94567

Αριθμός τεύχους

4622

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

24/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ν
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  ετησία Μραι 3
  Ιξάμ»ι»ο§ Β
  Άμβριχ,,ς
  ετησία οολ. 15
  ■Ιάμτιτος » 8
  Τφή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΣΛΒΒΑΤΟΝ
  24
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  Ο4ΟΙ ΜΙΗΟΤΑΤΡΟ»
  ΤΙΠΙΤΙΙΙΙΤΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — Ε*ΟΖ ε
  ΑΡΙΘ». ΦΥΔΔΟν 4622
  Επίκαιρον ψωτογραφικόν ρεπορτάζ
  Κρητικό Ακροντάλι
  Ή χαρα τί]ς θαλάσσης
  •Υπό τόν ήλιον..
  Κρι-τιβόν τοτιεΐον.
  ΕΝ*. ΕΡΓΟΝ ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΥ
  ΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ
  ΤΗΣ Κ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΕΝ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
  Καθ" ήν στιγμήν τδση γΐνε-
  συζήτησις διά τή» οργά¬
  νωσιν παιδικαν εέοχα* καΙ
  κατασκη 'ώσιων, ή έκιστο
  λή τοθ κ. Σ«α«ρτζακτ) ή ?ηιο·
  σιευθιΤσα είο προηγούμενον
  φύλλον μας, ήΛθε λ(αν έπικαΙ
  ρβκ δια νά φέρη είς φός τό
  θαθμα τό οποίον λ
  Α ΐ ό
  «όν Ιργον.
  μ<γα μ η τ Α τρΐα προηγοόμενα Ι τη, είς τόν τομέα αυτόν τής άνακου φ(σ»ως τής ανθρωπίνης δυστυ χΙαΓ$ χάρις είς την ό θόρυβον εργασίαν άλλά καΙ την φιλάν βρωπον πρωτοβουλίαν ι ής κυ· ρΐας Χρ. Γ. Καχεχάκη. Δέν ώ μιλήσαμεν μίχίΐ οήμΐρον διά τάς θαυμαβΊως όργανωθεΐσας παιδικάς έξοχάς είς τόν Κα¬ τσαμπά, Ριοτι έγνωρ'ζαμεν 8τι ή κ. Κατιχάκη έπιθυμεΐ νά πράττη τό καλόν καΙ να εκδηλώνη την στοργήν της πρός τούς μικρούς άποκλή· ρους τής ιύ*ης, χωρίς θο- ριβ)ν περΐ τό δνομά της 'Δλλ' ήϊη, έφόσον εδόθη ά- ο!ν ιίμποροθμεν νά η έχδηλώσωμεν δλον τόν θαυμασμόν μας άλλά καΙ τή>
  ευγνωμοσύνην τής κοινωνίας/
  μας ολοκλήρου διά τό έπι'δις.
  ή
  οΝοννεΙας τοθ στρατηγοθ
  *. Κατεχάκη, έκατοντάδκ
  ποιδι&ν πτωχόν, κσχβκτι
  κων, ησθάνθησαν την νσθάν
  τής ζωήιτ, ιίιον περΐθαΐψν
  κοΐ στοργήν «α! άνίκτησαν
  την όγβίαν των πού εΤχε κλο
  νιοθΠ. ΈκεΤ ι(ς τό άκρογιάλι
  τοθ Κατσαμπά, δπου οί έξο·
  ΚαΙ Κατεχά*η. συνετελέσθη
  Ινα θαθμα καΙ εξεδηλώθη ή
  ανθρωπίνη άλληλεγγθη καΐ ό
  αΧτρουΐσμός κατά τόν Φωτεί
  νότβρον τρόπον. ΚαΙ {πρεπε
  νά γνωσθή τό θαθμα ούτό καΙ
  ιδά ν* αποδοθή ή όφειλομένη
  εόγνωμοσύνη είς την δηαιουρ
  γόν τού κα| δια νά άντλήσουν
  έξ αύτ( Ο διδάγματα κα( νά πά
  ραβηνματισθοθν οί ίυνάμενοι
  νά συντελέσουν ΐ(ς την περι
  στολήν της &νθρω«(νη? χσΙ
  μαλιστα τής παι&ικής βυστυ
  . Δ ότι επαναλαμβάνομεν,
  οί παιδικα! έξοχαΐ Κατεχά'η,
  απετέλεσαν φωτεινόν στ,αθ.
  μόν πού άνοίγει καΙ φωτΐζει
  τόν δρόμον πρός τό καλόν
  «αί τό Αν-θρωπιστικόν (δια
  Τό ψάρεμμα
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙ-ΜΑΤΑ
  Η ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
  "Ας καραμερΐοβοθν ίπι'ψΐ ι!
  Ιγνοιες' »»1 β! πιχρΐις ά'ς,Αΐιομο
  ντ,θεθν. Το ΣλββατββραΒο θέλει
  *έ«#χι' άλλεγρ·ο6>η. θίλει ψ.ι
  χή κου νά ξανΐίγεται χα( / κκλώ
  νς παν Ι άμέριμνα κρές χά γα
  ληνιμενά χι' άηάνιμα λιμάνια,τής
  ζ»*,ς- 'Ατιίψι άς ξεχαστΐ τής
  ι* αγριας βιοπάλης ό μόχθος χι'ή
  πιχρία χι' άς Βοχιμάοομε νά πΐιθ
  με άπ' τό πβχήρΐ τής χά; άς.
  Δέ θέλει ή ζαή.πολλά γιά νά
  α·Β Βύοι χάβε εΐβευς ήϊβνή χι'
  λουΐιβν χι' άκό τίς εύωδίες τβν
  φρυγμένβν χίρτβν πιύ Ιχουν ξε·
  ψυχήαει σΐό βφικτΐγχάλιασμα
  τ·ν άχχΐνβν τοΒ χαλοχαΐρινοθ ή
  λ(·υ. —ι" δλ« μαζΐ, Βίλαβιες
  χαΙ βΐερι,Ις χαΙ ΒένΙρα χαΙ λου
  λιύΐΐα χαΙ άΌτ?α χι' ιΰ»!Εις
  δίν-λλβτά άχρογιάλια χαΙ χατά»ιι
  τες ρεμματιές Βπου φρύυοΐι τό ρν
  άχι οττ) χλβρβοΐΒ χι' Βπευ ή φαν
  τβοία τ*ποθιτε! νόμφις χά Ι Σιι
  λ, άποτελοΒν τίς νύχτις βυτές
  λό ίΕ ή α
  4πίψι. Κι' Ι
  ό
  8βχΐμάσω«
  ζ
  ψ μ
  κιοΒμε «πό τό ποτ1{ρι ττ)( ζιά
  <ίς τέ θιΐ· νέχτβιρ τ*)ς χά; άς. ΔΪν πρίχειται βεβαία νά χάνομι ατήν έπαρχία μας μεγάλν ζ«ή Μπ·ροΟμιν ίμβς νά περνοθμε λί γες οτιγμές ιυχάριοτις. γβλ^νΐμί νες. χβρΐζ κιχριΊς χαΐ βνευτοΒρις χαΙ πΑΘ~ χαΙ χοίρους. Μκοροθμι νά ζοθμΐ χι' έδβ μέ λίγις χαΙ άπιλαυβεις χαΙ πει χγακ*, μεχαξό μας. Τέ κόρΐανο ν&ί άνβΙγΗΐ χήν ιΙαοΒι τέν χαΙ Ο Ι. ΓΕΙΙΚΟΣ ΔΙΟΙΙΟΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ III ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΙΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 'Από τής χθές είς Αθήνας ό ύπουργός Γενι κός Διοικηιής κ. Σφακιανά κης ένεργον καί συν-βργσζόμε νος μετά τοθ κ. Πρωθυπουρ γοθ καί »ον αλλων υπουρ γον διά την επίλυσιν των έκ κρεμούντων ζητημάτων τής Κρήτης. Ό κ. Σφακιανάκης θα φροντίση κατά την έν Ά θήναις παραμονήν τού, κατ' ιδιαιτέρας πληοοφορΐας μας, διά τή» διευθέτησιν δλων των προβλημάτων τον οποίων ή λύσις άπασχολεΐ καί ένδιαφέ ρκι την μεγαλόνησον, κυρ'ως βέ θά μβριμνήση διά την τα τιλε7ίτνΓί1»μόνία7'ίήν"νπ.Ί1ίϋτέΡαν *«έλ·σιν καί άπο ιι τής ώχ,,φ,βς τής Κρΐ|τι Ι ™«Ρ-το»σιν των συγκοινωνια ι ς )ή απόλαυσις, θέλει μονίχα να ξέ ά ζ θέλ 1 νά μχ ) φ. θέλει χαρΒια . θίλει ψυχτ} χαΐ ΐ χ«1 ο(α. "Οσοι λοιπέν πιστβΐ χι' Ββοι Εχαν«1 έμκρΑς γΓ β&τό χέ χαρού μενον Ιοαχαομέ χοθ άκιψ.νβθ Σβ66ατιχ4ριαχ·ϋ. Γαλν,νεμένπ γα λαζια ή <ύχτα χεθ Ίεκλίευ γιμά- τί) -οΐιςαι μυβιήριε χά Ι μαγεία ) ς μή Βΐΐει ιήν μΐγβλύτερτ,ν μρφ οτέ· χρτ,τΐχ· τοκιΐύ. 'ΔκΔμκνχΐ) θάλαοαα μ! τίς μαρμαρυγές άό άηό τό φβ{ χοΒ φεγ γαρΐεΒ νιιβν τΐ)ς μέλις πτυχώνε χαι χαΙ τραγιυΐιΐ στά άχρογυά λι« χέ ■(■ ιΐα6«τιχέ, γλαχβ. μαχρέ **»· ιραγεθΒι. μι¬ φ θέωβι } μρφς ]ς ρ, χ«)ς β;δσι»ς μεβ' βι^ν οκβίαν μκο ριΐ χάθι χαρΒιά τριχκμισίνη νά 6ρϊ την ήριμ|κ χά Ι τή χαρά χαΙ τή γαλήνη, Κι' ή νύχχα α& τή μας πριοχαλι! χεντά της. Γλά #οι οί ψυχές μας 4ς άνοιχθ·Βν χαΙ 4{ πΐτάξουν μαχρυά, άναζν τβντβς χάθι ώ,ιορφιά ο! κελάγΐ) χι' βίθέβες Βκευ μονίχα ή φαντα βΐα μπβριΐ νά έ ί ΚαΙ ή χαρ μ φξή ρ Βιές μας ίς μεΐνουν άνοιχτΐς γιά νά Βεχτββν χίθι χβρί. χΐλιις *ιο νες 6ψ*ν·νται άηό ηαντ·Β κκΐ θέ ί δ ς ψ οκνθέτοιιν τίς νδχτες αδτΐς τέν άρ μονιχήτερον Ομνε α' αοΐο τί λυρι χβ ξενάντοιμβ τ«]ς «όοιιος ποί» άργοπεθβίνει χάθε μερά χι' ανα¬ γεννάται χάθε ν6χτα, 2' αυτό λβΐπέν τό λυριχέ ξιφάντβμα, ο' αυτή την άκεθέιοοι τ4|ς ώμ·ρφιβς, ο' βδτε «έ ο'ΐιρ·Βις μαγιχό >έ·
  στιβαλ δποο ουνθΐτ-ς χαΐ έχτελε
  στής χαΐ σχ^νβθέχ-ς χά Ι αχηνογρα
  φός είναι *&.*, < ΙΒια ή Κ·~τι χ*) νδχτβ μ! ϊήμεγαλΐ) γεβτιΐα κόν καί παραγωγικον έργων, "Ηδη χάρις είς χάς περιοββΙ άς τάς οποίας ενήργησεν ιΐς βλας τάς επαρχίας καί ι ήν έ πιτόπιον μελέτην βλων έν γ* νει των ζητημάτων, ιΤναι τ·λε>
  ως κάτοχος δλων των άναγ
  κων τής νήσου, έχει συντάξμ
  δέ καί πλήρη κατάλογον των
  έλλβ'ψεων των διαφόρων δια
  μερισμάτων.
  ΚαΙ γνωρίζει καλώς ποθ ό-
  πάρχουν μεγαλύτεραι καΐάμε
  σώτεραΐ άνάνκαι καί ποΐων
  ζητημάτων ή έπΐλυσις έπεΐγει
  περισσότερον. Βάσει 8έ ούτον
  των δεδομέ*ων θά κάμη κα1
  τάς είσηγήσεις τού πρός την
  κυβέρνησιν.
  Μεταξύ λοιπόν των πρώ
  των έργων των οποίων θά
  επιδιώξη χήν ταχυτέραν έκχέ
  λεσιν ό κ. ύπουργας θά είναι
  καΐ τα παραγωγικά τής Μεσ
  σαράς, ώς είμεθα είς θέσιν
  νά γνωρίζομεν. Ήδη 4 κυβέρ
  νησίς Ιχει Βώσιι εντολήν είς
  την έταιρίαν Μπούντ νά προ
  β0 είς την σχετικήν μελέτην.
