94632

Αριθμός τεύχους

4635

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

10/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ> ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  ετησία λίρ,αι 3
  εξάμηνοξ Β
  Άμερικι,ς
  ετησία βολ. 15
  Ιξάμηνος » Β
  Τ.μή
  ■οκά φύλλον
  Δα. 9
  ΤΡΙΤΗ
  10
  ΙΥΓΟΥΠΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  0*01 ΜΙΝ0Τ4ΤΡΟΎ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΙΟΙ «ΙθΝ
  ΔΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 463»
  ΤΙΠΙΤΙ4Ι1 .ΤΙΤΐΙΤΗ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΑΝΑΑΙ0ΡΓΑΗΟΣ1Σ
  ΤΟΙΓΕΟΡΓΙΙΙΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ
  Δέν ύκκρχει έμψ$·1· *π
  λί Ι Α
  ρχ μψ$
  τελευταία Ι τι, Α
  χατα τ·»
  γ(»ργ. μί μ
  με.νΤ>κ«ς προόδους ·«· *·■-
  ~( ·ηε5φε«ς κα) ο π 4 έλλΐι
  νικ* δπαιβρβς υπέστη ααμαν
  τικΐ.ν μεταμορφναΐν επί τ*
  'Αηάδειίις ν*! 6 τι·
  ξ ί
  ρΥ ί
  ρ«ατ(α αυξησ ς τίς γ*»ρν<- κης ρ«( καραγυγης Α» Ας μκλιατΒ χρα έννκ«τ(«{ ·<* μεΐκ 'αύτ* 8* 6οθ& έν.σχο αίς είς >λα$ τίς γινργΐΜκς ώ
  κηρΐαΐας τβν ν·μβν κου
  I-
  χ·»ν είν«ν·ιην μ·νΙμβι> ·Ικ·
  νβμιχής ύΓΤβοΓηρίςεως δι* να
  <ρέρ·»ν είς ηέρας τ· έργίν των. Καί τέλσς θα επέλθη ·1 κ( δ* ί ή κ·νομ(α καί χρή- έΐ μ χρ μ·τ·ς χείρις είς την ένιαΐκν δύθ έΰ «ρίν έγένΐ ά ί ς γργος μς {, ιΐς την δ?ΐ·ιβρ·ν ■ι ρ«γδε.ι« «ρ*·δ·6 κ«.έ,έ λι,ι,. Χβρΐί ιΙ( την έκτέλι· ην τβν μιγκλε,ν χεφε.γ»γι· · *ρ ργγ ρ δΐυτικβν— έ{υγιβνη»6ν κε.1 β έ ρις αιν τής ί έργνν. χ· βυβτημ«ι·κ·(η· «γροτικΐ,ς κ(βτεω{ δύ * Α διά τίς Ιδρύιινς τϋς 'Αγρ· τραπέζης κ«· αχβμή χάρις ιΐς τ** ιδρ»οιν τβ« γκνργι- κβν όργανιαμβν, Έκιμιλη τηρ(«ν, έλβιοτβμ·(»ν, γΜ»ρ< γικβν ταμκΕνν "κατβ νοκού;, α γΐΗργΙβ ένιαχύΒα βιιμειντι κ·. ΟΙ 4γρ·τεπ εδιδίχβηθβν νέ·υς τρίκους κβΙ μιβσδους κβλλικργΒΐβν. Είς τϋ» διιβι Βρ·ν δΐΜχιτΐόβα οχιηχβς β>θ·νον χειί ιύθηναν χρήμβ
  μ·1 η ργ
  ιτ· χβρις ιΐς την
  0 β
  ρ
  βργβν&ιοιν
  λέ
  ιτ· χβρις ις τη ργ
  τ·0 *γβν·ί κρός κβτβκολέ
  μη·ιν τβν διαφοράν β«τ·ν*
  α»ν.
  "Ιδ·*»β τβ γΐΝργικ* Έηιμΐ
  λητιΐριετ, «αί τ* έλεηοτβμε.α
  χ«ρβ τ· *τι ϋλΐικβν η «·.?■»
  η χαρ*δ·αις κβ! ιΐς χ·λλ>{
  ΚΒ·ΐκτ·.βιις ·1 καταλλαλβ»
  §νβρΜΚοι δια την διοίκηαίν
  τε*ν, 4κέδ·*»ιβν ΒαυμΒθια β
  «οτελίσμβτα η δ* λειτβυργία
  ΐ Ι
  ρ ρί Τ·
  γ·υατΐΒν·ν Ερατος ^
  ΙνβντΙβν τνν ώς αιμούν χά)
  «κδιώζρ τ·ί ν·μ(μ·»ς βιο»«ή
  αεις τ»ν δι* νβ τ* μΒταββλρ
  είς καραρτήμβτα μβΙ λίσχας
  τοθ κομματος. κρ·σέφερ·ν
  •αμαντικεΐς ύκηΡΐα(Βς είς
  την γΐβίργικήν μβς άνβγέν
  νηαιν.
  ΠαρΒ ταδτα. η ***** «»»ί-
  δηξιν ·τι η ϋ««ρ6»ς χ«ρι-
  •τβν Πνργικβν βιημιλη<η ρΐΝν,ϊ'ΕλΒΐβτβμιΐΗν. «β» Γ« ΝΡΥΙΝβν ΤΒμΐΙνν ΜΒΤΒ V·· μού{ ίδημιβύργει πβλυαρχί- αν κβΐ δβ(δαλον ύκηρκβιβν Κβ) άρμ·6ι·τηΐΝν ιΐς τ·ν β κ·Ι·ν Ιχ«ν·ντ· κ·λλβκις ύ- ψ(·της οημββΐβί διβ την κβ ρειγνγην ςητημ«τβ. Κα» αύ τό ν* ΜΒΝ·ν Ικιχΐφΐΐ βημι ρον.νβ διορβώσο η Ενβ<ρνη αίς διβ της Ιδράαινς τού Κκν τρικου Γι»ργικ·Ο ταμεί·» ΜβΙ τβν νβμβρχΐΒκβν «·ιβιί· ΐε»ν >1ς Τ* *πβΙβ Ββ ύηαγυν
  τβι ·ύβιβστ»Μβς κβ! τβ'Ελβι·
  ταμιΐΒ κβΙ Γβυργικΐΐ ΐ
  λητηρι*. τ« *«··« β
  ••ην νβ Ιχ·»ν ηλί·ν Ιδίαν
  χιρι·Η0(Βν κ«ί διβχιΐριαιν
  κβΙ ΒΑ π·ρβμ·ίν·ϋν ώς ά
  χλ·ΐ α»μβ·»λ»βτι>ΐ·Ι βργανι
  αμ·(.
  ΔΙν ύΛίρχει δέ »>μφιβ·λίβ
  •η τβ ΓευργικΒ βύτβ τβ·
  μιΐΒ Ββ οι.ντιλε>α·ΐ)ν ιΐς
  την ΜβλυτΙρβν ρύθμιβιν ί·
  λυν τβν γεωργιχβν μβς ζή-
  τημάτΜν καί είς την Τ·νω-
  βιν τβν Μβλλιιργΐιβν Αρκιΐ
  νε> τ·θ·Βν λκΐ κεφαλής βύ
  τβν «4 κβτβλληλβ ηρέαΜηβ
  *λ νβ γίνη η ·?γΒν»·ιςτνν
  Μ ατιρΐβν Βίαινν. Διστι
  Β* δίίνβντβΐ χνρίς κειλλάς
  γρΒνιι·ΜρΒΤΐΜΒς διβτ»ιΐ6οιις
  ν* Ικιλό·»ν ιβ Ανβκύκτβν
  τβ *κ·ατ·τΒ χρ·βλημ«τβτης
  »Μΐΐβρ·ιι κβΙ θβ δίδουν Ινι
  βΐβν ΚΒτιόΒυνβιν ιΐς Ιλβ
  ζ ·Ις ·λ·»ς
  διιύΒυναιν ένώ
  Τ· ακβτάλη καί
  Βααβν βΐ β«α«ς τ|κ νέβς Ι δυνβμΐΜν κ«1 χρήματος λσ
  αυγχρ·νιαμένης κειΐ επί έκι· γγ βκριββς τ·0 Ιτι ύι.&αχιν
  ·τημ·ν·κβν ββσικν ατηριζ· * χνριομος αύτος τβν διαβο
  γκΜργιχϋς μας κολιτι- ρ»ν τβμΐ'»ν καί 4 έξαρτα-
  αίς τ*»ν έκ χολλβν τβυτοχρ*
  ν«ς ύπηρεοιβν ουνεπιίβ τβν
  έκήρχετο σύγχυσις άρ
  μ·6ι·τήτ»ν κβί μιγαλιι κβ·
  θοατέρηαις ιΐς την διΐκκιρνΙ
  «σιν τβν διαφοράν ζπτημΒ
  τι*ν.
  'Ακσ τίς άκσφΐυς λοικσν
  . κρίναντις τκ κρΒγμκ
  τβ δέν ι1μκ·ρ·0μιν καρά νά
  ·μ·λ·γ4β»μιν »τι.ή νίβ όρ
  γανναις τβν Γενργικβν τβ
  μείνν βπβτΐλεΐ μέτρον έπιτυ
  χΐβς καί Θβ ακοβή άαφκλβς
  ύκέρ τής Γι«ργ(ας.
  Άλλ' ή ΕυΒέρνηβις δέν 8*
  κιρι·ρια·Β *1ς τ·6τ· μονον
  κββώς φβίνκται. Κβτβ τάς ό
  «κρχούσβς δέ χλιιροφορίας
  •β λββφ μέριμναν .βιβ τ»«ν
  κλήρη ϊνβδιοργβνΝβιν ί
  λ«ν έν γένει τβν γΐνργικβν
  ύκαρΐαιβν κκί έργανιομβν
  ρ
  κβί διβ την
  έχκονηβιν Κβί
  κλήρους,
  λοκληρουμένου γ>Μργικοδ
  κρονρβμμβτ·,.
  Δέν ύκβρχιι δέ βννιβολία
  (τι 4 κολΐτΐΜΐί ετύτή Ββ ουν
  τκλέαο είς τίιν μεγαλυτέρβν
  Ακομη α·(ιιοιν της γεβαργι
  κης μας καραγΝγϋς μέχρις
  ότου έκιτιιχθϋ ή κλήρης αύ
  Τβρκειβ μ«(. Και |βύτ· θ' *
  κοτ*λέβ9 την μεγαλυτέραν
  έκιτυχίνν τοθ κνβερνητικοθ
  έργου χαί τη» καλυτέρα ν ύ
  κπρεαίαν κου Θβ ηροαβέρρ
  κΐς το έθνος 4 κυβέρνηαις.
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
  ΑΑΕΑΦΕΣ
  Ό Έλληνινός Έρυθρώς
  Σταύρος απηύθυνε τίς μίοες
  αύιές θεοαήν έκκλησι στΐς Έλ
  λπνίοες. Ζητεί νεες, μορφωιιέ
  νες ν*·Β νά Ακκαι&βυθοθν ώς
  νοσοκόμοι άδελφαΐ. Παράλλη
  λα, νέ βα*ανη τοθ όπουργεΙ
  ου τί)ς Προνοίας καί τοθ νο
  σοκομβΐου «Εόαγγελισμότ» ά
  νεγεΐρβται νέο τεράσπο κτΐ
  ριο γιθ να στβγβσπ τή σχολή
  νοσοκόμων «ού λβιτουργεΤ α
  «6 έτών. χωρΐς δμως (5ιόκτητο
  «ατάλληλο οίκημα. "Ετσι, τ6
  ζήτημα τής δημιουργΐας νοσο
  κόμων ά&ελψΑν, ι Α έπιστημο
  νίκη ,κατάρτισι, ανακινειται
  «αί «άλι καί παΐρνει κια την
  όριστική λύσι τού καί σΐή χώ
  ρα μας. 'Αλλα ή λύσι τού β
  ξαριάται κι' άπό £να άκόμη
  τιαραγοντα. 'Α*ο τή διαθβσι
  «αί ττ)ν προθυμΐα ηού §ά δβΙ
  ξουν εί νέες Έλληνΐδβς να
  φθΐτήσουν στΐς σχο»ές αύ ές
  «αί νά γίνουν ά&ελβές γι· νβ
  «ερδ ζουν Ιντιμα τή ζωή των
  δΐβοντας 4 ε[ς άντάλλαγμα
  τή στοργί), τή χαρς>, την περ(
  θ^ τ6 κουραγιο σ' Γυιούς
  «ού Ιχουν την ανάγκην ,τβυΓ,
  σ' σύΐ'ύς κου βμπστεύονται
  σιήν έκιστήμη τή ζωή τους.
  Κι' ίδθ είναι τό πρόβλημοτ.
  Οϊ ίύριθοθν κορΐτσα πρόθυ
  μα νά άψιερωθοθν σ' αΰϊό τό
  ίηάγγελμα τό τόσο κοπιαστι
  κο, τό τόσο αχαρι «ολλές φο
  ( εί, άλλά καί τόσο άνθρωπι
  στικά άνώτβρο, «ού έγγ ζει
  τα 6ρια τ<ίς θείας αποστόλη:;; Πρε«ι ν« εύρεθοθν. Πρέιιει νά μάθουν κα[ ο( Έλληνίδις βτι τό έκάγχελαα τής άδιλ νοθίκόμου Βέν είναι τα Άντΐβετατ είναι £«άνν*λΜα βΡ Α Λζέ ί νΜ Ρ ΛζιοτιθΒΐΐέΓ, ίντιμο καί Αρκβτά κροσοδοφσρο. Βίβαΐια ή βουλειά τής ςδελφτ]Γ νβσοκό μου£εΐναι ^ βκ*ευριστιΧΓ>, αχαρι καί
  λές φοοΐς άηναστική
  Άλλ' ίχβι βναν βγιο νοοο
  ρισμό, Ιγει μ'α θε(α άπο
  στολή Κι' αυτή δημΐουργιΤ
  σ' αυτή πού την άσΐβΤ βταν
  είναι μορφαμβνη κι' βταν αί
  σθάνεται βαβειά τ* Ιργό της
  καί οί νέες άδελ^έ? -ού θά
  Φοιτήσσυν στΐς σχοΧέ; τοθ
  Έρυθροθ ΣταυροΟ καί τοθ Εύ
  αγγελισμοθ κρέκεΐ νά Ιχουν
  γυμνασιακή μόρφωσι—μίαν
  Ιδιαΐτερη ψυχικήν ανακοΰψισι
  μίαν ήδονη πνβυματΐπής κα
  ςας νού Ισοφ^ρΙζει κι' έξα
  λβΐφει κάθε κόύοασι, κα( κά
  θε Ικνευρισμβ. "Εκειτα σΐΐς
  σχολές οί μαθητευόμβνβς,
  καί στά μβγβλα θεραπκυτι
  κά (δρόματα ο( άδΐλφές, δι
  β 6 θ
  σβιοθν
  ρετικά καλές.
