94617

Αριθμός τεύχους

4632

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

6/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  Ιτησία λίρα· 3
  εξάμηνοξ Ι
  Άμεριχι,ς
  έτησία δολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  Ματά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΑΡΑΣΚΕΪΗ
  6
  ΑΥΠΥΣΤΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟ.ΤΑΥΡΟΥ
  τιπηιιιζ ΐτιηΐτιι θρ. β. σταυρακηζ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — "ΟΙ ι (ΟΝ
  ΑΡΙΘβ. ΦΥΔΑΘΥ 4632
  Ο ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΣ ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΤΗΣ 1«Σ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  Νέ κυγ»ϊβν αύΚρμητβν
  ενθουσιασμόν έύρταβεν ο
  Ελληνικάς λβός ύη' άκρου
  ιΙ( άκρον της χώρ«ί, είς
  τοις πόλεις μ«1 είς την δ
  χαιβρον, ιήν πρώτην επ<· τιι·ν τής ΙγΜαθιδρύβε*·ς τ·0 »ί·» Ερβτοος. Ή πίοτις την φκαίαν ίνέηνευσεν τ· καθε ατώ{ τής νέ«( μιτ·β·λΒί, λ ■ρβνη.ματ.βμος κου ΐπήλ •«ν ιΐς τ· διαοτημα τ·δ δύ ί Α λ ρς γ βανισμός τδς λαϊκάς ψυ χής είς τα ύψπλβ ίοκνιχεΐ «αί τα μχγέλα Ιδΐύδη τ·δ Ιθνους ·>{Ε&ηλ»Εηααν κα)
  ήατρ·φ«ν κατ» την προχθε
  οινάν ημέραν είς όλην την
  Ικΐασιν χϋβ Ελληνικάς επι
  ρτς
  Κ«ί 4 Ελλάς ίίηβε μίαν
  Ημέραν μέ την αν·β(ναιν
  τβν ωραίαν Λβραδίσεβίν της
  μβτ· ■Ιαθαμα τής ΈΟνικηκ
  ύκερηνκνΐίαΓ, μ| χον η«λ
  μόν τβν ύραίνν ηατριωτι
  κβν έζάραΐνν Μαί τβν λβνι
  χ&ν ««δηλώσεων. ΑΙ «ργα
  ζσμιναι τ«ξεις ιδι·ιτ·Ί?Νς
  π·ύ απετέλουν &λλ·τι τί
  οτ·ιχΐΤ·ν ηεύ ε,καΐταλλΐύ
  ·ντ· ·Ι άνκρχικ·! διεκ την
  δημιουργίαν ταραχβν, ίύρ
  τβσαν προχβέ. μέ τ*ν με
  γκλύτερβν ένθαυβιαομαν Μαί
  προέβησαν είς τίς βΐρμοτέ·
  ρ·( ΐθνικ&Ε έκδηλώβεις. Εκ.
  ■ύτό ακριβ&ς {χει ιδι«ιτ< ραν ·)λ»ς «£(«ν. Δ»4η έξ αύτο& Ματαφκίνιτ» 4 «ερα στία μΐτ«β·λη «·ύ ληϋλ θεν είς «ό διάατημα έν·; Ι τονς είς την λαϊκήν ψνχην κα) συνείδησιν. Ό Ελληνικάς λα'ς μβτι ν·ησ· βκθύτατα τούς α«· «ούί τ·δ νίοΐί Ερκτονς. Χ« ρις είς τ« μέτρα π·ύ ίλή φβησκν πρός *νακ·όφ<οιν μ*1 βΐλτίναιν τής βέσΐνς τ·υ ήγαπηοΐ τ* Κρατε-ςαύ τέ χα| συνκδέβη ψ»χι*βς μ«ζ( τση* χάρις ι<ς τ« 18 νι κ* κηρύγματν, Ικανεδρε την κίστιν τ·» κρός τβ ακα τέλυτα Ιδεείδη τής φυλϊ,ς. Ε αί εί ύ τη ν την πίστιν έζε δηλνβι ·»ρ·χθές κε*τ« τ*ν ο»γκινητικ·ίτερον κ«1 τό» ΐτλ··ν μεγαλειώίη τρσιτβν. Διότι β έορτααμο( τος 4ης Αύγσνατου ιΤχιν βύιίν Α- κριββς την μορφήν κ«1 τέ χρβμβ κ«Λ τ·ν βκοπέν: "Ε¬ γινεν άφ·ρμή ν· Ικδηλιίβο ϊ λαός τας ευχαριστίας τού κρός την Κυβέρνησιν διβ τΑ ύηερ αύτοθ ληφθέντα μέτρα αλλα Μαί όλον τ·ν 4δ·λ·ν εθνικόν •«βονοιαομόν ·κ· τόν οκ·ΐον καλλιται χαί τόν ·κ·ΐον τ·δ ίνΐφώαη τέ ηρβΐλθον.εχ της μκτειβο λης της 4ης Αύγ·«βτ·« χει θΐατοίς. Ο ΙΟΡΤΑΙΜΟΖ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ Τό Ηράκλειον Βπως καΐ όλόκληρος φ Έλλθς εζησε «ροχί«; μ'.αν ημέραν λςΐκ,ης χαρ άς κα( (θνικθν έκδηλώσε ών έκ Ι αβ έπβτβ ω χήο έγκοθ'- ορύσκως τοθ νέου Κράτους. 'Από της προηγουμένης ιΐσέ τ>, όλόκληρος ή πολ.ι< πορουσ! οζβ έ£αιρεηκ_ς «αν ηγυρικήν οψ ν. Όλα τα κατοσΐήματα κο( αί οΐίίαι Ιχ^υν σημαιο- στολιο6{) πολλών ' έ καταστή μάτον οί «ροθήκαΐ είχον Βι ακοσμηθθ Βι' ι£*όνων τοθ Βα¬ σιλέως κα( τοθ τιρωθυηουργοθ κ. ΜεταξΟ. Ευθύς Γ β άπό ιής νραΐας ι()ς Τβταρττις εδόθη ΙοιαΙτβρος πσνηγυριβός τόνος. Είς τοΟτο συνέτεινε κοΐ ή ή φιλσρμονική τοθ Δήμου ποΰ -εριήρχβτο την πόλιν καΐ ά- νικροιε τό έωβινόν κοί διάφο ρα ηατριωτικά θ;ύρια. Άιι6 της 9ης τΐρ&ϊνί)ς χιλι ά&ες λβοθ ίξβχύίησαν άιιό τάς συνοικίας καΐ τούς βισφό ρους συνοικισμοος κα( κατέ κλυσβν κυριολεκτικώς τούς κεντρΐκούς ορομους της πόλβ ως. Άηό ιτ]ς πλατεΐας Ιδία Νικηφόρου Φω*α μέχρι της Μητροκόλεως, είς τας ό&οος Ίη, ΚαλοκαψινοΟ καΙ Άγ!ου Μη α τιαίετη'ήθη αληθής κο σμοπλημμορσ. Ταβτιλήθη τοθ λαοθ καχηυΡύνοντο πρός τόν μητροβολιτικΛν ναόν βπου θά ετελιτιο ή άρχιερατική δο ξολογία. ΚαΙ ίντός όλίγοο ό ναός είχεν ύπβριιληρωθβ άπό κόσμον πάσης τάξεως. Την 10 30' προσήλθον* είς τόν ναόν ό ιομσρχης κ. Μΐρ «λλος μετά τΑν Ανωτέρων πολιτικών ύπαλληλων , 6 κ. ΕΙσαγγβλιύς μετά τοθ Βικσστι ϊοΟ σώματος· ό κ. φοοθραρ- Μος χαί οί άξιωματικοΙ τοθ 43 Συντάγματος, 6 Δήμαρχος κ. Μην ά; Γεωργιάδης μετά τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλιον, 6 Διοιιηιής Χωροφυλακής κ. Νι»ηφορό>η', ό Λ μενάρ
  χη^, 6 Τελώνης, (1 προΐ
  οιάμενοι τΑν διαφόρων 6
  τιτιρισών, τα προεορεΐα
  τΛν έπισιημονικων ουλλόγων
  έ ώ είς την ο ύλην τ^ς μητρο
  πόλιως οί σημοΤοι και τα
  λσβσρα των έργατι*ίν καΐ
  ίπαννελματικβν καΐ δλλων
  συλλόνων καΙ όργανώσεων
  *θΜημάτιζον 8<ίσος δλόνλη ρον. τοβ ναοθ ·Τχ· ιισρβτα ϊβ ή φΐλαρμθνική τοθ Δήμου Ανακρεύοισα πατριωτικβ θού ρια έντός ■ έ τοθ ναοθ είχον παρσταΒ6{| οί πρόσκοποι καΙ οί ναυτοπρόσποποι ιΐς βιπλεύ στΐ,οι,ς, μέχρις έξω ιί« την αύλήν. Άμα ιβ άφξβι τοθ κ Νο| άρκου καΙ των άλλων επι οήμων ήρχισε νά ψάλλεται ή βοξολογΐα »χοροστατοθντος τοθ ΜτττροπολΙττ υ Κρήτης κ Τιμοθέου. Μετά τό πέρας ττ]ς βοξολβγΐας ό κ. Ι. Μουρέλλος έξεφώνηοΕ τόν κατωτέρω λό γον. «Ή ΕσχοριχήκραΙ'χ χής 4τ)ς Αύ γαύοταυ τοθ 1936 έ&ημκόργηοι κοιχίλα χαί αν·(θιχα ουναιαθή ματα είς τβν Ελληνικόν λαίν. Είς μίαν τάξιν Έλλην ών, άρχετά οο βαράν, έφερεν απροσδόκητον Ι χ- πλτ,ξιν χαί άκέτεμον άφύκνιοιν άκο χέν 6α(υ» υκνον. κιΰ χβΐι εΐχε «έρει ή ιυωχία ή ή κρβοΒο χία ιϋωχΕας. Είς άλλαι/ς έφερε την κατάπληξιν χά Ι τδ δέες, ουγ- χλανιοτ χ* ρ,Ιοθήματα κου τι υ; εσταμάτησαν άκό τι&ς άνατρεπτι χβύς οχοκιδς χων. Άλλά ιΐς την μεγάλην μάζαν τι Ο 'Ελληνιχαθ λαοθ, την άκοτε λουμένην άφ' ίνίς απο τιΰς α/νεος ίδιολβγοϋς, 61 δκιΐνι κάντοτε ή«α λΐδβηοαν τίς πολιτικάς μερΙΒας άηό τή( ανωτέρας άντιλήψΐως χβν δκαχριώοιων χαθ κολίτου κρός χήν δλίιητα, χοί υφ' ετέρου άκο τέν λαέν,ΙχεΙνον δ δπιΐβς μή έ κωφελοδμενας τβν κολιτιχβν έκι χρβνήσιων, ήχα χαΒηλωμένας είς χά έργά χον, έφερε κατ' αρχάς μέν χήν αμφιβολίαν, άλλά χά Ε ταχέως χήν έλκίδα ής ωραίας βϋ;ιον. ΚαΙ βΕ μέν χαί (Ε Ιέ τής με γάλης αύχ?ς τίξιωΓ, κου άοιι >ει χ«1 άκοτελεΐ τα 80)οο χοθ
  ΊλληνιχιΟ λαιθ, είχον άκοχάμει
  χά Ι είχον άηΐιάσει κρα τής Βιαρ
  χβθς κάλης τβν Βιαφδρων κβλιτι
  χβν μερΐίων, τής ίποίας συνεπεία
  ήτο ή Βιαακάθιοΐς τοθ ΒημοοΕ
  μο«δκλευρος
  (τιχής μηχα
  .. χαί ή ·ξβο8έησις χβν έθνι
  χβν Βυναμιχατήτων.
  Είς την μεγάλην αδτήν κλειο
  νέτηταχαθ 'Ελληνιχοθ λαιθ ή ■
  Αδγιύοτευ οχίίη.ε ημέραι έλκί
  ίες. 'ΕζηχιΟοε χαί ήθελε την τα
  ξιν >βΙ ιήν ηρεμίαν Ιιά νά ά
  6| έκΙ ν.λΐι/ς ιίς ιτό έργον χόυ
  άκιρίοχασΗς χαί νά κρβχωιήβϊ
  οχληράν ζωήν τ«υ, χβρΕς
  σεις, «ι υ ίδημιβύργουν ο[ διέφε
  νοι έπΐτήΐειοι έχμιταλλευταΐ τβν
  «αιν·β·υλευτικβν άντΐμκχιβν. Ή
  Ιληΐς τβν ά^&ν ίίεολίγβν Έλλή
  νβν ήμέρα τ% ήμίρα έμεγάλννι,
  διότι χάϋε ήιιίρα κκρερχομΐνη
  Ιΐιιχνε τας τάαεις τίν άνβλΛίίν
  των την μεγάλην άκοαιολήν τ|ς
  έξυγ ά'3ΐβ»ς χαί ά.αδικιΐοοργΐαο.
  'Ανήχην χαί έν ώ είς τί ν τα
  ξιν βΰττ<ν τβν έλπιίονο;ων 'Ελλή νων, ι6βυ; έξ «9χτ]ς ίέ» έίεΐλιαοα άλλά Ιγρεψχ τα ί£*ς: «θ^μβοτε προ ίλ!γ·υ ακόμα χαΐρι Ο, αί* κερνο0οι ΐκό μκρές μ»ς ή οιΐμαια τ·3 ουντάγματος ί αί* ή μκάντα άνί<ρ·υΐ τέν δμνί μ«(ΐ Αίοθανότανε χανί*ας μας χβΐ την καραμιχρέτερΐ] σ»γ χίντ,οι; Στήν ψ^χ*^ μ»ς μίοα οκκρ ταροθσι χαμυιά ΐλκίδα χά Ι χα«έ ναςκόθοι; Νιώθυμε χά Ι τέν έ)£· χιατο κα>μο νά χάν^ την χαρΐιά
  μας νβ λαχτ«[£ γΐβ κίτι ίθνΐν.^,
  χίτι άνβτερβ, «άτι ίδβνιχί; "Ο
  χ<1 κανέν» ανωτέρα οΙιθΐ)λοΙ »α>έ
  νας ποτλμέι! Κι' δμειιΐ Πιιίς λ(
  κοιές,κολΰ, Βλοΐ μας ζηλιόαμε
  τόν κκτριωτιχο καλμέ των άλλων
  λβών, κ»» τραβ·0βχν χαί τραβοθν
  μπρέ(, μΐ δδιΐγιύς χά ξαναζωντα
  νομένα ίίανιχά το»ν, χαί Βλιβίμε
  ότε, γιατΐ Εέ« ιικερβοβνμε νά βροθ
  με χ' εμείς μήτε "ιύ:» μα(, τϊκα
  τε, άποίύ'ως τίκοτε κβυ νά υ Ας
  γεν $ 1*% ένθ·υβιασμ4. Τέν ένθευ
  σιαομό αύτό κου }&'. Ιλεικε χβΙ
  ^;ή?αν τίυο άκαραιιτ;τ·ς
  γιά την έθνιχ») μας ζβιή, μας τί*
  ευθύς άκ' την άρχί; ή χυ
  βέρν-α:( Μεταξβ. 'Ακό την ι|υχι
  ή χαΐ Βιαν*>ΐ)τιχή κλευρί, την
  κι* ΙνΒιαφΙρουοα. χαχά τή γνώμτ)
  μου, ή χυβιρνι,υις Μετβξα ΙΒειξε
  8λ- ττ)ς την ΙΒεβλογιχ*} δύναμΐ.
  Ξίρει τί θέλει β Έ>λην[ΧΟς λα*ς
  χαί ξέρει κβς νά τό κετδχι, γιβ
  τί Ιγεΐ ίϊηγο της τό Βι«έ της
  μεγάλο κολμέ. Ή βναοτ^λιβοΐς
  τβν κιομένων χά Ι μιοβουντριμμέ
  νων ιίίΑλων μας γ(νετκι μ·θ·ίιχί,
  χαί ή ψ'Χθή τί*«αίς ίνές χβυ
  ρασμένου λαοθ, κροχωριΐ με ού
  οιημα οταθε·έ.