  Ή δέ Άγροτική Τραπέζα εί
  ναι πρόθυμος νά χρηματοδο
  τήση τό έργον διαθετουσα τό
  ποσόν τον πεντήκοντα πβρΙ
  που έκατομμυρίων δραχμων
  πού θ' άπαιτηβοΟν.'Υκάρχουν
  έκομένως βλαι αί πρΓϋΐοθέ
  σεις διά την αποδοχήν των
  εΐσηγήσίων Τοθ κ. ΓβνικοΟ Δι
  οικητοθ υπό τής κυβερνήσεως
  κα( την ταχυτέραν έναρξιν
  τής εκτελέσεως των μεγάλον
  ούτον έργων χάρις ε(ς τα
  όποΤα θ' άποκαλυφθοθν νέαι
  τεράσΐιαι γονΐμώταται έχτά
  σεις γής, θ' αυξήση σημαντι
  κά ή γεωργική μας παραγω
  γή, θά ίξυγιανθβ ό τδπος μας
  θά μεταβληθή ό κάμπος
  τής Μεσσαράς είς Ινα άπέ
  ραντον κήπον δπου θ' άνθβ
  μαζΐ μέ κάθε εΐθους καλλλιέρ
  γειαν, κα! τό γέλιο τής χά
  ρθς. "
  Την ανάγκην άλλωστε καΙ
  την ώφιλιμότητα των έργων
  τής Μεσσαράς ίχουν άντιλη
  φθΒ καΙ ό Βασ.λεύς καΙ ό
  πρωθυπουργός κατά την μετα
  βασίν των είς Γόρτυνα καΐ
  Φαιστόν· Την ώφελιμόιητα αύ
  την είχεν Οποδεΐξει κοί ό Να
  μάρχης κ. Μάρκιλλος χαΙ υπο
  δεικνύει καΐ 6 Γεν. Διοικητής
  πρός την Κυβέρνησιν. ΤΑ έρ
  γα λοιπόν αότά ΘΑ έκτελε
  σβοθν
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠαΡΙΑΙ-
  Είναι αξ(α πάση; Ιξ&ρσ*
  ως ή χβιρονομ'α τον έτιχΕκ
  ιιατιΛν τί>ν κινηαατογράφων
  τής Ελλάδος νά ·κοοσφ*ρουν
  ϊάς ((σποάξεις των ιής ποο
  ο·χοΟς Πέμιτης πρός *ν(
  σχυσιν της Έθνικής Άβροττο
  ρ(σς. Δέν ΰηάρχει δέ άμφι
  βολΐα δή κα( τό κοινόν θσ
  έκτιμήση καΙ την χειρονομίαν
  σόΐήν καΙ θά την ενισχύση
  διά τή; άθρόας προσελεύσβ
  ώς τού την όρισθεΤσαν ήμέ
  ραν ιίς τούς κινηιιατογρά-
  φους. Ό Έλληνικβς λαός 4λ
  λωστΒ εξεδήλωσεν ή^η την ά-
  πόφασΐν τού νά έργασθβ διά
  την πλήρη οργάνωσιν τής άπό
  αέρος αμύνης τού. Δέν γεννά
  ται λοιπόν άμφ βολ[α δή θά
  έπωφεληθβ καΙ πάλιν τής εύ
  καιρΐας Φιά νά προσφέρη δι"
  Αλλην μίαν «Ισέτι φοράν τόν
  οβολόν τού διά την αγοράν ά
  εροπλάνων. ΙΊολύ περισσότε
  ρον μάλιστο*, 'άφοθ θά συν
  Βυθσπ μετά τοθ ώιρελΐμου κα'
  τό τερπνόν παρακολουθων μΙ
  αν ωραίαν ταινίαν...
  ΟΑΡιΤΟ»
  Άπό καταρτισθένΐα υπό
  τής Κυβερνήσεως συγκριτικόν
  πίνακα τής τιμής τοθ Αρτου
  είς τάς διαφόρους χώρας τής
  Εύρώκης,-προκύπτει δα είς
  την Έλλάδα τρώγομεν τό εύ
  θηνότερον ψωμ(. ΚαΙ έλπΐζο
  μέν νά μή τό φάγωμεν άχρι
  βώτερον καΙ κατά τό προσε
  χές μέλλον άφοθ, πσρά την
  εφετεινήν παγκόσμιον σιτοδεΐ
  αν, ή έγχωρία παραγωγή σΐ
  τού υπήρξε τόσον πλουσία &
  στε νά έπαρκρ διά τα όκτώ
  δέκϊτα των άναγκων μας. Δύ
  τό (έ άποδεικνόει καΙ την χο
  λοσσιαΐαν σημασίαν πού έχβι
  δι* τό έθνος ή επίτευξις ι ής
  πλήρους σιταρκείας μας.
  **♦
  ΟΜΑΡΚΟΝΙ-
  Μέ Ιςα,ιριτιχας 8λ»ς τιμάς
  άλλά χαΙ 6«|ύΐατον εθνικόν πέν
  θβς ένεταφΐασιν χθές ή Ιταλία
  τέν μεγάλον της νεκρόν Γοιιλιέλ
  μόν Μκρχένι, χον μεγαλύτερον
  έφευείιην ιΊϊς εποχάς μας. ΚαΙ
  είς τό κένθ·ς α&χΐ χά,ς Ιταλίας
  συμμετέοχε χαΙ ή Ελλάς χαΙ *)
  «νθρωχίτης όλόχλΐ)»βς. Διέχι 6
  Μάρκον. 6π((ρξε μέγας έφιυρέιης
  χαΙ μέγας ιθιργέχ«ς ίλοχλήρο»
  ίς άνθρο»πέχ«χος. Δι* Β χαΙ δέν
  άντ,χιν μόνον είς την χώραν τού
  άλλ είς την καγχοσμιότητχ, είς
  δλβυς τίος λαβυς χαΙ είς Βλας χάς
  χώρας Βηως βυμβαίνει μέ Βλους
  χβυς μιγάλΟΜί μύοιας χεθ πνεδμχ
  χος χά Ι χβν επ
  στικά διατάγματα τοθ τελευ*
  τοτ(ου νόμου περΐ ρυθμίσεως
  τον Άγροτικον χρεθν— πρό
  <·ιτσι πεοΐ διαταγμάτων άκα- οαΐιτήτων διά την βύερνβτικήν ^φσρμονήν καϊ λειτουργίαν 'θθ νόμου, τΛ ό ποία ή τόσον φιλολοΐ<ή Κυβέρνησις δέν ή. τον δυνατόν καρά νά έκδώ ση έ< παραλλήλου ΒμωΓ, μ«· λβτβται καΙ τό δυνατόν ιής ρυθμΐσκως καΙ δλων 'τον άλ.· >ω' χο<»Λν. ΚαΙ ό*άρ εί ίλπ'ς δα ή Κυβέρνησις θά «Ο.«ΤΊ τρό πον νά ρυθμίση το σηουδαιό τατον αότό ζήιηαα κατά τόν καλύτερον καΙ δι<αιόιερόν τρό πον. *** ΟΝ0Μ02 ΠΕΡΙ ΧΡΕίΝ. ΠΑηροφοριαι ίξ 'Δβηνβν άναφέρουν δ τι έντός των ή- μΐρΑν θά έκδοθοθν υπό τής Κυβερνήσιως δλα τα κανσνι Τ Ο ΖΑΝΑΤΟΡΙΟΝ- Η έφορΕΐα τοθ ΣανατορΙ- ου Ίερουσαλήμ εξέφρασε τη¬ λεγραφικώς τάς ευχαριστίας της πρός τό υπουργείον τής Ύγιβινής διά την χορήγησιν «ι στώσΐως δύο έκατομμυρΐων δραχμων πρός αποπεράτωσιν τοθ Ισρύματος. ΚαΙ έπρεπε πράγματι νά εκφράση τάς ευ¬ χαριστίας κα( την εύννωμοσό νην της «ρός την Κι βΐρνησιν. Έκ παραλλήλου δμως θά πρέ πει νά φροντίση τώρα όπότε διαθέτει τα άπαραΐτητα χρή· ματα χζΐ διά την ταχυτέραν αποπεράτωσιν καΙ λειτουργί¬ αν τοθ Ιορύματος, όντε νά ιθ· ρουν είς αύτό περιθα).ψ.ν καί νοσηλείαν οί πτωχοΐ φυματι- κοΐ έφεδροι πολεμισται, «ού δέν έχουν σήμερον ποθ την κεφαλήν κλΐναι. **·* ΤΑ ΙίΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ- Όρθή καί από πάσης άχό ψ»ως έπαινετή ή απόφασις τοθ Δήμου μας νά λάβη μέ ριμναν διά την συντήρησιν κα( διαφύλαξιν των Τουρκΐ κων κτιρΐων κα( τβμενον τής πόλεως πού ίχουν ιστορικήν καΙ τουρισακήν αξίαν. Φρο νοθμεν δμως δτι παρόμοιον μέ τρ·ν θά έπρεπε ν· ληφθή καί διά τα άλλα (στορικά κτΐρια τής νήσου, χά όποΐα κινβυνεό εί νά καταστραφοθν τελείως. ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΕΒΠΟΝΟΙ· Είναι αξια παντός έπαί νού καί πάσης έξάρσεως ή ά πόφασις τοθ ύπουργεΐου ιής Γεωργίας νά προσληφθοθν δια κόσιοι περΐπου γεωπόνοι καί νά αποστόλου ν είς βλα τα οημεΐα τής Έλληνιχής ύκα( θρου διά την καθοδήγησΐν καί διαφώτισιν των άγροτων μας έπ( τοθ τρόπου τής επισΐημο νίκης καλλιεργείας τής γής. ΈλπΙζεται δέ βη χάρις είς τό έργον των γεωπόνων αυτόν θά γβνικευθοθν αί έπιστημονι κα! καλλιέργειαι τής γής· [θβ στραφοθν οί αγρόται μας πρός νέας κατεοθόνσεις, θά προτιμηθθ τό σοστημα τής ποι κίλης καλλιεργεΐας κα{ θ' άνα βημιουργηθβ κυριολεκτικά ή Έλληνική Οπαιθρος.
  ΑΝΟΡΘΟΙΙΧ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον τό ά
  θάνατο άριστοοργημα τοθ Λ. Τολ
  στόΐ ·>ονάτα Κρώυτσερ» μέ τή»
  ΛΙλ Ντάγκοβερ, τόν Πετέο Πέτεο
  σον καΐ τδ "Δλπρεχτ Σενχαλς κοΐ
  μέ την περίφημη μουσική τοθ Μπε
  τόβεν καΐ τίς θ«ΐες #ρμον!ες τοθ
  Τσαϊκόφσκυ.
  θερινός. ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  ό άεροπορικός κολοσσός «Ό
  δρόμος των 'Λετων». Κατάλληλον
  καΐ βι'άνηλΐκους. Ποωταγωνιοτοθν
  Μώριν ό Σουλφάν, Ούάλλας
  Μττρήρρυ. Έκτός προγρΛμματος
  Ζουρνάλ.
  θβρινος «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  ή β σβολοουγγαρίζα Φραντζέσκα
  Γκασλ οτήν θαυμασία όττερέττα
  «Τό Μάρς των Ούσσαρων».
  ♦**
  ΑΠβ ΤΟΥ «ΡΟΝβΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΔΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΚ1
  1ΑΣΙΛΙΣΣΙ
  168 :>»
  Γ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  -Ωρα 1 Ο μ- μ.
  Το &θ&νκτο μΐγαλούρνη
  μ<* ΤβΟ ΤΟΛΪΤΟΙ: ΚΡΙΙΤΣΕΡ Νέ την ΛΙΛ ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ τβν ΟΕΤΕΡ ΒΕΤΕΡΣΟΝ χ«1 τβν ΑΛΠΡΕΧΤ ΣΕΝΧΙΛΣ ΚαΙ μέ την ηιρίβημη μου σικίι τβδ ΜΠΕΤ€ΒΕΝ κ«» τίς θεΐες άρμβνίες το& ΤΣ ·*· ΙΚΟΦΧΚΥ: ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΠΡΕΜΙΕΡΑ Ή θαυμασία Βικννίζιχη « ηερίττβ, ΗΙΑΙΥΠΛ ΣΤΟΙ ΛΟΥΝ1ΒΙ Μέ την "θλγβι "Βνγκλ, Ίντ· Βούστ. *»» τβΰς Β6>φ Λί
  μΐΗνβϊμπρ χαΐ Λίο Σλεζ«Η.
  ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ.
  ΧΕ1ΡΟΥΡΓΟΣ- 0Δ0ΝΤ|ΑΤΡ0Ι
  Δέχεται «αβ' εκάστην 9—1
  β. μ. καΐ 3—7 μ. μ.
  Επί τής ό&οθ ΆμαλθεΙσς
  (Πλατύ Σοκκάκι).
  βψ τό δΧογό
  τού κ" Εφυγε γ.Λ τό καλάτΐ.