  ής έξοτι
  ΜΙτρυν σ' ώ
  ραΐα οΐκήαατα μ έ 8λβς τίς ά
  νέσεις τους Ιχουν ή κοθε
  μιά το βΐαμέρισαά της «αί τί
  λος 6 κου ν κι' ενα μισθό πού
  δέν τόν βρ(σ«ουν πουθενά άλ
  λ δ
  βρ
  λοθ δποια δουλειΑ κι
  κάνουν· Κι' ακόμτ) τό
  Αν
  μ) γ
  γελμα της άδελίής νοσοχό
  μου, ταιριάζει τόσο πολύ
  σΐΐς μορφωμένες γυνοϊ<ες πού θέλουν νβ Ιρνασθοθν κσΐ νά κεοδΐσουν τΐμια τή ζωή των. Σ' αύτό μπορεΐ νά ■Ο κανεΐς βρΕσκονται στό στοιχεΤό των, στή φυσ κήν αποστόλη των. Ή γυναΤκα καί μάλιστα ή μορψοαένη, δι ακρΐνεται γιά τα αΚσθήματα τ ής άγάηη« καί τής στοργής πού «λημμυρ'ζει τό είναι της, γιά τ· μβγάλο της συναισθη ματισμό «αί την συγκινητική της τρυψεράδα. Κι' σύτά τα αίσθήματα μκορεΤ καί πρΙ τιει νά τά χρησιμοποιή"!, β¬ ταν Ιχει άνάγκη, φροντίδας την πάλλβυκη στολή τής Α δελφής «ού συμβολ'ζβι την άγνότητα τΤ)ς ψυχής στήν πιό μεγάλη χαΐ ώραΐα άνθρώ νι» η αποστόλη. Πόσοι άρρωσιοι νού α(σθα νονται νά χτυτιςΐ ό χάρος την νόρτα τοθ θαλαμου των καί νά πλα> α Γαι ό θάνατος πά
  νω άκ' τό κρεββατι των δέ»
  Ή Ίσπανικτ) τρανωδία
  ΑΛΗΘΕΙΣ ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑΙ
  Χ&ΡΙΣ ΚΑΝΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ. 6
  Τά αΐ]νιι»ινά τηλιγραφήιιατα εξ
  ΊΕ »γγίλλ·υν Βτι ή κολε-
  μιχ«| 6·οΐ3ΐς ίντεΐνιται είς τά
  μιτώκα τβν Άοτευνΐβν, τ*)ς 'Δ
  ραγβνος χαΐ τ·0 ΤεΜυέλ, δ«ο«
  αΕ χιιβερνητιχοΐ ϊνενγοθν ί)!η
  βφ·8ρ·τάτας έκΐθέοεις βιιγχιντρβ
  βκντες ίΐχυράς δυνάμεις. Κίς τέ
  μ τβν 'Αιΐουιιβν, τΐα·4
  τ·ς άαωλιΕας τβν, δέν
  οαν ν> είαχβρήαβκν ί
  λί
  χή ρ έ1γ»ν
  χιλιβμίτρων ύζ τβν τ·μίτ
  τ*]ς Ικιθέοεβς τβν, λΙ νέαι θεβεκ
  τοθ Τερουέλ χβΐ
  νά Ικβναλίβουν τ·ν φμ
  ττ]ς Μΐϊριχοκίγχ». Άηίατιιλαν
  Όιβ έν βκιυ&Ί έριίρείας έχ
  Βιλένθιας χαΐ Άλμηαθίτε είς
  τέ μέ«βηβν τοθ Τερευέλ, !κ·υ.
  Ιλλι'ψιι μονΕμου όχυραοεβ(, εί¬
  νε εδχερής ι κελεμος ίλιγμβν.
  Οί έκαναοχάται. ·Ε δκβΤ·ι πρβή
  λβυνον αιινεχΑς βκο τριβν «55·
  μάτβν, είχον άκομαχριινθϊ πβλΰ
  4πο τάς βάαιις τβν χαΐ είχον
  ή ί Ιδ ΒΔβ
  χ
  ήΒ είς Ιδβιφβς ΒΔαβιτον
  χαΐ οτερούμενον ο»γκοιν«νιβν,
  τβν οΐ «δ·ίοκ·νται δηό τέ «Ορ {κου χαΐ έξιδηλώθτ, πρέ τριημέροιι
  τβν ιηλεβόλβν τβν έκαναοτατπν.
  ΑΙ μαχαι, αί ό>οΙαι ήρχιβνν άκέ
  τά σ-μεΐ< Μιχβνκ χβΙ Όβέιν, κοιβθήθηβΒν, χατίπιν άλλεηαλ λήλβν έφ6δ»ν είς τέ χβρΕον Βχ Βέν« χαΐ τά οψΔμ-τ« ΠιεβρκχΕτα χαΐ Μ·υέΧα ντε 'ΔμκΒδρ, μέχρι τοθ χβρΕο» Ρ*υ6Ελλια χαΐ τ*]ς γραμμάς Π*δραγ(τα—ΚολλαδΙχο χκΐ τ·Β χβρίοα Ρίχβ. έξ Χλλ χκτευθδνοιβς. 0( έ ·( δποΖει Ιηή»εγχβν είς τιιις επι τιΒεμένους ο~μαιντιχας κκβλεΕα(( ΧΒτέλαβεν νέας θέαιις, πεειοοότε Ιχου ή βντΕαΐαβΕς ρον ιρ ή τβν ϋβ είνε άκοτελεοματιχβτίρα. Είς τέ μέτβκον τοθ Τερουέλ αί έπιχειιήιεΐς ήρχιβοιν να γενι χεύεινται χκΐ να λαμβίνουν νέαν τροπήν μετά την Αφιξιν τβν χυ· βερνν,τικβν ένιοχύαεβν χαΐ την Ανάληψιν άντεπιθίαεβς πκρ' β& τβν- Τέ βημιρινίν αναχοινββέν ττ)ς Σχλαμίνχρς αγγέλλει δπ βδ?έν αξιίλεγον γεγονος "αυνίβ-, νεώτεραι δμβς κλΐ)ροφερ(αι με« δίΒουν μαχιάς λεκτομιριΕας διά τάς σιινεχιζ·μέν«ς ακέ τ·ι-μ|- ρου μεγάλας μάχας είς ολόκληρον τον τομία Τερουέλ—'Δλμηαραθίν. Φχίνεται Βτι οί χυβερνΐ)τιχοΙ αν τ.ελήνθ-9ΐχν τέν χΐνΐυνον, 6 έκοΐ ος ήτεΕλιι τις μεταξΰ Βιλίνθι- άς χαΐ Β ιρχελών^ χαΐ μεταξυ ΜαΒρΕιης χαΐ Βχλένθΐας οιιγχοι νβνΕας μετ* τ^ν τελευταΕαν κρο έλβσιν τβν έτΐαναοτκΤεεν νοτΕως περιμένβι νά σωθοθν τή σωτηρΐα τής ζωής των άλλων. 'Αλλά καί νόσην άνα τή'κούφσι, πόσην άνέκφραστη ή ήδή δέ ΐθά σΐορνή καί τίς νερινοιήσβις ψυχικήν ήδονήν βέν σΐσθάνον τοθ γιατροθ καί τής νοσοκό,ναι οί άδελβές αύτές δταν μου, νόσοι άπελπισμένοι ?έν 'σκέφτονται καί θυμοθνται πό πβριμένουν νά βροθν την οίσι |σες άνθρώπινβς ύνάρξεις εύρη οδοξΐα καί την πΐστι στή ζωή'καν την όγεΐα, τή ζωή «αί τή άν* 1*α γλυκό μειδίαμα κι' καρά χάρις στήν Ιδικήν των ίνα καλό -αρηγορητικό λό άφοσΙωσι.ΚαΙ μονάχα γι'αύτήν γο τής αδελφής. (ΤήνήδονήκαΙ τή χαρά θάπρβ Καί πόσοι βέν σώζονται χά πβ κάθε μορφωμένη νέα πού ρις καί μόν ο στήν άφοσΕωσι θέλει νά ζήση μέ μ(α Ιντιμην τΛν άδελφΔν νοσοκόμων στό έργασΐα, νά προσίλθη στΐς έργον τουΓ, των άδελφων νού σχο) ές τοθ Έρυθροθ ΣταυροΟ Ι κου ν άφοσιωθθ στήν άποστο καί τοθ «ΈύαγγβλισμοΟ» καί λήν των κι' Ικουν τάξη σ«ο νά ντυββ την νάλλβυκη στο νό τής ζωής των την άνακού λή τής νοσοκόμου αδελφής. Φισι τοθ ανθρωπίνου πόνου, Μ. Αί γενικαί άνακαινίσεις τής < % Επί τή προσεχεϊσυμπληρώσει τοθ 22ου έτους τής εκδόσεως της ή α'Ανάρθωσις» προ¬ βαίνει είς γενικάς άνακαινίσεις καΐ πλήρη ανανέωσιν τού τυπογραφικοΰ της ύλικοΰ. Αί άνακαινίσεις τής «Ανορθώσεως» Βέν θ* έχουν τό προηγούμενον των είς τελειότη- τβι. "Αρτι» κ»1 4νάλογοι πρός την βτ.*θε· ρ*ν εκτίμησιν τού άνβγνωβτικού μας κοινοθ, καί «άς άναλλοιώτους συμπαθείας τού ουχί εύκαταφρονήτου άριθμοΰ φανατικών φίλων καί ομοφρόνων είς έθνίκας ίδέας καί τιεποι- θήσεις θά προσδώσουν νέον κύρος, νέαν επι- βολήν καί βαρύτητα είς -εήν εφημερίδα τής επαρχίας, καθιατώαβι την «Άνόρθωαιν», καί είς περιεχόμενον καί είς εμφάνισιν, έφάμιλ- λον των μεγαλυτέρου Άθηναίκών φύλλων. Αί γενικαί άνακαινίσεις μας θα βυμηέ- βουν μέ την ήμερομνηνί·ν κ·θ* ήν «ρό ** ακριβώς έτών εξεδόθη—μαχητικόν, ένθουσι- ώΒε«» παλλόμενον 4πό έθνιαμόν—τό 1 όν φύλ¬ λον ιηβ «Άνορθώβεως». χυβερντ,τιχή άντεκΕθΐσις έκ τριβν κλευρβν, πέριξ τι Ο έπχνα ατατιχοθ θυλαχος. ΑΕ Βιεξαχθιΐ άχι μαχαι δηήρξαν άκα τάς αφ· Βροτέρας. ΟΕ επαναστάται ήββΐχβς χαί έξχιρετιχάς απωλείας είς τ·υς χυ 6ε»ν«)τιχούς. 'ΕπΙ τ·ιΓς ημέρας Βιεξήκθΐ| άγώ< κειβμώΐτ,ς, κολ λάχις οβμα κρός σβμν, Ιως Β τού ακολήξη είς τέ χθεσινόν α π«φααιοτιχέν άκοτέλεαμα. "Ηδη οί έκαναοτάται χατδκιν Βια ταγβν τοθ άργιαΐρατήγβυ Φράν χο, Θ1 ένιοχυθοθ» Βια νέβν Βυ νάμεβν έκ Σχρβγώοη;, Βκβς έκα ναλάβουν την έκΕθεοΙν των. Αί μαχαι Βιεξήγοντο χθές Βατιχβς τοθ Τεοουέλ χαί καρχ τέ 'ΑλμπαραθΕν. 'Εκαναβτατιχά αε ροπλάνα έβομβάνΒιοοιν την Κ«υ ένχα, Βκου 5κάρχουν 12 νεχροΐ έχ τβν χατοΕχβ». Είς τέ μέτωπον τοθ -ΐντίντερ καρεττ,ιήθτ) ζ«-ροτ£τΐ] δρΛοις τοθ έκαναατατιχοθ «ντιαεροκορι· χεθ κυρβΡολιχοθ. Είς τέ μέτβ- καν τής Μ«ΒρΕττ]ς ήιεμία. 'Η ΜχΒρ(τΐ) έβομβαοΒ(αθΐ) οήμιρον ανοΒρβς ακδ το 6α»ύ έπ«ναατατι· κέν κυροβολιχέν τΑ δκοΐον Ιρρι- φι κατ' αυτής 300 δβΙΒας. ΑΕ είνε οοβαρώταται. τα Βέ θύματα κολυάριθμα. Είς τά λοικά μέτβκα ήρεμία. Κατα πληροφο¬ ρίας έχ Γιβραλτάρ, μετεφέρθη οαν είς Μ Αίνεα χαί 'ΑλχεθΕρας οί τραυματΕαι τβν τελευταΕβν γεγονότβν τής ΓρανάΒας. 'Ανατο λιχ*ς τής Μαλάγας. έξ ίλλ.υ, αυνεχΐζοντχι αί αυγχρβύβεις μετά τβν άντα»τβν, δια τους δποΕους ώ|«Ελΐ|οε κρό ήιΐερβν δ οτρατηγός ΚέΓπο νιέ Λίαν· χαΕ οΕ δηοΐοι έχουν χατα^ύγει είς δρεινάς κεριο Κάς, Βπου τεύς βομβαρΒΕζοκν έκα ναατατιχα αερακλάνα, τά δποΐα μάλιατα χατέοτρεψιν χαί ίν αντια εροκοριχέν τκλεβδλον. ΑΕ μαχαι ουνεχΐζβνταί, καραΒέξβς Ιμβς αί Χϋ6ερ»ΐ)τιχαΙ δυνάμεις τοθ μετώ- «ου Μιντρίλ—-ΓρανίΒας Ιέν κροέ- 6ΐ)οχν είς καραλλήλους έκιχειρή· σεις. Κατα τνΑεγραφήματα έκ ΜχδρΕτικ, δ οτραττ,γος Μιάχκ έλαβεν ολιγοήμερον άδειαν, χατα Βιάρχειαν τής δκοΐας 6" άντ ι χαταοταθ) ακο τόν αντιουνταγμα· Όρτέγχχ. Κχτ' άλλην έκαναοΐατιχής κΐ|- γής Ανςιχατεοτάθΐ) χατδκιν Βια- φβνΕας.του κρός τεϋς ίβύνοντας τα.αιρατιβτιχά κράγματα τβν χυ βερνητιχβν. Ό Βικλβματιχος οιινεργάτης τοθ «ΉμερηβΕου Τΐ|λεγρά«οιυ πληροφορίαι άκβ πηγήν ε&ρι βχομένην—ώ; βεβαιοί—·Ιν ατεν) έπαφ! μέ τό έκαναατατιχδν ατρα τηγεΐον, Βτι δ οτρατηγές Φράνκο κρδχειτχι ν' άναγγεΕλ^ έντος δλί γου την βύνθεσιν μιβ; πλήρ·Ης χυβερνήαεβς. Κατά την κλτ,ροφο ρ(αν αυτήν, κρβθϋκουργός τής έκαναοτατιχής ΊβκανΕας θ* είνε δ οτρατηγίς ΧνρΒάνα, άλλοτε Οιτατος έεμοστής είς τα Ιέχρέ Ι ,1 χον. Τά υκουργεΙΌν τβν ριχβν θ' ανατεθή είς τέν χδμητα Ιχ τβν καλαιβν καλιτι- χβν αρχηγβν. "Αλλ«ι κιθανοΐ |&χβΜργοΙ είνε: δ οτρατΐ)γές Κέ(κε -'ντε Λάν· Σϊρατιβτ'χών, δ οΐρατηγές ΜχρτΕνεθ 'ΑνΕΒο τβν ΐ'Είβτεριχβν, δ Νιχέλαες Φ·άν χ·, βδελφές τοθ αρχιστράτηγόν ' τβν Νχυτιχβν, δ ουνταγμαΐάρχης ΜοντίνΒερ τ«]ς ΓεβργΕας, δ Βό Ιχτβρ 'ΑμάΒβ, ήΐ«| κρέεΐρες τής «τεχνιχής Χβ6ντα(> τοθ ΙΙκοθρ
  ι Υ«βς τ) δ κ, Βιντέοι δπουργές
  τε>ν ΟΙκβνομιχβν,
  ΗΟΔΟΣ ΚΡΟΥΣΒΝΟΣ·
  Μί ίοιαιτίοαν χαοάν νλη
  ροφοοούαβθι βτι τό ότουργβϊ
  όν τής Συγκοινωνΐας άπεφά·
  σισε την προώθησΐν τής ·5οθ
  Κρουσΰνος καί την κατασκευ
  ήν τμήματος ζσυνβέοντος την
  οδόν αυτήν μέ τό Σανατοριον
  Ίβρουσαλήμ. Διά τής όδοθ αΰ'
  τής θά έξβπηρβτηθΗ καί τό Σα
  νατόριον καί ή πλουσΐα κωμό
  πόλις τοθ Κρουσονος. Καλόν
  θά είναι μόνον νά^βπισνευσθβ
  ή κατασκευή της. Όπως είνε
  έπΐσης ένιβεβληιιένον νά επι·
  σκευσθβ <α[ ή αποπεράτωσις τοθ σανατορΐου'ΐΐοουσαλήμδιά νά ίθρουν είς αύτό περίθαλ¬ ψιν καί νοσηλείαν οί ανοροι φυματικοΕ ίφεδροι πολεμισται. *** ΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΙΙΣ. _(ς τας Αθήνας αρε'ζου* σήμερον οί εργασίαι τοθ διε- θνοθς Συνεδρΐου τής Έπαγγελ ματικής έκπαιδίύσεως, είς τό οποίον συμμβτέχουν κβθηγη- ταΙ πανεπιστημίων καί έπιστή· μονες ,δίβθνοθς κύοους έξ δ- λ»ν τΛν χωρ&ν. ΧαιρετΙζομεν τό συνέδριον αΰτό καί εύκόμβ θα την πλήρη ΐύ4δωα>ιν των
  εργασιών τού. Διότι πιστεύο¬
  μεν Οτι έξ αύτοθ ή Ελλάς θά
  θ σημαντικήν Αφέλειαν. Πό
  λύ περισσότερον μάλιστα 4φό
  σον ή σύγκλησΐς τού συνέπε
  σεν βίς μίαν περίοδον καθ' τ] τ
  τόσαι καταβάλλονται υπό τής
  Κυβέρνήσεως προσπάθειαι νά
  στραφοθν πρβς την πρακτι-
  κήν μόρφωσιν κα( τά θετικά
  έπαγγέλματα ο( Έλληνόναι-
  ββς.
