94622

Αριθμός τεύχους

4633

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

7/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ι~σία λίροι 3
  ίξάμητο; Ι
  Άμβρικί,ς
  εϊ«]σία δολ. 15
  Ιξά 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΔΦΕΙΔ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΛΟΖ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΒ ΚΡΗΤΗΣ — Ε*ΟΒ ««ΟΝ
  ΑΡΙΘ». ΦΥΔΔΘΥ 4633
  ΤΙΠΠΙίΙ ΙΤΙΤ1ΙΤΙΙ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  το
  ΚΑΙ 1 ΑΥΞΗΣΙΣ
  ΕΡΓΟΝ
  ΤΗΣ ΠΑΡΙΓΟΓΙΣ
  Είς τό διαγγελμα τα ό«·ϊ
  •ν Βκηύβυνκ κρός «Αν Έλ
  ληνικβν λαόν ο κρνβυκβυρ
  γβς κ. Μετα(ά; επί τ8 ουμ
  ΚΑηρβίοει ίτβιις κκό τής «γ
  καταστείαεΜς τ·0 νίβ» Κρα
  Τβνς, έδνακ μίαν ά δία ν εί-
  κάνα τβθ ουντελΐοβέντος μέ
  χρι οάμερβν άν«δημιβ»ργι
  κβ& Ιργβυ. Χωρ'ς λυριιιας έ
  {άραΐις. μ* γλβαακν λιττήν
  κειΐ ·υληκτ·ν, «κβίτκι κάντα
  βα> έπΐτιλίοΒβοβν καί 61
  8·ι ρηΐεεν τΐ,ν ύιτίοχιαιν
  ίτι ή δημιουρνιχη προβκα-
  βεια Θμ ουνκχιαβφ Μαί είς
  τ* μάλλον αί τβν Ιδιον ερ
  γώδϋ καλμέν μ έ τ* ν βύτσν
  αύντονον χαί κανονικόν
  ραβμβν. Φΐεοικά, βέν κρσκεΐ
  τπι βδτ» «' «ναλύαυμεν *ύ
  ν« κε,Ι ν* Ακαριθμι,θΜμεν
  αήμΐρβν βκο ,τής στήλας «ύ
  τής οσα έν 16 δΐΒγγέλματι
  ■ύΐΜ ΙκτΙΒιντΒΐ. Διβτι δίν
  Ββ ·!χε κβΙ χανένα ακοπόν
  τουτο. "Λλλωβτε β Έλλη
  νικσς λκ·ς· βνίγνβίθί τέ δι
  •γγελμα καί (πληοσφβρήΒη
  χανιά οοα Α Κυβέρνησις κα
  τύρβναΐν είς το 6ιε»βταμει
  τ·0 δικρρΐνσκντος ίτβυς
  Έ«1ν· Ιμ«{ τσ οκβΐον βζί
  ζ*ΐ Ιδιαιτέρας προβοχής καί
  ϊκ τ·0 βκοίου θεωρούμεν
  «■Ι ιίμιΐς ύκ·χρ<Μβ(ν μας ν« ομιλήσωμεν ΐιναι τβ κ» φΒλεηβν τσ εΐναγάμκνσν είς «Αν «{(ιιαιν τ·0 ·θνικβ& χλβύτβιι. Διακιβτοδται κα) ίκισάμως κ«1 6ι" πριβμβν καί ατατιστι χβν ·τοιχΐ(«ν (χι Α καραγω γΐ> εσημείωσεν εφέτος ρΐ·
  κορ είς βλους «ν γένειτούς
  κλί,&σνς. Ίοι·ιτΐ*ρ»ς Α γεωρ
  γιχΐε καραγΝγά ύκΒρξεν έ
  {οηρκτικβς πλσυοία. Τοΐσν
  μρΐλιβτα σαονίίν ύχηρζεν
  χοτβ άλλοτε είς τσ διαστη
  μ* τής ϋλΐΐίβίρας Κρατικϋ
  μ«ς (|ν&(. Καί «ΒΒΐλΐτκ
  τβΐτβ καί είς τας ευνοικαί
  καιρικβ, ουνβήκας βεβαία,
  ε)λλα χυρ(»£ είς τίν Κυβιρ
  νητικήν κβλιτικήν. Δϊ*π
  χάρις είς την πολιτικήν αύ
  την ινιοχύΒη η καλλιιρ
  νατικϊε χροακαθιι·., Ιχρησι
  μσπσιήβιιβαν νέαι (πιατημβ
  νικαΐ, μέθο&βι, Βκεδάθηακν
  μΐγβλαι έκτάσει{ γθς κρσ(
  καλλιέρνΐιαν καί έτσνιίθη α
  τΐΐατις τβν ·νρ·τ&ν καί ε
  ΜκντρίαΒη σ ζπλβς τ»ν πρός
  £ή Ιί
  σον ίκιατεύΐτσ μΐχοι χΒές 4-
  κομη. 'Αντιθέτως, έχΐι κρκε
  τϋς ίκτείβκις καταλλήλσυς
  δι« καβε ιΐδευς καλλιέογΐι
  αν εΐρκεχΤ ν* άκοκαλυνθοδν
  άκ· τ« 1>π κβί τα τέλματετ,
  ν' «(ιοηοιπθσθν καί ν* βπο
  δοθοδν είς τεύς «κτή μονάς
  χυρικσύς. Έχΐι β ου ν α κκο
  ψιλνμένβ κεύ ιΐμκσοοδν ν'
  ■να&αανΒοΒν, κου ΐΐμησροθν
  ν κ «ντιυΒσΰν μέ φρ·υτ·φί
  ρα δένδρα κβΙ ν' βηοδίδβΜν
  χιλιάδας τάννους έκλΐκτβν
  κκρπβν. 'Εχκι ακσμη πλουΐι
  ώτατον ύπεδαφος μβ ανεξαν
  τλητβν ορυκτον πλούτον,
  κου ιίμκορεΐ έχμετβλλΐΗΟ
  μινος ν' αποτ>λ<αο την β* σιν μεγαλεΐ( ·*βΙ ακμαίας βι ομηχανίας 'Εχιι Ββλβσο«5 είς τού; βυββύς τβν όιι·<Ην κερικλε>(ονται ·μύΒιιτοι Βη
  σ«υρο(. "Εχΐι τέλος >λ« έκεΐ
  να τβ βΓθΐνεΐΒ ηού ΐίμηο
  ροδν νβ την κ«τ«ε>τήσουν
  πλουσίαν κβΐ ιότνχιαμέναν
  χώραν.
  'Αλλβ χρειβζεται βίβ«ι«
  μεθοδική, συσταιινταησιιιμέ
  καί καλβς ωργανωμένη
  λργιιοΐΒ δια ν' βποοπ«·Β5
  ϊλ·ς αύτσς λ πλβϋτβς Ικό
  τα βκλΒγχνκ τϋς Έλληνι
  >ήί Υίί· ΧρειβζεταΤ νβ ύ-
  ρΙ$ είς τβν λββν τ· ·1
  αθημα τάς τάξιν; κβί τής
  ασφαλείας κου τβν ώΒεΙ κρός
  δπμιουργιΚΒ έργα. Χρΐια-
  Αύτην 6έ την κβλιτικήν
  ύχέοχιται 4 κυβέρνησις ν»
  οϋνιχιΌα κ«ί ι., τ· μέλλβν.
  Καί τό ύκίοχκΛαι μβιβ τόν
  ΐχιαημ·τιρ·ν τρίκον, δι* δι
  «γγέλμβτβς τοθ κ. χρνθυ-
  χονργοδ. Έχη δέ κςαιρκτι·
  κέΐν βημκο.αν & ύπάοχιοις
  ε*Ατϊε διά την χώραν. Καί
  δέν ύκβρχιι έβνικώτερβν Ιρ
  γβν βπό την κρβσκκθιιαν
  χρος αδζηβιν τβί παραγι
  γϋς* Διβτι μβνβν βταν *ώί_
  β& 4 παραγάγη μ·ί τβα·ν
  ώατι ν£ καταστβμβν βύτάρ
  μιι( καί νά γίνωμεν βνΐζι'
  τητβι οΐκβνομικβς, β' Αι
  Μτηα»μιν ι,ΧΒΐ την κλάρα
  χολιτικην αύτβτέλΐιαν καί
  ανι{Βρι ησΐαν μας. Καί μβ
  νβν (ταν αδξήονμΐν τβν Ι
  ΒιΐΗβν χλβδτβν μας θά *χι
  τύχωμεν καί την ανύψωσιν
  τ·δ βΐΜτΐΜβϋ έκικέίου τβδ
  λ·οδ μα$. 6* απβκτήοωμιν
  πολίτας εύροίοτον;, ύγιΐ!;,
  ΒαρραλέβυΓ, Βα καταπολεμί)
  α«ι»ν «χβτιλεοματιΚΜτιρβν
  την νβαηροτητκ μβ· την έ
  γραμμαί ωαύνην ΜΚ1 Ββ ιΐνβι
  ΐΰκβλον νά δΐΐμιουργήο«μιν
  ίνα ν<·ν, Ανύτΐρον, χρβγ μβτΐΜΒ. ' Ελληνικόν κολιτι* ομβν. Εύτ»χβ( Τ« κΐριβϊίρΐΒ &ιβ τίν ·δ[ηβιν «ύτην τίί ΙΒνι κΙ,ς χκρΒγ·»γΙ«( μοί, ύηύρ- χββν. Ή 'Ελλε), εϊμκβρεΐ νά μην Ιχη τέββν γ·ν(μ·»( λ Ητβαιις *βον &λλκι χβρΓ ΙΜνι*), Ιμιις £|ν βϊνβι κ . ^Μνιπνχι) κ«1 £γ·ν·$ *- ζβτβι να εύρεΒ0 τό κεφ« λβιον πβύ 8α κινήση. κ«1 Β« όαγκνύσο τβ« στρατόν τα: έργ*σ(βς καί Ββ κρβμα Βεύοα τβ ΒκαρΒ<τατ« τκχνι κ« μ<α«. Χβΐιβζιται τέλος νβ δβθς β ρυΒμός τής δα- μιουρν«κ4; έργββίας ανωΒεν. Καί «ύτ« ίλβ δκβοχβυν ή δή. Καί 2α« οέν ύκ«ρχβυν καταβάλλεται πρ·σπάθΐια να έ(κ»ρκθοδν. Καί Ββ έξεορε θβδν. Ή Κυβέρνησις ύπά αχκται να συντβνίαο ίτι πίρΐσσίτερον την κροβκβ Βκιβν της πρός «ύίααιν τής κκραγΜγάΐ Ό λ«όςέργκζκτ«ι μέ μεγαλύτερον ζαλβν, Αφν σιώ9η έκ νέβυ είς τα ν γήν καίτα ΐΐρανιχβ {ργβ τβυ.'Α κοβλέπει μέ περισσοτέραν έμ κιατοσύνην κρός τό μέλλον καρά τας ανασυχίας κου δα μιουργεϊ α τίαον Βολά κβΐ τκτβραγμένα διεθναβ βτμβ σφκιρκ τής Ευρώπας καί α μυκωμένα >·{ ταν Ίβαρικαν
  Βύβλλα τ·δ κολέμβυ Δέν
  γεννάται λοιπον «μφιβολίβ
  ϊτι μέ μίαν συντβνισρέναν
  βκάμα χρββκάθειαν κβί μέ
  βλβκλήρνοιν τβδ κρ·νρ*Μ
  μβτβς τή; κβρβγωγικής κβλι
  τικής τβδ^ Κρβτ«υ;, ό έθνι
  κ'ς μας κλοδτβς 8α αύ{αθζ
  ΐίοέτι σαμαντικβ καί α ·ί
  κβνβμική θέσις καί τβδ λβ
  βδ κβί τίς χώρβς Ββ βελτι
  ηΒ$ αίοβατδς. Κ«ί τίτε, λ
  ταν α 'Ελλβς ακβκτήσυ την
  στερεβν κβί βσφβλή βάσιν
  καί Βέσα βκλάνατα τα ΒεμΙ
  λια τής βΐκβνβμικϋς τας ζ«
  ής 8α εΐμπορέαη νβ δαμιβυρ
  γήση καί τό ώρβιβτερον κνε»
  ματικβν έκιστέγββμβ τβδ
  νέου έΒνΐκβδ κβλιτισμβδ
  Γεωργικά ζητήματα
  ΤΟ ΦΛΕΓΟΝ ΖΙΤΙΗΑ
  ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Το6 Ιατρου κ. Γ. Βαρούχα.
  'Αγανη'ή «'Ανόρθωσις»
  Άπό τίνων ημερών γ(νετα< καί πάλιν έν τώ τύπω πολύς λόγος διά την ποτάσσαν βιί την οποίαν καΙ είς τό παρελ· θόν άρκετά άπησχολήθη κοΙ ό τύπος καί διάφοροι (Ιοικο', χωρΐς ποτ* νά κατορθωθβ δ- »ς είς τό ζήτημα τοθτο δοθ(| ή πρακτικωτέρσ, έπιστημονινω τέρα καΙ ή μάλλον συμφέρου- σα λύσις διά τήν σταφΐδα. Δισΐυχβς βλέπω δτι ή ου·) ζήτησις περιστρέφεταΐ . εντός τοθ στενοθ συμφεροντολογι- κοθ κύκλου, περ( τοθ α/ δηλ. ή Δ πότασσα ιΤναι καλής ποι όϊ η τος «ο Ι κατάλληλος πρός την άποξήρανσιν τής στοφ'δος ή δα ή Β πότασσα είναι α¬ νωτέρα ώς πολύ προσφάτου πσοαγωγής χλπ. Τό ζήτημα τοθτο Γ έν είναι ορθόν νά έξετάζηται μόνον άπω τής εμπορικάς ούτοθ μορ φής, άφ' ίδ άνεκινήθη κοΙ πάλιν, είναι ορθόν, νά τεθή άκαξ δια παντός είς την θβ σιν τού, καί νά μή εξετάζωμεν τί θά Υ'ν]) διά τήν περίοδον τοθ 1937 άλλά τί πρέπει νά γΐνεται είς τό μέλλον τό προ σε«*ς. Μΐα δμως (στορική άνασκό «ησις τοθ ζητήματος τής πό τάσσης μοθ φαΐνεται δτι θά άπλοποιήση πολύ τήν συζήτη¬ σιν καΙ θά καταλήξωμεν είς τάς όρθοτέρας καί πλέον συμ φερούσας άκοφάσεις. Είναι γνωστόν δτι τό ζήτη μα τοθτο άπό τριαχονταβτΐας καί πλέον, χαβ' ή» εποχήν έκαλλιεργήβη καί Αν τώΝο^ώ Ήραϋλείου ή σουλτανΐνσ, α¬ πησχόλησε τούς παραγωγούς ι,· έ ποίον δηλ. καλύτερον τρί πον θά άπεξήραινον την στα φΐδα των, καΙ έκαστος μετε χειρίζετο άλκαλικάς διαλύ σεις, (Ιτι ν έ στάκτη ιϊιε μ έ ά>θρακικόν, κάλι (ποτασσαν)
  εΐτι (-1 άνθρακικόν νάτρΐον
  (σόοα>) χορΐς νά δίδεται άλ
  λη *ρβ*ο|ή γ) οημασΐα ·ίς
  τήν χτ|μι*(ήν σύνθβσΐν τΑν δια
  >ύσεων τούτων, έκαστος Ρέ
  ένήργη κατά τάς έμπνεόσεις
  τού-
  Ή Κρητική Βσυλή εψήφισε,
  <αι' ανάγκην Νομόν περΐ τής άποξηράνσβως τής σταψ* Λοο βστις Γσνυσβ μέχρι τοθ 1923. Τήν επονήν εκείνην άνε κινήβη τό ζήτημα τοθτο, συν ε στήθη έπιτροπή έξ εΐβικων ϊ τόν Νομόν Ηρακλείου, ήτις έγνωμοδότησεν δτι, ή διά την άποξήρανσιν τής σταφίδος χρησιμοποιουμένη άλκολ'.κή διάλυσις θά εγίνετο μόνον διά ποτάσσης ι ής οποίας ή περιβ κτι«6της θά άπετεληΊο έξ 80 —85 βαθμΛν άνθρακικοθ κα λΐου καί 15—20 βαθμΟν άνθρα κικοθ νατρΐου. ΚαΙ ιΰ:ο Ιδη ιιοσιεόθη τΑ διάταγμα τής 29 Ιουλίου 1923. Άσχολούμβνος άπό τοθ 1900 καί εντέυθεν ε(« την καλλιέρ γβιαν τής περιουσίας μου, δίν ίλβ ψα κατά τόν χρόνον κσθ' δ ν συνεδρίαζεν ή ανωτέρω έ πιτροπή, καΐ είς προσωπικάς συστάσεις πρβς τόν κ. Στ. Μακράκην μέλος τής Έπιτρο τι ής ταύτης καΙ διά τής φΐλης «*Ανορθώσεω(» νά βροντοφω νο δτ>, πειράματα τα όποΐα
  είχον ϊκτβλέοει. είς μικρόν ά
  ληθώς κύκλον, νέ είχον πεΐ
  σει δτΊ ή καλυτέρα άλκαλική
  διάλυσις πρός άποξήρανσιν
  τής σταφίδος έΊτρεπε νά παρα
  σκευόζηταΐ μόνον δι* άνθρακ
  κοθ καλΐου άμιγοθς, Ανευ δηλ.
