94562

Αριθμός τεύχους

4621

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

23/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟι ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΪ3Ι
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΛΙγόπτοο
  Ιτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 8
  ΆμεριχΓ,ς
  Ιτησία δολ. 15
  ίξάμηνος > 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ, 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0401 ΜΙΝΟΤλΥΡΟΤ
  ΤΙΠΙΤΙΪΣ ΖΤΙΤ1ΚΤΙΙ ΘΡ. Π. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ί«0Ν
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΔΟν 4621
  ΤΥΪΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΠ ΠΡ0Ί1ΤΩΝ
  ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΗ ΟΡΟΣ ΝΕ1ΣΙΓΟΡΑΣ
  Άσχαλούμκνοι χδέ; μέ τα
  εξαγωγικόν εμπορίαν τδν
  νι«ργικβν ηοοϊίνχων μβ?,
  ετονίσαμεν ότι βα πρέπει
  ν* -ροοές*»μεν Ιδιαιτέρως τα
  ζητημα της καλϋς «αιίτη-
  το« κα» Τβί βρτίας ανβχΐυα
  οίας. Καί δέν παρ«λ«(φ«μεν
  να ονομάσωμεν είς τας άομβ
  δί«ς ύπηρεβΐαί να βοκαΰν
  αδατηρέτατβν ελιγχαν κβτβ
  τας φαρτώβεις >1ς τόν λιμέ
  να, δα» να μην ίηιτρέκε
  ται ές*αγωγη νωπβν χυρ.ως
  ■αρκβν βλλα καί αλλων «
  γαβτικβν ίτρβϊβντων αν δέν
  είναι καλβς έπιξερνααμένα
  καί αυαχΐυααμένα Άλλά τα
  εξαγωγικόν εμπόριον δέν «α
  ρουαιβζβι αύτην τη* όψιν μο
  νόν. Καί 4 πραααχή μας ί*ν
  ηρέπει νε> π«ρι·ρισϊί) είς χό
  βημιΐαν αύτό μάναν. ΑΙ Ιζ«
  γνγαί τβν πρβϊβντων μας ου
  νκνχο&ν «λΐίοτας Ιανς δ»·
  ακαλΐας οήμέραν λά^ω τβν
  χλϋριγχ καί τβν ναμιβματι
  κβν £ι«ταραχ6ν. ΚαΙ χρεια·
  ζετειι μεγέλη πραβηβίθειατ,
  βληχας δραοτηριάτης δι« ν>
  έχωμκν πβνχαΐΐ Αναικχβς α·
  γορας καταναλώσεως ιχρός
  διοχέτευοιν τβν πΰοϊίντων
  μκς. Κυρ(»ς, ΐΐναι ανβγχη
  ν' ε,ποβλέψΜμιν είς χήν κα-
  τάκτηαιν καί νέων κειτβνα-
  λωτικβν χωρβν, ώατΐ *«ν
  ηρακύψουν ζητάμβιτα καί έμ
  ηάδια είς την εξαγωγήν
  τβν πρεΐβντων μα$ είς μίαν
  χύρειν, ίττυς ου|ΐβ«(νβι οί-
  μέραν μ* την Γερμανίαν
  να έχωμεν άνοικτας άλλας
  ·γαρε>ς καί να ατρεφωμεθα
  κρός αύτάς χωρΐς ζημίας καίΐ
  οΪΜονομΐκάς κατβστροφίί. (
  Τβ γεωργικε^ ηροΐάντα μας [
  εύτυχβς έχουν ηβγκάαμιον
  φήμην καί πρατίμηαιν λ«γω
  τΒς λκλΐκτϋς καιατητάς των,
  Μβί τβς νυαικϋς των ύκιρα
  χίς έναντι τβν αμακιδϋν
  κροΤοντων όλω ν τβν &λλων]
  χωρβν. Έβν δέ κβτβρβώαω)
  μέν νβ τβ τυκοπαιΐίσωμκν 4· [
  λβ, Ιηνς έχει γίνει μέ την
  αταφΐδβ κ«) νβ δώοωμΐν ά-
  κάμη μεγαλυτέραν χροαα-
  χην είς την βιιβκΐυβαΐβν
  των, τίτΐ βοφβλβς θβ Ιχανν
  βκαμη μεγαλυτίρβν πρατίμη
  αιν πβντού Είναι βλλωβτε
  χοα«ν μ»κρ· 4 ποσότης των
  Ινβντι τβς παγκαομΐβνί καρά
  γωγΑ)ς ώοτΐ η βπ·ορόφηο(ς
  Των νβ μην κβρονοιβζό κβΐ
  μιγβλας δυοκαλ(ας.
  Καί τέ) μέν Ερβτας καί ή
  Κυβέρνηβις δέν γεννάται βμ
  εριβολΐβ ίΐι φρανχίζει δι* ϊ·
  λ ών της τβν δννβμεων δια
  την διάναιξιν καί νέων ί·
  γαρ&ν διβ τβ κροΐοντβ μας
  καί διά την διευκαλυνοιν τβν
  λ{«γ«γβν καί είς τας χείρας
  ΙκεΙνας μεθ' ών ουνβλβααα
  μιββ κβί μέχρι «ημέραν Δέν
  γεννάται δέ αμφιβολία ότι
  δι' εφέτος τβύλαχιοτον, ηβ
  ρ« τάς τ^οναιαζομένας σή
  μΐρον δ»ακ·λ(βΐ(, Β« βζβσφ»
  λ(οα 4ΐϊ·λύτωί την έξ*ν«
  γήν χαί την διάθεσιν δλνν
  τβν κροΐσντων μ*ς, σταφί
  δβ;, σταφυλΰν, έλαίνν, χαί
  μκλ'βτα είς Ικανοποιητιχάς
  τιμβς.
  'Αλλκ π«ρ«ληλ·ν πρβ
  βπίθϊΐβν νκΙ ουντονισμΐνην
  ενέργειαν 8 έ· πρέπει να χά
  τ«β«λλ·υν χαί α| |μκ·ρ·ι ί
  {«γνγΐίς χαί οί γεωργιχ·!
  χκι ·1 έμπ·ρ;χ·ί όργανιβμ·(
  Ή κρσαιΐααεΐΒ δέ αύτη θ«
  τρέπει ν' αρχίση ποβτ·ν β
  π· την βελτίωαιν τής κ·ιά
  τϊΐτσς χ*Ι της ο»σκ«ιυβσί«ί
  Τβν ηροΙόντΜν μ*5. Δεύτκ
  ρ·ν βηέ την τυκ·π·(ηα«ν δ
  λνν αύτβν τβν προΐοντων
  χαί την κατάταξιν των κ!{
  ηοισιητας χυρίως τβν κρα
  θιβν χκί τού έλαίο», ■■·& ή
  οταφ.δα ίχει τυποποιηΒό, &
  «τι να γννρίζα έ καραγΝγός
  τί πνλκΤ, ο {μκορος τί ιτροσ
  φέρΐι χά! δ χβταναΐωτήςτβΰ
  «ίωτεριχβδ τί βγοράζει Καί
  τρ(τ·ν ·κφ χην στροφήν
  κρός νέας βΐγορέ>{ κρός όλας
  έχΐίνας τας χώρας μετκ τβν
  έηβίων είνε δυνατόν νβ 2η
  μκυργήσνμεν βημβντιχβς
  έμποριχβίς συνβλλειγβς. Εα)
  χαθ' Ισον ταυλβχιατον ννω
  ρΐζομβν, είνε πλείσται αί
  χβρεη χά) της Εύρώπηί Μβί
  της Άμ«ριχί)ς, χυρ.ως της
  Ν·τ(ον, ·1 απβΐαι Ιζητηαβν
  βπ' Ιδβ νβ ηρ·μηθευβ·δν
  βτβφΐδει χκί Ιλβικ καί ομω;
  £έΤ|λτβ«ν ιβ»ς βδτ* β«*ν
  τηβιν διότι ■'προημο&ντο αί
  ·γ·ραί της Εύρώπης.
  Σήμερον ίμως ιΐκεμΐν
  τό έζαγωγιχσνίμπόριον πρασ
  χρουκι ΐίς έζ«ΐρετικί>ς δυ
  ακ·λί«ς Μβί ουνβντά κβντ·Ο
  μιγάλκ εμποδιβ. Δέν επι
  τρίπεται λοιπόν νβ περισρι
  ζάμιθβ είς την πεπβτηιιίνην
  •δόν χβίνβ αρκ«ύμ·θ« είς
  τβ παλαιάς έπιτυχίχς μ«ς.
  Πΐρί αύτοι, άλλωστε μά{
  ιίδοηοιεΐ χβί η ΚυβΙρνηβις
  ή ο ποία χαί στρίφΐι Την
  κραοαχην της πρός νέας χά
  τευθύνσκις. —«ί είναι αναγ
  «η νβ π?σ.οέίνμΐν Ιδιβιτί
  ρω(. κυρίοις ·Ι ίμιτοροι κβί
  •1 άρμοδιοι όργανιαμοί κΐς
  τ* ζήτημβ «ίύί·.
  Ή τυΐτβπαΐηοις τβν κρ·ΐ
  ίντων μ«ς, η βελτίκοις τής
  κ·ι·τη:·ς των η ίσ·ν τό δυ
  νβτβν χβλυτίρβ βυακιυβσίκ
  των, πρέπει ν* βποτελέσα τ·
  πρώτον μίρ·ς της νέ*ς μεγβ
  λης πρ·σ«αθείας μας. Ή δι
  ■ρχπς μέριμνα χαί ή δραοτη
  ρ(β ενεργεια πρός κατάχτη
  σιν χαί νέων αγ·ρβν κρέκει
  νά είναι τό δεύτερον σημ·»
  •ν της πρασπαθείας αυτής.
  Διότι μονον έ^σι θβ κζασφα
  λίσνμιν την καλήν πώλησιν
  τβν προϊβοτων μας, αρα χαί
  την ·Ικ·ν·μΐΜην ζωην καί
  τ· μάλλον τ·ϋ τόκ·υ μ«ς.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΜΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΑ ΑΙΜΑΝΙΑ ΚΛΙ ΤΟ ΛΙΜΛΝΙ ΜΑΣ
  ΚΟΙΝΕΣ, ΜΟΡΦΕΣΚΑΙ ΚΟΙΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
  Τά λιμάνιβ δλευ «Ο χέομοιι
  Ιχουν τίς οΐιγμίς «·ι«(. · Είναι βΐ
  οτιγμές ηιυ ουγχεντρώνεϊαι ο' αύ
  τά τ) ζ·ή χαί Ο χίνι,οις ι«]ς Ιπ·-
  χθς. Τότε πιύ ή .ηορβγιβγή τβδ·
  ιΐζεται μΐ ιΑ εμπόριον, ή οίκονο
  μιχή μ·ρφή χάθε ιόχου χυρ>«ρ-
  χιΐ μέαα α' Βλες τίς 2λες. ΚιΙ
  •κοιχά χαΐ χδ λιμάνι—κεΰ είνε
  βιαθμίς χαί ουγχρίνος Ε
  % δ
  % μφ]ς )ςρρχ
  Τά Όλλαβιχά «ανάλια χοθ Ρίτ
  τεμκαχ μ Ι «ώς γεπολύχευς
  χ%ς θάλκαοας που χακνΐζουν βχε
  κχιχ·1 χά Ι άφτ,ρΐ|μένοι- τα χαπ»)
  λειά τ*)ς γχρΐζβς ν*)ς 'ΔμβΙρβχς
  τβθ ΒιχεΟ μβς Ο&ράντ,' τβ μουρί
  Υΐ« ι*)ς ΜαοοαλΙκ' β( ίηοδίθρις
  «Ο Πιιραιβ(, 11 νέ δ*ες κ·υ Ιχενν
  Ι χιινΐί Βσο χβί ήΒΙ
  ί
  τ··-
  .
  ην* τίνα είχίνχ λιμανιοθ. "Ο
  ταν οπάρχοϋν Μ «μεγάλαι φορ
  τίβ> ή δ^μιουργίκ τβν οΐιγμβν
  υύΐεΐν ιΐνι περιοοδτερον ηιικν^.
  —Τό λιμάνι τοθ Ή,->αχλιίϊϋ
  πό την Ημέραι ηοϋ φθάνουν ·ί ηρβ
  χοι ΑΙγΔκτιοι αποχ-α χαραχτή
  ρα·
  Τέ έπίγρβμμα αύτέ για τέ λι·
  μίνι μας είνε απ4 τα οι»νΐ)θέ3ΐ·ρα
  χάθε χρίνβ χβί χ£θε τίΐοι» έ<ιο· χή. Δέ* αυμβχΕνει μόνον νά δ- ρχΐ ο' βύτέ Ινα χλιαρό , ατόλος έλ(5κλ-ρος άηβ λάίιχα 6αη·ρίχ[«. 2κμ6αίνει νά διιιίρχοϋν χαί με^λκ φνρττ,γα—·■ «λ*)θος οτ,μιΐες, 1*λ πλ*)θ·ί ναυτικοΙ Βλβν τβν.... χβί Βλειν «Αν γλ«β· Βίλ] Τ6 λά μις 1<σι γίνεται οίχ·ι>μενιχ*ς α:αθ
  μίς-
  —"Αχου χο «βαρχ'» «Ο 'Αρί-
  κη, τί λαγγιιιέ'ο χαί μx«ρία^^■
  τβ, πτυ θυμίζΐ: άίριατις κ^·ο3ο
  χ'»ς μίαα σέ Άφϊΐχπνχί ν-ατα
  ώ μ?0 Ιλεγεν Ε «κ τέτοΐβ
  ατόν λιμΐν&δραχίονα χά-
  'Αλλ' ήιαν άϊβγε τέ
  »ρχΙ 6 μίνος τίνος ^ι ά£ όλς-
  }: βδτίς στιγμς—
  5λλ»ς τι χά Ι σύτ·Ο Μεαο
  γιικχοθ άπό Ιμποριχ^ς χαί ναυτι
  χ(.! Γιατ!; '4πλουατ*τα
  διίτι ήθίλαοσχ, ή χοινή «αχρΐδί,
  χ·0( τβποθΐτιϊ δλοϋς οί* 15ιβ χά
  λβθηι. Ή ψ ·χΊι χβκς διβμίρφώνε
  χ«ι 5«4 χ<ΰ; α&τούς ψιχολογιχού; κα! φ»αιολαγιχ5υς ίρους. Ή άχί- κεοτΐ) φιληδονία χά Ι μ*ζύ ή κονε μέ«ΐ9 ψ^χί^ τοθ ΆφρΐχκνβΟ μ«·ρ·1 νά σμΐίη θχυμάσια μέ τέ φλίγμ» τ·0 "Αγγλοι*. ιί)ν λυρικότητα τιθ Ί<»λ·Ο, χήν λιπχδχτ,τα χ·δ Γάλλοκ. Άχίμτ) χαί δ Βοοχολβς «αί ίύίΐΐιοτνς δαο χαί ποντ,ρός Έ θαλααβίλυχο;, μκορεΐ νά η ιή'...βιινΐοχαμένι;ν ΐί)ς χαυτοΊηχος αύττ,ς χβν Ιδιοοιιγκρα σιβν χαΐ ιβν άνχι?ήψΐ»ν. Κάθε δί-β'ο βρίσχει α! χ*θι λιμένι τό πΐ;?ιδϊλλον χαί την ίναρμόνισί χου. Ό ναιιτιχός ο' Βλο χον χόαΐΜ Ιχΐι χυρΕΐβς τρείς ή τό πολΰ τίί- οερις μορτές. Είνε ή πό«)ς—τί μκεχρτ]; ίδβ ίεν άντακοχρΕνεται Ιαβ: οτή γενιχέτητα τοθ Βροκ— ή χαρτ·π<χΕχτης ί) εφημερίς έρα- οί)ς. Τό &ΐ όΐμχ χτ|ς ζ«τ}6 τού εί¬ νε χοΐνί πολΛές φοϊΐς χαί βυνε- ηβς χοινό χαί χό ξίσπαομί χ·υ. "Οοον άφοΓ α χ«υς τρίπευς κου ·Ε ναυτικαι κερΐοχΐλλαυν τίς νοσταλ- γί»ς χβί χ(ς άναμνήβεις χους, τ) δ- φΕ είνε τίς κιρΐββδχιρις ου:δχ·ΐ)μ» χαχαπλΐ]χχιχτ|. 'ϊκάρχει μιταξύ τους Ινα είϊ·ς αλληλεγγύης που δΐδΐι ο' ϊ<α λίμαν ι ϊΕονδήποτε, χβινό χαρκχτή ρα χά Ι κοινή μορφή ζ«τ]ς. —"ϋιτε λιμάνι μέ χά δλα χου χβί χό λιμένι μας, αυνεκίρκνεν δ κρβτος ίγχήριος νκκτιχός «τ υ ] α τέ βίμ* χτ]ς οι>ζ^τ^αΐ«ς.
