94607

Αριθμός τεύχους

4630

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

3/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* 7ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγβπταα
  •τησία Μραι 3
  ί|άμηνο£ Β
  Άμερικάς
  ετησία δολ, 15
  εξάμηνος > 8
  Τ.μή
  κατα φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο4ΟΪ ΜΙΝΟΤ»ΥΡΟ»
  ΤΙΕΤΙΤΙίΙ Ι1ΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟ8 («ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ, ΦΥΔΔΟϊ 4630
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΝ
  Εΐηομε* ήδη: Τό κράτος τής προαυγουβιιανής
  περίοδον εΐχε,φθάαει είς *β «ρόθυρα τ^ς διαλύσεως.
  Ό κομματικός σ'-μούν τό αυνεκλόνιζε έκ θεμελ(ων.
  Ό παραγοντιομός τό ώθει πρός πλήρη χρεωκοπίαν.
  Αί λεηλασίαι των λαφυραγωγών τής έξουσίας πού
  είχον έπικΛθήσει τού τραχήλου τού μ έ νόθους έκλο
  γας τό έφερον είς οριστικήν χρεωκοπίαν. Τίποτε
  δέν ίστατο πλέον είς την θέσιν τού χαΐ των πάντων
  καΐ υπέρ τα πάντα εκυριάρχει ι ό κομματικόν συμ·
  φέρον. Μικροί κηΐ ταχεινοί ύπολογισμοί. Περιοε*
  είς καΐ &νάξιηι κυβερνήται. "Αΐολμοι καΐ άνευ ιτρο-
  σωηικής έπιβολής πολιτικαί *ό ώΒήγουν κ*** κρη
  μνών καί κρός θυέλλης νέ ών άλληλοαπαραγμών.
  Καί κατεξηυτέ>ιζον την ύπαρξιν τού καί κατεβαρά
  Θρ«*ν>ον καθ· έννοιαν κρατικήν. *Ήρκουν τρ*ι; ή*
  πέντε ή οέκα &ναρχικοί, διά νά τό ο ίματοκυλίσου*
  άνά πάσαν στιγμήν μ έ τό «(.όσγημα των άπεργ»Λν.
  Ή έργατοκαπηλεία κυοιο>εκτιχώς έμαίνετο, εκυρι¬
  άρχει καί κατέτρωγε ώς λάβα ήφαΐσίείου την ητω
  χήν 'Έλλάδα.Ή οέ πεζοδρομιανή δημοκοπία είχεν
  άναχθή είς έπάγγελμα απειλούσα νά μετ»βάλη είς
  σωρούς έρειπίων ολόκληρον τό κρατινόν οί*ο6όμη
  μα. Καί επί πλέον ωργίαζε ασφυκτικώς ή προπα.
  γανοα τού κομμουνισμόν*, παντοΰ είσχωροΐα*» παν
  τού είσούουσα σκόμη καί είς την κρατικήν μηχα-
  νήν, καί όπον> β έ ν εύρισκε προβφορον Ιδαφος, δηλη
  -ιηριάζουσα, ακευωρούσ», αυνωμοτηΰαα καί 6ιαβά-
  λουσα, έβημιούργει Θύματα καί πεοίον φθοροποιοϋ
  οράσΐως,
  Τό δ|,άμα τής "Ελλάδος η*ο άλϊ,θώς μέγα
  κατ* τ» τελευταία ϊ%η καί ή γενική «ής κατάστασίς
  άξιοθρήνηιος ά πό πίσης πλευ^,άς κ*ί είς όλους
  «ούς κλάοους τής *6ημο<ί*ς της ζωης. Διότι ό άίη φάγος χαί μαινόμενος κομματισμός είχεν άνοζή¬ ση ώς βουλιμιών αίμοχαρής δράκων. Διότι μό¬ νον συμφέρονΐα (ύνοουμένων ά-ιόμων καί τοπαρχών χαί παραγόντων τού κόμματος άπηβχόλουν τόν έ τοιμοθάνατον κοινοβουλευτισμόν κβί αύτά τα άνόσια ουμφέροντα σονέθλιβον τα γενικά, τα μεγάλαι συμ φέροντα. τού "Εθνους. Όπότε επήλθεν ή 4η Αυγούβτου μέ την θρυ λικήν έγκρισιν τού Βασιλέως Γεωργίου καί την λαιλαπώδη άποφασ:στι*ότητα τού Ιωάννου Με- τ*ξ& καί ώς καταπέλτης πλέον, τόν έ ποίον Ικίνει καί ήλέκτριζε κ* Ι έχαλύοοωνε ή ιδέαι τής σωτηρίας τού τόπον κα.1 ή «χπόφβσις «φός ίπάνοβον είς ημέρας γαλήνης χαί είρηνεύσεως, κατίκοψε τα δεσμά τής 'ΈλλάΫος, κατέστησε άχρήατους τάς χείρας των *ν»ρχιχών άφ* ενός καί των άνιχάνων πολιτικών 4φ' ετέρου. Καί ΰψωσε υπέρ την παραπαίουσαν χαί α ναρχουμένγ,ν Έλλάοα τα ίδανιχά χαί τας βλίψεις τού νέου Κράτθυς. ΤΙ προέκνψε κατόπιν έκ τής τοιαύτης μεταβο· λής χαί τί έκ τΨ.% 4ης Α ύγούστου εδημιουργήθη ώς τ άγιον χά Ι βιώσιμον χαί καλώς στερεωμένον τό γνωριζει όλη ή Ελλάς καί τό ησθάνθη βαθύ- τα,τα χαϊ ό πρώχος χαί ό τελευταίας των ηολιτών της. Καί μόνον τό σάρωμα τού ποραγοντισμού, ό πως επήλθε ταχύ, να σκ«φΓιή κανεΐς κ*1 τόν ίσχυ ρότατον ά>·εμο< τάξεως ό οποίος έπνευσε καί εηε· βΐήθη κ^θ' δλην τή* επινράτειαν άπό τής πρώτης στιγμης τής ίστοριχής έκ«ίνης ημέρας αρκεΐ οί* νά αποδώση είς *ήν 4ην Λύγούστου τάς τιμάς μιάς έπετείου ή όποία θά ένθυμίζη ν ήν άνάσυραιν τής Έλ νάδος έκ τού κομματιχοΰ βορβόρου, την άπολύ τρωσίν της έκ των χειρών των πολιτικών έγκλη ματιώ , την *» θοδήγηβίν της πρός καθαρμό,ν την επί νέων βρχών χαΛ νέων βάσεων άναβίωσιν καί &νασύντ«ξίν ιηςκαΐ ώς *.&άτους «αί ώς Έθνους καί ώς πολιτείας ΐσονομουμένης. Ή 4η Αύγούστου βεβαίως συνήντησε έμπόβια, βεβαίως άντεμετώηΐαε αντιδράσει;, καί ασφαλώς β έν ευρήκε τόν δρόμον της έβτρωμμένον μέ ροδ». Άλλ' ή πυγμή «ού νέου κρχτους δέν ήτο τυχαία. Ή νέα εθνική πνοή πθύ τό Ινέπνιε καί τό έκίνει, ανέτρεψε 4π' ίρχής χαί έσάρωσε καθε μικρόν ή* μέγα λο έμπόβιον χαί χάθε αντίδρασιν καί έχώρηαε άπο φασιστικόν πρός τόν δρόμον τής χρατιχης άναδημι ουργίας, πρός τούς ·ύρ·?ς όρίζοντας της έθνιχής ί ναπλάσεως, «ρός τάς κατευθύνσεις άπό τάς οποίας τό είχεν άπομακρύνει ό κομματικός άββηριτισμός καί ή ύκνηλία των α.νηξ(*ων προκατόχων τής κυβερ¬ νήσεως τού κ. Μεταξάς Είς ενα σχετικώς βραχύ Βιάστημα ααρώνουσα ή κατάστβσΓς τής 4ης Αογουβτου τούς νομιμοποι/,μέ νους άνατροπεϊς, συντρίβουσα τάς όποιασβήποτε άντι6ράσ«ις επετέλεσε τόν άθλον νά παγιώση την πίστιν πρός τό κράτος, τό κράτος «ού ήτο πρό τής επελθούσας μεταβολήν παρωδία χαί άθυρμα και έμπαιγμός χαί τραγ<λ«φος καί πολυαρχία καί σφε τερισμός. Τό κράτος πού έοαπήνα άσυλλογίστως εί; την άργομιβθίαν καί ήσώτευεν είς χομματιχάς π«ρο- χάς καί τροφοδοσίαν τής πολυθεσίαις βλλά *βέν έδιδε καμμίαν προσοχήν» ούΓέ ενα οβολόν είς τόν πενό μενον άνεργον, άλλά 8έν έμερ£μνα δια την περιστο λήν τής δυστυχίας των ένοεών καί των άπόρων τής χώρας, Καί μετ ά ι ήν παγίωσιν τής πίστεως των πολι· τώ* πρός τό νίον Κράτος, ή κυβέρνησις τής 4ης Αύγούστου έθεσε τόν θεμέλιον λίθον τής κοινωνικήν προνοίας, έμ·ρίμνησε δια τα έργατιχά ζητήματα κα τ»λύσασα την δουλείαν των εργαζομένων» ένομοδότη σε τάς κοινωνικάς άσφαλίσΐις, χαί όλονέν δημιουρ¬ γούσα καί ό") ο ν έν καινοτομούσα υπέρ των πολυπλη θΐστέρων τάξεων αί οποίαι άπό τας προκατόχους κυβερνήσεις τού κραιπαλώδους κομματισμού ήγνο- ούντο κο>ί παρεμερίζοντο, έπροχώρησε «ίς ριζικά
  μέτρα ένισχύσεως των αγροτων, λύσασα τό ζήτημα
  των άγροτικών χρεών χαί θραύσν«α τα δουλιχα βε·
  σμά τής τοχογλυφίας.
  Άλλ' ή αύριανή έπέτειος έχει πολλά υπέρ αυ¬
  τής. Καί δι* αύτά έν συνεχεία.
  ΝΒ6ΕΛΛΗΝ
  Μέ πνοήν Άναδημιουργίας
  ΤΟ
  ΕΙΣ
  ΙΥΙΧΡΒϋΙΙΝ ΙΒΥΡΙΣΙΙΚΙΙΝ ΠΟΛΙΝ
  Τά νέα έργα έξβραϊσμοΰ
  καί έξυγκχνσεος της πόλεως
  Όβ·ι «ιθιθ» νά Ιίοκν τέ Ήρά
  χλειον ο6γχρ«νον ηίλΐν, δγιιινήν,
  άνιτβν, )ι| κολιτιαμίΐΤ,ν. όψιν χαί
  ιοθμέν βς ίιοιμαοθ·6ν να πανΐ)·
  γΐίρίθίκν, ΟΙ πίβοι των θά Ιχπ/Τ)
  ΐωθ·0ν ουντέμβς χαθ' Βλας τος
  ένίεΚεΐς, έβίο·ν βιβα'ως θα έξευ-
  ρι6{ «αί ή απαιτβυμέντ, ιΐχβνο
  μιχι| βάσις δι» φ «ρβγμα«π·1
  -αιν ΐ·ν ϊΐ)μοτι»βν οχιδίβν. Ό
  πβοδτίποχε γεγονβς ιΐναι 8τι ή?
  χιβε νά «Ητοιβάλλεται σιβαρά »ρ·
  οκάθιιβ δια τ4ν1ξ»#οΓσμίν, ^ν
  ΙξαγΙαι'ιθΐν χβΐ τίν ηϋ)^ άναχαι
  νισμέν ΐ«)ς λίλιε·(, &0Η να μιτκ
  μ·(φ«θτ] είς πόλιν -«ο·ιοτι>ήν,
  άντβξΐαν χβΙ πρίς φ οΐχινιμι
  χήν «τ,ς ι&(βατΉν χαί κιίς τ$ν
  μεγάλ-ν χαί Ινδίξον ΕοΜρίανιης.
  ΑΙ βάαιις Ι-ιΙθτ,οαν δια «0 %λ
  ταριιομιθ χηΙ Ι)ς έγχρΐοινς τιθ
  νέου οχιίΐο». 'Α>λα φαΐνιται Βτι
  ιΑ οχ4Βι·ν ΙΙν χρΐνιται «αί 1(« ·Ι
  ν«ι 4·*ε^ν διά >ήν ηλτ)>η μιιβ
  μοί; ωαιν »0 Ήραιχλεΐου ι(ς κό
  λιν ο6γχ(ονον, κοριοτιχήν, Αξίαν
  νά Πίβοιλνύοη τ] (Αλλον ά
  χ>αφι τάς χιλιάδας ιβν ξέ
  «ν *·ο Ιχχινβθν Ακλτά ηέροι
  τα τβθ χίσμςυ διά νά Ιλθιυν
  νά Ιίβνν χβΐ ν" άκιθαυμίβκν
  χιύς Ακαΐ/σμίλλιυς αρχαιολ»γι
  Χβυ(βτ{θαυ»ΐυ( «Ο ΜενσΐΕιυ, τ]ς
  ΚνΜβον, «]ς Γβμτννος, ττ)ς Φβι
  •τοβ κλκ.
  Τι Οτε Ι) (ιεκΐβ'ώΒ*, χβί χατβ
  »<)ν ο6β>ιφιν ήτις έΙνιτβ ιό 4*0
  *] λθ Κ
  μίρχου Μτ,'« Γεωργιάδου, Καιαν-
  χινιθ άρχιχέχτενβς χαί μέλβυς
  τιθ'Δ<ωτάτ*υ πολεοδομιχοθ Όρ· γανισμιθ χαΐ Ί. Μαραγιάννη αρ- χιμΐ}χβνιχιθ τοθ Δήμτυ. Κο'ώ; ιΐμιθα μάλιστκ ιίς θέ¬ σιν νά γνωρίζωμεν χαχά χήν ούσκι ψ:ν (ΰΐήν σ»νιζΐ|Λήβτϊσαν έν γεν ι χο,Ις γΐαμμ»Ις χά ηριβλήματ» ιής ή )) μφ σιάς καΐ ΐτ]ς Ε~μιευργΙα£ χαλλι- ιιχνι>6»ν Είρυμαιιον χ«1 >έντ|ω.
