94592

Αριθμός τεύχους

4627

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

30/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΜΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ, ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ιτησίσ ΜΟσι 3
  ί|άμ»]»ο£ 8
  Άμβοικν,ς
  Ι.ησία δολ. 15
  εξάμηνος » 8
  Τ.μή
  ■ατα φύλλον
  Δρ, 9
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  30
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΧΥΡΟΥ
  II
  ΔΙΑ ΤΗΝ
  ΤΙΕΤΙΤΙΟΣ ΣΥΙΠΙΙΪΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΛΥΡΛΚΗΖ
  γεγονσς ί ι ή ποιότης *&ν
  οτ«φ(δ«ν μ«ς κέρυβ', η<τ· κ·λυ χκΓΜΓέρβ τβν αλλνν ΔΐΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — "08 «|0ν ΑΡΙΘΜ, ΦΥΑΔΟΥ 4627 Ό Ιρανος δια την ενίαχυ- αιν της Έ9νι«ής άϊρβΐιβρί*ς 0Μν»χΙζετ«ι μέ έ£«ιρετικϋς Ικανβκβιατικϋν ατοδοαιν. Πλ·ύ9ΐ·ι μ«ι ητωχβί, έ«»χ·ι ριΐαειΓ, ύτάλληΧοι „ κ«ί ερ¬ γάται, όργανιαμ·} χ*ί Ιδιώ¬ ται, Ιλοι ε>1 "Ί&λλιινες γΐνι-
  κβς στιύδουν μέ θ*υμ«βηιν
  Ισον κ«ι αυγκινατικήν προ¬
  θυμίαν ν β αονειαφέρουν ·-
  ναλέγνς τβν δυνβμεών τού,
  Ιημοτοε οι·ΐ την ενίσχυσιν
  τϋς ·μόνη{ τίς χάρ»( «κ*
  Ρ·ς·
  ©&>« έντος ελάχιστον άχι
  ΤΐΚ6( χρονΐΜβΟ διαβτήματ·;
  αυνικΐντρύίη τβ κβσβν τβν
  δι·κ·β(νν ηΐρίπβυ έκ«τβμμ»
  ρί«ν δρχχμβν, ύκβλβγΐζε-
  τα» β λ ότι μίχρι τίλους ο
  Ιρανβς β' λκ·δύα|| τετρακ·
  αια, Ια»ς *«ί ηεντακάσια ή-
  χαχβμμύρι·. ΜΙ τό ποσόν δ!
  >ύτ· Ν·· μέ έκιϊνο π·ύ
  διατΐθκτειι έκ. τοθ ηρεϋιολσ
  γισμοθ τ·0 Εράτβυς Β' άγβ·
  ρααΐβθν τ·α« βεροΐτλίνα
  Μ«ί 0« οργανωθβ Κατ· τβι
  ούτον τρέχον ή αερβκβρία
  μας ωβτι ή ·πο αέρος αμυ
  ν* μας νβ ιϊναι απολύτως
  άρτια κβί ■σφ*λής
  Κα1 οφείλομεν %« βμβλβ
  γιΐσνμκν ίτΐ ολη βύτϊί Α
  κρεσιάΒκια κειί ίλη ή κροθ»
  μ(« Μα) ο ·ι)0ορμΐιτιαμσ( τβν
  κολιτβν δια την ·ν(οχ«ςιν
  τβί 'Αεροκβρίβς μβ?, βκοτε
  λ·8ν . ε)Μ£α>αίβ>ΐ£ π·ύ οφεΐ
  λοντβι <ν ιτβλλοις ιί( τή· Ενβερνησιν Α σκσίβ χβτοίρ •νοβ νβ έμπνεύοα είς τβν λαόν την κΚβχιν έκ) τό ίρ γ·ν ΤίΚ, χβ) ν' «νβζωκνρώ οη τσ εθνικον φρσνημα χά Ι την αγάπην πρός τα Ιδβνι χβ τβδ "Εθνβυς. Διότι χνρ)( ■ύταν την ηίβτ»ν, χωρίς την ίμκιβτοούνην την 4 ποία ν Ι νΐκνΐνοιν ή Κυβέρνησις χβί χνρ<ς τσ οαλπιομα της ίγέρ βΐΜ( τβν ουνειδάοινν, ίέν 9β ιτ·ριτηριΙ(· #σφ*λβς αδ τος έ» μιγαλειώίης ·8νικσ$ αιινβγερμος υπέρ τΒ( οΊρο χσρί·(. Καί 8ά ΐδριακίμιθβ ■κάμη κ«Ι βήμιρσν, χωρίς «ιροκλβνν, χνρίς, ύλιχόν χω ρΐς τβ Απαραίτητον πρεαωπι χον ΜΦΐί τβ ατελέχΐτ. Κβί θβ ιΐμιθβ είς κδαβν στιγμήν είς την διάβεοιν τσδ οΐονδή κ·τι ·πιδρσμ<«ί πεύ θ(κ ιίμ κ·ρ·6σι νβ μετ·β*;η ιίς βτείΜτην ίντές ολίγων ώ ρβν τβς πίλεις μ«( κ«ί νβ μ&( ύπσ6»υλώοη ηρίν ηρ· βθειαωμεν νβ συνίλβνμιν λπό τί κ^ήγμβτβ γ αί την Ικπλη,ιν ΐηΐ πρείιης β!·«η διββτι*ιϋί είββ·λη(· Έ«ω οη μιρσν, χάρις είς την Ειβ«ρ «ητικην πρσαηβθιιβν κβι την χανελλη«ι·ν χιητ.οκο, ηβιν, ο ·ΐρσκ·ρΐΜ«ς οΐσλσς μ*$ Ββ ιΐνε ίκανσς νβ |>α{
  ιτρβατβτεόνη έξ
  πρ·οβ·λής έκ τσΰ βίοβς κβ
  νβ δ'αφιΑάς'η την (9νιχήν
  μβ( ημήν,την Εδκφικήν μκς
  έΐΝΐρεΐΐ*;ητ« κ«ι την ζκην
  κβί τί ουμφ(ρβντβ τβν πό
  λιτβν.
  Αύτη δέ η βημανηκη ι*·
  ί «1 ή ριζιχη βν«διε>9'
  γίνωβις τής *ερ·κ·ρ(«ς μκς
  έν αυνδυιβμβ »«ί Λρόί την
  ενίσχυσιν των κατβ θαλβν-
  α«ν Μ«ί ζη^χν «μυντιχ&ν
  δυνάμεών μ«$, «ΐτοτεΛιΤ ταν
  κβλΗΐέραν ϊγνύηαιν τξς
  δι«τηρήβ««( τής είρήνης κβΐ
  τής 4ανχ(«{ τής χώρ«« μβς
  Διάη έ κ τος τσθ ση μδ{ κβ
  Βιβ « Ιπανεύ; ν« κεριφρσυρή
  σωμεν μονοι ίβυτοίς, μ ά; δή
  μι·»ρν>ί α^γχρίν^ς καί φ(
  λ·»{ έΐ·ίμ·«ί ν* μά, βεη9ή
  σ»ν>ν εΙ{ ηάβιν δύβκσλσ»
  ατιγμην είς κ«θι άδικον Ι
  ζ«9εν «ρβοβ·λήν. Έ$ ϋν
  εΙμεΒ* «οιτλοι ιιαΐ ϋύν*χ·ι,
  κανεΐς δΐ>ν Β» ή9ιλε την φ»
  λίαν μ·ί· βφοδ Β« ή:# βί
  ρ·{ χβΐ θε τσϋ Ιδημΐούργΐι
  ύποχριύβεις χαί κΐνδύν·υ£
  χ«ρ)ς νβ τοδ πσρέχα κανέν
  ϊκβλότν; λντβλλαγμ».
  Π·σην δέ σαμισϊβν Ιχιι η
  ουμκλήρωσις τβν βμυνηκ&ν
  μβς δυναμευν χαί η ές«σφ«
  λισις τη{ φιλίβς χαί της συμ
  μβχίας τβν γειτίνων μ«ί,
  είμησριΐ δ ΝβθιΙ, ν' βντιλη
  ·6& είς ·ύΐήν βχριββς την
  σημερινήν περίοδον την τί-
  α·ν τβραγμέ^ ην κβί θσλην
  την τόσον ρενστήν χ«1 «βε·
  βΐ, κειθ' ήν 4π* πβντοδ
  φς μς
  Μ»κλ·φ·ρο6β«ι φζμβι θχ ρΤ
  νβι βανβλβς *νυ?τ·σ:ατοι
  Νβί δκν θβ ίχουν ούδιμΐαν
  βίσιν. '£/ϊρ«{εν δέ δρια:«
  ή "Ενω3ΐς £«ι·λ«βν·η«ρ*γΜ
  γ3ν νβ αυβΠΐαο εί; τ·ύ{
  π«ρ«ιγωγ·ύί νβ μην καρά
  συρθοδν άκ· τ«ς διαδόαΐις
  ύ άή β
  κου θε Μβτβατήβα εϋ^ολον
  μέγβ μέο·ς τής κβρκγκγής
  νβ εΕ«χθ5 εΙς'Αγγλίαν ϊιμη
  ΜβτβνβλΙαΗονται αί πρβτβι
  κοιόπιτες κβΐ Ικοιι ύκβρχιι λ
  έ<ξή ζήλό ς κ νμή π«νΊΚβη θοθν διβ νβ μη δημιουργηδό ίθρέα ποββφβρ* τοδ πρβϊόν τος, γΐγονος κου β« διΐυχο λύ'Ο την κροβκβθηβν τή; χβλβράοεΗς χβί τής κτύαΐ»ς τβν τιμβν. Καΐ >ύτην την
  βύβτβαιν θε πρίπΐι νβ προαί
  ξοαν ίίιαιτέρω; οί στβφιδο
  ρ*γ»ν·( μβς.
  Ή αιββίς μνς Ββ κ»λη?&
  βσνκλβς χά. εφέτο; εί; ίκβ
  οκσιηηκκς τιμ«ς είς τ· ίζ«
  τερικόν Μβί θ« έ,βχθή μέ
  χρις ό'άς, ·5κ»ς συνέβη χβί
  ηέρυαι Διίη πρέπει νβ ση
  μκ »β>3 ο π πρό πβλλβδ έκ»
  ληθή η κεριαυνη κβρ«γ«νπ
  κβί κΤνκ η μονβδικη κΐρ(
  ητωβις κεύ αύτην την Ικ·
  χην δέν διαθίτει η «γβρβ
  μας ου» οκάν οτβφΐδσ; κκ
  ρυαινής <αοδε(βς Την βι βχιοίητβ 6ί *π θ« κ«ληθϋ η οΐβφ?ς μκς μέχρις οχάς κ«1 είς καλβς τιμβς την δή μιουργοδν τβ εξής ν>Υ·ν·
  τ«: Πρβτον η (κλεκιά κοι·
  της της, λόν« τσδ ίπ εφέτο;
  τβ βτνφύλια είνε κβλοθρκμί
  νβ Μβί βί ρβγΐς χονδρές,
  φτα 1 Μνοννι
  τοδ πόλεμον, έκιός βπσ την
  ΒβλΝβνΐκην ίησυ (πικρβτεΐ
  ηλήρης ηρεμίβ χαί γαληνη
  Εβΐ τούτο διότι βκριββς ύ
  πβρχιι Ισσρρσκίβ δννλμενν,
  διστι ίλβ τή Μρατη φρσντί
  ζονν ΙκϊθΓον χ«ρισϊβ κβΐ
  ολβ β πό κσινοδ διβ την βμν
  νβν ΤΜν.κβί την περιφρσύρη
  οί ν τβν α«νάε«ν τ«ν.
  Ή οημερκη λειηέν Εν
  βίρνησις ίμπνιύαβοβ ιί; χον
  λκσν την Ιδίαν της ένιβχύ
  σΐως της ·τερσπσρι» ής μνς
  αμύνης κβΐ έργαζσμένη β»
  νΐχβς Μβί βδιβλλ((κτνς διβ
  την τσνυαιν τ&ν πολΐμικβν
  δ»νβμΐ»ν τής χβίρ«ς, τσ βχ
  αι>ύτ*ρ·ν, οΐσχιΐεν τβν ό
  πο'ων ■πστι^ιΐ οήμερον τ·
  ε>ερβΐ)/ άνβν, πρσοφέριι ίψΐ
  βΐην ύηηρΐοίβν οχι μσνσν
  είς τσ ίθνες μνς άλλύ η*
  ΐις ΐην ιίρή^ην έν ιή Ββλ
  Ηβ%ι*φ. Διστι διβ τεδ τρ·
  που βύτεδ ουντελιΐ Βΐτικβς
  ιΐς ι ην κβγίβνβιν της εΐή
  «ής Μβ) ΐΐς την ({«οββλιαιν
  ής ήρ«μΙ·ς >^1 γβλη%ηι Εβι
  ύχ· τ· μέγα έργον τής Ει>
  ήοκνς κναγ%»ρ!ζιι κ)
  /ά βοθένς 4 Έλληνιχσς
  λ«0£..
  "Ας προσΐξοον οί παραγωγοί
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΝ ΣΤΙΦΙ1ΟΝ
  ΚΑΙ ΑΙ 1ΙΙΑΙΦΟΡΟΥΣΑΙ ΦΝΜΑΙ
  Νά παραχθουν καλαί ποιότητες.
