946

Αριθμός τεύχους

493

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

18/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Αριθ. Τηλεφ 4 — 40
  ' ΙΓπεΰθυ νος;
  ΑΑΕΚΟΣ ΜΗΑΟΑΙΔΑΚΗΣ
  Τα πάντκ γι^ τή νίκη τής ' Δημοκρατίας!
  ΗΚΡΗΤ1
  "
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΠΙΙΜΙΜΙΜεΙ
  ΧΥΝΑ^ΠΙ.ΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΚΛ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΧΡΟΝΟΣ 2οςΠΕΡΙΟΔ.2η
  ι»Ρ!Θ. ΦΥΛΛΟΥ 493
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ιβ
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΓΙΜΜ Φ/ΛΛΟΥ ΔΡΑΧ.200
  Ο
  Όχτώ μήνις χυβ&ρν£ τπν Έλλάδα τδ Λαϊκβ κόμμα
  Ότοτν πήρε τίίν 'Αρχή. άντάρτες σχβδβν δέν υπήρχαν Το
  έμβλβγησ· β ΐδιος ο κ. Τσοαδάρης. Το διαχπρυξβ κχΐ έ πρβκά-
  τβχός τβυ χ. Σοφούλης. Η κυββρνηβη Τοκλδάρη ψήφι·ΐ τ& «μέ-
  τρα τάξεως» κΓ αρχισβ τίς διώξεις των Δημοκρατικήν πολιτών
  Αύτη π χυβέρνηοη διέταςβ καΐ έϊβτίλβσβ τίς έκκαθαριοτικές έπι-
  χειρήοβις στίιν άρχί, μόνβ μέ τη χΜροφυλεςχίι καΐ ϋοτβριχ σέ σον-
  δ»«ομβ χαΐ μέ τβ οτρ*χ&, την «εροπορία χαΐ το ναυτικβ. Κι'
  «ύτο τέ· έπβνέλαβε τρείς φβρές κ«τά συνέχβι». Αυτή ή κυβέρ-
  νηοη γέμια· τ* ξΐβονήαια ά π* έκτβπιβμένβυς καΐ τα κρατητή-
  ρια τού τμήμκτος μεταγωγών άπο φυλετκιβμένους. Οί έξόριστοι
  &πϊρβαίνβ«ν τώρα τίς 4500 χαΐ κείνοι «ού βρίσχοντεη «πό τα «έ
  ρατκ της χώρας οέ διάφοβα ατρατόπεδκ συγκεντρώσεως κ«1 σέ
  τμπμκτκ Μβταγωγών γιά νά έκτοπισθοϋν, ςρβάνβυν τώρα τίς
  8.500.
  ΦΙ «υλακισμενοι παλαιοι καΐ νέοι, ύπε,ββαίνουν τίς 10.000.
  Πάν» «π© έκκτον δίχκ πολίτας ϊχουν έκτίλϊσΐεϊ άπ* τα Στρα-
  τοδιχεΐετ της κυβερνήπβΜς. "Ολα ετύτά γιά νά πνίξει την άνταρ-
  τική κίνηση καΐ νά μή ·γοΰν άντάρτβς οτο |.©υνό.
  Χύγχρβνα τ© «Ιματπρβ ο·νι· τέΐν ποιρκκρατιχών ·υμμο·ιών
  τ?ΰ ϊούρλ», τού Κατσαρίκ, τού Βουρλκχη κλπ. £χ<ι φθάβει βτό καταχόρυνο. Τέ άποτέλεσμα ήταν νά γβμίσουν τα ββυνά ετπο άντάρτες. Ά«© τβν "Εβρ· ώς την Πελοποννησο νά δημιουργηθοΰν ενοπλες έμάδες χαΐ χ«θε μερά ή κυββρνηβη νά άνακοινώνει τίς πράξβις τβυς. ΤΙ μαρτυβεΐ αυτθ; "·τι ή πολιτιχή αύτη βχι μόν· δέ βγαί- νβι πέρα, άλλά έ5β· συνεχίζετετι, τόσο πΐριβσοτβρο κακό κάνει οτον τόπο κετΐ τόσο περιβαότερ· φουντώνει τέ) άντάρτικο. Ό ΐδι- ος ό «ρχηγ·)ς τού Γ' Σώματος Στρατοΰ Ββντήρης άναγκάβθηκε νά έμολογήβει ίπ β Ι έκκαθαριστικές έπιχβιρήααις τού απέτυχαν. Προχεές άκόμη στήν Αγγλικη Βουλη ό Εργατικάς Βουλευ- τή; Οΰΐλκις ίλεγβ: «Έφ' ίοον βυνεχίζεται ή σημερινη κκτάστα- οη οτήν Έλλάδα και ο! ανδρες τής άντιστάεβως καλούνται νά έκλίςΌιιν μβτ«{ΰ φυλακης ή ετνοδβ» στά β·υνά ίΐ έκτο,τίσεως 0ά πηγαίνουν βτά βουνά καΐ οί άντάρτβς β* ετΰ{ηθ©ΰν». Μπροβτά οτήν καταστήση ειΰτή τί ϊπρεπβ νά γίνβι; Ν' άλλάξβι η ιτολιτικη. Νά έναρμοαθΕΐ μιά άλλη πολιτική. Αύτβ άιτκιτβΰβ· τ© ·υμφέ·ον τοϋ "Εθνβυ;. Λύτο ζητβϋσε ό Έλλη νικβς λαβς. ΚΓ αύτο διακηρυ'β τό ΚΑΜ γιά μικ άκβμη φορά μέ την ανακοινώση τής Κβντρικής'Επιτροπής τής 6-11-46 ποΰ έλε- νε: «Μόνβ μιά ριζική μβταβολή καΐ των προβέσίων καί των μέ- οιιν της π·λιτικής ποΰ εΐσκήίηκε ώ; τώρα οτήν 'Ελλάία μπορεϊ νά βγάλβι τή χώρχ άπ· τβ σημερινο ειδιέξοδο». : "Ομοίί δέν υπήρχβ διάΐβοη γιά κκμμιά απολύτως μΐτβιββλή καΐ αύτβς είναι · ε«Ιύτ«ρ·{ λόγος ποΰ κιτοκρουβ·ηκε στή τβ- λιυΐαία χυβερνητική κρίβη κΓ αυτή άκόμη ή λύση τής κυββρ- | νηιε»ς Χοφούλη. Κ*1 ή τρειγωδία της 'Ελλάδας πυνεχίζεται. ΚΓ ΰ·τβρκ άηέ) τα τΐλβοτειία γβνβνβτα της Μκκβδονίας— μοιρκία ουνέπκικ της κυβϊρνητιχής πολιτικάς— ο ημιεμπόλεμος Χ. Τααλδάρπς, ο «ρχηνώς τβ» άνΐρώπινβ» κονιορτοΰ πού άπβτβ- λ*1 τή σημΐρινή «πλειβφηφία» Χ«ί «β» «ϊν«ι κειταδικασμένβς μ«ζΙ μέ την «ολιτ ική «αράταξη ιτοΰ έκπροσωπβϊ «μβτάκλητβς *β* την έΐνική σιινείδηση οάν Ινβχβς τής οημβρινής τραν»χή5 ΧβταβτάσβΜς τής χώρας μας, έτολμηαβ νά άπβδώοει τή δράση τδν *νταρτδν στήν ένίσχυδη τής Γιβυγκοσλαβίας. Μέ τή ρουκέτα ίμ«ς πβύ έξαπόλυσβ δέν πρβκειται νά ίεγε- λβθϊΐ κανέν*. Γι«τ» «Ινετι ολβφέινίρο πώς έπιδιώκει νά άποβπά- ο«ι την προαοχή τοϋ Έλληνιχοδ λαβϋ άη· την έσ»»τερική τρα- Υ«δί« πβύ έδημιβύργησβ β ΐδιος καί νά ιτββκαλέβει στρατιωτιχή ί«έμβ«·η£τών άφβντάδ*»ν τβυ "ΑγγλΜν. γιά νά συγκρατήοβι την έ,ουοία πού βλέπβι νά κατρακυλά χά τω άηβ τα πόδια τού. •θοο ομως κι' αν «γωνίζεται ο κ. Τσαλδάρης, βσε5 «ροβιΐα- βειΐς χΓ άν χαταβάλλϊΐ γιά νά διατηρηΐβϊ οτήν εϊβυσία, τβ τέΡ- μ« τοδ δρόμου «ού διάλ.ξί «ύτβς χ«ί ή «αράταίή τβυ βριαχεται «•ντά, πβλΰ χβντά Καί είναι έκβϊ πού οί ηρβδβμένοι λ«οί ατελ- ν·«ν τούς ετναίίβυς κυβίρνήτϊς Η ΕΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ή βηιδρομή τής αλ """""""""""""""".......""«»"·"·»■.....ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.1ΙΙ.......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,ΙΜΙΙΠΙ......11 „.......,·,......■.,.,.,..,.......·..,.......,.........ΙΙΜ....ΜΜ.Μ....Π..,..,...,.,,..,,,,,. ΕΒΗΙΚβ ίΚΤΗΙΙΙΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΐ[]ί) τυυ ΟΔίΟΣΤΗΗ ΕΝΘΟΥΣΊ ΩΔ Ω Σ ΑΘΗΝΑ 17 (ίδ. τηλ.).—Έ¬ φθασε χθές ή Έθνική άντι' προσωπείατήςΚύπρου πού θά έργασθεΐ γιά την ενωση τής νήσου μέ τή μητέρα ιΕλ λάδα. Ό Λαός ύπεδέχθη έν- θουσιωδώς τούς άντιπρο- σώπους, Ή πρεσβεΐα θά παραμεΐ- νει στήν Άθήνα επί 15 ήμέ ρες καί κατόπιν θά άναχω- ρήσει γιά τό Λονδίνο. 500 ΧΙΑΙΑΔΕ! ΑΜΕΡΙΚΙΝΟΙ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ 17.— Την έρχό μένη Πέμπτη 500 χιλιάδες άνθρακωρύχοι τής Άμερικής κατεβαΐνουν σέ άπεργία. Ή Άμερικανική κυβέρνηαη έξέ- δωσε διακοίνωση, μέ την ό- πο(α κανονΐζει τίς προμή- θειεί άνθρακοο. "Εδηλώθη ότι δέν θά ΐτραγματοποιη- θοϋν άποστολές γαιάνθρα- κος στήν Εύρώπη, έίνεκα τής άπεργΐας. ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΠΙΡΕΡΙΙΑΙΣΜ8Υ ΛΟΝΔΙΝΟ 17.— Στήν Έ- πιτροπή τού ΟΗΕ γιά τίς υ¬ πό έντολή χ© ες, ύποβλή- θηκ& πρόταση τοθ στρατάρ- χη Σμάτς, δπως ή Νοιιοδυ- τική Άφρική ένω8εϊ μέ την Νοτιοαφρικανική "Ενωση. Την πρόταση, μεταξύ πολ· λών άλλων, άτΐόκρουσε ό άντιττρόσωπος των Ίνδιών, ό οποίος έτάχθη υπέρ τής άνεξαρτησίας τής Νοτιοδυ τικής Άφρικής. ΑΙΑΝ8ΜΗ ΒΜΙΩΝΩΝ Άνακοινοθμεν δτι αποφά¬ σει τής Έπιτροπής Διανο- μής ζώων έξωτερικοΟ ήρχι¬ σεν άπό σήμερον ή χορηγή σις ήμιόνων καί ίππων καί ε(ς έκείνους έκ των δικαι- ούχων οΐτινες είχον απο¬ κλεισθή έκ τΰ>ν πρώτων δια-
  νομών διότι καίεϊχον ζεύγος
  βοών Γ) άγελάδων.
  Ηράκλειον 18—11—46
  (Έκ τής Έπιτροττής Δια-
  νομής).
  ΕΡΙΟΜΓΑΙ ΚΑΙ ΑΑΑΟ1 ΐπΐί
  Περιμένεται άτμόπλοιβ είς
  τό Λιμένι» Ηρακλείου άπό
  την 'Αμερίκή, γιά νά φέρει
  400 ΐππους τής Οΰνρα.
  Ρρέθηκαν άτιό '« αστυνομικαι «κ>"ί'- ά£ τΑνάπόδοση των κα-
  Όκ. Είσαγγελέσς πρέπει ■άι^ώζ^1 ή ούθαψ-οίο τής
  ταθέντων γ ά νά άρθεϊ ή τταρονομία κ^ η η ν.
  Χωροφυλακής καί γ ά νά μην έμποδίζεται το εργ
  θρωπικοϋ ΣωματΕΐου, ανεγνωρισμένου.
  Ή πλατεία
  Βαλιδέ Τζαμί.
