94572

Αριθμός τεύχους

4623

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

25/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  25
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΑΙγύπτοα
  ετηαία Μραι 3
  £ά
  Άμβρι-,ς
  Ιτησία δολ. 15
  8
  Τ.μή
  παΐά φύλλον
  Δρ. 9
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ
  ΑΡ1ΘΗ. ΦΥΔΑΟΥ 4423
  ΤΙΠΙ1ΙΙ! ΙΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ιχ·υν τό κλ(ονέ«τι;μ« νά έχΒτ,λά
  τάς κροδΒαυς μαις γώ;»
  ΐ
  ΚΑ τίς άντιΒράαιις
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΑΟΙ ΜΙΝΟΤλΥΡΟΥ
  ~~ "·—■ ~ ~ ~^ «■ — — — — —ι—— Μ —ι — ■■■—— — -—>
  ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 1ΣΟΑΝΙΚΟΥ
  _«0' Λ ν στιγμήν 4κ· την
  "Α"·» Ανατολήν αγγέλλε¬
  ται ο π τ ό £τνοΙκκ»νι«όν εύ
  έ ύ< 1 ρίακετκι έν ύν<β εισήλθεν είς την «δόν της πλήρους Ιςομνλύναενς κε.1 τής εΙρπνΐΜββ διευβετήοεωί, ■χο Γήν Δόβιν «Ι ιΐδησει; χειρ·νβι«ζ·ντειι πΐριαα·τι ρ·ν καρβ π·τβ Ανηαυχητι· «■Ι. Τ* Ίακ«νΐΜ·ν είοΐ,λθεν είς νέαν κρ(αιν δαμιουργοθ ο«ν ■μΐαους κ·· οοββρβύς κίνδυνον^ Αιΐν την γαλήνην τβί ηπείρου μ«{, κατ* την γνώμην τβν ιΙδ.Μβν καί τβν ύεΗβυνων βιαχιιριβτβν τβν δ'.ΐθνβν κρ«γμ«τ»ν. Ή κλη ρ**ί *βυμΐ)»»νΙα τβν διαφο* ρνν κρατβν Ιπί τ·δ Άγγλι- μοΟ οχβδίβα δι- τον τερμκτι σμόν τ·Β ΊοκεινΐΝθν, δΐν ώ Βηνηακ βεββιαΐι, οριστικήν ρη{«ν Μκί οιακοπήν τβν άχι τικβν ο«ν·ννεήβ·«ν. Εατί οτηβιν ·μ« την ίν·β·λην τβν ζηή κν καί τηΐ λήψι«<ς όριοτιχής ·χονε?«εω( μ«1 βύνή «κρΐββς ή ίναβολά ιινεα «εύ Ικιτρέ- ιιιι την δημιουργίαν μΐγαλυ τ<ρ«ν ■κάμη κινβύννν όλι θρ(«ς κΐρικλοχί,, τβν δι· βνβν κραγματυν. Διότι η *ν·β·λη ««Ι ή ι κ κριμλτιΐ, «ύτη δίδη τ*ν μ«ι ρ*ν ιΐς τ« ΐ κράτη ν* ΐνισχύονν δι* ΙΒΐλβντβν χβ. «.σλΐμιχεΒ ύλικοθ Τ·ύ{ 4ντιπ4λ·«ς Ιν Ίακ«νΓ« μ« το οποίον ΐύρύνβι τ· χά ■μ· τ· έηβϊβν χνρΐζιι τίς δι«ν·ρ·νς χ(ίρ·β της Ε»;* κης κ·· ύκ·β·ηβ»ΐ την η«ρ* τααιν τ·δ λμφνλ(·» οκ«ρ«γ μ·0 είς την Ίβηρι*«ν άρ« κε.1 την δημιουργίαν νί«ν Μΐνδάννν γινιχιύσΐΝ( τ·0 κολέμσ» καθ" όλην την Ευ¬ ρώπην. ΤΑ ν ■Ιήβεΐε.ν «ύτην ήρχιαΐ νβ ·ντιλ«μ ββνΐτ«. κ«Ρώ; φ«·νιτ«ι «.■· η Αγγλ*- ««Ι δι* »0τ· ■κρι ββ( λ«μβ«νει περισσότερον στάσιν καί ν* δύβπ τίρμ« είς την ύι»ιαι«μίνην ίβ»β«ιο· τητ·. "Ετοι τουλάχιστον κρίΐΗΐ νΐι Ι(ηγηβι) η τελευταία «κ· «■αίς της Βριττανικης κνβιρ νήσΐωί ·χν( οηλώοο ·Ι, τίς ιύρ»καΤκ£ς δυνάμεις 4τι δ«ν 8* 4νκχβ( «λί·ν διαιώνιβιν τ<0 Ίβκε,νικβθ καί (τι έφιί λ·υν *λαι εί Ι κνβιρκηβιις ν* καβ·ρ(β·υν βαφβς την ατβαιν καί την ηολιπκήν τκν Ινβν τι τ·0 ζητήματεις τούτου καΐ Τ·6 Αγγλικαί οχιδ(·» κιρί 4λίγχ·Μ ««ι ■νε.κληοινς τβν ,ίν«ν Ιβιλ·ντβν <ί Ί ας Ή 4ΐϊ·φ«σιστι>»η « ειύτη
  'Αλ λ
  · γγί
  τκπί πρίηΐι νβ 4π·δ·Β0
  κκί είς Ινα ύηέμη γ·Υ·ν·ί
  ιζβιριτικηί βηουδβιοΐητοί
  διβ τ« ουμφίροντβ της Αύΐβ
  »χραχ·ρ(α{: _1ς την οχνρνβιν
  ύη· τβν ίπ·ν·οτι»τ·.ν τού
  Φράνκο χ·) μπλιβτβ κατ·-
  ηιν 6ιι·δ·(ζκΗς καί ίπιβλέψε
  νς {έν»ν ιΐοικβν, όλω»
  ύ δζ
  ς {,
  οημκι·>ν η·ύ δισκοζουν τ·0
  Γβλί β
  ζ
  βρρ οια βαρΐως ηυρ·
  0·Α·Κ·6. Εαί τσ γκγονος αώ
  τ· Βτηουχιΐ ο·β«ρβς τ«ύς
  Ιπιβήμσυς 'Αγγλικ·ύ| κύ
  λ δ4 Φ.ντιλ·.μβ«νον
  Μί
  λς μβ
  Τση ·η η *δ·ς της Μεαογεί-
  •υ δι· της σηοΐεις Ιζυηηρΐ
  τ* μιγβλΰτιρκ ουμ-
  νρ ϋς Αώτ·>ιρατορΑας
  καΒίατατειι ηλί·ν ιΐς άκρον
  /ς Κ«Ι 84 «ησκλιι
  6 τιλιΐνς 4ργστ«ρ·ν ιΐς
  κΐρΐπτνβιν νβΘ' ήν νίκη
  •V
  * Φρ**κ· κ*! ιΐε.ρε.μ·Ι
  χ·1 Γ«ρμ«ν(«ς κρός τΑ( ·-
  ποίας οί Άγγλοι, Ισον καί
  «ν δέν τ· ομολογοθν δημο
  ( βλί θ(
  μς βηγμη νβ π«ί{ο
  τόν ράλον της χωοίς κλονι
  ύί κβί ιβ8ορ4( ή μ·Υ«λ·ς
  ζημίσς είς τον ειρηνικόν ύ
  κΐννον.
  Άλλβ Β* ίπχτύχν είς την
  προσπάθειαν κκί τας βλ<ψ«ις ύ ή 'Αλί ί οπ ή καθ(σ;αται σύγκρουσις της «ύτβς 4 8« Μκτορβύβη ν β δώση σύντο μόν λύσιν είς το Ίση«νι«ον πρίν κερικλακί) ή χατάστα αίς τόσον επικινδύνως &βκ νά μβ,ν είνε δυνατ4 4 λύσις τας κκρ« μένον δι* τοδ φού;; Ιδού το μέν» μετ, είς τό οποίον δέν κανι'ς νκ «ίμπο ■η«ν κ9ΐ»κτ·ί η βύγκρουβις Ρ ΡΡ5 ς «ρν« η γρανορβ. Φυοΐκβ Δέ τιΊοα μέ απόλυτον κΐχο.θη οί έηΐβημοι Βρκττανικοί χύ· β>γ καΐ βεββιοτητβ.
  Μλοι άπβδίδβυν κεφ«λ«ι«δη Οηνβδηκοτε, * νρ4γορος
  αημβσΐβν είς την οδόν της 0υ9Ν·. Η« τ·ν οποίον συντε
  Μεβογιίον, πβρβ την θεωρή λοδντβι οί βγγλικ·1 έζο
  τκην γνώμην τβθ Ναυκρ· «λιαμοί κβ) ή διβτηρηβις
  χιΐου «τι ή ετανβλββτέρβ ο **·! β»νης σϋνεργ«ο(«ς τβν
  δος είνε
  τριβν μεγκλνν δυνβμεων
  'ΑλΙ 'Α Ι Γλ
  δια χ«υ
  τπρ.βυ τίς κ«λής έλΐτίδος. Αγγλ.·;. Άμερικδς μ«Ι Γ«λ
  Κ«1 ίχει κρβγμ«τι μεγίστη* λ1«5 <· ·λ**ν Υ«νι*6ί τβν αΜββαιίτΐ,τ», άφοδ μένον οιιΒνβν ζηταμά^ω^, καρέ δι* βύτίς είναι δυνατ,ή 4 ε χο«ν βρκετα βάσιμον την ιτιιιοινΗνΙα τής Παλαιοτίνικ, >λκ(0« Ιττ π ποοσκαθεια
  τίς -άκρον, τής Αιγυπτου *Ρ·> «·ρ4ν«ι#σ.ν καί συνδιβλ
  μέ την Ματράκολιν. .λαγέ,ν, προσωρινήν Ιστν, θε
  Εΐ¥??·ΐΠ*.* "*λύ »»««· "λ·β»·ριί·Β. 'Αλλβ έ*«ν«
  4 Αγγλ!· δι. νά ρυθμίση βέ β1ν«ι «·?·«»?'*·.· -■
  χβτοπιν επί ασνειλβν β «αι 4σ»χΙ« κβί 4 γβλήνη
  ί ή
  δυστυχβ,
  ηολλα Ιτη. Διατί «Ι γινι
  σιουργκί αΐτίαι τής πολιμι·
  χΏς θυέλλη, είναι χαί χσλ
  τι) Μεσόγειω χαί κΙ{Γκλάρρ *■· *«· τεράστιαι. Ε«. τέ
  δι' Ινα χΐιρβτκρον δέν έϊβλείφβντβ».
  %.ν κ«ι τό κ·»β»βΐύ; τίς Με
  σογι(οΐ). Αποβλέπει δέ 4
  Αγγλία είς την χατσχύρω·
  βιν τής θέσιν; μ«ι τβν συμ
  γΐρέντνν της έν
  ) γ
  βαφβλιαΐν της δ 1«
  &λλ·ν λόγον ακομη: Δι*π
  ή?χ>σε ν· κατβφ«(νετ«ι Ιτι
  ο Είρηνιχός ύκΐβνος 8β κβ
  τβαιι) ·ργ# Α γρηγορβ τέ ,„
  βέβτρον ·«·» θ* πβιχθϊί τέ Ρ'ζ·ντβι
  ί δ δά έ
  μγ δρμ διά την έικυ
  ριβρχΐβν τβν βολββσβν κβί
  ήΐέ
  Άντιβίτυς μ«λι«τα «ύ{«·
  νούν καθημερινϋς Μένον
  «ού καλύχϊοντειι καί κεριο
  Εβκοτΐ >μ»ς κειί
  ■ργ« θ> έδηγι,
  στβς «ύτην
  κ«ί
  τρείς ή τέοσιρας άλλας
  γ«λα( δυνάμεις τής
  με·
  έν
  μέγα δραμ« διά την έκικυ βχι πο>ύ
  σευν
  α·ψ δέ* θ«
  μεταζύ μ(α γκνικΜτέρκ βυ
  ΐίβύ νΐννάησις μΐταξύ τβν έβνβν,
  Ιχβυν συμφέροντα ~ ιίς τβν «φ' >λυν γινικβς τβν ζητη
  μβκρυνβν αυτόν κόσμον. μβΤΜν κ-ι Τβν «.λττικβν
  •Ικονομικβν. Ε·ί
  δυστυχ&£ τί
  σο/ δύσχολος κ«Ι άνέφΐκΐος
  δια */■ δ» α συμβωνία αυτή .
  ίταν ββ έλθρ 4 κρίσι -π.
  Είνβν. Ε«1θ<λι. ν.ΐΐνε 4 ιτηλλβγμ|«η 4κέ κιριβκβ σμόν; εν Εύ δ4 4 δ ΟΠΩΣ Δ1ΛΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΠΑΡΑ8ΕΡ1Ζ0ΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΙ ΡΩΜΑΛΕΟΤΗΣ ΗβΟΥΣ ΚΑΙ ΠΝΟΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ μ Δέν »α:ιιεύομχι Βιδλοιι. Τέ πνιθ μα πο« χάνΐι «ύς ουνανθιν ποιις καρκθιριθτάι ϊιν ι["ε μδ λ ή έλ ν· φυοιολατριχΙ ή γμ χο χαθβρ·ς. ΒΙα χαΙ π'εΐμαιί Βιχώιερο: Ιϋτι πβο μιταφέρει τή φινίϊβα τ·ν κδλεην οφ 1 ξβχή χ>1 έκιΐ οτά ώρχΐα ,το
  πιΓλ, οτά ίροβερο αέρα, οφ
  κλατιιά βναπνβτ/, ΒίΒιι μέ τίς
  «νιυμχτΑΒιις πάνΐοτι Ι«Β«]λώ
  οκς τβν ηκραβεριζδντον, τί ώ
  Β9ΐοτ··α χοινβνιχ* οτιγμΐέτϋκκ.