  »ΕΕχα χί,ονια, Βαβτυχβς κβλλχ
  χρίνι», νά παραχβλβυθ^οω χά·
  ποία δμαβιχή κατριωτιχή οκγχΐ
  ν—αί. Πβς μκιροθοε νά γενν^θ)
  οτήν ψ»χή μβς Ινα τέτοΐο αΐοθι,
  μ>, δταν χΐθε &ρβ, χάθε οτιγμή
  Ιβλέκαμενά γχρεμ(ζ«υνχ»ι δλοι ·Ε
  ηαλκιβΐ χοινωνιχοΐ χαί έθνιχοΐ
  μας θεβΓ; ΚαΙ Βμω( χωρ*, β
  αίς φβ[(ς γΐνβυνχκι έιρτές, ν*ιώ
  θω Ι<ή άκέ «ί»ς καλ~ιυς ξιχα βμένοιις κα^μούς μόν χά Ι Βιαχρ( νω χατλά σία μάτια δλων χβν ϊ λων την ούι^ν οιιγχΕνιιαι χαί την τΐατριωτιχή^άναχριχΕλοτ. ί·ν χρνφβν μεκάλων έλκΙΒβν. Έ, λοικίν. Αδΐό είναι χάτι κο λυ μεγάλο. ΕΝαι ή άρχή κρίς χ· νέβ δρίμο τής ψκχι>ΐ}ς ανακλϊ
  οιως, ιο δρέμβ χοθ έθνιχοθ χαβκρ
  μιθ, κου αποτελεί άναντΕρρτ,τα
  τή οταβερωτίρα βίσΐ, κεΰ θά σι*]
  ■Ιξΐ Βλα τάλλα. ΧωρΙς ψϋχή
  Ιναζ λαίς ίέν είναι ίχανβς γιά
  τΕκετε. «Μήτε Β~μιουργ<Γ( μήτε δ^μιεύργημα χωρΐς Ιίωτα», χαί οιι εκειά βύιής τής αληθείας. «Μήτε Ιβνος, μήτε έθνκή από¬ δοσις χωρΐς ψιιχ^». Την ψνχή α&τή, κου εΐχε χάοει τα ίθνες μας, αΕοθάνομαι τώρα βιγά οιγά γ ώς την ξαναίρΐακει χά Ι κάλι. "Ενί-ς ϊημιοϋργιχές καλμίς αε Ε- λα χαί για δλα ΒιαχρΕνεται χα· χαχάθαρα κια. θβ^αχεΐβτ, καχ·ΕΒα χοινωνίοτ, αγάπ*) οτήν 'Ελλΐ|νιχή γή, δημιβκργία Ιυναμχής κεκοι- θήοΐως, οιίαομίς κρός χά -αλ~ί· τα πεσιί<« ιΐίωλα, ζωντίνεμα ξεχασμέ^ων ΕΒανιχβν, αγίιιη οτή γλιινειά έαιΕα, δλα ουτά Γαναζων τανεύουν χχΐ Β~μΐευργ·θν την κΕ· βτι κρίς !·α ώραιίχερο χαί ?»· τιινότερο ε Ο^ιον. ΚαΙ μίνΐ) ή ο»ίψ;ς Βχι ή οι;μερινή χαχάοχαβις θα ήτο Ιυνβτίν ν' άπετύιη βτ>υ;
  α^( ώτατα χαΡωρΐομένβυς οχβπι ΰ;
  χι;ς. θά άκοτελιθοι Ιγχλιςμα για
  τί ή νέα χαχάοχασις άντικρεσβ
  κιύει ιήν ίλβ»λςπ·μέν« έθνιχή
  θέλ«οι. "Αν ακιτέγχανι ή κρο
  σ«άβιιβ αϋνή, τα έρείκια χαΐ ή
  γΐνιχή β«μφ·Μ Μ <<· ί διαδοχίς της. Ν ι γΐατΐ κνέκει Β- λοι χωρϊς χαμμια Ιξαΐρεαι, νβ δώσωμε νίτι άκα τή Βιχή μβς ψ*χή, χάτι άπό τή Βιχή μ~( >ύν»μι γιά νί αυξήτωμε τέ ουντε
  λιαιή τής άναπλαοτιχή( χαί άνα
  ί*)νΜβιιργιχής κροοπβθιΕας τ-ς
  'ΕχιΙ<Ό(^κου άρνιέχαι ν' άναγνω ρ(βν χήν αλήθεια αυτή, μβιβζΐι μέ χιΓ'χν, πιυ καραχολουθεΐ άΒιά φ·ρ· ιήν άνασιή>ω9ΐ χ·0 ίρειπ»
  μινιυ σπιτιεθ τβυ, ΥΐατΙ Η1* Ιχει
  πίβπ οτεϋς ανα9<ΐ|λωτάς. Μα εί ναι κρβτιμέτερο 'ί/αι κεσμένο τί απΕτι μας αέ έρείπι», έκειδή •Ε μαστίροι ϋ« μκορβθν νά τί ξαναχτΕοουν ο' Ινα ήμιρ·ύχτΐΓ; Καί κβς θά μκοροθοε νά χαρα χτη#ιοθ| ή άΒιαφορΕα μας μπρός βτήν α*αοτΐ]λωτιχή πρεο«ίθει»·, καρά ώς Ιγχλημα εναντίον τβν Ε δίων τβν Ιϊυτβν μοτς χαΕ καρά φριοΰνη φριχτή κου θά χτυπήοη χά Ι μβς χκΐ χά παιδία μα(( >Νά γιαχΐ ουνειδΐ)χά εΐμεμ χε
  κ-ριιγμέν·€ 6κέρ τής νέας χαχά
  αταοεωί, κιυ έδΐ|μιοδρΜ]9ε ή 4»}
  Αΰγούοίθϋ χαί νά, γιατΐ έπιμί»ω
  νά θεωρ* καθήκον πάντες "Ελλη
  νος νά κρβσφέρι βχι ίποταμΐεομα
  φιχιχβ |χε«, γιά νά χήν ένΒυνα
  ώ
  Αύιά Ινραφκ τίς 11 χεθ Νοιμ
  6ρ|·υ κέρυοι: 'Από τόχε καρήλθε
  Ι οχΐΒέν χρένος. 2' Βλο α&χο
  ίατ-μκ ικ ί> κέραοε-, ανεβα
  άμεσος οΐό βίθρο τοθ άυερολή
  κχ·υ Εβτοριχβθ, ι έπο!·ς Ικαυοε
  κια νά άνήχι§ οέ κρόοωκα χβΕ
  κράγματα, καρΐ)ΚθλΕυθΐ]οα κροσε
  χτιχί, ψ^χρά χαί μέ έκιφδλαξι,
  χβρΐς να έκιχρέφ» είς τέν ίχυ
  Τίν1 μβο ένθβϋθΐαομους κ·οαχαΕ
  ροιις καΙ χωρΐς νά τέν ά«ή9ω ν4
  έκΒν,λωθφ οε δατεριχά χειροχροτή
  ματα χαί έκευφΐ]μ!ας. Πα»ΐ|χολου
  θτ)3α χιΰς χχισιάβες, κου ή 'Ελλΐ)
  νιχή μοΐρα Ιφιρι οχΙ( 4 Αίίγοδοχου
  χαί ιίδα χαί έμελέτ^αα τέ τί χ%
  τώρθβοαν ώς τώρα.Βέβαια τί έργον
  τοιις δέν έιελεΕνοε. Ή οχέγ«. δεν
  έβνέκαοε άκομα τ ό άναΒ*,μι·υργΐ]
  μέν ο οκΕτι, μήτε ο( χρωιιατιομοΐ
  σϋνΐπλήρωυαν χήν ένχκκωοιαχή
  εΕκίνα χοθ άναχαινιζομένου οΕχο
  δεμήϋχχος. Την έκΐοτίγαοι Ιβως
  νά την χαροθν ίλλ·ι. "Ιοως δλ
  λοι 'ά'αι κρβωριαμένοι άκ· χή
  μοΐρα νά χραβήξουν χά ί^ρταοττ
  χά ααντάρΒα, κοδ δίνουν ι Ε μα
  σ'.ίροι ο&ί Γένουν τ·λεΐωτιχά κια
  τα μιγαλα ουγχρατητιχα ξύλα χής
  οχίγης. 'Αλλά χά θεμέλιιχ; Τα θε
  μέλια χά Βιιναχά χαί οτιρεά χοθ
  νέου μεγίλειι έθνιχοθ οΕχοδομήμα
  τος οφεΐλονται έξ δλοχλήρου ο:έ
  Μετα(α χά Ι οέ χεΐνον ππι μέ χο
  χθκίς χβυ χαλδκτει χαθε άναίτ,
  μχβυργιχή ηρροκάθεια τήςχϋβερνή
  αε»ς τού ΣτΙ Βχσιλέα.'Ακ' χή αχε
  ρεαττ,τα χβν θεμελίων αύίβν έξαρ
  τδται ή Βλ») έθνιχή οΐχοδομή χοθ
  έγος χαί 2<ιω μέλλονχος- Άηο χήν αχερεέτηχά των θά εξαρτηθή τέ Οψ?ς χοθ βίίοδομήματβς, πιύ θ' άνεγεΕρωμε εμείς οήμερβ χά Ι δ δι*χος χιΰ θά έκιθέβουν έχιΐνοι κου Ιρχουνται νά βιινεχΕοοκν τό Ιργο χής παρούσης γενιΛς. Άλλ' άκ' βτι Ιχει γΕνει ώς τώρα, ξέρω χαί μοζΐ μέ μενά ξέρεχε χά! σεΤς Βλβι, τ ώς 6 5-μΐουργΐχος καλμος χαί δ έθνιχβς χραΒαβμος ϋέθ-χι οχ* μαραμένο λκέ. Τα κεομένα είίωλχ οιγά—·αιγά άναοχνλΑνουνχαι.Ή ψιχιχή χαΙΒια νοτ,τιχή τόνωοις τοθ χουραομένβυ λαοθ κροχωριΐ μέ οδατ^μχ οχαθε ρέ. ΟΕ βωμοΕ χβν δΐωγμίνων χοι νωνιχβν χαί έθνιχβν θΐβν μας άνεγεΕρονχαι. Έ αρρ»αχ-μέν- φ^ χή μας ξυπ β χαί δ ίχρους χαρα χχήρ μας οιγά οιγά καΕρνει έβ Βυνατό χιωματιομδ- θρησχεΕα, κατρΙΒα, χοινωνΐα, 'Ελλΐ)νιχή η, Βυναμΐχή πεποίθησις, κεομένα ιΐίωλα, ξεχαομένα ίίανιχί, Βλα, Βλα ξανβζωνχανεδουν, Βλα ξανα ζιθν. Σ' Ινα χρίνο μέοα μιά με ταβολή, κιύ Ισιιν-ΘΙααμι, ώς «έ ρυσι άχδμα, νά θΐωροθμι άνέ χτΐ] άχατίρΡωχη, ήρθε νά Ιιαψιύ οη την ΙκοχαρΒίωοΕ μας χαί νά !&ί διίξϊ Ι.ι: δ Έλλΐϊνιχές λαές είνε ΕχανΙς γιά χέ χάθε τι άρχεΐ νά χαθοίΐ)γήται άκό Β«ναιό χέρι ΒΟ * Ό έ λοό»γΐ|αε τέ 1912 θά μεγαλβκργή ο) καί τώρα. Άλλά τα έργον χής άναΒτ,μιαυρ ν(ας χαί άναοτΐ)λε>αεως έτελειαιοι;
  Βεβαία δχι. Δέν μεχαβάλλεχαι 6 χά
  *Λ( ή χαλίς 8ρίμ»ς ί'ές έθνοκ;
  ο' Ινα χρδνα μέοα. Στή ζωή τβν
  έθ>&ν Ινας χρδνος είναι μιά απγ
  μή. Μην έχομε την άξίωαί ο' Ι'β
  τόσο μικρά Ιιάα^ϊ% νά πον-γΜ
  ρίσωμε την κλήρΐ| ίξιγίανοι,
  τ*ν πλήρη άναδηιιιουργϊα μ«ς·
  "Λ; ρ'ψΐομε μιά ματιά πρ'ς Ά'α
  χ·Χά( χαί (2λλ~ μΐά ματιά κρές
  τή Δδοι. ΚαΙ κρές τάς ίδΐ χατειι
  θδνοεΐς άνεγείρονται μεγαλεινΒΐ]
  έθνιχά ·ί«οδομήματ»,· γιά χά δ
  η·1χ έθεωρβδοαμε χ>ο; λκοδς των
  ανικάνους. ||Ας Β ίψιυοεν δ χρ< νος. ΓιατΙ χαχά νά μην ελπίσω¬ μεν χαί μιΐς μιά χέτοια μεγάλη έθνοαωτήρια μΐταδολ^; ΓιατΙ χήν έλκΕδα μας νά μην την μεταδάλω μέν ε έ γινήτρα κεκο(θη9ΐ χαί νά μην έπιδίλωμε ακϋς έχυτοδς μ«ς νά γΕνωμε συνειδηταί α»ντελεοταΙ ιής άναδημιουργΕας, τής άναπλί οιμγ, χ·0 μεγίλικ αυριον, κιΰθά φωτίση χ*Ι θά έ·Βυνατμωοη χήν έθνιχή μας δ«ναμιχόιητ.&-; Κάθι 3»θρωπος, χάθε λα*ς, χρατεΐ ο (ά χίρια χου χήν ϋια χου χή μ»Ιρα. Αυτές ιήν χαχιυδδνεΓ. Αδιας τής δεΐχνει τα δρίμι της Διός π υ ά«ήνεται οέ μοιρ»λ«τρι χή νάρχη, άκοχβϋνώνετβ', χαί λα •ί, κου κερΐμένει άδιάφορα την άνάνΐ(φ! τού είναι χαχαΒιχαομένος οτήν στασιμίχητα. Ή Εο:ορΕα τβν προγόνων μας μβς δίδει χιλιάδες θλιβερά χαί χαροδμενα καραΒεΕγ μχχα. Δέν έχομε καρά μελεχήιω με χά θλιοερά χαί νά ββθμε κβς θά μιμηθεθμε χά χαροδμενα. Ά; ανοίξωμε ^διάπλαιη την φ^χή μας χαί 4; χλεΐοωμε μεοα της την 'Κλ λάδίτ, γιά νά αίοθανΗοθμε νά α«αρτ«[ $ Ινχίς μας χάχι μεγάλο. Α'ϋά καραγγέλλει §/«ς μεγάλας κβ Τ]χής. "Ας ανοίξωμε χχί μ·1( αήμερα χή σ>ίψι μας άνεπηρέαοχα
  χαί ίι πηΐήσωμε κάνω άπό κρα
  σωπινίς άντικάθεΐες χαί συμπί
  θιιις. Τδτε θά Βοθμε κβς μδνο 8»ό
  Βρδμαι μβς έχβιν «κομιίνεΐ. "Η
  ο^χελεοταΐ ένές έκιΐιωνομένου ώ
  ραΕαυ ου^ιον, κου κρέκει νά έκι
  οτατιΰβ) δλων τάς δρμ£ς χ»Ι
  τας βαυλήοιις. "Η αδιάφοροι καρά
  τηρηταΐ τοθ έργαυ έχείνων, κβυ
  κροσχαθβθν νά άναίημιαυρ^ήββυν
  την ΈλλάΒα.
  Ή έχλογή γιά μβς τι υ; Κρή
  τας, ταν κατ' εξοχήν λααν τής
  φωτεινής αντιλήψΐως, ένΒεΕχνυται
  ίφ' έχοχής. Δέν μκαροθμε χαί ίέν
  έχομε τα διχαίωμχ νά καραχβλου
  θβθμε άΒιάφαροι Ινα μεγάλο άνα
  Βημιαιιργιχα Ιργα άλλ' έχομε
  την δκοχ;έωοι νά γΕνωμε
  ουνειίητά σιιντελεσταί τής Ιημι
  ουργβυμένης άναγενήοε»ς. Δέν
  μβς χωρΐζβυν κια κραοωκιχά χδμ
  ματα χαί δέν υκάρχοιιν πλέον λβ
  γ·ι νά άλληλομιοοδμεθα. Μκρδ(
  μας έχομε Ινα αχφή" χαί χαθωρι
  ομένο σχοπί' την άναοτήλωοι τής
  καΐρίΒις^μας, χήν ένδυνάμωοι χεθ
  έθναυς μα>! Τό Βιάοημα χοθ
  ένίς χρένου κεΰ επέρασε μβς Ι Ιω
  χε χήν πεποίθησι διι μκαροθμε
  νά οιηρίξωμε τίς έλκΐίες μας ο'
  έκείνοος, κβυ μέ κραγματιχή α&ΐα
  κάρνηοι ανέλαβον χήν μεγάλη ά·
  κοοχαλή χής άναδημιουργΕας χαί
  νά χαχαχάξωμε την 4ην Α&γοδ
  ότου ώς Βευιέρα έθνιχή μας ή·
  μερά.
  Ζήτω τό έθνος, Ζήτ» δ Βχοι
  λεΰς, Ζήτω δ Μιτα(β[».
  ΚΑΤΑβΕΣΙΪ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  ΚΑΙ ΑΕΞΙΒΖΙΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ
  Μβτά την δοξολογίαν οί επί
  οημοι καΙ τό πλήθος χατηυθύν
  θησαν είς την πλατείαν Έλβυ
  θερΐας δκου καί εγένετο ή κα
  τάθισ;ς υπό των λοΐκβν όργα
  νώστων, των παλαιών πολαμι
  στΑν καΙ άγωνιστΑν σΐεφα
  νωνιΐς τόήρΑον χΔν Κρητβν
  άγωνιστΔν. Μετά Γ έ την κα
  ταθισιν χΛν στέφανον, έ«ηκο
  Αούθησεν ι(ς «* Δημαρχείον
  δεξίωσις κ«1 νροοεφέρθησ^ν
  αναφυκτικά.