  ά>οψ»χ<{ςχα1 έ, ψι»ς χβ'ώ. χβί *)ς έ>μετ0λ>ιύ9ΐα>( δλα»ν τί ν (·
  οΐιριχβν μνημεΐνν, ιίν άρχαΐολ·
  γιχβν 6τ)οοκίβν, τ Αν έ
  ιειχβν χά Ι βΐχοίομβν χαί ι§ν
  βιχβν οίοιχι ών, <)ς λά άθ χ. 5ς φς ]ς )ς ποιοιτ,ιβς '6ν φιιύτβν, &η§ ί Έ^άχλειον ν' άη«β§ χό σι;μαντι- »άτεΐ·ν τβυριοτΐχόν )έντι·ν αΊ,ς χώρας. Πρςσιφί§6- Εε ί χ. Κ» ΐαντινίς νχ μιλιιήοΐ τά γινιχα ηβλεβίομιχά ζ^νήμβτβ ώς ιΐδι χίς χμΙ νά &η«ράλι »ιί ι*ν Δτ) μόν χάς άνχιλί,ψιις χιυ έν γενι- χβΤς γραμμαίς. Έν φ μετβ(» ηΐβχειται ν' άρ ή έχιέλιοις ώριομένον Ιρ- γ·ν θά κΐβσίΑοιυν >έβϊ δψ.ν
  χαί ζαφ ·>ς ιήν κόλιν. Τβ ηοι
  ριλθίν μάλιοτκ Σάίδαχβν έϋημ·
  κ·ο.χήθΐ|οαν τρΐβ Ιργν, χβν οκο!»ν
  ή χατβσνιιιτ! Ιχει Ιξαιΐεχιχήν έν
  4δ'»ν χηΙ α-μαοίαν διά χί
  Έιβίΐιον. Τά |Γ,γ« ο διά ιΐναι
  ή χαταοκΐϋτ, ι·ν >έ«ν Δν,μοτιχέΙν
  Γ* ^ ΑΙγΐβ χ·0 4
  ΣιινειχισμτΟ ιί; Πχτίλλις χκΐ ή
  δικρ,69μΐ9ΐςχαΙ ί ΙξωρίΓσμίς χτ]ς
  καραλ'ας ιοθ ΜκινΐεναχιβΟ.
  Διά ιτ]ς χαταοχΐ'ής χΑν Σψ*
  γιΐβν, «ι» ΘΑ έ^χιλεοθιθν έκΐ χ!
  δάσΐ' Ινίς θαυμαοίου οχιίίοκ, θά
  γΐ.η !ν οτ^μβινχιχνταχον 6τ]μχ κρίς
  ιον κολιτιομ&ν χαί χήν έξαγΐανοιν
  τής πόλκβΓ. Διά χής βνεγέροιιβς
  τβθ νέου ουνοιχισμ·ί>ι$αη«ναις χοθ
  Κράτοος βεβαία, έκ ϊιαχβο'ων χά
  τειχιβν, θά αιεγαοθιθν «( ί«ερ·ι
  χ»ί οί αΊτεγοι χαί (Ε κκέχληΜ·
  χής ύΑ7)(, πιΰ Οίοιβίζβντο» οήμι-
  ρον ιίς άπςθήχας χά Ι ι(ς χζαμιά
  χαΐ χιώγλκς. ΚαΙ ή πόλις θ' ά
  καλλοιγΙ έηΐ χΐλους Αχο ο&χέ χο
  αΐοχες πευ έοπγμάχιζι Ην πολι
  χιομέν μας χ»Ι άπειέλιι οιβαιέν
  κίνδυνον διά χήν δημοσία» 6γ«ίαν.
  ΤέλβΓ. διά τοθ έξνρί Γ?μβΟ τής
  παραλίας χ·0 ΜπινχεναχιιΟ τέ 'Β
  Βίχλιιον θά οχραφΐ πρός χήν θά
  λσαοχν, 6' 4ποχ·ήαη ϊνχ πνιόμ··
  να δγιίας χ»Ι θά πλουτιοθΐ >ϊ
  «αροθβλάοαιβ χίντρα ι(ς χά δ
  πιΐα χό θέρος 1? α ι ί φλιγίμενβι
  συμπολίται χβΐ οί (ένοι έχιβχέ
  πχαι μας «ι υ θά Ιρχωντκΐ ιΐτε
  κρίς παραθεριομίν χ«. φρβυχ·6ι
  ραπείαν ιΐιε χαί χάριν ·ώ» 4ρ
  χβι·ιήιβν μίνον, θά ιδρίοχευν ά
  ν: φ»χήν, άέρκ χαθβρίν, μίαν &*■
  σιν χέλος χαί μίαν γβνίβν π·λιτι
  σμοθ διά ν' «ναπνιύαουν χήν . υμιν
  χαί τέ ίώίιον τής θαλόσσιςς.
  Έχ ιταραλ^ήλβιι έπιοπεόϊοντβι
  οί έ»γοοίβι διά χήν άπεπιρατβ·
  σιν χι0 4>ΐιειίέντβς ήϊΐ} 'μήμ»
  τβς χιθ μουσείον χαΐ χήν μιτοβο·
  ράν είς ι δϊ* ιβν βΐχβιολογιχΐν
  μας θιισνυ,βν. ΈλπΙζιτβι ι! δχι
  τό τμήμβ ίύχέ θά είναι Ετοιμον
  ένχις τρι^ήόνου χέ κολ6. ΚαΙ πι
  οτιβιχαι αχίμΐ) δΐι ή Κυβέρνησις
  θά χε|.ι^,ήαΐ χ»1 τίς οιμ«λΐ|(·μα
  χιχίς πισιέσιις τ»υ άκκιιιθνηι
  διά χήν ίλβχλήιιισιν χιθ τερκσχ.
  ■υ εΐχοδεμιχεβ συγχροχήμακς
  τοθ Μ»«οιΕ·ϋ μα( «Ο όποΐου ή
  σκνελιχή Ια«άνΐ( δκελογΐζιτκι Βτι
  β' ΑνΙλβ; ιίς τριίχινχ· χαί κλέ·ν
  ίχατομμύρκΐ. *Η5ΐ) δ χ. Καρκντι-
  νίς ιίς χον δηοΐον χαί βριίλΐϊαι
  χό σχέδιον χοθ ΜίυοιΙοο, έμε?έ η
  σι χ «ά τό Βιάαι—μιχ χής έντκθθα
  διαμο*ής χου χό ζήτΐίμα χοθ έσιο
  τεριχου χαί έξβτεριχίθ διβχέσμ«υ
  χοθ ΜβκσεΕου, χΑ ζήιςμα τής δτ]μι
  οιιργ.ας τοΒ μιχρβθ πάρχου τ*ν
  αϋλβν τού χατώς χά Ι χό πρβ6λ~
  μ» χβθ έξωρβϊομβθ χαί χής Βικρ
  ρυθμΐοιως Βλων χ&ν πέριξ χώραν,
  ώϊτι είς χό τμήμα βυΐα χής πό
  λκος νά προσβρμοσθοθν χά κάντα
  εί δυναχίν, είς την έξυΐΐηρίτηοιν
  τής τουριστιχής χινήσινς χαί
  τβν καλλιτεχνικον άναγχβν χοθ
  ΉραχλεΙοο. Διά χό ΜβυβιΙ«ν δμβς
  καί διά χά σχέδικ χής διαρρυθμΐ·
  σΐ»ς χβν τιέριξ χώ;»ν θά χρεια·
  οθτ] νά ασχβληϋβμεν έκτι>ία:ιρον
  χαί θά τέ πράξωμεν Γοα»ς βργότι
  ρεν.
  Την σπγμήν α&τήν βλλωοτι
  πβυ γραφέντα ι α Ε γραμμαί (6
  χαί μ£ς έρχεται μία πλΐ]ρ·φο
  ρ!α μεγίστης σι;μασ(ας διά χήν
  ονιίον. χοΐ »· μΐλλον γινιχ§ς χής
  πόλεως: Ιέεταξυ χοθ Δήμου χαί
  χοθ 'Αρχπ έχχβνος—πολε·δόμιυ χ.
  ΚαραντινοΟ δυιγρίφ») ςύμβισις
  διά χήν έχηίνΐ)σιν πλήρους μι
  λέ(ΐ;ς χαί οχιδίου διχχόβυ δκονό
  μην ής πίλιω(. ΚαΙ Ιε« δυνά
  μεθα παρά νά εξάρωμεν χέ γιγο
  νίς «υιό ώς Ινα σιςμανχιχέν σταθ
  μιν διά χήν εξέλιξιν χοθ Έρα
  χλιίιυ χαΐ χήν ηλήρ- έξβγΐανοιν
  χαΕ χέν έχμοντιρνιομίν χου. , ΑΙ 6
  ηόνεμοι άπ·τελ·0ν χό πρ·χον Ιρ
  γον π«υ πΐιπιι νά γ(ετβι ι2ς
  μίαν πόλιν. Διότι χάρις ιίς χ* χά
  λάν άκιχετιυτιχέν σύσχΐ|μν, άπο
  Φΐογονται πλημμυραι χοίχα'αοΐρ·
  φα(, γΐνιχαι ιθχολα δ χαθαρισμις
  ιής κόλιως, απ«φιύγ·νται αί 8υ-
  οώ&εΐς ανοιθιμιαοιις χά Ι έ«·μ4
  νβς χαί ή μβλυΐοΐς χαί ή μιχά
  δοσις άοθενιιβν·
  Δυστυχβς Βμνρ, έΙ· δίκτυον
  δχβνίμβν ϋν ιΐχβμιν. ΚαΙ τ6ρα
  ιΐμιθα 6κοχρι·μ|ν·ι νά χαχά
  φ Ιστ» χαί έκ χ#ν ν
  Ό Πραυθυπουργός κ. ΙΩ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  καί πρωτςργάτης τής Ιαχ&αικής μΕϊαβολί)ς τής 4ης Αΰνοΰστου.
  την έτΐβτειον της οποίας ττανηγυρΐζει οθριον όλόκ>ηρος ή Ελλάς.
  ΗΟΔΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ·
  Είναι ευχάριστον 6τι ά-
  πεφασίοθη υπό τοθ τσμεΐου
  έκαρχΐακής όσοπο Τας ή διά
  θέσις πστ'ώσεοΒς διά την κα
  τασκευήν αμαξιτής όδοθ άπό
  Βόρρων μέχρι ΦαιστοΟ. Διό
  τι ή όδός αυτή θά βιβυκολύνη
  την μετάβασιν τ&ν περιηγη
  των, ανέτως, μίχρι των έρει
  π (ών ιήϊ ενδόξου πόλεως τής
  4ρχαιόιηϊος, τής οποίας ή άρ
  χιχεχτονική Β άΐαξις,άλλά καί
  ή γραφικότης καί ή καλλονή
  μΙ τό εξαιρετικόν φυσικόν πε
  ριβόλλον κΐνίΤ καί σήμερον
  τόν θαυμασμόν. 'Ανομένει
  μόνον ν' αρχίση τό συντομώ
  τερον ή σχετικτ) ίργασΐα ώστβ
  ή όίός αυτή νά κατασκευα
  σθ() δσον τό δυνατόν γρηγο
  ρώτβρα, διά ν· λε'ψ)υν τα
  βάσανα κα( οί .περιπέτειαι
  των μετχβιινόντων σήμερον
  διά μίσου άτροπΔν καί άνη
  φόρων, είς χον λόφον τής Φϊι
  στοθ.
  ΗΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-
  Μάς εοοθη κα( Αλλοτε ή
  (ύκαιρΐα νά τονίσωμεν την ά
  νάγκην της ένισχθσεως κοί
  ιης προστασίας χής κτηνοτρο
  φ:ας, πού άποτελιΐ Ινα συ·
  μαντιχώτατον κλάδον χής έθνι
  ή; μας ο[κονομ(ας. Κοί οεν
  ρ. Είναι ίμ»ς ι&τΰχι^μα Βτι
  θά έχποντ,θς χλ σχέδιον τώρκ δ
  πέτε δπαρχιι χά Ι τι νέον σχέδι
  όν χής πόλιως. Διόχι Ιχσι θά γ(
  νεται συνδι/αομίς τής έργκσί
  άς χαί ή χατασχευή τβν 6κο
  νόμων θά /(νεται παραλλήλβς
  πρός χήν έχτιλιοιν τβθ σχιδίευ
  τής πόλΐνς τμ^ματιχβς ώηι νά
  μιτριάζωνχαι »Ε δαπάναι,
  Άλλά τά ζητήματα χής πόλι
  ως είναι πο>λά χ»Ι τά Ιργα πςΰ
  σχέκτεται δ Δήμβς είναι έπίοτ,ς
  π·λλά χαί μεγάλαι. ΚαΙ δέν πρό
  χιιται νά έχταθβμιν Περισσότερον
  έπ' βδιβν οήμιρον. 'Αρχΐύμιθα
  μένεν ιίς τό νά έχίηλώηβμιν την
  χαράν μας διότι Ιπί χέλους ήρχι
  σε νά καταβάλλεται σ·βα»α πρ·
  οπάθεικ διά νά γίν^ χ α Ι χέ 'Β
  ράχλιΐον πόλις ο&γχρενες, 1«ε
  «( ίγιιινή χά. χκθ Βλα ιδχά
  χαί κολιτισμένι^.
  παρκλε'ψχμεν νά ξ
  μεν τάς ωφελείας πού θά β-
  χωμβν «κ χ ής οργανώσεως
  ■Εής κτηνοτροφΐας επί νέαν
  συγχρονισμένων βσσεων καί
  επί των διδαγμάτων τής επι
  σιήμης.Είναι δέ εύ ύχημα δή
  καί οί κιηνοτρόφοι μας ήρχι¬
  σαν ν' αντιλαμβάνοντο^ τοθ-
  το. "Ηδη οί κτηνοτρόφοι τής
  Ρεθύμνης ζητοθν την έιιέκτα·
  σιν καί έν Κρή'Π τοθ νόμου
  περί Ιδρύσεως κτηνοτροφικΔν
  σταθμόν. ΚαΙ τοθΐο δημιουρ·
  γκΐ την μεγαλυτέραν έλπΐδα
  ότι συντόμως ή κ'ηνοτροφία
  θά λάβη νέαν ανάπτυξιν έν ι{)
  νήσω μας·
  ***
  ΟΙ ΙΥΝΕΤΑΙΡΙΖΜΟΙ·
  Μβτ' (Οιαιτέρας εόχαρι
  σΐήσεώς μας πληροφορούμε
  θα δ τι ή συνεταιρική 15έα κα
  τακ' ς) καθημερινώς βδαφος
  είς ήν Μϊσσαράν. 'Δφότου
  μάλιστα Ιδρύθη έν Μοίραις
  πρακτορείον τής Άγροτι*ης
  Τραπέζης τό συνβτα'ρ.στικόν
  πνεθμα έτθνώθη, παντοθ δέ
  είς δλα σχεδόν τά χωρία 1)ρό
  ονται συνβταιρισμοί,^ένύπολεί
  πβχαι Βέ παρά νά Ιδρύθη καί
  μία ϊ^ωσ.ς βλων αυτόν των
  συνεταιρισμόν μέ περιφέρειαν
  την περιφέρειαν έκβίνη.· βιιου
  ίκτβίνεται ή διΧΜΐοοοσΐα
  τοθ πρακτορεΐου τής 'Αγρο
  τραπέζης ώστε διά τής ένώσβ
  ως ού [ής νά έξυπηρβτοθνται
  καλύτερον οί άνάγκαι των
  γεωργον. 'Δλλ' επ βίβλημέ
  νόν έπΐσης είναι να ληφθ(|
  μέρΐμνα καί διά την ΐ&,υσιν
  ΰγειονομικων συνεταιρισμόν
  καί συνεταιρικοθ νοσοκομιίου
  εί δυνατόν.
