94627

Αριθμός τεύχους

4634

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

8/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ!
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  <τησίσ λ(ραι 3 Ιξάμηνοξ 8 ΆμΒοιχι,ς Ιτ,ησία 8ολ, 15 εξάμηνος » 8 Τ.μή ■ατά φύλλον Δρ. 9 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ Ο»ΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟ' ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΙΌΕ ΑΡΙθΗ. ΦΥΑΑΟΥ 4634 τιπηιη ηιτητιι θρ. η. στατρακηζ ΔΙΈΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ II ΤΙΧΒ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ϊ* τινβίν ήμβρβν ή?χι ακν 4 τρ»γην·ς «αί η «κ·· (άρανσκ τ*ς σταφίδος, εγέ¬ νοντο δέ ηδή χαϊ «Ι πρ&τ«ι δ κραςΊις είς την ατβφιδαγ·· ραν «ής πόλεώς μ«ς. Δυστυ χβς 4μ«ί, αί τιμαί, κ«ο* «ά σαν κρ·αοο«(αν, δέν είναι οί ολου |κΜν·κ·ιητικ>(. Δ»β
  Τον τβκτδ "ρ·σ«έρ·νται έ
  κτα Καί βκτώ δραχμαί έν ώ
  ώς νωηόν αχ*φύλι κωλιΐιαι
  χένη, δ»α δέ τβς σουλτανί
  νας παοσφΐρονται τιμαί ακ·
  12—18 δραχμαί βναλάγνς
  της π·ι·τητ·ς. Κβί τ«δτβ έ-
  «ω ολοι βπίαΐευβν μετα β>-
  ββιέτητ·ς 1η η τιμή τής
  λοχλάρου. Ότι θβ ιυρα άν·
  ρ«ς να δ>·χκτ«υχθα κ,βί (τι
  μβλιατβθ* διβτεβρ είς βρκι
  τα υψηλές τιμάς. Καί τ·δτο
  διατί β&ϊβ Α κ«γκ·ομιος πα¬
  ραγάγη «ϊνβι έ,βιριτικβ
  πλουα'β, εύτε καί & ίίικη
  μ«5 'Αντιδιέτως μαλιστα 4
  15ι*ή μ«ς 8» είνε μάλλον
  ί Καί διότι αχ·μη λ·
  ά β
  μ μ
  γω τής σημαντικάς βελτίωσι
  ως τής 6ι·Βν·δς ·ίκ·ν·μικής
  καταστάσεως «αί τής βι·μη
  χ«νι«ής δραστηριότητος, Ιδίακ
  τής κ·λκμικής βιομηχανΐας
  έ· ζήτησις τβν σΐαφΐδων Β»
  είναι έ«ΐτ·ς κατα π·λύ μΐ
  γαλυτΚα τ6ν κρ·ηγ·ΐ)μέ·
  •ουλτανίνας θα ΙφΒβνι καί ννν έτβν.
  Βα ύπερίβ«ινβ τάς »ϊ«·αι 6ρ. Επί τ·5 ζητάματος ομως
  κατ' ό» άν εφέτος, λόγω καί τούτο» θα ειμπορούσε νβ ύ-
  τής έζαιρετικής της «·ι·ΐη καρζοαν κκί νβ δοθοδν καΐ
  τ·ς· Π·0 οφκίλκται λοικόν ή είς τεύς σΐαφιδοπαραγωγούς
  χαλαροτης ·ύιή τής βγ·ρκς έγκυρβι ·ΚΜσδήπ·τε πληρ·
  μβ(; ΟΙ έ(«γνγε1ς έμκ·ρ·ι φβρίαι κβί προβλΐψεις. Καί
  ισχυρίζονται ·1 τιμαί Βα εί αύτ· τ· έργ·ν θβ έπρέκκ ν'
  νβι κατ' ανάγκην χαμηλαί βναλββα «μέοως τ· Γενργι
  ■φ·0 4 Γβρμανικη αγ·ρ« κην Έιΐιμελητήρι·ν κβί ή
  £έν κρ·κειτ*ι ν' 4π·ρρ·φή·,"Ενωσις £·υλτβν·ηβρβγω-
  βα ιΐμη μικρόν μίν·ν μέρ·ς γβν. ΟΙ δύ· βύτ·ί όργανι
  τής καρβγνγής μβς καί δια|σμ·ί »ίμκ·ρ·δν κβί έφείλβυν
  τό ύκ·λ*ιπ·ν οέν ύκβρχουνΙνα έχ·νν έγκόρ·»ς πληρ·φ·
  ■)κ·μη έζηαναλισμέναι άλλαι ρ|ας ώς πρός τβς τιμάς τβν
  ρ κληριγκ
  τβν (αομ·λ·γικβν τ*ι-
  χβν.
  "Λλλοι αντιΒέιΜ( ίχβνν
  η αντίληψιν βη τέ ζ
  μ« τβν είς Γερμανίαν ε,α
  γνγΒν δέν ίά Ιιφβιιι να έ-
  ηηρείση τάς τιμάς εΐφοδ μά
  λιοτα μέγα μ!ρ·ς τήςπ«ρ«·
  Ι μας θ« κβτ·ρΘμΒ|| να
  ςχ& *1ς ΐην Αγγλίαν
  καί λβω χής μεγβίλης ζή τη
  βε廣 βταφΐδος είς τ*ί «γορβς
  της καί λέγω της έζβιρκτι
  κης χοι·ίη«·ς τη; ίφετΐινης
  σο»λτΒ«Ιν·ς μβς.Την &η·ψιν
  ειύΐην **ισχύει τ* νεγ·
  Ι ί ήέ
  ν*ς
  χ
  τελιυτβίας
  ρας α σταφιδ·γ·ρα τ·6 Λ·ν
  ο(ν·υ π«ρ·«σΐασ§ν έ{βιρΐτι
  κην ζνηροτητβ.
  τβ ·τ·ιχ«1β
  Δυβχς. χ
  •κοΐα Ιχομιν ύκ' όψιν μας
  μίχρι της αηγμϋί, 6*ν μας
  ίπιτρίπουν «■ έηψίρ*μ*ν
  «αναλη γνώμην επί τ·» ζη-
  ιήματος. &αι ,θβ ήτο καρά
  τολμον να είπομεν μιτ· βε
  βαιοτητοςΐτι Βα ιΐναι ύφη
  λη η χειμηλα ιί ,τιμη της
  ατιι·ί&·ς *φέτ·£. Πανιως, Ι·
  χομκν την αντίληψιν ότι η
  οτ«·ίς μ«ς θκ κλθό
  μας
  την
  διΐ
  κύ
  Βιΐ
  φ μς ς
  Βνη «Υ·Ρ*ν. Ββοιι δι.
  τβν τβν κληρ·φ·ριβν
  πρίκΐι ν« διαφΜΓίσοΐίν ς
  καρ«γΜγ«ύς. Ή "Ενωαις τβν
  £λ ί
  ργγ
  αΐηβι πρ· ημΐρβν νβ μην
  καΐαληφθβδν ·1 κβρβγνγβί
  «κέ ηανικέν χαί νβ μην
  βκεύεσυν νβ κρββφΐρουν ί-
  ··—<ο· Τ* «ρβϊίν των διότι βργοηρβ Β' βνβτιμηθι) βαορβ λϋς *( βτειφίς- Καί έπξ φυσικβ «ριβτβ. Εαΐ Ββ κβ μουν κβλα κβί ε ί παρκγυγοί νβ β»μμ·ρφΜΒ·δν κρός την ούαταοιν αύτην. _ήμκρον άλλωατΐ χροίχει νβ γίνη κβλη η *πβξηράνσις κβί νβ {λθό ή έζβιριτικη κ·ι·της τής στβφίββς. Εβί είς ■ύΐ'6 άς σΐρ<ψ·υν την προσοχήν των εί 4γρίτ« μας. ΌπωσδήΛ·τ·* 1μ»ς, κα λον είναι να δοθή καί κβ πως έηιαημ·τκρον, τόσον · ηό την "Ενωσιν £·νλταν· ηαραγνγβν Ισον καί από τ· Γεωργικέν καί Εμπορικον Έηιμελητήριον μ(α γνώμη ώς πρός τίς τιμάς καί την έςέλιςΊν τής αγορας τής στα ΟΠΩΣ Δ1ΑΒΑ1ΜΕΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΒΜΙΕΣ Καρκβάνΐ οημαίΜΐ Ι,Τ)μος. ή ούγχροντ] ώϋίοο τουριοτιχτ, ΤΑβοοι»ν ΐξϊ)ί·ΐτ»ι ώς κίνησις, ς»τ) χαΐ ηα>οηε·μ(α ·ϋλ· 1...
  —ίΪΛψαΛύζαί α( £ύο αυιαΐ Ιν
  νοι-ι 64* Λϋίχουν ηολύ, Ι6»6κ[«
  οεν 6 «ρεοέςβς τί ν οριομίν.
  —Γιβτ!;
  —Διότι χ»ι τί ώλτ,θιν· καρά
  6άνι χατοιν ί οήμερον πβγχβσμί
  ίνης. "Ολαι «Ε μεγάλαι πόλεις
  τβϋ ηαλβιιθ χα( τ·0 νίβα χίομ
  ταξειίιύβυν μέχρι Σιχάραί. Ή Ι
  |>-μος πάει ν* ίιχίοη χήν χά
  μήλΛ,Ι Τό ιύ«κί>ηΐ·ν χκί τό
  ««ρβκλάνον χηιάσοοαν τίος ν!
  ούς Β>όμς»ς της—-έιτιγιΐας καί
  ιναιρΐβς. Κάτε· άπω τα »βινι·
  χοειΐτ) μιβς έίοιβς άνακαύιται
  β πολεμοχαρής
  ί ψ 1Ί
  χον άκίμΐ) Βλα τα γαθοτα χαί
  βί χαραχττ]ρες τβν έμφανΐαεαν
  χά Ι &λ·ς βΐ οιλοι*ίττε(.
  Κχκβτε χιιριαρχοβοα φ
  οέ χΑθι χαραβίνι ήΐοιν ή ξιραγ
  Ηΐβνή 'ΑγγλΙς χ»ί ό διοχτρβφέ
  ρος χαΐ ι&τραΐφ^ς συνοίός ,
  Τώ,α με τή· έκΐχταοιν τβθ χιιμ
  35ΐκοΟ πνιύ,ΐ'χτο', τα... ντ·υίττβ
  .ύϊ» ί&ν ί}ν<3Λ>: Την
  τβν «οιΐχαν τοθ μηιλιαρίου» άν
  έ ^ άλϋ έ
  ς ΐ χα ) ^ψ^ ή
  Τοκειοκχέν χαραβανι λοιηόν χαί
  χαρκοάνι χοιθαρΑς 11» είνε τΙ*ο
  τι τβ άλληλςθϋγχρββόμινβν. Ή
  λευχή χαί μαύ^ φυλή οιιναν-
  τΑνται χαί 16· χαί έκιΐ.
  ΚαΙ ή συνβμιλία Βιά χβ χά
  ι έ^Μ ίλος. Έν φ με
  άπΡ τέ χαφενιΙ·ν Ιηιυ Βιε
  ], Ικιρνβ£θ>ν ώς ζοητ«ναΙ α
  ξεις τβν ίο·» λλέχθηοαν
  χά Ι μ4το#-μίσί, τα μίλΐ) «ο
  κεριΐ|γΐ|τιχ6θ χοιρα6α>Ιου: Τπί)ρ
  χ·ν ΙκιΙ οχεϋν Βλαι αί χατατο
  μα(, β( ιύκεΐ χα( χά χιώμκτα
  *§Ι ϊ%
  π*ς
  ησαν ^ άλΐ)ϋιντ| έ»π
  γυναίκας τβθ Ββρ'&: Χ6
  ριδίχόκχινο χορΐισι τβθ Ιΐιχαντίλ
  λυ μΐ τίς ώραΐις γραμμί:( ή ξαν
  6ή «ίχβοΐχχι » ή ή αφραιι, Π.
  λ»αζ». ΚϊΙ χον £«·|.ψ3ν ομ
  (όν τ)ς δ 2λχιμ«ς χαί άϊρίς Ι
  β τ]( νί«ς Αΐυ?ΐ»τταΓ*<|ς ι ά ή 6 Ο Β μ χαί ή χιτρίνΐ) φκλή—συ ϋν λιΐκβυν ιϋ.ε Ί«η»νες άηο ςύί έπιοχέχΐας χ^ς Κνβσβδ—4 κβτελβθν ΙΕώ μ«ρφ*|ν ε«ος νέου τρεηον τίνα κανανθ(«η(νβυ κβλι τιαμβΒ μίοχ ιίς τώ χαραβανΐ. "Ινας τίνβς μβλιο» ίξιοοημει ήτου ουναΒελφώοΐως κιέπει να θ·«ρΐ|^ χ«ι δ έζής: Ό 'Αρά —-ς άντ» «ιίοιΐίοε την «τζιΑάμ κια» τβ» μέ τέ χβμψίτιρο ϋΰρη χιοτιθμι. 'Κ>φ ή ώ
  ΐ β^ν^οΐ νά χοχλ«φο
  ψ% μίοα βκυς μιγαλους τοκριοι
  χιυς 1 ώρους χαί μέ οβλδάριΙ .·
  • *
  "Δλλοτι βτό Ή.άχλιιο ή
  φιξις ξένβν έθεβριΐτε χβαμιΐ»·
  ριχ·ν γεγβνές.
  —"ΗρΒανε λβρΒβιΙ έφώναζαν..
  χατακτβΐιμίνοι ο! γαβριάβις.
  ΚαΙ Ιο«ει»δαν νά χαζιδβευν
  έκστοιτιχοί οτέ Βιζϋρ ΤηροΙ 4«ό
  &·<·» «Ι λε·Ι·ι έκεννιΟΐΜν, ΟΙ Ιξ 4λοιι—δ θιός νά μβς φ«λάξ!—Ιαηειιδχν άκρδί «λ^τ·Γ, ηροαπΛθίΟηες μέ χ& αίλ,ιβ «γβλλοεγγλίζϊί» τουςνά... ψχρΐ03»«ν τίος λόρδου(. —Λ5ρδςί χαί λδρδβι 5υεοΐ)μΐ! «νόν δ χα·ατερ(οτ«ς ι%ς έκοχ1|( έκείντ^ς υτοδι;λβν φΐίσικα την πι! να» τβν οΐυτίηον: «αί ττ]ς χ;>χτ]ς ώίβ
  'Αλλ» χαί γενΐχά, Ι] Βτ,μ*
  ο!« περιέργεικ γ6»εε άπέ το χά
  τ)ΐ«ν τδτε ηεριέργιια ί
  μιαγρ(»ν. 'Βδλίκβμεν τβΰς ξ!
  ν·υς οΐν κΐρ!εργ«. ,αυτίχρτ,μ*·
  φχινίμινα, Λλλ* χαί έ«Ν·ι έ
  μ«!
  —Α Ε ουναλλαγαΕ μας, χνιυμα
  τιχαΐ χαί 6λιχα(, μέ τα περιΐ|γΐ|
  ΐιχά χαραίάνια, παρουαιάζουν
  ΐήμιρα Ι»α σημιΤον ΙξελΕξιβς
  ίπέ τα ωραιοτέρα «ροοίθιοιν έδβ
  —Νί, ^έμκήκαμε χαΐ ·{ μβ
  καριάτερ·ι μέοκ οτβ ούγχρονβ
  τ·υριστιχό κνιθμχ. 2»νιννο·6μι
  Βα οχιΐεν Ιλοι μέ τέ χαραώί
  μέ 8λ·«ς τιύς ιΰκβυς, αχριίέ
  χαί τίς φυοιογν»μ!ΐς τού.
