94602

Αριθμός τεύχους

4629

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

1/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕίΔΗΣΕΟ» ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΚΥΡΙΑΙ!
  1
  ΑΤΓΟΥίΤΟΤ
  Αίγυπτον
  ετήσιαι λίρα» 3
  Ιξάμηνοε
  ΆμεριχΓ,ς
  Ιτησία βολ. 16
  Ιξάμηνος > 8
  ΤιμΛ
  πατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΑΟΧ ΜΙΝΟΤλνΡΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟ1 ί|0«
  ΑΡΙθΒ. ΦΥΔΔΟΥ «629
  ΤΙΠηΗΗΗΤΗΤΙΙ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕβαΤΕΡΙΚθΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Μετ* τρεΐ$ ήμΐρχς 4 χωρ*
  θα έορτάση την κρήτην ίηε
  Μίαν τίς βγκβθιδρύΐεως τού
  νέσυ Κρβτους. "Ηδη αί πρβε
  τ·ιμ«σ(αι δια τα ν μεγαλο¬
  πρεπεστέρα ν πανηγυρισμόν
  ουμκληροΰνται χαί καθ* όλας
  τα, ενδείξεις η έερτή θβ
  κροσΧικβη παλλαϊκόν χ*ρα·
  Μτϋιοα κκΐ έκ τάσιν.
  Είς την πρωτεύουσαν κ αί
  τ«ς ε|—εερχ{·π(, είς τι)ν παλαι¬
  άν χαί την νέ«ν Έλλέδβ,
  είς την Στερεάν κ«ί τίς νή
  α·υς, κΐς βλ«ς τάς πόλεις καΐ
  χωρία θβ βργβ*ωβ·δν έ·ρται.
  ββ γίνουν πσρΐλβεεις Κβί
  λαμπ«δηφ·ρ(βι, θβ (Μφωνη·
  8·6ν λαγοι κβί θα χαοδν βεγ
  ναλιχβ Μαί κυρατΐχνήμβτα,
  ββ γίνουν (κίαημοι δκςΊ»
  οιις χβί θβ σΐπββδν λαΐκοί
  χαρα·. Καί απο τής έβκέρας
  τήϊ 3ης μέχρι τής κραΐ »ς τής
  5ης Αύγούατβιι 4 Ελλάς ο·
  λοκλήρος θβ πα>ηγυρίζυ μ«1
  δβν θ' ασχολήται μβ τΐκβτκ
  &λλο καρβ μέ τόν έορτα-
  αμάν τής σνμπληρώοενς Ι-
  τβυς βπο τής δημιονργίβς
  τ·0 νίοιι Κρότον,.
  Άλλβ πρίν βρχίσουν εί
  παηγυριβμοΙ καί ιτρΐν βγκβ
  τβλει»8$ χ6β( βλ)η ακασχο
  ληαΐ( χάριν τ·δ έ·ρτ«σμ·δ
  τΟς ίκιτι(·υ τϋ( 4ης Αύνού-
  ατ·ν, θβ ρίψωμεν έν βλέμμα
  ταχύ διβ νβ Ιδωμεν τί ύπήρ
  χβν βΐς την χνραν βύτίίν
  «Ρ· τίς χί·ν·λ·γΙ«ί βύτβί,
  κ·(βν ιϊκένβ κβρβναΐαζι
  τα Ερατος μέχρις ότου έβη-
  μιονργήβη 4 νίβ κατάβτβ
  αίς.
  ΕύτυχΒ;, ή.δυσΐυχβ;, δέν
  Ιχιι πβρέλθει καρβ εν {τος
  Απο τίς βκοχΐΐς ■>κΒΐνιΐ( χα>
  κΐναι «ωπβί β.χομη είς τ «ν
  μνήμην ολων μας αί ίντυ
  πιίσιις έκ τοΒ κροαυγουστια
  νβΒ Ερβτβνς. ΕβΙ δυνάμεθα
  χωρίς καλύν κβπβν «β βνα
  Πθλήσωμεν είς τί*ν ακίψιν
  μβς πβντα οσα ου ν έβαινον
  εΙ( την χώραν.
  Ύηήρχκ λαϊκόν ιΐς την
  χώραν τίτε μία καταστα
  αίς η·ύ ίηετέλει ιτβεωδΑ
  «ν Κρβτους χβί χβταρρβκω
  σιν Μβ) βΐσχος πββης κολιτι
  χης ίννβίας. Διΐκηρύσσετο
  βεβαίως ότι ύηηρχΐ χοινοβ·»
  λιυτισμος. Άλλβ χαινοβ·»
  λΐυτιαμας δβν δπϋρχβ διότι
  χβτ' ·ύοίβν κχυβέρνα ο κα-
  ραγ·ντισμό( καί ό βχβλίνω
  τ·ς χομματισμος.Ό παραγσν
  ηομός βνίτρΐικ κυβερνήσεως
  χβΐ Νβθβοτβτβ. Εβί ήρκΐι νβ
  τό θΐληα·»ν δύ·-τρ·ΐς1αχυρ·ί
  τ·& τβτε, νΐι ατβματήσουν
  τ·ν πρωθυποϋρνσν κβδ' έ
  δόν κβί νβ τβθ δώο·«ν μίαν
  οιβτβνην διά νβ ύποβκλα
  ■χμέοωί τη ν κβρβΐτηοΐν ι β»
  καί νβ Ιχνμκν κ·λιτικην μΐ
  τβββλην.
  'ΕλΙγκτ· Ιτι «ιχσμΐν β
  θιρΐν;, αλλ' «λΐυθιρίας δ έν
  ιΐχομεν ί»·0 τ· ηολιτιχσν
  έγκλημβ εΐχΐ πβλιτογραφΐι
  Θί3 «αί £·λ·φ·νΐΜβί βησπκι
  ραι ώργβνβδντ· κβτβ τβν
  κολιτικεϊν έρχηγίν.'Εηί πλέ
  •ν β! βΙ κερΐςρημοι αύτβ
  |(λε»βερ(αι έχυλΐσντο είς τσ
  κ Ιμβ διβτι Ιγ(ν·ντ· «ΙτΙβ τβ
  ρβχβν Κβί ■νβΤΒΙΚΙΊΜ&ν
  βκοηλοίαΐνν τβς έπ·(ας τό
  Ερβτ·;, ίνίκβνβν νβ τας
  άντιμκτωπίσα κβτβ λ·γ<κώ χιρ·ν τρβηον κβί νβ τας κρ·λείβα, τίς έπβτβοοΐ δια τβν ·κλ»ν. Εκί ύκ· τέ) κβ Βΐσ;ώς κύτό τϋν περιφήμων λλΐϋΒιρι&ν ήνθη κβθι τ·ο·ν ■ ο οτρβτιωτιχσς νάμ·ς έν ΐλρ 1 ϊθβία Τ· &β χ·ιν·ββύλ»«ν μβτιββλλΐτ· ιίς βιΐβ·ντβνρ· μβχι&ν κβί πολλβκις ιίς θίκ τρ·ν π·λιμικβν έκιχΐιρ νν. τΑρβ Ερβίτβς 6*ν εΐχ· μιν ηρ· της 4η, Αύγεύβτ·« κβτ' «ύθΐβν. Ιΐχσμΐν μσνεν μ(βν ν·β·ν κβτΑοτκαιν ιιεύ έηέτρεηΐ κβθΐ ιο·νς πβρβ νεήοκς κβί πνραν·μ(βς. Εκί έ* ώ βνεήτως ύκιβτηρίζΐτ· •τι ·Ι»εΒβ Εί«τ·ς βν τού τ·ις Ι έν ιΐμΐθβ. Δΐέτι ·1χ· μιν λ«·ςθ|ΐΗ8υ 4 ·λ·λ ρ·ν. ΑΙ πβλιμιχβ! μ«( β |*ς »Ιχ·ν η*τ*λύ9Η τιλιί Ό βτρατός κΤχε ό ές«ρθρ»8ή, 4 ατβλος ,ή ά«ρ·πορί« τό 15ι·ν. υλικόν βέν εϊχο μιν· Ε») είχομεν κεριέλθει είς τοιαύτην κβτάοτνβιν ώ ότε τβ σύνορα μβς έακνβν έχτκβειμβνα εί; οιονδήποτε έχβρ·ν π*ύ 8« μά; έπετίθε τ·. Αύτη £ε Α κσλεμικα βδυ ννμ(β μχς, εϊχε φερ» ώς η «· φ»βικ·ν καί επόμενον κβί την ιξ«αθίνασιν τϋ& δι κλνμβτικ^ς μας θίαεω; κβί •Ιχε χλ·ν(σει την Ιμκιστοσΰ νην τ&ν ουμμβχων μβς ίη την Α((βν μνς ώς κβραγβν τος χβί π«λέμ·υ κβί εΐρήνης ι 'Ακό ίβωτεριιιής βΜψενς ιηίβης ΐύρισχομιθβ είς ·1 κτρχν κατάστασιν- Μβ την αρβιντθς μονιμοηιτος είχεν έ£ρθρΒί3 τελείως η διβιχη τικη μηχανή Τβ μ(βη »«ί τβ «ββη κβί οί ·Ικ·ν·μΐΜ·ί κβί κβμαβτικοΐ ύπ·λογιομ·1 Ιρ ρύΒμιζον τβ πβντβ. Τό τ*τ« σχδ·ν χομμα «Ιχι τ«θ$ ύ ηιράνν ίλνν. Εαί τό κομ ματιχόν συμφέρον Ιθΐνριΐτ· ύκίρτιρ·ν κ«ίβύτ·Β τ·6 ί Ινικοΰ βυιιφέροντος. Ή κρο ακβθειβ δέ της έ,οκηρΐτηβι ως τ·δ χομματος καί τβς έ ξοντείοκως τ·δ βνηκβλ·» δ έν έιφηνι καιρόν δια νβ ακιφθαδν βΐ διβδιχσμινβι βλληλβς Ευβΐρνήσεις κβί διβ την ίκμιτβλλιναιν τβν λγο»γικ0ν δυνβμκ ών της χ«ρ«ς κβΐ την αΰίη βιν της Ιθνιχϋς ηαραγωγής. Τέλ·ς δέ Ι«ω Ιγιναν έχλ· γαί κβί πβνβλληνισς έζεδη λάθη β ηβββς νβ γαληνιύσ» μιν έηί τέλους κβί νβ ηρι ψύμ κβί #β ληαμβνηβ- μιν τ* κβκβν κβριλθ·ν κβί ν' βν··(ωμ*ν μΐβν νίβν αι λ(δβ της κρατικ&ς κβί τή, έθνικϋς μβς ζωη;, έν τού τοις εδημιουργήθη καί πάλιν ά κ(νδνν·ς της η*ηρ·υς βκ« βιρνηβίβς διότι μιχρβ βνμ φ«ρ·ντα καί . τβηΐινβ κβ.Εη {έν άφιναν νβ επέλθη β» νεννίηοις τβν κομμάτων χαί νβ δοθή είς την χώραν η ίοχυρα Ευβέρνηβις της ό ποίας «Ιχεν άνάγχη διβ νβ κιριουλλιγι} κβί ν' βνβρθω θ· Εβί έν τω μιτβζύ έ βνι μος τβς άναρχίας έκνΐι αν· δρ·{, ώ95ν τ·ν τ·π·ν πρός την κατ«στρ·φήν, μέχρις λ τού έηηλθιν η μιτ«β·λή της 4ης Αύγ·ύβτ·« πεύ (δημιβύρ γηβι τ· νέαν Εράτος καί της ·π·ί»ς την πρώτην έκέ τει·ν θβ ι·ρτβαο · λβ·ς μκ θαύριαν Τί σιινιτιλέαθη £ είς τα διάστημβ βύτ·, τ* γνω ρΐζΐι ίλη η Χ«ρβ. Διατί τα ουντιλιαβέν Ιργαν κ«τβ τα διβρριΰααν έτα$ τα έζηοαμιν κβί τ· ζ·δμεν αλαι. 'Α.λλα ίέν είναι καί δύβκαλαν νβ αμιληβωμΐν διβ τ ό έργον ■δια έν ουνιχιίβ... Αί γενικαϊ ι άνακαυνίαεις τής « μίλιατα χβί τι»; οττίχοος —μοΙ>α μ·χς είνε νά άνιθμι αι!
  χους αύ:ή την έκβχή—πβύ 15»
  ι», την κρώ'.τ]. ο«γχιχριμέ>ΐ)ν
  ίκόνβ α τέ θέμοι τού:
  Ντυμένος μέ ϊάρι
  Ενας ώραΓος Ιππότης,
  μέ ήλιο μέ ·,β>ν<»Ρ<. πηγαΐνει τρσγόυδώντας για νββρη ζητώντας, τή γή τοϋ ΈλντορΑντο. —Ό ίπ«ίτ-ς τοθ "Ειαντα οιινε πληρωθέν. μηο»ιΙ νά μ$ν είνε ντυμέ/Ός μέ χα>ι. Σ^μδβλΐζιι δ-
  ΐιως χωρίς νά τό θέλη ιή... χάρι
  :οθ ρ»μ»ντιομ·0. Γοριόει βνϊς 4
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΙΗ ΕΑΝΤΟΡΑΗΤΟ
  ΚΑΙ Ο ΑΙΚΙΑ Μ Ο.
