94612

Αριθμός τεύχους

4631

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

4/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛίΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0*01 ΜίΜΟΤΑτΡΟΤ
  1ΙΙΊΠΤΗ! ΙΤΙΤλΚΠΙ
  ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ιτησία Μραι 3
  εξάμηνον 8
  Άμβρικι,ς
  Ιττ,σία δολ, 15
  εξάμην— » 8
  Τ.μή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΤΕΤΙΡΤΗ
  4
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟ> ((ΟΝ
  ΑΡΙΘ», ΦΥΔΔΟΥ 4631
  ΕΝ ΕΤΟΓ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
  Έδοίονμεν 1,5η μ(«ν εί «ο
  ν« τΐ,ς οΐχτρά; κ*τ«σ:·σΐ«;
  είς την σ«·(αν εϊχε κεριέλ
  00 Τ· κρ·κβγ·»βτι>ν·ν η(&
  τ·ς τής Μ·μμ«πνϋς κρκιη·
  λης μκΙ τίς βοωτείβς. Γ&« ώ
  μιλάοκμεν «ν βλΐγβις δια
  την Αναδημιουργίαν ηροσ
  κνβειχν τβθ Κοατονς τ· ε-
  Κεΐον άνεΐτήδπβχν «πά την
  μεταβολήν τβς 4ι,ς Λύγού
  ατου. 'Α.ν(φεραμεν τ« μέτρα
  κου ελήφθησαν ύηέ) τβν έο·
  γαζομέννν τβξ»«ν δια της
  κκΒικρναιως τβν αυλλογιχΒν
  αυμβίο ω» «ρναίαι;, τοδ ό
  κτ«αίρ·υ κ «ι τ·« κ«τΜΐ«ΐ·υ
  σρ'αυ μσθδν Διά τεύ; μιαβν
  τ·«ς. ,Διβ ιΐ,ς λΐιτουργ(ας
  ΐβν λοΛ'κ&ν ουσΐιτ(»ν μ«1
  τΟς ορν«ν«οε* ς τής κβινω
  νιχΙΙς πρ·νο(·ς χάριν τβν
  ■νίργνν, τβν ίνδεβν μ«1
  τβν «καΜλήρνν τίς ιόχιις
  Μαί τίς ζ»ί,ς έν γένει. Δια
  ΐΒ( ναμ·&οιήσιως τβν κσι
  «••νικβν <βφ«λίαε«ν τβν Ιργε,τβν, τβν έμπορον, τβν ■ΊιαγγεΑμκτιΒν. Δια τϊΐί ρυβ μΐοενς τ·0 (α τή μ «τας τβν ■,γροτικβν χρκβν κεύ άπήλ· λάξ* τσν χέαμαν τής ύΐϊβί- θρου έκ* τα δΐαμα τής ί*- μιτκλλιύαΐΜς χ«ί τεύς όν» χ«ς τίς τ·Μ·γλνφ(«(. Άλλβ τβ Ιργον τοθ ν «ου Εο·τ·ι>ς δ έν περιβρΐζβται είς
  ■ύιΆ μίνβν. Πολύκλενρον,
  ΐτσλυβχιδ·.;, εύρύ ι1( Ι«τάσιν,
  καλμβδΐς είς £ομι·υργΐΜ·ν
  ρνβμόν ·κτΐ(ν·ιεη χά) κιρι·
  λαμβάνει ολους τού$ ηλύ
  β·Η( Μα| ΐβ( (κδηλ»0ε(ΐ τϋί
  ·θνική{ μ·ς ζνΐτς. Ό μΐγ«·
  λύι-ερ·( ομνς άίλβς τ·υ εί¬
  ναι ότι κατώρθωσε να ίνα-
  βΤϋλάαο τό γόητρον τ·»,
  ν« «μκνεύσο πίβτιν μ·1 ίρκχ
  στσούνην να δύσι-) ρυθμόν
  κ«ί είς τλν Ιδικήν τ·υ ζ*»ϋν
  χβί »ίς την ζνΐεν τβν κ·λι
  τβν τιυ, ·1 οΐτοΐ·ι
  β*ν ΐύβύ; έξ «ρχβς ίτι Ιζ»ν
  κ«1 ι*4λ»ν «Ις Ε9«'·ς Ι «α¬
  ν** ν* ίη9ί$ την τί,ιν
  νβ έξχαφνλιβα τ^ν γχλήνη*
  «■Ι τή* ηρεμίαν κ«ί ν*
  κρ«ΐε)β0 την Ι*·ρρ·ιτ.«ν τβν
  «•ινννιχβν δυναμιν", την
  τββεν εΐη«ρ«(τητ«ν δι· τή*
  ιύουΒμον λειτ·υογ[*ν τ·0
  /ικο3 Μ*ί τβθ είκονο-
  03γ«νιβμβΟ.
  τα *πο:·λίσΐί«τα αύ
  νέ«ς φνχολ·γ(«ς 4
  έδή9 μ·τ«
  ή
  τής φυλής έχλευβίζοντ· ώ;
  «ναχρονιαμές. Ό λ«·ς εΐχε
  χίβκι τήνιιίαην τ·β. ίτβλβν
  τΐύΐτ·, η«ρ!κ«ιιν ΟΙ νί·ι,
  βύτβί πβύ έποτελοδν την <λ ΟΙ διάφοραι «Λ** β ι τίς λΒνι κ τίς πνρνγΝγής έχινάβηβ«ν μβ «μαλάτερον Μαί ηερισαό τέραν συντονιαμέ< όν ρυΒ μόν. €1 α«βρωασι βφυβιώθη α «ν είς τα έ^γκ των. Αί ί «ιχε»ρήσε>ί έηεξέτειναν την
  δί * ην των. Τ ο χεφ«λ«ιβν
  ανεθάρρησαν Καΐ έκυκλοφσ
  βηαι κβί δι«χΐτ«ύβτΐ ΐΐς *■
  ραγωγικν Ιργα Καί 4 ·βνι
  Μή πνρκγΝγή μας εσημε(»
  αι, χάρις είς ΐλα »ύτ», έ χ
  κλη^τικήν σβσν χ αί βςΊο
  θβύμ«οτ·ν «υΐηαιν. Καί «ό
  τ* μβν ·πστελο&ντό ύλι
  κσν μέρσς τ·0 τιρ«αχΙ·υ κ»
  χιι Ιμνς μ«1 τό
  τέ σκσΐσν |χιι καί την μΐγβ
  λυτέθαν »ζ(αν.
  Τό κρσ>υν·νατιανσν Ερ«
  τος εΐησρροφημένον είς
  έ(υιιηρ<:ηαιν τβν άν·β(»ν συμφερσντυν Τ·6 Μλμμκτσς μονον, εΐχι λιιβμσνήσει Ιν τελβς καί «Ιχε καοαμιλάαη τό "Εβνος. ΑΙ κολεμικαί μας δυνείμεις «Τχον Ιζαρ . , ή μάλλον ηολιιΐικόν υλικόν δβνε1χσμΐν. Τ« ί Βνικά ίδεινικαι έσύροντο κοιί έκσδοπατ·(ντο είς τό κεζο δρομιον ώς φύΗϋ' ΤΑ ίδεύδη δ«γύγιιαΐιν, χ«ρ'ς φρ·ντ(δ», Χ«Ρ<( στβργήν, κιριφρονιιμέ ν·ι κκί βη·δινγμ<ν·ι την δημοσίαν ζ«ήν, την η·ϊβν Ικυβίρνα η λ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'. Ό «(ρηνβυτής Βαοιλεύς. κίδα καί το στ ήριγμα κ«1 τό * μέλλον κάθε μ λαοδ, (νκατ«λελ·ιμϊν·ι τ« λ Ι διακειι ρ( τ·δ γηρετομίνο» παλαιοΜσμματΐΜ·δ ί μμ είχον χββΐι αίν τνν * μ ιην κεκοίθη τε>ς δυνάμεις
  των μ«1 πρός τβς δυνάμεις
  τής ·»λής. Εγίνετο εδ«·λ·ς
  λ<(« τ·0 ·ίβυδη«·τΐ δημκγω γ·δ. Ε«ί άκηλπιβμένοι τι λεΐνς, μί θρκυσμένα τέ πτε ρα τή{ φ«ντ«οίβς των κ«· ρβγισμίνην την ««ρδΐειν των ίμ«ρ«(ν·ντο Βκ« την δικρκη βνηαυχΐαν ηού φέ ριι η άκογοητιυσις καί Ι ψυγικος κλονιαμος. τΗλθε λ·ιπβν τέ νεον Κοά τβί. Καί Ιν διαοτήματι έν·ί {τους βν«αυνΙτ·{ε τβς πβλε μ>κ«ς δυνάμεις Έΐϊρομηθεύ
  Βη τί άπ«6αΙΐητβν δι« την
  αι««ναν τής χώο«{ υλικων.
  ΚατεθΝΐύκαε βχυρυματικα
  ίργ«. ^_υνβ«λήρωβ€ τέν «·
  λεμιχέν «νεν·δι«αμέν τή,
  χώρας. Πνρηγνιιλκ *<■ η· λεμΐΜβ ακάιρη, η^η δέ ίτ·ι μάζΐι την Ιγκατβίατββιν ν»ιι ηηγείου Είς τόν ναύβταθ μόν ώβτε τκ νέ* κσλεμι «β μ«( να ν«»ηην·&νται είς τέν τάπβν μ«£ δι' Έλ >ήν»ν τκχνιτβν Μαί έργκ
  'τβν. ΆνκδΐΗργάννοκ την β
  ερβκορ(αν Ε«ί ίνέηνευαε
  τ/σην πίστιν, τοαον ένβουσι
  νομόν είς τ·ν λαίν, ώϊτ» ζς
  διάβτημα ολίγων μην&ν νβ
  βκοδύοη έ δκίρ τής άερο
  η·ρίβς |ρ«ν·ς ύκ1ρ τα δια
  κέσια |χατ·μμι}ρια δρκχμ&ν
  καί ύπίρχει ίλπις νβ φθκοο
  καΐνβ υκιρβΒ τί πεντβΜοα.α.
  Μβ τα κοσβ δέ «ύΐβ Μβ)
  μβ τα άναγραφάμβνα είς
  τσν Κρβτιχσν ικρε ΰκ·λ·γΐ
  σμόν η οργάννοις τής ίερσ-
  κορίνς Ββ είναι πλιίρης Μαί
  η ίπό βέρσς Κμννβ βκ·λύ·
  τ»ς έζηβφαλισμίνη Τίλ·ί,
  πκρέ^ββΐ την άπογσητευμί
  νην Μαί π·ρβηΒ(·Ββ«ν*νϊσ·
  τητ«· Τος ένεφυσοσ» ν|βν
  ην·ήν. Τής ίνίπνευαΐ νέε ι
  δκνΐΜά. Τής ήνσι(* τέ ν 6ρσ
  μόν κρές την ιτρέΆβν χβί
  τέ μ<λλ·ν. Τής Ιθίρμννι την ψυχήν καί την οκΐψιν μϊ την βτοογάν τ·υ- Την Ιβοήθησε νβ οργβνν. θ& Τής έχάριαΐ γυμνββτή· ριβ Μ«ί βΒλητικβ ατάδιβ. Τής Ιδναβ την Βέβιν η·ύ τής «ζΐζει. Την ανήγειρκν 4π· τέν φ»χιχέν Μβί διβνοη τικέν λήθαογσν. Εβί την ΜβτΙατηαιν Ικανήν νβ προ «ι ακΐβα τβδ {β«ούς την τιμήν καί τβ αυμνέροντβ μβΙ ν' β· νβλάβο τσδ Εράτσνς την δι- «κυβέρνηβιν ίτβν λκιατϋ π α τι γμα κβΐ Ιλβρ Α οβιρά της Χ«οΙς δ! ύκερβολήν κρώΐην ή)η φοράν μΐτβ κτελεΐωτον β<ιραν ίτβν έ δέΒη τέοη ηρσβοχή Μβί τέ ση μέριμνβ είς την ΐϊροβτβ οίαν τής νΐ·τητ·ς· είς τ^ν σωματικήν Μαί την «ρ·νημ« τικήν βγωγήν της Ε«1 μ έ¬ ναν τώρ« βΙαΒάνοντβι οί νί •ι μ«ς ένυτούς ίχανβύς διβ Νάθΐ βπΐδβσιν Μβίδ·Μΐιιάζ·νν την ύηερηφκνειβν π·ύ δημι- •υργεΐ ή «ύσηεπβΐθησις μ«1 ή πΐατις πρές ύψαλβ ίδΐήδη. Άλλ* τέ έργον τβί νίβυ Είάτους εΐιΐομεν «Ινκι μβγβ Εβί δβν είμποριΤ νβ αναλ» 85 είς δύο ή τρίβ &ρ8ρβ. Πρές τί «λλνβπ νβ αυνκχΙ- βνμβν Μ«ί νέ λκτββ&μβν η* ρισσέτερον; Διβ τέ ίργβν αύτέ θβ έμιλάσρ σήμερον έ λβές,' ηού θε ηβνηγυρΐαο την έπέτχσν τής (πελθούσης μετββολή;. Φέ έμιληοα ή λβϊ«η Φ»χη μβ τέν Ινθβυϊΐ- βιμέν Μβί τέν ανγκινηπνέν βύθ·ρμητ>σμέν της· Εβί «ύ-
  τές έ λαΐκές Ινθουαιααμές
  β' Ακ·τελΙ«η την κβλυτέραν
  «πιβράβευαιν Μβί τέν μβγβ-
  λύίβρβν δμνον κρές τέ ίρ
  ν·ν τοδ Εράτ'συς τής 4ης
  Αύύ
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑ1ΝΕ1 Η ΖΩΗ
  Η ΝΕΟΛΑΙΑ
  ΚΑΙ Η4Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Τέ χειροτέραν μ·ι·νέ&τΐ|μα έ
  νίς «τίμοΐί είνε ή ρ·ηή κρές την
  αμφιβ·λ(αν. 'Α>λζ χβί τ) άυφιββ
  λ(α βδτή χαθ' έιυτ^ν ιΓ«ε την ίι
  χβΐολογβθν ιΐχε βχι τα έξωτερι-
  »ά γιγονβτν. Ό Αμφιβάλλων ιϊνι
  οοχνα μαρτύριον χ»1 Βιά τ4ν ίιυ-
  τίν ΐοκ—μάλιοΐα οτήν κινΐητβ)·
  οί υιυ ή βμφιίολΐα ιΐνε χαΐ δ
  VI
  γ·ν «άΙΙηοις ψιχι»»,—-χβΐ δια
  τιυς ιΐλλβος. 'ΑκΑ βύιήν χήν άμ
  φιβ·λ(«ν ιϊχκμεν Ιμηβτ β31
  V
  οί
  χρέ <)ς 4ης Αυτβύοκυ 1936. Πρό «βντβν ο! νίοι Βμφίδαλλον Βιά τα κάντα: Διά .ήν σταΒιοΙρο μίαν τοθ "Εθνβυς άλλ* χκΐ ήν οτ«8ιο8ρομ!βν την ίΒιχήν τβν, Δέν &ητ]»χε τ.κοτε έντίς την κιΰ νά δικβιολογΙ χ^ν πίαΐιν τ»ν κρός τό μέλλον. Έχ τοθ λίγου τιύΐου χαΐ ή οιθνδττ,ς τ<5» μβΡ- φΑοιβς τ«ν >αΙ τέ κθμα ττ}« ά
  6 Κ κο
  τιράοχιον χβΙ μετ«(υ αυχβν τούτον
  τβν... Κίεχβρημένβν φοιιηχιχβν
  τάξιεον. Τί σ^νέββινΐ; "Δρχοντις
  χά Ι άρχέμενοι, Βιδάοκοντις χαί
  Βιδαοχέμινοι, Αμφίβαλλσν: "Εδά
  Ιιζβν είς τα τβφλα. Γόρβ τβυς
  {έν Ιφαίνιχο τΐποχι σταθιρδν· Ή
  ίλότης Ιχριχι πρός τέ χα·ί—χά-
  ος ί'εολογιχδν, χίος ουναιοθημα
  ιιχίν, χά·ς «οινωνικόν. Σύγχυσις
  ■■ντιθ. ΚβΙ αμφιβολίαι φυοιχά
  ηβντοθ.