  Ή ουνιννόΐ)3ΐς 6έ6αε— α&ΐή είνε
  μάλλον ψ^χρλ·γιxτ|. Βίνε ώα·4
  βο ουνινν£ΐ]9ΐ(: ΈχιΝβι ταδτί
  ζονται θβυμάοΐΒ μέακ βιά ϊθι
  μκ χαί τίς αυνήθιιές μχς χαί έ
  μιΐς οτΐς διχές τ·υς. 'Ακβρριει
  α&τέ 4η6 τή βαθύιιρ- πνοή τ*)ς
  (ΐΑοιβς τβν λαβν την δ
  «οίαν, καρά τίς καγκέαμιες άν
  τιζβότητες χ«1 τίς αντιθέβεις
  τβν ίΒεολογιχβν συοιημίτων, χαλ
  λιιργιί ή έκοχή μ>(; Πιθανδν.
  Οάντ·ς τέ ο-μεΓον είναι Εκανο
  «οιτμινώιατον έν οχέιει ίβίβς μ έ
  τ-ήν ανάπτυξιν το9 τοιιιχ·0 μχς κο
  λιτιομοϋ.
  —Ό Τουριομίς οί νά λίμΐ,
  κκ·6χΕνεΐ οκνΒετιχές χτ,Ικος με
  τκξυ τοκιχβν κροίδνν παντός εί
  Β·υς χά Ι σιιγχρένου πολιτιομβθ
  αιίς ώ?αιότερις έχφάνοιις τού
  —'Αχριββς.
  Φχνταζομαι 5τΐ χαί ή θέσις
  αυτή οτά τουριβΐκά κράγματΐ
  χαΐ ιΐϊιχαΐιρα τίς «υριοΐι.έ;
  νυοιογννμίες, 8έν άπιμαχρύνιτο
  6ι4λ·ι» τής κραγμχτιχδτι;τος. ΚαΙ
  έξ αφορμάς χιιοίως ττ]ς ουοτη
  ΐιατ·κοιήοι»ς τοθ ένΐιανέροντος
  τοθ Κρά~!οκςγ6/ω άκό τέν τουρι
  αμον χαί τα μέλλοντα νά κροέλ
  έχ τ|ς ουβιηματοκοιήοιως
  Άαμββαΐβς
  μα φοοίματά των, μέ τβ τζεμ
  πέρια σχό κεφάλι, μ έ τ* μβγΛ
  λα Ε^θαμβαί κσϊ φοβισμένα
  μάτια ποό λάμνουν μΐσα στ6
  ώααΤα ρο&αλα των -ροσω»α,
  μβ τα κορμιά τα λιγβρΑ σαν
  «αλαμ'Λνας. Πλτΐθος άνώνυμο
  άπω γυναΚες πού κάθβ μιά
  τους κρύββι κι' ϊνα δραμα,
  Ινα μυστΐ'ό, έ»α -6νο, μ(α
  λαχτάρβ, Βνα πόθο. Ζοθνε Βλο
  τό χρονο στό νωριό τους φτω
  νικά κι' ύσΐβρημένα κα( κβρδΐ
  ζουν τή <Γωτ) μέ τι) σκληρή &ουλ«ια. Ζιβν δμως είς τό «βριβάλλον τους, μέσα στό φυσικό τους κλαΐσιο. Κι' ίρχεται Ιξσφνα 6 ΑΟγου ο τος σαν σΐφουνας καί τίς ά 9 πσζβι άπ' έ«Ι καί τίς πει^ έδώ σττ)ν πολι. Σ«ληοοΙ ο( νό μοί ττ]ς ζωί)ς κι' άν(<ητοι! Ποσες άπ' τίς άνν*« αύέ; χωριατοποόλες βέ» θάθβλαν νά μεΐνουν στό χωριό, νβΙ νο- νουρΐζουν στήν σύλή τοθ φτω χικοθ σπιτιοθ τω», κάτω ά πό γερασμένο Βίνδρο, τό μι κρό των, Βσβς είναι καντρε μένες, κοντά στβν α *&ρα των, *οσΐς δέν Ρδθϊλαν άπ· τίς άνότιαντρβς,να κάθωνται στόν άργαλειό να όφαΐνουν καί να κβντοθν ώροΐβς μάλλινες ~α τανίες καί βουργιάλια κα( νά τραγου&οθν κρυφές άννές ά ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΛ ΠΗΒΓΤΡΙΐΊ Ό έρχομός τοθ Αύγοισ.ου ΔλΑαζβι »αοβ χρώνο ιη ζ«η καί το ρυθμώ της πόλεως Γνι' αυτώ συνέρη φυσικΐ εφέτος. Βατιόρια φΰανουν καί φβϋγουν καοημερι«α 11; το λιμανι μας πιύ πβρνβι με δψι μεγαλου τιορΐο. ια μέ τα πολύιιμα ηηγαινθίρχονιαι βιασΐΐχα.'Λ θ^.ωκοι τρέχουν οάν αύΐΰμι τα οΐους ορώμους. Παντοϋ, γρήγορος, πανιοθ πα& . Τι) ) οφραγιΰα βιθουν έπβΜ,ΐ) σιςν ηθΑι οί Άηοιελοθν ε να περιβργο, άικραντο τιλη θος συμναθςτικαν Οπαρξβι*» ηςύ πορβλαύνουν καοημε μινβ οΐους κεντρικάς μους, «ι Ο κατακλθζβυν ηοΑι όλθ^λη^η »βίώ, ξεχ τα ι απθ τα β^γοοταοια ή «α Ι ώ ι τρεχουν καοε τι^βΐ πρΙ φιζει ώκθμη μ β ΐ6 ρθθιθμα »η^ αύν»)ς, τΐρος >Ι) ΟουΑειβ. Ίο·
  τ· της πάλιν εφέτος. Ήλθον
  α*' τα χ»ρι* »4 τα ΑΟ
  Ε3ΟΤΒΡΙΚ0Ν ΔΕΛΤΙΟΝ
  Η ΑΓΓΛΟΙΤΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ
  III
  1 1ΙΕΒΝΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Νέ ιδλογον ανυκομονησί συμφΗνΚα Αγγλίας καί Ίτα
  αν ίναιιένΐι η διεθνης κ·ι· λΐας ίψ' όλω ν γΐνικβς τβν
  νη γνώμη να κληοοφορηθή ζητηματυν. Καί τβ γεγονός
  την σύγκληαιν τής έηιτροκϋς' τοδΐο θκ έχο «μέσον κ«ΐ α·
  μη Ικΐμββαινς χβΐ τβ βυμκΐ
  ρβαμβτβ ιΐς τβ λησΤβ κβτ|
  ληΙΙΐ Διατί έκ τβν βποτκλΐ
  ααβτνν της βυοκ<ψΐ»ς βύτϋς 8ββ(«ρτηθ9 έν πβλλοΐς ή είρήνης έν τκρμβτιαμός χνρκαϊά; η τής Εύρύχη κβΐ ί της ΊακβνΐΜ^ς η ίηίκτβαΐς της κβι Ιξ» τής Ίβηρικί,ς. Εβί εύτυχβς ύπεχρ χ·υν πολλαί έλκί&κς Ιη οί άνηκρ4·«κ·ι τβν διβφορυν κρβτβν Ββ εΐνβι διβλλβκτι χβΐ στι 8β ΜβτορΙ» 8$ ίκί τέλους νβ επέλθη αημ φΗνΙβ είς τ· τσβ·ν ·κβνΒ& οες αδτ· ζητημβ. Αύτβς δέ ελπίδας ένιβχύη κεριβ· γάπες κι' ώραΤα σΐσθήματα σίτβρον ή έπΐλθοδσα κροσέγ καί αενάλους πόθουο καί κοϋ'νισιβ ΆννλΙας καί Ιταλία: μβγάλους -όθους μοός ΚαΙ τιόσες β έ ν θα έπιθυ μοθσαν να μεΐνουν έκεΐ στούς άνοικτούς χάμπους καΐ στΐς ρεμματιές να ζοθν την ιΊδυλλιακή ζωή τους. 'Αλλ" ή ανάγκη της ζωής τίς έξεορΐζω θε άτι' έκεΐ. Τώ ενοτικτο τΙ^ς αύτοσυντηρήσίως ώοήγησΐ τα βήματά των ώς την πόλι μ έ τα μεγάλα έ·γοστάσια. ΚαΙ τώρα αλλες θλιμμίνες κι' άλ λες τιετσχτές σ&ν τιβταλοθ- 5ες κου ΟΙν Ιχουν πλήρη συ ναΐσθησι τής ζωτ]ς, τρέχουν στοος δρόμους, σταματοθν μπροσΐά στό κάθε τι καί τώ άποθαυμάζουν, μένουν έκστα τικές έμκρώς βΐς τίς βιτρΤνες των κατσσΐημάιων μ έ τα με ταξωτά ε έ τα χρυσαψικά καί τα Οιαμαντικα μέ τα πολύτι μα μπιμιτελό κα( τα φαντα χτερα κχσμήματα -ού λάμ πουν κάτω θπό τα έκτυφλωτι κώ ψος τοθ ήλ^κτρικοθ· Μια τέτοια όμάδα στέκεται ορα πολλτ) μτροστά σέ μιά βιτρΐ να ενός κατσστήματος πολο τελεΐσς μέ 6«θαμβα τα μιγί λα μάτια των μέ σαστισμβνο τώ μυαλό των Ι Πόσο θύ ήθελον ν" άποκτήβουν δτι βλέπουν στή βιτρΐνα,πδσο θα έπιθυμοθ σαν νάχουν τώ χρ(]μα πού χρειάζεται να ξεστολίσουν την προθήκη γιά να στολΐ σουν τα ώραΤα των κορμιά.,. Ό πόθος α υιός Φλογΐζει τίς καρΒιές των καΐ θολώνει τή σκ<ψ. καί τα μάτια των. Κι* αόΐός μπορεΤ άσυνβΐοητα νά τίς οδηγήση σέ κβθε κατασΐρο ΚαΙ ('αιιρεπβ κάθε φσρα γΐνεται «Ιδική διΒαοκαλία σ' ούτές τίς άν/νές χωριατο ποθλες κρ(ν άφίσουν τώ χω ριθ κι' Ιλθουν στήν πόλι. Δυό λόγια είναι άρκβτά: —Άγνές κοπέλες πού μοί αζβτβ ώσαν πολόχρωμες πειά λουδίτσβς των αγρόν. 'Δφή κατε τα γραφικά . χωρία σας ΰπου έτριγυρνούσατε οΐους όλοπράσινους λειμονβς, μεσα ο ι" βμπελια καί ιούς βλαιω νβς κα( στ' αγριολςύλουδα. Κι' ήλ,θατβ μεο' σΐτ)ν πόλι με τώ αρωμα τής ά/νόιη.ος ,έ δ*η την παθενικη σας λή. ΚαΙ τώρα σΐεκεσΐε έμπρώς είς τίς φανΐαχτβρές βιτρΐνες μί τα πολύχρωμα φωτα καί το ώραΐα φορέματα κα( τα βςιρύ τιμα κοσ^ήματα. Πρβο»<β δμας. Πρΐν άπω τι) βαρΐνα ούιη ύαβρχει ό βόρβομος πού (4ν τβν βΑεπετε. Καί αν θέλη σεΐε τα σιολιδια ι(]ς βαρΐν κρΑπει να κυλισθητε «ρθτα ο1 ούτω τώ βοθρκο, απ' το όηοΐθ Ι έν ιδναι νια ιν)«ολο Μ, χβτάκιν τής βντβλλαγής προ ανιιικβν έηιοτ·λβν μιτβξύ τβν κ. κ. Τσάμπερλαιν κβί Μ·υβ·λίνι. ΑΙ έκιατβλβΐ βύτβί τβν β τ· πΐριεχσμινον δέν έγνύαθη χβί βί ·ιι·ΐβι βπ« αχολσδν «ύτήν την ατ·νμην τβύς δικλ»μβτικ·ύς κβί δή Μόκλ·υς κλήρου τβνί κ<αμ·», ίφΐρβν βημαντικβ βη·τκλέαμβ~ι ΐΐς την έ{·μαλ»νβιν τβν Αγγλ· ϊτβλικβν διβφβρβν κβί έδη μιούρνηββν μ(βν βτμάσφκι ρβν ύκοφερτην ιίς τ«ς 'Αγ γλ·ιτβλΐΜβς βχέαΐις. Πιατΐύ ιτβι δέ ο π τκλικβς Ββ Μβ τ·ρθ»θη νβ έκέλΒη πλήρης βκραν έπιδρ«αιν έκί τής έ,κ λίξΐως τής δι<8ν·&ς Μβτβατέ. αεως. _»·π πιοτιυιτβι Ιη η 'Αγγλ·1τβλΐΜη αυμφωνΐβ γι ν ο μένη Μβί μέ την έγκρισιν Γβλλίας Βα «φορα (λα τα κροβλήματα τής Μεσ·γ«Ι·ι· καί ιής ΚΐντρΐΜής Εύρώπης, δέ καί τ· Ίαπβνικαν πού βΐΜτκλε! σήμερον τό έ ηιχινδυν»δεστ*ρ·ν πρσβλη μβ τής ηπείρου μβς. Ό τερ ματιαμ·ς δέ τ·δ Ίβκανικ·8 κολέμσυ καί τ·6 'Αγγλοϊτβ λικ·0 βντβγυνιαμνύ θα δη μιουργάσα νέαν Νατααταβιν π·ύ θα δάβα αβφαλ&ς τα πκ ριθάριβ δια την διατήρησιν τής βίρηνης έκί μακράν ιΐ αέτι έν ΕύρΝκα. Ό··ν δια τούς έ( Άπω 'Ανατβλής η· λεμικεύ; κινδύνονς, έ,ακ· λ·ιιθ·δμιν να έχωμεν την αντίληψιν {{ι θα παρέλθουν χωρίς γενικωτέρας έκταβικς γκν·ν<τβ. Ό πσλΐμος Κ(νβς καί ΊαηννΙβς ·σ·ν κβί αν φέριτβι ώς άνακάφκβκτ·ς καί έι»κΐ(μΐν·ς, νανχαζάμκ θα ·τι θ« πρβληφΒή. Ή βΐλτ(«ΐις μβλιοτβ τής κατβ ατααΐνς έν Εύρβί«α βα β· θήοα η·λύ «Ις τού:·. Διίτι θα διίσα τ·ν κα«ρσν ΐΐς τα Κρίτη τής Εύρβίπης καί είς την Αμερικήν να έκέμβουν καί να διχυ9κτήα·υν την αι νοΐκκωνικην διαφοράν. Β ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΉ· Οί θβρμθΐ Αόγθι τυός 6 πβΐους απηύθυνεν 6 κ. Προ· θυπουργβς είς τούς Κρήτας «ού μετέσχον ιίς τας εορτάς τοθ Σταδίου την 4ην Αύνού ότου, άποτελοθν άναμφισβητή τως μίαν νέαν άπόββιξιν των φΐλοκρητικον οΐσθημάτων τής σημερινής κυβερνήσεως. Δέν αμφιβαλλομεν δέ δτι ή κυβίρ οις θά διατηρήση. κα( είς τώ μέλλον τα Ιδία φιλΐκά αίσθή ματα άπέναντι τής Κρήτης καί δτι ΘΑ τα εκδηλώση καί έμπράι.τωςι ένισχυουσα την μεγαλόνησον είς την άναδημι ουργικήν της προσκάθιιαν. Ο ΤΟΥΡΙΙΜΟΧ ΕΝ ΡΕβΥΜΝΗ· ί Ρ Ά ΑΣΥΜΒιΒΑίΤΑ. Αυι-%, ο συλληφθείς είς τ4 Ρεθυμνον καί φυλακισθεΐς «έ τι Ι αντιποιήσει ίρνων Ιερεωι,» Νικόλαος ή '4»°μ«ας ή Χρυ σόστομος _*οχιθαιιης, «ε»· εί ναι ασφαλώς τυχαΐα πρόσω ιιι κώτης. Διότι καΐώρθωνβ να κάμνη τθν (ερέα ένφ ίέ/_ήτο, καί συγχρόνως να ώ ««( να κλέπΐτ]! "ΗθβΑΛ δή να συμβιβασο τώ λιον μέ το ώπλον. Δι* αθΐο λησε να λΐγεται καί σΐομος καί Σ«οτιβακης. Φαι>«
  ται δμως Βΐι αυτώ τώ «Σιοΐι
  Οάχηι.» τώ ίφαγε. Διότι
  στιανωσύνη είναι φβς,
  άλήθεια, είναι Λγάχη καΐπνεθ
  μα καθαρθν. ΚαΙ το φως β*
  βαια και οί Αλλαι σ.ρβτα.1 τοθ
  Χριστιανισμοθ 6έν μββ
  ζωνται μέ των... Σκοτΐοα·.η»
  κα[ τάς κλοπάς καί τα Οπαο
  ϊουΙ δσβν κοΐ άν έφρόντιζεν
  αΰτος να συμβιβασυ τα άσυμ
  ββ
  κρέ ήμειβν ο τμι,μκτάρχτ,ς «5
  δφυπεοργείθϋ Τόπβυ χαί Τουρι·
  βμβθ χ. Μιλβς Ιιά νά μελεν^
  ζι;ττ)μκται τν]ς άρμεαι
  «υ. ΚαΙ χ«6ώς πλτ;ρ·φο
  ρούμεθα Ιμιινε τδαιν ένθουοΐκ
  ομίνος απέ τα θαυμάαια άχρογιά
  λια με τ^ν άπίρανιΐ)ν άμμ·υίι«
  χκΐ την ωραίαν θάλκαββν πιο έκ
  τείνεται κρός άνατ·λ*ς ττ]ς ηέλε
  ως, ώβτε Ιδωσι ρτμήν την υκδ
  βχεοΐν νλ ενεργηθή διά την έχμε
  τίλλευοιν αυΐ·ϋ τοθ κλιύΐβυ, Α
  κο τιιι»ΐαΐικίίς άκίψιβς.
