94652

Αριθμός τεύχους

4639

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

14/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Ιτησία λίραι 3
  ίξάμηνος >
  Άμβρ^Γ
  έτησία δολ. 15
  εξάμηνος » 8
  Τιμϋ
  εητά φύλλον
  Δρ, 9
  ΓΡΔΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — «ΟΙ ((ΟΝ
  ΑΡΙθΒ. ΦΥΔΑΟΥ 4639
  ΤΙΠΙΤΙβΙ ΙΤΙΗΚΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΕΕΟΤΒΡ1ΚΟΝ ΑΒΛΤΙΟΝ
  Η ΝΕΑ ΑΥΣΑΡΕΣΤΟΣ ΤΡΟΠΗ
  ΤΩΝ ΕΪΡΟΟΑΪΙΩΙ ΟΡΑΓΜΑΤΟΙ
  *0σ·ι επίστευσαν β π αί
  βιριναί διβκβκβί καί α ήρε
  μβς ζνα τβν κβληικβν κρ«
  ταγωνιστβν τβν Κρατβν τήί
  Εύρνκας είς τα δρβαίλβυστα
  μέρη Τβδ καραθιοΐαμ·δ τ««
  8α εχρησίμευεν είς τό νβ δή
  μιβυργηΒβΰν νηφαλιώτιραι
  ακέφιις χαί νβ ληφββδν ψ«-
  χραιμβτΐραι άκβφκσνις ώς
  κρβς την αντιμετώπισιν τβν
  δυνάμεων η·ύ συμιτραττβυν
  εΙςτ« κυριώτεροι ζη<-ήμ«τ», μκταξύ δηλ«δύ τής Γεοι*«νί «ς κ«1 Ιταλίας είς πλείστα βημεΐα καί τής Αγγλίας καΐ Γ«λλ(ας κίς όλιγάτκοα, τ·τΐ θα εννοήσαμεν καλύταρα «· οβν ούσκβλβν είναι νβ έκέλ 8η σήμερον ή χ«ί άργβτερα _______ συμα;ων(α βριστΐκα χαί μίνι " μας μ>τα€ύ τβν τΐσσαραιν
  δος 11; την κρβσκάθειαν τίς αύτβ ν μεγάλην δυν«με»ν·
  αυνδιαλλανΙΙς Άγγλίοις καί Καί δκδβμένβυ αχβμη ϊτι ύ
  Ιλί >λ ί έ ά ί ά
  ς γγς
  Ιταλίας, >λως βκρβίκτνς έ
  δκμιουογήθη πάλιν νεα ίν-
  ταβ·ς είς τας σχέαος 'ΑγγλΙ-
  «β Μ«ί Γερμανίας. Καί αϋ<*έ- βη τβδτβ έν ώ μβΑις προ βλ( β έύ μ μη πάρχει καί β ρνσσικβς παρά γ«*ν καί βτι τό Ίσκανιχον 4 φ«(ατειβν ευρίσκετε» έν αυνΐ χ«ϊ δράσει δέν είμκβρβδμεν ν' ακβκλΐ(σ»μιν βδτΐ τα πλέ δ γβυ καιρβδ αιβμη έκιστβύι- βν δυσάρΐστβ άκροβκτα τβ γΐνιχβς «π αί σχέσεις μΐ Εύτυχβς ύκάρχει κάντοτε τ-ξύ τ6ν δύο αύ'βν χκρβν η σύμκραξις τίς ΓαλλΙας καί 11 χβν κβτά κβλύ βιλτιωβή της Αγγλίας τβν βκ·ί»ν Τα μΐγάλών οιΐΒνβν κροβλημά καί κβλλβί μαλιστα έΒ*ύ~· βυμνέρβντα ~ αυμκ(κτ·υν τ« τ«*ν, δβκιμάζβυν ήδη κιχραν^ρβαν ύς βιβχΐαν την σύντβ σβν ιίς την Μεσίγΐιβν χαί τ«ν, δβμζ η ρ ακβγβητενσιν άκβ την νέαν τρβκην της καταστάσεως είς 1λ·ν τβν χίσμβν. Καί οικβι- βλβγημένκς «ρχΐςβυν ν». χά νβ«ν τβ αϊ,σβημα τίς αίσιβ- Αβξιας Ιαβι έκ(στευαν βπ «αρ' ίλαυς τβύς διβφαινβμέ ν·υς χινδύνβυς Α κβλΐμβς β1 λκιτρέκΐτο τιλικβς «βί *η 8* δκταριΐτ· Ι«ί μακρόν ιΙ βέη 4 ΐά μβν ύκβ'νρ'α·)4ν Άγγλβγερ τβν Ατλαντικόν <ββν καί 0 ώ ί 4 Νά Άή 1 η 4 ιΐράνη ΑΙ ελκίδες τβς ·κ·ιεις Ιδη μιβόργησαν «Ι «νταλλαγκΙ' •■ι μετ·{» τϋν κ. κ. Μβυαβ λίνι κειΙ Τβάμηερλαιν ηςβ· λκιβτ·λε<ι, κρΐν Α τι ή δ τό τβν, λ*υτα1βς χ •Ις ΣΜΜΤΐαν ψάρκμμιί ΐ ί δλ •Ις ΣΜΜΤΐ ψρμμ κιρΐ ταχείας αυνδιαλλαγβς κειί α«ν«ργαοί«ς τϋς Ιταλίας »*■· ΆγγλΙ»$ εν' ΙλΜν γενι β ζ & Άγγλ$ ν γ Μφΐ] τβν ζϋτηματνν, βκβ&κι κ«»·νται Ιχ τβνύβτΐρνν μάλ λ·ν «δι*καιβλβγητ·ι. Διά ΐι Ι •αν Αγκαρδιάτιιτ· «αί Βκρ μάς φιλβφρβνάαιις καί αν ι» ριιΐχβν «Ι βκι·τ·λ«1 ■ύτα(, δέν ·βτα8ηβειν Ίν Τβύτβις Ι κ·ν«1 νιι λώσβυν τΑ ιιάμκβλ Τίρίοηβ ηροβλάμα κρατβθν ιΐς ψ ΑΒ4 δ ς ψχρ, Αχρ διάατααιν μκγ«λ«ς ΐύρ«κ·ΐιε«ς Κΐ ό &λ γ λνοτ» ·τι «· γΐγβνάτα τα ατρατηγΐΜΐι καΐ βΐκβνβμι κκ αυμφίρβνκβ είναι τέοβν φυχρβ κ«1 «λόγιοτα κβύ δέν •πηρΐβζβντε»! βδτΐ καΐ λύβν χαι δι' άίϊλδν θκρμβν ·Μφρβ αινν Νειΐ «ύνινικβν ,νιλ·νρ· νήβΐνν. Την Αγγλίαν 6έ κ·1 τί|ν Ίτκλίειν χωρίζβυν τ·ρα.βηει αυμ·έρ·ντα βΐχβνβμικϋς καί ί|ς ίζΙ«ί πβύ χΐναι -—_.-..------ . ί.κβύ δυσκβλβν νβ συμβιββσθβδν. Τάς χ«ρ·ζβυν τό ^ίθιβκιχβν, 4 κυριαρχΐα ΐίς την Μισβγιι βν. αί βλ<ψΐις είς τα £βυ*ς καΙ την 'ΕρυβρβΙβν, τβ καί τβ έξ ε ζητηματα, τβ χαθισιύς της Μεσβυρώηη κλεΐστα αλλα (ητηματβ. είναι άνεΐμφιεβήτητβν ότι κβρ' ·σα κιρί τβδ άντιθέτβυ ίσχυρίζιτβι α Ιταλία, τβ μ* γάλβ στρβτιωτιχά γυμνάαιβ τβ βκβΐα ήρχισαν χβές έν Σιχιλβ καρβυσα τβδ Βασι¬ λεύς ΒικτΜρβς 'βμιιανβυηλ καί τββ διχτάτβρβς Μκινΐτ· Μβυσ·λ(νι χαί ιίς τα βκβΐα μιτέχβυν 50 χιλιάδκς στρα μχ χ τ·0 κβΐ 2 χιλιβίκς ρ κλβνβ βκβτελβδν μίαν νίαν •«ίδιιζιν τβν ΙτειλΐΝβν «·λ· μικβν δννβμενν κβύ ατρέφΐ τβι βεβαία κρός τ4ν κβτιύ· βυνοιν τβδ Λ·νδίν·Μ κβί τβν ΠβριαΙνν. Εΐνβι λβικβν τ>νβνός βτι 4 διίοτβαις Αγ
  γλΐβς — Ιταλίας ύφ(αχβτβι
  η«ντ·τι βΐ &« ές αύΐής.κίνδ«
  ίεν ΙμιιβίΒηαβν βύαιβ·τι
  Καρά χ4ν ββΐν·μΐνΐΜ4ν
  ΐ 4 ! Ιήλβ
  β 4 ·«·!■ ή
  τβν τελεία· ι όν καιρβν εί(
  Τίς βχ«αΐις τβν χυβερνήσε-
  κν Λβνδίνον κβί Ράμης. Λ»
  τί. μβλιαΐβ 4 4ρ·μ!α, πβλύ
  γοβνύμεβα βτι βμοι.ςει κρός
  4 λή ύ κρβαγεΐ
  την γαλήνην
  τβι συνήβως της
  •«έλλης.
  Διατί εάν δέν έκιιύχοχαί
  η κρβακάΒΐιβ αύτη κρβς Αγ
  γλβϊταλιχην κρβσέγγισιν, ή
  ρηζις Ι* κβτβστθ κλέβν άνβ
  ς καΐ Βα έκέλβρ μβ
  Α καραμιχρά
  λ·ικ*ν βϋαιβ01ΐκβ(
  λις
  4
  μ
  μβνΐΗ·0 βυμφώνβυ
  Κί δέ &
  είς τ4ν Νάτιβν Άφρικήν κ«1
  Ίδ
  μφ , ς φρ
  Καί δέν φρβνβ&μΐν βέβκικ τβν Ίνδικβν κβρβ τβς βντι
  >τι 4 έχτρβχυνοις βύι4 νβν θέαεις κβύ |χ·»ν είς κλλα
  αχ<α*»ν Αγγλίας καί Γερ δευτερευβύβης βημββίας (η μ«ν(«ς καί 4 βκέλασ ς χβν.. τάμ«τα. ΕαΙ είς τάς δυνβ ΓεομκνβνδημβαιβγρύφΗνιχ μεις αύτάς κροατ.βΐτβι κβ! Λβνδίνβυ Ββ θδαγΑαβυν βνβ β ίοκβς τΙ)ς Άμερική;. κβνΐύκτ«ς «1,ιρϋ(ιν χαίδιβκβ, Ή βύμκρβ{ις δ! τβν δυνί κ4ν τής ίκαφϋς τβν βύβ χ» με»ν βύτβν βκβτκλιΐ την κα ρβν. Τί γεγβνβς >μ«ς αύτβ λυτέραν έγγύηο·ν χαί τ4ν
  διιοχιρβΐνΐι Ιτι κερισσίτερβν μάνην λκβμιΐναβαν «ληίδα
  τβς κρβοκβθιΐας κβύ >1χ·ν διατηρήοκκς τής είρήνας ίν
  ·οχ(·ΐι πρός εκκαθάρισιν τής Ευρεί «α. Δ έν γννρΐζβμιν
  ιύρνκ·νχ4ς χαταατββινς καί ομως εάν Βα <χδηλΝθ|) 4 · χαθιστξ αδύνατον ΙκΙ τβδ κα δία σύμπραξις τβν τριβν αύ ράνχβς τούλάχιβτβν χαί ίν χβν μΐγαλνν δοναμεων, Ινι ιε> ίγγύς μίλλβντι τ4ν αύγ σχοβμΐννν καΐ ακό τα £··
  κλήσιν διασκίψιως τβν Κ0α βιίτ ίν τ6 "Αηω Άνατβλ5 ·
  τβν τβΰ Λβκαρνβ, τ4ν βκβ! κβ» τό 4να(σΐκιβν τβϋ πβλί·
  βν ώραματΐζβντβ οί <ί?ηνάφι μβυ χβχλαζει ήδη καί #κΐι λβι χΰκλβι τού Λονδίνβυ χαί λ«Ι να κατακλύβιι τβν κ· τ&ν Πνρισίων. » μ.δ|τ.^«ΪΓτβ βντ,ίίσ. / ων αύΐβν κβύ ύν'στανται ώήίΐβτΐ ίμως ελπίζομεν β τι κά«τ·τι η· κβύ ΐ|ιβιιλβίΒΐι καί είς τ4ν «ερΐκτωσιν βύ σβν τιίρβ βι»βτ*ρβ« ΰκβρ Τ&ν θκ έκδηλυθζ χοινή ενέρ χν* «κσης ΐ ΐ ·ντβί ρ βρ ρ «κισης ειβΐ βΐ ·ντ·βί τΒν δ»νάμΐβν κα6ώ; καί αί μιταζύ Ι διβφβραί καί κ·»νά αιιμφέρβντα έν Κ(ν« έκΐινκν τβν καί έν τω Είρηνικω Ίάτίονες καί Κινέζοΐ; Η ΠΛΝΣΤΡΑΤΕΜ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΕΗΛΝΤΙΟΗ ΤΗΣ 1ΑΠ0ΝΜΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Αδγουστος.—|γέφυραν τοθ Αιθύ—Κου—-Τσι Κατ' β(οήσβις έκ Σβγκόης ι(| 4ο» Κινίζοι βόλου .καί τάξεως,' ΑΙ γυναικι ι χι Όργανώσεις ήλικΐας όργανώ-[εζήτησαν άπό βλας τάς γυ ή νούν «ήν αντίστασιν των κα τΑ τής [α«ονικτ)ς έτιιθέσίω;. 'ΔνσρΙθμητοι Ένώσεις «Έθνι κης σωττ^ρΐστ,» καί γυναΐκβΤαι Όρνανώσβις (βρύθησαν νατα τάς ΙδΓελιμταΙσς Ομίρας.Τβρά στιαι συγκέντρωσις εγένοντο »(ς δλσς τβςκινιζκας ιιβγα λουπόλβις.Τα μέλη των Όργα νώσεων αύτΔν άναλσμβΑνουν ίν πρώτοις α Βιοκ'ψουν ττβ σαν σΐέσν μέ τόν ίχθρόν. ΟΙ εμπορο', οί βιομήχανο', οί έρ γάται κα( οί ύκαλληλοι ύτιο χρεοθνται νώ συν ε σφίρουν είς τόν έρανον 6τ 4ρ ττ)ς έθνι • ής. σωτηρίαν;. ΓΊαννοΟ Ιβίύον ται άσυλα βιά τού* πρόσφυ Ή Κυβέρνησις απεφάσισε νά έτΐστρατκύση τούς φοιτη τάς. ΣχηματΙζονται όμάθες τραυματιοφορέων, έν συνεργα σ α πρός τόν κΐνεζικόν Έρυ θρόν Σταύρον. Είς τα γυναι κεΐα έστιατόρια καί τα θε α τρα εΐσπράττεται εΙΒικος φό ρος €*μύ»ης>
  γυναΐ*ες
  ρς η
  φροντίζουν νά συλλέξουν έν
  βόματα διά τοΰς τραυματΐας
  κο( όρχΐζονται ν Α κάμουν οί
  κονομΐσο «Ις τα Ιξο&ά των
  « Ι ν ά διοθ'σουν -ροΐόν τΛν
  οΐκονομιων των όπερ τον 4
  ναγε,ον ιής Έθνι»τ)ς αμύνης.
  Τα σχολεΐα συλλέ>ουν ηαλη
  οσιδερ κα και* «ετσιά βιά τόν
  οτοατόν.