  ά>θρακ>κοΟ νατρΐου (σό6α<) ΚαΙ ίίς τα έν 'Ηρακλε'φ δέ συγκροτηθέντα Γωργικά Συνέ δρισ, δέν Ελεψα νά υποστή ρΐξω δι" επιστημονικήν καΙ «ημικβν έπιχειρημάτων την γνώμην δτι, ή πρός άποξή ρανσιν τής σταφίδος χρησιμο ποιουμένη άλκαλική δάλυσις Ιπριπβ νά παροσκευάζετα διά, μόνον Ανθρακικοθ καλΐου (ποτάσσηι) καί ουχί διά κο τάσοης πιριιχούσης καΙ άν θοακικφν νοτιον, άλλ' ώς «Ι πον Ανωτέρω ουδείς έπρόσεξε την αιτοψ'ν μου ταύτη >.
  "Ηδη, ώ: σιομπβραΐνω, τό
  ζητήση τοθτο Απηατχόληατβ σο
  βατρβς την Άνωτάϊπν Γεωκο
  νιχήν Σχολήν τής Ελλάδος
  Γ)ΠΓ, πειραματιζομένη, κατέλη
  ί;βν ϊίο τό σομτιέροσμα δή, ή
  καλυτέρα άλκαλική διάλυσις
  ττρόΓ άπεξήρανσιν τής σταφ!
  δος ήτο ή παρασκευσζομένη
  διά διαλύσεως ποτάσσης άμι
  γοθς σό*5ας των 96—98ο)3.
  Έ< τινος 6&λτΙου τώ οποί¬ ον μοθ ίστάλη λίαν ευγενώς άπό τοός άξιοτΐμους φ'λους χ. κ. Πολυχρονιδησ καΙ Φραν κούλην, σγβτικόν πρός Τ6 ζή τήμα τοθτο, πληροφοροθμαι δτι τα πειράιιατα τα σνβτικΑ εξετέλεσεν ό έν τβ Σ<ολΑ ταύτΐ] διακβκριμένος έπισΐή μων κ. Βασ. Κριμτιάς, καθηγη τής τής άμτιβλουργΐας έν τή* ολθ (αύτΓ) κα( κατόπιν ε[- οηγήσεων των κ. κ. Καθηνη των τής σχολής πρός τήν Κυ βίρνησιν εδέχθη αθτη κα( κα ταργήσασα τό [σΐθον νομοθε τικόν διΑτανμα τής 21 Ίου ι(ου 1923 έπέτρεψβ κα( τήν (σαγωγήν άνθροκικοθ καλΐου ηοτάσσηθ 96—98 βαθμών έ πΙ τοΤς ο)). Είς τό σημιϊον τοθτο ε6ρ[ σκεται σήμερον τό ζήτημα τής ποτάσσης. Ευχάριστον μέν διότι δίδει μίαν διέξοδον είς ούς προοδευτικούς καλλιερ ητάς οΐτινες δύνανται νά χρησιμοποίησιν άνθρακικόν κά λι των 99 βαθμόν, άλλ' ουχί αρκετόν. Εάν έτόλμων, θά συνΐστων θερμώς καί μ έ Ολην τήν δύνα μιν ιής ψυχής μου καΙ θά πά ρε«άλουν.κα( τόν αξιότιμον χ. Β. Κριμτταν καί την όλομέ λειαν τής Άνωτάτης,Γβωπονι κης Σγολής, δπως έξοσχήσω σι πάσαν · τήν επιστημονικήν υτών ρΌφύ'ητα καί συστήσω σιν ίίς την Κυβέρνησιν, δπως ουχί νά έπιτρέπβται ή ιίσογ» >(| .ποτάσσης άμιγοθς των 96
  —98 βαθμΟν, άλλά νά δημο
  σ.Ευθβ άναγχαστικός νόμος,
  άπαγορβύων τήν άποξήραν
  σιν τής σταφίδος βι' δλλης
  διαλύσεως πλήν τής ποτάσσης
  των βαθμών τούτων.
  ΈλπΙζω κα( εχω άκράδαν
  τον την πεπο'θησιν δτι τα έν
  τβ ανωτέρω Γκωργΐκβ Σχολή
  υπό τοθ διακεκριμένου επι
  σιήμονος καί καθηνητοθ τής
  'ΔμπελουργΙας κ. Β. Κριμπά
  συχεχιζόμενα πειράματα, θβ
  καταλήξωσι, διά λόγους χημι
  <ούΓ, τούς όποΐους πολλάκις ανέπτυξα καΙ διά ζώσης εΐί τα γεωργικά συνέδρια κα( διά τοθ τύπου οιά τής φ'λης «°Α νορθώσεω<» είς τό συμπέρα σμα βτι, ή άποξήρανσιβ τής σταφίδος θά γΐνεται είς τό μέλλον μόνον μέ ποτάσσαν των 96—98 βαθμών, &» έν τώ μεταζύ Γεν άνακαλυφθβ Ιτβ ρος τρόπος άποξηράνσεως, ταχύτβρος κα[ έφθηνότερος. Δαφναΐβ 4 Αύγοθστου 1937 Μετά τιμής Γΐώρν. Π. Βαρούχας (ατρός ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ βηι;υ9ι/νε πρ·ς τβν ά«ΐ)γο6, δ ποφατυ>ά>ν πουβιτανίς
  Άλλ' δ Όιυντ^ΤΕΚός ζινύχτ^ς Μ
  μενΐν. Χ»ρΙς να Ιχι τέν φιχ
  τοθ Διογίνους δ άνθρακος έ
  αέ χάθι 6*)ι»α οί... αν
  θβώπευς Ιλλους. "Ανθροπβν
  έϊήβκτιεν ώ; γνηοτέν δ
  έκείνος φιλόσ·φος. Ή
  έδβ ή» ίτι άντΐ ένές ίνευρΐοχβν
  το 66ο 3*θρβίΐ·ι.
  —ΆλΧ4 τί ίνθρωκβΐ;...
  ■—"ΑνθρωΜΐ αϋγχε·νιομένοι ή
  καλυτέρα παραλλτ)λΐσμίνβι μέ τόν
  αίανα μ«ς—·χίβνα τ·0 χαλ«Ό χαί
  τοθ χαχ·0.
  "Ας μή κεοΐαιιτολ·γβ0μι. ΒΙιε
  δηερβελΐχίς ή» δ άφηγητής είτε
  ϊίΐ, τ) άλήθεικ ήτο ίτι έτοκοθέτει
  τίς ανίγγαρις νύκτΐς ατέ φιιοικί
  τους κλαΕοιο. ΟΕ ίπΐΐόται μέ τ^ν
  μετκξΕν-ν χλίμαχα χυρΕος έπεζή-
  τουν τέτοιες νύχτες γΐά νά αναρρι
  ν,βνται ότι ίω^άτι» τβν κοργο-
  δεσποινβν. Ο! οημεοινοΐ ίπχόιαι
  4κολοϋθ·0υ τ^ν κιζ*/ν δδ&ν ττ}(
  έ£ελ(ξε»ς—-χ«1 τί δέν τ«]ς φορτώ
  νομεν Β&τ*)ς ϊής έ£ελ(ξια(!—χω-
  ρ'ς νβ αιιρ·εν<αι έν " τού τοις *£■ κοιου... (πκβτιομ·0. Είναι Βια- χριτιχοί: 'ΑκοφεδγΒυν να ϊώββυν χαί τ$ν τΒ&ϊόττ,χα την ίδιχτ)ν τβυς χαί την ταύ<αττ]τα τβν ο»- νανιήϊεών τους 8'αν κβς άναχα- λΰκτετε Τϋχαίως χαί μοιραίβς: Σΐβΐμώχνονται 8αον ΐέ διινατέν περιαοίχερβν είς την σκιάν. • · Στ!ς άφέγγαρες νόχτες ουγχε- χρψέννς δκάρχει Ινα θέλγν,τρον: Τό αχέτος. —'Αλλα... αχοτεηές είναι οΕ νδχτες α&'ές εΰλογιιμένε δνθρωκε. θ» παραταθή δ πρβτος έκΐφα- νει«χ·ς χριτής. ΚαΙ είναι οχοτεινές φιιβιχά. Δίν ι[>αι 8μ»ς άηλβς^ σχοτεινέ(!
  Τό αχατος έδβ δι?μιθϋργεΤ· 'Δπο
  τέ Οψ?ς το9 κρώτου κκραθαλαο·
  α (ου χέντρου παραχβλοκθ·Ομε τέ
  ΑΦΕΓΓΑΡΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
  "Εχουν χαΐ ι ι βφίγγαρΐς νύ
  χτες τα Βέλγητβί «υς. Οί νυχτό
  6ιβι τιύλάχιοτον ουμκελΙ.αι τ* έ
  ξαίρειιν χίθε τόοο:
  —Μέ τίς νύχτες α&τες δίδεται
  μ[α δψις ΖχππεΕβυ οτα Κοατρινά
  οταυροδρίμιιχ.
  Καί δ φΕλος έξήγηαεν Ετι τα
  ζυγαρίκια Αφθονιθν οτάς βΰμκς
  χά Ι άγ«ι»ς Βταν τ) οχιβ είνε κ»
  χνή χαί βΒιακέραβτος άκέ μδω
  πας χηΐ μή. 2υμ6αίνιι ί,τι χαί
  οτα ηαγχάχια τοθ ΖχκπεΙου: Διίρ
  χιοχι τιυς γρα^ΐΧ'υς διαΒρέ
  μβυς—έδβκ·Ε διίβρομβι βεβαιοί
  μκορεΐ νά είναι χάβε 2λλ· κα·ά
  πιυχέφκτβι—-χάΙ οΐφοαΕνεσοιι ου
  νβντήαιις χαί ουνβντήσεις· _Ε86λ·
  λια επί ιΙδυλλΕαν λβμδάν·»ν χώ
  ραν οτήν Κϊώτΐ| γβνιά, οτήν
  ) μ^
  —Μήκβς κΕκης θθμα τ^ς
  φινταοΐης ο·ο φΐλε μβυ χαί τοκβ
  θετΐΓ, χβΐ έξ δ^θβλματατι,ς Ι
  ον(, τα £·Ββμ- χαί Γίμορβα βτέ
  'ΒΜλ
  θν|Ια)Ι«
  μ. χερβ»{ιβν ψιραΒο*. Εί¬
  ναι κατέρας χαί καιδιά. Άναζ^-
  τοθ ν ατβϋς βράχους πεταλίβις χαί
  δύί Τό σχ4τ·ς χαΓώς πιρι-
  ίίλλιι άπό Ελες τίς πλευρες χδ
  »8ς—φιλοτιχνε!—είνε ή λέξις—
  ϊ/α δπ.δλητιχέν ταμ*λώ.
  —-Κάτι απο τή Κόλαυη τοθ
  Δίντΐ)... καρατηρεΤ άφτ}»ημίν»)
  έ/χυχλ·καιδ(χή δεαποινίς.
  Δέν είνε δκερβιλή. Τέ «Ιφ
  φΐ» αΰΐέ σι νέ κροέρχεται άκο
  χίλ«οι. "Εχει χίϊι τέ δπβ
  χθδνιβ.
  'Ενατφ μΐταξυ δλίγβν καιαηί
  ρχ θέλγητρον ττ]ς νύχτας είνε ή ..
  χοαμ·γραφΕα. Τό γεγονές αύΐέμ·9
  βυμΕζει τέν μαχαρΐτην Νυατεράχτ,ν
  8ταν χάθε Ίιΰνιο βτόν κολυθρυληι·
  τβν Τριβν Καμκιβν, μβς
  δκαΕθριο μίθ^μ» μέ τό εί
  διχό έκιΓνο χλεφτοφάναρ·, δ κου
  Βιεγράφοντο έκιοΐΐ|μ·νιχώτατα οί
  βί, ε Οίας ώίΐε να ανευρί
  αχωνται έν τφ ϋ,^χ χαί είς το
  Βιάατιιμβι.
  Ή μικρά χά ι μιγαλτ, *Δρχτ·(,
  δ Πολιχές αοτήρ, ή Κμοοιοκι), δ
  Οήγαοβς, ή Άνίρομέ&α, δ Βί·
  γα(, δ 'Αΐ.ες ανειιρΐαχοντο μέ
  κροεχββλας τβν οΊαφίρακ τέ-
  ξ«ν τβν αβτερΐαμβν. Κίχι τέτοιο
  Ιχαναν χ»1 τή βηγμή ο&ιή οί δ
  μβτραχεζοι. 'Δλλά χω^Ις έκιτυχΐ
  αν. ΟΕ άοτί»ες Ιμεναν ώς έκΐ τέ
  πλεΐΐταν... άνώνιιμβι.
  οβ τέ ατερέβμα μέ τα ί
  κειρα, υκβτρέμβντα χαν8ΐ]λάκι«
  τού, ακομένει τέ μένον κεΐίον με
  λίττ,ς. "Ενας Βιαπιον κβΰ δια
  γράφει ταχύϊατκ τ^ φοιτειντ) τοιι
  τροχιά χαί χάνεται είς τώ χίος,
  εΐ έξαγνιχά την κροββχή
  χαί τοθ μάλλον αΐιανδρευ άπο
  τούς ι5αρ(θμους θαμΑνας. Είνε
  τέ θαιιμαβιήτερα φιιοιχβ κυροτέ
  χντ,μα.
  —Καποι·υ ανθρήκου τέ δίτ
  ΙΕυοεν αυτή τή σιιγμή, ακοφαί
  νεται δ κροφ^τιχρς τής ουντρο
  φιΛς. ϋ
  Άλλ' είναι τδσα τα «ιτρα χαί
  τέοοι βί &νθρ·κοι! ΤΙ ον,μαΕνιι
  Ινας ολιγώτερον τ) κερΐ9β«τερον
  Τίκοτε. ΚβΙ κβ/ύ μεγάλβς νά
  ι [νέ χαί κολυ μιχρίς, ^κέχει
  χατα βίθος οτέν Ιβιο μοιραΐο χδ
  χλ·.
  ΤΑ Β' ΒΕΝΙΖΕΑΕΙΑ-
  £1ς τα Χανιά, β!ς τό μέ
  γϊ στάδιον τό οποίον άνηνέρ
  θη δαπάναις τής κυοΐας "Ελε
  νας Βενιζέλου, θά γίνη οήμβ
  ρον μέ δλην την έπισημότητα
  καί υ έ συμμετοχήν χιλιάδων
  λαοθ ή Εναρξις των Β' Ββνι
  ζβλεΐων άθλητικων άνώνων.