  ΚαΙ είνε ηρκγμκχι χίτοΐο χβ λι
  μίνι μας, τι&λίχισιβν χκθε παρα
  γωγ'ΐή πιρίοδο κ«ΰ άρχΐζΐι άπό
  τόνΊ)6λι· ή Ιυ^ουοτ· χαί χελει
  ώνει αυχνά μίλις χό Νβέμββιο τ)
  Τ«υς μτ]νες α5:ους 6
  μίρες ποΰ χρατιΐ μίσ*
  τού κάτι δμολογουμίνως απα χήν
  χαύεέοημΐ] ζωί) χαί χΙνΐ)ο: τβν
  λιμανιβν Βλου τοθ χίσμοο!
  ΕΜΠΡΟΣ ΕΙΣ ΕΝΛ ΘΑΥΜΑ
  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ι
  Π1Π1ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΈκδρομικαΙ έντοπώσεις
  Β'
  'Αφήνομβ την πρωτεύουσαν
  στβφονωμίνην άπ6 χούς μβνβ
  ξέββς ττού σκορτά τό δειλινό
  κοθώ; Ο ήΧ.ιος κλΐνει καί χρυ
  σώνει τΑ άκύμανχα νβοά τοθ
  ΣπρωνΐχοΟ κοΐ κατρβσΐνομβ
  •κρός τον Πβιρηια, τό μεγάλο,
  έμπορικό κσΙ βομη<ανιχό κέν τρο. Δσσος €( «τσιαινιέρεΐ» τ«5>ν έργοστασίων άφήνουν ά-
  οΐακοιΐα σύ^νΕφα μσθρα κ?-
  πνοθ στό θολωμένον ούοανό.
  Στούς ορόμους κ(>ησι ά έ
  ναη άνθρώπων καί τροχοψό-
  ρων. ΠανχοΟ, ή νευρικότης.
  ό γρήνορος ρυθμόο, τό άένσο
  πήγαινβ, ίλσ, 6 πυρβτός τής
  «ινήοβως «αί. τής εργασίας.
  Κλάξον αυτοκίνητον κσ( σει·
  ρτ]νβς βαποριών ο' δλους τοός
  τόννους καί Φωνίς Ανθρώπων
  καί ροχθος μηχαν^ν ίψώνον.
  ται καί ήίθθν στ* ούτια καί
  δονοθν χήν άτμόσφαιρα ώσάν
  Α&ιάκοπο, νευοΛββς, ρωμαλέο
  τραγοθδι ττΐς δουλειας.
  Είναι τί|ς Ελλάδος ή καρ
  διά 6 Πειραιας ττού μέ χον ά-
  διάκοττο ναλμό "η; ο'Οηι ζωή
  καί ρυθμό καΐ τροφοδοτίΐ 8λη
  ιήν έπικράτεια ώς την τβλευ-
  ταία της >ωνιβ. ΚαΙ ι έσατ
  στήν καρ&ια τοθ Πβιρα α, «ό
  πρότυπον εργοστάσιον τοθ
  Παττιοστράτου.
  "Ενσς άληθινός οΐκοδσμΐκδς
  κολοσσός, καί ούγχρονσ, Αρχι
  τεκχονικό κομψοτίχνυμσ, 6ψώ
  νει μ§γαλο«ρετΐώς την ιιελώ-
  ρια σι^ουίττά τού στόν σκονΐ
  σμένον οόρανό τοθ Πειραια
  ιιού Εχει κάοΕΐ ΐ*α χρΛμα
  γκρζοπόοφυρο καθώς θβρμαΐ-
  νονται ο( άτμοί <α( οί κσκνο! «αί οί σ«6»βς άτιό τόν ήνιο, χαί φαντάζβι σθν £νος ξεχω- ρος τόνος χαρας, ύγβΐας καί ποΐιτισμοθ. "Ετσι ευθύς άμέσως τό έο· γοστόσιο Παιιασφάτου μβς προβιίθβσβν εύνοϊχά. Επαλή¬ θευσε βλέπβτε κ," έδώ χό γν« μικό: ΔίΤζέ μου τή μορφή σου νά [5Λ τί κρύβεις στήν ψο χή καΐ στή σκίψ. σου... * · * Ευρισκόμεθα £<θαμβοι έμ κρός είς Ινα θαθαα χ»ϊς συγ «ίρόνου τεϊνικης. Όη εΐχβ νά εΙπ{] ή εΐκοσιπβνΐαίβτής πεΤρα είς τα κατίνα τθν άδβλφών Παπαστράτου κι' δτι εΤχε νά ίπιΒεΙξη ή μηχανική, χό εΐπε κα( τό ίτιιδβιχνύβι είς τβ έρ γοστάσιο αύτό Κυριολεκτικώς μβταπίπτομβν ΐ(ς ίνα περιβάλ λον λντελθς νέο Οπου ξεχνοθ με χήν 'Ελλάδα. Άθβλα νομΐ ζομεν βτι έτιισκεπτόμβθα 1*α άηό χά τβλειότερα Ιργοστά σία τής Γβρμανίας ή της "Αγ γλΐας ή χθς 'Δμερικής, πού βλέπομβ καμμιά ψορά <(ς δια Φημιστιχάς ταινΐας 1 διοβάζο με( σέ περιγρσφές. 'ΕκεΤνο κοθ κάνει ΙΒιαιτέ ραν εντύπωσιν ευθύς έξ άρ ΧγΚ, είναι ^ άπσστράπχουσα καθαριόχης καί ή τάξις. 0(5τε Ινα μικρό χαρτάκι, οθΐε ίνα μοριε» σκόνις· &Αν Οκάρχε» πε ταμένο -ουθΐνά. "ΟΧα ο*, τΐοόσχαρσ, οημιουογοθν τΑ ιτΤσθηαατ τοθ πολιτισμοθ, ττ)ς Λνίσβως τής όνε'ας χτ]ς χά ρούιιρνης έργσσ'ας. Καθαριότης άπόλυτος, χά ξις παρηδεινματική, πολιτι συός καί όγιβινα! συνθή<αι ταντοθ ε(ς δλα τά τμήαατα. Κ?( φΛς παντοθ πολύ, άΐϊλβ το φώς. Ή αίθουσα δπου γΐνβται ή χαομανοποΐησις καιΐνΑν, βύούνωαος, άνετος, ύνιβινή. ΚαΙ ή έονασΐα, δια τβταγαέ*η μέ σύστημαΊ γΐνβ ται σομφονα μέ τή* τΐλευ τα(α λέξι τής πεΐρας κα( τής έιτιστήμης, ΤΑ χηαβΐον τοθ έργοστασΐ ου Πακαστράτου κομψοτέχνη αα ίπιστηαονικοθ έργαστηρΐου δπου ή έπισττιμη πε ραματ( ζιται καί έργΑζεται συνβχώο διά την προοδον καί την τε λβιοποΐησΐν τής βομη^ανΐας Λν καπνών. Άλλά χό άληθινόν θαθμα 'Ιναι τό χμήιια των μηχανΛν. Τα πάντα γίνονταιαότομάτως. Κ~Ι τόσον τελεία, τόσον ρυθ μικά, οστβ νά έξασψαλΐζβται απολύτως ή Αρίστη ποιότη: τοθ καπνοθ 2σα καΙ ή ύγβΐα τοθ καπνιστοθ. Ή «"νρανσις τον καπνών, τό φιλτράρισμά των, ή Απορρόφησις τβς σκό '.ης ωσΐε νά μην μένει ουΐβ τό έλάχστο μόριο στό τσιγά ρο, τό καθάρισμα καί ή έξα γωγή δλων των ξένον καΐ έ πιβΧοβον ούσιον, τό κόψ μο καί ή άκορρόφησις των Κ3 τίνων είς την αϊθουσαν των σιγαροποιητικων μηχανων, δ λα ούΐά γΐνονται αυτομάτως με τά τελειότερα είς τόν κό σμόν μηκανήματσ, μέ βάσιν τά οεδομένα τής έπιστήμης, ττ)ς ύγιβινης καί τής συγχρό νού τεχνικης. ΚαΙ μένει χανεΐς έκσΐαπκός έμπρός «ίς χτύτσς τάς κατακτήσεις τής μηχανι κης, έμπρός είς ούΐό τό θαθ μα ττ)ς Ανθρωπίνης δημιουρ γΐας κα{ έπινοήσεως. ΚαΙ επβιτσ, έρχόμεθα είς τό τμή"μα των σιγαροποιητικων μηχανΑν. ΚαΙ έδω ή αυτή έκ πλη<τική τελειότης, ή έκτυφλω τική λάμψ.ς της μηχανικάς βη μιουογΐας, αί άπαστράπτουσαι καί ΙλιγγιοοδΛς κινούμεναι σι ναροποιητικαΐ μηχαναί, τό έ- εΐτυφλωτικόν φως τής προόδου κα( τή: λαμποκοπούσης χά ράς τοθ συγχρόνου πολιτι σμοθ. Τά καπνά σιγαραποιοθνται σέ σιγαρόχαρτον άπονιτρωμέ νόν βίβσια τβλεΙωΓ, κόβονται μεταφέοονται αυτομάτως καί χειμαρρωδΑς δι* βΐδκων μηκα νημάτων, διέρχονται άπό άλ λο μηχάνημα άποξηράνσεως καΙ φθΑνουν είς τάς αΐθού σας τοθ πακεταρ(σματος. ΚαΙ έ&ω αύτοματισμός. Τ ά τσιγά ςα τοποθετοθνται είς χά κυ τ(α {μέ θαυμαστήν ταχότητα κατΐ τάξιν. Τοποθετοθνται τά δβλτΐα έλέγχου. ΚαΙ είναι Α δυνατόν νά γ Ι «ο ίνα λάθος: Νά τοποθβτηθθ άντιχανονικά ίνα τσιγάρο ή νά λεΐτιη 8να άπό τό πακέτο. ΓιατΙ Αμέσως καί αύΐομάτως, ε'νας μηχανι κός συ^ιγμός ίίδοποιεΐ 8« κά ποιο λάθος εγινβ κσ( πρέπει νά διορθωθβ. Έτσι μέ αύτάς τάς μηχανι κάς τελβΐοΐϊοιήσεις χά σιγαρέτ τα Παπαστράτος γΐνονται δ χι μόνον άηό τά τβλειότερα χαρμάνια άλλά καΙ μΙ δΚους τούς βρους τί)ς ύγιβινης καΙ 'ής έ«ιστήμης. ΚαΙ καθΐσταν ται απολύτως άβλαβή" διά χον καπνιστήν. "Εχουν δέ καΙ την Ιξαΐρετον γευστικότηχα, διότι Ακριβώς είναι άτ«ηλαγμένα άπό κάθε ξένην οβσΐαν. "Ας σημειωθή δέ δ» ή 181α τάξις καΐ ή αυτή μηχανιχή τε λειότης ύνάοχβι χαί είς δλα τά Αλλα τμήματα.. Διότι οί ά δελφοΐ Παπαστράτου ?€ν ιΐνε ά«λ.ως βιομήχανοι. Είναι συγ νρόνως καί αΐσθητικοΐ. Είναι ανθρωποι μέ καλλιτεχνικήν διάθεσιν. Ρΐξετε μιά ματιά είς τά κουτιά των σιγαρέττων ΘΑ νοιώσετε ίνα εύχάριστο συναΐ σθημα. Μιά καλλιχβχνΐκή συγ χΐνησι.Είναι διότι κροερχονται Από Ινα έργοστάσιο πού τό δι ευθόνει ψυχή καλλιτέχνου. Άλλά ή έταΐρΐα Παπαστρά οέν εφρόντισε μόνον διά την ύνβΐαν των τ?·λ'ττων της, ότότβ Γσως θί «πέθΐτβ κανβΐς δτι έκΐνήθη άκό συμφέρον #ξ ύκολογισμοθ· Έφοόντισβν έξ Γ σου καί διά την ύνβ'αν των έογατών της. Τό βλέπει κα νβΐς Αυβσως μόλις διασ<βλΙση τό εργοστάσιον. Όλοι ο( έο γάται είναι κατακάθαροι. Μέ κάτατσπρες μπλοθζβς πού θά τίς έζήΚβυε καΙ χό όγειονομι κό προσωπικ* τοθ καλυτέρα όογατνουένου θεραπβυτηοΐου, έονάζονται μέσα σ' ίνα πβρι βΐλλον Απολύτως ύγ>εινό, ό
  λόθωτο χαί καλώς άεοιζόμβνο.
  Τλ πρωΐ, θά κεράσουν ά¬
  πό «Ιδικήν αιθούση, θ' άλ
  λάξουν, θά κρΐμΑση καθκνας
  τά ροθχά τού σέ νω^ιστή, ά
  τομική ντουλάπα. θ τ φορέσ]]
  τά έργατΐχά καί την ασκρη
  τού μπλοθζα καί θά πιάσπ
  δουλειά, Τό μβσημέρι β* πλυ
  θοθν σΑ εΐδικούς νιπττ]ρβΓ κα(
  καθΐσουν ε(ς χάς μεγάλας
  αιθούσας τοθ φαγητοθ δποϋ
  ΘΑ φάγουν κοΐνό σιτηρίσιο,
  άφθονον βμως. καλομαν&ιρε
  μένο, κοθαρό, ϋγιβινό. Φαγη
  τό πού δέν θά τ δ τρών» ν πό
  στά σπΐτια των. "Υστβρα
  θ3 Αναποτυθοθν, θ) διαβά
  σουν δ» θέλουν «Ις τά βίδιχά
  Αναγνωσΐήρΐα καί θά ξανα
  τΐιάσουν τό άπόγευμα δουλβά
  ώς τό βΐάδυ, τιού θά σχολά
  σουν. Τό βράδυ θά κάμουν
  τό μπάνιο τους σέ βί?ικές αί
  θουσβς, θ' άλλάξουν καί θά
  φύγουν, φρέσκοι, καθαροΐ, ξα
  νανοιωμένοι τελείως "Αν κα
  νείς Ασθενήση την ωρα τ|)ς
  εργασίας ή πάθη «ανένα όϊ
  τύχηαα, ύπάρχει πλήρες φαρ
  μακβΐον καΙ Ιατρικόν συνβρ
  γεΐο γιά νά χον κεριθάλψα,
  νά τόν πβριποιηθ*],
  Κι' έκτός δλων αυτών τά
  έργοστάσια Γίχπαστράτου όρ
  γανώνουν όμαδικβς έκδρομές
  στ'ς έξοχές κσΙ χ* άκρογιά
  λια μέ (βκά των μβταφορικα
  μίσα. ΚαΙ είναι ή πρώτη Έλ.