  Στό »ρΛμο τίΌ έφερον την «Γ
  Βησι *ώι δ<ι μονάχα γυνσΐ κεγ, άλλα δλόκληρο σφάτευ μα εβα&ιζβ κατά τΛν Ββρσολ λιΛν μέ έ«1 κεφαλής τό Λ* Φαγέτ. ΈτιβτΛχυνε τόν καλ νασμδ τού κ* επέρασεν άμ( λη-ος μκροστά άπό τό σόν τσγμα τ"ς Φλάν&ρας ηού *Τ χβ ταχθθ άνάμβσα ε(ς τού; μεγαλους σ:αόλους καΐ τό κιγ κλΐβωμοτ. ΠΐντοΟ τα κιγ*λιοώ ματα ίΤχαν κλεισθή. Όλες γ Ι κόοτβς εΐχαν ταμ-κουρωθη €Π5ρτες ποό Γεν είχον κλβΙ σπ 4τιό χον Όΐρό τοθ Λ^υ^ο β'κου 14ιυ, 6<λεισαν γι3 τιρώ *η φοοό». Ό βτσιληάς άρχ'ζβι νβ Λ- νησυΐθ καΐ νά φοβαται Κατα λσβαΐνβι δ τι 8λ3 είνε χαμ* να. Μίσςχ στήν ποροζαλην έ· ξβχασαν νΛ φράξουν τό γε« φθρι τβν Σ·βρΛν πρ(ν τιβρά συν οί ττρο'ΌμποΙ τ©ν έκσ- ναστατών. Τώοα άρχ ζ«ι τό συμβούλιον. Μίνουν άεόμη οώσ ώιες καΐ εΤνβ άρκε'ές βιΛ νά ληφθ() μΐσ απόφασις. "Ε νσς υπουργόν προτβΐνει είς τον β .σ ληα να Ιιιτιβύοη καί 4—1 κεφαλής των 8ραγώνων κσΐ τβν άΧλων τΐιστΑν στρα¬ τιώτην να σπεύση κρός ου νίντησιν ι&ν έπαναστατών. Μόνον ή εμφάνισις τού θα τρ* ψΐ βΙς 4υνΑ» τας όρδάς των γυναιχών. Ο! φοονιμώτεροι 6 μως συνΐστοθν στόν βασιληβ «αί στήν βασΐλισσα νΛ φόγουν άμεσος άπό τα παλάτι καί νσ τΐβνβ στό Ραμτιουγιέ, σχΛ ί ζοχικά τους άνΔκτορσ, όκότε θβ άκοτόχυ ή «ατιμη άπόηε ρα» εναντίον τοθ θρόνου. 'Αλ λά δ ΛουΒοβΙχος, οΐωνίως α ναποφάσίστος, οιστάζει. 'ΑνΙ κανος νά κθρη άιΐόφασι, άφή νει αλη μιά φορά χά γεγονό τα νβ ϊρχωνταΐ εναντίον τού άντ! νά πηγαίνη) αύτός πρός έ ΐ'σ. Ή βασίλισσα δαγκάνβι τ* χεΐλη της κοί βΤνε δρθια άνσ μεσα ο' οΰτούς τοός άνθρώ· ουο, άπό τούς όποΐους κο (1ς Α6ν εΤνβ άντρας μέ καρ διά. Τό εστικτό της τής προ λέγη Οτι δλαι αί τράξεις ιη βΐσς νού προκβιται νά γίνουν θά έτιΐ'ύϊουν, δι ι ανθ τή στιγμή ιΐού χίθηκε τό πρώτο οΐμσ, δλοι φεβοθνται καί ού τόν τόν έαυ'ό τους. «Όλη ή έπανοστσσιςεΐνε συνεπεία τοθ φ/βοι» Τί νά κόμη 8μως μέ ηη; Κάτω «Ις την α ύλην περιμενουν 06 άμάξια ζευγμέ να. Σέ μιά ώρα ό βασιλτ,άς, ή βασ.λιοσα καί οί όπουργο) θα ε6ο(σ·ωντσι οτ^ Ρ-ΐμπου ό ΛοϋδοβΤ<ος ?έ μτιοριΐ νβ άποΦσο'ση. ΟΙ ύ ιουργοΐ τού έπιμκνουν. Ό ΣαΙνΠριέ λέγει: (•υνβχ(ζβται) ΣΑΒΒΑΤΟΝ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ, Ανατολή ήλ(ου 5 05—Δ6σις 7.15 1Ν0ΙΚΙΑΖ0ΝΤ4Ι Ι&ο άχοθΐ, κκι έκΐάοιβς 4 μέν μία 260 τ. μ. ή Η £λλΐ| 110 τ. μ. ($χ(«τ,τ·ν χ. Κοχχίβιι). Ολΐ|ρβ·ορ(α( χαρ* ^ Ιν.' ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΕ ΥΠ)ΜΑ ΗΡΑΕΛ1 Δι*χ§ίριαις ΕΛΛΆΔΟΣ Π»λήαΐνν Έκτΐθετσι είς άρχιιήν καΐ α' Έτιανοληητικΐ',ν πλειοδοτικήν δημο· Κρασ'αν έ»ερ·>ηθηοομί.νην ιήν Π ην Αύγοθοτου 1937 ι" μέραν Τετάρτην
  καί ώραν 11 — 12 π. μ. Ίς τώ Ύτι)μο τη<. 1:7£ ή ίκΐτοΐησις των κάτωθι κτηματων. Άρι·. ϋιήμ. Εΐδος Κτήματβ, βέαΐ{ κτΑματος Έχτασΐ{ «' Προσφορά 381 ΟίκΙα ΚιζΙλ Τόμττιαν 77.Ϊ0 τμ 33,ί€0 52& ΟΙκΙα Κουτάλα 128.50 τμ. 6ίΧ0: Ένυπόθηκον υπέρ Έθνοτρατιέζης διά δρ 43.000 π 7 ι)ο άπό 14,1Ο)19Λ 891 Ο1«1α κατ)μα Λεμπλετζ διχα 46 >0 Τμ. 170,000
  1347 3)4 Κατ)μα Χ,νΙων Πόρτα :6 τμ. 130,000
  1506 'Λποοήκη Καΐνούργια Πόρτα 92 τμ, 90 01ο
  ΓγΟ κτήμσιος τούτου διεκδικοθνται τα <ΪΊ 1515 ΟΙκα Φιντίκ Ποοα 36 τμ. 84 000 &73* ΟΙκΙα Κιζ λ Τ^μπιαν 1 6 τμ. Ι50.0Ϊ0 34)5 Οΐκία Κατ)μα Καινςύ..για ίΐόρτα 35 τμ 70/Χϋ 3·5^ ΟΙκόπε&ον χωρ. Κορ&ίυλιανο έντώς τοθ χωρίου 144 τμ. 2 000 3855 Έλαιόκτημα ,, ΔιοβαΊ6έ «ΐομΙΒουρα» 3 σΐρ. 8000 3871 Οΐκόπιδον ,. Βορβάρω έν τος τοθ χωρίου 190 τμ. 6.000 3878 Οικόπεδον „ ,. ,. . „ >56 τμ, 12.00
  4Γ66 1)' Οικόπεδον ,. Μελέοσες ...... 297 τμ, 12 000
  5(80 'Υδ'όμυλοςκατεοτρομμίνος χωρ Δωρί κι θέσιν Μαρθιά ,'οθτμ 4 000
  656- ΈΑαιόφιτον χωρ. Διοβ' ιοέ ε3ίΟιν βαθίΐα 3)4 στρ. 6,ϋιθ
  6"(70 19)216 Κατόοτημα ανευ άέιος Κομσροκι 22 50 τμ. 26,000
  8259 Οικόπεδον χωρ. Καρδουλιονό "Αγ. Ιωάννης 100 ιμ, 6,000
  8260 Κήτιος „ „ εντος τιθ χωρίου 150 τμ. 12.000
  ΓιΟ κάτωθι κτήμοιος ή δημοτΐ(.ασΐα ϊιεί,αχθήοεται είς βάρος τοθ
  ίκπτώτου.
  2461 ΟΙκΙα—Σπήλαιον Χρυσοτιηγήν 39,72 τμ. 7.Ε00
  Τοθ κάτ&θι κτήματος ή δημοπροσΐο Εσεται α' έπαναλητττ^ή.
  8288 5)8 Ελαιόφυτον Καντώμι Μειόχι «4 οτρ. (26 000
  ΊοΟ κάτωθι κτήματος Τ ΙημοτψοοΙα ίοεται β. έττοναληπτική.'
  8084 Ελαιόφυτον Χονιαλί) Τεκέ 22 στρ. 346,500
  ΟΙ άναλυτικο! δρ οί είναι κατατιθειμενοι είς τό Ύπ)μα τής Ε,Τ,Ε
  Ινθα δύνανται οροσερχόμενοι οί ενοιαφβρόμενοι νά λοΒωσι ννωοιν!
  (Έκ ΤβΟ Ύπ)ματο5)
  ΤΑ ΗΕΣΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ
  Έξ αΐτΐπς τοθ αύτοκινητικοθ δυ
  στυχήματος ποΟ άνηγγεΐλαμεν χθές
  ΘΟμσ τοθ όττοΐου υπήρξεν δνσς τέ
  ως ιτρωθυπουργός τής "Αγγλίας ά·
  νεκινήθη τώ ζήτημα: αυτοκίνητον ή
  άεροπλάνον;
  Καί άλλοτε εδόθη άφορμή νά γ!
  νΓ) κατατόπιοις έ65> των κινδύνων
  καί διάκοισις τής ασφαλείας των
  δΰο κυρίων αυτών μεταφοοικων μέ
  σων τής έποχής: "Ενσς ονόματι...
  Τούμτΐαί υπήρξεν εδω τό μήλον
  τϊίς Εριδος—διότι ύπήοξε καί Ερις.
  Ό ανθοωιΐος αύτό<ι ήταν αττλού στατα £νας άεροπόρος ύ οποίος άλλοτε οπησχόλει κάθϋ άπόγευμα τοος ΆθηναΙους μέ τίς Ιλιγγιώ^εις άκροβασΐ&ς ποΟ έπεχεΐρει είς τώ άπειρον. Τίς νύκτες τόν συναντοθ σαν τσκΤ'Κά στό ΖΑππειο δπου ρ·υφωντας την γρανΐτα τού έκομ πορρημόνει δχι τόσον δι* τα κατορ θώματά τού δσον δια την άσφσ λειαν τοθ άεροπλάνου: —ΟΙ κΐνδυνοι τοθ αύτοκινήτου έ συνήθιζβ νά λέγη είς παοεψθαρμβ νην Ελληνικήν, είναι τιολθ μέγα λύτεροι! Ή γνώμη τοθ Τοόμπα απεδείχθη μεταγενεστέρως καί έξελικτικως ύρθοτάτη: Τα αύτοκΐνητα ηεοιέρ γως μσλιστα δταν Εχουν βασιλείς, πρωθυπουργούς ή αλλους έπισή μους ή διασήμους είς τό βολάν, ντελαπάρουν ή τρακάρουν εύκολώ ταταΐ ΣυμΒ-τίνει γενικώτερα τα αύ τοκινητικά δυστυχήματα κοτά την τελευταίαν διετίαν καί ώς πρός τόν μοιραίον αυτόν τρόπον, κ α τα στροφής, νά σημειώνουν άληθινώς έκατόμβας. —Όΐτωσδήττοτε είναι ολιγώτερα έν συνκρίσει μέ αύτά, τα άεροπο ρικά δυοτυχήματο-; ηρώτησεν μέ εΐρωνεΐαν δνα.ς δπιστος θωμάς. ΟΙ αΰθεντικοΐ ή όμολογουμένως άκριβεΐς οτατιστικογράφοι άποδει κνθουν* δτι είνε ολιγώτερα κοί μά λιοτα είς αναλογίαν καταπλήσσου σαν! «Πλο βΐτ άνκόρ» φωνάζουν βλέπετε στόν σωφέρ πολλάκις ή καί στήν σωφερίνα οί ήδονισταΐ τής ταχύτητος ποΰ ένδημοθν ε'ςδ λας τάς τάξεις καί πού θέλουν νά βρίοκωνται σάν σέ μεθύσι δερβΐ σου, βταν βουλιάζουν στα καναπε δάκια μιδς λιμουΕΙνας. 'Ενω στόν πιλότο ενός άεροπλάνου ασφαλώς δέν μποροθν νά... φωνάξουν τίττο τε οί έττιβαται τού. Ό Άλλβς κλοπϋς «ύτ· Ο( τ>ν Β ί»ψ ι&ρ^χαν νέαν τρ6κ·
  5ιΛ νβ Ιπΐτιιγχάνβκ» είς «άς
  μαιις 1«ιχειρήο·ΐς τ»ν Πβ*
  ρ&« Ι οΐς έξ α&τβν χαλ6κτ»ν τ
  τιρίοιβπίν «υ μέ τ* χέιια. ώ: Ι
  1ν ιίχε τρβυμϊτιο^ί βιίτβξι ^
  αα»ϊέ) νά ηρβχο^α^. "Βξβθι Ι
  νίς κ*φ«νείθϋ το9 εΐηι νά α τα
  έδί ΰέ ?έ ή Η
  θ« χ* έιτε) ς ή
  θι· είς κατάστασιν νά ΐϊοΙλΗη εί
  τό καφενειον ηνρεχάλΐοε χον ο»
  νά άνιιζηήΐΐΒ είς "£>«" ί
  όν ιατρόν τοθ οιτοιΈυ ίϊωιε τό ί
  νομβ. Καί τό» μέ< ίατρέν !έ< ■« *·1 τέ αυτοκίνητον τού. Ό έηιδ χ—ς τ«υ τό είχΐ χλίψΐ'. Πχρόι»™ όν χροΒαμ* «οημειώθΐ) χαΐ ηομίντ,ν. *** —Άντί να την την π«ρεμβρφ«β». ΤΑ Πιριοινά διχβοτήίΐ» χοιν την ίπίβϊθΐν των ΙπΙ τ*)€ Λ ' ~ - ·· ίνα Υϊ] ) τίαν ι*2ς ΙΙβ>λ»ΐτ Νι
  ήΐοηοκθ χαΐ ήΐη διευθυντρΐας έ
  νίς ί.αιικύΐβυ χαλλον^ς είς τδ ί
  ΐίν ή ένάγοιιαα ά>τΙ νά
  θΐ, δηως ήλπιζΐ, κάρσΐρςρ
  Χ« ίιχαοτήριον Ιχρινεν ώ; «ο ή
  ρ κΐον την χ«ηγορΙ»ν επί αι»ά η
  δίσε δμως την τίβς ή *βκβ
  Αν είς π^ίοϋμον 100 φ?άγ-ω» έ
  πί παρανέμφ έξαακήικ τβ3 ίατρι
  ίιτανγίλματος χαΐ εί: άποζη
  μίβαιν 40 χιλ-.άδβν ά
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΔΙ διά την θερινήν
  περίοδον είς τό καλύτερον μέρο
  τοθ ΠροσστεΙου 'Αγ. "Ιωάννου ο
  *1α διώροφος μέ £ξ δωμάτια, μέ ύ
  βραυλικήν καί ηλεκτρικήν έγκατά
  στάσιν καί 8λα τα κομφόρ καί άμ
  πελον συνεχομένην μ£ έκλεκτήν ποι
  κιλΐαν κλημάτων. Πληροφορίαι πά
  ρά τοίς κ. κ. Χατζηδάκη, Τσιλίνη
  καί Σία.
  Η .«ΑΝΑΤΟΛΗ"
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛ1ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  Ή άρχαιοτίρ» χαΐ σοβαροτέρα Έλλ. '/ σφβλιστιχή ΈταιρΙκ
  Ιδρυθείσα τφ 1906.