  2ιην χαχίλληλη αυτή στιγμτ) έ
  πηλσΊν δ άνκτροηι6ς. Έμκνεδμε·
  νος άκο τα γνναχά άντεθνιχά Ιδε
  άΐη—Ας τα ιΐκομιν Ιτοι ίφίθ Ι-
  τσι τα ήθελον χβΙ ιί κδιάλλκχτοΐ
  τ»ν—1«έχεηε την αμφιβελίαν ηύ-
  φ. Την έχαλλιέρνηαε χβτβλίή·
  λι*(, την ά^έχτυξφ, ήν ήνΙ(«οεν
  χκΐ την Ιουριν οχΑ κιζςδ^έμιο ώς
  άκδφασιν τοθ 'ϋβνβυς νά αυτε-
  χτενήοτςΐ Διότι κιρΙ .&ΐ·χτ·νίβς
  επρόκειτο.
  ΤΙ έπρβτιίνιτβ δκέ τίος διββέ
  ίης ίοήμιυς χβΙ έηιο^μου( ίτ,μι
  Ί·ρβ(! Ο&τι λίγβιδτι κ·}υ νά
  τ1^! έ Ι»; ι4ν λλλβ^Ι ΤΑ άοιιΐ
  •ν μβλιοιβ ήτο δτι μ<οα αιοΐς λι γεμίνας «μ«ςΡ(» δκιφ^ιβι νά ^0»ν «(„. Ηΐρΐ9θν1·ρ·ι, Δ ίιι είς τίς μίζοις αυΐίς έκρβ» «όριΐ—χάρις ο τέ αφ.ονι ιτ}ς &μφ 6»λίβς—ί μιχρ·χτι;μ>τ'κς ό μι
  χροικαγγελματΐβς, έ δΐοτέχνΐ):,
  δ βιοκαλαιοτής. ΔΕ τάξεΐς δηλ.
  έχιΐναιι κου δ(ά_να ιυΒοχιμήαβυν
  νά άνανιζψιυν χαΐ νά άνερθωθϊθν,
  εί χά ν Ι'Λ λδγο καρακάνα νά μην
  ΐπιθι/μοθν την «νΐβϊί ωιιν—5να
  οτάτβοιν δυβτυχβς πιίι ίέ' έίαοί
  ζιτο ι δ τε β(ά ψ^χολ^γιx1ί,·υ^ε οτΐ
  χ·ι>»νιχι?ι (Ο(ε ο<ά ιίχονομιχά, τολμβ νά τό ην, οΐτια ιβν ά^- λνν άναοιαιώαε».—·χαΐ νά θέλοιιν χχτά ίάθες την τάξιν διχβς την βιβμίΐφι>'α*ν αί έθπχαΐ καραίδ
  οικ, τ* Έλληνιχά ηεκρωρένα χι|
  τ! δίκαιον τβθ θϋν·χαι»Ιζ«οθ«ι έν
  τές «Ο πλαιοίου μ Λ; λογικήν ίοί
  ψος, μ ι Ας ιΰι,μερίας τοθ ουνδ
  λθΜ.
  —-Δ·ν έχομεν νεδιητα έουνήθι
  ζεν νά λίΒ μϊσα ο' δλβ α,δχά δ
  καλαιδτερες.
  Καί 2έν Ιλιγε τίκοτε «Α ά
  ουγχιόνΐοτον τ) χό οσύμφβνβν
  ός τα «ρίγμβτ». Οί νέοι πιύ
  ήαν έηΐ χιφιλή; ίέν ιΐχαν κ·ιέ
  χάχι τέ συγκεκριμένον νά ιΐηβυν
  κρός ΤΕΰ^ϊμαθιβχιρβκς ιοΐχε να
  τοΰς έμφυοήοουν την θερμουργέν
  εκείνην ην·ήν πιιι χάνει την θέλη
  όν τοθ λαοθ άκοχρυοχάλλβοιν
  ς αληθείας χαί τ<5ς διχβιβούιης άναχάτευαν βλχ. "Αλλοι άκο διχολ·γισμόν. '^λλβι ί/ας, ύ πε- ριοοδτεροΐ, 4«4 την «βχατιώγοΜ- οαν την ψ^χήν "ών άκιοτίαν. ΰι τό κιθιΐψιχί» "Αν τι,ίις έτρΐβιτε λιγάχ', Οά άχεχνλύκτεχο δχι ήχο ακλίς.. σ:ββς χ»Ι βυτ^ ή κερίφ μςς κίοτις των κιΑς τάς νίοις χο ομβθιω?ί«(, * ♦ · ΤΑ χράτος τ(}( 4ης Α&γουβτβυ ■Ινα χαχά χβθτ· έβνιχβς χαΐ !οτ· ριχβς ίξιβοΐβϋοχοΐ: Ότι άκέβλι ψΐ κρ4(. την ε«λ«ικν ώς κρές την κηγήν τοθ χβχοδ. Καί έοχέ φ8η άκο ΙχιΙ νά άρχίο^ αήν θε ρακεΐαν. Σήμερον ή νεολαΐα χτ)ι 'βλλάΐες ίχιιάλλίξτ,-α&τό θά τί άντιληββΐ χβΙ δ ιιαλλεν Ιΰοιιι σχες άρ»ΐ! νά έγκίψι ουοιημβτ »·(· οχι!'ν ΙΐιαγγΐΛμβχιχβί, ότε κνιίμά ΐτϊί: Πΐοχιόιι ο! χάτι. Τβ έβνινά ίϊιάίη (!Γ»ς ιάΒιέκλοο οβν ρ! οημιρινβΐ ΚΒγχέομιαι «ι ριοτάοΐΜ) ΙΙν ι^ς «ηΐνβνταΐ οδΐι ιδκΐιιρϊΐχίι ι δτε Ιξια δχειοίή II νά «·ι»Μ'^Ον· ΤΐυνβντΙεν 1 Αί γενικαί ·$ άνακαινίσεις τής «Άνορ&ώσεως» Επί τήπροσεχιίσυμηληρώσει τοθ έτους «ής εκδόσεως της ή «Άνόρθωσις» προ¬ βαίνει είς γενικάς άνβκαινίσεις καΐ πλήρη ανανέωσιν τού τυπογρ»φικού της ύλικού. Α ί άνακαινίσεις της «Ανορθώσεως» β έν θά Ιχουν τό προηγούμενον των είς τελειότη- τα. "Λρτιαι χαί ώνάλογοι πρός την σταθε¬ ράν εκτίμησιν τοθ άναγνωστιχοΰ μ άς κοινοθ, χαί τος άναλλοΐώτους συμπαθείας τοθ ουχί εύκαταφρονήτου άριθμοΰ φανατικών φ(λων καί ομοφρόνων είς έθνικάς ίδέας χαί πεποι- Θήβεις θά προσδώβουν νέον κύρος, νέαν επι¬ βολήν καί ββρύτητα είς την εφημερίδα τής επαρχίας, καθιστώσο11 την «Άνόρθωσιν», καί είς περιεχόμενον καί «ίς εμφάνισιν, έφάμιλ- λον των μεγαλυτέραν Αθηναικώ ν φύλλων. Α ί γενικαί άνακαινίσεις μας θά συμπέ- σουν μέ την ήμερομηνίαν καθ* ήν πρό 32 ακριβώς έτών εξεδόθη—μαχητικόν, ενθουβι· ώοες, παλλόμενον «πό έθνισμόν—τό Ιονφύλ λον τής «Ανορθώσεως». Ι ΣΗΜΕΡΙΙΙ ΙΙΒΕΡΙΙΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ά ιί ό την ατομικήν ζωήν τιθ νέου, Ιτιό τίς μικράς τού »·οντ1δίί, ό την μόρφνσιν τού άρχ(ζ«ι ή* Ι-νοικ χβΐ ή αΐΐία τής κίοτιώι τού κρες τέ "ΈΘν.ς χαί τα Ιθνΐ χά χβΕήχοντβ τβν υολιχβν τού. Θ1 Ιλιγα οχετιχβς δχι ή μδρ· αωοις τ^ς νιολαίας—χαί ιΐνε βύ χΑ πρίς τιμήν χαί χής 4ης ^&γι6 οχιυ, τβν χρατιχβν μκΙ τβν έχκβι διυτινΑν ιίϊιχώτιρα λιιχβκργβν της — χβ·ώ'6α>οε νά αηοίαοη
  κραγματιχΐ&ς χαρκιυς έντΑς έ Ας
  Ιτοι/ς μίλΐ'Ι Κ»Ι τεθτο συγχεχρι
  μένβς ΒιΑτι ώ( οχοκΑν τής φυοι
  >ής χβί ήθι»ής άγωγής Ιθισι
  ιχάντοτε την χβχακο'έμηοιν τής
  ίμφιβολίβς. 'Βνεεύαηοε την κί-
  οτιν χαί κρίς ιΑ "Εθνες βίβαΐΒ
  ΐλλά χυρίως *βί οαφβς κ»Ας την
  εθνικήν θ^ηοιν >βί ι(ς βλα τα
  θιν(«τι»ά «αί «ΐρΐχτιχά κιδΐα
  τβν ΙχΙηλΑθΐβν
  Τό τμήμα έπαρχιακοθ τώ-
  ηου τοθ ύφυπουργεΐου παρά
  ώ κ. Πρωθυκουρνώ εξέδωκε
  τεθχος έν ι ώ όπο φ περιέχον
  χαι &λα τα ζητήματα τα οποίαι
  έλύθησαν κατα τό πρώτον έ
  ξάμηνον τοθ Ετους τούτου κα
  τόπιν ύτοββΐξϊων των δισφό
  ρων έπσρχιακών εφημερίδων
  τής χώρας. ΦυσικάίέβΙς τό
  τβθχος ού (ό μνημονεύεται
  πλειστάκις καΐ ή«'Ανόρθωσκ»
  οι' απειρίαν ζητημάτων τα
  δποΐα ίθιξε κα( των οποίων
  ιήν οΐΕυθίχησιν ύκέοειξεν ε(ς
  «ούς άρμοδΐους. ΆλλΟ βέν
  πρόκειται κβρΐ αύτοθ. ΈκεΤ
  νο τό οποίον θέλομεν να το
  νίσωμεν σήμερον είναι τό έ
  ξής: Είναι ή πρώχη φορά κα
  τα την οποίαν ό επαρχιακάς
  ιύιτος τυγχάνει τής προσοχήν
  ής οποίας βικαιοθται έκ μέ
  ρους τής κυβερνήσεως· ΚαΙ
  δια πρώτην φοράν ϋατερα ά
  πό σειράν έτών, αί έπαρχια
  καί έφημβρΐδες παρακολου
  θοθνται τόσον τακτικά άπό
  τάς αρμοδίας υπηρεσίας τοθ
  γρσφΐΐου τύπου τοθ 'Υφυπουρ
  γεΐου κα( τυγχάνουν αμέσου
  απαντήσεως έφ' δλων των ζή
  ιη,ιάτων,χού θίγουν. ΚαΙ αΰ
  τό ιΐναΐ αναμφισβητήτως πρός
  ΗΟΔΟ2 ΑΑΡΑΝΙ—ΑΚΡΙΩΝ.
