙ 9Ο Ιουλίου (τού άντ» «ρ.κτοοεϊον Ρώ· δί ότι οί ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΗΔΕΤΕΤΑΙ ΑΙΕΗΑΟΟΡ£Παΐ Ο ΕΦΕΥΡΕΙ»* ΓΟΥΑΙΕΑΜΟΣ ΜΑΡΚΟΝ! Επί τφ σκ·ι>ώ %ς έκιταχΰνϋΐ
  »ς τής έκτελέσιας δδβηαι-ΐλ6εν
  Ιργων άνα Γααβντήν εγκράτειαν
  ■Εε&έΒτ] οΊατανή τοθ χ. Τπ'υργοΟ
  Συγκοίνβνίας διά τής οποίας πά
  ρακβλοθνχαι οί Νομάρχαι νά έ
  «νρμέζβυν πιατε»ς τας Βιατάξΐις
  τοβ αναγχαοτΐχοθ νίμου 658 «πι
  ρΐ τΐβποκ·ιτ)οιος τβν κιρΐ χατα
  σ»εοής «αί αονιτ-,εήίΐας όδίν *ει
  μέν ών διατάξεβν.
  Διά ιβν Ιν λίγφ διατβξεβν οί
  Ι Νβμομΐ)χανιχοί έφιθουν νά δπείάλ
  , | λωοιν ιίς τέ δπιυργεΐβν διά τίν
  ΑΘΗΝΑΙ «Ο Ιουλίου (τού άννα-|ίλΐγχον Χκ1 «-Λ,,,β,μήν τβν οίχιί
  ποκριτού μας>. — Καθ* ν. τηλεγραφούν
  έκ Ρώμης ό αποθανών αιφνιδίως μέγας
  εέ Γλέλ ο ύ
  Ή εκτέλεσις όδοποιητικών έργων
  καί ή πληρωμη των έργολάδων.
  εφευρέτην Γουλιέλμος Μάρκον ι χηδεύ·
  εται αυριον (σήμερον). Εις τόν νεκρόν
  τού Μάρκον ι θά αποδοθούν όλως έξ·ι-
  ρετικαί τιμαί, θά παρακολουθήσουν την
  κηδείαν τού όλοι οί έπίοημοι «πό τού
  Βασιλέως τής Ιταλίας, τού Μουσολίνι
  μέχρι τού τελευταίου βαθμούχου, τό
  Φβσιστιχόν Συμβούλιον έν σώματι καί
  όλόκληρος ή φρουρά τής Ρώμης. Ση¬
  μειωτέον ότε ό Θάνατος τού Μαρχόνι
  αυνίβη έν Ρωμη είς ην ούτος ευρίσκετο
  άπό τινος δι* ωρισμένας επιστημονικάς
  άνακοινώσεις επί των προόδων τής ρα·
  διοτηλεγραφί άς .
  ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΙΝ»
  ^©ΗΝΑΙ 20 Ί·νλ(·»(ταδ «ντ«π·>»ριτβΰ
  μ«0·—-«θ' α τηλενρ«9·&ν έκ Παρισίων
  έντ·ς τβν ήμερβν άρχεται ή έπΐθβαις τβν
  έΒνΐΜβν οτρατευμοίτΜν εναντίον τβδ £αν
  τβντερ ηρβς τό ·η·1·ν έ{·>Μ·λ·ΐίθιΐ ή κροέ
  λκβις χβν τμημβΐων τ·6 στρατηγβϋ Ντββ»
  λα Εατκ τΒ{έ»£*λ·μ^Μ«(ΐ{αλ2·ιιτηλΐιγρ«ι
  νικνς η7ηρ·φσρια( εί έθνικοφρονες {χούν
  #πέ>ν«σιν νκ κατβλβ'ββΗν ιθ £«νταντερ
  ΒναΙα κα) ίντ#£ τοδ τρέχοντος ψη
  Η λΓΡΟΤίΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΚΑΙ Η Ε8ΚΙΚΗ ΑΕΡΟΟΟΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίονλίου (.τού άντ*-
  ποκριτοΰ μας).— Η Άγροτιχή Τρα¬
  πέζα αής^, Ελλάδος δι* έγγράφου της
  πρός ιό Πολιτικόν Γραφείον έγνώρι
  σεν ότι διέθεσεν υπέρ τής Έθνιχής ά·
  εροπορίας δραχμάς πέντε έκαιομμύ
  ρια.
  ΣΫΚΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΑΙ ΣΥΑΑϋΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  Λ ΘΗΝΑΙ »Ο Ιουλίου (τού ίντα-
  ηοχριτού μας).—·Τηλεγραφούν έκ ΛΙό·
  σχας ότι είς την Ρωσσίαν συνεχίζονχαι
  αί συλλήψεις. Δΐενεργοθνται μάλιστα
  αί ουλλήψεις αύται εις εύρείαν χλίμα-
  κα είς τάς επαρχίας τής νοτίου Ρωσσί-
  άς όπου έχουν συλληφθή πλείστοι όσοι
  άνώτεροι ύπάλληλοι των Σοβιέτ, άξι».
  ματιχοί χαί πρόεδροι τώ» τοπικών κολ>
  χόζ. Συνήθεις μεταξύ των σολλαμβανο·
  μ*νων είναι αί αύιοκτονίαι όίμα τή με*
  ταφορα των είς τα τμήματα της Γκε·
  «ν λογαριασμβν τα οχιπχιΐ ίιχκι
  ολογητΐχά πτ/ίς Ι.δβσιν άκ' ιύθι!
  «ς ι*ν έπιταγβν βάσει τ&ν βτοΕ
  «ν Θέλει ινεργΐ)8$ ή πλΐ)ρωμ^
  είς &υ»ΰ(, τ&0 νομάρχου ϊ
  ΐ
  μφχ
  Έν χαΐ(ώ Θίλβυαιν
  ϊίς τας Ν3μα»γ1«ς «Ε
  χατά Ιργολο6ί«ί χορ^γουμίνων π'
  ατώαΐΜν.ί:υς πΐναχας τούτςυς δέν
  θά ίΐχαιοθται δ νβμάρχτ^ς νά τρβηα
  διά τής διάθεσιν; χατΛ την
  ίί
  ή
  χρίσιν τού τβν ·ίχείβ« χρμ
  χβν ηβοώ' τβν έργολίδιβν, ιυ·ε
  κιΐ θά δύναται νά έχτΐλ| τάς
  πληρωμάς λιγαρικομβν Ιργολά
  6ων άνευ τΐ}ς αναχβινώΐιως τής
  οίχιίπς πΐσχώαεως χκτά έργολαβίκς
  ί^ιυ ρ~τ^ς έξίϋαιοδοτήίΐιος τοθ
  χ. δπουργοθ ττ]ς Σ^γκοινοίν!ας
  Έπ!οΐ)ς δέν θά δύναται δ έ»ίια
  φιρίμινος Νΐμβμηχανιτό; νά 5πο
  βίλλη λογαριασμόν χαί πιοτοη·(
  ΐ)3ΐν είς την Νομαρχίαν πρές
  πλτ)?»μήν ίργβλαδου ίνΐιι τής ά
  νβχοινώακβς ιΐς αΰιόν δηδ τβ9
  δ?ο«ργε£ου ττ]ς πρός τόν Ν«μάρ
  χψ ξ
  δέ ό πόλεμοςφαίνεται ώς άναπόφευκτος
  πλέον.
  | "Αλλαι τηλεγραφήματα έ« Ναγκίν ά-
  ναφέρουν ότι άπό της τιρωΐας σήμερον
  ήοχισεν ή «ροέλασις των Ίαπωνικών
  στρατευμάτων μέ αντικειμενικόν σκοπόν
  ! την κατάληψιν τού Πεκίνου.
  ΗϊπΟΕθΤϊΡΐίίΐίϋΐΕϊΙΡϋΙϊΟΣ
  ΣΥΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΟΝΑΙΝΟΝ
  ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΪ
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Σήμερον το ίοτιέρας θά ου
  λθ είς συνεδρίασιν πρός
  συζήτησιν καί λϊψνάποφάσί
  ών επί τρεχούσης φόοβως ζή
  ΐημάτων τό δημοτικόν Συμβοό
  λ ιον Ήροκλε'ου.
