94577

Αριθμός τεύχους

4624

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

27/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΖΤΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγόίκοο
  Ιτησία λίροι 3
  ιξάμην— Β
  Αμερικι,ς
  •τησία βολ. 15
  Τιμή
  ■σία φύλλον
  Δρ. Β
  ΓΡΔΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  Ο&ΟΧ ΜΙΝΟΤΑΥΡθν
  ΤΡΙΓΗ
  27
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΙΙΕ1ΠΗΙ !ΤΙΤ»ΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΙΌΧ «ΙΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΑΑΟΥ 4624
  ΑΝΑΓΚΗ Τ0Ν6ΣΕ0Σ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΟΓΙΚΟΥ ΕΜΗΟΡΙΟΥ
  Έαυνιι&ίαβμκν Ιλ·ι βν«·
  ,νρτάτω;, άρμσδκι *βί «ν«ο
  * ί( ί ί
  μό*»·', ίη(αημ·* χβί βν·κί
  οημ·ι νβ ασχολούμεθα βπβ
  χΑκισηκβς μέ τό εξαγωγικόν
  ίμκόριον. Ε«1 τοθτβ βίβχΐα
  λόγω τής μΐγβλης γΐω^γικής
  παρανωγής τού τόκ·υ μβ?,
  λόγω τβν έκλεκτϋν κ«ί ποι
  χίλων 03»ν χβί πλβυσΐων
  προϊόντων τβϋ ν·μ·6 μας.
  Έν τούτοις θβ {κοΐκε νβ
  μας βκκσχολήΐα ·( ΐσ·«
  τ« μκγνλκ αυνβλλαγματΊκα
  ίη·Ημ«τ* είς τ· εξωτερικόν.
  Καί είμποοεΐ κβλλιατα νβ
  διβτίββιαι ε* μέρσς τ·9 συν
  «λλ«νΐ»«τ·ς αύτοδ δια η
  κρ·μή9εικν
  των διά τας

  δα τη
  τβν βκκρβιτή
  κκτβν«λντΐΥβ(
  ΐδδ
  «νανπβ; μβς είδών, δι»|
  αυνίβη αλλ· τι χαί μέ τ»
  θειαφια
  Είναι δέ ανβγκη νβ τ·ν»
  . 9 τ·:ε1σχγυνικόν μ«ς έμκό
  .. - . - Ρ··ν χαί οι« νά Μΐνη9οϋν ίκ.
  Τ* εισαγωγικόν έμ «όριον νεεηι χβί ν* βναστηλνθονν
  μβς. Διότι χβί βύτα «π·τε- ·1«·ν·μικβς εί εμκ·ρο( μ*ς
  λεΐ σπουδαίον πβρβν·ντβ ιτβύ διΐρχονται σήμεραν δεί
  ΐής τοκικής ·ίχ·ν·μ(βς μ*ς, «ην κρίσιν, άλλβ χαί διά ν'
  τ·ν ό «Τβν Ην είμποροδ. βκαλλβγβμΐν βπο£ την οί
  μέν, 2έν έπιτρίπεται νά κβ· χονομικην έΈβρτησιν κα)
  ρνβλέηωμιν. τή* χηδεμ·ν(αν τδν ·μ
  Τέ) εξαγωγικόν εμπόριον κόρων τοϋ ΠιιραιΒς χαί
  τ·0 Ηρακλείου ίηας μβ{ β- νβ καταστήσωμεν κ&κν; ΐύ
  νέβκρΐνιΐ; σχετικήν μβχρβν 8ηνοτέρ«ν την ζωήν είς τ·ν
  συνομιλ(βν μβς ο κρόεδρες τόπον μκς. Διατί πρέκει νβ
  τ·& ΈμκβρΐΜοΒ καί Βι·μα σημειωθή κκί τούτο: "Οη 4
  χβνιχοϋ Έπιαελητηρ(·υ χ. μεγίλη βκο.βιια τής ζωής,
  Άλ. Γεωργιάδης χβί β κως όφΐ.λετβι βίβαιβ χαί εί; «βλ
  είναι αλλωβίκ χβγκ·(νως λ·ύς αλλβυς λόγονς βλλ' ό
  γνωστόν, παρουσίασεν αλλ· ι _——__- ,
  βκόμη _, _ „
  ζ«τικβ Τ6 δραρα τής ίσττανίας
  φι(λ>Γβι έίϊΤβης χβί είς τ·
  •τι τβ χβτβνβλισκβμινα ιϊ
  5η εΐΐΐβ»ρύνβντ«ι χ«ί ββ τ·
  «ρ*σθΐτ·ν κέρ5·; τδν <μκ· ρων τοδ Πΐιρχιΰς, τ· ©κοϊον 9α ίλΐικε βτβκι* «*ν τ* εί δή «ύτ* τβ βΙβίϊν·ν ·1 15ι- χ·ί μ*ί £μκ·ρ·ι «π' ΐύίεΐβς ίχ τ·0 ίξΜΐερΐχεΰ. Ή Ινί οχυβιις έαομίνω; τ·δ βΐβεγω γΐΜ·0 έμη·ρ(·υ β'βπβτελίββ Η* μ έ τρ· ν φΐλβλ«ϊκλν, β- φοϋ 8β ίχη ώ; αυ«ίι.ΐι«ν την σημαντικήν Ιλβττωβιν τβϋ κέα?·υ; τβν ΐίακγβμέ νων κΐδδν, αρκ κβί την αί «τβσιν τ·& Τΐμβρίθ είς την ή ιεμίαν.'Αγνο Ι ρ»β!ν, α{ μίχαι όί «βιθμίς τδν θυμίτων. ΙοΕ δι κυβερνητικαί ανίλιδίν άπ» 'Η χθεβινήτ)μέ»9ΐ διήλθε υέσχε' ' - - -- ,ίχν εί: τί μ·υ τής Τ Βί είναι ής ζ Τ· Βίμβ μ ρηκες ιύ?ύ- Κ«1 ή ακ·υ&«ι •της τ·« εί»β» τκρκβτίβ διβ τ·ν τίκον μ«ς. Κ«ί θ« Ικρ κκ ν' βαχ·λη9·δν ίη' «ύΐ· Ιλ·ι εί δυ-άμκνβι καί · χντς κ?μ·δι<τιιτα. Ε«1 ν ΐιπ·ι>ν την γνώμην των β
  λ·ΐ ·1 ΐ1&ικο( Ήμίίί 8<ν· μΐν σήμερον τό ζήτημβ κβ λρκ·ύμ·8α είς τέ νά τ·ν(α» μΐν μ·ν·ν την τι?ββτ(«ν οη μνβιβν τ·ν, ελπίζοντες πβν τω{ *τι δ(δ·μιν αφορμήν ι! μίαν ιύρυτίραν βυ{[ήηιβιν κβί μελέτην τ·ν. μέχρις ·τ·» εξ ·ριβτΐΝή κβί Ι «αν· λύαις τ·υ. ρβς, τΐΛΐυτ«'ω<ι λοι Οί &ηΙη<* 11·—ς ή χρ η δτβίας καιιέχ·αν άχι λΐ Ι 4 ν4 Ή Σϊλαμάνχα. φρενιΤ β» βί χιιβΐ|>νΐ]τικβΙ Β* έηααλάδοκν
  ΐίς μεγαλιιτέραν χλ'μχχκ τ^ν επί
  6ΐ! την Ινΐίς τβν ηροαιχ%ν ή
  μ. Είς ιβ μίκβηον τοθ Τε
  •οι/ΙΧ, ιΕ( τόν «μί», «Ο 'Δλμπα
  ι(ς
  *ν"
  Κβρ!βύΐ]ς
  έκ
  •Αλγ·βΕρ»ς 600
  Καίέ.
  «χ Β^ρ^ιλώνη;, ή πόλις έβομβιχρ
  δΐθ θ
  κοθ
  τδ δ
  χθΐς ηκρλ τοθ
  χχτα5ρ·μιχο9 «Κανίριοΐ»,
  ίϊν |?ριψι χχι' αϋττ|ς 312
  ΑΕ δλιχχί ζηιι'κι είνε οί]
  'Γηάρχουν 4 νεχρ«1
  «αί 5 τραιιμκτΕαιι.
  δλ άή
  άπήητρχν.
  έπίχτια
  βΕι·Β*ύ|ΐβστ·ν .
  ____ Οί εΐσβγωνΐΐς μκς συ
  νηγωνίζοντο τούς ίμπόρους
  τοθ Πειρβι&ς. Κβ) τα τΐλω
  νιίίν μβς κ«ρ·υσ(«ζεν έ(βι·
  Οΐτικβς ζωιιρϊν κίνησιν. Τί
  σην μβλιαΐα ώατι νβ {ρχε
  τβι είς την προίταν σΐιρβν
  όχι μονον κΙ{ τάς
  «λλβ χαί είς τβς
  Τι· ΠΟΑΕΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
  ΕΜΦΛΝΙΖΟΥΝ ΟΨΙΝ ΚΟΑΑΣΕ0Σ
  __. . Εβί τουτο διότι
  ■Ισαγυγεΐς Τβθ ΉρβχλκΙου,
  προμηθευαμινοι τβ ίμη·ρ%ύ
  μάτβ καί Ιδίως τβ βΐδα τρ·
  «ρΐμων, βπ·ΐκιβκΒν, έν&ύσΐ'
  ω$ καί ύποδιισΐως, «π' εύ9ε(
  βζ απ· τβς πηγβς τϋς πβρα
  γωγϋ;, έτροφ·δέτ·υν άχι .
  ν·ν τσν νομέν μας βλλβ
  χαί την Κρΐΐτην ολόκληρον
  σχεδίν. Καί φυσικά τ· κέρ
  6·ς ίχ· τ·ρβστι·ν διβ τϊν
  τόπ·ν μββ Έν τ·ότ·ΐ(, σή
  μιρ·ν, αί 4π' ΐύθιΐβς έκ τ·0
  Ϊ(ητι(Ιχ·0 είσβγωγβί Ιχβυν
  κ*ρ··ρια6ξ| είς τ· έλάχιστ·ν.
  ΟΙ ίμκ·ρ·( μβς εχουν μκτα-
  βληβί) κίς μετβπωλητ*; χαί
  πρατΐιριούχονς των ιίσβγωγΓ
  ών τ·6 Πειρβι£ς. Κβί τ ό ΐΐ
  σαγωγιχόν μας (μπόρι·ν «θί
  νιι χαί κερι·ρ(ζΐται συνεχβς
  καί απΐιλιΐτβι άπ· ·λ·χλη
  ρωτικον μβρβσμόν.
  Τ«ϋτ· ίί οχι βιβκίως έΙ
  ύπαιτιότατος τβν βμπόρων
  μβς, ίλλ' έξ βίΐίβς τβν ί»σ
  μινβν . αυνΡηχίν αί ·ιτ·1βι
  έ&ημιουργήθησκν έν τω μί
  τβ{ύ λό« τής καγχοσμ.αν
  •Ικβνβμικϋς βνβταραχί);,
  τβν κληριγχ χβί τβν βλλων
  ίνοχιριιβν περί τβ)ς συναλ
  λβγβς. Εύτνχβς ·μ«;, κβρβ
  την Βλιβιρβν αύτην ιίκόνβ
  την ·η·(βν έμςρβν<ζ·ι τ· ιί σβγβνγικόν μβς <μπό{ ι·ν καταστασίς δέν είναι λον νιι βελτιωθή. 'ΑρΝΐΙ β· βαίως ν' άν·λη·6ξί μ (α σ· βαρά ηρ·σι.βθ(ΐα <χ μίρ·»ς βλων τβνδνν«μ<ν»ννά συμ ββλλονν θετιχ&ς κρ·ς τ·0τ·. Ή κνβέρνηβς δέν ύκβρχει άμηιβολίβ ·τι είναι διατιθΐι μένη νά ενισχύση οίανδήη· τι πρβακββειβν, #φοΰ ώς β· οικ·ν πρόγρβμμα. της Ιχ>·
  την βπβλλαγην τϋς έκ·ρχ<βς Ακό την ίξβρτηβιν τ·δ κέν τρ ε ν, #{άρτησιν 11 τι διβινητι χην »τβ είκονομιχήν. Κκί • ύτην την προσπάθειαν βφ*ί λ·»ν ν' ανβλνββνν οί άρμό δι·ι 4ργβνισμ·ί χαί βί τράηι (■ι της πόλεώς μας: ΌφεΙ λ·ιιν νβ μΐλιτήσενν χατΐΐ κρβτβν την χατάστβαιν ώς Ιχιι βημι·νρνιΐβι3 Νβ έ{(ύ ρ·»ν ίνα #η·τιλΐβρατικ·ν τρόπον τ·νοίσι«ς τβν ιΐαα γυγ&ν χαί νά λνιβχάο·υν τί λ·ς Ικτικβς τεύς ιίσβγωγεΙ{ ■μκόρε»ς είς τό Ιργόν των. -ί·β·ν βΛλνβτι λ τόκ·ς Η"ϊ7Ρ«χμβτ·κ·ιιΐ τόβ«( τ« Ιχη ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 23Ί5υλ[0^. Όλαι αί Ιξ 'ίϊπανίας μεταδιδέμεναι πλΐ) ροφορίκι ουμφω«0< λη αντΐπίθιο'ς τβν δυτιχτ]ς ηλευ,ιΧς τβθ χ»βε·ντ)τ>χο9 Θ6λκχος τοθ Μκρ·υ
  νέτε εξειλίχθτ), επί τετραήμιρον,
  είς την μιγαλεηέραν μ4χην τεθ
  έμνυλίου ΙοπανιχοΟ πολέμου. ΕΕ(
  200.000 ί.δρας δηολογΐζονται οί
  δυνάμεις «'ύ έλαβον ουνιλιχβς
  μέριί είς την μίχ^ν βΰφ, έ«
  τβν οποίων ο~μ-ντ(χέΐν τμήμα ά
  πΐτεΑεΤτ· άκό ξένους εθελοντάς
  χαί ιίς τας !υο χαρατάξεις. Ή
  μάχΐ) »υ;ή, αηδ την ίκοίαν θά
  χριθ| ή τύχη τ<[ς Ηαινδρΐχ-ς, & θ'άκκγχιβτ(»θ) δηλοίή, ή ϋν θκ χ^χλωθ) ηεριαοότερον, είχε προπαρααχιυαοθ| απέ μ»χρ·0 χ;ό νού καρά τβν Ιπαναοΐατβν. 'Ιϋπί μ<)νσς ·1 οτ·ατ*)γοί Βχρέλ* χαί Γιοιγχοθι, βί ίπιΙ;ι ίΐοιχοθν χά Κ)-> οώματκ ηιυ αηοτελοθν τή
  ιχήν στράταν τ«]ς Μα
  , ... οιινεκέντί ω'αν δυνάμεις
  χαί πολεμικον &λιχέν διά νά ένερ
  την αικφασ'ατιχήν χατιί
  ττ]ς Μ^δρΐν-ς έηΐχ'ιίρηβιν, ή δ
  κ·Ε» επρόκειτο νά χρί<η την Ι* βαοιν «Ο κβλέμευ. Είχον συσσω . ~ _ τεράστιαι ποοόιΐ)Ίς πολε μιχβθ θλικοθ, ιΓχον έ^γανωθ) χά Ι αί τελευταίαι λεπτομέρειαι τί,ς έ πιθίσεβς Βτε την 5ι;ν τρέχοντος 6 έκιβετιχίς αντικεριοπα Β λίανουίδί ντ*λ ,χ είς κρ ομίς ιβν χυβερΜ,τιχβν κρές τβ Μπροονίιι. ΟΟτο μιτιβλτ)θη τό οχίδιον τβν Ιπιχειρήοιων χαί οί Ιπανΐϊοτάτα', μιτά την ίημιβυργί αν τοθ χι,δερνητιχοβ ίίίλιχςς, ή? χισαν άκβ ιής 11ΐ)ς τρέχοντις ;ή< σειράν τβν Ικΐμένοον άντεπιθίοι ών τβν. Κατόπιν οΊκτκγβν «0 Φ(άνχ», οί ιύριαι Ιυνίμιις ι-Β,ς οΐρατ 8, τοθ 6ορ·!οϋ μιτβχου τιθ οτραιι; γοθ Νταβίλκ μιτιφέρθτ^οαν έχ τ«]ς Βιθχα'χς είς την Μδ ώ Ι λι ώ{ χ·1 τέ μεγαλείτιρον μέββς τοθ ηυρεβολιχβθ χηί τής βεροπορίας. Έηίαΐ|ς μετιφέρθ^βαν οί {φι τ<ίς Γαλιχ[7ς, ώ; χά Ι Ιφε τβν Μαροκέν έχ ΐτ,ς Άν δηλουσίης χ»Ι αί νάλαγγις τβν ξένβν έθελοντβν. ΟΟτ» ιΕ Ιπανοοτίται σβνεχέντρω ααν χβτά τίς τελευταίας ημέρας τ2ν ί/χβν τβν δυναμιών τβν, κε 150.000 ^»8ραΓ, καί χβΒ θλικβθ την είς την χβί έπεχιί^σαν ' ττ,ν 4 χι^ααν την 4 ποφβΐ ΙηΕθιοίν την. 'Αντι χιμινιχίς οχβϋίς ΪΟ0 Φράνκο ήτο ν' α«οχβ*ϊ δ κυβερνητικάς θύλαξ τ·0 Μκρουνέτε χαί νά Ι έΐ χυ θύλαξ τ·0 ρουνέτε χαί νά χυ χλβθοθν «Ι έντΐς «υτ·9 ι&ριοχο μινει χκίιρ^'ίχοΐ. Βίοιις τ·0 βλ ί Μ ί . «Μί ^ς ή Αίς Ρίβχ χϋ σχι μεταξυ την μίλις 10 χιλιίμ» τρ». ής οί επαναστάται χά , τας ηροοπΐτθείας την χά τ» αής δυτι>ί)ς κλεικβς τοθ Θ6λ*
  χο(, άη4 Βΐλλανουέβχ νΊλ Παρν
  τΕλλιβ είς Βιλλανουέβ» ντιλα Κ»
  ναντα Κίΐϊκίρνα χαί Μκρεονέτε.