  Μία κκΒτΕΒα μηρΐτζ οΐήν μκ
  γευΐιχτ] »υλ^ μιβς δίλλοις ΕΚ» Βη
  μιουργιΐ κιλβς Αφορμήν άχο»έ·
  α τού πΐ·:ιργι!αί μιταξυ τϊν άφι
  λ&^ χβριχβν. Δ^μιιυβγιΙ χ«1 διά
  τόν κάτοικον ττ)ς ηδ?ΐ»ς άντιχιΐ·
  έ θ3 χκΐ ί<«νβιιοιή σι·ς. —·3ί?ουν νά ζ·Ον χαΙ οτ*)ν Ιξο χή εί Λ θρωποι τβθ χδαμιυ. Ή κνϊα κιυ χαταλαμδίνιι πολλάκης χαΙ τόν μΐλλον δυβιθριδφιλον β- "Ε Ό ι θί ΙΧιγεν δ έβιυνητής 1 Ιϊ' %ϊ Ιλΐγβ τΕκβτε το 4να λΐ)θ|;. Τέ αχλονέκΐ κου μιταχΕθι τα ι κδΐε οφ αϋΧή τ*)ς δίλλας χβ! πίτΐ στή βιράντκ τ] δηΐυΒήηβ τε άλλοα ιΐνι {«β άλ<)θινο οχλο- νάχΐ: Κάπβ 4π4 βχβόηιοι ςριιλλα· μιτα ή πλίΓ ο! κχραθιιρα μΐ Ηλ ή Βροαιά, οί χβσμικές γ«ον!ταε( αν«πβχρΙνβνται οφ τελευταία λέξι τ*]ς ζ»ί{ς χαΙ θ^μίζβυν κάλι;· •υ: άρΐοτβχροιτιχους πύ?γους π«υ άτιτίλεθί« χά Ι άποιελοθν χίντρα χοσμ-.κί, {««τοντάΒις δλις χιλιο- μίτρβν άπό τί χυρΕ·ς χέντρα. Ή πνοή τ·0 πολιτΐομβθ Ιρχετβι Ιΐοι είς αγαθήν ουνάγιιαν μέ τςύς ά γροτας οί δκβΐοΐ κκίρνουν άπέ αυ φ δ,τι νομίοουν χαϊαλληλότιρβν χαΙ δκ·οΒήκ«τε ουμνανδπρο μέ τάς τίκιχίς την πκρχίδ»ις. Τώρα ίν μέ τόν τρόπον αύΐέν βυξάνετϊΐ λιγίκι μιταξΰ τους τδ πνιθμ» τής Ικιδεΐξενς χαΙ φυοιχκ τή; 4ατυ φιλίβς—«δι* είνε δλοιοΒιδλου ίλ λβ Η ΑΙ_ΝΙ ΚΡΗΤΗ ΜΙΑ ΤΟΝ ΙΡΗΤΟΝ ν οί κίντις α Ιπβχή; ΣχιΙέν βά Ιλι^ε χβ νιΙς Ι* λάβ) 6λ' ϊψ;ν τού χ«Ι «ύς Ιφιιμιιως παρβθιρΐζοντας 'Αχριβης Βμως διά τέν λόγον ού τβν β! ηαραθεπομοΐ ϊιν ιΐναι.... ομοι·γενιΙ(. Χωρΐζονται ιΐς λι ι κ'ύ;, είς ντιμΐ χοομιχβΰς χαΐ ιΐι καθαρβς χοομιχεδς. Καί Ιχιυ τα αξιοοτίμιΐβτά χους, φυβιχκ ά ναλίγβς ^βθ πλβιοίοϋ έντος «Ο ΐ τοηοθετεθνχαΐ· μ0(—την λιτίτητοτ, την οΐχονομο λβγΐα χβΐ την έγχαρτέρηθ', Βιίγ- χαΙ αδτ« με τή οιιρά τ·ος, ^ ραμκλιότητος. ξ —Άναχβλύκτ» χίτι τέ εβιμχ λέο οτήν ΙξοΒο τ·0 λαοθ οτβ υ)») οιόχωρα χίθι Κυρΐαχτ). Τή* άνβτέρβ έηοΒλ ιΓχε ηρδ χειρτ,ν Ινας ουοτ^ματιχίς φκοι· λάτρςς. Καί σκνίδαινι τίς περιο· οίιερις φο,έί τ) έηηδος νά ϊ άή χ ή κραγματιχίντ]»;: βΐήν άμμοοίιά με Βιμένο ρα τίν οίώνιο Ψχρ% ί) ίλ ΒΙί ) χάρρο ηαραιιέ ρ ρ% ) ή οιέ ίλογβ ΒΙίιται Α; γναατόν χά Ι τό μκοΗΐ ζ<9υ«Ιιχο α&ΐ! 8/ο μα—χαΐ κβιβικέρα άγχ»ρβ6βλΐ)μί νΐ| μαχάρια ή «ίχογίνιια. μ», θά πΐοθμε, Θ1 χο ρ/ψιυμ». θε χοιμηθοθμι. Μετά Ι ά Ι ψμ μη Ιχουμι το μκάνιο χ»Ι ό ΐ έ κάλι τβ χορό χοί τέ τραγςθϊΐ. Τέ 6ρα Βάχι θά αρμινίοοκμι ^ιιιχ»—-ή*ι« χά «|ΐέ το «μάξι» οτό οκιτίχι "Βτοι μιχ λιΐ«ή οκιτονοιχοχιι ρά ίιετύκβιοε τέ κρογραμμα τ1)ς ΙχΒρ·μ*Κ. 'Αλλά χαΙ χωρΐς τέ κρέγρνμμα βδτί, τό ίλιγίλβγο χά Ι συγχρόνως τόσο μιοτό άκΐ ου να!οθΐίμ« ι&δβιμονίας, δ κ«ρ>θιρι
  ομος Εοο κρ·ο·ρινίς %Λ Αν είνε
  χρόίει Ιντο( τού Βιάρχεια: 'Ακέ
  α&τον κ*4Υάζ>> ή άντιμετώκιοι %ς
  βμέν". 4δΒ·μάίος μ|σοι οφ |ρ
  γιιοίρ;—"βή θέλει έΙ# κρέ ϋαντές
  Ειμπορεί τα τελευταία χρό
  νι«, την μεταπολεμικήν [Μως
  περίοδον, νά άνετράττησαν
  παλαιαΐ καθιερωμέναι Από οί
  ώνων Αξΐαι καί Αρχαί. Είμ
  ποριΐ ή λαίλαψ τοθ μεγάλου
  πολέμου νά έκλδνΐσε την πά
  λαΐβν πίστιν τον λαόν. Είμ
  ποριΐ Ακόμη Από την Ανατα
  βσ^ή» αυτήν νά Ανέκιψιν
  παντοθ της γης νέαι ιδέαι κα(
  νέα δόγματα καί νέαι δοξααΐ
  αι. Δέν ύπσρχει μάλιστα Αμ
  φ βολία δτι ό σιμοΰν τοθ παγ
  κοσμίου πολέμου επέφερε πλή¬
  ρη σόγχυσιν *(ς την Ανθρωπΐ
  νην σκίψ ν ν*αΙ την διανόησιν
  καί εδημιούργησεν ίδεολογικά
  νεφΐλώματα πού εΰρίσχονται
  Ακόμη «έν·>^ γΐγνεσθαι» καί
  δέν Ιχουν ΑποκρυσταλλωθΟ
  καΐ δέν Ιχουν μορφοποιηθή ό
  ρΐστικΑ.
  ΚαΙ δ^ιωτ, άπό 8η* αυτήν
  την κοσμοχαλσσιάν καί την
  κοσμογονίαν ενας λαός έξηλ
  |θεν Ασφαλος άλώβητος, τελβί
  | ως άκλόνητος είς την πίστιν
  Ι τού επί την» Αξίαν τον πάλαι
  όν ή9ικον Αρχον τον πατρο
  παραδότων ίδανικον τοι; Ό
  Κρηηχός λαός· Καί Ιδιαιτέρα
  οί Απόδημοι Κρήτες της Ά
  μερικάς. "Πέτε τούς ξενητεμμέ
  νους αΰτοΰς ΑΒελφούς μας.
  Στέκονται πάντοΐε Ακΐνητοι
  φρουροί τον 'ερΔν παραδοσβ
  ών τον πατέρων μας. βματο
  φύλακες της έθνικης καί πά
  χριωτικης μας πσρακαταθή
  κης. Συνεχισταί της μεγολουρ
  γοθ δράσΐ·»; της φυλης μας.
  Μακρυά Από την πατρΐδα
  των. Μαχρυά Από κάθε τι Έλ.
  ληνιχό. Κι' δμως δέν λησμο
  νοθν (Οτε στιγμή την 'ΕΧλά
  δα. Ζοθν καί θερμαίνονται ε έ
  την άγάπη της Κρήτης. Δα
  σκορπισμένοι είς μίαν Απέραν
  τον χώρανάσήααντος σχετικώς
  μεΐοψηφΐα, διατηροθν έν τού
  τοις μίαν Αξιοθαύμαστη στε
  νή ψυχικί), (δβολογκή, πνευ
  ματΐχήν συνοχή. Κσί κινοθν
  τόν θαυμασμ* βλων τον λα
  ον της κρατα άς συμπολιτεΐ
  άς γιβ τίς ώροΐες κΐί μέγα
  λουργέ; έχδηλώσεις ·ή; ένερ
  γείας, της δραστηριότητος καί
  της φιλοπατρΐας των. Είναι
  ή Τ5 α αίωνία Κρητική φυλή,
  αυτή πού ύψί>θη<εν ώς φο»τοι νό μετέωρο, β τα ν δΚος ό ά^ λος κόσμος ή<αν βυθ σμένος σ<ό σκότος τοθ βαρβαρισμοθ κι' εδημιούργησε τό Μ,ναϊ κό πολιτισμό κι' έφώτισε τ* δρόμο της άνθρωπότη τος πρός την «ρόοδο. Αύ τή ή φυλή «ού εσημείωσε διαδρομή ο (ώνων καί χιλιετη Ί3;ιομέν« χβριά τοθ τίκου Ι ρΐδων, χωρίς νβ χάση τή δυ γιναν τα τιλιυίαΐοι χκένια οιβμα'ναμΐκοτητα καί την λλκή της, χάρις ο«ος χοομιχοδς τεεν δπου νι' βν βρέθηκε καί χΑτω 0] κ«ραθε·ΐ9μοΙ ς)«ό 6«οιεσδΑ«οτε συνθήκες ΟΠΑΓΟΙ· Δβν γνωοΐζομβν είς ποί ούς λθνους Αφ<(λεται ή παν· τελής Ελλε ψις πάγου τάς ήμέ ρας αυτάς. Έπληροφορήθη μέν μονον δή ή επιχείρησις τοθ παγβποιείου (σχυρΐζβται 5τι Ιπαθαν βλάβην τ· μηχα νήματά της καί δ» κάμνει έ πισκευάς τον έργοστασΐων της. Δέν εξετάζομεν Αν ο( Ι- σχυρισμοΐ είναι βΛσιμοι οδΐε κσΐ μας ένδιαφίρειτό πραγμα. ΉαβΤς Ινα μόνον γ ω,ίζομεν: "Οτι 6 πάγος την εποχήν αύ την Ιχβι τόσην αξίαν καί ση μασΐαν δσην καί τό ψω,ιΙ κα( 'ά φάρμακα. ΚαΙ δπως ίέν είμιοοοθν αί έπιχειρήσεις τον Αοτοποιείων ή χά φατρμαχεΐα νά σΐερφσ^υν την πόλιν άπο άρτον κα( φάρμακα, τό ί¬ διον δέν έπιτρέπεται καί είς τό ποτγοποιεΐον νά στερβ τόν κόσμον τοθ τόσον Αναγκαι- οθ/τος πάγου. ΚαΙ θα πρ! πει νά διδαχθβ επί τέλους τάς όποχρεοσεις κα( τα καθήκον τα της ή επιχείρησις αυτή, έφόσαν δέ ν θέλει νά τα άνηλη φθβ μόντί της. *** ΙΤΑ·ΜΟΙ ΡΑλΙΟΦπΝΟΥ· Χ^ιρε^'ζομεν την κατάθβ σιν τοθ θεμβλΐου λΐθου τοθ ρα (διοφωνικοθ σΐαθμοθ ώ; γεγο νβς έξαιρετικης έθνιχης σημα κι αν ει,ησβ. ιαι ιοοο τωρα οίας. ΚαΙ έκφράζομεν βλην Σ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΙΗΣ^ ^ς ρμης *£νας ξένβς μπροοτά οφ ιίχί ν» αυτή θά απ·ρ·5οι, ένθυμιόμι νβς τα χ·μφέρ τ*)ς πατρΕΒβς τβυ ιχοϋ άκολαμίάνιι χαΙ δ τελευταίας ίνθρωτΐνς τ·0 λκ·Ο. Δ1ι« θα άκο ροθοεν βμβς γιά χάτι ίλλους πχ·κ βεριομοΰ(, οΐ·υς δποίοιις έκεμβχί νει λλίίδλ έ ται—τό χβομοκολιτιχέν Σέ μίαν έρ«μιχήν αχτν} άντι χ'ΰ^κε χάκοτε Ιιχ μ»ατι;ριΑδΐς αϋτοχίνητο. Σέ λίγο άπο τό β δι* χΐννον κρ·5άλλουν σχιίς, Φα>( ές ταιγάρβν
  1δ§ χαί έ<ιϊ οΐν πυγ·λ»μχ(8ε(. Γέλΐα αιγκνά ξεακοθν, 6?αχν·1 χαγχασμοΐ Οιτερα Β·νοΟν την ή-»ι μ(α ττ]ς νύχϊας. Κχτίκιν τ) ο»ν τροφιά 3ΐα9χορκ(ζεται. —Π;έχείται κερΐ νυχτερινβν μπαΐν μ(ξτ; ΙρβτΛ δ 2/εοοτος.... ηείρκς οί«ογινιιθ(ρχ-ς. —Γι« χάτι χαλότερο άχίμΐ) ά κάντα δ γν»?Ιζ«ν τα πράγματα. Α6τά τα Σίτβορνάλια ιΝαι κολυ' ττ]ς μίδΐς ά«ό τίς αχτΐς τοθ Μ χ Κυ?β τίς.-. ή μ ς μί τής 'Αμιριχής Ιβς τίς κ&Γ·ές χΑχ ντ' 4ζϋ? χαΙ Κρΐ,τιχίς. Θ«τ4 κισιίψιτι; Ό συμκειλίττ,Γ, ή ικίοθη νά οτβιι ροχοκηΗς, έξ··κΐζ»ν τα «χαχά. κνι6ματβ», κου ι Ε οιλιυίττες τους Βιεγράφβντο τ)ϊ») α&ΐδχρτ,μκ Ιια ββλιχές, μέία ο τή θάλβοβα χ«1 τδ ί τ 35 64θους—-οίν τίποτι ήμφ έξαντρΐχ οχι^νογραφίις. την χαράν Αλλά καί τάς εόχα ριστΐας μας πρός τό ΚρΛτος διά τό γεγονός αύτό. Διότι ό ραδιοφωνιχός σταθμός Θ4 τα μέγιστα είς την ώ λ τι«ης Ένώσίας της θά διενεργη9() την 30ήν Σβ πτεμβρΐου μεγάλος Ιρανος διά την συλλογήν ποσοθ τό όποΐ όν Θ4 διατεθβ γιά την άνέ γερσι καί συντήίησι έ^ός με γάλου φθ.σιατρΒΐου έν Κρήτη είς μνήμην τοθνε>ρ)0 Έθνάρ
  Κου καί έπιτΐμου Προέδρου
  της Ενώσεως. Ελευθερίου Κ.
  Βενιζέλου. Έτσι οί ξενητεμί
  νοι Κρήτες δίδουν τό πιό *
  πτό τό πλέον συγκινητικό δεΐν
  μα της προσηλώσ;ως κοΐ της
  των πρός την γενέτει
  αύτοι οί ξενητεμμένοι οδελφοΐ
  μας, μας στέλλουν τό πιό
  συγχινητικό μήνυμα Από την
  μακρυνήν χώραν τον Ήνωμέ
  νων Πολιτειον Από τόν πέραν διαπαιδαγώγησιν τοθ λαοθ
  τοθ 'ΑτλαντικοΟ κόσμον. μας. «^ τή» εξύψωσιν τοθ
  • ά.Λφασιν τοθ Διοιιη ^κο; ^οτ-λ^μοθ κ«1
  τικοθ συμβσυλίθϋ της Π^κρη μουσ κ«ς κα1 των Τβχνων
  τώ/ επιστήμην. 9)μάς φέ
  ΡΠ βέ συγχρόνως πλησιέστβ
  ρα πρός τούς άλλους λα
  ούς καί τα προηγμένα ίθ»η
  καί θά διευχολόνο την πνευ
  ματικήν επικοινωνίαν μας μέ
  δλον τόν κόσμον.