  ***
  ΗΜΕΛΑΙΖΑ·
  τΑραγβ δέν ύτιάρχβι κα·
  νείς άρμόδιος, κανεΐς τέλος
  πάντων νού νά πονβ τό χρή
  μα καί τόν (δρΔτα των έ-
  λαιοναραγωγδν μας καί νά
  φροντίση νά πβρισώση. την
  μέλασσαν τοθ έλαιοταμεΐου
  πού χύνεται άπό τά σπασμβ
  να βϊρέλια καί χάνεται 4κεΙ
  κάτω παρά τό τέννις; Άλλά
  διά την προμήθειαν τής με-
  λάσσης αυτής έδαπανήθησαν
  έ<ατομμύρια όλόχληρα κα( μάλιστα είς ξένον συνάλλαγ μα ποΰ έξήχθη άπό τόν τό¬ πον. Καί θά ίπρεπεν οί δι¬ ευθύνοντες τό έλαιοταμεΐον νά μή μένουν τόσον άσυγ- κΐνητοι έμπρός ϊίς την συν τελουμένην καταστροφήν, την οποίαν βίβαΐως θά πληρώ· σουν ο( δυστυχεΤς οί άγρό ται μας. Επί τέλους νομίζο μέν δτι δέν θά ήτο δύσκολον νά ι εύρεθοθν μερικά Υερά βαρέλια ν' άντικαταστήσουν τά σπασμένα άπ» τά όποΤα τρέχει καί χάνεται ή μέλασ- σα. *** Ο ΕΥΧΟΜΈοΑ- Δέν γνωρίζομεν ά' αί δι εξαγόμεναι διαπραγματεύσβις μεταξύ Ελλάδος χαΐ ΤουρκΕ άς διά την καθιέρωσιν κοι νής πολιτικάς είς τό ζήτημα τής σταφίδος καί την ενιαίον εμφάνισιν των ε[ς την διβθνή σταφιδαγοράν, θά φθάσουν είς αΐσιον άποτέλεσμα. Διότι παρομοΐα προσπαθεία έγένε το καί δσον άφορά τόν κα πνόν χωρίς δμω« νά κατα λήξ~ είς νλήρη συμφωνίαν. Πάντως ευχόμεθα νά επέλθη τελικως συμφωνΕα. Διότι ετσι θά λε'ψο ό συναγωνισμός Έλληνικής καί Τουρκικής στα φΐβος νού φέρει τόν έκνε σμόν τον τιμβν. Καί τό κέρ δ·ς θά είναι άρχετά σημαν τικόν δι' αμφοτέρας τάς χώ ρας καί τβύς σταφΐδοναραγο νο·« των. . ΙΚ

  £ΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΕΡΓΟΝ
  αΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμβρον «Μια
  νύκτα στή Μόσχα». Πρωταγωνι
  στοΰν ΓκοεγκορΟ Ρατώφ, ΜπΙννι
  Μτταρνες.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  τό κοινωνικό άριστοόογημο: «Ό
  δρόμος πρός τα κάτεργα».
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός) - Σήμερον
  τό πολύκροτο Εργο: «Έχβρός τής
  κοινωνίας».
  ΟΟΥΛΑΙΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μι« νύχτ« φρή. ¥μ
  τη έρνι». κ«τ-διβ.{·ις, άν·»
  νΐβ κε·1 τρόμο.
  Μι* νύχτ« φρΐΝας κ«1 άκο
  ώ
  ΜΙΑ ΗΥΧΤΑ
  ΠΗ ΜΟΣΧΑ
  Γχρεγκορύ Ρατώφ
  Μπίννι Μηάρνες
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τβ ηολύκρβτο Εργβ τής βι«
  σάμου συγγραφεύς
  ΣΟΘΥ
  ΜΠΩΤ
  Έμφυχ«μ·νο έτηβ την ηεν
  τίμορφη.
  ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ
  κκΐ [χϊν μιγθλβν κοιλλι
  τΐχνη.
  ΑΛΑΝ ΤΖΟΝΒΖ
  είναι μια κραγματική χχλ
  λιτιχνικίι αποκάλυψις πβθ
  β* ο«ς κκρουαι&οο την Πίμ
  πτην ό κινηματογράφος Πβυ
  λ*Μ«Μη.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ/Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβ»
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ
  ΡΑ1Α.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά-
  βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ-
  ΝβΝ, Πάρον, Νάξον.
  ΠρΒΚΤβρ·Ιβν ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ
  Ιε)λ4*.
  ιηκτικιι ηι οφεαιμοι
  ΕΦΕΥΡΕΣΕ12
  1) Η Β1ΕΝΝΕΖΙΚΗ ΖΩΝΗ
  ηβΰ αντιχοττββτηβκ τας ανθ»
  γιεινας κοινάς ζωνας χά Ι τι
  ρ*ντ«,
  2) Η ΙνώΛΛΑ ΟΡΙΖ1ΝΑΛ
  κου κατπργηο» τβ άχαλαΐ
  αβητα μπβλώματ» κ«1 μ«ντ«
  αισματα είς βλα τα βφ&ομα
  τα Η«1 οέρματα.
  3) Η &ΟΛΛ* ΚΟΛΜΠ
  διά την Μόλλαβιν παντός ύ
  «λίνβυ Α έκ μέταλλον αντ·
  κείμενον η δοχείον ηοθ /ιερι
  Ιχβι νερο κα· μηαΐνει βτί>
  ΒΗΤΙ*.
  ΖΒΤΟΥΜΤΑΙ άντιηρβθΝΐιοι δι
  ·λα< τας ηβλεις τϋ{ Νηοο». Γενιχβί 'Δντιηρβοε.η·ι δια την Καιΐταν ♦βΥϊΤΑΝΑΚΗΙ-ΪΥΑΟΥΓΗΙ 4 Χ»· Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΝ1ΙΣΑΙΡΟΙ 66ο ν ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ —Δίν θά ξεχάογι τίκβτι, Ι; Κά τι πολΰχιμο θά ΙΒβΒνε χι' Ιχω τβδς μβυ νά χάνω Ιχαι, προΌεξε νάτεύς τέ κ|ς ου ιω δκας αβθ τα λίω Τ*»β μπ»ρεΙ( «ά φ^γης Τζ(μ Κι' άν 6·$ς τ·ν Τζίοι Σ'λ6ε·, ι δάβ^ς τέν Η«έν Κου.! Δε> 8*
  μέ κροδίοις. Ι; Κι' άν αΰιοΐ οί
  ««ιρατές Ιχουν οτήο) οτρατόΉεΒβ,
  Τζ'μ. τίτε μπορεΐς *ά«ι βέβαιος
  ώ; έκεΐ οΒ;ιο θά χλαψιυνε χή
  ρες...
  'ΕΒω δ'εχέηι; άηό μιά χανβνιά
  χ«! μιά ίί!δα επέρασε μ·υγχρ(ζβν
  τας άνάμεοχ άκΙ τα ΒένΒρα χι' Ι
  ηεαε οχί χωμα καμμιά ε*ατ5οτα
  ριά μέτρα άκέ τέ μέρβς κου οχε
  χεμβσΐε. Κι' ·Ε δυί ιιας αυγχρό
  νως έχραβήξαμι ο χαθένας κρ·ς
  τό αέρος τβυ.
  Μιά ώ,9α χαΐ περισοίτερο άνβυ
  οΐανε κοίνον ές χι' οί δ!(Βες έκερ
  νεθσ«ν χι' Ικεφχαν μέοχ βχέ Ιί
  οβς. 'Κηήγαινα κερνωνχας άπό χέν
  Ινα χριΐψΐνβ οχόν άλλσ κΕαω άηβ
  θάμνβυς χά Ι βίνδρα χκΐ μοί ψχι
  νέίχανε κώς μ' έκυνΐ|ΥΕ6αανε β Ε
  ·3Εδες. Πρός τό τέλος τοθ βομββρ
  3ιαμ·0, δα χαΐ ίέν έτολμοθαα άχο
  μΐ) νά βγω φανερά καί νά τραβήξη
  πρός τέ φρβΰριο διχου κέφτανε 6
  κερισοοτερες 4δϋεο, άρχισα νά
  ηαίρνω θαρρος, χι' Οατερα άχό Ινα
  γθρβ κρός τ' άνατολιχά
  ηβααεχτιχά χάτω κρός
  χήν καοχλία.
  Ό ήιβς βασΕλευε χι' ό άέρας
  τής θαΛαοοας έκβυνβθοε τα ΒένΒρα
  χαΐ ψυχρίς «αΐ'ώ: ήΐαν μ' Ιχανε
  νά τιέμω. Ή «Σιιανιβλο» Ιμενε
  «ίντα έ«εΙ κου ήταν άγχαρβββλι
  μένΐ], όϊ» χατάρτι της δμως έχυ
  μάχ(ζεν ή υαδεη οημαία των πει·
  ρατων. ΚαΓώ: .κύτταζα, είδα Ι»α
  «οχκΐναπέ ?&ς χι'ίκβυοα σέ λΐγβ
  ΐιιβ ίρβντή χι' άμέοως μιά όίΕΒα
  άχίμτ) εσνύρΐξε ο τόν αέεα. Α?ι
  ήίαν ή "λευταΕα χχνινιά. Γιά χά
  μπβοΐ) ω?α άχέμΐ) Ιμεινα χρυμμε*
  ν·ς χιιττάζβντας τί γινίχβνε οτήν
  . ΙΙεριχοΙ άπό τβύς κειρα
  τάς Ισπαοαν μέ τ«υς πκλτάδες μιά
  πίύ ήίΐχν των βρίλων μου
  καΡώ; Ιμαθ· Ιπειτα. Πιέ μαχριιά
  ευα φωχιά αναμμίνι; Άκέ τό μί
  ρβς ένεΐνο έηΑγαινε χι' έρχοτανε
  μιά άκο τίς βκρχες ότε χκράβι,
  ΈχιΙνοι κου τέ η·«ι>ΐ άχόμΐ) ήτοι
  θυμωμένοι χι' άμίλητβι χώ$κ
  ι'έχρβγουΒίύοκνε. ΜεΒ
  τώ. μκοροϋθΒ νά κροχω
  κρός τβν βράχχι,. Τέλος έ
  φθαοα χι' Ιν,ινα Ιεχχός μέ χαρ»
  μεγάλΐ] Ιίόλις τ«ΰ; διιι^θςκα τ
  ΕατερΙα μου, ϊρριξα Ινα δλέμμ»
  γύρω μου. Ή χαλύβα ή(κν χκμω
  μέ<τ, ά«ό χορμβος ΒένΒρων ά«ελέ· «ΐ|Χους. Τέ ηάχιομ·χ ήταν ψηλίτε •ό τή> γή. Μ·οχ α! μιά γ
  νιά, ήταν δυθ κίτρες γιά τζίκι χι'
  άκ' Ιξω ιϋπδ την κέρτα Ιίγκινε
  πηγή τβθ νενβθ. "Ολ* τε μέρος,
  μέοχ άτιο τόν φράχτη ήταν χαθα
  βιαμίνα ακέ χά δένβρα. "Αν εμέ
  ναμε έκεΐ χωρΐς νά χάνβυμε τΕκο
  τε θά μβς έχυρΐευεν ή κιό μαδρ~
  ιιελκγχολΕκ. Ό πλ·(«ρχβς Βμως
  !έν ήταν άκο Τ(ΰ;άνθρώκ·υς, κ«υ
  Μιϊ. εφώναξε δλοοζ
  μοί; έχώρΐοΐ αϊ δυέ δμάδΐς.
  (συνβχ(ζβται)
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Β. Δ. ΧΑΜΑΡΑΚΗ
  ΤΗΛΕΦΒΜΟΝ Ν° 5~50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Νέ εξησφαλισμένην τβχύ·
  τητκ 14 μιλλΐιιν,
  'Αναχνρεΐ έχκοτΐιν
  ΤΡΙΤΗΝ κ. μ.
  δι« Ρβθνμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χνλκϋα, ΑΙ
  δηψόν, Βολον, βεαααλο
  νίκην.
  ΤΡΙΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  •Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7.15
  ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΟΦΟΙ
  ΑΙ στιχομυθίσι μεταξύ άλητ·ν
  Εχουν ουντιθως ενδιαφέρον λαο·
  γραφικόν καί κοινωνιολογικόν.
  —Είναι σοφοΐ όλωσδιόλου προοέ
  Θεσεν Ενας συστημστικός ώτακου
  στής των.
  Κσί ήταν ασφαλώς μέσα είς τα
  πράναατα. Παρακολουθω τελευταΐ
  ως βόο άλήταο—τουλάχιστον ή έμ
  φάνισίς τους τούς δίδει μέ τό πα-
  ραιτάνω των άλητικόν χαρακτήρα
  τοθ κοινοτέρου τύπου—έλλιμενιζο·
  μένους κάθε πρωΐ είς £να συνοι
  κιακόν τΐίζοδρόμιον. Είναι άμΐμη·
  τοι διαλογικως.
  —ΟΙ ανθρωποι, Ελεγεν ύ Ενας. ·
  οποίος πσίζει συστηματικώς τόν ρό
  λον ήθικοθιδασκάλου η Λκριβέοτε-
  ρα κοινωνιολόγου φΐρμας, τιρέπει
  νά γίνουν άνθρωττοι
  —Δηλαδή δέν είναι τώρα «νθρω
  ποι;
  —Είναι μωρέ παι5( μου άλλά μό
  νόν εξωτερικώς. Δέν ελεούν προ·
  τα—πρώτα τούς πτωχούς* πάρε
  παράδειγμα άπό τα καζάναια μας.
  'Επειτα καί τό χρέος τους νρός
  την κοινωνίαν δέν τό κάνουν δπως
  πρέπει.
  —Άλλά τί είναι αύτό χό χρέος;..
  Χοέη;...
  -Όχι βοέ άδελφέ χοέη. Χρέος
  πώς νά σοθ πω Χριστιανικό. ήθι·
  κό, άληθινό. Χρέος πού πρέπει να
  τό έκπληρώνουμε ΰλοι γιά νά
  βγαίνπ στ* άνοικτα ό κόσμος·
  ΚαΙ · διάλογος είς άπτσιστον
  καθομιλουμένην. έξηκολοοθησε μέ
  τόν τοόπον πού άντένραψα πι¬
  στώς. Τό περίφημον «χρέος» άνε-
  πτύσσετο κρός δλας τάς κατευθο·
  οΕΐς καί άπό Ολας τάς «λευράς.