  ίπιθέσιις τβν έικχναοτα
  χοί χατά ^ς
  ϊς πλευ; β; τβθ θΰλβχος
  4πά Μπβανιίλλια ν<Χ Μιντί μ( κρι Μχχαντβχδντα χαί Αίς Ρ θχς. Είς ιήν νοτίαν πλιυράν τοθ βλάχες, μεταξυ Π«ράλες ντέ Μ λ», ϋιβίλ'» Αί Ν^υέβχ χαί Βιλ λαβιθιδζα δ ά ώ/ υκ^ρξι (,«λον χαλαρίς. Αί οφο&ρδτερκι έχ τβν μαχβν, χατα την δΐάρχεικν τ«|ς τιτρατΐϋέρου έ(ΐαναοητιχ«]ς έκιθέ σιω(, ή όποία έΐϊρματίοθη πρβ χθίς, 5ιιξτ]χθΐ)9<ν βορειοΒυτιχβς τοθ Μ»ροιινίτΐ «αί ί5;ως πεβΐ το οτρ«τΐ)γιχ6ν υψομο» 660, δλδχλη ρος ή πρίς Ιυομις τιθ δ/ι«ίοιι Ι«αος είνε χβτεοπχρμένΐ] μί πτώματα. Π^ΰαχροι Ικία-ς δην,β ξαν χαί αί μαχαι Β£ δ<ι·Ι«ι Ι/ι ναν είς την 2<αοτκύ;η9ΐν ττ]ς δ βεθ Μ*δρ[ι-ζ—'Εσχβρώλ μέ την δδέν 'Εσχοριβλ—Μπρουνίτΐ, μΐτα (υ Βίλδιμορίλλιο χαί Βι>λχντυέ
  6α νιΙλ ΠχρνιΙλλιβ. Α Ε περιγρκ
  φκΐτβν μάχην αδτβν από τι5ς
  ξένους είνε δραματΐϊώχαται. 'Εξα!
  ριται Ιδίως τ) πρωτοφχνής είς Ι,
  τβοιν χαί Ικταβιν διββΐς τΐ)ς άερο
  πορίας χβΙ οί φείεραί ουγχρτύ
  οεις μιτα(» τβν «δ»ν»μπέρο(»
  χαί τβν τάννς. Επί τέοοαρης τ)
  μέρβς δλδχλτ,ρος ή πρές βορρΛ'
  τ·0 Νιβϋλχκρνέρο πιριφιριΐα έ
  φλέ/ετο, μεχαβλ-βεΓα» είς χέλα
  σιν.
  ΟΙ χυδιρ 13'ΐχοΙ ήίκγχάοΒΐ)
  ο»ν νά έγκαταλι ψ υν μιρικά
  ΐΐιοχεχηρτ,μινοι φυλκκι*, έχτεΡε
  μέν» είς ίιαοΐκυοιύμινον ηθρ χά!
  παραλλήλης νά ένεργοθν έκιθέ
  οεΐς κρές άντικιριοπαομον είς
  μέτηκαι «3 'Εΐχοριάλ χκΐ
  τβθ Χαρίμϊ. Α Ε κριοπάθειαι τβν
  χυβερνητιχβν ώς αντιληφθή ήϊ»)
  τό έπανίβιατιχέν στραιιι,γιΐΐν Λ
  ικσχβπιθν είς τ^ν δΐιύρυνοιν
  ΡύλΧΓς τοθ Μκρ·υέιε χαί ε
  φ απαγχίοτ{ω5ΐν τής Μαϊρίιης.
  Έ τιλιυ'αία έίβμβαρδίοθΐ) χθίς
  φ«ΰ*ΤΗ χβΙ σήμερον την κιιβΐ
  αν κ«ί χδ 6β|ίι πυριββλιχίν τβν
  έκαναστατβν έχ τ1(ς Κίζ» ντΐλ
  Κάμπο. Ό ββμββρίισμίς ι υιός
  • Εν· δ κρβτ·ς Ικειτα άπό διαχο
  * τριβν έίδομάδην, Αβετέλιοε
  Ιχ«ΛΤ)ξιν διά τιύς μιίριΑέ·
  ζονς, «( δβοΐ·. ιίχβν 4·χίσιι νΑ
  ,
  τοθ
  είς
  Η ΒΑΑΑΣΣΙΙ ΣΥΓΙΟΙΝΩΝΙΙ
  ΤΙΣ ΙΡΙΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
  ματογράφων διά τας τταοα-
  τή: ηοοσεχοθς Πέμ
  τΑν οποίων ο( εΐσκρα
  ξίις ώ; γνωστόν ΘΑ διατί
  θοθν ύπβ? τής 'Αεοοπορίας.
  ΤΊ ί(σΐή?ια Β'.ετιμήθησαν άν
  τί 15 5ρ·, ή συρροή Βέ^ τοθ
  κοινοθ ε>ϊς τας αίθούσας Τ«5ν
  σινβμΐ προβλέιτεται δή ΘΑ
  κΤναι πρωτοφανές· Κατ' ού
  τόν τόν τρόπον, οί Ήρο
  κλεΐΑται ποό πρωτοποροθν
  είς κάθβ ωραίαν εθνικήν
  έ <οήλωσιν δίδουν καί πάλιν Ινα ωραίον &εΤγμα τοθ φλο γεροθ των πατρΐωτισμοθ τοθ άοόλου . καί ύψηλοθ των (δεο λογισμοθ. κης, ΣυμκολΙτης μας ί< των κο άτιοκατεστημένων έν ΑΙ 6 κ. Τη. Δασ<αλα δέ λ φ 6 -ο6 η δέν παραλεΐπει 6 θ ά ε ης, ρεπει εύ καιρίαν άκ6 τοθ νά εκδηλώση, τα αΐσθήαατα τής άγάπης τού κρός την γβνέτειράν τού, ΘΙ- γΒΐ είς οημοσιίυθεΐσαν, είς ο(<ονομολογιχόν κβρΐο&ίκόν τής πρωτευοόση; Ιπ.στολή' τού· λίαν έκικαιρως, τό σκου οοιοτατον διά των τόπον μας ζήτηαα, τής θαλασσΐας γραμ μής Ελλάδος—ΑΙνθιττου. ΚαΙ παρατηριΐ λίαν όρθΑς 8α θά ε<ρεπ« τό ατμόπλοιον κου έκτελίί την γραμμήν αυτήν νά Βιέρχβται άκαραιτ^τω; έιροπμάο έξ βνους τού< ρμ άηό βνους έξοτγωγίΐς σταφυλΑν πού 8έ οισθέτουν Ιοικά τω/ άκοκλβ στικος σ<σφη Άλλ' ή προσέγγισις τοθ πλοΐου είς τόν λιμένα μας έ κβλλλιΐαι καί διά γβνικωτέ ρους έθνΐκούς λόγουτ, έφ4 σον ή ΊταλΙι καί ή Άγγλΐοτ ε {ου ν καθιερώση τακτικάς συγκοινων (ατς καί μί έλάχιστσ ίλ μ χ ναθλα μβταξύ Ρό δσυ—Άλίξανδρείατς καί Κό κρου—-Άλεξατνορίί-χς ·ιά νθ στρίψιυν τούς ΑΙγυντΙους κρός τάς Ρόο αύτάς νήσους κρός παραθβρισμόν καί δια να (ύ<ολωτέραν τής Αίγυκτια καί έξ Ήρακλβίου δ κως έγί νετο καί κατά τδ παρελθόν. Πράγματι, επί μικράν σβι ράν έτών τό σκάφος τβ έκτΐ . -..—-._____ λοθν την σογ<οινων1αν "Ελλά κης άγορβς άπό τα προΐόνχα ίθζ—Αΐνθκτου, προσήνγζβν των βόο αύτ©ν νήσων. τα είς τόν λιμένα μας καί κατά 6ηοΤα κα1 συναγωνίζονται τα την μετοβισιν καί κατά την, _. ,' "νβ7«""^νται τα επιστροφήν κοί έξυτιηρέτβι καί 6μοβιδ<1 18ι«β Μβ«· την έπφατηγόν καί την έμπο Πιστεύομεν Βμως δτι μΜά ριχήν κίνησιν τοθ τόπου μας. την ανακίνησιν τοθ ζητΑμα Δυστυχως βμως άπό βόο ή τος τό όπθυργιΐον τής έμπο τριών έτων οί προσεννΐσεις „.„«„ ««,,,,μ- ο» .. αυταί β.εκόπησαν βλως άδι Γβ* Τ Π ^ καιολογήτως καί βι' άννώ ο;θίΐ¥ λΰσιν «αί θά όποχρεώ στους ιίς ημάς λόγους, έ< ώ σΠ τήν Άκτοπλοΐβν νβ: όρί τα Ίταλικά ιή; γραμμήν συ σπ προσεγγίσβις καί ιίς τόν νΐν,'ζουν την προσέγγισιν των1 λιμένα μσς κατά την έκτέλε χζ η ρ είς τόν λιμένα μας. Κ αί και' ςύ:όν τόν Τρόπον οί θέλοντες νά ταξειοεύσουν ιίς Αλεξάνδρειαν καί ΑΓγυ πτονγενκά είνε ύποχρβωμέ νοι νά μεταβοθν είς Πειραια διά νά επ βοθν τοθ άτμοπλοί ου τί)ς γραμμής ί) ταξειοεό ουν ύΐοχρεωηκώς 8ιά τοθ Ί ταλικοθ σχάφους. Τό ίδιον δέ γίνεται καί μέ τα έμπορεύμα τα. Τό ού (ό συμβαΐνει έπίσης καί μ έ τοός Κρήτας τής Αίγύ «τού οί όηοΐοι μβτσβιΐνουν είς Πειραια υποχρεωτικός καί καί κατόπιν ίρχονται έ&ο έν ώ τό Ελληνικόν ατμόπλοιον Βιέρχεταΐ «λησιέσΐατα τής Κρήιης καί ολίγον εξω τοθ λι μένος μας. Καί δν μέν ?έν 6 πήοχον συναλλαγαΐ Κρή'ης καί Αίγύπτου καί συνεπως οθ τε έμπορεόματα πρός ψόρτω σιν ο 0 τε καί επιβάται πρός παραλαβήν τό π>άγμα βε
  βα'ως θά ήτο φυσικόν καί θά
  έδΐκαιολογεΤτο. 'ΑΧλ' εύτυχώς
  οί μβτά τής Δίνύπτου ου/ολ
  λαναί μας είνε πυκνα( καί
  βΐϊξάγονται 6κό τβς αίσιωτέ
  ρας συνθήκας. Ιδιαιτέρως μά
  λιστα τςύς θερινούς μτΐνας
  οί άποσιολαΐ έμπορευ^άΐων
  μας είς Αίγυπτον είνε χαθη
  μβρινα', λόγω των έντατικθν
  έξαγωνών καί τον σταφυλον
  καί τον δλλων φρεύτων μας
  πού ίύρ'σχουν την καλύτερον
  η
  σιν τοθ δρομολογΐου Πιιραι
  ως—Άλβ ξανδρείας καί τάνά
  πάλιν.
  ' ΧΑΝΔΡΑΣ.
  Ση (βιαχοί
  εΐμκοροθν
  θά γίνουν έντός
  Χ λι.Λδες ήμερο
  καί βικαιοθνται ασφαλώς νά
  βιεκβικήσουν τον τίτλον τοθ
  πρωτοπόρου είς κάθε φιλοπρό
  οδόν καί εκπολιτιστικήν κίνη
  σιν. Διότι ό τίτλον αΰτος τούς
  άνήχει βικαιωματιχά. 'Από
  δίΐξις τό νέον τιτάνειον Εργον
  πού Εφεραν είς πέρας βιι
  προσωηικΓ|ς των εργασίας Δι
  ότι Εργον τιτάνειον ίίναΐ ή δι
  άνοιξις ΤΓ,ς όδοθ Σητβ'ας—
  Χανβρά—Ζή)ου τής οποίας
  τα έγκαίνια
  τωνήμερδν, . .„-----
  μΐθθΐων διετέθησαν διά τό ερ
  γον αύτό.