  Ο ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΧ ΕΟΡΤΑΖΜΟΖ
  Ό μεγάλος δμως πανηγυρι
  σμ6« εγένετο τό άπβνβυμα
  είς την -λατεΤαν χής Έλευ
  θβρΐας. 'ΑπΑ- τής 6ης απογευ
  ματιντίς ή τεραστία αυτή ιϊλα
  τε ι 3 εΤχε ΰπβρπληοοθτ}<οσμου πάση; τάξεως ήλινίας κσΐ φύλου "Οίαν δ* ενεφανίσθη σαν ο[ βοακοφαοοι ό ένθου- σισσμος δλου αύτοθτοθ πλή θους έξεΒηΧώθη <ατά τόν κλέ όν αυθόρμητον τρόπον. Έ<*ΐ ύκό τού: ί|<ους τής ψιλαομο- νικΐς τοθ Δήμου κσΐ λοΤκΔν όργάνων, έχόρεόθησαν τοπι- κοΐ χοροΐ χαί έτοαγουδήθηαταν δΐσπχα κα( δΧ,λα Κρηακα πατριωτικα τρανοθδια μέχρι τής 8η; νυκτερινής. Άχολοΰ θως εγένετο παρέλασις κα( λαμπαβηΦορΙα χον ναυτοκρο σκόπων καΙ των έργατΔν βιθ των κεντρικήν όΒΛν τ()ς κό λεως μέχρι τής 9 ης νυκτερι β ΟΙ παρελαύνονΓε<·, κρα τοθνχες μεγάλα παν ώ αέ δια φορους έπινροίφσς: Ζή τω ό Βσσ.λ'ος, ζήτω ή Φ'λβργατι Κιβέρνησις, έξεΒήλωναν τόν ενθουσιασμόν των ψ4λ λοντες π3τρ<ωτιχΑ θούοια καΐ ζη^ωκραυγάζοντες ύκέρ χοθ Βασιλέως καΙ χοθ κ. Μεταξα. Την δνην εΐκόνα τοθ πανηγυ ρισμοθ συνεπλήρωσεν τό έστιέ ρας ή καθσις των βΐγγαλι «ων( χον πυροτβχνημάτων <α( των ρουκετταν πού πά ροι,σΐαζον την >όχτα θέαμα
  ψαντασμαγορικΑν καΡΛς κσΐ
  ή πλουσία φωταγώγησις 8
  λων χον κεντρικόν ό δών καί
  των τΐλατβ'ών τής ττόλεως.
  Γενικώο Ρέ 6 πανηνυρισμός,
  τής 4 κ Αογοόστου, μολονότι
  τελείως άνεπίσημος προσέλα
  βεν έκτασιν κανδήμου έκίηΧώ
  σεως ή Ρέ Λμέρα αυτή ΒκαΙ
  ως κβθΐερώδη καί απεκλήθη
  ήμέρα χαρ άς τοθ λαοθ.
  ΗΙΤΕΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.
  Ιζΐναι αξια πάσης
  σεως ή απόφασις τής β
  νήσεως δπως άποκατασΐήση
  τούς απόρους πολυτέχνους χο
  ρηγοθσα γβωργικόν κλήρον είς
  τοός Αγρότας καί σχέγην <(ς τούς άστοθς ίζ αυτών. Διά τοθ τρόπου α ό τοθ ή ^Κυβέρνη σιςόλοκληρώνει την γεωργικήν καί αστικήν αποκατάστασιν των , άκτημόνων καΐ συγχρό νως ένθαρρόνβι θετικος καί ύ ποβοηθιΐ την ^σθξησιν τοθ πληθυσμοθ μας οσΐε νά κα τσστώμεν μεγάλοι καί όπσλο γΐσιμος. Διότι ή σημερινή Κυ βερ νησίς οιαφΐρβι άκό τάς προκατόχους της κα( κατ· τοθ το; "Οτι άντιμετωπΐζει τό βη μογραΦΐκόν προβλημα δχι α πό τής άραιώσβως άλλά ,άπό τής αυξήσεως τοθ πληθυσμοθ τής χώρας. *** ΑΙ ΑΝΑΪΚΑΦΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΒΣ. Αί βνβργούμβναι ιΙς4 ΤΑ πέριξ τής Νεαπόλεως άνασκα φαΐ υπό τής Γαλλ κης Άρ χαιολογικής Σχολής Εφερον είς φός νέα εύρήματα μεγί¬ στης άξ(ας καί άπό Ιστορι κης καΐ άπ& χαλλιτβχνικΙ]ς Απόψεως. 'Ιδιαιτέραν Ρέ δλως αξίαν φαίνεται δτι έχουν τβ ψηφιβωτά των άνευρεθέντων βυζανχινών ναών. ΚαΙ τοθτο χαθισα βτι μεγαλυτέραν την Ανάγκην της ταχυτέρας άπο χτήσεως καί ε(ς τόν τόπον μας ενός Βυζαντινοί) Μου σεΐου &ιΑ νβ οιαφυλαχθοθ* 6λοι οί άνεκτίμητοι θησαυροΙ «ού είναι κατισναβμένοι καί έγκβταλιλιιμμένοι καθ* όλην χήν Κρήτιν
  Α Ν Ο Ρ θ - — < ΒΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμβρον τα τι τάνειον δημιούρνημα τοθ ΣεσΙ<" Ντε Μΐλ «Σταυοοφορίιι» μέ τή Λωρέττσ Γι<<><, ΧάνΓυ ΓουΓλκοξο ή ηιό ύτΐίρλαμηρη έκοποιΐοτ τώ αΐώνων. θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερο τό κοινωνικό κομψοτβχνημα «Κατ γορουμένη εΐσαι 'ΑνήΧκη»: Πρωτί γωνιστοθν ή πεντάμορφη Λορέττ< Γιώγκ καΐ 4 γόης Ρόμπβρτ Τα(ι λβρ. 'Αριθμες 21073. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό 2»μββλ»ι»γ«*»ες Καβτελ* λ.ου ΠεδιΛΒη Έμμΐνευήλ ΊΙο μενίε»<. Π»·σ«αιλΛ τοος ϊΥγρμμ ■ιβιατας 1) Μβρ'.άνΒηκ χήίβν τβ( *·τέ ('Α>τ(0ν(αυ Χ<δί Ν;5 2) Γεβργιον Άντ Χχζί^ Β», 3) Κωνσταντίνου 'ΑντβνΙοι ζά Ν:6», 4) Χιοάλαμτκ Χζδ Ν β 5 Χατζιδάκη Ν:6», 4) Χάλαμ Άντφν(·υ ΧαπζιδΑχ- Ν β», 5 Εήλ Μδλί ζ Έλινμ Εμμανουήλ τλ γίν·ο 'ΔντανΕου Χζ* 6α, 6) Ίβμήν-ν ,θβμί Γ«»ργ<ά 6ου τό γίνος Άντ»ν(·Η _αιζ<8£ χΐ9 Ν:6ϊ, 7) ΝΙηϊ,. Γ. Γ«ονβ)ά τέ γί*ος Άντανΐου Χζϋ Ν β>, 8) Πί 'Α
  ί
  'Α*. Ιΐΐρχατάτο
  το γέ«ος'Αντβ)>[οα Χττζιβάχη ΝΕ
  6β ώ; χληρβνίμκς έξ αοιαθέτο
  τοθ άρχιχοθ πιατωτβθ 'ΛνταχΕο
  Χατζιδάκη Νίδϊ, 9) Μαρίαν χ$ρα
  Γε»?γΙβυ Κβρβδζοο. 10) Ελένη*
  'ΑντανΕου Ανεμογιάννη τέ γίνο< Γε»ργ!·« Καρούζου, 11) ΊαχνννΛ Γεβργί·» Κχρβθζον ώ; χληρονο μρκς έξ ά3ι>θέτ·υ τβθ ά·χι«Ε
  κιοτβτοθ Γεβργίου Κχρβύζβΐ 12
  Μιχαήλ Αχγευίιαναχη δι*η?4ρο
  13) Γεώργιον Κεχχινάχην ΖιχψΙ
  ■■ν χχΐοίχβυς ΉρχχλιΕου, 14
  '1$λευθίρι·ν Γ. Χαλκιαδάκη χάτοι
  «9* Καατελλίοϋ ΠεΒιάΙοο 15
  Την έν Αθήναις Ιδρϊύϊυααν Ά
  γιοτιχήν Τράπεζαν ττ)ς 'Ελλάδε
  ώς τοιαύτη* χά Ι ώ( διάδοχον τ·Ι
  κοτΐ Κοΐνβφελοθς Ταμεΐβυ Κρη°< τ|ί χαί 16) τί 'Βλληνίχέι δημόσιον ώς χαί «ίντα Ιι%ρο Ιχοντα τυχόν Βιχαιώματα ι" άΐιώρεις έκΐ τ·β έκ δραχμ* δεχα τεαο^ρ,Μν χιλιάδων τετρα χβο'βν) ιΐκοοι (14 420) έκ- πλειατηριάαματρς τβν έ'ώκΐέν μου σημείον χατά την σχετικήν δη' αριθ.21072 Ικθεαίν μου άναγκαατ »6ς 'ΐ έκιοπίύαιι τοθ χ. Ί«£ν νβυ Γε»ργ(«υ ΒλαατοΟ βικηγέροι χαΐ χατοΙχ·υ Ήβκκλείου ώ; έκδο χίως τβν 8ι»Βΐ»μάτβν τ·0 άβχι χοθ «ιοτβΐοθ Ζ>χαρ[ου Ματθαίοι
  ΚβρΒουλαΜΤΐ χατοΐχρυ ΚαοτελλΙοι
  ΙΙεδιάίβς ίκκβιηθέντβν άχινήτνν
  χτκ>ματ(»ν τβθ δφεΐλέτοιι Γε»ίγ[·ι
  Μιχαήλ Κουντάκΐ) ί Μιι?ω Λ «α
  τβΐχευ Κ,αατελλΣβυ Πεδιάδος ή'ΐ}
  κρατουμέ*οιι είς τίς έν Καλαμιφ
  Χ*ν(«ν φυλαχϊς ττ^ν χαταδίχιι
  δπό νίμιμον ακαγίρειοιν τελοθντο
  χαί χϊ)διμο*ευβμένου 6»6 τοθ προ
  οβρινβθ χηδεμίνος τού Ία£ννβυ
  Μιχ.Κβυντάχΐ)κατο(χου Καοΐελλίοκ
  Πεδιάδος Β~β·ς Ιντίς τ*}ς νομ(μου
  κρβθεαμίας χβταθέαναι «αρά τώ
  κ μ·δίφ διχααιηρ'φ κκρ' ώ γενη¬
  σεται ή χατάταξις χαί ίιΐνβμή
  τεθ έχπλειβτΐ)ριά3ματ·ς τοός τί-
  τλβυς τβν χαί τα λαιχχ διχυιιβλο
  γΐ)τιχά τβν άκκιιήαεών τ»* |γ
  γραφα χαθ' Βαον τ «3 χ έχκρίθε
  ομος κροοχγωγτ] Ιβται ακαρίδε
  χτ·ί· 'Ελήνθησαν τέλκ> χαί Βιχαι
  Ααατα Βραχμ>1 έιατόν *έντι(«ρ.
  105) Εγένετο έν Κβστελλίφ Πε¬
  διάδος χαΐ έν τώ ένταθθχ δημοσίφ
  γραφιίφ μβυ χειμένφ ένταθθ* χά Ι
  χατα την οινοιχΕαν Πβλεμάρχΐ)
  ΙΒιοχτι;αΓ« τέχν«ν ΓεβργΙου Λλ-
  γουδιανίκΐ) σήμερον τ^ πρώτην
  τβθ μηνός Αδγούοτοιι τ$μέρχν Κ»·
  ριαχήν τοθ χιλιοατοθ ϊννεαχ·9ΐβ·
  βτοθ τρι»«οΐ·0 έβϋμοΐι Ιταυς
  καϊ δΜΥίίϊί «ΐαρ' έμοθ χβθ
  Ό ΣαμαολΒΐιογ,-αφος Κοιοτελ
  λΐου Πεδΐίϊβς.
  (Τ. £) Έμμαν. 'ΙδομΐνίΝς
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Δι» τβύς χ. κ. Άνηηροβώπους
  ΒΐΦμηχκνιβν ΧιγαρίττΜν, Πρέπη
  ριουχους £ιν«ρέττΝν καϊ Καηνβ
  «ειλΒ( έν γένει Ν·μ«6 Ήρ«
  Νλεΐφν.
  Φέρεται είς γνβσιν ά τα ν
  των των όπωσ&ήκοτβ Ινβιαφε
  ρθμίνων βτι τβ νοαφΐΐα καΙ
  ή άκοθήκη τών'Βομηχανιβν
  Σιγαρέττων:
  «Α. ΦΟΥΚΑΙ» Α. Π,
  (Σιναρέττα «ΝΥιΜφΗ» καΙ
  ιΕΞΤΡΑ ΦΟΥΚΑ»), κοΐ €ΑΔ.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» Ο. Ξ. (Σι
  γαρέττα «ΣΑΝΤΕ») ώ; καΙ
  τΑ συναβές αύ:αΤς Γενικόν
  Πρατήριον Σιγαρέττον δλων
  τΛν μαρκΑν, μετίΦέοθησατν
  είς τό νέον των κατάσιημα.
  κείμενον έ-Ι ττ]ς ΑδοΟ '^γ.
  Τίτου, Ιναντι Δημαρχΐας, *α-
  ραπλΐύρως κατασιήματος χ
  Δημ- Γιολιτάκη.