  Ιώρα ί>τιθτβ πβρατοθται
  ή συγνομιδή τ*ν ίημητρια·
  κβν κα( ύτιάρχει Βιαθέσιμος
  χρόνος διά τούς αγρότας τ()ς
  ΜβσσαιΆς, πρόκβιται, καΡώ;
  «ληροφορουμεθσ, νά άρχίσουν
  καί πάλιν εργο ζόμενοι < Ι κΑ τοικοι τον χωρίων Λατρβνι, Ίνΐσ, ΆκρΙων,'Δτσιπάβων διβ την βιάι οιξιν άμαξιι()ς Ο6ο0 πρός Άγιον θωμάν. Καλόν θά ιΤναι Ρμως νά διοθέσο τό ταμείον Έπαρχιακί)ς ΌΒοποιΤ άς κύς άπαραιτήτους βόο— τρείς εργοΒηγούς διά νά έΐι βλέπουν «αί νά κατευθονουν την έχτελεσθησομένην έργα οίαν, όστι ν# ν(«ο ά^τία άπό ημήν τής Κυβερνήσεως. Δ ότι άκοοεικνοβι βτι Ιχει δλην την καλή# βιάθβσιν νά παρακολουθήση καί νά θβρα πεύσο τάς ανάγκας ττ]ς έπαρ χίας. Διότι φανερώνει τάξιν «αί ρυθμόν είς την λειτουργί αν των διαφόρων ύπηρεσΐον. Δ ότι τέλος άποτβλιΐ σαφη ένδειξιν τοθ 6η ή κυβέρνησις Άχι μόνον Γ έ/ έμποδ,ζει άλλά ναί θκοβοηθίΐ χόν.έπαρχιακόν τόπον ε(ς τό νά κάμν|] τάς όρθίς ύποδεΐξεις διά την θε ραπεΐαν τον ττολλαπλών ά ναγκων τής Ελληνικάς έπαρ χΐας Και' σ,ΰτόν τόν τρόπον ή επσρχιακή εφημερίς καθ! σταται ό ό^θαλμός τ()ς Κυ β3ρνήσ«ως είς τα άπομεμακ^υ σμένα άπό την πρωτεύουσαν διαμερίσματα. ΚαΙ διά τοθ τρόπουαύτοθ, δσαι τούλάχι στον έφημερΐδες άντιλομβά νονται τόν αληθή προορ σμόν των, συντελοθν ε(ς την χαλυ τέραν εξυπηρέτησιν καί την πρόοδον τοθ τόπου των. ΚαΙ ού (ό αποτελεί την καλύτερον επιτυχίαν τοθ σκοποθ των καίτην μεγαλυτέραν (θχαρί σιησιν καί ψυχικήν Ιονοποΐη σιν δι' έκεΐνους πού τάς έκδί δουν χα( τάς γράφουν. πάσης άπ/ψβως.Ό ένθουσισσ μός τον κατοίιων τής τεριφκ ρεΐας έκεΐνης (Τνε τόσον συγ κιητικός, ώστε έπιβθλλετα· νά τόν ένισχόσυ καί τό τα- μεΤον χαί τό Κράτος. Καί ιΤ· μεθα βεβαιοί δα ή ενίσχυσις θά δοθή προθύμως. *** Τ Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ. Χάρις είς τάς άόκνους ένεργιίας τΛν κ. κ^ Γενικοθ ΔιοικητοΟ, Νομάρχου κοΐ Δή μάρχου Μην ά Γίωργιάδη, ή Κυβίιηησις έχορήγτ^σβ ν«αν πίστωσιν τιτρακοσΐον χιλιά¬ δων δραχμΑν κρός άποπερά τεβσιν τοθ Γυμνασΐηρ(ου τής πόλεώς μας. ΟΟιως ή Κυβέρ νησίς πού λσμβσνει τόσα μέ τρα δ.ά την ενίσχυσιν καί όρ >α,ώσιν τής σωματικήν καί ή
  θικής άγωγής των νέων, έκδη
  λώνει έμπρά^τως τα ένδιαφε
  ρον τη« καί διά την άθλητι
  «ήν νιότηχατοθ Ηρακλείου.
  Τό Γυμναστήριον «Χάνδα(»
  θά είναι Βχοιμον χάρις είς τή'
  νέαν αυτήν «(στάσιν καί εί
  νέοι τής πόλεώς μας θά Ιχουν
  Ινα ωραίον στίβον ε(ς τόν
  όποΤον θά άθλοθντβι καί θά
  άποκτοθν σωματικήν άλ
  κήν καί ψυχικόν φρονημα
  4
  ΑΝΟΡΘΩ-Ι-
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό κι
  νημ-ττογραοικό ά^ιστοόργημα«06γ
  γσρέζικο οΓμα». Μέ την πεντΛμορ
  φη Ούγναρέζα Μαρίκα Ρέκ.Έ<τός ιτρογράμματος Σινεάκ, Σήμερον απογευματινή ί>ρα 7 30,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  οί κυρΐαοχοι τής εύθυμΐας καί γέ
  λωτος Χονδρός καί Λιννός στό
  καινοΰργιο τους πανηγθρι: «Πρό
  παντός ψυχραιμίαν. Κατάλληλον
  καί δι' άνηλ'κους Σήμερον άπογευ
  ματινή.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινόί) - Σήμερον
  τό βυνατό δραματικό 6ργο: «Άκάν ι
  θινος δρόμος». |
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΙ ΤΝΠΗ
  Β ΑΣΙΛΙΣΣΑ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Απογευματινή ώρα
  8, εσπερινή 1Ο μ.μ.
  Ή πεντάμορφη
  Ούγγαρέζα
  ΜΑΡΙΚΑ ΡΕΚ
  Ο Χ ΑΝ! ΣΤΙΟΥΜΟΕ
  καί ό άμίμητος
  ΠΑΟΥΛ ΚΕΜΠ
  στ(ιν πιό γλοκειά
  στήν π ι ό ύπέροχη
  Ούγγαρέζικη όπερέτ
  τα ττοΟ είδατε ώς
  τώρα.
  ΟΥΓΓΛΡΕ2ΙΙΟ
  178 ι»
  Όλοι την έχώτταζαν, φοβι-
  σμένο1, σατστισαένοι. ΈιτΙ τέ
  λου€ 6 Λ4 ΦϊγέΓ—Ι ώ τα
  τζάμια έοονοθντο ότι ό τόν
  όιυμτγδ* τοθ δ (λου, έ*ώ ο'
  τιίτρ'ς ήοαν 6>οιμ»ς στά χέ·
  ρια δλων νια τόν λθοβίλισυό
  —δ Α) Φοτγιέΐ βηροχώρη»
  Α *
  —Μβναλειοτάτη οό'ό τό δι·
  σβημα είνε άπαραΐτητο γιά
  να κατβυνσοθΒ ό λαός.
  ΟΙ ΛΧλοι έπβχι'ρησαν νά
  (ήν έμπο&ίσρυν.
  —Έν τοιαύτη περιπτώσει,
  βΤιτεν ή Μαρΐοτ-Άντουανέττα
  <ττόν Λ 4 Φΐγ'έΊ ίέ' β'στάζω & όλου. θ ι εμφανισθή. ΚίΙ «ι ^νοντας άιιό τό χβρι τα βοο ττοιδάίΐα της -ού ί<λαιγαν, μέ το χΐφάλι ψηΧσ, μέ τό στό μο. συσπασαινο, έβγτ]χε οτών ίξίση. Μϊά σκληοή ψωνή άντήχησϊν άμέσως άπό κάτι —"0*1 παιδία Ι ΚαΙ δλη ή ' αζα αρχ'σε, νά ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤαΥ Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7 15 ΑΙΗΛ Μουσική τσιγγάνι- κη, τραγούδια χοροΐ. ΑΥΡΙΟΝ Τβ χιτάνειβν οαμιούργημα τβθ Σεοιλ Β. Ντέ ΜΙλλ; ΣΤΑΥΡΟΦΒΡΙΑΙ Νέ την Αωρέττα Γιώκ Ι Χάνρυ Γουΐλ Κόξον. μ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν άπ Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράβυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ 6ρά- βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ ΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον «ΜΚΑΡΑΛΚΗ Ταλεν, 1-41 —Ή βσσΐλιοσϊ μονάχηΙ . Τοτε ή Μαρία-'Αντουανί»"- τα παρβμερΐσε τα παιδία της κι' έηρόβαλε μονη στό μπαλ «όν·, ι·έ τα χ*ρια σταυρωμί- να στό σΐίΐθος, τα μαλλιθ *α την έυφανισι ά'ημέλη'η —5/ι σ*ν 1«έτις, άλλά σ*ν ιώ-'ηΐ κου είνε ετοιμος νά έξορμήτη'γά την εφοΒο, μί -ήν άτράνταχ'η θίλησι νθ ττίθάνη Αντρΐκισ, νωρΐς τρε- μοθλα. ΈνβφαΙοθη, άλλά π*ν όπϊκλΐθη Ό χαιρετισμος τ^ς πρός τόν λαό ίμοιοζβ ι έ -ό «ΧάΤρε ΚοΙσσΓ»τών ΡωμαΙ ω* βορυμάχων. 'Εκατάλαβιν δτι Ικρειΐε νά προσφΒρθΠ ώς ΘΡμα γιά νά σώση τόν βασι- λτ,ά καί τα παιδία της- ΜΙσα ά«ΰ τή θάλασσα τΟν κεφα- λιών, των κονταριΛν, τΛν ν, καΙ των άγριεμμίν ών ιΐων κα! των άνοιχιβν στο'μάτων ά<οόσθη<αν γυναι· βωνές: —ΠΟρ! -0,! (συνεχΐζεται) ΔΙΙΦΗΗ1ΙΤΙΚ0Ν Ύττάρχει ε'ς δλ''ς τας διαφημί- σεις χιοθμορ; Βεβαίως! "Αν κρίνω μέν μ^λιστα άπό την σημερινήν 6ι αφήμισιν ττού συχνα είνε Ινα λε¬ πτότατον άιτάνθισμα ττνεύματος καΐ γρσμμής-τό χιοθμορ αποτελεί ουνήθως την βϊσιν τί|ς 8ια*ημΙ· οεως. 'Αλλ' 6ς Βλθωμε καΐ στούς *ω· νσκλάδβς βισφημιστας—*ο0ς δια. φημιστσς τοθ δρόμου, *£χουν καΐ αύτοΙ χιοΟμοΓ; Συνήθως ναΙ.,:'Ανα λόγως. δσο καΐ δυσα^αλόγως ένΐο τε, τής Δναπτώξεώς των σκαρώνουν πολλάκις χιουμοριστικθς Βιάλαλή· οεις πρώτης γραμμάς. "Ενας ύποί· θριος όπωροπώλης λ. χ ήκοοοβη χθές νά διαλαλ{| τό έμπόρευμά τού μέ τόν έπιοημότερον τρόπον-, —"Εχω κόριοι στΐουδοϊα άτιΐδια. "Εως ίδω τό χιοθμορ δέ ν ήτο κοΙ τόσο.,.σπουδαΐο αν λάβωμεν τούλα χιστον ύτι' 6ψιν την εύχρηντότητα τοθ έπιθέιου σπουδαϊος στήν επο· χή μας άλλά καΐ την διαδεδομένην εύρέως καιροσκοπικήν έλαστικότη τα τής σημασΐας τοθ οπουδαίος είς δλα τα ζητήμστα καΐ τα ποοτε ρήματα των κοινών Δνθρώπων. Πά ρακάτω δμως ό διαφημιστής ήλλα ξβ τόνον; —"Εχω κύριβ ώροΐα κα( «σοβα¬ ρά» αη(δια. Τό χιοθμορ δηλ ηύξάνετο άπό βθματος είς βήμα. "Εως δτου εδη¬ μιούργησε πλέον καθ* ΰλην την γραμμήν τάς εύθΰμους άπορΐας τού. Διότι παρακατω ά»όμη ύ δια* φημιστής ήλλσξε έκ τρΐτου τό δια λάλημα: —"Εχω κΰριοι ώροΐα,,.σαρ^κοστι να ά τι Ι δια. 'Υπάρχουν θσ πήτε καΐ πασχσ- λινα άπΐδισ; Αύτό έδώ είνε ζή τπμα εύφυϊας, ΚαΙ δτι διακρΐνει την διαφήμισιν είνε ή εύφυΓα. Άρ κ εί εννοεϊται νά την κατέχη (καΐ ό πρωτος τυχών) ε'ς την κατάλληλον στιγμήν καΙ νά την χειρ'ζεται μέ έπιδεξιότητα. Ό Άλλεχ ΑΛΕΞ Γ ΣΤΕΦΔΝΙΑΝΣ ΙΑΤΡΟΣ — ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως ίατρός Εύαγγελισμοθ οπουΒάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία, Δέχεται έν τω νέω ΙατρεΙφ τού όδος (Πλατειά— Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος εκ τ/)* όδοΟ Καγια μπί). "£?ραι ίπισκέψεων 9-Ι2-4-7. —Τ· ραδιέφωνον καί τ« ν»0 ρκ τοΒ κοινοΰ Ό διευθυντάς τκη •ν τοα Γ«Οντ9^ρ(λντ ι ιΓχι μιά φχεΐνήν Ιϋΐν; ' αττ]9ΐ ρχΒ 4»βνον είς τό τανιιΐββ- μιΐίν τ·υ. Τό ρβΒιί^ω^ν ήΊκΐ)3ΐ φ»ίν·ί«ι ιυιργΐΓ.χ'λν 4«!δβιαιν ^ πΐ τβν >ι4ί»^ τ&ν &ταλλήλβν καί
  τοθ κεινςθ. Έ>ώ βλλβτε ή]>ν
  ηνρικονα
  ΕΝΑ ΗΕΡΙΠΕΤΙ-ΑΕΙ, 1?ΓΡ-!!!
  Η«ΗΒΟΣ
  Τ ΟΙ ΟΙΗγγΊΗΙ
  ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΣΟΝ
  63ον
  Είς τ» ιιιταξϋ δ ηλβ(»»γ·(· τβθ
  ίκ[ι» φ
  τοικις, Ι6γβζ·ν απί μΐαχ Ζ.ίψ'-
  «» κρίγμιτ7. μιά αγγλικη οί)
  1 ? 'ΔΙ Ρή 1
  χβνβρό οηαγγο, κί«νΐ(,
  Ιια «λβμίοι χαΐ λίγΐ «οβί ψ%
  Ιοχ»ιι»*ϊ.ζ-«ν ΐδριν ίξω «πό τίς
  λί
  %λ τβν γροτμματοοήμβν, χα( εί
  χε Βιαρϋβς Ικεΐαόβια μέ τίος δ-
  πιλλίλου:, β! βχέβκς μετ»(ύ
  τβν Βύ; Ιχθ?ιν6·ν αυιβ^ ατβιχε!·
  «ν έδιλτιήθςσΐν ιύ3 ω!έοίΐιτα
  ά«4 ιτ]ς έγκαταοτάοΐΗς τβθ ψα·
  διοφώνβυ. ΤΙ χιινέν «βι οί 6·
  παλΡηλοΐ ΒιααιιεΒάζοιιν, χαΐ ή
  ώ α^«ερ·^ ιΰχάριστα χα>}Ιί νά
  την «αταΑϊίαΙνίυν «Ε κείμενον-
  ής νά 1X8^ ^ σκρά τ «β ν Ιιά τή»
  εαίΒεοιν ίΊζ νηλεγρΐφ^ματος 4)
  την αγοράν έ ίς
  μξ, μ γ $ς
  . Τ1ν |Οηεένοεν έχι! χι'
  ψβ3| ι Αδί
  νά 1*ι
  έ; μ*Γ, οΐν νά
  1 'Αμε
  τί»ν ώραν των.
