94642

Αριθμός τεύχους

4637

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

12/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΕΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΓΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ4 ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  Ιτηαία λίραι 3
  εξάμηνος Ι
  'Αμβριχϊ,ς
  Ιτησία δολ. 16
  ίξάμηνο; > 8
  Τ.μή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  12
  ΑΥΓΟΥΠΟΥ
  1937
  ΓΡΔΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο»ΟΙ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΙ ««Ο*
  ΑΡΙθΒ, ΦΥΔΑΘΥ 4637
  ΤΙΠεΙΜΙ ΙΤΙΤΜΤΙΊ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Τλ ΧΥΒΕΡΝΒΤΙΚΛ ΜΕΤΡλ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΟΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙ1Ι
  Όμιλβν προ ημερ&ν ·
  ΠρΜΒυη·υρν«ς κ· Μετβϊάς
  κρ·$ τβύς Ε«τ«γγελμ«τί«ς, Α
  βεββ'ωαεν ότι τ* ταμείον ά-
  λ( 1 ξ «
  ξ
  γνμ *«ι βι·Μ·
  χνβν Ββ αρχίοη τί» λειτουρ
  γ(αν τού *ντ·ς τ·0 τρίχβν-
  τβς {τ·η£. -αί ηρ·χ«οβν ε¬
  δήλωσεν 4η ή κυβέρνησις
  θ« λάβη ϊλ« τ« «««ρβΐτητα
  μίτρκ οια την βιλτΐωβιν τβν
  μικραειατικδν τα{ε«ν. Έκ
  παράλληλον «γνωσθή στ» «■
  κΐ««α(αθΐι 4 ««ρσχη ένισχύ
  σΐω{ έκ μέρ·»ς τ·δ Κράτους
  δι— ν" άπΦΜτάσβυν .διίκτη-
  τβν οτέγην ·1 πσλύτεκνοι
  •Ικογενΐιάρχαι τβν κσλεων,
  Είναι λοικόν δίκαιον άπο
  λύτως καί έκιβιβλημένον ν«
  ένισχοθβδν ·1 &νθρΜη·ι «ύ
  ϊ
  Ύιτάρχουν λεηπαν ολα τβ
  γΐγονίτα καί τβ στβιχιίβ
  πσύ ΐΐμκοροΰν να μ ά; πεί-
  σουν ότι συντόμως θά εύρουν
  την ριζικήν κβί σλ·κληρωτι
  Μην των λύσιν βλα τα προ·
  βλήμκτα πεύ εββσανιζον μέ
  χρι σήμερον κ«ι απααχ·λ·8ν
  εισέτι τβς τβ?εις τβν έκαγ-
  γελμβτιβν κβί βιοτκχνβν
  καί τβν βιβπβλβιατβν τβν
  κέλΐων έν γένει. Καί ιΐνβι
  όντως β,ιαι κββΐ ένισχύσΐ
  »( καί καθΐ πρ·στβσίβ{ «Ι
  ταζκι; αύται. ΟΙ Ιπανγιλμα-
  τ(βι, οί βιατέχναι καί ·| μί
  κρέμκ·ρ·ι, καβώ; έχομεν
  κατ' επανάληψιν τσνΐσει,
  ■•τκλβθν μίαν κοινωνικήν
  κβχαγ·ρ(αν ανθρΰπνν ·κλΐι·
  τ·ί ΐϊς τόν τραχύν αγΒνα
  κου διιζκγοαν τέ»*
  αυτήν. Κ«1 δίν είναι άιχλβς
  δίκαιον. Είναι καί
  καί κρατικάς συμφέρον.
  Διότι ·( επαγγελματιαι β
  «·τελ·5ν μ(«ν καλκιοτατην
  κ·ιν«νικΐ,ν τίςιν π«ύ
  λεσΐν ·νέκ«θεν τί ίβχυββτε;
  ρ·ν Ιρΐιβμκ τής γαλήνης
  κ«ί τής 4αβχ(«(. Έργ«τικ·ί,
  Φ>λ·νομ·ι, ή«υχ·ι, καλαί πσ
  λϊται κ«1 αριοτοι ·1κ·γ*ν*ι
  καί
  χϊΙ Ρβσΐίας, δΐ)νιιβυργο3ν
  ά ί ί
  )
  χϋτάβΐβαιν είς άκρον
  Ββνβν. Καί μ·λ·νίκ Π£θΐιύ·ιιΐν Β
  τι ίέν Ικΐηαίαοΐν άχέμιο, ή τίμίβα
  ΐτ|ς έχβήίε-βς νέβι» κολέμοκ έν ΕΙ
  ώ έν τούτοις ϊέ* ακβκλι(εται
  4κοά·ητον γεγονός νί
  την 1<οΐ)ξίν,μοιρχί»ς «λίβν. ε« Έξ ίλ·υ χβϊ ή διεθνής χατά ατ»οις πβΰ ίηισΐιύβτ) πρός οτιγ· |ΐήν δ τι έδιλτιώβτ) οημτντικα με τα τ4ν ανταλλαγήν ,τβν έηιβΐο λβν Τ^ίμτιεΓλιν χαΐ Μλ δι* είναι φ»Ενΐται χ«1 είς εοχβρΐοτον βν,ιιιΐβν βαον Ινομ(αθτ) αρχιχβς. ΑΕ Β(ακροιγμαχι»3ΐΐς 'Αυ γλΕας χαΐ Ίταλίατς άηέχαιιν κο)υ ά«ι5μτ) άπδ «3 αΐ]μι(·υ χ*)ς πλή ρους αυνδίαλλαγής χχΐ ττ]ς νΙ*ς. *1 είναι ά>μ>κ>ΐ6·λ·ν έα>
  ήξουν ιίς 6κογρχνή> μν
  ίγφ τίς 4ναχινή3ε·ζ το9 Αίθΐβ·
  κιχοθ άνευ ττ]ς ίρΐοτιχτ]ς ρυθμΐ·
  ι«ς τβϋ δκβίου Ιεν ιΝαι φιιαι·
  ΐα δυνκτον νά επέλθη ποοοΐγγι·
  ίς χϊΙ οκνιργαοία «βν ίύΐ Δυνά
  μι«β«. 'Αλλά χαΐ ά.
  ρατατα εργαζομένων, έλάχι
  ατα δ" αμειβομένων έκ τβν
  κάηων των. Διότι δέν είναι
  μέν μισθωτ·ί «αί τ* *έρδ·ς
  τβν έργασιΒν των ανιίκΐι ιί,
  αύτβύς καί μονον. 'Αλλα τ·
  κέρδ·( ·ύτό είναι σ»«ήβως
  ελάχιστον καί πολλάκις έλ·
  λεΐπκι τελείως. Δίν είναι μα
  λιστα βκκνικι αί κιριπτύ
  σκΐ{ κββ' άς άντ) κέρδ·»ς ι
  Ιδίως κβτβ τα
  •Ι επαγγελματιαι καί οί
  βιβτέχναι
  υφίσταντο
  β»νβ
  μας κβί η·λλοί κατιατροίφη-
  ακν τϊλϊί«ί ·1κ·ν·μικβς
  κλιΐατβι δ* έηΐαης άκκιλβδν
  τβι βπ·
  διιμι·υργικ« Ιργά
  τ«{ κοινυνικές κβί
  κροβέφιραν κ«ν·
  τ·η τάς ύκπρεαίας τκν είς
  τό Εράτ·ί> ύκηριοίας υλικάς
  κβ) ήβικάς νβ. ΐΐς χρημβ
  κκί είς αΐμβ, χνίΐς γογγυ-
  ομβν, χωρίς πστέ νά α»ρ«-
  φ·0ν ένβντΐβν τ·» χ αί ΐαά
  κις άκάμη έκ(βτκιι·ν δτι τ·ύς
  ήδίκΐι καί τβύς
  ς«ν.
  Καί είναι αλιΐβεια ίτι οί
  έπαγνιλματίαι καί οί βιβτέ-
  χναΐ καί ·Ι μικρέμκσροι ήδι
  κήθησβν καί παρηγκων(οθη
  βαν κβταφβίρω£ κατά ι· πα·
  ριλθέν άκό τ· κρατος τίς
  κραιηαλης πού
  εκυριάρχει τα τιλΐιιταΐα
  επι. Αυτήν δέ την αδικίαν
  ύκοσχκται σιΐ μέραν να έκκ
  Π Κυβέρνησις, δια
  σειράς σωατικβν μέτρνν: Δια
  τ Ιίς Ιδρύσεως τ·ύ ταμ·(·υ ά
  σφ>λ(σΐων, δια τϋς δπμισυρ
  γίΒ(
  αΐέγα;,
  διά τής κκτοχυρώαιως τ·ϋ
  βπΒγγέλματβ(, διά τϋς φ·ρο
  λ·νικϋς άνΒΚ·υν(βΐω;, διά
  τ ϋς εφευρέσεως κβ) χορηγήαΐ
  ως ιόβννβν κβ) βφθέννν κκ
  φαλαίων κβί διά τής ψη«(σ·
  νς.βιιράς αλλων ευεργετικήν
  νσμνν. Εαί είναι
  μένον νά ηρ·βΤΒτΐ»Β·δν κβ)
  νά κνισχυΒοΰν κβ) ν' άνβκου
  φ^αθοΰν αί τά,ΐις αύτβ) έφο
  α·ν ιίμεθβ κράτος ίβ·τητ·(
  κβ) δικβ(·ι>.
  ΕΑβΤΒΡΙΚθΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  ΓΕΓΟΝΟΤΙ ΠΟΥ ΑΎΞΑΝΟΎΝ
  ΤΟΠ ΚΙΚΔΎΝΟΎ2 ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  (η ή) ίύο
  νες ίφ' Βνυ ψ^
  ιίς ν*ν έν ΛονδΙνφ έδριύοοοαν έκι
  τρεηνιν «Ο έλίγχου. Κ«1 ίμνι
  ηαεα τίς ΧΒΐαδληΰιΙοβς ίν ι ώ με
  ξθΙ ΐ η
  χαΐ πβρα
  η
  δρ»
  . ιίςΒλας τίς
  χας πιωτΐϋΐύοβς, Ιέν χατνρθαθτ,
  ιίαέτι νβ έηίλϋι κ; οοέγγιοις ιβν
  Βιΐατοΐμένεον άικψΐων τβν μέγα
  λάν Ιυνίμιων χ» Ι νά λΐ)«6$ μ(α
  δριοτιχή 6κ&«αοτς ώς κρις τβ μέ
  τρα πρες Ιντοκιομον ι#}ς Ίοκανι
  "4) ίμ»ς οιιγ
  Βλοι τις οι»νε
  ένίς νίοα κβλέμου ιίς τίν
  δκεΐβν θβ ώΕήκΐ' μοιραίας τδ δ
  ριστιχίν νβκΑγιον
  κβ ΑβνδΕνε» χαί
  τβν αντιπρόσωπον τβν
  χρόοις
  ρ φρ
  χβρΑν, ή 'Κκιτρεηή άνκβάλλει οκ
  νιχ·ς "«ήν ίμίρβν ι*)ς ο
  άς ιι;ς διότι Ιχιι πειο6|
  ^ ήέ ^ έΐ
  ς ;ς χ | ή)
  τι ^ ήμέρ» ^^ς ουνέΐιυ ατ|ς οα ιί
  νκι χ*Ι ιζμίρβ τιθ ·εκμ«ιομιΟ
  χκΐ ι«)ς Βιαλύαιώς χΐ)(.
  Έν ι φ μιταξ» ιίς »^ν Ίσκβνίβν
  Ιζ ή
  φ μξ ς ^
  •ΜνιχΙζιτκι ή ακαιαχτιχβηέρα
  θρ»η[ιι τραγιοδΐι». Τβ πθρ χά Ι δ
  αίίη^ος έρ^μννβυν τα «ίντα χ«
  μειαβαλλβκν θύ ά
  λ
  γραφιχάι
  μ
  πόλεις χά Ι χ»ρ(α είς σα>ριυς χά
  ηνζάνιων έρεικΐων. Χιλιαδις 21
  άνθιώηαν, αλχίμβν νίων ιίς τε»
  πιοΙη τ*ν μαχκν χαί κκριστατιύ
  την γυνκιχιΠΒΐΕβν χκΐ γιρδντβ
  ιίς τβ μετέηιοϋεν χβΙ τάς ηόλιι
  ΐυρ(οχ·»ν ιόν θάνβΜν χβΐ »»λΐ·
  Ι
  ρ
  τα ι είς ιό ΙΕιον α'μί την. Κοί οί
  νιχΐζεται χ4 άΐιλιΐβχον αυτόδ(ΐ
  μα «Ο 'ΙοκβινιχβΟ λβιιθ, πρός μι
  γα βΐοχος ΐβΒ «λιτισμοθ μ»(
  Ι ίδξ
  γ
  χα>ρΙς
  Ο ΐ
  χρ χ μμ
  Οτι ιΐναΐ κιθανέν νά
  μ μ
  χαμμ.αν ί»διιξι
  ά Η
  ρμ
  μ. Άντιβέτβς δλκ τβ οτο
  χι Λΐίθευν δτι θα διβρχίοη ε
  οΐχι επί μακρόν. Τβ τελικτκ.» Ι
  γιγονέτα δημιιυργβθν νίευς χινδι
  Ι ί θό έ
  ημργ
  νς χ»Ι >ί>( ηιθΒ.νόιι,ΤΒς έκιχτά
  αιως ιβν φλογβν ι|ς ηιιρχαΓΛ
  χβΙ ϋ '16 ΟΙ λ
  μάλιοτα βομβαρΒιομεΙ τβν
  •Αγγλιχβν χά! Γαλλιχβν άτμεκλοί
  αν έξ» τβν χνριχβν Ίοκανιχβν
  έμκο
  χρ
  υ** άιρβηλίνβν
  ?ίμ χβίώς χαί ή Ι
  νέκ *δΐ(«ΑλίιζΙβ.ι^
  ΐ
  βυιιφυνία αΰτί, θ' αβγτίβ- «άν
  ας επί ποΐύ εισετι νά πναγματο
  ηθΐ. Καί είς τέ διάβτημ» αυτό
  ίναι δχι μόνον ενδεχόμενον άλλά
  ΐαΙ λίαν κιθαναν ν' αναχίψιιιν
  εί ζητήμβτα π«υ θα ΐθρύνουν
  τι κιριοοίτιριν τέ χίομι μΐταξυ
  Αγγλίας χκΐ Ιταλίας. 'Βν τβ
  ί ή?χιοΐ νβ
  δύ
  μ|2
  την Άπω 'Α./ατολήν Βκαυ
  μβίνΐΐαι &ηβ ήμιρβν δ αχτ)ρυχτας
  κίλιμας μιταξυ ΚΙνβς χαί Ίχηα
  ν£*ς. ΚϊΙ φιιοιχά ϋν Ββν κρολη·
  ψΒ% δ πίλβμος α&τός χαί ϋ* ϊέν
  «αΐαοδεοθοθν ένχΒίρως βί φλόγες
  τβκ, συντόμως Ββ α·ταδώαΐ| ττ,ν
  κυοχαΐιν χαί είς δλόχλΐ|·ον τόν
  α'λλβν χόαμβν.