  Βεβαία υπήρχεν έδω καί ό αΐώνιος
  συμφεροντολογικός ύπολογισμός
  τοθ άτόμου ώς ποώτου ένδιαφκρο
  μένου..."Υπήρχεν δμως ή Ραθυτέρα
  ήθική σοφΐα αν δέν άπατώμεθα, καί
  τα πρακτικά άποτελέσματά της.
  Κατά τουτο δέ οί δθο σύτοΐ κοινοΐ
  άλήται τοθ Ηρακλείου ήσαν (όλΐ.
  γον, ή πολύ) μέσα στό παγκόομιο
  άλητικό πνβθμα—πνβθμα συνήθως
  συγχρονισμένο καί σοφώτατο.
  Ό Άλλος
  —Ή χοχλκβχρους έκιδερμίς
  καί ·Ι Μ(νδβν·( τας
  Ή μίδα ιι«0 Ι(ει
  είς τάς τΐναΝαΐ νά ψή»«βνται
  είς τ4ν ήλιον, διά νά χαμοκν χ»λ
  δΧΙγον νά οΐο·χ(οη την ζβ^ν
  ι(ς την Μπέ'τυ ΜιαΙβις, γν»-ιτον
  «ΐ]μ3Χ>γρ(>φιχέν άοιέρα τ·0 Χιλ
  λιιγοκνχ. Ή χαλλιτέχνις Ιηαθε
  κρό ήιιΐίβν άνό ήλΐ&αιν χά Ι θά
  χρειαοθτΐ νά παραμείνη ειχΐ
  μ<|να είς χλινιχήν διά νά ο^νέλ 6η. Έν ·φ ΐιιχαξΐ «ί χινη^αχο Υ»α>φ
  ΐκιιδ*ι τέ Ιδιο ουνέβΐ) χαΐ μέ
  λ.κς ή1·π·ι·υς μέ άκο'έλεομα
  την ικιζτ]μιβν χαθυατίρί)αιν «Ο
  νυριΌμαης τβν ταινιβν, άκιτί
  αΐαχν νά λάβευν τα μίτρα τ««ν
  ΤεΟ λοτκβθ *1ί τα αυμβίλαιια «]
  «4
  8»βς . .
  άοχέρας τα παρβτετβμίνα
  λβοχρα, έκΐ κ·ιν| χαταγγελΐας
  %ί αυμδίσεβς έργαο'ας.
  ***
  —Π«λ«ι« οπλει—οημερινβ Μ
  βύρματα.
  Είς την πίλιν Μηιυ^ τβθ Βιλ
  γίοιι δπά>χ«ι ι»1α λέοχτ, τβν Τβ
  ξβτων τ) δπο(α ημπορεί νά
  ται διι είναι τό άρχαιέτερον άθλη
  τιχον σωματείον τ·Β χίσμου, άνοθ
  Εδρύθη χαχά τον 11«ν αίβνα δκο
  των Σ τουρβφίρβν. Κατά την
  χήν εκείνην τα τοξβ χά! τα 6ίλ-
  δέν ήΐαν άβλαβτ] ·ΐδ— αν&ρ διτβς
  είναι σήμερον. Άλλά μέ την κρί
  οδόν τής βιομηχανΐας «6 κ·λέ
  μοί ποΐβς ήμχορεΐ νά κριΐδ^ 6τ
  χαΐ Χά σ»)μερ:νά Εκλα Βεν θά θι
  ωροδνται ά«(νΙυνα £»γανκ Βιά
  καΐδιάς μετά μεριχούς αίβναί
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Δια τούς χ. χ. Άντιπροσώπους Βτομηχανιών
  Σιγαρέττων καί Καπνοπώλας έν γένει Λ ομού Ή
  ρακλείου.
  Φβρεται είς ννβσιν ανάντωτ των ό-«οδΐ«οτΐ έ».
  Βιαφερομ<ν«ν δτι τ* γραφεϊα καί ή άνοθήκη τεΐ» Βιο μηχατιών ΣιγαρΙττε·ν: .Δ. ΦΟΥΚΑΣ,, Α. Ε. (Σιγαρέττα«ΝΥ]ΜΦΗ»καΙ αΕ&ΤΡΑ ΦΟΥΚ_» κ«ι "ΑΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ" Ο. Ε. (Σιγαρέττα «ΧΛ.ΝΤΕ») Ώς καί τό συναθές αύταΐς Γενικόν Πρατήριον Σι γαρΕΤχυν δλ«·ν των μαρκ&ν, μκτΐΦέρθησαν ιΐς τό νε¬ ον των κατάστημα, κείμενον έ«1 τής όίοθ Αγ. Τίτου έναντι Δημαρκίας βαρα·λεύ(;ως καταστήματος κ. Δημ Γιαλιτάκη. (βκ τοθ γραε}ΐίου τής 4ντι·:ρ)«ι(ας). Άρ. ταλ. 6,81 ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προτι μάτε τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ Ή τΐεΐρα τόσον έτών^-----------.-λ«*^ εξαιρετικήν τον ποιότητα καί την μβ γάλην των [ άντοχήν. Είνβ τα συρφερώτερο >όγ· τής ρβ
  αποδόσεως τον.
  'Δντιπρόσβποΐ:
  Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Πρόγραμμσ «λειστηβια
  σμοΟασυγκομ(στε·ν κορ«·ν
  Ό ηβρά τφ Π?ωτβδιχε'φ Ήρ*
  άς Γ. Κβντζ«δίκης έν Ήρο-χλεΙω
  χ·«τοιν·εΒριύ»ν, Βη·καιβ Β'.ι Β»
  νάιΐεΐ χαΐ ηο·( έχτέλεσΐ" τ«ν έν
  ,«· άβιθμ. 11«5 ««Ι 1187 το9
  .935 άκβφίβειβν τβθ ΠρωταΒικεΙ
  ου 'ΗραχλεΕου νομίμως
  μένω» έχχελεβχων χαΐ των έκ'
  τελίσιι τβΰτων
  6κ» χρονολβγιΉς 19 Ιουλίου 1937
  Β6· έκιταγων τβν ΓΐωεγΙβυ Πολυ
  χρονΕδου καεΐ ΣχυλιανβΟ Φρχγχού
  λΐ) έμηίρων χαχαΕχων ΉραχλιΙΌυ
  χαχά ταθ δφειλέχου των Χτρα
  «μκοιις Μ>θ(βυΒάχ^ χαχβ(χ·υ
  ίιυχβν ΜϊλεδυζΕου χά Ι «ρές ε! ι
  πράξιν των |μ ταίς είο^μέναις Ιηι
  των άνβκρερβαένβν *·ο»ν
  των Βρκχμβν, 24 120+20 310 με
  τα των τόκβν χαι Ιξάδβν αυτών
  έιθέχω είς Βημββιβν άνβγχααχιχδν
  πλε'ατΐ)·ΐί»σμίν. 1) Τρείς χιλιί
  ό<αδ*ς οχαφυλίν τβθ οουλχανΐ ε6ριαχομέν«ν είς την έν τ^ θίοει Σαρ»λ<5 ή Αιιβάΐα τίς περιφερείας Ββκτων 4μηίλου σουλτανί τοθ ανωτέρω οριιλέτο» ΜχθιουΒάκτ] έχχάσι»- κέ^τε έ»γα τβν ουνβο. χτήιιαοι Στεφανιβς Δέ ιη έκ Βύ· με*<*ν Ίωχν. Κυρια χαΐ δρίμφ 2);ρ«Ι: χιλιαοβς ό«άΒας οταφ^ων εΙΒβυς οβϋλτανΐ χαΐ χιλΐας κενταιχβοί*ς δχάΒακ αχαφυλων εϋευς τχχτβ εαοισκβμέ νας είς την έν τ$ θίσει Απίαϊβ χαΐ Κιινοτιχής πε·ι*ερεΕας Βΐυχ&ν βμ*έβυ τοθ ΧτλχιαΒάχΐ] χατά τέ 1)2 έξ άΒϊανεμήτοιι αΰτ^ς βυνορ χτήμαυι Ίωάννας ΆλβγΒιανά«η χλτ,οβνόμων Λιρατζάν.η χαΐ Βεόμφ έχ Βύο μερων τής έπιχαρκΕας τής άμπέλβϋ τβύτ^ζ άνηκβύιης είς ΨΑΡΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΝΟΥ μι το ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Είς βοχβΤα μικρά καί »β νάλα είς τό κατάστημα Έιι. Κρασάνη (Ιναντι καλαί άς Νο'ΤΗΝΟΝ. ί) Ε(« τιμάς ασυναγο] 1 Τετάρτην βράδυ κατ' ευθείαν ΠΚ1ΡΑΙΑ—■ ΟρνκιορεΕον Αιναιρθάχη ^5Β3ΒΒ8Ε9Κ3βΙΙΞ5Β^3Β9Ε^^39ΗΙ Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ , ΚΙΝΗΣΙΣ. -Διήλβε προχθές βιά ΧανΙα ό μίχοι τηθβε Διβυθυντής τού Στοατοκογικοϋ ΓοαφεΙου Άν. Νιχολάου τσγματάρχης κ. Παπαβη •άκης μεταβαίνων είς την έκεΐ νέ αν θέσιν τού. —'Επίσης διήλθε διά τόν γεΐτο να έξ Αθηνών « έν "Ιεραπέτρα δι κηγόρος κ. Τσαγκαράκης καί ή ΔνΙς 'Ερριέτη Μαμινάκη φοιτήτρια Αν τφ μαιευτήρ!» Έλενας Βενιζέλου. Γύρω στήν πάλι μας. ΕΙκονα τής βιβλικής έξόδου πά. ρουσίασεν ή πόλις μας τό Σαββατ τοκύριακο. —Χιλιάδες κόσμου έξβχοθησαν μ« κάθε μεταφορικό μέσο στΐς έξο χές καί στΐςάκιές. —Κι' έγνώοισαν δόξβς πραγματι κές τα «κρογυάλια τοθ Καρτεροθ καί τοθ Κοκκίνη καθύς καί τα Αι νοττεράματα. —ΠολλοΙ έπΐσης συμπολίται με τέβησαν στόν Άγιο Μύρωνα βνου καί εγίνετο πυνηγθρι έξ αίτΐας τοθ έορτασμοθ τοθ φβρωνύμου 'ΑγΙου. —"Εμειναν δέ κατβνθουσιασμ* νοι άπό την περιποίησι των 'Αγιο μυργιανών καί άπό τίς ώμορφιές τής γραφικής κωμοπόλεως. —Όψιν ανθρωπίνου μωσαϊκοθ παρουσιάζει κάθε βράδυ, ή πλα τεϊα τής Ελευθερίας. —Κόσμος κάθβ ήλικΐας φώλου καί τάξεως άλλά καί καββ φυλής τίς τελευταϊες μέρβς κατακλόζει τα κέντρα ζητώντας λΐγη άναψοχή. —Ζωηοοτάτη έπιβατική κίνησις είς τα άτμόπλοια τής γραμμβς τόν τελευταΓο καιρό. —Ιδίως τό Θαλαμηγόν «Άκρό πόλις» είναι πάντα κατάμβστο άπό κόσμο πού Ερχεται νά περάση έβώ τώ καλοκαϊρι ή νά διεκπεραίωσις ύ ποθέσεις τού. —Αρκούντως ΙκανοποΐΓ,τικίς ^ αί επιδοθείς των άθλητών πόλεώς μας είς τα Β' Βενι _·Αποβ{ΐκνόβται λοιπόν δτι εάν οί άθληταί μας έπροπονοθντο ου στηματικά— κι' «ν ύ-κτΐρχβ πρ*ς 7033 ηβ χαρκβν' τ·0 )φ 'Δ<τ»ν. Γιάνν»ρ« χαΐ' πανελλήνΐα ρεκόρ είς πλεΓστα άγω νίσμστα. —'Εντός των ημερών Θά άφιχθβ 3) αιαφΙΒων εΐΐευς αουλτανΐ εδβιαχο μέν» ν έν τφ ατλωφ (δψ γι3) πρές οχαφιΒοκο(ΐ|9ΐν μή αιαφιδβ τελείως τή; είς θέοιν Μεααρμ*ς την χ~μαχιχής πιρΐφε ρεΕαΐ Βΐυτων άμκέλβυ τβθ αα τοθ ώς ά>ω ένειλέχβιι έχτάοιως
  10 περΐκου έργκτων των άνωτέ
  ρω άαυγκβμΐοτων χα·κ·)ν χατ»
  διά των δκ' άριθμ. 453
  χαΐ 454 έκθέβεών μοί· χκταοχέαε
  Ό πλειό τη νιαομΐς τω,
  βχεθένχων τούτων χαρπων
  ται Ινώκιί' μ«υ ή τινές τβν νο
  μΕαων άναπλτρωτβν μ·υτ^ν 14»}»
  Αύγεύοχου 1937 ημέραν Σ^βατβν
  χ»ι ώ>αν 10—12 π. μ. είς τβν
  αυνήθη Τόπον τβν Βημ«ηι»ασ[6ν
  πβα χαΐ Βχε χαλοθνται οί δουλό
  μενοι νά κλειβΒοτήαιβΐιν, ιή; άδε!
