94637

Αριθμός τεύχους

4636

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

11/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύικοα
  ετηαία λίραι 3
  ίξάμηνος Β
  ΆμερικΓ,ς
  ετησία δολ. 15
  εξά μηνός » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δο.
  ΤΕΤΙΡΤΗ
  11
  ΑΥΓΟΥΠΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  06.01 ΜΙΝΟΤλΤΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΙ ««ΟΝ
  ΑΡΙθΒ, ΦΥΔΔΟΥ 4636
  ΊΊΠΙΤΚΙ! ΗΙΤΗΪ11 ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  11 ΙΠΙΐΙΐΊ ΕΥΗΟΒΥΗ
  Προ κβιρβθ είχεν άνακβι
  «είοιι Α κΐίβίρνηβις >η β«
  Ιλβιιβκνε αειραν μέτρων
  κρός βργανωαιν τβν «ξαγΜ
  γβν ιιβς είΐί Μέ«ν βκβΐκν
  μοιΙ 4α ββ έ·Ρ·*τιζε νβ
  ουνάφο μετβ τ$ν διαφόρων
  χ»ρ6ν (μκ·ρικβ( σομβίαεις
  ■ύναούαας τώ* ■&ζη.·ιν κ«ί
  ΙνΙβχνβιν τ·0 ·>,«γ»γιχο&
  μ·ς κμκ·ρ<·». 'Αλλ' Ι«τ·« δ** εγνώσθη Κ 44 ϋ τΙκ·π Κ 4πβ4μυ κηγϋς »βί φυσιχα, δ*·» είμεθα ώ; •κ τούτου είς θέσιν ν α γ ν» &(ζ»μΐν τί εΐτρ«ζιν κ* κρ· χΐιμένω 4 χυβΐρνηαι;. ·δ« μβ πρσκείται σήμεραν νβ ομιλήσωμεν δια την έμκσρι χήν κσλιτιχήν τ·6 Κρβταυς. Ο'βσχολαΒΒαεν ομ»ς γενικβί τκρον μκ τ· ζήταμ* τβν *£β γκγβν μ«ϊ, τβν οποίων την βΰ,ηβιν θεωροΰμεν απολύτω; ύυνβτύν καί ευκόλως εκιτευ Μταν,λε3ν¥ τβν δημιουργηθή οβν εύνοϊκβν δι' ημάς οι»ν- Βακβν έ{ αΐΐΐας ύοιβμΐννν λνκηρβν χβτβ τα αλλβ δικ Βνβν γβγονέτων. Είναι γνωατόν Ιη · Ίϊ« λ·βιθι·κικσς πβλιμος καί 4 •υνικκ'ακ τ·ύτ·Μ «φαρμογά χ»ρ»ίθ*«ν χβτβ τάς Ιταλίας »1χ»ν ιύν·χ.αΐι βζαιριτι- χβ τϋν ί(αγωγήν τβν ·ϊ ν»ν κετΐ τοθ ελαίου μας είς κλΐιβτβς χβτβνβλωτιχβς αγο ρ·ς σηου κβρονβιβοΒη βποτ· μνς μκγβλΐι ςήτησις *1ς Ιχβ ν·«·ιητιχβ$ τιμάς· Τα βι)τ· 4' βκριβΒ, συΐιβα( νη *βί οήμερ·ν «ζ βίτίβς χ·& ΐμφυλίου Ίακβνικαΰ σκκρβγμον. Ή Ίβπβνίβ ι τρ·ν·δ·τ·ι *λίκληρ·ν άχι 6·ν την Ευρώπην μ! Ελβιβ κβί οίνου;, χεηνούς κβί τυκ· κοιαμένοος Εαί χβτώρθ«νε νίρυβμίςα εζ ολοκλήρου τβ, τιμάς τβν πρβ.σντων ·ύτβν ιί, ίλ·ν τόν χβσμβν. Ήδα ίμως βκό ενός Ιτσυς κβί κλέον, ιΙ( την ωραίαν αύ την μκΙ χλονοΐαν χώραν ίκ τυλ.ααΐτβι ή πλέον φρικια βτικη τραγβίδία. Καί φυοιχβ «·α·ν η παραγάγη της ίσον χά! ι· έμκέρισν της ««« ίν. Σίίμΐρον δέ ίλά χιβται ποία τη τις •Ιννν 1{«γ·νται εκείθεν. Έκ τού γαν·ν·τ·ς δ* τού τβυ π«ρετηρή9η κατα τού; τ«λε«τ«ί·υί μήνας μΐγάλη ζήτηβις τβν κΐδβν «ότβν είς τας «γ·ρ«ς γβν αλλο^ν κα ρβγ«γικβν χνρβν. Κβί «Ι ηε ρισσοτερεει τβν χ«ρβν αύτβν έκυφελήΒησνν τής εύκαιρ(«ς δια νά διεισδύβαυν είς «έ*ς «γοο«$ κκί νεΐ τ·κο8ετήα·υν τ« κρσΐοντα των, εΐνους καί Ιλκι·, είς 1{«ιριτικ·$ 4ντ« λβς τιμίς Δυστνχβς δέν βυνέβη τ· » διον καΐ μέ ημάς. Διατί η μεΐς εΐχουεν ·φ* ενός τ· μεγκ ·τύχημ« νβ είναι τέ βον πτωχη ν«| μικρ· 4 πε ρυβινή βα·δΐ(ε> τ·0 έλ«(·»
  μ«ς, ώβτε νβ μην Ιχκμΐν
  μεγάλας κοοοτητας κοβς ί
  («νννην- Κβί διότι *φ' «τί
  ρου ·1 ·1ν·ι μας ίέ* είναι
  τυπσκοιημένοι, ·ί 6έ £α—·
  ρο( μας πΐρινρίσθηβκν μάλ
  λον είς τ·( κκλαι^ς γνωστάς
  τ«ν βγ·οβς κ«1 #η!φυν«ν
  ■ την κραακββιιβν διΐιβ&ύβι
  »ς είς τας νί«ς Ικ·υ »1νβι
  καί ·1 ιδ<·ι κβί τβ ηρβϊσντα μας α«,ν»ατ«ι. ι Έν τούτοις «τι δ«ν έγένε τ· μέχβι σημ·ρ·ν εΐμησρεΐ κβί έκιββλλιτβι νβ γίνη είς τέ) μΐλλσν τούλάχιαταν. £τί μεοον μας δίδεται μ(β κύκαι ρ(α νβ κατακτηβωμεν νέας ; αγορκς καί δι· τλ νωΐϊβ στα φύλιβ καί διβ τβ Ιλβιβ κβί διβ τβ κρβσιβ μβς Κ«ί βύ της της ΐύκβιρίβς Ββ πρέκκι νβ ίκωφεληθΒμεν χ»ρ·ς χρ· νοτριβην καί διβτακτικστη τβ. Τα Ερβτ·ς ΐΐμΐθβ βίβκι •ι Ιτι Ββ κβτβββλα κβθκ «ροοπβθειβν κρσς τ·&τ· κ·ί θβ ένιβχόαα κβί ηάαβν ίδι*» τικην πρυταβευλ.βν. Άηβμί νιι λβικόν νβ φανφ κκί τβ τάς καλλιεργεΐκς των κβί ηδ («ν·ν την ««ρβγΜγήν τ»ν δι« ν' «ύξήβουν κβί τβ Ια· δβ των 'Αλλ' είναι τείσεν ν*ϋ· στκΐ «Ι ύκηοεσ!«ι ταϋ ϊμκ· ρίου, εΐαβεγνγικαθ κβί βΕαγ» γΐΗ·&, κα| τ«αον βννερος λ οέλας τ·υ ώιτε κκοέλκει νβ σμιλή9»μεν «ν«λ»τικοίτΐρ·ν Τόν οσλσν «λλνοτι τβδ ίμκβρ(οΐ) βντιλαμβίνιτβι κβί γνωρΐζει κβλλιαιβ κβί πΐρ ααβτερον μβλιατβ κ*ν- τος &λλ·», τό Κρκτος. Ε«ί δέ ν υπάρχη αμφ β·λ(α <τι Β* λάβη ίλα τβ άηοφβίτητα μέτρν κρός ένίοχυαίν τ·υ χβ τα την περίοδον αύτην τής οχληρά; δ·κιμ«β(«ς τβ» λβ γω της διεβνβθς αΐκβνβμι ής κβί νβμιαματιχης βνβτβ ραχβ;, τβν κληριγχ, τβν Εβν εζβν κβί τβν δβαμβλβγι κβν τειχβν, ϊκυς έκ(αης πρί κβι νβ κιατεύνμΐν ίη η οη μκρινη κυβίρνηβις θβ χβλι βγνγήαο τό εμκέριβν ίκν ελήση νβ «κτοαηφ τβδ κρβ βριαμαδ τβυ κ*ί νβ εξελιχθή ίς κιρδβακβκικην βχμΐταλ λευτΐκην ίηιχΐίρηβιν. Διά τι κβκλς κβί δικβΐΝμβ βκάλυ β ν βλλβ καί κβθϋ,κβν βιτα ικγρχκτβν τβΰ Ερβτβυς είνε 'β μεριμνά δι* ίλας γινικβς «ς τβϋεις κ*τβ τβιβδταν ρΐκβν ώβτκ νβ (Εββφβλίζε βι κβί τβ ουμγέρβν τβδ οβ άλβυ κβί η βκβλυτβς κβινν νίκη Ιαβρράκηβις. τολμηράτΐραν ν« ατρβφό κρός νί«ς «γβ ρές οίϊ·» ιίμκορεΐ σήμ·ρ·ν νβ ι&ρα κβτβναλωτβς κ»ί ' μβλιοτα μ έ τ·ύς καλυτέρσυς ορ·νς κβΙ τας ■ύν·ΐχ«τέρ«ς Βή ■ΕΗΙ.ΧΥΣΙΣΤΟΥΕΜΠΟΡ1ΟΥ Τβ ιιρβ·δι;·1βν τ·ύ 'Εμκβ· ρικβ& £νλλβγβ»'Α6ηνβν ·βε α»έ«6η πρβχΒές τβν *>. ύ·
  κβνργβν ιης Έθνιοϋς 6ΐκβ-
  νβμ··ς κβί β%ίκχ«{*ν είς βύ-
  τβν τ· ζητίΊμβτβ πβύ «πβοχβ
  λβ6ν κβι »νδι«φίρβυν τβ «μ
  κβριβν, έκίίωκβ Αί κβί οχκ-
  τικβν υπβμνημβ. Δέν ύκβρ·
  χ ιι δ* βμ-ββλΐβ βτι β κ.
  ύπβ»ρόί, β έκοίβς ήκβυοι
  μ! ς«ηρ·ν 1«&ι·ν<ρ·ν χβΐ «ςαιρετικην κρβοβχήν §αβ βΙ ίκηρέοωηβι τού ίμη·ρι· κβδ κβαμβυ ιβδ ίνίκΐυίβν, ββ λ·6η βλβτ* ίνίεικ%υ·με νβ μιτρβ ηρβς τβ*«βιν τβν ΙμκβρΙβν κ·ιί ενίσχυσιν τβν ΐμκβρικί»ν τα{ΐνν «1$ τβ Αυ- ακβλβν ε»··ν κβΙ ίθνιΐβν •ργβν χ«ν. 61 Ιμκβρβ·, 2κμ( βνελύσβ μ»ν κ·ί βλλβτι βτβ |)«( *■ 6βΒη κβί κάλιν η βύΜβιρία κρβς το&τβ, βηοτιλοδν μίαν τβζιν η λκβΐβ ηρβοβίριι βνι Μτιμητ·»ς όκηριοίβς ιΐς χβ κβινωνικβν ουνβλβν, Τβββν ■Ις την χβρβγυιί,ν, «οβν κβί •ίς την Μβτβννλναιν. Τβ ίμ κβριβν. βκβτιλιΐ κβινννι- κην κβί βίκβνβμικην μβρ- βην κβΙ λιιτβνργΐβν βκ· τβν 4ρχ«ιβτβτ«ν χρβνυν ύ- φιατβμΐνην· Εβί Κ·τβ τβνς χρά«βυς τβς >8«ΐ)·ηί μκςν
  κβδβνλείοΐν;, βκίτι οΐν υφΐ
  ατβτβ κρκτβς 'ΕλλιινΐΜβν,»
  «ϋρχΐν |ν τ·ΰτ·ΐ( ίλληνι
  «•ν ίμχαριβν ,κβΙ ι/Αλιατβ
  |¥ *ΗψΙ Έρκ·ρ·ι β«τι#|ΐ|.
  «βτ, μ! ηβτρικηκβν ινββυβι·
  «σμόν ηαβν βΙ βκβτ*λ<ο«ν τις τβν κρβτβν ιινρϋνβ τήί «φιλικης βτβιρ{βς> η οκβΐα
  εκηρυ,ε τβν βγβνβ κρβςβηβ
  κιηαιν ^ης ιΒνιχης μ*ς «νέ
  {βρτηαΐβς. ΟΙ "Ελληνος έμκβ
  ρβι ήσαν βκιϊνβι οί βκοΐβι
  «β(ιθ«υβντ>ς είς τβ β(ντι·
  ρικβν, ι!γ γβοβηοβν ΐίς τό νβ
  βτρβφ§ η ουμκβΒιιβ της ι»
  κβλιτιομβ«ηί Εύρήηης ηρ·
  τβ έν Ι,ιγΐροιι ίθνβς μ>{
  Εαί βΙ ίμκβροι οιΐθιοβν ίη
  αης.τβ ύλΐΜβ μκοβ κρβς όρ
  γένεσιν τβδ βκιλιι·θιρ»τι
  Μ*ϋ ίγβνβς.
  Εβί 4 τβν τβ έθνβς ήλιυθι
  ρώβη καί αννΐαιήβη τβ νειί
  τιρβν Εράτβς, κβλιν βί ίμ
  κβρβι έκρΜτβκβρηοαν κβ
  κρωτηγκνΐοβηαβν ιΐς ίλβνς
  τ·υς τβμιΐς της ίθνικης 6ρ*
  οί ως. Μβ μυρΐβυς κινίύνους
  πολλάκις νβ κβτββτρβφβδν
  ΤΐλιΙνς βίκβνβμικβς, ιίργβ-
  •θηββν δι* την διβοββιν τϋν
  Έθνικβν ηρο.βνιων μβς είς
  τ>ς βιεθνΐΐς κατβνβλντικας
  4γβρβ£· Κβί ουνίτιινβν διβ
  τβδ τρβκβυ ϋύιβδ είς την λ
  νβχιν^ν τίς χβρβγνγη(· ι
  την τβννΐιν 4λ»ν γινιχβι.
  τβν κλβίκν της (Βνικης μβς
  Ι
  Αι·τι ·ί κβρβγνγ·! Μβί
  ΑΙ», ·1 Υ«*φγ·ί, βεβαιοί ο ν
  «■■ ·τ· Χ*»Ρ»ί ··£ ϊ"ί κροα
  κ«0*ί·, Τίν Ιμη·ρι.ν, Μ
  I-
  ί».Υ·ν«· *■* Β* ϊιι·ίλ·8ντ·
  Τβ -""
  τοθ Α(ντκ,
  μη τέ
  τβ9 Άιχλΐ)ηι·0. έν ώ τρΐγύνω
  οί βίλλις ΜαΙ βιβάνης μοντέ»
  ν»ν ξ«νοδ·χΐ£βν θ* ονύζι ή ζωή
  *«1 ή χίνηιις
  Όιΐ'ίΐ!» 4Χ-θι«τ} τ) φιλβτεχ*η·
  Θ«ΐ9α είχώ». 'Λλλά διατί μ£»·ν
  ς
  βάβββρβς», Βιτβκ ο/ομάζβνται συ
  χνί, οί ΕΰραεκαΙΌι μέ την κκθιά
  & χαΐ τβύτβχρόνβς άνεκΐφδλαι
  χ«1 χατ.κτ·κ[<ιι·ινΐ] μλ τάς το9 αί*νός τβν ψ4χτ] χαλτ Β (ι έλεγεν Ιλ διά τέν Αι*τα: —Ένς έδει μΛ«εεΤ νά ταξιδιύ ατ| θαυμάοιχ ή... Ν;»β(λ. ΊιρβουλΙα θά π*]»; ΚαθίΧου. Ό 'Αοκλ^κιές είνε ώ?Βΐ6τ«τ« το «οθετΐ)μίνος χαΐ μ(βχ*βιήν χβαμι νή λουτπόιιολι αφβθ χαΐ αυτί) ϊ* χρΕνεΐαι καρά μΐα ι&ϊυτίρί ιαμ6·φα)9:ς τβν δγΐεινολογιχΑν Βδί τβυ. Οί έκιχειν^ματΐαι μέλλοντας χροχειμένου νά με αβυν τόν τρδκο χαΐ «ά μέσ<« τβν 18β έγχαταστάσιών τβν ϋ« Ιχ-οκν νά οκβυτοιιριαοθίθν. Ή θ(·>Εα θά τού; δώαη τή γββμμή
  χατευθύναιως. Ή πτ,γή τβθ θαυ
  |ιχτοιιργο9 νερβθ χβΕ ή Θίλα33α
  Τα παρασκήνια τοθ δράματος
  Ο ΑΜΤΑΓΟΝΙΣΗΟΣ ΚΑΙ «Ι ΒΑΕΨΕΙΣ
  ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΛ1ΝΕΙ Η ΖΩΗ
  1 ΑΣΙΑΙΗΙΟΣ, Η ΙΡ1ΤΙ
  ΚΙΙ
  II
  ΛΟΥΤΡ1ΙΙΟΑΕΙΣ
  Ό Άσχλΐ|ηιβς ιΐχΐ ~ν0χθ1ς
  « ευεργετικήν τού ο' 'έιχ ψίΧ
  βολάν πραγματε»ίμ«νον τας θΐ?α-
  «ιυτΐχάς Ι6ΐόιΐ|τ.ας τεΒ νεροϋ τοθ
  ΑΙντα.
  —'Αλλά γικτΐ δ 'Αοκλιιηιύς
  χαΐ δχι χανείς ίλλβς... σύγχρ»νος
  θιές ής *£λλΐ|νιχτ]ς βμιριμνΐ)·
  οία(;
  Ιυιή την παρατήρηα: Ιχαμεν Ι·
  νας καλαιές Ήρκχλιιώι^ς χαΐ
  οιιγχρβνας παλαιιίς ΙίΐοΌαρίττκ.
  Καί θκ Ιο9μΐ λΐγο κκραχάτο) δΐι
  ιΓχιν άϊιχ». Έν πάοη κΐρι·
  πτώοιι μέ τέ νερε τοθ Λ4ντα έτΐ
  θεΐο έκΐ τίιιηϊβς ή... άρχαιελο-
  Ι.
  —Ό Διβήν ή Λιβήνα ή «έτρα
  Λί·ντ»ς, είπεν ο κολυμαθής, ή
  Λίντα δ«»ί λίγιταΐ αήμερον, ΰ-
  πήρξιν λιμήν τής Γόρτυνος χ1
  είχεν (ερέν ονομκοτον, τέ τβθ Άα
  χλητ?ιοΟ είς Β χατίφιυγον ι Ε β
  οθενιΐς ΐτ]ς Γβρτι>νος.
  —Δια τό νερΑ τοθ Λίντα λοι
  ηδν μκορβθμε νά ποθμε .. έξ δνυ
  χβς τόν Λι*νται, κρβοϊθεοεν δ άδι
  ο^θωτος χΒλβμποϋριοττ/ς.
  —"Ισως. 'ϋν τούτιΐς οήμερα
  ν &κ»ρχ·υν παρβ μεριχά έρε(
  πΐα ««β γρανΙτι;ν %α τΐκβτι κε
  ριοοίτερον. Ό χατΐρχίμινος Ι»(
  ■κι! τό κολϋ κβλυ ριμβαζιι οτή
  γρή τοκοθιοία, άναχαλεΐ τίς
  πκλι;ΐς &έξκς της, ηΐνει νιρο άπ4
  ν πηγ*—ΐαν είνε «χαχΐχτιχίς
  ή νιυρααθενιχ6(> ίπως α-μειεο
  τ) αχετιχή άγνιλία — Βρ·σ1ζεται
  οιβ νερα «Ο ΛιβυχοΟ χαΐ έκανίρ
  είς τα Ι5ια.
  —'Αλλά... Εέλει χαΐ Αλλο τ!
  κοτει βπιτέλμΐ)θ?;
  Ό ουνβμιλν,τής ήίκίαθΐ) νά χά
  γελίοι. ΤΙ ν* «ι δ βνθβ»π·ι!
  Λ'-κτρβπ6λεις διά την "Κλλΐ!να —
  ιίδιχώΐερον τέν Κιήτα—-εΐναιι τα
  Μέθανκ, τό Λβυτράχΐ, ή Ύκκτι·,
  ή Αίϊτ,ψ4(, δ ΚαΓάφας. Τ«αρχ·υν
  αχίμη Βικ τους ιιλ·υοιιβτέρο«ς τβ
  Μπισμπβντεν, τέ ΑίξλεμχαΙν, τέ
  Ηηανιβλ χαΐ ίλν^ξέιω ποΙβι άλλαι
  Πέραν αϋτβν ιίνε αδύνατον νβ έν
  νβΐ]θ) 8τι μχορι! νλ οπαρςι λου
  τρόκολις, ή δ*οία είς το μΐλλον
  τεύλάχιαταν, ΘΑ έ«ιοΐ{μοπ·ιτ)τ· χά
  «ά έηιδαλλετϊ περιοοότερον «**
  δλβς τάς ίλλαι! Καί μαλιοτβλου
  •ρίπελις Κρΐ)τιχή αηέ έχείνκς
  κιύ τλ νΐ)θΙ μνς κη·οιο:άζει—
  κοβετιχβς έννοιΐται—χαΐ οτά άν»
  ιολιχά χβι οτά δυτιχά τού διβμε
  ρίσματα μ έ άνβμ»;ΐο6ήτΐ;·ες άκοδε
  ξεις χβΐ χΕΙρις έκισττ,μονιχέ.'Δφ
  νω τήιβι ΐΒ μτιΙο γύ(· βκ* τίς
  χτ,γΐς βύι»ς χι» άντβιχοχρΐνιτα
  χαΐ ηρΐς τάς άχαιφεις — τάς
  γενι*ο»τέ·«ι—'ΐίοβν τ·0 ββοιβλά
  ββε« κβΐ τοθ &ίΐειβνελ·γ«κ
  * ·
  ηιραχάΐ» χον χαβαχττ}·» χαΐ τα
  είίκά <·μφ6ί. Καί δ κ«τ4)Β ττ]ς Ίιτβΐχ^ς τή βιθ&ιερτ] δ«]μιουρ γτκή κναή χαί τό γενιχϋν τής έπιχεΐ^ήαεβς. —·'Αρχ«1 ΙννοιΤτβι νά ξ μίαν ημέραν έκιχειρ^μ«Εκι... δ κενθύιιΐσιν δ ϊύίπιαΐος, Βί6αΐα Βαο~ια«Εα γιορε! πβλλή. 'Αλλά το χαρελθδν, άν κρβοέξοκ με χαί έββ αεριχές οιιναφΐΐς ά- σχολίις τβν ίθυνίντεεν, !<ι Ιΐϊαΐίβΐ νά εμπνέη δ τευς μ:ταγενε3τίριυς. Γ6·μ απέ χίη ιέτοια ζηιήμκτα ή»χιοε νά γΕνετχι μελέτ* χαΐ νά δικγράνων τβι μιλλοντιχαΐ έ^κρμογαΐ ί/ές ευ?ϋτίτου ην·γράμμϊτ·ς. "Ας έλ κΕοοιιμε βτι μετά τάς έκιχειοήαεις το9 κοΐαριοθ, οτΐς τοκοθισΐες μ»ς υέ τίς Ιαματικές κι,γε; χαί τίς «υοιχλς μαγεΐες—θά ένχΰψη χαηιτε ρέ ΙΒιαΕτερΐ) βτοργή ή τ·κινή ηρβ'.οβουλΐΌι χαί μνζυ ή αοβΐριοτέρχ άπκσχίλΐ)9ΐ τοθ χέ«- τροιι. ΚϊΙ δτι «β! χκχεκτιχοΐ χίΐΐ νευβαοθενΐν.*!» &«ν θε Ιχουν μίαν ήαέίκν ώ; άκαοχέληιιν μί , ναν τα άκλβ φίΐ βιλάν «λ» χα!? »&τή τή μιγίλτ) ν»τεινή ρεκλά μ>!
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Μβτσξύ των οεινθν τής Ί
  σπαν(ας, τα όκοΤα ιΤναι 6π(·
  σης καί δεινθ τής Εύρώπηζ Ε
  χαστοβ έχει βεβαίως μέρο>. Οί ΡΔσ-
  σοι άνταπαντοθν: «Ή (σπανι
  χΐ) κυβέρνησις ήτο κυβέρνησις
  οημοκρατικτ) καΐ νόμΐμος. ΑΙ
  φνης τα 4θνικοσοσιαλισΐι«<ά| <ρατΤ1 ώργάνωσαν έτιανάστα σιν εναντίον της, πρώτον δ.α να ρίψουν ί-να άκ<*μη οχυρόν ττ]ς Δημοκρατίας κο Ι δίύτερο» διά νβ καταλάβουν τος ναυτι κώς βάσεις ι ής ΊσπανΙας είς την Μεσόγειον καί έξ σύτθν νά πιίσουν την Αγγλίαν κοί πρό πάντων την Γαλλίαν». Ή Γαλλία φοβείται: 1ο>)
  "Οτι ή διάλυσις τοθ «Φρεντε
  Ποπουλθρ» τής ΊσπανΙας θβ
  προκαλέση πτήσιν τοθ λαϊκοθ
  έν&ιαφέροντος έν Γαλλ α δια
  τ6 έΧΒΪ «Λαϊκόν Μέτωπον. 2)
  Ό η ή Γβρμανΐα καί ή Ιτα¬
  λία είνε δυνατόν νά άπειλή
  σουν τάς συγκοινωνΐας της
  μέ την Βόρειον Άφριχήν. 3ον)
  Ότι 6 Στρατηγός Φράνκο θα
  εγκαταστήση εκείθεν το>ν Πυρ
  ρηναΐων Ινα νέον φασισπκόν
  καθεσ'ώ;. τό οποίον φυσικόν
  είναι να απειλήση τό Λαϊκόν
  Μέτωπον των Γάλλον άρι
  σιερών. Ή Πορτογαλία φοβεΤ
  ται ότι τί «Φρίντε Ποτιουλβρ»
  καί ή άναρχια έν Ίσπαν α ημ
  ποριΐ ν* άπΒΐλήσουν τό καθε
  στ ώς τοθ κ. Σαλαζάρ.
  Ή Αγγλία, έξ αλλου, ιίς
  την οποίαν πΐπτ«ι ό δύσκολος
  ρόλος νά ρυθμίση τα πλέον
  οιοφορετικά συμφέροντα ίχει
  καί ούΐτ) τάς Οικάς ιης από
  ψεις, οθτω:
  Ιον) Δέν θά ηδύνατο νά
  πσραοεχθϋ 6πως οήποτε την
  κάθοδον τ(]ς Ρωσσιας ιίς τή»
  Μεσόγειβν·
  2ο>)Άλλά κ·ί ?βν θ· ήΒύνα
  το να παραθεχθθ >ά άηβιλήση
  ή'ΙταλΙα τό Γιβραλτάρ καί να
  εδρΒ ε Οιη είς τας Καναρίους
  νήσους καί τ·ς Ββλιαρΐδας
  νέ«ς ναυτικΑς βασεις δια α
  ήαπορβ έξ σύκΒν νά
  τόν αγγλικόν στόλον.
  33%) Δέν ΘΑ έπιθύμβι νά Ι
  δή δια λόνους νβνιχωτέρους
  τό καθεστώς τοθ Φράνκο επι
  τυνχΑνον.
  4 η) 'Δλλά καί άντιτΐθβται
  απολύτως είς τόν έκμπολσεβ'
  κισμόν τής Ισπανία·..
  Ή Γβομανΐα θά Απεθόμνι»
  Ιον) Ν ά παρβμβάλη έαπό
  δια είς τάς Σοβιέτ. 2ον) Ν3 έ
  ξασφαλΐση διά τής ΊσπανΙας
  μερικάς πρώτας Ολας, αί όποΐ
  αι ττ]ς είναι άναγκαΤαι, δπως
  τα ίλαια καί τα μέταλλα.
  3ο) Ν« διατηρήση τάς μβτά
  τ(]ς Ιταλίας φιλικάς της σχέ
  σεις. 4)ΐ) Νά καταλήξη είς
  μίαν συμφωνίαν μετά τής "Αγ
  γλΐας.
  "Ενεκα των ανωτέρω ο Ο τε
  μεταξύ Ιταλίας καί Γερμανί
  άς οθτε μεταξύ Αγγλίας καί
  ΓαλΧας επεκράτησε ποτέ ά
  πόλυτος συμφωνΐσ, δπως (
  σχυρΐζονται έφημεριδες τινές
  ή καλυτέρα, δλαι οί έφημβρ!
  Οες.
  Ή Γαλλία θά επεθύμει, έν
  πρώτοις, νά επιτύχουν ο( κυ
  βερνητικοΐ έν Ίσηαν'α.
  Ή Αγγλία νά διατηρηθή ή
  (σπανική άνεξαρτησΐα.
  Ή ΓερμανΙα νά άκοτύχουν
  οί μπολσεβΐκοΐ.
  Ή Ιταλία, τέλος, τό κύρι
  όν πρώτιστον πού θέλει είναι
  νά αυξήση την δύναμίν της
  είς την Μεσόγειον καί διά ής
  ΊσπανΙας νά διατηρήση υπό
  τί)ν κυριαρχίαν της την ΑΙθιο
  πίαν.
  Ή τύχη των δπλων ηόνόη
  σε περισσότερον τόν στρατη
  γόν Φράνκο παρά τούς κυβΐρ
  νητικούς καί οί επαναστάται
  καταλαμβανουν διαρκώς 18α
  φός. Δι* σύτό ή Αγγλία διαρ
  κως ζητεί νά τακτοποιηθβ μέ
  τόν Φράνκο. Ή Γερμανΐα ό
  μως ή όποία (έν προέβλεπε
  τόσον μακράν την περίοδον
  τοθ έμφυλΐου πολέμου έπιδιώ
  κβι μάλλον μίαν γενικήν τα
  κτοποΐησιν των εύρωπαΐκων
  πραγματων καί μίαν διπλωμα
  τικήν επιτυχίαν παρά άποκλει
  σηκώς καί μόνον τόν θρΐαμ
  βον των έπαναστατων.
  Διά τόν λόγον τιΌτον άπό
  τίνων έβδομάδων οί άπόψεις
  ΤΓ]ς Γερμανίας κοί τί|ς 'Αγγλι
  άς ήρχισαν προσεγγΐζουσαι.
  Ή Αγγλία 6έν ημπορεί νθ
  παραδεχθή την ρωσσικην άντι
  θέσιν καί τάς γαλΑικάς «πιφυ
  λάξεις διά την αναγνώρισιν
  είς τόν στρατηγόν Φράνκο
  ΤΓ}ς Ιδιότητος τοθ έμπολίμου.