  νέον «ΒΐγνΙΒί ιί»ι %{ μί
  ίας τί ν τιλιΐιτοΐιν χαιρίν 12;
  τίς Ή εεμίνβς ΠβλιτεΙβκ: ΟΙ δ
  πολβγσμο! έκΐ ιϊ 6άσ*ι τβν δισε-
  'ϊηβλογΐζε'ιιι λ.
  βμμρ γζει λ.
  χ. οί υόοον χχιρ«ν ϊ/β{ ίμαλίς
  άθ 6ά Ο ά ί
  δμως Ιρριχνε ναΐ μιά μκ
  |τιά οτέν Τ'μ ΐκύ ξ>ψ χ«0βι χι'
  Βίαν τέν είδε βεθβμίΌ, Ι?ριξ«ν
  άπΐνω το^ εΰλαβιχα 2λΐ] μιά οη
  [μ>1« ««υ Ιδγβλΐ άκ4 την ταίπι,
  τοιι
  —Κιιιράγΐο, %'ινψ, ιΙλ% οτέν
  Τρέλνιϋ ο»!γΎβντας τβυ τό χί?ι,
  ά«ε«α6θΐ] 6 Βυατυχής.
  "βκιιτα μ' *κ*)(;« χχτά μέϊβς
  —Γιατιέ, 03«ρ> άπί πίΓΐς έ
  6δομ4ϊες κεχμένετε τε χβράδ',
  πιΰ παραγγεΕλιτε νΐϊίΡη οε 6οή
  θε'ά μα<; Τ*0 αηήντηοα τώ; Ιέν ήΐαν ζή τκ,μ·» έδδομάϊων, βλλά μη*βν Εάν δέν έγυρνιόοαμε ιίς τα τίλτ) Αυγ·οοτ·(Ί τίτι ό ΜκλαΙντυ 81 Ιοπελνε Ι*» χβράβι νά $&, ά*β μηορ«0οε νά ιίχε ■ . Ινα δισιχ«τομμύρτ·ν. "Εχιι οηολογιοΓη δτι τ Ε άκίγο- νςι έ ις ανβ{ώιΐ(« τΐίύ θά έ(ώ δϊυε χθΐκ φράγχχ την Ημέραν άκέ ι^ς γεννήβιβς τ«0 Ί1500Ο Χ?ΐ0τ«9 θε ΙπβΒΚ« νά κεριιιέ νούν ΙΌκ τέ Ι τος 2763, γιά νά Ι χούν χαΐ την τΐλιυταΐαν πεντάρα τβθ άρχιχβθ π«σοΟ τοθ ένίς Βι· γονοι τβν ουγχ·ένβν τοθ ΊφκΟ ΧριαΐιΟ θά ιΐχαν άηό σήμερον μπε·υΐά τβιις ϋλβ 799 Ιττ) Βιά νά ξιχβχκαλίσουν τό ίΐβεχκτομ· |ιύ;ιον. Μέ τίκιου{ ν-αΙ αΛλβυς •«ολβγιομιυ;, ς{ 'ΑμεριχανοΙ περνςθν ιύχάριστα την ώραν τιβν. μίνβς σ-ς ά λο· γαριάοετε τώρκ τέ ηίαβ χα<ρ>
  θά ιΐνι ΙΒβ, Γρ^αέθιαχ.
  —Ώπΐ— παριχήι.ΐ)βΐ — 6ρι-
  σϋόιιαοτι <ιολΰ ϋβχ^% ίσ? χαλΐ κι' &* νβίΐρθουν τέ κρίγματα. —ΚαΙ ιΐ ο^έκτιοθε νά χάνβυ μι; έίώτ^σί. —Κ^Τμ> χβυ έχάοχμε τ4 δεί β
  ρβ φ··τΙο. Δύτβ οκέηταμαι. 'Α
  ηέ δ'λτ »βΙ κβϊιμββίδια ιΐμα
  ότε πο)ύ χαλά. 'Απ» τρο«Ις β
  μβς Ιχΐυμε λιγβο έ; πολί» λιγο
  εί, γιατρέ μου.
  ■Ε»ώ έμιλιύΐΐμε μιά 5518» έ
  «πό έκί » μχς χι' 1<<·οι ϋβθ(. (συνβχΐζβται) Δοκιμάσατέ τόν νέον τύπον σιγα- -ναρέττου ΚαττνοβιομηχανΙας ΠΑΠΑ- ,ΣΤΡΑΤΟΣ ι 0 ΙΤΟΜΑΧΟλΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ ΚΟΝΣΙ. ΕΜ. ΒΟΑΥΑΑιΈ ΕΙΒικευΘεΙς έν Γερμανία είς ΤΑ νοσήματσ Στομαχου έντέ· ρων καΐ Ήπατος, δεχεται τούς «ασχοντας έκ τοθ πεπτι κοθ συστήματος έν τω Ιατρείω τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμάρβς, Άριθμ, τηλ. 7-99 βΐς τό ϊδιο λβυκό κουτί, διά νά άπολαυσετε ένα άληθβς ύπέ- ροχο καλοκαιρινό σιγσρέττο. Είνε άποδεδεινρένως τό γευστικώ- τ€ρο καΙ γλυκύτερο άπό κάδε άλλο Των 13 δραχμών. ΙΙΑΙ, Γ, ΚΛΡΙΥΖΑΙΝ! ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ- ΟΑΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχετσι καθ* εκάστην 9—1 α, μ. καΐ 8—7 μ, μ. Επί της οδοθ 'ΑμαλθίΙας (Πλατϋ Ιοκκάκι). ΚΟΙΠΩΠΙΚΒ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν ό «31 σία έγκατββΐημίνος β[ς Άμ«ο»κήν συμποΜτης καΙ φΐλος κ, Π λή Λβάς βγουβια^άκης,ί —Έπανίΐλθϊ χθέ? ίζ Άθηνί&ν 4 [ατρός κ. Εύάγγ. Χατζάκης. -•Ομοίως επανήλθε ό βμπορος . Γ. Διαλλυνδς. 1β ' άβΐ ό Λ ς. »χη βπ' άββΐα ό μος κ. Δρακόπουλος. —Επανήλθε ίξ Αθηνών ύ (α τρός <. Ιω, Ξβνικάκης. ΘΑΓ4ΑΤΟΙ.—Άπέθανβ καΙ ΐκη δεύθη χθές έν συρροίί πολλοθ κα{ ίκλεκτοθ κόσμου ό Γεώργιος Πό λιουδακης έκ των παλαιοτέραν φαρμακοποιών τής πόλεώς μας διακρισθεΐς επί χρηστόΐητι καΙ 4ξυ πηρϊτήσας κοΙ ώς ίπαγγελματΐας «αί ώς πολίτης την κοινωνίαν παρ' β καΙ έτονχανεν πολλής έκτιμήα» ως. Τοθς οίκβΐοιις τοθ αειμνήστου Πωλιουδάκη ή «Άνόρθκσις» βυχ λυττεΓται θφμως. *** Γύρω στήν πόλι μας. ΦαΙνβται δτι ό Αΰγουοτος απε¬ φάσισεν δχι μόνον νά μιμΓθβ τόν προίάτοχόν τού άλλ4 καΙ νά τόν ύτερβή είς, κυνισμόν. — Δι* ϋ «αί έθεώρησε άιταραίτη. τον νά ένσκήψπ συνοδευόμενος α. πό άφόρητα καύματα καί χαμψΐ. νια. —Συνεπληρώθηοαν χθβς αί προ ετο μασίαι δια τόν πανηγυρισμόν τής σημε,.ινή'ς έηετεΐβυ. —Άτιό τής πρωΐας ή πόλις ήτο βυθισμένη είς τό κυανολευκον ποθ εσχημάτιζον τα δώση των σημαι. ών, τό εσπέρας δέ Εγινεν βαντα σμαγορική φωταγώγησις. —Έν τω μεταξο ήίθαν άπό τα χωρία τΐΛήθη κόσμου δια να πά ρακολ<-υθήσουν τας εορτάς, πά ρΛ το ότι διανΰομεν την περίοδον τής ένταπκωτέροτς ίργ-σΐας. —"Η Ιδία νήν οποίαν ίρρΐψαμεν πρό κσιροθ ν' «νεγερθη μεγαρον τής Βιβλιοθήκης κοΙ ΒυζαντινοΟ μουσείου είς τό οποίον ν ά διατίθβ μΐα αΐθουσσ δι' Εργα—άντΐγροφα φυσικα—τοΰ ΓκρέΛθ, κατέναντιτοθ ΜινωίκοΟ Μουσείου, ίρχιοε ν' ά. πασχολή καθώς ττληροφοροόμιθα σοβαρώς τοθς άρμοοΐους. — θσ εΤναι Ε έ (ύτοχημα να πραγματοποιηθϋ συντόμως ή Ιδία οθτή. —"Οσοι Επεσκέφθησαν τελευταί¬ ως τούς πέριξ τής πόλεως συνοι κισμοθς διεπΐστωσαν μέ εύχαρΐοιη σιν μίαν σημαντικήν μεταβολήν καί βελτίωσι». — ΟΙ περιοσότβροι δρόμοι Ιχουν ίηισκιυασθή κοΙ οκυροστρωθϋ, ο! άκάλυπτοι χώροι £χουν καθαριοθϋ καί γβνικα ή ίψις τής νοικοκυρω συν ής έμφανΐζεται παντοθ. — ΟΙ κάτοικοι μόνον τοθ Μα σταμπδ καί τοθ Άτσαλένιου. α νσμένουν μέ ανυπομονησίαν την κατασκευήν τής λεωφόρου πού θσ ίνώσ[) τβ γ^αφικά προάστ'ΐά τον, —Άκομη νά έπαναληψθοθν αί εργασίαι πρός αποπεράτωσιν τοθ μεσαΐου τμήματος τοθ στρατώνος πού προορΐζβται δια την στβγα σιν των δικαστηρ ών μας, —Καί ΰμος είναι άνάγκη ν' α¬ ποπερατωθή τό συντομώτβρον τό οίκημα ούτό. —Όπως έιτίοης είναι άνύγκη νά ρομοτομηθβ έντος τοθ καλοκαιρι οθ καί ή άπέναντι τΐλευρά τής λτωφόρου Κουντουριώτη. —Σημαντικήν βελτίωσιν βαρου σιάζει ή άγορά μας τόν τελτυταί αν καιρόν καί άπό ώπόψβως κα θαριότητος καί άπό απόψεως τι μών των διαφόρων ιροφιμων, —Όφε<λ*ται δέ τοθτο ιίς την εύσυνειδηοΐρν των καταστηματαρ χών άλλά καί είς την δγρυπνον παρακολούθησιν καί τόν συστημα τικόν6ενχον τής αγοράνομικής ύ πηρεσΐας, — Τό τραγικον ναυτικόν δυστύχη μα τοθ Πειραιώς εδημιούργησε καί είς τή» πόλιν μας βαθείαν ουγ κίνησιν. —Ιδιαιτέρως οί φΐλοι τής θα λάοοης εδοκίμασαν περισσότερον την θ>ϊψι» διά τό ναυάγιον αύτό
  πού έστοΐχισε την ζωήν είς τόσον
  κόσμον.
  — ΑΙ εργασίαι διά την καΐασκευ
  ήν τοθ άιροδρομΐου Ν. Άλικαονα
  σοθ συνεχΐζονται καί προχωροθν
  άλματοοδώς.
  — θά εΤνε δμως Ετοιμον τό όε-
  οοδρόμιον μέχρι τοθ νίου Ιτους
  ώίτβ άπό τοθ 19:8 νά ϊχωμεν καί
  ήμιΐς τακτικήν άβροπορικην συγ
  κοινωνίαν;
  — θά ηθέλαμεν μίαν σχετικήν
  πληροφορίαν.
  —Επιστροφήν πρός την ψύβιν,
  ηκούσθη κηρύττων προχθες είς κεν
  τρκόν έσιιατόριον φΐλος καί ίπα
  βός τής φυ ?ιοθβραπεΙας καί τήΐ
  χ,ορτοφαγΐας
  —Έν τφ μεΐαξύ έννοεΓται ό φλο
  γερός φυσιολάτρης, ίλυωνε κυριο
  λεκτικά μέσα είς άψογον στολήν
  σαλονιοϋ ρέ σκληρό κολάρο, ΚαΙ
  κάποιος απήντησε:
  —Ίδςύ καί ή κοσμική φυσιολα
  τρεΐαΐ... Ί Τ
  —Διά τελβυταίαν ίορβν προβάλ
  λβται σήμερον είς τό Σι4 Πβυλα
  κάκη ή θαυμασΐσ φιλμοπβρέττα
  •Ούγγαίέζικο αΐμσ».
  —Άπό οθριον δέ άρχΐζει ή ιιρο
  ρολή ενός ϋπβρόχοι, βργου. ηραγμα
  τικοθ κινηματογρσφ κοθ κολοβοοθ
  τής «ΣταυροφορΙας» τοθ 2.601)1
  • ΡΙικρτερ
  —(«νυΜτερεάοντΒ Φαρμακεία
  Σήμερον βιαιίυκτβρεύουν τα φαρμα
  κβια θίοβ. Γεωργιάδου καί θίίβά·
  ρου θεοδωρΐβη.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ άπό 1 ΑονοΟ
  ότου 1937 οΐναποθήκη χωρητικότη¬
  τος 70.0X0 οκάδων περΐπου οίνου
  μέ οατητήρια, αύλή καί έργαλεΐα
  οΐνοποιΐας καί συνβχομένη ελαια
  ηοθήκη μί δέκα σιβηρβ ίλαιοδο
  χεια χωρητικότητος 30,000 οκάδων
  ελαίου. ΑΙ αποθήκαι εύρισκον
  ται είς την οδόν θαλητα πλη¬
  σίον τής πλατβΐας 'ΑγΙβυ Δ«(
  μητρΐου δύνανται δέ νά ένσικια
  σθοθν καί χωριστά ή οΐναποθήκη
  καί ή έλαιαποθήκη.
  Πληροφορίαι παρά τοΓς κ, κ, Χά
  τζηβάκι—Τσιλίνη καί £ια.