  Τόν Ιδιον πατριωτικόν έν
  θουσιασμόν Βηκνόουν καί οί
  κθκλοι των διανοουμένων καί
  των καλλιτέχνην. ΟΙ μεγάλοι
  κι>ηματογράφ(, καί τα μέγα
  λα θέατραιής Κΐνας ά νίβα
  σαν ίνα νέον έργον μέ τόν
  τίτλον 7^ η
  ναΤκας νά δώσουν τούς χρυ
  σοθς των άρρββΔνας καί τα
  κοσμήματά των ί(ς την Κυ
  βερνησιν. Ή Γενική Έργατική
  Συνομοσπον&ΐα μιλετά τα
  μέτρα, τα όποΤα πρέπει νά
  ληφθοθν διά νά όπαχθβ ή πά
  ραγωγή των έργ< στασίον υπό κρατικόν {λβγχον. Τ«λος είς ολόκληρον την Χώραν όργα ή «<ατα&(οξις των ΚττογΙ κτΐ το Τσβτσόου 20 000 "Αλλοι 80.000 α'δρες κατβυ- θονονται έ< Τσινάρ καί Τσ« τσ^ου -ρός τό Μττσβκ τ* Τσαντσάν 150 000 ά ανεχώρησαν ίκ Χ-κνκέου Νβ τβ σύ>θτί. 'Η 84τ καί ή 89η
  μβραργΐαι κατβυθόνοντσι πρός
  τό Πεκΐνθν. Τ*λος 250 000 δ*
  Βοες παοσμένουν ώς έΦβορχα
  <(ς τό —ΐουτσ&ου, τό Τσεγχ· τσόου καί τό Λογιάγκ. "Οσον άφο, ά τό πολβμικόν σγί^ιον τοθ στρατάοχου Τσάγ«—Κ«5ϊ—Σέ< πιστβόβται δ τι τοθτο σθν'στατσι ΐ(ς τα έίήΓ: Έν πρώτοις ό διοικητήν τοθ Σαντούγκ Θ4 *ηο6ξη τό·>
  πόλεμον ιΐς την Ιαπωνίαν β
  τε τα ίαπωνικά στρατεόματα
  άποβιβασθοθν είς Τσιγκτάο.
  Κατόπιν ό οιοικητής τοθ Σαν
  οί) θά βαδίση μβτά τον στρα
  τευμάτων τού κατά τον (άπω
  νίκων δυνσμϊω* τοθ μβχώηου
  τοθ ΠβχΙνου, έ'ώ συγχρόνως
  ό στρατιωτικάς Οιοικηιής ττ)ς
  επαρχίας Σβτσουάν θά βαο(
  η κα'ά μ(|<ος τοθ ΚιτρΙνου Ποταμοθ κατευθυνόμβνος κα( αύτός ιίς τό μέτωπον τοθ Πβ κΐνου. Έν τώ μεταξύ ό διοι *η ής τής Καντωνος στρα'η γος Γιοό Χ4ν·Μοό θά; άναλα ττ)ν οργάνωσιν τής άμύ ♦ής της Νοτίου Κ'νας κα[ ό στρατιωτικός Βιοικητής τοθ Κουάγκ—ΣΙ θά αναλάβη νά εξασφαλίση την ελευθερίαν τυγκοΐνωνιον μβτά τοθ Τ'λος ό στρατη γός Λούγκφούν Θ4 όκυρώσο τό Γιούν—·Ν4ν, διά ν' άντιτα ένεΐ μ(α τβλιυταΐα αμυ να εάν οί ΊΑτΊονες καταλά βουν ολόκληρον την οπόλοι πον ΚΙναν. Εγνώσθη Ιπΐσης δτι ή ,Κεντρΐκή ■ Κυβέρνησις σσβν ή,^η τό έ& νόν αής μβταφορας τής τευοόσης άπό τό Ν είς τό ΚουλΙγ< γ) το Κιου«ι άγκ ή έν έσκάτη άνάγκα είς τό Τσβγκτοό Μέ κάθε τρΟΗον οί Κινΐζοι πρβΌκαθοθν ν' , άντισταθοθν είς τή« προιλασιν των Ίαπώ νων. 'Αλλά ίέν ιΐνβ &ιόλου β βχιον έαν θά τό επιτύχουν, διότι κανΐΐς δέν γνωρΐζβι τ( επιρροήν Ιχει τ) Κβντρική Κυ βέρνησις τοθ ΝανΜν επί των στρατβυμάτων της. Δέν άποκλεΐεται νά εορεθοόν προ δόται σΐρατηγοί· 'Η καταδίωξις ούιή άρχ'ζει νά ίνη «ύχάριστα άιτοτελέσμα τα. ΟΙ Ί&πωνες όπήκοοι έκκΐ νώνου" τάς πόλεις τοθ έσατε ριχοθ ιής Κίνας. Είς τάς πόλεις ομως διου οί Ίάπωνβς ίχουν (οιαιτέρσς έκχωρήσεις, τίς οποίας φρου ροθν μ έ (διχά των στρατεο ματα, ύπάρχει φόβος νά συμ βοθν σοβσρώτατα γεγονότα Είς τό Χανκέου, είς την καρ διάτης Κίνας επί τοθ πό τα μοθ Γι«γκ—-Τοέ—>Κιάγκ, τα
  πνεΰματα είναι έξαιρετικΔς
  έξημμένα. 'Η (απωνική συνοι
  κΐα εόρΐσκεται είς κατόστα
  στάσιν πολιορκίας. ΟΙ Ίΐπω
  νες μη δυνάμενοι νά άγορά
  σουν <0γβ ρόζι οΰτβ άΧάτι, ή ναγχάσθησαν νά άποσΰρουν τάς καταθέΌεις των άπό τάς κινεζικάς Τραπίζας. Συγχρόνως ο( Κινέζοι συγ· κέντρω νού ν στρατόν είς τα ού νορα. -(ς τβ Τσαχάρ ευρί¬ σκονται ήδη 35.000 Κινίζοι στρατιώται, είς τό Ματσβγκ τ()ς επαρχίας Χοπίΐ, 10 0X0 ιίς τό Νν««ιβ 20 000, είς τό: Πάστιγ* 35.000, είς τό Ταιν«' τσόου 30 000, ιίς τό Τσελί κβί τό Τσαστοάου 50.009, ιίς τβ ΗΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ Ό Οημεοιΐιιθιις εσχάτως ιίς την Ι«ΐ)μιρ(ί» τ^ς Κυ6ΐ?νή· σιω; νέβς άναγχοιατικές νίμος ή έ Η ΧΙΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΤΑΦΙΔΙΙΟΝ ΖΙΙΤΗΜΑ Είς τ·ς 'ΑΘΑνας ρ τήβη χβες, κα9ώ; αναφέρΐι βχετιχόν τηλΐγρα«ιιμα μας, μεναλα ούσκιφις έξ εΐδικβν ύκο τ4ν κρβΐδοίαν τβδ κ· ΠρνθυκβυργβΟ γ, τις ίπησχβ ληθή μέ την μελέτην καί ταν ?ύβιν τβ& σταφιδιχβδ ποοβλήματβς. Δί* γνωρίζβ μέν Ιαν ή σύσχεψις ακέλη ξεν είς βκβφνσΐις χαί ιυμκε ρασματα ή αν κρβΚΕΐται να επαναληφθή. Μάς ίρκεΤ πάν τ«ς τβ γεγβνβς ίτι Α κνβέρ νησίς έκΐλήφθιι τ·δ ζητήμν τβς τ«ύ:β«. Καί μά; γεν ν ά την πεκβίθΐισιν βτι τό σταφι αικβν Βα εδρη ταχέως την οριστικήν λύσιν τβυ. 'Η σταφίς, ώς είναι γν« ατβν, βκβτΐλσΐ τβ δεύτερβ* μΐτα τβν ββπνβν έθνικβν κρβΚν μ«ς Έξ αύτβΰ βκβ ζ·δν χιλιαδΐς βίχαγκνκιΒν έξ ύτβδ ακ·κ·μ(ζ« τβ Ερβ τβς τεραστία κ·αα έν ψίραν χαί έξ ιΙσαγΜγης ζένβυ συ λλάγϋατβς. Είναι λβιπβν έξ ολβκλήρβυ διχαιβλβγημέ νη 4 κρβσβχη μέ την έπβΐ βν καραχβλβυθεΐ έλβχληρβς χύρα την τύχην τβδ κρβΐ άντβς αύτβδ. 'Αλλα μέχρι κρβχθΐς αχβμη ύηήρχε μ(α καρ«(ήγησις "Ο λβι, οσάκις ώμίλβυν κιρ< σταφΐ&ικβδ χαί στβφ(δ·ς εί χβν ϋκ' όψιν των την Πΐλβ κέννησβν. ΈκΙσημβι καί α νΐπΐσαμβι, κβ) αύτβΐ αΥχίμη αί έφημερίδες της κρωτευβύ σης βσαχις ήβχβλβδντβ μβ τβ σταφιδικον έσκέπτβντ* ΐην Πελβκάννησον χαί τβν Αδ τάνβμβν £ιαφΐδικβν ^ργανι σμίν. Την Κρήτην δ<ν την έσκέκτβντβ βιάλβυ. Διατί σταφίδα έγνύριζαν Καί έννβ βθσαν μάνβν την Κβρινθια χην. Την σβολτανΐναν τίς Κρήτης την ήγνίβυν. Δ&ν ρή χοιλλΐεργε[«(» Ιχιι μφηή τβς ΙΙι«ιτί·α« 8λ»ς αξίαν χχΐ ημαοΐαν. Θ1 βυντελέοι Ιί κ ο«κλ·ς είς την 8ια1·οιν χχΐ ττ^ν χρήσιν Ικιβΐΐ|μονιχβν μεθίδβν χαλλιεργεΐΌις χαί αίς ΐήν χρτ,αιμ· π·Ε-3ΐν έχλεχτβν οηίβων χαί έμ β·λ(ων, κράγμχτχ κβΰ θ* σιιντε λΐοβυν είς την μεγαλοιίραν άπα δοτιχοτΐ]τα τ&ν χαλλιεργουμένβν έχτίοεβιν χαί τή* βϋίηαιν «τ)ς έ8νι»ΐ)ς μ«ς παραγβγ*]ς. Κατ' β&ΐέν τέν τρέκον Β9 α»μι(νουν χαί άρχεται, έχτίοεις γτ]ς Βιαθέ- σΐμοι ίιά νίαις πβιχΐλίας χαλλιιρ γειβν χΐυ ΪΙν εγίνοντο μέχρι οτ)μιρον Βιέτι Ιλιιχα* τα χβτίλ λτ^κ πρίς τεθτο έδίφΐ). *** ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΒΙΑ· 'Η εγχ.α·ο(ος οι»ν·μιλ!α δκοΕαν είχεν ιίς Κίρχυραν, ίηοα μετέβ« κρός οιινάνττ,οιν τής Κερ χ»ΡΓΐκτ]ς χαταγβγ^ς ο«ζύγ·ι» τ·υ, δ πιβθοπουργίς ιής Σερβίας χ. Σιογιαντΐνοδιτς μιτά τ«)ς Α. Μ κθ Βασιλέως Γι»ργί·ϋ χαί «Ο αρ·θϋκοιιργο0 χ. Μετα(α, ακοτε λιΤ άναμφΐαβτ,τήτης γιγβνες ίδι Ηΐιέρβς δλβς οτ)μο·ο(ας. Καί ά κ·Βειχιύιι πόθον ατενβΐ χαί ιίλι χρ'νιΐς είναι α! φΐλιχβΐ βχέοεις π«υ οιινϋοιιν τίς 86β ουμμάχβυς χώρας, την Έλλκδκ χβΐ την 2ερ βίαν. 'Αλλ' ή οκνομιλΐκ ύή τα την 4π·Ι«ν έΒίγΐ)οαν Βλ« τα ζΐ|τ*)μβιτα η·ο βφοροθν τάς 8ύβ χώρας βκέΒειξι χά Ι τοΒτο άκέ μι;: Βτι ή Ελλάς χιΐ *) 2ι»6ία εΐνβι κρεσΐ|λ«μέναι είς τέ ΙΒεβ β·ί ·4( ■Ε·ιξντ}( ϊ Η μβΑλ λεκν Βσεν εΐμκερεθν ·Ι( την ■«« ταν έσκίιττβντβ κ&ν. 'Αδΐβ φβρβν 8π η καραν«γη Της ύκερβκίνΐι τβύς 20 χιλ. τάννβυς χαί έκ τί,ς έζανν γής της κΐσανβνται κατ' έ· τβς 4ν_ τβν 500 έκ«τβμμυρ( »ν δραχμβν ξένβν συναλλάγ μα. ΕύΓ«χδς την αντίληψιν αύτην δέν Ιχκι χαί ή σημιρι να κυβέρνησις. 'Αντιθέτνς μαλιστα η κυβέρνησις τ·0 νέβν Κράτβυς φαΐνεται ϊτι άντιλαμβάνιται κλήρως την ακβυδαιβτητα τήνβπβίανέχεΐ διατην εθνικήν βΐκβνβμ.αν ή Κρητική σβυλτανίνα. Καί έκ δηλύνβι τβ ενδιαφέρον της διά τβ κοβΐβν μ«ς αύτβ αμέ ριστβν. Δι* «ύτβ καί δέν έμ φιβαλλβμΐν β π κατά την χβε βινην σύσκιψιν έκί τβϋ στβ φΐΒικβδ θ* <|ητάσΒησβν Καί τβ ζητήμβτβ κβύ ένδιβφέ ρβυν ιδιαιτέρως την Κρήτην καί κβύ αφβρβΰν την Κρητι χην σουλτανίνα. Κατ' εύτυχί) συνκυρΐαν λ κο κρβχθές α σταφιδαγβρα μας καρβυσιαζη κάποιαν βελ τ(»α ν, εσημειώθη δί,χαί σχβ τικα ανατίμησις ·λ»ν έν γέ νκι χβν πβιβτιίτων. Καί δέν ύκάρχιι βμφΐββλΚβ δτι χάρις χ«ί είς τβ κυβερνητικαί μέ τοα ή τύχη τής σταφίδος 8α ιΐναι χατά καλύ καλυτέρα, ά διάθεσις 8έ τβδ κρβΐάντβς μας αύτβδ είς τας χατβνβλ» τικβς νγβράς θα εξασφαλισθή άηβλύτως δεδβμένβυ μάλιβτβ 9τι ή καραγννή Τββ δ*ν θα είναι κλβοσΐα έφέτβς. Άκβ μένκι μίνβν να έκιδΐΐξβιΐν την δέβυσκν κρβσβχήν βΐ καρνγωγβί χατά την αΐΓβξή ρανσιν -3ΤΒ να έξασφβλί σβαν καλάς κβι ά τη τας κβύ άκβτελβΰν καί την βασιχην κρβΰιτάΒεσιν της έ(ααφαλ(σΐ ως καλβν τιμβν. τβνκΐνδ6ν«ν τβθ πβλέ μοιι ποϋ απειλοΕΙν ο^μερον την ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΑ. Τα αύστηρα μέτρα τα ό βή Δ άπο&οτικόν καί πρσσο δοφόρον Ρέν βιατρέκει βέ ού βένα κίνδυνον άνεργείας 1 ύ ποββατσμοθ τοθ μισθοθ.. ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΛΑΣΗΙΙΟΥ Έ οαθΑΐψ ς ή βιαία πών σταφίδος εγένοντο 8ε «αί φόνοι ά κάμη είς συμπλο κάς -ού βλαβον χώραν με ταξύ παραγωγών καΐ καχο ποιΔν. Εφέτος εώτυχθς τοι αθτα κρούσματα βεν έξεδη λώθησαν, Καί οθτε θα σημβιω θοθν ασφαλώς χάρις είς τα λαμβανόμενα αόστηρά μέτρα. ποία λαμβάνει,ή Δ'οϊχησ.ς χωι ροψυλακής Ρι4 την πρόλχιψΐνΙ < -Α χι%6λ^ „ „ κλοπών σταφίδος άπ· τούς ά η ; · ' * πλωτούς καί1 την πάταξιν τον δ<Βλί* "α ν«»μάρχ·« χ. Φλ«ρΙ8ΐ} κακοποιων τ»1ς ύπαΐθρου ήταν δι* ·ί* χατίοΐρβαιν κραγρίιιμα· πράγματι επιβεβλημένον νά»ς οβντβνισμιθ τβν βγροτιχ·ν ληφθοθν, έπροξένηαβν οέ άρΐ;καλλιέργειαν έν τ»> ν·μψ Λ»οΐ)βΙ.