  Ό Δίχ«μτς λοιπέν κ< υ ίφθοινε νά πβϋλιέται {έν ξέρ» χι' έ;ώ τίόοο, χάνιι τίς τιμές τβυ αιή ϊιεθνή άγορί. ΚκΙ βί ουλλέχται τ·υ άπό τα χκταάβρΒχα τί{ς Κ -.ής χαΐ β! καλλιεργηταί τε» οί γλάοτρες χαί γλβοτραχικ, άρχΐ ζ·υν να αΜγςητιύωντΒΐ. —Έ ΙστορΙα αυτή τοθ Διχτά μόν, μοθ Ιλιγε ηρβχβές Ινας ουμ π«λΙτ-ς κς» έπρέοεςε μιά οχετι χή περιγρβφ*; ο" ΆθιινοιΓχ.ί, έβ*, μααΕΒο, μιθ θυμΐζκ «τή γ#) τβθ 'Ελντοιάνκ» τ·0 "Εδγβ» Πέε. —Άηο κβθ χι' ώς ποθ; —'ΑηλούοτατΒ βη' τή» βρχή ώς τό ιέλος «κ Ι Είνε τέ &λφ» χαί τέ <Μγβ τ«,ς χιμαίρας. Κ» ιέχιι κολλτ|ν ιΰτοηίην. Είνε οχε Ιαν Δονχιχβκιχή. ΚκΙ μββ έΙήνΐ)αεν βτι ί ανθ. ηος «Ο '^μιρΐχανβθ Μΐτ,τεθείνι Ιδιος δ τιαγιχές ανλλέχτης τεθ μ Τίς Λΐρΐοοόχιιις «κιί,γ Επί τή προσεχεί συμπληοώσει τού Ετους τής εκδόσεως της ή «Ανάρθωσις» προ¬ βαίνει είς γενικάς ϊνακαινίβεις καί πλήρη ανανέωσιν τού τυπογραφικού της ύλικοΰ. Αί άνακαινίσεις τής «Ανορθώσεως» οέν θά έ χούν τό προηγούμενον των είς τελειότη- τα. "Αρτιαι καί άνάλογοι πρός την σταθε¬ ράν εκτίμησιν τού ίναγνωατικού μας κοινοΰ, χαί τάς άναλλοιώτους συμπαθείας τού ·ύχί εύκαταφρονήτου άριθμοΰ φανατικών φίλων καί ομοφρόνων είς έθνΐκάς ίβέας χαί πεποι* θήσεις θά προσδώσουν νέον χύρος· νέαν επι¬ βολήν καί βαρύτητα είς την εφημερίδα τής επαρχίας, καθιστώσα την «Άνόρθωσιν», καί είς περιεχόμενον καί είς εμφάνισιν, έφάμιλ- λον των μεγαλυτέραν Άθηναϊκών φύλλων. Αί γενικαί άνακαινίσεις μας θά συμπέ- σθυν μέ την ήμερομηνίαν καθ' ήν προ 32 ακριβώς έτών εξεδόθη—μαχητικόν, ένθουσι- ώδες, παλλόμενον άπό έθνιομόν—τό Ιονφύλ λον τής «Ανορθώσεως». Ι ΙΓΓΛΟΊ'ΤΑΛΙΙ! ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΙΙΟΊ'ΑΟΟΙΙΙΚΙ ΡΙΞΙΣ ρ ρ) τή γτ] τ·0 Έλντορϊντο— πβ?ά:ια τοθ παραμκθιβΒ. Ή τΒθμαγβρΕκ τ«0 κλ«6του άκ· έ£« ίδ·βλ·γική θέσι. Ώκί αβ ή δλιχή πξία τβ5 εδρήμιατος «Ι ι δϋσανάλογος η»βς τί μίγιθό( τού: ΚβΙ ατομικάς χχΐ χβινωνιχβς οί«νομι*ως τί είναι λιγα Βρά μΐα, μία δ χ 3 Ιαι» απά τε «ιρ(·ρ γ·ν ούϊδ φιιτό μέ τα άνοιχτοηρά ϋδένια ίύλλ?; Άβχέτως »ε ΐήν κϊβοι τ&ν τιμήν, ή κρβσ πάθιιβ το5 διχτκμββυλλέχτου 5έν Ιχβι... τιμή. "Αρχιοχ νβ οι;μφαινα μΐ τόν γινΐχΐΰααντ«, έξ άφορμής «5 Δι χτβμοιι. τή θαοαρί» τ·ν ο&ιοκι οπχβν άνβζΐ]ττ)οε«ν. 'Υπίρχΐι γύ τβυ μιγάλτ^ χιρ5&ακβπιχή χι νίτ-ς. "Αν λαβ»μι μαλιοτα δπ' δψ: μχς βτι δ Δίχταμβς χάνεΐ τέ ά(μί τ·υ 8τβν χαλλΐϊργιΐταΐ στ.1 Γόλιΐί, ή ιύτοπίβ αποίαίνΐι χβΙ βαθυτίρα τ«υ ίδιίτης χ«1 κ» ά τρόπον τίνα αίώνιβς χά Ι τι χβί β( Βληΐνΐσταί: Φθβνοντας τίς ψ~?·£ χ·ρ«4ς ή τους άπίτο μους γχρεμιος κςϋ νυτρΑνει 6 ΔΕχταμος νά λένε χ<0;1( νά τόν άγγΐζβον: —-Κοΐμ*)6ΐ)νβ μέ προοχεφά την Άγβκΐ)! "Η: --"Βφββαβ έχεΤ κ·0 βθάνιι ά γ; 11 έ τέν τρί«ν αυτόν θά Ιχβυν μέ τό μέεος της την κρκοβχή τβν δίυνήοιβιν πευ οέβονται χβ Ρώς μανθάνω άπέ ΒιιοιΒαι •ιον/α τό θίυλιχό βοτάνΓ. Κ1 οιιγχρίνβς χαί τ»ν θ τοθ χίσμου εί όκιϊοι—ήφ έν καρόβφ—-Ι«αμάν ιυρυν λόγον γιά τέν ΔΙχταμιν στήν "Εχθεοι τβν 'Αθΐ)νε·ν. ΧνρΙς νά είνβι οχλ»)ρβί χερίβ αχότιοι κ Ε τέας Βιχταμοσυλλίχτβί ·—Θ4 φαίνωνται κβί λιγάχι ήρ« ΐ«·1 άνθρβκοι. θ^ η<ίΐε: Μά Ιτοι ϋν Θ1 έχπροαωπιθν την τ υ τοπίΒν; Ίοως. 'Ωιτόαο θε Ιχουν μ»ζ5 τους τή φυσιβλαΤΓΐχίι ΐυγί νκα—αυμηυχνώνοντνς τβ ίίιώδΐ) το0 άθλητιομοθ μέ τβ ήθιχβ ίδι ώδτ). Άηό μιά τέτοιβ δέ αυμκα χνωσι βχριββς βναμένεται νά δια μβρναθί ί χβλΰηρος θ ττ]ς αυριον. —Τα... κιδινά «γαθά ή τα άγα θβ %ι ριζςδοιινιβς —τό πο>υ —
  είναι παντοτι θετιχώτερβ αντ· τις
  Βιιοχολίις ττ]ς χβρυφήζ
  Αύιίς ο Ιπΐλογβς ίίίβη ατο
  ζήτιςμα. ΚβΙ νΐ άρμονΐα (?αΥΐί-
  ζομαιι ιήν άηλίύοτιρι^) κρός την
  5λη θίοι τής ίατορΕας. "ίς άφή
  ααιιν ιόν Δίχτβμβν ΙιιΙ πβθ φθά
  νβυν μίνβν ιί βετοΕ. Πΐιός ξί
  ρει! ΜποριΙ Ιταΐ, άργίτιρα, νά
  ξή τιμτ)...
  Βοτβνι τ*)ς -γάπικ 6 Δϊχτα
  μ·ς—βλλ* γικτ'; Ό πληρβφοριο
  ιης βιχιΐται νά τον'οη δτι &
  κ£·χΐι έίβ χάποιβς 6>θ7ος ή
  καποια... οαντκγή, κεδ ιή φυ-
  λαττιυν ζΐ)λότυπα β! χαριν ο!
  μ«ς-
  Καί τα έντιλδάΓς τ»ν "Αλπιων
  *ατίχοΐίν ιέΐβιους μυοΐΐ|ρ<ΑΒεΐ{ θρόλβυς. Ή δ(Η«ο;ά Εμ»ς ιΐνι Βτι μένβυν έντελδίϊς: Είνε δυσχολώ τατο νά βθάοουν χ*ντά τους χ ίΐηότεροι άλπινιοτβΐ. "Αλλά χ»Ι Βτβν «θάβονν Π(οτιμ«0ν νά &[ ' ν·υν άπιΕραχτ» τβ ίξβτιχβ βύτά Κάποια ιέτβΐα τδχ— θά Ικρι κι νιμίζω χ«1 «Ο διχοθ μχ Δι ΐιτίμίυ Νά με(>ι Β,τι ι[»ι: Βιτβ
  νι ττ]ς άγάιιΐ|ς. Ή χβλοτιρα: Β·
  τάνι δχι ιτ}( κοινάς αγα^η-ς, άλ
  «ά τής ψηλότειΐίί, τ«]ς χαθαρβς
  ΙΙιολ·γιχ«](, ι«)ς χανβνθρπτιινς
  ΟΙ 4νθρ·«ι τοθ χίμπου—ρκι)
  Ιχαυν χι' αθτβΕ φυχή χι' ά*ς ιΐναι
  «·|ΐκ(«ΐ(<-|ν·<λ·νν νά κάνεον Ι, ΟΑΙΜΗΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ· -έν γνωρίζομεν άκόμη ποίας άποφάσεις θά λοβουν οί άρμόδιοι τής Ρεθύμνης σχε τικώς μέ την κατασκευήν νέ ου μεγάλου λιμένος ι(ς την πόλιν των. Παρακολουθώμεν δμως (.έ συμπάθειαν καί έν διαφέοον την προσπάθειαν των ΡίθυμνΙων ν* άκοκιήσουν Ασφαλή καί ανβτον τεχνικόν λιμένα. Κα( ευχόμεθα νά ά χθβ είς αΐσιον πέρας ή προ σπάθειά των. Ευχόμεθα Ακό- κη ό νίος λψήν νβ κατασκευα σθ{) κατά ΐοιοθτον τρόπον καί είς τοιαύτην θέσιν ωστε νβ ΕζυπηρετΟ απολύτως τα συμφέρθντα τής πόλεως καΐ μην επιβαρύνη χ0ν τιμάριθ μόν, ή νά ζημιώσο κεκτημί να ήδη συμφεροντα. *** ΦΟΡΗΤΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ. κΐς τας Άυηνο», ηγόρα¬ σεν 6 Δήμος Βνα κινηματο γραΦικόν μηχάνημα τό όκοΐ όν θά περιφέρειαι δι' εΐθικοθ αΰτοκινήτου ί(ς τάς ουνοικΐ σς διά νά γίνωνται προβολα ταινιών χάριν τοθ λσοθ κα τον άπόρων, Ιδίως των πά Βίον. Ή Ιδία είνε θαυμασία θά ϊΐμβορςθσεν δμως νομΐζο μέν νά γίνη κάτι παρόμοιον «αί &ιά την Οπσιθρον. Ό κι σηματογράφος ιΐνε σνουδαΤ όν μέσον μορΦώσεως καί δια πσιθαγβίγήσεως τοθ λαοθ. ΚοΙ Ιπαεπε αορητοΐ κινηματο ά ν« -ιριαθΐύουν τ· χο Καθ" ήν στιγμήν ιίς τή« "Απω "Ανατολήν μαΐνεται ή θύεΚλα τοθ επισήμως ά«ηρό χτου Σινο (ιπωνικοθ πολέμου κσΐ οί στρατο! τον δύο μέγα λων δυνάμεων τής Κιτρΐνης φυλ<5ς συγχρούονται είς αλλβ παλλήλους τιτανομαχίας, ά πό ιήν Δύσιν μάς έρχεται μ(σ ευχάριστος εΐδησιο. ΑΙ συνομιλ(αι εί οποίαι ήρ <ισατν Από τίνων ημέραν μβτα ξύ τον "Αγγλων κσΐ Ίταλον επισήμων εξ άφορμής τοθ Ί σπανικοθ ζη'ήματος έπροχώ ρησαν τόσον πολύ, οστε νά βημιουργήται σήμερον β*σι μος ή ελπίς δή θά έπέλΡη πλήρη; συνεννόησις μετσξύ τον -μεγάλων Εύρωπαϊκον, δυνόμεων έφ' δλων των ζητη μαΐων. Ή συνβννόησις Ε έ κοΐ συνδιαλλαγή Αγγλίας καί Ί ταλΐσς είναι ίύνόητον δτι Θ4 συμβάλη σοβαρος είς την δι ευβέτησιν τον Εύρωποΐ<ον πραγμάτων, είς τόν τερματι σμν τής κρίσεως καί είς την! σταθβροπο ησιν τής (σορροπΐ άς τόσον έν τβ Μεσογε'φ δ ■ σον καί είς ολόκληρον την Εύ ρώττην. Καί είναι μέν άληΡές δτι ή πρόοδος τον "Αγγλοι τα λικον συνεννοήσεων, άνησύ· γ,ησκν σοβαρος τούς Γάλλους οί όποΐοι έφοβήθησαν πρός στιγμήν εγκατάλειψιν έκ μέ- ρους ιής "Αγγλίας χάριν ιής προσεγγίσεως πρός την Ίτα λίαν καί Γερμανίαν. ΟΙ φόβοι δμως ούτοι καΙ οί άνησυχΐαι ιεδΒί,θησαν άβάσιμοι, ή δέ Αγγλία Ρστιρυσβ νά παρόσνη την διαβεβαίωσιν είς την Γαλ λικήν Κυβέρνησιν *.