  ΑΝ ΟΡΘΟΣΙΣ
  1
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  72·ν
  Τα Ο τα λιενοεΐτο έν τβ συνειδήσει τού, ταυτα κύ-
  ιιτων κοι παρατηρών έν 10 όβύσσω ττ)ς ψ->χήί τού
  Ήνέρθη δ1 ίηατα άποιής καθεορας τού καί ήρξο;
  το νά τίίριιιατΒ έν 'ώ θαλάμω.
  —Δέ-1 βιω πλέον νά σχεφθα πβρΐ τούτου, ιΤΐβν.
  Άλλ' δμως κάραν 'έ' ήαθάιθη, ^ύV έλον'στη ·
  τουναντίον. ΟΟΐετήν θάλασσαν δύναται ό α θοω
  πος νά έμποδ'στι τοθ νά έπανακάυψη είς μίαν δχ·
  θην, ο Ο ε τόν νοθν τού νά επανέλθη >ίς Β'α στοχα
  σμόν· Τσθτο πρός τόν νσύτην ό ομάζβταΐ παλΐρροια
  τοθτο 8* πρός τόν ενοχον όνομάζεται ιύψς. Ό θε-
  ός Ρΐϊγεΐρβι την ψυ*;ήν κσΓώ; τόν ώ βανόν
  Ματα'ως ό Ά γιάννης βΐπβν δα δ*ν εΤχε πλέον
  νά σ<ιφθ{) επί τοθ προκειμένον μβτ* όλΐγςτς στιγ μάς έπανέλαβεν τόν ζοφερόν διάλογον, καθ* δν ού τ*€ ήτο ό λίγων, χ«1 ούτος ό άκοόων λέγω/ δσα ή9βλβ ν' άποσιωπήση καί ά*ούων δσατ ήθβλβ νά μή ή <ουβν, ότΐΒΐκων ιίς την μ«-σπκήν εκείνην δύναμιν, την λένουσαν ε(< ού.όν, «σκΐφθητ» Εσκέφθη λοιτιόν. Έσχέφ€η κσ( ή άποφασι<·, γ) εΤτιεν δα ίλοβΐ, κα[ ώμολδγησβ καθ1 έ τίτον δτι δσα ώίθοόμησεν ίντός ιής διανοίας τού ήσαν τρρατώΡη ότι τό ν' αφήση τ& τιράγμστα νά γίνωσι κοΡώ: έγ -νοντο, 8τι τΟ ν' αφήση τόν θεόν νά πράξη ώς ήβοό λετο, ήτο -(άγμα φρικτόν. Ότι τό νά μή πσρακω λύση ταύτην την δ*αστροφήν ι ής ιΐμαρμενηο, άλλό νά συντείνη μάλ στα 11; ού.ήν οιά ττ]ς σιωκτΊς τού τό νά μή τιρόξη τέλος τΐιτοτε, ήτον ώς &' ίπρατ τεν ιύός τα πάντο! ήτον ό ίσχατος βαθμός τής ύίθχρισίαι, 1 εγκλημα άνόσιον, χσμβρπίΓ, άνάξιον, β5βλορόν, κστατΐτυστο 11 Πρβττον ήδη μετά παρέλευσιν ό<ώ έτδν ήιθΛν θη ό ταλαΐτιωρος ά-.θρωτιος την τιΐίρΐαν μοχϋηροθ σΐοχασμοθ χα( μοχθη,ά: πράξεως. Άηέιττυσβν ού την μετά βδελυγμΐα·! Έ(η',ολεύ6ησε νά έξετόζο έ αυτόν. Ήρώ'ησβν εύσιη^ως τί έννόει βίαν είπεν «Ό ίβι»ός μ-υ σχοτιός βγινιΙ». Ώαολό-νησεν δτι ή ζωή τού εΐχβ τφόντι 8να σκοπόν. 'Αλλά τιςΐ3ν. Νί κρίψπ τό δνομά τοι; Νά άποτιλαιήση την άσϊυνομι αν ι Διά τοιοθτο μικρόν τιράγμα ίκροξεν 23σ-2 Ιιρα ξεν; Δέν είχεν άλλο τινά σκοτιόν, μέγα τω3ντι έκιΐ νόν καί ά)ηθΓ; Να(. νά σώση, βχι τό έγώ τού, άλλο την ψοιή τού. Νϊ γ(>η πάλιν άγοθός καί τ'μιος' Νί
  ύηάρχθ ίί<αΐος. Δέν ήΊο τοθτο, πρό πάντων, τοθτο μόνον κοΐ μόνον δ,τι πάντοτε τ'βιυλήβη, 8,τι ένετει λατο είς αυτόν ό έν,ίσχοπος. Είπεν δα θά ίκλειε ιήν θύραν ι(ς τό νσρκλθόν τού. 'Αλλά δέν £<λειε την θύραν τβύτην τουναντίον την ανοινβ μάλιστα πάλιν, έργαζόμενος βργον έπονεΐδι στο Ι Έκ νέου ί· γίτετο «λέπτηςκαΐό μυσορώτερος των κλεπτον, έ· τΐεΗβή Ιίλεπτβνάλλου άνθρώπου ιήν δκαρξιν, την ζωήν, την «Ιλ,ήνην, ή; όπό τόν ηΛιον θέσ.νΐ Καθ. στατο-φονεύθ έβανάτωσεν ηθικάς ενα ταλαΐνωρον βινθρωπον, παραδίβων αυτόν είς τόν σΐυγερόν έκε! νόν έν ζ«0 θάνατον, δσκς κέιιργον άκοκαλιΐιαι "Αν, τουναντίον, παρεΜδετο &ν ίσωζβ τόν άν- θρωπον, περ! ου ή έξουοΐα έπλανβιθ οθτως όΧεθρί »ζ, καί άνελόμβοτνβ τό δνομά τού, καί άτοβαθΙσΐΌ τό «ατά χρέος ό τοθ κατέργου κατΛο κος Γιάννης 'Δγιάννης, τότε άληθΔς θά έξεπλήρωνε την ά άστα σΐν τού, τότε θά εκλεινε διά παντός τόν 56ηλ έε. τοθ όκοΐου εξήλθε, καί κατά τό φαινόμενον μΐν θά έπανέπιπτεν έντός αύτοθ, πράγματι βέ θά όπεδΐ- δρασιν έξ ούιοθ! Τοθτο ώφειλε νά πρόξ)·! Τοθτο άν δέν πράξο. ούβέν έπραξεν! Ήζωητευδληθό ήτον άν α φβλ ής· ιίς μάτην δ)η τού ή μετάνοια. Συνηοθάνετο τόν επίσκοπον έκεΤ παρόντα· τόσω γάλλον πβρόντα έιιβΛή ίρ:ο τεθνίώς· τόν /βεπε>
  άσ«ορδσμυχτ( ό έπΐσκοπος. Συνβθθάνετο δτι ε(( τύ
  εξής, ό Εήμορχος Μαγδοληνης χαΙ μεθ' ίλων των
  άρετών τού, θά τοθ εφαίνετο αποτρόπαιον, χαΙ δτι ό
  τοθ καιέργου δϊσμώτης Γιάννης Άγιάννής θά ύπΡρ
  χεν άπέναντί τού άγνίς καί όξιάγοσΓος' δπ (Ι δν
  θρωποι ίβλεπον τό προσωπεΐον του' άλλ' δτι ό επι·
  σχοπος Εθεώρει τό πρόσωπον τού· δα οί δνθρωποι
  Γβλεπον τόν β!ον κυ, όλλ' δτι ό έτι'σχοπος ίθϊώ
  ρει ιήν ουνεΐβησίν τού. Ώΐίειλε λοικόν νά όπάγη
  είς τό "ΑΓρεσον, >ά σώσβ τόν ψ8υβή Γιάννην 'Αγι
  άννην<χα1 νά ^αίανγβ|λ^^ τόν όλίίθ[| Μιγ'σιη ή θυ σία· σποροξικάρδιος ή ν κΐ. άϊλ' ώφειλε τοθτο' Ό δυνηρόν πεπρωμένον1 βέγ ηδύνατο νά καταστθ α γιος ενώπιον τοθ θιοΓ, αν &έν καθ.σΐατο Απμος ενώπιον τβν άνθΓώπω>Ι
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ
  Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά ττροτι
  μάτε τα έλαστικά:
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ή ττεΐρα τόσον έχων άπέίειξΕ^τήν
  εξαιρετικήν των ιτοιότητα καί την μβ-
  γαλην των ['άντοχήν.
  ΕΙνβ τα συμφερώτερα λόγ· τής ρε-
  , αποδόσεως τον.
  'Δντιπρόσωιΐοΐ:
  Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ κάί Σία
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  | 3ΒΓ ΧΈΛΈΧ
  Ι
  ^ 4Γ ^^ ^ν ^χ ^- ^-ν ^χ ^χ ^ν /-
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕ.ΝΗΣ
  Τα αώτοκινητικά δυοτυγήματα
  Πβς θά ήτο δυνατόν
  ν« κρβλ«μβ*νυνται
  Ζ'.
  Άρχετά λοικβν τα ίψιλοι τ«ν
  ίφΐρΐ(μίν»ν χ*Ι ίπροοί>τ<ι)ν έ- «ι[ν»ν Βιαβητβν ι Ε ίποΐβι κέ· φΐ·υν σχν οτρϊδοπίύλια χάτ» 4· πό τβυς τ?·χ«υς τβν ρίιΐβχινήκβν, Λ* χκΐ ήλψύηβνν πο>ϋ β
  έ
  χ ή
  τ»". Καιρίς είνε νά ρή
  χαΐ ιίς Τί άς δίηγοθντκς ιήν 6*·
  ε 5 ήν Ισϊν χβ! ηχ^αχ^ς
  τ^τος μηχκνήν πβίαν ιυθδ·
  η 6-ίχουν ϊηίναντι χά Ι τοθ έ
  αντχθ τ»ν χά Ι «Ο Χοΐ ω'ΐκοθ
  των ηνριβίλλοντος μέλις
  τ* Βολάν είς τα χίρΐα.
  Β,6χ(»ς Βιι νά λ&6 τις
  δΐηγ&Ο αΰχοχινήιου ιΐιι ώ; έκχγ-
  γελματΐας ιΐ'ε ώς Ιρ«αιτ>χν-(,
  πρέηει κεβηγουν έννς ν* ϋποαχτ)
  ενώπιον οχετιχτ]ς Ιπιτρ&π^ς 5(ΐ
  μίνβν εξετίσκς τιχνικ<|ς Εκκνδτ- το{ άλλά χαΙ (ατριχήν Ιξέτβσιν, τ] τις Σιν γναρΕζα ακριββς δκά τιβί ούς δρους ίΐιξάγεται ηαρ' τ)μΙν, > πίντως ττιέ*ιι ά άναιτΐθι-
  τα ι 3 χ ι είς τίν τυχέντκ ίατρίν,
  άλλά, 8π«ς γίνεται καντοθ άλλιΡ,
  *Ες έκιτροπήν Αποτελουμέντ,ν 4π*
  ίατρί υ; κικΐιραμένιυς ίιατφέπον
  %Χ&ϊΐΰί χβ! ώ^ιομέ»£ άπό Ινα
  οΐθαλμολβγον, Ι«α ψιχονειιρολί
  γεν, Ινα κ«3ελίγον χκΙ Ιία, ώ;ο-
  λί !-·>, νά Ιξετάζοντΐιιι
  II
  έκιατα
  άρτι
  μΐνωί, πλήν τ!];
  μιλείβς, ο^ίΐιοί, ά«<ίς, φβρικιθ χχΐ νΐυριν.00 ήμ χλ«. τ) δοι^θι'α ιΙδιχΑν έκΐ τοδ τφ μτ}χαντ)^άΐων χαΙ έγχαπαοτά.· χ»1 δ δχθμος ιί)ς εΐβκγχι τοθ έξιτβζομίνοκ, τ! 8ρΐ« λήώ ή Ις %ς ήψς , ή έηατιχίΐτ,ς τής πρβυβχήί·, ή ε τοΐμότ-ς τβ9 πνι6ματ;ος, ή μι,Γχή δώναμΐζ χά] «<ρ(βιια πι?ί τάς χι ν^σιΐς χλπ. κλπ. - Έν Γαλλ>, κ«τά την έκιλα
  γήν τβν 45η ϊβν α6τ·χινήτ(ον
  λπμδίνοντΐχι δπ' ίψ-.ν τα ϊξτ]ς
  μέτρα «ε5 ικρε*τεινεν δ χοι8ϊ)γΐ)-
  χ^( ΒβΙίΗβζβπά: Ν* μή %ορ^%
  χλι 5ϊεια δ&τ,γοθ ιίς τι υ; μ^
  αυμπληρώοαντβς τ· 204ν Ι»ς
  (ΐβρ' ημίν κροτιμδτερον νά δρι·
  οθ| τό 24) ). Νά ακοιγερευθτ]
  ακολότνς «δ ίιχαίωμ» τβθτο ιίς
  ττίντα 6πεψήφΐον ^άιχβντα έκ
  φ^χιχβν βνωμχλιβν χαΙ δΐατα
  ράξιω", έξ ό>γανιχβν καβήυι
  «ν χαρΒίκς, άγγΐίων χά Ι νευρι-
  χ»0 θϋατήμβτος % Ιχοντκ έλαττ»
  ιιιχτινήν ήν Βραοιν χκΐ 4χ·ή-*.
  Νχ μή χβ^γΐ)τ«ι α'ϊεια ιίςτραυ
  μβτιαν &Χί (οτ-ριααθένται, ιίμ^
  μδ#·ν Ιν τα προοθετιχά μτχανήμ»
  τα, τα δποΐα τι υ; Ιφ~ρμέοθ-βαν
  τι υ; χίμνοιις Εκανιύς αρχούνταη
  Βιά νά διιΐί6όν·υν αΰτβχΕνιςτεν. Ή
  ϋιια νά ίοχδ) ίπΐ μίαν δΐ' αι
  τι"αν, μεθ' ή< νά δπιδίλλιται δ δϊηγίς ιίς νέαν εξέτασιν τό χαλ λίτερον μαλ β» θά ή» νά ίξιτά ζ«ται χαΙ χοιτά τριετΕην δ ίϊηνίς. ΝΙ αφχιρ^ται άμίσβς ή 4ϊΐι« έ· «ερικτώοκ μέβΐ]( ή χρ^σιβς ν«ρ χιοτιχοθ (χαο)ς χλκ ). Πβς ί!»)γίς γενόμενος δηνοίήκοτε πβραίτιος !υστυχήμτχ·ς νά παρακέμπιται ϊ ι ΰ'Ίς π»4ς νέαν ιατρικήν έ· ξέΜβιν. (συνεχ(ζεται) ♦Επεβλήθησαν καί προτιμώνται λόγω τής «ρίστης ποιότητος των τ« καλλυντικί: Ποθδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι καί είδική βοζελίνη λεμονιου διά την περιποίησιν τού δέραατος. Πωλουνται είς ό>α τα κβλα καταστήματα
  είς τα «Ι»αρμακ·ία Ι. Λογιάδου, Γ. Γε*τεσά
  χη καί είς τό νεωστί άνοιχ«3έν κατάστημα
  «ΕΡΗΙΝΑ».