  στην εντύπωσιν είς τοός πά ·» ««τεύαμεν Βη θά Ιχ^ ιΰιργε-
  ραγωγούς. Είς τό παρελθόνί""» άποτελέβμ«α Βιά την γε·ρ-
  ίσημειώθησαν κροόσματα κλοίϊ"1** «·ί·8ον τ·0 γείτονος. Είς
  τέν νομόν Λχαι;θ(ου Βμως ώς απε¬
  δείχθη έχ τ«}ς πείρας ευΐοχιμιΐ ι
  Βιαιτέρως ιί ΒενΒροχαλλιέργεια.
  Εαί πρός αυτήν θα Πίέπει να
  οΐραφβθν Βλαι αί προοπάθειαι. Ο£
  ιγδαλΐέί, «Ε μτ,λιές, «ί ακιΒι-
  ίς, οί βερυχβχχιές, (Ε ρεδαχινιές.
  οί φιβτιχιές χαί μπανανιες ανα·
  πΐΰοαονται χαί εΰΐοχιμοθν έξαιρε·
  τιχα ι!ς τίς βειινοκλαγιές χαί, τίς
  ρεμματιές τοϋ νομ·9 Αχστ,ΘΙου.
  χαλλιιργτ,βεθν λβιπέν αυταί χβ
  ρί«ς αί ποιχιλίαι τβν ΒένΒροιν.
  ***
  ΟΧΟΚ0Μ0Ι-
  'Η ΑΒΐτουργΙα Βώο
  Ν
  λθν άοελφΔν νβσοκόμων είς
  'Δθ^νας, τοθ έρυθροθ Σταυ
  ροθ καί τοθ ΕύςτγγελισμοΟ,
  παρέχβι την ιύιαιρΐανεΐς τίς
  νέας τιού Ιχουν ανάγκην νά
  έργασθαθν, νά ιθρουν ίνα
  έπάγγελμα καθ" δλα άξιοπρε
  πές καί -ροσοοοφΑρον. Είς
  τάς σχολάς αύτάς είς τάς
  όκοΐας είμποροθν νά φοιτή-
  σουν νέαι μέ γυμνασιακην
  μόρφωσιν, α! μαθηΐευόμεναι
  σιτίζονται χαί στεγάζονται
  εντελώς Βορεάν. Μόλις &' έ-
  ξέλθουν τΟν σχοΑΟν
  σκουν άμεσος εργασίαν ^έ
  Ικανοποιητικόν μισθόν. Τώρα
  μάλιστα όκότβ τόση καταβάλ
  λεται προσπαθεία διά την
  οργάνωσιν της κοινωνικάς
  προνοίας καί τί)ς νοσοκομια·
  κ(ΐς περιθόλψίως τοθ λςοθ,
  ό έάλ δλή
  (ΐς ρψ
  τό ένάγγιλμα
  νοσ·«όμ·υ
  ς ςθ,
  της αδελφής
  >( έξαιρ·
  ΗΥΔΡΕΥΖΙΖ ΛΑΠΙΑΑΙ.
  Οί πατεικοί τής
  τοΰ ΜιραμΡέλλου
  ΑκτβίΒκς
  χνταίάλλοιιν
  τέν τελειιτηΐον χαι ρέν μίαν Αξιέ¬
  παινον προσπάθειαν δια την λύσιν
  τ·0 κροβλήματος τί)ς υδρεβαΐνς
  τοθ χωρίου των. "Ηβ», έργάζονται
  έντατιχέ δι» την μεταφοράν τβν
  6δκτω» μβς π^γής την οκοΕαν α-
  νεχάλυψχνι 1»δρες Ιε η* ΙγυνοΙ«ς
  >ν «υθορμ^ταις ■>( το έργον
  βύτί. Καί έλπίζουν νά φέροιιν είς
  πέρας το έργον, θε Ιπριπεν Βμβς
  να τάχοκν χαί αναλέγοιι ίνιοχύσι-
  »ς. ΚαΙ βύφ την ενίσχυσιν θ*
  φ Ιώαευν πισΐεύεμιν 6 χ. Γινι·
  χβς Διοιχτ,τ*{ %»ϊ δ χ.
  Ι»
  ϊβυ.
  ΑΝΟΡΘΟ-ΙΧ
  ΗΟΥΛΑΚΛΚΗ.-Σήμερον ή γε·
  μάτη μπρΐο καΐ δροσια παοιζιάνικη
  μουσική φάρσα: «Μιά νόχτα στό
  Μαξΐμ». Μέ τοός άοιστεϊς τής
  Γαλλικής οκηνής Σο6ζυ Βερνόν
  ΜαργαρΙτα Μορένο καΐ Τράμελ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  ή θαυμασία όπερβτοφάρσα «Σκάν
  Βολον στή Βουδαπέστη». μέ την
  Φραντζέσκα Γκάαλ,
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός).- Σήμερον
  τό κοινωνικό άριστούργημο: «Ό
  δρόμος πρός τα κάτεργα».
  ΙΟΥΛΛΙΑΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή γεμάτη μπρίο
  καΐ δροβιά Ηαριζιάνι-
  κη μουσική φάρσα:
  ΜΙΑ ΝΥΚΤΑ
  ΠΟ ΜΑΞΙΜ
  Μέ τβυς άριστιΐς τΐίς Γαλ
  λΐΜϋς ακηνης:
  Σούζυ Βερνόν,
  Μαργαρίτα Ιβορένο
  καί Τράμελ
  'Βχτβς κρονράμμκτβς:
  Ή τελευταία μεγάλη
  παλαιστική συνάντησις
  ΤΖΙΗ ΛΟΝΤΟΥ
  ιιι βαιΐί ιΐΗΐ
  είς τό Στάδιον των
  Αθηνών.
  Έλληνική όμιλθΰβα.
  ΜιΓ» ιι ι.. " ...-ι ι ■ ϊ~ ίΊίίΓΤ ι5
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΚΡΑΝ
  Νέ τ*ν ΛΙΛΗ ΝΤΛΜΙΤΑ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό Θαλαρηνό» ά)π
  Αναχωρεί έξ Ήρα-
  κλείου έκαστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβο
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά-
  Βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ-
  Ν·Ν, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον εΥΙΝΛΡΑΛΚΗ
  Υϋλεφ. 1-41
  ΓΝβϊΤΟΙΙΌΙΗΣιΣ
  Ή Ένοριακ* 'ΚκιτρεκεΙα ΚιΘβ
  •[8ος Μαλε6υζ(·Η
  ΓνοβτβιιοιεΙ ίτι
  |ορτ<)ς τ·Β Μιγαλομΐρτυρος ϋ Φινουρΐου είς "·ή· χραγμα τικήν τοιαόττ,ν ττ]ς 27<Α&τ«υΐί0Β 4ντί ής 27 ΣιπτεμδρΙευ «ος έιε λιΐτ· μίχρι οτ)ιιεβον. ΚιΘαρίδα 27 Ίοκλίευ 1937 (Ή ΈνβριαχΛ ΈηιτρβηεΙ· 'Βν·ικιάςετ«ι μαγαζείον Ισόγβι ος μει' άνωγεΐου Λ, καί κεχωρισμέ νως κείμενον είς την οδόν ~ 1881. Πληροφορίαι παρα τφ κ, Ε. Χρυ οφ βιβηγόρφ, *ΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝβΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑ1ΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑΤΡΑΝΙΙ ΟΑΣΙΛΙΣΣΑ-= 1Ρ4ο» ΚαΙτά μάηα μουεγέμισαν δα ουσ θαυμαομοθ κα( κόνου». ΕΤχε τ6 «ουθάγιο νά μιλβτϊ ψβ χραΐμα άκόμη καί σ' έ<βΐν«ς πού βτιλησΐαζαν τό άμάξι οά Οαΐνβς. —Ό βασιληβί, τούς ίλβγβ, ?έ/ θέλησε ποΐέ παρα *ήν βό τυχ(α τοθ λσοθ τού. Σβς βΤ ταν τιολλά κακβ γιά μάς έ κείνοι πού θ&λουν να σβς βλα Όσοι ήσαν ίύσπλαγχνικοΙ έδβκρυζαν. 'Αλλά ήσαν τόσο λίγοι. Άκόμη καί ττλάΐ οίον &μαξα τοθ βασιλικοθ όχήμα· τος έκαθόταν 6 γνωστάς νω μικδς Μηαλλέ—δ οποίος ϊ- μελλβ γρήνορα νά άλλσξρ συνσΐσθηματα κα( διΐσκΒ&αζε τόν 6χλο βρΐζοντας τή γυναΐ χά έχΕΐνη μέ τούς σαλιιμπΛν «ικους μορφασμούς τού. Κα< ή ΜορΙα-Άντουανβττα έμσζεύ θηχΒ στό βάθος τοθ αμαξιοθ ■γιώ να μή βλιπΐ] τΐποτβ καί γιά νά μή ιήν βλέπουν. Βαυ· βή, άκΐγηττ), άοα«ρυτη έφαινό ταν βΐ·θσμ£νη σέ δνειρο. "I- σως άναλογιζόταν στΐς έξη ά τβλείωτες έκεΐνβς ώρες, ιή>
  ξένοιασΐη φαιοροτητα τΟν α¬
  ναριθμήτων ταξβι&ιΑν ποΰ
  βΤχβ κάνη σνόν ΓΒιον έκεΐνο
  βρόμο ^ έ την Πολινιάκ, 8ταν
  έκήγαινβ στούς χορούς ταν
  μετημφιεσμένων, στήν Όπβρα
  στά γλέντια άνα τα όηοΐα έ*
  γύριζβ τό «ρωΐ. "Ισως έκίοης
  τό βλβμμα της άναζητοθσβν
  άνάμεσοτ στούς έφίκπους φρου
  ροΰς πού έκινδύνευσαν σέ κά
  θβ σΐιγμή νά λυντσαρισθοθν
  άιΐό των δ^λο εκείνον τιού. με
  ιημφΐϊσμβγθς, συνώδβυβ την
  τιομπ^—ΐόν μοναδικό, των ά
  ληθΐΛό της φΐλο. ΌΦ&ρσενι,έ
  τ6 χέρι στό σποθ , πνιγμένος
  1π6 αγανάνιτισι καί ά>ων[α
  ήταν οέ κάθβ^στιγμή ίτοιμος
  νά χυμήζη μέσα στύν δχλο
  κ~1 νά πιθίιντι γιά τι) φΐλη
  τού, αν ή ζωΐ) της καί ή ζωή
  τθν δίκιον της ξαφνικά ήτε»
  λοθντο. "Ισως νά μην έσκΐτΐτϋ
  το τΐτιοτκ, νώ ήταν απλάς κου
  ροσμένη, έξηντλημενη, γιατΐ
  ί( τροχοΐ έγοριζαν άργά, τιο-
  λύ άργβ, πρίς ενα πβπρωμέ-
  νόν ποΰ ίνο ωθε πιά καθαρβ
  γ ώς ήταν άνέκκλητο.
  Τέλος ή νεκροφόρος ιτ)ς μο
  ναρχΐας έφθασε στά πρ£θυρα
  τοθ Παρισιοθ. «Σιήν άρχ<| ε¬ φάνηκαν κανόνιο—περιγράφ£ΐ ό Σαταβριάνδος,—έιεάνω στά δκοΐα "Αρπυιες, άλήτισσες, γυναΐιΐβς τοθ Βρόμου εΤχαν κοβαλλΐΜψη άντρΐκια κι' εξε στόμιζαν ΐΐς πι6 αΐσχρές βω· μολοχίες κι' £&αναν τίς πιθ Λκαιανώμασίες χειρονομΐες. ίσυνβχζεται) ΣΑΒΒΑΤΟΝ |4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ηλίου 5 λ. 40 Δ&αις 7 λ. 19 ΙΛΙβΤΡΟΠΙΙΙ Π4ΡΙΘΪΡΙΣΤΩΝ Μεταξύ των ττσραθεοιζόντον ύ· παοχουν άκόμη καί οί μή βιαζόμε· νοι. ΟΙ ανθρωποι αύτοΙ έννοοθν να μετσβαΐνουν βΐί την έξβχήν δταν άρχΐζουν νΛ κιτρινΐζουν τα φύλλα καί να ίπΐκειται τό πρωτοβρόχι, —ΤΙ να πά« τώρα σοθ λέει · πρώτος τοιοθτος. ΕΤνε ανοησΐα. *Η Οποτιθρος χώρα είναι ττεριοχή ου· ναγερμοθ. ΠαντοΟ κίνησις, κοομι- κή καί μή. καντοθ παραθερισταΐ κβΐ ίογΛται ττ]ς γής, τταντοθ συγ· κεντρώοεις καί βοή καΙσάλαγος.,.Έ νώ μετα τόν Αυγουστον έφησυχά ζουν τα τΐάντα.ΚαΙ ή έξοχή έτΐανέρ χεται στό φυσικό της πεδίο ή άκρι είστερα έπανοκτβ τόν χορακτήρά της. Μπορεϊ πλέον έκεΐ νβ βρζς την Ανακουφισιική ρέμβη, την σχε τικήν ανεσιν καί πρό παντός την συγκέντρωσι καί την ήσυχΐα. Στή γνωστή ούτή «ΙΒιοτροπΙα» μερΐ'ω* συνοθρώπων έν σχέσβι μέ τόν· παραθερισμόν. δ 'ΑθηναΓος ου νΛδελφβς προσέθεσεν καί ·»Λν εό- θηνΐον. ΚσΙ παίζει καί σΰτή φυσι· κα τον ρόλον της έδω, δεδομενου δτι τώρα Λ έξοχή βπό οΐκονομικής Απόψεως είναι σχεδόν άνροσηέλα στος είς τούς πολλοος. "Εν «άση περιπτώετει, είναι πλέον ή βέβαιον «τι καί 3ι' άλλοις »όγους ή Ιδιο τροπΐα έδο 8έν εΤνε τόσο ίδιοτρο πΐα. ΕΤνε αΙ κάττως λονική. 'Αρ· κεΐ έννοεϊται ό ίδιότροττος παοαθε· ριστής νά μή περιμένη τόν,, Γενάρη διά νά τιαραθερΐση, Ό Άλλος —Ή χονδράχερα καί ή ύψη Ή η ] τοθ χίαΐίοκ. ή «υρΐα Διλι- ολα π*& ζιιγΐζει 273 κιλά, ίξιι π·ο ήμε·»ν ώς «ΜΑΝΔΟΑΙΝλΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Άττό 1ης Όκτωρρΐου 1937 Ιδρύε ται οριστικώς υπο τοθ χ. Χουρ μονζίβυ Μανδολινάτα τής πόλεως (εξωσχολική) υπό την προστασίαν τής Αθηναϊκαί Μ«ντολιν4τας, έ- νφ παραλλήλως έπαναρχίζει επί νέων βάσεων, τα μαθήματα της καί ή ΧορωδΙα, Ηρακλείου. Είς τε την «Μανδολινάταν Ηρακλείου» καί την «ΧορωδΙαν Ηρακλείου* γΐ νονται δεκτοΐ καί νέοι καί Δισπο· νΐδες, ΔΙδακτρα είς την Μανδολι νάτα Ήρακλεΐοι. ικιθάρας, μανδο λΐνου κλ.) δι* έκαστον γενικώς, μό νόν 50 δρ. μηνιαίον, χάριν τής ευ ρυτέρας μορφώσεως τοΰ τόπου, Συ στήματα καταρτισμοθ τα νεώτερσ καί ε*μεθοδότερα. Είς τό «ρόγραμ μα τ£ιν έκΐελέοεων τής Μανδολι νάτας θά συμπεριλαμβάνεται καί ΚρητΐΜά μουβιιια· Των διδάκτρων έξαιροθντσι οί παλαιοΐ μαθηταί τής Όρχήστοας τοθ κ ΧουρμουζΙ ου ΐΓυμνασΙων κλ.) κατατασσόμε νοι δωρεάν. Είς την Χορωδιαν Ή ρακλί,ίου ή διδασκαλΐα γίνεται τε λείως δωρεάν, πλήν μικροθ δικαίω ματος έγγραφής, πληρωνομένου γε νικ ως έφ' *παξ. Δηλώσεις γΐνονται καί άπό τώ ρα προσωπίδος είς τόν κ, Χουρμοο ζιον. , χβτ» τί ρβς γυναίκας ττ]ς χ»»!ιΐς Τζάμη·, ή ο ποία ΐπί φίνψ. "Εβς Β τού ή ηαχκτΐρα γυναΤ«« τ«9 χό- τά χαΐα?έ?ιι ν' ανιδ^ τίς σχάλες τβθ &ιχ>αιη>Ε«υ χαΐ να
  εΐαιλθ) είς ττ/ν αΐθΐυααν τβιν ο«-
  νιδριάοιην, Ιπέραοε ηολλή &)«-
  ΙΙβλλοΙ χβ·ροαύΧαιχες χχΐ βλοΐ
  οχεΐό' ■( χλ»)ττ)νες το9 δικββιτ]
  ρίιυ εΐχαν έκιστριιιτιυθ| γιά νά
  6«ΐ|θήσ:»ν την χβνίρήτερτ) γυναΐ·
  κα τ·0 ϊίβμ·υ ν' άνιδϊ τίς οκά
  λις. Τέβοχρες χ>ρέκλις χ>·ΐά-
  οΗΐ(ϋαν γΐά ν» Χ«ίέ3η νά χοιθίοη
  ή γυναΙϊΒ κιύ ζογΐζιι 273 χιλά.