  Φήμβι διβφ«ρ·ι
  ρο&ν, οκοηίμνς πρεββνβς τι
  Βέμΐνβι ιίς χνχλοβορίβν, ότι
  εφέτος λσ^φ τβν είκονομι
  κβν κβΙ %ομιομβτΐΜβν ίνβ-
  τβρειχβν Μβί λ·)ο>> τβν κέή-
  ριν» μ·· τβν δειομολογΐΜβν
  Ϊρβγμ&ν ίέν Ε*α χβτορβνίβ
  έ{β%νγή τβν ατειφΙδΜν μ»,
  Μβί διι ·)Κομ·ν·ν$ ·| τιμοΐ
  τ·6 Μΐρι«τ<ρ·» εύτβδ κρ·ΐ όντος μβς θβ ι!νβι χβτ" β- νβνχην χ«μηλβ(. Άλλβ ·| φβμαι βύτβΐ τί ■εντβι είς ΐνκλοφερίβν χβ τ* ΐβνόνα, ηβντοτε', ολίγον *ρσ ή$ λ%ΒΒ{«νβ της βϋγχο Η·δί£ αίς οτ««Ι€·(. Εβί τοί- τ· βΐβ«(νς «πό ικοπου δι· ν· δημιουργηθι} κβνιχος κβί ο β 0»ΐύσ·υν ο! κβρβγ»γοί «β προοφΐρουν τό τροΐόν τ*»ν Ισ· «ο· εί; τό έμκσριον, τ· οκοΐον ιδρίακκι την εύ χειιρ·κν ν' αγοράζη ιίς έζιν τελιοΐικβς τιμάς. ΑΙ ίόιβι βή μαι έ»υΜλε·ό(ηο«ν χαί πέ ρναι. Εβί ίμυς ώς θά ένθϋ μο&ντβι ε!θφβλβς ·λ·', 4 ζή τ πά ς τβν σταφίδων μος ύηήρί«ν έ,οιρετιχίς ζ«ηρ« χκΙ ·ί τιμβ! τνν ανήρχοντο ονννχβς <|όα·ν ηβρηρχετο • χβιεσς ίντί νβ κΐκτονν ώς *«<»·ν·ν είς τ·ί «ρχ«; •Ι διβδ·αί··; Μβί ηαρβ τ* ςξρ ζςγ τής βν«ζ·)·γονήακ»ς τβν βιο μηχννιβ ν Μβί Ιδ'α (βν κολιμι χβν. Δεύτερον διότι χβί & λβι νέκι αγορβί κρόκΐιτβι ν' βν·ιχθβδν ιί; τβς Έλληνι κβς βτβφΐδκς Τρίτον διότι **«ί εί; την Γερμανίαν θ' αύ'ηθοδν Ιπ κΐριββότερβν αί εςχνυγβί μβς. Ε«ί τέταρ τβν διότι ή κ«ρ«γωγη μ«ς έ»ίτ·ς ΐΐναι μέν βχλεχτής κοιότητος *λλ* οχι χβί μΐ γβλης κοσίτητβς. Δέ ν ύκβρχει λαϊκόν βμαι βίλ(«, Μβΐ βύτ· θ' βκοδειχ8ι3 ίκ τβν κρβγαάτων, Ιτι ή ατα φΐς μβς θβ κωληθ5 <5 ·λ· Μλήρευ Εβί θβ κωληθή μ« λιβτβ εί; κβλ«ς τιμάς 'Αρ χεΤ. νβ κροβϋΐνμεν είς την χβλην κ«ρνβ4ΐυήν της. Είς τβ «ημΐΐον δέ αύτο θβ πρίπβι νβ στρέψ·υν την πρ«βοχήν των οί κβρβγωγβΐ. Τα σταηύλιβ ιότοχβς κ! νβι έ,βφΐϊΐκβ. Ε«1 η οτβφί; θβ είναι Ικλικτή, ίρκεΐ νβ βλθζ η Λιταιτουμίνη Φρς ώβτκ νβ γίνη κβλη η βκο|ήρβναις. "Ας μην βνη αυχοδν λοικσν άδιχαιολβγη τω; οί κ«ρκγνγ·(. Εβί πρό ηβντων άς μΐίνουν άιΐρί οκ«0τ·ι δια νβ ηβρββκιυ άσουν καλάς κοιότητας οτβ φ<δος, κου θ« 4λ( 1 χαί καλάς τιμβς. ΚΙ6ΙΣΤΑΤΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ Ένφ ή πόλις φλ'νετα* άπό την ζέστην τβν 38 βκθμών ■ύη& σκιάν καΙ ο( άνθρωποι ζοθν ώ; έν κσμΐνω, ή ιιβρίφη μος έπιχβ'ρησις τοθ πανοποι- εΐου έσταμάτησεν εντελώς την παραγωγήν τοθ π^γου Κατ( φπντόζβται δή βίμποοβΐ νά μάς^βροσζη μέ όποσχέσεις «αί ΰποβίλ ματΐους Ομνους δι* τάς μινάλας δίθβν όκη3«σίας της κρός την πόλιν. Άλλ1 ό «5σ4θς &έν ε(μκορεΤ ν' άρκε σθ{) είς ύτιοσχίσβις. Την επο¬ χήν αύ ήν 6 πΐγος είναι ά παραΐτητος Βιά τόν δνθρωτΐον, Βκος κσΐ ό άρτος, δή ως κα! τα φΑομακα διά τού; άσθβ νΐΐ'. ΚαΙ ό^εΐλβι ή περιλάλη- τος αότή έτΐίχβΐρηατις να άμεσος την πάγου χαΐ νΑ έξασφ ιλίση την ίπάρκβιαν τής -όλεως Αλλως νβ παραπηθβ τοθ ίίγου ού· τοθ διά να γνωρ ζώμεν ίπΐ τέ λους τί πρέκΒΐ να κάμωμεν, Ή προβαλλομένη δικαιολο >Ία πβρΐ βλσβης χον μη^ανη
  μά*·ων 8β; μβ; φατΐνβται οΟίβ
  ββσιμος ου τε έπαρχής. Παν
  ΟΠΩΣ ΔΙΛΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΟ ΔΡΛΜΑ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
  ΑΝΘΡΟΠΟΙ ΦΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΛΜΝΕΣ ΣΠΔΖΟΥΝ.
  Το μΐα-μέρι οί* ύπαιθρον ιΙ>ε
  ή ώ;α §ν.. ξβτΐχβν. Έ-αι τού
  λάχιοτιν τό θίλβμν ιί φαντβσΐοχί
  κβι:
  Μεσημεριάτης ήλιος οτ· λ εί
  (βά&ι-
  οί ξωτικες άρχ'ζςυν τό χορό..
  'Αλλκ τ* μεα-μ#ρι οι$ν κολ ;
  'Πιο τό πιίδλημα Λ·*ξς &?α<, δ- ταν μάλΐοτΒ φλένιται τβ ι βα. 'Κ· ρημία πλ^ης οτιύς Β»έμ&υ(. Κ! νηα:ς χαί ουγκ!1, ηοις ίμιβς οτβ σπΊτια. ΠοΟ θ^ οΐί»6ϊ τ) χλίνι, γέχει ρος χαί κροοιορινή <ν —5ια τον Εδ^ηχιηοϋν» ιαι&ρχγ ; ΚοΙ χώρα έντί; :«0 ά>έ:οιι—φεθ—χαί πατριαρχι-
  κιθ «ου ηιριδάλλοντβτ, κιριρρέι
  ιαΐ έξ ίδίβτος χά Ι ΙπιΗυμιΓ.. ίΐα
  ΧΛ§ς γωνίαν δροοιράν. 'Δλλά ποΟ
  θά την δρ?; Διότι ίυσιυχβς ί
  χαύσνν δπιιοέρχιται χά Ι ιίς ·φ
  σκιάν.,. Κβί υπέ τ&ν χ&ύαωνα έν
  ίΐίμβθν 11 φο^ερ&Ι θό^υβοι ι ν^ς
  μιαημβρ(α(. Ή Ηνάηοιυοι
  τα ι πανταχόθεν.
  —Φίρι ΐήν Χ6?ώνι»
  ΕΕνΐ μιά ?».ή μ}
  ίιτιέ τέ παράθυρον τιθ γείτονος.
  Κοί ναΐ μέν έ γιί ην
  Ώ)ΐ6οο... χοιι8;β!; 'Ο
  οαρχος», δ »Ιλ·ς τοθ 'ρ
  τος δ/γΐιίζ^ τάς μισ^μίρΐνβς ω
  ρας. Π^όκΐιτβι η·ρΙ τοθ ιζίτζιχκ
  ή τένΐιγες τοθ δποίου τίς άριτΛς
  ίΐν παρίλιιψίν ιδΐι |φίτο(·, νβ δ
  ή (Ε εοσυνεΐί^'οι χρονογρά
  ψ Άνκχ(έο»ν έκιμ|>ει διι
  ί τίττιξ ιραγοοδιΐ ώς βιο.λιό^Ι
  'Ο ΡοΐβΕνι 8ΐαφ»νι! ,ρ ζιχίς Ή
  Γ.υλίχιοτον ίίν θΐν^ιΐ αιέπΐμαν
  την γ ά,ιψ τοθ Άνιχ»ίοηβς.
  Ούοιβδις έν πάοη πιρικιώβιι
  ιΐνι Β» δ θίλβν νά τόν πί^η
  5πέ χον έ«νε»ρΐ9τΐΜΐν χαδοβνΛ
  ίεν μπορι! διότι δ τέττιξ τβθ τρυ
  ' ^ χά α&τιί Είνε οί νά μιχιίλή
  ί)ΐ) ιίς μαριδο;»}γβνΐ3ΐήριον τν)ς
  *γο[ «ς τό ανχιχ?υνέν ίένδρον. 'Αλ
  λά χ»1 διά νά μή λιΐηη ή άνθβώ
  πίνη ουμπλή,ωΐις τής τεκιγιχτ,ς
  μιλαΚας είς ι^ν δνοΕαν δ ποιΐ)
  τής αη.δοσιν έξαιβετιχάς έρβ)»
  χϊς ίδιότητακ:
  .. μ£ τιόνο νά οςΰ τραγουδώ
  των Εί ωτά μου άκόμσ,
  σαν τζ'τζικας ποΟ της οώγΓ]ς,
  γεννιέται μεο' τή δρόσο
  καΙ ξεψυχάιι τό σοθρουπο
  μέ τό σκοπό οί ό στόμσ,
  Ινοχήπτι — θά το Βΐοτίψιτί;—·δ
  ϋρΐις «Ο μ«ο—μιριβθ ό διιιΤος
  μέοα οτ^ μιοςμιριϊτ»*, Ι^μΙ
  χαίώί χβί οφ νκχτερινήν, έπιμί
  νκ νά Αναγγϊλ7^ «8τί «Μ** Ι»
  οι,μέρι ίπΐ τό Βρό'μο χ-ς, νά
  δ| μοναχή στήν αύλή ιψ*.
  —-'Αλλά θά τή Β)... ερώτησιν
  δ »ιλ·περΕιργος.
  ΠιθβνδΥ Φίγα χά! φλόγα βλέ
  ηετι εί*. *Η χοτιά χον έν παιρκ
  βολοις ίμιλοΒντκ .. ήΐιχτσλόγον
  θιτιχίς χαί άρνητιχδς ή<ιχτρι Ο'δς· ♦ · Ένοτς ιταλός χ(«ν«Ό ίίχιν άλλοτε τιτλοφοίήσι; χαχά σ4σι« οιν σβορολογιβτατου τδ χατάοτςμ^ τού «Ψ^χραννήριον>. Σήμερον..
  υ:ι ψ ^χροκνέμεθ- χά°ν.
  —"ϋχιχΐ πάγο';... έρωϊοΒν ·Ε
  πάντες.
  —-έν έχομεν πάγ·!
  ( ηάνχις.
  τίτι τί Ιχιτ'; θά Ιλιγι
  χανι'ς. Κϊί έννοθμιν έοπ τό επι
  χιιι^ματΐχον πιθμα. Τδ Κραίος
  χίνιι τί τι αν 8ΐα νά ενισχυθή τδ
  ηνιθμα ο δ, δ. Π-0 όιριλιται λοι
  ϋ<ν ή τβιούχ~ Χλσυαχέρτ,οΓς τ·υ «αί μβλΐοτα ιίς τον ιίχοοτέν κ!· νβ; Μυσήριον άνιξιχνΐαοτον, 'Ανιξαρτ^της Βμως ΐτ]ς ίλλιί ψιβς τεθ πίγβκ, χρΐ'βΐς ίευλεέ. κάνουν χίθι χαλ·χαΤρι, ιί διαΚι τ·ντες οταμνίχΐα. 'Υηάρχουν &· λβς τε οί κο)λι βχΐτια χά Ι οτ» μναχικ προγονιχά πεϋ έξχχολου θοθν νά χάνβυν μποδζι τέ νερδ θ^μΒ0μαι μίαν χκλήν οίκοϋακο νχ τοθ άλλοτε, ή ό ποία π κίθι θιρινό μιο~μέρ( τό... 'ς οιβμνβς: —Είς γ*!ν Ιιτλάοβ-ν ώ; δ Ά . Είς χϊμινον (ψήβΐϊν ώς οί ά πχΐϊες... Μι τέ αΐηγμοι αύτέ τδ οιαμνΐ ανιχαλύκτετο χαί έΐίθιτ· άμέβως μς ιίς κοινήν χίήσιν. Κίτι π«ρό μβιβν, αυμδαίνιι χαί αήμεριν. Μι τή σΐβιινα κίιι οΐή βρύση χοπιλλιί. "Ιται βτΐς πιζί( πιζέτατις ουνή9ως ιίχένις χτ]ς οκκιθρΐοιι οανειχίαχής δϊρολτ,ψ! βς πρβοχΐθιται &προο5έχν)τα μ(α νίτα χαθχρβς ιίδυλλιβκ^. Βλίπ» χά χορΕτβϋχ ττ)ς γιιτονιβ; μ έ νΐ • ϊίμνιςχους χά Ι θυμοθμχι τή κι ρίβτ,μ- αΐίμνκ χβθ Γχρίζ Σχο' πΕνκχα ή θ'άμνα παροιοιάζιτα οχκβμένΐ], Αυχέ 2μ«ς !έν Ιχι οτ,μαοίκν άφοθ χαί δ διχδς μαι Κρΐίθΐαλλτκ—δ χκχ' εξοχήν ιΐδυ; λ'βχίς—χαί χάθι βοναφής "&1 λι,ν μκβτοριυχής %ς ρΐμβΐς μ! τή οιίμνα «ή οπβομέν*, Ιχει χυρίβ» Β|Μ»( Χά,, τως βέ καΙ είς οιονδήποτε τΐε οΐπτωσιν ή επιχείρησις αυτή είναι ύττοχοβωμένη νά τροφο δοτβ τβν πόλιν μέ -άγον έφο σαν ή (51οι Ενινε σφορμή νά κλείσπ αλλο εργοστάσιον ποό είχεν (5ρυθ() παλσότβρα ε(« την πόλιν μας καΙ νά Ακτοκι σθ|) 6 πάγος τής Νβαπόλεως, βξαιρεηχής ποιότητος πράγμα χι, έκ τής άγορβς μας. Ν1 ΰ τΐάρχο βμως τοση Ιλλβ ψ.ς καΙ νά χορηγή (αι 6 πάγος μέ βϊλτΐα β(ς τούς άσθενβΤς μό νόν καΙ τσύς βχοντας άπόλυ τον ανάγκην, β^^ ϊννθΐΐται οΰ'·« καΙ ΛικσιολογεΪΓαι κατ' ουδένα τρόνον. -ΚαΙ έτηλβφώ νηααν μέν αί αρχαί ε(ς Νιά πόλιν καΙ Χανιά ν' άποστα- λ.0 εκείθεν πάγος· καΙ πιστεύ βται 8 η άπο σήμερον θά Ο πάρχη πΧήρης έπάρκβια χάρις ιΐς χήν κρατικήν αυτήν ένέρ γίιαν. 'Αλλά συγχρόνως επι βΐλλεται π στεόομεν νά δι*5α χθ3 καΙ ή ίπιχεΐρησς τοθ πά γοποιείου τής πόλεως μας τα καθή<οντά τη; άπέναντι τοθ κοΐνοθ. ΗΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΟΓΗ· Δι" Οκομνήματός των πρός την Κυβϊρνησ,ν ο( πά τατοπαρανωγοί ζητοον την προστασίαν τοθ προϊδντος των, τοθ ότιοΐου ή τιμή πΐπτει συνεχος καΙ ίχει φθάσει είς έ ττΐπεβον κΓύ ϋέν χΌΧύπτονται ^ύτε τ) Εξοδα καλλιεργεΐας. ΚαΙ ιΐναι δίκαιον πράγματι νά προστατευθή τ6 προ ι όν αότό, τώρα πού ηυξήθη τό¬ σον πολύ ή παραγωγή τού, οστε νά καλύπτωνται δλαι α( άνάγκσι τής χώρας κσΐ νά μένουν καΙ σημαντικά περισ- σεύματα δι* εξαγωγήν. Εύ· τυχως έ&ω κάτω γΐνβται του¬ λάχιστον προσπαθεία νά προ σΐοτειθθ ή πατάτα άπό τάς διαφόρους ασθενείας. ΚτΙ πρός τόν σκοπόν αυτόν άνβ· γείροντοι αποθήκαι μ έ άπο στειρωτικούς κλ βάνους ΐ(, τό Λασήθι. Ύτΐάρχει λοιπόν ή ελπίς νά έπεκταθβ ή προ στσσΐα καΙ ώς πρός την τι¬ μήν· έΦόσον τό Κράτος ήρχι σε νά ένδισψίρετσι διά τό προ'ίόν ούτο. ΟΕΟΡΤΑΪΜΟΣ· ΑΙ η^οετοιμσσΐαι διά τόν μεγαλοπρεπεσιερον έορτασμόν τής πρώτης έπετείου ι ής έ>
  καθιδρΰσ<ως τοθ νέου Κρό τους συνεχΐζονται πυρετω δος, ΠαντοΟ τής Ελλάδος, είς δκ,ας τος πόλεις καΐ χά χωρία ή ήμέρα αυτή, ΘΛ έορ τασθή μέ γενικήν συμμετοχήν τοθ λαοθ είς τόν πανηγυρι β^όν, άΦοΟ καθιερώθη άλω σίβ και ως ήμέρα χσρβς τοθ λαοθ. Δ.όΐι ή μεταβάλη τής 4ης Αύγούστου ωφέλησε πράγ ματι τόν λαόν τόν οποίον 4 προσιάΐευσβν άπό την έκμε (άλλευσιν καΙ είς τβν οποίον πα,έσχε τα μίσαι μ;άς ά/ θρωπινωΐέρΐς ζωής. *** ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Μέ 6ξαιρ6ΐι*ην μεγαλο· πρέπειαν εγένετο χ^ές η στέ- ψ ς τοθ νβαοοθ Βασιλέως τής Αιγυπτου φ ΐρούκ τοθ Α' έν Κγ Τρφ. ΚαΙ επί ιή ΐύ<αιρ'β «ε .γανώΕη ταν λαμπραί κα| β· πιβληικαΐ έϊρτα' είς τάς ο¬ ποίας συμμβτίσχεν καΙ 6 ΑΙ γυπτΐακός λαός καΙ ο( έν τβ χώΓα τοθ ΝεΙλου ξένοι κσ( οί οιπλωματικοΐ άντιπρόσωποι βλων των χωρδν. Πς την χά ρΐν ούΐήν τοθ ΔΙγυπτιακοθ λαοθ συμμβτέσχε καΙ ή Ελ¬ λάς, τής οποίας έ«ατοντά&ες χιλιάδες τέκνα βΐναΊ £γκα τεστημένα είς χή» 4ρα(αν χώραν χγΟ ΝβΙλου. Αι" σχέ- σεις άλλωστε τής Ελλάδος μέ την Αίγυπτον υπήρξαν πάντοτε περισσότερον άπό φι- λιχαΐ, πραγματικά ά&ελφικαΐ. ΚαΙ θά διατηρηθοθν άσφα λως κσΐ . Ις τό μέλλον χοι αθται· οπασμίνα έίβ; ή;ώ;ηοιν δ ψχς έξ άπροεπΜυ ευο/ϋβλόγας. ΚβΙ «έκ ιΐχι χκ* δάθος 55ι χ·ν. Τό σχαμνΐ οήμιρον ι!»ι έ- ξκιριτιχβς ι&Βραοιον. Δέ ν τέ σραΰιι θυνήθως ή (ίη^ίιρΐΛ. 2<μΡαίνιι ν» τό θραύη χ»Ι ή 4ί· χοδ»οπ·ιν«. Έπίμινον λοιπδν ιί ν«ι νά πλ*,(ώνΐ| τα απχβμένοι δ οίχοδιοπέτΐ|(. Κ»ι χ»ρ!ς θμς χ αί φβονλι! Τδ ιϋ9ραοΐβν χβθ οτα μνιοθ ϊίν διχαΐοΑογιΙ τβι&9ραστον ώ;ιαμίν·ν Βιομβν ΟΙ διομοΐ ύΐ Ιχουν τα μυυΐιχά τουρ, δ«»ς χαί τίς έποχ»(, χΟ0... θεκύβνται. Τ Ο ΠΡ01ΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ- Κατα πληροφορίας πατρβ χομένας υπό τοθ οιεθνοθς Γεωργικοθ Ίνστιτούτου ή ίφι τείνη παγ>όσμιος παραγωγή
  οί τού ιΐναι έκ των μετριω
  τέρων {,άπό τοθ 1919 καΙ έν
  τεθθεν. Ώ; έ< τούτου τα δι άφορα Κράτη ήρχισσν άπό τοθδε νά σκέπτωνται σοβϊ ρβς τό πρόβλημα τής έξασφα λ(σ?ως των άνα·>Κ2ΐοόνχων
  πρός διατροφήν τΟν π)η9υ
  σμών^των σιτηρων, ί(ς πολ
  λάς δέ χώρας ύπάρχει φίβος
  νά χορηγεΙ«αι ό άρτος βιά
  βελτ'ων. Εύτυχθς ι(ς την χώ
  ραν μας δέν δημιουργίΐται
  οόδβμΐα άνησυχΐα, 'Η πλου
  σία έσοδεΐα τής γής μας, έ
  ξησφαλισε τα ό γ Δ δέκατα
  των άναγκΑν τής καταναλώ
  σεώς μας. ΚαΙ ή προμήθεια
  των ύττολειπομένων βΐσέΐι δ6ο
  δεκάτων ίχει άπό τοθδε έξα
  σφαλισθβ.