  ληνική επιχείρησις πού «αθιέ
  ρωσβ χήν ψοχαγωγΐα καί χήν
  Ανάπαυσι των έργαχων, πρ(ν
  ά<όμτ) νά την θεσπΐση, πρίν νά τή σκβφθβ καν τό Κράτος. 'Ετσι ή έταιρΐα Παπασΐρά· τος πρωτοποροθσΐ μέ μεγάλα καί σταθβρά βήματα κσΙ και νοτομοθσα είς δλα κατώρθω σκ νά δώση νέαν ζωήν είς χό εμπόριον των έλληνικων κα πνών, νά όργανώση τό τέλει ότβρον εργοστάσιον σιγαρέ των έν τφ κόσμω καί νά χά ράξη την κοινωνικήν καί την εργατικήν πολιτικήν την όπο[ αν θά πρέκει ν' άκολουθήσουν αί έπιχειρήσεις έν Ελλάδι. Κ αι Ι ανεδείχθη ή έταιρΐα αύ τή είς Ινα έκ των μβγαλυτ* ρων ο(κ ο νομΐκων κα( κοινωνι κων παραγόντων της χώρας μας. ΚαΙ τό συμπέρασμα διά τόν έπισκεπχόμενον τό κολοσσιαΐ όν αύτό άνθρωπιστικόν κα( βι ομηκανιχόν μεγαλούργημα ίρ χβται μόνον τού γοργόν, παλ μωδες, πρόσχαρον. ΧωρΙς τόν θαυμασμόν πού γεννά τό συμπέρασμα αύτό είς χον έπισκέπτην τόν κάνβι καθ1 βλο τό δΐωρον πού άπαι τβΐ ή έπΐσχεψς των αίθουσαν καί διαμβρισμάτων τοθ έργο στασΐου Παπαστράτος, νά άναπνέη άχόρταγα τόν πνέ οντα έχκΐ μέσα όλοκά- θαρο άέρα, έχπολιτισμοθ νά όρθώνεται άπό ΰπερηφάνει αν, νά καμαρώνβται διά τό Ελληνικόν αύΐό θαθμα άφοθ μηχανικά μεγαθήριο κα( στραχιαΐ εργαζομένων άνθρώπων τόν έκαμαν νά πιστεύση δτι οί 'ΑδιλφοΙ Παπαστράτου Ιδασαν είς χό "Εθνος την ψυχήν των, άλλά καΙ είς χον Ελληνισμόν τό με γαλύτερον δεΐγμα της προό βου χαί τοθ συγχρόνου «ολι τισμοθ...
  " ι
  Α Ν ΟΡΘΟΧΙ -
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμβρον τό ά
  θανατο άριστοόογηυα τοθ Λ. Τολ
  στόΐ «ΣονΛτα Κοώύτσεο» μ ε την
  ΛΙλ Ντάγκοβερ. τόν Πειέο Πέτεο
  σον καΐ τό "Αλττοεχτ Σενχάλς καΐ
  με «ήν περΐφημτ, μουσική τοθ Μπε
  τόβεν κσΐ τίς θίίβς άρμονΐες τοθ
  Τσαϊκόφσκυ.
  θερινός. ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  ό άεροπορικός κολοσαός «Ό
  δρόμος των Άετών». Κατάλληλον
  καΐβι'άνηλΐκους. Ποωταγωνιοτοθν
  Μώριν ό
  Μπρήρρυ.
  Ζουρνάλ,
  Σοολιβάν, Οοάλλας
  Έκτός προγρΛμματος
  Π© ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑ1ΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΛΓΙΙΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  167 η»
  "Εξαφνα ίφ4νη«βν ίνα»; κβ
  βοτλλάρηχ—Ίιΐήοησβν ά*ό τό
  άφρισμένο άλογο τού κσΐ 63
  μησε -ρ*ς τή μαοααοένισ
  σκβλσ: Ό Φίρσεν. Μολις έ-
  θερινος βΑΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερον | πρ)}βαλ8ν 5 κΓνουνος,
  ή διαβολοουγγαρέζατ Φραντζίσκα
  Γκαάλ στήν Θαυμασία όπερεττα
  «Τό Μάρς των Οοσσάρων».
  ***
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  *Ωρα ΙΟμ' μ
  Τβ άβάνβτβ μιναλβύρν»
  μ* τβθ ΤβΛΧΤΟ Ι:
  -ΟΝΔΤΑ
  ΙΡΟΪΤΣΕΡ
  Μέ «Αν
  Α1Α ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ
  τβν
  ΠΕΤΕΡ ΟΕΤΕΡΣΟΝ
  καΐ τέ>ν
  ΑΛΠΡΕΧΤ ΣΕΝΧΑΛΣ
  Καΐ μέ την ««ρίφπμπ μο»
  οικη τβθ ΜΠΕΤΟΒΕΝ καΐ
  τίς θεΐΐς άριιβνιΐς τβ& ΤΣ
  V
  ΙΚΟΦΕΚΥ:
  Ι 2ΟΝΑΤΙ ΙΡΟΫΤΣΕΡ
  Είναι το μενβλύτιρο δρ*
  ματΐΜθ βημιούργημ* τδν τ«
  λεηταινν έτβν. Εϊνβι τβ με
  γαλύτιρο μουβικβ—φιλ«λογι
  κέ> γιγονύς βλειν τ&ν έτ&ν.
  Τίιν προσέχη έβδομάδβ:
  ΟΤΑΝ ΜΙΑΑ Η ΚΑΡΑΙΙ!
  ΝΥΚΤΑ 2ΤΟΝ ΑΟΥΝΙΒΙ!
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλσρηνόν ά)π
  * Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράΚυ
  κατ' ευθείαν . ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΐ
  Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
  ραιά, Σΰρον, ΤΗΝΟΝ,
  Πάρον, Νάξον.
  ΠριΐΜΤβρπΙβν ΛΓΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ!*. 1-41
  ΕΝΟ1ΚΙΛΖΕΤΑΙ διά· την Θίρινήν
  τΐερΐοθον είς τό καλύτερον μίρος
  τοθ ΠροσστεΙου "Αγ. Ιωάννου οί
  κια Βιώροφος μέ ϊξ βωματισ, με ύ
  βραυλικήν κοΐ ηλεκτρικήν έγκατά
  σταοιν καΙ Ολα τώ κομφόρ καΙ άμ
  πβλο» συνεχομίνην μί ίκλεκτήν -οί
  κιλΐαν κΧημάτων. Πληροφορίαι ττα
  ρα το(ς κ. κ. Χατζηθάκη, Τσιλένη
  καΙ Σία.
  ΖητεΙται μικρός ηαίς ώς όπηρί
  *1ς τ») Γραβεΐον Ε0ανγ*λου'Α
  νά βυσισσβρ, έκοβαλί
  λΐκΐψί τ6 αλονθ τού, «προσπ
  ο» σϊ τίς «ό«τώ χιλιάοες Ί
  δί,θ> καΙ ήΛθί ν ά νά βρΐσκε
  τα» κλόΐ στή βτσΐλσσα τή
  «ρ'σιιιη <5οσ. —"Ελαβατ μέρος στήν ίξί γίρσι, βΤπε, γιά να την Ιδώ καλλίτερα. ΈβόΙιΒισα κι' έγώ κστΛ τοθ οηιιορχ^Ιου· Τό «α ταλόβαμε. Ό Λ4 Φκγιέτ κα ο Μκαγό ίζαλΐσθηιαν, τα Ι χασάν. Ή βθνοφυλακή συγ <βντρώνΒτσι,·ίέν ακούονται ιισ ρα ι*ιά «ωνή: «στ'ς Ββροαλ λίβς! Ι» —ΚαΙ τΐότβ Ιρχονται; ίρώ- τησεν ή βασίλ<σσα χλωμαΐνο τας *αρ' βλο τό σθίνος της —Σε λ(γο, μεναλβιοτάτη δέν ύττσρχει καιρός γιά χά σιμο. Επί τέλους βατσιληάς. Ό έφθασε κσΐ 6 άγγελιαφόρι ρή στό κυντ]γι κα τοθ Εδωκε το σηαε'ωαα τοθ ΣατΙν.Πριέ, δ ηγεΤται: Ό βασι λησο τό βδιόΡασε νροσεχτικσ καΙ Οστβρ' άπό λΐγα λβπτβ σιωηής απήντησε σ' 8»α συνο 56 πού τόν ίρώ'ησε. —Ό κ. ντέ Σαΐν—Πριέ «(δοκοΐβΤ τ ώς γίνοντσι ταρα ϊέ; στό Παρΐσι καΙ δτι ομο¬ ίας γυναΐκΔν Ερχονται στΐς Ββρσαλλίες να μοθ ζητήσουν ψωα'. Κα(, ουγχινημένος, προσέ θεσε. —Μά φαντόζονται πώς Αν *Τχα ψωμΐ σΐή διάθεσΐ μου θα επερίμενα νά μοθ ζτρή σουν; Τότε κάκοιος βλλος αννω στός τού, έγονάτισΕ μπροστβ τού —Μβν<ιλειότατβ, οάς ίξαπα τοθν. Φ3Ανω άπό τή στρατιω τική σχολή. Δέν εύρήια καρί γυνο ΐ*βς τιού λένε τώ;έ,οχον τοι στΐς Β;ρσαλλ(ες ν»β νά ζή 'ήσουν φωμί. ΠαρσκαλΛ τή αεγαλβιότητά σας νά μή φο οιόλου. —Να φοβηθδ», κύριεΙ Ποτί ζωή μου ■ έ* έφοβή6η<ια (·υν«χ(ζεται) ΙΛΦΡΕΛΟΣ ΜΙΡΤΚΑΝ ΙΙϋΙβϊ II! 1111 III ΕΙ1Ι11 Χορδιστής μ» έ(τιδιβρθΜΐίις ΠΙΑΝΟΝ Σηουδάσβς έν Γιρμανία, Πι£ν« πκλαιά καΙ χβλα· σμίνα τβ έπανβφίρυ είς τίιν πρώτην <»ν βίσιν. 'ΒργβιαΙ* Γερμκνιχίι η* τελεία. Χχμ. Ό κ. Μ(ργκαν Θ4 πά. ραυείνΓ) ένταθθα έτιΐ 3ήμεοον κα( παρακολυθνται οί έκδια- φεοόμενοι νά άηοτανθοθν είς τα γρσφεϊα μας, Π)ΣΚΕΥΗ 23 Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7.15 ΕΝΑΣ ΠλΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΠΡϋΟΠΒΣ Τουοισΐικώς καί φιλολογικώς αυ¬ τήν την στιγμήν ε(Γ την Τουρκίαν κυριαρχεΐ δ ΝασρεδΙνΧότζαι;! Αύτό τουλάχιστον έξάγεται άπό τό ο( κείον βιβλιογραφΐκόν δελτίον καί άπό την πληροφορίαν δτι ύ τάφος τού Χότζοΐ είς τό "Ακ Σεχήρ συγ. κεντρώνει περιηγητος άπό τα πβ· ρατα τγΟ κόσμου!.. Ή σοφΓα τοθ ΝασρεδΙν Χότζα δσον .. κουτή καί άν τή φαντασθοθ με σε μβρικά άπό τα 400—τόσα τα βγάζβυν οί βιβλιογράφοι-άφηγή. ματά τού, είνε οοφία μέ πατέντα, "Ολη ή κουτοπονηρΐα, ή μοιρολα- τρεΐα, ή κσκοπισιΐα όλλά καί Λ σπαοτσριστή ένίοτε έξυπνάδα τού Άνατολ'τη, άναπτΰσσεται Λ ουγ κεντρώνεται έδώ μέ έξαιρετική αύ· θεντίσ, βαθύΐητα καί ΘυμοσοφΙα. ΟΙ παλαιότεροι καί λαΤκώτεροι Καστρινοΐ δλων των τόξεον, άπό τό δροσερώτατον χιοθμορ τού βι βλίου τσό ΝσσρεδΙν, διήνθιίον επι καιρότατα κάποτε τΛν εθγλωττ'αν ή στωιιυλίαν τους, Ώστόσο καΐ ση μερά ό ΝασρκδΙν Χότζας, άπ·τβ λεϊ κείμενον άπό τα μάλλον ένδισ φεροντα τάς λαϊκάς άντιλή ψεις καί την σκιαγραφΐαν τοθ «Ρω μηοανατολίτη» ό οποίος παρ' Ο¬ λην την έξέλιξ'ν τού άττίμεινς Κη Τα μαθρς μί τίς παληες άρετές β- σο καί τίς κακΐες τού. — Μβτά των τάφο τοθ Καραγκ'ό ζή ό τάφος τοΰ ΝασρεβΙν άη·τε λεϊ σήμερον μνημεϊον άπό τα Ιβτο ρικώτερα. "Ητοι ουνώψ σεν έοώ τα πράγμα τα ό έπιγραμματικός συμπολΐτης. Έοωτδται δμως, (στορικώτερα. γι ατί;,.. Μόνον διά την μελέτην τής Ιστορική'ς ψυχοσυνθέσεως των συγ χρόνον ή μεταγενεοτέρων συμ πατριωτων ή συντοπιτων τοθ Γίασ ρεδΐν Χότζα ή δλου τοθ κόσμου έξεταζομένου άπό Ιστορικτΐς βσο καί έξιλεκτικής άπίψίωί; Διά τό δεύτερον έγώ φρονώ άδιστάκτως δτι ό περίφημσς Χότζαο Εχει είς τα περισσότερα σημεϊα την «γενικήν» Θέσιν τού: Έγκθψατε σύτήν την *ρα είς τα διεθνή* γεγονότα... θά τόν άνακαλύψετε πολλάκις αυτού οίον! Ό 'Αλλβς —ΉΚβινκνίβ τβν'Εβνΰν . γοηαβκ τ·0 Κινΐιμ«τ·γράφΐ Τό ξ*6;«τ· βτι «γο·Ιαθ- Ι. Κοινβνίαν %&* Έθ»5ν; Μ4λ!ΟΤ_. Έγυρΐοθΐ) μ(α ίμιλοθοα ταιν(β Ιμφ»»!ζ·ιια* τή ν ΚοινιβνΕαιν τ· Έ8>βν έν ένιργιΓε είς το ν*9·
  τ~ς μίγβοον ι^ς 'Αριάνχς, Ι* Γ«
  νιύΐ] βΐϊ τό φίλμ έμγχνΐζιτχ
  η;ολβγ{ζ«ν ό γ·ν. γρ»μμχτ<οι τπθ θεαμαθ ν<}ς Γενιόη; Ά6εν4λ. είς τό φινάλι Ιμναν'ζιται ο Βίλ γβς ϋαοθυκβυιγός Β»ν Ζίΐλβνϊ ίατΐί λέγει: «Όοον «»' τίοον αιισαββιύιν^αί «1 κρίβκ νά κιιθώμΐθΐ Κϊρΐ χ^; άνίγκΐ)ς τίς ουνΐργα άς τ&ν λαβν τοαον ίηΐ το9 πολι ττιΌθ, δίβν χαΐ έιΐ ϊοθ κίββνομι χ·8 «εδίου». Τό φΐλμ ούτδ προ 6ίλλ«τ«ι είς τοϋς «ΐρί^νηΐάς κΐ τέ νέεν μέγαρον -ή: Έθ ν»; 800 ηβρι~ , τας ίέ Κνρια«ιϋ( 1000 το& χ, δικοχίζ^ν τί μέναρ κ·υ χβλύπτιι Ιπιφάνιΐβν 18 000 μ φ ή χ τοα είνε 440.000 χι>6
  χά μέτραι.
