94557

Αριθμός τεύχους

4620

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

22/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΆΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΧΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  ίτησία Κραι 3
  ίξάμηνοξ 9
  'Αμοοιχι,ς
  ίτησία βολ. 16
  ίξάμιινος » 8
  Τ.μή
  ■ατά φύλλον
  Δρ, 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  22
  ΙΟΥΛίΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΑΟΧ ΜΙΝΟΤΛΥΡΟΥ
  ΤΙΕιΐΐΊΚΣΤΙΤΗΤΗ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ»
  ΠΡΠΣΟΙΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣ»!
  Τ
  II
  Ι ΒΓΟΜΕΝΟΝ ΠΡΟΊ1ΤΟΝ
  Ή βυνχομιδή τβν δηιΐη·
  τριαχ&ν βιιντελείται ήίπ
  *«β' ο) ην την χώραν. ΚαΒ'
  & δέ βνβφέρβυν αί συγκεν
  τρούμΐναι εις τ· υπουργείον
  τίί Γεωρν<«ς πληροφορίαι. ίξ βλων τδν κερΐοχβν Α £ α·δι(« ύκηοξε πλουσιωταίτη κε,Ι Α ΐϊ«ο«γ»γ,ί, τβν οιτη ρβν ύ«βλβν<ζ«τ«ι β η Ββ ύ κ·ρ0Β τος 900 χιλ. τίννβυς Άλλ« βέν κΐνΐ μον-ν τβν &ημη:ρι«κδν Α ίοοδεία ΙχβνοκβιατικΑ. Κ«ι τβν α λ λ»ν ΐΕροΐίντνν, τβδ κ«κν·Β, βτ«φυλ«ί 1 φβά τβθ Ή γ ν·νιμ·η·ιηβιΐ αν βπ· τβν Ιδρβτκ τδς άγΙ εις εργασίας τβν χαλλιΐργη τβν τη;, Αποδίδει εφέτος πλουαίβυς τ·ύς εύχυαβυς χαί Υ.εν·ηκβύς «νχρκβύς της. ΑΙ ίπβΒΙΐκαι τβν γενργ&ν μας •β ύ«ρπλΐιρ«θοδν ·πβ τα κρβϊέινΓα τβδ μοχθου των. Εαί έφοαον θκ ι&ρβυν χά λϋν πώλησιν, είς την δΐϊβι Βρον Βα κυριαρχίση κάλιν Α χαρ· χκί Α χαρ· Αλακλη ρ·ς β' «ναρρώσα βΙκβνβ|ΐι χβς χαιί θει εισέλθη είς νί«ν περίοδον α*μης. Ποβς τ· ση μΐίβν δ' αύ;ο «*ριβ9( ο^Εΐ λομΐν ν* σφίψωμεν ήδη Ι λην την προσοχήν μκς. ΟΙ ίγρίται μας, πιατβί ϊίς τ· Ιργβν τ»ν, βκβύραατοι ή?ω· ΐς τίς ·ργ«σί·ί, βνιμάχλιυ- ο«ν ί έιφΒ·ν·ν πλ·δτ·ν Ι κ τβν εκέρννν Τϋ{, τ·ν βκοίον χαΐ βμπιιτκύ·ντο<ι ηδη »ίς τό έμ ηορι·ν δι* λ·»ν λ·ιηόν χαί τέ χαί αί άρμσδιαι χρκτικκί ύ πηρΐαίαι πού ίπβπτεύ»υν τβδ έμκορΚου «αί ύχοββη Β·0ν εΐλλεε χαί «λ<γχ·υν τό Ιργ·ν τ·», ν* *ΐρβ{·υν ΙπΙ- οη( τό χαΒήκάν των με εύ· ουνΐιδηοίνν χαί ουναίοθησιν τ·ΰ β·Βορ·ϋ |ρν·» τνν, τέ ΧΒβϋχϊν των βπέναντι τ·δ λκο&, κκένειντι τ·δ ίθν·»ς. Τ* ελληνικα κρεΐένι», ώ; γνωστόν, λέγω τβς ποιοτικη{ τ»ν ύηκροχϊ,;, Ιχουν χ«τ«· βτι) ίοΐίνβγώνιστα καί Ιχβυν ληιβληβι) πβντ·δ ολοη Ιχ·»ν <μ«Ι«νΐοΒ5 μέχρι αημερον, ■Ι( Ιλ·{ Τ"ί χαΐαναλωτικν; «νβρ«ς Άλλα δ<ν άρκιΐ Α Φΐεαιχη τ«ν ύκιρ·χΑ μβν·ν. Χρκΐκζΐται ΑπΒραιτάτω{ Καί λ ( δ ϊ δ ζ ρ{ ■βλη βνβ«ι»·ο(εΐ δια νϊ δια τηρηί^ Α μβΧΑ «βιβτης τυν. Εκ! βφβσον Α φύσις (φβνη τέοον οτοργιχη μβι γκνναισ βΜρ·( κβΙ |5ηοι >Ις την χώ¬
  ραν εφέτος οχι μονον πλου
  Ι βλλι» μβΙ έλύ
  ( (
  καρπεύ[, Ββ πρέκΐι χβί εί
  Ιμπ·ρ·ι νβ Ινδι·β;ερθοδν
  &ιβ την δΐΒτΑρηαιν , τής
  λΐ,ς η·ι·:ητ·{ τβν (
  β )
  ηη{ γμ
  Μβρκβν κ») δΐΒ την έ
  {αοφάλισιν τδς Μ·λϋι| «ήμηί
  τ&ν ηροΐόντων μας ίίς την
  ξί*ην. ΈηιβΒλλΐτΒΐ δέ ν«
  γίνη τοδτο πο>ύ χΐριασοτι·
  ρβν εφέτος επίτι γίνετβι
  πρβοπάθΐΐΒ νή κβτβνι ήσω
  μέν ν<Β( «γβρβς χαί «β διΐι οδΰονμκν χβΙ νβ έπΐχτείν»· μΐν τας *μκορΐΜΒ( μας β» ναλλκγκς τβν %νκβν οτα- λ μ«1 ιης οτετφΐδβς είς χρς είς τίς ·η·(β( εϊτε ίίν .(ήγ·μ·ν διβλβυ κΐτι * (βγβμιν ΙλβχΙατας ηβσέτη ιβ( ίη τβν ηροΐβντνν μ>(
  «ύτϋν νβτβ τό κετριλΒ·ν.
  '1&ιιιιτ<ρεν(, Βκβτελκΐ έβνι κ·ν χρίβς νβ ιτρεο4(λ.μΐν είς «ην «νβιηρκν ηβιβτικΑν επι λβ^ην κβΙ ιί( τκν άηό ηβ βης •ηι'φτνί ·ρτ(Βν οναχιν ■βΐβν τ&ν οτ·κ»λβν τίς λ χ·!·, ϋ έ{Βγείενμεν <Φ;έτβ( τ «οβν ιΐς ιήν Εά| νηην Ι··ν ».ί τβν Αθ Δί Εύρώκης, «αν σνσκευχσθβΰν ο·υν ιίί καλήν καταστασιν τβς «γορνς τής χαταν» «ωί,τότε Βα πωληΒοΰν β ι β«ίως είς Ικανοποιητικάς τι μνς χ κ) Βα χκρδισουν χαί ο! εμπβροι χαί οί καρκγωνβί 'Λλλα χ·} θβ χατακτήβουν τό χατκνκλωτικβν χβινον κ«ί 8« εδρβυν μον(μβυ$κελά τας χκί δι« τό μέλλον. Καί «ύ;ό Βκ είναι τό μεγαλύτε ρον κίρδβς. είναι μέν «ληβες β>π
  οί αταφιιλίμηβρβ. μας, είς
  την μεγίστης πλειοψηφίαν
  των τβύλάχιστβν, δκικνόουν
  έξ«ιρ«τΐΜην προσοχήν εί; τό
  σημείον βύτό χαί έρναζον
  ται μέ εύαυνειδϋβίαν. Άλλ'
  έπει&Α Ιν κάσο περιπτώο*»,
  ίαως ύκε>ρ(·υν κ«· ίμιβρβι
  π·ύ ν' «ίτ.·βλίφο»ν μονον είς
  τα κράαχαιρβν νέρδβς χβί
  νά μ& δωσουν την άκ«ιτ·β
  μένη ν προσοχήν κΐς την ου
  αχευβαίαν τβδ «ρ*ϊίντβί 8«
  πρίπει νή Ινεργϋτ·» αίατιι
  ρβτβτ*ς ελενχβ; ά «ο κίδι
  Χίύς χρβτΐΜβύς ύιαλλήλβυς
  κ» Λ την Ιζαγωνήν Καί 4
  ακι σ'^φυλαΐ ύστερβδν εΐςποι
  φ
  άτητκ χκΐ
  γβρβύχται «κβλύτως νβ Ιξ«
  χθβδν. Επί τβδ οημΐΐβυ βύ
  τ«>δ έχομεν χαί ϋλλβΐε κσχο
  λη9») 'Αλλα Βεωροδμεν «νβγ
  νβ έπανέλθυμκν χβί π«
  λιν.
  Ή κατάκτησις τβν {Ιν«ν
  «γοόβν, ή «δξησ<ί τβν έξ« γωγ&ν ,μβ(, Α βίκβνβμική μ«ς εχνβρθωσις «αί Α πώλη αι; τβν κροΐοντων μκς είς Τ·μβ( έξβιρτδ ται έκ τής χκλϋς ουβκευαβί εις των δβτΐ να δικτηριΤτκι ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 'Ενας έπικείμενος ττόλβμος Π&Σ ΠΑΡΟΥΣΙΑ2ΕΤΑΙ ΗΔΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ! ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ Ι|ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4620 χαί Α ποιότης των. Εί; τό ζήτημκ λβΐίίβν τϋς αυβκκυκαίας οφείλομεν νβ ατρίψωμΐν β λην μ*£ την προσοχήν. Κ«ί β έ π' βύτβϋ τβν αρμοδίων ύ«η ρββιβν πρίπιι νβ ΐϊνΐ—εβ) θα ιΐνκ ΕΜΠΡΟΣ ΕΙΣ ΕΝΆ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΙΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΈκδρομικαΙ έντυτιώσεις /ΘΗΝΑΙ Ιούλιος — Εύ>ο
  γημένη ή Ι&έα των ομαδικήν
  έκβρομών. Κ/ Αξιαι κάθβ έτιαΙ
  νού δσοι αναλα(.β)νουν την
  )ς ργ
  ώς των. .Μ1 έλάχιστα σχε
  τιχώς εξο&α, μέσα σέ ούντο
  μο χρονΐκθ διάστημα έπιχβφίΐ
  κανεϊς Ινα ταξϊΐδι ψιοχαγω
  γίας καί μορφίσεως. Γνωρ
  ζ·ι τόν τόπο τού, Ιρχβτάι σέ
  πνΐυματική χαΙ ψυχική έποφή
  μέ τούς καιοΐκους άνλων πό
  λ^ων, αλλων δισμερισμάτων.
  Άκολσμβάνει την γοητεΐα
  ΐώέ Έλ
  φύσεως
  η γη
  τ1)ςΈλτ)νικΓ)ς
  στούς άνοικτούς
  καταπράσινους κάμπους τής
  θεσσαλ(ας Γ έ τα Τέμπη τα
  ξβιδβύβι, εΤΐβ τίς δγριβς χά
  ράβρβς των Έλληνικων βου
  νων διασχ ζβι, ιΓτε στά Πηλι
  ωρεΐτικα χωρία δροσ ζβται, ιΐ
  τε πρός τα νησιά τοθ φωτβι
  νοθ ^(γαΐου, πού άποτβλοθν
  σωστό πβριδέραιο μαργαριτα
  ριών, άρμενΐζβι. Γεύβται τή
  χαρά τοθ ταξειδίου, τρυ^ά ο
  λες τίς τέρφβις καί τίς ήδο
  νές μ άς άφρόντιδηΓ, άμέρι
  μνης ζωής. Κι' άναγβνν άΐαι
  κανείς σωματικά καί ψυχικα
  χι' άνοΐγει τή σκίψη τού κοΙ
  την καρδιβ πρός νέους κό
  σμους, πρός νέους όρζοντες,
  πρός νέους δισλογισμούς καί
  οίσθήματα.
  * *

  ΒρΙσκομαι σιήν 'Αθήνα δ
  στβρα άπό χρόνων πολλων ά
  πουσΐα. ΆντΙκρυσα τό "Ασιν
  μέ τή συγκίνησι πού φίρνε.
  πάντα ή έπαφή μ' ούιή την
  πόλι ιοθ είωνίχυ φωτός καί
  των θαυμάτω'. Ό (βρός Βρά
  κος μέ τα άριστουργήματα
  τής τέχνης φαντάζβι πάντα μέ
  σα στό γκριζογάλανο φόντο
  τοθ 'ΑττικοΟ οΰρανοθ πλαισι
  ωμίνος άπΑ τόν Λυκοβητό,
  άττό τύν μβνβξεδί'νιο 'Υμηττόι
  άπό τή θεΐα Π&ντέλη καί την
  κατβφυτη Παρνηθα. Καί κά
  τω ακούεται ό βόρυβος τής
  πολύβοης πόλεως μέ την με
  γάλη Μ ησι κσί το ιευρικό
  ρυθμό, θοριβος πού θαρριΐς
  δτι ίψώνεται κι' ούτος ώς Ο
  μνος πρός την θείαν άρμονΐα
  πού άχοηλιΤ ούτό τό θαθμα
  ιής Αθήνας. Κι' αύαός άκόμχ)
  ό ρόχθος τ&ν ούτοκινήιων χά Ι
  οί σύριγγες κοί τα κλάξον
  θορρεΐς ότι συνθέτουν τρο
  γοθδι πρός την ώμορφιά τή(,
  πόλι ως τής Παλλάδος.
  Άλλά ούιή τή φορά θά θ(
  λομε ιιεριοσότερο νά γνωρΙ
  οωμι ΐτ)ν ούγχρονη Άθήνα,
  νόν οόγχρονο Πιιροά, Πρ|*η
  να συνηθίσωμε νά βλέπωμβ
  «αί τή ιωρινήν 'Ελλά&α. Πά
  ι Έλλάδα δέν είναι μονάχα
  ό Παρθενώνας ή τό ΈρβχθεΤο,
  ή ή κάθε σπασμένη
  λώ ό
  ή ή μη μρμρ
  νη κολώνα μ έ φόντο τό γαλσ
  ν6 ούρανό.Δέν είναι πιά ή'Ελ
  λά&α μόνο θρύλος πού προ^ω
  ρβΐ καί φωτΐζβι τα βάθη των
  οΐώνων. Έλλάδα εΤ*σι μια
  σύνΐίροιη πραγματικότης, ά
  πτή, ζωντανή, σπαρταοιστή,
  πού σφύζβι άπό ζωή κι' ύψώ
  νβται σ' έξαΐσισ, θαυμσσΐό 8η
  ιιιεύρ>ημα·. Αυτή λοιπόν την
  Έλλάδα πού τή ζοθμ», πού
  τή δημιουργοθμε έμβΐς οί Γ
  βιοι μόνοι μας, αυτή την Έλ
  λάδα κου μας τρέφβι, πρέπει
  νά γναρίοωμεν άπό κοντά.