αΙ νά δια κηρύξη κα' δημοσ α δή δέν πρό κείται νά εγκαταλείψη έν ούδεμ 3 περιπτώσει την συμ μαχ(αν καί την στενήν συνερ γασΐαν της μ έ την Γαλλίαν. Δημιουργεΐΐαι λοιπόν ή ένιύ πωσις καί ή πεποίθησις δ τι ή συνεννόησις τής Αγγλίας θά γίνη επ Ι βάσεων επιτρέπουσαν την γενικωτέραν συνεννόησιν τον μεγάλων Εύρωπαΐιθν δυνάμϊων. Αυτή Βέ ή γκνικω τέρα συμφωνία θά φέρη ώς είναι ευνόητον καί τόν τερμα τΐσμόν τοθ ΊσπανικοΟ άλλη λοσπαραγμοθ καί την διευθέ τησιν δλων τβν Εύρωχαϊκον πραγμάτων κα( την παγ'ωσΐν τής εΐρήνης έν τβ γηρα ά ή πεΐρω μας. Άλλ' είναι πράγματι δυνα τή ή συνεννόησις "Αγγλίας κοΐ Ιταλίας, κα( ποΤοι λόγοι την ύπαγορεύουν; Άναμφισβη τήτως ή συνεννόησις είναι δχι μόνον δυνατή, άλλ' έμφα νίζεται καί ώς κατάστασις ά τής 'Ελληηκής όπαίθρου διά νά τέρπουν καί νά μορ φώνουν συγχρόνως τούς χω- ριχούς μας. Ή δαπάνη δέν θα. είνε μεγάλη 4νφ ή ώφέ λεια θά είνε τεραστία. *** ΤΑ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ· Κατ' βηιοημον ανακοίνω¬ σιν τα πρό καψοθ παραγγβλ· θέντα δύο άντιτορπινλικα μας είς 'Αγγλικά ναυπηγεΤα θά είναι εΐΌΐμα καθ* δλα κοΐθά μάς παραδοθοθν την προσέ¬ χη άνοιξιν. Έν τώ μεταξύ ή Κυβέρνησις σκέκτεται την ναυκήγησιν καί έτέροβν δύο ά κόμη άντιτορπιλλικθν, άλλ' είς Έλληνικά πλέον ναυπη- γεΐα δημιουργουμένων των σχετικόν έγκαταστάσεων ιίς τόν ναύσταθμον. "Ετσι πα¬ ραλλήλως πρός την ενίσχυσιν τοθ ίναβρΐου στόλου μας ή Κυβέρνησις ΦροντΙζει διά την οργάνωσιν κα[ τοθ κατά θά¬ λασσαν τοιούτου. Καί είναι άξΐα λέπα1νου, διά τοθτο. 'Αλλά τα μεγαλύτερον κατόρ θωμά της θά ιΐναι ή δημιουρ γΐα Ελληνικόν ναυπηγικόν, Ικανόν διά την καθιλκυσΐν μεγάλων πολεμικον ι ανα,γκης. Καί τοθτο διά τούς εξής βησικούς λόγους: Προ τον διότι ή Ιταλία δσον κα( άν φαί,νεται νατειλημμένη άπ4 νολβμικόν μένος δέν έπιθυμεΤ τόν πόλεμον. Αντιθέτως μάλι στα ποθίΐ την εΐρήνην διά να τθς δοθβ καιρος νά καταβρο χθ'ση μέ την ησυχίαν της καί ν ά χωνεόση την λιΐαν τής ΑΙ θιοπϊας. Δεύτερον διότι ό ΑΙθι οπικός πόλεμος την έξήντλη σε τόσιν πολύ οικονομικάς οαττε νά μην εΐμπορεΐ σήμβ ρον νά παρακολουθήση τα άλ,λα Κράτη,καΙ Ιδίως την 'Αγ γλ'αν κα( Γαλλίαν είς τόν ρυθαόν τον έξοπλισμον. ΕΤναι λοιπόν λογικόν νά έτιιθυμϊΐ την συνδιαλλαγήν διά νά βυνηθ{) ν' αναστείλη τούς έξοπλισμ^ύς καί νά έρ γασθ{) διά την οικονομικήν της άνόρθωσιν. ΚσΙ πρός τόν σκοπόν ούτον δέν θά Αυσκο λβυθή Ισως νά κάμη ύποχω ρήσεις ι(ς τό Ίσπανικόν άρκιΤ νά τής αναγνωρισθή είς άντάλ λαγγα ή «ροσαρτησκτ, όριστι κή καί νομικήι τής ΑΙΘιοπΙας. 'Αλλά κα( ή Αγγλία ίχει κάθε συμφέρον νά συνδιαλ- λαγβ μέ την Ιταλίαν. Διότι είσσδήποτε πόλεμος κοΐ 6 πλέον σόντομος κζΙ νικηφόρος (έν θά έΐη οόΡέ» βφελος διά τα Βρβττανικά συμφέρον τα· Αντιθέτως μάλιστα θά φ4θ|) ζημίας. Διότι ή Αγγλία βέν βχει ανάγκην περισσότερον τον όσω ν κβκτηται σήμερον. Έ»;ει λοιπόν συμφέρον νά τηρήση ν18 κάθα τρόπον την εΐρήνην καί νά διασφαλΐ ση έν Εύρώπη καί έν τ{) Με σογβίω τα συμφέροντά της, Ι στω καί μ έ ΰποχωρήσεις ώς πρός τό ΑΙΘιοπικόν, τό οποίον αλλωστβ κατ' θυσίαν δεν όΦΙ σταται άφοθ ή 'Αφρικανική ΑύτοκρατορΙα κατβκτήθη έξ ό λοκλήρου άπό την Ιταλίαν. Είς αυτήν δέ τή ν τακτικήν ό βηγϊΐ την Αγγλίαν καί ή ί |ξις τοθ ήφαιστβΐου τής Ά Άνατολής ίκ τοθ όποΐου άπβιλοθνταΐ τεραστία συμφέ ροντα τής Βρεττανΐκής αύΐο κρατορΐας είς τόν Ειρηνικόν καί τόν Ίνδικόν καί ιίς ού τή ν την Ήκειρωτικήν Ασίαν. ΕΙ ναι δέ γεγονός δτι ή διβυθέ τησις τον εΰρωποΐκον πραγ μάτων θά συντείνη άποκελε σματικος καί είς την κατα σβεσιν τοθ ΚινεζικοΟ ήΦ3ΐ στε(ου. Διότι μία συνεννόησις τΛν μεγάλων ΕύρωτταΤκον δυνά μεων καί τής Άμερικής χαί ΡωσσΙας καΐ μ(α επέμβασις τον Κρατον πού Ιχουν συμ φίροντα είς την Ανατολήν είναι βέβαιον 8τι Θ5 τβρματι ση.άμίοως την συνοΐπω>ΐκήν
  ρήξιν έξαναγκαζομένης τής
  ΊατπωνΙας, νβ παραιτηθή* τον
  κατακ,τηηκον της βλεψκων έ
  π( τής ΚΙνας.
  θ3 πραγματοποιηθή δμως
  αΰΐή ή συνεννόησις καΐ ή έ
  πίμβασις; Κατά πάσαν πιθανό
  τη τα να(. Διότι δσον καί αν
  εδήλωσαν ή Αγγλία καί ή 'Α
  μερική είς την ΚΙναν δτι δέν
  θά την βοη3ήσουν είς περΐπτω
  σιν ένιθέσεώς της κατά τή*
  Ίαπωνΐας καί δσον καί αν
  είναι άκόμη άκαθόριστος καί
  μυστηριώδης ή στάσις τον Σο
  βιέτ, ιΐκαι έν τούτοις βέβαιον
  δτι αί τρείς αυταί δυνάμεις
  Εχουν τεραστία συμφέροντά
  έν Κ(να κα( έν τ Μ "Απω
  Ανατολή1 γενικώτερον, τα ό
  ποία θά Ιιατρέξουν ά
  μεσώτατον κίνδυνον έκ τής
  διεισϊύσεως τής ΊαπωνΕας είς
  την χώραν τοθ ούρανΐου Κρά
  τους. Καί αύτά τα κοινά συμφέ
  ροντα θά τάς συνασπίσαυν
  είς τα νά χαλιναγωγήσουν
  τον άφςνιασμένον σήμερον Ί
  απωνικ«ν ίμπεριαλισμόν.
  4,
  ,1

  ι
  ι!
  *1,
  ανορθο-ι*
  ΟΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό κι
  νημιτονοαφικό ά^στοθργημα «Ό
  ταν μιλβ ή" Καρδίαν μέ τόν Β'λλυ
  Μπρίγκελ καί την Χάνσι Κνοτέκ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  τό δυνατό δρ<χματικό ίργο: «Άκάν θινος δρόμος ^~ ΑΝ4Κ0ΙΝΩΣΙ2 Καθιοΐβμεν γνωατον είς τό ά ξιίτιμον χβινέν τ<ίς τέλιώς μας Πρες άηβχατάαΐαβιν χατίπιν τβν διπδεΡίντβν χβς μέ την ίραίύ — «αε χτ]ς ένάρ 9ΐι μ*ς Βτι δι* έφί· τας εματβιώΓη ή λειτουογιΌι τβθ δκό ίδρυσιν παγο ψιγεΐου μ*ς χαΐ τ·0τ· διότι αχν έχ μέββος τβν τέ όριοΐικίν ναυάγιον ττ)ς μας χαύ^ηι βινμτ,γανίας μένοιαι δυσχέρειαι σα^ικί'ψ τβν <5τ«τ«ον έβράδυνεν ή έκδΐκβαις τί|ς αίτή- αεύς μ*ς «ρίς έκδοσιν βδε£»ς ()«6 αεβς χ«1 λειτουργίαν βδ«0 ίνώ πιον τοθ ϋΐβχοτοθ Συμδουλίοιι ((μ<< μα Μηχανολογικο») ιοθ 'Υιιουργε! βυ Σιδηρόδρομον, τέ 6*· ι αν έν τέλει διά τ§}ς οπ' α». 14326 χαΙ οηο χρονολογίαν 22 '4ηριλ!βυ 1937 ακοφασιώ; τού μα; έχορτ) γτ,σε ιήν σχετικήν Αδειαν. Ή ·Ζ«οΒομή 1>θχ θί οΐεγα·
  αθοθν τέ μιιχα^ήμχτα είναι άκί
  δεχαμήνου ί<·(μΐ)ι οί δέ θχλα μοί ψίχοιις Ι χούν μι?ιχβς έ«εν· δυθ? δια φελλβν, ή',η "έ αμέβνς μετά την Ιιδοοιν νί)ς αδείας τοθ δ«ει»«γε!βυ χαΐ κατόπιν τβν σχε τιχβν δΐ«κροιγμ»τιύ«Μν δπιγρά «ι; χατ* την 28ψ Ίιυνΐου έ. Ι. τέ κρΕθόμχιανβ» μετ* τοθ μέγα λϋτέρου άνά την δφήλιον Γερμ*νι χοθ Ιργοβτοαίοκ ψηχτιχβν μτχα νΐ)ματ»ν Ι<ΙΝΡ— κρός χαταοκευ ήν χαΐ έγχατβοτααιν δ)»ν τβν μΐ|χανΐ5μί·ων τβθ «αγ«ψϋγεΙο» μας, ιθϋνος Ι) λεαουργΐα πρί«ΐ· τϊι νά βρχΙαΐΒ ά «ο «Ο κροΐεχβΒΐ Φιβροϋ«ρ(ου. Λ4γφ τβν τελειατέ ι ών μ—χαν—αάτεβν μ έ τα Θ1 είναι έφβδιαβμέκον τ4 εΐβν μας αλλα χά Ι %ί ν^ς διά πρώτην φοράν είς την Έλλάδα κθ τελευταίβυ βυοιήμ* τος πρίς ψζξιν τβν θΐλίμω' μί νόν διά χυβλβφιρΐας xαιεψ^γμέ νού αέρος, τής σχετικάς δγρασί άς ^ιθμζομίνΐ)ς υύτομάτβί, ή δ- κο Ϊ5ρυοιν βιο^χανία μ·χς πά γου χαΐ ψύχους θά άηοτελίση το* κρβτον οτκθμαν ττ,ς Ιξ»κΐ)ρειή9ΐως δλοιι χ·0 γελμχηχοθ χϊβμβιι ΐτ|ς μας χαΡώ; χά! τοθ δκο)έ?αντ·ί χατ' Ι τος ίπβ ϋλλε ψ:ν κάγ«υ ηληθιιομαθ μας τεθ δκβίου την ά νβχβύφ οιν, έν Π9«χε:μέ φ, 8ά έ πιδΐώξβμιν μέ δλβς μχς τάς διινά μεις. Γ. Νιστίλβνλβυ 1ΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ Ε1£ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΗΙΑ ΤΡΑΠΙΗ ΟΑΣΙΑΙΣΣ* ΟΟΥΑΑΙΑΙΙ ΣΗΜΕΡΟΝ 'Ακ·νευμ*τινη ώρα 7 30. Έσκΐρινή 10 ρ. μ. Τό κινηματογραφι κό άριστούργημα: ΟΤΑΗ ΜΙΑλ Νέ τον Βίλλυ Μτιρίγκελ καΐ την Χάνσι Κνοτέκ ΑΥΡΙΟΝ "Βνα Έρνβν ΡιισοΐΝϋς υκο ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΖΟΝΗ Νέ τίιν Μπίννι Μπάρνες **1 τβν μενάλον ρβσββν καλλιτέχνην: Γκρίγκορ Ραχτώφ ΤΗΝ ΠΒΜΠΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΕΖ1ΚΟΑΙΜΑ 175ο» ΤΑτβ μόλις μτιόρβσβν ή Μα ρίσ—-Άντοτανέττα να κατα¬ φύγη σία διαμεοΐσματα τοθ ίνδρός της. Την Γϊια στιγμή 1 γχαυβερναντα Ιφερβ τον Δελ φΐνον καί ιήν «βαΐσιλικήν κυ οίαν»,—τή μικρη άοελφή τού Ή οικογένειαι βΤιε συγκεντρω "Ρ, δλων ή ζωή εΤχβ γλυτώ τρ, αλλα μόνον ή ζωή. Τβλος 6 ύιτναράς κου ίέ έιιρεκβν έτΐ' ούΐβνΐ λόγφ νά παραοοθθ εκείνην την νύκτα στήν ά-γκαλια τοθ Μορφίως —καί στόν όκοΤον έκολλησεν ?<τοτε τό πηρατσοθίλι τηγ6ς Μορφεύ;»—6 Λά έ τ έξοπνησβ καί ο υιός καΙ (Τ Λβ τίς συνβπειες τής & ής εόπιστΐας τοιο. Μόνο μ£ «αραχλήσεις καί (κεσΐες κα δ^ι ι.έ το κθρος άρχηγοθ μπ< ρεσε να γλυτώση τούς σωμ^ τοφόλακβς πεύ είχον συλλη, φθβ αΐχμάλωτοι καί νά πβΐση τόν ·χλο νά βγβ άκό τα λικά βιαμερΐσματα. Τώοα επέρασεν ό κΐνδυνος Εκαμαν την εμφάνισιν τους, φρεσκοξυ οισμένοι καΙ ττουδραρισμένοι, ό κόμης τής Προβηγ<ίας κσ( ό δούξ τής Όρλεά^ης. Παρ* ξ«νο τίάγμσ, πολΰ παράξε ν ο* ό έξημμένος δ^λος παρε· α'ρισε μ έ σ«βασμό σιό περα- σμα τω/. Τό συμβούλιο τοθ στέμμα τ<·ς μκοροθσε τώρα νά συν» 5ριάση. 