94582

Αριθμός τεύχους

4625

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

28/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΤΕΤΛΡΤΗ
  28
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΑΙγΰπτου
  ίτησία Κίραι 3
  ίξάμηνος Ι
  ΆμβριχΓ,ς
  ϊτησία δολ. 16
  Ιξάμηψος » 8
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο&ΟΖ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΙΟΪ* («ΟΝ
  ΑΡΙΘ», ΦΥΔΔΟΥ «*2&
  τΙΠΙΤηΐ ΣΤ1ΤΑΚΤΗ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ.»
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΡΟΣ ΕΞΑΑΕΙΨΙΝ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ
  Μάς εδόθη κ«1 άλλοτε ή
  εύκκιοίκ νβ «οχβλαΒ&μνν με¬
  τ* ιτρορΊιιμ» τής «{υγιβνσε
  -ί τπς χώρας μ*ς , ~·ί δΐν
  καρελε ψιμ«ν βπό τβδ ν« α
  ναητόΕνμεν τας 4Ίι' ν υ τού
  •ντιλήψιις Μ»! *«» νβ έ{«
  ρνμεν την κατοβκλλομένην
  χρβαι.6θΐικν ύκ· τ·0 νέβυ
  Κρ«ΐους «Ιί,ιον τ·μέ« αυτόν
  τής Ι8νΐΜΐ|( δράσεώς τ·υ
  Έν τούτοις δέν νομίζομεν
  «σκοκβν νβ ΙκκνΙλθΗμκν
  καί οήμιρβν έΊΐι τ·δ ΙΜβυ
  ζητήμντος Είς τβθτβ αλ,λω·
  ατε μάς δίδει την «νβρμ^ν
  «αί τό γενβνβς ότι Α κυβίρ
  νηβις όλβκλήρωαεν η5ιι τ·
  πρβγραμμ* τ·ϋ νέβΐ) μ«γ£·
  λβυ ΐγβνβς πρός κβτβπβλί
  μηαιν τής έ·ν·σ5«ί, τής φο
  βέρας «ύτϋς μ«οηγ·( τής «υ
  λής μ εις, τ*0 ·κ·(·» 4 Ιν«ρ·
  Ος Β' εΙρχΙβ|| μ«ϊ· πρβτ·ν
  ΐντβς τβν Αμιρβν βηβ τής
  Ήκεϊρβυ. "Έπρεπε Ιϊ κρ«γ
  μ«τι %' «ρχίαο έ «ν ών κρός
  ΙζυγΙανοιν τής χώρσς, «κβ
  την κατακβλέμιισιν τ&ί έλβ
  νοα.κς.
  Διότι, ίηως κχβμεν, τ·ν(
  αιι κ«τ'Γ επανάληψιν κ·ί εί
  ναι *πισ;ημβνΐΝβς κ«·δκ'
  δειγμένβν, η έλβνβσία έκτβς
  τββ 2» ακβτελιΐ αιύΐή Καθ'
  εαυτήν νβαον φββερβν κου
  ■κβδικκτΐζει τβν κληβυσμβν
  μ·{, ■κοπλεΐ ουγχρβνως
  χ«ί τ·ν χρβδρβμβν κασας
  αλλης νσαου «αί ύαοβοηβεΐ
  την «ζ«πλ»οΐν καί ολνν
  τϋν Ιλλνν ■αθΐνΐιβν κ»
  Ρ·«*ί τίς ■»ματκίσΐ(«ΐ, λόγω
  ϊίς ((αντλήσΐνς την β<βι «ν Ικιφέρΐι ·1ς τβν άνθρώ κιν·ν οργανισμόν. "Εχη δί, κβΡώί βμβλβ- γ·δν αί ληίβημοι αΐατιατι καί καί ·Ι *1ριβμ·1 τούς Α κβΐβυς κ«ίβτβίοσει τβ ύκβυρ γι!·ν «Ας υγιεινόν, τιρ«α:Ι ■ν βζάκλυαιν ή νβαβς ·ύιή ΐΐς την χήραν μ·,. Άρχιί ν* ·ναιρερ68 ·η β βριθμσς τβν έλβνβσβύντΝν βνκρχε τ«ι ιΐ; δύ· κιρ(ΐτβΐ) κκκτβμ μύρια. δαλαδί, είς τ· Ιν τρ! τβν αχκδβν τ·δ πληθνομοδ μκς. Πβσας δ* τΐρβοτίας ζή μ(ας χαί ΚΒταοτρβφιΐβ ΐκι Φέρκι 4 νοσβς «διά εί; τβ Ιθνβς ·Ινβι εΰ«βλβν νβ άχι φΒι) καθείς Διότι έιν ύ κβλβγΐανμΐν β τι Εχααΐβς έ λβνβσΒν απβμακρύνεται « η ε.κβσι η£ντ· μονον ήμ< ρβ{ ίχ τΙΙβ <ρν*ΐβ(εε£ τού, Ι χομεν βκνλειβν κινϋντβ ίκβτβμμυρίΗν 4μΐρ·μια8ί«ν λτιια(»ς. -β) αν τέ ήμερομί οίι·ν ύπ·λ·γιβθ5 πρός 60 δρ. Ιχ·Η«ν ζημίαν τρι 6ν διοΐκατομμνρίΜν δρ*χ μβν λτααΐΜ&Ι Ζημίβν νποθε τΐΜήν. Δι·τι κρϊκει ν* υπο λογίανμεν «αί την βετινήν, δηλβδα τβ ν·αήλΐι«, Ι «τρι κϊ.ν βμειβήν, ·γ·ρ·ν φβρμβ κων μ. λ. κ. Κβί αιύτά ώ£ πρός την ύλί «ήν ζειμΐοΐν. χν^ί βΐβ·ί«ί νβ λνβωμεν ύΐϊ' όψιν μ·ί Μβί την ήθικί«ν κου ΐίνβι β· νι>κ·λένιβτ·(. Διά π ϊνβ-ς λα
  •Ι κ·ύ Νβτε.τρΰχΐτ«ι *«· μί¬
  αν χρ·ν(βν νοβον, χβνΐι τέ
  Ββρρος τ·ν, άκογοητεύκτ
  κ«( κβθίοταται σιγο>, βιγ
  ΒνΙκβνος σχεδσν διβ χ«8ΐ
  δημι·υργιχήν, 6ιβ Μβθ( μι
  γβλονργόν προακβθΐιβν. Ε1{
  βύτ#( ίέ τβς ζημίας κ«1 τ«ν
  κβτβαΓΐ>·Φβΐ( Βεβ κρέκΐι νβ
  κροοθέθΝμιν «κσμη κβί τβύί.
  βανατου; καί τας ζημί«ς π«ύ
  πρ·ίρχ·ντβι ακε) άλλας νβ·
  ο·Η( «Ι *π·Ιβι έ^εΐλουν την
  ϋμψβνιαιν, την δΐβρζιν κβί
  την |{Ακλϋθ(ν τνν εί( την
  ·θ·ρβν κ*1 τόν κλ·νιομ·ν
  π·ύ ίκι'φΐρ! Α *λ·%·βίβ εί;
  τβύς κρ·οββλλ·μΐν·ι>ς ηβρ'
  είς τβ Αιβοτημ* τβν εκατόν
  έτβν τβΰ ελευβέρβυ κραΐι
  χβυ βΐβυ μκς. Έπειδη ομως
  βχριββς αντιλαμβανόμεθα
  την ο·βχρβτητ« καί τβ μέ·
  γΐββς τής προσπαθείας αύιή(.
  Καί ϊΐΗΐοή γνωρίζομεν βτι
  η έϊβλί ψ'ς τής ελβνβαίας
  δίν θχ «βτβρβωθδ εάν δέν
  Ιζαλειφθβΰν χαί τα ελη κου
  την δημιβυργβδν, ϋν οηλα
  δα δέν έκτελισββϋν ■ τβ μι
  νβλβ "
  ύτβί.
  Ενβι λ·ιη·ν ύτβηέδΐι
  »τ·ν ·τι τστΐ μονον Μ κβ
  βνθι) 4 πλήρης ίξυγΐβνα ς
  τίς χώρας, ·ταν 8^ κ«τ«η·-
  λνμηβς) «π·τιλεαμ«τικβ( κβί
  84 ίξ.λ.,φδή «ξ έλ.κλήρ.υ
  ή έλ·ν·α(β. Εβί π·λύ Β
  ήρχισεν ή κνβέρνηβι;
  ε{Μγιαιντι«*ήν της ρ
  αν β πό την οργάνωσιν τοδ
  &ν8εΑ·ν«αιβ«·δ *γ6νο£.
  Φίβιπέ, ννωρίζομεν, ίη»
  ν«λ«μβ«ν·μεν, ότι ο λγών
  πρός κκτακολέμΐισιν τίς έΐο
  ν«ο(ει( κ«1 γενΐΜΜΓίραν ίξ,η
  γ(«νοιν τοδ λ«·δ μ«ί, 8· Α
  θ καί χρόνον μακρόν
  κβί προσπάθειαν έντκταμΙ-
  νην κβί χ(ήμαχ«κ·λλν, δι β
  νί τελεσφορήοα κβί νβ «κ·
  κοδύσα τα προαδοχώμενβ
  ύαΓβ «ποτκλέεμντα Δ"
  κ«Ι δέν 8· ιΐμεθκ ίζ
  *κβ(ννν οί ·κο1·ι Βκ ίχουν
  η »£ιΉ9ΐν νβ γίνη έντός
  · ϋ λέθ
  γ εργ»*, δΓ β·ύτ· χβί
  β* έλίγκμΐν τουτο: Ό» τέν
  £γ3να κατ« της έΙ
  έ 8* Λίέιτΐι ν* τέν *φή«ώ¬
  μεν ΐ|; μονον τ# Κρίτ·{.
  Δ'ότι τέ Κρατος Ισ»ν Ι>«1
  «* Ιχα την καλήν βκέθεβιν
  δέν |χ«ι δ«βτυχθ$ κβ! τβ{
  δνναμΐι; δι* νβ τέν φέρφ
  ταχέως είς περ*ς μ·ν·ν
  τού. Πρέκκι λοικόν εΐί *όν
  κγ&να βύτέν νβ βοιιΒήσ»
  μβν ίλ·ι. ΟΙ Δϋμσι, «Ι κοι
  νέτηΐτΐ;, τβ σχολειό, οί ίδι
  βτ<", ·λ*ι ίσοι ΐίμκοροδν ν« β·ηθήεουν. ΟΙ Δϋμ·ί, αί κοινοτητε;. τ« σχολιΐι είμκοροδν ν* βνβλ«β·«ν την βποζήρκνσιν μικρβν έλβν. ΟΙ Ιδιβται έπιβίλλ» ται νβ κρά£·υν τέ Ιδιον Ιν τώ μίτς» τ&ν δυνίμκάν τ«ν. Κβί τέλβΓ, 8* (1ν«ι ορβέν κβί ε>ιΐιβ>βλημΙν·ν
  νβ βοηθήση εΙ{ τουτο κ«ί
  ή Άνροτική Τρβκιζβ πρντο
  στατοδσ* είς την Ϊ5?υα·ν
  καί την χρηματ·δέ)τηαιν ιΙ
  δικβν τ«με(ων βκοξηράνβκ
  ν£ έλβν κβί τΕ>μ«των καί
  έ{υν>«ναε»ς τβν νβσβγονΐίν
  έκτάβιων. |
  Ό αγών κβτβ τής έλ*ν·
  οίας κβί γενικάτερσν έ α]
  γώ/ πρές εξυγίαναιν τϋ{
  χώρβς είναι άνβγκη νβ λ«
  βθ την μ·0φΐ.ν χβί τέν χβ
  ρβκτϋρα <θνι»ιβδ ουνβγρρ μ·0. Διότι ιϊν*ι κραγμβτι βνών υπέρ τβδ Ιβνββς. Ά| γών πρός σνμοΐτικην καί κνιυματικήν έξύψυαιν τής φυλής είς την έ ποία ν «αν! τ»"ς κρέκ» νβ μΐν. Η και τα II Μ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ II ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΛΥΡΑΡΙΙΛΕΣ ΣΤΟ.,.Ε;ΙΤΕΡΙΚΟ ΣΚ1ΓΣΟ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΔΙ ΚΑΙ ΣΚ1ΤΣΟ ΠΟΥ ΠΝΕΤΑ1. 'Ακβ το έξωτεριχό %*1 4πό μέ •ούς έκίς γ>ωβκθ ώς φίλβυ τ«)ς
  Ρ^τ-ς χβΐηγητιθ μοθ ζΐ
  ΐπιιγβνιβς Ι·κ χ
  (ΐχίταο Κρτ,τιχοΟ λυρά^τ,Ι
  Ή ήϋβγρκνίοτ, ή λχογρβφΐα
  γενιΧΜτιρ», ή ίΐτοριχή χιχΙ 16/β
  γραφική ψ^χολογΐοτ, άκοκλοϋν
  τέν τελευταΐ· χαιρό χαΐ ο' ίλχ τα
  χαλλιτεχνινα χ»Ι χοινωνιχ* έκΐ
  δν. σΐοιχιϊ< άξιολόγου χινήσι »ς κκΐ |ριύνΐ]ς. Τέ σιι·υδαιίτιριι ώηβοβ ι[ν^, δτως &ηοδιιχ6ιται »πά ή ζής-»)3ΐ Τ(0 οκΐισβυ, δτι τα πράγμχτοι β διά Εέν άπαοχβλ<Οι· μίνβν ί»ί:β>ΐ!μινυιε»(1 ίμας τοΰ,
  Ιδιοϋί, άλλ' ή>χιο«ν ν* ένδιββέ
  ρουν χχΐ τιΰς ξίνους. Τό οχίτοβ
  τοθ λυράρη ϋ* $?*$% χάπβιος νά
  τέ φιλβτιχνήση χκΐ ιΐΐι ί^τιο
  »1;ι δχ'. Ο* βριθοθν χάκοιβι επί
  οτ,ς νά τό Ικαινίσιυν. Τό ζή ςτ§
  ομάς 15* ιΝε τί θα γρ«φ|
  γ5(Μ άπδ τί οχίτο» αΰ(β—π&ς
  Βα |;μτ,νιυϋ| ή Βίοη τοθ λιιράρτ}
  μέβχ οιν,ν Ιθκιχή χ«1 χοιω/ι
  ίΐ
  % ή) Ή
  χ«1 ή αίίθιιτική κν
  ο (ήν προσωΐχογρκφΐα
  ή έά
  Ό
  χαρκχττ,ρβς,
  ίβφαλτες χαί αίώαες. ΓιλϊΙ
  οί ό λυράρΐ), έΛ»υ*'ϊψ. μοιι έ-
  δί ίχι τέν χοινδ λυρα?ΐϊ άλλ*
  τέ λυραρη φ!ρμχ(—χον έπχγγελ
  ματ!« χχΐ μχζ6 χαλλαέχνη ί) κβι
  ή—δέν δπαρχει μδνο τα αΐοθ»)
  μ*. 'Γβίρχιι τ) άλ—θΐν^ έμπνευ
  σι' δπάρχιι ήτέχ*τ) χ&ί ίίιβφι,ΪΛ.
  Ιϋιετι ώς σχηνογροιφία τδν ου
  λίγυρβ τοθ χιβριαΐΐχου καφενειον
  χαί ώ; χόριο ρέλο σφ πανηγυρι
  χήν ή^ογραφιχ^ν ιίχόνκ, το λυρκ
  ρΐ;
  II
  (Όχ Οίβ σαλδίρια ΐου, μέ
  ιδ 53«ρο λιβέντικο μιυβΐίχι άγ-
  χιστΐωμένο, μέ την «ρρΐ'ωπή ίψ
  τβυ οά φαιτισμέν- αηό Ι/α έαββ
  τεριχδ 9>-(· β λυρά·ΐ]ς ταιριάζει
  σή ?ύ/« τοκ, τδ φκνταχτερδ
  χομπολίϊ ττ]ς Κρτ,τιχ«)ς μανχινά
  οχς.