  —Έ·ιμα<«ι ηέ μούαιες υπό την κλίνην τ·η ! Ό ΑΙγϋητιβλίγος "Αγγλος *« ^Υη^ί Μκλίχμαν δι' έ'ίς Λβ θρου τβυ είς αγγλικήν ίφτ/μιρίδα χαρακτηοΕζιι ώ; άνίΐ)τον την πρόληψιν ίΐΐ εί αίγυητιαχές μβύ μΐι; φέροιιν γροοαουζιιί. Εατα τίς έΐΐύνκς μνυ «ίς τή" Α1/υπτ·ν — γράφΐι 6 χαθϊ)γτ}ΐής — π»λλά χΐί Ιτυχι νά ηεριοιοιχίζνμαι άκό μςύ^ιις. Κάκ·τε μάλιοη, σϋνέδ^ χβΐ νά χοΐμι,θ* Ιχβντας μια μ:6 μιχ *άτω άπί τό «πβδϊΐΐ ιι·3ΐ». ΚαΙ δμως πβτλ δέν μ<0 αϋνίίΐ) τέ παραμιχρβ χαχίν. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τ6 συμφέρον σας επιβάλλει νά προτι μάτε τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ Ή πεϊρα τόσον έτών άτΐέδειξε την εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με¬ γάλην των άντοχήν. ΕΙνβ τα συμφερώτερα λόγω της με- γάλης αποδόσεως των. "Αντιπρόσωπον Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καΙ Σία ΝΤΑΝΛΟΠ II— ^* ΠΟΤΑ2£Ε£ ΜΑΡΚΑΣ "ΦΙΣΛ,, & "ΗΛΙΟΥ-ΣΤΑΦΥΛΙ,, Έφετιινής παραγΜγής βαθμόίν ήγγυημένων 82 ]6^ο]ο Πωλεΐ τό Κατάστπμα ΑΝΔΡ.& Μ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Προσέξατε καλά στ π ν πότασσα ποΰ θά μετκχειρισθή τε μή σάς παρασύρη ή φθήνεια νά βάλβτε παληά ή άλ¬ λην βαθμ&ν καί νά χάοετε τή Σταφίδα βας. ΕΝΑ β ΝΗΣΟΣ ΤΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΤΟΥ Ρ- ΓΓΕΒΕΝΣΟΝ 4«ον ΣΆ λίγια τομ αδ'Λ φαντάαθΐ] χ* ττώ; *ϊχ% μΐΓίβατί μβυ Ι«ν κα χίμυΐρβ τρελλί. Φζ{νιτ9ΐ( πώ: 3*ίψ ς μ» φίνΐ)κ στο ηροοφΐιο μοιΐι βεν Ι»τονα. —Πλβααΐο; ! Πολ5 πλούοιοτ:, α·Ό λέη, Κ λ!. Β! σοθ ηβ νηΐ ν&'.ι δλλο. θ* ο* %&ν» χι' Ιαίνιχ πλοδ α»), Τζίμ. "Α! Τζ!μ, «ρίκιι ν* »δλογ|ς τ.4 άοτ|?ΐ αααπζί» ·1ο»ι δ * μέ βιινάντηαες Ι Εξχφνΐχ, τό ηρίσβτ,ό τα» Ια*ο , μΐθ ΐ3-[ξβ τέ γέοι οί) τίν δείχττ) ταθ αλλβο χι τ·υ μέ 9 ?βς άν^αανβ. ιιηοο ΠίςΐΛβυ την αλήθειαι, ΤζΙμ, τέ χαράδι πΐύ ι(ηε( ΐέν είνε τοθ Φ!ντ, Ι, πιοτό μ?»! —Τί (ε μοθ ί)»θ· μιβ ιαΐυχ ϊμπνΐ(ΐοις.*Άργιβα νά ηιατι6ιο ηώ; ε&ρ^χα 1*» σδντροφβ χρ,Ι τοθ β π^ιηιαι άμίββς. —Δέν ι!νι τί χηοΐβι τβθ Φίν £ ΦλΙντ άιέθανι. θϊ οο9 Π» Βμαι τή» *λήθεια, Επως τό ζήΐηαΐς. Γιά να«ή 9ου τύχτ), οτό χχρκβι είνε ανθρ»ιοι —Ο ΦΧΙντ. —Τβθ Φ!ν; ΚαΙ τί ζη'βθν ούτοι 158; Είχε χιτριν!οιι χα^ώ μιλοθαε. Τίοον μινίλη !έ ή "τ= ή ταοκχή τευ ή δ θυιιίς τβυ (δ ότε ιό< άντΐ!ή^θΐ)ν νά χοέμ^ —Κττέν Γϋθώ'τ τί οοθ αυμβχΕ νετ; Μήκνς οΕ οι»θρα·ηαι τοθ Φλίντ... Δέ* μ* ίφχ}<3* νά τιλεΐίαο» την φ:άι! μου. Μ* άικαξε υόν»ν ά π Α τό χέ?[ χαΐ χυ.τχζςντάς με ί< . Μ^Ο ·Γ«ε... Νΐ μή μ έ Βοθν... ·έ μα: πάρβυν τ4ν θ^- ΟΧΙΙίθ'... —"Βλ-χ μ»ζί μ^ϋ τβθ ι!«α τί τι σηχιονίμενας. θ> τραβήξιβμι
  τό ΐίλ&ΐ5.Έλ«Ιζβ· ν« μή »&
  λΐ)φ8ο0ν Ιν τψ υ,εττξύ οί
  κοι τβΟ Φλίντ. Σϊέ δρίμο 3ο3 έ
  ξ
  Ίΐτρβχωρήααμι μέ χΕλιβς «οο-
  φυλάξικ άνάμιαα άκέ τβυ( κυ
  χνού; θίμνβυς χαΐ ίλλβτι ουρέμ«-
  νοι μέ την χαιλιά ίιιθίαχΐίΐ ο ή·< ΛΛραλίαΐ. ϋοιτά καλήν τύνη». ί|ν ήιβν χκνιΐς ύ Μ ΚΡΟΣ, Γ.'-ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.' ΤΟ ΦΡΟΓΡΙΟΝ "Ηταν βχριβ&ς μιάμ-.σϋ μΐτχ τί α-μίρΐ. βτκν β Ε Βυο βίρκις α- φ) την «Σ*»*(όλ3» χι' (αν ποίς την ατεριά. Ό χ·ς 6 Τρέλνιϋ χι* έ· ? Ηχ οτήν αίλοΐ χι' Ιοκιητέμχαΐΐ τί θε έ«άναμΐ. "Αν φυο»Εσε Ιατ» χϊΙ λΐγο άιρ(5»[, θΛ ρ:χ»ί^αα?ε ααύ; Ιί,η οΐαβΐαα^ς κια Ιμειναν 3ΐο χαραδι, θε αί) ώ'αμ*. την 4^- κιιραι χαΐ Θ* φιύ^αμε. Δέν έ^υαβθ σιν &μ«ος χαθολβυ χκ) τό χειρότ! ρο, χατέδΐ)χε χάι« 6 Χ^Οντερ χαΙ μάς είκε Βτι ο Τ;ΐμ Χϋκί-ςείχ» πάη Ιξα μέ την μιά ακα τί 6»? «ις. Κ*νείς μχς ί|< άμνέβχλλΐ γιά τόν Τςΐμ άλλα ,&; Ι,ιοιαζι γιά ·ιήν ζ»τ) τού. (συνβχ(ζΐται) Ο 1ΤΟΜΑΧΟΛΟΓ02 ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΜ.Ι. ΕΜ. ΠΟΑΥΔΑΚΗ. Είβικευθεΐς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήματοτ Στομαχου έντέ- ρων καΙ "Ηπατος, δέχεται τούς ..ασχοντας έκ τοθ πβπτι κοθ συστήματος έν τφ ίατρε'φ τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμαρβς, 'Αριθμ. τηλ. 7—99 |κθΙΠΩΜΙΚλ| ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφίκετο έξ Άθηνβν μετα των 8'δων θυγατέοων τού Ό λουπιάβος κσΐ ·ΗΧέκτρσς ύ 'Επιθ» ωρητής τής "Αγροτικάς Τραπέζης κ. Πδνος Κοκκέβης- —Έπανήλθον έκ Λουτρακίου ή κ. καΙ · κ. Κωνστ. Ζαχαριαδης συμβολαιονράφος. —"Επσντΐλθεν έξ Άθηνβν ό πά ραγγελιοδόχος κ.'Αριστ. 7.οχαοΙου. —'ΕπΙσης επανήλθεν 4ξ Άθηνθν ό δικηγόοος κ. Ήρ, Κοσμαδακ—. • ΑΜΑΤΟΙ.— Απέθανεν αίφνιβΐ ως καΙ έκηδβοθη χθες 4ν συρρο| εκλεκτοθ κόσμου ή Στέλλα Ν. Κβ χανιαδάκη έκ των χρηστων οΙκοΒβ οποινών τής πόλεώς μαο Τόν ού ζυγόν της Εμπορον Ν. Κεχαγιαβα κην καΙ τα τέκνα της, ή «Άνόρββ σις» συλλυπεΐτσι Θερμώς. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.— Ή οΐκβγίνβΐα τοθ κ. "Εμμ- Κωστομανωλάκη βξι ωματικοθ έ.ά. δέν δέχεται επισκβ ψεις οθτβ συγχσρητήρια δια σο|Ιοΐ ρούς οΐκογβνειακοθς λόγους. Γΰρω στήν πολι μας. Κατάμεστα έπφατθν βΐνσι τι* α «ικνοΰμενα τίς τελβυταΐες μίρε,ς άτμόπλοια, —Πάμπολλοι ξένοι άλλα κσΐ Κρτ] τβς έγκστβστημένοι είς τας Άβή νσς Ερχονται να περασουν έδθ τό καλοκοϊρι τους καΙ να ίπι&οθοθν είς σταφυλοθεραπκΐαν. —'Εννοεϊται βεβαία *τι ίλα τα Ατμόπλοια φεύγουν κατόπιν φορτω μενά μέ σταφόλισ πούάποστέλλον ται στΐς οιάφορες άγορίς Τής Εύ ρώπης. —Συνεστήθη λοιπήν υπό τοθ Δή μου έπιτροπή ή οποίσ θα κρίνη δια την διατήρησιν κτιρίων καΙ (α μένων τής πόλεως μέ Ιστορικήν { αρχαιολογικήν αξίαν, —ΚαΙ ί)ταν καιρός. Διότι κστε- στρέφοντο τα κτΐρια αϋτΑ κι' έχα νονιο χάρις να ένδιαφέρβται κα ν&Ις. —Ασφαλώς δέ Αν υπήρχεν άπό παληα ή έπιτροπή αυτή δέ ν Θα έγ κρεμίζοντο κι' οί Μιναρββες π ού Ι βιδαν Ιδιαιτέραν γραφικότητβ καί γοητείαν είς την πόλιν. —Άπό πρρχθές ευρίσκεται είς την πόλιν μας ό σρχιτέκτων κ. Κ<« ραντινός είς τόν οποίον όφεΐλβται τό σχέδιον τοΰ νέου ίνΐουσβΐου μας. —■"Ήλθε δέ συνοδευόμβνος καί άπό ίνα είδικόν ζωγρόφον διακο σμητήν δια ν* μελετήσουν τήνέσω τερικήν διακόσμησιν τοθ κτιρίου. —Τό Μπεντενακι ήρχισε κάλι ν" άποκτά θαυμασ'άς καί φΐλους καί φυσικα καί πελατείαν νυκτερινήν. —Ή κίνησις βμως Θα διακοπβ μετ* ολίγον πού Θα άρχίσουν τα έξωραίστικά Ιργα μετα την άποπκ ράτωσιν τΛν οποίων ή παραλΐα αύ τή θα γνωρίσπ άληθινές δόξες καί μεγαλεΐα. —ΟΙ κάτοικοι τοθ Μασταμπά καί Άτσαλένιο, ίητοθν άπό τόν Δήμο κάτι πού είναι καί λογικόν καί δίκαιον·: __ ί — Νά διανοιχθ() τ* συντομώτερον ό δρόμος πού Θα ένώση τα βόο· ώραΐα προ4στειά των. έφόσον τκ ρΐ τούτου ΰπάρχει ήδη ή σχβτική απόφασις. —Είς την πόλιν μας ενεφανίσθη άπό προχθές μία όρχήστρα λιλΐ πουτΐον. —Τρία παιδάκια, άδέλφια προ φανώς, άπό 7—10 έτων, δύο κορι τσάκια μί βιολιά κι'ϊνα άγορακι μέ κιβάρα καί μαντ·ϊνο, γυρνοθν τα κέντρα καί τέρπουν τοθς Θαμο νες μέ τή μουσκή των, άντί μικράς βεβαία προαιρετικής άμοιβής, —ΚαΙ είναι τόσο συμπαθητική ή μουσική αυτή τριάς. —"Ο 6ρως χρόνια δίν κυτιδ!.. —Αότό το γνωστό τραγουλάκι, έθριάμβευσε πάλιν βΐς τα ΒοσρΙ ζιά δηου ό θεοχαρης ΜΙσιας Η έτων καί πατήρ πέντε τέκνων εγκσ τέλειψε την σύζυγον καί άπήγαγβ την έκλεκτήν τής καρδίας τού. —Μοναχα πού ό Ερως δίν βα χο ρεύη πια δπου βρεθή Οιως Θέλει τό τραγοθδι, άλλ' είς το άστυνο μικόν τμτ|μα 8που ωδηγήθη ό ερω τθλος γέρων. Η — θέμα συζητήσεως είς τα κέν τρα μας απετβλεσαν.οΐ τβλευταϊ βς Θριαμβευτικές νΐκες των Έλλή νων άθλητωνεΐς τό Λονδίνον. —ΚαΙ διεπιστώθη δι" άλλην μίαν φοράν ή βγκληματική παραμβληο'ς τού κλασικοθ άθλητιομοθ είς την πόλΐν μας. -ΣυναγΕρμός χθές βριΐβυ είς τοθ Πουλακάκη. Ή «Σονάτα Κοόϋ τζερ» προσβιλκυσβ τόσον κόσμον ώστε τό Θέατρον ύπερεπληρώθη καί πολλοΐ δέν εόρήκαν θέσι. Δι καΐως βμως. Διότι πρόκειτσι πβρΐ ενός άριστουργηματικοθ φ(λμ, β Ρεπβρτερ ΑΛΕΞ Γ. ΠΕΦΑΗΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ — ΠΑΘΟΛΟΓΟΖ Τέβ»ς Ιίατρός ΕύαγγελισμοΟ απουδάοας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νβω Ιατρείω τού όδός (Πλατβιά— Στράτα) Εναντι Φαρμακειου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ τή« όβοθ Καγιαμπτ], "9ραι έπισκέψεων 9—12-4-7. ΜΑΝΜΒίί, 11 Ν. | Ο! ΝΕΥΡΟλΟΓΟΙ-νΥΧΙΑΤΡΟλι ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΙΙ ΔΗΜ02. «ΥΧΜΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝκΝ τβι», ΑΘΗΝΑΙ. 12479 εβ^«"ίΙΙΪ?ΐ!ΐΐ|ΙΙΙτ1 ΙϊΙΜπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρομεν βΐς γ,©σιν ,οθ άξιοτ(μΟυ κοινοθ τΛς Κρήτης β« άνεθεσαμεν την «ν τβ Νήοφ Γενικήν Άν τπιροσωπεΐαν μας είς τα Άσφαλιστιχά Γοαφεϊβ ί ,· η αΚα11 Μ^ΥΡΑΚΗ (Ήοάχλ-ιον-χΓνΙί -■Αητβίο— Ρ4θυμνον) -κρός τβύς όποίους δέον ν" ά. «υβύνωνται οί πελάται μας διά ττασαν ΰιιόθεσΐν Έν "Αθήναις τβ 16 "Ιουλίου 1937 Η «ΑΝΑΤΟΛΗ.
  ΑΝ ΟΡΘΟΙΙΙ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  ΤΙΜΕΙΙΗ ΕΦΕΔΠΗ ΠΟΑΕΜΙΖΤΟΗ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  62βν
  .. κόοιε δήμαρχε.
  Ό κ. Μαγοαην(]ς άνεχάθησβν επί τής καθέδρας
  τού.
  Ό 'ΐ7βέοης έ£η<οΧοό9ησβ, σ«β*οός -άντοτβ καΙ τούς οφθαλμούς έχων τεταπηΐνωυένους. —Κόοιβ Λήμαρχβ, ήλθβ νά οάς παρα<σλ#σω β· -ως άηαιτήσβτβ παρά τής έξουσίας την παθσΐν μου. Ό ν. Μογ^α^ηντΐο ήνοιξε το σπδμα έν άπορία. Ό Ί'β'ρηί τόν βιίχοψ», ^οοσθέσατς. —θΐ μοθ εΙιΐήΓβ, βτι ήαποροθσα νά Λ<ί>σω ά-
  -λώς τή" παράίτησίν μου· άλλβ τοθτθ ?έ» Λςκεΐ
  Τό νά βώσρ τις την παράίτησίν τοο βΐνε έθιμον.
  Έγώ δμως^ΐιΐτοκϊσ, όδβΐλω νά τιμωρηθή. Πρέπει
  νά χαυθθ οιά τό τιταΐσμά μου.
  Μετά τίνα βέ σιγήν—Κώριβ βήμ^ρχβ, ταίς προ
  άλλαις άβΐκως οπήρξατβ πρ*ς βμβ αοστηρός· ε)α>
  νήτβ σήμερον ποός έμ ε αύστη->ός οκαίωιτ.