'Αλλά τ( άπίμενβ τΐοόζ συζήτησιν, Τό ϋαλάτι δέν ήταν τΐαρά ενα «Οθραυ. στο καρουοότσουφλο μέσα στούς μούοους καί αΐμοτωμέ «ούς γρόνθους τθν οεκα σ/β οόν χιλιάδων ΒιαοηλωτΑν. τΗταν αδύνατον νά ξεφύγη Ιιΐό τό σφΐξιμό των. 'Εκέρα· σβ πιά ό χοτιρός τον διαπραγ ιιατεώσβων κα( τον συνεννοή- σεων τοθ νικητοθ μ έ τόν ήττη μίνον. <συνεχΙζεται) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Τό Εθνικόν Πτωκοκομεϊ όν ΐβββτει είς έκουσιον 6η μόσιον ■λιιατηριασμόν τό «Ις 3ό χωρίον Ζαρό κι^αα τού είς θέσιν Χαλέφι καί Ρουσογαρβμι άγοόν εκτά¬ σεως 14 500 τ«τραγ·»νικβν μέτρνν μετό; των «ν αύτω Ιλαιοβένβρων, ^αρουΐεώ& καί αβιΒεώ». Ό «λιιστηριαισμός γενή- σειαι την 8η ν τρέχοντος μη νός Αύγούσιου ημέραν Κυ ριακήν καί ώραν 11—12 ν. α. έν τω Μητρο«ολιτικώ μεγάρω καί ένώχιον τής αρμοδίας έ«ιτρο«^ς. Πάντα χά σχετικά άνα φορικβς μβ τόν έν λόγφ ■λειστηριασμόν ιΐσΐν κατα τΐθειμένα καρά τω ταμΐς; τοθ ΠΤΜχονομιίου κ Μΐ||. Καστΐλλακη. Έν Ηρακλείω τη 1 Αύ- γούσιου 1937. Ό αντιβρόεβρος τοθ Πτ«* Βοκομείου. Μήνας Γ·Νργιάβης Δήμαρχος. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΤΗΜΑΤΙΑΙ ΑΓΡΟΤΑΙ Διά πάσης φύσΐυς μΐβιτικήν ίιπόθβσιν άποτ«νβήτ« ·Ις το Μβσιτινόν [Γραφείον ΧΑΡ. ΟΟΡΤΧ,ΑΚΗ η«ρά τίιν Πύλην ΧκνΙιιν ΕΜΜ. ΝΠΕΡΔΙΛΕΗ αριθ. τηλ. 2,57 Χταφιβέμπορον Ν«1 Καφενειον Κέντρον. Ήκοΰσαμεν δτι είς £να άπό τα ττρόσφατα «δράματα τιμί)ς» μεγβ- , . Χον ρόλον Επαιξεν ή γλασσα. ΚαΙ χουθίέτης μ(α χυοΐα ετιιτα. ατιί έξηγθόμεθατ: Ό φΐλος εΐχε φίλον. {βν ω-,ν ίηπαιαιίΐτς. δι» V* άντα Ό τελευταίος 8μως εΤχε δυοτυ- *.. '»ν ΐιηΜ Λτ), το9 - χώς γλώσσαν. ΚαΙ τί γλώσσαν!.. ^'Φΐ τ" ι""» ^« ™» Άηοτέλεσμα: Τό ΘΟμ* Βιεβλήθη Ινα χομμί« ζ«χ»ριν. Δλλάχατΐ κατΛ τόν συνήβη υπερβολικόν — χήν Οΐιγμήν *6» ·«·*■ Λ*1ν καί αφρονα—τρόπον τής.,.νλώοσης ν ,£ς το Οϊίμ», ιό δαχτυλ'ϊι ""Ι^λΓαΤνλ^Ώζει πάν "!« **»« «*»»*« «ίΒ« 5 0(!° τοτε «όκκαλα καί συνεπδς.,.ούΒέν ΒθλλκρΐΛν, Ι/)οοτρ»}98ν Ικο καινόν οπό τόν ήλιον! [δίχτυλβν χαΐ Ιηεοιν εις τα ατίμχ Τοθτο υπενθύμισεν ό »γλωσΟο-|ΐ£υ ^,(3υ £ όκιίοζ ΐό χαιέϋΐι γνώστης». ΚαΙ β!χβ δίκαιον: Ή „. , 0»νιν4ς έ«16λ(ψ ς «Ο νλθσοα άπδ αρχαιοτάτων χρόνον |"»τπ τ^ «» ·*«ι» · τ » ύπεισέρχεται τταντοϋ. Ή γλώσσα ίπποΐ', ιΰτε <) ^χτινοοκίϊΐΤίαΐζ ϊεν (ΒΙως τοθ Φ'λου ή τ^ς «φ(λη<.» 8έν] {ηίΐριψχν ι^ν ά*κ*Ιλιψ.ν «Ο «δα Εχει συμμαζεμό. «Άπό φιλικοθ κα- τβς# τ,χιχβς ή θήκοντος δρμωμίνη. είνε Ικανή νάΙ. , ΧΒτέ6αλε ε!ς αήν >
  ανατρέψη κοΐ κάποτε να καταστρέ ■~ιρ'?, „ ?„
  V*
  Βί^,
  ψη τό τδν. Διατί; Διότι Ετσι τ· θε τ^ν ίξ5αν τοθ άΠΓλιαβέντβς
  λει. Δηλαδή τό θέλει δια λόγους
  τίς ττερισσότερες φορές προσωπι·
  κου όλωοδιόλου συμφέροντος καί
  ΟποΙογισμοΟ.
  —"Ετσι πού σοθ λέω είναι τ *
  πράμματα. Πρίπει λοιπόν να φα-
  νίς δνδραςΐ Διαφοτετικα θσ σέ πε
  ρινελδ χρόνια ό κόσμσς.
  ΚαΙ ό δγ&υστος περί την γλώσ¬
  σαν πείρας, φσΐνεται άνδρας: Σκο
  τώνει ψυχικως ύπάρξεις μέ τάς ο¬
  ποίας τόν σ&νβέουν δεσμοΐ καί 8ε
  σμοΙ."Η σκοτώνει κσΐ πραγματικώς
  Οπως συνέβη προχθές. ΚαΙ σθτό
  χάρις ιίς την άσυοοσΐαν τής γλώσ
  σης τοθ τυχόντος. Άλλ' £ως ηότε;
  Διότι άπό βαθεΐς όμολογουμένως
  κοινωνικοϋς λόγους ή άσυδοοία αύ
  τή τί)ς θανατηφόρου γλώσσης, πρέ
  πει νά Οπαχθη έττειγόντως είς Τίερι
  ορισμ·ύς,
  Ό Άλλβί
  μ *α1 «Β»ίλ*6ΐ χον Εί¬
  πον. 'Δλλά ή άσφπλΐααχή ί:αι-
  ρΕκ {έν Ιχει τε διχα(·μα νά βφά
  {■% τό ζββν, άνευ ιΐ]( αδείας τ«}{
  ηρς "Εισί ϊ"β ίλβγον
  ιΐχε &γοραοΒ| άντΐ 200 Ιβλ-
  ρ ϊϊιι τάρα ...Ιοωκριχήν
  αξίαν δΟΟΟδϊλλάρια ΙιτΙ πλέον,
  &ποτιθ·μί·»ε« ϋΐν ω: 8π 6 χατα·
  πω8»1ς ά'.άμΐς Ηλ εβρίσχιται πρίγ
  μχτι ένιίς βύιοθ.
  —Ό κέρβζ' έπιαχίπτετβι τα
  κτιν« τίιν μσύμιαν.
  Είς τέ διτίγειον τοθ μβυβεΕου
  τοθ Νιοθ Μπάίνετ τ.τ}ς άγγλικ^:
  χομτ]τείιΐ( Χαρτφβνδίί'ρ έτβκβθεττί
  Ι προ τξμερ&' ή μςύμΐα έ 4ζΑί
  γυπιΐου Ιερέωΐ τοθ Άμίών Ρβ,
  έκβΐβς έζτ]3ε κιρΐ χά 580 προ
  ρΐοτοδ. ΚιχΙ έκτοτε χάθε
  είς τό χιγχλΕδομκ το9 παρ
  ο μοιιοιίοΐί έρχεται χαΐ χίθετκι
  έη' «ρχετήν ώ?αν Ινας χορβξ, δ
  οποίος χτυτ^ τόν δελοκΕναχκ αΐν
  νά θέλη νά τβθ άνοΐξευν. Τό Πί3ί
  μα Ιχεί κράχαλέσει ιή« «εριίρ-
  γε α > τοθ χοινοθ, τέ δ«·-ΙΌν χάθε
  κραί; οιιρρίει διά νά Ιδη χέν π τε
  Ένβιχιάζβτβιι Κατώσΐημα είς τό
  προάοτειον ΚσμΙνια βπου ακριβώς
  ό πρώην στρατιωτικός κλΐβανος
  Πληροφορίαι ηαρά τώ κ, Αγσ
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΠΟΣ 1839
  Ύποκατάστπμα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: όψεως καί επί ττροθεσμία
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  , ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
  "Εν ΒυρΙβιον τού θποβ«ρβ?υλ«χείβυ μ«( άναπλπρύνεΊ
  τό «σβκλέατιεον. χρηματοιιιβ·>τιον.
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬
  ροντας δρους.
  1 ΝΗΣΟΣ
  ΤΟ) ΟΙΣΑΥΡΙΙ
  ΤΟΥ Ρ- ΙΤΕΒΕΝΧΟΝ
  βίον
  '&«■[ πβϋ ΙχΐΐρίμΛβτΐ γι*
  ρην αύίήν ΙκιτυχΕ» μ«ς
  οχμι μιά κτατολιά 4-αμεαΐ *«*
  τα δίνδί». Μ ά σφιΐ-α Ιαφρ
  Ι «άν» άκέ τέ χΐ^άλι μβκ, βρ«νβν
  δμαις χΐν δαίτοχιοαΐνο τον Ρί*
  τρουθ χά! τΐέ£ίτ('(03ΐ.'Δπκνιήσ(
  αι ηυ—βολΊζΐαντκ μέ«ον Τβίλνια
  {«ειδή δμως δέ* 11 (α ι» ατίχο ομϋ
  κεχριμένο η^γαν βΕ σφΐΤρΐς χαμί
  νις.Έγιμ'οχμε τα δκλα μας χι
  ·*ρ·ντ'<Ημι νιά τέν χβχβμοτρ· τίν Ρίντροιιθ. Ό πλοΐαρχος χι' (' Γρϋ τον έξήταοαν αηό την κρώ τη ματιά κου Ιρριξα ι '-ατέλαβ τώ: δέν 5πτ3ρχι πά Ιλπίΐα. Ό ωήποτι νόν έβτ]*έ»9αμΐ λκο Ι χΐΐ, τόν τττ.υάοαμε βπ» την «όο τα τοθ «ρίχτ»ι χαΐ τίν 1<βυβ«λή ααμι μίυα ατήν «καβα>.Τ«ν χά
  χέμοιρα ι»« ηιατίν ύιιιο {ιην τβϋ
  Τοέλνιϋ. Ου ι μιά οιιγμή δέν
  •Ιχαμι άχούοη νί παραϋτονε^θΐ
  πό την ώ 9* ήτο δγισ«* οί έκ
  ραξΕΐζ ώ: την ώ «α κου τό
  •ξακλώαιχμι ψ^βρρβγοΓνχβ μέσ»
  ατήν χπλίδΐί. Ό Τι έν β κ·υ ι!
  χι γννατΓθΐ μπρβοτά χαα τοθ έφΐ
  λοΡσΐ τα χί?ι« χ ι* ί*λ»ιγε οάν
  μιχρό ποιιδί.
  —>Γ<«τρέ μου θά πεθίνιο, α —Τόμ, χιβλέ μ"υ— θί τψ: στήν *Ιφ*Ιλ ββυ π»τ»(δα. — θίθελί νά «ο; α;ε!λ» α*4- μα καμμιά οναι>*, ι ι* τι.
  —-Τάμ, «δ εΐηεν ό Τ, έλνιϋ,
  πίς μβυ Ετι μ έ α»γχ·>ΒεΙς· κές
  μου τρ;
  μ·», *ύϊΐέ μβΐί-, Άφ;0 τέ θέλει·
  Βμω: άς είνε 'Αιιήκ.
  Επι ι τα άχέ ολίγα λϊΐττ* αι»
  κΐ}ς εΐκεν ίτι χ£ηαιας άττίμ»; Β&
  νά χ^ μ/ά κροαευγν) κι' Ο
  δ<χ»ς αλ)η Ιέξι έξέκ (συνβχΐζεται) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τ6 θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου έκαστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράβυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ 6ρά- ου κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ- ΝβΝ, Πάρον, Νάξον. ΠρεΐΜΤβρΐΙον (1ΙΝΑΡΑΑΚΗ Τβλί·. (-41 Ή έπίσημος γνωμάτευσις τού Κρατικόν Σημείον διατρανοϊ ότι ή πότασσα ΚΟΥΦΑΚΗ είνε κατάλληλυς π ρ ό ς ξήρανσιν Σταφίδων. »Αντί άλλης απαντήσεως είς τα ν<-ωοιά εναντίον μβς δημοβιεύμ^τα των «Κρητι- κων Νέων» παοαθίτοΑεν κατωτέρω αύτουσίαν την γνωμάτευσίν τού Κρατικού Χημείου (2«τς 'Ι- ουλίου έ. έ.) βιά την ποτασσαν μ«ς: Αντίγραφον ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΡΑΡΓΗΜΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άριθμ. Πρωτ. 2177)570 1) Δεΐγμα ποτάσσης Μητσοτάκη Κουφάκη έκ 40 Βαφελίον. Γνωμάτίυσις: Πότασσα κατάληλος πρός ξήρανσιν σταφίδων. Ήρ&χλιΐον 26-7-37 Ό χη*ι*ός Γ. Χ. Κ.—Ι. Μεγαλοοικονόμου άχριβές άντΐνρβφβν έ( κντιγρ^νου Έν Ήρακλ·Ιω τη 30 Ίβυλίβυ 193Ζ Ό Γρβμμβιτίυς ΕΙσ«γν«λΙβς Κ. ΚΝνβταντάκης 'ίξΐοόβπ τί) ύ«' άριβ *778 οιηλοτυκον εΙπρ«ξ«Μς βντιγροιφΐΜ&ν ΔΐΝαι«>ΗαιΤΝν χαΐ τελϋν τβδ
  άκτορος) ίκ δρβχμ&ν 21,50 δι* φώλλ« ^1)4 (κΓ Κ«νβτ«ντ*»«1)
  Έ*(ΜρηΒη οια την νβμιμ&ν χατκ οΐιράν 'έη&€θΙν τού.
  Έ Ηί
  ξΐοόβπ τ ρ ξς γρφ
  σκράκτορος) ίκ δρβχμ&ν 21,50 δι* φώλλ« ^1)4 (κΓ Κ«νβτ«ντ*»«1,)
  Έ* ιράν 'έη&€θΙν τού.