  ***
  ΤΑ ΙΠΟΡΕΛΑΙΑ·
  'υ^σο απολύτως ή αΓΐη
  σις των Γβωργιχθν Συνεται
  ρισμον Ρεθύμνης Οπως άπα
  γορβυθή τοθ λοιποθ ή βΙολ
  γωγή σβορβλαίων διά νά μην
  δημιουργηθή συναγωνισμός
  κα( ύποβ.βασμός 4ρα τής τι
  μής των έλαιολάδων. Εύΐο
  χως ή προσεχής έλαιοπαραγ»
  γή προβλέπεται πλοισ.ωτάτη.
  Δέν ΰπάρχει έΐομένως λόγος
  νά είσάγωνται σπορέλαια εξω
  θεν. Άντιθίτωΐ πρέπει ν' ά
  παγορευθοθν διά νά διατηρη
  ρηθοθν α( τιμαί τον έλαιολά
  δών ε(ς τα φυσικά, Ικανοποιη
  χικά των έπΐπεδα καΙ νά άπο
  κομίσουν κάποιο κέρδος οί κα
  τεσΐραμμένοι άπό τάς προη
  γουμένας συνεχεΐς άΦορίας έ
  λαιοπαραγωγοΐ μας.
  ι
  Α ΝΟΡΘΟ-1Ζ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό κι
  νηι>-»τογοαφ»κό ά'ΐστοΰργημα «Ό
  ταν μιλβ η Καρδιάι μέ των Β λλυ
  ΜΙλ κσΐ την Χάνσι Κνοτέκ,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  τό κοινωνικό άεροπορικό άρι
  στοόργημα «Κθριος τοθ θανάτου»
  μέ τόν Ντοόγκλας Φαιρμπανς
  θερινδς «ΑΛΚΛΖΑΡ»,—Σήμερον
  Τ4 άριβτούργημα «Δόκτωρ Χ».
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ' ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΟ
  ΙΑΣΙΛΙ!!*
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ———— "Ωρα 1Ο μ.μ.
  Τό κινηματογραφι
  κό άριστούργημα:
  ΟΙΑΝ ΜΙΑΑ
  Η ΚΑΡΛΙΑ
  Νέ τβν
  Βίλλυ Μηρίγκελ
  Ηβί Τίΐν
  Χάνβι Κνοτέκ
  ΤΗΝ ΔΒΥΤΒΡΑΝ
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΗΗ
  ΖΩΝΗ
  Έργον Ριισσιχής ίιιτβΒίσΐ»»ϊ.
  ΤΗΝ ΠΙΜΠΤΗΝ
  ΟΥΙΓΙΡΕΜΟΑΙΜΑ
  Η «ι© ύηέρβχο ΟΠ1ΡΕΤ
  ΤΑ αου εΐδ*τε μέχρι σημε
  ρβν.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)η
  ΛΙΓ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ ρ
  βυ κατ' εύθ«ί»ν ΠΈΙ
  ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ
  ΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον 41ΝΑΡΑΑΚΗ
  Ταλε·. 1-41
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  ΜΠΑΤΤΑΡΙΟΝ
  "ΦΙΛΙΠΣ,,
  ΊΤφβαοαν τ* νέ* μοντίλ* Η
  λνχνίβι βλβ τα χνμ«τ«.
  Μ1« μόνον μπαταριοι νγρά τκν
  6 βίλτ ο τε^ειβτερκς έέχτης τβν
  κβσμβυ.
  Ο ΙΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟί ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΙΝΠ, ΕΜ. ΗΑΥίΙΚΗ!
  ΕΙΒικευθεΙς έν Γβρμανΐα είς
  τά νοσήματα Στομαχου ίντε-
  ρων καΐ "Ηπατος, δεχεται
  τούς ι.ασχοντας έκ τοθ τιετττι
  κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείω
  τού ΐοΐκΐα κ. Χελιδώνη) ϊρείς
  Καμίρες,
  Άριθμ. τηλ, 7-98
  172ο»
  'Αλλα κανβίς τους δέν θά ή
  ταν ίΐ; θέσιν ν* εΐτβ γιστΐ β
  μβναν άκόμη είς Ββρσαλλίβς
  Ι ?&> είχον νυρ'ση στδ Πά
  ρ'σι, στ* κρεββάτια των. ΚιΙ
  6μως 6 βασιληας είχεν υπο
  χωρήσπ· χωρΐς άντΐστασι, οέ
  8λ3 καΐ «Τι β ν ύΐϊθσχϊθβ τα
  κάντσ. "Αλλά νακοια κρυαμέ
  νη θέλησις εκρατούσε κα( δ
  τύ^υνβν αυτόν τόν πολυτάρα
  χον 6ίλο. Θαμπές σκ'«~ ίτιη
  γαινεή-χοντο μέσατ στα σ<ο τεινα κ* έπηγαινοέφερναν μΐ' σπκά μυνήματα· Κα1 στΐς πέν τε τώ ποωΐ—το παλάτι ήτσν Λ*·όμη βυθισαένο στό σκοτά 9ι καΙ στόν ·τνο—ομάδβς έτια νοσ-ατΦν, ό^γούμβιες άπό «4ποιο έηιοέξιο χέρι, ίτΐέρα σαν απαρατήρητον αιιό ιή αύλή τοθ παρεχκλησΐου έ"»ς κ·5τω ά τι ό τα παράθιρα τοθ ηολατιοθ. ΤΙ ήθ<λαν; ΚαΙ ποίος ο ηύθυνε τα Ο τόπ τα ού :β πρόσωπσ; Ποίος τα καβοΐηνοθσε, ποίος τά ε σττ'τωχνε σ' Β «α σκοπό κου <ανένας άκόμη δέν ίμάνΐΒυεν, άλλα 6 οποίος ήταν κροκαθω οσμένος ο9 δνες τςυ τίς λε πτομέρειε(; ΟΙ ύποκινηΐαΙ Ε υ,ιΐναν κ^υμμένοι πΐσω άπό τ* σχοτάοι. Ό θοοξ της Όρ *ίάης καΙ οιυτϊροΐοκος άδίλ φός τ&Ο βασιληα, ό κομης τη"ο Προβην*(σς, επροτίμησαν—ι Τ χαν Γσως τούς λόγους τω— νά μην βρ(σ»ωνταΐ στδ τιαλά π ί«1 η την νόχτα κοντά στόν νόμιμον ήγεμόνα των. ΌιιωοΕήτΐοτΒ, ενας ιιυροβο λισμός έρρΐαθη ξσφνικί—·ενας 4ηό κώς προκλητικοΰς έκβΙ νθυς κυροβολ σμςύς νού χρβι Λζονται τταντοτε γ«ά νά έξα τΌλυθβ μιά τροσχεβιασμίνη σύρραξις. Άμβσως ο( ίπανα σ άτσι ήρχισαν νά συρρέουν άτιΔ παντοθ, κατά Βεχά&ας, κατά εκατοντάδας, κατά χιλι άδας, ώτλσμβνοι με κοντά ρια, μέ άξΐνβς, ^ιέ ΐσεχοΰρισ, μέ τουφέιτιο—συντάγματα γυ κ τί άν&ρον τις Ο ϊΤκαν Ή μή καΙ ή ίξόρμησις έκιίνη έ φάνη<ε καθαρά δτι ή<-αν έπ| θέσις μέ δμισον άντικβιμενι σχοτΐόν τά διαμερ'σματα ττ)ς βασιλίσσης. (συνεχίζεται) ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαΐ. Νέα ύφ^αματα. Νί·ι μοδίρνοι χρν|Μ- τι·μ·(. ΑΙ τιμαί μ«( ΐΐνι «Ι λό ΑΒΕΑΙ ΣΙΑ ■ Νε,ν ΈνοΐΝΐατζιται τ'κΐα έκ τριών βω ματίων μετά κουζΐνας εύάερος καΐ εόήλιος, μετ* άφθόνου οδατος καΐ ήλεκτροφώτιστος, οβός θβοτοκο- πούλου παρά τφ Μπεντενακι, Πλη ροφορΐαι τΐαρ' Πμΐν. ΕΝΑ ΓΡΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ Ανατολή ηλίου 5 05—Δ6σις 7 15 Η ΟΙΚ9ΚΥΡ1ΚΗ Ώστε είοήχθη ή οΐκοχυρική είς τα Γυμνασια θηλέων καΙ άπό τού •ποοοεχοθς σχολικοθ Ετους θά ά- ■ποτελέοπ ύποχρίωτικόν μάθημα. _Μαχσρ σ Λ «ροΐ είπεν ό πρβ· τος σαλαιδς ©Ικοκόρης ποθ έδιόβα σε την είδησιν καΐ τα σχετικα σχό λια των εφημερίδων. •Υποθέτω 8τι 6λος ό κόσμτς— έκτός βέβοτισ των (Οαρΐθμων έξσι- ρέσ£<ΰν—θα συνεμερΐοθη την ίθχήν αυτήν. Ή οΐκοκυρική δέν αποτελεί Απλήν παοόδοοιν. Απετέλεσε άνέ καθεν καΙ άποτελίΐ κοινωνικήν καί ίθνιχή» ύποχρίω·ιν. ΆλλΟ καΙ β) σιν τής ζωή«. ΟΙ αντονομίες τοθ γΑμου τίς οποίες ό Τολστόΐ έγ'νΙ· κευε—καλα ή κακα είνε δλλο ζή- τημα—στόν ήθικό καΙ ψυχολογικό παράγοντα άρχ'ζουν άπω έκεΐ. Κυ ρίως χωρΐς αυναίσθημα καΙ στορ¬ γήν οίκοκυ^ικής φύσεως, ή διαβ'ω σις των συζύγων καθΐσταται άδό- νατος. Τούλάχιοτβν οτόν τόπον μας Οπου ή οΐκογενειακή ζωή 8έν υπέστη Λλλοιώσεις, ου (ε έξετρά- πη ούσιαστικως των κατ?υθυνσεων πού διέγρσψαν αί αΐωνόβιαι ίθνι κα( μας παραδόσεις. —Στή λάτρσ τοθ σπιτιοθ δέν ύ· πσρχει μόνον τόξις, αίσθητική, ε>
  μορφια. 'Υπάριει καΙ τιοΙησ·ς. "Η
  διά νά εΤμοι θετικώτερος ΰττσρχει
  όλόκληρο τό συναΐοθημα τής εύ·
  δαψονΐας.
  Αΰτό τό έπΐγρσμμα μπορεΓ νά
  Βγάλπ <ανε1ς άπό την φροντίδι κσΐ των αρχαιοτάτων άκόμη προνόνων μσς γΰρω άπό την οίκοκυρικήν. Τό άρχοΓο ΕλληΜκό σπίτι ΰαάρχει ώς άφετηρία γενικ·9 οΐκοκυρικοθ πνεΰ ματος ό πό τά άρτιώτερα καΙ τα μάλλον κόμμοδσ, Ή οΐκοκυρά άπο τέλει σύμβολον κοινωνικόν καί Ιδι¬ αιτέρως ανθρώπινον, Τό Κρατος λοιπόν εμπνεόμενον άπό τάς ϋγιε- στέρας καί ωραιοτέρας αρχάς έθέ σπισε την οίκοκυρικήν ώς μόθηυα υποχρεωτικόν: Όχι μόνον οί "Ελ ληνες τοθ παρόντος άλλά κοΐ οί "Ελληνες τού μέλλοντο; ΑφεΙλουν νά βασ'σουν την σταδιυδρομΐαν των Είς ϊνα σπίτι νοικοκυρευμένον —χωρΐς περισποσμούς κοΐ διαφο οές: Ένα κσλομαγειρειμένο φσΐ ί) ίνα φρεσκοοι&ερωμένο μαντήλι άποτεΐοθν πολλάκις καί δι' δλλα ΕΘνη, πολΰ περισσότερον προηγμέ νο ·>οΟ ΙδικοΟ μας·, ιί,ν άρχή τής
  σταδιοδρσμίος των οίκογενειαρχων
  μέσα στή δημιουργικήν βιοπάλη, μέ
  σα στήν κοινωνική καί πνειματι-
  κήν άνάδειξι.