  —Περίεργον Ι άλλά διατί; βΐκβν 6 κ. Μ*γδαλη.
  νί}ς. Τί «Τνε ούΐό βηου μοθ λί<; Τί ίνοχον Ιχραξος εναντίον μου καί βέλιΐς νά ζητήσω την παθσίν σου; .· —"Ο*ι την παθσΐν μου· την αποβολήν μου, ιϊπεν ό Ίίβίοης- —"Εστω, την αποβολήν σου. Δέν ο6 έννοΛ. —ΔΑτε μου ακρόασιν, κόριβ βήμαρχβ, καί θά μ" έννοήσε'Ε. Έκ βαθέων 64 ό Ίαβίοης στΒνάζας, έτιανέλσβ; ψ,ιχρος πάντοτβ καΙ πβρΐλυπος.—Κύριβ δήια «ρό Ι*α καΙ ή-ΐισυ μτ}νσ, δτσν συνίβη ή σ<ηνΐ) γυναικός 4κβ(νης, ώς τυΦλωμένος Από την άγανά κιησ(ν μου, σάς εΤχα κατανγβίλβ ; —Έμ! ϊΐχβς καταγγβΐλβ ; —Είς τό υπουργείον της άστυνομίίς, είς τα Πά ρ(σια. —Έμ'; Ό χ. Μαγδαληνής ήοξστο νά γ».λά, πρΑνμβ σπάνιον είς αυτόν, ώ; καί βΐς τόν Ίαβέσην —Μ* εΐχες καταγγεΐλει, βτι έ> ώ ό δήμαρχος έκβμ
  βα(νω ■ίς τα ποάνματα τΓ]ς αστυνομίαν.
  —"Οχι· άλλά ώ; παλαιόν χατάδικον τοθ κατέρ
  γου.
  Ό Ίϊβέρης, Ιχων ντάντοτε τούς οφθαλμούς τα-
  πεΐνωμβνουΓι εξηκολούθησεν.—Εϊχα μίαν τοιαύτην
  πβποΐβησιν πρό πολλοθ- ΜΙα κδκοια όμοιότης, »&
  ποιαι πληροφορίαι, τάς οποίας ιΓχοτβ ζη'ήσβι άπό
  τοίς ΦαββρόλλαΐΓ,,ή Εύρωστία στ, τό περ στατικόν
  έκεΤνο τοθ γέρω Θίρσανήμη, ή έ τιτησειόττκ σαζ ε^
  τό τουφλνι, τό Ι "α τι ό οί δπου όΜγον τι σύρεται τ!
  νά σάς εί τω, ανοησίαι άλλά τέλος πάντων σάς έ
  ξελόβιινα ώς ίνα ιάτοιον Γιάννη 'Αγιάννην.
  —"Ενα καποιον...Πθο τό εΤπβς αύτό τό ο'ομα.
  —Γιάννη 'Αγιάννη. Ένας ήτον ι(ς τό κάτβργον
  τής Τουλόν, πρό εΙ<οσι χοόνων, 8 αν εΐχα κι' έ>ώ
  4«ΐ μέσα ύπηρεσ.αν, καί άνομάζβτο Γιάννης Αγίαν
  *ης. Έ βγήκεν άπό τό «άτβργο. καΙ, ώς φαίνετα(, έ
  πραξε πόλιν μίαν κλοπήν ι(ς ι ήν οΙκΙαν ενός έπισ^ό
  που, κα( &<λη μ(α «ίς ίνα άπό αύ:ά τα παιδία τής Σαφοΐας, ίνοπλος αύτάς καί είς βρόμο δημόσιον Ήτον ό<ιώ χρόνους τώρα κρυμμένος, χοί έζητκΐτο. Έ>ώ ένόμισα...τέλος πάντων, 6έν ήξβόρω ηΛς μ'
  έβάνηκϊΙ Είς τόν θυμόν μου Απάνω άπεφάσισα κα(
  σάς κατεμήνυσα είς τα Παρ σία.
  Ό κ. Μαγδαλη.ή-, δσπς άπό τίνων ί)?η οηγ
  ιιών είχεν άναλόββι τόν ψά<βλον τ&ν εγγράφων ήΐώτησκ προσποιοϋμενος τελείαν αδιαφορίαν.—ΚαΙ τί σοθ άηβκρίθησανι —Όπ βέ» ήξηυρα τί Ιλεγα. —ΚαΙ λοιπόν; —ΚαΙ λοιπόν, «Τχαν βίκβιο. —Καλά καΙ τό έκατάλαββς! —-Έννοιΐταΐ' έπειδή ευρέθη ό άληθινός Γιάννης •Δγιάννης. Τα Ινραφον δ βκράτβι κατ' εκείνην την στιγμήν ό κ. ΜοιγΒαληνης ίκβσεν έκ τΛν χβιρΛν τού. 'Α^ ή. γ«οε την κεφαλήν, ήτανΐσΒν άσκαρ3αμυ<τ( πρός τόν ΊαβέΓην, κσΐ διά τόνου φωνης άνεκφρβστου. —Τί μοθ λέςΙ άνβκραξβν. Ό Ίσβΐρης έζηυολούθησεν.— Ί^ού, κοριε βήμαρ χε, πθς είνε ή υπόθεσις. Φαΐνετβ δτι είς κάποιο γω ριό, έ*»ΐ "ατά τό 'Διάνω Κοχλέρι, βθρίσκβται »ά ποίος Γκσκοοαο, ενας άνθρωπος αγαθάς, κατά τό φαινόμενον άθλιος δμως, καΙ καν^ΐς βέν έπρόσβ χε είς ού (όν. ΟΙ τοιούτοι Βέν ΐΐξίύρει χανε(ς π Λ ν, ζοθν. Εσχάτως, μέσα είς τό φβΐνόπωρο ό ΓιαστοΟ ρας αύτός συνελήφθη, κατηγορούμενος δτι ίκλέψϊν είς τΑν κήπον «Αποιον.. Ας είνε* μοθ φεύγει τ' 6νο· μα· 6τι εΤχβ χλιψη μήλσ, τα όηοΐα ήΐαν Βιά νά πά τηθοθν καί νά καμΓυν κρασΙ, μτιλίτην. ΕΙχβ άναββ κα( πηΰήσει τοΐ<ον· εφάνησαν σπασμένα τα χλαδια ενός δίνβρου. Συλλαμβάνουν λοιπόν τό» καλόν σου τ·ν Γιαστούρα, μ* τό κλωνάρι άκόμα είς τα χέρια τού. -Εως έΒο τό πταΤσμα Ρέν είνε βαρύ. Άλλ' Ιδέ» τι «Ας τα φέρνει ή θβΐα ΠρόνοιαΙ Έκειβή ή φυλακή τοθ τόπου ήταν είς κακήν κατάσιασιν, ό χ. εΐσαγγε λεύς βΐπβ καί μετίφβραν ούτον τόν Γιαστοόοα »ίς τό'Αρασσο, δπουβΤνίή έπαρχιακή φυλακή. Είς εχε(>η
  την Τβια φυλακή τοθ Άρράσσου ϋπήρχβ κβποιος
  νρώην κατάδικος τοθ κατέργου, Πρεβειάς όνομαζό-
  μβνος. Αυτόν τόν Ιχβυσι κάμει θυρωρόν ένβότερον
  της εΐρχτης, έπειβή εφέρετο καλά. Κόριβ δήιιαρχε,
  1»ό)ις έμβαΐνει μέσα 6 Γιαστοόρας, μόλις τόν βλέπει
  ό Πρεβετάς καΙ βάλλει φωνή.—Πό! βγώ αύΐόν
  τόν γνωρΐζω1 είνε τό Ββμάτι (πρώην κατάδικοθ
  Κύτταξε μβ'ΡένβΤσαιό Γιάννης "Αγιάν>ηΓ;—Πάν-
  νης 'ΑγιάννηςΙ τί Γιάννης Άγιάννηςι 4ρωΐά ό Για-
  στούρας, όποκρινόμβνος πας τάχα οβν ήξβυρβ τ( τοθ
  Ιλεγον.—-Έλα, Ιλα μην κρύβεσαι; τοθ λέγει ό Πρε-
  βετάς. ΕΤσαι 6 Γιάννης 'ΔγιάννηςΙ "Ησουν είς τό
  Κάτεργο τοθ Του)(ον πρό ·1χοσι χρόνων. "Ημαστε
  μαζύ καί οί δυό μας.
  —Ό Γιαστούρβς, καβώ; χατολαβα(ν·τι άρνετ
  ται τοθτο. Έξετίζουν καλά καί Ιδού τί άνακαλύ
  πτουν.
  Ό Γιαοτοορας ούτος ήτο πρό τριάντα χρόνων
  ■λαβευιής είς βιάφορα μιρη. καί Ιδίως ι (ς ταίς Φο
  βερόλλαΐς. Έ«Τ χάνονται τα Ιχνη τού. Πολύν και
  ρονΐπειτα τόν ξαναβλέπουν ι(ς τήν'Ωβίρνη βπειταεΐς
  «Α Παρίσια. δπου λέγει βτι ήταν τροχοποιός, καΙ ε!
  ν« γυναΐκα τού μίαν πλύντριαν αύτό δμως βέν άπι
  [ΠΡΟ Κ Η Ρ ΥΞ Ι Ι
  Τό Ταμείον ΈφίΒρων Πό
  ιμισώ Ν ο μοθ Ήοακλεί
  μώ Ν μοθ Ήοακλεί
  ου 6«ον ύπ' δψει τόν Νό
  μόν 3345 «ερί Ταμεί«ν Έ
  φέΒρνν Πολιμιστών Κρή
  της, τάς α«ο·ασεις τ_ν Έ
  «ιτρονβν διανομ^ς Μονα
  στηριακβν κτημάτυν καί
  την ΰν' Γίρι· 21 τής 12 Ίου
  λίου 1937) Απόφασιν τοθ Δι
  οικητικοθ Συμβουλίου τού,
  Βιακηρύττιι δτι Ικτίθησιν
  είς φανερόν -λειοΒοτικόν
  διαγωνισμόν την Ενοικία¬
  σιν τΑν άνωλήτων κτημά·
  των αΰτοθ τβν κειμένυν
  «Ις τάς
  ρείας:
  Κάτωθι εχ|Βΐφ«.
  Λ' ΕίρηνοΒικιίου Ήρα
  κλιίου.
  ΚτηματικαΙ νεριφβρβιαΐ:
  1) 'Αιιλάδαο, 2) Μαράθου
  3) ΡογΙιδς, 4) Έ«ισκο«1)ς,
  5) Άϊτανίων, 6) Σγουροκΐ-
  Φάλι.
  Β' ΕΙρηνοδικιίθυ Άγίου
  Μύρωνος.
  ΚτηαατικαΙ
  1) Άί
  20) Πέρι, 21) Φλαθιά.
  ., 22) Καστελλίου, 23),
  Αντισκάρι, 24) Κουσέ. Ι
  ΑΙ ανωτέρω Κημονρασίαι]
  διννιβγηθήσονται ώς εξής.
  ΤΑν Είρηνοδικΐιακβν Π«
  ρι#«ρ>ιων Ήρακλιίου καί
  "Αγ. Μύρωνος την 25 Ίου
  λΐου 4.6. ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10-12 «. μ. Ιν
  τοίς γραφείοις τοθ Ταμιί
  Έρρυδμίσδη ή διαφορά
  Θερίσσου - Μεσκλών,
  ηαΙ «ιΐθέριια:
  1) Άγίου Μύρωνος, 2)
  Κάτω ΆσιτΑν, 3) Άν» Ά-
  σιτ·ν, 4) Σταυρακ(«·ν, 5)
  Κιθαρίδος, 6) Πυργοθς, 7)
  Κρουσ&νος, 8) Καμαρίου 9)
  Λουτρακίου, 10) Κορφών 11)
  Βΐνιράτου,
  Γ Είρηνοδικΐίου Χιρσο-
  νήβου.
  ΚτηματικαΙ «εριφέρειαι:
  1) Κεοάς, 2) Γωνιών, 3) Ά
  βδοθ, 4) Γάλυπε, 5) Βορι-
  τσίου, 6) Γουββν, 7) Σκότει
  νοθ, 8) Σφεντύλι.
  Δ' ΕΙρηνοδικβΙου Καστελ.
  λίου Πεδιάδος.
  ΚτηματικαΙ πΐρΐ·*ριιαι;
  1) Μελβοσβ*) 2) Άν. Πά-
  ρασκΐών, 3) 'Αστρακβν, 4)
  Βώ 5 Βά
  ρ
  Βώνης, 5)
  Κουνάβων
  8) Κλ
  ρκ, )
  Βαρβάρκν, 6)
  7) Άνοστόλων,
  9) Θ
  νβων, 7) Άνοστόλων,
  8) Καατελλίου, 9) Θραψα-
  νοθ, 10) Μηλιαράόο, 11) Ζ«
  «άρων, 12) Σαμ«ά, 13) Χου
  δετσίου.
  Ε' Είρηνοδικΐίου Πύργου
  Μονοφατσίου.
  ΚτηματικαΙ περιφέρειαι.
  1) Μβνάλης Βρύσεως, 2)
  "ΑγΙος Βορβάρας, 3) Πρβ
  βελιανών, 4) Καλυβΐβν, 5)
  Σχοινιά, 6) Μναδιόίς, 7)
  ου.
  Ή ένοικίασις «!σ«ται μο
  νοετής <λρ]|ο«λάνη την 1 Σι ■τιμβρίου 1937 καί λήγου σα την 31 Αύγούστου 1938 ίκτός τ·ν «ριβολί«ν 'Λ χλάΒας ών ή μ(σθβοσις<Χοξ« ται την 1 Φεβρουαρίου 1938. Τής ΕΙρηνοδικιιακής -ι ριφεριίας Καστιλλίου Πι διάδος την ΙΙΙον ημέραν 25 Ιουλίου Ι 6. «ν Καστιλ •χίω καί ώραν συνήθιι τ·ν •ημονρασιών. Ή αίσθωσις Εσιται διι τής αρχομένη άπό της 1 Σ·«τιμβ«ίου 1937 καί λή γουσα την 31 Αύγούστου 1939. ΤΑν ΕίρηνοδικιιακΑν ■( ριφΐριιων Χιρσονήσου καί Πύργου Μονοφατσίου την 1 Αύγούστου Ι. 6. ήμΐ«αν Κυ ριακήν καί ώραν 10—12 «· μ. 4ν τοίς γραφιίοις τοθ Ταμιίου. Ή ένοικίασις Εσΐται 6ιι τής αρχομένη άβό τής 1 Σεντιμβρίου 1937 καί λή γουσα τή* 31 Αύγούστου 1939. Τής ΕίρηνοΙικιιακής μ ρΐφΐριίας Μοιρών τή* Ιδί αν ημέραν 1 Αύγούστου £.£. καί ώραν συνήθη τΑν δή μο«ρασιΑν έν τω ίχωρΐω Μοϊρις. Ή μίσθωσις Κσιται μο νοιτής άρΐ|ομ«τνη την 1 Σι «τεμβρίου 1937 καί λήνου σα την 31 Αύγούστου 1938. Ή.«ρώτη «ροσφορά δμά 6ος ή μεμονωμένυν κτημά των όρίζΐται ΰ>6 τής 'Ε«ι
  τροκής κατά την ημέραν
  τής 6ημο«ρασ(ας.
  ΟΙ δροι £νοικιασι»ς λ«
  %·ι
  ρ
  «τομΐρβς
  υί
  άσεως λΐ
  άναγραφόμινοι
  κατατΐθιιμέ
  _„------. -, ----->,.-,. ./ιεΐυρισκονται κατατιθιιμι
  Δραπέτι, 8) Μεσοχνριό, 9)1 νοι «αρά τοίς «ροέβροκ
  Πατσιδέ-ρου. 10) ΚεφαλΛδο, Ι τΑν κοινοτήτκν τοθ Νομοϋ
  11) Δσυρων, 12) Νιοκωρ(ου,|-ρ5ς τούς δποίους δύναν
  ται νά ά«οτι(νΜνται οί επι
  θυμοθντις νά λάβωσι γνω
  σιν τούτων.