  Έν Ηρακλείω ιή 30 Ίβνλίβν 1937
  Ηρ«Ηλ«ί·υ (ή «Ι-
  Ση ι.
  "ση
  αί 3ιν
  τ·|<. Ό Εισαγγελεύς Δ. ΒΕΛΙΝΗΣ ·0μιν τ*> Αζιότιιιον κοινήν βτι Γύ8*μία οθοέπ<·τβ μβί· * «αί δπ δ * τα νέ"/ συκθφίντ,κίι ψύβη των «Κιίΐ'ΐκθν ν#« · λΙ!^ ειρημένη: «φημεοΙΛος. νί« » ύη<β<4λσμβν -. β. ΚΟΥΦΑΚΗ ϊ μ*1 ΖΙ« κ ο ί γη ο μ ι κ η ΒΑΠΤΙΣΕΐε.—Την —ΐρελθοθοαν Κυριακήν ό κ. Μβρκος Ππυλι&α κης άνεδέξατο τής κολυμΒήθρας τό χσριτωμένο άγοΐιΑκ» ιοθ κ. Μ» χαήλ Κονταξάκη ονομάσας αύτο •Εμμανουήλ. Είς τοθς γονεις καί ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ΰήσπ,. Χ,α ΑΡΡΑΒΩ1ΕΣ. -Ό <. ΔαβΙβ Πά παΒάκης ττροΙστ#μενος Γρβφΐ(,υ ΤΤΤ. ΚαστβλλΙου Πεδιαβος καί ή ΔΙς Γαρυφαλιά Ν. Μπαλτζακη έξ 'Εληας Πεδιάδος ήρραβωνΐσθηοβν. θερμβ συγχαρητήριατ. ι κ>η< ΓΑΜΟΙ.-Πρό ήμϊρων ετέλεσαν τούς γάμους των ό κ. Μήνας Λαμ τΐράχηί μετά τής δ16·ς ΕύαγγελΙβς Βασιλάκη. ΠαρΛνυμφος τιαρΐστη ό κ. Μιχ Βασιλάκης έμτιοροβιβρή χανος. Είς τους νεονΰμφους ή «·^ νόοθωσκ» εΰχεταιβΐον ανέφελον, ΘΑΝΑΤΟΙ-ΆτΐεβΙωσε κσΐ ίκηδεύ θη έττι|»νητικως πλήρης ημερών χρη οτή οΐίθδέστιοινσ ή Πηνελόπη Καϊ οαρ μί")ΐη3 τοθ κ. Χρήοτου ΚαΓοαρ καί μάμμη τοθ «ίλου κ.Όδυσ. Χο. τζηιβάννου. Πάντας τούς οΙκ&Ιβυς τής μετσοτάσης συλληπούμεθα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - 'Υποχρί·,. σιν μου θέ.ωρω δπως καί διά τοθ τύττ"υ έΛψράσω τάς θερμάς μ.υ ευχαριστίας πρός τόν διακβκριμέ νόν Ιατρόν· τής κωμοπόλεως ,νϊ0 χοθ κ. Γεώρ. Κρητσωτάκην δια τό έηιστημονικόν ένβισφερον ϊο όποΐ όν επέδειξε κατά την ασθένειαν τοθ πατρός μου κατορθώσαντα έν διαστήματι ολίγων ημερών νθ. «< ρατιεΰτη αυτόν τελείως. ■Ηρακλειον 30-7 37 Νιμ. Κωνστ. Πλατ«κη( Γύρω στήν πόλι μας. Άπό σήμερον είσερχόμεθα είς τόν Αυγουστον καί είς την πβρΐο. &·ν ιών νηστειών καί προς»ευχθν. —Πολύς δέ κόσμος έτοιμάζεταί νά μεταβή είς Σπηλιώτιοοαν νά .δεκαηενταρΐοη». —Ύηάρχουν βλέηετβ £κε[ ό καβο ρός ά^οας, τό μανευτικό τοπιΐο, τα Κ£.θ3 καί δφθονα νερά καί τα έκλεκτα φροθΐα κάθε λογης, πού κάνουν τήιτ διαμονήν βύχάρκπη, —ΚαΙ επί βλέον αί άκολουΜαι «αί οί λειτουργίαι γΐνονται μέ κα τάνυξιν εΐι, τώ γεμδτο μυστικισμό έκκλησάκι, —Κίνησις μβγάλη είς την ηόλι» μας, Ιδίως τίς άιτογευματινές *ρες καΐ τα βράβυα είς τα κβντρα τής πλατεΐας καί τα Ζαχαροπλαστίΐα. — Χθΰβυτική κίνησις δμως 6εν σημειώνεται καθόλου. —Αντιθέτως είς τόν "Αγιον Νι κόλαον, οί χορ·1 εΐς^τό τερραΐντης «κιιροηλατεΐας» είναι τακτικώτατ·ι, —ΚαΙ τό παράδειγμα τοΰ ΆγΙου Νικολάου, ακολουθεί επιτυχώς τώ ρο καί ή Ίεράπε,τρα. —Όμ&ότατον τό μέτρον τοθ ίξελ ληνισμοθ καΙ έξωραιομοθ των επι γραφίιν των καταστημάτων. —Καί Επρεπε νά ληφθβ έτιΐ τ». λοος. —Διότι ήτο καιρός να φόγουν ούτές εί άσχημίβς είς βάρος της αΐσθητικής καί της όρθονραφας πού έιιαιζαν τόν ρολ· δήθεν εηι γράφων. —Πιστεΰετσι δέ δτι έκ παραλλή λου θά ένισχυθρ, κηΙ ή διάδοοις καί γενίκευσις τον φωτβινών επι γράφων καί βιαψημΐσβων πού θα βώσουν «ίαν ωραίαν, φαντασμαγο ρικήν ίψιν είς τή» πόλιν. —ΠολλοΙ συμπολίται φΐλαθλοι καί μή θα μεταβοθν σήμερον εις Ρέθυμνον έπ' εθκαιρΐ·: τής σαναν τήσεως ε'ς φιλικόν «γωνα των πε δοσφαιρ.κών όμάδων «'Εθνικο·» τής πόλεώς μας καί «Άθλητιχ·0 όμίλου· τής Ρεθύμνης. —Άλλα καί γενικωτέρα 6ξοδος των συμπολιτων πρός τ' άκρογια λια καί τίς έξοχές θά σημειωθή πά λιν σήμερον 6π' εθκοιρία τής Κυρι ακής αργίας, —ΑΙ εργασίαι δια την άσΦαλτό στρωσιν τής λεωφόρου άπό πλα· τείας Ελευθερίας μέχρι 'Ακ Τα·· πιας διεκόπησαν εκ.νβου. άγνωστον διατί. —Καί έν τώ μεταξύ ώς είνε έκό μενον καί φυσικόν, διεκόπη καί ό περΐπατος των συμπολιτων είς τ· μέρος ατότό κατ' ανάγκην. —Να ελπίσωμεν Οτι ή βιακοπή £γινε διά νά εύθυγραμμιοθτ] καί νά λάββ την οριστικήν διαμόρφωσΐν της ή λεωφόρος αυτή; —Ί ύ εθχόμβθα. Ζητοθμβν βί καί την προσωπικήν ίτΐβμβάσιν τοθ κ. Δημάρχου πρός τοθτο. —Χθές επρόκειτο νά διεξαχθτ] ή δημοπρασΐα διά την ανάληψιν τοθ Εργου τής διαρρυθμίσεως καί τοθ εξωραίομοθ τής «αραλΐας τοθ Μα ντενακιοθ οΰμψωνα μέ τα σχε δια της μηχανικής ύπηρβσΐας τής Λιμενικής 'ί:πιτροπί]« "Άς ελπίσωμεν λοιπόν δτι σόντο μα θά έκτελεσθοθν τα Εργα σύτσ καί δτι τα Ιξωραΐστικά αύτα ίργα θά προσβόοουν δψιν κι' αΐσθητικήν εμφάνισιν είς την μοναβικήν μας παραλίαν. —ΑΙ προετοιμασίαι διά τόν ίορ τασμόν της 4ης Αύγοοστου συν» χίζονται έντατικώς. —Άν κρίνωμεν δέ άτιό τό κα ταρτιοθέν πρόγρσμμα ο πανυγΐ'Ρ1 σμός είς την πόλιν μας θα προσλα Ρϋ παλλαϊκόν χαρακτήρα. —Τό Σιν* Πουλακάκη προβάλλει σήμερον διά τελευταίαν φοράν την ταινίαν «*Οταν ή ΚαρδΙα μιλ«?· «ού τόσον ήρεσεν είς δσους την παρηκολούθησαν. —Άπό αυριον δέ άρχίζει ;Τήν προβολήν ενός θαυμασΐου φΐλμ. ρωσσικής υποθέσεως τής «Άπηγη ρβυμίνη ζώνηςβ.πού θά συγκινηθή καί θά γοητεύση τοθς θεατάς. Τ * ΡΙηορτερ ' ■■■ΡΜΗΗ -ιημερεύοντ» χ«1 Αικννκτρ οντ« 4>»ρμκια1«.- Σήμερον διημβ,
  ρευουν τα φαρμακεΐσ: "£.μμ. Ζαχα
  ριάδου, θβοο. θεοδωρΐδου καΙ ·εο
  δώρου Γεωργιάδου. Διανυκτβρεο
  ουν δέ τα ψαρμακεϊα Άριστοτέ·
  λη Χαλκιαδάκη καί Σωκράτη Χά
  νιωτάκη,
  Ένοικιάςετβιι οΐκία έκ τριών δα
  ματίων μετά κουζΐνας εώάβρος κα
  εύήλιος, μετ* άφθόνου ΰδατος καΙ
  ήλβκτροφώτιστος, όδός θεοτοκο·
  ΐτοόλου παρά τφ Μπεντβνακι, □>!
  ρο·ορΙαι πβρ' )μ(ν
  Α'Ν Ο Ρ θ Ο ΣΊ Χ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ

  Π
  1
  ι
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  70ον
  υ δϊεξιν άρκετήν Ιχων. Έπανελβώ
  81 ΐ(ς τόν κοιτώνά τού, έ«αθ σε καΐ εστέφθη. Ένί-
  βλεφβν ιΐς την θίσιν τού, θέσιν μοναδικόν τόσον
  ώ 7τΐ, καΐ σύτός άγνοών οιατ', ηγέρθη άπό τΟς κα·
  θεθρας καΙ έκλεΐδωσεν ενθοδβν την θύραν τού, υπό
  άρρη τού κατεχόμενος ανησυχίας ψυχή;. ΈφοβεΤτο
  μή τις εισέλθη. Προβφΐλιττετο καιά παντός ενδεχο
  μένου- Μετ* ολίγον Ισβισε τό φΛς. Τό φΔς τόν ή
  νόχλβι' τοθ εφαίνετο ώς δτι ή*>όναιό τις νά τόν Τ-
  &0· Τίς; φεΠ ΑκεΤνος βν ήθελε νά β&λ^ εξ» της θύ
  ρας τού, ούτος <υτος ϊίοήλθεν εκεΤνος 5ν ήίελβ νά τυφλώση, ούτος ςυτος τόν Ββλβ«8ν. Ή (5ΐα ού τοθ συνεΐδησις. Ή συνεΐβησις τούτέστιν 6 θΐός. Άλλ' δμωΓ, κατά τας πρώτας στιγμάς, ένομ'σεν βχι υπήρχεν ασφαλώς είς εκείνην την μοναξιάν τού. 'ΛφοΟ έκλι£5ωσε. τοθ εφάνη 8τι κατβσΐη,απόρθητος· άφοθ έσβεσε τονλύχνον, τοθ εφάνη δτι κατέστη άό ρατος. Τότε'έεγινε «οριος έαυτοθ' εξέθεσε τούς Βύο τού άνκ&νας επί τής τραπέζης έσιήριζεν έκΐ των χείραν την κεφαλήν κα' ήρξατο είς τό^σκότος εκεΤνο νά σκέπτεται. —ΠοΟ βΤμαι; Μήτως όνειρεόομσΐ; ΤΙ μοθ ιΤπαν; υθ δρά ")ε είδα των Ίοβέρην εκείνον κα( μοθ ωμίλησε καΓώς μοθ ωμίλησε Ποίος είναι ούτος ό Παστοόρας; 'Εχει καμμίαν όμοιότητα >έ εμέ; Είναι
  τοθτο δυνατόν; Ό τα ν συλλογισθή πώς χθές ήμουν
  τίσω ήαυχος, κα( τόσω άπεΐχα τοθ ν' άνησυχώ Οι'
  δτι δήτιοτι!
  ΧθέΓ, ώσάν αυτήν την ώραν πώς ήμουν; τί Ικα
  μνο; τί θά προκύψη, άη' αυτήν την περίπτωσιν; ΤΙ
  ποιητέονι
  Ησθάνετο έ»τος τοθ εγκεφάλου πάσας ταύτας
  τάς Ιδίας οιερχομενας ώς άλλεπάλληλα κοματσ,
  κα(, 6«ως «άς σΐήσο, συνίσψιγγε τό μέτωπον τού
  μεταξό τΟν βύο χειρών. Δεν ήίόνβτο νά τάς συνά¬
  ψη, είς ϊν συμΐέρασμσ· Τα μόνον αυτών έξαγόμβνον
  ήτο στβνοχωρΐα ψυ.(]ς.
  "Εκαιεν ή κεφαλή τού. Ήλθεν είς τό παράθυρον
  κο[ τό ήνοιξεν όλον. Είς τόν ουρανόν, αστρα βέν
  4Φα(νθντο. Έπέστριψβ καΙ 4«άθ σεν είς την τράπε¬
  ζαν. Θθ ο διήλθεν ή πρώτη ώρα.
  Άλλ' ολίγον κατ' ό) (νόν ήρξατο ν ά διακρίνη έν
  ηβ μ«λέτ|] τού, καίτοι αμυορ&ς, βχι μέν τό σύνολον
  «Ιτ)ς θέσεώς τού, άλλά μίρη τίνα σύι()ς. ΚαΙ πρώ¬
  τον, είδεν βτι, όσον μοναδική κα( δσο κρίσιμος άν
  Οπθρχεν οθτη ή θέσις, ήτο κόριος αυτή·. Άλλ'ά-
  «ριβΛς τοθτο έκηΰξησε την κατάπ) ηξΐν τού.