  Έδρβ εν'Αθάνακ,ίν τώ ιοΐ€κτητω μεγάρω της Φιλΐλλήνειν 15
  Κ__ι_.λ_:ΐί_ _ί_κ _Ίτ_8έιΐΐ_Τ0( Δοιχν ΘΕ ^^^^£■!) ——
  ν^Λνν ^γ Ή·ετβ^" ν^εν ^^^^ ν ^^ ,ε ν ν ν π^ν^νν ει^^ εν ρν^η λ^ψ ^ ν ^ν^^ε* ν ν^ΡΊ
  Άντβαφβλιστικά κεφώλαια κβΐ άηοβίματετ » 32 < 00Μ0.Κ0.— δώβ κεφαλβν, εφ' αρου ζ^π', ίοφάλειαι ηβίΐων άνευ ίατριχής έξετββεν;, Μεφαλαιοποιήσεις, ίν οι·νδυ·οΐ/ω Λώ τ&ν ήσ»βλισμίνων είς τα νίρίη τής ΔιοΐΜητικόν Σνμβούλιον. ^{ Χκρίλββς, Πρόεδρος τής ΈνΛσιων των Έμττο· ρικών καί Βιομηχανικήν Έπιμ&λητηρΙων τής Ελλά¬ δος, Γενικός Διευθυντής τής Έ*ηνι·ίίς "Ετσιρ«1ας Οΐνων καί ΟΙνοπνευμάτων, πρώην 'Υπουργός, Πρό· εδρος καί εντεταλμένα Ζύμβουλος. Άριοτοτίλης Βλαχοπον,λος Άντιστρότηγος έ. α. άντιπρόεδρος καί ένιι^ταλμενος Σΰμβουλος. 'ΐΝ&ννης Κ«λ«μ*ρης Πρώην Βουλευτής εΐσοδηματΐας. Άρκτοτίλης Καόζης τής ΆκαδημΙας Αθηνών, Καθη>ητης ίν
  τώ 'ίιθνΐΛψ ΙΙανεπιοτημΙω.
  ΙπιιρίδΝν ΜπκρμπκρΙσος Βιομήχανος,
  Νιχολβιΐδης Πρώον Διευθυντής τής Τραπέζης
  τής Άνατολης.
  Σλήμκν Πί,ώην Βουλευτής ΕΙοοδηματίας.
  Βασίλειος ΪΜτπρΙου ΔιευθυντΓ,ς τής 'Ελληνικής 'ΕταιρΙας Οΐ¬
  νων καί Οίνοηνιυμάτων.
  ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΣ:
  ΙΩΑΝΝΗΣ Φ1ΛΙΝΗΣ ΓινΐΜές Διευβυντίΐί
  ΘΑΛΗ£ Α.
  Γ«νΐΜ«> 'ΑντιπρόθΜποι ΰικ την Κρητην;
  Α. καί
  ΒΑΑΥΡΑΚΗΣ
  Πληρείβεϊοβίΐ άπβζημιώοεις Ελ*δου ζκής 1931—36
  Δρκχμ. 9.304,10164
  (Όνομβστιχός κβιταιλβγβς *Ις την διάβεβιν ηαντός βο»
  λομένου).
  Ήσφ«λισμέν« χεφβλαια τό 31)12)36 Ζ&ΗΧ δρ- 2573Κ.366.
  » » » » ΚΚΦ)&£ * 74.001-763.—
  Νέκ πβρ«γι»γη 1936 ΖβΗΧ Δραχ.
  β » 1936 ΚΕΦ)»ΐί ■
  331.312.129.—
  145.629.973 -
  19.014-561.-,
  164,644,536.-
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  φέρομεν ιίς γνδσΐν τοθ άξιοτΐμου κοινοθ ής
  ρήη ότι άνιθΐσομεν την ίν τβ Ντσφ Γενικήν Άν
  τιττροοωττβΐσν μος ιίς τα ΆσΦαλιστιχά ΓραφιΤαί
  των κ. κ. Α. καί Ι. ΜΑΥΡΑΚΗ (Ηράκλειον—-ΧανιΑ
  —Σητείο — Ρέθυμνον) τιρος τβύς όποΐους δίβν ν" ά-
  ιιη;Ρύ·ωντσι «Ι πελάται μας διά τασαν υπόθεσιν
  των.
  Έν Αθήναις τβ 16 Ιουλίου 1937
  Η «ΑΝΑΤΟΛΗ*
  'Ανάννμοβ 'ΒλληνΐΝη 'Αβναλιατιιιη 'Κται·!*,
  Η ΝΗΣΟΣ
  ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ
  ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΙΟΝ
  ίίον
  Μ« ς
  φάλλαμιΐ πολΐ) ξ
  6Χίπ*μΐ τε χχπόμβιρ· τί κ»ι5Ε
  *Αν»βή*!«ιΜ κι' ο! τρΐΐ« οτ* γίφ»
  ρα. ΟΙ Χ~| ! θί
  ο·1)ν ΠΛώϋϊ) χίιβ άπ» 11»
  βλέκαμι τίς Β^ό
  ναύΐΐ) οτήν χαθεμιΑ κου
  λ. Ή
  6γ·οΟμΐ, Ι ώ χι' ί
  ξτ)93 ν* ΕϊοΒμε τί συμβάσει ΤΙ»
  μα*; ιΙΕαν αί οΊιί πού Ιφύ'
  τις βίρκεί νά τρ»β^0μ> κρός
  α-μτΐΐν γιβ ν' αΐαβ-.βκώοαμι "Αν
  Ιηήγαιναν αμ«9α»( νά
  τδν Τζώ' Σ'λβερ, (Ίας τα καάγμ»
  τα νά Ιτιαιρνοτν 8ιαιφ5?ετιί| τεο
  πή. Ύκβθί'» Βμας 8τι ι(<αν δια Γί/γές να καθήσίΐιν Ι ««Ι ί,χ χι ί* γινάΐΐΜ χαΐ γι' αδ:* τους εί Είς τό σημείον δπου έσκίψχμι τ^ν βάρκα μας, &«<|ρχε νωμ^λία τής πβρϊλΐαε Ιατρίψχμε, μ£; Ιχρνψιν α«δ τι μάτΐα »βν ναυτΑν τΐβύ ΙνΔλχγχ' τίς ς2λλΐΐ Ιδβ β^ρχις. "Οίαν Ι Λλ^αιάΐϋΐΑε, Ιπτ]5^ατ έξ», έΐαλο 1*% μιταξατό μχνττίλι χάτω άπ* έ χχηίλλβ μου γιϊ νά χθβ Ιπ% τ4ν ήΐιο «οί δυά ηιοΐίλια στα χέ?ια. Δέ< «ροχω.ήίΐ ηνραπάν» ακο βήμττα, Ετκν £ρίθη<3 ΙμϋΓ,δί ιί( ιέ μιχρό φρού?ΐθ «'ΰ ατέν νάίΤΒ μας. Τί ν;ού3ΐα ούτ* ή χαρμβΰς Ϊίν3ρ»ν α^ν χ·ρι;ν{) Ι νίς λοφ!οχοιι. Έ «Ι μΐβχ ήικβ ροθβαν νά ιιε^οΐν κλΐιομίνοι ϊ(β; πεν*)ντα ά·θρ«ποι. Είς τα τοιχά , άπί Βλες τίς πλαυ^ές &*<ί βνοιγμίνες πολκμίστρες. Γύ ΐΕχαν χοκ) έντκλβς τα Σί^δ& οντας άρκΐτήν |<τααιν γυαν κεϋ είχε ηιριτριγιιοισθ^ΐ μέ ?^· μαντρίτειχο ψηλό ώς δύο μίίί κκΐ δ»αχολοκΐ)ριιόετο. Οί άμυνί- ιιΐνοι ή ικορ·03χν νά ιίνε νοι έχιΐ μίοχ οτά ο!γοιιρα. (συνεχίζεται) —Π; ο κήρυξις μβι·5οσ(ας προ μπβείκς "Ενωσις Κι.τ,ροναρα γωγΑν Κρήτης κροκηούσ- σει μειο5οσ(αν βιά την έκ τύκωσιν διαφόρων έντύ «ε*ν καί -ρομτ|θΐιαν 6ια Φρ είδών γραε>ικΙ)ς ν
  λης. ΑΙ προσφοραί Ιύναν
  ται να άφοροθν τό σύνολον
  τής ιαγασίας ή μβρος μό¬
  νον ταύτιις. ΟΙ δροι συγ-
  γραφής ύτωυρεώσεε«ν με
  τα τβν ΟποβιιγμάτΜν, ευ¬
  ρίσκονται κατατιθειμβνοι
  ΐίςτάέν Ηρακλείω Γρα
  Φεϊα τής Ενώσεως καί είς
  τα έν Χανίοις καί Ριθύμν-
  Κέντρα της συσκευασίαν.
  Ή μιιοΒοσία γενησεται
  δι" ένσφραγίστων -ροσφο
  4>ών, των σχετικήν φακβλ
  λνν κατατιθεμβνΜν είς χά
  έν Ηρακλείω Γρσφεϊα τί}ς
  Ενώσεως μΐχρι τής μεσημ
  βρίας τής 3ης Αύγούστου
  έ. 6. ημέρας Τρίτης, δνότι
  καί άνοικθήσονται ύτι6 τοϋ
  ΔιοικητικοΟ αύτ|ς Συμβου
  λίου.
  Έν Ηρακλείω τη 20ή Ί
  ουλΐου 1937.
  (Έκ τβν Γραφιίων τής
  νώσΐ) ΜΝ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ6
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράδυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωί'
  Ρέθυμνον, Χανβά,Πει
  ρ*ιά, Σΰρον, ΤΗΝβΝ,
  Πάρον,-----
  ΔΙΝΑΡΔΔΚΗ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—"ΕτιανήΧθον έκ βα
  νων ή κ καΐ ό κ. 'Αοαμαντιος Κων
  σταντινίδης.
  —'ΑΦΐχθη έη" ά8ε<« έξ "ΑθηνΛν ό κ. "Αντ. ΠαλΙ&ης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡίΟΜ. — Πάντας τοΰς όπωσ&ήττοτε συμμβτασχόν· τας είς τό β3ού πένθος μας επί τη απωλεΐο: τί|ς πεφιλημβνης ρας συζογου, μήτρος καί θείας: £τελλ«{ Ν. ΚκχβινΐΒθειιιη τούς προστρέξαντας προθύμως Ι. ατροΰς, τούς καταθέσαντας στεφα. νους είς την σορόν της καί τούς έν γένει συμμερισθίντας την θλΐ. ψιν μας εύχαριστοθμεν θερμότατα. Ο'κ·γ£νεια: Ν. Κ«χ«γι«δ4)ΐη Γύρω στήν πθ^ι μας. Συνεχΐζεται κάνΐοτε τό μβλτέμι δροσερό, ζωογόνο, άνακουφΐστικό. —*£τσι ή πόλις μας αποτελεί Ι δέ ώδη τόπο διαμονής τώρα μάλιοτα πού ύπόρχβι καί ή άφθονία των φρούτων. —Όμολογουμένως δέ βέν είναι ολίγοι οί ξένοι πού Εχουν Ελθει ν* περώσουν έδω τό καλοκαίρι των, —'ίιννοεΐται 6τα παρά την δρο σιά καί τό μελτέμι πλήθος κόσμου έτοιμάζονται γιά έκδρομές μέ την εύκαιρΐα τοθ Σαββατοκόριακου. —"Ηρχισε καί ή Εξοδος των προ σκόπων μας πρός τό ϋπαιθρον. —Έτσι μΐα ομάς μετέβη είς 'Α βδοθ καί άπ' έκεΓ είς Κράσι Οπου καί είναι κατασχηνωμένη τωρα— Μια βλλη δέ ανεχώρησε προχβές γιά έβδομαδιαία κατασκήνωσι στόν "Αγ. Βασΐλειο. —Έν τώ μεταξύ ο προσκοπισμός σημειώνει καθημερινώς κατακτήσεις παντοθ καί είς την ϋπαιθρον. —Απόδειξις ό καταρτισμός τί]ς ομάδος ΆβδοΟ τής οποίας καί θά γίνη αυριον ή όρκωμοσία μέ έξαιρε τικην έπισημότητα. —Συνεχΐζεται αΰστηρότατος ό β λεγχος καί ή επίβλεψις τής άγορα νομίας επί των κατασΐημάτων τής πόλεως. —Καί ό Ελεγχος άπέδειξε Κα ύ πάρχουν κσί ναλατάδβς πού νερώ νούν τό γάλα καί ύφασματοπωΛβς μέ μέτρα... δμετρα. Δι* δ καί πά ρεπέμφθησαν δλοι ή ήπειλήθηοαν νά παραπεμφθοθν είς την βικαιοσύ την διά νά λάβουν τό μέτρον τής γνώοεως, —Άπό σήμεοον άρχΐζει ή άπο • τολή σταφυλών καί είς την ΑΓγυ πτον. —Κατ' άκολοιθΐαν δέ άπό ιήμε ρον άρχίζει καί ή κίνησις τοθ λιμβ νος μας μέ τα σταφυλάδικσ, άλλά καί τοθ νομοθ καί τής πόλεως μέ τούς έργάτες πού τρυγοθν καί τ' αύτοκΐνητα πού θά μεταφέρουν τό προΐόν άπό τ' άμπέΛΐα, —Κάποτε αν δέν άπατώμ&θα εί χε γΐνει σκέψις νά καθιερωθά κ>' β
  δω τουριστική έββομάς, νά όμγανω
  θοΰν λαϊκαΐ έορταΐ καί νά γίνουν
  άναπαραστάσεις &πό την ΜινωΤκή
  ζωή.
  — Θά ειμπορούσε κανεΐς νά μάς
  πληροφορήση βν θά πραγματοποιη
  θη ή ίδέα αυτή; ό ΑΟγουστος ·ετ
  ήταν ασφαλώς ή καλυτέρα έποχή
  γι' αότές τίς έορτές.
  —Δέν βλέπομεν νά γίνεται κσμ
  μ(α προετοιμαοια διά την συμμβτο
  χήν των άθλητών μας είς τα Β'.
  π Βενιζέλεια» πού θά τελεσθοθν
  την 7ην καί ·ην Αύγούστου είς τα
  Χανιά καί είς τα όποϊα θά λάβουν
  μέρος άθληταΐ έξ δλης τής 'ΐιλλβ.