  είς τούς αγώνας αότοός ο(
  ότοΐοι καθιερώθησαν είς μνή
  μην τοθ πρωταθλητοβ τής έθνι
  κης ιιας μβγαλουργΐας έξ ου
  έλαβον καί τό δνομα, θά λά
  βουν μέρος άθληταΙ έξ δλης
  τής'Ελλάδος καί θά εμφανισθή
  δ,τι εκλεκτόν 8<ει νά βπιδε'ξη, π άθλουμένη νεότης τήςχώρας. Κατ' αυτόν τόν τρόπον τα Βΐνιζέλεια θά προσλσβαυν χαρακττ]ρα καί μορφήν πανβλ ην(ου άθληηκής έτΐιβείξεωί «αί άμΐλλης. Δέν Οπάρχει 6έ άιιφιβολΐα δτι μίαν ημέραν οί άγώνες ούΐοΙ θά προσλόβουν μεγαλυτέραν άκόμη έκτασιν καί σημασίαν. ΚατΙ άνεξαρτή τως τής καθαρώς άθλητικής άξΐας των θ' άποτελοθν καϊ τήν καλύτερον εκδήλωσιν καί άπότισιν φόρου τιμής είς τόν Μβγάλον νεκρόν είς μ»ήαην τοθ όποΐου καί καθιερώθησαν. *** ΑΙ ΣΤΑΦΥΛΑΙ. Δέν γνωρίζομεν άκόμη πώς Θ4 ρυθαισθοθν τα ζή τή ματα των έξαγωνΑν των στα φυλων μας είς Αίγυπτον άπό τούς άρμοδΐους- Πάντως πι σΐεύομεν Οτι ή σταφυλική επι οπΰ ΘΛ φροντίση νά: Υ[νων ται αί έξαγωγαΐ κατά τοιοθ τον τρόπον &στζ νά έξασφα λΐζωνται απολύτως τα συμφέ ροντα των παραγογων καί τής έθνίκης οίκονομΐας γενΐκώ τερον. Διά τό ζήτημα τοθτο αλλωστε εξεδήλωσε τό ένδια φίρον τού καί ό χ. Νομάρχης ΚίτΙ τοθτο αποτελεί μίαν επί πλέον εγγύησιν δτι Θ4 ή καλυτέρα λύσις. ΚαΙ αλλο δμως άκόμη. Είνε άνάγ κη νά γΐνεται αύστη^ός Ιλεγ χος είς τάς έξαγομένας στα φυλάς. Δίδη καθ·ς πληροφο ροόμεθα σΐαφυλα! άιτοσταλεΐ σαι έκ Σητείας είς 'Αλεξάν δρβιαν, έπεστράφησαν λόγω τής άθλΐας συσκευασΐας κα( τής κακής ποιότητος των. *♦* ΗΟΔΟΣ ΠΡ.ΝΙΑ-' βΤναι άξΐα πάσης έξάρ σεως ή πρωτοβουλία τήν όποΐ αν άνέλαβεν ό Νίμάοχης κ, Μάρκβλλος νά συγχαλέσυ σύ σκιψιν των κοινοτικών συμβου λΐων των ενδιαφερομένων χω ρίων διά την κατασκευήν τής όδοθ Μ'Αγ!ου Μύρωνος—Προι νια— Άγίας ΒαρβΛρας. προ κειμένου νά κατασ*ευ«σθ{] τό έργον αΰτό διά προσωπικάς εργασίας των κατοΐκων. Χά ρις δέ είς τήν ενέργειαν αύ τήν τοθ κ. Νομάρχου καΐ τήν ενίσχυσιν την οποίαν θά πά ράσχο τό Έπαρχιακόν τααβΐ όν όδοποιΐας , θά διανοιχθή ή όδός σύΐή έντός συντόμου γρονικοθ διαστήματος καΙ τό δυτικόν τμήμα τής επαρχίας ΜαλεβυζΙου ,^θά έπικβηω^ήσπ άμαξιτως ,^έ την Μεσσαράν μβτά τής οποίας τόσαι συναλ, λαγσΐ τό συνδέουν. ΟΙ ΤΡίΓΛΟΔΥΤΑΙ· Προ καιβοθ προσεφέρθη ή Λιμενική Έπιτροπή να άνα γείρη, μικρούς οΐκίσκους είς τούς όποΐους νά στεγασθοθν οί χατοικοθντες σήμερον είς τα παραπήγματα καΙ τάς τρώ γλας πού ευρίσκονται ίίς τήν προκυμαίαν τοθ νέου λιμένος διά ν' απαλλαγή τό μέρος έ κεΓνο άπό τάς άσχημΐσς καί τάς έστΐας άκαθαρσιων. Φρο νοθμεν λοιπόν δτι θά ήτο δυ νατον νά έκχωρηθθ πρός τόν σκοπόν ούτον ό άπσΐτούμενος χωρος πλησίον των οΐκοπέ δών θπου πρόχειται ν' άνβγερ θ() ό νέος συνοικισμός είς Πατέλλβς. θά εΐμποροθσε μά λιστα νά συνδυασθθ ή δλη έρ γασΐα ώστε νά μετρισσθ£| ή βαπάνη. ΟΙ άρμόδιοι άς μβλε τήσουν τό ζήτημα. θά εθρουν άσφαλος ττ)ν μάλλον συμφέ ρουσαν λ6σιν.
  ΑΝΟΡΘΟ'ΙΚ
  .1 ;
  ΒΟΥΔΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τα τι
  τάνειον δημιούργημα τοθ ΣεσΙλ
  Ντε ΜΙλ .Σταυοοφορΐαι» μέ την
  Λωρέττσ Γιώκ, Χάνπυ Γουϊλκοξον
  ή κι6 ύπίρλαμπρη έττοποιΐα των
  αΐώνων.
  θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  τό κοινωνικό κομψοτέχνημα «Κατη
  νορουμένη εΐσαι 'Ανήλκη»: Πρωτα
  γωνιστοθν ή πβντάμορφη Λωρέττσ
  Γιώγκ καΐ ό γόης Ρόμπερτ Τα(η
  λορ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινόθ.— Σήμερον
  οί κυρΐαοχεη τίΐς εύθυμΐας κσΐ γέ
  λωτος Χονδρός καΐ Λιγνός στό
  καινοόργιο τοος πανηγύρι: «Πρό
  παντός ψυχραιμίαν Κατάλληλον
  καί δι" άνηλΐκους.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν <χ)π Αναχωρεί έξ. Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράου κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ.. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά- βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ· ΝβΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΑΙΝΛΡΑΛΚΗ Τε,λί·. *-« ΠΡΑΚΤ1ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΦΕΑΙΜΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 1) Η ΒΙΕΝΝΪΖΙ-Η ΖΩΝΗ κβδ άντιχατέστπσΐ τάς βνθυ νι«ινάς κοινάς ζώνβς χαι τι ρβντες 2)1Η ΚΟΛΛΑ ΟΡΙ21ΝΑΛ κβ8 κατήργησε τ* κχαλαί οθητα μπκλύμοιτα κα1 μειντκ ρίσμαται είς &λα τα ύφ&σμ* τ» χ«16*ρμαη>,
  3)^Η ΚΟΛΛΑ ΚΟΛΜΠ
  διά «ήν χέλληβιν παντός υ
  •λίνβυ η έκ μετβλλων άντ·
  κειμένου τί βοχβίου ποθ λ«ρ«
  εχει νερο χαΐ μποτΙνΐΊ οτίι
  φε»ΤΙο>.
  ΖΒΤΟΥΜΊΙ αντικρύση οί ίι'
  δλβς τοις πόλεις τής Νήσου.
  ΓενιχβΙ ΆντιηρέθΜπβι διά την
  Κρήτην
  ΦΟΥΖΤΑΝΑΚΗΣ-ΪΥΛΟΥΡΗΣ &. 2»
  ΜΑΝΟΑΗΣΙ. ΚΟΝΙΟΣ
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΠΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗ1ΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΙΊΙ
  ΑΗΜΟΖ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΘΥ ΑΘΗΝΐΝ
  Δεχετεη εν τε) Ιατρείω
  «ο», β«β« Πιιρειι&ς ΠΛ
  Α·ΗΝΛΙ. Τρλ. Η.Ι7·
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΟΑΣΙΑΙΣΣΑ
  —Θα μας άναγκάσουν, βΐ
  πε σ:τ)ν κυρΐα Νέκββ ποθ τή»
  λπσράστεχΒ, των βασιληα κ'
  έμένα να παμε στό Παρΐσι, μ έ
  τα κβφαλια των σωματοφυλά-
  κων μας μ-ροστσ, καοφωμέ
  να στά κοντάρια τουςΙ
  Ή Μαρία — Άντουανεττα
  ϊβλεπε καθαρά- Ό λαός δέν
  ήοκεΐτο πιά σέ μίαν απλήν
  ύπόκλισι. *Ηταν έτιμος νά
  καταστρέψη, συθέυελα έκεΐνο
  τό σπίτι παρα νά όπογωρή
  ση. Γιατΐ εΐχαν άγωνΐσθβ το
  σον καιρό ο( επαναστάτας
  όογανώσεις ώσπου νά θέσουν
  ΐ[ς κίνησιν τή φοβερή έκεΐνη
  μηχανήι ΓιατΙ έκεΐνεο οί χ
  λιάδες γυνοΤκες καί «νδρες
  βίχαν βαδίση όλόκληοη μερά
  μίσα στή βροχή καί εΐχαν πε
  ράση τούρτουρΐζοντας 8λη τή
  νθχτα στό δρομο; Πά μίαν ύ
  πόχλισι, γιά £>α τρβμουλια
  σχό ναμογκλο τοθ Λουδοβ
  «ουι "Ηδη άπό κάτω ή μουρ
  μοόρα έγινόταν ύπόκωΦη β τή
  Ή έθνοφρουρά πού είχεν δ*
  θη γιά νά προστατευθή τή'
  ούλή, έφαινόταν δλη δΐατεθβι
  μένη να ένωθή μέ τή μάζα
  γιά νά ίφορμήση κατώ τΔν
  ανακτόρων. Καί 6 βασιληα:
  έκηγαινοερχόταν μβταξύ τοθ
  κοιτθνδς τού καί τοθ γραφίΐ
  ου τού, βοιβάίτ, σάν νά εΐχε
  πάθη »αταπληξ(α. Ό ΣαΙν—
  Πριέ, ό ύπουργός τοθ βασιλι
  κοθ οΐχου, τόν έ*Ιιζβ νά οί
  χωρήσρ, άν δέν ήθελβ νά εί
  οβάλη τό όλλόφρον πλήθος
  στό πσλάτι.
  —■ΆχΙ Κόριε ντέ ΣαΙν—
  Πριέ εφώναξεν ή βασΐλισσα,
  γιατΐ νά μή φύγωμβ χθίς τό
  Μβγαλβιοτάτη, τό λάθος
  δέν είνε δικό μου.
  —Τό ξβρω Πάντως *">ώ ββν
  θέλω νά,διατρέίη 6 βασιληας
  κίνδυνον τόν οποίον νά μή
  συμμβριοθώ.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον
  Ή χηδεΐα τής μον«ρχί«ς
  ΟΙ δισταγμοΐ τε Ο Λουδοβ!
  κου κοτέληξαν, όπως πάντα,
  στήν ύποχώρησι. Άπό τόν έ
  ξώστη καί τα «αράθυρα έρ
  ρΐχθηκαν στό κλήθος χαρτιό
  «ού άνήγγβλλαν δτι ό βσ< ληάς άιτοφάσισβ νά πάη νο μείνη στ ό ΠαοΙσι μ έ την οΐκο βίαν τού. ΚανεΙς ίέ» έζη τιερ:σοοτ!>ρο—«—1 τοθ
  τιαρόντος, ΟΙ Ινοπλοι άρχ
  σαν νά ρΐχνουν σμχάρα στόν
  Ήο( πό Ο ιΤχαν τα κα
  νΑνια ίρηξσν χσιρβτισιήριε< βολές, (Ι άξωματικοΐ κοΙ οί οτρστιθτες άνακατώθηκαν ι έ λσό, άλόλοζαν άπό νορά τους π' έφΐλοθσαν ό ενας τόν αλ}ον, β( τρ(χρωμ οηιιαΐες έ»υμάτ ζοιν επάνω άκό τό χλήθοο, τΛ κοντάρισ μ έ τώ ματωμένα κΐΦάλια με τβφ#ροντο έν οττουΒβ πρός τό Παρ'σι γιά νά έκιδ'ΐχθοθ Ή άηειλή αυτή δεν Αχρεΐαζό ταν κια. (συνεχΐζεται) ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό συρφέρον σας επιβάλλει νά προνι μάτε τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ Ή τΐεϊρα τόσον έτών δειξβ^τή εξαιρετικήν των ποιότητα καί την μβ γάλην των [Ιάντοχήν. ΕΙνβ τα συμφερώτερα λόγ· τής ρβ γάλης αποδόσεως τον. 'Δντιπρόσβποΐ: Κ, θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ κάί Σ(« ΝΤΑΝΛΟΠ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ •Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7.15 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ Α6τή ή άφιξις τής διεθνοθς φοιτη τικί)« ομάδος στήν Κοήτη *χι μόνον γισ σκοπούς έπιστημονικοθς άλλά κσΐ φυσιολοτρικούς ή καθαρώς ά· Θλητικοΰς, Εχει σημασία. Είδικοτε ρα ή επίσκεψις των ξένων οχετΐζε τϊχ* μέ τα Κρητική βουνα καί Εχει ά πό τής πλευράς αυτής τό ένδιαφέ ρον της. "Αλλοτε ή Κρήτη 8έν ήτο γνω- στή γβωγραφΐκως παρα είς ολίγους γεωγραφημένους ξένους. Σήμερον είνε ιΐασΐγνωστος. Σ' αύτό συνετέ¬ λεσαν αί άρχαιότητές της. Έν πά· ο\ περιπτώσει, αξιον ποοσοχίίς εί¬ ναι Βτι τούς τιεριηνητσς σύρουν σήμερον καΐ τα βυυνά της. Έχουν καταχωρηθρ κσΐ αύτα είς τούς ό δηνούς μέ την Ιστορικήν των σημσ οίαν άλλα καί τίς ώμορφιές των. Κάττοιος συμττολΐτης έπενέβη έδω- —'Αλλα τί θίλετε κοριε; Νά πά ρωμε. κ' εμείς τα βουνά έπειδή τΛ πέρνουν καί οί ξένοι; Ή παρατήρησις δέν ήτο διόλου άφελής. ΟΙ Κρητΐιίές κορυφογρσμ μές μέ τίς τοπικές λεητομέρειες *■ σο κοΙ τούς θρύλους των είναι α ννωοτοι στούς ηολλοος. ΟΙ νέοι. έννοω τούς ηερισσοτέρους, προτι- μοθν να μαραζώνουν σήμ*ρον οτό καφενεϊο παρά να επιχειοοθν άρει βασίες. Ό Ιλιγγος τοθ ΰψους τοος τοομάζει. Ή άληθινή λατρεία τής φύσεως ή τόσο σχετική μέ την άνω γή τοθ πνεύματος καί τοθ θώμα τος είνε γι" αύτούς έγχείρημα πολ λσκις δύσκολον καί άνεπιθύμητον. Ή Κρήτη ίχει τίς έπιβλητικώτρρες φυσικές καλλονές στά βοονα της Καί δμως έκ«ϊ άνεβαΐνουν δια νά τίς γνωρ'σουν μόνον οί ξένοι. "Ερ χονται άπω τα πέοατα τοθ κόσμου γιά νά δώσουν ίνα χαρακτηΌα οί κουμενικώ οτό άξΐωμα: ν«0ς ώ γιής έν σώματι ογιεϊ. Εμείς ά γνοοθμεν τό άξΐωμα καί ποό πάντων μίσα οτό μεγαλειθδες περιβάλλον των βουνων μας. Εΰ τυχώς οί όρειβατικοΐ σόνδεσμοι κάτι Εκαμον τα τελευτοίσ χρόνια άπό τής άττέψεως αυτής. Καί έλπ( ζομεν κάτι θά κσρουν κοΙ είς τό μάλλον. Κατανιά ζήτημσ οχι μόνο κοινωνικό άλλά καί ίθνικό καθα Γώς, ή γνώσις τοθ τόττου μσς καΐ ε!5ικως στΐς ψηλότερες μορφές τού. Ό Άλλος ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟϊ Δέχεται καθ" εκάστην 9—1 α. μ. καί 3—7 μ. μ. Επί τής όοοθ Άμαλθείος (Πλατύ Σοκκάκι). —Ό Ιερεύς, λ λίαν κε.ί · έ Ρ«ί· Μ!α νέ», 8·ναέξ έΐΑν, έΛάλαι- Μ!α νέ», 8·ναέξ έΑ, έΛάλα 9ΐν ένβντίβν ίύι λΐίντβν Βιβ νά ί ό άκό τ·ν τόν αώοι άκό τβύΐ δ«ι»χίς τ·ν τ κβθϊΐρεΒίντπ Ικρΐΐ Ντάδιναον, 59 Ιτβν. 05:·ς άπολ·γβόμΐνος 1»Α κΐον τβ» έκιοχικτΑν έ'βς τβ!ρ κου χά! άπό το9... χλνββθ ί 'ώ ζιύγβυς λείντβν διά την διβγβγή τα» ώ; ίερίβ{ Ιπίττ,αι άουναιοθή τος την οίι»άν τής λεβΐνης ήπς ίήϊ η»ίς χά όηίσω Ό λίαν μζ 6<ι ή οδνοβφδς τού χά «διώκιτο, ώρμ^Μ χατ* το8 Ιε»έ «διώκιτο, ώρμ^Μ χα «ς {χ τ&ν · τιβθεν, |66Ηιοε τιϋ ί η ώλά ς { τ& , δ/κχάς τοβ ^ιίς την ^ τοη χαΐ τέν Ιβάγκβοεν είς λαιμίν- Την στιγμήν εκείνην ιι£β νέχ ώ?μτ)9·ν έντός τ·0 χλοβοθ χρατοθοα Ι» μαο.Ιγιο* χαΐ σιδ^ ι δ* ·άβ&ον χαΐ με άοτ·αηια(α« ύ !) η δ3£ ράδδβν ίντες τβθ στίματβς τοθ λέ •ντος χαί χτνπ&σχ β υϊόν διά Τβθ μ αΐιγίου ι*ν ή'άγχαοε νά δηο) ρήοη. Ταχδια» χβτέΛΐν ή·-πα- αε τόν Εερεα ίχ τοθ τρβχήλου καί εξήλθε μετ* α5ΐ·9 έκ τοΰ χλεείββ. Ή νέ» μετά τέ χατέιθ» μά τ-ς έλιηοθύμΐ(σεν. Ό ιερεύς, &ατΐ(, ώς λέγεΐαΐ, είνε έραοτής τ~ς μετεβέρθι; είς &ηελπιο:ιχήν είς τό νοοβχ·μιΙ·ν. *** —Μ«ν«λα ίφημκρίς.. μέγα λη τιμίϊ ίγβράςΙ Μία τβν καλαιοτεΕΜν έφηιιερΕ ϊων τ%ι Αγγλίας 6 «Έβθινές Ταχιιδίίμοι» (Μ6·νιγχ ΙΙόστ), ή άθ &πέ τοθ ηλβυοιιοτάτο» Κίμρβζ άντΐ διακοοΐβν χιλιάδων λιρεεν. Ό «'Β βιβινός Ταχ»Ββέμο(> ί&ρ&θ— τό
  1772 χκΐ επί Ι.» χαΐ π)έ)ν !