  Διά τοθτβ ή πολιτική τ{)ς αγ
  γλο—γερμ·νικ(]ς προσεγγΐσε
  ως εΐνβι βυνατη δσον βί Ρασ
  σβι κ«( βί Γαλλοι άβνοθνται
  ΑΙ ΖΤΑΦΙΔΕΣ-
  Καττα τάς προβΧέψης τΙ)ς
  Γεωργικής υπηρεσίας τοθ νο·
  μοθ μας, ή παραγωγη τ1)ς
  σουλτανίνας δέν πρόκειται νά
  ύπερββ εφέτος τούς 12—13 χιλ.
  τόννους παρά τάς ύπαρχού
  σας έξαιρετι«ως βίσιοδόξους
  προβλΐψϊΐς. Ή παραγωγΛ δή
  λαδή θα είναι πεοΐπου δσον
  χαί ή πβρυσΐνή έν<ώ, έπιστεύε το δτι θά Ιφθβνβ τούς 18 χιλ. τόννους. 'ΔλΑ' έπειβή άκρι β&ς ή παραγωγή θά είναι μι κρά, ϋπάρχει ή βιβαιότης δτι θά καταναλωβρ ευκόλως, ά- φοθ μόλ στα έξ άντιθέτου ή ποιότης της Οί είναι αρίστη. Λονικ&ς λοιπόν ή σταφίς θά ίκρεπε νά άνοράζεται είς 6 ψηλβς τιμάς έφίτος, πραγμα πού βέ» συμβατΐνει. Καί επ* αύίθθ θά 6.ιρέιΐ8 νέ» δοθή μ[α έξήγησ·ς ά "ό τούς άομροίους διως έγρόψαμβν καί πρό ήμε ρών. *** ΤΑ ΑΛΟΣΤΡΑΓΠΙΤΙΚΑ. Ή απθφςισις τοθ υπουρ γβΐου τΙ|ς Γεωργίας νά Ιδρύση κατά νομούς έπιτροπάς έκ τοθ Μομάρχου, τοΟΝιμομηκα νικοθ, τοθ προϊστααένου ττ)ς Γίω}γικί)ς ύκηρεσί^, ενός άντιπροσώπου τοθ Γβωργικοθ Έπιμελητη?1ου καί τοθ δασο· νόμου πρός μβλίτην έ<τβλέσε ως κα( (είλτιώσϊως των άπο« στραγγισηκον καί άρδευτικων Ιργων τΙ5ς , περιφββεΐας των, είναι όμολογουμένως λίαν έχι τυχής. Διότι κατ' αυτόν τόν τρόπον θ£ μελβτηθοθν. καλύτε ρα αί άνάγκαι ενός εκάστου νομοθ καί θά έκτβλεσθοθν ευ¬ κολώτερον τα άπαραΐτηΐα ά- ποστραγγιστικά άρβευτικά καί έξυγιαντιχά ίργβ ;ϊάρις είς τα όποΤα καί ό, παραγωγή θ' αύξηθθ καί ό λαός θά έ- ξυγια*θβ, ,έξαλειφομένης τής έλονοσΐας. νά άντιληφθοθν την πραγμα τικότητα. Έξ άλλου—σημειωτέον—ή Αγγλία βέν βλεπει εΰχαρί στως την άρνησιν τής Ιταλίας νά άποσύρη τούς εθελοντάς της. Ή Γαλλία θά άπεκόμιζεν Ασφαλώς κέρδη εάν άπεφάσι ζε νά καθορΐσο έτακριβΑς τί θέλει κσί τί βέν θέλει. Διά λόγους (δεολογικούς Ι δειξε σΐαθβρος την συμπα θβιάν της πρός την (σπανικήν κυβέρνησιν, νά σψατεόματαΐ τής ό «οίας κάθε αλλο .παρά γαλλόφιλα αίσθήματα τρέ φουν. Άφ' ετέρου δέν έμερΐ· μνησε νά ΟιαχωρΙση τα συμ φέροντα της (σπανικής χυβερ νήσεω« πρας τα στρατηγικα καί γεωργΐκά συμφέροντα τής χώρας. Δι' αύτό τόσον έν Ιταλία δσον καί έν Γερμανία έσχημα ήσαν την εντύπωσιν δτι είναι εύχει-ές νά διακριθβ ή επί τοθ Ισπανικοθ γαλλική ααοψ,ς ά πό την αγγλικήν, έφ' δσον εί ναι διαφορετικαΐ. Ή Ιταλία Ρέ/ έθεσεν είς την Ευρώπην καί κατά τρόπον επαρκώς σαφή τάς έγγυήσεις τής άμεροληψΐας τάς οποίας οϋϊη απήτει άπό την Ρωμη ν. ·&* τούτου είς τό Λονδίνον Α σχηματισθή ή εντύπωσις θΐι ή ίταλική ναι ή γερμανική απο ψις όμοιάζουν ολιγώτερον πρός αί λήλας παρ' δσον εφά νη ευθύς έξ άρχής.., Είς αύΐό τό διπλωματικόν σκάκΐ ό στρατηγός Φράνκο βέν φοΐνβται νά παίζη μέ πολ λας ίκανότητας. Είς τό έθ,ος αύτό τό οποίον Ιχει βυθισϋ]] μίσα είς τό αΐμα θα Βχοειθζε το 8νας Έρρΐκος 4ος. Καί «(ς την Ευρώπην, νού μέ κάοο θυ οίαν θέλει νά αποφύγη τον πόλεμον, ϋνας Ταλλι οραν δος. Β«ρΙ
  Α (ΜΟΡΘΟ.ΖΙ
  X
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον «Μιά
  νύκτα στή Μόσχα» Πρωταγωνι
  στοθν Γκοβγκορυ Ρατώφ, Μπΐννι
  Μπαρνες,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  τό κοινωνικό άριστούργημβ: «Ό
  δρόμος πρός τα κάτεργα».
  ΑΛΚΑΖΑΡ (Θερινός) - Σήμερον
  τό πολΰκροτο Εργο: ·ΈχΘρός τής
  κοινωνίας».
  α
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μιά νύχτα φοβερΛ. ν·α*
  τα ορνια. Ηβτβδιώ{«ΐί, &νΗ
  νίβ κειΐ τρόμο.
  Μι* νύχτα φρίκης χαΐ *ηο
  ώ
  ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ
  ΠΗ ΜΟΣΧΑ
  ΠρΜτ«γ»ινιστοδν:
  Γκρεγκορύ Ρατώφ
  Μπίννι Μττάρνες
  ΑΥΡΙΟΝ
  Τβ κολύκροτβ ίργο τής δι*
  ο Α μόν συγγρβΦίκς ΡΕΚΒΕΡ;
  ΣΟΘΥ
  ΜΠΩΤ
  'Βμψυχομένο «κ*· τίιν η«ν
  :
  ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ
  καΐ |τβν μεγάλον χοώλι
  τεχνη,
  ΑΛΑΝ ΤΖΟΝΙΖ
  είναι μιά κρανματΐΜπ κ*λ
  λκιχνικΑ αποκάλυψις πβθ
  8α ο«{ ηβρουοιάσο την Πεμ
  ητην β Μΐνηματογράφος Που
  λαχάΜΐι.
  ;. Γ. ΣΗΦΑΚΙΣ
  ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός ΕοαγγελισμοΟ
  οπουδΑσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω
  Ιατρείω τού όδός (ΠλατειΑ—
  Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ.
  Ζαχαριάδου. "Η εΐσοδος έκ
  τή* όδοθ Καγιαμπή.
  "φραι ίτΐισκέψεων 9—12-4-7.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαρηγότ ά)τι
  Αναχωρεί έξ Ήρα-
  κλείοο εκάστην ΚΥ>
  ΡΙΑΚΗΝ βράβυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά·
  βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ-
  ΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον έ-ΝΑΡΑΑΚΗ
  1-41
  ΨΑΡΙΚΑ
  Ε(θ οοχεΐα μικρά καΐ μ·
  γάλα είς τό καταστημα Έμ.
  Κρασάκη, (έναντι παλαιάς Γίο
  ΐ) Κ « ά
  ΜΙΙΤΡΑΓΙΙΗ
  ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ
  μρχ
  νΐστβυ·.
  Επί κεφαλής Ιβαδιζαν
  άνδρες άναμαλΧ,ισσμϊνοι πού
  εκρατοθσαν τα τρόκαια τοθ
  Θριάμβου—τβ 8υδ ττβλιΛνά κε
  φάλια τβ>ν αποκβφΓτλισθέντων
  σωαατοφυλάκων.
  Ό τα ν έφθασαν στΐς Σββοβς
  επεδόθησαν στόν μακάβριο
  καλλωτπσμδ τβν ουο κϊψα
  λιΛν πού ήσαν καρφωμένα
  στΐς μότβς ϋψηΧΛν κοντο
  ριΦν· Άχολουθοθσαν οί αν
  δρες τής ίθνοφοουρας, Ανακσ
  τωμίνοι μέ παρέβς αλητβν
  χά! κακοποιθν στοιχείον, αγ
  «αλιασμένοι μ έ γυναίκας τοθ
  δρόμου, καπνΐζοντας, γβλών
  τας καΐ τρανοαοώντατ. Οί
  κβρισσδτεροι εΤχβν χατρφωμέ·
  νο σ»ή λό>νη τους
  μ^τιψωα'. Έπβιτα
  8ύο αλλοι σωμΐτοφύλακβΓ—
  <τροοότβς»—ποο ΐΓχανβ θϊλή ση νΟ όκβρασιιΤσουν τούς βα σιλβΤς των/Ησον πληγωμένοι. ΠγαντΛσωμοι άχθοφοροι τού- εΤχαν άοηαγμένους άπό τό σ&ίρκο κσΐ τούς ίσπρωχναν, οΐνοντάς τουο κάθε τόσο κλω- τσιές γιΑ να βαδίζουν *ι6 γρή νορα. ΓυνσΤκες χά9ε λογής βΤχαν κοβαλλικέψο τβ κανό νια γ] είχον μοιραοθΒ τή σΐλ- λα βολικών δραγΛνων ή έβΛ βιζαν άγχαλιαϋμβνες μέ φαν· τάρους χσ( ίογβτες σαν ν* έ «ήναιναν οέ πθτνηγθρι. Μι* θβατρΐνσ, ή ντέ Μερικούρ, έ «αρσσταινε την αρχηγόν των 4μσζόνων κ' έκράδαινε μιά γυμντ) σπάθα. "Δλλες ήσαν βμβνβς μίσα σέ άγο οο ι ^ άμαξια καΐ μβ τό κβ φάλι ριγμίνο πίσο έ εΙσιοΛ τραγοόδι «αί (βωμολθχοθσαν. "Αλλες έφο οοθσΐχν καιτίλλα μ* φτβρά "ού βΐχσν πάρη άκ6 τούς άνβρες κσί τούς άξιωματιχΐύς σωματοφυλακτ)ς τοθ βασι λεως κ' έπανελσμβαναν την ΤΕΤΑΡΤΗ || ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ανατολή ηλίου 5 05—Δόσις 7.15 ΚΟΜΗΤΑΙ χ«ρ( φ —'Στήν κρεμΑλο! Κάτω τό ρόσ:1 Όλοι εί παπάδβς σχήν κρεμάλοΐ Αλλες έφώναζαν β α Θ6 ίφτιαναν φιόγγους μέ τα ίντε ρα ιης «παληοβρώμας». Πΐσω τους άκουόταν 6 τριγ μος τθν κορρών κου ήσαν φορτωμένα άλεθρι χλβμμίνο & τίς άποβΤ|«ες των άνσ- ρν. Γρβνβοιέροι τα συνώ δευαν. Κα( ή πομπή ίιΐροχω οοθββ ρ^μα βήμα καΙ κοΘβ τθ έστσματοθσε· Βρισ έ?, βω τραγούδια, χαχανη , φοβδοες, ούρλΐσσματσ, ζή τω«ραυγΐς ύκέρ τοθ ίθνους καΙ όμοβροντΐβς έδημισυργοθ σαν ίναν άπβρΐγραϊτον όρυ μαγ&ό άναταρσχή καΙ χρθ μου, ^άνάμεσα στόν οποίον σβ, κλεισμένη σ' ενα άμάξι μέ μισοκατΐβασμέ νο παρακετάσματσ, ή βαΐοιλι κ<ί ίΙ<ογένεια — ό λικόψυχος άττόγονος τοθ Λουδοβ κου 143», ή τραγΐκή κόρη τής Μ α ρθΐας, χά παι&ιά των <αΙ ή γκουβερνάντα των. (συνβχΐζεται) Ώστε ό κο,ιήτης Σχίμφλε Εγινε όοατΛς χθές μολονότι ή όρατότης τού σθτή δέν έξηκοιβώθη άπολύ τος ,Δβν ίύρέθη δηλ. ό συμπολΐ της ποθ θά υπεστήριζε δτι εΙ8β ττράγματι τόν κομήτην! Έν πάση περιπτώσει ό κομήτης Σχίμφλε είνε πηγή άναιινήσεων. ΟΙ παλ'Ίότεοοι σέ κάθε νέο κομή· τη—πού έμφανΐζεται ή ,.θέν ίμφανΐ ζεται— ένθυμοθνται τόν κομήτη τοθ ΧαλΕυ. τΗτο Ισως ό μόνος λσμ πσός καΙ θεαματικός κομήτης πού Εκαμε την έμφανιοΐν τού—ίμφΛνι σιν πραγματικήν— έντόβ, τής τελευ ταΐας τριακονταιτΐας, Άλλ' ανεξαρτήτως τοθ έπιβΐηπ κοδ θεάματος τοθ κομήτου, άπη οχόλει τότε την κοσμικήν κίνησιν •ό! ή καθαρώς επιστημονικήν καΙ ή μάλλον μετσφυσική έρμηνεΐα πού Εδιδον έπιστήμονες καΙ ώνεπιστήμο νες είς την εμφάνισιν τού. Τό Ήρά κλειον—δτΐώς κοΐ δλαι οί πόλεις τοθ κόσμου—ϊΤχον ώς ζήτημα τί)ς ημέρας τόν κομήτην. Έλενετο βλέ πέτε δτι^Θώ ψαθση καΙ ούτος, δ πας μερικοΐ αλλοι κομήται τήνγΐν, κσΐ δτ. ουνεπως 8έν ήτο άπΙΘανος ή συντίλεια των αίώνων! Όλος ό κόσμος ηγρύπνει άλλά καΐ δλος ό κόσμος άνησυχοθσβ βαΘΰτατσ.,.Τό λαμπρόν άστρον ποθ εφαίνετο κά Θε μεσονύκτιον κάθε αλλο παρά την νέννησιν κανέν ός.,.νίου Σωτή ρος προοιώνιζε. Επηκολούθησαν οί βσλκανικοΐ πόλεμοι καΙ ή 'Ελληνική νίκη, ΚαΙ δμως κσνεΐς δέν έλησμόνηοβ την κομητικήν τρομοκρατίαν- κανεις δέν συνεπάθησε τόν κομήτην τοθ Χάλιυ. Τό περίεργον μάλιοτα είνε δτι ή ψυχολογΐα οΰτή εσυνεχίσθη καΙ μετέτΐειτσ όπότε κάθε όρατή άόρατη εμφάνισις νέου κομήτου σι,σχβτΐσθη Απαραιτήτως μέ τάς ίπτά πληγάς τοθ Φαραβ— τό όλι γώτερον! Ό Άλλος Ο ΙΤΟΙΙΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΟΟΑΥΔΑΚΗΣ ΕΙδικευΘεΙς έν Γερμανία είς τα νοσήματο Στομαχου έντέ- ρων καΙ Ήπατος, δέχεται τοΰς ιιασχοντας έκ τοθ πεπτι κοθ συστήματος έντφ Ιατρείω τού (οΐκ(α κ. Χελιδώνη) Τρβΐς Καμαρβς. Άριθμ. τηλ. 7—99 ΚΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΔΙ Ιδο χκι Ιχΐάοε«ς 4 μέν μία 260 τ. μ. ή δι άλλΐ| 110 τ. μ. (ΑχΐνΐίΜν χ. Κ·χχι6ΐ|). Πλΐ|·οφορ(οιΐ «κ·* ή ου. "Ενα κΐριοσβτ».—ν τραγικον π% ρτ κβμ'χόν γΐγ·ν4ς βιινΐβ- κατ' ϊδτ4ς ΐ!ς τέ ηαφά τα "Αδ^νΐ τί}; Μιχραβίαζ μιχ»*ν χβ)ρ!»ν ά, τ·0 ίΐιβΐου ο! χάΐβιχοΐ χυοίβς Ι* ττ]; μΐλισαο Κίηειος γμς ακό 1* οου έ'Ας μελιαααχομι(βυ Ιρριψι μίοτν ιχ τ4ν τετροτχοαίβν χιψ». λά« τη χ»1 δΗίοτη τ^ν ίττΙΒεαιν τ»ν ίνοικτβν τβυ. Ό ατκχΐ?< γίΐΤ5»Β0ί, αφ^νιάαας Ιτρειχε διτ μίοβυ τοθ μιλιοαοτρβφΐ!*!! χκΐ Ι» ριψι την μίαν μιτά την &\ψ ϊλχζ τίς χιψΐλας. ΑΙ μίλισσ^ι ίξκεεθ οθιΐβχι ώ?μη3οίν χ»τ* βμή νΐ} πρές τα ολίγα οηΐτια χ·.Ο χω ρ(ο», Ινώ οί χίτβιχοι Ιιπϊυ5«ν ν4 χλιΐοβίΐν τίς 66ϊβ{ χλ χά «α ράΗιιρ». Έ.ιι'θιν βΓ, μίλιααίί ί ΐρ&κηοχν ηρβ* τα γύίω λιιβάΐη βηου !5οα**ν ίχατο ηιρίηου 6ώ 8ι« κϊΙ άλογ». 'Δρνετα έκ τβν θχναν έχ τν« χΐντιη»4 τΑν μΐλιθ3*ν, Ι»ώ πβλλοΙ ΐ χατά την Ιοπΐιι^μίνην φα ιων Ιτρανμοιτ(οθΐ]οαν ΐχ μεταφε»θε>τες ιίς νεοβ
  χ·μιΐ*ν.