  Ό Άλλος
  —Ή «λληλογοαφ.· τβν ίρν
  8ρ»ν κβί'αΐ «διΐ»κ·λΰναΐ·£»
  τπί·
  Ή Πχϊΐοιντ] Ι?ΐ)(ΐ«ρ!ί «Έλιυθι
  ϊ!ϊ» κάμνιι, ·ίς τ«λ«υτ»!ον φύλ¬
  λον ττκ, έν8(αφΐ·«ύ»( χΚ9Χ«λ6
  ψιις Βιά τα ηχρβοκήνικ το3 μεγ*
  μ»ν. (1ρ&*ίΐχχι, ώ,
  γ«λΒ*], δι" «ίχτϊ* μμ
  κλ»3*βν γ»8ΐ4ϋ3Τ05ήι.Λ^ τβν 50
  λιπΐδΛ τά έϋοΐχ ίπβλοθ^το είς
  5λ-ν την Γαλλίαν βπβ μ!«ν οχεΐ
  6, μι·ιχοΙ Ι* τ»ν
  ή?) )5) Μειοΐ
  ι! ε
  ■!ο9
  118 000
  γρμμη χχΐ Ιι/»4
  ώλτ);, · 4>αα Λιίέιν, μί
  λβς μμ μμ
  Ή «'Βλεκθιρ'α» δΐδαιώνιι τώ?α,
  5τι ε(<Ί ι!ς 8/σ.ν νά αποδε'ξτ;, 8π τά ττλϊστΐ γρχμμα'ίίαημτ κ»τα· 3<ϊΐάζοντοιι ιίί την ΙριιΒ,&' 'Ιιηχ νΐαν χαΐ χρ^ΐΐμοηαιοκίθντχι ΐ(( «λ(μ3Χ« είς την φ τβν Γαλλίαν «[ ίιτ,&Γίΐ Ι χούν χατκχθ( ιΐς τίς βιεθ/είς λιγείνας. *** —'Ακ· την φΒ4νε»α» τβν δέν ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Δέχεται καθ" εκάστην 9—1 ν. μ. καί 3—7 μ. μ. "Επί τί)ς όδοθ Άμαλθεΐας (Πλατύ Σοκκάκι). τ«ι πλέον οί χονδρ·(. Ή ίιομηχανία τβν ί(β(|>ιον έν·
  δ«μ«τβν ι!νι μ(« άπλ τίς τιλκέ-
  τερον ώ)γανωμίν3ς είς τίς Ήν»·
  μένας Πολιτιΐας τ«]ς 'Αμΐρικτ];,
  ΪΠίΐ) Ικιι Ιξα9φ*λΕσιτ οχεδΐν ά
  η«χ)ιιαΐιχβ( τέ μονβιχώλιον τ<)? |νϊίοε*ς τιθ Άμε?ιχανςΟ πολί ταν. Ή ίθρΟΛ ϊμιβς κ»Ι φ3^^ Π» ρκγωγή τής βιομηχανίαν τβν ί τοίμων ίνδκμίτων αροβλικκ, ώ; ουνήθ«Γ, μίνον τά χανονινά άνα οτήμϊΐΛ, { φ, 1x1 παραδείγματι, οί & θίίβποΐ ηοί> ίχουν την άτυ-
  νΑ ι( ι Πϋλύ χτνδρ&ί, Η
  χν να έηωφΐλΐ(θ.0' ττ)(
  αυΐ^ς τβν ί:οίμτο< έν&α μαΐων. Είς τί κακόν αϋτέ κρβτ!· Θιτβι νά Θί3η ΐίς τέ έξ!]ς τίρμ», τό τελευτβίιος ίδρυθΐν είς την Νέαν 'Γέρχ-ν «Π?αττ)βιον |9ιι) χβνδρ^υ; άνθ;ώπο»(» Είς τό χ» τάο η^κ αύΐέ Ιίι ι&ρΕοχει χανιίς «Οπ μ[«ν Ινδυμααΐαν διί χ»ν·νι χον οβμ», βντιθίτιος 5μ«', ήΐί- ροθν νά ιυρβυν τέ χοβτοθμι τβ μιτρνν χαί τοθ γούοτ·υ τκτν ηιλά τΐι ς«γΙζ·ντις 120 ή χκΐ 150 χ λιίγραμμ». ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ »Ο ΚΟΡΑΗΣ" Ά πό 1α( Αΰνββοτο» άρχίζει ή Λΐιτονρνί* τ&ν Φρον τιατηρΐβ» τοθ ΛυχεΙον «βτά τμήμβτιχ ν«ι μέ ιΐοιχβύς χα· βπγπτάς ΑΓ έκαστον μ«6ημβ: 1) Δι' ιΐαιτηρίβυς έ{ετ>α·ΐ(
  ■Ις την Π«ιδαγι>γΐΜήν Άκ«δημί«ν, το Πανιπιβτπμιον,
  το Πολυτεχνεϊον, τάς ϊτρβτιωτιχβς μ«1 λοιπάς Άν·ιτ«τ«(
  ϊχβλβς.
  2) Διά μκτ({βταοτέβνς πάσης τά{·ιΐ{ χκ ηκντές Σχολείον,
  3) ΔΓ (Ιοιτπρίονς έ{<τίσΐΐ{ »'. είς την ΈμπορΐΜην Σχολήν Β') δι' άπβφοίτους τής δ'. Δημοτιχοδ ΣχολΐΙον μέλλοντβς νά ύηββτ&οιν εισιτήριον έ(έτ«σιν διά την α ην τ*{ιν βΝτ«τ«{Ιου Γυμν«σ(ον, Πρ«μτιχο0 Λυκιΐου κ. λ. «, 4) Δι* «πβφβίτβνί της Β'. Δημοτικοδ μέλλοντας νά υπο στίισι κατατβΜτήριον ί{*τασιν διά την Β'. τ«{ιν οκτατβ{ί6ΰ Γνμνοισίου, Ποβκτιχοΰ Ληκιιου χ.λ.τ. 3) Διά μαθητάς άποφβιτουί της Στ' τ>{ΐ«ις τοβ Δημοτι-
  κου μ*λλ·ντος νά &ικστίσι κατβκτπτήριον .{«τάσιν βιά την
  Γ . τ* {ι ν οκτκταξίβ» Γυμνβοίου η ΠρκιιτιχοΟ ΛνχιΙον.
  Πληροφορίαι παρέχονχαι καθ' εκάστην έν
  τώ Γραφείω τού Λυκείου.
  ΠΟΤΑ22ΕΣ
  ΜΑΡΚΑΣ
  "ΦΙΣΛ,, & "ΗΛΙΟΥ-ΣΤΑΦΥΛΙ,,
  Έ φωτεινής παραγωγής β«8μ&ν ηγγυημένων 82
  Πωλεϊ τό Κατάστημα
  ΑΝΔΡ.&
  IV».
  ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  ιΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Προσέξατε κ«λά βτήν πότασσα πού θά μεταχειρισθή
  τε μή οάς παραουρη ή φθήνεια νά βάλετε παλπά ή αλ-
  λων βαθμών χαί νά χάϋιχι τη Σταφίδα σας.
  Ι^^
  Η ΝΗΣΟΣ
  ΤΟΙΟΙΣΑΥΡΟΗ
  ΤΟΥ Ρ- ΙΤΕΒΕΝΙΟΝ
  59ον
  οκοπειιιή ; ΙοΑτ~9·ν ο «ΐλ«ίαογο(,
  —Ό χ. Τ?Ινιϋ, δίχβς 4λ·
  η».
  —■Κύιι Τίίλνιϋ, !<ιτε την κ» νά ρίξετι ο" Ι «ν ά«< ^ πιιρατί;; τ Γ ο(οιρχς —Ό Τρέλνιΰ, τ)>ιμο;,
  τ4 διτλον τοϋ.
  — Κύ;:ε, τ«0 καΒΐττ);κοιν 6
  πλοίαρχοί, π»οο9χή οτέ χλώτσ»)
  μκ τβθ τουφΐχιοθ γΐ«τΙ μέ το τράν
  ταγμα, μη^ραθμι νά βιυλιάξΐυμι
  Προοοχή χι' εοιΐί ο! άΐλοι νά
  κτήβιτε την ίσβρροπία.
  Ό Τυίλνιυ ίοίνωιε τέ το»φΙ«ι
  τού, Ιπ>03αιμΐ νά χβεη^λιτβθμε χι'
  θήμΐ άπέ το άντ!θι» μί
  ρος γιά νά χρχτοθμι τί(>
  1 Ήό ί
  α:βίψιι το οχόμ·.·ν ταθ χ
  «ι' ό Χ*νδς ήαν ο πι4 |χ?εθιιμί·
  νος άπ4 δλίΐις. ΜίλατίΟ:* ίΐν εί-
  χαμι ιύχη, γιατΐ άκριίίς *ήν
  ΐ{-μή ποϋ δ Τρίλν ϋ «υοιβολοϋ
  αι, ί<ιΙν»ι: Ιβχ ψτ ' ή έκέβκαιν Ιτάνιβ ίηύ τ) χιφάλι 'χτύιηιεν !μ»ς ί ά 4 τους ή γή δ(ΐ μίνίχα οί ή ό άΐ ή «Ι άλλοι άιχο ΐή» στιριά. ζ«ντας Κ9βς τέ έ «Ι ιίϊα τ-.ύ; α1·· Χβιις κ ο Ιίταινΐν άηέ τέ δίσο< χι' Ιτριχαν νά πάρευν την θίβι ϊβκς σΐ!ς βίαχες. —Τώρκ Οάρθικν οί δίιχις έκά ν» μχς, πλοίαιχ», ιΐηα. —'ΕΐίπρίιΙ λοιπέν, ιαοΟ άκήν- τη—. Άν 5έ» κρ;φσ^99υμι νί δνοθμι οτήν οΐιριά ιΐμαοιι χαμέ νει. —"Ικβς ή μιά άκό τίς 6£ρχβ( θ* μα; χυνη·ή5ΐ|. Οί δλβι πει 8ατ»ι θά κάροιιν οτήν στιριά γ ι» νά μοί: ν(*ψ)υν την 6ηβχύρτ)3(. —"£ννοι« οχς χι' ί δϊόμ<ς ιΐνι η«λύς. Κι' Ιηειτα ϋν ξέ;ι«ι, Υ«»· τοί, τί υ; ναθτε;, οτ^ν ατειιά Εέ' άξΐζουν μιά κιντάρα. '8<εΙ« κου μ< άκαοχολιΐ ε(νι ού (έ τό χατβ· οβμίνο τό χανίνι. Είς τό μιταξύ ιΐχαμι «ρεχ«ρ«ί οί άικιτά ικρ' ίλβν το βάββς τί)ς 6*?χας χαί μολβνίτι £(»νι νερά χαί βρισχίμιοιε κβ)ΰ κ·ν»α ο (ήν παραλΐα. Τι^ν βάρχν τβν πει »χτβν Ι|4 ιΙ(αμε νά την φοίηθοθ μι πιί, γιατί μδ, έ^ριιίι ιώ?% ή «ροιξοχή τ^( παραλιν. Τά νιρί Π.ύ τί3) &; ιΐχβν δυ3χ«λίψ| τώ θ |('ς ς μβ( χυνηγβΒοαιν. Ό μί»ος χ'νδιινες ήταν τ·0 χανονιοθ. "Εχω την γνώαΐ)*, είπεν 6 χά κιΐάνιος τώ; θάΊΐρικε νά ο(ιθ>0
  μι γιά νά ιιροαιΐαθήικυμι νά χ:υ
  κήα.υ^ε χαί χανιναν 4<ίμτ) *πό <(ΰ; κειρ»Τ9( «οί» μ{ν?υν ο'.ό χά νίνι τοθ χαραβΐοθ. Ήΐαν 6μ«ς φτυο τώ; ή χά 4·νιά £έν θ' άργ·Παι Δι* ιΐχ» <τρο9ΐξ| τώ; δ ού'τροφίς τβιις ή ταν άίτ.ίβς λκβνμινες χαί τεν ί ίλ τώρα νά αέρνιται γιά νά 4 ί (συνβχΐζεται) ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ή Έναη-ς Οίνοκβι^τιχΑν Σ> )
  »ν Μίλεμι διαχη ύ:τει 8» έκ·
  ΐίθ—σιν είς ηρδχεΐριν φτνερίν μιι
  θείαν:
  1) "Ενός φορτηγοί Βυ<ϊχιντ):»υ 2—4 τί<ν 2) Μ 4 νίιιι»; 10 Ή Δ^μΐκραο!» γιν*3ΐΜΐ τί- 3ψ Αύγοόηβυ έ. |. ήίΐριν ΤρΙ την χα' ω;αν 11-ν κ;«ί^ν |. κΐ; Γραφείοις τιβ ϋτο^μου Ο! Ό Οίνοπιιιί φ δκοχρεώαιων χά! οχκιχά ιίαΐν Χίτα'εθειμί ιΐς τά Γ**φιΙ< «Ο '0)γ«ν(· ομ«0 Οίκοη«ΐι'ων Κρήιης Μ* 0[ Ρΐυλίμινβι δύνανται νά λάβωι:« γνβα.ν ηροαιρχίμινοι χΒθ' έ «ά α ψ χαί ώ;κν 11—12 κ. μ. Έν Χανίοις τ$ 26 Ί)«λ!βϋ 1937 ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Η "ΒΙΕΝΝΑ,, ΕΙΪ ΒΙΑΝΝΟΝ Τ» νιοαύβταην {ινοδοχεΐβν η «Βιεννα», κείμενον είς την μ ν τρΐΜΗΐέραν ίέσιν τής ωί Κ μβπίλεως Έά λΐζ μπίλεως Έπάν», Β,*οι/ Γί« οφκλΐζει είς τβϋς η«ρ«8εριστά(Ν«1 ίπισ»ίπτ«ς τής Επαρχίας πλήρη ί α !5 Μ·β·Ρ·Τ>τΐΐ{ τού είναι μονα
  οιχη. κ*τΝβι τβθ {ί
  οίίν
  Αι·β*τει ηροενμον υχαρε
  ». ΠΑΠΑΠΑΝ
  ΚΟΙΐΊΩΝΙΚΒ
  ΓΑΜΟΙ.— Έτελίσθησαν έν οτ«
  νώ κύκλν οί γαμοι τοθ κ. Μιχαήλ
  Σηυριδάκη μετθ τής δίδος Στβλλας
  Λαμτιράκη έ< ΣΙββας Παράνυμψος τταέστη ό κ. Κ· οίας Κουβίδης Ιατοός. . ΘΝΑΤΟΙ,—Μβτα πολΰμηνον α. νθνα τής έττιστήμης ύτιίκυψε προ. χθές είς τό μοιραίον β Μιχαήλ Γ. Λιοδακης τυπογράφος καί τΐσλαιό. τερον διατελέσας στοιχε,ιοθέτης τής έφημερίδοβ μας. Την κηδείαν τού παρηκολούθησαν πλεΐστοι των έν. ταθθα συναδέλφων τού τιμώντες τή» μνήμην σΰτοθ. •Η «'ΑνόρΘωσις» βθχεται νβ εΤ. ναι ελαφρών τό χωμα π·ύ έοκίπα σε τόν βκλιτιόντα εργάτην των γραμμάτων, είς δέ τοθς οίκεΐους ιου την έξ βψους τιαραμυΘΙαν. *** Γύρω στήν πόλι μας. Κόσμος πολύς καί χθβς σΐΐς *μ. μουδιές καί τ* ακρογιαλια, —Έκεϊ είς τό» ά·οό τοθ κομαΓθς στήν άγκαλιά τοθ ύγροθ στοιχιΐ ου, ύπάρχει, βλίπβτε, πά ν τα βρο. σία κι' άναψυχή. —Εΰτυχως άηό προχθές τό Βρα δυ ήρχισε καττως να φυσά τό βι ρειαδακι κι' 6τσι τό άφόρητο μαρ τύριο τί|ς ζίστης εμετριάσθη. —Άπό τής 5ης Αύγοβστου 94 λειτουργήοη τιάλιν τό τΐαιδικόν β σολον «Ελευθέριος Βενιζέλος» τοθ ΜορφωτικοΟ Συλλόγου γυναικων, — θα γίνωνται δέ δεκτΑ παι&ά κια άπό 3 ε"ως 6 έ των. —"Ετσι Θο βροθν καί τΐΛλι περΐ θαλψι καί στοργικήν τιροστασΐα τα ιταιοιά των φτωχών γυναικων πού είναι ύποχρεωμένες νά εργάζωντο στά εργοστάσια καί τίς αττοθ/]κες, —Έπαινετή ή ύπόδειξις τοθ κ. Νομάρχου πρός τάς Κοινότητος τοθ νομοθ μας δπως αποστείλωσι» είς Χανιά τούς «Θλητάς των βια νά λάβουν μέρος είς τά Β' Β&νι· ζίλεια. —Διότι είς τούς αγώνας αύτοός Θά τκέπει νά συμμεθίξη πραγματι κα 6λη ή Κρήτη. —ΠολλοΙ Ηρακλειώται έτοψ'τ ζονταιν* μεταβοθν