  Έπεΐϊή 8μ»ς Βεν δπ<5?χι δΐιρμΐ) νιυ; γιϊ νά μεταφ»αζτ^ έχ ιν,ς «δγγρ'Χής, ιτ}ς μίνΐ;ς πιιι ώμιλοθαΐν ή μάρτυς, ή Ιξιτα αίς της άνε6λήθΐ|. **♦ —Για κακέλλ· χρπαιμοποΐεΐ τα! ή .. τββντα. "Βνβς παριοΐνός είχες Ιας λανοαρηαΐ 1<α νέον μβν'έ λο γυναιχείβυ χαπίλλβο: Τέν 3«βτοίζιχο οχβθφο. Ό οχοθφος φίρει χαΐ λάοτιχβ—Βιΐως τα χα· ηέλλα τΑν τκι.ιβν—π«ΰ οτιρεώ νετατ πΐοω άκέ τέ κρέαηκαν. Ά κ· τβ λάοτιχο Βμ»ς ούιό δ οχΐΰ φός μποιιΐ να ΧΜμιέταΐ, κν«- ηαίρ, χνΐ άκε τό χίρι. Και τίτε μκβρεΐ αριοτα να χ»ΐ|θΐμευι ώ, γυνκιχιΕα τσάνται. Πρβς τοθΐβ είνε είδικϋς έφνβικομένος μ! 8*)χες Πϊί» χρηβιμεύουν γιβ την τοπο8Ιί»)αιν τβθ χραγιονιοθ τβν ΙΙΙΙΙΙ — ΤΟΝ ΟΗΣΑΥΡΟ1 ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΙΟΗ 70ον | Ένέμιαι χι' βδτ*ς τ^ν «!«« τ·ιι χιΐ τή^ βνκφι. Κι' ο{ Βκ» χ«θι·| ομ(νοι χάπνιβαν χ1μ«·α« ο<αεκη·1 η4« χκτϊάζοντας δ Ζ<χζ τό" 4λλ· χ«τά π#ίαβ)«». ηίτι φυσΑντας τόν χαπνέ χ«1 πδτε φ'όνβντας χά τί μίβος. —Λβιχίν, έηχνέλαιβεν δ Σίλβι*. τ* πρχγματα Ιτοι είνε. 'Κη'ί θε ιιας ·ώο«ΐ τίν χάρτη γι* νά βροθ Ι» τέν θ^ααιιρό κκΐ θά καύιντΒ ν* μα; ταυφΐ«!ζ«ΤΒ χαΐ ν« μβς υκο· τώνιτι την ώ>«ν «ου «·ιι»ίιι»ατε.
  "Αν τ4 χΐνιτι αατό, ίγώ σ«: ΒΝ«
  τέν λδγ· μ*υ, &1 θέλετε νά·θί|ΐΐ
  »ς οχν φ»ρτώαειιαι τέν θη
  α τί χκράβι, ν» ("α; πάραιιν
  νά σβς βγάλουμι κάη·»
  Άν δεί θέλιτι πίλι γιβτΐ μιοκο!
  τιύ; άνΗράηηυζ ι»βυ ι[νε οτρα
  βξ* νι'Ιχευν παλη ύ: λογαοιη
  ομ-ΰ: μαζ' σ«Γ, μικρεΐτι νά μ«Ε-
  νΐι· Ιδβ θ^ ιι·(ν*αοκμι τ4 τρδν>
  μ* χαΐ αΛι Β(· ω τα λίγο μακ να
  σβς α«Ιλι» το χρβτο χ»άβι «εϋ
  θ" απαντήαη ν& ο3ς πάρ. Α0(4
  »!χα νκ βΛ', ττ*. παστνιχα λδγΐΒ
  Κ»λλϊτ«»«ιις βοιιι: ίέν θ* μπ«κού
  αατ«<£$ιτΒ. Πιατιόκ) τώ: 8λο< Βαοι εΐνι ίδ* μίσ«—■ χ«Ι Οψηΐε τή φ» ή «υ — θε ι»' 2<·υοχν γικτ) μ;λβ νιά ίλους οα«. —Αδτ* ιΐχΐς νά κ{<; ρώχΐ)αΐ ΚΟΙΠΩΜΙΚΗ χβΐ τοθ άπκραιττ)τβιι τ»|ς τοίηης τ*ν ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘ0Λ0Γ0Ι Τέως .(ατρός ΕύαγγελισμοΟ σπουδάσας επί πενταετίαν εν Ιταλία. Δέχεται έν τω νέφ ΙατρεΙφ τού όδός (Πλατειά— Στράτα) Εναντι Φαρμακεΐου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΤσοδος έκ τή« όδοθ Καγιαμπή. 'φραι βτιισκέψεων 9—12.4-7. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΜΝΕΙ ΕΝΑΡΞΙΝ Η ΚΑΠΡΙΝΗ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ..ΜΑΓΡΙΓΤΛΕΑΣ" —Ή ταλευτα! μου κ«υδίντ», 4 πήντηαεν δ Τζώ< Σ!λβε» Κι' 2 άρνΐ)τΙ«]» Ην θ* ηαριτε &*ό Ιμί να τΐποτε ίλλι παρά μηάλις τουφέ«ια —Π»λϋ χιλ», ι(πε δ πλο(κρνβς Καί τώρα 5«ιιοι χι' έμίνα. "Αν ίλοι αβς Ιβθετι μ«β«οιά μαυ 1>α(, (αρμάτωΐο: ίγώ άλ
  ν« νά αβς κερΐχα» τα αΙΒβρα σ
  χίριβ χβΐ νά ο&ί μΐταφέβ» στί)
  Αγγλία γιά νά δι«αοθ«!~.'Α^ Βέ
  θίλΐτι, νά μ* μέ λένε Αλεξάνδρα
  Σαόλλΐτ α< δέν ο4; ξινάνα δλβυς Μίνιι αας ϊέν μκαβιΐτε νά 6?^τε τόν θτΐααυο·, ιιίναι αίς ίέ·< μκορι! τε νά χυδιρνήίετι το χ*ο4βι. νι« τί χανι'ς α»ς Η* εΝε &ι·ζ Τ< καιχνίδι τα χάαχτι. μάατβο ΣΙλ βΐρ, αο3 τό λέ« Ιγώ χι' ού ά ιΐνι τα τΐλΐϋτοΐϊ μριι λδγικ, γ'κτΐ, δίν» γροιφτέ, αίν με, θϊ σβθ σχεΐ'ω μιά φ ράχη. ΤΑρα, δ;6μο, οΕνε τού! Τέ τ>5σβ>τϊ8 ταθ Σίλίεο ιΓχΐν
  ατρι(ψΐ Τέ μΐτΐα τού ιΊ;αν κ·
  ταχθ) (ζ«>- 'Βτίναξι την
  ττ]ς κΐκας τού.
  —Δ&σΐί μιυ Ι'α χέρι νά αηχω
  θβ, νώνκΕι.
  —"Οχι έ ώ, 6ίβ*ΐ3, τοθ
  οιν δ τϊλβίαρχος.
  —-ϋειές θ* ιΐΐβ δάΐ) 1<* χιρι, δ Σίλδερ. (συνβχίζβται) Κίίβηοιβθνται οΕ Ιχβντες κί ατιγγΐς ηρβς έκιδιέρβαοιν δτι δι" ίλίγΐς τ)ιιέ»ας ιΐδιχίς χ^ τβθ πλαατιγν.βπ·ΐϊ!οΐί Έμμ. Παγκάλου. Οί ϊνδιαφερί μινοι ϊύιαντβι νά άη«υθάν»ντ·»ι είς τό γραφείον Δημ. Α. Γιαλπά χτ) κρίς κΙΒβκαΕ-αίν τού. 1—5 τί ΠΟΥΔΡΔ ΟΟΤΥ Ι1 ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Α*°1 ΓΕ9ΡΠΑΔΗ -ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΕΟΡΤΛΙ.— ΑΟριθν έοοτήν τής Πά ναγίας βίν έιρτάζει οί τε βέχεται έπισκίψεις ή κ. Μαρία καί ό σθζ· γός της κ. Παναγιώτης Σταματα. κης. —ΈπΙσης δ«ν έορταζει οθτ» Μ χεται έΊΐισ<έψεις ή κ. Μαρία Γ. Κοονδουρ&κη. ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησεν διά Κη φισσιάν ή ΔΙς ΜαοΙκα 'ΑριστβΙβου Τοακίρη μετά τοΰ θβίου της άρχι· τβκτονος κ, Νικολάου ΤσακΙρη, *** Γύρω στήν πάλι μας. ΟΙ Φΐλοι τής ακτής καί τής Θα¬ λάσσης έτοιμάζονται πάλι σήμερον γιά ομαδικήν ϊξοδον άπω την πό λιν, — Ό Καρτερός, τοθ ΚοκκΙνη. ή Χερσόνησος, τα Λινοπεράματα, ή 'ΛγΙα Πελαγία μέ τα δαντβλωτά άκρογυάλια καί τα γαλανά νβρά των θά δβχθοθν τα πλήθη τον φα νατικων όπαδων τής νβας λατρεί. άς τής Θαλάσσης. —ΧΘές τό άπόγευμα έτβλέσθη σαν μέ δλην την αρμόζουσαν επι σημότητα τα έγκαΐνια τής έφετει νής λειτουργΐας τοθ παιδιιοθ ΆοΟ λου «Ελευθέριος Βενιζέλοο. πό* 1·>ρυοε καί συντηρεΐ ό μορφωτικώς
  Σόλλογος γυναικθν.
  —•Αποτελεί το ΤΟρυμα αϋτό ίνα
  πραγματικό δεϊγμσ πολιτισμοθ. Ινα;
  άσυλο μεγίστης κο νωνικής άξΐας
  καί σκοπιμότητος. ποθ ώξίζει ν* 6
  τιοστηοιχθί) μέ φανατισμόν.
  — ΟΙ άμπελουργοί μας ήρχισαν ν'
  άνησυχοθν διότι τα σταφθλια Ιδίας
  ταν χαμηλών μερών σαπΐζουν κα
  τα τοόπον ανεξήγητον.
  — θά έπεβάλετο λοιπόν νά έξετά
  ογ) τό πρδγμα ό φυτεπαθολογικΰς
  σταθμός καί νά διαπιστωθη είς τί
  όφεΐλεται ή νέα αυτή άοθενεια καί
  πας ημπορεί νά καταπολεμ·θ{{.
  — ΟΙ επιθεωρηταί των δημοτικών
  σχολείων τοΰ νομο· μας υπέβαλον
  πΐνακας περΐ των άναγκων των βχο
  λεΐων τής περιφερείας των καί ζή
  τοθν άπό την κυβέρνησιν την χο
  ρήγησιν τΛν απαραίτητον ,πρός ·«
  ραπεΐαν των πιστώσεω*.
  —Ελπίζομεν δέ Οτι δέν Θά λη
  σμονηθή καί τό σχολείον Σταβιών
  κατά την κατανομήν των χρηματων
  τό οποίον καί είναι άνάγκη νά προ
  αχθή είς διτάξιον.
  —'Εκ' ΕώκαιρΙφ δέ Θά είχομεν νά
  κάμαμεν μίαν σύστασιν.
  — Νά φροντΐσουν οί διδάσκαλοι
  των νέων ίκπαιδευτηρίων τής «ό
  λεως μας διά την διαρρύθμισιν καί
  δενδροφύτευσιν των αύλων των.
  —Λίγσ δένδρσ, λουλούδια. πρα
  σινάδα, Θά Εδιδαν νεαν δφι καί χά
  οούμενην έμφάνισι είς τα σχολειό
  αύτά.