  Πληροφορούμεθα ότι στοϋς άρ
  μοδίους επικρατεΐ σχέψη νά χρη
  αιμοποιηθεϊ ή πλατεία «Βαλιδέ-
  Α·<*μι» ώο τόποΓ λαϊκτκ άγοράς. αλιδ ,Παμι» ώς τ6πος χαίκης άγορας. « χωρος αΰτός είναι εντελώς άκα- ταλληλος γιατί χρησιμεύει γιά την παοαμονή των μαθητών καΐ των μβΐίητοιώνΐχών Γυμναοίων καί τής αοαμονή των μαθητών καΐ των μβΐίητοιώνΐχών Γυμναοίων καί τής .*Ί*«οοικής Σχολής στήν ωρα τοΰ ιαλ8ΐμμαΐος ΝΟμίζομ6 δΐι στήν "Οθ ό αλ8ΐμμαΐ "Οθκειμενη ;Τ1ϊ... Π1ιηι-ί σιμοποιήθηκαν καί ποοίΐολεμικά γιά τό σκβπό αυτο. κτρικούς στύλους ποϋ σώζονΐ'χι άκόμα. Ό Δήμος πρέπει ν« εοιιφερθεϊ »γιά τούς άνθρώπους αϋϋούς, πού | δέν άνήκουν βεβαία οέ καμμιά ξέ- I νη ένορία. Ή τοποθετηθή των λαμ- πτήρων οε'ις παληές τονς θέσεις έΐΓ·ιβάλλεΐαι νά γίνβι άμέοως πρίν πιάσουν τα σκοτάοια τοΰ χειμώνα. ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΚ _________________________ 1Μ1ΙΗΤΗ!ΙΛΙίΓΙΑΙΙ2Κ!ΙΗΗΙ1ΕΜΒΡΙ0νΐ9Μ ΧΘές Κυριακή γίνηκε, άπό τή Νομ. Έππροπή τοθ ΕΑΜ των Χανίων κ τί άττώ τούς άγωνιστές τοθ ΕΛΛΣ, μνημόσυν > σ'ήν Πα-
  ντνισ των Κερτμειων, οχή μνή
  υη έκρίνων πού ττέσανε κεΐ πριν
  4τιό δυό χρόνια.
  ΟΙ Γερμανοί, κάτω άτό την
  π'ιεοη των σύμμαχον καΐ Ιδιαιτέ¬
  ρα άτιό τή θυελλώδη τιροέλσση
  τοθ Κοκκίνου ΣτρατοΟ στά Βολ-
  κανια, άττοφασιοον νά εκκε"ώ-
  σουν την Έλλώδα. Ό ΕΛΑΣ,
  σφυρηλατηυένος σέ τρΐχρονους
  σκληρούς άγωνες ένάνηα στούς
  τρείς κατακτητές καΐ τούς ντό
  πιους ίθνοποοδότες, δίνει μάχες
  σκληρές καΐ έλευθερώνει τή μιΊ
  ϋστερ' άκό την δλλη τίς ττόλεις
  κα[ τα χωρία τής Έλόδας.
  Ό λαός όλόκληρος ζή σέ παρα
  λήρημα ένθουουσμοθ. Δυό λέ-
  ?εις—σύμβολα κυριορχοθν: ί.ΑΜ
  —ΕΛΑΣ. ΟΙ χάθε λογής συνεργί
  τες των Γερμβνων δχουν χα9εί.
  Πουθενά δέ μολύνει τήτανηγυρι.
  κή άτμόσφαιρα ή άπαίσια ιταρου
  σία τους.
  Κάτω «ιτ' αύτές τί<: συνθήκες κσί οί Γερμανοί τής Κρήτης συμ· τττύχθηκαν πρός τα Χανιά, πού κρατοθν μιο μικρή ιΐσραλιακή λουρ[$α τοθ ΔυχικοΟ Άποκόρω- να καΐ τής Κυδωνίας, μέ κέντρο τους τώ Χανιά, Ή Υ Μεραρχία τοθ ΕΛΑΣ μέ τό 14ο Σύν)αα κράτει την έιταΦή μώζί τους σέ κανονικό μέτωπο, άπό τούς Κάμττους μέχρι τόν &- μαξωτό δρόαο Φουρνή Με·κλδ. Οί Γερμανοί βλέπουν νΛ τούς περισφΐγγει ό ΕΛΑΐ σάν βρσ- χνάς κσί γιά ν' άνατττερώσουν το πεσμένο ήθικό τοθ στρστοΰ των, κάνουν δυό δοκιμαστιχές, κσί πε ριορισυένες σ' δκταση, £—ιχειρή- σεις. Μιά στίς 28 τοΰ Σ)βρη κοί μιά στ[ς 15 τοθ Όκτώβρη. Μέ- νουν δμως κοΐΐ οί δυό χωρίς άπο τέλεσμα. "Εισί στΐί 2 τοθ Νοίμβρη, άό>· 0 προηγι υμίνως συγχέντρω-
  οοιν δ?ες διαθέσιμες δυνάμρις εΐ-
  χ'·ν,άρχ·σαν τή μβγ^λη τ^υς έττί-
  θβση. Μόνο πρός τώ όίξιο τοθ
  τομεα κ'νήθηκ^ν μέ 80 ττερίττου
  τανκΓ, θωρακισμένα οΰτοκίνητα
  καϊ μοτοσυκλέτες.
  Ή μ*χη κράτησε δλη τή μερά
  καΐ οί ΝαζΙ μέ πολλές άττώλειες
  ίΐτωψελούμενοι τοθ σκότους υπε¬
  χώρησαν.
  Στίς 14 τοΰ μηνός, ϋστςρ' άτό
  συιΈχή προπαρασκευή τοΰ πυρο-
  βολικοθ, δρχισαν νέα έκίθεση
  σψοδρόιερη άπό την πρώτη,
  Μέ την άσύγκρ'τη άριθμητική
  ύπεροχή τους σέ ϊμψυχο ύλικό,
  άλλα πρό παντός σέ άψυχο, κα¬
  τώρθωσαν νά φθάσοον μέχρι την
  Πιναγια.
  ΟΙ 'ΕλοοΕτες μας διεκδικοθι--
  σΐΐιθαμή πρός σπιθσμή τό 6δα-
  φος υπεχώρησαν νοτίως τής Πα¬
  ναγίας δπου,ΐ[?ρά την τρομακτι
  κή τιίϊση των Γερμανών, κρατή-
  θηκαν. ΟΙ Γερμανοί μέ τή βοη¬
  θεία τοθ σκότους υπεχώρησαν
  στίς βάσεις τους.
  "Ολο τό διάστημσ. αθτό των 3
  ήμρρων δεκάδες πυροβολαρχίες
  α«ό τώ Κόκκινο χωρία είς τόν
  Πλαταν δ, ΙΌΓϊλναν τό |[πυρακ'ω
  μένο τους σΐδερο στόν ΕΛΑΣ.
  Τό παι'δοιμό^Ό καί τή ψρΐκη συ
  νεΐιλήρω'α" οί ΰλμοι κ^ι τάπολυ
  |8όλ'ΐ. Σ' 8λα αύτα οί Έλασίτες
  μας ώντέταξαν τί άτομικά τους
  ΰπλα, μέ τίς λιγοστές τους σφα,ΐ
  ρες, άλλά π~>ύ παντός αντέταξπν
  την ψυχική τους άνωτερότητσ.
  'Ενίκησαν γιατί εΐχαν «βπο'θηση
  στό δίκαιον χοΰ άγωνα, καί πίστη
  στΛ &νώχερα Ιδανικά, γιά τα ό-
  ττοϊα πολεμο'^σαν.
