94587

Αριθμός τεύχους

4626

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

29/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡίΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγίητοη
  Ιΐησία λίοαι 3
  Ιξάμηνοξ 8
  Άμβρικι,ς
  ίτησία δολ. 16
  •Έάμηνο; » 8
  Τιμή
  «ατα φύλλον
  Δο. Β
  ΠΕΜΠΤΗ
  29
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  Ο&ΟΖ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  ΗΠΙΪΗΙ ΙΥΙΤιΚΐΐΙ ΘΡ, Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΙΟΙΙ ί
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΑΟΥ «626
  Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΗ ΔΙΕ8Κ0Η
  Καθ* ήν βτινμ^ν ·1 «λ·
  ν«ί τ·δ πολέμου ύψν&νται
  ΜΠσ την '.βηρικήν καί την
  "Αι»» Ανατολήν κκΐ
  λ·ϋν ν* μετ«δ»ίο·υν την
  Νβι«ν ιΙ( ολόκληρον «όν κο
  σμ·ν, «πό τό Βέλγιον μάς
  ηλΒιν μίαν ίνβαρρυντΐΗί, ιΐ
  βηοΐ(: Ό ββσιλιύς Λεοπσλ·
  δ·ς έρριψε την Ιδέαν τής συν
  ή ό δθ&
  ς ν
  ρς ενός δι·θν*&( ο»
  γανισμοϋ τ·δ ίκοίου σκοκός
  θ« ιΙ*·ι ή μιλίτη κ«1α δι-
  ενθετηαις των διεθνΒν ·ίκο
  νομικβν πριβληματνν.
  Ή 15έ« δέν είνε» βίβκια
  εντελβς ν£« _«ιι «νβλσ
  ν·ν αλλνστε εΊΗδίνκ* κκί ό
  Βέλγος κρ«8υη·υρνέ>ς μ
  Β«ν Ζίιλκνδ, βίαν «νιλάμ
  βκνκ κατ' ίςΌνοιοδίτηοιν
  τίς ΆΥγλΙ«5 *■· τής Γαλ
  λ
  λ(βς να; μέλει ή β0 την «αγ
  κβαμιαν οικονομικήν κατή
  ατ·αιν καί να βολιδοοκοπή
  οη ταν πρόεδρον Ροδζβελτ
  κατα πσοον θα ήΐ· διατεθει¬
  μένον νά β·ηθήαη είς «ήν
  οόγκληοιν μ άς διεΒνβδς βί-
  κονομικϋς διασκέψεως είς
  την οποίαν νβ ές>ταοθ·ϋν
  ολα τβ ·ίχ·ν·μι«α «αί νομι
  σμβτικα προβλήμκτα κου ά
  κασχολοδν σάμερον τα διά
  ••ρα.κρβτη «ηί γϋς.
  Καί Α προβκαθεια μέν τ·6
  κ. Ββν Ζίιλανδ ίέν ετελε
  0φά;η9εν έντελβς, διατί ό
  κ. Ροδζβελτ Ιφβνη επιφυλα
  κτικσς δια την παροχήν συν
  δρομϋς κ«ί κνρί»ς διά την
  ανάληψιν μιας τοιαύτης πρω-
  «οβ·υλία{, Βλλα κα} δεν απέ
  τυχεν εξ ολοκλήρου. Δι' αύ
  τα καί ίέν άπηλκίαθηαχν δ·
  οοι ίπΐστευον είς την έηιτο
  χίαν μιάς τοιαύτης προσπα
  θείας καί είς την δυνατίΐη-
  τε» της ρυΒμΙσεως τβν διε·
  θνβνοίκονομιχ&ν ζα.«η ματων,
  Καί δι" αύτβ βιψιββς κεε· η
  !&■■ την έκοίαν ρίπτει «ώ
  ρα πάλιν ο Βίλγος Βαβι
  λιύς γίνειαι δεκτή μ! αΐοθη
  μα ονμιτβθε.βς
  Πραγματι, 4
  μ άς καγκοομ(·υ ψ
  Α ή ο»γκρ·τησις έν·£ διΐ-
  βνοδς βργκνισμοδ ηρ·ς μελέ
  την κειί κόθμΐοιν τβν μεγ*
  Χων οΐΝ·ν·μικ6ν ζητημα*
  Τ»*ν κ·ύ Ινδιαφΐρβυν καί λ
  καιχολο&ν σήμερον )λ· γλ-
  νικβ( τβ Κρβτπ, θί> ίκκτί
  λΐι ίν σημαντικήν βθμ»
  χρέ>( «ήν επάνοδον τής ·ν·
  0ρ«κστητ·£ είς κΐρ(·δ·ν ιύη
  μ«Ι><«£. Υ«λήν«ΐς κ«ί τάξεως. Ή λύσΐ£ δ( τβν ·1κ·ν·μι· κβν κροβληματνν, Βκ «ζή· λικρΐν κβί τβς μκταζύ τβν κρατ&ν διαφβρνς χαί τ·ύς άν Ταγννιαμούς καί θα ίπαγίω- νΐν Ικι μακρόν ι ήν κ«γκ· αμιον ιΐρήνην. Δ«στνχβς ή ΐΐν» τ·θ·ν ργμ θ·λή κειί * κσσμος βυγκλ·- νΐζιτε» βπο τέβαι δραματΐΜ· γεν·νέτ« δσϊί νβ ·1νι ίύ· οκ·λ·ν νιι τΐλΐσφορΐιση κβί νι< πραγματ·π·ιηθθ ή ώραία αυτή ίδ««- Τεί η*ίη ίχ·»ν ·ζαιρβ|| τία·ν η·λι>ι τ* χ«
  βμα >·ύ χβ*ρ(ζει τα δφ
  κρπτη μετα{ύ των ΐΐνι
  α·ν μίγ», κβτκ δίν ·!νΐ
  ατνχβς ιύκολον ν β
  έπαφή μ« ν α βπ·φιτσ!σ9ό
  ή σύγκλησις παγκοσμίου ·Ι
  κ·ν·μικϋς διααχέψΐΜΕ ή ή
  ουγκρστηοις ·1κ·«·μικ·& ορ
  γανισμεδ Εκί κ·λύ ηρ
  τερον βεβαία δέν ββ ΐΐνΐ
  κ·λ·ν κκί αν ουγχροτηθοεν
  νβ έκιιύχβνν χβύς οκοη·ύ{
  ύ 6 έζ
  ςς
  Ειιτ' ανάγκην λεΐησν ή κρ·
  οπείθιια ε ύτή προ£ ρύθμισιν
  «βν διΐβνβν ·1κ·ν·μικβν
  μ Β' ΒνκβληΕζ μέ
  χρβ ·τ·» χαρέλίη 4 οημΐ
  ρινή νινρΐΜ4τη$ καί ή
  Μρ(·ις την ·η·(·ν £ημι·»ρ
  Υ»» τ· Ίβκανικόν §?.' έ
  σύντομα αί πυρχαΐαί κυ
  μ«(νονται είς την Ίβηοικήν
  χαί {(» τ·δ ΠΐκίνθΗ είς την
  "Απω Ανατολήν; Άτυχδς
  είς τέ κρήτημ* οίν είμπ·
  ριϊ νά δο9$ β·τ*ντηβ»ί μβ
  Ήμιΐς ·>ςβκολο»θοδμ«ν να
  πιβτεύομεν ότι ο κολεμος
  είνε σήμεραν ακίθβνος. Καί
  ή Ικέκτααις καί γεν(κευοί$
  τού δέν φκίνεται βνακοφιυ
  κ τος Δβπ ,δέν ύκβρχει η
  λογικη «·ύ θά ωδήγει είς κί
  λεμον ύκαρχβυν μόνον αί
  τια. "Αλλαι αύΐβ Ισως νβ ηα
  όνμεριαθοδν πρββωρινβς Ι
  ατ··. Ή λογική ομω;, αύτη
  η περίεργος καί ακατανο
  ητε>$, διά τι εχει καί Α πβλε
  μος «ην λογικήν πβύ τβν ίη
  καί «όν δικαιβλ*
  ή
  Οφβς
  ώ
  θ~μ|νοιις Κχί το γιιιΛ ο
  μϊ χαί άφίλιΐΛ χ ι» Ι
  τττ,ς βζ«ηλτ|ξεΐ χ»!
  ί; χι' ίγοή ιιισε. Κκί ή
  ι—ς ίμφίνιο·, ή τίσι γ&τ,τε»
  «α!
  ή ρή ^
  ζ·β'τανέ τή: γυναιχιΐας ε» νρφ Λ;
  ΐ λί ίί
  ί^οίρχωιι
  ' το9
  τοθ
  δνι·
  ή γ
  «κΐ τιλΐιίίητβί,
  Ιοβτα,
  νευ τΰκοιι η
  (0: γυναΐταο Ι^ιριν
  κι'Ι/ινεν άφίρμή γιά
  ίτελε!»τες άλλά χοΑ γ
  ψ: ϊλϊυ τοδ ίράμανς κ«1 ττ]ς δ
  λό έ
  μγ λ
  V»!
  «σσν κ.Ι άν φαίνεται 41
  λογ,κή «ύΓή... ίβ«Τ«λ.γιί
  ΟΓ·Γ. ίβν {χΐι δπμι·«ΡΥΠθ5
  ■κάμη ί. μΐλλαν δ«ν ίχ*ι
  ϊ είς ψ!
  διανοίας .6»
  «βν ήγετβν
  βέβ δέ
  Τί μχτια βλων
  γλαρά π&ω α (ήν ώμορφη γιινοΐ
  κα χά Ι «ήν έσπχρκααν χαϊ τή1
  ρουνίθααν χαί την άπβθαΰμαζαν.
  Κι' δλα Β&τά γιατ'; Μήπως
  Η' ήαν στό Πιο ίσΐιατίριο
  χι' (ϊλλις γυναΐχΐί, μήπ»ς
  Βρδμβκς «ής π4λι»ί, σ«ά
  σ«υί τίχους πιριπίτοκ (έν άπο
  τιλβΐν σβατο μελΓααι τκύ βομβί
  Ζ%',' οί *>,!&( φΓς άπδγονοι
  ϊυχ(; Βίβχια, δέν λιίπουν άπό
  πουθενά ι Ε {κπργΌιοκοι «οΟ
  •υ ?6ου. Κι' ή πόλις μ»ς μπο
  ριϊ νά χαυχΐ)β$ γιά
  χβΙ τή γβΐ)«ε(« «βν
  τ·ίνων «τις.
  'Αλλά αυτή ή ψηλή, σφιχτο&εμέ
  ροϊαλή "Αρτε,μις, ιίιαν μΐα
  πιιά, ε Ε 1?ΐις χι'
  ή μ
  π-υ ήβι να δώιη χ^
  'ή βφρβγίδα τ.~ς χά Ι
  οί το Ι}»;** χά Ι τή
  α ήν πίλι Κι' ή
  μορφή χαί
  νά οχορηΕ
  γοΐ)τι(« της
  λ μ τον
  πόλις μ
  ρυθμί χ»){,
  μ! Τή ζβή ι-ς πΐϋ χο>β «Βιάκεκα
  Ιϊίοι χαί άπΛρίλλαχτΐ), μονόχονΐ),
  χάθι μίρ», άναατατώ9ΐ|χε μ! την
  ιμφάνια! τη;, Κι' αδτό είναι τό
  χυρΐώτερο χαί τβ χα·αχτΐ)ριοτινώ
  γνώριομ» ^ έώ
  χα,ί τ-7
  λαβν
  χδ
  τβν
  λαβν ο&γκ «βν ήγετβν Τ«ν. ?ς : *
  Π«ρι. ταύτα βέβ.ιε* δέν 4«· '1ί 6*Β«β.·1·
  λί ί ή έ* Β μιρΛν* οέ ϊ
  ν*
  κλείεται καί
  κβί
  Διίτι
  , «Β
  Υ«νίχΐ»αί£
  .
  β«ραν
  {ϊς
  εν «πρ··κτ·ν βλι
  έδ ( ένέρ
  ΐ
  γΐικ
  «αρβφρβσύνηί, ■Ιμπ·}·βι*Μ1·1.!1*
  ριϊ νβ προκαλέσα τβν απιν!
  Βηρβπού θ' βνίψο «ην πορ)
  τβ
  «*
  Μί· ΐι στάοιμτ),
  ντ), ρουτινιάρΐχη, Ιχει «Ις σχιρι
  ότυπις σιινήθειές «ΐ](, τίς μιχροα
  σηχές ττ)ς έηιδιίξιι^, «Α άτε?ε'«
  «■ χουβεν«·λίΐ χά! τό πολύ πολυ
  «Α σινΐμά χαί μιά ·;λή9«(« χαί
  μίαν ά·ιδΑ Πίύ έπαναλαμίάνιι
  «ά Ιΐια ?ις χαί πρ·σαρμ4ζ«ται
  χβί οδτή ατο περιβαλλον. ΚαΙ Ο
  σ'εραι ή ζ»ή αύιή άναστ««ώνι«οιι
  μέ «Α παρβμιχρί, μι'λ-ς συμβή Ι
  να άσήμχντο γιγβνίζ, μίλις έμφχ
  νισθ| μιά ξένΐ] μο*φή πιΰ οί
  μιά μιγκλοΔπβλι ΘΙμινε δίβΐια
  τιλείως δΕγν«ο«— »
  '« θλιβιρή χαί μιλκγχολιχή
  έπΒρχία. 'ΑρχιΙ μιά γυναιχιΐα
  μορφή γιά νά ο' άλλάξη
  ρυθμ* χά Ι νά σ' άναοΐοαώσια, «ή
  ζωή χαί νά οιθ άνατιίψη τίς ου
  νήθΐ'κ! Μιά γυναΤκα Αννησιι
  πέρκσιΙ Κ,ι' ά.ναι«αραχθΐ|χαν οί
  δανδήδις σου χά Ι «Ε χοσμιχοΕ σοιι
  χύχλοι χαί (Ε έιαπιδιΐί, χι' δ
  λ·ς δ χίσμ«ς «βν ήράων «ο3 πιΑ
  φριχτοθ δράματ·ς τής έπαρχΐώχι
  )ς ζωής. Το Ιδιο δπως άνατα
  ράσσοντκι «' άποτιλματωμένα ατά
  σΐμα νιρά δταν ριχτ| μιά πί
  τρ» μΐσκ...
  Η.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΤΑΞΙ
  ΚΑΙ ΤΑ ΙΡΗΤΚΑ Ζ1Τ1Μ1ΤΑ

  «ν ·Ιί ·λ·ν τ«·ν **·ΐ»·ν'.Ι·Εν ενδιαφέρον άρθρον
  <ΟΚΜ0&ήι.·τ· ν«ντ·ς·μεβα.;-----------------——---------Γ * χδν ίκβχβις τ&ν «ποφααιστι μαχΰν π·ύ διεζ«νονΐαι εί; τ· μέτωπον «ϊ|£ Μ«! θβ συντελέση είς «ην τελικήν βκ·α«φήνια>ν
  «ής κβτκσίβαΐω; ώς πρός τβ
  'Ιακανικάν.
  Έβν οέ κατβρθωδδ ο ούν
  τομος τερματιομός τού Ίακβ
  νιχοδ κβί η διευθέτηβις τ οί
  Σινοΐκπωνικον. Κ«ί δν κα
  τ«βληθί3 <ν «ω μετβζύ μίβ εΐλικρινης χβί θαρρβλέα ηρ· βπάθεια ϊνκβθαρΐοεως τβν με ρ£ μ ξ τβν διαφόρων χρκτβν διαφορ&ν καί προβεγγίσινς τβν κνβερνήοΐών των Χβως τστ« να κκταοτΐ3 δυνκτή καί ή σύγκλι,οκ μ ά; διεΒνοΰς α>έψην£ ή ή ουγΜρσιηαις
  ενός παγκοσμίου οργανισμόν
  «κως προτείνει έ Βέλγ«£ Β*
  οιλιύς, δια «ήν ρύθμισιν ο
  λ«ν ίν γένει τβν οικονομ»
  κβν χαί νομιομντιχβν προ
  βλημβτων Ή λύσις
  II
  τβν
  πρεβληματων ούΐβν θ« ίχη
  ώ; (ηακσλουθσν κ«ί την ήρε
  μηβιν τβν πνευμάτων καί
  «ήν άμβλυνοιν τβν μετα{ύ
  τβν βιβφέρων χρκτβν 6ιαφ·
  ρβν Χ"ί Τβν ίχθροΐήτων κα|
  αννΐιτβς «ήν παγίωσιν «ής
  ■Ιρηνης· "Αλλκς χαί «ν βηβ
  τύρ* β π·λεμ#ς Ββ
  ρϋ αργότερον μ έ κεριβ
  σοτέραν σριΐήν καί ?ύβσαν
  καί θ« επιονρριύοα μιγβλν
  τίρ·ς ονμφ·ρβς >1ς «ήν άν
  θρνποχατα.