  ***
  —Τα κλ··νΐκτ4μ·τετ τβν Ι
  ΕΜΑ ΠΪΡΙΠΕΤΕΙ8ΔΕΙ ΕΡΓΟ"
  ΙΝίΣΟΣ-
  ΤΩΝΙ1ΣΑΥΡΟ1
  ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΙΟΝ
  67ον
  Ό γΐατ^, Γχβίϋ χι' *νώ α
  μι* «αί 6 Τρέλνιϋ. 5 Χ«0.ηρ χι
  ό ΤζίΓς οφ ίλλη Μ' Βλον κοι
  ^ μ
  νά τι3ί Ιξω γιχ
  χαΐ &κό ν' ανο'(ụ Ι α λ&**α για
  νά θίψιιινι τβν Ρίντραυθ Ό γΐα
  τρδς διτβρίοΗ») μαγ«ιρος χι' ιιιί»
  μ' Ιβ»λ«ν οχοτΑ οττ}ν τιβρΤα. Πία
  ■η6τε ί γιατρές ΐρχίιαη |χ«{ ν
  η ξρς
  τα μάτιβ τοϋ ηοΰ τα «Ιχι οτραίώ
  οη δ ΧΜτνίς τ<(ς φ»τ 3:. —Α&τδς δ Σιΐίλλετ, μ«0 Ιλεγε είνε οκοτός άνδρας χκλλ(τκρβς χι άκό ίμίνα χι' Βίαν τέ λ·<* αύ(ό οΐ)μι«(νε< π»λλβ, ΤζΙμ. 'ΑΧλΐ) φ·ρά κάλι, Ιμινε αιβηΐ) λίς γιά λίγο χι' Οστερα ίζ τας χ»1 κιιΐΐβζ·«ίς μι χ«ταμ« τα, ρωτοθοι. —Αύίίς δ Μηέι Κ.ύ^ *[ν( θροηος μέ τα οωσΐα »». —Άν/ δπίρχουν μβνάχ« ^ β»λίις, ιοσα τα χϋλλίίερο γι' ού τέν. "&*ας ί,θρβηος κε» Ιμΐινε τρΐα δλέχλτ,ρα χρανια ο' 1*& ί>ΐ)
  νί δβιγχ«α>χ] τχ νδχΐα χον
  ά ί
  Ο! Ιπιοττίμονΐς τβθ μουσιΐβα
  Φυοκ15ς'ΙοΐβρΙαί τβθ Σ4ν Διίγο.
  τβν δ«βίβ* αί
  μελέται «ε»1 τ*· Ιθχγενβ*
  ν ι<]ς 'Αμΐριχής ι[>ρκ γνωοταΐ
  είς τέν ίκιοχΐ)μονιχάν χοαμον
  ακεχάλιψχν μιριχλς κεριίργβιις
  Ζβιέτητβς τίέν ΙρυθρβϋρμΜν.'Δντι
  ΰίιως ιτρές τας άλλας πρ«τ·γό-
  «βυς φυλάς τβθ χδομβΗ α( ίκ·ι«ι
  βίαν ήλθ^ν ιίς ιη*φν. με τό»
  πολιτισμΐνον χίίμβν Ιη«βαν άκβ
  βιαφβ>«νς άβοΐνείαί τβν όϊβντβν
  μ φ>
  £ό»τια των, 2ιβκ βιιιή-
  τόν τρΰπβν ττ]ς οι«(ιΐ)(
  κάνι·τε αηό τ4 χ»
  ) χ»Ι ιύ ψ:ίίευμα. Έξ άλλιιυ
  «Ι έρασρβίιαμοΐ ηβτέ δέ* είναι
  φαλαχ··(. Τοθτο δφΐίλιται χατα
  ηββαν πι8«νόττ)ΐ« είς τό γεγονός
  ιύ.»ι ίε» φορ&Ον κ·ι! χβηίλ-
  λο, Ιχοιις ι^ν χιφαλ^ν των αχα
  λυητβν.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρω είς γνβσιν τοθ σεβαστοθ μου ΚοινοΟ κο(
  είς ττΤ> πολυτιληθ^ παλαιάν ττελατβΐαν μου δή άνα
  λαβών καΙ τιάλιν την Δκύθυνσιν τοθ Άρτοκοιεΐου
  μου (καρβ ηώ Βαλιίέ Τζαμί) θελω εξυπηρετήση
  υμάς ώς καΙ πρότερον με την έξαιριτιχήν ποιόιηΐα
  δρτου λευκοθ καΐ μέλανος· τα γνωσΐά σιταρενια
  καΙ λευκά παξιμαοθβια, τούς έκλεκ.ι<:ύς άρτους ώς χαΐ άλλα εΐΰη άρτοηοιβΐας. Μεθ' ύπολζψβως ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ μυαλό αχή θέαι τού, δκ»ς έ ώ χι εοό. Δέ* Β* ήι»ν φυατχέ ίλλαοτε. ΜοΟ εΐπες πίίς ιΐχΐ μκγαλ- έχ(θ<· μία να φώ| λίγβ τυ»Ε. —Ν»!, γ髧·έ, τυ?ι ήΐιλε. ΙΙρΙν χαθίβιιιμε στέ τναηεζι έ θίψιμε τ·ν Ρί»τρο«β χι' ίμΐίναιιι μκροατα οτά* τάφβ τού λΐγη λε «ια ααχεκιϊ;. &·χ<μ« έν ·»φ μι χετα ξβλ», δ^ι βμος χβτβ τή» γ*<ομΐ| τού ηλοιάρχ·», η«ϋ Ιλιγε Γ<ώς α δρ: β Ικρεκε να μβζιψιυμε χι' αΊνλα. Έφαγημι ό χ*Η«»ι«ς την μΐρΓ τβιι ακο τό χβιρ·μέ>ι χαΐ Ο «ι
  •Ι τρείς άρχΜ,γοΙ έτρ«ιβτ)χ6ΐ]««ν οέ
  μιά γανια γι* νέ βυαχιφθβ&'.
  Ή κατίοιβοΐς μ»ς ήταν πολύ
  8β9χ«Αΐ|. πρκια-πβϋτα γιατΐ ο
  ζθ3τρ·φίΐς μας ήΐα» λίγες, κου
  Ιηρεηε νά παρκ&βσοθμε εί» νΐ
  ττ,ς ηείνβς π·λϊ> κ*Ι
  χαρ46ι ττ|ς 6·ιςθείας κ·υ
  ΟΕ «ρχιιγβΐ* μ*ς έ
  γ ώ; τί καλλίτερο (ά
  την νά μηοιέηβμε νά οχ·τά3»μ·
  δοββς ήτ»ν Βυνκχέν κεριοοδιΐ
  ρ·υς «ιτο «Οί ηειραιΐς ώΐπου ν'
  απβφβοίοιυν ι!νέ νκ φόγ·υν >ι
  την «ΣκΕΐνιόλ*», ιΐΐε να «αρκδβ
  θεβν.
  "Απέ ίΐχκιννέα ιΐχαν μιΐνη 5ε
  χαχΐντ·, οέ χκθε αυμηλοχτ] μΐς
  αΰτό Βάπρεχι ^άχημε ότε ν·ι
  μας■ φρ·»ίζονης νά μή έχθέτβτι
  μι τέν ίι,ηό* μ»ς. Ό γιατ^ΰς έ
  οταιχηματιζε γ ώ; χβΐώ, ή!*ν«δ
  χ»ς φϋρμβκα χαί 6ριο*ίντανε μέ
  οα οΐα Ιλτ) ο( μιοιί οέ λιγώτερ·
  ίίκό μΐλ Ιδδομαδ* (Τα κεβχινοιν κ
  π· τςύ; κυρΐτβύς.
  —-"Αυται. Ιλεγ,ε. &■* ϋ« οκβτοε
  θιθμε ΙμΐΙς Κί&τα, αυΐβί τά/»ι
  πελυ ιΰχαριοτιιμίνοι να ηάρ*βν τι
  χαρββι χκΐ νά φύγουν. 'Τ* χαρί'
  μκορεΐ νά τοθς χρτ,οΐμεύθ) ««έμι;
  γιά τίς ηιιρατεΐις τους·
  (συνβχΐςβται)
  ή ΠΟΥΔΡΔ
  ΟΟΤΥ
  ΑΓΟΛΟΚΛΗΡΟΝ..ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Α^ί ΓΕβΡΓΙ ΑΔΗ · ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Ι) κ ο ι μ ο μ ι κ π
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Ανεχώρησε ποοχθβς
  δι' Αθήνας ό κ Γ ρηγθριος Ζβρβου
  $άς. Ιατρΰς νβυρολόγον.
  ***
  Γορω στήν ιτάλι μας.
  Είς τόν Δήμον ελήφθη τό σχβ
  διον τοθ άρχαέκτονος κ ΤριηοΜ
  κη δια τώ Δημοτικόν μας Θεατρον,
  —Τό σχέδιον αΰτό, ώς γνωστόν,
  ενεκρίθη είς τόν τΐροκηρυχθβντα
  πρό καιροθ διαγωνισμόν.
  —. Καθβς δέ πληροφορούμεθα
  πρόκΒΐται σθκτομα να προκηρυ.
  χθΓΐ δημοπρασΐα δια την ανέγερσιν
  τοθ Θεάτρου.
  — Πλεΐστοι έκ των συμπολίτην
  μας έτοιμάζοντσι να μετοτβοθν ε(«
  διαφορα πανηγθρια τώρα τίς 16
  ΑΟγοΰστου.
  —Ιδιαιτέρως είς ϊήν Τήνον ΘΑ
  μεταβοθν πολλοΐ προσκυνηταΐ
  χάρις είς τό Εκτακτον δρομολόγι
  όν τοθ θαλαμηγοθ «'Ακρόπολιςι
  πού διευκολύνβι την μετάβασιν.
  —Άλλά καΙ ή Μβάπολις θα προ
  σβλκοση πλήθη συμπολιτων καΙ κ«
  σμόν έξ 6λης τής Κρήτης.
  —Μετ* ολίγον άποπεοατ·Οται
  τό πρώτον κρητΐίδωμα τοθ λιμβ.
  νος μας.
  —ΚαΙ Θά τελβσθοθν τα έγκαΐ.
  νιά τού μέ εξαιρετικήν λαμτΐρότη.
  τα καί μέ μεγάλον πανηγυρισμόν.
  — Καθ* άς Εχομεν μάλιστα πλη¬
  ροφορίας, έτοιμαζεται μ(α έορ
  τή κατα τό πρότυπον τί)ς Βενβ.
  τ(ας, μέ νυ<τερι»άς λεμβοδρομίας μέ λαμπαδηδρομΐας. μέ φωταγώγη σιν τώ» προβλητών καΙ τοθ ΚοΟ. λε καΙ μέ καθσιν Βεγγαλικών καΙ τιυροτεχνημάτων είς την Θάλασ. σαν. —Έν τω μεταξύ πρωτοβοιιλΐεΐ τοθ κ. Δημάρχου συνεστήθη επι τροπή ή όποΐα, έργάζβααι δι' Ενα αΐΛον έορταστικόν σκοπόν. —Διά την οργάνωσιν καΙ μβγα· λυτέραν επιτυχίαν των τριών νυ. κτερινων συναυλίαν τάς οποίας Θά δώση ή Πανβπιστημιακή χοσφ δία είς Εν των ύπαιυρΐων κινημα· τοθεάτρων μας βντός τής ερχο¬ μένης εβδομάδος, —Έπ' εύκαιρΐκ τοθ έορτασμοθ τής πρώτης έπετ'ίίου τής έγκαθιδρΰ σεως τοθ »έου κρατους τ· έΦεδρο ταμείον τοθ νομοθ μας απεφάσισε νά προικΐσχι δέκα όρφανάς πατρός κόρας παλαίον πολεμιστων διαθί σαν πρός τοθτο πενήντα χιλ. δραχ μών. —ΌφεΙλομεν δέ να όμολογήσω μέν Οτι ή άηόφ«σις είναι *ρθή ίφό α όν πρόκειται ηράγματι να προικι σθοθν πτωχά άπροστάτβυτα κορΐ τσια. — Πάλιν έλησμονήθη ή υπόθεσις των έγκαινΐων τοθ άσυρματου τής πόλεώς μας άγνωστον διατί, —ΚαΙ δμως ή λειτουργία τού εί ναι τόσον άναγκαΐα καί επεΐγουσα. —ΑΙ έργβοίαι διά την καταοκευ ήν τοθ άεροδρομ(·υ προχωροθν κανονικώς. —Έκ παραλλήλου δμως ΘΑ ϊπρε πε ν'άρχΐση καί ή κατασκευή όβο3 πού νά ένωοη, τό αεροδρόμιον μ4 την πόλιν. —ΚαΙ ΘΑ ελέγαμεν να κατασκίυ σθϋ μία όδός εύθκΐα κατά τό βο νατόν, πολύ πλατειά, καΐ παραλια κη, άσφαλτοστρωμίνη παΐ μβ δι πλας δενδροστοιχία;. —Όσοι ιτηγαΐνουν πρός τόν Κα τσαμπα ευρίσκονται πρό μιας έκ πλήξεως την «ποΐαν βημιουργίϊ Ε νας άπέραντος μπανανόκηπος πού ίκαλλιεργήθη τα τελευταία Ιτη * κεΐ. —Όττου άπβδεικνΰεται δ τι ή μ πά νανα εύδοκΐμεϊ Ιδιαιτβρεες είς τόν τόπον μας κοί 6απρι>πβ νά καλλΐ
  εργηθη εντατικά.