  ΗΑΜΥΓΔΑΑΟΨΥΧΑ·
  Τα αμο>Όαλα ώς είναι
  γνωστόν άποτελοθν ίνα άπό
  τά σημαντικώτερα ιίσοδήματα
  τοθ νομοθ Λασηθίου. Δυστυ·
  χως 6μως ή τιμή χήςάμυγ&αλό
  ψυχάς Οπεβιβάσθη τώρα όπότε
  συντελιΪΕαι ή συγκομιδή άπό
  110 δραχ. είς 70 κατ' οκά».
  Καί τοθτο, διότι οέν £χει ρυθ·
  μισθβ το ζ^τ-μα χής έξαγωγής
  της καί €ΐ .Ιμποροι είνε λίαν
  δσΐακτικοί είς άγοράς. Ζπ-
  τοθν λοιπόν οί άμυγδαλοηα-
  ραγωγοί Λασηθίου άπό τή ν
  κυβέρνησιν νά λάβη μέριμναν
  καί 6«έα αυτών.
  ' .
  Μ 9
  ΑΝΟΡΘΟΙΙ1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό κι
  νημττονραφικό ά<Μστοΰργημα·06γ γαρέζικο αΐμαι. Μέ την τιβντΛμορ θη Οογγαρέζα Μαρίκα Ρέκ.Έ<τός «ρογράμματος Σινεάκ, Αυριον άπογευματινή ωρα 7 30, θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον οί κυρΐαοχβι Ιτής εύθυμΐας κσΐ γέ λωτος Χονβρος καΐ Λιννός στό καινοθργιο τους ττανηγθρι: «Πρό παντός ψυχραιμίαν. Κατάλληλον καΐ δι* άνηλ'κους, ΑΟριβν άτιογευ ματινή. ΟΟΥΛΑ.ΛΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή πεντάμορφη Ούγγαρέζα ΜΑΡΙΚΑ ΡΕΚ Ο Χ4ΗΣ ΣΤΙΙΥΜΟΕ καί 6 άμίμητ,ος ΠΑΟΥΛ ΚΕΜΠ στήν πιό γλοκειά στήν π ι ό ύπέροχη Οογγαρέζικη όπερέτ τα που είδατε ώς τώρα. ΟΥΓΓΑΡΕΖΙΚΟ ΑΙΜΑ Μουσική τσιγγώνι- κη, τραγούδια χοροί. 'Έκτός προγράμμα- τοςΣΙΝΕΑΚ. Λόγω τής Έθής. εορτής αύριον|*τακτος άπογευματινή ώρα Μ μ. μ. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράβυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ· ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά· *βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ* ΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Οοακτβρεΐβν 4ΙΝΑΡΑΑΚΗ Ταλι*. 1-41 ΠΡΟΚΗΡΓΕΙ2 Ό Πρίιδοος τβθ 'Λβιλφντο» τ*5 ΔημβτιχοΟ Πΐνχνεΐοα Νίοβχομε'ο» ΉβαχλεΌ,ι Έχειν 6ιβ" ίψιι ακέφαοιν τςθ 'ΔϊιλφίτΦϋ Πά Μυστικόν 8ι" ενοφ·αγ(οτ«ν χ·ο οφορβν άνευ βρίου Ι-μοηρ-οΙαν ί«ιο»ιυ^ς χαΐ ουμ*λΐ9ρώ3ΐ»ς τοθ Πΐνανιΐου Δτ,μοτινοΟ Ν»βχομε(οιι ΈναχλεΙου ένεργν,Θ^οοιιιΎην τί.» δψ Αδγοόοτ·», 1. 1. ήμ4ε>αν Πίιι
  ηιψ χαΙ ώραν 10—12 «. μ. |.
  νώκιβν α*)ς έκιιροιΐτ)( |ε τβν μι
  λάν χοθ 'Αίιλφάτου χά Ι Ιν τώ
  £ ήμ
  "Ακαντα τα οχετιχβ ε&ι'σχον
  «αι χετητιθΐ|μένα έν ΐφ Τιχνιτφ
  Υ»αφ·Ιφ Ί. Τζομκβνάχι—Ν. Οί
  χβκλβτ, οχόθιν ο! βουλόμενοι Βύ
  νανται ν* λαμβαν·οιν χλτ;·οφο
  ■Ιας.
  Ίν Ήρακ)ι'φ τ{ 2α Α&γιύ
  0ΗΗ» 1937.
  Ό α»έι«ο«(
  Ν ΓάΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑΤΡΑΓΚΗ
  ΒΑΣ) ΛΙΣΣΑ
  177ο»
  Συναγμβνος κάτω άκδ ϊά
  παράθυρ»^ δ δ<λος] 'Απαι· τοθσΐ μέ τα ούρλιάσματά τού δ,τι οί πράκτορες »Λν έκανα στατικώ^ όιγανώσεων τοθ (Τ χαν υποβάλη, χθές καί σήμβ- οσ, (,έ σΐτανΐϊήν έΐιτηοειέ- —·Ν* Ιλθπ 6 βϊσιληβς στό Πιρίσ Ι Ό ΒσσιΧηας σΐδ Πά Μοί! Τά κρύσταλλα τΛν παοαθύ ρων Ιτρβμαν Από την β οτιό- 'ηΐα των κραυγήν κσΙ οί προ σωηογραφΐες τ©ν προγόνω» Λνατρ(χιοζαν άπό 64ος στοος τοΐγους τοθ παλατιοθ. Μηροσίά ο* ού Γήν την επι· τοικτιΐίή οιαταγή ό βυσιληά^ ερριξβν εέ;
  εγίνοντο δλο καί πιό βίαιβς,
  δ βχλος Αλλοφρονβθσΐ καΙ Α
  γρΐβυεν δλο καί περισσότερο,
  ή οιαταγή ύψωνόνταν δλο «α!
  πιδ Ανότομη:
  —Ή βοι&Ιλισσα, ή βασΐλισ
  σα στδ μπσλκδνιΐ
  Ή Μαρία—Άντουανέίτσ
  κατάχλωμη .καΐ μέ σφιγμίνα
  χβΐλη, έμενεν Ακίνητη, σάν
  μαρμσρωμένη ΈκεΤνο πού
  την παρέλυε βέν ή*Γον θιδλου
  δ φτ5βος των τουφΒΚΐΑν ποό
  Τσως ήταν κι' Ολας ϊ:οιμα νά
  Ικπυρσοκροτήσουν, 84ν ήταν
  οί «έτρβο, (0:ε <1 β;ΐσιές, Αλ λά ή ΰπερηφάνειατ, ή κληρονο μική, ή άκαταλυτη ύπερηΦά νεια μιάς ΚΕφσλής, ένός«'τοα χήλου ποό πο'έ βέν έσκυψε μηροστά σΙ κανέναν. (συνβχ(ζεται) ΤΡΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ανατολή ηλίου 5 05—Δ6σις 7 15 ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Β. Λ. ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΤΗΑΕΦΡ.ΝΟΝ Νθ 5~5Ο ΤΡ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Μέ έ£ηββχλιβμίνην τβχό- τητ« 14 μιλλίειν. ΤΡΙΤΗΝ ιτ. μ. διά. Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλχίδβ,Αΐ- δπψόν, Βέλον, Φεαβαλο- νίχπν. Ενοικιασταί Κατάστημα είς τό προάστειον Κσμίνια βπου άκριβώο ό πρώην στρατιωτικάς κλίβανος ΒΠληρο·ορ(αι ααρα τφ ν, Ανσ. νητφΦοτάκα Ένβιχιάζεται οΐκΐα έκ τριών βω ματΐων μετά κουζΐνσς εθάβρος καΙ ιΰήλιος, μετ* άφθόνου ΟΟατος καΙ ήλεκτροφώτιστος, όδός θιοτοκο- «βόλου ηαρα τφ Μηεντενά«ι. Πλη ρο·ορ(σι «αρ' ημίν, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΟΙ ζέστες τ·0 Αύγοΰστου είναι καταστρεπτικες — σημειονουν οί άσχολούμενοι μέ την έν γβνει γεωο γοοικονομίαν, ΚαΙ δυστυχώς αν κρίνωμεν άπό την χθεσινήν ημέραν ό ΛΟνουστος αρχισβ μέ ζέοτες. —Είναι βμως καί ή δ<ρη τοθ χειμώνα ό Αύγουστος υπενθύμισεν ό πρωτος Καζαμίας τοθ κσφβνεΐ· ου. Καί εΐχβ καί αύτοι, μέ τό μέρος τού την πραγματικότητα, ΟΙ ζέ· οτες τοθ Αογοόστου συνήθως βέν διαρκοθν. "Ερχβνται κάποτβ, ίνα- τιρωΐνό ή £να βραδάκι, άπρόσκλη τες, οί πρώιες άνατριχΐλες τοθ φθινοηώρου. ΚαΙ ή λαίκή πρόρρη σις πραγματοποιεΐΐα! κατά γράμ μα. —Ό ΑΟγουστος σα νά λέμε εΐνβ μετσβατικός μήνας. Μετέχει καί τοθ καλοκαιριοθ καί τοθ χειμβνοο. Είνε τό μεταίχμιον δόο έιτοχών δθο καταστάσεων, Αύτό παρετηρήθη συμπλη^ωμα τικθς. ΚαΙ εΐχβ τόν τόπον τού. Κανονικώς καί μέσα στή χαρα τοθ τρυγητοϋ καί μέσα στή γσητευτι κή μυστικοπαθεία τοθ Δεκαπενταυ γοόστου περνςί ίνα μελαγχολικό μήνυμα. ΑΙ πανηγύρεις είτε ώς πραγματικότητβς είτα ώς άναμονές πραγματι»οτήτων κατέχουν μίαν άπαιοιοδοξΐαν: ,νιεθαύριον £?χ • χειμώνος: θά είνε βαρύς; Πας Θά τόν περόσωμιν; Μέ τί μέσα ήθικσ; Μέ τί όλικά έφόΒισ; Τσ έ ρωτήματα άφθονοΰν. ΚαΙ μ-ΐζύ της άφθονεϊ σκχνά ή άνηουχΐα καί ή νευρικό της. —Νά σδς πω—ωμίλησεν εδω τε λευταΐος ό Θυμόσοφος τής συντρο φιας. ΚοΙ ό κόσμος όλόκληοος είνε αυτή τή στιγμή 6νας...· ΑΟ- γουστος. ΠοΟ ττδμε; ΤΙ τίξεται ή ίπιοθσσ; ΤΙ Θά γίνη τελικως αύτός 4 *μαρτωλος πλανήτης μας; Πά ρανάλωμα τοθ πυρός ή γή τής έ- παγγελΐας; Συνεπώς γιατί νά με λαγχολομεν μέ τόν μεταβατικήν·] ΑΟγουστον μόνον καί νά μή τό ρΐχνωμεν καλυτέρα ϊξω Εχοντες μάλλον όπ' όψιν μας τά γενικώτε· ρα «μΕταβατικα» έρωτήματα πού £ρχονται μαζύ μέ τόν , Αυγουστον; Έκεΐνοι δέν απήντησαν. Ώστό σο ήτο βέβαιον δτι συγκατένευσαν σιωττηρως. Ό Άλλο« γ»* τή ν μ·δ« Γιά πρώτΐ) φορέν ιί: τά χ·ονι χά τβθ ίγνλίΧίΟ χβινοββυλΐοι; μίϊτ 4π·'ίισι ΘΙμ» ε«ερ»τ«ί >ς. Τ^ν έ<ιι>άιτ^9ΐν 1(04114 ή ββυ
  ΚΟΙίΊΩΠΙΚΗ
  ΛΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  τβς ι»ί< Ι αγγλικόν κε&{κτερ«ν, ίββϋλευτινα χαΐ τί 'ΑγνλΙς ην Β ή μ τ* εΐδΐ) τ<5ς άνγλιχτ]; μίδας Γ Ιιτΐθενται 11: τ4*ιρ(βτΐ?ον, χά Ι ίϊιαιτίίτβς για Ι<* χίτ,ριν· φβυβί νι. «αειί{—ή;ώτ«ϊσε< ή 'ΑγγλΙς κ ώ φημ τί αγγλικόν Είς τή* δοιΑευτίναν άρή μέρβι/ς τ» Ο 6κουργ·!βυ τοθ 'Κμπο «•{ου 6. 6φυ«~?γίς Χιθίθβν, δμο λ^νήΐϊς 8τι τό τμ*)μ3 Λ*)ς γοναιι χ·(α; μίδβς τοθ αγγλικιθ ηιριττΐί •ου τ<ίς ίπθίθίβς τβν Π*ριο{«ν χ[ αρββ^ »Β) χς διβίεδΛΐώοιις διβ χό μίλ λ«ν. *** —2.700 κνρκειΐπΐ κβθε χρβ- ν· είς τ· Πβρΐαι. 'Αιτό μίαν οητιοτυιτιν τ«0 ϊή μβ» τβν Πχρΐς'βν. ουνάγεται δ (ι είς τν,ν ηόλιν Τίυφΐβός 4«ρ6γνυν τα ι χίθΐ χίόνον 2 600 Ιας 2 700 «κιρχιΓα!. Τό 1933 μάλιοτοι ■Εχι οςμΐΐηΒς ιιχορ κυρχβΓλν, ά»βθ ό άίΐθα-'ς τ»ν ανήλθεν είς 3 0001 Το 1904 δ βριθμίς τ8ν ΙτηβΕιον κυρχΕϊ·» ι!ς τό Πΐρΐοι ή:αν μόνον 1554. Ή ί&^αις πιρχιϊ** «ρεΐλΐται ιΐς την ξ{σιν τβν χτίρ{»ν. Τό περΓε» γβν δμ»ς είνε Βτι καρά την ο δ ξ~<3(ν των πυρχβϋϋν, αί ζημίαι είνι όνΐτώΐεροιι διά ι ό ν λϊγον Βτι οί ν»"*!-, χάρις είς την χβλ λιτέραν οργάνωσιν τ«]ς πυρβοδεοτι 'α(·, οβόνονιαι ή φιριχς τβ3 Π»8 Ή»β κλιίαυ χατοικ3ΐδρι6»ι» Ι* Άρχαναις. Δ^λοκοιβ βτ', Δυνάμει χ«( κρός έ«τέλεοιν 6κ' αριθ. 216 το9 Ικκς 1936 δριστΐχή; χαΐ τιλιβιδίκου 9(»; τ·9 Βίι^νβδιχιίβκ Ά Β:χάζαντβς ιηΐ μ κΐΐ τ(|ζ Ιττ' Ικτελέαιι ταΔ^ς αχε τίχί)ς |«ιτ»γ<5ς 20 1936 τοΟ·Γε<·ργ!ου Σ Μτ: ΐί «»το(«·κ ' ττ1ς[δ «ιιλέτιδος το» Χ«σά3ί Σ;. Τζορτζαχίχ^ χ»· τοιχοιι ώ3ΐ6ια»ς χαΙ πρός εΐ3«ρα ζ ν τ&0 (ν τς εΕίΤ)ϋέ*ι εκιτ«νϊ άνβφΐρομίνου ηοαι9 βραχ. 335. 20) ι» μιτά τδν ««τ,βτι τί<»ν καΙ έξόϊβν Ι»τ«Χί9ΐ»(, έ*θέ*ω ι!( 2*4 μί9ΐοιον α^αγχΜΤΐχδν ιι'ειαΐι,ρι- βα^έν 500 4<*Βίί ώ; Ι/νιβτα , εΙ?βκ{ έν %% ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ή κ. τΐνη ΐήρτ Λυβάκη προσίφβρβ &ις τό Πτ«>χοκομβϊΛν τιαοα πολΰ έκλι
  κτόν φαγητόν, τσιγαρα καί βροθ.