  Την Έλλάδα τής Άγροτιάς
  καί την Έλλάδα των πόλεων.
  Την Άγρο'κή καί τή Β ομη
  ϊσνι*ή. Την Άγροτιχή την
  ιΓ5ϋμε στή μακρά θια&ρομή
  μας στ ήν Στερεά Έλλάδα
  καί τή ΘίσσαλΙα. Την εΓδσμβν
  άχόμη σογ<βντρωμένη σιήν 6«.θέσι τοθ Ζαππκΐου, κλεισμί νη μίσα στά κοι,ψΐ περΐπτε ρα νά επιδεικνύει μέ &ικαιολο γημένη ύηβρη^άνΕΐα των πλοθ η η^ το της. Πρέπει λοιπόν νά I- δοθμβ τώρα καί νά γνωρίοω μέν άπό κοντά καί την Βιομη χανικήν Έλλάδα. Κ Καί, νά, κύχπ άγαθή, ποθ μάς ψίρνει έμπρός μας τόν έν 'Η ■)^ κλβ ω αντιπρόσωπον ιής έταιρΐας Παποσιγάτος κ. Μαρτάκην. Μοναδική άληθΔς ιύχαιρΐα νά έπισκεφθοθμβ τος προκύπους έγκαταστάσβις τής μβγάλης αΰιής βιομηχανΐας των καπνών. Πρόχειτσι άλλω στε περί τής σοβαρωτέρας βι ομηχανίος τής χώρας, καί μά λιστα τής μεγαλυτέρας κοινω βιομηχανΐας καθ* Ολην Ανατολήν. Διότι τα πρό τυπα έργοστοσια τή; έΐοιρίας Παπσστράτος θιωροθνται άπό τα τελειότερα τοθ ιΓδους των έν ιφ κόσ^φ, Καί ή οργάνωσις των, κυρΐως ίσον άφο(& τούς δρους τής εργασίας, μόνον πρός τα έργοστοσια Τσόϊς ιής Ίέννσς έν Γερμανα θά ιΐμποροθσε ι ά τισροβίηΓή, ά πό όπ/ψίως όνίσ»ων. «αθα ριόιητος, ύγιεινής καί άτθ(ω πιστικαν οΐοθημάτων τε Ο ίρ γοδότου. Έπειτα ή Β.ομηχανΙα τοθ καπνεθ, είναι κατ' εξοχήν έ θνική. ΚαΙ ένδιοφ«ρει όλόκλη ρον την χώραν, Ιδιαιτέρως ί έ εαί τόν νομόν μας, άφοθ καί τό Ηράκλειον ήρχισε νά καλ ΙιεργΒ ϊά ι·Αΐιτο!α χρόνια 'Απε ημέρας είς ήυίραν ή χα· τάσηαις ιΐς την "Απω "Ανατο¬ λήν γίν«τ«ι περιαίί τερον |<ροθ- μος. Μίχοι κ«Α δΧ.γοιι &χίμτ, Ι· μιν« μ(α ελπίς Β« <ί Αγγλία χαί ή Άμΐριχή ΘΑ χκτώρθωναν νά ήιιν το Εμηεριαλιοτιχέν τϋ,ς ΊϊΚ«ν!οις καί νά προ- λάδ.υν τϊν κίλΐμον. 'Αλλί οήμι- ρον Ιγάθτ^ Χίί ή ελπίς αύτ^. ΟΙ 'ϋικβνες πολιτιχοΐ Βιέβλε- πον πάντοτε 6τι Ινας ίιύτερος ρ»09 ί ιπωνιχές πολέμω · ναηίφυχτ·ί χβΙ δι* ούτό ά 8ΐύ ί νά 8ΐ«ιαΐύ3»υ» είς την Έ- ρή Μιγγολίαν, 'ϋΐβς ώ- οΐι νά περιίάλλουν άπί τα νδτΐα %λΙ τα νιτιανατολιχά την Σιβΐετι- χήν Ρ*σσ!αν χά Ι τ*ν ι&5ΐοκοιιί ν ι) ν δκι σββιιττχήν ίηι·(/θήν Έ ξοτεριχήν Μ.γγολΙοΐν, χαί ουγ χίί ν_ «Πϊλλίξουν την Βίριι όν χά! την Κεντρικήν Κίναν άπΐ η 8λή επιρροήν τ*]ς οο β(ετιχ<|ς ποβηαγάνδχς. Κίς «Οϊ· βοτ,θιΐ πολϋ την Ίχπονίαν ή Ο ^ξς τοθ Μχνζουχβυδ, τοθ ίποί ου δ οτρκτός διοικεΐται &ηό Ίχ κώνβν άξιωματιχβν χΐΐ άκοτελι! ται άπό εκτά χαλ·( έξωιχλΐομί νκς «αί χ*λβς έ»γϋμνααιιίνας με ραρχίας πιζιχοθ, ίί<α Ιΐος ?ώΐι τ>ξιαρχ(ρς ΕκπιχςΟ χαί άπο
  60 000 έ^κλοβς Μαγγίλους. Δΐ|
  λδή συνβλιχΐς τό Μινζθϋχοϋέ
  αυντ-ο«1 ο^μιρον θΓρατον 150—
  200 000 ανδρ&ν.
  Σ δμος δυίρχει εί;
  γχς μς ρχε ε;
  τί Μ*νζθϋχοι>3 χαί ίαπονΐχβς
  9:ρκτο(, άκοηλουμινος «κό τρείς
  μΐίκρχίας ηιζΐχοθ, μίαν ισχυράν
  τβ,ξιαρχίαν (ηπιχοθ χαί άκλ φρευ
  «*ς μέ σ^νολΐχήν Εύναμιν 80—
  100 χιλιάδων άνίρβν. Νβτίως
  τοθ Μϊνζβυ*ουί, επί τ?]ς οιδηβο
  ΒρομιχΙ]ς γραμμής ΤιεντοΙν—Πιί
  π!γχ—Κ-ϊλγχίν, ιδρίοκονται 4λ
  χβΙ
  γγ,
  λαι δύ· μερβρχ(αι
  ένταηκά τόν καπνόν. Μΐα βι
  ομηχανΐα λοιπόν πού ίπεξερ
  γβζεται τό κυριώτερον εθνικόν
  προΐόν πρέπβι νά προσϊλκόρ,
  Βά η προσοχήν
  μας. Πολύ
  μ την
  χαί τό ενδιαφέρον
  ό
  φρ μς Πού
  περισσότερον μάλιστα δταν ή
  βιομηχανΐα αύή εχει άναχθή
  είς τόσην τελβιοτητσ, είς. ίνα
  άληθινόν θαθμα. δχως τα πρό
  τυπα έργοστασια τής έταιρ!
  άς Παπαστράτος. Έξ άλλου ή
  έ αιρ(α αυτή βέν είναι γνω
  στή »1ς την Έλλάδα διά την
  βιομηχανικήν φΐρμαν της μό
  νόν. Είναι γνωθ^ή κα( διά
  την εθνικήν καΐ
  κήν της δράσιν:
  Φιλανθρωπι
  Διά τάς εΐσφοράς της υπέρ
  ής άεροπορΐας πού άνέρχον
  ται ε(ς έ<ατομμύρισ, διά τό πσιίιιτόν περίπτβρον* τής Βού λας οπου ευρίσκουν κάθβ χρό νο έκατοντά&Βς φτωχά καχε κτικά παιδάκια περ(θα) ψιν, ύ Υ1 (αν κα( χαράν, διά την Πά παστράτειον σχολήν παιγνιβι ών χαί άθυρμάτων, διά την τεραστίαν φιλανθρωπικόν της δράσιν καί την πρωτοβουλίαν της είς κάθβ ωραίαν κα( εύγε νΐ*ήν Ικ&ήλωσιν. 'Αξζβι λοι πόν νά γνωρίσωμεν άπ<ί κον τα τάς έγχατασΐάσεις τής έ ταιρβΐας ού ιής μέ την τοοην εθνικήν δράσιν της χαί την κε φαλαιώΚη σημασίαν διά τήνχώ ραν μας. Διότι 6ά ψαύσωμεν ϊ θ ή πραγματικόν θαθμα τής συγχρόνου τεχνικής χαί συγ χρόνως θά ίδωμεν πως πρΐ πει νά είναι ώργανωμένον α εργοστάσιον τοθ όποίου ό (δρυτής δέν κεντρΤζβταΐ δ κως άλλοι άπό την μανίαν τοθ κέρβους μόνον, άλλά έν διαφέρεται πρωτίστως διά την προαγωγήν τής έθνιχής οίκο νομ'ας χοί διά την υγείαν κοί των έκα-ϊβμμυρΐων Έλλήνων καί ζένων καπνιστών των έ ξαιρβτιχαν προΐόντων τού άλ λά καί τής στρατιάς τον έρ γατων, ίργατριών καί των ΰ παλλήλων τής νολοσσιαίας ούτής Έλληνικής έπιχειΐήσε ΑΥΡ1ΟΜ: Τό βαθμα τοθ ιτροτό > Παπαοτρατος τοθ.
  δόΐ ταξιαρχίαι ΕηικχοΟ. Έ«1 πλί
  •ν τριΓς μιραρχΐαι πιζικνθ 'χαΐ
  μία τοξιαρχία ΕππιχιΟ ε&ρΐοχον
  τβι είς την Κορέκν.
  Σκνολιχβς ή ΊιηαΛ% ήιπερεΐ
  ίνα ηαοχν στιγμήν νά ε>ίφ- χατά
  τ^ς ΚΙνας δνί» ίοιπβ»νιχ1ς χχΐ
  Ι κ τ* μανιζουριανΐς μιραρχίας πι
  ζιχοθ, διχαπέντι κερΐκοκ ταξιβρ·
  χ(ας Επνκχοα χαί 60 000 ήμιατά-
  χτβυς Μογγέλ·υ(, άν χ«1 διά νά
  μεταφερθή ι!ς τέ μέιοκεν τοθ
  ΠιχΕνου δλα τί οτρατΐΰματα «ού
  είνε ήϊΐ) 6:ϊοχβρπ:ομένα είς τό
  ίοωτεριχεν τ«θ Μ«τζ·ιιχοϋέ ΘΙ
  άπαπη>| ο(γ·ς χαιρές.
  Έχτές αίιχίν τβν ίαναμΐων δ·
  πίρχεΐ κ»1 δ μτ)τροκολ(Τ·ιχβς στρα
  ο έ 550 & 55 β
  ρχ
  τος μέ 550
  550
  ς μ 5 ν,χν, 550 κολυββ
  λοιρχΕας, 137 Ος Επκιχνσ, 1450
  έλαφβά χαί β»ρ*α πυοοβίλν, ίνω
  τβν 1000 τάννς, 3000 4ερ»πλ4
  '$ λέ ) δ
  ΟΜΈΚΑΙΜ01 ΕΝ ΒΙΑΝΝΙ-
  Άπό την Β Λ ν »ον άκού
  ονται πατραπονα δτι τό έχετ
  συνεργβΤον .ψτκασμοθ τονέ
  λ,αιΔν δλν προσλαμβάνεΐ έντο
  πΐους εργάτας, άλλβ προτψά
  τούς εργάτας άλλων πβριφε
  οειών διά την εργασίαν τής
  διαβροχής. Δέν γνωρίζομεν κα
  τα ποσόν τα παράπονα άντα
  ποκρίνονται είς τα πράγματα.
