94597

Αριθμός τεύχους

4628

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

31/7/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγόπτοα
  Ιιησία λίραι 3
  εξάμηνον 9
  Άμβρι^Γ,ς
  ίτησία δολ, 15
  ίξάμηνος » 8
  πατά φύλλον
  Δ0. 3
  εΙΒΒΙΤΟΚ
  31
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  0*0* «ΜΝΟΤΛΤΡΟΤ
  ΤΙΠΚΗΙΙΤΙΤΗΤΗ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  Δ,ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ ((ΟΝ
  ΑΡΙΘ». ΦΥΑΔΟν 4628
  ΛΥΕΤΑ
  ΤΩ
  ΟΡΙΠΙΚΟΣ
  ΤΗΣ ΑΙΕΡΓΙΑ!
  Εατ' βνααοινιίβΐις ταδ χ.
  ΠρωΒΐίπβυογβδ έντός τβν τι
  λιυταίων Ενδικα μηνβν, ά
  κιρραφηΒηανν βκό «ούς δια
  φόροικ χλΑδους τϋς «ΐΗβνβ
  μ(ας 192 910 ανιργβι εργά
  τβΐ, έονατριαι «αί ύπάλλη-
  λοι. Καχε* «ούς ύκολογισμού;
  δέ τβθ Ύφυπουργείαυ τϋς
  ♦Εργασίας καί τα δβδομένα
  Τϋς βτατιβτικϋς οί Ακομένον
  τις ιΐιέτι βνευ εργασίας
  κβθ' όλον τό Εράτος δέ»
  δπιρβχίνουν Ασφαλβς τας 30
  χιλ. το πβλύ ΕαΙ αύτοι *-
  μ«ς, οί άνευ εργασίας λόγω
  τϋς ληοχιακϋς Ανιργίας, (κως
  οί κβπνιργάται κ.λ.κ δέν
  μένουν χωρΐς προστασίαν
  καί μέρΐμναν. Αντιθέτως
  λαμβκνουν τροφήν Από τα
  αυσσίτια κου λΐιτουργοδν ιίς
  όλας τας κόλιΐί, χρηματιχά
  βοηθάματα Από τί διάφορα
  ταμεία συντάξεων, Ασφκλίσι
  ών καί ΑλληλοβοηΒιίας καί
  Από έκταχτα χανούλια κου
  ΑναγρΑφονται ιίς «όν Εραιι·
  κόν ποιϋκολογιαμον.
  Εατ' αυτόν «όν τρόπον
  τό πρόβλημα τϋς Ανιργίας
  ευρίσκει πλέον τί·* ριζικην
  λύσιν τα» χάρις ιίς τ* ηρω
  ΐκακ θβ Ιλιγε κανι.ς καί Βαρ
  ραλέβ μέτρα τϋς χυβερνϋ·
  σεως. ΕαΙ αύτό χωρΐς νά έ·
  κιβκρυνθοδν ·ί διαφοραί έ1
  πιχΐιρήοΐις καί χωρίς να ύ-
  παατοδν ουδένα απολύτως
  κλονισμόν.
  Ή έφαρμαγη τοδ όκταώ·
  ρου είς ίλβυς τούς χλάβους
  4 έθνικη παραγάγη
  νικβς ά έθνικός πλοδτβς.
  Ε«Ι τρίτον, ελύθη κατά μέ
  γ« μέοος καί τα χρόβλημα
  τϋς ήΒικϋς καί ύλιχϋς ακο
  καταστάσεως τδν καλαιβν
  κολνμιστθν, π·ύ £μΐ«ιν; ά
  λυταν επί δικαπινταιτ(αν,
  Αφοδ το μέγιστον μερβς έ{
  έκι<ννν αί οποίαι ιΐχαν υπο βαλει αιτπαιν διαρισααδ, έ διωρίσθησαν ήδη ιΐς Τρακέ ζας καί διαφόρους ίλλας Ανωνύμους έταιριίας καί έ κιχειράσεις. 'Αλλ' ϋ ΕυβΙρνηαις δέν αρχεϊται ιίς τί μ**γ.ρι τοδδε επιτευχθέντα. Ύλόσχΐται νά έ£αλιΓψη τιλιίως την ά νιργίαν άπό την χώραν· Εαί Βα τό επιτύχη Ασφαλβς έφ' οοβν έχει στ£έψιι ίλην της την προσοχήν είς την «όνωσιν τβν διαφόρων κα ραγωγικβν κλάδων τϋς χδ ρα;, έφόσσν κρόκιιται να συνεχίση την έκτέλισιν μι γάλων καραγωγικβν καί β μυντικβν έργων Έφοαον-σκί κεται νά ενισχύση την έχμι τάλλευσιν τβν θηβαυρβν τοδ Ελληνικόν ύκιδάφους. Απόφασιν να εφαρμόση τβύς νάμονς περί συλλβγιχβν βυμβάσιων χαί κροστασΐας ._-----._. καί . .._.. ρήσΐις έγινιν Αφορμιΐ νβ έξοικαναμηβαθν χιλιβδις νέ- ών Βέσΐων τβς οποίας κατέ¬ λαβον νέαι ύπάλληλοι καί εργάται κου έμΐνον πρίν ανΐργοι. ΕαΙ ομως £έν Απέ βη ταδτο ιίς βέρας τβν έ· κιχιιρήσεων. Ου τι καί τας ε¬ ζημίωσεν οικονομικάς. Διό¬ τι έν ιω μιταξύ έκαγιωΐη χαί η τάξις, έ,έλιιψαν αί Ακιργίαι , καί α! ταραχαί καί αί Βορνβύδκις έκδηλώ σιις. προσολώίηββν όλαι είς τό καθήκον των καίτην δη¬ μιουργικήν των εργασίαν. ΕαΙ αποδίδει απείρως περια · •ότιρκ τα σημερινον οχτά>
  ώραν Ακο τα χιρυσινόν
  διχαωρον τα δωδικάωραν
  άχόμη. ΈκΙ πλέον δέ η
  καγίωα>ς τϋς τάςΊως έδη
  μιβόργηβι Τ· αΙβΒημα
  τϋς Ασφαλείας καί έγινεν
  Αφαρμη νά έκΐΜταβοδν αί
  εργασίαι τβν διαφόρων έπι-
  χιιρηαΐων κ αί νά διατΐθοδν
  Αφόβως μιγάλα χιφάλαια
  ιίς καραγωγιχάς ' εργασίας
  έν ώ πρίν είχον άκινητακαιη
  8Λ Α ·>Χ·ν φυγαδιΐ)θ$ είς τα
  έζωτΐριΚόν έκ τοδ φόβον
  Τβν άνωμβλιβν.
  Εατ' αυτόν τόν τρόπον ή
  κροσπάθιια πιριαρισμοδ τϋς
  άνιργίας έτιλισφόρηοιν Α-
  ΕαΙ είχεν έ£αιριτι
  κβ( ΐόχο.ριβτα ίκτΐλα
  δια τβ ίσνικόν σύνολον.
  κρβτοις, ΙδβΒη έργαβία είς
  διβικοαίας χιλιάδας βχεδβν
  *νθρώιι·»( ηού Ιμΐνβν πρίν
  ανΐργοι καί βμ«ρ«(ν·ντ·
  * η δββνχ(«ν καί ύηί
  τέλουν την Ατιλιύτητον στρα
  ^ τιαν ιίς την οποίαν Απηυθύ
  ίναντα. τα κηρύγματα τϋς
  καινωνιχϋς Αναρχίας καί τϋς
  Ανατρακϋς τβν πάντων. Ε«Ι
  .,|| έτσι οί άνθρωπαι αύται ι ϋ
  1 ρον τα μέσβ τϋς ζωής, άνέ
  κτη·αν την πίστιν χαί την
  , έμκισιεσύνην των καί την
  )■>' Αγάπην των πρός τα Εράτας
  ν καί έλησμόνηοαν τα κηρύγ
  Ψ, ματα «ϋς Ανατρακϋς· Διύτι-
  ι<1, ραν, έδημκνρνάβησαν νέαι εργασίαι καί νέαι έκιχιιρή οιις κβί έτ·ν»6ησβν καί έκιζέτΐιναν τάς εργασίας των αί καλαιαί. Εαί δι* αύ ταθ τ·6 τρΑκου ένισχύΒη βη η έΒνική Ή ηλήρπς ο' έξάλιιψις τής Ανιργίας θ' Ακατ·λεσρ κβί ταν μεγαλύτερον ά9λαν διά ταν οπεϊβν θβ ήμκαρϋ διχβίως ν« ύκΐρηφανιύιται Η Ενβέ#νΐ|β!ί. Διότι τον α9λαν αυτόν δέν κατύρθωσι νά ταν επιτύχη ού&ιμία Ευ βέρνηαις αλλου Εράτους πά ρά τάς κατνβαλλομένας παν τοδ πρασπαθείας Άρκιί νά λιχθϋ ότι ουτκ η 'ΑγγλΙα οδτι ή Γερρανί», ·ύη Α Γαλλία, οδτε η Άμερική ή αΐβδήποτι βλλη μεγβλη χύρβ δέν κατωρθϋαιν Αχό μη νά ΑντιμΐΤΗπίσα τα κρό βλημα τής Ανΐργίας Ακοτΐ λΐοματικ&ς καρά ταν τιρά άπαν πλούτον πού διαθέταυν όλαι αυταί ■! χβραι καί κα ρά την χαλασσιβίαν Ανά πτνζιν τβν βιομηχανιβν καί τϋς τιχνικϋς των έν γέ νιι. Εύτνχβς Ιμως είς την χά ραν μας ύκάρχαυν όλαι α! διΐνβτότητις διά σημαντικήν Ανάπτυξιν αλων έν γένΐι τβν κλάδων τϋς παραγωγϋς καί τϋς έθνιχϋς αΐκαναμΐας. Έπομένως ύκάρχαυν χαί αί δνναΐότητις τιλιίας άπορρο φάσεως ίλων έν γένει τβν άνέργων. ΕαΙ αύτάς τάς δυ νβτότητας χρηβιμακαιϋ καί κινητακαιιΐ έκιτνχβς καί Α- κατιλισμαηκβς ή σημιρινή κνβέρνηβις- ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗ'νΐΕΙΩΜΑΤΑ Ο ΤΡΥΓΗΤΟΣ "Ηρχισεν ά»ό μέρες στοός άνοικτούς καί καταπροσινους κάμνους 6 τρυγητός. Χνλιάθς κόομου ξεχύνονται κάΒβ'πρωΐ στ' άμκέλια μέ καλάθια γιά ιή ουγκομι&ή τοθ ώραΐου γλυ κώχυμου χρυσοθ καρτΐοθ. Χω· ριατοττοθΑ.βς ροΒαλές, σεμνές, σύγχρονβς παναγ{8^1 μέ σκού φιβς πολΰχρ&μβς καί ψ3θες Λβλώριες σία κεφάλια καί μέ φανταχτερές στολές καί παλ ληκάρια μ' ά5ρά άρρενωπα χαροκιηριοτικα γεναιά λεβεν τιά καί ντομιιροσύνη κινοθν κάθε προ Ι ώσαν μελΐσσι πρός τούς άμιιβλώνες. ΓεμΙζουν την άτμόσφαιρα μέ τίς φο» έ; καί τα τραγοόδια των. Κι' οντηλα λοθν €ΐ ρεμματιές άνο χά &5ολα, κρυσΐαλλένια γέλια τ»ν. ΌλοχρονΙς νοτΐζβντας τή γής μέ τον (δρβΐα των^ «ερί αυτή την &ια την βύλο γημένη γιΛ νά τρυγήσουν τούς γλυκούί καρηοώς των κόπον των. Γιά V ατκολαό- σουν τή χαρα πού φ&ονβι ή οημιουργΐκή βουλεια κι' 6 άνι ος μόχθας. ΚαΙ τώρα συγκο μ'ζσυν μέ χσρά κα( ή^ονή κα( μέ λαχταοα τό χρυσό κσρπό πού θα τ ούς «6ρπ την ευτυχία καί την ΙκκλήρωθΊ τΛν ηόθων των. Φλέγβται ό κόσμος στό σφΐχ ταγκαλισμΓ' καί τ*ν άιλήν ά κόμη βπα*ή τον ήΧιακον άχ τίνων πού ιτέφτουν τον μήνα ούτό καυτές ώσιν άναλυτό χρυσάφι. Δέν&ρα οί^νοβ.α καί χλήματα τον άμπελιΛν κι' αγριολοώΧουδα εύω^ιαστά καί «'περες ψηνόλιγνβς κα( ψουντωαένες δίφνβς καί χλω ρασ ές στΐς άκροηοταμιές μα ραΐνοντσι καί ζίψοχοθν χά τω άπ* τόν πυρό τ6ν ήιο. ΚοΙ μίνει μοναβική έκβήλ,ωσι ζωής μίσα στό φλογισμίνο κάμκο & χάσμος τί]ς Κόυλε άς. αύτοΐ οί «τρυνητάοκ,» «ού ίΐ/β έε χυμενοι στούς καταπράσινους έκτΛταμβνους κάαπους. Ό τρόγος τούς ζωογονεΤ Ή θέα τοθ χρυσ~0 κσρκοθ τούς ήλβκτρΐζβι. Κι* ούτος 6 ήνιος τοθ καλοκαΐριοθ θερμα! νβι τίς καρβιές καί κάνβι νά θβριίβουν πόθοι κι' οΐοθήαατα κι' άγάπες καΐ κε α ιο(. Κι' άρ ϊΐζουν τα παθητικΑ, τβ τρυ] ΦΒρβ καί τα γερα*α ϊ(λικρ( νειβ καί πόθο τραγού&ια κσΐ «λέκονται μαζ' μέ τα στβφάνια α*ό κλήμστα, τα πΐό σβμνΛ ά γροτκά βΐδόλλια πού άπολή νούν στον ύμένσιο μαζί μέ τδν τεοαατισμόν τοθ τρυγητοθ. "Εξω στούς Ανοικτούς έλ«ύ θερους κα( όλοτΐράσινους κάμ πους 6 τρυγητος δημιουργεΐ αυτή τή* έποχή την άποθέωσι τής (· ιορφιας. Τρυγοθν οί νέοι τα γλυκόχυμα σταΦόλια. Καί σύγχρονα τρυγοθν καί τίΐς ανάκης τή χαρά. Σέ λ(γο τό ξανθό σταφύλι θά(Π γΐνπ χρυσάΦι πού θα φέρη την εύ τυχΐα καί ττ) χαρά. ΚστΙ θα γβ νθ στολίοια καί σιβφΛνια πού Θ3 ολοκληαώσουν άγάπες καί ΘΑ δικαιώσουν αίσθήματα καί πόθους. Ό τρυγητΑς ήρχισεν από μέρες καί γενικεόβται σι γ4 · σιγά ο' δλη την Οΐιαιθρο. Σέ λΐγο βταν γενΐκευθθ ή συγκθμιδή θα άπλωθβ κα( ή χαρα κιί ή εύΦοοσύνη σ' 8Χο τόν τόπο μας. Θ ι τή βημιουρ γήση τό χρυσάφι πού άηλώ νβται τώοα στούς κάμτΐους καί τίς «λαγιές από τίς ρο5α >ά; χωριατοιτοθλες μέ τίς πβ
  λώριες σ<οόφιες στά κεφάλια καί τβ πολύχρωμα φανταχτε ρα φορέματα. Μ. Οί Ναυτικοί έζοπλισαοΐ Π.Σ Η ΙΤΑΛΙΑ ΒΕΩΡΕΙΓαΊ ΑΠΟΚΤΗΣΑΣΑ ΤΗΝ ΤΠΕΡΟΠΛΙΑΗ Ρ&ΗΗ, 27 ΊοιιλΕοκ___Την κλ· ■ιλσβυοχν Κϋ·ιαχήν χαθιιλχδβθΐ) είς την Τιβγέοιην παρβυσία τ*}ς 4. Ιί* «Ο Βαοΐίεβς τής Ίταλίβς τέ θβρηχτίν «Βιττ··ι· Βινέκ». Ή χαθίλχκοις τοθ Θμ,-^κτοΟ τού τού αποτελεί βξιβοημιίοετ«ν γεγο- νός είς τα παγκόσμιαι χββνιχά το3 ηοχιμικεθ νοιυτιχοβ χαΐ είς ην ιστορίαν τ·0 πολιμιχ·0 οτ6· λου ΐτ)ς ΊιαλίβΓ. Τό «Βίττίριο Βτέτβ» κράγματι είναι το χ·βτβν κλυΐβν γραμμάς τό ίποΓεν ναυηΐ}γεΙιαι μετά τέν πόλιμβν χαί τβ 4τιοΙ·ν «ρθΐνει την γ>(0Ρ«τΐχ6'τΐ]τα τ*ν 35 000
  τόννιον. Τβΐαοτης βημχοΕκς πλοΐβν
  ίεν ίκουητ)νή8ϊ) μέχρι τοθδε άπί
  τοθ Ιιβυς 1918, έκτός τοθ Βρετ-
  τανιχοθ «Χιύντ».