  "Οίαν βμως μβτ' ολίγας ήμέ
  ρας τό αυτοκίνητον θ' άναρρι
  χβται 6ως είς τό μόλις προ
  χθές άκόμη, άπρόσιτον ύψ.πε
  οον τοθ Χανβί ά, οί α*θρωτΐοι
  σύ[θί θ3 λησμο>ήσουν βλους
  τούς κόπους των καί θά βοκιμά
  σουν την χαράν πού οίσθάνβ
  ται κάθε &ν6ρ<ΰΐιος ποΰ συν τέλει είς την πρόοδον καί τόν έκπολιτισμόν τοθ τόπου τού. Πιστεύομεν Γ έ βτι καί τό Κρά τος θά ένισ*ύση την «οροσιά των Σητειακων καί θά βιά την σ*ψόστρω αύτοθ. ς θείαν πελατείαν εί, τάς ΛΙγυπτια, ιάς άγοράς. φροντίση Ή προσέγγισις λοιπόν τοθ σιν τ0° σκάφους τής γραμμης Πβ'ραι] Λς-ΆλεξανβρεΙας είς τόν λι» -|Α ΤΗΝ ΑΕΡΟποΡΙΑΝ. μενά μας, βέν είναι μόνον έ*ι /| Το Ίιποπτι«όν ΣυμΒούλι βεβλημένη διά λόγους διΐυκο ο, Άγροφυλακης Γιθξηίτεν ι(ς χιλ. δρ. την είσψοράν Ταμείου Άγροφυλακτίς νομοθ μας ύτέρ ττ)ς Ά εροπορΐας. Έν τφ μβταξύ συ νεχίζΐται καίείς τούς άλλους τομεΐς ό Ιρανος. Ά»ό ττ)ς τοξειβιωτων καί 225 οθ έμπορίου άλά καί συμφέ 1Ο0 μρυ ά μφ ρούσα διά την έ.αιρίαν. Διότι (ς κάθε προσέγγισιν θβ πά ρελάμβανε σταφυλον αρκετόν φορτίον καί άλλων φρού τοθ ΟΙΚΟΡΥΡΙΚΗ- 'Η απόφσσις τοθ ύπουρ- γβίου τής Πκιδβΐας περί ύκο ¥Ρ«ωτΐ«ής βίσαγωγή'ς τοθ μα- θήματος ττ)ς ο(<οχυριΧΓ]ς είς τα Γυμνάσια θηλέων ότιήρ ξβ θαυμασία καί είνε τό βντι ίξία χειροκροτήπεως καί έ παΐνου. Διότι δέν «ίμκορεΤ ά σφαλΔς νά θεωρι)θ|] μία γυ ναΐ«α μορφωμένη δταν δέν γνωρζη πρωτίστως νά έπιμε λήτσι τοθ οϊ<ου της καί τής άνατροφής των τέκνων της. Κ χ! βμως αότό συνΐβχινε ου μέ τάς Έ<λη νίβας πού έφο(?ων (ίς τα ανωτέρα σχολβΤά μσς. Ήγνόουν δλα ού ά, πλήν έκείνων πού τα έ βιίάσκοντο άπό τος μητέρας των, άφοθ το σχολείον έσκβπτετο »α^ την βιβασχαλί αν τής οίκοκυρικής. Εύτυχ-ς είς τό εξής ή οίκοκυρική θά βιδάσκεται όποχρεωτικος είς τα Γυμνάσισ, των οποίων αί μαθήτριαι θά μανθ&νουν πρω τίστως τα καθήωντά των, ώς σόζυγθι, ώς μητέρβς, ώ; καλαί ΈλληνΙβες. *** ΧΑΡΙΝ ΤΗΖ ΓΕΟΡΠΑΪ· Έπικροτοθμεν απολύτως την πρότασιν τοθ Συμβουλίου Άγροφυλακης περί διατηρή¬ σεως τοθ ΆγρονομείουΆγίου Μύρωνος. ΕΤμεθα δέ βφΐιοι δή ή Κυβέρνησις θχ δεχθή ώς ό^θήν την πρότασιν καί δέν ΘΑ επιμείνη είς την κατάρ γησιν τοθ 'Δγρονομε'ου , αύ· τοθ, τοθ όκο'ου ή διατήρησις είνε έκ τον πραγμάτων καί έκ τοθ καλάς έννοουμένου γβωργΐκοθ συμφέροντος έπιβε βληαένη. Διότι τό 'Αγρονο μεΐον 'Δγ. Μύρωνος έξυττηρε τεΤ καί επιβάλλει την άγροτι κήν Ασφάλειαν είς την πλέον προηγμένην γεωργικώς έπαρ χίαν τής Κρήτη-, Ή δέ κατάρ γησΐς τού θ' άπετέλει δεινόν πλί)γμα χά τα των θαυμαστήν επαρχίας μετε καλλιέργειαν Μαλ(β^ζιου, πού βληθβ είς Ινα απέραντον άμ πελώνα, είς Ινα όλοπράσινον κήπον δπου 6χει καλλιεργηίβ κάθε βΓδους όπωροφόρον δέν "ρον. ♦** Γ0 ΜΟΥΙΕΙΟΝ· Οί αιτό ήμβρον εΰρισκό· μενοι είς την πόλιν μας κ. κ. Καραντΐνός άρχιτέκτων καί Παπαλουχάς, ζωγράφος>6ια
  :οσμητής, συνε^ίζουν τάς με
  έ τας των βιά την καλύτερον
  ιΐακόσμησιν (Ισωτερικος καί
  Εξωτερικώς) τοθ μ ΜουσβΙου
  μας, μέ τοιχογραφίας, ιίκό-
  ας καί άναπαραστάσιις πού
  ά έναρμονίζωνται χαί πρός
  :ό κρητικόν περιβάλλον καί
  πρός την Ιστορίαν τοθ αρχαί
  ιυ Μινωΐχοθ πολιτισμοθ. ΚαΙ
  πρέπει πράγματι νά χαταβλη
  Ι(] Ιδιαιτέρα φροντίς καί προ
  σπάθΐια βιά την αρτίαν έμφά
  ι σιν τοθ νέου Μουσβίου μας.
  Πρόκειται πεΐ Ι ΜουσεΙου μο
  ναβιχοθ είς την κόσμον, ώς
  πρός τό είδός τού. ΚαΙ πρέ-
  πει νά Ιχη εμφάνισιν άνάλο
  «■ν·
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον «Μιά
  νθχτα στό Δούναβι» μέ την ξαν
  θειά καΐ χαριτωμένη'Βιεννέζα .,'Ολ
  γα 'Ενγκελ, τδν Βόλφ Λιμπιναι
  μερ άλησμόνητος άπό τό «Βάλς
  τού Σοπέν».
  Την Πέμπτην 2 Εκτακτοι παρα
  στάσεις ώρα 7 30 καΐ μ. μ. ΰ
  ττερ τής Βασιλική); άεροπορίας. Μέ
  τό κινηματογρσφικό αριστοΰργη
  μα: «Όταν μιλ« ή καρβιά»,
  θβρινός. ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  ίνα ,Εργο άνοτερο άπό τό ·Φραγ
  κεστάϊν». τό άριοτοόργημα «Δό
  κτωρ Χ»,Έκτός π'ογράμματος 61
  πραχτος κωμωδΐα.
  θβρινος «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  ο άεροπορικός κολοσσός «Ό
  δρόμος τβν Άβτωνι·. Κατάλληλον
  δι* ο'λοι.ς,
  ΟΟΥΑΑΙΑΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ———■ "Ωρα 1Ο μ·μ-
  Τίσα·ρ« Άβτίρι» τ6 ϊνκ
  «ιο άνακημενβ *πβ το &λ·
  λο.
  ή («*β(ΐά καιΐ ίχκριτβιμένη
  ϊ> Βιεννέζα. Γ
  φ£ Λ1ΜΟΕΝΑ.1 ΜΕΡ
  άλησμόνητος «πό τό *3£Λ{
  τον £οπέ».
  ΙΝΤΑ ΒΟΥΖ,Τ (
  ΛΒΟ ΣΛΕΖΊΚ
  άληομόνπτοι ά«ο το «ΚΛΟ
  ΚΛΟ».
  Χτα Βιιννέζικη «ι»ρεττ«,
  ΜΙΑ
  II
  ΤΑ
  ΤΟΝ 1 ΝΑ
  ΑΛΕΞ Γ ΣΤΕΦΑΗΙΑΗ.
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ
  Τέως Ιατρός Εύαγγελισμοϋ
  σπουδάσας £τιΙ πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νβψ
  ίατρε'φ τού όδός (Πλατεια—
  Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τή« όοοθ Καγιαμπτ],
  "φραι ίπισκέψεων 9-12 4 7.
  ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ!
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ- 0Δ6 ΝΤΙΑΤΡΟΣ
  Δέχεται καθ" εκάστην 9—1
  β, μ, καΐ 3—7 μ. μ.
  Επί της όδοθ Άμαλθεΐσς
  (Πλατΰ Σοκκάκι)
  ΜΑΝΟΑΙΣΙ. ΙΒΝΙΟΣ
  ΝΕΥΡΟλΟΓθΧ-νΥΧΙΑΤΡΟΙ.
  ΤΜΗΗΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΙΙ
  ΔΗΜΟΙ. «γχΐΑΤΡΕΙΟΥ ΑβΗΝΙΝ
  Δέχΐτετι ·ν τί
  τού, *β·ς Πει·«ιβ( Ι7|'
  ΑβΗΝΑΙ. Τβλ. Η479
  ΠΡΟΓΡΑΜΜ·-*1*"***
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  ΚβνοΓβντΙνε» 'Δποατολί»») Ιχ
  τρ·3 χν.τ·Ιχου Παναγίας Πιδιά·
  8ος.
  χή»»ς Σκ.
  Ή καθ* ή. τέ ΠΛ»4ν πρίγραμ
  μβ ΠΑΐΐ3ΐΐ)ριοισμ·9 χκΐτοι έκιτάγΐ|
  διά τ*ν δ*ό χρονολογίαν 15 Ίν»
  νίου 1937 χαΙ 1 Ί3ϋλίοιι 1937
  ακλβν χ» Ι χατααχιτηνΐβυ έκιτα
  γβν μ·υ νομίμως χβινβπβιηθιτββν
  αύτ) ώ: διιΊινιιτοιι έ< τλν θχ' *ριθ. 141 να! 142 «ηοδιιχτιχβν το9 ηβρά 'ψ Είοτ,νοδ.κ*!(ι> Κ*
  βτελλίίκ Πεδιάδος Βιχαατιχοθ χλι?
  <<5»βς ΓκοργιΌυ Πιχουλίχτ] χαϊ 1784 ίιιβΙΌιι τοθ σΊχαατικοΟ κλ~ ■ήιος Μιχ»ήλ ΜϊνιβΛ?3ί (α ναμιι χ* Ι πρίς έ«ίλ«οιν τβν δκ' 3ρ.θ. 1940 τβθ 1936 χ*1 332 ««Ο 1937 τιλιβιδίπβν απ 'ΛΪ ΚίίΤϊ'βδιχείαυ Κΐβπλλίβυ Π< 5:ά5ο{ επί μιχροδιαφο;βν νο| «τ,ρνχθκσβν ιχτιλιοτβν μοί 'ώ'ΐ Ιμκρβθιβμω; διά κεφάλαιον :ί*βιΐί χά! |ξ·δ> μτχρι τ*Κ *»«·
  άχι Τ)ί!οιι Ικιταγ^ς μου έν δ^ΐ|
  ϊρ»ν. 4983 πλήν εθ:- ή;νή8ΐ)νί!
  τβθτα μέχβι σήμΐϊον.
  Διά ταυτα
  «ΙίΤϊρίξΐν Τοθ Κ99·0 Τθδ
  τού τβν δ?βχ. 4983 τβν άπα ττ)?
  ι έπΐταγτ](μ9ΐι μέχρις
  . νομιΐΛνν τίί«ν χ»1
  τβν ΙξίΪΜ/ έχτΐλέαΐνς έχτ!θτ;μ
  Ις ϊημίαιον 4ν γκβστιχίν κλιι
  9τΐ);(αομον έχκοιήοΐως τί έιτίμε
  κ άϊίντί-οι χτήματά τ—ς Χίίμΐχ»
  Ιντ£( «β! {ν τ| χτ^μιιτιχΐ «εριφι
  ίΐ'ια τοθ νβρίου ΠΐνβγιΛ; Πεϊιί
  δος ή--ι 1) έντβς «Ο χ», (ου Π*
  •αιγιβς ΙΊιδ,αδος μιβς «ΕκΕας έξ
  έ ίς δα>μχτ!«υ μ έ χαμ<ραν ουνο» : Ιωάννου Βίδί«ί), Μχ»ή3 «λ^ρονόμυιν Γεβα γ'ου ΚχναΛδίεΐ) κ»1 δρέμβιι. 2) βΐς θίο-.ν €Πλ»χΟ?3» τΝόιτεδοι μ &'. μουζουίβ; ουνορ Ο-ϋου Κριβΐνΐδοΐί, Ί« χαΐ Βρίμβν 3) Είς Βίσΐν «Μίλεμε ή Κ«μ(νι» άγ?4ν Ιυτά 3<ως ιί»3ΐ! 1 1)2 αχρέμμκτβί ιιέ 4 Ιλίδδ ) Ίί ) φ θΐ?φ'- ν«ι>, Γ.ιβργίου ΠϊΗβγΐαννάκτ) χχΐ
  ΠίΠδ Κβνοτ. Μαυοβυράκΐ].
  Ό πλΐ!βιτ)ρ!«αμ4ς ΐβν χτ—μί-
  των τί4 ών γε^οΐταΐ την 29 ταβ
  1937 ήμίραν Κ^
  ή χαΐ ω?αν 10—12 η μ
  ινώπΐον «Ο Σ^μίολαιογράφΐιι Κα
  λλί ΠϊΒτάδδς Έμμ»νβϋήλ Ί
  Ιω; ή τβ9 νίμίμιυ β5ιο3 ά
  χαΐ έν '* έν Κ*·
  Πιδιϋβς χιιμΐνφ δΐ)μο
  'φ τειι δπου χαΐ δΐι χ«
  ι[ ή
  Βΐχαοτινός ^^
  τί νίμΐμα έκΐ «Ο προ
  αιμένοιι.
  Έν Κ*α«1λ'φ τϊ 20 Ιουλίου
  1937
  Ό τοθ έκιαπεδδιντος χαΐ χα?αγ
  γίλλοντος ηξ
  Κυνοτ. Ί.
  Πρββχληαις
  Έρν«τοϋιτ«
  Κίντρου Ήροκλιίου
  Καλοθνταΐ όίτ»ντε£ ιί. χ. χ.
  τ&ν ΈργαιιϋΐΛλληΧίχβν
  Ή?ακλιΕΕυ είς ουσ<ι ψ * τ δ ιον Τιτίρττ)ν χά! πιρΐ ώ 9«ν 9ςν έιικρινήν ιΐς τα γραφΐΓχ ΈθνικοΟ έργατΐ ϋ ιβλλτ,λικβθ Κέ< (ρου. θίματα: Λ'ψ ς ο»μηλτ]7ωϋΐτ( <*ν απόφασιν* ακιτιχβ( μέ την δΰ (Έ προ3ΐθ5. Δ'.οιχ. Έπΐτροηή). ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Β. Δ. ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦΒΝΟΝ Ν° 5-50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Μέ Ιίησφβλισμίνπν τπτα 14 μιλλΐεΐν, Άννχνριί εκάστην ΤΡΙΤΗΝ «τ. μ. ίιβ Ρέθυμνον, Χανι», ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλχίδβι, ΑΙ ίπψ·<-, Βόλον, ©ΐβοβλ· νίκην. Α Ν Ο Ρ Θ ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟνΛΙΟΥ •Ανατολή ήλίοο 5 05—Δ6σις 7.15 ΜΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΩΞΙΝ Ώοτε από τα κεντρσ τής πρω· τευούση·; έκβιώκεται ό ναργιλές; Ζήτημα εώττρεπβΐσς σοθ λέγουν οί θεσπΐζοντες την εκδίωξιν μεσολα Ρεϊ έδθ. 'Αίνλα καΐ συγχρονισμοθ ττροοθέτουν οί... συνχρβνισμένοι. Ναργιλίς καΐ μΐ'ενζΐνα είνε κάτι τό ακατανόητον καΐ Ισως.Ισως τώ ά σουλοόπωτο Τέτοιες άνορθογραφΐ ες ράλιστα στήν ίμφάνισι των άλ ματωδώς έξελισσομένων κοομουπό λεων κυρ ολεκτικως έκνευρΐζουν. Δέν Εχομεν άντΐρρησιν, Ό ναρ γιλές αποτελεί Εκφρασιν άπεριό ριστον τής άνατολΐτικης νοχελεΐ άς καΐ ραστώνης —τοθ ραχατιοθ μ' Ενα λόγο. κου ουνοψΐζει κάπου ή ττοιητική ίπιθυμΐα: .. ανιργη τή ζωή να ίοθσα κ' Ερμη .. ΓιατΙ τέτοια όμολογουμένως εί νέ ή οτιγμή ή οί στιγμές—τί λέω; —οί *ρες όλόκληοες, τοθ να<γι· λέΐ Τοθ θερισκλτ] τοθ ψτάνει τό σος νοθς δσος χοειάζεται γ.α νά.. γουργουρΐζη, ρυθμικώτερα καΐ νά τΐλέκη γαλανά δακτυΐιδτκια μέ των κατίνα τοθ τουμπεκιοΟ,Άττό τ4 μ·ίτια τού περνδ άργά καΐ ύτινο βατικα ή όνειροπόλησι κθριος οΐ&ί ποιοθ.. ντιβανιοθ σέ κάποιον όν τα Έκεϊ, οτήν καρδια τίίς Ανα τολής, ουναντοΰσατβ συχνα καΐ την θεργιακλΐνα τοθ ναργιλβ — ενός ναργιλέ βμως μικροχαμωμέ νού καΐ κομψοθ, ακριβώς 6' ως κοΐ ή χαδιΛρικη καΐ καμωματοθ «Χανοομ». "£να τέτοιον 4ντά φαν τάίεται * καηνίζων. Άλλά καΐ αν δέ τόν ψαντάζεται, γενιχά οί σκβ ψεις τού πανε παντοτε μέ τόν άκοΰραστο κ αί «αίώνιο» ρυθμό τοθ γιαβΛς-γιοβσς. ΤΕ θέλει ΰμως αϋτό τό φριχτό νισββς στήν τοτχύτη τατων πεντακοσίων χιλιομέτρωνπού είνε άλλως τε ή «αποκρυοταλλω μέ>η πλέον μοοφή τής προόδου;
  Καΐ ΰμως! Ό ναργιλές Θά άπο·
  βαίνη χαρακτήρ 6χι μόνον μερικων
  παλαιών άνθρώπων π·ύ κρατοθν
  μαζθ μί τα τσόχινα ή τή φουστα-
  νέλλα καΐ την νοοτροτιία τοΰ Ρω·
  μηοανατ->λ(τη, άλλα καΐ πολλών
  νέων—Βιότι 6π*ρχουν καΐ άπό ού
  τούς άρκετοΐ οί όποΓοι νομίζόυν Ο¬
  τι τριβοθν καλυτέρα τόν δρόμον
  τί|ς ζωί]ς τους μέ τό γιοίςϊς—για-
  β*νζ(νη!