  Ζητεΐτε πάντοτε τα καλλοντ.κά
  ΜΑΡΚΑΖ «ΡίΕυ Β Υ»
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΡ.ΠΑΊΚ-Ν ΓαΙΑιΘΡΑΚ-Ν
  ΚΑΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΥΛΩΝ
  ΒΑΣΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  Τηλέφ. 6-Γ3 ΛΐΜφόρος ;Κοτ>ντο»ρΐώτο».
  ΓΑΙΑΝβΡΑ«Β£ Άνι» £ιλεο(α«,-ΚΑΡΔΙΦ - ΑΝ-
  ΦΡΑΚ1ΤΗΧ 'Αγγλί«ί.
  ΙΙνρίΙνε· καμμίνη—Κ«υαβ{«λ* — Β»λ*νβρ«Μ·(, Λιγνί
  της.
  Χεραονήοο» ίέργοστβΌΐβυ ΚεινάΜη.—7
  ΕΙΣ ΤΙΣ ΛΟΠΚΩΤΕΡαΣ ΤΙΜΑΣ
  Τα λιμενικά έργα
  τού Άγίου Νικολάου,
  1ΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 3
  (τνταη·χριτ·0 μ*().—Με έ
  ξ*<ρετιχήν Βρ33τ-9ΐ($<:-τ ζονιχι β£ έβγαοΐαι ΐτ]ς 9ΐα; τιθ λιμένος μακ χβΙ γ αί ηε»1 τα άηοηερατ·δμινκ λτμι * Ι γς προχθές χβ μπθίντος έκ Πιιραιΐς νέβιι μιγά λου γΐεβνβθ ήιχισεν ή χαιταίϊΐυή τί); κρδ ιεθ )ιμένος προβλ«]«·ς διά ττ]ς τβηοθπήϊΐβς μιγάλων δι>χολ(θ(βν έντος %ς ΒαΜαατχ.
  Την ϊβποθέτησιν τβα όγκολίθβν
  ηαρκκολοοθιΐ βδιβυροοώπβς δ μτ)
  χανιχίς χ. Β:ΐλ«ς.
  Έκ κκρολήλ·υ οιινιχ[ζ«τ«ι μ!
  8ρα3ϊΐ(ριίτ-τ« ή ένβίθυναΐς τοθ
  οϊβμίοιι τοθ λιμένος επί «ο {πό!·
  ου θά τοπο8ΐτΐ(θ| ώ; γν»α:έν νέχ
  μγάλη *ιρΐστρ·φιχή γέφιιρα. Έν
  γένει χΐ χαϊαββλλδμιναι προακά-
  θειαι τείνουν ιΐς τ^ν τχχυτέεκν
  άηοπιρΐτναιν τβν λ<μι>ιχ·ν Ιρ·
  γβ».
  Τα λιμινιχά Ιργιχ 'Αγ. Νιχ·-
  ίαι πββώριαϊαι βιβχίαις νά έξυ·
  )ή ημ
  μέρος τδ είυχγαγιχδν χαΙ έξαγω-
  γιχόν έ^πίρΐον τ·0 νομοθ μ»ς χαΙ
  οκνεηβς έ»δι!.χνυτ«ι ή αυντ·μ»τέ·
  9% βΐΐ»κεράτ·β!ς την. 'Γ«τ!θιται
  8η μ! τάς προσπαθείας β( δ«ςΙ«ι
  καηχδίλλινται τα Ι;γχ ταθτβ 8ά
  τιθβθν %1ς χ»<|α:ν έντές τ·0 μικρ· τί?ου ι( Βυνατόν χρονιχοθ Βιηαιή μκτος άντακοχρΐνίμινκ αίς τάς τ·· ηιχάς άνίγκας ναΐ τ^ν ο^μιρινήν θέσιν τ·α 'Αγ Νιχολάου έν αχέοιι μέ τάς μετοιφβράς χκΙ τό έμπδριον γενιχύτερον τ·0 νομιθ ΛθΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΓΛΑΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΆριΙμ. Προτ. 7061 » Διεκ. 1=877 Κατατεθείσης μιΐζονος «ροσφορβς έβανολαμβάνΐ τα ι ή δημο-ρασία βνσικιά σεως τΑν κάτωθι Δημοτι- κβν ·όοων β«ό 1ης Αύγού στου έ £τ. υέχρι 31 Μαρ- τίου 1938: 1) Τοθ #όρου ίχθυαλιιίας 2) Τοθ ε>όρου μχτα·«αο
  εγχωρίων βροϊόντων
  ύ
  Ή Βημοκρασία
  τα ι την 6ην Αύγοϋστού β.
  2τους ήμ#ραν Παρασκευήν
  καί ώραν 11—12 *. μ. «ν
  τω Δημοτ. Καταστήματι
  Ηρακλείου καί βνώΐιον
  τής Δημαρχια^ς Ένιτρο-
  Έν Ήρακλΐίω ΐη 2α_Αύ·
  γούστου 1937.
  Ό Δή μάριος Ήρακλιίου
  Μονάς Γάδ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τό Εθνικόν Πτωχοκο^ιΐ
  όν Ακθβτει είς έεούσιον δη¬
  μόσιον ιλειοτηριασμόν τό
  είς τό κ«»ρίον Ζαρό κι^μα
  τού είς θίσιν Χαλέφι καί
  Ρουσογαρέμι αγρόν ίκτά-
  σεως 14 500 τιτραγΜνικβν
  μέτρνν μιτά των «ν ούτω
  λλαιοΐένβρων, χσρουΗώΑ
  καί^άβιίιώτ.
  Όνλιιστηρισσμός γενη¬
  σεται γήν 8ην τρέχοντος μη
  νός Αΰγούοτου ήμίραν Κυ
  ριακήν καί ώραν 11—12 π.
  μ. Αν τω Μητρονολιτινω
  μεγάρω καί βνώνιον της
  αρμοδίας 4>ιτρο«^ς.
  Πάντα χά σιχιτικά άνα
  ψορικβς μι τόν Αν λόγω
  ■λιιστηρισσμόν «ΙσΙν κατα
  τεθιιμινα «αρα τω ταμ(α
  τε 0 Πτ«·ιχοκομ«(ου κ Μι»|.
  Κασκλλίκη.
  Έν Ήβακλΐίφ τη 1 Λύ-
  γούστου 1937.
  Ό άνχινρόΐβρος τοθ Πτ*»
  Ηοκομιίου.
  Ι¥ά Γ«»»ργιάίης
  Δήμαρχος.
  ΚΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤϋ Ε6ο ^
  χκι έχτάσιος 4 μέν μ(κ 260 τ, μ
  ή δέ ίλλΐ) 110 τ. μ. (άχΐντ,τον χ,
  Κοχ»έ6τ|). ( ' ί
  μϊν.
  ΑΥΡΙΟΝ ΣΤΟ ΕΙΝΕ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Τ ό τιτάνειβν δημιούργημα τβύ:
  ΣΕΣΙΛ Β. ΝΤΕ ΜΙΛΛ,
  "ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΙ,,
  /δΡΕΤΤΑ ΓΓΟΚ, ΧΑΚΡΥ ΓΟΥΪΛΚΟΞΟΝ
  πιό ύπέρλθτμπρη έποηβιΐα τδν «ίώνων.
  ίσατε τάς θέσεΐς σσς εγκαίρως.
  -Η Ηλχπ Άν· ΝΐΝ·λ«·α.
  Γενομέναιν «ρβχβέ{ άρχαιρεοι
  βν τής Λέοχης Άν- Νιχολάβυ ε
  {«λίγησχν: Ορ6ΐ5ρος 4 κ. Δημ.
  Μανροφόρο;, Άντικρόιδρβς β κ.
  Νιη Τααχέκης Νομ«ι»κχ«νιιι6;.
  Γραμμκτεύ; ό χ. Γ. Τβιτβιρίδης
  Τραπίζιτικέί, Τβμίβς ο κ. Ν. Μκρ
  γβρίτπς Λογ'στίις 'ΒφΐδροτβμιΙοιι
  «αί μΐλΓ τοθ ΔιβικητΐΛθϋ 7υμ
  βουλίου β! μ. μ. Ά9. Ρβύχας Δι
  βυθυντής Νβμαρχίας, Μβνβθσος
  £λ Ι Κ Λ
  τ Λ«
  Μιχ.
  μηχ
  ϊμπβρβς.
  —Κλ·πή μ
  δραπέτενσ'ί·
  Είς Λβκώνι» Μεροιμβίλλβυ α»
  νελήφθη ηροχίέ{ έ) Ί Π&γνκΧβς
  χαθ' ίίν στινμίϊν σον*λ»γ«ν αμύν
  ο»λ« έ» ξίνβο ίμ»γί«)«ωνος. Γ«
  νβμένΐ,ς ερεύνης έιτ' βύτβδ κνΐυ
  ρί?η εν πιστόλιον πλήρΐς τέ) 6
  ηβΐβνΓΜ«1 παρεδόθη εις τί ν Ά
  οτννομΐΜ&ν οτ«8μάρχπν ΚΓητσάς,
  'Επίσης "«Β' »ΰτφ κατεσχέθησαν
  δυο σάκχοι χλοπιμβΐων άμυνό4
  λ»ν. Σημβιωτέβν ότι ό άνωτίρω
  όδηνούμΐνος είς την «στυνβμΐβν
  έδρακέτευβΐν, όπιβΧάίη βέ μην»
  βις ένβντίον τόσον αυτού ίσον
  καΐ τδν ύικββηΟησΜντνν την
  βρ«ιχίτ«ΐ)βίν τού Ν. Κ«τοούλη
  ί Γ. Διαλλυνά.
  —Ό φορ·ς χύκλου έργαβιθν.
  Το υπουργείον των Οικονομι¬
  κήν άπηυ9υν· τηλιγρΒφΐκδς «ρ*ς
  τάς τ(λΜνει«Μ«{ αρχάς έγκύκλι
  όν κχθΜριζουσαν. την ϊξί*ν τβν ι(
  δ&ν πρώτπς άνάγκης ήτις β<* λβμ βάνΐται ύπ' όψει διά τέ ν όπολο γισμίν τ·5 φώρου >ύκλου έρν«σι
  &ν Ματά -τόν άρ{αμινον μίϊναι:
  Κοττάτήν απόφασιν τής άρμβδί
  άς έπιτρβπής η τιμή τοθ σιτβυ ώ
  ρΐσθη είς δρ. 6 15 κατά χιλιόν,ρ.
  της κριθής >Ις 3 80, τής 0ρε*μης
  είς3,70, τβο αρνβοοΐτβυ «1« 3.70,
  τνν φοτσολίωνκοιν&ν είς 8 70, ίύν
  γβρί«ί χά ι Σπβλάτβ <1ς δρ. 11. τόηων τετοβα;. νιβί'β'Ββς, τσ*λι«. έλέφκντες μ«ι παρβμφΐρβν ιίΑβν ■Ις δρ. 13, των ρεβυθί&ιν. ε({ '4 50. τ&ν φακίν είς 13, τοδ πιπΐρίου είς 18, τού τεΐου είς 80 50, τού ΜΜφέ ·|{ 35, τος ζαχαριάς (1; 6 30, τής ορύζης καρολΐνας καΐ ηκρβμ φϊρων ϊΐοών ■(( 11 >οιπων εΐδϊιν
  ορύζης (Ις 7 Είς Την ά{ί«ν των
  ρω «ίίΐιν θά ιτροοτιθεντκι ώ
  ς οί εκάστοτε άνβλογοΰν
  τ·( ΐ1σ«γ»»γΐΜοί δοιομοΐ χαϊ λοι
  ποΐ συμπκρομβρτουντες πάσης φύ
  φβροι κ«1 τέλη.
  —Τα τ«χυδρ·μικν δέμκτετ.
  Τό ύ βυργεΐον τ&ν θΐκβνομι
  Ν&ν οι' έγΝνΜλιον τού πρ·ί τάς
  οΐκονομΐιΐάς Αρχάς τβυ ά
  ννκρΐζΐι ότι ηρβκΐιμενβυ
  τ«ΐ{ πκρκλβιβής άτελιις ΐ
  νε-ν «Ιδβν δι* τού ταχυθρβμιιοα
  διά τί"ν οημβσΐΜν υηη(>(σΐ6ν, *ϊτ·
  υπό νομιχνν, π^βαώιτων, ύήννν,
  κβινοτήτνν, «ρνανιαμΑν Μλκ. επι
  ρβιΑλεταιι οηΗσβηιτβτι ή σιίντοφς
  κβιΐ »πονρ«φή οχΒΤΐΝβυ. ηρατιιτι
  μοί)· άνευ τού ολοΙο» αί ταχυύρο
  μΐΗ«ι ί»παρ«σΙβι'έι»' οϋδένΐ λονν
  βά κροββιΐνουν είς την παράδοσιν
  τβν ά
  Μάς πα;οχεβη ή κληρβφβρία
  βτι ή μεΐ6δοοΙ« διά την δι«ρρ»0
  μιοιν κ«ι κρβεΜτκοιν το» ν«βδ
  τή{ Νβτ«μορφώαΐΜ{ ΆρκειλοχΜ
  ρΐβυ έπ«ν«λ«μβ*ν·Τ9ΐι την 8αν
  ύ έ. έ. οριστικάς.