  Έξαιρουμένου τοθ θοησκευτικοθ σκοτοθ των ερ
  γων τού, «άν δ,τι εΐχε πράξει μέχρι σήμερον ήτο ν
  άελώς λάκκος, όν βσκαπιεν ίνα παραχώσ]] έν τος
  αότοθ τό άληθές τού δνομσ. Ό μόνος μυστικάς τρό
  μος τού, οσάκις συνίβαινε ιήν νύκτα να Ιχη ίϋτνΐ-
  αν, ήτο μή άκεύση κο έ πβθφερόμενον τό δ/ομα
  Γ
  £ΕΑΙ£
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  Τά αύτοκινητικά δυστυγήματσ
  Π6( 8« Ατβ δυνατόν
  να »ρολ«μΕ)έινΗντ«ι
  Δ'.
  Τά έξ αυτοκίνητον Βιΐοτυχήμα
  τα ηροιρχονται οχείον χβτά το
  Ιν τρίτον Ιξ δκαιτιόττ,τ·( τβθ ίδΐ-
  ου τοθ «οιθδ»τος ίιαβίτβυ κ» Ι χ«·
  τά τά ?6ϊ τρίτα άπό οφάλαα τβθ
  6δΐ|γ·9 τοθ «δτοκινήϊου. ΚΚε ιϊ
  βλι;βε'α περίιργος χαΐ άουγγνώ-
  οχ»ς άφΐλ^ς ή άνιΕλν,ψΐς πολλβν
  «γαθΑν άβτίν, ι £ 4ποΙ·ι έξερχδμε
  νει τ<{ς ο2χΕ«ς τβν χά Ι χυχλοφο- ροθντες είς τάς ίδρυς ττ]ς κέλιως έμικατιύβντακ Βλΐ|ν την ίοφίλιιαν ττ]( ζ»<|ς των ιίς μόν—ν ιήν προ· ο·χήν τβν οωφίρ, θεβ»ρ·Οντες 8- λβς διίλου περιττήν την ΙΒι*ή' των κρββοχήν, έν Αλλοις λόγοις Ιχβυν την αξίωοιν νά φροντίζη μόνον ι οωφίρ νά μή τ·υς κει ράξΐ· άλλ' αυΐοΐ νά μή 6Ιδο»ν μΐ,α δεχάρβ διά ιήν ζηήν την. ΒΙνε άλΐ)6ές ίιι πρέηει νά Ιξοι- κειωθς χανεΐ; άρχετά μΐ την ζα>
  ήν τΑν ηίλι»ν, ιδίως δ τα ν πβκίρ
  χετκι άπο έηαρχΕ«ν, διά νά ίΐ5·
  Ρ1 νά 6αδ1ζΐ| Βκως ηρέκεΐ εί( !
  ν« κεντρικόν δρέμον μέ μεγά¬
  λην , χΙνί)θιν, άλλ'
  χαΐ ή οιοιχε-ώϊτ)ς ,μ^
  6χιΙε(χνυΐν είς Ικχ οωρον άγ«
  θβν Βικβχτβν νά μή καρουοια
  ζο»ν τό «θτΐΤβν θέαμα άνθρπκβν
  ι ι όίοίοι διαοχίζβντις λόγοα χί
  ριν μίαν κεντρικήν πλατείαν ή μ(
  «ν λ·»γόρβνν·μ'ζι»ν δ» ΐδρΐαχον
  χχι ε?ς τά χκτβί^αχαι τοθ χωριοθ
  των, κεριπκτοθν βφιλίίΤίτα χά
  τά μ*]κ*ς τής χυχλβφοριαχής ζώ
  ΐ^ς, ατέχοντβι χαΐ αυζητοθν ή
  χά Ι διαβίζοιιν Ιφτ^μιρΕδα μΐβκ αιή
  μίαη τιθ δρέμου, 6'ίζςνται νά δι
  ασχΐαοιιν Ινα δρίμον χατά πλάιες
  χαΐ τά χάνιιιν μ·λ<ς 1>·0ν ερχό¬
  μενον αύτοκ(νΐ|τον κίμνοντις έν
  ι$ «αρ»ζαλ| τ»ν δύι βήματκ έμ
  κρες χαΐ τέβοχροι ηΐαα είς ββθ-
  μίν «ού φέρουν είς 4μΐ)χανΙα*
  «αί τό» όϊι>γίν. 'Αφήν» π)έ*ν Ι-
  κιίνους π«ύ Ιχουν κανέν φυοιχέν
  έλίττ»μα αιοματικίν π»υ παριμ
  ποδΐζει τάς έλευθίρας των χινή-
  σεις, 8ΐ»ς »Ε δυαχΙντ)τοι γέροντες
  ή παράλυταΐ, «Ε κάβχοντες άπί
  μεγάλην μκωπίαν ή χώβωοιν
  κλπ. "Ολοι αδτοΐ βταν έμκιατεύ
  »ντ«ι είς τάς ιδίας τ»ν ίυνάμκΐ
  έξερχόμεν·! είς τάς οΐους είνε ώ
  οισμένας αξιοί τής τΰχν,ς τβν.
  "βπειτα τΕ αοθ λέγουν οΕ δλλ·ι
  πάλιν άνίτ)τ·ι έχιΐνοι πεϋ νά
  μνουν, 5«»ς οί μάγκες τοΒ δρό
  μ«υ, επίδειξιν άφοβΕας χαΐ γεν-
  ναιοτ~τ·ς 6»δΙζ·ντες αχ·π(μας
  χΗΤαμιβής τι Ο δρόμευ χαΐ αδτα
  φορβθντες διά τί χαταφθάνον Μ
  νω την δχςμοι· ή* ·Ε 3λλοι έκιΐ-
  νοι βΐαανχοΐ «ι υ άφεΒ φλυαρή-
  οβυν δδο ώ;«ς είς τό χβφινιΤβν,
  βτκν ?φόχειται νά πάγοκν είς
  τλ απΕτι των Β·ν Ιχουν την δπο
  μονήν μήτε Ινα λεπτόν νά περι
  μιίνβυν είς τό πεζοΒίόμιον ν ά πα·
  ρέλθι δ χΐνδυνος χοί τρέχιυν 8·
  πως-Βκως νά κεράσιυν έμπρίς α·
  ηό τρέχοντα αυτε)νΕν«τοΙ
  (συνεχΐζεται)
  Ο ΠΟΜΑΧΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ
  ΚΟΝΗ. ΕΜ. ΙΟΑΥΔΑΙΗΣ
  ΕΙβικευθεΙς έν ΓερμανΕα είς
  τά νοοήματσ Στομαχου εντβ·
  ρων καΙ "Ητΐατος, δέχεται
  τοθς ·καοχοντας έκ τοθ πεπτι
  κοθ συστήματος έν τφ Ιατρεΐφ
  τού (ο(κ(α κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμαρβς,
  'Αριθμ. τηλ. 7—99
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ βύο ά«οθή
  χαι έκτάβενς 4 μέν μ(α 260 τ. μ.
  ή δ! ίλλΐ) 110 τ. μ. (*χ(νι;τ·ν χ.
  Κ·χ«έ£^). Πλΐ|ροφορ(α( κκρ* ή
  μϊν.
  ΤΤΑπΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.
  Ή ίδρυσις έν Κρήτα
  κτηνοτροφΐκών σταθμόν.
  ΧΑΝΙΑ 31 ΊβκλΕ-ϋ (
  χριταθ μ«(). — ΚαΙ μετκξ» τβν
  πβρ' ημίν χ^νοτρόφων άρχίζιι
  νά κατοιν'? ΙΒκφβς ή ιδία τή: ι
  πικτίοιως τοθ Νό>ι«υ 4142 διά
  τοθ ίκοΕοιι οιιν·ατήθΐ)οοιν είς την
  Μχχΐδονίαν, χυρίως, χτ^ν·τρ·φΐ-
  χοί οταθιιοΐ Ι?γ*ν τβν όκβΕαν θά
  είνε ή Ιριυνα χαί δτ,μινυργΕοι νέ
  ών παρκλλαγβν ζώ«ν. δυναμένων
  νά προοΒρμοσθβοιν είς τας γεω-
  φυσικάς χαί γεχργοοιχενβμιχάς
  αυνθήχβς τβθ τόπ·».
  Κατά την γνώμην τβν χτηνοτρΙ
  Φ»ν χβΙ τ«0 γειτονΐχοθ νομ·0
  Ρεθύμνης, ι6ρέ»ς ώ; γνωατέν χτη.
  νοτρ·φΐκοΟ, ή Γϊρι/σις τοιούτων
  σταθμΐν δέον νά έκεχταθ^. δε*ο-
  μένου Βτι Ιδρύθη χεντριχή Διΐδ·
  θυναΐς ΚτηνοτρβφΕας ιΕς τό δπουρ
  γιΐΐν τής Γεωργίας ή*ιις θά δύνα¬
  ται νά άντ.αποχρΐνετιχι άμέσως είς
  τάς ανάγκας των, έπιτρεπβμέκης
  ι Β α» χαθ' ιίιιαιοαν την χώραν τής
  έφχρμβγής ώριλΕμου άπα πάοης
  απόψεως χαί έχτάχτως πλβυτοκα
  ρκγωγιχιθ χτηνοτρο»ιχ·0 αυατή-
  μ»τος.
  ΒΙνε άλλως τε χβΙ ειδικώτερον
  γνωβτλν δτι ή χτηνοτροφΕα έν
  Κ»ήτ^ μολονότι άναπτυοοομένη
  δλονέν, ατερεΐιαι έν παλλοΐς τβν
  γενιχβν έχεΕνων έ(τια:ημονιχβν
  κατευθύνοεων, αΓκνες παρεμποΙΕ-
  ζ«υν κελλαχις την κανονικήν τ«ς
  άκόδιοιν άπό τεχνιχής χαί αυνι·
  πβς χα( οίκονομιχής άπίψιως.
  Τ« Ο <· δέ χατά την γνώμην τβν είΒιχβν προώριοτκΐ νά έπβνβρθώ- οί ή Γδροοτς πυχνοθ Βιχτύΐυ χτη νοτρβφΐχβν αταθμβν Βΐά την βελ- τΕωαιν τβν ζώων έν γένει χκΐ την εφαρμογήν τβν ατιανταχοθ τοθ χί ομού ίοχιιουαβν χτηνοτροφιχβν με βίδων. ΟΕ χτηνοτροφιχοΐ μίλΐοτβ α&τοΐ οταθμοΐ συνδυαζόμινοι μλ την Γϊρυοιν Κτηνκσφαλιαΐικβν Σα νετβιριβμβν τ| ένιοχΰοιι τής 'Α· γροτιχής Τραπέζης θά Βυνηθοθν έν τ^ καρέδφ τοθ χρόνευ νά χα' ταοίήαουν την χτηνοτρβφΕαν μας έναμιλλαν πολλβν ξένων χαΕ νά προαχομΕοουν Εκανά χέρΐη *αΙ είς τοος χτηνοτρόνβυς χαΐ είς την εθνικήν οίχονεμΐοιν. —Ή προβτααία τβν γενργι Μβν προϊίντ«ν. Ύκέ) τής Νομκρχ(*ς Ρεθύμνης έ{ιδβθη αστυνομικαι διάταξις προ βλίπουσ» διάφοραι εΐδιχα μέτρκ δι* την κρβοταοΐαν των γεΝρνι- Μβν προΐόντκν. —Ή ενίσχυσις τβν άνίργβν έργκτβν Βαλαααης- Δια δημοσιευθείαικ είς την ε¬ φημερίδα τής κυβερνήσεως πρά{< αίς τβθ κ. ί»φυπβυργθΟ τής 'Βαηορι Μής Νβοτιλίβς, έγκρίν«τ«ι π άπό ββοι{ τβυ ΔιοικητικβΟ Συμ0βυλί β» τβ9 Ν. Α. Ταμ«(ο» π·ρι έννρα φπς (ΙδΐΜΓΐς πιστ».σ«ω( έκ 2 500.000 δρ. ■!( τβν ηρβϋιτβλονιβμον τοθ Οϊκβυ τού Ν«ύτου τοθ έτους 1937 δι« την χορήγησιν δανιίιιν είς τβΰς άνίργβυς Ιργάταβ —Άπκλλακτικσν ββύλβυμ Δια τοθ υκ' βριβ. 4911- Ι. β λεύμκτος τ«0 2υμβββλ(ου τβν ενταύθα Πλαμμβλιιοβικ&ν άκηλ λαΐγη πάβης κ«τηγββία( 4 Γεώργ. 0αρ«σΜΐυ&Μη( δια «ην είς βαρος τοθ Α. Μαζαροδ χλοηίΐν χρημα τ«ν. —Ή ειααγυγή ιίς ϊχβλβς. Δια δημοοιιυβείβης «πβφίβΐΜς έρίζ«τ«ι είς πίντβ ο άριβμος τβν ■ΙβκΜτί&ιν υιτοτρέφΝν τοθ Κρκ τους βΐς την έν ΟΐσσκλονΐΜθ Γε β»ργικην χαΐ βιομηχανικήν σχο Λήν. ΟΙ ύκοψηφιοι δέον να υπο βάλβυν αίτησιν αίς την σχολήν μεχρι τής 15ης Αύγουστον. ΔΓ έ τέρ«ς άκοφ&σκΝς βρίζβντβι έ«ί σαί ·1ς ηέντ» βί ιΐααχτέοι ΰπβτρο φοι «1ς την έν Κονίτσα Άνκγνβι στοκοηλειον ΓεΜργΐΜην Σχολήν μέ διχαΐειμα υαοθολής τής αΐτηβε «ί »»·ΧΡ» τής Ιδής Αΰγούβτβυ. —Ή οτέγαβις τβν η·λ»τί· χν«ν. Οί μή χκτοχοι ΙδιοκτΑτβυ στί γης ηολύτεκνοι καλοθντκι ν* κροβοϋν άρΜβδίως είς σχετικήν δΑλΗσιν. Ώς νννστον αποφάσει τής Κυβερνησιν; θα διιυΜολυνΒτ} η οτίγβσις τβν ηβλυτίκναιν. —Παραίτηβις Δημαρχιακειδ Π«ρ<δρ·υ. Ό Δημαρχικχος Πάρεδρος Χα¬ νίων κ. Άντ. ΒασιλάΜη$ ηηΑΒαλε την παράίτησίν τού «ρ*ς την Γε νίκην Διοίκησιν Κρήτης. Ή Καπνοβωμηχανία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ μέ τόν ΝΕΟΝ ΤΥΠΟΝ τού Σιγαρέττον της: Ν0 ποϋ έκυκλοφόρησε σήμερον Σάς δίδει την ενκαιρία νά δοκιμάσετε ένα ύπέροχο Καλοκαιρινό Σιγαρέττο των Δραχμ, Μικρό κουτι Δρχ* 6.70 υι 01 III III III III 111 III III 01 αι III 01 01 ι» ΟΙ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΌΣ Α.Β.Ε.Σ ΟΙ ΟΙ ΟΙ ΟΙ ΟΙ ΟΙ
  -·—Γ
  Μ
  41
  11
  , Ιι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  έναντι Πιτλ.