  —Έ χοντϋλιά Εέν ι [νέ άιχλβς
  κο(ΐ)9ΐ χαί φΐλβαβφΐοι. Είνε μιά &
  λτ,θιντ) έκοκοιϊχ μουοιχή χα( λαο
  γρβφι»ή· θλ ϊλιγα μάλιοια χίτι
  παραπανβ: ΟΕ μοργές ττ$ς καίρ-
  νβυν τή οτ,μαβΕα χοινννιχβ^ ουμ
  βδλην. Πΐ)γάζ«υν μιο' «π' τδ άρ
  χαΐβ ΙίΛμ», βκ' τή αΑχνψ» χαί
  τό'ιϊδύλλιο.
  Ίτοι χ«β·ρ[σθΐ| ^ δςμιευργΕα
  τεβ λκρίίη. Ό χοιθοριβμές έν
  «6ι·ΐί μένΐί γινιχβς- ||ν ■(,■ ιί
  : Ό «μηέβιροι» λυράρ~ς ηου
  τιιοιάζει προσ»ηιχίς υυ ρΕμες,
  ι(«ε ϊ-'βς κραγμκ'ΐκ.'ς ήίβγράφβο,
  ψ-*Χ°Υράφος χά ι (οτβρικός πού
  λλ φΐ|έ; ουνκρμολογι! σφ
  μαντινάδα Ινα ίλϊοιρβ χβμμάη
  Κ)<5ς ζ«<5(—μέ τα πάθη, τα έθιμα χαί την ίσιορ!α τΐ{(: Ρ/μις μεχαπβιΐ5μέν»ς τοΒ Έρωΐοκρίτοΐ', ο,ίχβι κρβτότϋποΐ, βγαλμένοι πάν τ»ς μιο' άπ4 τέ ?υ?ιχο κατάμι τοθ ϊηιΐβτιχβθ τραγουδιοΡ, λίγΐα γε· δία «κβ τό &,»ρ% τοθ ΘΑμοιι ί τβν χδρταν τοθ ίίυνβθ, νά τέ πλα'στο τΑν διστίχων βηό Βπου ή ζαή τ<]ς γτ]ς μΐΓ, ξικιτιίται Α χίψΐΛ χαί δπβδιιγμίτιχή. εί¬ 'Απο την Ιδία ατήλη το μ1«9» πρέ έτβ>: Ό λϋβάί
  νε κα! .. μεΐβφυοιχόςΐ
  5 λ&ϊκέζ αδΐος μβυζιχίντες ϊέν ξ«
  Τίέχει μανο β ή ζ<βντανή π»ρά ϊοο', ώ)Γ· ο Ις πν»,υμ»ΐώδιις μ»« οιχίς τού «μίντκλαοιδν» νά &ιά? χβυ' ουνβιοθημχτιχΙ χαί λυριχά ίνίγλυφχ. '_μττ έΐταΐ χαί 4ηό μι άν ο.νιξτξγ-τ-, 839 χαί βά)ΐμ-. ην έπιλβγή ι·ν μχνχινίδων πού χάνει οαχνα τιδς ξΐφχντω1ς , τβύς χν^οχέκους χχθε ήλι*Ι«ς χαί φΰλο», χαί τέ πΐρΐιρ γέτερβ ««4 τβδς κεβααϊΐχβυς ή φιλοζΊνογμίνους ά-θρΑιυυς ι·ν Έ μχν.ινάδχ «βΰ θα ψ ΐλ λ, σχδ» χαθΐνα ιίνε ιδΐ9 ταιρικ· Ένα ά τι ό τα β τΐοοβλήματα διά ιήν Κοήτην είναι ασφαλώς καί έκεΐνο τής τακτικήΓ, ταχε'ος, άσφατλοθς κβί άνέτου θαλασσΐας συνκοι νωνΐας. Καί διά νά εΤμενα εί λιχρινβΤς τακτικήν καί βνβτον συνκοι ωνΐαν δέν είχομεν έζα σψατλίσει ποτ#, μολονότι κο( ίηιβατηγόν κίνησιν έχομεν πάν τοτβ μεγάλην καί έμπορεόμα τα πρός φόρτωσιν οπάδρχουν ΐτάντοτε βφ3ονα Λ^ιε νβ 1<α νοποήΓατι οίονοήποτε σκ^φος τοποθετηθή είς την έξυπη?έτη σιν των γρσμμΛν τής Κρήτης. Κα( τοθτο διότι, δι ατυχώς, ο( Ατμοτΐλο'(<α( εταιρίαι, ο( κε ρισσότεραι τοΰΧάχιστον, άπο βλέϋουσαι είς την έξυπηρβτη σιν τοθ ΙΒίου των συμφέρον τος καί μόνον, έτοποθέτουν άτμόπλοια παλϊΐά, μικράς χωριτικότητος, άργοτάξβι&α κλκ. Εύΐυχώς 4ηδ τετραετΐας 1 δή είς την έξυκηρέ'ησιν τής θαλασσΐας γρΛμμής Κρή'η;— Πβιραιβς ετέθη τό θαλαμηγον ατμόπλοιον «Άκρόπολκ» τό όηοΐον καί εκτελεί τακτικάς καί ανελλιπώς τα δισεβοομαδι α Τα δρομολόγιά τού. Καί τό σίάφος οΰΐό έγινεν άφορμή νά ββλτιωθη οίοθητώς ή συγ κοινωνία ττ]ς νήσΐυ μας. Διότι τό «Άκρόπολις» μέ την ζηλϊυτήν κοθαριό'η'ά τού, μέ τή ν προθυμίαν τοθ προσωπικοσ τού, μ έ τάς εύκο λ[ας καί τάς ά>έσεις τού πά
  ρέχει κοΐ ιϊς τόν ταξιΒεοον
  *α «κίσμθίν καί ιΐί τό εμπόρι¬
  ον, Ιδοσεν έ^α άσφαλές μέ
  σον συ-νκοι ωνΐας. Επί πλέ
  όν (έ έγινεν άΦορμή νά ρυθ
  μισθοθν επί βάσκων λογικΔν
  καί δικα'ων οί ναθλοι κα( νά
  λε ψ[) ή έκμετάλλευσ ς. Κα(
  τέλος έγινεν άφορμή νά άναγ
  κασθοθν κα( ο( άλλαι έ;αι
  ρ(αι νά θίσουν είς τή γρσ μ
  μην τής Κρή η; άτμοπλοια
  καλυτέρα άπο έυεΐνα κου εί
  χαν νρ[ν.
  Κατ' ούτον τόν τρόπον τό
  «Άκρόπολκ» άπίβη 6 καλύ
  τβρος προστάιης χ&ν Κρηη
  σιμΦΒρόνιων καί τό ά
  σφςιλέσιερόν μέσον έξυτΐηρετή
  σεως των συγκοινωνιακόν
  άναγκΔν τής Κρή ης.Έπΐ μίαν
  ολόκληρον τετραετΐαν έκτε
  λοθν τα δρομολόγιά τού,
  δέν έδη^ςύργη^ε μίαν δυ
  σαρέσκειαν, ί£> ύπέσιη ού
  άτύϊημσ, δέν έσημβ'ωσβ
  μίαν καθυστέρησιν. ΚαΙ έν
  και»ώ χειμώνος μ έ άγρΐας
  τρικυμΐας καί είς άγόνους έ
  κοχάς, 8έγ καθυσΐέρησί πό
  τέ, Ρέν &ιέ<θψεν ού*έ επί έ βΐομάδο τα τακτικά δρομολό γιά τού. Το Ισχυρόν καΐ λές σκάφος τού τοθ έπέτρε κε νά ταξβιδεύη πάντοτε μι μι4ν μϊΐιΑν ακίμη βίον ένδια φερδμινο μπβριΐς νά άντιλ*,φθ|ς ν... άνηΐυχίοι τού: Ό έ-ωΐερ: χές τού (ίνθρωηςς (χχΐ ή τιλευ Ιλ μιιιρβλιπτβμέρειβ άχόμι, ι*); πιθχνώτερν,ς χοινανιχΐ);, |κ>γγελ
  ματικής ή... έί»:ιχτ)ς τού Ιξιλί·
  ξεοκ) γίνονΐαι <χα·ίΙ χαί χβλχμί ρι>. Γιά ιβ χαθχρβς «ροφηιιχο
  μέρος τίν Βιοτίχ»* αδΐβν Ιχει
  Βημοαιευθ| μίλ ομ ο' Ι*χ
  λχι! 'Λϊλλ-νιχβ περιοΒιχδ, μι_
  οχικγρβιφΕα πιυ χαρίζιι οιό λυ
  ραρι; τή οδίχαοι αχ·54ν μάγοιι
  χκΐ πριφήτβϋ.
  Ό χ. ΚκλομοΕρτ,ς εΐχε πρβτεΐ
  νκ άλλοτε την γενίχευσι ττ)ς τί
  χν«( «οθ λυράρΐ) ο! μίαν δ·χ
  βτβ« *«· λ6ε·(. "βνας κμχολ.
  ς μβ'λιν ·ίδιχό(,
  οί ή< κρδτββι ώ; ΑηΙθαν*, ή ά66 καί υπο την ' καταιγΐδα, χωοίς ουδένα κ(ν δυνον. ΚαΙ ή συναΓσθησ ς τοθ καθήκοντος καί τής καλυ τέρας έξυκη^βτήίεως τοθ τό -ου μας, πού διακρίνη τούς (9ιο«τήτάς τού, δέν άφή<β νά οιακοποθν οί κλόες τού οθτε (ίς τάς Αγόνους ηβοιόδους ό τιότε υφίσταται ζημίας τερα ί Δ ' ούτον ακριβώς τόν λό γον καί κατέκτησε τ*)ν έκτΐμη σιν χαί την έμνιστοσύνην καί τοθ ταξιοΒΰοντος καί τοθ έμ πορικοθ κόσμου τής νήσου κιί Ιδιαιτέρως τής πόλεώς μας καί οιχαίως άποκαλεΤται οητικό κατράβ ». Δ ότι είναι πράγαατι άφοΰ ίχβι ώςσκοπόν καί πρόγραμμά τού την έξυ πηρβτησιν τής Κοήτη; καί τΰν συαφΐρόντων της. Κΐί τώρα πάλιν τό άτμό πλοιον «Άκρόπολς» προσφέ ρει μίαν νέαν ύηησίσΐαν ε(ς τόν νομό* μας. "Ηνλσξε τό δρομολόγιον τού ϊα! άνανω ρβΤ έ<άσ:ην Τετάρ'η > καί Κυ
  ριακήν κατ' ίύθίΐΐν διά Π «ι
  ρα ά διά νά εξυπηρετήση κα
  λύΐερον την εξαγωγήν των
  σταφυλΑν κ'ύ θά ψθάνουν
  έντος 13 ώρον ι(ς τόν Πβι
  ραιά διά νά μεταφορτώνονταΐ'
  έκιΤ,θεν είς τα βαγόνΐα ψυγβΐα '
  διά την Ευρώπην. Διά την κα|
  λυτέραν Ρέ μεταφοράν τον'
  αφυλον, τό «'Α<ρόπολκ» διαθέτβι είδικά καταστρώματα καί όπόστεγα <5σΐε νά μην; ύφίστανται ού&ίμίαν βλ<5βηνί κατά τόν πλοθν. Κατ' ούτον τόν τρόπον τό θαυμάσιον αύτό σχάφος έξυ πηρετιΐ τό εμπόριον καί ι ήν παραγωγήν τοθ τόηου μας καί άποβαΐνει σπουσοΤος συν τελεστής τής γΐωργιιιής καί τής ο(<ονομΐκής προό&ου τοθ νομοθ μας. Ή προτίμησίς τού έπομένως ?έν είναι αιτλ&ςδι χαιολογημένη άλλ' απολύτως έπιβ'βλημένη *ξ αύΐήςΐήςΐοέας τής έξυτιηρειήιεως των συμφε ρόντων τοθ τόπου μας. Διότι προτίμησις ι ής «:*Ακρο πόλεως» στμαΐνβι άνεσιν, ση μαίνβι ταχύ?η?σ, ασφάλειαν, καθαριότητσ, περιποίησιν, ση μαίνβι έξυτιηοέτησιν καί πβρι φρούρησιν των συμφερόντων ής νήσου μας καί τοθ Ήρα κλβίου ιδιαιτέρως. —Κ»1 δμο»ς μκορι! χάτι νά είχιν Ιαας ίλλος. 'ΕΒιΐμΐοιιργήθι, οκζτμιιβΐς. 2χι Βόν άηιϊιίχϋτ] τδ τιχνιχβς δύσ« λ&ν τοθ έγχιιρήμΛΐβς. Έν τιό.οις δ π·βλ«λήΐΜς έπίμιινε. Δέν ε! χον αημχοίαν, έλεγεν, τα μιγέ τ^ς λύ^κς χαί δλΐ] ή* συν» μίΐιυιχή ί) τονιχή έργβιοΕ». χα.Γα> ιίχαν ·Ε... λυρ:
  θλ ιθ^ΐοχκν τέΐβΐονς μέ πςλύμβρ
  φο χαί βληθινέ τβλέντο—
  τδ διέγραψε ή κβιρίδοοις,
  χή αντίληψις χαί ή αύΐοσχέΒΐος
  έμκνευθίπ Πίει, τιλιΐωοι: Ή ώ
  ραίκ Ιδέαι τοθ χ. Κκλομο(ρΐ) Βά
  ήταν χβτι βίθβς κρβιγμχτοπ·
  »*!
  ΛΧΗ9&Λ19Μ
  κτασΐν τής έηαγγβλματικής
  ώ τ&ν νέων μΐς.
  Κβί δέν Οπσηγβι αμφιβολίαι
  οη άιό τ ό Συνέΐοιον αύτό
  Θ4 Ι ωαβν ν5 ώφβη9&μεν
  ποΧλά βίς την ποοστάθειαν
  αυτήν τή; στροφής τής έκπαι
  δβυτΐκή: μας πολιτικής πρός
  πρακτιχάς κατευθύνσεις.
  ***
  Η ΝΕΑΠΟΛΙΣ.
  Το μοναδικόν ζή —μα πού
  Απησχόλει την Μβάπολιν, ή λ
  ιΐαρχής καί χανονική 09ρβυσΐΓ,
  λόϊται ή'η χάρις είς την ού·
  στάσιν 6ιά νόμου τοθ ταμβίου
  Ι^ρβύσΓώ; τη; Έλπ ζβται δέ
  βτι μετ" ολίγον ή ώραία νύμ-
  φη τοθ Μϊραμβέλλου θά κα·
  τακλύζεται καί θά λούζβται
  μέσχ είς σ^θονα νβρά πού θά
  τής προσοώσουν νέαν ζωήν,
  νέαν βροσιάν καί νέαν γοητεϊ
  αν.Κατί ή Ν-άπολις θάέξελιχθθ
  {-ο ι(; τό 1*3εω^έσηρον κέν
  τρον παραθβρισμοθ ιίς την
  γοητευτικωτέραν πόλιν τής
  Κοή·ηζ. ΚϊΙ οήαββον βμως ή
  Νβάκολις ίχει ασύγκριτβ Αμορ
  φ ίς καί θέλγητρα. Όσοι εύ·
  τυχήσουν νβ παρευρεθοθν
  στό πανηγύρι τής Μιγάλης
  Πχναγΐκ Θ4 δοκιμάσουν τή
  χαρά πού δί*.ει ο (Ούς έκισχέ·
  πτας της.