  Σέ 650 ύίΐολογίζονται, άπό επί
  σημα στοιχεΐα, οί άιτώλειες των
  Γερμονών σέ νεκρούς κσί τραυ-
  ματίες. Άτό χούς 'Ελασίτες μας
  9 ίκλεκτοί άνάαεσα στούς έκλε-
  κτούς, πλήρωσαν μέ τή ζωή τους
  ιή^ ανιση αυτή ττάλη, κσί ττότι-
  σ ν μέ τό αΐαά τους τό δένδρο
  τή·: πανανβρώπινης λευτεριβς.
  ΟΙ ΓερμοοοΙ λυσοοισμένοι άπό
  τίς άνέλΐτιστες αύτές άπώλειες
  καΐ άφοθ δέ μπόρεσαν νά διαλό-
  σουν τόν ΕΛΑΣ, στράφηκαν μέ
  κτηνώδη μανίο: εναντίον των χω¬
  ρίων καί 5ι<αψαν τα περισσότερα σπίτια. 'Εκεϊ δμως πού φάνηκε ή προ· σωποποΐηση τοθ χιτλερισμοθ εί¬ ναι στό δπ Εκαψαν ζωντανοΰς γέροντεο, γρηές καί παιδία, πού άτό σωματική άνικανότητα δέν μτόρεσον νά φύγουν. Ή ήμερηοία διατανή τοθ τό~ε στρατ. Διοικητή Κρπ'τΐί κ. Πά- τταδάκη, πού ώς τ5τε δέν ήθελε ν' άναγνωρίσει τόν ΕΛ λΣ, μι^εΐ πιό καθαρά άπό κΑθε περιγρσφή, τής πραγματικής αυτής γιγαντο- μαχίας. "Ετσι 6 ΕΛΑΣ, Οστερα άπό τή μάχη τής Παναγιδ,, άντί νά δι« οθεϊ, 6πως ίτεδίωξαν οί Ναζ', ά δπως εόχότσν ή ντόπια άντ1- δραση, βγήκε άτσαλωμένη ψυχι κά, κατΛκτησε τή συνβΐδηση τής μεγίστης πλειοψηφίας τοθ λαοθ, καί κατέθεσε τα τιμημένα τού βπΛ,ίτ, μόνο τότε, δταν ό φασι- σμός κτυπήθηκε μέσ?; στήν καρ- διή τής Γερμανίας. Τιμή καί δόξα στούς ήοωες νβκριύς μας,ποο μέ τό αΐμα τους μδς δνοιξαν τό δρόμο γιά τούς νέους άγωνες, πού τούς όρκιζό- μαστε πώς θώ συνεχίσουμε δσες 6υσίες κι' άν γρριαστ°0ν. ΣΗΦΗΣ ΜΑΥΡΙΠΑΝΝΑΚΗΣ ρ πρ. γρβμ. Ν Ε. ΕΑΜ Χανιά "Ηράκλειον Κ—11-46 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΪΜΒ. ΤΟΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 17. (ίδ. ύπ.)- Τό συμβούλιο ι ών τεσσάρων ΰπουργών των Εξωτερικών στή Ν. Ύόρκη, ' άσχολεΐται μέ τό ζήτημα τής Τεργέστης, καί είδικά γΰρω άπό τα δι- καιώματα πού θά λάβει ό Γε νικός Διοικητής τής πόλεως. Παρ' δλο πού οί Γαλλικές προτάσεις δίδουν εϋρεία έ· ξουσία στό Διοικητή, θεώ- ροθνται άπό τή Σοβιετική άντιπροσωπεία, συν βάση πρός συζητήση, μέ ώρισμένες τροπολογίες. ; Οί Μπέβιν καί Μπέρνς, επί Ιμένουν δπως ό Διοικητής διο ιρίζέι δλο τό πρσσωπικό τής 'Άστυνομίας. Ό Μολότωφ έπιμένει ότι θά πρέιιει νά διορί^ει μόνο τόν Διοικητή τής άστυ.ομίας, κι' αύτό ΰ- στερο άπό ύπόδειξη τοΰ συμ βουλίου τής πόλεως. 'Επ(ση<; ό Μολότωφ ζητεί, νά μην έπεμβαίνει ό Διοικη¬ τής στό εργο ->οΰ νομοθεχι-
  κοθ συμβουλίου.
  ΑΦΕΘΗΣΑΝ ΕΛΕΥΟΕΡΟΙ
  ΟΙ ΣΥΜΗΦΟΕίΙΤΕΣ ΤΗΣ
  Νά ένδιαφερθεΐ
  η Ήλεκτ·ική.
  ό νόμβς
  — .,* ^, μπορεϊ νά ι ρ
  "Υπάρχουν, άλλωστβ Ι ύ
  πλατβϊες, πού χρη '
  τβίγη 50 εργάτας
  Στ&ριοχή «ύτή δέ ^
  οΰτε ίνα ήλεκτρικβ φως αν
  ,«-
  Ή στέγαση
  τής... ξυλείας!
  Πάνβ δυό χρόνια σχεδόν άπό τό-
  τε πού 'φβρβ ή Οί5νρίθΐ τή γνωοίή
  ξυλβία, γιά τή στ.έγαση των πυρο
  παθών, βομβοπλήκΐων κλπ. Ή ξυ¬
  λβία αύτη, όπως είναι γνωστό, σα-
  πίζει δυό χρόνια τώρα στό λιμάνι.
  ΟΙ άγγλοπρόβλητοι, άντΐ νά τή μοί·
  ράσουνε σέ κείνους πού δικαιοΰντοιι
  γιά νά προφυλαχθοΰνε άπό τό
  κρύο καί τή βοοχή, κάνουνε μειο-
  δόοία γιά να τή.,, στεγάσουνε!
  Χβειάζονται σχόλια;
  Χθέςΰσίερα άπο έηκχνειλημ.-
  μένα διαβήματα των συνηγο-
  ρων των καί έπέμβαση τοΰ κ.
  Είσαγγελέα οί συλληφθέντες
  προχίΐές ννωστοί γκΐΓ^οί της
  πόλεώς μας ουναγ. Έιιμαν.
  Μανωλό;ΐουλος, Γιάννης Άθη-
  τάκης, Άντ. Δουραχάλ,ης κλπ.
  μελη όλοι ιης Έ&νικής Αλλη'
  ιεγγύης, όί)ΐ)γήθηκαν στόν Εί¬
  σαγγελέα, μέ την άαύστα-;] καί
  σκηνοθετημένη καΐηγορία τού
  παράνομου ρρά*ου.
  Οί συλληφθέν.?ς αφέθησαν
  έλενϋ>(>οι άπο τόν κ. Είααγγε-
  | λένΐ.