  —*Η μελέτη τής ρυμοτομΐας τής
  Λειεφόρου Κουντουριώτου εΰρΐοκκ
  ται «αθώς πληροφορούμεθα βΐς
  την νομομηχανικήν υπηρεσίαν.
  —Μόλις δέ έγκριθβ καί έπιστοα
  θ είς τόν Δήμον Θ' αρχίση άε>4
  σως ή εκτέλεσις της,
  —Έν τφ μεταξύ ή Μηχανική ύπβ
  ρεσΐα τοθ Δήμου έτοιμαζιι μελέτας
  δι' επέκτασιν των ρυμοτομιών ε'ς
  εόρυτατην βκταοιν καί είς αλ*α
  τμήματα τής πόλεως.
  —ΣτΙς «ούριιις: των βρ(β«οντ«)
  ιτάλιν τίς μίρες αύΐές «τα σιμητο
  ποιεϊα καί πλακουντοποιεϊα» τής
  πόλεώς μας λόγω τού γενικο& έοο
  τασμοθ τής 16ης Λύγοθατου καί
  των πολλών αρτοχλασιαν,
  —Τούς ωραιοτέρους Ομως Οφ
  τους παραοκβυάζ&ι ό φουρνος
  τοθ βανάση είς τό Βαλιδε «ζαμΐ
  γνωστάς «αί γιά τα φημισμβνα πά
  ςιμαδια τού.
  —Με εξαιρετικήν επιτυχίαν συν·
  χΐζεται είς τοθ Πουλακάκη ή προ
  βοΑ.η τοθ φίλμ «Μιά νθχτα στη Λό
  χ
  —Έν τψ μεταζϋ άναμένεται μέ
  Ανυπομονησίαν η αύρΐανή πρώτη
  τοθ περιφήμου «Σόου Μπώτ» μ·
  την πενταμορφη Ίρέν Ντάν.
  6 Ρέπορτερ
  ΑιανΗκτιρεύβντα ΦαρμακεΙα.
  Άπόιμε Θα θιανυκτβρεύση τό φαρ
  μακειον τοθ κ. Λάμπρου αανακακ%
  'ΒνβΐΝΐάςβνται δύο δωμάτια μ< τα κουςΐνας ήλβκτροφώτιοτα καί μβ βλα ΤΑ χρειώδη κατΑλληλα δι' άνβρόγυνον. Πλημοφο,,Ιαι παρ' ημίν. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΓΛ1 Από 1 Αύγοό ότου 193/ οΐναποθήκη χωρητικότη τος 7υ.υΐΟ οκάδων περΐπου οίνου μέ πατητήρια. αολή καί εργαλβΐα οΙνοποιΓας καί συνβχομένη έλακ» ποθήκη μέ δβκα σιόηρα. ελαιοδο χβϊα χωρητικότητος 3θ,υοθ οκάδων ελαίου. Αί Αποθήκαι εύρισκον ται είς την όβον θαλήτα ιιλη οίον τής πλατβίας Άγΐβυ ·Δη μητρίου δύνανται δέ να ένοικια σβοθν καί χωριστά ή ο(νανοθήκΐ) καί ή έλαιαποθήκη. ΟληροβορΙαι παρΑ τοίς κ. κ· Χά τςΜδα*ι—Τσιλεντι καί Σία. Ένβΐϋΐάζεται μαγαζείον Ισονει ος μετ* άνωγεΐου ή καί κεχωριβμ* νως κείμενον είς την ο&ύν 1 ΠληροφορΙβι παρα τφ κ. Ε, V
  ΑΝΟΡΘΟΙΙΙ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  77ον
  Αμφότεραι τοθ έφαΐνοντο όΧβθριώταται. Όκοία
  τί|ς ιίμσρμένης όργή ή περίπτωσις τοθ Γιαστοόρα
  τούτου, συλληφθέντος «ντ' αότοΟΙ Κατεστρέφετο
  &ια τοθ σύτοθ βκεΐνου μέσον, Βκβρ ή θβΐα Πρόνοια
  εφάνη μετελθοθσα κατ' άρχσ*. κρός ασφάλειαν τη^
  σβ>τηο>ΙαΌ τού.
  Κα( ώφειλε ληιπόν ν' άκοχαιρετΐση δια -αντΑς
  την καλήν, την άγνήν, την λαμπράν ζωήν ήν οιγ}·
  ν«· τό σέβας Βλων, την τιμήν, ιήν ελευθερίαν χοι|
  Νβ μή -εριφέρεται πλέον είς τοός άγροόΓ, νά μή
  Ακοώη κλέον τα πτηνά κβλα&οθντα τόν Μάϊον, νο
  οή 6ίΑ- πλέον έλεημοούνην ε(ο τα παιδία τα μικρτΤ;
  Ν' αφήση την οΙ*Ισν τούτην, τμ ούτος ΙχτισιΙ τβν
  μικρόν τού κοιτώνο! Όλα κατ' εκείνην την στιγμήν
  τοθ έφαίνοντο τοθεινά. Ν* μή άναγινώσκη πλέον τα
  β βλία ένεΐνα, ν Α μή γράφη πλέον έ«1 τής μικράς
  *«ε»»ης τραπέζης τής έκ κοινοθ ξόλου δνευ βαίφήςΙ
  Ν ι μή τοθ Φέρη πλέον τόν κα*έ τού ή γραίά τού
  θαρωρόςΙ 'Δλλ' άντΙ τούτων, τα βαρία Οεσμα ι[ς
  χοόςΐίόοβς, την χοκχΐνην καζακαν, τούς μθχθσικ,
  την σκληοαγωγΐαν, την ίΐρκτήν Ι Κσί ταθτα είς την
  ηλικίαν τού, άφθθ βγινβ» ώς εΐχβ γίνηΐ Τοόλάχι-
  στον, αν ήτο νέος —τι! Ν4 ροβ&ιζβτοι υπό τοθ δβ
  σμοφόλακοςΐ Νά β^-| τούς κδ&ας γυμνούς έντός αρ
  βολά» ήλοτύπων! Νΐ άαλώνη κατα πρωΐαν καΐ
  καβ' εσπέραν τόν πόδα αίς τό σφυρΐον τοθ Φύλακος
  Βστις έπισκέπτεται την σ.υσιν εκάστου δεσμώχου,
  ίνα βΧβτι- μή. που ο Ο <η έρρΑγηΙ ,ΝΙ οπομένη την περιέργειαν των ξένων, είς ιθς θα λίγωσιν «Αύ τος εϊνεό περιβίητος Γιάννης "^γιάννη-, όστις ίϊ*Β κατωρθώθη να γίνη δήμαρχος τής Μ. έη{ Μ...Ι» Ό ποία συμφορά! Γίνβται λοιπόν να είνε καΐ ή ιΐμαρ μένη κακφ ώς πλασμα νοθν ίχαν καΐ θηριώβης ώς η άνθβωιΐνη καρδΐσ; "Οπως.αν έφανταζετο, έκανήρχετο είς τόν ό"5υ- νηρόν δΐλημμα. Νά μίνη έν *ψ παραδεΐσφ δαΐμων, Ι) 'νβ εΐσελθυ ιίς την κολασιν Αγγελον, ΚαΙ μετ* τοσαύιη* κοί τηνικαύτην βάσανον, εύ ρέθη πάλιν Αναποφάσιστος ώς κατ' αρχάς. Είς τοιαύτην φρικτήν αγωνίαν διετέλει ή &θλ(α οθτη ψυχή. Χ'λια καΙ όαακοσια ε<η πρό τοθ Ρυστ,ή νοο τούτου άνθρώπου, τό μυστηριώβες Βν, τό συγ- κλβΐον έν έαυ'ώ ιασαν ά/νόιηΐα καΐ τΐβν παθος τής ανθρωπότητος, ομοίως κι' έκεΐνο, έ^ώ εφρισσον ο( ελαίαι ύτό τόν αγριον τοθ άπείρου ανιμον, επί πολλήν όρον άπώθησβ δια τής χειρός τό φρικτόν ποτήριον, τό έμφαν ζόμενον είς τα βάθη πλήθοντα άοτρων, άνάμεστον σκότους κα( υπό σκιάς περιρ- ρεόμενο*. Δ'. ΤΙ οχΑματα λαμβανει χ*ί' υηνους Α της Ψ»χης βασανος. Έοήμανεν δρα τρΐτη ιής τίτου!"**:, «οί αότ6«?, έ περιπάτει τοκυτοτρόιιως ηέντε η,*}η 6?α<, σχβδον α νευ διακοιΐΓΐς, 8τ« έπεσεν ΐ(ς την καθέβραν τού. Έ Μετ 'β «κοιμηθή καΐ ώνειριοθη. Ωνβφβύεη, χαΐ τό ένόπνιόν τού ΤίΌην έντύ*ω< σιν τοθ <-ροξί>ησβν, ώστβ μετά καιρόν έκβθσβ καΐ
  τό ΙγοοψΒ. ΚαΙ γ Ο ως ευρέθη μβτσξύ των εγγρά¬
  φων άτινα Αφήκε. Πρέπει έντοθθα νά τό άντιγρίψω
  μβν, έπϊΐβή άλλως θά ήτον άτελής ταύτης τής νυ
  κτογ ή Ιστοοία.
  Ί3ο6 ο ύτό. Επί τοθ έμβλήματος τού απαντώ¬
  μεν γβγραΐιμένα τβ έξής' «Τό βνειι,όν μου έκβ(νης
  τής νυκτόί».
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ
  Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προτι
  αατβ τα έλαστικά:
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ή πεΐρα τόσον έτων άπέδειξε την
  εξαιρετικήν χον ποιότητα καΐ την μβ-
  γάλην τιον [ άντοχήν.
  ΕΙνβ τα συμφερώτερα >όγ· τής ρβ-
  αποδόσεως τβν.
  Άντιπρόσ·ποΐ:
  Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ κάί Σί*
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗ ΝΟΥ
  μι το ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ .ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  Τετάρτην βράβυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ—
  Αι»ανρβ*κη
  1-41,
  ι
  Χ13Χ ^ΟΗ2ί
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  χει &Μοη χΝίυνεν. ΤΑ κβιδιά
  «ρυ κ.αΐζβυν Βιβιχβς μέ τα σχα
  λια τ) τα κεΐράζουν, α»χνίτερα Βαγ
  ώ 4κέ χάθε ιϊλλον χιχί &
  Τί Οα κάμετε δτ*ν σ«ς
  λυβααομένο οκυλί.
  ΑΓ
  Ή λδαακ ιίς τέν 2«θ?»«ον ϊέν
  μΐταδΐϊιτβι καρά μίνβν άκό δάγ-
  χωμαι ζώου, ο«ντ)Βαις οχύλλβυ, ιύ·
  &ίποτι Εε «χό άλλον λκβοβσμί-
  νον ά^8ρ»πον. Φιριύς τβθ μολ6·
  σμβτος ιΐνι ί οΐαλβς τοθ ζώιυ, έ
  νοφθΛλμίζ«ται
  II
  (,ιπαλιαζιτα:)
  χέ μελυσμϊ σιινι;θία(Γχΐοι μ»ν δια
  πλ»)γ*)ζ κου άνοίγιυν τα δίν
  τοθ ζώιυ, άλλα κολλίχις χ*1
  ν μέ τα γλίψ μ« ττ]ς γλώοαΐ)ς
  το9 ζώβιι Ικάνα είς έχΒνράν ί) α·
  μυχήν τοθ Βέ^ματις, ή άνιίμΜ;
  χαΐ μέ τό γοατοίύνιομ» τβν ό-ύ-
  γων τβυ ί κ είνε μολυομεν» *π4
  βαλιβ.
  Κΰτκχΐς δέν μολύνβνται χαΐ Β
  λοι Β3ους Βαγχώον λιιααΐαμένα
  αχυλ(. 'Δκε το&ς πίντΐ ΒαγχνμΙ
  νοιις οί τίοοΐρις τούλάχιοτον μί·
  νούν ίκιίραχτοΐ, είτα διότι ε'ναν
  «άκοιαν ιίϊινήν άνβοίαν, εί '■
  χυοίββς βίίχι δ ίος τ*]ς >633«ς Βέν
  Ικροφθΐοι νά μελόνϊ τό Τ9χ9μ«
  τοΒ Βήγμιτος. άπνοκογγΐοθιΐς α-
  κβ τα έιδύμβτα κ<υ Ιτβύητ,αε ί τέ δόνΐι το9 ζώ3«. β κράγμντι Βΐι τα κιύ γΕνονται είς τόν μ χαΐ τα χάτω ί*ρϊ, τα δ«οΤ« μέ ρη κροφιιλάοοβνταιΐ άπ4 τα Ινδδ ματα χαΐ δκοΒ^ματκ. σπανίως κνοβαΕνουΜ θανάοΐμα, ί φ άη' ε¬ ναντίας &* &αγχα>θ| χανε'ς είς
  τέ πρία«π·ν χοιΐ τί χίριβ τρί-
  μαις μ
  δέ* ϊτΛθϊΙνουν τίποτι.
  ΚαΙ έν κρώτνις, κρΐν κροβα-
  μ·ν είς τίκατι. κρέηει νά βεβχι
  «θΑμιιν &ι πρΑνμχτι τίν έδάγχα
  αι τεν ά<θρ»πιν α οκδλΧας ή τέν ]ΐγλι/ψιί) τοθ Ιν«μ«ν άμυχήν με τι νύχια, Βιότι ή,ιποριΐ %%1 νά ουνεθλάαθ* ή ίμ»λ»κΕοθη άτιλβς μόνον τό Βέομ» χβρΐς νά άνο(ξ), ί)-ν« έβχίοθτ) άτλΑς τό ΙνΒιιμ». "Αν 5κ(χρχ- Βμως κλι^γή, Βθ·ν Ιλ<χχ!ο— χβΐ 3αή^»ντος χαΐ ί* είν», κρΑΐον τΐν κλύνομεν με χά θκρό νερο χαί Ιπειτα κιριοφίγγβ μέν τό κληγαθέν μέλος άνβτέριο ττ}ς κλι,γ^ς (ϊηλαδή μεταξυ «λ- γτ]ς χχΐ το9 μέιους κβ& ΐδείακι τα: ή χκρΒΕα) με Ι« λβϋρΐ ή Ινα μανδ^λι ατριμμίνο, αριγκτ* κΐ ριτυλιοοδμΐνιβν, ουγχροννς Εί οφΐγ γβμεν μέ ττύ; (χχτόλβυς τό κλη γβμίνον μέ·ος τ·ιγύκο είς τρί πό ν ώΐ» νά δγαλη ή κληνή βοον τέ δυνατόν κεβισοίϊερ·» αί μχ. ΚαΙ ί< μέν βέν κκρτ]λθιν μ) μ(κ δ?« άκ& τα διιοτδχ- μ», χαΕομιν Ινα μεγάλ· χαρφί ή αΙΒ~*ον ή μέταλλον οΕονΒήκοτε ε·ς την φωτία ώ; π·υ νά χοχχι νΕα- χβΐ με αδτδ χ«υτΐ)ρ(ά'ζσμιν η κληγήν τ) χ«οτΐ)ρΙα3ΐς α&τή ήΐικορεΤ νά γΕν- χαί μι θιρμβχβο % ή μέ νιτρικόν αργυβον 4) μέ νιτρικόν δξύ χλπ. &* &πά»χ·υν Β χ ή πλέον τ*}ς μκϊζ ώρας, τ) κιχιιττ) «(«αίς ίέν ώρελεΐ χαί άρχοθ' μίνον β Ε κλύυεις μέ νιρέ τ) μέ άν ί Βιάλιισιν ·Εανίήκβτι χο^ταλανι Ιώίιον είς Ι** ρ νιρί) χαί έαΐδιαις μέ γ«- ζτν. (συνεχ(ζβται) ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΛΦΙΔΟιΙΑΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Στό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡ- ΤΣΈΛΑΚΗ όδός 18ββπαρά τα κρεοπω λεία πωλείται χονδρικώς καΐ λιανικώς είς τι· μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαδον τού χωρίου Μολλών Ιεραπέτρας. Ή «ξαιρετική ποιότης τού «ροσδίβει είς την βταφιδα τό χρυσουν χρώμα καΐ την κα.- θιβτά άληθώς περιζήτητη. Ή ευχάριστος γεΰσίς τού καί τό άρωμά τού άντιχατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει- ρικήν. Άηαγορεύεται δια νόμου ή πώλησις σπο ρελαίου. (Έκ τού Καταστήματος) ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ..Ο ΚΟΡΑΗΣ" Ά π© 1ης Αυγβύοτο» άρχίζιι Α λειτονρνία τβν Φρον· τιβτηρΐου τβυ Λυ»ε(ου χ«τ« τμΑματκ μ«1 μέ «Ιβιχούς χα- θηγητάς δι* Εχαατον μαΐίημκ: 1) Δι' ιΐαιτηρΐβυς έ{<τ>σΐΐ{
  αίς την Π«ιδ«γ·»νιχην '^καβειμίαν, το ΠανεηιατΑμιον,
  τβ ηβλντιχνιϊβν. τος ϊτρβιτΐΜτιχβς κ«ι λβιηβς Άνϋτατβις
  ϊχβλβτς.