  δος,
  —Μήπως λοιποί θά λάμψουν
  διά τής άπουσίας των καί άπο τούς
  αγώνας αύτούς ςΐ άθληταΐ μας;
  —Όσοι νομΐζουν 8τι τό "Ηρά.
  κλειον ποωτοπορεΓ είς δλα, κα
  λοθνται ν' άναθεωρήσουν τάς άν·
  τιλήψεις των.
  — Γό Ρέθυμνον τό υπερέβη δχ»
  μόνον είι τα γράμματα άλλά καί
  είς τόν φυσιολατρισμόν.
  —Άπόδβ ξις ότι καί ό γυμνισμός
  έκαμεν έκεΐ προόδους.
  —Δέν είμποροθμεν μόνον νά έν.
  νοήσωμεν διατί καλή συνάδίλφος
  ζητεί την κεφαλήν των γυμνιοτ·ν
  επί πίνακι.
  —Μήπως καί ή άλήθκια δέν εί
  ναι γυμνίΊ; "Η μήπως ϊχει την άν
  τΐληψιν δτι διώκεται καί ή άλήθεια
  ακριβώς έπειδή είναι γυμνή;
  —Καθώς πληροφοροόμεθα ή μη-
  χανική ΟπηρβρΙα τοθ Δήμου άσχο
  λεΓται μέ την έκπο ησιν των έξ»
  ροιστικων Εργων τα όαοϊα θά έκτβ
  λέοη ο ίΔήμος συν τβ έφαρμ·/8
  τοθ σχεδΐου. Τ^' '"
  —ΈΧπΐςβμβν λθΓττόν βτι -δέν θά
  λησμονήση καί τα τεΐχη τής πό
  λεως.
  -Παρίχουν Εδαφος γιά σπουδαΐα
  έξωροιστι*ά καί καλλωπιστικά ϊρ
  —'Αληθινό άριστούργημα τό
  φΐλμ τοθ Πουλακάκη Βή Σονάτα
  τοθ Κρόοτζερ». Υπόθεσις μουσική,
  σκηνοθβσίοτ, ήθοποιτα, φωτιαμό|ί β
  λα άρτια, άποτελοθν ίνα Αρμονικό
  σύνολο ποΰ συγκινβϊ βαθβιά κσί
  συναρπάζει,
  • Ρεχβρτιρ .
  ΙΑΦΡΕΛΟ! ΜΙΡΓΚ4Ν
  Ι«—ΓΟΪ [Ι! 0111 ΙΙΙ ΕΙ1Ι1Ι
  Χορβιστίις καΐ έκιδιορθΝτέις
  ΠΙΑΝΒΝ
  Χπουδάβκς έν Γερμκνία.
  Πιάνβι ηκλαΐΑ χ«1 χ«λ«·
  σμενα τ* 1π«ν«««ρ« ({ς τϋν
  πρώταν τ»ν βίσιν.
  'βρνασΐα Γΐρμο,νικί» καΐ
  λ1
  ημ. Ό κ. ΜΙργκαν θά πά-
  ρβμείνη ενταθθα επί 3ήμερον
  καί παρακαλοθνται οί ένδια.
  φβρόμβνοι νά Αποταθοθν είς
  τα γραφεΓα μας.
  ΈνβΐΝΐείζετκι οΐκία έκ τριών δώ
  ματΐων μβτά κουζΐνας εύάβροτ ΚΓ,ι
  εύήλιος, μετΊ,άφθόνου οοατοΓ κβί
  ήλβκτροφώτιοτος, όβός θβοτοκ
  νοολου «αρα τφ Μπεν-·νακι π
  ροφορΐσι παρ' ημίν, '
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ
  IX
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  1
  ι
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  63ο ν
  ΤέΑος ή"νθ» είς εκείνον *Κ6Τ τόν τόπον-Λσιπόν κα(ν
  τόν β Πλούν είς τό κάτ'εογον 8νβ<α κλοπής, τί ή* τον ό Γιάννης 'Αγιάννης'.κλαδευτής. ΠοΟ;βΙς ταίς ΦίΒϊρόλλαις. "ΑΧλο. Ό Άγιάννης αότδς ώ'ομάζουντϊν Πάν νης· τής αάννας τού τ& πατρικό έ'ΐώνυμο ήταν Στούοα. Τί φυσικώτβίθ τοθ συμπεράσματος, 8τι, ά φοθ βγτ1<ε άτιό τό κάτεργο, ελαββ τό έπίθετο τής μάννας τού, διά νά κρυφθτΐ «αί μβτ,ωνομάσθη Πάν νης Στούρας. Π4>ει σκήν Ώ3έρνη Έ<*ΐ άτΐό Πάν νης εγινβ μέ την προφορά τοθ τδκου έκ«(νου Πάνς Ιιτβιτσ Πάς· Τόν Ιλεγαν ό Πάο Σ'θύρας.Άί-ίνβι αύτός να προ φέρουν ο Ο τω πωςτόδνομά τού κ<χΙ ιδμορφα, ββμορφα μβτσμορφώνβτσι ιίς Παστοόρα.Έ'αταλαββτειΖητοθν, τό λοιπόν, πληροφορίας άπό τάς Φχββρόλλαις. ΟΙκο γένεια Γιάννη Άγι^ννη έ<βΤ πλέο' 6&ν σώζβται 'Αγνοοθν πού έπήγϊν δλοι τους. Έο»υνοθν Βέν εύ ρΐσκουν χανένα. Αυτής τής ταξβως οί ο(<ον«νειαι, δταν (έν «ύρβθοθν βίς κατάστασιν λάσιτης, είνε ε( κατάστασιν σκόνης. Πή,γιινε, κυνήγα τακΐ Έπβρα σαν καί τριάντα χρόνια έ«τοτβ. 'ΕρευνοΟ' είς τό κάτεργον τής Τουλόν. Δύο μόνον κατάδικοι ρύρβθ σιν άι»' έκ6ΐνους ποο εΐχαν γνωρ'σει τόν Γιάννην Άγιάννην »ά ποίος Βρωμοσκιτάκης, καΙ 1 ώ την καταγνελ'α μου ι(ς την αστυνομίαν
  των Παρισίων. ΜοΟ άηοκρίνονται βτι τρελλάθηκα
  καί βτι ό Πάννηο Άγιάννης εύρΐσχβται είς γκΐοας
  τί|ς δι«αιοσό>ης ιίς τό "Αρσσσον. "Εμεΐνα ί<θαμ βος· έγώ, δστις (νόμιζαι πβς δτι κρατοΰσα αυτόν τόν Γδιο Γιάννη Άγιάννη μέσα ί(ς τα χ*ρια μου! ΓράΦω πρός τόν κύριον άνακριτήν, μέ «ροσχαλιΐ, φΐρΊΒυν έμτιρός μου τόν Γιιστούρσ·. —ΚαΙ λοιπό>! ηρώτησεν ό χ. ΜαγΛατληνή'ς, Ό
  Ίαβίρης άτΐεκρίθη φυσΐχώτατσ, κα( ώ; ά«ρως λυπη
  μένοο.
  —Κόριε δήμαρχβ, ή άλήθεια είνε άλή9βια. Λυ
  ποθμαι πολύ, άλλ'ό δνθρωκος έκκΤνος είνε τφ)ντ
  ό Γιάννης 'Αγιάννης. Τί ν άνβγνώρισα καί έ) ώ
  ό ΓδιθΓ.
  —ΕΤσαι β'βατιοι,; ήιώτησβν ό κ. Μιγδαληνης
  Ό Ίϊβέρης «γέλασεν τόν γέλωτα Ακβΐνον, δστις προ
  Αρχεται έκ τής βαθυτάτης πβποιθήσενς,—Άν εΐμαι
  βΐβαιος!
  Έμεΐνε πρός στιγμήν περΐσκεπτος, λαμβάνων
  οάτομάΐως κα! τρΐβων μβταξύ τοθ λιχανοθ βακτύ
  λου καΙ τοθ άντίχειρος δμμον έφ' ενός πΐνακιδίου
  κειμένου έ τι Ι τής τραπέζης, πλησ'ον τοθ μβλανοβ»
  —ΚαΙ μάλιστα, προσέθεσε τώρα δπου εΤδα τόν
  άληθινόν Γιάννην Άγιάννην, δέν ιίμπορτδ νά κατα
  λάβω «Λς &> ώ νά πιστεύσω ά>λ->ν ά ντ' άλλοιΐ
  Σας ζητΛ συγγνώμην, κόριβ δήμαρχβ.
  Τόν («ετευτικόν καί σκουδαΤον τοθτον λόγον άνευ
  θονων πρός έ«ΐνον, όστις πρό ενός κοί ήα'σλβς μη
  νός τόν εΤχε ταπβινώοβι ενώπιον δλου τοθ στρατιω
  τικεθ σταθμοθ ΐίπών είς αυτόν —Έίωΐ ό ΊσβερηΓ,
  ό σκληροτράχηΧ,ος € δ τος άνθρωπος, ήτον έν άννο α
  αύτοθ πλήρης άϋλότητος χαί αξιοπρεπείας. Ό κ.
  Μαγδαληνή; 8βν απεκρ θη είς την (χΐσΐαν τού, άλλά
  τόν ηρώτησεν αποτόμως.—ΚαΙ τί λέγει ούτος ό άν
  θρωποςι
  —"Α. κύριε δήμαρχεΐ είνε κακή ή θέσις τού.
  "Αν αύΐός «Ινι ό Γιάννης Άγιάννης, θά τιμωοηθβ
  επί όποτροτιή. Ένα παιδι ά* τιηΐήση άπό τοΐχον,
  καί ά/ σαάσο ενός δένδρου κλαβΙ, καΙ κ>έψπ μήλα
  είνε άκλοθν πτατσμα- Αν τό κάμη ένας άνδρας ίΤ
  νέ πλημμέλημσ,αν τό κάμη £νας κατάδικος τοθ κα-
  τίργου, είνε εγκλημσ, Είνε υπόθεσις 6χι πλέον τοθ
  πταισματοδνκείου, άλλά τοθ κακουργιοδιχβΐου. Πρό
  κείται, δ^ι πλέον ψυλάκισις ολίγων ήμβρον, άλλά
  κάτεργον διά βΐου. Είνε ετιειτα καί ή υπόθεσις τοθ
  παιδιοθ (κεΐνου τής ΣαβοΤ^Γ, δπου έλτΐΐζω νά επα¬
  νέλθη. "Εχομεν πολύ νά λογαρΐασθοθμεν. Άλλά
  καί ό Άγιάννης εΤνε παμπόνηρος. 'ΥποκρΙνεται πος
  Βέν γνωρΐζει τό δνομα τού παντελος, πας Βέν κα·
  ταλοβαΐνιι άκ' δλα αΰτά τΐποτα.—Έγώ, λέγο, β!-
  μαι, ό Παστοθρας, ώπ' ούτό ϊέν τό κουν£!
  ΎιτοχρΙνεται πως είνε (ώ ·>, πως δίν ξενωρίζβι τα
  δύο άπό τα τέσσαρα. ΤΙπθτε δμως, έπειΒή ύπάρχουν
  άκοδείξεις, τ&ν γνωρΐζουν τέσσαρες μάρτυρες. Θ5
  καταδικασθβ ό κατεργάρης. ώΙ άφεύχτωβ θά κατα
  δικασθΒ. Εΐμοι προσκβκλημένος νά όπάγω κι' έγώ
  είς τό "Αρασσο, διά νά κατσθέσω την μαρτυρίαν
  μου.
  Ό κ. Μαγδαληνής εΤχε καθΐσει έκ νέου είς τό
  γραφείον τού καΙ άνβδΐΦα ησύχως τα εγγραφα, ά
  ναγινώσκων καΐ λαμβάνων σημειώσεις ώς ,δλως α¬
  πησχολημένος πρός αΰτά. Στραφ&Ις λοιπόν πρός
  τόν Ίαβίρην—"Ολαις αυτοίς, είπεν, αί λεπτομέρει
  ακ: ολίγον μ έ ένδιαφέρουν. Χάνομβν τόν καιρόν μας
  έν ώ εχομεν διαφόρους κατεπειγοόσας ΰποθέσεις. Ί
  ε(ε»ρη, νά πάς άιΓ έδω άμέσως είς τής Κουροόπαι-
  νας, τής πτωχής έκεΐνης, ήτις πώλ εί λαχανικά,
  κάτω «Ις την άγκωνή τής όδοθ "Αγίου Σάλβου καί
  νά τής εΐπβς νά έγκαλέση τόν άμαξηλάτη Πέτρο
  ΒελανΙδα. Είνε Ε νας μοχθηρός, δσιις πσρ' ολίγον
  την χαταπατοθσε την δυστυχή, μαζ( μέ τό παιδΙ της.
  Πρέπει νά τιμωρηθβ. Πβρ>άς Ιπειτα είς τοθ κυρΐου
  Χαριλάου, όδός Ώρολογίου. Παραπονείται δτι τα
  νιρΑ τής στέγης τής πλαγινής τού οΐκΐας σιάζουν
  είς τα θεμέλια τής Ιδικής τού καΐ τοθ προξενοθν
  βλάβην, 'οκολούθως πάς καί παρατηρεΤς 5ν είνε
  άληβιναΐς «( αστυνομικαί^ παροβίσεις, δποο μοθ
  καταγγέλλονται δτι γΐνονιαι άπό την χήρα Δουρή
  όδβς Γυβούργου καί άπό την κυρίαν Ρενεβόση, όδός
  'Ασπρομαν&ήλ,ου, καΐ συντάττεις την προοήκουσαν
  ίκβισΐν. Άλλ' ούτά δλα θά οέ ένασχολήσουν πολύ
  Ιτφ «Τπις βτι μέλλ«ι« νά πάς ιΐς τό "Αρασσο δι* ε¬
  κείνην την υπόθεσιν, Πότι αναχωρείςι ι.μ·τβ>αμμ[.
  αν έβδομάδαΐ
  -ΏΙ ταχύΐερα, χύρι· δήμβρχ·!