  (Έκ τοθ γραφιίου τής άντι
  Άΐ>. τηλ. 6-β|
  ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑΤΡΙΓΙΚΙ
  ΙΑΣΙΛΙΣΣΛ
  179 »
  Έπαραχινοθσαν τούο ίνα
  τιλους νά χτυτιήσουν. Ή τρα
  γιχή βσσΐλισσα άτΐνΐζβν την
  φρενιασμέντι έ<«Ινη σνθρωπο- θάλασσα πό υ Εμοιαζβ μβ στοι νεΤο τής Φύσεως τυΦλό χά δσκλαχνο. ΚαΙ αχριββς ή σία οις τη<·, 6 άλύγισχος λαιμός της καΙ ή 4Ββ(λιαστη Β<Φρασίο τη-, ΙπϊρΛήθησαν στ* λαό Τό βλίμμα της καΐ τΑ τιολυ όυμστον βλέμμα τοθ λα οθ ήσαν σαν δυό ρΐύαατσ ηού διοσταυρώνοντσι. 'Η εν» τάσις ήταν τθ»9 ώσ« ίκ' 8 λτττά νεκρική σιγή <βασΙλ?υε στήν 6π*ραντη τιλατεΐα. Κα· νείς δέ-1 τΐξβοε τί θά την βλυ νέ την σινή έκείνη ικύ ήταν νά ξεσπάσ{]—σέ ούρλιάσματ» λοσσης, σέ τουφβίΐές ή σέ ά γριο λιθοβολισμί; "Ενας όπλΐιης τής έθνοφρου ρας έσκόπευσεν εναντίον της Αυτή βμβινεν άκΐνητη χά Ι 6 στρατιώτην κατέβασε τό τού φέ«ι τού σ5ν ιιαγνητισμένος "Γότβ 6 ΑΙ Φαγιέτ. πάντο τε θαρραλέος στΐς μβγάλες κεριστάσεΐς επλησίασε την βα σΐλισσΐχ κσ', μέμιά κΐνησι 11 «οτι-ή, όπεκλΐθη μνροστα της κσ( της έφΐλησβ τ6 χέρι. Ή χβιρονομια αυτή έπέφβ ρβν άμέσως, τή χαλάρωσιν τής εντάσεως. ΚαΙ συνέβη τό τε τα ιιιο άτιροσΒό*ητο ϋρά μα. Άπό τβν πλατεΐα άντήχη αί, βγαλμέ'η άπω χιλιά&ες στήβη, ή κρσυγή: —Ζή τω ή βασΐλισσαΐ τΗΓ»ν μια βροντή ίνθουσισ σμοθ. Χωρΐβ νβ τό θΐλ]] ό IV ος λαός πού λ(γη &ρα τιρωτή τ*ρα έζητωκρσύγαζε γιά την αουνσμΐα τοθ βασιλέως, τώρα άνβυφημοθσβ την ύπβρηφάνεισ τ4 αλύγιστο σθένος τής γυ ναΤκας πού έ^ειχνε δτι βέν έ ττήγαιε νΛ ζητήση έικε'κβια «αί κάρι (. έ τβχνητό χαμόγε λο ή Βειλά «ομπλιμέντα. "οταν ή Μ^ρΐσ—Άντουσ νέττα έγόρισεν άνό χον έξώ στη,δλοι βσοι ήσαν μέσα στή» αίθουσαν την τβριεκύχλωσαν καΙ άρχσαν ν<» την ουγχ οπον σαν να «Τχβ ξβφύνθ αιΐδ θανσσιμο κΐνβυνο. "Δλλ* αυτή, δατβρ' άτιο τίς «οοτες άκογο η^σΐις πεύ βΤχβν ύτοσιβ βέν μποροθσε τΐια νά ζβγελσ σθβ άπό την χαθυστε, η ιένη ίκβΐνη λοϊ*ή άναχραΑίνή. "Αρ τΐσεε τα παιδία τητ στήν άν <τ λιά ιη; κσΐ γιά τιρώΐη φο ρά έκεΐνη την ήμέρα εδ κρυσβ: (συνεχ(ζεται) ΜΑΝΟΑΙΣΙ. ΙΟ ΝΙ Ο! ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΧ-νγΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΙΙ ΑΗΗΟΙ. ΠΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ Α0ΗΝ1Ν Δέχετεΐι Ιν τε) «•β. ββο« Πειραιβ( 17*" ΑΘΗΝΑΙ* Τβλ. ΚΛΊ9 ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό άπ Αναχωρεί έξ/Ηρα- κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράβυ κβι' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά. Β» κατ' ευθείαν ΠΈΙ· ,^1^» -βρο», ΤΗ- ΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ΠραιιτθΜΐβν ΑΙΝΑΡΑΑ-Η Τ«Μ·. 1-41 £ΐι»__ΠΕΡ1ΠΕΤΕΐαεΕΙ Π)ΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7.15 ΤΟ ΔΡΑΜΙΑ ΤΟΥ *ΚΡΓΒΤΟΥ Ό Οδγγρος άκροβστης των Ά- Θηνθν, έττιχε'ρησεν ώς γνωστόν δια δευτέραν φοράν τό ττήδημα τοθ ίανάτου. Άλλα τό επεχείρησε διβ να Φονευθδ—αυτήν την φοράν οριστικώς. Τοος άκροβάτας δέ ν θεωρεΐ έ£αι ρετικά ένδιαφέοοντας μόνον ό Ζσ ραταΰστρσς τοθ ΝΙτσε— ώστε να τοΐΓοθετβ τόν λεγόμενον ιμηεχλιβα νην* είς μοίραν πολύ ανωτέραν τής Ιδικής τού. Τοος θεωροθν οί πάντες, δπως ίσημειώσαμεν άτιό τί)ς 'δΐος στήλης καΐ προχθές, Γβν νβται 4ν πάση περιπτώσει τό έρώ τημα: ΚαΙ δταν είναι νεκροΐ οί ά- κροβΐται Εχουν μέ τό μίρος τους την ύστεροφημΐαν; Άφιϋ θ'νατώ- νονται.,.πηδοντβο τόν θανατον— άφοθ ήττώνται δηλ. άπό Τόν θάντ τον— πώς είνε δυνατόν νά τοθς πε ριλομβαντι ή μεταθανάτιος δόξσ; - Μα άκριβΛς ίδω είνε ή δόξα. Τό δρδμα τοθ άκοοβ3τοι πού άρ· χΐζει Από τό πεοίφημο ρ'ντι παλη άτσο»— ουδέποτε είνε μόνον κωμι¬ κοτραγικόν. Δια νά (σοφαρισθί) τού πον τινά επί τής άξίας, τόσον τής επαγγελματικήν δσον καΙ τής κοι· νωνικής. κρέπει νά ?χπ ώς φινάλε, την ώοαιοτέραν δραματικήν τού κάθαρσιν: τόν θάνατον Δέν γνωρΐζω εάν ό τοποθετή- σας τοιουτοτρόπως τα πράγματα ί]το απλώς όττσδός τοθ Λεοπάρ ντι ή βσθύτερος όραμΐτιστής τής ζωής. Ώστόοο ό άκροβάτης πού ά πέθανε ήτο £νας «θεληματΐας» άπό τοΰς πειά άζιοπρόοεκτους: Έπέμε νέ νά φέρη είς πέρας τό πήδημά τού καΙ νά άποκατσστήση την προ σωπικότητά τού είς τό επίπεδον πού τί|ς δτρεπε. "Αν ενικήθη, σύτό ήτο δευτερεθον ίήτημα. Το οοσιώ· δες Είνε *δτι ηθέλησε» γ) νά νινή- σρ, ή »ά αποθάνη. Ό Άλλβί ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΜΠΑΤΤΑΡΙΟΝ "ΦΙΛΙΠΣ,, *«φ9«σ«ν τα νε« μοντέλει Μ λνχνίκι ίλετ τα χύηατκ. Μ1« μόνβν μκ«τβιρ(« υγρά τβν 6 βόλτ 6 τιΧΐιότιρβς βέκτης τβθ Μοβμβυ. —Τβ μ«τια τϊ( Γκρίττα Γκαψμκο ΜεεΙ ·1 Το6ρχ·ι ν««ρο(. Τέ μάτικ χ<5« Γχρέττχ Γ<άρ· μηβ έγιναν άφβρμή Βίχης είς τ*/ν Κβνατχντινςύκβλιν. Τρείς νεχροΙ θβυμαβιβΐ ττ}ς ήθίκβιοθ διαφβχββν τις πειΐ τοβ χρώματος τβν μ»- τιβν τ—ο. άχεφάσιβιν να χαταφύ- γβυν είς βια<τηφ, έχλίξχντες τβιοθτον Ια τίΐαρτβν νε>ρ6ν, ε(!ι
  χώτερβν βυΐβν. Ο! τρείς νέ·ι έ
  οτοιχημχτιοχν με*α{ύ τβν.
  νβθντε: νά εΐοηρίξι Ινα (
  ««αβν 2 έξ βύτβν νικητάς. Ό
  Βιαιΐητ^ς άφο9 έ»έχοψι εί; ηολ·
  λ4ς φ»τ·γραφ£ας τοθ άοιέρος έξέ·
  φΐρε την α*03ραοΙν το» ή ό«ίί«
  ιανβοθοχ τβν Ι/α έκ τβν τριβν, Ι
  θε«6ήθη 5<οκ·ς αιιό τεό. δόι ήτ τημίναυς Τό κηοτέλεομα ήίο Βτι ήδΓόιεσις κατέληξεν είς τα... τα χτικά Κιχαα-.ήριβι, ίκοιι Ινή/αγε τ'ΰ; ίύι φίλοι/ς τού ο νιχηχής. Ή δΐχη Βμας έματαιώθη διόϊΐ οί !ύι έναγομενβι φοβηθέντις διι θ» κατεδίχϊζοντο χαί είς τα Βτχαοτΐ χά Ιξαδα έκροτίμηαχν νά κληρώ αβκν τα 3ΤβΙχημ». *** —Τ·* έφόνινα» τϋν ήμίρβν τβν γ«μ»ν τοη. Είς ί'* πρβίατειον ττ]ς Βϊϋίχ- κέοτης ϊ<ας γναστος διχηγίρβ; δ Νΐ·ζτ(έ Άμπονίϊ εφονεύθη δκ) περιβτρόφΐυ 4«β ιλ 1% τβεν κα λαιβν πελατβν τού, > αΤ ή < στιγ¬ μήν μετέβαινε» είς ιήν οΐχιαν τ«]; μιηιιΐ)ς τβν,μ»τ*ί*ττ,ς ίποία; έκιό κειτ· νϊ '0 Βολοφίνος μετά την τού εσώθη κχαβΐοτιτος κρό τοθ βύμβτός τού, ένφ τί χλτ)θις ·λ- νέβριΐ νά Γη «ιρΐ τινος κβέκει τ». "Ο τα ν χητέφθασεν ή άοτιινο μΕα 6 δ·λοφί«ος καρεδέθη περ«β ειβθεΐς νά ίηλώοι Βτι Ιφίνευοε Τ^ν άτβχτ) «ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΓ' Ή μεγβλόπνοη έπβηοιΐ* τού £ τ α υ ρ ο & κβτ« τής Ή μ ι ^■/ Πν ^|1 V, ΛΛ ^^ β% Β^Τ ^. ^ ·Μ· &. ΛΛΛ^ ΛΜΛ ^Μ ^— ^Κ £Τ Α Λ Λ Αωρέττα Γιούγκ, Άνρύ Βιλκόξ. Όλος Ι ηαραμνβένιος ηλβδτβς τβν ουνηοπισμίν«ν εύρεικ«ΤκΒν αυλβν. Όλπ Π χλιδίι καϊ πβλυτέλϊΐα τ6ν η«λ«τι&ν τοβ άνερώ χον Σβυλτβνου Χελατιν. ΙΡΓΟΝ ΤΙΤΑΝΕΙΟΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Φίρω είς γνώσιν τοθ σεβαστοθ μου ΚοινοΟ κ,αΐ ΐ[ς την πολυιΐληθΙ) παλαιάν πελατείαν μου δτι άνα λαβών κα! πάλιν την Διεύθυνσιν τοθ Άοτονοιεΐου μου (καρΑ τώ ΒατλιΓέ Τζαμί) θέλω έξυτιη3§τήσπ υμάς ώς καϊ πρότερον μέ τή» εξαιρετικήν ποιότητα Ορτου λευκοθ καΙ μίλανος, τα γνωσΐά σιταρ«νια καϊ λβυκα παζιμαβάκια. τοος έκλεκτούς άρτους ώς καϊ σΛλα 113η άρτο«οιε(ας· Μεθ' /ΘΑΜΑΣΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΆΚΗΣ ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα κ«1 άντ«ποκριτ·1 •ίς τάς κβριβτέρας πόλεις τής Έλλ*- δβς κ«1 τοθ Έ^βτβρικβΙ. Ταμιευτηριον χαταβέαιιβ Ιν §Λη χ«Ι επί κρθθεβμία. Η ΝΗΣΟΣ ΤΗΝ ΟΙΣΑΥΡΩΙ ΤΟΥ Ρ. ΧΤΕΒ|!«ΟΜ 64ον __"91 χά νέ τε τ* γβθοίο οχς έν' Εοιν 1<ετ« α»όμη μπαροΘτΐ, εί «ε οκοχαοτιχά 6 ηλο(αρχ·ς. Δε6 (■»- δ5!&3 έΐφίρ'ξε χι' α» τ* έρχ«τανε χαλδτερ* ζ« γιβτΐ Ιπιβε μίαι βκ· τβ >Χ
  ώνιντα€ ού*»*φ·> τό χβμι 81
  ΐ νά χάιι« ζΐμΐβς 8μ<«· —Πλοίαβχε. ε!«εν δ Τρέλνιϋ, «ό φ·«ύ;ιί μαί εΐ'ε αχεϊίν άίββ ην άηό τέ χαρίβι. Φ»ίνε«ι "ώ; 65έβ»υν ττ^ν σ^μαιΐα χά Ι ανιμχ Βιύ;υν. Δ(' θάΐατνε χχλλΕτερα νά την χατεβάαετι; —Ν * χατείαο· την 9ΐ)ΐ·ηι!α ξ δ δ μόν; φξ χδριν, !έν τό χάν» ίιώ »ύ ί· Σϋμφννήΐχμε μαζ( τού. Δΐν ή τ«ν μανάχα Ι·»* οΐ)μεΙο δυνάμε«ί τιμ.τ]ς χκΐ ηίοιε«»{, ϋλά ««Ι δι· πλ«ιι«'κ3, γιατΐ α&:β έδειχνε στόν Ιχθ#4ν 2<[ έκιι^φρανούΐαμι τίς χα«ονιέ; τοκ. Ό βιμβχρδιβμίς Ιβίβυξεν ώ; τί 6ίίδι». Δι* μ£ς εδρ^χεν δμβς καμμιά ό51δ«. Ή θάλαοβχ τοι«6ή)[θΐ)χεν, εί κεν δ πλ»1αρχος. Τώρα θ* μ«« μι νά άβοούΐοιιμε τίς «ρομή μας Κβυ δβυλιάξβνε ΐ χν 6γ4 οφ έικνχνεικ διιβ εθελοντάς «οδ θάΐιλαν νά η& νέ νά κάρευν τό χβίΐς μας. Ό ΪΑφί'ύ χι' δ Χιϋντερ «οοαε- φέρβΐ]9χν πρδτβι. 'ϋτλια,ιίνοι έ 6*.$«αν άαί τένφ?άχ·<τ], τ) 4«*σ« λή τους δμΐ»ς ήταν. κεριτιή. Οί πειρατχΐ ή:αν «τα Μλμ^βρΙ άαέ β,τι Τίύ; ίναντοιζίμεθα, ιΐ ε είχον μεγάλτ) ίμπιαΐοίώνϊ) ατδ χανίνι τοθ χαραδι·0. Τέοΐαρες-κέι'τε άκό ού τευς εΐχαν άρχ(οη νά μεταφερθή τίς ζηβτροφΕες αί μιχ άκα τ'ς 0ίρχΐς ηςύ τ^ν εΕχαν ηΐ^αιίο·^ Ό Σίλίΐρ ήτ«ν έκΙ τόηβΜ.χι' Ι5ι νέ Βιχταγίς. Ό χιθεΐς ταιις εΙχ«ν ά«ο ί*α τοιΐφΐχι, Πϊύ, ποιές ξέ κου τλ 6ί<|<χν. Ό πλοϊαρχβς έκ4&ΐ)βι 9το ήμερολίγιβ τοθ χ«ρ*5ίο5 π&ί» είχε κφΐ Γ**ζ' ΧΜ χι' ήρχισε ν! ά (συνεχ(ζεται) τ·ύ( εύσεβίϊς Άγίου Σΐλιινβφι. ΚαθιστΑμβν γνωατόν δα ιΙ< τ6 μέλλον θα τβΧίΙται άνελλι τΐΛ« καθ" έκ*στην Κυρισ*ή λειτουργ α έν Άγ'φ Γεωργ φ Σβλινάρι κο( καθ* ώρας, ώς κατωτέρω: Χβιμβοΐνή ιιβρΙοΛθί 1 Ό<τωΒο(ου 1 Άιιοιλΐου δ >
  Θοογ 7, 30—9, λειτουογίσ 9—
  10. ΘβρινΛ περΐοδθί: 1 Άκρι
  λΠυ—1 Ό<τωβο(ου διθρο< 6.30—8, λειτουργΐα 8—9. Ή λνοριακτ) επιτροπεία Βρα χασΐου Ό Διευθύνων Άριστ. Ββυρλ*χα{ Τα μέΧη Παπά Αιονώοιβς Πρ«τσ(νη( Γ«6ργ. Βί ΊΗάννης Ο ΙΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΧ ΚΩΝΣΤ ΕΜ. ■ΜΤΑΑΚΗΣ ΕΙδικβυθεΙς έν Γερμανΐα είς τα νοσήματσ Στομαχου εντί. ρων καΙ "Ηπατος, οβχεται τοος «αοχοντας έκ τοθ πβπτι κου συστήμοττος έν τφ Ιατρείω τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) ΤρβΓς Καμάρΐς, Άριθμ. τηλ, 7-98 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Τό Έθνιΐίόν Πτμμοκοιιιϊ ονάκθάτιι ιΐς έκούσιον 6η μόσιον κλ·ι·τηριασμόν τ,ο «Ις ίό ■«•Ρίον Ζαρό κτίϊμα τού είς θέσιν Χαλ4·ι Καΐ Ρουσογσρίιιι αγρόν β «ά- σΐως 14 500 τιτραγΜνικϋν μέτρ*»ν μετά τ©ν «ν αυτώ ίλΙέΒ ώ; αΙ_β«ιΐΐώ». Ό «λειστηριασμός γινΛ- σιται τή» 8ην τρβΜοντος αη νός Αΰγούστου ήμίραν Κυ ριακήν καΙ ώραν 11—-12 «. μ. βν ιφ Μητροπολιτικώ μ«γάρφ «αί ίνω-ιον τι^ αρμοδίας ίβιτροβ^ς. Πάντο: «ά σκιτικά άνα μβ τό? 1ν ^ Ι καχα ΚΟΙΜΩΜΙΚΠ ΚΙΝΗΣΙΣ.-·Ε«ανΓ)λθβν βξ Άβη. νών ή κ. κ«1 · κ. Ε*στ. Διαμαντά κης Εμτορος. —ΆφΙχθη ηροχθές ίξ Άθηνθν ή 8νΙς ΣταυοΙτσα Φατοή. ΓΑΜΟΙ—Την παρελθούσαν Πά ρασκβυήν 30 Ιουλίου είς Αθήνας 6 κ. Ίοάν. Δ. Κορνηλάκης ήβ. κτρολόγος κσΐ ή εκ Γαο>αΧιβν(ΐίν
  ,νΐβσσηνίας δνΐς 'Ακριβή Α. Σεντου
  καλη διπλωματοθχος μαΐσ βτίλβ-
  σαν τούς γ*μους των.
  Είς τοθς νβονόμφους βύχ6με$Β
  τόν βίον άνβόσπσρτον.
  Ζ, Κ,
  ***
  Γύρω σττ>ν πάλι μας.
  Μέ συμμετοχήν χιλιάδων οο
  εγένετο ό έορτασμός τίΐς 4ης Αό
  γούστου καΙ είς την πόλιν μας,
  —Ιδιαιτεραν ομως αίγλην ττρ·.
  σέδοβαν είς τόν έορτασμόν ο! λο.
  ϊκοΐ χοροΐ καΐ τα. τραγρύδια τβν
  νέον μέ τάς τοπικάς ένδυμασΐσς
  άφ' ενός καΙ τβ βεγγαλικά καΙ
  τα πυροτεχνήματα άφ' ετέρου,
  —■Ωραίαν κΐκόνσ ίπίσης «βρου
  οΐασαν οί πρόσκοποι μέ την νυ¬
  κτερινήν λσμττα&οφορΐαν τού.