  Πληροφορίαι κοΐ λι«τομέ
  ρΐιαι έ«1 τΑν άνΜτέρε· 6η
  μονρασιών, τής τοποθεσίας
  έκτάσιε·ς «ιριιχομένου καί
  «εριγραφής των 0«6 μ(σθ»
  σιν κτημάτνν, -αρέ|ονται
  είς τούς ένΒιαφΐρομένους
  καθ' εκάστην καρά τής
  ΧΑΝΙλ Ιούλιος (χχταποχοιτοθ
  11*0 — Τό δευτεροβ£θ|ΐιον
  ΙπΙ τοθ «αθορια»9θ
  —θιρίοοίυ μιταβ^ είς
  ι* έαΕδίχα αημιΓχ «αί έξετ^αχ
  ιπιαταμίνβς τάς κτηνοτροφΐκ&ς &
  νάγχας τής μιά; «αί τ«): ιΧλλ—ς
  πΐριφΐοιίϊς, τούς τίτλους ίδι
  α(ας τ»ν Υ6^»9ιν κτητίρων χ
  ίξέδωχΐ την Απίφαοιν αυΐοθ δι"
  ή": όοισχικβς χχΐ τιλιαιδΐκως κχ
  θβίΐζονται χκτ* τ*ν
  8υνκτΑν τρόπον
  νβιιχα 6ϋΐ7.;
  Έν τ) 4π»»ία»ι ταύτη χαθο»1
  βτ< {έά είς φρ μ|ρ ρρξις, με ς ποίας μχλιστα πρό χ*ιροΟ Ινδΐι ) λίγφ ττ]ς αοδχρότητίς τβ»ν δλίχληοος ή Κρτ^τη, ϋν Ιχοκν λί γον ττ)ν πραγμϊτιχήν αξίαν τ*ν 4μφιο6ΐ)ΐουμίν«ιν τοποθεσιβν αΐν νβς αηοτιλοθνΐαι ώ: έκΐ τ4 πλεΐ α τον άηέ βραχά&Ίις βχτασκς άχα- τχλλ*)λβυς δι* βΐχνδήΐτοτι ββοχήν, ϋλλ* τέ προοωκιχόν πΐΙΌμα ώ»ι- σμίνων χτιβνοτοίφβν ε Γ ΐενκς λογφ τβν πρεηγοιιμέ^Μ^ αυρ»άς"ε*ν δρ- μβνται ακέ φιλί^δΐχον Ό χ. Γενικάς Διοιχτ,τ^ς Κρή· της άναχιινΑν πρός τους ένίιβ- φΐρομΐνους Πβεέϊββυς τβν χαινοτή τβν την «νωΐέρ» άηίφααΐν, τονί- ζΐι δι1 ·Ύγ?ιίφου τού κρβς τους έν Βιαφ»9οκένοιις !βιοκττ)τίΐς χοινβιή την «5τί έι' ·δ!ΐνΙ λΐγφ θά επι τοαπ| έφ' ίξ1ς οΕαδή«ατι καρά βΕχαΐς τΑν χαθιριο8έντα»ν ίρΕβν έ«Ι ποιν| άμίσου ηολυχρονΕ·» 1χ· Μπΐοιβς δ<ι μίνον έ<ι£νου Εατις ήΒιλι τολμή-κ: νά χαραβιάαιι α&· τα 4λλ* χαΐ τβν μιλΑν δλοχλή. βου τί]ς β!χβγινε(ας τού ώ; έπί- σης χά Ι έ*ι!νω< ιίτινες τυχόν ήΐλεν «ποδΐιχΝς ίτι διά πβοτρο τ) δλλτις ήίιχ«]ς έηθχύιεως είς την παραβίασιν ταί· κρδς την ύη?4ν ^) ]; άηοφίβινς ττ)ς νκθβ οιζο6ατ)ς τί χοινοτιχά Βιια είδο- ποιτ)1ΐ]αχν το 'ΑγρονβμιΙ«ν χαΐ Ι) βίμοδία δτϊθδιοΕχ»33ίς Χαρονυ- λ<χχτ]ς. Σηιιειωτέον Βιι πρβοιχβς θέΧιι μεταβή ΙπΙ τέηβυ ή μΐ)χα ή 6α(α χβινοΐήταν Γ#« το ρι τιχνιχΙ ίροθίβΐα είς η κΐ!»αυεθ5?{ον μιτβξυ ιβν Β6ο χοινοτήτων γραμμήν. βΡΟΚΗΡΥϊΙΣ Ό □ρδιΒρος το9 'Αδιλφάτοιι ιοθ Δςμιτ. Πίνοινιίου Νβαοχομιΐ* ου Ηρακλείου εχβν δπ' όψιν ά ίν τ·0 'Αδελφάτειι. πρ 13) 'Ασήμι, 14) Ποαιτ··ρ(ε*ν 15) Χάρακος, 16) Άγίου θββμα. ΣΤ Είρηνοβικιίου Μοί ρών. ΚτηματικαΙ «ρΐφέρβιαΐ: 1) '^«ισ«κάρι, 2) Πλώρας 3) Γυμνακίου, 4) Χουστου λιανΑν, 5) Αγ. Δικα. 6) Πλατάνου, 7) Καμηλάρι, 8) Μητρο-όλιως, 9) ΚαλυβΙ- «ν, 10) Μιαμοθς,' 111 Σ(β βας, 12) Βασ. "Ανωγείων 13) Πόμποσς, 14) Μακρον,— 15) Ά γί ου Κυρίλλου, 16) ΑΙ ' ληθινής, 17) Πιτροκΐφάλι,'ου 18) Πΐτσι61«ν, 19) ΠηγαιΒοΤ Μιχαήλ Σκουνχακης Μυοτιχτ^ν δι* ί^βρβν &*α δρΐου ηρ Ιπΐοχβα<ίς χαί αυμπληϊώαιω το9 Πίνανΐ(·υ Δημοτ. Νβοβχομε βυ Ηρακλείου ίνιργ-θ—αομέν— την ξ>ψ Ιύγούβΐοϋ έ. ί. ημέρα
  Πεμπτην χαί ώραν 10—12 κ. μ
  ενώπιον %ί »«ιτροπ*)ς έχ τί
  μελϋ> τβθ 'Αδελφίτου, χά! έ
  τω τιχνΐ' ώ γραφΐΐφ Ι, Ταβμκκνα
  ϊΤ)—-Ν. Πΐχουλιχ.
  "Α κάντα τα οχετιχά ιθ?τ)ντα
  χατκτεθειμίνα έν τφ τιχνι>ψ γρα
  φΐ(φ Ι. Τααμπανάχι;—Ν. Π!χ.υ
  λ», δποθεν β! βουλδμενοΊ 3ύ
  νά λαμδανωσι πΐηΐβφβρίας ί*ί
  αχψ Δευτέραν—Ίιτ&ρτψ—Π»ρα
  ο«ευτ]ν 11—12 κ. μ.
  Έν Ήραχ/Ε'φ τή 17 ΊευλΕοιι
  1937.
  Ό Πρίίδρες
  Μ. Γιειργιάβης
  νεοΓξενοδοχεΤον
  Η "ΒΙΕΝΝΑ,,
  ΕΙ- ΒΙΑ.ΝΝΟΝ
  γραμματιίας τοθ Ταμιίου.
  Έν Ήοακλείω τ» 14 Ίου
  λίου 1937
  Ό Διευθυντάς τοθ Ταμιί
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΛΦΙΔΟΠΑΡΑΓΟΓΟΥΣ
  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ
  Στό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡ·
  Τ1ΕΛΑΚΗ ό66ς 1866 παρά τα κρεοπω
  λεία πωλεΐται χονδρικώς καί λιανικώς είς τι¬
  μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαδον
  τού χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας,
  Ή έξαιρετική ποιότης τού προσδίδει είς
  την σταφιδα τό χρυβοΰν χρώμα καί την κ«·
  θιστά άληθώς περιζήτητη.
  'ΛΛ ευχάριστος γεθσίς τού καί τό άρωμά
  τού άντΐΜατέστησε τό βούτυμο είς την μαγει-
  ριχήν.
  Άπαγορεύεται δια νόμου ή πώλησις βπο
  ρελαίου.
  (.♦Εκ ίου Καταατήματος)
  Τβ νεοούοτατον {ΐνοδοχεΐον
  «ΒιέννεΕ», κείμενον είς την
  έ θέσιν της ωραίας κ
  Έπ«ν« Βιάννου έ{«
  αναλΐζιι ·ς τβύς παρ«θεριατβςκαΐ1
  έκιοιιέκτ«ς της Επαρχίας πλήρη
  ά νεαι ν κβιΐ Μρ«ς «ύχβρΐστβυς βικ
  μονής.
  Ή χαββριέτης τού είναι μαν«
  Αικη. Κ>«τ»-θι τοϋ (■νοδοχιίου
  λειτ*νργ*Ι άρτιώτ«τ« **ϊ έατιβ
  τοριον. Διαβετιι πρύθυμον υηηρι
  βίαν.
  Διΐυβυντήί Ι—· ΠΑΠΑΓΙΑΝ
  ΑΚΗ
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΡ&ΠΑΓΚ-Ν ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
  ΚαΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΥΛΩΝ
  ΒΑΖΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  Τηλεφ. 6-Ζ3 Λειιφορος Κ·Βντ>υΒΐώτοΜ.
  ΓΑΙΑΝ9ΡΑΚΒΧ Άνιι ΧιλεβΙας.-ΚΑΡΔΙΦ -ΑΝ-
  ΟΡΑΚ1ΤΗ£ 'Αγγλ(«{.
  Ονρϋνα Μ«μμίνη-Κ·ναε){νλα - βνλΑνβραιιεΐ, Λιγνί
  της.
  Τβδβλα Χεροονήαβ» ^ργβοτβοίβ» ΚκνβΜη.—'Αοβέοτη(
  ί1 &0«Ϊίι—τοιμΐντ»
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΓΙΚΩΤΕΡΟΣ ΤΙΜΑΣ
  ΚΝΟ1ΚΙΑΖΟΝΤΑ1 δόο ««
  «πι Ιχτάοΐνς 4 μέν μί« 260 τ, μ
  ή δέ ιΧλλΐ| 110 τ. μ. (χχιντ,ην χ
  Κ·χ«ί6ΐ|) 11( '
  Ι»ιν.
  —ΑΙ «νταλλαγβί.
  Κατόπιν νΐ*·τ*Ρ»ς Μοινης άκο·
  φάσΐΜς τΒν υηουρν&ν Ο1*>ον>μι
  κ&ν μ«1 Έβνικας θΐχβνομίας |{α
  ρέθη τϋ« άνταλλ*ν«ίς καί έιιετρ*
  πή η χ«θ' όπ*ρβ*αιν έλβυθέρα ■!
  α«γΗγη ί{ ΑΙνύπτβυ έτέρνν 1000
  τ6νν«ν μελ*σσης σπχχκροκαλβ
  μβο έντος σιδηρ&ν β«ρ«λί»)ν αι»·
  νολΐΜϋς «{ί«ς 2.700 λιρδν Αΐγύ
  πτβν.
  ΈΕβυαιοδοτΑθη άρΗβδίεις 4 ηχ
  ρά τό Τραπέζα της Ελλάδος Επι
  τροιτή καιΟπτΐΜ&ν ΰΐχβλοίπΜν νά
  χορηνό «δ«ί«ς β(σο(ν«γης κλ*·
  ατ&ν έκ βάμβχκβς Λασμ. κλ, 2200
  καθ' υπέρβασιν τ&ν (Ια»κτ(&ιν πό
  σοτήτΝν πραιλιυακΗς Ίτ*λΙ«ς «1«
  βιομηχένους χρηοιμοποιοδντ«ς
  τκύτα« ώς πρώτην ΰλην Μ«1 μίι
  Μεκτπμένους ·Ια«νΜν<"θν δικαία μοί επί τ&ν «Ιδδν τούταν —-Τα Ιλκιώδη προϊίντα. ΔΓ 4«βφ4σϊως τοδ Κ. ϋπβυρνοϋ τ&ν θιΜονομικ&ν ή μέσα άνβοβί» τιμή κατ' οκάν τ&ν κβτ' Α%νο» στον έ£*χθησομ*νιιν έκ Κρήτης ελοΕΐΗδβν π·οΐβντ*>ν ΝκθβιρΙσοα
  ώς κατε»τίρ»»: 'βλαιοι δρ 41 κ«τ*
  4 παν, βκορέλκιον 31, μουργελκΐ
  όν 32 καί πυρανέλαιον 32.
  —Τα ύκολβίμιικτβ» πυρίτβ».
  Κατά τηλΐνρ^φημκ τού κ. δ-
  πβυογβύ τής "Ββνικής ΟΙκονομίας
  πρός τα τελΗνεΙκ τα ΰηολ'Ιμμκ
  τ« πυρίτου δέν θβΜροΰνταιι υπο
  πρβΐοντα χβΐ άηορρΐμμκτ*. Έπο
  μένχς ή έ{«γωγή τ»ν έ
  έλΐυθερΝς.
  —Εμπορικον καί Βιβμηχκ
  νι«βν ΈπιμΕλητήριειν Ή
  Προκιιμένου νά «βρααχββή ■!(
  ήν 'Επιμιλητηριακήν ήμκν π·ρι
  φΐρβιαν μαρικόν π«οοβτβν ε{«γΗ
  γής βτκφυλβν διά Γερμανίαν, και
  τκνβμηαηοομενον εί; έ{αγ»ιγιϊς
  ύκοκκιμβνουί βΐς την κραγμαιτο-
  ποίηαιν Μΰΐοϋ. προσκαλούμεν
  τούς ενδιαφερομένους νά ύπββά
  λωβιν «Ις τ· Έπτμελητήριον αΐΐπ
  σεις μ«τά ώικβιολογατικ&ν μάχρι
  τής πρ·σ·χο»β Τ·τ«ρτη(, 28 Ίβυ·
  λίου έ. Ι. μέ την δήλωσιν δτι λ*
  α* ίΜπρόβεσμος κβτββϊσις ίστ«ι
  άπβτρβδΐκτος.
  Ό Πρύεδρος
  *ί Γ
  ΤΡΑΠΕ_Α ΤΗ€
  ΥΠ)ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δι»χΐίρισΐί
  ΔπμβπρααΙβί
  ΈκιΙθεται είς άρχιιήν καί α' ·Ε.πανοληππκήν πλειοδοτικήν δημο-
  π<αοαν ένερ,ηθηουμΐνην τί|ν Πην ΛΑγοΟοτου 1937 ίιμέραν Τ " ν Π12 π μ '1ς Τ0 <Υπ)μα 'η ΕΤ1 " ίΙ κτ ατ»ν 'Αρ.β. ϋτ'ήμ. ϊΐδος Κτήματος βέσις κτήμαιτος -Εκτασΐί «' ΠροβΦοοβ 3Ε1 ΟίΙ 77 Τ 3Ε1 ς ΟίκΙα Οικΐα μ ΚιζΙλ Τόμπ^ν Κουτάλα 891 ΟΙκΙα κατ)μα Λεμττλετζΐδιχα 1347 3)4 Κατ)μα Χανίων Πόρτα 1506 'Αποθήχη Κα.νούργια Πόρτσ ΤοΟ κτήμαΐοι, τούτου διεκόικοΰνιαι τα ϊ}7 1515 Οίκΐα Φιντίκ Πασά Ε73^ ΟΙκΙα Κιζ'λ Τομπιαν 3415 ΟΙκΙα Κατ)μα Καινούργια Πόρτα 77.50 τμ 128.50 τη ι 7 < 46 (6 τμ. τμ. τμ, Ι7Ο.ΟΟΟ 130,000 90 000 36 1,6 3* μ ιμ. 0 150.000 70,003 3855 3871 3878 τ)μα Καινούργια Πόρτα 3* ,μ. ,ΟΒΟ3 Οΐκότΐεοον χωρ. Καρ&ουλιανό έντός τοθ χωρίου 144 τμ 7*000 Έλα^κτημα .. Διοβαϊδέ «Γσ,μΙδουρα, 3 ό 8 000 „, 6-.Ί0 ί9)216 Κατθστημα ανευ αέ,ος Καμαρακι 22 50 τμ β»'μ! 8ί59 ΟΙ όηεδον χωρ. Καρδουλιανό "Αγ. Μωώννης 100 τμ. 6*000 8ίθΟ Κηπος „ ,, ίντος τοθ χωρίου 150 τμ. ·2'θΟΟ 4 πτώτου8 Κτήμσ1ος ι>ι °ημ°«Ρ«κ>ΐα Ιιβςαχθήοεται είς βορος τοθ
  2461 ΟΙκΙα—Σηήλαιον Χρυσοπηγής 39,72 τμ. 71 00
  ο,00 ϊ,ρΟ.£?τς!5ι κχΠΗβτος ή δημοπραοία έσεται α' έτιαναληπτιτή.