  Άς ιόχηββμΐν 3 μ ως νβ
  μην έλΡη β ύτή ή τραγιΐή
  ήιιΐΐρα. Διατί £ννς νί·£ πά γ
  κέομιος ησλεμος θβ οημβνο
  Ισνς «· «ίλο£ τ·& η·λι«ΐ0μ·ν
  «ής βνθρνηαΓητ·;, ίάν ίέν
  πραληφβί} χβί βν παρβτβθι)
  εκί μακράν.
  ΟΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗνΐΕΙΩΜΑΤΑ
  Ινα
  μ ρεδαλή,
  ήν "Αρτιμι, 1μ
  ό χινΐριχβν έαιιατίριο
  Ίη 4τΐ6 τ*ν χοββ?λιίρ«
  νέο χΐ.θ' δλα χβομιχί,
  >β χαί δηερήφανο.
  »μά Μίς έπ^μμύρΐσι
  ίΐθίΐίθοτ, γ>υχ>, αηβλέ, με-
  κ5. Τό θιιΊομα ιοθ φ*υοη-
  νΐι Ο νΐ9Γ, 4ϋέ β«ιΔ«ιμ· μιτίξ', 4)
  εν ιί( *' Β&ια ώοάν τ,ραγι Οϊι
  χι' Ομννς Κ|ός ιήν φμορφικ ιτ,ς.
  Τβ ρλίμμί τΐκ βγχίλιβοι μέ
  ' 6 Βλινς
  Το
  ΔΕΝ ΣΤΜΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  Η ΣΥΜΜΑΧΙλ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 25 Ί.ιιλΙου— Ίδι
  «Ετερον ένδιαφίρβν προχα>ιΙ 5?·
  θρβν «οΟ σΐρατ»)γ&0 Ρεέ Τοοριίο,
  δτ)μοσ:ιυόμινον είς την έφημερΐ&α
  «Έπί>», την οποίαν Γίρυαιν δ ά
  κοχ»(ή99<ς ίιΐϋθιιντής ής «Ή χβθς &* ΠηριοΙνΜ». Διά τοθ ά1 βρου τβυ έ Γάλλος σΐρατΐ)γός χι; ρίσαιται χά τα τής οτρατίΐβΐι*ή< συμμαχίας μιΐά νής Σνδιιτιχήι Ρωασίοις. «Τό σχέδιον μιβς ' ξ «ιωτιχής συμμαχίας μιταξϋ Γαλ λΐας χαί Ρ«σσ(αΓ, σι/μνέριι «ή>
  Γαλλία; Ίδιυ—γράφιι δ Γάλλος
  στρκτιωτιχος— τέ θέμοτ, «ό δηιΐ
  όν θά έξιτάσω. Οί θιασβται «ής
  ΙΙίί ς τής σ:ρχ«ιω: χής ονμμηχί
  άς μι«ά ιβν Σββ,έΐ έξαΐροαν «ήν
  δλιχήν δύναμιν «βν ένδπλων δυ
  >άμιων «ής ΡΛσσ!α(, χά Ι Ιοβς
  II*
  έχβυν α5ιχον, Βίαν λτ,^θ^
  ι' ίψιν ή έν χαι, ώ ιί>ή<ΐ)ς δύ ναμις «οθ σοβιιτιχ&Ο α«ρχ«·0, ά ΐ/χομέ.Ίϊ ιίς 1 300.000 άνδρβν, χαί τί δλιχίν τβυ ιβν έπιθιωρή οκον χαί παριλάσιων. ΑΙ έπιφυ λάξιις άρχΕζβυν άπέ «ής απγμής ρχ κιυ πρόχιιΧΒΐ νά ι αί; οί δ ρωοαιχίς γμή αηαβχιλή ί ρ έν χαΐ( ώ πολέμου χαί το ζήτΐ$μ» χκτά πό οβν ή δύναμις ουΐή 2έ. ιΐνι α μΐα πρίο<ψις «ής δχοΐας ή Π'.βοις θά ήμποροθοι νά ιΐνι βτιί ««μβς χαί ταχιΐθ', Ιπιρχεμίνΐ) ου νεπιΓα τβν πλΐ)γμίτ»ν μ άς ίπα ναο'άοεβς «οθ ίοωΐεριχοθ. "Οοον άφοι ^ «άν ΕΜοαιχεν σιέλον, ι5»ς είς δλας τ4ς θλά 1 ψιι ί μ·δ[»ν »1>ι, έλλιΐ
  άξΐνμντιχβν χαί
  άΐ ά
  ψ μ μ
  μονιέρνων πβλιμιχίν, άνΐχανβς νά
  &νβμιτι.^6| πρβς Ιν« ιίινδήπιτε
  τίν ένδιχίμένβν έχθρΑν «ής Γαλ
  λ(α(. Είς ήν Βίλτιχήν θαλαο
  ααν δ ρ»αοιχ*ς οτόλος ϋν είνε ιίς
  θέ έλή Α ά
  νά έν·χλήοη «Α παράπαν
  «Αν στόλον «ής ΓιρμβνΕβς.
  "Οσβν ίφ£ ? τίν χητά
  στρατΑν «βν Σςδ ιτ, κ Ο ίπβΐΐυ
  χαι,ώ ιΐνήνης, άνέρχι
  20
  30 με
  χαΐ| φ
  μ.
  τκι είς ί6 μιρΒ^χίβς τ
  μιΐΒρχΙοςηολιΤί φκλβνήι;,
  ραρχΐίς ΕηκιχιΟ, ιύ.·ς έν
  ηολίμου Ββ ένιφβνιζεν
  ιήτους άίυ>αμί»ς. Τα
  πνιι

  Γιβργιανιύς χ.λ.π μέ μίαν μιγά
  λτ)ν (ΐιΧζαν χβριχβν, [.«βν δποίων
  ιίνι άμφίδολβς ή πρίς «Α χαθε
  α ώ; άφβσΪΗσ^, πκρέχιι μΐτρίαν
  ίγΐύιιο ν στιριέττ,τος. ΤΑ μοντέρ
  νόν 6>ιχίν τοθ έρυθροδ σΐρατβΡ,
  ?έν άπέδε ξεν, ιίς την Ίίϋανίαν,
  δκου έδοχΐμίσθτ, έν «ή πράξει, έ
  ξαιρετιχάς ίϊιίτΐ)τας. Δδν«τιι χά
  >ιΙς ν' αμφιβάλλι £ν ή άμαθής
  μβζα «βν σΐιλιχα» χαί «βν άν
  3ρβν τής έφΐδριίας θά δυ'.η^ή νά
  ιό χιησιμοπ·ιήοη χκ«αλλήλ»ς.
  'Η άεροπορία αποτελεί «ήν χχλλι
  τέραν Ιύναμιν «οθ σοδιιτιχοθ
  ο:ρατοΟ. Δικθέτουσκ 3 000 αιρβ
  πλά>7, έκ «βν δποίων τα 5Γ0 ή
  600 ιβρΕσχονται, είνε ή αλήθειαι,
  είς την "Αι» Ανατολήν, ιίς χ,ι
  ρας Ι**ς χκττ)ρ«ισμένοιι προσωπι
  χοθ είνκι άιροπλάνν, που χαί
  4/ άχίμτ, ίέν ιΐνε έφάμμΐλα «βν
  γιρμανιχβν είνε έν ηάση πι
  θαυμί·:αι πολεμικαι μο
  ναδις,
  Διά «ήν Γαλλίαν—3υνιχ[ζ*ΐ δ
  Γάλλος σ:·α«ΐ)γος — «Α «ϋσιβδις
  πρίδλϊ)μα ϋ* ιίνι δμως «ό νά έ«ι
  φβς ιίς «ήν πραγματικήν ά
  ςΈαν τοθ ρωσσΐχ·0 στρατοθ. Τέ
  πρδβλΐ]μο< ιίνι διά «ήν Γαλλίαν άαλοίσιρον, «λλά χ«( «ραγιχώτι «όν: Σίνΐσΐαταΐ είς τΑ νά δρισθή ηβ>ς τα ρωοοιχά στρατεομβτα θί
  ήαπβρβθσαιν νά συνιργ«σθοΟν μέ
  «όν γαλλιχον σιρατίν έν περιπτώ
  σιι π·λέμ·υ χατά «ής Γιρμανίας.
  "Εν δλέμμα επί «οθ γιωγρβφιχοθ
  άποδειχνώιι ιύΡίις άπ' άρ
  χής δ«ι ή ΡωσσΕβ δέν έχει χαμμΕ
  «ν χιινήν μιθόριον μέ «ήν Γερμα
  νΐαν παρά «ής δποΕατς χωρίζιται,
  είς «Ανιομέχ «ής Βιλ«ιχή(, 6πΑ
  ιής Λιπονίας χαί «ής Λθουανί
  άς χά Ι άχολιύθβς άπό βλν,ν «ήν
  έχτασιν «ής ΠβλωνΕκς. 'Η Ι
  νία ΐϋδέηοτι άπέχριψιν δτι «άς
  συμμαχιχίς άτιέναντι «ής Γυλλίας
  δκοχριώσιις «ι;ς ιίς μίαν πιρί
  πτώσιν γι^μκνιχής έπιθέσΐως, (έν
  θά τίς ώϋήοι πατέ μίχρι «·0 νά
  έπι«|(ψ9 ήν ιΐσεδβν ιωσσιχβν
  στραιιυμά'ων ιίς «Α Ιδοικές «ΐ|ς
  'Αχδμτ] ολιγώτερον θά οογχΒΤΐτΙθι
  «ο ιίς ήνεΙσ»δαν ΐ,ϋχήν, έν ^ πι
  ριπτώαει ιίς «Αν κδλιμον έπινιδαι
  νιν ή Γκλλίβι βχι διέτι θά .
  ο«η«ο επίθεσιν έχ μέριυς «ής Γιρ
  ματι»βν ι!νε άν επαμ βς
  σνεϋΒσιένα διά τα
  μ «ς ιΰΓΐοΐι.ϊ.ής ου.. . . . . .. .
  ιβν μιρορχιβν, ηιΰΓμανΙας, 4λλά διίτι θά ήθιλι νά
  βΒθΐιίοΟντβι ά*Α[οΛΐύοη ι(ς βιήθιιαν ιβν 2νδ.έτ.
  Β(ς «ήν ιι·ι(κτ·β>ν βδ«ήν ή Πό
  ναιά
  Πληροφορίαι έξ 'ΔθηνΔν ά
  ναφέρουν δτι χάρις είς τβς
  ένεργιΐας τοθ κ. ΓενικοΟ Διοι
  κηΐθθ, έχορηγήθησαν παρΛ
  τής κυββριήιεως σημαντικαί
  κιστώσης Βιά την βελτίωσιν
  «Ον δρων τής ζωτ]ς των λε
  ποών «ής Σιιιναλίγ<αο, οισ την λειτουργίαν τοθ Ν^σοκο μιίου Άγίου Ν.κολάου καί διά την ΐϊρυσινκαΤλειτουργίβν τοθΝηιτβιαγωγΐ ίου'Ηρακλϊίου. "Ετσι νάριςείςτήνκροσηδθειαν τοθχ.Σφακιανάκη καί τό έν&ια φίρον 'ή; κυβερνήσεως ότι έ ο τής Κρήτη?, οργανούται καί είς τόν «ότιον ασς ή πρδνοΐα καί ή Κ6((θα?ψς τον έν&εΑν καί τίθενται οί βσσ&ις ιΰο<( άς, συγχρόνου κοινωνικάς πό λιτικτΊς. ΚαΙ ίχ&ι (οιαιτέ ραν δλ&τς αξίαν καί μεγίστην σημαοίαν χαί άπό ύιχής χά Ι ήθιχής άτκΊΐ/ϊως χαί άπό άπό ψεως έθνχοα συμφέροντας ή ττΒ{19α/ψ.ς τον ένοΓών χοί ή πβρΐστολή «ής κοινωνΐχής ου στυχίοτς. 'Δλλά ό χ. Ύιτουργός Γενι χΛς Διοιχηχής Ρέν περωΐίιβη »ίς τό ζή'ημα της νοηω'ΐχή'; προν((ις μόνον. Έπεξέτεΐνε τό ενδιαφέρον τού χαί (ίς δλα τα άλλα ζητήαατα πού ά πά σχσλσθν την Κρήτην σήμερον Καί φρονιίζβι Ρι5 την (χανο ποιητιχήν χαί ταχείαν ρόθμΐ σιν των. Ιδιαιτέρως, ένεργβΤ κα6ε»ς άναφέρουν α( Γβιαι ιιληροφορΐαιι, διά «ήν ρόθμισ.ν τοθ ζητήματος «Αν έξαγωγΛν των στσφυλών χαί «Αν στα φΐδων μας. Καί ύπάρχουν έλπΐδες δτι κα! διά τό ζή'ημα αύΐό θά εύ ρϊθθ ταχίω, ριζιχή καί («ανο ποιητική λύσ.ς *7τε νά,; δια σφαλισθοθν κοίνά έξυκηρετη θε Ον «ά συμφέροντα καί τΟν παραγωγήν χοί τοθ έμπορί ου. Άποδϊΐκνύεται κατ' αθ των τόν τρόπον δτι ό κ. Σφαχι ανάκης, γνώσΐης καλάς δλων τΛν ζηιημάτων τοθ τόπου μας τα ηαρακολουθεΐ παντός μ έ στοργήν κα! δΐαθέτβι βλην την επιρροήν «ου καρά «β Κυβερνήσει διά την προσΐασΐ αν κσΐ την έξυκηοίτηατιν τοθ τόπου τοθ όποΐου έ ταχθή ά νώτατος άρχων καί Διοικητής. ΚαΙ δικα·ώνει τάς ελπίδας τάς οποίας ίστηοΐξαμβν ίίς «ήν δρασΐη")ΐόιηΓά τΓυ, είς τό ενδιαφέρον «ου υπέρ τοθ «ό κου μας. Επί πλέον Γ έ τονώ νει «ήν πίστιν νού τρέφουν οί άμπελουργοΐ μας δα «δ 6 πουργ χον «οξείδιον θά Ιχο β·; άποτέλεσμα «ήν σόντομον κα( 1<ανοπο ητιχήν διευθίτη σιν τοθ ζη'ήματος των έξαγω γών «ής σταφίοος καί τον στα φυλών διά «ήν τιμήν «όν ό ποΐων ήρχισαν, νά έκφράζων «αι άνησυχΐαι. ΗΦΥΜΑΤΙΒΙΙΣ. Είναι αρκούντως £αρα χ·η5ΐση<ή νομ'ζομεν ή είδο ποΐησις τοθ Φ3ισιατρεΙου Χά νίων δτι ε έν δ*χεται πλέον δλ λους άσθβνεΐς διότι, ίχει Οπερ πληοοοθβ καί δέν δΐαθίτβι ου τε χορόν οθτε χαί κλΐνας. Ά ποτβλβΤ δυσΐυχος μίαν επί πλέον απόδειξιν «ής τρομακτι κης εξαπλώσεως «ής έπαρά τού νόσου είς την νήσον μις «αί τής ελλείψεως μέσων καί Ιδρυμάτων περιθάλψ;ως καί θά παρέμινεν »&5ετέρ«. 'Η ΡβσΐΕβι θά ήίύνατ· «ΐυλίχισιον νά 6·—θιξοΐΒ ίμμέσνς «^ν ΓχλλΕ αν, διιρχβμίνου «οθ αιρατοθ τΐ)ς διά μίσου «ής ΡουμανΕΐς δττιης άνκ [ λδη δ(3αιν επί τοθ έδάφβυς «ής ΤοιχοσλοβοιχΕβκ, ή δυοΐα θά δ^ί σΐα«ο «βϋίοχρόνως μέ «ήν Γϊλλί αν επίθεσιν. 'Αλλά μ(« επέμβασις ύ «Ο ΐϋθϋς ιΙα κδίναϊος./Η μνΕοτ, ώ.ΧϊΙ ή ΙίΛναΑΛ, μΐ τί «ής όκοΐας σιινιδέ^ΐ) δι' άμυνΐι χής σ^μ^ιαχ£ας1 Ηι είνε δΐατιθει έ ποΐέ νά άφήσι «ά σ(ρχ«ιΰ «ής Ρ«σσΕαις νά διέλθοιιν διά τϊΟ ίϊίφους «ής, χαί Ιϊσι ή ρ»σ σική δδήθιΐα δέν θά Ιφθχνε πβτέ έγχ«Ερ»ς ιίς «ήν Τσιχ·σλ:β]ΐχ(«ν. Είς «άς βχσιχας αυτάς άντιρρή σιΐ(, οί θιασίκχι «ής στρατιωιι χής σκμμοΐχίας μιτά «Αν Ζ$Λι άπαντοθν είς Οφος μυσττ,ρινδΐί, δτι δυνάμιθα νά σττ,ριζώμιθχ είς «ήν αιροπορίαν χαί «ήν 6ιομΐ)χα ν(αν «ής Ρασΐίας. ΤΕ ένν·&Ον 5 μως μ! αατοΊ. "Αν ή ΙΙίλωνΙα μΐΕ η ευϊιτέρα, «ά ρωΐσιχά αι •οπλίνα θά ιΐνε ιίς θέσιν νά β?μ υν «α Βιρολΐνον είς άκβ στβσιν χιλΕβν χιλιομέιρων άηέ «βν σιινδ^ων «η'; ΚαΙ ή ρησσιχή Χϋβέρνΐ)σις θά συγχα«ιΐίθιτο ιίς χ ήν χατά «βν τρέπον β υ (έν χαιτα φνρον παραβίασιν «ής ρρχ άς «ής βύδιτέρκς Πιληνίκς, άδικ φοροθαα διά «άς συνεπείας; ΦΒ» νβμιν νά παραδιχθ§μιν—γραφει δ Γάλλος στραιηγίς—-5α έν ή «ι ριπτώσιι ή ΓαλλΕκ 6φίστα«ο χον επίθεσιν, ή ΠοΊβνία χβΙ ή ΧαιχβσλοβχχΕο', διά νά είνε συν· -αίς Π(ίς «άς σκμμαχιχάς δπο χριώσιις των, θά έδέχεντο «ήν έγ χατίοΐΒθΐν επί «ιΟ ϊδίφους «ών [ωαβιχβν άεριποειχβν δυνβμιων συνι>γβσ!κς. Διά νά ιί ι ϊμως ά
  ποτελεσμκιχή ή σκνιργαοία. ου.ή,
  Θ1 Ιπ·ικι νά ιΐνι ά'μισ·(, χαί ώς
  έχ τεύτβυ νά προιτβιμασΐί έπιμι
  λ·ς*«Α τής έκοχής «ής ίρή
  έ)λλά ΐ·0«β ϋν σομίαΐνκ»,
  νοσΐ)λε[ας των ασθενών. ΚαΙ
  θά Ιπρεκεν αΰτό χα( μόνον
  τό γεγο»6ς νά μάς έμβάλη
  ΐ(ς σοβχράς σκίψίΐς καΐ νά
  γίνη αίτΐα ταχυτέρας δσον
  τό δυνατόν αποπερατώσεως
  τοθ σανατορ^υ Ίίρουσσλήμ
  έ»7Γ6 νά ευρίσκουν είς αύτό
  περ'θα) ψιν κα[ ανακούφισιν
  ο( άποροι έφεβροι τούλάχι
  στον.