  Πάντως φοονοθμβν δτι τα συ
  νβργΕΐα θά πρέπβι νά προ
  ολ^μβάνουν εργάτας, έφόσον
  ύπάρχουν τοιοθτοι, άπό τα
  χωρία είς τα όποΐα γΐνεται ή
  διαβροχή, οστε τό χρήμα νά
  διανέμεται <(ς δλας τάς περι φερβίας. τΑρα θά πρέπβι νά προσλαμβάνωνται εργάται καί άπό την Βιάννον. Αύτό άπαι τβΤ ή δικαιοσύνη καί ή λογική. νκ. '$ν χαιΐφ πελέμου τ) μις τοθ μηϊρ·τιβλιτιχβα στρατ·0( !6νανΐαι νά φθίογ τα διιίμιαυ ί ' χοαομμύρια Ανδρβν. Κκτά Βάλασ , ααν τ) ΊϊπβνΙα, μέ τα 7θ»&η«ά! ττ)ί, τα δ μεγάλαι χαί τα 31 μι κρά χαταδρομιχβ, τα 70 6κοβρδ. χιά τ—ς μχΙ τα 6 αιροπλανοφίρα, τψ, Εύνανται εακέλω; νά άντΐμε την Κ!νόν χ«Ε εάν ί πό. η η « ν ί πό, λιμος γενιχε»8) χά Ι την Ρβοοοίαν.. Π ί άΕλ ) ?ς τί πχρον άντΕ«ΐλ«ς ττ]ς) Ίιττω*ί«ς είνε μίνβν ή ΚΕνκ. Κκ νι'ς ϋν ή,ιιιρριΐ νά ιίπ| ποία εΝε ή ακριβώς της οτρατιβτι χή δύναμις, τέ ίέβχιον δμως ιίνι δτι δ χινεζιχές οτρατές είνε υπο λί λ·γίσιμος. 'ΑεχΑ τής εποχάς τ(${ οτάαε«ς τ·0 Σιάν χαΐ,ίϊΐως ίπϊ ττ}ς αιιγ- χοοΔαενες μεταξυ ΤοβγκαΓιέ* χ»1 , }ς χ; κνβικιΰξιως κθ έβνιχςθ φρονήμα τος ττ]ς χινεζΐχτ]ς νΐολαίαί, δ χινεζικός οτρατβς αναδιοργανοθται ταχένς. Την στιγμήν αδτήν ή Κυ βέ Νΐ δ η γμή ή ή βρης τοθ Νχγχΐν διαθίτιι 12 Ιω; 15 Αρίστα έξαιπλισμένας χαί 1<γϋμνααμίνας μιραρχΕας πεζιχοθ, μιριχά ουντάγμακ ίππιχβθ χαί 600 περΕηευ άερ·ηλάν«, ιθτβς ωιτε εάν διατΐ)ρΐ,θ| ή κειθαρχΕα χαί ι Ε οτρατΐ)γβΙ .ίε* οτ(ίψιυν τα δπλα έναντίεν την χιί Ιίν α&χομβλήοουν ηρος τ4ν Ιχθρίν, δ χινεζιχβς οτρατος ήιπορεΐ νά φέ¬ ρη οοβ»ριβτά !ΐ|ν βντίοτααιν ιί; τις ίκπαινιχάς δυνάμεις. Εάν αδτέ ή ΊχκβνΙα θά άναγ ϊ νά χηίώξη μερικήν τ] χαί γενικήν έκιατράτειβιν, κρά/μκ έ ξτιρετιχβς επικίνδυνον λίγφ τ*;ς οΐχονβμιχτ,ς χρίαιως ποδ Βιέρχε τα,ι ή ΊΐπωνΕα χαΐ τβθ φίδβϋ Β<ι δύναται νά προχαλία| την ά νίμιξιν τρ (των Κβατ§ν. ΕβΙ το τρίτον κ&το Εράτ·ς, προδλίπει δΐι χάποΐε θά θ ρίε δΐι χάποΐε θά σ»γχρουοθ| με την Ίαπω^αν χβι έτβΐμίζιιαι πυρετω&βς διά τόν πόλεμον αύτίν, είναι ή* ΡνσαΕα. Ή Ραιαοιχή βΐ[«τι« τής "Απω "Ανατβλή{, τ) δκοΕα μέχρι Πιο δΗ ε&ρίοχετο 6πό τάς δΐατα Μηλύχερ— Ιχει κερικέ γ ρ γΐς τοθ ατρατκρχου σήμεραν δ Μηλύχερ χ οιι υΐ! την δυσμένειαν ΓοΟ 2(ά λιν—-Ιχει έν χαιρφ είρήνης δύνα μιν 500—550.000 ,άνδρβν, Βΐτ|ρ-| μένων ιίς 13 μβρκρχίας ηεζιχ^Ο, 2 μεραίχίας ά?μάτ»ν μάχ-ς χά Ι 3 μιραρχίας ΕηηιχοΟ χαί διβ^ίτιι 1 800 πκρββόλ*, μερικάς τεθαιρκ χισμένκς άμΐξοοτοιχίιχς χαί μίαν ίμαδα άλιξιητη^ιοτβν. Τα ούνο ρα ιίνε ώχυρωμίνα χαθ' Βλ·ν το μήχος μ! σειράν δχυρΑν έχ μπε τόν ι Ιι άπβοτάοεΐς 300 Ινς 500 μέτρον. "Οπιοθεν τής πΐώτιις «6 ττ|ς οειεβς όχυρβν χατασχιυάζε τηι ήϊϊ} χαί δευτέρα. Ό χυριήτε ήϊ} χαί δευτέρα Ό χυριήτε ρςς νβύοταθμβς τ*]ς Ρβσσία·, είς την "Α»ίΐο Ανατολήν, τέ Βλαδι βεοτδχ, φυλαοοεται δκέ ώ^υρνμέ ντ,ς γραμμής μήχους 120 χιλιομέ τρών χαί Θιιβ?ι1ται ώς Ιν άπο τα χϋλλίτερον ώχυρ»μέ»α οημεΐα τΐ|ς γή(, μέ ισχυράν φρουράν χά Ι ί Βιβΐιέί»; ισχυράν ϊιροπορυήν δυναμιν, άηοτελευμένι;ν «υρίνς Ι ηό βαρέα β·μβα(Έιοτιχά αεροχλά Εά ά Ιή ρ νοτ, Εχανά νά μην χατά Ό (ά Ινερ'ιήοευν Ίαπ«*νίας. ρ έχιδρο %ς Ίαπ«νίας. Όπως ή Ίκιιιονία Βιαθέτιι τϊν τιθ Μ οτΐα τθ ΜαντζθΗχεχκ}, ή Ρ»ο ·(« Ιιβθίτει τένατραϊέν %ς /Ι ΗΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΑΕΙΑ· Ή αμείλικτος Λ'ωζις «αί τιμωρΐα των άγροζημιωτών καί άνρο<λβπτΑν, πού έφαρ- μόζβι ή ύπη?εσΙα άγοοφυλα- >ής το3 νομοθ μας θά έχη πι
  στίύομβν τό. βΰχάριστον άπο
  τέλβσμα τής παγιώσβως πλή
  ρους άσφαλίΐας βίς την Ι και
  θσον. Καί εκρβκβ νά έξαντλη
  θ|) ιίς τάς πβριπτώσβις αύτάς
  δλη ή Βυνατή σόστηρότης. Δι
  ότι κατά τα παρβλθόντα ίΐη
  εσημειώθησαν άγροζημΐαι κα(
  κλοπαί μβγί λάν ποσοτήτων
  σταφυλων καί σταφίδων έκ
  των άιλωτον, άπό καχοποιά
  στοιχβΐ-χ πού Βέν έδίσταζαν
  νά διαηράττουν καί φόνους
  καί έγκλήματα διά νά έπιτύ
  χούν τοθ σκοποθ των. Δέν Ι
  πρβπβ λοιπόν νά διατη;η9|]
  αυτή ή αθλιότης, ΚαΙ πολύ
  ορθώς ό ένόπτης τής Άγροφυ
  λακής καί οί Άγρονόμοι ένέ
  τειναν τα μέτρα διώξεως των
  κακοποιον τής ύπαΐθρου καί έ
  Φαρμόζουν τούς νόμους περί
  άγροζημιων μέ δλη» την άπαι
  τουμένην αύστηρότητα.
  ***
  ΗΕΙΪΦΟΡΑ ΤΗΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΙ.
  Μβτά την Τράπεζαν τής
  Ελλάδος κοί την Εθνικήν,
  κοί ή 'Δγροτική Τραπέζα δί¬
  δει Την ενίσχυσιν της υπέρ τής
  Έθιΐιχής ΆβροπορΙας. Καί δί¬
  δει ενίσχυσιν σημαντικήν, αΰ
  τόχρήμα ήγεμονικήν: Πέντβ ό
  λόκληρα έβατομμΰρια δραχ
  μόν. Καχ" αύ'όν τόν τρόπον
  ή Άγροτική Τράπϊζοτ, ή στορ
  γική αυτή μάννα τοθ χωρικοθ
  πού ίχβι τόσας καί τόσας όπη
  ρβοίας προσφίρει βίς την άνά
  πτυξιν τής έβνικής παραγω
  γής καί είς την αναγέννησιν
  τής ύπαίθοου βοηθβΐ καί είς
  την οργάνωσιν τής πολεμικής
  Αμύνης καί άναδβιχνόεταΐ ίδρυ
  μα και' εξοχήν εθνικόν, πλή
  ρως άνταποκρινόμβνον είς
  τού; σκοπούς διά τούς δποί
  ούς συνεστήθη καί ΐίς τάς ση
  μερινάς ανάγκας τοθ Κράτους
  ΆκοτελβΤ δβ ή χειρονομΐα αύ
  τή τής Άγροτικής παράββιγμα
  φωτεινόν τό οποίον θά μίμη
  θοθν ασφαλώς χαί δλοι οί άλ
  λοι ίσχυροί οίκονομικοί όργα
  νισμοί.
  ξατεριχής Μογγολλίας, δ δηοΐβς
  άριθμεΐ 50 Ιιος 70.000 Ανδρας,
  δ«ο τάς διαταγάς Ρώσοβν έςια
  ματιχβν.
  Έν χ» ι γ ώ πολέμου ή ροοοιχή
  στρατιά τής "Απω Ανατολάς ήι*
  ποριΐ νά συγκεντρώση δύναμιν 3
  ίχατεμμυιΕων ανΒρΑν, οτ,μιι—τέ·ν
  Βτι ή ατρατιά αυτή δέν Ιξαριβ
  ται άκό την Εύρώκν,ν, άλλά οιτ}
  ρΐζιται είς τα μεγάλα βιομηχανι
  χά χέντρα, κου ανεκτΰχθΐ)ααν χά
  τα τα τιλευταΐχ Ιχΐ) άκΰ την Ούρα
  λίων μέχρι τής λίμντ,ς Ββϊχί
  λ,ς.
  Ορος το παρόν «ίντως ή Ρ»α
  οία ίίν κρδχειται νά αναμιχθ^
  είς τόν κολεμον. ΔΙ* άποχλείε
  τ αι Βμιος νά προμηθιύοη έν ά
  «θ£.ν'α πελεμχίν 6λιχεν είς την
  Κίναν χαί β Οριον Ισβ(—διότι χά
  νιΐς ί»ν γιωρΐζιι ηοίαν εξέλιξιν
  λαμβάνει Ινας πίλεμος—-νά Ι«ι
  ζΐϊτήοη διά τ·ν δηλ»ν νά έχχαϋα
  ρίοι τας έχκΜμβ^βς διαφοράς τ^(
  μΙ η 'ΙΙ
  Α ΝΟΡΘΟ-ΙΧ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον τό ά
  θάνατο άριστοοογημα τοθ Λ. Τολ
  στόΐ «Σονάτα Κοώυτσερ» μ έ την
  ΛΙλ Μτβγκοβερ. τόν Πετέρ Πέτεο
  σον καί τό Άλτιρεχτ Σενχάλς καί
  μέ την περΐίημη μουσική τοθ Μπε
  τόβεν καί τίς θίΐες άρμον[ζς τοθ
  Τσαϊκόφσκυ.
  θερινός. ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  ό άεροπορικός κολοσσός «Ό
  δρόμος των 'Λετων». Κατάλληλον
  κοΐβι'άνηλίκους. Π"ωταγωνιστοΟν
  Μώριν ό Σουλιβάν, Ούάλλας
  Μιρήρρυ. 'Εκτός προγραμματος
  Ζουρνάλ.
  θβρινος «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  ή 8:σβολοουγγαρέζα Φρσντζίσκσ
  Γκαάλ στήν θαυμασία όνερίττα
  «Τό ΜΛρς των Οοσσάρων·.
  ***
  ΟΟΥΑΑΙΑΚΝ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΙΤ1ΚΤΟ2 ΟΡΕΜΙΕΡΑ
  Το «θ&νατο μιγαλβύργη
  μ« τού ΤΟΛΪΤΟ Ι:
  ΚΡΟΪΠΕΡ
  Νέ τ*ν
  ΑΙΛ ΗΤΑΓΚΟ6ΕΡ
  τον
  ΒΕΤΕΡ ΟΕΤΕΡΣΟΗ
  χ» Ι τόν
  ΑΛΠΡΕΧΤ ΣΕΜΧΙΛΣ
  Εαΐ μέ την περΐφπμη μου·
  οιχή το& ΝΠΕΤΓΒΕΝ κ«1
  τίς θεϊΐς άραονίβς τβδ ΤΣΑ¬
  ΪΚΟΦΣΚΥ:
  2ΟΝΛΤΙ ΚΡΟΪ75ΕΡ
  Είναι το μκνατλύτερο ίρ«
  μοιτικό δημιούργημ* τβν τι
  λΐνταΐων έτ&ν- Είναι τό μ·
  γαλυτΐρο μουσικο—φΐλβλονι
  νΐγονάς βλνν τ&ν έτϋν.
  Τί>ν ηρββεχή
  ΟΤΑΝ ΜΙΛ1
  II
  ΚΑΡΑ»!
  ΝΥΚΤΑ ΣΤΟΝ ΑΟΥΝΙΒΙ!
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρίε?ρος τοθ Άδΐλφίταυ
  τοθ Δημβτ. ϋχνανείου Νοαοχβμΐ'
  β» Ηρακλείου Ιχ«ν δπ' δψ.ν &
  ί τβθ Άδιλφάτβο.
  Π6
  ^ρ·
  Μυστικόν δι* ινοφρ»γ[στ«ν προ
  οφβρβν ι2>ιυ δρ!ου δΕ
  έκΐοκειιίίς χαΐ
  τοθ Πατάν·.!·» Δημοτ.
  •υ Ηρακλείου ί?γ}
  την δψ Αύ^ούοτου ε. ί. ημέρ
  Πέμπτην *«ι ώραν 10—12 κ. μ.
  ενώπιον τής ΐπιτροπ*); |* τ»ν
  μελβν «Ο 'Αδελφίτου, χαΐ έν
  ιφηχνιχρ γραφεΐφ Ι. Τοβμπανά
  χτ)—-Ν. Ηίχουλ*.
  "Απαντα ιά σχετιχά εύρηται
  κατατεθειμένα Ιν ιφ τιχνινώ γρβ
  φείφ Ι. Ταεμπανάκη—Ν. Πίχ«υ
  λα. εκίθεν «Ι βουλόμενοι δύνανται
  ν» λαμίάνασι πληροφορίας έ «ά
  οψ Διιιτίραν—Τετάρτην—Π*ρα
  σχειφ 11—12 «. μ.
  Έν ΉραχΑε'φ ΐς 17 Ιουλίου
  1937.
  Ό Πβοεδβας
  Μ. Γεωργιάδης
  ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  Η "Β1ΕΝΝΑ,,
  ΕΙΣ ΒΙΑΝΝΟΝ
  Τβ νεοσύστατον {ενοββχιΐον ή
  •Βιίννετ», κείμενον εί; την Μέν
  τρικεηέααν ϊίσιν τής ωραίας Κε>
  μοαέλπνς ΈπότνΗ Βιάννου ,{«
  αφαλΐζει είς τούς παρ«Β«ριστάςχβΙ
  εηισ»έητ*{ τής Επαρχίας πλήρη
  «νεσιν κμΙ ώρας (ΰχκρΐοτβυς οια
  μβνήί.
  Ή καθαριότης το» είναι μβνβ
  οιμπ. ΕβιτΜβι τού {ενοββχεΐον
  λειτ·»ργεΙ άρτΐΜτ«τ« »μ· έοτιβι
  «•βίον. Διαθετει κρβθνμβν νηαρε
  βίαν.
  Αιευβ»ντη< Ι—. ΡΑΠΑΓΙΑΝ· ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ "Ετσι ή βίσΚισσα ήταν κα θισμένη ο τόν κίτρινο -άνχο ι1|ς σπηλιάς—εΤνι πολύς κα οός πού έξεχασβ πώ; άλλοτε την έλεγαν σηηΧια τοθ ίρω τος—5ταν διέκρινεν δναν άπό «ούς Ακολούθους της πού μέ Ο Φός ταραγμένο, μ* Ενα οη αβίωμα στό χερι, ϊψιχνβ 8ε ζιά καί άρσΓβρΛ ν« την βρβ 'Εκε'νη έσηκώβη κ* έ«ήγβ πρός τδ μέοος τού. Τόν ιΤχε στεΐ λη ο Σαΐν—Ποι* ό όπουργός τοθ οΐκου τοθ βασιλέως δ ό ποίος τής άνήγγειλλβ τιώί 6 δίλος ίβαο ζβ κβτο των Βερ σαλλιΛν χ* έχλιπαροθσβ τή βασΐλισσα νά νυρ.'σο αμέσω στό τταλάτι. ΟΙ άτσαλένιες μύτκς τβν κοντσριΛν έγυ
  ζύ τους καί βλοι οί όπωσδήποτε
  ερχόμενοι είς συναλλαγάς μέ τό
  ρούζ σύτό. Τό εύλογημένον άφή
  νει ένίοτε σημαδάκια όμολογουμέ
  νως άνεξίτηλα άλλά "αί έπικινδυ
  νωδέστατα διά την οταδιοδρομΐ
  αν μεοικών άνθρώπων.