  τα βντΐ έτηοΐου μνημόσυνον »ΐς
  μνήμην τής ηροσφιλοθς θυγατρός
  Ι αυτής "Αννης. ΟΙ τρόφιμοι καί τ·
  1 προσωπικόν τοθ Ίδρύματος «*»α
  ριστοθν αυτήν θερμώς.
  (Έκ τής Διευθθνβϊύες τοθ Πτω.
  χοκομβ'ου).
  ***
  Γύρω στήν ττάλι μας.
  μφ )
  λέτιδβς χιιμεν^ *ίς Βί^.ν
  χάδ;> ϊ<5: κττ^μχτι«τ]( κερι φερείας Εοιινάβω1, έ<τά4ΐο>: 2
  κή^α3ΐ Ίωίν
  χλ<,?9νίμαιν Ί». ι ν»Ι δρδμβν, χατ>9χε-
  ες ά*αγκ«9τι«έ»ζ ώ; δι!κνι»τ«ι
  έκ ιτ]ς δι* Αριθ. 179 «χΙ γρβνολ.
  24 Ιουλίου 1937 ε»θία»βί μ'υ.
  Ό κλεΐβ(ΐ;»ιαβμ·( τβν
  6 λ
  χ
  οετχι έ^ώβιίν μηυ ή τινός τβ'
  νομ'μνν , άναπλΤ3ο«τ*ι/ μβυ τ^ν
  Ηψ Αυγιύίτοϋ 1937 ή^Ιρχν _«6
  6ατβν χβΐ ώραν 2-4 μ μ. ·ίς
  τδν αυ>τ)θΐ] τβΒον τ«ν Ιΐ]μ·ηοα
  αιβν τοθ χωρίου Κουνίββν Πεδιί
  2ν(, |·θ« χ»1 ίτε χαλβϋνται οί βοκ
  λόμινοι νά ηλιιοδΐνήσνβι κς
  μετρΐοΤς.
  Έν Άρχαναις ι) 28 ΊιυλΙου 1937
  Ό επί τοθ πλε:σιτ)ϊΐΒθμ3θ δ
  λλλ ϊιχααι. «λΐ)τ-ΐο
  Β. Χ. Κυρκικβτκης
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ϊύ. %
  χαι Ι»τοίο«·ς 4 μέν μ(« 260 τ. μ
  ή ϋ ίλλΐ) 110 τ. μ. (αχ(νΐ)τ·ν χ.
  έβ) 11ΐ κ*β' < ΓΚΡβΚΑ ΟΟΤΥ Θδ δ$α τά έμ- τι (φινα Ι&τα- δτπμαζα τή5 ΑΝΤ!ΠΡ/ΠΟΙ Α! ΡΟΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Έξοδος γενική έσημβιώθη τή» ηροχββσινή Κυριακή — < α έξοχικα κέντρα, τα δροσι ρα χω-ιΛ καί τ' άκοογιάλια ίγ|μι σ^ν κυριολεκτΐ'ώ άπό συμπολίτας πού κατίφευναν 4κβΙ ίητώνιας λ( γη δροσιά κι' άναψυχή. —Κι' οσοι δέν ίτεχείρησαν μα. κρυνήν έχδρβμή έξεχόθησαν τή ν*. κτα στήν πλατεία καί στά σινεμΛ. —Καί έρημώθηκον κυοιολεκτ«Ηα οί γειιονιές γι4 να πά, ουσιάσουν τα κίντρα ίψιν μ γαλουπόλεως, —Άπό σήμερον τό εσπέρας άρχΐ ζει ό έορτασμός τής έπετεΐου τής έγκαθιδρθσκως τοθ νίου Κράτους, —'Απόψ'ί ή πόλις Θϊ ήλβκτροφω τισθ0 πλουσΐως. ο·ς«ον βέ Θα ερ γανωθ·0ν αί μ γαλαι λαΐκαΐ Ιορ τσΐ κ=1 Θά καοθν τΛ βεγγαλικά. —Ή κίνησις είς τόν λψίνα μβς γ'νεται καθημέραν κ«1 ζωηρόχβ ρη. —ΚαΙ τουτο έξ οΐτίας τής Ιξβγο γής των σταφυλθν πού βντκνε ται ίφόσον γβνικεόβται καί ή>·
  ρΐμανσΐς των.
  —Άρκεϊ ν" άναφερθ·, 5τι μόνον
  την Κυρ»στκήν εξήχθησαν περΐ τίς
  12 χιλ. κιβωτΐβια εκ τβν όττοίων
  οί 7 ίΐλ. δια τοθ θαλαμηγοθ «Ά
  κρόποΧις».
  —Ήμέρα δημοπρασίαν μπορεΓ
  ν' άποκληθ(ΐ τό περοσμβνο Σ6^βα
  το
  —Έδημοπρατήθησαν τά 5ημ·τι
  κσ σφαγεϊσ, ό νέος Συνοικισμόν
  είς «Πατέλες» καί τά {ξωραϊοτικα
  Εογα τού ΜπεντενακιοΟ, συνολικής
  άξ(ας άρκετών έ<ατομμυο(«εν δραχ μων. —Πλησιάζει πλέον ή ήμίρα τκ· Θα επιτραπή τό κυνηγι των λαγβν καί των περδΐκων. » —Έν τφ μεταξθ ·Ι διαφοροι Νιμ (;*5 τόσο» τής πόλεως 6σ·ν καί τής ύπαΐθρου έτοιμάζονται κοτα συγκινημένοι — ΚσΘαρΙζουν τα βτλα των, Ι πισκευαζουν τα σακκίδια, γεμΐζουν τα φυσΐγγιά τ ο» '. —ΚαΙ πάλιν Θά £καναλόβι»μεν την ηαρακλησΐν μας είς τόν κ. Δή μσρχον νά μεριμνήση δια τόν έξω ραι·μόν καΐ την διαρΐίιθμιοιν τοθ γεωπονικοθ κήπου, *στε νσ εΐμπο ρ(ϊ ό κόσμος να κάνη έκΕΐ τόν περΐπατόν τού. —ΘΛττρεπβ μάλιοτα V* άναδι οργανωθή καί τό έντός αβτοΟ κίν τρον ώστε νά ευρίσκουν οί πε ηπατηταΐ ίνα άναψυκτικόν καί ίνα κάθισμα διά νά ξεκουραζεενται κά τω άπ' τα ηεβκα. —'Λλλα πληροφορούμεθα «τι 4 κ. Δήμαρχος με»ετα την έκπόνηοιν καί ίφαρμογήν ενός εύρυτάτου Ο* σον καί συγχρονισμένου πολεοδο μικζθ σχεδΐου καί πιστεύομεν ·ΐι είςαθΐόθά λαμβάνετσι μέριμνα δι* ΰλα ΐσ ζηιήματσ. —Έν τφ μεταξύ ρίβαια καλόν θα ήτο έπισης νά ληφθβ φροντίς καί διά τό έ<οοραΐσμόν τής λεωφό ρου Δουκ> ς τοθ Μποφ*ρ δεβο^ιί·
  νού #τι μετά την κατασκευήν τβθ
  νέου λιμένος, οί ξβτοι πού Θα ετιι
  σκέπτωνται τό Μουσείον μας βά
  διέρχωνται δι" αυτής.
  — ΚαΙ πρεπβι βεβαία νά 6χη Ιψιν
  πολιτισμένην.
  —Μεγάλαι προετ·ιμασ'αι γίνον
  ται είς τος σταφιδα"οθήκας προ·
  κειμένου έντός των ημέραν ν' άο-
  χΐση ή συγκομιδή καί ή έιτεξεργα
  σία τής σταφίδος.
  Τό ζήτημα ομως τον τιμών
  δέν Εχει ξεκαΘαριοΘΒ ακόμη καί οί
  ηαραγωγοΐ ευρίσκονται είς μέγα
  λην συγ<1νη·ιν. —ΆφΘονΙαιφρουτικων κάθε λο· γής ιίς την αγοράν μας εφέτος. — ΚαΙ αί τιμαί τον διατηροθνται πόνΐοτ* είς χαμηλα έπΙπεΒα. ■—Άπό προχθίς Ρέ Εκαμαν την εμφάνισιν των καί τά πρωτα *- ραΐα μβταξωτο: ροδάκινα χνουΒΑτα καΙ ροδαλά *σάν τΛ μάγουλα & ραΐας νομφης των δρυμών, —θαυμώσιο τό φΐ/μ τοθ Σιν* ΠουλακάκΘ «Ούγγαρέζικο οίμα» π Ο ηρο^αλλβται άπό χθές, ,»—Είναι ίνα Ιργο καλογυρισμί νο. μέ δυνατήν ήθοποιΐ > καί ώρσΐα
  μουσική πού ουγκινβΐ βαθειά καί
  γοητεύβι τό Θεατή.
  • ΡΙιιορτερ
  Δικνυκτεριύοντ* ΦαρμακεΓα
  Σήμερον 3 Αύγοόστου διανυκτε·
  ρε·ει τό φαρμακείον Λάμπρου Κα
  νακάκη.
  ΈνβΐΜΐνζετβιι μαγαζείον Ισόγει
  ος μεΐ' άνωγβίου ή καί κβχωρισμ*
  νως κείμενον είς την οδόν ^1821.
  Πληροφορΐετι παρα τφ κ. Ε. Χρυ
  σώ δικήγόρω.
  ΠΡΑΚΤ1ΚΑΙ (11ΟΦΕΑΙΜΟΙ
  ΕΦΕΥΡΕΣΕΙ2
  1) Η ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΗ ΖίΙΗΗ
  κοδ άντικατέατηβΐ τάς «νβ»
  γιιινας χβινάς ςών«ς μμΙ «ι
  ρβντεβ
  2).Η ΕΟΑΛΑ ΟΡΙΖΙΝΑΑ
  «*0 κατήργησε τ* άκ«λ«Ι
  οβητοτ μιηλ6μ«τ« κβ.1 μβντα
  ρίσμκτβι αίς »λοι τά νφέαμβ
  ν» Μ«1 ίέρμα,τβ,
  3).Η ΕΟΑΛΑ ΚΟΛΜΠ
  δια την κβλλαβιν ίΐαντ·ί 6
  ελΐνον ί, έκ μιτάλλκν *ντι
  κειμένου π οοχε(ο» ηοθ Μ·ι
  εχει νερέ) καί μπαίνει ·τΑ
  ««τιά.
  ΙΗΤΟΥΝΤΑ1 άντΐκρββοκβι ΑΓ
  *λ«ι τας κ·λεΐ( τϋ| Νή·β».