  ΚΙΐχι γντοβτόν δτι αί Βυνάμεις
  ν Π3ρ3&ίχβνται πλίιν χον περί·
  ριομον τ«ν χχτοιΒρ·μιχπν ιίς
  τίϋς 35.000 τόννους. Ε [«αι λαΐ-
  πόν, έ»τ3ιχίμεν·ν &ΐι ιίς τέ πρ·
  οεχέ; μίλλβν βά ναυ»:ΐ)γ»)θ·Ον
  κλοΐα μιγαλυτέρας χω;ι;τικίττ)
  τος. Πρός τό παρόν Βμβς τέ
  <Βιχΐ4ριο Βινίτο ιΐναι τό Ιοχα· ρότιρον το9 ιύκοϋ τβυ. "Αλλως τε Ιϊ* ηρέχιιται μί«ν περί χ*)ς χ» τικάτ-ΤΒς. ΚΝαι ώΐτλιομένον μέ πυρ·6ελϊ τΑν 381 χμ. Σ,μιιβΐίβν Βέ ^ αλλου Βτι ύίοχρόϋβς να»πΐ|γι!(αι έν Ίια· λ'α χαί Ιΐερον θβρηιτέν τέ «Διτ ρΐί», τ«)ς αύΐτ]ς χ»ρΐ|τιχότΐ|«ος μέ τό χβθιλκυοθιν χαί τιθ ίδίο» ίιχλιομβθ, Έ Γαλλ(χ Ιχιι δ*» νκυπήγι; σιν δόο θιβρΐ|«τά τβν 35 000 τον ναν: τό «ΡίθΐλΊ» είς τα γΐϊ ττ]ς Β^ίοτΐ)ς χαί τό Μπέρτ» είς τα ναυπιιγιΐα τοθ ίΐΐίρ—-α··νέ). ΕΙι&ι αρχιτα Βδ ακολον να ουγχρΐνβμιν τα &κέ «πήγ»)3ΐν δδο γαλλιχά θαρτ,κτά μέ τα ίχαλιχί, διά τόν ά«λού3ΐα τον λόγον Β» £ι» Ιχουν νακκτ,γη ] χατα τόν (Βίαν τεόκον. ΟΟ.ως τα ίταλιχά κολιμιχά Ιχοιιν ναυ πι;γΐ|θ| χ«α τάς χαθιιραμένας υκοΒείξιις ττ)ς χλβοαιχτ]ς νβϋπ») γιχ<|ς. Αντιθέτως τέ «Ριβελιβ» χ«1 τέ «Ζ4ν Μηάοτ» ήμπ»ριΙ νά θε»ρΐ|θεθν «μονιέρνβ>. Δέ* Βιινά
  μεθα λοικβν να ιΐκοιμεν ί* χά Ι
  τα ιέιοαρα «λ»1α Ιχουν
  είς τόν ποίον βαθμόν
  'Γκάρχουν Βμος οί ρ
  ζοντες Βτι τέ «Β:ττβριο Βινέτο
  είναι μιχρετΐρας πελιμιχ1)ί άξ(ας
  «πέ τέ «ίιβιλΐί» *>$ τέ «Λ>ττί
  όιο υκερτερεΐ τοθ «Ζίν Μπίρτ»,
  Είχε γβαφτ] Βτι ή έκατρατεία
  τής Αίθιοπίο; θα έπείράϊυνι ήν
  χ^ιβέλχυαιν τβν Βδο νέων ίταλΐχπν
  »*η*τ6ν. Ή αχετΐχή έ^τύκβιαις
  8μος «κείείχθιι ήδη ίίαοιμος.
  Τέ «Βίττίριβ Βΐνίτο είαήλθιν
  είς γήν Βίλααααν 19 μίλις μτ}»οτς
  μετΐ την έναρξιν τβν έργβοιβν
  τ«]ς ναυκτ]γτ)οιώς τού. Ή ταχύτης
  "ιΐή άπο&ιιχίύιι ίτι τα Ετβλιχά
  υκτ]γιΙ* Ιχ·ιιν φθκαει είς ζ^λευ
  νόν βαθμόν τιλΐιίτητος. Άφ' ϊϊ
  ρου Ζέ δδνχται νά παρατι;ρΐ)θ| 8-
  τι α( αβεταί των
  πλέον ή έπιτυχνς τάς
  αρετόίς τ&ν γαλλιχβν
  ΚοΒΕαΐαταΐ, τέλας γενικάς άν·
  λεπτόν, Βτι ί Ιταλία διά τβν
  δύο νέ»ν θωρηχτβν της τβν 35·
  000 τόννων άπκχτέΐ την 6ϋερο
  πλίαν έναντι τ{{{ Γαλλία;.
  Σημειωτέον μίλιαΐΐ», δκ θά Ι
  χΐ είς το ίξτ]ς Ιξ θωρΐ|χτά, έκ
  τίν ίποίων τα Ιύα τβν 35 000
  τόννων χκί τα 2λλβ τέασαρα ην
  λαια μέν, ίλλα οκγχρονΐοΒίντα ή
  •τ-
  Κατα την α&ιην περίοδον
  Γαλλία Θ1 διβθέΐι ίδι θβρηκτα'
  τβν 26 000 τόννων τύηοα
  χέρχη<» χ«ί τρία παλαιά άλλά συγχρβνιοθίνϊα έπ' εσχάτων. Ή Ιταλία, λοιπήν, μέχρις Βτβυ άπο «ιρατωθβΒν τέ «Ριαελιέ» χκί τέ «ΖινΜπαρτ> θά διατηρ) την 6-
  πε»οπλίαν.
  Ανεξαρτήτως τούτου, ή Ιταλία
  είναι παοίγνβατον 8 κ ίΐαβίτει
  περίφημον δπβδρύχιον οχόλϊν.
  Έν συνεργαο'α μαλιοτκ μέ τάς
  γερμ*νιχ£ς ναυ.ιχάς δυνάμεις ό ι
  ταλιχές οιόλβς πρέπει να θε·ρη
  β( ώ( αοίαρώΐαχις πχρκγων ττ]ς
  διεθνο9ς ίβορροπίβις τβν νκι·τιχβν
  έξΐπλιομβν, ή όπο(α αημεΐωτέ·ν
  Ιχει χλβνιοϊ*) πλέον έξ αφορμάς
  ΐχριβΑς τβν ίταλιχβν ναυτιχω»
  πρβγματίποι^οιων.
  Δημΐουργεθντκι έντιθθιν οημαν
  τιχ1]ς άξίας κροβλήμκτβ. Μέ «υ.ά
  χαβ' ίλας τας πληροφορίας αβχο
  λεΐχαι απέ μαχριθ τέοον τό άγγλι
  χον Βαον χαί τέ γαλλιχέν ναυτι
  χον έκΐτελιΙ?ν.
  Ό,τι ίέ χυρ'ω; ένδιαφέρει χά
  τα την οΐιγμην β υ ΐήν την Γαλλίαν
  χαί την Αγγλίαν είναι 4 έιτιτά
  χυνβις των νβυκηγήβενν των, ώ
  ότι νβ μή Βι«τηρηθ1 επί μαχκέν
  ή χβτίοταβις χ-ΐ,ς ναυτ<χ1]ς ίοορ ροχίας την οποίαν ή χαθέλχυοΐς τοθ «Βατόριο Βινέ τε» ·Ες την Μισογκον, ΤΟ ΟΚΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΟ! ΑΣΠΡΥΤΑΙΕΥΣΙΕΙΣΤΗΙΥΠΑΙΟΡΟΝ Ό πρωΒυπουργος ν. Μετα {άς ίκιυθυναμινβς πρό ήμε β ό ύ ά Ικα ταθέσεις μέ οημκντικόν τί χον μκΙ ιίς τβ «ποία ιίμπο ροδν νκ έμπιατευθοθν τάς ίί έ λ ρ μ ς οίκονομίας των μέ απόλυτον ρβν πρός «ού; ,ι μι μίαν σύβτααιν οημαιίας χαί σπουδαιότη Ασφάλιιαν. Εαί θά τας: £«νέατηβεν νά πρυτβ νά τό κρά{ο»ν. νιύβη εφέτος τα κνιδμα τής ] Τα κνιδμα τϋς Ακαταμιΐό φΐιδαδς καί τϋς Απβτβμιΐύβε αεως θβ πρέπει νά κρυτβνιύ ως χβί νά έγχαταλΐιφβδ η βο έκ) τέλαυς χβί χαρ' ημίν. τακτικη τϋς Ασκοπον σκατά ΕαΙ χυρίως κρέκιι νά καλλι λης κου παρετηρήθη κατά ιργηΒβ καί νά γίνα συνιίδη τα παρελθόν. Εαί θά ιΐνβι' αι; ιίς την δαβιθρον μιταξυ κράγμβτι δυνατη η Απατβμί τού Αγροηκαδ μβς κόσμον, ιυσις εφέτος. Ή κβραγωγη Βηως συμββίνιι κβνταδ. Δι* θά είναι ΐύτυχβς κλβυαιωτά τι μόνον διά τϋς Ακβταμιεύ τη. Τβ πρβϊίντβ θβ π«λη θοδν είς ίκκνοποιΐιτικβς τι μβς. Καί οί χ«ρικ·( μ«ς θ« Ιδουν είς χείρας των,δ>« πρώ
  αεως καί τϋς βύστΐιράς οΐκο
  νομίας β* βναβτηλωθοθν «Ι
  αγρόται μκς οίκονομικβς
  καί θβ είμπορέσουν νβ άντι
  φ
  χς δφββνα χρήματα.
  Δκδομίνβ» δέ 9τι έρρυθμί
  θ ^ ί έ ί
  «ην φοράν εφέτος, δβτιρβ | μιτωκίσουν Ακατιλισματικβς
  Από τόσα έ τη Αφαριβν καί, αΐανδήπατκ δυαχερειβν. ΕαΙ
  δέν λέγομιν βεβαίως >τι η
  αίκονομίά θά κρέκιι νά γί
  νη είς βέρας τβν βρων «ϋς
  χαλης οιαβιάσιως, είς β κρός
  τής τροφϋς τβν Αγρατβν
  μας. Διότι ταδτα θ' Ακέβκινι
  καταστρικτικόν. Οίχαναμία
  ρν Οί·ομ
  ομως ειμπορεί να γίνη είς
  πολλα &λλ« πρικγματα. Εν
  σθηααν η^η κβί τα χρέη κτ.1
  δΐν θά Κιέζωνται Ακα «ούς
  δανΐιβτάς των,δέν θά πληρεί
  σααν δέ εφέτος ιίμη μόνον
  τού: τόκαυς, θβ τού; μιίνουν
  βρκιτά κιοισαιύματα έκ τδν
  ΕαΙ αύτά τα περια
  σιόματα θά κρέκιι νά δια ρίως δέ κρέκιι νά λιίψουν
  χαλ&ς. (αί πΐριτταίπολυτέλΐιβι καί αί
  , {ν μέρας θα εί; έκιδιίςΊις κου παρετηρήθη
  νχι καλόν νά τό διαβέαουν,σαν αλλοτκ ιΐς κολλα χω
  είς την εξόφλησιν παλαιών' ριά, κατ' Απαμίμηβιν τβδ δϋ
  ύΐϊοχβεώοεών «ών, ιίς «ην θιν πολιτισμαδ τβν πόλεων,
  κάλυψιν έκιιγανσβν Αναγ| Άλλ' είναι βέβαιον (τι
  χβν χαί ιίς «ην βελτίωσιν οί χωρικαί.μας έδιδάχΒησκν
  τβν χαλλιΐργιιβν των, δ σκληρβς Ακα «ά καθήμα
  στι ν' αύίήββυν την χαραγν τα τοδ καριλθόντας. ΕαΙ
  γήν των καί είς τα μέλλον.' δέν θά έκαναλββουν Ασφα
  Άλλά «α ύκαλοιπόμιναν λέ?ς χαί ιίς τα μέλλον τα
  ποσόν θά πρέπει ν.ά,Λ· - Ακα. Ιδία; σφάλματα. Διότι Αντ·
  ταμιιύσουν δι* νά Τό έχουν λήφθηααν ότι ιτολιτισμός δέν
  έν ώ γ κ Ανάγκην» *ίς Μρί σημαίνιι έπίδιιξις χαΐ&σκα
  πτώσιν ενός άτοχήματας, κάς πολυτέλιια χβί σπβτά
  ή Αφορίβρ, η χα«ββτ()αφϋς λη, άλλά σημαίνιι αύτάρκιιβ
  ς καραγκγϋς. Ύκάρχααν ναικαχυρωσυνη, καλαί αροι
  εύτυχβς τα ταμιΐυτήρια τϋς διαβιωβΐω;, βνβτος, βνθρωπι
  'Λγροτιχής Τραπέζης κα! νη χβ! βπηλλαγμένη από
  τδν Ταχυδρομιον τοδ Ερά δικκσΐικβς διωΕιις χβί έφιάλ
  τα οποΐβ δέχανται χά τας χριβν, ζωή
  ΗΟΔΟΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ·
  Οιστεθβιαι Οτι ή διάνοι-
  ξις κοί ή κατασκευή των τε-
  χνικθν ίρχων τής όδοθ ΧΛ-
  ρακα θά αποπερατωθή έντός
  τοθ θέρους, την κροσβχή Βέ
  άνοιξιν θ& κατορθωθή ασφα
  λώς καί ή σκιρόσΐρωσίς της.
  Έλπίζεται ίέ δ'ΐ ΘΛ κατα¬
  σκευασθή έν ουνεχΕ'α καί ή
  6δός -ρός Πύργον ώθΓε να
  καί ή κρωτεύουσα
  τοθ Μονοφατσίου άσφαλί}, 6·
  νεΐον καί τακτικήν δι" αύτο
  κινήτου συγκοινωνίαν.