  —Κύτταξε ούτον! Μπορώ νά οοΰ
  πώ αυτήν την στιγμήν άπό ποθ
  έρχεται, έλεγεν «ά προπό» μέ την
  αγγελίαν τής άπό .. ρούζ διαθήκης
  §νος Θαμών έγχωρΐου νυκτερινοθ
  κέντρου,
  Άλλ" ό λόνος έδώ είνε κυρίως
  διά την διαθήκην. Όπως σημειώ
  νει 'ΑΘηναίος συνΛδελφος διαθή
  κσι γραμμέναι μέ ρ<Όζ Θά έκφοά ζουν απλώς τα καπρίτσια τής δια- Θέτου- δέν Θά είναι δηλ. καθόλου ευνοικαί διά τούς έξ... άδιαθέτου κληρονόμουθ Καί δέν εχει ώρι- σμένως άδικον. 'Αφυϋ αύτό καθ* έσυτό τό ρούζ είνε εκδήλωσις κα- πρΐτσιου άδιαφόρως έτών ήλικίας κσΐ έτών άνσμονής, φαντασθήτε τί είνε σχετικώς μέ αύτό μία διαθή κη. . Τό ρούζ μπορεϊ νά έκπροσω πή έδώ καί τό.,. «οΓμα τής καρδίας» τής διαθέτου, Λ όποΐα Θά τό 6χη δώση βλον. τουλάχιστον είς τάς επιστολάς τής πρός τόν διαφιλονι· κοώμενον κληρονόμον. Ό -Αλλβς ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΔΙ διά την Θερινήν περίοδον είς τό καλύτερον μέρος τοθ Προσστεΐου Αγ. "Ιωάννου οί κία διώροφος μέ £ξ δωμάτισ, μέ ύ δραυλικήν καί ηλεκτρικήν έγκατά στάσιν καί ΰλα τα κομφόρ καί Αμ ττελον συνεχομένην μΕ έκλεκτήν ποι κιλΐαν κλημάτων. Πληροφορίαι πά ρά τοίς κ. κ. Χατζηδάκη, Τσιλένη καί Σία. Μ«ί ομνς *Ένκς τταλΒΐϊς μιξι«ανι»οΟ προ 22 ετϋν δηολοχαγίΐΐ τοθ μ8{ ξ ρ^ μ χ»ν ιΐς Ι** ά"* ~ ατρατιαΐΐχά κινήϋίΤ* κου τίαίν αυχνα ήιαν ιΐς την πατρίδ» «υ. ή^μτλωϊΐοθη χαΐ ίτυφικϊοΒΐ) μ:ζΙ μ! δΧλους αίχμτλώτους 4λ£γον μετ* την οδλ λτ,ψ ν τού έκΐ τοθ π«51·υ χτ]ς μά- Επι ιδή έ(γον μετάιέν τυ ΕΝΑ Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΗ ΘΗΣΙΥΡΟΙ ΤΟΥ Ρ. ΓΓΕΒΕΝΣΟΝ 47ον —Ό Μκέν Γ<ϊϋν μοθ μέ φ»νί) βραχνή οΐν τό λ λδ ήη τρ'ξιμο Ό μέ φ»νί) ρχή ρξμ σκουριαομλνη; χλειδβνιας Ό χά ά Μ Γύ ϋ Ιχα>
  μι-
  ρμη
  κίμκρος ά Μτεν
  χαίνια ν! ίίδ χ«1 νά
  ήσ».
  Δ ίκρινα ττώ; άνή/ει είς τ
  μας τβν λιυχβν χαΐ «ώ;
  ρ ή
  «ροιιοΐι«ί. Τό ΐίρμ» τού. 5κου
  »αινίταν», ή;αν χαμμίνο άώε τόν
  ήλι». Καί τί χιΐλτ, τού ήταν μιχ»
  είνε νυκτώσει, ■( έκτ<- ρισμίνα χαΐ τκ άνβιχτίχρωμα μ£ λεαβέντες αίχμίλαοτ άφίθ^ χ ± τ0{1 κηοτελοα διά νά τοΐφΐθν την έτομίν»)ν. Α& «(θιβΐ μΐαχ σ' ϊ/α πρίαηπο τίσ>
  τα συνέβαινον ηρί 22 ίτβν. Τώροτ μιλαχρπινί. Άττο Ββους ζ-τι£ναυΐ
  ί τκφιχιαθεΐζ δηολεχαγίς, Βέντο»' ,'χα ({ς χ,Ι %1%Λ φχντααθς, χά
  λας Νϊογχοιέλ ό/ίματ(, είναι α νεΐς δέ^ ήΐα» τίσι χ?υρελιάρι;ς
  μεγαλυτέρας έκιχιιρΐ)ματ'ας είί|ΧΒΐ ξιοχισμΐνος. Τέ ροθχά τού
  ην πίωτε6οϋθϊν ι«)ζ μεξικβνιχής ήιβν δπολείμιιατα ρυύχ»^ νκΜΐΐχοΟ
  πβλ'τείοε Γιθϋακαταν, τ^ν Μεοίν
  τα. Ό Νυγχ'.υελ αολονέΐι ι[χε
  8εχ8ΐ Ιξ αφαίρας ιίς τό σβμτχαΐ
  δύο εί( τΊ^ν κεφαλήν άκέ τό έκτε
  λεατιχίν ΐηίαπ^σμα {έν ιίχε
  νευθ|Ι Σινε^Βών χατά το
  χρι μ &ς ϊβιλύίΐ); μ
  εδριο<ομίνης είς αηίοΐϋΐοιν ούβ μι)λ'»ν. Οί έρ«θίόδερμ»ι διαχε! μενβι ευν'ϊκβς κρές τέ κΕνςμτ ΐΐν πΐρΐέθα^ψχν χαί τβν Ιοβσ»ν. *** —Ή έλλειψις χυτταρίνης ««1 ετ| Ίταλικαί έφημερίδες. σε«ζ αί ίταλιχαΐ καθημεριναΐ |φ- μερΕίες άπό 15»)( Ίβυλίου ήνά οαν τάς σιλίίβς των είς τέ ήιιβυ λίγφ τί|ς 1>λΐ'ψ;»ς χιιτταρίντ);
  χαΐ τ,Ι,ς δψώσιως ι·*5ς τιμτ]ς τιθ
  ιϊ{ την Δΐεθ»*] Αγοράν,
  μέτρον »Ιχε λ*)φ8^ χαΐ
  χατά «^ν διάρκειαν τοθ Εταλοαιθι
  οκιχβ3 κολΐμευ, βλλά τίτε έκε
  τρίπετο 0 Ι«8«σις μΐοτχβν δααοε
  λίϊβν χαβ' έχάβτι,ν |6δ»μάδ».
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ
  Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προτι
  μδτε τα έλαστικά:
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ή πεϊρα τόσον έτων άπέδειξε την
  εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με¬
  γάλην των άντοχήν.
  Είνε τα συμφερώτερα λόγω της ρε-
  γάλης αποδόσεως των.
  Άντιπρόσοποΐ:
  Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Επεβλήθησαν καί προτιμώνται λόγω τής
  αρίστης ποιότητος των τα καλλυντικά:
  Ποΰδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι
  καί είδικη βαζελίνη λεμονιοϋ
  διά την περιποίησιν τοθ δέρματος.
  Πωλούνται είς όλα τα καλά καταστήματα
  είς τα 4>αρμακεϊα Ι. Λογιάδου, Γ. Γεπεαά
  χη καί είς τό νεωστί άνοιχθέν κατάστημα
  «ΈΡΜΙΝΑ».
  Ζητεϊτε πάντοτε τα καλλοντικά
  μαρκασ «Ρίευηγ»
  χαΐ χβυρελιΑν άηα χαραβέκαν6
  Ειμίνων μέ ΧΛρφι*, αίοινΐα χά
  τραμωμένα χά Ι παράδςξϊ χ«υμ·
  ηιί. Είς την ίί·>ψ χ*« εΐχε μ·Λ
  κάλι;* ζώντ) δερμαΐτιν— μέ ηίρπτ;
  μετκλλιχί}, τό μίνο άχέοαιβπρα/
  μ» κεΰ Ιφερεν Ιπάν» τού.
  —Τ»ία χρίνιαΐ εΐηα. Είσθε
  ναυανίί;
  — "Ον, φΕλε, ίη^ηηη, ί]μ5«ν
  χάοτανε!
  Ε[χα άχιύΐί χκΐ άλλνιε τή''
  λέξιν η&τή χαΐ ήξιρα την
  ) ή
  πιιραΐβν έιήμαΐ'ε μία τιμ«ρί«
  σιΐντ,Θεσιάτη χαΐ σκλη'.ή. ΤΪν ί'
  χαιελΐ ψιν τόν τιμω^ηιιέναν α' Ι¬
  να μακιιυνδ Ιρημιχΐ νηοΐ >ϊ ϋένα
  Ιψϋια λίγο μπαυοθχι καί μολύδι
  —Καοτανο «ρ(α χρδνΐα ιών»,
  έξήχιλοέθιι,σι, χι' άπέ τέτ« ζβ μέ
  «ϋίας χκτβιχΐαιο χά Ι μέ ατριίίιαΐ.
  "Ενοτς ίνθ{ΐ«ππς ξ«ρ2(, Ιη·»α κι' &·
  6ί·»θϊ, μπ«ρεΙ νά τα β·'ά>η ττίρκ
  Κι' Βμιβ;, ούντρο^», 6άι1ιλα νί
  φ<ω λίγο «αγάχι ίτκος δλοι οί ϊΐθρνπΐΐ. Μήηως Ιχιτς ααζί σ κανίν» χομμβτάίΐ τυρΥ; "Οχτ; Πό σες φορες στον Οκνο μιυ ίίν είδα ΐ ψέ ψιμμ —"Αν μηορΐσ» νά ξ στί ΧΛράδι, τοθ εΐιτα, θά σ«0 δώ σω τυρί δσ3 θέλεΐς. 'Ενφ μι.Ο ώμ'λοθίε, ϊψχιιΐ τέ ΟρασμΐΒ τβν ρού<ω< μου, Ιχ(!ΐ?ε»ε τα χϊρικ μ«ϋ, Ιχ'ίτιαιζβ τα πκπ ΰ τοιϊ μοιι, χι' Ιδειχνε α' «δτί μι* χαρά πτιίΐοθ. Στά τελευταία λί νικ μαϋ Εμ»(, μ«α άηήΜτησι μί Ορος «οντ)Ε£5: —-"Αν μιοείβ^ς νά γυρΐβ^ς ατί «αβίδι; ΓιατΕ; Ποιίς θά σ' έμπ.6- Βζ ζ; —"Οχι τοθ λδγ·» σο«, ξ( το "Ηχεΐς ΖΙνψ, ιΙ«ε. Καί ηβ; Γέ ? έν», αύνιροφι. -ΤζΙμ; —Τζ!μ, Τζίμ, έηανίλαβΐ εδχη ρισ;τ)ϋίνος. "Ας ιΐ*. "Εζηυ» σ^ν χγρια/θρνηος χι' £ν ήξερες τί 1 τρά6τ)ξιϊ, θά ντηικίσ^υν γιά λο γαριασμί μ·υ χι' έ.ΰ Φχντίζςαϊ βλέκοντάΐ με Ι.αι, κώς εΓμαι απϊ χαλ$ οίχογένειβ; —Ν* ηβ την αλήθειαι, δχτ. ά ή ήη Κι' δμ»ς |;σι ιΓνε. Ή μονν μ<9υ ή:»ν χΐΡώ; ηρέπει. ΚίΙ μ· 5 ϊιοιε άνατροφή ηρ&ψ. Κι' ίψΒ* οχ α' αδτά τα χ4λ:α, Τζ'μ."Δρχ( οί παΐζβντος κετροπίλεμο μ) ΤΓύ ίμτ,λίκους. 'Εται &?χΐ03, μι γ«ρα ίη%39 δρίμί Κ·" ή μ μοιι μοθ ώ τε τί θ$) μτιΒ συμ6$ κγ,' β,τι εΐβί, Ιγινε "Αζ ι [νέ ?1α χ?ί κολυ νκ( μΐτάνοιβο ι γιί 5^; { χαμα. "Οτι χι' δα μβθ η%ς, ροΟμ>
  "« ξχνϊδίζβ) κια θτό οτίμ« μου
  Τί πβ?υ κο?υ μι* γουλιά γιά ν3
  χηθί, α!ν τΰχη καμμιά φορά. Μ
  σϊά ίξί)< θέλω νβ γίν» κάλι «αλός £<θρωττος χαΐ {ί;ω τ,έν δρίμο. Κι' έΐίειτΐι. ξέρεις, Τζί>—
  εΐκε χυΐτάζοντας γύρω τβυ Κ3|
  βιγά—ΐώρα ΐΐμβι πλοΰσιο;.
  (συνβχΐζβται)
  ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖυΐ!
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
  Δέχεται καθ" εκάστην 9—1
  β. μ. καί 8—7 μ. μ.
  .-λ ΕΛπ1 £Ίς 000° Άμαλθεΐας
  (Πλατο Σοκκάκι),
  !■■■—ε|
  | ΖΕΡΣΕΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ _._......„ ^ ,
  ·- ι
  Ιιηι
  ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
  ΠΛΑΤΕ1Α -ΤΙ» Α τα 5
  ΚΟΙιΊΩιΊΙΚγ,
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- 'ΑψΙχΘη μέσω ΧανΙ
  ών βΐς την πόλιν μας μβτά τΐΐς κυ
  ρίας τού ύ γαμβρός τοθ κ. Μ«ρί
  κ. Άλέξΐις ΛιΛτηβ άνώτερβς δι
  πλωματικός ύπάλληλος τοθ υπουρ
  γείου εξωτερικών.
  ΓΑΜΟΙ.— Ό είς Πδρτ Σαϊτ ΑΙ
  γύπτου κ. Ιωάννης Π. Κυριβζής
  καί ή βνΐς Σόνια Γ. Τσίχλη ίτβλ»
  σαν τούς γάμους το»ν.
  Γύρω στήν πάλι μας.
  ΣτΙς Βόξες της είναι πάλι τελευ
  ταία ή νυκτερινή κίνησις καί ζε»ή
  στήν τιόλι μας.
  —Κόσμος ξενύκτηδων κι" άπό τα
  δοο φθλα παραμένει είς τα διάφο
  ρα κέντρα ροφώντας τή γρανΐτα
  τού κι' άπολαμβάνοντας τή νυκτε·
  ρινή δοοσιά.
  — Κι' είναι πραγματικόν οί τελβυ
  ταίΛϊ νΰκτες τοθ Κάστρου γεμά-
  τες γοητεΐα μ' *μο"φιο.
  —Γαληνβμένες, δροσεςές, σβλη.
  νοφώτιβτες ξυπνοθν μύρια σΐοθή
  ματα κσΐ ποθους κοΐ καβμούς
  σ' δσους κυρίως ίχουν ρωμαν-
  τικήν Ιδιοσυγκρασίαν,
  — Παρά τώ δυνατό μελτέμι των
  τελευταίον ημερών ή σκόνι δέν £
  πεΐραξε την πόλι.
  —Κι' αύτό χάρις είς τό ουχν*
  κατόβρΕγμα των δρόμων άπό την
  δημοτικήν ύπηρεσΐα.
  — Δέν Εχομε καμμίαν πληροφο
  ρίαν γισ την όργάνωυι των ναυτι
  κων καί κολυμβητΐΛών άγώνων
  είς την πόλιν μας.
  —Κι' δμως έαν βέν άτΐατώμεθα
  πρόκειται νά γίνουν έβω οί πανελ
  λήνι·ι κολυμβητι,κοΐ άνώνες των
  ναυτοπροσκόπων.
  — θά επρεττε λοΛόν ν* αρχίση α
  πό τώρα ή σχετική προετοιμασΐα
  ώστ* ή οργάνωσις κι' ή διεξαγωγή
  των άγώνων νά γ'νη πλήρης.
  —Πληροφοροόμ Θα δτι γίνεται
  σκέψις μεταξο των αρμοδίων άρ
  χων νά μεταφερθή είς άλλον χώ
  ρον τό αγαλμα τοθ αγνώστου στρα
  τιώτου καί νά άνεγερθή δλλο μνη
  μεϊον μ'αίσθητικήν άξία καΐσυμβολι
  κήν μορφή.δτιως είχαμε γοόψει πρό
  καιροϋ σέ σχετικό σημειωμά μας,
  —"Ησχισαν άπό ττροχθές αί προ
  ετοιμασίαι διά τόν έορτασμόν καί
  είς (ήν πόλιν μας της 4ης Αύγυό
  ότου.