  «**
  ΟΧΙ ΠΑΝΙΚθί'.·
  ΌρΘγ) απολύτως καί επι
  βεβλημένη ή σύστασις τής έ
  νώσεως σουλτανοπαραγωγον
  πρός «ούς αΐαφιδοπαραγω
  γούς τοθ νομοθ μας ν' άντι
  μβτωπΐσουν την κατάστασιν
  μέ ψυχραιμίαν καί νά μην κα
  ταληφθοθν άπό πανικών έξ οί
  τίας των κυκλοφαρουσΔν φη
  μόν δτι ή σΐαφ'ς δέν Θ5 πω
  λθ^βιόιι πβριωρΐσθησαν γ; ί
  έξαγωγαΐ είς Γερμανίαν. ΚαΙ
  πραγμαΐι όφείλουν νά είναι
  προσεκτικοΐ οί παραγωγο). 'π
  σταφίς λόγφ τής βελτιώσιως
  τής διεθνοθς οίκονομικής κα
  ταστάσεως καί «ής έκλεκτής
  ποιότητος της, θά πωληθβ ά
  σφαλος διότι θά 6χη ζήτησιν
  χαίΙ μάλιστα είς καλάς τιμάς.
  ΑΙ τιμαί δμως θά πέσουν είς
  την αγοράν μας εάν δημΐουρ
  γηθβ παν'κΊς χαί άθρδα προσ
  φς»ρά έκ μέρους τον παραγω
  γον. Καί αύιό πρέπει ν1 άπο
  θβ
  ***
  ΤΑ ΔΑΣΗ-
  Καλά καί άν/ια «ά μέτρα
  πρός προστασίαν των δασον
  έκ τοθ πυρός καί των οίγο
  βΑν. Δ ^τι κινδυνεόει ^νά
  καταστραφοθν δλα «ά δάση
  μας καί ν' άτκψηλωθβ τέλει
  ως ή Ελλάς. 'Αλλά έκ^πα
  ραλ,λήλου θά πρέπει νά Αντα
  θ() ή προσπαθεία πρός δηαι
  ουργΐα καί νέων δασον. Έ
  δ» είς «ήν Κρήχην τοόλάχι
  στον ϊΐναι «Οχολον ν' άνα
  δασωθοθν , «ά περισσότερα
  τούλάχσίον βουνά μας. Οί
  π^ΐνοι καί τα πεθκα φύον
  ται μόνα των. 'ΔρκιΙ λοιπον
  νά άπαγορβΐιθθ επί μίαν σει
  ράν /τ3ν ή βοσκή καί ή ύλο
  τομΐα χαί «ά βουνά μας θί
  καλυφθοθν άπο ώραιόιατα
  δάση. Απόδειξις ή έξαιριΐι
  κή ανάπτυξις «ών δένδρων
  είς τάς περιφερείας ΛαγοΟ
  καί Διχταίου "Αντρου είς Λ α
  σήθι πού Αρηρθχθησαν πρό
  ολίγων μόλις Ατον άναδασω
  Α
  ΑΝΟΡΘΟΧΙΙ
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον άπο
  νευματινή &ρα 7.30. ΈσπερινΛ ώ
  οσ 10 μ. μ υπέρ τής ΒασιλικΓ|ς
  'ΑεροπορΙας τό κινημ·»τονραφικό
  άοιστοθργημα «Όταν ΜιλΛ ή Κσ
  ρβιά» μέ τόν Β'λλυ Μπρΐγκελ και
  την Χάνσι Κνοτίκ,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  2 Εκτακτπ παραστάοεκ, άπογευμα
  τινή ώρα 7 1)2. "Εσπερινή ώρα 10
  μ. μ. Οπερ τής Βασιλική; Άεροπο
  ρ(ας, τώ κοινωνικό άεροπορικό άρι
  οτοθργημα «Κόριος τοθ θανατοο»
  μέ τόν Ντοογκλας Φαιρμάνκς.
  θβρινός «ΑΛΚΛΖΑΡ».-Σήμερον
  2 Εκτακτοι παοαστάσεις άπογευ
  ματινή ώρα 7.33 Έσπε-ινή ώρα 10
  μ. μ. υπέρ τής Βασιλικής άεροπο
  ρΐας, Ίά άριστούργημα «Δόκτωρ
  Χ».
  ΟΟΪΛΑΙΑΙΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπογβυαατιντΐ ώρα
  7 30. Εσπερινή ώρα
  10 μ μ.
  Υ0,ΕΡ ΤΗ£
  ΒΑΣΙΑ1ΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Τό κινηματογραφΐ
  κό άριστούργημα.-
  ΟΤΑΝ ΜΙΑΑ
  Η ΚΑΡΔΙΑ
  Μέ τον
  Βίλλυ ΛΙτιρίγκελ
  »»· τίιν
  Χάνσι Κνοτέχ
  ΤΗΝ ΔΡΥΤΙΡΑΝ
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ
  ΖΩΝΗ
  "Εργον Ριιααικής »κοΒ<αε·)(. ΤΗΝ ΠΙΜΠΤΗΝ ΟΥ.«ΚΟΑΙΜΑ Ή πιβ δηίροχπ ΟΠ1ΡΕΤ ΤΑ «ιοθ ·!β«τι μέχρι σπμε ] ρβν. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό βαλαρηνον ά)π ♦Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου έκαστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράβυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ.. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά- βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ- ΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΙΜΚΛΡΛΛ-Η ΤαλΙ*. 1-41 ΕΥΑΓ. Τ, (ΑΡΟΥΖΔΙΊΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δίχεται καθ* εκάστην 9—1 9. μ. καΐ ί—7 μ. μ. Επί τής όδοθ ΆμαλθβΙας (Πλατύ Σοκκάκι). —. ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ ΟΑΣΙΑΙΣΣΑ Ιρχοααι το κε·άι τό (οικον «71ο» —Μβγαλίιοτατε, νά οάς προσφέρω αου γιά νά σώσω Ο3Γ. ΚαΙ 8 ως κανβΐς δέν έσκέ φθη νά Τόν εΰχιρ:σ-ήση καΙ τίαλο λιγώτβρο βεβαία ίή Μα¬ ρία—'Αντουανίττα. Ό Λοοδ< βΤ·ος Ληλώνει δμως δτι ?έ σκοκεδει πλέον νά φύγη καΙ *έ* Θ4 άπομακρυνθ*) άπο έθνοσυνίλευσι. Ό Λ1 Φαγιέτ είνε έκεΤ μέ τό σΐρατο γιά νά τόν «ροστατεύση, ΟΙ ταΙ γυρ'ζουνε στά σπΐηα του?, οί φρου3θ1 καί οί ται καταΦβύγΐυν στούς στρα τΛνβς καί στΐς έκκλησις για τί ή βροχτ) τιίφτβι, πίφτει 4δ ά<οκσ. Σ',γά σ»γίι Βλα τα φ&τα σβύνουν, ««Ι 4φοΟ έκίθκώοη σι 8α τα σημβΐατ, 6 Λ) Φ<· γ έτι καίτοι οκεσχ4θ<) νά άγρυ «>ήση διά την ασφάλειαν τοθ
  βασιλέως·, μετοβ^Ινει είς τό
  ξενοδοχείον ντέ Νιάΐγ καί ζα
  πλώ ν ε ται νά κο μτ)θβ ' ΐ(ς τίς
  τίσσΐρες τό τιρωΐ'. ΟΙ βισι
  λεΤς άποσόρονται είς τα δια·
  μερίσματά των. Δέν μαντεό-
  ουν ότι είνε ή τελευταία βρσ-
  δυά ιιού κοιμοΟται ε(ς τό πά
  λάπ τΛν Βιρσσλλιον.
  Τό «αλη6 καθεσ ώ-, οί βϊ
  σιλε'α καί οί φώλανές ίης. ς(
  άοιστοκράται, εΐκά'ν παραδο
  θ() στΑν ΰινον. 'Αλλά ή κ1<α- ναστασις ήταν νεσ, τό οΐμα της η~ταν ζεσ;Α καί όρμητικό, "έν έχρβιαζότανε άνάπαυσι. Έπερίμενεν, ά'υτομονη, την ώ >α ·<ί|ς δράσεώς. ΟΙ στρατι Όται τής τΐορισινής έξεγίρσβ- ως κοΟΓέ' κατώρθωσαν νσ β^οθν στέγη, Ιιισζ«ύθη<αν, βρεγμένοι ώ; τό κό<καλο, νύ- οω ά πό τίς φωτιές πού &*α ψ ΐν καταμβσ1]ς τοθ βρόμου. (ουνβχ(ζβται) ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕ» ΕΡΓΟϋ ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ. Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7.15 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Δέν λεΐττει άττό την πόλιν μος ή χαρακτηιιστική μορΦή τής πολυκα τοκίας. Κάπου άνεκάλυψα μίαν. Έβυμήθηκα τόν παλαιότερον βιη γηματογράφον άλλο καΐ τόν επί καιρο' χρβνογρά·ον. ΚαΙ άπβφασι σα να έτΐωφεληθω τής Εύκαιρίας δια να,.. κατατοπισθώ βκΐ τέλους καΙ μέ τος έπιχωρΐους συνθήκας της. ΈΒΟ άνακαλόπτετε βφτια βλα τώ θέματα τοθ κόβμου. 'Αλλ' είνε τόσο χιλιοειπωμένα τα θέματα αν τα ποθ καταντα να δισφωνή κα νεΐς καί μέ τόν αύθεντικώτερον αυ νάδελφον τού δέν χωνεώει τίς . εξ* νες άναμνήσεις» ά πό τα οίαδήπο τε άφηγήμστσ τής έττοχής. Όπως είς την πρωτεύουσαν, ή πολι κατοι κΐα καΙ στό Ήρακλειο κατίχει τούς τΰπους κοΐ τίς μβρφέ* της: "Ι δοο ή κυρΐα τοθ συγχρόνου ή . ίπΐ ΘΟραις συνταξιούχου ποΰ κάνει κόρτε μέ τόν άντικρυνό σπουβαστή —ΙδΐΟ ό πολΰτεκνος κοΐ ή κ. ιΐολυ· τί κ νού τιού συζητοθν 6ιά τό τελευ ταΐον συνέδριον Ιδού ή ξενοδου λεό<·ρα άρτι καταφθάσασα καΙ κο· πσνΐζουσα—τό γου&Ι, τό γουδοχίρι — ·Μγο πιπέρι καΙ κανέλλα· Ιδού τό τσόκαρο τής συνοικίας—πάλαι· οντολογΐα καί,. άτιεραντωσύνη ό λόκληρος—συνδιαλεγόμενον μυστη ριωΒώς μέ τό κορίτσι τοθ έργατι κοΟ πού κάθεται στήν πρώτην πόρ τα, «δεξιά τα εΐσερχομένφ»- Ιδού τίλος τό στερεότυπον είδόλλιον κοΐ ή Θλιβερα,. έτιοποιΤΐ τής ζωής: Ό παπάς π·ϋ οτεφανώνει δυόνέους άνθ( ώττους — τής πολυκοτοικΐας πάντοτε— κσΐ ό πατας πού μετα λοβαΐνει τόν έτοιμοθάνατο Τής γωνιακής τρώγλης. —Δέν μπορεΓς νσ πής ΰτι αύχΛ δέν συνχεντρώνουν θέματα καί θε ματο· καί Θέματα νιόπια καί σπαρ ταριστά είπεν ό πρΔτος πού ήκοι>
  σε τό άφήγημα αύτό. Τα είπαν
  καί αΚλοι. Σέ σένα ώσ^όσο ά τι ό
  κείται να τα ξαναπΰ* άδρότερο.
  Δέν Εχω καμμίαν άντ'ρίησιν. Ύ·
  πίρχει ΰμως ή περίπτωσις πού τα
  τόσα κοΐ τόσα ριζικαί, οί τόσοι
  καημοΐ καί λΰπες καί χαρές οί τό·
  σες άντιθέσεις, τα μΐση καί οί α-
  γάπες θά συναντηθοθν οτήν σύλή
  τής πολυκατοικΐας μέ μορφές καί
  τύπους ιταρόμοιους αλλων έπο-
  χών. Έδω δέ είνε τό σημεΓο πού
  θά ·δημ·ί υργηθη τό έρώτημα αν
  πρόκειται περΐ νέον όλωσδιόλου
  —■Τ* π*ρείδ·5« τ45ν ανομκ.
