94647

Αριθμός τεύχους

4638

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

13/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΒΙΡΐΣΚΕΪο
  13
  ΙΪΪΟΪΪΤΟΪ
  ΑΙγύπτοα
  έτησία λίραι 3
  εξάμηνον
  ΆμβοΐΜ,ς
  έτησία δολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  ΚΑΘΗΜΕΡΪΝΗ ΤΪΌΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ?ΑΦ!ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΙ *ΗΝΟΤ»Υ~Υ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΙ β (ΟΝ
  ΑΡΙθΗ. ΦΥΔΔΟΥ 4638
  τΐππιβΐ ηιτλΐτιι θρ. η. σταυράκη*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  καί τβν ύη«λληλ«ν
  ΙΧΡΗΜΑΤΟΑΟΤΒΣΙΣ
  Τ1Ν ΙΛΡΛΓΙΓΙΙΙΙ ΕΡΓΟΝ
  Είναι ν«Μ«η) ή *ρ·9*ά
  0ιι« την βηοΐβν ανέλαβε* η
  αημιριν* «νβέρνηβι( «ύβύς
  ■κ* τας ετρχϋς καθ1 ην ·»
  νικέντρΝοεν ·λα( τος ·ςΌυ
  ·Ι"5 ·ιί χε1ρ«ί της δι* την
  βυνίχΌΐν τβν καλαιβν χαΐ
  την εκτέλεσιν νέ»ν καραγ«
  γικβν έργων κββ' όλην την
  χώραν. Ό; γν&ίρίζουν ·Ι «αν
  «ς, έηιρίμνησΐ δια τ*ν βκ·
  χβί Βζιοποίηαιν
  Τβν Ιργνν τήί Μαχιδονίας
  καΐ Φεοααλίας «αί ·πέδναι
  χιλιάδας νΐνν ατρεμμβτΗν
  κρός .καλλιέργειαν. Έ
  •ρέντιβΐν Μαης δια την έκ
  τέλιβιν νί«ν έργων τ*3α·ν
  ■Ι, την Βορειον Έλλαδα Ι
  β·ν καΐ εί; την Φεαοαλίαν
  κβΐ την _τ»ρ·αν, την Πελ·
  χ·ννη··ν «αί τας νης
  χρημκτοδέτηιι διβφορα Ιρ
  γ· έκ τοδ Κρατικοδ ηροΰ,το
  λογιαμοθ η«ι διέτ·,· την λ
  κίακιιιβιν της 4«·ηΐρ«τβίαΐ
  εις τβν εκτελουμένην
  Γινικβς 61 Ιηρ*ξ,% ηάν ·
  τι ήτο δυνατόν δι* την ·λ·
  κλήρωσιν τ·0
  κρός δανηβιΐιύ;, έατο*φη
  είς τ* εσωτερικόν, έκ*1 Ιιχσυ
  ύκηρχ·ν χρήματα διαθέ-
  σιμβ.ΚαΙ ήδη είς τηνίφαμερί
  δα της κυβερνήσεως έ&ημοσι
  5ι«τ«γμ« τσΰ
  τβν Οίχ·ν·μι»ιβν δι« τ·0
  ·κ·Ι·υ συνβκτονται χαί μη
  ρσ6ντ«ι αί κατνθι βυμφΐινΚεη
  δανκομβθ δι* εκτέλεσιν κ«
  ρ«γ»γικβν Ιργκν: 1) ~«μ
  φννία τ·0 δημ·α(·» μιτέ. τβν
  «Ιργβζοντβ είς τ* χβφενεΐσν
  κ«· την τββέρνα κ«{ είς δια
  «·ρ« &λλ« Μ<ντο·, άφοϋ δέν υπήρχον κ« καλύπρ· δι· ν· «ν«κ«υβ·θν Μαί ν* μ·ρ· ϊ βωθοϋν έκιδι&·μ*νβι «ιϊϊ είς μελέτην ε>1τκ κΐς ακ·ρ.
  Έξ βυτ·δ δέ
  τ·σ«ς
  δούς ο βλκοβλισμσς μεταξύ
  κρ·ο
  των έργκζσμένκν στρωμάτων
  εί; την χαίρκν α«ς.
  Έν τούτοις η φρικάδης «ύ
  τη κβτίαταβις δϊν συνικίνιι
  •ύδένκ. νθκ«ς επίσης δέν α»
  νκκινιϊτ· κανεΐς καΐ δι· τόν
  ύποΐιτισμέν τβν Έλλ
  εκτελέσεως μιγκλΝν κβ
  ραγνγΐΜβν έργων ιίςιύρυτα
  την κλίμακα ιεαβ' ·λην την
  χήραν. Διότι διέγνωβιν Ιη
  μονον διά τβν >Ιργ»ν βύτβν
  *1ν«ι δανβτόν ν* Βύ.ήσνμεν
  την χεφειγΜγην μ·£, ν· βελ
  τ· βιοηικον έκΐκι
  δόν τοθ λα·0 μας, νβ κβλυτι
  ριύανμιν κ·ί τα ίδιωΐικα
  κβΙ τβ δημάσια ·1κονομικα
  μβ{ κβΐ νβ χρ·κ4ψι*μιν κε,Ι
  ώ, Νρ>Τ·ς κβΐ ώ£ λβ·£. Κ«·
  ηρ·ς τόν σκοηίν βύΓ·ν έκ(
  νηβι τα πβντβ. Εκάλεσεν
  ■Ι, αυν«γΐρμ·ν λλεες τ«ί δυ
  νβμκις τϋί Χ·*ρ«£· Άλλβ τα
  {ργα βύτ·, βΐτήτουν χρήμα
  Τ« κ·λλε>. Χρήμβτα τ« *ιι·ϊ.β
  δέν διέβετεν β κρβτικσε κρο
  δκ·λ·γιο]ΐ*ς. Κ.·ιΙ τβ σκοιβ
  •μ», Ιβρΐκι νΐΐ Ι5«»ρΐβ·δν.
  Ε«ι «ξ·«ρέβ«ι·βν.
  Ή κυβέρνησις άντ) νέ. προ
  ταχ. Ταμιΐυτηρίων τοδ
  τους δια την σύναψιν δανεί
  ο» 760 έκαταμμυρ.νν δραχ
  μβν, 2) μιτα τοδ ΜιτοχιχοΟ
  ταμι(οΐ) Στρατοδ δια την ού
  νβψιν δανείον 100 έκατομμυ
  ρ(«ν δραχμβν χαί 3) μετ*
  τοδ ταμείον μηχανικόν καί
  έργοληκτβν διβ την σύνοψιν
  δανείου 32 έκατομμυρΐνν
  δρβχμβν Διβ τβν δανείον
  αύτβν έξιιιρΐσΐονται κοαα
  900 κιρΐκοιι έκβτομμυρΐνν
  δρ"ΧΗε·ν μέ τα οποΤα θα
  έκτιλισβοδν διββορβ κκραγω
  γικβ έργα μινίαιης σημασί
  β( καί ϊκοδοτικάτητος.
  'Βκτ·. βύτβν *μ*»ς, καί ή
  Άγροτικη Τραπέζα ανέλαβε
  την χραματοδοτησιν διαφ< ρνν 8Χθ{ηρβντικβν, βρδΐΗτι κβν κβί έζυγιαντικβν Ιργκν μ*Κβ|ΐ· τβν βκοΐαιν κβ) τβν τέ){ Κρήτα;, έν Μΐασατό) κβί Κουρνά. Εαί έται τβ Αηαραί τη τα χιβαλαιβ έ*,ΐιιρέβη.σαν μ νκται Μ«ί χ·Β·ατ«τ·ι ιΐς τ· τέλος άνΐκανος δια βκ·»δ«(· •ν ι»ρκγ«γικην απόδοσιν. Εύτυχβς η αημιρινη κυβίρ νηαις δέν διαηνέιται Από άς Ιδίας βντιληψκις. ΆντιΒέ «ς ρκλιΐτα «ντιλαμββνκται χκλως έκιΐν· τ· λιτ·1·ν κ·ί 4 οτήλη αύτη ·η· έτβν ύκε δε(κνυι: "Οτι είναι βνκγκη ν·ΐ βελτιείανμΐν τας βΐκτι- κας ουνθάκας τ·δ λ··δ μας διπ ν« τ·ν καταστήσωμεν Ι κανύτ·ρ·ν κ«ί β κειί πνευμντικβ;, ί ί δ έντ·9 της κ·τ· τόν χαλύΐερον τρ·) κ·ν. Δέν γΐννάτκι λ·ικ·ν άμφΐβολία 3η η εκτέλεσις τβν πΦΐρκγωγικβν έργαιν β· •υνιχιοβϋ μέχρι τέλους. μέ χρι κληρ·υς άκοπερατάσεύς των. Ή εκτέλεσις δέ καί •{ι·χ·ίηοις τβν έργωνειύΓβν {κως ΑντιΑαμβ·ν«ντ«ι *λσι καλβρ, θβ φέρυ την Ανκδη μιουργΐαν τής 'Ελληνίκης ύ«α(Βρ·υ, την σημαντικήν αύζηβιν τοδ έθνικοδ μ«ς εί β·δημ·τ·( «·· Ν·τ' Ακ·λ·υ βίαν την ηλήρη οίκονομι Μην κνορθνσίν μβς. ς μ; θ« γίνη καί «κοδ·ηκύτερ·ς είς χαραγνγικην, δημιουργικήν έργκοΐαν. ήρχ ν« ργΕ μέ βύατημ* κ«( μέθοδον δια την έφκρμογην μιάς τ·ι·ύ της πολιτικής. "Ηδη έβελτΐ τεύί μιβθους τβν έργβ Η ΗΡΙΣΙΑΩΕΙΑ ΤΗΣ ΙΙΒΕΡΙΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΙΙΣΤΕΓ1Ν1ΩΙΕΡΓΑ2ΟΜΕΙΟΝ Τό *ρέβ?ημα της εί(ι·κρ· ύ β της ·*«τ·υ γ τ·& έργατιχοδ και ηδ χόεμου 2 έν »Ι χιν ειπαοχ·λήοει δυοτυχβς |>έχρι τ·Βδι Τ Ο Βράτ·ί μ·ς.
  Ή οημΐρινη Ιμνς κνβέρνη-
  σις ή όποία έκιχιιριϊ «ην λι)
  ϋ β «λν *·ι
  έηι
  τού
  δι·
  χ
  αιν ϋ ών τβν μεγ«λ«ν
  νκνΐΜβν ηρ·β>ηι»«τβ.ν
  λή»ίη *» της λύοεο.ς
  χον. Ε αί ήδη μελΐι ά
  «•ν μβτ· »·ν ση·1·ν β«
  τ·Φ)ΐ& δυν·τσν ν
  θεδν ιύβηναί κ«τ·ιμ(·ι
  τββς Ιργ·τ·ς μ·Ι
  λβυς.
  Φνοικε>, δέν γνυρΐς·μιν
  β Β' ΑντιμκτΜΚΐρΐ) τ* ηρα
  βμ η Μνβέρ«ΐ>οις. Δέν
  γ%»»ρ.ς·μ·ν £ηλ·δη &ν θ·
  ίνιβχώβο τη« ϊδρνσιν ·ίκ·δ·
  οι>νιΤΒΐριομ6ν τβν έρ
  ύλλλ Β'
  μ ρμ ρ
  γ«τβν μ·· ύηαλληλι,ν, ·ν Β'
  ΑΒέ Αέ
  α την Ανέγερσιν χβν
  •ΐΜΐβν ιΐς έτ«ιρ(Β,, ή «ν Β·
  νραντίορ μ·νη ι ής δι· την
  ·ν·ΐΜ·δ#|>ηοιν τβν έργκχι-
  χβν μβ( ύΐιβλληλιχβν κ·τ·ι-
  Νΐε>ν. Δέν «ρέκΐιτειι δέ «·Ι
  ν». έΝ«·Ιβ|ΐ·ν ίκ' ·ύΐ·0 ιι|
  μιρ·ν. ΦΑ
  ψ§ψ |^ την
  οίαν την οποίαν έχκι τό ζή
  τημα ΐης στΐγοισκΜς των βν-
  βρνκων οί οκοΐοι βπβζοδν
  έκ ι ής μισβώσενς τής έργα
  ς
  ΕΙνκι γνεστσν δα είς την
  ΈλλΒδβ η ίργατικη βτέγη
  δέν διέφιρι ιήζ φ»λ«κη{
  Πολλάκις μθίλιοτΗ εύρίσκΐ-
  νε> είς ηολύ χειροτέραν χβ
  τάοταοιν. Τ ό μεγαλύιιρον
  μέρ·ς τβν έργκΐϋν καί τβν
  υπαλλήλυν κκτνκουν κα
  κατ·ικ·ϋν είς τρώγλας, ιΐς
  ύκ·γΐι· ύγρα καί «νθυγιΐινα
  είς κελλι· σηου {έν νθ«νΐ
  η·τέ σ ήλι·ς ■■! ο καθαρός
  ( ίί έ ύ
  της
  ς κ·τ·στ·σΐ»ς έ
  τ·β·ν ηολύ η ν·
  Μ«ί η Β«ηαιμ·της
  ( κα άλ
  λπς {ς Κ·ί έ,
  ■ς «υτης της βλιβΐράς καί Α
  ΐ ΐ τν
  τ·ς
  κ·ρ· ς την
  οκ·1·ν ένιφανιζί χαΙ ένέ
  κλιικν Αέργκτικη κ·τ·ικί·
  •Ι Ιργε·τ·ι έλΑχιεττΒ έμ·ν·ν
  »Ις τ* βπίη τνν. Διότι δέν
  τούςπ·ρ·.χ« ηκμμϊΛν ·νε
  αιν μ«· χ·μμ««ν ιύχαρΐσιη
  ■ιν. Ε«· έ«ρ·τ·μ·Βοβν
  ν. . . ίχιμίνβν
  δέν αυνΐκινβΐτ· κανείς &λ
  λβ καί ϊβΒαναν είς τό ση
  μιΤον οί κΐριφημοι δημοσιο
  ιίγβι μας να έέυμνοδν κβί
  β πρβπαγ«νδΙζ·υν τό λιτβ
  (αιτοον τοδ "Ελληνας ώ{
  ήν μεγαλυτέραν έβνικαν λ
  ■ταν. Κβί δέν έσκένβηααν
  8τι λαός κου διαιταΐαι κα-
  Κ6ς, κου ζή μέ {ηρο ψυμί
  και έλη·, κου χοιμάται είς
  ανάλια κβί υνρβ ύκο
  γεια καί έργαζΐται σκληρβ;,
  θείρεται,
  ιεαΙ μ«ο«Ι
  ΐ
  έδωβιν είς αύΐούς τΑ μέβκ
  «τΒλυτέρκς σιτίσεώς των.