  "Λ άνή<εν είς την οίΛβγ θ, ήτις τβν ΐίμυοε. Ά ήγοράοϋτ) ακέ τόν λόρ δβν Νβροοόμκερλαντ. Μετά τίν θάνατάν τού ή εφημερίς π«ρι*]λ θεν είς μίαν όμάδα δηό τ^ν πρ· εδρίίν το9 8ιευθυντβΟ της Κιβύ ναρι άπο ττ,ν ίπβΐαν την αιν ο λό^δος Κάμροζ. ΈνβΐΝΐάζεταΊ μαγαζείον Ισόγει ος μετ* άνωγείου ή καί κεχωρισμέ νως κείμενον είς την οδόν ^1821 Πληροφορίαι! παρά τω κ Ε, Χρυ σώ δικηγόρω. ΧΗΜΕΡΟΙ4 «ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΙ Ή μενβλοπνβη έηοηοιΐ» τού £ τ « υ ρ β δ χ«τ« τής Ή μ ι ο ε λ ί ν ο υ, ΠρΜτ«νΜνιστοϋν: Αωρέττα Γιούγχ, 'Ανρύ Βιλκόξ. 'θλβϊ β πβρβμυβίνιβς ηλοθτος τδν συνοσπιαμένων _„_____, αΰλβν. Όλη Α χλιοΑ χκΙ πβλυτίλεια τ6ν παλκτιων τοθ άνερώ χβυ Σβυλτ4νβ« Χελατίν. ΕΡΓΟΝ ΤΙΤΑΝΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ Στό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΡ. ΤΣΈΛΑΚΗ όδός 1866 παρα τα κρεοπω λεία ^καλείται χονδρικώς καί λιανικώς είς τι¬ μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλα&ον τού χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας, Ή πξαιρετιχή ποιότης τού προαδίβει είς την σταφΐδ* τό χρυσουν χρώμ,α καί την κ«· θιστά άληθώς περιζήτητη. Ή ευχάριστος γεύσίς τού χαί τό άρωμά τον άντικατέστηβε τό βούτυρο εις την μαγει· ρικήν. Άηαγορεύεται οιά νόμον ή πώλησις σπο ρελαίου. (Έκ τού Κατ&ατήματοΟ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΕΜΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕΙ ΕΡΓΟϋ Ι ΝΗΣΟΣ ΤΟΙΟΗΣΑΥΡΒΙ ΤΟΥ Ψ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ 65ον ξ Σμίλλε', νήης Δτιαϊ Λ'-δεβαιϋ, Ιατ«ός τοΠ κλοΕοκ, 'Αδπαίμ Γβρβϋ, δεότΐοος 'ΐιι Τρίλνιυ, ίβ χτήττ,ς, Ί4ντ)ς _ρ χάβδβς ΤζίΤζ, δΐίΐ|Ρ<τ«ι το9 ϊδιο- χτήτβιι Ιπι64τ*ι—β Ι μονο< πτατβ! έκ το3 ηληοώμβτος — μέ ζβεβτοα- !ας διά δϋχχ ήμέ·«ο χαί μέ κενι ρϋ μ?, ξή ρον είς την ξΐ|ράν χαΐ υψ«>αχν τή"
  ϋγγή ημ»1»ν έκ! τ«9 ατχρο»
  φρουρίου ι^ς νήοαυ τβν Θ«)3Μ
  ρβν. Ό «0)42: ΡίντρΐϋΘ. δκτ)·έ
  ς το9 ίδιοχτήτευ, έκιβάτφ. έ«ο
  ν«ύθ- 6κό τβν οτχακνος&ν. Ό Ί
  άχνββς Χ*<ΐν{, ναυιβηαΐζ ..>.
  'Βχείνΐ] την ατιγμή θυμηθή «α τό
  παιδί χι'5?χ£3« νά σ«ι«τ»ι.2ΐ τ!
  Ιγινε. Κάποιος φώναξιν Ιξα» άπβ
  τϊν φράχττ).
  —Κάηοιβί μβ: φ»νάζ«ι. είπεν
  δ Χδκινς, ηευ έφύΧχγε α<οη(ιί. Γιαταϋ Κιιριε Τοίλν.ϋ! Πλοί αρν·! "ΕΙ _?αντιμ, εΐβί· έ(β; Έ :Γεξα κρός την ηόρτσι χι" «Ι ϊα τόν ΤζΙμ, πεύ α*ος έτβιμ- ζ4 τβνε ν* «τ,δήξΐΗ τόν» ά ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Μίλις δ Μπεν Κο&ν ε[5ΐ την ο μαία, έατάθηχε, Ιααμάιηιε χ^' έ μενά χι' έ«άθΐ]οε. —ΊΑρσ, είηε εΝε βέβχιο «ώ; είνε β( φ'λ« αακ. —Θ1 μκ··ο9οκν νά «Νέ χι' ,οί σταοιαθτοιΐ, τβθ παρειήιΐ;9Χ. —"Βλβ δα. Σ' Ι»α τίτοι· μέβος δ Σίλβερ Ι έν 84 Οψανε την άγγλι κή οιιμκΕκ- Θ5β«ζε τή μ»ύ« τ& κειρατεΐν. "Οχι, οί φΐλαι οβα εί«>
  "Βγΐνε μ*χτ] χαϊ χαταλα6«1νβ> πώ;
  οί διχοΐ α*υ Ιμειναν χύριοι γιβτ!
  βρΐοχονται β:ή οτεβιά χαί χ«τί
  χούν τέ παληό φριύκο καμνμένο
  αηό τόν Σίλτιρ. "Α! άν ή(»ν ϊ
  <£»βρ»ηος π·υ ·!χι χεφΛλι, ήιανε δ ΦλΙνι! Έξ» άηό τ» ροθμι ■Ιχε δΙ»ηί για Βλα τα άλλα. Κ νένα άλλαν ίέν'»*6έτ»νε Ιξ· τ·ν Σ'λδερ. —Καλ4, τίν Βιί«ψτ, μη·ρι! Γ«νε χι' Ιτσι, χι' Ι'αΐ Αί ιΐνε, μ 6ιίζ·μ«ι να φτπο» τ«5ς διχβύ; μβιι.' —Ένώ 5]Μ·ε> 2χι, φΐλε χι' ι&τε
  τοθ λάγ»ι» τού. ΚΕσχι χ«λ4 ηκιδΙ,
  &-» ίέ· γελιίμοΓ, μ* εΕσχι τιάντοΐ
  ηαιδΐ,δα· χι'ίν εΙχ«-Ό Μ^έν Κ
  ίέν είνε χβυτίς. Κ»Ι γιά χ<χττ]ρΐ τοθ ρββμιοΒ »«ίμη δόν έχιΐ ηίί» τ%',, 9α ϊεν } «ρ&τα μ* ου τέν τέν βφέντΐ) αβυ χ» Ι ^έν ι*ιθ 560) τόν λίγο τβυ. Κ ^ ίΐΊ ?: τά *6*ν* μ»: "Εχη Ι'« ππλύίΐμ· Πίθΐι'α» νά οας (1"ΐ θί τ·0 π$0 Ι'Λ λύ κ;,&'λχ. Κι' ίταν Ιχετε ά.ά'χτ) τβθ Μηεν Κβΰν, ξίρκς π 5 θΐ τίν 6^. ΈαΙνβς κκίι θίρθ- νέ μέ συν*νΐή·3ΐ| νά χρκταη χίτι α· αηρο οτό χίρι χαί Ββ^Βΐ( μ«νάχαι τού. Κ*1 νά τοθ η^ς χι' βδιό: Ό Μηε* Κ;ύ< Ιχει «βδς λίγιυς τού. —Καλ*. τοθ κητ/νιηαΐ, νβμΐζ» «ώ; έχΗτάλαβα. Κάτοιαι ηρίτ»σι ΐ<εΐς νά χίμις χι' Ιηιθαμιΐς νά ίϊ^ς «ρ*?(χ την κ. Τρίλν, ϋ ή τέ·. ατρΐ χι' ίτι μκοροθμε νχ σέ 650& με έ «εί τ»δ σέ οιαψχ^ι Αδτό δέ» είνε; —ΚβΙ την δ)*; Πιαιο*. ΐο μεαηιιέρι χι' Οοτερκ ώ; το τ) λδΐλ Καί τ4ρ«, μ —Καλβ, τοϋ εΐκχ. νά κηγαΐνν; (συνεχ(ζβται) Βασίλειον τής Ελλάδος ΕΙσαγγελ,ία Ηρακλείου "Αριθ. 5764 Πρός τούς χ. χ. Διευθυντάς των έντβϋβοι έφπμερΙβΜν.«·Ανόρβ»ιοις» Ίδη>,.<Λράβΐ{>, «Κρητικα Ν*«».
  'ΥποδληΒεισβν μηνιαίαν |< αι ούς τής έντ«9θχ έ ^[(ίβΐας Κ. θ ουφάκης χ«1 ΣΙ* χ,τα τί)ς έ τβθθ* Ιφτ^μερίΒος «Κρ»)««ά Νέί» <Ι βυχ·«χντ(χτ] δυσφημήαι, χΑιϊ. «αί αντιθέτως έχ μίροϋς 1Μν «Κρτιχιχιΐν Νίβν» χατά τ«)ς έτ«ι ρε.ας Κ. θ. Κϊυφίχ^ς Χ3( 2 α έκ. σ^χςφχνιιχΐ θϋο^ηϋ^,, χ«1 έχχρεμουοβν καρά τφ ένιβδθ* •Αναχριτϊ Α' Τμήμ,,βς βΒβγο ρεύομεν, μετ* οδμφ«*βν γνβμιβ» »α χ ΑνκχριτεΟ φ ΐ «νβ οηοθέοεαν μέχ.( πέροκβς ιοθ Ι?γ·ϋτ·ς ·Δ,βχρΐοιβί>
  Ό ΕΙοβγγΛιυς
  Δημ. Βελΐνης
  Ζητ·Ιτ«ι νοσοκόμος πετιβιρσμέ
  νη κηΐ μέ καλώς οοοτάσΜς μιοθός
  1Κ^π°ητΊΚ6ταοτ0ς· Πληροφορίαι
  μ^ ?Α}ίη*§ Κωνστ. Βρεττάκη
  Εναντι 'ΑγΙρυ Μην* ¥ '
  ΚΟΙ ΙΊΩΜΙ ΚΡ
  ΓΑΜΟΙ.—Είς Λαστρον Σητείας
  ετελέσθησαν την τΐαρβλθοθοαν Κυ
  ριακήν οί γαιιβι τοθ κ. Γεοο.· Μ,
  Καραβελάκη μβτα τής δίδος Άστια
  οίας Καλομβνοποΰλου. Παρανυμ
  φός παρέστη ό κ. Μανώλιις Κα
  τσουλάκης.
  ***
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Τό θερμόμβτρον ήρχισε ν' ανεο.
  νετσι καί πάλιν ποός τα ΰψη καί
  οί συμπολίται κατέρχονται αθρόως
  πρός την Θάλασσαν είς Αναζήτησιν
  δροσιάς. _
  —Έξακολουβουν να μ«ς ίσχων
  τοι καραβονια ξένων περιηγητΛν
  ποΰ δίδουν τόνωσιν είς την κ(νη·
  σιν καί την ζωήν τής πόλεως.
  —Έτσι μετά τούς περιηγητάς
  τοθ «ΜΛρκο Πόλοΐι ·α Εχομεν καί
  τα μέλη τίΚ διββνοθς ΦοιτΓτικτΙς
  Ενώσεως πού θα περιοδεΰσουν ό.
  λόκληοον την Κρήτην.
  - Είς τό Δημαρχείον εγένετο
  τχροχθές σΰσκεψις εΐδικών καί τθν
  άμεσος ενδιαφερομένων δια την
  κατασκευήν τοθ γυμναστήριον
  —Κατά την σύσκεψιν β' αυτήν 1.
  λήΦθησαν άηοφβοεις τόσβν δι*
  την μορφήν την Εκτασιν καί την
  διαρρύθμισιν τοθ γυμναστηρΐου β.
  σον κα. δια την ταχυτέραν αποπε
  ράτωβίν τού.
  —Είς τα νέα ίξωραΤστικά Εργσ
  τοθ Λήμου Εχομεν την αντίληψιν
  Οτι Θα πρέπβι νά συμπεριληφθοθν
  καί οί χώροι.ποθ ευρίσκονται κατ·
  μηκος τής λβ'ωφόρου Δουκός τοθ
  Μποφώρ πρός τό τέννυς καί την
  "Εμπορικήν σχολήν.
  —Τό πρδγμο δέν είναι δοσκο
  λον οΟιε καί ή δαπάνη 9α είναι
  μεγάλη
  —'Απηγορεύθη τό κολύμ(εημα έν
  τος τοθ νέου λιμένος καί παρα την
  •παραλίαν τής Τρυπητής.
  —Καί Επρβπε ν* γίνη ή άη«γ·
  ρβυσις.
  —Διότι με την έκβάθυνσιν τής
  θαλάσσης είς τό σημείον αύτό ή
  κολύμβησις διά τούς άδαείς κυοί
  »ς καθίστατο έξαιρετικά έιτικίνβυ
  νος.
  —ΣυνεχΙζονται εντατικά αί ίρνα
  ο'αι διά την άσφαλτόσιρωοιν τής
  όδοθ ΦαιστοΟ,
  —Αργότερον δέ Θά έπιοκβυα
  σθοθν καί Βλοι οί αλλοι δρόμοι
  τής πόλεως. |
  —ΧΘές ανεχώρησεν μ(α ομάς ά
  θλητών τής νόλεώς μας διά Χά
  νιά διά νά λάβη μ&ρος είς τα
  τελούμενα Β' Βενιζέλεια.
  —Ή ομάς αυτή των άθλητών
  μας έστάλη δαπάναις τοθ Δήμου,
  Ισως δέ σήμερον μεταβοθν καί
  δλλοι άκόμη άθληταί μας.