  —Τό έλαφρό μελτέμι τιοθ έφθοη
  σβ τΛν Τετάρτην καΙ μδς έδρόσι
  σεν έσταματησε καΙ *πό χθές ένΐ
  σκηψε καΙ πάλιν αφόρητος ζίοτη.
  —Έκατονταδες ξβνοι εόρίσκον
  ται πάλιν τίς μίοβς αύτες οΐήν
  πόλι μας.
  —Έτσι τό ΚΑστοο έοφανίζει μΐ
  αν άληθινήν Βαΐέλ γλοασβών μΐ
  αν πραγματικήν φυλετικήν πανσπερ
  μίαν.
  —Τό πρβγμα βΤνσι έν πά— πβο»
  τττώσει ευχάριστον διότι Ακοοβι
  κνύει πόσον Εχει προ·3ε0σει ό
  Τουπσμός 'κσΐ είς τόν τόπον μο;ς,
  —Άπό προχθές ευρίσκεται έν
  ταθθα ό εΐδικός έπιδημιολόγος (α
  τοός κ. 'Αρ. Χρυσούλης δια νο μβ
  λετήση τα οΐτια τοθ Μελιταΐου τμι
  ρετοθ.
  —Έν τώ μβταξΰ, ή έττιδημΐα |μ
  φανΐζει εθΐβχΛ»; σημαντικήν Οθε
  σιν.
  —Τώρα πού εδόθη ή νεα πΐστω
  σις δια την αποπεράτωσιν γοΟ Γυ
  μναστηαΐου θϊ Επρετΐε νά ληφθβ
  απόφασις καΙ διά την βιάνοιξ'ν
  τοθ τεΐχους κίς τό μέρος αύτό.
  —Διότι ή 6ημιουρν(α όδοθ πρ«α,
  πελάσεως δια γεφυεετής κλΐμα
  κος θα στοιχίση άρκετά χρήματα
  χωρΐς καΙ νά λύση τό προβλημα
  τής ίπικοινωνΐας πόλεως καΙ γυ
  μναοτηρΐου καΙ τοθ πέραν τοθ
  γυμναστήριον προαστβΐου τοθ Μα
  σταμτΐα.
  —Άπό ημερών διεκόπη ή σκυ
  ρόστρωσις τής Λεωφόοου άπό πλα
  τεΐας πρός την 'Ακ Τάμαιαν.
  —ΚαΙ Φυσικά διεκόπη καΐ ύ ττι
  ρΐπατος των συμτολιτών, άφοθ ή
  λεωφόρος ούτή αποτελεί τόν μο
  ναδικόν τόπον περιπώτου,
  —Καλόν είναι λοιηό» ν' ά «ο.
  περατωθίί τό ουντομώτερον, άλ·
  λ,ά καΙ νά εύθυγοαμμισββ συγχοό
  νως ώστε νά μην βϊ)μι·υργηβ|
  σώτό τό έξάμβλωμα πού έτοιμα
  ζεται.
  —θίμα συζητήσεως ή, έμφανι
  σις τού κομήτη κοντά είς την ο··
  ράν τίΐς μεγάλης "Αρκτου
  — ΚαΙ οί έκ,τοϋ προχεΐρου άστρο
  νόμοι βέν παραλεΐπουν νβ κάνουν
  τίς σχετικές παρατηρήσεις τώρα
  μέ τίς άσέληνες γαληνεμμένες νύ·
  χτες.
  —Δέν λεΐπουν έννοιΐται καΙ οί
  δεισιδαΐμονες πού θβωροθν την
  εμφάνισιν τοθ κομήτη ώς προάγ.
  γελον νίων βεινώνβια την «νθρω
  πότητσ,
  —Ώραΐσ ή Ιβέα τής κατασχευ
  ής υπό των έφεδροταμεΐων τής
  Κρήτης ενός πολεμικοθ άεροπλα-
  νου είς τό οποίον νά δ·3π τό
  ίνομα «'Λοκάβι*.
  —Είναι δέ καϊ πραγματοποιή
  σιμος δ&δομένου δτι τα ποσά ηού
  6χουν άνανραφή είς τοϋς πρςϋτιο
  λογισμούς των ιαμεΐων πρός τόν
  σκοπόν αυτόν κρΐνονται όπεραρ
  κβτά. ^
  —Συνβχΐζοντσι οί ίξαγωγαΐ των
  σταφυλων μσς έντστικώς. ^Καΐ οί
  τιμαί των είναι άρκετά Ικανοποιη.
  τικαΐ-
  —Δέν σιιμβαΐνβι δμως τό Ιδιον
  «αί μβ τος σταφίδος »ον οποίων
  αί τιμαί δέν εΤναι 8υστυχώ« δι*
  λου Ικανοποιητικάς
  —Μβτ' ευχαριστήσεως μας πλη
  ροφορούμεθα Οτι η'χρισβν Ο μβλε
  τη τής ανεγέρσεως καΙ τοθ ύπολοι
  πομένου τμήματος της Λόγγιας.
  —Έπίοης γίνεται ή άποτύπωσις
  των ίναντι τοθ σινεμά Μινώα κα
  ταστημάτων τοθ φιλανθρωπικόν
  Ιδρυμάτων ΚβλοκαιρινςΟ, πρδγμα
  πού βημιουργβΐ την πεποίθησιν Οτι
  συντόμως Θ' βνεγβρθβ τό μέγαρον
  διά το οποίον έγράψαμεν πρό ήμε
  ρών.
  —Κοσμοπλημμόρα,^θές είς τό Σι
  νέ Πουλα<άκη δπου ήρχισε προ βαλλόμενον τό άθάνατον άριστούρ γημα τοθ ΣβσΙλ Ντέ ΜΙλ «Σταυ ροφορίαι», —ΠρόκΒΐται για ίνα φίλμ έξαιρβ τικής σκηνοθεσΐας άφαντάστου «λούτου καΙ Θεαματικότητος καΙ μεγάλης Ιστορικης άξΐας. -««νυκτερινόν™ ΦαρμακεΓα Σήμερον βια^υκτβρεύουν τα φαρμα Μΐα ΓίωργΙου ΓεπεσΛκη καΙ ΐμμ. Ζαχαριάδη, Ζητεΐτ«ι νοσοκόμος πε,πειραμέ νη καϊ μέ καλάς συστάσεις μιο·ός Ικανοποιητικότατος. Πληροφορίαι παρά τβ κλινικβ Κωνστ. Βρβττάκη ϊναντι 'ΑνΙου Μηνβ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑ1 από 1 Αόγοό ότου 193/ οΐναποθήκη χωρητικότη τος 70.060 οκάδων περΐπου οίνου μέ «ατητήρια, αολή καϊ έργαλεΓα οίνοποιΐας καί συνβχομβνη ελαια ποθήκη μέ δέκα σιδηρα έλαιοδο χεΐα χωρητικότητος 30,00· οκάδων ελαίου. Αί αποθήκαι εύρισκον ται είς την οδόν θαλήτα πλη οίον τί]ς πλατεΐας ΆγΙου Δή μητρΐου δύνανται δέ νά βνοικια Οβοθν κσΐ χωριστά ή οΐναποβήκφ και ή Ιλαιαποβήκη, Πληροφορίαι παρα τοίς κ, ν, Χ§ θ·Λ»Τβιλ4ν ΙΜΙ Ζ
  Α'ΝΟΡΘΟΖΙΣ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  73ον
  —"Εστω λοιπόν, εΐιιεν· δς «Ιω χ© ποτήοιον τοθ
  το· άς έκτβλίσω τό χρέος, μ*»"* *«ϊνος 6 Λνβρωπος
  άς α«8βΙ
  "6λ( βΐ τα κατάβηχβ τού, χά έπεθβώρησβ καΙ
  τα Ετα«γο*ο!ηαε». "Ερρψΐν »(ς τό ττθρ έ''α φά»ελ
  λον όμολογι3Κ βς είχεν έκ πτωχόν μι«ίβμιι6^
  "Εγραψεν δέ επιστολήν, ήν έσφράγισβν Ιπειτβ κ
  ύπεγροψΐ' «Πρός τόν κ, ΛαφΙ-.η', τραπεζικήν ίΐς Πλ
  Έξβγα-νών άφ' έ»ίς τβν έπΐπλων τού χαρτοφυ
  λάκιόν τι περιέχον τραπιζιτικά γραμμάεια καΙ τ*
  διαβατήριον, δ' <υ κατά τα αότό έκΐΐνο ετος εΐχε πορευθβ ιΐς τάς βουλευτάς εκλογάς, εβαλε τό χαρ τεφυλάκιον καΙ ιή» επιστολήν ε(ς τόν κόλκθν χαε καί ήρξατο έκ νέρυ νά περιπατφ. Πρώτον ήίη διέκρινεν έναργβς τάς ίδέας. ο Τ τι νες υπήρξαν μέχρι τοθ&ε ό.διπλοθς τοθ βίου, τού κα των νά «ρίψο τό δνομά τού, καί νά άγιάοη την ψυ χί)ν τού Κ«1 πρώτον ήδη ΕβΧεπε *ήν μεταξύ των δόο τού τον (ββθν διαφοράν* διι ή μέν ήτον άναγκαίως άγα θτ), ή ?έ ήίόνατο ν" άποββ κακή· δτι ή ^έ» ήτο σφο θΊαοκ, ή δέ φΐλαυτία- δτΐ ή μέν οπηγΰρευε «Τόν πλησίον σου», ή δέ «Τόν έχυτόν σοι>· δα ή μέν έ
  ξεκοριόετο έκ τοθ φωτός, ή *« ήρχετο έκ τοθ σκό-
  τόυς.
  'Δνΐεπάλαιον ε( δύο ςδται Ιδέαι τος έβλεπεν
  δτι άντιπαλαΐουσαι έμεγαλύνοντο πρό τον νοερών
  τού «φβαλμον, γινομέναι πελώριαι, ή μέν ώς θεσ
  ή (έ ώς- γίγας, καί κατελαμβάνετο υπό φόβου μή κα
  τα«ονηθβ· άλλά τοθ εφαίνετο δή όπβρ'σχυεν ή 16έα
  ή άγαθή.
  Ήλθε το*ντι στιγμή. καθ* η"" είπεν έν τί καρδ α
  δτι όττΐρ τό δέον δεινήν τΐαρΐσια έν τβ φαντασ α
  ταν ιή* περίστασιν1 δτι, τελος πάντων, ό Γιοστού
  ρ*χς αύτάς, Γ έν ήτο τίσον άξιος έλεους, άφοθ £*λι
  ψεν δ-ηωσοήποτε- καί αν ιωΰντι εκλεψεν ολίγα μή
  Α«, τί Ρό αται νά είνε ή καταδίΐιη τοι; ενός μ~νβς
  «υλά«ιοις.Ή πό ν δ οΰτηάκίΐχε τιο)ύ τής τοθ κατέρ
  γου. Κο;Ι ΙκΒΐτα, ηδύνατο καΙ νά μή άποβειχ€{)
  κλοιιή τού. "Ισως ο εΐσαγγελιύς επίστευσεν ούιΐ)
  δχι βνΛτι είχεν άκοχρώσας άτιοδεΐξεις. άλλ* ένειδι)
  εθεώρει ώς Γιάννην ' Α γιάννην εκείνον τόν ανθ^ω
  κρν.
  Είς Αλλην τινά στιγμήν τοθ ήλθεν ή ίοέα δτι,
  αν κατήνγβλλεν ούτος εαυτόν, Τσως θβ ελάμβανε
  το υπό τον δΜτσστβν ύπ' ίψ ν 6 ήρωΤσμός ιτ)ς κρά
  ξεώς τοΐ', καΙ ό άτό έπταετιας. Ιντιμος βίος τού, κα>
  αί πρός τόν τόπον ιύβργεσΐαι τοι,, καΙ θά τοθ έχα·
  ρΐζετο ή ποινή. 'Αλλ' ή ελπίς ι ϋ η ίξηλ?ίφβη τα}ι
  στσ, βταν πικρώς μειδιάσας, ένιθυμηθή την κλοπήν
  των βύο φράγκον τοθ μικροθ ΜιχολΑιη, έξ ο δ κσ-
  θιστατο ενώπιον τοθ νόμου ίνρχος έπ( ύποτροιιβ,
  καί ώ; τοιοθτος Λ>ειλβ κστά τόν νόμον νά κσταβι
  καο€() είς κάτεργον διά βίου Αν πσρουσιόζετο είς
  τό δικο,σιήριον ή αλλη οΧιιή Οπόβεσις, ήας άφευ¬
  κτος θΐ άνΐφέρετο.
  Άφη^ε λοιπήν τιάσαν τοιαύτην πλάνΐ) , άκέσκο
  σεν εαυτόν ο,πό της γης επί μάλλον καί μάλλον,
  κ αί ι ζή ησε άλλσχόοε την παρομυθ.αν καΐ την δύ¬
  ναμιν. Είπεν δΐι ώφειλε να πρόξη τό χρέος τού καΙ
  δτι Τσως μάλισΐα αν >πρατιε τό χρέος τού, δέν θο
  ήτο δυσιυχ^σιερος ή ών τό άπίφιογβν.
  Έν τούιοΐΓ, υπο την πολύωρον κατοχήν τον θλι
  ||ιρΑ>ν σΐοΐασμον τούτον, ή μέν καρτερΐα τού διε
  τηρεΐτο άκμαία, άλλ' ό νοθς τού άπέχαμε πολύ
  /)·*η μβιβαινεν άχουσ'ως ε(< άλλα πράγματα άδιό 99Β0- "-«άλλονε(ς τούς μή'ΐγγάς τού οί άρτηρΐα τού. Περιεπάτει αδιακόπως. 'Εοήμανε δέ τότε μεσρ νύκτ,'θκ, προτον ιΐς τό ώ^ολόγιθΜ τής πλησιεστέραι, έκκληρίας, καί Ιπειχαΐΐς τό τοθ βημαρχβίου. Ήρίβ μησε τεθς 6ώδ|κα κτύπ^υς Κ31 των βύο ώρολογων, καί ουνεκρινεν τόν ήχον των κοδώνων των. Ένεθυ μήθη τώτε δτι πρό τίνων ημερών είχεν |δβ είς τι ερ, γαθίήριον δπου έπωλοθντο σιίηρά ίϊίη, παλαίον τίνα >ώ*5ονο, έΦ* ο δ άνέγνωσβ τό δνομα, «'ΑντώΜ
  ος Άλ{3ΐνος έκ Ρωμανουπόλεωο.
  Ήσθάιθΐ] ψθχος. "Ηνοψιν όλΐγην φωτιάν. Δέ
  έφρόντισεν νά κλείση τό παράθυρον.
  Επανήλθεν είς τας προτ«ρας σκ'ψιις, Έμνήσθη
  α{φ*ΐδως ιβς Φαντίνας.
  —ΤφάνταΙ άνέχραξεν* αύτη δ| ή πτοχύΐ δταν έ
  ι ώ παραβοθ®, Τ1 θ' άπογίντ] αύΐή ή γυναΤκα ή κ
  λαΐπωρος!
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ
  Τό σορφέρον σας επιβάλλει νά προτι
  ματε τα έλαστικά:
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ή τχεΐρα τόοον έτβν ».^ν«^ΐ4ιυ»
  έξαιρβτικήν τ©ν ποιότητα καί την αβ-
  γά/ην των [^άντοχήν.
  ΕΙνβτά σννφερώτερα λόγ· τής ρε-
  γάλης αποδόσεως τβν.
  "Δντιπρόσβιΐοΐ:
  Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  ΠΡΡΙ ΤΟ ΖΗΤΗνΐΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΣΣΩΝ
  1ΗΙΣΤΟΜΩΤΙΙ1 ΙΟΙΝΤ1ΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΧΙΛΙΕΜΝΤΑ ΗΥΘΕΥΗΑΤΑ
  ΕΙβ τόν ΙγιρθΙντα οιρα
  τ·ν «ΚρητικΑν Νίων» θόρυ
  βον άνηντήσαμιν διά τής
  £«ισήαου ννωιιατιυικως
  τοθ Χπυείου ύ«ό χρονολο¬
  γίαν 26ης Ιουλίου 1937 ή
  τοι λίαν «ροαφάτου 4ξ ής
  Ανοδιικνύιται δτι ή «ότασ
  σά μας ιΐναι κατάλληλος
  ■ρός (Κνοξήρανσιν σιαφΐ
  1ος. ΟΟτμ δι* Ανιοήμου 4γ
  γράφου κατιρρίψαμιν την
  συκοθαντίαν άφοθ τό ούσι
  Α6«ς σημείον <()ς ΰ«οθ<σι ως «ροφανβς είναι ή «οιό τΠ? *ΐ)ς «οτάσσης καί α Ο τη κατά «ήν βεβαίωσιν τοθ Χημιίου είναι κατάλληλος καί άβλαβής «ρός αβοξή ρανσιν σταφίδος, Βιαψιυ δομΐτων ουτ»# τΑν «Κρητι κβν Νέ(·ν» δτι είναι «δχρη στον υλικόν. Διατί τα <Κρη τικά Νίσ> άψοΰ άγ«ν(ζον
  ται υπέρ τής αληθείας καί
  τέ£ν άγροτσΐν άρνουνται νά
  δημοσιεύσουν τ|ν κρόσ·α
  τον αυτήν ανάλυσιν τοθ
  Χημιίου καίτοι τα «ροσικα
  λΐσαμιν δυνάμει τοθ Νό
  μου άλλά Ιμμένοντα είς
  την Βυσφημιστικήν τ»ν
  ■ροσεχάθειαν δημοσιιύουν
  άναλύσιις γινομΐνας «ρό
  τεσσάρΜν 4τ©ν «οτάσσης
  €«' ονόματι τοθ κ. Γ. Κουν
  δουράκ,η καί Ικ τής ό«οΙ
  άς άλλκστι ουδέν δλλο ά
  «οδ·ικ·ύ·ται ή δτι «βριεϊ
  Κΐνύγρασίαν 19,80 ο)ο 4» ώ
  ή «ότασσά μας «ΐρι4||ΐι ό
  γρασίαν μόνον δύο τοίς
  ΚΐλΙοις ώς 4κ τής ύπ' αριθ.