είς τάς ΆΘή νας δια νά τιαρακβΧουθήσουν τας εορτάς τρς 4ης Αύγουστου, —Έν τ» μεταξυ εγινβ καί ή επι λονή των βσακοφόρων ττοϋ Θά στα λοθν βιά νά λάβουν μέρος είς τούς χο,·ύς τοθ Σταδίου καί οί όιτς,ΐοι Θ' άναχωρήσουν διά την πρωτεοου σαν την ερχομένην Κυριακήν, —Μα έ(»5ομη<οντοΟτις γραϊα έ τραυμάτισε προχθές ϊνα μικρόν διά σουγιδ, διότι την παρηνώχλη κΐθ' V στιγμήν εκαθαριζε ψάρια. —Δέν ύπάρχει λοιπόν άμφιβρλΐα δτι την ευθύνην την Εχουν τά ψΔ ρια. —Διότι, είτε άπεθηοιώθη ή γραΐα άπό τό καθάρισμα των ψαριών, εί τε έξίλαβε καί τόν δυστυχή μικρόν ώς ψάρι καί ηθέλησε νά τόν.., κα θετρΐση. - Ή έλλειψις τοθ πάγου συνεχί ζεται. Διότι τό εργοστάσιον τής τώ λεως μας διέκοψε την παραγωγήν τού. —Έν τω μεταξθ χθές ό ηάγος πού Εφερον άπό την Νεάπολι δι· νεμήθη μέ δελτΐα τής Άστυνο μίας. —Ελπίζομεν δμως δτι αί αρχαί θά λάβουν ϋλα τά μέτρα #στε να εξασφαλισθή ή έπσρκεια τοθ πά γου. —Χρ< σάφι άληθινό οί πρΛτες στσφίδες πού παρίσκεοάουησαν γιά νά άποσταλοΰν ώς δείγματα στήν Εύρώπη. —Χοντρές σαν ροζακΐ, ξανβές ώσάν τό μάλαμα καί γευστικώτα τες. —Πιστεθεται δέ δτι ή έξαιοετική ποιότης Θά Εχη εθνοκήν επΐδρονιν καί έ-Ί των τιμών καί τί|ς ζητήσβ ως τοθ πρβϊόντος. — Ιδού καί μΐα επί πλέον εύχάρι στος είδησις, ώς πρός τόν έξαρα Ισμόν τής πόλεως. —Τό ίμποροβιομηχανικόν έπιμε λητήριον Απεφάσισε ν' άνεγβΐρη Ιδιόκτητον μεγαλοπρεπίς μέγαρον, —ΚαΙ μάλιστα ε'ς μίαν άπό τάς κεντρικάς όδούς, Κουντουριώτη, 4 ΛΟγοόστου, πλατεία Καλεργων καί 26 Λθγβΰστου,.δπου καί ζητεί ν'αγοράση κατάλληλον οικόπεδον. —Άλλ' είς την πθλιν μας θά πά ρατηοΓθή γενικώτβρον, οΐκοδομι κός όργασμός κατά τόν βρχόμ·· νόν χειμονα, λόγω τής οΙ<ονομι κης ιόχβρεΐας πού Θά φέρη ή ίθβ τβινή ηλουσΐα γεωργική παραγω Υή· —βά Ειΐϊεπε λοιπόν να λη*β{| μ'ριμνα άπό τώρα δι^ νόν ρυβ μόν καί τά σχέΒια των οίκοβο μων των κεντρικήν τουλάχιστον βρόμων καί των ζωνών τουριστι κης εμφανίσεως, —ΚαΙ τουτο οιά ν' άποκτήιτι καί ή πόλις μας Οψιν καί ρυθμόν. — Γι' αύτό κι" «Ίιανερχόμεθα επί τής άνάγκης νά συσταθπ πολεοδο μική έπαροπο άπό εΐδικαθς^κι' άν Θρώπους μέ αΐοθητικήν ΛντΐλΓ,ψι. —Κοσμοπλημμώρα χθές οΐους κινηματυγράφους μας των ό παΐων αί είσκράξεις διετέθησαν υπέρ τής άβροπορίας. ^—Τό φΐλμ τοθ σι Α Πουλακάκη «Όταν ή καρδιά μιλα» όπερήρεσβ Θά συγκ&ντΓώση δέ καί άπόψε άοφα λώς πλήθη κόσμου. • Ρέκορτΐρ Διοινυχτερίύοντ* ΦαρμακεΓα Σήμερον; θά διανυκτερεύσουν τά φαομακιΓα Γεωργ ΜαΒαριωτάκη καί "Αποστόλου Ζαφειρίου, ΕΝΟΙΚΙΛΖΟΝΤΑΙάπό 1 Αόγού ότου 193/ οΐναποθήκη χωρητιχότη τος 70.0ί0 οκάδων περίπου οίνου μέ πατητήρια, αύλή καί έργαλίία οίνοποιίας καί συνεχομένη ελαια ποθήκη μέ δέκα σιδη^α ,έλαιοδο χεϊα χωρητικότητος 3θ,000*όκάδων ελαίου. Αί αποθήκαι εύρισκον ται είς την οδόν θαΑήτα πλη οίον τής πλατείας Άγΐου Δή μητρίου δύνανται δέ νά ένοικια οθοθν καΙ χωριστά ή οΐναποθήκη καί ή έλαιαποθήκη. ΠληροθορΙαι παρά τοΓς κ. κ, Χ« Τζηδα»—Τοιλίνη «οί ί^α, : ι
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΏ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  68ο ν
  Ενόησατ, εΤκε στραφε'ς πρδς την γυναΐ«α τού,
  —Τί;—Ά»* *8Λ εακ τό Έσβΐνο βΤνε ηέντβ λΐόγαης
  καΙ άπό τό 'Εον»ο ε Ώς είς τό Σιΐμπόλι, αλλαιο £
  ζή, γΐνηντβι Εν&εκσ, καΐ από τό Σ-χιμιτόλι β(ς τό "Δρ
  ροτσο, αΧλαΐς όντώ καΐ μισή. Είς τό "Αρρασρ, θ4
  κάνη· θβ τό 1^β<1 Έν τούτοις 6 κ. Μ ϊγδαλη» τ^ς έκίοΓρεψβν είς την ο|«ίοτν τού λαΡώ> τόν μακρότιρον δρόμον, ϊ>ο
  μή διαβΒ έκ τ ής θύρας τοθ τιρισβυτεοίου, ώ»4ν ο δ
  τη ήτο κρός ούτον κειρασμός, 8ν ή9ελε ν* ά.το
  γη
  Άνίβη ι{ς τόν κοΐτώνα τού κα' έ*λβΙοθη· πράγ
  μα άπλούσταΐον, έπειθή συνβΐθιζβν ν Λ κοιμάται ένω
  ρΐς. Άλλ' βμως ή θυρωρδς τοθ εργοστασιον ήτις ή*
  τον ένταυ'ώ «αί θΐράτβινα τοθ χ. Μαγ^αλη^ή, κα-
  ρετήρηοεν 8 η ό >ύ*νος τε υ έσβέσθη κερΐ ώραν ογ¬
  δόην χα( ήμΐοειαν,τούθ'δηερ χαΐ βΤκεν ϊ(ς των τσμΐαν
  βταν ήλθε καΙ οθιος >β κοιμηθή, τϊροοθ'σσσίτ.—
  Μην εί*β άορωστοΓ.: Τόν εΐοα κα( μ' έφβνηχβ ώσαν
  ιαη νβ εΤχβ,
  Ό ΐαιιΐας κτττώ βι είς θάλσμον κείμενον όκότόν
  τοθ ν. Μΐγδαληνη1. Δέ·1 Ιβοβσε προσοχήν ιΐς τού;
  λόγους της θυρωροθ, άλλ' έκοιταοθη είς την κλίνην
  τού καΙ έχοΐμήθη. ΠερΙ τό μτσο.ύ<τιον, ακούση κρότον υπεράνω τ()ς χϊφαλή; τοι>, έζύπνησε. Δίδει
  ακρόασιν, άκούε1 βΐς χίν επάνω θάλσμον βήματσ
  τα βήματατοθ κ. ΜαγδαΛηιή". Τοθτο τοθ εφάνη
  καρά&οξον, διότι συνήθως 6 κ. Μαγ?αληνΓ)ς
  την νύκτα οέν ένεΐρετο έκ τής κλίνης τού. Μβτά τι¬
  νάς στιγμάς ήΊΐουσεν ό ταμΐας κρότον έρμαρίου ά
  νοιχθέντος κα! πάλιν κλεσθέντος, "Εκειτα μετενοπί
  σθη Ικιιιλόν τι βαρο, έγινεν πάλιν σ ωπή κοΐ ά<ο λούθος λκανβλήφθηοαν τα βήαατα Ό ταμΐας άνε- κάθηοε» ι(; την κλΐνην τού, ήνοιξε καλφς κώς ό Φθαλμούτ, παρετήρησε πρός τό παράθυρον κσΐ διό των Οάλων αύτοθ διέ«ρινεν επί τοθ άπίναντι το(>
  χου την άντανάκλασιν πσραθΰροΐ', έξ <δ κροβχέε· το έρυθρωηόν τι ψΔς. Τό φϊς τοθτο, κατά την θέ¬ σιν δ«ου άντανεκλάίο, έ€ απαντος κροήρχετο έ« τοθ καραθύρου τοθ κ. Μαγοαληνή "Ετρεμε Γ έ ή άντανάκλασις. ώ: γινομένη δ^ι 4* λόχνου, άλλ' έκ Φωτΐας. Πρός τούτοις, είς την άντανάκλασιν /κ?1- νην Βέν εφαίνετο ή σ<Ίά τδν σισιηοειδών πλαισιω μάτων των ύαλίων σημείον δτι τό παράθυρον έκϊΐ νο ή<ο ό^θάνοικτον.Έν τοιούω ψύχει νά ϊΤ,νβ άνο · >τ$ν τό παράθυρον Ι Τοθτο έφαη άξιοπερίεογον
  είς τόν ταμΐαν άλλ' βμως έκοψήθη έ< νέου. Μβ ά μίαν 1 θύο ώρας πάλιν ίζύπνησβ. Τα ούνό βρα'ύ κοί τακτικόν βήμ» ηκούετο ίΐσέτι υπεράνω τής κεφσ λβς τού άναχωροον κσΐ πάλιν ερχόμενον. Είς τόν άκέναντι τοΤχον εφαίνετο πάντοτε ή άν τανάκλασις, νθν δμως ώχρά κοΐ σταθερά, ώς έ* λύχνου προερχομένη. καΙ δχι πλέον έκ φωτΐας. Τό πσρίθνρον έκ»Τνο εξηκολουθεί νάεΐε ανοικτόν. Τρικυμία Ό άναγνώσιης διέγνω άναμφιβόλως δτι άλλος ουδείς ήτο ι υ τος ό κ. Μαγδαλην{)ς ή ό Γιάννης Άγιαννης, Ένίβατιύσσμβν ή*5η ι(ς τα αδυτα ταύτης τής σ · νειΒήσΐως- ήλθεν ή &?α νά έμβατεύοωμεν είς αύτβ χαΐ πάλιν τοθτο ?έ πράττομεν 6χι άνευ ουγκινήσ» ως κοίανΐυ τρομου, διότι ού?έν φοβερώτβρον τοθ τοιούτου θίμιτος. Ού*5σμοΟ ό ό^θσλμός τοθ πνεόμο τος άπαν 9 τόσον θά'βος καΐ τόσην ακοτ'αν, βσον έντός τοθ ανθρώκου' ού^έν πρός τόν ό^θολμόν τ(.Ο κνεύματος πολυπλοκώτβρον, μυσιηριωβίστερον. ΕΙ νέ πράνμα κσταπληκτικόν άχσνέςΐ Ύτισρχβι τι ευ¬ ρύτερον τοθ ώιβανοθ, ό ούρανός, άλλ' ύπάρχει καΙ χι ευρύτερον τοθ ούρανοθ, τό ίνβον τοθ άνθοώπου Λάββ 8να καΙ μόνον άνθρωπον, έστω όούηδαν^ τερος πάντων των άνθρώττων γρίψ^*- την έποπο ι αν τής ανθρωπίνης συνει&ήσίω?, Εχων ύπ' βψ.ν ού τόν συνεχώνεΐ'Όες βλας τίς έποπο Τας είς μίαν έ ποκο.ΐιν υψηλήν, έποπο ΐ ΐν θεπ'ήν, Ή συνεΙ&ησκ είνε τό χάος ποοη; χιμαΙραΓ. πάσης έπ.θυμΐαο, πά- οης άηοκείρος' είνε τό χαλκεΤον των όνεΐρων, τό αντρον των ίδεών, 6/ άς ό άνθρωπος αίσχόνβται, τό πανδαιμόνιον των σοφισμάτων, ή παλαίστρα των παθών. ΕΙσΒυσον Βιά ττ]ς πβλιονζς δψεως άνθρωπ νού κλάσματος σκεπτομβνου έ^ ώ κάθηται, κα( Ιοε οκ' αόιήν, Τβε έντός έκεΐνης ττ]ς ψυχη-ς, Ιοε έντός έ κε(>ης *<Ι]ς σκοτΐας. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό συμφέρον σσς επιβάλλει νά προιι μάτε τα. έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ Ή πεΐρα τόοον έτών άπέδειξε την εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με¬ γάλην των άντοχήν. Είνε τα συμφερώτερα λόγβ της ρε- γάληςι αποδόσεως των. Άντιττρόσωποΐ: Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ κσΐ Σία ΝΤΑΝΛΟΠ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τό αυτοκίνητον άπό ύγιεΐνής απόψεως Β'. Τέ «βηοοΓβ ρΐαβ νϊι,β!» Π!.ύ διαιαοοβϋ' ένίοτι ιίς τόν οω νιρ των μεριχαΐ κυρίαι τβξκομχ- νιΐ; τοθ ιΐίΐος αδιοθ ιί'« άνλβό- 9ΤΗΤΗ κβραιλήρ^μ» ττ]ς έγχιφχλι· χτ]ς β&ιτ]ς υπιρίιεγέροιοβς, 6ηβ ττ}« έηίδρΐοιν τής δηβΐας, ίαφ αίλιβτα χαΐ μϊα;ιγώαι τί ηρ6- οιβπβν 6 ατ^ρ Κ(ΰ διαβχ'ζιται μέ ί δή ανταζιτβΐ τις «ρ»ς οΐιγμήν 5;ι 5'ΐιριύΐΐ»!, τίαβν ηβ λ χϋίνε' χάθε επαφήν μί χή< γμ3τιχίτηΐ«. Τι βτιγμιαΙ?ν δ κ»»κλή;Τ]μχ άπο6(Βουν Λλ- λ·ι μέν είς ακανίνιοτον συρροήν ΐΈ>«τος έντές τοθ έγχιφίλου, &·
  λοι δι ιί( οΛίρμηίίν λ(μφ·ι/ έν-
  τβς τ&/ ήμιχυχλΐβιν βηλτ)ν»ν τοθ
  λαβυρΕνθου, βοπς ιδρΕοχΐται ιί.