  Τώρα φροντίζη καί δια την
  θέ βτέγασίν
  ύ Α
  ρ γ
  των. Κ«ί θ« τέ έκιτύχα Ασφ«
  λ&ς. 'Εχΐι &λλ»ς τε τ· ύηέ
  δΐιγμα &λλ«ν ηροηνμέ-
  ν«ν Κθκτβν δ κως τηβ Γ«λ-
  λ(ας, της 'Αγγλιβς, της Άμΐ
  χήί, τής Γιρμ«ν(ας καί
  της Λύατρίας Ακάμη, ίιιο»)
  ίχουν Ανεγΐρθι) καντοδ
  έργκτΐΜΒ· καί ύκαλληλικαί
  συνοικίαι μέ ΒαυμασΚας πβλυ
  κατο>κ(«ς μέ ·Α«ς τας Ανέ
  ακις καί τΑ κορφορ καί μέ 8
  λαυς τβύς <ρ·υς τίς ύγιεινϋς ί Αψϋ ί ή ς ς Αναψυχϋς καί τής μ·ρ φΐίβτω;. Βιβα(»ς τ· πράγμ· δέν «Ι νεη εθκολον. Δέν ιΓνβι δ μκς κ«1 τσβαν δύσκολον α σ·ν φαΐνΐται έκ πρύτης όφε »ς. Έ Αν μΑλιβτ· Απσ έτβν εΐχε καταβληθό ηαρ·μ·ί« κροσιταθΐια, ΘΑ ήτο κολύ «ύ κ·λ»ίτερ·ν. Διότι Αντί ν' Α νκγείρωνται τα χαμάσκιστα τβν προσφυγικήν καί έργα τικδν αυνοικισμδν είς δλας τΑς πέλιις κ·ύ έλαβον ώς έκ τούτου τεραστίαν έκτασιν, ΘΑ έκτΐζοντ· πολυκαταικίαι παν τού. Ε«ί μέ τέ κέρδος πού ΒΑ έπηρχιτ· έκ τίς χρησιμ· πσιήσκΜς σλιγωτέρων οίκοιιέ δνν καί έκ τής μικροτέρας δαηΑνης τβν δ&μνν διΑ την συντήρησιν τής καθαριότητος τού φΜΤΐσμ·δ καί τής ύδρεύ σευς καί τβν δρ*μ»ν τβν συ νοικιβμβν αώϊβν, ΘΑ ήτο δα νατον ν' ΑνκγερΒοβν χιλιΑ δες νέαι πνλυκατοικίαι διΑ τβύς έργΑτετς καί ύιιαλλήλβυς είς τΑς διαφόρους χκάλκις. Άλλ' >ηδέν έγινεν ·1ς τό
  ηαρϊλθον,ί Αναλαμβάνη ν·
  ,τ· κρΑία ήδη η σημερινή
  κυβέρνησις. Καί ΘΑ αποτΐλέ
  «Β τοδτο το σημκντικύτΐρον
  βήμα πρός τον πολιησμόν
  της χώρας μ«ς.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΛΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Ι Γ0ΗΤΕ1Α__ΠΙ2 ΗΟΛΕΟ!
  Ύ&ρζ η«0 το χιοϊΐέ μκανα-
  ατεΰει οτήν πίλΐ—ή τελιυταΕα γ(·
  νιται (*έι*οιττ]ς τ)μίρχς.
  —Δέν γίνεται αυΐϋ χαθ' Ιχ>·
  ν + κέλΐς θέμ>, γΐνετοιι γ.ατΐ
  τή» κάνουν...
  Τη ανωΐίρ» <8ιέ*β»9[ν»1;καμεν ο την κερΐ «ολιιος καρατ^ι;οι δ αίώνιος ο»φο(, δ δπο!·ς ουνήΰβς έ ηεμβαΕνιι μένο χαΙ μόν· γι« νά ίζ τόν Μνννλιέν *τ]ς αι- "Η ι ]ς ροιμίας μι τα ειθχα 4λλοι»ς. "Η ίχοι λοιπέν ή .. κλλοιίς ή πόλις ι(νε θίμ* ίπιΧΒΐρίταϊβν, αραχβλθϋθΑ την χαλιχαμαιμι- χ»»ιατοπ·0?αν η«υ χαζεύει ή 6ιτρ!να τοθ ηρώτου 6ηο8ΐ)μ3- ιοπβιιίβΒ ή χοθ κβ«ι·ιι χρυσβχο- ιίοιι. Καί Ιχο τή> έν ύιβοι 8:ι
  (ό θέμα τής ήιιέρας Η* ιίΐΐχεώΐ-
  (αί μόνον. Άπενβντία: γινκιόε
  ται χά Ι άκβχρυβταλλώνεται είς
  μορφάς πχγίχς.
  —Άηέ τέ κακοθτοι Ιας τα
  μιχιζβθ διαμορφώνιται ανΐχχθιν τ)
  γβηΐιία ττ)ς πόλεως.
  Πρέχειται ηερΐ έιλ*)ς γνώμτ,ς
  ή πι·1 ίξιΑμακς; Οιοιιό» άκρα
  βίντως Β» τέ άξιπμα ι[νε άννμ-
  φιο6ήτ*Λ·ν. Πράγμχτι τέ γο-
  βάχι τ«]ς μόδας—8η«ς χυί τέ δα·
  χτυλιϊάκι—τ·η·θετιθν έΒπ η
  4«·χί)ν χοθ ίρκματις ή τίς ίλαρο
  δΐ, Εκος κρβτι^ίΐε. ΚκΙ
  τοποθιτ·Ον. είς ττ,ν Ιν^έλεια
  Διά ν* Πβρουοιαοθ| δ έχπρέοβκ
  ττ]ς «δλιω:—■ κε6 γατ,-ιεύεΐ χαΐ
  οίρνιΐ—ιΓνε άνίγχτ)
  ξουν τα δύο αύιά μιχροκραγμαια
  χια.
  —Νά τό *4ρα θέλβο χά Ι &
  ξιπβυληθβ...
  Μίρτυς μου δ θιίς ίτι την δα-
  ρυοήμανχον βύιήν φράσιν, την
  ήχβκοα προ ολίγων ήμιρβν
  ιό οτέμα μ άς χιτραμϋγδαλάτης
  χοπιλλας τβν Κρητιχβν δβυνβν.
  Τό'γιβάκι λαμέ ή» Ινα ιΐβος...
  χιντριχοθ φβτος μίσχ ιίς τα 4λλα
  φ» ΐς^ Β υετβλβθδβ
  τ·0 χίμιιοϋ Ιρχιζε νά στριφεγυ·!
  γόρβ άκο ιό ·νς ούτό. Ή
  |{ ΐτ]{ «χ*·«'> ίψήλβηε
  έίε) φ·τιι»ή **· υκβ6λΐ]χιχειΐί
  «, Εμ. τέ χβριβ έχβμήλετνι
  Έ χβκίλλ· ΙξιχνιθΜ τΑ &
  αχιτάχια τού χαΙ τίς λαγαΐές β·υ
  νεχορφές τού. 'Αηέμινι νά θ
  δ έχκρόοηπος τ*]ς κίλεοις διά
  οκμκλτ,βώαη τό χ>μκ>ώ. Τό λαμέ
  γοβάχι θά ήγβράζΐί· 8ο»·δαο. Ή
  ηετίλοθδοι θε 4τσ·υρ·ύφλιζΐ τα
  φτερά της σιέ μοΐραΐο φΛς. Έ
  ΐ ι$ς πόλιως—-«ΰ μιχρή
  ϊ
  η $ μρή
  ή μιγάλν, ϊκοχ^ οήμιρον παν-
  χβθ χοοες α-ραγΐδις—·θ« Ιθριάμ
  βειιι διά μίαν φοράν άχδμΐ) οΐβ
  ήΧεχτριχά τ«2( πρώττ,ς διτρίνας.
  • *
  Ό μπιέμ τι β Καρτιέ Αν έν
  ποΰ άγ·υροξυπα οτή οοφΐχκ τού,
  ουνηθ'ζιι ουχνά να δΐίχνη τή
  «ου οΐό κολΰβοο ΠιοΕαι,
  κου χοιμβιβι άχόμη οΐους ά
  χνιυς χ*|ς δμ'χλ^ς. Τή γροθιά
  μιΐοριΐ νά δείχνη οήμιραχαΐ
  χάθε ίλλ·ς μκιέμ αλλχ κρέ παν
  Τίς χαΙ Τϊολίμιςς χτ]ς αα
  χαΐ άκέ χάθε οο·(τα—χρκεΐ &π·
  χίι» να έχιείνετ»! μία πίλις
  μοντέρνκ ^ έχμ·ντερνιζομένη. Ή
  πόλις ούιή μκοριΐ να Ιχη χοθ
  χδομ·υ τ«ύς α/,Ιους ώς πελι
  οδχους. Ό δι46βλ·ς ώοιόοο χ
  χβρβώνει πίνχοχε νά βνικρίσ»η
  χούς... Φΐιΐιβτ χαΙ τίς ΜχργαρΕτες
  τι,ς. Καί νά δημιουργή έν τψ ίμα
  τ! αιώνιον-—χαί οτερεέχιικβν—χοι
  νβνιχέν Ζι&}λ χΊ,ς πόλεβς.
  —ΔΙν 6έλ« νά ξανατ^ς βχό χβ
  ριί!.,. θί φρονχΐαω έ-ώ για αί
  ν»!... θ* μιΐνης οιήν πόλι....
  Ή συν-θιβμέν- »!ι% μ
  χαΙ μ»ζύ... χαλοκροαΐρε^ΐ] αρχι
  χά οκέοχεαι, ακούεται— χαχά χά
  νίνα—χλΙ ςύιή την έκβχή. Ά
  πλ·6υτατα γιατί χαΐ έφέΐβς άφθ·
  νοθν οί ηροηκγανδιοταΐ τβ»
  γαθβν ής πόλιβς—τάξις δλέχλτι
  ρος χαρβχ7}ριοτιχ*ν χδπβν μέβα
  ο' ίλα τα κϊνχροι χαΙ ο' βλα χά
  πάοτα ΐτ)ς λεγομένας παραγογ
  χ^ς χινήοιβς. Μέ τα λόγια αύΐ
  τέ βραμα τ«]ς πδλεα>ς άποχιβ χά
  χρώματά χοιι. Έ ίδ·λΐ) χέρ*,
  χοΒ χβριεθ ζ) τή φανταομεογαρΐα
  τβΐί «αί Ιίχιτχι άνιμπέδιο» δλες
  τίς έπιρΐοίς τευ. Τδ χωρι· φιύ
  γει νρός την πίλι... ΚλΙ ·ιύγε
  για να μή ξβνβγ«ρΙστ|1 Τσιερ
  ά«έ Ινα βυό μήνις ή χνειαχοιιοΒ
  λα—έξνρα.ομένι. διίντας—ΘΑ βη
  β ί) * ύ Κ·λν
  ΤΑ ΓΕΒΡΓΙΚΑ ΕΠΙΜΕΑΗΤΗΡΙΑ.
  Ή απαντήση ΐήν όιοΐαν
  μας ίδωσβ τό όφυιουογβΤον
  καοα τώ κ. Π^οθυπουργφ,
  «αθ' ή* τό 'ΥπουονεΤον τής
  Γβω?γίας, <(ς τό ό «οίον άπβ- στάλ τό άρθρΐδιόν μας περΐ γεωοικΛν ίκιμελητηρίων, με· λβ-δ τώ ζή τημα τής άναδιοθ γανώσϊως των γεωργικον αύ τΑν οργανισμόν μας (χανοποι Εί απολύτως. Καί μας βημι· ουργβΐ βάσιμον την έλτιϊοςτ χά Ι την πεποίθησιν βτι συντό¬ μως θ' άνασυνταχθοθν καί θα διοιχηθοθν καί πάλιν καλώς τα γΐωργικΑ #πιμελητή?ια τα όττοΐα εΤχβ στερήσει τΔν νομΐ μων διοικήσεών των Καί είχεν ξαθρώαβι τ* κομματικόν χρΑ τος. *** ΟΙ Α2ΕΒΕΙΙ· Ή χηλβφωνική έτςιρΐα ε¬ δημοσίευσεν ΐ[ς τας Αθηναι- κάς συναΚέλφους άνακοΐνωσ.ν διά τής οποίας καθιστα γνω- σ(6ν βτι θά λάβη σόστηρά μέ. τρα εναντίον έχβίνων οί όχοΐ οί χρησιμο-οιοθν τό αυτόμα¬ τον τηλέφωνον διά να διαπρά χούν φάρσβς ή νά συχοφαν- τοθν καί νά βίβηΧώνουν ,ύπο λήψβις. Καί πρέπει πράγματι νά λη^θοθν τοιαθτο μέτρα. ΟΙ άσϊβεΐς καΐ οί τοπεινοΐ τρέ- πει νά τψωρηθοθν σύσιηρΑς. Καί δυστυχώς οί χοησιμοποι· οθντεβ τό αυτόματον τηλέφω νόν δι' άνιέρους σκοιιούς Αέν λεΐπουν άπο καμμίαν πόλιν. *** Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ- Ή κυβέρνησις οηΐγρνφι χαΙ ημιοΕιυοι διάΐαγμα δια τβθ δκοϊθΜ δΕδιται τρΐμηνος πβράτκ αίς είς τάς προθΐυμΐβς δηλώ σινς χβν άγροχιχβν χρΐ&ν ώς χά χαθορΕζει δ οχιτιχός νέ μβς. Κατ' αυτόν χον χρΐκον ή χυ δίρνι^αις λαμδάνιι * έκΐ κλίεν μίτρβν πρός έξυκτ,ρέτηαιν χβθ χί ομού τβν δνΐΐλετβν. Καί έχδηλώ νιι την πρόθιοίν της να αη·6| δοον χί δυνατόν ιύεργιτιχώτιρος δ νέμος αυνίς. Καί Μν ή» ?υ τέν νά γΙνΐ| ίλλβς. Διότι ή χυβίρ νηοις Ιχιε άπίφχοιν νά επιβάη την πραγματικήν δικαιοσύνην είς την χώραν χαΙ νά ρυθμΕσ| ό^ΐσ χβς χ· ζή'ΐ?μ·χ τβν χριΑν, χατά χόν χα?ύκερν τρόπον. οΕ χτηιιτ.χίαι. Κα' δ Ιεανος θά λάβ) την μορφήν έθνιχο9 β« ναγιρμοθ. , **♦ ΤΑ ΝΕΑ ΜΈΤΡΑ- Ή Κυβέρνησις Ιλαββ χαί νβα συμκληοωματικά μέτρα ιιερφρουβήσβως καί προστα οίας τοθ ίθνικοθ νομΐσαατος. ΚαΙ επραξβν φυσικα Αρίστα. Ή δραχμή θά διατηρήση την αξίαν της μόνον.βταν θά Ι χη ανάλογον άντΐκρυσμα είς χρυσόν καί ξένον συναλλαγ ιιαι. Καί τα νέα μέτρα άπο βΧέπουν είς αΰτΑ άκριβθς: Είς την περιφρούρησιν τοθ χρυ σοθ καί τοθ ξένου συναλλαγ ματος άπό την βουλιμίαν των ανιΐρων άνθρωπον οί οτΐοτ,σι Ιπιδιώ<ουν τβν α κόπον πλοο τισμον διά λαθρβμτιορΐας τοθ συναλλάγματος. Δέν ύκάρχει δέ άμφ'βολΐα δτι τα μέτρα αό τα θά τελβσφορήσουν. Διότι ή Κυβέρνησις δέν πιρΐορ'ζβται είς την λ(]ψΙν των μόνον άλλά ΦροντΙζβι κα[ διά τή» αύστη ράν εφαρμογήν των. *** ΧΑΡΙΝ ΤΗΖ ΥΓΕΙΑΣ· Ή Κυβέρνησις συνεχΐζει λήψν μέΐρων πρός Ιξυγί ανσιν της χώρας κα( προσχν οίαν τοθ λαοθ άπό διαφόρους μετα&οτικάς καί μολυσματικάς νόσους. Έτσι έκτός τον αλ μίτρων, καθοαΐζβι καί ζώ νας ύγεΐας είς τα μέρη τοθ παραθβρισμοθ βΐς τας οποίας δέν ίπιτρέπεται ή παραμονή άτόμων πού πάσχουν άπό με ταδοτικβς ασθενείας. Καί οφε( λομεν νά ομολογήσωμεν βτι τό μέτρον αυτώ είναι άπολό τως έπιτυχές Ή 6γε(α τοθ λαοθ αποτελεί τό πολυτιμώ τβρον άγαθόν, χάριν τής προ στασΐας τοθ όποΕου βικαιολο γεΐται καί έπιβάλλβται κάθε προσπαθεία τοθ Κράτους. ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ- Λ ΜΙ βύζανίμινβν βκνιχπς έν Ββυσιααμέν σκνιχΐζιται δ Ιρανος 6πέρ τής Έθνιχής μας αιροπορί άς χαθ' βλην τ^ν χώραν. Ίδιαιτέ ρβς αυγχιν-χιχχΐ δμιος ιΐναι Ι ιίοφοραΐ χΑν έκβγγιλμκτιχην χαΙ 6ι·τιχνιχβν χάξιην. Πρβτοι οί αύ τβχινητιοιαΐ ϋεεχαν τα χαλόν πά ράδιιγμχ. Ή«·λού9ΐ(θοιν εί | πλιποιοΐ χβί βί χιυριΐς χαΙ χ·μω ταί χαΐ Βλκι αί άλλαι δργκνώ αιις χά ι βυντιχνΐβι. Δΐν οκάρχιι δ βμφ.6·λία β τι τί πχράδιτγ τβν έκαγτΐλματιβν χαΙ βιοτεχνΐν θά μιμΐ)θίΟ> χκΐ ·ί βιαμήχανοι
  τιλΐίας νά τ»έχι ίλιγγιβδίς
  κρός τέ πικρβιμένο της. ,
  —Εύχυχβς κβε άεχισι νά χαρ
  πβφ·ρ1 έδϋ ή κεΓρβ χαί χά κράγ
  μκχα φκίνιτκι δχι άλλαοοβον ρι
  Αύιή την β«·χ4λιψιν Ιχαμι δ
  βοθΰτερος γνώοτης τής εξελίξεως.