  ***
  ΤΑ ΓΕΒΡΓΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  ϋί (
  φ;ρ 5ί
  έδημοαιιύβι; δ νίμος
  κιρΐ συοιάοϊω; χά Ι διαχιιρΐσιιβς
  τώ* Γενργιχβν ΤαμιΙων. Είς
  τα τβμιίΛ σύΐά ώς γννοτέν θά 6
  πάγωνται τί Γεω»γιχα 'Κττιμιλΐ)
  ττ|·ε~ χαί τα ΤαμιΙχ ΠρονοΕας
  Έλ«ιοπχρα.γ«ν19(· τβ δποΐί η*
  ραμίνουν ώς & τλο! ουμίευλευχιχοΐ
  ο^γανιομοΐ χ»?!ς ίδίους ττέ-
  ρους καί Βιαχΐίριοιν. Πιοτεύΐιαι
  δέ δϊΐ χάρις ι Εί τα ταμιΐκ αΰ
  τα θα ένΐοχυθΐ περΐαβδτερον ι]
  προοπάθιια ουγχρονιομοθ ΐτ]ς
  γι»;γ(«ς, 62 γινιχευθβθν βΐ μέ
  θοδίΐ τ«)ς έκιοιιιμ^νιχτ,ς χαλλιεο
  γιίας τής γ<5ί χά Ι θά &;γανα) δ ά· ώ/ κρός καλυτέρα» χαί λυτέραν κροοταοΣαν τ&ν γι αργιχεΐν ί ΑΙ ΑΥΡΙΑΝΑΙ ΠΑΡΑ2ΤΑ2ΕΙΙ. ΑΙ «(σπρβξβις των αύρια νων παρασΐάσεων των χινη ματογράφων τής πόλεώς μας, δτως κο ί 8Κων των κινηματο γράΦω/ τής χώρας, θά διατε θοθν ώς γνωστόν πρβς έν(σχυ σιν τής 'Εθνικής μας άεροπο ρΐας. Τα φίλμ ποΰ θά προβλη θοθν Είναι έξαιρατικά, τα δέ είσιτήρια ωρίσθησαν κρός δρχ. 15 μέ γενικήν «Ισοδον.Έκιβάλ λεται λοιπόν νά άγορασθοθν δσον τό δυνατόν περισσότερα είσπήια. Άλλά διά την πό ^ μας δέ ν γίνεται κερ! τού τού ζήτημα. Ή ζήτησις εΐσιτη ρ'ων ή )χισεν άπό ημερών. Καί αί αύριαναί παραστάσεις θά σημειώσουν ασφαλώς ρε κόρ είσαράξεων. *** ΗΕΚΠΑΙΔΕΥΪΙΣ- Ιι(ς τα«, Αθήνας ΘΑ συ νίλθο τόν προσέχη μήνα ΑΟ γουστον διβθι ές συνέδριον ής Έμκορικής κοί Έκαγγελ ματι»ής έκπαι&ΐύσεως. Τό γβγονος εΙ»αι έξαιρετΐκος ΐύ ^άριστον. Τοσοθτον μάλλον καθόσον συμπίπτει μέ μίαν πε ρίοδον κατθ την οποίαν τό Κράτος μας τόσην καταβάλ λει κροσκάθειαν κρός περιο ρισμβν τής κλασσικής καί έκ* ΟΝΕΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ- Ό,ικισϋβίς κροχθές άνέ- λσβε τα καθή^οντά τού ό νέ ος ΰιιουργός τής Έθνΐι>ής Οί·
  κονομίας χ. 'Δρβανίτης καί
  έπελήρθη άμέσως τής μελέ
  της των ζηιημάτων τής άρμο
  διότητός τού. Πιστεύεται δέ
  δτι ό κ. Άρβχνίιης θά Φρον
  τίσο καί διά την ταχυτέραν
  ρύθμισιν τον ζητημάτων
  εξαγωγήν μας καί Ιδίως
  γβωργικον προϊόντων, σταΦί
  Βος, σταΦυλών κλπ. ταν ό
  ποίων ήρχισεν ήίη ή συγκομι
  δή. Τό ενδιαφέρον αΛλωστε
  τής Κυβίρ.ήσεως ολοκλήρου
  ΰτέρ έξασφαλίσβως καλόν
  >β>* τή; παραγωγής κα(
  ιής προστασΐας των άγροτι
  >ν τάξεων, παρέχει την έγ
  γύησιν δ τι χαί ό νέος υπουρ
  γός ΘΑ έργαοθβ διά την ρύθ
  μισιν των ζηημάτω» πού ά
  ψοροθν τάς παραγωγ^κάς τα
  ξβις.
  ΠΡΟΟΔΟΙ.
  !χνεχ·( οημιΐωνει %*1 νέΐς
  ιχροδδους 4ζ βυμικχθ^ς πρ
  τοθ γείτονος. 02:», κατ'
  σιν «Ο Δΐ]μβτΐχοΒ £κμβ·ιιλ(οη Α
  'ϋ]|Ειυ χαί
  δια την μουοιχήν χ*1
  διχήν μίρφβαιν τίν νίω< χχΐ τοθ χοινοθ γενιχ#ς. '£ιι(οΐ|ς άπιφχβΕ ΐ) ή έχιέλεαις ωρισμένα* έξ· ρβΐιτιιιβν Ιργβν, ή δημιουργή 1 ίλλ»ν Ιύί χ^καρίιο» χαί ή Ανέγερσις τής πβοτομτ]ς τ·0 Μιγ« λου Κρι,ιίς νικροθ Ελευθερίου Βενιζέλου είς τέ 8αερθεν ττ*}ς λί μνΐ|ς χ^πάρΐον χαΐ χατΐνκντι & χριί§ς το9 οχ·Λΐ[ου. —αΙ άξίζιι δμ·λβγοκμέϊ»ς χάθε Ιπαινος είς δλΐυς ίβους έρτάζοντχ. μέ ιδβεν ζ«)λον χκΐ τέοτ,ν αϊοργ^ν διά νά χαναο.?)αο<ιν τόν "Αγιον Νικόλαον * μίαν πόλιν μέ αίσθΐ}«χι,ν έμφίν» οιν, πολιτιομένΐ5ΐν χαί ίνετβν,
  Ν
  ιιιιι
  ν ο ρ θ α'-1 *
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον «Μιά
  νόχτα στό Δούναβι» μέ την ξαν
  θεισ καΐ χαριτωμένη Βιεννέζα /Ολ
  γα Ένγκελ, τον ΒόλΦ Λιμπ»νό
  μεο άλησμόνητος ά πό τό «Βαλ'
  τοΰ Σοπέν».
  Την Πέμπτην 2 Εκτακτοι τιαρσ
  στάσεις ωρα 7,30 καΐ 10 μ. μ υ
  πέρ τής Βασιλικής άεροττορίας. Μ έ
  τό κινηματογραφιχό άριστοθργη
  μα: «Όταν μιλα ή καρδιά».
  θβρινός. ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  Ενσ ,Εργο άνώτβρο άιτό τώ ·Φραγ
  κεστάΤν», τό άριοτούργημα «Δό
  κτωρ Χ».Έκτός π' ογράμματος 61
  πραχτος κωμωβια.
  Αυριον άπονευματινή καΐ1· έσπε·
  ρινή παράστασις υπέρ τής άερο
  «ορΐας, Άπόλϊων—'Αλκαζάρ.
  θερινος «ΛΛΚΛΖΑΡ».—Σήμερο
  ό άεροπορικός κολοσσός «Ό
  δρόμος των Άετων». Κοτάλληλο'
  δι" Ολοι,ς.
  ΟΟΥΛΑΙΑιΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ——-— "Ωρα 1Ο μ.μ.
  Τβσκρ* Άοτέρια τβ εν«
  «ι© «γκπημενο «πό τβ &λ-
  λβ.
  6ΛΓΛ ΕΝΓΚΕΛ
  νή ςβινβεΓβ "
  "* Βι·
  άλησμονητος 4«β τβ «Βχλς
  τβθ Σ«πέν».
  ΙΝΤΑ ΒΟΥΙΤ
  ΛΕΟ ΧΛΕΖ4Κ
  άληομβνητοι ««β το «ΚΛΟ
  ΚΑΟ».
  Στη Βιιννέζικη βκερεττβι,
  Μ Α ΤΑ
  Τ 10
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαΙ.
  Νέα ύψάαματ*.
  Ν··ι μοοΐρνοι
  (
  μ
  ΑΙ τιμαί μα( είνε «Ι
  χβλύτερκι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑ»
  ΕΥΑΓ Γ. ΙΑΡΟΙ21ΙΪ!
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΪ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ
  Δέχεται καθ" εκάστην 9—1
  β. μ. κσ.1 3—7 μ. μ.
  Επί τής όοοθ Άμαλθεΐας
  (Πλατύ Σοκκάκι),
  ΒΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ϊύο )
  %»ι έχτάοε·ς 4 μέν μ(α 260 χ. μ.
  4 Ν 2λλτ| 110 τ. μ. <4χ(νΐ)τ·ν χ. Κβ) Ολ[ ιμ·' < Ενοικιασταί Κατάστημα είς τό προάστειον Κσμΐνια Οπου ακριβώς 6 τιρώην στρατιώτας κλφανος. Πληροφορίαι καρά τφ ν, Αγσ ■η,τφφωτακη,. ΜΙΛ ΤΡΑΓΙΙΗ ΙΑΣΙΑΙΣΣΑ »70ο» Για -ρώτη φορά την 5ην Ό βΐου ή γκιγ οτΐνσ, ή Ασί¬ μη όμος πού ώ Όμάσθη 8τσ Ατ.ό τ6 δνομο τοθ εφευρέτου ττκ, ίκσμνε την ίκΐσκΐψ'ν τη είς την σΰΚήν. Ό καλοκάγαθος Λ^υδοβΤ <χς Εδεχθη οόΐές τίς κυρίβς υέ τόση; καλωσύνην, &3ΐε ή 6—1 κεφαλής, μιβ γι>νσΐ<α «ού πωλοθσε λουλ(ύ)ια στ Πάλαι—Ραυαγιάλ, τα έχασ* <αΙ ίλιτκθόμησβ. Άμνσως την ττεριτιοιοθνται κσΐ βίαν συν· ήλθε, 6 Βθίσιλτας έ^κυψ! κα την ίφΐλησβ. Έτΐειτα όκοσϊΐ θη<β σΐΐς νυναΐ<εο δ,τι ή9β λάν ψωμι καΐ τβ α ιαξιά τού στή ΒιάθεσΙ τους νιβ νΑ έ στρ'ψ?υ· στό ΠαρΓσι. Ή άν τπτροσωπεΐα αναχωρεί. Όλσ ΦαΙνονται καλά. Άλλα μίσα στά πλήβη ».ύρΓσ<ονται μυσ' <οΙ πράκτορες ο( δτιοΐοι έξη} θησαν τα τιλήθη των άΚολσ ζοντων καΐ Ετσι δταν φ4νη< στήν ίξώττορτα ή άντιπρ-σ» ικΐϊ εδέχθη κατα πρίσωτιο Ίς τοομ^ρώτερβς βρισ.ές: Πλίΐ —Δέν θά γυρίσουμβ μ έ Α δειανο στομαχι κσΙ μέ τίς ο ιοσχέσεις τοθ βϊσληβ. Δέ ττερττατήσαι ε γ^' σύτ) |ξ ώ οες | έ τή βοο^ή, Έοώ Θ4 με· ωμε. ΚϊΙ Γ έ θ& φύγωμε ά "έ- εοθη μοζ( μας καΙ ό β σιληάς, καί ή βασΐλισσα κα 5λη ή συμμορΐα. ΚαΙ ΘΑ τού <οτιβ ή συνήθεια νά λένε ψ*| ιιατα κο( νά περιγελοθν. Πολλές μτιή<αν στήν αΓθου «οΐμηθοθν. ΟΙ αλλβς κου έμ ιορεόονταν τόν Ερατα τταζα ο'όουν μέ τούς στρατιωτες ΚαΙ άλλες πού. καθυστίρησχν Βρχονται ά'όμη, "Υβοπτοι τώ κοι περιφίροντοτι κοντά στβ Ή αύλή επάνω Η* άτιβφά σισε Λκομη. Μήπως Θ4 ήτο τιροπμότβρη ή φύγη; Πδς δ υ ως να τιεράσουν τα βαρειό άμσξια άνάμεσα Απ6 τό μα νόμενο πληθος; Είνε πολύ άργά. ΚαΙ νά, ιιλτισίόζουν τσ μϊσάνυχτα. "Ερχεται ό Λ *«γιίτ ΠηγατΙνει κρ-τα σιήν έθνΓσυνέλευσι καΙ κατόπιν σ·ό βασιληα. ΎαοκλΙνΐται μέ σϊβασμό καΙ λέγβι: (συνεχίζεται) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΣ Κατατεθβ'σης μείζονος προσ φο;ας ίπανσλσμβΛνβται ή 8η αοπρσσΐα ίνοικκίσίως των κά τεοθι ΔημοτΐίΛν Φόοων άττό 1ης Αύγοόστου 1937 μίχρι 3' Μαρτΐου 1938. ο) τοθ φόρου ίχθυσλιεΐσς. β) τοθ φόρου μβτοφερομέ νων ίγχωρ'ων προίόντων έιτ Ιχθύων. Ή ΛημοτΐρΓΌ'α νκ» ήσετσ την 29η- Ιουλίου 1937 ήμ* ςιαν Πεμπτην κα'ώραν 11—12 «ι. μ. έν ιω Δημοτ. Κατσοτή αατι Ηρακλείου κσΙ έ'ώττιον Έτιιτροηή Ή;ά'λεοντΙ| 27 "Ιουλίου 1937 Ό Δημααγθν Ήοαχλε'ου Μιχ. Εαοιμάτης ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην Κ,ν- ΡΙΑΚΗΝ βράβυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ* ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ «ρω? κατ' ευθείαν ΠΈΙ ΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗ· ΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ΠραΝΤθριΙον ΔΙΝΑΡΑΛΚΗ 1-41 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7.15 ΤΟ ΤΡΟΤΟΥΑΡ ■Η άστυνομία Αθηνών ήοχισε πάλιν καταδιώκουοα σϋστηοως τό τροτουαο. Τώ περ'φημα «βνθη τοθ πεζοΒρομ(ουι *φε(λουν να άποσυρ θοθν εκείθεν. Ή έπαιτεία τοθ £ρω τος άπαγορεόεται καΙ δια τοθ κλόμπ. Ή απαγόρευσις έκ πασο —οι· πτώσει φίρει επί τάπητος τό ..