  <Μνε|Ι|·««ι| ΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή χβρά τής ζωής Μή δχαανίζης ϋιχ» την ζ·τ)ν 9911 μέ δύι φίβους ίξ Ιιοιι ηαοβ· λί ί άνβή·ιυς: τέν ^ίδιν νίσιυ χαί τίν φδδβν τ·9 θκ- νάτου' άτλβύατκτΒ διότι την μέ» «ρώΐην ήμκορεΐς μίχρι τινός ο~- μιΕου χκΐ ν» αποφδ^ς πβΝ ΙλΡ καί νά διαφύγιι; Βίαν Ιλθι, Εέ διύιερον Βεν 5ηίρχιι χρύπος ν4 ξιφύνκ, αφοθ ι!>ι τ) χοινή
  ρ %» το κοινόν χ«έϊς κχντίς
  ζβντος κλασματος.
  Έψ' βαον ή χλΐ]0ονομ»χ6τΐ9ς βου
  > εΙ*ε βεβχρυμε'ΐ) μ! *&}χρ·
  νι—«Εδ/μ» χβυ£ τβΟ
  ί™»1ου δύναται χαί πίλιν νά οέ
  ήι ή ίτισ?ήμη—καί φρΐντί
  ζιις νά χανον(σ|)ς τεν διον ααυ
  ό μέ τάς δηο!ε!ξ«ις τ*]ς
  τοθ 4;θοΟ λίγο» χαΐ χ*)ς
  υ{Ίΐιντ]ς. ήιποριΐς χάλλιητα νά
  Βι«τΐ)ρ|ς ακεραίαν ιή. &γιΕαν
  αι» μέ^ρί ν Ο άκροτίχευ δυνχ
  τοΒ όρίοΐί, άφοθ ίλλωαΐε αήμι-
  ρεν ή έπιοιήμη οιθ πχρέχει αρχΐ
  τα μίο» διά νά άπ^φύ^ς τάς Βυο
  ιίρααιχάς νίο^ιις χχΐ νά κροφυλάτ
  τιοαι χβ'. ά«έ τις λβιμώϊιις.
  'Επομένο; ή ανυ λί/βυ νοσοφο-
  61α ιϋ»λ£γ(ος ,θΐιοριΐικι θάμενον
  ώς χρεθβμκ παθολογι<τ)ς ϊνιοβρ ( Έξ £λλοΐι πάλιν, φ Ιϋαν «Ο θανίτου δύνααΐί, δν ΗΧ^ς, ν« την ίΙ^ ίαίκις π»οδίλλ«ΐ οχιάν της ιί; τίς βκΐψκς 9311, ιλκ την ιυθαρο
  χιϋ3% τό δλιχίν αβυ σίμ«, ή
  δύναμις βύιή ή ιχιαττιρίώΐτις χά Ι
  άχανής ώς τό αΊτιιρον, ή λεγα
  μένη ψιχτ), Ιχιι βχριδβς φ θε·
  μελιώδη Ιδιό.τ,τα πάατ^ς φιιοι*%ι
  ϊϋνάμιως, νά είνε έρθαρτος. 'Η
  Ίρ ] ΒΧι,ς ίΐν την έκςοΐα-
  ζιι χά Ι 6 θάνβτος τ<ξς μιιαβΐίλλιι μόνον Ι9»ς τον τρόιιον τν]ς έχδηλώ Τό πρόγραμμα των Β/ Βενιζελείων άγώνων. "Ωιτι κρός τ! νά 2ηλτ)τ»)ριάζτϋζ άαχόπβς την χαράν τν{ς ζ»ί)ς μέ την κεριδι^ Ινατένΐ9ΐν ίύς φυαι- χοθ φχινομϊνου, έκΐ τοθ ίποΕου ή ανθρ»»ιίνΐ) θέλησις ιΐνε άνΕ- σχϋρος. Τό πολύ, ή ΕΒέα τβϋ_θα- νάτου είνε ώρέλιμος άκο χκιροβ είς ΧΛΐρέν ώς Ιν*ς οβτήριβς χκ- ταχρουνΐαμίς ψ^χ^»»λου^ίας διά την ματαιοδοξίαν χαί την πλ··νι ξΕαν «Ο άνθρώποι», ή ώς Ι» βύ· 9τηρέν «μίμν«)3ο» διά τιυς λΐ]9ΐ>ο
  νοθντ,ας ιδχόλνς βτι πρίπει «άν-
  τοτε ν* ιδίίακ»νται έν τίξιι πρίς
  η αυνιΙΒτΐσιν χαί τό χαθτ]χβν
  χντΐ εκυτβν, τβΟ πλιιοίον
  των χκΐ τοθ θΐοθ.
  Τοθ 1«τροδ Ι. Α,Γ.
  Ένοικιάζετβιι Κατάστημα είς τό
  προάστειον ΚσμΙνια Οπου άκριβΰς
  ύ πρώην στρατιωτικός κλίβανος-
  Πληροφορίαι τιαρά τφ ν, Αγα
  φΦά
  ΧΑΝΙΑ 23 Ιουλίου.—
  έχοινοποιήθτ, τέ επίσημον πρό-
  γρκμμοι τδν Β' Βενιζελείων άγα
  ναν ιίίΐνα ώ; γν»9τέν 8χ τιλι-
  αθιθν είς τα ένχαθθχ στάδιον την
  1ψ χαί 8ι,ν προαΐχπθς μηνός Αδ
  γιύιτου μέ 9υμμΐτοχτ)ν τΑν &θλ~
  τδν 2λοχλτ)οβυ τ«]ς Ελλάδος. Τό
  πρόΥ'κιμ* Ιχει ώς έξτ]ς:
  Σάββατον 7 Αύγούστου: Π%
  οέλααις άθτ)τ*ν χαί ίρχωμ99(*
  Δϊίμος 100 μέΐρην, Βρόμος 800
  μίιρβν, δρβμνς 5000 μέτρον, δρό
  μος 400 μέτρων μΐι' έμκ·δίων.
  "λμκ είς Οψις, ϊχονϊΐαιιός, δι-
  βχεββλία, δΐ9κοββλΙ« έλληνιχή,
  αφυροβολΙΊχ.
  Λαΐ<ά: Δρδμες 1000 μΐτρων, ετμα τριπλοθν, λιθεδίλία. Κυοιακη 8 Αύγουστον: Δρό· μος 400 μίτρβν, 8ρα»·ς 1500 μέ τρών, δρόριος 110 μίτρνν μιι' 1α- ποίίβν. Στυταλίδρομία 4X100 Δρόμος 10500 μέτρον, επί όδ·Ο. "Αλμα εί; μ^χ·ς, £λμχ έκΐ χον- τφ, δΐαχοδολία ελευθέρα, ΛαΤκά: Δοόμος 100 μέ(ρ·ν, δ*ίόμος 10 500 μέτρω', δόλι χρη τιχό.—Άιτονομ^ δραδείων. Είς τού; τρείς πρώιοκς νικητάς τβν άγώ^ων είς αμφοτέρας τάς χατηγβρΐαις θ) άκονεμηίβθν μετάλ λιπ χ«ί δΐπλώμιτβ τ*0 Σ. Ε. Γ. Α. Σ. χά Ι είς τα* πρβιβν Ι «αι. θλνν. Οί Κϊ«]τες κθλητοιί δδνβνται νά δηλ«99υν βυμμιτοχην είς τούς άγίντκ, είς την έκιτροχήν άνώ- νων έ5ριύ8ΐια*ν ιίς τέ Δηιιβρχι!· «ν Χ«νΕαν δ«4 τ*ν πρ·ιδ»Ε«ν «3 χ. Δηκιάρχβΐί, ή ή χΐτά την ήμί· ραν τΑν «Πονω» είς τό οτκΒιον. Καϊά την τέλιαΐν οημΐιωτέον τβν αγωνιαμάτων τα* πρωτβθλη· τβν, θ* τηιηθοθν ·1 χανενισμαΐ μ! «δ3:η!ΐ-τα. Ό Σ Ε. Γ. Α. Σ. διά νά διεκχολόηο τους Κρήτας ά θλητάς χαί είς την εκτέλεσιν τ»ν βγιονιαιιίτΜν τ^ς λιθοβολ(«ς χαί τοθ πηδήμχτβς, χαθώρισεν ιϋιχον χανονισμον επί τ^ δάσΐι τβν δκο( ών θά τελισθιθν τί άγαν'αματα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλο3μ«ν Λ τχντκ τα μέλη ττ]ς Ι Ενώσεως Συντηοητιχβν τιχνιτβν χαί έογατΜν Ηρακλείου, εί: γενι χην Συνέλευσιν την Ιψ Αύνού- ατου 1937 ήιιέραν Κυριακην χαί ώραν 9ψ κ. μ. ιίς τ& καφφε¬ νείον Ίωίννου 'Αναοιασάχη έναντι ΔημβρχεΕου. θίματα: Ιον) Λιγοδϊσ!», 2βν) έχλογη νέου ΔιοιχητιχοΟ Σιιμββυ- λίου. Παρακαλοθντβι δέ δσα μέλη !έν ι&ρΐσχονται ταμιιαχΑς, έν τάξει, νά.'κροοΐλθωσιν τρείς ημέρας πρί τβν έχλογ&ν χαί χαταδίλβιαιν δΰβ ιιηνιαΐας ιί9φοράς διά νά έχωσιν διχαίωμα τεθ ψηφΐζιιν χαί ψηφ! ζισθαι. 'Εν'Ηραιχλείο τ« 22 Ί2<ιλ(·υ,1937 Ό κοίΐίρος Μύρ. 'Νανιδάκης της ΓΚΡΕΚΑ 727 τϊρβί'όντα ΟΟΤΥ Θδ ο$α τα έμ- κορινα Ηατα- βτήμαζα τη5 1/ρήτΏδ, ΑΝΤΙΠΡ/ΠΟΙ ΔΙ ΟΛΟΚΛΚ ΡΟΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΓΓΕΟΡΓΙΑΔΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ —'Η π>ηρ«μή τής
  Σχετικβς μέ το ζήτημ«
  ηληρΝΐιης της Λμς
  το ύςροπβυργΐϊβν τβδ Πβλι
  τ>κβδ Γραφβίου τβΰ χ «ΙρΝβυκουρ
  γβθ μάς άπέατβιλ· χββς τό χβΤΗ
  τβρω έννοκφβν:
  «'«ν συνιχεΐφ κρός το Οπ' άρ.
  25364 έ. έ ήμέ ίρβν, δι* ου άν«
  χοινύθη υμίν δτι τό άχοκομμο
  της έφημβρίόβς ΰμνν σ*«τΐΜώς
  μέ την καθυστέρηαιν τής χ*τ» βο
  λή» των όφκιλβμβνβιν είς τβώς
  σουμβπχρ«μ >βύς Τού Νομοΰ Ή
  ρκΗλΐίου Κρήτης διββιβάσθη »ρό{
  το Γβνικον Χημιΐον τοδ Κρά
  τους, νν«ρίζοαβν υμίν δτι το μέν
  Γενικόν Χ,ημΕΐον διά τοθ νκ' «β.
  17766 <:· έ. έγγρ^φοι» «ΰτοϋ πρός τό υπουργείον Οϊ «ονομικδν (Γεν. Δ)σιν Δημ Λογιστικόν) ητήσατο την άμβσον τακταιτοιΊισιν τβΟ ζή τη4«τος τής αποζημίωσιν; των θβυμβπίραγιινΜν δι' έκοόαβΜς έπ'ονόματι τη; Τρακέζης τής Έλ λβδος έχ δρ- 289932,40 πρ?ς »ξό φλησιν των δΐΜβιιουμένΝν σβυμο «αρ«νωγών, ή δέ Γεν. Δ)σις Δημ. Λβνιστιχοΰ διά τοθ ΰπ' άρ 137332 ί. έ. έγγραφον αυτής κρός την υπηρεσίαν Εντελλομένων Έξό δών »κουρνε(ου ϋΙχονομικΒν ι ζήτησιν την τοιχε'οΐν τκχτοκοΐη αιν τοδ ώς &να ςητήματβς. Ό ί»ϊ>«>ΐουρνό{
  Κ. Νκουρμπουλης».
  —■Ίδρυσις τβοριστι»»·» συλλά
  β ομάδος φιλοπρβ
  νίων έ$ άμςρβτέρων τ&ν φύ
  λ«ν Ιδρυεη προ ήμβρίιν είς 'ίβρκ
  πετραν Σύλλογος ί»πβ την έπωνυ
  μίαν «ΤουριστΐΜος ίΚορφ»τι>ιλς
  χ«1 Η'υχκγΜνΐΜΟς Χόλλογος ·'!«.
  ράπυτνβ». γενομένων δ' άρχαιρε
  οιϋν έ{αλέναο>ν. Προεορος 6 χ.
  Άντ. 'Αοπραδβχης. 'Αντιπροε·
  δρβς ο χ. Ιωάν. Μβιστβρ&χης, Γ,
  Γραμματεύς ή Δ·1ς "θλνκ Γ«ρ«
  φεΐλάχη. £ΐδ. Γραμμοιτβύ; ή δν!«
  Άριάδνη Διβλειχτον. Ίαμιβ; ή
  δνις Μαρία Φλουράχη, χ«Ι μέλη
  τβ« Διοικητιιιοΰ Συμβουλΐου όϊ
  χ. χ. Έμμ. Κοχταανεβκΐίη, Γΐώρν.
  Φουντης χαί Γιάργ. Δασχοιλ*
  κης. Άνβπληρωμβτικοΐ εξελέγη
  σαν β! χ. κ, Γινβγ. Λίχμ«Α*Μης.
  Κννστ. Χατζάκηί καί «Ι δίδες
  Δέσποινα Μαρκοπούλου καί 'βλβ
  νη ΚοιρυΗΤθίχη.
  —Ν·μ«ρχ»αΗος ίπνινος είς
  διακριθέντβ μοθητήν.