  —*Η χορήγηοις τής νέας παρα
  τάσεως είς τάς προθεσμΐας τή< Βη λώσεως των άγροτικων χρεων ή κοΰοθη μέ εξαιρετικήν εόχαρΐστη σιν καί μέ αΤσθημα ανακουφίσεως άπό δλους γενικώς. —Απετέλεσε δέ μέτοον τής κυ βερνήσεως άπολΰτεες επιτυχές. —"Ηρχισεν άπό χθές ή καταγρα φή καί ό Ιλεγχος των άδειών κυ κλοφοοΐας των κάρρων καί ποδηλά των είς την πόλιν μας. —Νέο νούμερο Εκαμε την έμφανι σ' τού είς την πλατείαν ΈλευΘβρΙ ου Βενιζέλου ποοχθές. —"Ενας νεαρός, μανιώδης μέ την ποδηλασΐα, έξετέλει επί ώρας κά τω 4π' τόν καυτό ηΛιο τοΰ μβσημε ριοθ διάφορες άκροΒατικές έπιδιΐ ξεις ποός τέρψιν τοθ φιλοθβσμονος κοινοθ πού εΐχε σνγκεντρωθβ καί παρηκολούθει τό Θέαμα. —ΆφθονΙα κααπουζιων β'ς την αγοράν μας Περιέργως δμως ΤΑ καρπούζια εφέτος £χουν κατά γβνι κόν κανόνα γεθσιν καπως Ιλυχήν. —'Αποδίδεται δέ αύτό είς την χρήσιν λιπασμάτων κατά την καλ λιέογειαν. —Έπ' αύτοθ δμως Θά βΐμποροθ σαν νά μας δώσουν ϊνκυρον γνώ μην οί γεωττόνοι καί φυτοπαθολό γοι, —Κόσμος πολύς έτοιμάζεται νά έκδράμη άπόψε είς Σπηλιώτισσαν την γραφικήν αυτή μονή ηού πανθ γυρΐζβι αίριο. —"Ορθόν τό μέτρον τής σοστάσ*. ως άγορανομιναν έπιτροιτ·ν είς τάς είρηνοδικειακάς Εβρας τοθ ν· μοθ μας. —Λΐότι παρετηρήθη δτι β(ς τιολ λά χωρία μας ό βΐος είναι άκριΐο τερος παρά είς την πόλιν. Καί πρέ πει νά «Θβ τάξις καί είς τό ζήτ- μα αοτό, —Πρωτοφανής «ιβννα {βΐς τό σιν* Πουλακάκη ΰπου προβάλλεται τό άριστοθργημα «Μιό: νύκτα στό Μα ξΐμ» μέ την άγαπημένη Ββντέτα Σούζυ Βερνόν καί τάλλα λαμπρά άστέρια τής όθόνης, 6 Ρέκορτερ Λι«ν»κτιρεύοντα ΦαρμακεΓα: Σημερον διανυκτερεύουν τα Φαρ μακεϊα Γεωργίου Γεπεσάκη κα Έμμ. Ζαχαριάδου. 0 1Τ0ΜΑΧ0ΑΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΙΙΙίΙ. ΕΜ. ΙΟΑΙιΑΙΙί ΕΙδικευθεΙς _ έν^ΓερμανΙα «Ις τα νοσήματα Στομαχου ίντέ- ρων καί "Ηπατος, δίχεται τοΰς «αοχοντας έκ τοθ πβητι κοθ συστήματος έν τω Ιατρείω τού <ο(κία κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμάρ 'Δριθμ. τηλ. 7-Θ8 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑ1 άπό 1 Αώνοθ ότου 1937 οίναττβθήκη χωρητικότη τος 70,060 οκάδων περίπου οίνου μέ νατητήρια, αύλή καί έργαλεΐα οΙνοποιΤας καί συνεχομένη ελαια αοθήκη μέ δέκα σιδηρβ ίλαιοβο χβΓα χωρητικότητος 30,006 όκάβαν ελαίου. Αί αποθήκαι βορΐσκον ται είς την οδόν θαλήτα πλη οίον τής πλατεΐας 'Αγίου Δι] μητρίου δύνανται δέ νά ένοικια σθοθν καί χωριστα ή οΐνατιοθήιΐι] καί ή ελαιαποβήκη. Πληροφορίαι καρά τοίς κ, κ, Μ οάκι—Τε-ιλίνΐ] ΜαΙ Ζιά,
  ΑΝΟΡΘΟΖΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  < ν ■ χ ι ♦Ι (Γ Ι ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ <0ον 'Βκάθητο βέ είς τδ μικρόν δίημα τοθτο ανθρω -6ς τις περι*ετυλιγμένος είς τόν μανΒύαν, τού. Ό τροχος τοθ όχήματός τού έκτυπήθη βρα&έως, · τα νυδρόμος Ικραξβν τόν άνθρωπον τοθτον να σία- 6β, 6 όοοΐπόρος δμακ ίέν ή*<ουσεν, Αλλ' έξηκολοό θησιν ελαΰνων τον Τπνόν τού μΙ θλην την ταχύ- τητσ. —Δΐοβσλεμ*νη κ&κοια β!α πρέπει να Ικη αύτάς Λ ο θρωπος, ϊΤπβ καθ" 6*υτΛν 6 ταχυδρομος. Ό δρομοΐος όδοιπόοος ίδΐος ήτο ν δ άξιος ο(- κτιρμοθ Ανθρακος, δν ήθικΑς κατβσπαραττόμενον είδομεν πρό μικροθ. ΠοΟ κατηυθύνβτο; κσί διατί Ισπευδε τόσον; Ή· ννόβι τοθτο καΙ ούτος. Βεβαίως Απήρχετο είς τΑ "Αρρασον Αλλ' Γσως κσΙ αλλαχού. Τα ησθάνετο έκ βιαλβιμμάτων, κα( τοθ ήρχετο ρΐγος. Προέβαινεν έντός ιης νυκτός, ώς είς βΑραθρον. Π;άγμά τι τόν «αρβσυρε. ΤΙ διέτρεχεν άντός τού, ουδείς νά έκφοα- σο δύναται, κοΐ πάντες τό καταλαμβάνουν. Πό Τος ανθεωηος, αιταξ τουλάχιστον επ! τθς ζωης τού, δέν *(σηλθεν ιΐς,αότ,ό τό σκοτεινόν τοθ Αγνώστου σπή¬ λαιον ; Άλλως τε, οοδ' βΤχεν έίΐάποφοτσ'σβι τίποτβ. Μη β|ν οριστικόν έν τβ συνειδήσει τού. Ήτο καΐ νθν Αμφ'ρροπος, Αναποφσσστος, ώς είς την πρώτην στιγμήν. Διατί Απήρχετο είς τ ό Άρρασον; "Ας όπάγω' Ι λβγεν όκωσδήποτε, άς 15ώ τβ πρανματα μέ τούς οφθαλμούς μου- νά καταλΑβω τί τρε,ει; τί ΘΑ συμ ββ; νά κρΐνω Ιδΐοΐς δμμσσι, καΙ τότε άποφασΐζω- μακρόθιν τα πράγματα πάντοτε φαΐνονται βουνά- νά (δοθμβν, Γσωο ούτος 6 Γιαστούρας είνε τφόντι κανένας άθλιος^ 5 νθρωπος- κα( βφοθ τόν Ιδώ. θ' Α νεκουψΐζετο ή συνεΐοησΐς μου τίσον, ώστε νά όπά ΥΚ αΰτός Αντ* έμοθ είς τό κάτβργον κίνδυνον κα· νίνα ϊέν τρέχον κα', θα είνε έκεΤ ό Ίαβέρτκ, κα6ώ? κ«Ί αύτάς ό λεγόμενον Πρββδτας χα( ό Αλλος, ό Βρωμοστιιτάκης, καΙ ό Ψαθομάννας, παλαιοΐ κατά δ,ικοι, οΐτινες λέγουν δτι μ* έγνώρισαν άλλά βεβαία ανήμερον βέν θα μέ Αναγνωρΐσουν. ΕΤμαι άκόμη κύ- ριος τέλος „ πάντων νά φβνερωθα Ι) νά μή Φανε- ρωθ_. Αυτή ή ίβέα ήτο παρήγορος. ΚατΑ ββθος, ΘΑ έ προτΐμα Αναμφ βόλως νά μή εΐσήρχετο ε(ς τα "Αρρα σον. 'Αλλ' δμως έκεΤ κατηυθόνετο. Έντός τΔν σκ/ψιών τού έμάστιζβν Αδιακόπως τόν Τηπον, δσης προώδβυε θαυμασ'ως υ έ ταχύ καΙ τακτικόν βηΊια. Άλλά καθ* δσον τβ δχημα έπροχώ ρει,,εύτός ησθάνετο τι έντός τού όηισθοδρομοθν. Π»ρί τώ λυκαυγέ; ευρίσκετο ε(ς ■χβοιάδα· μίαν πββ, άβα Ανοιχτην, ή «ολ'χνη Μ. επί Μ.,βΐχβ μεΐνβι μα¬ κράν όχΐσω τού. ΕΤβε τόν ύχοφώσκοντα όρ'ζοντα Ιβλεπε διερχομένας πρό των ομμάτων τού 8ας τής χειμερΐτής ούγής «άς ψυχρας μορφάς, ουδόλως -ΐΐς αύτάς προσβ«ων. Έχβι καΐ ή πρωΐχ τα φάσμα τα σύτή<Γ, ώς ή έσπερα. Δέν τα πορετήρει, Αλλά κα[ έν Αγνο α τού τΑ μελανά έκεΤνα σχήματα τΛν δενδρων καΐ των πέριξ λόφων^έχροξίνουν επί τής ήρεθιομένης ψαχής τού, δέν ήξεόρω τί τό πένθιμον καΐ Απαίσιον. Κα( οσάκις διΐβαινεν έμπροσθεν ο(<ι σκου τινΟ€, έξ εκείνον των μεμονωμοων, ιΐ.-ινες έ νΐβτε κεΐνται επί των δρόμων, Ιλεγε καθ* εαυτόν.— Κγ{ δμως ούτοθ μεσα είνε Δνθρωποι, καΐ αύτοι κοι μώνται. Ό κτύπος τα ν βημάτων τοθ Τππου, τα κω δώνια τον των φαλάρων τού, οί τροχοΐ επί τοθ λι- θοσΐρώτου, Απετέλουν θόρυβον τίνα γαληνιαΤον καΐ μονότονον. Τερπνότατα «Τνε ούτά τα πράγματσ, δ τα ν τυγχΑνο τις ιθθυμος, νλήν πενθιμώτατα δταν εΤνβ λυπημένος. τΗτο πλέον ήμέρσ, θταν έφθασεν είς ΈσδΙνιον έκεΓέστάθη ενώπιον ενός ξενοδοχεΐου, Τν' ώψήσρ τ·ν ΐκπόν τού ν* Ανακνεύσο Ανέτως καΐ νά φαγη την βρώμην τού, Τ ό ίξαΐρβτον ζώον τοθτο διήνυσε πέντε λεύγατς έντός βύ» ώρ-ν, χαΐ δέν εΤχε ρανΐδο Ιδρώτος βτιί των νώτων τού. *Ηϊο έξ έκεΐνων, α ανο Ιϊθυν μεγάλην την κβφαλήν, μεγάλην κοιλίαν καΙ 6χι μακρόν ουδένα, σιήθος ϊέ Ανοικτόν, γλουτούι, «ύρΐΐς. κνήμας ξηράς καΙ λεπτάς, καΙ στερεούς πό¬ δας- γένος κακόσ&ημον, ιδ^ωστον δμως καΙ ογιές. Δέν κατέβη Από τοθ ό^ήματος, αλλ' ό όπηρέτη, .τοθ σταόλου, δσης Ιφερ· ιήν βρώμην, Ικιψΐν οΓ· φνης καΙ πσρε-.ή(ησε καλώς ιέν άρισιερόν ι*1 ΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό σορφέρον σας επιβάλλει νά προτι αάτε τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ Ή πεΐρα τόσον έτ&ν απέδειξεν;() εξαιρετικήν τον ποιότητα καΙ «;ήν με γάλην των άντοχήν. Ε1ν· τα σ»ρφβρώτερα λόν· τ^ς ρβ λ-ος ώτΐοδόσεώς τ·ν. 'Δντιπρόσβποΐ: Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗ- --· Εί· ΝΤΑΝΛΟΠ χιχι; ζοέκέ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τί θα κάμετε οταν οβς λνοβασμίνβ αχ»λ(. Γ/ Τχάρχει ή Ζ8ί« 8χτ τί ομίν· αχυλΙ φιδεΙΊαι τα νερέ (δ- Ι··φαβία), λοιπέν άκ' ένκντ'ας 6ι· ψΛ Βιαρκβς χαΐ ζ~χ·Τ ν« πιΐ χαΐ «ίνιι καμμιά φοφ& μέ λαχτάια, 4λλ4 α»νή9ως Ιχιι τότε Ιιλ τδ- Οΐν δκνατέν ο««ομέν αίς τον φ«· ραγγατ, διτε τοθ είνε 486'ατον τ»Κ!| χ»1 .τόχε ίξχντλιΤται άγβνκς δι* νά βρέξη την γλβββίν «υ, ηολλάκις μίλιοτοτ ζΐ)τιΤ χβΐ νά Βιγχώαι τέ νΐρί. 'Γκτ]ρξ>ν οχαλιά λυοααιβμΐναΐ πβο
  έ χαΐ «οτίμι &χέμ- χελυμ
  δε»ντα. "Ορεξιν Ιχιι άκέμη χκΐ
  πβλλάκις 5πΐί6·λι»ή^, βλλα ξιαχΐ
  ζιι χαΐ χίταηΐν·!, Β,τι ιθ>ει Ιμ-
  πρίς τού χβΙ μή φαγώκμον ά«6·
  μΐ]. Τό αίλιο τού ιρέχει Β
  ακέ το οτίμα διότι δέν
  νά τέ χατακΕνη. Ή φα«τ) ϊ·Β
  ζώευ γΐνεται βρβχντ), &χδχ(Βφος
  χ«1 άντ Ι τοβ ουνήθιυς γαυγΐσμ»
  τ·ί βγάζει Ινα ιδρλιαομα μέ τιλι
  χέν ιένον δξύν, κοοατεημένεν,
  Βικχεχβμιιένον, χαιραχ«ΐ|ριοιιχόν.
  Δέ πονεΐ πλέον Βίαν τέ χτυκοθν,
  κίποτι μάλιαΐα χκΐ ίαγκώνετβι
  μόνον τού.
  Τέλςς, Βταν έχϊηλ«θ| τιλιίβς
  *| λύσοϊ, τέ ζδβν 6^ψ «Α ΒαγχΔ
  Βαχ άλλν ζ*ί ουνκν $ ή χκΐ
  , άλλά τό χάμνιι χαΐ α&
  χ»»1ς νέ) γαυγ(ζ) χαΐ ίχι με
  ΐ χά Ι ίργή'. Αίοθίνιται τό
  «ε την βνάγ»η< νά τρέχη, φε&γει άκό τό οηίτΓ, Ιιβτρέχιι ΒεχάΒκς χιλιομίτρβν έντές μιβ; ημέρας χκΐ ΒΐαοκιΕβιι την ?699χν ία- χνον δ,τι ζβον ·0>ϊ ΐμηρές «ιι
  ή έλλΐίψΐι τοιβύτβυ χαΐ 3νθρ««ον.
  'β«1 τέλβυς πΐπτιι χάκου έξΐ}ν
  τλτ,μένον ή ονοτημένον αλλά χά
  π·τε «αΙ έπιατΜφΐι πίλιν %1ς τέ
  οηίτΓ, όκότε πλέον γΕνΐται φιβι
  ρά έκιχΕνΙυνον διότι Βαγκώνιι 8-
  ποιον ζητήοη κπεριοχέκτυς νά τέ
  χαΐΐέψη. ΒΙς την τελικήν περί·-
  Βον ττ]ς λδασ-ς, δ αχδλος Βέν γ««
  γΐζΐΐ πλέον τα έεΐοθικ πόΒικ
  τού μένουν καράλυτκ, τα μ«τι«
  τού έχφοάζουν πόνον χαΐ 4γ«βνΙ
  αν χαί τλ οτόμ» τού χαΕνει ανοι¬
  κτόν. Ό θάνατος έπέιγιται μετά
  4 Ιβς 8 ημέρας ίφ' ή; Ικ8τ|λ«ο
  Β% ύ νόαος, άλλά χαί μόνον μετά
  48 ώ?ας.
  'Αλλ' έχτ&ς τ«]ς συνήθει-ς α»ττ]ς
  μορντ]7, υΐιάρχκ, χ«6ώ: εΐκν, χαί
  τ) παραλυτιχή μο·φέ> τ((ς λύοο^ς.
  χ«τά τή» δκοίαν τέ ζβον π«θιχί
  νιι καρϊλυοιν εδ6ύ; έξ άρχ«]ς είς
  χά ί«ρ«, άλλά πολλά'χις χκΐ είς
  τούς μαθηττάς μθς χ»1 τδτε χρέ·
  μχται ή χάτω σιαγών τού, ή
  γλββσκ μένει Ιξβε τοθ βΐόμκτος
  »»Ι τρέχει άφθονον τα σάλιβ1 τέ
  ίφιν (Οτε νά γα«γίοη ήιποριΤ
  οδιε νά φανή, άλλ' ιδιι ζΐ)τι1 νά
  δαγχώοη. "Κτβι χα·αλύΐται 6λΒ
  μΐ)ϊόν Βλβν τό αβιμκ χβΙ τό ζ&ον
  άποθνήαχκ άβφιικτιχόν έντές 2
  Ι_ς 4 ήιιερβν. ΣκμββΕνει χά*»
  τε είς τ^ν «ιρΐοταοιν αυτήν νά
  μή οκοχτιυθΐ χκνιΐς 8τ.ι κρόκει
  τ»ι ηιρΐ λύασ-ς χαί νά νομΕαι
  Βτι ατάθ-νε χίτι τι είς τέν λ«:-
  μΐν τβθ ζώίΐι- έΐν τότε ζΐ|ΐτ)οχ]
  δ χδριος το9 αχυλΐοΒ νά 6γαλι§
  τα χ» άκό τέ βτόμχ τοθ ζώ·κ μέ
  τέ χίιι τ·υ ΙκιΤνβ δτ]8ιν που τβ
  ίζ^Γ, μολδνετβκ άφεαχτιος.