  ***
  ΟΙ ΓΕΒΠΟΝΟΙ.
  "Οροοιάτη καί πλήρως
  άνταποκρινομένη είς τας νέ-
  άς γεωργίας καί καλλιβργι
  τικΑς κατβυθθνσβις ή ακόφα
  σις ττ]ς αποστολάς γεοπόνων
  είς βλας τάς έπαρχίατς. Κα¬
  λόν βμως χαί επιβεβλημένον
  μάλισΐα είναι προσέτι να έ-
  ξβυρεθοθν καί είδικοΐ άγροί
  ι(; τούς όχοίους νά έργάζων-
  ται καί νά πειραματΐζωνται
  οί γεωπόνοι αύΐοΐ ώστβ ή δι
  δασκαλΐα των νέων έηιστςμο
  νίκων μβθόΒων καλλιεργεΐας
  νά γίνεται έμκράκτως διά νά
  βιαφωτΐζωνται καλύτερον οί
  γεωργοί μας. Τό πράγμα (έν
  είναι πιστεύομεν δύσκολον
  καί φρονοθμεν δτι θά λσβσυν
  πιρί τούτου μέριμναν αί γεωρ
  γικαί περιφέρειαι καί τα γ«ωρ
  γικά ταμεΤα.
  *#*
  Φ0Ρ0Λ0ΠΚΗ &ΙΚΑΙ02ΥΝΗ.
  -Ινα» ίζαψβιικως ϊύχά
  μ>στος καί άξια πάσης έξάρ
  σεως ή απόφασις ττ)ς Κυβερ
  νήσεως ν4 άπλουστεόση τό
  σύστημα κατά
  τοιοθτ-ιν τρόπον, ώστε ή «Τ-
  στιραξις των φόρων νά γίνι
  ται κατά τρόπον δίκαιον καί
  ιΰκολον. Ήτο δέ άνάγκη νά
  γίνη τοθχο διά ν* άποκαταστα
  Θ5 καί είς την χώραν μας φο
  ρολογική δικαιοσύνη νά γ'νη
  Τση χαί κανονική ή κατανομή
  των φορολογικων β?ρον κοί
  νά συνεισφέρπ έκαστος κολί
  της είς τό δημόσιον ταμείον
  αναλόγως των δυνάμεων καί
  της οίκονομΐκής άντοχής τού.
  Ή Κυβέρ*ηίΐς αλλωστε εΤχε
  δώσει ρητήν υπόσχεσιν πρός
  τόν λαόν περί άποκαταστά
  σεως φορολογικής δικαιοσύ
  νης. Καί έκπληρώνει τήγ υπό
  σχέσιν αυτήν.
  ***
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΑΧΗΘΙΟΥ.
  ιαΐα κΛηροφομΐας έξ "Α-
  γΐου Νικολάου ό Νομάρχης
  Λασηθίου επεράτωσε την τιε
  ριοδείαν τού (ίς ολόκληρον
  τόν Νομόν ήν] δέ άσχολεϊται
  ιίς την σύνταξιν 6πομνήμα
  τος πρός την Κυβίριησιν διά
  θεράπβίαν των διαφόρων
  άναγκων τάς οποίας άντελή
  φθη καί εμελέτησεν επιτοπίως.
  Καί δέν θπάρχει άμφιβολία
  «τι ή Κυβέρνησις θά υίοθετή
  ση καί θ' ακούση «ύμενβς τάς
  ίίσηγήσεις τοθ κ. Φλωρίδη
  καί 6τι θά φροντίση β«ά την
  ταχείαν διευθέτησιν βλων τβν
  ζητημάτων πού άφοροθν τόν
  μέχρι χΡίς άκόμη παραγνωρι
  σμένον αυτόν τόπον. "Ετσι
  βημιουργοθνται βάσΐμβι έλπί
  βες νά γνωρΐση καί ό Νομός
  Λοτσηθίου την κρατικήν στορ
  γήν καί να ζήση καλυτέρας
  ημέρας είς τό άμεσος προσι
  μέλλον.
  Α Ν Ο ΡΘΟ-Ι -
  «*
  Ι5*
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμερον τό κι
  νημστονοαφικό άπστοόργημα «Ό
  ταν μιλ* ή Καρδιά* μέ τόν Β'λλυ
  Μπρίγκελ καΐ την Χάνσι Κνοτέκ,
  θβρινός. ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  τό δυνατό δρσματικό Εργο: «Άκάν
  θινος δρόμος».
  θερινδς «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  Τό άριστούργημα «Δόκτωρ Χ»
  *ΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΛΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΟΟΥΑΑΙΑΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρ« 1Ο μ.μ
  Τ6 κινηματογραφι
  κό άριστούργηρα.-
  ΟΙΑΝ ΜΙΑΑ
  Η ΚΑΡΛΙΑ
  Μέ τόν
  Βίλλυ Μπρίγκελ
  κ«ι τίιν
  Χάνσι Κνοτέκ
  ΤΗΝ ΔΒΥΤΒΡΑΝ
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ
  ΖΩΝΗ
  "Εργον ΡΜΐοιχής
  ΤΗΝ ΤΤ Β Μ Π Τ ΗΝ
  ΟΥΓΓΑΡΕΖΙΚΟΑ1ΜΑ
  Ή ΐ»1ο δπβροχη ΟΠΙΡΒΤ
  | ΤΑ κου εΐδατε μέχρι σήμβ
  Ρβν.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράου
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά-
  βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗ-
  ΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ
  1-41
  ΜΙΛ ΤΡΑΓΙΙ1
  ΙΑΣΙΑΙΣΣΑ
  173ο»
  Άλλά πώς συνέβαινεν
  σΐβ ο( γυναΐκβς αύτές τΑν ψΐ
  ράϋικων καΐ των μανάβικω
  τοθ ΠαρισιοΟ, κου 8έ» εϊχα
  ποτέ ποτήση τό τιόδι τους
  στΐς ΒκρσαλλΙβς, νβ τιροσινα
  τολΐζωνται τόσο εθκολα κα
  μέ τόση σινουοαοα μέσα σ
  έκεΐνο τό άτέλειωτο παλάτ
  μέ τίς Αναρΐθμητες σκάλβ
  καΙ τό λσβύρινθο των οωμα
  τ(ων; Έν ριττή όφθαλμοθ ή μα
  ζα των νυναικών κοί των μ
  ττμφιεσμένων άνδρθν, κατι
  κλυσβ την σκαλα πού ώδ
  νοθσε στά οιαμερΐσματα τή"< Μαρίας— Άντουανέττας. Μ ριχοΐ σωματοφολακες έπεχβ ρησαν νΛ ύπΕρσσπ(σουν τή εΤσοοο. ΟΙ 6ύο έρρΐφθησαν κα τα γ»1ς μέ λυσσώοη κτυ*ήμα τα. Ένσς χολοσσός μέ ττιχνσ γένεια 1<οψ3 *π[ τόπου τα κ φάλια τους μ έ μιά χασαπικη μαχα'ρα. Λ(γα λεπτα άργώτϊ ρσ τα δυβ κβφάλια έστριφογύ ριζσν καταματωμένα καΐ καρ Φωμένα ο έ γ,γαντιαΤα κοντά ρια. Άλλά τα θύματα ε «αμάν τό καθήκον τους. Οί σ.ρι >ές κραυγάς ττ)ς άγωνΐας των
  αφόκνισαν εγκαίρως τό παλά
  τι. Ένσς άπό τούς τρείς σω
  ματοφύλαιες πού ύτΐέσιησαν
  την έπΐθϊοι τοθ μανισσμίνου
  δχλου κατώρθωσε να άποσπα
  οθβ άπδ τα νοχια των κα( βα
  ρύτατα -ληγωαένος, ν* άνΐβ5
  τή σκαλα. -πη5οντας τέσσε
  ρα —τέσσερα τα σκαλιά, κα
  νά φωνάξη (>βσα στο μσρμα
  οένιο σπίιι πού άντήχησε σαν
  θβ'β σπήλιο:
  —ΣΦστε τή βασΐλισσοΐ
  Πραγματικα ή κραυγή έκε(
  νη την Ρσωσε. Μια καμσριέ-
  ρα χατατρομαγμένη ώρμησε
  στό διαμέρισμα τής Μαρίας—
  Άντουανίττας. ΟΙ σωματο·
  Φύλσκες έκρόφθασαν νά τσμ
  πουρώσουν βιαστικά τΐο πόρ
  τες, οί όττοΐες άμέσως ίπειτσ
  άντήχησαν άπό τα φοβερσ
  κτυτιήματα τΔν τσεκουριΛν
  καΙ των άξινον. Ή βασί,λισ
  σα {έν έχρόφθσσε νά φορίση
  οθτε χάλτσες οΰτβ κανοότσια.
  Ισο—Γσα μκόρβσε νά ρΐξρ
  μιά ρόμττα ίπάνω,άττό τό που
  κάμισό ιχ]" κ' ένα σαλι επά¬
  νω στούς δμους της. Έτσι, ξυ
  «όληη, μέ τίς κάλτσες καΙ
  τα χαπούτσια στΑ χέρι, διέ
  σχισβ μέ φτβρωτά κόοια κα!
  γοργο καρβιοχτόπι τόν Οιάδρο
  μσ «ού ώδηγοθσε στόν κεντρι
  «6 ιτροθάλαμο τοθ -αλατιοθ
  χα( άπό έχεΐ εΦθασβ τρεχάτη
  στά βιαμερΐσματα τοθ βασιλέ
  ως. Τί τρομάρα ήταν έκβΐνηΐ
  Ή πόρτα ήταν κλειστή. Ή βο
  σΐλισσα κα( ο( καμσριίρες της
  ν έχτυποθσαν άπελ-ισμένβς
  μέ τίς γροθιες των, άλλά ή
  πόρτσ, άμεΐλικτη εμενε κλει-
  στή. Πέντε όλόκληρα λεπτά ά
  ναγκάοθηκαν νά περιμένουν,
  ιιέντβ λεπτά φρικτά .κσί άτί
  λβιωτα—-Ινώ στό διάστημα αύ
  τό, οί πληρωμένοι δολοφόνοι
  κου είχον χωθβ μέσα σΐήν έ·
  πανασιατημένη μαζα είσωρ
  μοθσαν οιά τής βΐας στά γει
  τονικά Ιωμάτια κ' ϊψαχναν
  κατω άπό τα κρεββάιια χαΙ
  μίσα σιΐς ντουλάηες—Κως &
  τού κ&ποιος θκηρέτης α κου
  σεν ίπ( τέλους άπό την βλλτ>
  μεριά της πόρτας τα κτυπη
  ματα κ' εκτ)γε ν' ανοίξη.
  (συνεχίζεται)
  Ένοιχιάζετοιι Κατάστημα είς τό
  προάστειον Κσμίνια δπου Ακριβώς
  ό πρώην στρατιωτικός κλίβανος
  Πληροφορίαι ηαρα τώ κ, Δγο
  πητώΦωτάκη.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  ~ ΚαβΐΪΜβν μας βεναβνμεν ίπκς καί βαμεοία έχβρβαννεν τας
  ευχαριστίας μας ηρος|τίιν Γαλλικήν ΆοφαλιοτικΑν "Εταιρεί¬
  αν ςΗϋ( «ΝΔΧ1ΟΝΑΛ» δι* τίιν προθυμίαν χ«1 τίιν ταχύτητα
  μεθ' η( Ιοηευοε νά καταβάλη είς Α»** τίιν έκ:
  Ι
  ΔΡΑΧΜΩΝ 100.000
  άποζημ(Νβιν δια τόν θάνατον τής μητρός μας ιάσφβλιομί-
  ν ής πβρ' «ύτή δυνάμει τοδ ύκ'άριβμ. 647 301 «οφαλιοτηρΐου
  συμβόλαιον της.
  'ϋπιοπς ευχαριστούμεν κ.( ίντβίίβ Πράκτορας τής αν» ε
  ταιρεΐαι Ε.Μ, ΛΛΙΓΐΖΑΕΗΚ καΐ ΧΙα δια τίιν προθυμίαν την
  βπβίαν επέδειξαν χαι τάς προσπαθείας τας οποίας κατέβαλον
  6ι* τίιν ταχείαν καταβολήν τής άηβζημιύοεεις.
  ΟΙ εοφειλιζβμενβι ηαρ* τό *τοιιρΙ~ ΝΑΧ1ΟΝΑΛ βόνανται
  νά είναι πούχε» «τι ια σνμφερβντα τβυς είναι &πβλύτεκ |{η
  Οφαλιβμενα,
  Έν Ήραχλεΐ* τρ 22,'Ιβυλίβυ 1937.
  ΑΙ ενχ«ριστβ69«ι
  Έκιτροκάκη
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 31 .ΙΟΥΛΙΟΥ
  Ανατολή ηλίου 5 05—Λύσις 7.15
  Η ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ
  Είς την 'Ελλάβα τβλευταΐως οί
  λωτΐοδθται είναι όμοιότυποι: "Αντι
  κειμβνικόν σκοπόν Εχουν την γκαρ
  νταρόμπαν,
  —Φυσικά. άφοθ οί Ενοικοι πσρα-
  θερΐζουν συναποκομίζοντες μό·ον
  ολίγα μαγειρικά σκβύη καί έλάχι-
  στα ένδύματτ, ιΐπεν ό συμπολίτης
  πού ηθέλησε νά εύρη μίαν δικαιο¬
  λογίαν των πανελληνίων αυτών
  κσουσμάτων περΐ την γκαρνταρό·
  μπα*.
  —Άλλά μόνον δι" σύτό; παρετή·
  ρησεν Ενός αλλος. Τα κοστοΰμια
  σήμεοον είναι άκριβατατα. Έκτός
  αύτ·ϋ τα κοστοόιιια είναι πού κά¬
  νουν τόν άνθρωπον τουλάχιστον ά
  πό εξωτερικάς απόψεως. Καί αυ¬
  τήν ιήν έξωτερικήν άποψιν είνε
  πού θέλουν οί λωιοδθται. Ιδιαιτέ¬
  ρως είς τα χρόνια μας.
  Δέν ςαΐρω αν τό τελευταίον αυ¬
  τώ έβάρυνεν ανευ έξαιοέσεων δσον
  άφορα Την ..κρίσιν τής γκαρνταρό·
  μπας μίαν μορφήν καί ούτήν τής
  δλης Αθικής κρίσεως. Πάντως είνε
  σποδεδειγμίνον δτι οί κλέπτοντες
  φορέματα. δέν τα κλέπτουν διά νά
  •ίά παραδοσουν—άντΐ έξευτελιστι.