  Καί κρ*ς ίΐνιχήν δμολογβυμί
  ν»ς άναχ&ύφ:αιν. Ή πόλις ιίνι
  «νϊγχη χαί μι νομβθετιχ* χά Ι
  μέ βίαει- άχόμη μέ.ρκ, νά άνα
  χληβς οτον δγιή προβριομέ της
  Καί είνε ιύτύχημα δΐι ο' αύι
  άρχίζιι νά ουμδάλλη πλέον χαί
  ή άντ(9(«9ΐς τοθ χνριβθΐ Διά την
  Ερητιχήν πέλιν ιίίΐχώιιρα αύ
  το θ* άπβί| χαί προτίρημα. *Ηρ
  χιοι βλέπιχε νά 5υαφημήται χαί
  αυτή τιλιυΐκΐος έξ αΐίίας τβθ
  φαινβμίνεκ—μιΑς απέ τάς χιιρι
  χέρας περιπταοεις τής αοτυφιλίας.
  'Γκήρχον τ·ύλάχιοτ·ν πιριοβότι
  ροι τ·0 ίκές «χεσμ«ΚθλΙται» οί
  δκιΐοι Ικαίροντο διά χον ήμίκο
  σμόν μέ τον^δκοΐον & τόπβς μας έ
  τοοβ/ΒΒέηι χΑθι χρόνε χβί μιρ,
  χές... ξίνις
  ΤΑ 4ΑΣΗ.
  •Οφείλομεν νά όμολογήσω
  μέν δτι τόν τελευταίον καιρόν
  καταβάλλεται μία άξιέπαινος
  προσπαθεία διά την προστα
  σία ν τον δσσδν καί την άνα
  .δάσωσιν τον Ελληνικόν βου
  νόν. Το ύπουργβΤον τής Γεωρ
  γ!ας μάλιστα έχαι την άντΐλη
  ψίν δτι εάν καταβληθβ μέγα
  λυτέρα άκόμη φροντίς ή Έλ
  λάς θά καταστθ αΰτάρκης κα[
  είς δασικά προϊόνια. Άλλά
  δι* Ινα τόσον μεγάλον έθνι
  κόν σκοπόν^δικαιολογϊΤται νο
  μίζομεν ν' άναληφθή όλόκλη
  ρος σταυρθφορΐα. Σταυροφο
  ρ(α ΰτέ} τον ελληνικόν δα
  σΛν πού θά ,μας έξασφαλΐ
  σουν πλοθτον κΐΐ υγείαν.
  ***
  ΣΧΟΛΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΟΣ.
  '_ξ αφορμήν τοθ τελευταΐ
  ου τραγικοθ ναυαγΐου τοθ
  Πειραιώς κατά τό οποίον «δ
  ρον τόν θάνατον περΐ τα εί
  κοσιν ατομα, άνβκινήθη καί
  πάλιν τό ζήτημα τής (δρυσε
  ως είς δλας τάς παραθαλασ
  σ.ας πόλεις σχρλον κολυμβή
  σεως. Διεπιστώθη *& προσέτι
  δτι έλάχιστοι έκ τον Έλλή
  νων καΐ έξ αυτόν άκόμη πού
  κατοικοθν ε(ς παράλια γνω
  ρΐζουν κολύμβησιν. Θλιβερά
  βεβαία διαπΐστωσις άλλ' α
  πολΰτως αληθής. Τούλάχι
  οίον διά την Κρήτην (σχύει
  απολύτως, '-λάχισχοι Κρήτες,
  μολονότι νησιώται, γνωρζουν
  κολύμβησιν. ΚαΙ δμως θά Ι
  πρεπε νά γτωρΐζουν δλ,οι κα(
  διά λόγους προνοίας άλλά
  καί δια λόγους ογεΐσς. Άλλά
  πρός τόν σκοπόν α υϊόν (έν
  θά ήΐο άσκοπον νά (δρόσουν
  καί τα ναυτικα σωματεΓα τΙ}ς
  πόλεώς μας μίαν σχολήν κβ>
  λβ|
  Ι
  ι ,
  * "·*„
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμβρον ή γε
  ματη μπρΐο καΐ δροσιά τταοιζιάτικη
  μουσική φάρσα: «Μισ νΰχτσ στό
  Μαξΐμ». Μέ τούς άοιοτείς τής
  Γαλλικής σκηνάς Σοθζυ Βερνόν
  ΜαργαρΙτα Μορένο καΐ Τράμελ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  ή θαυμασία όπβρετοφάρσα «Σκάν
  βολον στή Βουδαπέστη», μέ την
  Φραντζέσκα Γκάαλ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός).— Σήμερον
  τό κοινωνικό άριστούογημα: «Ό
  δρόμος πρός τα κάτεργα».
  ΠΟΥΛΑΙΑΙ1
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή γεμάτη μπρίο
  χαΐ δροσιά Ηαριζιάνι-
  κη μουσική φάραα:
  ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ
  ΣΤΟ ΜΑΞΙΜ
  Μέ τβΰς άριβτεΐς τής Γαλ
  λΐΜΓΐί σκηνάς:
  Σούζυ Βερνόν,
  Μαργαρίτα Μορένο
  χαΐ Τράμελ
  'Βκτός κρβνράμμεττβς:
  Ή τελευταία μεγάλη
  παλαιατιχή συ*άντησις
  ΤΖΙΗ ΑΟΝΤΟΥ
  ιιι ιαιν ιιηι
  είς τό Στάδιον των
  Αθηνών.
  Έλληνιχή όμιλοΰσα.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  II
  ■ ι
  Νέ τβν ΛΙΛΗ ΚΤΛΜΙΤΑ
  ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  1ΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρομεν είς γνώσιν των «ο
  σιβ&ν κσ( φ'λεορτων, 8τι ή
  έορτή τής Κοιμήσεως ι ής Θεσ
  τόκου, Θ4 πανηγυριοθβ μέγα
  λοκοεπΑς.
  Ό Μέγας Εσπερινάς (6 μ
  μ.) θά τελεσθή μέ άνοιξαντά
  ρια καΐ αρτοκλσσΐαν χορο
  στατοθντος τοθ θεοφΐλεστά-
  του Έηισκόπου Πέτρας συμ
  πραττόντων διακεκριμένον (β
  ροψαλτΔν καΙ Ιδίως τοθ οιακε
  κριμένου προβτοψάλτθυ ΆγΙθυ
  Τίτου Ηρακλείου κ. Ιωάννου
  Βουτσινβ.
  Μετα την 9ην ώραν θά ψίΐλ
  λωνται υπό τθν Ήοέων πα-
  ροκλήσεις πρός την θβοτόκθν
  μέχρι βαθβΐας νυκτός.
  Ό Κιθβ&ρΐκος Ν36ς τής
  Μβγάλης Παναγίας θά Φωτσ
  γωνηθβ κλουα'ακ.
  Την πρωΐαν ό βΐθρος θά
  σρχΐσπ περΐ ώραν 6 ην τι. μ.
  τ-β συμνράξει των ώς βνω Ιε
  ροφκλτΔν, μβτο την θείαν λβι
  τουργΐαν καθ1 ήν θα ν,ειροτο-
  νηθβ Διάκο>ος ό Ιωάννης
  θ«ο&. Ζερβάκης γενησεται
  Λιτανεΐα μετα με·>άτ}ς πομ-
  τΚ,ς. Κ8ριφβρομ*νης ττ)ς Ίβρθς
  ΕΟόνος της Θιομήτορος, ·ι'
  Εύαγγελ'στρΙας καΙ άγο(β(
  ε(ς την Πλατείαν πορακολου
  θούσης ττ]ς μουσικτ}ς τοθ Έ
  θνικοθ Όρε-ανοτροφεΙου Αρρέ
  νων Λασηθιου.
  Την. μεσημβρίαν μετα την
  συνήθη κω?ω%οκρουσϊαν θά
  γίνη τοιαύτη πανηγυρική χά
  ρΐντής ημέρας.
  "Οθεν καρακαλοθνται οί ι ό
  σεβεΤς χριστιανοΙ, δπως συμ
  μετάσχωσι τής λαμ-ρας ταύ
  της «ανηγύρεως καΙ λάβωσι
  την χάριν της ΎκεραγΙας θε
  οιοχου.
  Την 17ην Α6γοοστου ήμ|
  ϋΡΟΙΤΑΜΙΙΑ
  ΠΛΪΙΣΤΗΡΙ4ΣΜ0Γ
  ΉΜα Σ«τ. Άλιξ«χ- τη
  «ικο9 οκχλλήλοιι χατ·(χ·υ Ήρε.·
  ΜιχοήΧ Σ. Βΐγιάχς
  χατο(«ου Ή»<χχλεΕοιι. Ό χαθ' ι μ τέ καίίν μου κβί- γραμμι χαίτβι νομίμβς έκεταγΐ) χιχβς υέ» Βιά τ*,ς οκά χ·«νολ· Υίαν 26 ΊοιινΕβυ 1937 άτλί}ς έκΐτβγτ,ς μου ώς Βείχνυται ιχ το9 δκ' αριθ. 4898 έκιΒοττ}»ιΌυ τ·0 ΒιχΐβτιχοΟ χληττ^ος Κβν)νοα Γ. Φραγάκη έν συνεπεία (ε Βιά ΐ*)ο δηο χρον·λβγ(αν 9 ΊκιλΙβυ 1937 χβταοχετ^ρίου έκιταγ^ς μ«ιι νομΕμβς Ιπι?ηθι!ατ)ζ χχτί τέ οη' ίριθμον 4934 Ιτιδυαήοιον το9 Δι «ασΐικβθ χ>ητ«ίρος Κβ^)'ου Γ.
  Φριγάνΐ] ΐ<χ δυνάμει *ηί κρός ίχ-ιελεαιν ττ); δκ' κ·ιθ. 652 τοθ 1937 ίριοτιχής χαΐ τελεοιΒΕχαυ 4κοφ£οεβς τοθ Είίΐ)νοδικεΙ·ϋ Ή· ραχλε(·υ νομίμως κεριβεβλΐ|μίν«ς τί ν Ιχτελεσιήειον τύκεν μοθ χατα δάλίΐ διά χεφίλακν τοχους χά Ι ΙξοΒχ μίχρι ττ]ς τελευταίας τ*ν (ν λογφ Ι^ιτ«γ6ν μου Βραχμάς 3,110 να! τ«ύ:ΐς έντίϋβς Ιχτοτε μέχρις ίξοφλήακος, Ιϊ τούτοις μίχρι οή μερον χαθιιοΐενε! την κλτ^ρωι^ν Διά τοθια Πρές εΐΐκραξιν το9 κοο·0 τ&« δϊ9χιι*ν τοιβν χιλιάδβν Ικβιτβν δΐκ* (*ρ. 3 110) τβν τόχ«» αύ τ·0 αιτό ττ]ς τελευταίας τβν Ικι ταγβν μαυ χαΐ τβν γεντ)θ·μίνβν «ξοδβν έκτελέοεβς έχθέτ» είς Βη μίιιον άνκγχαβτιχον κλεΐατηρια σμδν τό 1)2 Ιξ άδιανεμτ)τ·υ .τβν κάτωθι «κινητών χττ,μβΐτον τ·3 «αθ' ι!ί ή παραβαά μου χεΐμένβν είς την κεριφΐβειαν τβθ Δήιιο» κιΐ Είΐηνοδιχεΐοιι Ήραχϊε'ου ήτο Ιον) ΒΙς θέσιν «ΒραΒιάΐΐ)» Φκ νιχιβς Β3θ*ί:οχ·ν 540 οτρεμμά τβν αυνορευίμενβν χτήμαοτν'Δνδρ. ΚαλεχαΐρινοΟ, ΆριοτεΕδου ΠερΙ 3ίυ, ρύϊχΐ, Ε. Δ. Π, 2) 'Βντές τ«ς ηίλεβς Ήβαχλείου είς <Αιμπλετζ(δι«» ττ]ς συνοικίας ζ ή «λεΐβυ τρία ουνεχίμενα ίοίγεια μαγαιζιΐα μΐτ« 3 Ιη' ααΐπν ανω γείβν καΐ μιΧ; ταράταας σϋνορΐυί μενά χιήμβσι ίρόμβυ 176 >λΐ]
  Βϊνίμβν Κβνατΐνΐίνβυ Ρ^οΐΒάχΐ
  ΚωνοτΒντΙνοϋ Μανιουδάχΐ}, Γ. ΟΙ
  κον·μΙδοϋ Γ. ΚαπνιοκΟ χαΐ Δ-μη
  τρ[*ιι 'λ^φχηίνη,
  Ό κλειο ηβιασμίς τ&ν «νωιέρ»
  «ΐ)μ4των γενησεται ενώπιον τ·0
  Σιιμββ,λαιβγβάββυ ΉραχλεΕου £5
  οτρΒϊιοΐί θ. Γαρεφβλάχΐ) ή τβδ
  νιμίμου τβυ άν«πλτ)ρ«ΤϊΟ χαΐ είς
  τό Ινιαΐβα έηΐ τί|ς 65εΟ ΧκνΒα
  κος χείμινεν δίκαιον γρκφιΤόν
  το» την 1θ«|ν Σιπτεμ6ρ!ου 1937
  ήμί»αν Κυριακήν χαΐ ώιαν 10
  —12 κ, μ Εκ·» χιΐ Βτε χκλβθν
  τα ι &Ε Ινξιαιφερίμενοι.
  'ΔρμίΒι·; ίιχαατιχβς χληχήρ
  ένΐργιιιΐάΐω τ» νέμιμα.
  Έν Ηρακλείω τί 9 Αύνβύοτοκ
  1937
  Ό τοθ έπιαΐιεύδεντος. χαΐ κα-
  ραγγΐλλεντος ηλΐ|ρεξσΰθ(θ( Βιχΐ)·
  γίρβς
  Κιινατ. Γ. Ν«μ«λαΜης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.
  Καχατΐθιίσης μιίζονος
  «ροσθορας ι-αναλαμβάνι
  ται ή δημοκρασία βνοικι-
  άσι«·ς τβν κάτωθι 6ημο
  τικεβν θυρών δια τό Λ«ό
  1 Αΰγουστου μβκρι 31 Μαρ
  τίου 1938 χρονικόν Βιάστη-
  μα ήτοι:
  1) τοθ ε>6ρου ΙχβυαλιιΙ·
  άς.