  —Έν τω μεταξύ είς τώ Χανιά
  ϊ<ουν κατέλθει περΐ τούς εκατόν πενήντα πρωταθληταΐ έξ 6λης τής Ελλάδος α! πλήθη φιλάθλων. —Έτσι τα Β" Βενιζέλεια Θά κα ρουσιάσουν εξαιρετικόν ενδιαφέρον καί Θά σημειώσουν σταθμόν δια τόν Ελληνικόν άθλητισμόν. —Ή πόλις μας δέν είχεν ώς τώ ρα έπαγγελματΐας τροβαδούρους. —Ιδού δμως ότι απέκτησε <αΙ άπ' αύτοθς τίς τελευταΐες μερίς. —Δυό μεσόκοποι ανθρωποι μιά κιθάρα κι' Ενα μαντολίνο, δυό οηα σμένες Φωνές καί πολύ Θαρρος. £να δισκακι γιά τίς δραν,μές κσΐ τό τραγοθδι στήνεται πα«τοΟ, είς τό καφενειον, τό Ζαχαροπλα·τεΙ όν, τό εστιατόριον. —Ή προχθεσινή κοσμοσυγκίν τρασις είς την πλατείαν Έλίυθε οίας. απέδειξεν δτι ή κλατίΐα ού τή ίΤνσι πλέον άνεπαρκής διά τόν καθημερινώς αύξανόμβνον πληθυ σμόν -»Γ)ς πόλεως. —Καί κατέδειξβν άκόμη την α¬ νάγκην τής δημιουργίαν καί άλλων πλατειών καί κέντρον άναψυχής διά νά ίπεΑΘ{] ή φυσιολογική άΐϊβ· συμφόρησις, —Ή μεγάλη λειψυδρΐα τ&ν τ», λευταίων ημερών έπέδρασ» καί ίπΙ τής καθαριότητος τΟν δημοτι κων οόρητηρΐων. Έν τοοτοις δέν Θά ήτο βύσκο λον Φανταζόμεθα νά χρησιμοποιή ται διά τΛν καθαριότητα των ε)α. λάσυιο ναρό. —ΠιστεύομΒν δέ βτι ό κ. Δήμαρ χος Θά δώοη τάς απαιτουμένας ό- βηγΐας καί διαταγάς. —Μιά μβγάλη ομάς ΑΙγυτιτΙων μέ τα γραφικά κόκκινα φέσια των έκαμαν την εμφάνισιν των προχθές. —-ΚαΙ Εγιναν άφορμή τα ψέοια αύτά να Θυμηθοθν οί συμπολίται χοόνους παλαιούς κατά τοιίς · ποΐους άφθονοθσβ τ· τουρκικόν στοιχείον είς την πόλιν. — θαθμα σκηνοθεσΐας, ήθοποιΐ άς, καί εκτελέσεως έν τφ συνόλω τοι. τό φ λμ τοθ Πουλακακη .Σταυ ροφορίαι». —Ποόκειτα» περΐ ενός ϊργου πού έπιβάλλβται νά τό Ιδοθν δλοι. * Ρέκαρτερ Δι«νυΝτεριυ«ντ* Φαρμακεία. Σήμερον διανυκτεοεύουν τα φαρμα κεϊα Γεωργίου Μαδαριωτάκη καί Αποστόλου Ζαφειρίου. ΕΝΟ1ΚΙΑΖΟΝΤΛ1 άπό 1 Αύγοό στου 193/ οΐναποθήκη χωρητικόιΐ) τος 70.060 οκάδων περΐπου οίνου μέ πατητήρια, αύλή καί βργαλεϊα οΙνοποιΤας καί συνβχομένη ελαια ποθήκη μβ Βέκα σιβηρ* ελαιοδο χεια χωρητικότητος 30,00· οκάδων ίλαΐου. ΑΙ αποθήκαι εύρισκον ται είς την οδόν θαλήτα πλη οίον τής πλατεΐας "Αγίου Δ· μητρίου δύνανται δέ νά ίνοιιαα σθοθν καί χωριστά ή οΐναποθφ*" κοΙ ή ίλβιαποθήκη. Πληροφορίαι παρΛ τοίς κ. κ. Χά τζηδάκι—Τσιλίνη καί Σία. ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΜΠΑΤΤΑΡΙΟΝ "ΦΙΛΙΠΣ,, Βφβ«ο«ν τα νέαι μβντελ* β λυχνίαι ίλβ τα χύμ«τ«. Μίβ μ*ν·ν μηα««ρ(« υνρβ τβτ-
  ΑΝΟΡΘΟΖΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  1
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  74ον
  ΤοΟ εφάνη 8ϊι βλων των ι»οοηγουβ*νων ή φά·
  σις ήλλοΐοθτβ ώς έξ αυτής.—"Εως τώρα, βΤτιβν, έ-
  βκβφβη' μόνον τιερΐ τοΟ έαυτοθ μου, είνε δμως κα(
  βλλοι, δια τοθς όποίους ποέπει ν<* συλλογισθή. Πρώτη άπό δλας τας άνωσύνας βΐνβ τό να μερι- μνβμεν βιβ τβν πλησίον μας. Πολό καλΛ- βνώ έξα λβιθομσι, δβσμίόομσΐ, λησμονοθμαι. Ό 5*θο»πος έ κ·Τνο< αύτάς ό λεγόμενος Γιβστούρας, άκολύεται ΑΓ, δσιερόν; ΤΙ μέλλβι να συμβτ) Οστερον; Έδώ εΤ- νε μία »ώρσ, μΐα πολιτεΐα, ίργοστάσια, βιομηχα- νΐα, εργάται, άνδββς. γυνβΐχες, γέροντβς μέ έγγό- νια, παιδία, τόσοι -ένητΒί.1 "ολα αΰίά, τα ανίσΐη. σα έγώ* έγώ τα κάμνω νά ζοθν δπβυ καννίζει μι* καπνοοόχη. ε'γώ ίβαλα τα ξόλα Είς την βστΐαν, β>ώ
  Τό κρέας ιίς την χΰτραν- Ιφερα την «νβσιν, την κυ¬
  κλοφορίαν των χρημάτων, την πίστωσιν πρΐν έμοθ
  βέν ύχθρχε τΐποτε' εάν έ>ώ λβ'ψω απ' αυτόν τόν
  τόπον, λεΐιιει άμεσος ή ψυχή. Τώρα δλα άκμάζουν,
  τότβ δλα θά παρακμάσουν, θά νεκρωθοθν. ΚαΙ αυ¬
  τή {«είτα ή βυστυχισμένη γυνοΐκα, ήτις οπβσιητό-
  σα, ήτις 6χβι τίσην αρετήν είς την κτβσ'ν της, καΙ
  ττΤτ; οποίας, χάρις νβ θέλω έ^ώ Ιχω γΐνει πρόζενος
  Βλης τής συμφοράς! ΚαΙ τ6 *αιδ( της, τό οποίον έ
  μβλΛε να ύπβγω 6ιά νά ζη-ήσω, καΙ τό οποίον ύ
  «εσχέθηχα είς την μητΐρα τοι.! Δβν χρεωστώ αρα

  τΐ-βοτβ Είς αυτήν την γυναΤκα. *ντΙ τοθ κακοθ τό
  οπνΤον τής Ιγννβν έξ αΐτΐας μου; "Αν αυτή τώρα μ'
  Ιχανε, τ! θα συνίβαιν»; Ή μητέρα άποθαΐνει, τό
  -αι&' της γίνβται δ,τι ήμπορέστ]. Ί&ού 11 μέλλει νά
  προκύψη* αν έ·) ώ απάνω χοί καταγγεΐλω τόν έαυ
  τόν μου. "Αν τουναντίον δέν τό >άμω;
  Έστάθη έκ νίου άμφιρρεπής κα( θποτρίμων.
  —Δβοόοβαν άνθρωπος έκεΤνος ρΐπτεται είς τό
  κάΐαργον τνΟτοιΤνβ άλη94ς· άλλ' ότΐωσοήποτε, ε-
  κλ'ψΐν αύΐός 6 ανθροπος- ένφ έγώ, δισμένων είς
  α ό ταν έ&φ τόν τόπον, (Ιξακολουθώ τό έργον μου.
  Έντός δέκα έτΑν θά Ιχω δέκα έκατομμορια. Θ3
  ΙχαΙ δηλαδή θά είνε διεσπαρμένα είς τόν τό¬
  πον β όϊι ούτό τό οποίον κβμνω βέν είνε 8ιά τόν
  εαυτόν μου. Ή ιύτΐορΐα δλων προβαίνει αύξάνουσα,
  οί βιομηχανΐαι θΛΑλουν, τα ερ-γοσΐάσια πληθόνον
  ται, α( οικογένειαι, έιατόν, χΐλιαΐ οικογένειαι εύδαι
  μονοθν ό πληθι σμός τοΟ ιόκου κα( αθτός αοξάνεΐ'
  γεννώνται χωρία, έκεΐ οπου ίέν Εβλεπες ειμή έπαύ
  λει(· γεννώνται έπούλεις, οικυ Εέν Εβλεπες εΙμή έ-
  ρημΐαν ή πεν'α έξαλεΐφεται, καΙ μέ την πβνίαν ίξσ
  λεΐφονται μυρΐα κακά- ή κραιπάλη, ή κακοήθεια, ή
  κλοπή, ο φόνος, πόσα καΙ κόοχ! Καί ή πτωχή ένεΐ
  ν ή μαννα άνατρέφει τό «οιδάκι τηιΐ καΙ Ιδού ένσς
  τόποςι>πλ60σιος, 8 ν άς τόπος τΙμιο<,1 ΤΑ! θά ήτο τρέλ λα, αγ έπήγαινα νά κατα>γεΑθώ μόνος μου- >ύτό
  ΪΑτ> εΐνεπεάγμα νά γίντ] απλώς κα( ώς Ιτυχε. Χρει
  άζιται οκίφις πολλή. Πώς! νά φανΛ γβνναΤος καί
  μέγας, διότι τοθιο ■ έ ίύχαρισΐίΐ; Αύτά γΐνονται ι(ς
  ι* μ·Αοβρβματα. Ν* χαβ{) Βνας όλόκληρος τόπος
  )(βι·ιν έμοθ καί μόνον; κοΛ διατί ( διά νά λυτρώσω
  άπό μίαν τιμωρίαν, Τσως Γ έν υπερβολικήν ότΐωσοθν
  κατά βάθος δμως δικαίαν, ποίον; ξεόρω καί έγώ;
  Ινα κλεπτην τΐλος πάντων, ίνα μηδαμΐνόν, δστις £
  κλΐψε. ΚαΙ χάριν αύτοθ ν' άποθάντι ιίς τό δημόσιον
  νοσοκομπΐον κακήν κακάς μΐα κτ^χή τόσον αξιολύ
  π-τος! Νά μείνη είς τ€ύς πεντε δρόμους μΐα ταλαι
  πωρος μικρά κόρη, ώς νά ήτο κανενα οκυλ Ι "ΑΙ αθ
  τό ίέ^ 11 νέ π^άγμα νά γίνη. Αύτο είνε απαίσιον
  ΚαΙ χωρίς κάν νά Ιδη αυτή ή ταλαί,πωρος μητερο
  «ό τέκνον ιη,Ι σχεδον χωρίς νά γ.ωρΐσο οΰτό τό
  παι·: την μητερα τοίΐ ΚαΙ όλα ούτά δι* Ινα έκιΐ
  άνθί-ωηον, δσης τίς οίδε πόσα κακουργήματα θο
  'χαμβ χωρΐς νά άνακαλυ·θβ πρίν κλιψα τα μήλα
  καΙ ποσα θά κάμη Ικειτα' καί ό οποίος ^έ^αια δέν
  θά είνε μΐσα ι(ς τό κάτεργον Ευστυχίστβρος παρ.
  βσον είνε ι(ς την σαπρΐαν, βπου κατακοΐτεται.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθήκον μ·{ 6·νββ€μεν ίη«ς Μαΐ £ι:μ<ο'« έκφρβθΜ^εν τος ■ύχ·»ι·τΙα( μ·( »■*( την ΓβλΑιχήν >οφβλιοτικίιν ϋτβιρ*»
  •ν ςοΓΐ,ς «ΝΑΪ.1ΟΝΑΛ» ί»« την ηρεβνμΚχν *«1 την τβχυτιιτα
  μεΙ' ής Ιβκενσε ν«κ«τ«ρ*>ιι *1« <ι»«ί την έκ: ΔΡΑΧΜΩΝ 100.000 άηβζημίυοιν δια «όν Βάνατβν ιϋς μητρός μ«ς άσββλισμί^ νηί παρ' βύτί δυνβμΐι τεβ «π' «ριβμ. 647 301 άβφκλιοτβριβυ οί) ο ΒεΡλο Ι τ* ν τπί· Έηιβας ·ύχ*ριοτ*6μιν τιϋς ίντβΚεα ηράκτορ»ς τής ανω έ ΤεΜρ·Ιε*ί Ε·Μ> /ΛΙΓιΖΑΚΗΜ ΜοχΙ —Ι- (Ί« την πρββυμΐβν την
  •πβικν έηιοιιςαν μμΙ τ«( η(6βηαι£>1βΐ(ΐβ( όηοιβΐ( Μθττιβοιλον
  όΐΜ την τελείαν χ·χαβε>λήν τή$ &ηβςημιώο·«$.
  ΟΙ *βε»λ»4*με»·ι ηαρά ιδ έτ«»ρΐ? ΜΑΧ16ΜΑΛ Δύνανται
  νκ ·1νβη ησνχβι *** ι* ο«μφ·ρεΛΤβ τβνς εΐνεπ «ηβλύτΝς *ϊη
  οφ«λισμίν«. ^^ .ΗρβΜλ,(ν τό 22.Ίο»Μβι» 1937.
  ΑΙ ιύχαριβτοβοαι
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΡ.ΠΑΓΚ-Ν ΓΑ1ΑΚΘΡΑΚ-Ν
  ΚΑΥΣΙΜίΙΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΗ ΥΑΟΝ
  Β ΑΧΙ Λ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  -ϋ Λεε.«θ|»θ{ .Εο»ντ·ι>ρι»>το».
  ΓΔΙΑΝ·1*Α£Β£ Άνε* ϊιλεβίας,- ΚΑΡΔ1Φ -ΔΝ-
  •ΡΑΚΙΤΒΖ 'Αννλ(«|.
  Πνρήνα Ναμμίνη—Κ«ι.ε«)(νλα> - Α»λάνβραΜ(, Λιννί
  ΤΒ(.
  Το&ΙΑκ Χερβο%ηαβ» .Ιρνβοτββίβ» ΕβνΛχη.
  ί κ,λκ.
  ΕΙΣ ΤΙΣ ΑΟΓΙΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ
  | 1-Ε »13ΑΙ»
  ι
  ^■ΐ_^^·. ^- Α~1 ^^ ίΓ± ^-ν ^Χ £*%. <τν ΤΑ 2ΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τά αΰτοκινητικΑ δυστυγήματσ Πας Β» ήτο δυνβτβν ν« χρολ«μβ«ννντ«ι δι* ώς Η'. Νοοήίΐατα κιυ χάμνβϋν τον δ- δ~γίν. Ιοτω χκΐ πεπειραμένον, ά· κατάλληλον διά τό Ιργόν τού χαΐ Ιτιιχΐνδυνεν ίι' εαυτόν χά Ι οιά ττυς άλλουί, ιΐνε πβλλά χαί διά· Φορα, βλλ' ΙχεΙνα ικα έπηριί ζουν σοβαρώτερον την Ιπαγγιλμα· τΐ5»ήν (χανδτητα τοθ όδΐ)γςθ είνε ίφ' ίνίς μέν αί πκθήοεΐς τοθ χο· τ·0 ιύρϋηαι1]τιχοΟ τ·0 νιΐίριχ·Ο ουοτήματβς, &φ' Βέ αί πηθήοιις τβν ό?θ»λ μβν χ»Ι την ώΐων. Νίσβι ττ]ς καρδίας ή τ«»ν «γγιίων κ·β&ικ Ηίτιυοοιι είς αιφνιδίαν θάνατον ή χαί ιίς κηλ^ν λιπίθϋμίαν 1} απώλειαν ουνειίήοεας, άλλά χαί κροχαλιββκι α"λλΐ)ς φ6σι·ς δια ταραχάς, βΓιινες έμη·α(ζ·υν οχ·ραίν·υν οπ«οΒτ)κ·τε τ^ διιύθανοιν τοβ α&τοχινήηυ, λ. χ. Εύοκνοιχν, ίΐτοφορ(αν, ζα λ—ν, οχοτβίΕνην χλπ. νιυριναί ί) ψ^χιχαΐ παθήοιις, έξ άφοΐμ^ς τβν οποίων ένίέχεται ν» πάθ) τις έγχεφαλικ^ν ουμφδρι;οιν ή Ιλιγ¬ γον ή ψΐυδαιοϋήαεις ή ηκραλή ίψη χλΛ. Βλα αότά είνε ο· βαιήτκτοι λίγοι απαγοριύεντκ είς Ιι» 4>θ,ωπον νά ανβλάδη |ρ
  γον τέο·ν έπιχΐνίυνον. Ίϊιαίίατβ
  ίπιχΐνδυνος δι* ίϊηγον νιυροπά-
  θεια ιίνι ή Ιπιλν,ψΐοι, ίχι χυρί-
  ως ΙχΐΙνη πεί) έχ&ηλςθΐαι μ! «υ;
  γννατςΰς ακαομώβεις κοιροξυ-
  αμ· ύς διότι βύίή επί ιέλους αναγ
  κίζιι χκΐ τόν Ιβιον τέν παοχβντκ
  νά μν, ίηιζηι«) χοκ,Οϊον έκαγγελ
  μα. άλλ' τ) 4λλΐ) έχείνη λανοί-
  νουαα μορφ^ έπιλΐ(φίκς πιυ έ«Βΐ|
  λβθταΐ με αίφνιδΐους ιλίγγους, α-
  φαιιέοεΐς νοίς ή αΐφνιδίας αυτο
  ματιχάς πράξεις άουνειδήτους, ή
  ίπβία μίρφή καί δυακο!ώίΐρ·ν
  διαγιγνώοχετικΐ διά ι^ς Ιατρΐχτ]ς
  ίξΐτάσιως, πολλάκις ίέ την άγνοιΐ
  καί β Ιδίας ί πάσχον. "Αλλαι νιυ
  ρήσεις έπΐχ[ν(υνοι ϊι' £Β-γον ι!