  Π«ρά τοδ Νομάρχου Λασηθίου
  έχοινοκοιήβη ή ΜάτωΒι έκιχύρυ
  αίς άκοφάσινς τού Δήμου Άγΐου
  Νιχολατου:
  «Πρβ$ τον χ, Δήμαρχον 'Αγίου
  Νικολαου. ΈγκρΙνομβν την ύπ'
  αριθ. 66 έ. «. βΐτοφασιν τοδ Δ. £.
  δι' η{ τουτο έκ τής Λΐοτ*σβως τοδ
  Κβφοιλ. Ε)7 τοδ Ισχάοντος πρβϋ
  ιτολογισμοϋ τβΰ Δήμου διοιθ·
  τει δραχμιχς τριακοσΐιχς (3|)0) υ
  πέρ τού «αλυτερου μκθητο» τοδ
  ΔημοτΐΜβϋ Χχολιίου Γεωργίου
  £τ. Φβυζετη.
  Επί τή (ύχαιιρίβ, τκυτη έ «α ι
  νβΰμβν χαί ημείς τον μαθητήν
  Γεώργ Χ.τ. Φουζέτπν διά την έ
  {αιρετιχήν τηύτην ίκίδοβιν.
  Ό Νβμβρχης
  Γεώργ. Φλωρίδης·
  είς Αγ. Νικ·,
  λααν.
  Σημερον Χ«βΡ«τον κ«1 ίίραν
  7 μ μ. θά ομιλήση ■!( την Λϊ
  σχην 'Αγ Νιχβλαου 6 δικηγορος
  χ. Ιωάννης Κουτ*ντθ( μέ 81 μιχ:
  «Ό ΊΜΐκννης ΚονδυλάΜης χαιί το
  έργον τού*.
  —Τ· κατββρκγμα τ&ν όδΰν.
  Έ{ ά
  ηφθή
  { γρφΗβΰ λάθους π«ρε·
  ληφθή έκ τοδ προγραμματος κβ
  ταβρεγματος τοδ μεγαλου χατ«
  βρεχτήρος ή ο 3ος Παλειιον χαί
  νίου Άτααλενιου μετα τ&ν ένδι
  αμίανν οί δ ν χαί ηλατεΐας] τού
  £ϋ
  μ,
  (Έχ τοθ γραφείον τοδ Δήμον).
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Δή
  μήτριος Παπαγγελτΐς δηλώ 8τι δίν
  έμφθρθθμαι πλίον έκ κομμουνιστι
  κων ΙΒεών καί α πό τώρα καΙ είς
  τό εξής θά εΤμαι τΐμιος Έθνικιστής
  βολΐτης.
  Έν Ηρακλείω τή 22 -7-37^—|
  •Ο δηλών
  Δημ. Π
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφεΤα βναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙα Σαββάτου
  24 Ιουλίου 1937
  ΙΜίΜίΙΜίΐΜΙΙ
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΚΥΚΤΙΟΥ
  λιΊΗΣΥΧΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
  ΑΕΝ ίΠΟΛΕΙΠΟΥΪΟΙ ΚΙΝΑΥΝΟΙ
  . ΙΙΝΕΖΟΙΑΟΟΝΙΚΒΣ ΣΪΡΡΑΞΕΟΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου (τού άντα
  ποχριτού μας).—Άποψινα τηλεγριφή·
  μ* τα ίκ Λονβίνου χαί Παρισίων πβρου
  σιάζουν εισέτι άνήσυχον την κατάστασιν
  είς την Κίναν λόγω τής άποφασΐσιικό
  τητος άφ' ενός τής Ίαπωνίας κ»1 άφ·
  ετέρου τής κακοπιστίας των Κινέζων
  ατρατηγών μ έ τούς όηοίους ήλθεν είς
  προσωρινήν συν*οΊ*λλοιγήν ή Ίαπωνιχή
  ατρατιωτιχή διοίκησις.
  Έξ άλλου ή κυβέρνησις τοϋ Ναγχίν
  έννοεϊ ώς έχπρόσωπος τού Κινεζικού
  Ιθ»ους, νά κυρώση αύ;ή χάθε συμφω¬
  νίαν των τοηικών άρχών τού Πεκίνου
  μέ την Ιαπωνίαν. Άς έκ τούτου οί
  κίνδυνοι πολέι*ου 6έν άηέλειπον εισέτι,
  οεβομένου ότι ή Σ<>β(ετιχή κνβΐρνη·
  σις'ήρχισε παρέχουαα. ηθικήν χαί ύλικήν
  ενίσχυσιν είς την κυβέρνησιν τοθ Ναγ-
  κίν. ι
  Ή συνομιλία τΗντεν καί Κορμπέν
  επί των Σινοϊαπωνικών γεγονότων.
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου.—
  Αγγέλλεται 6κ Λονβίνου δ
  τι 6 διπλωματικάς συνιρ
  γάτης τού «ΉμιρησΙου Τη
  λιγράφου> άναφερόμενος
  ■Ις την κθεσινήν συνομιλί
  αν τοθ κ. Ήν*εν ετά τοθ
  Γάλλου -ρεσβευτοθ κ Κορ
  μ«έν, λέγει δτι ό κ. "Ηντεν
  συνευερίσθη την γνώμην
  τοθ κ. Κορμκέν κιθ' ήν χά
  τελευταία! έν τδ"Λ«» Άνα
  τολΒ γεγονδτα Εφθασαν είς
  σημείον «ροκαλοθ» άνησυ
  ε,Ιας. Ή Αγγλία καΐ ή Γαλ
  , λ(α συνεφώνησαν δ«ως βιε
  ξανάγουν νέας διαβραγμ*
  ΧΟΕΣ ΔΙΑ ΚΕΡΚΪΡΑΝ
  Ο Ι'Η.ΜΤΠΙΚ Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΙΙΟΙΡΙΣΤΚΐΐΠΒίθΡΚΙΜΟΣΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου (τού αντα-
  ποκριτοθ μας).—Ό άρχηγός τής χυβερ
  νήσεως κ. Ί. Μεταξάς ϋπιβαίνων τού
  άντιτηρπθλιχοΰ «Πάνθτ,ρ» ανεχώρησε
  σημείον την μεσημβρίαν διά Κέρκυ-
  ραν 'ινα παραστή είς την όρχωμοαίαν
  τού νέου ύπουργοό τής Έθνιχής Οίχο·
  νομίας κ. Άρβανίτη ή όποία θά γίνη
  αύριον (σήμερον) ενώπιον τού "Ανα-
  χτος.
  Π 0101 ΣΥΗΟΔΕΥΟΫΪ
  ΤΟΝ κ. ΜΕΤΑΞ&Ν £11 Κ£ΡΚΥΡΑΝ
  τεύσεις μέ τάς Ηνωμένας
  Πολιτικάς κρός καθορι
  σμόν τεβν ληντέων μέτρον
  βια την αποσόβησιν σοβα
  ριιτέρας συρράξενς.
  Τηλεγραφοϋν έκ ΠαρισΚ
  ών δτι τα έν τβ "Λ«ω 'Λνα
  τολή γεγονότα αβασχρ
  λοθν εορέως καί τόν γαλλι
  κόν τύνον.
  Έκ των έκτιθεμέν«·ν ά
  νόψεων την «ροσοχήνέλκύ
  εί άρθρον τήςαΜατένχ&σχο
  λούμενον μέ την συμβιλήν
  τής σοβιετικάς «ολιτικής
  είς τήνΕιτασιν τής συρρα
  ξεως έν τβ Άβιο Ανατολή
  Ή «Ματέν» τονΚζιι δτι ή
  Μόσχα έλβΐζει νά φέρη
  την Κίναν ΰνχό την έ«ιρρο
  ήν της διά λαϊκοθ μετώ
  «ου όογανουμένου έν Κίνα
  ΰ«ό τής Κόνιντερν. «Άν ή
  γαλλική κυβέρνησις, λέγει
  η «Ματέν», άνΐφάσιζε νά
  εχείσ]] τ* σοβιέτ δτι ό γαλ
  λινό~ λαός άρνεϊται νά «ε
  ρι«λακ§ ιΐς τΙανΒήνοτε «ε
  ρι-6τειαν δβν ύιάρχΐι α μ
  ψιβολία δτι ό «ολεμικός ζή
  λος τής Μόσχπς κ«1 ό έ«ι
  κίνδυνος Ιμνιριαλισμός
  της θά «εριορισθοθι».
  Ο_ΙΙΙ
  Ή μονιμότης καί αί συντά£εις
  των ΐδιωτικών ϋπαλλήλων ιοΰ στρατοΰ.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΕΝ Ο' ΑΝΕΧΘΗ ΑΙΑΙΟΝΙΣΙΝ
  ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜλΤΟΣ
  ΒΙ ΖΗΤΗΣΗ ΝΛ ΚΙΒΟΡΙΣΟΥΝ
  ΟΛΑ ίΐ ΚΡΑΤϋ ΤΗΗ ΣΤΑΣΙΝ ΤΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου Ι τού άντα.
  ποκριτού μας).—Τό Πρακτορείον Ρώ*&
  τερ τηλεγραφεί έ« Λονοίνου ότι μ««*.
  ξύ των ύηευθύνων χυβερνητικ&ν κύκλων
  τής »Αγγλίας ήρχισε νά ικδηλούτα^ με·
  γάλη νευρι*ότης κ«ί ά^ησυχία έξ αίτίας
  τής συνεχιζομίνης έ«κρεμό«ητος κχί τής
  Βίς τί)»* έ^η^ν.ίί» τί)ζ ν.ι»5«ρ·
  νήαιω; ϋ^ι·3ΐα(»^ αογκια-ΐνος
  νίμος βια τ«0 δη^'ου χαθαρ ζιν
  ται τα τοθ ίδκοτι» Ο
  τοθ δκοιιογιΐαυ τβ
  μιταξΰ ?έ ιβν 4
  χοθ
  οιις Σΐρατ.
  τοθντες
  ψ β.Β φ
  το0 ίίιβτι
  ή είς
  λας θίοπς ώς μίνιμει, ί
  «οί τ·ιοΒτει δη»);ε·ή3ϊντΐς »ίς θί
  κ^^εσίας χά!
  είς ϊ^μοοίβζ
  τ4ν χρίνον τ·,« τίε δ,ο«μέ «»
  «,νβν ο γ«ν.νβν Θέαιβν έ..ογ»Γ
  ροτίμΐία.*.* τ*- δπτ,
  καρά «Ις ατβτ.ιο-,,Γ
  ή4·9.μ-οθ «λ Ή ιτΐή
  γλικής Κυβερνητικάς πηγής ότι ή Άγ'·
  γλία δέν είναι πλέον 6(ατεθειμένη νά 8ε
  χθή ο&αιώνισιν τού Ίαπανικο^ κ*κί δτι
  ή Κυβέρνησις Τσάμπερλαιν ήχθη ε»ς
  την όριατικήν άηόοααιν νά ζητήση δι*
  έντόνου διαβήματός της, άπό όλας τίς
  Κυβερνήσει: νά δώαουν συγκεχυμένην
  απάντησιν εις τό τελευταίαν Αγγλικόν
  σχέδιον κ3·Ι νά χχθορίσουν σαφώς την
  νού
  ι<)ς μ οί μμ ττχβθ χαί διτΐλληλΐκοθ ηροσωτΐι χοθ χαινβνίζοντβτ χατα τάς Ιοχυοα αας δΐατάξϊΐς τβθ όα·υ «ΐερί ά πβνομ^ς κολιτ χδν ή οτρκτιβτι 23 Ιουλίου (τ·ΰ αντακβχριτοδ Τ·ν κρ»6υπε·υρν·ν κ. Μκτα{άν «κ- τος τβδ νδν ύκουρν·& τής Έθνιχής Ο1κ·νο ιι(«( μ. Αρβ*νίτπ αιινοδΐύουν κ«ί οί ύφν κουργοί Με^ρουδϋς τβν Έξ«τεριχ6ν καί ΜΛβΜρμκβ3«>πί τβδ ΠολιτΐΜθϋ Γρκφείου.
  Καί τβδτ· δι·π πλήν τής «ρχνμοαίκς τ·δ
  χ. Άρβκνΐτιι, ο πρΜβυπβυργος θ« ΐνΐ,μΐροί
  ου τ·ν 'ΑναΜτα ίη ωρισμένων Ιβντΐρικβν
  έζντκρικίν ζητημ«των.
  Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΑΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΥΒΟΥΡΙΙΚΟΥ1ΥΜΒΟΥΑΙΟΥ
  ΕΟΙ,ΕπΙΚΗΣΦΪΣίΜΗΑΐηΐ,
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου (τού άντα
  πονριτού μαςΐ.—Την πρ&ΐαν σήμερον
  συνήλθε τό υπουργικόν Συμβούλιον ά-
  πχσχοληθέν έξ ολοκλήρου μέ ύπηρεσια.
  χά ζητήματα, έφ' ών έκαμαν είσηγησιν
  οί διάφοροι ύπουργοί.
  ΑΓΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
  ΠΑΡ' ΕΛΛΗΝ1ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ
  ΚαΘ' άιμοδίαν ανακοίνωσιν
  ή προθβσμΐα τοθ βχτελωνισμοθ
  έη(άκ>ώ βσσμώ ίμχοριυμσ
  των ταν οποίων ή άξ<α Βιβκα νθτ(σβη τ;ρό τάς 2χς Άτΐριλ! ου έ ε., πσρΕτσΡη μέχρι ιή( 26 τρέχοντος μη^ός. Η ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΝ Εί; την '_____. ... . >ήσε»ς αριθ. %ύ)οί 268 ..