  γρ ίλβι την 4ην Αύ·
  γουσιου το (Ιδικόν
  «Ο ΙΚΑΡΟΣ"
  Τής «ΈνώσΐΝς Ιυντβκτών «ερι
  οδΐΜοϋ 1 ΰηου». βά περιεχα έκΑβ
  ΜΤβν κ«1 πβΐΜίλπν ύλην, εγιιυΜλβ
  καιδικην κ»Ι φιλολβνικήν. £»ν
  >ρν«βι« βλνν τκν ουντβιιτβν τβν
  *Μ4»ίβμ«νκν 'ΔβηνειΐΜβν ηεριο
  βΙΜ&ν
  "Απασοι αί,, είβπράξεις
  τού «Ίχάρου» θα βικτε·
  θοΰν υπέρ τής Βασιλιχής
  Άεροηορίας.
  ΠλουοΙαι ίεΙκβνβγρ*φησις, ηβλυ
  χρομίκι 32 β·λΙδ(( Δρ. 3
  Πράοωρ Ηρακλείου
  Ν. ΑΛΙΚΙΟΤ1Ι-
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓρσφεΤα ίναντι Π«λ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  4 Αύγούστου 1937
  ι***
  ΚΑΤΕΦ8ΑΣΑΝ ΕΞ Ο Α Η Σ
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΛΥΜΕΑΕΙΣ
  ΙϋίΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑΙ
  ΛΙΑΤΟΝΣΗΜΕΡΙΝΟΝΕΟΡΤΑΣΜΟΝ
  ΤΙΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ___4ΗΣ ΑΥΤΟΥΣΤΟΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τού «ντα
  ποκριιοΰ μας).—Έξ δλης τής Ελλά¬
  δος χατέφθαααν πολυμ<λ«ίς αντιπροσω¬ πείαι καί γενικώς πλήθη λαοΰ άτινα θα συμμετάσχουν είς τάς σημερινάς λαϊκάς εορτάς επί τή έπιτείω τής 4ης Λύγού· ατου. Αί 'Αθήναι ήδη είναι σημαιοστόλι· στοι, παρουσιάζουσαι εξαιρετικήν πα¬ νηγυρικήν όψιν. Αυριον (σήμερον) προ μηνύεται ιδιαιτέρως μέγας συναγερμός τού Άθηνα'ι'κού λαού είς τό Στάδιον τού όπο'ου ή έορτή θά αποτελέση κάτι τό άφάνταατον «πό θεαματικής απόψε¬ ως καθ* ότι θά παρελάαουν αί τοπικαί όμάδες όλης τής Ελλάδος, θά γίνουν 6 έ καί μεγαλοπρεπιίς παρελάσεις τής εργατιοης χαί έθνικής νεολαίας. ΕΫΒΫΝΟΚΤλΙ ΑΜΦΟΠΡΟΙ ΟΙ ΠΑΟΙΑΡΧΟΙΔΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣίΡΩΚΙΚ&Υ ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τού αντα «ιοκριτού μας).— Έκ τού πορίσματος των μέχρι τούδε γενομένων άνα*ρ(αε· ών β:ά την προχθεσινήν τρχγωοίαν τού ΣαρωνικοΌ, άποδεικνύεται ότι εύ· θύνονται αμφότεροι οί πλοίατρχοι των αυγκρουοθένιων μικρων ατμοκλοίων «Ύβρας» χαί «Ανάστασις» οί όποϊ- οί πιθανώτβτα θά4 παραπεμφθούν είς την Δικαιοσύνην. Πάντως αί ανακρί «εις θά συνεχιοθούν. ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΠΟ! ίΙίΜΙΪΓιθΛ ΜΒΟΗΚΟΥΡ ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (νού άν· ταηοκριιού μος)·— Τό προσεχές Σάβ βατον ανεκοινώθη ότι φθάνει είς Α¬ θήνας ό τέως Γάλλος ύπουργός των εξωτερικών κο Ι διακικριμμίνος πολι· τικός χ. Πώλ Μπονκούρ.Ό χ. Μπον¬ κούρ θά παραμείνη ημέρας τινάς είς Αθήνας. ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΔΝ ΕΣΟΝΤΑΙ Ι» ΔΙ.ΡΚΟΣ 3 Αύγούστου (τού αν* ταποιριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ τον έξωτεριχού ότι νέαι ουνάμεις Ίαπωνι· χού στραιού καταιφθάνουν οιαρχώς είς την Βόρειον Κίναν όπου ό αγών έξαχο· λουθεΐ λυσβώοης των Ίαπώνων άπω θούντων τούς Κινέζους πρός δυσμάς. Δυνάμεις Κινεζιχού στρατοθ αφιχ,θιΐ σαι είς Ναγκίν προτίθενται νά άντιτά- ξουν άμυναν είς Χοπίΐ &ναλαμβάνου· σαι έν *ύνο*ι·κή περιπτώσει καί έπίθε σιν πρός άνακοχ-ίάληψιν τού Πεχίνου. Οί ΓΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΪΤΗΣΑΝ Προβλέπεται άνευ προηγουμένου ό σημερινάς έορτασμός έν Κρητο. Έσυνβχ'οθησαν «αι καθ" δλην την ήαβραν κα! έ τΐερατώ^ησϊν ο( «ροετοιμασΐ αι διά τ6ν λαμτρότεοον κσΐ μεγχλοπρεηίστερον έ σμόν τής σημερινάς βκιτεΐου 6*6 ή ή γ ως τοθ νίου Κρά ούς. "Ακό ιί|? τΐρβΐϊς τής χΡές τα κατα στήαβτα καί αί οΙΜαι τής «ό λβως Ιστ)μαΐοσ·ολ'σθησαν, τό εσπέρας δέ βφωταγωνήθησϊν τΐλουσΐως ο( κεντρικοΐ ορόμοτ κα( χά δημοσία κοΐ δηαοτιςά κατσστήματα. Είς τα Χινιβ ίϋ'σης έγίνον το μεγάλαι τΐροητοιμοτσ'αι βιβ τόν σημερινόν έ-πτΐσ,ιόν δπου ΘΑ τιροσλόβ,Γ) Ιδιαιτέραν αίγλην λό>φ κοΐτής συαμε
  τής στρ«τωτι»ής δυνά
  ή 5 ΜΙ
  χής ρή
  μεως τής 5ης ΜεραρχΙσς κα!
  τ©ν Ανωτέρων πολιτικών
  ^ι«οοι·ι<Λν άρχώ* τής Τα Χτνιά βιβ οσμήθησαν πλ.ου σ'ως, τΛ έα^έοαις ίέ τής χΡέ ονογήβτι ττν "Ι κβντρι οδοί *αΙ *β δήμισι", τ* δημοτικα καί τ<5 σίρατωηκο κστασ ήιατα Κατά τίθεσινάς ίισης «15ή προβΧέιτετσι ΙζιιρβτκΛ λ<τμ β πρός ό σημερινήν ΐ πανηγορισαος τή' ημέρας· "Η τιόλ'ς σημεριήν ημέρς -λέβι βΐς τό κυ-ϊνίλβυκον σημαιΦν άηβ- τής χθές. Ή τοθ λαοθ ε(< τΐροβλέτΐετσ1 τόν Είς τόν τιΐση-, είς ττ>ν
  Ί
  η ς >
  Ί3ρατιρ·ρτν καί τή'
  Νικόλαον ί
  , τί)ν
  χαί κΐς δλον γενικάς τ*ν νο
  μόν Λτοη^ίου 6 σηαβοινός έ
  οοτασμος Θ4 προσλάβη καθ*
  βλας τας ενδείξεις παλλοϊ
  «όν ^αρακτήρ'». Είς ταν 6
  ορισσμάν τωνΚοηΤκ·4ν πόλε
  ών θί «ροσ'ώτι μ··γοίλότβ
  ρον τόνον «οί πβρισσό'εοον
  ϊθ©μα κσΐ ένθιυσ ασμόν «αί
  ή συμμβτο^ή ιιλήθσυς χ(αρ<β>ν
  (Ι όιτοΤοι κατβρν/ονται κρός
  τοθτο δια νά λόβ)υν μ5ρος
  εΐο τβς πσρενβσϊΐς καί τούς
  λοί<ού: νορΓύ; κοΐ τα τρα νοοδια. Γβνικος προβλέιιεται δα β σηαερινός έορτσσμός θα βΤ αι α «υ τιροηνουμένου »ίς συμμετοχήν λαοθ κ«1 έκδη^ώ σεις ού9ορμήΓου ένθουσ α αμοθ καθ" 8* ην ιήν Κρήΐην τόσον ί'ς τβς πόλεις δσιν <α! ιΐς τήυ Οταιθρον. Ό έρανος των ιδιόκτητον <ρορτηγών αΰτοκινήτων υπέρ τής άεροπορίας. Ή κΒντρική όιγανωτινή Έ ϋΐτροτιή ιίσ^θίάς [οΐοκ^ητων ούτοκινή'ων ύτιέρ τής βσσιλι «ής άερο«οο(αΓ, απέστειλε πρός τοος Νομάρχας ϊγρα- φον έν συιεχε'α σΑετικί0 ιη λϊγραψήματος τοθ όπουογκΙ ου σεροπορΐας, διά τοθ 6«οί ου καθορΐζονιοι ο[ λεπτομ* ρειαι δια την κολυτΐραν ίνίρ νειαν κα( έπιτυχ'αν τής εΐσφο ; άς υπέρ ιή: ώεροιορίσς των Ί5ιοκττ)<·ων φορ-ηνων οΰτοκι νήτων άκάοης τής Ελλάδος. Προοηρτημίνως διβΐβασεν έ«1οης άντΐτυπα ίγνυκλ'ων της πρός τδ( ο(<ε[ας αότθίΐ <ηι'ΐσΐικας ό^γανώσϊΐς καί ίδιοκ'ή·ας Φοριηγδν αύ ήων δι' ώ' τισρέχοντσι οί δίουσαι ιιρβς ούτος 6*η νίαι "Η είσΦοοα « ϋ π θέλβ Ινερνηθή δι* Μ*κΛν 2005ράχ υ ών σημάτων τΛ Δποΐα θα ίπικολλω»ταΐ έκΐ τής κροσθΐ άς ιΐλευ(ας ταν φ^ρτηγΛν ού τοχι»ήτων. Τοιουτοτρόπως κσ θορΐζβται ελάχιστον βριον ίΐ σφορβς έκόσx^υ φορχηγοθ ού τοχινήτου τΛ τόσον των 200 δραχυων. Ό χρόνος τής ε( σφοΓάς θ*< παρατοΡη βτΐό 'ίΐς 3ης Αΰγούστου μίχρι τής 15ης Τ'α έν ·>ο μετοξύ κατσ
  στή βΐ'οΐον ά ταντα τα φ·5ρ
  ηγΐ ΓύοκΙνητα νά έργ'θθί»
  σι μίαν ημέραν ύττίρ τής άβ
  ροπορΐας.
  Είς την Νομαρχίαν συν ηλ
  θε χ€ές υπό ιή> ιιρθΕθρίαν
  τοθ κ. Νομαρχου ή ά >μοδ(α
  τοπική έττιτροΗή διά τόν δια
  κσνον σμόν *ών λεπτομερει
  Αν βενεί.γ (τς τοθ έράνου. ;
  Ε(ς τόν Πρόεδρον τοθ συν δέ
  σμου 'Πιοχιητών φορτηγΛν
  σότοχινί}των κ. Γ», ην· Λτζα
  ρά*ην παρεδόθησαν χϊτά
  τοό'ην τιρος διίθέσιν 375 δι
  ακοσιόδρσχμα οήματα. Τοθ
  τα ήρχισαν ή'η διατιθίμενα
  μεταξύ των (διοχτητ&ν τ&ν
  φοοτηγΔν Γύτουπή ω» άπ5
  ^θές άψ' ή"; τ] ξατο δ ενερ
  γούμενος κοί ό έν προΐειμένφ
  ίρανος.
  3« ΠΡΟ ΓΝΗ
  ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΤΟΜΟΣ
  ΕΞ0Μ1ΛΥΝΣΙΣ ΤΟΝ ΣΧΕΣΕΟΝ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Η ίΝΤπΓΐίΙηΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΟΙί
  ΤΣ1ΜΠΕΡΛΑΙΗΑ! ΜΘΥΣΟΑΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (.τού άν·
  ταποκριτού μας).—Κατά τηλεγραφή.
  ματα ·κ Λονδίνον οί έπίσημοι ΆγγΧς
  κοί »ύκΚοι έκίηιώνουν σήμερον μέγα.
  λην αισιοδοξίαν ώς πρός την δεευθέτη.
  σιν των μεταξύ Αγγλίας καί Ιταλίας
  υφισταμένων διαφόρων. Αί άνταλλα-
  γεϊσαι επιστολαί μεταξύ των ηρωθο·
  πουργών των δόο χωαών, κ. κ. Τ«ίμ< περλαιν «αί λΐουαολίνι οιηυκόλυναν έξαιρετικά την πρόοδον των διεξχγα μένων ΐτιό ημερών σ/ετικών συνεννοή σεων, προβλέπεται δέ ότι συντόμως θά υπογραφή συμφωνία μεταξύ των ούο Κυ βερνήσεων. Διά τοΰ συμφώνου αυτού βά ρυθμίζωνται οριστικάς τα ζητήμ* τα τής Μεσογείου χαθώς χαί τό Λίθι οπικόν, 6ι* άμοιβαίων ΰποχωρήσεων. Η ΤΙΙΝ ΣΙΙΙΕΝΙΙΟΙΙΣΕΙΙΙ ΑΟΝΑΙΝΟΥ ΡΟΜΗΣ ΤΑ ΕΦΕΑΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Τό Συιιδδύλιβν τβθ τομεΐοϋ 'β φίδρων ΠβλιμιαιΜν Ρ.6ύ^η; χατά την οιινιίρΐοοιν 30 ΊλΕ ιξέφρασΐ ι&χήν Έδ 30ής Βκος δαπβναις ΑΦΗΝΑΙ 3 Αύγ·νοι·Η(τ·δ είντβποκρι χεδ μβ|) —Έκ Π·ριοΙ«ν αγγέλλεται {τι ου νομιλιαι το& Γάλλον δκ·νργ·& «βν Έ{« ε ρικ&ν μ. Νχελμπος μετ* τεΰ Πρεοβΐυτ·& τβν ϊ·βιέτ &ιι{αχθεΐο«ι τίς ημέρας ·ύΐ«$ ■κεβλιψ«ν ιΙ(τπ« ΟιαβΙβΒθιν υπο ι ής Γ«λ λΙ>£ ονβιάαΐΜν μετριοηαθεΐαΐ είς την Ρ»ε
  Οίαν «ρ·ί 0.«Μ«Λο«ιομόν τ·8 Ίσπανιχ·{ι
  <ατααχευαοθ| άεροπλίνον τέ 4- Π.Ιβν νά ό;ομασ6| «'ΑρχκΒι» ΑΙ ΕΞΙΓΟΓΑΙ ΕΓΧΩΡιθΗ ΠΡΟ ΙβΝΤΩΝ Δ/ έγκυκλΐου τού ττρίς τα Έμτιορικά 'Επιμεληιήρια τό 6 πουργιΐον Έθν. Οίκονομ'σς <τσραγγέλλει νά εΐδοποιήσουν ύς ίξαγωγεΐς 6<ιόφΕ[λουν ίΐς τιάσαν οΐιησιν άκευθυνο μέ' ην τιρίς ούιά διά την πά ροχΐ)ν Αδείας έξαγωγής 'Ελ ^ηνι«ων τIρ^■ί^ντων ι[ς τό έ (ωτβρικόν νά Αναφερουνέκτός ών άλ) ών στοιχε ών, ή οί βά ρους,τεμαχ'ων, τελω ειου έξα νω>ής κ,λ.ιι. καΐ την αξίαν
  (Αν εξαχβησομ&Λων ιί;ων.