  "Ενα νέαν ο«9ρ εΙ>· τ^ς μί-
  δας είς τβυ; χβαμικβυ; χ6<λου( τβν άρισΐοκβϊτικίν δυ^.ιχβν οιι· νοχ'&ν Τ90 Λϊν51ν·υ. Ο! ΙηιοΊ- Είμενβι ι'ς το οκβρ αΰ 4 έ '·μά ζονται «'τΐοθ · γβιιβχερ'», ή Μ4λις ξ^μΐρώ^ΐ οί Ι ι{ς τέ νίβν οϋτβ οπβρ ι!( τώ μιγάλβ λΐιίάδΐ Τ·0 μτιν ή ιίς 3λλας άναηε ητομίνας περιοχάς χ*Ι ζυηίλυ- τβι κερπατ·9ν Ιηίν» ιίς τ^» αΰ γίνη δροθ'.ά- Οί «3«έμη» Τί: 4- < Ε Μ ο9 Λιυνδίνειι «ρβΐ μέ τί ΐ ηελυτελ* είς ίλλ· χατίλλ^Χον %λ «χβΤ, ίφτΰ βγάλουν τα πα· ηοΰ-σια %λ τίς χάλταε: τ»ν, &ο χ(ζ·υν ν! ηερκατβδν έκάνβ* ιϊ; τέ χοριάρι μέ τίς δΐαυαντ,ίπι τρις χτ,ς δρ·ο.β(, δ«4 την Ιχο- ~ε'αν έ'ίς κροπονητοθ. Αυτό τέ σπΐρ θϊ«?είταΐ άκβ τοΰς υνδμττ έξαΐριΐιχα δγιεινδ-1. μορφήν της Έλληνικής ζωής ή ττε ρΐ μορφαν πού διατη>οΟν άκόμη
  ακέραιη την παράδοσι καί την ψυ·
  χολογία των παλαιών μέ μικρές
  μόνον διαφορές προερχόμενες δυ
  στυχως καί αύτές ά πό ξένες έπιρ
  ροές καί ξένες... λογβτεχνίες.
  Ό 'Αλλβς
  Ο 2ΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟ2 ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΟΟΑΥΔΑΚΗ.
  ΕίδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματσ Στομαχου έντέ-
  ρων καί ΉπατοΓ, δέχεται
  τούς «οτσχοντας έκ τοθ πεπτι
  κοΟ συστήματος έν τφ Ιατρε'φ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμάρες,
  'ΑριΘμ. τηλ. 7—92
  ΓΚΡΚΚΑ
  727
  θδ
  αοτν
  τα έμ-
  τιαρινά Ματα-
  βτήματα τη5
  4ΝΤΙΠΡ/Π0Ι ΔΙ ΟΛΟΚΛΗ
  ΡΟΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Γ ΓΕΩΡΠΑΔΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Η ΝΗΣΟΣ
  ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ
  ΤΟΥ Ρ· ΙΤΕΒΕΙίΟΝ
  59ον
  Αυτέ τέ τ»!τ«
  οτεριά ήίαν ΙντεΧβς
  τίν ίαω'. ΠΛττ-ηρβΐΛ
  μ>ς

  β<ρ- "8 καραού ; «άρ·υν μβιρ»ια»ί μ φ έκιχ(ν8υνη γιά τί ιης «ι* ή θ£λ*οαχ είχ· Πίϋ ή ιτΜρςϋαΛν νέ μίί: ρ*»ν. "Αν άφήναιμι νά τ* νιρί, 61 ηηγοιίναμ» κβ.τά οιΐς 8ιι4 άΧλ δ οί πιιραταί μποριθοχν 4πέ οτΐτ·μ* οί οτιγμή. —Μι3 %*% άδύ/βτο, πλ·ίαρχΐ νά τρίξ» Π9θς τό μέρος τοθ νρου ρ!ου, ιΐκα—Ι ώ χρβτ·0α« 1 « μίνΐ, |<ιΙνο( Χ3ΐ β Ρίντρουθ έ τραβίθβζν χίυπί— τα νιρ* μβ, πα!ρν·ϋν. Διν μηορεΤΐε νά χάμνε τε λ(γο γρηγορώ :«?ΐ»; —Δέ * μποροθμε γιατΐ θά πάμι οτό φίθντο. Κρχ^βιε γε»ά τό τι μονι ώϊηοιι νά Βτ)τ· νά μή μ8ς π>
  ρασώ ι τό ριθμα.
  Έ!ο«(μχθ3., ΙΛΧϊ τό
  ξ*χ·λ«<ιθοθ9ε νά μ*; χά. Τίλος μέ τα πολλι πάλιν την γραμμήν μχς. β ΧΛΐΐτϊνιος εΐφ-ο· μιά —Τέ ριθμ» έ ΐ δυτι 1πτ)«ιΐμ« μζ( να β·μβχρ9ιομ) «Ο φρούριον, ( Δ*< —Τέ αυΐα. ποτ* νά τό ο τή οτιριά χά Ι ί' τό χατείά 3βυν, δΐν θχ μιι·(έβοιιν ν» τέ ού μΐβα σχβ δάαΐ). —Κυχΐίχϊΐ οτή» »>ώρ- τοθ
  ροιδιοθ, γιοιτρΐ έπχνέλαβι 6 %»■
  κετάνιοί.
  ^ ξχίί ένΐελ*; τί χά
  ν-ίνι χϊΙ ίΐ ηένχΐ κιιρατ^Ι η^δ
  Ιμιιναν έκίνω ή «ν πλίίτιυ χαΙ
  δγζ τ« χατρχμίη'χνο, η«ο
  τό ΙαχΙκαζι. Τίτΐ θυμήθΐ]χα «ώ;
  είχαμε ξιχάο*; τίς δνίδες χαΙ τί
  ζροθΐι οί μιά χίοοχ.
  —Ό Ίιρκήλ ήναν πυροδολτ)
  τής τοθ ΦλΙν, ιίπιν £ ΓκροΌ μέ
  βραχνή φ»νή.
  Διχχιν6ϋνε6οντες τ* κάντα ίίά
  λαμε ηλώ?») χααα ιό οημιΐον τή< άποδΐσΐως. Είχαμε βγ| ««έ τα ειύματα χι' ή ικοκΰΗΐιε νά χά τιυθονουμι ίπω; θέλαμι. Τό χοχί ήϊαν μβνάχα ,δτι μέ την αί* χά τιόΊυνσι πού Ική^αμΐι Ιϊίναμ· τα πλευρά ΐτ]ς βίρχας οΐίν οτό^β τοθ χανονκθ τής «Σ«ανι6λ»ς».'Ό χι μονον |5λεπ« τ·ν Ίοραήλ Χΐνς, Ινα μοθτρο μιβύοιαχβ, «λ λά χαί ά(6υα τέν χροΐο τ.τ}( 55! 8ος κ«υ την έχυλοθβι οΐβ χατά- ΚΟΙΜΩΜΙΚλ ΚΙΉΗΣ:ΐΣ.— Έπανήλθβ εκ Παρ, σ'ων · κ. Έμμ. Μαρχόπουλος μη χανικός— αρχιτέκτοβν —Επανήλθε έξ Αθηνών ό κ Γ» ώργιος Τρακακης. ΓΔΜΟΙ. - Τό παρελθόν Σάρβα τον ετελέσθησαν βνταθθα έν στβ νφ οΐκογενειακφ κ·<λω ο( γαμοι τοθ κ. Σποροι Δευτεραίου μβτα τής δίδος Σοφίας Ν Διακάκη Πά ρανυμφος παρέστη ό κ, Ιωάννης Ανεμογιάννης. Συγχαρητήρια. ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ — Ό συμπολΐτης κ. Μιχαήλ Στρατηγα κης Οπαλληλος τής 'ΕΘνικής Τρα πέζης τή·ς Ελλάδος, δούς έξεχά σεις είς την Γερμανικήν ΆκαδημΙ αν Αθηνών έλαβε διπλωμα τής Γερμανικής γλώσσης μέ τόν Ιαί μόν αρίστα. Σημειωτέον ότι κατα τό διαρρεθσαν 2 τος μόνον τρείς προσήλθον δι" εξβτάσεις είς έκ των •ποΐων ήτο κσΐ ό καλός συμπολΐ της μσς κ. Μιχαήλ Στρατηγά«ης τόν οποίον συγχαίρομεν όλοψΰ Γύρω στήν πόλι μας. (συνβχ(ζεται) Άγροτικίι Τράηεζα τί,ς Έλλ«οβ{ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙόΣ Τό εγΐίο»]4α τής Αγροτικάς Τροιΐίζης τίς Ελλάδος 'ΑγΙ ου Νικολάου προκηοίσσει την 12ην Δύγούστου 1937 ήμίοαν Πέμπτην κσΐ ώραν 11—12 π. μ. μειοδοτικόν διαγωνισμόν δι* ένσφραγΐστων προσφορών ανευ 6ρ(ου μβ Ικπτωσιν ετι[ των τιμών μονά^ος τοθ τΐμο λογΐου πρός άνάββιξιν έργο λάβοι διά την ' κατσσκβυήν αποθήκην καΙ άποστειρω ηο' ου γεωμήλων βΐς θέσιν τοθ χω ρίου 'ΑγΙου Γεωργΐου Λαση θίου. Ό διαγωνισμος γενησεται «Ις τα έν "Αγ ω Ν <ολσω νοσ φεΙατοΟ'Υιιοιι)-ος τής Α.Τ Ε Ή δοιτιύΐιη τΐρΓϋτίλογ.σθη ιΐς βραχμβς 1 700 000, ώ εγγύησις θέλει προκατρβλη θή 5 ο)} επί . τοθ πρ( ϋχολογ, σθΐντος ποσοθ είς μετβητά ή ΥΓ)'ΐον «αρακαταθη<ών καΙ οανεΐων ή έγγυητικήν έιιιστο λήν ανεγνωρισμένης Τραπί Γίνονται δβκτοΙ οί έχοντες δΐπλωμα έργολόβου Βημοσίω» Εργων δι' οΐκοδομικά εργα ά πό διυτέρας τάξεως χα( ανω Μβλβτη κβΙ συγγρςιαΑ ύτιο χρεώσεων βόρΐσκονται κατατβ θειμένα παρά ι Δ Κεντοι»φ Κατσσιήματι ιΐ}ς Α. Τ. Ε. (Τμήμα Γεωογικής Μηχανι κτΐς) 'ΑκαβημΙας 50 Αθήναις ©ς καί παρβ τψ ύηο»)η 6· Τ. Ε. 'ΑγΙου Ν.κολ4.ου Κ'ή ΙΤ4Γ. Ή Ιγερισις τ®ν άποτελε σμάτων τοθ βιαγωνισμοθ Ινα ιΐόκειται είς την άιιόλυτον κρίσιν τής Δΐοΐκήθϊως ιτΐ- Ά νροτικθς Τραβέζης τής ·6λλά οο«. Έν ΆγΓω Νκολοφ τβ 26 •Ιουλίου 1937. Συνελίζβται πάντοτε 4λμαΐική ή ανοδος τοθ θερμ-μίτρου, —Καί ή ζέστη είνε τόσον βυνα τή, £στε ιά πάντα £χουν παρ« λύσει. —Εϋτυχώς, ηκούσθη παλσιοημε· ρολογίτης αποπβιρώμενος νά δι καιολογήση τα Ίουλιανά αύτα καθ ματα λέγων, Οτι, ό Ιούλιος μ*ς έ^δικεΐται διότι έγκαταλεΐψαμεν τό,., Ιουλιανόν ημερολόγιον τού. —ΚαΙ εγένετο κακώς δ.οσισ. —ΤΑ άνθελονοαιακα σανβργεΓα συνεχΐζουν τόν^άγώνά των πρός ά ποξήρανσιν μικρών έλων καί κατα πολέμησιν των «-ωνοποειδων είς τσ π·ριξ τής πόλεως. — 9α ήτο δέ εύτώχημα εάν ολες οί κοινό'ητες άνελόμβανον τόν κα ταρτισμόν συνεργεΐων πρός τόν σκοπόν αυτόν. —Είς τόν Πόρον καθώς μας ά ν ε φερθή αττό παραπονουμέν.ο.ς γίν* ται αποθή-(ευσις άτο κουρέλι^ καί παληόχαρτα είς δόο τρΐα μέρη ά πό άνϋρώπους πού τα μαζε^ουν για έξαγωγή, — Λόνφ τοθ Οτι ΰμως είνε ά<ά βαρχα άναδΐδουν ψρικτήν δυσωδί. αν καί άποτελοθν σοβαρόν κΐνβυ νόν διά την υγείαν τής πόλεως," —•Καλόν Θ3 ήτο λοιπόν να Λά¬ βη γνώσιν ή ύγειονομ κή άρχή δια να ενεργήση δπως έπιβαλλεται. —"Εξοδος γενική πρός την βά· λασσαν. —"Επρεπεν δ^ως νά έπισπευσθϋ ή αποπεράτωσις των λουτρών καί ν' άσφαλτε·τρωθ{) ό δρόμος πο|ρ ό°ηγετ ώς ίκεί δια νά Εχοον δλας τας σνέσεις των οί λουόμενοι, —"Ηρχισεν ή μελ,έτη υπό των Αομοδ'ων μηχανικόν δια την βια μόρφωσιν καί τόν έξωραΤσμόν ΐων πέριξ τοθ Μουσε'ου χώρων. —Φαίνεται δέ δτι είς την πλευ ραν αυτήν ιοθ Ηρακλείου Θά >ί
  νη κατι τό έκτάκτως ωραίον.
  —ΟΙ ολίγοι συμπολίται πού εί-
  {(αν τό εότθχημα νά εΐμποροθν νά
  μβτσβοθν είς τό ΠαρΙσι δια την έκ
  Θέσιν έπιστρέφουν ό είς μετά Τόν
  άλλον.
  —Καί Εχουν διηγηθείς φυσικά ά
  τεΐεώτους διά τα Θαύματα τής έκ
  Θέσεως αλλα καΐ τής πόλεως τοθ
  φωτός γενικά.
  — Δια τούς θέλοντσς να μετα
  βοθν είς τάς Αθήνας Βια τάς εορ
  τας τής 4ης Αύγοόστου Θά γ(νε
  ται Εκπτωσις 60 ο)ο είς τούς νού·
  λους
  —ΚαΙ δέν είναι ολίγοι 'έκεΐγφΐ
  πού Θά έτι»φεληθο0ν τής εύκαιρί
  άς νά έπΐχειρήσουν ίνα εύθηνό τα
  ξιϊδι ώς την 'Αθήνσ, συνδυάζοντβς
  τό τβρπνόν μετά τοθ ώ$»λΙμοι
  — Αισθανόμεθα Ιδιαιτέραν εόχα
  ρίστησιν διότι ή σύστασις μας
  πρός προστασίαν των ώραίων πεύ
  κων τοθ Μασισμπα είσηκούσθη.
  —Τό Δασονομεΐον διέτοξε την
  άποκαθήλωσιν των συρματοπλέγ
  μάτων άπό τα πεθκα, το ουντομΛ
  τερον. ΚαΙ φυσικά Ο διαταγΐ; θά
  έκτελίσββ.
  — ΚαΙ πάλιν Εχουν παραμεληθ|
  τα στόμιο των οπονόμων καί μο
  λύνοον την πόλιν μέ τάς άναίυ
  μιάσεις των.
  —Άνάγκη λοιπόν νά καλυφθοβν
  ή νά περιχθνωντσι τακτικώτβρα μέ
  άσβεστον άοβέστη.
  —Ή επίσκεψις των μαθο,τών τής
  σχολής των έμποροπλοιάρχων Εδο
  σβ ζωήν καί δψιν θαλασσινήν είς
  την πόλιν μας, πού βΐχβ καιρούς
  νά Ιδη νσοτόπαιδες καί ναοτάκια.