  'ΔντΙ'γιά 6«νζ!να ο{ αδτοκιν»;
  τΐαταΐ θε χ^1<ι ά:β»μ» πρίς χ!νη σιν τβν »υ;οκ(ΐτ)ςα>ν ταανΐ Δύ
  τό δηέβχιται μέ την «χρνμκτι
  χήν» τβυ β» ζίναυ Ινας Άμΐριχα
  νίς Ιφιυρέ'.η;. Μ!» 4πό τάς μί
  ί Ιν·χλήοΐις διά τους
  τβν σϋγχρίνβν π^λι
  αί έξατμΐβεΐς τ*ν οοτο
  . Ή δινζίνχ μυ^ΐζιι τί
  χ)μΙ Ό 1κινοΐ]τιχίς 'Δ
  ιιε,ρικανος ίφΐορίίτ); ίαιίφ^η ν*
  ά«αλλά(η ττ}ς ένβχλήΐιω; την
  δσφ?ΐ)3κ τβν κ«τοίκ»ν τ,βν πό
  λ«»'. ΚϊΙ κροβφέρβι είς -χ*}* κ»
  ΐκνάλοον, ΐις είδιχ* πραϊήρια,
  6ενζ{ν—ν άναχκτβμένΐ]' μί χαμ
  φβράν, <«υίΐαρί«») », χβΙ συνθι τΐ!»έν τριαντοφυλλόνερο καί μί οχον. Μέ κ&ΐό τέ μΐγμχ ή β*νζ( ν» 2*^ ιΙ«ι πλέον 8ύ3·3μος, άλλά κ»τ«ν ^ ά ,ς ιομ > 1
  ***
  —Εγέννησεν Ινα ν «ληΒιν·ν
  γΐγκντ»!
  Μιγάλΐ] 1<«/ϊ]ξ.ς έπεφυλάαοι τβ είς τ; ι»; ίατρου; τοθ Βι;ιιβο[ου ϋβ'ΐυιηϊΕθϋ τοϋ Μλάνου Β.ϊζ» δίνο τ^( Ί 'αλ'ας χατβ τόν το κετίν τής ουζύ/ου το3 έργάτο» Τζ<Κί**ε Μ λ ίβνΐ. Ή χυρίβ Μι λιίρνι Ι^εβιν %1ς τάν χέομον Ι-α ηαιϊΐ Πίύ ήιπ»ρεΙ νά θε»^τ)6ζ ά λι;8ής γ!γ3)3χ χά! τ»υ( 1υ* έ
  κάνα» οτδ φρούρΐβ, ίγώ?ο« σ.ί
  βάΐχα Χίί «άμναντας δπ·;
  ρβθΐκ ΙϊριΕ* χ*τ» τό «βράδ·.
  οχίϊιί μου νκ μιιΐγέ-» χι'
  πράγμχτα ή'.βν ηιό έκιχίνϊυ ο ΟΙ
  «ντΐπαλοί μχς ήι»ν πΐνϊαοίίεοο·
  έμιΙ{ δ^ω; ιΐχιμε τή^ διΐ^οχίί
  τβν δπλβν, ΚανιΙς άκό τ·υ;σια
  •Ιχ* βί
  ιίχε δπλο χι' ώ;
  ξβυν μέ τ< πισΐόλια τίος, έλογχρι ίζεμε τώ;ϋ Ιδίζϊΐιι έκτβς μί χτ)ί τ«ύϊχΐ9το μισ^ ντουζ^να. Ό Τμέλνιϋ μ' ίιτερΐμενεα όπχ •άθυρα ΐτ]ς πρύ^ΐ|ς χι' δλη ή λ· π ψ<χ£α τ)» είχε κΐβάιι· Έ«τ]9ΐ το αχΐινΐ πβΰ τιυ Ιπέΐαξ'χ χι' άρ χίσΐμι χι οί 6υά μ«ς μ' βλ— τή« δ5να«( μτς νά φι?τή'ουμι τή>
  βάρκα. Χιιρομέριατ, γβλί'τες χαΙ
  μπαρβθτΐ, χι' ά«4 Ι α Τ5«?έί( χ»Ι
  μιά μ«χα(ρχ γιά δλους; μ*{, δηλί
  δή τόν Τί,έλνι ϋ, τόν κλοΕαρχβ ίμΑ
  νχ χ»1 τ*ν Ρΐντρτυ^- Τό δ«ίλ· -
  π«ν τ·0 μηαρουτοθ ϊο έκεΐάξ*μι
  αιήν θάλτοαχ η<δ ή<αν δίβιιβ Ι χιΓ τέοοιρ» ϊ«ς πέντι μίΐρα Ά χβοΐθηχκν φ«>έ; ««4 τέ μίρ:ι
  κου ή'οιν ·Ε δ/4 61;*ΐ{ <»( μιλ» νίιι αδτό μα; χκθΐ]ΐαχ»ζ< χλγιμ γΐά τέν Τζίΐ'ς χαΙ τβν Χ>9ντ«ρ,
  πιί ανατολιχν, μβ(
  νά χάν ϋ,ιι γρήγβρα.
  Ό Ρίντρουθ Ι^υγιν άκα την θέοιν
  τού στδ διάδρομο, π.υ τέν ιΐχαμι
  τ·ποθε'ήιΐί χαΙ έπ^δι;ι}ΐ ο φ
  χά. Κι' οΕ Βυδ μχ; χκτίπιν Ιφίρα
  μι βόλτα τέ χβράβι γι» νά
  άπέ την οχίλκ ώηι νά χοπεδΐϋν
  ΐϋ«λώτιρα δ Τ(,Ιλν:ϋ χχΐ 6 χαπι
  τίνιος.
  (συνεχΐζβται)
  ΨΑΡΙΚΑ
  , ΒΙ« δοχΐία μικρά καί μ«νέλ«
  «Ις τβ κβτάστημ» Ίμμβιν. Κρ«
  θβΜη (ϊνιχντι παλαιάς Νομαιρ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ,,
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΔΙ διά την Θερινήν
  περίοδον ίΐς τό καΐύτβρον μέρος
  τοθ Προοστεΐου Αγ Ιωάννου οί
  κΐα διώροφος μέ εξ Βωμάτισ, μί Ο
  Βραυλικήν καί ηλεκτρικήν έγκατά
  ^——— -————» στάσιν καί δλα τα κομφόρ καί αμ
  ΖητεΙται οπάλληλος ΙδεοποινΙς)' πελον συνεχομίνήν μϊ έκλεκτήν ποι ι
  τελπόφοπος Εμπορικάς Σχολί|ς. Ι κιλΐαν κλημάτων. Πληροφορίαι κα
  Πληροφορίαι παρα τώ μεσιτικφ ρά τοίς κ. κ, Χατζηβάκη, Ταιλένη
  ^α··'9 |παραπλ«Ο/)βς Ρ«/κ>νββ^. κβΙ Σ(α.
  Τό οποίον χάριν καλλιτέρας εξυπηρετήσεως τής
  βαή ή έψ%6 βλό
  Τά *
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Προχθίς Κυρια.
  κήν βΐς 'Επισκοπήν Οεδιάδος ό κ,
  "Εμμ. Μ. Κραα*κης έββπτισ* τό
  χαριτωμίνο κοριτσάκι τοθ κ Έί*μ,
  Σταυρουλάκη βώσας αύτό τό ίνο
  μα Φωτ&ινή. Ευχόμεθα νά τοίς
  ^ήβΠ·
  ΓΑΜΟΙ. -Ετελέσθησαν προχθές
  οί γάμοι τοθ κ. Ιωσήφ Άττοστολα
  κη μετά τής δ δος Έλίνης Έμμ,
  Καλλβργη ΠαράνυμΦος παρέστη ή
  κ. ΕΙρήνη Στυλ. ΌρφανοΟ. ίςΐς
  τούς ν£θν6μφους ευχόμεθα τχβσαν
  ευτυχίαν. Μ.Φ.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.-ΕΙς ·αθθ γήρας έζβ
  μέτρηοβ προχθβς τό ζήν ή Ε1ρ»ήνη
  Χαλκιαδακη βιακριθεΐσα καθ* όλον
  της τόν βίον διά την χριστιανικόν
  τα καί τας άρβτας της. Την κηδ«1
  αν της μεταστάσης παρηκολοθβη
  σβ χθβς άρκβτός κόσμος τιμων την
  μνήμην της.
  Είς τούς οΐκεΐους καί τόν υϊόν
  αυτής κ, 'Ϊμ. Χσλκιαδακην Εμπορον
  αηςυθύνομβν Θερμα συλλυττητήρια,
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ποός τόν δια
  κεκριμένον έπιστήμονα τής πόλεώς
  μας Ιατρόν.*. Κοβν)νον Πο>υδάκην
  εκφράζω τάς Απείρους μου εύχα.
  ρ στΐας σώσαντα μβ ίκ χρονΐου
  στομαχικοθ νοσήματος καίάποκατα
  στήσανταπλήρως την υγείαν μου.
  Τοιόθτοι έπιστήμονβς τιμώντες
  την πόλιν καί την νήσον μας όλό·
  κλήρον είναι αξιοί παντός έπαΐνον
  καί θερμοτάτων συγχαρητηρΙ»ν,,
  Ό αΐωνΐως ευγνωμονών
  Μιχ. Γαργονλ&κηβ
  έκ Χάρακα >
  ***
  Γόρω στήν πόλι μας.
  Απότομον ύψωμό έοημε'ωσβ πΛ
  λι άπό τοθ Σαββατου ή Θερμοκρα
  σία,
  —Κ- Ι ή πόλις μετεβλήθη ίκ νέου
  είς φρικτήν κσμινον δ τού, λυώνουν
  καί καίονται κυριολεκτικά ΰσοι 84ν
  βΐμποροθν νά έπιχειρί|σουν £ξοβ·
  είτβ πρός τή Θολασσσ είτε στΐς Ι
  ξοχές.
  —Έν τφ μεταξύ τα β^οΒυατ κα·
  τακλύζονται τα 6τΐαΙΘ>.ια κίντρα
  καί τα δυστοχιομένα τα γκαροό·
  νια δέ ν προλαβαΐνουν νά κου(5α·
  λοθν νερό είς τούς Φλεγομίνους
  πελάτας των,
  —Χιλιάδες φιλβόρτων, προσκυνη
  των κσΐ πανηγυριστβν είς τ* μι¬
  κρ· έκκλησάκι τής 'ΑγΙας Παρα·
  σκευης. χθές τό πρωι
  —•Αλλα κσΐ τό, μικρό παρβκκλή
  σιο τ·0 Πανανείου Νοοο»ομ6(ου
  Θά συγκεντρώση σήμερον πλήθτ}
  συμπολιτων επι τβ έο^το τοθ Άγΐ
  ου Παντελβήμονος.
  —Πά την ΆγΙα Παρασκευή 6·
  μως Θά ϊΤχαμεν να παρατηρήσωμε
  δτι είναι άναγκη να έπισκευαοθο ή
  έκκλησ'θθλα αότή γιστΐ δχβι κατα
  στβ επικινδύνως έτοψόροπη.
  —Τα μι«ρά ιΐτωχά καχ,εκτικα
  παιδακιεΐ άς παρηγβρηθβθν.
  —ΔΙ παιδικοΐ εξοχαΐ θα λειτουρ
  γήσουν σύντομα καί είς την πόλιν
  ΚαΙείς αύτάς Θα (βρή όλος
  ούτος ό μιχρόκοοτμος ττν χσ·*ν
  τή στοργή καί την ύγεΐσ, ,„
  —ΚΟμα παραφροούνητ, κθμβ ϊγ
  κληματικότητος ,ένέκι,ψεν είς τόν
  τόπον μας.
  —Άλλοιώς δΐν έξηνεΐΐαι αύτό
  τό Θλιβερό φαινόμενο των καθημε
  ρινων φόνων καί αύτοκτονιων α
  δλη την Κρήτη,
  —Πάντως ένα είναι βίβαιο.
  —"Οτι ή έποχή μος καί τό δί*
  μα τής ζωής. έκλόνισε κι' έχολά
  ρωσε καί τα άτσάλινα νεθρα τοθ
  Κρητικού.
  — ©ά ηθέλαμεν να γνωρίζωμεν;
  έχάθη όλότελα τό αΐοθημα τοθ
  καλοθ καί τοθ ώρα'ου, απθ τίς τε
  χνικίς ύκηοεσΐες τοΟΔήμου μας;
  —Αύτό θά πρέπει ώς φαίνεται
  νά πιστεΰοωμεν αν κρίνωμεν άπό
  την μορφήν πού δίδουν είς την μι
  ταξύ τΐΐατεΐας καί 'Λκ Τάμπιας λβ
  ωφόρον.
  —Άλλά δι' δνομα το3 θεοΟΙ 'Α
  ΦοΟ υΐτάρχ«ι άκόμη καιρός νά ε*
  θυγρσμμιοθή καί νά βιαπλοτυ»Θί
  ή λεωφόρος ού τή, άς γίνη 6« ε!
  ναι δυιτατόν καί επιβεβλημένον διά
  ν" αποκτήση επί τελους καί ή πό
  λις αυτή μίαν λεωφόρον τΐερητά
  τού τής προκοπης.
  —Συγκίνησις βαθεία καί άγωνιώ
  δης ταραχή έζ-δηλώθη είς τ·ύς
  κΰκλους των αΐοθηματικών καϊ
  τον έρωτοπλήκτων τής πόλεώς
  μας έξ άφθρμής τοθ μικροθ άτυ
  χήματος τςθ ζβύγους Ο6ΐνδσωρ.
  —"Εγινε βλβπετε ό Έδουάρδος
  τό ίνδαλμα καί ό Αρχηγός των ά
  πανταχοό έρωτευμένων καί κάβε
  ίπβισόδιο τής ζωής τού κινεί τό
  ενδιαφέρον καί δημ ουργεΓ ο' ο
  λον αθιο τόν κόσμο τή συγκΐνησι.
  — Αύξάνετσι καί πληθύνεται ή
  βρομΐΛή κίνησις είς την πόλιν
  ΚυρΙως νβΜκεύο;ΐαι 11 Θαλάσ
  σιες έκβρομές.
  —Δυσΐυχώς βμως δέν βΓέθη«ν
  ακόμη ίνας έΐΐιχειρημαιΐας νά φ< ΡΠ 6να μικρό κομψι σκάφος εΐδι κό γιά έκδ, ομές, μέ μικ^ο εΐσιτή —Καί βμως μιά τίτοια ίΐΐιχεΐρη σις Θά ήτΐν άρκετά προσοβοφό ρος. -Κατεκ> ύσθη τυριολβκτιτά ή ά
  γορά μας τίς τελευταΓες μβρες ά
  πό φροθτα κάθε λογί|ς καί 6λα
  έκλειτης πυΐότητος.
  —ΟΙ δέ τιμές των ε!.αι έντάκτως
  χαμηλές, ττρος μεγΐοτην χαράν τ·0
  ψτωχόκοομου κυ( ίως πού τρέφεται
  ώς επί τό πε στον μί
  αυτή την έποχή.