  — θα γίνη δέ ό έορτασμός κα.
  θ*ς πληροφορούμεθα μέ έξαιρετι
  κήν μεγαλοπρέπειαν καί έπι'λητι
  κόΐήτα.
  —Είς τό εξής λοιπον τα παντο·
  πωλεΐα <αΙ λαχανοπωλεΐα τής πό λ;ως Θά παραμένουν κλειστά καί τάς Κυριακάς. —Αότή τούλ,Λχιστο τή γνωμά¬ τευσίν Εκαμε τό ύφυττουργεΐον τής 'ΑγορανομΙος. Καί φυσικά οί κα ταστηματάρχαι Θά σομμορφωθοθν απολύτως. —Ή κατανάλωσις των τταταταν Θά ποοπαγανδισθϋ είς ιά σχολίϊα καί τάς έχκλησίας ά πό τούς διΒα σκάλοθς καί τ·ύς Ιερεϊς κατ' έντο λήν τοθ ύτιοοργεΐου τί]ς Παιδβίας. —"Ορθόν τό μέτρον καί οωτηρία ή ύττόδκιξις. —Ή πατατοπαραγωγή ηύξή·η έ· ξαιρετικα είς την χώραν μας καί ήδη τό προΐόν διέρχεται κρίσιν. —Είς την πόλιν μας μάλ<στα κα τήντησε τό φθηνότερον τρόφιμ·ν ή πατάτα ένώ είναι συγχρόνως καί τό Θρεπτικώτερον. —Τό ύΐτουργβϊον τη"ς Γεωργίας ειδοποιεί τάς βασικάς έπιτροπΛς δτι διαθέτει άφθόνους απόρους δα σικων δένδρων: τελείως δωρεάν καί τάς παρακαλεϊ μάλισΐα νά δη· λασουν πασην ποσότητα υελοον νά τούς αποστείλη. —Καλόν εΤνε λοιπόν νά συνεν¬ νοήθη ή φΐλοδασική ϊωσις μέ τόν Όρειβαΐικό Σθνδεσμο της πόλεώς μας 6ιά την τΐρομήθειαν άρκετί|ς ποσότητος έκ των σπόρον αυτών. —Ό Όοειβατικός Θά εΐμποροθ- σε κάλλιστα νά αναλάβη την σπο ράν κατά τάς φθινοπωρινας έκ· δρομάς τού. — βαθμα άληθινό χαρακτηρίζε ται τό φΐλμ πού Θά προβάλη σήμβ ρο τό Σινέ Πουλακά«η «Σονάτα Κρώϋτσερ. μέ την ΛΙλ Ντάγκοβερ. —Τα όνόματα αλλωστε τβν τριών γιγάντω» τής σκέψεως καί τής τέχνης Τολστόΐ. Μπετόβεν, Τσαίκόφσκ·, είνε άρκετά πιστεΰο μέν γιά νά χαρακ-ηοΐσουν τό Ε * Ρίπβρτερ ΙΑΦΡΕΐΟΣ ΜΙΡΤΚΑΝ ΙΙΙΗΟί ΕΙ! 1111 III [11111 Χορίιστίΐί κ«1 έπιδιορθΝτί), ΟΙΛΝΟΝ Χπβυδάσας έν ΓερμκνΙ». καί χ«λ«· σμίνα τα επ«ν««ερΜ είς τίιν πρώτην τκν βέαιν. 'Βρνββί» Γίρμβίνικίι μ«1 τελεία. ΑΑΕ- Γ. .ΤΕΦΑΝΙΔΗ. ΙΑΤΡΟΙ — ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ Τέβς Πατρός ΕΰαγγελισμοΟ οπουδάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νβω Ιατρείω τού όβός (Πλαΐβιά— Στράτα) ϊναντι Φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ τή« όδοθ Καγιαμπή. "
  Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Ζ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑθΛΙΟΙ
  ·>Ιον
  ί
  Έν βσω ήαουν *ν τβ άααρτΐα, βέν ήθελα νά Ι·
  χω μαζΐ μου την Τιτίκα μου- βέν θά οπ*φεοα νά
  μέ βλ*ποον τα Εκθαμβα καΐ λυπημενα ματάκιά της.
  ΚατΙ 8μακ δι' αότήν £<αμνα τΛ κακόν. ναΙ διά τοθ» το καΐ 6 θ«6ς μέ συγϊωοβΐ. "Οίαν έλθη, τό παΛΙ υου, ΘΑ οΐσθανθώ τοθ θεοθ την βόλογΐαν. Θ4 τό βΧέπο* θά μέ ώφΒλήσπ «αί ίίς την υγείαν, νά β.έ· «ω αυτήν την άθώαν. Δεν ή*Εύρβι τΐιΐοτε. ΕΙνβ ίνατς άγγελος Ξϊόρβτε, όαΊοτι μου αδ°Λφατ( είς αυτήν την την ήΧΐχ'αν, άκόμη ίέν Ιχουν πέσει η ιττέρυ» Ό κ. Μαγδαληντ)ς ήρχετο <αΙ τή» εβλεπβ 81ς τής ημέρας* πάντοτβ 86 αοττϊ τόν ήσώτα. —Θ1 6-/ω γρήγορα την Τιτ(κ« μου; Αύτόο ι ής άπβκρίνβτο —-ίυιιον Γσως" κερΐμένω νά μοθ την Φ*ρουν άπό στιγμάς είς σ (γμήν. ΚσΙ 'λσρόνετο τό ώ 'θΑν ττοσσωπον τής μητοός. —"ΩΙ ίλβγε, πίση» θά αΐσθανθθ αγαλλίασιν 1 ΕΤκομεν δτι Βέν απελάμβανεν ή ΦαντΙνα την ο- Τουναντίον μάλιστσ, εφαίνετο μάλλον δβινουμέ νη ή νόσος της άπό εβδομάδος είς έΒοομάβα. *Ο β&λος έκεΐνος τής χι6νο<·, ώς εΤχβ σταθβ άν ά μέσον των δόο της γυμνών ώ αοκλατΑν, εΤχβ προξενήσει άμεσον διακοπήν τοθ ΙδρΛτοο, καΐ κατά συνέπειαν ή νόσος, ή'ΐς ύπίσκαπτε -.ήν γυνοΐχα ταύτην ή^η άπό τίνων έτβ>ν, ίφανερώβη σφοδρά. Ό ίατρος,
  στηθοκροασθβΐς την άσθβντ], εκίνησε την κεφαλήν.
  —Πδς ιήν ευρίσκετε; τόν ηρώτησεν 6 κ. Μάγδα
  λη/(|ς.
  —"Εχβι τέκνον, ώς ψαίνβται, καΐ έπιθυμίΤ νά τό
  ΙδΓ; βΤηβν 6 Ιαχρός.
  —Ν Λ.
  —Άς σιτβύσουν λοι«όν νά τής το φέρουν.
  —Ό κ. Μ-ϊγδαληνη"; άνεσχ'ρησβν.
  —Τί σας είπεν όίατρός; τόν ηρώτησεν ή Φαν
  τΐν»*.
  —ΕΤηε νά σοθ Φβρουν ϊό παδΙ σου όγλήγορα,
  έκΕΐοη αυτή ή χαρά ΘΑ σοθ Ρώσπ τή»· ύγβΐώ σου.
  —ΏΙ «αλά >έγίΐ Εχβι δίκαιον Ι Άλλά τί κάμνουν
  αύτοΙ <1 θβναρΒιέροι κα| μοθ τό κρατοθν τόσαις ή μεραις τό τΐαιοί μου Ι ΏΙ θά μοθ έλθη, ή Τιτίκα μου. Τέλος ιιάνω^, βλέίϊω σιμά μου την ευτυχίαν μου Άλλ' έν τούτοις, 6 θβναρ&ιΐρος δέν ιισρήτει την κόρην Λπ6 των χειρών τευ, μυρίας ίύρ'σκων άχρεί- ας προφσοεΐς- δτι ή Τιτίκα Επασχεν ολίγον, καΐ οέν ήτο φρόνιμον έν ώρα χειμώνος ν« 63οιπορήση' 6 τι Ιπειτα ήσαν άκομη νά πληρωθοθν ιακοΐα μικρά χρΐη· των οποίων κατεγΐνετο νά συντσξη τοΰς λο· γαριασμοδς κη. — Θ5 στβΐλω άνθρωπον νά τή» πάρβΐ είπεν ό κ. ΜοΓγδαληνής, ιΙμπορΔ δμως νά πάγω χαΐ ό Τ διός. Κάΐίγροψ! καθ* όπανορευσιν τής Φαντίνας την επομένην επιστολήν, η"» αυτή ύπέγραψΒ: «Κύριε θίναρδιέρε, Παραβώσατε ιήν Τιτίκα »1ς τόν έπιφίροντα τό παρόν. Αύτάς ΘΑ σάς πληρώση καΐ δ.' δλα τα μικρά χρέη της. 1 Έν τώ μβταζύ έντισυνίβη τι σπουδαιότατον. Μ α ταΐως οί & θρωποι λαξβύομβν 6<τον κσλλιον ουνά μεθαΗτδν μυστηρ<ώ*)η λΐθον έξ < δ είνε κατασκευα- σμένος 6 βΐος ήμΛν ή μέλαινα τ*)ς ((ρμαμίνη: Φλίψ άναψαΐνετάι άείτιοτε. Β.' Π&{ βνβς Γιάννης γΐνΐται Άνιάνντις Προ: Τα ν τινά ό κ. Μαγοαληί)ς βύρίσκετο ιίς τό γραφείον τού, καταγινόμβνος Β(ς τακτοτιοίησιν επει- γουσΛν τινών ύποθέσεων τοθ οημαρχϋίου, Ριά την ένβεχομένην άναγώ:ησίν τού είς τό ΜορφερμΙλιον δ τε τοθ ανηγγέλθη βτι εζήτει νά τοθ ομιλήση 6 ά- σιυνομικός έκόκτης Ίαβίρης. —Άς ίμβ|], εΤπβν 6 κ. Μανβσληνής, καίτοι μβ τα δυσαρεσκείας. Άπό τοθ ουμβάνος βκείνου, τοθ έν *ώ γραφϊίφ τής άστυνομΐας, ό Ί^βέρης άπέψευ- γβν είηέρ τιοτε τόν κ. ΜαγδαληνΡ,ν, δστις Εκτοτε ςΟνΕ τόν έπανίΐβεν. 'Ο Ίοβέρης εΙστ)λθβν. Ό δήμαοχος Εμεινεν κΎ θήμενος πλησίον ττ)ς έστίαΓ, κ ρατώ ν κ)λσμον κοί προσέχων ίΐς φάχελόν τίνα εγγράφων έξ ών έλά βςϊνβν οηιιειώσεις. Είς την εμφάνισιν τοθ Ίβ ένθυμηθίΐς τό τιάθημα τής βυσΐυχΐθ; Φ ΐντίνας,^ τελ©ς4θέν έχινήθη, άλλ'Εμεινεν είς ή/ θέσιν ευρί¬ σκετο. Ό Ίιβέίης έχαιρέτισεν εΰσιββστωΓ. Ό κ. Μαγ δαληνής ι Οτε έστράφη νά τόν Γβ~· άλλ' έξηκολού· θησε παρατηρών τα τοθ Φακέλου ίγγραφα. Ό Ία· βέρης προβχώ;ησε δύο ή* τρία βήμαια έντβς τοθ Βώματος κσΙ Επειτα έστάθη σιγών. ΠαράδσξονΙ ό βλίμμα τοθ άκεραίου τούτου καΙ ά ^υϋ&θο, άλλά χαί άμβιλίκτου είς τα χρέη τού ό- ιιαλλήλου, οθτε μνησικακίαν τινά ένέφαινβν, οθτβ βυσΐίΐθττίαν· άλλ· ϊστατο ήσυχος, τακβι>ός, τ6ν τιΐ
  λον άνΛ χείρας Εχων, τούς οφθαλμούς πρός την >ήν
  καΙ περιμένων τόν κύριον δήμαρχον νά στραφή
  -ρβς αυτόν καΙ νά τε Ο ομιλήση ώς στρατιώτης ένώ
  πιον τοθ αξιωματικόν τού, ή ώς Ινοχος ενώπιον τοθ
  δικαστοθ.
  Τίλος πάντων, 6 κ. ίήμζρχος απέθεσε τόν κάλα
  μόν κα( στραΦεΙς πρός αυτόν πλαγίως.
  —ΤΙ είνε, Ίαβίρτ], τί τρέχει;
  'Ο Ίοβέ,ης Εμεινεν Ετι ολίγον οιγών, ώς [μορφή
  γρανίτου- Επειτα Βέ κινήσας τα χιίλη, εΤπε μετά σο
  βαρότητος αμα «ταΙ άττλότητος.
  —*Ηλθα κύριβ δ<)μαρχε, νά οάς άνσφέρω μίαν Ινοχον πρθξιν. —Ποίαν πράξιν; —Ένας έκ των κοτωτέρων ύπαλλήλων τής έξου οίας Ελε ψβν άπό τό ό?ειλόμενον σ.βσς πρός τόν ανώτερον τοΐ', μ" Ινα τρόπον πολθ άξιόποινον. Έ θεώρησα λοιπον ώς χρέος μου νά Ιλθω νά σάς κά¬ μω γνωστήν αύτην την πράξιν Ι —•Ποίος είνε ούτος ό κατώτερος ύπάλληλος, η¬ ρώτησεν ό Μαγδαληνής. —Έ^ώ, ιιύριβ ίήμαρχβ, άτΐήντησβν ό'Ιοβίρης. —Σύ;.. Καί ποίος είνε ό άνώτερος, κρός τόν ό· «οίον Ι·*ρθηκες κβΡώ« λές ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Είνε τίσαν αυνυφασμένον τα Ιν- βτιχτον ο&ιέ μέ την Οπαρξιν χαΐ ανάπτυξιν ι^ς κοινβν(α(, διτε χχΐ αυττ] τέ καθιίρωαΐν ώς θε· ομ*ν τοθ γίμϊϋ, ϋ (ΐ> Ιγΐνιήθΐ)
  ή οίκογίνΐΐα, χχΐ ή Ιχχληαία τί
  χα8ΐ)Γ·Εασι, χχτΛΐ&ξχθΛ τόν γάαβν
  οεταΕυ ιω» μυατιβρΕην τ^(, "Ο
  τ«ν άπβφαοίζης νά Πίββ^ς είς γί
  μόν, οτ,ιιηίνιι Βτι ζιιτεΐς νά τη-
  χτοκ·ιήαΐ8ς την θέσιν οσυ άηίνβν-
  τ. ττ|ς χοινβν(α(. Ή άνθρ»π£τι;ς
  Ιχιΐ την άξίβαιν, «Αν πιιρσίν χ^ς
  ζ»ής π«υ παρέλκβες άπέ (Χλλας
  χείρας νά μή τον αφήσης νά ο5Δ·
  ση μέ τό άιομίν ουυ, βλλί νά
  τόν μ»ΐα6:6ίοης ·ί ΒΗν—τΑν κερισ
  οίτεβον φωτ»6όλον είς 5<ιά&ξ«ις. αίόΐίίίχΐμέ τευς μυσι^ριώδΐς Υομοικ ττ]ς χλΐ|ρονομιχτίτΐ|Τβς θϊ συνεχίβοιιν δι* μέοου τϋν μετέ· πΐιτα γινεβν Ιιτβ χά Ι πολλοοιιι μίριον τ1]ς πρεσωπιχίτητίς σββ. Άλλ' δ γάμας διχοτίθΐται Β.ι ίέ^ ιΐνε ιΰ'% ο!κ·νομολογιχές συν ι.υ:ΐ ) α(οβΐ]μ«τΐχβν ρμ Ό συμ6βλαι·γρά- φός χκΐ δ 1>«ς ίέν ιΙ>ε ίπα-
  ραίτΐ)τοι καιράνυμφοι ιί( την δπί-
  θέσιν τοθ γάμου, &' χαΐ συν»)8έ·
  λβμβάνβυν μίρος χκΐ ό
  μΐταξύ τ*5ς άτέκαυ λβ-
  γιστιχής χαθαρβς αηίψ<ως τοθ γίμβυ ««Ι έ/άς 4λογίοτου π^Εήίΐ* τος ι2( τό κενόν με μίνον ίφόδι- ον χίν μκθ'κβν δ>μ»τίΕιΐαμον χεθ
  Ι, δηάρχβι Ι^κς λογικος μέ-
  αος δροί, Ιν «αφκλές Εηλβϊή Ι!ϊ-
  φος, έπίν» είς το ακοΐιν δύνα-
  τβΐ νά θεμ«λΐ»Βζ διά τοθ γάμοιι
  τό αίιβνάδίον οίκο8ίμΐ]ίΐ9ΐ ττ]ς οι¬
  κογενείας, το κρωϊόγονον αδτΙ
  χδτταβον ι«]ί κοινωνικάς χιιφΐλης.