  'Βλπίζιτβι δμως δτι ββ Βιευθι
  θ ή
  ς ή ^ φ
  Ετι αοντίμτβζ θι επανέλθη ή γαλή
  νη είς την *Δη« 'Ανατβλήν χάρις
  είς την έκέμδααιν τβν μεγάλην
  δυνάμιβν κβΙ 15(β Ί]ί 'Αμεριχτ];,
  ττ}ς Αγγλίας, ττ)ς Ρωιοίας χά Ι
  ΓαλλΙβς. Πάντως ή χβτάοτκοις Ι
  χει φθίοει είς έξαιρεχιχβς χρίοι
  μόν οΐ)μιΙ·ν. Καί Ην είναι &κερ
  6»λή άν εΐηι χινεΐς δα ή άνθρη
  κέτ~ς Βιέρχεται μίαν ηερίοΒον χά
  τ* την δ Μίαν θά χριθ) ίριοχιχβς
  ή τδχτ] της χαί ή τύχ— τοθ οτ,ιιε
  •ιν·0 πιλιτιαμβθ. Καί ε&χόμεθα
  ν» ηαρέλθη ή χριοιμδτΐ|ς χνρΐς
  μεγάλας διαταραχάς χαί χβρΐς «ήν
  Β-μΕουργίαν γεγονίτβν κβϋ θί είμ
  «οιοΘααν ν' αλλάξουν την ίψιν
  χαί τόν ρυθμέν «5 χόομ·ο χαί
  νά φέρευν τό ηένθος χαί την έρτ)
  μοοιν είς Βλΐ)ν την γ1)ν.
  Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ
  Είς άρθρον τού Βημοσΐ'υ
  θέν Ασχάτως «ίς τόν Αθηναι
  κόν τόπον, ό ύπουργός της
  Πατιοείας κ. Γβωβγακόπουλος
  εξέθεσε τάς ρήσεις καί τάς
  κατβυβύνσβις τής νέις έκπαι
  Βευτικής πολιτικτ]ς καί παρβ
  σχε την Γέ;βα(ωσιν 8η θά τιρά
  ξη τΑ πάν πρός άναοημιουργΐ
  αν τής έλληνικής παιΒείας.
  Δ6ν αμφιβαλλομεν περί αύ
  τοθ. Πιστεύομεν μάλιστα βτι
  ή νέα Κυβέρνησις, παραλλή
  λως πρός την άναδιορνάνω
  σιν της τΐαιββίας θά λάβη Ι1*
  ριμναν κα( &>' |ν άκόμη σπου
  οαΤον ζήτηαα: Καί οια την ά
  πόκτησιν ιίς δλ«ς τάς πόλεις
  καΐ τα χωρία συγχρονΐσμε
  νων όγιεινων έκπαιοευτηρίων
  δπου νά γίνεται ανέτως καί
  μέ Ολα τα ίπιστημονικά μέσα
  Ι διδασκαλία των μαθητών.
  νέαν χίαμΐ)(ΐ» 8ι4 την πόλιν μ«ς.
  ΚαΙ εθχίμιθα νβ π3βγμ·χτβποΐί)θ1
  τέ οιιντομνΐερον ή ανέγερσις τοιι.
  Τό δημογραφικόν πρόβληια
  Η ΓΕΡΜΑΗΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΝ ΓΑΜΟΗ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  IV
  'Υπηρεοίο).— ΑΙ γερμανι¬
  καί έφηυβοίδες βημοσικόουν
  ς ΒηΧώσεις τοθ κ. Ρ<3(ν- χαρτ, ύπουργοθ τβν Ο(«ονο- μΐκβν, περί τοθ νέου Νίμου τόν όποΤον πρ6κειται έγτός ό λΐγου νά εφαρμόση τ0 ·"■ ιί^ έπιβάλλον είς τοός δημο οΐους όπαλ)ήους νβ ύπαν ή Βρεόωνται άηΑ Δ έ ήλικ( άς. Διά τβν μέτρων αυτών ή Κυβέρνησις σχοπεόει νά σύξή τόν αριθμόν τβν γβννήσε ών. "Αρχικώς ό νομος ε δ τος εφαρμοσθή ε[ς τοός νέους Οτιαλλή>ους τοθ 'Υκουργειου
  τβν Οίκονομικβν, αργότερον
  θά έττεκταθή κσί είς τούς
  δημοσΐους ύπαλλήλους
  άλλον υπουργείων.
  Μ6χρι σήμερον νέοι δημόσι
  τα όκίΐα άνήοχοντο έν συ
  νόλω είς 8.000.000 μάρκα χά
  χά μΤ|νο, θά δίδωνται σήμε
  ρον ΐίς τάς οικογενείας έκε(.
  νας των οποίων τό είσόΒημα
  άνίρχΕται βίς 200. μάρκα μηνι
  α(ως, κοΡώς καί είς τούς μή
  ήσφαλισμένους, ιδίως είς τούς
  μικρεμπόρους καί τοός άγρο
  τας των όκο(ων τΑ έ»τιμη9έν
  εΐσόδημα βέν ύπβρβαΙνΕΐ τας
  2.100 μάοκα τό ε τος. Έπιπρο
  σθέτως ή Κυβέρνησις θά έξα
  κολουθήση την παροχήν έπιδο
  μάτων είς τά« πολυμελεΤς οί
  χογενεΐας (μέ πένχβ τέκνα ή
  καί -ερισσότερο) Τα έκιδό
  ματα αΰτα διβνέμοντο ή*5η ά
  πό τοθ Δύγοΰστου 1936 κα[
  άν ήλθον μέχπ σήμερον είς
  τό τιοβόν των 140.000 000
  μάρνων. Ό κ. Ράΐνχαρτ ίδη
  έ
  τι καρά την κρνΐη· κροβλήτα
  :·0 λιμένβς μας την βκοκερατου-
  Λνψ ήϊ»). θ' άνεγερθς αυντόμως
  κα τ«]ς Λιμένι κης *ΕηιΤΒ·π<ίς ιΐγαλβκρεπλς χαί επιβλητικόν μέ γαρον είς τί δ «βίον Θ4 οχεγα- οθεθν τβ γρανεϋ χτ,ς χαί τλ Λι¬ μεναρχείον. Τέ μέγαρον αυιβ το9 κοίβυδ ρυθμος ΘΑ προσαρμοσθ| ά ·λύΐ«ς«ρ4ςτ4Βαλασοινέν κεριδχλ- λον τού θ' ακοτελέαη εν έκί κλέβν οί όπάλληλοι δέν συνεμορφοθ λωσεν δτι; επραγματοποιήθη ντα πρός τάς όποδείξεις τβν ή Βιανομή τΛν έπιδομάτων Ανωτέρων των δκως ΰηανδρευ θοθν εγκαίρως (σχυριζόμενοι 5τι οί μιοθοί των ήσαν άνι παρκεΐς. Σήμερον δμως διά τοθ νόμου αύτοθ προβλέπεταΐ αύξησις τβν μισθβν τβν ύ ηάνδρων ύναλλήλων τοθ ύ πουργβίου τβν Οίκονβμινβν, ή β έ αθξησις α δ τη θϋ είναι 53 μάρκα κατά μήνα διά τούς επιθεωρητάΓ, 35 μ4ρχα διά τούς ύπαλλήΧους τής φορο τεχνικής υπηρεσίας κ αί 37 διά τούς Βοκίμους. Διά τοθ τρό που ούτοθ τό ΎιτουργϊΤον τβν Οίκονομικβν έλπίζεΐ βτι έ κλείπουν πλέον οί λόγοι διά τούς όποίους οί ύπάλληλοί του·έν ήσαν διατεθειμένοι μέχρι σήμερον νά ύπανδρευ θοθν, καί δτι άπό τοθδε καί είς τό έζήςθά βώσουν τόκαλόν παράδειγμα. «Μιτά την πάροδον τής 6η τείας σας ώς δοκΐμων ύπαλλή λων, εΐνβ ό κ. Ράϊνχαρτ είς τοός σπου&αστάς τοθ κολλε· γΐου τοθ 'Υπουργείου είς τό Χέρσιγκ, ή μετάθεσις σας είς τό ύπουργιΐον τβν Οίκο νομικβν θά εξαρτηθή άπό τό εάν ιΐοθβ όπανδρευμένο ». Ό κ. Ρόίνχσρτ ανήγγειλε έκίοης Βτι θά έτΐεκτείνη τό σύ σ ημα τβν κρατικβν έπιδομά των είς τάς πολυμελεΐς οίκο γενείαο- Ά «Α τοθ Αύγεύστου τοθ 1936 ή Γερμανική Κίβέρ νησίς ήρχισεν ί|?η παρέχουσα έπιδίματα 10 μάρκων κατά μήνα διά τό πέμπτον καί δι* Ικαστον πέραν τοθ πέμπτου τέκνον είς τοός γονεΤς τβν ό ποίων τό είσόδημα ήτο όλιγώ τιρον τβν 183 μάρκων κατά μήνα. Τβ έβιβόματα τ«6το "' ούτβν ε(ς 410.000 οίκογβνβί άς, ό β έ μεσος δρος τοθ έ πιδόματος ήτο 340 μάρκων. Τα έπιδόματα γάμου τα δο θέντα άπό τοθ Δύγούσΐου τοθ 1933, άν|ρχονται μέχρι σήμερον είς 785.000. δρος έπιδόι^βτο^ 610 μάρκα. Σύνολον 475 000X00 μάρκα. Περαιτέρω ό κ. Ράϊνχαρτ έ τόνισεν βτι υπό τβν συζόγων τβν λαμβανόντων τό γάμου εγεννήθησαν 600 000 τέκνα έν συνόλω. Δι' έκαστον νέον τέκνον τό Κράτος έλατ τώνει τ* όφειλόμενον τοθ δανείου ποσόν κατά 25 γ(ο Κΐτά τό παρελθόν Ιτος 28 έκ τβν νεωστί ΰπαν δρευθέντων έτυχον τοθ προνο μΐου τοθ δανείου. Ό κ. Ράϊνχαρτ εΐπε δτι τό κράτος θα αυξήση Τ3ν οίκονο μικην ενίσχυσιν τβν ύπάνδρων χοί τβν πολυμελβν οίκογε νειβν, ευθύς ώς τό έπιτρέ ψουν τα οίκονομΐκά τού. Τοθ το θεωρεΤται απολύτως επι βεβλημβνον λόγω τής διετοθς στρατιωτιχής θητεΐας καί τήτ; προσθέταυ εξαμήνου έργατ «ής θητεΐας, ποό έμποδΐζουν ενα νέον νά αποφασίση νά ύ πανΒρευθβ είς μικράν ηλικίαν. Οί νέοι σήμερον καταρθώνουν νά καταλαμβάνουν θέσεις με μισθοός έκαρχεΤς διά νά άπο φασΐσβυν νά ύπανδρβυθεθν, μόνον είς μεγάλην σχετικώς ηλικίαν. Τό ζήτημα τής στρατιωτι κης θητεΐαο, βυσχεραΐνει σήμε ρον την εϊσοΒον χρησίμων νέ ών είς την βιομηχανίαν, τα έ λεύθερα έπαγγίλματα, καί την Όσον ά· 0 ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ· 6 τό 'ΥηουργβΤονι τβν Οι¬ κονομικόν, ό κ. ΡάΤνχαρτ α¬ νήγγειλε δτι σκοπεύβι νά άν ιμβτωπΐση την κατάστασιν διά της μειώσεως τβν απαι¬ τούμενον προσόντων τβν ό- παλλήλων, μολονότι τ6 Ιδιον ΰπουργβΤον βά φροντίση διά την.καλύτερον κστάρτισιν.τβν όπαλλήλων τού. Τό όπουργεΐ όν Εργασίας, έπΐσης συζητβΐ σήμερον την πιθανόϊςτα τής έπανόδου τβν γυναικβν είς τβς βιομη^ανιχάς βπιχβιρήσεις. Ώς γνωστόν, κατά τό πρβτον βτος τής Ιγκαθιδρύσίως τοθ έθνικοσοσιαλισμοθ είς την Γβρ μανίαν αί γυναΤκες έξββλήθη σαν άνό ίλβς τάς βιομηχανι κάς έπιχειρήσεις, καί (ίς τάς θέσεις των έτοποθβτήθησαν οί ανεργοι άνδρες. 'Εχτός τοθ νόμου τούτου ά πό τής 1ης προσεχοθς μηνός θά τεθθ ΐίς εφαρμογήν καί 1- τερος νόμος διά τοθ όποίου προβλέτιεται δτι είς τό μέλ- λον τ δ; Γερμανός μή ύποκεί μενος είς στρατιωτινήν θητεΐ αν. θά πληρώνη ειδικόν «Φό¬ ρον αμύνης». ΤονΙζεται Ιδιαι¬ τέρως δτι οί Γερμανοί οί κα λούμενοι υπό τάς σημαίας εί ναι ΰποχρεωμένοι νά έγκατα- λβίφουν τάς εργασίας ταν. Έ κείνοι δμως οί όποΤοι δι* οίον δήποτε λόγον δέν έχπληρώ νούν την θητεΐαν ταν εύρισκον ται ιίς πλεονεκτικήν θέσιν £ ναντι έκε(νων πού ύπηρετοθν. Διά τοθ νέου «Φόρου άμύ νης» έξουδετεροθται έν μέρει αυτή ή άνισότη;. Ό φόρος ε δ τος θά είναι ά- νάλογος πρός τό είσόδημα, ή δέ είσπραξις τού θά πραγμα τοποιήτσι ευκόλως, καθόσον θά συνίσταται άπό μίαν επι. βολήν προσθέτου φορολογΐας 50 ο)ο επί τοθ συνήθους φό ρου είσοΒήματος κατά την δι άρκειαν τβν δόο έτβν κατά τα όποΐα ό φορολογοόμενος θά ύπηρέτβι είς τόν στρατόν καί άπό 6 β)ο επί τοθ φορου τοθ είσοβήματος τού μετά την πάροδον τβν δύο έτβν μέχρ συμπληρώσεως τοθ 45ου τους ττ}ς ήλικίας τού. ΗΟΔΟΣ ΧΑΝΔΡΑ, Προχθές ίτελέσθησαν τα ίγκαίνΐα τής όΑοθ Σητείας—· Χανδρά την όποιαν χατεσκεό αθαν οί κάτοικοι τβν ένδιαφε ρομένων κοινοτήτων διά προ σωπικής εργασίας των. Καθώς Βέ μάς γράφουν εκείθεν τό γεγονός έπανηγυρίσθη μλ πρω τοφανεΐς Ικδηλώσεις ένθουσι ασμοθ τοθ λαοθ. ΚαΙ εΊ-βι πράγματι τεραστίαν σημασίαν ή διάνοιξις τής όδοθ αυτής. Άλλ' ό ίπαινος άνήκει έξ ό λοχλήοου είς τοός κατοίκους τής Σητείας ο! όποΐοι ιίργά σθησαν ύπερανθρώπως διά νά φέρουν είς πέρας αύτό τό τε ράστιον εκπολιτιστικόν έργον. *** ΗΣΙΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.; Το θπβιιργεΐϊν ττ]; Γι»·γ(ας β«ι;όθυνε μακράν εγκύκλιον κρός τάς γεαργιχας ύκη^ευίας δι' ^ς σκνιατβί νά κροκχγαν!ιοθ| ε5·6τα τα ή χιιτ,αίμηκαΕηαις Ιξιογενιομέ- νβν ποιχιλιιβν οίτοκ κρός οκαρ&ν, διβ νβ είναι μεγαλυτέρα ή ακί- ίοσις ιβν χαλλιεργειβν. ΚαΙ Ικρα ξ«ν αρίστα. Δΐίτι είναι ανίγχιι κράγματι νά χ»ΐ)οιμοηβΐβ0ν οί γε »ργ·ί μ«ς καλςύ; απόρους, έξ έ- χείννν Κ9ΰ Ιιαθέτοιιν τα είδιχ* ίνοΐΐτοθϊ* τοθ Κράτους χαί έξ έ· χείνιαν κιύ ε&δεχιμοΒ* ώς άηε!ι(· έχ ιής κιίρβς, είς έχάατην κερΐφέρειαν. Είναι άκοί^βειγμέ- νεν δλλιβατε Βτι ή έκιτυχία τ*)ς καραγαγτ]ς τβν οιτι,ιβ* έΕαρτλ ται χατά «ρώτιοτον χαί »ύ?ι·ν λίγον, έχ τ«]ς ποΐοτβτος χαί τβθ εΐδους τβν οπίριον. *** ΗΝΕΑ 2ΥΝΒΑΙΙΙ· Ηεταξυ τΗν σ._Τ. χαί τβν οταφυλεργατβν . .._τ., προχθΐς α»λλογιχί|) σύμβζοτς έργα οίας δι" ή; ρυθμίζονται Βλ« έν γέ νει τα αταφυλεργατιχέ ζΐ|τή|ΐατα τοθ τέποο μας. Κατ' αυτόν τέ ν τρόπον οΐρονται χαί ταχτοκοιεθν ται βλαι α( μεταξΰ έργα'τβν χαί έργοδ·τβν ίιαφοβαΐ χαί Ιξϊοφαλί- ζεται ή δμαλή ίιεξαγβιγή τβν έρ γαβιβν χαί ή χβινανιχή ήιεμία χαί γοιλήν-, ΚαΙ άκαδειχνδεται δι* άλλην μίαν αχδμι; φ·ρα'ν Βτι ή στενή ουνεργαοΕα χεναλαίου χαί εργασίας είναι απολύτω; Βιιναττ], άρχιΐ νβ δπίρχϊ Κρίϊ·ς (κανέν ν> τί,ν εμπνέη χαί νά την χαθε
  ΚχΙ φυοιχβ Βίαν έξασ^χλΐ-
  ή «ινεργαοία αυτή ακοφεύ
  γονται χαί αί ταραχαί χ«1 τα θλι
  βερά έκειοέ&.α.