  ***
  Η ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ·
  Είς την Ίεράτβτραν Ιδρύ
  θη εσχάτως Τουριστιχός δμι
  ρά των.
  θελουν νά της δημιουργή
  σουν 8να ΤΛρυμα, δπου τα δρ
  ρωστα τέ*να της οί φτωχοί
  καί άπόχληροι της τύχτις ΘΑ
  ευρίσκουν περ'θα) ψι καί νοση
  λεΐα κα( θ' άνακτοθν την κλο
  νισμένη τους υνεΐαν. ΚαΙ προ
  θυμοποιοθνται νβ προσφέρουν
  8λο·, καθένας μέ τίς δυνάμεις
  καί την άντοχήν τού. Οί πλού
  σιοι κοί ίθιιοροι άπ' τα περισ
  σκύματά των. ΟΙ φτωχοί καί
  οί έργατικοί Από τό μικρό ΰ
  στέρημά των. ΚαΙ είναι τόσο
  συγκινητική ούΐή ή αύθβρμη
  τη προσφορά. σύτή ή όμαδική
  κινητοπο'ησις τ Αν Κρητών
  της 'Δμερικής γ,ά την ένέρ
  γειαν έράνου καί τή συλλογή
  τοθ ποσοθ πού θ' απαιτήση
  ή Ιδρυσις κα( ή συντήρησις
  ενός μεγόλου συγχρόνου Σα
  νατορΐου.
  Ή Κρήτη παρακολουθεΤ καί
  δέχεται μ' εύννωμοσόνη ούΐή
  την προσφορβ τον τέκνων
  της. Κι' αίσθάνβται βαθειά
  συγκΐνησι χσΐ ύπερηφάνεια
  γιά τούς ξε>ητβμμένους της
  στήν 'Αμερική. Γιατί τιμοθν
  το δνομά της έκεΐ μακρυά
  στήν ξένη χώρα, Κι' ΰψώνον
  ται σέ σόμβολο χσΐ ιαράδειγ
  μα τοθ Α/νοτέρου (δεολογι
  σμοθ, τοθ φλογερωτέρου πά
  τριωτισμοθ, σύμβολο πού Α
  ποκτα οικουμενικήν Αξ(α σ'
  .0,,
  Ι«οχή μα,.
  «α, «Ι
  λος τοθ όποίου σχοπός «Τ
  ν αι νά προπαγανδίση την
  προσέλευσιν ξένων. Ό σκο
  κός είναι πράγματι ώραΤος
  <αΙ ο( σχόντβς την πρωτοβου λίαν είναι αξιοί πάσης υπο στηοΐξεως καί χάθε έπαίνου. Ή Ιεραπέτρα ή ώραία αυτή νύμφη τοθ Λ βυχοθ πού τή χά ΐδκύει Αδιάχοπα χαί τή λοό ζει τό κθμα, μβτά την έ<τέλε σιν τον έξυγιαντικαν Εργων, Ιχει Αποβή (δεώΰης τόπος διαμονης μέ την ώραία πλόζ καί τίς Απέραντβς άαμουδιές της. Είναι ί,ια κομμάτι άνα τολης είς την χαρδιά της Κρή τη;. Καί θά είμποροθσε πραγ ματικά νά 4κύη καθ1 όλην την διάρκειαν τοθ Ετους τΐλή θη ξένων. ΤΑ αφθονα τρόφι μα, τα έκλβκτά ψΐρια, τα γβυ στικώτατα φροθνα της καί τα ανετα ξενοδοχεΤα καΐ τα αλ λα κέντρα ιης θβ Ικαμναν τή ζωή τον ξένων έξαιρβτιχά βύχάρισιη. Άλλά δλα σύΐβ πρέπει (ε^βαΐως καί νά προπα γανδισθοθν διά νά γίνουν γνωστά καί είς τόν άλλον κό σμόν. *** Η ΠΟΛΙΣ· Μβγάλη συζήτησις διεξά γεται Από των ^στηλών των Αθηναϊκον συνάδελφον σιβ τίκος μέ τό ζήτημα της έπε κτΑσεως τη; πρωτευούσης καί διΑφορα μέτρα προτε(νονται πρός περιορισμόν τοθ κακοθ. Τό πρόβλημα δμως δέν τίθε ται διά την πρωτεύουσαν μό νόν. ΔημιουργΐΤ,ται χαί διά την πόλιν μας πού έξαπλοθ ται τόσον πολο δστε νά Απέ ΪΠ τό Ι ν ά<ρον της Από τοθ άλλου χιλιόμβτρα όλόκληρ·, πράγμα πού ϊπιβαρύνει τόν Δήμον μέ τεραστία Ιξοδα φω τ σμοθ, υδρεύσεως, καθαριότη τος κ. λ. π. Θϊ Ιπρεπε λοι παν νβ μελετηθή καί έββ τό ζήτημα κ«Ι νά ληφθοθν μέτρα ,»,
  ΑΝΟΡΘΟΙΙΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον τό ά
  θάνατο άριστοΰργημι τοθ Λ. Τολ
  στόΐ «Ιον^τα Κρώϋτοεο» μέ τή*
  ΛΙλ Ντάγκοβερ, τόν Πε'έο Πέτβο
  σον καΐ τό "Αλτΐρεχτ Σενχαλς κοΐ
  μ* την τΐερΐφημη μουσική τοθ Μττε
  τόΒεν καΐ τίς Θ,,ίες «ρμονίες τοθ
  Τσαϊκόφσκυ.
  θερινός. ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  ό άεροπορικός κολοσσός «Ό
  δρόμος των Άετων». Κατάλληλον
  καΐδι'άνηλίκους. Π<-ωταγωνιστοΟν Μώ ό Σλβ Ούάλλ 4ΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ γ Σουλιβαν, Ούάλλας Έκτός προγρσμματος Μώριν ό Μ*η,ρρυ. Ζουρνάλ, θερινός «ΑΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερον ή 8 σβολοουγγαρίζα Φραντζίσκσ Γκάαλ στήν θαυμασία όττερέττα «Τό Μάρς των ΟΟσσαρων». *** Ι' ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ωρα 1 Ο μ- Τέ) άσένατο μεγαλβύρνη μα το&ΤΟΛΪΤΟΙ: ■Ο ΚΡΟΙΤΣΕΡ Μέ ΛΙΛ ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ τβν ΟΕΤΕΡ ΟΕΤΕΡΣΟΝ ΜβΙ Τβν ΑΛΠΡΕΧΤ ΣΕΝΧΙΛΣ ΚαΙ μέ την πιρΐφημη μ©» σιχ* τού ΜΠΕΤΌΒΕΝ μ«1 τίς β·Ι·ς ετριιονΐΐς τοθ ΤΧ V 1ΕΟΦΧΚΥ: ΑΥΡΙΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Ή βανμαβΐα Βιεννεζιχη βηερεττ», ΚΙΑ ΙΥΙΤΑ ΣΤΟΝ ΔΟΙΙΑΟΙ Μέ την "Ολγ« Έννκλ, "Ιντα Βούστ, χβι τβύς Βόίφ Λί μκιναΐμερ χά Ι ΛΙο ίλίζακ. ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ (ΑΣΙΛΙΣΣΑ —Μβγαλειότατβ, |βν βας 6 Κη νήσου ν σδ3ΐο οτό Πατρίσι, βΤ."« νητιιένο τό στβαιια σα<» Ό Νΐνέο ι»ού συ1ιλ'Ύζβται ηβρισσοτβρο τή δηαοτιχότη'-ά τού τισρα τα δικαιώματα τοθ θΓ*μματος βχβι την Αντίθϊτον γ>ώμηκσΙ δ βασ ληβς μετσξύ
  8 ά έ
  Άγρβτιχίι Τρ*η·ζ« τής Έλλ*οο(
  Ύποκατάστημ» Ηρακλείου
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ϋρεχτ,ρόαβομεν πρόχειρον μιιο
  ί·τιχίν οΊα«'ΐσμ·ν Βιά την αν»
  οιιξιν εργολάβον π·ές κατασκευήν
  τβν κάτωθι οχευβν τβν Ιλαιβυρ
  γεΐων Βίρρβν, Βενερατον, Αγ.
  Μύιβνος, 'Αΐκοϊόλβν χαί Έμκα
  ροιι ήτοι:
  1) 'ΓπολινΙβν, ζΐ|μ»8εχβν, ϊο
  χεΐων μεταφο;βς ΐλαιβν χά Ι την
  έκτέλιοιν πάσης ΛΧΧτα λευχοο.δτ)
  ■ουργιχβ,ς εβγαοΕας τβν ώς *>ω έ
  λκιουργεΐων.
  2) Κατασκευήν 5·00 τελάρνν
  (ινα 1000 8ι' ,Ιχοκΐϊον Έλαιαυρ
  γιΓον οΰμφανα με &πίίιιγμα εδρι
  οχέμιν·ν είς τα γραφιΐχ τοθ Υπο
  χαταθΛτ)ματος τ^ς Αγροτικάς Τρα
  ιιέζης τΐ,ς ΈλλάΒες Ι/Ηραχλε'φ).
  Ή ίηιιεπραοΐα. γενησεται την
  προοιχτ) Πεμπτην 20ψ τρέχ. χαΐ
  4;βν 11—12 ιίς τα γραφιΐχ τοθ
  ενταθθβ δη)«»/μ«τος τ«,ς Α.Τ.Ε
  Ο( βρβι »*]ς ί^μτβεαοΐβς είναι
  κατατεθειμίνοι είς τό ώ; ά^» 'Υλ)
  μα *< ίύ<»ντ«ι νά λί(5»3ΐ γνβ οιν * Ι ενοΊαφερέμινοι χαθ' ϊ«α οΐ*ν 10—12 π μ. Έν ΈρΒΧλείν νΐ 24 Ί»λ(ου 1937. (Β« τοθ 'Υ»)ΐ3ί χ%'. Λ.Τ.8. ΉεαχλεΙοϋ). ΕΝ0ΙΚ1ΛΖΕΤΑΙ διά την θερινήν περίοδον είς τό καλύτερον μέρος τοθ ΠροσστεΙου "Αγ. Ιωάννου οί κΐα διώροφος μέ ϊξ δωμάτισ, μέ ύ Βραυλικήν κοΐ ηλεκτρικήν ίγκατά στάσιν καΙ δλα τα κομφόρ καΙ αμ πελον συνεχομένην μί έκλεκτήν ποι κιλΐαν κλημάτων. Πληροφορίαι «α ρβ τοίς κ. κ. Χατζιδάκη, Τσιλενη «αί Σία. ι η β η μ 80ο άττίψων βέν ννωο1 ζβι τ! νβ άττοφασ σρ. Νυχτώ νε', τα αλογα έζακ,ολουθοθν νά κτυκοθν τό πλακόστρωτο τήο ούλί|ς μ έ τίς όκλες τΐυς, 4>4> βρίθει, βρέχει καΐ τό συμ
  βιθλιο συνβχίζβται.