  κοθ τιμήματος άλλως τε—είς τόν
  κλεπταποδόχον. Τα κλέπτουν δι' έ
  συτφΰς. Ή γ<αρνταρόμττα των λω ττοδυτών ουμβαίνει πολλάκις νά είνε πλουσιωτάτη, ' ΚαΙ δικαΐως. Δράσις καΐ.,.άπόδρσσις δέν νοεϊ- ται σήμερον χωρΐς κοστοθμι τής ώ ρσς. Τώρα μάλιοτσ πού ΐΤνε ηρο· Ο£χής ή άλλαγή τής σαιζόν καί ή μεταρρύθμισις τής εμφανίσεως, ή λωποδυσία Εχει Ενα λόγον παρα- πάνω διΛ νά ένδιαφέρεται διά τό ντεμΐ σαιζόν ή την καπαρντΐνα τοθ γείτονος. Έξ ε δ καί τό βάσιμον τής αίτιολογΐας τοθ συμπολίτου διά τό γενικόν αύτό φαινόμενον δισρπαγής τής γκσρνταρόμπας. "Ο λα τα πράγματα ύπήχθησαν σήμε ρον είς σύστημα καί διακανονι¬ σμόν μέ είδικσς μεθόδους καί εΐδι κάς κατηγορΐας φροντίδων, Δέν εί νέ λοιπήν διόλου πσράδοξον δτι καί ή λωποδυσΐα ύπήχθη ιίς τό ού στημα αύτό. "Οποίος φυλάει τα ροθχα τού Εχει τα μισά.,.άποφαΐνε ται τό σχετικόν γνωμικόν τοθ λα •Ο, αδιάφορον, ύποθέτω, δτι ή φΰ λαξις αυτή γίνεται άπό τούς λωπο δύτας, άντΐ τοθ κατόχου των ένδυ μαΐων ποθ προτιμα τό,.,Σαββατοκύ ριακοΐ Ό Άλλος —Ό άνθρωτιο{ των 5 χιλιά¬ δων συνοικεαίων. Ό Ου/γρο( «τι;α*τίας Οίτοβς ρβν είς την γε«ίτειράν τού Μ»α αΐαχίλι, ή:αν Ι -<—ς τύπβς πό Ο 1< τίς τβν &\»< Ιφηχ>*ια γιά τα
  ακνοιϊίοια κιύ εΓχι την μινίαν
  δ 0»ρμ5 έϋνΐυνάίΐο Βτι
  ηέντε χιλιάδες συνοιν.(βΐατ
  Ό Τοεραιβ εΐχε ηανΐρευθφ Κ Ι
  ρητος είς ηλικίαν 18 έτ&ν.Ή ιύ
  τιιχΐα τοκ βμ»ς ίΐν διήρχεαε κο-
  ?£>, διότι Οΐτερα άκέ ολίγον ή ού
  ζκγόζ τού άκέθχνι. Χΐ}ΐες Ιοες
  εΐκοσι ΙιΛν δ Τσορμττά ή?αν άηα-
  ίηγίρ^ίος. £Ιχεν δρκΐαθϊ νά μ!
  ξαναπανδριυ9| γι«1 Ινα διύίε
  ρον γίμον τού θά τίν θεαρ·0αε
  ώς προίοοΕαν πρός την μνΐιιη»
  ιτ]ς γιιναιχίς κου Ιλάτεευεν. Β4λ
  Εμαθ νά δοηθήσ^ ίλλους
  ιυ;ουν ιήν ευτυχίαν χαΙ γι' αύ
  τέ είνε την μανίαν τβν σιιν·ιχε
  α(π»ν. Έκαυχβΐο ότι ι υ (ε ϊ^ άπέ
  τ* 5 000 συνεχκεοια κεύ Ι «αν»·
  !έν χατέλ-ξεν είς διυζύνιον.
  —Τρείς 'ΑμΐρικανΙδε; κυρ
  πολοϋν τα Βνλχβνια!
  Τρείς 'Αμΐριχανίίες άδιλναΐ,
  ή Τζό»ν, Σύλβια χαΙ Λ(λ« Ατίζ^
  ή πρώιη 25<<«ν χαΙ α Ε Ϊ03 &Χ λαι δίϊομοΓ, 24, Ιχοκν φαίνΐται ροίοη χανοιΐς ιίς τ*^ 'Αλί«ν(αν καΙ την Γΐουγχοαλα'ίΊν ποο διί- αγιοαν. Έτβίίϊευσΐν Ιΐτΐ έ έδίομάδος εις τας βχλχανιχας β&νος χώρας χαΙ Ιγΰριααν είς τέ ΠαρΙσ: χαταδκβκίμεναι άπο χθ- μα έιωττχεεν εκιατολειν. Είς τ^ Γι·υγχοολαιΐχν ίγνώριοαν — λί γοκχ — πολλϊύς ώ»αί·υς δνδρο χαΙ Ιρράγισαν πολλβν άνίρβν τ!( χαρδιίς. Ο Ε Ιδιις ίμως χαυχβν ται διι γύριθΕχν μέ την χαρΒιά τοας ανίπαφο»! 'Ενέκνικοχν Ι τις χωρίς οί Ε5ιαι νά ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό συρφέρον σας επιβάλλει νά προτι μάτε χά έλαστικά: ρ ΝΤΑΝΛΟΠ Ή πεΐρα τόσον έχων άπέδειξε την εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με¬ γάλην των άντοχήν. Είνε τα συαφερώτερα λόγβ της ρε- γάλης αποδόσεως των. Άντιπρόσωποΐ: Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία ΝΤΑΝΛΟΠ Η ΕΝΑ ΠΕΡΙΠ£ΤΕΙΒΔ!|_-!ΕΓ!>1< ΗΐΗΣΟΣ ΤΩΝ ΟΙΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ γ^_|Τ|ΒΕ'Κ0Ν 6Οον —■"Ε:βΐι*βι! φώνβξίν δ ΤρΙλνιϋ. —-Κοατατΐ χαλϋ φόναξε μαζ( χι' δ ηλοΐαιχΐς;. Α&τίς μέ τ·ν ΡΙντρουθ Ικαναν 4ηίτ3ΐ»α κρός τα ·τ!σβ) ιίς ό ώ νέ ώλίκληρ- ή ι»ούμνΐ) τίς χας ίδυθ'σθη. Την Ιδία απγμ βΐ χαΐ τ) όίίδαι ιοθ χανανιοθ μίτρα παραΐτί^α. Αύτί ήΐ»ν ή χ* νονιά πεύ 5«ουσιν δ Τζίμ (ΐ«»ς Ιμίθαμε *«τόπιν) γιατΐ τή« τοιιφε κια τ·0 Τρίλνιϋ δέν την 5<ο«αε Τα νερά κου έοήνωΐε ϊ) δΐ!δ< μβ; άτΐοβ«6λιαξ*ν. *0·θιιΐ αή μίνον δ πλιΐαρχας χ«1 Ιγώ. 0( άλλοι χκθηκαν γιά μιά ατιγμή θαλασαχ χι' Ιπιιτα φ4νΐ]κ»ν πά¬ λιν. ΔδτΑ Ην ήταν τ* μιγαλείτερο καχί. Ή ζωή μ*ς ·ΐχε σωθί χι ήι«ορ(ύ3>μι ν* φθάοβκμε ατή στ*
  ρΐά. Άλλά χ«βτ)«ανε έΝτιλβς ο Ε
  προμίθειες κευ είχαμε α τή 6ά»«α
  χα( τό χειρίΐϊΒο, 4πό τα έ
  τβυφίκια πού εΐμαατι,[μονον 0(ά
  ίιιο ή^ποροαοχμι κια νκ δκολογί
  ζοιιμΐ. 'Ειώ εΐχα την εΊοΐμδττ,τα
  νά οΐ]«(ο3β τό οιχδ μακ Ιΐταν»
  απο τέ χκφάλι μο«. Τέ Πιο τό ε!ν>
  προφαλάξτ^ χά Ι 6 χαπετάνιβς. Ο'
  Ιλλοι διύ'ηξ*ν μέ τα τβυϊέ<ι (ούς. Γιά χαχή μας τύχη «χ·ύοαμι φω>ές πού έρχδτανι κρές τό μίρος
  μας άπο τ· δ£β«ς. Δ.κτρέχαμε τ*ν
  χΕνίυνο νά βριθμε χλειαμίνο τέ
  δρίμο μας κρός τέ φοοίριρ, δΐνως
  τουαέκι», ο( κερΐοαδτεραι, βύ
  μιθα 5μ«ς άκο τέ ιίλλο μέβος γ ώς
  δ Χΐθντιρ χαΙ δ Τζίϊς κι;υ ή
  επάνω στέ φρο6?ΐ· ίέν θά μπεροθ
  οχν νά τα 6γάλ·υν μόνοι - ούς έκι!
  ηίρα μέ μισή ντοιιζΐν* «ιιρατβν.Ό
  Χοθντΐρ ήταν γιρές, ίχι !μ»ί χι'
  δ Ίζίϊς κάλλιστος οαλαηέλ
  (κανώτατος γιά νά διβρθώ>η χά
  ρεθχα τοθίχκρίου τού, άλλά τ'κο
  τι καραιιάν». Η' ού τίς τίς οκίψΐις
  Ιφθκοαμι τα ταχύηρον σιήν
  λία. Δΐΐοχίααμε !αβ μπορούοχμΐ
  ταχυτέρα τό μιρος ταθ δάοοιις
  μδς έχώριζε άπό τόν φροιχτ~ν τοθ
  φααυρ[·υ. 21 χάθε 6«]μβι πΐύ έκά
  ν*μΐ άκτύχμι κιό χοντά μας τ!(
  «ω ές τδν πειρατβν χαΐ οί λ£γο
  χαΙ ο6ΐο τόν θίρορΌ τ6ν δημάτβ
  τους Ιπανω α τα ξερά χλα&ιά τβ
  θάμΜβ'. "Αρχιοκ νά «ιατιύ* τώ
  θά είχαμε γρήγβρα αυμπλική χαΙ
  Ιδοχΐμαοα οΐ^ν αχανδάλτ, τοθ τού
  φεχκθ μ·υ.
  —ΠλοΕαρχε, εΐπκ, δ ^
  είνε δ χβλότερος αχ·κευχής. ΔΑ-
  ότε τού τό τουφέχι οκ, γιβτΐ τί
  Ιιχ< ι·υ, χβίώ; Ιβιύτηξι οτή θά λαοοα, Βέν λιιτβυργιΐ πιά. 'Αλλάξκνΐ τα τουφέχια. Μιτβ χάμκοοχ 6τ)μττα έφθάοζμε Ιξο>
  από ιό 8ία·ς χι' ά*τιχρυ»μι τίν
  φράχτ») Τή< Ιδία οιιγμή, α«4 τ. νοτιοδϋτιχέ μέβος, Ι»ά>η<«ν έ υ τί βιαοιαοταΐ μέ τβν Τζώ< "Αντερ οον έκΐ χιφαλγ];. Μίλις μα{ ιΝ δ*ν εσταμάτησαν δισΐακτιχοΐ χι' Ιιοι ιδρήκκμε τόν χαιρέ νά κυ· ρίίλήσβκμε δχι μονβχα δ Τρίλ νιϋ χι' έ^ώ, άλλά χι' δ Χοϋντε» χι' δ Τζίϊς άκέ τα φρεύριο. Κ») β£ τέσοιρε. πκροδολιομ·! Ικιαοαν ιόπο, γιατΐ ϊιΐβς άπό τβύς ίχ Βρους Ικεοι χαΙ ·( βλλοι 8(χ»( V* χασβυν χαιρο τώίαλαν ο τα πό δια- Ξ χναγιμΕβχμε τα βπλα μας ίτραδήξομε πρός τό μέρος κιύ Ι- Ικιοεν δ Ιχθρίς. ΕΙίαμε τώ; είχε χτυπΐ(θΐ οτήν χαρδιά χι' είχι μεί 2 (συνεχ(ζβται) ΙΜΙΗϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙ.ΙΙΙΙϋΙι ΠΟΤΑΣ-Ε2 ΜΑΡΚΑΣ "ΦΙΣΛ,, & "ΗΛΙΟΥ-ΣΤΑΦΥΛΙ,, Έφετεινής παραγωγής βαθμ&ν ήγγυπμένων 82]8ι,ο]ο Πωλεϊ τό Κατάστημα ΑΝΔΡ.& Μ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ ιΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Προσέξατε κ«λά βτήν πότασσα ποΰ θά μεταχκιριοθή τε μή σας παρασύρη ή φθήνεια νά βάλιτε πάληά' ή αλ- λων βαθμών καί νά χάοετε τή Σταφίδα σας. Κ ΟΙΓΊ Ο ΜΙ Κ Ρ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ά*1χθη έξ 'Λθην&ν 6 συμπολίτης κ. Γεώογ. £. Χατζη βακις ΠοωτοδΙκης έν Πάτραις. —'ΑφΙΧθη εξ "Αθηνών ό κ. Στυλι ανύς Ταμπακακη( Γραπβζιτικώς ο ττάλληλος μετα τής κυοΐπς τού, ΓΑΜΟΙ. -Τό εσπέρας τής ηαρεν θοΰσης Πέμπτην ό κ. Ιωάν. Παρ. λαμάς έμπορορράπτης καί ή Δνΐς Μαρίνα Λαμπράκη ετέλεσαν τούς γαμους των. Παρανυμφος παρέ·τη ϊ κ. Γεώργ. Γεωργιάδης ίμπορος έκ θεσσαλονίκης. ΕΙο τούς νεονύκ φους απευθΰνομεν θερμάς ευχάς, Β. Π. —Ό κ. Στυλιανός Ν. Ταμπακ* κης Τραττεζιτκος ύττάλληλοο καί ή δΐς Πόπη Μ. Βενετζιάνου ετέλεσαν τούς γάμους των είς "Αθήνας την παρελθούσαν Κυριακήν. Παρσνυμ φός παρέστη ό κ. Στυλ. ΓρηγορΙ ου Διβυθυντής Τραπέζης Έλλάβος% *** Γύρω στήνπόλιμας. —Άπό αυριον τΐλ^ον μας λεΐπει όοιστικα ό Ιούλιος. —Νσ Ιδωμεν Ομως, ·α μας ο<ή ση καί ή Αφόρητβς ζίστη τού; —Άς ελπίσωμεν πάντως βτι 4 ΑΟγουστος δέν ΘΑ Ελθη μόνον μέ την... νηστβΐαν καί την προσευχήν άλλα καί μέ ζωογόνο δροοεοό άε- ράκι. - Συνεχίζοντ^ι πάντοτβ αί «οο· ετ·ιμασ(αι δια τόν μεγαλοπρεπέ- στεοον έορτασμόν τής 4ης Λ*γο*. ότου καί είς την πόλιν μας. —Άλλά καί είς τα χωρία ή έ·ρ. τή θά λάβη παλλαϊκόν χαρακτβρα. —ΚαΙ οί Αγρόται μας θά έκψρά. σουν τάς ευχαριστίας των πρός την κυβέρνησιν διά τ« μέτρα π#ο Ελαβε καί λαρβάνει υπέρ αυτών, —Χαρας εύαγγέλλια διά τούς Δημάρχους καί Κοινοτάρχας. —"Ο χρόνος τής υπηρεσίας των παρετάθη δι" άναγκαστικοθ νό μοί) καί πέραν τής τετραετίας μΒ χρις δπου ένεργηθοθν νέαι έκλο ναι. — Νά έλπ'σωμβν βτι θά χρησιμο ποιήσουν τουλάχιστον τόν παρε χόμενον χρόνον διά την όλοκλήρω σιν τοθ προγράμματός των; —Τουλάχιστον διά ,τήν Δημοτι κή» αρχήν τής πόλεώς μας τ* ιτι στεύομεν. —ΚαΙ περί τούτου μσς πείθει α¬ πολύτως ή Εναρξις τής έφαρμον^ς καί εκτελέσεως τοθ μεγαλου άνα καινιστικοθ κι' έξωραΐστικοθ οχε δίου τής πόλεως. —ΣυνεχΙζονται καθημερινώς αί αποστολαί οταφυλών τόσον ιίς την Κεντρικήν Ευρώπην, Βαροοβί αν, Πράγαν, Βερολίνον Οσον καί είς τό Λονδίνον. —Κσθ*ς μάλιστα ττληοοφοροΰμε θα ή ποώτη αποστόλη σταφυλων θά φθάση σήμερον είς Λονδίνον. Καί οί Εμποροι άνσμένουν μέ άνη πομονησΐαν νά πληροψορηθοθν ποΙ άς τιμάς επραγματοτιοΐησαν καί ποίας ύποδοχής Ετυχον τα σταφΰ λια μας είς την*Αγγλικήν πρωτεύου σαν. —ΕΙο τ· Ρέθυμνον · θά «υναντη θοθν αυριον είς φιλικόν άγωνα αί όμαδες τοθ «ΈθνκοΟ» τής πόλεώς μας καί τοθ «ΆθλητικοΟ ΌμΙλου» Ρεθύμνης. —Άθηναϊος ζωγράφος, εΐδικός είς την Βυζαντινήν τέχνην, πού ευρέθη τίς μέρες αίτές είς την πόλιν μας, εξέφρασε τόν θαυμα¬ σμόν τού όιά τούς βυίαντινούς θη σαυ?·ύς ποώ ύπάρχουν είς τάς έκκλησίας καί τα μονσστήρια μας. —Συγχρόνως ομως έξέφραζκ καί την απορίαν τού διά την πλήρη εγκατάλειψιν των καί διά την 6λ λεψιν ενός είδικοθ ΜουσβΙου είς τό οποίον νά ουγκεντρωθοθν. —Καί εΤχε φυσικά απολύτως δΐ καιον —Έξακολουθοθν νά Ερχε»>ται
  καθημερινώς μέ ολα τα άτμόπλοια
  ξενοι διά νά περάσουν τό καλο
  καΓρι είς την πόλιν μας.