Ιν- δαλμα τοθ τροτου*ρ; Την τροτβ· ζαν 'ΑλλοΟ τό ανθρώπινον αύτό εΐδος είνε καθημερινόν καθεστώς.. απαραβίαστον. ΚαΙ δικαίως άφοθ ή πολιτεΐα δέν μττορεΐ να περιορίση τας κοινωνικάς διαφοράς καΙ τα άναπόφευκτα άποτελέσμιτα τ<-ΰ οΐκονομικοθ προβλήματος πί-0 ψέ- ρουν είς τ· χείλος τής άβΰσσου πολλάς άνθρωπΐ'ας ύπάίξεις, ά· σχέτως τής επεμβάσεως ή μή έδώ τοθ εμπορΐου τής λευκής σαρκός. —Τό τροτου*ρ είνε δραμα παγ- κόομιο Ελεγεν Ενας κοσμογυρισμέ- νοί. ΚαΙ εΤνε Γσος εύτόχημα ότι οτήν Έλλάδα Αριθμεϊιαι μέ ώρι· σμίνες.,.μονάβες είς τσ πιζόδρό· μια τής ΌμονοΙας. Ή λογοτεχνία κοΐ πο'ησις—6πάρ χει ίνα ώραιότατο έδω χαρακτηρι στικό ποιηματύκι τοθ ΜωραϊτΙνη — περιίλαβσν την τοοτέζαν καΐ την ετοποθέτησαν οτήν τρογική Θέσι π·ύ τής πρέ*ει. "Αλλως τβ καΙ στούς «Μποέμ» ή φυσιογνωμΐσ τής Μιμής, ποθ κι' αυτή εΤνε £να παιβΐ τ·0 τροτουάρ, έκφράζει καΙ τό έν διαψέρον τής ,.σοβαΓδς μουσικής γθοω άπό τα νυκτερινα φέρετρα, τοθ Ερωτος. Ώστόσο καΙ τό ένβια φέρον ποϋ δεΐχνει τελευταίτ τ* κρατος γύοω άπό την αθλίαν αύ την ϋπαρξι. είνε όξκ σεβαστόν, 'ΑρκεΓ να' μή περιορισθή μόνο στήν άπσγόρευσι τοθ τροτουάρ. άλλά να άνεύρρ, έν καιρ^ι καΙ κτυ ιΐήοη τίς ρΐζβς τού. "Ετσι Θα έξο· πηρετήση ασφαλώς καΙ την τάξιν καί την Ελληνικήν κοινωνίαν, Ό Άλλβς ΚΡΕΜΜΥΑΙΑ Εηρ έΜλεκτϋς πβιέτητος ρς 4 όβαχμάς την οκάν είς τήνάπβ βΑΜην ΓΐνΙ Τζαμί η«ρ4 τβ ν·ό κτιοτβν ΔημβτΐΝβν οχολεΐβν. θρ»λι««ς "Αγγλ·( κλ·(«ρχ·$. Ό *«ρι64τ}'ος "Αγγλος ^ς ό δκ«1«ς πρέ μ*Λβν, 3ιηοη»ι· ραθεΙ. νά διασχίση τόν άκοχλει- Ιν τοθ Μκ'λμκάβ καΐ νά μιταφ! .. εί; «δ; έευθίΐδ: κ:υ τί χά τεΊχαν βκίμτ) τί τε, 1«ι ««τατ·»8ρ κ, Ιμιινι γνβαΐίί δκό τέ δ-ό Τζώ' Πχτάτβς, «ροοκβθεΐ νά έκανκλάβ^ τα κα! ιΙ{ τ^ Σ^ντάντιρ. Μέ ι4 όν τοκ έκΐ κεφ*>«;< τιβοάρκν .. λ»ν, κροοηαθιΐ να μεταφέρη είς το Σϊντίνιερ πολεμικόν δλιχέν καί τρΐφΐμα δια τεδς Ιριιθ^ύ;. Τό 1Βνι*εν 8μ«ς ίβκΐνικόν κολε- μικόν «Ν;6»ρχος θιρίέ»»» μοί κλέει τα ηαράλισ, «αί ή'*έν Ι« Πκνάτα, ιίς ύ τ* χά Ι Έν μιχά 6κ·μνι;3κν ■(( τον "Δγνλον πλβίκρχον, ίτι ή ακέκιιρα διβσπάοιως τοθ αποχλιιβμβθ γ ται δΐϊά Ιίιον κίνδυνον χά Ι Βτι καμμίαν βοήθειαν Η* Ιχιι νά πι ί είς πίρίπτβοιν ά —"Ενβ δίβκολβν ρκκ·ρ μι Είς τί χνρΕβν Άλτίνκ τί]ί Βι ό Γοκλιίλμβς,Χίμχεεγχ Ι'Λ νέαν ρεκβρ μιχρβ· .. γραφείς: "Βπ1 τ|5· ^*; ίψ;»ς ενίς νοινοθ χιρτποατάλ, ΙγρΕψιν είς 264 γβχμμτς 29423 λίξιΐ'! Π»α τεθ Χίμηεργκ Ι- "Αγγλβς ε(χε γράψιι ί«1 χάρτου τβν αίτ*ν διαοτάαεων τβν βΰτΐν &?ιθμ&ν λέξι»'. άλλά κολλΐΐ έ< τβν λίΕι»^ τού:»ν ήίαν ακντιτμι μίν»ΐ, έ δ ι Χίμκεργχ τ4ς Ιχε γρ'ψΐι δλβκλήίοι/ς. ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ «Ο ΚΟΡΑΗΣ" Ά «β 1ης Αϋγβύστου άρχίζει ή λ«ιτβ«ρνί» τϋν ΦρβνΊ τιοτηρΐο» τβθ ΛυχεΙβυ Μ«τά τμτΥματα χά! μέ «Ιδιχους κ α βηγητάς δι" Εκαστον μ*Ρημ«: 1) Δι' ΐΐσιτπρίους έ{βτ«ο«ις •Ις την Παιδαγϋγικην "Ακαδημίαν τβ Πανεπιβτήμιον τβ Πβλνηχνεϊον τας Στρατιωτικάς καί λοιπάς Άνντά- τας Ζχβλάς. 2) Διά μετ((εΐβατέβνς πάσης τ«(«Ν( κα πάντες Σχβλείβν. 3) Δι* (Ιβιτηρ·βνς 1{«τ*σίΐς »'■ είς την 'Βμπορικήν Σχολήν β') δι' άιτοφοίτους τής δ'. Δημοτικόν ΣχολεΙβυ μίλλοντ«ς νά υηοβτ&οιν εισιτήριον εξέτασιν διά την Α ην τά{ιν όκτ«τ>{ίου Γνμνκο'ου, ΟρακτιχοΟ
  Λυκΐίου κ. λ. π.
  3) Διά μαθητάς άπβφοΐτβυί τής £τ' τάξΐαις τβθ Δπμβτι-
  κβδ μελλοντος νά υητστεΤσι κατβικτητηριον έ{έτασιν <ιά την Γ'. τάξιν ύΜταταξΙβ» ΓνμνκοΙου ¥ Πρακτιχβδ ΛυκΐΙβν. Πληροφορίαι παρέχονται καθ* εκάστην έν τω Γραφείω τού Αυκείου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Καθήκον μ«ς 6<Νρονμ*ν 8π«ς κβΐ δημ€σ'α έχφρβο&ιιΐεν τάς βΰχ«ριατΙ«( μβς ιτρος^την Γβτλλικην Άσφαλιβτιιθιν ΈταιριΙ «ν ζαιής «ΝΑΣΙΟΝΑΛ» δια την κρββνμΐαν *«ί την ταχϋτητκ μεθ' ής Ισκενοΐ νκΜ«τβιβαι)α·{{ ίι^&% την Ικ: ΔΡΑΧΜΩΝ 100.000 άπβζημΐωοιν διά τον θάνατον τής μήτρος μας άσφβλισμί νης π«ρ' αύτη δννάμβι τοδ ί,η' βριθμ. 647 30] βτσφαλιοτηρΐου ο»μβολ«(ου τη;. ., 'Βηισης «ύχκριστοδμεν «ΰ| ένταϊβα Πράκτορ»; ι ής άνω έ τβιρΐίβς Β.Ν, /Λ1Γ»Ζ*ΕΗΝ κβΙ Σί« ίιά την πρβθυμΐαν την οπβίοΐν έηέΑ·ι(αν μ«ι τάς προσηββ«ίο«ί τας έποΐης χ«τίβ«λον δια την τβ>χ>ι«ν καταβολήν τής άηοζημιώοκΜς.
  ΟΙ «σφβλιζομινβι παρ« τή έταιρΐιχ ΝΑΣΙΟΝΑΛ δύνανται
  νά είναι ποοχοι ότι τα συμφίρβντοι τους είναι απολύτως έ£η
  σφκλιβμένα.
  Έν ΉρκΜλείω τό 22 Ιουλίου 1937.
  ΑΙ ιΰχκριατουοαι
  Είρήνη 'Εκιτρβηάκη
  ΑΘΗΝΑ1ΚΑ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  «ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ"
  Πλκτεΐα 'θμβνβίας Τηλ. 30495
  ιιΓΑΛΛΙΑΣ"
  •θββς ΖταδΙβυ 57. Τηλ. 30236
  70 μονά δωμάτια καί 70 διπλά
  ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΡΗΤΩΝ
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν οιεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΔΝΝΗ καί Σία
  Παρέχββστ συνχρβνιβμένα ίιραΐα μινάλα βΉματια. ευάι
  ρα μ» Ι μέ βαυμααΐαν Θέαν «Ις τ© κέντρον τβν ΆΘηνβν.
  Άββινοέρ—Ζΐστ* χαΙ Μρ«α νπρα.-ΎπηρεβΙα άρτΐΗτά
  τη.-ΤιμαΙ άνάλ·ν·> «αί λονΐΗ«1.
  Η ΝΗΣΟΣ
  ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΗ
  ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΜΙΟΗ
  52ον
  "Ε! οεΐΥ, 4*6ρες τββ πλ^βώ
  μχτ·ς, μ' βχοΟμ; ρώττ,αιν 6 τε
  λευνΊΐ?«·
  —Σ' έοΐνχ μΐλ»,
  Γκρ'ί)
  Κ*ί ηάλιν χαμιι!» Ιπάνττ^ο) ς
  —·Γ«ρίϋ έχχνέλχβεν ό
  χις Σμίλλετ δ«νβτΑτ·»ο(, Ιγχατα
  λεΐΊι» τό χαράβι χβΐ οέ διαΐάο-
  σία ν' άκολοιιθήοχ;; τ4ν χακεΐάνιο
  αοιι. Ξίρ» τώ; εΐαχι χαλ%ς &*
  θρεικβς ατο 6ίθος ο»υ χαΐ τ·λ|ΐ»
  ν* ττ* τώ: χανίνχς αίς δίν εί ε
  τόσο *αχί£ βσβν Οίλει νέ γ'Νι
  ται. Κϊβτ» ο!ο χέ9ΐ μ·υ τί ώ?ο
  λόγι μΐι» χ«1 αοθ βΐνβε τρ ι ίντα
  ίειιτιρίλεκτα βιορΕβν >ά?8^ς μ«·
  ζ( Ι.9Κ.
  Σ.Ακτ,Η λίγο. Κι' Ικιιτ» «ά
  λιν:
  —'Έλχ, κ«ι&Ε μβυ, μή μέ «οα
  «1; πιριοιίιερο. Κάθε ?ΐυτε?ίλε·
  τε90 ή ζωή μου καί ή ζωή τβν
  4»θίώιχ»ν αυτίν «β.
  χάηβιος
  , Ιπΐιτα χρίΐβς
  χαΐ «ατίπιν ορίν^κεν &κο την
  χκηίρτχ έ Άίραΐμ Γχρίϋ μέ μ<ά οτο μάγουλο, β*ν τέ ο<υλλΙ π·ύ τβέκει αϊβ βφδριγμα 3 άνεντιχβθ τού. —Νί μι, κ«κετά'ΐ· μου. "ϊβΐεροι «πό λ!γα ϊεϋτερί'ειτϊ 6?{0*ίτανε μ»ζΙ μ! τΐν κλοιχρχο δίρχτ. 'Αηεακκρυνέ^εθχ γε· •οί άιτβ την γο"ιέιτοτ, άλλί δέ< βριοχδμοιατε άχίμτ} άβφιλι!;. (συνβχΐζεται) τίς Ελλάδος ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΔΣ |Κ0ΙιΊΩΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Έπανήλθον προχθές έξ ΑίδηψοΟ ή κ. καί ό κ. Άρι·Γ, Μ χελιβακης. —Έπανήλθον έξ "Αθηνών · κ. Γεώργ. Χουμεοιανός μβτά τής Ου γατρόςτου δίδος ΕΙρήνης, *♦* Γύοω στήν πόλι μας. Αύτύς ό Ιούλιος δέν βΐναι μόνον κυνικός καθώς άποδε>κνθβται.
  - Είναι καί κακοήΘης καί άνόη
  τος.
  —Κυνικός καί κακοήΘης διότι κα·
  τέστησβ την ^ωήν προγμιτικόν μαρ
  τθριον μέ ιή^ άφδρηιη ζβοτη τ·υ.
  —Άνόητος διότι ένώ μας άπο*
  χαιρετά άντΐ νά μβς βροσ ση υ*
  μίαν Ίΐνοήν άνίμου, μας καίει κυριο
  λεκτικά καί μδς κάνει νά σχηματί
  σωμεν την χειροτέραν εντύπωσιν
  δι* αυτόν.
  _Τό δυστύχημα ομως είναι Οτι
  είς αυτήν άκ·ιβ©ς την εποχήν δέν
  ύπσρχει καί πάγος είς Την πόλιν.
  —ΚαΙ τουτο διότι τό περίφημον
  παγοποιεΓον διακόπτει κάθε τόσο
  την παραγωγήν τού,
  —Εύτυχώς ΰμοβς υπεσχέθη 4 κ.
  Διοικητήν Χωροφυλσκής νά μερι
  μνήσρ, διά την προμήθειαν τοθ α< ναγκαιοθντος πάγου εκ τοθ έργο. στασΐου Νεαπόλεως κοΐ £τσι έλπΐ ζετάι νά τερματισθή «ΰτό τό μαρ τύριο των συμπολίτην. __Ήρχισαν νά διοδΐοωνται καί έδω να παιγνίδια καί τα σπόρ τής άμμουδιας καί τής θαλάοοης, _ ΚαΘΛς πληροφορούμεθα μάλι στα πρόκειται νά γίνη καί ομάς ΓουΛτερ—ττόλο· Οπως έπΐοης γίνβ ται σκέψις νά 15ροΘ§ καί τβραΐν γκόλφ. —Τό ταξίδιον τοθ κ, Δημάρχου είς τας Αθήνας πιστβΰεται δτι Θά συμ βάλη είς τΐν οριστικήν διευθβ τησ.ν ολων των βημοτικών μας ζή τημάτων ώοτε ν' άρχίσουν ούνΐο μα τα μεγάλα άνακαινιστικά καί β ξωροΐστικά Εργα τής πόλεως. —Άπό σήμερον τό Θαλαμηγόν «'Λκρόιολις» Θ' άναχωρβ κατ' ε· Θείαν διά Πειραια πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τοθ έξαγωγικοθ έμπο ρΐου των ς>ταφυλων.
  —Κατ' αυτόν τόν τρόπον τόκΚρη
  τικ6 Καρ13ι» προοφβρει μίαν επί
  π&έον υπηρεσίαν είς τόν τόπον
  Τό Υπο») ια τής
  Τρσκίζη; ττ]ς Ελλάδος Αγ!