  2125 Αναλύσ«ως τοθ Γΐνι
  κοθ Χημ«(ου ά«οδ<ικνύ«ται ήτοι είναι ή ξηβοτέρα «ό τασσα τής άγορας. Την £* λόγω ανάλυσιν κρατοθμιν είς την διάθεσιν «αντός 4ν 6ια·>ρομ4νου. Δέν κατα
  ΐ έκ τούτου δτι ό
  αγών τβν «Κρητικών Νέ
  ών» 6έν είναι Ιλ
  Άλλά τα «Κρητικά Νβσ»
  άνέγρσψαν κα) Μ ιερόν «ι
  ριστατινόν δβΐρ βι^αίβις
  θά «Ι*! σκουβαίαν σημασί
  αν 4άν ήλήθιυιν. "Οτι 6η
  λάβη κατισχέθη «αρά τ|,ς
  Άοτυνομίας, «ότασσά μας.
  Άλλά καί 4*1 τοθ σημιίου
  %(Οτου ΒισψεύΒονται τα
  «Κρητικά Ν4α» Ον* αΰτ|ς
  τής Αστυνομικάς Άρ*||ς
  ώς τό κάτωθι Εγγραφον:
  ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΒΑΙΙΑΙΚΗ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗ
  ΤΜΗΗΑ ΧΒΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Αριθμ. πρωτ. 17)2)132.
  ΒΕΒ&ΙΩΖ.ΙΣ
  Τ· Άα<ννομιΐ(·ν τμ^μκ Ηρακλείου βεβκι·1 ίπ βέν κ«τ<αχ48ηα«ν ««ρβ τίς Δκη ρ«αΙας τ·» ·ύδέπ·τκ μέχρι αήμερ·ν β«ρ<λια κλάρη κ· τασαης π «ινα τξς έταιριί «ς Κ. Κουφάκη κ«ΐ 2<α. Έν Ηο««λΐίν <3 3 Αύν·ό ατ·η 1937. Ό _ι·ιχητν)( τ·δ τμήμκ ς Υπογραφή Δασκαλάκης Μιχα την βημοσίιυσιν τ4)ν άνι«τβρΗ εγγράφων έξ ών άνοδβικνύεται Α άλή θ«ια σι»τΐήν μόνον θά βντι τάξωμιν βεβαιοί δτι τό κοι νόν &χει αντιληφθή *«αρ ■Ας «ρΐ τινος νρόκιιται καί Ιιότι τόν λόγον «λ*Όν Ε]|ΐι ή βικαιοσύνη ήτις έν καιρώ θά νραξα τό καθ"·) κόν της ά«ο5»κνύουσα Ιιά μίαν άκόμη φοράν δτι δνου λΐιτουργεϊ ή Έλληνική δι καιοσύνη ούίέν άΐίκημα μκνιι άτιμορητον. Γνιιστόν έκίσης έξ «Χλ,λου ■όσον άμιρόληπτον άλλά καί «όσον αυστηρόν ιΐναι τό σημερινόν Κράτος ίναν τι τέΐν «αρανομούντΜν. Γνω στόν ε«(οης τό ενδιαφέρον τής σεβαστής Κυβερνήσεως ύ«έρ τοθ άγροτικοθ κόσμου ώστβ νά Ιϋναται «άς τις νά είναι βίβαιος καί ήσυ 9(ος δτι *αν ή «ότασσά μας ήτο έτΐιβλοβης ή άκατάλ ληλος δέν ήτο δυνατόν τα έ«ιτρέ«ΐται «ώλησίς της. Τα «Κρητικά Νία» Ισχυ ρίζονται δτι άγωνίζονται Οιιέρ τβν ναραγωγέΐν. Άλ λά διατί άδιαφορεθν διά τα άτομικά τ«ν συμφέρον τσ; Ώς βδηλώσαμιν «οο σφέρομΐν αμοιβήν 50.000 ■Ις οΙονδή>«οτ« ά«ο·είξτ] δ
  τι Α «ότασσά μας «Ι»αι ά
  κατάλληλος ή Ινιβλαβής.
  ίΐ Μ? φροντίζρυν ν*
  τθα«θο«(ξουν όπότι «λην
  τοθ εχοσοθ των 50 000 θά δι
  καΐΜθου* καί οί άγΔνές
  τ«·ν καί θά ά«ο·«1ξουν δτι
  έκεϊνα καί δχι ήμ·ϊς
  μ«ν δίκαιον;
  Κ. 9. ΚΟΥΦΑΚΗΣ; 4, ΣΚα
  ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΑΙΣΤ1ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  Η άρχαιοτέρ» καί αοβαρΜτίρ« Έλλ. '/ σνκλιοηχίΊ Έτ«ιρ(«
  Ί8ρ»8«Ισ« τφ
  "Εοροι έν'ΑΒάν«κ.έν τώ ΙδιεχτΑτν μΐγάρν της Φιλιλλήνιιν 15
  Κ>«άλ«ι« κ*1 άηβθέμκτα -Ρ«Χ· 90 000.060 —
  λντασφβιλιοτιχά Μφάλκικ Μ«1 άηοβεμκτκ ν 32/00 000 000 —
  Άαναλΐιεα ζβ.βΓ, πρβιχβδβτήοϊων,
  £ύο χιφβλθν, ίψ' |ρ·» ζνΙ,Γ, «σνκ^ε
  Ικτρι ής «{«τββεν;, ΜΚφετλβιι·η·ιήοΐις έν
  ώ
  των ήσ»ο(λισμένων ΐΙ( τβ χέρδη της 'Βτκιρίκβ
  Διοι ητΐΜβν Συμβούλιον.
  &νε»
  'Βπ*μ<ινύνόο>ς Χορίλκβς, Πρόεδρος της Ένόσιως των Εμπο¬
  ρικον καί Βιομηχανικων ΈπιμελητηρΙων τής Ελλά¬
  δος, Γενικώς Διευθυντήν τί]ς 'ίι/·ηνι Λς ΈτσιρεΙας
  ΟΤνων καί ΟΙνοπνευμίτων, πρώην Ύτιουργός, Πρό-
  εορος καί έντε'ολμέι/^ Σύμβουλος.
  Άριοτβτΐλης ΒΑ«χβπβνλο$ ΆντιοτρΛτηγος έ. α. άντιηρόεδρ«·ς
  καί έντεταλμενος Σόμβουλες.
  Ίκβννης Καλαμ*>ρη( Πρώην Βουλευτης εΐοοδηματίας,
  Αριστοτίληϊ Κοώζπς τής 'Ακοδημ'βς Αθηνών, Κοθηνητής έν
  τώ Έθνικφ ΠανετιιοτημΙφ.
  Τ««ρίοβ»ν Μηβιρμηβρίσοί Βιομήχανος.
  Λονδοβίκοβ ΝΐΗβλβΐοηί Πρώ^ν Διευθυντής τής Τραπέζης
  τής Άνατολής.
  ΆναμέμνΜν £λημ«ν Πρώην Βουλευτής ΕΙοοδηματίσς.
  Βασίλειος Σβίτπρίβυ Διευθυντής τής Ελληνικάς Έιαιρ'ας ΟΙ-
  νων καί ΟΙνοηνευμάτων.
  ΔΙ Ε Υ © ΥΝ2 Ιϊ:
  ΐαΑΝΝΗΣ! ΦΙΛΙΝΗ9 Γενι»έ>( Διΐ»β«νΐίΐί
  ΟΑΛ.Η£ Α. ©ΕΟΔΩΡΙΔΗΕ Αι·ν8»ντί|<—ΔΐΝβτατ. »ύμββνλο( Γ»νικ«> 'ΑντιιτρόθΜΐτο οι« <1>ν
  Ι.
  Μ Α Υ Ι» Α Κ Η Σ
  $ 1931-36
  Α. καί
  Πληρ«θ*Ιβ«ι βποζημιώο«ις Κλάύβυ ς$
  Δραχμ. 9.304,101 Μ
  (Όνβμ«βτιν«>{ χαταλονβϊ «Ις την όιάβΐσιν ηαντέ>{ 0ου
  λβμενον).
  ■Ηοφ«Χ'βμίνα Με·<>λαιι« τα 31)12)36 Ι-ΗΣ δρ- 257 3Κ.3Μ
  » » * » ΚΕΦ)Ο£ » 74.001.763.—
  331312.129.—
  145.629.975-1
  19.014 561.-
  Μέα ««ρ«γ»»γη 1936 ΖΟΗΕ Δρκχ.
  * » 1936 ΚΕΦΐαβ »
  144,644.536.—
  ΑΝΟΗ
  θά βρήτε τα 4
  ραιότερα τριαντάφνλ
  λ« «ιο§ Ι, Κ9«ρ«·.θ·,
  Ή διεδνής φοιτητική
  Ένωσις είς Κρήτην.
  Χ4ΝΙ4 βΰ/οιιυτος (τνιαιιιεχρι·
  τοθ μϊθ— Βίς τόν ·ιιιβαιτΐχαν
  Σβνδεομον ΧανΕαιν άνιχοίνύθι; &
  π4 τής ΐοπικτ)ς Έκιτροκ^ς Τ»ο
  οιομο3 Ή?κνλε(ου Β τε οήμιρον
  6 Αδγοδσΐοκ φθάνιι ιίς ττ)ν πί
  λιν μ«ς δμΐς τβς Διιθνεθς Φιι
  τ»)ΤίΧτ)ς Ένύοειος προχιθιμίν»)
  νά «ΐριοδιύαη την ν^αϊν μχς χ«
  ρΐν ττ}ς έκισχέψιιος τβν βπο Ε·
  σ·ορΐϊτ)ς χαΐ βρχαιολογιχτ)ς «πά*
  ψιιος αξιοθεβ'οχ ρυΐ«]ς χβΐ ν* β
  νέλθ« ιΐς τάς δφ^λοτΐρκς χβρυ-
  μμ
  Μέλτι τ·0 ΌιιβχιιχΌ 2«νδί
  Χχνίβν χαΐ ΉρκχλιΕου
  είς τίς αναβίσεΐς ταύτας. Τέ πρό
  γρχμΐικ ίέ ι*]ς δι«8ρομτ)ς Ιχιι
  ώς ίΙ%(:
  6 ΑδγβίθΜυ &φ>ξις έιΐρομέαν
  ιίζ Χκνιά. 7 Αϋγβυοτβιι Λί«»οι,
  Ό^αλίς 8 Αΰ/'ΰβτου "Ορος Γχ(υ
  χιλος (Οψ 2000 ιι). 9 Λ&γβύ
  Φχρίγγι Σιμαριδ;, 'ΑγΙα
  Ροϋμίλΐ). 10 Αύγ·03τ·ιι μΐ δινζι
  νόπλ·ιβν είς Σρχκιά. 11 Δδγού
  ότου Σναχιά-'Αοχάββυ Ρέθυμνβν.
  12 ΑύγοόίΜϋ ι!ς Ρίθυμνβν. 13
  χ
  14 Αύγοίσ'ου ΨηλοριΙτι,ς (Οψ.
  2456 μ ) 15 4ύγο09ΐ·« χίθβδβς
  ■Ις Φίΐοτίν.
  16 Αύγούατοϋ. Άεχα>2τι;ιις
  ΦχΐοτβΟ ΆγΙαί Τρι4β·; Γόρτκ-
  ν·ς ίκιοτροπί/ είς Ήράχλιιεν. 17
  Α&γιοοτου Διαμινή ιΐς 'Ηρακλει
  «ν. Έη(αχιψ ς Μ·υοε(ου, Κν»
  990. 18 ΑδγβύβΜυ Γβνιίς. Ψν
  ΧΡί.
  20 Αδγιύοτου Κααυφ^ Διχτ«]ς
  χίθβδβς Σΐλίχαν· (Οφ. 2150) 21
  Αδγεδατοιι Κρητσβ 'Αγιος Νιν.όλβ
  ος. 22 ΑδγΕΰΐτου Διαμβνή *Αγι
  όν Ν χαλκόν. 23 Αογβύϊτειι Γεΐεο
  νιά Κ·λκ·ς ΙΙεραμβΙλλβυ 24 Αύ
  γοΰατευ ι(( "Αγιον Νιχίλα·ν. 25
  Αδγ·δσ»·« Μ*λλι&Ή?άχλίΐ«ν. 26
  Αδγιΰΐτβυ 'Ανκχα)η]9ΐς μίοφ Ρι
  Βύμνης Χανιά διά Πιΐρχ β.
  —Ό Διοικητϊ,ς της ν Μ·
  ρ·ρχ(«(.
  Λη{άαης τής αδείας τβ» Ικανϋλ·
  Βε πρβχθές είς Χ«νί« 6 Δτβικα-
  τπς τίίς ν Νβρ«ρχ(«ς κ. Λ«λ·κη{
  ύτΐοστρβιτηγβς.
  —Άπβ»υλ«κιαΐί. Μ
  ν«ν «π' κύκαιρία
  Αύύ
  4η{
  "Επί τό παοχβεαινά έπετΐίω της
  4ης ΑΔνβύατβυ «ηε·ι>λαχ·οθηο«ν
  «Ις Χ«νί« δια διατκνής τββ αν«
  ηληρΝΤβΟ τοθ ύιτουργβθ Γΐνικβΰ
  ΔιοιμπτοΟ Κρήτης χ. Π. Ίπηβλύ
  τού 20 κρατοάΐιινοι δια χρέη
  πρός τβ δημόσιον.
  -ϊύλλιιφις δι1
  φονσ».
  Πβιρ' βογάνοαν τοδ Ζτα8μ«0ΧΜ
  οφυλκχϋς ΡβυατίχΜν συν>>ήβθη
  σ«ν οί Ίειάννης χ«ί Βασίλαιος
  Ανδρ. Γοτλΐρός κ4τοιχβ« Καλο
  νύχτι κατηγορούμενοι έκΐ «πό
  φόνβυ.
  ΕΥΑΓ. Γ. μΡΟΥΖΗΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
  Δεχεται καθ* εκάστην 9—1
  β. μ. καί 3—7 μ. μ,
  Επί τής όδοθ "Αμα,λθεΙας
  (Πλστύ Σοκκάκι).
  —Ένθύιιιον κρ·| την Αύ-
  τ·δ Μεγνλκιάτητα.
  Κ«τ« τβ τΐλιυταϊον νΰτοθ τβ{ί
  διον ·1« Αθήναις ό Μγ τροη«λ(της
  Κρήτης χ. Τιμόθβος κροαεφΐρεν
  αίς τον Βασιλίαι θρηβχΐυτικον έν
  θύμιον, ϊχον ουτυ: «Επί .άργο
  ράς ηλοτΜβς «Ικονίζβτβι έφιηκος β
  Πολιοδχ«( ΉριχΜλείο» Άγιος Μη
  νά{. ΤΑν ιΐκφνα ηεοιβιΐλλΐι πλαί
  οίον-εκ χρυοβθ μέ άνάνλυββν
  την άμπελον (σύμβολον τίς Έκ
  χλπαίας) χαΐ έν τγ μ*σ« «ύτίΐς λ
  π'σης κνάγλυφος έ ΛΐΜεβαλος Ά
  ■τό(. Ή «Ικων φίρει τί>ν άφιίρα·
  σιν: «Τφ Σβπτφ ημ&ν "Αναιιτι Γε
  ωργίψ Β. είς ανάμνησιν τβίι επι
  σκέψΕΜς τής Δϋτβδ Μεγαλίιιότπ
  τβ( ε!« Ήράκλΐιον τή 10ο ΜβΡ
  τΐβυ 1937. | Ό Κρήτης Τιμόβΐβς
  Β'η.Τήν χρναοχβϊκηνέργαοΐαντοθ
  καλλιτιχνηματο( τούτου έφΐλοτ!
  χνησε 6 συμηολίτης χρνσοχβος
  ν. Γ. Σφακιανάκης.