  —"Ετσι τό Κάστρο μα« έξελΐσσε
  ται είς οημαντικώτατο κέντρο τ·υ
  ρισμοθ καί παραθεοισμοθ,
  —Ασφαλώς δέ θά προσελκΰη ά
  τΐείρως περισσοτέρους ξένους δταν
  άνα«αινισθ() καί αποκτήση βλα τώ
  μέσα άνέτου διαμονής των ξβνων
  τού.
  —Κοσμοπλημμύρα κάβε ·ράβυ
  στά ύπάίθρια κέντρα τής πλατεΐας
  Ελευθερίας καθΑς χαΙ είς τό Μπιν
  τενάκι.
  — Ό περιβσότερος ομως κόσμος
  προσφεύγει; είς τά^ σινεμά δπου
  πβρν? δυό ώρες βύχάριστα.
  —Κυρίως στοθ Πουλακάκη σιγ
  μειώνονται βχριες πιέννες κάθβ
  βράδυ. ΚαΙ δικαίως διότι οί ταινΐ
  ες τού είναι πάντα έξσιρετικές.
  —Έν τφ μβτσξύ άπόψε καί αϋ
  ριον θά προβαλη το θαυμάσιοφΐλμ
  «Όταν ή καρδια μιλφ».
  Λι«ν»Μτερε»βντ* Φαρμακβΐα
  Σήμερον, θά βιανυκτερβύσουν τα
  >αρμακεΐα Χριστ. Ζουράρη, Γεωρ
  γίου Σφακιανάκη,
  Ο ΙΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΧ
  ΚΟΝΣΙ. ΕΜ. ΗΛΗΛΙΙΣ
  ΕίδικευθεΙς ίν Γβρμανΐα είς
  τα νοσήματα Στομαχου ίντί-
  ρων καί Ήπατος, δέχεται
  τοθς «ασχοντας έκ τοθ πβητι
  κοθ συστήματος έν τω Ιατρείω
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμάρβς,
  Άριθμ. τηλ. 7-09
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑ1 από 1 Αύνού
  ότου 1937 οΐναποθήκη χωρητικόιη
  τος 70.060 οκάδων περίπου οίνου
  μέ «ατητήρια, αύλή καί εργαλεΓα
  οΐνοποιΐας καί συνεχομένή ελαια
  ποθήκη μέ δέκα οιδηρά έλαιοδο
  χεία χωρητικότητος 30,000 οκάδων
  ελαίου. Αί αποθήκαι εύρισκον
  ται είς την οδόν θαλήτα πλη
  οίον τίς πλατείας 'Αγίου Δ«
  μητρίου δύνανται Βέ να ίνοικια
  σθοθν καί χωριστα ή οΐναποθήκπ
  καί ή Ιλαιαποθήκη.
  Πληρβ·ορΙαι καρά τοίς κ, κ, Κ·
  τζηοάκι—Τοιλίνη, καί ,*—
  Α.Ν Ο Ρ θ Ο Π
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  69ον
  "Εστίν δτε, ότιό την έζωτβοικην —γήν εκείνην συ
  νάπτωνται μαχαι γιγάντων, ώς παρ' Όμήρω: όομβ>
  σιν είς σύγκρουσιν "Υδραι κσ! βράκονχβς κα[ φαν«
  τασμάτων νεφϊλαι ώ; τια<->ά ΜΙλϊωνι· στΐίΐοαι Αλ·
  λόκοτοι, ώς τισρΑ Δάντη Ζοφβρον κρβνμα ούτό ΤΑ
  ανανέο, τώ έντός τοθ άνθρώπου έν άπογνώσει μβ
  τροθντος (ν τούτω τας βουλάς τσθ έγκβφαλου κα(
  τας «ρόξεις τοθ βίου!
  "Ολίγα Ιχομην νά προσθέσωμεν είς 8σα 6 Ανα
  γνωστάς γινώσκει ήδη συμβάντων τοθ Γιάννη 'Δγ
  άννη, μετά τΑ συμβάν τοθ Μιν,αλάνη, /Εκτοτε; τόν
  είδομεν Αλλον άνθρωπον. Εξετέλεσεν β,τι Αν εζή¬
  τησεν ό Απίσκοιιος παρ' ούτοθ. "Εγινεν είς ού των
  τελεία μεταμόρφωσις.
  Κατώρθωσε νβ γίνη άφαντοΓ, ίτιώλησε τΑ Αργυ
  ρά σκεοτ) τοθ βπισκθπου, Φυλάξας μόνο τΑ κηροπή
  γισ, ώς ένθύμιον, μετέβη λαθρα'ως ά«ό πόλεως ε(ς
  πόλιν, διήλθε την ΓολλΙαν, Αφ'γθη βΐς την κολ'χνην
  Μ. έ«1 Μ....κατώρθωσεν δσα βΐηγήθηαβν, καΐ χαΐ
  ρων δτι διΐψευσε την προτέραν τού ζωήν διά τής
  όστέρας, βιήγεν έν ειρήνη καΙ βλτΐΐοι',οόο τίνα φρον
  τΐζων μόνον νά κρθπτη τό δνομά τού, καΙ , νά Α
  γιόζο τόν βίον τού1 ν' Αποφΐόγη τούς άνθρώνους,
  κοΐ ν Α επιστρέψη αίς τόν θεόν.
  Όσάκις ήρχοντο είς πάλην οί Βύο ούτοι οΐαλονι
  σμο( τού, ύτιερΐσχυκν ό Ββύτερος· ό κ. Μαγδαληνής
  Αθυσίαζε πάντοτε την ΑσφΑλε άν του^εΐς την Αρετήν
  τού. ΚαΙ διά τοθτο, καίτοι Βέν ή γο Οιόλου φρόνι-
  μον, έφύλαττε τα κηροτιήγια τοθ επισκόπου, έτΐενθη
  φόρησεν δ τα ν 6μαθΛ τόν θάνατον ούτοθ. ποοσεκά
  λει καΙ ήοώτα δλα τ4 παιδία τί)ς ΣαβοΤατς δσα δ έ
  βαινον ε< τί)ς πόλεως εκείνην, εζήτησε πληροφορίας περΐ τί)ς Αδελφής τού καΙ τον τεκνων της είς Φατβε ρόλλας, καΙ έσωσεν την ζωήν τοθ γέροντος θερσα νίμη, μεθ' δλους ηύς φοββρούς έκε(νους τοθ Ί«· βίρη ύπαινιγμεύς. Εφρόνει, καΡώ; δλοι ο[ δΐκαιοι καΙ βσιοι, δτι τό πρός εαυτόν χρέος ?έν εΤνε το πρώτιστον των χρβών. Άλλ' οί βύο Ιδέαι, αί κυββρνασαι τόν δυστυχτ) άνθρωπον/υ τινος διηγούμεθα τΑ παθήματα, ουδέ ποτε είχον έλθη β(ς τοσοθτον δεινήν πάλην ώο σή μερον. Τό ησθάνθη (κ των πρώτον λίξεων, άς < ΊαβΙοης ηροεφερεν αμα ιΙσελΓών »(ς τό γραφείον τού. "Εκυψεν ώς δρθς επί τβ προσεγγΐσει καταιγΐ δος, καΙ ,ώς στρατιώτης έκΐ τβ τΐροσβγγΐσει έφό- Ββυ. Έιώ ήκουε τόν Ίαβίρην, τοθ ήλθε κατ' αρχάς νά τρίξη >ά φαν«ρωθ() άφ' έαυτοθ,.νά σώση τόν ύπόΒι
  κον Γισστοθραν Από τής φυλακάς κα( νβ Ιμβρ αύ
  τος είς την θέσΐν τού. Έπειτα δμως παρήλθεν ή
  γενναιοτάιη, άλλά κοΐ ό5υνηροτ<Ήη αυτή όρμή, καΙ ιΤκβνΙ—"Αφες να Τ&ωμβν, δφβςΐ Έ&βιλίασΕν άπέναν τι τοθ ήρωΐσμοθ. Ωραίον θβ ήτο ν άν βέν έδβιλία. άλλά πρεπβι νά είπωμεν τΑ πράγματα καΡώ; Ιγι- ναν κατ' αρχάς ύπερΐσχυσεν τό αΓσθημα της αύτο συντηρήσεως. Ό κ. Μαγδαληνής άνίβαλβ ιτβσαν τού Απόφασιν Ανέθεσεν έουτόν ε(ς Οευτερας σκέ- ψβις, καΙ έπανέλο ββ την γαλήνην αότοθ, ώς ό άθλη τής την ΑσπΙδα αύτοθ. ΟΟτω διήγαγε τό έπί,λοιπον της ημέρας· Ισα μέν θύελλα, ίξω β έ γαλήνη Ακρα "Αλλαι μέΐρα Βέν έλα βιν, ιΐμή τα «συνιηρητικό» ώς εΐπίΐν. "Ολ,α ιίς τόν νοθν τού ήσαν Ιτι συγκβχυμενα καΐ συνακροοοντο ΈττορΕύθη κατΑ τό σύνηθες παρβ την κλΐνην ιτ)ς ΦαντΙνας κοΐ παι,έτεινε την επίσκεψιν, ώς εί τόν ο· πηγόρϊυσε μυστιχή της φωνή ^I^ιω νϋ πράξη, κ°' λος (έ νά την συστήση. κα( είς τάς καλογμαΐας, έπεται) ήτο ενδεχόμενον ν' αναχωρήση. Ησθάνθη ά- μυδρος Οτι έδει ϊσως ν' Απέλθη είς 'Άρρασον. ΚαΙ τοι Βέν Απεφάσισεν οριστικώς .την Απο&ημΙαν ταύ¬ την, έλεγεν δμως κατά νοθν, βιι, ώς ήτο διόλου Α- νυπόπτευτος^?έν ίβλαπτβν Αν εγίνετο μάρτυς Α- πΚοΟς'τών δσα.έμελλον να διατρέζωσι, καΙ παρήγ¬ γειλε λοιπόν τό^Αμάξιον μόνον ι»α ευρίσκεται Ετοι¬ μον ι(ς τχβν ενδεχόμενον. Ι τιχ:& _~οιι:£ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Τό αυτοκίνητον απόψεως Επ Ι τβν καρίιοκαθιιβν βΐν φαΕνιται ν« Ιχη καμμίαν ΐπίΐρα οιν τό α6«οχ(ντ,τον. Όϊηγές 8 μ»ς κβύ Ικαθι χάκηε Ιοτω χβΙ ψΐϋΕοατ-θάγχι,ν χαλβ θά κάμ*ί νά παραηήαη όριοιικβς το βολάν, Βπαις ίπίστ)ς χαι β πίαχων άκέ αΕαν&ήποτε άρτηριΐχήν χαρ&ιεπά θείαν, διατί μέ τό οφοδρόν έκεΐνο ρεθμκ άί·βζ ημπορεί ν* χάθι άκό «ίφν(8ι·ν ηαροξοσμόν ττ]ς νο αεκ τ»ν. Διά τάς έγκδους γυναίκας χβ· Ρώς χ«1 δι' Βοχς οπ·φέρ·υν άκο Βιάφορα «λεγιιονώίΐ) γυνκιχολεγΐ· χά νοα<)μ«α, τό αυτοκίνητον με τους άποτέμοιις χλονιομιύς το» εί νι ώριομίνως έκιχίνΒυνον χαΐ Α· παγβριύιται. —ριιίζονται, τίλος, χά Ι μιρι· χαΐ π··β«λάξιις διά τα ματια, τβν δδτ)γίν Εδίβς, αλλ* χά ι τ6ν έκιβχτΑν α6τοχιντ)ταυ διατρίχβν- τ·ς μΐγίλας άπββτάαιις χχΙ είς Ιρέμονς χβνιορτώίιις Ιξ» ττ/ς πέ· λε«(. ΚαΙ τό χτύηημ» τοθ βέρας χαΐ πρό πάνκβν τ) αχέν— έρΐθί- ζουν ΙπΙ τίλους τα μίτΐα χά Ι Ιι' βύΐύ οϋνιστδιαι ή χρτ) αίς ιίδικον ΓΐαλΑν μεγάλην χαί οτραγγυλ«ν μίλις έληφρδτκτα ττρ»μ«ισμίν·ν μουρων (φβυμΙ), ή φαιοχιτρΐνων, τα δττ,ςΤα μάλΐατα πρ·φυλίθ3οκν χαΐ άπό τα πλα- για την περιοχήν χ6ν ·ρθαλμβν μί{ Οφβσμκ ή λεπτόν Βερμβ. "Ο ταν τελειήαι ή διαδρομή, πρέ- πιι ά τΐΛύνωντβι τα μάτιβ μ| ίγ· χλιαρό νιρό βιαομένβ, είς τέ ίποΐον Βικλδιτε άπό μιοο χου ταλάχι τοθ γλυκο3 βοριχΑν ·ζΰ Ι βέρκχα δι' Εν» πατ1}Ρ( νι?ό- 'Αλλ' ίί άνκφερθβμιν τώί« εί; Ινα αΊ,λο χεφάλαιβν τέ χε- «ίλαιον πιρΐ τβν αυτοχιν^ιιχβν δυοτυχΐ)μίτ«ν χά Ι 2ς ίδοθμιν τ(· νι τρβπψ ήμΐΓΧβροΟν τβθτα ν« πρε λδί ΤΛαύτοκινητικα δυστυχήματα Π6ς θ* ϋτβ δ»νατόν νά «ιρολαμβανεινται Τέ αυτοκίνητον, χαΡώς ε Ι «α κατήντησε «ημέραν άκαραίτητος παράγβν είς ταν βίον τςθ χοιναν χοθ άνθρώπου, έξυπηρετοθν χά την δραοτηριδτητά τού άλλά χ*1 τίςτέ(ψιις τού.'