  ου Ν κολάου προ«ηοοσσει τή
  12ην Δύγοόστου 1937 ημέραν
  Πέμπτην καΐ ώραν 11—12 ι»
  α. μειοδοτικόν διαγωνισμόν
  δι' έ*φραγΙσ'ω' προσφορών
  α<ευ όρ'ου μέ |<τ<'ωσΐν, επ Ι των τΐμδν μοιάιος τοθ τιμο Χογ'ου πρός άναβειξιν ίργο λάβοι διά την ' κατασκευήν άτιοθήκης καί άττοσΐΒρω ου γεωμήλω* ε(ς θέσιν τοθ γω ρ[ου Άγΐου ΓεωργΙου Λ ση θΐου. Ό 8ιαγωνισμο^ ϊΐς τα έν 'Αγ'φ Ν <οΧ6φ νοα φβΤα τοΟ'Υ«οκ)-ο€ της Α.Τ Ε €Η βϊπανη πρ<-»)τ'λογίσ9η (ίς δραχμάς 1703 000. ώ 'γνοησις θέ'ει προ»'ατοβλ.η 9ρ 5 ο)) επί τοθ τιρ. ϋτολογ αθέντος ποσοθ είς μβτρηά ή* γρ) ιον χαρακαταθηών δανεΐων ή έ^γυητικήν έκιστο λήν ανεγνωρισμένης Τοατιέ ζη^. Γίνονται 8β«τοΐ οί Βίπλωμα έρ-γολίβου ίη έργων οι' οίκοδομικΛ 6·>.γα ά
  πό Οίυτέρας τάξεως χαΐ άω
  ΜεΧέτη καΙ συγγο^φ·) υπο
  γ,ρεώσβων εόρ'σ <οντοτι «ατατβ θειμένα παρα ώ Κεντίΐ ώ Κατασ.ήαατι τής Α Τ. Ε (Τμήμα ΓεωργικΛο Μη^ανι *()<) ΆκαβημΙας 50 "Αθήναις ώ: κϊΙ παρά *ώ ότιο ) ι Δ Τ. Ε. Άγ!ου Ν «ολάου Κ ή Ή βγ<ρισις τΛν άποτβλβ σμά όν τοθ οιαγωνΐοτμοθ ένσ: ιτό«ε ται (Ιο την απόλυτον) <ρ'σιν ί|)ς Δπιήσϊως τή Ά γοοτικί|ς Τραπέζης ιτ]ς Έλλά βος. Έν 'Αν'ν Νκολόω τ« 26 •Ιουλίου 1937. (Άγροτιν,ή ΤοαπβζΓχ τής Έλ λάδος 'Υΐι)μα Άγίου Ν -^Α ου) ς —Δι' αύτό καί εΐιε δχι μόνον βικαιολογημενη άλλά καί έπιβββλη μένη ή προτίμησις καί ύποστήρι. ξΐς τού. —"Ατυχοι τέλος πάντων οί Βιαρ ρήκται τής πόλεώς μας, Μόλις κάμουν αρχήν άσκήοεως τοθ έπαγγέλματός των ουλλαμ·ά νονται άπό την αστυνομίαν καί κλείονται είς την φυλακήν. —Άγαπα, βλέπετε, ό θεός τόν κλέφτη, άλλά άγατι^ νερισσότερον καί τό νοικοκθρη. —Έγέμισεν ή πόλις άπό χωρία τοποΓλες λιγερές καί ήλιοκαμμί. νες ποθ ήλθαν για νά έργασθςΐν στόν τρυγητό. —Κι' είνε ή είκόνα πού παροο σιάζουν ώροία δσο καί συγΜνητι κή. —ΓιατΙ^ οτΐς περισσότιρες περι πτώσβις κάθε μιά άπό τίς κοπελ λβς αύτές κρόβει καί Ινα δραμα στήν καρδιά της, Καθώς πληοοφορούμςθα τα έξήν τα έκατοστά έκ των άτιοσταλίν των είς την Εκθεσιν τ<0 ΖαχπβΙου προίόντων τοθ τόπου μας ίτιμήθη σαν διά χρυσών καί άρνυρων βοα βείων σχεδόν δέ 6λα ΕλοίονΒπαι. νόν. - Απόδειξις κσ.1 τουτο τί)ς έξαι ρετική·: ποιότητος των πρ.ϊόντων μας. —Ή βλάβη τοθ μεγίλου κστα βρε<τηρος καί ή χρησιμοποίησις τοθ μικροθ δια την διανομήν ποοί μου ύδατος είς τούς συνοικισμούς δγινον άφορμή νά παρατηρηθο ■ νωμολ'α είς τό κστάβρεγμα τ(|ς πόλεως. —Δέν Θά ήτο δμως άρα γβ δυνα τόν νά διατεθή μΐο άντλ'α τί]ς π· ροσβεστικί]ς Οπηρεσας δ»' ολίγας εστ» ημέρας, τώρα μάλιστα ιτοθ είναι αυτή ή άφόρητη ζίστη, διά τό κατάβρεγμα) —Ήμίϊς δέν τό ευρίσκομεν άδύ νότον. —"Εξοδος γενική των συμπολι ιω χ Ιδίως τίς νύκτες είς τα ύΐαί Θρΐα κίντρα κοΐ τα Σινεμά. -ΚυρΙως τό σινέ Πουλακάκη συγκεντρώνειπλήθη κόαμου κάθβ βοάδυ βπου ηερνοθν βύο *ρες έ· ξιιρετικά ίύχάριστες μέ την Βιβν νέζικην όπερέττα «Μιά νύχτα στό Δονύαβι». —Γβνικός Βμως συναγερμός προ βλέπεται ώπόψε. Έπΐοης καί σθρΐο πού Θά προβληθη τ* Θαυμάσιο φΗμ · Οτσν ή καρδιά μιλα» πρό« ενίσχυσιν τής άβροπορΐας. έ) ΡΙκβρτιρ ΔιαννΜτερεόοντα ΦαρμακεΓα σήμερον: Έμμ. Ματζαπβτάκΐ), Μι χαήλ Τζομπανάκη ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΙΤΑΣΤΙϋΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ βις κ«ί ρ Έλλσΐ- ρ κρ·θ(βμία. Δ4ν·ι· επί ένβχίρ· *ν
  ΑΝ ΟΡΘΩΣΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  66βν
  η έττβρΐμβνε καθ* έ<άστην την παρουσίαν τοθ κ. Μαγβαληντ}, ώ; άκτΓνα θάΛπους κα[ βθφροσόιης "&λεγ«ν είς τας καλονραΐαο. —Έν ώ ζθ μόνον βταν ϊΤνε παΓώ» 6 κ. Δήμαρ- ς Κατ' ίκϊΐνην την ημέραν βΤ^β «ολών κυρετόν. "Αμα ΐν>ο"ο-α τόν χ. ΜαγΛαλη/ί|ν τον ηρώτησε.
  —Κ-Ι ή Τιτίκα;
  —·θΐ την έχης, θά τή» Ιίεις γλήγορα άπβκρίθη
  ού^ός μειΊιΑν.
  Ό κ. Μαγβσληνής κροσηνέχθη πρός την φ ΐντΙ
  ναν καΙ |ν έκβΐνη τβ ήαέΓΪ *ατά τό σύνηθες· μόνον
  &ε, άντΐ νά μβΐντ] πλησίον της ήαΐσβιαν ο^αν, ίμ«ι-
  νεν μίαν. Συνέστησε δέ καΐ ϊπανειλη,ιμβνως ϊ(ς δ
  λους νβ κροσέχωσι μή λείψη τΐτιοτε άκό την Ασθβντ]
  Πβρεΐηρήθη βτι Ιν τινι σπγμβ κατέστη λίαν κατη·
  ♦ής άλλά τχθτο 'ξηγήθη ώς φυσικόν, Βταν ίμα-
  θεν δα ό Ιατρ&ζ·, κΰψας πρός τό ώίον τού, τοθ β!
  χεν ((*()
  —Πολύ «ατίκεσαν αί δυνάμεις τη;.
  Έπίστοπΐπν Ιπειτα είς τό δημαρχείον. δ«ου 6
  γραμματεύς τάν βΐΑϊν έξιτβζοντα Ε*α χάρτην 66οι-
  πορκ*»ν τής Γαλλίας, άνηοτημενον έν 'ώ γραφβίω,
  κα( λαμβανοντα στμειώσεις διά τής μολυβ5[δος τοθ
  χαρτοφυλακίου τού.
  Β'
  Ός°υ6ε·κει« τοθ Μαστββακ«ρλιβν.
  'Ακό τοθ δηααοχβ'ου μΐτίβη είς τα Ισχατα τής
  πολιχνης Μ. έτιΙ Μ..., δτιου κατώκε' δνθοωπος τις ό
  νόμστι μαστρο—Σ«ω«Χιός, βνοικιασιής ιαπων καΐ £
  λαφρών όχημάτων. ΓίορΓυΑμενος είς ούτον, ίλοβε
  χάριν συντομίος δρόμον τινά -αράμερον, δ κου Εκει
  το τό πρισβυ'έριον ι ής ένορίας τού. Ό έΦημέοιος
  τής ένορΐας έκείνης εΤχε φήμην ά*θί>ώπου άξιοσεβά
  στου κα( συμβοόλου συνετοθ. Κοθ' ή' > στιγμήν 6 κ.
  Μανδαλη (|ς έφθασεν ά«βναντι τοθ πρεσβυτερεΐου,
  6 μόνος διοβάτης, δστις ίτυχεν ιίς την οδόν εκείνην
  τΐαρβτήρησεν Βΐι ό κ. δήμαρχος, άφοθ διέβη την ο(
  κΐαν τοθ έφημερίου, έσι-βθη αίφνης ά«1νητος·, ίπει-
  τα έκέστριψϊν είς τα βήματά τού ένλησΐσσεν είς
  γήν θύραν τοθ κρΐοβυτερΐου, εΛαβκ τό πλήκτρονού
  τήο, τ· ανήγειρε* ίνα κρούση άλλ' Ιηειτα (κρατηθή
  ίμβινε σκεπτόμβνος Ικανάς στιγμάς καΐ τέλος άντ!
  νά χρούσΓ), αφήκε πάλιν τό πλΓκτρον ησύχως κοΙ
  Ινανέλοβεν τόν δρόμον τού ταχύτερον ή ττοίν.
  Ό κ. Μογδαλη ής ι ΰρε τόν μαστρο— Σκωφλιόν
  κατανινόμενον νά ρίψη (μάντα τινά σκίτινον.
  —"ήκουσε, μαστρΓ—·Σ«(&φλιί, τοθ ιΐιτε· εχεις κσ
  Α6 αΚονπ
  —Κόριε Γήμαρνβ, βλα μου τα άλογα είνε καλά.
  ΤΙ έννοιϊς καλό άλογοι
  —Έννοώ κανένα αλογο, δηου νά ϊΐμκορή ι ι;
  μίαν ημέραν νά κάμη έ'να βρόμο ιΓκοσι λευγΑν.
  —"Α, βΓκοσι λευγώνΐ είιιεν 6 "Σ-αοφλιός. ΚαΙ νβ
  σύρη κα| άμάξι.
  —ΝαΙ.
  —Κα( τΐίσον Όΐβό θά μείνη επητα νά ξβκουρα
  —Πρέτιει, Αν ή χρε'α τό καλέση, ν' αναχωρήση
  πάλιν την άλλην ημέραν.
  —Διά ν* κσμη τόν Ιδιο δρόμοι
  —Νβί.
  —-"ΑΙ «ϊίοσι λεόνας πάλι.
  —ΝαΙ. ΚιΙ έξαγα^ώ' ό κ. Μαγδαλη ής έκ τοθ
  κόλπου τού χαρτίον περιέχον σηιΐίΐωμένόυς δια μο
  λυβδίδοο τούς άριθμούς 5, 6 κα! 8 1)2, εδειξεν οότο
  είς'τόν Σ<ωφλιόν, κα( τοθ*βΙιΐβ —*Ι5οό, παρατηρϊΐ ; δεκαβννέα λ'ύναις κοΐ μ<σή. δηλαδή ιΤκοσι. —Κΰριε δήμαρχ&' εχω ε<α μικρά άλογά<ι· Γοτωο Ιτυχβ νά τβ Ιδβς· βΤνε φω»ά μοναχή. ΈσΓάθη<ε ά δόνατο νά κοθ'ση ανθροπος επάνω τού* δλους τούς οΐητει πέρα. "Ελεγαν πβς βΤχε έλάττωμσ, καΙ Ρέ ήξευρον τί νά κάμουν. Ί^ ή/όρβσα λοιπόν έγώ κα' τό εζβυζστ (Ις τό άαάξι. Κόριί μοί·, αύτό ήίον βπου ήθελβ. Τί>οα ιΐνε ήα^ρο ώ?άν ε' α άρνί, καΙ τρέχβι,
  άστοατιή Άλήθβια, μην άποκοτήση κανβΐς καΙ καθ
  ση είς την ροχιν τού. Σελλαν βέν την δέχβτσι κατ'
  ουδένα τ;>όκο ό καβέναί, βλίηβις, μέ τή φιλοτιμίο
  τού* νά ούρη δμως, ούρβ' μιά χαρά. Αύτό Ιχω διά
  την αΰθενΐιά σου.
  —ΚαΙ ι(ς κόσαις ώραΐς λές νά κάμη ταΤ<ϊ λίόγακ,ι (*·ν·)[Ι|ι τ·ι| ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προτι ματε τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ "Η^πεΐρα τόσον έτώνϊ άπέδειξε 'τήν εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με¬ γάλην των άντοχήν. ΕΙ ν· τα συμφερώτερα λόγ« της ρε- γάλης αποδόσεως τβον. Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία ΝΤΑΝΛΟΠ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Τό αυτοκίνητον <χπό ύνιεΐνής απόψεως Β'. ΤονΙζο) 5μ«ς έξ 2Χλον χαΐ η άίΐίλκτον ανάγκην νά ■[<■ τελιίβς Ιξτ,οφΐλισμΙνοι χά τί Τ9θ ψΐχους μέβχ είς τέ άνοΐ χΐδν α&τοκΕνητον ο( τοΐοθτ·! «άοχοντες, καί το χκλοναΐρι ίίμ κροτϋλαοαίμινοι μέ Ι««νιορίρΐ5ΐ θερμΐ χά! μέ γοθνες λ6 τόν χειμννν, ο**ηί· Η κιχΐ τα α«έλη μέ θΐρμΐ Πιλλ^ν^ρ«; χ»ί μέ τέ ε ύ:οχ£νςτον Η* ιπιτρίκοντακ «υ« είς δγιιϊς άί), πολλφ ιι£λ9ν είς η&οχ*ν ή ιυηαθιΐ;, διότι Βίον Βταν κιν<|ϊαι τέ οίμα ίνεργτ)(ΐχ6ες ί*ν φοβιΚτι νά χρυώιη, Ιλλ» ί έ|1ζ«τ«ι Λ·λϋ χαχΑς 5;αν έ«τιθ9 ά«Ιντ)Μν ι ι; τί μ>-
  οτίγωμα Ικιΐνο τοθ άέροΓ, τέν ί·
  διοισχΐζιι τό Βύΐοχίν^ΐον.
  Πό3α χοβί^οια ί5!α>(, μέ τίς ά-
  νοήχους ήιιιγυμνιοτίκτάς τάσιΐς τ|ς
  ίδ ι!δα κο5 Ά π>ξ»ν μίαν
  ωραίαν πλυϊΐτιΐΐ χαττίιιιν β&ι··
  Ιδρτμής κου Κυ( έα»!
  χισιν δ Χοθκος ά^δίνι.