  τι τό Ρέθυμνον οί
  νά ίξιλιχθϊ ιίς 2
  •ν χίντρ·ν καρβϋιρΐομβθ μέ οΐ|
  μανΐιχήν Τβοριοιιχήν χ.νηαιν.
  Κ.λ πρίπιι νά ένιοχ«θ| κρός
  ιβθτο, αφβθ ^ έμηοριχή τού χ(νΐ)
  <Ίς, &* βέν φϋίνΐϋ. κίντνς δεν άχ μάζιι ιϋΐι χκΐ ιΐνκι ιϋ«·λ·ν νά τβν·θ|. Η ΝΕΑΠΟΛΙΣ. -»αευοδβς κιειτοιμΑζιται τ) Νείπβλις δια τέν μιγοιλοκρικέ ο.ερεν καντ,γυριομέν τ«]ς 15 Αύ γεύαιβυ δκοτε ίβρτίςει δ κολι βθχβς ναές τ«]ς Μεγάλας Παναιγί άς. Καϋ' βλκς Η τάς ενδείξεις 6 ένιΐεινβς έΐρΐβομός θά είναι ^ νιυ κρ«ηκ·υμίνβυ χά Ι ϋά έκ·χτ)ν. Ή χ ίπιχροπή, 6 «κριοτιχός δμιλβς ϊβν ν!»ν, τ) έσνιχ^ νιβλαία χαί βλβι γινιχβς β( Ν·οικ·λ1.αι γάζβνται διά νά χκτι τί, Ιχτβχϊβς μιγαλοκ^ιιιές χαΐ ωραίον την ημέραν ιΐναι 646«ιον Οτι κόλις τεθ Μιραμ6ίλΑου Οά ονγχιντοώβι την ήμέ^βν ού Φ χιλιβδβς χέσμου έξ δλ·ν τβν μερβν τ^ς

  ΗΟΥΛΛΚΛΚΗ.-Σήμβρον τό τι
  τάνειον δημιούρνημα τού ΣεοΙλ
  Ντε ΜΙΧ «Στσυ»οψο3ΐτι» μέ την
  Λωρέττσ Γιώ«, Χβνι··υ ΓουΓλκοξον
  ή κιό ύπίρλβμπρη έΊτ<.ποιΪ2 των σΐώνων. θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον Τό κοινωνικό κομψοτέχνημα «Κατη γορουμένη εΤσσι 'Ανήλκη»: Πρωτσ γωνιστοθν ή ττβντάμορφη Λωρέττα Γιώγκ Κα1 ύ γόης Ρόμπβρτ ΤσΙη λορ. ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός) — Σήμερον οί κυρΐαοχοι τής εύθυμΐας καΙ γέ λωτος Χονδρός καΙ Λιννός στό καινοθργιο τους πανηγΰρι: «Πρό •παντός ψυχραιμία». Κατάλληλον καΐ βι' άνηλίκους. ΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ £Ι£ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΙΗ ΟΑΣΙΑΙΣΣΑ ΟΟΥΑΑΙΑΙΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Άπογευματινή ώρα 7 30 εσπερινή 1 Ο μ.μ. ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙ' ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Νέ την ΑωρέτταΓιώγκ χαΐ τβν Χάνου Γουΐλ Κόξον. Ή μεναλβτνβη ίπβιτοιϊ* τού Χ τ « » ρ ο β Ηβτβ της Ή μιοιλήνου. Όλος ο παραμυβένιος «λβϋ τος τβν συνησπισμένων ΊυρΝ πβϊκϋν αύλβν. Όλπ Α χλιδ* κ* ι πβλοτίλβια τ6ν καλατι «ν τοδ ανερύχβι» Σβν»λτ«νου Χιλ* τί ν. ■ΡΓΟΝ ΤΙΤΑΝΕΙΟΝ ΑΥΡΙΟΝ Μιά νύχτβ φθβ(ρ6, γ«μ« τη ορνιβ. κ»τβδιώ{«ΐί. β γ·» νΐβ καΐ τοέμο. Μ ιά νύχτβ φρίΜης Μειΐ άιτβ ΜΙΑ ΝΥΚΤΑ στη ΜΟΣΧΑ ΠρΜτβν&ινιστοΟν: Γνρεγκορύ Ρατώφ ΛΙπίννι Μπάρνες ΙΙ»|Ο· Ώσιοσ) δΧοι Επερίμεναν. "Επρβιιεν ό βαοιληάς ν* άνα γωρήιη δ|ΐ σέ,' όχ'ώ ήαέρϊτ, δχι οθριο, άλλ' άμίσως—ο6ν κακοιτοιός πού τόν κεριμέ- νουν «( χωροφύλσκες στήν πόοτα τηο Έτσι σιΐς δυό τ6 ά"ογευ δ θιξΐν οί αβγ^λβς ««ι· ΐωμίνες κονχελλόιοοτιις ΤοΟ καλατιοθ. "Ενα πβλώ" ο ά,ιάξι, συρόμενον άπό ίξη 5- λ'γα, μβτέφερβ τόν βαοιληβ, την β.ισ λ σσα «αί βλη τίιν οΙ*ογένεια. Έφβυνα* απΛ τίς Β'ρσαλλίβς γιά πά ντα. Ένα κ-.φάλοαο ΐής ίθιοοΓας, &έκα οΐ5>νες βασικάς ΑπολυταρχΙας
  έσβυναν ;.
  Καιω άπό οαγόαίαν βρο-
  ■ήν καί μέωγή ενός βσοιληα άκό τόν
  λπό τού «ού τόν έζηιωκραύ
  Ζητεΐται νοσοκόμος πεπετραμέ
  νη καί μέ κολός σι,οτι σπς μιοθός
  Ικανοπο.ητικοτατοι,. ΠληρθΦορΙι ι
  παρά τ{| κλινικβ Κωνστ, Βρεττάκη
  Εναντι 'Αγ'ου Μηνδ.
  Ποίος μνοριΐ να δώση μίαν
  εί<ονα σύτής ιηΌ επιστροφήν τοθ ΛουΛΓβ|νΟυ 16 ιυ καΙ ττ]ς Μαοιοί.—Άντουανίττας στήν πρωτεύουσά τους Ι Την εΐκ κηοβία τής μοναρχΐας κα[ κσρ νοβάλι τοθ λαηθ. • * ! Ή πομπή «.οταρτιΌθιι συμ 4ω«α μέ νέα άλλόκοτη έθιμο τι τι(α. Τής β-σιλικτ]ς άμάξηι: Γεν «ροηγοθντο, όπως ουνή Θο>γ, ΛρομβΤς ■ έ χρυοά σειρή
  ιισ,οθτβ Βεξια καΙ άριστερά
  ι^ιν ουνώΡευαν γβρσκάρηοβς
  ί^έ τα Υ*ριζα άλο-γά τους
  καΐ τί γβρά^ΐα στό χέρι κα'
  οί α Λοες τής σωματοφυλακτ}^
  μέ τίς· φαντακτϊρές στολές
  των. Δέν άκολουθοθσαν οί
  *ύγεν είς μ έ τα χρυσά «αί τβ
  ββλοθ&ο τους. ΜπροστΑ,
  πλώ ι, ιΐ σω Ενός δχλος ρυτια
  ρός καΙ άσύντοκτος 6 όνοΐ
  ος ίμοιοζβ μέ θάλσσσο πού
  Ι/κηγσινοφέρνει μβ τούς κυμα
  τΐσ^<ύς της συντρΐμΐα νσυαγ! ου. Ή <ιτ·ροσ?οφυλαιή εΐχε ξβκινήση πρό τιολλής ώρας ΐουνεχΐζεται) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Δια τούς χ. χ. Άντιπροσώηους Βιομηχανιών Σιγαρέττων καί Καπνοπώλας έν γένει ϋομού Η¬ ρακλείου. Φέρεται είς ννβσιν άαάντων τβν όκεύθδ^νοτε έν· Ιιαφερομέναν δτι τα γ·αφεϊα «αί ή ά«οθήκτ4 τβν Βιο ώ Σέ «Δ. ΦΟΥΚΑΣ,, Α. Ε. (Σιγαρέττα«ΝΥΜΦΗ»καί «Ε&ΤΡΑ ΦΟΥΚΑ» «.ι "ΑΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ11 Ο. Ε. (Σιγαρέτνα (ΧΊΝΤΕ») Ώς καί τό συναβές αυτοίς Γε,νιεόν Πρατήριον Σι- >αρ£ττ«>ν δλ«*ν τ£» μσρκ£>ν, μΐτιφβ[,6ησαν είς τό να¬
  όν των »αχϋοτϊ|ΐ>α, ι,ειμ&.υν £αΛ ιι^ί, οί»ο£> "Αγ. Τίτου,
  Εναντι ΔημαρκΙας «αρα·.λιύ|}ως καταστήματος κ. Δημ.
  τοθ γι>αφ<(ου ής άντι·ρ)~ι(ας). •Δρ. τηλ 6,81 ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤ1ΣΤΗΡ1Α ΛΥΚΕΙΟΥ .«Ο ΚΟΡΑΗΣ" Άπο Ιας Αΰνοέοτο» άρχίζει ίΐ λειτουργίαν τβν Φρον¬ εί Λυχεχν >«τ* τμπματοι χ» ι ιΐέ εΙθιΜθΰς »«·
  βηγητας ΑΓ ίκβιοτβν μαίημα:
  1) Δι' εισιτπρΐους έ,κταβιις
  *1ς την ηαιύαγΜγΐΜην Άχβδομίβιν, τέ, Οκνεπιοτάμιον,
  τέ· Οβλντεχνεΐον, τος ΧτρατΐΝτικας μιΙ λοιπάς ΆνΜτάτβις
  2) Δια μετε'ετβατίους πάσης τ«{εεΐ( χα ιιαντβς Σχολείον.
  3) Δι' ·ιο·τι>ριβν( έϊεταοεις
  β'. είς την 'βμηβριχϋιν Σχολήν
  IV)
  όι'άηοφβΐτονς της ό'. Δημοτικόν
  Σχολείον μέλλοντας ν* (ιηοοτ&αιν εισιτήριον έ{ετααιν διά
  την Α ην τβφν βχτβταίιο» ΓυμνασΙου, Πραχτικου
  &νχεΙβι> κ. λ κ.
  4) Δι' αΐ^ϊΐιίτιν» ιήί Ι'. Δημοτικι δ μέλλοντες ν* Οπβ
  στ&βι Μκτατβιχτηριβν έ{ετ«οιν οικ την Β'. τά(ΐν βΝτατα(1·ν
  ΓυμνβσΙο». Πε)ΜΜΤΐΜ·6 Λυχ«1β» Μ.λ.η.
  3) Δι* μαβητβΐί άηε;φ·ιιου« τής Χτ' τ·{ειΐ( τβδ Δημβτι-
  Μθβ μέλλοντας %« Ιιπιστΐοι χατβιχτητήριον |{»τ«οιν βι» «ην
  Γ'. τ*ϊιν βΜτ«τα{Ιβν Γ νμνασΐβ» η Πρβχτιχβδ Λυχεΐον.
  Πληροφορίαι παρεχονται «β,ή' εκάστην έν
  τώ Γραφείω τοθ ΛυκεΙονι·
  ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑνΓΟΥΣΤΟΥ
  ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ :
  ΠΛΚ1ΣΤΉΡΙ*2ΜΟΓ Ι
  "Αντ«ν(·υ Π. Γβλανά*η "
  μ «αΐβίκβιι Κια ελλίίϋ
  Β·ς·
  Κ*τά
  Εύβχλΐιχς
  ίκοΐΜΩΜΐκηΙ
  Ανατολή ηλίου 5 05—Δ6σις 7.15
  ΓΡΑΦ ΚΟΤΗΤΕΣ ΚΙΙ ΠΕΡ Β*ΛΑΙΝ
  . Μ ι. ..... ί
  Έξ αφορμάς τοθ εμφανιζομενου
  κάθε τόσο στούς δρόμους μας Αι¬
  γυπτιακού φεσιοθ άνεκινήθη τό ζή
  τημα:
  — Ή γοσφικότης τής παραδόσε¬
  ως εΤν> πάντοτε γρσφικότης ή Εχει
  καί τα δριά της;
  Βίβαια τό φεοι είνε γεμάτο άνα
  μνήοεις διά τούς πανσιοτΐρους. Ύ
  πάρχουν Ομως καί μβταξύ των κα
  λων αυτών παλαιοτέραν καί οί αν
  τικβύζοντές το υπό την Εννοιτν
  μιδς πολιτισμίνης συμμετρΐας: Κά
  θε γοαφΐχότης σοθ λενε θέλει τό
  περιβΛλλον της. ΚαΙ τό φέσι πλέον
  δέν Εχει περιΒόλλον.