  ♦*♦
  ΟΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ.
  ΕΚ τό υπουργείον τβν
  Ναυτικβν ανηγγέλθη δτι ό
  'Δγγλικός σΐόλος τής Μεσο
  γεΐου θά επισκεφθή προσβ
  χβς τα Έλληνικά ΰ5ατα. Πά
  ρεσχέθη δέ συμπληρωματι
  κώς ή πληροφορΐα δτι θά έ
  πισκεφθθ καί τούς κυριωτέ
  ρους λιμένος τής Κρήτης ά
  πό τοθ δρμου τοθ ΚαστελλΙου
  τής Κισσάμου μέχρι τής Ση
  τείαςι περιπλέων ακολούθως
  καί τα νότια παράλια. Καί
  ή είδησις ηκούσθη μ έ (διαιτέ
  ραν ευχαρίστησιν ά»ό ϊβν Έλ
  ληνικόν καί τόν Κρητικόν («ι
  αιτέρως λαόν. Διότι μέ την
  Αγγλίαν μάς συνδέουν οΐσθή
  ματα βαθυτάτης άγάπης, φΐ
  λίας καί εύγνωμοσύνης. Είς
  τόν ισχυρόν (έ στόλον τής
  κραταιΰς αΰτοκρατορίας δια
  βλέπει ή Ελλάς δπως καί δ
  λοι δσοι εΰχονται την άπο
  τροπήν τοθ πολέμου, τόν (
  οχυρόν φρουρόν τής είρήιης,
  Ή έπ(σ«ψ.ς δέ τοθ Άγγλι
  κοθ στόλου Ρέν βίμνοριΐ πά
  ρά νά θεωρηθή συγχρόνως
  ώς μία έν! πλέον ένδειξις τβν
  εγκάρδιον σχέσεων πού συν
  δέουν την Άλβιόνα ' έ την
  χώραν μας.
  >ται
  ΑΝΟΡΘΟΙΙ1
  ΒΟΥΛΛΚΛΚΗ—Σήμερον τό πό
  λύκροτο Εργβ «ΣΟΟΥ <ΊΠΩΤ». Πρωταγωνιστοϋν Ίρέν Ντα ν καΐ τόν μεγάλον καλλιτέχνην "Λλαν Τζόνες. θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον ή θαυμασία όττερετοφαρσα «Σκβν δαλον στή Βουδαττέστη», μέ την Φραντζέσκα Γκάαλ. ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός).— Σήμερον τό κοινωνικό άριστούργημα: «Ό δρόμος πρός τα κάτεργα». ΟΟΥΑΑΚΑΙΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Τβ κολύκροτο έργβ τής δι— οάμου συγγραφεύς ΜΠΩΤ ΈμψυχΜμενο «κβ την «βν τίμορφπ. ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ χαΐ τόν μεγάλον καλλι * ΑΛΑΝ ΤΖΟΝΒΖ είναι μιβ κραγματιχη χ*λ λιτιχνικίι αποκάλυψις κβ& β* σκς ηαρουοιαΐοα σημερον ό χινηματογραββς Ή τελευταία μεγάλη παλαιστική συνάντησις ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΥ Κ ΑΙ ΒΑΗΤΕΡ βΙΑΝΤ είς τό Στάδιον των Αθηνών. Έλληνική όμιλούβν. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό Θαλαρηγό» ά)π Αναχωρεί έξ Ήρα- κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράβυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά- ου κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ· ΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΑΙΝΑΡ4ΑΚΗ Τ.λ*9. 1—41 ΑΑΕΞ. Γ. ΗΕΦ1ΝΙΔΝ! ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως ,Ιατρός ΕυαγγβλισμοΟ σπουδάσας επι πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τώ νέω Ιατρείω τού όδός (Πλαιειά— Στράτα) ίναντι ΦαρμακεΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ τή·, όβοθ Καγιαμπή", 'Οραι ίπισκέψεων 9—12.4*7. ΙΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 16ο «β4 χαι ·χτάοε·ς τ) μέν μ(α 260 τ. μ. ϊ Ν Ιλλ, 1101. μ. (ίχΐνϊ,χεν χ, Κίβ) ΠλΗνΙ( ·* ΑΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ Νέ την ΛΙΛΗ ΝΤΑΜ1ΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑΤΡΑΓΚΗ ΙΙΣΙΙΙΣΣΑ 183ο» 'Ακολουθοθσαν υέ το Ιοιο Βήμα'κηΒβΙας οί άμβξες τΛν βασιλικόν κρινκήτιων, ή αο· λή, ιιολλΓΐ βουλευτού κα( μβρι κοΐ άραιοΐ φΐλοι «ού βαειναν πιοτό!. τΗτ«ν τό τιαλη* καθε σΐώς ποο έσερνόταν άττό τό νίο καΙ, γιθ «ρώτη φορά, Ε νοιωθε την άκαταν(νητη όρμή τού €*Η ΦοΙκη μιας ημέρας σκο τεινήι,, ψυνρής κα( βροχβρϊΚ— οιηγβΐται ενας αύτόπιης, ό 6 ιιογάλακτος αδελφάς τής Μαρίας Άντουανέττσς, 6 6 ποίος συνώοϊυβν Ιφιιιπος τή βασιλική άμαζσ. 'ΕκβΤνο τό αίσχοο μκσυλοθκι νού ετσαλα ττστοθσβ μ£σα στή λάσπη. Έ «εΐνες οί "^ριυΐες, τα άνθρω πόμορφα τέρατα· καΙ είς τό μέσον τ©ν οΐχμαλώτων φυλά κων τού ενας μονάρχης συρό μβνος έπαισχθντος με τη οί ονένβιά τού. "Ολα αύτσ εσχημάτιζεν ενα θεαμα τόσο αποτρόπαιον, Ενα τόσο άξιο θρήνητο μΐγμα ντροπης καΐ πόνου, ώστβ ή φ α ντα σία μου ακόμη ?έν μτιορεΤ νά χά ξα ναφβρρ στή μνήμη μου χωρΐς νβ σΙσθανθΛ πλήοη άνασιά -&ισιν των οΐσθήσεών». ΈπτΛ όλόκληρβς ώρβς έβά στσξεν αυτή ή Ιπικήδειος δια ^οομή ά"* τίς Βϊρσαλλΐες στό Παρίσι. Σ' Βλο τό δρόμο 6 κό σμος έξεχυνόταν άπό τα σιιΙ τια τού. 'Δλλα κανεΐς 8 έ ν έ βγσλβ τό καπέλλο τού μέ σε- βασμό μπροστά ο έ τέτοιους νικημέ»ους. Παρβτοσσοντο χυ <νοί κο( νερΐεργοι κατά μή κος τής ό&οθ γιά νΑ Ιδοθν την ταιτεΐνωσι τοθ βασιλέως χσΐ τής βασιλίσσος. ΟΙ μαινά δες πού τούς ίφβρναν ίδβι χναν τή λβΐα τοις φωνσζον τας βρισμβευτικσ: . —φ*ρνουμβ τό φούρνορη, τή φουρνάρισσα καΙ τό φουρ ναβόπουΑο. ΤιλεΙωσι τώρα ή πβΐνα. Ή ΜαρΙα-,Ανϊουανέττα α κουεν άτθοανη δλες έκεΐνες τίς κρουές μίσους καΙ «ερι φρονήσιως καί τίς όμοβροντί ες τ&ν ίθνοφρουρών. «ΕΙοα τή βοσίλ:σσσ—βιηγιΐται ενας συ νοδός—νά 5ιατηρ|) την πιο θαρρολέα ψυχικήν ήρεμΐα, ενα ανένΦρεοτον ΰΦος ΐύγβνεΐας «αί ύπερηφανεΐας. (ουνβχζβταιΙ ΠΕΜΠΤΗ |2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΙΗΜΚΙΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ό Έλλην καΙ τό ραντεβοΰ είναι αίωνΐως 80ο Ίΐράγματα βντιμαχό μενά. —Μεθδωσες ραντεβοθ στΐς όκτώ παρα τίταρτοι Ελεγε ττροχθές £νας συνΛνθρωπος είς άλλον —'Λοτειεύεσοι; Έσύ ό Τδιος μοί πες να σέ περιμένω στΐς ΰκτώ καΙ τέτσρτοΐ ΚαΙ επηκολούθησε καυναΒάκι, Άλλα τώ έσήμειώσαμεν καΙ άλλο τε: Όσο ούνηθ ς καΙ άν είναι τό κσυγαδάκι αύτό καΙ δσο σοβαράν τοοπήν καί όν λαμβάνη καηοτε δέν άξ'ζει τόν κόπον. Ή έλαφρό της τοθ "Ελληνος άρχΐζβι βυστυ χως πάντοτε άτιό τόν λόγον τϋς τι μ ής τού είς διαφόρους ουναντη· σεις μέ γνωστούς καί αννώστους. Μττορεΐ να είνε κατά βάθος πεπει ομβνος δτι άπό την μή τηρηθεΐσαν οοτήν ύιτόσχεσιν κινδυνεύει νΑ κρι θή νενικώτερα. Άλλα δέν τό ιτέρ· νει. άν κέρ! Τόν λόγον τού θα τόν τταραβί). Διότι τό Εχει μίσα είς τό αΐμα τού να τόν ιταραβοίνη. Άλλοτε ενας Ήρακλβιώτης έ<;υ μνοθσ» μέ πάθος την άκρφεια τοθ ρωλογιοθ τού. ΚαΙ δμως την Εσκσ· οε ενός «παοεπιδήμου» κατα τρό τΐον αθλιον. Ό τελευταϊος αμα τόν συνήντησε δέν τοθ τταρεϋονίθη ττι κρΛς {(...θυελλωδας, ΰτκος πολλοΐ δλλοι, άλλ' ήρκέοθη »α τοθ τΐβ ά ταράχως: —Δέν ήξερα ττως ειχες τέτοια ο ττόληψ'στό ρωλόΐσου. ΚαΙ ήΐαν άριστοτεχνικός ·μολο γουμένως ό τρόπος αύτός τής τιμω ρΐας τοθ εγκλήματος. Ό έγκλημα τήσας έκοκκΐνησεν ίως τ' αύτιόΐ Καί δικαΐως: ΤΙ τοθ έχρειαζειο τό χρονόμετρον δταν αύτός έλησμο- νοΰσε τή σημασ'α, την ήθική καί χρονολογική, τής ακριβείας; Ό "ΑΑλος «ΜΑΚΔ0ΑΙΝΑΤ4 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Άπό 1ης ΌκτωβρΙου 1937 Ιδρύε τα ι οριστικώς υπο τοθ μ. Χουρ μβυζίβυ Μανδολινάτα τής πόλεως (ίξωσχολική) υπό την προστασίαν της Άβηνβΐκης Μ*ντ6λινβτ«ς, ι. νω παραλλήλως έπαναρχΐζει έττΐ νέων βάσεων, τα μαθήματα της καί ή Χορωδΐα Ηρακλείου. Είς τε την (.Μανδολινάταν Ηρακλείου» καί την «ΧορωδΙαν Ηρακλείου* γί νονται δεκτοΐ καί νέοι καί Δεσπο· νίδες. Δΐδακτρα «Ις τή.ν Μανδολι νάτα Ηρακλείου (κιθάρας, μανδο λΐνου κλ.) δι* έκαστον γενικάς, μό νόν 50 δρ. μηνιαίαν, χάριν τής εύ ρυτερας μορφώσεως τού τόπου. Συ στήματα καταρτισμοθ τα νεώτερα καί εύμεθοδότέρα. Είς τό ηρόγραμ μα των έκτελέοεων τής Μανδολι νατσς Θ6 ουμπεριλαμβάνεται καί Κρητιχί) μουαΐΜά- Των διδάκτρων ίξαιροθντσι οί παλσιοΐ μαθηταί ττ]ς Όρχήστρας (οθ κ Χουρμοι^ζΙ ου (ΓυμνοσΙων κλ.) κατατθισσόμε νοι δωρεάν. Είς την ΧορωδΙαν Ή ρακλι,Ιου ή διδασκαλΐα γίνεται τε λεΐως δωρεάν, πλήν μικροθ δικαίω ματος ίγγραφής, πληρωνομένου γε νι. ως έφ' *παξ. Δηλασεις γΐνονται καί άπό τώ ρα προσωπικάς είς τΰν κ, Χουρμοθ ζιον. χ«ί είς τ· δα- Ό Ιμπορος 'ΔνιΙνια 'Ανΐί«νο ϊέν Ιφαντάζιτ· κοτέ 8ι< 1*% οδιο δύ έ να % νμ^ 10(1. "βνα αοτοκί'.ϊίΤϊν των καρέ ακρι την 9ψ «Ο καρίλθίντες μ») νβς ιΐς _ «ΐρΙχ«9α ιψ. Νχ6α ρας χαί ι·0 *π»οξ<ν-αε κίντι. 3 γί ■κιχΕν&οναι ΐ&ικχβί, τραύιιβτα. Ό ΙΒιοχιήτης τ«9 ουτοχινήΐ·» ώς άηβζΐ)μί»οιν "Ο («ιχεΐρτρΐ Ινι τοεχ «βυ Ι»«ρΐν αδξαντα * ρίθμβν 15. Μίλις |6Τ«]κε<« *π τό νβαοχβμΐίεν δ Άντδρνο 6ίλ») ββ νά δοχιμάοι την τύχην τα» είς την λοταρίβ. Ποι4ν άριθιιίν νά παίξιρ,; Σονΐϊύ^αε τ4ν αθό τέ (ένιν αυΐοχ(νΐ|Τ·ν—-8 το9 ;—τ4ν άνιθμον τβν τ»α;μ£ των τω 5 χά Ι τόν άριθμβν ταθ ταέχ 15 «αί Ικαιξϊ είς τέν αριθ μόν 8515 Κατά περίεργον ού χ ητνοιν είς τή* λοτβρ'βν τέ η; τον λαχιΐβν έκίβίΐον ο άριθμός 8515 ΚαΙ δ Ιμηβρος χάρις είς τό αυτβχιιτ,τιοπχόν δυοιύχημα, έ πλίύϊιοε! *** —Ίατρικίε έκτασις 8, εκ· στ«σι»ς "Ενας νίϊς ίίϊρίς τοθ Λινδίνου έ»έματι Τόμΐς, χατώ^θωαε δι" νος αταθμοθ έκηομητ,ς τ*)ς ίδΐ—ς οδΐβθ χοΓί»σ*εα*)ς νβ μεταβιδάι είς την Αμερικήν τ»5ς π«λμ»ύς ττ]ς καρδίας έ*ος ηελάτεα ν ΆμΐριχανοΙ ί«ροί, ευριοχομεναι ιίς ίκαφή^ με τον αοναίιλφάν των τςθ Α^νδΙνβυ, ήκοιιοβν εύχρι νίοτατα είς 1>α ε|κ«|ν έγκαχε
  οτημένβν είς μίαν έξαχιχήν οΐχί
  αν είς τ^ν κ·λιτεΙαν Βιβνον, τ«υς
  καλμβυς %ί χαρίιβς τβθ άοθε
  νεθς άηέ τί^ν άλλην 4<>7) τβθ ώ
  χεκνβθ, χβιΐ κρβέβ^οαν ιίς δικ·
  γνι»οιν. "Αν γενικ·ιιο| ή μίθοδος
  τοθ "Αγγλου (,χτρβα, τότε θά Ι χ»
  μέν μίαν ημέραν τα Ιξ ^ηοαιβ
  «ς ίκτριχχ ουμίούλΐΒ καί την έξ
  &χβατά.3ΐακ Βιάγνοοιν Χ»(
  νά ι* χ·υ ^ 6 άοθενής άπβ τόν
  ιίπον τβιι, ϋι* μχβρΐ έξ άηοοτά
  βιο(, διά τςθ ροιίιεφέινβυ, νά έ
  άηέ ηυς ξίνβυς είδι-
  ΔιανυΜτ·ρ«ύοντ« ΦαρμακεΙα.