  Άνιξαρτήτβς ίμως τβν νοοη-
  ρβν οδΐδν χαΐ δ<ι άκινδδ ών πάν τ·τε &χιρβ9λ!ν, δ κ&ι»χινΐ)τιομ4ς «χΕνιται Εί! ώ?ΐλιΤ αν«μφιο6ΐ)τή· τω; είς ώηοαέ»ΐ)ν χατηγορΕα'» νευ άϋώ' ί5!»ς τ«ν φ^χκ ίχούν χ«τα6»6)τ)μί νην ττ^ν νευρικόν Ιντααιν, 2 κως χ«! πολλβν νΐϋραυθινι -Λ*. Μέ τέ 4λτ)·1ινβν ντου; (:ατο! ό ηα ^) αί ρβς ηβυ ηροχαλιΐ . μίαν 8;έγεροιν νευριχβν ιίντρων ί) χυχλο α «Ο ο Γ,μχτος γΐνειαι ζω»)ρε τέρι χ«1 ταύτας πάλιν άηοτέλι- αμα είνε 8τι τον9θνται διά ττ)ς νιυ ρι*<]ς ενεργείας51α τί 2;γ«νκ. Έ μονιμχνι^, ίϊεολΐ) χτιχοί, δηοχηνδριοιχι!, έλανρβς αιλχγχολιχ«Ι χηΙ δρ»κλ·ι ώγν λοϋνται σ^μκντΐχά ακο τό οκ·ρ 7ύτί, έφ' Βα·ν π·οπ·ν·0/ται 6βθ μτ)ϊόν χά Ι χλτ' δΧΙγον, Ι χούν δι χ«1 άπίλυτον έιιπιοησύν^ν είς την («αν<τΐ]τ« τβθ άίτ,γοθ. Κ»Ι τό κρ& ην οίΐμιΤβν 6ιλτιώ3ϊ·ς είς τ·ΐο4 τους πάοχοντας ιΐνε ίτι πκύει γρήγβρα ή ίϋινία των χχΐ ίηίρ χ«τ«ι μ[« γινικτ, χ«τ«πρί'ϋνοις τ*ν νευρων. Κχτά τινάς κχθολδγουΓ, τα αυ ί) έκιΒί«7 εδνιΐι&ς είς μι ριχας ατβνιΧΒς δ«οηιψ!«ί, νιυρ· πιθιΐς γ,Λοιραλγίαί, τ^ν χαθ' Ι ξιν δΐίθΜΐλιέιηια. ΏριλιΙ ίι 6 «4 μερικάς έπίψιις χ«1 τ«ύς άρ Ηριτιχ&5ς χαΐ ρευΐίϊτβπαθίΐί, άλ λ* μή λτ)9μοντ}τ· χαΐ 8:ι δ κρ θριτιχές ώς Ιχων βραδύτερον θρέψ:ν. χρυώ'ΐι ιδίβλα χκΐ γορα, Ιδίως δι*ν χαθιται άίχΕν- τβς. Ώΐίΐ είς άνοιχτέν αΰτοχ(ντ) τον τοιούτοι ά;?ω3ΐοι πρέπιι νά κολί» θιρμά Ινδεΐυμένοι χϊΙ σχεΐτχαμένβΐ' έξ 2Χλ·υ, χά Χον είνε νά μ$ π?οΐΐμο3ν χαΐ πίντ·ΐι τ4 αυτοκίνητον απο ο! γ—ν πιζοϋίρία^ κου τού; ιί/ε β ίη-.βς. Μ4ν·ν βαοι 6τΐοκ>£
  άπί δχεραΐμΐας ήΜΤοςκβ!
  ή άηο φ?εγμονας των
  χ χαΐ 6&5ονί?ω< 45βν χαΐ πρ4 πάντων άηό χελολ(θιυς, νεφρολιθίαα:ν χβλίν είνε Βαιν «ό δυνατόν ν' &«οφεδγουν τους χλονι ομ-ΰ; τβθ βύ(·«ιντ)του. Ζητεί τα ι ύτιαλληλος (δεσιοινΐς) τελειόφοιτος ΈμττοριΚΓΪς Σχολτ^ς, Πληροφορίαι τταρα τφ μεσιτικφ γραφείφ (παραπλεύρως Ρεγκινβκη). Η ^ΑΝΑΤΟΛΗ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ή άρχαιοτερα χοτΐ αοβαρ&ιτερα Έλλ. Άσναλιστιχή Έταιρία •Ιδρυθείσα τ» 1906. "Εδρα έν'ΑθάναΐΓ,έν τφ Ιδιοχτητφ μεγάρω της Φιλΐλλήνκν 15 'ΑντασβαλιοτΐΜά χεφ&λαια καί άηοθίμκτα » 32.(00X00 0€0,— Άαφβλβιειι ζωϊ)ί, κρ·ικ·δ·τήβΐ«ν, ουντάξινν, βηί δύ· κεφβλβν, (φ' ίρα» ζ»Β;, ίονάλκιαι παΐίων ανευ ίατριχής έ,ιταβενςΐ κεφαλαιοποιήσεις έν βυνδυαοιΐω Συμμετοχή τβν ήσφβλισμίνων ιίς τα κέροη της Έτ«ιρ1«ί Λιοικπτικον Συμβούλιον. 'Επ«μΐινύν6«ς Χ«ρίλ«βς, Πρόεδρος τής Ενώσεως των Έμπο· ρικων καί Βιομηχανικήν Έπιμελητηρίων τής •Ελλά¬ δος, Γενικώς Διευθυντής τί)ς Έ*ηνι*ί1ς Έτοιρίΐας Οΐνων καί ΟΙνοπνειματων, πρΛην Ύπουργός, Πρό- εδρος καί έντετολμένοτ Σθμβουλος, Άριατοτίλης Βλκχοηονλος Άντιοτρώτηγος έ. α. άντιπρόεδρος καί έντεταλμένος Σΰμβουλος. Ιωάννης Καλαμάρης Πρώην Βουλευτάς εΐσοδηματΐας. "Αριοτοτίληί Κοΰζης της Άκαδημ'ας Αθηνών, Καθηγητάς έν τφ Έθνικφ ΠανεττιοτημΙτρ. ΙπυρίδΝν Μποιρμπαρίσβς Βιομήχανος. Λουδοβίκος Νικολαΐδης Πρώ^ν Διευθυντήν τής Τραπέζης τ/]ς Άνατολής. Άναμίμνων ϊλήμχν Πρώην Βουλευτής ΕίσοδηματΙας, Β«9(λειβ{ ΣΝΤηρίοβ Διευθυντής τής Ελληνικάς ΈταιρΙας Οΐ¬ νων καί ΟΙναννευμάτων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΙΩ ΑΝΝΗΣ; ΦΙΛΙΝΗΣ Γενικάς Διΐυβυντής @ΑΛ.Η£ Α. ®ΕΟΔ&ΡΙΛΗ£ Διευβυντηί-Αικοτοτ. Ζόμββνλος ΓενικοΙ 'ΑντιπροοΜποι 6ι« τ<ιν Κρήτην: Α. καί Ι. Μ Α Υ Ι»Α Κ Η Σ Πληρΐ)βε!ο«ι άηοζημιώοεις Κλάιδου ζϋίίς 1931—36 Δρκχμ. 9.3Γ4.Μ164 (Όνβμβστιχ^ί Μβιτβιλογος είς την διάθεσιν παντός ββυ λβμίνον). 'Βοβκλισμένβι χεφ«λ«ι« τό 31)12)36 Ζ&ΗΣ. δρ- 257 3Κ.366 » ν » » ΚΕΦ)Ο£ » 74.001763.— 331.312.129.- Νί« παρκγκγη 1936 ΖΟΗΕ Δραχ. » » 1936 ΚΕΦ1- 5 ■ 146.629.975- 19.014-561.— 164,644.536.- ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤλΦΙΛΟΟΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ Στό Κατάσ»ημ* ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΈΡ- ΤΣΕΑΑΚΗ όβος 1 866 παρά τα κρεοπω λεϊα πωλεϊται χονδρικώς χαΐ λιανικώς είς τι¬ μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαδον τοθ χωρίον Μαλλών Ιεραπέτρας. Ή ίξαιρετική ποιότης τού προαοίββιεΐς την σταφ.δα τό χρυσουν χρώμα καί την κ«· θιστά άληθώς περιζήτητη. Ή ευχάριστος γεΰσίς τού καί τό άρωμά τού άνιικατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει- ρικήν. Άπαγορεύεται δια νόμου η πώλησις σπο ρελαίου* (Έ τού Ήάνάγκη άπλουστεύσεως τής φορολογικής τακτικής Χ4ΝΙΑ 29 Ίυλ|ς« ( χριτοθ μ»() — Είς τοι)ς έϋ έ π»γγελμ»τιχ·6ί, βιοτεχνιχους χαιΐ αιχ·*α3;ιχευ; γενιχώιερόν χύιλ«»( αβ(αιΐ{ν έηύτωιιν ή μι»- ίξ '&%ψΛ* λ(! 5«( ή χοδέ^αις Μεταξβ είς την λίξψΐν άκιφίαιων αχιτι χβς με τ·υ{ ουνθετιχβϋ: φίρβυς, τ) ΠιρΙ τους δπείβυς φιρβτι^νιχή πολυν·μ(« χαΐ ααίφεια ήΐο γνω· ή &ιιβ κολλβν έτ§ν επί ζΐ|μ'* τβν φβρ·λενουμ|νων. των λΐ|ν9έντω^ μίτρων %% χατ» τίς 6κ«ρχ·69ΐις κ£ντ·τε ηφΙβκ, άτλ«π«ιο9ντ«( είς τέ Ελιν αί τω» ο5οη|μτ α! φιριλι- ι*!αι χαΐ είς τρίκεν ώίΐε νχ χά θ!οτ«νταιι Βλχι αυτών ηΐ ξεις ευ;6:ερ·ν χκΐ χΜρ γνωβταΐ ιί; τούς πολίτας. Συγκε κριμένως δ φιρολογβύμινβς πολΐ •ής 8ά γνω?Ιζι χωρ'ς την μια·· λίβ τρίτο» τί ηρίπΐι νά πλτ} η χά Ι κίς Ηί τί 'Κ« τοθ κκρελθδντος ήινν γν»3ταΙ αί ^μ Ανωμαλίαι έξ αΙ'Ιχς τβθ φιριλο γιχβθ χυχεβνος. ΚχΙ τοθτο διότι τε δπ4 των αρμοδίων & η χά Ι τβθτο Ι/ι έκ χ«χ1)ς πρ·θέαε<ος κΰτων άλλ* χυρίως έκ φ ]ς τοθ φβρετεχνΕχοθ θΐθτήμΛΤβς χβΐ ττ]( &λλ~λ«θϋγκ»·υομ|ν«|ς πβλλί χις νβμιθεβΐας. Ή κκονομή είδιχώιιρον τ<|ς φΒρολογ(χτ]ς διχαιοοό^ς πρίχει τ»( χαθ' Λ πλ^ΒβναρβΟμχι έκΕαΐ)( ν« άιιλοποιι,ΘΙ δλοχληρωτιχβς, ΧΒΤαργιυμίνων ωρισμένων έπιτρο π%ν χχΐ αποφιυγ·μίνων τβν χρο νβτριβίν, τβν κεριοΐιβν χαΐ τβν «κρελχδαιων. Τβθτο Ιε ιίνε «χρι 6ϊς τα σςμιΐβν περΐ ι Α ίπβΐον τ) ίχ»νοπ«[ΐ5ΐΐς τβν έΐβ φΐραλογευ μίνω; έκδηλϊθΐαι ανεπιφυλάκτως. —Ή ««τάστααις τίς Τροιπί· ζης της Ελλάδος. Κοιτά την "κυΗλοφορηβκσχν κκ τίστασιν τής Τραπέζης τής Έλλ<* δο< τής 23ης Ίβυλ<β» καΐ έν συν ΜΒίαει πρός τίιν κ*τάστ»σιν τής 15ης τοθ αΰτβϋ μηνόΐ, ο χρυσός κκΐ^το έίωτΐριχβν συνάλλ«νμκ έμειώθηακν κ«τ« 15.948.068 δρ*χ μ«ς. Α! είς δραχμάς νιτοχρεύσεις τβδ Δημοσίου ηρος την Τράπεζαν έμειώθηοκν ίπίσης κατά 23 585. 725 δρ. 'βς κρός τέ καθητικον πά ρβττηρΐϊτκι βύ{ησις τού κυκλβφβ ρβϋντος χβρτονομΐσματος κατά 37 616 050 δραιχ . 'Αντιβέτνς οιί βΐς όρβχμάς ύΐτοχοϊώββΐί οψενς έμβιώθησαν χατά 79.326.634 δρ*χ μάς κ«1 αί ΰη·χριώββΐ{ είς τό έ{ΜτερΐΜον συνάλλανμ» όμοίνς κ«τά 3 015 546 ;βρκχμ«{. ΑΛΕΞ Γ ΣΤΕΦΑΝΙΑΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως Πατρός ΕύαγγελισμοΟ οπουδασας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται εν τφ νέφ ΙατρεΙφ τού όδός (Πλατεια— Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ Τη> όδοθ Καγισμπή.
  "ζΐραι έττισκέψεων 9—12-4-7.
  ΜΑΝ0Α1! Γ
  II
  ΜΙ Ο!