  —Ό Νβμέρχη; Ρεθύμνης
  δια τβύς άγρ·φύλακ>,
  Ό Νβμάοχας Ρεβύμνης μ. Κριβ
  Ρ«τας έιτ' εΰκ<χιρ<« ττις κροχβισι· νης συνκεντρώσ(Η$ των άγροφυλά κε*ν τ^ν κερΐφΐριιΒν τβν Άνρο νβμιΐκν Ρ«8ύανης χ«τάι την ο, ηβΐετν καριδββησκν είς αύτούς αί ν<κι βτολ·1 τοθ σώματος έ{ΐφώνη αι κατάλληλον λογΐδριον ικρΐ τβν Χ«θηΝ6ντε·ν Κ«Ι τη( Π>(Υ<*λη« άκβστολης η 6«βίβ τοίς ανβτέβιτ. Το πέρας τού λόγου τ·υ χ. Νβ»τ μάρχβυ έκίλ«φ*ν ιταρατεταμίνα χΐιροκβοτημκτ». ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η *ΡΧΑΙθΤΕτ»Α ΤΟΝ ΕΝ ΚΛΛΑΑΙ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΓΤΟ£. 1839 Ύποκατάστημα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: όψεως καί επί προθεσμΐα λαϊκον ταμιευτηριον ;θησαυροφυλακειον 'Βν βυρΐδιβν τοβ. θηβ«τ>ρβφυλ«Μείου μα( [ άνβιπληρύνΐι
  τβ άσφαλίαιτίρβν χρηματοκιβύτιον.
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬
  ροντας δρους.
  ΟΑΠΑ.ΤΡΑΤΟΣ Ν» 7
  ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΛΥΚΕΙΟΥ «Ο ΚΟΡΑΗΣ"
  Άπβ 1ης Αύγβύστου «ρχΐζιι η λ«ιτον»ρνί« τβν Φρον
  τιατηρίβ» τβθ Λυχβίβυ κ»τα τμήμκτκ χ«Ι μέ ιΙβΐΝβυς κα¬
  θηγητάς δι* εκαοτον μΜημ«:
  1) Λι' ιΐαιτηρΐβυς έ(ιτ«β(ΐς
  ■Ις την ΟαιδκγΗγιχην 'Αχκβαμίαν, το Οκνεκιστημιον,
  τβ Οβλυτιχνιίβν, τβς ΧτρατΐΝΐιχας κ«1 λ«ιπβς Άν*ιτ*τοΐ{
  Σχολάς.
  2) Αιά μ««ί*τ«στέβυς πάσης τά{ΐΜς χκι ηαντές Σχολείον.
  3) ΔΓ (ΙαιτηρΙβνς έ{ετ*σ«ι$
  λ'· ({( την Εμπορικήν Σχολήν
  β') δι* άπβφβίτβυς της δ'. ΔημβτΐΝ«6
  Γχβλίίβ» μίλλβντβς νά υπβστ*»σιν ΐίσιτΓΐριον έ(έτασιν διά
  την Α ην τά(ιν βχτ>τ>|Ιβν Γυμνασίου, ΠρβιχτΐΜθυ
  Λυχ·(ου χ. λ. κ.
  4) Δι* ακοφθίτβ»( τής Ε'. Δημοτικόν μίλλοντβ( νά υπο
  στνσι χατ«τ«Ητήριον έ{·τ«σιν οί» την Β'. τβψν βκτ«τα{1βυ
  ΓυμναοΙου. Ποαχτιχοα Λ»«ίο« «,λ.π.
  3) Διά μαθητάς άπβφβΐτου« της £τ' ταΐςπΝς τβδ Δημε>τ<· κου μκλλοντος ν« ««στ* αι χ«τ«»τητύριβν *ί«Τ«σιν βιά την Γ'. τ» {ι ν «κταταξΐο» ΓυμνοιαΙβ» η Πρα«ιτΐΗθ& Λνχεΐο». Πληροφορίαι «αρεχονχαι καθ» εκάστην έν τώ Γραφείω τού Λυκείου. Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφεΤα βναντι ΠΆ.
  ΑΝΟΡΘΩΣ1Σ
  ΠρωΙαβ Πέμπτης
  6 Αύγούστου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΕΣΥΝΕΧΙΣΒΗΣΑΗ ΧΟΕΣ
  ΟΑΟΝΥ ΚΤΙΟΙ ΑΙΙΣΚΕ&1ΣΕΙ!
  ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΗΜΕΡΑΙ
  Ε Β ΝΙΚΗ Σ ΑΝ*ΔΗιΜΙ0ΥΡΓΙ4Σ
  ΣΥΝΗΑΟΕ ΠΚΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
  ΤΟ ΥηΟΥΡΠΚΟΗ ϊΥΜΒΟΥΑΙΟΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Αύγούσ«ου (τού άντα
  «οκριτού μας).— Ό μεγαλοπρεπής
  «αί παλλαϊκός έορτασμός τής 4ης Αύ¬
  γούστου, ό λαβών χώραν έν Αθήναι;
  χθές, εσυνεχίσθη μ··χρι των πρωΐνών
  ώρών τής σήμερον μέ διασοε&άσεις
  λαϊκάς χαί έν γένει έχδηλώαεις χαράς
  χαΐ πίστεως δια τό έργον τής κυβερνή
  σεως άπό τής μεταβολής τής 4ης Λυ
  γούστου.
  Είς τό συνελθόν υπουργικόν συμ¬
  βούλιον την ημέραν τής εορτής ό πρω·
  θυηουργός κ. Ι. Μεταξάς συνέστησε
  νά καταβληθούν προσπάθειαι πρός ό
  λοκλήρωαιν τού έθνικού χαί χοινωνικού
  έργου τής κυβερνήσεως. Έπ' εύκαι
  ρ£α τής πανηγυρικής ταύτης συνεδρι
  άσεως, οί χ. χ- ύπουργοί^ συνεχάρη
  α αν τόν χ. πρωθυπουργόν επί τή συμ
  πληρώσει έτους άφ' ί,ς ημέρας ήρχισε
  όδηγών σταθερώς ι ήν χώραν είς την ά-
  νόρθωσιν χαί την πρόοδον.
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΐΔΙΟΤ
  ΤΟΥ Π£Λ ιΥΓΰΚΚΟΥΡ ΕΙΣ ΕΛΑΙ&Ι
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Αύγούστου (τού άντα
  ποκριτοθ μας).—Ανεκοινώθη σήμερον
  ότι ό κατερχόμενος είς Έλλάοα, δια·
  πρεπής Γάλλος πολιτικάς χαί τέως ύ·
  πουργός λ. Πώλ Μπωνκούρ μετέχει έκ·
  Βρομής τουριστικής.
  Ό κ. Μκωνκούρ άποστώμινος τής
  έχδρομής ταύτης θά παραμείνη είς Α¬
  θήναις επί «ενθήμερον. Πάντως ή ααρα
  μονή αυτού έν Αθήναις στερεΐται οίαβ
  θήποτε πολιτικήν σημασίας.
  ΠΑΡΕΠΕΜΦΘΗΣΑΙΙ ΟΙ ΔΤΟ
  ΒΑΟΙΙΡΧίΙΕΒΙΔι,ΒίΩΠΒΚΐΒΝΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Α ύγούστου (τού «ντα
  «ιοκρΐΊθυ 1*»ς)-—Δια βουλεύματος έκ-
  /δοθέντος σήμερον παρεπέφθησαν νά
  Οΐκααθοθν επί ά,νθρωποχτονΐα έξ άμε·
  λείας οί πλοίαρχοι των βύο μιχρών έ·
  βατιχών ατμόπλοιον «"Υορα» καί
  «Ανάστασις» είς ύπαιτιότητα των ο¬
  ποίων ώς απεδείχθη έκ των άνακρίσεων
  όφείλεται έξ ί'σου ήπροχθεοινή ναυτιχή
  τραγωοία εξωθί τού Πειραιώς. ΘεωρεΙ
  ται πιθανόν οτιάμφότεροι οίπ)οίαρχοι»
  ή τουλάχιστον ό τής «'Ύορας»,δέν θα «
  ποφύγουν την προφυλάκισιν.
  ΟΐΤΠϋΝΕΣ ΕΙΝΕ ΙΚΑΝΟΙ
  Μ Μ1ΚΙΙ1ΙΙΥ|Ι_Ι&Υ. Κ1ΗΕΖΟΥ-.
  ΑΘΙ1ΙΙΔΙ 5 Αύγούστου (,-ιοΰ «ντα
  ηθκριτού μας).—- Τηλεγ ρο φού ν έκ Τό-
  χιο ότι ιί εηιαημοι Ία-ωνιχοΙ κύχλοι
  άπαντ&ντες είς τα χηρυγματα,τών Κινέ
  ζων στρα,τηγων περί διενεργείας παν-
  ατρα,τιάς εναντίον τής ΊαττωνΙας, έδή
  λωσα-ν ότι ή Ίαπωνία έχει τα μ*.σα ν»
  νιχήση τούς Κινέζους, επιβάλλουσα
  τας α,πόψεις της οΐτινες άηθβλεπουν
  μόνον είς την ειρηνικήν διαβιωαιν τού
  ' Ιαπων ικού στοιχείου έν Κίνα.
  Έν ιω μετβ^ύ χατά τας ίοίας οηλώ
  «εις τμγ,ματα Ίαπωνικου στρα·»ού προ
  ηλαισαν καί είς ι ήν Ηωασομα.ντζουρια
  νήν μεϋόριον μέ απώτερον σκοπόν νά 4
  ξασφα.λ£αι»υ* την άχεραιότητα τής χώ
  ρας ταύτης άτιό πάσης έπιθεοεως άπό
  ρους τής Ρωσσίας.
  Εί .1ΪΙ1ΒΗΣΔΝ ΟΙ ΜΟΙ
  1ΙΙΝ ΙιΙΙΚΐιΊΙ1Ν 1Η1 ΙΡιΜΑΚΙ
  ••εβε———ε»—εε————_, |
  Α6ΜΝΑΙ5 Λΰγ,ουοτον (τού ανταποχρι
  1·& με.^)—Πεληρ·ν«ρΐΒΐ κ* £«λε,μ*νΜ*ι
  »Υΐ»λλ·υν ·ΐι ·1 ηκΜΤΒΐτι·! όχλε>Μραχι-
  κε.ν εκ£ηλ»·ε»ν γιν·μ&Λε,ν τελευταίας
  Ι ν ΐ|) πιριοχό «άς Γρι«·6α{ τί} ύηβΜΐ%ή.
  ο» ηρι.Μΐ·|,»ν τϋς Βαλΐνβ»·;, 0ΜλΛηφβ·«·
  τε, ιοιχάοβιιοειν ύη· οτραιοΰιχεΐοι, οννελ-
  Ι·νι·( ΐΝτΦΐΜΐνς' κ αι ΙινφΜΐοίαοειν. Ό ■
  Τό Ρωοσοϊαπωνικόν επεισόδιον.
  Οί Ίάπωνες συνέλαβον τόν Μπλύχερ;
  *νγίλλΐτ«ι
  $6.
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Λύγούυτου.—,
  Κατά τηλκγραφήματα έκ
  Τόκιο κρός τό Πρακτο,
  ρεϊον Χαβάς, ό έκκΐ.
  επιτετραμμένος των Σοβιέτ [
  απέστειλεν είς τό ύπουργΐϊ
  όν των £ξ»τιρικ&ν την Βια
  μαρτυρίαν της Κυβερνήσει
  ώς τού διά την κατά τοθ
  ίν Τιέν ΤσΙν σοβικτικοθ
  ■ροξινεΐου βπίθβσιν. Τό Ι
  α-«·ηκόν Πρακτορείον Ντο
  μίϊ αγγέλλει δτι Α Ίάη«ν
  Οεΐουργός των εξωτερικών
  άνιρριψι την σοβιετικήν
  διαμαρτυρίαν τονίσας δτι
  τό γιγονός αποτελεί* «λοθ ν
  επεισοδιον μιταξύ Λευκορ
  ·ώσσ»ν καί ιρυθρβν, οϊϊι
  νΐς ευρίσκονται Ιν αντιθι
  σει ιν τή βορΐίω Κίνα καί
  δτι συνεπώς δέν άφορα την
  Ία«ων(αν. Ό σοβιετικάς
  Ισιυρισμός καθ* δν οί ΐα
  ■»νες στρατιβται μετ!
  σ,ίον είς την κατ* τοθ «ρο
  ξενιίου ένΐθισιν άβοτιλιϊ,
  καθ* & βδήλασεν ό ύνουρ
  γδς, ύβριν Εναντι τοθ Ιαν··
  νικοθ στρατοθ ήτις δέν δύ
  ναται νά γίνη άνικτή.
  Καβ' & άγν«.1·ται |κ
  Λονδίνου ό «ρόιδρος τής
  'Υαοΐτητρονής μή 4««μΡ·-
  σιως λόρδος Πλύμουθ «ξα
  κολουθιΐ τάς συνιννοήσεις
  τού μβτά τβν άντιβροσώ-
  εχυν τΑν κυριωτίραν μιτε
  Κ6ντων Κρατθν. Ή ,μερο
  Ι μηνίο; τι)ς νίας συγκλήοι
  ως τής 'Υ«οε«ιτρο«ής είς
  συνεδρίασιν δίν ωρίσθη εί
  σέτι, νολϋ δέ ολιγώτερον
  τα κρός συζήτησιν ΘΙματα
  Τηλε γράφη ματηι Α κ Βαρ
  σοβΐας «ρός τό Πρακτορΐΐ
  όν Στέφανι (Ρωμη) άγγέλ)
  λουν δτι, κατά πληροφορΐ'
  άς ληε>θε(σας ΙκεΙ, Φήμη
  μετ" ι«ιτάσε«ς Ακυκλοφό,
  ρησεν είς Μόσχαν δτι 6
  στρατηγός Μνλύχερ δστις
  μετέβη ««Ι μυστικβ ά«ο
  στοΑό είς Νανκίν, συνελή
  φθη αΐιμάλωτος μετά δυο
  άξΐΜματικβν τοθ κινεζι
  κου ι«ιτελ«1ου <ω έξετβ λΐι αναγνώρισιν πλησίον τοθ Τοάγκ—Τσοΰ. Ή έφαρμογη δυναμικοτήτων είς τάς έξαγωγάς των στα<ρυλών. Κατ« την ττοοχθίθ.νήν συν* δρΐασιν Λί|ς Στσφυλικ()ς Έττι- τροιιής έπβκράτησεν ή άντθη ψ.ς τής (φαρμογης έφ·(τ]ΐ τοθ μέτρου των δυναμικόν ή ών δια τας ίξαγομένας σταφυλας ((; Αίγυπτον. ΣχΒτιχώς έκοινοκοι ήθη χίές καί ή κατωτέρω πρτ) σχλησις τ(}ς Στσψυλ κ^ς Έκι τροΊΐη'ς κρός τοΰς ένδίαφΐρο μένους έξαγωγβΤτ: «Πρόσκλησις. — Καλοθνται πάντες ιΐ ίξανωγεΤς στσφυ λον Αιγυπτου ι/α όιιοβα) ωσι μίχρι ιοθ Σαβββτου &?α 11 τι. μ. (ηλώσεις Είς τ^ν'Επιτρσ ηήν σταφυλον Βια τάς έξαγω γας των τής τελευταϊσς τριε τ(α(, ιιεχωρισμένωο κατ' {τος Ό πρόεδρον ττ]ς Σταφυλι»ης ΈπιτροτΐΓ)ς 'Ανδρίας Μαρκελ λος Νομαρχης. Ή ΝιμσριΙα ΉραιιλιΙου Ι ξίΡωχε χθές ίξ άλλου ιήν κσ τωτίρω Απόφασιν πβ(1 τοθ α ποβάρου των καλαθΐων καί «α φαοΐων χοι>οΊΐοιηθεΤσαν ά ^
  μοδίως.
  «Ό Νομάρχην ΉρακλβΙου
  "Εχοντβς ύη' 6ψ·ι 'βς 8ια
  τάξιις τοθ Οη' άρ 382 άναγ.
  νόμου «πβρΐ 'ΔγορανομΐκοΟ
  νώ&ικος» καί τόν άν. νόμον
  130 «τΐερΐ έκΒκτασεως τής ά ο
  μοδιόιη'ος το Νσμορχοι» "Δ
  ποφασΐζομεν καί Βιατβσσο
  μβν.
  "Αρθρον 1. ΑΙ άνορακωλη
  σ(αι ίπί των σταφυλών κρός
  εξαγωγήν είς τό εξωτερικόν
  ή μεταφοράν (ίς τό έσωτβρι
  κ ό ν (κιτρέττονται μόνον είς
  «αθσρόν βαρος. "Αρθρον 2
  Τό ανώτατον βάρος των πρ6ς
  Γυσκευασ'αν στοΦυλΛν «ξα
  γομένων είς Αίγυπτον καί χρη
  σιμοιιοουμένων κολαθΐων καί
  καφασ'ων όρ ζβτσι ώ; κάτω
  θ : ο) Καλάθια οκά&βς 1 καί
  100 δράμια, β) Κοτφάσια ό <. 1 καί 2Γ0 ΟρΛμια. γ) καφάσια καλαμωτΑ ό<· μΐϊ. Ό παραγωγ*ς εχει τό δι καΐωμα ν' απαιτήση τόν κσ θορισμόν τοθ άποβάρου δια ζυγίσϊως ή ν' άτιοδεχίή τόν ως ά>ω ύνολογισμόν. "Αο
  θρον 3. Οί καροβαται τής
  παρούσης δ'ώκονται κα[ τιμω
  ροθνται συμφώνως πρός τΛγ
  διατβξβκ τοθ όπ' αριθ. 382
  'Δναγ. Νόμου «περΐ άγορανο
  μι«0 Κώδιχος».