  2) τοθ Θόρου μΐταφιρο
  ρέΐνυν ιγϋΜρίΜν ΒροϊόντΜν
  <Ι 1|θύΜν. Ή βημοκρασΐα γινήσι ται την «ροσιιιν) Δευτέραν 16ην Αύγούστου Ι. Ιτ. καΙ ώραν 11—12 «. μ. ινώνιον τής Δημαριιακ^ς Ένιτρο Ήρακλιίου. Ηράκλειον τπ 12)8)1937. Ό Δφ μάρκος Ήρακλιίου Μηνάς Γε«ργι«βΐΐ{ ΜΛΝΟΑΙΣΙ. Ι0ΗΙ01 ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΧ-νΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΗΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΙΙ λΗΜΟΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝ1Ν ΔΙχεται |ν Τε) Ια(ρεΙ« »ββ, οο«| Πειοαι&| Ι7|' ΑΘΗΝΑΙ, Τηλ Η47» Ιερεύς έν τώ σύ'φ Ίερώ Ναώ 6 ώς ανω διά την '&νορΐαν •Αγ. 'ΑντωνΙου. Έν Νεανόλβι τβ 11 Λονοό στβυ 1937 (Έκ τοθ γραψεΐου τής Έ νορια»ί)ς Επιτρέψ Μά Π)ΣΚΕΥΗ |3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ηλίου 5 λ. 40 Δ&οις 7 λ. 19 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ Πολύς λόγος Εγ»νε τελευταίως 8ιβ την κολυμβητικήν αμάθειαν τβθ Έλληνος. —Τό να ιτνίγεβαι διότι δέν ξέρεις ν* κολυυβάς είναι αΤσχος άνβφώ νει είς τό Π. Φ&ληρον άλλοτε Ενας διδαοκαλος τί)ς κολυμβητικής, 'Αηό τόΐβ πσρτιλθσν πολλα δτη καΐ οί Έλληνες έξσκολουθο3ν »β κνίγονται σωρηδόν «διότι 5έν ξβύ· ρουν νά κολυμβοθν», Τό αΤσχος συ νεχΐζεται κσΐ μαλιστα είς βαρος νέ ών ανθρώπων. ΚαΙ δμως λεγόμεθα λαός ναυτικός! 'Αλλα και γεωγρα· φικώς δέν ίρμηνευόμεθα παρο μό¬ νον Λς θαλασσινοΙ,,.Άφήνομβν τώ ρα καΙ την ΙοτορΝν μας ή ·πο(α όμολογουμένως είς την περίπτωσιν αυτήν, δβν δικαιολογεΐ οιόλου τΰ κατάντημά μας. Τό μάθημα τής κολυμβητικής άποβαΐνει ό σιτουδαιότεροϊ κλά· δος τής φυοικής άνωγής.Ι Αύτό ανέφερεν άποφθεγμσπκώς κσΐ ό παοατυχών συνβιδητός θα· λαοσόφιλος. ΚαΙ αύτό—ώς έβεβαιώ θημεν— έφαρμόζεται ΑλλοΟ μέ ού στημακαΐ έξ άπαλων όνύχων. 2υμ βαΐνει μάλιοτα έδω, νά πρόκειται ό λωοδιόλου πεοΐ χερσσίων άνθρ6 τιων,οΐ ό-π-οϊοι όδοιττοοοθν μέτες, μό νο καΙ μόνο γιΛ να βροθν θάλασσα καΙ να κολυμβήσουν! ΟΙ ανθρωποι γνοοΚΤουν τί σημαίνει ή έκμάθησις αυτή είς τΛν δημοσίαν βπως καΐεΐς την δλωί διόλου ατομικήν ζωήν τοθ σημεοινοθ πολΐτου. Ό κ(νδυ· νος τοθ πνιγιιοθ βλεπετε δέν είναι οδτε άσυνήθης, οϋτε άπΐθανος είς χον σίωνα μας. δπου οί πρόοδοι ά μιλλώνται μέ τα δυστυχήματα. Εύ τυχώς στό "Ηράκλειον γΐνονται με θαθριον ναυτικοΐ άγθνες. ΚαΙ είνε έπ'εύκαιρΐα τό καλύτερον μέσον δια νά ένθυμηθωμεν κσΙ την σημασίαν τής Θαλάσσης είς την (ωήν μας ά λ λα καΐ την σημασίαν εΐδικατερα της κολυμβητικής. Ό 'Αλλος — Σύρατα η{ δεκταί ρκδιθ' φάνο»! Δίβ Ταεχοαλοβίκοι ίργίτιι, 6 Φ;αΥκΐ3*»ς Σι*&9* χαΐ δ Ριδόλ- φας 'Δλιέτβχι Ιχ«ιιν τεθ^ είς Μο ράβοτα Όαΐράδα &κέ έκισΐτ,μινι· χτ)ν η«ραττ)ρΐ)9ΐν, διέτι ηαρβοοίά ζοβν Ινα χερΐιπγβν φϊΐνόμενον. ΤΑ οήμχτά τβν είνε...δεκταί «Ο δ:οφώνο«. Έχ:ελο9ντες άτλίς απνεκιτιχας τινάς χινήσεις ■( ίύβ εργάται χατβρβΑνουν νά έφο διαζουν τα οώματά την μέ ήεχτ.ρι ν ε.ένγειαν μετα6αλλίμι»οι εί; 4 Εδή ϊ £ΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒαΕΪ ΕΡΓΟΝ μ ή α:«θμοΒ. ΒΓνε μάλιατα ιίς 6ί3ΐν νά βίδευν άλανθάοτως τδν αταθμόεΐΐιΰ τι >>£ ζ^τεΤτε. Οί Βυ·
  ά κυ «αρουαιάζιυν τέ κερΐ
  εργβν φχινέΑενβν ιξηιαοθηοιν 5κέ
  Ιατρπν, είδιχβν τ·0 ραΐιοφά^ου,
  δ^μίθΐβγράφβν. Ουδείς χχτώ»θ»
  οε να έξ«ιήιι τό περίεργον φ*ι
  νόμενβ* τββ οώμαιές τβν.
  ***
  —Τ« τελευταία λ·γι« ένσς
  έζ ή
  ΤΟΥ Ρ. ΠΕΒΕΝ10Η
  69ον
  Αδιά κβΰ Ιλιγεν δ Σίλ6εβ ήτνν
  οά* αΐνιγμα. ΚβνεΙς βκο μ4; 8|ν
  ιΐχε χά ι α!φνιδ·αιαμο την νύχτα
  ΙναντΕον τβυς.'Κνώ άκό μέ·«υς μ*«
  α3χιοα νά 6κβψΐάζ«μ«ι Τέ τ·λ·υ
  τα!» λτ5γι« το9Η«έν Κΐικ κερνοθ
  βαν άκέ την οκίψ·. μβ». 'Αοχισΐ
  νά 6κοκτιδβμχι μήκβς *»*!« χι'
  ΰ ά
  ; μ«
  ΤΙ «α σιθ *& ιοΐ Ήταν άδόνατον
  νά έκτελέοβ ταυτ·χρονβς τό χαθ|
  τ ό ν μου κρός την ηατρΙΒα—χί
  ριν ττ]ς ίηοΐας Ι«»εχε νά κεθα|
  ν»—'ΧβΙ κράς έοένα χάριν ττ|ς 6.
  ηβΙ« Ιηρεηε νά ζήσα!» ΑοίαδΙ
  η«]ρξ»ν τα τελευταία λόγΐα ηεΰ,
  Ιοτειλε κρός την μι^ίίπ τευ αί
  ηέ τό πΐίίον ττ]ς μίχτ){ 4 Ίαί·— ]
  Τέγχ—ΓιοΟ, β Κινίζβς οτρα^η
  γός «ού Ικεοεν είς την μίχΐ)*
  ίξβ τβν τειχβν τςθ ΠεκΕνου.
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΙΜΝΕΙ ΕΝΑΡΞΙΝ
  Η ΚΑΣΤΡΙΝΗ ΤΛΒΕΡΝΑ
  Ο ..ΜΑΓΡΙΠΛΕΑΣ"
  ρ ; ς ,
  χαθώ, ήΐαν μ»ζεμ(ν·( γώ»β «κα
  τή φιβτιά ζαλιομ{ν·ι άκο τα ροθϋ
  χαΐ ο*4»θΐ}<ο( μέ {«ανακοινοί «ώ ιΙ(αμ« 1<α εχθ»6 ίλιγώι···. —Τ«λ·ί, άς ιίνε, εΐκιν 6 ΣΙλδΐ-) ΈχεΙ'* κου θέλουμε έμιΐ εΝι νά κάιβιη» ο τί χίοιοι μχς τέν θ~33»ι ρί, αύτδς ■!·>■ 2 Βρος Κ'.ο δάνβυμ»
  χι' έιεΐς πίλι θίλετε νχ αώβετι χή
  ζβή οας, β&τ»(, φ-ίντάζομαΐ &ι»ι
  ο διχόί α κ 6ρας. "Κ*«-ε ο τα χέ
  ρια α«ς Ι "α χ*βτΐ|. 8ε» είνε Ι'Ο';
  —ΜκβρεΙ ι«'ε χι' Ιται, εΐκεν
  α πλοΐοιρχος.
  —Έ'α:ε 8*. ^έν Ι^ιτε, 'όξίρ·»
  14^ το χρϊΤδΐε μυοτκδν χαΐ βέν
  ώρελεΐ οε τ(ηβτε. Έ<εΙνο κου θί· λβ «[^ε νά νβς δώοιτε τδν χίρτη "θε· γιά τ' βλλα κ4ντοτε. κλ^Ι αρχε, οα; εΐχα μιγάλτ, δηίλτψ —Α&ιο δέν κρίκεΐ νά τέ λ*«ε α' έμένκ τόν διέκεψι 4 κλαίαρχες, τέ ξέ»αμι τί θίλατε νά χά νέ τε ϊ πό τ*)* άρχή χι' Ιννοιβ α%ζ. ΙΜ την ώ3«, Εμβί, Βπω: βλίτετε δέ* μκορεΐτε νά τό κάμετε. ΚαΙ τέν Ιχύΐτβξι ^τίραχος. έ έξαχβλουθβν να γεμΐζη την πίπ» τού. —"Ιαβς δ Γχρίύμβς έκρίββοε, εΐκεν 6 Σίλίε». —Τί λές τώ α! Ό Γκ»-ϋ ϊέ< αοθ ε(ηε τίκβτε χι' εθ<ε Ιγώ τέν ( τίκοτΐ. Αδτέ «χΕνιται ν ώ; έθ&μβαε τόν 21λ6ε·. Πρβτα φαινότανε νώ: οηυ χρατοθ3ε τ^ν δ?γή τ·υ· ΤΑρα 8 μβς έξέακκσε: —Νέ λε(κ«ιιν τα καλλά λίνΐ». εΐπε. Δεν αιιζν** α^άνΜ α' ο&τδ. Κι' άφίθ α8; βΧκβα νά ι τε *ήν πίκα αας χι' έγώ 8ά τ» Ιΐιο. ΓΚΡΚΚΑ 727 τιροΐ'οντα ΟΟΤΥ Θδ ο$α τα έμ- κορινα Ματα- Θτήμαζα τη5 /φήτηβ, ΑΝΤΙΠΡ/ΠΟΙ ΔΙ ΟΛΟΚΛΗ¬ ΡΟΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Γ ΓΕΏΡΠΑΔΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Κ0ΙΠΩΓ4ΙΚΒ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Έτταντΐλθβ χθέί έξ Ά θηνον 6 βρβματέμπορος κ. 'Λχιλ- λεύς Τζανάκης, —ΆφΙχΘη έκ θβσσαλονΐκης ό οί νέμπορος κ. Κονιόοδβς. —Έπσντΐλθον έξ 5'Αθηνών ή κ. Γεωργ, ♦λώρου, ή κ, Παμαλάκβ, μηχανικοθ ή δνΐς Χατζιδάκη, ή κ. Ψωμαβακη εφοριακοθ. —Επανήλθεν έξ Αθηνών ό κ. Άντ. Ταμιολάχης μετά τής δίδος θυγατρός τού Βιργινίας. —ΈτιΙσης αφιχθη έξ Άβητών ό κ. ΜΙμης Κακουλάκης. *** Γύρω στήν πόλι μας. 'Υφεσιν άρνετήν εσημείωσεν ό καιρός τίς τελευταίες ήμέρβς, —ΚσΙ ή στήλη τοθ θερμομίτροι» αβ^ν επί τέλους την κατιοθοσν. —Ελπίζομεν λοιηόν είς τ· έξί(ς τουλάχιστον ν' άπαλλαγαμεν άηό τό μαρτύριον τής ζέστης. —Την 6ην απογευματινήν σήμε ρον 9» τελεσθοθν τα έγκαΐνια τοθ παιδικοθ άοόλου «Ελευθέριος Βε νιζέλος». τοθ μορφωτικοθ συλλό· γου γυναικων μέ την αρμόζουσαν έπιοημότητα. —Τό άσυλον αύτό πσύ έλειτοορ γησε κα( πέρυσι τό καλοκαϊρι. 4πό τελεΓ μίαν άξιέπαινη δσο καΙ συγκι νητικήν ίκδήλωσι κοινωνικής ποο νοΐσς καΙ άξ(ζει νά ύτι·σΐηριχθτ] άπ' ολους αΙ ίδιαΐτερα άπό τοος εύπόρους -Την μεθεπομένην Κυριακήν Θά τ λεσθοθν είς τόν λιμένα μας οί Γ.' έτήσιοι ναυιικοΐ άγώνες των ·· μάδων των ναυτοπροσκόπων μας. —θά συγκεντρώοουν δέ τ* ένδια Φέρο ν τοθ κόσμου των φιλώθλων καΙ Ιδιαιτέρως των φίλων τής θα λάσσΓ,ς καΙ των ναυτικόν σΐϊόο. —Τό γβγονός αλλωστβ ότι οί ναυ τοπεόσκοττοΙ μας Εχουν κερδΐσει κατ' επανάληψιν τό πρωτάθλημα της Ελλάδος ιΐναι αρκετόν γιά νά αυξήση ττερισσότερον τό ένβια φέρον των εφετεινόν άγώνων. —ΧΘές τό έετπέρας επρόκειτο να συνέλθη ή λιμενική έπιτροπή δια νά έγκρΐνη τό ηρακτικόν τής δημο· πρασΐας καΐ νά κατακυρώσπ το £ρ γον τοθ έξωραισμοϋ τής παραλΐ άς τοθ μπεντενακιοθ είς τόν άνα λοβόντα αύτό εργολάβον. 'Ετσι 'ληΐζεται δτι αί σχετικαί εργασίαι Θ' άρχίσουν τό συντομώτβρον. — ΑΙ εργασίαι διά την καλυτέ¬ ρα ν οργάνωσιν καΙ την μεγαλντε ραν επιτυχίαν των συναυλίαν τής χορωδίας τοθ Πανεπιστημίου 'Αθη νών συνεχΐζονται ίντατικα. —Ή προτη συναυλΐα Θά βοββ την προσέχη Τρίτην τό βοάδυ είς τό Θέατρον «'Αλκαζάρ» Θά ουγκβν τρώση Β'^άσφαλως πΐήβη συμκολι τον. —Την ερχομένην Τρίτην Θά κατα πλεθση είς τόν «,ιμένα μας · ΰπ' άριθμ. 1_στολ'σ<ος των ελληνικόν άντιτορπιλλικον. —ΚαΙ ή πόλις μας θά λόβ{| δφιν ναυτικήν μέ τα ναυτάκια μας πό3 Θ' άποβιβασθοθν καΙ θα κυκλοφο ρήσουν. —Ελπίζομεν δμως δτι Θά μας Ι ΐτισκεφθη καΙ ό Άγνλικός οτόΐος τής ΜεσογεΙου άφοθ ττρόκειται να π(ριπλεύση όλόκληρη την Κρήτη. —Έτσι θα δοθή εύκαιρΐα καΙ είς τούς συμπολίτας νά Ιδοθν καί νά άποθαυμάσουν τα χαλύβδινα μέγα θήρία των Θαλασσων. τα νεώτατα ντρέντνωτ καΙ τα άεροπλανοφορα χάρις είς τα δποϊα κυβερν* τα κύ ματα ή κραταιά αύτοκρατορΐα. —Πλεΐστοι έκ ταν συμπολιτ&Μ πρόκειται ν' αναχωρήσουν άπόψΒ καΙ αυριον διά την Νεάπολιν διά νά παρευρβθοθν είς τόν μεθαορια νόν έορτσσμόν. Φαΐνεται δέ δτι εφέτος αί ίορταΐ τής Νεαπόλεως Θά είναι κάτι τό πρωτοφανές είς μεγαλοπρέπβιαν καΙ λαμπρότητα. — Μεγάλη άφθονΐα είς την αγο¬ ράν μας άπ' δλα τα εΐδη, —Ιδίως άπό φρουτικά ύπάρχει πλησμονήιπραγμα τιού άποδβικνΰΜ συν τοίς άλλοις καΙ τάς προόδους τής γεωργίας μας, —Άλλά καΙ ψάρια ΰπάρχουν α- φθονα τίς μέρβς αύτές καΙ σχετι¬ κώς εύθηνά. — ΚαΙ τοθτο χάρις είς τόν καιρό μέ τίς γαληνεμένβς άσέληνβς νό· χτβς πού βοηθοΰν τό ψάρεμα. —Συγκίνησις μεγάϊη είς την πό λιν μας έξ άφορμής τον Ισχυρόν σεισμθν πού έπληίαν την Δκυκάδα. —ΚαΙ φόβος μέγας μήηωφ ·υμ βοθν κι' έδο σεισμοΙ. —'Υπάρχβι βλέκβτβ πάντοτε Ισχι>
  ρά ή σεισμοφοβίσ, παρ' ολο. πο·
  6έν δικαιολογεϊται πιά.