  ΆπΑ Ίή λεωφδρο των Πά
  οισ'ων άνϊβ^Ινβι τώο« Ι>Ός
  άντίλαλος μιβ β}ή ΤΙ νά βΤ-
  νρ; Είνε ο( τιρδτες γυναΐκιβς
  "Εχουν άνσση ώση τα φού
  στΛνΐα τους σΐΑ κεψσλι γισ
  νά μτ) β^ένωνται καΐ είνε μέ·
  σα σττ) νύχίσ, μ<ά σ<οτβιντ5 μάζα κου τιεριιατάίΐ, γ ήνο ρα. ΟΙ «Γθτθΐιόροι τή; έ««· ναστσσεως είνε κάτω ά τι ό τό πσλβτι. Είνε πλέον άργ^. Βρενμίνκς Κως τό μβδοθλ , ηβινοθν «οί τουρτουρίζουν, <αΙ ή λασιη ί<ει κολλήση στσ ιΐακοότσια των. Ή πεζοπορια εξ όλοκλήρων ώοών δέ ν ήταν περΐτιατος ευχάριστος, Ιστω «οί ά* οί ό ορόμο βγινσν Η σχετ κές λεηΧασ'ες γ ά νά ζβ- στοθβ λ(γο τό οτομάχι κου γουογοόΧ'ζβ. Μέ τίς α σρθρις κα( β^αχ- νβς Φωνές τους κρσυγοζουν ^(λιων ιΐϊών νράγματσ, καΐ δ ϊι β'βοτια (ύκάριστα γΐ« ίή 3ασίλισσα. Την πρώτη £π(σ«ε ψί τους την ίκσμαν στήν έθνο συνέλκυσι ή όκοία συνβδρ(α· ζβν άτιό τ) -ρθϊΤ. Πολλά μέ- λη της, ότιαΛοΙ τοθ δουκός τής Όρλεάνη*:, Βέν ξαφνιά σ η αν · ε την αφιξι των έπα- νσστατΛν. Σ'ήν ορχή ζητοθν μόνον ψωμΐ άπό ^τήν ίθνοσυ νίλεισι. ΚαμμΙα Β*ν ζητεί νά ελθο δ βασιληάς στό Παρίσι 'Δζ νά μβτοββ μ(σ Αντιπρ( σωκεΐα στό παλάτι, συνοΛϊυομίνη άπό τόν πρόβ 8ρο Μονν έ κο( μβρικοός βου¬ λευτάς. "£ξ γυναϊχΕς άιιο. στιώνται τής όροής καΙ προχω ροθν πρός τό παάτι. ΟΙ λα άνιίγουν τίς πόρτες εύ γβνιχά γιά νά περόσουν ού- ιίς οί μο&ίστρες, οί μπε«ροΟ- &ες καΙ οί γυναΤκες τοθ τιεζο ομομΐου. Πιράξβνη καΙ άλλό χοτη άνΐικροσωπβΐα. Την 6- *5ηγο0ν άπό τα μεγάλα μαρ- μσρ<να σκαλοπάτια β(ς χά σα λόνισ, δπου συνήθωρ γΐνονται θεκτοΙ μόνον ςΐίζοΐματος {ό νβνΐΐς, χα( πάλιν διάλεγμίνοι έφτά φορές άπό τούς άνθρώ- τους τοθ άνακτορικοθ πρω ίοκόλλου. ΜαζΙ μέ τόν πρόβ 000 τής εθνοσυνελεύσεως είνε <αΙ μεριχο! βουλευτές πού ου νοβεύουν τίς έπαναστάτριες. "Ενσςάτιό ούτούς ψηλός καΙ μβγαλόσωμος μέ τό κροσωπο χαροώμενο είνε ό δόκτωρ Γκι γιοτέν, βουλβυ:ής Παρισίων, τοθ όποίου τα δνομα ήταν ώ· σάν σόμβολο διά την άντιπρο ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7 15 σωττεΐα των επαναστατον. (•υνβχΐζβτσι) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαΒπνόν ά)π Αναχωρεί έξ Ήρα- κλείου εκάστην Κ Υ- ΡΙΑΚΗΝ βράβυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ πρωΐ Ρέθυμνον, Χανιά,Πει ρ*ιά, Σΰρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. 1-41 5Α_Τ0 "Ενας «κλόουν» οτήν Όασιν τώ« Αθηνών έκΐελών «ττήδηυα τοθ 9α- νάτου» τιαρ' ολίγον εθΌιακβ τόν θα νατον ή σχεδον τόν ίβρε (άφοθ ύ ττέστη Βιασεισιν τΰθ έγκε-φάλου) κα ταπεσών άττό τό ύψος τοθ ., πηδή- ματβς Είς τό εβαφος. —Αύτα τα σάλτο μορτάλε στά Ιιτπο&ρόμια ή τΐύς οΐουσβήποτε θιά σους ιτοικιλιων μί έκνευρίζουν Δέν μπορθ νά καταλ<5·ω τί εΤ δούς άναψοχήν έκπροσωττοθν Τό θέαμα είνε μία άγωνία ά π' άρχτ]ς μίχρι τέλους καΙ τίττοτε,,, ολιγώτε¬ ρον, Ή εντύπωσις ούτή Βιέκρινβ καΙ Βιακρίνει τούς ηολύ εύαισθήτ·»ς οί ότΐοΓοι κοΐ δέν παοουν νά την έκφοάζουν ώς ανωτέρω καΐ δια τοθ οτόματος τοθ πρώτου τυχόν τος έξ αυτών μεΐσξθ τοθ κοινθθ πού τταρακολουθεί όπουδήποτε τοθ- κόσμου τό έν λόγω θέαμα. Άλλ' οί κλόουν τ) ακροβάται τα βγάζοον συνήθως πέρα καΙ στά δυσχολώτ* οα σάλτο μ·3τάλβ κσΐ στά μ*λ. λον Ιλιγγιωδέστερα. "Ετσι την ά γωνίαν διαβέχετσι ό ένθουαιασμός. —Έν πάση περιιΐτώσ ι θά έπέ μενεν ό πολύ εύαΐσθητος τα θεά ματα αθτά δίν είναι συντελΒστι μένρι τέλους τί)ς καλής βιαθέϊβς τοΰ θεατοθ. Ό ανθρωπος άπό ίνα στραβοππτημα τοθ άκροβατου» πού πσρ' ολίγον ·νά τόν φέρη ντά μακ βπως λέμε κοινάς, μπορεΐ νά χάση τό κίφι τού καΙ νά μείνρ α κεφος καΙ μετά την παράστασιν. Άλλως τε είς αύτό συντείνη καΐ ή γενικωτέρα συναίσθησις τοθ καβ" σύτό δοάματος τί)ς ζωί|ς τοθ κλόουν, κου τόν όδηγεϊ απολύτως κοντά στό θάνατο. πολλές ψορΐς γιά ίνα κομματι ξερό ψωμΐ. Ώστόσο ή ταπεινή μου γνώμη εΐνβ *ί τα σάλτο μορτάλ» Εχουν μίαν εσωτερικήν απήχησιν μάλλον ευχάριστον. ΚαΙ μετσξύ γοΟ τελευ τα! ου μημουαπτικβθ ύποβίλλουν καΙ έπιβαλλουν ιοθς λεγομένους θρισμβους τωνχαλυβδΐνων νεύρων; "Οίαν ή θέλησις ύπάρχει είς όλον τό Απαιτούμενον άπόθεμο- καΙ μέ δλην την Ιντασ ν της καΐ την συμ παρομαρτοθσαν εύστροφ'αν κ αί καθαρότητα τής νοήσεως κοΐ 'τά δυσκολώτερα σάλτο μορτάλε φέ ρονται είς αΐσιον πέοας Είς τό οη μεΐον αύτό μάλιστα κοΐ ώς επί τό πλείστον, οί κλόουν Αποβαίνουν ά ληίινά οίμβολα μέσα είς ιήν κοι νωνικήν κσΐ έπσγνελματικήν ζωήν. Ό Άλλας —Τ· ραδιάν^νον κ«ί τα λι« τοδ Πολου. Τί κ»νικια(ήμ19| το χαΐ <οθ Κχρ έλλ τψ. Άμιριχτ]ς ώ γά α)3χν μία» ίπ α"ΐ)ΐιονικί)ν ιίς Κινα?3'. Σ ιτΐσ.ολ<5ς θε ·1<ί νχ μ* τέ μιχρίϊ»*Όν τό «ϊ; ίή η } Κτναίβ. χιντβ εί; τ*ν Πίλαν. Ή Βΐ χςτ,β μ^κβιήοη ΰκι- ό Ιδ ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ . ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχεται καθ" εκάστην 9—1 «. μ. καΙ 3—7 μ. μ. Επί τη~ς όδοθ Άμαλθείας (Πλατο Σοκκάκι). Ζητεΐτκι μικράς παίς ώς 6πηοέ της είς τό Γραφείον Εύαγγέλου'Λ νωνειανάκη. ?[ χάτοπ τρον χ»1 Βυνάμιν» νά αυγχεν- τ;ώ<οΐί» τςϋ; ή<ους κου Θ4 προ ?!δουν την ΠΛραυοίαν ί.ίς πβυ- λ:?0, Κ ϋποοτάσιω; !ϋ3 χιλιομέ τρ·λ "Ένας Σίκτης δραχίων χυ μίΐων 8χ μιταβιβΐζ) τό >ιλ4Γϊΐ)
  μ» τβν πι»)ν6ν ■!( Ινα οΐαθ,ιιν,
  π«ϋ ή άχτίς Ι ιβγιίας τού ΒΧ 1^
  ϊΐίμιτρον δι«<βο!βν χιλ.ομίίρω'. ΚϊΙ |(3( β! θί^υβαι χαΐ ι&<< κλέον ίρ^ι%Λ·* πιριοχβν ΪΙν θί Ιχοιιν πιϊ Χ3>έ*χ μκατιχΐν γιά
  ύ άθώ
  ***
  —Ή μ «ν (κ τβν ■ύτ·γρ«φ»ιν
  καΐ τό 'Αμερικανικόν 'Υ-
  κουργεΐσν τβν Ο1κ·ν·μιχβν.
  Τα δηουρηΐον τβν Οίκον·μιχβν
  "Α έέβλ ά
  ]« μ?ίς β
  φιρολογΐαν έκΐ πάντες γβάφυ
  ή φβτογραφίας &1 διαφόρων χι
  τ^μαΜγρκφιιιβν αοτέρβν ν-αΐ τα
  ί «βτεμμύριβ τβ« άνβ τδν νόσμβν
  θα»μ»3 ώ!* τβν οταρ δέν θί μπο
  ροθν οτό μίλλ»ν νι ζητ^αβιιν Ινα
  α&ιόγραφβν ή μΐά »»ογριφ!ΐ»ν
  τής Γχρϊτας Γχά«μπο ή τοθ Κλαρχ
  ΓχαΙημπιλ Λ» £έν στείλουν ο»ν
  νρόνιος καΙ Ικκ γρβμμ»τίοτ)ϋ·ν 10
  ί Έ ε>;μίδία <πιτρ«πή τ&ν '.χβν ττ^ς αμΐριχανι*<;ς Γ« σαί δπελίγιοεν 5τι κατ' Ι:ος ηροίλ8ΐ| χατ' βΰ-όν τέν τρίκαν ίοοδβν τοθ Κβάιους κολλβν ' 1λ{ ΜΜ\ ΙΙΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-«ΥΧΙΑΤΡΟΙ] ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΪ ΙΑΤΡβΙ ΑΗΜΟΙ· *ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ ΑΙχιται ίν τβ Ιειτριίν το», 161% Πειρειιβς 174' Α·ΗΝΛί Τολ·, 12479 ΕΝ* ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΗΗΗΣΟΣ = ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΙΟΝ 50ον Νΐβδ ιΐχαν 1ρ9βν« γιβτΐ 4«δ μέιιχ άκό τέν μιντρ&ριχ' Ιτρεχεν Ι** ρκάχι. τ!α<· πτέμουν αύτα άχριββς Βυν ΚΟΚΊΩιΊΙΚη άνθιώκου κου Ικνιγκν. Ή μβυ α-ίψ < ή'ϊν: «'Ββκέ τον ΤζΙ ι _)χιν(!» Δε< ήιαν *αιρδς γιά χάαιμ^. Έκτ]»^ 4μι 9«ς τή^ άκόν'β- μου *«' οΕχβΐζ νά χάο» ιΟει λ·-τ6 έ(6)ΐα3ΐ *ο·ήν η%ψΛ'% χαΐ Ιπϋ1ΐ]3ΐ ο ιήν 64? χ». Κϋϊυχβς δ Χ?0<τεο ή^αν χ» λ4ς χ»πϊ}λ4ιτ)ί χι' |»θία*μι γρή γβρα ατδ χχρίβι. Άνίδ^Λ ίπί ν» χαΐ 6*ή<ιχ Βλίος χατιΐ5ομ«Υ· μέ4οϋ(. δ "ως ή;«ν φΐ9ΐ«ο. Ό Τρίλνιϋ ή;χν ιΪ3π?5ς α&> μτιου
  γαϊιοομίνβ πανΙ χαΐ «αθίτανε
  ίμ σέ τί χινϊό'ους Ιρ?ι
  τέν έ <υχδ τού χαΐ τους Αλ· ]ς δέ/ τανι σ* καλλίτερα —'Τκιρχει ϋ<ας νατύΐ-ς — είπεν ό πλοίαρχος διΐχνβτϊς τον— κια το9 φϊΐνονται χαινοβργια %%' πρωίθ^ίνή δλα αύτά Σ<εδ*ν έλι πβθδμησε, γιατρέ, ά*·ύ?ντβς τή>
  σϊαβαχτιχί) ΙχιΕνη χρβυγτ) Πι
  αί«ύβ τ 4); μέ λ!γ») «ΐρ*ακϊθκει
  ΟίΑγ μέ τό μί?βς μις.
  ΕΙιτα τή γνώ^ΐ) μ?υ ατβν πλ»(αρ
  χβ χαΙ μ7ζί χατε3ϊράο*μΐ τίς λι
  πΐίμίίειεί τ«|; Ιχτιλέοηο;. 'Κδί
  λβμι τ6ν Ρίντβουθ α (έν
  χνίμΐοχ οιΐ αίλι χαΙ τέν
  τ<|: πρΰμνΐ]( μέ τβ!α τ{β?ερχ ταυ φί<ι« γεμΛΐα χτΐ μ" Ινα βτββμι γιά Κ9«οχεφίλο. Ό Χιθντερ " την βάρκα χάτ» άπο τό τ1]ς «ιρ4μνΐ)ς χαΐ μχζΐ μέ τόν τ^ φορτώαχμε μέ χβυ«ι γιμϊτα μηαραθΐτ, τβκγέ< α, ααχχιά μέ γ^ ?έττ«, «Χχτιομένι χ(ίκ, Ινχ βν ριλάχι χονιβχ χά Ι τί κολίτιμ· χ» σάχι μ?υ μέ τ4 φά?μαιχΒ. Στ) με ταζΰ δ Τρίλνιϋ μέ τΐν πλοίαρχο^ είνε α την γίφυροτ. 'Ακό ΙχεΙ ί Σμίλλετ εφώναξε δυν*τ4 οτό* διύ τιρο πλβΕχρχο. —-Κΰριε Χ4ν?ς, έδ% είνε ίυό δ χοί μας μ' ι% ξιυγάρι κοτίλια δ χαθένβς τοιις. "Οιτειος απί αβ; κάνει χαΙ τέ παραμιχρο β νιάλ^ πί·ι χαμϊνος. Κκτελτΐφθΐ]3χν |ξ απΐ^ς χι' |. τριξαν ηψΗ τίς μ^ουχβηίρτις νο μΐζβντας τώ; μτοροθ^ νέ μβ; η& ρβυν απέ τα νβτα. Στν εΙΒα Βμιβς «όν Ρΐνιραυθ οιβ διάΐρβμο ένύ?ι- οχν β',ή *λώρτ) χι' Ινχ χεφίλι φ! νά προβίλλΐ) (συνβχΐζαται) ρ Τηο. ίίναι η μσηι 'λ*1ο ο(τμ Ύσναά&μο πονπιριιχνι ΟΟΤΥ ΚΙΜΗΣ1Σ.-ΈπανήλΘον έξ ΑΙδ», ψοθ ή κ. καΐ β κ Μιχ, Ήλιάδης Πρόξενος τί)ς Άγγλ'ας. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ Κ·νσΐαν τινος Γ. Κατζατγιαννίκης κετθηγη. τής έκ Κσστεΐλΐου Πεδιάδος καΙ ή βεσποινΐς Πόπη Ν "Αγγελιδάκη 4Κ Χάρακος Ιδωσ^ν αμοιβαίαν όπό σχέσιν γαμου. Ευχόμεθα ταχείαν τ»,ν στέψιν. Γύοω στήν πόλι μας. Γενική προετοιμασΐα χθές πρός Ιξοδον τθν συμτιολιτων στΐς έξοχΐς ίπ' εόκαιρ'α τοθ Σορβατοκύριακου. —Έν τφ μβτο£ύ ίγενι»χε·9η κβΐ ό τρυγητός είς τσ πβριξ της πόλι. ως κσΐ τα Λλλα χσμηλά Ιδίβς *γ—Ι τταράλια μβρη. —"Ε'-σι οί κάμποι μας βπήοαν πάλιν νίαζωή καΙ κ'νησι. — Νέον δρ*μα τ<μ?5ς έξβτολΐχθη βάλιν τιροχθές την νθχτοΐ είς την πόλιν μας. —'Υπάρχει βλ,βπε™ βκόμη ή άν. τΐληψις Οτι ή σπίλβσις τ()ς τψής μόνο διά τοΰ οϊματος μπορεΐ νά καθαρθβ. —Όλεθρΐσ βίραια Αντίληψις άλ λά αντίληψις ποθ πηγάζβι άπ· τα ήθη "αί τα ΙΘιμα τοθ τόπου μας, —Συγκίνησις καΙ (ωηραΐ συζητή σβις μίταξύ των ν έ" ε» ν μας εξ ά· φορμ^ς το3 νέου νόμου περΐ Ιβρΰ σεως: «ΣχοΧής άρχηγων τής ΈΘνι κης νεολαίας», —ΚαΙ όπαρχσυν ιτολλοΐ νίοι καΙ έδα ποο ϊχουν τή διάθεσι να Φοι τήσουν είς την σχολήν αυτήν. —■Κατ' απόφασιν τί|ς Κυβερνή σεως · ιορτασμός τ/)ς 4ης Α·γο0 ότου δίν Θά έχη επίσημον χαρα- κτήρα άλλά Θ4 προσλάβη την μορ φήν λαϊ<ής έθνικϋς 4·ρτής, —Έν τε> μεταξύ συνεχΐζονται
  αί προετοιμασίαι δια την καλυτε
  ραν οργάνωσιν τοθ πανηγυρισμοθ
  καΙ είς την πόλιν μας.
  —Πληθθνονται καΐ είς την πόλΐν
  μας αί φωτειναί έιτιγραφαΐ καΐ οί
  διαφημίσεις.