  Άποψε 12ην Αύγούοτου θα διανυ
  κτερεΰσουν τώ φαρμακεϊα θεοδώ
  ρου Γεωργιάδου καί θεοοώρ·υ
  θεοδωρΐδου.
  ΓΚΡΕΚΑ
  ^Νχ/ηρι ΑΓρΛΌΚΛ^
  Η ΝΙΣ
  ΤΩΝ Ο
  ΣΑΥΡΙΝ
  ΤΟΥ Ρ- ΙΤΕΒΕΝΣΟΝ
  68ον
  Τί «ρβτ· χαράβι <<ου Ιχααχ ^ ζ»^ μαιι, έλεγεν δ ηλοίανχος Σ,ιβλλετ. β ηλ«!αβχος Σιίλιτ 4πο μακρυϊ ίι»β ηκ· νίι Ιϊχιο'ται κρίς τέ μέο«ς μις οεΐοντες είς τβν άέρα §'« χΐ φξ η νβς άηο την θίοιν τβυ. α τις θίσεις ΰ«ς δλβι. Κ««ακ« Ιρχονται 8υ4 πειρκτές. ΓεμΙβχτε τ» τ*νφί*ι* α*;. Έν τώ μΐτοξύ 6 Ι'-χς άπο τούς ϋ» «ιιρατές Ιηροχώρηιι αιΐ οντας «άντβτΐ τέ μανττ]Χι· "Οίαν Ινθαβε αέ μιχρή άκέ ήαβ; βπί· οϊααι υ Α; Ιφώ'αί». —Πλοίαυχε ΣίίλΧΐτ. Έ»χίμ« ότι γ ι* Ανκχωκή. Ό &?χτ,γας θε λεΐ νί ββ; μιλήαη. —Τέ νο9 σ?ΐ αυίι?ΐ)3ΐ κάλι δ η,Μαρχαζ. Φ.δΐθμοκ καμμιά τταγίθΛ άπ* μέρβκς την. Κχ &κβ τεινίμενος οτόν Πϊΐραή. —Ποίος ιΐα δ άοχτ,γδς α»ς ί ή δ &\·ς πει ίοτις ή:· δ Σΐλίερ. θίλ» θ νκ ημ —Λίγε λουτ,ΐν Σ·.λδ·ρ τί θε λεις. —Μ υέ Ιοΐειλαν τα παιϊ'* τ* δκαΐοι άικλαχνα Ιγχαιαλι'φττΐ. Κι' έτδνιοε ίδιαί«?» το 1γχ«τιχ- ψ —Σίλδερ, ε!κε τέΐΐ δ ιτλοΐουχος 2εν νομίζ«ις δ» ήταν χκλύτε»β νά Ιμενες δ μάγειρος τοθ χαρ» 6;ίΟ. .Άλλ' άς είνΐ, ϊ:χίς οβυ λογ» ριαομίς. Είτε 'ιΙολι δ μάγειρος τβθ χαρκβιβθ μου χαΐ αβθ φίρν»- μαι χαλλΕτερα άκέ 8,τι «οίηε', • Ιτε ·Ιο»ι δ πλ·(κρχ·ς Σίλδερ, Ινχς χοινίς έγχλ^μχτίας χι'Ινοκ κειρατής χ«1 πρέκει νά αέ χεεμά- «υν. —Καλά, χ«λ*. ηλοίαρχι, είπεν έχεΐνβς χι' έκίθτ,οε χ«τά τβίπ» κ·ΰ τβν Ικρυβε οχεΒόν ή ί μίνο ηβυ 6άκρεκι νά μέ τι νά 0»}Κ(βΗ·. Καλά εΐοΐ· 4Ϊ*. "Α! χι' δ ΤζΙμ 156 εΐνιΐ Γειί οου Τζ£μ. Γιβχρέ μου, χι' ίσ<ί; ίϊώ, οτΐς ηροοταγές σαι! Βλέκβ, 6ρ( οχεοΐε έδΑ οάν μιά εύΐυχιομέν^ βίχογένεικ, δΐ(λ»δή εδτυχιομίνΐ) τρέκβς τοθ λίγειν. —"Α» Ιχις ν ά κ^ς νίτι, λ4γε το άμέους χι' βφ^σε τίς κβι,δίν· τες τοθ ιίηε δ τιλβίβρχος. —"Κχιι« δϊ»ιο, ηλαΕαρχι. Τό καθήκον είνε χαϋήχον. ίέδβια Τώ ρα, άχβΕοΐε νά εΑ; κβ, βχράγατε ιχβλϋ χβλά την »ε>»ομ«ντ3 «ύχτα.
  Πιέπκ νά τ* δμοΑογήα». Κά«ο:=ς
  άηέ ο&ζ ξέρει νά βαρώφ σΐο >>ψά.
  Καί {έν ηρέηει νά οάς χ^ύψκ
  κώς χαΐ μιριχοΐ άηέ τβυς ίιχβύς
  μας Ιχαοαν τό χουράγιο τους."Ιο»ί
  ά?6α χ«1 γι' αΰιέν τέ λδγα νά
  μιλήοα μαζί οκς γιά αυμφβνία.
  Μά ϊ,τι Ιγινε χτΐς την νύχχα ίεν
  θά ξαναγ(ν). θε βάλουμε οκοπευς
  χκΐ δεν θά ξβναμιθύοβιιμε μέ ρ·β
  μι. Μή χυτιλΐε χ>1ς βραΐ». *ί£ώ
  χιυραομένος χοιμώμβυνα. Α!γ«
  «ιο μπροοτά νά ξυκνοθσα, Β» τίν
  Ικιανα ζωνχανό τέν δΐθεωπδ σας
  ηοθ Ικιοε άηάνω μας. '0 ίιχές
  μκς ή»αν αχέμκ ζβντανίς τή» ώ
  ρα κου τέν έπλΐ|οίααοι.
  —Λβιπδν; ιύκ ίιίχβψιν δ Ιϊλβί-
  «·χβς·
  (ουνβχΐζβται)
  ΚΙΔϋΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΙΒβχοιο9νται οί Ιχβντες κλά
  οτιγγες κρές έπιδιέρθεβαιν 8:ι
  άφΐχθΐϊ δι' ολίγας ημέρας είδιχίς
  χης τοθ κλαατιγκοΐΗΐείβιι
  Έμμ. Παγχάλβϋ. Οί ένίιαφερά-
  μενβι ϊύ,ανται νά άκευΟ6ν»νται
  είς τδ γραφείον Δ-μ. Λ. Γιαλιτά-
  *ϊ) «ρές ■ίβ·κβ£-9ίν τβυ. 1—5
  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΒ
  ΓΑΜΟΙ.—'Ανδο. Φινθλης Μττίσ
  συ Κοκαλακη ετέλεσαν τοθς γβ
  μους των την παρβλθοθβοτν Κυρια
  κήν. Παοάνυμφοι παρέστησαν ό κ,
  Καμεράΐτ καί ή κ. Έδουαρδου Ρ6
  ζβμπους.
  ΕΥΧΛΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— "Η οίκον*
  νεια τοθ μακαρΐτου ΔημητρΙου Κα
  βιιλλακη ποοσέφεοεν σήμερον β(ς
  τώ Πτωχοκομείον εκλεκτόν καί Α
  φθονοτατον φαγητόν, "αί τό μεοη
  μέρι καί τό βραδυ. ώς επΐσης λίαν
  εκλεκτόν οΤνον, τοιγάρα καί καρπού
  ζιά, δια τα έξάμηνα κσΐ είς μνή
  μην αύτοθ ΟΙ τρ6φιμοι κσΐ τό προ
  σωπικόν τυθ ΠτωχοκομεΙου εύχαοι
  στοϋν θερμότατα την εύγενή οΐκο
  γένβιαν τού.
  ι'Εκ τοθ γροφΒΐΌυ τοθ Πτωχο
  κομεΐου).
  Γΰρω στήν πολι μας.
  ΆδΙκ»ς εξενύκτησα» τιροχθές οί
  «Ιλοι τί)ς άοτρονομΐαχ; συμπολίται
  δια νά Ιδουν τόν κομήτην τοθ Χίμ
  φλερ.
  —Ό τιβρΐφημος ούτος άλήτης
  των αίθέρων ήταν τόσον Θλιββρός
  ωστε ή λαμψις τού δεν ϊφθανε «Ις
  τόν τόπον μσς καί δέν έθάμβωνε
  τα γυμνά μάτια.
  —Έν τώ μεταξύ δμως δέν Ελει.
  ψαν στΐς γειτονιές οί προφητεΐες
  περΐ «μελοθμενων καταστροφήν»
  στή γί).
  —Ή εμφάνισις, βλέπετε, των κ·
  μητων θ&ωρβϊται άπό τό λαόν ώς
  έξαιρετικά δυσοΐωνο γεγονός.
  —Μέ δρόμον τής έρήμου όμοιά
  ζει ή κβντρική όδός ττοθ όβηγεΐ
  πρός τόν «υνοικισμό τοθ Άτσαλέ
  νιου άπ· τή σκόνη.
  —ΚαΙ είς τουτο βεβαία συντε·
  λοθν καί οί άνεγειρόμενες εκεΐ οί
  κοδομές τοθ νέου συνοικισμοθ.
  —'υκωσδήποτβ δμως καλόν είνε
  να διορθωθο · δρόμος αΰτός ττρ*ν
  μα πού θα γίνη, πιστεύομεν συν·
  τόμως.
  —"Ελπίζομεν Οτι ή Γενική Λιοί-
  κτ,σις Θά παρακαλέση τόν διαπρβ·
  πή ύγιεινολόγον κ. Ράίτ πού φθα-
  νει την ΕΟήν τρέχοντος είς Χανιά
  δι<Χ νά μελετήση τα ζητήματα τής Ιδρεύσεως άΐτό ύχιεινης απόψεως νά ΐΘη ακολούθως καί βΐς την πό λΐν μας. —Διότι καί έ5ώ Οπαρχουν πλ*ΐ· στα ζητήοατα ύγιεινής 6ια την λύ¬ σιν των οποίων θά ηδύνατο να συμβαλΓ| ό κ. Ράΐτ μ έ την φωτι- σμένην αντίληψιν καί την μεγάλην τού επιστημονικήν αξίαν. —Άπό μηνον έχορηγήθησαν δώο έκατομμύρια δρ. δια την άτιοπβρά- τωσιν των φυλακών τής Νέας Άλι καρνασσοθ, —ΚαΙ Ομως αί εργασίαι δεν είτα νελήφθησαν άκόμη άγνωστον διατί. —Έν τούτοις έπφαλλειαι ή τα- χυτίρα Αποπεράτωσις των φυλα κων αυτών δια νά λείψη καί τό αί σχος των λεγομένων κάτω φυλα κων τής πόλεώς μας. —Αρκεταί συμπολίται φιλεορτοι καί φιλόθρησκβι ανεχώρησαν χθές μέ Τό Θαλαμηγόν «'Λκρόπολις» δια την Τήνον. δπου ώς γνωστόν γΐνβ ται ή μεγαλη πανήγυρις τής Θαυμα τουργοθ Παναγίας. —Παμπολλοι δέ έτοιμάζονται άπό τώρα οιά την Νεάπολιν και την Σπηλιώτιβσαν θπου έπΐοης γΐνονται κώβε χρόνο μεγάλαι έορταΐ. — ΟΙ έρανοι διά την άβροπορΐαν συνεχΐζονται είσέτι είς την πόλιν μας μέ Ικανοποιητικόν άποτ*λε· σματα. —Ιδιαιτέρως δμως συγκινητική είναι ή βΐσφορά των έπιπλοποιων, τής ουμπαβαΰς αυτής τάξεως ή · ποία πρωτοστατεΐ είς δλα. —θαϋμα ώμορφιάς καί γοητεΐας είναι την εποχήν αυτήν οί γειτονι «ς παρ' ολα τα στενά ορομάκια τουςκαΐ τα καντοΰνια. —Όλάνθιστα τα γιασεμιά καί τ*λλα εύωδιαστά λουΚούδια σία παρτέρια καί τούς αύλότοιχοος γβ μΐ,ουν την άτμόσφαιρα μί τα Βα ρειά μβθυστικά άρώματά των, —"Έχει πάντα καί ό βαληός ρυθ μύς τη γοαφικότητά τού δσο κι' αν είναι άταΐριαστος στΐς σημερι νές άνάγκες κι' άνιιλήψεις, —ΔΙ «ργασΐαι διά την ανέγερσιν τοθ νέου μεγάρου τή~ς Έμποριχίΐς 2.χολής Εχουν διακοπή άπο μακροθ χωμΐς καί να υπάρχη καμμιά πλη- ροφορΐα δν Θά έποναληφθοθν συν τόμως, —Έν τούτοις Θβΐτρίπβ νά άν» γερθ() όπωοβήποτε τό οίκημα αϋτό τΰ συντομώτερον. Όπως Θά Επρβπεν έπΐσης νά έ ξωραίοθοθν δλοι εί γθρω χοροι τού ιέννις καί των εέφτά μπαλτά δών» πού άποΐελοθν των καθρί τττη τί)ς πόλεως. —Πρωιοφανής κοσμοσυρροή ττρο βλέπεται άπόψε είς τό Σ,ινέ Πουλα κάν,η Οπου προβάλλεται το διαμάν τι τής κινηματογραφΐας «2.όου Μπώτ» μέ την γόηοσα τής ώθόνης Ίίέν Ντάν. • Ρέηβρτΐρ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι_~ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΒΝ, ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖ-Ν ΙΔΡΥ©ΕΙ2Α ΤΟ Γ ΤΟΣ 1839 Ύπβχατάατημα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕ1Σ: δΦεακ καί επί ιτροθεοαία δα1κον ταμιευτηριον ;θησαυροφυαακειθμ ,"?ν ΒυρΙβιβν τβδ βηαανρββυλαΜείθΗ μα< άναηλαρείνει τβ «οφαλεοτιρον,χρηματοΝΐβάτιβν. Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπβζι- τικης εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬ ροντας δρους. *.