Αλλ' αί αίαι η·ύ μβς προοφέρει νονται άρχετά άχριβά μέ τού: κιν δύνους ποο Βιατρέχει χανεΐς βιι χνέτατα εί (ε ^χυχλοφορβν πεζ{ είς τάς δββυς τβν μιγάλων ττ6 λεων, τάς οποίας διβαχίζει χβς ή άχατάσχετος βία τής βεν ζίνης, είτε έπιβαίνην ενός τβν κτερντβν αύτβν μέσην οαγκαιν» νίας, τβν δπα(«βν Βμος τα πτερά άπειλοθν καμμιά φορά μέ μιά στραβΐτιμονιά νά σέ κάμ·υν νά πε τίξΐΒς χαί είς ιά οίιράνια. Είς μεγαλαπδλεις μίλΐσΐα, -««ως ή πββτεύβυσά' μας,, τβν ίποίων οί δρδμβι σχετιχβς πρός την τε ραστίαν τροχαίαν κίνησιν είνε δ μολογονμινας βΐενοί, χαί οί δ δηγεΐ αΰτοχινήτων πρέπει ν9 άνα πιύσσευν έξαιρετιχά κροσέντα δέ ξιότητος χαί πρ·σ·χτ]ς ίιά ν' άπα φιυγουν τάς ουγχραύσειςέ χαί τα χατά διαβχτβν Βυστιιχήματα. Εδ τιιχβς, πβρά,χιλιάδας βύτοχινητων κου χυχλοφοραθν ή φιλδτιμος χαί ν·ημ«νεστ£<η τάξις τβν σ»φέρ»,μκ{ •δρΐσκονται πραγματιχβς είς τέ Οψις χ%% αποστολάς τβν χαί εισί χάρις είς την εξαιρετικήν έτοι μδτητα χαί ΐιξιβτεχνίαν τοιν δέν έχομεν αναλόγως ειμή ελαχίστη δυστυχήματα, χαί ταθτα είτε απβ έλαττηματιχιυς ή ερασιτέχνας δ- δηγεύς χαί ΙΒί»ς τα άγαθά έχεΐ να στρατιβτάχια Κ(ΰ £|ΐα τιύί δώ ζ ή υπηρεσία τδ βολάν είς τα χέρια κοιΕρνουν τόν χίσμον για χουνούπια. (συνεχΐζετσι) ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ Στό Κατάσχημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΈΡ- ΤΣΈΛΑΚΗ όδός 1 8ΟΟ παρά τα κρεοπω λεΐα πωλεϊται χονδρικώς χαί λιανικώς είς τι¬ μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαοον τοθ χωρίου ΛΙαλλών Ιεραπέτρας. Ή «ξαιρετική ποιότης τού προσδίδει είς την αταφίδα τό χρυσουν χρώμα καί την κοι· θιστά άληθώς «εριζήτητη. Ή ευχάριστος γεΰσίς τού καί τό άρωμά τού άνιικατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει- ρικήν. Άπαγορεύεται δια ^νόμου ή πώλησις σπο ρελαίου. (Έκ τοθ Καταστήματοβ) ■ τι ΠΟΥΔΡΔ ΟΟΤΥ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Ιούλιος («ντιπο· ριτοΒ^μας).— Ό είς Ά8ή;ας μεταβάς πρό τινος Π*6ιδρος %ι ΙντπΟΘ* Αιμενΐχτ]ς 'Εκιτρβπτ]ς χ. ΖιχαρΙιυ άνεχαίναοε «ά έξ<|ς έν οχέβει μέ τα μέλλο»ΤΒ νά αρχίση αι λΐμενιχά ίργβ Ρεθύμνης. Ώ; πρός την κατασκευήν τοθ λι μίνος βί έν "Αθήναις άρμίδΐαι δ· πηριαΕαι χβΙ δή δ διευθυντάς λι μένω» τοθ 6πβυργε(ου Σαγχοινωνί άς χ. Διιμκρίτης άποχλ'νουν 6π|ρ ι%ί ΧΒΤβοχευ^ς λιμένος είς τί δϋΤΐχβν τμ^μκ τ^ς πίλεβς, έ- χιΐθεν δηλ. τ«]ς Φιρτέτσας. 'Υ· πέ τ()£ Αιμενιχϊ|{ σημειωτέον <· χούν σκνταχθ) Βύο κριϋΐολ·γ'· αμοΐ Βιά την χατασχευήν ίνβς μί· νόν λιμενοβρβχίονος, με την επι¬ φύλαξιν χατασχευής άντΐβραχΕ·- νας, Βταν αί οίχονομιχαΐ συνθί)χ«ι τοθ Ταμείου τί έπιτ^έψιυν. Κ«1 διά την , κατασκευήν μέν λιμε- ιιβραχΐονος έχχινοθντβς άι»έ ;έν σημιρινέν λιμένα πβιϋκολβγι ζετβι δαπάνη τριάντα ίχατομμιι- ρίην δραχμήν. Διά δέ την είς τόν δυτικόν τ·μέα, χρειάζονται τεσααρίκοντα έΐκτομμα»ια. Είς την τελευταίαν δμως τηύιην Ζχηϊ ι—ν πρέπει νά πρββΐεθοϋν χκί άλ- λ δέχα ίκκτομμΰριβ Βραχμβν !ιά την διαρρύθμισιν νέχς μεγάλης ίΐοθ, την ανέγερσιν νί·υ τιλωνεί- ιυ, Βιά έργοιάξιον χλπ., δαπά ιη ήτις θά αποφευχθή, χατά την γνώμην τβθ χ. Ζϊχ«·ί·υ, δν προ τιμηθξ ή πρός ανατολάς χκτκοκιυή τοθ λιμένος. Ή Κρατιχή δπηρεσία &πεχλ(· ιε,ι &η!ρ τοθ δβτιχοθ τιμίως ίιότι έχεΐ θά «κοφεΰγαντκι αί «ρβσχώσιις ίμμου ο'κινις θά εί ιαι άνχπέφΐυχΐοι Βιά τό άνατολι ΑΝΤ/ΠΟί ΔΓΟΛΟΚΛΗΡΟΝ.ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Α°°ί ΓΕ9ΡΠΑΔΗ · ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ^^____?? """ "Τ·Τ-*ΗΓ Λ Ή κατασκευή νέου, λιμένος είς Ρέθυμνον. χον μέχρι τΐ}ς κατασκευάς αντι βιαχίονος. Είς την άΉεφιν ,Βμνς ταύτην προδάλλβνται αί |ξν)ς άντιρρήσεις: α) Διΐομίνου δτι έκ πείρκς είναι γνββτΑν Βτι Βιά την άνά δεκαετίαν μιτάκλησιν βϋθαχδρου, τα Λιμινικέν ταμιΐ όν Ιεν έπεβαρύνση άχρι τοΟΒε μέ ποοον μεγαλειτέρον τβν πενταχο αίβν χιλιάδων Βραχμβν χαί άν άχδμη ΒΐκλασΐΒθθή Βιά τάς άνίγ κχς τοθ νέου αγκυροββλίου, Βέν ΒιχαιαλογεΙται έκ Ι πλέον δαπκνη ενός («ατομμυρίου άνά δεκαετίαν, β)ί έχβρΒχισμΐς τοθπυθμένοςείς τα Δυτικόν τμήμα θά στοιχΕαη υπέρ τάς έξαχοσίας δραχμάς χατ» χϋδι χίν, έν ε) Βιά την άμμον τα χυβι χον στοιχίζιι μίνον Βέχα δραχ¬ μάς, γ) δ βραχώδης κυθμήν είναι άνεπιθύμητος είς τβΰς πλβιάρχους ώς άγχυροβίλιον, Ι) δπάρχει ζ»η ρά αντίδρασις ι κάνης μερίδος Ρε· θυμνίων θεωρούντων Βτι ή τιμή τβν ακινήΐων θά έκπέση οεβα ρβς άν κροτιμηθ| δ Βυτιχΐς το μιύς. Τελιχβς ώς ανέφερεν δ χ. Ζχ χαρίου απεφασίσθη νά άναχεϋ| χβΙ ανετέθη είς χον Μηχανικόν τής Αιμενιχ1{ς χ. Γ. ΤσΙχλην, νά προβ| είς ωρισμένας βυϋβμετρή σεις. Μετά την λήψιν δέ τβν νέ- «ν τκύΐαιν στιιχειων δ Διευθυν- τής Λιμένων χ. Αυμπρίτης, θά χατίλθη είς Ρέθυμνον συνοδεί» χαί ίλλου μηχανιχοθ Λιμένα λδγευ, πρβς έπιτδπιαν έλεγ¬ χον χαί γνωμάτευσίν επί τβν στοι χείβν τοθ σχετιχοθ φακέλλαυ. Τί τε ϊε θά προκληθή μεγάλη σύσχε ψΐς Βλων τβν δυναμένων γενι χβς νά έχφέρουν την γνώμην ταν Βιάνά ληφθοθν δριστιχβΐ αποφίσεις. —Ό έορτκσμσς τϋ( 4ης Αύ γούατου ·1( Χανιά. , Συνελθούσα πρβχ8ε$ Α λαΐκΐι επιτραπή Δια τβν έορτοτσμόν της 4ης Αύνβύστβυ έν Χανίοις Ιλκβι ι)ΐ>φορου( άηοφαοΐις οχιτιπΜς μέ
  τβν έπιβλητΐΜΜΤίρον έβρτασμβν
  χ» Ι βίόιΚΜς τόν οιακ«νονιβμβν ώ
  ριαμίνων λκπτομεριιβν.ηρβς «όν
  βκβπβν τβΰτβν.
  —Ή τκλική διατύπΝσις τοδ
  άαφαλιοτικβϋ κβίδικβς.
  Συνήλθΐν είς Αθήνας ηρβχβές
  υκθ την πρβ·δρια« τού χ. υπουρ
  γο» της Διχβιοαύνης ή έπιτρβπίι
  οια την τελικήν διατύπωσιν τού
  άβφαλιστΐΜβϋ χώδιχος. ϋββ' & ά
  /■κοινΜθη β« άπαιτπθουν άκόμη
  ίλάχισταιι αυνΐοριάοιις τής ώς &
  ιν έκιτρβηής, δαόομενου ίτι επί
  ν οΰσΐΝΟΒΟτέρΗν οημεΐων Ιχ·ι
  πδη ληφθή «πόφβσις. Μβτ« τ« π*
  ιας δέ τής έπβςερνααι'κς, ό νίος
  'βμβς θά υποβληθή κρός Ινκρι
  ιν είς τβ ΎπουργΐΜον £υμβού
  Αιβν.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ^Ή 'Ενωαις Οίνοποιητικβν Συν)
  μ Μκλεμε διαχηιύαει.Βτι έν
  Ιθησιν είς πρόχειρον φανερόν μει
  δοτιχον διαγωνισμόν την προμή-
  ΐιιαν:
  1) 'Ενος φορτηγοθ αυταχινήΐαυ
  '—4 τδννω»·
  2) Μ ι αίς Γβφυριπλέστιγγος Βυ-
  'αμεως 10 τόννων.
  _'Η Δημοπρασία γενησεται την
  ~ίην Αθγούίτου έ. Ι. ημέραν ΤρΕ
  ην χαί ώραν Ιΐην πρωϊνην έν
  τοίς Γραφείοις τοί Δύτονάμου Οί
  "ΐανομιχοθ Ό^γανισμ·0 ΟίνοπβιιΓ
  ιν Κρήτης.
  Συγγραφη δκοχριώσιων χαί
  λοιπά σχετιχά εισίν χατατεθειμέ-
  ια είς τα Γραφείω τοθ 'ϋργανι·
  ιμοΰ ΟίνοποιεΙβν Κρήτης ένθα οί
  βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσιν
  /,νβσιν προσερχδμενοι χαθ' έ χά
  ιιην χαί ώραν 11—-12 κ. μ.
  ' Χανίοις τή 26 Ιουλίου 1937
  ϊώλληψις
  Σννιληφθηαβιν έν Χανίοις βΐ
  Άντώνιβς Σ»ρβντζάκης .χκτοιχο$
  Δ«ρ«τβο» χατβδικοισμίνβς έκ!
  φευδορΜίκ, Ίειιχν. Δαμανβκπς μ*
  τοιχος Χανίων χοιτηγβρουμινος
  έιτΐ π«ρββ«σ«ι έργατιιιο& νομόν
  χ«1 Γ. ΧρηστΙδης Μ<χτο(δΐΗ«αμ· νος δια κλοπήν. —Ό ομιλο£ Ίε· ρρ£ Σημερον τό έσηέρας δίδεται έν Ί·ρ<χπ·τρα ό πρΜτος κπΐοηαος χβ ρύί, είς τ« επί τούτες κ«τ«σ»ι«»β- σθέν έν τή πλοιτ·Ικ χού Δ' Δημ. £χολ«Ιβυ (Ιόικθν τερρβΐν, »ηό το» αρτισύστατο» ΤουριατΐΗου Ο- μίλου ·1·ρ«π»τροις. Ή εηιτνχΐκ τβΰ χορου θβΗρειται „ έ(η9φ«Αΐ- σμενη. --'β μπρκβς κ τα αοΐικαΐ χρ<η· Πρός τό υηουργεΐον Διχαιοσυ νης »οίϊ την έιττ-μελτί βηιτροπη ρνθμισΐεις τ&ν παοης φάσιεις Ά οτικκν χρινν, οί Ιμπορικοΐ όργ« ννσιις της 'ϋλλαδβς (έν βίς χβιΐ ό 'ϋμπορικβς £υλλογο$ Ήρκχλιι βυ) υπέβαλον σχβτικα έγγρκφα.ηατ. ρβιχκλβδσαι βπκς δημβσιπυθό συν τβμκς τβ έχδοοεν πορισμα της έ κιτροπη, Μ«θισΐ*μ·νον Νθμος τβϋ Κρ«τβ»(, πρός ανακούφισιν ΤΗΥ. Ύκό τβΰ Χταθμοδ Λειβκδίνν Ρεθύμνης συνεληφθησοιν οί '■«. Χνάρης. Δημ. Χναρης, Β«ο. Κλ« οος χ«ι χρόνης & χκτηγορβύμενοι επ Ι —-Λιμκνικκ Χανίων. Συνήλθον πρβχθές είς σύσκεψιν τα μελη τής Λιμενιχης 'ϋπιτρο κης Χανίων χ«Ι ίλαβον οιβτφο ρους «κοφβιοεις σχετιχβς μέ τ« έκκριμή λιμενικα ςηταμκται ής πόλεως, 2ητεΙ«αι ύπάλληλος (δεσποινΐς) τελιιόφοαος 'ΑιμττορικίΊς Σχολης. Πληροφορίαι τταρα τφ μεσιτικω γραφείω (παραπλεύρως Ρεγκινάκη). ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝ.. ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΟΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΪΤΟ£ 1839 Ύποκατάστημα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 6ψεος καί ^έπί προθ£ορία ΔΑΊ'ΚΟΜ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ,ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΘΜ "Εν βυρίίιβν τβϋ θηο«υρβ«υλο(Μΐίβ» μ«{ [ άνκπληρείνει Τβ αβφαλεατιρβν χρηματοχιβϊιτιον. Εκτέλεσις πάσ^ς έν γένει ΐραπεζι- τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬ ροντας δρους.
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  βναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαφβάτου
  31 Ιουλίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΜΥΚΤΙΟΥ
  Η ΜΠΙ1ΝΙΑ ΕΔΗΛΟΣΕΝ
  ΟΤΙ ΛΠΟΚΡΟΥΕΙ ΕΠΕΜΒΙΣΙΝ
  ΤΗΣ ΔΓΓΑΙΑΣ Η ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΕΙΣ ΤΙ! ΑΙΑΦΟΡΗΜΤΗΝΪΊΝΙΗ
  ΟΙ ΣΪΝΕΝΝΟΒΟΙΙ ΜΟΝΗ ΜΕΤΗΗ ΚΙΝΑΝ
  Ή εξέλιξις των έπιχειρήσεων
  είς τούς τομείς τής Μαδρίτης.
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Ιουλίου—
  Κατ' εΐδήσεις έκ ΣαΙν Ζαν
  ντέ Λούζ, «αί ι,θες έσημειά
  θηάνοαξία είς τό μέτωπον
  τής Μαδρίτης, δ«ου τα έ-
  θνικά στβατεύματα άνα-
  συγκροτοθνται, «οο«αρα·
  σκευάζοντα βίαν επίθεσιν.
  Κατά τάς τρείς τελευταί¬
  ας έβΒομάαας, αί <&«ώλει αι'των έ«αναστατ_ν έκεΐ άνήλθον είς 12 χιλιάδας Ανδρας καί δ στρατηνδς Φράνκο άνοστέλλει Ι«ει· ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ιουλίου (τού «ντα· γόντως νΐας κοκριτού μβς).—Τηλεγραφούν έκ τού έξωτερικού ότι ή Ίαπωνική Κυβέρνη ακς λαβούσα γνώσιν των προθέσεων τή< Αγγλίας χαί Άμερικής όπως έηίμ βουν είς τα Κινεζοϊχπωνικά πρός άπο τροπήν γενιχεύαεως τού πολέμου έν τή "Απω Ανατολή, εδήλωσεν ρητώς αια τού υπουργόν της των Εξωτερικών ότ &ηοκοούει πάσαν τοιαύτην επέμβασιν. Είς την σχετικήν ανακοίνωσιν προ μετ* την άφιξιν τ·» δβοί ών θά αρχίση ή ««α ·ρα· σις. Έν τω μεταξΰ οί κυ- βερνητικοΐ όχυροθνται «Ις τάς νίας θίσεις τε·*, «νι- σχύονται 6ί καί οδτοι διά «κων δυνάμει**, άβοστελ- λομίνων ε«ιγόντως βκ,τβν δλλων μετ,ώκων. ΟΙ Γάλλοι ανταποκριταί τονίζου» δτι βίον ν' άνα- μενωνται βντδς «β* ήμ>-
  ρ—ν σοβαρώταται ■■ιιϊει
  ρήσεις είς Μαδρίτην. ΟΙ
  επαναστάται μιτά την α
  «ιτυχίαν τ·»τ> είς Μ-ρουνί-
  τε, θΐλουν νά συνιΐ|(σουν
  τί|ν έ«ίθεσιν μέ νίας βυνά-
  υ,εις, ελπίζοντες δτι θα «0
  ρουν «ξησθενημίνους τούς
  κυβερνητικάς.
  Κατ' εΐδήσεις έκ Σαλα-
  μάνκας είς τ6 μέτωπον
  τοθ Έσκοριάλ αί επανα¬
  στατικαί Βυνάμκις ιροή-
  λασαν χθές 'καΐ έξετόπι
  σαν τούς έρυθρους έκ τέ*ν
  θέσενν τάς ό ποίας κατεΐ·
  χον «αρά την Βίλλ,α Νού < όβα ντελά Κανάντα. 3» ΠΡΟ ΓΝΗ «τίθεται ότι ή Ίαπωνία είνε είς θέσι νά διακανονίση μόνη τας διαφοράς μι την Κίναν καί τ κλίκαις νά συνεννοήθη μέ αυτήν καί μέ αντικειμενικόν σκοπόν ΐή> περιφρούρησιν τής ήσυχίας έν τί|
  "Άπω Ανατολή.
  ΑΠΕΘΑΝΕ ΤθΕΣ Ο ΤΕΩΣ
  1ΡΟΕΑΡΟΣ ΤΗί____Β0ΥΛΗ5 Ι. 80ΖΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Σήμερον απέθανεν ι
  παλαιός πολιτευτής «αι έκ των κορυ
  φαΐων τού Λαΐχού χόμματος, τέως δ
  τφόεορος τής Βουλής Χαράλαμπο
  Βοζίχης. Ή χηδεία τού Βοζίχη θά γ
  νη ηιθανώτατα δημοσία βαπάνη ά πό ν ε
  μομένων είς αυτόν τιμών πρωθυπουρ
  γοΰ.
  ΑΠΟΑΙΔ Ε Τ ΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΙΥΜΗΙΣΙΙΤΙΙΣΟΡΙΚΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ιουλίου (τού άντα
  θ ά
  ποχριτού μας). — Καθ* ά τηλέγραφον
  έκ Πέραν Κωνσταντινουπόλεως είς την
  •Ανατολικήν Θράκην Θά γίνουν την
  1 6ην Αύγούατου μεγάλαι γυμνάσια
  τού Τουρ*»κοΰ σνρατοΰ είς τα όηοία
  είναι πιθανόν νά παραστοΰν έκτΟΓ
  των άνωτάτων αξιωματικών τής Τουρ
  χίας χαί μέλη τής κυβερνήσεως* θά πα¬
  ρακολουθήση έπίσης - '-'------- --"»-■
  άλλων στρατιωτικών
  αύτά μετ ά των
  ακολούθων των
  Βαλκανικών χρατών καί 6 έν Αγκύρα
  "Έλλην στρατιωτικάς άκόλουθος. Είς
  τα γυμνάβΐα ταυτα άποδίδεται έξαι-
  ρενική σημαβία «πό τούς οιεθνεΐς στρα
  τιωτιχούς κύκλους.
  Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΒΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑβΗΝΑΙ ?0 Ίοκλίβ» (τ·ϋ έντακοΜριτεΰ
  ην;).—Είς ΆΒΐ)ν·( χά) την γεΐτονα έοημει
  •.Β*, οήμιρον κατΜτίρα σχετικ&ς βερμοχρα
  ( έ ΐ ό έ ή
  Β*, ήμρ ρ χς ρμ
  ο(α έν σιγκρΐβει πρός προηγουμένας μ
  ρας. Την μεσημβρίαν τ· Θΐρμομετραν έδε
  κννιν ο«γ*εχρ»μεν»ς 35 βαθμούς. Ή βερ
  ρ·Μρε>βΙ« κροβλΐπκται ότι θα 6ικτηρηθ&
  μάλλον μεινμΐνη μ·· αυριον
  συνεχιζογ,τλΓαΓμαχαϊ
  εισ πεκιμομ και τ1σμ - τ2ιμ
  ΑΟΗΝΑΙ 3Ο Ιουλίου (τού άντα-
  ποχριτοϋ μας)·— Π»ρά την είσοδον
  των Ίαπωνικων στρατευμάτων είς τό
  ΠεχΖνον αί μαχαι είς πολλά σημεία
  τής πόλεως συνεχίζονχαι μεταξύ Ία
  πωνιχου στρατολ «αί άτάκτιον Κινέ
  ζων. Οί αυλλο μβανόμενοι έκ των τε·
  λευιαΐων τούτων υπο των Ίαπώνων
  τυφεχΐζοντβι επί τόπου.
  Έν τω μεταξύ χαί παρά τό Τιέν
  ΤσΙν σημειοΰται οράσις τού Κινεζιχού
  ατρατού προσπαθουντος νά αποκόψη
  τελιχώς τάς Ίαπωνικάς στρατιωτικάς
  συγκοινωνίας
  Ο ΙΤ1ΛΙΚ0! Τ1ΙΙΟΣ ΚΜ Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ
  ΤΙΣ ΑΙΕΟΜΟΥΙ ΚΙΤΑΗΙΣΕΒΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Ιουλίου (τού άντακσκριτσϋ
  μ·ί).—'&η Ρβ«|·η$ «γγΐλλεται ·τι οί ΐχβλ,
  ηειΙ έφϋμερΐοες 6εΐΜ«νουν αισιοδοξίαν οι·
  τϋν ΑζΐΑΐ,ιν τάς 6ιεθνο&( κεχιαβτάαε»; το
  νΐζονοαι στι παρήλθεν ή ο,ιίιης τ*>ν αντιβέ
  οΐΜν είς το ΊοπανΐΜσν (ήιημα κ«1 ότι χ·
  ηιρί ·ύτ* ζιιτήμεΐτα Μ 6ι·»β·(ΐιβ«αιν
  Ι ή λ
  Ό έορτασμός τής 4ης Αύγούστου.
  Τό καταρτισδέν πρόγραμμα.
  Διά τέν κανηγυρτκώτινον
  έ 11 Ιΐ
  Ι {
  ι
  έκ το9
  ηγρ ρ γ^ς ί
  τκαμέν 1*1 ις Ιπετεΐφ τί); Έθνι ι ΈβγατιχαΟ Κέντρου δκό ιήν συν·
  ί 4 Α | ϊί <) Φλ] «Ο Δή χτ]ς τ*)ς 4ΐ)( Αϋγοβατου | ϊείβν τ<)ς Φιλαρμονικτ]; «Ο κατηρτίσθη δττέ τ«)ς (αί τούτψ τα χθιΕοτις λαϊκάς έκιτ·οη<]ς τό χά τωθι κεογραμμα. «1) Φωτβγώ^οΐς τ<|ς' πελεβς την 3^ν χαί την 4-ν Αϋγοαατ·υ 2) ΣημαιοοΤίλισμές νί]ς κόλετβί τ^ν 3~ν χαί 4ΐ)ν Ααγβύΐτου. 3) Έβθινέν την κρασιν τ<}ς 4^ς Α& γοδοτιυ δχβ τ^ς Φ λαβμβνΐκτ]; τοΒ Δήμοκ. 4) 10 π. μ ξις τ·0 οτρ«τ·0 χχΐ τβν προοκί κ»» είς την Ηΐ|τ;ίκολιν καί είς τ* Ήεβον Κρητβν άγβνιατϋν. 5) 10 30' η. ιι Άρχΐε·α.τική δαξβ .έν ι© Ί«ίφ ν«φ τοθ 'Αγ. καθ* ι]< παρακληθείς θίλβι ή:ΐ τον η νηγυρινό^ τ*]ς ή μέρας δ σ»μκ·λ(της χ. '!«■ Μβυ ρίλος. 6) 11 30 π. μ. χβ-ά'ίεοις θ'εφϊνιυ είς τό Ήρ«·ν Κρηιδν αγωνιοτβν δι" ·λιγβλίγ»ν προο φβν^οεβιν. 7) Διξίβαις ιώ< άρ- χβν, ιβν έπιαήμιον, τ6ν Σ»μ«- τε'ων χκΙ τ·0 λ«·0 είς τί Δηααρ χιβχΑν χατίοιηιΐα 8) 6 μ.ι». Σ«γ τοθ λαοΒ είς την τιλα τιΤχν "Ελευθερίας δπου μέ την Φι τοθ Δήμοϋ «αί -ιοπικά θιλ·ιιαι ΈθνιχοΙ γ χΐ χ·ρ·Ε. 9) $ 30 μ. μ. 'ΒχχΙνιιαις χαί ταύιβχρονος έ*κίν»)αΐζ μδϊ)φ:3»Εα(·, ατρατίθ χαί χ·ο ακίπβι. Ικ ττ]ς πλκτείας Έλειιθι ρ(ας μέ την αυνβδεΐαν τ6ν οαλπιγ κτβν «αί μαυ3ΐχτ]ς Οΐρβ ταθ. 10) "ϋ>Λ 9 30 μ. μ
  ουγκίντρβοις είς τ^ν πλατιίαν Έ
  θ
  Εποιι Η1 ριφθιθν πυ?β
  ρου»ίΐ«, βεγγαλΐς χλ.
  Είς την &βξελογ<αν μ«ν Βκιβς ΐτ»οοίλθ«αιν " αί μ "Ιδιαιτέρως αί ί Ι μ μ ταν. Π«ραχαλβθνχαι είς χον έ»ρτα ρ '"ίπ«γγελμ»ιικαΙ χαί ΙργατιχαΙ • ιγανώαιις π»ρβχαλεθ<ται Β*»; προσέλθωσιν μΐτά τ«ν χαί λδά Π 5π»ί αμίν »Λ ιχι α Ε ιτβ>ιτιχα!,
  χκαχιχαΐ χαί οτρατιιβτιχαΐ αρχαί
  μιτά τβν δπαλλήλων την. Οί χ.
  χ. ανχιπρίοβπει ,χοθ Τύχου. Αί
  πρ·σκεπικα1 δμίδες χκΙ άθλητι
  χαι δεγανώίΐις. Οί χ.χ· Πρίεδρ·ι
  μιχ» χ§ν διοιχ. ουμββυλίων χαί
  μελβν χβΐν διαφόρων ο^λλίγην,
  σ»μα«'ων,
  αι>νΐΐχνιβν, γεωρ
  Ι Έώ
  χ γ
  γικβν Σ4νεχκιριομ&<> χά Ι Ένώαε
  «ν Συνεταιρισμόν. 1) ΟΙ χ. χ.
  ΔϋΙ *οιί ηριΐΐΐαμενοι τΑν
  )μ ]ρ αει* τοθ
  πρ·Γωτιχββ τω'. 3) Οί Δΐειιθκν
  τβν Τααηιζβν. 3) Ό Δικηγοβτχός
  Σίλλογβς χαί δ ίατριχος Σίλλο
  γ·ς. 4) Τέ Έκη·ριχόν, Έλ
  μβτιχ·ν χαί Γετββγΐκόν
  τεχνικόν ΈκΕΐιτλι;ή
  χλείου. 5) Ό 2&λλογος
  ποι&ν κηΙ Όϊονχιαχριχίς ούλλο
  γος χαί ίχαοβΐ οί ΐηιαττ)ΐιονιχαΙ
  Ό?γανέιοε[ς. 6) Οί ΈϋΐιβοιχβΙ
  ύΧ 2δ[ Έ
  γ
  χαί Βιβ
  Ή»α
  )
  _ύΧλ·γοΐ 2υν·μοαπονδ[«ι
  γιλμτχιβν, 2β»μΐτιΙχ
  χιχχ χαί Έκγατκά. 7) Τό έργκ
  τιχόν κέντρον ΉρακλιΕ·». 8) Οί
  σύλλβγαΐ άποτάχχαιν χαί βκοοτρά
  χβν άξιβμβτίχΛν, έφέδρον άξιημχ
  χιχβν, άνβπήεβν χραυκκτιβν χά Ι
  8υμάχ»ν πολέμου, Ιφί^ιον 4ξι»
  μκτιχην χοΐ δπλΐχΑν χβΐ)<<ί;καΙ αχρατ. αίχμαλώταν 9) Ή Λιμ** χτ| Έπιτροπή Ήρπχλείβυ. 10) "Λ δ λ4 ί ΒΕΒΑΙΟΥΤλΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙ! ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Κ1Ι ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΒΙΕΠΗΡΕΑΙΒΗ ΤΟ ΙΣΠΑΝ1Κ0Κ: ί ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ιουλίου (τού άντ» ποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι τό ταξίδβ. | όν τού ύπουργου τώ* Εξωτερικών τής Μεγάλης Βρεττανίας κ. Ήντεν λίγεται ότι θα πραγμβτοποιηθή Ανυπερθέτως } τόν Όκτώβριον πρός συζήτησιν επί των μεγάλων γραμμών των βιαχωριζου· σών τας δύο χώρας διαφόρων. | Έν τώ μεταξύ καί κατά τας αύτάς πλη ροφορίας προχωρούν αί συνεννοήσεις μ» ταξύ των δύο χωρών επί ζητημάτων άφο ρώντων αύτάς έν τή ΑΙεαογείω καί ίδιαι τέρως επί τού 'Ισπανικοΰ. Ή πρόο"*ος Ι αυτή των συνεννοήσεων θεωρείται βέβκι όν ότι θά έπηρεάση καί την όλην έξ*. 1 λιξιν των συνεννοήσεων περΐ τό έν λόγω ζήτημα, αΐτινες άπασχολοΰν είαέιι την επιτροπήν μή επεμβάσεως. ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΕΝ Ο ΑΓ&Η ΠΑΝ ΤΗΝ ΜΑ4ΡΙΠΙΗ ΪΑΙ ΤΟ ΤΕΡΟΥΕ1 ή ) "Λιτάς δ λα4ς χ<)ς τ·ιβς χαί τβν κιριχή;«>ν. ΟΙ χ. χ. Άντιι.εδ
  Π9ΐ τβν ξίνων χΒατεΐν δίλουοι κχ
  ρακλτ)8ί) δπιος εύαρεοτούμιν·ι
  ρααχηοιν.