  —Είναι δ" ευχάριστον τοθτο. Δι
  ότι έκτός τοθ Οτι προσδΐδουν <ψν φαντασμαγορικήν τίς νΰκτες είς την πόλιν συντϊλ,οθν κοΐ είς τόν καλύτερον φωτισμόν καΙ είς την ελάττωσιν ταν έξόδων τοθ δήμου ώς πρώ<: τόν φωτισμόν των κεντρι κων δρόμων. — ΣυνεχΙζονται πάντοτβ ίντα τι κοΐ οί 4ηισκευαΙ των βρόμων τί|ς πόλεως κυρ'ως είς τίς συνοικΐβς Οτΐοα τα καλντιρΐμια εΤχβν κατσ. στραφή, —Έκ ιταραλλήλου πΓ·χωρεΐ Ικα νοποιητικά καΙ ή άσφαλτόστρωσις των κεντρικόν όβών καΙ των μέγα λων λεΜφόρον ποο διεμορφοθησαν ι,ίς την £ξω των τειχών πόλιν, —Ε(ς τάς "Αθήνας ετέθη χβίς ό βεμίλιος λίθος τοθ ραδιοφωνικοθ σταθμοθ. —Τοθ ΙδικοΟ μσς Ομως σταθμοθ άσυρμάτου τηλεγράφου καΐ τηλ* φώνου ή λε,ιτουργία καθυστερεί κατ'ανεξήγητον τρόηον, βνφ τβ ηάντα είναι Ιτοιμα. —Βαρΰτιμα βιταθλα άθλοββτςβν τσι διά τούς νικητάς των άνανων σκοποβολήν Σελίνου. —Είνε δμως ζήτημα Αν στούς αγώνας αυτού; Θά λάβουν μέρος σκοπευταΐ καΐ άπό την πόλιν μας. — ΟΙ κυνηγοθνΐες καΙ Φονεοον τες στρατιωτικάς περιστεράς Θά τιμωροθνται αύο(τρ&ζ σύμφωνα πρός διαταγήν την οποίαν έξίδω σε τό υπουργείον των στρατιω τικων. —Άλλά παρόμοιον προστατευ τικόν μέτρον Θά Ιπρεπε νά ληφθ| καΙ διΊ τα αλλα ηεριστέρια καΙ δ λα έν γένει τα *φέλιμα πτηνά. —Ύπάρχει είς την πόλιν μας εάν δέν άπατώμεθα τμί]μα τ?|ς έταιοΐ άς ζοοοφίλων. —Δέν φρονεί λοιπον δτι Θ4 ϊπρε πε να ένβιαφεΓθη δι* τα δυστυ χισμενα ύποζύγια πού σκοτώνον τσι κυριολεχτικά στό ξΰλο άπό τού< άμαΘεΓς καΙ άξέστους όδη γοος των οίαν Ρ*ν εΐμποροθν να σύρουν τό ύτΐέρογ<ον φορτίον των; —Γεμβτα κόθβ βράβυ τα κέντρα κοΐ οί κινηματογράφοι μας. —Άληθινβς δμβς πιέννες σημει ώνει τό Σιν4 -Πουλακάκη μέ ϊά άοιστουργηματικά φΐλμ πού πρ· βάλλει πάντοτε. —Κατάπληξιν β* Θα προξενήση, ή αύριανή Λπερίττα: «Μιά νοχτα στό Δούναβι», ο Ρβκβρτερ Ο ΙΤΟΝΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ ΚΩΝ». ΕΜ. ΠΟΑΥΑΑΚΗΣ ΕΙβικευΘεΙς έν Γερμανία είς τα νοσήιιατο Στομαχου 6ντί· ρων καΐ Ήπατος, δέχεται τθΰς .ιβοχοντας έκ τοθ πεπτι κου συστήματος έν τω Ιατρβ'ω τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμάρβς, 'Αριβμ. τηλ. 7-99 ΙΑΕ;. Γ. ΠΕΦΙΗΙΛΗ! ΙΑΤΡΟΙ — ΠΑΘΟΑΟΓΟΧ Τέως Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ οπουβάσας επί πενταβτΐσν ίν Ιταλία. Δέχεται ίν τώ νίω Ιατρε'ω τού όβός (ΠλατβιΛ- 2,τράτο) ϊναντι ΦαρμακεΙοο κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοβος έκ τη? όοοθ Καγιαμπί). "φραι ίπισκέψεων 9-12 47. ΕΝΟΙΚΙέΖΟΝΤΑί 84Ο *,βθ« ϊί.ιΙ«ίβ"·ί * μέν μ!β 26° χ· »»· 3 Βί **λι 110 τ. μ («χΐ^ην %. Γβι Καάοιημσ ,ις το «->οόοτπον ΚσμΙνισ δηου άκρ,Ιβο
  ό πρώην στρατιωτικός κλΙΒονος.
  ΑΝΟΡΘΟΧΓΖ
  Ι
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  καΙ δια
  Λ^όνατο
  Μίνε
  Μόν
  —ΠοΙαν ημέραν λοιπήν;
  —Άλλά σας βΤπα· νομΐζω -ώς αθριον θα βιχα
  Β οόιή ή υπόθεσις. πρέαει ν* άναχωρήσω ά«όψ>
  ς, υέ τό βχημα τό ταχυορομκόν.
  Ό κ. Μαγδοληνης έοαγκασε τα χε'λη τού !>■
  δοθεν.
  —ΚαΙ «όσον θά διαρκέση ού τή ή οι«η;
  —Τό τιοΧό μίαν ημέραν, Ή απόφασις θά έ«5ο
  0β το αργότερον οθι,ον την >ύ<τα. Έ>ώ Βμως ββ
  θά περΐμένββ την Ιχοοσιν τ(|ς άποφ$σ»ως· βαα κα·
  τοθέσω την μαρτυρίαν μου, θα έπιστΓ έψω
  —Καλα λοιπόν, είπεν · κ. Μαγϊπλη^
  τ»|ς χειρός ί/ευσβπρός τόν Ίιβέρη-, ^δτι
  να απέλθη.
  'Δλλ' 6 Ίιβίρηςίέ' Ικΐνήΐη.
  —Μέ συγκωίεΐτε, κϊριβ δήμαρχε. βΤικ.
  άκόμη να οβς ένθυμ'σ».
  —Τ( πραγμσ.
  —"Οτι πρίπει ν' άτοβλ,ηθΛ ά*ό την θέσιν μου
  Ό κ. Μαγδαλη^ς ή/«(θι·
  —"Ακουσ?, Ί βίρη· βΐσίΐ & θί>ωκος τ(μ'.ο<·, κσΙ βι" σοτδ ο* όιΐολήΐϊτομαι. 'ΔΧλά, Ί -βέρη, μβγαλώ νεις τό ηταΤσμά σου όττέο τό δέον. Πρσκειται πάλιν κ*Ρώ:οτΟ εΐικτ, διβ μίαν Οβ-,ιν βπου άποβΚίπβ εμέ. Ίΐβίρη, ού βΐσιι άξιος ποοβιβισμοθ, καΙ δ^ νά «συθβς. Έννοδ νά μεΐνης είς τή* θέσιν σου. —Κόριε δήμαρχβ, αύΐ· δέν εΙμπορΛ νά σας τό «αραγωοήσο. —Άλλ' άφοθ σοθ λέγω, δτι τό πρανμα σύ:6 εμέ αποβλέπει. —Τιιτοτε, κοριβ οήμαρχ», σβς- ύποιττεύθηκα άδ' κως. ΟΙ ανθ^ωνοι, τής θέσεώς μου εχομεν τό βικαΙ ωμα νά οποπτβυώμεθατ, Αν καΐεΐνβ κατάϊρησις νβ ύ«οτ(Γβυί)ιιβθ3 τού; Ανβτίοους μις, ένώ 84»:. *"<» ρΐς άποοε'ξεΐΓ. είς μίαν όομή# θυμοθ, διά μονον σκοπόν εκδικήσεως οάς εΤχα κατ<χγγ-((ει ώ? κατά· βικον τοθ χατέργου, σα-, ίνα σ βασμιον ά,θρωτιο, Ι ό οήμαρι οί Αύιό είνε πραγμαι βΐΓύ. Έιράοβ <λλα την έξου οίαν είς τό άτομον σας- έν ώ ϊνσς άπλοθς όπτρέ τος τ!)ς εξουσίαιΙ "Άν κανέ»ας άπό τούς κατωτέ- ρους μου Ικαμνε, θιι Ικαμνα έγώ, ΘΑ τόν Ακήρυττα άνάξιον τής ύιηρεσίσς καΙ θά τόν άπβχλλα. Κα- ταλββαφ ετε, κόριε δήααρχε; έ·)ώ πολλάκις είς τή* ζωήν μου έφάνη<α ούσ;ηοος διά τούς άνλους. Έ νεΤνο ήταν οΐκαιο. "Εκσμνα καλά. "Αν τώρα δέ*/ έ φαΐνουνιουν σόστηοός κοί διβ τόν έϊυτθν μου, 8,τι καΙ θ' 1<αμα βΐκαιο, Θ1 μεταβάλλβτο είς άδικο Μόνο τοός άλλοις λο.τΐόν ί|αθυν πρίθυμος νά τψω ς>ΰ>, καΙ 6χΐ καΙ τόν έΐυΐόν μοΐ'; "ΩΙ θά ήιουν {
  νας ού:ιβονό(1 Κόριε δήμαρχε βέν μ* εΰχαριοτ«Ι
  νά ΦβρθηΤΕ μέ καλωσθ η πρός εμέ, ή καλωσύνη
  σΐς μ* εΐχε κάμει ν' άγανακτήσω δ τα ν εΐοα νβ
  την μβταχειρ'ζβοθί είς αΛλους* Γ έ* την άνέχομαι
  λοιπόν διά τόν έιυτόνμου. Έγώ την καλωσύνην
  τοθ ν4 δΐβο κανβΐς τβ δίκαια «Ις μ<αν γυναΤκα δη¬ μοσία* εναντίον ενός βημάρχου, είς Ινα δκου εθρ! σκβται είς τα κάτω εναντίον ενός βπου ευρίσκεται είς χά επάνω, την λέγω καχή καλωσύνη. Μέ αυτήν παρατηρεΤ,τβ, ι ήν καλωσύνην χα?φ ό διοργανΐσμός τ()« κοι^ω (ος. Τό νά εΤνε κανιΐς καλάς, είνε πράγ μα ΐΟ<ολο, δΐκαιος νά είνε, αΰ'ό είνε 66σ<ολο "ΩΙ μή σας μέλρ, «ύριε δήμαρχε, καΙ &ν συν'βαινε νά είσθε έκΐΤνο δ κου ένόμισν, έ*)0» Βέ/ θά έφαΐνου μουν διόλου καλός πρός έσάς* θά έβνέπατεΐ Έννο εΤται λοιπόν 8τι πρέπει νά φερθο καΙ πρός τόν ε¬ αυτόν μου κ τΡώς Θ3 έψβρόμουν πρός χάθβ άλλον Όσαις φσροΐς ίτυχε νά καταδιώζω κακοποιούς. ή νά βάλω τό χέρι μου επάνω είς σΛιτηρ'ουΓ, πάντο τε «Τηα μέ τόν έιυτό μου «ΑΤ, κα( ού, καΙ σύ[ Κά με μιά φθρά πως παραπατεΐ^ κάμε μιά φορα νά σέ συλλόβω έπ' αύτοφώρω, κα( σοθ δεΐχνω έγώ, Ανώ 6 Ιδιος1»Ίδού σήμβρα τό Ι καθ α αύτόΐ έφωρββη κα πταίστης. "Εξω λοιπόν, ίξω παΰομαι, άποβάλ- λομαιΙ ΕΤνε τό σωστό. Χίρια, δόζα σοι ό θ;όΓι ί- χω* καλλιεργω την γΙ) είς εμέ αοτό είνε άδιάψορο Κύριε δήμαρχε διά τό καλό τ<)ς υπηρεσίας άπαιτεΐ ται Ινα καρΑδιιγμα. Έ>ώ ζηΐώ άϋλος τοθ έπδπτου
  Ίαβέρη την παθσιν, την αποβολήν.
  Όλα 'έ ταθτα ελέχθησαν έν τοιαύτη ταπα ώ¬
  σει καΙ Αμα φ.λοτψ'ο; κσΙ έπιγνώσει καί πεποιθήσει,
  ωστε τοθ παραδόζου τούτου τΐμΐσυ ά ν θΓ ώ τού ή μορ
  φή ένίψαινεν «5τι |να μεγαλείον άλλόκοτον.
  —Βλέπομεν, είπεν ό κ. Μαγδαληνής· καί ίτεινε
  τήνχϊΐρα πρός τύτόν, ΐ«α λόβη την χεΤρά τού.
  Άλλ'ό Έβέρης ώιισθοχώρησε χσΙ εΐπε σκυθρω
  πως —-Μέ συγχωρεΐιε, κύριε βήμαρχε ούτό δέν πρέ
  πει. Ένας δήμαρχος δέν δίδει τό χέρι τού είς ίνα
  Ατακουστή,
  Καί προσκυνήσας ότΐοκλινέστατο*, καηυθύνθη
  πρός την θύραν έκ«Τ δέ σταθεΐς, έστράφη, κα( πάν
  τοτι τεταπβινωμένους ίχων τούς ό|θαλμοός.—Κύριε
  δήμαρχε, εΤπε, μένω είς την υπηρεσίαν ίως νά μέ
  άντικατασιήση αλλος.
  ΚαΙ ταθτα ε(τ ώ ', εξήλθεν ό δέ κ. ΜογΙαλην^ς
  Ιμεινεν σύννους, βκούων τα στερεά αύτοθ βήμαια
  άπομακρυνόμενα.
  ΛίΝη Γι«οτοΟρ«.
  Α.'
  ΌαΙ* Χεμηλιτΐα.
  Τα Απομενα συμβϊβηκότα ίέν Ιγειναν δλα γνω-
  στά ι(ς την πολίχνη» Μ. επί Μ..,,άλλά τα ό(γα 6-
  σα έξ αυτών διεδόθησαν, τοιαύτην αφήκαν μνήμην
  ωστε χάσμα μέγα θά παρουσιόζετο έν ' Δ παρόντι
  βιβλΐφ, αν Γεν τα διηγούμεθα λεπτομερώς. Δύο ή
  τρΐα έξ αυτών θά φανίσιν άπΐθανα άλλά δέν πρέ
  πιι διά τοθτο νά τα παραλϊ'ψωμεν, σ,φοθ Β*(ναι ά-
  β
  Ό κ. Μαγδαληνης, καθ' ήν ημέραν ήλθεν εί;
  ΑπίσκίψΙν τού ό Ίαβέεης, επήγε, χατά τό σύνηθες,
  νά Γίη την Φαντΐναν, πος «Τχβ· ΠρΙν εΐσέλθα είς τό
  νοσηλευιήριον, εζήτησε την δσίαν Σ·μπλιτ(αν.
  ΔΙ δύο καλογραΐαι, οΐτινες ύκηρέτουν έν τφνο-
  οηλευτηρίω, έκαλοθντο ή μέν όσΐα Περπέτουσ, ή δέ
  όσΐα Σεμπλΐτΐσ. Ή πρώτη, ή Περπέτουσ, ήτον ώς ή
  τυχοθσα χωρική, γυνή χυβαΐα, ιΐσελθοθσα είς την
  υπηρεσίαν τοθ Κυρίον. καΡώ; είσέρχεταΐ τις είς οί
  ανβήηοτε οπηρεσΐαν ήτο μοναχή καΡώς θά ήτο μα
  Υΐίρισσα.
  |
  II
  2213-νΐΧ
  ι
  <&^(@>(@)^)(£>(&(&^(δ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Τό αυτοκίνητον
  άιτό ύγιεϊνής απόψεως
  Α'.