  —Άλλά τίς τβλευταίες μίρβς τό
  Κάστρο μας Εχβι πάρβι πάλι τί|ν
  κοσμοπολιτική μ·ρφή τού μέ την
  παρουοία διαφόρων ξένων κάβε
  φυλής καί εθνικότητος πού ί|λθαν
  νά περόσουν λΐγβς ήμίρβς σιό νη
  οί μας.
  —Άληθινή κοσμοπλημμο·οι προ
  μηνοεται άπόψε είς τούς κινημα
  τογράφους. ΚαΙ τοθτο διότι τα
  φΐλμ πρύ Θά προβληθοθν βΤνβι
  Θαυμοσια άλλά καί διότι ό κόσμος
  Θά σπβύση νά προσφέρη τ*ν
  •βολον τού υπέρ τής 'ΕΘνικής μσς
  άεροπορίας.
  ο Ρέιτορτερ
  Λι«ν»κτερ·»οντ« Φαρμακεΐα
  Σήμερον; θά διανυκτερβΰσουν τα
  φαρμακεΓα Λάμπρου Κανακάκη
  «οί Εμμ. Ζαχαριάδου.
  ου),
  ·Αγ|βυ
  1ΑΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝ1-Η.
  ΙΑΤΡ01 - ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ
  Τέως Πατρός ΕύαγγελισμοΟ
  οτιουβάοας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται «ν τώ νέω
  Ιατρείω τού όβός (ΠλαΓβιά-
  2τράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοβος έκ
  τη< όδοθ Καγιαμπί). ί?ραι έπισκέψεων 9-12-4·7. Ενοικιασταί Κατάστημα είς τό προάστειον Κσμίνια βπου ακριΒΟβ ό πρώην στρατιωτικός κλΐρανος. Πληρο·βρΙαι ηαρά τώ », Α
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΧ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  67ον
  —Είς όλιγώτερο παρά ό< ώ ώσαις' δμως μέ κ5· ποΐαις συμφ»ν(αις- τό προτο είνε, δταν φθάσετε είς τόν μισό ίρόμο, νά τό αφήσης ν' άνασάνη μίσ δρα- νά φάγη κοΐ έν ώ τρώγΐι, νά είνε κανε'ς πα· ρών, δ ά νά μην 'πάγη 6 ύϋηρέ'η: τοθ πανδοχείου καί κλίψ] την βρώμη τού* έπειδή πσρετήρησα δτι είς τα πανδοχεΤα τοίς περισσοτέρας φοροϊς, την βοώμην των άλογον, άν! νά ιήν φάγουν ούτσ, ιήν τιίνουν οί ύπρρέται τοθ στσύλου. —Περί τούτου μκΐνε ήσυχος. —ΔίύτερΓ, ξϊύρεις νά ό'ηγβς μόνος σου; —Πρέπει μόνος νά εΤσαι «ό! χω;|ς αλλα πράγ* ματσ, διά νά μην πίση βάρος πολΰ είς τό άλογο, κ τί τότε. . —Καλά* τί θά σοθ δώσω; —Θΐ μοθ δώσης τριάντα φράγκα την ήμέρα, δι* δσαις ημέραις θά λι ψ[)ς. καί ή τροφή τοθ ζώου είς β ΐρος σου. Ό κ. Μαγδίλη ής εξήγαγεν έκ τοθ βαλαντίου τού τρία χρυοά εικοσάφραγκα, καί τα άπέθεσεν έ¬ κ! τής τραπέζης. —Ίδ€ύ, εΤ«·, σοθ πληρώνω δόο ημέραις. —Τέταρτο, τό άμάξι δ κου θα σοθ δώσω εΤνε ί¬ να έλαφρό άμάξι, άσκέπσστο, είνε άΒιάφοοο. κ* έ")ώ; Χ'ΐμώναο καιρός ιΐνε, »ύ?ιε δήμαρχε....χάμνει κρύο...ειμπορεί καί νά βρέΓρ. ·. Ό κ. Μαγδαληνής ίμεινε σχεπτόμβνος έπ' όΧ,ί- γας στιγμάς, ίπβιτα ήνειρε ιήν κεφχλήν, χαΐ ϊΐκε —Τ ό άμάξι ·έ τό σΛογο νά βΤνε οθριο τό τιρωϊ είς τοίς τΐσσαραις καΙ ήασυ ώ-ιαις, έμπρός είς την θήραν μου. —Πΐγει καλσ, νύριε δήμαρχε, είπεν ό μκστρο Σ^ωφλιός* Ι«ιΐσ, δέ, ζέων διά τοθ δ^υχος, τοθ άν τίχειρός τού κηλΤδα τινά υπάρχουσαν επί τοθ ξύλου τής τραπέζης τοι>, πρ.σίθίσε—Καί...τί ήθελα νά εί
  πο..οέν μοθ είπεν οκίμη ό κ. δήμσρχος, διά ποθ,
  άν «θίλρ ό βιός.
  Ό ανθρωπος ι υ τος, <ξ άρχής 'ή; όμιλίας, τού¬ την κυρίως είχεν ιήν περιέργειαν, άλά καί αύ τος ηννόει πως δέν ετόλμησε νά ερωτήση πρίν. —ΠΑς είνε τό Δλογο ούτό ι(ς τα βμπροσθινά τού πόδΐΓ-, Τα ίχει γερά, ηρώτησεν ό Μαγδαλη^ς άντ! Αλλης απαντήσεως. —"Ω, να(, μόνον ολίγον τι νά τό κραιβς είς τόν καιήφορο- θά είνε καιήφοροι εύτοθ βπου Θ3 —Κύττοξε νά εύρεθβ το δλογο μέ τό άαάξι ιΙ< την θύραν μου άκριβ&ς ιίς τοίς τέσσαρα ς ήμισυ ω ραις τό πρ& Τ, προσίθισβν ό κ. Μαγδαληνής κοΐ έ ξλ Ό μσστρο—Σκωφλιός ίμεινε κεχηώς- ι; έ τό στόμσ άνοιχτό, ώς Ιλεγε μετά τίνα καιρόν αύτοι. < δ Γος. Παρελθόν περί τα Γμο ιγτρΓα λεπτά, άφ' δτου ά τ ήλθεν ό ν. δήμαρχον, Βτε ήνοΐχθη ή θύρα, κσΐ ένβ φανισθοέπισΐρίψοΐς. —'Ηθελα νά σοθ ιΐπω, μαστρο—ΣκωΦλιέ, τιόσο περίπου έκτιμάς τό άμάξι δπου θά μοθ δώσης, °" μοθ μ*τό δλογο. —Διά νά τό άγοραοης κύριβ οήμαρχη —Όχι' άλλά, διά κάθε ενδεχόμενον, θίλω νά σ^Ο τα Γξασφαλίσω. »αί δταν ΐπιστρ1 ψ», μοθ άκο δΐδεις τα χρήματα βσα σοθ μετρήοω. Πόσο λοιπόν έ«τΐ|.άς καΙ τα δύο μοζ<Ί —Τό Ινα ^ έ το άλλο, πβντακόσια φράγκα, κΰ ριε βήμαρχε. —Λίβε λο;π·ν πεντακόσια φράγκα. Ό κ. Μα,γδαληνής άκέθίσεν έ*Ι τής τραπέζης Ιν γραμμάτιόν τρακεζικόν, καΙ ανεχώρησε. Ό μαστρο-—Σκωφλιός μετενόησε ιό:ε πολό, δτι δέν εΐπε χΐλια φράγκα, έ' ώ μόλις ήξζβν τα Βόο όμοθ πιτάγματά τού ίιακίσια πενιήκοντσ. Κραζει 4μέο«« την γυνοΐκα τού κοΐ τ^ς διηγεΐται ι ό γεγο ν4ς.—Ποθ νβ τηγαΙ>π ό δήμσρΐοτ; Είβύς, συμβού¬
  λιον.Είς τα ΠαρΙσια θά πηγαίνη, εΤκεν ή γυνή —Δέν
  πιστείω, είπεν ό άήρ.—Ό κ. Μαγδσλη.ής εΤχε λη
  σμοήσει τό χσρτΐον, έ' ώ ήσαν σημε ωμένοι οί αριθ
  μοί, Ό μαστρι— Σωφλιός τό Ελοβε κα( τό έμελέ-
  τησε. Πέντε. έξη, όκώ κο( μισό, Αύιά θά είνε οί
  σταθμο! ο( ταχυδρομικοΐ.
  (ε>ονιχΙ|·νετι|
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ
  Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά^προτι
  ματε τα έλαστικά:
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ή πεϊρα τόσον έτ&νΐ άπέδειξε την
  εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με¬
  γάλην των άντοχήν.
  Είνε τα συμφερώτερα λόγ· της ρε-
  ληβ αποδόσεως των.
  "Αντιπρόσωπον
  Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  II
  ΠΟΤΑΣΣΑΙ ΚΟΥΦΑΚΗ
  ΚΑΙ ΤΑ . ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
  Λ-ϊμβ4νομιν καί δηϋθσ.εό»
  μβν την ακόλουθον επιστολήν:
  Πρός την άςΊβτιμον Αι«ύ8υναιν
  τής ·Άνορβίβΐ»»»ς
  Κδριε
  Είς τα εΚρητικά Νίσ», την
  γνωστήν άπονβυματΐνήν |φη
  μβρΐδα τοθ κ. Ν κ. Χ Κατβχά
  κη καί είς πβρίβλεπτον θ/σν
  ή εΙβησβοογιχή·ς των σβλί
  5ος, έδημοσΐϊύθη σβιρά άνα
  κρ βΐν πληοοφοριον, περ! την
  δί]9βν άνακάλιψ.ν «'.ρυφοθ
  βργοστασΐου μβτσσ<ί(-ή; ά- ήστων παλαιάν τιοτασσΐΛ>.
  Τοθ βηιιοσ βύματος 8οως
  τούτου τβν «ΚΓητικΑν Ν'ων>
  παοηγή9η κσ( έ1 Ό Ιστορικόν
  ποθ κατασπιλώνει την (στορ(
  αν ού:οΟ τούτου τοθ τόπου
  μας θίωροθμβν Γε υποχρέωσιν
  καί καθήκον νά τό φέρωμεν
  ϊ(ς τό φδς τ»3ς βημοσό'ητος
  καΙ νά γίνη ννωσΐβν »(ς βλην
  ή κοινωνίαν μας ιτωτ συν
  τασσβται ή ίΙοησ«ογραφΙσ τοθ
  έν λό><ρ ίντύπου κσΐ τω; συ στηαατικος -αγιβεύβται ό κό σμοΓ, υπό τό πρόσκηαα τή' προστασίαν τού, (. έ διαφό ρους κοκοπίστους είβήσκις Τό 'στορικόν οϋτΛ ϊχβι ά- χριβος ώς έξη;: Δόο ημέρας πρό τοθ βηιμοσιβύματος τΑν οκβυωριον των «Κρητικόν Ν· ών» έκλήθημε' παρ' αγνώ¬ στου είς τό τηλέφωνον κσΐ μάς Ανεκοινώθη §-ι ίημοσιίύιταΐ έ πιστολή εναντίον μσς β.ά την ποτασσαν κσΐ νά λίβυακν τα μέτρα μος. ΈττειΒή ό άόρατος πληροφοριοοόιη-, τροτοθ «άν συμπ) η )ώση τος πληροφορίας πού μάς μετέδιδε 8ιέκ<ψ2 την συνδιάλεξιν, έζηήσσμεν &πό δΧας τάς έ*ημ«ρΙδος νά ►(άς κΓκουν ποίος μάς έττλ«φώνε>
  καΙ ττερΐ τινος επρόκειτο. Κα!
  αί μέν τρείς πραΐνα! έφημβρΙ
  δ όπήντησατν ακω'ύ^ως βΐι
  δέν 6κουν (5έαν τοθ πράγμα
  τογ, τα «.Κιητικο Νέ » δέ μό
  νόν μάς έπληοοφόρουν δτ·,
  κβτι «ράγματι συμβαίνΐι
  καί δπ οί συναγωνισταί
  μας θέλουν νά Βημοσιογρα
  Φήσουν διά νά καταρρί
  ψουν «ήν εντύπωσιν τ|}ς ΐύ
  θηνίας τΑν νοτασσεΐν α«<3· 'Ληηντήσαμεν β(ς τα «Κρητι κά Νέο» νά κάμουν δτι θε λουν, διότι έδ<5 ύπάρχβι χσΙ Χημίΐον καί αρμοδία άρχτ) διά νά έλέγξη καί ημάς κα! τούς συναγωνιστάς μας καΐ διε^ψιμεν ιήν συζήτησιν. Τα κράγματα εμβνον βτσι μέχρι ιής πραΐϊο ττ)ς Διυτέ ρας δτε πέρΙ την ΙΟην &ρα εκλήθημεν καρά τον «Κρηα κων Νέων» νά μβτοβιΒμβν πό ραυτα είς τα τταρβ τόν λιμέ να γραφιΐα των διά νά μάς άνακοινώσουν εμπιστευτικάς κδτι πολύ σοβαρόν. Πράγμα τι με'έβημεν μετ" ολίγον »ί χά* γραφιΐα· των «Κρητι ώ- Νίω » Βπου μάς ανέμενε ή ί* τΐληξις νά εόρ&θδμεν πρό ή Δ'δος διαχβιριστρίσςτών «Κρητι κων Νέω1 » κροτούσης ενα δο κ'μΐον είς τάς χιΐρσς -ιηΓ, ή ό ποία γωρΤς περιστροφας μάς εΐπε τα εξής: —Ό Νΐχος ίφυγε γιά τα Χανιά, καί μοθ παρήγγειλε νά οάς εΐδοποήσο προτοθ Γη μοσιεύσωμεν ούτα γιά ;ίς πό τάσσες αας, 8 α μάς τα Ιφε Ρανοΐ συναγωνισΓσϊ σας καΙ δ π άν μάς κατοβάλετε τάς χιλ. δραχμάς ποθ (.άς δίδουν νά μή τα δημοσιεύσωμεν. Προσέθεσε ?έ ή (δία δν'ς διβ νά συμτληρώσο πιθανώ τατα τάς έντολάς τοθ κ. διευ θυντοθ τον «Κρητικόν Νέωι» 8τι, απαραιτήτως οί δκ·ώ χ λιάδες δραχμσΙ πρέπει νά με τρηθοθν πρό μεοηυβρΐας πρός δ ακανονισμόν κάιιοιου γραμ ματίου τοθ Νίκοι.11 Παρ' δλη> ιήν καιάπληξιν
  ποθ Γάς προεκάλεσε ό άτιρο
  οδόχητος αί τος αίφνιδιασμύς
  πρός έ»βιασμ<νμας των «Κρη τικον Νέω1» έ>επνκύσθημεν
  καί έζητήσαμεν καί έλόβομβν
  τα βοχίμια κ Ο λ βέλλου ποθ
  θά εδημοσίευον εναντίον μ
  τα «Κρητικά Νέο» μ έ την πρό
  φασιν δτι θά τα προσεχομ'ζο
  μέν είς τούς συνεταΐρους μας
  διά νά άποφασ.'σωμεν σχετι
  κώς. Κατ' ευθείαν ίέ έκ των
  γρα^ε'ων των προσεφύγομεν
  είς τόν κ. Διοι» ητήν ι ής Χω
  ροφυλα«Γ]ς «αί πρός τόν κ.