  ι Πρέπει νά σημειωθεϊ ότι ό
  κ Δραμητίνός πού ό ΐδιος πρίν
  λί/ες μέρες ειχε στείλει στύ
  Γραφεΐυ τής Έθνικής Άλλη
  λεγγύης μιά πτωχιά γυναΐκα
  γιά νά ενισχυθή ι .οϊκυνομικά,
  πράγμα πού έ'γινε, προσπάθΐι
  σε νά καθυστερή'Σει, όυο μπο-
  ] ροϋσε, την αποστόλη τής όικο
  Ι γραφίας. Καί ιύ πέτυχε.
  Μέ διάφορΒς δικαιυλογίες
  γΐ'> συμπληρώση τής δικυγρα
  φίας, γιά τό δήθεν χά <ιμο ά- ( πά τα άστυνομικα ό'ργανα τοϋ ! βιβλίον Ταμείου τής Ε Α. κλπ. ί δέν έστειλε τή δικογραφία τό Σάββαΐο το ιΛΟγε.υαα <λλα μό λις χθές στίς 12,30 μ.μ. "ίίτσι οί συλληφθέντες πυρέ μειναν στά κραττ|τήρια μέχρι χθές τό μεσημέρι. Καΐ ποέπει έ:ιίοης νά τονι- σθεΐ δα ένώ σττιν Άθήνσ, πού έγΐνε (τόν Σ)βριο 1946) πά ρύμοια, ενεργεια κατά τής Έ¬ θνικής Αλληλεγγύης άπό την Άστυνομία, οί συλληφθέντες αφέθησαν άμέσως έλεύθ-εοοι, έδώ ή χωροφυλακή κατάσχεσε δλα Τ'ί βιβλία τή; Αλληλεγ¬ γύης, έοχημά^ιοε όικογραψια καί παράπεμψε στήν Εί- σαγγελίιχ τούς συλληφθέντες, ένώ ήταν όλοφάνερο ότι δέν μποροϋσε νά στηρισχθεΐ καιιιά κατηγορία. ΛΟΝΔΙΝΟ 17.— Τό συμ¬ βούλιο ασφαλείας των Έ- νωμένων Εθνών επέτρεψε στήν Ελβετία νά μετάσχει σ* αύτό, υπό τόν δρο νά ά- ναλάβει τίς ΐδιες ύποχρεώ σεις μέ τα άλλα κράτη πού συμμβτέχουν. 15 ΜΕΙΡί ΕΚΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΘΗΝΑ 18 (ίδ. τηλ.).— Μέ άπόφαση τής Έττιτρο- πής Ασφαλείας Άττικής έ- κτοπιζονται γιά ^να χρόνο οί τιμημένοι στρα-.ηγοί Στέ¬ φανος Σαράψης στή Σέριφο καί Εύρυπίδης Μττακιρτζής στά ΆντικΰΘηρα. ΣΥΗΕΧΙΖ.ΤΑΐ Η Δ Ρ λ Σ Η ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΑΑΑΙΣΤΙΝ1Σ ΛΟΝΔΙΝΟ 17 (Ιδ. ύπηρ.) Αγγέλεται άτιό τα Ίεροσό- λυαοτ, 8τι σκοτώθηκε £νας α/νΛ,ο1, αςιωματνκός τοθ μη- χανικού καί τραυματίσθηκε όλλος ίνας, ένώ προσττα- θοθσαν νά άφοπλ'σουν μιά νάρκη. Στή σιδηροδρομική γραμμή έττ,ίσης τοό Τελ Ά- βίβ, έγΐνε έ'κρηξη βόμ(&ας πού εΐχε τοποθετηθεΐ άπό Έβραίους. ΛΟΝΔΙΝΟ 17 (ίδ. ύπ.)—Ό ύπουργός τής Αμύνης Αλε¬ ξάντερ εδήλωσε δτι δλα τα Κράτη μέλη των Ήνωμένων Εθνών, Ιχουν άναλάβει την ύποχρέωση νά διαθέσουν στρατιωτικές δυνάμεις οτήν ύπηρεσία τοθ ΟΗΕ, γιά δια¬ τηρήση τής είρήνης κσί α¬ σφαλείας. Έπομένως κσί ή Αγγλία έ"χει την ύποχρέω¬ ση νά διατηρεΐ μεγάλ&ς Ι- νοπλες δυνάμεις, γιά να μπορεϊ νά τίς θέσει στή δι άθεση τοθ ΟΗΕ, εάν τής ζη- τηθυϋν. ΑΘΗΝΑ 17 (ίδ. ύπηρ.).— Τό ποσοστό τής αθξησης των ένοικίων δέν θά ξεπε- ράσει τό 20πλάσιο τοθ προ- πολεμικοθ. Ι ί
  —*Ξ
  7
  Ρ
  (ΕΛΕΥ8ΕΡΗ ΚΡΗΤΗ»
  ■-ΕΑΕΪ9ΕΡΗ «ΤΗ..
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΘΕΑΜΑΤΑ §|
  Χε μερινός «ΗΛΕΚΤΡΑ». Σήμε
  ρα ά (ογευμ "ΐν->1 ώρ » 5—7 καΐ
  7—9. 2 έργο. 1) «Ό Καβαλλάρης
  τής νυκτός». 2) «Τό Μυσπκό
  τού "Άσπροιο δωμεττίου.»
  Βραδύνη ώρα 9 30 γιά τελευ¬
  ταία θορ.«Ό Τάφος τοϋ ΊνδοΟ»
  ΣΙΙΪΕ «Μ1ΝΩΑ» (Χειμερινός
  Σήμερον ώρα 6 μ. μ. συνεχώς
  ό ό δά Άόλ
  Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
  ΕΙΣ ΣΗΤΕΙΑΝ
  ΥΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ
  Ό Τελώνης Σητείας ουνο
  δευόμενος άπό τόν άνθυιτοτ- -ττροτεταμένο
  σπιστήν Χωρ)κής Γιάννη (κτύπησε τόν
  Μαθιουδάκη καί δύο χωρο-
  δλως αύθαιρέτως
  ___,___,.ε τό άλιευτικό «Ε'-|
  ρήνη» έπέβαλε πρόστιμο 11 }
  ναΙου!« άνθυιτασπιστή πού μέ
  Ντροτεταμένο *ό0
  ίό1 ητόρι-γκαν
  ύποπλοίαρχο
  ήμρ ώρ μ
  τό κοιτωνικό δράμ
  ροι της ζωής».
  Προσεχώς: «Άσσο
  Χονδρίς Λυγνός.
  χ
  «Άπόκλη
  'οΰ χοροθ»
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΓΟΡΓ»
  ΘΙασΓΚ Πτλ'Μολογου
  Σύαττοσξ ί- Π. Ξυ^'θϋ —Σ Μ τ
  λοόση Πνωτΐγο ίστρια Ήλέκ.
  Β
  χλ.
  Σήμερον νέον 2ργρν
  Πρ·ϊ·τάμΐνος τυπογραφείου
  Ι. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ:
  Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη κ ύ
  Παρασχεθή.