  ΤΑ ΥΛΙΚΑ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΠΙΓΩΤΩΝ
  Διά βιοτα-ίής τοθ Γεικοθ
  <ημι(ου τοθ κράτους τα είς (ήν κατανάλωσιν προσφερόμε να πα^ωτά 6<ον νά ιΐνε πά .εσκευσσμένα έξ υλικων μτ) ήλλοιωμένων κσΐ άβλοβον. ταίς τα παγωτά άτιαγορίύβται ί προοθή.η ξίνου λΐπιυ;. Έ ιτΐοη; Απαγοριύ:ται νά £λω σι ταθτα Ιχν η άρσβνικοθ μο λ^β5^υ, ψίυ&αργόρου, χαλ <χθ καί γβνικας βαρέων με ολλων. Δέ/ ίτιιτρίτΐεταΐ έ τι Ι υης νά ιτεριβχωσι τεμάχια αάγου ή άλατος. II ΠίΡΑΙΕΙΜΜΕΣ ΤΑ ΤΙΞΙ&ΙΑ ΝΙΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΑΚΘΥΠλΣΠΙΖΤΑΙ ΧΟΡϋΦΥΛΙΚΗΣ Διά διαταγής τοθ ύπουργε' ου τωνΣτροτιωτικωνκυροΟνται ΠΙΣΤΩΣΙΣ 400 χ ΑΙΙΔαΝ ΔΙΑ ΤΟ ΓΥΜΜΣΤΗΡ.ΙΝ Ό κ.Γεν. Διοιχητής^διά χθε σινοθ ιηλβγραφήματός τού οί τιΚακεοτοΟ βιενβργηθέντος Ι-Ρ6<: χον Δήμαρχον Ήρα διαγωνισμοθ ύιτοζια μ-ΐτικΛν λή δά ό β γ χωροαυλακής διά τόν τοθ ΑνβυκσστιιστοΟ. Μεταξύ των νέων ανθυπασπιστήν σογ καταλίγονται καί <Ι η&τωθι Κρή-ες: Σ. Μαρινά»η;, Ε. Πά δ Β Π η η Β. Πανουσβκης, Σ. ΤσουμτιρακάκηΓ, Ε.,Παχυγιαν νάιιης, Ε. Τυλλιανοκης, Ε. Μΐσφογεωργάκης, Μ. Νι γράιηΓ, Δ. ΣαραντινάχηΓ, Ε. Χοιζβ«ης, Ε. Κοντουββκη'-, Μ. Κουμσριτα*η<·, Ν. Καπε ά Π. Δασχαλάκηιτ, Α. ί Α Δ η η, ΓιακΓυμάκης καί Α. Δτβίι κης. Ι ΚΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡβΦΥΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Άνώτερος Διορη ής ρ φυλακάς Κρήιη; άνέλαββν ό πό προχ6ές ό Αντισυνταγμα τάρχη; κ. Δ. Σταυρότιουλος. ΟΙ ΜΙΙΘΙΙ ΤΟΝ ΥΠΙΑΑΗΑΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΟΝ κλεΐου κ. Μ η, α ^Γεωργιάδην γνωρζβι διι ύκό τής Κυββρ νήσεως διβτ(6ησαν 400 % λ δραχμών διΑ ιήν άηοκεράτω σιν τοθ Γυμνίσ:ηρΙου τής πόλεώς μας. ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΛΑ'ΓΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ Χ6ές ό άηόγΐι/μιχ συνήλθεν είς τελευταίαν συνεδρίασιν ιίς τή< ή λιΐιή έηιτρεχή λ Γκίν έ:ρτβν επί τ^ έπιχε'φ τί{ς 4η; Κ.τα την συνεδρίασιν Λ&ύ.ψ συν ι ζΐ)!ήθι,0Λν λεπτομιρειβχαί τηει δίβΐιίξεις Βφο^ιβσαι τίν ίίρταομόν Πζραλλή)»ς χκ6' Πψ την ήΛ ραν χ61( έσυνεχ'σθΐ)9ίχν «Ε π;· ετοιμ3θ!οιι διά την ηγ ρχν εμφάνισιν ττ)ς πόλεως. Η ΜΒΛΕΤΗ ΚλΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΙΝΙΜΟΝ «Αγ,ΙΜΕΙ ΕΙΣ ΑοΙΑΣ βντβπβχρ, ΑβΗΝΑΙ 3 Αδγεύο.ε» (τ·6 μ>—Ή βιρμβΐρε^Ια «αρμιν, ΜΜ%
  Οήμιρον οτσβφ·, ·ν 'Αβήταις χ·ι ΠειραιιΤ
  Τι, «ρώτβς *χ·«,ΐνμεντι%ι)( ώρας χ· 0Ιρμ< ·&»»%νι 35 ββθμεύς υπό βχιαν Τό δκουργιΐον τ&ν ΟΙχονεμι «ίν «πιφίσιαιν ίκως είς τόν νέ μόν περΐ ΐίρβοτ»οίβς «0 έθνιχβθ νομΐσματες ΙηινιχΒ»Ον ωρισμέναι τρ,τ,ποποιήσεις ώςιενόι Ι6? Πρός τάς επιθεώρησις ίρ γασΐσς εκοινοποιήθη πρός έ φαρμογήν συλλογ »ή σύμβ3 σις άφορ6Τσ2 τό κοτώτατον δριον των μισθων των ΰπαλ λήλων των ίμτιορικων κατα σΐημάτων. ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΜΗΤΡΩΟΝ Πληϊοφεΐούριιθα Β τι δ/ιο τ·0 δ- πβυργεΐου ι ής Δ'.χαιθ3ύ>τ)ς μελι
  τ β «ι τ) άναδιβργίν«σις τ«]ς &π~
  ίεσ'α; ΠβινιχοΟ Η-τρώβυ χατ4
  τ, όπβν ώ3τε νά λι ψ;υν β!
  λ ί 6 δ
  τα ι χυΐΒθΐις είς τι ώς παραβατας
  ίίίβς Απ6-Αοε«ν ιΊς ΙπΐτΒοη1{ς
  ΟΙκβνομ^ής 'Δμώ ής κιρΐ επι
  (ριηομίνβν ήμειβν ταξιίΐου. Είς
  τέν Ισχύοντα νίμ&ν (έν δφίοια
  τκι σχΐτιχή διάταξις.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΜΟΖ
  ψ
  αί 6λ6Χμ δκαρχουν οήμε
  ρον. Σεγιιιχριμίιως μελιτ&ΐαι ή
  Εδει σις ΚεντρΐχεΟ Γραφε(ου Ποι
  νιχιθ ΜψρΑον, τί δαβ!ον θ^ λιι
  καρά ·© δηευργε'φ ττ]( Δι
  1 ί ό δ θ
  κ«ιοσ6-ς χά Ι είς τό δκιΐαν Θ
  «Εκ τίν χβ.(Ηδι»ί.ζ<ιμέν«ν διχο ιΑν διαϊίρων διχααιηιίνν τοθ 'Γπο τβθ Ιίαργκπτβν Β. ΚιντριχοΟ τβύτοι» Γραφιΐοιι α( & ηι,;εο!βι τβν Πβινιχβν Μΐ)τιώ ο Λ αί δπιΪΛΐ >ιιτοκ·γοΟν οήμι
  ■όν καρ' |«ίαΐφ βικαοιηρίφ Πριβ
  «βιχ§ν θά παόβουν ν« έχδΐδοκν
  ·--,-. . ,, · -ν- " ------" ρεΒ6μΜ3ς συνιλ^φϋ- β Β. Ο6ρα' βντΐγραφα ποινιχοθ μΐ)τρήοι
  κατ' 4ν«Μ·,ν»,αιν «Α«·β Αατ·9·0Κ·ιιΙ·«)Ινίς 9ι<τι ΙτΒβιιμΑιιοβ τ έν ΊωίνΛ» θ« χ·.-Υ« μίνον χ* Μ ε6ρι·ν (σήμερον) ή Βερμ·Μρ«θ(« Β« 0Μΐ|2.ηΗ·ιΒ«»-ν λέτφ ηροΐ(γβυμ|ννν 6ηου·γι!ψ αυοκιβ^μινι "•Ρ»*··1· 1*»β#μ·ν, XIV ΓεοφΐΙ.ν, Κιντρ. χ6εΊ Βιι ή χαταρτ.οθιΐσα δια τή* μελέιτ, ν ής χαΐαοχιυ«}ς διχιύοιι δκονέμνν δηεγράφτ] με Τίζύ ιοθ Δήμςϋ χαί τοθ μτ,χκνι χοθ χ. ΚαραντινςΟ έ ώ τα ι Βερ ι τβθ μηχανιχιθ χ. Καρά Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΘΕΣ Και' αναχοΐνωοιν έχ τιθ Μι τεα?ολογιχβΟ ΣϊαθμοΟ ή θερμο τής 30,3 ρ*ς 29,0. ίε 14-ς Ο ΝΕΛΙΤΛΙΟΧ ΠΥΡ|Τθ£ Ά>ρίχβτο έντ«&θ« δι ρρς
  οελετας «πί τβν έμφ«νιοΗντ»ιν
  ■>ί τίιν «βλιν μας κρο«3μ»τΜν μ,
  λιτκΐβυ πυριτβυ Ι έπιοημιολόνος
  χ Άρ. Χρναβύλης.
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλαριον
  'Δγορα
  1Μ.7Ο 110.70
  Κορώνα ΣουηοΙας ιβ,ιο
  Φράνκον Γαλλικον 4.10
  'ΒλΒ««, Ιβ,ιβ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Λύγούατου (τού άντ*
  ποκριτού μας).—Κ&τά τηλεγραφήματ»
  έκ Βερολίνου οί γαλλιχοί πολιτιχοί
  καί δημοσιογραφικοί κύχλοι φαίνοντας
  άνησυχοθντες έκ των αυνεννοήσεων Αγ¬
  γλίας χαί Ιταλίας. Αντιθέτως, ειδή·
  σεις τόσον έκ Λονδίνον ?σον καί έκ Οα
  ρισίων άναφίρουν ότι ή Αγγλικη χυβέρ
  νησίς κράτει τελείως ενήμερον την Γαλ·
  λικήν κυβέρνησιν επί των οιεξαγομίνων
  Άγγλο'ΐ'ταλιχών δταηραγματεύιεων
  καί Οτι οίΓάλλοι έπιθυμούν τ-ήν'Αγγλο
  *ι*«αλικήν συνοιαλλαγήν.
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ
  ΤΕΛΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΚΑΤπ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγουστον (τού άν-
  ταποχριτού μος).-— χ6 πρακτορείον
  Στέφανι αγγέλλει έκ Ρώμης ότι χβθ»
  α τηλεγραφ!ι ό έν Σαλαμάνκβι άντ*
  ποχριτής τού, είς τό μέτωπον της Μα¬
  δρίτης παρατηρεϊται &πρ«ξίο>. Έν τώ
  μεταξύ όμιβς, προοθέτουν τα σχετικά
  τηλεγροιφήματα οί έθνικοί ηροβαίνοον
  εις τεραστίας προετοιμασίαι, προτιθέ
  μενοι προφανώς νά ένεργήσουν μεγά¬
  λην καί τελειωτικήν των επίθεσιν πρός
  κατάληψιν τής Μαδρίτη
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΒΑΝΙΚΑ ΜΕΤΟΟΑ
  £ΠΙΚΡΑΤΕΙ__ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τοβ 4^
  ταποκριτού μας). Τηλεγρ*φήμ«τ« έκ
  Παριαίων καί Αονδίνου βεβαιούν
  ότι *«ό τής χθές είς τα Ίσηανικα μί·
  τωπ* έπιχρατεί στααιμότης χαί 4πρ»
  Είς τινάς μόνον τομείς εσημειώθη·
  σαν μικράς σημασίας άψιμαχίας **ί
  άνταλλαγή τυφεκοβολΐσμών Φαίνετβι
  δμως ότι αμφότεροι οί άντίπαλοι έχθί·
  μ,άζονται διά νέ«ς μεγάλβις άποφασιβτί-
  κας μάχας.
  ΕΞΕΔΟΘΗ ΔΙΑΓΓΕΑΜΑ
  ΤΟΥ ΠΡΟΟΥΠΟΥΡΙΟΥ ι· ΜΙΤΑίΑ
  Α® ΗΝ ΑΙ 3 Αύγβύοτου (ΐ·ΰ άνκακβχρι-
  τβυ μ«ί) -Ό Αρχηγ·{ ΙΠί Ενβιρνήσι«ί
  «. Ι. Μ«τ·,«£ απηύθυνε σήμερον διβγγιλ
  --■^"Ρ'ί τ*ν Έλλη«ικ·ν Λ«·ν ίη' εύκοιιρΓκ
  τί,ί ίπετεί.υ ιής 4η! Αύγούατου. Είς τ·
  διάγγΐλμ· «ναλύεται δια μακρβν το Ιργον
  Τϋί Κυβιρ>ήαε&»ί χαί τ·ν|ζετΒΐ " " "
  λ·ν «λ*» τβν ·Ελλήν«ν πρέηει νι
  πΐ.Ιαρχία, Α τΑξι$ κ«1 4 Ιργαοίει.