  - ΣυνεχΙζονται ίντατικά οί ΕΚΓ-
  οΐαι 8ιά την κατασκευήν των κρη-
  ηιβωμηων τοθ λιμένος μις, Υπο
  λογΐζετα, δέ ΰτι έντός μηνός θά βΤ
  νσι τελείως ϊτοιμβ τό προτο κρηπΐ
  βωμαώοτενά γΐνεται τό ιτλεύρι
  £.σΛ ^«"οΡ'ον όπότε βεβαία
  κοΐ Θά καταργηθοθν οί βάρκ6ς καί
  οί μαοθνες. Λ
  —Τώ ^ινέ Πουλακάκη προΒάλλΐι
  άπό προχθές μίαν ΘαυμασΙαν Βιεν
  νβζικην ΟΓτερέττα «Μιά νόχτα στο
  Δούναβι, μί γλυκειά'λικνιστική μου
  σική, μί πλούοια μπαλλίτα μί ολη
  *" νΛ------τοθ γαλαζιου Δούνσ^|
  ΝΟΡΘΟΣΙΙ
  ί
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Ό τοτός ούτος Ρέν είνε σηάνιος είς τα μο-
  νσσιήοια βρί|σκος «κ των Λνρ'ων Ακβίιων, άηόΐο
  μος κρόβ τοος ασθενει*, βαλΛουσα είς την πτισά
  νην των ζά^αριν πολλήν γ) όΧΙγη,ν, Αναλόγως τής
  (Ολσβ;[ας η* «αί τής ότΐοκρισΐας των, στίβον ρΐ
  πτουσα τόν θεόν κτττά τοθ προσώπου τφν είς τα
  λο'σθ.α πνεόντων λιθ'βΑοΟσα την ψοχορραν'α*
  των θυμωδδς δια νεκρωσ'μων *ροσ·λήσ·ων, ιθρ»
  στοο, θρσσβΐσ. ττμΐα· χο{ ερυθρά. »
  Ή **ε ΣβμιιλιτΙα ή*ο λευχή ώς »η>ός· π)ηα(ον τή-
  δσίσς ΠιρΐΗΚοτκ εφαίνετο ώς λαμπτς πλησίον ά
  λειματο*ηο(ου. Είς τΛν Πατέρων τής Δυτι«ή« 'α<· κληνίας 6 Β «ίνχιος τής ΠϊύΧοχ» δρ σβν έξαισ'ω: τδν χαρακτηρα των καλογραίων τούταν, τοθ τάγ» ματος χοθ Έλέ< υ«λ δια- τβ» βπαμενων )έζ*ων, έν (ίς συμφόρετοιι ή ίκια έ*βυθβρ(α μετά τής έσχάτηζ βουλεΐσς, «ΚσΙ έχουσιν ώς μονήν τόν οΤ«ον των ά οθινώνηκο1 ώ; κελλ'ον «ό τυχόν δωμάτιον ολ' ένοΙ κιον.ώς.ϊύ<'ήΗον δέ οίκον τας όν>ός της πόλεως
  ί) τάς αιθούσας των νοσοχομβ'ων, ώ; Φοαγήν την 6
  ιτακοϊ,ν, ώς «ιγκλΐ&α τόν φόβον τοθ ΘϊοΟ, κα( ώ:
  ηένλον την σωφροσύνη»». Ή όσΐα Σεμκλιτία κα¬
  τέστησε ζοντα τόν Οανικόν τοθτον τύπον. Ήιόρεις
  τίς γ]»ο ή ήλικΐα της. Ν4α Γ έ* ή^ο, άλλ' ςθτβ έφα<>
  νετο κοτΑ δτι«.0α γηοασο. *Η:ο μίσ,—γυνή δέ ν τολ»
  μοθμβν νά (ΐηααμεν,—.μ[α ψ->χή. ήτ(σ, καΙ όμοθ ού-
  σιηρ*. ψαχρν*. κα( όμοθ πολιΐισμίνη. Τόσον ήτ(α ή
  τον, οί τε εφαίνετο- όττονωρηπ»ή καΙ βμως υπήρξε
  στερεωτέρα γ.ανΐτου. "Ηκτετο τδν πβνήων διά 8ι·
  οακτολων ώραίων, Βακτολων λειτοφυΛν χά Ι καθσ
  Πωτάτων. Έλάλβι, κοΐ είς την όμιλίαν της όηή^χεν
  ώ: ου ωΐ ιίηεΐν, οιωτή· ελεγε τό Απολύτως άναν
  κοΤον ο Οτε μίαν λέξιν περιττήν. Ή Φωνή τη- έν
  συνανασ φοββ θα έμάγευε τούς άκροωμε*ους,
  Πώπο'ε ίέν βΐπε ψ.Οδος. Β/ όκοιονοήκοτβ συμ-
  φέρον, δι* όΐιοιανδήποτβ αιτίαν κα{ ο Ο τε διά πρβν
  μα Αδιάφορον. Κατ' σύ<ήν. Ιηρενε κάς λόγος νά είνε ή Αλήθεισ, ή Ιερά άλή9εισ. ΕΤχε φήμην είς το τάγμα τη« Βιά την αοσιηροτάτην τούτην φιλαλήθβι άν της· Ύίάρχουν μικοΛ τινά ψ ό*!-, ψ·ύδη > ά6φ*
  βλοι κατβ τβ μάλλον ή ήττον τα μβταχβιρ.ζομεθα
  βσον χοΐ αν όποτβθΔμβν ε(λικρι>εΐ; κ ιΙ άνβπ βου
  λοι, Τί «ότε- ένώιιιον ιής δαίβς Σ>μ-λιτίας, ψ»05ος
  καΙ αΡφον ήσαν 66ο πράγματα άσυμβ βΐστα.
  Τ ό ψιόδεσθαι εΤνε κακόν άπολύ'ως. "Ολίγον τι
  ψίόοΓσΒατΐ, τοΟτο όλω- Λ&όνατον ό ψ>υ5σμενος ψ2ύ
  Β«<η βον ψίθβος Ό Σϊταα; έκβι Γύΐ ό,όματα· ΣιταΛθς καΐ ψΐθδος. ΟΟιος (φρονεί ή ό σία Σ«μπιλιτ(σ, ώς Ρέ εφρόνει καΙ Ικραττε. "ΒντβΓθϊν ή τιερΙ ή προείπομεν λευχότης ςύ ΐ ή"; τό Φβγγος έ*8χ*βτο κο| βΐς αύτά της τα χεΐλη, καΙ ι(ς ού τα της τα δώματα. ΠραγματικώΓ, λευκόν ί^ο τό μειδίαμα *η-, λευκόν δέ-κα( τό β-νέμμά της. Οόδ' έλάχστον μοριον άράχνης ΙστοΟ, οόδ'4λάχι στ,ος κονιορτοθ κδκκος εφαίνετο επί χ()ς ύ λ>υ τής
  συνειδήσϊως ταύτης 8 τε κατετάχθη ι(ς τό τά^μ'
  τοθ Άγΐου Βικεντΐου τής Πσόλσς, ή9έ)ησ§ ν Α λα
  βρ τό δνομα ΣβμπλιτΙσ, διότι &ν(ι τιςτοθτο βχσυστ
  τό δ/ομσ, ύκέμεινε έν Σκε) α νά τβς άποστάσωσι
  τούς μαστούς μάλλον ή νά >Τ«τ) βπ βγβννήθη ι(,
  τό Σήν/εστον έν ώ, εγεννήθη ι(ς τάς ΣυρακΓύσας·
  ένώ, αν Ιλεγε τό ψΐθδος τοθτο, θά ίσΔζβτο, Τούτην
  την ά/Ιαν ήθέλησεν ή «ερ! ή, ό λόγος μοναχή νό
  λάβη ώς πρότυπον.
  Μόνον ββν,ίον 6 άνεγίνωσ<εν. ήτο μ(α σύ^ψ «ροσευχον λατινικον. Δέ* έννόει τα λατινικά, άλλ' έ»όΐι ιό β βΜον. Ή πανευλοβής κόρη εΤ,χε συλλ-Ίβίΐ πρός τή Φίντίναν συμττάθειαν, μαντεύσασα Ισως 6 η ένυιιήρ χεν είς αύ.ήν Αρειή κρυφία καΙ την ένοοήλευε σχε δόν ότκοχλειστικοΓ, καΙ έν πάσα άφοσ ώσβι. Ό χ. Μαγδαλην()ς ίλοβϊ τή» όσΐαν ΣίμπλιτΙαν κατά μ«ρο<τ, κα( τβ συνέστησε την Φΐντίναν μβτά ηαραδόζου άλλοιώσεως φωνής· τοθθ' δπερ ή καλο γραΐί ένεθυμήθη βραδύτερον. Άφήσατς δ* ίΐτε^τα την όσ'.αν Σ«μ«λ(τ(αν, ίηλησΐασε κρός την Φιντί- ναν, "· »-.,ν-**^ « ν-1- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "*' »ΪΙΑτ!ι2ΤΗΡΙΑΣΙΙ0Γ Α. 'Ανκφοιντίχΐ) χά- ΉρικχλειΌυ. Β Γι»*γίο» Β. Οετρά>η χατοΕχβυ
  Κάΐβ Μιτοχΐβυ Λτοΐ)θίβι».
  Έηιιδή καίτοι έ«ε<άγΐ| νομί¬ μως Α χαθ' ι υ τό ττχρίν μου διά ιτκ δπό χρονολ- 2 ΌχωβρΕβυ 1936 έκιταγτ}< μβυ κατ' βύιοθ, χά Ι αχολο&θκκ ίιά ι<;ς δ<ιέΊ χρβν» λογ.'αν 16 # ιμβρίευ 1936-.κ«τα οχε«ΐ)α(ου τοι; ύ .ής τΝν, ίκνιίμΐι χαΐ πρός ί<τέλ·υιν ιτξς δη' αριθ. 547 τοθ 1936 τελεσ,δίχβυ &η·φί ) οι·ς τ·0 ρψ βυ ν·μ(μ»ς χεχτρυγμένν,ς έβτελε- ·:«|( ιμΙ πλ^βιββι έμκιοθεαμβί Βιά κιφάλαιον τόχους χαΐ Ιξοδβ μείχρι ττ]ς Βευ ί?ας ώι άν· επι- χχγ«|ςμον, 8»αχ. 3385 έντό<*»ς 1<τοτε έν χιύ'Μς μίν·ν ίραχ. 460 Διά ταυτα ν τ·α 4ν»ιέ;» τ·ν 8ραχ. 3385 τ6ν τίχκν άηό ΐτ)ς Βευιέρας έκχ τ«γτ)ί χά! «Αν έ(όΒ·ν ΙκτελΙοενχ μιΙ·ν Βρβχ. 450, εκτίθημι ιί« &ι; μίουν άναγχαοτ'χεν «λιιοΐιριβ σμίν τί χίχ»6ι άκ(νΐ|τ·ν χιτ]μα τοθ ώς Ινω δ^ε'λέτεν μ·υ, χ«( μιν·ν έν ΘΙαει «Εκμχράχι» τ*}< κιρΐ9εΜ<ατς τβθ Ι Κί τε· ~1Ι·τ·χΕ«ιι, Ψ χά! ΚΙ;">ο9(«ΐ!ον
  τα φ»έατο{ χ«1 βιϊ-ρβθ 6Βρομύ
  λου έχτάιιιβί (ύο μβυζοϋρΐβν,
  συνορευέμενον χττ)μ«βΐ Έμμΐν.
  Σβνιβλιί·»}, Νΐκολάϊυ ΆδΒΐυνοΟ,
  Νι*·λ. Πχτεράχΐ| χά! Βρέμφ.
  Ό πλει«τ-Ρ£οσμίς «ο χτήμ,
  «{ τ«ο<βυ γεντ)αε·αι «ήν δψ 2επτεμβρ(·υ 1937 ήιιέρβν Κυρι» χήν χυ! ώ;αν 10—12 κ. μ. έ-ώ ηι·ν τοθ οαμβιλαιογράφου Τζ«ρ μιάδβν Έμμιν. Π πΐΒάχι; ή «& τ·υ Μ«*λκ·μέν·υ ένώκιον τ·0 νομί· μοα 6ύ«0 αναπληίβτοΟ χά! έΜφ έ« Τζΐρμιάϊωι» χκμί,φ δημβσίφ γρχφε'φ τού |ν«4 χά! όηότι χ« λί,Ονται &( διυλίμενοι νά κλειοδβ- ιήβωσΐν. μ ς χλΐ|Τ ένιργι,σί'ω τα έν κροχεΐμένφ νί μιμν. •Κν ΈίοκιΜν χ) 18 Ί,υλΙοΐι 1937 Ό το0 έ«ιβκ ύ?βντ·ς χα( η« ραγγίλλονχβί πλΐ)Μξ'63ΐ·ς ίιχΐ) Έμμαν. Άντ. Άαα*ρύτΜ Ο ΙΤ0ΜΑΧ0ΑΟΓ02 ΙΛΤΡΟΧ ΚΟΝΣΙ. ΕΜ. ΟΟΔΥΑΛΚΗ! ΕΙοικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήματσ Στομαχου βντέ· ρων καΙ ΉπατοΓ, δέχβται τούς ι.αοχοντας έκ τοθ πεπτι κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείω τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμάρβς, 'Αριθμ. τηλ. 7-98 χιιχ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Τό αυτοκίνητον άπό ύγιβΐνής απόψεως Β'. Δι! χβιεύηας αρρώστου: 6 τα- «τινος κερΕκατβ; έ(ΐΙ αδτοχιντ) χο« «έχοντος μέ αρκετόν ταχόιΐί τα (40 Ιβς 60 χιϊμ ) είνε πρ«γ- μιτι>ώτατβ( ώρελιμώίατον θερα·
  κευτιχβν μέβον χαΙ ή ώρέλεικαυ
  τή ΙκΒ~λοΟΐβιι συνήθνς τέ τε μ)
  Ι κ ζντρον συναΓοΒημί ευιξ(α(
  χαΐ φκΐΒιόττ,τβς, |>έ δ(βχ(νΐ]9ΐν
  τ<}ς ο,έξενς, καλλίτερον Οκνον τή* νύκτα χαΐ άνίκτυξιν δγιοβς θερμδτ-χος 5<ι πυρετΐχΐ)ς είς τέ ο»μ», συγχρόνως ϋ χαΙ μέ έλάτ τάσιν χοθ β^χΟΓ, άρχιΐ ν» μή εΕοηνέη χαΛ< κονιορχον έ 4?ρ«· αχος κατα χό· περΐηατον ίιίτι ή :βντ) έ εθΐζει χον βτ,χα. "Οχι ίέ , ]«ο· είς χους'φ,ιμχϊίχοϋς άλλά χαΙ ιίς τούς ηαοχοντας απέ χρονΕ ιν δρογχΐτιδα, έμφ6α*)μι τ«ν πνυ ιι{ν»ν χαΙ ξιιοΐΐν κλεαρΙτ.Βχ άηο ίϊίνει ιύι&γετι«ί( 'ί δηι$ενΐκτι- χός αύιος άε»ιβμο< χίν πνευμί- )', διότι είς βλοκς ού:«ΰς χ«υς ,ιρά'·:οι»ς Ιχα.μέ?ος χοθ κνεδμο νος ϊέν λειτοκργιΐ διίλοχ ή λει- τοιι·γι' χαννς. ΤΙ χκομιναντα λοιπέν χρήοιμα μέ η τβν πνεομί- «ω' μέ τί ρεθμι έκιΐνο χ·0 αέ· •βς κου αχΐ)ίΐαιτ(ζει τρέχ·ν το αϋ· τοχΕνητον χ·;έ»νυται τελεΐνς μέ "υγίνίν, έ ώ <υγχρ5νω(, ύιχο τή< ιίδραβιν χβθ περισοίθ έχεΕνβκ · ξιιγίνβν χ»Ι χά χέ»ς ίχ ησ«χ μέ· &τ] χοθ πνιδμβνβς ανΐλαμδίνουν χάπβιαν ζ<β:ιχΒΐτ]'α δικσΐελλίμε- να μΐ)χανικβ; δπΑ την μεγάλην ) μφή 'Ανχιλκμβίνοντκι ϊέ την ωφέ¬ λειαν αδτήν τ·0 έντίνβυ αΐριαμοθ τοσ:ύ'φ χάλλιον, Βσφ συνήθως οί κάαχοντες άκ· χρίνια οιη^ιχα νο· αήιιχτα άΐτοφιό/ουν ή ηΐριορί- ζοκν είς τέ έλάχΐοτον Βριον *ά· θε κΐν-αιν χαΙ 2ακΐ]αιν χαΙ «ττ·- έξυγό·ω3:ς χοθ Γί χι· γ ζ νοθνται Βέ κολυ χά! διίτι μ ν·υν χ»1 [δρώνβυν πολδ ιθ<βλν, έ φμί χό αοκχ!νητον χινοθνΐϋΐ «αί άιρίζονται χβίΐς ν« τΐθιντβι ίΐΐ ενέργειαν οί μύις των. Κ«1 άχ·ιίώ: Βιίΐι γίνιται πό- λύ ζ«^ρ«β ό ΐερισμος χ«1 ή χιι- *λ·)φ»ρ!α χο9 »[μαχο( μ| την πά θΐ}τιχήν βδιήν κίνησιν χο9 χος, άΚΗγορΐύΐΐΜΐ, χαΡώ; ιΐ; χβνς φυμχχιχοδς π«ί> Ιχουν χά
  βιν κρός »κιρΗΐμ!3ς πνευμβνιχχς
  χκΐ «[μοκνόβιΐς. Δι" αοχαος δ &%
  •ιπμος τ·ν 4ναττνευαχτχ6ν δ;γά
  /ω/ γίνΐΐβι κολ» πλέον χανον.