  ΓενικβΙ ΆντικρόβΝκοι βι« «·*
  —ρηναν
  ♦ΟΥΠΑΝΑΚΗΪ-ΙΥΛΟΥΡΗΙ
  Α'ΝΟΡΘΟ Σ Ί'Ι
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  ?1βν
  "Ελεγε * έ Β τι τοΟτο 64 ήτο πρός β υϊόν τό τέ·
  λος 8 ων· 8τι καθ* ημέραν θα ανεφαίνετο αοτό
  το δ ομσ, θα άπβκτεΐνετο ή νέαι ζωή τού τΐβρΐ αυτόν
  κα{ τίς οίδεν ι Γσως χο( ή νέα <|Μΐή τού έντός αύ «00. ΚαΙ ά«*Φς 8ε φίνταζΛμβνος τοΟ:ο ώ; δυνατόν Ιφριττε. Βφσΐως, εάν τις τοθ ίΛεγβ κσν' έκβΐνας τας στιγμασ, , βτι έμελλε νά ίλθη ή &ρα, κσΙ νθ ή<ήσπ""οθτ6 το δ*ομα είς τάς άκοάς τού· βτι Ι μελλβ νο. Ιλθη ή ώίβκαΐ-νά προκέψ}β(φνί&!ως άπό ττ)ς νυαβς καΐ νο ό,θω9β ένώοό' τού τό μυσαρόν τοΟτο δνομα, Γιάννης 'Αγιάνντκ, καΙ 5τι βμως σύτβ τό δ ομσ, άντΐ νά τόν φϊνερώση, προφρρόμβνον Ιμελλεν νά τόν οχβκάση)μάλ σισ, (άν τις τοθ έλεγεν βτι έκ τής παραθέσεως τού πρός τό φάντσσμα τοθ Γιάννη Άνιάνντ», ίμβλλτ,ν ό χύριος ΜαγδαΧηνής νά θεωρηθβ μβΧλον ή άλλοτε ποτβ άξιότιμος καΐ άξιο· οέβσστοΓ,—·θά άνέσ:βλλε τούς ώ ..ούς καΙ ΘΛ εθεώ¬ ρει τ<ύς λόγους τούτους ώς λη:ήαατα. ΚαΙ βμως τοθτο συνΐβη τό αδύνατον ίγ.νε δυνατόν ό θιός ιΐκε νά κατασταθοθν τα· άπεγνωσμένα ΰ/ειρα τα Ο τα πραγματικαί Αλήθειαι. "Ολίγον κατ' όν,Ιγον, δι!κρΐβ σαφέσ-ερον την θέσιν τού* είδεν δτι ευρίσκετο ι (τ τβ χβΐλη τής ά- βύσσαυ. Έντβς τής σκά:, βιέκρινεν β «α Ανθρωπον άνιωστον,. ξένον, βν ϊλ*βεν ή ιύχη άντ* ούτοθ. Ό «ως κλειοθβ τό βάραθρον 4κεΤνο, Ιδΐι νά πέση τις είς ού»ό· ούτος ή άνλος. Άπέκειτο εΐςού'όν ν* α¬ φήση τόν Αλλον νά πίση. "Ηναψε τόν λοχνον τού.—Τ(,φόβον;βχ«; εΤπε" δια τί κάθομαι καΐ τοιουτοτρόπως β^οανΐζω τόν υοΟμ Ί5ού δ α έ^ώσώζομαι Μαμόνηθόρα Ιμενβ μισό» κλεισθή, άη' 6που ήϋΐοροϋσε νά ϊΐοβάλλη εξηφνο τό παρελθόν μου είς χήν ζωήν μου την σημερινήν, καΐ Ιδού δτι αύιή ή βύρα έκτίοθη, εκλείσθη διά παν τος. Ό 'ΙςκβΑβης τό κυηγεηκόν οότό σκυλί, βστις εφάνη νά ■ έ όσφράτθηκε, δσης πραγματικώς μβ ώ σφράνθηχε, Ιδού δτι ίχασε τα Γχνη μου' έστριψ! άλλοθ δην τού την προσοχήν. Άνεπαύθησαν α( υπο ψ οί τού, Ιχει είς τό χέρι τόν Γιάννην Άγιβννην τού μ έ παροπτεΤ είς ι ήν ησυχίαν μου. "Ισως μάλι· στα καΐ αναχωρήση άπ' αυτήν έβΛ την πόλιν 1 ΚσΙ οώτά δλσ, χαμΐς έ-νώνά συνΐργήσω τελείαν Ι ή θείσ Πρόνοια ηθέλησε νά οΐχονομήση τα πράγματα ο Ο τω «ως. '£·>ώ τί πταίωι Έχω έ1) ώ τό δικαΐωμα νά ,α
  λάσω δ,τι ή θε(α πρόνοια οΙΊανομΐΐι ΤΙ ζητώ έ>ώ
  τώρα; διατί νά άνακαΐυθί; Δεν είνε υπόθεσις (δι-
  κή μου. Έμοθ 6 σκοπός ίγι>ε. Ή άσφάλβια ,τήν ό
  ποία ν ΐζητοθσα έξ ούρανοθ νυχθημερόν προσεοΐόμΐ
  νος, μ' εδόθη οότή ή άσφάλεια. *Η:ον θίληιια ΘϊοΟ.
  Νά πράξω κατά τοθ θϋλήματος τοθ θεοθ. ΚάΙ διατί
  ηθέλησε τοθτο ό θίός; Διά νά άκολουθήσω δ τι δρ
  χ σΐ' διά νά πράττω τό καλόν, διά νά γίνω μίαν
  ημέραν παράδειγμα ενθαρρυντικόν, μέγα παροδειγ
  μα. 'Αληθινο, (««-Βλέπω διατί πρό τιιωνώ^Ον έφο
  βτ)θη<α νά Ιμβω ιίς την οίιΐαν τοθ πνευματικοθ φού, νά τοθ οηγηθ© τα πάντα. καΐ νά τόν συμβΐυ λ·.υθ: Ι ΕΙμαι βίβαιος βτι αΟΓό κι' έκεΐνος θα μοθ 8- λβγε. "Απόφασις· δς «Φήσω τα πράγματα νά τρέ ξουν τόν δρόμον των Ι "Αφες νά πράξη ώς βούλεται ό »ό! ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προτι μάτε τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ Ή πεϊρα τόσον έτ&ν άπέδειξε την εξαιρετικήν των ποιότητα καί την μβ- γάλην των άντοχήν. ΕΙνβ τα συμφερώτερα λόγ· της ρβ- ■χάλη, αποδόσεως των. Άντιπρόσβποΐ: Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ κάί Σί· ΝΤΑΝΛΟΠ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ £ΥΡβΠΑΊΚ-Ν ΓΑΙΑΝΘΡΑΚ-Ν ΜΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚαΝ ΥΛΩΗ ΒΑΙΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΑΙΑΝΦΡΛΚΒΧ Άν». Ϊιλίθίβί,-ΚΑΡΔΙΦ _ •ΡΑΚ1ΤΗΧ Αγγλίοκ. Ο«·4ν« *ιαμμΙνη-Κ·βαβ(»λα - *ε)|. Τ·Ο|0» ΧερθβνΑοο» Ιέργβοϊβοίββ Κειν*»»»».—·Αο(^βτ«ΐϊ ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΠΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ Ι £χ α α £χ α α α £χ £χ /^ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τα αΰτοκινητικσ δυστυγήματα Π6{ Βα ίτβ βυνβιτβν να κ*. *Όλοί ούτοι1 οί χ η τι δλβΐ ({ £λλοι κλν^ν τοΐ έι«τ»0 των ορείλβυν νί ένθιαφέρβ»ντχι ΐ νά Γρ?οίχ·ον διά ήν ΙΒΐχφι των άθφκλεικν χά! ζωήν, χκλά θά χαμ·«ν {] νά βιιαμβρφοθβΒν τόν ι!δ<νό> αδΐέν 2?αν τοθ 6[
  ο» τ8ν «όλίων χά Ι νά ίτοψχαΐ·
  σ)»ν νά γίνουν ηβοβεκΤίχΑτεροι,
  ή νά άπίουρθβθν έγκαΕρος ιΙ( τό
  έξοχιχέν των χττ)ιι«, ά*· ϊχβυν, ή
  είς την άμέριμνον ησυχίαν τ·0
  χωριοθ των, δόιι επί τέλους χαΐ
  &ι 6π·«θϊ ίχΐ Εέν δίδουν χ«Ι τί
  αψ οηι»»οίαν ιίς την δϊΛρξίν
  ν>', τί «υ; χρ«θ-^ δ πτνχίς έ
  χιΓν·ς 6'οπαλαιατίίί, & ο»?ίρ,
  νά τ*ν παΐρνβυν χά Ι αύχέν είς τβν
  ί των μέ την χκζβμίρκ τω !
  "Όΐαν χυχλβγβρΚ, χυίΐε, ιίς Βρί
  μεγοιλ·κίλιως, όριίλεις νά
  ϊ τα μίτια οΐϋ τέβο«·« χκΐ
  τόν νοθν βου ιίς την θίαιν τοα*
  προ παντός νά μή βιίζεοακ νά
  χίσ^ζ τα κλάτ·( 6δο9 με με¬
  γάλην χΐνηαΐν ί* δΐν ιθ>ΐς την
  άλληλβν στιγμήν ευχαιρΐβς
  χκιέλθ^ς άπό τέ πιζο&ρέμι
  αν, νά Χϋτταζη; πρβτβν άριοτε; ?
  1>χεται »ύΐοχ(νΐ)τον χχΐ
  φθίθΐί είς τί μ(αιν τ^|ζ έ-
  ίοθ νά χυττάζιις ίι( % χά ι τί τι
  νά ^προχωιιζοη;. Είς τέ μέσον
  αβώς τοθ ίοίμου είνε μ(« ζώ-
  ντ| σχκικίς άχίνδυνος χά Ι ήιπβ
  9ΐΙ< έχε! πρός στιγμήν νά κερΐ- μιίνης. Τό β&βιπδις ι!νε νά μίθτις νά στένεβοκ άχ(νητος, χαιτφνμϊ νος είς τ^ν θίοιν οοιι £μι ιδρε 6|ς πρ4 έεχομέ»βυ μιχρέθιν όχή μϊτβς χά! Η* πββγθ^ης νά κι •άβΐς. Ιίέ τ^ν άχινηοΐοιν οοιι χά νβνίζιι ο £δ-γ*ς ττ,ν ΙιιόθκνσΕν τοιι ΧαΙ ο! άκ·νιύ/|[, έ·ώ άόι *Ρ*Χΐ< >Ί<* έμκρος χαΐ μ'.α πΐοω «ά χίνιι έκΐ τέλ·υς χ»Ι δ δδΐ|γδ{ χ»! κέ^ρτει επάνω ο·ι/. "Κιχιιτα ι?ς διασταϋρώίΐΐς δδβν, μή ζη^ς νά πιράοης απΐναντι δΐαγωνΐβις χάριν σιιντομ(«ς, διότι δεν ξ·ύ ρεις τίτι άπ· πβΐβν Βρίμον θά ηρββίλι α&ταχ(νΐ)τιν χκΐ νά προ φυλ»χβϊ(, άλλά θά διασχίση κι»»τ·ν χβτά κλάκς τίν Ινα δρί μόν έγχβροΐως' χαΐ Ιπιιτα τόν 2Χλ«ν πβύ σχημ'χτΐζιι μέ «διον γωνίαν. *0λ« κδτά είνε ά«λ·ύοτ« τα χαΙ θ' -άπβιί] ε μίλιοτα π«υ κάθωμαι χαΙ Τα λέγα>, άλλ' άκΐμΐ)
  χ' έ κείνοι κε» τα ξιδρουν ή τα θε
  ωρβϋν άνάξια λίγ·ιι χκΐ δέν τα
  προοέχοον τ) μκοροθν χκΐ νά τα
  λΐ]αμονήατβυν είς μίαν στιγμήν ά
  Φΐιημαδας. 'Αλλ' δ χΕνδυνος ά
  «ό οΰ/χρουβιν με βύϊοχΙνΐ)τον
  δεν ιΙ>ε ίοιιϊβν πιβγμκ
  παιωναχΐς διίτι χοΐ Ι* Βέ>ν
  χανιΐς τέν θίνβτον δ «δ τιϋς έ
  λκβτιχβυς τροχο6(, χινδιινιύιι νά
  μι(νς άνάκΐ)ρος χ»Ι άχρηοτοςΐφ'
  Βροιι ζ»1{{, κ;β/μκ τό δηιΐβν 6
  «δ μερικάς κιριοτίοΐΐς
  II*
  ιίνι χ»Ι κολϋ ηλέον ιύχϊριατον
  4πο την απώλειαν ττ]ς ζιβ<5ς ώς έκ πιρισαϊθ ϋ θά Ιχϊ χά! τό ψ:ν συνειΕδτος δτι <ξ αΐτΐοτς τού χατιατράφτ] χαΐ δ πτωχόί σωφέρ. ΚαΙ τώρα, άφ«Ο τα ιΐκνμεν Ι να χεράχι διά τεύς χαζΐΰς Βιαία τας, θά πκραλάβω χαΐ τβυς δϊη γους ούτβκΐιήτβν χά! θά Τΐϋ; .τα πβ χά Ι αθιεΐν ά"λλο Ινοι χε ράχι. 'Αλλ' &( άναβά?ωμεν την ουνίχιιαν Βιά τε αυριανόν Αρθρον Τοδ ΙκτροΟ Ι. Α Γ. Η ίδρυσις όμάδων προσκόπων είς Σητείαν. 2ΒΤΚΙΑ 1 Αυγούακβυ (Ιντβ ποχριτβθ μα() —Έν ουνεχε'α πρός :δ3« έγράφβμιν ηραχθές διά η .έν τ) έκα*)τΓα μ>ς ρ
  . χΐν-βιν, άξ'ζει νά αΐ]μιιω8| δή
  δ αφιχθείς έντβθθα δηαρχκγές
  ττ]ς Α' Νχυ«οπ»βο«οπΐχτ]; Όμ4-
  δ·ς'Αγ Νιχ·λάου χ. Γ. Β]γ(ατζτ]ς
  έκεβάτωβι την δ?γάνω3ΐν τής δ
  μΐδος τ«δτΐ)ί, έκανιλΡώ' ί)?») είς
  την ϋραν 1β δργβνώβιώς τού.
  Ή δμΐς οθτ- πιριλαμβίνιι 40
  πρεα<όκ·υ(, ϊιατιλιΐ (έ δηλ τ^ν άρχηγΐαν τ·0 ν. Π. ΟχπαΒάχΐ] Έκ παραλλήΧβυ II κρβς τ^ν Ι¬ δρυσιν ττ]( δμάδος συνήλθε προ- χθΐς μιγάλιβ σόοχιψτ, είς την διιοίαν πχρέβ~ χαΙ δ χ. Νβμάι- χτ]ς Λτοτ}θ[βυ, χχθ' ήι έξελέ γΐ| κρίιδρνς δ χ. Έμμ. 'Δγγελά χ διχη/δρο(, άντιηρέιΒρος δ χ. Γ. θχλαασινλς Διευθυντάς τοθ έν· τχθθκ ΈφιΒροτκμεΕου, ταμίας δ χ. Ν. Έλλ*,νιχάχΐ]ς Ιμπ·ρ·ς, ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ «Ο ΚΟΡΑΗΣ" Άιτό Ιας Αΰνούβτου άρχίζει ή λ(ΐτο>ργί« τβν Φρβν
  τιατηρΐβ» τβδ ΛυχεΙου κβιτά τμήμβτ* χβιΐ ρέ ΐΙβινβϋ{ χά-
  βηγπτάς δι" Εκαστον μάΡημβ:
  Ι) Δι' ι1σιτηρΚου( έ(ετ>σεις
  είς τί>ν Π«ιόκγ«γΐΜην Άκαδειμίβιν, το Πανίπιστήμιον,
  τβ Οολντεχνεΐον, τ*ς Στρατιωτικάς χά ι λοιπάς Άνεηάτας
  Σχβλάς.