  Η ΧΟΕΣίΝΗ ΣΥΝΕΡΓιίΣΙΑ
  ΤΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ κ ΜΕΤΙΞ4
  ΜΕΤΑΤΟΝΔΙίΦϋΡΟΝΥΠΗΡΕΣΙΟΝ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 2ΤΡΙΤΙ1ΤΙΧΟΝ
  ΕΞΗΤΙΪΒΗ»!Ι ΔΙΑ ΜΑΚΡΟΝ
  ΤΙ ΣΤΡΑΪΙΩΤΙΚΗΣ_ ΦΥΣΕΩΣ ΖΗΤΗΜΑΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Την πρωίαν σήμερον
  μέν. 6η είς τό υπουργείον των Στρατι¬
  ωτικών ό άρχηγός τής κυβερνήσεως κ.
  Ι. Μεταξάς αονεργασθείς διά μακρών
  μετά των Διευθυντών των διαφόρων ύ
  πηρεσιών τού ύπουργείου τούτου.
  Ή αυνεργασία καθ* α Ανεκοινώθη ά
  φεώρα γενικά ζητήματα στρατιωτικής
  φύσεως έηί των οποίων ό κ. Πρωθυ
  ηουργός Νατετοπίσθη, έδωσΙ δέ συγ
  χρόνως *αί ωρισμένας όβηγίβς πρός
  τούς ενδιαφερομένους Διευθυντάς των
  ύπηρεσιών.
  ΚλΤΙΠΛΟΥΣ ΕΙΣ ΦΑΑΗΡΟΙ
  ΑΥΟ ΙΤΙΑΙΙΟΝ ΕΚΠΑΙΑΕΪΪΙΚΩΝ
  ΟΐΜΕΤΑΞΑΣΕΑΙΚίΗΤΙΝΙΤΑΑΟΗΝΑΥΑΡΙίΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού ίντα
  ποκριτου μας).—- Κατέπλευσαν σήμε
  ρον είς Φάληρον τα αναμένομεν» ούο
  Ίταλιχά έχπαιβευτιχα «Ά μέρικος Β»ε·
  σπουκιος» καί «Χριαιόφορος Κολόμ·
  6ος» έφ' ών έηιβαίνει Ιταλός άντι·
  ναύαρχος καί οί οόχιμοι τού Ιταλικού
  ναυτικόν!. Τα Ίταλιχά πλοία έχαιρέτι
  σαν την Ελληνικήν σημαίαν άντιχαιρε
  τισθέντα υπό τού «"Αρείας».
  Ό Ιταλός ναύαρχος ανελθών είς Ά
  θήνας επεσκέφθη τόν Πρωθυπουργόν χ.
  Μεταξάν μεθ' ού συνωμίλησεν έπ' άρκε-
  την ώραν. Άπόψε είς την Κηφιαιάν
  οίοεται δεξίωσις πρός τιμήν τού ναυάρ
  χου καί τού έπιτελείου τού.
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΞ
  Ο ,ΒΙΙΪΡΙ» Τ
  II
  Ι
  Ιί&ΡΙΙ.Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού άντα
  «οχριτοΰ μας).— Σήμερον επέστρεψεν
  6 περιοδεύσας την "Ηπειρον , ύπουργός
  τής Γεωργίας κ. Κυριακάς. Ό χ. Κυ
  ριαχός είς δηλώσεις τού ετόνισεν ότι
  είνε έιθουσιαομένος τόσον έκ τής υπο-
  δοχής ής έτνχεν εκ, "υπείκον όσον κ
  έκ τής πορείας των _ καλλιεργειών χαί
  τής έν γένει εσοδείας ήτις είνε ίκ»νο
  ποιητικωτατη. Έν χαταχλείΐίι 6 χ. ύ·
  πουργός επήνεσε «όν ζήλον των Ήπιι
  ρωτών άγροτών χαί ήν ευρυθμον λει¬
  τουργίαν των γεωργικών ύπηρεσιών χαί
  οργανισμόν-
  ΕΚΗΔ.Υ6Η Ο ΒΟΖΙΚΗΣ
  ΜΕ ΙΙΜ.ΜΙΡΙΙΒΥΙΙΟΥΡΙΟΥ
  31 Ιουλίου Ι,τού άντα
  «οκριτου μας).— Σήμερον τό χπόγευ
  μα έχη&βύθη ό ηαλαιός πολιτευτής τον
  Λαϊκού χόμμα,τος Χαράλαμηος Βο*
  ζίχης. Είς -ιόν νεκρόν τού ΐϊοζίχη χπε
  οόθησαν τιμαί πρωθυπουργόν έν ένερ
  γε(α, ^ παρηκολούθησαν οε την κηδείαν
  τού έκτος των επισήμων «αί πολλοι
  έκ «ου πολιτικόν} χόομου κου ώς καί άρ
  κετός χόομος. Ί* νενρώσιμος άχολου
  θία έψάλη είς τόν ναόν τής Μητρο¬
  πόλεως.
  ΐθ .ΦϊηυΙΪΙΕιΙ Τ ΥΠΟ ΐ
  III
  011Π.)ΗΟ1ΙΙ[ 4Η! ΑΪΙίϊίΙίϊ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Κυριακής
  Ι Αύνούστου 1937
  ι εΜΜ#Μ*·»ε"
  Οί Άγγλοι καί τα Ρωσσικά τεχνάσματα.
  Ίσπανοί ύπήκοοι οί ξένοι έθελονταί;
  Ιουλίου (τού «.ντα.·
  ποκριτου μας;.—-Καθ* α ανεκοίνωσε βή
  μερον ι ό υφυηουργεΐον Τύπου καί
  Τουρισμοΰ "λαμβάνονται παρ' αύτοθ
  συνεχώς τη>εγραφηματα των διαφόρων
  οήμων καί χοινοτήτων τής χώρας διά
  των οποίων αγγέλλεται ότι έν ηαλλαΐχώ
  συνα.γερμώ οί χάτοικοι έτοιμάζονται να
  έοριαοουν την επέτειον τής 4ης Αύγού
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου.—Τη
  λεγοαφοθν εκ ΛονΙίνου δ
  τι αί Αγγλικαί έ>ηιιεοί6ες
  σχολιάζουν μενά 6υσ·)ορΙ·
  άς την στάσιν τής Σοβιετι¬
  κάς Ρε«σσίας ή δ«οία «α¬
  ρθ: την επελθούσαν συμ¬
  φωνίαν με-αξύ άπασαν των
  δυνάαεε*ν τΑν μετεοχουσβν
  τοθ Ιλιγχου «ερί ταύτο·
  Μ·6νου ΑναγνωρΙσΐΜς τΑν
  Ίσπανϋν 4απολεμ«ν καί ά-
  νακλήσεως τΑν ιθιλον-Αν
  έ«ιαινιι είς την άνάκλησιν
  «οΔτον τΑν 'ΙταλΑν καί
  ΓερμανΑν ίθελ,οντών κα-
  θώς καί τΑν ΜαροκινΑν
  τούς δποίους υαρακτηρί-
  ζει ξβνους καίτοι νομίμως
  άνεγνωρισμενους Ισπανούς
  οπηκόους. ΑΙ «φημερίδες
  λέγουν δτι ή δημοσία αγ¬
  γλικη γνώμη αρΜ(ζ*Η νά
  άμφιβάλλτ] «εοί τΑν καλο-
  -(στων κροθεσΐΜν τής
  ΡΜβσίας.
  Αγγέλλεται έκ Ρώμης
  δ τι οί Ίταλικοι κύκλοι θε
  «•ροθν ώς μ-λοφάρουσαν
  τ(|* Ρωσσίαν είς ό Συνοΐ
  α«»νικόν. Ώς είναι είς θέ¬
  σιν νά ννωρΐζου οί κύκλοι
  οθτοι οί Αν Μόσχα: Ρβσσοι
  έκιτελικοΐ θεωροΰν «αρα-
  κεκινδυνευμίνον τόν «δλε-
  μον είς την "Α·ω 'Λναττ-
  λήν, εναντίον δέ τοιούτου
  ■ολεμου είνε κεκηρυγμίνος
  καί «ροσ«*«ικως ό Στάλιν.
  Πληροφορίαι 4κ Βερολί-
  νου άνα+έρου δτι ό γερμα
  νικός τύιος ««τίθεται £
  ναντΐον τής Ρ«σσίας ή δ ■
  χοία ώς Ισχυρίζετο·, τείνβι
  ■* Λνατρίψΐ] την «βελθοθ-
  σαν προσέγγισιν βν Λονβί
  νω είς τάς άβόψεις τΑν
  ■ΰ·««αϊκΑν δυνάμεως, ι*"
  αρμόζουσα την ντΆνήν
  «λαόν τακτικήν τοθ κομμου
  νισμοθ «ρός αναστάτωσιν
  τοθ κόσμου. "Ι6«μεν άν ή
  ΆγγλΙ-',βροσθετουν οί Γερ
  μανικαΐ £«ημιρ(δΐς, θά άν
  τιληφθΒ £στω καί άργά
  ■οίον όφιν ίξακολουθεΐ νά
  θιρμαΐντ] είς τούς κόλνους
  ττ)ς. ΑΙ Γερμανικαί <φημι ρΐδες ύ>οσΐηρ(ζουν δτι ή
  Ρυσσία θά συστήση είς την
  Βαλκνθιαν τ,ν άβόκρουαιν
  τής ■ροτάσε.ως «ερί άνα
  κλήσββς τΑν έθελοντών,
  χαρακτηρίζουσα τούτους
  ώς Ισβανούς οιιηκόους.
  3" ΒΡΟ
  ΤΙ ΙΙΠΩΝΙΚΙ ΗΡΑΤΕΥΜιΤΔ
  ΙΥΚΕΧΐΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΙΣΙΝ
  ΚΑΙ ΠΕΡΛΝ ΤΟΥ ιΊΕΚΙΝΟΥ
  ΔΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΕΓΕΝΙΚΕΥΟΗΣΔΝ
  ΑΥΣΣ1Ν
  * Τό επίσημον πρόγραμμα
  των Βενιζελείων άόλητικών άγώνων,
  Ό σύνδίσμος Έλληνικβ>
  Γυμνασ'ΐνών καί ΆΟηηκΛν
  Σωματε'ων έκοινοπο'ησε χθές
  πρός τόν Δήμον Ηρακλείου
  «αί χάριν ευρυτέρας ίημοοιό
  τητός τού τό ττρόγρ«υμα τβν
  τελεσθησομίνων 4ν Χανίοις Β'
  Βενιζβλε'ων αγών ών κατσ
  την 7 καί 8 Ιύγούστου.
  Τδ τελϊοθησομενα Αγων'·
  σματα ίχουν ώ; έξτΚ: 1) κα
  τηνορία Άθλητών τοθ Σ Ε Γ.
  ΑΣ.:
  Δσόμοι 100, 400, 800, 1500
  5000 μ. Δρθμοι ΐ'βτ' έμπο&Ιων
  100 καί 400 μ. Σ'υλταλοδρο
  4 χ 100 μ. Δρ^οοΐ 10.
  500 μ. ίκΐ ϊί)ς δβοθ (Στάβιον
  —·Μ>ημ·ΐον Βενιζέλου—Στά-
  *ιον) "Αλμστσ μετώ φοράς
  εΙςιή^Γ, ϊΐς δψις κοΐ έηί
  χον φ ΒολαΙ, άκοντιομός 8ι-
  σκοβολ(α'Ελ> ηνΐκήκαΙΈλευθί
  οσ, σφαιροβολΐσ, σφυροβο-
  λ(σ.
  2) Κατηγορία λοί<ή άνβ- ή Δοόιιοι 100 κα' 1000 μ. Δσβ ιιοι 10 500 μ. #ηΙ τή"ς όοοθ (<ΐ>ς &4ϊ) Πή'ηαα στΐς τρβΤς.