  κ*ς χά! δρθίνις μέαχ είς ή'ΐνιον
  ατμίϊφχραν, 2λω3τε ?έ χά! ή
  νεκριχή διίγιραις πιί» ηριχαλεΐ ή
  ή τ»χμτΐ)ς τοθ αδτ»*ινήτ;ου ιίμηο
  ρεΐ να χβδς δλ^ψη χαθίβτβοχ ζω·
  ΐ}5οτίραν την κυκλοφορίαν.
  Π^κχβν νά κ»ουθ{9«) 8». δ
  πό καλόν χαιρίν τουλάχιστον, χό
  νά είνε χανεΐς χαΐαχλιιαιβς είς τ*
  αδχο«[ντ}τον χαΙ νά μν άιρΐζιτκι
  9ΚιΒβ> άκέ φόβον Μυιιίτβν ΐί»ε
  μία πρ·φδλ?ξις κου ίξίυδε'ερώνει
  βχεδον Βλα χά ώριλήίνχχα πεδ
  ανίφιρα κροηγουμένως, διότι έν
  χοιαύ:ϊ πιριπΐώοει δ μίνος πεδ
  θ' άερΐζιτβι ΘλιΙ'· ^ έξβτιριχή
  Ι χ·0 δχήμκχοΓ.
  (•υνβχΐζβται)
  Η ^ΑΝΑΤΟΛΗ"
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑ1ΡΙΑ
  Ή &ρχ«ιοτέρ« χαΐ οε>0«ρΜτέ:ρ« %λλ». 'ϋ.αβαλιοτΐΜή 'ΒταιρΙα
  Ίορ»6εϊ8« τφ 1906.
  "Εβρκ έν'ΑβΑναΐΓ,έν τ$ Ιβ'ιβκτΑτν μ·Υ«Ρ¥ της ΦιλελλΑνιιν 15
  &ε««λ«ι« καΐ άηβΒίματβι Αραχ. 90 0000(50.-
  Άντβοφβιλίστιχά κιφάλαια κ«1 άηββέματα » 32/00000 000.—
  Άαν«λΐι«ι ζ«8Γ, προικοοοτάαεων, 0Βντ«5ε«ν, Ιηί
  δύ· χΐφκλβν, Ιφ' ·ρ·υ ζ«ϋ;, έαφ&Χιιαι παϋων &νΐ»
  ίή έ{
  Συμμιτοχί) των ήβφκλιομίνΝν «Ις τ* κέροη τής Έταιρίβί
  ΛιοΐΝηηκβν Συμββύλιον.
  'Εκ«μΐινύνδοΐ( Χαρ(λ«β{, Πρόεδρος τής Ένώσιων των Έμττο-
  ρικων καΙ Βιομηχανικήν ΈπιμελητηρΙων τής Έλλά-
  8οο, Γενικός Διευθυντής τί]ς Έ#ηνι«τΐς Έτσιρίΐας
  Οΐνων κσί ΟΙνοπνεΐίματων, πρώην Ύπουργός, Πρό·
  εδρος καΐ έντετσλμένςς Σύμβουλος.
  Άριατβτέλης Βλβχοπβνλβς Άντιστροτηγος έ. α. αντιπρόεδρος
  ._ καΙ έντεταλμένος Σθμβουλες.
  Ιωάννης Κ«λ«μ*ρης Πρώην Βουλευτής είσοδηματΐας.
  Άριατοτέλης Εουζπί ΓΠ1; Άκαδημ'ας Αθηνών, Καθηγητης έν
  τφ Έθνιλφ ΠανεπιστημΙφ.
  ΤπιιρΙοΝν Μπαρμπαρέοος Βιομήχανος.
  Λουδοβίχβς ΝΐΜβλαιΤδης Πρώτην Διευθυντήν τής Τραπέζης
  τί]ς Ανατολάς.
  ΆναμΙμνΝν Σίλημαν Πρώην Βουλευτής ΕίσοδηματΙας.
  Β«σΙλειβ{ Σντηρίου Διευθυντής τής Ελληνικάς ΈταιρΙας Οΐ¬
  νων καΐ ΟΙν3πνευμάτων.
  ΔΙΕΥβΥΝΣΙΣ:
  ΙΩ4ΝΝΗΣ ΦΙΛΙΝΗ2 ΓινΐΜβς Διε«8«ντπϊ
  ®ΑΛΗ£ Α. &ΕΟΔ&ΡΙ4Η2. Δ»ε«8»ντίΐί-ΔΐΗ»οτ. Σύμβουλθί
  Γενικοΐ 'ΑντΐΛροοΜΐΐΒΐ δια τ>ν Κρήτην:
  Α. καΙ Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  ΠληρνΒεΙοαι «ηο(ημιώβ(ΐ( Κλάδβυ ζ«ής 1931—36
  Δρβτχμ. 9.304,10164
  (Όνβμ«οτικ·){ Ματάλογββ ·<ς την βιάβεσιν ιταντός ββν λβμίνον). Ήβφαλιβμένα κεφάλαια ιρ 31)12)36 ΖΟΗΣ3 δρ- 2573Κ.366 ΒΕΦ)βΣ! 74.001-763.— Νέα καρανΝΥπ 1936 ΖΟΗΓ Δραχ. » » 1936 &ΕΦ]_ΐ » 331.312.129.— 145.629.975 - 19.014 561.- 164.644.536.- ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡβΠΑΊ'ΚΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚ-Ν ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΥΛΩΗ ΒΑΙΙΛ. ΠΑΠΆΖΟΓΛΟΥ Τηλέ». 6-Γ3 Λ«*»φόρρς ΓΑΙΑΝ·ΡΑΚΒ£ "Αν» £ιλι οΐβς,- ΚΑΡΔΙΦ - ΑΝ- ΟΡΑΚΙΤΗΧ 'Αγ»λί«ί. ΠνρΙΙν» Μαμμίνιι—~ανοβ{»λα — £υλ*νθραχΐ(, Λιγνί τπϊ· Το6(.λα Χεβαονιΐαβ» [*ργβστ·οί*υ Κ«νάχ ο|Μα1 «οΡνοτοί,-βηρβϊχΛ-τβιμίντ ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΠΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ Ή ύρκωμοσία τής ομάδος Προσκόπων Άβδού. ΑΒΔΟΓ ( χοθ μ*() —· Μέ έξχιρετιχήν επι- δλητικόΐ^τα εγένετο την κχριλ- θοθααν Κ(ΐ9ΐαχήν ή προαγγελθεί¬ σα δρχιβμοα!» χτ]( έΒβ (Βρυθι(οτ,( «ριαχοΗΐ«ί|ς ομάδος. Είς τ^ν ίρχωμοα'αν ή"'.ις έν,έιε χο χαΐ« τοκα:αι?τια8έν ηοιν—γυρΐκβν πρέγρχμμαι χϊ! πΐρΐ δ?3» 11 π. μ. καρέβΠ]9<ν ύ χ. Νιμίρχνς Ή κλιΐου χ. Μίρχιλλος, ό ΊΜμι? χος χ. Μΐ)Ν«ί ΓιωργιΪΒικ, δ Δ-- χητ^ς τ*)ς Χ«β·φυλ(χχτ](, συμμε τέαχε δέ χ«1 ή Μοιισιχή χ·0 Δήμοιι ίαχρΒΰβχβχ χκχαλλΐ)λκ μουαΐ χά τιμίχια χβ! τί ν Εθνικον Ο μνον. Χΐιρετ»ν ληοεν 1% μέιους χβν ρ δ έν ά. λογαγίς χ χ! Ι^βρος χτ]ς δ μίΒος χ. Φ?Λ·(%ί%ψ, «κήηηΐε δέ δ χ. δοτΐς έξβ,ρε την )μ } κροβχεηι χτ]( δμάδβί είς 'ΑβΒθ τονΐσις χοιΐ γενιχώιερόν τ^ν αΐϊουϊβιότη τα χτ]ς άιτο9τολτ]ς χοθ κροοκοκι όμοθ. Ώιίλΐϊίΐν |ικ!α-ς έκΐ χτ]ς α—αχσίχς τοθ πΒοακοπιαμΐθ δ |*)ε ρος προσ<{5ττω/ ΉρακλιΙου κ. Στ. Κ<χτ·χ4«ΐ](. Ή ώίϊΕα χελεχή ϋλτ,ξεν μ! η% ρέλνσιν, χο «κδγευαχ δέ έουνεχΐ οθη ή χοπιχή κανήγιιρΐς έκχελε- αθίκτων Κρητιχβν χυ! ΈΧληνΐ- ί χορβν. Τ4 ίοκέρχς έπΐ| δθ θμη λαμποι- υπο χβν ηρο9χ<κ»ν. Σΐ)μιι»ιέον διι ή κροακακ.χτ) δμΐς είνε χριακονχακενταμελής, έγ γοβται δέ αρτίαν έπίδοοιν έ» αι μδν'α πρός χήν ?λ^ν έν τφ μας πρβαχοπιχήν χ(ν~αιν. —ΟΙ ·Ιν·Μΐητΐκ·1 βυνιτεπ ρισμοί Κρήτης. Ή Γινιχη συνέλευσις τβθ βΐνο κοιητιχοθ συνβτβιρισμοδ Ρεθύ μνπ{ 3«νελθβθσ« «ρβχβές άηεφκ σία» την συμπλήρωσιν τοθ κ.«τα στβτικβδ τού Συνβταιρισμοϋ ίιά διβτ*{€ΐίς καθ" ίίν 6 συνπταιρι ομβς θα δύναται να προβαίνη ΐΐ{ τίιν αογκίντρωσιν καΐ άιτο χοιν·0 πώλησιν νωπδν σταφυλών κ>1 (η
  ράς σταφίδος ΈπΙσης εγένετο έ
  ηΐτροκή είς την βκοίαν άνετίθη
  η ««χίατη «χ6Ντηοΐ( «ΙκοκΜ
  κρ·{ ανέγερσιν οΐνοιτοιείου.
  ΕΙΔΟΙΙΟΙΗΣΙΣ
  μή μιΐοδϊ
  ^ ημρ 4νΐυ δρΐου δια
  την «νίγεροιν ΓυμναοΕβιι Σητείας
  την 22*ν το9 μη»ός Αύγούαϊβιι ή
  μέραν Κυριακήν χαΙ ώ. «ν 11—12
  π. μ.
  'βν ι^ μΐιοδοβ'α γίνοντ*ι δέ
  χχοΐ Ιργολίδϊΐ πάσης τάξιβς Βι'
  έ»γα 6!<·Βομιχά. Ό πρ'ϋ Χίλογισμος χ^ δχπίνΐ]; 4>έ?χετ^ι είς Βρχ. 1 2Θ0 000 ή
  δέ έ/γυοδοαΕκ ώ;(σθΐ) είς 8?«χ.
  50.000, χ»τατ«θΐ)03μέ*αζ για γο»μ
  μαχΐου ϋαρκχαχαθςχίν κα! Δ»
  ϊ
  Οί 6ουλ<μενοι να λκβναι γνβ υιν ΐτ]ς αχετικτ,ς διοΐχ—ρ&ξβιος ψ»1 χβν οχετιχ&ν τΐ,ς μιλέτ-ς, δύνανται νά διέλθβυν ΐ« χοθ γρ» νείβυ χοθ Γιιμναβ!ειι Σητείας χαθ' εκαβ ψ χα! ω;αιν 11—12 κ. μ. ('8< το9 γραφιΐβυ τής Σχολ. Έ Ε) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Σήμερον 27ην λήγοντος εορτήν τοθ Άν- Παντιλεή μονος τιλβοθήσεται έν τω φιρΜνύμφ Νσω τοθ Νοσο κομιΐου άρχιερατική λει- τουργία είς ήν. καλουνται οί φιλΐορτοι νά «αρευρΐ- θ&σιν. Την θείαν λειτουρ¬ γίαν θίλβι ββακολουθήση μνημόσυνον ύιέρ «ών Λοι· βίμων Δι»ρητών Άθηνβς καΙ ΠανανοΟ θεοδουλάκη «Ις δκαλοθνιαινοί «αρΐυρι· θβσιν οί τιμβντις την μνή μην αυτών. Ίδιαίτεραι «ροσκλήσιις δεί θά σταλβσιν. Ηράκλειον τβ 24 ΊουλΙ ου 1937. Ό Δή μάριος Ηρακλείου ώς Πρό··ρος τοθ 'Λδιλφά τού Μηνάς Γεειργιάδης —ΑΙ «γροτιχαί οβριιλν! ««Ι • τκλευτκΐος νομ·(. Κκθ' αρμοβΐαν βν«χο(νβισιν δι« τοδ νόμβυ πΐρΐ ρνθμισειις των ά νροτικβν χρε&ν, »«$ πλήν τλΟ δημίβίοο, πιστωτης άγρβτβυ βυτι νος βΐ οφειλκΐ ροθμΐζοντοτι οικ τού νόμου τούτου, ΰποχρεο&ται νά ύκοβΐλη όηλωαιν αίς τβν εΐρη νβδίκην τής κβτβιχΐβς τοδ βφιιλβ τού κλπ- Η μη κατάθεσιβ τής αί τησεω; ταύτης συνεκαγεται ΜαΙα ποσβεσιν τή{ άπαιτπσΐως τοδ πι στΗτοδ. Έπβιδη είνε δυνατόν πολλοΐ έκ των συνβταιρισμδν άηβ χαταατάσεε*( άιιτημόνων καλλιερ γητ&ν νά «χούν αηχιτήσεις Αι« φόροος Ν«τ' «γροτ&ν, ένετάλησχν υπο τού Διευθυντού έΐτοικιομου «ί έ^ΗτιρικαΙ υκηρεσίαι ίπως π« ρβοχβυν άαΐσως τάς άν«γιι«1«< οδηγΐας είς τοϋς έν λόγω σ»ν« τ»ιρισμοΰς ίνα μή παρερχομέναβ τής προθεσμΐας τοδ νόμου άπολ* βουν τα δΐΜκιβμκτα των. —_ωματ·>ια<»ι Ίΐραπέτρεις. Γενομένων αρχαιρεσιών πρός άνάδει£ιν νίο» Διοιχητικοδ Χυμ βονλΐο» τοδ ϋβνηγετΐΝθδ £»λλό· γο» 'ιεραπετραΐ, εξελέγησαν πρβ< δρος 6 κ. Νικ. £ολιδακη{. Μ·λη δέ βΐ κ. χ. Ιωάννης Κουτσελ* κηί, Παδλος Δκγαλάκης. Γ. Λαμ ηραικης κ«1 '£μμ. Γαλιμητακιΐϊ, κΐς Ερητβάν. Σήμερον είς Κρητβκν τελεΐται καβιερΝμενη 1<ρα ιτκνήγυρις επί τό τοηικά έβρτο τοδ Άγίου ααντβλεημονος. Ορος τοδτβ μετ· βη άηό χθές τό εσπέρας είς Κρη τσάν 6 ©ίοφιλίσΐατβς 'ΚπΙσκο «βς Πέτρας κ. Διονύσιος όστις χαΐ βα ίερβυργήσο. μ Ή £τυλι«νη σνζυγος Ιωάννου Παηκδάκη κάτοΐΝος 'Αργ»ρουη« λεως Ρββύμνης,έν ζ> «νηρχετο την
  έν τό οΐπία της {υλίνην χλΐμνκκ
  ηρος συλλονην ατ*μνοχόρτο» χβι
  τίπεοεν ε£ αύτη; τρκνματιβοεϊακ
  Ββνβσίμκς είς την κεφαλήν καΐ
  έκτνεύσασα μετά μίαν ώραν.
  —Διορισμός Κρηιτβν έκιμκ-
  λ Ι{
  Δι' αποφάσεως τοδ ΰπουργοδ
  των ΟΐκονομΐΝΝΐτ δΐΝρίσθησαν «1{
  χενάς θεσεις οί χ«τωθι κβΜτημβ
  νοι τα νομιμα πρβσοντα επιμελη
  τ«Ι βΙοπρ«{·ων; Κ. α«ηαοάΗη{»
  Γ. ΠετραΜηΐ· 2ϊ. Καρα»ατβάνη(,
  Α, ΚοχολάΝη;, Ι. η*γκαλο(, Γ.
  ΤσΐμηιδβΜΐη;, Α. Νητράχη(, Μ.
  Ζκχαριουοαχη;, Ε. ΐ(οτςολ>χης,
  Κ. Βογΐατςάιιη;, Ί, 1ερςά»η(.Α.
  Τσ»τσ>χη,.
  ΒΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Βύο ^
  <«ι Ικτάσεβος ϋ μέν μία 260 χ, μ. ή δέ 4λλτ) 110 χ. μ. (χχΐντ,τον χ. Κ·χχέβτΐ). 11λΐ|ρ·9θρ(«( κκο' * μΐν.' ΕΟΝΙΕΗ ΤΡΑΠΈΖΑ ΤΗ Α. ΙίΛΛΑΔΟ£ ΥΠ)ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δι«χ(ίριαΐ{ Κτΐιμκτνν Η Πρ·κήρυ£ις Δΐ,μβι.ραοΙο.ί ΈκαΙθετσι είς άρχικήν καΙ α" Έττανολητιτικί,ν ηλειοβοτικήν βημο- ρν ένερ>ηθησομένην την 1 Ιην Αύγοοοτου 1937 ημέραν Τετίψιην
  καΙ ώραν 11—12 π. μ. ιίς τό Ύτι)μα ιή< £.16. ή ίκποΐησις χΰ,ν κάτωθι κτημάτων. Αριθ. Κτήμ. Ειδος Κτήματος θέσις χτηματος Έκτασις α' Προσφοραι 381 ΟΙκΙο ΚιζΙλ Τομτΐιαν 77,50 τμ. 33.100 52& ΟΙκΙα Κουτάλσ 12Θ.5Ο τμ. 6θ,€ΟΟ Ένυπόθηκον υπέρ "Εθνοτραπέζης δια -δρ. 43.000 η 7 ο)ο αηό 14,10)1927 891 ΟΙκία κατ)μα Λεμττλετζιδιχκ 1347 3)4 Κατ)μα Χανίων Πόρτα 1506 Άτιοι)ήκη Καινούργια Πόρτα Τοθ κτήμοτος τούτου διεκδικοθνιαι τα <-]27 46 50 τμ. 56 56 τμ. τμ, Γ/0,000 130,000 9 1515 ΟΙκΙα Φιντίκ Πασά 36 τμ. 84 ΟΟΟ 2732 ΟΙκΙσ ΚιζΙλ Τβμπιαν Π6 τμ. 150.000 3415 ΟΙκΙα Κατ)μα Καινού^για Πόρτα 35 ιμ, 70,υ01) 3852 Οικόπεδον χωρ. Καρδουλιανό έντός τοθ χωρίου 144 τμ. 3 ΟΟΟ 3655 Έλαιόκτημα „ Διοβαΐδέ «Ισιμίδουρα» 3 στρ. ο ΟΟΟ 3871 ΟΙκόπίδον ,, Βαρβάρω ίντός τοθ χωρίου 190 τμ. 6.ΟΟΟ 3878 Οικόπεδον „ ,. .....256 τμ, 12 ΟΟΟ 4066 ί)? Οικόπεδον „ Μελέσσες ...... 2!»7 τμ, 12 ΟΟΟ 5680 Ύδρόμυλοςκατεστρομμίνοςχωρ Δωρύκι θέσιν Μαρθιά 36Οτμ.4ΘΟΟ 6566 Έλαιόφι τον χωρ. Διοβοιδέ θέσιν βαθειά 3)4 στρ. 6,ϋυΟ 6770 ί9)216 Κατάστημα ανευ αέρος Κομαρακι 22 50 τμ. 2»,ΟΟΟ 8259 ΟΙκόπε&ον χωρ. Καρδουλιανό "Αγ. Ιωάννης 100 τμ. 6,000 8260 Κήπος „ „ έντός τυθ χωρίου 150 τμ. 12.ΟΟΟ Τοΰ κάτωθι κτήμστος ή δημοπρασια ίιεςαχθήοεται εις βάρος τού ίκπτώτου. 2461 ΟΙκΙα—Σπήλαιον Χρυσοπηγήν 39,72 τμ, 7,ςθ« ΓοΟ κάτωθι κτήματος ή δημοπροσΐα Εσεται α' έπαναληπτική. 8288 5)8 Ελαιόφυτον Καντίμι Μετόχι 24 στρ. 126.000 Τοθ κάτωθι κτήματος η δημοπροσΐα έσεται β. επαναληπτικήν 8084 Ελαιόφυτον Χανιαλί) Τεκέ 22 στρ. 346,500 ΟΙ άναλυτικοΐ οροι είναι κατατεθειμενοι είς τό Ύπ)μα τ(]ς Ε.ι,^ι Ινθα δύνανται νροοερχόμενοι οί βν&ιαφερόμενοι νά λοβωσι γνώσιν,, (Έκ τοθ Ύπ)ματο^
  11
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφΒΐα έναντι ΓΗλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωία Τρίτης
  27 Ιουλίου 1937
  ΠΙΘΑΝΏΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 1ΝΙΑΙΜΒΙΝΕΙ
  Ο ΠΡαβΥΟΟΥΡΓΟ. κ. ΜΕΤΙΞ4.
  ΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
  ΜίΧΡΐϊ ΙΝίΡΡΩίΕΩΠΙΙΥ ι. ΡΕΑΙίΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Ιουλίου (τού άνια-
  «οκρινού μ άς).— Ανεκοινώθη σήμερον
  ότι είνε πιθανωτατη ή άνάληψις τού
  ύπουργείου των θίκονομικών άπό τόν
  ίδιον ιόν πρωθυπουργόν κ. Ί. Μετα-
  ξάν.
  Καχά τας αύτάς πληροφορίας ή δια
  Τήρησις τού χαρτοφυλακίου τού υπουρ
  γείου των θίκονομικών θά συνεχισθή
  υπό τού κ. πρωθυπουργόν μέχρι τής
  πλήρους άναρρώσεως τού ύπουργού
  των θίκονομικών χ. ΡεοιάΒη όστις ώς
  γνωστόν ησθένησε άπό προχθβς καί κα-
  τά σύστασιν «ών ιατρών ένδέχεται νά
  παραμείνη είς την οικίαν τού επί οεκα
  πενθήμερον καί πλέον.
  Άρισι-αι αί οχέσεις Αγγλίας Γαλλίας.
  Ή έκδασις τής μάχης είς Μπρουνέτε.
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου —
  Ό*«Ήαερήσιος Τηλίγρα
  φός» τοθ Λονδίνου είς δρ
  Ορον «ΐρΐ των γαλλοβριτ
  τανικβν σχέσεων τονίζει.
  δτι «αρα την επιθυμίαν κύ
  κλ»ν τινΑν, οί σχεσεις με
  ταξύ ΓαλλΙας καί Μ Βρετ
  τανίας «αρα αβ νού ν στενώ
  ί ξήλθ Ι ή
  τής
  ινι
  ς ρ
  καί εξήλθον Ικ
  τελευχαίΜς κρίσεως
  ΟΙΚΟΝΟΜ!.! ΑΝΕΛΑΒΕ 1Π0 ΧΘ
  ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ
  Σ
  τλχς ρς
  σκυμΐναι. "Αν, «ροσθιτιι
  ή Λονδίνειος εφημερίς, «α
  ρετηοήθησαν διαφοραί τι
  νες άντιλήψεΜΓ, ώς «ρδς
  την ακολουθητέαν Βιαδικα
  οίαν είς «ο ζήιημα τ,β,ς
  ρυθμίσεως τε Ο ιλιγχου καί
  τΙ|ς άκομακρονσενς Ιζ Ί
  σκανίας τ·ν ζένων αθελον
  τβν, αί Βύο Κυβέρνησις
  ααραμινουν α«ολυτ«ς συμ
  •ωνοι ι«ί τής στάσεως, την
  όβοίαν τηροθν καί την ό «οί
  σαν όλόκληρα συντάγαα
  Ι ω *4 Κά
  ηρ
  τα Ικ των τομ>**ν
  ζ έλ Κά
  Κά
  μ 4ς
  ζα ντέλ Κάμνο καί τής Πα·
  νετΐισχημιακΙ,ς «όλεως καί
  τάς μΐτεφΐραν βκϊϊ. Τ6 α¬
  νακοινωθεν τής Μαδρίτης

  αν ·* Ιξακολουθοθν τηροθΐάναγνωρΐζει δτι είς τό
  σαι είς τό Ισβανικδν βρδ
  βλημα,
  Κατά τάς έκ Μαδρίτης
  μέσω Παρισ'ων «ληροφορΐ
  άς, οί επαναστάται ϊρρι
  ψαν είς την μάχην τοθ
  Μβρουνίτ,ε τόν
  ρον δγκον τα ν
  μεγαλύτ··
  διατιθεμι·
  ν«ν ύβ' αύτβν βυνάμιων
  είς τό μετωπον τής Μαιβρί
  της. Άς φαίνιται, ά«έσ«α·
  Μβρουνίτ· αί ΙθνικαΙ Βυνά
  μεις εσημείωσαν επιτυχίας
  καί όμολογιϊ την μερικήν
  κατάληψιν τής «όλβυς όβ'
  αύτβν τονίζει δαως ά·' έ τί
  ρου, δτι τα κυβερνητικάς
  στρατεύματα κατορθώνουν
  νά διαιηροΰν τάς θέσεις
  τ*#ν Ι «Ι τής ,δχθης τοθ «ο
  ταμοθ Περάλις. !
  Μέτρα πρός πρόληψιν
  καί καταστολήν των πυρκαϊών.
  Είς την έφπμΐρίί» της χυβερ- τρόπον της μετβφοράς τ6ν έχεη Μέν τβν θεατρον χ«Ι κινηματβ
  νηοεκς έίπμβοιεώβη άηοφαοις τού ΜτΐΜβν Ολίν, την άηοβήχΐιιοιν) γράφον ν ά εχκ«ι6ευ8β εΐδιχδς
  ΎηονργοΟ μ. Μανι«οβκη·ΐτ«ίΐ μ*
  τρε»ν πρόληψις πυρκαϊίν». Λιμ
  της έν λόγω ΰΐτουργιχής άπβφβ
  οενς απαινοριύεται η οιατΑρηβις «ν ιϋήρειν.
  άχυρώννν καί κποβαχ&ν ίππο ϋΐ εμπορ .
  νομή. πλησίον οΐκιδν ή αλλκν υποχρεούνται Ιντές πενΕπμΐρου
  • " " · · - ------ · - τόί ίημβσι«ίο«εις τής ' '
  Α «ΗΝ ΑΙ 36 Ιουλίου Ιτού άντα-
  «ριτού μας>.—ΛΙετά τού Πρωθυπουρ-
  γού χ. Μεταξά χαί των ύηουργών χ.
  χ. Μαυρουδή καΐ Μπουρμτιούλη, έπέ·
  στρεψε χθές την μεσημβρίαν έκ Κερκύ¬
  ρας,,ό όρχιβθ«ίς ώς γνωστόν έχιί έν ώ
  πιον τού Βασιλέως νέος ύπουργός τής
  Έθνικής Οίχονομίας χ. Άρβανίτης.
  Ό χ. Άρβανίτης μεταβάς σήμΐρον
  είς α ό Υπουργείον τού άνίλαβεν τα χά
  θήχοντά τού.
  ΑΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΚυΤΥΖΑ
  ΛΙΛ ΤΗΝ ΟΡΤΙΙΙΟΣΙΝ ΤΟΥ ΙΤ1ΝΟ2
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΟΝΟΣΙΙΣ
  οΐκοβομβν. ΑΙ υπάρχουσαι τβιοΰ
  ται ίέον νά άποι κχςυνθβ&ν είς αεω;,
  τα «Μρ« τής π4λΐΜ(. 'ίπίοηί *πα
  γοριύιται Α άπεθήχευοις κκΐ μΐ
  τ«>ορά ηυρίχιοβς χαί α>λ«ν Ικ
  ρηΗτι«6ν ·1ίών ανιυ άίβίίςτβδ
  Νά ή !ίηβιρ{ις έχρηκτι
  ό
  λ(πτ«-μ·ρή
  Νίρχ, ή ρ{ς ρ
  κ&ν ίίλδν ίντός κατβοτηματνν
  χά Ε ώς καί ή πίιλποΐί άνευ ίατρι
  κης συνταγης χημικ&ν ιθο ίν.
  Πΐραιτερει ή υπβνργιχίι ό-πό
  φ»οι$ ρνίμΐζει λεπτομειδς ιβν
  χαί την επιτρεπομένην πβσέιη' διά τ« ν χειρισμ&ν
  τβι έντ«( τ&ν χατκβτημάτειν. Ι ρ«ιν χβΐ ν« έβοοιαοβό διά βε
  πυρΐτιδος χυνη^Ιον, χ«Ι φιισιγγί βαιίπιων ιή$ Πυρεοβΐστιχής ,Υ
  ήρειν. ι πηρ'σΐοις πρός τουτο, ι
  ίμκοροι, **τβχβι πυρΙτιοβ{| ΑΙ υποχρΐίοεις τβν πεζδν χβΐ
  τΐ<ν όχημβΐτΝν &μ« ιφ βτχβόσμα τι τβΰ χώίΜνος η της σάλπιννβς τή; πυρτσβεστινης υπηρεσίας εϊνι αί έ;ή(: Ι ϊ πεζβΐ δέον ν* «ν(ρ χννται είς τα ηεζοίρόμΐοι, τα δέ βρ« δέον ν α στβτματοθν τέ δυνατόν πλπσιέστβρ», . . τό πϊζεδΓβμιβν. Τίίβς άιτα1 γβρεύετβι η προσέλευσις πολίτην είς τον τύπον της πυρχα'ι άς «Ι, «χτϊνοι £0 μέτρον. Της όιβτά,ν »ς τβύτπί ί{αιρο£ντβι «Ι άρχ«>
  <ί Ιδιοκτήται βΐΗΐδνη ίνοικοι κν' πίνοΐκβ τ&ν Ματεχβμίνων ΰη' βΰ τ&ν ιΐδ&ν (Ις ιο τμήμκ Ά οφχ λείας ΚκβορΙζιι ίπ'σης 4 έν λό άέ ε ης 4 την εγκατάστασιν βΑ είς ρ >φ άπέφβσις
  αΰτομάΐΜν βρ ς
  τίΰς χινηματβνράφβυΓ, την Τ€ηβ
  βέτποιν τηλβφοίν«ν *ίς τα τοιικΙβ
  τ&ν ΒΐΛτρυν »«1 κινπματογρβφΐύν
  ίώ «1 τάς έ£οίους Μΐνδΰνον
  ύηοχρκδτβιι το προοωπι
  ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΚΙΤΕΛΙΒΟΝ
  ΤΟ ΜΠΡΟΥΝΕΤΕ ΟΡΙΣΗ
  ΚιΊ ΠΡΟΧΟΡΟΥΗ ΣΥΝΕΧΟ!
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΚΙΒΙΣΤΔΤΛΙ Λ 1,4 Κ ΔΥΣΧΕΡΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοϋ μας)*—· ΡαδιοΥραφήματα ^ έκ
  Σαλαμάνκας άγγέλλουν ότι καθ* , άάνα
  φέρει τό σημερινόν ανακοινωθέν τού έ.
  θνικού στρατηγείου τα έθνιχα στρατεύ·
  ματα κατώρθωσαν κατόπιν λυσσωδών
  εττιθέσεων νά καταλάβουν καί νά κρα
  τήσουν οριστικώς την πολίχνην τού
  ' Μηρουνίτε.
  "Ηδη, τα έθνκά στρκτεύματχ, προ
  σθέτει τό ανακοινωθέν, συνεχίζουν την,
  προέλασίν των, πιέζο*τα ισχυρώς τα έ
  ρυθρά στρατεύματα είς όλα γενικώς τα
  μέτωπχ. Κατ' άλλα τηλεγραφήματα
  οί στρατιωτικοΐ χριτικοί των ίταλικών
  χαί γερμανικήν εφημερίδων θεωρούν
  την θέσιν τής Μαδρίτης ώς λίαν δυσχε
  ρή, έπιδεινουμένην άπό ημέρας είς ή
  μ«ραν λόγω των συνεχών έπιτυχιών των
  έθνικών. Οί ί'διοι πιατεύουν ότι βέν θά
  κρατήση επί ηολύ την άμυναν ^ της καί ό
  τι συντόμως θά ποραδοθή είς τούς έ
  ρχ
  ίσον
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΟΥ
  ΕΚ Ν ΕΑΠΟΛΕ ΩΧ
  Τα. η
  ΈραχλιΙου χ.
  ίθ
  Γ.