  ΑΝΟΡΘΘΙΙΙ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  «Εορισκομουν' είς μίαν εξοχήν. Μίαν εξοχήν ά·
  πβοσντον, θλιβεράν, δπ,ου γθρτα Βέν έφαίνοντο. Κα!
  ίέ> ήτο οδ'β ήαέρα, οΟ« νόκτα.
  'ΕπβριπαταΟσα μ* τόν αδελφόν μρυ· άββλφΑν
  τόν οποίον εΐχα είς την πσΐοΐκήν μου ηλικίαν, καΐ
  τόν ό «οίαν «ριπει νά όμολογήσω, πό1· έ δέν συλλο-
  γ'ζομαι, καΐ οθτε σχβδ6ν τόν ενθυμούμαι πλέον.
  Συνομιλοόσαμεν, καΙ άτταντούσαμεν καθ' ό^όν
  δισββτοκ. Ελέγαμεν τΐβρί μας γκιτόνισσΛς μα<, ή. τις έκαθητο καΙ ειργάζετο βίς τβ παράθυρον τη», πάντοτε ανοικτόν, πρός τόν δρόμον καΙ έ%ώ τβ ελέγαμεν, έκρυώναμεν ώς άκ' έκεΐνο τό παράθυ¬ ρον. «Δένδρα 6έν ΰπθρχαν ε(ο ίκεΐνην την εξοχήν. Επέρασεν άπο σιμά μας ϋνας ανθρωπος όλόγυμνος, τοθ όκοίου τό χρ&μα ήτο στακτβρόν, καθήμενος ϊ- πάνω είς άλογον καΙ τό άλογον βΐχε χοθμα τοθ χώίΐατος. Αύτάς ό Ανθρωπος Γεν είχεν ιΐς την κε¬ φαλήν μαλλιά' Ιβλεπες τό χρανίον τού, κο( τος φλέβίς επάνω είς τό κα-νΐον τού. Έκράτει Είς τίς χείρας ίνα ρσβοάκι ιολόγιστον, ώσάν Απά κλ()μα αμπέλου, καΐ βαοό ώσάν άκό σώηοον. Επέρασεν σύτός ό ίππίύς άτΐβ πλησίον μας, χωρίς λέξιν νέ) εΣτρ'φεται ό άβελΦός μου «αί μοθ λέγιι'—-Ξ'ύ- ρεις τ ; τόν κάτω Βρόμο νά πάρωμβ. «Ήτον έκεΤ Βνα* χαμτιλός βρόμος, βπου βέ,ν £ βλβπβς ο6τβ θάμνον κανένα, ε Οτε χορτάρι τό παρσ μικρόν. "Ολα είχον τό χρθμα τής γής, άκόμη καΙ ό ούρανός. Μβτ* ολίγα βήμστα, κανεΐς πλέον δέ- μοθ άπεκρΐνΐτο δια ν ώμιλοθσα. Στρέφομαι νά ΙοΟ, καΙ ό αδελφάς μου οέν ήτο πλέον πλησίον μου. «ΈμβαΙνω είς Ινα χωριί, τό οποίον εΐδα έμ πρός μου. Δέν ιΐξβύρω «Ας μ' ίφσνηκβ βτι αύτό θο ήλιον ή ΡωμαιμβΙλλτ] (διατί αρά γβ ΡωμαιμβΙλλη;) «Ό πρώτος δρόμος βπου έμβί|κα ήιον έρημος Έμβτ)«Λ >1« Βνα δεύτερον δρόμον. "Οπισθεν τής ά·
  γκωνής δ τού εσχημάτιζον οί 8ύο δρόμο', ήτο ν £νας
  ανθρωπος δρθιος, μέ την ράχη άκουμβησμένη είς τόν
  τοΐχον. ΈρωτΑ αυτόν τόν άνθρωπον, τί τόπος είνε
  αότός; ποθ εθ,ρ'σκομα:; Δεν 41ε αποκρΐνεται τΐποτβ.
  ΒΜ*ω Ανοιχτην την θύραν μάς ο(κ(ας, έμβσΐνω είς
  αυτήν. Τό πρθτον δωμάτιον ήτο ν έρημον. ΈμβαΙνω
  είς τό δεύτερον. Όπισθεν τής θύρας αότοθ τοθ δω
  μστΐου ίστεκεν Βνας ανθρωπος, δρθιοο, ι έ τή ν ρά
  χην είς τόν τοΐχον Έροτο τόν Ανθρωπον αυτόν,
  —τίνος »Τνε αύτό τό σπΐτι; ποθ εύρΤσχομσ; Τΐποτε
  {Αν υ έ άποκρ(νετα). Ή οΐκία έκβΐνη εΐκβ κήπον.
  «Έξέονομαι είς τόν κήεον. Α υιός ό κήπος ήτο ν
  Ιοημος. "Οπισθεν τοθ πρώτου δένβρου. βλέπω έναν
  Ανθρωπον, δστις Ιστβκβν δ,θιος. 'Ερωτο τόν άν
  θρω«ον ούτον—τί κτ)πος είνε ούτος; ποθ εύρίσχο-
  μαι; Ό διθαωπος .«.έν αποκρίνεται.
  «Έπεριφερόμουν είς τό χωριό, καΙ παΓετήρηοα,
  κοΐ ήτο ν πόλις. Όλοι ο( ορόμοι Ιρημοι· όλαι αί θύ
  ραι λρθάνοικτοι. Ψυχή ζφσα δ*ν εφαίνετο είς τού;
  δρόμους. ψυχή «Ις τα δωμάτια. ψοχή είς τοος κή
  πους. 'ΔλΑ' δπισθβν τής άγκωνής παντός τοΐχου,
  ΰπισθβν παντός δένβρου, βνας Ανθρωπος £στβκ«ν
  ύρθιοε καΐ β.σώπα. Μόνον £νσς βίς κάθε μερος. Μ'
  ϊβλεπαν ούκΐ οί Ανθρωποι, εν ώ διίβαινα, καΙ τ(πο
  τε- Ιμεναν άκΐνητοι «αί σιωπηλοι.
  €'Εξέρχομαι Από την πόλιν καΐ κατευθύ»ομηι
  πρός τα κωράφια. Μετ* όλίγην ώραν στρέφομαι ό
  πίσω μου, κα! βλέπω κοΐ' ήρχετο κατόπιν μου μέγα
  πληθος, δλοι 4κ·Τνοι *1 Ανθρωποι τούς όποίους εΤχο
  (δ{) είς την πόλιν. ΕΤχαν κΑποιαις Λλλόίοτσις κεφσ
  λαΐς. Δεν έφαίνοντο νά τρέχουν, κοΐ Βμως έπεριπα
  τοθσαν ταχυτέρα παρ' 8σον έγώ. ΚαΙ περιπατίΟ -
  τες δεν ίκαμναν διόλου κρότον. "Έως νά εΐπρς Α
  ψε, σβθσε, μ' έττρίφθοσεν δλον αΰτό τό πλήθος,
  καΙ με κερΐΒκύκλωσε. ΑΙ δψεις αυτόν των άνθρώ
  πων ήσαν ώς τό χομα.
  «Τόΐ§, ό πρώτας «όν οποίον εΐχα ίδβ καΐ έρωτή
  σει, 6*αν ίμβήκα είς την πόλνν, μοθ λέγει.—·Π·>0
  Δέ εΐξϊΰρεΐς πας πρό πολλτ,Ο εΐσαι ν ε κρός ι
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ
  Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προτι
  μάτε τα έλαστικά.
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ή πεϊρα τόσον ετβν άπέ^ειξε την
  εξαιρετικήν τον ποιότητα καί την ρα·
  γάλην των άντοχήν.
  ΕΙν· τα συρφερώτερα λόγ· τής ρβ-
  αποδόσεως τ·ν.
  'Δντιπρόσοποΐ:
  Κ. θ. Κ0ΥΦΔΚΗ2 καί Σία
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Α ρ.| ^σ^ ■ ■
  ΑΝ0Η
  θά
  τα *
  | _3Ε ΧΜΛΛΧ
  Ι
  ®)(δ)^^^^^)®^(^
  (Γ Γ 17 ^-^ /-ν •-* ^χ £± ^* ^± ^
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕ1ΝΗΣ
  Τί 8α κάμετε ίτ«ν σάς οαγχώαα
  σΜΐ»λΙ.
  Β'
  "Αν είνε γνβοΐίν τί ζφον ηο»
  γ πρέπιΐ νά χρατι^θ) π:-
  ριββιαμίνβν 6π:ώ ηαειατήρηοιν έκΙ
  6 Ινς 10 ίμίβας σ^ήΒβς. Εάν
  μετά τα ίιαοΐτ,μα βύτό τέ ζώίν
  Ιχη χαιλβς, σι,ΜεΙ«ν 8π ίέν ήτε
  λυααχομένον. Εάν έν τώ μεταξΰ
  φανεβ»8| ή λύβ3Β είς τ* ζβον,
  κκτώ; »πίσΐ(ς χαΐ άν τό ζβεν ή»
  &Ν χαΐδέν εβ^έθς ή εδιέΒΐ)
  , τό« άνάγχι; ηΒ»% νά
  φΙ έ παΡώ» τέ ταχύπρβν
  είς τέ πλΐ|θ'έοτερβν λυβαιατριΤ«ν.