  ΑΤΜΟΠΛΟΙ·ΚΕΤ:
  ά)π «ΕΛΕΝΗ» Πέιι^τη 21 Μο¬
  ί μβρΐου, Ρέθυμνον, Σούδα, Πει-
  ρα ά.
  «)π «ΠΑΤΡΙΣ» Παρασ^ευή 22
  Νοεμβριού, Ρέθυυν'. Σ"ύδα, Πει
  ραιδ.
  Διανυκτερεθον Φαρμακείον
  Ι. ΛΟΠΑΔΗ
  οΙ}λπ^θρ^Λαστε 6Ιι ό θία τ------' —— ------κ--*, ^ι "/"«φχατες είναι κατα
  ανε^ειΤναΤο ε^οΓσυ* Τ^!* * ^Τ"* «ΕΗ Υανακτησίένοι καί μέ μαζ"
  .πολίτη μας Γ?Αη χΧ Ρήνη»έπέβαλε πρόστιμο 11 ^ *-/.»«-*„ *._.?_-Γ..
  ιάκη. ' μ' ςι' χιλ. δραχ. καί κατέσχεσε 20
  Ό τίτλ"ς χοθ 2ργου είναι «Ό °<άδες ψάρια. Στήν ενεργεια Ζ^ΖναΑνΛ^ΙΖ11- ^Ϊ^Ρ^βΠ 6 Τελώνης πα- τίσταση καί τ ,1 κατονή η ραβιάζοντας κατάΦορα τό έχει σημειώ- σΧε™ό νόμο πού έπιτρέπει ■ ----,------, επιτυχώς σο μετά τή^ 1 Σ)βρ(ου τήν άλι- ?ήΓΐςαΓαλω^Ττοΐπ^ηί ^-Ι *?μ1-λΐ ^ωΑάΠΟ Τΐς ά" ζοϋμε «τι μέ τόνέο δργο τού ΚΤέζΑ Εϊει π°ύ 6 τΡαμ™υ- ■ά σημειώσει |»ιά άκόμα. κιαμός _ εφβασε στό κατακό- Ό κ σει στό ττλατυτερκ ,ια τα ?ργο μετά τό Λ.,ί«-------τού. Η ΑΓΟΡΑΜΑΣ Τιμές Τροφίμων: έναν άνθρωπο 60 χρονών. Οί άλιεργάτες είναι κατα- ,Λνακτησμένοι καί μέ μαζι- κές έπ(τροπές διαμαρτυρή- •ηκαν στό Διοικητή Χωρ)χής καί στόν κ. Είσαγγβλέα. Ύ- πέβσλαν δέ μήνυση γιά ύ- περβαση καθήκοντος τόσο σέ βάρος τσΰ Τελώνου Σητείας δσο καί σέ βάρος τοθ άν·υ- πασπιστοϋ, υπέβαλον δέ έγ- γραψη διαμαρτυρία στήν Α¬ νωτέρα Διοίκηση Χωροφυλα- κής Κρήτης. ΙΗΗΗΙϊΙΙΕΙΤλΠΙ ΕΙΣ ΣΗΤΕΙΑΝΓΥΡΰ «1 Τί ΓΓΓΟΗΟΤΑ ΪΗ Ι||ι ΙΑίίΛΙΠΙΜΜΕΤΑΤΗι ΑΘΗΝΑ 17 (ίδ. τηλ).-Τό|δτι ό κ. Τσαλδάρητ •ακτορεϊο Ρώυτερ μετα- ρουκέτα ποιΐ *?«,»£ ΨωμΙ Φασόνια Τουρκ. Ρεβίθια Κουκιά Φακές Φάβα Γσλα Τυρί κεψ -λι Β' ΐ'οιότ. ΜΙΝΩΑ Σήμεοο" ΛΙ»Α 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ Μέσα στό τρομερό περι βάλλον τού ύποκόσμου, μΐ1 καρδιά πού ζή γιά νά χαρί σει την ευτυχία στή γυναΐ- κα πού άγάπησε. Α ΠΟΚΛ ΗΡΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χονδρ. 2 20υ 2 250 1.800 1.500 1.400 1.400 2.000 9.500 8.700 7.0Ό0 10.000 6.ΟΟΟ 6.000 7.0ΟΟ 800 900 400 800 1.000 Ό νέος Γενικάς Δίοικητής χ. Παπαδογιάννης, μέ την βύκαι- ηΐ« άναλήψεως των καθη άθύ κόντων ψς η τού, άπευθύνει στό Λίαν. 2.500 2.0ΟΟ, - -■■* 1.7001 διάγγελμα, στό όποϊο Ι.δΟθΙσ» ττ,'άλλα, Λαό τής Κρήτης πολυσέλιδο άνάμ ε- πώς β ς τχί διοικήσει λ ζητημάτων, ών^τήν πρώτην θε σιν κατέχει ή... σ τ έ γ α σ ι ς τώνπυρ οπαθών (5Ϊθ)| καί ή παροχή βοηθείας είς τόν Ρώυτερ μετα δίδει δτι οί Άγγλικές έφημε ρίδες «Νιούς Κρόνικλ> καί
  «Νταίηλυ Γουώρκερ» άποκα
  λύπτουν ότι ή ρου«έτα το0
  κ. Τσαλδάρη ή σχετική Μέ
  τήν άνάμειξη τής Γιουκοσλα
  (31ας στά γεγονότα τοθ Σκρά
  άπέβλεπε νά άποτρέψει τήν
  προσοχή τού λαοθ άΐτό τήν
  έσωτερική τραγωδΐα καί ιδι¬
  αιτέρα άπό τήν οίκονομική
  κρίση. Τό «ΝταΙηλυ Γουώρ
  κερ» τονΐζει δτι ό κ. Τσαλ
  δάρης μέ τόν δημιουργηθέν¬
  τα πανικό εΤχεσκοπό,νά μα-
  ταιώσει την άπεργία των
  Δημοσίων
  Στούς
  τικοϋ Κόμματος
  διώκει νά
  έπέμβαση των
  νά £ιατηρήσει
  Τονίζεται 6τι
  μη στιγμή
  έξαπέλυί
  αλ
  διάλεξε
  ' δ
  ρωτήθηκε
  τί^Λήν
  Τσαλδάρη στόν Ό
  'Ηνωμένων Εθνών Κε
  τό καταστατικό τοΰ Ο Η Ρ
  προβλέπει σέ παρόμοΊ6Λ"7
  ριπΐώσβις νά Χ
  νά
  Έργβ ΧπΤΛΐας συΤε
  τονΐζεται Ιχών ένδιαψβρομΚ
  ασχολούμενον διά τήν καλλιέρ-.
  γβιαν τής γής καί διά τήν κτη-)
  νοτροφίαν άγρότην».1!
  ΖΑΝ
  ΙΝΤΑ ΑΟΥΠΙΝΟ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ

  "Ασσοι τ·ΰ Χορού
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΗΝ
  ΗΛΕΚΤΡΑ
  9 ?0' μ. μ.