  Τί Ε1ΣΙΓΩΠΚ8Ν Δ'ΚΙ'ΩΜΙ
  ΚΑΙ ΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΙ
  Διά νεωτέρας κοινής άκο
  φάσεως των όπουργών Οί<ο 'Ε ο Ε πλίΤβτοι ιβν πριίδί»ν ι6» ένταθθα διαφο 4--0->ς_
  («ν έπαγγι>μ»τιΧΜν σβματιίιβν, ;__',_'
  χαί χον πορεχαλισιν να
  καί
  Ο(κονομ(ας
  ιήν ύη' αριθ.
  ΑβΗΝΑΙ 2<3 Ί·Ηλ(εν(Γ·δ ρ {).—Ό ύη·ιφγέ>ς τής Ερατι»«8ς 'Υγιεινί)(
  κ. Κορνζης ηροέβη σήμερον είς βναΜ·ινβ>
  σεις οχετικβς μ Ι την ουοτιιματΐΜΜτέίαν ορ
  γανναιν τβδ «νθελ·ν·σικΜοϋ άγ6νο{. Ό μ.
  'Υπβνργος ΐτάνισεν ότι ονμφώνως ηρ·( τ·
  εγκριθέν ώηό τ·0 Πρνθνηευργοδ μ. Ί. Με
  τ·{α προγραμμ*·, τ· κατειρτιοθίν ύκ· τβδ
  ύκοΗργεΙου τ·ν, ή £ναρζΐ( τ·0 γενικοδ άν
  8ιλ·ν·βι«κ·5 «γ6ν·ς θ* γίνρ καΐα την
  τρέχουβκν περίοδον «-· τάς έλ·ν·βι·κλή
  μτﻣ περιφερείας τίί Ήκείρεύ.
  διά ήν χββημιρινήν άποοτβλή
  (χ Νεβπΐλκβς «αγβυ έχ τοθ έχι
  λειιουργι Οντος έργιοτβοΕαυ. Τ
  ίπί'ψιις ιαότας 6 χ. Δηή
  χρΐνει ϋίοθπέος δι" δ χά! θά ινΐ|
  ΙΦΞ'Σ ΔΕΥΘΥΝΤΟΥ
  ΤΟΥ ΥΠΙΥΡΓΕΙ&Υ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  Αφίκετο έντοϋθα 6 Γεν. Έ
  ή θ ύί
  ύκουργείοι
  Γεωργιος κ. Ζερβάκης πρό< ιρώθμισΐι ωρισμένων γ ωργΐκώ αί άλλων ουνοφθν ζή ημ ών. Η ΠΡΟΧΘΕΖΙΝΗ ΘΡΑΣΒΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΙΧ Πΐρ' ·)γάν»ν χωρβφκλχχ^ς έ σύλλν,ψ ς χβτέπιν πβροιχολουΐιήοιβς τβν Βαο , Μ. Παπ»δά»τ) χ*1 _ρ Οΰ:βι 6ιέρ^«ν κ,οχθει απβκοΐαςτβν νο(>ω« ιήν ηηρη την οδόν Κουμο
  λ'ων είκΐαν «0 χ. Ί. Η. Μιοοα
  ριΐάχΐ) αφκιριΌανιις ΒιαφορΗ
  5ΐ! «"Ι άντιχιΐμινα ίξΐας 20.000
  5ρ· Μίρβς τβν χλοπιμ«[β>» χκτε
  έκ' αύιΑν.
  ΜΕΒΑΤΡΙΟΝ ΚΗΔΕΥΕΤΑ1
  Ο ΣΕΡΒΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 6 Ιουλίου (τού αντ»
  ποχριτού μας).— Την προσέχη Πέμ¬
  πτην (μεθαύριον) Μηϋεύεται έχεί ό άπο·
  θανών ποοχθές Σέρβος Πατρΐάρχης
  Βαρνάβας. Κατά τα έκ Βελιγραδίου
  τηλεγραφτ,μανα επι κράτει χαθ' άπασαν
  τ ήν Σερβίαν γε> ιχον πένθος δια τόν θά
  ναιον τού Ποτριάρχον, ηρτμηνύετα.ι
  8ε άκρως έπιβλητική ή κηοεία τού.
  ιηιιιιη ο καυσβν
  ΕΙΣ ΛΕϋΝΑΜΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
  Α«ΒΝΑ1 36 Ιουλίου (τού άντα·
  «οκριτού μας).— Καί σήμερον εσυνε¬
  χίσθη «ίς Αθήνας χαί Πειραια ό ά-
  φό^ητος «αύβων ίνελΒόντος μάλιστα
  ιού θερμομέτρου είς 37 χαί ήμισυ
  βαθμούς έν ουγχρίσει πρός την προχθε
  σιν ήν θεριιοχεναβίαιν. λ ί εργασίαι έν ύ
  πα.ιθ(:ω διεκόπησαν, γενιχή β έ πάλιν έ-
  ξοίος πρός τας έξοχάς χοίτά παράλια
  εσημειώθη.
  ΓΕλΙΚΗ Η ΑΝΙΨΩΣΙΣ
  ΤΙΣ ΙΕίΜΟΚΡΑΣΙΛΠΙΣ ΤΑ ΒΙΛΚΑΝΙΛ
  Α«ΒΙ«ΑΙ 3 6 Ιουλίου (τού ίντα
  «ονριιου μος).-Κο.θ' ά αγγέλλεται έχ
  ι*3ν τρωιευιυαών ιής Βο λκανικής 6
  χαύβων είνε γενιχός αύτάς τας ημέρας
  είς όλην ιήν Χερσόνησον. Είς Βου» -»-.... .___.. Γ_____
  κουρέστιον χαΐ —όφιαν ΐβίως 6 ΜαύσωνΙαύτό ιΙοβωγι»4ν Βικ'αΓβμβ δΐιερ
  υπήρξεν ύηεοβολικός, εσημειώθησαν Γ ί"οι Ιοχβν ακέ 1—7—1936 μέ
  Ο ΠΑΑΑΙΠΙΚΙΣ ΑΓΩΝ
  Κατθ τόν ττροχθίθΐνόν τια
  λσιστικόν όγωνα μβτοξύ Μπό
  ρα καί Σκουλαρΐι Ο νι»ητή
  3νιδεΙΑ£η κατόπιν σκληροτά
  τού αγώνος, 6 πρωτος. Τόν
  άγΛνα ηθτον τΐσι; ηκολούθη,
  σαν πολλοΙ φιλοθλοι. Είς των
  νικητήν μβτα τώ ττέρσς τοθ ά
  γονος τιροθίφί^θη ύτι6 ι ής
  ΈλλανοΒίκου *!ΐπιτροιΐτ]ς άνα
  μνηστικόν νύιιελλον.
  ΕΙΧΑΓΟΠΚΑ
  Καθ* ά>μιδΙαν α>αχβ!»οιν
  είς τιϋς ι2«ιΙ«υ(
  τ&ν λινέοηθΒον χαί
  ΐ{(.άδιις Ολας θέλει
  "*
  δια τί άηο 1 Ίευλΐιυ 1938 μΐχρι
  30 ΊβυνΙίκ 1939 «(βνιχεν διά
  ονι;μα. Διά ιό άη6 1
  1937 μέχρι 30 Ίβυνίο. 1938
  Βιώο^μκ ΐίλιι ηαρα
  ιίς ιιυς ένίιαφΐίομένβυς τε
  δρί
  εΐσαγωγ.κοθ δικαι
  δικαιοθνται κ^Ι βιο
  τεχνικοί έτπχειρήσβις Ορυθεΐ
  σαι κατα τ6 άπό 7 Μοΐ-ιυ
  1932 μέχρι 31 Δεκεμβριού
  1936 χρονικόν &ιοσιημσ, έγ
  γεγρσμμέναι είς τα οΙχεΤα έ
  καγγελματικα καί βιοΐεχνικώ
  Έπιμελη ήρια καί ύκαγόμε
  ναι ι[ς την 6 τουλάχιστον ιτα
  τηγορΐαν τής κλίμακος τοϋ
  φορου έττιτη5£6ματος. Οδ οί
  υποχρεούνται νβ προσαγ<1γω σιν β βαΐωσιν τοθ οΐ,εΐου οί κονομκοθ έφόρου δΐι κατετά γησαν γ) θίλουσι καταταγβ ιΐς τή» 12η»· κλάσιν τοθ αύτοθ φόρου, ΑΥΞΗΣΙΣ ΕΙΙΑΚΤΕΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ Κ1Ν/ΒΕΩΣ β ΔΗΜλΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΙΘΗΝΑΣ Τό εσπέρας τής καρελθού. σις Κυριακης άνβχώρησβ δι" Άθήνσς ό Δήμσρχος Ηρα¬ κλείου κ. Μηνάς Γεωργιάδης. ΥΠΟΥΡΠΚΜ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΥΜΜΙ.βΝ λΡΡΕ^^Ν Πσί'δείας έξέφροσί Δ/ δπουργΐΜτ]ς ι&ΐκνίοιος «ε, «ι ιοοο *— « Τό Ύίΐουργίΐον <αΙ Θρησ«ευμαιων τή* ιόσρίσκειαν τού πρός τό Γυμνάσιον Αρρενων Ή;α «λβΐου δια τό αποσταλέν ι[ς τό ύπουργβϊον Άεροπορΐας ποσόν έκ Βρχ. 4000, ώς συνει σψοράν τού ιίς τόν έρανον Τό νόσον τουτο είνε ώς γνω σον προΐόν βόο συναυλίαν δοθεισών 6πό των μαθητον τοθ γυμνασΐου Οτι έο τοθ άνω τέρου έθνικοθ σκο τιοθ. ΤΑ ΓΒΟΡΠΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Διά ο Οριον Τεετάρτην έ<λή είς συνεορίοσιν τα μ* ί&ν ττ)ς 6' <ί»ι λίνβκ. κλ. κανίβιως ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΒΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ Ό οΰλλογος των έκλογέων '" ·ί. ου, Γνα λοβουν 203 &'καΙ)τήν αποστολήν ε(ς Ζοδτ-ς καί 20—25 άτόμων μέ τοπικβ'ς έν βυμαοΐσς πρός έκπροσώιιησΐν των αγων στον τοθ νομοθ Ηρακλείου χατα τος εορτός τοθ 4τ,;Αύγοώσΐου.'Ει*'.σης ιΐς την Ι Ιαν συνεδρίασιν τό Έηι μελητήριο» θί άσΐοληθΐ) των ενταύθα Β,ομηχανικοΟ ΈμηοριχοΟ κα Επ μβλτι ηρΐου εκλήθη είς συ^εορΐασιν δια την 3θήν τρέχοντος κρός έιιι κύρωσιν τοθ άπολογισμοθ τοθ Έυιμεληίςυ ήσ 1936 ΕΙΣ ΑΠΟΖΤΡΑΤΕΙΑΝ Διά Β. Δ. δΐ|μβ9[ΐυθ·ντ·ς χτ)ς Κι»6ιρνήαι«ς 4 μςΕραρχβς Παπά τ, λιάχης θ. χαταλ^φθείς &Π4 τεθ ί?ίοιι ήλιχΐας. '_πία^ς άκιοΐρα ιτίν λ6γ·ν έ 6κο μοίραρχος Μπεχρά»ΐ)ί Κ. ΚΕΟΙΑΚβΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΙΙ Είς οι»ί δι* κθ ίπιΐβυ ί}ΐ]μιρ!ία τ1[ς Β. Δ ό,ςμιίζϊνΐαι χάιωΒι έχ *4ς Ικιτκχίντις ιίς τάς «κολιη») Ίβκς Ιξειάοεις τιΟ Γ. ιμήμκτ·ς «]ς Σχολαί &·ρ»φυλαχ«]ς: 2τιφβ νάχης Κ , 2!^ιίάιιΐ|( Γ. χβΙ ΙΪΛ Γ. τοθ οημιουργηθεντος ζή ήμα τος ιί|ς επ βθΛής βυναμικοιή ιων κατά την ίξαγωνήνν στα χ(5ων ε[ς Γερμανίαν. ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ Διά διατβχής τοθ δηοιιργςθ τ Σίρβτ ιοτιχβΐ ιθ'ομαοθτ,σα* Ι δρ·ι βνΒοηολοχαγοί ι Ε χάταθι δ καξκβματιχοΐ μαθηταί «]ς έίδ ξ Δ., Σ*6. χαί χ^ς Άν6>ε«δά
  Άπ., Δ·υχ(υ
  Κκνάχης Ά.
  ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΗ ΖΒΗ
  ΑΙ έν τβ άγορ? μας κυμανΘεΓσαι
  )*ί τιμαί των διαφόρων ίνχωρΐ
  ών ττροΐοντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Λίαν
  Ελαια 5 βαθμόν 43.60 48
  ι, κοινα (ΐο.
  ραφιν*
  Χάηεινιι λευκοΐ α'
  ■· β
  πυρηνελ. α'
  .. Ρ'
  μουργέλ, α'
  Ρ'
  26.
  30.
  28.
  37.
  36.
  97.
  »1. 26.
  28.
  91.
  Οΐνοι 'Αρχαν. τό ρΐ-ατο; ΒΟ
  ΣΪίΪΕΡΪιΐ1ΣΤΙΕΠΚΤΙΙ
  ΠΙΒΑΝ&Σ ΕΙΣ ΑΟΝΑΙΙΟΝ
  Η ΕΠΙΤΡβΠΗ ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίβυλίου (τού «νΓ«»ΐβΜΡιτ·υ
  μ«()—-Τε) ΠραΜτοριΐον Ρίϋϊ«ρ τηλίγρα
  •ιί έκ Λβνδίνβυ ·)τι αύριον (σήμερον) &■
  ουνέλβη κκτα ηάβαν πιθανοτητα ή ίκιτρ·
  π»* τίς μή ίπεμβίσΐ«ί ύκό την «ρ·ι&ρι(
  αν τοθ Λορδευ Πλύμουθ δια νά >*{·τ<<οο τ· τρ·η·π·ιη9«ν νέον σχέδιον τής 'Λγγλιΐιί)ς Κυβερνήσίως περί έλέγχου έν Ίβκανία ΟΙ ηολιτΐκ·) χχϊ διπλωμντΐΜ·) ·μν$ κύ χλ·ι φχίνονται τελείνς νπογοΐιτευμΐνοι φ· β·ύμενβι ίτι οϋ;ε ή σύσχιψ ς αύη 8ι κκ ταλήΕο είς θετΐΜόν καί αποτκλκβμκτικον αυμπέρασμα »κί ίχι α διάλυσις τάς *Ίΐιτρ· πήί θα έκέλθ^ μοιραί»! πλέον. πΤΪΡΧΟΥΙΙ ΕΑΠΪΔΕΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΟΙΑΟΚΔΙΝΟΝ; ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού____ ηοκριτού μας). —Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έκ Αονδίνου παρουσιάζουν την κατάστασιν έν σχέσει μέ τό Ίσπανικόν ως κχπως αίσιοδοξωτέραν των πρώτων πληροφοριών καί τούτο κατόπιν νέων 8ιεξοοΐΜών συνομιλιώ^ τού τΗντεν μέ τα μέλη τής έπιτροπής καί ύποεπιτρο· «ής ουοετεροτητος. Ύποτίθεται κατόπιν τούτου, χωρΐς πάντως νά έπιβεβαιούται, ότι έοαφος συνεννοήσεως θά εξευρεθή κατα την προ σεχή συνεδρίασιν τής έπιτροπής. ΑΙ4ΨΕΥΑΕΤΑΙ ΤϊΙΐΞΐΝ ΤΒΥ ΜΗΑΜΤΟΑΙΟ ΕΙΙΠΒΡ1ΑΤΑΡ ΡΐιιβΟ «ημββιιύΒη βήμϊρΊί ή" είδησις »π ο ·ΐ«λθί αΓρ«τβτρχιΐ{ Μιαντολι·, ό νιχη γ Ι τ·.8 ^ιβι·«ι*·0 «βλίμ·", ϊύρίοβ,το έν ον Ν·ινεβ Ρώμπς μ . ώ£ τοϋ Ποακτοβι(·ιι ίπίοτρατάρχΐις Μπαντ·λ». ουδέν τα.ίδι •ν εκιχεΐρηοι τ«ς τελευταίας ήμέρνς ΔΥ2ΚΟΑΟΣ Η ΘΕΣΙΣ «Λ^ ΗΜΑΙ36 Ιουλίου (τού άντ. ποκρς,ού μας).-. Τηλεγραφοΰν έκ II* - τον ότι εκπρόσωποι των Ίβπανικών οχρατιών ευρισκόμενοι έχεΕ έοήλα» τατον άν μή αδύνατον ^"έπΐΐύ^ουΐ