  ΝΕΥΡΟλΟΓΟΙ-νγχΐΑΤΡΟΐ]
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΟΙ
  ΑΗΜΟΙ. ΊΎΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΒΝ
  Αίχεται Ιν τί *«τρε(«
  τού, όδος Πειρεκβς 17δ'
  ΑΘΗΝΑΙ. Τηλ. Η.Ι79
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
  <αι έκτία«ως ν) μέν μ!« 260 τ. μ ή δέ (Χλλτ, 110 τ. μ. (*χίνΐ)τ·ν χ. Ε·χχίβΐ|). Πλ! ' —Ή δ»ρΐ* τβν «ναπήρων ύαίρ τίς Ά«ρσΐτ·ρ{β£. Είς άιτΑντησιν έννραΐφου τοδ έν τ«6θ« σύλλογον» αν«ηηρ«ν τρ«υ ματι&ν καί 8υμ«τ«ν πολέμου διά τοδ βιτβΐβν, έγννρΐσθη «ρβς τβν κ Πρόεδρον τής Κνβερνη· οεαις ή διάθεσις δρ. 2,000 ύκέρ τής Ά βρβηορΐαις ό κ, Μετοχάς ά ηπντησεν ώς εξής: «Κύριε Πρόεδρι, Νέ Ιδιαίτερη σημβΐΜβι ίληβκ την επιστολήν τής 5ης ΊουλΙβυ τοδ σύλλογον άνβπήρων τρκυ μκτι&ν χ«1 θυμ*τ*·ν πολέμου νομοδ Ηρακλείου, καί την έκ δραχμήν 2.000 εΐσφοράν τ«ν, υ πέρ τής Βχσιλικής ΆϊρβπβρΙβί, τάς οχοΐας χατ|Βεσ« είς την Έ θνικην Τράπεζαν, σύμβΝνκ μέ την επιθυμίαν σκς κ«1 χατά την έσώχλειστβν απόδειξιν. Χυνχοί ρν 2λ« τα μέλη τοδ Συλλβγβυ σας διά τα πβτριωτικά των αΐσθπ ματα, τα οκοΐκ τόσον πλουοικ έ«δηλβθντβιι είς την επιστολήν σας ταύτην. Παραχοτλ& νά διαβι Ββσιιτβ είς δλβυς τοΰς χυρίους Τ€ϋς συνΝροτο3ντ«( τβν σύλλο γόν αας «ύς φιλΐχοΰς χ«ι ρετισμούς μου. Νέ φιλιχά αΐσβήμκτα Ι. Νετα{«ςε. —Τ· σ·υλμεινικ&ν ακινήτων. Είς εκτέλεσιν προγενεστίρου νβμου εδημοσιεύθη είς την ένημε ρΐδα τής Κυβερνήσεως διαταγμ». διά τοδ βπβίου συνιβτκται διαιτη τική έπιτροπή πρός καθορισμόν καταβλητΐνν άποζημιάσεΗν είς τβύς ίνυηββήχους δανειστάς επί μουσουλμοΕνικαν άΜΐνατΝνπεριελ θόντιιν είς τό Δημόσιον, δυνάμει των μετ* τής Τβυρκίβς βυμφννι 6ν άντβλλαγής κκΐ συμψηφισμβϋ. Ή έπιτροπή άπ«ρτ4ζεται ώ( έ{ής: Πρόεδρος Δ. Φερεντΐνος, νομιπ«ς σόμββνλβς μ«1 μίλη 'Ελ. Κνστοδ ρβς, τμηματάρχης τοθ Γενιχόδ ΛογιστηρΙου, Γΐνργ. Ββυγιοΰκκς, διευθυντάς Δικαστιχβΰ χά Ι Γ. Ταμπαχόπουλος εΐσηγητης τοδ Γενιχβδ Λογιστηρίβυ ώς γρβιμμιχ τεύς. Ένοιχιάζεταΐ Κατάστημα είς τό προάστειον Κσμίνια δπου ακριβώς ό πρώην στρατιωτικός κλΐβανος. Πληροφορίαι τιαρ4 τφ κ, Αγα νητφΦωτάκα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Κκθήχον μοις θενροδμεν £π_ς καΙ δημεσ'» έΜφράσΜνεν τας εύχαιριστΐας μ«ς ΐτρόςιτήν Γολλιχην Άσφ»λιστΐΝ<ιν Έτ«ιρεΙ· αν ζωής «ΝΑΣΙΟΝΑΛ» διά την προθυμίαν καί την ταχύτητα μεθ' ής Εσπενσε νά χαταβαλιι είς ήρ«ι την έκ: ΔΡΑΧΜΩΝ 100.000 άποζημ(»βιν διά τόν θάνατον της μητρός μας «βφ«λιαμέ νης παρ' αύτβ δυνάμει τοδ ύπ' άριθμ. 647 301 ασφαλιστηριβυ ουμββλ«(βυ τη;. Έηισης εύχαιριατουμεν τ«ύς ίντβίθβι Πρακτοροις τήί &νω έ ταιρεΐας Ε.Ν, /Λ1ΠΖ*ΚΗΝ μοί Ι £ (κ βιά την προθυμίαν την οποίαν επέδειξαν καί τάς π;οσπαιθεΙ«ς τάς βπβΐοις κατίβκλον διά την τοιχεΐαν καταβολήν τής «ιτοζημιύσενς, ΟΙ *σφ·λ«ζόμενοι π«ρά τα έταιρία ΝΑΣΙΟΝΑΛ δύνανται νά είναι Ησυχοι ότι τα συμφεροντα τους είναι απολύτως έ(η οααλισμένα. Έν Ηρακλείω τό 22 Ιουλίου 1937. ΑΙ εύχαριστοδσαι '£κιτρ·η«Μΐι Εί?ήνη ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡβΠΑΤΚ-Ν ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚλΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΥΑΟΝ ΒΑΣΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Τηλεφ. 6-<3 ΛεΜφόρος Εουντουριώτου. ΓΛΙΑΝΟΡΑΚΒΣ 'Ανν £ιλεσ(ας,-_ΑΡΔΙΦ -ΑΝ- ΟΡΑΚ1ΤΗ£ 'Αγγλ(α«. Πυρηνα Μαμμίνη-Κα«σέι{νλα - 8υλανθραχε(, ΛιγνΙ της. Τουβλα Χερσονηβου [έργβοτετβίβυ Κανάχη.—'Αββέστης ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΓΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ
  1~
  Ήράκλειον—Κρήτης
  Γρσψεΐα βναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Παρασκβυής
  30 Ιουλίου 1937
  ΕΥΟΔΟΥΤΑΙΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΙΓΓΑΙΐυΐΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  «ΥΝίΜΤιΊ ίΟΡΟΙΚΟΟΤΩΣ
  ιΊΛΙΕΞΙΓΟΜΕΝΛΙ
  Ό Τσάμπερλαιν έκδηλώνει
  αισιοδοξίαν διά τα Ίσπανικά.
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου Ιτού άντα-
  ποκριτού μας).— Κατά τηλεγοαφήμα·
  τα έκ Λονοίνου τού Πρακτορείου Ρώ·
  ΰτερ αί αρξάμεναι άπό προχθές συνο·
  μιλίαι καί συνεννοήσεως πρός οριστικήν
  εκκαθάρισιν των μεταξύ τής Αγγλίας
  καί Ιταλίας διαφόρων, ίφ' όλων γενι·
  κώς τ ών ζητηιιάτων, συνεχίζονται ί«α
  νοποιητεκώς. Οί ΆγγλιχοΙ κύκλοι μά-
  λιστα φαίνονται έξαιρετικά αίσιόδοξοι
  γενιχή δέ είναι ή αντίληψις ότι εύοδου
  ται ή προσπαθεία συνοιαλλαγής Αγ
  γλίας χαι Ιταλίας καί ότι συντόμως
  θά έπιτευχβή ή υπογραφή νέου Αγ
  γλο'έταλικου Συμφώνου ρυθμίζοντο< δλα γενικώς τα ζητήματα. πού άφοροΰ τάς δύο χώρας. ΜΙΙΑΑΟΟΡΕΠΗΣ Ο ΕίΡϊιΊΐϊ ΤΗ. 4«2 ΑΥίΟΥΗΟΥ ΕΙΣ ΑΒΗΝΑ. ΑΘΗΝΑΙ 3 9 Ιουλίου (τού άντα ττοκριτού μας).—Αί έτοιμασίαι βιά τόν μεγαλοπρεπέστερον έορτασμόν τής 4ης Αύγουστον, «ρώτης έπετείου ι ής έγχα- θιδρύοεως τού νέου Κράτους συνεχί- ζονται πυρετωδώς τόσον είς ιήν πρω· τεύουσαν όσον Μοί είς τόν Πειραια. "Ολα γενικώς ιά βωματΐΐα *αί αί λαϊ καί οργανώσεως εδήλωσαν συμμετοχή είς τόν πανηγυρισμόν, /ιλιάβες δέ κό· ομού Θά συρρεόοουν έξ όλων των έπαρ· χ ιω ν της χώρας. Αί Αθήναι κατά την 4ην καί 5ην Α ύγούστου θά προσλά βουν έκτάκτ«ς πανηγυρικήν όψιν. ΜΕΤ. 1ΚΝ ΒΡΟΧΗΝ ΕΠΗΑΒΕ ΥΦΕΣΙΣ ΟΕΗβΙΡΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 39 Ιουλίου (τοΰ άντα* κοχριτού μας).— Μετ ά την χθεσινήν ραγδαίαν βροχήν εσημειώθη αίσθητή πτώσις τής θερμοχρασΐας είς τάς Α¬ θήνας χαΙ τάς περιφερείας γενικώς τής Άττικής. Τό Θερμόμετρον σήμερον ε βείκνυεν 31 βαθμτ.ύς, εθεωρήθη (έ ώς καλος «.ίωνός διά την οριστικήν πά ρέλευσιν τι,Ο κύματΓς τού καύσωνος. ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου. Τη ,λεγραφοθν (κ ΛονΒίνου ,δ τι 6 άγγλικός τύνος, σχο¬ λιάζων τα άβοτεΑέσματα Ι τής «ροχθεσινη*ς συνεδριά σΐνς τί)ς *Υ«ο·«ιτρο«τ]ς(μή Ινεμβασινς Βια«ιστώ*ει δ- τι ι) έκ μίρους ττ)ς Ιταλί¬ ας κατ' αρχήν ά«ο6οιή τής άκομακρύνσε«·ς τβν ξέν«ν έθελοντβν Ιξ Ίσ·α νίας δέον νά Μαιρετισθί) ώς καλός οΐκνός διά την ■«ραιτάρω διεξαγ«γήν τβν διακραγματΐύσεΜν. ΑΙ Ι#ημερίδις «Νταϊλυ ΜαΙηλ» καί «Νταϊλυ Τΐλβγ- κρα*>» τονίζουν 8τι τό ση¬
  μείον αοτό ήτο ενα ά «ό τα
  ■λαόν άκανθώθη ζητήι>α-
  τσ, βκθράζο>ται δέ μέ αί
  σιοΐοξίιν δσον άφορό^ χον
  τρότΐον -αρακάμψ<ως τ·ν τυ-ικών δυσχερΐιβν. Γινι- κΑς, καί λν αντιθέσει «ρδς την γνώμην τΛν λοιβΛν εόρωιαΐκβν βινλωματικΑν κύκλων, ή αγγλικη δι«λω- ματία διαννέεται 6ι6 σχι· ής αίσιοδοξΐας Ό νρωθυιουργός κ. Τσάμνιρλαιν είς χθεσινάς αόιοθ δηλώσεις ανέφερεν δτι Εχιι Οκ' δψει τού βλεί- σταςδοας βνδείξεις, αί δ ■οΐαι τοθ ε«ιτρ<«ουν νά εί νι λίαν οίσιόΐοξος. Ώς ■ρ6ο τ6 ζήτημα τής <λνα γνβρίσεως τοθ στρατηγοθ Φράνκο ΰ«6 τής άγγλικής Κυβερνήσε»^, διανιστοθ- ται Αν Λονδίνω μεγάλη έ- «ιφυλακτικότης, Αν άναμο νβ των άαοτιλισμάτων των διιξαγομινων συνεν νοήσΐΜν. 3" ΠΡΟΤΝΙ Ό τρόπος διανομής άπαλλοτριωδέντων κατά τόν άγροιικών νόμον κτηματων. Είς Κυ Η .1ΡΗΡΙ. Τ Η 2 Φ.ΥΑϋ Π.ΡΙΦΡ1ΙΜΕΕ1ΗΙ1ΦΪΔΔΙ1.1 ΑΘΗΝΑΙ 29 Ί·»λ(·· (τ·ΰ «ντβ«β«ριιοί, 0— Ε·ίώ£ ανικ·ινείβη ύπ ιΰς &ιευθόν ί τβν φΗλακϋν "Αβ*ρο>φ παρεφρόνησεν ή
  νχΐ,ρέτρια ιή&ΦεύΑΐ£ή «ποία εΐχε κ«ΐ·
  δικασθή ώς γννβτον ώς ουν!ν·χ·{ είς τε) αι»
  ν·ρ·ν Ιγκλημα χο& Χαροκάπου. Ή πεφ«
  ν»·νιΊο«οκ υηηρέτρια »1χε καταληφθή εοχβ
  τ», υπο μελαγχολ1«( αυνεηε'α ινψΐκν αι·
  νιι6οτο{ η(·ψ*ν6ς, μετ· την έκβήλΜσΐν
  £1 τίς ηαρβφρ·ού> ής ιηί κ·· ι ήν διαηΐστ»
  βίν της ύχό Ιβτρϋν μ·ΐ·Β«ρΒη είς χ· Δημ·
  βίον Ψΐ
  Τ&Κ &ΡΔΒΥΟβΥΡη.Ν κ.ΑΙΕΤΑΞΑΙΐ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τβδ «ντ«ίτο*ρ.
  «οΒ μα().— Πρός τόν Πρ«θυκ·ι>ργον μ. Μι
  «•(αν ειιιήνιηοεν σήμερον 4 χήρα Μαρκο
  «ι, ιύ ;αριοτο&αα ούτον βερμϋς οιά τα συλ
  λυχητήρια τής Ίλληνικίίς βή
  καί τοδ Ιοίβ» προθΜΚ.Μ&ί ·κί τώ
  τβδ μεγάλον εφευρέτου.
  Σ1ΝΔΕΣΜΟΣ
  ΚΑΙ 8 .ΙΙΨΙΠΟΙ ΦΑΡΟΪΚ
  ΑβΒΝΑΙ 29 Ιουλίου (ιοΰ άντα·
  «ιοχριιού μας).— Τό προεδρείον τού
  *Ι£λλη?οαιγυπτια»οΰ αυνβ«σμου έπεσχέ
  αθη σήμερον ιόν Πρεσβευτήν τής ^.ί
  γύπτου έπ' εύκαιρΐα τής οτέψεως τού
  βασιλέως τής Αιγυπτου είς χον οποίον
  ναί υπέβαλε τα ουγχαρηιήρια. ό
  Αίγύπιιος πρεοβευτής, απαντών ηύχα
  ρ ίσιηοε ι ό ν βύνβεσμον κ»ί συγχρόνως
  Ιπλεξεν Θερμόν εγκώμιον τής Ελλά¬
  δος τονίσας τούς στ εν ούς οεομούς «υ
  τής ι*έ την Λ ΐ
  'Κ«ΐ9μ·»!&α Λ
  βιρνήοιω; |!-μ»α ε68— ο
  περΐ τρβττεποιήοιως «αί συμη)»;
  ράαιοις «Ο άκέ 17-3—1937
  ίιατίγματις «ΐιρ{ τοθ τρόκοο
  %ί Αν άηαλλοτρι»(3·»τεεν
  τον άγροτιχίν νομνν χιΐ)μ»
  ι«ν κλπ».
  Διά τούτοκ ίρΐζιτοι 8κ ή ά>μο
  8(α Ιπιτριηή Βΐανίμθν ΒιαχωρΙ
  ζιι έ< τοθ δπό ίιανκμ^κ κ'ήμ» τ·ς τίς χαταλλήλβυς δι1 ιίδιναι κοιλλιιργιΐβς γαίας ίφ' ϊοον δ πάρχβυαι τοιαύται ιίς ί; άιΐξαι ρίτβς θά λαίωιιν άνά ϊ' τιμά χιβν Ι3ΐ;ς έκΐάαι»; ι Ε 4ποκ*τε οταβίντες. Τίς δηολβΐπβυς !ε ναλ λΐιρ)ΐ(ο[μ«υς ΐζ χαχά ηοιίιητος ικΙ % 6ίοει %ς σίθ·(ίοιβς τ Ο Ιϋιραυς, ν*)ς άκο ϊοτι>ίνΐ)τβς ο6»εΒ, ιτ]( θ/οεβς «αί
  άποοτάσιβς οί> βν άηό τοθ «Λβι
  κιομεθ κλπ. ίρΐζοκσχ τέν άναλο
  γοθντα ιίς ίχίαψ πό ίττ)τα χλ^
  ρ·ν. Την Ικταοιν τβθ χλ^ρου τού
  τού ίύ^Λται ή ικΐτιοπήδιανβμβν ν'
  α£ξομιιάοι «ναλέγ»ς τ«]{ δκέ τβν
  «ποχαθιοτϊμίνοβν ΙχΙηλοιιυίΝη;
  πρ·τιμήυΐ»ς γαιβν ί*άα^ς τβν
  κ ιθοκοΗιιοβν «βιοτ^τβν.