  ΒιίαΕος χαλίν είνε νά ήμποροθοε
  χανΐΐς νά φέρ^ *ί{ τλ λκοοικτ—!·
  βν χαΐ τα ϊΐφάλι τ·0 φονευθέντος
  ζάου διά νά Ιξεταβθ| πβιραματι
  νίς 5< ήτ· λυθ3βομίν·ν άλλ έ- πειθτ] τλ άιιοτίλΐομ·χ χ^ |ξ«τά- οε«; ούΐίς θέλει 15 <αΙ 20 ήμέ- «ς ϊι4 νά είνε θετιχίν. ίέν επι- Τί έχεται έν τφ μετα(υ νά άναβλΐ] θ| ή χαιτά την μέθοδον ΪΙαιατΙρ πριλ^κτιχή άντιλκοοιχή θερα· πεΐα. Ή θεραπεΐα κ&ι*), την ίκοίαν Μένον τα ιίίιχά ΧαοαΐΛΧψηΖκ χαΐ ίνοτιτ·Βτα είνε είς θέοιν νά έ Φκρμίαβυν, οιινΐΌΐΒΤαι είς ένέ· αεχ (5π4 τό Βέρμα τ?]ς χοιλΕβς πέτε 1»ξ ?, πέτε άοιοτε;^) μϊ Ινα οΊάλυμα άκέ μιιελιυς χα·(· κλαν έμβολιαοθένταιν μέ τέν Εάν τ{|ς Χύιαψ, χατά τρίπ·ν χαΐ Βια βιχασίαν μακράν χβί π·λύκλοκον «»ύ ι[νε ά&ανκτον νά οβς περιγρά ψω *δε». Ή θιρϊηΐία οκνήθβς ΒικρχεΙ 15 ήΐίίρος διά τα έλχ· φρά τοαοΜτα χοβιμΟ χά Ι 3 έίδεμίϊκς Βιά τα βκθέβ ΧαΙ τραοματα τοθ ηρβοώκου, ό«6- τε μέλιοτα γΐνενται χαΐ Βύο κ«1 τρείς ένέαεις καθ* 1*&αψ. Αί έ «έοεΐς ίέν είνε χΐΐ τέαον δϊυ ντ,^αΐ χαΐ δέν φίιουν αντί&ρκ σιν (6Χ(γον πυρετέν χβί ανν,συχΕ- αν) παρά μόνον την κρήτην ίαπέ· •αν. *** Είς το ανυλΐ ή λόοαα πα#ου οιάζεϊαι αυνήθως υκέ Ε6· χυρίως μορφάς, είτε ώς μκνινβΊ,ς ιΐιε ώ; παραλυτική. Είς «ήν κρήτην το ζβ·ν μένει ίβιιμον χαΐ αιβκη λίν, ζητεί κατ' αρχάς ν' άπ·μ« νήνετκι, νά κρύπτεται είς σκότει νάς γτβνίαί, νά χβιμδται, βλλα οηχήνεται πάλιν άμεσος Αν*)οιι χον χκΐ ταραγμέκον. Κάηοτε άπ' εναντίας είνε δκνηλβν, ανηρημέ νόν χαΐ γρυλλίζει μίλΐς τί πειρί ξΐ χκνεΐς. 'Γκαχοδιι είς τέ χδ •ιίν τού άλλά χωρΐς ίιεξιν, χαΐ τέ βλέμμβ τού είνε άλλοΐήτιχο. Μετά αυτ^ν ττ)ν αελαγχολιχήν πε οΕοΒιν (1 ή 2 ήιΐερΑν) ά·χίζ«ι *) κΐο(οδ·ς τής δπερίΐεγέραιω; (3 ί»ζ 4 ήμΐρβν). Το ζ6ον τότΐ είνε άνήαυχον, ά ειχΕνηιον, ατοιφιγυρΐζει νέ τα δέ* τι» Β,τι ι5?ϊ έμκιός τού χαί'άπο τβ οτίμα τ·υ ά.·χίζε> νά τρέχη αί
  λιιχαΙ γλόνει τα κρύχ πράγμαΐα
  (νέταλλκ, πέτρε;)1 χκταφεΰγει
  πρίς τόν χΰριΐν τού χ»1 τ·Β γλύ
  «εί τα χέριν, π'αγμοι ΒηλαΒη,κιΐ
  λ» έπιχΕνδυνον τίτε Βιά τβν &< θριβπβν πτύ ήαπορεΐ Ιτοι χαΐ μένον μ* τό οίλΐο νά μιλυνβΐ βν τύχη νά είγε καμμίαν μιχράν & μυχήν, έκδεράν ή χαί ναρονυχ' 6α. Άπέ καιραθ είς καιρόν Ε ται ώζ νά Ιχη ψιυδαιο8τ)9εΐς ζβον, οηχήνεΐαι έξαφνα Βιά κχταιτΐ μυΐγαν άνύίΐβρχτον γαυγΐζει χατά έχθροθ άορίτου, αχδμη δμω; ή φανή τεθ χυρΐοιι τοϋ τέ χαθηαιιχάζει. (συνεχ(ζεται) τό νέ ή Η «ΑΝΑΤΟΛΗ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΙΙ άρχαιβτερα Μ«1 οοβαρειτίρ* Έλλ. 'ϋβφβλιοηκίι 'ΒταιρΙκ Ίόρυθεΐαα τφ 1906. Έορα έν'ΛΒαναΐί,Ιν τ$ Ιβιβχτήτν μεγάρφ της Φιλελλήνειν 15 Κεε**λαι« χ*1 «ηοΒίμκτκ Δραχ. 90 000.060.— Άντβιοφβιλιοτιχά χεφάλαια χ»Ι άιτοΒβματκ » 32.ΓΟ0.00Ο.Ο0Ο.— ΆαψύλΜΐ (νΙΙρ, πρ·ιχ·δ·ΐι1σΐ«ν, ουνταξΐΜν, επί δύ· Μΐφαλβν, ίφ' |ρ·» ζνή;, καφαλοαι παίδων «νέ» Ιϋ έξετβαενς, χιφαλαι·κ·ιήοκις έν βυνδναιαμω Χνμμετβχίι τ&ν ήσφβλισμίνων είς τα κέρδη τής Εταιρίαι ΔιοΐΜητιχβν ΧομΒούλιον. 'Βκαμεινύνδας ΧαρΙλαος, Πρόεδρος τί]ς Ενώσεως των Εμπο¬ ρικον καί Βιομηχανικήν ΈπιμελητηρΙων τής Έλλύ- βος, Γενικός Διευθυντής τί]ς 'ΕΑηνι«ί)ς Έτσιρείας ΟΤνων καί ΟΙνοττνευμάτων, πρώην Ύπουργός, Πρό¬ εδρος καΐ εντεταλμένα Σύμβουλος. Άριοτοτέλη. Βλαχοκουλος Άντιστράτηγος έ. δ. άντιπρόεδρος καί έντβταλμενος Σύμβουλος. 'ΐΜάννης —κλαμαρης Πρώην Βουλευτής είσοδηματΐας. Άριστοτέλης Κούζης ΐΠΛ ΆκαδημΙας Αθηνών, Καθηγητης εν τω Έονικφ ΠανεπιστημΙφ. Χκνρίδ«ν Μκαρμκαρίοος Βιομήχανος. Λονδοβίχος Νικολαΐδης Πρώυν Διευθυντής τής Τραπέζης τής Ανατολάς, Άγαμέμννν £λημαν Πρώην Βουλευτής Είσοδηματΐας, Βαβίλειος ΣΗτηρίβυ Διευθυντής τ(]ς Έλληνικής Έταιρΐας ΟΙ* νων καΙ Οίνοπνευμάτων. ΔΙΕ Υβ ΥΝ23 Ι£: 1ΟΑΝΝΗΧ ΦΙΛΙΝΗΖ Γενικός Διενβνντης ΟΑΛΗ£ Α. «ΕΟΔΟΡΙΔΗΧ Διενβνντη,-Δικαοτ. Χύμβονλβς ΓενικοΙ 'ΑντικροαΜκοι δια την Ερητην: Α. χαί Ι. Μ Α Υ Ρ Α Κ Η Σ Πληρνθεΐοαι άκοζημιώβεις Κλάδον ζιιης 1931—36 Δραχμ. 9.3:4,101.64 (Όνομαοτιχός χατάλογος είς την διάθεσιν καντός βου λομένον). Ήβφαλιαμένα χεφάλαια τό 31)12)36 ΖβΗ£ δρ- 257.3Κ.366- » » μ » ΚΕΦ)Ι2£ » 74.001-763.— 331.312.129.- παραγειγή 1936 ΖβΗ£ Δραχ. 145.629.975.- » ·. 1936 ΚΕΦ)θε · 19.014.561.- 164,644.536.— —Γό κ·σ·στ·ν <ξ«ν»γϊε! όϊ» —Γ έγγράφβυ τον πρός τάς τι λΝνβιακκς &ρχ«ς το ύπουρνεΐβν Έθνιχής ΟΐΜονβμίοτς πβραγνέλλΐι «κΜςιητόκιντβυβρισθίντος ϊϊδιχου ποσβστβϋ έ{κγΝνίις έηιτοίπΜσι την έ£αγνγην ατκφΐβος είς Γΐρμανί«ν μένβν χατοπιν εΐδιχης άδαΐας τής Τββηίζης τής'Ελλάβος. Δι' οΐανδπ κβη αλληνχώρκν π έ£«γΜγη βουλ τ«νίν«ς δε*ν ν« κραγμ«τοκοιητ*ι ώς χ«1 κέχρι τοδδεί έλευβίρως τη ρβυμένων τδν γενιχ&ν δι' άπβ σβς τας έ£«γΜγ»:ς, άιτβιτβυμίνων δι«τυπώα«ειν. . ΓΝΩΙΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Φέρω είς γνώσιν τοθ σεβαοτοθ μου ΚοινοΟ κ,αΐ είς την πολυπληθ!} παλαιάν πελατείαν μου δ «ι άνα λαβών καί πάλιν την Διεύθυνσιν τοθ 'Λρτοποιείου μου (παρβ ιφ£ ΒαλιΡέ Τζαμί); θέλω εξυπηρετήση όμΛς ώς κα( πρότερον μ& την εξαιρετικήν ποιότητα αρτου λευκοθ καΙ μέλανος. τώ γνωστα σιταρένΐα καί λευκΑ παξιμαδάκια, τοός έκλεκτούς Αρτους ώς καΙ αλΑ· εΐ&η άρτβποιεΐας. Μεθ' υπολήψεως ΑΘΑΝΑΣ1ΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΆΚΗΣ Ή άγροτική άσφάλεια είς τόν νομόν Ρεθύμνης. Ρ2ΘΓΜΝ0Ν 11 Αύγούβτοιι (ινταπαχριτβθ μα() —Τ·υς γ»·γΐ ία χδκλους τ·9 Νΐμ·0 μτς άπκ- α<·λιΤ τέ ζήτημα τ*)ς άγρ·τι«τ]ς άαφαλεΕας χατά την έπβχή* ού- την, ίπίτε ο{ χλέκται τ·ν γεωρ- γιχβν ηρβίίνιαν εδρΕα^ουν ε&χαι- ρΕας δχι μίνον νά χλέψΐυν άιιλβς αλλά χαί νά ουλλέΕουν ένΐοτε 4λδ χλϊ)'·ον την αυγχβαιδήν. Ή Νομχρχΐα Ρε86μνΐ|ς έν συ· νεννοήαει μέ την δκτ,ρεαΕχν 'Δγρο φυλακάς χαταβάλλει ϋιαρχβς έκαι νετΊς ΛίουπαθεΙας πρός περιφρού 3ΐν χ%ί αγροτιχτ]ς άβναλεΕας χχΐ πάταξιν τ&ν 4οΐ)νει8<)τ»ν χα· Μ·κοιβν. Ουχ ήΐτ·ν ο! γεαεγιχοΐ χδκλοι φρονοθν ίτι άκαιτεΐται ου ^ματοποΕτ,αις τβν προοϋβθειβν τβόιβν κρός άπίδοσιν τβν οεέντον αποτελεομάταν είς Ολας τάς περι- φεοεΕας τεθ ήαειέρου Νομ·0. "Ηρχιαεν ή!ΐ| νά γΕνεται λόγος περΐ ο«ντ·νιαμοϋ τ·0 ενδιαφέρον- τος τβ,ς Δι·ιχ^τιχ«]ς 4ρχ«;ς μϊ τους προέδρβυς χχνιτήτνν χαΐ άοτυνομιχάς αρχάς βθ'ως δατε •Ε χλέπταΐ βδτοΐ νά έκιοτ^μαΐνβν ται τρέχον τινά χαί νά ιιαραχαλΝ θαθνταΐ άγρδκνα»;, μή χατορθήνβν τες νά βράσ·»ν αχεδίν χαθίλου χαί είς τάς μάλλον Ακομιμκχρυομέ νας περιφερείας. Π4ντ»ς έκ! τ·0 «ιι αναμένονται ακφεΐς ηγ) οιις δ«ίτε ένδέχεται ^ ΝομαρτχΕα χαί ή δπι,ρεβία 'Δγροορυλ'χχτ]; νά μελΐ]θ·9Μ ευρύτεεον έκΐ τ,τ)ς πατί ξι»ς τβν χλεπτβν πρίς ασφίλΐοιν ίς παραγβγ^ς, άκέ κάσης έκ τής πλευρΑς ταύτας άναμαλίας είς 6ίρ·ς χαί τεθ τίκβ» χαί τβν καρχγωγπν. —Ή _ι·{«ησις τδν Γκνργι Μ«ν Έπιμελητηρίων. Τό Ύφυπονργιίον «αρά τω χ. Προέδρω τής Κυβερνήσεως έν οχε αει πρός τό ςατημ* τοδ οισμβδ τβν ΓβΜρνικβν ΈαιμελπτηρΐΜν επί τοθ έπ«(βυ ιΐχομιν γρ«Φθ πρό ήρερβν μάς διαβιβάζει Ιγρ« φόν τβδ ύΐτβυργείου ΓβνργΙας γννρΐζοντβς ίττ τβ τ&ν 'Βηιμελη ταρί»ν μελετβντκι ηδη χ«> συν-
  τέμυς δι> νομοθετήμβτος θά ρυθ·
  μιοθ&αι τόσον τα τής Διοιχάοκως
  ίσον χκι τ« τής όργ«ν&>αε«ς αυ¬
  τήν έν γένει.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑ1 από 1 Δύγού
  ότου 193/ οΐναποθήκη χωρητιχότη
  τος 70.000 οκάδων περΕττου οίνου
  μέ ποτητήρια, αύλή καί έργαλεΐσ
  οίνοττοιΓας καί συνεχομένη ελαια
  ποθήκη μέ δέκα σιβηρδ έλαιοδο
  χεϊα χωρητικότητος 30,000 οκάδων
  ελαίου. ΑΙ άιΐοθηκσι εύρισκον
  ται είς την οδόν θολήτσ πλη
  οίον τίς πλατεΐας 'Αγίου Δή
  μητρΐου δύνανται δέ να ένοικια
  σθοθν καί χωριστά ή οίναποθήκη
  καί ή έλαιαποθήκη.
  Πληροφορίαι παρα τοίς κ. κ. Χσ
  ηδΛκι—Τσιλέντ) καί Σία.
  Ένβιχιάζονται δύο δωμάτια με
  τα κουζΐνας ήλεκτροφώτιστα καί
  υέ δλα τα χρειοδη κατάλληλα
  δι* άνδρόγυνον. Πληροφορίαι τΐαρ'
  ημίν.
  —Δι' «γρσηκκς καραβ«σεις.
  Ύπβ τβθ «ΰτοφύρβιι άγρονβηιΐ
  ου χατεδιχβσβησβΐν βι' αγροτικάς
  κκρκβάοείΐς είς χρηματιχον κρ6·
  άτιμον « Νικ. Γ. ΜβτυράΜης,Έμμ.
  Β. Σαρρής χ«1 Γ.
  II.
  Κουντβώρπς
  έκ Δ«μβ>στας ¥*» Έμμ· Μ. Τζορμ
  πκζάΜης. Π. Γ. ΚαυγαλΑχη;, Ιω.
  Κ. Καρ«γι*νν««ης, Μ. Κ. Τβιχκ
  λάχης. Έμμ. Κουναλάχης. Ν. Ν.
  Άνωνιαννβχπς, Νικ. Ί. Μοσχβλα
  χπί, Έμ». Μ. £τεφκν·κπς χβί Γ.
  Ί. Κουτοομπβς έκ ΕανλΙ Καβτιλ
  λίου.
  —■Έργντικέ. σηίτια,
  Ό ύςρυπουργός τής Έρνασίβς κ.
  Αημητράτος ΑΓ ένχυχλίου τοβ
  κρός τάς οργανώαεις ίργατών κ«1
  &κ«λλπλΝν, ζητεί νά τοθ &ν««ι
  ρουν τα εξής: ι) Ποία έκ τ&ν ιιε
  λβν τνν εχουν αποκτήση ο·χόπε
  δκ χά Ι είς ποί*ν κερΐφέρεικν εύρί
  σκονται τα οΐκέπεδν ταθτ*. 2)
  Ποίος ό αριθμός των ιιβλ&ν που
  άηέΗτησαν μίαν τ&ν οΐχοδομιχ&ν
  συνετχιριομ&ν. 3) Ποαα δάνβια ε
  χορηγήθησαν είς τα μβλη έκΐ «π©
  θηχαι χαί ποία β{ αΰτ&ν των μ·
  λών ίχτιοαν κατοικίας, 4) Οοΐκ
  έκ τδν μκλ&ν Εχουν ημιτελιΐς
  χατοιχιας. Πάντα τβ αν«τ*ρ·»
  βτοιχεΐα, διον να ύκοβληθο&ν έν
  τος μηνός άιτό της χοινοποιηαεΝς
  τάς έγκυχλίου, ηροκειμένο» τό Ι»
  «υπουργείον Εργασίας να έ{αχρι
  βώοη την άπό άιτόψβΝς οτεγααε
  ως κατάστασιν ,τΒν Ιργατ&ν χαί
  ΰπαλλήλων χαί μβλετήβο τόν τρ6
  πον της συστπματοΛθΐήσβιις τίϊί
  πρβαπαθείας τ&ν έργατικών χαί »
  παλληλιχνν βυνεταιριβμ&ν κρός έ
  ςασβάλιοιν χατοιχίας είς τα μίλα
  τού.
  δημοσισγράφβυ.
  Άφίχθη πρβχβές είς την πόλιν
  μας ό οαμοσιογρ*φος χ. Μίννς'Λν
  δρουλιδαχης τίνς 'Δρχιουντάχτης
  τοδ ■Ήμερησίο» Κήρυχος» χ«Ι
  διευθυντής τοθ βκό έκδοσιν κερι
  οδικου «Εύρώπη»,
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΟΛΡΑΓΟΓΟΥΣ
  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ
  Στό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΈΡ-
  ΤΣΈΛΑΚΗ όοος 1 84>6 παρα τα κρεοπω
  λεία πωλείται χονδρικώς καί λιανικώς είς τι·
  μας ασυναγωνίστους το εκλεκτόν έλαιόλα&ον
  τού χωρίου Μαλλών Άεραπέτραις·
  Ή εξαιρετική ποιότης τού προβαίνει είς
  την σιαφΐδα τό χρυσουν χρώμα καί την κ«·
  θιστά άληθώς περιζήτητη.
  Ή ευχάριστος γεΰσίς τού καί^ τό άρωμά
  τον άντιχατέβτησε τό βούτυρο είς την μαγει·
  ρικήν.
  Άπαγορεύεται διά νόμον ή πώλησις βπο
  ρελαίου.