  Ό τοποθετήσας μέ τόν τρόπον
  αυτόν τα πράνυατα δέν είχεν αδ· ■
  κον. Τό φέσι δέν μπορεϊ νά νοηθή
  μέ κοστοθμι σπόρ επί παραδεΐγμα.
  τι ή μέοα σέ μα κοθρσα πολυτε¬
  λείας ,καΐ (έξαιρετικτΐς ταχύτητος)
  ή μεσα ο" ένα Λεροττλάνο. ΚαΙ ποό
  παντός χωρΐς τή συνοδεΐα τοθ φε
  ρετζέ ή τό ολιγώτερον τοθ έλα-
  φρως έξωοαΐομένου βέλλου τής χά
  νούμ τοθ γνωστοθ υπό την όνομα
  οίαν: γιαομάκι.
  , -Ή Ανατολή 'Α·ατολή ή Εΰ·
  ρώπη Εΰρώπη συνώψισεν ό προλα-
  λήλας.
  —Άλλα τότε τί πρέπει νά γίνη;
  ηρώτησεν ό φεσοπαθής τταλαιός.
  —"Απλούστατα νά καταργηθή έξ
  ολοκλήρου τό φέσι.
  Δίν γνωΜζω αν μέ την γνώ¬
  μην αυτήν θά ουμφωνήσουν οί φα
  νατικοΐ ΑΙνύπτιοι. Ώστόσο μετά
  τα ριζοστταστικά μέτρα ΐοθ Κεμαλ
  εναντίον ττ]ς (εροκρατικής παραδό-
  οβωΓ, τό φεσι Εχασε κοΐ τό περι-
  βάλλον καΐτόν χαρακτήρα καί την
  επιβολήν τού.
  Ό Άλλος
  —Εύρε9η 4 σ«βας τίς Τζΐν
  Χ4ρλο·ιι.
  Τό Χίλλκγΐυντ «Νι ανεξάντλη¬
  τον είς νέβΗ( άαιέβας. Ίϊού τώ·
  8;ι ά«βγγίλλειαι ή &«ακάλι ψς
  ιά &; αβ>ο£ο» ττ]ς άτυχβθ; Τζίν
  χτλλττι.
  χνιδος —. ,,-----».
  κτι«4 π·ός τ*;» τία·» «·οώ>β·ς
  ΐοθχνΌβΐν γίΐ)ασ»ν μέ τα πλ«
  ..■έ·ιβ ααλλιά. Ή ββοίας ΐβς
  ΤζΝ ΧΊρλοοιι ό<6μϊζιτ*ι Ν(ή«, χβΐ θα κρβταιγΐβΊί ,_, Β«) είε τόν ίόλον πού ύ"ε?6ιτβ ΤιΙν Χάρλ*Γϋ είς τβ τελευ(»ΐον της φίλμ «Σΐρατίγ*α> κοο ϊέν
  κ»έφθ»ιε νά γυρΐα^ μίχβι τέλοκς.
  Ή ^βιαίας τ«}ς ΤζΙν Χί»λ·βυ δ-
  κέγραφε μέ την χινημχτιγραφ:-
  χήν έίαιρείαν κου την κροοε*λ>-
  βεν. Ινα συμβόλαιον έ «τα έΐ&ν,
  "?έκιιτ«ι ?έ «?«σεγβς ν^ ««Ιίοη
  τι-ύς γίμοιις της μέ τόν Χ$ααιν
  Φΐνχ, 1«— ί< τΛν κολυτίπον ότι ■ατέρ τβθ Χίλλυγ3υνχ. Πιδιϋις ώ; Ιναιακούβ^ΐ νίμιμβν <ιΐιτρ»κι((χν Ι τί τβν *«* Βκγαιτρό; η έγγονβν της Κ»·ι»*οό λ»ς, ΆντΜνΕοϋ χαΐ Πελτγ(ας Ίβ ΒλααΐοΟ. Ή χαθ' ή; τό ποιρο» πρόγρβμ- μχ «ιλιΐ9<ΐ]ΐΐασμ3θ καίτοι έκιτά ν τ; νβμΐμβς &τό την ·!ρΐ|μ|ν—ν Ι 3ιί ητά ϊ*€ διά τβν 6η· χρβνο λβγ!α< 22 11 ρ:(ιυ 1937 έτλν]; έηιτκγ^ς μυυ νιαΐ 20 *Ι ου ν 1ου 1937 χατβοχιΐτΐίίθΜ τοΐΒύιη; νο μ'ατος ΙκιίΐΗκσΑν αΰ^ χατί τί οπ' Λρΐθ. 1560 ττ]ς 24 Μ*?τ(ου 1937 4η9?ΐιΐιτΐνβν ««ιϊόοκβς τβθ χλητ<)ρος τοθ ΕΙρ^'θδιχιΕα» Κτ ατ«)λΕ·υ Πιΐικ&κ Μ χιχί,λ «ί^ , 151 τής 25 Ί?ιιν(·υ 1937 έ«ιδίαιβ»ς τΌ λ Κ ΚΙΝΗΣΙΣ, - "Ανεχώρησαν βι' "Α θήνας ή κ. καΙ 6 κ. Δ. ΒβλλΙνης Εισαγγελεύς. —Έπονή νθβν έξ ' νθπ,νών ό κ, Ί, Λογιάδης φαρμακοποιός, ΒΛΠΤΙΣΕΙΣ.—Την παρ. Πέμπτην ό κ. Κ. Γαλενιανός δικηγόρος άνε δέξατο της κολυμ(ίηθοας τό κορι τνάκι τοθ κ. Εύαγ. Δερμαζάκη « νομάσας αύτό Κατίναν—Πηνελό «ην. Νά τοίς ζήοχι. *** Γύρω στπν τιόλι μας. «ΜΑΙτ&ΟΛΙΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» "Από 1ης Όκτωβρΐου 1937 ίδρΰε τα ι οριστικώς υπο τοθ μ. Χουρ μουζ(β» ΜανΒολινάτα τής πόλεως (ίξωσχολική) υπό την προστασίαν τής Άθηνακής Μανβολινατσς, έ- νφ παοαλλήλως έτΐαναρχΐζει επί νέον βΑσεων, τα μαθήματα της καί ή ΧορωδΙα Ηρακλείου. Είς τε την «Μανδολι»άταν Ηρακλείου» καΙ την «ΧορωδΙαν ΉρακλεΓουϋ γΙ νοντσι δεκτοί καί νέ<ι καί Δεστΐο1 νΐδες, Δί&ακτρα είς την Μανδολι νάτα Ηρακλείου ικιθάρας, μανδο λΐνου κλ.) δι* Εκαστον γενικάς, μό νόν 10 δρ. μηνιαίακ, χαριν τής εύ ρυτέρας μορφώσεως τού τόπου. Συ στήματα καταρτισμοθ τα νεώτερα καί Εύμίθοδότίρα. Είς τό νρόγραμ μα τ£>ν έκτελέοεαν τής Μανδολι
  νάτας θσ ουμπεριλαμβάνεται κοΐ
  ΚρητΐΜίι μουαΐΝά- Των διΕάκτρων
  έξαιροθντοι οί παλσιοΐ μαθηταί
  τής ΌρχήσΤΓας τοΟ κ Χουρμουζί
  ου (Γυμνοσ'ων κλ.Ι κατατασσόμε
  νοι Βωρεάν. Είς την Χορωδΐαν Ή
  ρακλιίου ή διδασκολΐα γίνεται τε
  λείως δωρεάν, πλήν μικροθ δικαίω
  ματος έγγραφής, πληρωνομένου γε
  νικ ως έφ' άπαξ.
  Δηλώσεις γΐνονται καί ά τι ό τώ
  ρα προσωπικάς είς χον κ, Χουρμού
  ζιον.
  Σουλτίνοι.
  Τέ ΛονϊΝον »ιλ·ξινιΙ άκο ή-
  Ινα Ιίωτικό» ^γιμόνβ. Τβν
  σοΜλι8*·ν τοθ Μχρα»1ς Ιλ·Γλβ·υ·
  λΐ πβοβ. Ό ήγεμώί ουτίς, υκέ
  «έ οχτ)κτ*·ν τβθ έπβίου δπάγον·
  τα τ 2ύ· έχατ·μμ6ρικ οηηχέον,
  «έρει ιόν ,τΐιλβν «0 χληρβνβμΐ-
  ν.·Β βεχονχβς τοθ "Δτλαντβς. Ό
  Ο6ϋλτδ»ος άφτ]οε τίς γυναΤκις
  <·« ιΖς ιό.χαιεμι τοη τ·0 Μαρέ χοκ χαΐ "τοιξιιίιθει μέ··( τού. Είνε Χν-ς μοντέρνβς ήγι^,ώ^ «αί Ιξαιρι τικΛ φΐλαθλβς. Κίς τέ πβλάτι τ·β 1·α από τά ωραιοτέρα ι<ί; Βιρεί ου 'Ανρι**)ί, Ιχ·ι *** —Ό Ιρυθρός ατ«ιιρ·( κ·ί Α ίβνιχή ενθιςία τβν ' τδν. Τώ 6ηβυ^,γ·1βν τβν' της ΓεεμανΙβς αηηγΟΜυοε τή* χρήσιν ιΐς το εξτ}ς «Ο έριιθβςθ Οι&υριθ έν μέοψ λευχοθ φόντοιι ώ; &ΐΗΧ^ιτιΧ6ΰ οημεΐου τ&ν φαρ μ^χειβν, ι&ν ν«θ3»ομε'«ν «αί άλ¬ λην οχΐτιχων «ατασιημβτβιν. 'Δ ςραΐμη ΐτ{ς αηανοιιούοιος ο&ιήι *1ν· αχετιχ.ν Βιάβημοι %ς "Βλ6ι τίος, τ*ς οποίας ή οημαΐα εΐνι άχριβΑ( ή Ιδία. Άντ Ι Ιέ τ«0 οή ματ«ς β&τ«0 «ά φαιμακεΐχ, ·Ε χλι νιιές χλκ- θα |χ·ι» οτα μέλλο» ώς οτ)μ3ΐ 1»α γβυΒεχέρι χβχχινο σέ αακρο φόντο, ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι.™ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΚ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΒΖΟΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΠΟ- 1839 Ύπβχατάοτημα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: όψεοςκαί έπΐπροθεσμία ΑΔΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ , ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕ1ΘΜ Έν βυρΐοιον τβθ 6ηοαυρ€β;νλακε(ον μ«{ άνκηληρύνει το βτοφαλίατιρβν. χρηματβΝΐβειτιβν. Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι- τικης εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬ ροντας δρους. ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΝΟΥ μι το ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ .ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Τετάρτην βρίου κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ— ΤΗΝΟΝ. Πρακτορείον Αιναρδάκη ΤηλέφΗνον 5—41. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Φέρω είς γνώσιν τοθ σκβαστοθ μου ΚοινοΟ καΙ ε{ς την τιολυτιληθ») παλαιάν πελατείαν μου β τι άνα λβΡών κα( πάλιν την ΔΐίύΡυνσιν τοθ ΆρτοχοιεΙου μοο (ιιαρΑ ιφ ΒαΑιΙέ Τζαμί), θελω έξυκηρετήση υμάς ώς «αί ι^όΜρον μέ ιήν εξαιρετικήν τιοιότητα αρτου λιυκοθ καί μελανος, τα -γναοια σιιαρένια καί λευκϋ τιαξιμαοακια, ιεύς έκλεκτοΰς άριους ώς ■αί άλλα ιΐΐη άρτοτοιεΐας. Μεθ' όπολήψως ΑΘΑΝΑΣ1ΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ λΐου Π«8ιιί9ος Γεω?ν?·ιι Ν Πτ χοΜλί«τ) χίΐ 5553 τη·ς 25 "Ι·β νίβα 1937 αηο&ειχτι;«« Ιη 84σ: βς ό3 χλη'.ν|9βς τοθ Π»» * ' αυ 'Ηρ«λ|Εου Μΐκιίλ * Γ α δυνάμει καί Γίίς Ι τβν 6η' &ρ>θ. 2213 τ·0 1936 <α! 154 τ·0 1937 ί?ιοτιχβν »β( τι ί.οιδίκβν άπονάβΓην τοθ Β1(η ιοδικείου Καοϊΐλλίβυ Πεδιάδος δι χάζοντος έκΐ μιχνβδιαφιρΑ» μοί πληιάοι οπ&την ϊύιήν της τα πεοον τ^ς τέλει δνω έκιταγβν μου δρτχαβς 2962 έντίχης άηέ τ*]ς έκιταγί]; τα6<η? Γ.β, . ·ξ?φλήοε»ζ Τ* νομφ τι«β φΐοα ποσ», ακέαχε μίχρι οή» ρον νά πράξΐ ηθτ·. Διά τ&θΜ Πρές ιΐικραιξιν τοΟ κεοιθ τβ< δραχμβν 2962 τβν τίχβν αδιβν χαΐ τβν ουμβηαομί ιον Ιξόίβ)' έ' τε^έβενς μέχρις αΚ4κλη?α»μη~ς Ι .. ., είς δημίοιον αναιγχααιι χεν ηλειαιηριαομον έκηοιήαΐ·. το έπίιιινβν άχΕνητον ήοιείςΒέ σιν «Ιΐέρκ χ»?ΐί> τ^ς κερΐφερε!
  ΡίΐισϊχωρΓων Πεδιάδος ττ);
  Ε!ρηνοδι»·ιαΜ^ς ηερΐφερεΕας Κο
  οτελλΐαυ Πεδιάδος ά^βάν Ικτάοι
  ως ΙΈ μιυζουρίβν μέ 80 έλαιέδΐ^
  . Ιξ χυκαρίβΐΐα «αί βιινεχβμε
  νόν ηοτιστιχέν 1(4 τι Β αχρέαμ»
  τος μέ 6 ^ ιιας χ»Ι διάφορχ δλλ*
  ϊένδρ». ηερΐέχοντα ηηγαΤιν Ο
  δ«ρ, ατέρναν χ«1 γβδρναν, 1^ ·Λ
  γειον ϊωμίτιον καΐ μίαν μί»βρα< ουνορ. χτήμησι Νκελάου Ευρΐα ι Κιο/θΐανΐίνοιι Πακοι>ταά
  κη, Έμμαιν·υήλ ΒλαατθΟ, Βα
  ], Γεω?γίου ΒαοτοΟ
  βκέ Έλ^η^ιχϊΟ Δημοοΐου έ>
  >6α μερβν.
  Ό κλειοτη?ιαοαίς «Ο α«ινή
  λ Τίΰτοϋ γενή-ιειαι ενώπιον
  τοθ 2ιιμ6ολαιογρΛφ3« ΚχατελλΕβ»
  Πεδιάδος ΓρηνορΙου Σταθάκη ή
  ί] τ·0 νομίμοΗ αυο'Ο
  _._.....1Γ_ » χκΙ έ« ιφ έ· Κ.»
  οτελλΐφ Πεδιάδος δη^οαίφ γρβ
  . ", τού την 19 2.«τιμβ^1«ίΐ'
  1937 ημέραν Κυριακήν χ* ώ>«ν
  10—12 π. μ. 1'θα χαΐ 8τε χαλοΟ>
  τβι ·! βουλόμενοι νά κλειοδοτη'
  'Δρμόδιος Ιιχαατιχας ν
  ένεργηΐχτα τα νέμιμα Ιιί τοΒ
  προχειμένοϋ.