  2) Διά μετεξετΒΐστίους πάσης τ«{·ν( χαι ηαντές Σχβλβΐβν,
  3) Δι* ε(σιτηρ(ον{ έ{ιτ^σεις
  α'. είς την Εμπορικήν Χχβλήν
  β') δι* άκβνοίτους τής ο'. ΔημοτικοΟ
  ΣχβλβΙβυ μέλλοντας νά ίιποστ&σιν ιΐαιτήριον έκτασιν διά
  την α ην τά{ιν όκτκτ«(ίου Γνμν«οί·υ. Πρακτικου
  Λυκβίου κ. λ. π.
  4) ΔΓ αηοφοΐτβυΐ τής Ε'. Δημοτικόν μΐλλβντβς νά υπο
  στ&σι κατατοΐΜΤΓΐριον έ{έτ«σιν ώιά την Β'. τ·{ιν όκτ«τβι{Ιβυ
  Γ»μναο(βυ. ΠαβΜτικου Λυκβίου κ,λ,π.
  3) Δια μαθητάς «ποβοΐτβνς τής Χτ' τ>(ΐι>( τβυ Δημβτι-
  χβ& μελλοντβς νά Οπ(βτ(σι χΒΤβκτητήριον εξέτασιν ίιά την
  Γ'. τ*ςΊν όκτατβτξΐβυ ΓνμνβσΙου η ΠρκΜΤΐχοδ Λυχβΐον.
  Πληροφορίαι παρέχονται καθ* εκάστην έν
  τώ Γραφείω τού Αυκείου.
  ΑΝΘΗ
  θά βρήτε τα
  ραιότερα τριβφ
  λ στο§ Ι. ΚνιΐραιΙο»,
  γραμματιύζ δ χ. Έμμ. Γαλανά¬
  κης Βίκτωρος χαΙ μέλ~ τ·9 συμ-
  6οϋλ(ου ■( χ. χ. Μιχ. Χλοιιίιρί-
  κης ίατρέι·, Νι«· Λ'.ναρδά«ΐ)ς Ιμ
  πιρος, ΓιώίΥ. ΟολαχρονίΒιις 8ι-
  χηίίρος χά! Ι. Διρμιτζίβης έμκ·
  ρος. Τοπιχές Ιφ5»ες ωρίσθη δ ά·
  πίυτρκτις τ«γμχτά»γΐ]ς χ. Γεώρ.
  ΒχρεΔχακ. Ό χ. Ναμάρχΐ)ς οψ
  μιιωτέον, Βι' έγγ·άφ·κ τβυ *ΐ·Α(
  τέ Σβμχ Έλλή «ν Προαχόκβιν έ
  ζίτΐ)9ΐ τόν έπΕσημον διορισμόν
  τ§ν ανωτέρω.
  Κκΐά πληροφορίας έκ ϊ<{ς Κοι νίΐηιος Αάατρου ι*)ς, επαρχίαις μας καταβάλλεται χαΙ έκιΖ πρ·- σΐϊίθεια πρός !9ρυην πριαχοκι- χ<5ς δμάΒος. Οίαδτως ώς χ«1 *ρ«χΒίς έιτρίφιμεν, σημιΐοΟΤΒΐι χΐνηοΐς χκΐ είς ίλνς νωμεκΐλεΐς χά Ι χωρία τής Σςτεΐβις κρός έκέ- χταοιν χ-1 έχιΐ τοθ κροσχοκιχοθ θιομβθ. Αριθ, 189. Πρσγρεψμν πλιιβιηρικαμοδ Ό επί τοθ πλειατηρι«σμ·Ο Βιχχοτιχβς χλητήρ ιτ)ς φ τοΒ ΠρωτοΒικείου Ή ραχλεΐοιι Έμμαν. 2. Κυρχιχάκτ;ς χ»Τ4ΐχοιδριύ(βν έκ Επάνω 'Δρχά ναις, Δΐ|λοηοΐΝ 8«ΐ Δυνάμει χ«1 πρίς εκτέλεσιν ττ]ς δη' αριθ. 40 «Ο Ιτβυς 1936 δρι- οτιχ*)ς χά! τΐλεαιδίχβυ άκιφάβιως τοθ ΕΙρηνοΒιχεΕ·» 'ΔρχανΑν, Βιχά ζοντες έ κ Ι μιχροίιαφορβν χά Ι Ι έη' έ<τελέοει τνυτι,ς αχετΐχτ]( έκιταγτ]ς 20 ΝβεμβρΕευ 1936 «Ο έκιοκεΔΒοντος Γιωργΐθϋ 2. Ιέπιμ πά.Τ) γεωργβχΐ^μχτΕου χατοΕχβυ Αρχανών, χ«τά τ«θ ό?ΐΐλί«υ τιύ Ν:χολά·υ Κβρνίλ~ χατοΐχευ ώβκυ της χαΙ πρίς ιίοπραξιν τοθ έν «1 εΕρ^μέν, έκτταγΐ άναφερομί· ν·κ Κ60ΙΟ δραχ. 129,60)30 μιτά τβν έκτοτε τίχων χά Ι έξίδων έχ- τιλέσιως έχθέτω ιίς δτ^μΐαιον ά·1 ναγχαβΐιχ&ν πλιιοιΐ}ριβσμδν 50ΰ δκάδας ώς ϊγγΐατα κβυγχομΕ- ατους οτοφυλάς ιΐϊβυς ραζαχί, ■ ιδριοχομίνας έν τ| χριβδατί'α' τοθ ανωτέρω δ^ειλέιβυ χειμέ*ι) ιίς θέσιν «Κάμπον» (ΐρίορούχουνι) ττ}ς χ^ματιΐιής πιρΐφιριΐας Κά· τω 'Αρχανβν Τιμένβυς, εκτάσεως !ΰβ έργατων βυνορ. χτήμασι Σ^- ιιιβνες Μκι/ρίμάτ»), Νικολ. Γα· λκνοθ, χλΐ)9βνδμων Νικολ. Σιίια- λ<5 χά Ι δτίμον χατασχεθεΐσκς ά· ναγχασκχβς ώς διίχνυται έ« ττ]ς ολ' αριθ. 185 χκΐ χρονολ. 28Ίοα· λ(ου 1937 έχθέβιβς μ»υ. Ό πλιΐοιΐίρΐασμός των χατα· οχεϋιισβν τούτων στβφυλων γενη¬ σεται ένπΐϋδν μβυ ή τινές των ν· μίμων άνακλτ]ίωτων μου τ^ν Πψ Αύγ«ύ3Τίϋ 1937 ηέ ΧΚΙ ώραν 3—5 μ. μ. ιίς τέν ή, τίηον τβν Εημοκρβσιβντεθ χωρίου Κάτω 'Δρχανβν Τεμένους, ένθα χαΙ Βιε χαλβθνται ι Ε ββιιλίμινοι νΐ πλιΐοδοτήβαισι τοίς μιτρητιΐς. 'ήν'Αρχάναις τί 29 ΊιυλΕου 1937 Ό επί τοθ πλιιοΐΐ|ριασμβΟ δ πάλλτ,λβς Βιχκστ. χλτ^ΐ^ρ Β. Σ. Κ«ρχικ««ης -Ή έ-ρτή τής 4ης γ ότου κ«ί ·1 (παγν*λματίαι. Υπο της Ματοιρτισθιίσης δι« Τβν έορτ·ομβν τής 4ης Αΰγβυ βτου έπ«νν>λμ«τικης ίπιτρβπής ί
  ϋοινοπβιηθη ή κάτωίι πρόσκλησις:
  ■Κβιλουνται άιταντΐς ^Ί Έπαιν
  γελμχτίαι καΐ Βιβτίχνβι τοθ Νο
  μου 'Ηρ·Μ>&(βυ δΐτως πρβσέλθονν
  την προσέχη Τετάρτην 4ην Αΰ
  γοΰστουέ. έ. μ«1 περΐ ώροΐν 9 π,μ.
  είς τα γρανιι* τοδ Έπκγγελμκτι
  κο& ΈπιμελητηρΙου Ηρακλείου
  ϊν« άπβ χβινβϋ μετάσχ»μεν είς
  τβν έορτνσμον τής επέτειον της
  Έβνικής ημέρας τής 4ης Αυτού
  ότου.
  Έντβλή των ΈπαγγελματιΐιΒν
  ΗβΙ Βιοτεχνικβν ΧυμκτεΙνν Ή
  ροικλείβυ. Ή 'βπιτροπή;
  Μ. Γ«ρε««λλ*Μηϊ, £. Χπ«
  γονλίδης, Κ. Βογιατζάκη;,
  Ί.. Ζβρβός, Γ. Ψβρβυίάκης».
  —Άρχαιολογικα εύρήμκτα.
  Κατ' αναφοράν τβθ άρμοδίου
  έπιμελητβύ αρχαιθτήτνν υπο της
  γ«λλικη$ άρχαιολογικής Σχολής
  ύπιβλαθη κνκφορα όια τής οποί
  βς καθΐσταται γνοιατον ότι Ματα
  τάς τελευταίας ανασκαφάς εύρε-
  βησαν εΙ( την Νεάπολιν τα Ν«
  ΤΜθι άρχαπβλογικά εύρήματα: Είς
  Βίσιν Πορος ευρεθή πρντοβνζαν
  τινος ναβ( ρέ δάπεδον έκ ψηςρι
  δΝΐοδ αρίστης τέχνας. πλησίον
  τοδ ναοδ ευρεθησαν βυζαντινοί
  τάφος, νομΐσματα βυζαντινά χά!
  μαϊΜά. ανγεΐα καί επιγραφαί
  εΙ βραχΗν. ΈπΙσης ευρεθησαν
  τέσσαρα τεμάχια επιγραφΒν είς
  τα οηοΐα αναγράφεται αυνθήκη
  μ6τβ{υ ΌλβυτίΜν μ«1 ΒοδΙειν κ«ΐ
  δάο «Μομη πλάκες μέ διαφόρους
  επιγραφάς. Όσαυτνς ·1ς την θε
  σιν Άγΐος ΊϋαννΥις ανευρέθη «λ
  λη βυζ«ντινη έΜκλπσία ανευ ψη
  φιδΜτνν, αίς δέ την. θέσιν Κεφαλι
  αρχαΐα επι γράφη τού 6ου π. Χ,
  α(Μνο(.
  —·Τ«μ·Τιι Προνοίας £υμβ«-
  λ«ι·γρίφων καί Διχαατι
  κ&ν κλπτήρνν.
  Ύπβ τοδ ίίΛΟΜργεΙου Δικαιοβύ
  νης άπεφαοΐσβη ή επέκτασις τοδ
  νβμβυ περι τβμβΐβυ προνοίας δι
  χηγόρΝν χ«1 «Ις τού{ συμ^ολαιο
  γραφους Κ«1 ώικβστικούς κληϊή
  ρας. Τα ταμεΐα προνοίας τα β·
  ποία θα δύνανται να συστββοον
  οπου ύπαρχουν χά Ι σνλλογοι συμ
  βολαιονράων χαΐ διχαατικυν κλπ
  ταρνν, θά £χουν ώ{ σκοπόν την
  ενίσχυσιν τυν μελϋν τ&ν συλλο
  γ«ν τα όποΐα Λθγω «οθενεΐας ή
  λβγω νηρειτο: είνε άνίκοτνα να
  έργασθοδν.
  Ή έπέσημος γνωμάτεναις τού Κρατικόν Χημείου
  διατραοΐ ότι ή πότασσα ΚΟΥΦΑΚΗ
  είνε Ηατάλληλυς πρός ξήρανσιν Σταφίδων.
  Άντί άλλης απαντήσεως είς τα γνωσιά εναντίον μας δημοσιεύματα «ών «Κρητι-
  κών Νέων» παραθέτομεν κατωτέρω αυτούσί»ν την γνωμάτευσίν τού Κρατικοΰ Χημείου (2€»ν:ς Ι¬
  ουλίου έ. έ.) δια την ποτασσαν μας:
  Αντίγραφον
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΠΑΡΑΡΓΗΜΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Αριθμ. Πρωτ. 2177)520
  1) Δεϊγμα ποτάοσης Μητσοτάκη Κουφάκη έκ 40 Βαρελίων.
  Γνωμάτιιυσις: Πότασσα κατάληλος πρός ξήρανσιν σταφίδων.
  Ηρακλειον 26-7-37
  Ό χημικός Γ. Χ. Κ.—-Ι. Μεγαλοοικονόμου
  ακρφέι αντίγραφον έ( Αντίγραφον
  Έν Ηρακλείω τή 30. Ιουλίου 1937
  Ό Γραμματεύς Βΐσαγγελ(«ς
  Κ. ΚΝνσταντακης
  *1{ε;·βη; το ίιπ' αριθ. *77* διπλβτΐΗκν εΐκρί(ΐ*>( ά«τιγρ«φ黣ν Δικαινμάτι»ν καΐ τελ6ν τβδ Ταμείον Ηρακλειον (ή εί·
  σπρακτβρβί) έκ δραχμήν 21.50 δια φόλλα 0.1)4 (Κ. ΕΜνστανταχης)
  Έβενρήβη δια την νομιμον κατα σειράν Ικδεσίν τού.
  Έν Ηρακλείω ι$ 30 Ιουλίου 1937
  Ό Εισαγγελεύς
  Δ. ΒΕΑΙΝΗΣ
  Σημ. Συμπληρωματιχδις *) ηρο^ορβΓμεν τώ αξιότιμον κοίνον βτι ούδεμία ουδέποτε μας εγένετο κατάσχεσιν
  ποτοσοης πσρα τής αστυνομικάς ώρ^ςς κα( βτι Βιά τβ ν4α ουκοφαντικα ψεύΒη των «Κρητικόν ν(ω>» ύπεβάλαμεν
  καί 3ην μή'υσιν εναντίον τ()ς βΐρημένης εφημερίδος,
  .- Ε. 9. ΚΟΥΦΑΚΗΖ Ναΐ ΧΙ«
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γοβφεΐα Ιναντι Π-τλ. ΓίουαονΙοκ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτπς
  3 Αύνούσ τού 1937
  Ίι,ΐ
  ΙΟΘΜ
  ΟΕΟΡΤΔΣΜΟΣΤΗΣ4ΙΥΙΟΥΣΤΟΥ
  ΕΙΣ ΙΟΗΝΙΣ_Κ»Ι ΠΕΙΡΑΙΑ
  Ε ΣΤΝΪΧΙΙΒΗ5ΛΝ ΚΑΙ ΧΟΕΣ
  ΔΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΤΟΥ &ΗΜΟΥ
  ΔΒΗΚ1ΙΟΝΚ1ΙΤΟΝΚΟΙΝΟΤΗΤΟΙΙ
  Αύγούστου (τού αν¬
  τ αποκριτοΰ μας).—Καί σήμερον έσυνε
  χίσθησαν ηυρετω&ώς αί προετοιμασίαι
  βιά τόν εορτασ μόν τής 4ης Αύγούατου
  τόσον υπό τού Δήμου Άθηναίων δ·
  αον καί δλων των κοινοτήτ-ν τής Άτ
  κης.