  τού Καταστήματος)
  ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤ1ΣΤΗΡΙΑ
  ΛΥΚΕΙΟΥ «Ο ΚΟΡΑΗΣ"
  Άκό 1ης Αΰγούστου άρχίζ·ι ή λειτουργία τδν Φρον
  τιστηρ·οβ τού Λυχεΐου κατα τμηματα χ«ι μκ εΐοιηουι χά-
  θηγητκς δι' ίχαβτον μάβημα:
  1) Δι' ειοιτηριους έ{βταοεις
  είς την ΐΐαιοαγιιγΐΜην Λκαύημίαν. τό Πανεηιοτημιον,
  τό Οολυτεχνεϊον, τοις ΑτρατΐΜτιχας χ·Α λοικβις Άνε.τ«τ·ς
  £χολ«ς.
  2) Διά μετε{«ταοτέους πάοης τ«£ε·»ς χαί καντός Σχολείον,
  3) Δι' (ΐσιτηρΐβνς εςετνββις
  β'. ·1{ την 'ΔΒμκοριχην Χχολην
  Ρ') οι' «κοφοΐτους τής ο', Δημοτικόν
  Σχολείον μέλλοντας νά ύκοστνσιν εισιτήριον έςεταβιν οια.
  την * ην τα{ιν όχταταςΐου ΓυμναοΙου, Ιιβκμτινοιι
  Λνχείου χ. λ. η.
  4) Δι* «κοφοίτβυς τής Ε'. Δημοτικόν μέλλοντας νά νκο
  στδβι χαταταχτήριον εςβτασιν 6ια την Β'. ταςιν όκταταςΐου
  Γυμναοιο», Οραχτιχον ΛυκεΙον χ.λ.κ.
  3) Δια μαθητάς «ηβφβιτους της £τ' τάςελΐς το& Δημοτι¬
  κόν μελλοντος α νκ«οτϋσι κατβ»ιτητηριβν έςεταοιν βιβι την
  Γ', τ·{ιν όχτατα(.·ν Γνμνασίβν η Πρα>ιτιχβυ Λνχεΐο».
  λΐληροφθρίαι παρέχονται Να,«> εκάστην έν
  Γραφείω τού Λυκείου.
  «τ,
  Ρ
  6. 4
  ν
  «ι
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφεΤα έναντι Ππλ. ΝομαονΙαχ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμπτης
  12 Αύγούστου 1937
  ΙΥΝΕΧΙΪΕΤΔΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
  ΜΕΪΙΛΩΝΔΥΝΛΜΕίΝΕΙΣΚΙΝΙΝ
  Ο ΙΔΒΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ ΗΡΧΙΣΕ
  2ΥΓΚΕΗΤΡΟΝ0ΜΕΗ0Σ ΕΙΣ! ΑΙ ΚΑΙ Ν
  ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΟΟΦΑΣΙΣΤΙΚΙΙ ΜΙΚΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Αύγούστου (τού άν
  ταηοκριτού μας).—Έαπερινα τηλεγρα·
  φηματα έκ τού εξωτερικόν άναφέρουν
  $τι τόσον οί Ίάπωνες όσον καί οί Κι-
  νέζοι βυγκεντρώνουν είς Β. Κίναν με¬
  γάλας δυνάμεις στρατού.
  Έξ άλλου ό Ίαηωνιχός στόλος ήρχισε
  αυγκεντρωνόμενος είς την Σαγχαην. Αί
  γεται ότι ό αύτόθι λιμήν θά τεθή υπό
  Ιαπωνικόν έλεγχον παρά τάς διαμαρτυ
  ρίας των ξένων ουνάμεων.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα είς
  την Β. Κίναν αναμένονται μετ* ολίγον
  άποφασιστικαί μαχαι μεταξύ Ίαπωνι-
  κών καί Κινεζικών ατρατευμάτων.
  ΠΡ ΟΕΦΤΑΑΚΙΣ 8ΗΣΑΝ ΧΒΕΣ
  ΟΒΑΟΙΔΡΧΟΣΚΔΙΥΒΟΒΑΟΙΔΡΧΟΣ
  ΤΟΥ ΕΒΙΒΙΤΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Α ύγούστου (τού άν
  ταποχριτού μβς).— Συμφωνότατος άνα
  χριιού χαί Εισαγγελέως Πειραιώς
  έκ -αραλλήλου πρός τό πόρισμα τής
  εκθέσεως των έμπειροτεχνών τοΰ νβυτι
  κου προεφυλακίβθηααν σήμερον ώς κυ·
  ρΐως υπαίτιοι τής τραγιχης βυγχρούσε·
  ως τής 1 ής Αύγούστου μεταξύ 4 των
  μικρών έπιβατι'χών «'Ύδρα» χαί «Α¬
  νάστασις», ό ιχλοίαρχος τού πρώτον Δι
  αμαντόπουλος χαί ό ύποπλοίαρχος
  Κοττομάτης.
  ο τζιμ αοντ&σΤνικησεν
  ΕΙΣ ΡΑΡΙ-ΙΟΊί- ΙϋΗ
  Λβ ΗΝ ΑΙ 11 Αύγούστου (τού άν
  τα,τΛικριτοϋ μας),—'—κ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι ενώπιον χιλιάδων θεατων
  διεξήχθη είς τό Γκράν ΗαλαΙ τό μάτς
  τού Ίζίμ Λόντον μ έ τον *5ιεθ>οϋς φή
  μης Βκ,λωνόν πρωτο«αλαιστήν Νοβί-
  να. Μετ* άγννιώ&η «ιαλην ό Λόντος έ-
  νίχηοε ιόν Νοβΐνα εφαρμοσας τό άερο·
  ηλανιχόν χολνιο. Ιόν Λόντον έπευφή
  μηοαν ένθουσΐωβ—ς οί παριοτάμενοι
  "Ελληνες των Παρισίων.
  ΑΚΙΙΥΡΒΗ ΚΙΜΙ-ΙΙ Β1—-
  Α«ΗΛΛ1 11 Αύγούστου (τού άν
  ταηοχριτου μας;.— Σήμερον υπό δυ-
  «ών ανεούρθη «αί νεον πτι»μα Ανήκον
  είς πνιιεντα επιβάτην τού πετρελαιο
  χινήτοχ» «Άν·οστ»οΐι)) τοΰ βυθιοθέντος
  κατά την σύγκρουσιν τής ααρελθούσης
  έβ^ομαβος.
  II
  ΕίίΙ^ΜΑ ΕΟΡΪΑΪ1Ϋ
  ΙΪΣ ΙίΕΙΙΑΙΙ. ΙΙΙΙΙΙΙΐΑί
  V
  Τευρισΐϋΐύς Όμιλος Νεαπόλεως κα ι ή(
  τισε %6 έςης ·βρΟ>ρομμα έορτασμοθ τ τίς Μι
  >ολης Παν υ > Ιω*.:
  14 Αύ-^οΐσιοΐι: 1) Εσπέρας ωρο 5 μ. μ
  Παρέλασις τον Προσκο«ι»ον ομαθων κα
  ί,0 ΈβνικΐΟ Ο^φονο1 ροφεΐου μβιβ της μοο
  οκ,ης ιΐς ιθς >βντρικ.6ς 6θιύ«, της ιιολ&ως ' έ
  ιερμα %ζν εκκλησίαν, 2) '—οτιερινος ουμφώ
  ν ως 'ώ Ήρογ( άμματι της ίκκλησΐας.^ "ίΐρα
  9 30' Ιια^,ελοοις, αγ μκαοη&ρομία, 10 μ. μ.
  "εμφάνισις ^ορωδΐας καί μανιολινατας τοΐ>
  Τ. Ο. Ν. Οπβ ιην Δ)οιν λοΟ κ. Γ. —ΕρΠΐΕτοη
  είς τη> Κεντρικήν ΓΑααΐιΐαν ΝεακόΑεως ώ^
  και της μ<.ισι*ης μκαντα^. Χορός π^νλοφό [,ων, τιυροτκχν^ματα Φαννβομαγορικά. 15 Αύγςΐιστου: Πραΐα: 'κωθΐΐθν υπο προ οκοτων ».αι μουοιΜΚ, ουνέχεια Προγρόμμα τος >ης εκ*>&Τ4θΙβς Λ.ΛβνιΙα. Π*ριφορα της
  ί1^ό«ος μΐΛθ ιης μςυσικης κοΐ ΐβ»ν Λαβα
  ι,ων ιβ» —ι» μαΐΜων τζς ηοΑΐως Δίησις >(ς
  μντ^μΐιον τ&> ιιιθθνω>· Άτιθγ*υμα ωρα 5
  ^>,μ. «Δΐ,ήριος Δρομς^» | έ τερμα ην Αΐλατεΐ
  αν 6>γΐ* 5 50" Μ*γο,ς, Ας Ι*θς Χορος '1ζ.μφΰ>ι
  υ ■ έ Κιητικας έν
  εις
  >οΙ άναμ.τιοτι*.&>
  κολλακρςυς
  ρή
  'ϋοικρα ώρα 9 30' μ. μ. 6 ■ έγας έιήσιος
  τοϋ Τι.νρίθιικ>»·0 Όμ(λθυ Ν·ατιΰλΐως
  τόν 4οωι·ρι».ον περίβολον τιθ ΓυμνοοΙου
  οιθ ιήν ενίσχυσιν οϋ ι&ι>ρισμ(0 ιΐς ΐ6ν Νο
  μόν ΛοοηίΙου. Δια^σμο»,. βωιισμος, ».αΙ
  πΑθύσιος. Όρι,ήοχρα—Τζί ζ ιΐδικθς
  'Αττραξιθν^ Ινδυμα τιρςαιρετι

  ι
  Ή Γ' Διεδνήςκοίό Ίοπανικός αγών.
  Μαχαι είς την περιοχήν Τερουέλ.
  ΑΘΗΝΑΙ 11 ΑΟγούστου—
  Κατ'. είδήσεις Ικ ΛισαβΑ-
  νος, δ «ορτογαλικός τύ«ος
  δημοσιεύει μακρά άρθρα
  «ιρΐ τ*ήο νροκλητικ^ς στά
  σιως, την 6«οίαν τηροθν
  Λ«6 τινος υρό*ου τ* —°
  βιέτ. είς γήν Ίσΐανίαν καί
  την Μεσόγειον. «Ή Ιαίθε-
  σις. τονίζουν, σοβιετιχβν
  αερονχλάνΜν κατά των τρι
  Αν άτμο«λο(«ν, άγγλικοθ
  ιταλικού καί γαλλιΐίοθ ά-
  -οδιικνύιι «όσον αιεθρα
  βύνθησαν οί *ν Ίσ«αν(α ά
  «σταλμένοι τ^ς Γ' Διι
  θνοθς. Οδτοι »1νι ήδη κύρι
  οί «|ς καταστασιιες καί λ
  «ηρεάζουν «ιολύι«ς τας ά
  ■οθάσεις τής κυβερνήσεως
  ττ)ς Βαλ«νθιας>.
  ΑΙ «φημερίίες «ροσθέ
  τουν, δτι οί ΊσνανοΙ κομ
  μουνισταί, βζωθούμινοι 6
  ■ό τβν ζένων, «ροβαίνουν
  είς φρικώδη ιγκλήματα ε
  νανχίον των έθνικοφρόνιβν
  καί λΑ
  θηΗ
  Κατά των έ5γκλημάτε#ν αύ
  τέΐν διεμαρτυρήθησαν ήδη
  οί ΐηίσκοιοι τής Ίσβανίας,
  δι' ΙκκλήσεΜς την δβοίαν
  απηύθυναν «ρδς τάς βκκλη
  οίας δλου τοθ κόσμου.
  Άγγβλλιται έκ Σαλαμάν
  κάς, δτι ιχθές τα έθνΐκά
  στρατεύμαχα «ξανέλυσαν
  νεαν σφοδράν έβΐθεσιν είς
  Τΐρουελ, ύνοσχηοιζοαένη*
  ΰ«δ τοθ «υροβολικοθ καί
  τάνκς. ΟΙ έρυθροϊ άντέτα
  ξαν Ισχυράν Αμυναν, ήτις
  δμ»ς κατεβΚήθη εύχερΑς
  καί αί επαναστατικαί 6υ
  νάμιις κατώρθΜσαν νά
  κροελάσουν είς νίον βάθος
  Καθ* ήν στιγμήν ή ««Ιθε
  σις εξηκολουθεί κυβερνήτι
  κά άερο-λάνα ηθέλησαν
  νά ΐ-ιτεθοθν κατά τέΐν θί
  σεων τ·ν εθνικΑν άμισυς
  δμως άνυψώθησαν είς κα
  τσΐίωξΐν τ«ν λναναστατι
  κά Αεροηλάνα καί τα κατι
  6ίι*ξαν.
  Ή προστασία τού έδνικού νομίσματος
  καί αί ύποχρεώσεις των ταξιδιωτών.
  Είς τ«> ϋκ' Αριθ. 286 φόλ
  λον ττ)ς "Εφημερίδος ττ]ς Κιο
  ββρνήσϊως εοημοσιβύθη, άναν
  <αστι«6ς νόιχος «τερΐ συμ πληοώθΈως των νουων περΙ προστασΐας τοθ βθνικοθ νο μΐσματος ώς κβ( τ©ν βφορών των τβ τής όσφαλΐσεως» Δι' σύτοθ όρ'ζεται β τι οί μο νΐμως έγκατεσ-τημένοι έν Έλ λαδι, προκειμένου νά ταξιοβύ σωσιν ι(ς τ6 έξωτερικΛν, υπο χρεοθνται δπως υποβάλωσιν ιΐς ιήν Τράχ«ζαν ττΐς 'Ελλά 6ος ύ*ϊόθυνον &ήλωσν διΛ την τισρονήν άδϊΐσς ανσχωίή σΓ«ς έ» ί νά ΒηλΓθτσι ή ϊώ ρα είς ή^ θά μετοββσι κο( δ σκοτιός τοθ τσξιδΐου. Οί υπο βάλλοντες σναληθείς δηλώ σειο τιμωροθνται. Όμο'ωε όρΐζεται δτι τάσαι οί τιαρά Τράπεζαις, ΈταιρεΙ αίς, νσμικοΐς ή «υσινοΤς ττρο σώττοις άπσηήσβις ή -ιστώ σεις έν γένι ι ότ έρ προσώκων μονίυως ίγκστϊστημένων έν τβ άλλοδατιή έκτελεστέαι έν Έλλδ&ι, αί μή ιτηγάζουσαι έξ εμβασμάτων ιΐς συνάλλαγ μα, θΐοροθντσι οεσμευμέναι διά δέ την άτιοδΐσμευοιν αύ τ©ν άποιτιΐται αδεία τής Τρ« πέζης ιήςΈλλάδος,τ*) δποΐα ού ΡεαΙαν ιύθύ>η» φίρβι άρνηθεΤ
  σα ή άρνουμκνη,τήνάπο&ίσμευ
  σιντιαρομοίων άπαιτήσεων ή
  πιστώσεων.