  ΚαΙ τα ΐίαφ«ς αυιό Ιχει τα έ< ξ*;ς αυοιβτΐχά: Ιν πο4τ3ΐς &*%ριο· πίνως λογιχήν εκλογήν τοθ προοώ που μέ τό δηβϊβν θά δί την τύχην Ο3ο·—Ιηειτα ο:ν πλήρους φϋθΐχ*)ς, δη^ χά Ι ήθινί)ς Αχε9αιοτΐ}τ·ς χαΐ β πέ τα Βύβ μέ^ι ιΙ( τρδκον ωΐ<ε μί« εύ»χής άβιθμηπχή πράξις πρβαθίοιως νά μή καταλήξη είς Ι'ΐχ θλιβεράν δπϊ ΐικψν ποιότΤ) τος ηαλλαπλκαιαομόν ή είς μίαν άτυχτ] ΒιαΙρεοιν— ιέλβς, απίλυ- τον αμοιβαίαν εκτίμησιν χ»1 άλ- τροιιΓαπχήν διάθεσιν, ή;ις ά· σφαλ·ί, χκΐ χβρΐς τό πυροτέ- χνΐξμα τοθ Ιρωχος θά καταλήξη ου» τφ χρδνφ είς τέ γλυκύ χά Ι μβντμε,ν θίλπος οτοργ*)ί χ«1 «γά- κης £μαιβα(ω;, δπέ τδ δπΐϊιν Βέν ιί«ι Βυνατίν καρά νά έκχολα- ή ευτυχία. Είς δλα αύτά ημπορεί νά πρ·- οτεθ) επί τίλοας χαΐ μΙ« λεπΐομέ ρε:οΐ, ίφ' δοον πρδχειται περΐ τής μοιραΕας ένΕοτε ίκΐμδάσεως τοθ Ιρβτςς είς την μεγάλην αύιήν δπίθεαιν τ<3ς ζωής, Μΐ ληοιιοντ]- τε, Ισΐ» χαί την τελευτοιΕκν στιγ μην, νά 4φιιρί)τεχαχϋ!«*τιιλου?γι χ#ς τόν ο^μβιτίΒεαμϊν άκβ ϊά μϊ- τιβ τβθ πτεΐωτβθ ούΐβθ μτχρβθ θεβδ,καΐ νάχβθπερναιε 1>α ζειιγάρι
  /«αλιά μυωπίαί, ωΐχβ νά !5| δλί
  γον πέρκ άπό τή μδτη τού χαΐ
  τίς έρατεινάς οχιάς τ·Οίρχβπ·ιοΒ,
  τοθ πανχοπώλοι·, τοθ ακιτονοιχο-
  χύρη χαΙ άρχετβν δλλων ίνχίμων
  άλλ' άνοικοφίόκτω/ έπαγγελματι-
  βν, χαΙ νά χαχασχεώοη, χωρίς
  Κρημκτιοτΐχβος λβγαρίθμοος, χαί
  μεσιτιχεύς σιιιχκώίεις &ηολ«γι·
  ομεί»; επί χβν εΊχβνομιχ&ν 65οι·
  ών, Ιφ' δ) ι θά οτηρΐχθς ή νέα
  φβλιί. Οί άριθμβΐ ιί^ε παντβθ
  χαΙ πένχοτε ίάοανον, άλλ' είς χ4ν
  βίον γίνανχαι κδποχε θη
  Τοδ Ιατροδ Ι. Δ.Γ.
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Η ΛΡΧΑΙθΤΐμΆ ΤΟΠ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
  ΙΔΡΥ@ΕΙ£λ ΤΟ ΓΤΟ£ 1839
  Ύποκατάστημα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 6ψεως κοί έπίπροθεομία
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
  "Εν βυρίίιον τβδ θησβυρο?υλαχβίβυ μας άνκπλΐ,ρύνει
  το άσφαλέοτερον χρηματβχιβύτιον.
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπό τοθς πλέον συμφέ¬
  ροντας δρους.
  ΑΝΘΗ
  θά βρήτε τα ω¬
  ραιοτέρα τριαντάφολ
  λ 9 Ι. Κβτΐρ·ίοα.
  Αύξάνει ή τουριστική
  κίνησις είς Νεάπολιν.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ 'Ι^λιο: («νταηο-
  χριτοθ μ«) —2«'ζ Βίξες της είνε
  την «ποχή α&τή ή Νείηολΐς.Όλος
  δ χδομος φλίγεναι χαΙ ππραπονε!
  ται γιά ιήν άφίρητη ζέοιη ζΑί
  Ίιιιλιανδν χ«υμίχ»ν. Μονάχα ή
  Νεάπολις κου δεν αΐβθίνεχαι α&-
  τέ( τίς θλιβερές χ«λβ««ιοιάτιχες
  ουνέκεΐες· Τα ίρθονα δίνδρα της
  δάοη δλδχληρα, ίέν τής «ροαδί-
  Βουν μίνο ά,ιυρφιά χαΙ γβητεΐα.
  Την χαθιαχοθν συγχρδνης χαΙ την
  πι· δπαοερή κδλι τής Εβήχη;,
  χον 2δεαδΐ9ΐερο τό«· κκραθιρι-
  ομοθ. Γι' α&το *» «Ε ξίνβι έηιοχί
  κχαι της κληθύνονταΐ άκέ χρίνο
  οέ χρίνο χίθε χβλοχαΐρι.
  ΈφέΉς μάλιβτα, χάρις χκΐ οχΐς
  ένέργειες ΐοθ Τουρΐσιιχοθ δμίλου
  οί κκραθεριοταΐ χαΙ ή τοκριοχιχή
  έν γένει χΕνηιιΐς ηυξήθηοχν οημαν
  χιχά. Μεγάλην χΕνηβιν δμως θά
  κκρου9ΐάβ| ήΝιάπβλις χαχά τάς
  ημέρας τής έΐρτής τής Μεγάλης
  ΠχναγΕας, χέν δε«απενχαύγουαχο.
  Πρίς τόν αχοκόν ούτον έργάζεται
  πιιρεχωϊώς άκο χώίοι τδοο ή Κοι·
  νβχης !σι χκΐ δ Τουριοχιχος δμι-
  λος. ΌιίγηινώνίΜν μεγάλες λαΜς
  έιρτές. θά γίν·«ν ΒεξιΑσεΐς. β«
  καοθν κυροτεγνήμκτν. "Ετσι οί Εί
  νοι πςύ Θ1 Ιλθβυν ώς έδ& θά ζή·
  οοιιν μεΌα α' Ι/κ ιίϊυλλιβχο περι
  βάλΧον οπγμέζ έχτάχχβς γοητευ-
  τινές χι' ε&χίριστες. Έν -φ με·
  ταξΰ θά Ιν) σιιντελεοθή χ«1 ή ά·
  σφ^λτδβτρω^ις τής μεγάληο κλ«·
  τείας χ»11}»ς θ* ιί^ακ Ιηΐμος
  χαθ'δλα χαΙ δ κρβχος 5;βφος τοθ
  τβυρΐσΐιχοθ μεγάρηιι. ΚαΙ Ιτοι ή
  Ν«άη«λις θά Ιχη νά επιδείξη τάς
  νέβς προίδοι»; της χαΙ θά μπορή
  νά Βεξ ωΒ| χχλύτερ» τβδς ξένους
  χης.
  Άλλ' ή Νιάκβλις Βέν Ιχει μίν·
  χΐς ού/χρονες φυβικές χαλλβνίς
  της, τί ώβαΐο χλΓμί της, τα μέγα
  λα χ«1 έπιβληχιχά Ιβγά της. "Β·
  χει τώία χ <1 οημαντιχβν ίρχαιο· λογικόν Ινδΐαφίρο. "Εχει άρχκιδ· τητες έξιδλογες. ΕαΙ χώ?α άπο- χτ£ χοΐ τέ τοπιχδ μοοσιΐε της είς ΐο δκοΐβ θε ουγχεντρωθοΒν 8- λες οί άρχαιδχητες κου γιά χδν &ί9ν2ήκβτε λδγο ίέν μεταφίρενχβι είς χέ ΜΐΐιαεΙβν Ή>αιχλε!ου.
  '&ιαι εί ξέναι κ<ο θά ίβχωνται Ιως έδβ νά περάοβυν το χαλοχα!· ρι χους, θά ζοθν οέ μιά μιχρτ) πβλιτειοθλα βεβαία, άλλά τδοο ιύ χάρΐοτΐ), τδοο ί'εχι?, τδοε δγιεινήι Βροσερή χαΙ γοητευχιχή, κ«ύ ;.νά μην δημιουργή κοτέ την κλήξη, Αύίδ τέ Εέροιιν πειά χαλά ο! ξί· νοι. Γι' βύΐό χαΙ ή τουρισΐιΐιή χ(· νηο:ς αύξίνει ουνεχΑς ιίς τήνΝι άπολιν, —Ή ίί'ίγΐίγή ννκδν λ«ν έκ Ρεθύμνης. Είς χον Νομάρχην Ρεθύμνης Μ Κρ*8(5«τάίν ϋπββλήθο κβιρ' έν διβΐφβρβμένων Ριθυμνίειν άμπ« λοχτημονιιν προ μηνός αίτησις δι' ής έζητιΐτο ηαρβ της Κυββρ νήαεως ή αδεία σοσκίυασίας κ«1 έξαγωνης καί ε4 Ρίβύμνης νω κ»ν οταφυλ&ν. Ό Νομάρχης Ρε θόμνης διαβιβάζων την αίτησιν ταύτην κρός το ϋπουργϊΐον τής ΓΐωρνΙος την συνώδβυσι μέ ίμηε ριοτ«τ«ιμένην κκ! θερμήν βΐαηνπ σιν Ώς πληροφορούμεθα £έ το ύπουρνβϊβν τής Γβωργΐας έγκρί νων αύτην ΰιέταξϊ την Γβωργι κην ΰπηρβσίβν ΉροικλεΙου 5π«ς ά»βστείλη είς Ρέθυμνον βΐδικόν ΰπάλληλβν της ίνα μεριανπση δια την όργβνΜθΐν έξ«γ«γής χοιΐ έκ Ρεθύμνης νο*π&ν βταφυλϋν. ψ διά ζ Υπο τοβ £ταθμοδ Χνροφυλκ χής Γενή Γχββέ βυνεληφθηααν β( '/ωάν, Δελημηασάχης χαΐ Γε ώρνιβς Μοτκρυδάχης ίκ Καμαριύ τού ΜΜτηγοροάμενοι διά ζι»οκλο ππν. δυναμιτιβ "βδ. "Υπο τβθ Αύτβφώρου Πλαμμβ λειοοικε(οΐ) Ρεθύβνης Ματεδιχά σβη · 'Αλ«ϊ. -Κοίρ«μπ*σοικης χά τηνορβύμενος επί άλιε^α διά δυ ναμίτιδος είς φυλάκισιν 4 μην&ν ΜαΙ ΙΟίΟ δρ. πρόοτιμον. ΛΙΑΚΗΡΥ&Ι£ Το Αστυνομικον Τμπμα Ήρ« Κλείβυ διβχπρύττϊΐ βτι, Την 25ην τρέχοντος μηνός ημέ ρ«ν Κυριακήν χ*Ι άπό τάς ώρας 10—12 π μ. ενεργηθήσεται έν τβϊς γβαφείβις αυτού £ημοπρ>βΙ<χ διά την έκπίίπσιν τοδ ϋπ' αριθ. 130 'ίαπου της ύπηβεσίκς Χνροφυ λα»η;. συν«π«ί« της ΰα' αριθμόν 87)3)5 έ Ιτους οιαταγης τβδ ύφυ- πουργβίου Δημοσίας Άα»αλ*·α$ Ϊ λδ ί βλό }^ νβι νά πλειοδοτήβΗσιν οπυ; προ σελθνσιν είς τα γραφεΐα τούτου χατά την ώ{ άν» ορισθείσαν ημέ ραν χά Ι ώραν, έιθα θά εύριΌχε ται χαί ό πρός εκποίησιν ίππος. Έν Ηρακλείω τβ 20 Ιουλίου 1937- 'Ο Διοιχητης Τμπμ«τβ( Ι, Δασκαλάκης :ΐΗΙΙΙΠ1Ι11Ι1ϊίϋΙ21Ι3!1ΗΙΙ1Ηΐ11ϋίι —ΟΙ διχαατικοί καί τα βυμ β·ύλι«. Προκειμίνου νά ρυθμιοθό δι* νομου τό ζή τη μοί τής συμμετο χης των διχαστικ&ν είς τα συμ βούγια, τό υιτουργεΐον τής Δι χκιοαύνης έχοινοκοΐησεν έγχύ χλιον πρός τάς διχαατιχάς αρχάς διά τής έποίας ζητεί νά ύκοβλη θοΰν δηλύαεις τ&ν δικαστικ&ν β! οποίαι ΰπηρετοϋν είς συμβοώλι» ή έπιτρβπβς νβμικ&ν προσώπων βημοοίου δικ»ίου. Είς την παραλίαν Χανίων προ χθές είς μικρός αγνώστου έποινύ μου θελησας νά εΐαέλθη αίς την θ&λ«σσ«ν παρεσύρθη ύπ' αυτής χά Ι άνισύρθη μετ" ολίγον έν «ρι σίμω χαταατάσει. —-Ή τκλετή όρκνμοοίας 1η( ηρβσπβΐχικής ομάδος Ά· βδ·9 Πδάδ Την κροσβχή Κυριακην 25ην Ιουλίου θέλει λάβη χώραν ή τε· λετη τής όρχνμοσιας τής προσκο πικής ομάδος Ά βδοθ. Τόπρογραμ μα έχει ώς ί£ής: Περΐ ώραν 3ην πρνΐνήν αί πρβσκοπΐΑοτι έμβδες ΉραΝλείου—'ΑβδοΟ θέλουσι σ«λ· πΐοη τό έγερτΑριον άνά τό χνρί' όν. Όρ«ν 6ην πρνΐνην έκκλησια σμό$ πρβσκόπΜν έν τω Ιερφ Να$ Άγίου Δημητρίου. Ώροτ 10.15' παράτασις πρΓβχοπΐΜΜν όμάδων είς την νοχιοδυτικήν είσοδοντβύ χωρίου μετά τής μουσιχής Δήμοιι Ηρακλείου. "·2ρα 10 30' άφιξις Ι πισήμων κα» άηόίοσις τιμ&ν. Εί τα βά λάββυν χώραν ή παρβυσίοτ. σις των τοηιχβν άρχών, ή παράτκ £ις «υοσκοπικών όμάδΝν «Ις τόν χώρον ορκΝμοσ(ι>$, η έπκρσις της
  προονίοπιχης σημαίοτς ή παρουσίαν
  αίς πίοσκοπιχης ομάδος 'Λβδβδ.