  Φχι'νιτα. 8τι είς τή* εποχήν
  μ»ς ή ζ»ή μίς φχίνετοιΐ πβ)ύ ούν-
  τομι;—■1» χ«1 χβτά τάς βτααιατι
  χχς δ μίαβς δ;βς τί}; ζ&^ς τϊΟ αν
  θρώκου χάρις ιίς τάς
  ( 1»^ρι%%ί καΐ τη
  }ς δ/ιειντ]; ηύϊήθΐ) ςι
  —χ«1 θέλομεν Βλοι νά την ζήαβ
  μέν 8ιο» ιΖμποροϋμΐν έντατιχΑτε-
  ρ·ν. "Εν απβ τί μέαχ Π'.υ μβ;
  β^θιΐ ιίς την γενικήν αδτήν τά¬
  σιν χαΐ μΧς έΕοιχβνομιΙ καταπλτ]
  ΐχβ( τέν χ·6ν·ν π·υ ίιαθέτ·μιν
  διά την χ!νΐ)αι« χαΐ δρ«στ-ριίτΐ)
  χά μτΓ, ιίνι βιδΐίως τβ θΛΐΐμάαΐ·
  αυΐέ Ι^μΐοόργημα τβ,ς 6ΐνζ(-
  §ς που έ'μηδιν!ζ»ι τα; &«(α<{- οιΐ< καΐ απιιλι! νά χέμι; την ιρε^ν έκιφίνειοιν τ.<${ αϊρογε(ου ηβλυ ο'ινέν να &νεπ«ρχτ] σιίδεν * φ ά θρωπΐν^ν δίβιιν. Ό 1 βυς δίος τβν πίλιιβν ειμπορεί νά η| χανεΐς !ι διέ>χιταΐ ή μβλ
  Χον χβαδίΐνεΐαι έ«άνω ιίς τού;
  ·«ινήτοιις αύτίύς έλαοΐιχιυ; τρο
  χούς, θε καταιν.ήοη ϊέ τοι·«το·
  τρέη»; χάιοτε ή μισή ανθ}·«βτί-
  τ*9ς νά ι Γ·· έκιβΐτκι βδτοχινήϊβν
  «κί τ) 2λλι; μισή 9»ψφίρ.
  Ώ, Μίβθιον 4νβπίφευ«ον βΐο
  τικόν πβρίγεντ», 'έ' ή*:· Βυν«
  τάν νά μή λάβιρ δτ' δψΝ ΐτ); το
  η χ«ί ή δγιιιν^ χκΐ Ι
  Ιβδ τί Πίέηει νά γνωβίζιτε περΐ
  τβθ ζη'ήμαΐίος α&ιοθ έν γενικαίς
  Λιιπΐν απΐ δγιιιν*]; άκ^5φ1ω^,
  είς τέν αύιοχινητιβμιν τρ(« χυρΕ
  ως ατοιγεΐα Ιχοκν μεγάλην βςμ»
  βίαν: β) ή έκίδραβις τοθ άέβος·
  Ο ή άναπΐυ93·μένΐ| 11; χον ·ιγ«
  νιαμέν νευρική ινταοις, π·)ΰ πλέ¬
  ον ίοχυρΐ ιίς τόν ίΐ^γέν «0 4·
  χη φνφ τφ λίγφ, παρ'
  89ον είς χ·»ς έκιβκΕνοντβις' γ) 6
  χβοιδααμος κ·ΰ 5φ(αταται τέ οβ-
  μα, οφίδρότατος μέ< είς την μο έτχκν, άοήμ·χντος Βλως δΐί· μΐγάλοιι έ(τ)τ>9ΐτος χαι·
  νουβ/οθς χαΐ 6ϊ!ν·ντος μέ μιτρΐαν
  χχχύ ηπ, 4λλ4 δχι χαΐ ■υχΐταφρο'
  νηιβς βχβν χο «>4ξι είνε χάηω;
  παλαίον χαΐ χρέχ| ίλοχ«χβς.
  Γινιχβς ίύνχΐΐχί χις νά ιι«η Ι-
  χι ώ; μέσον έηίνευ άερΐομιθ χκΐ
  ί^υγονώοιβς χε9 οΓμκτος, χ4 «6ΐε
  ί διιγιΕριι χ^ν ζ«τιχ<ιητοι χο5 4)γανιομ«0 χαΐ ιΐνε ώριλΐμώ ταχβν διά τίς λεμφαχιχας χά Ι ά- νκτμιχάς χρίσεΐΓ, Βιέχι μέ χήν ζ« ΐ)ΐ?άν χαΐ διαρχή δ5«γ4ν«βοιν τοθ Ι βδξάνει χέν αριθμόν χβν χιΐ την αναλογίαν ρ[ντ)ς έν 'δ »Γμκτι, Ι^εργι! Β~λ2δ4 ώ; !'« εΙΒος παθ^ μ*αοτιχ*ίς χβν πνιυμί- ^ άχίμη, &ί θέλετΐΊ χαΐ χατά Ι οί τιόΐϊ·ν ένχατιχ^ς άιρεθι ί Επέμενον ίρα διι χά! είς «αθ^βεις τ»ν άναηνικβτιχβν γ ιΐς χάς οποίας ένΐείχνυ ται ή αιροθιραπιΕα, δπως Ιδίως ή Ε άλλ' δΐαν ιίνι ν«· μρφ^ χβΐ χρονΐζ<ΰ9ΐ)ς χκΙ δχΐ διαν είνε είς χΑ έξο χά Ι ένιρ γεν οιάΒιον, μέ πυρειέν χαΐ τάσιν πρές «{μοπτύσιις. (συνβχ(ζεται) ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΟ1ΖΡΤ4 ΙΔΡΥ©Π2 ΤΟ ΡΤΟΣ 1839 Ύπβκατάστπμα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕ1Σ: 6ψεως κοΐ επί προθΕσμία ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ 'βν θυρίδιον τβδ 8ησ·υρββυλβ(Μΐ(βυ μας άναπλπρύνΐι το άσφαλέστΐρον χρημβτβκιβοίτιον. Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι- τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬ ροντας δρους. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡ.Π4Ί ΚΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΙΥΣΙΗΟ.Ν ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΥΛΩΝ Β Τηλέ» 6-13 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ "Ανκ ΓΛΙΛ.Ν0ΡΛΚΕΣ «ΡΑΚΙΤΗ2 'Αννλίβί· Οβρήνα καμμΙνη-Κ«νοό(υλβι - £νλάνβρβΐΜε(, της. Τβδβλα Χερσόνησον, έρνοοτεταίβ» ΚεινβΜπ.-Άσβίβτηί οβυσμίνοςχβΐ «οβυστο{,-©ρρβϊκή—τσιμίντι» χ.λιι, £ιλεο(«ΐ,< ΚΑΡΔΙΦ - ΑΝ· Λιννί ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΠΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Καθήκον μας θενροΰμεν ίπκς κ«1 βημεο'κ έκφράοΝΐτεν τάς εύχαριοτΐας μας ιτρός την Γαλλικήν ΆσφαλιοτιχΑν 'Κτβηρει· αν ζ«ή{ «ΝΑΣΙΟΝΑΛ» διά την ηροθυμΐαν χαί την τοχύτητα μεθ' η$ Ισπενοε νάχαταβα?α είς η^«« την έκ: ΔΡΑΧΜΩΝ 100.000 «ποζημίνβιν διά τβν θάνατον τίίί μητρός μκς άσφνλισμί νη( παιρ' αύτό δυνίμΐι τββ ύπ' βριβμ. 647 301 άβφοιλιστηριου συμββλκΤβ» τη;. Έπιοης ευχαριστούμεν τ< ΰ[ Ινταδβα ΠράΜτβρβτς της ανω Ι τβιρΐΐβς Ε.Μ, /ΛΙΓ 2·ΕΗΝ μ·1 ίί« <ιβι την προθυμίαν την βιΐοίβν έπίο«ι£αν καί τάς π;οοπ»β·(«ς τάς έποΐοις χατέβαλβν δια την ταχείαν καταβολήν τϋ( άπβζημιώαιυς. Ο/0«*λ>ζβμενβι κ*(* τβ έτκιρ'* ΝΑ£1ΟΝΜΛ δύνανται
  ν α είναι ι ηονχβι ότι τ« β«μφ*ρβντ« τον$ είναι άκολόΤΝβ ΐΐη
  βφκλΐβμένα.
  Έν Ηρακλείω τβ 23 ΊονλΑβυ 1937.
  Αί εύχαριαχοθβαι
  Ε1?ηνη
  Περιοδεία τού Νομάρχου
  Λασηθίου είς Σητείαν.
  ΣΗΓΒΙ4 24 ΊιυλΕβϋ (χνταπί-
  χριτοθ μ«().— Ό Ν?μί·χ-ς Αν
  οηθίοΐί χ. ΦλιορίΒ—ς ουνεχ'ζβν
  την περιοδείαν τού 4ν4 την έπαρ-
  χ(«ν μας Ιηεαφθΐ] ί)5») τάς χοι-
  νο~?ας ΠτλαιοχάΌτΌΐι, Ζίχιου,
  ΚΐρυβιΌιι, ΟχληιβΟ Μιτίΐου, Ρ*υ3
  αίς 'Βκκλΐϊοιβς, Πισχβχεφβλον,
  ίνου. ΚχταιδονΕοιι, Χ«ν
  δί«, Ζ4*ον, 'Δγίας Τριάδος, Άχι
  Ί 'Λ.ρμί.βν, Περιίβλακΐβν, Α< θινβν χά Ι Π«ιικγΐΗννί·«ιν. 'Απ» τ*)ς π«ρελθβύοΐ)ς Ιϋιι πιης δ χ. Φωρ!δΐ); ήρχισε την περιοδείαν τού άνα τίς κοινότητος Κανένε χαί Μχρννΐ'Χς Σ^γχεκρι μένης χβές Πχρκοχευ^ν ε&ρ!βνε- το είς τ^ν περιφέρειαν τ*ν χαινο τή των 'Αγλαδίιον, Εβυ1νκ«| Ρίΐι χάχτς. Σήμερβν δέ ϋίθβχτβν έ«ι τ3ς χοινίτΐϊίας Σ <·π»)ς χ«1 μζ 1δ;ιον Κυριακήν ό χ. Ναμίρ Κ θε «δρίαχεται είς Σΐ)τιί»ν. ΈχιΙθεν την ΔευτΙοαν θά μεταβή είς χχς κοινότητος "Εξ» ΙΙουλικ νίν, ΙΙΙαχ Μ»ϋλιανδ< χΐί _»ρο(· ν-ς χαί την Τρ!τ~ν θε έκιοχεφθ| τις χοινοτηΐας Τοιιρλοττίς, Σ^Ι κ*ς καί Λίυτρου έ«ιαιρί|ω* χΑ έικέρκς είς "Αγ. Νικίλα·ν. Τ4β»ν είς χάς έγΎΐπέρβς ηερι ς χτ]; έκκρχΕαις μ«ς βαεν εί{ τάς κλέον Ακομιμχχρυομέ νας αί διχοΐχΐ πβώτψ φβεκν δέ χοντκι τ^ν έηΐακιψν Νιμί»χ·». ο χ. ΦνωρΕδτ^ς τυγχάνει έξαιρετι χΙ]ς δποδνχ«]ς ηαρα χΑν χατβΐ χ»ν. 2ι;μει«τέ9ν δή είς χεϋτ.· ουμβχλλει χαί ή μεθ·8ιχή έξέταοις τίν ζτ)τημάτ»ν έ<άβιΐ|{ κοινδχ- τβς είς χήν διιοΕκν κρ·ία(νει χρχχβν οΐ)μειή9ειςι δΕδων βυαχά βΐις χαί γενιχΑς ρυθμίζνν προ ββρινβς χ» ζΐ]χτ)μχχχ τ* έκιδεχβ μενά τοιαύτας εικτοπίοχς ρυθμ{ σεΐς ίί έτοιμαζτμινος νά οιιμπερι λάδη χαθ,οι, είς χήν πρός χά «; μίδια 6κοιιργεΙ« χαί την Γενικήν Διοίκησιν Ι»-ο6λ-9—09μΙν«|ν έμκερι έ ΙκθεαΕν χ·υ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Την «ροσιχΐ) Τρίτην 27η» τριχοντος εορτήν τού Άγί- ου Παντΐλεήμονος τιλεσθή σεται Αν τω ε)«ρωνυμω ναώ τοθ Νοσοκομιίου Άριιιιρα τική λιιτουργία είς ήν κα- λοθνται οί φιλέορτοι νά αβΐυριθέΐσιν. Την βιίαν λιιτουργία ν θέλει ««ακολουθήση μνημό συνον ύ«κρ των άοιβίμων θΗρητΰν Άθητάς καί Πα- νανοθ Χριστοδουλάκη είς Ο καλοθνται νά «αρΐυρι· θώσι οί τιμΑντις την μνή¬ μην αύτέΐν. Ίδιαίχιραι «ροσχλήσιις βέν θά σταλβσιν. Ηράκλειον τή 24Π Ιουλί¬ ου 1937. Ό Δήμαρχος Ήρακλιίου ώς Πρόΐδρος τού 'ΑΒελθά τού. ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Β. Α. ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Ν» 5-50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Μέ έ{ηοφαλιομένην τ«χύ· τητ« 14 μιλλίειν, ΆνκχνριΙ Ιχέατην ΤΡΙΤΗΝ κ. μ. δια Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χ«λΜίδ«, ΑΙ δηψον, Βολον, Οΐσοαλο νίκην· —ΑΙ κ«ιδιχ«1 1{·χ«) Χ«ν(- «ν. Έκ των παιδικβν έ{οχβν Χ«νί όν επανήλθε ;την π«ρελθβδο«ν Πέμητν,ν (((«τίιν πόλιν ταύτην Α πράτη όμ*ς ■( 110 ««ιδιδν. Ή β μάς αυτή παρέμεινεν είς τάς κα ταακηνώαβι; επί ιηβαι δύο ημέ¬ ρας, 'βν τφ μβταίύ άπό μερους τής όρν*νΝτικής έπιτροκήΐ τοθ Ι χορβθ των 'ΒλληνΙδΜν όδηγ&ν κχτετέθη το χ«8«ρόν ποοϊόν έκ (των εΙσπρ»{ε»)ν τοθ χορβϋ τούτου ,κνβλθον είς δρ. 6 900 κ«Ι τό όΐτβΐ όν θά δΒκανηθβ άιτοΗλιιβτικβς Ιδία την αγοράν βΐ5ι»ών ένδυμά ι τ&ίν κ«1 ιΐδβν διά τα μεταβα. ' νοντκ είς τας παιβιχάς έ£οχά( παιδία. —Ή πρβχθΐίχνή άδελφοχτ·- νία. Τάς εσπερινάς ωρ«ς τϋς «£θ· χθέ{ ό Νικητάς θυρανβς Ιφόνι»· οε την Ινγαμον άδελφήν τβυκαΐ μητερα 3 τίχνων ΛΐχατερΙνην ΠαΗ*σηφ*Μη είς θ#σιν Τρυπητην πλοξας αυτήν διά μαχ*ιρα$ είς την Μαρδιακην χώραν. Ό δρά· στής μετά την οτυνεράν τού κρά £ιν πΒοβήλθε είς το Α' Άοτυνβ μικ«ν Τμήμ« κα! παρεδόθη. —Έηιθκάρΐιβ ς ζ*χχρ·πλ*· στε(»ν. Ή Άστυΐατρικη Δπηρεβία Χά νίκν προέβη προχθές είς την επι Βεώρησιν τειν εν τβ κόλιι ζ«χα ροκλ«ατιΙ«)ν έχ των 6π«{«ιν ευρι κκθαρά μέν τα 9 καΐ τα λοιπά 21 μετρ(«{ χ*9αρά καί άχάβχρτα. —Πΐρι·5ε(α '£ιτΊβκ·κ·υ. Ό ·ββφιλίστ»τος 'Βπίαχοκος Ρεθύμνης κ. Άθ»νίσιος μετέβη Π0οχθέ< είς τβ δυτικόν τμήμα τής έταρχίας Ρεθύμνης άνά το δ πβΐον χαί πβριώδευσι ιερουργή σ*( καί προ0ά( είς χβιροτβνΙαν έ φημερΐου. Δι' Άργυρουπόλε»{ · θεοφιλέστατος έπϊοτρεψεν αίς Ρί βυμνον προπθέμενος νά συνεχίση την περιοδείαν χ*1 «Ις τάς αλ λας περιφερείας τής Έπιοκοιχής τού άπό βήμερον. —Ή *·ρτή^!.Γ Αγ Π*ρ« Έβρτάζβντβς τού έν τ$ Καμβκ ρ4κι Ίΐρβΰ ΝαοΟ τής Άγίβς καΐ Όσιομίρτυρβς Παρνσιιευής αδρι όν Δευτέραν 26 Ιουλίου 1937, τε λίθβήσετβι Άρχιερατιχη λΐιτβυρ γίβι μετ" &ρτο»λ«βΙα{. Ό έυπερι ν·{ άρχεται την 8 μ. μ. τής Κυ ρι*χή( ο δέ ορθρος την 6 κ.μ. τή| Δευτίρας ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προτι ματε τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ Ή πεΐρα τόσον έτών άπέδειξε την εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με¬ γάλην των άντοχήν. Είνε τα συμφερώτερα λόγω τής με- γάλης αποδόσεως των. Άντιπρόσωποΐ: Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία ΝΤΑΝΛΟΠ
  > ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓρσφεΤα βνανη Πη. ΝομαονΙαο
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐβ Κυριακής
  25 Ιουλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ^^*^%^"^^^^
  Η ΧΒΕΣΙΗΗ ΣΥΝΕΡΓι,ΣΙλ
  ΕΙΙΚΕΡΚΥΡΑΝ ΤΟΥ ΒΙΣΙΑΕΟ1
  ΜΕΤΔ ΤΟΥ κ. ΠΡΟθΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΔΙΔ ΤΙ Ζ4ΙΤΗΜΙΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ
  Ο κ. ΑΡΒΙΝΙΤηΊ
  Ή κατάστασις είς ύλα τα μέτωπα
  τού έμψυΜου Ίσπανικοϋ πολέμου
  ΑΘΗΝΜ24 Ιουλίου Ό
  ραθιοθωνινό* στα·αδς τοΟ
  Χατιράμ-ατ αγγέλλει δτι
  Οί έβυθροϊ οί όκοΐοι οφί
  στανται έβιθεσε,ις Ιξ δλ«ν
  τβν σημείεβν είς τόν το
  μ'α τ·)ς Μ«ρουν<τε ευρί¬ σκονται είς δυσχερεστάτην θέσιν, Είς τό μετ«#«ον τής 'ΑραγΑνος καΐ είς τόν το μεα τοΟ ΆλμηχρασΙν αί 4 ■ΐ]|«ιρήσιις ΐξελίσσονται ρανδα(«ς. Μετά την κα τάλτ)ψιν τί)ς Νογκουίρα καί τής Ράμα ΚαστΙλλα ή Έτέθτ] είς διάταξις διά ττ]ς οποίας Ρΐύιται έ« τω νομώ ή μεταφορα Β κρ.Ι'ίντβν β·εκ ·ίδικ<|( ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού άντ α ηοχριτου μας).— Ό Πρωθυπουογός κ. Ί. Μεταξάς χαί οί αυνοβεύο*τες αύ« τόν ύττουργοί έφθασαν σήμερον είς Κέρ κυοαν, μεταβάντες δέ είς τή ν Ιπαυλιν Μονηέλλι όπου μένει ό Βασιλεύς πα¬ ρέστησαν είς την γενομένην δρκωμοσί· αν τού νέου ύπουργού τής Έθνικής Οίκονομίας χ. Άρβανίτη. | Κατά τάς σχετικάς έκ Κερκύρας πλη ροφορίας, μετά την ίρχωμοσίαν, ό κ. Μεταξάς έσχε μετά της Α. Μ. τού Βασιλέως, μακράν ουνεργαβίαν, κατατο πιαθέντος τού 'Άνακτος έφ' όλωντών έ· ξωτερικών «αί έσωιεριχών ζητημάτιαν ·* *<^_________ - Ιϊίλ,Γχ,ν,ίί ιΐ ιπιει ε πιι«τηιι ηειιτρηη 11 ιίτ «•"τεεπ.μίν*! βπβ 1ΐ|ς 8(ί·[·υ ΟΙΓΟΝ ΛΟΝΤΟΥ·ΒΙΝΤΕΡΒΙΑΝΪ;««Λ Μ εσπερινάς χαί ακό 1ης μίχρι τέλους Ϊ(βρ1ου άκό ττ]ί 6~ς ΚρβΙ'ντΚ μίχοΐ τί,ι Της ίιΐΗοιψ,. Οί ΐχ ΖτρεΟ, Γέργε·ΐ]Γ, Μεοοα ίβ;, Ρ<Θδ|ΐνΐ](, χ. λ. π. δϊ-είλοκν νβ άκβλουθβθν μεταφίραντες δ«οι χά κροΓοντα είς Ηράκλειον την διά «Ο φυλαχιΌΐι ,τοθ δΐ)μοτιχςΟ φίρου Πύλ—ς Χ»νί»« 4ΐ4ν ηροχ» ■οθντες δέ πέραν τβν γραφείων «ροβλασις τΑν βθνικβν στρατευμάτων συνιχίζιται. ΟΙ βρυθροϊ οκοχωροθντες ύθίστανται βαριϊαα. α>«
  λεΐας.
  Αγγέλλεται Ικ Μαβρί
  της δτι αί !«ΐ]|ειρήσεις «ι
  ριξ ττ)ς «δλ««ς συνιι(ζον
  ται. Τα βθνικα σ«ρατεύ|ΐα
  τα συνιχίζουν την «Ιεσίν
  των καταλαμβάνοντα συν*
  χθς νίαο, θεσεις. ΟΙ Αρυ
  θ·οϊ ύθίστανται σηααντι
  κάς α««λ«(ας. Έ«(σΐ)ς τα
  βθνικά στρατεύματα συν«
  Ιΐζουν μεθοβικως τάα Ι«ι
  Με ι ρήσεις των είς τ6 μίτω
  «όν τϊ|ς ΆραγΔνος.
  Κατά την χθεσινήν ήμι
  ραν αί έθνικαΐ δυνάμεις κα
  τελαβον τό χωρίον Γκουαλ
  τάβια. Είς τό αΐτ««ον τοΰ
  Σαντάντερ τα εθνικόν «υρο
  βολικόν βομβαρΒίζει τάς
  θέσεις των «ρυθρ·ν. Ή Αι
  ροβορία επέδειξε Ηθές ζ«·η
  ράν δρσσιηριότητα. Έθνι
  κός στολίσκος Ιβομβάρβι
  σιν ένιτυχβς τάς θέσεις
  -βν «ρυθρΑν τ^ς Άλκάλα
  ν τί Χενάρες.
  3» ΠΡΟ ΙΝΙ
  _Γ~ΐβυ~%_» κ
  Απηγορεύθη η μεταφορά δασικών
  προϊόντων άνευ είδικής αδείας.
  (Ιηρίττβαι χαί «Ε έχ Πεδιά
  άηαγοΐδ'ς, 'Αρχανβν κλπ., αΐτινες
  τού
  2ΥΓΚΕΝΤΡΟΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑΙ&ΦΕΡΟΗ
  ΤΟΥ ΦΙΛ16ΑΡ1ΚΟΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ »4 Ιουλίου (τού ά ντα·
  ποχριτού μας). — "Υπό τού φιλάθλου
  κόσμου των Αθηνών άναμένεται μετά
  μεγίατου ένδιαφέροντος & σημερινός ά
  γ ών τού ΤζΙμ Λόντου μέ τόν νοτια
  φρικανόν παλαιατήν Βάντερβαλντ. Έκ
  τούτου προμη^ύεται άσφυκτική συγκέν
  τβωσΐς λ»ού είς ιό Παναθηναΐ«όν ατά
  βίον όπου θά Βο(ή ό αγών χαί ούτινος
  αί φάσεις προβλέπονται έξαιρετικά ά·
  γωνιώοεις χαΐ ένοιαφέρουσαι λόγω τής
  ίσχύος κ«1 τού άντιπάλου τού ό
  του, δεβοκιμασμένου παλαιστοΰ
  κόσμου.
  ΕΒΕΜΕΑΙΟΒΗ ΧΟΕΣ
  Ο ΡΙΑΙ0ΦΟΗΙΚ0Σ Σ Τ Α Θ ΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού άντα
  Αθκριτού μας).— Σήμερον εγένετο με·
  τα τής δεούσης έπιβλητιχότητος ή θε
  μελίωσις τού παρά τα Κάτω Λιόσια ρα
  Οιοφωνικού σταθμού Αθηνών παραστα-
  θέντων τού ύφυπουργού των Τ. Τ. Τ.
  χ. Νικολοηούλαυ, τού Διευθυντού «ού
  Σταθμού Κυριχάκη καΐ λρκετού «ό
  σμου. Κατά την θεμελίωσιν έπανελή
  φθη ή βεβαίωσις ότι αί εργασίαι τής ά
  νεγέρσεως τού σταθμού θά προχωρή
  σουν >έ γοργόν ρυθμόν.
  ΕΜ9Α.ΠΙΣΘΗ ΕΛΑΦΡ2Σ
  Τ Ο ΖίΥΓΟΣ ΟΥΊΗΛΣΒΡ;
  ΛΦΗΝΑΙ 24 ·Ιβ«λίο« (ιεδ Βνι«κ·χριτ·Ο
  μ«Ο·—Ρ«ί»βνρ«·;ημα «κ τού ι(«τερΐΜ·&
  κρός τ· 'ΑβηνβΪΜβν Πρακτ·ρ«ΐ·ν βγγίλ
  λιι ότι τ· ζιθν·ς Οώϊνίοωρ υπέστη μικρόν
  •τΰχημα έκ τϋί α«γκρ·ύοε»ς τ·δ >ύτοκινή
  τ·υ «Μτβϋ κρός άλλο «ύΐ·χίνητ·ν. Έκ τϋς
  ονγκρούβεκς τοββν έ> Δ·ύ£ βββν καί ή ού
  (υγ·{ τού Ιμνλ»κ(οΘησαν ίλαφρδς.
  ΚΑΤΕ.ΤΛΛΗ Η ΜΕΓΑΛΗ
  ■τριιϊιΤ!Ισ ΜΣΟΪ
  κ
  24 Ί·8λ>·υ (ί·0 «ντ«Π·κριτ·δ
  μα() —-Τηλεγραφάμειτα εκ Φ«ο·» βνειφέ
  ρβ«ν ·τι ή έκιΐ έκραγιΤσα #η· διημέρ·»
  μεγάλο ιινρΜ·Υ« Μ«ΤΗρθιί(7η νβ καταιοταλΐ).
  ΑΙ κρ·(ενηβι1ο«ι ζημίαι ιίς τ· δκοες τή}
  9Αα·ν *π·« καΐ έζερράγη αυ.ιι «κτιΐνον
  ται είς 5 000 μετρα δνούδους ίκτΑβία[ίιηζ
  Μκϋκετΐφρι»εη Ικ τβθ κνρό( έξ ολοκλήρου
  ΝΕΟΝ ΚΥΜΑ ΚΑΎΣΩΝΟΣ
  ΕΙΣ ΙΒΗΝ1ΣϋΠΙ ιΊΕΡΙΧΟΡΔ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (.τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—-Είς Αθήνας χαί τα
  «τερίχωρα εσημειώθη σήμερον μεγάλη
  α>οΙ5ος τής θερμοκρασίας. Τό θερμό-
  μετρον την μεσημβρίαν εδείκνυε 37
  βαθμούς υπό σκιάν, εσημειώθη δ' ως
  αυνήθως άθρόα Ι|οΒος τού κόσμου είς
  ι««. ·εποχάς κ«Ι ι«)'ν ρ«'λ{
  μ
  ή την συνοικίαν Β ΐλιΕέ Τζιμΐ θε
  οΐαθμεύωοι δι" Ιλιγγον η·έ τοθ
  Δχοβν·μιί·«. Τοθί' αύ'έ θχ
  ς
  νά ανολουθίθί τ*ν ΛιωφίεονΚνβο
  Ο'.Ο την διερχομένη* δια τοθ φυ
  λβχΕου δημβτΐχοθ φββοϋ Καιν·ύ»
  γιρς Πίρτας. Οί έκ ΚανλΙ Κ^οτιλ
  λίοιι θ' άχολουθίβι την έκ τεθ
  συνοικισμόν" θιρΐσοειι χά Ι τοθ αθ
  «βθ φιιλαχΐου ίημοτικοθ φέρθ υ ΠΑ
  λΐ){ ΧινΓων βιερχεμίν-ν, ςΕ Β'_ έξ
  'Αγίβιι Ν χολάου, Χεροονήσου χ.λ.
  π. την «αταλήΐΌΐοαν είς τέ κα
  ρ* τ· ΜΐναιΙον φυλνχιβν τβθ δή
  μοτιχοθ φίροα δϊον Αγ. Νικο
  Χίοιι.
  Δ'* Χι«·ν διατάζεβν άπαγο
  ρεύταΐ ή Ινΐμιξις ξιι/(<»ν χαί ή τοιού:»ν Ιξ βγρ(ω> δέν
  δ[ο*''μιτά τ*< έξ ήι!ρ»< δϋ»?ε φίρων. Ο! μιτ«φ·ροντΐ£ δ χά. χιΐ οί έχκινοθντες ί) !ιεβ χόμενοι 1κ τβν 2 τ. Χ»Γ)>τ]ς Γα
  ράζβι», Π£ Π
  ροθ, Γεν Ι Γί»6» χ>| Αγ. Β;ρβ£
  •άς χαί τοθ Τε' (>χε(ο« Κίχχινοι/1
  Π4?γοι», δκοχρεοθνται νά θεβροθν
  τα Βααονβμχά ττ]( μετανοι *; 1/
  γριφΐ ά τί τους αταθμςύς τ<6:·υ(, άκαραπήΐΜς ίε ακβ Ιιχ τβν οταθ μ&ν πάντες· ι Έηίοης άκαγοριύιται γενιχβς ή δλοτομία δίνδρβν βρυίί, πρ(, νοκ, άγριελοιίαΓ, άγρΐαπιδΐατς ά γριοχαρβυκέας χαί λοιπήν άνο(α>ν
  δένδρβ», χαΡ*ε; χ»Ι τβν δέ»ίρ«ν
  χ»
  ΑΤΡΙΟ1 ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ
  ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΒίΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΤΗΣΙΤίΑΙΑίΑΙιΤΗΝΕΦΙΡΜΪΓΗΝ
  ΤΟΥ ΕΛΪίΧΟΠΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΤΙ ΑίΓΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΑΙΚΟΙΚΥΚΑΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού *ντ*.