  Έν Καοτελλίφ Πεδιάδος τ|
  29 Ιουλίου 1937.
  Ό ΐπιοπιυδ»» χαΐ «αραγγέλ
  γων.
  Αντώνιος Π. Γαλανάκης
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Β. Δ. Χ Α ΜΑΡΑ ΚΗ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Ν° 5—50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ {{ηοφαλιαμινην τκχ6·
  τπτ« 14 μιλλίυν,
  ΦαΙνεται βτι είς τό τέλος τοθ
  χαλοκαιριοθ καί τό φθινόπωρον
  θά 2χ»με ζωηοή τβυρισΐική κΐνηβι.
  —Καραβάνια όλόκληοα πεοιηγη.
  των άπό πάσης γωνιας γής θά
  μδς επισκεφθούν.
  —Τό κακό είναι μονάχα πού βλοι
  αύτοί οί ξενοι πού φθάνουν όμα.
  δικώς, δοχονται, βλβπουν καί άπβρ
  νονται έντός ολίγον ώρών.
  - 'Αλλά σ' αύτό βεβαία φταΓμε
  πρωτΐστως ήμ^ίς οί ΐδιοι πού δέν
  διαθέτομε τα μέσα άνετου διαμο.
  νίϊς διά τούς ξενους.
  —ΜετοικεσΙα Ββ^υλΛνος ηάλιν
  σήμβοον ίί μδλλον άπό τής χθβς.
  —Σο|»βατο«ΰ»>ιακο γάρ.
  —Καί οί φλεγόμβνοι καθ' βλην
  την έβδομάδα ήοίαες τής δουλειβς
  είς την πόλιν, ώς οί τρείς παΐοες
  τής β'βλου ίν Καμίνψ ξεχθνοντα
  στΐς έξοχές ζητοθντβς λΐγη βρο'
  σία.
  —ΚαΙ πάλιν ύποβάλλομβν την
  παράκλησιν είς τόν κ. Δήμαρχον
  νά μβοιμνήοη διά την σκυρόστρο.
  σιν τής όδοθ Μασταμπά— ©ερίο-
  σου.
  Πτόκειται "ερΐ όδοθ πολυσυ·
  χνάστου καί τής οποίας ή οκυ
  ρόστρωσις 8*ν πρόκβιται ν' άπαι
  τήση μεγάλας δαπάνας,
  ^ —Πληροφοροθμβθα βτι συντό
  μως πρόκειται ν' άρχΐσουν αί ερ
  γασΐαι τής ρυμοτομήσεως ώρισμί
  νων κεντρικόν όΒων,
  —θά είχομεν νά κάμωμεν επί
  τοθ προκειμένου μίαν σύστασιν.
  - Ν4 ρυμοτομηθςβν κατ' αρχήν
  καί να βιονοιχθοθν βίο τρείς δι ό
  μοί καθέτως πρός την θάλασσαν
  ώστε ν" ά-ρισθΗ ή πόλις καί »' ά
  παλλαγζ άπό την μήχλα καί την
  ύγρσσία.
  —Χιλάδες «σταφιδοθδεςιι κατί
  κλυσαν πάλιν την ττόλιν μας.
  —Χωριατοποθλες μ* πολΰχρα
  μβς οτολές. σωστό μελΐσσι, άν4νυ
  μο παρδαλό πλήθος γυναικών, τρι
  χούν στούς δρόμους συζητοθν, στί
  κου* μπροστά στό κάθε τι ιΐ·ύ τίς
  θαμηώνει μέ τή λάμψι τού έ»ω ή
  ψυχή τους σπαρταρά άπό άμίτρη
  τες έπιθυμΐες.
  —Χαρά θεοθ είναι οί δύο κ(|ποι
  τής πλατεΐας αυτή τή ν έποχή.
  —Φρονούμεν βμως βτι θά ήτο
  δυνατόν να μένουν άνοιιτο) καί
  τίς νυκτερινές *ρες. έφόσον άλλω·
  στε φωτίζονται πλοοσίως.
  - θά εΰριυκαν έκεϊ λΐγη δροσιά
  κι' άνάπαυσι βσοι δέν διαθέτουν
  καί ΐΛ λίγα ίστω χρήματα πού
  χρειάζεται κανβΐς γιά νά καθΐοι
  σ' £να κέντοο. ■_
  —θριόμβους σημειώνει την έπο
  χήν αυτή ή φυσιοθεραπεία έξ άφβρ
  μής βεβαία τής δεκα (τενθημέροκ
  νηοτείας,
  —Ή χορτοφαγΐα κ Ι φρουτοθε
  ραπεΐα έγενικε ώθησαν ύποχρεοτι
  κά άλλά γιά λΐγο διάοτημα Φυ
  σικά.
  —ΟΙ φίλοι τής άκτής Εχουν ίνα
  μεγάλο καί δίκαιο παράπονο,
  —Ότι κάνουν £να μπάνιο οτή
  θάλοσσα καί δύο στή σκόνη τοΟ
  δοόμου, ένα 8ταν πηγαΐνουν <αΙ ώλλο ένα δταν γυρίζουν. —Να σκυροστρωθπ λοιιΐόν καΙ ν' άσφαλτοστρωθΓ] μάλιστα ό δρόμος πρός τσ λουτρά διά νά λεΐψουναύ τα τό... σκονόλουτρα πού δέν είναι βεβαία οΰτε εύχάριστα οθτε καί ύ νιεινα, —θσυμάσιος ό νέος συνοικιομός ϊξω άπό την Καινούργια Πόρτα ότι πρώην τούρκικα νεκροταφίϊα. —Τσ σπΐτια τού κομψσ, μοντέρ να, ώραιότατα. Καί ο ρυμοτ·μ(α τού πολύ καλή. —Κρϊμα μονάχα πού δέν άτΐοιτε ραιοθται καί ^ή άπέναντι παιδβγω γική ΆκαδημΙα όπότβ τό μέρος 4 κεϊνο τής -πόλεως θά προσελάμβα νέ νέαν οψι καί νέα ζωή. —Άλλ' ελπίζομεν βτι καί αύτ· Θ5 γίνη, σύντομσ. —ΚαΙ άφοθ ό λόγος πβρΐ Άκαβη μιων σημειώνομεν δτι ή γνοστή «ΆκαίημΙα Κολυαβητικής» οβν β λεη,ύργησέ. αίς τ6Αευΐοϊες αερ&ς διότι ό Ιδρυτής καί καθηνητής της Βλιιψ· γιά λίγο άπ' την πόΑΐ μας ϊ«εκα αλλων έπαγγελαατικών ά σχολιών τού. —"ΑφθονΙα ψαρικών τίς μβρες αβ τές οτήν άγορα «οχς. —Κι' σότό χάμις στίς γα>ήνιμί
  νες άσέληνες νύχτες νού εθ.οοθν
  έξαιρβτικα τό ψάρεμμα μί το γρί—
  γρΐ λοΙτ' ϋλλα μίσα. -
  —Κοσμοπλημμύρα κάθε βρά&υ
  οτό Σινέ Πουλακακη οπου προβαλ
  λεται τό ύπέροχο φΐλμ «Σταυρο
  φορΐαι».
  Έν τφ μετατξύ οί κινηματογρα
  φόφιλοι άναμβνουν την αΰριανή
  πρώτη προβολή τοθ συγκλονιστι
  κοθ 6ργου «Μιβ νύχτα στή Μό
  σχα» ποΰ θ' αφήση έποχή.
  ΤΡΙΤΗΝ κ. μ.
  διά Ρέβυμνον, Χβνιβ,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧβλΗίδα, Αΐ-
  δι»Φ·ν, Βΐλον, βίααβλο-
  νίκην.
  Ένβιχίααις οτ«<ρν>λ·κ4ρπ
  Ένοικιάζβται ό στα·υλσ-
  καρ«ος χ*ν βΐς θίσιν Μ<- σα Καρτεβός 4 άι>«ελ«·ν
  τοθ βοτέ Περικλεους Βαλ-
  λιάβου. Πληροφορίαι ·ί-
  ϋονται ϋ«ό τοθ Ανταθβα Ύ
  «οκαχαοτήματος τβς Έθνι·
  βίςης τ^ς .Ελ^ά
  ί
  Διημερεύοντοι καί οιανιικτε
  ρεύβντκ φ>ρμ«κΐία>: Σήμερον διη
  με^ύουν τα ψαρμαΛϊΓα: 'ϋμμ, Μαν
  τζαπετάκη, Σωκρ. Χανιωτάκη καί
  Λάμπρ. Κανακάκη Διανυκτερεΰουν
  ββ τα φαρμακεΐα Χριστοφ. Ζοοραρη
  καί Γβωρ,Σφακιανοκη.
  Αυριον οιανυκτβρ&ύουν τα φαρμα
  κβία 'Λριστοτ. Χαλκιαδάκη καί
  Σωκρ, Χανιωτάκη,
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  ΜΠΑΤΤΑΡΙΟΝ
  "ΦΙΛΙΠΣ,,
  'Βφβαβαν τα νέα μοντέλα
  ΑΝθΡβα'ΐιΐ
  !
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤί2ΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  75βν
  ΏΐαΤ,ον πραγμο! νά θυσιασθοθν δι* ίνα τοιοθ
  τον άνθρωπον ενός όλοκλήοου τόπου οί κάτοικον
  μητέΡβΓ, γυνοΐκες, «αιδιά! Πλήν θά μέ τύ*το μίαν
  ήιιΐραν ή συνείδησιν έστω βταν θο οΓσθβνωμσι βτι
  βιά τό καλόν τβ>ν πλησίον μου #πρό*ρινα νβ ύιιο
  στ© *Φ' δρου ζβ<ϊ€ ί>ύτβς τος τϊψ«ις· ν4 πΰσχω μο
  νος, σντΐ τόσων α>λ<*>', τοθτο σφ' ετέρου Θτ μί 4
  νακουφ'ζο1 διότι τί άλλο είνε ή άρβτή καΐ ή ού τα
  «άρνησις, πάτρα τό νά *ροκο'νη τις νά ιιάσχο μό
  νος του, διά νά υή π4οχουν άλλοι τιολλο';
  Ήνέρθη κσΙ ήρξατο ε< νέου νά πίριηατή'. Ταύ¬ την την φοράν τοθ έφ5νη δ« άνεπαύθη. Καθώ? ο( ά&βμαντβς ευρίσκονται είς την σκοτ'αν τής νη'ς, ο8 τως ευρίσκονται καΐ ο( αλήθειαι «Ις τα βάθη της διανοίας. Τοθ εφάνη λοικόν, 8τι κατοβΐς ε(ς τα βς) Ρη τσθτα, άφοθ επί πολύ /ψηΧάφησεν εντός σκό- τους ζο?εροΟ, ιϋρηχε τέλος £»α των ά&αμάντων, μΙ αν των άληθβιΔν τούτων, καΐ δτι την ίχράτει ΐ(ς χείρας, κοΐ έζεθαμβοθτο παρατηρών αόττΝ,ν, —Γ'αΐ. ίλεγβ κατβ ο0ν, ούόεϊνϊ' Τώρα εΤμαι 'ντός τί)ς αληθείας. "Εχω την λύσιν προβλήμιτος. θ' αφήσω τό π* άγμα νά γΐνο ώ; γίνεται. Τοθτο συμφ'ρει είς Βλοικ, 6χι είς έμί. Λ οικον, οότό νά γΐν-, ΕΤιιαι Μσγδαληνής, μένω Μαγδαληνής, "Οστις καΐ άν είνε Γιάννης Άγιάννης, έκεΐνος άς ιιαθαΙ·>η των κραξεών τού τσ άντΐκοινα.
  Έστόθη ενώπιον ιβθ μικροθ καθρίπτου, Οστις 4
  κρέματο ά ωθεν τής έστΐας, εΤ&εν ίντός οοιόΟ την
  μορφήν τού, καΙ «Τιιε—Δόξα ι ώ θ'ώ! Ελσβα μίαν
  απόφασιν κα( ήσύχασαΐ Αυτήν την ώραν ίΐμαι αΛ-
  λος ανθρωπος.
  Πβριετΐάτζσιν βτι ολίγον, επβιτα κάλιν έστράφη
  αιφνιδίως.
  —Τώρσ, ιΐηεν, άφοθ ή απόφασις έγ.νβν, έμπρός
  λοικόν. Ι δέν νοειάζεται ενώπιον τθν συνεπβιών της
  δισταγμός. 'Υηάοχουν άκόμη δεσμο', οΐτινες μέ ου
  νάπτουν μέ τόν Γιάννην Άγιάννην. Πρέτιει ούτ Ι
  νά κοκοθν | Ε Ις τουτο έ&Δ τό Βωμάτιον ευρίσκονται
  κράνματα (κανά νά μ' ένοχοποιήσουν. "Αφθονο- μέν
  άλλ' Ι «ανθ νά πσρουσιοσθοθν ώς μάρτυρες. Όλσ,
  δλα αύτά πρέτιει νά έξαλεΐφθοθν.
  Ήρεύνησεν είς τάν κόλττον τού, εξήγαγε τό βα-
  λά,ν.ιόν τού, τό ήνοιξε, κοΐ Ιλχ βε μικρόν τι κλειοιον
  έξ σότοθ, είοήγαγβ το κλβιδΐον τοθτο ίΐς μίαν κλει
  δσριάν μόλις Οισκρινομένην μβτοξύ τβν βαθυτέραν
  χρωμά'ον χοθ ζωγρααηαένου χάρτου, δι' οδ ή"τον
  έττι»8ΐσλυμμένος ό τοΐχος, καΙ ήνο^θο μία κρύτηη.
  Έντόο ούιής ευρεθησαν ράιη· μία παλαιά κερισχβ
  λΐς, είς -αλαιΔς όδοιττοπκος σάκκθς, μία βΚοΟζα
  έκ «ανΐου καννοθ, κο( αΐα ρόβ)ος χο^ΑΓή,^όζώοης,
  έχουσι είς τα &ύο της &<ρα σΐΡηιον. Όβοι είχον 150 τΟν Γιάννην *Αγιάνην, Οτε δ ήρχετο την πόλιν Δ...χαχά Όκτό. β3ΐον τοθ 1815, ευκόλως θά άνεγνώ- ριζον πάντα έξ ώ» συνεΐΐθετο 6 αθλιος οοόΟ Ιματι» Τ& διβτήρησε, καΓώς καί τα άργυρά «ιηοοτιήγια, Ινα ενθυμείται «άντοιε την άφετηρ'αν τοθ β'ου τού. 'Δλλά τθ μέν τοθ καιέργου εκρυκτεν, αΦΐνε 6έ νβ φαίνωνται οί Φωσιήρες τοθ έιιισκόττου. "Ερρ ψβν £ν βΚκμμα πρός την θύραν, ώ; φοβού¬ μενος μή ανοιχθή καίτοι ήτο χλβοωμένη, εκειτα ήρ «ασε διώ μ άς 6αο δσα ήοταν έντός τής κ^ύητης έ κεΐνης, ρά»η, ράβδον, σάκκον, «αί οθτε βλΐμμα Εν ρΐψας επί τα»ν ηραγμάτων τούΐ«ν, ά:;ντ ίαΙ τοσαΰ τα ίτη έΦόλαξε θρησκευτικώς μεταξύ τοσ^ύ^ων κινούνων τα Ιρριψεν άθρόα έν τος τοθ πυρός. Έκλε σε ί έ ιιάλιν ι ήν κρύητην καί, εί χαΐ άνω φελώς τοθ λοιυοθι άφοθ οθτη εμβνε κενή άκό τοθ- 6ε, Ικρυψβ την θυριβσ της δκισθβν μιάς Ιματιοθή'η, γ)ν ώθησεν εως ίκιΤ. Μετά τινάς στιγμώς, κα( 6 θα- Ααμος καί 6 άπέναντι τοΤχος έφωτΐσθησαν ύ»ό μβ- γώλης άντανακλάσεως έρυθΐάς κα{ παλλούσης, προ ερχομένης έκ τής φλο>ός. Όλα όμοθ έφοΐνοντο· ή
  όζώβης ρθβΒος έκρότει κς ι ή .όντ ζβ τού^ φίψίλουι.