  "Ο τ' άναπνευοιικί 9>γαν« &
  μβ(»ς χιί ηο)ύ κερισσόιΐρον μάλι
  σταίηηπίζειαι χαΐ τέ νευρικόν
  ύ/ ««Ι την δι' »υΐο<ινή?οιι διαδρομήν. Ό χραδΐομδς Ι*ιΤνος τοθ σώμϊτες, 6 μάλλον ή' ή τον !»ίαθτ)ΐές ή σφοδρίς αναλόγως ι<ίς τϊαιας τ6ν Ιλατη?Ι· «ν το2 · ίήμτιτο', Τοθ βάρους ου- «·0 χά Ι ττ]( δμνλέχ—τος τής όϊοθ, ίΐίμενον ιΓνΐ ίιι διατΐ)ριΙ ιό νιυ- ρκέν σύκΐ]μ« δπό Ιλαφράν διί- γιροιν, δ τέ ι[5ίς τι διαρχ·Οςχλο νιομοθ χαΐ φυοΐχά διαθίτκ χά η»; Ιδιαΐ'έίβς χβί τίν έ λον. ΚαΙ έν Βοφ μέν δ ομίς ·Ινε Ιλαφρές χαΐ η έυΐδρβσ ς β&τή επί ι·9 νΐαριχοδ ουβιί/ματβο είνε μβλλον ώρΐλΐμοςχαΐ βυντελισκχή είς τ^ν ζ»ϊΐ«ίτ«)τα τοθ ί^γανισμοθ, διότι ίή-ϊ!αέ«ίνη χ»1 ουνεχτίς διί- γε;σ:ς τβν νευριχ&ν κέντρον χρα τι! χά Ι την ίπ!δρ?σ:ν α&τβν έκ) τ§ν δΐ5φ5;ων λκίβυργιβν ΤβΟ σώ μ»τος αιβθεράν %% έ-ΐργί». 'Υ· π«?χουν μάλιοΐ» χ«1 χαταατάσιις τοθ νιυριχοθ ή μκτος, χαχί τβν δπο(»ν χρηβιμο ΠίΐιΤται ένίοτι χαΐ ώ; θΐραπευτι- χίς «αράγβν ή χραΒκαΐιχή α&ΐή κίνησις τ·9 οώμΐτος, 8κ»ς ι ι; μι ριχίς 6ηοαθενκ)τ[χ^ς κκΐ αχομιχίς μ^ρφίς νιιιραοθινείας χλπ. δκέ τί 8<ομο! δβνηαιθιραπεία, έν/αρμβζο μίη τ«5τι δι* ήΧεκτριχβν μίοιον. 'Αλλά χχΡω; Βλ« τβ πράγμί- τκ είς τβν χββμον, χαΐ δ χραδχ- ομος αυτβς Βίαν διΐρδ^ χΗΚαιεν Βριον χαΐ αίς οφιδρδτητκ χαΐ είς διάρκειαν ένϋχειαι ν' Απββς χαϊ δλαδερές δΐί την Ιαβρροΐτΐαν τοθ νιυριχοϋ συοιήματες χ«1 την χα- νονΐχέιηΐα^ώ^ έγχεφχλιχβν λιι τουργΐβν. Είς στιγμάς ιδίως δπερ βολιχ^ς ταχυκερίας τοθ ο&ΐοκινή τ·υ, δ έγ*«ναλ·ς χ»1 διάνβΐα 6υ· θίζονιαΐ είς Ι* ιίδος δμιχλώδου; ουακοτΐοινς μή Βιαφεροδβ-ς π·λύ &κέ Ιλιγγον, αίοθίνΐΐαί τις ώΐ^ν έλαφράν μέθΐ]ν λίαν ιυίρισΐον, 6 κβ το χράιος ΐί)ς όηβίας άμδλύνε- τα ι τ) α^ναΕαθ-αΐς τοθ · χινδΰνβυ τ<5ί μιγίλης ταχαττ,τος είς 6χθ· μόν ώιτε άμιριμνιΐ πλέον τΐλιΕα; διά ττΛι τό ουμδΐ|αίμΐνον χαί μί Μόν τέν παρκδβξον αυτόν ήδονι ομίν ττ,ς ίλιγγιώϊους ταχύ τ)ΐος άπολαμδίνΐΐ. 'ΕννςιΙται Ειι τέ συ να(αθ«,μχ αύΐο, Ββαν άηαλαυαπ- χβν χϊΙ 3ν ι[νι, ιΐνε ακγχρίνω; χά Ι νοοΐ)βόν δπως τ&3χ μεθ'*}. ·Ενκ 3.4 έπιτρέκεϊκι ή {«φρβιοΐς, μ!α πιρΐιργος τοξιχομκνία έκ ββ>ζ'
  ντ)ί χαί ιΐ*ς την χκτίσΗοΐν &υ'ή'
  χκνινΐς άουνηθίοίθϋ ή έραοιΐέ
  χνου ίί^γβϋδφεΐλονται αυνήθως τί
  τΗ·ΐοσίτιρα ο&ΐοχινηκχα δυσΐο
  ή
  γΞΝΌΙΚΙΛΖΕΤΑΙ βισ την θβρινήν
  περίοδον είς τό καλύτερον μέρος
  τοθ ΠροοτστεΙου Αγ. Ιωάννου οί
  κία διώροφος μέ £ξ δωμάτισ, μέ ό
  δραυλικήν καί ηλεκτρικήν έγκατά
  στάσιν καί δία τα κομφόρ καί αμ
  πελον συνεχομένην μΒ ίκλεκτήν πό ι
  κιλΐαν κληματων. Πληροφορίαι τια
  ρα τοίς κ. κ. ΧατζηΒάκη, Τσιλένη
  καί Σία.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΙΑΟΠΛΡΑΓΩΙΟΥΣ
  ΚΑΙ Π
  V
  ΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ
  Στό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΈΡ-
  ΤΣΈΛϋΚΗ όοος 186Οπαρα τα κρεοπω
  λεία πωλείται χονδρικώς καΐ λιανικώς είς τι¬
  μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαδον
  τού χωρίου Μβλλών Ίερβιπέτρας,
  Ή έξαιρετιχή ποιότης τ«υ προσδίδει είς
  την αταφίδα τό χρυσουν χρώμα κ»Ι την κ«-
  θιστά άληθώς κεριζήτητη.
  Ή ευχάριστος «γεύσίς τού καί τό άρωμά
  τού &ντ ικατέατηβε τό βούτυρο είς την μαγει·
  ρικήν.
  Άπαγορεύεται διά νόμου ή ηώλησις βπο
  ρελαίου.
  (Έκ τού Καταστήματος)
  Τα άποτελέσματα
  των άγώνων Κανδάνου.
  ΧΛΝΙ4 Ίβδλιος.—ή
  επιτυχίαν έαΐ)μιίω33ΐν οί οχ·κιυ
  τιχοΐ άγβνες ο! τελεαθέντις την
  ρελβοϋίβχν Κυριακήν είς Κάνίχ·
  νβν ΣιλΕνβυ είς μ ή^ν τβν πι·
  αίντβν είς τις ουΐέθι μίχας έναν
  τΕβν τβν Τ ύ?χ»^ χατβ τα Ι τη
  1896-97. "Α«ό μΐ9βς «Ο χ. 'Γ-
  πουργοθ ΓενιχοΟ Δ βιχη:οΟ Κο*)·
  χ~<: ΐΓκριοτΐ] δ ίιευθαντης χ. Μάλ λης Ββτις παρηκολ'.ύ^ηβι τα γ«νδ· μΐνον την πριΐΐχν μνημίυιινον 6 έ? τβν πίβίντω^ χαθ' ο ώμιίλ- αιν δ πρώην Πίλιτεΐίτής χ. Μχρμα &%ψ> Ιηηνολιύθτ,αι ίΐ χατίθι-
  α<ς οιΐγίνων. Τέ άκέγευμκ εγένετο ή έναρξις τ6ν αγώνων πχρουα'α τϊν έκιοτ) μ»ν χβΙ πλήΒους λαβθ έχ Κανδί νβιι καί τβν κέριξ χαΡώς χαί έχ ^ίβν, ατιμικβΒιίαη; δίΐοτκχβς τ»)ς έλλε'ψιος οχβπιικδν έκ τής (2λλΐ|ς Κ#^ΐ)ς. Τα «πβτελέβμαται τβν ϊγώνβν Ιχ·αν ώ: ϋήι'. 1η 'ομάς: 1) Ζι=6ίς Έμμαν. (ΧοχΕΐ() ίσημιεΐωςιε 84 ΙκιτυχΕχς, 2) Κ«θϊ8*ϊΤ]ς 'Βμμχν. (ιι? ) 25, 3) Ζινμπά»ης Κ. (κρατ.) 62, 4) Μϊρχιτά*ΐ)ς Κ. (ηρκτ.) 71, 5) Δ. (ατρατ ) 65. ) Όαά<:: 1) ης Π. (ιτ*) 9 επιτυχίας, 2) 'Ακαοτο λ«χΐ]ς Κυρ (*ε««ν ) 47, 3) ΒΑ4- ντ)ς Ί«αν. (λβχοιγ ) 114, 4) Κ·· λομβίχ-ς Οχαγ.) 50, Άληγιζιί χης Λ. (ιτρ ) 43. 3η Όμάς: 1) Ταΐσΐίχι,ς Γ. 29 Ιτίιτυχίαί, 2) Σ τεφκνογιάννης Μ. 61, 3) Μχρματάχιςς Στ. 16, 4) Κααΐμάτιις Γ. 37, 5) Ταιβοκ· ράχ-ς Σ 16. 4η Όμάς: 1) Σχ·τζΐτίχτ)ζ Π. 15 έπιτκχΕατς, 2) Γριβίν^ς Μ. 3, 3) Μζυρογικννάκψ Γ. 48, 4) Μΐιι ρι&ίχης Π. 14, 5) Πχπκ&εγιάν- ντκ Μ. 13. 5η Όμάς: Κωοτίχης Μ. 69 έκιταχΕαζ, 2) ΚαλβγρΙΓης Έμμ. 33, 3) ΒιΒάχΐ]ς Χ*ο.24, 4) Ν;&υ οίκηί Ευίγ. 12, 5) Κ·υχο<ιτο£- χΐ|( Μ 21. 6η ΌμΛς: 1) Βχρδινογΐΐίνν-ς Γ. 73 έπιτυχΕας, 2) Σϊρτζίιης Ίωίν. 20, 3) Τιρεζά^ς Ε&<. 77, 4) Ταμχδάχης Β. 14. 5) Στ; ά Σ. 2 %^ς Κυριαχτ]ς ίιε· οί άγβνες ίνα ουνεχι- κραΐχν ττ]ς Δι»τέ·ας. —Ή Κατβπιν κοινης άποφίαίΜί τδν κουρν&ν θΐκονβμικ&ν καί Έ βνιπήί ((ΗβνομΙβις έπιτρέπεται Α &ν·υ συναλλανματιχων όι«τυ ιτβΐΗν ■ΐβκγννή π^·ο« «ών έν Ελλάδι έξ«ν«,έ*ιν στ«φυλ«ν χ β νβν χβλ«8ί«ν κ«1 >αφ*αίων άπο
  οτελλομένκν έ{ Αΐγθπτου
  νν ε!{ «υ; άποθΓβλίΙί
  την. Διά τας εκάστοτε γγ
  των έν λόγω ιΐδ&ν δίβν νά κα
  τ«τ(θβτ«ι π«ρά τοίς ΤελΗνβίοις
  εγγης χρηματιχη (ί τραπεζιτι
  κη ΐβα μέ 30 β>ο ίηΐ τής ά{(«ς αύ
  Τδν Ητις θέλει έχπέσο υπέρ τβδ
  Δημοσίου «Ις «ρίπτ»ίθΐν καθ' Ην
  4έν πριχγματοποιηβό ή έη«νε{α
  γυγίι τούτων πλπρ&ιν στβφυλδν
  έντος τριμπνβυ άιτβ της ϊΙσ«ν.Μ
  τ«ν. *'
  0 2ΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΑΥΑΑΚΗ.
  ΕίδικευθεΙς έν Γερμανΐα είς
  τα νοσήματσ Στομαχου έντβ-
  ρων κσΐ "Ητιατο'·, δέχεται
  τούς ,ίϋίσχοντσς έκ τοθ ττεπτι
  κοθ συστήματος έν τω Ιατρε'φ
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμάρες,
  'Αριθμ. τηλ. 7-92
  ΑΛΕΞ Γ. ΣΤΕΦΑΗΙΛΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως (ατρός ΕύαγγελισμοΟ
  οπουβάοας επί πενταεϊίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ
  Ιατρε'φ τού όδός (Πλατεια—
  ΣτρΛτα) Εναντι Φαρμακεΐου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ
  τί)« όδοθ Καγιαμπί).
  "φραι έπισκέψεων 9 -12-4-7.
  Ψ ΑΡΙΚΑ
  ΕΙ( δοχεΐκ μικρ» μ«1 μεν«λα
  ■Ις το χατάβτημκ 'Κμμαν, Κρα
  ά (έναντι παλαιάς Νομαρ
  —Ή κρ·ατ«9.«ΐ τδν δένδρνν
  ί Μά
  ΠΟΤΔ.-Ε.
  "
  ΜΑΡΚΑΣ
  ΦΙΣΛ,, & "ΗΛΙΟΥ-ΣΤΑΦΥΛΙ,,
  Έφετεινής παραγωγής βαθμών ήγγυπμένων 82 ] 8$ ο]ο
  Πωλεϊ τό Κατάστημα
  ΑΝΔΡ.& Μ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Προσέξατε καλά στήν πότασσα ποϋ θά μεταχειρισθη
  τε μή οάς παρασύρη ή φθήνεια νά βοκλετε ηαληά' η αλ-
  λων βαθμών καί νά χάσετε τη Σταφίδα σας.
  Ό Δασονόμβί Ήρκκλείου κ«1
  έν σχέσει προ, δη»βσίίυμά μ*ς,
  έκοινοποίπσιν ημίν έγνροτφόν τού
  έν τώ έποίω άνβφίρετ»! ότι «α τ ό
  πιν τής δηυοσιίύαεω; της νπ' αρ.
  14Ι*>Γ]2275]1 έ Ε. άσΐυνομΐΗπί οί*
  τάίεΗ, τού Διισονομείου, έγκρι
  βείσπς κ»Ι έοδοθβΐαης ΰηό τού μ.
  Λομ*ρχ<τυ ΉραχλβΙο^, προοκα λοϋνται πάντϊί ο! κχβηλώβαντβς τα σύρμ«τα περιφρ»$ίως Ιοιμτι χνν κήπων, πάρκων, άμπΐλώνων, βίκοπέίων χ,λ π. έν τω πρβϊοτβ'ω τοδ 'ΜροΐΜλε'ου Νασταμπάς κλπ. βπΐ των «Μρίνν ίίνώρων όβνδρο στοιχΐΜν. 2«Νς άποΜαθηλώσωσι τκβτκ άπ« τοΰ{ χορμβΰί των αβν δροιν βηβΜαθιστδντες τα πβριφροιγ μβτ« της {διθΜτησίας τνν ίηΐ ποία σ>2»ν καί βύχΐ βχί των δΐνδρων.
  ^ί μή άηαλλασβοντίς τα 'διά λό
  γους τουριοτικ6ϋ{ προαΐατιιιομε
  να δένδρ» «κβ τού; ίίλονς ίντός
  ΙΟημίρο» άπβ σήμ>ρον θά μην»
  θίίσιν επί «Λρββασβι «στυνομΐΜης
  διβιτοΊξιιις χβιΐ θά ΟφΙσταντβι τα·;
  σϋν·πβί«ί τού Νέμβυ, εάν δέ έ{*
  κολονθήβΗβιν ιχ«ρ«κουοντ«ς· θά
  μηνΟΜντβι ώς η«ρ«0«τ«ι κ«0' υχο
  τροππν.
  —Τα προϊβντα τβν βθνικβν
  δβούν μκς.
  Κ«θ' α πληροφορούμεθα οί βΐ
  ΚβνομΐΜθΙ ϊφοροι καί αί δασιχαΙ
  άρχχι βΐδοηοιάθηββιν 2ηνς προκπ
  ρώςβυν κατόπιν προηνουμ(νης σιι
  ν·νν€ήα<Μ{. διά την πρ«ιτην Κυ ριαχην τού προββχοΰς μηνός πλιι οδοτικάς δημοηρασίας πρόί άιβιθε σιν τού άηοκλιιοτιχοϋ δικαιώμκ τος της «ποληψΐΜς τδν προϊόν των τδν δημοσιαν δοισδν. ^.υγχρώ ν«ς παρβκλήδησκν έπιις κατο^α λονν την άπαιτουμβνην προσπ» θ·ι«ν τόσον διά τή* κανονικήν 6ιβ{αγωγην των δημοπρβισιδν. 6 σον μ>1 διά την επίτευξιν ίκανο
  ποιητΐΗδν άποτϊλϊσμ*χων.