  Γιά τελευταία φορά
  Τέ) γνωστρ άριστβύργημα
  Ο ΤΑΦΟΣ
  ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ
  Νέα Γαλλιή ϊκδοσις)
  Αύο έΊτοχές οέ μιά παράοταση
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΙδοποιώ δτι έκ των 3 κα
  τοικιών, άς Ικτισα, κατά τα
  ?τσ 1923—1925, είς συνοικί-
  αν Ηρακλείου, «Περβόλαν»
  πωλώ τάς 2, ών μισθωτσί οί
  κ. κ. Κ. Κανακάκης καί κλη
  ρογόμοι, Λουκα Λουκάκη.
  Πληροφορίαι παρ' έμοί, έν
  τώ Δικηγορικώ μου Γραφείω
  παρά την Πλατείαν Δασκα¬
  λογιάννη. Προτιμώ τάς άπ'
  εύθεΐας μετά των έπιδόξων
  άγοραστών συνςννοήσεις, μή
  άποκλειωμένων κί ω
  ρφ γρόην»Ι
  Αύτό, κ. Ππαπαδονιάννη, Ι
  έμπαιγμός καί άσέβ |
  νά εΐστε
  ζητήματα
  Ι«#<λ V Ι* ΙΛ/νΛΙΛ, ΟΙ «θά καθιερώσΐ) «δικαιοσύνην καί ίσοπολιτείαν» είναι 1.10001 καί πώ; «οί νόμοι θά λειτουρ- πρός γήσουν ά'νευ προκαταλήψεως ξέρει, 12000 κα'' ^ετ°* ίοότητος πρός απάσας ποία 6.600 τάς καιευθύνσεις». 6.600 ~~_Ζ, ~,___ ίνε οί αύτές μέ τίς λήλων καθόλα ναντικαταστατων στή των -■- ■ ■ ____________( τίς συΛλήψεις, χωρίς καμμίαν Ι ρει δλα τα κακά πού ΟΓΑΑ1ΟΠΗ ΕΜΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΣΑΛΑΑΡΗ όλόκληρος ό Γαλλικός τύπος Ιδημοσιεύει ^οέ περίοπτο Θέ- σμοθ. τα τελευταία γεγονότα νά λευθέρωσίΓπού ξΤ δουλει. οί δρόμοι τού τόπου ϊου απα- * θλιώθηκαν «λότελα, πού τα «- ρει δλα τα κακά πού τό τ" ύ ξΤοει πΤ ΐνάγΚη νά ^ομο ϊου απα- Τσαλδάρης κοτ4 νά Η εφημερίδα «Όρντρ» β. •πΐσημο δρνανο τοθ Πρωθυ- πουρΥοΰ κ. Μπιντώ, Ελλάδα οεν ρρήκε σταθε· ρότητα -καΐ εϊναι έκπληκτ.κό νΑ παραμένει άκόμη ή Κο- ρ νά „ _......,, Άλλη- αύτην μέριμναν». λεγν^ης σωματείων άναγνωρι- ΙΆέει δμως καί μίαν άλήθεια ομένων άπό τούς κειμενους νό ό κ. Παπαδογιάννης: «Ή κυ- μους, πού μοναδικό σκοπό ε- βερνητΐ'κή προσπαθεία ·θά εκ- χει τή φιλανθρωπία καί τήν ν·-1 " περίθαλψη των εξορίστων θυ- σημερινών οϊκοΐΌμικών δυνα· μάτων τής Κυβερνήσεως, πού τοτήτων, κ. Γενικάς ρης δέν παραλείπει «-.» κιν προσοοκωμέ νά διαβεβαιώση τόν Κρητακ-ό ν η ν εκ τοϋ εξωτερικώ ο'ικο- Λαό, πού τόν θεωρεΐ, φαίνεται, .ΙΛ111. ν » / . , „, α ι-μ " ί - νομικήν ενίσχυσιν». Δτιλαδΐί: άνεξελικτο, ότι «η παρουσα κυ Λ ι««ι#ΐ|. βέρνησις εξαιοετικήν καταβάλ- π6°σδοκω ανάστασιν λει μέριμναν διά την επίλυσιν κ«ί ζωήν τοϊ μέλλοντος όλων έν γένει των Κρητικών νος. Άμήν. ΈΝΕΤΛΘΗΗΛΡΑΣΗ ΙίΝΙίΙΙΙΙΤΑΙ ΑΘΗΝΑ 18 (ίδ. τηλ.).—Έ πίσημες καΐ δημοσιογραφι κές πληροφορίες άναφέρουν δτι συνεχίζονται οί μάχες στήν περιοχή τοϋ-Σκρ*, Άρ- χαγγέλου, ΦανοΟ, πλαγίας Ίδομένης. Στή μάχη τού Άρχαγγέ λου, πού εγινε Οστερ'α τή μάχη τοΰ Σκρά. σκοτώ ;αγός II 1ΙΚΑΖ|ΕΝίΊ 1ΘΣΙ1ΟΓΟΙ Στή συνεχιζομένη δίκη των κατηγορούμενοι ϊϊ ναι οί: Σταύρος Μβΐαϊρακτάρης Νίκη Βοϊνάβα (Βούλγαρη) 'Ι- ι,Λή-υνης Πάγκαλος, Γεώργιος ΟΙ ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕ! Μ ΣτΙς ΜΟΣΧΑ 17. (Ίδ. ύπηρ )_ που θα ^ Ιθηκαν ένας καί όκτώ στρατιώτες καί τραυματΐσθηκαν όκτώ στρα τιώτες. Στήν περιοχή Δοϊράνης— Μπέλες έμφανΐσθηκαν άν τάρτες γυναΐκες. Γεώρ. Κον- ταξάκης, Δημ. Άξωτάκης, Δη¬ μήτριος Αντωνακάκης, Ματ- θαϊος Σιστράκης, Ήρακλής θηκε σκοτωμένος Οί ψηφοφόροι άνέρχονχαι σέ *. Γ δυτική Μακεδον(α οί 8 έκατομμύρια; είναι δέ πε άντάΡΤε<: ^ΡθβαΙνουν σέ έ- ρΐσσότεροι άπό διπλάσιοι έ. πιστΡάτευσΠ· Ή όμάδα Ρού- Κ£ί«ΓΛν —«Λ _Τ . " "---------------------------------------- νη—'Παλαισλόγου — Σεβαν· τιάδου στήν περιοχή Γρεβε- νών, εκήρυξεν έπιστράτευ· ση των κλάσεων 1939 ϊως 1945. Στά Γρεβενά στσμάτησε κάθε έμπορική κίνηση. ΟΙ ύποθέσεις των ΔικαστηρΙων άποσύρονται* έπβιδή δέν έμ· φανίζοντστι οί διάδικΌΐ καί μάρτυρες. "ούεΤχαν έγγραφεΐ στούς καΓολόνους, κατά ------, ή δράση άνταρτ-ών καί συνά- πτονται πολυάριθμες φονι- κές συγκρβύσεις. Δημοσιογραφικές πληρο· φορίες άναφέρουν δτι άντάρ τες μπήκαν σέ πάνω δπό εΓ· κοσι χωρία. Οί ί τής όμάδας Μπελί} ,_...,.