  ίως *£ς τό μΐσον τοθ θαλάμου. "Οίαν ήνοψβν ό σάκ
  κβς μβτά των έν αύ'φ ρυπσρών, Εφάνη κυλισΉν έξ
  εύτοθ (Ις την κΐφραν στρογγύλον τι «ράγμα λαμ
  *ρόν, έ/άργυροθν νόμισμα* τό ΒΙφραγκον άνσμφι-
  βόλω,, τό κλατ£ν άνό τοθ καιοιοο τ()ς Σαβοΐας.
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ
  Τ ό συμφέρον σας επιβάλλει, νά προτι
  μάτβ τα έλαστικά:
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ή πεΐρα τόσον έτβν. άπέδειξβ
  εξαιρετικήν τ©ν ποιότητα καί την μ·
  γάλ,ην των [Ιάντοχήν.
  ΕΙνβ τα συμφερώτερα Λλόγ·
  Λ"- αποδόσεως τβν.
  "Αντιπρόσωπον
  Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗ.
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  ΗΘΝΑ
  Θά βρητβ
  ό
  ρ
  Γ
  II
  £ΒΑΙ£
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  αθτοκινητικα δυστυχήματα
  Ούς β« ήτο ^δυνατόν
  λαμΡ
  θ'.
  ΤΑ γ 1
  λάν χαΐ χουοΒθΤΐχόν οχβ1 άκαιτιτ
  *λ σωματικάς δυνάμεις; άχιραΐ-
  άς χαΐ διαύγιιβν άκέλιιτον τ·Β μυ
  «λ·Β χαΐ δξδτητα μ·γίλΐ)ν άντιλή
  ψιβς χαΐ ψυχραιμίαν χά ι ίτοι-
  μότι,τα κνιύμχτος. "Ολα δέ βύτ4
  ((λίζεντκι μι άχίλυτςν άπο
  χ χαΐ εγκράτειαν αηό καθ ι
  τι «ου μπαρέ! νά τα ελαττωθή.
  'Βχ·ίνο ί8Ι»ς ηϊϋ εΐνι ζ*|τ—μα
  ζβί]ς χαΐ 6ανάτ·υ δι' Ινα οβφιρ,
  είνε ώ·ιομένβς ^ χρήσις τβν βίνα
  «νευματωδβν ιιοιβν. Σαφϊρ κου
  π(νει ιίνε σβφέρ χαμένος, ΙκΙ
  ήλιον Βε «αί ί-μδβεος κΙν8αν«ς.
  Τό ·!ν<ηνευμ« *«Ρώς άλλοτε, έλαττώνΐι χαΐ νιι την άντΐληφ.ν, δη ϋΐγγίζιι τέν άνθποκον κίνδυνον, ηρβχε μέν·υ γεν, τΐθ δπβΐοϋ δλη ή Ιγχειτιΐ ιΐς την άχεοαΕαν ταχείαν άντΐληψ,ι* τβθ η Τπ* την επίδρασιν χαΐ (<έ( τηιιβΟ ι ε χρααΐ άκδμΐ|. κολα Ιε ηερΐααδτΐνον ενός ή βό· τδζων, 4) αντίληψις τοθ δΒ-γοβ ώς 1«ρος τέν οηγμιαΐον δη·λ·γιομέν τβν «κοοτάοεβν χαΐ ιί,ς ταχΰττ,ΐος τβν «ινήοκβν *κυ , η^έκει ν* χάμη' διά νά οι^^ν^, ιίς μίαν κ»μπήν^ή?ν' ακονύγη μίαν ούγ· κρούσιν, ή'άντίλϊ,ψΐς αυτή πίγιι έικδροιϊό· α&ή κρο- κρός τέν ϊρ· λ χά Ι κερΕκατον αχιιββς την σΐιγμ^ν ηβο είνε πλέον άναγχαί» χβΐ τί τε δ χίνδυνος ί»ίς Βαστυχήμκτις με «μίαν στρκβοτιμονι&ν χαταντςΐ πιθανώΐατβζ χ*1 σχεϋν άναηό- φεκχτος. "Αν κιΐ χβνιΐς έκΐ τί- λαιις άφ' &3πέρας ή την νδκτα με τα τέ πέρας τής εργασίας τ·υ δ λΐγο χρ»σ( ή μκόρην είς τ· φκγΐ) ιδν τ·», τέ ΠΓβτϊη δέν Ιχει αί] ααοίαν μ| τέν Οινβν χατέπιν έξα τμΐζιχβι ή ενεργεια τοθοίνβπνεύ- ματος. Άλά την ημέραν, χαχά τάς ιδίας ττ]ς έβγασΐβς του, δ οο>
  φέρ ά"ν Ιχ, χδχχαν ιιυαλαθ ηρί
  «ιι νά δρχιβθ| νά μή 6ίλΐ| αχη
  γένα τβΐίύ;οο π·τ·0 ιίς τα χιί
  β τού άν ϋν θέλι νά γίνη φ$
  νιύς χαΐ ούιίχιιρ. Τα πενισσΙ
  τιρα δυστυχήματα παριτήρτρχ Β»
  συμβ«{νουν χατά την έκιστριφήν
  άιϊο εξοχικάς ΙχΙρομάς τό χαλβ
  χαΐρι, δπευ ο( δικβχεδϊζοντΐς δι-
  ατίσαβυν μέ την γνωσΐτ)ν ρωμέί
  XV
  μιγαλ·ηιέ«ιιαιν νά ΙΘ 2
  τλ «κηιΒ!> (τόν οωφΐρ) νά
  χκΐ νά Πι| Β,τ,ι θέλει,
  σκΐυβζοντες «ιουΐοιρόκω: την 1
  «ιστρ·φτ|ν τιβν μι κατεύθυνσιν
  •.Ις τό κλΐ|σιέατερ·ν ν·σ·κ·υι!ον
  τ) καμμιά φορά χ«1 ιίς τέν
  «Ιγΰριστον» Βρδμαν. Νά φίγη Ε,τι
  θέλει, μαλιστα, άλλά νά πι| μίνον
  νιράχι χαθαρέ δ σωφέρ, αυτο 4-
  φΐιλαν ν* άπαιτοθν αυσιηρβς Βλοι
  βί ΙκδρομιΓς] &* ιΐχαν βλίγΐ)ν
  «ημιοουνΐ)ν χκΐ πρΒίλιπΐιχίτητχ.
  "Εκιιτα, ϊί χριιάζιται έκιίνΐ)
  τ) άνέν,τος έκίδιιξις άφκδΐαις χαΐ
  τολμτ,ρο'ττ,τος έκ μέριυς Ι^ές οω
  βερ «οο διιαθύνιι Ινα τ·ι·Βτον βκ
  ρΰν δ/χον Ιστω χά Ι μέ «ήν με¬
  γαλυτέραν τοθ χίαμου Βεξιόΐτ,ται
  χκΐ ιύοτροφίαν. "Δν εΐσαι ιίσον
  τολμηρές χαΙ γινναΐβς πταίνε έ-
  κΐ ιέλ·κς νά γίν^ς ά8λΐ)τί|ς ή έ-
  θιλβντί/ς ιίς κανέν» ,πέλιμον,, δ
  χι Εμανς χαι νά χιν6υν·ύιυν ίλ
  λοι Βιά λογαριασμδν^αβ».
  Η έναρξις είς Χανιά
  των Β". Βενιζελείων.
  Χ*ΝΙ4, 7 Αύγούατΐυ.— Ή έ
  ■ιτυχΐα «βν σήμερον ά>χεμ|ν«ν
  ϋγώ ών: «Β Βινιζέλιια»
  Ο( έκπρίσωκοΐ τ·0 ,μ
  τοϋ ΚέντΓ>οκ χαΐ τβν έιΐαρχιβν ι Ε
  δκοΐαι θ^ μΐτασχβϋν τβν άγώνω»
  δπολον'ζονται »ί; 150 Κ«1 (χ
  κια,
  )
  «4 μι^ίκ·» τβ
  άρχιτει. 'ΑίΕ Έ^νλιί-ϋ θά
  οΕ χ. χ. Κ. Βιυριξί·
  Γ· Χϊΐρίτης, Μ. Άκοβμτκνά
  2ιαΒρος Πινβχβυλάχικ, Χοιρ.
  η Δΐ|μ. Πουλαχβ-
  χ*,ς, Έμμ. Σιλυβδς. Διά την δια
  μ·νήν έ« γένει αθλητβν χαΙ έ<Βρ· μέαν ιΐς Χανιά έ^σφκλίσθιισχν υπό τβθ Δήμβιι άνάλογα χ«««λδ· μ-ΐοι. ΟΙβΕλαθλειιΊΙως χδχλ·( νρζ τβι μετά κολλοϋ ένδιαφίροντος διά τάς σημιΐωβηιαμένβς είς «υ- τ«ϋ{ ΪΒιδίαιΐς χβί τβ'ζ^κν τάς πϊ·4Ϊ3ϋζ τής Κ»ήιης είς τον ά.· ίϊς 1ς δν&ίας Β' Βενίζϊλκα κραΑρισττ» νά χο[ άναιιττδξοιιν έκΐ ττιδί&ϊ χχ γΐνΐ χβτέρας άμίλλτ,ς. Ώ; γνωστόν ϋπιθλτ/εΐς τ»υς άγβναις Ιχβιιν άθλοθετΐ|θτ] κλ·1· σία μεταξύ τβν δκο^ων τβΒ Σ Ε.Γ Α Σ., τοθ Δήμου Ήα«λιί ου χαΙ τοθ υπουργείον ΠαιΒεΕνς. Τα τελΐϋτιχνβν θά άκονιμι<θς είς τόν χαλύΐιρον Κο«)τα άθλι,φ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ό Πρδιδρος τ«]ς δ ) ρ μ«ι·δβτι>ή' ΕημοκρααΙαν διά τή*
  ανέγερσιν ΚοινοτιχοΟ Κβϊαοτήμα-
  τας ένεργνιΒτ,ΐχμέν—ν την 23 Λυ
  γιύστβυ έ. Ι. μβΙ ώραν 10—12
  κ. μ. έν τώ γραφιΕφ τ^ Μηγ«·
  ντχτ]ς &π*,?ισΙκς χοινοτήτων Ν.
  ΉοαχλιΕου.
  Πΐράβολον συμμιτο%τ]ς δραχ.
  ηέντι χιλιαΒις (ί»ιΒ. 5000) Είι
  την Ιημοπρασΐαν γΕνοντκι ΒιχτθΙ
  άνΐγνΛρΐρμίνβι Ιίγολάδϋΐ πίαΐ).
  τάξινς. Τα σχιΐτκά τής μιλέτης
  ιίαΐν χατατιθιιμέν» είς τδ γρ»φεΐ
  όν ?τ]ς Κοινδτι;τος χα( τό γρα^εΕ
  •ν τής μΐ)χανι«ής δπηριοίκς χοΐ
  νοτήιων Ν. Ή?αχλΐ[βυ Ιν8;» προ
  αερχδμινοι ο( ββυλέμινοι ^ίύν^ν
  ϊ»ι νά λκμβίνωαι γνίσιν χ»θ*
  Ικάα^η^ χαΙ χατά τάς Ιργααίμους
  ώρας.
  Ίϊ»_ Κ^ουσβνι τβ 7 Α4γς6οτοΐ)
  1937
  Ό ΠράιΒρβς τ^ς Κβι»ίττ)ΐος
  'ΐΝ*ν. Γλ
  ΓΚΡΒΚΑ"
  727 πρ&οντα
  ΟΟΤΥ
  οΐΐα τα έμ-
  κορινα Μοτα-
  βτήμαζα τη5
  ή
  ΑΝΤΊΠΡ/ΠΟΙ ΔΙ ΟΛΟΚΛΗ¬
  ΡΟΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΓΓΕΟΡΠΑΔΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  —©Ι κ·λότκκν·ι Ρεθύμνης.
  Ό Συλλογος Πολυτέκνειν Ρ«
  Βυμνης εώρτασε την ««ρΐλβοδ-
  σ«ν Παρασκευήν την επέτειον
  της Ιδρύσεως τοδ £»ματε(ου Ε¬
  γένετο πβνηνυρικη λιιτουργΐκ
  μιτ' άρτοκλασΐας είς τβν χαθεδρι
  χον ναόν τής πόλεως.
  δια φ·ν·ν.
  Υπο «ής Διχαστιχής «ρχής Ρε-
  θτιμνης ηρο·φ»λαχ<σθησαν κα«α γοροομινοι («Ι άποπΐίρα φβνον οί Βασίλειος καΐ Ίειάννης Γαλε —ΟΙ έΐΒγγΐλματίοϋ ΜβΙ 4 χυβέρνπσις. Το κρβ&δρεΐβν της ΓενΐΜης Χ» νβμβσπονβίβς Έπ«νν«λματι6ν κ«1 Βιοτιχνβν έπέδωΜκν ηρο Α μκρ&ν ιΐς τέν χ. Πρωθυπουργόν ΰκόμνημν, δι«λαμβανον τα κυρι «τιρα τδν «ΙτημβΐτΗν των, τ* ο «βϊ« είναι π ρύθμισις τδν άστι κβν χριΒν. ή έηκννελματικπ στ* νη κλπ. κβΐ τφ όιεβΐββσι τα αί σθήμ«τα τής αφοσιϋσι»ς χαΐ της εμκιστοσάνηβ τοθ <π«νν·λμ«τι Μβδ χβιΐ βιοτΒχνΐΜβΟ Νόσμου 6ι«β τ· συντιλουμενβν ανορθωτικήν βργβν. ______ —"Ιδρυσις διιυθύνοεως δι«· θνβν μελκτβν καί πληρο- ■•ριβν. Διά τοθ νίο» οργβνισμοθ τοθ υχβ»ρν>(βυ 'ΕΕβιτιρΐΝ&ν, μβνθα-
  νομβν δτι αίς τβ 0πουρν·1ον
  τουτο Ιίρώΐται ίιεώθυνοις οιεβνβν
  μελετΒν χά! πληροφβριβν. βρίζκ
  τ«ι βέ κΐραιτέρν β τροιτος τδν
  ηρβκνειν&ν καί τδν προσύντων.
  —Μεταβέσεις διδαοχάλνν.