  2) Δια μβτ«ϊ*τ*στίβ«ς χάσης τ«£·«ς χα καντβς Σχολείον,
  3) Δι' ■Ιβιτηρ·ον( ■{■τ*σει$
  λ'. ιΐς την 'Βμηβριχπν Σχολήν
  β') Αι* άηοφοΐτους τής δ'. Δημοτιχοδ
  Σχολείον μίλλβντας να ύηβστδσιν ιΐβιτήριον ί{ίτ«βιν διά
  την Α ην τα{ιν βκτ«τ«{ίβυ ΓυμναοΙον, Ορ«ΜΤΐκου
  Λυκΐΐβυ κ. λ. κ.
  4) Δι* αηβφβ(τβυ( τής Ε', Δημοτικόν μίλλοντβς νά υπο
  οτ&σι Μ«τατ«Μτηριβν έ{·τ«σιν 6ι« την Β'. τ4{ιν 6Μΐατ«{Ιου
  Γνμνκαίο». ΙΙροικτικο» Λ««·1β» η.Χ,η.
  3) Δια μαθητάς άποφοΐτονς της Στ' τα{ενς τβδ Δημοτι-
  χβϋ μελλοντβ( να ύπίοτί σι χαταΜτηταριβν 1{*τασιν δι* την
  Γ'. τβξΊν οχταταξΐβυ ΓνμνααΙον η ΠραιιτικοΟ Λυχΐίβυ.
  Πληροφορίαι παρέχονται καθ* εκάστην έν
  τώ Γραφείω τού Λυκείου.
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΡΟΠΑΊΚ-Ν ΓΑΙΑΝΘΡΑΚ-Ν
  ΚλΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΥΛΟΝ
  ΒΑΙΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  Τηλ·». 6-63 ΛΐΜφόρβς ιΚο»ντουρι6του.
  ΓΑΙΑΝ·ΡΑΚ1Χ Άνιι Σιλεοΐας,-ΚΛΡΔΙΦ -
  •ΡΑΚΙΤΗΣ 'οΜτνλίαε.
  Πνβΐινα »ιβμμίνη-Κ·»σβ{»λβ - βνλπΐνορακει, Λιγν/1
  >
  Τβ&βλΒ Χερββνηαββ ίίργβοτιισιβ»
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΓΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ
  Ή έφαρμογη τού νόμου
  διοικήσεως της παιδείας.
  Χ4ΝΙΑ Αυγουβ.ος.—Κοιτά κλΐ|
  φβρΕας κρός την ένταθθα έηιθε
  ττ]ς έκκικΐιύιεως Ε»τ)της
  μιτά την γενομένην ηρβχθΐς έρ-
  χιομβσΕαν τ·0 άνωιάϊθι» συμδβιι-
  λίιιι έκηαιαεδβεας δ 6η·υργίς
  τί}ς ΠαιΒεΕας κροχεερε! είς την
  ■χτέλιαιν τ·0 τ«λεκτοιΙ«ες Βΐ)μ·οι·
  θέντος νδμ»Η κερΐ Βιαιχήβκος τί}ς
  05Τ» 6<αΐι τοθ ΙΒΕβυ νίμου ή χυρώθΐ)αοιν ν&ιτι γενιχώς ■! μ«- ταΰίοΐις χαί μεταβολαί α( δκοΤ» Ιγιναν είς τέ κρ·σ»πι*ό* τοθ γιίοϋ ώς χαί είς τόν χλ4δβν τβν λ«ιτο»ργ*ν χ<3ς Β«{μ·τιχτ2ς έχ- δδσκος κριχειμένοιι έντΐς τβθ Βικτέρου δεχαηινθ^μ|ββ« τοθ οτθΗ νά έπ«νααϋζητΐ)θϊίΙν α( δκ·6λϊ)8ιΤ33ΐι απο τοΒ ίί»υ χχΐ ίντιθθίν αίτιάακς. Διά τό τρέχον Ι τος τάς μεταδβ λάς είς την έχπαίδικοιν θά γ~θβθν τα άνώτερκ έκοχηχά οκμ βούλια, τ.ά 4 ποία ώς γνβατέν θά 5ιιοτΐλΐ39βί3ν άκό τού: 6 γΐνιχβύς έκιθΐΜΡΐ]τάς τ«}ς μέα»)ς χαί άκ* τούς 6 τ»)ς δημοτικάς. Τα ώ; ί¬ να συμββύλικ Βέν 9»νικρ·ττ]θη99ΐν εισέτι λδγφ τιχνιχκν χαθχρβς λόγων, έλκΐζεται Βμβς Βτι έ»«ος τ&ν ήμιρΑν θε άρθοθν τα δφιοτα μενά χβλΰιιντοι χαΐ θά αυνέλθευν άκό ττ]ς 15ης Αογβύίΐβιι. Τα ώς άνι· ουμβεβλικ, τα ό- κοΐα θά ουνΐδρι4ζ·«ν έκΐ Ινα μ*)- να, θά είοηγηθβΒν τάς μεταβολάς τοθ κνοοαηικοα τΊ,ς ένκαιδεϋη- »ς κρός τ&ν δπιυργαν ττ]ς Παιδεί- ας. ό 4κοΤ·ς χαί θά άκοναβΕβι τελιχβς έκ! έχίατΐ|ς κιρικτώοι· »ς. Κατά σχετικάς ηλτιριφαρίαΐ, μέχρι τβν μέσην ταθ ΣεκτεμβρΙ- ο» θά {χούν ίκ·οΒ*)κβτε κιρατη- θ) αί εργασίαι τβν άνατέ·» έκο· κτιχβν δλΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ό Πρίβδρος τής Κοινότητος Κρουββνος κροκΐ];6αιοει φανεράν μΐ'βδοτι*ή< ΒςμοκρααΕίΐιν διά την α.έγ«3αιν ΚοινβτιχβΟ Κχΐαατήμα- τος έν«ργ-θ-99ΐμέντ|ν την 23 Αδ οτου έ. Ι. καΐ ω?«ν 10—12 κ. μ. έν ιω γραφιίψ χ%ζ Μηχη· νικί}ς 6πΐ]ρεο[α( χοινοιήΐην Ν. Ηλί Πχράβολαν ουμμε»ί[τ]( Βραχ. κέντι χΐλιάδες (ϊ.ιθ. 5000) Βίς μ ϊημοπρασίαν γΕνανται Βιχτοϊ άνεγνβρΐσμένο: έργβλάβ*ι τκίαηϊς ξΐνς. Τα αχεττκά τ^ς μιλίιης είοΐν χατατεθειμέία είς τό γρατφεΐ όν ττ]ς Κοινίτΐ)ΐος χαί τό γρα^βΐ •ν τ*]ς μτ)χ<χνιχ«]ς δκηρευίαΐς χοι ήτβν Ν. Ηρακλείου ένθα προ αερχόμινοι οί δουλίμινοι 6όναν ιαι νά λαμβίνναι γνβοιν καθ* ίηίοιψ χαί χατά τάς εργασίμους Έν Ε|ίουσβνι ι) 7 1937 Ό Πρδεδρβς τ^ς Κοινίτητος 'ΐΗ*ν. Γ. Φουντουλάκης «ΜΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 'Από 1ης ΌκτωβρΙου 1937 Ιδρύε τα ι οριστικώς υπο τοθ κ. Χουρ μονζίο» Μανδολινάτα τής πόλεως (ίξωσχολική) υπό την προστασίαν τής Άθηνηΐχης Μαντολινάτας. έ νω παραλλήλως έπαναρχίζει ίπΐ νέων βασεων, τα μαθήματα της καί ή ΧορωδΙα "Ηρακλείου. ΕΤς τε την ■Μανδολινάτα ν Ηρακλείου» καΐ την «Χορω&Ιαγ Ηρακλείου* γί νονται δεκτοΐ καΐ νεοι καΐ Δεσπο' νίδες, ΔΙδακτρα είς την Μανδολι νάτα Ηρακλείου (κιθάρας, μανδο λΐνου κλ.) δι' Εκαστον γενικώς, μό νόν 50 δρ. μηνιαίον, χάριν τής εΰ ρυτέρας μορφώσεως τοθ τόπου, Συ στήματα καταρτισμοθ τα ν^ώτερα καΐ εύμεθοδότέρα. Είς τό πρόγραμ μα τθν έκτελέσεων τής Μανδολι νάτας θσ συμπεριλαμβάνεται καΐ Κρητική μονσικα- Των διΒάκτρων έξαιροθντσι οί παλσιοΐ μαθηταί τής Όρχήστρας τοθ κ ΧουρμουζΙ ου (Γυμνασ'ων κλ.) κατατασσόμε νοι δωρεάν. Είς την Χορωδίαν Ή ρακλείου ή διδασκαλΐα γίνεται τε λείως δωρεάν, πλήν μικροθ δίκαια ματος έγγραφής, πληρωνομένου γε νικώς έφ' άπαξ. Δηλωσεις γΐνονται καΐ ά τι ό τώ ρα προσωπκώς είς τόν κ, Χουρμοθ ζιον. ΜΑΝ0ΑΙ2 Γ ΙΟ ΗΙ Οϊ ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-»ΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΙΙ ΔΗΜΟ2. ΚΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝ1Ν ΔΙχιται έν τι) τοβ, όδό« Πειραιβς 17|' Α·ΗΝΑί Τηλ. 12.179 —ΑΙ έορτ*ί Νε.πίλεως. Κα8(βταηιι γννοτον ίτι ο Τού ριοτικος Όμιλος Νεαπόλιεις κ«τά την 15ην Αύνουατοη εορτήν της Μ. ηανανΐας 8ίλ«ι οιορν«νάαο τον «Δρηρβιον Δρόμον» ά«ο τού "Ιβρβΰ το& Δελφίν (ου 'ΛιιόλλΗνος τής αρχαίοις κόλινς Δοηρβυ μέ τέρμ» το ΉρΒβν Κεβηόλεεις. η« ρ«κ«λοϋντ«ι 48πν 6ί βουλόμενοι νά λ«»Ρουν μ*ροςδπ»ί{ τοβηλάαΗθΐ μέχρι τής εσπέρας «ής 14ης τρεχ. ■<ς τα νρ«φβ>> τοϋ ΤουριατΐΜβΰ
  ' Ομθου Νεβοτόλενς. Ή μιτνφορ*
  τ&ν δρομέκν θ« νίνα οι' «ΰτοκι
  νητοιν είς το σημείον έκκινασΒ·»ς.
  Όρκ συνχβντρώαβως τ&ν ΰρβυί
  «ν ορίζβττκ» ή 2 μ. μ. τήί 15ης Αΰ
  γβύοτου είς τό Γυμναιατηριον Ν«
  «η6λ«α>ς. Είς τούς τρείς πρώτβυς
  *ατ« σειράν τερματΐζοντβς Ββ ά
  ηονβμηθ&βι χροματικά έηαβλα,
  καΐ άνκμνηοτικκ διπλώμβτα υη6
  το& 'ΔβλητικοΟ Σιιμβιηΐβυ «Δρή
  ρος». Έπίσης κβραΜαλοδνται ο!
  Βουλόμενοι νά συμμετααχβΜΐν ·1ς
  τούς λνΐκοΰς χορούς μέ Κρητιχβς
  ένδυμβσίβς να δηλώβνσι το&το μ*
  χρι.τήί .14 τρέχοντος.
  —Έκπτωσις., ΙηΙ ΐίβιτιιρΐων.
  Το &κευρνε!ον τ&ν θΐκονομι-
  Ν&ν βι' έγκυκλίβυ τβυ κρός τας
  τελβινειαΐΜας Μαΐ λιμβνΐΜβς αρχάς
  χκΐ τ*ί οΐΝονομΐΜβς έφορίας, νν«
  ρίζκι. δτι άκβφ«βίσΒη δπ«ς γίν«-
  τβι ΙκπτΜσις 50 ο)ο έιτΐ τ&ν τι·
  μ&ν τ&ν βΐσιτηρΐνν έπιββτδν τ&ν
  άχτοπλβΪΝ&ν «ρ«μμ&ν τοϋ έακτε
  ρικοθ. οί δηοΐοι συνβδβώουν έμ
  κόριυμα ηουλερΐΝ&ν.
  —ΠαρκτοίΒα ή ίβχύς τοϋ λ«ί·
  Β«ντ·( εΙσ«ν· ίδβμήνβυ.
  Διά Βιατ«γτ]ς τοθ υκοαργείοα
  ΈΗνι*.*]ί Οίίονομίβς παριτάΒη μέ
  χρι 15 Αυγβύσΐου ή ίσχυς τοθ λ*/
  ςαντβς εξαμήνου Βι' έμκορεόματ»
  τα οκβΐα έχομ(οθΐ)οβιν είς ίλλ~νέ
  χβν λιμένα μέχρι χαί τ}ς 31 Ίου
  λίοο έ.Ι.________
  —Ή βιάδοοις νέων κβικιλι-
  &ν σιτηρϋν.