  ή ΰπίσχβαις προσιιοπικης ομάδος,
  ΐΐτα άνάκρονσις ΈθνΐΜβυ "Υμνβυ
  καί πβρέλοΐσις Περι ίίραν 5.30*
  ειδικόν πρόγρ«μμ» παρά τής μου
  σιχίΐς Ηρακλείου καί εκτέλεσις
  Κρητιχών χαί Έλληνιχων χορ&ν
  μεχα άομάτ»»ν καρά τής προσχο
  κιχής ομάδος 'Αβδοϋ Την 8 30'
  εσπερινήν θα γίνη λαμκαδηνορΐα.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΔΙ κρσσαιτοθή>η
  μέ 8λα τα εΐδη παραγωγήν οίνου,
  ττατητί'ίρι, δοχιό, βσρέλια θιάφορα,
  ττιεστήριον κ.λ.ττ.
  ΠληροφορΙαι^παρ' ημίν.
  ι^^
  1
  ΠΟΤΑ.ΣΕ.
  Ι
  Ι
  ι
  μαρκασ ιΦΙΣΧΛ' & ιΗΛΙΟΥ-ΣΤΑΦΥΛΙ'
  Έφετεινής παραγωγης β«8μών ήγγυπμένων 62]6^ο]ο
  Πωλεΐ τό Κατάστημα
  ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Ι
  Ι
  ι
  ΙιΜΐΐΠετΤΓίΠΐΜΙΜΙΙΐ^υΙτι^ ΙΙοΙΙτΙΙΙΗπ^ιΙΐτιιΙΙΠ^
  V
  Προσέξατε κα>ά στ ήν πότασσα πΰϋ Θά μεταχειριοθήτε μή ααίς παραούρο ή
  ^ φθήνεια νά βάλετε παληά ή άλλων βαθμών καί νά χάσετε τή Σταφίδα σας.
  ■ΐπππυιιιιιιιΐιιΐιΐι
  "Ηράκλειον
  ΓοαφβΤα βνπντι
  Κρήτης
  Π^λ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  ΠρωΙα Πέμπτης
  22 Ιουλίου 1937
  ΕΥΟΑΟΥΤΑΙΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ_ΚΑΙ ΙΑΠΟΝΙΑΣ
  ΤΑ ΚΙΝΕ2ΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜ1ΤΑ
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΥΠΟΧΟΡΟΥΝ
  Είς Μπρουνέτε οί έρυδροί ήττήσησαν
  Επικειμένας ό πόλεμος είς Κίναν.
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Τό πρακτορείον Ρώΰ
  τερ τηλεγραφεΐ ότι κατόπιν άπεγνωσμέ
  νων προσπαθειών χαί συντόνων ένεργει·
  ών των κυβερνήσεων Αγγλίας καί Ά-
  μερικής επήλθε σήμερον προσέγγισις
  «ών κυβερνήσεων Τόχιο καί Να,γκίν χά
  έπανκλήφθηααν αίδιαπραγματεύαειςπρόι
  διευθέτησιν των σινοϊαττω^ιχών, Κατ
  αρχήν επήλθε συμφωνία ν* λποσυρθοΰν
  τα στρατεύματα των άντιπάλων έκ τώ*
  θέσεων τάς οποίας κατεϊχον καί νά διε
  ξαχθοΰν διπλωματικαί βιαπραγματεύ
  «εις. "Ηδη τα Κινεζικά στρατεύματα
  ήρχισαν νά ύποχωρούν είς τάς παλαιάς
  θέσεις των.
  ΤΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
  ΗΙΝΤΕΠΙΒΕΣΙΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου.—
  Νεώτεραι «ληροφορίαι έν
  Σαλαμάνκας «χναφέρουν δ¬
  τι, κατά; τάς ληφθείσαν
  αύτόθι «ληροφορίαο, τα έ·
  θνικάστρατΐύματα ήΌχισαν
  ιύρυτάτης ά «τινος έτΐιθετι
  κήν ενέργειαν είς «ούς το
  μεΐς τής Μαδρίτης καΐ Ι
  δία «ρός βυσαάς. Καθ* δ-
  λην την χθεσινήν ημέραν
  καί μιτά καταιγιστικήν
  -ροβαρασκιυήν τοθ βυρο·
  βολικοθ, ισ έθνικά στρα·
  τΐύματα έ«ραγματο«οίη·
  σαν «ροέλ,ασιν άρκετβν χι
  λιομέτρ«ν.
  Τάς «ληροφορίας ταύτας
  επιβεβαιοί καί τό εκδοθέν
  ; ι,θές ι ήν νύκτα άνακοιν»< θέν τοθ ΈθνικοΟ Άρχηγεί- ου, ηροσθέτον δτι είς τόν τομέα τής Μπρουνέτε τα έθνικά στρατεύματα έση μείυσαν αποφασιστικήν έ «ιτυχϋαν. Είς τόν σχηματι σθέντα έκεΐ «αρά των έ- ρυθρων κατά τάς τεΐευταί άς των ένιθέσεις «θύλα κα», ίχουν κυ«λ«θτ) 7 000 έρυθρΑν, αί οποίαι «Ινε ά Ιύνατον νά διαφύγουν. —Έκ Λονδίνου άγγέλλί ται δτι τα Ίακωνικά στρα¬ τεύματα ήρχισαν «ερΐ ώ¬ ραι ν 14 καί 37' (τοτιική ώρα) βαμβαρδισμόν κατά. τοθ Β4γκ Κίγκ. Την «ληροθο- ρίαν ταύτην μεταδίΒιι καί ό έν Πεκίνφ άντανοκριΐής τοθ ΊαττωνικοΟ Πρακτοριί ου «Ντομέϊ», ό δβθϊος «ρο σθέτιι, δτι κατά Ία««νι κά «ΧηροφορΙας, τα Κινεζι κά «υροβολεϊα τοθ Βαγκ— ΠΙγκ ήνανκάσθησχν νά σι νήσουν. Πάντως ζ«·ηρός αγών «υροβςιλικοθ διεξά γεται μέ άλλην όμάδα Κι νέζικΑν στρατιυμάτων, τα διοΐα Εχουν συγΐντρωντ) «αρά «ό Βαγκ—Πίγκ. Έν γένει ή κατάστασις είς την «ιριοχήν τοθ Πεκίνου •αίνιται έ«1 τοθ «σρόντος τοιαύτη ώστΐ νά μή δικαι ολογτ] ού6εμ(αν αΐσιοΐοξί αν «8ρΙ άνοφυγής τοθ «ο λέμου. 3> ΠΡΟΐΝΙΙ
  21 'Ι«υλΙ«υ (τεδ «ντακοχριτοδ
  μ«;) —Κκτβ τηλεγρκφήμαΐα τ&ν έν Ίοιΐα
  νία ανταποκριτήν τ&ν πρακτβρείων Ρ*ϋ·
  τερ καί _τέφ«νι, Α έζακολνθιΐβα ά"· προ
  χθές οφοδρβ «ντεπΐβεαΐί τ&ν έκ«ναα»τι
  χ&ν στρατ»»μάτ«ν (1$ τό μέτωπον τίς Μ«
  δρίτης έβυνεχίβθη καί σήμερον πεισμκτώ
  δης κββ' όλην την ημέραν. Τα «ποτελέομα
  τ· τβν αυγχρβΒΟΐων διεψφΐοβητοεντιπ, φ«ι
  νεται δέ ότι ίέν απέβησαν ·δϊϊ δκέρ τ&ν
  μέν. ■&:■ υπέρ τ&ν δέ.
  ΗΪΒΧΩΡΗΣΙΪ ΤΟΥ ΣΤΡΛΤΟΥ
  ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΙΕΥΚΟΑΥΝΕΙ
  ΤΡ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΔΙΩΑΟΜΑΤΙΑΣ
  Α ΦΗΜΑΙ 21 Ί·νλ(·ΐ) (τ·δ ίνταποκριτβδ
  μα$) —Νεώτεραι εϋήσκις οχβτιχίς μέ την
  εξέλιξιν τ£ν οιν·ϊα*«ν»χ·.ν «ναφέρουν ·<ι κατόπιν διαταγϋς τϋ£ Κυβερνήσει, τβδ Ναγ»ίν τα Κινιζικβ στρ»τ*όματα ουνεχί- ζβυν την ύπσχύρηοίν των. Τα γεγβνος τβδ τε>, βιΐυκολόνει *·8' α τηλΐγρ·φιΙτ«ι, τό
  Ιργον τϋ( διπλωματΐβς ηιατεύεται £έ ότι
  τιλΐΜ&{ 8α έηέλβρ πλήρη; συνεννόησις κ«ί
  αιιμ(Ββ>ν(ει Κ(ν«( χαί
  ^ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΕΝΒΟΣ
  ΑΙΑΤΒΝ ΒΑΜΑΤΟΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΡΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα.
  πονριτοθ μας).— Τό πρακτορείον Στέ
  φανι τηλεγραφεί ΙκΡώμης ότι ή «ηΒεία
  τού Γουλιέλμου Μαρκόνι θά γίνη την
  Παρασκευήν μέ εξαιρετικήν μΐγαλοπρέ
  πειαν καί έπιβληττ,ΜΟτητα.. Είς την χη·
  θείαν θ' άντιπρι σωπευθούν όλα τα Κρά
  .τη τής γής, οΰτω βέ χό πένθος επί ιω
  θανάτω τού μεγάλου εφευρέτου «ροσλαμ
  βάνει παγκόσμιον μορφήν χαί έκτασιν
  ΙΑΡΥΕΤΑΠΧΟΑΗ ΑΡΧΗΓΟΝ
  1ΗΣ ΒΡΓΛίίΙΙΙίΙΙΣ ΝΕΙΙΑ1ΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »1 Ιουλίου (τού άντα
  «ιθκριτού μας).—- Είς την εφημερίδα
  τής Κυβερνήσεως έϋημοαιεύθη νόμος
  περί 1*&ρύ«εα>ς σχολής αίρχηγών έθνικής
  νεολαίας».Τού νόμου προτάσσεται είση
  γητικήέκθεσις ιού ύπουργοΰ τής Παιδεί
  άς είς την οποίαν τονίζεται ότι μειά την
  άτιόφασιν τής οργανώσεως τής νεολαίας
  προχΰπτει ή άνάγκη οημιουργίας ένθου
  σιω&ών έμπνευστών χαί άναμορφωτών
  αυτής οί όποΐοι θά χρησιμοποιτ,θοδν
  ώς ατελεχη είς τόν αν α λαμβάνομεν όν
  αγών» βια την άνάπλασίν της.
  ΤΙ [-Η18Λ.1 ΙΙΙΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  1ΙΑΙΙΡ1ΦΪΜΑ
  ΜΕΤΑΞΑΗ
  ΑβΒΜΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα
  ποτρΐΊου μας).—-'ΙΙ Α.Μ. ό Βασιλεύς
  απήντησε τηλεγραφικώς ·ίς ι όν Ηρωθυ
  ποο(.γόν ευχαριστών αυτόν δια. τό ουγ·
  χαρηαήριον ιηλεγράνημί ιου έη' εύχ«ι·
  ρ(α ώ θλί
  Είς ποίας περιπτώσεις έπιτρέπεται
  προπώλησις εγχωρίων προΐόντων.
  μ
  Ιηιμι
  ξή
  Τέ 6κτυργεΙ·ν Έθνιχ*]( ΟΖχονο
  μίας ΒιικχρινΙζβν πριηγούμενο
  τ—λιγράφτ,μκ τού διά τιθ ίιτοίου
  ώ;Ιζ·το δτι διά καοχν κροκώλΐ]
  σιν «ρΐϊίντικν ίέιν ατιαραιγτ) ως
  νά τΙΒϊτβι δ δρος «'φ' ίσιν χατα
  χον χρόνον τ^ς έκιιλίοιΐιχ 6ί Ιπ·
  τιίπηταΐ ή εξαγω'ιή» ηαρΐχιι Ιιά
  νέβς Ιγχυ^λίίϋ τού πρός χά ΐμκο
  οιχά χά Ι τα πιρΐφΐτι'αχά
  λΐίήρια τίς άκολ&6θ»ιις
  αεις:
  ο) Τό «εριεχίμενον τβθ
  ιοίιμΕαν εφαρμογήν Ιχει
  μέ«·υ πιρΐ χ»{βν, μιτ
  ποίαν ?εν αυνϊιόμιθα ϊιί ουμβίσε
  ών ανταλλαγ^ς, αί ί* κλΐ(ίβ)μαΙ
  ΐβν <ξ«γιμέων πρτΓίνιβν γΐνον ται δι" ί)ιυθ!ρου ουναλ1άνμ3Τ·ς. Τοιαθται χβραι ιΝαι (ι Η Ο Α., ή Μεγίλΐ) Βριττανία μετά ΐβν χτήαιών ι~ς, ή ΑΧ^ηχος, ιίς προχει τ&ν 6 τβύτ^»^ II δκάγονται χβΐ τ) 5£—, ΦινλανΒΤα ναΐ Ί Ι) Π;οχειμίνου ίφ' ί έροκ ηε χβίβν με&' ώ- ουνίείμιθχ διά * άντοτλλοι-τΐς Ιέν θε ίκΐοης ιφαρμογήν τέ- ϊ)1(ααι Βταν ή ιΐρί,ι6)τ|0ΐ{ 4φο[^ πριΐίν τα αιινήθνς ιξι^ίιιενα είς την χώραν, δι' ή' ή ηώληβΐς. Έκει ϊή Ιϊι δύνανται βεβαίως ττα'ϊαι αί έκιχΐιΐήοεΐς νά Ιχοοι οχε*ι %ίς γνώαεις 4) νά ο^μβουλεοιβνται τίς είκείαζ οτατιστιχάς, απίχιι τοΐ είς τα Έκιμελΐ)ΐήρΐΗ νά χά θεϊΐ)'<βσ! τεύς έξαγνγιΤς χκΐ νά ζΐ]τβαι τίς ήϋτέρος ίδτΐγίοις έν άμφ βο)'^, ι) Τίϋ μίτρου Ιξαιροθνται γενι «Ας ο χαηνίς χαί τα ο3χα. "Οσον £ ?έ τα ιΐϊτ) τ6ν έπο'ην ή ιπίχιιται εί( προυνίυ ϊγχρΐοιν ($ηοφαοις 32107) Αήοεις ϊδνανταϊ νά γίνωνται μόνον μιτά την χβ(ήγΐ)θΐν άίε'ας. «Γενικβς πρβοτίθεται είς Ιγχύ»λιον, γνωρίζομεν υμίν, ίτι ήνπνχάαβημεν νά λαίομιν τ* ηε ρΐ · υ πρόχειται μέτρον, χαΐτοι κντιλαμ6ανέμ»θα ηλήΐως τίς ία οχιρείαο, ίς ίι^μιιυργι! έπειΣή Ι χομιν δή" ϊψιι π)»£ατος ττεριητώ οεΐ(,χαθ'ίς έηολήθ^οαν ιΐϊΐ), τΑν οποίον ή Ιξαγωγή ή ό τελείως ά αύμφορος διά την οίκονομίαν τ)ς χώ?2ς ιΤτι διότι τα Ο τα ή«ν ακα διά την χατανβλβοιν, ιΐιε διίτι έ φ ήΐδναντο νά ΙξαχΒ&σιν είς χώ,'ας έλευθέρςυ ουναλλάγμ» τος, έξήχβηαιν είς χώραν άνταλλα γτ](, ιυβέβημεν Ι ε Ι« τβν δπίρβν εί; την ανάγκην νά ?άίωμεν μέ τρ» «κ«γβριό»ως χ%ς ΤΑ ΠλΡΙΧΟΡΚΘΕΝΤΑ &ΙΑ ΚΑΗΡΟΥ ΠΡΟΙΦΥΠΚΑ ΟΙΚΗΜΙΤΑ Άνιχοΐ'ώθι; Ιχ %ι Νομαρχίσς ίτι «Ε ιύνς^θίντις κρίαφυγις την γενομένην πρό μην§ν σιν χ»Ι τιιχίντες χ;ατιχοΟ οίκημα τος τιθ χρατιχοθ £υν·ικιομΐΟ Ή ραχ>ι!ου ίίβν νά μιριμντ)ο»οι διά
  ην «ΐρυλ&βήν των Κά
  των χβτοιίάλλοντες μίχρι
  Αυγούοτευ χτιν χινανον α
  έγγυοίτ.ο[αν. Παριρχεμίνι;ς τής
  4ωιί{ω «ροθΐομίας θά γΐν— δια
  θιοΐς τβν έν λόγω ιΐχημχταεν.
  Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ
  ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΕ ΜΕΝ ΩΝ
  Η ΕΠΕΤΕ19Σ ΤΗΣ 4η; ΑΥΓΟΥΧΤΟΥ
  Η ΣΥΜΜΕΤΡΧΗ ΤΩΝΙΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ) έντοθθβ 2ηιτρ·πή
  ήΐΐς θά άπεφαΙνεΐΒΐ έκάατβτε πι
  1 τβ8 διαιη^οίμου ή μή πάλαι
  »ν χτ ισμάτ ών ή τεμινβν Ιχόντβν
  (αιβρινήν Αξίαν. Ή ίν λόγω επι
  ΐροΐιή ίχλήθη ιίς π^ώιην ουνιδβΕ
  οήιιιρον.
  ΠΑΛΑΙΖΤΙΚΗ
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  Διά την ηροοεχτ] Κυριακήν πι
  γ
  αονάνιηοις μΐταξϋ κθ ΐδριο«μί
  νού ή'-η άπό κβ&χίτες ένταθθα π; ω
  ιοΗβλαιοτοΟ Ψλ Ελλάδος 87
  τβν χατηγοριβν χ. Πίρ. Σ<έρα «αί τ&0 έπίοτ)ς ΐταλαιστοθ χ.Σχ μιτκχληίηβομέ^Ευ 1 Ά Η ΓΕΩΡΓιΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΙΠΠΕΙΟΥ Τό έστιίρος «ρ^χθέ*: ίληξβν ) περΐοδος τής εκθέσεως Ζ τχεΐου. "Ηδη ή?χ σεν ή κατβ δαφισις τΦν Βισφόρων περι τιτίρω'. ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΘΕΣΕΩΝ Είς την εφημερίδα τ<ίς χυβιρν*) αι ως έ£τ)μ6αιιώ6~ άκίίοσ ς τε Ο ϊηουργιθ ΐ)ς ΓευργΕΐ/ς διά -ι<|; ίπβΐβς χατβί,γοΟντΒΐ τρείς θέοεις ν δαοβν. ΙΦΙΞΙΣ ΕΠ ΘΕΟΡΗΤΟΥ Είς την πίλιν μοί ιδρΕοχεται ρης «Ο δφϋϋουργιΐβυ Έμιΐορικτ)( ΝβκτιλΙας ν. Ν. Πβ«β.θι·ίώ·?ιι Σήμερον θά σϋνίλθ- έκ νίοο πρός δικκανονισμίν τβν λιπτομε ριιβν τιθ ίορτασμοθ τ<|ς 4ης Υ'ύοτοκ ή αρμοδία Έ Σχετική έγχύχλιος θά χβΘ' ά συμκληραματιχβς ρ φο^ιύμεθν, πρίς τιΰς προίδρους Τβν διαφόρων σωμβτι'β» χαί · /γα νώαΐων, χ«λουμέ*ους νά ουμδαίω σιν έν τώ μέκφ τβν δονάμΐών των είς την Ιο?τήν. Π»ίομο[ου κιριιχιμένου έγνύχλιει 6ά χοινο ηοιηΒωαιν εντέυθεν χαί πρίς τάς έπαγγιλματιχβς ό^γανώοιΐς Λϊ οηθίου. ΤΟΥ II ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΙΙ ΜΐΤΙΚΙΥ ΚΛΑ7. 1937 Β' Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΦ8Δ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ Είς την Εφημερίδα τ<[ς Κυβιρ νί,θίως ίδϊίμοσΐεύθΐ) δπβυργιχή « ηίψακχς, Βιά %ί ίποίας ται οί πΐνα: ε; άποχαταο ι&ν ίφΐδρω* άξ'(οματΐχο»ν των έ ξιλθίνιων διά ηολιτιχιο; λίχαυς έχ τβθ σίεατεΰματος χατά ηιρΕοδβν 1922—1933. Η Μ* ΕΚΔΡβΜΗ ΤΟΥ ΟΡΕ ΒΙΤΙΚβΥ ΣΥΚ&ΕΣΜΟΥ Ό έντα&θ« 'βλΐ, Ό?ει6*τί5<ί Σδιδΐομβς ανήγγειλε την 66ην έχδρομήν τβυ ίχευααν ώς ϋ Κρουοώνβς—Τιιροκομιιί—- Β μόνερο. ΣίΕβατο 24 Ίβυλίου. Ά νβχώίησις άπΑ τα γραγεΐα τοθ Συνϊέσμου 4ην άπογιυματινήν Ναυτικαν διβ τ^ς δϊοΐας ^ λοθνται -ρός κατάταξιν ο Ι 8ΐ κεντρικόν Πόρου ά τι ό 1—6 ΌκτωβρΙου. ΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΝ Δ'ά το ζήτημα τ*)ς χοτΤιερΐυμί νης διατίμησεως έκ ι τί» μιτ?φε ρομέ ών δι' ι.υιοκηήιω» έν ώ νο| φ <μη3;ειιμά-«ν, ηαρβυοΐάοϋΐ] Τβ9 χ. Ν>μ·ρ
  ένδι»φιρομί*«ν
  (διοκιΐ,τιιν ΰύιοχΐΐήτων Ε<» βιατυ χώ:α)3ΐ τας <ν πρβχιιμέ φ α-ίό) ψιις των. ΟΙ ανωτέρα ο* καρου| οήμιρον είς τβν χ. ί—ν μ. μ. ΗίΞΙΓΩΓΗ ΣΤΙΦΥΛΩΝ Διά τβθ αίμοκλϋΐοιι «ΚΙμω'» έφ3&ταιτ]~αχν κροχίές μέοφ ΙΙει ρ«ιε»ς δι' Αασΐρίαν χαΐ Τσεχεολο βακίαν 1591 χιββτίδΐα αταφκλεΐν. Έκΐοι;ς διά ττ]ς «'Δχροπέλεηι» ιφ?ρτώθη3αν ν.6ές μέ προορισμόν διά ΖιρΙχψ 1376 χιβωΐΐδικ οτα φυλίν παρά ν>α χ.
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΠΙΘΑΗΩΤΑΤΑ
  ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΕΙΑΙΚΗ
  ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΕΠ^ΜΒΙ.ΕΟΈ
  ΑΙΙ ΗΛ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ 1ΧΕΔΙ0Κ
  ΤΗΣ ΕΦέΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ *1 Ιουλίου (τού »ντ««
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίχου άναφέρουν ότι πιθανωτατα
  καί αύριον (σήμερον) αυνέρχεται ή ύ-
  ποεπιτροπή μή επεμβάσεως προκειμέ-
  νού να εξετάση τό Αγγλικόν σχέδιον
  μή επεμβάσεως καί έφαρμογής ελέγχοβ
  έν Ισπανία, άνακαλουμένων έν τώ με·
  ταξύ κ«ί των ξένων έθελοντών.
  Κυρίως ή συνεδρίασιν τής ύποεπι·
  τροηής ταύτης θά είνε τυπική δεδομέ·
  νού ότι επί τού σχεβίου θά γίνη εισή¬
  γησις μόνον, άναλαμβανούοης τής κα¬
  θαρώς τεχνικάς ύποεπιτροπής την έπε·
  ξεργασίαν τού σχεβ'ου συμφώνως
  «ρός τας τροποποιήσεις τας οποίας
  ύπέβειξεν ή Γαλλία- καί έοέχθη ή *Αγ«
  γλική κυδϊρνησις.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΙ.ΟΤΕΛΟΤΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
  ΤΟΥ ΤΕΑΕΙΟΊΊΚΟΥ ΑΓΟΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μ·ας)·— Τό Αθηναϊκον πρα*
  κτορεΐον πληροφορεΐ«αι ότι οί στρατιω·
  τικοί κριτικοί τής Εύρώπης άσχολού·
  μενοι μέ τάς τελευταίας λυσσώδεις μά«
  χας είς αό μέτωηον τής Μαδρίτης γρά·
  φουν ότι αί έπιθέαεις αυταί των Κυ«
  βερνητικών «αί αί «ντεπιθίσκις των έπα·
  ναστατών, δέν άποτελοΰν πκρά τό προ·
  οίμιον τής μεγάλης συγκρούσεως πρός
  τερματιαμό* τού αγώνος. Τουτο αυνάγε
  ται καί έκ των τεραστίων ένισχύσεων
  τάς οποίας άηοβτέλλουν είς τό μέτω¬
  πον αμφότεροι οί άντίπαλοι.
  Η ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΣ Σ2ΤΑΜ
  ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΑΙΜΑΤΗΡΑΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΓΑΛΛΙΑ
  τη
  ΕΙΣ
  ΦΟΝ ΟΙ
  ΜΒΛΙΔΟΧΩΡΙ
  Πσρ' ό^γάνων της Χωροφυ
  συνελήφθη χθές έντός
  οΰτοκινήτου έξωθι τής τιόλε
  ως 6 Έμμ. Άντ. Κοράτζης
  έκ Μελιδοχωρίου "Ανωγείων.
  Οδΐος κατα ιηλεγρσφ κήν ά
  ν ο φοράν της οξείας άσιυνο
  άρχής ίφόνιυσε την %<χ ρελθοθσαν νύκτα διά ικστολΙ ου των Έμμ. Ανωγείων δράστης σε τον ΕΠ1ΜΓΑΗΤΗΡΙ0Ν Κατα την χθεσινήν συνε ΒρΙασ.ν της διοικούοης Έτιιτρο τιής τοθΓιωργΐκοΟ ΈηιιιεΧη τηρίου ενεκρίθη ό πρΓϋπολο γισμός των έσόοων Βι' όλον τό ειος καί των 4ξέδων £~1 εν έπτάμηνον, ήτοι άτΐό 1 Σ'(β?1 Όι>1937 μίχρι 31 Μαρτίου
  1938.
  ΕΚΟΥΣΙλ ΑΠΑΓΟΓΗ
  ΣίνελήφΒτ) παρ' δργάνβν Χ»
  ροφυλαχτ)ς διότι άηήγαγε ϊχουοί
  ως της ττ%ν
  χΐ) 4 55'τιΐ
  έκ Β*ρριζ(αν. (]υΐος ι!νι
  ΑΘΗΝΑΙ 21 ΊουλΙ.υ (τ·δ_______......
  μαί) —Τα έκ Παριοίων τηλ·γρκφήμ«τ« β< βαιοΰν οϊΐ κατέπιν τής νέας ύΐτοτιμήοΐως τοδ γαλλικου φράγΜου ο ύκουργός τ&ν Ο1κ· νομικών κ. Μπο» έ άνήννκιλι δραστάρικ μέ τρα συνιαταμενα »υρ(ω$ είς εφαρμογήν ιΑ ρΐίτάτου προγράμματος ·1κ·ν·μι&ν ιί, τον οημέβιον πρ«ϋτολβγισμον. ΑΙ δαπάναι αί ύηαγομινβ.1 »ί$ τό θηο«υρ·νυλο.κι·ν θά ύκαχθβδν »ίί έλεγχον τ·ΰ όηοίου ■{ ύκηρι σίαι βαταρχίζονται ή^η. ΑΙ έγημκρί&ες τος δεζιάς γράφενβαι επί τής κβταβτάαεως έκίηλοϋν ανησυχίας καί το%ίζουν &τι τα κοινωνΐΜ· καί οίχβνομικά πειράμκτκ τα ·η·1α ουνεχΐςει ο £ντ«ν, μ· τα τ·ν Μπλούμ, βά «έρονν την χύρκν ιΐβ «διέϊβδβν, ΔΙ.Κθη.ΟΝΤ.Ι.ΙΕΡΓ.!Ι·Ί Τ ΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα· κριτοΰ μας).—- Είδήαεις έκ Αονβί* » αναφέρουν ότι κατ' απόφασιν τής Κυβερνήσεως ή Βουλή των Κ,οινοτή· των θά Βιακόψη τάς εργασίας, της την προσέχη έβοομάδα μέχρ'. *ού φθινοπώ- ρου. Έν τώ μεταξύ ή Βουλή θά συζη τήση καί θά καθορίση την εσωτερικήν πολιτικήν τής Μιγάλης Βρεττανίας, θ« ψηφίση ίέ καί ωρισμένα, νομοσχέδιον ά· φορώνια. την ενίσχυσιν τής αμύνης τής Βρεττανικής αύτοκρα,τορίας. ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΝΕ.Ν.ΥΜΙΧΙ. ΗΡΩΤΒΥΛΙΜΕΝΒΣΒΛΛΕΝΗΙΙΣ; ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτού |Α*ς).— 'Ανεπιβεβαίωτοι πλη ροφορίαι εκ Παρισίων άγγελλουν ότι νη οπομηή των έρυθρών διευθυνομένη πρός την Καρθαγένην προβεβλήθη καθ» νων. Ή νηοπομπή »5 επιστρέψη είς Β*λένθι»ν.