  —ΖυνεχΙζονται αί εργασίαι διά
  την όσφαλτόστροσιν τβς όδοθ Φαι
  στοθ,
  —Αί εργασίαι δμως διά την σκι
  ρόστρωσιν τής λβωφόρου πρός την
  "Λκ Γάμπιαν διεκόπησαν παρ' όλον
  πού είναι άνάγκη νά τελειώση τό
  συντομώτερον τό Εργον αύτό.
  —Κοσμοπλημμθρα χθές τό βρσ>
  δυ στό σινέ —Πουλακάκη δπου ή
  πρβμιέρα τοθ ιΐολΰκροτου Εργου
  «Μία,νόχτα στό Μαξ1μ»μέ τούςλαμ
  προθς,άσΐέρας τοθ,κινηματικοθ ·τ·
  ρκώματος ΐουζύ Βερνόν. ΜαργσρΙ
  τα Μορένο καΙ Τρόμβλ.
  —Υπόθεσις, σκηνοθεσΐα, μουσική
  ήθοποιΐα, άποτβλοθν Ινα Θαυμάσιο
  σύνολο πού βυγκινεϊ καΙ γοητβύε».
  β Ρέπβρτερ
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ άπό 1 Αύγοθ
  ότου 193/ οΐναποθήκη χωρητιχότη
  τος 70.0ί0 οκάδων περίπου οίνου
  μέ νατητήρια, σύλή καΙ έργαλεΐα
  οΙνοποιΤας καΙ συνεχομένη ελαια
  ποθήκη μέ δέκα σιδηρα έλαιοδσ
  χε(α χωρητικότητος 30.008 οκάδων
  ελαίου. ΑΙ αποθήκαι εύρισκον
  ται είς την οδόν θαλήτα πλη
  οίον τής πλατεΐας 'ΑγΙου Δή
  μητρΐου δύνανται δέ νά ένοικια
  οθοθν καΙ χωριστά ή οΐναποθήκη,
  καΙ ή Ιλαιαποθήκη.
  Πληροφορίαι παρά τοίς «, κ, Χά
  τζη,δάια—Τσιλένη. καΙ Σία.
  Ι
  ΆϋΜλέοΒη.—όρμαθός κλειδιΛν β
  πό τής όδοθ «*1δης« μέχρι τοθ Βα
  φείου Φρουδαράκη.
  Παρακσλβίται ό εύρο>ν νά «4
  παραδώθΒ είς τα γραφεΐά μας, κα
  θ·τι τοθ είνε ενΐε>Ας #χρη·Τ9^

  ΑΝΟΡΘΟΣΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  79βν
  »'Λνο(γα τβ στβμα μου ν' ΑνοκριθΟ, καΙ -αρα
  Α 8 τι κοτνεΐς β έν ήτο τριγόρ» μου».
  Έξόκνησεν. Εύοίθη παγωμίνος. "Ανεμος ψυχρ6ς
  ό βνβμος τί]ς πρώτας. Ηερνε τα ΦύΧλα τοθ παρα-
  θόοου, μεΐναντοο Λνβφγμένου. Ή φωηβ «Τγβ σβν
  οθβ. Τό «η^Ιον ήγγ'ζβν «ι* τ0 ^β*0* τού. Ήτον άκό
  μη σχοτεΐνή ή νοξ. Ήνίρβη, κατηυθύνθη πρός τό
  παράθυρον. Άστρα 8βν «φαίνοντο είς τ6ν ουρα¬
  νόν.
  'Αίτο τοθ ιιαραθύοου τού «φαΐνβτο ή βολή ιτ]ς ο(
  κίας καΙ ό δρόμος. Ξηρός τις κα( βαρος κρότος, αί
  •«ής άντηχήσας έ*Ι τής γης, (ηέσυρε τοος ό·θαλ·
  Ι*ο6ς τού έκ τβν άνω πρό* τΛ κάτω. ΕΤδβ κάτωθεν
  τού βοο ίρυθρτύς άστέρσς, ών οί άκΐΤνες έμη«ό-
  νοντο ή έβραχόνοντο παραδόξως έντδς τής σ«οτ[·
  άς. Έπίΐδϊι β* ή βιάνοια τού εισέτι δέν ήτο εντελώς
  ακηλλανμεντ) Ανο τής σκ Ας των όνβίρων.—·Παρα
  βοξονΙ εΤ«« καθ'εαυτόν είς τόν ουρανόν άστρα
  ο!ν Ιχει. Τώρα είς τ*)ν γήν «ατέβηκαν.
  Α' ό δ
  ρ ) γή βη
  ' · σκοτασμός τού διελύθη, δ τα ν δεότερος
  κρότος Βμοιος τοθ -ροτίρου, τόν έξύπνησεν εντελώς·
  παρετήρησε «ροσεκτικώτερον καΙ οιεκρινεν 6τι τα
  δοοΙκεΤνα αατρα ήσαν φανοΐ όχήματος, έρχομένου
  «ρός την γ: [«(αν του.^Μβτ' 4ΛΙγον εΤ&εν βτι τό δ<η μα τΰθτο έσόρβτο ύφ" έ«ός λευκοθ Ιππου μικροθ. Ό κροτος 6ν ήκουσε πρΐν, ήτο ό τΛν τροχΑν καΙ των «ο&Αν τβθ Ιππου επί τοθ λιθοστρώτου. —ΤΙ βχηικ» νά είνε αύχό; εΤττβ χατβ νοθν. Τόσφ πρωΐ ποίος αρά γι νά έρχεται Ι Έκιΐ, άκοόει κρουομίνην έξωθεν έλαφρ&ς την 66 Στντεία ιτροοδεύει... ΤΙ ΙΠ1ΙΙΙ1 ΤΙΣ ΙΙΟΤ Ι1ΤΙ11Ι -ΠΙ1ΡΙ ■ 1Ρ.1Ι "Ενα ΘαΟιια τής ίδιωτικής πρβτοβοολίάς. "Ό>«{
  ττ]ς
  ; ής γφ ]ς
  οπβιιδ*); τβν ιηφίο χαΐ ττ)ς άνυ
  πομβν^οίας τ·0 χίσμβυ κ» 9
  «Α γεγανός Βτι άκητβθντα τχλέο
  τβν 100 ή|Η>·μ(ο9(»ν βιβ
  ί τ·9 δ»βμ·ι
  ) «Ι ίαη
  τής 26^ς Ίβυλίου 2 αυχοχ
  νΐ)τ* είς τί β?ειι·Ιιον
  Αί έπαρχιακαί οδοί
  τής επαρχίας Άμαρίου.
  χανδ·4δ»ν.
  τβν έ(
  τώ
  μέ πρ·βι»ισμό
  ?ς μ ριμ
  τό 'ΟροηΗιον ή ;χ:ο«ν νά οιιγχε
  το4ν«·ντβι βΐ χίτοιχβι εκάστου
  ιΐοοδον
  ραν τοθ κοιτώνός τού: ΦρΙττει ά*9
  ιο&Δν κράζει τρομβ( Ο Φ«ν[).
  —Ποίος ί
  ϊβυ
  κεφαλής μίχρι
  Έγώ, νύριε βήμαριε* άποκοΐνβταί τις έξωθεν.
  'ΔναγνωρΙζιι την φωνήν τής γραΐας θυρωροθ
  —Τί ρΐ ρ
  —Αύθίντη, βΐνβ «ο ντά νέ ντε ώραις, «ρωΐ.
  —·Κ«ί «Ι, άν είνε πίντε δραις.
  —Ήλθε τό άμαξι.
  —Ποι·
  —Τδ άκάξι 8 κου έτιαραγγεΐλατε. "Εν άμάξι 84ν
  Ιχετε καραγγεΐλει;
  —Άμάξ., έγώ; βίΐ.
  —Ξεόρω κ' έγώι ό άμαξάς λέγει κβςτό εφερε
  θιά τον χ. οήμαρχο.
  —Ποία* άμαξαι; ι
  —Ό άμαξβς τβθ μαστρβ—-Σκωφλιοθ.
  —Τοθ μαοτρο—ΣίοίφλιοΟ;
  Ώς νέ) διήρχετο έμπροσθεν τβν όφθαλμον τού
  Αστρα-φ, τδν επτόησε τό δνομα τοθτο.
  —Ά, να ! εΐπε* τοθ μβστρ·—Σ*ωΦλιοΟ.
  "Αν τόν Ιβλεπβν ή γραΐα κατ' εκείνην την στιγ
  μην, θά τδν ίφοβΐΐτο. 'Εσιώνησεν επί τινάς στιγ¬
  μάς. Παρεπήριι τό Φβς. καΙ λαμβάνων τον πέριξ της
  βρυαλλίββς άναλελυμένον κηρόν, Ιτριβεν ούτον Ιη
  ζέοντα «ίς τούς δακτύλους τού. Ή γραΐα έν τού¬
  τοις ντεριέμονε.
  —Τί ν Α τ·β (Ιτιε>, αθθένττμ ετόλμησε ν έκ νέου
  νά ερωτήση.
  —Καλά, «(«Α τον βτι καταβαΐνω.
  Ε'.
  Προσκόμματα
  Κατ' εκείνον τόν χοησόν, ό τακτικάς ταχυδρόμος
  ό αναχωρών έκ τοθ 'Δρράσου κατΑ πασάν νύκτα
  ~·ρΙ την μίαν ώραν μιτά τό μεσονύκτιον, ήτοι μβτά
  την έκβΤθβν διάβασιν τοθ τακτικοθ τανυδρομου των
  Παρισίων, αφικνείται ι(ς την Μ. έπ( Μ....ολίγον
  ~ρό των πέντε όρον τής -ρωΐας. Ερχόμενος κατ'
  την νύκτα διά τοθ δρόμαυ τοθ Έσοι*»ου, συ
  ιί( η
  κολυ κρο τ*)ς ϊφΐξιος τβν βυιο
  κινητών βνυκομ·νοΟντες χαΐ αγ»
  νιβντες πότι «ά έμφχνιοθ| Δι
  τρρώτ-ν φε·άν Ικβς ιίς τα χρονι
  χά ι! χίτοιχ·ι ε*ές μέρβυ; αίαθ
  ■νονται τ/σιν ένθευοιααμίν διά τή
  άφιξιν «Ο αυτοκίνητον είς τ* μι
  ρβς τβν ίσον ήιθανθτρχν «ροχθέ
  οΕ χ«τοικοι τοθ δΒΌ
  δρ«.