  Τδ υπουρνΐΐβν τής Γικργίας
  διά την βΰρυτέραν οιάΒβαιν της
  χρηαιμοηοιΑβΐΗς πρός βποράν
  βαλτι&ιμανων ποιχιλΐΜν ο(τβυ, χρι
  αής κ»ι βρώμης τού Ινστιτούτο»
  καλΑΐτ«ρϊυο«»ίς φυτ&ν >ι»ί δια
  τί»ν τακτικήν άνανβνσιν των εν
  λόγω ηοΐΗΐΑΐ&ν σπόρβυ. «πηάβυ
  ν«ν εγκύκλιον ηρδς τάς γεωργι-
  Μας υπηρεσίας, τού Μρκτβυς διά
  της οποίας παρακαιλεϊ «ΰτάς,δκνς
  προβούν ιΐς β ύρ ντα τη ν σχετικήν
  ιτροικκγάνδβιν μβτκξυ τβυ γβωργι
  κου Μόσμου. Έν ουνεχιΐο; π«ρ«
  καλαί δκνς μέχρι τβΑους τοϋ τρ·
  χοντος μηνός Αύγβϋατου α»ντ«
  ςουν κ«ι ύπβββλβυν είς βΰτβ κί
  νακβις έμφκΐνβντκς τάς ηρκγμκτι
  λ«ς άνοιγκβις έχάβτης περιφβρ«Ιας
  <1$ πβαθτητης »«ι βΐς πνικιλΐκν σπόρΜν διά νά γίνο η άπαιτβυ μένη αυν«ννόησις, μ·τά τής Δγρο τικης Τραπβςης, ή δκοΐα κ«Ι θ· λει μβριμνήοο διά την διάθεσιν ούτω ν. —Δωρχά. ' Ό κ. ΔιυκαλιΝν Πνλιουδάχης Ιαιτρδς Μ«τ·θηκβν υπέρ τοδ α«ν« νΐΐβυ Δημοτικόν ΝοσοκομΐΙου Ή ραχλ·1ου δραχμάς πΐντακοβίοις είς μνήμην τού άκοβΐεΐαΒΐντος βεί ου τού ΓεΝργίβν ΙΐΜλιουβάΝη φαρ. μκκοποιοϋ. ΛΑ ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. Ύποκοταστήματα κ«1 •ίς τάς κνριοτέρας πόλεις βος 1 § Έ^ ρ Έ.λθΐ- Ταμιευτηριον χαταθεΌειβ έν *)φει κα) έκ! ηρ·0εαμία.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφβΤα έναντι Πολ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Τετάρτης
  11 Αύγούστου 1937
  ΤΟΥ
  Αί προσπάθειαι της Άμερικής
  πρός περιφρούρησιν τής είρηνης
  ΕΙΣ ΑΕΤΚΑ&Α ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ
  ΙΣΧΥΡΟΤδΤΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ
  ΔΙΔΡΚΕΙΙΣ16 ΑΕΥΤΕ ΡΟΛΕΠΤΰΗ
  ίΟΝΗΣΕΙΣ ΕΣΗΜΕΙΟΘΗΣΑΝ
  ΕΙΣ ΑΡΤπΝ Κ6Ί ΠΡΕΒΕΖΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Αύγούσ«ου(τού «ντα
  πο«ριτού μ«ς).—Τηλεγρίφημα ·* Λευ
  χάδος αγγέλλει ότι εσημειώθη έκεϊ σή¬
  μερον ίαχυρότατος σειαμός. Ό σε;σμός
  διήρκεσε ηερί τα 16 δευτερόλεπτον,
  έγινε βέ αφορμή νά πανικοβληθοΰν οί
  κάτοικοι. Ανθρωπίνη θύματα κατά τάς
  υπαρχούσας μέχρι τής α«ιγμής πληρο¬
  φορίας Βέν ύπάρχουν. Οικίαι μόνον τί¬
  νες Βιερράγησαν.
  Ό σεισμός τής ΛευκάΒος έσημειώ >
  θη ώς άσθενής είς Ιΐρέβεζαν χαί "Αρ·
  ταν.
  Τό Υπουργείον των Εσωτερικήν
  εζήτησεν άπό τούς οίνείαυς Νομάρχας
  νά τού τηλεγραφήαουν εάν ύπάρχουν ό
  -ωσΒήποτε σειβμόπληκτοι ινα λάβη τα
  «ροσήΜοντα μέτρα έν αυνεννοήσει μ» τό
  υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας.
  ΑΝΕΣΎΡΒΗΣΑΝ 3 ΠΤαΜΑΤΑ
  ΕΒΙΒΑΤΟΝ ΤΗΣ 'ΪΝΔΣΤιΣΕΙΙΣ,
  ΑΡΑΜΑΤΙΚΑΙ .ΚΗΜΑΙΕΙΣΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑβΒΝΑΙ ΙΟ Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοθ μας,)—Σήμερον υπό των
  επί τούτω δια,τεθέντων Βυτών τού πολε
  μιχού ναυτικού άνεβύρθησαν τρία πτώ
  ματα πνιγέντων έπιβατών τής α'Ανάστα
  σεως».
  Κατά την Αναγνώρισιν των π·ωμά
  των τούτων είς τό Λιμεναρχείον Πει
  ροχιώς συνέβησαν σηαρα*τικαΙ σκηναί ά-
  πό μέρους των συγγενών των πν&γέντων
  οΐτινες ώλοφύροντο επί ώραν ενώπιον
  πτωμάτων.
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Αύγούστου.--
  Τηλεγραφήματα ·κ Βάσιν
  κτβνος άναφερουν δτι τό
  υπουργείον τβν Έξ«τερι-
  κβν Εδωσι «ρός δημοσίευ¬
  σιν τάς άβαντησεις τριά
  κοντα -«ντε ||»ρ<0ν είς ην έκκλησιν, την δβοίαν απηύθυνεν ό όβουργός τβν Έξατιρικβν κ. Χάλλ δβως Κιατηρηθβ ή «αγκόσμιος Ιρήνη καΐ ένιτιυχθ^ ή οί κονομικη ανάρθωσις 6ι& στρατΐΜΤΐκοϋ καΐ οΐκονομι κοθ άφοβλισμοθ. ΔΝΛΙΜΤΔΙ ΚΔΙ ΤΟ ΝΑΥΙΓΙΠΝ ΤΟΥ ΕΒΐΒΑΤΙϋΡΥ 'ΔΝΔΣΤΔΣΙ., ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Αύγούστου ν,τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς δοθείσας παρά τού Λιμεναρχείου πληροφορίας τό ναυάγιον τού έπιβατικού «'Ανάστα βις» θά ανααυρθή Βι' ΐσχυροΰ .πλωτοΰ γερανοΰ τού πολεμκοβ ναυτικοΰ πρός πλήρη Βιαπίστωσιν των συνθηκών -«ής συγχρούσεως «αί τής ευθυνής ή μή έκα τέρου των πλοιάρχων των ούο ατμο πλοίων όσον άφθ(,α ειδικώτερον την πό ρείαν πλεύσεως. 01 .λΠ.ΝΕΣ ΚΑΤΕΒΕΣΑΝ ιΙΙιΩΗΟΙΐ ΑΘΗΝΑΙ 10 Αύγούστου (.τού άν ταποκριτοΰ μας).— Μετ» τής βυνήθους πομπής εγένετο σήμερον υπο τού Ίάπω νος αντιναυα|<χου, των κυβερνητών τώ ούο καταπλεύσαντος χαταδρομινών « ] βάτε» χαί «Γιαγχοθμο» χαί άποαπάσμα τος πεζοναυτών ή κατάθεσις στεφάνου είς τό μνημεϊον τού Αγνώστου ατρατ ώτου. Επηκολούθησε γεθμα πρός τι μην των Ίατιώνων αξιωματικών και των Φοκίμων. Τα. βύο Ίαπωνιχά καταορο μικά αναχωροθν την νύκτα ·ι' άνοικτό πέλαγος. ΙΠΜΣΔΝ. Φ 0 Α ΡΟΤΑΤΑ ΙίιΙΐΊ ΙΐΜτόΚ ΑΙΑΑΡΙΐΙίΗ 1 Ο αι ύγούστου (τού ά ταπο»ριτου μα.ς).—Τηλεγραφούν έκ τού έ^ωτεμικοθ ότι αφοδρόιαται μαχαι ήρ χισαν καθ" όλην την έκτασιν των μετώ η·*ν τής Μαδρίτης. Συγκεκριμέναι λε πτομέρειαι διά την έ» βάσιν των μαχών τούτων ελλείπουν μιχρι «ής οτιγμής πάντως αμφότεροι οί αντέπαλοι εχου σημαντικάς απωλείας. Ίδιαιτέραν^ορά «ιν είς τάς μάχας ταύτας έπέδειξεν ή ά εροηορία τοοον είς βομβαρ&ισμούς ό «όν κα.1 4·ρομ«.χίοις· 1 Κ «·ροπλάν«, χά, «*<ι·«α.ν φλεγόμενον Γ —Κατά τα αύτ,ά τηλ» γραθήαατα μετ* λύιης ■αρετηοήθη δτι αί κυβερ¬ νήσεως ΒερολΙνου, Ρώμης, Τόκιο, ΝανκΙν καΐ Βαλΐνθι άς άτχΐσκον α«ό τού νά σιολιάσουν τάς δη,λώσεις τοθ κ. Χάτλλ «ρΐ τής άνάγ κης Α«ιτευξΐ«·ς στρατΐΜΤΐ· κοθ καΐ οΐκονομικοθ άφο- ■λιομοΰ Είς τάς δοθείσας «ρός δημοσίευσιν άβαντήσεις δ- λα τα λοινά κράτη συμ μέ τάς γενικάς γοαμμάς τ|ς άμιρικανι- κης «ολιτικΒς ώς εξέθηκε ταύτην 6 κ. Χάλλ, τινά ·έ αάλιστα—μΐταξύ τβν δ«ο( ών—ώς νληροφορεΐται τό ■οακτορεΐον Χαββς—καΐ αί άπαντήσεις κυβερνήσει «ς Παρισίων, Μόσκας καΐ τΑν Νοτιοαμερικανικων Η«ρσ)ν, άναντ&σιν ύ«ό «νεθμα Ινθάρμου ύνοστη ρΐξενς των ύ«6 τοθ Ά μερικανοθ 4«1 τΑν Έξ«τι· ρικβν ϋκουργοθ έκτεθει· σβν άβόψβων. 3" ΙΙΡΙΐΝΙ Η έξαγωγή καί είσαγωγιί Ηρακλείου κατά τόν λήξαντα μήνα Ιούλιον. 'Υκο τοδ ά;μ«δ(οιι ιμήιια«ς τοθ Ινταθθβι ΤεΛωνΐ!οιι κατηρτίσθη τ) τί): ] χινήαΐβς ών κατά τέν Βικρρείοαντα μτ]να '12: έξαγιται έχ ττ$ς ι*]ς ταύτης νατά τέ* ά>»*έρ«· ιι*1
  να ι!οήχ6τ)οαν αβνολιχβς »1ζ Ή
  ■άνλΐΓ·ν έμκοριοματα άΕίαί 16
  20 807 δρχ. χ-1 ΙίΐγΗ^οβν τβι
  ίθτκ αξ'ας »ρ. 3,823 811 "Ητοι
  Ινβντι ι«]ς έξαγ·γι«τ)ς χινήσεββς
  ιίοαγβγιχή καροιισιαζει ηα^-ηη
  κίυ δϋολβικον έ« Ββχ. 12,296,
  996.
  Άνκλΐιτιχώτειον ι
  κβΐ Ιξίγβγτνή *«*ΐ5α·ς υατανίμι
  ται χβτά χώοος ώς ίςΐΐι:
  Γιπιιχνΐο: 'Κχ ι^ς νώρνς ταΰ
  νη; ίί-ήχθυοΐν Ιμποπύμ·»τα 4ξί
  «ς 3 361.120 8ρχ. Ι ««« «ξαχθίν
  των ίντεΟΗε. ^ξίος 339 187 Βρχ.
  ΈηΙα^ί Ιξ 'ΑγγλΙοις *βι τ*ν βγ
  γλιχβν χτήοΐων ε,ίοτίγθτ,σ.ίν Ιαπο
  ριύιΐϊΐα Λξίας δρχ- 814 245 Ι«"χν
  «ι ίϊ«χθί«τ», ίξίβς δρ 366.000.
  Έξ Αίγδπτβυ α! ιΐαχγωγαΐ Ιμκα
  ρευμάττβν άνέβχονται ιίς δρχ. 1.
  439.140 αί Ιέ.ξϊγωγαι είς δ»αχ.
  249.880.Έξ ΊΐαλΙβς αΕιΙοαγαιγαΙ
  *«<]λθον είς Βρχ. 193 120 1-αντι έξαγιβγβν άνελθβϋθβν είς Βραχ. 4$ Ι 613. Έξ ·Ο>λαν!ία(ί κί^Β·.
  6 860 Ι-βν-ι 97 300 2ρχ. Ιξ ΙΕηι
  γ«ν&ν, |χ ΡίυμανΕας ι(ς ϊρχ. 2
  140.ΟΓ6 Ινβντι μηϊΐμιδζ γινομέ
  ν«ς ΚαγηντΙς, έκ ΓαλλΙας §ίς δρ.
  43 320 ιναντι μηίεμ Ας Ιηίοτ,ς
  Ιζ*Υ(ΒΥτ](-, έξ 'Αιιι·ιχτ]ς είς 4
  495.016 έναντι ΙξαγβγΛν αελθεο
  οβν είς δρχ. 987 731. ΤΑ έοηα
  μέναν δκόλοιηβν έκ 3 500.000
  κερΕηβυ δρχ. άντιηροαβπιύει 4ξ'
  αν Ιμιορειιμάτων
  έκ Σ^ρΕας, Οϊγγαρίας,
  αλβίϋΐχίας, Κνλχοά
  Τβυ»χ!'*ς1 Έλδετΐοις χαί Γι·υγ
  κίαλβιίις.
  η. φορολογητβα
  ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΒΛΑΙΟΥ
  Διά ΐίλιγραβήμαιέ< φ τό οηβυργιΐβν ι»« Οίχονβμιχβν παρά *φ Τε5»νι!ψ ΉραχλιΙβυ άρμοδίβ Ικιτροκή' Ιπ^ιειν» τέν χαθορισμίν ι^ς μίοης άγοροι[»ς τΐμτ]ς τ6ν έλα νΐβν ί τβν ίξαχ6»)αΕμ*νο)ν Ιχ ή «ατά τόν μηΛα Σεπτέμβριον ές έ ξ%: ΙλαιβνΒρχ. 40 κατ' ό>βν,
  Κϋρηέλκιβν δί,χ. 31· μουργέλαι
  αν δρχ. 30.
  ΤΑ ΟΚΤΛΤ4ΞΙΑ
  ΓΥΜΝΑΖΙΑ
  Η ΕΙΖΑΓΩΓΗ
  ΠΡΩΤΟΝ ΥΛΟΝ
  Ό υπουργάς τής ΈθνΐΜής ΟΙμο·
  νομίας απηύθηνεν εγκύκλιον πρός
  τας Τβ*ων·ι«κάς αρχάς τού Μρά-
  τβυς ίιοι τής β ποίας γνωρΐζει ίτι
  επί πρώτην υλ«ν, ·1σ«νβμ4νων ε¬
  πί κρεανρινς βτ«λ«Ια ή π«ρ«Μ«
  ταθΑχη τβλ4»ν διά ιήν ηκροισκε»
  ην Ά έπ«{ερ¥βοί*ν ένχΝρίνν ϊί
  όντΜν πρός έη«ν«{κγΜ)ίιν »«1 κβ
  τβκιν άδίίβς της πβρβ τή Τραπέ
  ζη τής Έλλάίος έπιτροπίχ^ *«»
  έφ' έαον αί πρώται βΰτβΐ ΰλοιι,
  «ικ την έςανκγόν αύτίιν ■!( χ*>
  ρ«ς άντβλλβνήί Ιίπαγοντβι «1«
  τάς διάταξις της ΰπ' αριθ. 32107
  τοβ 1936 κοινάς άπβφάσινς, βέν α
  παιτείται η πρός έςβγυν^ν βΰτδν
  πρβηγουμινη υπουρ γ»* ή «ώπιβ.