  άς βυντμήβΐως τής κρβθεσμ(α<: δο 'οη: μοί Βιά τή; δκ' αριθμόν 958)1937 κράξεως τεθ χ. ΕΙρψο χ·υ ΉραχλεΕβυ. 'ΑρμίΒιος Βιχαθνΐχός χλι;χήρ έ νεργΐ|03*ω τα νίμιμχ. Έν ΉοαχλεΕω τ) 10« Α5ρ6 ότου 1937. Ό έκΐ τοθ κλειβχΐ]ριαομοθ δι χαοχιχ*ς χλιιτήβ. Άνορί«ς Κοντς·δάΗα( Ό Πρίεδρος τής Κρουαβνος προκηράοσιι φανεράν μειβδβχι.ήί Βι;ιιοπραα(αν διά την άνέγεβοιν Εοινοτιχοθ Κντβσ'ήμα τος Ιν·ργ~Ρ~37μ&ν~ν την 23 Λυ γούοτβυ έ. Ι χαΐ ώ;α» 10—12 κ. μ. έν ιω γραφείφ τής Μη/ι- νιχής 6πΐ)ρεα!ας χοινοτήΐων Ν Ηρακλείου. Πΐραβαλον συμμεΐβ)ττ]ς Βραχ. κέντι χιλιάΒες (ιριθ 5000) Είς την ΙτμοκραοΕαν γΕνανΐαι βεχτοϊ άνεγνωριομένβι έβγολάβϊΐ πάιψ τάξεως. Τα οχεττκά ιής μ»*ί ής είοΝ χκτατεθειμένα είς τό γρ3φ·1 όν τής Κοινίττ)τος χα( τό γρ*; ε* «ν τής μΐϊχχνΐχής δπτ]ΒεαΓαις »·ι νοχήιων Ν. "Ηρακλείου Ινθα προ οερχέ^ενοι β[ βουλίμΐναι ϊΰνχ «αι νά λαμβχνωιι γνώσιν καθ ε«άοη< χαΐ χαχά τάς έργαοΐμβυς 'Βν Κρουοβνι % 7 Α1γο6οΤ3υ 1937 Ό Ποίΐδρος τ^ς Κοκ-ίτητος Ίιιάν. Γ. Φουντουλάκης Πρ·ς τβύί εύβ ακυνητας Άγΐβυ Σεληνβίρι. ΚαθιοτΑμβν γνωστόν β π είς τ6 μέλλον θα τβληται άνελλι- πβς καθ" έχΐστην Κυο'α«ή« λειτουργα έν Άγφ Γβωρνφ Σβλινάρι «αί καθ* ώρας, ώ; κατωτέρω: Χειμερΐνή κερΙοΛος 1 Ό«τω3οΐου 1 "£λΙ δ θοοο 7, 30—9, λειτουργ(α 9— 10, θεοινή πβρίοοοί; 1 Άπρι λι·>υ—1 Ό<χωβα(ου 6 θρος 6 30—8, λειτουργία 8—9 Ή ίνοριακή επιτροπεία Βρα χασΐου Ό Διευθύνων 'Δριβτ. Ββνρλακη( _ Λ λ Τα μ*λη Π·«ιΑ Διβνύαιος Πραταίνη( #11 καί συναυλίας υπέρ τοθ Βρεφοκο μεΐου. —Δέν αμφιβαλλομεν Οτι ή χορω δία ούτή Θά κινήση το ενδιαφέρον δλων των συμηολιτών καί δτι αί τρείς σοναυλΐαι της Θά συχκεντρώ σουν πλήθη κόσμου. —θ' άΐτοπερατωθή λοιπόν συντό μ·ς καί ή Λόγγια. —Αύτό τουλάχιστον ΐίβαιοΓ * Δήμος πού ιτροεκήρυξε «αί σχβτι κήν δημοπρασίαν. —"Ετσι Θά όλοκληρωθβ τό Δή μαρχιακόν μέγαρον καί Θ' άποκτή οί) ή όδός 25 Λογοοστου μίαν μνη μειώδη υΐκοδομήν. —ΚολοΙ οί Πειραιώτες τροβαδοθ ροι ποό βρΐσκονται στή ν νόΑ,ι μας άπό ημέρες άλλά όπαρχουν καί στιγμές πού γίνονται ένοχλητικοΙ. —Άπόψε ώ κομήτης τοθ Χίμφλβρ Θά ΙχΓ) την μινροτέραν απόστασιν άπό τής γής—83 έκατομμθρια χιλ ι όμετρα—καί συνβπώς την μεγαλυ τέοαν λαμπρότητα, — ΘΛ^εϋρίσκεται είς την προέκτα σιν των τόξων τής θύρας τής Μεγ. Άρκτου καί Θά «ραίνεται καί διά γυμνοθ άκόμη όφθαλμοθ. — ΟΙ σι,μπολϊται λοιπόν άς ίτοι μασθοθν ν" άπολαοσουν τό φαινό μενον. — Λέγει ό λαός· ό ΑΟγουστος ί κάτησε, ή δκρη τοβ χειμώνα. Έν τούτοις εφέτος ό Αύγουστος άπε τέλεσε την καρδιά τοθ κολοκαιριοθ μέ τίς άνυπόφορες ζέστε< τού. —Ώραία συλφ ς τοθ βορτα Εκα με την έμφάνισΕν της είς τούς δρό μους καί τα κέντρα τής πόλεως μέ κοντό άνδρικό πανταλονάκι, μέ άν δρικό έπΐσης πουκάμισο ζέρσεθ καί πέδιλα. —ΚαΙ ηκούσθη βπαδός τής φυσιο λατρεΐας καί τοθ γυμνισμοθ νά φω*άζ{| Εξαλλος άπό ένθουσια σμόν είς τό άντΐκρυσμά της: —Νά την φιλήσω! Μδς δεΐχνει το δρόμο πρός την φΰσι, μάς διδά σκβι μέ τό παράδβιγμά της πβς πρέπει νά ζοθμεΐ —Δέν έπραγματοποΕησεν ομως βτι Ελεγεν. Διότι εύτυχως δένΕφΘα σεν άκόμη Ιως είς τό σημείον αό τό... ή φυσιολατρεΐα. -θαθμα τό φΐλμ το3 Σινέ Που λακακη «,νΐιά νύχτα στή Μόσχα», πού προβάλλεται άπό χθές. Παρου οιάζει τό λεπτότερο καί τό συγκλο νιστικώτερο συγχρόνως Θέαμα. ________________βΡίπορτερ «ΜΑΝΔ0Λ1ΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Άπό 1ης Όκτω|)ρ(ου 1937 Ιβρύε ται οριστικώς υπο τοθ μ. Χβνρ μονζΐβ» Μανδολινάτα τής πόλεως (ίξωσχολική) υπό την προστασίαν τής ΆβηναΐΗής Μαντβλινατας. 1· νφ παραλλήλως έπαναρχΐζει επί νέον βασεων, τα μαθήματά της καί ή ΧορωδΙα Ηρακλείου. Είς τε την «Μανδολινάταν Ηρακλείου» καί την «Χορωδιαν Ηρακλείου* γΐ νονται δεκτοΐ καί νέοι καί Δισποι νΐδες. Δΐδακτρα είς την Μανβολι νάτα ΉρακλεΙθί (κιθαρας, μανδο λΐνου κλ.) β»" Εκαστον γενικώς, μό νόν 50 δρ. μηνκιΐακ, χάριν τής εύ ρυτβρας μορφώσεως τοθ τόπου, Συ στήματα καταρτισμοθ τα νεατερα καί εώμεθοβότορα. Είς τό ορόγραμ μα τ&ν έκτελέσεων τής Μανβολι νάτας Θά συμπεριλαμβάνεται καί Κρητική μουαικά Των διδάκτρων έξαιροθνται οί παλσιοΐ μαθηταί τής Όρχήστοας τού κ ΧουρμουζΙ ου ΐΓυμνασΙων κλ.Ι κατατασσόμε νοι βωρεάν. Είς την ΧορωδΙαν Ή ρακλ^Ιου ή βιδασκαλΐα γίνεται τβ λείως βωρεάν, πλήν μικροθ δικαίω ματος έγγραφής, πληρωνομίνου γ» νΐΜώς έφ" «ιιας. Δηλώσεις γίνονται καί άπό τώ ρα προσωπκώς είς τόν κ. Χβυραοό ζιον. Ένοικιάζεται μαγαζείον ίσόγει ος μετ" άνωγείου ή καί κεχωριογ* νως κείμενον είς την οδόν 1Μ1. Πληροφορίαι παρβ τε) κ. Ε,"
  Α Ν Ο Ρ θ Ο 11 Τ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  !
  ί
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Χον
  Άλλ' ούτος βέν ΙβΧΙπεν είς την φωτιαν εξηκο¬
  λουθεί να τιεριπατ*, *·- κα1 κΛτω· δχβ Ι«βσαν οί
  όφθαλμοί τού έκ* των 66ο άργυρΑν κηοοπηγ'ων.
  —Άκόμη «αί σύτά, βΤ«β ναΐ βιθτι 8ος 6 Πάν
  νικ 'Δγιάννΐκ σώζβτσι «αί μέσς» είς ού (ά. Πρΐκει
  καΙ οότβ νβ «ξαλεΐφθοθν
  ΚοΙ λαΡ<·< αμφότερα τ» χηιοτιήγια Ε<ι.φε πρός το πθο τί)ς έστΐας, σκοκόν έχων ν& χά ρ'ψ- βκβΤ ώ σηύιαα 6*©: άναλυθώσιν «(ς βΔλον άργύρου, κ τί οΐ)ω μή γνωρίζοντας Έσ«αλευε την φωτιαν 8ιο τοθ έ Άς έκ τΔν&όο- "Εν Ι« λεπτόν καΙ θά τα Ιρ ρΐτττβν ίντός αυτής. Άλλα κατ' αοχήν εκείνην την στιγμήν τοθ εφάνη βτι ήκουσβν είς τα έντσς τού φωνήν τίνα κραζου σαν. —Γιάννη ΆνιΑννη! Γιάννη Άγιάννηΐ Ώ ίθώθησαν ο Ι τρΐχες τής κεφαλής τού, κατέστη ώς νοσηρόν τι ακροώμενος. —Ναί, κάμβ, κάμε, τελείωνβΐ έλεγεν Α φωνή. Συμκλήρωσε τό έργον! καταστρΐψί καΙ αύτα τα κη ροπήγιοΙ έξάλβ ψκ αύτό τό ένθύμηιια! λησμόνησε χον επίσκοπον! Τα πάντα νά λησμονή ■»[){.' άφάνισε τβν ά*θρωτιον τόν ΓΛαστούραν αυτόν! Ώ)αΐα! ηο λό καλά κάμνεις, πολό καλοΙ Ένας ταλαΐηωρος νέ ρων ανθρωκος ««εί, μή νΐνασ<ων τί τόν ζητοθν, Αν θοωκος δστις Τσως ουδέν κακόν Εκαμαν, ενός ό>
  θώος, ού'ΐνος βλη ή συμφορά προεοχεχαι εκ τοθ ό
  νθμστός σου, Ινσς πτωχός επί τοθ όηοΐου τό βνομά
  σου βτούνει ώς ίγκλημσ, θά έχληφθ·, άντ! σοθ, Θ*
  καταο κισθθ, θά τελειώση την ζωήν τού ε(ς τό δ
  νβιδος καΙ ι(ς τα βοσανστήριο' Ώίατα! Σύ 8έ άφ'
  ετέρου, τΐμιος & θρωηος ίσο. Μ*-νβ κύριος Βήμαρν,ος
  μένε άξ'ότιμθΓ, τψώμβνος μβνβ· πλοΰτιζβ τβν πόλιν
  τρέφε τούς ένββίΐς, περ'θαλπα τα όρφανσ, ζήθι εύ
  οαΐμων, ένάρβτος, έπσΐνειός- καΐ έν τούτοις, ένφ
  ού βΒο θά βόρίσκεσαΐ «(ς την χαράν χοΙ ΐ(ς τό φός
  άλλος τις θά φορβ την καζά<σν σου την κο«κ(νην καΙ θά φέρη τό δνομά σου ιό άτιμον, καΙ θά σύρη είς τό κάτεργον την! άλυσΐν σου Ι Καλώς οί<ονομημί νόν, «α6ώς οίκονομήθη τό πράγμά' κος; ΟόαΙ είς οί, αθλιιΐ Έορβε» ό (βρώς άπό τοθ μετώπου τού. ΕΤ(β τούς οφθαλμούς σιηοιγμένους επί των κηροπηγ'ων, βλοσιρΐύς* καΙ ή ένΑδμυχος φωνή δέν Ιπσυβν ή ένοόμυχος φωνή εξηκολουθεί —Γιάννη ΆγιάννηΙ πολ λσΐ φωναί γόρω σου θά κάμνουν θόρυβον μέγαν, τρανώς θά σ' εύλογοθν πολλαί φωναί1 μΐα μόνη, βιιου κανε'ς βέν θ' άκούη, θά σβ καταράται ι(ς τα σκοτεΐνά. Όμως γΐνωσκε, έπονβΐδισΐι! γΐνωσκβ βτι δλαι αί 'ύλογΐαι ΑκεΤναι, π^Ιν φθάσουν είς τόν ού ρανό>, θί καταπΐ-τουν αόνη (έ ή κατββα θ' άνα
  βαΙ*η μέχρι τοθ ύψ'σιθυ θιοθ
  Ή φωνή ^β η, ήτις κατ' αρχάς υπήρχεν άοθενβ
  στάτη, ώς έζβγερθεΤσα ι ίς τα ένδθτατα τής συνειδή
  σεωΓ, κατέστη βαθμηδόν διάτορος καΙ φοβερά τό
  σον, ώστε τώρα την ή<ουβν είς τό ώπΌν τού. Τοθ λφάνη ώ; δή εξήλθεν Ινβοθέν τού, κα( τώρα τοθ έ- λάλει έξωθεν τού. Τόσον δέ ιύκρινΔς ήκουσε τάς τελευταίας λέξαις, ώστε έστράφη, εΤδε κβριθΒος έν τος τοθ οωματΐου. -—Ποίος εΤνι·; ηρώτησε γεγω^υ α ι β Φωνβ, ώς πά ράΦοων. Γελάσας δ" εκειτα βλαιτ«δ©ς. —ΤΙ άνόητος εΤμαι' εΐκε-.νοιός θά είνε μίσα είς τόν κοιτονα μοί; "Οτι ήτο τις, ήτο1 άλλ' ήτο ν έξ έ^ίνων, ήτο έ κεΤνος, βσπς ιίς τόν όφθαλμον τοθ άνθρώπου (έ γΐνβται όρατος. Απέθεσε πάλιν τα νηροπήγια είς τό μάρμαρον τής έστίας καΙ έπανέλσββ τό μονότονον βά&ισμά τού, τό τ·ρά«τον τόν Ο π νόν τοθ άνθΓώπου, δστις εκοιμάτο κάτωθεν. Ηννόει τοθ λοΐποθ ποθ <ώρ(σκε το. Έ*υμα(νετο μεταξύ των 6ύο άποφάσεων ί ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ Στό Κατάσχημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΈΡ· ΤΣΈΛΑΚΗ όδός 1 866 παρα τα κρεοπω λεϊα «ωλείται χονδρικώς καί λιανικώς εί« τι¬ μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαδον τοθ χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας. Ή έξαιρετική ποιότης το» προσδίδει είς την στβφίδα τό χρυσουν χρώμα καί την κα- θιστά άληθώς «εριζήτητη. 'ίΐ ευχάριστος γεΰσίς τού καί τό άρωμά τού άντικατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει- ρικήν. ψ Άπαγορεύεται διά νόμον η πώλησις βπο ρελαίου. (Έκ τού ΚαταβτήματοΟ Επεβλήθησαν καί προτιμώνται λόγω αρίστης ποιότητος των τα καλλυντικά: Ποθδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι καί είδική βαζελίνη λεμονιοϋ διά την περιποίησιν τοθ δέρρατος. Πωλοθνται είς δλα τα κ«λα χαταστήματα είς τα Φαρμαχεία Ι. Λογιάδου, Γ. Γεπεσά κη καί είς τό νεωστί άνοιχθέν κατάοτημα «ΕΡΜΙΝΑ». Ζητείτε πάντοτε τα καλλυντικά μαρκαζ «ΡίΐυηΥ* II £ΕΑΙ£ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓίΕΪΝΗΣ Τα σότοκινητικΛ δυστυνήμστοτ Π&ς 0α ιΐτο δυνατβν νά κρολβιμβαΐνΝνται Γ. Αί αστυνομικαί βιαιτίξιις φ χ» κβνονίζουν τάς έκΐτρεπβμΐνβς τα χότητας χβΐ άλλας λεκτεμιρεΕβς Βικ νά κρεφιιλάξοκν ακέ κΐνϊυ- νόν Ιχι μόνον τ·ύς διαβάτβς χαΐ έκιδίτας, αλλά «αί «ϋς ί5!·ος «υς δίι,γιΰς βεδβίως. 'Αλλ" δ χχκ·μαβημίν§ς Ρβμι&ς κου νομΕ- ζει Βτι χαβι νόμος χαΐ χάθε χβνο νιομίς είνε αχβλαοτικά χβί κε· ριτχ* έμηέβικ τ*]ς ελευθερίας τιυ, ιννοιί νά χ«τκβτρατΐ|γτ)οΐ| χάθε νίμον χαΐ νά άγνο»)αη χάθε Βιαία ξιν χηΙ Ιιοι βλέκεις τάς έξβφρε νιχάς έχεΐνας ταχΰτΐ|τας μϊο>
  είς ά·τ«ρ(ας «Λυανθρώιΐςυί, *'
  χε(νους ττος έγκλ^ματιιιςϋς ουνκ-
  γβνιαμοϋζ το.χ6τν,χος λενφορεΕβν
  διά νά «ιρ·φθάο·ιιν ηιροαέτερα
  Ιρομιλδγια, εκείνην την π«·ά-
  φρ·να χαΐ χαχουργΐχήν χεριφρδ
  νηαιν κ»ές δλα τα άχλΐ|ρά χβυνοδ
  κια τε Ο Ιρδμβυ κβυ λίγβνΐαι δια-
  δίτβΐ, εκείνον τόν βύθίίι, έκι-
  Βιιχτιαμον γενναιόΐΐ)τ·ς ιίς βάρος
  τ·0 χβινού.