-. στόν Πύργο 'Υπόπης κσί δι- ένειμαν στούς κατοίκους (- μάτισμό τής Ουνρα. ής, μή καί των με· άποκλειωμένων σιτών. Ηράκλειον 17)11)46 . ΜΑχ. Ά. Μβνεςσιιχηί ΛΕ1^ΠνόροςπΡώην Βοολε^τής ται οικόπεδο έκτάσεω^- τβχρ. μέτ^ων Ιντός * Ταμείον Πολεμιστών Ν. φέρε,ι είς γνώσιν φερομένων δτι Ν)βί βχης, Ήραχλής τούς καταλό γ^υς κατά τΙγ Πρωτονβράχης, Ίω(ίν. Μανου- μβλευταΐες εκλογέ ' ύ , ^ Δημ- Βελιμββααχης, Ιωάννης Όλα τα κόμματα είναι έ- Απλατανα,ης, Γεώρ. Φραγκι- λεύθερα, νά άσκήσουν τήν αοαχης, Δημ. Φραγκιαδάκης, πολιτική τους -ρ.»βγάνβα Κ- Παπαμαθαιάκης, Πανλος Άπό τή σημερΐνή ΙΖ 'Αποστολάκης, Ιωάν. Κατρ,α- δόθηκε βιαχαίή ν* Μ ^ Ι οι«ταγη νά ΕΟΡ Η Δ ΑΣΘΗΚ ΕΟΝΗΣ ΧΟΕΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ θέλει ενεργηθή έν Ηρακλείω „ καί έν τοίς νοατοείη.Γ Τηη Τ &ζ ^^Ζ Ή£Ά&% £3Αϊ£δ μους. Οί άντιδραστικο{ άνάμνηση Προγκρόμ '*" έναντΐ- των, καί μή πλειοδοτηθέντων μ^- χρι σήμερον κτημάτων των κάτωθι περιφέρειαν: Ζωφόρων, Γάλυπε, Κεράς, Γωνιών Πεδιάδος, Έπισκο- ηής, Σκοτεινοό. Λουτρακίου, ΐων-----------—------_______ Ι------------------ Ι______ " & β ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΙΗ ΕΠΙΤΡΟΟΗ Ι«ΚΠΡβΜΟΪΙ!ΙΕΙΙ£ΑΕΓΟΟΑΑΗ· 5υ.ντ£μβσ 711 ΠΙ Τ/ιιγγ «... _____Ι .___ Ι — » .__ Γερμανούς. ιο ,τής Μό Οί Φοιτηταί τής Σοβιετικάς Ενώσεως μέ τήν εύκσιρία αυτής τής μέρας |στ8ΐλαν θερμό χαιρετισμό στούς φοι- τήτάς τής Ίστιανίας τοθ Φράγκο, καθώς καί στούς Ελληνες, οί όπσϊοι τονΐζει » χαιρετιβμός—άγωνίζονται, παρά τίς διώξεις καί την τρομοκρατή, γιά μιά έλεύ- θξρη χαΐ Δημοκρσττκή Έλ· λάδα. Μ ΟΙ ΤΙΜΕ! Ή ΛΟΝΑΙΝΟ 18 (Ιδ. ύπηρ.).— > πρώτο στό κΐδος τού άβ-
  ροπροωθούμενο έπιβατικό άε-
  ροπλάνο, πού κατασκευάσ'θηκε
  11ΙΑΗ2ΕΙΣ
  ΛΟΝΛΙΝΟ 17.- Παρά τίς δια-
  φορές πού ύπάρχοον, μβταξΰ των
  χωρών, ή Γαλλία δήλωσβ ότι
  τής "Ιταλίας
  . ι, •«.>νοευΐας|-»«ν για αυξήση τής τιιιΤ;Ρ
  ·κΐάο.ον κεριεχομενο5 κρέατος.Ή τιμή τοθ Ζΐ
  της περιγραφής Τ(3νΙ θωρίσθη είς δρ. 2000, Μανιτό-
  καθ'
  Βαβιλ. γβ
  ΌδοντΙατρος
  Δέχβται είς τό Ιατρείον τού
  έναντι Γεωργαντά 9-1 καί 3-7
  καί
  κτημάτων παρέχοντα'ι
  εκάστην είς τούς
  ρομένουςεν τοίς γραψβίοις
  τοθ ΤαμεΙου.
  Έν Ηρακλείω τή 6 Νοεα
  βρίου 1946. Η
  Ό Διευθυντής
  Μιχ. Σχουντάχης
  της τιμής τού
  αύ-
  ψωμιοϋ
  φη
  Έπίσης καθόρισε τήν τιμή
  των μακαρονιών τοΰ Έργοστα-
  σίου Καστε-λλάκη, χονδρικώς
  3780 δρν. καί λιανικώς 4160
  δ κατ' οκά.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  προσωπικβΰ των
  .ών.
  πολλές σολλήψεις.
  ΛΟΝΔΙΝΟ
  η Μ Βρ8τϊαν(α
  τδ
  τοφορτίον
  τής
  εχβι σϊΐον
  ' άποστβλϊϊ σι-
  ΛΟΝΔΙΝΟ 17.- Στή Μεγάλη
  Βρεττανία, *ά γίνουν ούντομα έ-
  κλ°Υέ5 Υιά 7 βουλευΐΜΐές ββρβς.^
  ΛΟΝΔΙΝΟ 17.- Μεταξύ Χιλης'
  «αί Γιουγκοσλαυίας άΛοχατϊθκί-
  Θησαν διπλωμαιικές καί οικονο¬
  μ! κές σχέσεις.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 17.— Οί τιμές των
  είδών διατροφήν οτήν Άμερική
  αυξήθησαν κβτά βθ ο)ο· άπό ιτέ-
  ρυσι.
  , ΛΟΝΔΙΝΟ 17.— Σύς 87 Νοβμ-
  I
  βρίου θά γίνουν έκλογές στή Νέ»
  Ζηλοινδία. Ή σημερινή Κυβέρνηοη
  καΐεχει. την έξουαία 11 νηόνια
  ΛΟΝΔΙΝΟ 17.-Ό κ. Μπέβίν έ-
  χθη σηιν Ουαοιγχτβίν τόν ποε-
  'σβευτή τή. Ελλάδος οτό Λονβίνο.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 17,- Τό συμβούλιο
  των τεσσαρων ύπουργδν ιων <ξα- τεριχων εσημείωσε πρόοδο εί τό