  Νομάρχην Ηρακλείου πρό(
  <0; κα( έξΐθέσαμεν πάντα τ' ανωτέρω, διαμαρτυρηθέντες διά τόν έπιχειρούμενον έναντ όν μας #χβισσμόν, Κ?1 ίν συ νεχε'α προχεψένου νά διαλάμ ψθ ή άλήθεια διά την άχαρα κτήριστον εκστρατείαν τον Κ Νί άφοθ ψ ι ή έξαργύρωσις τοθ βηαο σιευθέντος εναντίον μας λιβέλ λου, κακφύγοαεν είς τβν κ. ΕΙσ-χγγβλβα Ηρακλείου πρός δ* καί οπιβάλομβν μήνυσιν εναντίον των συν διευθυντήν των «Κοητΐχαν Νίων» διά τα πεοαιτέρω. ΚΐΙ ε-ύτά μέν διά τό πρση γηθέν τοθ λιβέλλου Ιστορικόν έ«βιάσεώς μας·, τβ όποΤονβέ" άφοΓς) μόνον ημάς άλλά χσΐ ολόκληρον την κοινωνίαν τοθ Ηρακλείου ή όιο'α είνε καί άομοδΐα νά λάβη ίλα τα μέ. τρα αμύνης «ηνα τής έπβΐλ λουν ιά πρωτοφανΙ] σύτά φατι νόμενα πρός προστασίαν τής τιμΙ)ς καί των συμφβρόντων της. Όσον άφο;ά βέ τό 6ή9εν «<ρυφόν εργοστασιον» είνε γε γονός αναμφισβήτητον δτι τοθ το καί έν πλήρη ήμέρα καί ά πό τριών έβ^ομάδων έν γνώ σβι τοθ.κ. 'βπόπτου Έργασ! άς έλειτοόργηοβ καΙ λει-ουρ γεΐ πρός άφυδάτωσιν τής πό τάσσης μας, »ωρ!ς μάλιστα νά διακ^ψο ούδ' επί στιγμήν πρός διατήρησιν τής ίψηλής θβρμοχρασίας ή όποΐα άπαι· «ι ΐαι διά την γίνομέ^η ι επι σΐημονιχήν εργασίαν προ<βι μένου νά ώ^εΧηθοθν οί παρα γωγοί μας ίνα σημαντικόν πό σόν είς έκαστον βαρέλιον πο· τάσσης. Διά την χρήσιν έξ άλλου φαρμάκων ή δΚλη; θυσίας, η οποίαν έμφανίζβι ή 6>-τι·
  μος εΐδησβολογία των «Κρητι
  <ον Γίίων». κατά την κίτβρ γασΐαν τής ποτάοσης κρΐνο μβν περιττήν κάθε διόψ υσιν έ' δσον διά νά καταστήσουν τόν λίβϊλλόν των δπως δήκο τε πιστευτόν, ίέν έμερίμνησαν νά ζηΐήσουν καί λόβόυν παρ' έπισΐημόνων την πληροφορί αν 8(ΐ διά την κατ. ργοσ.αν ποτόσσης ου τε προστίθβνται ο Ο τε άφαιροθνται κημιχαΐ ού σίαι. "Αλλως τε τοθτο άποδει κνύβται πβριτράνως έκ «ής σχετιΐ'ή'άναλόσεως τοθ Κρατι κοθ Χημε'ου. Διά την επέμβασιν τής Αστυ νρμικής άρχής, 'ή» οποίαν τα «Κρη ι «ά Νίς» άνήγαγον ιίςθρθλον αφορώντα τό ολι¬ γώτερον την άνακάλιψ.ν σιβΐ ρας παραχαρακτων, είνε τό μόνον άληθές δ τι ό άνθυπα- σπιστής τής άγορϋνομίας, έκ- τιλθν πολύ όρθθς τό καθή <ον .ου καΙ μεριμνων διά τα συμ· φέροντα τοθ παραγωγΐκοθ κό· σμου, ενήργησε —δχι αίφνιδισ σμόν—άλλά τυπικήν καΙ κα· τα νόμον προβλεπομένην δειγ μα,τοληφίΐν τής ποτάσσηςμας, όπως καί των λοιπωνέμπόρω>.
  Έττί τής δειγματολτ4ψ{ας μά
  λιστα ταύτης τό Κρατικόν Χη
  μίΐον διά τοθ ύη' αριθ.
  2657)5 20 τής 26ης τρέχοντος
  ίγγράφου τού πρός ιήν άοιυ
  νομίαν έγιωμάτευσβ περ! τής
  ϊαταλληλότητος τής ποτάσ
  σης μας πρός άποξήρανσιν
  τής σιαβθος.
  Γβνκώτερον διά την πότασ
  σάν μας, τονΐζομεν δτι οΰ*3ε
  μίαν επ βλοβή ,οΰσΐαν πβριέ-
  χει, δτι είνε τελείως άσφαλής
  διά την άρ'σΐην άποξήρανσιν
  τής σταφίδος, δτι λόγφ άκρι
  ββς τής γενομένης έπιστημονι
  >ής κατεργασΐας περιέχει ύ
  γρσσ.'αν μόνον 2 τοίς χιλΐοις
  (*π(οημος άνόλυσκ), δτι τΐροσ
  φέρο,ιιν αμοιβήν 50ήκοντα
  ΐΐιλιάβων δραχμ&ν είς οί
  ονδήνοτΐ δστις θά άποδεί-
  ξΠ δτι ·1ν< Δνωσδήνοτι Ι «ιβλαβής ή άκατάλληλος είς την άβοξήρανσιν τής σταθίθος. Καί τοιουτοτρό τιως παρέχομεν, είς τόν κ. διευ θυντήν τΛν «Κρητικόν Ν'ω » την μονοδικήν ευκαιρίαν νά ερδίση έντ!κως 50 χιλιάδας δρ^χμων, άντΙ τίίν 8 τάς ό ποίας κοΙ ά/ επρόκειτο περί <ατσστροφτ)ς των παραγω γ®ν Ευχαρίστως θά εδέχετο. Συμπί η νώνοντες την πσροθ σιν κ. Διβυθυντά, προσθέτο μβν δα ή. πότασσα μας παρέ χβι την ι ύ καιρίαν διπλής έξυ πηρε'ήσβως τοθ παρογωγοθ. Πρώτον διότι ποιοτικος ίξα σφαλΐζει απολύτως την καλήν καΙ ταχείαν άποξήρανσιν των σταφίδων, ώς δι' επισήμων έγ γράφων άπολεικνύομεν. ΚαΙ δεύτερον διότι· οί χαμηλαΙ τι μαΐ τής Ιδικής μας ποτόσσης βημιουργοθν {ύλόγως τβν ου ναγωνισμβν των τιμων άνευ τγΟ όποίου ή παραγωγή θά έ π>ή:ωνεκαΐά 200 δραχμάς ά
  <ριβώιερον κατά βχρέλιον, δέ δομένου δτι μιταζύ των συνα γωνιστον μας ΰπήρχε συνεν 6 διά νά κραιτιθΰθΐ' αί Ή προδλιηομΐνη πά ργγή θά άνέλθι είς 900 000 Ι»; 950 000 τίννους. Ψυχανθί): Α( άποδόσΐΐς εΝι λίαν («κνοποιτ, καί. Γ·ώμΐ)λα: Λίγφ τβν βρ·χβν α{ άιΐοδίιΐιΐς τβν γεβμήλβν δπ<)? ξ«ν, ίίΕαις Β'ά τα ΠΓώΐ'μκ, Εκΐνο- ώτβιτοιΐ. 'Αρκβ{αιτ«(: ΑΕ ρ χηλλιένγείαι ώιρελήθησαν έκ των δροχίν χά Ι ή χατάΌΐαιοΕς εΐ.1 λίαν {κκνοποιτ)τιχή, πλήν ΐτ]ς Ρίδίητ)Γ, Μυτιλήν-ς χαΐ Χ!βυ οΊϋΐυ δκοφέρουν έκ τ<5ς έξχΐρετι χτ]ς άνομδρίας. Κ««νίς: Είς Ιχταβιν ή χιλλιέρ Ή γενική πορεία τής έφετεινής εσοδείας. ΧΑΝΙΑ Ίίύλιος.—Είς φ Γε νιχήν Διο(κ*}3ΐν Κριξτ-ς άπΐοΐάλη Ιπθεοΐς τοθ υπουργείον Γεωργίας είς την οποίαν έχτίθΐϊαι ή χΐ χατάβΐαοΐς ιής έφιτιΐν^ς ϊιίας. Είς ιήν έκθεσιν ανν ται δ κ α Ε τιλευταΐχι ί?οχαΙ ιχάλΐααν ζημίαι είς π»ΒΪαοκ νκλλΐεργείας έ>φ αντ θί:»; ώρί
  λτ]?ε τάς «ψ'μους. Ή^πορεΕα χατά
  χκλλιιργείκς χκθορίζιταΐ ώ; έ
  γειοι δ3ΐε»εΙ τ«ς περυβιντ]; κχτά
  180 ΟΟΟ ατρέμμχτ». Ή σΐρεμμα
  ΐιχή αηό5·οις Βί είνε Ιιβς δτιερ
  τ|»χ %ς πεοκαιντίς πκρ' 8:ι έβη
  μειώθηβκν ζημίαι έκ τβν ρβγ
  δαίων βροχβν χά Ι ττ]( χβΐάζης
  χκί έκε^Βΐίτησχν ξηρά Ι συνθήκαι
  «Ι; τ4ς δοϊείους έπβρχίκς. Βίμ
  δϊξ: Ή χαλλιίργεικ οθΐ- ιΰν·~
  θεΐβχ υπο τβν β·οχβν δαίνίΐ χκ
  ν·νιχώταϊα. Όρυζ«: Ή κορεΐα
  τ«]ς άνκκτύξεβς τοθ φυτ·Ο είνε
  'Αμπελο;: "Αν χαΐ ή χάλκζα
  επέφερε οβδιρβΐίτας ζημίας χ«1
  δϋίφιρεν έ« τβθ πΐρονββπίβςυ
  χαί ώϊίίβϋ έν τούτοις ή χατάστκ
  σις δύναται να θεβ*ρΐ|θ^ μβλλβν
  χαλή Ιδίως ιίς τα 6οριιν4τ·ρ«
  Τ)ΐτ)μ9ΐτ« τή; χήραι; ίποιι αί «π·
  Βέοκς δπολογίζβνται ανώτιραι.
  Ελαια. Ώρΐλίθ^ άρχούντβς ή
  ίνίκτυξ'ς τοθ χαρηεθ έκ τβν
  βροχβν. Ό/ίβ?ίδινδ»α: Είς τάς
  περισσοτέρας περιφερείας τ*){ χά·
  οαις τ) απ'ίδουΐς τβν ίιι»ρ»φό?«ν
  δίδ είνε λίαν Εκαινβκαΐτ]κχή.
  —Τ* «Πκιδικόν Άσυλον»
  τ·δ Μ·ρφωτιχ·δ Συλλέγου
  Γυναικβν Ήρκκλιίου.
  Κ«τά βχετικήν άναχοίννβιν
  Τ6θ Μ. £. Γ. Μ. άκο τής 5ης Αύ
  νουατου θέλει λιιτουργηση «το
  Παιδιχόν "Ασυλον» διά τα κ«ι
  διά τβν έργ*ζομίν«ν μητβρΝν.
  Γίνβντ«ι δίκτά πβτίιά ά πό 3
  ζϊ έτδν. Διά τας «Ιτήαιι;. μιχ
  βώ; κ«1 διά πάσαν «ληρρφορί«ν
  ο! ένδιοΐφκρύμινοι δίβν νά αηΐυ
  βώνωντ«ι είς την οΐδα £&
  (Π«λλ«οΐον Λόχειον).
  τιμαί είς ίψηλά έπίπεδσ:
  Ημέραι βέν μάς χωρίζουν
  παρά έλάχΐσται άπό ττ)ς συγ·
  κομιδής τοθ σταφι^ικοθ προΐ·
  όντος μας καί ή πράξις θάπο
  δβΐξη δ π διά την γενομένην
  υφ' ημών επιστημονικήν κατερ
  γασΐαν ποτάσσης δχι αξιοί
  τοθ έπΐχειρηθέντος διασυρμοθ
  'έ/ ιΐμΕθσ, άλλά τής εύγνω-
  μοσύνης καί τον εΰχαρισΐιων
  των άμέσως ένδΐαφβρομβνων.
  "Αλλως τε διά νά έτοιμάζομεν
  προέκτασιν των έγκαταστάσε
  ών, τάς οποίας τα «Κρητικά
  Ν 5α» απεκάλεσαν «<ρυφό έρ γοστασιον», πρός παραγωγήν επιτοπίως ποτασσαν βύθηνών κα( εΰχρήστωνι επί άμ*σφ ώ φελβία τής παραγωγής, σημαί νβι δτι δέ* πάμβ ιίς τα κρυ φά κα( τα τυφλά, δπως άπό αυθαίρετον ύκολογισμόν τα «Κρητιχα Νέσ» ένόμ σαν,σπεό σαντα νά έπωφεληθοθν τής... εύίαιρΐας διά ν' άρπάξουν β σο—8σΐ, άλλά βαδίζομεν έπ>
  μελετων καί πολυτίμου έργα
  οίας διακεκριμένον έπιστη
  μόνον, δ^ι διά νά βλάψ»μεν
  κανένα, άλλά διά εΰεργετήσω
  μέν την παραγωγήν κα( έξυ
  πηρενήσωμεν την τοπικήν ο!<ο νομίαν. 'Δλλ' είπομεν. Τα πράγματα είνε έγγύς. ΚσΙ έξ αυτών θά καταδειχθή τό μέ γεθος τής οκευωρΐας τον «Κρητικόν Νίω'», πρός πλή ρη θρίαμβον τής αληθείας καΙ τσύΐόλρονον δικαίωσίν μας. Μ έ τάς θερμάς βύχαριστΐ άς μας κ. Διευθυντά, διά την φιλοξβνίαν τής παρούσης μας, πρός πλήρη αποκατάστασιν τής αληθείας. Διατελοθμεν μετά τιμής Κ, ©. ΚΟΥΦΑΚΗΣ κ«1 £ία —Μ(α δωρΐβ ύιιέρ τβν παι δικβν έξ·χ6ν Ρεθύμνης. Πληροφορούρεθαι 2τι ό Διοιχπ τήί της Τρχηέζης τής Ελλάδος μ. Έμμ. Τσουδβρόί, προεχκλεβεν άπβφοισιν τής ΔιαχβιριοτΐΜής Έ πιτρβπής χληρβδοτημβτΝν τόί όπβίβς μετέχει, όιά τής όηβίβς χοραγ(Ιτ«ι το χοοβν των 25,000 ορβτχμ&ν υπέρ τβδ θΜθκοβ τής οργανώσΐΜς πβιδικδν έ{οχβν Ρ« θύμνπί. Ι1ΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ό Έλαιβυργιχβς μ βουοίου Βιακ—ρύϊΐιι ίΐι δέχεται προσφοράς μέχρι τΐζς 1~ς Α&γεύ ογοιι έ. Ι. συμπεριλαμβανομένας διά την πώλ^οιν 1500 ·<άδ. έλαί ου ώς Ιγγιοΐα παραδοτέβυ έξ άπο θ^ς. Πλ-βε»μή| ΐέκα χιλιίίες χλιιο'ματι υκδλειη·ν &ρ% κα δϊ γβντ,ααμίνιι έντβς δί'.ώή μιρβν. Έιίοςς προχΐ)ρυηιι 6χι έχτίθεται είς »«νερ4ν πλεΐ«δ·τι κήν δημοπρασίαν τ) πώλησις 250 δάϊ. Β·λβν έλαιβλάδβν ώς έτγι σΐ« γεντρομένΐ] έν Καδδουοΐφ τί 1)8)37 ημέραν Κυριακήν χ«( ώ ρχν 4—5 μ. μ. έν τφ γραφείω τοθ 2ιιν)αμοα. Ή όριοτνχ»} χοιταχύρναΐς έναπί χιιτκΐ είς την κρίσιν το9 Δΐοιχ. Σβλ( Καδδβθοι 26—7—37 Ό Π»όεδρος Γ. Κβυδβυμκς ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Τό Εμπορικόν Έπΐμιλΐ)τή?ι·ν Ήρ«χλείαι/· προτιθέμενον ν' άν·ι· κοδβμήίη ιΝημχ πρές οριστικήν ϊ&ιοθ ΐγχαταοΐαοιν, έκΐ χώρ·υ ■υχΐ έλάσαίνβς τβν 250 τ. μ. χκΐ μέ πεόθίψιν 12—15 μΐϊρβν, κρ·· σχ«λ»Ε τβύς διαθέΐίνΐας οίχοδεμη βίμους χώρους,, δπο έκκλησιν έν ΐαΐςδ (ο0ς«Μίνηο(», «πιτιθ. Βεί τρβιι «Απόλλων» μέχρι τ^ς πλκτείας «Νικηφόρβυ Φλ*&> χ»1 άπό ταύ¬
  της δια τβν έίβν «4ης χαΐ 25ης
  Αύγούσιβι/», μέχρι ν& χαταοΐη°μα
  τος τ«]ς ΈθνιχΙΙς ΤρΗπέζης τ«]ς
  Ελλάδος, νά δπςδίλβαιν είς τ*
  γραφιΙΊχ «<)ς Όργανώοΐως τάς οί- κιίας πριο^ορας τω', μετά περι¬ γραφάς τοθ πρισφερομένευ χώρβυ χαΐ τοθ όριοΐίχβθ αντιτίμνυ, μέ- χρΐ χαί ττ)ς 6ης προαιχβθς Αυγού αΐβυ, σΰκ ΐ^ πλη^οφβρ'»: Β κ η&αχ έίΐ πρβοφορο» έβτβι άκχ (Έχ τβθ γραφείου «τ]ς Διοιχ. Έιτιτρβπήί). ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ _~ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΊΡΑΠ1ΖΟΝ 1ΔΡΥ®£Ι£Α ΤΟ ΙΤΟ£ 1839 Ύπβκατάατημα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ; δψεωςκαί επί ττροθεσμία ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΔΑΚΕΙΟΝ "■ν βυρίδιβν το& 8ηβανροκνλ«Μείο» μ«ς «νακληρύνει τβ «αφκλέοτερβν χρημ«τβΝΐ(1άτιον. Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι- τικης εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬ ροντας δρους.
  ϊ' Μ ,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Παλ. Νομαονΐας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωία Πέμπτης
  29 Ιουλίου 1937
  ΙΟίϊΙΜ
  ΟΙ ΙΑΠΩΙΕΣ ΕΞΑΠΕΑΥΣΑΝ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ ΧΟΕΣ
  ΦΟΒΕΡΑΝ ΕΠΙΒΕΣΙΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ^Υ ΠΕΚΙΝΟΥ
  ΑΓΝΟΟΥΝΤ.ΙΪΑ ιΙΟΤΕΑΕΣΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 38 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—-Έσπερινά τηλεγραφή·
  ματα έκ Κίνας άγγέλλουν ότι οί Ίά-
  πωνες άπό τού παρελθόντος μεαονυχτίου
  έξαηέλυσαν τρομεράν επίθεσιν εναντίον
  τού Πεκίνου. Είς την επίθεσιν ταύτην
  εχρησιμοποιήθη βαρύ πυροβολιχόν, ά-
  εροπλάνα καί μηχανοχίνητα μέσα.
  Κα*ά τα αύτά τηλεγραφήματα οί Ί·
  άπωνες είβεχώρησαν είς τάπρόθυρα τής
  πόλεως καί είσχωρούν ήδη πρός τό
  κέντρον αυτής. "Αλλαι πληροφορίαι
  Προέλασις των εθνικόν είς Άραγωνίαν.
  Σοβαραί συγκρούσεις είς Κίναν,
  ρ ής ηφ
  άναφέρουν ότι ούοεμία έπίσημος εί'δη
  αίς ύπάρχει ουτε έξ Ία«ωνίκης πηγής
  μέχρι τής ώρας, περί τώ* άποτελεσμά-
  των τής Ιαπωνικής έπιθέσεως.
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου-ΟΙ
  έν Σαλαμάνκα άντανοκρι-
  ταΐ των Ιταλικόν έφημερΐ
  ·»« τηλιγραφοθν δτι ή Κυ
  ιρνηστς τής Βαλένθιας
  ιέταξε τάγματά τίνα τής
  βιεθνοθς ταζιαρχΐας νά «α
  ροτμείνουν έν ΐφεβρε'α είς
  Άλμναθέτ* διά νά άβοστα
  λοθν είς τό μεταβον τής
  Μαδρίτης, δ«ου ό στρατη-
  νός Μιά^αν άντιμετνειίζει
  ηΊη κατάστασιν κρίσιμον.
  Είς τό μιτ»«ον τής ρ
  γωνίας αί έθνικαΐ βυνά
  μεις β)ουν ήδη «ροΐλάσει
  «ερί τα 41 χιλιόμΐτρα βο·
  ρΐιθδυτικέ&ς τής Τερουίλ,
  -ροσβαθεϋσαι νά Ελθουν
  είς έ«αφήν «ρ6ς τάς 8υά-
  μεις τοθ στρατηγοθ Φράν
  κο, αΐτινες κατ,εκουν τό βδ
  ρειον τμήμα τοθ Θιερου-
  ιντις, αριστιρά τής Γου-
  ανταρράμας. Ή άνατερω
  «ροιλασις αποτελεί ήδη μι
  γίστην απειλήν ά«ό ανατο
  λθν κατά τοθ μιτώνου τ|)ς
  Μαδρίτης.
  —Τηλεγραφήματα έκ Σα
  γκάης «ρός τό Αθηναϊκον
  Πρακτορείον ένιβεβαιοθν
  δτι ή κυβερνηης τοθ Ναγ·
  κίν άκιρριψε τό Ίι«»νι-
  κόν τελεσίγραφον καί δτι
  κατόπιν τούτου «ροβέ«8·
  ται γινίκευσις τ·ν έχθρο
  «ραξιβν είς την «εριοχήν
  τοθ Πεκίνου.
  3« Π ΡΟΙΝ Η
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον
  ΣΥΝΕΧϊΖΟΗΤΑΙ ΕΝ ΑΟΙΔΊΝΙΙ
  ΙΙΣΥΝΟΜΙΛΙΔΙΔΙΙΤΟΙΣΙϋΝΙΚΟΝ
  ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΝΤΤΠΟΣΙΝ
  ΑΙ ΟΡΟΙΟιΟΕΙιΊ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ
  ΔίΙΑΟΪΪ.ΑΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΩί
  ΑΘΗΝΑΙ 38 Ιουλίου (τού άνια-
  ποκριτού μ*ς)·— Τηλέγραφον έκ Αον
  δίνου δ'ΐ συνεχίζονται έκεϊ δρασχηρί
  ε· . , , —. ι » γ » ως αί συνομιλίαι έν σχέσει μέ τό Ί.
  δια τας εις Γερμανίαν εςαγωγας μας. ™:£:Ί%?^£αΛ ώαΕΛ
  ί μέ την άνάκλησιν των ξένων έθελοντών.
  | Έν τώ μεταξύ είς τούς οιηλωματι·
  κούς κύκλους τής Άγγλικής ηρωτευού
  ' σης προξενοΰν ίΒιοιιτέραν εντύπωσιν αί
  προσπάθειαι τόσον ά*ό μέρους τής Αγ
  'γλιχής κυβερνήσεως δ «όν κα,Ι τής δημο
  σίας γνώμης πρός αποκατάστασιν φιλι
  κων σχέσεων μέ την Ιταλίαν έρειδομέ
  νων »υρ(*ως επί τής άμοιβαιότητος των
  ναυτικών συμφερόντων των δύο χωρών.
  ΧΘές ι ήν μεσημβρίαν συν*
  κληθή ιΐς συνεδρίασιν ή Διο1
  κοθσα Έπιτροτΐή τοθ Γεωργ"
  κοθ 'Εικμβλητηρ'ου, άσχο)η
  θιΐσα έιΐ μακρόν νέ τό ζή η
  μα τΛν υπό των αρμοδίων ύ·
  τιηρϊσιΛν τοθ κβντρου κοθορι
  σθεισθν ουνομικοτή-ων επί
  έ Ι Γ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΕΦΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΙΪΡΟΝ Ο Φ1ΡΟΥΚ
  των ίξσχθησομένων (Ις Γερ
  μανίαν σταφίδων χ α τα την
  επί θόραις στοφιθικήν πε^Ιο
  δόν.
  Μετα την έξέτοβν τοθ δλου
  ζηΐήματος ελήφθη άκόφσσ;ς
  να θκοβληθοθν ιΐς «ήν κυ
  Ιβέρνησιν ύπομνήματα δια των
  όκοίον νά οιατυπώνεται ή πά
  οσ,κλτσς τε">1 αυξήσεως τβν
  βυνσμικοτΛ^ων άπό 7 000 τόν
  νους, ώς >Τ/βν όρισθβ άοχι
  «ώς, είς 8.000 δια τάς σουλτα
  Ι άς κσΙ είς 2 000 τόννους
  βισ τί ύς ελεμέδες.
  Τ β όπομνήιιατα ταθτα
  βλήθησαν χθές λ
  τόν πρωθυπουργόν
  ύηε
  ν,
  Ι. Μετοίαν %α κύς υπουρ
  ντύς Έθνικής Ο(κονομ(ας κιΙ
  Γεωογίσς.
  Ή Δ'θιχοθσα Έττιτροτιή τοθ
  Γεωργικοθ 'ΕηιμελητηρΙου ή
  σχολήθη έν ουνεχεΓα καί μέ
  τό ζήτημα τής ρι>θμ[σεως των
  ί ξέ ό
  ΒατνιΙων.
  •Ε»Ι τοθ ζη'ήματος τούτου
  άκεΦοσ'οθη νά ύποβληθβ (δι
  αΐτερον ύπόμνημα κοθς τόν|
  ηρωθυηουργάν κ Ί Μετοξάν
  έν -ώ ότο'φ θά έκτΐθενται ο!
  έη( τοθ προκειμένου άπέψβς',
  τοθ ΠωργιχοΟ ΈπιμβλητΓρ!
  ου. Τό ότιόμνημα τοθτο θά έ
  πι&ώσουν είς τόν κ, Πρωθυ
  πουρνον ο( Κρήτες βρακοφό
  ροι οΐτινες θά άντιπροσωπεό
  σουν τόν νομόν Ηρακλείου
  ϊΐς τάς εορτάς τής 4ης Αύ
  είς ξένον νομισμα κτηματικΔν γούσΐου
  ΑΘΗΝΑΙ 38 Ιουλίου (τοθ άντα·
  ηοκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Λον·
  δίνου ότε έν Καιρώ στέφεται αυριον
  ν^στ,μερον) επισήμως ό Βασιλεύς Φα¬
  ρούκ. Ή στέψις τού Φαρούκ θά γίνη|τβ>ωνειακάς καί
  όλην την προβλεπομένην μεγαλοπρ'έ *ΡΧ^ τ* Υπουργείον
  ΗΠΡΟΖΚΟΜΙΖΙΖ
  ΠΙΣΤ0Π1ΙΗΤΙΚΟΗ ΑΠΟΛΥΜ·ΙΙΙΕΟΣ
  Ι Δι* έγκυκλΐου τού κρός τά(
  ρ
  μέ η η ρβμη μγρ
  πειαν, θά παράσχουν βέ εις αυτήν έκ-
  πρόσωποι τού Βασιλέως τής Αγγλίας,
  τ ό ξένον διπλωματικόν σώμα καθ ώς καί
  είοικαί αντιπροσωπείαι ωρισμένων ' ~
  σ ιατικών κρατών.
  ΕλΙΦΡΑΥΦΕΣΙΣΤΟΥΚΑΥΣΟΚΟΣ
  ΕΙΣ Ι8ΗΝΑΣΚ4Μ1 ΠΕΡΙΧΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Σήμερον ό άφόρητος
  καύσων ό έπικρατών άπό τετραημέρου
  είς Αθήνας καί τα περίχωρα. εσημείω
  σεν αίβθηιήν ΰφεσιν τού θερμομίτρου
  καιελθόντος ιίς τούς 36 βοθμούς.
  Αντιθέτως είς άλλαι μέρη τής Έλλά
  Βος «αραιηρείται έντατιχή συνέχιβις
  τής ίνόδου τής θερμοκραβίας.
  Ο ΚΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΕΣΗΜΕΙΩΣΕ ΧΑΑΑΡΟΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού άντα
  ηοκριτού μας).—Αγγέλλεται έκ Ρώ·
  μης ότι καθ' α τηλεγραφεΐ 6 παρα τώ
  στρατηγείω τού Φράνκο ανταποκριτήν
  τού πρακτορείου Στέφανι, αί περί την
  ΑΙαΚρίτην έπιχειρήσεις εσημείωσαν χα¬
  λάρωσιν. Είς «ήν ηαράταξΐν πάντως
  των έρυθρών αημειούται κίνησις τις
  ύποτ.θεται οέ ότι πρόχειτνι περί έ
  τοιμασίσς νέας έπιθέβεως. Πάντως οί
  έρυθροί β έν άποκλείεται καί ν ά έκχενώ
  ο ου ν ταχύτερον παρ' όσον νομίζεται
  τόν περίφημον «Θύλα*α» τής προελάσε-
  ως έντός τού όποίου έχουν έ
  1Ο.ΟΟΟ στρατοΰ.
  Η ΕΚΠΡΟΣΔΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤ.Ν ΜΑΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΗΣ4ηςΑΥΓ0ΪΣΤ0Υ
  Η ΤΕΛΕΣΙΣ
  *ΓΟΝΟΝ
  Ό Ν >μάρχπς Ηρακλείου
  Κια τηλΕγρσβήματός τού πρός
  τούς προέ&ρους ιών κοΐνοτή
  τον τοθ νομςθ παρσγγέλλβι
  νά άποστβΐλωσιν είς Χανιά δ
  Κρατ
  8τι τβ
  προσκομιζόμενα κ στοττοιητΐκθ
  τ&ν φορτωτικών κε^υρωμίνα κωςΑάβωσι μίρος είς
  ϊαρά των εμπορικήν Έιιιμιλη «λοιμ*>ους έκΐΐ την 7 «οί
  τηρίων τοθ τότου φορτώσεως Αύγουστος άθληιικούς άγώ
  οίον ουως άποτελβσιν άιιό- *α<: €* Ββνιζέλειο», «ο: τυ Ο ΔΙΑΓΟΝΙΙΜΟΣ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ βειξιν Ιτ. οί σάκκοι χατά την »ο> όπάρχοντσς καταλλήλους
  φόρτωσιν ιΤναι χσινουργιΐς 4Υ»νισιβί; «". τας κοινοτήτάς
  κοί κατ' άχολοιθ.αν πσρίλκει των·
  ή προσκόμισις π»σΐοπο ητικοθ,
  βπολυμάνσβως.
  Η ΒΙΖΑΓΟΓΗ
  ΘΕΙΟΥ ΙΙΪΜΠΛ ΜΛΤΟΥ
  Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΔΑΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Διά κραξε»( «Ο χ. δποιιργοθ
  Γε»ργ(;ς χατετάγι;
  Δι' ύπουργικίΐς άτιοβάσίως *οιϊχ% δ . ,
  ορίζη*» 6η ««■.μένου τ.βρί ·«■„°Β.°.1"2ί^Β £
  ,ίσα,ωγης θείου σουμ,λ.μά ^/-"ί"0^^.!"^
  ιια
  8ασΑ
  ιήν βίοιν
  τού οίον νά κατατΐθεται ιίς
  τό αρμόδιον τελωνείον 6πεύ
  θυνος δήλωσις τοθ ε(σα>ωγέ
  ως έν γνώσει τον συνέπειαν
  τοθ άπό 3 Ιουλίου 1936 Ν Δ.
  δπ ιό ιίσαχθησόμενον θιΐον
  θέλει χρησιμοποιηβή μόνον
  ιίς φαρμακιυτικούς καί βιομη
  χανικούς σκοπϋύς καί ουχ
  πρός θε'ασιν τής αμπέλου.
  ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ
  ΣΥΙΥΒΑΙΕΩΣ ΑΝΤΙΑΛΙΓΟΝ
  'Ανεχοινώβΐ) πρίς τίς χε5ωνεΐα
  χας (Ιρχάς έχ τοθ θκευργεΐευ Έ
  ΰνοής Οίχονομΐβς Βτι βνενεώθν,
  ίι' 1/ Ι τος ήτβι μίχρι 30 Σικτεμ
  β»1βυ 1938 ή έν Ιοχύϊ 'Κλληνο
  Τοιχιχή
  'Υ«ό <1< Διαιχςύα-ς 'Κΐιιτρειιίίς τι Ο Γιωεγι χ«0 'ΚκΐμελητηρΙου έτίνιιο χ'έ; ή ίπιλιγή ι§>
  ΧΒωΐΙ[αε ιύαίαλεΐν Κ^ΐ|ε>ν βραιΐϊβδ'ων ιΓίΐνΐς
  Ηά &ναχ«»ήο·υν ιέ έοηέρας ι^ς ηιισιχοθς Κυρια
  »Ί}ς ιίς Αθήνας κ,οχειμένβυ νά χα(αστ.·0ν ·2ς
  τάς εορτάς ττ)« 4ης Α&γιύΐτου:
  Ί». Δ. Α^Β4ν-ς, Έμμ. Κ·υτβκλάκνι Έμμ
  Λβϊάκΐίί, Νικ. Ηα·κομ^ωλ^η(, Γιάργ. Ίϊτβά
  »ΐ)(, Ί·. Κβντίχβί, Δςμ. Σκυμβιλίν^ί, Κω,οτ.
  Φά^ Μιχ. Κουριώπης, Ι» Κ^τοατάχ^,
  Σιιβανίχΐϊς, Μιχ. Μελιοοιυργάχτ,Γ, Νιχίλ Φ,
  ρζ^ Γε*ργ. ΜνΓβν*>^, Έμμ. Μιζι^τκ, Ί
  "Ανί"βϋλάχΐ)ί, Γιώργ. Μηλια,βί, Έμμ. Κωατεμ»
  νβλάχτχ, Μιχ. Παχοδάχτ!() Δ^μ. Γερο^υμίχ-^,
  Γι·ργ. Βαοιλίχΐ|(. -ρ. Μΐοιριχβί, Ί». Κολαθά
  Κ1Κ, Μόν. _φ-ν Λ; χαΐ Β. 'Ανδμυλίχΐ];. ΟΕ
  (ε* Λρ·οιχλήΒΐίοαν νά ιβρ(οχ·νται την 3
  Κυριαχ«]( ιί(
  Ι
  ίιν^ ήί ρχς ρ]( ( γραφιΐ
  τβθ Γιε»ργικ·Ο Έκιμιλτ,ττ,ρΙβυ πιοχε μίνου νά έχι
  ίμαβι)«·ί ΙκΙ κ άλ
  ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ
  Είς τέ &ιΓ αριθ. 254 Α' τιθ
  χβς τ^ς έφΐίμε»ΙΒβς ή; Κυβιρν^
  σΐ»ς λίημ·οιι6τΐ) διΛτΛγμα 8ι' ι υ
  ίιαίύιιαι τέ χ·ΐιοτιχίν Σιιμβιύλι-
  όν Στ,ιαίας Αϊθ^Βίεϋ χαθέοβν με-
  τα^ϋ τβν μιΑβν βυτ«0 δφΐοτον
  τα ι άντιθίοις έξ ώ/ «Βρα»β?ύΐ
  δμαλή ι) λιι»υργΙκ 1)ς Κ&ι
  ) Ή Ϊιο1χΐ)οις |)ς Κοινί
  ΐ)τβς χαιίκιν τιότβυ άνετΐθι; *ίς
  (βι μιλτ) Έηπίοηήν άποτιλουμί
  «ην έχ ιβν χ.χ. 1. Γ. Μανραχά·
  »η ώ; πρόεδρον, Έμμ. Γ. Δ?«·
  κΑ»ΐ| κκΐ 1. Βασιλάκη ώς μ·λ*ν.
  ΤΑ ΕΙΝΗΜΑΤ6ΦΕΑ1ΡΑ
  ΥΠΕΡΤΗΧ ΛΕΡΟΠΟΡΙΑ£
  Σήμερον Πίμπτην 29ηι τριχ.χοι
  ->ίην Ακΐφάοιης 4){ 11,»γιλλΐ)νίοο
  Κινηματ&γ,αφιχτ^ς 'ϋνάοινς τα
  Κιΐ]ματ«(έ>>ραι «)ς Λδίιώς μας
  Εικός χαΙ &?η; ιή. ΈλλΑ6β(, θ»
  ίΐΛϋΐθϊϋν τβς ιίθΛεΐξεις ιής άπβ
  γιυμοηιντ]ς «αί βιαίιν^ς
  οτάαιβς τ· 6 Β
  άντΐ κθ
  θίντβς
  χ. Ρ*ϊ«τ]λ!δη μετκτε
  ΘλΙ
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΤ/ΦΔ1ΓΙΡΑΣ Λ8ΝΔΙΝ0Υ
  Πρίς τάς Γκβργιχας «ρχάς έ
  κοινβκοιήθΐ) τό τελευταίον ΒιλτΕον
  τ*ν Γε^ΐχβν Απ-θηϊβν τής 'Κλλά
  δβς |μφ»1νον την κίνηοιν τής οΐα
  ΐ Λδ! ά ή
  ή
  φ Λ»δ!νου χατά την λή
  ξαοαν έδδιμίδ». Αντιθέτως κρές
  την χΐνςο ν ίπΐ τ*ν ΚαρινθιαχΑν
  ή:ις χοιρακ;τ]ρ1ζετΒΐ μιτρία ή χΙ
  νηοΐς ΙπΙ τΑν οςυλτανίνιβ.
  ξε ζβΐϊρ» ιδίως δ.α τίς
  λ Ε
  ρ
  λιανάς. ΔΕ ργμη
  γενΐχΰς τιμαί ιίναι οί ίΐεμενβι
  Α&οτρβλΙβς 42)-75)—, Κ^ή.ιχ,
  Πιλοπβννήσοιι απ·««μ8τα Αοήμχ
  τα, Σμύρνης 40)—48)—, Πιιοΐας
  38)—46)—·, ΚαλλινορνΕας 40)—
  Αί νβνθνπι ιίς ανβλβσ ν
  άγγλκόν,
  ΤΑ ΤΕΛΗ ίΛΛΗΛΟΓΡίΦΙΑΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ— ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ
  Πλκροββρεύμεθβ άρμοδίΜς δτι
  κατόπιν της έγ<ιρίοι»){ τού νΐου •χεδ.ου τής πύλΐΜ( ϋηΐΐχβησαν έν βύτν κ>1 τα πρβάστΐιβ Οόρο;,
  Χρυοοππνή, Εβταβμπάς Άταβλι
  ν ιο μ«1 Μασταμπά;, Κβιτβηιν
  τούτο», ή άηο8τ«Αλομΐνη έκ τή,
  η6λε»»{ 'ΜραΐΜλεΙβυ πρός κ«τοι
  κ«υ( τ&ν ώς κνν προβοΐβικν καί
  τάν*παλιν ΜλΛηλογρβΐφΐ» νηόΜΐι
  ται εφεςής ι(; τα τ»χ- τ·λη Λ
  α«λή( βντές τής π6*ιμ( ήτοι
  όρχ, 2 δι' επιοτολο,, β»β>χ, ι
  όι' ίπιοχΐπτήριβτ. όρκχ. 1,50 όι'
  έηιοτολιχα 4·Ατ«ρι« χλ.κ.
  .ΤΑ ΓΡ/ΜΜΑΤΟΙΗΜΑ ΠΡΙΝΟΙΑΖ
  Κατόπιν άπβφάσεκς «δ ύκουρ
  γβθ των οΐκβνβμικβν θά 4 κ τι»
  ιτΜθοϋν 22 ίχατβμιιύριαι τεμβιχια
  κοιν&ν γραμματεβημειν των 50
  λεητ&ν διά την κβινΝνικίιν πρ«
  νοι«ν, έηκιοη πρ«βλ*π·τβι «τι
  ΐά 34,000,000 τ&ν εηιβημοιοβενΤΝν
  νρμματββΑμΝν τ6ν 50 λεκτ&ν
  ΗβΙ Τ* ί 000.000 τ&ν 10 λίπτίιν
  οί ν θα έκβριιΐοβνν είς τ*ι «ν*»
  Κατέηιν ηκρκχλήοιιος τίν έν
  ϊιαφιρβμίνων ή διεύθυνσις τ«ν
  Ταχυδρομικβν Τ«μ[|υττ)«(«*ν άκε
  φίοιυι την έκ[ τινάς τ)μέρχς άν»
  βολήν τ·9 ηρβκηρυχθιντος δια
  την 31ην Ί;υλίου χαλλιτεχνιχιθ
  ΒιαγωπαμοΟ δια την σιιμβολιχήν
  ά>απαράαϊ£»αιν τ·0 πνιΰματος τής
  λιίλής άηεταμιειίοκος, ή {ποία
  84 χ·τ)3ΐμοποτ)Ρΐ ιίς τα ή^ιρελί
  γικ τοθ κροαιχ·0ς Ιτοιις.
  81 ΔΗΙΜΟΙ ΕΜΠΟΡΟΠΑβΙλΡΧΙΙ
  ΕΞΕΔΡΑΜΟΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ
  ΣΥΝΚΠΤΕΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΣ
  ΝΕΟΝ Α Γ Γ Λ Ο Ί' Τ Α ΑΙΚΟΗ
  ΜΕΣΟΓΕΙΛΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού «νταπβκριτβθ
  μ«$).—Νυκτεριναι πληροφορίαι έκ τβδ ·{«
  τερικοδ ·<ρ·»ν ώ{ βιβκίαν την υπογραφήν προσεχϋ; νέου συμφώνου μεταζύ Αγγλίας καί Ιταλίας «φορ6ντ·( την 4{«<σφ«λιαιν τβν αι>μ·ΐρ·ντΝν τβν δύ· χωρ&ν Ιν τ& Μι
  αβγε'φ καί τόν διακανονισμόν τβν ζητιιμα
  τ«ν τβν νκΐιτικβν ί{βπλισμδν έν τή Θαλαββα
  ταύτα'Η ιΐδηαις βκβιβδήκοτΐ ·&ε*ι δβ« «να
  φέρεται μέχρι τής ατΐγμής είς τβ έκ Λονδί
  λή
  Οί ίίκιμοι τής Σχολής Έμηο
  ροκλοιάρχων Τίρας έπιοχίφθη
  ααν χΒές τίς «ρχΒΐίτητος τής
  &βοεΟ. Σήμερον άναχωριθν επι
  στ έροντις ιίς Τ9ρ»ν άφοθ έπε
  οχίφΒησαν δι»δοχιχ«ς τάς >ήΌβυς
  τοθ ΊΛ(ου Πιλάγβυς χά Ι τούς με
  γαλυιέροι,ς λιμένος χαΐ τάς οηου
  Ιαιοτίρβς νήαονς τοθ
  Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΣΠβΡΕΑΑίΩΝ
  Υπο της άρτιονστάτβν ένώβΐνς
  τ&ν Γενργικ&ν συ« «ταιριβμίιν
  Ρΐθύμνηί απεστάλη προχβέ( πρός
  τβ Πβλιτικον Γραφείον τ· ν*τν·
  βι σ»ν>«εκριμέ«Μ{ τηλβγράφημα
  δικαιολογοϊιν την &νάνκπν άηα
  γού Ι
  ρς ννης οορελ»ΑΜν:
  «ΈΜλιπβντυν ίσον ιυκει λογ»ιν
  βι' βΰς επετράπη εΐσαγνγή ο«ο
  ρελνίΝν, ύπ·βαλλβμ«ν θερμήν
  παράκλησιν απαγορευθή ή «Ιβκ
  Υ·»νη τοιούτων πρός προστασίαν
  •γχωρίου ίλχιολάδβυ ούτινος έ
  ίπσφ»λισμ*νη Ιοοδεί» προβλίπε
  τ«ι πλουσΐΜτκτη.
  Γ. Σ). Ρ. Δ. Μπεμπής.
  ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΗ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τη άγορα μας κυμανθ&Γσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων έγχωεί
  ών προΐόντων εί^ον ώς κάτωθι:
  ,_. Χονδρ. Λίαν.
  Ελαια 5 βαθμων 43.60 11.
  ■ι κοινα 40.
  ■> ραφινέ —
  λευκοΐ α' 26. 80.
  .. β' 24. 28.
  «υρηνβλ. α' 28. 27
  .. Ρ' 81. 25.
  μουρνέλ, α' 83. 27.
  θΐνβι Αρχαν. τό μΐβτατον
  η Μαλεβυζίου
  Μίταξα
  Κουκοΰλια
  Δίκταμος
  Δίρματα βιδέλα
  „ βακέτα
  00
  ΑρνοΒίρματα α'
  Ρ'
  Προβατοδίρματα
  'Λρκαλοδβρματα
  Μαλλια
  40-90
  10-Β0
  20-50
  60
  80-40
  Τιμαί Συναλλάγματος
  ΔολλΛριον
  'Δνορά ΠΔλησιε
  10970 110.70
  ρά Π
  109.70

  Κορώνα Σουοβΐας
  Φράγκον Γαλλικόν
  Φ ΐ
  §β.ιο
  .7
  Β6Ο
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΗ
  ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ ΕΝΤΟ[ ΤΟΝ ΗΜΕΡ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού «ντα*
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έχ Λον
  δίνου ότι ή Αγγλικη κυβέρνησις προ·
  τίθεται νά άναγνωοίση ώς εμπόλεμον
  τόν Ο»ράνκο καί ότι περί τούτου έλα·
  βεν οριστικάς αποφάσεις. Λέγεται μά-
  λιστα ότι ή άναγνώριβις τού Φράνκο
  θά γίνη έ ν τος των ημερών κο»νοποιου·
  μένης πρός τούτον είδικής νότας.
  Η ΧΐΊΕλΚΥΣΙΣ ΤΟΥ ,,ΟΙΤΤΟΡΙΟ ΒΕΝΕΤΟ"
  ΚΑΙ ΟΙ [(ΑΑΙΚΟΜρΚΟΙ ΚΥΚΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 38 Ιουλίου (τού άντα
  ποχριτού μας).— Καθ* α αγγέλλεται
  τούς γα>λικούς ναυτιχούς »ύκλους ά-
  παβχολείή καθέλκυβις τού Ιταλικού
  θωρηκτού «Βιττόριο Βένετο» χάρις
  είς ιό οποίον καί κατόπιν τής άνα
  καινίαεως χά Ι των παλαιών μεγάλων Ί·
  ταλικών μονάβων, ή ναυτιπή ίσχύς
  τής Ίταλίοτς έν Μεσόγειω »ύξάνε·
  τα» σοβαρώς. Σχετικώς τό υπουργείον
  των Ναυτικών τής Γαλλίας τον'ζεται ό¬
  τι πρόκειται νά λάβη μέτρχ ώυτΐ ή
  υπεροπλία την οποίαν άποχτά ή Ίιαλία
  έν τή Μεσογείω ν* μή αποτελέση έν βε
  δομένη σΐιγμή κίνδυνον δια τα Γβλλι
  κα συμφίροντα.
  ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ Μ
  ΛΟΙΒΤΒΣΟΔΡΟΥΣΙ1ΣΤΟΪΝΤ8ΡΙΒ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ί.ΒλίοΒ (:οί «νταποχρι
  τ·δ μ«ί).~Πληρ.φερ α, ι* ΠεΐρισΐΜν *να
  φίρ.υν βτιιΐί την Λνών προΐκλήΒηαβν τβ
  ραχει) αυνεηε'α τής .φ.{«^ς έ«,τ τ#δ βρχα
  Υ·δ τού Λ*ϊ«ϋ Γαλλ.ικ.0 Ν·μΗ«(·ί Η Ν*·
  ριώ έκφ»νήα«ντ·{ ,|ς τ. 4κΐ1 α^ΛτρΦτη
  β!» μ*γ« ουνέδριβν τού Μόμμ.τ.ς φιΑιηΛΙ
  Μέν κατα τ·» Η»μμοΒνιομοΜ.
  ΕΙΣ ΜΔΡΟΚΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΐΤΛΙ
  ΙΙΙΙΑΤΑ^|!ΙΑΑΑΙΑΑ.
  μαι>.—-
  ■δκειιρ'ε;
  τος έν '1
  Ι
  Χ·ν Ι»ί*·ντ· *«·ώ·ίϊ·ις ονμ.τΜν τ
  νίκης νεβλαί.ς. Τε) αώματα ταθΐα
  ο«αταίΐ) μέ πράΐΜπ.ν τ.ς «νΐί.λία
  κές έγβνωαΐς τβν Μη«λλΐΑ« *