  8288 5)8 Ελαιόφυτον Κσντάμι Μετόχι 14 στρ. 126 0Ό0
  α»<Μ 'ΐΐΚάΙωθ' κΐΙ^ατο(> Π δημοπρσοΐο Εοβται β. έπαναλητΐτική.'
  8084 Ελαιόφυτον Λανιαλη Τβκέ 22 στρ. 346500
  ΟΙ βναλυτικοΐ βροι είναι κατατεββιμίνοι είς ιό Ύπ)μα τ»|ς Ε.Ϊ.Ε.
  Ινθα οονανται προοερχόμβνοι οί ίνοιαφερόμενοι νώ λορωσι γνώσιν,
  {Έκ τοθ ·Υττ)ματος^
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Ιναντι ΠΆ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  ΠρωΙα Παρασκεϋής
  23 Ιουλίου 1937
  ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΜΙΔΡΙΤΒΝ ΔΙ ΜΑΧΑΙ
  ΠΝΕΧΙΖΟΝΤΙΙ ΣΦΟΔΡΑΙ
  Α ΠΟ ΧΟΕΣ ΕιΉΤΑΟΗΣΑΝ
  ΚΔΙ ΕΙΣ ΤΙΙ ΜΕΤΩΠΟΝ ΣΑΡΙΓΟΣΗΣ
  ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΙΒΕΝΤΔΙ ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ
  Ό λόγος τού ΤΗντεν καί οί Ιταλοί.
  Πολιτική εύδηνοΰ χρήματος έν Γαλλία
  ΑΘΗΝΑΙ 22 ·Ιουλίου.—Ι
  Αγγέλλεται βκ Μιλάνου
  δτι αί «ροχθεσιναί Βηλώ
  σεις τοθ "Ανγλου όΐουρ
  γοθ τβν Εξωτερικόν κ.
  Έντεν Αν σρεσει «ρός τό
  άγγλοϊταλικόν μεσογεια
  κόν σύμφωνον εγένοντο εύ
  1 μενέΐς δεκταί υπό τοΰ τύ
  , «ου τής βοριΙΌυ "Ιταλίας.
  |Ή «Στάμ«α> τού Τουοθου
  {Ηαρακτηρ(ζει ώς άξιοση
  μείΜΤον τόν λόγον τοΰ "Αν
  γλου οβουχγοΰ. Ό κ. "Έν
  τεν, λέγει ή εφημερίς, «νέ
  •υμήθη δτι υφίσταται μΐ
  σογειακόν σύμφωνον μιτα
  εύ Ιταλίας καί Αγγλίας.
  Τ ό γενονός, «ροσθέτιι, δ
  τι ή συμφΜνία αύτη ΰ~ΐ
  μνήσθη καί βάλιν <*«ό μ* ρους των "Αγγλων, θα ή το δυνατόν ν& §ΐυ σημαν τικήν ««ουδοπότητα. Τηλεγρα«>οΰν Ικ ΠαρισΙ
  «ν δτι ϋθές συνεκροτήθη
  βίς τό «ρΜθυιουργικόν μ«
  γαρον Ματινιών ΙΙιαιτβρα
  σϋσκιψις τοΰ Πρ«θυ-αυρ
  γοθ κ. Σωταν υΐτά τοΰ ύ
  -αυονοθ τβν ΟΙκονομικΑν
  κ. Μνοννέ καί τοΰ κ.
  Μνλούμ καθ" ή* εξητάσθη
  παν τα οικονομικαί μβτρα,
  άτινα ή Κυβέρνησις σκέ¬
  πτεται νά λάβη Ό κ. Μηον
  νέ εδήλωσεν δτι θα έφαο
  μόση, «ολΐτικήν εύθηνοθ
  χρήαατος την όνοία* θε»
  ρεΐ ώς βάσιν τής οΐκονομι
  κης ανορθώσεως.
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντ*-
  ποκριτού μας). —■ Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτεριχού άναφέρουν ότι αί μαχαι
  είς όλους τούς τομείς τής Μαδρίτης
  συνεχίζονται σφοδρόταται. Αμφότεροι
  οί αντίηαλοι μάχονται μετ» πρωτοφα·
  νούς πείσματος- Συγκεκριμένως τόσον
  είς Μπρουνέτε όσον χαί είς Βίλλα Νού
  όβα αί μαχαι βιεξάγονται έντός τώ* μι
  κρών αυτών πόλεων καί είς τας όθούς
  καΐ «άς οικίας των.
  Κατά τα αύτά τηλ·.γραφήμανα μά·
  χά ι ουνάπτονται κβί παρά την Σαραγώ-
  βαν όπου τα. έθνικά στρατεύματα ένήρ·
  γησαν επίθεσιν πρός ευθυγραμμία» τού
  μετώπου των.
  Ο ΤΕΩΣ ΙΊΡΟΒΤΠΟΥΡΓΟΣ
  ΡΑΜΣΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΑΝΤ
  ΒΤΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Έσπερινόν τηλεγρά·
  φημα (χ Αονδίνου άναφίρει ότι ό τέως
  άρχηγός των έί,γατινών, πρωθυπουρ·
  γός καί προσ^άτως άντιπρόεορος τού
  Άγγλικού ύπουργι»©ύ βυμβουλίου
  Ράμσεϋ Μακντόνολντ έπ·αε θθμα-αύιο
  κινητκιού δυβτυχήμα^ος. Ό Μακντό
  ναλντ τραυματιοθείς θανασίμως έξίπνευ
  βεν ολίγον μετά τόν τροτυματισμόν τού.
  Ζ._ Ό Ί«νι>Ε!θ| Ρβψσιΰ Μβκντονβλτν έγεννΑ
  ίη ·1( τ ό χΜρΙβν Λοσαιμάβυβ της ΣχιιτΙαε τέ)
  1(66 έκ γεν!«ν μΐΝρβγινργ&ν Κβτ' αρχ»$ όιετέ
  λΐσΐν 6ι£ασ»·λβς. *ρν*τΐρ« 6έ έπι£οίη είς την
  £ημβσιβνρ«·(αιν. Τό 1844 ΐΛίχτο ι·ελ«( τβύ. «νέ
  {•ρτοτου έρνατΐΜεΟ ?βμματο( ΈταςΊΙΙΐνσεν είς
  τόν Κκιαίαν «αί είς Ην. Πολιτειαι πρός μελέτην
  τβν χοιΜιχί.ν χαί πολιτικήν σννίηΜ&ν. 'ΒΊτ1σπ(
  έκεσ«έ«6η την Αίτιον 'Λφρίχήν, τίιν / ύοτραλΐ
  αν, τίιν Μίαν ΖπλβνοΊβν χά Ι τος ΊνδΙας 4κ·υ ου
  νικλπςΜβε τάς μελέτας τού. ΕηρΜΤοοτάτησεν εί;
  τΛν χοιιοβοΐ/λΐλιτιχεποΐηβιν τού έρν,ατιχοϋ Μέμ
  χά Χ€ί ΟΓΟίβυ χαι ϊ{ΐ>(νπ ν«»ιχέ« γρομματιυς
  κετΐ άρνέτερον άρχηνές. Τό 190έί(ελβγη βευλευ
  τίΐί εργατικάς έν τό έπβρχ α τού Αέστβρ. Πρνβυ
  πο«ργ*ς εγίνετο τέ 1924 χαι εΐτοι τ· 1929 τή
  σνμπράξει ιών Φιλελεύθερον. Αργότερον ίοχη
  ματισε τίιν εθνικήν κυβερνησιν άποσχιβθεις τοΰ
  έρν«τικ€δ κύμ|ΐατβ(. Σ«*γ«;»ψε ηλιιοτ* ίσα μοί
  ά έ*ργα.
  Ή έξαγωγη νωπών σταφυλών.
  Οδηγίαι πρός την επιτροπήν σταφυλών,
  Έλ
  λίϊος καί τ^ν ένταθθα
  ή ) 1γ
  γράφον ιοθ 6κουρνι(βιι ττ]ς Έθ»[·
  κτ]ς Οί«ονΐμ!α(. 8ιά τοθ 4«ο(οιι
  ανβχαλοθνται οί νέχρΐ σήμερον
  «ΒίασχεθεΙααι ίδηνίαΐ, ίσον ίνο
  ι εί τήνχατα τέ τιέχβν Ι«ί
  ιωγήν νβκβν οταφ»λβν ιι*(
  μανίαν.
  Διά τιθ άνβ^έι» Ιγγράνσυ
  ζΐται δτι τέ Ιξαχιέιν είς Γιρμβ
  ν[βν πεοεαττν ν β κ β ν ατα«υλ6ν πβ
  (αμένει τδ βΰτο ήτοι 1500 τέννοι
  Έν. τιθ ουνολινοθ ποοοθ τίν
  1500 τίνννν, ιί οιταν/θίβι ιδννοΐ
  θίλοι,οι «ατανεμΐ)β| μετβξΰ τβν
  χατά νήν τελευταίαν τριετίαν ά
  οχολΐ)8ίν·;ων ουνιχβς μ έ τδ ιΐΐος
  έξ*
  Γερ
  ίρί
  Ιξαγβνίβν, τβν κραγματο
  τ,ηοιας ιξαγβγήν είς
  Γερμΐν ιΙ<εο( τιύλαχιοτειν 6β γον'βν νατα μίίον δΓβν, χατά «ο αοοτεν ά>ά>ογον κρ*ς ιό μΐαβν Β
  ρον τ&ν δφ' 14ς ί ίίοτου πεβγ
  Μ9ΐτηηι:ηθιισ6ιν χατά τέ ώς άν»
  &:αΌιηιιαι 1ξ*γ»γβν είς τή» έν λο*
  γφ ν ώραν.
  01 6ικ5λ·ικιι Ιπτανιί3ΐ·ι τβννοι
  θέλουσι χατανιμ^θ^ χαχά Έκιμι
  )η ρ
  νακ τΒν έξ έκάοττ,ς τιεριφερε!-(
  θ Ιξ
  οταφυλβν ιΕς Γερμανίαν
  την άντίοτβιχον κερϋθοήν
  ξή πιρ(«8·ν. Ε'ς την
  χβτ' άτομον κατανομήν οΊχαΐεϋν
  ται νά μετίοχϊυν παντί; άνιξαι
  βί (Ι Ιξ^γβγεΓί, ανεξοιρτήτω;
  ιΰ'οι Ιπραγματοΐιο!ι;οαν ί)ϊ»ι
  το ηαρελΗίν ίξσγβνίς τοθ πε
  «ΕΟνιιται ιΐΐους ή νΟν τί
  χρονιιΐαι νά ίπιχΐιβ^αουν
  τοιαύτας. Ττ}ς χατκνομτ]ς την Ι
  ητακοοΐβν ιδννην Εέν 8ύ*αντοι
  νά μιτάοχβκν βΕ διχβινβίντις χά
  τ* την χατανομήν τβ« οχταχοα!
  »ν πρώτβν. ΠερΙ ττ]ς χαταν·μ
  ιίοον τβν έκτκχοοΓβν τόννων,
  οον ν.αΙ τβν ίκταχοο[«χ χατ' άιο
  μο», θέλει δ«ιβλι;θΐ ·'εμαστικί)
  Κ>τάοταοις είς την Τράπεζαν τ]
  Ελλάδος, δίοει 2έ ταύτης ή Τρά
  «εζα δι' εΐδΐχβν άίειβν ού«ΐ)ς
  κίοςτά τε?»νιΙ« ΙΕαγν^ς βίλε
  επιτρέψη τή. είς Γειμανίαν Ιξα
  ή ντβπβν οταφΐίλβν.
  ^^^υ1Π^
  ΔΡΧΙΖΟΥΝ ΔΙΛΠΡΙΓΜΙΤΕΥΣΕΙΣ
  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΙΔΚ4ΝΟΝΙΣΜΟΥ
  ΤΩΝ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΗ ΧΡΕΟΝ Μ&Ι
  ΟΙ χ.κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ, ΔΠ0ΣΤ6ΔΙ&ΗΣ
  ΚΔΙ ΜΔΝΤΖΑΒΚΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού |*α«) —Κατ' επίσημον άνακοί
  νωσιν τής κυβερνήσεως αί οιαπραγμα·
  τεύαεις πρός οριστικόν διακανονισμόν
  τού έξωτερικού δημοσίου χρέους μας
  ,αί οποίαι είχον αρχίσεο άπό ημερών
  θά αυνεχιβθούν είς τό Λονδίνον.
  Ι Πρός τόν σκοπόν αυτόν κ αί άνεχώ-
  ' ρηβαν σήμεοον δια την αγγλικήν πρω¬
  τεύουσαν ό Διοικητήν τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος κ. Τσουδερός, ό ύποοι·
  οικητής αυτής καί Γενιχός Διευθυντήν
  τού Γενικού Λογιατηρίου κ. Μαντζα»
  βίνος κ*1 ό ύφυπουργός τώ* Οίχονο·
  μιχών κ. Αποστολίδης. Ή κυβέρνη.
  σις έλπίζει ότι αί διαπραγματεύσεις
  θ' Απολήξουν είς αΐσιον καί ίκανοποιη·
  τικόν άποτέλεσμα.
  ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑΝ
  ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ [ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
  ΚΟΓΚΟΡΑΔΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ
  II
  ΟΡΓΙΝΙΚΑΙ ΘΕΙΕΙΣ
  ΑΙΚΑΖΤΙΚΟΝ ϊΠΙΛΛΗΛΩΝ
  ΑΙ
  ΤΗΣ 4Πς
  ■ΟΡΤΑΙ
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Κατώ
  την προχθεσινήν ου
  τοθ ΔηαοτικοΟ Συμ
  Διά ί«,μοοιευθέ>τες είς την Έ
  ]μερ1οα ι<)ς Κυβερήοιβς νέμοο χατανέμονται ίΐ δ,γβνιχαί θίσεΐς βουλΐου εψηφίσθη μετοξο αλ ι&ν διιαλλ*}?»»τβν γίαμμ»τί»ν, *ων θίυάτα,ν πίστωσις έκ ι»ν &ι»αοι-ρίεαν »αΙ Είο*γγιλιβν Βρχ 10.000 δια τΛν ενίσχυσιν τοθ Κίίτευς βνερχεμέ'βν είς 200 τής ΈτιιτροτΐΓΚ ό^νανώσΐακ δι*οοτιχίϋς γίβμμβηϊς V ί| ΐ' Τ6>ν έορτθν τής 4ης Αϋγού
  τά{ι»(, 500 Οητ.γρβμμαΜΪ'.
  ί' τίςιιος *α! 1930 ϊι>οστικιί»ί
  νροςρι,ΐς ι/ ή
  V
  τίςιβς ήτοι είς
  1630 έν οωό?ψ &π«λ>ήλϊΐις διά
  τό ΛΒί 1~ς Ιϋυνίευ 1937 μΐχρι
  ή στου.