  —Αί πισΓ·π·ιήσ»ις ή
  ΟΕΐς τ&ν
  Το υηουργεΐον τδν μι
  κδν δι* βγΜνχλΙο» τβ« πρός δλοις
  τ«ί δημοσ·Β{, ίημοτΐΜάς κα! χβι
  νοτικάς αρχάς γνΝρΙζιι «τι κ&α*
  πιστοηβίηοΐί η βεβοιι*σίί έιτΐ φ»λ
  λαύίων ουντ«(β»>ν η φώλλων ταύ
  τότητβς συντ«£ιούχ*ιν τβ« δπμο
  οίον τ«μίίου η ουνταίκύχΜν τδν
  νομΐΜδν προοΜΐτιιν πβρι ύπ«ρ{(
  *ις κ«ι τ«υτότητο( τού ουνταξιοό
  χου κχΐ τδν έιχελβουοΐιν τυχόν
  μετ* β όλω ν τής κ*τα3τασϊ»»ς αύ
  τοΰ, ο1κονενϊΐοχΜη{ μαπ. κ«1 Ητις
  πιατοκοίησις α βϊβϊίωοι» χρηαι
  μιύ(ΐ οϊπθΜλΕΐατικδς δια την λή
  φιν συντβίβως παρα των α>ω τ*
  μβίΜν ίέν ίπιβαρύνονται διά χαρ
  ΐοσημου καίόσον άποβΑέπουν εί{
  την;; υηηριτηοιν τ«» συμφέρον
  τος τοϋ οημΰθίου κ«1 έν γινιι
  τού ΜατΛβϊλλοντοίτην αύν;«{ιν
  τβμϊίου διά τής ε{«αφ«λι0(»ς τής
  κκνονικής κ«Ι όμαλης ηληρ»μή{
  τδν συντ«ί«»»ν.
  'Υκο τού αταδμοΰ Χΐίριφυλ»
  κης αηγήί Ρβίύμνη; ουνβλπφθη
  ή ΒχαιλΐΗή Κω,οτ Νβινουααγιοιν
  να«ης βκ Μίσπς τοΰ Ιβίου νομ·ΰ
  Νχτηγορβυμκνη έηί οτύτοδΐΜ'α.
  ΜΛΗΟΑϊΣί. ΚΟΚΙΟ!
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ-νΥΧΙΑΤΡΟΙι
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΓΟΙ
  ΔΗΜΟ2· «ΎχΐΑΤΡΕΙβΥ ΑΘΗΝ1Ν
  Δίχιτοιι έν %φ
  τβ», βδό( Πΐιρ«ι6( 17σ"
  Τηλ. Μ479
  Ζητιΐται ύπάλληλος (βεστοινΐς]
  ΙΙεΜΜΙεΜΙ1ΗΗΜπ^ε>νΒπΗε£εενεΤΜεπ^ο^ε*Μ·Η Εμπορικάς Σχολήν.
  ΒΙτγ7π!ΠΤΠπ1ΙγγΙ·ΤιΙΠ^ παρ* τφ μεοιτικφ
  <*. Ήράκλειον—Κρήτης ΓρσφεΤα έναντι Παλ. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Τετάρτην 28 Ιουλίου 1937 -»^ ΣΤΝΕΧΙΖΟΗΤΑΙ 81 ΜΑΧΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΠ 0 ΝΙΚ Ο Υ Κ II ΙΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡΛΤΟΤ ΕΦ0.Σ.Ν ΜΐΐΐΛΐΊΔΥΜΜΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΙΕΝ - ΤΣΙΝ Τό "Αγγλικόν σχέδιον καί οί Ιταλοί Συνελήφθη ύ Λάργκο Καμπαλέρο; ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου, Τη λΐγραφοθν έκ Παρισίων δ τι αί β·ημ«.ρίδες αναφερό μεναι είς τό αγγλικόν σκί β 6 όϊ Θ ροθν αί εφημερίδας δτι «ρός την Ιταλίαν στρί •ανται αί αγγλικαί «ρο ,.------.,.„„,,,.-----.- σβάθειαι. Έκ τβν 6ηώββ· . βίον, τδ όβοϊον θα επιδοθή ών, αί δβοϊαι εγίνοντο είς ή Σοβιετική Ρ«σσ(α 64ν σήμερον είς *ήν επιτροπήν τή ν Βουλήν τ·ν Κοινοτή | είνε δυνατόν ν' ανεχθή τάς * * ~'— "--------' των, ενεθαρρύνθη δ «. Μου·' «πικρΙσεκΓ, είς τάς ό«οΐας σολίνι Έξ, βλλου άνάλο■[δ Καα«αλΐρο «λέον ή όίεαξ βά σύτοκινήτου, δταν Βέ έφθασεν είς την «ρεσβεΐαν ό -ρισβ«υτής τβν Σοβιέτ Γκοίκι τοΰ εδήλωσεν, δτι ή Σβή Ρί δί 3" Π ΡΟ ΙΗ Η μρ ς η ρ μ) επεμβάσεως, δημοσιευ ουν Ικ Λονδίνου την πλη ή Αλί η η ροφορίαν δτι ή Αγγλία ■ροβαίνιι είς την βολιδο σκόνησιν ταύτην Βιά 6ύο λό Έ ώ άν τό αγγλικόν συμβιβαστικήν σχεδιον καί μετ* ούτοΰ ή συμφ»νία μη επεμβάσεως ----------- 'νροκειαινά καταρρεύση, ΑΘΗΝΑΙ 37 Ιουλίου (τού άντα θά φανΒ χοζτο σαφβς. Κα- ποχριτού μας"».—Έσιτερινά ·»ηλεγραφή- τα βεύτΐρον λόγον ή Αγ ματα έκ Λο· 6£νου βγγέλλουν ότι παρά γλία βελει νά «αράσκη τόΠε*ίνον συνεχίζοντβι αίματηρότα· μίαν τελευταίαν ευκαιρίαν ται μαχαι μεταξύ Κινέζων καί Ίαπώ- «Ις την Γερμανίαν καί «ρό πων, κατόπιν τοθ σημειωθέντος νέου έ «α«τός ιίς ιήν Ιταλίαν — πιισοδίου μεταξύ Κινεζκού στρατόν. Πρβ««ι νά λεχΘΒ, καρατη καί τάγματος Ίαπώνων τηλεγραφητων. Κατά τα αύτα τηλεγραφήματα ή Ί««ωνία ά«οστέλλει συνεχώς ένισχύαεις είς Τιέν—Τσίν. Συγκεκριμένως σήμε¬ ρον απεβιβάσθησαν έ*εί μεγάλαι δυνά¬ μεις Ίαττωνικοΰ σ^ρατού μετά μηχανο κινητών μέσων *αί πυροβολικου. λόγους: Έν «ρώτοις άν τό Ετεινΐ κλάδον Ιλαίας «ρός γος υπήρξεν δ «ροχθεσινός'τ,ροίβτΐ είς τάς συνδικαλι λόγος τοθ «ρώτου λόρβου'στικας συνκεντρώΉΐς είς τού ναυαρχεΐου, ό δβοϊος' βάρος τΛν Σοβιετ. Έν τώ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΙΟΣ Κ. ΡΕΑΙ1ΑΗΣ 1ΝΕΛ1ΒΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ Μ ΥΒΒΡΕΣΙΙΝ ΟΙΚΟΜΜΙΙΟΝ ΑβΙΙΑΙΑΙ 2Υ Ιουλίου (τού άντα ποκριτού μ«ς).— Είς τ όν ύφυπουργόν τής Έμτίορικής ναυτιλίβς κ. Ρεδιάοην ανετέθη υπό ιής Κυβερνήσεως ή διεκπε¬ ραίωσις τής ύπηρεσ'ας τού ύττουργείου των Οικονομικήν. Ή έηΐττρόσθετος α υ τη υπηρεσίαι τού χ.Ρεοιάοη, θά διαιη έ ύ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΙ ΤΗΣ ίΓΓΛΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΑΕίΧΟΥ ΧΑΙ ΤΗΣ ΑΜΑΚΛΒΪΕ(Π_ΓΟΝ ΕΟΕΑΟΝΤΟΝ 01 ΕΠ4ΚΟΑ0ΥΒΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ — *""» ι -- την ά«ελ«υθ4ρε*σιν τοθ , , θυ«όυργός Λάργκο Καμ.α- Καμ.αλίρο. Έξηναγκάσθη < ΑΘΗΝΑΙ »* /«»""'ϊ?ίβΓ*' λέρο συνΐλήθβη Ο«ό στρα- οθτω δ «ρεοβΐυτής των Σο «οκριτού ·*·«)·- Ι¥·^·ρ"Λ^7£ 9?" τιώτικΒς «ρι.όλου καί μι βιέτ νά τόν άφήση ν' ά«ίλ ματα έ* Λονοίνου Αναφέρουν ό« ση. «•ίρθη είς την 4ν Βολάν θη. "Εκτοτΐ δ Λάργκο Καα μερον επροκΐι-ο να βοβή η οριστι θια σοΒιιτικήν Βρ«οβΐ(αν.!«αλέρο «αραμίνΐι κλβι χή απάντησις των Βυναμεων εις το %γ. •Ο ΙνΙ Μφαλβς ^ς ««ρι· σμίνος «Ις την κατοικίαν γλικον ερωτηματολογιον επί τού ελέγ ■όλου τό* 6ι*ταξ<Πά Ι«- τού. κου έν -Ισπανία καί τής άνοικλησεως των έθελοντών. , Χ*ς άπανιήσεις των κρατών, έν τή έπιτρθτΐή ούδετερότητος, φαίνεται ότε θα συζητήση ή όλομέλειά της 8εοο« μίνου ότι 6έν άποκλείονται νέαι παχ ρατηρήσεις καί νέαι κατά συνέπειαν τροποποιήσεις είς τ ό σχέδιον πρός την Ιταλίαν Τηλεγραφοθν βκ Βερολί νού δτι κατά «ληροφορΐας βκ Βαλένθιας ό τ««ς «ριε ά Κ μιταξϋ «λήθος «ολϋ «ληρο Φορηθέν τό συμβάν συνεκεν τρώθη κάτωθεν τής «ρισβεί άς καί εζήτει θορυβωδβς - - -- «Ο «-■_«* Ι Ή είσαγωγή έμπορευμάτων έξ Ήνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής. ^.Ή Τραπέζα τ*ς Έ)λϋΟς Ι χοινοκοίησε ηρ2ς ίιβντΒ τα Ιμηο ρικά χαί κεριφιρειβχά Έηιμελι; τήρια Ιγ> ύχλιον, διά ιής ίποίβι
  δίδει διο^ίτευ; ίϊτ)γ!ι»ς Γο»ν α
  φβι^ιήν ι!σ»γ»γήν
  >μηβριι>ματ»ν «β'ά τέ Β' )
  νβντςθ 1937 ·ξ 'ΗΜβμίνβν Πολι
  ι<|ς Άμιρο^ς & «υ τι Ο Β λί ώ Β' δ |ς μρ^ς ρου άντολίαγ*;; ώ; >β1 κ&Β' δπίρ
  6ΐ/ ^
  6οο ιν ιβν ιΐοαχτ/ων
  Ή ίξία τβν ιθτ» ι
  ν»ν
  μέ
  11» τιμήν *νΙ%» έλλτ,νιχέν λι
  ώ ίΒ ί Ρ4 ίύ
  ιής
  τού ύφυ·
  Ρ^ή μχρ ής ρφή
  πονργού των Οίνονομικών χ. Άπο
  στολίδη απουσιάζοντος ώς γνωστόν
  είς Λονδίνον διά την ρύθμισιν των ζή-
  τημάτων τού δημοσίου χρέους τής χώ
  .« ΤΗΣ ΟΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
  ΕΙΣ ΜΗΝΑΣ Κ ΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
  /©ΗΝΑΙ27
  κντ««ιβχριτ·Β
  Ι ί
  ρ
  ρ«().—Εαΐ οήμερεν Α ΒερμεΦρετβΙα είς την
  ίν, ιήν νε(το%α χ» τα ηερ{χ«ρ«
  μ νεαν &%·2·ν, τ·0 θερμομετρου
  δεικνυοντβς 38 βκ&μ·υ$ υπό άχι·ν. Ύπίρ
  βλΐψ ή ά ίδ
  η μή
  μένοτ, ώ, ίαΒ^ είς Ρ4
  δραχμβν.
  Ένιβς τοθ πιοοθ τιύκυ Ιύ
  νανταΐ «ά διθιθν &*Μί«ι είσβγω
  γτξς ίψ' ένίς (έν Ιμττ·(ΐΐΊΐά'ων
  τ·ν ιίακγογΐκβν ηιΐάχβν Β' χκΐ
  £Τ', χριώαει δι* τα 4ν<χ ντα είς ΐ ΣΙ' ΐ εΐοαγυγιχεθ 3φ' έ ιίϊβν π[ναχο( Ζ', Ιφ' ϊοον οί |>δια
  ί ί (2
  χρ
  κΐναχα ΣΙ' «Ο
  ήματις
  ι<ρ·υ (ι χα6' φερίμινοι, μ Ε1βι>
  , Ρίλοιιν χ^η
  αι: ο,') Δι' |η(σ»τρα χοΐ
  λίμ«υς ή ά
  οβν υρίς το κςοιθτίν 20 (ί
  η ι(ο»γ«γιχ2ν
  διά'ιβ οί«ύμενον ι!ϊο(.
  , ίσον Ιφν<& τίς 6 θ £?ιι Ι ( % ηΐ;, τέ 'ηιρ κβιτΐν διά ΐ δη' Αριθ. 70889 «ο 1936 5 πευργι>4!ς απΐφέαιως
  V)
  Δια γρβ
  φτμυχβΜ,ΐζ χ.λ π. μίχρι τιοσιθ έ
  νβς ϊχατεμμυρίευ δ^οχμβν *οΙ Εί)
  ιίς τ(5ς χεχτΐ;μινο»ς είδιχβς δια
  τα ιΐίτ) ντ)( >λίο·β·ς 134 ι, χ εί
  οαγ«γιχόν δίχαίομοι. Ι') Δ,ά ρα
  διί^βνα χ λ.π. μίχρΐ ποο> 8 ενός
  εχατεμμυρ'βυ Ιραχμβν ·') Δ:β η6
  εοδνα χ,λ.π. μίχρι η·θ(0 600.
  000 δραχμβν.
  "Ινα ιύ η τις αδείας ιίο»γ»
  γ·*5ς *β6' δ*έκδοσιν δί·ν νά χί
  χιηται ταχτιχίν εΐοαγωγιχίν δι
  χαίνμα διά ιό α(τιόμεν·ν εί!»ς.
  Και" ίξαΐρισΐν Εμως χβΐ ιί5ι»β{
  διά τα 11'- ιβν χλ 135>, 134·,
  μ. 134 Β «β! 134 ι?, Ρ, Βιχακθνται
  νά λίβκοι τσιο ώ'ρ ς χατα την χρί
  'Ε ίή
  οιν
  είς την 8*,ν
  ή , η
  δπό ·,ήν πρι ϋ*ίθΐσιν ίτι Βτιΐιρτσ»
  ηιδίυν ιΐχευς κκραγβγτ'ς τβν ά
  νβτίιω ιίδβν ,ξ Ήν. Πολιτιβν
  'Δμιριχτί;, ή Ιε &ντικ;ςο»ιιεΓα &
  νε'ίΒ») αυτοίς πιό ;«)ς 1ι?ς Ίχ
  Ι έ Ι.
  ς βμ
  χ·νν πρεβλΐψεις «εί
  ϋ Βΐρμ·κρ·0·α$ Ε
  τάσις πρός
  ςυνιχια80.