  Έκ των προετοιμασιών είς Αθήνας
  άλ*ά καί τής όλης κινήσεως τής έκοη
  λουμίνης πανταχόθεν, ο έοριασμός ου
  τος προμηνΰειαι άνευ προηγουμένου
  χαΐ 4πό απόψεως έϊτιβλητϊκόιητος κοΊ
  άπό απόψεως «ιαλλαΐκής κινήσεως καί
  αύθορμήτου συμμετοχής είς αυτόν ό
  λων των τάξεων τού τόπου.
  ΩΟΛΎΗΕΚΡΟΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
  ΜΙΚΡΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚ.Ν
  ΠΡΟΤΟΥ ΛίΜΕιΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΑΦΗΝΑΙ2 Αύγεύοτβυ (τ·ΰ ίντακοχρι
  το ΰ μαι)—Την ΙΟην νυκτερινήν τής χ6*ί
  προ τ·δ λιμένος τεδ Πειραιεί εγένετο βάγ
  ΝρονοΐΓ,Ι&γ* νότον ηέβεν ποοελθβϊοε», £ύο
  μικρβν ■κιβ«τΐΜ&ν ηλ·(ο.ν εκ τβν διενερ
  γβύντΜν την συγκοινωνίαν Πε>ρ«ιβ(—Μι·
  β*Λ«ν—Πέρβι— *Ύορ·(—_ηιιαβν. Έκ
  τ Αν ι>λ·(«ν τούταν, άτινα ηβ«ν τ* επιβατι
  χον *Ύδρ«> μ·Λ τ· ηΐτρ>λ·ι·κ^ητ·ν «Α
  «·ο:·οη»ι ιβ οί ύιερόν <ββθΐβ?η- Μΐχρ τβί αηγμης »νεεύρβησ«ν 10 ητοίματα. Έλ λ είπουν ΐΐβίτι 6 άτεμα μίταξύ 1*5ν βπ·Γ«* κολλα ηαιδιά. Τβ τρ·γι»«ν τεδτ· δνατώχ μα «"κράτει ού μέραν έν ονγκινήοει χαί άνβ ατατβίοει ολ*Μληρ·ν τ,σν πληΒυβμβν Πιι ραι&ς «αί Άθηνβν. Π/ ΡΑ ΤΟΥ ΛΙΜ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΕΗΟ.ΙΤΙΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΙΑ Τ. ΑΙΤΙΑΤΗΣ1ΥΤΚΡ0ΥΣΕ0Σ ΑΦΗΝΑ12 /ύγεΰσιεν (ΐεδ βνταπβΗρι τε δ μ·{) — Υπο τε& Λιμεναρχείον Πειραι βς ΐνεργείνται άη· της πί*ϊ·£ σήμερον •ύστηροταται «νακρΐοΐις δια τβς αφορμς ·6ί τραγιχίς ουγκρούοινς ΐήί ηβριλοβυ· σιις νυκτός τής οποίας τ* «.πά μ<χρι τη, οτιγμής τουλάχιστον, ίίν εχ·«ν ·1ακριβν 6$ κλήρος. Πάντας οί ϋκεύθυνοι τε δ β» οτ«χήμ·τ·ί ·»·»ίή«·ΐ· μ·) οΐΌιδάποτε Μα) αν είναι ανεκοινώθη ·τι 8« τιμνρηθι&ν λ( ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΚ ΕΙΣΕΤΙ II 1.1ΗΙΜΣΕΙΙ ΑΘΗΝΑΙ * Α ύγούοτού (τού αντα ηοκριτού μας). — Σημεριναί πληροφο ρ(αι έκ Λον&ίνου αναφερουν ότι συνε χίζονται έκεΐ αί βυζητήοεις δια την εξεύρεσιν συμβιβασιικής λύσεως είς το Ίβπανικόν.Είνε άγνωστον εάν οί συζητή σεις έχουν «ονταλήξει είς θετικόν ιια,ηο τέλεσμα. ΜΙΚΡΑ Η ΒΕΡινθΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣ Α£ΗΝΑΣ_ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑβΗΜ 2 Αύγουστον (ΐο& ένταπβκριχοθ μ«0— Ή ίείμοκρβοία χά. αημιρον πεψ* μεινεν είς τεύ{ 35 βο,Θμιύι ώβτι νέ» οημει· •.ΕΙ) Χΐ>10ΐ£ ■!( Άίή*»ς μιβ' Ιλον τό
  ΐιε» ιή£ 4μ<ρ·( »νχι8ιιο.ί ηρ·( γολΐμίνκς 4μ<ρε>( τ·& μεγάλον
  ·χ·ΐ· ·1 ΆΒΙ,ναι Μ»ρι·λ·Κτι>«β(
  το τ·6 Λέβμευ τρικομ»νθν κρ«( Τ« κε<ρ* Άντίποινα των Ιαπώνων είς Κίναν. Ένισχύεται ό στρατός των ..Ρεκετές ΑΘΗΝΑΙ 2 Αδγοοστου.— Τηλιγραθοθν Ιχ Ρώμης δα ή μινάλη ί«ιθετιιιί| ένΐρ- ν·ΐα τβν β«αναστατ·ν είς Τΐρουίλ κατά τής 65οΟ ΒΒλινθίας-ΜιβρΙτης β«ι- τυνΜάνΐι *Η κυβίονησις τής ΒΛΐνθΙαςάνησυ^ύσα Βιίταζΐν «5η τόν στρατιι γόν Μιάχαν νά αΐοστείλη σημαντικάς δυνάμεις «ρ6ς την κατΐύθονσιν ταύτην, Έτΐίσης είς τό μέτωιον τοΟ Σαντάντεο τα ιθνικά φ τ»ν Ία«ώ»»·ν Ιν *Β ««Ρΐοχπ χοθ Χο«έι. Ο 'Ιάβων άριιστράτηνος *δή- Αωσεν δα αί σβαγαΐ Ί3 «ώνων «Ις «ερο,<4ς κατα ληθθείσας 0«6 τ·ν σΐραχβυ μάτων τού ββ βληρώνωνται «ολύ άκριβά. Έξ <*Λλου ή ,τΐροβλασις τ2ν 'Ιαεΐώνωτ «ίραν τού Πειιίνου σ^νΐ]|(· ζεται «νω νέαι μεγαλαι δυνάμεις ΊανωνικοΟ στρα τοθ άνοβιβάζωνται α«ό «ροβθές καβημερινβς «Ις %1 σνανικων άνοικιΑν *« ΐΰκαιρίςχ τής «ερατώ- σεως τής Ικγυμνάσΐως £ κεΐ των σωμάτνν τβν ά- «οικων,δτΐνα έτοιμάζονται ή| Μη τ6 α«τω·ον. Τα σώματα ταθτα ά.οτελοθνται κυρ[«ς ^κ »ί«ν ευγΐνβν οίκον· νιι&ν μετανβστευσβσβν ,ΐς τας αηοικίας καί «ρό Μιται νά Ινισχύσουν Ϊ)5|) κυρ(ε*ς τόν στρατόν τβν ΡΐΜτ|ς, οΐτινες μάϊον ^^^^!!1I1ι ΟΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΦΕΥΚΤΟΣ ΠΛΕΟΝ Η ΣΥΡΡΑΞΙΣ 14Π0Η!ΑΣ - ΚΙΝΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΧΟΠΕΤ ΣΥΝΕΧ'ΖΟΝΤίΐΑΥΣΣΩ&ΕΙΣΜΐΧϋ ΟΙ ΙΙΗΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ Ο1ΗΤ1 ΑΘΘΝΑΙ * Αύγούστου ΙτοΟ ανια «οκριτού ί*'ς)-- — «Λ· · τηλέγραφον ■ -ι Ό Αύριανός έορτασμός δα προσλάβο παλλαϊκόν χαρακτήρα. ΑΙ κροετοιαοσίαι 8"* τόν μεγαλοτιρετΐίστερον έ ψτσ σμόν τής οΰριανΙ)ς ·πρώτη« «πετεΐου άπό ιής ένκαθ.δρΰ σ?ως τοθ νέου ΚοΔτους συν>
  ιΐζονται ιΐυρ8τω^ΑΓ, πρΓβλέ
  πεται ίέ δι 6 τιαντινυο'σμός
  θα ιιροσλαβπ τΐολλΓ ϊ ήν μορ
  •♦>ν καΐεασσιν. Ήίη ή συ
  στσθεΐσα πρό ο τόν σκοπο*
  ούτον μεγίλη Λ ϊ<ή έκιτρο ηή υπό την τιροβδρΐαν τοϋ κ. Δημάρχου κατήρτισε —λ τ) ρως τό κρόγρσμμα τοΟ έορ τασμοθ, τό ό*οΤον έγνωοτο τοίησβ διά τ&ν έφημϊρΐβων «αί βιθ τοιχοχολλήσκω' κα' οιανομής σχβτι»Λν έντΰτων Άτΐ6 τής ββ4ς δέ 6 Δήμο< ήι νισβ τάς σχετικάς έτοΐμασΐας βιβ την χαλυτίραν έμφάν σιν 'ής Ίΐόλτωζ ε έ πανη>υρικτ)ν
  οψ ν. Είς δλους τούς κεντρι
  κεύς Βρομους τίς πόλιως έ
  τοτοθειήθησαν ήΧικτμκά τό
  ξα άπω ιής εσπέρας 6έ σή
  μερον ή πόλις θο. ςωτσ>ω>ηθρ
  πλουοΙ&ς. Πολλα ίτιίοης κο
  τίστήματο ήοχισαν δισκοσμού
  μβνα χατολλήλως, παντοΓ
  'έ θα τοποθεηθοθν εί,όνες
  τοΟ Βασιλέως κοΐ τοθ Αρχη
  γβθ τή·ς Κυβίρνήσίως κ, Με
  τσ(ά. '£π σης ήρχισβν ή τοι
  ϊοκόλ? ησις »οΙ ή βιθνομή ρι
  γάλων άβ,Ιςς ιϊ; τας όκοΐας
  /κτ θετΓΐ βι' όρ θμών κτ ί άνα
  >ύεται τό συντ«λεο8έν μέχρι
  σήμερον όττό τοθ >ίου Κρό
  κυς άνοινθωτικόν καί άναοη
  μιουργινόν έργον.
  /όριον, ημέραν «χο^ας τοθ
  λαοΓ» άπαντα τα κοτοστήμσ
  τα, Γημόσα κο{ Ιβιωτικά θό
  πσρομεΐνουν χλειστά, ή τίόλι(
  έ θα οημσιεστολισθθ ιλου
  σίως. /( ΙργοσΙαι όλαι θά
  οιακοττοθν καί ή ήμίρα θά ά
  ϊραθβ έξ ολοκλήρου ι(ς ι όν
  έορτοσμόν διά ιτ)ν εθνικήν ά
  βύπνισΐν.
  Την πρωΐαν ή μοιοιιή τοθ
  Δήαου θ' άνα<ρούση τό έ»θι· ν $ ν πβοιοοχομίνη την πόλιν. Την 10 30 Θ5 ψ'λ{5 <(<: Τόν Μητροικ λτικόν Ν ιόν άρχιβ· ρατική βοξολογΐα πσοισΐίτμέ β1 ών τβν πολιτικών, 8η καί στρατιωτ·κον άρ καί τοθ λαοθ. Πρό τοθ ναοθ καί κατά μ1<ος των ό άπό ττΐς Μητροπόλΐως -, Νίμαρχΐσς θ* β χούν ποοαϊαχθβ ίΐ πρόσκο τιοι καί ό στρατός: Την 11 30 θά γΐνρ κατάθεσις στεφΛνων βΐς τό Ήρβον τΛν Κρητων ά· μεθ' 8 θά ίττβκολου δεξίωσις των επισήμων, ττροεορϊ'ων τΛν συλλό- γων κοΐ των λο'(<ων 4 ιγανώ οί ών καί τοθ λαοθ ιίς τό Δή μσοχιΤον. Τό άπόγίυμα θά γίνη συγ κίντρωσ.ς τοθ λαοθ είς την νλατε'αν Ελευθερίας 6π€υ τοός ή<ους τής φιλσρμο τοο Δήμου καί λοΐ αν όργάνων θα χθΓϊΐθοΟν τοττι- κοΐ χοροΙ καί θά τρογουΡη θοθν λοϊ<ά τρογούΡια, μέ- χρι τίς >ικτός. Την 8 30 θά
  γΐνρ λσμποίηψορΐα υπό τ(]ς
  ίθνικής έργοτικής νβολα'αί
  καί των μβ)ων των δλλων έι
  γατικαν όργα>ώσεων την 9 30
  ?έ θά γίνη γενικτ) συγ'έντ(:ω
  σις τοθ λαοθ ιι*ς την πλατείαν
  δπου θά ναοθν πυροτεχνήμο
  τα καί βεγγαλιιά μεθ' 8 θό
  συνβχ σθβ ό λοΐκίς πανηγυρι
  σμός μέ τοβικούς χοριύς καί
  τραγοθβια καί δηου θά χο
  ρ*ίσ(υν βρακεφόροι κα[ νεάνι
  Ρες μέ τοπικάς „ έν'υμασΐσς
  βιοίόρςυς Κ^ητικΓύς χο^ούς.
  Ή πόλις θα 4ωτο·)ω>ηβ{1
  έττ'ση; πλοισ'ως κα! τή» 4ην
  τύ έσπίροΓ, θά πατΓομείνρ £έ
  φωταγω^ημένη μέχρι π(αΐ;ς
  Ό έομιασμός ι(ς την τιόλιν
  προβλέπετσι πρωτοφανής είς
  λς ίκθς έκβηλώσεις, Καί ιίς
  τα χωρία βμως ό τιανηγυρι1
  σμός Θ4 πο'σΛΛβπ παλλαΤ.
  κόν χαρακτήοα « ' κρίνωμεν
  άπό τόν «κδηΧοόμενον ή^η έν
  θουσιασαόν των άγροτΛν μας.