  Ό Νομάρχης Ήρα» λϊΐου
  4ΝΔΡ. ΜΑΡΚΡΛΛΟΣ
  Η ΚΑΤΑ1Κ1ΥΗ
  ΤΗΣ ΙΔΟΥ ΚΡΙΚΙΟΚβΣ
  Προσκλζσει τοθ κ. Νομάρ
  κου συνήλθον χθές την μεσημ
  βρΐαν είς την Νομαρχίαν ςΐ
  Πρίεδροι δβκαπέντβ περΐττοι;
  ένϊΐοΦερομένων κοινοιήτων
  διά την καταο»ενήν τής ό6ο(
  Άγίου Μόρωνοί.—-Πρινΐα—Ά
  γίας Βαρβάρας ίνα ουσκϊφθΔ
  σιν άττό κοινοθ Οια ιήν τμημο
  πκήν άνοκβράτωσιν ιής όοοθ
  ταύτης,δια προσωπικάς ίργα
  οίας των κατοΐκων. Είς την
  πρωιοβουλΐαν των κατοΐκω*
  των ανωτέρω χωρ'ων συνεπι
  «,ουρον θά έλθη καί τό έπαρ
  χιοκόν ταμείον όοοπο Τας νο
  μοθ Ηρακλείου.
  ΟΙ ΕΚΤΡΟΦΚΙΙ
  ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΟΝ
  Τό έν Ζογκρεμπ Ελληνικόν
  Προξενκΐον οι' έγγράφου τού
  ατιιυθυνθέντος ά,,μοδιως πό
  μακαλεΐ να διοββαοθοσιν αύ
  ;ώ οί Βιευθΰνοεις των έχΐρο*
  φΐων.κοί Έλώσιων των άσχο
  Αουμίνων, εν Ελλάδι μέ
  την έκτροφήν οΐγων, προβά
  των, χοψω>, τιερισΐερων, όρνΐ
  6ων, κονΐκλων *.λ.τι. -ροκει
  μίνου >6 τςύς φίρο ΐ(ς ουνβ
  νοήσβις (έ τιύς έν Γβρμον 9
  ίκιροφιΐς -ιής "ΐι>ώσίως Λοομ
  ιιιανας Γ έ σβονόν την αντα
  λαγήν έντύτων καΐ συγγραμ
  ίάτων τοθ κλββου τούτου
  καί γενικώς σΐβνωτίραν μβτα
  ξύ των συνεργασίαν.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
  ΠΒΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ
  ^ Προερχόμενον έκ Πβιρα ώς
  κατ4ιιλει.σΒ την ττρ&ΐαν Β(έ,
  είς τόν λιμένα μας ό Οπο'ΐια
  λΐΐήν σημαίαν ύπβρωκεά>βιος
  κολοσσβς «Μάρκο Πόλι» μέ
  πβριηγητάς οιοφόιτων έθνιιο
  τήτων.
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
  Πρός τύς Κοινοτκας αρχάς
  άτιηυίύνθη χ6ές έκ της Νο
  μορχια», ΐγκθκλιος βιά τής 6
  «οίας παραγγίλλονταιι υΐαι δ
  τι ως όσύκις ϋιιεβάλλωοΐν είς
  ιύ άρμόοια Οτιουργεΐα τιρύ
  ς·ις των ύη' ού.άς ου^βουλΐ
  αν «ρός Ιγ»$;ιοιν μεριμτώσι
  διά ην διοβΐβαοΐν τούτων μ*
  βω τής Ννμαρΐΐαε,, ι
  ΣΥΓΧ^ΡΗΤΗΡΙλ ΤΗΑΕΓΡΙΦΗΜΑΤΑ ΕΦΟΚΕΥΙΕ ΤΟΝ ΠΕΝΘΕΡΒΝ ΤΟΥ
  ΕΠΙ ΤΗ 4* ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | ΔΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΘΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
  Είς χήν Αΰτοθ Μεγαλβιότη
  ΐα τόν Βςσιλέα Γεώργιον 6
  τιεστάλη ύπ* τοθ Σεβασμιω
  τατου ΜητρολΙτου τό χάτωθ^
  τηλβγραφημσ: «Έι Ι έιιετε φ
  Ιστοριιής ημέρας Έθνικής ά
  ναβημΐουργΐας βοξολογήσαν
  τβς ύψιστον ευχόμεθα έ τι Ι Βα
  σιλεΐας 'Υμων Έθνος ττραγ
  ματοκθ ήσ{] ιύ>ενιϊς ςύτοθτιο
  θους.
  ΜητροτΐολΙτης Κρήτης
  Τ Τιμόθβθς».
  ΈιιΙσης κρός τόν χ. Πρόε
  δρον τής Κυβερνήσεως άι«ε
  στάλη τό κάτωθι τηΚβγράφη
  μο: «Επί έπετε ω ΐστορικης
  ημέρας 4ης Δύνούστου βύχο
  μεθα θριαμβεύοη άγώ> έθνι
  κης άνα&ημιουργΐας ής 'Υμε
  τέρα Έξοχότης τυγχα»ιι τιρω
  τος συντελεστήν.
  ΜητροτιολΙτης Κρήτης
  Τ Τιμόθβος>.
  Η ΔΙΕΛΒΥΖΙΖ
  Α Ε ΡΟΠΛΑΝ Ο Ν
  Ή Νομαρχ'α Ηρακλείου δ.'
  εγκυκλΐου της κρός τςύς Προ
  έδρους τον κοινοιήιων καί
  τΟς Οτ;ηρεσ,ας Χωροφυλακής
  εντέλλεται νά άναφερωσιν έ
  κίστοτε είς τό υπουργείον
  Άβροκορίας την τυχόν διελευ
  σιν ύπερθεν των ηβριφερειων
  των ξέν-ων άεροηλάνων.
  ΤΑ ΒΞ ΕΜΑΓΙΕ ΕΙΔΗ
  ΟΙΚΙΛΚΗΖ ΧΡΗΖΕΩΖ
  τηλεγραφικήν
  Διά κοινης άιοΦάσιως των
  ύπουργών Ο1*ονομικων καί
  Έθνικής ΟΙ&ονομΙας μετετά-
  χθησαν άνό ,τιθ τρέχοντος
  «ΙσαγωγικοΟ εξαμήνου είς τθν
  πΐνακα ΣΤ/ τα *Γεη έξ εμαγιέ
  ο (κια κης χιήσιω,, τής ιΐσα
  κιέας τιςοότη>ο«, ούιων όρι-
  οθβίοης είς 20.000 χιλιόγραμ
  μα έςαμηνιαΐως·
  Τα ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΚΑΙ ΑΙ ΔΚΝΗΙΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ
  Ή Γβνικη Διοΐκτ,σ.ς
  6ι' έγγράφου της πρός
  6ημοο>ας άρχβς τής νήσου
  εντέλλεται ν· μή χαρακτηρι
  ζώον ούται τα ύκ' ούτων
  τΐϊμιόμβνα είς τάς τιριϊσιαμέ
  νος ιων άρχβς τηλεγροφήμα
  τα ώς ίΐβιγοντσ ε(μή μόνβν
  Ιν άκολυιψ άνάν*11·
  ρφ<|ς 'Α?χανβν πρός τ^ν ενταύθα Διο! χι,οιν την 3 μ. μ. τ«)ς χβές δ Μ. 'Ατβοτολανης Ιτραυμΐτιοε θ»να οιμωο είς θίαιν «Φΐυντάνα» Κά τω 'Α;χαν(εν τίν κενβερδν του'Ιβ. Γινιατάχην κυρβββλήββς αυΐέν διά ηεριατρένβυ. Μετα τ^ν ηιΛΐ τβΐ) δ δράοτ^ς ή'αγχάοθ») να η% ρουοιβαΒϊ αυθορμήτως είς την Εί οαγγΐλίαν. ΤΑ Θ3μκ μιτΐφί·οΐ| είς την Κλινικήν Μ·»ά>Τ) Ιν απελ
  οΐική χαταοιάαεΐ. ΑΙ αφορμαί
  άποδΐδοντβι είς χτΐ)β«ιικ·ος λέ
  γβκς
  ΠΡΟΕΚΤΑΙΙΖ
  ΠΡ0ΘΕ2ΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΜΙΜ1Υ
  Καθ* αρμοδία ν ανακοίνωσιν
  ή διά της ύπ' αριθ. 139 500(36
  αποφάσεως _ τοθ ύπουογβιου
  'Εθν. ΟΐχονομΙας όριζομένη
  μηνιαΐα «ροθΕσμΙα πρός έ<τβ λ«ν>σμόν τΛν κενών μονορ
  ρήγων καί τριρρήγων σάκ
  κων Καλκούτας άπό τ ής άφΙ
  ξεώς των ε(ς Ελληνικόν λιμ*
  νσ, προεκτεΐνεται κατά 15 ή
  μέρας έν περιπτώσει μεταφορ
  τώσεως καί έκτβλονισμοθ ού
  των είς Ετερον λιμένα.
  ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ
  ΕΠΙΜΕΑΗΤΗΡΙΙΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δι' ο Οριον την προ. Τ. α ν έκλή
  θησαν ε(ς συνεδρίασιν τα με
  λη τής Διοικούοης Έπιτρο
  τι ής τοθ ΓΐωργικοΟ '&πιμβλη
  τηριου κρός σοζή ηοιν έηΐ ζή
  τημάτων τρεχούσης φύσεως.
  Η ΦΟΡΙΑβΠΑ ΤΩΝ ΑΑΙΕΥΤΙΚΟν
  Ό ύβυκουργοΐ τβνθΐκβνομικβν
  Κ. Δΐτ€βϊολ16η{, κατόπιν υηβ^λα
  θιιβΜν βιΙτΑβκΜν «μ μεροΜβ Ιοιβ
  κτητ6ν άλΐίυτιηϋν ηλβινν ή πλοι
  «ρΐΜν, ςητβυντειν την μη οαβμβ
  λογαοιν τνν εν »ΰτο>( *νκ«τ«
  στπμΐνΜν μηχον&ν χ»τα το τρ Ι
  μηνβν ΉυνΙβυ, ΊβυλΙο» χοιΐ Αύ
  ν«»οτον. ίφ' όσον τα πλοιάρΐα
  β« ήβχολονντο μέ άλλοις νβυτιλι
  «Μοί ερν»οίας ο«νεη*ια τάς άπ«
  γρ·νοΐΝ( της «Αι«ι«ς μ«τ« τό
  τρίμηνον τοντβ, «(·ύΜκ·ν άπόφ*
  σιν οιοι τή« βηοΐΜς βρΐζεται «τι
  ■ Ι αΐ>λ&$ ·1οειχθεΐηι μ«ι τβπβθι
  τηβεϊοβι ·Ι( τ» πλοϊκ τ«&τ« μη
  χ«ν·1 οίον ν* μή φβρβλονβνν
  τ·ι εφ' «οβν τα πλ*ι·ρι« εΝτε
  λββν βαλασοίας. μεταφβρ«(
  ^υυ^Iιυ^
  ΣΥΝΕΧΐΖΟΝΤιΊ ΑΙ ΙΥΑΑΗΨΕΙΣ
  ΚΟΡΥΦ.ΙΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΉΝ
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΒΗ ΡΩΣΣΙΙΝ
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΣΥΑΑΗΨΙΣ
  ΚιΊ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΙΤΒΙΝΩΦ
  ΑΘΗΝΑΙ Α Αύγούστου ι,του άν
  ταποκριτού μ*ς)- —Τηλεγραφηματα ε*
  Βερολίνου 4γγέλλουν ότι εις την Ρωσ-
  οίαν ένετάθη καί πάλιν η τρομοκρατή
  καί ότι υπό των όργάν»ν τής Γχεπεού
  ένερνοΰνταβ άθρόαι συλλήψεις κορυφαί.
  ών τού κομμουνισμόν καΐ ανώτατον
  χρατικών λειτουργών ε«1 συμμετοχή εις
  Άντιαταλινικήν Τροτβχικήν συνομω·
  σίαν. ,
  "Αλλα τηλεγραφήματα εκ Παρισίων
  αγγιλλου* ότι κατίι πληροφορίας έκ
  θετικής πηγής ό επί των εξωτερικών έ
  πίτροπος των Σοβιέτ κ. Αιτβίνωφ περι
  έπεσεν είς βυσμένειαν. Αι αύταί^ «λη
  ροφορίαι βεβαιούν ότι επίκειται η αύλ
  ληψις τού *· Λιτβίνωφ τού οποί,ου ή
  θέσις κρίνεται ώς έξα.ρετικώς δυσχερής.
  Θ Ε2 Ρ ΕΙΤ ΑΙ ,Σ ΒΕΒΑΙΑ
  Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΗΕΗΙΟΗΣΙΣ
  ΤΗΣ .ΓΓΛΙΑΠΗιΙΤΔΑΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Αύγούστου (τού αν-
  ταποκριτού μας). — Τό »Αθηνα·ι·χί>ν
  πρακτορείον πληροφορείται άπόψε τό¬
  σον έκ Λονδίνου όσον καί έκ Ρώμης
  ότι αί συνεννοήαεις δια την ρύθμισιν
  των Άγγλο·ι·ταλικών διαφόρων συνεχί-
  ζονται απροσκόπτως καί υπό τάς ί)μα·
  λοτέρας των «υνθηκών.
  Σχετικώς» οί οιηλωματικοΐ χύκλοι
  τής Έύρώπης θεωρούν ώς βεβαίαν την
  προσέχη υπογραφήν 'ΑγγλθΊ'ταλικοΟ
  συμφώνου ρυθμίζοντος όλα τα ζηιήμα·
  τα πού ένοιαφίρουν^τα ούο έθνη. Οι·
  στεύεται δέ ότι ή ρύθμισις των Άγ-
  γλο-ι-ταλικών θά υποβοηθήση σημαντι-
  κά την διευθέτησιν όλω« των εύρωπα'ΐ*
  κων ζητημάτων χαί την παγίωσιν τής
  διεθνούς είρήνης.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  Η ΕΠΠΡΡΗΗ ΜΒ ΕΟΕΜΒΙΣΕΙ1Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τό πρακτορείον
  Ρώυτερ τηλεγραφεΐ έκ Λονοίνου ότι ό
  Αόρβος Ηλύμουθ συνεκάλεσε δια τί,ν
  1 Ιην πρωϊνήν τής αυριον (σήμερον) είς
  συνεδρίασιν τα μέλη τής έπιτροπής μή
  επεμβάσεως είς τό Ίσπανιχόν διά νά βυ
  ζητήαουν επί τού ' Αγγλικού σχεδίου τιε
  ρΐ άποκλεισμού καί άνακλήσεως των ξέ
  νων έθελοντών έξ'Ισπανίας.
  Μεταξύ των διπλωματικών καί των
  δημοσιογραφικών κύκλων τού Λονοί
  νού, έξεοηλούτο σήμερον αίβιοδοξία,
  πιστεύεται δέ γενικώς ότι ή αύριανή
  αυνεορίασις τής έηιτροτιής θ» απολήξη
  εις συμφωνίαν όλων των Κρατών ώς
  πρός τα μέσα πρός τερματισμόν τοβ Ί
  σπανιχού έμφυλ<ου σπαραγμού. ΕΡΥΒΡΟΙ ΕΚΚΕΜ&ΝΟΥΝ ΤΟΝ ΒΥΑΑΚΑ ΟΡΟΕΑΑΙΜΙ ΑΦΗΝΑΙ 5 Αύγ·ύα<·υ (τοδ κντεΐκοΝρι τβθ μα() — Κ«Θ' α τϋλεγραφούν ίη Βΐρ·· λΐνου ·1 Ιρι,Θρ·! ήρχιοαν Ικκινοίνοντες τ·ν θύλεικα προΐλαοεΜς αύ[βν καρά τί,ν Μΐτρβυνίτ» καί Ν«ταλαμβε;ν·ντες τίς ιφεν τίρας αύτϋν θ<αιις πλπίιίοτερβν τής Μ« θρίτηΐ· Έν τω μετα^ύ είς ΤερβκΙλ ο«ν·· Α έπΐθεαι; τβν (παναοτατιιΐε,ν δ»· |>έ π·λλ«ς ιΐαΐτι *
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΟΝ ΔΕ5Ι.Ν
  ΤΟΥ ΣΩΤΑΝ
  ΑβΗΝΑΙ 5 Αύγουστον (τού
  Τ·δ μ·{).—Τηλ«γρ·φ·6ν (κ Π«ριβ(ων ...
  •Ι .φημερΐδες τής βι«*ι&( ένεΜαινίετοκν κρ·
  τιννν ημερών ν·αν οφοώράν επίθεσιν εναν¬
  τίον τι)ί Μνβερνήοενς £»τ«ν
  οΙ»ον·μι»6ν ςειτημ«ΤΜ¥ τβν
  κβίΜν την ρύ&μισιν βεκρβθν Μ>ιρκι«β( ■
  νικιτνχ».
  II.
  τ* Μρβ τ«0τ· έη*ν%* &*