  Ο ΝΕΚΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΝΙ
  ΜΕΤΑΦίΡΠιΊΕ[Σ Μ00Α0Ν1ΑΜ
  ΛβΗΝΑΙ 22 Ί·»λ(·»(Γ·& αντβκσΝριτον
  με>$).—Ιρλεγρβφοί,ν έκ Ρύ|ΐη( ίτι έ νεχρό(
  το& Μετρκσνι κηοενθεΐς την επομένην τού
  6αν«ι·υ τβ« ήτοι την παρελββδοβν Τετβρ
  την μετανέρεΐεΐι οι)μ>ρεν δι' εΐδιχής άμ·
  (·οτ·ιχ1·( είς την γενετε>ρ«ν τού Μησλβν»
  «ν )η·ν Β· β%·κ·τε£$ ΐΐς τσν οΐκεγενει·
  Μ·ν ταβον τ·η μβι μέχρις βνεγΙραΐΜς εΐδι
  δ Μ«υο«λΐι·ι>·
  31 έΰγ,ιύοιοιι
  οιτ)μβ.
  1938
  Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΥΊΙΩΝ
  ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΙ
  Η ΚΑΤΙΑΚΨΙΖ ΘΕΙΕΩΝ
  ΠΑΡ' ΑΠΟΠΡ· ΙΞΌΜΙΤΙΚΟΝ
  ■ *■ ΓΕΝ. ΛΙΙΙΚΗΤΗΣ
  ΑΚΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ ΑΓ ΙΘΗΝΑΣ
  Δ ά γμς ημ
  ιί; ιήν Ιφ~μερΙο~ τ)« χιιβερνήοε
  άς το Βιχαιομα 4ο*Β/ε άς δι» τΐ|ν
  αττοοτο/ήν |κΐοτ»λβν χαί χυτΐων
  μιτά δβΐηλβμέ^τ,ς άξιας ώ;1οο«
  ιίς δρχ. 2.50 ά>α 1500 γρμ. ή
  χλάομα βύιειν.
  Η ΔΙΑΤΙΜΗ2ΙΙ Τ&Ν ΔΙ* ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΕΝΒΝ ΕΜΠΟΡτ.ΥΜΑΤΒΝ
  ΗΤΐΗΗ ΤΟΥ .ΡΤϋΥ ΕΝ ΕΑΑίΔΙ
  ΚΔΙ ΕΙΣ ΤιΙΣ_ΞΕιιΑΣ Μύ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—^Κατά συγχρηικόν πί
  νακ» Βοθέντα παρά τού υφυπουργεί·
  ου Άγορανομίας ή τιμή τού άρτου
  είς τάς ξένας χώρας «αί έν Ελλάδι έ·
  χε» ώς εξής είς δραχμάς: Αγγλία 1 Ο.
  7», Ελβετία. 13.3Ο, Γαλλία 14.
  98, Ιταλία 1 7.47, Τσεχοαλοβακία
  9.24, Σουη&ΐα 25.96, ·Γερμανία
  32.2Ο «0.1 Ίίλλας 11 .«Ο.
  ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΕΙΣ ΒΙΕΝΝΗΝ
  ΚΡΗΤΙΚ.Ν ΣΟΥΑΤΑΝΙΝϋΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού «ντα.
  ίτοκριτοθ μας).— Σήμερον εφοριώθη¬
  σαν *»ί ανεχώρησαν Βιά Βκέννην καί
  Πράγαν ίύο βαγόνια Κρητι«ών αταφυ
  λε»ν σουλτάνίνων. Αί αποστολαί αυταί
  είναι αί πρώται πού γίνονται έ»έτο«
  ••••ηβ··*···*"-·" ' · - ■'
  Κατ' άπόφΐοιν τβθ χ.
  μ κροχλΐ)ϋεΐ3αν κατέκιν
  τ·0 ηρείδρβυ κ«1 τεθ γ#αμ
  μιτένς «Ο 2ιιν&έσμ·υ ίβιοχτηιίιν
  φβρτΐ]ώι< αϋτοχινήτΜν χά Ι λεβ- φορι!εΐ>· ίέν κροχειται νά έ?αρμο
  οθς τ) έςαγγελθεΐαα Βΐατΐμ-αις
  εηΐ ιβν μιταφερομέ^ω» δι' »δ:α·
  «ινήιβν ιμτιορινμΛ»». Επί τιθ
  καροντος χαί μέχρις όριοιιχήί
  ρυθμ'οΐΜς τοθ 6λ·» β6ιοχινΐ(τιοιι
  χοθ ζ^.ήμβτος Ηχ Ιαχύ}^ ή %*1
  τβιβύτΐ) τόσο» ώ, κρτς τας
  :»» οΐαφ·λ»ν 5οαν χαί
  άλλνκ έμκορευματνν.
  Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΗ
  Σ Υ ΝΑΝΤ ΗΣιΣ
  Έν σχίοει μέ την παλαιοΐιχήν
  3ΐινά»ιΐ)οιν *)ς η^οαεχεθς Κυρια
  χ^ς μετα(ΰ τεεν π-λ^ ο τβν Μτορζ
  «αί Σχουλαρι»» (ριοαιοηοι^τΐΐ) 6
  τι ου·η βά λ4ίΐ| χώ^αν περΐ ώχαν
  4 μ. μ. έ< ιφ χι>τ;μχτ*ϋιάτ>φ
  Άλχαζαρ».
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Δ1ΚΑΣΤ1Κ0Υ ΜΕΓΑΡΟΥ
  ΟΙ άνϊυ έργο σ ατ άξ'ωμα
  κοΐ τοθ Τμήματος Συν6ίσμευ
  '4τιοστραΐ6>ν Άμ
  ΝομαΟ Ηρακλείου β^λήθησαν
  ά.νμοβ ως δπως έντός 8 ήμ
  ρον καταθΐσωσι τταρθ ι
  Μο ράρ, ω β.α. ». Βοΐτάκη
  Δ (6»ανιι Παλο άς Νομαρχ
  αθ σημίίωμα ίφ' άιιλοθ χαρ
  τού έμφοΐνον τόν βαθμόν, τό
  όνομοτεκώνυμον, την κατοΐι
  αν καί τό καθαρον ι ής λσμ
  βανθυένης συνόξεως κε Ι μ«
  ρΐσματος Τί στοιγΐΤς* τοθτα
  ζη»*Ι τό Ύαουρ><ΐ3ν Έργ οίας ΐιΌ τοποθε () ιξ ς τον ιίς »βν<5ς ΚΒνουμίνας θϊσεις. ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΙϊίΒΟΥΛΐΙΚ ΑΓΡϋΦΤΛΙΚΗΣ Δια σήμερον εκλήθη ι(ς ου νιΒρΙοο.ν τό έποιιιιιιόν Συμ βούλιον άγρφλή'Η ου Κα ά ι ήν συνβόρΐοθιν θα συζητηθώσι βιοφορα ύτιηρισ.α κα ή ΟΙ ΚΙΝΙΐΜΐΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ Η ΕΘΚΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Κατέπιν έπιχ^οεως :αι καί έν «έν μέγαρον. τβν δια Ε&ρόε διχχοτι ΚΑΤΑΜΗΝΥΖΒΙΖ ΟΙ έιΐταθϋζ δ.ευθϋνταί χ«ν χι νΐ)μ»τογρα«'«·ν ίκιχεΐμήίιβν χ χ. .Χ»χςτ;54»ΐ}ς—ΧβιλΙ^ς χαί Σ.» χαΐ Κ. ΔιναρδιΧκ7]( καροααι βοΟί»τες χ()έ( είς _τόν Διοικ^τή Χβροφΐίλβχΐΐς Ηρακλείου χ. Ν ιιή/ιοίΛν 8τι μετ' Ι αα μεϋίξουντοΰ Οα»ελ λΐ)»1οι· χκη,ιζτονραφιχοβ ί^^βιι τής ηροοεχϋΰς ϋέμητη; οκέρ τής βεροκορΐας, Ή έ ,αιρεΐα έκμεταΛ λεύοιβις τοθ κινηματοθεάτρου 11ο* λα«ά»η Ιχει ήΐΐ) ώς γ»β»αΐο» 6ια θιοει ηρβ ήμεκ*·» τέ κριΐίν χαί ά>νλΐ)ς μιβ^ ε(9ΐτι
  Η ΘΕΡΜβΚΡΑΖΙΑ ΧΘΕΣ
  Κατ' άναχβΙ>ω]ΐν έκ τβθ Μιτεο
  ρολ·γιχ»0 Σ.αϋμοΟ ή σΐρμοχραοΐαι
  ττ}( 8»)ς «ίβι,ής ώ/ΐ«ς Ανήλθεν είς
  Χθίς χβτεμ»)νύ8τ)3ϊν επ Ι καρά 27,40 ι*]ς οί 14ΐ)ΐ εί, 29.60. Δια
  δίοει τβν ΒΐΒτάΕεβν τ·0 αγοεβνο, οήμι»ον ιιροβΛΐιιεΐαι μιχ^α αν·
  μιχςθ χώδιχος »1ς Βιεοθυννής Ι«ι Ι·ς %ί θε»μβχραιοίας. ΟΙ
  γαλ«»τ«κ.β)λβιι χαί ί< «« ηνέβκνβΜ ββρ«(·*ν οινν !· έ είϊήοι<ς έκ Χϊνίβν ι έϋ9οιγματ·κο,ή6ΐ) κριχΡές τό τα ξείδιον «Ο ύκουργοθ ΓενιχοΟ Δ βικητοθ Κρήτης χ. Μπίττ] Σφα «ιανά»Τ) δι* Αθήνας, άναδληθίν Ό χ. 6κβυ<γβς άνεχώ^ιε χθ!( διά τεθ ατμοπλοίου ττ)ς γραμμάς. ΤΑ ΠΟΑΟΥΜΕΜ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΪΦΡίΠΙΙΝ Είς τεϋς υφασματεμπόρου; ττ)ς πόλιιβς ΙτάχΒη ΒιήμεροςκροθισμΙα κρός σφεάγιοΐν οκμφΑνως τφ νό τ&ν παρ" αυΐβν Π·λ·υμ1νβ>ν
  ταΠιΤροτϊκΓχρεη
  Τό δ«ουργεΙ·ν Τ«]ς Γεωργίας
  άηΐατΐ:λ« κρίς δλβς τάς γιωργι
  χίς 6ηη»αίας χαί τα 'ϋ
  ρια δΛοδιΙγματα αΐτήοεβν
  •ομεναν είς τό< Τ(/έη*ν χβΒ' 2 θ* άποαύ^οαν εί ένΒ.αφιρίμενοι 4γ&όται π,; ι αίς δαπάνας «α( έχ μετβλλιύαιις χατά την ξ τβν ε^λκαεων λτ}( ρυΗμίαεως τβν «γροιιχβν χρεβν. Ο! γεωργοί θ» λάβωσι Τ(ΰ:ων γνβοιν μέαω τβν -ρβέδρον τβν Κ·ινοήΐω«. ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ 'Γκδ «Ο Σιαθικθ Γαραζου |1υ λοχοτάμου ο^νε)ήφβη δ Γεωργ. Μαρα6ιλάκΐ)ς χατοτκος Δΐμβίίλου ύ ΙηΙ ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΗ Ζ&Η ΑΙ έν τη άγομφ μας κυμανθεΓοαι χθ&ς τιμαί των διαφόρων ίνχβρί ών ττροΐόντων είχον ώς κάτωθι: Χονβρ. Λίαν. Έλαιεΐ 6 βαθμβν 43.50 48. ι· Λθινα 40. .. ραφινέ — £«ΐΠΜν«( λ*υκοΙ α' 26. 80. .. β1 24. 28. ., πυρηνελ. α' μουρνέλ. α' β' ό ί 23. 31. 93. 91. θΐνοι 'Λρχαν. τό μίσΐατον ,. Μαλεβυζΐου Μέταξα Ιλοοκοΰλια Δίκταμος Δέρματα βιδέλα βακέτβ βαρεία Αμνοδβρματα α' 9' Προβατοδέρματα 'Λρκα*.οδερματα Μαλλια 27. 25. 27. 25. 50 6 6ΟΟ- ΠΟ- 46 ΒΟ 88 40-90 10 -ΗΟ 20-50 60 80—40 Τιμαί Συναλλαγματος Δολλαριον ΑΙρα Κορώνα Σουηδίας Φράγκον Γαλλικόν Φράγκον '&ΧΡ«τ. ΦιορΙνι Όλλανοικόν "Δγορα Πβλησι» 109.70 1ΐό.7Ο 646. 560. 560. 98.10 98.86 4,10 4 20 16.16 ΒΒ;40 ΜΜ 1151 Ι* Α 22 Ιουλίου (τοδ κντακ·κριτο& μα{) —Τπλεγρ«φήμ«τεΐ έκ Βελιγρν&ίου Α ναφέρ·υν β π είς πολλάς Σιρβικάς πόλεις αυνέβηααν Θορνβώδεις έκοηλώαεις έζ αΐτίας της ο«<·»ψε4)ς ύκο τής >»«βεο*ήοεως Κογκορ
  δάτου μέ τ· Βατικανόν. "Ηδη ομκς ή τα
  ζις «κοκκτέατη πλήρως ποιντοδ αί εκδηλή
  σκις δέ »ατα της ψηφίσεως τ·0 έν λέγω Κ·γ
  χορδκτου έοΐαμκΐηααν πλήρω;. ΚυρΐΜς τε)
  Κβγχορδείτον ύηεγράφη δια νά έξυπηρκια
  Θοδν «Ι Κρβάται μ«1 Σλοβένοι κ«Β·λικ·Ι. "
  ΣΗΜΕΡΟΙ Βλ ΣΥΝΕΛΒΗ
  «ΕΠΙΙΡΟΟΙΠΟΥ Ι2ΠΑΝΙΚ0Υ
  ΔΙ ΑΠϋΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα
  ποχριτου μας).— Τό πρακτορείον Ρώ¬
  υτερ τηλεγρα-φεί έκΛονδίνου ότι αυρι
  όν (σήμερον) θά συνέλθη ή έπιτροπή
  επί τής <ιύ6ετερότητος έν Ισπανία διά νά συζητήση έκ νΐου επί τού Αγγλ»· κου σχεοΐου. Σχετικώς εγνώσθη ότι ό άντιπρόσωπος τής Ιταλίας κ. Γκράντι έχει εντολήν τής Κυβερνήσεως τού ό¬ πως επιμείνη πρό πάσης άλλης συζη¬ τήσεως νά ληφθή απόφασις άναγνωρίσΐ· ως τού «»ρανκο ώς «μπολέμου, άλλως ν» άηοχ«ορήση έκ της έπιτροπής. ι ι. ΜΕΤΑΞ4ΣΪΤΓΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΡΚΟΗΟΣίΑ ΚΕΟΥ ΥΟΟΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου ν»ού άντα· ποκριτού Ι*.*ς), — Έκ τού Πολιτικόν Γραφεΐου ανεκοινώθη άπόψε ότι μεθ»ύ ριον Σαββΐκτον θα μεταβή *ΐς Ι4.(,ρχυ· ραν ό ΙΛρωθυηουργός κ. ΑΑετβξας προ· κειμένου να όρχιοϋή ενώπιον τού Βασι· λ4«ς ό νέος ύπουργος τής 'Έθνικής Οί κονομ^ας κ. Άρβανίης, την Κυρια· κήν. Ό κ. >Αρ6«.νίτης αναλαμβ»νει τό
  υπουργείον τής '1ι,θνι»ιής Οί^ονομίας
  κατόπιν τής ύπ«βολής της παραιτήσεως
  τού κ. Χατζηκυριακου αηό προχθές.
  ΤΟΥ ΠΡ Ο ΕΔΡΰ Υ
  ΚϊΒίΡΝη ι. ΜΕΙΒ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (ιού άντα
  ποκριτού μας).--Τήν πρωίαν σήμερον;
  ο πρωθυπυυργός κ. Μεταξάς μετέβη
  εις τό υπουργείον Δημοσίων έργων καί
  συνειργάσθη μετα τού υηουργου καί των
  ανωτέρων ΰπαλλήλ«>ν τοθ ύπουργείοτ)
  επί διαφόρων ζητημάτων. 'ΐϋπισης ό Κ
  βιος εδεχθη εις ^συνεργασίαν τούς ύ«υ-«
  πουργούς ΆεροπορΙας, Ί£μηΟρική«
  ναυτΐλίας. τύπου κ»ί (ασφαλείας κα,θώβ
  χαί τόν νεον υπουργόν τής 'Έθνικής οί-
  ί 'Α6ί
  βτι