  Χ*< Τέ εθεώρουν θ*9μ» χχ είναι βαθμιχ. Δ.ηββ τβντο μχ είναι πραγματικόν Οτι Ιντες «Εγου θ* Ιλθ^ τέ α& τ·χ(τ)τον ή είναι αύ(β««τι;; ΔΙ ή'>κερ·Ββ9ΐν νά. τό κιοτε63·υν χά
  τ·ι σκλτ,ρβς ηρίς «Οτο ιίχο
  έθΐ β ' λί έ δ
  χ
  γΐ βτι μετ' ολίγον τέ βδτβ
  χΐνητβν, τ) ίφ ξ-ς τοθ ίποίβιι εί
  χεν χαταντήβιι θρόλβΓ, ,τέ δ-
  τιβΐον τόυβν είχον ποθήοιι κα
  διά τό όκ»Ιβν κολλάχις είχον ά
  κελκιαθΙ βτι Ιέν θχ τέ ΙβλεΚο
  «ιοτΙ έκειδή τό τοιοθτον έ'έμιζ^
  ώς κάτι τέ αδύνατον τί βχοαγμ
  τοποίηιον χκΐ κρχγμκι δυαχε
  |, 8ά τέ είχον μκροσά
  Ιζ λ
  χ μρ
  Θ4 ΒιΙοχιζε ολό κλήρον τλ ίροπί
  Ιιον χ»! Θ1 Ιϊιδο νέαν ζ«ι,ν. Έ
  πΐ τέλοι ς ίφοθ έχ! πολϋ καρετά-
  ή <4*υπομον!)θία τοΒ χόαμου έ νε»αν!ο8η τέ ποβτον αύ:οχ(ντ)τον μίλις 81 έηληαιαοε ιί« την εΐιο βον τοθ χ«·(ου Χτνδ, Λ τε <( Ιγι νεν είναι άίύ'ατβν νά κε ρφΐ Οί χάτβιχβι ίξεχ6θΐ)3αν είς αΰ θβρμτ/τβκς Ινθουβΐάδεις έκβηλώ αεις. είς τα κβέοβπαι δΧβν ή» ζβγρΒφιαμένι, τ) χ««ά, χ*ιιίχο< τβ δκβ τβΐββτβυ ένθθΗσιασμοΟ ώ στε ήτο άΐύνατον νά τιύ; άνα- χαιτΐθ) χανεΐς, α( ζ^τβκραυγί τβν Ηδνβυν τον άέρα, ο! ίϊ<δρες έκέ'ων τα χακΐλλχ τβν ϊίγ τες μεταξύ τβν Χ»ιστίς 'Δνίβχ-, α Ε γυνα!κες Ιατηροχοποθντο χαΐ γενιχβς μ! χάθι τρέκον Ιξβιερ! χευον αΙαθήμβΤΒ χ*ιβ; χαΐ ά γαλλιίσεβς τα ίκβΐα έκλημμδρι ζον τίς καρδίας τβν. Ή κατάστασις α Ο— Ττ]ς καρά ψθ(Λς έκράττ,βεν έκ* άρχιτβν μα λΐς {1 έχτ]λ6ε σχιτιχή ήβυχΕα δ (ατρές χ. ΆΙκμαχν,ς ίξ«φ*η β· λίγον μεοτέν κενιεχομέναυ έ ξάρα; τα άγβθ* ττ]ς σκγχοινωνί έ Ε Ι διά τβθς χΐτοΕχους τβν χωρίων Ι «6'»ν 84 παραμείνη (βτοριχτ), ή" 'ήαέία β5ιΐ) ένεχαινίαοε μίαν) νέαν τκοίοίνν ζβ)«|ς, ά*ιιής. πρι; έδβυ, είς τ* έγχκτϋλελιΐμένο κ>1 τίαΐν ηαραγηγιχλν αυτί ίΐ
  , ή «)μέρα οθπ) έηιβτ
  Ιιβ μίαν βχίμΐ) φ'._
  τΐν »»3(ντοϊ«νοιμ!«ν τβθ άνθρώηου
  Ή α'βδος τοθ 9ΰτοκιντ)τοιι ε(( τ
  χιορία Χβνδρβ, 'Δρμένους, Ζ«]
  ρον έκέφερε μίαν άναγέκνΐίαιν δι
  ΚολΧους λίγοκς οηβΐδαιοτερβ
  τ&ν όπβίβν είναι ε Ε έξ«]ς: 1) δτ
  έλυαε τέ κρέ$λΐίμα τ«]ς μειαγ
  ί&ι τ*ν χρεΐίντην ήας μέχρ
  εγίνετο δΐϊ ζώβν 2) Β
  τι θά ώιήοη τους χατοίκοιις είς
  τ^ν ιδριιτάττ,ν συβτΐ|μΐχτιχ<)ν : λιέργιιαν ώριομίνβν προΓίντ« τα δκοΐα εδδονιμεθν δκβς τοθ χζΐ 4λ»ν, 3) Βτι 8* μίαν τουριοΐιχ^ν κί νηοιν έκειδ^ καΙ φυοιχκς χαλλο νας έχουν τα χβρία ταΒτϊ χσΐ α ξΐοθέκτα μένη χαΐ μέρη Ακραθερ ομοθ θχυμαοια είναι, λιγφ τοθ δ γιεινοϋ χλίμκτας. Τα έκιτελεβθέν έργον δι« %ς ή1ιχτ]ς ένΐβχύβειος τ·0 χ. Νίμίρχβιι Αταηθίοιι, δια τ*)ς κροβοκιχτ]ς έργαοίας τΑν κατοίκαν, διά ουν9ρβμ«]ς χαί ΐϋ χί ΐύκαταφρονήιων άοτικβν χαί ηεριουσιακβν ζημιβν Ιίναι τερέ ατιον ί δέ ώριλΐμίττ,ς τούτου ά (τητος. Οί κατοικοι τβν χ»ρ'ί·ν ΧινΙρβ, 'Αρμένην, Ζ ρβυ, 'ΑηιΙίβν, Κανένι, ΒχβΙλαεν ε(ργάσθΐ)9χν ακληρβς κχραμερί σβντες τάς μιχοβφΐλοτιμίας χαΐ κλείααιντες τα ώΐα είς έ*ε[νους ίΐέϊιίον Βτι ή(ο άϊΰνα τον νά ανα·ριχθ| αυτοχ(νΐ]<βν «?< τό οροπέδιον χβΙ Βτι σκνιπίς τα ήμΐρομΐοθιά τβν θά έκήγαιναν είς μίτΐ)ν. Πρέκει Ιδιαιτέρας νά έξαρθΐ αυμβολτ) τίν χατοίχιον τβν ώς 4ν» χαρίω» ο'κνες βομι νέβτατα έβέχθιισχν νά ηροοκέ ρ«9ΐ τή* ηροσοκιχή» τβν Ιργ«- β(αν χαί Βή δηέ τοιβύιβς οί «β νομιχβς βυνθή«ας &ρ' Λ; διιιέ λβυν κατα τ^ν έκβχ^ν τϊ(ς έργα οίας. 'ΚκΕβιις ίέ» ηρέκει είς τί έργον α&ιέ νά μή τδχ^ έξίροΐοις ουμβολή τέσβν τε)* μηχανιχβν χ. χ. Πιτϋχάχι χαΐ 'ΔναγνΑοτου βοον χαί τ) οικονομικαί ένίοχιιαις τβν κατοίχω» τ»)ς Σητείας. τ«]( Δ<μινιχ«Ις Έηιτροπτ)ς, τ«|ς Έν» σεβς Οίνοηοιητικβν 2υν)ιμ§ν χαί τβν έχ Χχνδ;β έν ΔΙγύιι'τφ διαμένοντα» ομογε«βν χ. χ. βϊελ φβ» 'Αεράχί, Περογιαννάχι, 'Δο ρ άς έκαι έσ ς ττύς χατοΕ η η ν·«α·ύσθη επί τής κάμπης όδοθ τιΛς, καθ* η* στιγ μην «(σήρχετο είς την κόλιν, μεθ' ενός μικροθ όχή- ματος συρομένου υπό λευκοθ ΐκπου, κα( τρέχοντος κατ' έναντΐαν διεύθυνσιν. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΊΚΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΥΑΟΝ ΒΑΖΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ϋ-63 Λε«»ορο{ ΓΑΙΑΝ·ΡΑΚΒΧ •ΡΑΚΙΤΗΖ Άνιι Σιλΐσίας.-ΚΛΡΔΙΦ ~ ΛΝ- — 8»λε·νβρακε(, Τοδφλα Χεβββνήαου ϋρνβστβοΐβυ Κανακα.—Άοβεστη( «οβ«οτ·(ι—•ορβΐΜη-τβιμεντβ κ.λ,χ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΟΠΚ.ΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ Επεβλήθησαν καΐ προτιμώσα» λόγω αρίστης ποιότηιός των τ* καιλλυντικοί» τής Ποδδραι, κραγιόν, ροΰζ, Μπριλλαντίνβι καΙ εΐδική βαζελίνη λεμονιοΰ διά την περιποίησιν τού δέρματος. αωλθθντα,ι είς όλαι τ» κ·λ* κα.ταβτήμαιτα ε(ς τβ ^αρμα,κεΐα Ι. Λογιάδου, Γ. Γεηεβά κη χαΐ είς τό νεωατΐ άνοιχθέν κα,τάοτημα, ΒΡΜΙΚΑ πάντοτβ τα καλλοντικά ΜΑΡΚΑΙ «ΡΙ,ΐυΒΥ» κους Βιά τό γιγάντιον έργον τβ δκβΤον έκετέλεοαν- άχολούββς π»βσε«4·Ρη στέφανος έκ δάφνν,ι είς τέ βύιβκίνΐ)τον τοθ χ. Φραγ χούλν) χκΐ αναψικτικά είς τοίς έ πιβάτας ακέ τάς δΐσκοινίίας. 11ε τα παραμονήν ένές τέταρτον ά νοΒ έηείιδίσθτρπν άρχετοΐ έκ ΧανΒιβ έκΐ τβν βδτοχΐνιΐρβν έξε χίνι,οαν διά τβΰς 'Δρμένοος ί· <κ·» τΐυς έπεφυλάσσετο κ«ρομ·ία δποδοχή. Έντβθθβ προοι^ώνΐ) καταλλήλως ο έμηορος χ. Γ. Κε ρ£χτ](· κροαεφέρσήοαν ανο ψ«τι χά %λΙ ατέφχνος. Μεθ' δ τό α&τε χίνητον άνεχήρηαε διά Ζτ)·ον ίη*υ είναι τό τέρμα τοθ Βιέμου. ΚαΙ έν ταθθα έξωθι τοθ χωρίου είχον συρριυσει Βλοι οί κάτοιχοι χαί κιο'λθον ιίς τάς βδτας εκδηλή· οεις μλ τα ίλλα χωρία κροοε φέρθηοαν II χ»! έκιΐ άναψυχτι χά χβΐ άνΒοδέομβι έχ μιρους τβν δισκοινίδων. 'Ακο τής 26»)ς Ιουλίου τέ αυγχοινωνιαχον ηρέβλημα τοθ δ ροκιδίου έλόθη. Ή ήμέρα αθιη Τό παρίΒειγμβ τβν ΚβιταΕχβν τοθ δροπιδίβυ ΧανΙιλ εάν θελτ) σβυν νά τέ μιμηθοθν χαΐ οΕ χά τοιχοι άλλβν διαμερισμίτβν «έ σιιγχοινβνιαχ'ν κρίίλημα δέν θε έθιβριΐτο ίλυτον. Την τδσον ώραιίαν πρ»σπά8ιι αν τβν κατοίχβν των ώς άΐνα» χβ ρΕβν δΐν βμφιβίλλβ 5τι ή Σιδα στη Κυβέρνησις θά την βμι ψϊ χαΐ θά θελήση νά έλθη έκΐχοχ ρος Βιά τη"ς χατααχΐυ*]ς ώρισμέ «βν τιχνιχβν Ιργβν. Είναι αξιοί συγχαρητηρΕβν χκΕ παντός έπαίνου ιί πρδιδρβι τβν «οινβτητων χ. χ. Γεώργ. 'Δτζολι ταχη ΧχνΒρβ, Π. Αύ/οασιάχης, Άομένβν» Ι. Κβταχνεββχις, Ζ ροιι, Π 2χουλουδης Κανένε χαΐ Κουφάκης 'ΔπιΒίβν διά την χρα τοδβολίαν τή« δποίαν Ισχον νά έ πΐχειεήιευν £<α τδσβν Ιυσχε>ις
  ργον χαΐ νά χατορθώσευν έντός
  ίραχυτάτβυ χρονιχοθ Βιαστήματος
  ι.ά μεγίστη» μόχθιβν, χδκβν, τα
  ,αικβριβν δκερκηΐήΐαντες κάντα
  τα παρουσιασθέντα χβλύμοιτα νά
  ό φέριυν ιίς πέρας.
  Σηιιίβ τ{ 5 Αδνοάθϊου 1937
  Χτέβανος Γ. Άτζολιτίκις
  Καθηγητής Φιλολογΐαί
  ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ν. Ε.
  Ύποιοταστήρατα κ«ί
  •ίς τ*ς κ»ρι·τέρας^ πόλβις
  κ·1 «οί Έ|·«·ρικ·§,
  Ταμιευτηριον καταθίαειβ έν
  χ«Ι επί κρ·5εομ(α.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ 12 Αϋγοβστου
  (τοθ άντκκοχριτοθ μα() —■'_ άηο
  ««ρίΐβσις ττ)ς έπΐρχιβιχ^ς δΐοθ
  Μ{?β»ος—Γινκχάρι—Βρδσις—"Α
  νβ Μίρβς άπασχολιΐ έ«1 κεντιετΕ
  αν τοδς χατοίκους τοθ ί>δι«»«Μ·
  μένου ΒιαμερΕσ^ατος Ή εκτέλεσις
  τ<5ς αυγκοινηνίρκ II διιξίγεται Ιν τώ μιταξα πλημμελβς κρ&ς γενιχβτέρκν ζημίαν τβν συνχλκσ σιμίνβν.. ΔΕ Κυβέρνησις τοϋ κροαφίτου καρελθέντος ποιρά τάς δκοβληθιΕ παρακληθείς χβΐ τάς άνανο ράς τβν ενδιαφερομένων ΒΙν κα 'ώ»θ«σχν δυστυχίας επί μίαν δλδ χληιον πενταετίαν νά άποκερατώ σουν την ανβΐέρβ 4ϊ4ν χαΐ οθτβ χαί ή ρύθμισις τβθ ζητήμκτος τοδ τού έπκφέθη μιταξυ πλεΕαιβν ί λβν είς τό σιβογιχον ενδιαφέρον τη*ς πκοούσης Κυίιρντ|σιω;. Κκτδκιν δποβλτιθκσβν πρός τέν Νομάρχην κ. Κοιββχτβ* παρακλή σιβν «υιός έξέΒραμε την ιταριλ θοθσκν Κυριακήν είς "Αν» Μέιος 'ΑμκρΕου πρές εξέτασιν τοθ ζηττ) ματος, πραχειμΐνου νά άναφΐρθ| είς την κυβέρνησιν Βιά την τελεία τιχή* οδθμισίν τού. Ή δδές βθ:η πρδχειται νά έξυ πηρετ^σν ζβτιχβς την ιδνορβτέ ρα« χαί ώραιοτέραν περιφέρειαν τβθ νομβθ μ·»ς Βι' Β ή ά«ο μέ ρους τοθ χ. Νομαρχου ΒοθεΙαχ ρη τή δκέσχεσΓς περΐ τής προσεχούς άκοπερατΑακβς της έκροξένησι γενικήν ανακούφισιν %% έπροχίλε σε άνεπιφυλάκτβς την ιδγνωμβσύ νην τΑν χατοίχβν. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Βίδοκοιοθντ»! ο Ε έχοντες πλά· στιγγες π··ς έκ'Βιέρθβιιν Βτι 4φ!χθη δι" ολίγας ήμέβας ιίδιχές τεχνίτης τοθ πλαοτιγχοπβιείου Έμμ. Παγκάλου. ΟΕ ένδιαφιρί- μενοι δύνανται νά άκευθδνβνται ί{ τό γραφείον Δημ. Λ. Γιαλιτά- χη πρές είίοπβίησίν τού. 1—δ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαρηνδτ ά)π Αναχωρεί έξ *Ηρ«- κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράου κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά- ου κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗ- ΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον »νΐΚΑ1·ΑΛ-Ι1 Τειλέ*. Ι—41 —41 ««ιδικαί <(·χ«| Χ«ν(οΐν Ό Μεοοτρχβς Κρήτης Στρατη· γί>ί κ. Α,ελβκας άκεσηιλε προ
  χβές δια τούς τοθφίμους κβτΐ τί»
  κρβθΜπΐΜον των ηαιβιχβν έ{οχ&ν
  Χβνίων 140 γλυκ4. Ύηέρ τβν Ιοί
  «ν ιτβιδικ&ν έςβχ&ν Ινεχε<ρησαν ηοοχβές 1060 δρ. οί ηιριοδιόσαν- τες τα £φ>κι« Άγγλοι
  ται.
  Ο ΖΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΧ
  Κ1ΝΗ. ΕΜ. 00ΑΥΑΑΕΗ2
  ΕΙδικευΘεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα Στομαχου έντε·
  ρων καΐ Ήτιατος, δβχεται
  τοος ιιαοχοντας έκ τοθ πεντι
  καθ συστήματος έντφ Ιατρεΐφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμάρες,
  Άριθμ. τηλ. 7—99
  Τ. ΣΙΕΦΔΝΙΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως . ίατρός ΕύαγγελισμοΟ
  οπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω
  Ιατρεΐφ τού όδός (ΠλατεΐΛ—
  Στρατα) Εναντι Φαρμακεΐου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΤσοδος έκ
  τη< όδοθ Καγιαμπτ], *9ραι επισκέψεων 9—12-4-7. ς 'Α»ρ·πβρ(·ς. Ό άναηληρντίις τβθ Γεν. Διοι κητοδ Κρΐιτας κ. Π. Ίκηόλυτος 4- κέ3Τ(ΐλι θερμόν συγχκρπτιίριον ΙνΫρκφβν ηρβς τβν ϊν Χανίοις βυρσβδέφην βιομήχανον χ. Γικν νβύλην διότι έβώρησε τελενταΐΗς ακέρ τής κεροκβρία$ τβ ηοββν τβν δρ. 5 000. κυγ·κ·(νου. Συνελήφθη «ρβχβές ηαρ' >ρν*
  ν«ν τοθ «βτηνβμικοδ σταθμβθ Πε
  ράματβς ο φυγόιτβινβς Γεώργ. Φ.
  £βρρης ΝβτοΐΜβς Άλφ&ς. Οατρε
  ηέμφθα είς τας φυλακάς «ρβς ίκτι
  βιν «βινής φυλοικΐσΐοις 1 μηνβς (ι
  ΑΐΒληθε'ση( αύτφ Ι«1 ηαρανβμν 6
  ηλβφορία
  —Άπονομίι παραοΐιμων.