  Η ΙΚΜΕΡΙΝΗ ΣΪΝΡΔΡΙ»Ι!ί
  ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡ8ΠΗΣ
  Δ ά σήμερον τό εσπέρας 4
  κλήθησαν είς συνβΛρΙσσιν τα
  μέλη ΐΓ]ς Λ<μενικτ]ς Έτιιτρο «<]ς "Ηρακλείου. Κατά τού την θά τεθή πρβς έγκρισιν μετβξο Αλλον καί τό προ κτικόν τής οιενεργηθείσης 6η μοπρασΐας διά ιήν επισκευήν τοθ ΈνετικοΟ τε'χους «Μπβν τενάκ». ΑΙ ΑΔΕ1ΑΙ ΕΙΣλΓΟΓΗΣ ΕιΤ «ΝΤΙΛΑλΓΗ ΚΙΠΚΩΝ Δι' ά>αγχαστικοΟ νόμευ δή
  μοσιευθέντος είς ιήν έφημερι
  δα ιής Κυβερνήθίως άνακα
  λοθντβι άπασαι αί άδβιαι εί
  σαγωγ(]ς βμιιορευμαιων έν'
  ανταλλαγβ καηνθν παλαιάν
  εσοδείαν οπα>ορευομένης έ
  ·εξ(|ς πάοης έξσω>ης ί|εΙ
  σαγωγτ]ς ΐΐς εκτέλεσιν των
  ώς ά-ω β&ειδ»,
  Η ίΚΘΒΖΙΧ
  ΘΒΙΧΑΛΟΝΙΚΗΖ
  Δι' άτιοςάοίως των υπουρ
  γον Οΐϋθνομΐν,ών καί 'ΕΘνι
  κης Οι&ονομιας όρΐζεται δτι
  (σχύβι »αΙ κατα ιην εφετεινήν
  ηβρΐοοον της Δκθνοθς Έκσε
  σεως θεσσαλονίκης ή νρογε
  νεστέρα άηύφασις «περΐ «Ι
  σο.ν,ωνής, των παρα %ή Δι ε
  έκθεμάτων
  Οβιγ
  Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΟΥΡΕΟΝ
  ΥΠΕΡ ΤΗΖ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Ή αδελφότης κουρέων κοΐ
  κθμμωτθν Ηρακλείου διέθβ
  οεν ϋτιβρ ιη<, /Ιιθνικης άερο ηορΐας ορχ. 300 ώς ιιρβοφο ά ης ιΙ<, ιον επι χούιω Οί Ερανον. ΑΙ -ΙΧΠΡΑΞ1ΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΚΙΟΥ Κατβ τό ληςαν &' δβκαήμε ρον τρέχοντος μηνες αί β(σ ιιραςβις τοθ ίνταΟΒα Τβλω νειου σ,νηλβον είς ορχ. 1. 252 887. ΤΑ -. 1ΠΙΤΟΚΙΑ ΤΗΙ ΑΓΡ01ΙΚΗ1 >ΙγΛΠγΖΗΣ
  Δι' άιιςφΰοεαις ιης Άγρο
  κης Ίροτιιί,ης τα ιηηο»ιο
  διατβς τομ' ςύιβ
  οβις εν όψίΐ και επι
  ομ α καϋο^ Ιςονιαι ώς
  ί «ιαιαβ»ο»ω> 6
  τόιιια 3 ς)ο. 'ίεπΐ ^μ
  βτου», 3 1)2 <]ο, Ιύο λ 4 Ο«?, τριών ετβν καί α V2 °1°' Ι! Δ>ΝΙΜΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΦΥΛΩΝ
  ΚΑΙ
  II
  &ΙΙΣΙΦΗΣΕ1Σ ίΞίΓΩΓΗΣ
  Καν' ανακοίνωσιν έκ τοθ
  Τβ>ωνεΙου τάς σχβτικθς δια
  σαφησεις έξα>ωγτ]ς έ τι Ι τ{{
  ενάρξει ιτ]ς ίφαρμογής τ(]ς ου
  ναμικότητος £*( των «Ις ΑΓγυ
  τίτον έξανομένων σταφυλβν
  οσθίωίβ ό ίλεγκιής κ. Ιω.
  Θεοχσρης δσΐις καί θί ττσρα
  κολουθβτήν δυνσμικότητα έκά
  ότου ίξαγωγέως
  ΚΑΤΑΠ&9ΥΣ ΣΤΙλΙΣΚΙΥ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΚΤΙΤΙΡΠΙΛΑΙΚΟΝ
  Καθ" αρμοΕΕαν άνβχοΐνωοιν πρίς
  τέ Λιμεναρχείον την 17 τρίχβν
  χβς χοιτ·ηλΙιι ιΐς τέν λιμίια. μας
  ί οη' αριθ. 1 οιβλΐοχος "Κλληνι
  χ·ν άντιτ·ρηιλλιΚΒΐν μ| «ρχι^γΐν
  ταν τιλοΙαρχ«ν χ. Δΐλβγρβμματι-
  χαν. Ό οτολΐοχίς ι ϋ :βς θ* ηαρκ
  μϊΐνη έ» τώ λιμένι μας μέχρι ττ]ς
  25 ΐ|ίχ· ΟΙ έ<οικφΐ(έμινβι έπκγ γελμοιτιαι &/ον, κρϊατος χαί ιΐ 5«ν λίιχανβΐι»λιΙβϋ ιί5»ποι·0ντοιι νά ηρβοΙλΗιααι κερΐ δ,«ν 12. 30 ιτ}ς 17-τ,ς Α6γβύ9(βυ είς τ6 λιμΐνιχέν χατάοΐιιμιχ Να λα βτβοι μΐρος είς πράχΐιρβν μειο δβτιχίν διαγννιβμόν κρές ανάδιι ξιν χβρ^γτ]τ6ιν βιΑ την προμήθκ αν αριθ», χΜατος χεΐιίδβν λβχα νβΚνΛιΙβιι είς τβ ιιλβΐβι τι Ο οιό λου χατα τν)ν &ιάρχει*ν ττ]ς ΙντβΟ Ηα παραμονάς τα». ΑΙ ΒΠΟΝΥΜΙΑΙ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τςθ ΠΟΤΕ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤλΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ10ΙΚΗΤΗΣ Πληροφορούμεθα έκ ΧαΜ ών δτι 6 ύτιουργος ΓβνικΑς Διοικητής Κρήτης κ. Σφακιά νάκης ιΐροκειται νά έηιοτρέ ψθ κατά τα τέλη τ<]ς έβδαμό οος έξ 'ΑΕηνων. ΤΟΠΟΘΕΤΗΧΙΣ ΚΕΙΥ ΑΚ6ΥΠ0Μ0ΙΡΛΡΧ0Υ Διά βιαταγί|ς τεθ ΆρχηγΐΙ ου Χωροφυλακην ετοποθετήθη ένταθθα 6 άνθυπομοΐραρχος κ. "Αθαν. Λαζα,αΐος. Η ΤΕΛΕΧΙΣ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΓΟΝΟΝ Την μβθετΐομένην Κυριοχή 22 τρέχ. θα τβλίοθοθν έν ι ώ Λιμένι Ηρακλείου ς Ι Γ' Ναυ τικοΙ άγονες Οκβ των 6μά 0ων ναυΐοπροσκότΐων, ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ* ΚΡΙΜΠΑ ιης «'Ακροιΐόλεω^» ά φΐκβτο χθες τό άπόνβυμα έξ Αθηνών ό Διΐυθυνιής τοθ ύ πουργεΐου Γεωργίας κ. Βασ λβιος Κριμτιάς. μ ηη την 31 τρίχ. μηνΟς θελβ« λή ξίΐ ή προοβσμια 6ια την Κα ταχώρησιν ή άνακαταχώρη σιν ιΐς τα ιιαιαμτιζόμενβ (ν τολβ τε 0 ΰηουργεΐου μητρώα τοθ Έτΐψελητη^Ιβυ, ιης έτιω νυμΐας τβν εμηθρον κα( βιο μηχάνων. Μετα την έκκνοην της τΐροθι σμιας οί μή συμμορ φωθησόμβνοι 4κτος τοθ Οτι θε <ουσιν Οτιοσΐμ τος συνεπείας τοθ νομου θκλοι σιν στβρηθβ συγχρόνως καί πάσης ίξυτη ρετήσιώς των διά τοθ 'ϋ μεληιηριου. ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΙΥ «ΣΥΑΙΥ ΤΙΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι ΑΙ έν τ@ άγορςι μας κυμανθεϊοαι χθές τιμαί των διαφόρων ένχωρΙ ών προϊόντων είχον Φς κάτωθι: Χον&ρ. Λίαν. Ελαια & βαθμόν 40. 16. ι, κοινα 36. ,. ροφΐνβ — Χαπε.νε( λευκοΐ α' 37, Β0, ., .. Ρ' Η. 28. „ νυρηνβλ. α' Χά. 31. .. Ρ' «1. 85. „ μουρνέλ. α' 83. 8Τ. .. Ρ' 81. Ε5. Οΐνβΐ Λρχαν. τό «1·τατον 00 „ Μα«.ερυ(1ου Β Σουλτανίναι α' 18.50 19.50 ι. Ρ' |ί).όθ 17.5; .. Υ' 15.50 IV. ,. Ο' 13. ε' 10 Ταχτάδες α' ι. Ρ' ? Μβταςα 600 Κουκοΰλια αα. 120 850 ΡιΒίλα «ο Ό Μοραωηκος Σύλλογος Γυναΐκων Ήρα»λεΙου τβλιΐ ο Οριον καί ω/αν 6 μ. μ. τα εγ^αινια τοο Άουλου τοθ «αιΒιοΟ τΙ)ς εργι ζομε>ης γυ
  ναΐκας εν τφ ουοσιτιφ τοθ
  □ατριωτικοθ Ίθίόματβι» (»α
  ραπλιύρως ΠαΑλαοιου Λυκΐί
  οΐ-9.καΙ τιαρακαλιΐ τάς αρχάς,
  τον τύπον ι τα μελη τοθ οί λ
  λογου καΐ τ6 κοίνον 8κως τι
  Αμνοδέρμαΐβ α'
  Ρ'
  Προβατοδίρματα

  ρ
  Μαλλι·
  18
  48-90
  16-»*
  30—50
  Ηβ
  ■1—40
  ΤιμβΙ ΣυναλλΑγματος
  Α %%Λ. 'Δγορά ΠΔΙησιε,
  Δολλάριον ιοβ.ϊθ ΙΙϋ,ϊΟ
  ΔΙρα Μβ. 6Μ.
  Λοιιβινα ΣονηΐΧα· 18.10 η,Μ
  Φράγκον Γαλλικόν 4.10 4.80
  Φ«'ίΜ Η,ΙΙ
  II
  Μ
  ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΗ Ζ2Η
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΗΣ ΜΙΔΡΙΤΗ!
  ΔΙ ΜΙΚΙΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΗ
  Α00 ΒΡ0Χ8Ε1 ΜΕΤ* ΟΕΙΣΜΙΤΟΣ
  ΕΠΙΟΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΑΣΤΟΥΡΙΪΝ ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Αύγούσ«ου(τού ιχντα.
  ποχριτού μας). —Πληροφορίαι έκ το-1
  έξωτερικού Αγγέλλουν ότι αί μαχαι είς
  τό μέτωπον τής Μαδρίτης έπαναληφθεί·
  ααι άπό προχθές βυνεχίζονται μετ«
  «είσματος. Τό στρατηγείον τής Σάλα·
  μάνκκς ίσχυρίζεται Οτι οί επαναστάται
  επέτυχον όλους τούς άντικειμενικούς
  αυτών σκοπούς, άπωθήσαντες τούς έρυ·
  θρούς.
  Βεβαιούται έπίσης έκ Σαλαι*.άνκας
  ότι ή επίθεσις των «ρυθρών είς την
  Άστουρίαν απεκρούσθη υπό των έθνι·
  κων στρατευμάτων.
  Α ΠΟΠΕϊΡΑ ΰΟπΟΦΟϋΙπΣ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΠΑΗΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Αύγουστον (τού *ν·
  ταποκριιοΰ μας).—·Ραβιοφωνικαί είοή-
  σεις έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ο άρχη
  γός τής κυβερνήσεως τής Βαρκελώνης
  Κόμπανυς έτραυμαιίαθη υπό άναρχι-
  κών.'Έπίσημος έπιβεβαίωσις τής ηληρο
  φορίας ταύτης δ έν ύπάρχει μέχρι τής
  στιγμής. Πάντως ή κατάστασις είς Βαρ
  κελώνην δέν φαίνεται ευχάριστος των ά-
  ναρχικών άπαιτούντων πλήρη χωρισμόν
  τής Κα^αλωνίος άπό τής Βαλενθίας
  χαί εφαρμογήν χωριστής έξωχερικής
  πολιτικής.
  Ο ΥΡπΝΚΟ ΑΠΗΝΤΗΣΕΝ
  ΕΙΣΤΗΝΙΓΙΛΙΚΒΝΔΙΔΚΒΙΝΒΣΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Α ύγούστου (τού άν-
  ιαηοκριτού μας).— Αγγέλλεται ότι ό
  στρατηγός «Φράνκο απαντών είς την
  Αγγλικήν οιαΜοίνωσιν «ερΐ βομβαροι
  σμοΰ Αγγλικών πλοίων υπό άεροπλά·
  νού των έθνικώ> διαμαρτύρεται τονίζων
  ότι ουδέν άεροπλάνον των έπαναστα*
  των έβομβάρδιβεν άπό μηνών ξέναι
  πλοία χαί ότι πρόκειται περΐ έρυθρών
  άεροπλάνων ένεργούντων κατόπιν ωρι¬
  σμένων έντολών έκ ΙΙΊόσχας.
  ΕΙΣ ΣΙΝΑΪήΝ ΣΎΝΕΡΧΕΤΑΙ
  Η ΔΙ«ΣΚίΨ]ΠΗΣΜΜ(ΙΝΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Αύγούστου(τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βελιγραδίου ότι είς την Σινάϊαν τής
  Ρουμανίας συνέρχεται περΐ τα τέλη
  τού τρέχοντος μηνός ή Διάσκεψις τής
  Μ. Άνταντ ήτις θα «πασχοληθή μέ
  τα διεθνή πμ.-6λήματα και την κα¬
  τάστασιν μετα,ξύ των παραδουναβείων
  χωρών.
  η χθεσ1νη συμεργασ1α
  υοουριον
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Αύγούστου (τού «ν
  ταηοκριτοΰ μας).— Σήμερον ο πρα»θ«-
  πουργος κ. Ί. Μεταξάς συνειργάσθη
  μετά. των ύπουμγών. Έσωτερικων κ.
  Δουρέντη, Αντιλήψεως κ. Κορυζή
  καί 'Έθνιχής Οικονομέας κ." ΆρβανΙ-
  τη. Έπΐσηςόχ. πμωθυπουργος εδέ¬
  χθη τόν υπουργόν ΔιΟι*ητη, της Προ»
  τευούαης κ- Κοτζιάν.Αί ουνεργασίαΐ
  αυται καθ' * εγνώβθη, βιφεώρων,ζητημ*
  τα ύπηρεβιακής φυβενς.
  ΟλΡΕΤαΒΒϋΗ [ΟΙ 3 ΜΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Αύγούστου (τούλν-
  ταηοχρ.'.οΰ μας^.— Ί'πό τού ύΛουρ-
  γείου Δικαιοούνης ανεκοινώθη «πόφ·
  σις βι* τής οποίας παρεταθησαν Ιη
  τρίμηνον εισέτι α,ί περΐ α,γροτιχών χρ·
  ών ηροθεομίαι αί αφορώσαι «ήν υπο*
  βολήν των οίκείων Οηλώοεων των έν-
  *βέ ι)·