  ΘΑ ΑΚΥΡΩθΟΥΝ
  ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΦΟΡΩΝ
  Δι* έγκυκλΐου τοθ ύκουργεΐ
  ου τΑν Οικονομικόν έντέλλον
  ται ο! ίφοροι δτιως Ακυροθν
  τας γβνομίνσς έγγραφας φό
  ρων ιίς βάρος Φορολογουμί
  νων 4φ' όσον Βισπιστοθτσι ότι
  δ.οι Βέν έλαβον γνώσιν των
  εγγράφων τούτων.
  Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΧίΙΡίΦϊΛ.ΚΗΝ
  ΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΕΙΙΦΙΡΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝ· ΤΙΝΙΕΙΩΝ
  Έξεδο6η καί εκοινοποιήθη
  έΥ«υκλ(ως πρός τα λΐμβνικΰ
  τοτμιΐα άναν<αστικός νόμος ό-* αριθ. 732 διά τοθ δποΐου, προστίθενται Αιατάξΐις λ κ ξ τινές ε(ς την περ! λιμβνων κ λ. π νομοθβσΐαν. ΑΙ πβρΙ ώ' πρό κείται διατάξβις Αναφίρον ται είς τάς ψηφ ζομένας ε(σ Φοράς τΐαρά τβν λιμενικΛν ταμείων υπέρ ιτ)ς έθνικής άβ ροκορΐας, οΐανες, κατ' έξαΙ ρεσιν των κβ<μένων διατάξβ ών έπετράπησαν είς αΰ;ά εί δικώς πρός ·ό^ ανωτέρω σ*ο πόν. θλ Ε0ΡΤ4ΙΘΗ ΜΕΓΙΛΟΠΡΕΠΩΣ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 4ι; ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ς (αι «σρβχονται έκ των ρεσιών ΧωροΦυλαΐής. Συνήλθον χθές τα μέλη της Έπιτροιιής έαρτασμοθ τής 4 Τό ΆρχίΐγεΤον της Βαοιλι] Αύγούστου καί αντήλλαξαν -.|<: Χωροφυλα.ης βι' άποφά,Υνώμα« -τιΙ τοθ πανηνυρΐκω σιώς τού καλίΐ πρός «ατάτα τέΡου τρόπου «οθ έορτασμοθ τό Σβμα της Χωροφυ'1^ Έθνΐκτΐς τοόιης 4ορττ]ς 2 000 ά.δρας. Πληροβο Ήίπιτροπή βέν κατέληζβν ΰπη "ί οριστικάς άκοφβσεις πάν τως έν γενικοίς γραμμαίς ά ττεφατσσθη ό σημαιοστολι σμώς κσ( ή φοταγών,ησις ττ]ς πόλεως, τέλεσις βοξολογίας, κατάθεσις στεφάνου β(ς τό 'Η ρώον Κρητών Ά>ω ιστών,
  Πρός τβς οΐκονομΐΐίσς έφο* Βϊξ'ωσις ι [; τόν Δήμον, παρέ
  οίας εκοινοποιήθη τό βιάταγ λασ'ί ΣτρστοΟ, παρέλασις
  μα βιά τοθ όιιοΐου καθορΐζον.11^·71*011»*· Ή "Επιτροπή
  «αι τα πρίσθετα τιοσοστά έ*ανέλθο έντώς των ημερών
  8ιβ τα έπσρχιακα τσμ«Τα Ο5ο,ϊνα λόβηόρισΐικβς άποφθσες
  Η ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΙΠΤΥΞΙΣ
  ΤΑ
  ΤΑΜΕΙΑ ΟΔ.ΠίΙΤΑΣ
  ■ΠΑΝΟΔΟΧ
  ΤΟΥ χ. ΤΕΛΩΝΟΥ .ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ληξάσης τής αδείας τού έ
  τιανίμθεν ίξ Αθηνών ό τβλώ
  νης Ηρακλείου κ. Δαμαλάς.
  ΤΑ ΓΕΒΡΠΚΑ ΕΠ1ΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩβΥΠ)ΓΟΝ κ. ΜΕΤΑΞΑΝ
  Τα Γίωργικά Έπιμελητήοια
  τής χώρας άηεφάρισατν χά έ
  πιδόσουν τό ψήφισμα, δι* οδ
  άνακηρύσσεται ό ποωθυπουρ
  γός κ. Ί Μϊταζάς ώς πρΛτος
  άγρότης, κατά την επέτειον
  της 4ί)ς Αύγούστου.