  Είς τβν Διευθυντήν τού Ύγειο
  νβμΐΗθΟ Κβντρου ΧβνΙων χ. Εύ·
  «γ. ύΜκαντΝνάχην άηενιμΑθη β
  άργορββς £τ«υρβς τοθ Φοίνιχβ&
  —'Ειτίσης ό άρνυρβθς σταύρος
  τοδ ΦοΙνιχος αηενεμαθη ε!( τον
  βυμκολίτην άστυνβμον α' χ,Σίτυλ.
  Ί. Δραχόκουλον.
  —ΟΙ ιίαηγητοιΐ τίς Γκν. Δι
  ή
  'Είΐέοτρεφΐ Λροχθές είς ταν έν
  Χανίοις θέσιν τού 6 συνβο·υσ«ς
  κατκ την μετάβκσίν τού είς 'Δθπ
  ν«ς τον ύπβυργον ΓενΐΜβν _ιοι
  Μοτίιν ίΚρατη( κ. ΣφβΐΜΐανΒκην
  εΐσηγπτας τής Γενικάς Διοιχπαε
  εις χ. Καλομΐνόηουλος.
  —ΟΙ χουρείς Ήρκκλΐ(·υ κ«ι
  4 'Αΐρ·κ·ι){ε..
  'Βχ καραδρομήβ «νεγράφη χθές
  2τι ή Άόαλφότης κ«τβιατημβιτ«ρ
  χ&ν ΚουρβΜν χκΙ Κ,βμμΝΤΜν Ή
  ρβτκλεΐο» Μβιτβθισιν υπέρ τής Β*
  σιλικής άιροπορίβς δρ. 300 αντ!
  τού ορθοθ 3 0θυ δρ.
  —Τ* θίματα τής 'ΙεραρχΙας.
  Κκθ' ιχρμοβίαν.άναχο(νΜαιν χύ
  ρια θίμκτβι έφ' ών β« ασχοληθο
  ή Ί·ρ«ρχί« της 'Εχχλΐιαι«ς τας
  *βλλ*δθ( έν το χ«τ' "οκτώβριον
  τρέχοντος ετο-ΐς αυγχλήσει *ύχϋς
  ώρισοηα»ν τα «κθλουθ»: ι) _αρ«
  τοΰ Μοναχιχοδ βίου μοιΙ των Μβ
  νειβτηρΐΝν έν γενιι. 2) £»φής κα
  βοριονβς της τβ{ίΜ£, της σειράς
  καί τ*>υ «ριθμον τ*ιν Ισχυοντ*>ν
  σήμερον ΪΜΗλησιαστιΚΜν οφφΐκί
  ιιν. 3) Πκρΐ έςΜΚΜλησιαισμβΰ των
  ηαρ«νομν( αυςωντκν, 4) ΟιρΙ μι
  θορισμοδ τής στασενΐ τής Όρθβ
  δο{οιι ΧΗ*λτοί*ί εν τφ ςητήμοττι
  τήι ΜΐώαεΗς την νεκρόν. 5) α·ρΙ
  τής στβο·»ίί τπί Όρδοδοςο» '·χ
  κλησΐοις Ιν«ντι τής ηοτροιτηρουμε
  νπί παρκ τβίς ορθοδοξοις βτιτβφυ
  γπς της τΐΜνοποιΐ«( (Νιβμκλθουσι
  βνιαμοί) Μλπ
  ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΛΥΚΕΙΟΥ »Ο ΚΟΡΑΗΣ"
  Άπο 1ης Αύγβώατβυ άρχίζει Α λειτβυργί» τβν Φρβν-
  τιστηρΐου τού Λυκείου χατα τμηματα χαι με εΙόΐΜβυς ««·
  θηγητάις δι* έκαστον μαθημα:
  1) ΔΓ εΐβιταρΐους έ{ε«ααεις
  είς την ΠηιώαγειγΐΜην '^χαδημίαν, το ΠανεηιατιΊμιον,
  το ηολυτεχνιΐον, τας Χτρατιντιχας κβί λοιηας Άνε.τ«τ·ς
  Χχολάς.
  2) Δια μετεςεταστίβνς «ιάοης τά{ενς χαι Ι,καντος Σχολείον.
  3) Δι' εΐβιταρΐονς 1{ετ*βεις
  α · είς την Ίμκοριχην Ζχολήν
  β'.) δι* αποφοΐτους τής δ'. Δημβτιχοΰ
  ΣχολεΙου μέλλοντας ν« ύκοστ·ϊσιν εΐοιτπριον ίίίτβαιν ύια
  την * ην τ*{ιν οχτατ«(ιο» Γνμναοίου, ϋραχτιχοΗ
  Αυκείβυ χ. λ. η,
  4) ΔΓ αποφοίτονς τής Ε'. Δημοτικόν μελλοντος νά ύηβ
  στ&αι χαταταΝτηριον ίςετασιν δια την Β . τβςιν οχΐοττβςΐβυ
  ΓυμνοισΙου. ΠρβχτιχοΟ Λυκειου Μ,λ,η.
  3) Δια μαθητάς αποφβΐτους τής £τ' τά{εε«ς τοδ Δημοτι-
  χοδ μελλοντος ν* (ιικβτείσι χατκΜτηταριον έ{ετ«οιν βι« την
  Γ'. τ·ίιν 6χτατα(1ο» Γνμναοΐον ή ΠραΜΤΐχοΟ Λνχειον.
  Πληροφορίαι παρέχονται καθ* εκάβιην έν
  τώ Γροιφείω τοθ Λυκείου·
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφεΤα Ιναντι Παλ. ΝομαονΙαο
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Παρασκευής
  13 Αύγοόστου 1937
  ΙΒΒΒΠΟΡΒΙΜΕΜΙΐαα
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΠΙΧ4Ρ
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΛΥΣΣΟΑΕΙΣ Μ&ΧΙΙ
  μετιξυ ιιοορ-η
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΙ ΕΟΕΚ.ΑΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Αύγούστου (τού άν.
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Σαγκάης άναφέρουν ότι είς την περιφέ¬
  ρειαν τού Τααχαρ ήρχισαν λυααώοεις
  μαχαι μεταξύ Ίαπωνικών καί Κινεζι·
  κων ατρατευμάτων.
  Κατά τάς αύτάς πληροφορίας ό πό< λεμος είς την Κίναν θά έπεκταθή τής Ίαπωνίας οιατηοούσης την απόφασιν νά επιβάλλη τάς άπόψεις της, .τής Κίνας δέ οΰαης άποφασιαμίνης νά αντιταχθή ηαντστροντΐα. Η ΑΜΕΡίΚΗ ΒΑ ΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣ 10 ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜ1 ΑΘΗΝΑΙ 1 2 — ύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).—Κα«ά τάς έκ Βασιγ¬ κτώνος πληροφορίας «δοθή είς τας Ά- μερικανΐΛάς εφημερίδας ημιεπίσημος ανακοίνωσις, κ»θ' ήν ή κυβέρνησις των Ηρωμένων Πολιτειών φίρεται διατε- θειμένη νά τηρήση απόλυτον ούδε- τερότητα είς τάς Κινεζοϊαπωνιχάς δια φοράς, παρεμποβίζουσα καί χάθε άν τίθετον πρόθεσιν άπό μέρους Άμερι χανών βιομηχάνων ή έμπόρων πολεμι· κ ών είδών ή* χαί έθελουσίαν προσέλευ σιν Άμερικανών πολιχών είς τούς μα· χομένους στρατούς. ΧΙΛΙΑΔΕ! ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΝ 1ΝΔΧΟΡΙΙΥΠΙΣ ΤΗΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούατου ΐ,τθύ άν τα.ποκριτοΰ μας).— Άπό σήμερον ήρ χισαν αναχωρούντες εντέυθεν πλείστοι δσοι προσκυνηταί δια την τελουμένην μεθαύριον πανήγυριν έν. τώ ναώ τής Εύαγγελιβτρίας τής Τή νού- Ύπολογί ζεται ότι οί μέλλοντες νά συρρεύσουν είς Τήνον προβκυνηταί τόσον έκ τής πρωτευούσης δσον χ»1 τής λοιπής Ελ¬ λάδος θά άνέλθουν είς πολλάς χιλιά¬ δας- ΑΗΕΒΑΗΒΗ Τ Ο ΤΑΞΙΔΙΟΗ ΤΟΥ αΡ&ΒΥΟθνΡΤΟΥ ΕΙΣ ΒΙ1ΒΙΣ ΛβΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν ταπ'οχριτού μας).— Ό πρωθυπουργός λ. Μεταξάς έγνώβθη ότ» άνίβολε τό ταξτοιόν τού είς «8ή6α.ς. Ώς γνωστόν είς Οήβας πρύκειται νά τελεσθοΰν γυ- μνάσια βολής «ιυροβολι*ού τα όποϊα θά παρηκολούθει ώς είχεν αποφασίση αρχικώς ό *. Ηρ<*θυ«ουργός. ΤΑ ΑίλΊΙΟΑΙΙΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΑιΜΙβ ΚΡΗΤΗΣ Α «ΗΝ ΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν- ταττοκριτού μας).— Πρός τό υπουργεί¬ ον τής Παι&είας άνεφέρθη έκ Νεαπό λεως Κρήτης ότι είς την ττεριφέρειαν ταύτης ανεκαλύφθησαν σηουοαΐα άρχαι- ολογικά εύρήματα, ήτοι τάφοι, άγγεία καί χρυσουν οιόδημα. £.Χ, Τ ο τηλΐνραψημα {έν £ΐ(»Ηρι*1(ε>ι Ι
  προχκιται π«ρι ν έ κ ν εϋρομβΧΜν ή περι τβν τι
  λιυτα'Μϊ άνβκοιλυίβίντκν η·ρ! ών εγρβψαμιν.
  ΣΥΑΛΗΨΕΙΣ ΚΜ ΕΚΤΟι1ΙΣμ¥~
  Συ>ελήφβησαν οί άδελφοΐ Γρηγοριος καί
  Κωνσταντίνος Σχί>ιάδης διότι £.λιψαν ι[ς
  ζημίαν τοθ 'ΑΘανοσΙου Σ^γγελάκη Ινα δα
  κτόλιον οξΐας 900 6ρχ. κατασκβθέντα είς
  χείρας των. "Ομοίως συνελήφθησαν ώς Οπο
  πτοι ζωοκλέπτσι καί έξβτοπίοβησαν επι εν
  Ιτος οί Γεώργ. ΚαρυδΑκης καΐ Ιωσήφ Κανα
  κονσακης έκ Παναγίας,
  Ή διαμάχη των Ίσπανών έρυδρών.'
  Έπιτυχίαι χών έόνικών είς Τερουέλ.
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Αύγοόστου—
  Τηλΐγβαφοΰν έκ Παρισί«ν
  δτι ή εφημερίς «Ζοορ> «λη
  ροφοριΐχαι έξ Ίσκανίας δ
  τι έ«ΐτ«(νιται ή διαμάχη
  μεταξύ τ.·ν όπαδΑν τοθ
  «•«■θυιουργυΰ κ. ΝεγκρΙν
  κ αί τοθ «ρ*»θυ«ουργοΰ κ.
  Λαργκο Καμηαλιιρο. Κα
  τα; ταίς αύτάς πληροφορίας,
  400 τροτσκισταί συνελήφθη
  σαν είς Καταλ«ν(αν μέ την
  κατηγορίαν τής εναντίον
  τοθ καθεστέΐτος συνωμοσί
  άς καί κατΐΒικάσθησαν οί
  «λεϊστοι μβν «Ις θάνατον,:
  έκτελεσθείσης άμεσκς τής!
  κοινάς τ«·ν, οί 64 οπόλοι
  «οί είς βαρυτάτας κοινάς
  φυλακίσεις.
  Ή εφημερίς «Χοόνος»,
  σχολιάζουσα καί αυτή την
  ΐσυτερικήν κατάστασιν
  τ^ς κυβ«ρνητικτ)ς'Ισ«αν(ας
  έκφοάζει την γνώμην δτι
  ή εξακολουθήση των Βια
  μαχβν αύτΑν είνε δυνατόν
  νά 4-ΐφΐρη, την λύσιν τοθ
  ΙσνανικοΟ δράματος «ολυ
  συντομώτιρον ά«6 τα στρα
  τΐύαατα τοθ στρατηγοθ
  Φράνκο ή οΙα«6ή«οτε ι«έα
  βάσιν ξ««ων ΔυνάμΐΜν.
  Έκ ΒερολΙνου άγγέλλε
  «αι δτι δ «αρά τα γαλλοϊ
  σκανικά σύνορα γαλλικός
  σταθμύς άσυρμάτου τοθ
  Άντάΰ μκταΒΙδει την ιϊ,Ιη
  σιν 6τι είς τό μέτωπον τοθ
  Τερουέλ Βύο κυβερνητικαί
  σώματα ε^ου* κυκλκθα
  «αντακ,όθΐν, άναμενεται,
  δι ά«ό στιγμής είς στιγ'
  μην ή παραδοσις των.
  Ή συνολική δύναμις τ·ν
  Βύα αυτών σωμάτων άνίρ
  5Χ«ται είς 5 υ,ιλ. Ανδρας. ΟΙ
  αδή«οτι Βιαφυγή των ή Ε
  ξ«*θεν βοηθεία είνε άδύνα
  τος.
  Όλόκληρον τό κείμενον τού νέου
  νόμου περί άγροτικών χρεών.
  Ύπογρβφβΐς όιΐό τ«ς Α. Μ
  τοθ Βασιλέως, απεστάλη κρός
  Βηαοσίϊυσιν ιΐς την «Έφηιιβ·
  ρ16α τής Κυβερνήσεως» άναγ·
  καστικός νόμος πβρΐ πσρσ-
  στάσεως τ&ν κροθεσμιΛν τοθ
  νόμου περΐ Λγροτικων )ΤΡβΛν.
  'α ν<>μος <ϋ:ος Ιχβι έπακρι- βος ώς «ξης: "Αρθρον 1.— Παρατίίνον· τσ': α') έτιΐ τρείς μήνας ατΐα· σαι .οί τρΐμπνοι ποοθεσμ(αι τοθ άεθρου 7, ή 45?ήμβρος τοισθιη τοθ ίδαφΐου 2. ττσρ α' τοθ ούτοθ άίθρου 7 κπ[ οί μηνιαΐαι τοθ έ^οφ'ου 3. παρ. α' τοθ σθτοθ άρθσου 7 κα( τοθ έδαφ. 2 τοθ δρθρου 11 τοθ άναναστΐκοθ νόμου Οτι* άριθμ. 677)1937 «τβοΐ ρυθ Ι β') έτιΐ 80ο *3β μήνσ< άπασαι αΐλοιπσΐμηνΐσΐαι θί θ αυτού αρθρου Ι τον κρβον» άντικαθΙσταταιΙκροσ'ίθβτοΊ κβρΌΒος Εχουσα | ώο έξη: Ι ώς εξής. «Έκΐσης τα Βικσιώ Κατα την 6πδ τοθ πσρόν- )τος οριζομένην δια?>ι·
  7 τοθ ούτοθ νομου. ΑΙ τιαρα
  τβσεις ούται λογΐζοντσι άπό
  της λήξεως έ «ά στ ής των ώς
  άνω νροβεσμιον.