  Δια πρ»ίβως τοδ ΈκιβΐΗρητοΟ
  Δημοτιχδν ϊχβλίίων £ητεί«( με
  τετεΒηβαν: Ό Γ. Μιαουβαχης, δή
  μοδιβάσχοιλος εκ τοδ 1)τα{(ου δπ
  μοτικοδ σχβλϊίβυ Σιτάνβο είς το
  Ι)τά(ιον δημοτιχον σχολεϊονΣχορ
  δΰλλω. Ό Γεώρ. Κουρουηβχης
  βημ)λος έκ τοδ 1)τ«ξίβυ δημοτι
  κοβ σχολΐίου £χορδόλλω είς τό
  1)τ«ίιον δημοτικόν σχολείον Σι
  τανο». Ή Μαρία Σηφαχη βιβκ
  σκόλισσα έκ τοδ 1)τ·((ου δημοτι
  χοδ σχολείον Άρμένων ·Ις το 3)
  τάχιον δημοτικόν σχ·λβΐον Άνβ
  τβλής καί ό Ιω. Άκιβιανάχης δα
  μ«ο)λος έκ τοδ 1)τ«Είβυ δημοτι
  κοδ σχολΐίο» ·Αγ. Τριάδος ιί«
  το 1)τά£ιον δημοτικόν σχολιϊον
  'ΔρμΙνων.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ6 θαλαπηγότ
  Αναχωρεί έξ^Ήρα-
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρ4-
  ου κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ-
  Ν·Ν, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΑΙΜΑΡΑΑΚΗ
  •-41
  ΨΑΡΙΚΑ
  ΕΕς οοχεΤα μικρά καΐ μβ
  γάλα είς τό κατάστημα Έμ.
  Κρασάκη (Ιναντι ιΐαλοίθς Νο
  μαρχΐας) Εί, τιμ«< άσυναγβ» ί Ι II Τ·» |^
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐσ βναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Κυριακάς
  8 Αύνούστου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΙίΤΙΟΤ
  Η ΚΙΝ λ ΕΝ 29 Π Σ Α
  ΕΑΗΑ9ΣΕΝ ΟΤΙ ΒΑ ΑΜΤΙΣΤΗ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ϋνΠΕΡϊΛΛΙΣΤΙΚΑΣ
  ΒΑίΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠ&Ν1ΑΣ
  £ΙΣ ΤΟ ΧΑΝΚΕΟΤ ΕΠΙΚΕΙΝΤΑ1
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ1ΡΝ-ΚΙΝΕΖΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού «ντα
  ποκριτού μας).— Σν,μερινά τηλεγραφή
  ματα έκ τού έξωτεριχού άγγέλλουν ότε
  εδόθη έκ Νανκίν ήμιεπίσημος ανακοί¬
  νωσις είς την όποιαν δηλούται ότι ή
  Κίνα ήνωμένη πλέον ποοτίθεται νά άν
  τιταχθή είς τας έδαφικάς βλέψεις
  τής Ίαπωνίας-
  Έχ πβραλλήλου αγγέλλεται ότι είς
  τό Χανχέου όπου έδρεύει τοπιχή κυ
  βερ νησίς επίκειται ρήξις Ίαττώνων καί
  Κινέζων.
  24 0Υ1ΙΑΤ1 ΤΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΝ
  ΣΥίΚΡΟΥΪΙΩΠΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΑΘΉΝΑΙ 7 Λ ύγούατου (τού «ντα
  ποκριτού μας).—Κατόπιν των τελευ¬
  ταίαι ν διατιιοτώσίων, ό άριθμός των Θυ
  μάτο>ν τής ναυτικής τραγωδίας τού
  Πειραιώς άνέρχετχι είς 24 άτομα.
  Σχετική ανακοίνωσις εδόθη σήμερον
  αρμοδίως είς τόν τύπον.
  ΙΪΕΑΟΐϋΤΒΕΣ Ο ΟΑΟΙΙΡΧΡΣ
  ΤΗΣ Ί.Ν^.ΕΙΜΙ.
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοθ μας).—Ό πλοίαρχος το.
  μικροθέπιβατικοΰ «Ανάστα αις»Α·ούση< «πολογηθείς σήμερον ακέρριψεν τάς «· πό δοθείσας είς αυτόν ευθύνας διά την προχθεσινήν σύγκρουσιν τονίσας ότι η πορεία αυτού καθ'ην ώραν επήλθε τό 6υ οτύχημα ήτο χανονιχή. Έξ άντιθέιου ό πλοίβρχος τής α"Υ βρας» Διαμαντόποολος απέδωκεν τάς ιύθύνας δια. την σύγκρουσιν είς τόν Λε ούσην. Η ΣλΑΑΜΑΝΚΑ ΔΙΚΨΕΫΑΕΙ ΤΙ ΒΕΡΙ Ε:ΕΙΕΡ1ΕΙ1Η ΚΑΙ ΤΑΡΑΧΗΝ Α «ΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού άν ταποχριτού μας).— Έπειδή είς τόν ξέ¬ νον τύπον έξαχολον,θοϋν νά ανακοι¬ νούνται πληροφορίαι περί έξεγέρβεων , είς τάς περιοχάς τής έθνικής Ίαπανίαι εξεδόθη, κατα. τα έχ Σαλαμανχας τηλε γραφήμα,τα έπίβημος ανακοίνωσις δια ψιύθουαα πάντα ταυτα ως ψευδολο* γίας των έρυθρών. Πλήν τοηιχών τί¬ νων έπειαοδίων λαβόντων χώραν εί*, Γρενάβαν ούβεμία. άλλη γενιχωτέρα διαταραχή προεκλήθη ιύδαμου. ΕΙΣ ΙΟΕΜΜ1ΙΙΙΙΟ ΣΤΑΥΡΟΣ 11Ν ΙΒΡΑθΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού άν τατϊοκριτου μας).—Ανεκοινώθη ότι είς τόν Μητροπολίτην Κρήτης απενεμήθη υπό -.ου Βασιλέως ϊια τας υπηρεσίας τού ό άνω-ΐερος σταύρος των Ύαξιαρ- χών. 'Ιιπίοης δια τοΰ οταυρού των Τα ξιαρχών έπαρααημοφορήθησαν οί Επί ακοποι Άρκοδςας χα,ί Κυίωνίας Ι,Χά νίων). Αί" ΤΙΜΑΙ ΤΟΝ 1ΑΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΪΟΥ Χ(ές την έστΐίρον ουνιο,'^σοσα ή επι των θιατιμήοιων έιιαροτιή οιεκανόνισβ τος τιμάς των αλεύρων καί τοθ άρτβυ β «ό οήμϊ ρον ώς έξξς: ΆλΕΐρα λβυι ά κατ' ό>αν &ραχ.
  12.82 1)2, «ιτυ(θΰχα 11 24· "Αρτος λευκος
  οραχ. 11 60, τιιτυροθχος 9 80.
  ΑΙ
  ΣΤΑ«Α1Ν
  Χθΐς την έοτιέραν βά έου>εχ!ζετο ι(ς την
  Νομαρχίαν ή οι»εορΙβσις ΤΓ.ς οτοφυλικης έτιι
  τρβ»τ)ς ««Ι *1}ς ίφσρμογΠ,ς ιοθ μέτρου των ου
  ναμικοτήιων &ι6 τΛς ιΐς^ Αίγυπτον έξαγομε
  νας στα·υ«
  Νέοι τυφεκισμοί_είς Ρωσσίαν.
  Βεβαιούται ή παραίτησις τού Μιάχα.
  ΛΘΗΝΜ7 Αύγούστου.—
  Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων
  δτι ό «Μικράς Παρισινός»
  αγγέλλει σήμεραν δτι οί
  θανατικαί «κτελέσεις είς
  Ρωσσίαν σννκχΐζονται. Ή
  «ριζική «κκαθάρισιο 4+αρ
  μόζεται οΰτε», <1«ομακρυνο α*ν«ν δχι μόνον τβν δεδη λωμέν«·ν Αχθρβν τοΰ καθ* στέΐτος. 6λλά καί τΑν ο- ■ό«τ«*ν. Τα στρατοδικείον έκδΐδουν 4διακρίτ«·ς καί καθημερινώς καταβικαστι κάς ά«ο·άσεΐς. Ούτω «ρο· χθες τό στρατοδικείον τοθ Βλαδικαβκόζ κατεοΐκασιν είς θάνατον τούς Μϊζβίκι, Μ-ράουντα, Λιανίν, Μαλι- ούκ«θ καί Μβονστάϊν. κα τηγορουμίνους δτι οιβνηρ νούν σαμνοταζ καί ι0*0·· σκοΜίαν. ΟΙ κατα·ι«ασθίν τβς εξετελέσθησαν άμ*σ~ς, την έ.ομίνην δέ ίδημοσι εύθησαν ψηφΐσμβτα οια τβν δ «οί·· ν βγκρί*ο»ται αί άαοθάσιις τοθ στρατοΐι κείου. —Νεώτιοα τη,Ι,βγραΦη ματα εκ Μαδρίτης Ρ«βαι· οθνδτι ό Λρΐισι:ρ«*"|Υο<. τβν «ρυ9ρών στρατηγός Μιάϊαν ΰβίβϊλβ τήν««ι»βί τησίν τού. Προσωρινώς τόν άντικαθιστά δ συνταγμα· •ϊάΡΙίης Όρτίγα, τί«ς άρ Ηηγός τής Δημοσίας Άσφα λεΐας τΙ)ς Ίσνανίας Ή «α ραίτησις τοθ Μιάυαν θε» ρεϊται ώς γεγονός μ«γ( στής σημασίας, «ροκληθέν κατόπιν τ—ν σοβαρεΐ* δια φ«*νιΑν, αίτινες ΰθίστανται μεταξθ τβν άρχηγΑν τοθ «ρυθροθ στρατοθ. —Τό ^μιενίσημον '!«■«· νικόν Πρακτορείον άγγβλ λει, δτι δλα τα Ίαβωνικά κόμματα απεφάσισαν να 0 «οβάλουν «Ις την βουλην ψήφισμα, Ιν τω ό«ο(φ νά τονίζεται, δτι Ι«ι8οκιμά ζουν Α«ολύτ«·ς την «ολιτι κήν, τί)ν δκοίαν ακολουθεϊ ή κυβέρνησις είς Β. Κίναν. 3» π ρ α ι η η Ή έναρξις τού συνεδρίου έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως. Α( έρνασΐαι τοθ Οττόιήν εί νίβα «Ο &τιουρνβ!οο ΈΘνικί1< Οίκονομίας συνβορίου τίς έ «ανγελματικίς έκτιαιϊεύσΐως Αθηνών άρχ(ζουν μεθαύριον Τρίτην, ι έ πανηγυρικήν συνβ δρ!α σιν παρουσ ς? τοθ κ ■κρω θυπουρ-γοθ «αί τοθ κ· ύτΐΓυρ γοθ ττΐς Έθνι>τ1ς ΟΙ»ονομΙσ€
  ό οποίος θα >ηρόξθ ιήν Ι
  τού.
  ρξΐν
  Είς Αθήνας άφΐκβηοαν β
  πως λάβουν μέρος είς τό ου
  νέοριον ό άνττκροσωνος τοθ
  'μκορικεθ ποεπισιημ'ου Πρά
  γσς κσΐ πρώπν κρθΐανις οθ
  τοθ δόκτωρ Ιωσήφ Σνόΐνΐερ,
  6 κοθηγητής τοθ -ανΐιΐισ η
  υΐου Λωζάννης κ. ΈΡιουάρβος
  ΣΙλο, ό άντιπρόσωι»ος ΤΓ0
  Βελγίου δόκτωρ ΙΙμλιος Β τ
  μιρ, προπίότσνΐς *α( κόσμή
  τωρ ιτ)ς φιλοσοφινίΐς σχο>ή·ς
  τοθ τΐσνϊτηστημ'ου ιτΐς Λ*
  , 6 διευθυντής ττθ έν Ζυ
  ϋ μ γροΦΕΐου ιί|ς δι
  ιθν(0ς έτσΐρβΐσς ίμηορι*ί5ς έκ
  καί έκβότης τής
  Άρνόλοο Λέτ, 6 κο€η>ητίς
  ττΐς έμ*ορι»τ)ς . άκσϊημΐας
  Πρόγσς >ταΙ γϊρουσιοστής κ.
  Κβσσν(·σ α κλττ.
  Τώ τμήμα ίτ]ς
  ί—τροτιί)ς Έλλάβος συνήλθε
  προχθές έν όλομβλε α κοΐ Απε
  Φσσισβν βτως έγκστοσνήστ)
  ι(βι*ά γρσφεΤα οιβ ιήν ίξυτιη
  ρΑιησιν των ξένων επισήμων
  Έτι'οης ναθώρισβ τα ίξοδα
  συμμετθ)(Τ]ς τβν Έλλήτων *
  τα'ρων Είς τόσυνέδριον κσΙ έξε
  μ'οβωσε τΑ άτμόκλοιο «Κέρκυ
  ρο κα' «Χ'ος» δια των όκο(
  ών εί σύνϊδροι ξένοι καί έντό
  πιοι θα πβριοΡϊύσουν χά
  ριώτερα τουριστινθ, ύδροθερα
  πευτικα καί βιομ η (ανοασρα
  γωγικά κέντρα της χώρας-, δ
  «ου θά γίνωνται οί σχετικαί
  διαλέξεις.
  ΤΟ ΒΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΙΦ'ΛΟΚΙΒΟΤΙΩΝ
  Διά διαταγματος χοινοπ·ι^θί<· τος έγχΒΧλΙως κρός τας τιλβνεια- (ς ά{ χΑς τό Ι?άχιατβν χ«1 κνάι τατβν ανεκτόν 6*ρ»ς τβν χενην ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΤΙΝΙΕΏΝ φ χ^ημ ϊ υμιν «εν κρ<ς Ιξαγηγτ,ν κορινσια Ιδ 62ζ ά 1 2ιπτιμ6βίου 1937 ιίς λίτροις ένι αχάς ώς άχβλιύϋιος: Ήμιχιβώτικ 8.5, τε«ρτ·χ,6βίτΐΒ 5,5, όίίοοκι δών», 3,5. 'Κν ιαϋ ώ αί ίοβτΐ- «ιχαΐ διβοτάΐεις τβν τιΐαρτβνι- βοτΐων ίίΐζοντβι ώς εξής: Μήχίς 0,47 μ., Οφος 0,23 μ. χαΐ πλί- τος 0,24 2 μ. Ή χοαβαχευή οτα φιίοχι6·τΙα>ν έχ ξολιίας ηιύχης
  «παγοΐ/ΐύιχιιι.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗλΠΟΠΕΙΡλ
  'Αναφορικος μέ την προ
  χθεσινήν δυνομιτιστΐκήν ά τι ό
  πείραν πληροφορούμεθα &ιι
  ώς τχροέ)"-ψεν έκ ττ|ς ένβργη
  θειστις -ροανακρ στ,ως ενοχος
  τοΟ ό&ικήματος τού;ου τυγχά
  ιόΝ,Σιδεράιτις δστΐςίθεσβ κ.α
  ψύλιον ουναμΐτιδος είς την θύ
  ραν τής οΐκΐας τοθ κ. 'Αργ.
  Τσοόνημέ τϊρόθβσ ν τόν έκφο
  βισμόν καί εν τού*ώ τόν έ;β
  αομ6ν τής ιίκογβνβιας Άσλά
  νογλουνήης ά>|βιλενι(Γ ούΐόν
  500.000 ορχ, έξ εγγυήσεως
  άκό έχον.