  Συνελήφθη >θές έντσΓθα ό
  Φυγόποινος Άπόστ. θβοδ
  Γαρμτιής διωχόμενος δυνάμει
  αποφάσεως τοθ δικαστηρΐου
  των συνέδρω' ΛαρΙσστις πσρά
  τοθ όποΐου εΤχβ καταδικασθβ
  έρήμην είς όίώ έτών ιΐρκτήν.
  ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ
  Εναντίον των Έμμ. Άν&ρβ
  αδίκη Ικ Τυλ'σσου καί Έμ.
  Μα^αγκάκη κατοΐκου ώσσύ
  τως ύτπβλήθη χθές μή υσις ε
  κ( τραόμασι υπό τοθ Έμμ.
  Χο. Μόχλου.
  ρχ
  κατά τό 8τος 1937—38
  ΗΠΡΟΙΑΚΨίΣ ΓΕΩΠΟΚΩΝ
  Υπό τοθ ύπουργβίου τής
  Ματαιωθένιος τοθ διαγωνι Γεωργίας εΐβοποιήθησαν δλαι
  σμοθ περΙ τιροσλν'ψ ως γβωτιό'οΐ φΐλο&ασιχαΐ έκιτροτιαΐ τοθ
  ν ών, τό ύπουρ>ιΐς)ν ΠωργΙ Κράτους οηως γνωοτοπο.ή
  σς καλίΐ τούς γεωπόνους °°νν εγκαίρως τό εΐβος καί
  τοός έπθυμοθντας νά οιορι 'ήν τιοσό^ητα θασιν-ονσκόρων
  σθΛσιν ώ'^ κοινοτικαί γ'ωτό ή όηίία είνε άναγκαία ε[
  νοι, βπως υποβάλωσιν αΐτή αύτάς δια τή» προσέχη φθινο
  σεις, μετά των σχετικών —ι πωρινήν σποράν. 'Η άκοσΐο
  στοποιητικον των ι Ις τό υπουρ λή Τ®ν σπόρων αύιών θ3 γΐ
  γίΐον Γεωργίας (υπηρεσίαν ν0 δωρβάν ύτιό τοθ ύπουργεΐ
  Δ οικητικοθ) προκημένου νά ου·
  κροβ)) τοθτο είς τόν διορισμόν --------ε» — — ■■ ιι
  των άνευ οιαγωνισμοθ. ι β ΙΡΓΑΝΙΙΗΒΣ
  ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ. ΠΤΟΜΑΤΟΣ Τό ύπουργ(~τής
  —————· άς απηύθυνεν εγκύκλιον πρός
  Αγγέλλεται έκ Ρεθύμνης δ τούς Βιβυθυντός των φυλα
  προχθές άνβυρίθη νεκρός κων συνιστων την συμμόρψω
  ι(ς θέσιν ΆσπαλαθΑ έξωθι σΐν των επί τον διαταξεων
  τοθ χωρίου Μβλιβόνι Μυλοπο τοθ νέου όργανΐσμοθ των «υ
  ΐάμου ό Έμμ. Ί Σκλοβουνά λακον Οστις απεφασίσθη νά
  κης φ*£ν 36. ΟΟιος έιασχιν Ι·σρμοοθβ άιό ) ΌκτωβρΙ
  ου.
  ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΗ ΖΒΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 20 'Ι·«λί·Η (ί·ΰ ρ
  μ«5).—Κατα τηλεγρατφήματκ έκ Λονδίνο»
  τ· απβγευμα συνήλθεν ή ύποεπιτροπη |κ·
  τ5ί ·ύδΐτερ·ΐ·ιτ·ς αποτελούμενη έξ οχτώ
  μελβν πρ·ς ε{έταίΐν τβν ποριαμβτων δι«
  την εφκρμογήν τ·δ Άγγλιχοΰ σχεδίου έη|
  τ·δ Ίσΐτανικοδ ζητήματος. Ή βόακΐψις ,ής
  έκιτρβπϋ( συνβχ'ζεται εισέτι χωρΐς να γν»
  «Βό τΐκοτε σχετικώς, μ ε «άς βυζητήοεις ηβύ
  δι·{«γ·νται έν βύι|).
  ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΡΟΒιΙΕΨΪΣ
  ΑΙ. ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Νεώτεραι είοήσεις έκ
  ΑονΒίνου άναφέρου» ότι έν άναμονή
  των άποτελειμάτων τής συσκέψεως τής
  έπιτροπής ήτις συνεχίζεται καθ* όλον
  τό άπόγευμ», οί Άγγλικοί πολιτικοί
  κύκλοι κ«1 αί έφημερίδες φαίνονται λί¬
  αν έφεκνιχοί είς τάς χρίαεις των. Χαρα«
  χτηριστιχόν είναι ότι βέν ύπάρχει ούδε-
  μ£α σαφής ηρόβλεψις διά τό άποτέλε·
  σμα τής σημερινάς συνεδριάσεως καί την
  εξέλιξιν τής καταστάσεως.
  ΣΥΝΕΡΓ.ΣΙ. ΤΟΥ ι.
  ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ
  ΜΕΤ.ΞΙ
  ΑΙ έν τη άγορςτ μας κυμανθεΓσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων ένχωρΐ
  ών προΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Λίαν.
  Ελαια δ βαθμών 43.50 ί».
  ·. κοινώ 40.
  ,. ραψινέ —
  Χάκιινει λευκοΐ α'
  24.
  93.
  21.
  23.
  31.
  ,. «υρηνελ. α'
  .· <■ β' „ μουρνελ, α' .. β' θινοι Άρχαν. τό μΐστατον „ ΜαλεβυζΙου Μέταξα Κουκοΰλια Δίκταμος Δβρματα βιδέλα „ βακίτα βαρεία Αρνοθβρματα α' Προβατοδέρματα Άρκαλοδέρματα Μαλλια 30. 28. 27. 25. 27. 25. 50 β 600. 170- 300 45 ΒΟ 88 40-90 10—ΒΟ 20-50 60 Β0—40 Τιμαί Συναλλάγμάτος 'Δγορα Πολησκ Δολλαριον 109.70 110.70 Α'ρα 546. 550. Κορώνα Σουηδίας 98.10 88.86 Φράγκον Γαλλικόν 4.10 420 Φράγκον Έλβκ 85.15 85 40 ΦιορΙν» ΌλλανΒικόν Μ.Μ 115* Τλ»( ΑβΗΝΑΙ 20 Ιουλίου (τοΰ «νταποκριτοΰ μαθ — Ό Πρωθι,π·Μργ·ς κ. Μεταξάς μΐτέ βη σήμερον είς την Άρχι&κισχοπήν Άβη νυν Νειί ηνρέμβινεν έπ> μακρόν ουνΐ ναζο
  μενβς μετα τής Ίΐτάς £υ«·δ·Η τής 'Ελλά
  δβς. Ή οννεργααΐα &υίη κ«Ρώ- «νικβινείΒιι
  πίρ>ίβτροί»η είς την ρύθμισιν ωρισμένων
  ίητηματνν της Έκκλησις διβ ΤΜ β,,ΐβ
  »ι<εν εκδηλνσκι άκό κ«ιρ·ϋ τ· ενδιαφέρον τού ό η Πρ»Β»ιιο»ργο{. ΙΝΕΥΡΕΒΗΤΟιΐϊΙίΚ ΚΟΤΤΕΡΟΝ ,ιΚΥΚΝΒ.,, ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ιουλίου (τοβ άντ*. ηοκρςτού μας).— Τό άπωλεσθέν χατν. τούς προχθεσινούς ίστιοπλο'έκούς άγώ- νβς άπό «Φαλήρου είς Σΰρον, κόττε- ρον «Κύκνος» ανευρέθη σήμερον. Τό κόττιρον είχε ηοδΐσει λόγω τής σφοδράς θαλασσοταραχής ·ί'ς τίνα θρμον χωρίς νά υποστή ουδεμίαν σο· οαραν ζημίαν. ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΦΐί ΜΕΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΠΑΟΤ£Ρ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ιουλίου (τού άντ«· ποκριτού μας)— Σήμερον υπεγράφη μεταξύτού αρμοβίου ύφυπουργοΰ καί των εκπροσωπών τής Έταιρεέας α«. ουερ η συμφωνίαι οιά τ* ζητήματα τής ηλεκτροΜΐνήσεας τού σι&ηροδρόμου ή Κηνισί^ς καί άλλ« συναιφή εν τή ώ 'Αθώ «Α ·ί