  ιύΒϊ) ο άχέλβοθες άναγχβατικος νέ
  μβ(: Ή &λΐ)θτ/ς Ινναΐα ταθ άρθραιι
  1 τοθ δπ' αριθ. 362)1936 αναγχα
  ατιχ·0 νέμοιι €πιρΙ χβταριήίεως
  ϊβδ άκέ 3 ΝβεμβρΕου 1935 αναγ·
  χαοτιχοθ νόμοκ πι·1 οιιιβ; αρχαί
  όιτ)τ·ς αξ ωμ»τι»6ν Χβρςφϋλακ<)ς χλπ » ι(νι 8χι έ άπό 8 ΝβιμβρΙου 1935 άναγκαβπχός νίμος «ηερΐ αξιηματιχ&ν χατβργιΙΐΒΐ ίψ' ή; ΓοχΜοε, μή δέν Ιννομον άηοιέλεβμκ. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΟΠΟΒΟΑΗ2 ΣΕΛΙΝΟΥ Σχειιχίς μέ ΐους έν Κ^νίάνφ ιλΐνοκ άγβνκς ο«οκο6ελί[ς ή^λο Ηετή«η·χν >ίί Ιπχθλα έν ιί; χ»Ι
  ηιοθιον τ«]« ΜιραρχΙ
  «ς

  ν καρά τϋ( Άν. Έ τ. Άτμοΐτλοΐ·
  κβν Γρβμμδν «Ή 'ϊλληνικη» ήγορβσβπ τό β)-ι
  «δεβΙΙίδΙ» ΡΓΪποβ» της ΡΓΪηςοΙβηβ χωρητΐΜότη
  Τβ« 5200 τόννον, μέ 4ιπλα Ματαοτρ«ματβι, 10 βα-
  ρβνλΜβ, Μειί χινικνς ΗβτάλληΛεν οια μιταφβρΑν
  έμπορ·νμβιτΜν νπνιχβυ ίμπορΐβυ, ταχύτητος οε 12
  μιλλΐον.
  1β οκβφος τβθτοχοιβ'α ηλαρο;ορούμ·8« μίλ-
  λ» ν« παραληφθή έν Αγγλία εντβς τβ& κροσι
  χβϋ( μην«{ Αϋγούστου, μοί Α μετβνβμαζύμινον «Ά
  θηνβι». ϊα χρι σιμοπ6ΐη«δ ·», την νραμμπν Ήπ·ι
  ρκτικπς Ιιύρ^ππι-Έγιυί Λνοιτολης μ«· τ&ναιηα
  λιν, ην <| ώς &«μ Ίτβιρΐΐο; όιατηριΐ τβΜτΐΗδί ά ηό διΐτίας. Λ1ΑΤΙΜΙΣΕΙΣΙΑΕΥΡΙΙΝΑΡΤΟΙΠΡΕΙΤΟΣ Έ 'Βπιτρββή ίιατιμ^οεειν χαβήριοε χβές τας "Αλευρα ληχα χατ' δια» δρ. 12 63 1)2, χ 11,36. "Αρτος λινχρς χλί' ίιΑ* 11 50. «ιτνΐΜβχες 9,70. Ά>ν{α χαί ΙοΙφια μέχρι 1
  ΟΙ ΕΚΠΑΙΑΕΥΤίΚίΙ ΝΟΜΟΙ
  Είς τα ότι* αριθ. 267 καί
  263 Φύλλα ιής Εφημερίδος
  ι ής Κιβερνήσεως έδηαοσιεύθη
  σαν ο( νομοι «ττερΐ σχολείων
  μέσης έκπαιδεύσ«ω<Γ, περΐ όρ γανΐσμοθ τής κεντρι^ής ύκη ρεσΐας τοθ υπουργείον Θ, η σκευματων καί ίθνι>ής τταιβει
  α<» καί «ιιερΐ τοθ είβικοθ κοο ϋίτολογισμοθ διδακτηρΐων γραμμάτων καί χαλων τε χνον». ΕΞΙΓΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Είς τό κυκλοφορήσαν έβδο μαδιαΤον δελτίον τοθ Έμπορι Ο κα( Β ομηχανικοθ Έ«ιμβ λητηρΐου άναφίρονται οί κα τέεω ίξαγωγαΐ πραγματο πό ηθβίσαι την ιιαρελθοθσαν έβδομάβ,σ: ΣταφυλαΙ 150 000 ιΐλγρ., Ιλαιον 32 000, πυρηνέ λαιον 4.000, κοχλΐοι 16 000. ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΠΥΡΡΒ1Λ1Κ0Υ Πλΐ)ροφ·ριύμεθα Εκ τα γομνά οια ι1|ς Μβίρας πκροίβλιχοθ Σνύ ίας τα ίκοΐα έγιναν κροχθές συμ μετοχΐ χαΐ 68ρειΐΑάν·υ θά έκ» ναλτ^φθβθν ι(ς «τ)ν Μριβχήν λιμ! Υπό τΛν κρθίδρίαν τοβ Δή μάρχου Ή ισκλϊί^υ κ. ΜηΌ Γεωργιάβη συνηλθίν ίΐς ήν Νομαρχίαν ή τοττική έπιτροττή ό?γο·ώσρως κατα την βτέτει όν τής 4ης Αΰγί-ύστου, λοϊ κων έορτβν. Είς την σονεδρί σσιν μετέσχον έπίσης ο( κ. κ ΝομαρϊηΓ, Φοοόραρχος καί Διοι»ητήΓ Χωροφυλακης Ήρα κλείου· Καττα ταύτην έ<ανον( σθησαν δλαι ο( λεττομί(βισι τοθ έορτασμοθ. Συμφώνως μέ τό προκριθέν ιτρόγραμμα την πρωΐαν θά άνακρουσθβ τό Ιωθινόν, θα έτιακολουθήση δοξολογΐσ, στ/ψις τοθ μνηαβΐ ου των τ)Γώ9ν κα! είτα παρέ λασις στρατοθ καί προσχό των. Τό άηόγευμα θα διοργα νωθοθν ΐ(ς την «λατεΤαν Έ λευθερΐας λο'ίκτΙ έ >ρτα( υέ
  ουιΐμετοχήν τΛν έογατών. Τό
  εσπέρας ή πόλ'ς θίι βωταγω
  νηθβ πλουσίακ, θα λόί?π δέ
  χώραν «αί λαμπαοηφορία των
  έργατών χαί προσ<οπων. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΠΟΡΕΛΑΙΩΝ Ή άγ·ρανομΐ»ή δυι^υία Χ« ν!βν πρείδτ) είς την πρίομιςιν 25 τίνντον απορελχ(ιον με<α έλκΐΐ λίδοιι είς ποοότηια 20 ι)ι προχιι μένο» νά βπϊοτιΙ^ τοόΐους είς την αγοράν Ρβθΰμν-;. ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ Τό ύκουργεΤον Δημοσίας 'ΔσφαλεΙας δι' ΙγκυχλΙου τού ηρός άιάσας τάς υπηρεσίας Χωροφυλακής κοινοττοιεί δια ταγήν τοθ ΟιουργβΙου Στρα τιωτικων δι' ή; απαγορεύεται τό κυνήγιον των στρατ. περι στβρών. Διά τ()ς αυτής διατα γής «σρακαλοθνται οί άστυ νομικαΙ .αρχαί δ κως στρα τιωτΐκαΙ πβρ'στβραΙ αναναλυ κτόμεναι τυχόν β(ς χείρας πό λιτων (ώς γνωστόν ο( κεριστα ρα{ ούτα! φίρουν ι Ιδικόν δα κτθλιον) κατασχονται άμέσως κα[ άποσιέλλωνται είς ι ήν πλησιβστέραν στρατιωτικήν μονάδα. ΤΙΥΡΙΖΤΙΚ9Σ ΣΥΚΔΕΣΜΟΣ Είς Χανιά ΙΒρδθι, Τοϋρΐστιχίς Σύ»8ισμες Βατις μεΐα τάς αρχαί ρεσ!>ς αΰτοθ ουνέταξε χ»Ι 6κέββ
  λε κρός τόν χ. Γενιχέν
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΕΠίΓΓΕΛΜΙΤΓΒΌΤΕΧΝΟΝ
  Τή*· ·ηρα·Ττν χθές συνήλθεν
  βΐς συνεδρίασιν άσχοληθέν μ έ
  ί)"ητεσιακα τίνα ζητήματα τό
  Δΐθ'>ητικόν Σ'ΐβιύλιον τοθ
  ΈηαγγβλματοβιοτβχνΐκοΟ '6
  πιμβληηοίου.
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΙΖ
  ΤΗΣ ΑΙΙΥΕΝ'ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Διά χθές την εσπέραν έχλή
  θησαν ϊ(ς συνεδρίασιν τα
  μέλη τής Λιμενικής Έκιτρο
  •κης πρός συζήτησιν διαφό
  ρων τρεχούσης φύσεως ζητη
  μάτων.
  ΑΙ Φ8ΡΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΦΥΑΟΝ
  Δ«α τοθ
  ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΛ
  ΕΟΥ1ΙΣΙ1 ΟΙΡΑ ΤΗΝ ΟΙΑ1Ι2ΤΙΝΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου (τού άντα-
  ποχριτοΌ μας).—Ραδιογραφήματα λη·
  φθέντα είς τό υπουργείον των Ιαυτικ_ν
  χαί τό λιμεναρχείον τοβ Περαιώς σή¬
  μερον άνήγγειλαν ότι τό ελληνικόν φορ
  τηγόν ατμόπλοιον «Έλληνική Δημο-
  κρατίβ» κατεποντίαθη είς τα παράλια
  τής Παλαιβτίνης. Έκ τού «ληρώματος
  τού ναυαγίβαντος σκάφους τρείς έπνί·
  γησαν οί δέ λοιποί κατώρθωσαν ν«
  βιααωθούν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΙΘΕΤΑΙ
  Ο ΒΕΜΕΑίΟΣ λΙΘΟΣ
  Τ&Υ ΡΔΔΙΟΦθη ΙΤΙβΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τβδ βντακ«κρι
  τ·δ μ«ί>.—Αύριον (σήμερον) τίθετβι · β
  Ρ*Αΐ·ς λ(β·( τ·δ ·ίνιν*ρ8ηβ·Η< Βι Τα χθές φορτωθέντα δια άνέρχονται ϊίς 5.300 προ ορΐζονται Γ έ έιΐΐσης διά τάς Ιδίας χώρας. Η ΧΘΕΙΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Ή θεοαοχρασΐα τής ϊθές τής μέν 8ις πρωϊνής άνήλθβν β(< 28 3, τής δέ 14ης ώρας ε(ς 30 7 Δα σήμερον ή θερμο χρασΐα ιιροβεπβται πΐρπου στάσιμος. 2ΗΤ6ΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΑΙ Πληροφορούμεθα έχ ΧχνΕβν Β τι διά τα ίχυρβματιχά έργα Μ* χεϊονΐας ζι^τιθνται έχ Κιήιτ]; 100 εργάται έξ ώ< 10 χτΐοται χαί 5 ξυλευργοί. θί τΐ(οτιμΐ|θ·Ον οί Ιφείροι ηβλιμιοτοιΕ. Πλν,ΜφβρΕαι δίδονται καρά τοθ έν Χανίοις έν τιταλμίνοιι χ. Π»6λ·υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΖΟΗ μ,μ (ο?ιομ·ν»ν Τοκριο.ικ«]{ φαοιιος τβ,ς 1 β* μελΐ}θ1 6 χ. Σ ΑΙ έν τβ άγορ? μας κυμανθεΐσαι )<< τιμαί τώ ν διαφόρων ένχωρϊ ών προΐόντων είχον ώς κάτωθι: Χονδρ. Λίαν. Ελαια 5 βαθμων 43.60 48. ,, κοινΛ 40. ,. ραφινέ — Χάπιινΐ( λεοκοΐ α' 26. 30. „ ,. β' 24. 28. „ νυρηνελ. α' 23. 27. .. β' 21. 25. „ μουργέλ. α' 23. 27. Η β' Η. 26. Οινοι 'Αρχαν. τό μΐστατον 60 ΜαλεβυζΙου Β 500- ΠΟ- Δΐκταιιος 860 Δέρματα βιδέλα 45 ΒΟ 'Δ Μ Λ λ«τ.«ργί« ι.» Οκτνβριον. τ·ν πρ.ςιχΙί Η Β£ΡΚΕπΰΝΗ ΕΒΟΜΒΔΡ1ΙΙΟΙ ΥΠΟΕΠΔΝ1ΙΤ«ΠΟΑΕΜΙΚΟΥ ΛΟΗΝΑΙ 23 Ίοι,λΙουίίοδ «ν««.»,ριτ·δ ί).—Ραδιογραφήμειτα εκ Ββρκελώνηί ύ ερουν ότι χθές την Ππν νυκτερινήν τβ Ι·ιαν··βτατ·>«·ν Β«ρη«τέν «Κ.νάρ,.,» <β βίρδιοεν επ. 8ν τίταρχ,ν κ«» πλί.ν Β·ρκΐλ»νην Μ{« όβ<{ ίπεοεν ·κΐ τ#8 μ«τ·ς τής Έθν,κής Τρ«ιι<ς«ΐ£ τϋί δ ?δ *"·'·" *··ν«ώβη.«; 4ητΓΪτ. ίί σ,οδρ.ν ηϋρ καίήνβγκαααν τ» Λνι χον πολιμ,κόν ν» τρ«πΐ, ·ΙΕ φυγήν. Η 1ΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ίίΡΟΪΣΙΙ ΚΙΙΤΟΑΝΟΤφΙΚΙΗΗΡΙΙΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου (τού άντα· «οκριτοθ μ«ς)—Τηλεγρ,φοθν «κ Νέας Υόρκης ότι τούς βημοβιογρ*φικούβ κ«1 πολιτικούς κυκλους τήςγΡ^μ,°ρ?. «•ής άπασχολούν αυτήν την στιγμήν τά μετρ» τού Ροθζβελτ, εναντίον το! Ανωτάτου β^καστηρίου τό οποίον έξέ βωκεν ωρισμένα νομοβχ«6. π«ρ.μΛΟ< βίζοντα την εφαρμογήν τού πολιτικοθ Έκ των νομοσχεδίο>ν τούτων πολλά
  έπέρριψ. σχεβον ψ^
  ρρψ χ αμψηφ
  • ΑμερικανικονΚογκρέσσον
  ν«
  ζ
  μεϊον
  ρ
  θελήσεως
  Β εί ό
  Μ»ήβΒ είς
  την άπβι,ουμίνην