  ΈννβιΐΜΐ! δ» βύτβ Ι&Α λέγον
  «ι χυρίΊος Βια τβυς ·(γους έ-
  χείνοκς ονφΐρ «(υ 2ε* είνε ί
  ξι·ι νά είνε δμδτεχνπι μέ τα
  φιλδτιμβ χαΐ Ιςιιιινα παιδία κου
  άκοτελοθν την μεγάλην κλειενδ'
  ) ί τάξ(»ς Β&ττ)ς, χβδώς
  χα' ίιά με»ιχεύς Ιχφίλβυς κλοα-
  νΐεος, ·ί δπιΐοι ίιβ ν"
  μαζ( μέ χίσχς άλλοις
  χαΐ τόν Ιλιγγον τ*}ς τα
  η Βεν νώχ·υν γι* χΐκετε
  νά ατεώίβϋν χάμ» μεριχά ηρά·
  οτυχα χορμιά, έβρ" Βαον μηοριθν
  νά τ* άκοζημιώβουν! ΚκΙ β&ϊοΙ
  μέν άς ηάθουν έκί ιίλ·«£ ιά επί
  χειβ« τ«)ς χαχίας την, άν χαΐ εί
  νέ αξιοί άγχδνΊος χκΐ κδτοΕ, Βββς
  «•ϋζημιώΐεΐς χά Ι ίι ηληρώυοιιν,
  άλλά ού, βρε καιίΕ μου, κτωχέ
  βιοκαλκιαιά οβφερ Λ»ϋ χινδυνεύ
  εις χάθε ατιγμτ)ν την ζ»ί« οοΐι
  δι* νι ΐτ?μι·ιιργ»ίοις Ι^α μ(λλ·ν
  ή νά δποοτϋρίίης την οίχεγένει
  αν οου. διατί 2·ιυ λίγβυ νά α&·
  ξάιν-ς ιους τ)ϊτ) άρχειιυς χινΒύνους
  τοθ έηοιγγέλμοιτδς μμ μέ *ν·<) τειις πκλληναριομιυς χαΐ μέ ά περίοχεπιον «ν«πομ»νϊ)θ!αν; Δέ" είνε κρβιιμότερον νά φθάβ^ς 5 ί 10 λεητά άργδτιρα έχεΐ πιύ τοέχεις νΐ φθάσ^ς, κκρά νά μή «θάοης Βιδλ·υ χά! π·τί; Καί δν ■κρδχειτο νά ΒιβχινΒκνευις μδνον την ζαιήν σ·κ, έκί ιέλους μκο ρ·0οες χαΐ νά η%ς δτι είνε Βι χαΕαμά οοιι, άν χαί ίέν Ιχει χά νεΐς άΊθρβπος Βιχαΐωμα νά Ιχ- θέχι 4αυ λδγοβ την ζ«τ|ν τευ, άλλά ου εΓοΐι δτιεδθυνςς χαί Βι' άλλας δηάρΕεκ κευ οοθ έμπι ατεδεντβι ί)ν ασφάλειαν τβν χαί ιΐιαι χυρΐβλιχτιχίς χαί ά πιριφεαθΓβς χακ·9ργις ή τρελ λίς άν ΙΙν αίοθάνιοαι πόσον βαθείαν εδθδνην δκΐχεις. ΚαΙ έ κ! ιέλους Ινας χαχεΒργος μπορεΐ νά α«·τώοϊ Ινα μόνον Ανθρωπον, έ» ώ ού εΕοαι [χκνβς νά βυθίαις είς κΐνθβς πολλάς Βιά μιβς οιχε γκνεΐβς, μή Ιξχΐροιιμέ>7)ς χά Ι τ<{ς Τοβ Ιατροβ Ι. ·. Γ. Η .,ΑιΝΑΤΟΛΗ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ή άρχαιβτέρα κκΐ σοβαρ·.τορ« Έλλ. Άβναλιοηκή Έταιρΐα τφ 1906. "Εορα έν'ΑΟαναι<.έν τν Ιβιοχτΐίτν μεγάρω της Φιλελλίΐνιιν 15 Κε·*λαιβ» Μαΐ άπβ0ίματ« Δραχ. 90 000.060.— Άνταοφαλιστιχά χεφάλαια ΜβΙ άηοβίματα. » 32.Γ00 €00.000.— Άανα.λ·ιεη ί«ϋί, πρ·ΐΝ·δ·τάσε«ν, βννχΛξηνψ, έκί δύ· κεφαλΑν, λφ' ορου ζνί};, Αοε/αλκιαι παΑδνν ανΐ« Ιατρικής έξκτβοευς, Μ»φαλαιοη·ιήσΐΐ{ βν ουνδναομω Χνμμετοχίι των τ,οναλισμίνΜν είς τ* ΜέροΊι της Ίτ«ιρ(«( ΔιβΐΜητΐΝθν Συμβούλιον. 'Βκνμεΐνύνδας Χβρίλββς, Πρόεδρος τί)ς Ενώσεως των Έμπο- ρικών καΙ Βιομηχανικήν ΈηιμελητηρΙων τής Ελλά¬ δος, Γενικώς Διευθυντήν χί)ς ΈΑηνικίΙς ΈτοιρεΙας Οΐνων καί ΟΙνοπνευμάτων, πρώην Ύπουργός, Πρό. εδρος καί έντεταλμένος ΣύμΒουλος. Άριοτβτίλπς Βλαχοκονλβς Άντιστράτηγος έ. α. αντιπρόεδρος καί έντεταλμενος Σΰμβουλος. ΊΗΚννης Ε«λ«μάρα( Πρώην Βουλευτής εΐσοδηματΐας. Άριατοτέλης Ββύζπς [ής Άκαδημίας Αθηνών, Καθηγητίις εν τω Έϋνικφ ΠανεπιοτημΙφ. ΤπυρίδΗν ΜηαρμκαρΙαος Βιομήχανος. ΛουδοβΙχος ΝιΧθλβΤίπί Πρώιιν Διευθυντήν τής Τραπέζης τής Ανατολάς. ΆναμέμνΗν Σλήμαν Πρώην Βουλευτής ΕίσοδηματΙας. Βαβίλιιος ΣΜΤορίβυ Δκυθυντής τής Έλληνικης Έταιρΐας Οΐ¬ νων καί ΟΙνοννευμάτων. ΔΙΕΥβΥΝ£Ι£: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΝΗΖ ΓενΐΜος Διΐυβυντίΐί ΟΑΛΗ£ Α. ΟΕΟ—αΡΙΔΗΧ Διε»0υντΐι«-ΔΐΝοτατ. Χύμβουλβϊ Γενιιιοΐ 'ΑντιπρόσΜΐτοι δια τ<ιν Ερήτην: Α. καί Ι. Μ Α Υ Ι» Α Κ Η Σ Πληρνθεΐααι άποζαμιύοεκ Κλάδον ςε,ής 1931-36 Δραχμ. 9.304.10164 ('βνβμειατιχβς χατβιλον·. ·ιί »*>ν βιάθεοιν ηαντβς βο»
  λομενου).
  Ήοφαλιβμένκ κεβάλκια τή 31)12)36 Ζ&Η£ δρ- 257310.366.
  ■ » » » ΚΕΦ)β£ » 74.001.763.-
  331.312.129.-
  Νέαι Λ«ρ«γ»»γη 1936 ΖΟΗ- Δρ«χ. 145.629.975-
  » » 1936 ΚΕΦ1-ι * 19.014.561.—
  164.644.536.-
  Ή έορτητήςΐ 5 Αύγούστου
  είς την Νεάπολιν.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φερω είς γνθσιν τοθ σεβαστοθ μου ΚοινοΟ καΙ
  είς την πολυιιληθθ. παλαι«ν πελατείαν μου Οτι άνα
  λορών καί ττάλιν την Διεύθυνσιν τοθ Άρτονοιείου
  μου (ιιαρΛ ^ώ Βαλιίέ Τζαμί); θέλω έξυιιηρετήσιι
  υμάς ώς «αί πρότερον μέ την εξαιρετικήν ποιότητα
  άρτου λευκοθ καΙ μέλανος. το γνωστά σιταρένια
  κα( λευκά παξιμαδάκια, τούς έκλοκτούς δρτους ώς
  κα( Αλλα ιΓ6η άρτο«οιε(ας·
  Μεθ' υπολήψεως
  /ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  Ι ~~ε!
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Α&τοιιατος. —Ό-
  χάθε χρένβ Ιτοι χι' εφέτος
  Ιΐ»ιιχ4ζ«ιαι μ* μεγάλην ζ»τ)Β·τη
  τ* δ μιγαλοκνεκής έιρτβισμδς τ··οι
  καρελάοκς. 'ΒπΙοης ΙπΙαχιψις
  είς τα άί'βθίατα τ*]ς κέλεβς, έζο
  χαί χαί ιΐς.τδ νε·ΐ5ριιθε«ΜοιιοεΤον.
  Τέ άκδγειιμ* Θ4 έξαχολοιιθτ)·
  αβιιν έν ώ»»Ιω ρκθμφ τα Βιά^ερα
  θιάμχτα: Δ?ήβει·ς Ιρδμος. λοϊκοΐ
  χβ··1 μέ έθνιχάς ένΒιιμαοΕαις, τρα-
  γαίδια τ^ αϋνο&εΓα λαϊκάς 3·χτ)-
  αΐρος. ΚαΙ τε βρΒΒυ δ μίγας ΐτή
  αιος χορές το3 Τουριοΐιχου ΌμΕ
  λου διά τ^ν έν(αχυοίν τοί Τονρι·
  βμοθ έν ιφ νομ6 Δαοηθΐβυ.
  Ή έ·ρτή κυτ4 είναι μονκΒιχή
  στα νη9( μας χβί χάθε ξένος κεύ
  θά την επισκεφθή" θά νοιώοΐ| ρΐγη
  βϋγχινήβεως άπδ την ίΐρταστιχή
  καρά χαί 4να6Ε»αι τβν παληβν
  λΓβ παντ,γδρεων.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δή μάριος Ηρακλείου
  Διακηρύττιι δτι;
  Έκτίθιται ιίς μυστικήν
  βημοκρασΐαν 6ι' Ινσφοανί-
  στ»*» -ροσφορβν «Χν«υδρίου
  καί συμ·ώνοες κρός την νο
  μ(μκς εγκεκριμένην μελέ
  την καί την ΰ«' αριθ. 7287
  λεντομΐρτ) Βιακήρυξιν ή ά-
  ■οηράτωσις τής Ένιτικ^ς
  έσιης (νέου ΔημοτικοΟ κα
  ταστήματος).
  Ό «ροϋιολογισμός τοθ
  Βργου άνέρκεται είς 2.200.
  000 δραχμάς ή Βέ λόγω έν
  γυήσΐΜς κατάθεσις είς 110.
  000 βρβΗΐιάς Βιά γραμμα
  τίου τοθ Ταμιίου Παρακα¬
  ταθήκην καί ,Δα·«(«ν.
  Είς την ΒημοκρασΙαν γί-
  νονται Βΐκτοί κτοΐιοθΗθΐ
  έργολάβοι 6ι' 6ργα οίκοΒο
  μικά τούλάΜΐστον Βΐυτέρας
  τάξεως, θέλΐι Β έ λάβΐι ||ώ·
  ραν είς .τό Δημοτικόν κα¬
  ταστή μα Ηρακλείου καί
  Ινώνιον τΙ)ς Δηιιαριμακ|ς
  Έ«ιτρο«ΐ)ς την 22 Σιντιμ-
  βρίου 1937 καί ώραν 11—12
  *Ά«αντα τα σΐχιτικά τής
  μΐλέτης «Ιναι κατατιθιιμέ
  να «Ις τόν Δήμον Ήρα
  κλιίου καί τό ΤβΜ,νικόν Έ-
  ■ιμιλητήριον τής Ελλάδος
  δπου δύνανται οί βουλόμι
  νοι να λαμβάνωσι γνβσιν
  αΰτΑν.
  Έν Ήρακλιίω 7 Λΰγού
  στου 1937
  Ό Δήμαρυος Ήρακλιίου
  Μονάς Γενργιάδης
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή 'Κπιμελΐ|«ία γ ΜερκρχΕας
  διαχτ)«ώτιει δημόσιον μειοδοτιχδν
  διαγωνισμόν Βι' ένονραγ.αταν προ
  ανορβν ένεργι,θιρδμενον την 26ΐ)ν
  4&γεδατου έ. Ι. ημέραν Πεμπτην
  «Ι ώραν 11—12 π. μ. έν τ|
  χαθ' $μβς Δ)?ει 'ΚπιμεληιιΕας
  ενώπιον ίκιτροπής έξ άξ)«βν
  Ιιά την άνάΒειξιν Ιργβλ46ου άλέ
  αε»ς χαρουπίου οτρατιωπχ^ς &
  πηοιοΐας άκα 21 ^ς Ίανου«ρ(ου
  1938 ιιΐχβΐ 31τ|ς Αΰγο&ατ,ου 1938
  Ό δΐΒΥβνιομδς ϊΐεϊοιι χαταχυ
  ρβτιχδς ϊκΐ τόπβο ηαρί τβθ Προ
  έδρου τΊ,ς Έπιτροπ«]ς τοθ Διαγ»
  νιοιι·0.
  "Οροι ουμφωνιβν είοΐ χατατε-
  θειμένοι ««ρά τ) &)ηι Έπιμελη
  τε(κς, ΜερηρχΙας χαί πκρά τοίς
  Φ^ουραρχεΕοις Ριθδμνΐ|ς χαί Ή
  οκχλείου «ρές πλτ^ροφορΕαιν τβν
  ενδιαφερομένων.
  Α Ε έναφράγιοιαι προοφβραί Βέ
  όν νά χατκτεθβσιν έν τί &)ηι
  Έπιμελτ)τε[ας τ«)ς Μεραρχίας
  μέχρι τ«]ς 11ΐ)ς ωικς 26ης Δύ·
  γβδοτου έ. Ι. ημέρας Βιενεργεί
  άς τοθ διαγωνισμόν.
  —ΑΙ εταιρίαι δια τσύς «κο
  λζέ
  Το ίΐΒβοογεϊβν τής Αικκιοσύ
  νης. έχον ύκ' όψει. δτι ή στιγμίι
  τας άποςρυλβκίσεεις ένβς χ«ταβ(
  κοιι είνε π μάλλον κρίσιμος στιγ
  μη 5Γ «ύτβν χ«1 την κοινυνίβν.
  Ιστρεψε την κροβοχιΐν τού «Ις
  την προστασίαν τού άποφυλακιζο
  μενβυ. ΔΓ ένκυχλ'ου άνίκτ»(ε
  την χρησιμοτητιχ Ιδρύσΐνς προ
  αταηοτικβν διά τούς αποφυλακι
  ζομενους έχβιριδν. Ή σηαεΐΗβεΐ
  α» κίνησις διά την κροατασΐαν
  τΒν άκοφΒλακιςομέννν, Ιδίως με
  τα{ν το& εκιστημονιιιοβ κβπμου.
  νηήρξεν έξβιρετΐΜη. Το «ηουργεί
  όν τ«ς ΔΐΜαιιοσύνης, έρρΰθμιοι χ«
  τα τβν καλλίτερον τρόπον την
  λειτουργίαν τ&ν έηιριβν τβύτων.
  α«ρ«λλήλΝς ελήφθη μέριμνα διά
  την ίδρυσιν Γενιχϋς Έτβιρίβς <1>υ
  λ«κβν χαί Άντιλήψϋίς τοΒ Έν
  Μλήμκτος. τής έπβί«ς σκοκος 8«
  είνε Αφ' ενός μέν ή μιλίτη τβν
  (ητηματΜν τβν άφορώντβίν είς
  την πρόληψιν χ* Ι καταστολήν
  τοθ ίγκλήμαιτος έν Ελλαδι, «φ'
  ετέρου βέ ή προσπαθεία πρέ-ς Τ
  βροαιν προστατευτιχ&ν εταιρι&ν
  αποφυλακιζομΐνιιν.