  νέ «αί ή δ3'ε?ία, ή νευβααθίνΐια
  χκΐ ή χκτέκιν πάλαι3ς αυφιλΐδος
  γβνινιή παρίλυοΐς.
  Ν>οΐ)οά χατ4αι«3ίς, την ίπο!
  αν γεν ψ έοίιτι ή έκαγγιλμίτκή
  &περχβπαοις είνε χαί ή λΐγβμίνη
  «νία.ις τοθ ααψϊο» ηβΰ π«ίριέγρ«
  ψιν 6 Ρβτ-τ&ζζϊηΐ, μέ δικταρά
  ϊ«ις χυρΐα>ς ότχιχχς, χαθ' &ς δ
  δΐηγβς |>ψ διευθ&νιι τα δχηιι»
  δλίπΐι χ»1 ταν δρίμβν χαΐ τάπέ
  ριξ ο&τοδ &ντινε(μενα νά χορεδ-
  βον κρό τβν ί^ρθαλμβν τού ή
  δίίπιι την οίον ώαίν τεθλχσμί
  νΐ)ν μέ πολλάς χαμπας χλπ. δ
  πότι ίβίιιΐνον δΐι διευθύνΐι χά
  χβς τ! δχηιια πρός τα πλ4γι«
  τ^ς δδοθ. Είς την κάθτ]<ιιν αυτήν συντελεί βΐβχΕιος χα? ή χαταπονΐ) αίς τοθ έγχιναλου χαί τβν δφθαλ μην, άλλά πρέ πάντων τό οΐνύ πνευμα χχΐ τα παλΰ χχπνιομκ. Παιριτικήθιι !ε τιλευτκίως χαί μία ιϊδιχή !ι;λητΐ]ρ(αοις λκα αέ ρια χβώοιως ττ)ς ίινζίνης πεί» ηροοβάλλει ί5Ε»ς «ϋς χλειοιπν »υτοχινήτ»ν, δταν ιρ!ζ»νται έπκρχβς χ«1 ώμ( μκλιατα χαί «λιμϊΐιζινΙτΐ{> βπί
  ια ί/ομα λιμ·»ζ(να τβν χλει-
  βτβν δχ-μοιτιβν.
  Όλας Β&ιας τάς χαθαρβς ίατρι
  κάς λεπτομερείας πιυ σχιτΐζανται
  μ* το έηάγγιλμί τού πρέπει νά
  τάς γνορ(ζ^ & νοήμ»ν σβφφίρ,
  συμφέρον μάλιατα Ιχει νά σΐμβου
  λιύιταΐ τον ίατρέν τού δοάχις αι¬
  σθανθή τα παραμιχρέν Οηοπτον
  4νίχλτ)μα, διότι επ Ι τέλους πρό-
  «ΐιται χκΐ περΐ τΙ]ς Ιδίας τού Ζν»
  %ζ, άνιξαντ^τως τ*)ς βαριΕας ιύ-
  θάντ)ς πιυ Ιχει διά την ζωήν χαί
  ασφάλειαν τβν έ*ιβκτβν ταθ ίχή
  μ^τές τβυ. Ή ζωή τού, τ) σ»μ«
  τιχή «ο άχιραίιης χαΐ ή περιοκ
  σία τβο (4ξΙα α&ταχινήταυ, άπ·ζΐ)
  μιάσεις διά Βυστυχήμκτα χλπ)
  είνε ιίς χίθε στιγμήν έκτιθΐιμί-
  να είς άμεσον χΕν&υνον χαί πρέ·
  «ιΐ, ϊ<4 Ιχη χαί ατοιχειώϊη νο ημαούνην, Ινας δΒ~γος νά είνε χαΐ πίστις !ατριχ% 6ε χά Ι άστυνβμιχ1(ς άδεΕ άς απολόταις δέδαιβς πικΐ τ<)[, δγεΐας τού χαί πρό παν ό; να την πραφυλάττη ίσον ημπορεί α πό πάθε τι πιυ δύναΐκι νά τ^ν (συνεγ,ΐζεται) Η «.ΑΝΑΤΟΛΗ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛ1ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ή άρχαιοτέρα «αί σοβαροτέρα Έλλ. 'Λ σφβιλιατιχη ΈταιρΙα Ιδρυθείσα τ» 1906. "Εδρα ένΛΟαναΐί,εν τν (διβχτητν μέγάρφ της Φιλιλλήννν 15 Κκνβΐλαικ χαΐ άηβΒεματκ Δραχ. 90 000.060.- ΆνταιοφαλιοτΐΜκ χεφάλαια χαΐ άηβθίμκτ»: » 32.ΓΟΟΧΟΟ.ΟΟΟ.— κια 'Αοφαλειαι («ή;, πρβικοδοτήβΐων, αυντ«ξι»ν, · χεφαλΑν, ίψ' ·ρ·υ (νί,ί, ■οφαιλΐιαι πβΐύνν Ιαΐρι*ής έ,κτκαινς, Μΐφαλαιοπσιήοεις έν βννδν>ο|ΐω
  Συμμΐτβχίι τβν ήββαλισμένκν ΐΐς τα κέρδη τής Εταιρίαι
  Διοιιιητικβν Χυμβούλιβν.
  'Βπβμΐΐνώνόβί Χβρίλβος, Πρόεδρος τ/)ς Έν&οιως των Έμπο.
  ρικών και Βιομηχανικών 'ίιπιμελητηρΐων ιης '&λλα-
  βος, Γενικος Δΐίυθυντής τί)ς '^«ηνι·ί)ς '&τοιριΐας
  Οΐνων καί ΟΙνοπνει,ματων, τΐρώην Ύπουργός, Πρό-
  εδρος ϋαΐ ίντετολμενςς 2.ΰμβουλος.
  Άρΐοτοτίλης Βλαχβηβνλος Άντιστροιτηγος έ. α. άντιηρόεδρος
  κοί εντ&ταλμενος Ζθμ(3ουλςς.
  •Ιωάννης Καλαμαρης Πρώην Βουλευτης είσοδηματίας.
  Άριστοτβλης Εευζης της "Ακαδημ'ας Αθηνών, Καθη>ητής έν
  τφ 'ΐ-υνικφ υανεττιοτημΐφ.
  ΙπυρΙδκν Μη«ρμκ«ρ*σβς Βιομήχανος.
  Λονβορίχος Νιχβλβϊώης Πρώην Διευθυντήν τής Τραπέζης
  τής Άνατολης.
  Άναμίμννν ϊλημβν Πρώην Βουλευτής ΕΙσοδηματΙσς.
  Β«σΙλ«ιβ( ΪΜτηρίου Διευθυντής ττ]ς ΐλληνικτΐς Έταιρίας Οΐ¬
  νων καί Οΐνοττνίυμάτων.
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:
  1_ΑΝΝΗ£ ΦΙΑΙΝΗ£ Γίνιχές Δι·»β«ντήί
  9Λ ΛΗ£ Α. ©ΕθΑΟΡΙΔΗΣ! Δι«ι»β»ντΐ>ς-ΔΐΜθίθτ. Ζΰμβουλβ,
  Γίνικοι ΆντιηρόΒΜΛθΐ «ιά την Κρήτην;
  Α. καί Ι. Μ Α Υ Ρ Α Κ Η Σ .
  Πληρνβιΐβαι άκβζημιιάοεις Ελαβε» ζϋίίς 1931—36
  Δραχμ. 9.304,101.64
  ('Ον€μοΌΤΐ>·)( χατάλ*γβ( «'ί τϊιν Αιάβεαιν ηαντΐΗ βο»
  ΐ)
  31)12)36 Ζ«3Η£ δρ. 257-3Κ.366
  1νΐΦ)Ι1£ 74X01763
  (Ον€
  λβμΐνον)·
  •Ηοφβλιβμίνα χε·»λαια
  Ζ«3Η£ δρ. 2573Κ.366
  1νΐ:Φ)Ι1£ » 74X01.763.—
  331.312.129.—
  η«ραγ*ίγη 1936 ΖΒΗ£ Δραχ, 146.629.975,—^
  » 1936 ΚΕΦ)Οΐ > 19.014.&6Ϊ.—
  164.644,536,—
  ΑΝΘΗ
  θά βρήτε τα ω¬
  ραιοτέρα γρι«νΐάφ·)2
  λ· «ΐο0 Ι, Κ·νρ«ί«*
  Η δημοτικΐί έκπαίδευοις
  είς τόν γείτονα νομόν.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6
  ταποχριτοθ μκ<).—-Διά σήμερον &ψ Α&γοβατου δ χ. Νομάρχας εκάλεσε τού γ δύ· έπιθιωρητάς τθς Δι;μΐτιχτ]ς Έχπκιδιύσιας τβθ Ν» μοΒ Αααηθίου. Σκαπος ττ}ς προσχλτ)αι«ς ταύ¬ της είνε ή συγκρότησις ιίδιχή; ου νιδριάσΐως χκθ' ή* θά συζη<ηθ| Ιιάθεσις τίς πιαιώαιως τ^ς χο- ρηγηθιΐαης αιμοδΕως δπΐρ τβν «τιριβκΑν άνχγχβν τβν δηιιοτι- χβν οχολιίων το9 Νιμοϋ μης.'ΒκΙ τβθ άντιχειμένου τβύιου θέλουν ληνθ| άπ·«άσεις συντελεστιχκΐ πρός την χβλυτέραν ρδθμιαιν τοθ ζηιήματος, διατιθεμένβυ τ·0 κ·· σοθ τούτου διά την επισκευήν τβν αμεσώτερον εχόντων ανάγκην ταύ¬ της σχολιχ&ν χτιρίων. Κατά την Ιδίαν σύσχιψιν βίλει καθ9 ί πληροφ·ρ·αμ«ι, αυζη· τηθ| δ άριθμές χαί ή Ενανδτης τβν δηϋβδιδχακάλων τβ5 Νι»·0. 'Ακβ ταν χ. Νομάρχην θά ζητη· θβσι αχετιχβς πληροφορίαι θά γίνη δέ είσήγηαις περΐ τ%ί ένδει χνυομένης ρυθμΕσιως χαί τβθ ζή- τήιιατος ταύτοιι. ΚαΙ (·τ·ς ώιτε χατά τό Ιπιρχόμενον σχβλιχόν Ι· τας νά 6πάρξι ΧΒ' έπάρχεΐα δι· Βκσκάλων χαί διεξβγωγή τής έκ- παιβεδαεως επί τ| βάσει ίνιαΐου προγράμματος χκΐ χ«νανΐχτ]ς έαγοι οίας ώς ζητεί άπό ταν διδααχαλι· χον χίαμον ή κυβέρνησις, έν συν- ασμφ μέ την εφαρμογήν τβν νέων έχπαιδευτιχβν μεταρρυθμΐ αεων. —Τ· κρ·μέριαμ« τής 'ΕΒνι- κης Η ΈθνιΚΓΐ Τρακΐζ« ϋρισεν βς ηρομερισμ» τ&ν μετοχβν της δι4 τέ) τρέχον έτβς τό ποοόν δρ. 700 κλαραπεον *«ο τη; 25ης τρε- χβντβς. Πρας τούς ΐύαιβΐΐς ιιρ·· αχυνητβς Άγίσ» Γενργίον Σΐληνάρι. Καθιστβμβν γνωστόν δτι είς μέλλον θα τβλήται ανελλι¬ πώς καθ1 έκαστην Κυριακήν λβιτουργ'α έν Άγ'φ Γεωργ'ω Σελινάρι κσ( καθ* ώρας, ώς τωτέρφ: Χειμερινή πβρΐοδος Ό*τω0ο1ου 1 "Απριλίου δο· Θοογ 7, 30—9, λειτουργία 9— 10. θβοιντ) πβρΐοδθί: 1 Απρι¬ λίου—1 "ΟκτοαβρΙΌυ δτθρος 6.30—8, λειτουργΐα 8-9. Ή ένοριακή επιτροπεία Βρα χασΐου Ό Διευθύνων Άριστ. ΒουρλαΜης Τα μέλη Ποιηά Αιονυαιβς ΠρβτσΙνης Γΐώρν. Βουρν«ι*ρης ΊΝβίννης Χά Ένοικιάζιται ό σταφυλό κσρκος τεΐν είς' θέσιν Μβ. σα Καρτιρός 4 αμ«ΐλ«ν τοθ νοτί Πιρικλέους Βαλ- λιάδου. Πληροφορίαι Κ- •ονται 0x6 τοθ ινταθθα 'γ ηοκαχαστήματος τής 'Εθνι- κΐ,ς Τρανέζης τής Έλλά 6ος (Τμημα Κτηματικής ρ«ςης) μέ||ρι τζς 12ης τρΙ||οντος μηνός. 0 ΙΤΟΜΑΧΟλΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΧ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΒΟΑΥΑΑΪΗΣ ΕΙ&ικευθεΙς έν Γερμανΐα είς τα νοσήματσ Στομαχου έντέ- ρων καί Ήπατος, δέχεται τοΰς ιιασχοντας έκ τοθ τΐεπτι κοθ συστήματος έν τω ΙατρεΙφ τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμάρβς, Άριθμ. τηλ. 7—99 &ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δοο άκοθη <3ΐ εκτάσεως ί μέν μ(« 260 τ, μ. ή δέ άλλη 110 τ. μ. (3χ(νητον χ. Κ·χχίβη). ϋληαβφορίκΐ πκρ' ^ —Μΐτατίϊεις ά Διά Β. Διατάνματοβ μκτατάσ- αονται ο! κάτΝβι Κρβτ<« άξΐΜΐικτιΚθΙ: ΊατρβΙ: Γ. Κον νιουμιτζάκπς είς τέ) Όδοντιατρι χον Χβμκ ως (Ιίικότητος οδβντο ΐβιτρβδ. Άνθυπααπιστής νοβοκό μος Νικ- Σαριδάκρς είς τό «βζι μέ τόν ούτον βαθμύν. Είς αΒμα της ϊτρβτοϊβγΐβϊ ιιέ τβν θέ άνβΐίΐτβσπιατοδ, βί «νού πβσπιατβΐ 6ιαχ·ιρΙσ·Ν{: Έμμ. Χ« μηλάκης καί Ποτδλος Ζταυριανόι κης. —Ό Νομβρχης Λ«σηθ{·ν καί ή ενίσχυσις τβν λβ- πρ&ν. 4 Ό Νομάρχης Λασηθίου χ. Φλ» ρίδης ώς προεορος τής Έφορπιας τβυ Λΐπρβχβμβίου £ηιναλβνι·αΐ(. αηεστειλι ηρβχβές τβ ακόλουθον τηλενρββημβ: , « «Πρόβορβν ΚυβιρνΑσΐΝς* Ύφυ ηβυργιΐον Τύκβυ ΙουριβμβΟ 'Λβήνβτς Διάθβσις έκτίχτου πιστεοσΐΜς τριβν έκοιτβμμυρΐιιν ύηέρ χτιρικ ,κ&ν άνκγκΜν £ηιναΑώνκας πρβύ χαλεβεν ΐΐλικρινη ουγιιίνησιν η» τβίκους νβμοδ κβΐ «καντας ημάς. 'ΒΜπρβαΗπ&ν ψυχιχώς ΝαΙ διβικη τΐΜ&ς τβΰς 354 άτυχβΐς άδιλφθΰς λβπρβϋς ύποβάλλν πλήρη την βί· γν»μοσύνην β ώ τβν κοιΐ ημών τ«ν συνανΒρώπων πρός τβν άλτρονΐ στίιν χυβερνατην, τον α»τήρ<χ κ«1 συναντιλαπτβρκ έργαςομέννν τβ £ 1 άβ ( ρ(. Γ. Φλωρίδης Πρβεδρβ; Έφβρείας Λικρβχο με(βυ £πιναλογκα(». —Τα: Τριατατικβ νρ·Β*1·>
  τοΒ γ*1τ·ν·{.