  «οκριτού μας)· — Αγγέλλεται έκ Αον
  οίνου ότι την προσέχη Δευτέραν (αυ·
  όν) συνέρχεται κιί πάλιν νή Έηιτροηή
  Ούοετερότητος ή'ΐς καί θά εξετάση τό
  νέον »Αγγλικόν σχέδιον, τό τροποιη-
  μ*νον Βηλ. ύ'ίό τής τεχνΐκής ύποεβι·
  τροπής άρχικόν σχέδιον τής Αγγλίας
  «ό αφορών την εφαρμογήν τ<·» έλεγχον είς Ισπανίαν. Οί ήμιεπίσημοι Αγγλικαί κύκλοι φρονούν ότι ή Αγγλικη κυβέρνησις θά επιμείνη επί τής άνάγκης έφαρμογής τού σχεβίου τούτου, άποκρηύαυαα πά¬ σαν περαιτέρω παρέλκυσιν ώς έξαιρετι κώς έπιχίνδυνον διά , την ειρήνην «ής Εύρώπης. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Α Π ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΠΙΤΕΥΞΕΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΟΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΑΙ ΕβΡΤΛΙ ΤΗΣ Δ,ς ΑΥΓβΥΣΤΟΥ ΙΗ ΕΞ4ΓΩΓΗ ΣΤλΦΥΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Ι ______ Κ ΑΙ ΟΙ ΚΡΗΤΙΣί Διά βιατα>ής της πρίς τό Ι
  Πωργικον Έκιμελη'ή χον ή|
  ΝομαρχΙα γ ωο ζβι δτι Θα μ*
  ριμνήση β,α την αποστόλη
  ϊΐς Αθήνας 20—25 εόσταλών
  Κρητον έ< τοθ ΝομοΟ ίνα με τβσχουν των έορτΛν τής 4ης ^ΰγούστου. Τό Έπιμελητήρι όν θα προβή κατ' αότσς »1ς την ίπιλογήν των Ιν λόγω βρακοφόρων έκ τοθ πσρ' αΰ τ^ ήΐη εύρισκομένου καταλό γου. ΤΟ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΝ ΑΠΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ ΤΗΑΕΓΡΙΦΗΜΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Καθ" Λ αρμοδίως μιθα δπεδλήθΐ! χανονιχβς π»ότα τις δπέ τοθ βυμβουλΐου 'Αγρεφα λαχτ]ς Δπέρ ι*)4 δίατι;(τ)9ΐως τοθ Άγρονομιΐευ 'Αγίου ΑΙ ΒΙΣΦΟΡΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡ1ΑΝ Δ α νΐωτίρσς άκοφάσεως τοθ ΈποπτικοΟ ΣυμβουλΙου άγροφυλαχτΐς Ηρακλείου ηύ ξήθη είς 225.000 βΡϊ. ή άρχι κ_ς ορισθείσα έξ 100 000 ορχ. ε'σφορά αϋτοθ υπέρ ττ]ς Βα σιλΐκ()ς Άβροπορΐας. ΑΙ ΕΞ1ΧΘΕΙΣΑΙΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΠΑΙ ΙΤΑΦΥΛΑΙ Τό δπβυργεΐον Έθνιχ<5ς Οίχονο μίος διέ τ^λεγραφήμ^τίς τού «Ι να ηλΐ|»βφο^-θς τίς φρ· θείοας ένηθθεν πίϊκοΐν διά Γιρμ» (αν ποοεΐτ)»ς σλβ Είς τό δκιυργεΖβν ττ]ς Οίκον·μ(κ{ δι»δι6άα?η , έ ιμοδίιος ι^λ§γράφΐ)ΐ>α ιβθ έν ΒιρολΚφ
  ΠϊΐοίευιοΟ μας οχεκχβς κρός τέ
  ζή ίξ
  Τό τηλεγράφτ,μα αναφίρει διι το
  γερμανικόν οχοκργιΙΊν, λέγφ ταθ
  μ
  χκθοριομςθ -ι·*5ς τιμ«]ς
  οΐης τβθ μάρκου είς 36 χ
  ήήθ την χοίήγτ)σιν κροοϋέτου
  Ι έ
  ήή) η χήγ) ρ
  χοντεζίν, Ιγχρΐνκν έηΐ τοθ πατό< το; μόνον βαοιχόν τοιοδτον έκ 437 χιλιάδων μάρκαν, όπερ χαΐ διΐνε μν,θ- είς τεϋς Γερμ»νΟ6ς γιΙ(. 'Ομοίβς ή γε·μαν:χή ο!α έλίγχου, έχχελςθΐχ δ ΤδΟ 6κουργε!>υ, ή -νήΒΐ
  ματΐχως την υυ^οιν τΐν τιμνν
  τειν σιοτφυλβν. Δεχεται μέν·ν τή^
  τιμήν οταφκλβν κρ)ς 31 μίρχχ
  χαί ναθλιν. αττ' 'Δθηνή» μίχρι
  τ*ν γειμχνιχ&ν οκνέΐΜν μάρχα 6
  κατά χιλιόγρσμμον, 6 4<ι· Ιίς {έ όν νά ττλτ,ρώνΐται άκέ νυς Ιξτ (χρ) η θ» έκιτρέπετκι μόνον τόηιν αδείας τ%{ δχοικ*]ς ρχή πρίς θεραπείαν τβν έκαγγεΧματι χβν άναγιιβ^ τβν ααγμχταΐτοΐβν χχΐ δια την χατβοχειι^ν χιδωτΐων, _____„_ £ χλη· δΒί ί ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού άντ.· ξιιλείβ δ«ί -Οκρ«ού μ*ς).—Νεώτεραι πληροφορί- κείται είς έξέΧεγξιν χαί οφράγι α» βιά την συνεδρίασιν τής 'Έπιτροπής σιν τοθ πριονιαμ«α χαί ανβσφοάγι' μή επεμβάσεως τής προσεχούς Δευιέ- σινμει' βυ:όν. ρας, άναφέρουν ότι μεταξύ των διεθνών __ , Βιπλωμακ ι <ών κύκλων παρατηρεΐται ι άπαισιοοοξία ώς πρός το δυνατόν τής ~Α ΖΗΤΗΜΑΤΑ ! έπιτεύξεως συνεννοήσεως επί τής έφαρ* ΤίΙΙΙ ΑΗΗηΜ ΚλΙ ϊηΐκητϋτηιι μ°Υη? τού έλέγχου συμφώνως πρός ΙϋΝ α^ΒϋΗ ΜΙ ΚΟΙΚΟΤΗΤθΡτ το Αγγλικόν σχέδιον. — Ι Λέγει αι ότι άντιρρήσει; θα προκλη Ό Δήααρχος'ΑΘη'α'ω' κ θοΰν ιδία όσον άφορά την άνάκληβιν των ξένων έθελοντών κ-»θώ; καί «ερΐ τό ζήτημα τής «μέσου άναγνωρίσεως ά ώ ελε Η ΠΡΟΣΒΧΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Διεθνής "Εκθιοις θιααχλον. ης άτΐίαοειλε κρός τάς χατά τί «ούς γιωργιχίς αρχάς ί<ανέν ά ριβμον Ινιύηβν διαφι;μ'οιαν «*]ς πρεσεχιθς Διεθνιθς Έ«θ(οΐ(β( πρός κροπχγανδιομΐν ταόιΐ)ς με (6 §ν γε·ργ*ν. ΤΙ ΚΑΤΙΒΡΕΓΜΑ 1011 'Δνεκοινώθη χθές έ< τοθ Αήαου δτι λόγφ &ιανομτ]ς 0 βατος ποσίμου δια τθν κατα βήρ κοΐ λόγφ βλαβης τοθ μιχροθ κατοβρεκτ()ρος ·α παρουσιάση τό «ατοβρεγμσ ήλΐ *Ι τίνα·, ημέρας, «Ι ΠΙΙ&ΙΚΙΙ ΕΞΟΧΙΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χθές Εξέδραμον είς τα περ( χωρα ό Δήμσρχος Ήρακλεΐ ου κ, Μη άς Γεωργιάδης, ό [ ατρός κ. Κ. Καρυωτάχης, 6 κ. Στυλ. ΚατβχΛκηΓ, 6 νομΐα τρος κ. ΙΥχολακάχης καί 6 μη χανικός τοθ Δήμου κ. Μαρα γιάννης πρός ίξβόρεσιν κα ταλλήλου χώρου πρός 6ρσ: κήν έ>κατσστάσιν των παιδ
  καν έξοχον.
  Η ΕΞΑΓΟΓΗ
  ΚΑΡΥΟ1ΥΛΒΙΑ1
  Τό ύπουργιΐον Έθνικ(]ς ΟΙ
  κονομΐας δι' έγκυχλ(ου τού
  πρός τα Έμπορικβ Έπιμβλη
  1 ή ·>ια διηυκρΐν'σεν δτι οόββμΐα
  Απαγόρευσις έξαγωγί)ς καρυο
  ξυλείας υφίσταται άλλ' δτι «
  τλΐς, πρθ<ειμ*νου κβρΐ ίξα γωγτ]ς τοθ ιΐδους τούτου είς χώρας άντσλλαγτ]ς άπαιτεΐ ται προηνουμέ>η άδβια τοθ ύ
  πουργεΐου τούτου, πρός β βό
  νανται οί έ>διαφερόμενοι να
  ύκοβάλωσι σχετιχφς α(ΐή
  σϊΐς, άναφέροντες την ποσό
  τητσ, τό βάρος, την χώραν
  προορισμοθ χαί το ΤελωνιΤον
  όπό την (αιότητά τού
  &; προίδρου της'Ενώσεως Δή
  μων καί κοινο ή<_ν ιης ΈλλΛ δθΓ, συνοδευόμενος υπό τσθ Δ ευθοντοθ τον Γραφείων τής Ενώσεως Δήαων, έΐεσκέφθη *ροχθές τόν ΎκουργΑν των, Εσωτερικόν κ. Δουρένιη" καί σονειργάσθη μετ* αύτοθ έ*( μακρόν δια τα συγκοινωνιακά καί φορολογκ· ζητήματα των ΔΛιω-, γενικώς δέ συνΕΐργα! σθη έΐτΙ ο[<Όνομνκής φύσεως ζηημάτων. Επί πλίο» έγίνβ το μακρά συζήτησις £—( τοθ ζηιήματος τη; τοπικάς σύτοδι οικήσεως. Ό ?. Πλυβς, άφοθ ανέπτυξε τας άπόψεις τού, ύ νού Φράνκο ώς εμπόλεμον. ΕΪΛΦΡΩΣ ΒΕΑΤΙΩΐΝΗ ΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣΕΙΣΑΟΟΑΝΑΤΟΑΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού «ο*Ρ"ου μας).— Τηλεγραφούν έκ έξωτ,ερΐΛού ότι ή" κατάστασις είς τή* "Απω Ανατολήν παρουσιάζεται βελτι ωμένη έλαφρώς. Τα Κινεζικά στρα¬ τεύματα άποσύρονται ήδη έκ τής πε¬ ριοχάς τού Πεκίνου καί τής επαρχίας πίβαλεν είς τόν κ. Υπουργόν Χοηέΐ, την επί των οποίων επιρροήν Βι καί μακροσχελέΐ ύπόμνημα «κδικεϊ ή Ίαπωνία. χαί μαχροσχελέϊ ύπόμνημα. Ο ΙΗΜΕΡΙΝΟ1 ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ Ι Έξαιρβτΐκθς ένδιαφΐρων προμη,ύβτσι ώ; μβς πληροφο ροθν, ό σημβρινός τταλαιστι. ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΣΟΒΑΡΑΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ Ε ΡΥΘΡΟΙ Ί, Σ<ουλαριι α. ιΐίβ καί Ό δίύτερος ΑΦΗΝΛΙ 24 Ιουλίου μ{) ηγρφΰν «Ν ϊελ •τι τ· «ρχηγΐΐον τΒν Ιηανειαΐ-ΐβν * ιίς ρειδι··»νι«#ί (ΐβΰ «ντιποιιρι ϊλ Δια τόν άγωνα ήβλοθίτήθη «ύπελλον ύϋό τοθ προέδρου ιτ)ς Ε.Γ.Ο.Η κ Βουρεξά.η θί λάβη δέ 4ς γνωστόν >ώ
  ρανεθΐος Είς τό Άλκοζ4ο
  περί ίεραν 4ν μ. μ. Ό Α-)*/
  χοϊα τας ΐ'ληροφορΐαο μαο
  θά είνε μέχρι τελιβ,ης πτώσε¬
  ως διεζαγόμενος συμφώ ως
  πρός τςύς κανονισμούς ι ής έ
  λευθέρας πάλης.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  ΕΙ. ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  κν«·ι
  μ·ταβ·λή
  νρ»μ
  ούδΐμία
  «κ· τετρβιιμέροΗ είς
  μην «μύνη; τδν έθνικβν
  καί (τι «Ι θέβκις των έηανααιατβν τ·ο·ν
  •Ι «γγύς βαβν καί απώτερον της Μαδρίτης
  τβ»
  Αγγέλλεται έχ Ρ«6ύμν-ς διι
  πρςχτές ηυΐοχτάνΐ)οε ριφθιΐβχ ι(ς
  Ιι φρέαρ, ή έχ τοθ χωρ(·υ Μιλι
  δένι Μαρία Διονυαίου Μιτϋχιάκιι
  -° ~ Χ««(6χΐΜ έχ νιορασθε
  νείας.
  ΑΙΗΜΕΡΕΥΙΝΤΑ ΦΑΡΗΙΚΕΙΑ
  τρέ
  -ήμερον Κυριακήν 25ην
  χβντος Θ1 βιημεριόιευν τα
  Μιχ. Τζ^μπανάχτ), Γιιβ-,
  Άριοτη. Χ,λχια
  Ι» τα
  ΑΣΘΕΝΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ^κ. ΡΕΑΙΑΑΗ.
  ' ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού άντ«
  ποκριτού μας)— Ό ύιχουργός των Οί·
  χονομικών κ. Ρεβιάδης ασθενήσας άπό
  ηροχθές παραμένει εις την οικίαν τού.
  ΟΙ ιατροί οί έηισκεφθέντες τόν χ. Ρε·
  οιάδην οέν εξεδήλωσαν μδν ανησυχίας,
  συνέστησαν είς αυτόν δμως νά άπόβχη
  επί τινάς ημέρας των ύπηρεσιακών τού
  καθηκόντων.
  ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΜΜ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΦΗΝΑΙ 24 Ίουλίοΐε (τού «νταποκριτοθ
  μ·|),-Έγν»5ββη ο α · Προ,Β»ΐι,υρΥ#ί ».
  ;
  ( ήμρ· έχ Κ
  Ι), Ά·ΐΐ*«ί «Οριον