  ΤΑ ΓΙΩΡΠΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Την μιοΐ)μ6μ[«ν λ61; ϋαβε χώ
  ραν είς τκ γ^αφιΐα τιΒ Γ
  χβθ '11ιιιμιλΐ)Λΐ$ρΙ«υ ουνιδρΐβθίς
  τν)ς Διβιχο6ο»)ί ΰ Έ
  XX
  II
  ΜΕΤΕΚΠΑ ΔΕΥΘΕΚΤΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗΝ
  Κα6ηιν
  έτυχον παρα τής δγιιςνομιχ^ς
  σχβλ^ς ,'ΑϋηνεΙν πιοτοιι·ιΐ)τιχιΟ
  μιτιχπκιδεύοιοος έν % 6γιειν1 ύ
  χάιιοβι λιιτβυίγιί μΐατ,ς έχπαι
  Ιε£οι»ι: -ουι,άλης _., Μινιλαχτς
  Κ., Κοχορίχΐϊς Μ,, Γερηχάιΐ] 2ι.
  ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ
  ΙΙβρβ τβθ ένικθθκ φρ
  αγρονεμι ου χα^εοιΧΗθβΐ) χ6|ς ιΐς
  500 Βρβχμβν η(έοτιμ·ν έηΐ χλοκ)
  40 δχ. οτβφΐίλίν δ Φ·τιος Μιχ,
  Συμφνί ηρβς τλν »
  οβέντα οχ(τι>«ον »όμον ϋιιβιντις
  οί ϋηέρ τβυ Γε»»ρν»»'βΟ Τ«μ«1βυ
  ίκκατβυ νομοϋ Μαθ»ριοθκντ<ς πό ροι κ«τ«τίθβντ«ι ΙντόΜνς είς τα χατβ τόηους ·Υποκβτ«στήματ« ή τβ Κϊντρικόν τβς Άγρβτιχής Τρκ ηίζης της Έλλ*δβί. «£ αυτών οέ καταβάλλονται πάσαι αί δαπάναι των υπό τοΰ Γεωργιχοδ Τβμβίου έ{υπηρΐτβυμένων οΐκονβμικ^ν υ ππρΐοιων, Ιδρυμάτνν καί όρνβνι σμ&ν. έ{«ιρέσει των άποοοχών των. μονΐμων ίημοσίων τ>κ«λλ<ι λ·)*-, αΐτινες έ(«χβλου9ουν κβτ« βαλλόμεναι πκρά τού Δημοσίου ΤετμεΙου. ΤΑ ΤΕΛΟΝΕΙΑ ΚΑΙ Τλ ΝΑΪΤΙΛΙΑΚΑ ΤΕΛΗ Τό "Υπουργείον των Ο1<ο νομκον απηύθυνε πρός τας τε>ωνειακας αρχάς εγκύκλιον
  δι ής εντέλλεται τίιν δγκαιρον
  θΤΗβολήν τΐρός τό ύ^ργ
  ονΈμπορι>ής ΝουιιλΙας -.ών
  σΐοιχεων βΐβαιώοεως καί ε(σ
  κράξεως νουτιλιακων τελον
  «αρά των υπηρεσίαν ϊίς άς £
  χούν ανατεθή καθήχοντσ. λι
  μβνΐκών άρχον, καθως κα( πά
  ρα ποσόν των τελωνειακόν
  Αρχον ςϊηνβς ένεργοϋοιν β(ο
  πραξεις ναυηλιακών τελων.
  Η ΕΙΖΑΓΩΓΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΒιΤΑΚΕΙΔΌΝ ΙΧΙΛΗΝ
  Ή Σιβιτανίδΐιος Δημβσί» 2χο·
  Τΐχ 1 Ίλ
  λή χ νλμτΜν
  (δημοσΐκ οώνβϊτβίτεχνιΐιη £χολύ)
  ανβΐΜοινςΙ δτι διά τό προοβχές
  οχολΐΜον εξάμηνον τβυ βχολΐΜο
  Ιτβυς 1937(48 ο αριβμβς τκν »ίσ«
  Μτεοαν μαβητΜν ώρΐσβπ «Ις Κ0 χά
  μονον διά: τα τμήματα «υλβυρνι
  Μή£ κβΐ Επιπλβπβιΐ»ί, «Ικοδομι
  κης χ«1 Χ>ρβΐΝτΐΜή«, όι« τβ τον
  κατώτΐρον Μβιΐ μββον κύκλον
  οηοΐ)ο6ν Μ«τά τβϋ( ορονς κ«1 τας
  π£θϋ«οϊ6οβΐ{ τού '&ρ«««ιομο8 «ύ
  τη;. ΔΙτησίΐς «1σ«νωνής μάθη
  τκν ν^οντκι δπΜταΙ απο 1ης μι·
  χρι 15ης ϊΐπτΐμβρίου.
  ΑΙ ΜΕΤΑΘ-ΖΕΙΖ
  ΔΙΔΑΖΚΑΛΩΝ
  Δι' αηιφαςινς τβθ δηοκργοθ
  τής ΑΐΗΐΒιΙοις χ. Γργύλ
  άχυρΐΰντοιι ί/ιαοαι λΙ άκέ τ·0
  περιλϋόννς Μιιβ« ίιενεργηθεΐσχι
  ί»κ4 τβν χΐ»τ.αργΐ(6ιντ»ν δια τοθ
  νέμβυ «πι»1 διοι»ήοεβς τ{|{ έχκκι
  διύς,ιβ'» τοηικίιν έηοηιιχπν ουμ
  βουλίων μεταθέοεις τ§ν &ν,μο&ι
  Βαοχβλβ».
  ΕΠΙΘΒΟΡΗΙΙΧ
  ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΝ
  Ανεχώρησε Οια Μεσσαιβν
  πρός έιιιθιώρτ,σιν τβν ούιόθι
  ύπηρισιΛν Άγροφυλαχ^ς ό
  Έηότΐττις ΆνροΦυλ«ι,(|ς Ήρα
  κλεΐου κ, 'ίλιυθ. Πα«αγι«να
  Η ΑΤΕΛΒΙΑ
  ΤΟΥ &ΗΜ0ΣΙΙΓΡΙΦ1Κ0Υ ΧΑΡΤΟΥ
  Εκοινοποιήθη συμπληρωμσ
  τική διαταγη πρός τάς τβλω
  ννιακσς άρχβς αναφερομένη
  είς τα άπαιτουμενα στοιχιΐα
  δια την 6ριστικο~οΙησιν τής ά
  τβλβΐας τοθ δημοσιογραφικοθ
  χάρτου Εφημερίδων καί πβρι
  ο&ινων. Ή μή πλήρωσις των
  δρ ών "τ]ς άτελοθς παραλοβ(]ς
  τεο χάρτου συνεπάγεται την
  άρσιν τοθ μέτρου τής ώτελβΐ
  άς είς βαρος των
  μένων είσαγωγέων.
  Η ΑΤΕΛΗΣ
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ε Ι Δ ΩΝ
  Ή Γενική Διεύθυνσις Φορο
  λογΐας δι' έγ*υκλίου της πρώς
  τθς τκλωνειακάς αρχάς δΙ&ει
  όδηγιας αναφορικώς μ έ τόν
  τρόπον της παραλάβη^ των
  ατελωςεισαγομένων εί&ων&ιο
  τής ιαχυ&ρομι·ής όΒοΟ.
  τής (6>ας ίγκυκλΐευ άπαγο
  ριύεται είς τος ταχυδρομικός
  υπηρεσίας νβ -ροβαΐνωσιν
  είς την παράδοσιν ιίοών έφ'
  δσον εέν ή^βλον έκπληρεθ*
  ται τα έν αθτ{) διαλαμβανομε
  να.
  ΔΑΖΜΟΛΟΠΚΑ
  Δι' έγκυολΐου τού κρός τάς
  αρμοδίας αρχάς τό Υπουρ
  γεΐον των ϋΐχονομΐιών έφι
  σκ? ιήν προσοχήν των επί ττ]ς
  όροής δασμολογήοεως των
  έκ ι ής άλλο6απης είσαγομί
  νων ουρμύηων έκ οιοηρου ό
  χανθωτών ή μή ψευδαργυρω
  μένων. Δ/ έίίρας έγχυκλίου
  κοινοποιΐΐ γνωμοδότησιν της
  άνωτάτης Έπΐίροτ.ής ιβλωνει
  α κων ομφισβη ήσεων έν σχε
  οει μ έ την οασμολογικήν κα
  τατοξιν των άπομψήσεων κο
  σμημαων ίκ κρθματος νΐκε
  λιου, των άνιΐχειμενων έκ κρά
  ματος χραμΐου καί των άντι
  κείμενον εκ κοινων λ
  ΑΙ ΕΠ1ΔΟΖΕΙΖ
  ΕΙΣ ΤΑ ΒΕΜΙΖΕΛΕΙΑ
  Κατά πληροφορίας έκ^ Χά
  νιων είς τούς χθβσινούς άγω
  νας των ΒβνιζελεΙων ο( Ήρα
  κλβιωταΐ αθΑητα! εσημείωσαν
  τάς εξής επιδοθείς:^ Είς τβ
  100 μειρα τρΐτος ό λοχΐας
  Χαιρέτης (Ο. Φ.),ίΙς 116 βευ
  τιρόλεπτα. Είς τα 1000 μετρα
  τρΐτος 6 Άκουμιανακης της
  Ε.Γ.Ο.Η. Είς αλμα τριπλοθν
  οί Χαρολαμτιά.ης μέ 11.95 μ,,
  Βουρεξάκης μβ 11.15 μ. Το Α
  ποτίλεσμα δμως ήκυρώθη καί
  ή»θ·ν «ροτος &ανι6 |
  ίτιΐβοσιγ 10,60 μ
  Η ΕΠΊΤΡΟΠΗ ΜΗ ΕΟΕΜΒιΣΕΙιΙ
  ΣΥΝΕΑΒΟΥΣΑ ΧΟΕΣ ΕΥΡΕΒΗ
  ΠΡΟ 1ΛΙΕΞΟΛ9Υ ΚΙΙ ΑΝΕΒΙΛΕ
  ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΙιΊΟΦ.ΣΕΟΝ
  Η ΙΔΙΛΑΑΙΞΙΑ ΤΗΣ ΡΙΙΣΣΙΔί
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Λύγούβτου (τού άντα·
  ποκριτού μας).-Τηλεγραφούν ε« Λον-
  δίνου ότι ή Έπιτροπή μή επεμβάσεως
  συνελθούσα χθές ευρέθη προ «διεξόβου
  καί άνέβαλε την λήψιν άποφαβεων.
  ! ·ΐ« άποτυχίαι αυτή τής »Επιτροπής
  οφείλεται ·ίς την άννίδρ«βιν τής Ρ««.
  οίας ήτις ουδεμίαν ύποχωρηβιν εδέχθη
  είς τάς *πόψεις αυτής «λλ* τουναντίον
  έπίμενεν είς την αποδοχήν των αηειλή-
  σασα αποχώρησιν έξ αυτής εν εναντία
  περιπτώβει. Είς τούς κύκλους τού Αον
  δίνου ή συνεχιζομένη άναπονελεσματι-
  χότης αυτή είς τό έργον τής.επιτροπής
  μή επεμβάσεως «ροεκάλεβεν οδυνηρα*
  εντύπωσιν Εναντίον τής Ρωσβίας έ-
  στραφή έν τί& μεταξύ όλόκληρος ο σβν
  τηρητικός τύπος τής Αγγλίας.
  Μ ΣΫΝΟΜΙΑΙΜ ΡΟΜΗΣ
  ΚΙΙ ΛΟΝιΊΝΟΥ 81ΑΙΕΞ4ΧΘ0ΥΗ
  ΤΟΝ ΒΡΒΣίΧ» ΣΕΒΤΕΜΒΡΙΒΚ
  ΛΟΗΝ4Ι 7 Αύγβύστ·» (τ·6 4ντ·«·>ιρι.
  τού μ·ί).—ΤπΑ»νρ«»ήμ«»« *« Π«ριβίΜν *
  ναφέβαιι* ·ιι «Ι ·ιιν·μ*λι«ι μεταξύ Ρνμπς
  καί Λβνοί«β« Θά 6ΐΒς.«χΘ·Βν τόν προσέχη
  Σεπτέμβριον.
  Ε«τ« τάς Ιδίας πληρ·φ·ρί«ς ■( ουνομι
  λ(αι »ύ{αι βά «πββλ.φβυν είς την δυνκτήν
  Βυβμιβιν *λ»ν τ*.ν εκκρεμούντων άγγλ·1
  ταλικϋν ζητημάΐω» «Ρ·ί ·Ρ·βτ«κήν κποκει
  τάοτβοιν τβν μκτα,ύ ι ών ούο χβρδν βχί
  ·ε«ν.
  ΑΒΗλΙΒΗ.ΑΝ ΕΚ Α Ο Η ΔΙ ΝΟΥ
  ΔΥΟ ίΕΡΜίνΗϋΙ ΔΗΜϋΣΙΟίΡΑΦΟΙ
  ΙΙΣ ΥΒΟΟΤΟΙΚΙΤϋΚΟΠΕΙΛΣ
  7 Αύγούστου (τού 4ν-
  ταποΜριτοϋ μας).—Τό πρακτορείον Ρώ
  »τερ μειαδίδει την είδησιν ότι κατόπιν
  αποφάσεως τής Άγγλικής Κυβερνήα»·
  ως άπηλάθηβαν ι* Λονδ'.νου δύο Γερ
  μανοί δημοσιογράφοι. Ή απόφασις
  τής απελάσεως των δύο αυτών δημο¬
  σιογραφίαν ελήφθη διότι ή Ίντέλιν-
  ζενς Σέρβις εΐχε σοβαράς ύπο«
  νοίας ότι ένήργουν κατασχοπείαν «α,Ι
  ότι προσεπάθουν τάκλίψουν μεγάλα μυ
  στικά τού Άγγλιχού να,υαρχείου δια ν»
  τα παραδ-οουν είς την Γερμανίαν.
  ΣΥΐπιΙΙΐ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΐΙι
  ΜΕΤΙ ΤΟίΝ 1ΙΕΥΒΥΝΙΩΝ
  Τ&Ν ΗΡΑΙ1Η ΥϋΗΡΕΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τοθ «ντα.
  ποκριτού μ-ας).— Ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς μετέβη σήμερον είς τό υ¬
  πουργείον των Στρατιωτικών όπου
  καί παρέμεινεν επί μακρόν συνεργα.
  ζόμενος μετά των διευθυντών των δι
  αφορών ύπηρεσιών. Ή ουνεργασια αυ¬
  τή αφεώρα καθώς εγνώσθη ιή·» καλν
  τιραν οργάνωσιν των στρατιωτικών καί
  των άμυντικών έν γένει βυνάμεων τής
  χώρας. Ελήφθησαν δέ καί σχετικαί ί*
  ποφάοεις έπ' αυτών.
  ΟΙ λΙΥΚΩΙ ΡΟ..0Ι ΙΙίΙΐΜίίϋϊΝ
  ΣΙΡ1Τ0Ν ΕΙΣ_ΙΗΗ Β. ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού,μας).—· Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολίνου ότι αί έν "Απω Ανατολή
  οργανώβεις των Λευχορώσσων κατέχου¬
  σαι παλαιάς έκχωρήσεις τής Τσαρικής
  Ρωσσίας έν Κίνα, έτοιμαζουν στρατόν
  ό οποίος θά ενισχύση τούς Ίάπωνας
  πολεμών εναντίον των έρυθρών έν Λίαν
  τζουρία καί είς ήν περίπτ«βαιν ούτοι
  ήθελον επιτεθή κατά τού Μαντζουκοό.
  Λέγεται ότι μεταξύ των Λευκορώοβων
  τούτων ευρίσκονται άνώτατοι άξιωμ<» τιχοί τον» Σοβιετιχού Στρατού δι»" χθένιις μ«1 . βραιηετεύβα,ντες έβχάτ»|