  Βίλι κρητικόν λιθοβολΐα (<ι- θΛρι νέ φόρο) Βροβ'Τα θα βιΐονβμηθοθν *[ς τα άτομικα βγωνΐσματσ, βΐς τούς α' κγ ί β' καΐ γ' νι¬ κητάς δΕπλωμα καί μιτάλλιον ίΐς δέ ιήν σκυτσλοδρομίαν δΐ κλωμα είς τούς 3 ^^ρώτ^υ^ νι κητας ουλλόγους καί ίίς έ καστον μέλος των όμάδων των. Δια πάντα τα άγωνΐσμα- τα ('.κτός άπό <6 «νμα τρι πλοθν την λιθοβολΐαν καί τδ κρητικό βδλι) θα ίσχύσουν οί έτιΐσημαι κανονισαοΐ τοθ Σ.Ε· Γ.ΑΣ. εκδόσεως 1935 Η ΙΧΧΥΖ &ΥΝΙΜΙΚΙΤΗΤΟΣ ΕΜΠΟΡΕίΜΑΤΩΝ Δ/ 6τιουργικί)ς αποφάσεως παρετάθη μέχρι 31τρέχ.μηνίς ή ό ή |ς ) η έμκορευμά'ων τ Λ ν ότι ο ών ή ( {έ έ μρ δριστι*.(| κατσνομτ) γ ματοτιοιήθη μέχρι τής 31 Μσρ Τΐθυ. ΤΟ ΔΙΑΡΚΚ ΣΤΡΑΤϊΛΙΠΚΟΝ ΪΥΜΒΙΥΛΙβΝ Διά ιήν προσέχη Πέμπτην έιλήθη ιΐς συνεδρίασιν ιό οιαρι ές στραιολογικδν Συμ βοολιον Ήρα» λείου πρός έκ είκοσιν οί ήθΕων απαλλαγή);, έγγραψήν άΐηλώιων ιίς τα μητρΛα άρρένων,ΒιόρΡωσιν ή λικιών κλπ. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΚΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κατά τόν λήξαντα μην α είς τδ» ϊηξιορχιΐον εδηλώθη σαν 72 γβννήσιις, 67 θάνα (Οί κοΐ 18 γάμοι. ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΜΟΙ Συνελήφθη πσρ' όργάνων Χωροφυλοκής δ Γεώργ. Μα στορα»ης κΛτοΐκος Μυρθου Ρβθύμνης διότι ίτραι,ματισβ σο βαρθς τ6ν ομοχώριον τού Έμμ. Μαραγκουοα»ην «(ς ιήν κεφαλήν. Κατεμηνύθη ώσαύ ιως δ Εύογγ. Γυιιαράκης :ξ Ά στ) Γωνιβς διά τραυματι σμόν ιθθ δμοχωριου τού Γ. Κιμνια»η. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Κατβ τόν λήξαντα μήνα ι(ς ν λιμένα Ηρακλείου κατέ πλευοαν 45 έν 6ν ω άτμόπλοισ ξ ώ» ιθ. 35 ήσαν ΈλΑηνΐιιθ, 6 Ί αλικο, 1 Σερβικόν, 1 Αί γυπτιαχδν, 1 αγγλικόν καί 1 Γερμανικόν. ΑΓΡ§ΝΟΜΙΜΙ Δ1ΚΑΙΙΜ9Ι Ό άγρονόμος Καστελλΐου π(.οο&ιώρισε τας κατωτέρω δικοσΐμους άγροζημιΔν διθ ιδν άρχθμινον μί)»ο: Την 16 [ς "Αγ. Ποροθκιές, την 17 είς Καστέλλι την 18 είς Ξειδα, ήν Ι9ι1ς Άπισιδλοκ^, αή» 20 ι(<, θ^οψανό, ιήν 23 είς Αμαριανδ, την 24ι(ς Γιράκι την 25 είς ΠαναγιΟ, καί την 2$ ι(ς 'βμπαρον, Η ΕΝΩΣΙΣ ΑΜΜΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΙΤΜΤΟΝ Ώςάντιπρόσωτιοι τοθ Δήαου λ η "Ε Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ Τ·Υ ΝΕΘΥ ΣΥΝΙΙΚΙΙΜοΥ Είς την Νομαρχίαν £λσβ« χώραν χθές την μεσημβρίαν ή ε η έ Ηρακλείου είς την των Δήμων καί Κοΐνοτή _ των τής "Ελλάδος όπΕθΐΙ,θηΌιν των οΐιημβτων οΟ σαν ο*ό τ>ς Δημαρχιακτν; Έ συνοικισμοθ είς θέσιν €Πστέλ
  μημ ή
  δια την άνέγβρ
  έ
  ς ημρχ
  πιτροπής εί κ. κ. Κωνστ. Πολυ
  χρονάκης καΐ Έ. Κονδυλά»ης
  Βικηγδροι 4 μέν προτος ώς
  τακτικόν μέλος δ &Ι Βεύτερος
  ώς άναπληρωματικόν.
  ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΣ
  ΠΡΟΙΑΚΨίΟΣ ϋΞΐ
  Ύπδ τοθ ύπουι^γε'ςυ Στρα
  τιωτικων προέβη 30}θη διαγω
  νΐσμός διά την *ρόσληψ.ν
  δεκαιπτά άξιωμστικΑν 'Επιμε
  λητείας είς την 'ΑεροπορΙαν.
  Ό διογωνισμός θα γίν- έντδς
  τοθ τκρώτου δεκοημέρου τβθ
  ΌκτωβρΙου.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΕΙΔΟΝ ΚΙΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ
  Υπό ΐ«]ς Τ^κέζης «]( Έλλά
  Ββς ίχοινβποιήΒ») πρβ χ» Έμκα
  ριχά χαί Βιομηχανικά Έπι
  ττ)ρΐΗ έχχ6«λιβς οχεΐιχαίς μ!
  ή &&ιιβν ιίο»ια>ιτ)ς χαΒ'
  ποοοιή
  τβν έΐ
  ΑΙ ΪΪΜΡΕΩΙΕΙΣ
  ΤΩΝ ΠΩΑΟϊΝΤΩΝ ΟΠΛΑ
  Διά.οχ«τΐΗή{ διατάξ«·>( «Ι όπλβ
  πνλαι χά Ι ΜκτααχβυαατβιΙ οπλων,
  ώς χκΐ οί παρ«ννγβΙ έκρηχτικΝν
  υλνν ύπεχρίκβπααν ουν τοίς &λ
  λοις 2ιτ«ς τηρουν βιβλίον μκτκ
  οκκνήί λλϊ ηΜλποι»ί κυροββλ
  δπλων, *{( τβ βπβίον ν ά ανανρά
  φβ»ν τ* Μβιτπχομκνκ ύπ' «ΰτ«ν
  (9ηλ* κοιΐ τα όνβματα τ&ν β>νβ
  ρβοτων, μέ την θιβύβυνσιν «ύ
  των καΐ ολα τα συναφή στοιχείκ.
  Έντό( τκν Μ«ταατημι>τΜν μ» ι οί
  κινν τ&ν μη * Μλητ&ν δπλιιν «πά
  )βρε»βτ«ι ή κατέχη ηυρββόλΜν
  βπλΜν Μ«ί χιιροββμβίθΑΐν. οί οέ
  Χάιτοχοι τοιούτον «φβίλουν οΊιοις
  τα η*ρ»44ίβ6.«ν εντος ο·κ>ημ·
  ρου εί; τα άβτυνβμιχα τμήμκτα
  της πβριφιρ(Ιβι{ ΤΜ¥.
  ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΣ
  Τέ &α6ΐ»ρΐ·1ον 'Υγιιινής 5ιόι
  ίιατβγής τ·υ γνα
  δτι κβ(,«ιίΙΙΤ) μέχρις 13ης
  Ι. Ι ηροοιομΐοι ϋη&(ιε
  ι·ν 8ιχαιοΛβγΐ|ϊΐκ«ν
  μχ) ε(ς τ*ν 6ιε>εργΐ|οΐ|ο«
  μενον διβγβνιομιν Βια την χοιτά
  ψ Ι
  χι>τρι»1)ς
  ιβθ
  λΒ(».
  ΤΑ ΤΕΛΗ
  ΑΑΚΙΟΝ ΘΗΡΑΣ
  Τδ ύηουργΐΐον της Γεωργ!
  άς δια τηλβγραφήματδς τού
  πρός τάς βασικάς άρχβς γνω
  ρ ζει β τι έκ Ι τοθ τέλους άοει
  Αν ίή^ας θά επ βάλλεται ίφε
  ξής τ»οσοσΐΔν 40 γ)ι λδγφ ά
  ναγκαστικοθ Βανβΐου. Παραλ
  λήλως θ(3 ύπδκειντσι «(ς τέ
  λος χαρτοσήμου 10 &ραχ
  μ<ΰν οί χορηγούμβναι άομοβΐ ως βεβαιώσεις υπό τον κυνη γετικων συλλόγων. ΚΛΟΠΗ ΕΛΑΙΟΥ Κατ' ανακοίνωσιν τής άστυ νομΐας, {(ς χείρας σεσημοσμέ νού κλέπτου κατβσχέθη χθές ποσδιηι; έλοΐου. Καλείται δ ιιο6ώ/ δ τι ως διέλθη τής άσιυ νομιας καί κατα>γ«Κη την
  πράξιν.
  ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ
  Συνελήφθησαν δ.ά ζωοκλο
  πήν ςΐ Ίοοσήφ Σουχλάκης χαί
  Γεώργ. Κυρι( κ Ιχη-,ς κάΐοικοι
  ΆερολΙθι Ρεθύμνης.
  ΟΙΚΟΜΟΗΙΚΗ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τή άγορ9 μας κυμανθεΓσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων ένχωρ!
  ών τιροΐόντων είχον ώς κατωυΐ:
  Χον&ρ. Λίαν.
  Ελχια 5 βαθμόν 43.50 18.
  „ κοινα 40.
  ,. ραφινβ —
  λευκοί α' 96. 30.
  ·· ·· β' *4. 28.
  „ ττυρηνελ. α' 2». ^
  ·>
  V
  31. 85!
  „ μουργίλ, α 93. 97
  , η β' 91. Ββ'
  ΟΙνβΐ 'Δρχαν. τό μΐοτατον ΒΟ
  Μβταξα 500
  Κουκοολια ιγβ
  Δίκταμος |00
  Δίρματα βιδέλα 4β
  βακβτα Β0
  18
  40-90
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού άν τα-
  «οκρ'.τού μας). — Ραδιογραφήμχτα έκ
  Σ«γγάης καί Νβγ*1ν πρός τό Αθηνά.
  •ι-κόν πρακτορείον Αγγέλλουν ότι ό
  πόλεμος είς την Βόρειον Κίναν μαίνε·
  ται κυριολεκτικώς. Οί Ίάπωνες εξ*πί.
  λυα*ν καί σήμερον νέαν σφοδράν επί·
  θέσιν προωθήσαντες τας θέσεις των κ»ί
  πέραν τού Πεκίνου όπου υπεχώρησαν
  ' μέ βαρυτάτας απωλείας οί Κινέζοι.
  Γενικώς αί μαχαι έπεξετάθησαν έφ' ό·
  λοχλήρου τού μετώπου όπου προχθές
  τα άντίπαλα στραιεύματα μάχονιαι
  μέ πρωτοφανή λύσσαν. Έν τώ μεια·
  ξύ ή κυβέρνησις τού Ναγκίν βιέταξε
  την κινητοποίησιν μεγάλων στρατιωιι.
  κων δυνάμεων πρός την Βόρειον Κ(·
  ναν φβίνεται *δέ άποφασισμένη να προα·
  βπίση πάση δυνάμει την Κινεζικήν άν«·
  ξαρτησίαν καί άκεραιότητα._______
  Ο ΕϋΡΤΔΙΜΟΣ β ΙΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Ο' .ΠΟΠΛΙ-ίπ ΣΤΑΘΜΟΝ
  ΔΙ! Ν ΕΔΝ ΕΞΟΡΜΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου 1 τού άντα·
  ποκριχού μας).—· Ό ύπουργός τής ϋαι
  οείας κ. Γεωργ«κόπουλος προέβη σήμε
  ρον είς μακράς δηλώαεις διά την βημ,α
  οίαν τού έορτααμού τής έπΐτείου τής
  4ης Αυγούστου.
  Ό κ. Γεωργακόπουλος ετόνισεν δτι
  ό έορτασμός αύτός θά φρονημαιίαη
  χον λαόν, θ* γίνη άφορμή χαί πηγή νέ
  ου ένθουσιασμού καί θ' αποβή σταθ·
  μός δια νέαν έξόρμηβιν πρός πραγμα
  τοποίησιν των μεγάλων σκοπών (τούς ο
  πβίους έπιδιώκει χό νέον Κράτος. Κά
  θε έπέτειος τής 4ης Λύγούβτου ηροβέ
  θεσεν ό κ. Γεωργακόηουλος θα σημειώ
  νη νέας προόδους πρός την Εθνικήν
  προσπάθειαν.
  Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΤΙΕΝ · ΤΣΙΝ
  „ βαρ·ιβτ
  ΔρνοΜρματα α'
  '
  Ρ'
  3ροβατοδβρματα
  90
  10-88
  90-ΒΟ
  Μ
  Μ-40
  ΚΑΙΕΤΑΙ
  ΧΟΕΣ
  ΑβΗΝΑΙ 31
  )
  μέ την ·ξέλ>Βιν τνν Οινοΐ*ηυνικε>ν «γν>Α
  λονν ότι κί μαχαι *1ς -ήν βορειον Εΐν«ν
  βυνεχΐζονται η·λόνκκρ·ι ανιν &ι«χοτι|(,
  παρκ τ* ίίΐ ό ηολεμβί δβν ίηηρύχ&η ·ΐΗβη
  μ«ς.
  Ήδη ή πόλις τ·0 Τι έν Τοίν κβτεΐλα
  φθιΐσβ υπο τ*»ν Ί«πών«ν παρεοεθα είς ι*
  πδρ ολοκλήρου 5ε συν·ικίαι της £χ·υν γ(
  νει καρκνβλωμκ τ·ν κ»ρ·( Οί μο.<·ικ·ι ί χ«υν πκ«ΐΝ·βΑη3ό ή ς & ί ώ ιϊνΐ τραγικιί. ΕΙΣ ΤΗΚ ΜαΚ .ΖϋΐΤΙΑΚ ΧΩΡΑΝ .ΙΜ.ΙΗΡ. (γο« «ντ«π·κριτ·Β ροφορίαι (Ν χ,ύ |{«ι είς «ήν Μ«νΐζοι»ρί μβ £·βιεπ ΑΘΗΝΑΙ 31 'Ιο μ«η·—'ΑνΐΛΐοημοι τ»ρΐΗ·« άγνίλΑβον 1π είς «ήν αν «Ι Ί*η»νΐς 0Ην«κλ«κηααν κ* ε.κοσκ«σμ«ΐ« τή{ ΜεθορΙου τμ» η·λλι·ν πνροβοΑιομϋν τ_ν «αί τρ«»με*.ΐιοΒ«νι»ν βρκιτΜν ·ν«τ< ΡΜθεν. Αγνο*1τ«ι &ψ κροχειται πΐρΐ «ρο βίβεως τή5 Ρνβαίας ν· «ηιτκθζ εναντίον της "Ιαπωνίβι ή πκρΐ άηλ&ν ονγΜρεύαενν πρ·κληο»ισν.ν <κ της εκΐΜρατούσης ε1{ έμ « ύ γ φ·ν·υβ4ν Η ΣΛΛ#ΜΜΑΝΚΑ ΑΓΓΕΛΑΕΙ ΕΡΥΟΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού άντ* ηοχριτού μ»ς)— Τηλεγραφοβν έκ Χ« λβ,μανκας δτι τό έχεί οτρ»τηγεϊον εξ* Βωχεν ανακοινωθέν οιά τοθ οποΐου το νίζει οχι τ* στρατεύμαχα των έρυθρών οηισθοχωροθν >ίς τό μέτωπον τής Έ
  στ.μαοούρας, αποτυχούσης τής ΑντεΛΐ
  θέσεως ο.υ ιών μέ σκοπόν την Οια,κοπήν
  τού άνεφο&ιασμού των έθνιχοφρόνων
  εις Μπανναχόθ χ«1 Καθίρες. Είς τό μ«
  τωπον τής Μαδρίτης «««« ,ό »ύϊό 4
  νακοινωθέν αντηλλάγησαν σήμερον ώ
  νόν ε»ηλο( τ«φεχοβολΐσμοί