  (συνεχίζβται)
  Η .«ΑΝΑΤΟΛΗ"
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΑΛΗΝ1ΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  Ή «ρχ«ιοτ«ρ« καΐ οββαρυτίρα Έλλ. Άσ·αΛιοηΜ>ι Έταιρ(«
  Ίδρυοίϊσοι τφ 1906.
  Έδρβ» έν'Αβίνβΐί.έν τ$ Ιδιοχτατν μ«Υ*Ρ4> τη( Φιλΐλλήνιιν 15
  Κε·«λαιβ< κοτΐ «πβΒΙμκτκ Αραχ. 90X00.060.— Αντασβκλιατιχκ χΐφάλαια χαί ακοβέματα » 32.(00X00.000.— Άαναλχιαι ζ»ϋ;, προικοδοτήσεων, αυνταξεων, επί &ύ· Μΐφαλβν, <φ' <ρ·» ζνξς, άθφβίλΐιαι ηαΐίων άν ε» Ιατρικϋς έ,ΐΐβοενς, κκφε»λαι·η·ιήσΐις έν ουνδυαομω λώ Χνμμετβχίι τβν ΑσναλιομίνΝν ·1ς τ* κέροπ τής 'Βταιρίκς ΔιοΐΝητΐΝβν Χυμββύλιον. 'Βπ«μΐιν·ινδ«ς Χ«ρ(λ«βς, Πρόεδρος της Ένώσιως των Εμπο¬ ρικον καΙ Βιομηχανικών ΈπιμελητηρΙων ϊής "Ελλα- βος, Γενικώς Διευθυντής τί)ς ΈΑηνι»ης ΈτοιρϊΙας Οΐνων καΙ Οΐνοτΐνευματων, τιρώην Ύπουργός, Πρό· ε&ρος καΙ έντεταλμένος Σΰμβουλος. Άριοτοτέλης Βλαχβπβνλος Άντιστρατηγος έ. δ. άντιττρόεδρος καΙ έντβταλμενος Σύιιβουλβς. ΊΜάννης Εκλκμάρης Πρώην Βουλευτής είσοβηματΐας, Άριστοτ<λπ( Κο»ζη( ΐή( ΆκαδημΙας Αθηνών, Καθηγητάς έν τφ 'ΐιθνικφ υανεπιοτημΐφ. Ζπυρίβεΐν Μηαρμκκρέοος Βιομήχανος. Λβυοοβίχος ΝΐΜθλαΤοη( Πρώςν Διευθυντήν τής Τραπέζης τής 'Δνατολής. ΆναμέμνΝν £λήμ«ν Πρώην Βουλβυτής ΕίσοδηματΙας. ΒοταΙλ·ιθ( ϊοίτπρΐου Διευθυντής τής Ελληνικάς Έταιρΐας Οΐ¬ νων καΙ Οΐνοηνευμάτων. ΛΙΒ Υ β ΥΝ£ Ι£: ΙΟΑΝΝΗΣί ΦΙΛΙΝΗΧ ΓενΐΝβς Διι»Βυντί|| ΟΑΛΗΧ Α. «ΕΟΔ&ΡΙΛΗΧ Διενββντίις-Διιηοτ. Ζύμβουλβς ΓινΐϋοΙ 'ΑντιιΐροοΜΐιοι οιά τ^ν Α. καί Ι. ΑΙ Α Υ 1" Λ Κ Η Σ ΠληρνθΒΐααι άηοζημιώαιιβ Κλάδου ζι»ϋς 1931-36 Αραχμ. 9.304,101.64 (ΌνβμαατΐΜΦς χατάλβγος ιΐς ϊΑν διάθεσιν η«ντβ( βου λομενοβ). 'Βοφαλιομένβι κιφάλαικ τ$ 31)12)36 ΖΒΗΧ δρ. 25731Γ.366- νϋΦ)ΒΧ 74.001.763.- 331.312.129.- Νεα π«ρ«γ»»¥η 1936 ΖβΗ_ Δραχ. ι9μ κΕΦΐαε 145.629.975.- 19.014.561.— 164.644.536.— ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Φέρω είς γνΔσιν τοθ σεβαστοθ μου ΚοινοΟ καί ε(β την πολυκληθΙ) παλαιβν πελατείαν μου βνι Ανα λαβών κα( νάλιν την Διεύθυνσιν τοθ 'Δρτο«οιε(ου μου (χαρ· ιφ, ΒαλιΕέ ΤζαμΙ)^ θέλω εξυπηρετήση 6μας ώς καί «ρόχερον μέ την εξαιρετικήν ποιότητα αρτου λευκοθ καί μίλανος, τα γνωστά σιταρένΐα κα! λευκώ παξιμαοάκια. τούς έκλεκτοος άρτους ώς κα( αλλ« «Ιδη άρτονοιείας· Μεθ' υπολήψεως ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΆΚΗΣ ΝΒΑΠΟΛΙ2 Αϋγοιιαης (<«0 άν- τ«π·χριτο0. μας).— '0λό«λΐ]οος ή Νίίπολΐς ι6»(οχιται άκέ χμιρ&ν ΙπΙ «οΒο( ήμέοκν χαί νδκται χά! έάζ κυρετοϊ&ς Βιά ·ήν κρο ιτοιμααΐαν τ·0 λακρβτέροο χβί λΐεαιέβοΜ ένετεινοθ έβ· ταβιΐοϋ τ«}ς 15 Αυ/οδιτου. Ή Κοινότη:, οί κρόβχοκοι, τέ &ιφ* νοτροφεΙΌν, ό τοκριοτιχές δμιλος ■&»(ακονται ΐίς άέναον χίνΐ)0)ΐν. Οικίαι, χαταατήμβτα, Βρόμοΐ, ηλατιΐαι έξωραΐζοντχΐ, διαρριιθ- μ(ζοντ«ι, δΐαχοαμ·Ονϊαι χατά τβιβθΐβν τρόκον ι03Τΐ νά έμφκν(· α·αν κρ«γμ»τιχά κβντ,γυριχήν δ ψ ν. Όμολογβυμένως Ιέ άν χρ( ωμτν απα τάς μέχβι τοθϊε γεν· ΐιένας πνβειοιμχοΕας τ) έιρτή τή{ 15 Αύγούοχου ΘΑ ιΙ»αι εφέτος 1- χτάχταις λχμκρά. Διότι έκτές ττ]ς χ«θχρε·ς..β·ι;οχε«τικτ]( εορτάς 8α γΕνοκν χαί Χο,ϊλλϊ έ·ρτκ(ι βά Βιεξνχθεθν άθλητιχοΐ άγβνες Θ1 γβθν έκδκιιαΐ χαί έκΐα«έ· ψιις είς τα κέ·ιξ γρκφΐχά, άξιο θέχτα μέ·ΐ] χαί τέ νεοσύβτατον μϊΐοιΐεν, τέ βράΒιι ίέ θά δ·θξ 'Ρβς είς τον όκοΙ«ν θά η% Βλΐ) ή χοομιχή 'Ανβτολι . ) Ή αύριανή έορτη τής Μεγάλης Παναγίας ήΐ Ήδτ, έπιτροκή τοθ τοιιριαιΐκοθ δμΐλβιι άκο την χ. Τριχαίευ Εί βαγγιλέω: Δΐο^θ!·υ, τά« ΒΕΒ«ς Ξίν- Τερίζχ, Ε&3ΐ6!α Φρουζά¬ κη χαί Ίωάννα Ταιχλτ] χαί τού; κ. χ. ΚΑατ«ν Δογαρΐ-χσιάκΐϊν, Ί Πλ«ττ]ν χβΐ 'Αριοι. Ρι61θΐ)ν μιτέ βΐ) ·ίς Νιίπ·λιν, ·Ίερακιτραν χ«1 ΉρΗχλειον χαί έιιριηαγανίι αι διά την συμμετοχήν χόομου είς τάς ίιοτάς τ«]ς Νιαιΐόλιβς, Βιέθιβι 84 χκΐ άοχετά εΐαιτήρικ διά τ&ν μεγάλον <3κι·ινον χορέν τβθ δ«ο(ου ή έηιτυχΐβ κροίλέκε· ται κρωΐοφχνή;. Είς τέ Ήρά- χλειον μ^λΐατκ έφνόντιαε χαί δι* ττ)ν Ιξΐύνεοιν ό·χτ)ατρας.τζάζ, ωιΐε νά δυίρχουν Βικλα! έ»χ*)- ατιαι χαί νά καταστή δυνατόν νά ««»βτιχΘϊ 6 χορές μέχρι κ»βί»ς. ΈπΓ.οΐ]ς ό Τβυριοτιχός Βμιλος έ* φρόντιαε νά έλθουν Βλβΐ οί χκ λβΐ καΐχται εγχωρίων βργίνβν (λύρκς, άαχοιι«ντο6>κς) άνέ Βλον
  τόν νβμέν ωα<ι νά μην λε(«ΐ χαί 4 Κρητική μβκσιχή. Την νύ· χτα Ιδιαιτέρας ή Νεάπολις θά κα ρουβιά'91 έκτάχτως φαντασμχγορι χον θέαμχ, μέ την πλουσίαν φ»· ταγώτϋβιν 5λάν τβν χεντοιχβν δρόμεενχαΐ κλατεικν, ττ]ς Μιγά- λτ,ς Παναγίας χαί τβν Βτ,μοσίων χαί χοινοτιχ&ν χκταιβτιιμάΊβν χαί μέ την χαθαιν αφθίνων πυροτεχ»*, μάϊον χαί βεγγαλιχβν. "Εχαι εφέτος κροβλέκιται έΕ«ι ριτιχή αυρροή χόομου έξ* Βλτ,ς τΐ)ς Κρήτης, κΐατιάεηι Βέ 8ϊι ή έ^ρτή τής 15 Αδγούοτου θά κροολάβς πΐγχρήτιον μορφήν. Π£ντ«ς αί αρχαί χαί αΕ ·>γ«
  ν«9βιις έχουν λάβιι Βλχ τα μέ
  τρ» διΐι νά Ιζααφϊλΐσθεθν ξινο
  Ββχεΐχ χ«1 χαταλύματα χαί τρο
  νή χ*( χάθε δχιοις είς τβύς ξέ
  νιυς ώ 3 ιι Βλοΐ ν* άπβχομΕαουν
  «ιύγβντις τάς πλέον ιύχαρΕβιβυς
  έ*τυπώ3ΐις.
  — Η βυγκομιδύ τής βταφΐ
  δος
  Ύκο τής ΑιοικάαΐΗβ ΧΝρβφυλα
  χής έΕιβόΒησκν αϋατηρκΐ δι«τ«-
  γ«1 πρβς τας αστυνομικάς αρχάς
  τής ΐΜριφβρε(«ς διά την αυστη¬
  ράν φρούρησιν της αηγχομιβης
  τής ατβςρίδβς. Δια τβΰ: συλλκμβ*
  νβμίνους κ>έιττ«ς ϊ ακακειριιμέ-
  νβυς άπλΰς νακλ*φ»»αι θά ΰηοβαλ
  λατκι κρέτοτσις έκτβπίοβ»»ί.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή "βνβοις Γεοργιχβν 2ιι )
  μ&ν Λ»οτ)θίου έδριδουακ έν Ίιρκ
  «έτια (Κ»ήτη() κροχητύ39κι μιι
  οδοτιχον Βιαγννιομβν Βι* ένοφρκ
  γΕοτον «ροσφορβν γενησόμινον
  εν τ.Ις έν Ιεραπέτρα γραφείοις
  &ίής την τ»ιαχβαη»ν τρέχοντεις
  μηνές χκ1ω?αν 12ην μιαημβρ:
  νήν, Βιά "ν προμήθεικν τριαχοσί
  »ν έίδιμήχοντκ (370) τοπΕων δφά
  οματος χίιιποτ, Βιά τάς άνάγ
  κάς τβν μελπν της 5πέ τοβς
  ιωθι βρους.
  1) Παράδαοΐς τα!» Ίερίπετραν,
  Ιντος ιΝοαιν ήμιρΑν άπέ τής ή
  μέ·*ς τοΒ χλειοΐμβτες.
  2) Ποιό'ηΓ, Ιξτρα χα( φάρΒους
  ΐ«ή«αντοι Ινα έί«τοατεΙν.
  3) ΟΕ μιιβδόται δ^ιίλοιιν νά
  δηλώνουν ιίς την προοφοράν
  τβν τό δάρος τοϋ προβφιρομένου
  15βος χά Ι νά έοοκλι.βυν Βιΐγμκ
  5τ·0.
  4) Πλη;αμή, δλόκληρος ή άξ!«
  έναντι φορτντιχβν ένγ<άφιβν. 5) Διά την πιστήν εκτέλεσιν τίν ώς δνω Ερον εχκοτος μιιοΒό της 6«·χρε·0ται νά χκταιθέαι πά ρά το έν ΊιραχέτΓβ ΗραχτοριΙον τής 'Αίροιιχής Τί,αΐιέζ^ς τής Έλ λαδος έ/γυητιχήν έπιοιολήν άνι γνοιριομένης Τραπέζης δραχμβν 1*οαι πέντε χιλιάδνν. Έν Ί·θαπέτ|« τί 11η Αογού 9«αυ 1937. "Κνβοις Γιβργιχβν Σ^)μβν Αβοηθίου. Ό ΠρόεΒρος Ι. Χιτυριβακηί —Σ<ιμ«νπκ4 «ύξηβις τβν ί- αάδων τβν ύΐΗννόε·ν ιτρ·- αοδων. Άκυλέσθη.—όρμαθός κλειδιών ά πό της ό&οθ «Ί8ης» μέχρι τοϋ Βα φεΐου Φρουδαράκη. Παρακσλεΐται ό ευρών να τό τταραδώορ είς τα γραφεϊα μας. κα θότι τοθ είνε έντε*ώς άχρηστος, 1-5 Έδημοβιούθη εις την φημρ τής Μυβερνησινς ο ηίνα( των ί» πϊγγό*ιν πρββόδϋν ά«β 1ης Ί« νο»αρ(ου μϊχρι 31ης Μαΐου τρΑ χοντβς ϊτους. £υμφώνΗ{ μέ τβν δημοαιεηβεντ» πίνακκ το οόνο λον τβν ακαθόριστον ,·Ισπρα{>Ην
  κχτά τβ χρονικόν τβδτβ δι«οτη
  μκ ανήλθεν αίς 1 620 451482 Εναν
  τι 1.572,739,842 τού 1936, ήτοι Μ»
  τβ τό τρέχον ίτος αί «ΐακαά{(ΐς
  τής Μ«τηνβρ(«ς ταύτης έσημ·ίϋ
  σ«ν αϋ{ησιν κοττα 47,711,639. Άν*
  λυτΐΜ«( τβ άλ«ς άιτεδαιοεν 23,809.
  478, το κιτριλαιβν 46,420,136. τα
  κυρεΐα 29.317.642. τα π«ιγνιβχ«ρ
  τ* 2.681,394 έναντι 3,955 369 τβυ
  παριλθβντος ίτβυς, τβ αιγαροχ«ρ
  τβν 11,898,515 β Νοικνβ( 560.439,726
  τ· χαρτβααμβν 123.810,510 κα· Α
  Να£Ι« σμύρις 9.510,091.
  —Ή διχαισδοσία τβν περιφκ
  ρειαχβν διΐ»θ»ντβν Γ.Τ.Τ.
  Έδαμβσιιυθη δι«τ«νμ« δικ «β&
  βπβίββ ιηθορΐςεται η διχκιβοβ-
  αί— τ&ν ηεριφβρειακάν διοβββν·
  τβν Τ.Τ.Τ.
  —Ό έορτασμός της 4ης Αό
  γοόσιου εν ΚασιελΛίφ Πβ-
  διάοος.
  ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΑΟγουστος. — Μέγα
  λοπρεπεοτατα έπανηνυρΐσθη έν
  Καστελλίφ Πεδιάδος η 4η Λόγού-
  ότου, ίπέτειος τής υπό τού 'ίιϋνΐ"
  κου κυβερνηιου ύπευθύνου άναλή
  ψε<·ς τής άρχης. Είς την δοςοΛο- γΐαν ουμμετέσχεν όλόκλΓ,ρος ό τιΑη θυσμός τής κωμοπόλεως, τα οωμα τεία κυνηγών καί ό Αθλητικώς θμι λος ή «Ι.ϋόιας» μετα των Ααβα' ρων των. Ιθν τΐανηνυρικόν άτιηγ- γειλεν ό κ. διευθυντής τοθ ενταύ¬ θα ΓυμνασΙου. Χάρις δέ είς τόν α· θλητικύν Ομιλον διοργανώθη, τό εσπέρας λαμπαδηφορΐα καί τα με λη τοθ συΛλθγου μ£ 6ηΙ κεφαλής τον πρόεδρον κ. Ιωάννην Δαΐλα κην παρήλασαν μέ παραδείγματι κην^ταξιν καί πειθαρχίαν ςηταιηραυ γαζοντα καί αθοντα πατριωτικα οουρια. Είς την κεντρικήν οέ πλα Τίΐαν δτιου ί.ιχε συγκεντρώση Ο4ό κλήρος ό πληβυσμός δια να τιαρσ κολουθήσρ την ωραίαν τελετήν, ιςε φωνήθη Λογος υπό τοθ κ. Έλευυ. Ιω. Νααδώρου Γεν, Γραμματέως, Οστις ετόνισε τό καθήκον των νεαν άπίνανπ της οατρΐθος Ομων, καί την τυολήν ύπακοην καί Απειρον αγάπην πρός τούς ύπερό^ους μυ σΐαγωνούς τοθς μετ' άτιαρσμΐλλοθ ζήλου έρναζομένους πρός οιν εΰδαιμονος ριου των νων. ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΟΠΟΙ.ΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΡΟΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗ ΗΡΑΚΛΕΙθΝ-(Γενι-Τ{«μ)) Πρός τούί κ. ν. έμπορον: γεο-ργικϋν εΐδϋν, Γ·«ρ γ·ύ{ κβΙ ΕτιιμειτΙει,. Φέρομεν ·Ι$ ννΒοιν »μ&ν «τι, ε!{ τβ καταστημά μας ,&ρί οχβνται Μλοιίιυτηρ.α (τοαηρας») είς μεγάλην κ«Ι ίι«ρ>Γή
  ιιαραΜοιταβηΜην τϋ( γνωστης μαρκχ (Γ. Φ) ανωτέρα βλε,ν
  (1{ διαφβρ* ειδή κ«1 οχεύιβι κ«1 ιΐς τιμα( λίαν ο»γχ«τει0«
  τΐΝάς. αώληαιβ χβνδρικη *«ι λι«νιχη.
  -Βηίοηβ βτχβνιςβνται τοακραςια μ* μεγάλην εΐδιχβτητετ ί>ς
  έιιίαηε μβχαΐρια, «αί διάφορα ίιλλα γεε,ργικβι ίργβλεϊ»
  /γ ίίίΐ'ί.'1"1^ »«»>«λβ»·Ρβ6ν {ίν* .τααηραζια μέ μάρκαν
  (Γ. Φ ) δι* νοτ μην γελαββήτε τα Ιδιχά μ«( φεαβον την βφβκ
  γίδ« μ«{ ·1ί τ· χ·ρ·6λι μέ όλβχληρβν την οιεόθννβΐν Γ
  2 ι
  $ >
  ν
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφβΐα Ιναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  V
  Μ

  Πρωία Σαββάχοο
  14 Αύγούστου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ ΗΡΧΙΣΑΝ
  II
  Π Ο ΧΟΕΣ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΜΜΕΤΟΧΗ
  ΤΟΥ ΙΑΠ9ΝΙΚ0Υ ΣΤΟΑΟΥ
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΤΟ ΝΑΝΚΕΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Αύγούβχου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα έ«
  τού έξωτερικαΰ άγγέλλουν ότι είς την
  Σαγκάην οί Ίάπωνες συνεκρούσθησαν
  μετ ά των Κινέζων καί ότι αιματηραί
  μαχαι αυνεχίζονται 4πό χθές είς ώρισμέ
  ν άς συνοικίας τής πόλεως.
  Έν τώ μεταξύ ό Ίαπωνικός στόλος
  ήρχισε €ομβαρΒίζων σφοδρώς τάς έχτός
  τής πόλεως συγχεντρώσεις τού Κινεζι-
  κού στρατοΰ, όστις απεστάλη έσπευσμέ
  νως έκ ΝανχΙν όπως παρεμποδίση ένδε
  χομένην κατάληψιν τής πόλεως υπό των
  Ίαπώνων.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα οί Ί
  άπωνες έηιτεθέντες είς Νανκέου «ατώρ
  θωσαν νά καταλάβουν έξ ολοκλήρου τι
  πόλιν ταύτην.
  το χ6εσικον υπουργικον
  απησχοαηβη; ηε αιαφορα
  ν0μ08ετικα_ζ η τ η ματα
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Αύγούστου (τού άν
  4 αποκριτου μας).—Σήμερον συνήλθεν
  τό καθιερωμένον υπουργικόν, συμβούλι¬
  ον τής εβδομάδος.
  Τό συμβούλιον «πηαχολήθη άποκλει
  στικώς μέ νομοθετικά ζητήματι έπειγού
  β ής φύσεως καί άλλα ύπηρεσιακά, έφ'
  ών εγένοντο αί οέουσαι είσηγήσεις υπό
  των αρμοδίων ύπουργών.
  Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥΣΤΟΑΟΥ ΥΠΟΤΟΥΐ ΜΕΤΑΞ4
  ΙΑΙ ΤΟΥ ΥΦΪΠΡΪΙΤΒΪ ΤΙΙΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
  * ΑΘΗΝΑΙ 13 Αύγουστον) (τού άν
  ταποχριτού μας).—Σήμερον ό πρωθυ-
  πουργός κ. 1. Μεταξάς συνωδευόμενος
  ύ«ό τού ύφυπουργου των Ναυτικών χ
  ΠαπαβασιλείΌυ «ατήλθεν είς Φάληρο
  καί έπεθεώρησεν απάσας τάς μονάοας
  τής έχεί ορμούβης μοίραις τού στόλου
  μας προκειμένου «ΰτη νά αναχωρήση
  πρός εκτέλεσιν γυμνασίων ανωτέρας χλϊ
  μαχος.
  ΜΕΓΛΛΗ
  ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΝ
  λΙΐΕΤΕΦΡϋΒΗ Μϋ 1ΥΝ0ΙΚ1Α
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Αύγούστου(τοΟ «ντα
  ποΜριτού μας;.—Έηείγοντα. τηλεγρα
  φηματα έξ Άλεξανορεΐας άγγέλλουν ό
  τι με,γάλτι πυρκαϊά έξερράγη χθές είς τό
  Κάϊρον ήτις παρα τας ηροσπαθεκχ,ςτών
  ηυροοοεστιχών ύπηρεσιών καί τού στρα
  τού ά«ετέφ|>(ιισεν ολόκληρον αυνοικΐαν
  τής πόλεως. Σημειωτέον ότι ή πυρκα
  ϊβ. 6»ν χατβσϋεοϋη μεχρι ιής στιγμής
  απειλούσα καί άλλαι τμήματι» τής τιόλε
  ως. Α ί ζημίαι έκ τής πυρκο ΐάς κρίνον
  τα,ι άνυπολόγιστοι.
  ~~ 50 ΧΙλΙΑλϋ ΗΡΑΙΟΥ
  Κ1Ι 210 ΐΜΙΑΗι ΕΙΣ Η1ΕΑΙΑΝ
  1 3 Αύγούστου (τού άν
  τατ4θ»ρΐ"·ου μ»ς>.—Είς την Χτ,κελιαν ό
  πό υ ώς γνωστόν ήρχισεν ή εκτέλεσις με
  γαιών «ηλεμικών γυμναο ών ηαρουσία
  τού Μουσολίνι συμμετεχουν κα,τα. τας
  σχετικάς πληροφορίας ΚΟ,ΟΟΟ στρα.
  τού κ«ί ϊΐ,θϋθ αεροτιλανα έν συνουα
  βμώ μέ ισχυράς μοΐρα,ς τού Ιταλικού
  αίτινες συνεκεντρώθησαν είς τα
  ή ΣικεΛ(,α.ς.
  Επεισόδιον είς τάς ακτάς Σαντάντερ.
  Ό Φράνκο διά τούς δομβαρδισμούς.
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Λόγούστου.—
  •Αγγβλλΐται ικ Λονβίνου
  δτι τό «Νταίηλυ Έξ«ρίς»
  άναγράφει σήάκρον βτι τό
  αγγλικόν άντιτορ«ιλλικόν ί
  «Φόξ Χά,ουν» έκανονιοβο-'
  ληθή ΰ«ό ίβαναστατικοθ
  βοηθητικοθ καταδρομικοΰ
  Εξωθι τ·ν βορείνν ακτβν
  τής Ίσνανίας. ΆνακοινΜ
  θέν τού «χγγλικοθ ναυα»
  ΗεΙου Αναφύρει σχετικ&ς δ¬
  τι τό Ισνανικόν «ολεμικόν
  ίξέλαβε τό αγγλικόν άντι-
  τορνιλλικόν ώς βασκικόν.
  Τό ανακοινωθεν «ροσθετει
  δτι τό «Φόξ Χάουντ» ούδι
  μίαν ζημίαν ΰνέστη.
  Αγγέλλεται Ικ Σαλαμάν
  κάς δτι, κατά τόν εθνικόν
  ραδιοε>ωνικόν σταθμόν, ό
  στρατώνος Φράνκο ίιτό α
  ■αντήσΐι τού «ρόςτην άν
  γλικήν κυβέρνησιν διά
  τούς έν τή Μεσόγειω βομ
  βαρδισμούς. βηλοϊ έν «ρώ
  τοις δτι ουδέν εθνικόν αι
  ρονλάνον άβουσίαζεν έκ
  τ&ν βασιών τού κατά την
  στιγμήν τής ««ιθίσεως. Ή
  απάντησις κατηγορΐΐ τούς
  ιρυθροϋς δτι ναρουσίασαν
  αιρο-λάνα των ώς Ιθνικά
  τοιαθτα καί «ροσθίτει δτι
  είνε άηοδιδιιγμένον ότι τα
  ε«ιτ«θ««τα ά«ρο«λά«α ή
  σαν τύκου Φΰκερς- τοιαϋ
  τα δέ δέν 6|«ι ή έθνική
  άερο«ορία. Τα Ιν λόγω ά·
  ιρο-λάνα εξετέλεσαν έλιγ
  μούς ««Λ 25· λ««τά ονερά
  ν«# τής «Μογκόγια» «ροτοθ
  βομβαρδίσουν τό Ιταλικόν
  σκάφος.
  ΟΙ ιθνικισταΐ—λέγει ή ά
  ■άντησις—δέν ήτο δυνατόν
  νά βομβχρδίσουν «λοΐον ά
  νΐ,κον είς τούς καλλιτέρους
  φίλους τ«ν, «ολύ Ιέ όλι
  γώτερον τό αγγλικόν τη
  τρελαιοφόρον. Την στιγμήν
  καθ* ήν οί Ίσαανοί έθνικι
  σταΐ ζητοθν τό 6ικαίε*μα
  τού έανολιμου δέν ήτο 6υ
  νατόν νά δώσουν «αράδειν
  μα Ικ τού ό«οίου ά«οκαλύ
  ■τιται δτι δέν γνωρίζουν
  νά σεβασθοΰν τό δικαίωμα
  τοθτο.
  Ή διατεόείσα πίστωσις διά τάς
  σχολικάς ανάγκας Λασηθίου,
  Κατα κληρ·φερ{ας έξ 'ΔγΙβιι
  Νιχολά·» <) &;ατιθε!ακ ιΐς χεν νο αέν Λ»αηθ!ου κΕστιβαΐς Ικ δ»χ. 891 000 διά φ θενακιΕαν ιβν οχολιχβν άναγκβν δλτβν ιβν κι ΐ ί βνβλβγβς κιρ φιριί- ας ώς έ^ς: Είς Νιαπβλιν ·ρχ. 250.000, είς Χ»νδρα 50 000. είς Σ<αυ··χ» οί 50 000, είς "Αγιον Νικόλαον 40.000, είς Κο^τββν 35 000, ·ίΐ ΚατοιΕώνι·ν καί Μύρτος (Ινα 25 000, :ίς Ββυλισμένν· ν£, Ζίνΐπ, Φ.ναχκλιά. μ λια, Μετίχια Πίακοχεφΐλβυ. Ό »·ινί, Καμινάχι. ΓρβλυΥ'* *«<1 15.000, ιίς Μαρηνκά 20 000, • ι; Πινές, Β,ύσες Σ<βινΐη ΠρΙ «β Ααταΐίοτ, Καιύδι Μιρομίέλλοιι, "Άνιος "Αντώνιος, 'ΔγΙα Πελιγΐκ, Άβροχίντε, Πλάκιχ, 'Δγία Τ»ιά(, ΆκΙΙια, Μοιιρνιίς, Παΐαβ, Μύβοι, 2ΐ)τε1α. Λιίφνες χαΐ Τκορ)ωτή άνά 10 000, είς Βοεϋχά, Μιτίγιβ Πισκοχ·«άλθΗ, Λ^ύμβ, Μίοβ Αί- οτ)Θγ, "Εξη Ποτάμοικ, Ρβυνάν-αι, Μι όϊτο, Κέτε* Έπια«·κή, Γϊίχιβ, 'Αγιβ Φβτ'β, ΣΙτβνβς χά Ι ΤβκρτβΒΧοι άνά 5 000 χαΐ ιίς Κ«ν(νι, Σ«λά6βυς χαΐ Σ«*ι αν* 2.000. Πλ^ν τβν Βιατιθέντβν ώς άν» ιί(α> ΚΒθβν προβλεηιται είοίη
  διάθιαις άναλίγνν ποσβν, διά τη
  ανέγερσιν νί»* οχολιίων είς 8ε*κ
  ηέντε χοινίιητβς οηοσχιβιίαας «Α
  ουνειοφίρβοιν έξ ίδΐων τα 60 ι)«
  τβν ά«αΐτη8ΐ)α·μίν»ν Βκκανβν.
  Ή ανέγερσις ιβν έν λ<ν« αγ·λε( »ν λέγεται Βτι βα λι&6— χ χβτ» ιίν ηροοεχή Απρίλιον, Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΑΝΑΤΙΡΙΟΥ «ΙΕΡΟΥΣΑΑΗΜ» Αναφορικώς μ( την συν* χισιν τβ»ν εργασιών άκοπεοσ τώσεως τοθ σανστορΐου Ίβ ρουσαλήμ ανεκοινώθη άρμοβ( ως Οτι οθΐη θα συμπέση {ύ θΰς μβτά την έγκρισιν υπο της Γενικής Διοικήσεως Κρή της τής άνατιροοατρμθγης τοθ προ υπολογισμοο βστις ή5η εΰ ρΙσκΕται ίΐς τήνΝομομηκανι«ήν υπηρεσίαν. Ότΐωσοήτΐοτβ ή ί τιανόληψις των εργασιών υπο λογΐζεται δτι 6έ>- ΘΛ βραδύ
  νη πέραν τοθ ενός ή ενός
  «αί ήμΐσβος μηνός.