  Κατόηιν δαμβσΐΕνθέντβς νβμβυ
  διά τοι) 6ποίβ« τό Τ.Ι'.Τ. γρ«φβΙ-
  ον ΆγΙβυ Νιχβλάου ώνομάσβη
  Κεντρικόν γρβςφΐΐον τού Νομόν,
  τό υπουργείον προέβη είς τόν δι¬
  ορισμόν ΙδΙβυ Δι«χ«ιριστου έκιτκ
  γ&ν χλπ. Είς την οεσιν ταύτην
  διωρίσθη β μ. Μιχ. Παπαδάκης. Δι*
  αποφάσεως έπΐοπς τού χ. ΓινικβΟ
  ΔιοΐΜητου δΐΜρΐοθηο»ν ώς εκτβ-
  χτβι ϋΐτάλλπλβι αίς τ© βύτοθ» ε-
  δρεϋον τηλεφωνικόν συνβργεϊον
  τού Νβμοϋ οί χ. μ. Έμμ.. Σοι»λ«
  δάχη{. Έμμ. Μαρνέλλος, Γεώρ.
  Δκπιάχη;. Μιχ. Χαργαχης. Άντ.
  Κερασοιιδής. βμμ. Κοτακα;. Γ.
  Μαστοράκης Κ* Ι 'βμμ. Μπαιντου
  ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΙΟΑΝΝΟΥ ΜΑΑΑΓΑΡΑΗ
  Παρα τβν αιραιατε>< ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Διά τούς κ. χ. 'Αντιπροσώπους Βιομηχανιών Σιγαρέττων καί Καηνοπώλας έν γένει Ν ομού Η¬ ρακλείου. Φέριται είς γνώσιν άνάντων των ό-ωσδΐ|εΐοτ« εν¬ διαφερομένων δτι τα γραφιΐα καί ή άνοθήκη τΑν Βιο μηιανΐων Σιγαρβττ«·ν: αΔ. ΦΟΥΚΑΣ,, Α. Ε. (Σιγαρέττα«ΝΥΜ4»Η»καί «ΕΈΤΡΑ ΦΟΥΚΑ» και "ΑΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ" Ο. Ε. (Σιγαρέττα «ΪΑΙιΤΕ») Ώς καί τό συναβές αθχοϊς Γινιιόν Πρατήριον Σι- γαρ£ττ·*ν δλνν των μάρκαν, μετΐφΐβθησαν είς τόνί- ον των κατάσιημσ, εκΐμενον £«1 τ^ς 66οΟ Άγ. Τίτου, έναντι Δημοσίας «αραβλεύρως καταστήματος κ. Δηιι, Γιαλιτάκη. (έκ «Ο γρα|ΐίου τής 4ντικρ)-ι(ας). 'Δρ. τηλ. 6,81 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Φέρω ,'είς γνώσιν τοθ οεβαστοθ μου ΚοινοΟ καί είς την πολυπληθτ) παλαιβν πελατείαν μου δτι^άνα λ·Ρών κα( πάλιν την Δαύθυνσιν τοθ ^Άρτο«ο*ΐεΙου μου (καρά ιφ Βαλιίέ ΤζαμΙ)^ βέλω εξυπηρετήση υμάς ώς καΐ πρότερον μέ την εξαιρετικήν ποιότητα αρτου λευκοθ καί μέλανος, τα γνωσΐΑ σιταρενΐα καΐ λευκα παξιμαδάκια. τούς έκλικτούς αρτους ώς καΙ δλλα ιΓίη άρτοπσιε(ας. Μεθ' ύτιβλήψιως /ΘΑΜΑΣΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΆΚΗΣ
  ,
  Γ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφεΤα έναντι Παλ. Νομαονΐας
  ΑΝΟΡ6
  Πρωΐα Σβφβάτου
  7 Αύγούστου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΜΕΤ1ΞΙ
  ΜΕΤΔ ΚΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΟΝΤΟΝ
  ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
  ΗΣΥΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΣΤΟΑΝ.ΜΟΡ|ΩΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Αύγούστου (τού άν
  ταποχριτοΰ μας). —Σήμερον οί Κρή
  τες οί μετβσχόντεςτών εορτών τού Στα
  δίου επί τή έπετείω τής 4ης Αύγού
  στου, επεσκέφθησαν τόν Πρωθυπουργό'
  χ. Μεταξάν τόν οποίον χαί ηύχαρίστη·
  σαν Βιά τας έν Αθήναις περιποιήσεκ
  χαί την εγκάρδιον φιλοξενίαν- Ο
  Κρήτες συνεχάρησαν τόν χ. Μεταξά'
  καί 8ια το αναληφθέν υπό τής κυβερνή
  σεώς τού εθνικόν έργον.
  Ό κ. Πρωθυπουργός ευχαριστών
  παρεκάλ«σε τούς Κρήτας ό«ως διαβι-
  βάβουν είς τούς συμπατριώτάς των, τα
  Κρητικά παλληκάρια, ώς ετόνισεν τας
  ευχαριστίας άς ή κυβέρνησις χαί αύτός
  προσωπιχώς έκφρβζουσιν βιά την συν¬
  δρομήν την οποίαν τόσον πατριωτικώς
  προσεφέρον είς τό άναμορφωτικόν έργο
  τής Κυβερνήσεως τού.
  Τί ΧΒΕΣΙΝΟΝ ΥΠΡΥΡΓΙν
  ΒΤΙΣΒΗΣΙΝ Υ Π Η Ρ Ε 21ΑΚΑ
  ΚΑΊ Μ0ΜΒΒΕΤ1ΚΙ ΖΗΤΗΜΑΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Αύγούστου Ι τού άν
  ποκριτού μας).—Σήμερον συνήλθε τό
  υπουργικόν Συμβουλιον τής εβδομά¬
  δος τό οποίον χαί συνεσκέφθη επί δια·
  φΰρων ζητημάτων.
  Κυρίως τα απααχολήσαντα τούς χ.
  χ. 'Υπονργούς ζητήματα ήσαν ύπηρε
  αιαχής χαί νομοθετιχής φύσεως έφ' ώ
  καί έγιναν αί δέουσαι είαηγήσεις, άνέ
  ητυξεν 8ε είτα την γνώμην αυτού ό χ.
  Πρωθυπουργός.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΟΙ Γ ΑΠΟΪ
  ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΚΑΙΟΑΔΕΛΦΟΣ
  ΤΟΥ ΤΕΟ1 ΥΟΟΥΡίΟΥ ΜΠΟΝΚΟΥΡ
  ΑΘΗΝΑΙ έ Αύγουστον (τού ανταποκρ
  τοδ μα;) — Σήμερον εϊφίχ&ησαν «Ι κναμε
  ν«με%οι Γαλλοι περιηγηταί Μιταξύ τ6«
  περιηγητήν τεύτ»ν, έν είς κλιΐατα
  προβΜπικότηϊκς τής Γαλλία;, ουγχαταλίγε
  τε» «αί ό βοιλφος τοδ πριίην όπβιιργοί
  τβν Εξωτερικών μ. Πώλ Μπονχεύρ χαί *ύ
  χ! ώς πρεανηγγέλβη κοφαλμίννς ο ΐδιο
  Α Πώλ Μπονκούρ. Πρέ)( τ·ύ$ Γαλλο&ς βκι
  άτομον·ς αί αρχαί τ&ν 'ΑΘην&ν έπροθυμο
  ποιήΒιι«ε.ν νά παρέσχευν τος οκούσας εύκβ
  λ(«£ »ς είς παρομοίας περιοτάσεις Ιχΐι δια
  τβ Ύβνπενρνΐΐον ΤονριομοΟ.
  ΗΠΐαΤΕΡΑ Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΡΕ) 11 Κ1Ν.Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Λύγούστου (τού άν
  τακοχριτου μας).— Τηλεγραφούν έχ
  Λονοίνου ότι ή κατάστασις είς την βό¬
  ρειον ΚΙναν παρουαιάζεται >ΰν ήπιωτέ
  ρα. Οί Ίάπωνες (έν επροχώρησεν πέ¬
  ραν των θέσκων άς χατέχουν ά πό τής
  παρελθούσης ^.εβδομάδος, ήρκέσθησαιν
  δέ μόνον νά οχυρώαουν την καταληφθεί
  σαν γραμμήν χαί νά έγκαταστήσουν 6ιοι
  χήσεις μιχτας είς Πεχϊνον καί Τιέν—
  Τσίν.
  ΟΙ Μ1Ρ0ΚΙΝ0Ι ΚΑΙ Η ΙΣΠΑΝΙΑ
  Οί Γερμανοί διά τα Άννλοϊταλικά.
  Ή κατάστασις είς Βόρειον Κίναν.
  Α * Αύγουστον (τ·ΰ «ντκχοχρι
  τ·δ μ»,)·— '·> Φράνκο ομιλών είς Σάλα
  μ *νχ·»ν 6ι« τό ζπτΐιμα τί>ν . ΜαροκινΑν τό
  οποίον αν*χΛ*ιιοεν ή Ρα,ασίει ,εΰήλνοΐν ·>
  «ι Α τελευταία Θαι ήτο κρ·τιμοτερον «■ «ν
  &ιαφ<ρ«τ·ι 6ι£ τβύς _.νΙζο»{ μονον χ«ί •ύχΐ τού* Μ«ρ·χ·νο»{ οί οποίαι εί*· τεχν» ίβϊ μ>«8 *«1 «διαιρίϊβ» 4Βνι»&(/Ισκε.νΙ·|χε.·
  βέν »ι*·ι ιδβολβν «■ εμπλ·Μβ&ν είς τα
  έΗΚτυ* ΐπί. ΠιΐαιτΙρΐΜ β οτρατηγ·{ Φραν
  χ· *τεΗιοιν ότι δι* την 4βν.ε.ΐ|ν Ίαπ«ν(-
  ■ν ύν(·τε.τ«ι μονον Ιήχημ· ζίνβ*·/ ίθιλον
  Μ Ρ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 ΑΟγούστου—
  Ό Ιν Βερολίνω άνταβοκρι
  τής τοθ «χρακτοοείου Χα¬
  βάς τηλεγραφεΐ, δτι οί
  γερμανικαί «ολιτινοΐ «υ·
  κλοι τονίζουν δτι ή Γερ
  |ΐαν(α (χντιμετωνίζει εύμε-
  ν·ς τας «ροσεκχθκίας «ρός
  άνγλοΐταλικήν «ροσύγγι
  σιν. Ή τ)μιι-(σημος «Πολι
  τική.καΐ Δι*λ«ματική Άν
  τανόκρισις» έρμηνεύει ό:
  ■αξ Ετι την άποψιν ταύ
  «ην λκφράζουσα τή ν Ικανο
  ■οίησιν τής Γερμανίας.
  Κατ' είδήσεις «κ Σάλα·
  μάνκας, τα «Θνικά στρατεύ
  μαχα Ικυρίευσαν χθις τα
  Μ«ρία Ζαμ,«ολόν««; *αΙ
  Ρονιόνι, κείμινσ είς ά«ό-
  στασιν 25 ιχιλιομ. νοχίβς
  τού ΤερουέΧ Ενώπιον τής
  «ι<σε««ς τ_ν άντιαάλων, οί έρυθροΐ ηναγκάσθησαν είς τόν τομΐα αυτόν νά Ο νοχνρήσουν «ρόα τό 'Αντα μούθ, «ό όκοΐον ευρίσκεται είς απόστασιν 100 Μΐλ. ά«ό τής Βαλένθιας. Ή ΰτΐοχώ. ρήσις τβν κυβερνητικεΐν γίνιται άτακτος, δέν κατο· θώνουν 6έ ούτοι νά «αρα- λάβουν μΐγα ταήμα τοθ «ολειιικοθ ϋλικου, τό &«οΐ όν «ΐ|Ηέ]ρ]|«ται είς κεϊρας τβν ««αναστατΑν. —Έκ Τόκιο αγγίλλεται δτι ό ΊακΜνικός στ ρ ο: τος έκκαθαρίζει την καταλη φθεΐσαν «κο<οχήν τοθ Πνκί νού καί Τιέν—Τσίν 4«ό τα τελευταία ΰ«οϋ[μϋατα τβν άτάκτ«·ν Κινίζαν. "Η δή άβοκατΐσχάθΐ] αλήρΜς ή συγκοινωνία Τιέν ΤσΙ»— Πικίνου. Τό ποσοστόν έξαγωγής σταφίδος έκ Κρήτης είς την Γερμανίαν. Πρές τί έντβϋθα Γεβργιχίν Έ πιμελΐ]τ4ΐ·ιον έχοινοπε ήθη χθές έπεΐγον ΙγγΒπφ»ν τοθ 'Υιιοϋ·γείοιι Έθνιχτ,ς Ο1χον·μ!νς πρές τή* Τραπεζβν τ«]ς Ελλάδος διά τοθ οκοΐου τό ί£βκιί·ν έφ(τ·ς χααο βτόν σιυλτανΕνοις είς Γερμανίαν δρΐζεται είς έητά χιλάΐΐο τόν νους έχ τβν ίποΐβν ε{ 1400 τον νοι θά είνε» άπ·χλειοτινβς ίλεμί 8ες. Το ποοοβτον τβν 5600 τόν νόν θέλει χατανεμΐ)θ*] 6π· έκιτρο 5ς χατά έπιμελιιττΐρΐΒκας περ: Τϋ·ε(ας αναλόγως τβν έξ έκαστος κεριφειείκς πραγματβποι^θειοβ» γγ οβυλτανΐνας είς Γερμι νίον χατά τβ Ιοος 1936-37. Τέ είς ίίάαχψ περιφέρειαν ά ναλογοθν κβθΐατόν θέλει κΐίταινε φ ηεραιτίρτβ *α' άτομον δ επιτροπήν |χ τβν «ροίδκον ''Βλ μρ ρίοι», τοθ 'ΕμκβριχαΟ Συλλέγ·ι«, «Ο ΐελώ«·ϋ χαί ί«ος αντιπροαά ποιι ττ]; Τ#αττίζΐ)ς τής Ελλάδος. Είδιχβ{ Βιά την Ι.ταθθΐ Έται ρείβν 2βΐ)λτανοπαρ*γ»γ*ν τό έξ« χτίον «εοβαΐέν χοθωρΐοθΐ) είς 800 τόννους, δια τόν έργανιομίν οοιιλ τανΐνας λιμένος Σητείας είς 100 χαί διά ^ν τβν Χαν'α· είς 200. Οί 1400 τοννοι έλεμέίω. ΘΙ λουοι χβτανιμηθί μιταξύ τβν έ ξαγων,ίβν Ηρακλείου. Σΐ)μ«ιωτέβν δτι ·Ε μενει «ιοοβαιεθ έξαγ<ογτ)ς δ6ν»ν ται νά πρβμηθευθβοι τάς πρός εξαγωγήν οοιιλτανΐνας έξ ποτε περιφερείας τ·0 Κράτους χαί ελεμέδες Ιξ ο(«σ!τ)κ·τε πε·ι νερεΐας τ<]ς Κρήτης χαί νά τάς ■ξανανβοι άπί οΕονδήποτε χιλ» νεΐιν. Ο ΥΦΥΟΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΙΜΟΥ ΑΝΤΑΟΟ&ΙΑΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ Τΐϊ ΤΑΑΑΟΥ ΥΟΙΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΙΑΙΑΕΙΙ! ΑΝΕΚΟΡΗΣΕΝ ΕΙΣ 1ΑΡΙ2ΙΟΥΣ ΧΟΕΣ 81 ΕΠΙίΚΕΦΘΗ ΚΑΙ ΤϋΗ ΕΚ1Ε2ΙΝ Ι ΑΘΗΝΑΙ 6 Αύγούστου (τού «ντα ποκριτού μας). — Σήμερον ό ύφυπουρ. γός Τύπου χαί Τουρισμοΰ χ. Νιχο· λούδης ανεχώρησεν είς Παρισίους. Ή επίσκεψις τού κ. ΝικολούΒη γίνεται κ*ί είς άνταπόδοσιν τής επισκέψεως τού Γάλλου ύπουργού τής Παιδε«ας κ. Ζάν Ζαί κατα τας εορτάς τής εκατόν- ταετηρίδος τού Έθνικοΰ Πανεπιστη¬ μίου. , Κατα την παραμονήν τού εις Παρι¬ σίους ό κ- Νικολούδης θά , επισκεφθή την "Έκθεσιν δπου καί θά γίνη επισήμως δεχτός υπό των άρχών αυτής. ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΟΡΙΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δι* έγχυχλΕου τΐ)ς ή Ν^μχρχΕα εντέλλεται πρός τιϋς προέδρυυς τβν Κ·ινοττ)τον τοδ νομοθ νά !ια διδώζωοιν ίχάσΐοτε πρός την μι τεοιρολογτχήν Ο7ΐτ]?εο!αν αντίγρα τβν άναφο·δν τ»ν ηερΐ τβν ότι ιιειβυμένων τυχόν καταστροφίν ζ-μιβν χατα τάς έκτάχτους χαΐρι χις χκταοτάοεις είς τας περιφε ρεΐκς των. Η ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑ Λ0ΚΔ1Ν0Υ ΠΑΡΕΑΘ- ΕΒ&1Μ«ΑίΣ Έκ·ινοποιή8τ) χθές πρός τίς Γιβργιχάς αρχάς τ* τελευταίαν δελτίον τβν Γενιχβν 'Δηοθτ^χβν ττ|ς Ελλάδος έκ Ι τής χινήοεβς τ·0 οτβφιδοχίρπβυ είς την αγ· ράν Δΐνβίνου, χατκ την πκρελθβθ βαν έίδβμαδα. Είς τό δελτίον τ«0 το αναφίρεται ίτι ή α^βρα έχ τβν αβυλτανινβν ϋπήνξε ζη>ΐ)·ά
  χυρίω; επί τβν Αύοτραλιανβν. Αί
  (ΐμαΐ λώγφ έλλε ψιως έκαρχβ· ά
  Κϋθεμάτην ήίαν ·<ομαοτιχα{. Σ/ «εχριμέννς α Ε ΑύοτραλιαναΙ σαυ) ΐανίναι έπρκγματ·πο(ΐ)βαν τιμα 4πβ^44)—· χαί άνβ μέχρι 76(6 δι* βλιγας έ>λεχτας ποιότιΐ'ΐκς.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΙΔΟΣ
  Κκτά την χκχλονβΐίήθΗθκν προ
  χθες λογιοτιχήν χβτάοταοιν τή
  Τραπέζης τής Ελλάδος τ«]
  31ης ΊβυλΕου 1937, ά , χΡ«
  αίς χά Ι τό έξητεριχόν ουναλ-
  λαγμα είς χρυο·ν ανήλθεν είς 3
  308 4 έχοα. δρχ., ήτ·ι έν συγ
  «•ιοει πρίς την χατκοταοιν
  23ης τι Ο ο ύτβθ μηνός
  αεν με'ωΐιν χατβ 11.8
  βραχ., ήιβι έμϊΐώθη χατά 26 6
  εχατ. δι·χ. Αί ϋκοχρεωοεις χελβς
  ιίς έξωτεριχΑν αυναλλκγμχ χά
  χρυοον άνήλϋϋν είς 161 1 έκκτβμ
  ., ήτοι ίμειώ(ΐηα»ν χατα 4.2
  .δραχμβν.
  Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
  ΕΞΟΤΕΡ ΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΙΥ
  Η 2Χ0ΛΗ ΥΓΕΙ1Ν0Μ0ΦΥΛΑΚΟΝ
  Πρός τάς κοινοτικαί αρχάς έχ·ι
  ήϋη χΚΙς έχ τής Νΐμΐρχί
  έγγραφον πρός αύτην τ·£ί ύιτ·ϋρ
  γεΐοι» Κρατικάς 'Υγιεινής διά τοΒ
  ϊποΐου αναχοινεθται Βτι χατά τόν
  προσέχη Δεκέμβριον θέλει λ·ιτουρ
  Τήη έν Αθήναις ^ οχολή 'Υγεΐ·
  νβμοφυλκχων. Οί 6·υλόμ·νοι νά
  ήαοιν έν αΰτ| δέον νά &
  6αλ»σι μέοφ τβν χοινοιήιβν χά
  απαιτούμεν» πιοτοπειητιχα.
  ΚΑΤΑΠΛβΥΣ___ΠΕΡΙΗΓΗΤΙ ΚΩΝ
  Την 18 τρέχ. βά χαταπλεύθΐ
  Ις τίν λιμένα Ηρακλείου τα ί,
  τμέπλοιον «Κραλίοτβι Μαρία» μέ
  300 ξένους περιηγητας. 'Βπίοης
  την 9 ίεπτεμβρίου βά χκταπλεύ
  η ένταβθβ τ* 'Βλληνιχίν θαλαμη
  γεν «'|ίλλά(» μέ βιανβευμένευς (έ
  Τέ &π·υργεΙον Εθνικήν ΟΕχο
  νβμίας άνε«·Εναοι πρές τα Έμπορΐ
  χά χαί Βίομηχανιχά 'Βπιμελητή
  ρια χαί τάς λοιπάς έ'διαφερομέ
  νας αρχάς δΐι διι τ·0 6π' αριθ*
  759 αναγχ. νέμευ κατηργήθη 6
  Έθνιχές Όργβϋΐΐαμδς έξαιεριχοθ
  έμπβρίου. Διά πβοχν ηληροφο
  ρΕαν επί έμπ«ρι«βν ζητηιίτων
  δέβν νά ακευθ6νανται τβθ λβιποθ
  ύ ένδιαφιρδμε*οι είς τό δπβυργεΐ
  όν.
  ΤΟΑΠΟΒΑΡΟΝ ΤΒΝ ΚΑΦΑ2Ι0Ν
  ΚΑΙ ΤΟ ΓΕ&ΡΠΚΟΝ ΕΠΙΜΕΑΗΤΗΡΙΟΝ
  Τέ Γεωργιχόν Έπιμελη ή;ι·ν
  Ήβαιχλεΐοϋ λαβίν άφβ^μη* έχ
  τής χοιν·πβιηθε(οης χθές , διατα
  της τΐ]ς Ν μκρχίας δι" ή; χαθο
  ρΐζιται τώ βπόδίρον τβν χαλαθί
  αν χαί χαφααίων ουσχευααίας
  οταφιιλβν, άηηύθυνε πρός τ»ύς
  πρ«έδρ·υς τβν Κεινοτ^τω» τβϋ νο
  μοθ εγκύκλιον διά τής όιοΕ'χς ου
  νιβ ^ είς τίύ; Κίρχγηγαΰς Γνα δια
  παυιν χυχέν Βθ&ϊΐρεαίαν προερχβ
  μένην έξ ίσχυρισμοθ έξαγβγέαν
  ώς ηρ4ς τό άπέβχρον τβν άνωτέ
  ρ» χαφχοίβν άπευθύνηνται πρές
  τάς ά?μεδίοις άατιινομιχάς ά
  ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
  ΠΟΛΥΕΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Δν' Αποφάσεως τοθ όηουρ
  νβΐου Παιδβ(ας όρΐζβται 6τι τό
  έπΐδομα εύ*ο«(μου υπηρεσίας
  οΙοΕται είς τοός ύπαλλήλους
  μβτά την συμπλήρωσιν τοθ
  ΪΡόνου *ρ6ς προαγωνήν, ηθ
  ξημένον κατο ε" Ιτος. "Οσ
  δμως έλαβον το πρώτον ήαισυ
  τής διαφοράς δικαιοθντσι νσ
  , λάβωσι καί τό δεύτερον ήιιισυ
  ,χωοΐς να άκαιτήται καί £νά-
  κόμη δίθς.
  ΕΠΙ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΕΙ
  ΕΡΓΟΝ ΙΕΡΕΩΣ
  ' Συνελήφθη ιίς Ρέθυμνον καί
  (προεφυλακΐσθη όμοφων'α άνα
  ,κριτοθ καί (Ισαγγελίως 6 Ν
  κόλαος Γ] Ανδρέας ή Χουσό
  ι στομος Γ. Σχοτιδάκης κατηνο
  ρούμενος επί άντιποΐήσει ερ
  , γων Ιίρέως, κλοπβ καί ΐΐαρα
  νομώ όπλοφορ α.
  ΤΟ ΕΙΣΑΓΟΓΙΚΙΝ ΔΙΚΑΙΟΗΑ
  Ό δπβυργές τής Γεωργίας χ.
  ΚυρΐΗχός δι" έγχυχλ(·υ τού πρές
  τα ΓενργιΧά Επιμελητηρίω χ«1
  τκ διάφβρα ΤαμεΖχ πρεοταοίας
  τ%ί Ιλαιιηαραγηγής. χ λ.π. γν»
  αιβποιεΐ ίτι οη& της 22>ις τρέχον
  τος αρχεΐαι ή λειτβοργία τιθ ου
  αταθιντος ΚεντριχοΟ Τβιμιίβιι δκο
  την έκοπτεΐκν χαί τβν έλεγχον
  της «;μ·δΙας Διευθύναενς τού δ
  κβυργεΐου χΐ|ς ΓεοργΙας. Διά ττ|ς
  βύ·.ής έγχυχλίοκ β δπβυργίς χ.
  Κυριακάς εντέλλεται δή ως τα Γε
  αργιχά 'ϋπιμεληΐήρια χαί τα λει
  τβυργοθντα μΐχρι σήμεραν είδιχ*
  Γεβργικά ΤαμεΕχ δια χαθε παραυ
  οιηζόμενεν ζήτημκ ή βαηά.ην β
  «ειιΰύνωνται ηρ*ς τ^ν Γενικήν Δ:
  εάθυνοιν το9 ΚεντριχιΟ Τβμείου.
  Έν ουνεχεΐκ -Ί|ς κνντέρ» έγχυ
  χλίεα οπο τοθ δκουργείβυ έξεδέ
  ση χαί έΐημοοΐεύθη είς την Εφη¬
  μερίδα τής Κυ6ερ»ηοε«ς Διαωγ-
  μα, διά τοθ οηβίευ χκσορίζεται η
  διαχείριαις χαί ή διβίχηβίς τβν
  Γενργιχβν Ταμείων τβν Νΐμβν.
  ΙΞΑΓΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Είς τό χαχλοφοροθν σήμερον
  δθμαβιαΐον δελτίον τ·0 Έμπορι
  χ·0 χβί ΒιομηχανιχεΟ Έκιμελη
  τηρίευ πιρί τ«]ς χινήοεως τής άγ·
  ρβς Έραχλείου, κ>Βγρα»εταιδτι ή
  ζωηρότης είς τάς έξβγβγάς ουνε
  χΐζιτβι (Οίας επί τβν ·Ι»»ν,05ΐλιάγ
  χων, οταφυλβν κλπ. έγχ«·.»ν προ
  ίίνι·ν
  το τέλος τρέχ. μηνός λ
  γει ή προθεσμία καραλαβ«]ς τβν
  δελτίον είοαγωγιχιθ Βιχαιώμκτος
  λόγψ ουμπλτ]ίώαι»ς βιμήνου 4πο
  τ*]ς ενάρξεως τβθ τρέχ. είοιγβγι
  ΧβΟ έξαμήνβϋ.
  ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ
  δ Έμμ. Σπιθεύίη;
  χίτοιχος Ανωγείων χαί έξεΐοπΐ
  αβη είς έρημονηα·* ώς Οκοπτος
  ζνοχλέητης.
  ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΗ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τη άγορ§ μας κυμανΘεΓσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων ένχωρί
  όν προΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Λίαν.
  Ελαια 5 βαθμων 43.50 18.
  κοινα 40.
  ραφινβ —
  Χαΐηιινες λβυκοΐ α'
  >· β'
  πυρηνβΐ. α'
  ;. Ρ'
  μουργέλ. α'
  β'
  36.
  81.
  88.

  II.
  θΐνοι 'Δρχαν. τό ·Ι·τατον
  Μΐρζΐ

  Μέταξα
  Κουκοολια
  Δβρβατα βιδέλα
  βακβτα
  βαρεία
  Δρνο&βρματα α'
  ·
  V
  □ροβατοβέρρατα
  'Αρκαλοβέρραΐα
  30.
  28.
  37
  ίβ!
  8ϊ.
  ΒΒ.
  00
  40
  40—90
  1β—88
  30—βο
  ________
  Τιμαί ΣυναλλΛγμβιος
  Κορώνα Σουη«α< Φράνκο» ί-αλλικβ* Μιη ΕΙΣ ΤΑ ΒΕΚΙΖΕΑΕΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ 120 10ΛΗΤΔΙ ΕΚ ΤΗΣ -ΛΛΗΣ ΕΛΛΔΔΟΣ ΑΘΗΝΑΙ β Αύγούστου (τού ποκριτού μας).—Διά τα Β' Βενιζέλειχ τ ών Χανίων ανεχώρησαν σήμερον διά Χανιά εκατόν εΐκοσι άθληταί .τόσον έξ Αθηνών όσον καί τής λοιηης 'Έλλά· δος. Έπίσης πληροφοροΰμαι ότι καί πολ λοΐ των έν Αθήναις καί Πειραιεί έγκαι τεστημένων Κρητών χαί άλλων φιλά· θλων πρόκειται νά κατέλθουν είς Χανιά έπ' εύκαιρία των Βενιζελείων άγώνων. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΑ ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΕΙ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ β Α υγούστου (τοθ άντ» ποχριτού μ«ς).—Τηλεγραφούν έχ Σά¬ λα μάνκας ότι ή επίθεσις των έθνιχ&ν ατρατευμάτων εναντίον τοθ Τερουέλ δέν έσταμίτησεν άλλ' ότι συνεχίζειαι μεθοδικώς χαί μέ πολλαίς επιτυχίας των στρκτευμάτων των έθνικών καταλαι βόντων νέας θέαεις καί όχυρωθέντων εις αύτάς. Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΗΗΟΟΕΟΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑΙ β Αύγούστου (τοθ άν ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Λονδίνου ότι ή σημερινή Ιχθεσινή) σύ· σκέψις τής ύποεπιτροπής μή επεμβάσε¬ ως ανεμένετο μετ* έν&ιαφέροντος έχεΕ δεδομένου ότι α.δτη χατα πάσαν πι· θανότητα θά βπεφάσιζεν οριστικώς έηί τού ζητήματος τής χνλυτέρας βιαμορ φώσεως τοΰ σχεδΐου τού έλέγχου κ*1 τής ανακλήσεως των ξίνων έθελοντών. ΚΑΤΑΠΑΕΟΥΝ ΕΙΣ ΦΑΑΗΡΟΝ ΛΥΟ ΙΑΒΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΑΡύΜΐΚΑ ΑΘΗΝΑΙ β Αύγούστου (τού αντ* ηοχρ&τού μας)—Την προσέχη έβομάδα Αναμένονται εις Φαληρον Βύο Ίαπωνι· κα καταδρομικά. Έπ' αυτών έπιβαί- νουν τριαχόσιοι Ίάπωνες οόχιμοι. Την «ρχηγίαν τής μοίραις έχει Ιάπων υπο· ν«υαρχος. Είς τούς Μ άπω νας θά γί· νούν έπίσημοι οεξιώσεις υπό των κών άρχών χαί τής4 κυβερνήσεως. ΕΙΣ ΤΟ Ν..ΚΙΝ ΡΙΖΙΚΑΙ Α1ΑΦΟΝΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ β Αυγουσ»ο» (τοΰ άν- ταποκρικοΰ μας>. — Πληροφορίαι έκ
  Βερολίνον άναιφερουν ότι εις το Ν«ν-
  κΐν οί Κινέζοι στρατηγοί οιεφώνησαν
  ριζιχώς ως πρός τόν τρόπον τής άντιμε
  τωπίσεως των Ίαπώνων είς βόρειον Κί
  ν*ν. Πάντως 6 στραταρχης χ*,*
  -έκ φ% φιλοπόλεμος, (χει «4
  νβμΜ ν* έηιβάλη τ»5 άπό^εις