  ίνεδσν
  ΕΙΣ 10 ΑΟΝΑΙΝΟΝ ΕΟΙΚΡΑΤΕΙ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΡΑ1ΣΙ0ΑΙΙΞΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού άντα
  ηοχριτού μας).— Σημεριναί πληροφο
  ρίαι έκ Λονοίνου έγγέλλουν ότι οί ή-
  μιεπίβημοι χύχλοι 8έν ίπέκρυπτον χαί
  χθές την άπαισιοΚοξίοιν των δια την
  έκβασιν των συνεννοήοεων περί τό Ί·
  σ παν ι ν. όν χαί την εφαρμογήν τού έλέγ
  χου συμφώνως πρός τό σχέδιον τής
  Αγγλίας περί μή επεμβάσεως.
  ΑΗΑ0ΙΕ1Σ ΤΟΥ 1ΑΠΟΝΟΣ
  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ
  ΑΙ ΑΙΚΑ2ΙΜΟΙ ΙΓΡ(ΖΙ«ΜΟΝ
  ΑΡΚΑΑβΧΟΡΙΟΥ Κ«Ι ΧΕΡΣΟΚΗΙΟΥ
  Τό άγρονομΐΐον 'Αρκαλο
  χωρίου καθώρισε τας κατωτέ
  ρω ΓικσσΙμους άγρ» ζημίαν
  δια τόν ερχόμενον μήνσ: Τή>
  17 είς "Αρκαλοχωρι καί Πά
  τσΐδερον, την 18 ιίς Πάριηρσ
  την 19 ι Ις Τεφίλι, την 20 < Ι*; Γσ^όπσ, "Ινι, Σχοΐνια καί Κα· στελλιανά.Έι σης τό όγρονο μεΤον Χβρσονήσευ ηροσοώρι» σε διά τόν ούτον μήνα &ικα· σΐμους άγρτζημιΛν τας εξής: Την 12 είς Κόξσ(η, την 13ί(ς Άνώιιολιν ιήν 18 11; Χερσό¬ νησον, τή> 20 είς Μοχόν κσ
  την 21 ιίς Άβ5οΟ.
  ΑΙ ΕΠ1ΤΡΟΠΑΙ
  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΖΙΟΝ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
  'Ακεπιιεάθιι χθΐς ν' αυΐβχιοντ)
  βη λο,(ώ) ΐίοααρα αν^ψάρι* χι·
  νΐ>ΐ)ς 4 'Αθονάαιος Σά
  ίντιληητες
  Ε
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού άντα-
  ηοκριτού μ·ς). — Καθ* ά τηλεγραφοθν
  έ* Τόκιο ό Ιάπων ύπουργός των Έ·
  ξωτερικών ίδήλαισεν ότι ή έπανάληψις
  των μαχων είς την περιφέρειαν Χοπ4*ι·
  καί Ηεκίνου όφεΐλεται είς τάς έηιθέοεις
  ατρα.τιωιικών τμήματι»ν των Κινεζων
  ένεργούντων αυντ,ΰούλως καί κακοπί·
  στως. Ό Ιάπων ύπουργός προσέθεσεν
  ότι ή κυβέρνησις τού έλαβε τα στρατιω
  τικά μέτρα «ού έπιβάλλονται δια. τα
  συμφέρονια τής χώρας χωρΐς έν τούτοις
  να διακόψη την επαφήν της μέ τάς το·
  πικας αρχάς τής 6ορε(ου Κίνας 6
  την «ιε>ηνι»ιήν ϋίευθέτηοιν των *5
  ρά>ν «αι όε>ιοιι»ήν άποκατάσ'.ασιν
  ήσυχίας έν τή περιοχή ταύτη.
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  πρός ι4 η·λιτιχόν γι»
  ή *£>«)οις ϋ«νετ«ιρι
  φ ηαεάχλιισιν Β«·ς α
  ή οκορελαΐιιν
  β
  Τό ύιουργιΐον τής Γεωργ
  αςί Βιέίοξβ τας αρμοδίας γβ
  ωργικθς αρχάς κα( τος έη
  τροπας απολλοτριώσεων οκως
  ια^ά την έκδοσιν τΛν άποφά
  σ<ων των επιτροπών τούτων κατοβάλλεται ή Βέουσα προ σοχή ώυιε νά μή πσρατηροθν ι αι λάβη όσον άφ3($ τύ ό ό ματεπώνυμα των Οκύ έγγρα φήν ή διαγροφθν κληρούχων γεγονος 6ιιερ βυσχβραΐνει με γάλως την κανονικήν οιεξαγα γήν της υπηρεσίας. ΑΙ οί ού τα! ύτ,η^ισ.αι διετάχθησαν πρός τούτοις βτως οσάκις ό ναπΐμπωντσι πρός διόρθωσιν άηοφάσβις διά την ανωτέρω αίτΐαν ένιλσμβάνωνται τ» τα ίύτβρον καί εκδβωσι τας διορ θωτικαςάποφόσ* ις. ΟΙ ΚΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΧΡΟΜΑΤΙΖΤΑ Ι 6ιά Διά φιΐον «0 χ ( ομβν Ρ·16μΜ|ς ιεαγο·ευ6|) τοθ λοιη·Θ Πρός τίς έκιθΐθ(ήσεις έρ γαοΐας εκοινοποιήθη πρός ε¬ φαρμογήν συλλογική σύμβα σις δι' ής καθορΐζονται οί κατη γορΙΟι καί τα κατοτατα δρια τον ήμερομισθίων τον έργα τοτεχνιτον 'λαΐοχρωματι· στΛν καΐ τον βοηθόν ούτον. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΙΥ Κατότιιν σχετιχής διαταγής τοθ κ. ΎφυτιουργςΟ τον Οί· κονομικον θα διενεργηθθ κατ' αύτάς Ιλιγχος «ρός έξακρΙ βωσιν τον ηαρανομως τυχόν καλλιερνησάντων κα«νβν τό τρέχον Ι«ος. |γχα!εα>(
  ιΙ« την χλι
  δ ΐ
  μφ^
  «Εύβγγελισμέ(>
  «0 κκρεσχέθηααν οί δί«ι/3«ι
  τριχαί ηιειθά?ψιις. '£ξ {πιοτό
  λ ' ( ί
  λ4(ς τού ο
  έδήλ
  ·(γ·ν βυτίχειρ
  άβ
  ή δτι είς τό δ άβημα τευ
  είχεν δποφαοίθϊ] νά πριί) διά δια
  ίίπιις λογους μή χατενομβζ·»·
  μίνοιις λεχτομιρβς.
  ΑΙ ΕΞ'ΧΘΕΙΣΑΙ ΣΤΙΦΥΛΙΙ
  ά'» ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
  Ο ΙΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΑβΝΟΙΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΜβρΙμνη ^ί]ς Κοινότητος Κα
  βροχωρΐου συνεσΐήβη ανθ την
  ττεριφέρειαν άνθελοντ σ ακόν
  συνεργΕΪον διά την καταπο¬
  λέμησιν τον κωνωποειδαν, /
  εργασίαι τον αλ>ων συνεργι
  ών συνεχΐζονται έπΐσης κανο
  νιχβς μ έ άτιοτελίσματα πλέ¬
  ον τ) ί<ανοιιοιηιικά. Ο ΕΟΡΤΑ2ΜΟΖ ΤΗΣ 4ης ΑΥΠΥΙΤΟΥ ΕΚΠΤΒ2ΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ Διά τηλεγραΦήματός πρός τούς Προεβρους Κθινοτήτων τοθ νομοθ ή τη; των Νο πιρελθδθβαν Κιριαχήν έ μ μαρχία γνωρ ζει δα κατ' άπό ύ δϊΓτϊς ΊΖΤύ ···"«» ^«βοργ.ίοι,' Έμ Αγγλίαν. Κ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΚΙΙ ΒίΌΣΐΜΟΝ ΕΑΙΙΟΝ Ό μιχον κ. 'ΑκοστολΙοης διά δι γ β τον ιίς τοός άΦΐχθησομένους είς 'Δθή.ας έκ τον έτιαρχιών δια τόν έσοτασμόν.τής 4ης Αύ γούστου. Τί ϊΐσιιή,ια θά χο ρηγωνται κατόπιν σημβώμα Α η. , τος τοθ κ. Ν >μάρχου Θ4 έ*βΙ
  των Οίκονθ(0ωνΙαι βέ μβι· βηισΓρΟφής κα|
  Ιδ βά δ
  αταγθς
  πρός κύςΟ(<ονο μικούς .ΈφΑρους τιαΓαγγέλ- Αει δ«ως ύπ< β Ιλουν ι: δ ;οι είς τό ύαουργεΐ^ν τίνακας τής κροβλεπομένης τΐαραγωνί)ς έ λαίου, βρωσΐμων ελαιών καί συσπόρου βά> β <κος διά την φοοολογικήν ιιβρΐοβον 1937— 1938 ΟΙ πΐνσκες ι δ οί 6*ον νά Οτιςβληθοθν τό βραδύτε¬ ρον μί»ρι ιής 20 Αύγεύστου. ΚΑΤΑΠΑΒΥΙ ΕΚΠΑΙΑΕΥΤΙΚΟΥ Τέ μ κλευοεν είς τόν ιτ]( χ6·ς χατέ λιμίνκ μας τς έ δΐ άμίκλοιεν «Μ^λος» μέ δβχΐμιυι Κβλτ,ς |μη»ρβπλοιάρχ»ν Τ έχτιλ·0ν?»ς Ιχπαι6ιυτικβν άνα τάς Ελληνικάς < κλοθν βους. ΙΥΝΙΔΡΙΟΝ ΕΜΠΒΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΕΟΣ ΤΗΣ 'Υπβ Τ6θ Έλλΐ)νιχ·0 μή τ.*)ς Βιεθνοθς έιαιριΐσς υκΐρ ιμκβριχτ]( Ιχηκιβιύοιβις ,ς 6η* η ηεοοταοΕαν «0 οπβυργείευ 'Κθνιχϊ,ς ΟΙχονομΙας ο>γαν·θται
  άηό ΙΟμίχρι 26 Α&ϊΐύίΜκ ή ιύ
  νβΒος τοθ |τ-οΐο«ι ουνιδρΐβυ έμκο
  ρικτ|ς χά Ι ΙκαγγεΛματιχτ,ς έχηιχι
  2ιύσι·ς τε οικίαν ώρΐοθΐ) εφέτος
  νά Υίνϊ έν Ίλλϋι,
  93 εί.αι (σχύος μβ
  βος.
  ΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΕΙΣΑΓΟΓΑΙ
  2χετιχ&; ι έ φ άπ>ή
  γήν ηα*ά Γιο»ργιχ·ν Σ
  ομβν Β'α«θί»ν ι(δίν τώ οηουργεί
  όν τβν ϋίκονβμιχβν αηΐ]6()υνε
  ηρ<ς τάς τιλννιιαχας αρχβς δι' εγ χυχλίου τε» δίτ,γΐας. Δια τβν έ« λόγφ ο^γιβν δρΐζιται δΐι ηροχει ί δβσμολογι μίνου περί χ^^ χ«5ί ατελείας βίον να ίτρ;ς Χίλύκιβϋοα τεύ( άνΐι ί ώ οιοιχιύηας είς τα ώ; ιΐίΐ) τελικήν αυτού βιατύπωβιν. ΕΙΪΤΑ Λ Ν Τί ΠΙΒ ΕΣΕ ι Σ ΠΡΟΣ πΜΚπΤπΛΗΨΙΙ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΝΕΤΕ_ ΑΟΕΤΥΧΟΝ Α ΘΗΝΑ1 97 Ιουλίου (τού άντα- ποκριτού μας)ί— Καθ» ά τηλεγραφούν έκ Σαλαμάνκας σήμερον οί έρυθροΐ ένισχυόμενοϊ υπό τάνκς καί πυροβολι κου έπεχείρησαν έπτά λυσσώδεις άντ επι θέοεΐς πρός.άνακατάληψιν τού Μπρουνέ τε είς τό οποίον ώς γνωστόν άπό τής προχΰές εισήλθον τα έθνικά στρατεύμα τα. Καί αί έπτααυτνι άντεπιθέσειςί πεκρούσθησαν νικηφόρως καί μετά πολ λών άηωλειών των έρυθρών οΐτινες ση· μειωτέον ύποχωροθντες έπλευροκοπή Θησαν υπό φάλαγγος των έθνιχών έξελ θούαης των χαρακωμάτων της. Τό στρακηγεΐον τής Σαλαμάνκας καθ' ά ώς λέγει είνε είς θέσιν να γνωρί· ζή, ίιναμένει καί δι' αυριον νέαν άντ ε¬ πίθεσιν των έρυθρών είς άλλο σημείον τής περί την ΛΙαορίτην παρατάξεως. ΟΥΔΕΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ΕΞΗΛΘΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 ·Ιουλίβυ (τ·δ «ντβποκρι τε δ μ·{)—Πς σχετικήν διαμαρτνρίαν τβθ ατρατηγο& Φράνκο 8η Αγγλικόν πολεμι Μέν υλικόν έχπρηγήίη τΐλευταίως είς τού{ έρυθρεύί· * ύ«·Ηργ·ί τ&ν '£ξ«·τΐρικβν κ. τΗντεν ·δήλΜθΐν πρός «ύτέν §τι βύίέν η· λεμιχβν ύλΐΜέν ΐ{πλθ» της Άγγλ(«ί πρέ( ενίσχυσιν τοδ έν·& Α τ·& αλλοο εΐντΐκάλου έν Ίβκκνία κα) »η ουνικϋς ή διαμβρτ»ρ(« τού Φρβΐνκ· ίέν λΤνΐ " ~ ' Ο ΚΑΟΙΟΣΠΕΡΙ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΠΕΡΙΣΦΙίίΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου Ι,τού άντα- ποκριτού μας Ν—Πληροφορίαι έκ Πα« ρισίων άγγέλλουν ότι είς τή* Κάζα Ντέλ Κάμπο παρά την Μαδρίτην καί την Πανεπΐστημιακήν πόλιν δπου εύρί σχεται τό άριατερόν τής παρατάξεως των έθνιχών ένηργήθη σήμερον ηρωτο βουλία των έπαναστατών Αγών δια χει ροβομβίδων καΐ μυοραλλιοβόλων. Ή επίθεσις αυτή διηυκόλυνε την κα τάληψιν σημείιον τίνων περί την Μαορί την, επιτευχθείσαν νοτιοδυτιχώτερον ου τως ώστε νά περισφιχθή ό περί αυτήν κλοιός έν συνδυασμώ πρός τας τελευ δβσμιός, φώρονς καί τίλτ,. Η &ι«ρ Ι ταίας παρά τό Μπρουνέτε καί Βίλλ« «... ί».ήΕ, ,^ί--------_ ..λ»-,-..-.. βΛςτυχίας,ω> εθνικοφρόνων.
  χειβι
  τβν έηιοτ·λΑν
  έγγυτ,τικβν
  ΤΑ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΦΕΑΤΡΑ
  ΥΠΕΡ 1Ή£^ΕΡΟΠΟΡΚΑϊ'
  Αυριον ΙΙΙμπτν 29~ν τΐέχ. χβ
  τίπιν βκοφίοιβς χ^ς _«>ελλΐ|νΙςυ
  Κν-μτγφ Έώ
  ίΙΗΗΝ ΒΔΡΚΕΑΟΝΗΝ ΕΓΙΝΑΝ
  ΚΑΙ ΒΑΑΙΝ ΙΪΓϋΡΒΥΙΕΙΙ
  ΛΦΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τ·&
  'ς', ναρχικβΐ πρ·ΐκκλια«ν
  ϋ*;ρ· *η·ιβεδια »ν τ& πόλει
  τ·ν
  [ΐ οί ύ
  «ίματη
  Ακ·πειραΘΙ«
  ρ
  τβν