  Τα τ«|ς Ίιβοτιλεοηι'ας θέλει χά
  νινίαι; ή έχ«λΐ)θιαατιχτ) ά»χή.
  Τα τ^ς αχβαιτι»τιχτ]ς Ηαβατάξε
  ως δ χ. Φίτύ?«(χος χαί χά χ<)ζ ή ; τάξεως δ χ. Διοιχη τής χτ}( ΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ Ι ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΙΧΟΛΗΣ ΕΜΠ0Ρ0ΠΛ01ΑΡΧΩΝ! ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ ·ιΙ(ΦΗΜ1ΣΕΙΣ Χθές την ιύ<τα άπέπλευσ 8/ "Υβραν τό θαλομηγόν «Μΐ λο<» μ έ τούς οοκΐμους ι*3. αύτόθι σχολής ίμττοροτλοιάι χον. ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Κατβ χβς βοθεΐσσς χθές κι νηματογροφ κάς παρσστάσει έρ της Βασιλικής άεροπορΐ άς οί κινημαιογραφοι ιΤ)ς π λεως μας επραγματοποιήθη τάς επομένας ίΐστΐράξεκ: Κ< νηματονβθφος Πουλακάκη δρ 9.420. Τοθ "Απόλλωνος κα 'Α,Λκοζόρ ο( ΐίστιρόξεις βέ είχον μέχρι χθές τώ εσπέρας ίκχαθαριοθιΐ. ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤβΥ "Υπό τ*]ς ουνχλθΐ ύα-ς χθες έκ τροητ)ς έ* Ι χβν ίικτιμήηην Ι «α νΙοΒΐίοα» αί χιμ«1 αοε» αλιύε» χά Ι χ&Ο άρτ«υ &ια την έ^χβμένη έρδομά&α ώς έξτ)ι: "Αρτες λεκκος ορχ 11 70 χβτ' άχ&*, πυχιροθ χος 9 70άλιιιρα λευχα δρ. 12 83 πιιχιροθχα 11,33. ΑΠΙΠΕλΛΕΤΑΙ ΠΑΓΟΣ Κατόπιν ένβργειών τής Διοι χήσεως Χωροφυλα»ήι, ατιο σΐίλλονχαι σήμκρον έκ Χ ι νΐων περΐ χθ<, 400 6ε. τιάγ^ Ή άπςστολτ) «αγου έκ Χανΐ ών θα ουνεχ σθό «αί είς τό μέλλον. ΕΞΑΓλΊΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ χτές τέ βδβομα διβΐεν οελτΐβν νε»ν ιιμών χαΐ χι ήοιβς τβν εγχωρίων κροΐόνχ»» έν χΐ αγοιί 'Η»»χλ«1·υ. ϋ; άν» έρεται έ* βύιώ ή χίνν» τ·^ μας &η«]|»^εν άιχούνχως τΐ|ν ξ έ μ ι» οςμειβϋιιοιεν ιβν χ«ιβι|ρω έ ίαγνιβν είς χιλιόγραμμα: 2» φυλαΙ 405 000, οαλιίγχβι §2.000, Ενοι ^000. Είς χήν "Εφημερίδι τΙ}ς Κιιδερ νήοιως ϋημβοιιύθΐ) άοιυν·μι«ή βιάταϋ'ς περΐ έκιγραφβν χ>1 δια
  φημίαεβν. Διά ταύιης δ?1ζεται
  τι η&ί μΐτερχδμΐνος Ιήδ
  ίίή
  μχμ ήμ
  Ιντδς ιίίυίήιτοτΐ χαταοιή^αχο(,
  οικίας ή γραφΐΐαυ. δποχ»εοΟται
  νά Ιχη τοχοθεχημένΐιν επ Ι χ{]ς χιι
  ρίας πρςσ.'ψιβις αύιβν έμφ^
  χαλλιχιχνιχΐ|ν επιγραφήν, δκιρά
  νω παοης ξινβγλώοσβυ τοιαύτας,
  ίηλοϋθϊ» είς την ελληνικήν γλβο
  οαν τέ α'βμβιχιηώΐυμον χαί χο ά
  οχ·.ύμιν·ν ίπάγγελμα. Ώ&οχ δια
  «ήμιοις ϊίβν νά ■!«« χαλαίοβητος
  ίν ι ■> ουνίλφ χαί χαχά χέ περιε
  χίμεν·ν β&.ής (σύνταξις, γραφΐ
  χοΐ χαροιχτήρες ιίχονες κλπ.)
  χαί νά μή πρ·ο6άλλη την χβιιή»
  αίοθΐ)τικήν χβί χήν οημοοίαν αί
  δώ. 'Δπ»γορεύεχαι ή πάλι ψ ί, ά
  φαίρεοις χαί χαχβοιροφή «ν νο
  μΐμαις γενομίν«ν διαβημΐοεβν. Λί
  «ωιεινοΐ Βΐοια-μΐαεις δίβν νά ιί<· αταθιροΰ χαί ιύχΐ δ ί ή τίς ή ταχιιβν διαλλε'ψιβν φβτι ομοθ. ΦοπεινοιΙ 6ιαβι;μ1θεις έρυ θριθ ή αλλβκ ίντόνου χεώματος τοποθετοθνται είς Οψ:ς τουλαχι ο τβν 6 μΙτ(«ον άπ4 ιοθ ΐδαφβυς. ΤΑΔ1ΚΑΪΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο Ε0ΡΤΑ2Μ0Ζ ΤΗΙ*η»ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ Ό ίιπβϋ^γος τής Δΐκβιβού!η; ίιά ιηλεγραφ^μα'ΐάς τ·ϋ πρές τας είοαγγελίβς Ιίωσεν έντολη ν" απο ουρϋοθν αί &ιχβιθΐμοι ττ]ς 4~ς Αύ 5οον τ· κοινόν θί ι[ ΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑ όιχθϋργβΐον Έθνΐκτ)ς Ο κονομ'ας δι' έγγράφου τού κρός τό Τελωνείον *Η?α κλε'ου γνωίΐζβι δτι ή κατανο μή ιΓΐους τινός θβωρεΐται γβ νομβνη όριστική Αμα τ5 κοινο ιΐοιήσΐι των ϋτιό τής Έπιτοο κης ένστασίων καταρτιοθέν των πινάκων κατανομ(]ς. ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ Β'ΒΛΙίΔΕΤΑΣ Είς τέ υπουργείον 'Εεγαοίας δκιγράφΐ] σϋλλογιχή ούμδαοις έρ γβοΐας δια τ%ί δπ·(ας κβθορίζβν ται ώς εί ής βί Β&ξήοιις επί χβν σήμερον *ατα6αλλβμέ<«εν ήμιβεμι οΗ'αχ είς τους διίλιοδέχπς. Διά τε υ; λαμβάνονχβς ήμερομίοθιαν 60—75 δραχμάς κροβλέκεχαΐ β δ ζ—αίς 25 ()■>■ Διά τεΰς λοιμβάν·ν
  τας 76—100 προδλίπεχαι £
  οις 15 '(ι χαί διά τούς
  χας ή^ε^ιμ'οθιεν ά«ο τβν 100
  δ·αχμ«ν προβλέπεΐαι ι βΐτ,οις 10
  γ(ι. Διά κύς άρρενας αυμηλιιρώ
  ο.ντας δ<τ«εχτ] εργασίαν χά Ι λαμ βά ήίϋ ] μ ήμερομίοϋιον χατ» τβν 50 δραχμήν κρκβλέπεχαι Βξηος 25;(«> διά ίέ τάς ουμπληρωοαοχι
  έ<ταε·ή 5ηΐ)ρεοίαν γυναίκας παβί·| χεταΐ ού&υα 20 €{ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζ&Η νέ άηηαχολΐ)μέν·ν μέ τ·ν ίιψν» ομον της τ,μλ^κς ταύιτ)(. ΔΩΡΕΑΙ 'Υηό τοθ κ. ΣεργΙου Σκα νάκηέκ μέρους χον έν Ήρο λ Λ μρ Λασηθ ωτΛν καχετίθη οαν ο^ιαχμαι τριακόσιαι είς τό Ταμείον τοθ ΠανανεΙου Δή μοτικοθ Ν;σ3κομβίου Ήρα ντΐ τεσσαρακονθημέ ρου μνημοσύνου είς η τοθ Κωνστ. ΦωΐεινοΟ. 11 ΈΞ Την τιαρβλθίθσαν Πέμπτην εφορτώθησαν 3630 κ βωιΙΒια σΐαφυλΑν Βια Κεντρικήν Ε0 ρώνην ι αι 1214 οι' .'Δλεξαν 9ρ«αν. ΑΙ έν τβ άγορ$ μας κυμανθεΓοαι χθές τιμαί των διαφόρων ένχωρΐ ών προΐόντων είχον ώς κάτωθι: Χον&ρ, Λίαν. "Ελαια 5 βαθμόν 43.50 Μ. .■ κοινα 40. ραφινβ — Χαηιινεβ λευκοί α' .. β' „ βυρηνβλ. α' .. β' ι. μουρνέλ, α' Β' θΐνοι 'Δρχσν. „ Μαΐββυζΐου Μέταξα Κουκούλια ΔΙκταμος Δίρματα βιδέλα βακετα βαρεία ΔμνοΜρματα α' ΠροβατοδΙρματα 'Δρκαλο&ερματα 26. 34. Μ. 91. 93. 91. 30. 28. 27. 95. 97. 25. 60 β 500 170 900 40 ΒΟ 98 •0-00 10-Ββ 110-50 βΟ ΗΡΟΕΑΑΥΝΟΥγΊ ΟΙ ΕΒΜΙΚΙΣΤΑ1 ΑΘΗΝΑΙ 3Ο «Ιουλίου (τού άντα. ποχριτού μας).—Καθ'ά αγγέλλεται ό ικι λεμιχός αγών πεοΐ την Μαδρίτην καί την περιοχήν τού Τερουέλ έπανήρχισε την αύγήν τής σήμερον. Οί έθνικοί προσπ»- θούν νά «ροελάσουν πέραν τού Μπρο» νέτε καΐ νά Αποκόψουν την ύποχώρησιν είς τούς έντός τού «θύλαχος» εύριακο· μένους έρυθρους. Έξ ά'λλου είς Τ«· ρουέλ εσυνεχίσθη ή προέλασις των έ- θνικών στρατευμάτων άτινα προτίθενται νά συνενωθούν μέ τούς μαχομένους 6ο ρειοδυτιχώς τής λΐαδρίτης οτρατιώιας τού Φράνκο. ΣΥΝΕΧΙ2ΟΝΤ1Ι ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΔΙΑ ΤΘΗΕΟΡΤΑίΜΟΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΥΓΟΥϊΤΟΥ Α©ΗΝΜ 30 Ιουλίου (τού κνταποκριτοθ μ«ς)·—ΑΙ προΐτοιμααΐαι δια τ·ν οαον ενεατι μεγχλσκρεκέαΐΐραν έσρταοιΐαν τής 4 Αύγοό αταιι σ»νΐχΐς·νται πυοετνο6$ τόσον έν 'Α Βίναΐί ίοον χαί έν Π«ιραιετ. ΑΙ πρός τοθτο καταρτιαθεΤσειι έπιτροπαΐ ιΐρναθθηααν αί μερον δι' ωρισμένα λεπτομερειαι** ζητήμ» τα τ·ϋ έορτααμον. ΔΕΝ ΣΥΝΗΛΘΕΝ «ΚΟΜΗ Η ΕΠΙΤΡϋΠΗ ΜΗ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ιουλίου Ιτοΰ άντα- ποχριτοθ μ.ας)—Τηλεγραεφοΰν έκ Λον- δίνου ότι η επιτροπή μή επεμβάσεως δέν συνήλθεν ά*όμη ινα εξετάση τό ζή· τηματου έλέγχου επί τή βάσει τού 'Αγγλιχού σχε«ίου καί ώς διεμορφώθη τούτο κατόπιν των τελευτα,ίων συνομι- λιών. Ύποτιθετα,ι πάντως ότι ή βυνε- δρίχαις τής έπιτροπής δέν θά βραδύνη πέραν τής προσεχούς Δευτέρας τό βρα¬ δύτερον Βιόιι τούτο έπιθυμεϊ καί ή Αγ γλική κυβέρνησις ή όηοία. έηισπεύβει τας εργασίας τής έπιτροπής. Χ. ϊ. Κατά ραβιοφ»νίκην πληροφορ(«ν ·λί γον μιτά την 4ην μ. μ. ουνήλβΐν ή τΤπβ·πιτρβ«π τηβ ουδετερβτητος δια ν« έ^ταβη την άηάντϋθΐν τ»»ν 2* Νρκτ&ν ·1( τβ ΆγϊλΐΛόν οχέδιον. ΗΡΧΙΣΑΝ ΙΥΝΕΝΝθΙίΓ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ ΚΑΙ ΤϋΗ .ΓίΑΟΚ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ιουλίου (τού άντ*- ποκριτούμας)—Αγγέλλεται έκ Λον βίνου ότι ή Αγγλία βυνεννοείται Ι#έ τον Φράνκο εν σχέσει μέ την έκμετάλ λευβιν των μεταλλεΐων «εου ΜΙπιλμπάο δια την οποίαν ηαλαιόθεν ένΒιαφέρον- τοιι "Αγγλοι κεφα>αιοΰχοι. Σχετικώς
  βεβαιούται ότι ο Φράνκο Θά παράσχη
  τό προνόμιον τής εκμεταλλεύσεως .είς
  τούς Άγγλους είς εύρυτέραν τοθ «·
  ρελθόντος άκτίνα λαμβάνων ώριομέν»
  έμπορικά *«--·ν»*-------- Γ