  Μ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΙΑΟΖ
  Κ«τόΐ την κυκλβφβρήσβααν Χο
  νιατΐΜπν καταστασιν της Τραπί
  ζη{ της'Ελλάδος τάς 7ης Δύνου
  αχοΜ 1937, 6 >ρ»*30ί μβ>1 τό έ£β·η
  ρΐΜθν συνα>»γμοΕ άν ήλθον «Ις 3
  305 7 έκντβμ. δρ. ήτοι έν συγκρΐ
  α·ι κρός την καταστασιν τής 31ης
  Ίοι.Χίβυ 1937 πβρουοΐασ» μβίωοιν
  κβτοΐ 2,7 έ»ι«τβμ. ορ. Τ© Μυ«λο
  φοροΰν : χαρτβνομισμοι άνηλθιν
  1( 6.325,6 έκ«τβμ. ορ. ήτοι έώ
  δπ κβιται 4 έκ. δρ.,,&ί &
  τιλβς είς έζΜΤβρΐΜβν νμ
  χ«1(Ι( χρνββν άνήλββν *1ς 159 7
  έκ. δρ. ήτοι έμιιώΐηοκν Μβιτβ 1 4
  έκ. δροχμ&ν.
  ΤΑ ΚΑΘ' ΥΠΙΡΒΑΙΙΝ
  ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΙΙΔΗ
  Πιοχιιμέν·υ «βΙ τ«]ς χχθ' &
  κΐρβκοιν ■Ιοαγεεγτ]ς ι(δ·ν έχ
  τ·ν περιλ«μ6κνβμι>β»ν είς τόν πΐ
  ναχ» τέν προοΐ)ριτ)μ4νον είς
  <ΐν κκράγραφ·ν Δ' της δη' αριθ. 460 19)36 άπβφασεας ανακοινοί) ιαι 6τι Ο* έξαχβλοι>(11| νά απαι
  ΤιΙτβι αδεία ττ]ς „ Τραπΐζης τ]ς
  Έλλάίος μΐ) άκαιτ*«>μένιις ίιέρ
  αδείας ττ]ς Ιχιτρ·ητ)ς χαο' οιιίρ
  βαοιν χαθεοον κρόχειτκι κερι
  ώ?ιομ4ι«ν έμηορεκματην τα ίκοΐα
  Ι εν ηεριελτΐφ6ΐ|οαν είς τας εί&ι
  %θί Βιαιτάξιις τής 6κ' ά·ιθ. 47.
  066)37 άποφάσιβς δι" ής έκιτι,έ
  κιιι»ι ή άλευαέιρ— είθΑγηγ^ ιΐ
  ΒεΙν έχ χ«·(ί§ν μεθ' ώ< ά λ·γα ριααμος Κλτίριγχ καρουοιάζει πά γι·ν υ»έρ ήμπν δπόλοιπβ*. Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΟΝ Τό υπουργείον των ΟΙκονο μικΔν έκοινοποΐησε πρός τάς τελωνειακας αρχάς Ιγγραφόν τού πρός τ· ύ«ουργίΐον τβν Στρατιωτικόν έν τώ όιιο'ω έκχΐθενται α( ά*6ψΐις τού 6σον άφο^9 την δασμολόγη σιν των ανηκόντων είς τΟς στρατιωτικθς άρχθς κενόν λευκοσι&ηρ-ν βοχεων βενζΐ ής καί Βαρελίων, όρυ*τ«λαΙ •V. Η ΣΥΜΒ1ΛΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ Θ)Ν'ΚΗΣ ΤΑ ΑΠβΨ ΑΟΜΕΝΑ ΕΡΙΑ Ή ΝομαρχΙα Ηρακλείου ί κοινοιιο ησβ κρός τεύς άγρο νόμους καί αρχιφύλακος Αν κόχλιον διαταγήν της βι' ή: β(*ονται οδηγίαι δσον άφο ρά την συγχένρωσιν β«θεμά των διά την Διββνή ε<θ«σιν θίοσαλονΐκης. Την τοιαύτην | συνκέντεωσιν θα ενβργήσουν ο{ άγρονθμοι καί [ΰρχιβύλα κβς ότιό ηροσοπικήν ι ών εό θύνην, θα τταραβώσουν ε έ τα συγκΕντρωθηαομενα έκθβ ματα ίΐς την Νομαρχίαν μέ χρι της 25 τρέχ. "Εκαστος άρχιψύλοξ δέον να συγ<εν τρώβη 15 διάφορα καί έκλε κτά έκθβματα έ( τής ιΐβρι ΦερεΙας .τού. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ &ΗΜ·ΣΙ0ΓΡ(Φ!ΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ Διά νεωτέρου έγγρΑφου τού κρός τάς τβλω>8ΐακας
  αρχάς τό ϋηουργεΐον Έθνΐ
  κης * Ο(<ονομΙας ανακοινοί δτιήεΐσ^γωγή δημοσιογραφι κοθ χάρτου έπιτρεπβται μό νόν τηρουμβνων των δΐατυπ σεων τής 6η* Αριθμ. 53 596 της 2—7—37 άκοφάσΒως καθ* ή* ό διακανθνισμος τής άξΐ άς αύτοθ ένηργήθη πρό της ίκ&όσεως τής ανοφάσεως ταύτης. >
  Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΙΣ
  ΛΙΑΣίΦΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΚΕΙΙΝ
  Κατ' άνβχοΐνβοιν έ» τοθ Τι
  λβνεΙ·ϋ ιυβΊμία διαοάφ^οις έ
  ίων*]ς Βα γινπαι δεχτή κρός
  Ηιώρ^αιν &ι ϊέν αναγιάρεται Ιη'
  δ άριομές ττ]ς αιατιαϊΐ
  χά Ι ή άςΐα τβθ κρός ΐξα
  έμκο··ύ^«ιός.
  ΑΙ ΔΙΚΑΖΙΜΟΙ
  ΤΟΥ (ΓΡΙΝΟΙΙΕΙΙΥ Τ.ΜΠΑΚΙΙΥ
  Συμφώνος κρός τό
  κρΰγρβμμ* διχβοΐμβν (%γρ·ζ~μι
  βν ττ]ς ηιριφεεείος χιθ αγρι*·μΐ
  βυ Τυμπαχΐοι* ιΐ)ν 17 χ»ϊχ. ώ
  ρΐαθΐ) βιχάαιμβς ι(ς Βιρρβυς,
  «ήν 18 είς _«τρ·χενάλι, την 19
  εί; Σΐδδϊ, τι»ν 20 είς Τι»μπ**ι
  χ«1 χήν 28 ·ΐ( Μοιγαριχαρι.
  ΑΙ ΠΡΙΣ ΕΞΛΓΟΓΗΝ ΓΟΥΝΕΣ
  Κατίκιν νι·τέ·ας άκβφάοιβς
  τοθ υκουργιΐβυ 'Κθνιχτ,ς Οίχονο
  μΐας ϊύνανταΐ αί ΤελβνιιαχβΙ
  να έηιτρέκουν έλιυίϋρΜς
  έξκγ«·γτ]ν βιουρβν (γαθνει)
  είς είκνδήκκε
  'ΑνακοινοΟται αρμοδίως δτι
  τα έξ άκοψ λώσ?ως Ββρμά
  των έν τοίς βυρσο&ιψϊΐο
  προερχόμβνα άσββστωμβνα β
  ρια μοϋοα ή λευκθ άνεξσρ
  τήτως ττ)ς δια τα ερια ύΐταρ
  χοοοης «αλαιοτβρας ακαγο
  ρεΰσεως έξσγωγής άηοτΐλιθν
  τα Αναμφισβητήτως Οποκοο
  Κάντα βιομηχανΐαςιή ΑπορρΙ
  ματα ΰηήχθησαν κα( ι{ς κρό
  οθετον περιορισμόν δσον α
  φορβ την (Ις χώρας άντολ
  λαγης εξαγωγήν ούτον άπαι
  τουμενης κρός τοθτο «ροηγου
  μέν ής αδείας τοθ ύκουργεΐ
  ου Έθ νίκης Οΐκονομΐας.
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑ
  Διά τηλβγροτφικής έγκυκλΐ-
  ου τοθ ΈπιθεωρητοΟ των Δή
  μοτικον σχολείων "ΗραχλβΙ
  ου ανεκοινώθη ή δημιουργΐα
  οόο θέσεων διδασκάλων β(ς
  τα σχολβτ,α τής εϊρας τοθ
  ΈπιθβωρηνοΟ Γ'. σχολεΐου Ή
  ρακλΐΐαυ καί Πόρου. ΑΙ επι
  θυμοθσαι μετάθεσιν διο)ς»αι
  οίον να υποβάλωσιν τάς αί
  τήσεις των τό ταχύτερον
  πρός τό Κεντρικόν Εποπτικόν
  Συμβούλιον δι» τοθ έν τα Ο
  θα έπιθβωρητοθ των δημοτι
  κον σχολε ών.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  ΣυνελθβΟθΗ ή ίηιτρβιιή
  μήοεβν χθΐς χαθήριοε τάς χάτω
  θί τιμάς χαχά ιϊϊ»,:
  "Αλευρκ λιυχ* 12,73 1)2, ηι
  τυρβθχοι 11,25. "Αριβς λευχές
  11.60, κιτυρβθχβς 9.70 Άρνιά,
  έρΕφΐα μίχρι (τος εΊβυς χ»* ο»α#
  8ρ. 44, ΜβαχάρΐΗ μέχρΐ ένίς
  I-
  τους δρ. 44, Ζ;γεαρι« δρ. 38,
  ΚριοΙ χαΐ πρόδατα δρ. 32, Βεδι
  να 5ρ. 34, Δχμάλι μέχρι 4 έ<»ν βρ, 38, Μ6ατ« χαι »1Υ·ς 28, χβιρΐδιον μίχρι 10 4*ίββν 6·. 42, από 10-20 ό*. 38, &κέ 20 χαΐ ά>» δρ. 36, Γουρβθνες δρ.
  26, Καηρβι 32. Μκραζελες γβ.ρ
  ς Βρ. 40 έντβαοιοι γενιχβς κ-
  τ* δόο δρ. Ιλβτχβν. Διά τα
  4 δρ. επί έλαττον χατ' ό «α*.
  Λ.μενβδες μέ λεμονι
  ρ. 4, Ή Ιβχυς «ρχιται &%ι
  μερ·ν την κρ«ΐχν.
  Τιμαί Συναλλαγματος
  Δολλϋριον
  ΔΙ
  'Δγορο ησι*
  108.60 110.60
  Μβ κ
  Κορώνα ΣουςΝα< Ν.1Θ Φρ«~ον Γαλλικον Λ,» II ΙΓΓΑΟΓΕΡΜ1ΚΙΚΙΙ ΙΧΕΣΕΙΙ ΟΕΡΙΗΛ80Ν ΕΙΣ ΟΞΥ ΣΗΜΕΊΟΝ ΕΚ Λ9ΝΔ1ΝΟΥ ΙΠΕΑ^ΥΝΟΝΤΔΙ ΔΙΔΡΚΩι ΙΕΡΜΙΝΟΙ ΙΔΙΟΤΔΙ Κ1Β0Σ ΚΔΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡ1ΦΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 13 Αυγούστου (τού άν ταηοκριιού μας).—Καθ* ά αγγέλλεται έ« τού έξωτερικού αί σχεαεις μεταΐξΰ ΓερΐΛανίας καί Αγγλίας περιήλθον είς όξύτατον σημείον. Συνεπεία τής απελάσεως έκ Βερολί νού τοδ άνταποκριτού των «Τάϊμς» ή. τι< φαίνειαι δέν κατωρθώθη νά άναστα- λή, ή »Αγγλικη κυβέρνησις ηρχ«σ* λαμ βάνουβα άνάλογα μέτρα καί είς εύρεΐαν κλίμακα. Οΰτω έχ Λονδίνου διετάχθη ή άπομάχρυνβις πολλών Γερμανών, εί¬ τε ίδιωτών, εΐ^ε δημοσιογράφων. Κατά τάς βεβαιώσεις;τών επισήμων κύκλων οί ΓερμανοΙ ούτοι χριθέντες ά νεπιθύμητοι δι* ωρισμένας πράξεις αυ¬ τών περιελήφθησαν πρό καιροΰ είς σχε τικόν κατάλογον. Πάντως ή άπομάκρυν αίς των θεωρεΐται συνεπεία τής άπομα· κρύναεως έκ Βερολί νού "Αγγλων δημο σιογρίιφων. ΕΘΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΠΕΡΙΠΛΕΟΥΝ Τ Ο ΣΤΕΝΟΝ ΙΤΑΑΙλΣ ΚΛΙΣΙ Κ Ε ΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Αύγούστου(τού άν- ταποκριτού μας).—Αί ναυτικαι αρχαί τής Αγγλίας έν Μεσόγειω διεπίστωσαν κατά σημερινα τηλεγραφήματα ότι υπο βρύχια αγνώστου εθνικότητος περιπλέ ουν τας πρός την Άφρι*ην Ιταλικάς ακτάς. Ύποτίθεται ότι εΐνχι έθνικά Ί· απανικα άτινα άναμένουν ίκεί την διέλευ σιν μεγάλας νηοπομπής έκ Ρωσσίας χο μιζούσης ότιλα πολεμΐαφόδΐχ, άεροτιο ρικόν υλικόν χαΐ άξϊωματικούς είς '!■ σπανίαν. ΕΙΣ ΕΙ II ΙΚ ΗΝ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗ ΧΟΕΣ ΑΙ ΙΜΙΚΡΩΝ ΤΟ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ -3 Αύγούστου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον υπό την προεδρίαν τού Ηρωθυπουργοΰ συνήλ¬ θεν είοιχή ύηουργιχή σύσκεψις άπασχο ληθεϊσα μέ τό σταφιδικον ζητημα. Κα. τα την σύσκεψιν άνεπτύχθησαν οιάφοροι γνωμαι καί εξητάσθη 6 τρόηος τής κα- λυτέρας δ^αθέσεως τής σταφίδος μας είς τάς ξένας άγοράς. Ή σύσκεψιν πιθ» νώτο»τα θά επαναληφθή. ΑΟίΟ ΤΩΝ Ε ΡΙΠ ΑΟ ΚΑΙ ΑΡΑΒΟΕΒΡΑΪΚΟΝ 4,|ο ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Βηρυττοΰ ότι ή κατάστα,σις έν Πάλαι στίνη παρουαιάζεται κα.1 πάλιν άνώμ» λος λόγω των Άραβοεβραϊκών οιενέξε ών. Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορί¬ ας πολλοΐ άβιάλλακτοι Ά,ραβες όργα νώνουν παναραβικήν εξέγερσιν εναντίον των Εβραίων καί των %*Ά.γγλων. Κυ· κλοφοροΰν μάλιοτα φήμαι περΐ νέων αί ματηρών έπεισοδιων είς Παλαιστίνην χαΐ Τρανσιορδανίαν. οΊαΤοΓΤαυαρχοσ αιεταξε την εκκεν1πησ ΑΘΗΝΑΙ 13 Αύγούστου (τού&ν- ταποχριτού μας)—-Έκ Λονδένου αγγέλ λετας ότι ό «ρχηγός των πρό τής Σαγ χάης ναυχικών ουνάμεων τ^>ν Ίαηώνων
  οιά νέας διακοινώσεως αυτού πρός τόν
  Δήμαρχον τής Σαγχάης διετα,ξε την έκ
  χένωσιν των »_ΐνεζιχών σονοιχιών. Επί
  σης υπέδειξε χαί την ανάγκην χής βυγκεν
  βρώσεως όλω» των έν Σαγκάη ςένων είς
  ωρισμένον διαμέρισμα. Έκ των με¬
  τ ρω ν τούτων τού ναύαρχον γίνεται άντι
  ληπτόν ότι επίκειται βομβχρδιομός τής
  ΣαγΜάης εάν βέν ΪΑα>οποςηθή ή άξίωσΐ*}
  περΐ χορηγήσεως ικανοποιήσεως διά τό»
  «ό«ον «οθ 'Χάπωνος οημαιοφόρου 1
  δ*ό| ν»ύϊθυ.