  Ό χλ«]0·( ει*: την ηιβΕπτνοιν
  ούιήν ί>!ζ·τα( δηο ττ,ς έηι«·οκτ](
  ΒιανομΑν βιάφορος καν' |*τ»σιν
  τ»Ο δκό ΐτ]ς απεφίσίΐος τή< επι¬ τραπή; ίπϊλλοτριώσιων χαθορτ- αΡέντος τοιβΰτοκ, άλλά κβντοις Ι αας κατ' αξίαν. "Ε* τΑν χαθορι οθέντνν νλις,ωιΐ παραχιο;ιΤ Βιά κληςώσεβΓι ώ: ιοιοθΐβν, Ι» μόνον τεμάχιον .·ΕχοΒτ)κοτι χοττ~γορ(στς ιίς Ιχαστον τβν άηοχαταοταθίν τβ,ν, ΐφ' {αιν |ν φ ^πέ Βΐκνομήν άγροκτήματι |πιχ>ατιΐ Βιάφοΐον
  ού3ντ;ιΐ3 χαλλϋργείοίς τ) καλλιερ
  γΐ)ΐιχής Βικνομτ]ς.
  Δ:ά τίν χαθορισμδν ιβν ι!ςέ-
  5 Β
  ΛκαιτεΙΐαΐ κλι
  Ρμοι(, βλλά μίνον Ιήλαοΐς τ·ύ
  τβν. Προχϋμένου περΐ οριστικάς
  8ιανομ1)ς ηιφιιτεομένεεν έχτάσιων
  δ κλήρος δέον ν' άποτιλήΐαι
  αναλέγου Χ·ριοχτ]ς ί«αν*)ς κρός
  Χίλλιίργιΐαν χαΙ Ιχμετάλλιυο ν
  τβν φυομίνβν δίνδ,»γ.
  ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΟΑΓΜΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  ΤΑ ΙΛΠΟΝΙΚ1 ΣΤΡΙΤΕΥΜΔΤΔ
  ΠΡΟΕΛΙΥΝΟΝΤΑ ΡΑΓΑΛΙΟΣ
  ΚΛΤΕΛ.Ο0Ν Π ΟΕΚΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Νυκτερινά έπεΐγοντα
  τηλεγραφήματ* έκ Σ*γγάης καί Ναγ
  κίν άναφέρουν δπ ό πόλεμος είς την
  Κ.ίν*ν χαΙ κυρίως είς την περιοχήν
  τού Πεκίνου μαίνεται κυριολεκτικώς.
  Οί βύο άντίπαλοι χρησιμοποιούν δλα
  τα μέσα τού συγχρόνου πολέμου έ·
  χούν ρίψει δέ μεγάλας στρατιωτικάς
  δυνάμεις είς τόν άγώνα. Νεώτερα τη.
  λεγραφήματα άγγίλλουν ότι τα Ίαπα».
  νικά στρατεύματα κατόπιν θυελλώΒους
  έπιθέσεως την οποίαν έξαπέλυσαν κα¬
  τώρθωσαν νά τρίψουν είς φυγήν τούς
  Κινέζους κοί νά ναταλάβουν την πα¬
  λαιάν πρωτεύουσαν τής Κίνας τό Πε·
  κίνον δπου «αί όχυρώνονχαι
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  ΕΞ ΙΘΗίΩΝ ΤΟΥ *■ ΑΗΜΙΡΧ9Υ
  ήχ «ξ 'Αθη
  ν ών ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  κ. Μη' άς Γΐο^γάουο Ό κ
  Δήμορχος κοτα την ιίς "Αθή
  νας πορομονήν τού ουνβιρ
  γαοθη μετβ τΔν άρμοδ ω
  ύτιηρισιΛν ίτιΐ Δημοτικήν ζή
  θ
  Φύσεως.
  ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
  ΚΑΙ Η ΑΕΡ6Π0ΡΙΑ
  Τό Σώματι ΐον Έπιπλοτΐοι
  Λ ν Ηρακλείου ιιΐήφισε βρχ.
  5 ΟΓΟ ύττέρ ιτ)ς '_ίί>ι».ης άερο
  πορΐας.
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΤΗΖ ΟΙ Κ. ΑΜΥΝΗΙ
  "Υπό την προκ&ι (αν τοθ κ
  ΠρωθυχουργοΟ συνήλθε προ
  4Ρές τώ ώτνογβιμα ι[ς Αθήνας
  τό συμβούλιον ή; οΙκονομ
  ής όμθνης καί ήσχολήθη μ.
  οιόφορα ζητήματα της ά,,μο
  διότηιός τού.
  Η ΧΘΕΖΙΝΗ
  ΙΪΙΚίΨ.Σ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙύΡ*
  Χ6ές συνεκλήθησαν ι(ς ού
  σ ιψινπρος ανταλλαγήν γ»ω
  μΟν επί ιζς κολυτέρας ό,γα
  νώσεως των έοριών τής 4)
  'ύγοθσΐου ι( Πρόεοροι δλω
  Ον έτΐαγγελματ κων καί βιο
  τβχνικθν οωματιΐων τής χό
  λεως.
  ΠΡΟΙΧθΗ Ο ΔΙΙίΚΗΤΗΣ
  ΧΟΡΙΦΥΛΙΚΗΣ ΚΡΑΚΑΕΙΙΥ
  Δι!
  Β.οΐλικεΟ διατάγματες
  ι ιίς άντ,σ
  «λεΐοιι χ. Γ. Νΐληφοράλΐι,ς, ταγμ»
  •Ι ΜΕΤΑΚΙΚαΥΜΕΝ·.
  ΙΠΑΙΤΑΙ ΧΩΡΙΤΦΥΛλΚΗ.
  Διά ίμ*υ ίημοοΐιιθίντος είς
  φ «ΈβΐίμειΙδοι τ«}ς Κυβερνήοΐ-
  ( ίρΐζπαι ίτι
  II*
  Βιχαιοθντοιι
  ίδαιποριχβν Ιξίί»ν χαΐ
  μ ώσΐνς ι( ί>·ς %ς φ
  οθ οταομοθ - ών μιταχΐνβύμιν·ι
  χά Ι ίϋλΐται ιί)ς
  Η ΠΑΡΛΓΩΓΗ ΙΙΤΗΡΩΝ
  Δ/ έγν-υχλΐκυ ιης ττρίς ιεΰ(
  [ΙιοΑΒρευι τ6ν Κοινοτ^τβν «Ο
  'ομ·0 ή Ν<μα·χ(Β ίνιίλ)ιτβι νά ττ]( άναφ·κ·ο< την χιοίλιχςμίνην δι* έ«έκς χαίαγωγήν χ.λ,π, ηιιαέντι»ν. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΡΗΤΟΝ ΙΞ0ΜΙΤ1Κ0Ν Είς νήν Έκ-μιρΐδαι ΐ)ς Κυβερ νήσιως ίίημ'.σιιύΡη ΒΛθΐλιχόνΑι» κτγμκ διά τβΟ όιτοίου προάγονται ξ λ ξ , , εχλοεν χά! (Ε κάτωθι Κιήις αξημκτιχοί: Είς άνθυπο· λοχαγιος (Ε άνθυηααχιοταΐ Ε. Ε. ΣτΒυβουλά'Τ)(, Μιχ. Κιχαγια Ιάχψ, Σ ΣτΒνοϋδάχ^ί, Ι Παν» μεριτάχ»)(·, 2. ΆοημάνηΓ, Κ. Μχ- , Ε. 'Αϋανοσίχΐίς. Είς τάρχι;ν δ άντιουνταγμα- . „,. χ. Δ, Πετρ·υλαχΐ)(. Είς άντιουντα.γμβτάρχΐ|ν 6 ταγματάρ· χΐ]( Ι ΠΛΠαδίκι,ς. Είς λοχαγίν δ δχαλοχαγός Α. ΏιυΧάχψ. Είς επιχ'.ηχ[Βχ#ον £ χτηνΐατρος 'Αλ. Ζχμηιταχτ;ς. ΕΖς βρχιτεχν!τΐ|ν λοχαγβν 6 υκολοχαγίς Δ, Π»χ«< Ιάχία. Είς λοχαγίν Διχκιιού^ς δ δπβλοχαγίς Η. Σιριϋ>η;. Είς
  μοίραρχον ο υκομοΐραρχος χβροφυ
  - κ......
  ΤΟ ΒΠΑΓΓΕΛΜΑ
  ΤΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΝ
  Ό χ. δφκποκργίς ι*)ς 'Εργαοί
  α( διά προιασ,ώς νυ πρίς τέ
  Σμίιύλιον 'Εργαοίας Ιζήιτ)3·ν Β
  ηως θΐβ,^θ) ώ( χεκοΐισμίνεν τέ
  έπίγγιλμοι τβν Τυπογρίφβν ίπί
  μίαν τριιτΐαν. Διά ιής προτάαε
  «ς Τ9ύι-{ τ·νΐςετ«ι 6ΐι λίγν τ«]ς
  Ιπαγγελματιχ^ς ιίδιχιύαι»;
  ί | ξ ύ & ά
  ά»εργ·ι
  ιΐ)ς προ
  γγμ^ς
  τυπογρί*»» β| ιξ ού
  δέν Ιχο^ν την ι&^έ;εΐ
  ρμ·γ«)ς ι!( ίλλα έχγγΐλμιτν,
  ή ίι Ιν γένει Ηίλιξις ι*]ί τυκο (
  γραφΐας (>ιν·τυπιχα( μηχαναί'
  χλκ ) διαρχβς έπιφέρει τον θιτι
  ό ν ί»τοπ:ομ!ν τβν χαλαιβν τυ
  βγράαιον οτιιχειιθιιβν χά Ι οκνι
  πβς δ^μιουργιΐται οταθιρά Ιπαγ'
  γιλμ»τι»τί άνε>γ(«. Ό χ. Δΐ}μη
  Τ|β:ος δπολογΐζει είς τ^ν έντις
  τριιΐίας «υϋβλογι»ή< ϊξ«·&βν έ ό( πβοκοΐβθ &χε,ηλ1>(0' χαΙ ά
  νιχίνβν τυπογρά«(β« χβί ώ; χα(
  είς την άπαρρίφ^οιν τοθ υαέρχον
  τας έ
  Η ΠΙΡΙΟΔΚΙΑ
  ΤΙΐ ΝΟΜΆΡΧΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Ληξσσης τής άνβ την έπσρ
  χΐαν Σητείας περιοδϊΐσς
  *«έστριψ!ν ι(ς την έν ΆγΓφ
  Νικολής Άεροχορΐσς.
  ΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧ'ΚΑΙ ΠΡ<Ξ(ΙΣ Ή Νιμβρχία άπτ,ύθυνι χθΐς ττο, ΟροΙδρευς τβν χοιν». 1 ίιβτανήν Βι' ή; χαλεΒνται . ΐ θι», ήίβντΐς ιΐ*οέ.ι τα βι δλ(α τβν λτ,ζιαρχιχβν χρ^ξεβν έ ώπι·ν τβν ιί^νοδιχβν νά μερι μιή5»θί Βα φ βιήΐι^οιν τι6;«ν ουμ«βινςκ·έ( τόν οχιτιχέν Ανβιγ Χββπχόν νέμον, ΑΙ έν τη άγ·(.ς< μας κυμανθεΓσαι χθές τιμαί των διαφόρων ένχωρί ών προΐόντων είχον ώς κάτωθι: Χονβρ. Λίαν. Ελαια 5 βαθμων 43.60 18. „ κοινα 40. ,. ρσφινβ — £ε<ιΐΜν(( λβυκοΐ α' 36. 30. ,. .. β' 24. 28. ., πυρηνελ. α' .. β' „ μουρχέλ, α' . 33. 31. 83. 81. Οΐνοι Άρχον. τώ μΐοτατον Μ ΜαλεβυζΙου Μέταξα Κουκοΰλιοΐ Δίκταμος Δέρματα βιδέλα „ βακετα ., βορβια Αμνο&βρματα α' Ρ' ΠροβατοΒβρματα Ά ρκαλοδερμοτα Μαλλι* 37. 35. 87. 26. ΒΟ Β 500 170 800 40 ΒΟ 88 40-90 10—Β0 30-00 60 Μ-4Ο ΤψοΙ Συναλλάγματος Δολλαριον ΔΙρα Κορώνα Σουηδίας Φρανκον Γαλλικόν Φράγκ·* *Ελ#·«, 'Δγορα ΠΔληοι, 109.70 110.70 646. 660. 88.10 88.86 110 4.30 Κ.» Μ,40 ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΝ ΚΑΤΡΩ ΑΙ ΕΟΡΤίΙ ΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΑΡΟΥΚ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (ΐοϋ κντακοχριτοΒ μκ().—Τηλεγρανήμαιτα ίη Κάϊρον άγγέ* λοιιν ·τι κπό τήί κρ&/ΐ«ς τής οήμιρον ήρχι ααν «Ι έερταί τής ο;ΐ!φΐΜ( τ·0 νεαροδ Βε θΐλ<«{ τής Αιγυπτου Φ«ρ«ύκ τοδ Λ'. μ| ε{«ιρετιι·ην εκισπμντητα χά) μεγαλοκρέ κΐικν. Ε1{ τάς εορτάς παρέστησαν ·1 Αντ1 πρ<βΜΚ·ι ίλων των {ένων Κρντβν, Ιλ«β·ν δέ μει-ος έκατοντίδες χιλιάδων λ«·Β έξ Ι τίς ΛΙΕ1 ΕΙΣ ΜΙΑΡΙΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ »9 Ιουλίου (τού άντ». ποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι »ληροφο< ρίαι έκ τού έξωτεριχού φέρουνώς βια κοτκίιας τας έπιχειρήσεις είς την περιο¬ χήν *ής Μαδρίτης. Τόσον τ« ίθνικά σιρατεύματα δσον χαΙ οί έρυθροΐ Βια.· τηρούν τας θέσεις αυτών αίς είχον κ*1 κατα την τελευταίαν έκβασιν των έπιχει ρήσεων αΐτινες άπέληξαν ώς γνωστόν είς την άνοκατάληψιν τοθ Μπρουνέ τε υπό των έθνικών-2 ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΥΠθνΡΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞ1 ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού 4ντ« ποκριτοθ μβς). — Τόν Πρωθυπουργόν κ. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον την πρωΐαν ό πρεαβευτής τής Ά μεριχής κ. ΛΙϊκ Βή καί παρέμεινε συνομιλων μετ" αυτού επί μανρόν. 'Έπ(σης τόν κ. Πρωθυπουργόν επεσκέφθη ό έν Θεσ σαλονικη 'Αρχιρραβίνος χαΙ συνειργά¬ σθη μετ' αυτού επί διαφόρων ζητημα- των αφορόντων την Ισραηλιτών κοί- νότητ* τής Θεσσαλονίκης. Ο ΦΡΑΝΚΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ λΕΙΝ ίΙίΡΜίΙΙΗ ΕΝ ΜΙΑΡΙΤΗ ΑΘΗΝΑΙ »9 Ιουλίου (τού 4ντ·- ποκριτοθ μας).— Κατά τας έκ Παρι¬ σίων πληροφορίας ύπάρχουν ενδείξεις ότι ό Φράνκο ετοιμιζεται διά την έ« τέλεσιν νεου έπιθετικού σχε&ίου εναν¬ τίον τής Μαδρίτης. Μεγάλαι δυνάμεις στρατοΰ μετεφέρθησα,ν χθές πρό ιήε, ΠανεπΓστημικκής πόλεως. Έξ άλλου οί εις Τουρεέλ έξορμήσαντες έθνικοΐ προτίθενται να συνεχΐσου» «ήν προέ· λαοίν των προσπαθούντες νά συναντη· θοΰν μ έ τα έθνιχα στρατεύματα τα Βρών τα βορειοαν*τολςκώ? τής Μβί