  Έν *φ μβταξθ τό εσπέρας
  τής πατοελθούοη- Κυρια>ή: ά
  νεχώρησαν δι* "Αθήνας οί βοα
  κοφόροι τοθ νομοθ μας ο( ό
  ποΤοι θα λόβιυν μέρος «Ις
  τάς μεγάλας εορτάς τοθ Πά
  ναθηνοϊ<οϋ Σταδίου. ΤΑ ΚΑΤΑΙΤΗΜΑΤΑ ΪΑΥΡΙΟΝ Χθές εξεδόθη άστυνομιιή διάταξις όρ'ζουσα τας &οας κοθ' σ,ςθά έτιτραιιβ τό άνοιγ μα των πΐ*·ης φύσεως κα ταστημάτων. Κατά την £ν λόγω διάταξιν τα παντοπωλεΐσ, όιτωροιτω· λιϊϊ ναΙ κοεοπωλκΐα θά ιΤνε άνοικτά ο Οριον τΛν πραΐαν υόνον μέχρι τής 9 30' π. μ. Τα άρτοποιεΐα 6° άνοίξουν όπό ιγ]( β π. μ. καί θά κλεΐ σχυν την 10, ΙπΙ δίωρο*. Ά πό τής μεσημβρίας, 12, τό άνοιγμα των θά επιτραπή* πά λιν έ τι Ι Λ'ωρον ήτοι μέχρι τής 2 μ. μ Τα πάντες ίΤσους έα πορικά κατσστήματσι κου ριΐσ, βοτεχνικά έργοστοσισ, σΐααυλαποθήκαι, στσφιδεργο στάσια καί λοιπά έργοστάσια παντός «Τδους θά πσρσμβΐνω σι κλειστά κοθ' β>ην την ή
  μέραν. Τα έστ'ατόρισ, καφε
  *ιτσ, ζακαροπλοστιΐσ, γσ
  λοκτοττω)ιΐατ καί στι>βωτή
  ρια Θ4 ώσιν άνοικτά. μέχρ
  ττ]ς 9 30 π. μ. 'Δκολΐύθως θά
  κλείσωσι μέχρι τ(]ς 12 30 (,εσ
  Άπό τη ώ.ας τσότης τό δ
  νοιγμα θα έπιτροτή ώς ουή
  θως. Έπ'σης κλειστά θά πά
  ραμεΐνωσι καί τα φαρμοκεΐα
  πλήν των διανυκτερΕυόνιων
  Ό οημσιοστολισμός θά διατη
  Ι^ί) μέχρι τ,ης προ Τοις τη< Πίμπτης. νίκων έπιθ&σιω'· συνηνώθησαν ο δέ αρ χηγός αυτών ατραταρχης Τσάν—Κάϊ— Σέκ διέταξε γεν ι «ήν επιστράτευσιν κ»1 πάντες οί δυνάμενα ι νά φέρουν δπλα μ» ταβαΐνουν είς τόν στρατόν. ! Έν τώ μεταξύ οί Ία«ωνες συνεχί ζοντες την προέλασιν αυτών ευρίσκονται ήβη είς επαφήν μέ τα πρωτα μεγάΧα τμήματα τοθ στρατού τού Λ,αγκίν μειά τού οποίου ήρχισαν συνάπτοντες λυσβω δεατάτας μάχας είς την περιοχήν τού Χοπίϊ *αί πέραν τού λιμένος Τιέν Τσίν. Τα αεροηλάνα των βομβαρΒί ζουν τάς χινεζικας πόλεις μεταξύ των οποίων καί «ήν πρωτεύουσαν τής έθνιχής Κίνας Ναγ*ί*. Α<γεται ότι την προέ λασίν «ών οί Ίάπωνες κάμνουν ευρεΐαν χρήσιν φλογοβόλων μηχανημάτων διά των οποίων έπιφέρουν μεγάλας κ«ι« στροφάς είς τόν Κινεζ.κόν στρατόν, τας πόλεις καί τα χωρία. ϊΡηΡΟΣΠΑΒΕΙέΙ ΤΗΣ ΓΙΑΑΙΔΣ ΚΔΙ ΤΗΣ ΔΙίΛΙΛΣ ΔΙΑ 1ΥΗΑΙΑΑΑΑΓΗΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙ ΤΑΙΣ ΙΟΡΤΑΙΖ ΤΗ Ι 4ΐς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Δι' αποφίαινς τεθ δφυπουργεΐ- 'Δγορανεμίαι έπι.Βάκΐ) χιχθ' τε Κράτος >)
  φαγΐ)τβν έχ χ»έ-τ·ς
  ρκν ιΐ; έβ
  ΑΙ ΕΞΑΚΤΕΑΙ
  ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΚΙαΗ ΣΙΙΦΤΛΑΙ
  Δα ιηλιγροφήματος τού
  πρες τό Εμπορικόν Έπιμελη
  τήριον τό Υπουργικον Έθνι
  «ής ΟΙκονομιος ανεκοίνωσεν δ
  τι ο[ ιίς Γερμανίαν έξαγόμβ
  ναι οταβυλαΙ κατενι^ήθησαν
  ι(ς 800 τόννους προσωπικάς
  των έςογωγ'ων '^βι
  Φιλιππΐϊη. ΥΙϋν Κ. Λα
  γουμιιζή καΐ Ίζλληνι» ής έται
  ρειας ίξα·>&,γί)ς ωπαν καρ
  παν ϊαΐ ιΐι, 700 τόννους κατά
  'ΕπιμελητΐριακΟς περιφερείας
  ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
  ΚΑΙ ΗΑΙΞ,Α»ΓΙΑΙΗ;4^ΓΟΪΙΠ
  Τό Εμπορικόν καί Β.ομη
  χανικόν 'Επιμβλητήριον Ή^α
  κλεΐου προσεκάλεσε τα Σωμσ
  τβΐα των τάξεων α; νομμως
  (χπροσωπεΐ ΐ»α ιΰαρεσιούμβ
  να μετάσχωσιν έν σώματι είς
  την κατθ την 4ΐιν τρέχοντος
  τολβοθησομΐνην έν ιφ Ίΐ(φ
  Νοψ τςθ 'Αγιου Μην Ο 6οξ<λ^ γΐαν έπ( τβ 'Εθνΐκβ έπετε ω ήμΐρβμηνΐας, Β ΝΕΟΣ ΣΥΝβΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞαΡΑ Ι'ΙΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Τό παρελθόν Σάββατον δι ενηργήθη ή Βημοπρασία διά την ανέγερσιν τοθ νέου συνοι κισμοθ είς θέσιν ιΠατέλλει Κατά τούην τελευταίας μειο βότης άνεδιΐχθη ό έργολόβθ' ■>' Παντ. Σταυρουλά< ής. Ε( την βημαρχΐαν έπίοης διβξή χθη ή Οημοπρασ.α δια την κα τσσκευήν των νίων σψαγβίων Ηρακλείου άναίε χθίντος κα τβ τούτην μειοδότου τοθ μη χανικοθ κ. Έμμ. Μαρ«οπού λου. Κατά τής κατακυρώσΐως τούιης σημβιωιέον δτι Γσ«ήθη Ιν στάσις παρ' ένδιοφβρομενων έργολόβων.Τήν αυτήν ημέραν ελοββ χώραν ή δημοπρασΐα &ιά τόν έξωροΐσμόν τοθ πά ραλΐακοθ τμΰματος ι ής λιω Φόρου Νόελ (Μκεντενάκ ). Τα ε^γον τςθτο κατεχυρώθη ε(ς τόν έργολί βον *■ Ν Πΐκουλα>.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Είς τάς στρατιωτικάς φυλα
  κάς Φιριά εσημειώθησαν προ
  χθές συνεπε α λογομαχΐας μβ
  ταζύ τοθ κρατουμονου στρα
  τιώττυ Τ. ΚορδιστοΟ καΐτθθ
  φρουροθ Κ. Άγγελάκη, σ«η
  ναΙ άπολήξασα είς τόν τραυ
  ματισμόν
  ρ
  σοβαράς
  μμ μαΑο σραρος
  τόν στραχιώιου Δημ. ΚατιεΐαΙ
  νακη. Μ«τΛ πολλοθ κόπου ή^
  ΑΙ ΒΙΣΠΡΑΞΙΙΣ
  ΤΟΥ ΤΕΑΩΙ,ΕΙΙΥ ΗΡΑΚΑΕΙΙΥ
  Αί εΐπραξεις τοθ ένταθθα
  τελωνείου άνήλθον κατά τόν
  λήξαντα μήνα ί(ς βρχ. 4 9β3
  464 60.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  Τ·Υ ΜΟΝΟΠΟΛΙΟΥ ΗΡΙΚΑΕΙΙΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ
  έντοθθα μονοττωλιου κατά τόν
  παρελθόντα μήνα εσημειώθη
  ή κατωτέρω έξαγωγική κΐνη
  σις: "Αλατος 78.820 χιλγρ. ά
  ξιας (ρχ. 197.05Λ πυρείων ιίς
  κυτΐα 168 800 σ,ξΐας δρχ. 21».
  440, παιγνιοχάρτων ιΙς οεσμας
  253ώξ(ας 6 516, κυλΐνβρων
  σιγαροχάρτου πρός έπεξερ
  γοσΐαν 8 άξΐας 768 βρχ. "Αν
  τισχοΐχως εσημειώθη ή κατω
  τί(.ω ιΐσαγωγική κίνησις: Χαρ
  τοοήμου ό/ομ. άξΐας ορχ.
  320 000, καί ταινίαν καπνοθ
  ά ξιας 133 500.
  ΑΙ ΦΙΡΤΟΗΙΖ ΖΤ4ΦΥΑ0Ν
  ΤΗΣ ΠΑΡΕΛ8ΒΥΣΜΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  ΤΑν.πσρελθοΟσαν Κυριακήν
  εφορτώθησαν συνολΐκβς δι"
  ΑΤνυπτον, κεντρικήν Ευρώπην
  —· "Αγγλίαν \ 961
  Λ&ΗΝΑΙ 2 Αύγ·ύβτ·Μ (τ·0 «νχαποιιρι·
  μ>() —Νιώπρα ιηλεγρβφήμαια Ικ Λονοΐ-
  νιυ βνβφερβυν ·τι βυνεχΐζβνχαι Ικεΐ ■(
  κροεηάβειαι δια την αυνδιαλλαγήν Γερμα-
  νί·ς,Ί(αλ(·τ( Μα. ΡΜβο(«ς ιίί τ· Ί9π«νΐΜ·ν
  ζήιημ«.
  ΑΙ πρ·οκάθειαι ίύΐβι Ματκβάλλοντ·!
  ύη· τ8ς 'Αγγλίας ««ι τής Γ-λλί«ς πνις ή?.
  χιοε ουμμεριςομΐνα τ·ί 'Αγγλιχός οχντιλά
  ψΐις ηερί εςΐνρέαΐως μίοπ; >ύα«ν( είς τ#(
  έκατίροαθεν Ινχιί ίψϊΐςεύΐωί ίίβΐ· %■ ιηέλ-
  βθ σνμφννία χβί να ΐφκρμβοβϋ έ> Ιλιγχες.
  θΓΪΒΝΙΚΟί ΚΑΤΗΓΑΓΟΗ
  ΝΕΔΣ Μ Εί ί ΑΙΣ Ε0ΙΤΥΧΙ1Ϊ
  ΕΙΣ ΤΟΝ 10ΜΕΔ ΤίΡΟΥΕΑ
  ΑΦΗΝΑΙ 2 Αύγεύβϊβυ (τ·δ ανιαηοκρι
  Τβδ μ·})·— Νιικτερινβι τηλ·γραφήμ«τα ίκ
  Ρώμπς «ννίλλουν οη Μ·6' α πληρ·φοριι
  ται ι· πρακτορείον £χ<φανι ·ξ Ιαπανιας αί μβχειι ουνΐχ.ς·νται σν>οδροτ«ΐ«ι είς τ·«
  τομέα τβδ Τιρονΐλ οπ·υ οί εθνικο) ΙαημιΙ
  νσ>ν %έετ( μεγάλας επιτυχίας. Τάς βκιτυχί·
  ■{ «ύτβς χβν εθνικών επιβεβιιοϋν β·1 τ*
  ίκ £«λαμ*νΜ«{ ρ«διοτηλ·γρ.φήμ«τ« ΤΒ ό
  ποία ΜειΙβρ·οαέτ·»ν«τι ε{ςτ*ν τομέα ■»!·¥
  •Ι Κνβερ%ητικ·ι ουνετρΐβηοαν ιυριολεκη
  Μβς άφήααντεί είς το πιβίον τβν μ«χβν Ι
  χ«τοντ«δ«ί νεκρόν καΐ κ·β·τητεΐ( πολεμι
  κο& ύλιχου
  ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙ Μ Η Η
  Τ
  II
  Ν ΙΙΙΑΟΝ_ΔΟΚΙΜΟΝ -
  ΑΦΗΝΑ1 2,Αύγ.ύβιο« τ·0 άντακοκρι
  τ·δ μ«ί).— Χίέβ τθ 4ση*ρ>£ · ύ*»κ·νρνΦ{
  τβν Ναυνικβν κ Παη»β·«ιλιΙ·» παρΐΒιαεν
  •ηΐοημβν γ*6μ« ηρός τιμήν τού Ν.υίρχο»,
  τβδ επιτΐλείοΗ χά! τβν νει»τβν δακΐμΜν
  τής ν«ι,λ·χ·όοιΐ{ »ΐ£ Φ«ληρ·ν μοίρ>{ τβν
  'ΙταλΐΜβν ·Νηαι6ε»τι*ΐε.ν. Ε«τ« το γ·8μ«
  αντηλλάγησαν εκατέρωθεν βερμαΐ κροηο·
  ΕΙΣ ΤΟ ί.ΚΐΑϋίίΡ ΕΟΙΚΡ.ΤΕΙ
  ΠΑΗΡΒΣ ΑΝΑΡΧΙΑ
  Α «ΗΝ ΑΙ 2 Αύγούατου (τοΰ άνταποκριτοθ
  5>Β* Π«Ρ·βί«νφ4νν4λλ·τειι 1τ. είναι
  Μβοιιον έτι
  II,
  £«νταντερ οί άναρχικο) «ν
  Βραχωρδχοι ιιιιτώρββ,αβν ν. Ιηφληβ·0ν
  τβν «ρχΐ,ν μ« ηδη β».ρΒβς#Ιίν τ; „„,,.
  * ι * >£ τβν συντηρητικβν
  · διοική( τ·&
  «ντ«ρθ(·£