  "Αρθρον 2 — Ή παρβγρα
  φός 4 τοθ δοβοου 7 τοθ ύπ'
  αριθμόν 677)1937 άναγκσοτι-
  κοθ νόμου «ηερΐ ρυθμ'σΐως
  κσοΐαν ίπιλύεται κα| τισσαί έ< τέρα οιένεξις κροκύπτουσα έκ τής ίφαρμογής τοθ παρόν· το^ νΛμου. "Δΐ·βρον 3 —■ Ή ν τοθ δοθρου 10 ·όΟ αότοθ 6π* αριθμόν 677)1937 άναγχασπκοθ ν<5μου άντικα- θίστατσι ώς έξήο: 1) "Απασαι οί κατβ τόν τιαρόντα νομόν οιαοικοσίαι, ί- ξώδικοι πρόξε'ς, ποοσ<λτ)σϊΐς, έτιιδώσϊΐο εγγράφων, άτΐοφά· σεΐΓ, συμβολαιονρσφ.καΙ πρά- ίεις εγγραφαί ύ«θη<ώ>, μβ·
  τα>ραφα', άντΐγραφα πιστη
  ποιηηκα κλπ. γΐνονται έΦ' «
  ττλοθ χάρτου, κατσβαλλομε
  ν ών μόνον των ταχυορομικων
  τβλΛν διά τίς σχετικάς κοινο
  κοιήσβις. ΟΙ διΔ*ικοι 66»ανται
  >Λ «αρσστοσιν σώτοιιροσώ
  ματα τον Βικαστΐκον χλητή
  ρων οί α τάς όπ' σώτων γενο
  μένας βπιΒδσβις μβιοθνται «Ις
  τ* εν τρίτον».
  κ "Αρθρον 4.— Πρός έκτέλε
  σιν τ|)ς προοθέτου ύιιηοβσΐσς
  παρβ τοίς «ΙοηνοΒικβ'οις κλπ.
  ΒιΑ την εφαρμογήν τοθ άναν
  καστικρθ νόμου 677)1937 *γ
  γράφβται ι(ς τόν προΟΐ"λο
  νι<»α6ν τής χρήσβως 1937— 1938 πίστωσις ενός έ<ατομ ιιυρΐου Βραχμαν δια ιιρόσλη ψ.ν προσωοινων β κασηκΛν γρσσιίων καί άνομσν γραφι κης υΧητ,β βλίων,βνχόκων χλ*. (Ο τρόπος τ*3ς τΐροσλήψ>ως
  των προσωρινήν 5ικαστικων
  γρσφίων χαθορισθήσβται οι'
  άκοφοσίως τοθ επί τής Δικαι
  οσόνης ύπουργοθ,ό β^ χής δια
  θίσ?ως τής ανωτέρω ιτιστώσε
  δ
  ως
  διά κοινής αποφάσεως
  τής Δικαιοσονης καί
  ανευ πληρεξουσΐου δικη ΟΙ'θνομικων υπουργόν,
  νόρου, ύπογράφοντβς δΐσμει ι Ή Ισχύς τοθ παρόντος αρ
  βόμενα δικογραφα. Ιχβται άπω τής Ρηαοσιιόσρώς
  ΕΙ« τό τέλος τής παρογρά'του ιΐς την Εφημερίδα τής
  φού 3 τοθ ούτοθ δρθρου 10 Κιβΐρνήσεως.
  Η ΒΚΤΕΛΕΣΙΣ Ι
  ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΈΩΝ ΕΡΓΟΝ
  ΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ
  ΑΓΙΡΑΝ0Μ1ΚΑΙ ΕΠ1ΤΡΙΠΑ1
  Είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσβως εδημοσιεύθη άναγ
  καστικος νόμος διά τοθ όποΐ
  ου κυροθντοΐ οί συμβάσεις
  μεταξύ τοθ ΈλληνικοΟ Δημο
  σΐου κο( ο) των τα κ, Ταμΐίυ
  τηρίων πΐ·1 χορτ]>ήσ*ως ΐ(ς
  τό δημόσιον δανεΐου 760 000
  Γ00 δραχ., β) τεθ ΜετοχικοΟ
  Ταμείου ΣτρατοΟ περί χορη
  γήσεως *1ς τό δημόσιον δα
  νβΐου 100 000 000 .δραχ. καί
  γ) τοθ Ταμειου Συντάξίω»
  κα[ Έργοληητων Δημοσ ών
  Ιργων περΐ χορηγήσεως πά
  ρα τοθ τσμεΐου τούτου δανεΐ
  ου 32 έκατ. δραχμΑν. Τα δα
  νεΐα ταθτα θά διατεθθσι δ,ο
  την εκτέλεσιν των παοαγω
  γικων έργων κσΐ θά ίξτφλη
  θβσιν βντός 20βτ!ας ^έ τό«ον
  5 1)2 ο)ο.
  ΑΙ ΕΠΙΙΚΕΥΑΙ
  ΤΩΝ ΙΧΙΛΕ'ΩΝ ΛΑΙΗΘΙΙΥ
  Ή βΐς τόν νομόν Λασηθίου
  οιατεθεΐσα εφέτος πΐοιωσις
  διά τβς κτιριακβς ανάγκας
  των σχολείων τοθ νομοθ άνίρ
  χεται «Ις 891.000 δρχ. έξ όν
  τάς ι έν 341 χιλ. διέθεσεν άπ'
  εύθεΐας τό υπουργείον, τάς ε έ
  υπολοίπους 550 Μιλ. έπιτροπή
  άττορτιοθίΐσα άπό τόν Νο
  μ αρχήν καί τούς δόο έπιθε
  ωΐη^βς των δημοτικόν σχο
  λείων. Διά τα σχολιΐο τοθ
  νομοθ ΉραχλιΙου υπεβλήθη
  σχετική Εκθισις (ν ιή όποϊα ά
  ναφέρονιαι τα 1<οντα άναγ «ην έπισκευής Ι έν άνεκοΐνώ θη δμως μ<χρι τοΟΒε τό πό σόν ιής χορη-νηθησομένης σχετικώς πισιώσεως. Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΙΤΟΝΑ ΝΟΜΟΝ Υπό την προεδρΐαν τοθ Νο μάρχου Λασηθίου κ. ΦΧωρΙδη Ιλοβε χώραν χΡές (ν 'Αγ'ω Νικολοφ κΐδική ούσκιψις άφο ρωσα τόν καθορισμόν ένιαΐσς τακτΐ'ής πρός καλλιτέρευσιν τής γεωργίας, δενδροκομίας ι «οί κτηνοτροφΐας έν τώ ^νο Τό παρΛ τ|] Γενι»β σει τμήμα Άγορανομΐκής Έ ιιοπτβΐας δι* έγγράφου τού πρός την Νομαρχίαν ΉρακλεΙ ου γνωρΐζβι δτι κατόπιν άνα φορων των Ανδιαφβρομένων κοινοτήτων προέβη είς τόν κα ταρτισμόν τοπιχων άγορανο μικών ίπιτροκών «Ις τάς ε ορας των Είρηνο5ικ» ών Μοί ρων, Καστελλιου Πεδιάδος ί Αρχανών. ΑΙ έν λόνφ έπιτροπαΐ ΑπαρτΙζονται 4χ τοθ οΐκεΐου Ε(οη<Όδ[κου, τοθ Οίκο νομκοθ Έφόρου, καθηγητήν ή δημοδιδασκάλων κα( έμπό ρων. Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΧ1Α ΤΟΝ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ^μη διάταγααι διά τ«3 δποΐοκ δρΐζιται Βτι ι! ΓινιχοΙ Δΐοικ^τ»ί Ηίλίϋοιν άΐκιΐ χ τοθ ΤπουογεΟ Οίχονομι χβν επί μιοθώαιον ίδκβιιχβν οί »ημάιων, κρός οέγαοιν «ν 6ηηρεοι6ν Ιφίοβν ΐά μενά μιοθώμκτα οι'έκάοην ριοΕαν ίέν οκερβα(νοιιοι τα τοθδι καταβαλλόμενον ςύ!| κειτκι κερΐ δβ^οιοιβν τό συνιστώμεν «ν ή οτεγοζ^μίνβν μ| χρι τβθδι είς ον,μέαιον χτίριον. Μ1Α ΩΡΑΙΑ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙλ Τό Διοικητικόν Συμββύλιον κ 0 ΤαμεΙου Έφέδρων .Πολε μιστων κατά την συνεδρΐοσιν ούΐοθ τής 3ης Αΰγεύσιου έ. ε. απεφάσισε νά διβθίσρ, πρός,ενίσχυσιν τοθ ΈθνΐκοΟ παλμοθ, ώ; βοήθημα υπό τύ πον προικοδοτησεωΓ· δρτ^ πΐντή«ιοντ-ί χιλιάδας (50 000) βΐς δέκα όρφβνάς πατρβς κόρας έφέδρων παλαιών πολβ μιστον τοθ Νομοθ Ηρακλείου. Η ΙΧΟΛΗ ΤΟΝ Τ.Τ.Τ. Καθ" αρμόδιον ανακοίνωσιν απεφασίσθη ή κατβ τό τρΕ χον Ιτος λειτουργΐα τής Σχο λής ΤΧΤ. Ό σχετικός βιαγω την 9 Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΛΑΤΣΙΔΑΣ Κατά πληροφορίας £κ Λα τσ'βας πλησίον τοθ χωρίου ά νΕκαλΰφθη πηγή πορέχουα» Ικανήν ποσοτητα ύδατος. Τό δβωρ τοθτο θά μεταφ«ρθ(| είς τό χωρίον ίί; ενίσχυσιν τοθ νθν ΰπάρχοντος. Η ΣΥΛΜΓΗ ΧΑΡΟΥΠΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝβΝΙΝ ΑλΣΗΘΙΟΥ Ό Νομάρ,ης Λ-ϊσηθΙου έ κοινοποίησβ πρός τούς όπ' αυτόν προεδρους κοινοτήτων εγκύκλιον δι* ή; καθορΐζβι τόν χρόνον ενάρξεως συλλογής χατρουκΐων. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΚΑΠΜΟΝ Τό 6που?νεΤον τΔν Ο1<ονο μικόν δι* έγκυκλΐου τού πρός τούς κ. κ. έφόρους' χαπνεθ τΐαρέχβι όοηγΐας δσον άφορά την συνεργασίαν τούτων με τα των κατα τβπους ύποκα τρστημάτων τή- 'Δγροτικής Τραπίζης διά την καταστρο φήν άχρήσ'ων καπνών καί σ>
  ναγραφήν Πασών των άπαιτή
  σεων ταύτης *πΙ των άδειαν
  κατοχήν καηνθν.
  ΜΕΤΕΩΡΙΛΟΠΚΙΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ή θβριιοχρασία σήμερον 6ά
  παοαμϊΐνη ττερίκου σ;άοΐμος,
  40 ή ελαχίστη θά σημειώ
  ση μικράν πτώσιν. ΟΙ άνεμοι
  θα κ νέου ν Από βορειο&υτι
  κων διεύθυνσιν μέτριοι κα °
  αρχάς, ΙσχυροΙ μβτβτιβιτα. Ό
  καιρός θα είναι α^θριο^ ή (
  λσφρβς νεφβλώΛης. θβρμο
  βςασΐα τής χθες 8 ής πρωϊνής
  27.4 ρ,αθυοός, 14ης 30,3ο, έ
  Χ'σΐη 24 8 >.
  ^^1!^!^υ^
  ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ.
  Ο ΣΕΡΒΟΣ ΠΡΟΘΥΠ^ΥΡΓΟΣ
  ΣΤΟΓΙΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΑΥΤΟΥ
  ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΑΕΑ ΓΕϋΡΓΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου(τού άντα
  ποχριτου μ·»ς).— Είς Κέρκυραν «φί·
  χθη χθές ό πρωθυπουργός τής Σερβί
  άς χ- Στογιαντίνοβιτς.
  Τό ταξίοιον τού Σέρβου ηρωθ«·
  πουργοΰ χαραχτηρίζεται μάλλον ανεπί
  σημον. Πάντως ό κ. Στογιαντίνοβιτς
  συνηντήθη μετ ά τνς Α. Ιλΐ. τού Βασι¬
  λέως μεθ' ου χαί έσχε λίαν έγκάρ
  Βίον συνομιλίαν διαρκέσασαν έπ' άρκε·
  τόν.
  Ό κ. Στογιαντίνοβιτς θά ουνομιλή-
  ση πιθανώτατα καί μειά τού «ρωθυ·
  πουργού χ. ϋΐεταξά μεταβαίνοντος επί
  τούτω είς Κέρκυραν..
  ΑΑΜΒΑΝΕΙ ΑΙΑΣΤΑσΙΪΣ
  ΤΟ ΑΓΓΛΟΓΕΡΜΛιΝΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—- Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτεριχού άναφέρουν ότι τό γνω¬
  στόν γαλλογερμανικόν επεισόδιον τό
  προκληθέν έξ απελάσεως των. Γερμανών
  άνταποκριτών έκ Λονδίνου κα.1 τοθ
  άνταποκριτού είτα των «Τάϊμς» έκ Βε
  ρολίνου ήρχισε λαμβάνον οιαστάσεις
  είς βάρος τής ομαλότητος των σχέαε
  ω» Αγγλίας καί Γερμανίας. Ιδιαιτέ¬
  ρως χαυστική είνε ή επί τού έπεισο-
  β (ου γλώσσαι τού Άγγλικου τύπου
  είς την οποίαν άπαντα αναλόγως καί
  ό Γερμανικός.
  ΤιμβΙ Συναλλάγματβς
  ΔοΧλαριον
  Αΐοα
  ΚορΦνα
  Φρατκον
  'Αγορά ΠΔΧησι«
  108 Μ ΐιο ίθ
  Μβ. ΒΒΟ.
  •βΐβ Ι8.ΒΙ
  4
  Μ
  II
  ΑΝΑΣΥΡΟΝΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
  ΠΤΟΜΑΤΑ ΕΙΣ ΠΕ1Ρ ΑΙ Α
  ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—· Έκ τού ναυαγ£ου
  τής «Άναβτάσΐως» άνεαύρθηβαν χαί αή
  μερον πτώματα π^ιγέντων, υπό των επί
  τούτω Βιατεθέντων βυτών τού πολεμι
  κου ναυτικοΰ.
  ΔΪΙΪΡΙΣΤΙΚΔΙ 1ΝΟΜΙΛΙΔΙ
  ΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚ&Π0ΒΗΚ4Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου(τού άν-
  ταποκριτού μας).·— Είς τας δημοσίας
  φαρμα«αποθή«ας κατηγγέλθησαν σοβα
  ροιΐ Βιαχειριστικαί ανωμαλίαι. Κατό·
  πιν τούτου «γένετο επιθεώρησις ήχις
  διεηίβχωσεν έ< μέρει τάς «νωμαλίας, ά- ποτέλεσμα 5έ εΐχε τό κλείσιμον μιάς φαρμακαποθήκης. Ή επιθεώρησις συνε· χίζει«ι. ΟΙ ιΝ.ΡλΊΚΒΊ ΔΠΕΙΑΟΥΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΙΣ_]Ι^ ΒΙΑΕΝΒΙΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τοΰάν- ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοβν έκ Παρισίων ότι οί άναρχικοί ένισχυόμε· νο» άπό τόν Καμπχλλιέρο χαί αλλους άδιαλλάκχους Ίσπανούς άριστερούς ευ¬ ρισκομένους σήμερον έκτός τής άρχής «πειλούν οολοφονίας των ίθυνόντων έν Βαλενθ-α. *Υπό τής αύτόθι χυβερνη σεα>ς λαμβάνονται κατόπιν τούτου έκτ-α-
  χτα μέτρα τάξεως.
  ΟΙ Ρ.Σ.ΟΙ ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΜΤΑΙ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΟΜΤΙΚΙΙΝ ΤηΣ ΙΣΗΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μ*ς)— Τηλεγράφημα έκ
  Σαλαμάνκας καταγγέλλει ότι οί έπβ
  δραμόντες εις Ισπανίαν ηολυάριθμοι
  Ρώσσοι πολιτιχοΐ καί στρατιωτιχο··
  ήρχισαν ύπεισερχόμενοι είς τα καθαρώς
  κυβερνητΐκά καθήκοντα, λέγεται 84 ο*
  τι πολλοΐ έκ τούτων θά άναλάβοον
  προσεχώς χαρτοφυλάκια είς την κν>βέρ
  γ^ιν ι^| Β*λ»νθί*«