  Δύνβντοΐι 4έ €!τ«λ&νοιτ νά έπιτρέ
  ' ·ή« σχκΐΝϋς αδείας της
  ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΒΑΡΟΙ
  ΒΜΠΟΡΒΥΜΑΤΟΝ
  Δι' αποφάσεως τοθ υπουρ
  νοθ ιβν Ο[κονομι»ων κ. Δ
  Ρΐ&ιάοη όρΐζεται, 8τι δέν 6«ο
  τέλει παράβασιν ναυλολογΐου
  ή παρα των άτμοπλοΐκων έ
  ΐαΐρειων ιΐσπραξις οιπλοοΐοο
  ναΰλου έπ( τοθ συνολου τοθ
  νούλου φορτωθεντος «μπο»«ύ
  ματος, έν περιπτώσει αποκρύ
  ψ;ω<,· υπό τοθ φορτωτοθ τοθ ηραγματικοθ βάρους. τοθ έμ πορεύματος. πο»ν ίλίυββρως την ίπανβξοιγω Ή κρώνη το£ις τΑν (δρυθέν | γηνβυτίιν, επι το προσχομίβ» ι ών Βιβ νόμου όκτατοξΐων >υ
  μνασων θα στβγασθβ καί ΘΟ
  λειτουργήθ|] είς το. ήδη 6πάρ
  χοντα ίξαταξια γυμνώσια τ&ν
  οποίων οί τάξος θα καταρ
  γοθνται κατ' έ ος προο&βυτι
  κως μίχρι πλήρους καταρ-νή
  σεως των γυμνασων τούτων.
  Καί τΛν 8ύο γυμνασίων (Λρυ
  ομβ>ων κβΐ καταργουμυνω»)
  θα κρίΐαταται 6 αύτος
  ΑΙ ΕΞΑΓΩΓλΙ ΣΤΑΦΙΔΩΝ
  ■ ΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΟΑΟΚΑΗΡΟΘΗΗΚλΤλΑΗΨΙΣ
  ΤΟΥ ΒΕΚΙΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ ΙΑΠαΝαΗ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΡ1ΝΓΓΑΙ
  ΑΙΕΒΙ11Σ ΚΡΙΣΙΜΒΤΑΤΗ
  ΑΦΕΥΚΤΟΣ Η ΕΚΡΗΞ1Ζ ΤΟΥ ΠΟΑΕΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Αύγούατου (.τού *ν·
  ταποκρκτού μας).— Τηλ·γρ«φήματα έχ
  Λονδίνου βεβαιούν ότι οί Ίάπωνες ο-
  λοκλήρωσαν την κατάληψιν ·»ού Πεκί-
  υ, είαελθόντος είς την πόλιν τού χυ
  ρ£ου σώματος τής Ίιπωνικής στρατι·
  άς ό διοιχητής τής οποίας άνέλαβεν την
  ανωτάτην Βιοίκηοιν τής πόλεως-^
  Έκ Νανκίν αγγέλλεται ότι ή έ«ιση·
  μοποίησις τής κυοιαρχίας των Ίαπώ-
  _ ιν είς τό Πεκϊνον έξηρέθισε σφοδρά
  τούς Κβνεζικούς κυβερνητιχούς κύκλους
  1 Τσάν Κάΐ—Σέκ δέ φέρεται δηλώ*
  σας ότι μέ τούς Ίάπωνας δέν χωρεϊ
  πλέον ούδεμία συνεννόησις χαί Οτι 6
  όλεμος τής Έθνκής Κίνας ένα,ντίον
  τής ίμπεριαλιατιχής Ίαπωνίας είνε πλέ
  όν άφευκτος.
  "Αλλαι πληροφορίαι τονίζουν ότι οί
  διεθνεΐς κύχλοι φαίνοντο» λίαν άνήσυ·
  χοι έκ τής τροπής των πραγμάτων
  έν τή "Απω Ανατολή χαρακτηρίζον
  δέ ά πό αυμφώνου την έκεϊ κατάστα¬
  σιν ώς κριαιμωτάτην κχί έγκυμονού
  ααν χινδύνους διά την ειρήνην
  κόσμου.
  Κατ' είδήσεις έξ 'ΑΘηνβν έκΐ
  τροπαΐ τε*· στβφιΙβπαραΊ ωγΑν
  —(ίή''ίς **' άλλων κεριφεΐειί
  κβροιιαιαοθιΐοαι ιίς τβ οκβιιργεΤ
  όν ι*5ς Έθνι>ί)ς Οί«ν·μ[ας, έζή
  νηοαν Βπας χαταβλΐ|θ) κρβοκά
  θεια Βηβς οδξτ^ τό ίριοΡ
  ποοεοχάν έξ^ω^ς οταφίδων τ«]ς
  κρβοιχβθς έοβδιίας είς τάς δια
  ψέρβυς άγορας τοθ έξβεηρΐχο
  Έηί π)ίον, ηκρικάλεοαν, δπως
  χατοχι»Ε»β| δ άΐΗφνβιοθιΙς τρέ
  π·ς ιί)ς χά* κνομ«]ς τβν έξαχτέι
  ηβαοτ^τνν μεταξυ τβν καρκγν
  γ*ν ιβν διηφίρβν πιρΐφΐβει&ν
  Τό 6πουργιϊ3ν επιλήφθη άμέοβς
  μελίΐ]ς ιοθ ζητήμαιος οιιγ
  βίσ«γ»·Ϋίίν έηί ίπεινβίαγΜνό τ»ιν •-"ν»" "-«-ΐ'«•-·Τ"; 1β ηρ·
  (ΙβΜν. εΪΜοθβν νβϊϊτειι ίτι βιατη ΧΡίθίνχβ χά τ* την ο&3«ιψιν τβό
  ροδντκι έν Ισχύϊ κ»Ι θα έ{κ*ολου ιψ μέΐρα θά τβθοθν Οη' 5ψ ν
  ϊεις τίς υπ' αριθ. 92536)35 χοινΠς Βιν ' νι * * Τ ν
  Η ΞΥΛΕΙΑ
  ΕΚ ΔΡΥΟΣ
  Τό όπουογεϊον αής ΠωργΙ
  άς εΐοοποιησε δι" έγγράφου
  τού τούς δαοάρχας τοθ Κ?ά
  τους να ύποβΐλουν συνοπτι
  μελέτην νερ( των ύπαρ
  χ Βασών εκ ορυός, τθ
  όηοΐα δύνανται να άττοοώοουν
  άξιόλογον ποσόν ξυλεΐας. £1
  πληροφορίαι ζητοθνται δια νθ
  ίξοκρβαθ{) 6ν είναι δυνατόν
  να γινεται ατιό ιό εσωτερικόν
  ή προμήθβια «>ς την Έταιρεΐ
  αν ΣΠΑΠ 5 000 περΐτΐου κιβ.
  κων μέτρων ςθλου Β^υίς έτη
  σΐως διθ κατοσχευήν στρωιή
  ρων.
  ΝΕΟΝ ΠΡ8ΙΘΕΤΙΝ ΤΕΑΟΣ
  ΚλΤΑ ΤΙΝΝΙΝ. ΕΜΠΟΡΕΥΗΑΤΟΝ
  ΟΙΚΟΜΟΙ&ΙΚΗ Ζ&Η
  ΑΙ Ε1ΧΑΓΟΓΑΙ
  ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ . π?ίς ,άς Μλων|ΙΒίιάς
  Τό »ηευργιΙβνι%'Εθνι^ςΟί!χοινβ«"[^.|ν*ύ*λιβι 1ββ *
  -- - "βνβοιν '*' οιιβΐβς γΜβρΐνίετβι ότι επι
  δβλλεται πρόσθετον τίλες έχ δρ.
  3 χατι ιό»ν·ν ίμποεε«ματ«» ββρ
  ιαμένη. έκΐ ηλ·1»ν ηρ·ς ένΐοχ»
  ΤρκκιζΑν. Σ6νο·βμ·ν Βιβμηχά
  >ων χ,λ.η. έγχύχλιον δι" ή; χ»βι
  οτβ γνωοτιν τάς έ«εν·χθειαας είς
  τό ούοτημα τβν είς ΡεομανΙκν εί
  ααγ»γ6ν τροηβπ·ιήοι·ς, 1*λ λά
  δουν γνβοι» χαΐ οιιμμβιφαθεθν
  κρός Η&(άς.
  ΤΑΙΔΙΟΤ1ΚΑ2ΧΟΛΕΙΑ
  Δι' 4>αΧ5θΐιχοΟ νέμιυ καρά
  «ιΐνιται μέχρι τ«]ς 20 τ»έχ. ή
  πριθεσμΕα πκ«ς6η«6ολ^ν
  «ν πιρΐ ίδίύοιως χαΐ
  ίδιβϊικβν δημιτιχβν οχβλιΐβν χά Ι
  γιιμνβοίβν ώς χκΐ κιρΐ αοζήοι
  •ς ΐβνι4ξι·ν ούιβν. Διά τοθ
  βύνθ νόμβυ ίρΐζιτβι 6« τβ Ι
  ίιωτιχά οχελιΐχ δφεΐλκν νβ 6
  χοβάλιυν τας αΐ.ήαεις ι»ν κε
  , Ι &«ανιώοιε»( *]( «θείας λιι
  ιε«ν μέχρι ιΐλβνς Αύ
  μ
  οιν ΐιθ ιΐβιχβθ ταμιίιυ
  των λιμένι*»» Ιογαιν.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΚΗ ΑΠ3ΠΕΙΡΑ
  Σ«μφ»νο5»ϊβς άνβκριιεθ
  κροΐφιιλβχΐοθη
  χά Ι
  ώς έ»·χες ατ^ς Κ|ΐ·χοεοιντ)ς
  ακοκιίρας δ Νικ.
  βιείχης.
  ΣΥΛΑΗΨΙΣ ΔΙΑ ΤΡΑΐΜΑΤΑ
  ιίς Ρέθυμνον δ
  λιυθέριος Χχιζηχρήβτβκ ίιδχι
  ν 6χι α τ·0 πβριλθβντ·ς
  έτραβμάτΐοι Βιά μαχαΐρκς
  Μιχ. 4§γ*»|ν.
  '8
  ΤΩΝ
  ΟΙ ΜΙΙΘΟΙ
  ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ
  Διευχρινΐοιιχη έν»ύ«λι·ς έκ!
  ν δΐΛτάξε»ν ττ]ς κροοφάινς
  ηογροφΐίοης συμ'άοε»; δι' ή; %α
  θορίζονται 11 μισο·1 τβν Ιρακι
  τιΧΜν Ιχοινοκβιηθη χθές κρίς
  τίς Ικιθιωρήοιις Ιργαα'ας έντελλο
  μένας νά Ιφαρμίοιοοι ΐκόιη
  ώ; έρμη>εύετκι.
  ΑΙ έν τΰ άγορςί μας κυμανθείσα
  χθές τιμαί των διαφόρων ίνχωρΙ
  ών ττροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Λίαν
  "Ελαια 5 βαθμόν 40. 16.
  „ κοινα 36.
  ,. ραφινβ —
  Χ*ΐΜ»νε( λευκοί α'
  .. Ρ'
  „ «υρηνβλ. α'
  μουργέλ. α'
  Ρ'.
  37.
  24.
  23.
  21.
  88.
  Η.
  θ!ν·ι Άρχαν. τό μΐοτατον
  ΜαλββυζΙου
  Σουλτανίναι
  Ταχτάδες
  Μίταξα
  Κουκοΰλια
  α'
  V
  ΐ
  β'
  α'
  β'
  80.
  28.
  37.
  35.
  91.
  Ββ.
  00
  Β
  17
  16
  13
  13
  10
  7
  600
  60 12
  150
  40
  Β0
  18
  40—90
  10—Β
  80—50
  •0
  Μ-4Ο
  Τιμαί Συναλλάγμβτβς
  Άγορα ΒΔΧηοιε.
  Δολλαριον 108.70 110.7
  ΔΙρα Ε>4β. Β50.
  Κορθνα Σουηδίας 18.10 |&μ
  Φρανκον {Γαλλικόν
  μς
  Δέρματα βιδέλα
  „ βαϊέτα
  „ βαρεία
  β'
  αροβατοοερραΐα
  'ΔρκαλοΟερΒατα
  Μλλ*
  ΕΞΟΜΙΑΥΝΟΝΤΑΙ ΔΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ
  ΙΔΠΟΝΙΔΣ ΚΙΙ ΡΩΣΣΙΙΙ:
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Αύγούστου (τούάν-
  ταποκριτού μας).— Έίδήβεις .έκ Τό·
  κιο παρουσιάζουν ώς ήπιωτέραν την
  κατάστασιν μεταξύ ,Ίαπωνίας καί Σο¬
  βιετ ικής Ρωσσίας κατόπιν των δοθει¬
  σών άμο&βαίως έξηγήσεων δια τό τε·
  λευταΐον Ρωσσ^ϊαπωνικόν επεισόδιον
  είς Τ.εν—-Τβίν. Έπίσης φέρουν ώς βια
  κανονιαθείσας τάς διαφοράς μεταξύ Ί«-
  πωνίας χαί Ρωοσίας είς τα σύνορα της
  ΙΜαντζουρίας.
  ΟΙ Ι.ΠΟΝΕΣ Κ.ΤΕΣΤΡΕΨΑΚ
  ΤΡΑΙΝΟΝ ΠΛΗΡΕΙ ΙΤΡέΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Αύγούατου (τού άν
  ταποχριτού μας).—Καθ' £ αγγέλλεται
  οί Ίάπωνες θέλοντες νά ηαρεμποοί
  σουν την μεταφοράν στρατού είς Βόρει
  όν Κίναν επεσήμαναν καί έβομβάρβισαν
  βι' «εροπλάνων μίαν άμαξοβτοιχίαν πλή
  ρη ατρατού. Ή άτμομηχανή άνετινά
  χθη,όδέ λοιπός συρμός έξετροχιάοθη.
  Έ* των έπιβαινόνιων σ«ρατι«οτών έφο
  νεΰθησαν καί ετραυματίσθησαν πολλοί.
  Η ΣΕΡΒΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΚΑΙ Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ 10 Ν ΟΡΙΟΝ):»
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ο Αύγούβτου (.τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έ*
  Βελιγραδίου ότι ό άφορισμός είς τόν
  ό «οίον προέβη ή Ίερά Συνοδος τής
  Σερβΐας εναντίον Σβρβων όρθοδόξων
  ύπουργών καί βουλευτών κατόπιν τού
  αυναφθέντος Κογκορ&άτου μέ τό Βα¬
  τικανόν ά.ποβλέποντος είς την ρύθμισιν
  των ζητηματων των Καθολικών Κ,ροα.-
  τών χαί Σλαβένων έχαραχτηρΐσθη υπό
  τής Σερβιχής κυβερνήσεως παρανομος.
  Δέν α,ποΜλείετα,ι μαλτ,στα νά ληφθούν
  μέτρα. *ατα τής πράξεως ταύτης τής
  Έχκλησίας καί των ίεραρχών οΐτινες
  την υπέγραψαν.
  II
  ΒΟΜΒΑΡΛΙϋΝ ΤΙ ΕΜΠΟΡΙΚΛ
  ΟΑΟΙΑ ΑίΡίΠΑΐΙΙΟΝ ΗΤΟ ΕΡΙΒΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑ 1 1 Ο Α. ύγούστου ι,τού ά»·
  ταποχριτοΰ μας).—. Αγγέλλεται έκ
  Ρώμης δτι είνε απολύτως έξηκριβωμέ
  νόν ότι το βομβαρδίσαν προχθές π»-
  ρα τας ^ Άφρικανΐκας ακτάς έμπορικά
  πλοΐα υπο Ίταλιχην, Αγγλικήν χαί
  Γαλλικήν σημαίαν «.εροπλα,νον άνήκεν
  είς τούς ερυθρούς. Τα αντιθέτως γρ·
  φόμενα Θεωρούνται υπό των Ίταλών
  ψευ6ολογία.ι άπό τάς βυνήθως τιθεμέ·
  ν»ς είς κυκλοφορίαν βι' εύνοήτονς λό·
  γους δι* μεσου της κομμουνιστι»!
  της Βαλενθίας,