  —Ό Πρόκδρβς Πρ»τ·δικβν
  Ρεθύμνης
  Λά{βντος το& πρώτον τιιημβτί,ς
  τ&ν διχαστιχΒν διακοπ&ν, εκ«·
  νήλθον χβέ< δ Οροβδρος τβν Πρβι τοδικ&ν Ρεθύμνης χ. Έαμ. Τσβγ- καοάκης καί οί ΠρΗτοδΙκνι κ. κ. ΚΗνστ. Σντηρόπουλος χά ι , Εύαγ. Μαλιάρας. —ΟΙ £ένοι Δια τοθ άτμοκλοίοιι «Χίος» ά- φίχθησαν προχθές έν Χανίοις δε>
  κβτρβίς όρειβάται τοθ Διβθνοθς
  θρει(ικτι<ιο6 Χυνδίσμου. οί άρει· βάται ούτοι ώς γνωατον ανήκον¬ τες είς τόν διεθνη φοιτατικόν κό¬ σμον θά περιοδιύσουν την ν3- σον καί είδικβς τα ύψηλότερα ο- ρη της. —Ό κρ·βκ·κιβμ·( «ίς τόν γείτονκ νομόν. Το Κοινοτικόν Συμβούλιον Κρητσάς χ«τα την προχθεσινήν αϋτοδ συνεδρίασιν εψήφισεν 10. 000 δρ. πρός ενίσχυσιν τής έ «εί υ φισταμενης προσΜο/τικής ομάδος. —Ή συναυλΐα τής Φοιτητΐϊής χο·φ5Ισς. Είς την πόλιν μας θέλει δοθ3 προ σεχως συναυλΐα υπό τής ίπΐ τού¬ το) άφιχθησοΐλβνης Πανβπιστημισ- κής χορωδιας καί τΟν μετ" αθτί)ς ευγενώς συμπραττουσων 8Ι6ων Ά λεξάνδρας ΣοψιανοΟ (τραγοΟΒιΙ, Ήλίκτρσς Άονυροτιοθΐιου (βιολΐ) κ, ΜαΙρης Φραντζεσκου Ε1αρΙ·η (ττιανοΐ καί κ. Δημ. ΔημητρΙου (α παγγελΐα) όπό την Διεύθυνσιν τοθ κ, θ. Σπάθη Διευθυντοδ τοθ μου· σικοθ τμήματος τής Πανεπιστημια. κης Λέσχης "Αθηνών. Τό τιρόγραμ. μα είνε έκλεχτόν περιλαμβάνον Ερ γα άπό τα καλυτέρα των βιατΐρεκε στέρων Έλλήνων , μουσουργων καί άπό τοος ξένους τοθ ΝτβλΙμπ. Κάμπρα, Σοπέν.Κράισλερ,Μτΐράμς, Δονιζέττι καθείς καί έκλεκτας Λ τταγγβλΐας "ΙιλληνικΛν μονολό· γων. ΑΙ εΐσπράξεις τής συναυλΐας θά διατεθοθν υπέρ τοθ Βρεφοκα μείου Ηρακλείου. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡ-ΠΑΓΚΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΟΝ ΚλΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΥΛΩΗ ΒΑΣΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Τηλ*» 6-€3 Αε*»φόρο« Κουντουριείτου. ΓβΜΑΝ·ΡΛΚΒΧ Άνει Χιλεσίας,-ΚΑΡΔ1Φ - • ΡΑΚ1ΤΗΖ 'Αγγλίβς. Πυρήνα καμμίνη-Καυσ«{υλει - βυλ&νθραχει, τηί· Τβδβλα Χερβονησβυ ,έργοστασίο» Εανάκα.—'Ασβέστυς αβ»αμέν·( χά Ι «οβυστο',-βαραΤχη- τσιμέντα ».λ.π. ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΠΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ ι ι ί Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρ.σφβΤα Ιναντι Παλ. Νομαρνΐαο
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  10 Αύγούστου 1937
  ΤΙΥ ΚιΊΤΠΙΙΤ
  Τα άναρχικά οτοιχεία καί ή Βελένόια.
  Αί συνεννοησεις Άγγλίας-Φράνκο.
  ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤ&ΠΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ ΕΓΕΝΕΤΟ
  ΧΟΕΣ ΣΦΟΔΡΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ
  ΤΩΝ ΔΝΤΙΟ.ΛΟΝ_ΠΥΡΙ)ΒΟλ.ΚΩΙΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΤίΡΟΥΕΛ ΟΙ ΕΡΥΒΡΟΙ
  ΥιΊΕΧΩΡΗΣϋ_Κ|Ι Ο-Α1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού «ντα
  ηοχριτοφ μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτερικού άγγέλλουν ότι σφοδρά
  μονομαχία πυροβολινού διεξήχθη χθβς
  είς τό μέτωπον τής Μαδρίτης μεταξύ
  τών&ντιπάλων πυροβολικών διαρκίσχσα
  επί ώρας. Είς τα κτίρια τής Μαδρίτης
  προεκλήθησαν έχ τού βομβαροιαμοΰ
  των έπαναστατών νέαι ζημίαι είς τα κτί
  ρια αυτής καί ιδίως είς την περιοχήν
  τής Πουέρτα ντέλ Σόλ όπου εύρισκον
  ται ωρισμένα παρατηρητήρια καί αταθ
  μοί των κυβιρνητικών.
  'Έχ τού μετωπον τού Τερουέλ 4γγέλ
  λεται ότι κατόπιν πειαμαχωβεατάτων
  μιχών οί έρυθροί οΐτινες ώς γνωστόν
  είχον άντεπιτεθή υπεχώρησαν είς βάθος
  πολλών χιλιομέτρων.
  ΩΙΓΓΛΙΚΟΣΣΤΟΑΟΙΟΑΕΠΙΣΚΕΦΟΙΙ
  ΤΗΝ Σ Ο Υ Α ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΑΟΥΣ
  ΑΑΑΟΥΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥΙ ΑΙΜΕΝΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τοΰ ά*·
  ταηοκριτού μας).—Καθ* ί ανεκοινώθη
  έξ αρμοδίας ναυτικής πηγής ό Αγγλ»,
  κός στόλοςέκτελώνέφέτος νέον πρόγραμ
  μα γυμνασίων θά επισκεφθή συν τοίς άλ
  λοις την Σούοαν. Έπίσης μικραί κ»1
  μεγάλαι μοίραι τού ατολου θά κατα
  πλεύσουν είς τόν χόλπον Κισσάμου,
  τοθ Μεραμβέλλου, τής Σητείας χαί
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου—.
  Ό «ν ΣαΙν Ζάν ντβ Λούζ
  αντανοκριτής τοθ «Έσ«ε
  ρινοθ Τα|υδρ6μου» τού Μι·
  λά,νου τηλιγραφΐϊ, δτι συ
  ΛΘ θέ 46
  νηΛΘΐ
  υ
  γρφ,
  4βειγ6ντως τδ
  ί
  υπουργικόν συμβούλιον τίς
  ΒαλινΘιας είς μακράν σύ¬
  σκεψιν. Μετ*, τό «ερας αύ
  τ|ς ό ΰ«ουογός τής Παι·
  διΐας Χερναντέζ άνκκοΐν»
  σι «ρός τούς άντι«·οσώ·
  ■ούς τοΰ τύκου, δτι τό συμ
  βούλιον ήσιολήθΐ] μ* την
  μελετην τβν μετρων τβν ό
  «οί«ν «ταβάλλιται ή λτ)
  ψις κρός Ιιατήρηοιν τής
  Βημοσίας τάξεως, την όΐοΐ
  αν «ροσΐαθοθν νά * βιαία.
  είς λιμένας τινάς τής
  τής Κρήτης.
  νοτίου παραλίας
  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΚ Λ0Ν6ΙΪ0Υ
  ΒΕΠ1ΤΡΡΠΗΑΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ
  ΤΟΥ ΕΠΕΠΗΤ ΧΡΕΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούατου (τού άν ■
  ταποκριτού μας)·—Έκ κυβερνητιχής πή
  γής εδόθη ή ηληροφορία, ότι μή έπιτευ
  χθείσης συμφωνίας διά την οριστικήν
  ρύθμισιν τού ζητήμαχος τού έξωτερικού
  χρέους τής χώρας, ή πρός τούτο μετα¬
  βάσα είς Λονδίνον άντιπροσωπεία επι
  ατρέφει είς Αθήνας. Είς τούς όμολογι
  ούχους θά «ληρωθώσιν επί τού παρόν¬
  τος 4Ο ο)ο των τόκων κατά τας διατά
  ξεις τής συμφωνίας τού λήξαντος οίκο
  νομικού έτους χαί έφ' όσον θά έδέχοντο
  τούτο.
  ΕΠΕΠΡίΨΑΚ ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  ΟΙ κ.ι.ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου ΐχοθ άν-
  ταποκριτού μας).—Σήμερον έπέστρε-
  ψαν έκ Κερκύρας ο «ου είχον μεταβή
  οι' άντιτορπιλλιχού χαί ϊ^αενημερώσουν
  τόν "Ανακτα επί ωρισμένων ζητημάτων
  ό Πρωθυκουργός χ. Ι. Μεταξάς, ό ύ
  πουργός τής Γεωργίας χ- Κυριακός
  χαί ό διευθυντάς τού ύπουργείου των
  Εξωτερικών χ. Μελάς.
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΒΟΝ ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ
  ΗΡΧΙΣΕΝ ΒΟΜΒ1ΡΑΙΣΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούσιου (τού άντα
  ηοκριτού μας)·— *Εκ Σαλαμάνκας αγ¬
  γέλλεται ότι είς τό μέτωπον Σαντάν-
  ■»ερ ήρχισεν λπό χθές σφοορός βομβαρ
  δισμός τού έπαναστατιχοδ πυροβολι-
  κου προαπβθούντος νά εξουδετερώση
  τάς έπιθετικας ενεργείας των Βάσχων
  «αί νά επιτύχη την καταστροφήν των
  χαραχωμάτων αυτών. Εις τό πΦρ τού
  επαναατατικοΰ ηυροβολικοΰ .απήντησε
  £ ό βλό * 4θ
  ράξουν τα άναριικά
  Ό Ιταλός άνταβοκριτής
  ■ληροφορ&ϊται Ι«Λ τούτοις
  δτι" πλείστα άντιβειβαρϊΐ
  «ά κοούσματα 6)|ουν ση
  μειωθη" τόν τελευταίον και
  ρόν τόσον είς τό μίτωκον,
  δσον καί μιταξύ τβν Φρου
  ρβν τβν βιαφδρ»ν αόλε·*ν.
  Την κυβέρνησιν τής Βαλεν
  θιας άε~σ]ΐόλησΐν <**>' *τί
  στοι,καί νβ Ελθη αύτός «Λλΐν
  είς την Εξουσίαν.
  Έκ Παρισίων αγγελ,λε
  δτι τάς Γαλλ,ικάς Α
  ρου κατά τό χθεσινόν συμ
  βούλιον .καΐή βρβσις τού
  Λάργκο Καμναλλιρο, δ
  στις οκοστηαιζόμΐνος ί>«6
  τβν άναρ,μκβν καί συνΒι
  καλιστικβν ·ργανώσε«ν
  ■ροσκαθιΐ ν' ανατρέψη την
  3> ιμτη
  μερίδας τής άριστΐβας άνή
  συχεϊζνηρβς ή στάσις τή*
  οποίαν τήριΐ τόν τελ«υταΐ
  όν καιρόν ή Αγγλία έναντι
  τοθ στρατηγοϋ Φράνκο. «ΑΙ
  «ληροφορίαι,'γράφει ή «Οο
  μανιτέ», Λονδίνου καί Σα
  λαμάνκας «ρέκιι νά μας
  ■μβάλουν είς σοβαράς άνη
  σοφίας». Ή εφημερίς «ρο
  σθιτιι, δτι ή Αγγλία θαί
  ΕίΣΚΡΙΣΙΜΟΤΑΤΟΝΣΗΜΕΙΟΝ
  Η ΕΝΤΑΣΙ! ΤΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ-ΚΙΝΚΣ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 αύγούστου (τού *ντα
  σοβαρά οίκοτομικά
  κυβέρνησιν ΝεγκρΓν Πριβτο σταθμίσματα είς Βισκάΐαν.
  Λονοίνου ή ίντασις των σχέσεων μετ»,
  ξύ τής Ίαπωνίας κ αί τής Κ.ίν*ς εισήλ-
  είς τό κρισιμώτερον σημείον αυ-
  π εκοεαις της Ιεωργικης υπηρεσίας
  Χ0Υ
  Είς την Νομχ»χ(αν
  Θη χθές Γ
  ΐ
  τ/λ
  Τφ
  1
  Ικθίαε·ς
  ) Για*9γιχτ]ς Π< Ήρα«λι(·υ Ι η Γι»·γί«ς έκΐ λλ τέ 5«βυ·γΐΙον χατκοτχαΐ ]ς αι τβν χαλλιενγιΐΜ* τ·0 νοιι·0 χατλ τίν λήξβντα μ^να. Έχ ττ,ς άνβ'ίίΐο ΙχΡίιεως πά ρ«λαμ6ίν·μΐν κιριληκτιχβς τάς χάτβθι πλΐ]«·φορ(ας. Έ χαιριχτ) χατάσΐΐαΐς έ^ γένει χβτά τέν λήξαντα μ<|να έκέΪΜβι μαλλ·ν ε5νιΐχΑ{ διά την ώ?ίμ»ν οιν χβν αταφ»λβν. Είς τ^« πεδιά Μ έ ύ 6(5»ιιοι α! ς ^ έ* «ύΐβις ίπο« οί μ πνίεαν ί3χυ»ότιρεν ψ) βΐρμβχρϊθίαι τ6ν τι λιιιΤΒίβν ^μιββν ποοιχάλιαΐν μβνιιχάς ζημίας είς τας λ·υς δπ·λ·γιζουΙνας ·ίς 10 β)ι Ι π Ι ιχτάσίως 200 οτρεμμίτων μέ αχαθάριοτβν πιχραγωγήν ατοίμμχ 2 000 8ρ. 0£>:β» ή 4λιχ*
  ζημΐοτ δ«βλογ[ζ«τα.ι ιίς 400.000
  βρβγμβν.
  Ό έ^νιαμος τβναι—»6εν βυ"«
  κλ~ΐώθ— αχΐϊον δλοαχερΑς χαθ'
  Ολον τέν νομίν. Κ»τ« σειράν έκι
  μ
  αιγκομιίί)
  2!»ς—6
  χατανίμΐτΐι
  —κριθή—
  χ
  ώς ί
  αμιγίς Τί ά«·τελέοιι<χτκ τ<)ς σαγ χρΐνονχβπ ώς κρχγμαιο τίς πρ·βλ<ψιις ι«]; Γι ! ) ρνρ Ή κχΜΥωνή ι·9 χα«:νο9 λιγΐζιται %1ζ 200 000 ο< λΐγφ Α &' ί4 4 845 έ γ φ μιιΑοιης &φ' ί<4ς χ«τ4 845 βτρέμ μ-χτα % έ λλγ)Β!)ς εκτάσεως χά Ι βφ' έιΐροιι λίγφ ή ξιν χαχά τή> ίιβι
  πρός την Π3»α/ιογήν τίν
  νν αθ«- &*2·λβγ(ζ«ΐαι Β α
  θ* διτερβη τους 10.000 τοννους Ι
  τό Νανχίν γίνονται άλλεπάλληλα
  στρατιωτικα συμβούλια υπό την προε·
  δρίαν τού στρατάρχου Τσάν·Κάΐ-Σέκ
  καί λαμβάνονται έπείγουσαι άποφάσεις
  κινητοποιήσεως στρατευμάτων έξ όλης
  τής Κίνας.
  Μεγάλαι συγκεντρώβεις Κινεζικού
  ατρατού έξαχολουθοόν νά σημειώνων-
  000 τίννευς έναντι 12 500 τί), τ» *« η&°< ^ν επίμαχον περιφέρειαν τοθ »οιν·ς έαοδε(.ς. ΈκΙοτκ τ» έ —«·«»*«· Έν τω μεταξύ οί Ίαπωνες ο· δ«λογ!ζιτατ ι2ς 12 Χ*»Ρ-«ο»» πυρετωβώς δια συστηματος χαραχωματων χαί πυροβαλικού την γραμμήν Τιέν—ΤσΙν—Πεκίνου. 8 000 τβθ παρ. Ιτ·υο, ή ϊέ σταφίς οουλτανΐνα τεΰς 12—13 0 ΐ Ι 2 50 000.000 δ ι. «ά τό Ιιος 1936. 2.000 000 χά Κατ' έκαρχΐας ^ τοθ Ιλαιολάδίΐι 6«·' λογιζομένη χατανέμιται ώ; έξ<(: ΈπανχΙας ΠιδιάΙοΰ: 4 500 000 •«., Καινουρίου 2 000.000, Πυρ γΐΜτΙασης 1.500.000, Μ»λιδκζ!βυ 1.500.000, Βιάννου 1 Ο0Ο.0ΟΟ, Μ««·φ*τοΕ·υ 1 000 000, Τεμέναας1 500 000. Ή εξέλιξις άς χαχ* τέν ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΙ ΤΗΝ ηΕΡΙΒΧΗΝ ΤΟΥ ΤΙΙΧΙΡ τν]ς δενδρ·Χ3μ{1 ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού αν- μτ]να γ ( τ αηο»ριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο¬ ί έ έξ άέ ___________ οτ.ιχειϋ,ις μ, ρί*6 εκ τού έξωτερικού «ν*φέρουν ότι ταδολας. Έξ άντιθέτο<ι ή κκάοτα εις την περιοχήν Τααχαρτής^ Κίνας ά αίς χτ]ς χχΐ|ν·τ·οφ[αις ξς οε μέ λίαν ίχ«ν·ΐι·ιΐ|τιχ« λέ ΣΥΝΙΔΡΙΑΣΙΣ Τ·Υ ΛΗΙΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΒΙΥΑΙΙΥ Διά την ηροοεχί] Πχρησνιυήν εκλήθη είς ουνεΒρΕαοιν πρός αα· )*ηΐιν χαί λ«]ψιν άκοφϊοενν έ π Ι ιορΐσμένχν τριχούαης φύσεως ]μοτιχβν ζητημάταν τό ϊημοτι- χον Συμβούλιον Ηρακλείου. Η ΟΔΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΣΗΤΕΙΑΣ Πληρβφορούμΐβκ δτι «Ι έργ« ο(αι βιβ την βιάνοι(ιν τής νίβς «μ«{ιτης «βοθ Ί»ρβ«ίτρ«ς—Ρβν χχχ«ς ϋΐις Η*τ«σ««ιι«ς"«τ.αι βι* κροοΝπιχής Ιρν«οί«( τ6ν κβτβί Ν»ν «ροχοιρβθν αλμ«ΤΝ36{. ΑΙ ΚΕΙΜΑΙ ΘΕΣΒΙΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΟΝ Δι' έγκυκλΐου τού κρής τας έηιθεω(ήσεις Δασθν καί τα Δασαρχβΐα τό ΟκουργεΤον Γεωργίας εντέλλεται νά τοθ αναφέρουσιν έντός ΙΟημίρου ιούς παρ' αυτοίς ΰπηρβτοθν- τας μη βημοσΐους Οοσοφύλα· κάς καί τας τυχόν υφισταμέ¬ νας κενσς θέσΐις δαοοφυλά- κων ι(< κοινοτι«ά, μονβστη ρια»ά. συνΒταιρικα χαί ΙΒΐωτι· «α μεγάλων,μίσων καί οασοκτημόνων δάοη. ΑΙ ΒΠΙΤΡΟΠΑΙ ΕΑΕΓΧΟΥ ΤΙΗΙΑΙΓΙΟΝ 'Ενετίλβηοχν α?μ·81»ς αί έκ ι τρ·παί Ιλέγχβυ τιμ·λ·γΙ»ν ν' άπκι χβοι κκρά τβν Ινδιαφιρβμένβν ι! οαγαγένν τν,ν αναγράφων ΙπΙ τβν δχββ>λλομέν«ν β&τβΐς 6κιυ
  β
  θύνβν Βηλώαιβεν διά
  αιν τιμβλογ ί»', ,τ·0
  την θιώετ)
  λέ
  μ , )
  δαρους τβν ιΙου.)[σΐ)θ·μένβν 1μκ·
  ρευμάτον.
  Η ΔΙΑΘΙΖΙΖ
  ΤΟΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ
  Κατ' άναχοίνβοιν έχ τ·0 δχουρ
  γεΕου τ*)ς Γειο?γίας χατίπιν ένιρ
  γειβν τβν αρμοδίων &πΐ)ρεοιβν αύ
  τεθ, τα δκευργιΐα Στρατιωτιχβν
  χαί Νϊκτιχβν άπιφαοιοαν δπως
  είς τό έ£«]ς ι!{ τάς μονάίας πκ
  ραοχιυαζεται αυοοΐχιον έχ χβτα
  τας τρΐς τής έίδομ*β·ς Βιά τέν
  ατρατβν χβΐ τετράχις διά τέ νβυτι
  «όν. Τ·ι«ϋΐβτ(6πβς έλπΙζετΒΐ ή
  ΤΑ ιΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ
  ΚΑΙΑΡΔ1ΥΤΙΚΑΕΡΓΑ
  Τβ ύηουογβΐον τής ΓεωονΙ
  άς απηύθυνε πρός τούς Νο
  μαρχας Εγγραφον διά τοθ
  οιιοΐου συνιστφ την σογκλη
  σιν κατά τβπους επιτροπών
  αΐτινες θέλουσι μελετήση τ6
  ζήτημα τής Απι&ιορθώσεωο
  καί συντηρήσεως τόν άνο
  στραγγισΐικθν καί Λρ^^υχικΛν
  χανββκων καί βΐοικώτβοον
  τα ζητήματα τΑ σχέσιν ίκον
  τα μέ τας είς Εκαστον νομόν
  ίτΐικρατούσας γβωογοοικονο·
  ιιικβς συνθήκας. ΑΙ σχετικαί
  μελέται θα γίνωσι κατ' έπσρ
  χ(ας Θ4 ϋκτβΚηθβσι Ρέ έ τι Ι
  τούτων καρά τΛν άνωτ*τα>
  έκιτροκων ι15ικαΙ έκθέσβις
  πρός θβρατιβΐαν τον.
  ΧΟΡΗΓΗΖΙΖ
  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
  Δια ττ)ς ύα* αρθ. 35.388
  άκοφάσβως τοθ ΎκουργεΙου
  Εσωτερικήν έχορηγήθη έτιΐοο
  μα ε(ς τούς διοικητΐκούς ύτιαλ
  λήΧους Νικ. Μηναοβ*ην, Γε¬
  ωργίαν Π. Άγκριθοιράιιτ], Μβ
  ρότιην Μβρκανθιη καί Εύαγ
  γελον 'Δβραμάβην, λόγφ ιύ
  θοκΐμου υπηρεσίας.
  ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΝ
  ΑΥΝΑΜΙΚΙΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΝ
  Κατ' ακοφοιοιν τ<|ς χ«)( 'Επιτρβκτ]ς τβ ξ ΛΙ ή Σιαφυλι· έ είς ήμη σταφαλβν ώ«1οβΐ] βκέ χθές είς 90.000 ·«. χβτανιμ^θε* άνκλί γως μιταςΰ τβν Ιιαφίρ»* έξαγβ γίβν. Τί μέτρον θζ Ιοχόοη έφ' ϊι«ν δια τβθ έξαγομένβυ κοοοοΐοθ θά ίκκνοίΜΐοΟντβι κλήρος αί χα· τοιναλωπχαΐ ανα^Χϊΐ τβν Δίγβχτι· κχβν αγορβν. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Την πρωΐιν τής Κυριακάς φορτηγόν αύίθκΐνητον όβηνοο μβνον υπό τοθ σωφέρ Φρ, Χ'ρακακη άνετρβκη παρα την ΚνωσΑν. ΈτραυμαιΙσβη σαν είς Βιάφορα μέρη <οθ σώματο€ μάλλον έ*ι«ολα(ως πεΜ τα 15 δτομα έκ των 1— βαινόντων. 'Υηθ της «ρμοδΐ βιίΒιοιςιίν διΐ(ΐρχίν·νμεγί)·ν)ας ασΐυνομικΐ,ς άρχτ]ς 'διεξά " " " ' 'νονται άναιρΐβιις, ναμένονται έντός τής ημέρας έχθροπρα- ξίαι μεταξύ Κινίζων κ»1 Ίαπώνων. | Αί έχθροπραξίαι αυται,^ κατά τα ί έν λόγω τηλεγραφήματα, «ναμένεναι ότι θά άσκήσουν.αποφασιστικήν έπίδρα- σιν είς την εξέλιξιν των όλων έν Κίνα πολεμικών έπιχειρήσεων. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡ0ΑΟΙΟΥΜΕΗΟ1 ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άντα τοριον, ελήφθη χθες τα χάτ»«ι τη ποκριτού μας).—Έν σχέσει μέ την τε· λΐγρ««ηιια τοθ ί>κ·υργε[·« Κριτι λευταίαν οραστηριότητα των Δημοσίαν
  χ«]ς 'ϊγιειν«|ς καρά τής ένορεΕκς Ταμείων πρός είσπραξιν των φόρων έβε
  τοθ Σα4«τορ(βυ: βαιώθη έχ τού ύπουργείου των Οίκονο-
  «Ευχβριβτκς κληιοφΐβοθμεν & μικών ότι αί άομόοιαι ταμειακαί ύπη
  - Β« το Υπουργείον Σ^γχοινβ ρΒβίκκ Ιχουν ένταλθή νά παρέχουν πά-
  ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ
  ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
  Είς άηάντηιιν ένεργιιΑν ττ](
  'ΒφορεΙας τοθ ΣινατορΕοιι χαί τη
  λιγ?αφη|ΐ£η»ν σχιτιχβν μέ την
  π»ο4Βτ)αιν ττ,ς κρός ΚρουαΑνα
  δϊβΟ χαί την κατα
  συνοΊτ[χη~ς κρός τέ Σανα
  μς
  ν(«ς ίέταξι κρβΑΘηοιν
  δ
  ρ χ
  βαν «ύκολίαν
  ρχυ ά
  όμολογουμένως
  έ
  δϊοθ πρός Κρ·υο4νιχ αυμφών»; δυσπραγούντας φορολογουμένους-
  έχνοααΘιΕαΐ| ιηιβυμ'α οχς». | ■——μ■■-π—π—ε——ε»■
  Έντολ) 'ΓκβυργοΟ. Γενιχίς
  Γραμματεύς
  ΚΑΤΕΟΑΕΥΣΑΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΤΑΑΥΟΙΑΠΟΝΙΚΑΚΑΤΑΑΡΟΜΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άντα
  ΑΙ ·Φηαιρ(6ις τβν ΧβνΙβν! «οκριτού μας).- Σήμερον κατέπλευ.
  βημοσιεθουν τ,ολυστήλους «'«*ν εις Πειραια τα Αναμένομεν» Βύο
  οιγοαφας της τβλέσβως τΑν, Ίαπωνικα χαταορομικα έφ' ών έπιβαί-
  Β'Βε-ιζβλείων άγώνων. Ώς,νου^ τρι»κόαιοι δοκιμοι.
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΩΝ Β ΒΕΝΙΖΙΛΕΙΩΝ
  ΒΒειζβλεων άγώνων. Ώς ρ μ
  έξάγβται έκ των βημοσιευομέ Τ* Ί*πωνικα πολεμ,ικα «χαιρίτι
  νων αποΤΒλβσμάτων κρωτος ·« την Ελληνικήν σημαίαν «ντιχαιρε
  «Ις τ© άγώνσμα τοθ βρόμου "ϊΐαθέντα. Ο έπιβαίνων δέ τούτων Ί·
  των 100 αβτρων, λαϊ«ής κατη *«ων άντινβύαρχος επεσκέφθη μετ»
  γορΐας, ήλββν 6 άθλητή* Χαι-ών έπιτελών τού τον ω
  ρέτυς έξ Ή >ακλε(ου τυ«ών
  τοθ έκάθλου τοθ Σ Ε.Γ.Α.Σ.
  Έκ'σης άλλας δευιερευοόσας
  θίσβις είς τα ΑιαΦορα αγων!
  σματα κατέλαβον οί έξ Ήοα
  «λΐΐου άθληταΙΆκουμιανάκης
  Μιχόπουλος καί Χαιρέτης, Κ α
  τα την διάρκειαν των Ανώνων
  τα καταστήαατα των Χανίων
  καί α( τιλβΤσται των ο(«ών
  ήσαν σηααιοστόλιστοι.
  ΑΙ
  ■ΙΣ
  ■3ΑΓΟΓΑΙ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  'Υηονατάσιη
  Τρατιίζης τ!}ς Έ·>
  Τό
  μα τής η }ς Έ·>
  λόδος (κοινοποΐρσε πρός τέ*
  Εμπορικόν Έπιμβλητήριον τη
  λεγράφημα τοθ Κεντοικοθ κα
  ταστήματος τ!)ς Τραπέζης
  της Ελλάδος σχετικόν μ* τίς
  έξαγωγσς βΐς Γερμανίαν. ΔιΛ
  τοθ έν λόγφ τηλεγραφήματος
  γνωρΐζεται 8 ν αποφάσει τής
  οΐκιΐας έπιτροκτις θεωροθν
  ται εσοδείας 1936 τα τιροϊΐν
  τα κατίνα, οΤνοι καί κΐτρα έφ'
  δσον ή ίξαγωγή των ΘΑ λά
  ρΌ χώραν μ*ΐρι τ(|ς 31 Τρ«
  χοντος μηνός καΙ οί στσφΐδες
  έφ' βσον ι) έξαγωγή των θά
  των έπιτελών τού τόν ύφυπουργόν των
  Ναυχικών. Λέγεται ότι οί Ίάπωνες θά
  καταθέσουν στέφανον επί τού μνημείου
  τού αγνώστου ατρατιώτου.
  Ο κ ΝΙΚΟΑΟΥΑΗΣ ΕΓΕΝΕΤΟ
  ΛΕΚΤΟ2 ΜΕΤλ ΤΙΜΗΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άν-
  ταποχριτού μας).— Ό ύφυπουργός τού
  Τύπου καί Τουρισμού χαί Νικολούβης
  αφιχόμενος είς Παρισίους εγένετο 8ε
  κτός χατά τα έκείσε τηλεγραφήματα
  μεχά πολλών τιμών υπο τής Γαλλι
  κης κυβερνήσεως. Ό χ. Νιχολούβης
  εθεωρήθη φιλοξενούμενος τής Κυβερνή
  ιεως οιετέθη δέ δι* αυτόν ολόκληρον
  Βιαμέρισμα είς «ό Κενοδοχείον Ρου»
  __»*
  γιάλ.
  ΑΙΑτΕΥΑΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΗΗΤ]Η!) ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τοθ άντ»
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έχ Π»
  ρισίων ότι οέν είνε «χριβής ή μετ»
  βάσις τού ύπουργού των Εξωτερικών
  ... -------της ' Αγγλίας κ. ?Ηντεν είς ΡΓ
  <ώραν μί|ρι τί)ς » Ιρ| β|4 ,^ν βτ}ν»4ιν Άγγλο·ι·τ*Χιχής